9789140680730

Page 1

LISEN HÄGGBLOM & SIV HARTIKAINEN

LÄRARHANDLEDNING SKOLÅR 2


Innehåll RUBRIKER

SIDA

Till läraren Innehållsförteckning Struktur för Lyckotal Didaktiska element Översikt innehåll kopplat till Lgr 11 Lyckotal 2A Kapitel 1 Tal upp till 20 Kapitel 2 Tal upp till 100 Kapitel 3 Multiplikation Kapitel 4 Geometri och längdmätning Lyckotal 2B Kapitel 5 Mätningar Kapitel 6 Multiplikation och division Kapitel 7 Räkna till 1000 Kapitel 8 Addition och subtraktion upp till 1000 Elevprofil efter årskurs 2 TILLÄGGSMATERIAL Repetera 1a och 1b Repetera 2a och 2b Repetera 3a och 3b Repetera 4a och 4b Repetera 5a och 5b Repetera 6a och 6b Repetera 7a och 7b Repetera 8a och 8b Additionstabellen Subtraktionstabellen Testa dig själv; multiplikation Multiplikationstabellerna 2-10 Plangeometriska figurer Analoga klockor Digitala klockor Volymmått Bråkcirklar Tom hundraruta Positionsplatta Tallinjer Triangelpapper Geometriska kroppar

3 4 5 6 10 16 46 74 98 118 148 172 194 218

219-220 221-222 223-224 225-226 227-228 229-230 231-232 233-234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

4

LYCKOTAL Skolår 2


Laborationer

Huvudräkning

Vid en laboration i matematik behöver eleverna ha tydliga uppgifter. Laborationerna kan ha olika syfte. Vid inlärning av ett nytt begrepp kan eleverna jobba i tre faser: 1. JAG GÖR: Ge eleverna ett problem, en uppgift att lösa laborativt. Hur många elever är 38 flickor och 40 pojkar sammanlagt? Eleven lägger additionen med konkret material:

Huvudräkningsuppgifter ingår i de olika avsnitten i Lärarhandledningen. Läraren läser en uppgift i taget och skriver talen på tavlan. Eleverna svarar antingen skriftligt eller muntligt. Räknestöd kan gärna finnas synligt i klassrummet, som t.ex. hundrarutan eller tusenrutan. Huvudräkning övar förutom räknefärdigheten även uppmärksamhet och koncentration.

Lekar och spel Med stöd i olika lekar kan matematiska ord och uttryck repeteras, kommuniceras och fördjupas. I grundboken ingår spel och lekar i slutet av kapitlet. I lärarhandledningen ingår förslag till lekar med boll, talkort, tärningar osv. Lekar kräver koncentration och uppmärksamhet av eleverna. Spel ingår i elevböckerna i slutet av kapitlen samt i lärarhandledningen. I matematik brukar man rekommendera både räkne- och strategispel. Räknespel automatiserar redan inlärda räkneoperationer medan strategispel utvecklar det logiska tänkandet och koncentrationen. Spel erbjuder också träning i att följa regler, möta motgångar och förlora. Alla föreslagna spel kan spelas i par. Informera gärna om spelen exempelvis på ett föräldramöte och inspirera till spel även hemma.

2. JAG SKRIVER: Uppgiften ges med symboler och svaret skrivs ut: 38 + 40 = 12

3. JAG TÄNKER: Hur tänker jag när jag löser 38 + 40? Diskutera olika sätt att tänka. Även problemlösning kan göras laborativt eller/ och ritas med bild. I lärarhandledningen ges förslag till problemlösningar där olika hjälpmedel används. När eleverna arbetar parvis med laborationer får de även möjlighet att uppöva sin kommunikationsförmåga.

Problemlösning Problemlösning är en av de matematiska förmågor som lyfts fram i Lgr 11. I Lyckotal undervisas problemlösning systematiskt. Nya typer av problem introduceras i grupp under lärarens ledning. Samma typ av problem återkommer senare på Start- och Extrasidor. Då eftersträvas att eleven kan lösa problemen på egen hand. Diskussioner kring problemställning och -lösning är viktiga även efter att problemtypen har introducerats. Exempel på typer av problem som introduceras i Lyckotal 2: göra slutledning, avbilda tredimensionella figurer, tolka symboler, hitta kombinationer, tolka romerska siffror, se system, delning vid jämförelse, upptäcka samband mellan tal samt att kunna ange läge och riktning.

Gemensam introduktion Det gemensamma arbetet är en central del av undervisningen. Till de flesta uppslag i grundboken innehåller lärarhandledningen förslag på gemensamma aktiviteter. Syftet med dessa är att fånga upp elevernas lärande, ge problem att lösa, introducera nya strukturer, diskutera olika sätt att tänka och skriva matematik. Det ger läraren goda möjligheter att iaktta enskilda elevers kunskap, aktivitet och intresse för matematik. Eleverna uppövar sin förmåga att lyssna och kommunicera matematik. Ibland kan det vara nya ord som sätts in i ett sammanhang som eleverna får träna på. Under denna del i handledningen ingår många praktiska förslag och aktiviteter.

