9789147124213

Page 1

F

LÄRARBOK

F-klass

Cecilia Palm

47-12421_LiMA_LH_OMSLAG_ny.indd 2

2017-06-01 09:06


ISBN 978-91-47-12421-3 © 2017 Cecilia Palm och Liber AB projektledare: Lena Andersson redaktörer: Lena Andersson, Mats Juhlin formgivare: Sara Ånestrand illustrationer: Sonja Reuterskiöld faktor: Eva Runeberg Påhlman omslagsbild och räkneapor: PATRIK STHLM Production/William Colling

Första upplagan 2 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Multivista, Indien 2019

« Verket « (Livet i Mattelandet Lärarbok F-klass) är producerad i samarbete med UR. Tv-formatet ”Livet i Mattelandet” har utvecklats i samarbete mellan Patrik STHLM AB och UR efter originalidé av Patrik Sundström och Pelle Helmstein.

KO P I E R I N G S FÖ R B U D

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål är enligt BONUS-avtal inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av lovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. undantag Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade ”Kopiering tillåten”. Sådan kopiering får endast ske till eleverna på den egna skolan. Kopiorna får inte på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Det innebär bl. a. att kopiorna endast får göras digitalt tillgängliga i skolans slutna nätverk. Upphovspersonens ideella upphovsrätt enligt upphovsrättslagen och källangivelse i övrigt ska respekteras på sätt som anges i BONUS-avtalet.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 Kundservice.liber@liber.se www.liber.se

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 2

9/21/19 6:43 AM


Innehåll Upplägg

.............................................................................. ...........................................................

5

Talraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3 part lesson

7

Digital introduktion

......................................................................

KAPITEL

1

Likheter och olikheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAPITEL

2

Sortera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

KAPITEL

3

Större än och mindre än . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

KAPITEL

4

Hälften och dubbelt

KAPITEL

5

Femkompisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

KAPITEL

6

Jämna tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

KAPITEL

7

Udda tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

KAPITEL

8

Väga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

KAPITEL

9

Mäta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

.................................

8

24

KAPITEL

10 Tiokompisar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

KAPITEL

11 Tiotalsövergångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

KAPITEL

12 Positionssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Kopieringsunderlag

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 3

4

.........................................................

72

2017-05-29 13:45


Lärarboken Upplägg Arbetsbokens 12 kapitel följer samma teman som TV-programmets 12 avsnitt av Livet i Mattelandet. Börja arbetet i kapitlet med att titta på motsvarande TV-avsnitt som finns på UR:s hemsida. Samtala gärna efteråt med eleverna om innehållet i det aktuella avsnittet. Lärarbokens startsida till varje kapitel i Arbetsboken börjar med rutorna Syfte, Ord och begrepp samt Kopieringsunderlag – för att snabbt ge en översikt över kapitlets innehåll. Syftet kan även användas som lärandemål. Utvalda lärandemål kan presenteras för eleverna innan en övning så att eleverna redan från början vet vad som förväntas av dem. Inledningsvis kopplar vi också Arbetsbokens sidor till Centralt innehåll i Lgr 11, och under rubriken Forskning och berövad erfarenhet finns tänkvärd information inför arbetet (se också separat text). Påbörja arbetet med eleverna genom att göra kartläggningsdelen, som är utformat som ett Inledande samtal. Detta samtal kan göras i mindre grupper, med hela klassen eller enskilt. Anpassning till grupp och behov styr det valet. Kartläggningen ger dig en överblick vad eleverna kan och vilka områden som eleverna behöver fler tillfällen att arbeta vidare med. Därefter kommer delarna Klassrumsaktiviteter och Uteaktiviteter, som innehåller aktiviteter som är kopplade till kapitlens tema. Uteaktiviteterna kan man välja att göra på skolgården eller i skogen, under skoltid eller fritidstid. Under delen Arbeta med Arbetsboken finns vägledning hur man kan introducera de olika uppgifterna i Arbetsboken. Där finns tips på hur man kan anpassa uppgifterna både till elever som behöver mer stöd och till elever som behöver utmaningar. Många av uppgifterna i elevernas Arbetsbok är uppbyggda med progression. Alla kapitel i Arbetsboken avslutas med en samtalsbild med tillhörande problemlösningsuppgift. I Lärarboken finns en del med förslag och inspiration hur man kan introducera uppgiften och hur samtalet kring bilden kan bli mer språkutvecklande. Alla kapitel i Lärarboken avslutas med delen Utvärdering. Här finns tips på frågor och uppgifter som är kopplade till kapitlets tema samt förslag på hur man kan utvärdera elevernas nyförvärvade kunskaper.

