Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 6 | ročník XVII | červen 2014

Deštivé 16. městské slavnosti jsou minulostí

Pět setkání občanů se starostou První setkání občanů se starostou města Mgr. Martinem Hrabánkem se uskuteční s  občany Dolína v  úterý 3. června 2014 od 16 hodin před kostelem v Dolíně. Druhé setkání občanů se starostou města Mgr.  Martinem Hrabánkem se uskuteční s  občany Trpoměch v  pondělí 9. června 2014 od  16 hodin u  autobusové zastávky v Trpoměchách. Třetí setkání občanů se starostou města Mgr.  Martinem Hrabánkem se uskuteční v úterý 10. června 2014 od 16 hodin před budovou MŠ U Divadla. Týká se ulic: Vítězná a Žižkova. Čtvrté setkání občanů se starostou města Mgr.  Martinem Hrabánkem se uskuteční ve  čtvrtek 12. června 2014 od  16 hodin v  areálu bývalých technických služeb v Nosačické ulici. Týká se ulic: Politických vězňů, Na  Hájích, U  Hvězdárny, Máchova, Nosačická, Na Vinici, Pálova.

S

edmadvacet českých pánů čekajících na svoji popravu, pacholci táhnoucí dvoukolák plný uťatých hlav, ctění hosté z  dalekých i  blízkých krajů oblečení v  drahých šatech, historický vůz tažený koněm a v něm samotný mistr katovský Jan Mydlář se svými pomocníky a nezbytnými rekvizitami k výkonu hrdelního práva – špalkem a mečem. Takovéto výjevy mohli spatřit všichni návštěvníci již 16. ročníku městských slavností, které se konaly tradičně třetí květnovou neděli. Ani nevlídné počasí a  provazy deště, které se s přestávkami snášely z nebe po oba slavnostní dny, neodradily Slaňáky a přespolní. Po pětiletém období napoleonských válek, jsme se letos přenesli opět do  středověku. Celým programem procházela postava kata Mydláře, který má nečekaně vazby k našemu městu. Oženil se totiž s dcerou slánského kata Jáchyma – Alžbětou Špetlovou. Slavnosti odstartovaly v  pátek 16. května, po  hudebních produkcích se vydal průvod za  svitu loučí na hřiště Slavoj, kde byla připravena tradiční

ohňová show a hlavně rytířský turnaj o letošní novinku slavností, slámový hrad sestavený ze 120 balíků slámy. Sobotnímu zahájení předcházel historický průvod, který se vydal ze seřadiště u  Sokolovny Třebízského, Husovou ulicí na  Masarykovo náměstí. Kromě žáků a  pedagogů místních základních škol, baráčníků, členů Společnosti patriotů Slaného, Základní kynologické organizace a Svazu důchodců se ho zúčastnili hosté z  partnerských a  spřátelených měst – Pegnitz, Skalice, Bolatic, Linlithgow a  zástupců měst s  husitskou minulostí a  tradicí – Neunburg vorm Wald a Tachov. Po celou dobu slavností probíhal i doprovodný program pro nejmenší, připravený organizátory slavností týmem Simony Klímové a Michala Kopeckého a také Domem dětí a  mládeže Ostrov. Úderem 20. hodiny se náměstí zaplnilo a  program zakončilo vystoupení skupiny Katapult a závěrečný ohňostroj. Nezbývá než začít s  přípravami na  17. ročník. Další fotografie ze slavností najdete na straně 19.

Páté setkání občanů se starostou města Mgr. Martinem Hrabánkem se uskuteční v  pondělí 23. června 2014 od  16 hodin před pobočkou České pošty Na Dolíkách. Týká se ulic: Bezručova, Na Dolíkách, Vikova a Cyrila Boudy.

foto: Pavel Vychodil


OSL AVY STÁTNÍHO SVÁTKU

Město Slaný oslavilo 7. května Den vítězství U příležitosti 69. výročí Dne vítězství uspořádal Městský úřad Slaný ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (dále jen ČSBS) ve středu 7. května 2014 oslavy státního svátku. Oslavy byly zahájeny koncertem dechové hudby Dvořačka v  podloubí městského muzea (pro nepřízeň počasí) – na  Masarykově náměstí. Samotný pietní akt začal průvodem od  budovy MěÚ Slaný v  10.00 a  zúčastnili se jej kromě vedení města i členové Českého svazu bojovníku za svobodu, Česká obec baráčníků ze Slánska, předseda ZO ČSBS Kladno a  zaměstnanci MěÚ Slaný. Průvod v  čele s vojáky v historických uniformách RA (Rudé armády), příslušníky místního Junáku, vedením města a baráčníků zamířil na Hlaváčkovo náměstí a následně na IV. slánský hřbitov, aby uctil památku padlých hrdinů za  druhé světové války slavnostním položením věnců starostou města, 1. místostarostou a předsedou Svazu bojovníků za  svobodu. Čestnou stráž u památníků stáli vojáci v historických uniformách RA a  příslušníci místního sdružení Junák. U  pohřebiště obětem II. světové války přednesl slavnostní projev starosta Mgr.  Martin Hrabánek a  předseda ČSBS Ing.  Jiří Schmied. Na  závěr zazněla státní hymna. Po skončení pietního aktu se pozvaní hosté přemístili do kanceláře starosty města, kde je Mgr. Martin Hrabánek slavnostně při-

Položené věnce na pohřebišti II. světové války.

Slavnostní průvod na slánských hřbitovech. vítal. Zde proběhla neformální beseda s členy ČSBS. Odpoledne 7. 5. 2014 byly položeny kytice květů na  dalších 8 památných místech ve  městě: Kvíc, Na  Sadech, hřbitov Lidice u  Otrub, pekárna za  Brodem, sklady Dražkovická, vrátnice ČKD, Požární stanice HZS Slaný a  Letiště Slaný. Kytice na  těchto místech položili 1. místostarosta Jaroslav Hložek, předseda ČSBS Slánska Ing.  Schmied, p. Ležák a zástupce MěÚ Slaný. Ing. Ludovít Šikorský, foto: Pavel Vychodil

Slavnostní projev starosty města Mgr. Martina Hrabánka (vpravo) a předsedy ČSBS Slánska.

Sedmý tisk edice Památky Slaného a Slánska

V

ážení zájemci o památky a historii Slánska, všichni registrujeme, jak jsme zaplaveni informacemi všeho druhu, kolik letáků denně objevujeme doma v  poštovních schránkách, nabízí se nám v přihrádkách recepcí hotelů, penzionů, informačních center atd. A když nalezneme tisky o památkách regionu, máme před sebou často ryze komerční materiál sice s  užitečnými praktickými údaji, který však mnohdy doprovází povrchní a  nepřesný text. S  tímto stavem nemůžeme být spokojeni. Proto jsme se rozhodli založit edici drobných brožur Památky Slaného a  Slánska, ve  kterých bychom populární formou a  v  solidní grafické úpravě přinášeli zájemcům stručné, ale zasvěcené informace od  odborníků o  našem regionu. Zejména uvažujeme o  zveřejňování nových památkových objevů a  sdělení ohledně závažnějších oprav uměleckých děl.

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7)

2 |

svaty-jan-zlonice.indd 6

Svatojánská socha ze Zlonic S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v  roce 1729) se setkáváme na  mnoha místech, a  to nejen v českých zemích a v Evropě, ale i v daleké Jižní Americe. Také Slánsko zdobí bezpočet svatojánských obrazů a soch, přičemž Zlonice zaujímají v tomto ohledu místo velice čestné. I  proto, že se ve  Zlonicích nacházel

raně barokní kalich s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého, kostel zdobilo oltářní plátno se sv. Janem namalované ve Vídni a na faře si v  té době připravoval děkan Jan Adam Svoboda svatojánské kázání, které mělo mezi věřícími ohlas, vydali jej dokonce tiskem. Pomyslný svatojánský kruh uzavírá rok 2013, kdy se městečko zasadilo o  obnovu cenné svatojánské sochy, která dříve stála na mostě přes Zlonický potok.

Sochu se podařilo obnovit díky dotaci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, kterou město Zlonice získalo prostřednictvím MAS Přemyslovské střední Čechy. Práce prováděl akad. sochař J. Turský ze Sosně u Jesenice. Vladimír Přibyl

www.meuslany.cz 24. 5. 2014 21:18:01


ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Revitalizace Vlastivědného muzea ve Slaném byla zahájena

Z

ačátkem měsíce května se naplno rozběhly dlouho připravované stavební práce v budově bývalé Piaristické koleje na  náměstí, která je sídlem Vlastivědného muzea a  Knihovny Václava Štecha. Jejich hlavním cílem je rehabilitovat stávající nádvoří, které by mělo nově navázat na  původní úlohu tohoto prostoru coby rajského dvora a  sloužit návštěvníkům muzea a knihovny jako klidová zóna k  odpočinku či pořádání drobných kulturních akcí. K těmto účelům budou nově upraveny nevyhovující zpevněné povrchy a  také otevřeny druhotně zazděné arkády v osmi středních polích v severní a jižní partii chodby a  následně celoplošně zaskleny. Dojde tak nejen ke kvalitnějšímu prosvětlení vnitřních prostor, ale také k  lepšímu propojení interiéru a  zrevitalizovaného nádvoří. Obnovy se současně dočkají fasády a  výplně vnitřní části budovy. Mnozí příchozí jistě ocení také možnost pohodlnějšího přístupu do  expozic muzea, což umožní vestavba výtahu do zrcadlového schodiště, a dílčí rehabilitace se dočkají i samotné výstavní prostory. Celá akce je podpořena z  Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, od něhož město Slaný získalo dotaci ve  výši 9.208.318 Kč. Věříme, že dočasné nepříjemnosti spojené se stavebními

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k  individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve  kterém není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stanovená výše poplatku pro rok 2014 je 600 Kč na poplatníka a rok.

Splatnost – poplatek je splatný jednorázově k 30. 6. 2014. V  měsíci červnu správce poplatku pošle upozornění na  končící splatnost poplatku emailem všem poplatníkům, kteří o  tuto službu projeví zájem na  emailové adrese kolackovsky@meuslany.cz. pracemi, které by měly vyvrcholit v průběhu letních prázdnin, budou konečnou podobou jednoho z  kulturních center našeho města všem jeho uživatelům plně vynahrazeny.

Živnostenský zákon stanoví, že živností je soustavná činnost, která je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za  účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Přičemž za soustavnou činnost se považuje také pořádání kulturních akcí pořádaných sice jen jednou ročně, ale pravidelně se v každém roce opakují. Tyto akce jsou v naprosté většině pořádány za účelem zisku. Spolky, pobočné spolky – dříve občanská sdružení, např. tělovýchovné jednoty, tělocvičné jednoty, Sdružení dobrovolných hasičů – tyto spolky, které každoročně pořádají nějakou kulturní akci, při níž se prodávají lihoviny o obsahu větším než 15 % objemových lihu, jsou povinny k uvedené činnosti vlastnit mimo jiné koncesi pro prodej lihu. www.meuslany.cz

Slánský VideoMagazín

Bc. Marek Filipec

Nákup lihovin a jejich následný prodej Podnikatelé, kteří se zabývají nákupem lihovin nad 15 % objemových lihu a jejich následným prodejem na  kulturních akcích, mohou tuto činnost realizovat pouze v rámci podnikatelské činnosti, která je vázána na vydání koncese.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Podle zákona o spotřebních daních osoba, která hodlá prodávat lihoviny na  veřejnosti, na přístupných sportovních a  kulturních podnicích, je povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o  této činnosti písemně informovat celní úřad, v  jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat. Oznámení musí obsahovat údaje o  osobě, která lihoviny prodává, o časovém vymezení prodeje lihovin a  údaje o  druhu a  množství prodávaných lihovin. Kontakty na  jednotlivé celní úřady jsou uvedeny na  internetových stránkách celní správy, pod záložkou „Celní úřad“, http:// www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany. cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Červen 2014 • • • • • • •

Tour de kids Státní svátek (položení věnců) Návštěva v ISŠ 20. ročník výtvarné soutěže v MŠ „U divadla“ Olympiáda dětí a mládeže Městské slavnosti Historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


INFORMACE RozdÄ›lenĂ­ finanÄ?nĂ­ch příspÄ›vkĹŻ z rozpoÄ?tu mÄ›sta SlanĂŠho pro sportovnĂ­ a zĂĄjmovĂŠ organizace na rok 2014 na Ä?innost a granty 1i]HYRUJDQL]DFH

ĂžLQQRVW JUDQW\

 )&)RERV6ODQĂŞ 0&(6ODQĂŞ ).8QLRQ6ODQĂŞ  +UDVO6ODQĂŞ

FHONHP

1i]HYRUJDQL]DFH

JUDQW

FHONHP

 ýHVNêVYD]FKRYDWHOĤ

 ýHVNêN\QRORJLFNêVYD]

 -XQiN6ODQĂŞ

 6YD]GĤFKRGFĤ1D6DGHFK 2ULRQNOXE6ODQĂŞ 6YD]WÄŒOHVQÄŒSRVWLĂĽHQĂŞFK 6OiQVNiVFpQDRV 6YD]GLDEHWLNĤý5

 6SROHĂžQRVWSÄœiWHOĂĽHKX

 +./(96ODQĂŞ 6SRUWRYQÄŒVWÄœHOHFNĂŞNOXE 6.RULHQWEÄŒKX $XWRNOXEY$ý56ODQê

ĂžLQQRVW

 'ÄŒWVNiRUJ6OXQtĂžNR

  Ă˝HVNĂŞVYD]YĂžHODĜĤ

 ýHVNê]DKUiGVYD]Þ 

 :RWUXELD2WUXE\

 7ÄŒORFYLĂžQiMHGQRWD6RNRO Ă˝HVNĂŞĂžHUYHQĂŞNÄœtĂĽ

 6SRUWRYQt.OXE6.6ODQĂŞ Ă˝HVNĂŞU\EiÄœVNĂŞVYD] 3DWULD6ODQĂŞ .OXESÄœiWHO''06ODQĂŞ 6WROQtWHQLVRYĂŞNOXE   0RGHOiÄœVNĂŞNOXE

 )%&%DUUDFXGDV6ODQĂŞ

 5DGLRNOXE2..6/

 6.''0ĂŁDFK\

 56&ýHFKLH6ODQê

 /7&6ODQĂŞWHQLVRYĂŞRGGtO

 -XGRNOXE6ODQĂŞ .UDVREUXVODÄœVNĂŞNOXE %DVNHWEDORYĂŞNOXE%&  ').6ODQĂŞ

  .OXEÞHVNêFKWXULVWĤ

 ;9,, üXSDEDUiÞQtNĤ

 2EHFEDUiÞQtNĤ.YtÞHN  .OXEGĤFKRGFĤý.'

