9789177412397

Page 1

Linda Håkansson

Linda Håkansson är leg. sjuksköterska och distriktssköterska och har en masterexamen i folkhälsovetenskap. Hon arbetar som barnhälsovårdsamordnare i Region Blekinge.

HEMBESÖK – MÖTEN I BARNENS VARDAG • LINDA HÅKANSSON

I barnhälsovårdens nationella program ingår hembesök hos familjer med ett nyfött barn och när barnet är åtta månader. Att komma som gäst till familjen kan bidra till ett mer jämlikt möte på familjens villkor och en unik möjlighet att se barnet i sin vardag. Mötet med barn och föräldrar i deras vardag skapar tillfälle att samtala om barnets hälsa och utveckling, samspel, om barnsäkerhet och levnadsvanor på ett personcentrerat sätt. Den här handboken beskriver vad ett hembesök kan innehålla, hur det kan genomföras tillsammans med förslag på olika frågeställningar. Fokus är på hembesöket när barnet är kring åtta månader. Boken avslutas med exempel på hur några möten kan se ut.

HEMBESÖK

ISBN 9789177412397

9 789177 412397

77412397.1.1_Omslag.indd 1

2021-12-16 07:05INNEHÅLL Författarens tack 7 Förord 8 Besök i familjens vardag 9

Hälsoundersökning 56 Nyfödd 56 Åtta månader 56

Varför en bok om hembesök? 10

Riktade hembesök 57

Barnhälsovård för alla barn 12

Utvecklingsarbeten och forskningsprojekt 59

Hembesök hos alla barn och deras familjer 15 Hälsans bestämningsfaktorer 17 Skyddsfaktorer 17 Riskfaktorer 18 Delaktighet, inflytande och empowerment 20 Hembesöket och dess innehåll 22 Barnets kontext 22 Samspel 24

BarnSäkert 59 Rinkeby hembesöksprogram 59 Växa tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan 60 Utökade hembesök Göteborg 60 Fallbeskrivningar 62 Hembesök 1 62 Reflektion och frågor 65 Hembesök 2 65

Det nyfödda barnet 24

Reflektion och frågor 68

Från åtta månader 25

Vanliga frågor och svar 70

Jämställt föräldraskap 26 Barnets utveckling 28 Hälsosamtal och hälsovägledning 30 Health literacy 31

Bilaga 73 Styrande dokument 73 Källor 76

Ämnen under hälsosamtalen 34

77412397.1.1_Inlaga.indd 5

2021-12-16 07:08


FÖRORD LÅT OSS BÖRJA med ett tankeexperiment: I en region i Sverige föds det årligen cirka 4000 barn. De har cirka 8000 föräldrar. I barnets närhet finns ytterligare fler än 16 000 personer, till exempel moroch farföräldrar och andra närstående. Barnhälsovården når på så sätt fler än 28 000 personer direkt eller indirekt för varje årskull med sina hälsofrämjande och förebyggande insatser. Exemplet visar på den unika möjlighet BHV har för att kunna bidra till barns hälsa och utveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå. Barnhälsovården, den största folkhälsoarenan i Sverige, är unik. Utifrån ett nationellt program erbjuder den hälsofrämjande och förebyggande insatser från nyföddhetsperioden till året då barnet börjar i förskoleklass och den når nästintill alla barn. Målet för barnhälsovården är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö (Socialstyrelsen, 2014). Som en del i barnhälsovårdsprogrammet ingår två hembesök: ett till alla barn och deras föräldrar när barnet är nyfött och ett när barnet är åtta månader, samt ytterligare hembesök när behov föreligger. Att möta barn och vårdnadshavare, vilka i boken benämns som föräldrar, i deras vardag skapar möjlighet att samtala om barnets hälsa och utveckling, samspel, om barnsäkerhet och levnadsvanor på ett personcentrerat sätt samt att få kunskap om skydds- och riskfaktorer runt barn och familj. Att komma som gäst till familjen kan