4

FORSKNING OCH BEPRÖVAD ERFARENHET Till varje uppslag i Arbetsboken finns rubriken Forskning och beprövad erfarenhet. Här finns råd och vägledning till läraren om vad man kan tänka på innan man påbörjar arbetet med eleverna eller vad man kan uppmärksamma under tiden eleverna arbetar med sina uppgifter. Ett stöd så att man från början leder eleverna rätt. Under denna rubrik finns även tips från erfarna lärare och författare som genom forskningsbaserade resonemang, egna erfarenheter och misstag sett vad som fungerar i klassrummet.

LABORATIVT STÖD I några av aktiviteter här i Lärarboken nämner vi Numicons talblock, vilket är ett konkret och taktilt laborativt materiel som finns att se på www. liber.se. Talblocken finns även med i Lärarboken som ett kopieringsunderlag på sidan 80, (kopieringsblad 9). Laminera och klipp ut talblocken så att eleverna får möjlighet att se och känna talen som en talbild.

SPRÅKET OCH BEGREPPEN I FOKUS Aktiviteterna i Lärarboken har granskats av speciallärare för att säkerställa att uppgifterna och frågorna är språkutvecklande. Aktiviteterna ska hjälpa eleverna att utveckla sitt ordförråd, sin begreppsförståelse och förmåga att samtala, diskutera, resonera samt fråga och lyssna på varandra. Under rubriken Forskning och beprövad erfarenhet finns bland annat tänkvärd och viktig information som kan medvetandegöra vanliga språkliga misstag som kan göras i matematikundervisningen. Ett stöd för att undvika onödiga fallgropar i matematikspråket.

BEDÖMNINGSSTÖD 2016 kom Skolverket ut med en ny reviderad Läroplan för förskoleklass som Bedömningsstödet grundas på. Bedömningsstödet finns i två delar (kopieringsblad 19 och 20), ett bedömningsstöd för det centrala innehållet i matematik för förskoleklass samt ett annat bedömningsstöd som synliggör elevernas förmågor. Tanken är att man arbetar formativt och observerar elevernas kunskaper vid de Inledande samtalen (Kartläggningsdelen), under arbetets

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 4

2017-05-29 13:45


gång vid aktiviteter och uppgifter samt vid utvärderingen i slutet av varje kapitel. Att styra uppmärksamheten till några få elever i taget kan vara till hjälp vid formativ bedömning, speciellt om en elev har svårt att visa sina kunskaper. Man kan fylla i Bedömningsstödet lite då och då för varje elev när möjlighet och tid finns. I bedömningsstöden finns fyra rutor med tillhörande skrivlinje. Fyll i en ruta med en färgpenna och skriv datum på skrivlinjen. Färglägg sedan alla kunskaper och förmågor som eleverna har visat att de kan i samma färg som rutan med skrivlinje. På så sätt kan läraren se och följa elevernas utveckling i matematik under året och tydligt visa framstegen för eleven och vårdnadshavare.

digitalt lärarmaterial I det digitala lärarmaterialet finns det bl.a. digitala introduktioner att samla klassen kring, som är kopplade till Arbetsboken. I Lärarbokens arbetsgång finns rubriken Digital intro, som påminner om att det finns en introduktion till uppgifterna i Arbetsboken. De digitala introduktionerna ger lärarna möjlighet att fånga elevernas intresse kring gemensamma övningar som förbereder eleverna inför uppgifterna i Arbetsboken, men också färdighetsträning och begreppsträning att återkomma till. Många av introduktionerna (som också kan kallas laborationer) ger läraren valfrihet att välja svårighet samt mängden uppgifter så att fler elever får möjlighet att förklara hur de har tänkt. Laborationerna ger eleverna övning i att lyssna, berätta, resonera, diskutera, fråga och lära av varandra. Här följer information vad det Digitala introts 12 kapitel generellt innehåller:

Geometribanken I Geometribanken är de digitala laborationerna sorteringsövningar som hjälper eleverna att känna igen och befästa de olika geometriska kropparna och figurerna samt dess delar.

Bråktemplet Bråktemplet innehåller digitala övningar där läraren kan laborera och visualisera enkla bråk och tillsammans med eleverna diskutera och befästa begrepp.

Matematikrestaurangen Här finns Arbetsbokens samtalsbilder digitalt. Samtalsbilderna möjliggör för läraren att lättare visa och introducera Arbetsbokens problemlösningsuppgifter. Med hjälp av samtalsbildens illustrationer kan läraren sedan visa elevernas olika lösningar digitalt.

Referenser Bentley, Per–Olof & Christine (2016) Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen. Matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder. Haglund, Kerstin & Hedrén, Rolf & Taflin, Eva (2010) Rika matematiska problem-inspiration till variation Palmér, Hanna & van Bommel, Jorryt (2016) Problemlösning som utgångspunkt. Matematikundervisning i förskoleklass Reis, Maria (2015) Barn matematiserar och lär sig matematik Björklund, Camilla(2009) En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande Palmer, Anna(2011) Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Reviderad 2016) Skolverket, (2012) Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språkoch kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen

Sifferverkstaden De gemensamma digitala laborationerna i Sifferverkstaden ger eleverna möjlighet att tidigt möta stora tal på ett lekfullt sätt genom att tillsammans leta efter specifika siffror i stora tal som sedan ska sorteras. Här finns även möjligheten att visuellt introducera skrivriktningen på siffrorna.

