Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 3 | ročník XVII | březen 2014

Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do sedmého roku trvání

Již posedmé podpoří město Slaný opravy nemovitostí v soukromém vlastnictví dotacemi z  Fondu na  obnovu domů ve Slaném.

do Fondu k rozdělení 2 250 000 Kč, tedy stejná částka jako v loňském roce, navíc byla obnovena možnost využít dotaci kromě uličních fasád a výplní také k opravě střešní krytiny.

Fond má pomoci vlastníkům nemovitostí na celém území města zachovat stavebněhistorické i  uměleckořemeslné hodnoty, které jsou dílem našich předků a zatraktivnit území města pro hodnotný život jeho obyvatel a současně jako významné turistické destinace. Své žádosti o příspěvek na rok 2014 můžete podávat do 14. března 2014 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu ve Slaném. Formulář žádosti je k  dispozici u  paní Banertové na odboru správy majetku, na podatelně či ke stažení na webových stránkách města (www.meuslany.cz). Jako prioritní území byly pro letošní rok určeny ulice Brožovského, ulice Pražská od křižovatky s ulicí Na Vavřinci až k přejezdu a ulice Třebízského. Pro letošní rok je v  rozpočtu navrženo

Z historie fondu První myšlenky o  vytvoření tohoto fondu se objevily v roce 2007. Příprava pravidel pak zabrala takřka celý rok, nicméně vše se podařilo a na rok 2008 již byl tento dotační titul pro vlastníky nemovitostí ve městě vyhlášen. V tabulce jsou zpracovány přehledně po jednotlivých letech údaje o  počtu úspěšných žádostí, výši příspěvků města a  výši celkových nákladů použitých na  zlepšení vzhledu jednotlivých staveb a  tím potažmo i  celého města. V  případě loňského roku jsou celkové náklady oprav a  udržovacích prací a  příspěvek města pouze předpokládané, neboť k přesnému vyúčtování teprve dojde. Z čísel je vidět, že myšlenka tohoto fondu byla a  je velmi úspěšná.

Přehled využití fondu na obnovu domů


POZVÁNKY

Satelitní přenos koncertu E. Johna v mětském kině Městské kino ve Slaném zprostředkuje zájemcům ve středu 19. března 2014 od  19.30 koncert Eltona Johna THE MILLION DOLLAR PIANO přenášený z Kolosea v Caesarově paláci v Las Vegas do kin po celém světě. Satelitní přenos koncertu představuje další krok k  modernímu využívání městského kina. Nejmodernější zvuková aparatura, kterou je digitální kino vybaveno, slibuje opravdu mimořádný divácký zážitek. Jeden z  nejoceňovanějších a  nejpůsobivějších koncertů světa, který Elton odehraje, obsahuje největší hity z celé Eltonovy kariéry, včetně písní „Rocket Man“, „Tiny Dancer“,

„Saturday Night’s Alright for Fighting“, „I’m Still Standing“, „Goodbye Yellow Brick Road“, „Crocodile Rock“ či „Your Song“. Ústředním bodem celé show je piano, které dalo koncertu jméno – zázrak techniky s více než 68 LED obrazovkami z dílny společnosti Yamaha. Koncertní křídlo, jehož výroba trvala téměř čtyři roky a jež představuje výdobytek nejnovějších technologií, tvoří dokonalý vizuální doprovod k  Eltonovým nejslavnějším hitům a pomocí měnících se obrazů skvěle doplňuje písně, které si tolik oblíbili zpěvákovi fanoušci. Městské kino ve Slaném, středa 19. března v 19. 30 hodin. Délka záznamu je 1 hodina a 53 minut bez přestávky. Vstupné 250 Kč.

Francouzsko-český hudební večer k Roku české hudby ve Zlonicích Královské město Slaný, Francouzský klub Slaný a Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích vás při příležitosti Roku české hudby srdečně zvou na  francouzsko-český recitál houslové virtuózky Gaëtane Provoust, jejímž celoživotním učitelem a mistrem je legendární houslista Zino Francescatti.

Zlonice a Památník A. Dvořáka jsme jako místo koncertu nezvolili náhodou. Rok 2014 je Rokem české hudby a Antonín Dvořák je jedním z nejznáměších a nejhranějších českých skladatelů ve světě. V tomto kontextu není samozřejmě náhodný ani francozsko-český program koncertu – Ravel, Poulenc, Debussy, Dvořák – a společné vystoupení hostů z Francie s členy České filharmonie.

Památník A. Dvořáka ve Zlonicích sobota 29. března 2014 v 18 hodin

Gaëtane Prouvost v kapli Zasnoubení P. Marie ve Slaném v listopadu 2011. (foto J. Jaroch)

Koncem března přijíždí po dvou letech do  Čech francouzská virtuózka – žačka legendárního houslisty Zino Francescattiho – Gaëtane Prouvost. V  Praze povede mistrovský kurz pro studenty konzervatoře a  Akademie múzických umění a  v  sobotu 29. března 2014 přijede na  pozvání města

Slaného, Francouzského klubu ve Slaném a  zlonického Památníku Antonína Dvořáka do  Zlonic, kde s  francouzskou klavíristkou Anne Makarenko a  také se svými přáteli z  České filharmonie – Viktor Mazáček (housle) a  Jiří Poslední (viola) – vystoupí v houslovém recitálu.