8 hembesök – möten i barnets vardag

77412397.1.1_Inlaga.indd 8

2021-12-16 07:08


även bidra till ett mer jämlikt möte på familjens villkor samt en unik möjlighet att se barnet i sin vardag. Genom både universella och riktade insatser skapas förutsättningar för flera hälsofrämjande och förebyggande insatser som kan bidra till att förbättra hälsoutvecklingen och utjämna hälsoskillnader hos barn och deras familjer. Besök i familjens vardag Barn föds och växer upp i olika miljöer och med olika förutsättningar som kan påverka hälsan och utvecklingen. De första tusen dagarna i ett barns liv är avgörande och förälderns omvårdnad och lyhördhet för barnet är då centrala. Hembesöket kompletterar besöken på BVC eftersom det ger möjlighet att ta del av barnets livsvillkor, boende och närmiljö som kan ha betydelse för barnets fortsatta hälsa och utveckling. Utifrån den kunskap som erhålls vid hembesöket kan professionen stödja, bekräfta och vägleda föräldern samt verka för att erbjuda olika insatser utifrån barnets bästa. Besöket i hemmet skapar förutsättningar för att skräddarsy hälsosamtalet om barns behov av en trygg, säker, utvecklande och stimulerande miljö. När dialog och vägledning utgår ifrån familjens vardagsmiljö kan den anpassas och bli både mer förståelig och användbar för familjen.

ATT MÖTA BARNET när hen är runt åtta månader i sin egen vardagsmiljö

är unikt, man får så mycket ”gratis” genom att möta familjen i hemmet. Bara genom att vara hemma hos barnet får jag möjlighet att se hela barnet, hur hen kommunicerar, rör sig, samspelet mellan barn och förälder och hur miljön för barnet är. Om föräldern har mycket oro över hur barnet äter brukar jag erbjuda att vara med vid måltiden.

förord 9

77412397.1.1_Inlaga.indd 9

2021-12-16 07:08


Det känns som att vi ”bondar” bättre, jag och familjen, när jag är på besök hos dem jämfört med om alla besöken är på BVC. Hälsosamtalet om säker och utvecklande miljö för barnet blir naturligt i sitt sammanhang eftersom vi tillsammans kan prata om det som är aktuellt för familjen. Ofta vill föräldrarna prata om olika praktiska säkerhetslösningar och visa säkerhetsåtgärder som redan gjorts. Men ibland har föräldern inte funderat på barnsäkerhet och då behöver man ställa mer utforskande frågor, reflektera, bekräfta och berätta om betydelsen av en säker och utvecklade miljö för barnet. Förutom att samtala om barnsäkerhet är det flera områden som är aktuella att prata utifrån familjens behov och önskemål. Tora BHV-sjuksköterska

Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play, and love. The Ottawa Charter, 1986

Varför en bok om hembesök? Inom svensk barnhälsovård är hembesök hos familjer med ett nyfött barn inget nytt. Det har gjorts sedan slutet av 1930-talet då de statligt finansierade barnavårdscentralerna etablerades. Sedan flera decennier erbjuds i några regioner hembesök när barnet är åtta månader och från 2014 ingår också detta hembesök i BHV:s nationella program. Nationella uppföljningar visar att landets regioner skiljer sig åt när det gäller att erbjuda och genomföra universella hembesök, särskilt vad gäller hembesöket vid åtta månader. Anledningarna är flera. Det framkommer vid uppföljningarna att beslutsfattare, men även professionen, har funderingar kring 10 hembesök – möten i barnets vardag

77412397.1.1_Inlaga.indd 10

2021-12-16 07:08


varför alla barn ska erbjudas hembesök vid åtta månaders ålder, vad som ska göras vid besöket samt hur det kan genomföras. Den här handboken har fokus på universella hembesök, främst det när barnet är kring åtta månader. Den är tänkt att vara ett stöd för BHV-sjuksköterskan inför hembesöket med förhoppning om att ge svar på frågor om varför alla barn och deras föräldrar ska erbjudas hembesök, vad ett sådant besök kan innehålla och hur det kan gå till. Handboken kan även vara aktuell för studerande inom fältet samt andra aktörer som möter barnet och föräldern i deras hemmiljö, exempelvis barnmorskor, familjebehandlare och föräldrarådgivare inom socialtjänsten.

