9789147122295

Page 1

Anna Tufvesson

Ta ansvar och utvecklas på jobbet

Den här boken visar tydligt hur vi själva påverkar vår situation och inspirerar dig att göra vad du kan för att skapa en bra social arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Anna Tufvesson har arbetat med ledaroch medarbetarutveckling i 17 år. Hon delar sin arbetstid mellan att vara konsult på Effect Management och att jobba som organisationskonsult i Karlstads kommun. Anna har skrivit flera böcker om ledarskap, bland annat Kommunikation som verktyg.

Ta ansvar och utvecklas på jobbet

Det går att arbeta med boken och övningarna i grupp men de kan också användas individuellt. Varje kapitel innehåller även ett exempelfall som passar bra som diskussionsunderlag för kapitlets ämne.

Aktivt medarbetarskap

Du får konkreta tips och idéer på hur du kan agera för att bidra till en arbetsplats som blir bra för dig själv, chefen, dina kollegor och kunderna. Varje kapitel tar upp ett specifikt område som till exempel samarbete, utveckling och motivation. Här finns också tillhörande övningar, som bidrar till medvetenhet och utveckling.

Anna Tufvesson

Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet, och att ha en positiv arbetsmiljö där vi trivs och blir uppskattade är både utvecklande och hälsosamt för oss.

Aktivt medarbetarskap Ta ansvar och utvecklas på jobbet

Best.nr 47-12229-5 Tryck.nr 47-12229-5

47-12229_Atkivt medarbetarskap_omslag_original.indd 1

2/24/17 7:20 AM


ISBN 978-91-47-12229-5 © 2017 författaren och Liber AB Förläggare: Helga Laurin Projektledare: Kajsa Lindroth Textredaktör: Lena Öhrström Grafisk form och omslag: Fredrik Elvander Illustrationer: Jonny Hallberg Omslagsbild: Shutterstock Produktion: Lars Wallin Första upplagan 1 Repro: Integra Software Services, Indien Tryck: People Printing, Kina 2017

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares och elevers begränsade rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner och universitet. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuscopyright.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post kundservice.liber@liber.se

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 2

2/21/17 3:21 PM


Innehåll

Förord 7 Inledning 9 Medarbetarskap ur ett historiskt perspektiv  11 Chefens eller medarbetarens ansvar?  12 Bokens upplägg  14 Kapitel 1 Vad är gott medarbetarskap?  15 Vem är medarbetare och vad är medarbetarskap?  15 Relationen till dig själv  16 Hushålla med din energi  18 Relationen till kollegor  20 Relationen till chefen  21 Relationen till kunder  24 Värdegrundsarbete och medarbetarskap  24 Varför en medarbetarpolicy?  25 Vad bör stå i en medarbetarpolicy?  27 Att vara lojal  28 Göra sig delaktig eller göras delaktig?  29 Övning 31 Fall att diskutera  31 Mina reflektioner över kapitel 1  32

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 3

2/21/17 3:21 PM


I nneh å ll

Kapitel 2 Bidra till egen och andras arbetsglädje  34 Att bidra till egen arbetsglädje  36 Agera inte på alla dina tankar  38 Gå utanför din trygghetszon  40 Hur vill du leva ditt arbetsliv?  41 Att bidra till andras arbetsglädje  42 Skrattets förlösande kraft  43 Övningar 45 Fall att diskutera  48 Mina reflektioner över kapitel 2  48 Kapitel 3 Att vara lösningsorienterad  50 Chefen som coach  51 Från lösningsfokus till handling  53 Förändringsvilja 55 Röd, gul och grön tid  56 Introduktion av nyanställda och vikarier  57 Övningar 58 Fall att diskutera  59 Mina reflektioner över kapitel 3  59 Kapitel 4 Stress och balans i livet  61 Våra hjärnor stressar oss  63 Vad kan man göra?  64 Låt din viktigaste muskel vila  66 Att idka självkontroll  69 Arbetsgivarens ansvar  72 Övningar 74 Fall att diskutera  76 Mina reflektioner över kapitel 4  77