Räknebageriet I Räknebageriet kan läraren introducera övningar digitalt som eleverna sedan kommer att känna igen i Arbetsbokens uppgifter. Här finns öppna laborationer som ger läraren valfrihet att välja svårighet samt mängden uppgifter så att fler elever får möjlighet att förklara hur de har tänkt.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 5

5

10/3/19 4:21 PM


Mattelandet Talraden är ett särskilt viktigt moment som vi vill belysa lite extra här i Lärarboken. Därför har talraden fått ett eget avsnitt som innehåller förslag på aktiviteter som ni kan återkomma till under året i Förskoleklass.

Centralt innehåll ur Lgr 11 Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Forskning och beprövad erfarenhet Var noga med att artikulera talen tydligt när ni rabblar talraden tillsammans med eleverna. Det är lätt att elever förväxlar tal som ligger fonetiskt nära varandra. Vid uttal av trettio eller fyrtio kan det vara bra att tydliggöra uttalsskillnaden genom att uttala talen tre-tio och fyr-tio. Var även uppmärksam på att inte elever utelämnar något av talen i talraden. Det kan nämligen få konsekvenser för elevens beräkningsförmåga i addition eller subtraktion.

Hemliga påsen Du behöver: Numicons talblock, eller kopieringsblad 9, Hemlig påse Hemliga påsen erbjuder övningar på olika nivåer. Anpassa valet av övning till elevgruppen. Lägg ett talblock av varje från 1–10 i en tygpåse. Låt eleverna arbeta i par. En elev håller i påsen och den andra eleven känner i påsen med båda händer utan att titta. Låt eleverna ta upp talblocken i ordning från 1 till 10, eller bakifrån från 10 till 1. Ta upp ett talblock som är mindre än 3, större än 7, ett udda tal, ett jämt tal, två talblock som tillsammans är 5 eller tre talblock som tillsammans är 6 osv.

Golvcirklar Du behöver: Laminerade siffercirklar

Använd masken (kopieringsblad 17) för kartläggning av elevernas kunskaper. Låt eleverna ramsräkna så långt de kan. Måla det tal som eleven kan ramsräkna till och skriv dagens datum. Spara masken för att kunna göra en ny kartläggning vid ett senare tillfälle.

Gör cirklar i olika färger som sätts fast på golvet, förslagsvis från dörren och in i klassrummet. Skriv ett tal i varje cirkel från 1 till 10. När eleverna ska gå in i klassrummet ska de ramsräkna samtidigt som de går/hoppar från cirkel till cirkel. När eleverna går ut från klassrummet ska de ramsräkna baklänges från 10 till 1. När eleverna är redo för större utmaningar kan man utöka talraden eller vända några av cirklarna så att de har baksidan uppåt utan siffra. Eleverna ska fortfarande ramsräkna både på cirklarna med och utan siffror.

KLASSRUMSAKTIVITETER

UTEAKTIVITETER

KARTLÄGGNING

Numicon Du behöver: Numicons talblock eller kopieringsblad 9 Använd Numicons talblock. Låt alla elever lägga upp talraden 1–10 med talblocken. Eleverna arbetar i par. En elev blundar när den andra eleven tar bort ett eller flera talblock från talraden. Eleven som blundat ska sedan berätta och lägga tillbaka talblocken som fattas. Vill man göra det svårare kan man skjuta ihop talblocken så att eleverna inte ser luckorna. En annan övning kan vara att eleverna byter plats på flera talblock. Eleven som tittat bort får sedan lägga tillbaka alla talblock i rätt ordning. Eleverna turas om att blunda.

6

Talraden

Kurragömma Lek kurragömma eller någon annan liknande lek där eleverna får träna på att ramsräkna. Stå bredvid den som räknar så att eleven kan få hjälp vid behov.

Promenadaktivitet Du behöver: Reflexvästar med tal Skriv tal på reflexvästarna som ni använder när ni är på utflykt. Ni kan då träna talrad under utflykten genom att ge eleverna olika typer av uppdrag, exempelvis ställ er i ordning från 1. Ställ er i ordning baklänges med det högsta talet först. Ställ er i två led, udda och jämna tal. Alla med tal som är mindre än 10 i ett led, alla större än 10 i ett led. Ett bra tillfälle att låta eleverna räkna talraden tillsammans eller säga sitt tal i talraden för att träna turtagning och på att vara uppmärksam.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 6

2017-05-29 13:45


”3 part lesson” Metoden ”3 part lesson” kommer ursprungligen från USA, men används i stor utsträckning i Kanada. Metoden består av tre delar och används vid problemlösningsuppgifter i matematik. Enligt metoden ska del 1 ta 10–15 minuter, del 2 ca 40 minuter och del 3 10–15 minuter. Men med elever i förskoleklass kan varje del ta en hel lektion då eleverna behöver tid att förstå kontexten, diskutera och rita sin lösning samt visa och berätta om den. Låt problemet få ta tid och plats i klassrummet.

