9789147146710

Page 1

MURNING OCH PUTSNING

MURNING OCH PUTSNING Den här boken riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i murning och putsning. Här får du en introduktion till de arbetsmoment som ingår i yrkeskunskaperna. Boken ska tillsammans med praktiskt arbete vägleda dig in i arbetslivet som hantverkskunnig. Den beskriver förutsättningar och krav för att kunna utföra ett arbete med god kvalitet enligt de normer och riktlinjer som finns. Du får även en förståelse för varför man ska arbeta på ett visst sätt och vilka konsekvenser det får om man gör fel.

MURNING OCH PUTSNING

Vi vill uppmuntra dig till att följa de anvisningar och den standard som presenteras i faktaboken, så att det blir rätt från början. Målsättningen är att många kunniga hantverkare jobbar som murare i framtidens byggande. Tillsammans med Libers digitala läromedel för kursen, som bland annat innehåller övningsuppgifter och inlämningsuppgifter, har du ett komplett utbildningsmaterial för de teoretiska delarna av det

På Liber.se finns information om övriga titlar till Bygg- och anläggningsprogrammet.

Best.nr 47-14671-0 Tryck.nr 47-14671-0

4714671_Mur_ och_putsverk_Omslag.indd Alla sidor

BYGG OCH ANLÄGGNING

centrala innehållet i kursen.

2022-10-11 09:30


MURNING OCH PUTSNING

Liber

1

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 1

2022-10-12 09:37


ISBN 978-91-47-14671-0 © 2022 Andreas Markstedt, Mikael Åhström och Liber AB Framtaget i samverkan med BYN, Byggbranschens yrkesnämnd Börje Asprell Bibbi Fagerström FORMGIVARE Eva Jerkeman BILDREDAKTÖR Christer Lotzner, Mikael Myrnerts PROJEKTLEDNING Louise Westin PRODUKTIONSSPECIALIST Eva Runeberg Påhlman REDAKTÖR

TEXTBEARBETNING

Första upplagan 1 REPRO TRYCK

Repro 8 AB, Stockholm People Printing, Kina 2022

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 2

2022-10-12 09:37


Bildförteckning Frillesås Mur & Puts AB 8, 10–11 sabthai/Shutterstock 12 Svensk byggtjänst 15 (1) Christer Lotzner 17 Frillesås Mur & Puts AB 22 Michael Åhström 30 (2) Christer Lotzner 31 (1) Luna 31 (2) EPOX Maskin AB 32 (1) Luna 32 (2) defotoberg/Shutterstock 32 (3) Christer Lotzner 33 Michael Åhström 34, 35, 36 (2), 37 (2), 38 (4), 44, 45 (2) Jiang Zhongyan/Shutterstock 46 Michael Åhström 49–51, 53–55 (2),66 (1), 71 (1,2) Frillesås Mur & Puts AB 71 (3) Michael Åhström 72 (2)–75 (3), 77 (1), 80 (1), 81 (1), 86 (1), 88 Schiedel Skorstenssystem AB 100–101

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 172

Adrian Chandler/Shutterstock 102 WK & Björklund plåtslageri AB 103 (1) Paul Maguire/Shutterstock 103 (2) Ahlsell 103 (3) Tnata2009/Shutterstock 110 Michael Åhström 112 Frillesås Mur & Puts AB 113 (1) Svensk byggtjänst 113 (2) Michael Åhström 117 (3) Sto Scandinavia AB 118 Frillesås Mur & Puts AB 119 (1) Andreas Markstedt 119 (2) Luna 119 (3) Michael Åhström 120 (1,3,5), 121 (1,3,5,7), 122–123 Finja Betong AB 129 Danilova Janna/Shutterstock 151 (1) Övriga bilder: Svante Ahlsén Omslag: Lars Litzen/Sydnärkesnytt

2022-10-12 09:39


Murning och putsning Denna bok innehåller faktamaterialet för Skolverkets kurser i ämnet Mur- och putsverk:

