9789180577588

Page 1

Totte Jonsson

Tio noveller

TioNoveller

Totte Jonsson

TioNoveller

Tidigare publiceradepåbloggenwww.totte.me

©2024Totte Jonsson

Illustration/Omslag: TotteJonsson

Förlag:BoD –Books on Demand,Stockholm,Sverige Tryck: BoD– BooksonDemand, Norderstedt, Tyskland

ISBN:978-91-8057-758-8

Innehåll

IminatankarärDu.....................................................................7 Gåsholma 2040.........................................................................23 Renovering................................................................................29 Missing people..........................................................................33 Bussresan..................................................................................41 Tidengår...................................................................................49 En halvrätterspåGrand............................................................53 Liftaren .....................................................................................57 Somomingen fanns.................................................................69 Vänner på varsin planhalva......................................................75

IminatankarärDu

Känslormåste vara äkta.(Skrivenår2001)

”Vad harhan nu hittat på?”

Dethadevarit Williams omedelbara reaktion närhan för någradagar sedanpåsedvanligt oplanerat-kom-genastmanérhadeblivituppkallad till chefen.I Williams ögon var chefen en vildhjärna.Engladoch trevlig sådan, menändå en vildhjärna,alltidfullavnya idéerochredoatt kastasig över densenaste tekniken.Ochvarje ny idébörjade alltid medden härtypen av oplanerade mötenpåhanskontor. Williamdäremot varenförsiktig generaloch hade en väl utveckladförmåga atthitta bristernai de förslagsom lades på bordet.Förmodligenvar detjustdenna egenskap som gjorde Williamtillchefens högrahandoch närmaste medarbetare. Därförvar denhär typenavmöten något somWilliamvar vanvid.

Chefen hade ivrigt satt igångsin redogörelsesåfort Williamstegingenom dörrentill hans kontor.

”Virtual RealityWilliam,det harduförstås hört talas om,men känner du till VirMeet?”

DetgjordeWilliammen chefenkunde inte låta bliatt redogöra förvad detvar ändå.

”Virtuella möten, sammanträden på distans, inledde han. MedVirMeet kanvihamöten meddotterbolagen utan attbehövaresatillvarandra.”

Williamnickade eftertänksamt ochchefenfortsatte.

”Var ochensom deltar imötet måstesitta iett specialinrett rum. Sådana rumkommeratt ställasi ordningpåvarje dotterbolagskontor världenöver. I rummenfinns sensorer somläser av rörelser och

7

ansiktsuttryckoch rapporterardetta till en virtuell modellvärld isystemet. Dennavärld projiceras sedani våra VR-hjälmar ochvifår en exakt, helt naturtrogen återgivningavenvärld därvisittertillsammans runt ett ochsamma bord iett mötesrum.Visjälvaoch allt vi gör återges. Detärbaraomvitar på varandra,själva beröringen,som inte återges.’Tactile feedback’.För det krävsdet lite fördyr specialutrustning, än så länge, och specialdräkterna somman måstehapåsig är inte så bekväma.

”Jisses”,tänkteWilliam.Möten medspecialdräkterså attman skallkunna kännavirtuellt på varandra.Nånting idedjupa genetiskagömmornainuti Williamgruffade oroat. Förmodligen en rest från tidenpåden afrikanska savannen medvilken Williamfråntid till annankunde kännaden djupaste samhörighet. Williamrös.

Alltihop skulle förstås testas ochdet blev helt naturligt Williams uppdrag. Hanfickansvaretför en grupptekniker från olikadelar av världenoch tillsammans skulle de genomföraett virtuellt möte föratt på alla tänkbara sätt testavad systemet förmådde.

Nu vardet en stund sedandet första mötethade avslutats. Williamsattkvari mötesrummetmed hjälmen på ochfortfarande inloggad isystemet. De övriga hade loggat ur ochlämnatmötet ochWilliamvar ensamkvar.

”Fascinerande”,tänktehan ochsåg sigförstrött omkring idet tomma,virtuella mötesrummet. Till ochmed ödslighetenoch tystnadenblevfullständigtverklig.De tomma stolarna,där alldeles nyss hade suttit livligaoch engagerade virtuellapersoner, gapade likasvartaoch tysta somdenågonsinskullekunna göra iett verkligt sammanträdesrum. Tystnadenvar likatystoch tomheten likatom.

8

”Visst är detnästanmagiskt,William? Ellerhur?”

Enligtsystemets återgivning av denvirtuella kvinnorösten,befannsig källantill rösten straxbakom Williamsom förskrämdoch mycket förvånad hastigt snodde runt.Framför honomstodnuenmörkhårig kvinna meddjupa brunaögonsom vänligttittade på honom.

”Öh… Eh …vem är du?” Detvar absolutdet mest vältaligaWilliamkunde få fram förtillfället.

