9789140694737

Page 1

Sara åker tåg Läsglädje är en serie med enkla lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagshändelser där läsaren kan känna igen sig. Fotona och texterna ska inbjuda till samtal kring händelserna i böckerna. Längst bak i böckerna finns en ordlista och dialoger. Det finns även en ruta med pedagogiska tips till läraren.

ISBN 978-91-40-69473-7

9

789140 694737

Nadja Zanders-Blomkvist Gunilla Juteräng

Läsglädje


Det här är Sara. Hon sitter hemma och tänker. Hon tänker på sin vän Petra. Petra bor i Göteborg.

4


5


Sara ringer till Petra. - Hej Petra! Det är Sara. - Hej Sara! Det var länge sedan, svarar Petra. - Vad gör du? frågar Sara. - Jag har semester. Vill du komma och hälsa på mig? - Ja, vad roligt! Det vill jag, svarar Sara.

6


7


Ordlista: en vän en semester en almanacka en resa en hög en väska en tvål en tandborste en tandkräm en sak en station en tavla ett spår en stund

36


en biljett en vagn en hylla en plats en konduktör ska hälsa på plockar fram packar väskan ljudlöst några

37


Dialoger: - Hej! Det är ___. Vad gör du? - Jag ___. - Vill du komma och hälsa på mig? - Ja, det vill jag. - Kan du komma i morgon? - Ja, det går bra.

38


Tipsruta Om du som lärare vill stötta dina läsande elever lite extra kan du:

förklara hur ord kan delas upp i stavelser. Du kan t.ex. markera stavelserna så här: expedit, konduktör fokusera på vokalerna och fånga upp konsonanterna mellan dem. lära dem känna igen orddelar i orden t.ex. i sammansatta ord. visa hur stavning av ljudstridiga ord påverkas av respektive vokalgrupp.

Exempel: bakre, (hårda) främre, (mjuka) g- går gör k- kan kyl sk- skor sked

39


Sara åker tåg Läsglädje är en serie med enkla lättlästa böcker för vuxna som just lärt sig att läsa och förstå lite svenska. Texterna är kopplade till foton som speglar och konkretiserar vardagshändelser där läsaren kan känna igen sig. Fotona och texterna ska inbjuda till samtal kring händelserna i böckerna. Längst bak i böckerna finns en ordlista och dialoger. Det finns även en ruta med pedagogiska tips till läraren.

ISBN 978-91-40-69473-7

9

789140 694737

Nadja Zanders-Blomkvist Gunilla Juteräng

Läsglädje


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.