9789140688194

Page 1

Ordvalen är en serie som består av Ordvalen, Ordvalen NO&TE, Ordvalen SO och Ordvalen Skriv i genrer NO&SO.

Ordvalen är en serie som består NO&SO och Ordvalen NO&TE. av Ordvalen, Ordvalen SO, Ordvalen Skriv i genrer

Skriv i genrer NO SO

Skriv i genrer NO SO

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Återberättande text

I Ordvalen Skriv i genrer NO&SO är målet att känna igen språkliga drag och textstrukturer i olika genrer. pen i Ordvalen SO och Ordvalen Eleverna har hjälp av orden och begrepNO&TE. Med en tydlig struktur arbetar eleverna stöttning och med återberättande text, argumenterande text, beskrivande text, förklarande text och instruerande text. med mål och kännedom och avslutas med en bedömning Varje genre inleds ssida. Genom arbetet lär sig eleverna olika textstrukturer för och själv skriva egna texter att kunna gå vidare inom olika genrer.

Förklarande text

Instruerande text

Beskrivande text

Argumenterande text

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Återberättande text

I Ordvalen Skriv i genrer NO &SO är målet att känna igen språkliga drag och textstrukturer i olika genrer. Eleverna har hjälp av orden och begreppen i Ordvalen SO och Ordvalen NO&TE. Med en tydlig stöttning och struktur arbetar eleverna med återberättande text, argumenterande text, beskrivande text, förklarande text och instruerande text. Varje genre inleds med mål och kännedom och avslutas med en bedömningssida.

Förklarande text

Genom arbetet lär sig eleverna olika textstrukturer för att kunna gå vidare och själv skriva egna texter inom olika genrer.

Argumenterande text ISBN 978-91-40-68819-4

9

789140 688194

Marianne Petrén

Instruerande text

Beskrivande text


Innehåll Återberättande text

Instruerande text

Mål och kännetecken

3

Mål och kännetecken

29

Ändra från infinitiv till dåtid

4

Logisk ordning i instruktion

30

Ordna händelser i tidsföljd

5

Skriva en lekinstruktion

31

Stöttning med berättarmall

6

Följa en kartinstruktion

32

10

Instruktioner till recept

34

Instruktioner till experiment

36

Min bedömning

38

Min bedömning

Beskrivande text Mål och kännetecken

11

Ändra från infinitiv till nutid

12

Förklarande text

Stödord

13

Mål och kännetecken

39

Venndiagram med adjektiv

14

Sambandsord

40

Tankekarta

16

Skriva bildtexter

41

Stödord och tankekarta

18

Ordna förklaringar i tidsföljd

42

Min bedömning

20

Aktiv och passiv form

43

Stöttning med bildtexter

44

Förklaringar till ordfläta

46

Min bedömning

47

Argumenterande text Mål och kännetecken

21

Komparera adjektiv

22

Ändra från infinitiv till imperativ

23

Välja och skriva två argument

24

Bygga upp en argumenterande text

25

Reklamtexter

26

Min bedömning

28

2

AAA

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

Återberättande text Mål Att kunna berätta om vardagliga händelser så att innehållet blir tydligt organisera texten med bakgrund, händelse och avslutning med kommentarer.

Kännetecken I en återberättande text berättar du om något du varit med om eller om något som har hänt. Det är en serie händelser som ofta kommer i tidsföljd. Du berättar om

när det har hänt vem eller vilka som var med var det hände och ibland varför det hände.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mål och kännetecken

3


I ordlistor står verben i infinitiv. Man kan skriva ordet att framför verbet. I återberättande texter skriver man ofta i dåtid, eftersom det är något som har hänt. Ändra verben från ordlistan till dåtid.

Infinitiv

Preteritum

Perfekt

flytta

fly ade

har fly a

snöa samla skörda gro bygga odla plantera rista smälta jaga

4

Ändra från infinitiv till dåtid

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

I återberättande texter kommer händelserna ofta i tidsföljd. De här meningarna står inte i tidsföljd. Numrera så att det blir rätt ordning.

Några av stenåldersmänniskorna blev bönder, man började odla jorden och göra en del vilda djur tama. Efter många, många tusen år började isen långsamt att smälta ner.

Så småningom tinade marken upp och de första små växterna började gro.