DEL 1 –

KOMMA IGÅNG MED PROBLEMET Den första delen hjälper eleverna att mentalt sätta sig in i problemet. Om problemet handlar om att spela kula kan det vara många elever som inte känner till leken och behöver hjälp att förstå den innan uppgiften introduceras. Låt eleverna berätta lite om olika lekar och fråga om någon av eleverna någon gång har spelat kula. Här får läraren möjlighet att kartlägga vilka förkunskaper eleverna har om ämnet. Kanske att eleverna behöver prova på att spela kula innan man ens introducerar problemet. Att ge eleverna denna förförståelse för innehållet i problemet underlättar för dem att få fokusera på matematiken istället för att ödsla kraft på att förstå innehållet. Att sedan tydligt berätta för eleverna vad de ska träna på ger eleverna ett bättre fokus på uppgiften. Att berätta lärandemålet, som i detta fall kan vara att träna på att diskutera problemet (samarbeta i par eller i grupp, berätta hur man har tänkt eller berätta om vilken strategi man använt), ger eleverna en förståelse varför de ska göra uppgiften. Det är bra att fokusera på ett eller två lärandemål i taget så att eleverna kan utvärdera sin insats lite kort i slutet av lektionen. När eleverna har fått lite vana med att arbeta med problemlösningsuppgifter kan man även i denna första del diskutera med eleverna vilka strategier och metoder som användes förra lektionen.

DEL 2 –

INTRODUCERA PROBLEMET

I den andra delen introduceras problemet. I Livet i Mattelandets Digitala intro finns Arbetsbokens samtalsbilder med. Titta tillsammans på samtalsbilden och diskutera bilden innan du läser och diskuterar problemet med eleverna. Vad fick vi veta? Vad ska vi ta reda på? Introducera därefter lämpligt laborativt materiel innan eleverna får börja. Eleverna löser problemet genom att arbeta i par eller i grupp. Läraren går runt och ställer frågor som hjälper eleverna vidare till en lösning. Lyft gärna goda exempel högt för alla i klassen som ett stöd till övriga grupper. Läraren uppmuntrar elever som går fort fram att hitta fler möjliga lösningar på problemet.

DEL 3 –

REDOVISA OCH BEFÄSTA PROBLEMET Låt eleverna titta på varandras lösningar, redovisa, berätta och förklara vilka strategier som de har använt och hur de har tänkt? Ha gärna en ”Math congress” där eleverna får titta på en lösning och försöka förstå vilken strategi gruppen som redovisar har använt. Diskutera först i par och därefter i klass kring vilken strategi som har använts. Det är viktigt att lyssna aktivt och intresserat på alla lösningar. En annan bra metod som finns är ”Gallery walk” där eleverna får redovisa sin lösning på ett större papper som sätts upp på väggen. Grupperna delas upp i nya grupper som tillsammans går runt och tittar på lösningarna. Den elev som var med och löste problemet får berätta för övriga i gruppen vilken strategi som användes. Övriga elever kan träna på att ställa frågor. I det digitala introt finns möjligheter för läraren och eleverna att gå igenom och visa de olika lösningar på problemet med hjälp av bilder.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 7

7

2017-05-29 13:45


Kapitel 1

Likheter och olikheter

Syfte: Eleverna ska få • lära sig skriva siffrorna 0 och 1 • träna på att använda lägesord • undersöka likheter och olikheter • undersöka och benämna likhetstecknet • lära sig rita och benämna cirkeln • undersöka och lösa enkla problem • diskutera och resonera enkla problem • jämföra och förklara strategier • upptäcka och se matematiken i vardagen.

noll, ett, nollor, ettor, siffra, tal, likheter, olikheter, likhetstecknet, antal, cirkel, figur, geometrisk figur, lägesord, bakom, framför, under, över, i, på, höger, vänster, bredvid, nedanför, ovanför, vid

Kopieringsunderlag Kopieringsblad 1 Kopieringsblad 2

0 och 1 s. 4–5

KLASSRUMSAKTIVITETER

Centralt innehåll ur Lgr 11

Forma nollor

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Forskning och beprövad erfarenhet Nollan har två betydelser. När den står ensam representerar den ett antal och betyder då inget föremål, men tillsammans med andra siffror markerar den en position och bestämmer talets storlek.

KARTLÄGGNING

Inledande samtal Samtala och introducera talen och siffrorna 0 och 1. Utforska samtidigt med hjälp av frågorna vilka förkunskaper eleverna har för att kunna utforma undervisningen optimalt efter elevgruppens förutsättningar och behov. • Vad vet ni om siffran 0? Vad betyder den? • Vilken form har den? • Vad vet ni om siffran 1? • Vad betyder den? • Kan siffran 1 se ut på mer än ett sätt? • Hittar ni några nollor och ettor i klassrummet? • Vilket är det högsta och det minsta talet ni kan?

Lägesord Samla lägesord och skriv upp orden ni gemensamt kommer på. Samtala om orden och skillnaden mellan dem. Beskriv med hjälp av lägesord var ett specifikt föremål finns i klassrummet? Låt eleven gissa vilket föremål du tänker på. Låt sedan eleverna göra samma sak, i mindre grupper eller i par.

8

Ord och begrepp

Du behöver: Trolldeg, målarfärg Forma nollor av trolldeg. Låt eleverna rulla leran till långa korvar och sedan binda ihop korvarna till nollor. Måla gärna nollorna i olika färger.

Recept på trolldeg 3 delar vetemjöl 1 del salt 1–1½ del vatten Om man vill kan man lägga till en dryg matsked matolja per 1 dl salt . Då blir inte händerna torra efter att man använt degen.

Litteratur Läs boken ”Nollan och de andra” av Inger och Lasse Sandberg.

Forma ettor Du behöver: Pinnar, målarfärg Forma ettor av pinnar. Låt eleverna leta efter raka pinnar. Läraren kan ha en pinne i handen som eleverna kan jämföra sin pinne med. Läraren kan passa på att samtala med eleverna om pinnarnas likheter och olikheter. Eleverna letar tills de hittar en pinne som liknar lärarens. Eleverna får måla sina pinnar. Använd ettorna och nollorna och bilda stora tal. Enskilt, i par, i grupp och därefter kanske använda hela klassens nollor för att bilda klassens största tal. Samtala om vad talen heter.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 8

2017-05-29 13:45


Hemliga påsen

Kaninleken

Du behöver: Tygpåsar, föremål

Eleverna gömmer sig på olika platser på skolgården inom ett avgränsat område så att alla elever hela tiden hör läraren. När läraren ser en elev uttrycker sig läraren med lägesord, t.ex. Pelle bakom trädet. Eleven som har blivit hittad ska då gå efter läraren medan hen fortsätter att leta. När läraren hittar nästa elev säger hen t.ex. Stina bredvid huset. Läraren har då två elever som följer. De elever som följer läraren får när som helst springa och gömma sig igen utan att läraren upptäcker dem. Leken fortsätter till dess att läraren avslutar den.

Dela in eleverna parvis. Dela ut en tygpåse med föremål till varje par. Lägg t.ex. i en trolldegsnolla, en etta gjord av pinne, kanske två ettor, föremål som är lika, föremål som är olika. Kamraten ska sedan känna i påsen och beskriva vad som finns inuti. Byt roller. Eleverna kan också beskriva föremålet i påsen i helgrupp. En elev sticker in handen i påsen och känner noga efter hur föremålet känns och vilken form och storlek det har. Eleven beskriver sedan föremålet så noga eleven kan och de andra gissar vilket föremålet är. Eleven som gjort beskrivningen tar upp föremålet ur påsen och visar de andra. De elever som har svårt att beskriva föremålet kan behöva stödfrågor från läraren och kamraterna: Vilken form har föremålet? Är det mjukt/hårt? Är föremålet större än ett sudd? Mindre än en apelsin? Är föremålen lika eller olika?

ARBETA MED ARBETSBOKEN

Digital intro Arbeta med ”Leta tal med siffran 0 och siffran 1” och ”Spåra nollan och ettan” som finns i kapitel 1, Sifferverkstaden.

Siffran 0 s. 4 Ritövning Du behöver: Blyertspennor, papper, färgpennor Träna lägesorden med en ritövning: Dela in eleverna i par. Dela ut ett papper till varje par. Ge sedan instruktioner om vad de ska rita på pappret. Använd lägesorden vid instruktionerna. Rita ett hus i mitten på pappret, rita en sol över huset, rita ett träd bredvid huset, rita en svart katt framför huset, rita en gul fågel på taket, en röd blomma höger om huset, en grön buske bakom blomman. Anpassa mängden instruktioner så att klassen klarar uppgiften.

UTEAKTIVITETER

Använd färgpennor och låt eleverna spåra siffran 0 med olika färger. De ska spåra siffran så många gånger att den ser ut som en regnbågssiffra. I rutan bredvid ska eleverna skriva nollor med blyertspenna. Uppgiften kan individualiseras genom att varje elev får skriva så många nollor som eleven har förmåga till.

Tal med nollor s. 4 Låt eleverna leta efter tal med nollor i klassrummet och skriva upp de tal de ser i Arbetsboken. Förbered gärna uppgiften genom att se till att det finns tal med nollor synligt i klassrummet, exempelvis sedlar eller lappar med tal, så att alla elever har möjlighet att lösa uppgiften.

