Page 1

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Jöran Enqvist Rolf Jansson

LÖSNINGSBOK

FÖRETAGSEKONOMI 1 ENTREPRENÖRSKAP


E 2000 Combi Företagsekonomi 1/Entreprenörskap Lösningsbok ISBN 978-91-47-10602-8 © 2012 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Karin Landmér Formgivning och omslag: Fredrik Elvander Layout och sättning: Daniel Sjöfors, Blå Huset Upplaga 1:1 Tryck: Kina 2012

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om produktstöd, viktiga förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se [titel   komplettering]. Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25  86  00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205  10 Malmö tfn 040 -25  86  00, fax 040 -97  05  50 Beställning: tfn 08-690  93  30, fax 08-690  93  01 http://www.liber.se epost: kundtjänst.liberab@liber.se


Förord Denna bok innehåller utförliga lösningar och kommentarer till flertalet uppgifter (inkl. alla repetera- respektive rätt eller fel-frågor) i E2000 Combi Företagsekonomi 1/Entreprenörskap Problem­bok med dvd. Vi har valt att även ge lösningar till sådana uppgifter eller deluppgifter där det inte finns ett enda, givet svar. I sådana fall kan lösningen betraktas som ett av flera tänkbara förslag.   När det gäller vissa undersökande uppgifter, diskutera-uppgifter o d har vi av naturliga skäl inte alltid kunnat ge lösningsförslag. Författarna

Förord •

3


Innehåll

1 Ekonomi – att hantera resurser 6

9 Sätt rätt pris 86

2 Affärsidé och affärsplan 18

10 Marknadsföring 96

3 Produkt och varumärke 26

11 Aktivitetsplanering 108

4 Skaffa resurser och kapital 36

12 Bokföringens grunder 126

5 Anställda och ledare 46

13 Bokslut 140

6 Resultat och budget 56

Räkna med ekonomi – Handelsräkning 160

7 Registrera företaget 70

8 Betala skatter och avgifter 76

I n n e h å ll •

5


Ekonomi – att hantera resurser

innehåll Repetera

1:9

Betala hemma …?

Rätt eller fel?

1:10 Skateboardbutikens ekonomi

1:1

Vilka resurser behövs?

1:11 Ekonomi för en ekonom

1:2

Vilken resurs är viktigast?

1:12 Daniel Drejare

1:3

Hotell med resurser

1:13 Importerar från Kina

1:4

Stora pengar för Sonja

1:14 Intresserad av vadå?

1:5

Onur sparar till ny dator

1:15 Vem bidrar med vad?

1:6

Små barn kräver sin budget

1:16 Starten av Form Fitness

1:7

Elsa vill köpa en ny mobil

1:17 Din åsikt om ekonomi och rättvisa

1:8

Klarar Klara sina utgifter?

1:18 Säsongsarbete


Repetera b) För att få råd till framtida större utgifter, men också för att ha en reserv för oförutsedda händelser.

1 Humankapital, naturtillgångar, realkapital och ekonomiskt kapital (ev. också energi). 2 Investeringar. 3 Energi/naturtillgångar. 4 Hushållning med (knappa, begränsade) resurser. 5 a) Lön för arbete, barnbidrag. b) Varuförsäljning, arvoden för utförda tjänster. 6 a) Hyra, livsmedel, nöjen, persontransporter och kylskåp. b) Varuinköp, löner, hyra och investeringar. 7 a) Löner, men även inköpta (konsult)tjänster, t ex reklam. b) Datorer och högteknologisk maskinutrustning. 8 En ekonomisk beräkning.

1

12 Alla de ställen där olika resurser samlats för att producera vad samhället behöver (varor och tjänster). 13 Egenföretagarens ekonomi är helt beroende av om kunderna väljer att köpa just hans företags produkter. 14 Ägare, personal, leverantörer, kunder, stat och kommun, banker och andra finansiärer. 15 Se översikt på sidan 22 i faktaboken eller lösning till uppgift 1:15. 16 En översikt över statens utgifter och inkomster, så som sittande regering vill ha dem. 17 Staten, kommunerna och landstingen.

9 En ekonomisk plan över kommande inkomster och utgifter (privatpersoner) eller intäkter och kostnader (företag).

18 Företagen måste hela tiden anstränga sig för att bli bättre, arbeta effektivare och anpassa produkter efter marknadens behov och önskemål.

