9789147115556

Page 1


Formativ bedömning i praktiken: Biologi 1

5

ISBN 978-91-47-11555-6 © 2014 Olof Procopé och Liber AB

Redaktör och projektledare: Cecilia Söderpalm-Berndes Formgivare: Lotta Rennéus och Birgitta Ståhlberg Illustratör: Cicci Lorentzson Första upplagan Liber AB 113 98 Stockholm www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30 e-post: kundservice.liber@liber.se Support för digitala produkter: e-post: support@liber.se tfn: 08-690 92 30

COPYSIDA FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB


INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

5

Det här materialet är ett verktyg för att arbeta formativt i Biologi 1. Du som har köpt materialet får fritt kopiera och sprida det till de elever som du har i kursen Biologi 1. Det är däremot inte tillåtet att kopiera materialet, sprida det eller låna ut det till annan för dennes kopiering och spridning till andra (lärare eller elever). Materialet är på motsvarande 425 A4-sidor och fördelas på:

Mappen ”Beskrivning”. I den finns: • Dokumentet med samma namn, “Beskrivning”. Här får du just en beskrivning av hela materialet, vilket vi rekommenderar dig att läsa innan du ger dig i kast med de olika läraktiviteterna och bedömningsverktygen (se nedan).

Mappen ”Gemensamma dokument”. I den finns: • Portfolio – en metod för dokumentation av bedömningar • Bedömningsverktyg som är gemensamma för alla områden i kursen • Kunskaper och förmågor som elever ska få samt tränas i under kursens gång

Mappen ”Gemensamma aktiviteter”. I den finns: • Lektionsaktiviteten Frågeställningar, som kan användas inom alla delområden i kursen • Läraktiviteten Laboration, som kan användas inom alla delområden i kursen

Tre områdesspecifika mappar: Ekologi, Evolution respektive Genetik. I var och en av dessa finns: • Planering av delområdet • Olika lektionsaktiviteter, specifika för delområdet • En mapp med olika läraktiviteter, specifika för delområdet och med tillhörande specifika bedömningsverktyg Om det är någonting som är oklart i upplägget, de föreslagna arbetsgångarna eller bedömningsverktygen går det bra att kontakta antingen författaren: Olof Procopé, eller redaktören: Cecilia Söderpalm-Berndes: olof@procopeutbildning.se cecilia.soderpalm-berndes@liber.se Olof Procopé & Liber AB, 2014

FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB


5

BIOLOGI 1 – Formativ bedömning i praktiken: Beskrivning

Innehåll Inledning 2 Formativ och summativ bedömning – bakgrund 3 Återkoppling till eleven 5 Själv och kamratbedömning 5

En översikt av innehållet 8 Centralt innehåll 8 Lektionsaktiviteter 10 Läraktiviteter 11 Förslag på upplägg och arbetsgångar 12 Bedömningsverktyg – rubrics 15 Läraktiviteter – checklistor 23 Kunskaper och förmågor – Biologi 1 26 Betygsmatriser 27 Planering 28 Gemensamma bedömningsverktyg – bedömning med hjälp av symboler 29 Gemensamma bedömningsverktyg – responsdokument 30 Om formell och informell bedömning 33

Referenslista 33

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

1


Inledning

5

Inlärning är en naturlig del av våra liv. Det kan gälla att lära sig att spela ett instrument, utöva en sport eller köra bil. Inlärningen stärks om motivationen att lära sig är stor, men också om det finns någon sakkunnig vid vår sida som har förmågan att ge instruktioner om hur vi kan bli bättre, någon som kan se var just våra individuella utvecklingsområden finns. Man anlitar ofta en körskollärare för att lära sig att köra bil. Körskollärarens respons anpassas till om man är långt kommen i sina färdigheter eller om man är nybörjare. Responsen formas helt enkelt utifrån var man befinner sig i en process, utan vidare värdering. En kontinuerlig bedömning från körskolläraren är av stor betydelse för inlärningen. För varje körlektion bedöms förmågan att köra bil, och utifrån bedömningen formas inlärningen. En bra körskollärare ger uppgifter under körlektionen och iakttar sedan hur eleven löser uppgifterna, detta för att påvisa var i lärprocessen eleven befinner sig. Responsen ges sedan utifrån vad körskolläraren har sett och har till syfte att besvara frågorna Vad var bra i körningen? och Hur kan körningen utvecklas? Hur förhåller sig körningen till målet (uppkörningen)? Kommande körlektioner utformas för att bygga vidare på svaren. Körskolläraren kan inte lära sin elev att köra bil enbart genom att själv sitta i förarsätet och exempelvis förklara var dragläget är, eller hur man startar med hjälp av handbroms i backe. Körskolläraren kan inte heller ge eleven ett A4-papper med uppgifter till körlektionen, för att sedan sätta sig i baksätet och läsa tidningen. Inlärningen sker i samspelet mellan körskolläraren och eleven och kräver att eleven stor del av tiden själv sitter i förarsätet. I skolans verklighet kan lärare aldrig sitta med en elev under en hel kurs som i exemplet med körskolläraren. En lärare kan ha ett par hundra elever, och tiden det skulle krävas att sitta med var och en av dem finns helt enkelt inte. Samtidigt önskar alla lärare att de kunde ge samma typ av individuell respons. För att skapa förutsättningar för detta måste undervisningen bedrivas så att responsen till eleverna kan besvara de tre frågorna Var är eleven? Vart ska eleven? och Hur ska eleven nå dit? För att det ska vara möjligt, exempelvis i en klass på 25 elever, behöver eleverna involveras i bedömningen och det måste skapas tydliga ramar för vad som ska bedömas. Det här arbetsmaterialet är framtaget för att, genom uppgiftsspecifika kriterier och förslag på arbetsupplägg, möjliggöra själv- och kamratbedömning samt underlätta lärarens arbete med bedömning.

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

2


Formativ och summativ bedömning – bakgrund

5

I slutet av 1960-talet började man dela in bedömning i två olika kategorier, som man kallade formativ respektive summativ evaluering. Efterhand övergick benämningen till formativ och summativ bedömning. Formativ bedömning som begrepp fick stort genomslag 1998 då Dylan Wiliam och Paul Black publicerade artikeln Assessment and classroom learning (Black & Wiliam 1998). Tanken med arbetet bakom artikeln var att identifiera områden inom utbildningsverksamheter och skola som leder till effektivare lärande och därigenom bättre elevresultat. Studien, som är en metastudie, bygger på 580 vetenskapliga artiklar publicerade i 160 olika tidskrifter. År 2001 publicerades artikeln med namnet Inside the black box – Raising Standards Through Classroom Assessment. Titeln Inside the black box bygger på en liknelse där lådan representerar klassrummet, och den svarta färgen symboliserar att inget (eller väldigt lite) tränger in i och ut ur lådan. Lite förenklat kan man säga att det som händer i den svarta lådan stannar där. Den svarta lådan påverkas av flera ”inputs”, exempelvis styrdokument eller inputs kopplade till resurser, som exempelvis att varje elev har en läsplatta. Ut ur den svarta lådan kommer flera ”outputs” (exempelvis betygsstatistik eller resultat från nationella prov). En del av budskapet i artikeln är, att så länge man inte vet vad som händer inne i den svarta lådan (klassrummet) så kan man inte förutse konsekvenserna (bl.a. när det gäller output) av att ändra eller skapa nya inputs. Slutsatsen av studien är, att om man verkligen vill höja kvalitén i en skolverksamhet och stärka elevernas lärande, så måste fokus ligga på arbetet i klassrummet och inriktningen på arbetet vara formativ bedömning (bedömning för lärande). Bedömning är ett omfattande begrepp som inte sällan förknippas med betygssättning, eller delresultat som är kopplade till betyg. I forskningen skiljer man, som nämndes ovan, på två olika former av bedömning: summativ och formativ. Den summativa är all bedömning som mäter och summerar elevens prestationer, ofta kopplat till betygsättning. Den formativa bedömningen stärker istället det pågående lärandet genom bl.a. återkoppling som ger eleven information om hur han/hon kan utveckla sina kunskaper och förmågor. Vidare innefattar formativ bedömning alla aktiviteter i undervisningen som ger läraren information om var eleven befinner sig i sitt lärande. Sammanfattningsvis så stärks inlärningen genom att: • Eleven utvecklar sitt lärande utifrån bedömning. • Läraren skapar aktiviteter där elevernas kunskap och förståelse påvisas, och ändrar undervisningen för att möta elevernas lärande. En vanligt förekommande definition av formativ bedömning kommer från Inside the black box (Wiliam & Black 1998): ”All those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are engaged.” Formativ bedömning är inte en specifik metod eller specifika bedömningsverktyg, exempelvis så som de är utformade i det här materialet. Bedömningsverktyg med tillhörande förslag på hur de kan användas i undervisningen är utformade för att skapa förutsättningar för formativ bedömning. Den formativa aspekten ligger alltid i hur man arbetar i klassrummet och i bedömningssituationer. Bedömningsverktygen i det här materialet kan användas för både formativ och summativ bedömning.

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

3


5

Dylan Wiliam har formulerat fem nyckelstrategier för formativ bedömning (Wiliam 2011, s. 2): 1. Att klargöra och skapa delaktighet i syftena med undervisningen och kriterierna för att lyckas i lärandet. 2. Att skapa/utforma effektiva diskussioner, aktiviteter, och uppgifter med vilka elevernas förståelse kan påvisas. 3. Att återkoppling ges i syfte att föra lärandet framåt. 4. Att aktivera elever som lärresurser för varandra. 5. Att aktivera eleverna som ”ägare” av sitt eget lärande. (fritt översatt)

De fem nyckelstrategierna finns även presenterade i Dylan Wiliams tidigare forskning. Med utgångspunkt i Sadlers (1989), skapas ett ramverk för formativ bedömning genom integrering av nyckelstrategierna med de tre huvudfrågorna för feedback: Vart ska eleven (feed up)? Var är eleven (feed back)? och Hur ska eleven ta sig dit (feed forward)? VART SKA ELEVEN?