LYCKOTAL Skolår 2

7


Gestaltning

ten lämpar sig att utföras i samverkan med elevens förälder eller någon annan vuxen person. Skola & Hem-sidorna kan introduceras på ett föräldramöte då läraren beskriver vilka förväntningar han/hon har på föräldrarnas insats. Även föräldrarna ges möjlighet att kommentera den möjlighet till insyn i barnets studier som Skola & Hem-sidan kan ge. Det är bra att avsätta flera dagar för uppgiften, eftersom det är viktigt att den kan lösas på en tidpunkt som är lämplig för familjen. Uppmuntra gärna elever och föräldrar att även hemma spela spelen som ingår i Lyckotal och som eleven spelat i skolan.

Gestaltningsförmågan tränas i Lyckotal på motsvarande sätt som förmågan att lösa problem, dvs. läraren introducerar olika uppgiftstyper och eleverna övar gestaltningsförmågan systematiskt under lärarens ledning. Liknande övningar finns i Extra och i senare avsnitt. Exempel på gestaltningsövningar som introduceras i Lyckotal 2: bygga tredimensionella figurer på triangelpapper, uppfatta en klossfigur från olika perspektiv samt uppfatta symmetri och rita en spegellinje. Bland Extra-sidorna förekommer fler övningar med rumsuppfattning.

Fördjupning Elevsamarbete

Fördjupningen i Lyckotal kallas Extra. Den är tillgänglig för alla elever, eftersom den finns i samma bok som grundsidorna, dvs. Start. Till varje uppslag i Start hör en Extrasida. En liten skylt nere i högra hörnet påminner om och hänvisar till Extrasidan. Lärarhandledningen innehåller också fördjupning i form av lärarledda aktiviteter som eleven kan arbeta med individuellt.

Förståelsen av matematik fördjupas i samverkan med andra. Eleven kan via samarbete bilda sig en realistisk uppfattning om sin förmåga i matematik. Samarbete kan även inspirera. Kommunikation i matematik uppmuntrar till användning av ord som beskriver/namnger matematiska egenskaper och fenomen. I Lyckotal förutsätts att eleverna samarbetar i matematik. Det är fråga om övningar eller spel i par, ibland kan det vara tre elever i en grupp.

Matematiksvaga elever Det är viktigt att även de svaga eleverna får undervisning i alla matematikens delområden. Det är lätt hänt att det numeriska innehållet upptar så gott som all tid och energi. Även svaga elever inspireras av omväxling och många elever som kämpar med det skriftliga kan prestera fina muntliga resonemang. En god gestaltnings- och problemlösningsförmåga stöder även förmågan att hantera det numeriska i matematiken. Lyckotal differentierar undervisningen så, att Startsidorna innehåller endast det mest centrala lärostoffet. En del viktigt men inte alldeles grundläggande lärostoff ingår i Extra.

Lyssna och gör Det har visat sig att många elever ännu i hög ålder har en begränsad förmåga att lyssna till instruktioner som ges åt hela gruppen. Det har blivit vanligt att elever under lektionerna förutom individuell handledning under övningens gång även behöver höra instruktionerna individuellt. För att motverka den här trenden finns en s.k. Läs, lyssna och gör -sida i varje kapitel i Lyckotal. Övningarna kan vara lärarledda eller lösas som pararbete där eleverna turvis läser texten och båda löser uppgifterna. Eleven övar uthållighet och koncentration, när övningen genomförs med hela klassen gemensamt. Avsikten är att öva upp elevernas förmåga att följa en muntlig instruktion.

Utvärdering Utvärderingen av elevernas lärande är en ständigt pågående process. Syftet med utvärderingen är att utveckla elevernas kognitiva, metakognitiva och sociala färdigheter. De kognitiva färdigheterna är bl.a. de kunskaper som finns uttalade i lärandemålen. Elevernas metakognitiva färdigheter innefattar deras medvetenhet om vad de kan och vad de lärt sig. De utvecklas genom gemensamma diskussioner när läraren gör elev-

Skola & hem Sista sidan i kapitlen i Lyckotal har märkts med vinjetten Skola & Hem som signalerar att uppgif-

8

LYCKOTAL Skolår 2


10

2

1

TAL UPP TILL 100

LYCKOTAL Skolår 2

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse

• Huvudräkning och skriftliga metoder

• Egenskaper för addition och subtraktion, deras samband och användning

• Naturliga tal och deras användning i vardagliga situationer

• Naturliga tal och deras egenskaper, positionssystemet samt symboler för tal och symboler i olika kulturer genom historien

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar

• Proportionella samband som hälften - dubbelt

• Mönster i talföljder

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse

• Huvudräkning

• Egenskaper för addition och subtraktion, deras samband och användning

• Naturliga tal och deras användning i vardagliga situationer

• Symboler för tal

Lösa textuppgifter

Addera och subtrahera med tiotalsövergång

Addera och subtrahera utan tiotalsövergång

Känna igen udda och jämna tal

Skriva talföljder, använda tallinjen och jämföra tal

Använda tiotal och ental

Lösa problem med slutledning

Göra ett diagram

Använda ordningstal

Räkna med hälften och dubbelt

Skriva matematiska likheter

Se samband mellan addition och subtraktion

Subtrahera utan och med tiotalsövergång

Använda orden term, summa och differens

Addera utan och med tiotalsövergång

• räkneförmåga när det gäller huvudräkning och räkning med tankeled

• begreppsförmåga genom mångsidig användning av olika representationsformer för talbegrepp, addition och subtraktion samt samband mellan räknesätten