förord 11

77412397.1.1_Inlaga.indd 11

2021-12-16 07:08


BARNHÄLSOVÅRD FÖR ALLA BARN ska bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att: BARNHÄLSOVÅRDEN

• • •

främja barns hälsa och utveckling förebygga ohälsa hos barn tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö (Socialstyrelsen, 2014).

För att uppnå målen behöver barnhälsovården arbeta utifrån proportionell universalism (se bilden nedan) som innebär att den utöver att erbjuda universella insatser till alla barn och föräldrar också ska erbjuda fler och andra insatser när behov föreligger. Genom de universella insatserna till alla ges möjlighet att identifiera barn och föräldrar som har behov av mer och riktade och förstärkta insatser för individuellt utformat stöd och vägledning. I bilagan kan du läsa om styrande dokument och vägledande principer för barnhälsovården. Barnhälsovårdens olika arbetssätt – hälsofrämjande och förebyggande insatser, föräldrastöd, hembesök, hälsoövervakning, vaccinationer, hälsosamtal och hälsovägledning – belyses i barnhälsovårdens nationella program, vägledningen för barnhälsovård och Folkhälsomyndighetens stödstruktur för god och jämlik hälsa. 12 hembesök – möten i barnets vardag

77412397.1.1_Inlaga.indd 12

2021-12-16 07:08


Proportionell universalism. Utöver att erbjuda universella insatser till alla barn och föräldrar erbjuds också fler och andra insatser när behov föreligger.

Det nationella programmet bygger på evidensbaserad praktik och nationell konsensus och består av tre integrerade delar (se tabellen nedan), vilket beskrivs i sin helhet i Rikshandboken för barnhälsovård. barnhälsovård för alla barn 13

77412397.1.1_Inlaga.indd 13

2021-12-16 07:08


exempel ur barnhälsovårdens nationella program Insatser för alla

Insatser för alla vid behov

Insatsernas syfte är att främja en god hälsa och utveckling, förebygga sjukdom och skador samt fysiska, psykiska och sociala problem. Insatserna innefattar bland annat:

Uppföljning och insatser efter behov. Dessa insatser kan innefatta:

• Hälsoövervakning - att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor. • Identifiering av skyddsoch riskfaktorer. • Hälsofrämjande arbete kring levnadsvanor och miljö. • Hälsofrämjande arbete kring samspel och relationer. • Föräldraskapsstöd individuellt och i grupp. • Observationer och undersökningar.

• Kompletterande kartläggning och bedömning av barnets hälsa, utveckling, skydds- och riskfaktorer för hälsa.

Ytterligare samtal, vägledning och insatser i samverkan med annan vårdnivå eller verksamhet, exempelvis: • Barnsjukvården. • Barn/vuxenpsykiatrin, habiliteringen.

• Tidigt stärkande av betydelsefulla faktorer och förebyggande av en negativ utveckling av barnets fysiska, psykiska och sociala hälsa.

• Spädbarnsverksamhet.

• Fördjupade hälsosamtal och hälsovägledning.

BHV:s insatser för barn och föräldrar fortsätter parallellt enligt BHV:s nationella program.

• Utökat föräldrastöd. • Stödjande samtal.

• Förebyggande socialtjänst. • Kontakt/anmälan till socialtjänsten.

• Tvärprofessionell konsultation och/ eller samverkan kring barn och familj med ökade behov.

• Vaccinationsprogram. • Information om lokala verksamheter för barn och föräldrar.

Källa: Rikshandboken för barnhälsovård.