 .OXE0DW\OGD6ODQĂŞ

 6SROHĂžQRVWĂžHVSÄŒVNDNWXVĤ

 6SROHÞQRVWSDWULRWĤ6ODQpKR .OXE%HUXĂŁNDRV

  6GUXĂĽHQt7,/,$6ODQĂŞRV

 &RQVRUWLXP&DPHUDOH6ODQ 

 âNROQtVSRUWRYQtNOXE 'LYDGHOVRXERU%DPELQHVNR +23RKRGLĂžND6ODQĂŞRV ýHVNê]DKUiGVYD]Þ -$)5$).6ODQĂŞ

 .OXEKLVWRULFNĂŞFKYR]LGHO

 %2;NOXE+HURV6ODQĂŞ 'LYLGĂŞONR6ODQĂŞ

 56&ýHFKLH

 /H]HQtGRĂŁNRO

  7RPiãěHQÞ

 5)2RV6ODQĂŞ

 .DWHÄœLQD5RXKRYi

 $VRFLDFHIXWVDOX

 3HWUD5RXKRYi  'DQFHFOXE6ODQĂŞ FHONHP 7RVDUD

 5RPRGURP

FHONHPParkovĂĄnĂ­ pro rezidenty Na Sadech?

EuroklĂ­Ä? zdarma – nejen pro drĹžitele prĹŻkazu ZTP nebo ZTP/P

Ĺ˝

NĂĄrodnĂ­ rada osob se zdravotnĂ­m postiĹženĂ­m ÄŒR pokraÄ?uje v projektu EuroklĂ­Ä? ve mÄ›stech StĹ™ednĂ­ch ÄŒech. RozĹĄiĹ™uje mĂ­sta jako napĹ™. WC, vĂ˝tahy, svislĂŠ a schodiĹĄĹĽovĂŠ ploĹĄiny atd. na celĂŠm ĂşzemĂ­ StĹ™edoÄ?eskĂŠho kraje jednotnĂ˝m EurozĂĄmkem ovlĂĄdanĂ˝m univerzĂĄlnĂ­m EuroklĂ­Ä?em. EuroklĂ­Ä? mĹŻĹže zĂ­skat zdarma osoba, kterĂĄ mĂĄ trvalĂŠ bydliĹĄtÄ› ve StĹ™edoÄ?eskĂŠm kraji a: – je drĹžitelem prĹŻkazu osoby se zdravotnĂ­m postiĹženĂ­m (prĹŻkaz TP, ZTP nebo ZTP/P), – je drĹžitelem prĹŻkazu diabetika, – je onkologicky lĂŠÄ?ena, – je rodiÄ?em dĂ­tÄ›te do 3 let vÄ›ku. O EuroklĂ­Ä? je moĹžnĂŠ poŞådat na MÄ›stskĂŠm úřadÄ› ve SlanĂŠm odbor sociĂĄlnĂ­ch vÄ›cĂ­ a zdravotnictvĂ­. K vyzvednutĂ­ EuroklĂ­Ä?e je tĹ™eba osobnĂ­ nĂĄvĹĄtÄ›va, prokĂĄzĂĄnĂ­ trvalĂŠho bydliĹĄtÄ› ve StĹ™edoÄ?eskĂŠm kraji a splnÄ›nĂ­ jednĂŠ z výťe uvedenĂ˝ch podmĂ­nek. EuroklĂ­Ä? lze zĂ­skat i u jinĂ˝ch distribuÄ?nĂ­ch mĂ­st, jejichĹž seznam je k dispozici na internetovĂŠ adrese: http://www.eurokeycz.com/materska_centra. pdf. MĂ­sta osazenĂĄ EurozĂĄmky jsou k nahlĂŠdnutĂ­ na internetovĂŠ adrese: http://www.eurokeycz.

ivotem ve mÄ›stÄ› (obÄ?anskĂ˝m i  politickĂ˝m) dlouhodobÄ› hĂ˝be parkovacĂ­ dĹŻm a problĂŠmy s nĂ­m souvisejĂ­cĂ­. Taky se mi nelĂ­bĂ­ a nikdy bych nebyl pro jeho vĂ˝stavbu, kdyby se mi nÄ›kdo pĹ™ed Ä?asem zeptal. Nejsem vĹĄak ani příznivcem nekoneÄ?nĂ˝ch rĂĄdoby „odbornĂ˝ch“ diskuzĂ­ kolem nÄ›j na zastupitelstvu, na  webovĂ˝ch fĂłrech a  kde vĹĄude jeĹĄtÄ›. DovolĂ­m si říci, Ĺže pokud nÄ›kdo pĹ™ed Ä?asem rozumÄ›l tak trochu problĂŠmĹŻm souvisejĂ­cĂ­m s  vĂ˝stavbou parkovacĂ­ho domu (nebo si to alespoĹˆ myslel), tak teÄ? podle mne vÄ›tĹĄina SlaĹˆĂĄkĹŻ jiĹž nevĂ­, o co jde a co vlastnÄ› lze v tĂŠto vÄ›ci dÄ›lat dĂĄle. V  souvislosti s  obecnĂ˝m problĂŠmem parkovĂĄnĂ­ ve  SlanĂŠm si neodpustĂ­m jednu poznĂĄmku. ChodĂ­m se svĂ˝m psem dost Ä?asto na  prochĂĄzku do  ulice Na  Sadech. Podle mĂŠho nĂĄzoru udÄ›lat z  ulice Na  Sadech parkoviĹĄtÄ› pro rezidenty je min. na  cenu „RopĂĄk stoletĂ­â€œ. Je mi velice smutno, kdyĹž jedno z  nejhezÄ?Ă­ch mĂ­st v  blĂ­zkosti centru mÄ›sta, kam jsme za  mlada chodili za  ĹĄkolu, randit, kde jsme poprvĂŠ ochutnali chuĹĽ cigaret a  vĂ­na, kam chodily a  chodĂ­ maminky s  koÄ?ĂĄrky, pejskaĹ™i se svĂ˝mi milĂĄÄ?ky a  celĂĄ Ĺ™ada

4 |

lidĂ­ na prochĂĄzky slouŞí jako parkoviĹĄtÄ› pro rezidenty! PĹ™itom ulice Na  Sadech sousedĂ­ s  parkem nemocnice z  jednĂŠ strany, a  sportovnĂ­m hĹ™iĹĄtÄ›m u gymnĂĄzia na stranÄ› druhĂŠ. PĹ™i svĂŠ poslednĂ­ nĂĄvĹĄtÄ›vÄ› Na Sadech jsem se schvĂĄlnÄ› podĂ­val, kolik parkujĂ­cĂ­ch aut mĂĄ parkovacĂ­ kartiÄ?ku za sklem. Z 14 parkujĂ­cĂ­ch aut ji mÄ›la dvÄ›. Nejsem odbornĂ­k na parkovĂĄnĂ­ ve SlanĂŠm, ale nestĂĄlo by za to, aby mÄ›sto pĹ™iĹĄlo se vstřícnĂ˝m gestem k  ukonÄ?enĂ­ boje o parkovacĂ­ dĹŻm a umoĹžnilo rezidentĹŻm mĂ­sto parkovĂĄnĂ­ Na Sadech vyuŞívat urÄ?itou Ä?ĂĄst prĂĄzdnĂŠho parkovacĂ­ho domu a  postupnÄ› vrĂĄtilo ulici Na Sadech zpÄ›t svĂŠmu pĹŻvodnĂ­mu ĂşÄ?elu? MoĹžnĂĄ by to ani moc zpoÄ?ĂĄtku nestĂĄlo, staÄ?ilo by opravit chodnĂ­k, plochu a dĂĄt tam zpÄ›t laviÄ?ky a odpadkovĂŠ koĹĄe. VladimĂ­r HorĂĄlek, Ä?len kontrolnĂ­ho vĂ˝boru

com/7_jiz_osazeno.html. VĂ­ce informacĂ­ je moĹžnĂŠ zĂ­skat na internetovĂŠ adrese: www.euroklic.cz. Edita ZĂĄrubovĂĄ, OSVaZ www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Červený kříž má ve Slaném dlouhou tradici M

ezi slánské neziskové spolky patří již desítky let i místní skupina Českého červeného kříže. Její současnou dobrovolnou předsedkyní je Renata Vosáhlová, bývalá členka vodní záchranné služby, členka humanitární jednotky Kladno, instruktorka ČČK, zdravotník zotavovacích akcí.

např. Evropský den zdraví, zajišťujeme dozory na akcích pořádaných MÚ, školami, poskytováním první pomoci. Důležitá je i  pomoc při humanitárních akcích. Více informací o naší činnosti i přihlášky na zájezdy a  do  ČČK na  vosiakce@gmail.com nebo na telefonním čísle 777 266 527.

Požádala jsem o několik slov k historii Červeného kříže a činnosti slánského spolku. Organizace mezinárodního Červeného kříže byla založena roku 1863 H. Dunantem a G. Moynierem, válečnými lékaři Theodore Maunoirem a Louis Appianem a švýcarským generálem Henri Dufourem. Obrovské počty zraněných v  bitvě u  Solferina v  r. 1859 byly podnětem vzniku. Na českém území byl Červený kříž nasazen v rámci bojů v Prusko-rakouské válce v roce 1866. O pět let později se ustavil Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, jehož nástupcem je právě Český červený kříž se současnými 70 tisíci členy v sedmnácti stech místních skupinách.

A co na Tvé aktivity říká rodina? Protože mě baví práce s lidmi, pracuji jako manažerka Oriflame. V mé činnosti jak profesní, tak i  v  ČČK, mě podporuje celá rodina – manžel, dcera Petra i  syn Vojta, který mi pomáhá v kroužku Mladého zdravotníka. Jezdím jako zdravotník na  tábory, vodácké akce, lyžařské výcviky i cyklistické a turistické zájezdy, kde se snažím využívat své znalosti první pomoci.

Instruktorka ČČK Slaný Renata Vosáhlová při besedě v Dětském domově Ledce-Šternberk. Současné dění Na tuto již 134 let dlouhou historii navazuje i programová náplň slánského Červeného kříže, jehož členky i členové si za desítky let nezištné a  obětavé činnosti zaslouží poděkování. A  protože je potřeba, aby se stále doplňovala členská základna, je nutné si vychovávat nástupce. Pořádáme proto kroužek Mladých zdravotníků pro kluky a děvčata ze Slánska na 2. ZŠ (pomáhají studenti Vojtěch Vosáhlo a  Nikola Sedloňová), dále školíme děti i dospělé, pořádáme zájezdy, provádíme besední osvětovou činnost, ukázkové akce

Nejbližší akce pro veřejnost 28. května – Beseda o první pomoci v DPS Na  Sadech, v  srpnu spolupořádání zájezdu do  Itálie Cesenatico – dva termíny – cvičení bodystyling a  5 Tibeťanů a  rodiče s  dětmi, v září zájezd do ZOO Praha a na slánském náměstí Světový den první pomoci.

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU

Chcete zažít noc s velkým N? Přijďte na Noc poesie

Ve Slaném od roku 1880 působil podle dostupných pramenů Spolek slánský zemského pomocného spolku Červeného kříže pro Království české - se snahou pomoci raněným vojákům, vojenským invalidům a  rodinám po padlých vojínech a ženský obdobný spolek se zaměřením na  vdovy a  sirotky po  zemřelých vojínech.

BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 7 o velikosti 3 + 1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p.  1420 v  ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 75,97 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 239,48 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 2. Byt č. 6 o  velikosti 3+1 ve  3. nadzemním podlaží domu č. p.  99 v  ulici Dr.  E. Beneše ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavewww.meuslany.cz

ní bytu ve výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o  přidělení bytů svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a skládají kauci.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v  přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m2. 3. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na  internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na  odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. Odbor správy majetku

Poděkování – „Chtěla bych tímto jménem všech členek našeho místního spolku Červeného kříže poděkovat za podporu Královského města Slaný,“ uvedla Renata Vosáhlová. Hana Tichá

V rámci Fest!valu l!teratury pro vás i letos uvádíme akci s  názvem Noc poesie. Stane se opět vrcholem a  slavnostním uzavřením celého ročníku. Noc poesie se uskuteční 13. 6. 2014 v prostorách Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Rozhodně ale nezůstaneme jen v budově! Hudebníci obsadí cestu ke  gymnáziu, venkovní schodiště, venkovní třídu i  dvůr za  gymnáziem. Uvnitř pak budou probíhat workshopy poezie i  filmové projekce a  divadelní představení, které budou pracovat s knihami a básnickými texty. Těšit se můžete také na speciálně poeticky zaměřenou produkci vznikající pod taktovou seskupení Laborky.cz. Potkáte se zde s mladými umělci, kteří touží prezentovat, jak vládnou slovem a hudbou, a se všemi, kterým není literatura lhostejná. Zapište si do kalendáře toto datum a přijďte si užít vysoce poetickou noc! Začínáme ve 20 hodin a skončíme až o půlnoci. Až když budeme uměním dostatečně nasyceni. Se srdečným pozváním Organizační tým Fest!valu l!teratury při ICM Slaný!

| 5


KULTURA, VOLNÝ Č AS

Město Slaný patřilo mezi šedesát míst čtení z Bible

B

ílá sobota letošních velikonočních dnů patřila ve Slaném již pošesté celonárodnímu čtení Bible, které bylo připraveno pro zájemce v  podloubí budovy Vlastivědného muzea na  Masarykově náměstí. Čtení organizovaly spolu s  Ivanou Doubravovou, pastorační asistentkou a  kazatelkou Církve československé husitské, pracovnice městské Knihovny V. Štecha. Slánská knihovna se tak zařadila mezi šest desítek míst z  celé naší vlasti s  veřejným předčítáním z  evangelia pro příchozí. V době od 10 do 12 hodin měl možnost každý účastník přečíst stať z biblických pašijových textů. Součástí příjemného dopoledne byla nejen možnost si poslechnout nebo přečíst pro přítomné posluchače úryvky z Bible, ale i na místě si samotnou knihu Bible či CD s  Novým zákonem za  velmi přijatelnou cenu zakoupit. Bible - Kniha knih, je nejznámější knihou v dějinách lidstva. Byla a bude jistě i  nadále pro všechny věřící, ale nejen pro ně nevyčerpatelným zdrojem inspirace a vědění.