• förmåga att lösa problem genom slutledning och obekanta tecken

• kommunikationsförmåga genom en aktiv muntlig språkanvändning av matematiska termer samt skriftliga uttrycksformer med tecken och symboler

• resonemangsförmåga genom muntliga och skriftliga övningar och redovisningar av tankestrategier

• räkneförmåga när det gäller talföljder

• begreppsförmåga genom mångsidig användning av olika representationsformer för talbegrepp

• förmåga att lösa problem genom slutledning

Använda tiotal och ental

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning Skriva talföljder, använda tallinjen och jämföra tal

Förmågor

Lärandemål

Centralt innehåll enligt Lgr 11

Anteckningar


2

Tal upp till 100 Översikt över kapitlet

Lärandemål I det här kapitlet lär sig eleverna att använda tiotal och ental skriva talföljder, använda tallinjen och jämföra tal känna igen udda och jämna tal addera och subtrahera utan tiotalsövergång addera och subtrahera med tiotalsövergång använda addition och subtraktion med pengar lösa textuppgifter lösa problem med slutledning

Hjälpmedel

På motsvarande sätt repeteras subtraktion utan tiotalsövergång (s.44– 45) samt att subtrahera tvåsiffriga tal med tankeled (s. 46-47) vilka också nya strukturer. Som räknestöd kan 100-rutan användas men det är viktigt att den numeriska uträkningen automatiseras och tränas. Addition och subtraktion med tiotalsövergång (s. 48 – 51) är nya strukturer.

Tiobasmaterial, tallinje, tärningar samt pengar

Tilläggsmaterial Hundrarutan som medföljer boken, Kopieringsunderlag Repetera 2a och 2b.

Innehåll I det här kapitlet repeteras och fördjupas talen upp till 100. Kapitlet inleds med lärandemål för kapitlet och faktarutor om hundar där tal upp till 100 förekommer (s. 32-33).

Problemlösning med slutledning repeteras och fördjupas (s. 52-53). Kommunikationsförmågan övas i spelet (s. 54). I Läs, lyssna och gör övas talföljder upp till 50 och några centrala matteord övas.

Begreppsförmågan när det gäller taluppfattningen med ental och tiotal repeteras och fördjupas och även en historisk tillbakablick på egyptiska tal, s.k. hieroglyfer ingår (s. 34-35). Talföljder med hundrarutan samt tallinjen repeteras (s. 3637). Ett nytt moment är udda och jämna tal (s. 29-33). Addition utan tiotalsövergång repeteras (s. 40-41) och uppgifterna är valda för att stöda räknandet med tankeled och tvåsiffriga termer (s. 42-43).

Minns du? Det viktigaste innehållet i kapitlet repeteras (s. 56). Skola & hem: Uppgifterna (s. 57) innehåller uppskattning av priser på varor.

46

LYCKOTAL Skolår 2


2

Tal upp till 100 Översikt över kapitlet

Lärandemål I det här kapitlet lär sig eleverna att använda tiotal och ental skriva talföljder, använda tallinjen och jämföra tal känna igen udda och jämna tal addera och subtrahera utan tiotalsövergång addera och subtrahera med tiotalsövergång använda addition och subtraktion med pengar lösa textuppgifter lösa problem med slutledning

Hjälpmedel

På motsvarande sätt repeteras subtraktion utan tiotalsövergång (s.44– 45) samt att subtrahera tvåsiffriga tal med tankeled (s. 46-47) vilka också nya strukturer. Som räknestöd kan 100-rutan användas men det är viktigt att den numeriska uträkningen automatiseras och tränas. Addition och subtraktion med tiotalsövergång (s. 48 – 51) är nya strukturer.

Tiobasmaterial, tallinje, tärningar samt pengar

Tilläggsmaterial Hundrarutan som medföljer boken, Kopieringsunderlag Repetera 2a och 2b.

Innehåll I det här kapitlet repeteras och fördjupas talen upp till 100. Kapitlet inleds med lärandemål för kapitlet och faktarutor om hundar där tal upp till 100 förekommer (s. 32-33).

Problemlösning med slutledning repeteras och fördjupas (s. 52-53). Kommunikationsförmågan övas i spelet (s. 54). I Läs, lyssna och gör övas talföljder upp till 50 och några centrala matteord övas.

Begreppsförmågan när det gäller taluppfattningen med ental och tiotal repeteras och fördjupas och även en historisk tillbakablick på egyptiska tal, s.k. hieroglyfer ingår (s. 34-35). Talföljder med hundrarutan samt tallinjen repeteras (s. 3637). Ett nytt moment är udda och jämna tal (s. 29-33). Addition utan tiotalsövergång repeteras (s. 40-41) och uppgifterna är valda för att stöda räknandet med tankeled och tvåsiffriga termer (s. 42-43).