10 Utbildning gör i regel dina framtida arbetsinsatser mer värda och ger alltså större framtida inkomster.

19 Ineffektiva företag slås ut från marknaden, detta för att hela systemet ska fungera bättre.

11 a) Att avstå konsumtion idag, att man inte gör av med alla pengar man har, dvs att utgifterna understiger inkomsterna.

Rätt eller fel? A. B. C. D. E.

Rätt Rätt Fel Rätt Fel

F. G. H. I. J.

Rätt Fel Rätt Fel Rätt

K. L. M. N. O.

Rätt Fel Rätt Rätt Rätt

P. Q. R. S. T.

Rätt Fel Fel Rätt Fel

E k o n o m i – a t t h a n t e r a r e s u r s er •

7


1:1

Vilka resurser behövs? Ekonomiskt kapital – pengar – behövs i alla verksamheter, likaså energi – i form av el och uppvärmning. Övriga resurser: A Adenijis Arkitektkontor Humankapital:

Utbildade arkitekter

Naturtillgångar:

Specialpapper att rita på

Realkapital:

Datorer, ritbord

B Billmans trafikskola Humankapital:

Lärare

Naturtillgångar:

Papper, övningstest och böcker, drivmedel

Realkapital:

Bilar

C Guldängens gymnasieskola Humankapital:

Lärare, kurator, studievägledare

Naturtillgångar:

Papper, böcker, råvaror till skolmat

Realkapital:

Skolbänkar, datorer, elevskåp

D Sandhagens Stålverk

1:2

Humankapital:

Ingenjörer, metallarbetare

Naturtillgångar:

Malm, mycket energi/elkraft

Realkapital:

Fabriksbyggnad, maskiner, stora ugnar

Vilken resurs är viktigast? A Verkstadsföretag: Realkapital (och humankapital) B Livsmedelsbutik: Naturtillgångar, i form av varor till försäljning C Konsultföretag: Humankapital D Kärnkraftverk: Realkapital (och naturtillgång, kärnbränslet)

1:3

Hotell med resurser A Humankapital:

Receptions- och städpersonal

Naturtillgångar:

Råvaror till restaurangen

Realkapital:

Hotellsängar och andra inventarier, köksutrustning, datorer

Energi:

Belysning, uppvärmning

B Snålspolande toaletter, undviker engångsförpackningar, väljer miljömedvetna leverantörer, t ex KRAV-märkt mat. C Egen lösning.

8

• Ekonomi – a t t h a n t e r a r e s u r s e r


1:4

1

Stora pengar för Sonja A Inkomster Lön efter skatt

18 800

Utgifter Hyra, el Resor Mat, hygien Telefon, tidningar Nöjen Kläder Tv-avgifter Räntor Försäkringar Diverse Summa utgifter

3 500 800 2 800 900 1 500 1 700 350 2 600 400 600 15 150

Överskott

3 650 kr

B Sparande till en resa, bil eller annat sparmål. Öka amortering (avbetalning) på lån. Kortsiktigt öka sina utgifter efter eget tycke.

1:5

Onur sparar till ny dator A Inkomster Lön efter skatt Utgifter Hyra Mat m m Telefon, Internet m m Musik, nöjen Gym, sport Kläder Försäkringar Bussresor Diverse Summa utgifter Överskott

10 400

2 000 1 500 1 100 1 900 1 200 800 200 500 500 9 700 700 kr

B Fast sparande Underskott

–1 000 – 300 kr

Onur bör dra ner på någon eller några av sina utgifter. Kanske musik/nöjen eller gym/sport? Eller arbeta mer för att öka inkomsterna.

E k o n o m i – a t t h a n t e r a r e s u r s er •

9


1:6

Små barn kräver sin budget A

C

Inkomster Löner efter skatt Barnbidrag Summa inkomster

19 450 (–1 700 =) 17 750 1 050 1 050 20 500 kr 18 800

Utgifter Hyra Mat, hygien Kläder Nöjen Bilkostnader Busskort Telefon, media Sjuk- o barnavård Andra barnutgifter Försäkringar Diverse Summa utgifter

5 200 3 800 1 500 400 2 000 700 1 900 500 800 300 400 17 500 kr

Överskott

5 200 3 800 1 500 400 1 500 700 1 900 500 800 300 400 17 000 1 800 kr

3 000 kr

B Långsiktigt sparande till semester. Om de planerar att skaffa fler barn, kan de spara till att ha råd med större lägenhet och kanske större bil. På kort sikt till nöjen, klädinköp eller efter egen smak. D Egen lösning.

