__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GRAMMAR TO GO 2 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

LÄS OCH PROVA ELEVPAKETETS SAMTLIGA DELAR


GRAMMAR TO GO 2 Elevpaket – Digitalt + Tryckt Grammar to Go är en serie som på ett systematiskt och lekfullt sätt bjuder in till den grundläggande engelska grammatiken. Till varje elevbok medföljer ett digitalt läromedel med inspelat ljud och interaktiva övningar. Grammar to Go är skriven på naturlig vardagsengelska.

ELEVBOK I elevboken presenteras grammatiska regler utifrån en illustration med en text eller en dialog. På samma uppslag som texten finns både övningar och en Quick Guide som ger grammatikmomentet i koncentrat.

DIGITALT LÄROMEDEL Det digitala läromedler kan eleven få texterna och Quick Guides upplästa med autentiska röster och från olika delar av den engelsktalande världen. Eleverna kan även testa sig själva och arbeta med självrättande övningar.

Interaktiv version av b ­ oken, inläst med ­autentiskt tal och ­textföljning

Interaktiva övningar

Fungerar på d ­ ator, surfplatta och ­mobiltelefon

klicka på bilden och prova


Grammar to

Go 2 David Whitling


TILL DIG! Att bli bättre på engelska är lite som att bli bättre på idrott och grammatik är som idrottens teknikträning. Tekniken kan du öva i klassen eller på egen hand men när du ”spelar match” hinner du inte fundera på den – då är det viktigare att göra mål. När du ska prata engelska ’live’, då är det match! I Grammar to Go 2 får du elva träningspass på olika, viktiga moment. Träna både skriftligt och muntligt och du ska se att du kommer att kommunicera effektivare och känna dig säkrare när det är dags för ’match’. Ingen blir färdig med ett grammatikmoment första gången. Därför kommer några av 1:ans moment tillbaka här i 2:an.

Mitt första tips: övningarna i Grammar to Go består av riktiga meningar som du kan säga till någon. Tänk på vad de betyder och använd dem i egna ’låtsassamtal’ – och när ni övar tillsammans!

Författaren till boken har bett mig hjälpa dig med förklaringar och tips. Jag är själv ganska bra på engelska nu. Jag har både tränat och spelat länge! Hälsningar Granny Grammar P.S. Det finns nästan lika många övningar online som i boken. D.S.

Studentlitteratur AB Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se Produktionsstöd har erhållits från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Det är ett engångsmaterial och får därför, vid tillämpning av Bonus Copyright Access skolkopieringsavtal, överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Inte ens enstaka sida får kopieras, dock får enstaka fråga/övning kopieras för prov/skrivning. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Vid utgivning av detta verk som e-bok, är e-boken kopieringsskyddad. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman eller rättsinnehavare. Studentlitteratur har både digital och traditionell bokutgivning. Studentlitteraturs trycksaker är miljöanpassade, både när det gäller papper och tryckprocess. Omslag och illustrationer: Ingrid Fröhlich Grafisk form: Helena Alvesalo, Zhenbo Huang Ljud och inspelningar: Johan Falk, Sayit Redaktion: Cecilia Augutis Art.nr 38654 ISBN 978-91-44-10292-4 © Författaren och Studentlitteratur AB 2016 Upplaga 1:1 Printed by Interak, Poland 2016


Preteritum, be, have, regelbundna verb Preteritum, regelb. och oregelb. verb -ingform, pågående presens

3 THE SWORD IN THE STONE 8

4 WE WENT CAMPING 10

5 WHAT ARE YOU DOING? 12

Preteritum med frågeord Komparation av adjektiv;

8 WHY DID THEY LEAVE? 20

9 HE WAS FASTER,

Det här behöver jag träna mer på:

Slå upp ord när jag behöver

WORD LIST 35

Diagnos Grammar to Go 2

12 DO I KNOW THIS? 30 Öva muntligt i grupper

Some, any; rep. av there is/are

11 IS THERE ANY CHEESE? 28

PRACTISE TOGETHER! 33

There is, there are

10 THERE’S A LOT TO SEE 24

 korta svar med did, didn’t

Did, didn’t: nekande och frågande

7 THEY SURVIVED THE FALLS 18

 SHE WAS THE FASTEST 22

Possessiva pronomen: my/mine

6 WASHING DAY 16

Repetition av preteritum

Frågor/svar med do, does; tidsadverb

2 WHAT FOOD DO YOU LIKE? 6

MERLIN’S CROSSWORD 15

Personliga och possessiva pronomen

Jag lär mig

1 IS THAT YOUR BROTHER? 4

Kapitel Kan bra

Kommentarer

Så här ska jag träna:

Kan inte OK

Sätt kryss i rätt ruta!