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 4

2/21/17 3:21 PM


I nneh å l l

Kapitel 5 Bidra till gott samarbete inom och mellan grupper  78 Konflikthantering 79 Kränkande särbehandling  82 Jag känner mig kränkt!  83 Är vi en grupp?  85 Gruppers utveckling  86 Gruppmekanismer 88 Övningar 90 Fall att diskutera  93 Mina reflektioner över kapitel 5  93 Kapitel 6 Ta ansvar för att utveckla dig själv, andra och verksamheten  95 Ta vara på ditt utvecklingssamtal  96 Hur lär vi oss nya saker?  97 Tänka nytt kring utbildningar  98 Kollegial observation  100 Att lära i vardagen  100 Övningar 103 Fall att diskutera  104 Mina reflektioner över kapitel 6  105 Kapitel 7 Ta ansvar för din motivation och ditt engagemang  106 Hur mäter man engagemang?  109 Trivsel som motivation  111 Övningar 113 Fall att diskutera  113 Mina reflektioner över kapitel 7  114

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 5

2/21/17 3:21 PM


I nneh å ll

Kapitel 8 Kommunikation  115 Att lyssna aktivt  116 Öppet kommunikationsklimat är allas ansvar  117 Att coacha chefen att bli tydlig  118 Att ge feedback  119 Att ta emot feedback  121 Hopp eller hopplöshet  122 Ansvar för att söka och sprida information  123 Övning 125 Fall att diskutera  125 Mina reflektioner över kapitel 8  126 Kapitel 9 Olika personligheter kompletterar varandra  127 Olikheter beskrivna i färger  129 EQ 135 Övningar 141 Fall att diskutera  146 Mina reflektioner över kapitel 9  146 Avslutande ord  148 Referenslista 150

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 6

2/21/17 3:21 PM


Förord

I snart 30 år har frågor som är kopplade till ledar- och medarbetarskap sysselsatt mina tankar, tidigare som HR-expert och chef och idag som managementkonsult. Ledarskapets betydelse har sedan länge legat högt på agendan i många organisationer, och enorma summor har investerats i utbildning av ledare. Ibland får jag frågan om ledarskapsutbildning verkligen får effekt. Jag hör hur ledare efter utbildningens genomförande berättar att de fått viktiga insikter om sig själv, att de fått med sig användbara metoder och att det verkligen hjälpt dem i det dagliga arbetet. Men frågan är om det är tillräckligt för att verkligen göra skillnad? Tanken har slagit mig många gånger: en ledarutbildning borde vara en utvecklingsresa som också inkluderar medarbetarna. Bara då kan vi på riktigt skapa förutsättningar för en utveckling eller förändring i det organiska system som organisationen kan ses som. Under åren har funderingen blivit allt starkare: Har vi inte missat en väsentlig pusselbit i att skapa välfungerande organisationer? Tänk dig en organisation som ett system. Ett system där struktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap är fyra aspekter som behöver vara i balans för att vara effektiv. I Sverige har vi kommit långt vad gäller fokus på medarbetarskap jämfört med många andra länder. I en kultur som vår, med stark betoning på platta hierarkier, där begrepp som förankring, involvering, delaktighet och delegering är naturliga inslag, är medarbetarens position starkare jämfört med i många andra länder.