Minns du? Det viktigaste innehållet i kapitlet repeteras (s. 56). Skola & hem: Uppgifterna (s. 57) innehåller uppskattning av priser på varor.

46

LYCKOTAL Skolår 2


Tal upp till 100

UTEMATTE Utvärdering I häftet Utvärdering 2 ingår uppgifter som används som underlag för att utvärdera vad eleverna lärt sig. Uppgifterna är relaterade till kapitlets mål och kopplas till den elevprofil som ingår sist i varje utvärdering. Dela gärna upp utvärderingen så att eleverna arbetar med uppgifterna max. 30 min per gång. Analysera elevernas felsvar. I kopieringsunderlagen Repetera 2a och 2b ingår uppföljande övningar. 3

EXTRA

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 2a – Tal upp till 100 Taluppfattning Vilket är talet?

Förslag till uteaktiviteter i anslutning till Talen upp till 100. Som hjälpmedel behövs pinnar och stenar samt talplattor med hela tiotal och ental. Tillverka talplattorna av kartong eller fanér och måla tiotal och ental:

21

22

...

100

• Varje elevpar tar varsin hand full med små stenar. Hur många är stenarna? Hur kan antalet räknas genom gruppering. Gruppering i tiotal visar en bild av talsymbolerna.

Öka med 5.

20 25 30 Minska med 5.

80 75 70

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Addition 40+

8 =;

36+7=;

34+6+5=;

71+

3 =;

49+8=;

43+7+9=;

54+

6=;

53+8=;

37+6+4=;

37+

3=;

28+6=;

45+7+2=;

51+14=;

45+7=;

59+6+5=;

63+25=;

76+9=;

72+9+9=;

22+36=;

84+8=;

68+8+8=;

21+45=;

65+7=;

46+9+4=;

32+46=;

78+9=;

65+8+6=;

221

• Eleverna samlar pinnar i ungefär samma längd för att illustrera hela tiotal samt stenar för entalen och lägger olika tvåsiffriga tal med pinnar och stenar. Visa talet med talplattorna:

LYCKOTAL 2, Kopieringsunderlag

34

Repetera 2a

4

EXTRA

• Ge additioner och subtraktioner som eleverna visar med pinnarna och stenarna: 36 – 24, 42 + 13

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 2b – Tal upp till 100 Subtraktion 3 8 - 5 =;

42-4=;

67-12=;

4 7 - 6 =;

33-5=;

58-23=;

54-4=;

72-3=;

97-16=;

69-3=;

84-8=;

76-42=;

98-7=;

92-3=;

38-20=;

79-8=;

53-7=;

68-32=;

90-2=;

67-9=;

89-63=;

80-6=;

85-8=;

58-26=;

70-9=;

51-9=;

39-28=;

• Skriv några tvåsiffriga tal på kartong, be eleverna ordna talen i ordning från minsta till största tal. Vilka tal fattas? Läs talföljden. Vilka är de följande tio talen, de föregående tio talen?

✁ Tillämpningar

• Använd talplattorna. Vilka två tal är tillsammans 40, 60, 80, osv.?

1 Det fanns 65 kex. Molly åt 12 kex. Hur många kex är kvar? Svar:

_______________

_________________________________________

Svar:

_______________

Svar:

_______________

3 Bamsen får 24 kex och Bella får 13 kex. Hur många kex får hundarna tillsammans? _________________________________________

222

• Vilket tal är 3 mindre än 54? Öva även fler och färre, hälften och dubbelt.

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________

2 Du har 56 kr och köper hundkex för 20 kr. Hur mycket pengar är kvar?

• Öva talfamiljer. Gör en talfamilj av tre tal? Ex. 3, 27 och 30 är en talfamilj. Till alla tal kan vi göra talfamiljer.

LYCKOTAL 2, Kopieringsunderlag

Repetera 2b LYCKOTAL Skolår 2

47

2


2

Tal upp till 100

2

s. 32-33 Inledning med koppling till omvärlden

2

Molly ( Ja ck Russel ) ) ) Bella ( Whippet Ludde ( Ch 6 kg ( Whippet ihuahua ) llakg Be11 Chihuahua ) e ( cm Ludd38 ) 2 kg 11 kg Molly ( Jack Russel till 100 49 cm 2 kg BeTal ) lla upp ua ( Whippet 22 6 kg Molly ( Jack Russel ) ah cm cm ihu 49 ) Whippet ( Bella Ch ) e (cm Ludde ( Chihuahua ) Ludd22 11 kg ) 38 cm k Russe6l kg 11 kg 2 kg 2 kg Molly ( Jac Mo 49)cm Bella ( Whippet ( JacRussel 49 cm ) ) cm 22 ( Jack Molly Ludde k Russel22 cm lly 38 cm ( Chihuahua ) 6 kg Ludde ( Chi 11 kg 6 kg kg 6 hua kg 2 hua ) 38 cm