„Chtěla bych poděkovat všem, co slánské čtení připravují. Veřejně poslouchat čtení z Bible na historickém místě je velmi působivé. Sešli jsme se tady v podloubí muzea před knihovnou si připomenout stále živé poselství Bible. Jen mne mrzí, že se nezúčastnili zástupci z řad města i více „Slaňáků“, uvedla své sváteční pocity seniorka Marie Burzová. Pro doplnění – slovo „bible“ pochází z řeckého biblos, které označuje papyrový svitek. Původně se tak nazývala pouze dřeň této rostliny, ze které se svitky vyráběly. Zhotovovaly se v městě Gebal, Řeky zvaném Byblos. Biblia (svitky, knihy), bylo později v latině zaměněno na Bible. Biblické spisy jsou v chápání věřících sbírkou svědectví o Božím Zjevení - neboli o lidské zkušenosti s Bohem. Bible se skládá ze spisů Starého zákona a  z  Nového zákona. Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a udržuje svět, vede a vychovává lidi. V  Novém zákoně se naplňuje Boží Zjevení - Čtyři evangelia Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Popisují Ježíšův život, Hana Tichá smrt a vzkříšení.

Vychází 21. ročník Slánského obzoru

V

polovině června tohoto roku bude Společností Patria, Vlastivědným muzeem ve  Slaném a  Státním okresním archivem v  Kladně za  finančního přispění Městského úřadu ve Slaném vydán již dvacátý první ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické události Slánska a  Kladenska. Zájemcům o  středověké dějiny je určena studie autorů Jiřího Lukase a Luboše Pospíšila Slánské poklady mincí z počátku 17. století. Čtenáře, kteří se zajímají o vojenské dějiny, nepochybně pak zaujme stať Václava Mouchy Pohřby ruských vojáků z  napoleonských válek v Knovízi. Méně známé kapitoly regionálních dějin z konce 19. století mapují studie Milana Hese „Vlastenci“ z roku 1899 - bezprostřední ohlas hilsneriády na Slánsku a Kladensku a Zdeňka Víška Židovský hřbitov ve  Slaném v  proměnách času. Událostem 20. století se věnují tři tematicky odlišná pojednání Libora Dobnera (O „elektrizaci“ Slaného), Milana Bárty (Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiš-

tě v roce 1948) a Davida Jákla (Plochodrážní svátky ve Slaném). Kulturní dějiny Slánska jsou v nejnovějším vydání Slánského obzoru zastoupeny studií Jana Čečrdleho Jan Zach – slánský rodák a americký sochař. Regionální kladenské historiografii se věnují statě Květy Hrnčířové Dvě Dříně a Ireny Veverkové Rudolf Černý a Kladno. Vedle těchto historických studií v rubrice Zprávy byly uveřejněny také články Badatelský regionální projekt Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném a Zprávy z Kladna, dále pak Kronika Královského města Slaného za  rok 2013 i  vzpomínka na  loni zemřelého RNDr.  I. Rubíka Ohlédnutí za  starostou Ivo Rubíkem. Dvacátý první ročník Slánského obzoru bude možno zakoupit ve  Vlastivědném muzeu. Zde je možno dokoupit také některá ze starších vydání tohoto regionálního historického periodika. Mgr. Zdeněk Víšek, člen redakční rady Slánského obzoru

Milí, vnímaví Slánští, naši středověcí předkové věřili, že obyvatelé Slaného jsou vyvoleným lidem, který vyznává nefalšovanou biblickou víru a bude při nastávající apokalypse Bohem zachráněn. Duchovně je směroval Mistr Jan Hus a jako Boží bojovníky nepřímo i přímo Jan Žižka. O ideovém zobrazování obou velikánů v průběhu staletí přednášel 14. května tohoto roku v galerii Městského muzea odborný pracovník táborského muzea PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.. Stále platí: jak prožíváme a chápeme dává výsledný obraz. Výstava Jan Hus je instalována do konce května v prvním patře muzea. Hus v evropském kontextu je fascinující. Poděkování vedení slánského muzea nemůžeme zůstat dlužni. Mgr. Stanislav Jurek, farář Církve československé husitské

6 |

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v dubnu a květnu řekli: 18. 4. 2014 Zdeněk Peter, Slaný a Anna Balážová, Slaný Petr Čapek, Lotouš a Denisa Puchýřová, Slaný Daniel Mareš, Kladno a Monika Kříčková, Lhota 25. 4. 2014 Vladimír Sloup, Blahotice a Martina Bělčická, Blahotice Petr Michálek, Slaný a Malvína Boči, Slaný Martin Matoušek, Libušín a Květa Kubísková, Slaný 26. 4. 2014 Michal Honc, Lysá nad Labem a Jitka Suchiňaková, Řisuty Pavel Kinský, Zvoleněves a Zuzana Eliášková, Zvoleněves Milan Náprstek, Slaný a Magdalena Sajdlová, Slaný Jiří Bendák, Dolín a Alena Neradová, Dolín Richard Tintěra, Slaný a Kamila Nováková, Horní Kamenice 29. 4. 2014 Lukáš Veltruský, Libušín a Veronika Žižková, Libušín 9. 5. 2014 Tomáš Svoboda, Beřovice a Markéta Loužilová, Třebichovice Pavel Zamrzla, Praha a Jolana Koníčková, Slaný Novomanželům přejeme hodně štěstí! www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Pobočka Na Dolíkách

OTEVÍRACÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

9.00–17.00 9.00–17.00 ZAVŘENO 9.00–17.00 9.00–17.00 9.00–12.00 ZAVŘENO

Pobočka Knihovny Václava Štecha Na Dolíkách bude o letních prázdninách otevřená od 1. do 3. července a od 25. do 28. srpna. V době od 7. července do 21. srpna jsou služby pobočky přesunuty do knihovny na Masarykovo náměstí, kde si můžete knihy půjčovat i vracet, využívat služeb studovny a veřejného internetu. Dětské oddělení je po tuto dobu otevřeno takto: PO ÚT ST ČT PÁ

9.00–17.00 9.00–17.00 ZAVŘENO 9.00–17.00 9.00–17.00

Knihovna v červnu PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ Pamatuješ si ještě? – tentokrát si připomeneme 130. výročí úmrtí Václava Beneše Třebízského (27. 2. 1849 Třebíz–20. 6. 1884 Mariánské Lázně), což byl český spisovatel a katolický vlastenecký kněz-buditel. Od 2. 6. 2014 do 26. 6. 2014. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 2.–13. června – soutěž Staré pověsti české prověří znalosti nejstarších dějin naší vlasti podle A. Jiráska. 20. června – Práce s textilem – v červnové rukodělné dílně s paní Mílou Blahníkovou se budeme věnovat tvoření s látkami. 27. června – Dárek za jedničku z Čj – malý dárek pro školáky, kteří dostanou na vysvědčení jedničku z  českého jazyka a  přinesou ukázat vysvědčení do oddělení pro děti. Projekt Knížka pro prvňáčka – Pasování prvňáčků na čtenáře. První ročníky ze ZŠ Slaný, ZŠ Pchery a  ZŠ Zvoleněves budou probíhat od 4. do  9. června 2014 v  kapli Nanebevzetí P.  Marie v  budově Vlastivědného muzea ve Slaném. POBOČKA NA DOLÍKÁCH 2.–13. června –Vědomostní kvíz – zábavná soutěž, při které si děti procvičí hlavičky a opráší získané vědomosti. Přijď si zasoutěžit v otvírací hodiny oddělení. 1. 7.–18. 9. – Prázdninový pozdrav – letní zábavně naučná soutěž ve sbírání kamínků ze všech prázdninových výletů. V průběhu září budou všechny kamínky vystaveny v pobočce Na Dolíkách. Více informací najdete na plakátcích a webu. UPOZORNĚNÍ NA PRÁZDNINY Od 7. července do 22. srpna 2014 bude Pobočka Na Dolíkách zavřená. www.meuslany.cz

| 7


OSTROV, NADACE MATEŘST VÍ

WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz 13. 6. NOC POESIE Závěrečná akce Festivalu literatury 2014. Různá stanoviště, různé žánry – poezie, hudba, divadlo, film. Přijďte zažít jedinečnou poetickou noc. Místo konání: Gymnázium Slaný. Začátek ve 20 hodin, konec o půlnoci. Vstup 50 Kč. Info: Iveta Schagererová STUDIO MLUV Máte strach z  vystupování na  veřejnosti? Přijďte k nám a pokusíme se ho zbavit. Každé úterý od  16 hodin na  „Ostrově“. Pracovním jazykem je angličtina. Vstup zdarma. Info: Iveta Schagererová MOVIE MAKERS Jak od nápadu dojít až k atraktivnímu videu? Náš dobrovolník Levon vás naučí vytvářet krátké filmy. Každou středu od 17.00 v Informačním centru pro mládež. Pracovním jazykem je angličtina. Info: Iveta Schagererová PRÁZDNINY – LETNÍ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA MLÁDEŽE Desetidenní setkání mladých lidí z  Česka, Španělska a Portugalska zaměřené na osobní rozvoj účastníků, hledání životních cílů a  ujasňování si kariérního směru. Program bude veden lektory ze zúčastněných zemí a  částečně i  samotnými účastníky. Pracovním jazykem je angličtina. Termín: 16.–26.7. Určeno pro mladé lidi ve věku 18–25 let. Ubytování, strava i program je zdarma, účastníci si hradí pouze část cestovních nákladů. Zájemci se mohou hlásit na  email iveta@icmslany.cz. Info: Iveta Schagererová VOLNÁ MÍSTA NA TÁBORECH La Venta – III. Turnus – 26. 7.–9. 8. 2014 Hvězdná brána – 8–15 let; HV: Jan Milota , cena 3 960 Kč La Venta IV. Turnus – 9. 8.–23. 8. 2014 Letopisy Narnie – 8–15 let; HV: Monika Javoříková , cena 3 950 Kč Tvoření pro dospělé – 31. 7. – 3. 8. 2014 HV: Jiřka Hrnčířová , cena 1 230 Kč Tatínkové s dětmi – 13. 6.–15. 6. 2014 HV: Lenka Geringová, cena 550 Kč dítě, 850 Kč dospělý Rekreace v Orlických horách – 16. 8.–23. 8. Info: Mirka Kaisrlíková, cena s  dopravou 3 300 Kč, bez dopravy 2 500 Kč

8 |

Čáp Klapy-Klap má Slaný rád! D ovolte, abych se představil. Jsem čáp, vlastním jménem Klapy-Klap. Moje hnízdo na komíně slánské nemocnice nehledejte. Ale do slánské nemocnice létám často. A  rád! Porodnice Královského města Slaný má totiž po mnoho let vynikající pověst. Proto také město uspělo se svým záměrem na další modernizaci a  rozšíření pavilonu a  byla mu přiznána dotace ze strukturálních fondů EU. Což není legrace, to ví v Evropské unii každý čáp. Moderní porodní sály, navýšení lůžkové kapacity porodnice i  dětských postýlek v pediatrickém oddělení - to všechno přinese slánským občanům realizace přestavby gynekologicko-porodnického a  pediatrického oddělení. I čápi na střeše si povídají, že zahájení přestavby je plánováno na  konec srpna letošního roku.

Nadace, do práce! A  protože ve  Slaném jen nečekají s  rukama v  klíně, právě na  tento podnět reagovala Nadace Mateřství – obecně prospěšná společnost. A  pustila se do  přípravy dalšího projektu. Je to modernizace ambulance pro těhotné ženy spojená s  pořízením moderního diagnostického zařízení. „Současný stav této části oddělení dosud žádnými zásadními změnami neprošel. Dispozice prostoru je zcela nevyhovující, přesun personálu s pacientkami za ultrazvukovým vyšetřením do  jiné části oddělení představuje výrazné nepohodlí zejména pro ženy v  pokročilém stupni těhotenství“, svěřuje se MUDr.  Markéta Matoušková, zástupkyně primáře a předsedkyně správní rady nadace. „Od jara oslovujeme možné dárce z řad slánských společností a podnikatelů, vysvětlujeme naše cíle a za získané finanční prostředky bychom rádi pořídili i vyšetřovací křeslo s diagnostickým přístrojem kolposkopem a přístroj pro vyšetření ultrazvukem. Věříme, že i  další dárci si za  námi cestu najdou sami. Architektonický návrh ambulance pro nás zdarma vytvořili manželé Kándlovi, architekti z Prahy“, dodává lékařka. Dvacet let práce pro miminka K  dvacetiletému výročí nadace Mateřství v  příštím roce by lékaři, zdravotní personál i  dobrovolníci rádi představili maminkám a jejich děťátkům a všem slánským občanům plně a  bezvadně fungující komplex gynekologicko-porodnického oddělení. Všichni, kteří pomáhají, si jsou vědomi toho, že témat k postupnému zlepšování je mnoho. Ale finanční prostředky přidělené z  veřejných zdrojů nestačí. Díky přímým dárcům, sponzorům a  výtěžkům z  dobročinných plesů se v  uplynulých letech trvání nadace podařilo vybudovat pokoje s  nadstandardním zařízením, zakoupit přístrojové vybavení a pořádat zdarma předporodní kurzy, cvičení a semináře pro budoucí rodiče. Slánská porodnice se těší oblibě a spokojenosti žen nejen ze Slaného a blízkého okolí.