”Valerie varnamnet”,sakvinnan,log ochtog ettpar steg framåt ochräckteframhandensom föratt hälsa. ”Men jag kallasVal.”

Williamsträckte instinktivtframsin hand ochtog Val’s ochdeskakade hand utan attkunna kännavarandras händer.Den versionenskulle somsagtkanskebli aktuell senare.

”Um… jaha …Eh”,saWilliamsom ännu inte riktigt hämtat sigfrånförvåningen över dettaoväntadebesök i sammanträdesrummet.

”Trevligtatt råkasVal.Tyvärrkan jagjuintebjuda på kaffe. Fast egentligen är jagmer intresseradavatt veta vemduäroch vaddugör här. Varärdunånstans? I verklighetenalltså?”

”Oj”,saVal och satte sigpåenavdetomma sammanträdesstolarna. ”Det varmånga frågor på en gång det– Vilken skalljag besvaraförst?”

Utan attvänta på etteventuelltsvarfrånWilliam fortsatte hon: ”Jag togmig friheten attlogga in migi systemet –fastegentligentillhörjag ju inte testgruppen, mendet vetdujuredan.Jag blev bara så otroligtnyfiken på dethär.Duförstår jagärlitebarnsligt förtjust isåna härgrejer. VR ochsånt. Jagbarablevtvungen atttesta lite.”

”Men hurtog du digin? Manmåste ju ha accessrättigheter, vara auktoriserad användare…”

9

”Johmmm …” Valfnissadetill,”Just denbiten kanske ni måsteseöverlite, dethär medsäkerhetalltså.”

”Såduhar hackat digin?”

”Jadet kanman välkalla detomman vill, liteolovandes är detjui alla fall. Detärjusåspännande.”

”Jodet är det”,medgav William. Återgivningskvaliteten är långtbättreänjatrodde attdenskulle vara.Det blir verkligen verkligt.

”Ja, mycket sa Val. Jagtrortill ochmed (fniss)din skäggstubb är med. Detser ialla fall så ut på den återgivningavdig somjag kanse.”

Williamströk sighastigt på hakanoch konstaterade lite generatatt hanfaktiskthadeenganskaordentlig skäggstubb. Hade hanverkligen glömtatt raka sigi morse? Hankunde inte hjälpa atthan kändeenviss irritation över systemet.Måste detverkligen ta medallt?

”Det varinteilla”,sahan.Vad meravslöjarbilden av mig?

Vallog underfundigt ochnär hongjordedet vaknade någotmanligt djuptinomhonom försiktigt till liv.

Honärverkligen tilldragande,tänktehan.Undrarhur exaktåtergivningen av henneegentligen är?Sedan tänkte hanpåskäggstubbenoch bestämde sigföratt dennog var tämligen naturtrogen. Samtidigtkunde hanintelåtabli att skämmasliteför atthan såsnabbtbörjade betrakta en uppenbarligen skicklig kvinnlig kollega (såenkeltvar det ju ändå inte attforcera säkerhetssystemet),urdet perspektivet.Nåt inom honomvarnade redanför fullt för atthan på bästa”klick-vis”höllpåatt trilladit ochbli småttförälskad.

Samtalet fortsatte ochtill Williams storabekymmer, ellerlycka,vilket visste haninteriktigt,djupnadedet alltmer. Iövertvå timmarsamtalade de om allt mellan och inklusivehimmeloch jord,omsådantsom Williamkände

10

noveller av Totte Jonsson

Denhär lilla bokeninnehållertio av Totte Jonssons novellersom han tidigarepubliceratpåsin blogg: www.totte.me.

Härkan du möta kontorstjänstemannenWilliam somträffar på VR, virtuell verklighet,i form av ett distans-mötessystem somskall testas.I arbetetmed detmöter han Valeria. Kärlek uppstårmen Valeria är inte denhon verkar.Novellen skrevs2001, långt före pandemin ochzoom-möten.

Ellerläs om detgamla båtvraket somstårmittpåenåkeroch plötsligtbliralltmerupprustataven osynligoch mystiskbåtreparatör.Vad är detsom pågår?

En annannovellberättaromen livslångmen omöjlig kärlek som fortfarande brinnerhet ienåldrad man.

NovellenGåsholma2040,eni allra högsta grad aktuellberättelse, inbjudertilleftertanke- detkunde vara vi.

Läsdessa ochsex andranoveller. Mycket nöje.

TotteJonsson, född 1958i den lillahälsingebyn Viken, utanför Alfta,ärnumerabosatti Gävle. Till vardagsarbetar hansom lärare vidHögskolan iGävle där hanundervisar idigitala verktyg förvisualisering av samhällsbyggnadsprojekt

Förutom noveller skriverhan också romaner. Författandet kretsaroftakring samhällsaktuella ämnen såsomAI, DNAmanipulationmed mera.

Läsmer på hans blogg totte.me

Tio BoD
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.