DOPRAVA NA KONCERT – zájemci mohou využít námi zajištěný autobus. Odjezd v  17 hodin ze zastávky U  Váhy v  Šultysově ulici. Cena dopravy do Zlonic a zpět je 20 Kč. O  přestáce koncertu budou členové Francouzského klubu nabízet vlastnoručně připravené malé francouzské občerstvení. Vstupné na koncert je dobrovolné!

Královské město Slaný, Francouzský klub Slaný a Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích vás při příležitosti Roku české hudby srdečně zvou na francouzsko-český recitál houslové virtuózky

Gaëtane Prouvost Ravel • Debussy • Poulenc • Dvořák

Klavírní doprovod Anne Makarenko (F) spoluúčinkují členové České filharmonie Viktor Mazáček (housle) a Jiří Poslední (viola) V době, kdy způsob houslové hry uniformuje, Gaëtane Prouvost sází na hru plnou nejrůznějších zvukových barev a výrazu. To vše doplněné brilantní technikou. Odkaz mistra Francescatiho, jehož byla žačkou, se odráží v její hře osobitým kouzlem s typickým francouzským zvukem.

Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích sobota 29. března 2014 v 18 hodin

2 |

Doprava na koncert. Zájemci mohou využít námi zajištěný autobus. Odjezd v 17 hodin ze zastávky „U Váhy“ v Šultysově ulici ve Slaném. Cena dopravy do Zlonic a zpět je 20 Kč. Během přestávky koncertu budou členové Francouzského klubu Slaný posluchačům zdarma nabízet vlastnoručně připravené malé francouzské občerstvení. vstupné na koncert je dobrovolné www.kultura.slansko.cz | www.meuslany.cz www.meuslany.cz


ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Město Slaný uspělo ve výběrovém řízení na spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR

N

a základě medializace působení Agentury pro sociální začleňování (dále jen ASZ) ve sdělovacích prostředcích na jaře loňského roku, rozhodl bývalý starosta města RNDr.  Ivo Rubík v  srpnu 2013 o  zapojení do  výběrového řízení na  spolupráci v  oblasti sociálního začleňování. Koordinací tohoto pojektu pověřil místostarostu města Mgr. Martina Hrabánka. Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR rozhodla, že v roce 2014 rozšíří spolupráci o 9 měst a obcí. Jejich výběr určí Monitorovací výbor ASZ na základě zpracovaného plánu, místního šetření a  závěrečné prezentace plánu. Proto byla ihned v srpnu 2013 ustanovena pracovní skupina, která zpracovala a předložila ke schválení RM Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s Agentu-

Ochrana spotřebitele Dne 15. 1. 2014 vstoupil v platnost zákon č. 476/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Změnou zákona se reaguje na skutečnost, že zejména na  hromadně organizovaných prodejních nebo předváděcích akcí je prodáváno zboží za  použití nekalých obchodních praktik. Spotřebitelům je nuceno ke  koupi předražené zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. Následně mají senioři problémy při následné snaze vyvázat se z nevýhodné kupní smlouvy. Dalším krokem k  ochraně proti nepoctivému prodeji na hromadně organizovaných prodejních nebo předváděcích akcích byly od 15. 1. 2014 zavedeny pro prodávající, kteří v  rámci své organizované akce hodlají prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je propagovat nebo nabízet, nové povinnosti. Prodávající, který v  rámci organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je propagovat nebo nabízet, je povinen učinit oznámení vůči České obchodní inspekci nejpozději 10 pracovních dní před konáním organizované akce. Za  organizovanou akci se považuje akce určená pro omezený počet spotřebitelů, kteří na  ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k  jejich propagaci anebo k jejich nabízení, přičemž není rozhodující, zda je součástí akce též doprava osob účastnících se této akce. Oznámení, které je povinen prodávající učinit, musí zejména obsahovat: • adresu místa, kde se prodej výrobků, poskytování služeb, jejich propagace anebo jejich nabízení uskuteční www.meuslany.cz

rou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016. V  listopadu loňského roku vyslala ASZ odborné spolupracovníky k  prověření skutečnosti v  postoupených dokumentech a  k  provedení monitoringu ve  vyloučených lokalitách. Uvedený plán poté projednalo a schválilo ZM č. 21, dne 18. prosince 2013. Řešená problematika oslovila zastupitele celého politického spektra, byla jednoznačně podpořena a v diskuzi zazněly kladné ohlasy. Zastupitelé se shodli, že město nemůže zavírat oči před prohlubujícími problémy v sociální oblasti, které se stále častěji projevují v celé naší společnosti. Pro zvýšení závažnosti celé • datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu • identifikaci výrobku nebo služby, jež budou v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány • kopii pozvání k účasti na organizované akci