Siffer-detektiver Du behöver: Blyertspennor, färgpennor, lärplatta

Siffran 1 s. 5

Den här övningen tränar eleverna i att identifiera och befästa siffrornas utseende och form. Låt eleverna gå ut på skolgården och leta efter föremål som liknar ettor och nollor. Eleverna ska rita av ettorna och nollorna de hittar eller ta foto på dem med lärplattan. Gör sedan en utställning i klassrummet.

Använd färgpennor och låt eleverna spåra siffran 1 med olika färger. De ska spåra siffran så många gånger att den ser ut som en regnbågssiffra. I rutan bredvid ska eleverna skriva ettor med blyertspenna. Uppgiften kan individualiseras genom att varje elev får skriva så många ettor som eleven har förmåga till.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 9

9

2017-05-29 13:45


Likhetstecknet s. 6–7

Digital intro Arbeta med samtalsbilden ”Lekrummet” som finns i kapitel 1, Sifferverkstaden. Titta på bilden gemensamt i klassen och prata om vad ni ser på bilden. Låt eleverna berätta om sina egna rum. Vad har eleverna bara en av i sitt rum? Prata också om de höga tal som finns i bilden. Ge eleverna namn på de höga talen.

Lekrummet s. 5 Eleverna ska sedan färglägga alla de saker som de bara hittar en av i bilden. 1 10 100 1000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 100 000 000 1 000 000 000

ett tio hundra tusen tiotusen hundratusen en miljon 10 miljoner 100 miljoner 1 miljard

Centralt innehåll ur Lgr 11 Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Forskning och beprövad erfarenhet Begreppet likhet har stor betydelse vid alla uträkningar. I början av skolåldern brukar uppfattningen vara att en beräkning blir något. Exempelvis 2 + 3 blir 5, säg istället ”är lika med 5”. Lär eleverna redan från början att likhetstecknet fungerar ungefär som en gungbräda. För att det ska väga jämnt måste det vara lika på båda sidor.

KARTLÄGGNING

Inledande samtal Lägg fram en hög med legoklossar på golvet i klassrummet. Sortera klossarna så att det finns par i antal. En kloss i två olika färger, två klossar i två andra färger etc. Rita några likhetstecken på ett papper och klipp ut. Samla eleverna runt legohögen och be någon av eleverna att ta alla klossar som har en utvald färg, ex. röda. Räkna tillsammans hur många röda klossar eleven hittade i högen. Be sedan eleverna att fundera ut om det finns samma antal klossar i någon annan färg. Räkna tillsammans för att se så att likheten stämmer. Lägg likhetstecknet emellan de båda högarna med klossar och berätta för eleverna att lika antal skrivs med ett likhetstecken. Fortsätt på samma sätt och leta fler likheter i legohögen.

KLASSRUMSAKTIVITETER

Hitta lika många Du behöver: Laminerade bilder av olika antal föremål Förbered 20 stycken bilder. Varje bild ska föreställa ett bestämt antal föremål av samma sort. Se till att det finns två kort som har lika många föremål och kan bilda par. Häng upp alla bilder framför eleverna och be eleverna att hitta två stycken bilder som har lika antal. Fortsätt att hitta så många par ni kan bland bilderna.

10

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 10

2017-05-29 13:45


Rörelse efter ljud Låt eleverna röra sig runt i klassrummet. Efter en stund säger läraren ”Stopp!”. Läraren klappar händerna valfritt antal gånger och säger exempelvis ”Hoppa!”. Eleverna ska då hoppa lika många gånger som läraren klappade händerna. Eleverna får sedan röra sig fritt i klassrummet igen tills läraren säger ”Stopp!” och på nytt klappar i händerna och ger eleverna ett nytt uppdrag.

UTEAKTIVITETER

Hämta lika Du behöver: Naturföremål Samla ihop lika många antal naturföremål som ni är elever i gruppen. Låt eleverna blunda och ge dem sedan var sitt föremål att känna på bakom ryggen. De får inte titta på föremålet. Låt sedan eleverna springa iväg för att försöka leta upp ett likadant föremål.

Den hemliga rutan Du behöver: Naturföremål Bygg en hemlig kvadrat med nio rutor i. Lägg olika antal naturföremål i varje ruta. Täck över kvadraten med en filt. Dela upp eleverna i grupper om fyra stycken. Låt eleverna studera kvadraten under en minut. Eleverna ska sedan tillsammans i gruppen försöka att konstruera en likadan ruta utan att titta på den ursprungliga kvadraten en gång till.