VAR ÄR ELEVEN?

HUR SKA ELEVEN TA SIG DIT?

LÄRARE

Att klargöra och skapa delaktighet i syftena med undervisningen och kriterierna för att lyckas i lärandet (1).

Att skapa/utforma effektiva diskussioner, aktiviteter, och uppgifter med vilka elevernas förståelse kan påvisas (2).

KAMRAT

Att förstå syftena med undervisningen och kriterierna för att lyckas i sitt lärande (1).

Att aktivera elever som lärresurser för varandra (4).

ELEV

Att förstå syftena med undervisningen och kriterierna för att lyckas i sitt lärande (1).

Att aktivera eleverna som ”ägare” av sitt eget lärande (5).

Att återkoppling ges i syfte att föra lärandet framåt (3).

Ett ramverk för formativ bedömning (Thompson & Wiliam 2007 s. 7). Ramverket ovan är utgångspunkten för innehållet i det här läromedlet, och läraktiviteter och lektionsaktiviteter (se beskrivningar nedan) är utformade för att göra det möjligt att arbeta inom ramverket. Ramverket ger flexibilitet och individuell frihet när det gäller hur de praktiska tillämpningarna av formativ bedömning kan se ut. Det finns ingen färdig universalmetod utan mängder av olika arbetssätt som kan tillämpas vid bedömning och i undervisning. Det enda kriteriet är att dessa håller sig inom ramverket. Ramverket påvisar en mycket viktig aspekt, nämligen att formativ bedömning är ett förhållningssätt. Med ramverket som utgångspunkt blir bedömning alltid en del av undervisningen, något som eleverna är delaktiga i, och som inte enbart utförs av läraren. Bedömningen sker under en hel arbetsprocess, inte bara efter avklarad och inlämnad uppgift. Arbetet med formativ bedömning kräver ett klassrumsklimat som bygger på tillit, respekt och känslan att det är okej att göra misstag. Det är först i ett sådant klimat man kan få positiva effekter av att arbeta med exempelvis själv- och kamratbedömning.

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

4


Återkoppling till eleven

5

Inlärning sker i samspel med personer i omgivningen och lärandet får sin riktning genom återkoppling under inlärningsprocessen (från en själv, läraren, coachen, kamraten eller någon annan). Om återkopplingen är framåtsyftande och ger information om utvecklingsområden och hur man kan göra för att utvecklas, kommer lärandet att stärkas. I sin bok ”Visible Learning” som är en av de mest omfattande studierna inom skolforskningen och som bygger på en syntes av över 800 metastudier, rangordnar John Hattie 150 olika faktorer som påverkar elevernas studieprestationer. Formativ bedömning (formativ återkoppling) är enligt studien en av de viktigaste påverkanfaktorerna för ökade studieprestationer (Hattie 2009). Om återkopplingen utgörs av ett mätresultat (ett betyg eller en poäng) så är risken stor att lärandet inte förs framåt, och i värsta fall har återkopplingen till och med en negativ inverkan (Assessment reform group 2006). I ett resultat i form av en poäng eller ett betyg (på en deluppgift) finns i sig ingen kvalitativ information som eleven kan använda för att utvecklas, vare sig i ett bra eller ett dåligt resultat. Återkoppling i form av ett betyg eller en summa poäng riskerar istället att leda till att eleverna i huvudsak fokuserar på att jämföra resultaten sinsemellan. Assessment reform group (2006) formulerade situationen vid upprepad återkoppling i form av poäng eller betyg enligt nedan: ”Assessing pupils frequently in terms of levels or grades means that the feedback that they receive is predominantly judgmental, encouraging them to compare themselves with others. In such circumstances there is little attention by teachers or pupils to the formative use of assessment.” Risken är också att elever med återkommande låga resultat tappar motivationen att göra liknande uppgifter en gång till (Butler 1988). Återkoppling i form av att läraren exempelvis ger eleven skriftliga framåtsyftande kommentarer riskerar också att tappa sin positiva effekt på lärandet om den kombineras med utsatta poäng eller betyg, eftersom eleverna tenderar att fokusera på resultatet och negligera den framåtsyftande återkopplingen (Butler 1988).

Själv- och kamratbedömning

Den elev som utför bedömningen av en kamrats arbete.

1

I själv- och kamratbedömningar får eleverna utveckla sin förmåga att reflektera över kvalitéer i de egna och andras arbeten och prestationer, vilket skapar förutsättningar för ökad synlighet och ökat ansvar i lärandet. Bedömning av arbete i form av själv- eller kamratbedömningar, stärker medvetandet om det egna lärandet (Black, Harrison et al. 2003). I en kamratbedömning kan undervisande lärare också få information om var den responderande eleven1 befinner sig i sitt lärande (se ramverket för formativ bedömning ovan). Själv- och kamratbedömningar i klassrumssituationer kräver tydlighet för att respons ska ges på uppgiften och/eller arbetsprocessen, och inte på personen (jfr Hattie och Timperley 2007). Vidare krävs tydliga ramar för vad som ska bedömas, exempelvis genom tydliga kriterier för den aktuella uppgiften. Wiliam pekar ut ”Att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande” som en av fem nyckelstrategier för formativ bedömning (Wiliam 2011). Hattie påvisar i Visible learning, som beskrivits tidigare, att förmågan till självskattning av betyg är den viktigaste

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

5


5

påverkansfaktorn för studieprestationer (Hattie 2009). Självskattning enligt Hattie innebär i det här fallet att eleverna har så god förståelse av hur de blir bedömda att de själva kan värdera sina prestationer mot uppsatta kriterier (Sverige: kunskapskrav) för kursen. Metoderna för att genomföra själv- eller kamratbedömning i klassrummet är många, och hur det exakta genomförandet ser ut beror på lärare samt elev- och gruppsammansättning. Ett utförande som fungerar i en grupp kanske inte alls fungerar i en annan. Bedömningsverktygen i det här materialet är utformade för själv-, kamrat- och lärarbedömning. Undantaget är bedömning med hjälp av symboler som enbart är tänkt att användas av läraren. I materialet finns många förslag på upplägg och arbetsgångar där det beskrivs hur bedömningsverktygen kan användas för själv-, kamrat- och lärarbedömning. Arbetsgångarna och uppläggen är beskrivningar av hur man kan involvera eleverna i bedömningen, och inte hur man ska göra. I skolan kan en lärare ägna 15–25 min för att exempelvis bedöma en skriftlig rapport, för att sedan lämna tillbaka den med ett resultat (exempelvis ett betyg). När eleven får tillbaka rapporten ägnar han/hon några minuter åt att titta på den och det utsatta resultatet, och lägger sedan undan rapporten. För läraren gäller det att hitta en balans mellan tiden det tar att ge återkoppling och tiden som eleven lägger ner på att reflektera över den. Om det är en tydlig övervikt för tiden det tar för läraren att ge återkoppling, bör man hitta metoder som skapar förutsättningar för att den tid eleven reflekterar över återkopplingen ökar. En balans mellan de två är viktig, både för lärarens arbetsbördas skull och för elevens lärande.

Tiden läraren lägger ner på att ge återkoppling.

Tiden eleven lägger ner på att reflektera över återkopplingen.

Det bör vara balans mellan tiden som läraren lägger på att ge respons till eleven och den tid eleven ägnar åt att begrunda responsen.

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

6


Väljer man som lärare att ge återkoppling i form av betyg eller poäng (kopplat till ett betyg) på en uppgift bör man, med hänsyn tagen till vad forskningen säger, finna en väg som gör att eleverna funderar över responsen innan de får sitt resultat. En metod kan vara att eleverna får i uppgift att, utifrån respons, skriva ner 2–3 prioriterade områden för utveckling till nästa liknande uppgift, innan de får se sitt resultat. Arbetet med formativ bedömning är förknippat med minskad fokus på resultat, men det är inte reglerat hur man använder betygsbeteckningar vid exempelvis enskilda prov eller redovisningar.

5

”Kunskapskraven är avsedda att användas för bedömning och betygssättning vid terminens eller kursens slut. Hur lärare använder betygsbeteckningar vid andra tillfällen än vid betygssättning, till exempel för enskilda prov och redovisningar, är inte reglerat. En förutsättning för att använda betygsbeteckningar eller betygsliknande omdömen är att uppgiften ska vara tillräckligt omfattande för att på ett relevant sätt kunna knytas till kunskapskraven.” – Skolverkets hemsida Olika typer av skoluppgifter återkommer i regel och uppstarten av en ”ny” uppgift bör ha sin utgångspunkt i respons från tidigare genomförda uppgifter av liknande karaktär. Så här skriver Hattie och Timperley (2007 s. 85) angående återkoppling till elever: ”Feedback is more effective when it provides information on correct rather than incorrect responses and when it builds on changes from previous trails.” Ett effektivt verktyg för att ta tillvara, använda och bygga vidare på bedömningen av genomförda uppgifter är portfoliometoden, som är ett dokumentationsverktyg där elevernas uppgifter, reflektioner över det egna lärandet och bedömningar sparas i en mapp (en portfolio). Syftet med metoden är skapa en pedagogisk dokumentation där elevens lärande och utveckling står i fokus. Metoden är en motvikt till den typ av dokumentation som består av en sammanställning av resultat från deluppgifter i kursen. För att kunna arbeta enligt portfoliometoden måste eleven få återkoppling som ger information om visade kunskaper och förmågor, och vad han/hon kan utveckla i uppgiften eller till kommande uppgifter. Genom att bedömningar, reflektioner och inlämnade uppgifter sparas så ger portfoliometoden goda möjligheter till framåtsyftande återkoppling, samt förutsättningar för eleven att bli delaktig i sin egen inlärningsprocess. Bedömda uppgifter kan alltid bli utgångspunkt för arbetet med kommande, liknande uppgifter. Om eleven exempelvis skriver en labbrapport i ett delområde, så kan bedömningen av den vara utgångspunkt för utveckling av nästa labbrapport, även om den skrivs för en annan laboration. Bedömningsverktygen i materialet, gemensamma eller specifika för de olika läraktiviteterna, är utformade för att skapa förutsättningar för en framåtsyftande återkoppling, och därför lämpade att utgöra en del av innehållet i elevens portfolio. Portfoliometoden är i första hand till för att stärka det pågående lärandet (formativ bedömning) men är också ett verktyg för betygssättning vid kursens slut (den summativa bedömningen).