problematiky byli do pracovní skupiny dovoleni další dva zastupitelé. Pracovní skupina a  místostarosta města Mgr.  Martin Hrabánek připravovali průběžně další požadované dokumenty. Ve  čtvrtek 30. ledna 2014 byl místostarosta města pozván ASZ k obhajobě projektu na Úřad vlády, kde společně s  naším městem prezentovalo své plány 12 nejúspěšnějších obcí. Již v pátek 31. ledna obdrželo vedení města výsledky s vyrozuměním Úřadu vlády ČR, že bylo vybráno k  požadované spolupráci. Stávající časový horizont plánu je stanoven na tři roky s  možností dalšího prodloužení. Ve  Středočeském kraji uspěla ve  výběrovém řízení pouze dvě další města. Všichni zainteresovaní se uvědomují, že tímto úspěchem jejich práce nekončí, ale právě naopak největší díl práce je čeká. V letošním roce budou rozpracovány konkrétní projekty, se kterými se budeme ucházet o státní dotace a podporu z fondů EU. Realizace projektů by mohla být zahájena v roce 2015. Předseda komise lokálního partnerství

Prodávající je zároveň povinen v každém pozvání k  účasti na  organizovanou akci vždy prokazatelně, jasně, čitelně a  srozumitelně uvést: • adresu místa konání organizované akce, popřípadě jinou přesnou identifikaci místa konání organizované akce • datum konání organizované akce včetně jejího předpokládaného časového harmonogramu • identifikaci výrobku nebo služby, jež budou v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány • jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, která pořádá organizovanou akci, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, jde-li o právnickou osobu, a identifikační údaje jejich zástupce, je-li ustaven • pokud je prodávající osobou odlišnou od  osoby pořádající organizovanou akci, též jeho jméno, sídlo a  identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a identifikační údaje jejího zástupce, je-li ustaven V  případě, že prodávající neučiní oznámení vůči České obchodní inspekci, neoznámí přesné údaje nebo v oznámení uvede nepravdivé nebo neúplné údaje, dopustí se správního deliktu.

Igor Dvořák, DiS.

Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany.cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Březen 2014 • • • • • •

Parkovací dům Koncert švýcarského orchestru Holiday World Expediční kamera Basketbalová liga Historické okénko

Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad.

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


ZPRÁVY Z RADNICE

Město se i v letošním roce uchází o státní účelové dotace v Programu prevence kriminality 2014

L

etos to bude 15 let, kdy se město Slaný poprvé úspěšně zapojilo do Programu prevence kriminality. Loni jsme podali žádost na 4 projekty, ale republiková komise prevence kriminality (RPVK) nevybrala k  realizaci žádný z  nich. Z  roku na  rok se podmínky zpřísňují a na druhou stranu rozdělované finanční částky zmenšují. Žádost pro rok 2014 byla zpracována podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu PK v roce 2014“, které vydalo MV ČR, dále podle „Plánu PK města na léta 2012 až 2015 (schválila komise PK města a RM č. 34 v roce 2012). Komise prevence kriminality města v  lednu připravila a schválila Plán PK na rok 2014, který schválila RM č. 69. Do uvedeného programu byly zapracovány a  schváleny 3 projekty, ve třech oblastech PK (viz tabulka). Opakovaně se chceme zaměřit na  zvýšení bezpečnosti v  okolí největšího sportovního komplexu města, dále na podporu sportování děti a  mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin a  již počtvrté na  informování občanů formou Bezpečnostního rádce. Prioritou jedna je další rozšiřování městského kamerového systému a to v oblasti, kde je velký pohyb osob na různá sportoviště areálu VSH Slaný, ale i v přilehlých ulicích, v okolí blízké základní školy, restaurace a na parkovišti vozidel. Sociální projekt s prioritou dva, je zaměřen na rozšíření možnosti sportování pro vytypované děti a  mládež – nasměrovat jejich aktivitu na  nově rozvíjející se odvětví boulderingu (horolezectví na  umělé překážky), který si v současnosti získává velkou popularitu u začínajících lezců i díky své nenáročnosti na  vybavenost a  zkušenost. Tento projekt chceme propagovat pod mottem: „Stáhnout děti a mládež z ulice ke smysluplnému využití volného času.“ Bezpečnostní rádce by měl být zaměřen na  ochranu před novými trendy kriminality, u  kterých jsou nejvíce zranitelní senioři, děti a  mládež, ale

Transparentní veřejné zakázky Město Slaný jako zadavatel veřejných zakázek využívá mnoha prostředků, jak získat co nejvyšší počet nabídek s cílem úspory finančních prostředků ve  všech soutěžích, které vypisuje, ať již na dodávky, služby či stavební práce. „Profil zadavatele“ má město Slaný zřízen povinně, jelikož se jedná o nástroj, jak naplnit zákon č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách a zveřejnit tak všechny požadované dokumenty pro dosažení co nejvyšší transpa-