1:7

Elsa vill köpa en ny mobil A

B

Inkomster Studiebidrag 1 050 Ersättning som fotbollsledare 400 Summa 1 450

1 050 400 1 450

Utgifter Kläder, hygien m m Nöjen Hårklippning Godis/tidningar Sparande till mobil Summa

400 350 250 150 0 1 150

400 350 250 150 500 1 650

Överskott/Underskott

+ 300

– 200 kr

C Mera lagledararbete. Dra ner på sina utgifter: Nöjen och godis/tidningar är troligen de minst nödvändiga utgifterna.

10

• Ekonomi – a t t h a n t e r a r e s u r s e r


1:8

1

Klarar Klara sina utgifter? Lösningsförslag: mars 1 500

april 1 500

Utgifter Gympaskor 550 Jeans (märkesjeans) Rockkonsert (inkl. prylinköp) Cd-skiva, present Bio 2 . 85 = 170 Rastfika (påsklov m m apr–maj!) 200 Veckotidning 4 . 30 = 120 Smink m m 100 Summa utgifter 1 040

500 160 170 150 120 100 1 200

Över/Underskott

+ 300

Inkomster

+ 360

maj 1 500

900

170 150 120 100 1 440 + 60 = + 720 kr

Det verkar svårt att nå sparmålet. Men du har kanske lyckats göra en ”stramare” budget än i vårt förslag?

1:9

Betala hemma …? A

B

B/justerad

Inkomster Månadslön (efter skatt)

8 500

8 500

8 500

Utgifter Månadskort buss Kläder, skor Månadskort gym Hygien/frisör Skolmåltidskuponger Inträden, restaurang Bio, skivor etc Cigaretter/snus Böcker, skolmaterial Tidningar Diverse (godis, fika) Hyra/mat hemma Summa utgifter

800 1 300 400 500 600 1 900 600 400 400 300 500 0 7 700

800 1 300 400 500 600 1 900 600 400 400 300 500 1 500 9 200

800 1 000 400 400 600 1 500 500 300 400 300 400 1 500 8 100

Över/underskott

+ 800

– 700

+ 400 kr

I kolumnen till höger visas ett exempel på hur Tim kan strama åt sin budget på olika poster. Vill han spara mer, och närma sig sin tidigare nivå, kan Tim t ex fundera på att sluta röka!

E k o n o m i – a t t h a n t e r a r e s u r s er •

11


1:10

Skateboardbutikens ekonomi A Intäkter Varuförsäljning Ränteintäkter Summa

7 960 000 20 000 7 980 000

Kostnader Varor Löner Lokal El och värme Reklam Räntekostnader Övriga Summa

5 200 000 1 260 000 560 000 60 000 180 000 100 000 320 000 7 680 000

Överskott

300 000 kr

B Andelar av varuförsäljningen: Varuinköp

5 200 000 / 7 960 000 = 0,653 = 65,3 %

Löner

1 260 000 / 7 960 000 = 0,158 = 15,8 %

C

1:11

Humankapital:

Löner (reklam är köpta tjänster, sannolikt till större delen humankapital)

Naturtillgångar:

Varor och el

Realkapital:

Lokal

Ekonomiskt kapital:

Räntekostnad

Ekonomi för en ekonom A Intäkter Arvoden

4 200 000

Kostnader Löner Lokal El Reklam Förbrukningsmaterial Datorer och inventarier Räntekostnader Övriga Summa

1 980 000 450 000 20 000 200 000 200 000 300 000 30 000 150 000 3 330 000

Överskott

12

• Ekonomi – a t t h a n t e r a r e s u r s e r

870 000 kr


B

1

Andelar av arvodena: Materialinköp

200 000 / 4 200 000 = 0,048 = 4,8 %

Löner

1 980 000 / 4 200 000 = 0,471 = 47,1 %

C

1:12

Humankapital:

Löner och reklam (viss del)

Naturtillgångar:

Förbrukningsmaterial och el

Realkapital:

Lokal, datorer och inventarier

Ekonomiskt kapital:

Räntekostnad

Daniel Drejare A Försäljningsintäkter

70 . 1 000 = 70 000 kr/månad

B Materialinköp

30 . 1 000 = 30 000 kr/månad

C Intäkter Skålförsäljning

70 000

Kostnader Lera, glasyr Lokalhyra El o uppvärmning Telefon, försäkring Bil Ränta Hyra av ugn Summa utgifter