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

7


5

En översikt över innehållet Arbetsmaterialet är utformat för att skapa förutsättningar för praktiska tillämpningar av formativ bedömning. Arbetsgångar, bedömningsverktyg och upplägg som presenteras här är utformade för att fungera ihop med ramverket på s. 4.

Beskrivning

Gemensamma dokument

Ekologi

Evolution

Läraktiviteter Portfolio

Bedömningsverktyg

Debatt

Kunskaper och förmågor

Debattartikel

Planering

Fältstudie

Lektionsaktiviteter

Projekt

Läraktiviteter Planering

Prov

Genetik

Debatt

Lektionsaktiviteter

Argumen terande text

Läraktiviteter Planering

Projekt

Gemensamma aktiviteter

Prov

Lektionsaktiviteter

Debatt

Frågeställning

Debattartikel

Projekt

Laboration

Prov

Delområdena i materialet i Biologi 1 är ekologi, genetik och evolution. Arbetet i de tre delområdena ska täcka det centrala innehållet i biologins karaktär och arbetsmetoder. Bilden visar strukturen av innehållet för varje delområde. Följande är hämtat från kursplanen Biologi 1:

Centralt innehåll Ekologi • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster. • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

BESKRIVNING FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

8


BIOLOGI 1 – GENETIK Lektionsaktiviteter

5

Lektionsaktiviteterna är kortare övningar som tar allt mellan en halv och ett par lektioner i anspråk. Du som lärare gör ett urval som passar dig och din undervisningsgrupp. Viktigt är att eleverna, genom övningarna, får träna så många som möjligt av de förmågor som krävs för kursen.

INNEHÅLL Begrepp och modeller 1

sid 2

Begrepp och modeller 2 sid 6 Begrepp och modeller 3 sid 10 Begrepp och modeller 4 sid 13 Gruppdiskussion För och emot

sid 22

sid 24

Övningsuppgifter

sid 26

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

1


Lektionsaktivitet: Begrepp och modeller 1

5

Beskrivning Här arbetar eleverna med begrepp och modeller inom celler och genetik. Lektionsaktiviteten är utformad för att vara en del av läraktiviteterna i materialet. Syftet med uppgiften är att aktivera eleverna som lärresurser för varandra när det gäller att förstå begrepp och modeller. Lektionsaktiviteten är utformad för att utgöra ett eller en del av ett lektionspass, men tiden för uppgiften bör varieras utifrån omfattning, svårighetsgrad och elevernas förkunskaper. Grundtanken med lektionsaktiviteten är att eleverna ska arbeta med begreppen utan att använda läroboken eller Internet och att de ”luckor” som finns i varje elevs begreppsförståelse ska ”fyllas i” med hjälp av klasskamrater och lärare.

Genomförande Eleverna får en lista på begrepp och modeller (alt. skrivna på tavlan eller projicerade via en projektor) som har gåtts igenom på lektionerna. Första steget i uppgiften är att eleven listar de begrepp och modeller som han/hon förstår och kan förklara för andra (se dokument för självskattning). Här listar eleven även de begrepp och modeller som han/ hon delvis förstår, eller inte förstår. Andra steget i uppgiften är att eleverna grupperas och förklarar begreppen, och får dem förklarade för sig utifrån självskattningen/självbedömningen. Upplägget är utformat för att så många elever som möjligt ska involveras i svarsprocessen och så att arbetet i klassrummet fokuserar på att öka varje elevs förståelse av begrepp och modeller. Begreppen och modellerna som innefattas i lektionsaktiviteten kan numreras för att minska tidsåtgången för elevens självskattning/självbedömning.

1. heterozygot 2. kromosomer 3. cellkärna 4. memebran

9. homozygot

17. könsbunden nedärvning

10. autosomal nedärvning 11. ribosom

12. korsningsschema 13. gameter

6. homologa kromosomer

14. fenotyp

8. X-kromosom

2, 4, 5, 8

19. dominant nedärvning

5. intermediär nedärvning

7. genotyp

Följande uppgifter har jag....

18. monohybrid nedärvning

15. Y-kromosom

20. recessiv nedärvning

Följande uppgifter har jag....

21. cell

1, 8, 5

22. dihybrid nedärvning

Följande uppgifter har jag....

16. anlag

7, 9, 12, 5

Följande uppgifter har jag.... 2, 3, 4, 5, 6, 14

Till vänster: Begrepp. Till höger: Dokument för självskattning som begreppen förs in i.

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

2


5

Övrigt Lektionsaktiviteten kan genomföras när som helst under en läraktivitet, och det är den undervisande läraren som väljer ut de begrepp och modeller som ska vara med. Läraren kan välja att ta in självskattningsdokumenten från lektionsaktiviteten. Utifrån elevernas självskattning/självbedömning kan läraren sedan få en bild av hur väl gruppen har förstått begreppen och modellerna, och väljer ut dem som behöver förklaras ytterligare. Om lektionsaktiviteten inkluderar många och relativt svåra begrepp bör läraren se till att eleverna väljer ut/prioriterar ett minsta antal begrepp och modeller under rubriken ”Följande vill jag ha förklarade för mig (av klasskamrat eller lärare)”. Det är i vissa fall inte rimligt att eleven får alla begrepp och modeller som han/hon inte förstår förklarade för sig.

Kopplingar till Libers biologiläromedel Biologi 1 och Spira 1 Biologi 1 (47-08523-1) Cellers byggnad Cellens genetik Individens genetik

s. 157–164 s. 165–190 s. 191–219

Spira 1 (47-08537-8) Kap 2 Liv och livsformer Kap 3 DNA och RNA; från molekyl till individ Kap 4 Kromosomer, celldelning och förökning Kap 5 Mutationer Kap 6 Klassisk genetik Kap 7 Genteknik

s. 13–21 s. 24–34 s. 35–41 s. 42–49 s. 50–66 s. 67–83

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

3


5

Centrala begrepp – Celler och genetik eukaryot cell

ER

plasmid prokaryot cell

kolhydrater cell anlag

genmodifiering

trihybrida korsningar

kodon

aminosyror

gameter

punktmutation

frameshift

pedigree

tRNA

DNA

vätebindningar hybridisering

celldelning

kodominans

antikodon

A-platsen kodon

DNA-hybridisering

bakteriekromosom

polygena egenskaper

bakteriofag

replikation

intermediär nedärvning

komplementaritet

kloroplast

centromerer

autosomala kromosomer

diploid

kromosomer

startkodon systerkromatider överkorsning

cellvätska (cytoplasma)

inavel

mitos

lokus

cellcykel mutation

recessiv nedärvning

meios

E-platsen

cellväggar

viralt DNA

stoppkodon

triplett

protein

stopkodon

dominant nedärvning

vakuol cellvägg

receptorer

peptider

mediciner

aminosyra

könsbunden nedärvning

enzymer

homologa kromosomer

cytosin

RNA

korsningsschema

kopplade gener

membran

transgena organismer

autosomal nedärvning

zygot

DNA-sekvensering

arv och miljö

ribosom

mRNA

flagell

DNA-polymeras adenin

transkription

translation

lipider

genetiska sjukdomar

guanin

kriminalteknik

gen

antikodon

resistens

tymin

monohybrid korsning

cellkärna

ärftlighet

dihybrid korsning

mitokondrie

X-kromosom

könskromosomer

monogena egenskaper Y-kromosom

haploid

baspar

Golgiapparat promotor proteinsyntes regulatorgen

hypervariabla sekvenser

kärnspole

mikrotubuli

alfa-helix

anafas

cellcykel cellkärna basparning membran centriol centrosom exon intron G1 & G2 homozygot PCR

Hugo startsekvens

könlös förökning

genterapi heterozygot metafas

genteknik

könlig förökning

dubbelhelix

duplikation

profas interfas

telofas

klon

peroxisom

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

4


5 Följande begrepp och modeller förstår jag (och kan förklara för andra):

Följande begrepp och modeller förstår jag delvis (eller är jag osäker på om jag förstår):

Följande begrepp och modeller förstår jag inte:

Följande begrepp eller modeller vill jag ha förklarade för mig (av klasskamrat eller lärare):

Följande begrepp och modeller förstår jag nu (fylls i när arbetet avslutas):

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

5


Lektionsaktivitet: Begrepp och modeller 2

5

Beskrivning Här arbetar eleverna med att finna samband och koppla ihop olika begrepp och modeller inom genetik. Lektionsaktiviteten är utformad för att vara en del av läraktiviteterna i materialet. Syftet med uppgiften är att aktivera eleverna som lärresurser för varandra när det gäller att förstå och förmå att tillämpa begrepp och modeller. Lektionsaktiviteten är utformad för att utgöra ett eller en del av ett lektionspass, men tiden för uppgiften bör varieras utifrån omfattning, svårighetsgrad och elevernas förkunskaper. Grundtanken med lektionsaktiviteten är att eleverna ska använda läroboken eller Internet för att förstå aktuella begrepp och modeller, för att sedan själva kunna koppla samman dessa med varandra.