Tal upp till 100

cm 3838cm

49 cm Bella ( Wh ippet ) 11 kg 49 cm

2 kg cm 22

22 cm Ludd e

Molly

2

Bella

I det här kapitlet lär du dig ... Vikt: 2 kg Vikt: 11 kg kg Tindra ( Be Vikt: 6Zo rro ( Papil dlington lon) Mankhöjd:terrie ) 228rterrier ( Bedlin( gton cm) terrier ) Mankhöjd: 49 cm 384 cm Tindra Tindra kg d: kg Bedlington öj kh Man 8 kg 8 kg 42 cm 26 cm terrier )

använda tiotal och ental skriva talföljder, använda tallinjen och jämföra tal

Papillon) Zorro on)( ro Zorro ( PapillZor 4 kg( Papillon) 4 kg 4 kg cm 26Zorro ( Papillon) 26 cm 26 lon pilcm4)kg Zorro ( Pa 4 kg 26 cm 26 cm

känna igen udda och jämna tal

Zorro

addera och subtrahera utan tiotalsövergång

dlington ( Be cm 42a dra dr ( 42 Bedcm TinTin ling ) e ( Japans spets) ( Bedlington Tindra ton terrier )terrier Bams 88 kg s spets) kg 8 kg spets) ( Japans Bamse m kg 7 Ba ( Jap e se ( Jaan cm ms 42 Ba 42 cm 7 kg 7 kgpans spets) 42 cm 31 cm 7 kg cm 31 ( Japans spets) Bamse 31 31cm Bamse cm

Tindra

B( a m Jap sen

ans spe kg 7 ts) 7 kg 31 cm 31 cm

addera och subtrahera med tiotalsövergång lösa textuppgifter lösa problem med slutledning

Vikt: 4 kg Mankhöjd: 26 cm

Vikt: 8 kg Mankhöjd: 42 cm

Vikt: 7 kg Mankhö jd: 31 cm

Titta på bilderna. Lös uppgifterna. Berätta räknehändelser.

11+6+7

8+7 42-31

Xxxxxxxxxxxxxxx

32

49-38

33

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan använda talen upp till 100 och kan använda ental och tiotal.

Låt eleverna bläddra i kapitlet och berätta om någon utvald intressant sida. Gå igenom vad de ska lära sig under kapitlets gång. I samband med den sista utvärderingen i Utvärdering 2 ska eleverna bläddra i boken och fundera över favoritsidor. Därför kan det vara bra att ibland stanna upp och diskutera vad som varit lätt/ svårt roligt/tråkigt och varför.

Hjälpmedel Tiobasmaterial, pengar, stenar, knappar, pinnar.

Språkliga begrepp Matteord

• ental • tiotal

Vilka elever i klassen har en hund? Eftersom många uppgifter anknyter till hundar kan det vara intressant för eleverna att ta reda på fakta om elevernas egna hundar eller någon favorithund. Det kan gälla hundens namn, ålder, vikt, mankhöjd, mat mm. Uppgifterna kan användas i räknehändelser eller huvudräkningar.

Övriga ord

• talnamnen upp till 100.

Eftersom talet 100 har en viktig betydelse i vårt tiosystem kan det vara bra att uppmärksamma var tal upp till 100 förekommer och se närmare på talet 100.

48

LYCKOTAL Skolår 2


Tal upp till 100

2

HUVUDRÄKNING

Talet 100 används i verkligheten i samband med enheter. T.ex. 100 kr, 1 m = 100 cm (tavellinjalen), tio barn har 100 fingrar tillsammans, många varor är förpackade så att de väger 100 g eller innehåller 100 ml. Vi springer sträckor på 100 m. Ett gammalt sätt att räkna är att dra räknestreck:

Utgå från hundbilderna på s. 33. 1. När Molly föddes var dess mankhöjd 10 cm. Hur mycket har Molly vuxit? (28 cm) 2. Vilken hund har en mankhöjd som är 5 cm högre än Zorro? (Bamsen) 3. Vilka två hundar väger tillsammans 15 kg? (Tindra och Bamsen) 4. Hur mycket tyngre är Bella än Molly? (5 kg)

visar talet 23. Samtidigt som räknestrecken tolkas lär sig eleverna att räkna antal som fem-tal.

5. Vilka hundar väger tillsammans 20 kg? (Molly, Ludde, Zorro och Tindra eller Bella, Bamsen och Ludde)

Uppskattning

Arbete i boken

Bokens sida 33 kan göras som en gemensam Använd OH-apparat eller dokumentkamera. Bella ( ska( Chihuahua inspirera till att ( Whippet ) Lägg ett antal klossar, stenar eller knappar ) Bilderna Jack( Russel (diskussion. ) Bella Molly ( Jack Russel ) Molly ) Ludde Chihuahua Ludde 1 6 kg 2 kg addition och subtraktion 2 kg 6 kg repetera utifrån 11 kg på ett rutsystem. Eleverna uppskattar antalet. 4 cm 49 38 cm 22 cm 38 cm 22 cm hund Ta en burk och be eleverna uppskatta hur Bella ( Whippet ) ) bilder. Molly ( Jack Russel Ludde ( Chihuahua ) 11 kg 6 kg många klossar eller stenar som ryms i burken. 2 kg 49 cm 38 cm Det kan vara svårt 22 cmför eleverna att hitta en subtraktion till 42-31 om man relaterar till hundars vikt. Om två hundars mankhöjd är 42 cm respektive 31 cm kan subtraktionen 42 – 31 leda till en jämförelse; Hur mycket högre är Tindra än Bamsen? I inledningen till kap 1 gavs exempel på textuppgifter med addition och subtraktion.