14 hembesök – möten i barnets vardag

77412397.1.1_Inlaga.indd 14

2021-12-16 07:08


Hembesök hos alla barn och deras familjer De två universella hembesöken i BHV:s nationella program (se tabellen nedan) skapar goda förutsättningar för att arbeta utifrån proportionell universalism. hembesök i barnhälsovårdens nationella program Insatser för alla

Insatser för alla vid behov

Ett hembesök vid nyföddhetsålder och ett hembesök vid åtta månaders ålder.

Ytterligare ett till två hembesök.

Riktade hembesök utifrån behov i samverkan med annan, exempelvis socialtjänsten eller utökat hembesöksprogram. Källa: Rikshandboken för barnhälsovård.

En förutsättning för att kunna erbjuda och genomföra hembesök av hög kvalitet är att BHV-sjuksköterskan har kunskap om varför det är betydelsefullt att möta barnet och familjen i hemmet. Studier visar att BHV-sjuksköterskor som har erfarenhet av att göra hembesök upplever att dessa ger en tydligare helhetsbild av familjen och en möjlighet att få kunskap om skydds- och riskfaktorer. Hembesöket kan ge bättre kontakt och bli ett mer jämlikt möte på familjens villkor, vilket skapar förutsättningar för en god vårdrelation mellan BHV och familjen. Det är viktigt att förmedla till föräldrar varför BHV erbjuder hembesök. Undersökningar visar att förstagångsföräldrar som får besök i hemmet är mer nöjda med första mötet, jämfört med de barnhälsovård för alla barn 15

77412397.1.1_Inlaga.indd 15

2021-12-16 07:08


föräldrar som träffar BHV-sjuksköterskan första gången på BVC. Föräldrar upplevde det som positivt att BHV-sjuksköterskan kom hem till dem och att de kunde samtala i en lugn och ostörd hemmiljö. Om det däremot inte är tydligt för föräldrar vad syftet med hembesöket är kan de uppleva osäkerhet, oro och exempelvis tro att besöket handlar om en kontroll av hemmet och dem som föräldrar. Berätta för familjen att BHV följer barnets utveckling och hälsa över tid och att det är värdefullt att se barnet i sin egen miljö och vardag. Det är barnets hem och du är gäst. Som BHV-sjuksköterska får du ta del av barnets olika färdigheter och utveckling på ett annat sätt jämfört med besök på mottagning. Hembesöket ger goda förutsättningar att samtala om föräldraskap, samspel, levnadsvanor, barnets hälsa, utveckling lek och stimulans samt hur en barnsäker miljö kan främjas. För att kunna erbjuda alla barn och deras familjer hembesök förutsätter att det finns ett beslut i regionen om att följa BHV:s nationella program. Utöver det behövs praktiska förutsättningar kring till exempel transport till och från hembesöket, utrustning (se sid 56) samt utarbetade rutiner för dokumentation.

16 hembesök – möten i barnets vardag

77412397.1.1_Inlaga.indd 16

2021-12-16 07:08Linda Håkansson

Linda Håkansson är leg. sjuksköterska och distriktssköterska och har en masterexamen i folkhälsovetenskap. Hon arbetar som barnhälsovårdsamordnare i Region Blekinge.

HEMBESÖK – MÖTEN I BARNENS VARDAG • LINDA HÅKANSSON

I barnhälsovårdens nationella program ingår hembesök hos familjer med ett nyfött barn och när barnet är åtta månader. Att komma som gäst till familjen kan bidra till ett mer jämlikt möte på familjens villkor och en unik möjlighet att se barnet i sin vardag. Mötet med barn och föräldrar i deras vardag skapar tillfälle att samtala om barnets hälsa och utveckling, samspel, om barnsäkerhet och levnadsvanor på ett personcentrerat sätt. Den här handboken beskriver vad ett hembesök kan innehålla, hur det kan genomföras tillsammans med förslag på olika frågeställningar. Fokus är på hembesöket när barnet är kring åtta månader. Boken avslutas med exempel på hur några möten kan se ut.

HEMBESÖK

ISBN 9789177412397

9 789177 412397

77412397.1.1_Omslag.indd 1

2021-12-16 07:05


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.