Genomförande Eleverna får en ”karta” (se bilden nedan) med begrepp och modeller. Uppgiften för eleverna är att välja ett begrepp eller en modell från varje kolumn som de anser hör ihop (exempelvis A3–B2–C4; se bilden nedan). När eleverna har valt vilka begrepp som de vill kombinera så är nästa steg i uppgiften att skriva en så detaljerad motivering som möjligt för hur begreppen eller modellerna är kopplade till varandra. Motiveringarna är det primära i uppgiften (den faktiska kombinationen är sekundär, så länge motiveringarna är välgrundade). Varje begrepp eller modell får användas vid ett tillfälle, vilket ger max fyra möjliga kombinationer. Lektionsaktiviteten kan genomföras individuellt eller i grupp, och motiveringarna kan med fördel presenteras i par eller i tvärgrupper. Paren eller tvärgrupperna kan, utifrån presentationerna, få i uppgift att ge varandra respons på valda kombinationer och motiveringar. Väljer man att genomföra tvärgruppspresentationer kan varje tvärgrupp också få i uppgift att välja ut de ”bästa” kombinationerna, med motiveringar till sina val. Lektionsaktiviteten bör avslutas/sammanfattas av läraren så att eventuella missförstånd av innebörden av utvalda begrepp eller modeller kan redas ut. Ett alternativt genomförande kan vara att eleverna får färdiga kombinationer (exempelvis enlig förslagen på lösningar nedan) och elevernas uppgift blir i så fall att skriva motiveringar till varje kombination. Begrepp A1

Begrepp B1

Begrepp C1

Begrepp A2

Begrepp B2

Begrepp C2

Begrepp A3

Begrepp B3

Begrepp C3

Begrepp A4

Begrepp B4

Begrepp C4

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

6


Kopplingar till Libers biologiläromedel Biologi 1 och Spira 1

5

Biologi 1 (47-08523-1) Cellers byggnad Cellens genetik Individens genetik

s. 157–164 s. 165–190 s. 191–219

Spira 1 (47-08537-8) Kap 2 Liv och livsformer Kap 3 DNA och RNA; från molekyl till individ Kap 4 Kromosomer, celldelning och förökning Kap 5 Mutationer Kap 6 Klassisk genetik Kap 7 Genteknik

s. 13–21 s. 24–34 s. 35–41 s. 42–49 s. 50–66 s. 67–83

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

7


5

Exempel på kartor för genetik anlag

kodon (antikodon)

fenotyp

DNA

vätebindningar

dubbelhelix

baspar

genotyp

mRNA

tRNA

DNA-polymeras

aminosyra

gen

baspar

mRNA

DNA

aminosyror

transkription

exon

intron

protein

kodon (antikodon)

DNA-polymeras

translation

genmodifiering

genetiska sjukdomar

tRNA

transkription

plasmid

aminosyra

mutation

ribosom

protein

mRNA

exon

prokaryot cell

DNA

allel

genetisk sjukdom

homozygot

vätebindningar

DNA-polymeras

mutation

exon

translation

mRNA

stopkodon

genotyp

mitokondrie

gen

Golgiapparat

ribosom

protein

membran

kromosom

cytoplasma

alleler

ER

DNA

prokaryot cell

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

8


5

Förslag på en möjlig lösning anlag

kodon (antikodon)

fenotyp

DNA

vätebindningar

dubbelhelix

baspar

genotyp

mRNA

t-RNA

DNA-polymeras

aminosyra

gen

baspar

mRNA

DNA

aminosyror

transkription

exon

intron

protein

kodon (antikodon)

DNA-polymeras

translation

genmodifiering

genetiska sjukdomar

tRNA

transkription

plasmid

aminosyra

mutation

ribosom

protein

mRNA

exon

prokaryot cell

DNA

allel

genetisk sjukdom

homozygot

vätebindningar

DNA-polymeras

mutation

exon

translation

mRNA

stopkodon

genotyp

mitokondrie

gen

Golgiapparat

ribosom

protein

membran

kromosom

cytoplasma

alleler

ER

DNA

prokaryot cell

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

9


Lektionsaktivitet: Begrepp och modeller 3

5

Beskrivning Här arbetar eleverna med att finna samband och koppla ihop olika begrepp och modeller inom genetik. Lektionsaktiviteten är utformad för att vara en del av läraktiviteterna i materialet. Syftet med uppgiften är att aktivera eleverna som lärresurser för varandra när det gäller att förstå begrepp och modeller. Lektionsaktiviteten är utformad för att utgöra en del av ett lektionspass, men tiden för uppgiften bör varieras utifrån omfattning, svårighetsgrad och elevernas förkunskaper.

Genomförande Eleverna får en eller flera ”kartor” (se nedan) med begrepp och modeller. Ett begrepp eller en modell ska bort på varje karta, och elevernas uppgift är att välja ut vilket och att motivera sitt val. Motiveringarna och det faktiska valet av begrepp eller modell som ska bort är det centrala i uppgiften.

begrepp 1

begrepp 2

begrepp 3

begrepp 4

Lektionsaktiviteten kan genomföras individuellt eller i grupp, och motiveringarna kan med fördel presenteras i par eller i tvärgrupper. Läraktiviteten bör avslutas/sammanfattas av läraren så att eventuella missförstånd av innebörd av utvalda begrepp kan redas ut.

Kopplingar till Libers biologiläromedel Biologi 1 och Spira 1 Biologi 1 (47-08523-1) Cellers byggnad Cellens genetik Individens genetik

s. 157–164 s. 165–190 s. 191–219

Spira 1 (47-08537-8) Kap 2 Liv och livsformer Kap 3 DNA och RNA; från molekyl till individ Kap 4 Kromosomer, celldelning och förökning Kap 5 Mutationer Kap 6 Klassisk genetik Kap 7 Genteknik

s. 13–21 s. 24–34 s. 35–41 s. 42–49 s. 50–66 s. 67–83 LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK

FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

10


Exempel på ”en ska bort” för genetik adenin

uracil

cytosin

tymin

tRNA

DNA-polymeras

DNA

mRNA

zygot

gamet

meios

haploid

enzym

tRNA

peptid

protein

färgblindhet

cystisk fibros

X-kromosom

blödarsjuka

mitokondrie

cellkärna

plasmid

membran

eukaryoter

prokaryoter

diploid

sexuell fortplantning

5

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

11


5

Förslag på lösningar (andra alternativ är möjliga) • Uracil ska bort. Övriga är kvävebaser som finns i DNA. Uracil är en kvävebas som finns i RNA. • DNA-polymeras ska bort. Övriga innehåller genetisk kod (kvävebaser). • Zygot ska bort. En zygot har dubbel kromosomuppsättning. • tRNA ska bort. Övriga byggs upp av aminosyror. • Cystisk fibros ska bort. Anlagen för färgblindhet och blödarsjuka finns på X-kromosomen och nedärvs könsbundet. Cystisk fibros nedärvs autosomalt. • Membran ska bort. Övriga innehåller DNA. (Alt. så ska plasmid bort. Membran finns runt mitokondrien och cellkärnan). • Prokaryoter ska bort. Diploida celler och sexuell fortplantning hör ihop med eukaryota celler.

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

12


5

Lektionsaktivitet: Begrepp och modeller 4 Beskrivning Här arbetar eleverna med att finna samband och koppla ihop olika begrepp och modeller inom genetik. Lektionsaktiviteten är utformad för att vara en del av läraktiviteterna i materialet. Syftet med uppgiften är att aktivera eleverna som lärresurser för varandra när det gäller att förstå och förmå att tillämpa, begrepp och modeller. Lektionsaktiviteten är utformad för att utgöra ett eller en del av ett lektionspass, men tiden för uppgiften bör anpassas utifrån omfattning, svårighetsgrad och elevernas förkunskaper. Grundtanken med lektionsaktiviteten är att eleverna ska använda läroboken eller Internet för att förstå aktuella begrepp och modeller, för att sedan själva kunna koppla samman dessa med varandra.

Genomförande Eleverna får en lista med begrepp och modeller. Uppgiften för eleverna är att skapa en begreppskarta över dem som undervisande lärare har valt ut. När de satts in i begreppskartan motiverar eleverna placeringen av varje begrepp och/eller modell. Motiveringarna och placeringen av begrepp och/eller modeller är det centrala i lektionsaktiviteten.

genotyp

fenotyp

adenin

genotyp

tymin

fenotyp

adenin

kvävebaser alleler lokus

kvävebaser dubbelhelix

cytosin

dubbelhelix

tymin lokus

gen kromosomer

DNA

DNA

guanin

m-RNA

transkription

uracil

proteinsyntes

gen uracil

kodon cellkärna

ribosom

cell

t-RNA antikodon

guanin transkription

m-RNA

proteinsyntes

kromosomer ribosom kodon

translation cellkärna

membran

cytosin

alleler

translation

t-RNA

aminosyror peptid

membran

antikodon

aminosyror peptid

protein

cell protein

Till vänster: Begrepp. Till höger: Begreppen i en begreppskarta. Lektionsaktiviteten kan genomföras individuellt eller i grupp, och begreppskartan med tillhörande motiveringar kan med fördel presenteras i par eller i tvärgrupper. Arbetet bör avslutas/sammanfattas av läraren så att eventuella missförstånd av innebörd av utvalda begrepp reds ut innan man går vidare. För att effektivisera arbetet och hålla nere mängden text i själva begreppskartan kan förslag på numrerade länkar, dvs. ord eller satser/satsdelar som binder ihop begreppen, vara bestämda före genomförandet. I begreppskartorna hänvisar eleverna i så fall till ett (eller flera) nummer motsvarande varje länk i begreppskartan (se bilden på nästa sida). LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

13


5

Här följer förslag på länkar: 1. byggs upp av/bygger upp 2. består av 3. delas in i 4. är beroende av 5. ger/blir 6. är en del av 7. används i 8. är viktig för 9. finns 10. utförs för/av 11. bestämmer 12. släpper ut 13. kallas processen 14. ökar 15. minskar 16. är en 17. hör ihop med 18. har 19. orsakas av/uppkommer genom 20. påverkas av/påverkar Här nedan är ett exempel på hur länkarna kan användas i en begreppskarta. 1. byggs upp av/ bygger upp 2. består av 3. delas in i 4. är beroende av 5. ger/blir 6. är en del av 7. används i 8. är viktig för 9. finns 10. utförs för/av 11. bestämmer 12. släpper ut 13. kallas processen 14. ökar 15. minskar 16. är en 17. hör ihop med 18. har 19. orsakas av/uppkommer genom 20. påverkar/ påverkas av

tymin

fenotyp

genotyp

8

11

DNA gen

cellkärna

13

5

transkription

2

6

mRNA

9

9

guanin

16

lokus 3

17

dubbelhelix

9

kromosomer

cytosin

1

alleler

9

adenin

3

kvävebaser

11

17

proteinsyntes

7

9

ribosom

kodon/antikodon

6

translation

13

17 6

8

membran 18

cell start (motiveringar)

tRNA 5

aminosyror

5

peptid 5

protein

Begreppskarat med "länkar".