4 |

dává si za úkol pomoci rodičům, jak co nejlépe chránit své děti. V připravované publikaci se chceme zaměřit na tyto oblasti (měla by být distribuována jako příloha měsíčníku Slánská radnice a další výtisky přes Infocentrum, MP Slaný a Policii ČR): • pro děti a  mládež: bezpečné používání internetu (desatero bezpečného internetu) – např.: bezpečnost, komunikace, předcházení internetové šikaně, zábava – její možné zneužití; • pro rodiče: možnosti ochrany dětí před elektronickými prvky, tipy a rady jak chránit své děti před zneužitím pomocí internetu, informace z oblasti práva; doporučení, které by měl každý rodič znát; • pro seniory: zaměřit se na  varování seniorů před podvodnými praktikami podomních prodejců a předváděcími akcemi (jak nespadnout do pasti, nevěřit planým slibům, možné hrozby a rizika, pozor na finty prodejců – okrádání seniorů apod.).

v RPVK. Po  posouzení všech předaných projektů komise vybere některé z nich k realizaci. Pokud budou některé z projektů námi navržených vybrány k realizaci, po dopracování další požadované dokumentace je plánována jejich realizace: u neinvestičních projektů na červen až listopad 2014 a u investičních na srpen až listopad 2014. Ing. Ľudovít Šikorský

Příslušná dokumentace (žádost, projektová dokumentace apod.) byla zpracována a zaslána přes Krajský úřad Středočeského kraje na MV ČR v požadovaném termínu do 14. 2. 2014. K  tomu bude do  konce března 2014 zasedat „Krajská komise PK“, která podané projekty ohodnotí a  předá k  dalšímu projednání a  konečnému rozhodnutí rentnosti výběrových řízení a možnosti jejich kontroly nejen nadřízenými orgány. Do „elektronického tržiště“ se město Slaný registrovalo v  roce 2013, ačkoliv zatím nepatří mezi subjekty, které mají povinnost ho plně využívat. Soutěže přes e-tržiště přináší již samy o  sobě úsporu, protože se obejdou bez složitého papírování, obesílání dodavatelů prostřednictvím tištěné pošty apod. Vše probíhá elektronicky, včetně automatického hodnocení nabídek, takže je předem zamezeno spekulacím ohledně činnosti hodnotící komise. Jediným problémem je častá neochota dodavatelů se zde registrovat, ačkoliv je proces velmi snadný a bezplatný. Právě proto, že ne všichni dodavatelé důvěřují moderním technologiím, či se obávají slo-

žitosti celého systému, město Slaný zveřejňuje zakázky nad 150 000 Kč bez DPH na svých webových stránkách v sekci „Veřejné zakázky malého rozsahu“, kde může kdokoliv pozorovat aktuální dění. Zveřejňovány jsou aktuální výzvy a do archivu jsou pak ukládány již uskutečněné zakázky včetně konkrétních informací o  zúčastněných dodavatelích a  vítězných cenách. V  lednu 2014 bylo vypsáno šest veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. Výsledky těchto zakázek podléhají schvalovací povinnosti Rady města a  budeme vás o nich informovat v příštích číslech Slánské radnice. Ing. Tereza Loučková referent veřejných zakázek

www.meuslany.cz


ZPRÁVY Z RADNICE

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Staronová dopravní značka – IP13b

J

iž před časem byly umístěny v několika ulicích v centru dopravní značky omezující parkování na tomto místě na hodinu či na 30 minut. Značka přikazuje řidiči, aby za přední sklo umístil papírové hodiny s vyznačenou dobou příjezdu. Přiznávám, že značka moc srozumitelná není, sám jsem se musel dívat, co znamená. Denně chodím do  práce kolem gymnázia a  školní jídelny, kde taková značka je, a  nechce se mi věřit, kolik řidičů ji za sklem nemá, jezdí prostě po paměti. Každý den napočítám tak 5–8 aut, která hodiny vyznačující příjezd nemají. Značka umožňuje lidem, kteří jdou k lékaři v poliklinice, bezpečně zaparkovat na 1hodinu (i když si myslím, že hodina je málo). Navíc místa často zabírají studenti, kteří v této „těžké“ a mnohými občany kritizované době jezdí do střední školy autem (nebo je to blahobyt?) – v době prázdnin je tu volno. Doufám, že tento článek v  Radnici, která je doručovaná do každé rodiny, přispěje k nápravě a ušetří kapsu zapomnětlivých řidičů. Dr. Jiří Budka

Takto vypadá dopravní značka IP13b – parkoviště s parkovacím kotoučem.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k  individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve  kterém není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stanovená výše poplatku pro rok 2014 je 600 Kč na poplatníka a rok. Splatnost – poplatek je splatný jednorázově k 30. 6. 2014. V  měsíci červnu správce poplatku pošle upozornění na  končící splatnost poplatku emailem, všem poplatníkům, kteří o  tuto službu projeví zájem na  emailové adrese kolackovsky@meuslany.cz.