7

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 7

2/21/17 3:21 PM


Föro rd

Men när jag tittar på hur man tar på sig rollen som aktiv medarbetare så väcks en hel del frågetecken. Jag ser fantastiska medarbetare som agerar med-ledare, som tar ansvar för sig själva och sitt agerande, som är ambassadörer för sin arbetsplats, som uppträder vuxet i alla relationer, inklusive i sin relation till ledaren. Medarbetare som har realistiska förväntningar på vad en ledare kan bidra med och är tydliga med sina behov och vad de behöver för återkoppling. Samtidigt ser jag många organisationer där medarbetarna verkar ha glömt att de undertecknat ett kontrakt i form av anställningsavtalet. De verkar ha tappat bort att när de tackar ja till en anställning i en organisation följer fler rättigheter och skyldigheter än att enbart utföra ett arbete och få lön. Vilken potential det finns i att sätta medarbetarskapet i strålkastarljuset i dessa organisationer! Att ta steg mot en förändrad kultur där människor ser sin roll i helheten och bidrar på ett annorlunda sätt. Men hur ska vi tänka för att komma vidare i samtalet om det aktiva medarbetarskapet? Jag tror att många organisationer, medarbetare, chefer och HRavdelningar behöver hjälp med att identifiera vilka frågor som är relevanta att fokusera på. Vad ett gott medarbetarskap innebär. Att få med sig värdefulla reflektions- och diskussionsfrågor som man praktiskt kan använda sig av i dialogen. Sådant som just denna bok bidrar med. Anne-Charlotte Sverkström Effect Management, Karlstad januari 2017

8

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 8

2/21/17 3:21 PM


Inledning

Vi vill alla ha en trivsam arbetsplats med ett gott arbetsklimat. Arbetsgivare har ett stort ansvar för att se till att arbetsmiljön är god, och det är reglerat i lagar vad de behöver göra för att säkerställa detta. Men den här boken sätter fokus på medarbetarens eget ansvar för att bidra till en bra arbetsplats och en positiv atmosfär. Eftersom vi är varandras arbetsmiljö har chefer och medarbetare ett gemensamt ansvar för att den blir så bra som möjligt. Du har mycket att vinna på att vara en medarbetare som har ett aktivt medarbetarskap. Genom att lära dig mer om hur människor fungerar, vad du kan göra för att bidra till egen och andras arbetsglädje och hur du kan påverka ditt eget engagemang och utveckla dig själv tror jag det kan bli ännu roligare att gå till jobbet. Jag är övertygad om att du genom personlig utveckling också bidrar till verksamhetens utveckling och resultat. Det leder troligen också till en bättre löneutveckling att vara en medarbetare som uppskattas ännu mer av kollegor och lönesättande chef. Eftersom arbetet är en sådan stor del av livet, vågar jag till och med påstå att den här boken kan ge dig ett mer meningsfullt liv. Därför är det här en bok för alla som har minst en kollega. Att döma av forskning, litteratur och satsningar i organisationer kan man tro att det främst är ledarens ansvar att se till att arbetsklimatet blir bra. I över 100 år har det forskats aktivt om hur en bra chef ska vara och vilket beteende som är önskvärt hos en ledare. Åtskilliga miljarder har spenderats på ledarutveckling som har upplyst chefer om denna forskning och tränat cheferna i det önskvärda be-

9

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 9

2/21/17 3:21 PM


I nl edni n g

teendet. Hyllkilometer av böcker om ledarskap har publicerats runt om i världen. Men varför har det forskats, skrivits och utbildats så lite om medarbetarskap? Beror det på en övertro på ledarskapets betydelse i förhållande till medarbetarskapets? Eller att det är mer hanterbart att utbilda sina kanske 100 chefer istället för 1 000 medarbetare? Är det mer statusfyllt att forska kring ledarskap? En av anledningarna är förstås att medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp. Förr i tiden räckte det med att man utförde sitt jobb, kom i tid, lydde och visade allmän skötsamhet för att vara en bra medarbetare. En bra arbetsgivare var man om man betalade ut lön i rätt tid och inte alltför många medarbetare blev alltför sjuka av att arbeta där. Tiderna har förändrats. Idag förväntar sig medarbetare att arbetsgivaren ska erbjuda: ᏵᏵ Meningsfulla arbetsuppgifter ᏵᏵ Variation och stimulans i arbetet ᏵᏵ Personlig utveckling genom arbetet ᏵᏵ God arbetsmiljö och social gemenskap ᏵᏵ En chef som utövar gott ledarskap ᏵᏵ Arbete som går att förena med andra livsintressen ᏵᏵ Marknadsmässiga/rättvisa löner

