9789186611026

Page 1

Mönster och sekvenser Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

Mönster och sekvenser

,, Börja med begrepp ,, Mönster och geometri ,, Mönster och sekvenser ,, Tal och antal ,, Tal och talsystem ,, Addition och subtraktion 1–10 ,, Addition och subtraktion 1–20

Framsteg i matematiken

ISBN 978-91-86611-02-6

341 123

9 789186 611026

Framsteg i matematiken


Innehåll Något fattas..........................................4 Para ihop................................................5 Måla lika – AB-mönster....................6 Måla lika – ABC-mönster..................10 Måla lika – riktning.............................14 Måla lika – ABB-mönster..................16 Vilket mönster kan du bygga?.......20 Vardagsmönster..................................22 Våra veckodagar.................................23 Ser du mönstret?................................24 Tallinjen..................................................26 Ordning..................................................27 Vilken våning?.....................................28 Första, andra, tredje...........................29 I vilken ordning?.................................30 Ordningstal...........................................31 En, två – talmönster...........................32 En, två, tre..............................................34 Dela lika.................................................36 Jämna tal...............................................38 Två i taget..............................................39 Udda tal..................................................40 Två i taget..............................................41 Tio i taget...............................................42 Fem i taget............................................43 Tre i taget...............................................44 Ser du mönstret?................................45 Nästa bild..............................................46 Växande mönster...............................47

3


Något fattas En sak fattas i ruta B. Ringa in den i ruta A.

B

A

B

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

A

4

LH Arbeta med Aktivitet 3:1 Syfte: Tränar uppmärksamheten.


Kopiering förbjuden. Se sidan 2

Måla lika

6

LH Arbeta med Aktivitet 3:3 Syfte: Tränar förmågan att uppfatta ett mönster (AB).


Kopiering förbjuden. Se sidan 2.

Fortsätt!

LH Arbeta med Aktivitet 3:4 Syfte: Tränar förmågan att uppfatta ett mönster (AB)

7


Vilken våning? Rita i rätt fönster. 4:e våningen = 2:a våningen = 5:e våningen = 1:a våningen =

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

3:e våningen =

28

LH Arbeta med Aktivitet 3:23 Syfte: Träna ordningstalen.


Dela lika Går det att dela i två lika stora delar? Rita ett X i rätt ruta.

ja

nej

ja

nej

ja

36

ja

nej

ja

nej

6

nej

ja

nej

9

8

7

ja

nej

5

4

ja

3

2

nej

LH Arbeta med Aktivitet 3:29 Syfte: Känna igen de jämna och udda talen samt deras egenskaper.

ja

nej

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

1


Jämna tal Mira och Max vill dela lika på godiset. De får lika många var. Tal som går att dela i två lika stora delar är jämna tal.

Vilka talblock kan du dela lika? Rita ett X under dem. Måla dem blå.

De här talen är de jämna talen.

38

LH Arbeta med Aktivitet 3:31 Syfte: Känna igen de jämna och udda talen samt deras egenskaper.

Kopiering förbjuden. Se sidan 2

Skriv talen du målade med siffror.


ISBN 978–91–86611–02–6 © 2011 Mirvi Unge Thorsén och Askunge Thorsén Förlag AB Produktion Mirvi Unge Thorsén Foto Mats Thorsén

Första upplagan 1

341 123

Boken uppfyller miljökraven för märkning med Svanen.

Tryck Elanders Sverige AB 2011

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Det är inte tillåtet, enligt avtal med Bonus Presskopia, att för undervisningsbruk kopiera ur detta häfte. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Askunge Thorsén Förlag AB Manhemsvägen 41, 131 46 Nacka tel: 08-30 95 75 eller 073-951 13 93 e-post: askunge@askunge.se www.askunge.se

2


Mönster och sekvenser Framsteg i matematiken är en ny serie arbetsböcker som har sin utgångspunkt i den nya läroplanen, Lgr 11. Med hjälp av de sju arbetsböckerna och lärarhandledningen kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, taloch antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion. Layouten är tydlig och återkommande. Progressionen är långsam så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Eleverna får bygga upp sin förståelse för matematiska idéer och grundlägga viktiga begrepp. Lärarhandledningen stödjer alla sju häftena. Varje häfte tar upp ett område.

Mönster och sekvenser

,, Börja med begrepp ,, Mönster och geometri ,, Mönster och sekvenser ,, Tal och antal ,, Tal och talsystem ,, Addition och subtraktion 1–10 ,, Addition och subtraktion 1–20

Framsteg i matematiken

ISBN 978-91-86611-02-6

341 123

9 789186 611026

Framsteg i matematiken


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.