▶ Mur- och putsverk 1 – grundmurar ▶ Mur- och putsverk 2 – murverk ▶ Mur- och putsverk 3 – puts Tillsammans med Libers digitala läromedel Bygg digital har du ett komplett utbildningsmaterial för de teoretiska delarna i det centrala innehållet för kurserna. Läs mer om ämnet Mur- och putsverk på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

MURNING OCH PUTSNING

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 3

3

2022-10-12 09:37


Innehåll Du murare! 7

1

3

ATT VARA MURARE 8 Ett hantverk som bygger på tradition 9 Materialutveckling och teknikutveckling 10

ARBETSMILJÖ 22 Produktsäkerhet 23 Arbetsplattformar 24 Väderskydd 25

Yrkesrollen och samspelet på byggarbetsplatsen 13

Arbete vintertid 25 Uppvärmning av fasad och ställningsutrymme 26 Uppvärmning med byggtorkar 26 Uppvärmning med infravärme 26 Värme från huset 26 Täckning av murkrön 26 Avledning av regnvatten 27 Skydd av material och bruk 27

Hur ett arbete planeras 13

Verktyg och maskiner 28

Projektering och planering 14 Materialadministration 14 Materialhantering 15

Handverktyg för murning 28 Maskiner för murning 29 Blandare 29 Maskiner och verktyg för att bearbeta tegel 31

Hantverket murare 10 Arbetsförutsättningar 11

2 PLANERING

12

Arbetsledning och arbetsmiljöansvar 16 Arbetsledning vid murning 16 Arbetsmiljöansvarig 16

Arbetsbeskrivningar och kvalitet 17

4 MURVERK

34

Kvalitetsarbete 17

Murverkets historia och egenskaper 35

Kvalitetsplan 19

Murverkets egenskaper 40

Kontrollplaner 20

Murstenar och murblock 41 Tegel 41 Kalksandsten 49 Lättbetong 51 Lättklinkerblock 53 Betongblock och betongsten 54

Murbruk 56 Brukstyper 56

4

INNEHÅLL

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 4

2022-10-12 09:37


Armering 60 Murkramlor 63 Glidskikt 64

Fogtyper 65 Murförband 67 Väggar 77 Skalmurar 77 Kanalmurar 80 Massivmurar 81

Rörelsefogar 82 Valv, balkar och skivor 84

Arbetsinstruktioner för bygget 88

5 PUTSNING

112

Puts – klimatskydd och vacker yta 113 Materialet puts består i huvudsak av putsbruk 114 Putsskiktet 116 Tunnputs 118 Ytskiktsvarianter 120 Utförande och krav 127 Dekorationsputsning 139 Putssystem – puts på isolering 145 Plåtarbeten – viktigt för putsen 154

6 SKADOR OCH FEL Rörelseskador 160

Förberedelser 88 Torrläggning 88 Murning 89 Fogning 89 Rengöring och kontroll 90 Väderskydd och fuktskydd 90 Murning vintertid 90

Murverk och puts 160

Skorsten och öppen spis 91

Byggfel 165

Skorsten – för rök och luft 92 Material 93 Utförande och krav 93 Modulskorstenar 101 Renovering av skorsten 102 Öppen spis – en extra värmekälla för ökad trevnad 104 Material 105 Utförande och krav 106 Fristående mur 110

158

Sättningsskador 161 Fuktskador och frostskador 162 Regngenomslag 164 Markfukt 164

Saltutslag 165

SAKREGISTER 168

INNEHÅLL

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 5

5

2022-10-12 09:37


6

INNEHÅLL

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 6

2022-10-12 09:37


Du murare! Det kommer alltid att behövas duktiga hantverkare. Hantverksskicklighet är i många fall oumbärlig. Om du väljer att utbilda dig till murare kommer du att föra en tradition vidare som har sina rötter i antiken. Yrkeskunskapen för murare har i generationer gått från hantverkare till lärling, ofta genom hårt arbete. En mindre del av kunskapen har överförts med hjälp av böcker. I dag ser det annorlunda ut i arbetslivet. Material och teknik utvecklas i allt snabbare takt, kraven kring arbetsmiljön likaså, samtidigt som generella miljöaspekter ska ingå i yrkeskunskapen. Detta medför att läromedel måste utvecklas i takt med förändringarna. Målet med den här boken är att ge dig en bra grund att stå på för att möta ett arbetsliv där förändringar är en naturlig del och behovet av samspel mellan yrkesgrupperna ökar. Med rätt kunskap som murare får du ett intressant yrke och du kommer att gå ett stimulerade yrkesliv till mötes. Lycka till!