(Tengblad et al. 2007)

Organisationer förlorar kunder och levererar sämre kvalitet med medarbetare som har ett passivt medarbetarskap. De behöver därför vara tydliga med vad som förväntas av alla, inte bara vad man ska göra på jobbet utan också hur man förväntas agera mot varandra, men också ge stöd, återkoppling och utbildning i detta förhållningssätt. Arbetsgivaren förväntar sig att medarbetaren ska: 10

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 10

2/21/17 3:21 PM


I nl edni n g

ᏵᏵ Ha social kompetens ᏵᏵ Vara förändringsbenägen ᏵᏵ Ha kund- och servicefokus ᏵᏵ Ha förmåga att hantera information och sålla i informationsflödet ᏵᏵ Ha förmåga att ta ansvar för den egna utvecklingen ᏵᏵ Ha förmåga att hantera stress och ta ansvar för den egna hälsan. (ibid)

Medarbetarskap ur ett historiskt perspektiv Tidigare användes oftare ord som personal, underställda eller arbetstagare. Vad är det som gör att man på 2000-talet istället börjar prata om medarbetare och medarbetarskap? I orden finns en markering från ett passivt, underställt förhållningssätt till ett mer aktivt, ”bredvid-chefen-skap”. Det handlar om en anpassning till de förändringar som skett i arbetslivet. Ett auktoritärt ledarskap med chefer som ensamma pekar med hela handen och förklarar vad som ska göras och hur arbetet ska utföras är ett minne blott på de flesta arbetsplatser. Det finns en förväntan om att anställda ska vilja och få möjlighet att ha synpunkter och idéer kring hur arbetet ska genomföras och utvecklas. Det, tillsammans med en coachande ledarstil, målstyrning och delegering av ansvar, är förändringar som ställer högre krav på medarbetarskapet. Det aktiva medarbetarskapet är något som skiljer Sverige från många andra länder. Det går att producera bättre saker/tjänster om alla är beredda att bidra till hur något kan göras bättre än om det bara är cheferna som kommer med alla förslag. Det är alltså en stor 11

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 11

2/21/17 3:21 PM


I nl edni n g

konkurrensfördel för Sverige och något att värna om. Ordet ”medarbetarskap” finns inte ens på engelska eller tyska, än mindre på kinesiska. Den första boken om medarbetarskap i Sverige kom ut 1994 och hette ”Ge järnet”. Då handlade det mest om att man som medarbetare skulle jobba hårt och lägga in en högre växel, kanske mer av merarbetarskap än medarbetarskap. Inte undra på att facken då var tveksamma till begreppet. Idag handlar litteraturen mer om arbetsglädje, delaktighet och engagemang.

Chefens eller medarbetarens ansvar? När du läser boken kommer du säkert mer än en gång att tänka ”men det är väl chefens ansvar” eller ”ska inte chefen göra något?”. Chefen har ett stort ansvar för arbetsklimat och framgång för gruppen. Men eftersom det redan har skrivits så mycket om detta har jag aktivt valt bort att skriva om ledarskap. Eget ansvar är centralt i boken, och Lugn och Rexed (2009, s. 178) har välformulerade tankar om detta: ᏵᏵ Jag är ansvarig för att jag är engagerad och motiverad i min arbetsroll. ᏵᏵ Jag är ansvarig för att jag har ett gott samarbete med dem jag arbetar ihop med. ᏵᏵ Jag är ansvarig för att vidmakthålla och öka min kompetens. ᏵᏵ Jag är ansvarig för att hela tiden vara anställningsbar. ᏵᏵ Jag är ansvarig för att jag når mina mål. ᏵᏵ Jag är ansvarig för att jag trivs på jobbet. ᏵᏵ Jag är ansvarig för att jag har kul på jobbet. 12