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

14


5

Övrigt Begreppskartorna i materialet (se bilderna på nästföljande sidor) är omfattande och innehåller stora delar av de centrala begreppen för olika områden. Begreppskartor kan givetvis utformas med färre (eller fler) begrepp och modeller. Varje begreppskarta i materialet är ett exempel på hur en begreppskarta kan utformas. Som ett alternativt upplägg, om man inte vill (eller hinner) låta eleverna bygga upp sina egna begreppskartor, kan man som undervisande lärare skapa en egen begreppskarta (eller använda begreppskartorna som presenteras här) som eleverna sedan sätter ut länknummer i. I exemplet på begreppskartan med hänvisningar till länkar finns blå pilar som visar den riktning som motiveringarna har.

Kopplingar till Libers biologiläromedel Biologi 1 och Spira 1 Biologi 1 (47-08523-1) Cellers byggnad Cellens genetik Individens genetik

s. 157–164 s. 165–190 s. 191–219

Spira 1 (47-08537-8) Kap 2 Liv och livsformer Kap 3 DNA och RNA; från molekyl till individ Kap 4 Kromosomer, celldelning och förökning Kap 5 Mutationer Kap 6 Klassisk genetik Kap 7 Genteknik

s. 13–21 s. 24–34 s. 35–41 s. 42–49 s. 50–66 s. 67–83

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

15


5

Exempel 1 på begreppskarta för cellens genetik

genotyp

tymin

fenotyp

adenin

kvävebaser

cytosin

alleler dubbelhelix lokus

DNA gen

guanin transkription

mRNA

proteinsyntes

kromosomer kodon/antikodon cellkärna

membran

ribosom

translation

tRNA

aminosyror peptid

cell

protein

LEKTIONSAKTIVITETER GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

16


5

BIOLOGI 1 – GENETIK Läraktivitet: Debattartikel, genetikens användningsområden

Läraktiviteterna löper över en längre tidsperiod, från några få till många veckor. Du som lärare gör ett urval av läraktiviteter som passar dig och din undervisningsgrupp, och den tid som finns till förfogande. Viktigt är att de läraktiviteter som väljs ut sammantaget gör att eleverna får träna de förmågor som krävs för kursen.

Innehåll Beskrivning 2 Centralt innehåll 2 Förslag på lektionsaktiviteter 4 Bedömningsverktyg 4 Kopplingar till andra kursmoment 5 Kopplingar till Libers läromedel 5 Övrigt 6 Förslag på upplägg och arbetsgångar 7 Bedömningsverktyg för Debattartiklar 11

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

1


5

Beskrivning Här arbetar eleverna med och tar ställning till etiska frågor inom genetikens användningsområden. Arbetsformen för den här läraktiviteten är utredande och argumenterande, där varje elev presenterar sina argument i en debattartikel. Varje elev väljer en inriktning inom genetikens användningsområden. Grundtanken med upplägget som beskrivs här är att eleverna ska arbeta med debattartikeln parallellt med exempelvis grundläggande genomgångar och gruppdiskussioner. Det är viktigt att man som undervisande lärare följer eleverna under arbetets gång och ger kontinuerlig återkoppling. För att avgränsa arbetet bör eleverna välja ut något eller några konkreta exempel, för vald inriktning, att argumentera om.

Förslag på inriktningar Huvuduppgiften är att förstå vald inriktning och argumentera om användningsområden, rätt eller fel, risker och/eller möjligheter, för någon/några av nedanstående inriktningar: • transgena djur • transgena växter • genmodifierade mikroorganismer • genmodifiering – idag och i framtiden • genmodifierad mat • genterapi • kloning • fosterdiagnostik • användningen av biokemiska tekniker (inom genetik) – exempelvis PCR eller DNA sekvensering • genetik – juridik – exempelvis fastställande av släktskap och identifiering av brottslingar med hjälp av DNA-analys • övriga användningsområden, exempelvis registrering av samtliga människors DNA, kontroll av genetiska sjukdomar, framtida försäkringsbolag med information om personers gener, etc.

Centralt innehåll • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. • Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion. • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, DNA-replikation och mutationer. • Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

2


5

Biologins karaktär och arbetsmetoder • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning. • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid. • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang. • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor. • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Förståelsemål Efter genomförd läraktivitet ska eleven • Ha kunskap om begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för genetikens användningsområden. • Kunna argumentera och bemöta argument för olika ställningstaganden inom genetikens användningsområden. • Kunna använda och värdera källor utifrån trovärdighet och relevans. • Kunna använda ett naturvetenskapligt språk som grund för en argumenterande text

Läraktiviteten ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Punkter i ämnets syfte: 1, 2, 4 och 5 1. Kunskaper om biologins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståel se av hur dessa utvecklas. 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strate gier, metoder och resultat. 4. Kunskaper om biologins betydelse för individ och samhälle. 5. Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

3


5

Förslag på lektionsaktiviteter • Grundläggande genomgångar om celler, genetik och genetikens användningsområden • Argument för och emot (se separat beskrivning) • Gruppdiskussioner – diskussionsfrågor (se separat beskrivning) • Begrepp och modeller 1–4 (se separata beskrivningar) • Bedömning av och diskussion om gamla elevexempel • Informationssökning och sammanställning • Utformning av debattartikel • Själv- eller kamratbedömning • Omarbetning utifrån själv- eller kamratbedömning • Inlämning – lärarbedömning

Bedömningsverktyg Till arbetet med debattartikeln finns flera olika bedömningsverktyg. Rubric och checklista är specifika för uppgiften, medan bedömning med hjälp av symboler och responsdokument är generella och finns i mappen för gemensamma bedömningsverktyg. Rubric eller betygsmatris

Checklista

3

Rubric KOMMUNIKATION

Bedömning med hjälp av symboler

3

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

KÄLLOR

ARGUMENTATION ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

Checklista

Bedömning med hjälp av symboler

Responsdokument

Responsdokument Styrkor i ditt arbete:

(under varje kategori finns exempel på varför symbolen har satts ut)

B – Begrepp, modeller och teorier

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel.

‫܆‬

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning).

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument.

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats. Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

1. 2. 3.

Beskrivningen av begrepp, modell eller teori är inte korrekt Tillämpningen av begrepp, modell eller är felaktig Begrepp, modell eller teori bör beskrivas/förklaras ytterligare

P – Problemlösning 1. 2. 3.

Något steg i problemlösningen är felaktig Felaktig metod för att lösa problemet Delvis felaktig metod för att lösa problemet

Styrkor i ditt arbete:

A – Argumentation 1. 2. 3.

Presenterade argument eller resonemang bygger på felaktig fakta Presenterade argument eller resonemang är inte logiska i sammanhanget Presenterade argument eller resonemang är inte relevant för uppgiften

4. 5.

Motiveringar till egna argument eller resonemang saknas Motiveringar till egna argument eller resonemang bör utvecklas

K – Kommunikation 1. 2. 3.

Svaret/lösningen redovisas inte steg för steg Något steg i svaret/lösningen bör motiveras ytterligare Källhänvisning saknas

4. 5. 6. 7.

Angiven källa är inte trovärdig Slarvfel Formulering eller meningsbyggnad är felaktig Dispositionen gör det svårt att följa innehåll

Styrkor i ditt arbete:

Övriga kommentarer:

Bedömningsverktygen är utformade för att användas vid själv-, kamrat- och lärarbedömning samt som vägledning för eleverna före, under och efter själva genomförandet. Undervisande lärare har möjlighet att välja bedömningsverktyg utifrån situation och individuellt upplägg. Debattartikeln kan också bedömas med hjälp av en betygsmatris. I materialet finns förslag på hur en betygsmatris för debattartikeln kan se ut. Den är framtagen från modellen i dokumentet ”Kunskaper och förmågor” och formuleringarna i betygsmatrisen är hämtade direkt från kunskapskraven för Biologi 1. Viktigt att komma ihåg om man väljer att bedöma med hjälp av betygsmatrisen, är att kunskapskraven för Biologi 1 innefattar många delar som inte kan bedömas i själva debattartikeln.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

4


5

Kopplingar till andra kursmoment Uppgiften är i huvudsak kopplad till det centrala innehållet för genetikens användningsområden och övriga delar av det centrala innehållet för genetik. Väljer eleverna exempelvis att inrikta sig på genmodifiering kan uppgiften eventuellt kopplas till någon/ några delar av det centrala innehållet för ekologi.

Biologi 1 Ekologi • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster. • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald. • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta. • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta. Arbetsformen kan också kopplas till det centrala innehållet för Svenska 1.

Svenska 1 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.