Min utvärdering

INNEHÅLL


1

IS THAT YOUR BROTHER?

Alan: Who’s that, Gran? Is that you? Granny: No, that isn’t me, it’s your auntie Annie. And next to her, that’s our brother, your uncle Ben. Alan: Is this you then? Granny: Yes it is. I was only six or seven. And that’s my dad. Alan: Ha! Ha! Look at him! I like his hat. Was that your boat? Granny: Mm, I think so. But it had a big hole in it! And this was my bike – the little green one. Alan: Is that your mum and dad? I like their car!

PRACTISE AND LEARN A Find and circle all the personal and possessive pronouns in the dialogue.

QUICK GUIDE Personliga och possessiva pronomen PERSONLIGA

POSSESSIVA

I jag

me mig

my min/mina*

you du

you dig

your din/dina*

she hon

her henne

her hennes

he han

him honom

his hans

it det

it det

its dess

we vi

us oss

our vår/våra*

you ni

you er

your era*

they de

them dem

their deras

B Fill in the correct possessive pronoun.

1. This is me and this is ________ dog, Jacko. 2. That’s my sister and ________ friend, James. 3. Mr Richards is in that room, with ____________ class. 4. This is me and my friends at ___________ chess club. 5. I can see this is you, but who is that? Is it __________ brother?

Granny Grammar says: *Här skiljer svenskan mellan singular och plural. På engelska är singular och plural lika.

4

6. Here is the cat. __________ box is in the bathroom. 7. Here are my parents in __________ old American car.


PERSONLIGA OCH POSSESSIVA PRONOMEN

C Fill in each gap with the correct personal or possessive pronoun.

Mr Richards: Good morning class. (1) _______ name’s Mr Richards. I’m (2) _________ new history teacher. Now please listen to (3) _______. We’re going to do some Swedish history. Pupils:

Good morning, sir. Please tell (4) ___________ about Queen Christina of Sweden.

Mr Richards: OK. Queen Christina, let’s see – yes. Well, (5) ___________ became Queen of Sweden in 16 … er … er … Julie:

1632, sir. And (6) ___________ was queen until 1654.

Mr Richards: Oh … yes, quite right! Well done! And before (7) _______ was, let me see … Yes, Brian? Brian:

Gustavus Adolfus, sir.

Mr Richards: Yes, of course! Brian:

He was (8) ___________ father. (9) ___________ died at the battle of Lützen in 1632.

Mr Richards: Really, Brian? That’s very interesting. So Christina came after (10) _____________. Brian:

That’s right, sir – because she was (11) _______________ daughter.

Mr Richards: Yes, I see. And how long was (12) _______________ queen? Oh yes! Julie told (13)

Class:

_______________. It was until 1654!

That’s right, sir. Well done!

Mr Richards: Thank you, yes. Well, (14) _________ next history lesson is on Monday. See you then. D Translate

1. Det här är Matti och hans syster. 2. Snälla, ge mig min bok! 3. Det här är vårt hus. 4. Deras lektion börjar kl. 10. 5. Hennes familj bor i Manchester.

PRACTISE ONLINE Go online for more exercises.

5


WHAT FOOD DO YOU LIKE?

2

Aline and her friend, Ed are filling in a form, with questions about food and drink. Ed: Aline: Ed: Aline: Ed: Aline: Ed: Aline: Ed: Aline: Ed: Aline:

Do you eat hamburgers, Aline? No, I don’t. We sometimes have them at home but I never eat them. Don’t you eat meat? No, never. My sister eats meat. My mum, too. But I don’t. Do you? Yes, I do. Does your dad eat meat? Yes, they all do. When they have meat, I often have fish. Or chicken – I sometimes eat chicken. Do you eat sweets or chocolate? I sometimes eat chocolate but I never eat sweets. I don’t like them. Oh, I do! What drinks do you like? Do you drink coffee? No, I don’t! But I drink tea every day for breakfast. I drink milk too. And I sometimes have smoothies. What do you like best of all? To eat? That’s easy. Curry’s my favourite. OK. That’s my answers. Let’s fill in your answers, Ed.