Nabídka informování emailovou poštou Informace o místním Vážení občané Slaného, vážení podnikatelé, dovolujeme si vás tímto oslovit s nabídkou možnosti vašeho informování prostřednictvím emailové pošty. Aktuální výluky v  dodávkách elektrické energie či vody nás vedou k hledání možnosti předat dodávané informace dále k vám. Distributor některého z  médií si splní svou zákonnou povinnost ohlášením výluky dodávky na  obecní úřad, popř. vylepením plakátků na  svých zařízeních. Město pak skutečně nemá možnost např. roznést toto oznámení do  poštovních schránek všem, jichž se týká. Provede tedy zveřejnění této informace na  úřední desce včetně její elektronické podoby. Nabízíme vám možnost vytvoření databáze vašich emailových ad-

res, na které by následně byly zasílány aktuální informace z městského úřadu týkající se např. výše uvedených výluk v  dodávkách médií, upozornění na  splnění poplatkových povinností (např. za komunální odpad), pozvánky na akce města. Předem upozorňujeme, že nebudeme schopni např. při výluce v dodávce vody oslovit jen ty, jichž se týká, ale zprávu pošleme prostě všem. Databáze adres bude uložena na  jednom místě úřadu a  rozesílání zpráv bude zabezpečeno proti možnému zneužití kontaktů. Prosíme všechny, kteří mají zájem o tento typ informování ze strany městského úřadu, aby nám poslali zprávu na emailovou adresu: kolackovsky@meuslany.cz Ing. Petr Kolačkovský, tajemník MěÚ

poplatku ze psů Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Slaný. • Držitel psa je povinen do  15 dnů psa osobně přihlásit správci poplatku a také do 15 dnů psa osobně nebo písemně odhlásit. • Formulář k  odhlášení naleznete na  webu města www.meuslany.cz • Splatnost místního poplatku ze psů je nejpozději do 31. 3. 2014. • Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně MěÚ složenkou na poště nebo převodem na účet.

NABÍDKA NA ODPRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ PODZEMNÍ GARÁŽE Město Slaný nabízí k odprodeji do osobního vlastnictví 6 spoluvlastnických podílů odpovídajících ideální 1/13 vzhledem k celku nemovitosti, podzemní garáže, vybudované pod pozemkovou parcelou p. č. 2307/27 o výměře 546 m2, ostatní plocha v k. ú. Slaný. Pozemková parcela p. č. 2307/27, pod kterou je podzemní garáž postavena, město Slaný k prodeji nenabízí a nebude předmětem převodu. Minimální možná nabídková cena za koupi spoluvlastnického podílu odpovídající ideální 1/13 vzhledem k celku nemovitosti je 200.000,00 Kč. www.meuslany.cz

Bližší informace podá odbor správy majetku, úsek správy majetku a bytového hospodářství Městského úřadu Slaný, Masarykovo náměstí 160, Jana Banertová, telefon: 312 511 231, 728 848 088, email: banertova@meuslany.cz.

| 5


INFORMACE, POZVÁNKY

Matka Vojtěcha Hasmandová Slánská akademie volného času

V měsíci lednu se ve  slánské nemocnici uskutečnila výstava Matka Vojtěcha Hasmandová – Služebnice Boží. Tato výjimečná žena, která by měla být v blízké době blahořečená, má vazby k  našemu městu, konkrétně k naší nemocnici. Stojí za to připomenout si její osud. Vojtěcha Hasmandová se narodila v  Huštěnovicích, okres Uherské Hradiště 25. března 1914. Při křtu dostala jméno Antonie. Do Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vstoupila ve 13 letech. K boromejkám ve Frýdlantě nad Ostravicí následovala svoji starší sestru, kam za ní přišla ještě jedna její sestra. Takže byly tři rodné sestry boromejky. Jako čekatelka navštěvovala Učitelský ústav u sv. Anny v Praze a studium ukončila maturitou. V  roce 1933 vstoupila do  noviciátu – dostala hábit a nové řeholní jméno – sestra Marie Vojtěcha. Během 2. světové války, když byly církevní školy uzavřeny a  ona nemohla učit, udělala si ošetřovatelský kurz a  pomáhala téměř tři roky až do  konce války jako ošetřovatelka v  nemocnici ve  Slaném. Zde předvedla svoji hrdinnou statečnost, když i  přes přísný zákaz politické moci se starala o  umírající německé vojáky. O  tomto období vypráví jedna ze sester: „Vzpomínám si na den osvobození od nacistů v revoluci roku 1945. Němečtí vojáci byli venku odstřelováni a  kladeni na  chirurgii na  chodbu na  zem, napůl ještě živí. Zároveň však bylo vydáno přísné nařízení, že jim nikdo nesmí ničím posloužit. Brzy jsme šly touto chodbou k obědu. Někteří k nám vztahovali ruce a volali o vodu. Bály jsme se a byly jsme celé ustrašené. Vtom šla sestra Vojtěcha. Okamžitě utíkala pro vodu a  neohroženě jim posluhovala, nebála se – a tak nám všem dala příklad pravé statečné milosrdné lásky.“ Po  ukončení války nastoupila jako učitelka v  řádové škole v  Brně Líšni, kde se stala do roku 1949 ředitelkou. V tom roce komunistický režim definitivně zrušil církevní školy. Od  roku 1950 byla jmenovaná představenou komunity sester v Prachaticích a zároveň se stala vedoucí zaopatřovacího ústavu Charity. V  dubnu 1951 byla požádána tehdejší generální představenou, zda je ochotná vzít na sebe riziko a ukrývat v komunitě mladého františkána Remigia Janču. On v dubnu 1950 unikl likvidaci mužských klášterů. Jeho utajený pobyt byl vyzrazen a 10. 9. 1952 byl celý klášter obklíčen STB. P. Remigius Janča, sestra Vojtěcha ještě s další sestrou byli zatčeni. Sestra Vojtěcha byla po roční samovazbě odsouzena v rámci monstrprocesu Jarolímek a spol. v roce 1953 na 8 roků odnětí svobody. Ve výkonu trestu byla sestra Vojtěcha známa u  svých spoluvězeňkyň především empatií, nasloucháním a  obětavou pomocí, ale i hrdinnou statečností. Bojovala za práva svá i ostatních. Po propuštění z vězení byla deset