Kopplingar till Libers Biologi 1 och Spira 1 Biologi 1 (47-08523-1) Cellers byggnad Cellens genetik Individens genetik

s. 157–164 s. 165–190 s. 191–219

Spira 1 (47-08537-8) Kap 2 Liv och livsformer Kap 3 DNA och RNA; från molekyl till individ Kap 4 Kromosomer, celldelning och förökning Kap 5 Mutationer Kap 6 Klassisk genetik Kap 7 Genteknik

s. 13–21 s. 22–34 s. 35–41 s. 42–49 s. 50–66 s. 67–83

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

5


5

Övrigt I arbetet med att diskutera genetikens användningsområden kan man låta eleverna välja mellan att genomföra en debatt (se separat läraktivitet) eller skriva en debattartikel (som beskrivs här). Övriga lektionsaktiviteter (exempelvis grundläggande genomgångar eller gruppdiskussioner) är i så fall gemensamma och det finns då två möjliga examinationsformer för det individuella arbetet. För att avgränsa arbetet (för vissa inriktningar) bör eleverna välja ut något eller några konkreta exempel för vald inriktning att argumentera om. Att diskutera exempelvis genmodifierad mat som helhet blir för ofokuserat, och då är det bättre att välja förrespektive nackdelar med något konkret GMO-livsmedel, som t.ex. det Gyllene riset (Golden rice). Materialet att sammanställa och läsa in sig på riskerar annars att bli för omfattande. I checklistan finns en punkt om huruvida antalet ord ligger inom ramen för uppgiften. Ramen för antal ord sätts upp av undervisande lärare. För att kunna fördjupa sig inom valda områden bör eleverna, utöver läroboken, även ha tillgång till Internet, facklitteratur och/eller tidskrifter.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

6


5

Förslag på upplägg och arbetsgång Förslag 1 Varje elev väljer inriktning och skriver en debattartikel. I slutet av arbetet genomförs en själv- eller kamratbedömning med hjälp av tillhörande bedömningsverktyg (som läraren har valt ut). Utifrån själv- eller kamratbedömningen omarbetar/utvecklar eleverna sina debattartiklar innan de lämnar in dem till läraren för slutlig bedömning.

Uppstart av läraktivitet

Lektionsaktiviteter Se lista med förslag

3

Rubric KOMMUNIKATION

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

KÄLLOR

ARGUMENTATION ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

Övriga kommentarer:

Inlämning Lärarbedömning med hjälp

Inlämning av debattartikel

av rubric eller betygsmatris

Själv- eller kamratbedömning med hjälp av bedömningsverktyg

Responsdokument

3

Rubric KOMMUNIKATION

Omarbetning

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

Omarbetning och utveckling utifrån självbedömning

SLUTSATS

Styrkor i ditt arbete:

Checklista ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

ARGUMENTATION

Styrkor i ditt arbete:

3

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Styrkor i ditt arbete:

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel. Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar. Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning). Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument. Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats. Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

Övriga kommentarer:

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

7


5

Förslag 2 Varje elev väljer inriktning och skriver en debattartikel. I slutet av arbetet genomförs en kamratbedömning i grupp (3–4 elever/grupp) med hjälp av tillhörande bedömningsverktyg (som läraren har valt ut). Alla i gruppen läser och ger respons på varandras debattartiklar. Utifrån kamratbedömningen omarbetar/utvecklar eleverna sina debattartiklar innan de lämnar in dem till läraren för slutbedömning.

Uppstart av läraktivitet

Lektionsaktiviteter Se lista med förslag

3

Rubric KOMMUNIKATION

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

ARGUMENTATION

Övriga kommentarer:

Vad kan utvecklas/ förbättras?

Inlämning Lärarbedömning med hjälp

Inlämning av debattartikel

av rubric eller betygsmatris

Kamratbedömning i grupp

Responsdokument

3

Rubric KOMMUNIKATION

Omarbetning

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

Omarbetning och utveckling av arbetet utifrån kamratbedömningen.

SLUTSATS

Styrkor i ditt arbete:

Checklista ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

ARGUMENTATION

Styrkor i ditt arbete:

3

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Styrkor i ditt arbete:

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel. Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar. Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning). Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument. Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

Övriga kommentarer:

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

8


5

Förslag 3 Varje elev väljer inriktning och skriver en debattartikel. Eleverna gör en självbedömning efter avklarad och bedömd uppgift, i syfte att peka ut några områden för utveckling till nästa liknande arbete. Upplägget är lämpligt om man planerar att skriva en argumenterande text inom något annat delområde.

Uppstart av läraktivitet

Lektionsaktiviteter Se lista med förslag

Inlämning av debattartikel Lärarbedömning med hjälp av rubric eller betygsmatris

3

Rubric KOMMUNIKATION

Responsdokument

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

KÄLLOR

ARGUMENTATION

Responsdokument Styrkor i ditt arbete:

Självbedömning

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

Övriga kommentarer:

Styrkor i ditt arbete:

Eleven pekar med hjälp av responsdokument ut områden för utveckling Styrkor i ditt arbete:

till nästa liknande uppgift.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

9


5

Förslag 4 Varje elev väljer inriktning och skriver en debattartikel. Eleverna gör en självbedömning efter avklarad uppgift, där de bedömer sin egen debattartikel utifrån uppsatta kriterier.

Uppstart av läraktivitet

Lektionsaktiviteter Se lista med förslag

Inlämning av debattartikel Lärarbedömning med hjälp av rubric eller betygsmatris

3

Rubric KOMMUNIKATION

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

KÄLLOR

ARGUMENTATION

3

Rubric KOMMUNIKATION

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KOMMENTARER Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

RÖD TRÅD

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

ARGUMENTATION

Självbedömning

Övriga kommentarer:

Eleverna bedömer sin debatt med hjälp av rubric eller betygsmatris.

Övriga kommentarer:

Efter självbedömningen jämför eleven denna med lärarens bedömning (som eleven inte har fått se innan han/hon gjort sin självbedömning).

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

10


5 Checklista för debattartikel Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel. Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckeindelningar. Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning). Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument. Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang). Arbetet hänvisar till olika källor i texten. Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats. Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa. Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

11


5 Rubric Genetik - Debattartikel Kommunikation

Kommentarer

Röd tråd

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som Innehållet går att förstå till stor del gör det lätt att även om vissa delar är otydfölja beskrivningar och reso- liga. nemang.

Titel

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

Språk

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

Källor

Argumentation

Kommentarer

Åsikter/ställnings-taganden

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

Konsekvenser

Du diskuterar nyanserat om flera olika möjliga konsekvenser av valt/valda exempel inom genetikens användningsområden.

Du diskuterar utförligt någon möjlig konsekvens av valt/valda exempel inom genetikens användningsområden.

Du diskuterar översiktligt någon möjlig konsekvens av valt/valda exempel inom genetikens användningsområden.

Fördelar och nackdelar

Du jämför och värderar fördelar och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning). I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar fördelar och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning). I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar någon fördel och nackdel med genetikens användningsområden (för vald inriktning). I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

Slutsats

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

Kommentarer

Övriga kommentarer:

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

12


5 Betygsmatris Genetik – Debattartikel Förmåga

Betyg A

Betyg C

Betyg E

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till individnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till individnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till individnivå.

10. Förmåga att diskutera biologins betydelse för individ och samhälle.

Du diskuterar utförligt och nyanserat frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.

Du diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

Du diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionen för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.

11. Förmåga att använda och värdera källors trovärdighet och relevans.

Du använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.

13. Förmåga att anpassa kommunikation till syfte och sammanhang.

Du anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.

Du anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.

Du anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.

14. Förmåga att använda ett naturvetenskapligt språk.

Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk.

Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk.

Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk.

LÄRAKTIVITET GENETIK FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

13


BIOLOGI 1 – Portfoliometoden

5

Beskrivning Ett verktyg för att ta tillvara, använda och bygga vidare på bedömningen av genomförda uppgifter är portfoliometoden, som är ett dokumentationsverktyg där elevernas uppgifter, reflektioner över det egna lärandet och bedömningar sparas i en mapp (en portfolio). Syftet med metoden är skapa en pedagogisk dokumentation där elevens utveckling står i fokus. Metoden är en motvikt till den typ av dokumentation som består av en sammanställning av resultat från deluppgifter i kursen. För att kunna arbeta enligt portfoliometoden måste eleven få återkoppling som ger information om visade kunskaper och förmågor, och vad han/hon kan utveckla i uppgiften eller till kommande uppgifter. Genom att bedömningar, reflektioner och inlämnade uppgifter sparas så ger portfoliometoden goda möjligheter till framåtsyftande återkoppling, samt goda förutsättningar för eleven att bli delaktig i sin egen inlärningsprocess. Bedömda uppgifter kan alltid bli utgångspunkt för arbetet med kommande, liknande uppgifter. Om eleven exempelvis skriver en labbrapport i ett delområde, så kan bedömningen av den vara utgångspunkt för utveckling av nästa labbrapport, även om den skrivs för en annan laboration. Bedömningsverktygen i materialet, gemensamma eller specifika för de olika läraktiviteterna, är utformade för att skapa förutsättningar för en framåtsyftande återkoppling, och därför lämpade att utgöra en del av innehållet i elevens portfolio. Portfoliometoden är i första hand till för att stärka det pågående lärandet (formativ bedömning), men är också ett verktyg för betygssättning vid kursens slut (den summativa bedömningen). Hur portfolion används i undervisningen varierar från lärare till lärare och från skola till skola. Viktigt att komma ihåg är att det material som väljs ut för att sparas i portfolion ska skapa en grund för elevens egna reflektioner över sitt lärande och den utvecklingsprocess som sker under kursen. Portfolion får alltså inte bli en mapp där dokument bara sparas på hög. Bilden nedan ger förslag på olika delar, hämtade ur det här materialet, som lämpar sig för elevernas portfolio.

