9789147123896

Page 1


FYSIK PROV OCH BEDÖMNING ÅK

9

FREDRIK WENNERSTEN LIBER


ISBN 978-91-47-12389-6 © 2019 Fredrik Wennersten & Liber AB

Projektledare och redaktion: Andreas Persson och Eva Lundström Grafisk form: Eva Jerkeman Bildredaktör: Mikael Myrnerts Produktion: Adam Dahl Illustrationer: Typoform

Första upplagan 1

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm Kundservice tfn 08-690 90 00 kundservice.liber@liber.se www.liber.se

Spektrum Fysik åk 9 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

Kopiering tillåten!

2


INNEHÅLL INLEDNING 5 9 • ENERGI OCH EFFEKT

9

Diskutera och ta ställning

10

Förnybar el = grön el? (Perspektiv s. 265) Lärarsida – Diskutera och ta ställning

10 11

Planera och undersöka

12

Del 1 – Planera en undersökning Elevsida – planera en undersökning Del 2 – Genomföra en undersökning Del 3 – Utvärdera din undersökning Lärarsida – Planera och undersöka

12 13 14 15 16

Beskriva och förklara

18

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

20 22

E-prov – Beskriva och förklara

23

Facit E-prov

25

10 • ATOM- OCH KÄRNFYSIK

26

Diskutera och ta ställning

27

Ska vi använda kärnkraft? (Perspektiv s. 296-297) Lärarsida – Diskutera och ta ställning

27 28

Beskriva och förklara

29

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

31 33

E-prov – Beskriva och förklara

34

Facit E-prov

35

11 • VÅR ENERGI­FÖRSÖRJNING

36

Diskutera och ta ställning

37

Kan vi nå en hållbar energiförsörjning till år 2050? (Perspektiv) Lärarsida – Diskutera och ta ställning

37 38

Planera och undersöka

40

Del 1 – Planera en undersökning Elevsida – Planera en undersökning Del 2 – Genomföra en undersökning Del 3 – Utvärdera din undersökning Lärarsida – Planera och undersöka

40 41 42 43 44

Beskriva och förklara

46

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

48 50

E-prov – Beskriva och förklara

51

Facit E-prov

Spektrum Fysik åk 9 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

52

Kopiering tillåten!

3


12 • UNIVERSUM

53

Diskutera och ta ställning

54

Är vi ensamma i universum? (Perspektiv) Lärarsida – Diskutera och ta ställning

54 56

Planera och undersöka

57

Del 1 – Planera en undersökning Elevsida – planera en undersökning Del 2 – Genomföra en undersökning Del 3 – Utvärdera din undersökning Lärarsida – planera och undersöka

57 58 59 60 61

Beskriva och förklara

63

Facit och bedömningsanvisningar – beskriva och förklara Resultatblad – beskriva och förklara

64 65

E-prov – Beskriva och förklara

66

Facit E-prov

Spektrum Fysik åk 9 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

67

Kopiering tillåten!

4


INLEDNING Det här materialet innehåller prov och bedömningsanvisningar kopplat till boken Spektrum fysik. Materialet tillgodoser samtliga kunskapskrav i fysik och det går lätt att anpassa efter din undervisning. Till alla prov finns det även bedömningsstöd med tillhörande bedömningsmatriser, allt enligt Lgr 11. Till varje kapitel finns det tre stycken huvudprov,

”Diskutera och ta ställning”

”Planera och undersöka”

”Beskriva och förklara”

Till varje prov finns en elevsida med kopieringsunderlag och en lärarsida med bedömningsförslag. Ibland finns ytterligare kommentarer till läraren vid bedömningsanvisningarna. Se bedömningsmatriserna för de olika kunskapskraven som en rekommendation från oss; du kan självklart anpassa dem så att de passar för just dig och dina elever.

Diskutera och ta ställning Momentet diskutera och ta ställning kan varieras beroende på hur du som lärare vill lägga upp examinationen. Du kan välja att låta eleverna lämna in det skriftligt, hålla en presentation eller att skriva vid ett provtillfälle. Vi ger ett förslag på tillvägagångssätt, men det är upp till dig som lärare att bestämma vad som passar din undervisning och din elevgrupp. Innehållet i den här typen av diskuterande uppgift kommer ibland att ha koppling till perspektiv i grundboken. Vi tror att detta är bra i de fall eleverna har lite förkunskaper inom det område som sedan kommer att bedömas här. Till det här provet finns bedömningsanvisningar och en bedömningsmatris.