Přivést na svět své dítě přijíždějí rodičky z  Loun, Kralup, Kladna a  dokonce z  Prahy. V  loňském roce se zde narodilo 786 dětí za  přítomnosti 422 otců! Ostatně reference na  sociálních sítích o  kvalitní odborné péči, osobním a  vlídném přístupu a  prostředí téměř rodinném, se šíří rychlostí světla. Oddělení, vedeném primářem MUDr.  Radkem Wohlgemutem, byla v  roce 2006 udělena akreditace v  oboru, což pro nemocnici znamená potvrzení kvality a rozsahu péče. „Pro Královské město Slaný je lokální nadace výbornou vizitkou, vždyť podpora porodnosti, kvalitní zdravotní péče o ženu a dítě a samotného mateřství jsou dobrým předpokladem rozvoje našeho města a  celé společnosti“, utvrdil nás místostarosta Jaroslav Hložek. Po práci legraci – je to pro nadaci! Přátelé, sympatizanti a dobrovolníci kolem nadace se proto rozhodli uspořádat ve  Slaném benefiční koncert, na  kterém vystoupí kladenská kapela ZRNÍ, která sklízí vavříny na  klubových a  festivalových scénách doma, na  Slovensku, Polsku a  dalších zemí Evropy. Benefiční koncert ZRNÍ a  setkání s  lékaři nadace, sponzory, vedením města a  veřejností se uskuteční v  neděli 7. září 2014 od  15 hodin na  Masarykově náměstí ve Slaném. Program zahájí slánský Saxtet, pro děti je připraven skákací hrad od Century 21, zábavné hrátky z Ostrova dětí, vyhodnocení fotosoutěže a další překvapení. Celým odpolednem nás provede moderátor Standa Berkovec. Jak můžete pomoci vy? Jakkoli! Nezáleží na  velikosti daru, ale na  vůli pomoci. Výtěžek z  dobrovolného vstupného bude věnován nadaci, pokladna bude umístěna na náměstí u stánku s občerstvením restaurace Hugo. Vaše finanční dary uvítáme už teď na  čísle účtu Nadace Mateřství: 164143569/0600 vedený u  GE Money Bank. Pro dotazy můžete využít čapí e-mail: capklapyklap@seznam.cz. Informace naleznete na www.nadacematerstvi.cz, www.slansko.cz, www.infoslany. cz, www.meuslany.cz – Slánský Videomagazín, www.zrni.cz a na facebooku si zadejte do přátel „Slánská porodnice“. Slovo čápa nakonec Mám velikou radost z toho, že mnohým už to doklaplo. Už nyní od  firem i  jednotlivců přicházejí příspěvky. Jménem rychlé porodní letky čápů všem děkuji, arigató! Myslím, že akce na slánském náměstí klapne a  že se tam určitě potkáme. Nebo v krásné slánské porodnici, kam možná přinesu právě vaše rozkošné miminko! Váš čáp Klapy-Klap

www.meuslany.cz


POZVÁNKY

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Veselá vernisáž v galerii V Troubě

JARNÍ SALON

R

Jarní salon už vás vítá, překvapení bude pro všechny známé, abyste se s námi smáli, tak proto na hlavách paruky teď máme.

ok se s rokem sešel a mnozí z nás se diví, jak rychle se přehoupl. Loni v dubnu byla otevřena nová galerie v centru města pro výtvarníky ze Slaného i okolí. A aby výroční vernisáž v galerii V Troubě byla veselá a nezapomenutelná, dohodli se výtvarníci, že přijdou na  zahájení výstavy v  neděli 4.května 2014 v  parukách. A  čím bude paruka poutavější barvou či střihem, tím lépe. Proto i  úvodní báseň „Jarní salon“ o  tomto záměru hovoří. Kdyby výtvarníci byli usedlí lidé bez fantazie a nudní „suchaři“, kteří si neumějí udělat legraci sami ze sebe, těžko by mohli tvořit a vystavovat svoje díla. I počasí se v den vernisáže umoudřilo a sluníčko lákalo k  návštěvě v  galerii. Vernisáž opět uváděl ing.Petr Kříž, báseň přednesla Eva Štanclová a  hudbou a  zpěvem přivítala návštěvníky Marie Koldová. Všechny výtvarníky potěšilo, že za  zastupitele města přišel opět pan místostarosta Jaroslav Hložek, který stál u  zrodu této pěkné galerie. Zasloužil si slova díků v úvodu a Petr Kříž pronesl i pochvalu pro všechny výtvarníky, kteří změnili svou vizáž zmíněnými parukami. Týden před výstavou byli v galerii nejčastěji hlavní organizároři: Lída Zápotocká a Ruda Görtler, kteří vyhověli vystavujícím výtvarníkům, aby si umístili svá díla do  galerie,

kdy jim to časově vyhovuje. Pracující člověk, který ve svém volném čase tvoří pro potěšení své i ostatních, musí být také na svém pracovišti a teprve potom stihne dovézt své obrazy na výstavní místo. Navíc vystavující zajišťují občerstvení při vernisáži, různé dobrůtky vyrobí doma a  také se střídají během týdně v prostorách galerie jako dohled nad exponáty a  vítají návštěvníky. V  žádném případě to není jednoduché a vyžaduje to souhru a přátelství všech zúčastněných. Kdo si něco podobného vyzkoušel, tak ví, o čem mluvím. Organizační talent je zde víc než potřebný a hlavně nadšení, elán a touha ukázat, co člověk umí. Za  uplynulý rok byly některé výstavy společné a  toto byl již XVI. Slánský salon. Další výstavy V  Troubě byly i  pro jednotlivce či školy. O  tom byl i  předchozí článek do  měsíčníku Slánská radnice. Článek a  některé fotografie byly umístěny i na výstavě, aby si je mohli všichni návštěvníci připomenout. Během vernisáže byla pohodová a  přátelská atmosféra a  hodně příchozích připilo na zdraví výtvarníkům, aby se jim v  jejich činorodé a  smysluplné tvořivé práci i nadále dařilo. Aktuálně byly umístěny na výstavě i  některé fotografie z nedělního zahájení.

Červen v „Troubě“

Od středy 18. června do soboty 21. června proběhne V  Troubě bazárek pro milovníky koček. Výtěžek této charitativní akce pořadatelé věnují útulku Srdcem pro kočky ve Vrbičanech. Chcete-li podpořit naše čtyřnohé opuštěné kamarády, přijďte si něco hezkého koupit, případně přineste pro kočičky nějakou dobrou baštu… Zájem o červnovou výstavu projevil i Český svaz turistů, který by rád široké veřejnosti představil své aktivity. Bohužel do  uzávěrky ještě neznali odpovídající termín, takže o  datu jejich výstavy se dozvíte až z  plakátů a pozvánek. A  malá ochutnávka na  léto. Koncem července proběhne 17. salon slánských výtvarníků a na konci srpna Dámský výtvarný salon. Případní zájemci o  presentaci své umělecké tvorby nebo sbírek mají ještě možnost přihlásit se a zajistit si některý volný termín.

N

ebude řeč o ztraceném čase ani o počasí, ale o dalších aktivitách ve stále populárnější malé galerii „V Troubě“, která v květnu oslavila své první narozeniny. O  důstojnou oslavu se postarali umělci sdružení v Saloně slánských výtvarníků při již šestnácté společné výstavě. A  v  červnu se mohou návštěvníci těšit na dvě neobvyklé vernisáže. Při té první, v neděli 1. června od  17 hodin, představí známý slánský muzikant Karol Hevessy výsledky svého dlouholetého koníčka – papírové modely historických staveb, hradů a zámků. Výstava potrvá do neděle 8. června a mohla by se líbit hlavně dětem. Novinkou bude hned následující týden 1.slánské setkání s  řemeslnou, rukodělnou a kreativní formou. Nechme se překvapit, co přinese.

Eva Štanclová

Jaroslav Hložek

ZÁMEK V SAZENÉ BYL PROHLÁŠEN KULTURNÍ PAMÁTKOU • Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo dne 11. 3. 2014 zámek čp. 1 v Sazené kulturní památkou. V odůvodnění prohlášení ministerstvo mimo jiné uvádí – Pro vznik zámku je podstatný rok 1547, kdy se obec Sazená jako konfiskát stává majetkem královské komory a o rok později je prodána panovníku blízkému rodu Gryspekovských z Gryspachu, kteří obec připojili k nedalekému panství v Nelahozevsi. Samotná výstavba na sklonku 16. století je potom spojena s osobou Blažeje Gryspekovského, za datum dokončení se tradičně uvádí rok 1606. V 17. století se obec stává jednou z hospodářských základen kláštera premonstrátek v Doksanech, po jeho zrušení je připojena k zlonickému velkostatku Kinských. Současným vlastníkem objektu je obec Sazená. Přestože objekt zámku prošel dílčími novodobými úpravami zejména v exteriéru, lze tyto považovat za reverzibilní, naopak podstatná část vnitřních konstrukcí, včetně dřevěných záklopových částečně malovaných stropů, zůstala dochována. Zámek je důležitým architektonicko-urbanistickým prvkem v obci, dokladem jejího historického vývoje včetně měnících se vlastnických vazeb v rámci regionu. (Vladimír Přibyl) www.meuslany.cz

Eva Štanclová

Kdo má svého šampióna, musí ho bystře zrakem vyhledat, červené, černé či žluté vlasy a hlavně by se měl na nás usmívat. Výtvarník, to není nudný suchar, ten rád dobré lidi potěší, obrázky, kresbou nebo parukou a nepláče tiše nad pleší. Oleje, kresby, akvarely, výtvarných technik přehršel… Udělal chybu každý divák, který sem dneska nepřišel. Slavíme rok tady v Troubě, a aby bylo veselo, krásně jsme se vymódili… Proč by se slavit nemělo? Je tady víno, různé mňamky, obrázky skvělé svítí do očí… Připijte na zdraví výtvarníkům, to jejich srdce jistě potěší.

Základní umělecká škola ve Slaném vás zve 3. 6. 2014 v 17 hodin Absolventský koncert tanečního oboru Městské divadlo ve Slaném 4. 6. 2014 v 17 hodin Závěrečný koncert tanečního oboru Městské divadlo ve Slaném 2.–4. 6. 2014 v 16.30 hodin Výstava prací žáků výtvarného oboru s vystoupením žáků hudebního oboru Husův dům ve Slaném 9. 6.–13. 6. 2014 (13.00–16.00) Talentové zkoušky Sál ZUŠ Slaný www.zusslany.cz

Kočičí bazárek V sobotu 21. června 2014 od 9 do 17 hodin v Galerii Trouba ve Slaném pořádá občanské sdružení Big Blue bazárek na  podporu kočiček z útulku Srdcem pro kočky, z. s. Vrbičany u Slaného č. p. 18. Kočičky v útulku můžete podpořit nákupem různorodého bazárkového zboží. Přijďte si vybrat ze široké nabídky. Celý výtěžek z  akce bude věnován všem útulkovým kočkám.

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY Turistická sezóna se nám už pěkně rozjíždí, a proto ani v červnu nebudeme zahálet. Pojďme tedy spolu na další komentované vycházky, které jsme pro vás připravili na  tento měsíc. A můžeme hned začít novinkou. Co se skrývá za dveřmi? – to je komentovaná vycházka přichystaná pro letošní rok jako novinka. Zavede nás do známých slánských budov a  umožní nám podívat se na  místa, která bývají před očima návštěvníků většinou skrytá. Nahlédneme do  útrob bývalého okresního domu, Sokolovny nebo staré slánské radnice. Pro všechny zvědavé na to „ Co se skrývá za dveřmi?“ je sraz 7. 6. ve 14 hodin před Infocentrem. Vstupné 45 Kč. Velvarská brána – během sezóny nabízíme také prohlídku poslední stojící městské brány. Ve  Velvarské bráně se nachází expozice bývalého opevnění města, která jistě zaujme malé i  velké návštěvníky. Prohlídka brány je s  odborným výkladem. Otevřeno bude od  června do  září každou sudou sobotu a začínáme 7. 6. Prohlídky pak vždy v 11, 12, 13 a 14 hodin. Vstupné 10 Kč Noční úplňková procházka s  překvapením – i  při červnovém úplňku se vydáme na  vycházku ztichlým městem s  nasvícenými památkami, abychom si poslechli košilaté historky z  let dávno minulých, při kterých se nám bude tajit dech. A již tradičně na vás čeká nějaké to závěrečné překvapení. Vycházíme v pátek 13. 6. ve 22 hodin. Vstupné 65 Kč, děti 45 Kč Tajemná noční vycházka pro děti – ani naše nejmenší nechceme ochudit o  zážitek noční procházky, a proto máme i pro ně připravena slánská tajemství, pověsti a povídačky zahalené pod rouškou tmy. Vycházka je určena pro děti od 8 let. Sobota 28. 6. ve 21.30 hodin. Vstupné děti 45 Kč, dospělí 65 Kč. Pro ty z  vás, kterým by se vycházky zdály moc krátké, připravilo Infocentrum také půldenní výlet. Poznejte památky Slánska – „Kamenný pastýř“ – na  tento výlet vás odvezeme a zase přivezeme mikrobusem. Podíváme se do  Klobuk, Vraného nebo ke  studánce Královce. Na  výlet je nutné se předem závazně přihlásit v Infocentru. Sobota 28. 6. v 9 hodin. Vstupné: 45 Kč + doprava 60 Kč.

10 |

Od 1. dubna 2014 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Víkendový Cyklohráček – dětský vlak z Prahy na Okoř a do Slaného

O

víkendech začal jezdit z Prahy na Okoř a  dále do  Slaného turistický Cyklohráček. Je to výletní motorový vlak upravený pro děti jako velké pojízdné hřiště a doplněný vozem pro cyklisty. Bude vozit cestující za běžné jízdné ČD či na  opencard podle tarifu Pražské integrované dopravy. Z Prahy do Slaného bude vyjíždět o sobotách, nedělích a svátcích vždy v 9.10 a ve 13.41, zpět ze Slaného do Prahy vyrazí v  11.31 a  v  17.10. V  provozu je od  17. května do 28. října. Jde o projekt Českých drah, hlavního města Prahy a ROPID. Vlak pro děti, turisty a cyklisty Cyklohráček je především výletním vlakem, bude ale samozřejmě sloužit i  běžným cestujícím. Má tři vozy (dva ke hraní a jeden Výlety do Prahy – od června každou sobotu nabízíme výlet do Prahy s odborným výkladem. Navštívíme místa známá i méně známá. Jak vypadala Praha, když ještě nebyla velkoměstem? Kolik částí měla a jak se v ní žilo? Zveme Vás na procházku historií. Pojeďte s námi za poznáním. Bližší informace v Infocentru Slaný. Značkománnie – pokud zrovna nepatříte mezi příznivce organizovaných výletů a rádi si cestujete podle vlastních představ, tak i pro vás jsme našli možnost, jak si výlet zpříjemnit hrou a možnost i něco vyhrát. V Infocentru ve Slaném si můžete zakoupit sběratelské album na samolepky do nové hry Značkománie. V každém ze třinácti krajů České republiky najdete tři obce, ve kterých si pak můžete samolepky do alba zakoupit. Cena alba je 59 Kč. Bohemia Centarlis – od ledna letošního roku se Královské město Slaný stalo jedním z členů sdružení Bohemia Centralis. BC je zájmové sdružení právnických osob, které funguje již přes 10 let. Svoji činnost zaměřuje hlavně na spolupráci v oblasti cestovního ruchu a informačních služeb, propagace a ochrany přírodního a kulturního dědictví. Patří do něj města Kladno, Beroun, Rakovník, Slaný, obec Tetín. Skvělé dny na skok od Prahy – v roce 2014 spustilo sdružení informační kampaň s názvem Skvělé dny na skok od Prahy, do které

cyklistický) a o  všechny hry se na  palubě vlaku postarají tzv. hrajvedoucí, kteří budou k dispozici při každé jízdě. Všechny děti dostanou ve  vlacích jedoucích ve  směru ze Slaného do  Prahy jako dárek dětskou vstupenku do  Království železnic na  pražském Smíchově. Vůz plný hraček Je určen spíš menším dětem, cestující tu najdou dětský koutek se stavebnicemi, vláčkovými skládačkami, leporely nebo vláčkodráhou. V  tomto voze je také možné nejlépe pozorovat práci strojvedoucího a  dívat se na  trať. Vůz je nízkopodlažní, aby se do  něj dobře dostaly i kočárky. Více na www.cyklohracek.cz.

se samozřejmě zapojí také město Slaný. Kampaň je zaměřena na podporu těch nejlepších kulturních a sportovních akcí. Naše město v ní představuje několik tradičních akcí (16. městské slavnosti, Slánský tuplák a 5. Slánský okruh – jízdu historických vozidel, Music on the square a Rožnění Martinického býka). Pro lepší informovanost turistů se sdružení Bohemia Centralis rozhodlo k propagaci těchto akcí na sedmi výlepních plochách tzv. citylightech. Ty jsou od května umístěny na přestupních stanicích pražského metra. Cílem celé této kampaně je podpořit příjezdovou turistiku obyvatel všech regionů Čech a Moravy s důrazem na hlavní město Prahu do naší oblasti. A také prezentovat pestrost možností strávení volného času klientů a využití návštěvy k prohlídce regionálních zajímavostí a ochutnávce regionálních produktů během celého roku.