6 |

D

ne 1. března 2014 proběhne první přednáška jarního semestru 8. ročníku Slánské akademie volného času. Do Slaného zavítá ThDr.  Mgr.  Pavel Helan, Ph.D., který působí na Univerzitě Karlově v Praze a zabývá se především dějinami Itálie a  česko-italskými vztahy v 19. a 20. století. V březnu se dále setkáme s historičkou umění Mgr. Veronikou Hulíkovou a  se známým odborníkem na ruskou kulturu PhDr. Hanušem Nyklem, Ph.D. Zváni jsou nejen stálí posluchači akademie, ale také další zájemci. PŘEDNÁŠKY V BŘEZNU

let v komunitě ve  Vidnavě. Podle svědků jí tam bylo usilováno ze strany STB o život. Sestra Vojtěcha odpustila svým nepřátelům. Nikdy nemluvila špatně o těch, kteří se k ní chovali nespravedlivě, zvláště ve vězení. Za 10 let po propuštění z vězení byla sestra Vojtěcha zvolená generální představenou. Přesto, že věděla, co to je „kriminál“, rozhodla se tajně přijímat mladé dívky, které měly zájem o  řeholní život, přestože to bylo od roku 1950 státem zakázáno. Také mnoho mladých kněží u ní nacházelo duchovní doprovázení. Jedním z nich byl znojemský kaplan a nynější biskup Vojtěch Cikrle, který započal v roce 1996 proces k jejímu blahořečení. V  roce 2004 byl proces předán do  Říma a  v  roce 2009 na  Kongregaci pro kauzy svatých byl odevzdán dokument, tzv. Positio, který na 750 stranách popisuje život Matky Vojtěchy, její ctnosti, pověst svatosti a  její smrt. Pokud odborníci při zkoumání tohoto dokumentu dojdou k  závěru, že Matka Vojtěcha prožila život ve svatosti a dosáhla heroických ctností, předloží ho ke zkoumání Svatému otci k uzavření kauzy a dostane titul ctihodná a  bude se moci Církví veřejně uctívat. Dále se připravuje další část procesu, tzv. proces nad uzdravením. Pokud bude uznáno uzdravení na její přímluvu, to znamená, že je přirozeně nevysvětlitelné, může proces Matky Vojtěchy postoupit k blahořečení. V  loňském roce jsme si 21. ledna připomněli 25 let od  její smrti. V  letošním roce 25. března oslavíme 100 let od jejího narození. Proto jsme se rozhodli pojmout celý rok jako jubilejní rok Matky Vojtěchy. V  rámci jubilejního roku vydalo Karmelitánské nakladatelství čtvrté přepracované vydání životopisu Matky Vojtěchy pod názvem „Láska smrtí nekončí.“ V nakladatelství Cesta vyšlo druhé vydání knihy od Marie Holkové Matka Vojtěcha.