De första människorna var nomader som hela tiden flyttade på jakt efter renarna.

1

Inlandsisen var nästan en halv mil tjock och täckte hela Norden.

Nu fanns det något att äta och de första renhjordarna kom hit. Människorna var fortfarande jägare, men de började bygga hyddor där de kunde bo och de började använda sten till vapen och redskap. Isen lämnade efter sig frusen och kal mark där inget växte.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Ordna händelser i tidsföljd

5


Du kan ha hjälp av den här mallen när du ska skriva en återberättande text.

Vårt besök på historiska museet

Rubrik

Bakgrund

Händelse

När? I måndags

Vem/vilka? Hela klassen

Var? Historiska museet

Varför? Vi har läst om forntiden i historia

1.

2.

3.

4.

Avslutning med kommentar

6

Stöttning med berättarmall

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

Använd mallen och skriv klart berättelsen om studiebesöket.

Rubrik

Bakgrund

Vårt besök på historiska museet

I måndags åkte Vi åkte dit för att

Händelse

På morgonen samlades vi Bussen När vi kom fram till museet Vi såg

Plötsligt

Nu var vi hungriga och

Avslutning med kommentar

Det roligaste var

Jag tycker att

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Stöttning med berättarmall

7


Mål Att kunna berätta om vardagliga händelser så att innehållet blir tydligt organisera texten med bakgrund, händelse och avslutning med kommentarer.

Min bedömning Jag kan ändra verb från infinitiv till dåtid. Jag kan ordna meningar så att de kommer i tidsföljd. Jag vet hur en återberättande text är uppbyggd. Jag vet att jag ska börja med att berätta om var, vem/vilka, när och ibland varför det hände. Jag kan organisera texten med bakgrund, händelse och avslutning med kommentar. Det här var lagom svårt för mig.

Jag behöver träna mer på att

10

Min bedömning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.


vtal.

Beskrivande text Mål Att kunna använda grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp använda språkliga strategier för att minnas och lära som t.ex. tankekartor och stödord välja ut och sammanställa information.

Kännetecken I en beskrivande text ska du beskriva något som finns eller har funnits i verkligheten. Det kan t.ex. vara ett träd, en person eller ett djur. Så här kan du arbeta: Börja med att samla in fakta t.ex. genom att läsa faktaböcker, intervjua eller söka på Internet. Strukturera upp din beskrivning i en tankekarta som du använder när du börjar skriva din text.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Mål och kännetecken

11


Ordvalen är en serie som består av Ordvalen, Ordvalen NO&TE, Ordvalen SO och Ordvalen Skriv i genrer NO&SO.

Ordvalen är en serie som består NO&SO och Ordvalen NO&TE. av Ordvalen, Ordvalen SO, Ordvalen Skriv i genrer

Skriv i genrer NO SO

Skriv i genrer NO SO

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Återberättande text

I Ordvalen Skriv i genrer NO&SO är målet att känna igen språkliga drag och textstrukturer i olika genrer. pen i Ordvalen SO och Ordvalen Eleverna har hjälp av orden och begrepNO&TE. Med en tydlig struktur arbetar eleverna stöttning och med återberättande text, argumenterande text, beskrivande text, förklarande text och instruerande text. med mål och kännedom och avslutas med en bedömning Varje genre inleds ssida. Genom arbetet lär sig eleverna olika textstrukturer för och själv skriva egna texter att kunna gå vidare inom olika genrer.

Förklarande text

Instruerande text

Beskrivande text

Argumenterande text

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Marianne Petrén

Återberättande text

I Ordvalen Skriv i genrer NO &SO är målet att känna igen språkliga drag och textstrukturer i olika genrer. Eleverna har hjälp av orden och begreppen i Ordvalen SO och Ordvalen NO&TE. Med en tydlig stöttning och struktur arbetar eleverna med återberättande text, argumenterande text, beskrivande text, förklarande text och instruerande text. Varje genre inleds med mål och kännedom och avslutas med en bedömningssida.

Förklarande text

Genom arbetet lär sig eleverna olika textstrukturer för att kunna gå vidare och själv skriva egna texter inom olika genrer.

Argumenterande text ISBN 978-91-40-68819-4

9

789140 688194

Marianne Petrén

Instruerande text

Beskrivande text


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.