KLUB NORDIC WALKING Kalivodské hůlkování (6. ročník) Na sobotu 21. 6. je pro všechny příznivce pochodu s hůlkami připraven již 6. ročník tradičního výletu. Podrobnosti o odjezdu ze Slaného získáte na www.infoslany.cz nebo na tel. čísle 312 511 338! www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Červen v Lidicích u Otrub – hudba mladých kytarových virtuosů Dvanáctý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v  Lidicích u  Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia, pokračuje dvěma červnovými koncerty. Prvním je kytarový recitál Filipa Moravce, který v Lidicích vystoupí již počtvrté, v neděli 8. června od 17 hodin. Rodák z  Jilemnice v  Podkrkonoší má na  svém kontě vystoupení jak sólová, tak v  různých komorních seskupeních nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Je absolventem Konzervatoře Jana Deyla a  magisterského studia hudební fakulty AMU v Praze, kde hru na  kytaru studoval pod vedením profesora Milana Zelenky. Jezdí pravidelně na mistrovské kytarové kurzy do  Mikulova a  na  hrad Křivoklát, kde již navštívil lekce mnoha uznávaných pedagogů a kytarových virtuozů. V  září 2011 se stal členem souboru Ensemble Tanguedia Praha, s kterým se věnuje téměř výhradně interpretaci skladeb argen-

tinského skladatele Astora Piazzolly. Svůj letošní koncert, pořádáný za finanční podpory Královského města Slaný, nazval Klasická kytara napříč žánry. Další hudební lahůdka – kytarový recitál Matěje Žáka – je pro příznivce kvalitní hudby připravena v neděli 22. června od 17 hodin. Matěj Žák, který v  Lidicích vystoupí již počtvrté, má za sebou již celou řadu úspěchů jak v  koncertní činnosti, tak na  nejrůznějších kytarových soutěžích. Sólově vystupuje na  festivalech klasické hudby a  účastní se mistrovských kytarových kurzů pod vedením světových kytarových špiček. Pravidelně také navštěvuje soukromé lekce drážďanského profesora world music Thomase Fellowa. Ve snaze o autentickou interpretaci kompozic starých mistrů hraje na kopii tzv. romantické kytary (přelom 18. a 19. století). Obě vystoupení uznávaných mladých kytaristů mohu vřele doporučit. Pavel Bartoníček, občanské sdružení Wotrubia

Filip Moravec

Matěj Žák

Koncerty v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub Neděle 8. 6. od 17 hodin Filip Moravec Neděle 22. 6. od 17 hodin Matěj Žák Sobota 12. 7. od 17 hodin Oldřich Janota a Ora pro Nobis

Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech Výstava k 90. výročí V  juniorské kategorii bude ve  hře opět narození L. Čepeláka sdružení WOTRUBIA pořáObčanské dá v  sobotu 28. června 2014 v  místní zvláštní cena, věnovaná primátorem města městské části Slaný – Otruby již 12. ročník tradičního Kulturně sportovního odpoledne v Otrubech. Na  programu bude oblíbený turnaj v  pétanque, doprovodný nohejbal a  večer bude patřit nejen oslavě konce školního roku, ale i  taneční zábavě, o  kterou se přibližně od 18.00 postará skupina KRYSTAL. K dobré pohodě a  tanci bude hrát až do  pozdních nočních hodin. Občerstvení bude zajišťovat slánská restaurace U Jožky. Zápis hráčů začne ve  13.00 a  XII. ročník TURNAJE O CENY V PÉTANQUE - memoriál Ladislava Betky – odstartuje ve 13.30 hodin. Pod vedením ředitele turnaje Svatopluka Drtiny a  jeho pomocníků budou přihlášené dvojčlenné týmy rozděleny do kategorií junioři do  10 let (zápisné 25 Kč/hráč) a  dospělí (zápisné 40 Kč/hráč). Vloni hrálo 16 týmů, junioři i dospělí shodně po 8 týmech.

Kladna ing. Danem Jiránkem – stavebnice Lego. V  loňském roce v  této kategorii zvítězil tým Bojovnice ve  složení Denisa Rybová a Stefana Pokutová, které se tak staly obhájkyněmi titulu z loňského i předloňského roku (tehdy děvčata zvítězila pod názvem Pirátky). O zvláštní cenu kladenského primátora, který si při svém nabitém programu opět našel čas i  na  návštěvu Otrub, zápasili hráči prvních dvou týmů. I zde – vloni stejně jako předloni - zvítězil tým Bojovnice, který se tak stal mezi juniory absolutním vítězem. V kategorii dospělých zvítězili (a na rok se stali i držiteli putovního poháru) Lukáš Jandelka a Tomáš Navrátil (Double team). Uvidíme, kdo zvítězí letos. Přijďte tedy poslední červnovou sobotu do Otrub. Když se vydaří počasí, určitě nebudete litovat.

VÁ Ž E N Í S L A Ň ÁC I!

Katastrofy lidského těla

Srdečně Vás zveme do nově otevřené Vzorkové prodejny úklidových pomůcek SPOKAR a úklidové chemie TATRACHEMA – FIXINELA, DIAVA, která byla přemístěna do větších prostor ve Wilsonově ulici (vedle Švadlenky). Součástí prodejny je také nabídka služeb poskytovaných společností INTERIERY SLANÝ. Rozsah nabízených služeb je velmi široký. Zejména se jedná o malířské a lakýrnické práce, prodej a montáž stínící techniky, rolet, žaluzií, koberců, pokládku koberců, lin, podlah, samolepících tapet, včetně tapet s dětskými motivy. Přijďte – určitě budete spokojeni. Otevírací doba prodejny je pondělí–pátek, od 9 do 16 hodin. www.meuslany.cz

Pavel Bartoníček, o. s. Wotrubia

Městském centru Grand 16.–22. 6. denně od 10 do 18 hodin Po 13 letech se do Čech vrací velmi úspěšná výstava – panoptikum voskových figurín lidských bytostí – anatomické anomálie, které inspirovali mnohé tvůrce filmových hororů. Na vlastní oči můžete spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima nebo několik siamských dvojčat. Ve všech případech jde o figuríny osob, které skutečně žily. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč, držitelé ZTP zdarma, školní návštěvy (min. 15 žáků) 20 Kč/osoba + doprovod zdarma.

V sobotu 14. června v 15 hodin bude zahájena výstava slavného českého grafika, kreslíře a  ilustrátora prof.  Ladislava Čepeláka (25. 6. 1924–9. 10. 2000) k jeho nedožitému výročí 90 let od narození. Čestný občan Královského města Slaného Ladislav Čepelák se narodil v  nedalekých Veltrusích. Od  r. 1954 byl aktivní ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar a v r. 1964 byl pověřen vedením grafické dílny na  Akademii výtvarných umělců v  Praze. Čepelák je dobře známý především svými přírodními motivy, kde se hlavně v 60. letech věnoval také krajině Slánska. Tato tematika bude ostatně jádrem připravované výstavy tohoto předního českého grafika, který je vedle významných národních sbírek zastoupen i v zahraničí.

O bednářství v Třebízi

V Cífkově statku čp.1 v Národopisném muzeu v  Třebízi byla otevřena nová expozice věnovaná dnes již pozapomenutému, dříve však velmi ceněnému řemeslu bednářství. Pozoruhodné předměty věnované tomuto odvětví ze sbírek Vlastivědného muzea ve  Slaném budou k  vidění až do  konce října 2014. Expozice je doplněna výstavkou o  prvcích lidové architektury od  známé regionální etnoložky PhDr. Vandy Jiřikovské, CSc. Tradiční Třebízská pouť proběhne o  víkend 7. a 8. června na návsi ve Třebízi.

| 11


KULTURA

Konference Otisk života v historických stavbách Možná máte jako čtenáři dojem, že starý dům je němý, je mrtvolou, pouhými zdmi a nemá již co říci, když jeho dávní obyvatelé jsou již mrtví. Opak je pravdou. Starý dům, jeho zdi, stropy, krovy, omítky, výmalba, okna, dveře, komíny, kamna a vše další, co v něm je, hovoří svým jazykem. Pokud se mu naučíme, promluví dům o svých obyvatelích. Touto výpovědí, vždy návodnou k  zamyšlení a  vždy poučnou se zabývají stavební historici. Výsledky svých bádání však znásobují svůj výsledek, pokud o svých poznatcích vzájemně diskutují. A k tomu slouží odborné konference. Ve dnech 17.–20. června 2014 probíhá tedy ve Slaném konference zaměřená na výsledky bádání v oboru stavebních dějin. Organizuje ji Sdružení pro stavebně historický průzkum. Spolupořadatelem je město Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném a další instituce a vysoké školy. Záštitu nad konferencí převzal

středočeský radní pro kulturu, pan Ing. Zdeněk Štefek. Tato konference je každoroční, letos se uskuteční již 13. ročník. Každým rokem se pořádá v jiném místě Čech a Moravy, letos proběhne ve Slaném. Přednášky budou probíhat v prostorách muzea – kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje. Konference je vždy tematická a  mezioborová – v předcházejících ročnících bylo tématem namátkově historické zdivo, opevnění, sakrální prostor, historické krovy, historická topeniště, historická okna, ale i způsoby dokumentace historických staveb. Ke každému tématu mají co říci stavební historici, archeologové, historici, umělečtí historici, etnografové, průzkumníci restaurátoři, ale i odborníci dalších profesí, které souvisejí s výzkumem a  dokumentací historických staveb a  života v nich. Tématem letošním je Otisk života v historických stavbách. Cílem konference je přinést kaleidoskop větších i menších, typických i nahodilých projevů života minulých generací,

který se ve stavbách odehrával a vnesl do nich svoje stopy. Své místo budou mít témata jako stopy užívání a opotřebení, historická graffiti a o čem vypovídají, stavby nedokončené kvůli přemrštěnému rozmáchlému gestu na počátku, stavby opravované v nouzových podmínkách po katastrofách, věčný a důvěrně známý rozpor mezi provizoriem a  definitivem aj. Konference je mezioborová. Pořadatelé nemíní být se svými znalostmi uzavřenou skupinou. Proto si dovolují pozvat vás, obyvatele Slaného a okolí, na veřejně přístupnou přednášku ve  středu 18. 6. v  17.30 hodin do muzejní kaple. Přednášku připravil PhDr.  Vladislav Razím na  téma Středověké hradby města Slaného. Také přednáška o  městském opevnění se zaměří na  vybrané tematické okruhy ze stavební historie této významné památky, které odpovídají náplni konference. Na problematiku městských hradeb tak budeme moci nahlédnout v netradičních, až překvapivých souvislostech. Na Vaši účast se těší pořadatelé konference.

Dva koncerty klasické hudby

Koncert pro muzeum

V

e čtvrtek 26. června (den před předáváním vysvědčení) proběhne na Masarykově náměstí ve Slaném již 3. ročník Koncertu pro muzeum, na  který je opět pro všechny volný vstup. Program akce tentokrát začne již po 15. hodině, kdy na „malé scéně“ vystoupí nejnadanější ze slánských producentů elektronické hudby a DJs sdruženými ve volném seskupení Touch the Jungle. Na  náměstí bude svou činnost prezentovat také slánské Informační centrum mládeže, úspěšně fungující při DDM Slaný. Občerstvení na akci již tradičně zajišťuje oblíbený slánský hudební bar Me Gusta. Novinkou pro Slaňáky bude představení občanského sdružení s  mezinárodní působností s názvem Kedjom-Keku, které podporuje řada známých osobností. Cílem sdružení je podpora rozvoje stejnojmenné horské oblasti na  severozápadě Kamerunu a  zároveň zachování unikátní přírodní prostředí mlžného lesa. Ten je zde po desetiletí ohrožován nepromyšlenou zemědělskou činností. Sdružení se již podařilo v  Africe postavit novou školu, má však jiné aktivity: zprostředkovává

12 |

adopce na dálku, podporuje výsadbu stromů, pořádá vzdělávací semináře, ale také nabízí exotické oděvy i svršky „z druhé ruky“. Módní přehlídku sdružení Kedjom-Keku budou moci návštěvníci akce zhlédnout od 18 hodin a samozřejmě si budou moci vybrané kousky zakoupit. Více na www.kedjom-keku.com. Akce vyvrcholí koncerty dvou dlouhodobě nejlepších mladých slánských kapel: Rastafidli Orkestra (reggae/ska/dub) a The Bladderstones (blues-rock). Devítičlenný soubor Rastafidli Orkestra vede skladatel, aranžér, klávesista a  zpěvák Martin Hora. Kapela je oblíbená pro nápadité rytmy, a uvolněnou atmosféru při koncertech s podporou velké nástrojové bohatosti (kytara, baskytara, klávesy, bicí, perkuse, saxofony, trombón, trubka). Power trio The Bladderstones spojují tři různorodé osobnosti. Služebně nejstarším členem kapely je zpěvák a baskytarista Johnny Judl, známý z různých uskupení minulosti i  současnosti. Velkou pozornost vzbuzuje kytarista Tomáš Frolík, který je považován za velký talent své generace. Celé muzikantské trio pak doplňuje nepřehlédnutelný bubeník Tomáš Náprstek.

