9789177371915

Page 1

Upplaga 5

Boken har författats av Bertil Bengtsson (professor och f.d. justitieråd) och Harald Ullman (professor och f.d. försäkrings­ jurist i Skandia och If).

Produktansvaret

Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den levererade. En översikt görs även av ansvarsregler i kommersiella stan­ dardavtal, av försäkringslösningar av olika slag samt av lagstiftningen rörande produktsäkerhet.

Bertil Bengtsson & Harald Ullman

Den s.k. produktansvarslagen föreskriver ett strängare ansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skade­ ståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt.

Bertil Bengtsson & Harald Ullman

Produktansvaret En översikt

ISBN 978-91-7737-191-5

5


Produktansvaret En översikt Femte upplagan

bertil bengtsson harald ullman


© Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala 2022 Upplaga 5:1 ISBN 978-91-7737-191-5 Produktion: eddy.se ab, Visby 2022 Omslag: John Persson Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala Telefon: 018-65 03 30 Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se Printed by Eurographic Group, Denmark 2022


Innehåll

Innehåll Förord till första upplagan 9 Förord till femte upplagan 10 1 Allmän bakgrund 11 1.1 Produktansvarslagens tillkomst 11 1.2 Några särdrag hos produktskadorna 13 2 Produktansvar enligt särskild lagstiftning 15 2.1 Produktansvarslagen 15 2.1.1 Huvudtankar bakom lagen 15 2.1.2 Huvuddrag i produktansvarslagen 17 2.1.3 Säkerhetsbrist och fel 20 2.1.4 Beståndsdelar 25 2.1.5 Ansvariga enligt produktansvarslagen 27 2.1.6 Bevisbördan; utvecklingsskador 30 2.1.7 Självrisk, jämkning, regress, preskription m.m. 2.1.8 Orsaksfrågor m.m. 35 2.1.9 Produktansvar för elektricitet 37 2.1.10 Utvidgning av produktansvaret? 38 2.2 Köplagstiftning m.m. 39 2.2.1 Köplagen (KöpL) 39 2.2.2 Konsumentköplagen (KKöpL) 41 2.2.3 Lagen om internationella köp (CISG) 43 2.2.4 Konsumenttjänstlagen (KTjL) 44

32

3 Produktansvaret i leveransavtal 46 3.1 Ansvarsbegränsningens syfte och funktion 46 3.2 Byggnadsindustrin 47 3.2.1 AB 04 47 3.2.2 ABM 07 49

5


Innehåll 3.3 Verkstadsindustrin 51 3.3.1 NL 17 51 3.3.2 NLM 19 54 3.3.3 Montage 85 55 3.3.4 ALOS 05 55 3.4 Stålindustrin 55 4 Produktansvar enligt rättspraxis 57 4.1 Kontraktsmässigt ansvar utanför produktansvarslagen 57 4.2 Utomobligatoriskt produktansvar utanför produktansvarslagen 59 5 Produktansvarsförsäkring 63 5.1 Vem försäkringen gäller för 63 5.2 Försäkringens giltighetstid 64 5.3 Var försäkringen gäller 64 5.4 Skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen 5.5 Försäkringsgivarens åtaganden 66 5.6 Viktiga undantag 67 5.6.1 Skada på levererad egendom 67 5.6.2 Garantiansvar 67 5.6.3 Förutsebar skada 68 5.6.4 Vissa undantagna produkter 68 5.6.5 Vissa undantagna skadesituationer 69 5.6.6 Arbetsskada 69 5.6.7 Patientskada 69 5.6.8 Böter, viten och straffskadestånd 69 5.7 Den försäkrades skyldigheter 70 5.7.1 Dokumentationsplikt 70 5.7.2 Räddningsplikt 71 5.7.3 Tillhandahållande av bevisning 71 5.8 Förlikning 71 5.9 Självrisk 72 5.10 Skadeersättning 72 6 Regress 73 6.1 Grundläggande principer 73 6.2 Regressrätt enligt PAL 73 6.3 Regressöverenskommelsen 74 6.4 Regress från trafikförsäkring 74