) Tindra Whippet ) terrier Bella( (Bedlington Molly ( Jack Russel ) Ludde ( Chihuahua ) Tindra ( Bedlington terrier ) kg 8 kg 11 Tindra Bella kg 2 kg ( Jack Russel ) ) Papillon)) Ludde ( 6Chihuahua Zorro( (Whippet 8 kg ) cm ( Bedlington terrier 42 ( Papillon) Zorro kg Bella ( Whippet 11 cm 49 6 kg cm 38 kg 2 ) kg 8 cm 22 kg 4 cm 42 Molly ( Jack Russel ) Ludde ( Chihuahua ) Bamse ( Japans spets) ( Papillon)4 kg Zorro 49 38 cm 11 kg 22 cm 42 cm cm 26 cm 6 kg 2 kg Bamse ( Japa 7 kg 4 kg 26 cm 49 cm Bamse ( Japans spets) 7 kg 38 cm 22 cm 26 cm 31 cm 7 kg 31 cm 31 cm

LYCKOTAL Skolår 2

49

) Tindra ( Bedlington terrier ) ( Bedlington Tindraterrier 8 kg 8 kg Tindra ( Bedlington terrier ) rro ( Papillon)Zorro ( Papillon) 8 kg 42 cm 42 cm


Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11. Lärarhandledning 2 är uppdelad i tre delar: didaktiska tankar om matematiken i årskurs 2, beskrivning och facit till grundbokens sidor med lektionstips, extramaterial för kopiering samt en översikt över bokens innehåll kopplat till det centrala innehållet i Lgr 11. Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, vilket består för årskurs 2 av Lyckotal Grundbok 2a och 2b, Utvärdering, Lärarhandledning samt Lärarwebb.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”


Tal upp till 100

UTEMATTE Utvärdering I häftet Utvärdering 2 ingår uppgifter som används som underlag för att utvärdera vad eleverna lärt sig. Uppgifterna är relaterade till kapitlets mål och kopplas till den elevprofil som ingår sist i varje utvärdering. Dela gärna upp utvärderingen så att eleverna arbetar med uppgifterna max. 30 min per gång. Analysera elevernas felsvar. I kopieringsunderlagen Repetera 2a och 2b ingår uppföljande övningar. 3

EXTRA

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 2a – Tal upp till 100 Taluppfattning Vilket är talet?

Förslag till uteaktiviteter i anslutning till Talen upp till 100. Som hjälpmedel behövs pinnar och stenar samt talplattor med hela tiotal och ental. Tillverka talplattorna av kartong eller fanér och måla tiotal och ental:

21

22

...

100

• Varje elevpar tar varsin hand full med små stenar. Hur många är stenarna? Hur kan antalet räknas genom gruppering. Gruppering i tiotal visar en bild av talsymbolerna.

Öka med 5.

20 25 30 Minska med 5.

80 75 70

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

Addition 40+

8 =;

36+7=;

34+6+5=;

71+

3 =;

49+8=;

43+7+9=;

54+

6=;

53+8=;

37+6+4=;

37+

3=;

28+6=;

45+7+2=;

51+14=;

45+7=;

59+6+5=;

63+25=;

76+9=;

72+9+9=;

22+36=;

84+8=;

68+8+8=;

21+45=;

65+7=;

46+9+4=;

32+46=;

78+9=;

65+8+6=;

221

• Eleverna samlar pinnar i ungefär samma längd för att illustrera hela tiotal samt stenar för entalen och lägger olika tvåsiffriga tal med pinnar och stenar. Visa talet med talplattorna:

LYCKOTAL 2, Kopieringsunderlag

34

Repetera 2a

4

EXTRA

• Ge additioner och subtraktioner som eleverna visar med pinnarna och stenarna: 36 – 24, 42 + 13

Namn: _______________________________________________________

REPETERA 2b – Tal upp till 100 Subtraktion 3 8 - 5 =;

42-4=;

67-12=;

4 7 - 6 =;

33-5=;

58-23=;

54-4=;

72-3=;

97-16=;

69-3=;

84-8=;

76-42=;

98-7=;

92-3=;

38-20=;

79-8=;

53-7=;

68-32=;

90-2=;

67-9=;

89-63=;

80-6=;

85-8=;

58-26=;

70-9=;

51-9=;

39-28=;

• Skriv några tvåsiffriga tal på kartong, be eleverna ordna talen i ordning från minsta till största tal. Vilka tal fattas? Läs talföljden. Vilka är de följande tio talen, de föregående tio talen?