V úterý 10. června v  19 hodin v  rámci programu Kruhu přátel hudby proběhne koncert Břevnovského chrámového sboru, který vznikl v roce 1950 po nuceném odchodu benediktinů z  Břevnova. Od  roku 1991 je sbormistrem Adolf Melichar, absolvent konzervatoře a  HAMU. Pod jeho vedením působí chrámový sbor v  Břevnově a  příležitostně i  v  dalších mimopražských kostelích. Sbor má 40 členů. Jeho produkce probíhají při všech církevních svátcích v místní bazilice sv. Markéty. V  neděli 22. 6. od  16 hodin do  Slaného po čtyřech letech opět zavítají manželé Segawovi, aby znovu vystoupili v  muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie. Výběr skladeb klasické hudby se bude pohybovat v širokém rejstříku od hudby barokní (Bach) až po impresionismus. (Debussy). Na  klavír zahraje Gen Segawa, na flétny Yoriko Kasai a Noriko Čechová. Na koncert je vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován hudebníkům.

www.meuslany.cz


SPORT

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Aktuální informace z fotbalového klubu SK Slaný

V

minulém čísle jsem vyslovil domněnku, že naše A  mužstvo začíná hrát pohledný fotbal a  soupeři se nás bojí. Po  dalších pěti mistrovských zápasech musím tak trochu přibrzdit své nadšení. Z  dalších pěti zápasů jsme získali pouze jedno vítězství, tedy 3 body, a to je na uvažovanou záchranu v  I. A  třídě sakra málo. Jasné prohry 0:3 v  Tuchlovicích a  v  Rakovníku budiž fotbalistům výstrahou. S  takto odevzdaným výkonem si již vyhlížejme soupeře v  I. B třídě. Nedá mi to se nezmínit o zápase v Rakovníku, na hřišti vedoucího mužstva soutěže. Ze začátku zápasu jsme měli tři jasné gólové šance, kdy šli hráči SK sami na bránu, poločas 0:0, v druhém poločase zase dvakrát sami na branku, Rakovník asi pod tíhou odpovědnosti za udržení náskoku na postup do krajského přeboru v  podstatě nehrál. A  jaký byl

výsledek pro SK Slaný – 0:3 po neproměnění výše uvedených šancí a  celkově nemastném neslaném výkonu, kdy všichni hráči na hřišti mlčí, nikdo nebojuje a  nikdo ani nehecuje mužstvo!!! Rakovník v  poslední části zápasu jen využil naivnosti našich obránců a odjížděli jsme v  podstatě s  debaklem. Fandové Rakovníka mi říkali: „Vy nepotřebujete body, naši vám je svým matným výkonem přímo vnucovali.“ Na omluvu výkonu v Rakovníku nemůže sloužit ani to, že chyběl hlavní hecíř a bojovník M. Rada a to, že se dva hráči ze základní sestavy zranili již v  prvním poločase. Celkově mužstvo SK zanechalo v Rakovníku jen trapný dojem. Tak snad zase něco pozitivnějšího. Béčko sehrálo hezký a  fotbalově kvalitní zápas doma se Zlonicemi, které postupují do  I. B třídy a vyhrálo 1:0. Ke kvalitě zápasu přispěl

i výborně pískající rozhodčí. Dorost po třech vítězstvích prohrál doma s  Pšovkou Mělník 3:4 po poločase 0:0. Mladší žáci A pak získali čtvrté vítězství za  sebou, tentokrát venku s mužstvem o rok mladších žáků SK Kladno (3:0), jsou na  druhém místě okresního přeboru za Slovanem Kladno. Ženy přece jenom letos již zabírají, od začátku získaly jedno vítězství, dvě remízy a pouze jednu prohru. Závěrem svého příspěvku si dovolím pozvat všechny příznivce i  s  jejich ratolestmi na  fotbalový stadion na  zápasy mládežnických mužstev, mužstev dospělých nebo mužstva žen. Snad již bude hezké počasí a návštěvu fotbalového stadionu můžete spojit se sportováním na  atletickém oválu nebo s koupáním v bazénu, a potom můžete využít i občerstvení v bufetu na hřišti. Vladimír Horálek SK Slaný

Jak si vede současné slánské rybaření Ve Slaném a v jeho okolí se nachází několik rybníků, na  kterých si lze zarybařit. Většinou se jedná o  rybaření v  rámci Českého rybářského svazu (dále jen ČRS), čili kromě rybářského lístku vydaného na  úřadu obce s  rozšířenou působností musí mít rybář ještě platnou povolenku vydanou ČRS. Největším z těchto rybníků je Velký slánský rybník, místně nazývaný také „Novas“, který vlastní město Slaný a v užívání ho má ČRS Místní organizace Slaný (dále jen MO Slaný). Rybník ve  Slaném je veden a  registrován jako revír č. 411 015. Způsob a systém výdeje povolenek v  rámci ČRS umožňuje na  Novase rybařit jak členům MO Slaný, tak i ostatním členům z jiných MO v rámci Středočeského kraje, ale i ostatních krajů v ČR. Na druhé straně členové MO Slaný mohou, pokud mají příslušnou platnou povolenku, rybařit na jiných revírech v  kraji či v  ČR. Povolenku si mohou za  příslušný poplatek zakoupit i nečleni ČRS anebo cizinci. MO Slaný kromě výkonu rybářského práva na  Novasu také hospodaří a  chová ryby na  dvou chovných rybnících nacházejících se na  katastrálních územích obcí Studeněves (Studeněvský rybník) a Řisuty (Řisutský rybník). Na  těchto dvou rybnících není tedy povolen rybolov, ale ryby zde odchované jsou z  výlovů převáženy do  Novasu (revír č. 411  015). Nejběžnějšími rybami, které lze v Novasu ulovit, jsou kapr, štika, candát, sumec, lín, amur, tolstolobik, cejn, okoun, úhoř, plotice, perlín a také jeseter, který byl v několika málo kusech vysazen do revíru pro zpestření rybolovu. MO Slaný se již několik let snaží kvalitně zarybňovat svěřený revír, a  to jak z  pohledu počtu kusů nasazovaných ryb, tak jejich velikosti. Důkazem tohoto konání jsou statistiky celkových úlovků v revíru č. 411 015 z posledních let a fota rybářů s trofejními úlovky z towww.meuslany.cz

hoto revíru. Pro ilustraci za poslední dva roky bylo v Novasu rybáři uloveno a odneseno 5,4 tun ryb, z čehož nejvíce bylo kapra, bezmála 4 tuny. U ostatních druhů ryb bylo vloni např. uloveno a  odneseno 164 ks candátů, 85 ks štik, 44 ks amura. V tabulce je uveden celkový přehled množství ryb, které rybáři ulovili a ponechali si v posledních dvou letech. Z trofejních úlovků lze uvést kapry (10–18 kg), amury (kolem 10 kg), tolstolobiky (kolem 20 kg), sumce (30–40 kg), štiky a candáty (7–8 kg) a také jesetery (8–15 kg). Na přiložených fotografiích je možné si některé z trofejních úlovků z poslední doby prohlédnout. Co se týká kvality rybaření a  pěkných zážitků u  vody, je z  dlouhodobého hlediska a také ze zkušeností nutné mít na revíru dobře nastavená pravidla rybolovu (tzv. bližší podmínky výkonu rybářského práva neboli „rybářský řád“), aby nedocházelo k nadměrnému odnášení ryb z revíru v krátkém časovém úseku a  k  odnášení pěkných trofejních ryb, zejména trofejního kapra, který je stále v rámci ČR nejhlavnější lovenou rybou. Proto má MO Slaný v popisu revíru tato pravidla upravena tak, aby toto vše bylo naplněno. Např. rybář si nemůže v týdnu ponechat více než dva kapry, kapra 65 cm a většího, amura 80 cm a  většího musí neprodleně pustit zpět do revíru, kde byl uloven. Hlavním důvodem

tohoto pouštění je fakt, že pěkná trofejní ryba nebude nenávratně z revíru odnesena, ale že i  další rybář bude mít možnost potěšit se soubojem s  touto rybou. Takže tyto ryby by již neměly končit doma na pekáči, ale pouze ve fotoaparátech šťastných rybářů. MO Slaný myslí také na slušné a šetrné zacházení s ulovenou rybou na  břehu. Rybář je tedy např. povinen mít podložku pod ryby, s  rybou se nesmí fotit vestoje (kdyby se náhodou mrskla a z výšky spadla na zem) a nesmí se v rámci udice používat pletené šňůry, které mohou rybu ošklivě zranit. V rybníku je také vymezeno hájené pásmo, kde rybáři nesmí chytat, a ryby zde mají svoji „klidovou zónu“. Všechna tato opatření jsou v  posledních letech moderním trendem v Evropě i v ČR, proto je zarážející, že mnohé jiné místní organizace ČRS tato pravidla na svých revírech nezavádějí. MO Slaný doufá, že v  tomto trendu bude moc pokračovat a že všichni rybáři jsou a budou uvědomělí a budou tato pravidla nadále respektovat. Tento systém a  pravidla umožňují rybářům chytit si a  odnést rybu k  jídlu, ale také pěkný zážitek při souboji s  trofejní rybou. Pro zájemce o rybolov a členství v MO Slaný je možno získat více informací na webových stránkách www.rybarislany.cz.

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v červnu 2014 Městská hvězdárna je v červnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. TIP NA POZOROVÁNÍ: Měsíc – lze pozorovat od 1. do 12. června. Dne 5. června nastává první čtvrt – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami. V tuto dobu na rozdíl od úplňku (3. června), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety – na  červnové večerní obloze můžeme pozorovat Saturn, který je po  opozici se Sluncem a bude viditelný po většinu noci, Mars, který bude na obloze po celou první polovinu noci, a Merkur, který spatříme počátkem měsíce večer nízko nad západním obzorem. Venuše je viditelná ráno, nízko nad východním obzorem. Seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a  Saturnu bude velmi dobře pozorovatelné ve  dnech od 7. až do 10. června v první polovině noci. Konjunkce Měsíce s Venuší nastává 24. 6. v 16 hodin. Měsíc se bude nacházet 1,9° jižně. Ve dnech 24. a 25. 6. ráno nad východním obzorem spatříme severně od Měsíce a Venuše otevřenou hvězdokupu Plejády (M45). Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Letní slunovrat nastává 21. 6. v 11 hodin 51 minut.

Výlety „Rybiček“ do hvězdárny T řída „Rybiček“ z MŠ Smečno byla v tomto roce již podruhé ve hvězdárně Slaný. Při první návštěvě jsme viděli dvě pohádky. První byla o  sluníčku a  druhá o  krejčíkovi, který nemohl ušít šaty pro měsíček na  obloze. A jak by také mohl, když měsíček je někdy kulatý a jindy hubený. Paní hvězdářka Renata Trnková je velice milá a ochotná průvodkyně a zodpověděla našim zvídavým dětem všechny otázky. Ocenila i  pozornost dětí a  jejich zájem. Ačkoli v naší třídě Rybiček jsou děti všech věkových skupin a pořady hvězdárny navštěvují z  mateřských škol hlavně předškoláci, byly naše děti ukázněné a soustředěné. Paní Trnková ukázala dětem dalekohledy v kopuli hvězdárny a  děti se mohly malým dalekohledem podívat na  město Slaný. Byl to pro ně velice zajímavý zážitek, který po  návratu do  školky nakreslily. Některé děti zaujala výstava drahých kamenů ve vstupní chodbě. Každý mohl výtvarně ztvárnit to, co se mu nejvíce líbilo. Naše další návštěva hvězdárny byla ve středu 7. 5. 2014. Navzdory deštivému počasí zvládly děti v  pláštěnkách pochod z  autobusového nádraží až do kopce ke hvězdárně bez potíží. Cestou přes náměstí jsme slyšeli hrát u  muzea hudbu, protože následující den byl státní svátek a  ve  městě se pokládaly věnce k pomníkům. Ve  hvězdárně jsme zhlédli astronomickou pohádku „Jak šla kometka do  světa“. Děti soustředěně sledovaly obrázky a  vyprávění o  hvězdách, slunci a  planetách a  bylo vidět, že se jim pohádka líbí. Potom jsme byli opět v  kopuli u  dalekohledů, ale kvůli dešti paní hvězdářka kopuli neotevřela. Nabídla dětem pohled do  nitra největšího dalekohledu, kde se mohly vidět v zrcadle. Vyzkoušela i znalosti dětí z minulého vyprávění a byla příjemně překvapena, že děti uměly správně odpo-

14 |

vídat.. Protože se blížil čas odjezdu našeho autobusu do Smečna, nezbývalo, než se rozloučit, poděkovat a těšit se na další návštěvu. Kromě vstupenek si děti nesly domů také informační tiskopis s obrázky a pořady pro děti i dospělé. Já bych ráda touto cestou poděkovala manželům Trnkovým za  zajímavé a  poučné akce pro veřejnost, protože když člověk vidí na vlastní oči, co nezná, je to lepší, než sedět u  televize. A  je škoda, pokud této možnosti lidé nevyužijí. Přeji pracovníkům slánské hvězdárny hodně spokojených návštěvníků, kteří se budou k nim rádi vracet.