6

65


Innehåll 7 Produktsäkerhetslagen samt lagen om leksakers säkerhet 75 7.1 Produktsäkerhetslagen 75 7.1.1 Säkerhetsåtgärder 75 7.1.1.1 Säkerhetsinformation 76 7.1.1.2 Säljförbud 76 7.1.1.3 Varningsinformation 76 7.1.1.4 Återkallelse 76 7.1.1.5 Exportförbud 77 7.1.2 Handläggning och tillsyn 77 7.1.2.1 Underrättelseskyldighet 77 7.1.2.2 Åläggande och förbud 77 7.2 Lag om leksakers säkerhet 78 7.2.1 Säkerhetskrav 78 7.2.2 Återkallelse av leksak (recall) 78 7.2.3 Underrättelse 79 7.2.4 Recall 79 8 Speciella försäkringslösningar 80 8.1 Trygghetsförsäkring TFA 80 8.2 Patientförsäkring vid behandlingsskada 8.3 Läkemedelsförsäkring 81

81

9 Översikt och avslutande kommentar 83 Bilagor 85 Bilaga 1 – Produktansvarslag (1992:18) 85 Bilaga 2 – Elsäkerhetslag (2016:732) (Utdrag) 89 Bilaga 3 – Utdrag ur köplagen, konsumentköplagen, lag om internationella köp och konsumenttjänstlagen 91 Bilaga 4 – Regressöverenskommelse (RÖ), för skador inträffade från och med den 1 juli 2005 95 Bilaga 5 – Försäkringsbolag anslutna till DÖ och RÖ 98 Bilaga 6 – Produktsäkerhetslag (2004:451) 100 Bilaga 7 – Lag (2011:579) om leksakers säkerhet 113 Bilaga 8 – Återkallelse av varor, Konsumentverket och KO 123 Rättsfallsregister Sakregister

129

131

7


Förord till första upplagan

Förord till första upplagan Avsikten med denna framställning är att ge en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som en levererad vara orsakar på en person eller på annan egendom än den levererade. Framför allt behandlas den produktansvarslag som beslöts av riksdagen i december 1991 och träder i kraft den 1 januari 1993; möjligen kommer några detaljer i lagen att ändras redan dessförinnan, något som vi tar upp på olika ställen i fortsättningen. Också andra lagar har emellertid betydelse för produktansvaret, när skadan drabbar en medkontrahent; i fortsättningen berörs köplagen (1990:931), konsumentköplagen (1990:932), den nya konsumentköplagen (se proposition 2021/22:85), konsumenttjänstlagen (1985:716, ändrad 1990:935) och lagen (1987:822) om internationella köp. Lagstiftningen täcker emellertid inte hela produktskadeområdet, och på viktiga punkter – framför allt när det gäller skador på företags egendom – blir tidigare rättspraxis alltjämt avgörande. Dessutom förekommer en praktiskt betydelsefull reglering av dessa ansvarsfrågor i allmänna leveransvillkor av olika slag. Också en del andra rättsliga företeelser har samband med produktansvaret. En väsentlig förutsättning för att en så sträng skadeståndsskyldighet som produktansvarslagen föreskriver har kunnat godtas är möjligheten för den ansvarige att skydda sig genom produktansvarsförsäkring; även vissa speciella försäkringsformer – bl.a. kollektiva försäkringar som trygghets-, läkemedels- och patientförsäkring – omfattar produktskador. Slutligen får den lagstiftning som behandlar produktsäkerheten betydelse också för skadeståndsansvaret. Alla dessa frågor ska tas upp i fortsättningen. Arbetet har delats upp så att avsnitten 1, 2.1, 4 och 9 författats av Bertil Bengtsson och övriga avsnitt av Harald Ullman.

9


Förord till femte upplagan

Förord till femte upplagan I denna nya upplaga har en uppdatering gjorts med hänsyn till ny rättspraxis, viss ny lagstiftning, nya standardavtal och nya försäkringsvillkor. Uppsala och Stockholm i februari 2022. Bertil Bengtsson   Harald Ullman

10Upplaga 5

Boken har författats av Bertil Bengtsson (professor och f.d. justitieråd) och Harald Ullman (professor och f.d. försäkrings­ jurist i Skandia och If).

Produktansvaret

Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den levererade. En översikt görs även av ansvarsregler i kommersiella stan­ dardavtal, av försäkringslösningar av olika slag samt av lagstiftningen rörande produktsäkerhet.

Bertil Bengtsson & Harald Ullman

Den s.k. produktansvarslagen föreskriver ett strängare ansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skade­ ståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt.

Bertil Bengtsson & Harald Ullman

Produktansvaret En översikt

ISBN 978-91-7737-191-5

5