30 000 7 600 5 300 1 100 2 000 3 200 2 800 52 000

Överskott

18 000

kr/månad

D Nej! Det ger 7 000 kr/månad mindre än vad han tänkt sig. Differens 18 000 – 25 000 = –7000. E Försöka sälja mer, eller höja priset (Obs! risken att därmed sälja färre muggar!). Sänka kostnader, några förslag: Pressa inköpspris för lera, förhandla om hyra (lokal/ugn), använda bilen mindre. F Humankapital:

Överskottet, som är Daniels ersättning för sitt arbete

Naturtillgångar:

Lera, glasyr, el och uppvärmning

Realkapital:

Bil, lokalhyra, hyra ugn

Ekonomiskt kapital:

Ränta

Ekonomi – att hantera resurser •

13


1:13

Importerar från Kina 500 . 110 = 55 000 kr/mån B Inköpskostnader 500 . 60 = 30 000 kr/mån A Intäkter

C

F

Intäkter Overallförsäljning

55 000

55 000

Kostnader Inköp overaller Lokalhyra Hyra paketeringsmaskin Telefon, försäkring Reklam, porto Bil Summa utgifter

30 000 6 000 3 000 2 000 5 000 4 000 50 000

(500 . 80 =) 40 000 6 000 3 000 2 000 5 000 4 000 60 000

Överskott/Underskott

5 000

– 5 000

D Antal overaller = 500 . 0,90 = 450 set Intäkter 450 . 110 = 49 500 kr/mån Inköpskostnader 450 . 60 = 27 000 kr/mån Övriga kostnader oförändrat 20 000 kr. Intäkter Inköpskostnader Övriga kostnader Överskott

49 500 – 27 000 – 20 000 2 500

Överskottet har minskat med 2 500 / 5 000 = 0,5 = 50 %. E Överskott per overall (110 – 60) = 50 kr. Övriga kostnader är redan betalda. Önskad ökning överskott 5 000 kr; 5 000/50 = 100 overaller fler att sälja per månad. G Egen lösning.

1:14

14

Intresserad av vadå? Kunder:

Lokalbefolkning och sommarkunder, som uppskattar fiskprodukter.

Leverantörer:

Traktens fiskare, som får avsättning för sin fångst.

Personal:

De som får jobb i butiken under sommaren, som får sysselsättning och inkomster.

Banken:

Får ränta från Ursula på de utlånade pengarna.

Fastighetsägare:

Den förre fiskhandlaren, som får in hyra och gläds åt att lokalen kommer till användning.

Kommunen:

Får in skatt, såväl från verksamheten som från de anställda. Fiskaffären bidrar också något till att locka fler sommargäster, vilket gynnar kommunen.

• Ekonomi – a t t h a n t e r a r e s u r s e r


1:15

1

Vem bidrar med vad? A

Intressent

Tillför

Utbyte

Kunder

betalning

produkter (t ex lunch, kaffe)

Leverantörer

råvaror, inventarier

betalning

Personal

arbetsinsats

lön, trivsel

Bank

banklån

ränta och amortering

Fastighetsägare

lokaler

hyra

Kommunen

samhällsservice

skatt

Övriga, t ex kon- konkurrens, stimulans kurrenter

konkurrens

B Kunderna är de som tillför intäkter. Övriga motsvarar kostnader i någon form.

1:16

Starten av Form Fitness A Att få ta initiativ och ansvar, men också att få överblick över helheten. B Ett intresse för kropp och hälsa, insikten att han delade detta intresse med allt fler (marknaden växte!), men också erfarenheter från arbete i branschen. C Dels för att få ordning och struktur på sina egna idéer, dels för att kunna övertyga banken och andra intressenter om att satsa. D Genom s k leasing, här ”köp-loss-leasing”, ett slags avbetalningsförfarande. E Ca 350 000 kr satsade ägarna själva, från banken lånade de ungefär lika mycket. F Annonser i lokaltidningarna och aktiv satsning på att finnas lättillgänglig på nätet. G Att starta ett lunchställe med hälsoprofil och ett kunskapsföretag med kurser om hälsa.

1:17

Din åsikt om ekonomi och rättvisa Lösning = din åsikt!