POŘADY HVĚZDÁRNY V ČERVNU 2014 POŘADY PRO DĚTI čtvrtek 5. 6. v 18 hodin JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít. (20 minut)

Eva Štanclová, učitelka MŠ Smečno, třída Rybičky

POŘADY PRO DOSPĚLÉ čtvrtek 12. 6. ve 20.30 hodin PETR A PAVLA NA JAŘE Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v  tu samou dobu jako den předtím, tak mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět. (40 minut) čtvrtek 19. 6. ve 20.30 hodin PÁN PRSTENCŮ Pořad o Saturnu, nejkrásnější planetě Sluneční soustavy doplněný za jasného počasí jeho pozorováním dalekohledy. (25 minut) čtvrtek 26. 6. ve 20.30 hodin SNĚNÍ O VZNIKU VESMÍRU Nevšední zpracování věčně aktuálních otázek na téma „vznik a vývoj vesmíru“. (35 minut) www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 6, červen 2014

Budenická alej v proměnách času (II.) Letos v lednu se mně v počítači objevila tisková zpráva státního podniku Lesy České republiky – Neznámý vandal poničil les ve Šlapanicích na Kladensku – případ šetří Policie ČR, veřejnost může pomoci pachatele dopadnout – s dodatkem: prosíme o uveřejnění této informace na internetových stránkách, vývěskách a ve zpravodaji města Slaného. Obávám se však, že Lesy České republiky nemají dodnes ani potuchy o tom, že se nejednalo o obyčejný les, ale o lesík Hvězda (Sternwald) – část kulturní krajiny vysazené v baroku. Poškození majetku sice registrovali, ale o jeho rehabilitaci a údržbu se vůbec nestarali. Ale začněme konečně alejí … Kaštanová alej a Sternwald Alej byla založena v  letech 1758–1766 Janem Josefem hrabětem Kinským. Důvodem jejího vzniku byl požár zlonického zámku a  následný vynucený přesun knížecí rodiny ze Zlonic do  Budeniček. Josef Kinský uzavřel roku 1758 smlouvu s  poddaným Chládkem o  zřízení nové cesty dlouhé 1835 sáhů. Tu dokončili v  roce 1766, přičemž kaštany podél ní vysadili o tři roky později. Již tehdy považovala vrchnost alej za  zvláštní okrasu panství, neboť byla určena pouze pro její potřeby. Cestu založili tak, aby voda odtékala do  podélných příkopů, za  kterými rostl živý plot. Ten však odstranili, neboť ovce, které se okolo pásly, ztrácely kvůli této přírodní bariéře vlnu. Aby cestu nevyužíval nikdo jiný, uzavíraly komunikaci na pěti místech závory. Zpočátku nebylo nikomu dovoleno tudy jezdit, a to ani tehdy, když knížecí rodina nepobývala v  Budenicích. Veřejnou komunikací se alej stala až za  napoleonských válek. Jak vyplývá z mapových podkladů, nevedla přesně trasou původní poutní cesty ke  sv. Isidoru, ale jejím úkolem bylo propojit Budeničky a Zlonice. Sakrální moment poutního kostela sv. Isidora byl vybudováním komunikace tak trochu potlačen; společenský život vrchnosti na  budenickém zámku se tak i  tímto způsobem promítl do krajiny. V  roce 1772 byl poblíž zámku hrabětem Janem Josefem Kinským založen háj Sternwald; na starých mapách je dobře patrné, jak spletitá síť cest vytvářela při pohledu z  výšky podobu hvězdy. Takový vztah měli naši předkové ke  krajině, oni ji vkusně dotvářeli … o tom se nám může dnes jen zdát. Za tímto lesíkem byla bažantnice, ve které se pořádaly veliké hony. Návrat antiky Další proměnu aleje a jejího okolí přinesla první polovina 19. věku. Tehdy do  barokní krajiny, a  to více méně na  jediném místě na  Slánsku, vstupuje neoklasicismus – aristokratická estetika hledající krásu oproštěnou od  přezrálých „rokokových kudrlinek“. Za  kostelem sv. Isidora vystavěli v  letech 1837–1840 Kinští po  smrti knížete Rudolfa († 1836) novou rodinnou hrobku podle projektu vídeňského architekta Heinricha Kocha. Hrobka byla v poslední době několikrát poničena – nejvážnější havárií bylo stržení skleněné kopule, jejíž střepy poškodily dominantu interiéru – centrální sousoší Krista pozvedávajícího sv. Petra. Nejnutnější nákladné opravy, včetně restaurování sochy, byly posléze zajištěny ještě bývalým Okresním úřadem v Kladně. Význam památky je pro celý region www.meuslany.cz

IH jedinečný, neboť dokumentuje tehdejší znovuobjevení antického umění – potvrzení faktu, že antika již není historickou epochou jako jiné, ale je uměním nadčasovým. Při pohledu na hlavní průčelí hrobky nás upoutá dvojice klasicistních soch od Josefa Maxe. Napravo je to socha sedící ženy, alegorická postava Slávy v antickém rouchu, která drží na klíně desku cti, nebo Knihu života, do níž zapisuje jméno Rudolf – připomenutí nemalých pozemských zásluh vlastenecky smýšlejícího Rudolfa Kinského. Protější stranu doplňuje skulptura Truchlícího anděla s uhaslou pochodní a znakem Kinských. Nápis nad vchodem do hrobky – ZDE JSME, Ó PANE, OČEKÁVAJÍCE HLASU TVÉHO – byl již v roce 1840 český. Nesmírně působivý dojem dodnes vyvolává vstup do interiéru, kdy scházíme po širokém schodišti a  přibližujeme se k  výtvarné a  významové pointě pohřební svatyně – sousoší Krista pozdvihujícího sv. Petra z  vln, které je vztyčené na  oltářní menze z  černého leštěného mramoru. Jeho estetický účin během dne podtrhuje měnící se intenzita slunečního světla proudícího z  kopule. Navíc obnovený povrch soch imitující mramor vyniká nejen velice jemnou klasicistně pojatou modelací drapérie, ale i  drobnopisným pojednáním tváří a gest Krista a apoštola Petra. Dílo tak svým obsahem reaguje na pochybnosti, které na člověka ve chvílích ztráty nejbližších doléhají, a  to zpodobněním novozákonního příběhu z evangelia sv. Matouše (Mt. 14, 24-34). Na  jedné straně je to káravý pohled a  gesto Kristovo …malověrný, proč jsi pochyboval …a  na  straně druhé zoufalá snaha člověka o  záchranu, která se promítá nejen do  formálního provedení, ale i  do  jednotlivých detailů, a to včetně Petrova úzkostlivého zachycení Kristova roucha. (O jediném českém vítězi Velké národní liverpoolské Karlu Kin-

ském, který je zde také pochován, viz článek ve Slánské radnici 3/2011). Izidorek a rychlokvašky Na  závěr, snad na  veselejší notu, otevřeme publikaci Marie Školové Zlonické dětství zvědavé holky (2000, Zlonice), kterou připravil k  tisku předčasně zemřelý Ivo Markvart (* 1956, † 2005). Maruška Školová vzpomíná, „jak to slovo Izidorek neslo pro ni v každé slabice své kouzlo, krásu a  hlavně těšení se na pouť … jak Izidorek pro ni znamenalo jarní cestu nádhernou kaštanovou alejí … pole se zelenala, ptáci zpívali, kaštany tvořily temný přírodní průchod krajinou, prozařovaný svícny květů… a to již přicházeli k prvnímu poutnímu stánku. Chlapi přinášejí stoly a  lavice z neohoblovaných prken, vzniká tak „izidorská restaurace“, kde malé Marušce tatínek poroučí párek … dostala korunu na  turecký med a  Růža – dcera bratra babičky – nějaké peníze na  rychlokvašku. To byly ty velké okurky, nějak jinak naložené než normálně. O pouti také byla otevřena hrobka, kam se šlo podívat mnoho lidí … a kostelíček – Izidorek – byl při mši zcela přeplněný. Babička Marušky si utírala oči. Vzpomněla si na Choceň, to bylo také panství Kinských. V hrobce byli totiž pochováni i dva páni, které znala a vděčně na  ně vzpomínala. Maruška si koupila velký špalek tureckého medu a dala ukousnout mamince, která ho měla také ráda, ale jen ten s mandlemi.“ Zavíráme knihu Marie Školové a  vycházíme z  budenické aleje do  dnešních Zlonic, jak se vše změnilo … zůstaly jen vzpomínky a  ozvěny krásy zašlé, společenství minulých generací, ale i ty posléze umlknou, ve většině nejsou již další nositelé tradic … Ale možná je to až příliš pesimistický pohled do  budouc(Vladimír Přibyl) nosti, kdo ví.

| 15


ŠKOLY, ŠKOLKY

Jazyková výměna 31. 3.–4. 4.2 014

V

pondělí odpoledne dorazili na  týdenní pobyt do Slaného žáci 10. tříd Gymnázia Pegnitz. Očekávali je jejich partneři z kvinty, kteří je uvedli do svých rodin a po celou dobu se o ně starali. Společně jsme připravili zajímavý a pestrý program, plný kultury, sportu, zábavy a ponaučení. V  úterý jsme navštívili hrad Karlštejn a město Beroun. Po návratu do Slaného uspořádala kvinta velmi úspěšný fotbalový zápas mezi žáky obou škol. Následující den byl věnován prohlídce školy a  našeho města. Hosty z  Pegnitz přivítal v aule ředitel školy a po prohlídce gymnázia se uskutečnila zajímavá prezentace našich studentů www.laborky.cz. Žáci z  Pegnitz se

některých pokusů aktivně zúčastnili a na závěr si všichni pochutnali na  vlastnoručně vyrobené zmrzlině. Potom jsme si ukázali město a  jeho památky a  odhalili tajemství Velvarské brány. Studenti se však již těšili na výlet do Prahy; pro naše hosty byla velkým zážitkem jízda přeplněným pražským metrem a nákupy v nákupních centrech. Další den byla na  programu exkurze do  Prahy s  prohlídkou Pražského hradu a historického centra. Žáci by rádi zůstali ještě déle, ale partneři je již očekávali ve Slaném, kde měli připravený společný večer na rozloučenou. Celý týden nám přálo počasí, všichni si tuto výměnu užili, byla spousta legrace nejen při

snaze se domluvit všemi cizími jazyky. Při pátečním rozloučení jsme si slíbili, že si podobný týden užijeme v květnu v Pegnitz. Moc se těšíme na opětovné shledání a jsme velmi zvědavi, co pro nás naši partneři připraví.

Jak jsme oslavili Svátek maminek a nejen o tom z Linetky

V

MŠ Linetka v  Želevčicích se stále něco děje, a proto bychom se chtěli s  našimi čtenáři o pár událostí podělit. V  květnu jsme oslavili Svátek matek dvěma besídkami zvlášť tř.Broučků, zvlášť třída Medvídků. Děti měly připravený bohatý program, básničky i  písničky na  vděčné téma – maminka – předvedly i  několik roztomilých tanečků, zahrály na  zobcovou flétnu. Samozřejmě děti měly i  dárečky pro maminky z  kroužku keramiky, z výtvarného kroužku, přáníčka a  rozzářené oči, když viděly, jakou maminkám udělaly radost. V  dalším týdnu úspěšně proběhl,jako už tradičně každý rok Malý jarní koncert na recepci Linetu, kde děti vystoupily pro své rodiče, kteří jsou v podniku zaměstnáni.

Školka ZAHRADA zakončí školní rok oslavou

M

áme tu zase léto a s  ním konec dalšího školního roku. S  dětmi jsme se po  celý rok věnovali nejrůznějším činnostem podle našeho vzdělávacího plánu “Vesele a  barevně”. Na podzim jsme obdivovali barvy přírody a vyráběli figurky z nalezených plodů, v zimě jsme se těšili na nadílku dárečků od Mikuláše a Ježíška. Také jsme hodně malovali, hráli divadlo a starali se o ptáčky na zahradě, na jaře děti potěšil barevný týden, karneval a příprava na  Velikonoce. Po  celý rok děti pronikaly do základů angličtiny se Sovičkou, naučily se spoustu říkanek, písniček a nejrůznejších sociálních a komunikačních dovedností. Letos došlo i  na  rekonstrukci zahrádky, takže se již těšíme na teplé dny. V červnu se chystáme symbolicky uzavřít školní rok malou oslavou, při které děti dostanou své první vysvědčení, což je pro ně velikánský zážitek. Fotografie z jednotlivých akcí je možné si prohlédnout na  naší facebookové stránce. Naše nové klienty, rodiče s dětmi, bychom pak rádi

16 |

Dětský sboreček ze tř. Broučků soutěžil ve zpěvu na Ostrovském skřivánku, odkud si přinesl hezké 2. místo. V  květnu nás ještě navštívili zástupci policie z  Kladna. Velmi poutavé vyprávění děti pozvali 20. června od 9 do 12 hodin na Den otevřených dveří, kde vám školku představíme, a dokonce se zde maminkám budou zdarma věnovat kosmetické poradkyně Mary Kay, které vás buď nalíčí, nebo se postarají o vaše ruce. Naše školka bude mít otevřeno po celé letní prázdniny, takže pokud máte i  starší dítě ve  státní školce, která bude v  tomto období uzavřena, můžete klidně přijít k  nám. Volná místa na  Letní školku ještě jsou a  zároveň již probíhá přijímání děti na nový školní rok. Nabízíme volná místa pro děti již od 15 měsíců, máme otevřeno až do šesti hodin večer a  nemáme žádné prázdniny. Více informací vám poskytneme na  tel. čísle 774  410  192 nebo na www.centrumzahrada.cz. Těšíme se na vás a vaše děti. ZAHRADA - centrum osobního rozvoje Mgr. Magdalena Ranková Lukasová Třebízského 595, 274 01 Slaný tel: +420 608 662 380 email: info@centrumzahrada.cz web: www.centrumzahrada.cz http://www.facebook.com/centrum.zahrada

zaujalo a všechny se zapojily do diskuze o nástrahách, které na  nás číhají, kdybychom nebyli opatrní. Na  školní zahradě psovodi předvedli ukázku výcviku policejních psů. Děti viděly, jak se chytá pachatel, který je ozbrojený a  nebezpečný. Některé se možná trošku bály, ale poznaly, že v uniformách jsou přátelští lidé, kteří nám pomáhají. Na závěr si děti prohlédly policejní auto, vyzkoušely váhu neprůstřelné vesty a  zbraně. Tímto bychom chtěli poděkovat policistům za velmi povedenou akci. A určitě velkým přínosem byla akce Nechci kazy, kdy prevenci zubní hygieny předvedli odborníci na  slovo vzatí. Někdy příště na shledanou, děti a  učitelé z  Linetky zdraví své Mateřská škola Linetka čtenáře!

Příměstské jednodenní tábory pořádané ve spolupráci s městem Slaný

N

áš příměstský letní tábor je alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Děti stráví den plný zábavy, sportu a soutěží. Děti si vyzkouší bobokáry, nízké lanové překážky, lukostřelbu, foukačky, nafukovací skákací hrady, skupinové lyže. Společně navštívíme minigolf, dětské dopravní hřiště, in-line dráhu, atletický stadion, hasiče, letiště, muzeum. Tábory probíhají každý všední den v  termínu od 30. 6. do 25. 7. Dítě můžete přihlásit na libovolný počet dní. Cena je 300 Kč / den (cena obsahuje dopolední a odpolední svačinu, oběd, pitný režim, program, instruktory). Více informací a  přihlášky naleznete na  www.taboryslany.cz, kontaktní osoba Bc. Markéta Bosáková 725 00 62 62.