✁ Tillämpningar

• Använd talplattorna. Vilka två tal är tillsammans 40, 60, 80, osv.?

1 Det fanns 65 kex. Molly åt 12 kex. Hur många kex är kvar? Svar:

_______________

_________________________________________

Svar:

_______________

Svar:

_______________

3 Bamsen får 24 kex och Bella får 13 kex. Hur många kex får hundarna tillsammans? _________________________________________

222

• Vilket tal är 3 mindre än 54? Öva även fler och färre, hälften och dubbelt.

Får kopieras. © Författarna och Gleerups Utbildning AB

_________________________________________

2 Du har 56 kr och köper hundkex för 20 kr. Hur mycket pengar är kvar?

• Öva talfamiljer. Gör en talfamilj av tre tal? Ex. 3, 27 och 30 är en talfamilj. Till alla tal kan vi göra talfamiljer.

LYCKOTAL 2, Kopieringsunderlag

Repetera 2b LYCKOTAL Skolår 2

47

2


2

Tal upp till 100

2

s. 32-33 Inledning med koppling till omvärlden

2

Molly ( Ja ck Russel ) ) ) Bella ( Whippet Ludde ( Ch 6 kg ( Whippet ihuahua ) llakg Be11 Chihuahua ) e ( cm Ludd38 ) 2 kg 11 kg Molly ( Jack Russel till 100 49 cm 2 kg BeTal ) lla upp ua ( Whippet 22 6 kg Molly ( Jack Russel ) ah cm cm ihu 49 ) Whippet ( Bella Ch ) e (cm Ludde ( Chihuahua ) Ludd22 11 kg ) 38 cm k Russe6l kg 11 kg 2 kg 2 kg Molly ( Jac Mo 49)cm Bella ( Whippet ( JacRussel 49 cm ) ) cm 22 ( Jack Molly Ludde k Russel22 cm lly 38 cm ( Chihuahua ) 6 kg Ludde ( Chi 11 kg 6 kg kg 6 hua kg 2 hua ) 38 cm

Tal upp till 100

cm 3838cm

49 cm Bella ( Wh ippet ) 11 kg 49 cm

2 kg cm 22

22 cm Ludd e

Molly

2

Bella

I det här kapitlet lär du dig ... Vikt: 2 kg Vikt: 11 kg kg Tindra ( Be Vikt: 6Zo rro ( Papil dlington lon) Mankhöjd:terrie ) 228rterrier ( Bedlin( gton cm) terrier ) Mankhöjd: 49 cm 384 cm Tindra Tindra kg d: kg Bedlington öj kh Man 8 kg 8 kg 42 cm 26 cm terrier )

använda tiotal och ental skriva talföljder, använda tallinjen och jämföra tal

Papillon) Zorro on)( ro Zorro ( PapillZor 4 kg( Papillon) 4 kg 4 kg cm 26Zorro ( Papillon) 26 cm 26 lon pilcm4)kg Zorro ( Pa 4 kg 26 cm 26 cm

känna igen udda och jämna tal

Zorro

addera och subtrahera utan tiotalsövergång

dlington ( Be cm 42a dra dr ( 42 Bedcm TinTin ling ) e ( Japans spets) ( Bedlington Tindra ton terrier )terrier Bams 88 kg s spets) kg 8 kg spets) ( Japans Bamse m kg 7 Ba ( Jap e se ( Jaan cm ms 42 Ba 42 cm 7 kg 7 kgpans spets) 42 cm 31 cm 7 kg cm 31 ( Japans spets) Bamse 31 31cm Bamse cm

Tindra

B( a m Jap sen

ans spe kg 7 ts) 7 kg 31 cm 31 cm

addera och subtrahera med tiotalsövergång lösa textuppgifter lösa problem med slutledning

Vikt: 4 kg Mankhöjd: 26 cm

Vikt: 8 kg Mankhöjd: 42 cm

Vikt: 7 kg Mankhö jd: 31 cm

Titta på bilderna. Lös uppgifterna. Berätta räknehändelser.

11+6+7

8+7 42-31

Xxxxxxxxxxxxxxx

32

49-38

33

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lärandemål

Gör tillsammans

Eleven kan använda talen upp till 100 och kan använda ental och tiotal.

Låt eleverna bläddra i kapitlet och berätta om någon utvald intressant sida. Gå igenom vad de ska lära sig under kapitlets gång. I samband med den sista utvärderingen i Utvärdering 2 ska eleverna bläddra i boken och fundera över favoritsidor. Därför kan det vara bra att ibland stanna upp och diskutera vad som varit lätt/ svårt roligt/tråkigt och varför.

Hjälpmedel Tiobasmaterial, pengar, stenar, knappar, pinnar.

Språkliga begrepp Matteord

• ental • tiotal

Vilka elever i klassen har en hund? Eftersom många uppgifter anknyter till hundar kan det vara intressant för eleverna att ta reda på fakta om elevernas egna hundar eller någon favorithund. Det kan gälla hundens namn, ålder, vikt, mankhöjd, mat mm. Uppgifterna kan användas i räknehändelser eller huvudräkningar.

Övriga ord

• talnamnen upp till 100.

Eftersom talet 100 har en viktig betydelse i vårt tiosystem kan det vara bra att uppmärksamma var tal upp till 100 förekommer och se närmare på talet 100.

48

LYCKOTAL Skolår 2


Tal upp till 100

2

HUVUDRÄKNING

Talet 100 används i verkligheten i samband med enheter. T.ex. 100 kr, 1 m = 100 cm (tavellinjalen), tio barn har 100 fingrar tillsammans, många varor är förpackade så att de väger 100 g eller innehåller 100 ml. Vi springer sträckor på 100 m. Ett gammalt sätt att räkna är att dra räknestreck:

Utgå från hundbilderna på s. 33. 1. När Molly föddes var dess mankhöjd 10 cm. Hur mycket har Molly vuxit? (28 cm) 2. Vilken hund har en mankhöjd som är 5 cm högre än Zorro? (Bamsen) 3. Vilka två hundar väger tillsammans 15 kg? (Tindra och Bamsen) 4. Hur mycket tyngre är Bella än Molly? (5 kg)

visar talet 23. Samtidigt som räknestrecken tolkas lär sig eleverna att räkna antal som fem-tal.

5. Vilka hundar väger tillsammans 20 kg? (Molly, Ludde, Zorro och Tindra eller Bella, Bamsen och Ludde)

Uppskattning

Arbete i boken

Bokens sida 33 kan göras som en gemensam Använd OH-apparat eller dokumentkamera. Bella ( ska( Chihuahua inspirera till att ( Whippet ) Lägg ett antal klossar, stenar eller knappar ) Bilderna Jack( Russel (diskussion. ) Bella Molly ( Jack Russel ) Molly ) Ludde Chihuahua Ludde 1 6 kg 2 kg addition och subtraktion 2 kg 6 kg repetera utifrån 11 kg på ett rutsystem. Eleverna uppskattar antalet. 4 cm 49 38 cm 22 cm 38 cm 22 cm hund Ta en burk och be eleverna uppskatta hur Bella ( Whippet ) ) bilder. Molly ( Jack Russel Ludde ( Chihuahua ) 11 kg 6 kg många klossar eller stenar som ryms i burken. 2 kg 49 cm 38 cm Det kan vara svårt 22 cmför eleverna att hitta en subtraktion till 42-31 om man relaterar till hundars vikt. Om två hundars mankhöjd är 42 cm respektive 31 cm kan subtraktionen 42 – 31 leda till en jämförelse; Hur mycket högre är Tindra än Bamsen? I inledningen till kap 1 gavs exempel på textuppgifter med addition och subtraktion.

) Tindra Whippet ) terrier Bella( (Bedlington Molly ( Jack Russel ) Ludde ( Chihuahua ) Tindra ( Bedlington terrier ) kg 8 kg 11 Tindra Bella kg 2 kg ( Jack Russel ) ) Papillon)) Ludde ( 6Chihuahua Zorro( (Whippet 8 kg ) cm ( Bedlington terrier 42 ( Papillon) Zorro kg Bella ( Whippet 11 cm 49 6 kg cm 38 kg 2 ) kg 8 cm 22 kg 4 cm 42 Molly ( Jack Russel ) Ludde ( Chihuahua ) Bamse ( Japans spets) ( Papillon)4 kg Zorro 49 38 cm 11 kg 22 cm 42 cm cm 26 cm 6 kg 2 kg Bamse ( Japa 7 kg 4 kg 26 cm 49 cm Bamse ( Japans spets) 7 kg 38 cm 22 cm 26 cm 31 cm 7 kg 31 cm 31 cm

LYCKOTAL Skolår 2

49

) Tindra ( Bedlington terrier ) ( Bedlington Tindraterrier 8 kg 8 kg Tindra ( Bedlington terrier ) rro ( Papillon)Zorro ( Papillon) 8 kg 42 cm 42 cm


Lyckotal är ett basläromedel i matematik, som fokuserar på elevernas lärandemål enligt Lgr 11. Lärarhandledning 2 är uppdelad i tre delar: didaktiska tankar om matematiken i årskurs 2, beskrivning och facit till grundbokens sidor med lektionstips, extramaterial för kopiering samt en översikt över bokens innehåll kopplat till det centrala innehållet i Lgr 11. Grundböckerna består av en grundkurs med uppföljande fördjupning. Utvärderingshäftet ger stöd för målinriktad utvärdering av elevernas kunskaper.

Lyckotal är ett basläromedel i matematik, vilket består för årskurs 2 av Lyckotal Grundbok 2a och 2b, Utvärdering, Lärarhandledning samt Lärarwebb.

Lisen Häggblom är pedagogie doktor och har arbetat som lektor i matematikens didaktik inom lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa. Hon har forskat i elevers kunskapsutveckling i matematik, fortbildat lärare och skrivit ett stort antal läroböcker.

Siv Hartikainen arbetar som lektor i Lagstads skola och Mattelandet i Esbo, Finland. Siv har mångårig erfarenhet både som lärare och läroboksförfattare i matematik. ”Trygghet + Utmaningar = Lärande”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.