Gör si, gör så Utse en lekledare, förslagsvis börjar läraren med att vara lekledare. Lekledaren står mitt emot klassen. Eleverna står så att de kan röra sig utan att röra vid varandra. Lekledaren gör sedan en rörelse samtidigt som hen säger: Gör så. Samtliga elever ska då göra samma rörelse. Lekledaren gör då en ny rörelse men säger: Gör si. Eleverna ska då inte göra rörelsen utan stå kvar i samma ställning som tidigare. Lekledaren fortsätter att göra rörelser men varierar med att säga antingen gör si eller gör så. För att öka svårighetsgraden kan lekledaren höja tempot.

ARBETA MED ARBETSBOKEN

Digital intro Arbeta med ”Är lika med” som finns i kapitel 1, Räknebageriet.

Lika kort s. 6 Titta på korten gemensamt och räkna antalet leksaker på varje kort. Låt sedan eleverna para ihop korten som har lika antal genom att färglägga dem i samma färg. Prata om vad antal betyder och att storlek på föremål inte spelar någon roll då man sorterar efter lika antal.

Likhetstecknet s. 7 Titta på bilderna tillsammans och repetera att likhetstecknet betyder lika antal. Berätta för eleverna att deras uppgift är att rita färdigt bilderna på denna sida så att likhetstecknet stämmer på varje rad. Eleverna får lov att rita i vilka rutor de vill bara likhetstecknet stämmer. Berätta också för eleverna att uppgiften kan lösas på många olika sätt.

Cirkeln s. 8 Centralt innehåll ur Lgr 11 Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Forskning och beprövad erfarenhet Tidigt inlärda begrepp är en viktig utgångspunkt för att barn ska lära sig nya. Därför ska man tidigt introducera de korrekta matematiska begreppen och inte förenkla.

KARTLÄGGNING

Inledande samtal Klipp ut några cirklar i olika storlek och lägg på golvet framför eleverna • Vad heter figuren? • Hur många hörn har den? • Vad vet ni om cirkeln? • Hittar ni några cirklar i klassrummet? • Kan ni några andra föremål som har formen av en cirkel? • Hur kan vi använda cirkeln?

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 11

11

2017-05-29 13:45


klassrumsaktiviteter

Cirkelormen Du behöver: Kopieringsblad 1, färgpennor, sax Låt eleverna rita egna cirklar på ormen, färglägga och klippa ut den. Häng sedan upp ormarna.

Girlanger Du behöver: Papper, lim Låt eleverna klippa pappersremsor och göra girlanger genom att limma ihop pappersremsorna till cirklar. Utmana sedan eleverna att räkna hur många cirklar de lyckades binda ihop.

Presentationsblommor Du behöver: Papper, lim, sax, färgpennor Låt eleverna klippa ut en lite större cirkel och fem-sex mindre cirklar. Limma ihop cirklarna till en blomma. Sätt ett foto av eleven i mitten cirkeln och låt sedan eleven presentera sig själv genom att skriva eller rita i kronbladen. Häng upp gruppens blommor som en presentation av klassen. Eleverna kan också träna sig på att beskriva genom att en elev beskriver en person utifrån bilden och egenskaperna. De andra gissar vem personen är.

en början en vuxen) beskriva en av planscherna. Eleverna ska snabbt springa till rätt plansch.

arbeta med arbetsboken

Digital intro Arbeta med ”Leta cirklar” som finns i kapitel 1, Geometribanken.

Cirkeln s. 8 Eleverna ska använda färgpennor för att rita cirkeln med olika färger. De ska spåra cirkeln så många gånger att den ser ut som en regnbågscirkel. Eleverna ska sedan rita en figur som endast består av cirklar. Räkna cirklarna som finns i figuren och skriv antalet på linjen bredvid rutan. I rutan längst ner på sidan ska eleverna leta efter cirklar i klassrummet. Låt dem rita av de saker som de hittar. Låt eleverna jämföra och berätta resultaten i klassen.

Problemlösning s. 9 Centralt innehåll ur Lgr 11 Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Forskning och beprövad erfarenhet Det är viktigt hur man introducerar problemet. För eleverna blir ju introduktionen själva inkörsporten till problemet. Vi vill ju att alla elever ska kunna arbeta med problemlösning och då måste ju alla ha grepp om vad problemet handlar om och går ut på innan de påbörjar uppgiften.

uteaktiviteter

Cirkeldetektiverna

Del 1

Du behöver: Papper, blyertspennor

kom igång med problemet

Låt eleverna gå ut på skolgården med penna och papper för att rita av alla cirklar de kan hitta.