Ekonomi – att hantera resurser •

15


1:18

Säsongsarbete A Anställningsavtal är viktigt för att man ska veta vilka villkor som gäller för anställningen. I avtalet regleras lön och arbetstider. B Sommarsäsongsarbeten: Dykinstruktör, fiskare, nöjesfältspersonal, bärplockare m m. Vintersäsongsarbete: Skidlärare, liftvakt, snöröjning m m. (Vissa servicearbeten kan vara åretom-arbeten, men säsongsarbete beroende på var servicestället ligger, t ex bartender på ett badortshotell i Sverige.) C Några förslag på områden som kan behandlas: Ålderskrav, erfarenhet, utbildning och språkkrav varierar och beror naturligtvis på jobbet. Att ha en försäkring är viktigt om något oförutsett skulle hända. Kolla bland försäkringsbolagen vad som ingår i din försäkring. Rättsskydd och ansvarsskydd är viktiga bitar. Kolla även om en reseförsäkring ingår. Kontakta försäkringskassan om du åker utomlands för säsongsarbete, och ta reda på vad som gäller beträffande sjukvård i det land där du tänker arbeta.

Arbetstillstånd, uppehållstillstånd och visum: • Inom Norden behöver du som är svensk medborgare inga speciella tillstånd för att få arbeta. • Inom övriga EU/EES kan du fritt ta anställning i vilket land du vill i upp till tre månader. Ska du stanna i mer än tre månader måste du ansöka om uppehållstillstånd. Som EU-medborgare har du dock automatiskt rätt till uppehållstillstånd om du har en anställning. • Utanför EU/EES måste du i regel ha både visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få jobba.

16

• Ekonomi – a t t h a n t e r a r e s u r s e r


Affärsidé och affärsplan

innehåll Repetera

2:7

Frank forms affärsplan

Rätt eller fel?

2:8

INACTION – Ta för er tjejer!

2:1 Vad säger oss affärsidén?

2:9

Hela Hälsan

2:2 Bilverkstad med skjuts

2:10 Det går utför för Lundaresor AB

2:3 Form Fitness affärsidé och affärsplan

2:11 Rafting – en fartfylld affärsidé

2:4 Intressenterna påverkar

2:12 En affärsidé med flyt?

2:5 Eget – äntligen!

2:13 Din åsikt om affärsplaner

2:6 Ljus idé blir solig affärsplan

18

• Ekonomi – att hantera resurser


LÖSNINGSBOK FA K TA B O K

F Ö R E TA G S E K O N O M I 1 ENTREPRENÖRSKAP

E2000 Combi – för kurser och utbildningar inom ekonomi och företagande med betoning på entreprenörskap. Genom sin uppläggning täcker E2000 Combi 1 kurserna Företagsekonomi 1 och Entreprenörskap på gymnasiet och komvux/vuxenutbildningen enligt Gy11/Vux12. Läromedlet passar också utmärkt för andra grundkurser inom ekonomi och företagande – såväl på gymnasiet och komvux som i yrkeshögskoleutbildning och annan vuxenutbildning. E2000 Combi inspirerar till såväl studier som företagsprojekt. Materialet ger bra inblick i verklighetens småföretag samt rikligt med tillämpningar inom ekonomi och företagande. Exempel, aktuella företagsreportage, uppgifter, praktikfall och projektupplägg samverkar till en aktiv inlärning med fokus på ekonomi spetsad med entreprenörskap. Bakom E2000 Combi ligger det framgångsrika E2000-konceptet med bl a • Inspirerande och samverkande layout med fyrfärg, figurer och foton • Lättfattlig och informativ text • Intresseväckande exempel och företagsreportage inom en mängd aktuella branscher • Fylliga sammanfattningar som stöd för inlärning och prov

• Rikligt med uppgifter i stigande svårighetsgrad som ger en gedigen inlärning • Även användning av webben • Praktikfall som sätter kunskaperna i sitt sammanhang • Projekt som utvecklar nytänkande och social kompetens samt förstärker kunskaper och färdigheter

E2000 Combi Företagekonomi 1/ Entreprenörskap består av faktabok, problembok med dvd, lösningsbok och lärarhandledning med cd. I Combi-paketet ingår även en fortsättningsbok – E2000 Combi Företagsekonomi 2(1-2)/Entreprenörskap & företagande. Dessutom kan studerande hämta en elevlicens för Vismas ekonomiprogram Visma Administration via Libers hemsida eller vismaspcs.se/elevlicens. Författargruppen har bred erfarenhet av företagande och utbildning samt har skrivit ett flertal böcker i ekonomiska ämnen. Jan-Olof Andersson är konsult och utbildare, Cege Ekström är konsult och lärare på Yrkeshögskolan, Jöran Enqvist är gymnasielärare och lärarutbildare och Rolf Jansson är företagsledare och konsult inom Cordovan-gruppen.

Best.nr 47-10602-8

Tryck.nr 47-10602-8-00

Profile for Smakprov Media AB

9789147106028  

9789147106028  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded