Page 1


STOMATOLOGIJA Marin Vodanović

Knjiga sadrži osnovne podatke o različitim stomatološkim disciplinama

utemeljene

na

suvremenoj

stomatološkoj

doktrini, protkane autorovim promišljanjima o onome što je u suvremenoj stomatologiji dobro, a što bi trebalo biti bolje. Knjiga Osnovne stomatologije je primarno namijenjena studentima stomatologije, no svojim sadržajem i opsegom može poslužiti i zubnim asistentima te zubnim tehničarima, ali

i

ostalima

stomatologiji,

koji

trebaju

osnovne

poput

liječnika

i

drugih

informacije

o

zdravstvenih

djelatnika. Poseban je naglasak stavljen na teme koje se obično ne obrađuju u sklopu drugih predmeta ili kojima se ne daje dovoljno pažnje, poput osobnih zaštitnih sredstava u stomatologiji,

strukovnog

nazivlja,

multikulturalnosti u stomatologiji i dr.

nastavnog

osoblja,


STOMATOLOGIJA

Djelo je rezultat dugogodišnjeg iskustva u nastavi i znanstvenom

radu svih

autora,

temeljenom

na

brojnoj našoj i inozemnoj literaturi. Autori su uspjeli sažeto, ali vrlo iscrpno i instruktivno podastrijeti sva bitna

teorijska

i

praktična

znanja

suvremene

stomatološke struke, a mnoštvo znalački uvrštenih i raspoređenih

ilustracija

uvelike

pridonosi

razumijevanju teksta. Posebice je vrijedna, i u našoj udžbeničkoj

literaturi

još

uvijek

neuobičajena,

vizualizacija najvažnijih potrebnih znanja dana na početku svakog poglavlja. Ovo djelo je suvremeno nastavno štivo, sadržajem i opsegom

prikladno

za

savladavanje

temeljnih

spoznaja o morfologiji i biologiji zuba. Namijenjeno je studentima dentalne medicine, a odabirom gradiva može biti od koristi i studentima medicine, visokih zdravstvenih učilišta i drugih srodnih studija.


STOMATOLOGIJA

Nena Tomić-Solar

Novi, i zasad jedini hrvatski udžbenik za medicinske škole iz ovog područja pruža korisne temelje i znanja o problematici morfološko-anatomskih

osobitosti

šupljine

i

zubi

sa

somatoprotetskog

aspekta.

Gradivo

je

podijeljeno

usne u

12

poglavlja i sadrži mnoštvo slika, shema i crteža zubi u četiri projekcije s prikazom svake

plohe

udžbenika,

pojedinačno. u

poglavlju

Na

kraju

DODATAK,

prikazane su dimenzije prirodnih zubi u milimetrima, te popis latinske nomenklature koja je bitna u zubotehničkoj struci i stomatologiji.

Djelo

je

namijenjeno

učenicima zubotehničke škole kao osnova njihove edukacije i zubnim tehničarima koji žele osvježiti svoja znanja.


STOMATOLOGIJA

Knjiga posve

ispunjava potrebu koja je drugačija

tradicionalnih

od

tekstova

onih

kojima

je

namjera sumiranje ili opisivanje stopa uspješnosti oseointegracije u oralnoj rehabilitaciji. Ona se temelji

na

prirodnijem, racionalnijem pristupu, koji

opisuje

pogreške

i

i

detaljno

promašaje,

s

navodi ciljem

sprečavanja ili smanjivanja učinka novih zahvata na ljudskom tijelu. Unatoč činjenici da su dugoročne kliničke studije pokazale pouzdanost i predvidljivost liječenja u bezubih pacijenata, ostaje velika potreba za profilaktičkim mjerama kako bi se nastavile

smanjivati

pogreške

i

njihove posljedice.

Ovaj rezultat može se postići samo kroz savjestan i mukotrpan proces opisivanja i analiziranja problema koji su uočeni kratkoročno i dugoročno. Cilj je autora smanjivanje kliničke učestalosti pogrešaka koje se mogu izbjeći predstavljajući mogućnosti poboljšanja ishoda liječenja te smanjivanje broja komplikacija. Knjiga sadrži 25 detaljno opisanih kliničkih slučajeva, u kojima se nakon kliničke anamneze iznose postupci liječenja i rješenja, gdje je čitatelju omogućeno da vrlo jednostavno uđe u problem i jasno vidi što je učinjeno.


STOMATOLOGIJA

Pascal Magne

Ova

knjiga nudi jedinstven pristup

estetskim

restauracijama

denticije.

Vođeni

prednje

filozofijom

biomimetike autori se drže jasnih bioloških

načela

dok

gaje

veliki

respekt prema prirodno intaktnom zubu

kako

bi

ostvarili

estetski

zadovoljavajuće rezultate primjenom adhezivno cementiranih keramičkih nadomjestaka. tradicionalnih ovdje

Za

keramičkih

primijenjeni

usredotočen istančane

razliku

od ljuski,

pristup

je

na

idealnu

sjene

te

napose

anatomiju

intaktnog

intrakoronalnu

boju,

zuba kako bi poslužio kao vodič za rekonstrukcije i kao mjera uspjeha. U tom smislu ova knjiga predstavlja svojevrsni popis temeljnih estetskih kriterija, dok se detaljno razrađuju planiranje preparacija

terapije,

dijagnostika,

zubi,

laboratorijski

postupci, postupci adhezivnog cementiranja te postupci opskrbe. Čitatelj će pronaći sve potrebne informacije i uputstva kako bi također postigao autorove izvrsne rezultate prikazane u ovom izdanju.


STOMATOLOGIJA

Ivan Krolo

Udžbenik Dentalna radiologija (autori prof. dr. sc. Ivan Krolo i doc. dr. sc. Dijana Zadravec i suradnici) sadržava 18 poglavlja u kojima se nalaze radiološki prikazi svih patoloških promjena usne šupljine i čeljusti. Prikazana je normalna radiološka anatomija obrađene regije tijela, analizirane su anomalije, upalne promjene, traume, dani su praktični prikazi dentalnih uradaka, pa i poneke greške koje se mogu pojaviti u svakodnevnom radu. Ovaj udžbenik jasan naglasak stavlja na ALARA princip,

koji

daje

kvalitetnu

dijagnostičku

informaciju, a pritom u najmanjoj mogućoj dozi ionizirajućega

zračenja

izlaže

bolesnika.

Pri

izvođenju radioloških pretraga treba primijeniti i poštovati zakonom propisane mjere zaštite bolesnika i medicinskog osoblja od ionizirajućega zračenja.

Jasnim načinom izlaganja ovaj je udžbenik pristupačan i namijenjen studentima medicine, doktorima dentalne medicine kao i radiolozima. Također je i izvor informacija polaznicima stručnih poslijediplomskih i doktorskih studija, ali od neprocjenjive je važnosti i za medicinske djelatnike drugih profila.


STOMATOLOGIJA

Ketij Mehulić

Udžbenik je namijenjen kako studentima, tako i doktorima dentalne medicine, specijalizantima i svima koji se bave stomatološkom strukom. Knjiga je podijeljena u pet cjelina, 17 poglavlja na 352 stranice te sadrži 119 fotografija i ilustracija u boji. Prva cjelina „Općenito o materijalima” ima tri poglavlja,

koja

nude

osnovne

informacije

o

dentalnim materijalima, njihovim svojstvima i interakciji s ljudskim tijelom. Druga cjelina „Materijali u preventivnoj dentalnoj medicini”

sadrži

poglavlje

„Sredstva

za

prevenciju karijesa”; opisani su materijali kojima se kemijski ili mehanički sprječava nastanak karijesne lezije ili parodontne bolesti te također, dođe li do nastanka lezije, sprječava pojava boli. „Materijali u restaurativnoj dentalnoj medicini i endodonciji” naslov je treće cjeline, koja sadrži tri poglavlja. „Kompozitni materijali i adhezijski sustavi” poglavlje je u kojem su navedeni moderni materijali na bazi smola, organskog i anorganskog punila koji se koriste u direktnom ili indirektnom nadomještanju izgubljenog tvrdog zubnog tkiva. U poglavlju „Dentalni amalgami” opisani su materijali koji se dobivaju amalgamiranjem raznih metala, prvenstveno žive i srebra. Poglavlje „Materijali za punjenje korjenskog kanala” opisuje skupinu materijala koji ispunjavaju endodontski prostor nakon uklanjanja zubne pulpe i završenog oblikovanja endodontskog prostora. Četvrta cjelina naslovljena je „Gradivni i pomoćni materijali u dentalnoj protetici” te sadrži osam poglavlja. Peta, posljednja cjelina „Materijali u oralnoj kirurgiji” sadrži poglavlje „Kirurški i regenerativni materijali”, u kojem su opisani materijali koji se koriste u kirurškoj praksi, ali i regenerativnoj kirurgiji.


STOMATOLOGIJA

Udžbenik

obuhvaća gradivo laboratorijskih

vježbi iz Predkliničke endodoncije: anamnezu, dijagnostiku, izolaciju, trepanacijski otvor, instrumentaciju korijenskih

i

kanala,

irigaciju,

punjenje

reviziju

punjenja,

postendodontsku opskrbu zuba. Na kraju svakog poglavlja su pitanja za provjeru i

ponavljanje usvojenog znanja.


STOMATOLOGIJA

Adnan Ćatović

Udžbenik je namijenjen studentima u dodiplomskoj i poslijedipomskoj nastavi,

kao

i

stomatologije

i

svim

doktorima

medicine,

koji

sudjeluju u liječenju osoba starije životne dobi. Gerontostomatologija u svojoj prevencijskoj i terapijskoj djelatnosti liječnika

uključuje

suradnju

različitih

područja

stomatologije i medicine, pa je stoga interdisciplinarnost prevenciji, liječenju

dominantna

procjeni

stanja

stomatogenoga

osoba starije životne dobi.

u i

sustava


STOMATOLOGIJA

Vanja Vučićević-Boras

Mnogi su infektivni agensi prisutni u

zdravstvenim

bolesnici vrijeme

se

i

inficirati

za

mogu

primanja,

djelatnici

ustanovama

za

a

zdravstveni

vrijeme

pružanja

zdravstvenih usluga, ali i drugi ljudi koji

rade

ustanova

unutar

ili

oni

zdravstvenih

koji

dolaze

u

interakciju s bolesnicima također mogu biti inficirani u zdravstvenim ustanovama.

Postupajući

znanstveno

utemeljenim

po

mjerama

kontrole infekcije, koje se temelje na identifikaciji rizika, znatno se mogu smanjiti infekcije povezane sa zdravstvenim ustanovama. U knjizi su opisane standardne i dodatne mjere

kontrole

relevantnije

zarazne

zdravstvenim

infekcije, bolesti

u

ustanovama

(bakterijske i virusne), kao i izvadak iz zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.


STOMATOLOGIJA

Mirna Šitum

Svrha

je udžbenika kao i atlasa iz

dermatovenerologije medicine

i

za

studente

stomatologije

pravilno

prepoznavanje i liječenje kožnih i spolnih bolesti. Tako je glavni cilj i ovoga

udžbenika

što

prepoznavanje,

ranije pravilno

dijagnosticiranje i adekvatno liječenje kožnih promjene

i

spolnih na

koži

bolesti. bolesnici

Kako ne

doživljavaju samo kao bolest, nego i kao estetski nedostatak koji može znatno utjecati na psihičko zdravlje i kvalitetu života, vrlo je važno što prije započeti s pravilnim liječenjem.

Udžbenik obuhvaća sva područja kliničke dermatovenerologije. Svako poglavlje ima i dodatnu literature, pa čitatelji koji žele saznati još više o nekoj kožnoj ili spolnoj bolesti, mogu pronaći najrelevantnije podatke. U udžbeniku su provedene sistematizacija i klasifikacija dermatoza prema suvremenim postavkama.


MEDICINA

Peto je izdanje udžbenika Patologije, u odnosu na četvrto, doživjelo minimalne preinake, samo tamo gdje je to bilo prijeko potrebno. Ispravljena je većina tipografskih i činjeničnih grešaka koje su uočene u prethodnom izdanju, u neka su poglavlja unešena novija dostignuća znanosti i rezultati koji su proistekli iz nedavno završenih kliničkopatoloških studija. Promjene teksta odnose se i na neke od novijih izmjena terminologije, neke od bitnih inačica kao i na podatke koji su važni za kliničku primjenu patologije.

Radi pojašnjenja teksta i nekih osnovnih principa patologije, u ovo peto izdanje unijet je velik broj novih slika i nekoliko shematskih crteža.


MEDICINA

Dijete je temelj opstanka i prosperiteta svake zajednice i ljudske vrste u cjelini. Djetetovo je zdravlje produkt vrlo složene i dinamične interakcije između nasljeđa i čimbenika iz okoline u kojoj se stvaraju temelji zdravlja odrasle osobe. Navedene poveznice

između

zdravlja

najranije

životne dobi i odraslih, kao i mehanizmi međudjelovanja,

još

su

uvijek

slabo

poznati, ali nedvojbeno iznimno značajni. Tek kad imamo na umu sve komponente zdravlja, međusobne utjecaje

različitih

čimbenika i specifične periode kad se promjene

događaju,

bit

će

moguće

sveobuhvatnije spoznati značaj razdoblja ranoga rasta i razvoja.

Prevencija, sprječavanje nastanka bolesti, promatrajući sa stajališta medicine u užemu smislu, etike, ekonomije i sociologije, vrhunski je doseg suvremene medicine. Suprotno uobičajenim stajalištima, riječ je o sofisticiranoj grani medicine koja zahtijeva visoku razinu stručnosti i interdisciplinarni pristup. Ocjenjujući javnozdravstveni učinak i značenje, ne postoji klinička disciplina s kojom se može usporediti prema navedenim obilježjima. Udžbenik ističe važnost salutogeneze – znanstvene discipline koja nastoji unaprijediti zdravlje pojednica, koja govori o tome kako iz biološkog potencijala (uglavnom je riječ o nasljeđu) postići najvišu moguću razinu zdravlja u svim aspektima (tjelesnom, duševnom, socijalnom i edukacijskom zdravlju). Stoga je svrha ovog udžbenika pružiti pregled mogućnosti preventivnoga djelovanja i unaprjeđenja zdravlja djece u svim svojim sastavnicama i dinamici.


MEDICINA

Karcinom dojke danas je najčešća maligna bolest u ženskoj populaciji i još uvijek najčešći uzrok smrti od malignih bolesti u žena.

Ovaj priručnik obrađuje najsuvremenije metode dijagnostike i liječenja karcinoma dojke. Suvremeni,

molekularni

aspekti

suvremena

dijagnostika

liječenja

karcinoma

i

dojke

rezultiraju danas primjenom personaliziranog liječenja,

a

multidisciplinarni

obuhvaća

doprinos

i

stalnu

pristup,

koji

suradnju

svih

uključenih, uvjet su uspješnog liječenja.

Autori knjige su istaknuti stručnjaci iz ovoga područja.


MEDICINA

Uroš Ahčan

Rak dojke ne ostavlja samo vanjske, vidljive tragove na ženskom tijelu. On može u trenutku pretvoriti ženu i majku u tjelesno i psihički bolesnu osobu, a sretnu obitelj u preplašenu djecu i muža. Godišnje u EU od raka dojke oboli 330.000 žena. Rak dojke će u budućnosti razvijenoga svijeta promijeniti život svakoj osmoj ženi, svakoj osmoj obitelji. U takozvanom razvijenom svijetu razvijena je i moderna tehnologija. Ona koja pruža mogućnost neograničena komuniciranja među ljudima, pogled u najskrivenije dijelove svijeta, istraživanja dalekog svemira. Koristimo nanotehnologiju i megakonstrukcije koje ljude ujedinjuju i razdvajaju. Moderna medicina dio je razvijenoga svijeta i društvenoga blagostanja. Prije stotinu godina žene oboljele od raka dojke bile su podvrgavane vrlo teškim operacijama sa strahovitim posljedicama. Danas se možemo pohvaliti novim saznanjima iz područja genetike, ranim otkrivanjem bolesti, modernim slikovnim dijagnostičkim pretragama, liječenjem modernim lijekovima i novim tehnologijama radioterapije. Moderna medicina nije usmjerena samo na preživljavanje bolesnice, nego i na brzi oporavak i povratak u prijašnje stanje, pa čak i na stanje bolje od onoga prije bolesti. Napredno kirurško liječenje uz odstranjivanje oboljelog tkiva i rekonstrukciju nove dojke vraća ženi ne samo dojku, već i tjelesnu cjelovitost. Knjiga je namijenjena pacijenticama, ali i liječnicima i medicinskom osoblju koji kao tim koriste svoje znanje te predano rade pomažući oboljelima od raka dojke.


MEDICINA

Ivan Soče

Kako

smo

zbog

suvremenog

načina

života

zakinuti za mogućnost samoopskrbe sunčanjem, kako još nemamo jasnih i glasnih upozorenja o pravim posljedicama nedostatka vitamina D i kako je prava zbrka u vezi s preporučenim dnevnim unosima, procijenio sam da mogu pridonijeti osvješćivanju o važnosti vitamina D i dobroj informiranosti o tome koliko ga doista trebamo i kako ćemo ga unijeti u organizam. Znanje o vitaminu D vrlo je oskudno. Tako su naraštaji laika i medicinara učili neistinu, pa mnogi i danas o tom vitaminu ne znaju gotovo ništa. Neznanje je najčešći uzrok bolesti!

Sve što je potrebno znati o vitaminu D i njegovom utjecaju na zdravlje, sprječavanju i liječenju mnogih bolesti je napisano u ovoj knjizi.

Znanje je najbolji lijek!


MEDICINA

Udžbenik

ima

multidisciplinarni

pristup kardiologiji sporta, tjelesne i

radne

aktivnosti

u

pregledno

i

fiziologija

vježbanja

aktivnosti,

detaljno te

etiologija

i

entiteta

iz

kojem

se

obrađuje i

tjelesne

patofiziologija,

dijagnostika kliničkih kardiologije

sporta.

Sveobuhvatno su prikazani koristi i rizici vježbanja i tjelesne aktivnosti uopće,

procjena

funkcionalnog

statusa i građe u svrhu utvrđivanja radne i sportske aktivnosti. Temeljito su opisane specifičnosti i važnost

kardiološkog

sportskoj

pregleda

kardiologiji,

u

postupci

funkcionalne dijagnostike i procjene kardiovaskularnog rizika u sportaša, što

je

od

velike

važnosti

za

svakodnevni rad svih stručnjaka koji rade sa sportašima i rekreativcima. U udžbeniku su opisani razni aspekti rekreativne tjelesne aktivnosti kako u zdravih sportaša rekreativaca, tako i onih s kardiovaskularnim bolestima ili rizičnim čimbenicima za njihov nastanak. Obrađena je radna sposobnost i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika s aritmijama i zatajivanjem srca, koronarnom bolešću i nakon kardioloških zahvata.


MEDICINA

Prva knjiga u Hrvatskoj o Alzheimerovoj bolesti, sadržajno strukturirana kroz interdisciplinarnu istraživačku eminentni

gerontološku

djelatnost, stručnjaci

kojom

i

se

znanstvenici

različitih specijalističkih struka bave zaštitom zdravlja starijih osoba. Ovo je prvo sveučilišno štivo na ovu temu koje je nedostajalo obveznoj

u

dosadašnjoj

edukacijskoj

hrvatskoj sveučilišnoj

literaturi, a koje će značajno pridonijeti razvoju

gerontologije

poglavito

i

gerijatrije,

psihogerijatrije,

specijalističkom

kao

i

usavršavanju

opće/obiteljske medicine.

Priručnik je usmjeren na edukaciju i stalnu doedukaciju stručnjaka različitih specijalističkih struka koji se bave, ili će se baviti, zaštitom zdravlja gerijattrijskog i psihogerijatrijskog bolesnika s Alzheimerovom bolešću. Knjiga je pisana pregledno i jasno, tekstovi su oblikovani prema suvremenoj edukacijskoj praksi, didaktički su dobro strukturirani, priručnik je obogaćen tablicama i slikama, a dodatna su mu vrijednost prikazi slučajeva iz prakse. Zaštita zdravlja starijih osoba je glavni pokazatelj napretka ili propusta u zaštiti zdravlja

cjelokupnog

pučanstva.

Najmodernija

znanstvena

disciplina

-

gerontologija, kao i najprestižnija medicinska specijalizacija po UEMS-u gerijatrija, dokazuju kako sustav obrazovanja mota odgovoriti na aktualno interesno tržište razvoja novih specijalističkih interdisciplinarnih gerontoloških profesija, a time i ostvarenjem obligirajuće sveučilišne nastavne literature, prve knjige u Hrvatskoj; Alzheimerova bolest i druge demencije - rano otkrivanje i zaštita zdravlja.


MEDICINA

Studenti,

medicinari, biokemičari i

ostali kojima su namijenjeni tekstovi ovog udžbenika u njemu će naći korisne

podatke

o

mnogobrojnim

patološkim stanjima (koji se zrcale u rezultatima

mnogobrojnih

pretraga

MLD) koja ih očekuju u kliničkoj praksi, sustavan

prezentirane i

zahvaljujući

na

razumljiv,

edukativan

način,

ilustracijama

a

visoke

kvalitete ostaje vrijedan priručnik svim korisnicima u kliničkoj praksi i nakon završetka studija. Naglasak je na važnosti multidisciplinarnog rada, ali i potrebi primjene novih metoda moderne

tehnologije

u

službi

laboratorijske medicine te osiguranja kontrole

kvalitete

raznovrsnih

dijagnostičkih postupaka.

Primjena najnovijih standarda rada pri dijagnostici i praćenju različitih bolesti uz primjenu odgovarajućih metoda terapije, dovest će do bržeg otkrivanja i učinkovitijeg liječenja različitih patoloških stanja, a time i poboljšanja sveukupne zdravstvene skrbi bolesnika.


MEDICINA

Igor Fučkan

Knjiga

Magnetska rezonancija –

priprema

i

planiranje

pregleda

autora Igora Fučkana pisana je na interesantan

način,

razumljivim

jezikom, a obuhvatila je sve bitne elemente koji su preduvjet za rad na uređaju. Autor je obuhvatio sve aspekte rada

iz

područja

magnetske

rezonancije, konzultirajući pritom sve zainteresirane i uključene u rad

na

uređajima

magnetske

rezonancije, pa i šire. Potrebno je istaknuti da je ovo djelo jedno od rijetkih koje se bave

planiranjem

pregleda

i

tehnikom prikaza te da je autor jedan od nekolicine autora unutar struke koji je uložio nemali napor i puno slobodnog vremena da bi ovom knjigom olakšao i standardizirao rad na uređajima magnetske rezonancije.


MEDICINA

Udžbenik

predstavlja

životnoga-radnoga

povezanost

okoliša

te

pojave

bolesti u ljudi. U dijelu Higijena, opisane su sastavnice okoliša: voda, hrana, zrak, problematika otpada

i

svjetlosno

onečišćenje

te

njihov utjecaj na zdravlje ljudi. U

dijelu

cjeline

Epidemiologija

su:

Opća

tematske

epidemiologija-

epidemiološka metodika, epidemiologija zaraznih

bolesti

i

epidemiologija

nezarazanih bolesti. problematiku.


MEDICINA

Najmjerodavniji i najpregledniji obiteljski priručnik za zdravstvena pitanja. Ova sveobuhvatna knjiga pruža vam sve što morate znati kako biste se lakše brinuli o zdravlju svoje obitelji. Podrobni opisi obuhvaćaju manje zdravstvene probleme, bolesti i poremećaje, uključujući simptome, uzroke i načine liječenja. Ilustracije

i

dijagrami

u

boji

pojašnjavaju ključne pojmove, a jednostavne

tablice

dijagnosticiranju

pomažu

u

uobičajenih

simptoma. Knjiga sažima jasne i praktične savjete o preventivnoj njezi i očuvanju zdravlja. Opsežan, informativan priručnik sa slikama navodi sve ključne značajke zdravlja i medicine.


Školska knjižnica Srednje medicinske škole Slavonski Brod

http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=341 ______________________________________________________________________

katalog  
katalog  
Advertisement