7

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 7

2022-10-12 09:37


1

ATT VARA MURARE

8

ATT VARA MURARE

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 8

2022-10-12 09:37


Ett hantverk som bygger på tradition Murare hör till de äldsta byggyrkena. Trots vissa förändringar i arbetet är det tydligt att hantverkarens yrkesskicklighet är oumbärlig för ett gott resultat. Tekniken vid murning och putsning är i stort sett densamma i dag som under antiken. Det som däremot har blivit modernare är konstruktionernas uppbyggnad, arbetsverktygen och materialen.

En arkitekt vid namn Vitruvius skrev några år före Kristi födelse tio böcker om arkitektur. Vitruvius verkade i Rom, som var centrum för byggnadsteknik och även för politik.

Tegeltillverkning och murning – väggskulptur från grav i Thebe 14:e århundradet f.Kr.

I böckerna går att läsa om hur tegelstenar tillverkades, vilka format som fanns och hur bruk blandades av sand och kalk. Han beskrev dåtidens cement som inte skiljde sig mycket från dagens. Man kunde också lära sig hur olika murverk skulle byggas. ATT VARA MURARE

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 9

9

2022-10-12 09:37


Materialutveckling och teknikutveckling NYA ORD

förbandsmurning: murstenar placeras så att de håller fast varandra skalmur: murverk och väggbeklädnad, som inte är en del i den bärande väggstommen organiska bindemedel: ämnen som består av kolkedjor, antingen från naturen eller syntetiskt framställda syntetiska bindemedel: material som tillverkas på konstgjord väg, till exempel syntetiskt gummi stuckatur: takdekoration och väggdekoration av, till exempel gips

Dåtidens väggar var byggda som bärande murverkskonstruktioner med förbandsmurning, valv och pelare. Denna kunskap har i stort sett gått förlorad i dag. Tekniken har förenklats och skalmurar är nu vanligast som väggkonstruktion. De olika typerna av mur-, puts- och sättbruk har förändrats när det gäller sammansättning av bindemedel och tillsatsmaterial. Tidigare var de dominerande bruken sammansatta av kalk. I dag är de sammansatta av antingen oorganiska bindemedel som cement och kalk eller organiska som är syntetiska bindemedel till exempel akrylater. Arbetstekniken när man murar är nästan densamma som förr i tiden. De stora förändringarna är i stället nya arbetsverktyg för kapning, möjlighet att bygga enkla och säkra ställningar och kunskap om en god arbetsmiljö som också är väderskyddad. För putsning finns i dag bruk som gör det möjligt att spruta maskinellt i stället för att lägga på för hand.

Hantverket murare Muraren finns främst inom området husbyggnad, där väggar ska muras upp och husfasader ska beklädas. Allt fler murare specialiserar sig på någon del av arbetet. Det beror på materialutvecklingen. En utveckling inom yrket är att fler murare arbetar med putsning på fasadmaterial och fasadsystem i stället för med murning. Troligtvis har marknadens efterfrågan även påverkat den utvecklingen – en marknad

10

ATT VARA MURARE

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 10

2022-10-12 09:37


som består av alla oss konsumenter, och som ändras av olika trender. Som murare kan man också arbeta med stuckatur, utsmyckningar och inredningsdetaljer. En del murare utbildar sig i konsten att bygga kakelugnar. Tidigare var muraren också plattsättare. Nu är det ett eget hantverk som kräver specialkunskap. När man jobbar med murning eller putsning krävs stor noggrannhet vid sidan av kunskap om material och teknik. Leverantörer och branschorganisationer kan kräva att företag och företagets hantverkare genomgår utbildning, där de certifieras för olika produkter och byggsystem.