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

1


5 Genomförda "färdiga" uppgifter

1. Inledning simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none euur sim rerciendi dolores cipist, eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

(t.ex. inlämningar och skriftliga prov) med tillhörande bedömningar

Dus nulpa sandant ratem? 1. Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec tibuscit officiis simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo? 2. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi n one euur sim rerciendi dolores cipist? 3. Eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihi est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

Genomförda uppgifter bedömda med

1. Inledning simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none euur sim rerciendi dolores cipist, eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

B

hjälp av symboler

9

1.1 Bakgrund

7

5 4

4 5 6 7

7

10

simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none euur sim rerciendi dolores cipist, eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

(t.ex. övningsprov) med tillhörande

Dus nulpa sandant ratem? 1. Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec tibuscit officiis simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo? 2. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi n one euur sim rerciendi dolores cipist? 3. Eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihi est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

Betygsmatriser från själv- eller lärarbedömningar

8 7

Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec

6 5 4

1

5 6 7

8

9

10

A

9

1.1 Bakgrund

själv-, kamrat- eller lärarbedömningar

4

4

simetur? Quiatestudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none eum nis autem si sapedit atecatur sim rerciendr ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

simetur? Quiatestudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none eum nis autem si sapedit atecatur sim rerciendr ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

1. Inledning

5

3

9

9

Inlämningar under arbetets gång

6

2

8

8

9

3 Quiatest eostemp orrum, sit 2 dolorio. Ficius, sitis eum ium 1 sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui - action 1 - action 2 - action 3 ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepuuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

K

3

8

7

1

3 Quiatest eostemp orrum, sit 2 dolorio. Ficius, sitis eum ium 1 sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui - action 1 - action 2 - action 3 ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepuuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur? 2

7

8

Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec

6

1

9

1.1 Bakgrund

8

Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec

3 Quiatest eostemp orrum, sit 2 dolorio. Ficius, sitis eum ium 1 sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui - action 1 - action 2 - action 3 ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepuuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur? 2

Betygsmatris FÖRMÅGA

BETYG A

BETYG C

Betygsmatris BETYG E

FÖRMÅGA

BETYG A

BETYG C

BETYG E

1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av, begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av, begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

8. Förmåga att, med handledning, planera och utföra experiment och fältstudier.

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

8. Förmåga att, med handledning, planera och utföra experiment och fältstudier.

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

3 4 5 6 7 8 9

7

8

9

10

simetur? Quiatestudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none eum nis autem si sapedit atecatur sim rerciendr ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

5

Checklistor från själv- och kamratbedömningar

5

Checklista

Checklista

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel. Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

‫܆‬

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning).

‫܆‬

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning).

Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument.

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument.

‫܆‬

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Arbetet hänvisar till olika källor i texten. Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats. Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

från själv- eller lärarbedömningar

Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang). Arbetet hänvisar till olika källor i texten. Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats. Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa. Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Betygsmatris

Betygsmatris FÖRMÅGA

BETYG A

BETYG C

BETYG E

1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av, begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

8. Förmåga att, med handledning, planera och utföra experiment och fältstudier.

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas. Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

FÖRMÅGA

BETYG A

BETYG C Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

BETYG E Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av, begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

8. Förmåga att, med handledning, planera och utföra experiment och fältstudier.

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Responsdokument 6 – "Att tänka på till nästa gång"

Responsdokument

Responsdokument 1–7 från själv-,

Dokument "Kunskaper och förmågor"

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel. Antalet ord är inom ramen för uppgiften.

Inlämningar från lektions-aktivi-

Ditt arbete är färdigt och bedömt för den här gången. I rutorna nedan ska du beskriva tre saker du själv tycker att du kan utveckla till nästa gång. Dokumentet kommer att sparas och användas som utgångspunkt för nästa liknande arbete.

Styrkor i ditt arbete:

1.

kamrat- och lärarbedömningar

teter Styrkor i ditt arbete:

2.

Styrkor i ditt arbete:

3.

5

Rubric

Rubrics från själv-, kamrat- och lärarbedömningar

KOMMUNIKATION

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

KÄLLOR

KOMMENTARER Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

KÄLLOR

ARGUMENTATION

ARGUMENTATION

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

Övriga kommentarer:

5

Rubric KOMMUNIKATION RÖD TRÅD

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

Övriga reflektioner över det egna lärandet samt utvärderingar

Övriga kommentarer:

Förslag på delar som kan skapa bygga upp innehållet i en portfolio.

Planering Innehållet i en elevs portfolio beror av planeringen av kursen (se planeringsförslag), och undervisande lärare måste alltid värdera vad och hur mycket av det eleverna gör som ska finnas med i den. Bilden nedan visar ett exempel på hur man utifrån en planering kan välja ut delar som ska finnas med i elevernas portfolio. Exemplet är framtaget från planeringsförslag 2 (se planeringar) i genetik, där eleverna ska skriva prov om celler och genetik samt genomföra en debatt, eller skriva en debattartikel om genetikens användningsområden (under en 12-veckorsperiod).

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

2


5 Planeringsförslag 2 Veckor

Område

1

Celler och genetik

Läraktivitet

Förslag på lektionsaktiviteter Grundläggande genomgångar om celler och genetik

Bedömning

Lektionsaktiviteter

Begrepp och modeller 1–4 (LeA) 2

3

Övningsuppgifter (LeA)

Laboration

Genomförande av laboration/laborationer

4

5 Övningsuppgifter – förhör 6

Debatt/ deGenetikens användnings- battartikel områden

Grundläggande genomgångar inom genetikens användningsområden

Lektionsaktiviteter

Argument för emot (LeA) 7

Gruppdiskussioner – diskussionsfrågor (LeA) Utformning av debattartikel/argument inför debatt

8

9

Själv- eller kamratbedömning + tid för omarbetning

Inlämning av debattartikel eller genomförande av debatt

10

Prov

Genomgångar om celler och genetik

Debattartikel / debatt Lektionsaktiviteter

Begrepp och modeller 1–4 (LeA)

11

Övningsuppgifter (LeA)

Övningsprov – självbedömning 12

Arbete utifrån självbedömning Skriftligt prov

Prov

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

3


5

Alternativ 1 Debattartikel (argumenterande text) + prov Utifrån bedömningsverktygen som tillhör läraktiviteterna debattartikel och prov kan följande delar bli de som ska finnas i elevernas portfolio när arbetet med celler och genetik är slut.

3

Rubric KOMMUNIKATION

3

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

SLUTSATS

simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none euur sim rerciendi dolores cipist, eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

Checklista

ARGUMENTATION

Dus nulpa sandant ratem? 1. Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec tibuscit officiis simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo? 2. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi n one euur sim rerciendi dolores cipist? 3. Eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihi est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

1. Inledning

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel.

‫܆‬

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning).

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument.

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

3

Responsdokument Styrkor i ditt arbete:

Checklista ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel. Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

9

1.1 Bakgrund

8

Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

1

Styrkor i ditt arbete:

6 5

5 6 7 8 9

Övriga kommentarer:

8

9

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras kommit fram till argument eller resonemang).

4

7

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument. (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man

3

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats.

‫܆‬ ‫܆‬

4

3 Quiatest eostemp orrum, sit 2 dolorio. Ficius, sitis eum ium 1 sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui - action 1 - action 2 - action 3 ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepuuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur? 2

Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

‫܆‬

användningsområden (för vald inriktning).

7

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats. Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

10

Styrkor i ditt arbete:

simetur? Quiatestudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none eum nis autem si sapedit atecatur sim rerciendr ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

Prov – självbedömning av övningsprov (övningsprov + checklista + responsdokument 3)

Debattartikel – kamratbedömning (första inlämningen + rubric + checklista)

3

Rubric KOMMUNIKATION Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

KÄLLOR

simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none euur sim rerciendi dolores cipist, eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

ARGUMENTATION ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

SLUTSATS

Övriga kommentarer:

Dus nulpa sandant ratem? 1. Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec tibuscit officiis simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo? 2. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi n one euur sim rerciendi dolores cipist? 3. Eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihi est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

1. Inledning

KOMMENTARER Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

RÖD TRÅD

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

ARGUMENTATION

8

Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec 1

7 6 5 4

Quiatest eostemp orrum, sit 2 dolorio. Ficius, sitis eum ium 1 sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui - action 1 - action 2 - action 3 ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepuuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur? 2 3

3

4 5 6 7 8 9

7

8

9

KOMMENTARER Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

ÖVERSKRIFT

9

1.1 Bakgrund

3

Rubric KOMMUNIKATION RÖD TRÅD

10

Övriga kommentarer:

simetur? Quiatestudam, cuptiorro ommoloreic to occupta quatur arum fuga. Tium iduntios eicidello dolupta eos que volut mi, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi none eum nis autem si sapedit atecatur sim rerciendr ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihit est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

Prov – lärarbedömning (prov + rubric)

Debattartikel – lärarbedömning (andra inlämningen + rubric) Responsdokument 6 – "Att tänka på till nästa gång" Ditt arbete är färdigt och bedömt för den här gången. I rutorna nedan ska du beskriva tre saker du själv tycker att du kan utveckla till nästa gång. Dokumentet kommer att sparas och användas som utgångspunkt för nästa liknande arbete. 1.

2.

3.

Debattartikel – självbedömning efter inlämning (responsdokument 6)

Här är förslag på delar som kan ingå i portfolion efter det att eleven har arbetat med läraktiviteterna Debattartikel respektive Prov.

Självbedömningen med hjälp av responsdokument 6 genomförs om eleverna ska skriva ytterligare en debattartikel (argumenterande text) exempelvis om hållbar utveckling (ekologi) eller om livets uppkomst och utveckling (evolution).

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

4


5

Alternativ 2 Debatt + prov Utifrån bedömningsverktygen som tillhör läraktiviteterna debatt och prov kan följande delar bli de som ska finnas i elevernas portfolio när arbetet med celler och genetik är slut.