Inledande samtal

Figurlek Du behöver: Figurplanscher Rita och laminera ca tio stycken planscher. Rita figurer som eleverna känner till. Rita gärna figurerna i olika färger. Välj svårighetsgrad på bilder så att det passar gruppen. Exempel på planscher är en röd cirkel, två gröna cirklar, en blå oval, en röd stjärna. Häng upp planscherna runt om skolgården på en begränsad yta. Låt någon (till

12

Undersök tillsammans i klassen vad eleverna leker för lekar hemma och på rasterna. Samtala om lekar som man kan leka ensam, lekar som man leker parvis och lekar som leks i grupp. Berätta för eleverna att man förr spelade kula och precis som i alla lekar fanns det många olika regler. Fråga om någon har spelat kula någon gång. Låt eleverna prova att spela kula.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 12

19/6/2019 BE 12:29 PM


Spela kula

DEL 3

Du behöver: Glaskulor

REDOVISA OCH BEFÄSTA PROBLEMET

Tre elever spelar tillsammans. Varje spelare får en hög med kulor. En av spelarna bygger en pyramid med tre kulor som bas och en på toppen. Det mäts ut ett avstånd från pyramiden på ett par meter. De två andra spelarna ska sedan i tur och ordning försöka träffa pyramiden genom att kasta sina egna kulor. Alla kulor som inte träffar pyramiden tillfaller spelare 1 som byggde pyramiden. Den spelare som träffar pyramiden får tillbaka sin kula och de kulor som ingick i pyramiden. När eleverna har fått prova att spela kula så be dem att räkna sina kulor. Prata tillsammans om hur några elever har lika många kulor, några har fler kulor och andra färre.

Avsluta uppgiften med att låta de arbetsgrupper som vill redovisa sina lösningar. Använd det digitala introt till att laborera med kulorna för att tydligare visa lösningarna för eleverna. Uppmuntra eleverna till att beskriva och resonera kring sina tankar om lösningarna på problemet. Denna problemlösningsuppgift kan utvecklas genom att eleverna får ytterligare en karaktär (Kaxi) som vill vara med och dela på kulorna. Vilka lösningar finns det då på problemet? Mer information om att arbeta med problemlösning enligt ”3 part lesson” på sidan 7.

DEL 2 INTRODUCERA PROBLEMET

Digital intro Arbeta med samtalsbilden ”Dela kulor” som finns i kapitel 1, Matematikrestaurangen.

Samtala om bilden • Vad ser ni på bilden? • Ser ni några geometriska figurer? • Hur många är det av sakerna på bilden? • Säg en sak som finns på bilden. • Finns det likheter? • Finns det olikheter?

Problemlösning Du behöver: Kopieringsblad 2, kulor, små skålar Läs uppgiften för eleverna. Poängtera för eleverna att uppgiften har många olika svar. Be dem räkna kulorna på bilden för att konstatera att de tre vännerna har tio kulor tillsammans. Låt sedan eleverna sätta sig i arbetsgrupper. Ge varje grupp tio kulor samt bilderna på Uno, Kvartz och Teresa (kopieringsblad 2). För att undvika att kulorna rullar iväg kan varje grupp få tre små skålar att dela upp kulorna i. Be sedan eleverna att lösa uppgiften tillsammans i grupperna. När de hittar en tänkbar lösning ska de rita den i Arbetsboken. Uppmuntra elever som snabbt är klara att hitta fler tänkbara lösningar.

UTVÄRDERING Du behöver: Miniwhiteboards och whiteboardpennor Låt eleverna ta fram sina whiteboards och whiteboardspennor. Om ni inte har tillgång till miniwhiteboards så kan man ta ett vitt papper och laminera. När eleverna har svarat på den ställda frågan håller de upp sitt svar och läraren får då snabbt en överblick över elevernas inhämtade kunskap.

Utvärdera 0 och 1 samt lägesorden Skriv siffran 0. Skriv siffran 1. Rita ett valfritt föremål. Skriv det största talet du kan. Rita en sol i mitten på tavlan, rita en stjärna bredvid, ett hus under och ett moln ovanför.

Utvärdera likhetstecknet Rita ett likhetstecken. Rita eller skriv en likhet.

Utvärdera cirkeln Rita en cirkel.

LIVET I MATTELANDET F-KLASS • LÄRARBOK

47-12421_Livet i Mattelandet F LH.indd 13

13

2017-05-29 13:45


Baksidestext

Livet i Mattelandet I Lärarboken finns lekfulla matematikaktiviteter för klassrummet, skolgården och skogen som ger eleverna förförståelse och inspiration inför arbetet i Arbetsboken. Det finns också tydliga instruktioner till de öppna problemlösningsuppgifterna enligt metoden ”3 part lesson” samt vägledning vilka Digitala intro som kan hjälpa läraren att introducera och tydliggöra Arbetsbokens uppgifter. Lärarboken innehåller även underlag inför kartläggningssamtal, tips hur man kan arbeta med den tillhörande Arbetsboken, övningar för att utvärdera elevernas kunskaper samt kopieringsunderlag. Livet i Mattelandet för F-klass består av Arbetsbok och digitalt elev- och lärarmaterial. För samtliga delar i serien se liber.se. Mattelandet tar fasta på Läroplanen för förskoleklass och fritidshemmet.

Best.nr 47-12421-3

Tryck.nr 47-12421-3-01

47-12421_LiMA_LH_OMSLAG_ny.indd 1

10/3/19 4:35 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.