Arbetsförutsättningar Muraren och putsaren ingår ofta i ett arbetslag, men arbetet är självständigt med egna arbetsuppgifter. Som hantverkare behöver man god fysik, även om materialutvecklingen har gjort produkterna lättare och att de tyngsta arbetsuppgifterna görs med maskiner och kranar. ATT VARA MURARE

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 11

11

2022-10-12 09:37


2

PLANERING

12

PLANERING

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 12

2022-10-12 09:37


Yrkesrollen och samspelet på byggarbetsplatsen Att vara murare och putsare är att vara del i en byggprocess. De yrkesgrupperna kommer ofta in ganska sent på bygget, men det är ändå viktigt att det görs en tidig gemensam planering för hela byggprocessen, helst redan under projekteringen. I planeringen ska man ta hänsyn till bland annat anslutande entreprenader och väderförhållanden. När arbetet väl är i gång måste det flyta på med minsta möjliga avbrott.

Hur ett arbete planeras Arbetet från projektidé till färdig konstruktion har många olika steg. Här beskrivs några av de viktigaste:

▶ projektering och planering ▶ materialadministration ▶ materialhantering. I Boverkets byggregler, BBR, finns krav och råd för byggande. De kan vara föreskrifter som måste följas, eller råd som inte är bindande. Regelsamlingen styr därför mycket av projekteringen. Där framgår också att utförandet ska göras med en säkerhetsmarginal. Några viktiga delar som behandlas är bärförmåga, stabilitet och hälsa. När det gäller hälsa handlar det främst om riskerna med fukt. Ansvaret ligger på byggherren.

PLANERING

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 13

13

2022-10-12 09:37


Projektering och planering Entreprenören brukar inte vara inblandad i arbetet med att projektera och ta fram arbetshandlingar. Han eller hon bör dock vara noga med att läsa in sig på handlingarna, påpeka eventuella brister och reda ut oklarheter. En byggprocess ska aldrig starta utan kompletta och tydliga bygghandlingar. AKTIVITET

1

2

3

5

4

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16

Ställning Murning Plåtslagning Grundmur Blandarstation

1

2

3

4

5

Ställning

Mängd

6

7

8

9

Murning

10

11 12 13 14 15

Plåtslagning

16

Tid

Före byggstart ska entreprenören besöka byggplatsen och bekanta sig med övrig byggplatsorganisation. Därefter ska arbetets olika delar resursberäknas och tidplaneras. Det är också lämpligt att informera samtliga berörda hantverkare och underentreprenörer om arbetsgången. En vanlig teknik vid resursplanering är att upprätta ett stapeldiagram eller ett mängd-/ tidsdiagram för alla aktiviteter. Vid projektering ska det göras en fukt- och säkerhetsprojektering, som ska garantera att den färdiga konstruktionen kommer att uppfylla de krav som gäller för tålighet mot fukt.

Materialadministration Syftet med materialadministrationen är att få rätt material i rätt tid och på rätt plats. Arbetet är en viktig del i entreprenörens produktionsplanering, där metoder, maskiner och tider ska utnyttjas på effektivaste sätt. Det är viktigt att leverantörer löpande under arbetets gång får information om förändringar i utförandet eller tider.

14

PLANERING

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 14

2022-10-12 09:38


Planering av arbetsområdet med lagerytor och uppställning av blandare, pumputrustning och materiallager ska göras i ett så tidigt skede som möjligt. Byggarbetsplatsens ytor för uppställning och material ska vara jämna och stabila. De bör även placeras så att det blir korta transporter. Byggetableringen får inte heller hindra andra entreprenörer. Om byggställningar ställs upp av andra entreprenörer ska beställaren se till att man tar hänsyn till efterföljande arbeten och behov av materialupplag på ställning.

Materialhantering För att byggkonstruktionen ska få ett effektivt skydd mot vädrets växlingar ska den täckas i ett tidigt skede, helst i samband med stombyggnation. Om man inte gör det finns det risk att stommen har för hög relativ fuktighet när man ska mura och putsa. Att bygga in fukt är inte tillåtet. Man ska vara noga med att meddela arbetsledningen var material ska lossas. Material som lossas fel kan stå i vägen för andra leveranser eller hamna för långt ifrån arbetsplatsen. Upplag ska planeras med omsorg så att mottagning, kontroll och transport till arbetsstället fungerar på bästa möjliga sätt. När material levereras ska man göra en mottagningskontroll, där man kontrollerar materialet mot både bygghandlingen och leveransbeställningen. Då kan man genast upptäcka om materialet är skadat eller felaktigt. Om man bygger in felaktigt material kan kostnaderna för att rätta till felen i efterhand bli mycket höga. Skadade material som måste kasseras kan orsaka stora produktionsstörningar och kostnader.

Materialbrygga. PLANERING

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 15

15

2022-10-12 09:38


Arbetsledning och arbetsmiljöansvar En ansvarig arbetsledare ska leda och övervaka arbetet på byggarbetsplatsen, och se till att det utförs enligt fastställda handlingar och bestämmelser. I ansvaret ingår att föra dagbok och kontrolljournal. Arbetsledaren ska också se till att bygglovsritningar och övriga handlingar, som materialkontroll och monteringsanvisningar, finns på arbetsplatsen. Det är dessutom arbetsledarens ansvar att alla berörda får tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet på ett fackmässigt sätt. Arbetsledaren ska låta utföra nödvändig provning och göra obligatoriska anmälningar till byggnadsnämnden. När det uppstår tveksamhet ska arbetsledaren samråda med beställaren och med byggnadsnämnden.

Arbetsledning vid murning Vid murningsarbete ska det finnas en ansvarig arbetsledare som har kunskap om murning. Murningsarbete indelas i två utförandeklasser utifrån kraven på arbetsutförande och kontroll. För arbete i klass I ska byggherren utse en arbetsledare som har särskild utbildning och erfarenhet av murverkskonstruktioner. För arbete i klass II räcker det om ansvarig arbetsledare har erfarenhet. Byggherren anmäler ansvarig arbetsledare till byggnadsnämnden, som prövar kompetens och godkänner.

Arbetsmiljöansvarig Enligt lag krävs en arbetsmiljöansvarig. Personen är skyldig att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska vara bra. Risker för ohälsa och olycksfall ska minimeras så långt det går. Arbetsgivaren har ett ansvar för att chefer och arbetsledande

16

PLANERING

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 16

2022-10-12 09:38


personal har tillräcklig kunskap för att arbetsmiljökraven ska kunna uppfyllas. Vid murningsarbete är det särskilt arbete på ställningar och transporter av material som kräver samordning med andra arbeten. En arbetsmiljöplan ska alltid finnas på byggplatsen och den ska tas fram innan byggstart. Det som reglerar arbetsmiljöplanen är Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS.

Arbetsbeskrivningar och kvalitet För ett byggprojekt brukar en arbetsbeskrivning enligt AMA Hus – Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten upprättas. Arbetsbeskrivningen fungerar tillsammans med ritningarna som riktlinjer under byggprocessen. I arbetsbeskrivningen står vilka arbeten som ska göras, kraven som ställs på genomförandet och vilka produkter som ska användas. Beskrivningen är ett kontrak, där beställaren beskriver sina önskemål på den färdiga produkten. I arbetsbeskrivningar regleras också ansvar. För att murare ska kunna göra sin entreprenad på ett korrekt sätt måste tidigare entreprenader vara korrekt gjorda. Brister i ett tidigare skede et. försvårar eller gör det omöjligt för muraren att göra arbetet.

