9789175151687

Page 1

Jakob Nilsson & Olle Wilson


2


3


4


Jakob Nilsson & Olle Wilson

5


du ser ut som nügon annan när du har kostym, morfar!

7


ja, det känns som när jag konfirmerades i kyrkan...

vad är det för bil?

8

har nog inte haft kostym sen dess. på den tiden skulle man vara vuxen när man var 16.

så här såg det ut när jag växte upp! samma landskap, samma grusvägar, men andra bilar. vi hade en pv.

volvo pv förstås!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.