• sobota 1. března ThDr., Mgr. Pavel Helan, Th.D.  / DANTE ALIGHIERI A BOŽSKÁ KOMEDIE Přednáška našeho předního odborníka, který se soustavně zabývá italskou kulturou. • sobota 22. března Mgr.  Veronika Hulíková / LUDVÍK KUBA STÁLE INSPIRATIVNÍ Přednáška historičky umění, která je kurátorkou probíhající výstavy Ludvíka Kuby v Národní galerii. • sobota 29. března PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. / NÁBOŽENSTVÍ V RUSKÉ KULTUŘE Setkání s autorem nad novou knihou. Bývalý hotel Grand ve Slaném (salónek ve druhém patře) začínáme v 9 hodin. Další informace o činnosti akademie volného času vám ráda sdělí Alena Urbanová, odbor kultury MěÚ Slaný (tel.: 312511274, e-mail: urbanova@meuslany.cz) • www.fratelli-akademieslany.blogspot.cz

HEXENŠUS Divadelní soubor Slánská scéna, o. s., zve všechny milovníky prken, která znamenají svět, na představení své úspěšné inscenace hry Johna Grahama HEXENŠUS ČTVRTEK 6. BŘEZNA 2014 V 19.30 V této bláznivé komedii o lidech, kteří se sejdou na místě, kde nikdo z nich neměl být uvidíte Míšu Chrapovou, Tomáše Votta, Fanyho, Libora Dobnera, Marka Jakeše, Vlaďku Fantovou a Nikolku Fantovou. Režie Miroslav Večerka. Vstupenky zakoupíte buď v předprodejní pokladně Městského kina, nebo v pokladně Městského divadla před představením. Srdečně zve Slánská scéna.

S. M. Alena Bártová

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Knihovna V. Štecha – březen – měsíc čtenářů PŮJČOVNA PRO DOSPĚLÉ Pamatuješ si ještě? Od 1. do 29. března 2014 – literární soutěž k 100. výročí narození českého prozaika, jednoho z  nejvýznamnějších a  nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století Bohumila Hrabala. 3. března vyhlášení a  ocenění Čtenáře roku 2013. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam četby a  ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V  závěru roku 2014 budeme oceňovat čtenářské rodiny. Hlavním kritériem bude počet přečtených knih v roce 2014. Soutěž vyhlásíme 3. 3. 2014. 22. března pořádáme pro veřejnost velkou jarní burzu knih. Vyřazené a odepsané knihy si budete moct zakoupit v  době od  9:00 do 12hodin.

STUDOVNA 4. března – Historii slánských hřbitovů a osudy slavných nebožtíků si připomeneme na vycházce s paní Milenou Zablkovou. Procházka se koná v  rámci cyklu Setkávání seniorů ve  Slaném. Sejdeme se ve  14 hodin ve studovně. 18. března – Na  kus řeči s  přáteli a  s  bábovkou, slavnostní závěr Setkávání seniorů ve Slaném. Navštívit nás přijdou členové Společnosti patriotů Slaného. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. NOVINKA! Mílí čtenáři, knihovna pro vás připravila další službu, a  to zasílání informativních SMS. Služba bude především pro ty z  vás, kteří preferují z jakéhokoliv důvodu upozor-

nění formou SMS na svůj mobil. SMS budou rozesílány na  vybrané akce knihovny a  při nečekaných událostech. Službu si můžete objednat ve všech odděleních Knihovny Václava Štecha a bude zpoplatněna dle platného ceníku knihovny. Doufáme, že i tato nová služba přispěje k vaší spokojenosti. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Od 1. do 14. března – soutěž Zvířata celého světa prověří znalosti ze zoologie. Neděle 9. března od  14.30 hodin – 4. pohádkový karneval s  knihovnou v  MC Grand. Tentokrát s  klaunem Ferdou a  jeho maskotem. Součástí programu knihovnického karnevalu bude i  vyhlášení dětského čtenáře roku 2013. 21. března – další pozvání na Čtení, hraní a  tvoření s  knihou aneb rukodělná dílna s paní Mílou Blahníkovou. Tentokrát „Quillingové odpoledne“ – tvoření z  papírových proužků. 28. března – beseda pro žáky ZŠ s  oblíbeným spisovatelem dětských knih Milošem Kratochvílem. POBOČKA NA DOLÍKÁCH 3. března – Nejlepší spisovatel – vyhlášení literární soutěže pro všechny děti, které rády čtou a  píší. Psaní bude na  téma: Můj příběh“a  vyhraje ten, jehož příběh bude opravdu ten „nej“. Malá odměna čeká ale na  všechny zúčastněné. Svá dílka můžete odevzdat nejpozději 3. dubna v Oddělení pro děti a v pobočce Na Dolíkách nebo je zasílat elektronicky na  e-mail: knihovnicek01@seznam.cz. 25. března – Zábavné odpoledne s knihovnou – pro všechny, kdo si rádi hrají a soutěží, jsme připravili množství kvízů, testů, doplňovaček a  také oblíbených stolních her. Víc se dozvíš na našem webu a plakátcích! Začínáme opět v 15.00 hodin v pobočce Na Dolíkách. 20.–31. března – Jarní květinky – dokážeš přiřadit správný název jarní květinky k  obrázku? Soutěž je pro všechny děti, které mají rády přírodu a  chtějí provětrat své vědomosti. Přijď si zasoutěžit v  otvírací hodiny oddělení.