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 12

2/21/17 3:21 PM


I nl edni n g

ᏵᏵ Jag är ansvarig för att jag blir sedd och hörd på jobbet. ᏵᏵ Jag är ansvarig för arbetsmiljön på jobbet. ᏵᏵ Jag är ansvarig för hur jag mår. ᏵᏵ Jag har ansvar för att jag har balans i tillvaron. – men jag måste få goda förutsättningar. Det måste finnas en balans mellan det ansvar man vill, kan och får ta. Utan goda förutsättningar för att kunna ta det ansvar man vill, blir det svårt att bli den medarbetare man vill vara. Goda förutsättningar handlar bland annat om trygghet i anställningen, god ledning, bra fysisk arbetsmiljö, rimligt uppdrag, tid för kompetensutveckling och tid för att samtala med varandra. Att ta ansvar för hur vi mår kan vi bara göra inom vissa gränser som handlar om hur vi till exempel tar hand om vår kropp och knopp, men vi kan ju knappast ta ansvar för att vi drabbas av diverse förskräckliga sjukdomar som vi får av oförklarliga anledningar. Att ta ansvar innebär att inte göra sig till offer eller strunta i hur det är på jobbet. Att ta ansvar är att vilja utveckla och utvecklas och hela tiden leta efter vad man själv kan göra istället för att klaga på och se vad alla andra ska göra för att det ska bli bra för mig. Det innebär också att ifrågasätta och ställa krav på andra. Den här bokens utgångspunkt är att de allra flesta som jobbar idag både vill ta ansvar och vara engagerade på sitt jobb, men att det finns en utvecklingspotential i att se hur man själv kan bidra till att det ska bli så. Denna utvecklingspotential delar vi alla. Vi kan behöva träna upp våra ansvarsmuskler, men alla har vi dem. Det är mer ansträngande att se oss själva i spegeln vad vi själva kan göra för att det ska bli bättre och något lättare att titta i kikaren vad andra skulle kunna göra. I den här boken tränas du som läsare att hela tiden hålla upp spegeln och tänka och reflektera över hur du själv vill agera. 13

47-12229_Atkivt medarbetarskap_inlaga.indd 13

2/21/17 3:21 PM


Anna Tufvesson

Ta ansvar och utvecklas på jobbet

Den här boken visar tydligt hur vi själva påverkar vår situation och inspirerar dig att göra vad du kan för att skapa en bra social arbetsmiljö för dig och dina kollegor.

Anna Tufvesson har arbetat med ledaroch medarbetarutveckling i 17 år. Hon delar sin arbetstid mellan att vara konsult på Effect Management och att jobba som organisationskonsult i Karlstads kommun. Anna har skrivit flera böcker om ledarskap, bland annat Kommunikation som verktyg.

Ta ansvar och utvecklas på jobbet

Det går att arbeta med boken och övningarna i grupp men de kan också användas individuellt. Varje kapitel innehåller även ett exempelfall som passar bra som diskussionsunderlag för kapitlets ämne.

Aktivt medarbetarskap

Du får konkreta tips och idéer på hur du kan agera för att bidra till en arbetsplats som blir bra för dig själv, chefen, dina kollegor och kunderna. Varje kapitel tar upp ett specifikt område som till exempel samarbete, utveckling och motivation. Här finns också tillhörande övningar, som bidrar till medvetenhet och utveckling.

Anna Tufvesson

Vi tillbringar en stor del av våra liv på arbetet, och att ha en positiv arbetsmiljö där vi trivs och blir uppskattade är både utvecklande och hälsosamt för oss.

Aktivt medarbetarskap Ta ansvar och utvecklas på jobbet

Best.nr 47-12229-5 Tryck.nr 47-12229-5

47-12229_Atkivt medarbetarskap_omslag_original.indd 1

2/24/17 7:20 AM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.