Vlastivědný kroužek Zlonicka pořádá koncert Mladé talenty Antonína Dvořáka. Koncert se koná 7. 6. 2014 v 16.0 v Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích. Těšíme se na vaši návštěvu. www.meuslany.cz


ŠKOLY, ŠKOLKY

Slánská radnice č. 6, červen 2014

S Josefem Čermákem a Milanem Kroupou nad knihou Rozlet

V

pondělí 12. května 2014 dopoledne se mohli studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve  Slaném setkat s  autorem právě vycházející knihy Rozlet, Dr.  Josefem Čermákem, Q.C. a nejen s ním, ale také s  hlavním hrdinou knihy, podnikatelem Milanem Kroupou a  s  nakladateli – PhDr.  Irenou Voštovou a  architektem Milošem Bařinkou, majiteli nakladatelství Atelier IM Luhačovice. Po  kulturním úvodu a  dvou krátkých filmech se rozhovořil Dr.  Čermák a  vyprávěl nejen o  útěku z  Československé republiky do Kanady v roce 1948, ale i o svých pocitech a  zážitcích. Studenti viděli vlastence, spisovatele, divadelního herce a  člověka mnoha dalších profesí, Josefa Čermáka, který si svojí bezprostředností, otevřeným srdcem a  lidskostí velmi rychle získal celé auditorium. Dr.  Čermák studoval na  Reálném gymnasiu Václava Beneše Třebízského ve Slaném v  letech 1935–1943 (mimo jiné je pamětníkem stěhování do  nové budovy), po  zatčení

v r. 1948 emigroval. Milan Kroupa studoval na  gymnáziu ve  Slaném (tehdy Střední všeobecně vzdělávací škole) v letech 1953–1955. Další studium mu jako synovi kapitalisty nebylo dovoleno; emigroval v roce 1966. Vyprávění obou pánů o  přechodu státní hranice, o  těžkých začátcích v  Kanadě bez znalosti jazyka, bez zázemí a bez peněz a nakonec i o mnoha milých i nepříjemných zážitcích obohatilo posluchače v mnoha směrech.

Nejvíce však asi v tom, co se dalo „vyčíst mezi řádky“ – jak může člověk bojovat za  osobní svobodu, nezávislost, co všechno dokáže překonat a  jak při tom všem může být zároveň citlivou, vděčnou a  skromnou osobností plnou pokory. V  rámci programu Dr.  Čermák předal finanční dar z  nadace, kterou zřídil ve  jménu svých rodičů. Tentokrát jej získala vynikající studentka třetího ročníku gymnázia Nikola Sedloňová. V  podobném duchu probíhalo i  odpolední setkání aktérů s  veřejností v  Kapli Zasnoubení Panny Marie, v  bývalé gymnaziální budově. Na půdě, po které kdysi kráčeli piaristé a jejich studenti, jsme zažívali obdobné úchvatné pocity a  obdivovali vitalitu všech, především pak Dr. Josefa Čermáka. Vzpomínka na společně prožitý den, bohatý na zážitky a plný krásných pocitů, zůstane v srdcích nás všech velmi dlouho. Mnoho se lze naučit při takových setkáních, stačí jen Milan Dundr naslouchat a přemýšlet.

Projekt CPTO SČK na slánském gymnáziu

V

rámci projektu Cestou přírodovědných a  technických oborů napříč Středočeským krajem byla modernizována laboratoř na  našem gymnáziu, která byla dnes slavnostně zprovozněna. oučástí projektu CPTO SČK na slánském gymnáziu je realizace několika klíčových aktivit: pravidelná výuku žáků ZŠ ze Slaného a  okolí v  prostorách gymnázia, pořádání přírodovědeckého kroužku Zkoumálek pro žáky nižšího stupně ZŠ a  také již zmíněná modernizace chemické laboratoře, ve  které probíhají ostatní aktivity. Modernizace chemické laboratoře byla zahájena výběrovým řízením na  dodavatele vybavení. Po  tomto výběrovém řízení bylo možné zahájit práce na  nové chemické laboratoři. Nejprve bylo nutné kompletně demontovat původní vybavení a  vystěhovat všechny chemikálie, toho se pod vedením pana školníka chopily Laborky.cz. V  okamžiku, kdy byla laboratoř zcela vyprázdněná, zděsili jsme se vzhledem a  stavem podlahy. Vedení školy vstoupilo do jednání s MěÚ Slaný jakožto s vlastníkem budovy, který k  tomuto problému přistoupil velmi vstřícně a  vzal rekonstrukci podlahy a stupaček technických rozvodů pod svá kří-

dla. Po dokončení těchto prací bylo možné přistoupit k  samotné rekonstrukci laboratoře. K  dnešnímu dni jsou veškeré práce jak ze strany města, tak ze strany dodavatele vybavení kompletně hotové, a tak mohlo dojít k  slavnostnímu předání nové laboratoře v  plánovaném termínu. Pozvání přijaly zástupkyně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. et Mgr.  Marcela Mertinová, vedoucí Oddělení koncepce a kontroly škol a Mgr. Soňa Háječková a Bc. Tereza Janošová, manažerky projektu. Vedení města bylo zastoupeno panem starostou Mgr.  Martinem Hrabánkem, dále se slavnostního zahájení provozu laboratoře zúčastnili ředitelé realizujících firem, vedení školy v  čele s  panem ředitelem RNDr.  Milanem Dundrem, CSc., zástupce školské rady a vedení SRPŠ. Po přivítání a projevech hostů pokřtili novou laboratoř studenti z Laborek. cz zajímavým souborem pokusů. Slavnostní raut přispěl k přátelské atmosféře a dal dostatečný prostor k podnětné diskuzi. Kromě pohledu na krásnou, barevně dokonale sladěnou laboratoř nás potěšila pochvala od projektového týmu a prohlá-

Vernisáž výtvarné výstavy

a inspirativních prací, za  které tímto všem mladým výtvarníkům děkujeme. Poděkování patří také rodičům a  pedagogům za  to, že je v  jejich výtvarném snažení podporují. Realizace této akce by také nebyla možná bez našich sponzorů, kteří poskytli finanční i hmotné ceny. Děkujeme. Hosty jsme přivítali malým kulturním vystoupením dětí. Diplomy, medaile a drobné ceny předávali vítězům zástupci města. Při příležitosti vernisáže 20. ročníku naší výstavy jsme také symbolic-

S

Ve středu 14. 5. 2014 proběhlo v MŠ Slaný Vítězná zahájení již 20. ročníku výtvarné výstavy se soutěží. Soutěže se účastní děti z různých koutů naší vlasti ve věku od 3 do 18 let. Letos děti tvořily svá díla na  téma Moje místo na  světě. Sešlo se mnoho zajímavých www.meuslany.cz

šení, že jsme jako první partner s finančním příspěvkem úspěšně zmodernizovali a  zprovoznili laboratoř, která bude jistě hojně využívána. Chceme tímto velmi poděkovat Středočeskému kraji, především panu hejtmanovi MVDr. Josefovi Řihákovi a panu náměstkovi pro školství a  sport PaedDr.  Milanovi Němcovi, MBA za podporu projektu, na jehož aktivity bychom rádi navázali i v dalším programovacím období čerpání z evropských fondů, samozřejmě za podpory našeho zřizovatele. Za realizátory projektu Pavel Rubík

kým přestřižením stuhy zahájili provoz nově vybudovaného dětského sportovního hřiště. Děti s velkým nadšením a  radostí provedly první zatěžkávací zkoušku. Na závěr nás čekalo malé pohoštění v klubovně školy a také výstava fotografíí z mateřské školy v Zimbabwe, kterou zde vybudoval Klub přátel TENGENENGE. Přítomní mohli koupí výrobku přispět na  rozvoj vzdělávání v  této oblasti. Výstava je přístupná veřejnost do 15. 6. od 7 Kolektiv MŠ Slaný Vítězná do 17 hodin.

| 17


INZERCE, ŠKOLY

Studijní cesta žáků ISŠ Slaný do Německa – Porýní

V

e dnech 6. 4.–11. 4. 2014 se konala studijní cesta 21 žáků ISŠ Slaný do kulinářsky velmi zajímavé oblasti Německa – do Porýní. Tato zahraniční studijní cesta je jednou z klíčových aktivit projektu „Vaření je hobby“, který je realizován Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy. Tento projekt si klade za cíl zkvalitnění výuky gastronomických oborů. Pro žáky oboru kuchař-číšník a  cukrář byl připraven zajímavý program, který se skládal z exkurzí do středních škol vyučujících gastronomické obory a  také z  exkurzí do  různých podniků, které se zabývají zpracováním potravin. Žáci byli ubytováni v malém, ale malebném městečku Idar-Oberstein. První den byla na  programu návštěva vinařské oblasti podél středního toku řeky Mosely, konkrétně ve  městě Bernkastel Kues. Žáci navštívili tamější školu Berufsbildene schule – BBS Bernkastel Kues. Po  přivítání zástupci školy – hlavním mistrem odborného výcviku a ředitelem – se žákům dostalo krátké informace o  tom, jak funguje vzdělávací systém v Německu, a dále informace o zdejší škole. Poté se žáci dozvěděli něco o německé kuchyni a  rozdělili se do  dvou skupin. Jedna skupina dopracovala připravovaný oběd a druhá si zkusila flambovat dezert. Následně se žáci odebrali na  návštěvu radnice do  centra města. Pan starosta tam pohovořil o  historii města a  zmínil i  místní speciality. V úterý se žáci vydali na návštěvu do města Trieru. Zde se nejprve uskutečnila návštěva školy BBS für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege - BBS EHS. Po uvítání paní zástupkyní a vedoucí odborného výcviku byli žáci obeznámeni s  obory, které se na  škole vyučují. Následně měli možnost vyzkoušet si s panem Lindtem – pedagogem-cukrářem různé fígle při zdobení dortů a  byli překvapeni jejich manuální náročností. Po skončení prohlídky školy se žáci vydali do centra města, kde navštívili místní velkou cukrárnu. Zde

viděli přípravu cukrářských výrobků, které následně mohli ochutnat. Ve středu dopoledne na žáky ISŠ Slaný čekala návštěva v místním Globusu. Při exkurzi do  gastroprovozu se seznámili s  místními produkty a doplnili si informace o vzdělávání v  gastronomii. Žáci měli možnost navštívit různá oddělení Globusu, např. oddělení ryb, masa, zeleniny. Dozvěděli se například, jak se správně připravuje chřest. Nejvíce je pochopitelně zaujal teplý úsek, kde se dozvěděli mnoho informací o přístupu firmy k čerstvosti a důrazu na lokální potraviny. Po  obědě se žáci vydali na  návštěvu technické školy Haralda Fisslera, kde na ně čekal pan starosta města Idar-Oberstein. Škola pořádá mj. rekvalifikační kurzy pro zájemce o obor kuchař. Po seznámení se školou a jejími obory se žáci převlékli do  kuchařského oděvu a začali s hromadnou přípravou vynikajícího několikachodového menu, které se později podávalo ve formě bufetu. Právě tuto praktickou aktivitu si žáci obzvláště užili. V závěrečném hodnocení škola získala nejvíce bodů. Čtvrtý den navštívili žáci firmu Fissler, která je známá výrobou kvalitních hrnců a nožů.

Její výrobky nejvyšší kvality jsou v gastronomii známým pojmem. Následoval oběd ve městě Birkenfeld v centru St. Elisabeth-Stiftung. Jde o  nadační organizaci německého červeného kříže, která pomáhá obtížně zaměstnatelným lidem, nemocným, postiženým, sociálně slabým apod. Po  obědě následovala exkurze ve  firmě Schupp Schwollen, kde se vyrábějí limonády a minerální vody. Žáci se dozvěděli, jak probíhá proces výroby a jak se testují nové příchutě. Na  rozloučenou obdrželi jako dárek výrobky od firmy. Také měli možnost ochutnat pramen železité vody, který vyvěrá nedaleko závodu. Poté následovala poslední večeře ve  formě grilovaných specialit v  hostelu Jugendherberge. Různé restaurace během pobytu žáků v  Německu projevily zájem o  brigádníky na letní prázdniny. Žáky tyto nabídky zaujaly, ale uvědomují si, že bude potřeba zapracovat na  studiu německého či anglického jazyka, což má jistě velký motivační účinek. Informace k  projektu – Taťána Jiříková, kontakt: obknymburk@gmail.com. Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 16. června 2014

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Slánská radnice č. 6, červen 2014

16. městské slavnosti (16. a 17. 5.) ve fotografiích

foto: Pavel Vychodil a Jiří Jaroch www.meuslany.cz

| 19


RED HOT CHILI PRAGUE

KLIKA

STORMESS

DVOŘAČKA (dechovka)

TŘETÍ META + LAST STATION

KRYSTAL

THE LIZARDS

PAPAJOE

BIG BAND BETA

ZRNÍ + SAXTET (Benefiční koncert pro Nadaci Mateřství) od 15.00

4. 7. 2014 pátek

11. 7. 2014 pátek

18. 7. 2014 pátek

25. 7. 2014 pátek

1. 8. 2014 pátek

8. 8. 2014 pátek

15. 8. 2014 pátek

22. 8. 2014 pátek

29. 8. 2014 pátek

7. 9. 2014 neděle

Začátek koncertů je ve 20 a konec ve 22 hodin, není-li uvedeno jinak!

ROSIE + KOZIČKY

27. 6. 2014 pátek

Masarykovo nám. ve Slaném, 27. 6.—7. 9.

2014

M E D I Á L N Í PA R T N E Ř I ČESKÝ ROZHLAS, ČESKÝ ROZHLAS ČESKÉ BUDĚJOVICE, RÁDIO PROGLAS, MEDIATEL, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA, TV NOE, LITERÁRNÍ NOVINY, ČASOPIS FOLKLOR

s podporou Středočeského kraje a pod záštitou Bc. Zdeňka Syblíka, náměstka hejtmana Středočeského kraje a Jaroslava Hložka, 1. místostarosty Královského města Slaný pořádají Českomoravský slovanský svaz, o. s., Folklorní sdružení ČR, Veleobec sdružených obcí Baráčníků a město Slaný

V RÁMCI DNE PŘÁTELSTVÍ A JEDNOTY SLOVANSKÝCH NÁRODŮ

VSTUP VOLNÝ

MATA HARI (břišní tance)

Speciál

Drahoš Daloš (fujara, Slovensko)

Host festivalu

Cimbálová muzika Martina Sochora Dětská cimbálová muzika Liša Seniorky z Bolatic Patrik a Hynek Hradečtí z Mrákova u Domažlic (zpěv a dudy) Rusínský soubor Skejušan Akademický soubor písní a tanců Jedliniok z Wroclawi Čtyřlístek z Nového Strašecí

od 14 hodin PŘEHLÍDKA FOLKLORNÍCH SOUBORŮ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ VESLANÉM

od 11 hodin KROJOVÝ PRŮVOD MĚSTEM

FOTOREPORTÁ Ž

SL AN Ý, SO BO TA 7. ČE RV NA 2014

Slánská radnice, červen 2014  

Červen 2014 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 6 ročník XVII, červen 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you