3

Responsdokument

Dus nulpa sandant ratem? 1. Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec tibuscit officiis simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo? 2. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi n one euur sim rerciendi dolores cipist? 3. Eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihi est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

Styrkor i ditt arbete:

Checklista ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel.

‫܆‬

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning).

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument.

Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

Styrkor i ditt arbete:

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

3

Responsdokument Styrkor i ditt arbete:

Checklista ‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln har en träffsäker och intresseväckande titel.

‫܆‬

Debattartikeln jämför och värderar för- och nackdelar med genetikens användningsområden (för vald inriktning).

‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln innehåller flera egna, självständiga argument.

Antalet ord är inom ramen för uppgiften. Dispositionen av texten gör det lätt att följa innehållet, exempelvis genom rubriker och styckesindelningar.

Styrkor i ditt arbete:

Motiveringar till de egna argumenten och resonemangen presenteras (dvs. en beskrivning av varför man har en viss åsikt eller hur man kommit fram till argument eller resonemang).

‫܆‬ ‫܆‬ ‫܆‬

Debattartikeln avslutas med en övergripande slutsats.

‫܆‬

Meningsbyggnad och stavning i texten är korrekta.

Arbetet hänvisar till olika källor i texten.

Till presenterad fakta, statistik eller presentation av någon annans åsikt finns alltid en angiven källa.

Styrkor i ditt arbete:

Styrkor i ditt arbete:

Prov – självbedömning av övningsprov (övningsprov + checklista + responsdokument 3)

Debatt – självbedömning före första genomförandet av debatten (checklista + responsdokument 3)

3

Rubric KOMMUNIKATION

Dus nulpa sandant ratem? 1. Dus nulpa sandant ratem. Nem cones as quos volesec tibuscit officiis simetur? Quiatest eostemp orrum, sit dolorio. Ficius, sitis eum ium sum audissi taturi iur, voluptio. Ugit ut labo? 2. Ut inum, si il is eumquam dolupta qui ommolup tatendel id quatem dunt remporum volupti orepudam, cuptiorro ommoloreic to occupta qui, comnisi tatesequia idissitia plitatia quo que parum ium facepudi n one euur sim rerciendi dolores cipist? 3. Eos voluptatur ressuntio quassit iumquis itibea nusa praectotati sequam, nonsedit voluptiis ut omnihi est eos sent, sum faceri omnimagnia dolorumquis quibus, sit exceperianda sunt excea ne landeli genduci iur?

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

KOMMENTARER

RÖD TRÅD

Arbetet har en klar och tydlig röd tråd vilket gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Arbetet har en röd tråd som till stor del gör det lätt att följa beskrivningar och resonemang.

Innehållet går att förstå även om vissa delar är otydliga.

ÖVERSKRIFT

Titeln är träffsäker och intresseväckande.

Titeln är passande.

Titeln är till viss del relevant för innehållet i arbetet.

SPRÅK

Språket i arbetet är korrekt och anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är oftast korrekt och till stor del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

Språket i arbetet är delvis korrekt och till viss del anpassat till syfte och sammanhang.

KÄLLOR

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ARGUMENTATION

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

KÄLLOR

3

Rubric KOMMUNIKATION

Du hänvisar till några/flera relevanta och trovärdiga källor.

Du hänvisar till någon relevant och trovärdig källa.

ÅSIKTER/STÄLLNINGS-TAGANDEN

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer på ett tydligt sätt i arbetet.

Dina egna åsikter och ställningstaganden framkommer till stor del i arbetet.

Det är svårt att urskilja dina åsikter och ställningstaganden i arbetet.

BAKOMLIGGANDE ORSAKER TILL MILJÖPROBLEMET

Det framgår tydligt i din argumentation att du förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till stor del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

Det framgår i din argumentation att du till viss del förstår de bakomliggande orsakerna till miljöproblemen.

ORSAKER, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och nyanserade argument.

Du jämför och värderar konsekvenser, åtgärder och orsaker inom miljö och hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram välgrundade och utförliga argument.

Du jämför och värderar i korthet konsekvenser, åtgärder och orsaker inom hållbar utveckling. I diskussionen lyfter du fram enkla och översiktliga argument.

SLUTSATS

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är tydligt kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en relevant och logisk slutsats. Slutsatsen är kopplad till presenterade argument.

Du avslutar debattartikeln med en slutsats. Slutsatsen är inte tydligt kopplad till presenterade argument.

ARGUMENTATION

Övriga kommentarer:

Övriga kommentarer:

Prov – lärarbedömning (prov + rubric)

Debatt – lärarbedömning (rubric) Responsdokument 6 – "Att tänka på till nästa gång" Ditt arbete är färdigt och bedömt för den här gången. I rutorna nedan ska du beskriva tre saker du själv tycker att du kan utveckla till nästa gång. Dokumentet kommer att sparas och användas som utgångspunkt för nästa liknande arbete. 1.

2.

3.

Debatt – självbedömning efter genomförande (responsdokument 6)

Här är förslag på delar som kan ingå i portfolion efter det att eleven har arbetat med läraktiviteterna Debatt respektive Prov.

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

5


5

Dokumenten i ”Kunskaper och förmågor” Dokumentet ”Kunskaper och förmågor” ger en övergripande bild av vilka kunskaper och förmågor kursen har i syfte att skapa och utveckla, och är därför ett bra verktyg för avstämning (själv- eller lärarbedömning). Avstämningar (se bild) med hjälp av dokumentet ”Kunskaper och förmågor” kan exempelvis genomföras efter halva kursen, och sparas i elevens portfolio.

Förslag på genomförande Varje elev markerar 2–4 områden (kunskaper och förmågor) i dokumentet (i bilden markerade med blå cirkel) som han/hon anser sig vara bra på samt 2–4 områden som han/hon kan utveckla (i bilden markerade med orange cirkel) i det fortsatta arbetet. Självbedömningen kan användas som utgångspunkt för individuella samtal och sparas i elevens portfolio.

Självbedömning

Individuella samtal

Eleven väljer ut kunskaper och förmågor i

Diskussion om självbedömningen och hur eleven

dokumentet som han/hon anser sig vara bra

kan arbeta med valda områden samt hur utvalda

på respektive områden för utveckling.

områden är kopplade till kunskapskraven. Undervisande lärare – elev.

Kopplingen mellan ämnets syften och kunskapskraven

Betygsmatris 1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

1.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier har utvecklats

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

2.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

8. Förmåga att, med handledare, planera och utföra experiment och fältstudier. 7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

3. 10. Förmåga att argumentera och diskutera kring biologins betydelse för individ och samhälle.

9. Förmåga att tolka resultat och utvärdera metoder.

4.

FÖRMÅGA

13. Förmåga att anpassa sin kommunikation till syfte och sammanhang.

5.

14. Förmåga att använda ett naturvetenskapligt språk.

BETYG C

BETYG E

Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av, begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

8. Förmåga att, med handledning, planera och utföra experiment och fältstudier.

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

12. Förmåga att bedöma den egna förmågan och situationens krav. 11. Förmåga att använda och värdera källors trovärdighet och relevans.

BETYG A

1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

6


5

Förslag på genomförande Läraren markerar 2–4 områden (kunskaper och förmågor) i dokumentet (i bilden markerade med blå cirkel) som han/hon anser att eleven är bra på, samt 2–4 områden som eleven kan utveckla i det fortsatta arbetet (i bilden markerade med orange cirkel). Lärarbedömningen används som utgångspunkt för ett individuellt samtal, och sparas i elevens portfolio.

Lärarbedömning

Individuella samtal

Läraren väljer ut kunskaper och förmågor

Diskussion om lärarbedömningen och hur eleven

i dokumentet utifrån elevens styrkor

kan arbeta med valda områden samt hur utvalda

respektive områden för utveckling.

områden är kopplade till kunskapskraven. Undervisande lärare – elev.

Kopplingen mellan ämnets syften och kunskapskraven

Betygsmatris 1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

1.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier har utvecklats

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

2.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

8. Förmåga att, med handledare, planera och utföra experiment och fältstudier. 7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

3. 10. Förmåga att argumentera och diskutera kring biologins betydelse för individ och samhälle.

9. Förmåga att tolka resultat och utvärdera metoder.

4.

FÖRMÅGA

13. Förmåga att anpassa sin kommunikation till syfte och sammanhang.

5.

14. Förmåga att använda ett naturvetenskapligt språk.

BETYG C

BETYG E

Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av, begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för vart och ett av kursens olika områden.

2. Förmåga att använda modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

Du använder med viss säkerhet begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att söka svar på frågor.

3. Förmåga att redogöra för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt och nyanserat för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån några exempel redogör du utförligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

Utifrån något exempel redogör du översiktligt för hur biologins modeller och teorier utvecklas.

4. Förmåga att värdera olika modeller och teoriers giltighet och begränsningar.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

Du värderar modeller och teoriers giltighet och begränsningar med enkla omdömen.

5. Förmåga att formulera egna hypoteser och egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.

Du formulerar relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.

6. Förmåga att analysera och söka svar på frågor.

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat (i det teoretiska och praktiska arbetet).

7. Förmåga att beskriva biologiska samband.

Du kan med säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och generalisera kring biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

Du kan med viss säkerhet använda begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder för att beskriva och exemplifiera biologiska samband på olika nivåer, från molekylnivå till ekosystemnivå.

8. Förmåga att, med handledning, planera och utföra experiment och fältstudier.

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

Du planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt (du hanterar material och utrustning på ett säkert sätt).

12. Förmåga att bedöma den egna förmågan och situationens krav. 11. Förmåga att använda och värdera källors trovärdighet och relevans.

BETYG A

1. Förmåga att redogöra för modeller, begrepp, teorier och arbetsmetoder.

PORTFOLIOMETODEN FORMATIV BEDÖMNING I PRAKTIKEN • BIOLOGI 1 © OLOF PROCOPÉ OCH LIBER AB

7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.