Kvalitetsarbete Många beställare kräver att byggföretag som anlitas ska ha system för kvalitetssäkring. En anledning är att byggfel kan kosta beställaren stora belopp. Grundidén med kvalitetssäkring är att bygga rätt från början och kvalitetssystem ska gälla allt från projektering till utförande.

BILAGA

Kvalitet A TILL BBV

, BYGGKE

RAMIKRÅDE

TS BRANSC

HREGLE

R FÖR VÅT

sdokum

Egenkont

RUM. DOK

UMENT-ID:

37632901

ent

roll enlig t BBV 21: 1, Byggke ramikråd ets Bran Behörig schregler entrepre nör Varbe för våtru Byggkeram m rgs Kake lhus AB behörighe ikrådets tsnumme r Ansvarsf 97034047 örsäkring 5 i försäkri Objekt Te ngsbolag Org.num st Dina Försä mer 5564 Beställare kringar 89-3344 Nyprodu ktion Renoverin Arbeten a utförd g a under tiden frå n 2022-0 6-15 Av Bygg keramikr till 2022 ådet godk -06-15 ända tätsk Golv iktssyste m enligt Tillverkar BBV, Bilag e/Leveran Vägg våt tör aC Alfix zon 1 Till Vägg våt

verkare/L

zon 2 Till

everantör Alfix everantör

verkare/L

Systembe nämning Alfix Folie system Systembe nä

Alfix

mning Alf Egenkont ix Folie sys Systembe rollen inn tem nämning efattar i Boverk Alfix Folie följande ets bygg system kontrollp regler, BF un S kt 2011:6 me Underlage er med hä n uppfyller d ändring nv isn ing till ka branschre ar till oc Golv: pitel 6:5 Ja glernas kra h med BF Nej 33 v. S 2020: Vägg: Lutning 4, BBR Ja på golv mo Nej Om

t golvavlo innan tät ”Nej”, för pp uppfy skikt applic tydliga ned ller bransc erats. an. hreglerna Har ny typ Ja s krav (1: godkänd 25–1:150/1 golvbrun Ny golvb :100–1:20 n installera runn mo 0) ts eller är nterad av befintlig Golvbrun annan ent golvbrun nen är fas reprenör n typgodkä t monte Ja nd och int Tätskikts rad, korrek akt arbetet t pla Ja cerad och är utfört enligt akt i nivå me Finns an dra geno d tätskikte uell monte mföringar t Ja ringsanvi i tätsikt sning än avlop Ja p i golve t? Övriga up Ja Ne plysning j Om ”Ja ar/eventue ”, förtyd liga nedan lla avvikels . er

från Bygg

keramikr

4714671_Mur_ och_putsverk_Inlaga.indd 17

ådets Bra

nschregler

17

för Våtru

m, BBV

2022-10-12 09:38


MURNING OCH PUTSNING

MURNING OCH PUTSNING Den här boken riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i murning och putsning. Här får du en introduktion till de arbetsmoment som ingår i yrkeskunskaperna. Boken ska tillsammans med praktiskt arbete vägleda dig in i arbetslivet som hantverkskunnig. Den beskriver förutsättningar och krav för att kunna utföra ett arbete med god kvalitet enligt de normer och riktlinjer som finns. Du får även en förståelse för varför man ska arbeta på ett visst sätt och vilka konsekvenser det får om man gör fel.

MURNING OCH PUTSNING

Vi vill uppmuntra dig till att följa de anvisningar och den standard som presenteras i faktaboken, så att det blir rätt från början. Målsättningen är att många kunniga hantverkare jobbar som murare i framtidens byggande. Tillsammans med Libers digitala läromedel för kursen, som bland annat innehåller övningsuppgifter och inlämningsuppgifter, har du ett komplett utbildningsmaterial för de teoretiska delarna av det

På Liber.se finns information om övriga titlar till Bygg- och anläggningsprogrammet.

Best.nr 47-14671-0 Tryck.nr 47-14671-0

4714671_Mur_ och_putsverk_Omslag.indd Alla sidor

BYGG OCH ANLÄGGNING

centrala innehållet i kursen.

2022-10-11 09:30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.