Planera och undersöka Momentet planera och undersöka är liksom det Nationella provet indelat i tre delar. Du som lärare väljer om eleverna ska genomföra samtliga delprov eller endast en del av provet. När du vill att eleverna ska skriva en laborationsrapport utifrån en mer naturvetenskaplig mall, har du ett förslag på sådan längst bak i det här häftet. Den första delen handlar om att eleven ska skriva en instruktion till en given frågeställning. Du behöver poängtera vikten av att skriva en tydlig instruktion, som alla ska kunna följa. Tanken är att det ska ta eleven cirka 30 minuter att skriva en instruktion. Det är bra om du som lärare ställer fram material som behövs, samt ytterligare saker som inte ska användas. Till det här provet finns det en bedömningsmatris att utgå från i din bedömning.

Spektrum Fysik åk 9 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

Kopiering tillåten!

5


INLE DNING

Vid tid rättar du elevernas planering och utifrån elevens beskrivning av tillvägagångssätt får eleven en färdig instruktion eller tillbaka sin egen planering. En färdig instruktion finns med i materialet. Den sista delen av laborationsprovet innebär att eleven ska skriva en sammanställning av sin laboration, med slutsats, felkällor och eventuella förslag på nya frågeställningar. Det finns en bedömningsmatris med konkreta förslag på de olika kunskapskraven.

Beskriva och förklara Provet beskriva och förklara testar av den sista tredjedelen av kunskapskraven. Provet är tänkt att ta 60 minuter, men det är viktigt att påpeka för eleverna att de måste tänka på vilken betygsnivå respektive fråga har. Annars kan det vara svårt att hinna med alla frågor. Till det här provet finns det fylliga bedömningsanvisningar med tillhörande matris. Du kan med hjälp av en matris till varje elev få en överblick över elevens kunskaper och hur väl eleven nått de olika kunskapskraven som testats. Här finns det också ett grundläggande prov för de elever som upplever begreppsprovet för mastigt eller behöver ett omprov/komplettering på E-nivå. Till det provet finns det också ett facit.

Matrisen visar nivå och förmåga Vid varje delprov finns det en matris som visar vilken del av kursplanen som prövas. Den övre raden är förmågan att ”diskutera och ta ställning”, raden i mitten ”planera och undersöka” och den nedersta ”beskriva och förklara”. För att se vilken betygsnivå frågan eller delprovet motsvarar tittar du på antalet kolumner som är ifyllda. Exemplet visar att det är förmågan ”beskriva och förklara” och att eleven kan visa E och C nivå.

E

C

A

Diskutera och ta ställning Planera och undersöka Beskriva och förklara

Spektrum Fysik åk 9 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

Kopiering tillåten!

6


INLE DNING

Kunskapskrav i fysik E

C

A

Diskutera och ta ställning (D) D1

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö, och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande med … motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade

D2

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som ...

• till viss del för diskussionerna framåt.

• för diskussionerna framåt.

• för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

D3

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för … underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

• enkla och till viss del

• utvecklade och relativt väl

• välutvecklade och väl

D4

Eleven kan använda informationen på ett … sätt i diskussioner och för att skapa… texter och andra framställningar med … anpassning till syfte och målgrupp.

• i huvudsak fungerande

• relativt väl fungerande

• väl fungerande

• enkla

• utvecklade

• god

• viss

• relativt god

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även … enkla frågeställningar och planeringar som det … systematiskt utifrån.

• bidra till att formulera

• formulera

• välutvecklade • går att arbeta

• går att arbeta

• efter någon bearbetning går att arbeta

P2

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert … sätt.

• och i huvudsak fungerande

• och ändamålsenligt

• ändamålsenligt och effektivt

P3

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade

• viss

• relativt god

• god

• enkla

• utvecklade

• välutvecklade

• och bidrar till att ge förslag

• och ger förslag

• i relation till möjliga felkällor och ger förslag på

• välutvecklade

Planera och undersöka (P) P1

och drar då ... slutsatser med ... koppling till fysikaliska modeller och teorier. P4

Eleven för ... resonemang kring resultatens rimlighet ... på hur undersökningarna kan förbättras …

• och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. P5

Dessutom gör eleven … dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

• enkla

Spektrum Fysik åk 9 Prov och bedömning © Författaren och Liber AB

• utvecklade

• välutvecklade

Kopiering tillåten!

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.