Aline John son How often do you eat/ dri fish meat chicken pizza curry hamburge rs pasta potatoes vegetables cheese salad sweets chocolate

nk … EVERY DAY

QUICK GUIDE I, you, we, they like / don’t like fish she, he, it likes / doesn’t like

Korta svar med do/does Do you eat …? Yes I do. No I don’t.

Äter du …? Ja, det gör jag. Nej, det gör jag inte.

Does she/he eat…? Äter hon/han …? Yes she/he/it does. Ja, det gör hon/han/det. No she/he/it doesn’t. Nej, det gör hon/han/det inte.

Placera tidsadverben rätt!

Favourite:

6

NEVER

Jakande och nekande

water (still or fizzy) milk coffee tea fizzy drinks (cola etc.) smoothies food

OFTEN SO METIMES

drink

I often/sometimes/never eat fish. I drink milk every day.

Före verbet. I slutet.


FRÅGOR OCH SVAR MED DO, DOES; TIDSADVERB

PRACTISE AND LEARN A FIll in the answers. Read the conversation and fill in Aline’s answers with crosses (x). B Write negative statements. Example: You like football.

D Complete Use the words in bold plus often, sometimes, never or every day. Example: I don’t like fish. I / eat / it.

I never eat it. 1. She really loves milk. She / drink / it.

You don’t like football. 1. Aline eats fish. 2. Chicken’s all right I suppose. I / eat / it. 2. I like sweets. 3. They eat hamburgers.

4. The dog drinks coffee.

5. We eat Christmas cake every day.

3. Dad hates coffee. He / drink / it. 4. Sol and Rick like smoothies. They / drink / them.

E Translate

1. Aline tycker inte om godis.

C Answer the questions. Use: Yes she/he does, No she/he doesn’t, Yes they do/No they don’t.

2. Mamma tycker om te men hon dricker inte kaffe.

1. Does Aline eat fish? 2. Does Ed like sweets?

3. – Äter du ost? – Ja, jag äter ofta ost.

3. Do Aline’s mum and dad eat meat? 4. Does Aline drink coffee? 5. Do Aline’s family eat hamburgers?

F Practise together. Go to page 33.

PRACTISE ONLINE Go online for more exercises.

7


Grammar to

Go 1

Grammar to

Go 2

Grammar to

Go 3

Grammar to Go är en serie som på ett systematiskt och lekfullt sätt bjuder in till den grundläggande engelska grammatiken. Till varje elevbok medföljer en digital del med inspelat ljud och interaktiva övningar. Till serien finns även ett lärarmaterial som ger undervisningsstöd med bland annat exempelfraser, tips, förberedda genomgångar för tavla och projektor samt diagnoser och test. Grammar to Go är skriven på naturlig vardagsengelska. Eleven får arbeta med uppgifter som återspeglar liv och företeelser i den engelskspråkiga världen. I elevboken presenteras grammatiska regler utifrån en illustration med en text eller en dialog. På samma uppslag som texten finns både övningar och en Quick Guide som ger grammatikmomentet i koncentrat. Övningarna är självinstruerande med enkla och tydliga instruktioner på engelska och eleven skriver direkt i boken. Till grammatikmomenten finns också par- och gruppövningar där eleverna får träna muntligt det de övat skriftligt i kapitlet. I den digitala delen kan eleven dessutom: a

m

m

a r G o t

2

r

• se varje sida precis som i den tryckta boken • få texterna och Quick Guides upplästa med autentiska röster från olika delar av den engelsktalande världen • arbeta med självrättande digitala övningar med tydliga mål • testa sig själv • ladda ner ordlistor och facit

o

G

Den digitala delen fungerar på såväl dator, surfplatta som mobiltelefon. Koden är giltig i ett år. Grammar to Go 2 Elevbok med digital del Art. nr 38654 Målgrupp: årskurs 5 eller motsvarande Grammar to Go 2 Lärarmaterial med digital del Art. nr 39134

Art.nr 38654 ISBN 978-91-44-10292-4

studentlitteratur.se

9 789144 102924

Profile for Smakprov Media AB

9789144102924  

9789144102924  

Profile for smakprov