www.meuslany.cz

| 7


OSTROV, ICM 20.–22.3. 18. KERAMICKÝ FESTIVAL a JARNÍ JARMARK WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz

BŘEZEN S OSTROVEM 7. 3. Zahájení Festivalu literatury Vyhlášení pravidel a představení Festivalu literatury 2014. Vystoupí Martin Evžen Kyšperský, čtení z blogu a vystoupení s kapelou Květy. Začátek v  19.00 v  Dividýlku v  hotelu Hejtmanský dvůr. Vstupné 120 Kč. Info: Iveta Schagererová JARNÍ PRÁZDNINY S OSTROVEM • 10. 3. – 8.45–12.00 – Bowling (200 Kč) 13.00–16.00 – Deskové hry(50 Kč) • 11. 3. – 8.30–15.00 – Muzeum strašidel a alchymie Praha (330 Kč) • 12. 3. – 8.00–12.00 – Výtvarné techniky v Ateliéru Hliněnka (80 Kč) 13.00–16.00 – Odpoledne plné her – turnaje v  playstationu 3 move a  v  šipkách, Twister, taneční koberec (50 Kč) • 13. 3. – 8.30–14.00 – Minigolf v Galerii Butovice (200 Kč) • 14. 3. – 8.30–14.00 – Návštěva Aquaparku Kladno (150 Kč) Na jednotlivé programy je nutné se přihlásit do 5. 3. Infoormace podá M. Javoříková javorikova@ostrov-svc.cz. 22. 3. Slánská cena 2014 – 6. kolo Závody s  modely sportovních vozů na  autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy od  8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová

Soutěžní přehlídka amatérských keramických výrobků. Jarní jarmark – výtvarné dílničky pro veřejnost, promítání prezentace Ostrova, vystoupení kroužku Dětská scéna vyhlášení výsledků a předání cen. Program akce na webu Ostrova. Info: Jiřka Hrnčířová

Divadlo Idiot uvádí Divadlo Idiot Ve čtvrtek 30. ledna 2014 jsme slavnostně zahájili sezónu nového divadelního souboru Idiot. Naše inscenace budou uváděny minimálně jednou měsíčně ve Slaném v prostoru Dividýlka v hotelu Hejtmanský dvůr a  srdečně vás zveme k pobytí s námi! Nejsme jen kontroverzní Náš název vzbuzuje otázky. Nejčastěji otázku „proč?“. A my jsme tomu rádi, protože jsme si dali za cíl vzbuzovat otázky i naší divadelní tvorbou. Zaručujeme se tedy, že k nám si nepřijdete pro odpovědi. Chceme vést svým divadlem společenský dialog o otázkách, které se nás dotýkají. Chceme si je klást upřímně a podrobovat tím i sami sebe zkoušce. Chceme se znejišťovat. Chceme zvídat. Náš název vychází z  postavy knížete Myškina v  románu Idiot F.M. Dostojevského, který příkladně ukazuje to, co my možná brzy zažijeme na vlastní kůži, a sice to, jak mohou být dobré úmysly a snaha o upřímnost k sobě i ke světu zaměňovány s idiocií. Nejsme jen vážní Výše zmíněné cíle vás ale nemají v hledišti našeho divadla unudit k  smrti. Slíbit můžeme i  mnoho zábavy. Navíc garantujeme, že

pokud zasednete na místo a hodně upřeně se podíváte na jeviště během právě rozehraného představení, spustí se v sedačce zabudované teleportní zařízení, které vás okamžitě přenese do předváděné paralelní divadelní reality. (Zařízení se vypíná potleskem). Nejsme jen tlučhubové O tom se můžete klidně sami přijít přesvědčit. Moc rádi vás uvidíme a  pro vás zahrajeme. Pokud vás něco v programu zaujme, rezervujte si lístek přes mail rezervace.idiot@ gmail.com, nebo si ho rovnou pořiďte začátkem dubna na recepci hotelu HD, v podniku Me Gusta nebo v  Informačním centru pro mládež ve Slaném. Těšíme se na viděnou!

26. 3. III. ročník soutěže Miss zvířátko Začátek v 15 hodin. Přihlaste do  soutěže o  ceny svého domácího mazlíčka – morče, křečka, králíka, myš, želvu, nejedovatého hada, pavouka. Podrobnosti na webu Ostrova. Přihlášky emailem na libovicka@ostrov-svc.cz, nebo osobně do 24. března. Cena: účastníci 20 Kč, diváci vstupné dobrovolné (můžete přinést pamlsek pro zvířata) Info: Petra Libovická 28. 3. Scénické čtení Divadelní soubor Listování v čele se známým hercem L. Hejlíkem uvede dramatizaci knihy Dobrý proti Severáku. Po představení je možné si podepsanou knihu zakoupit. Začátek v 18.00, Dividýlko v hotelu Hejtmanský dvůr. Vstupné 100 Kč. Info: Iveta Schagererová

8 |

michalguzi.com www.meuslany.cz


WORLDFILM

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Cestovatelský festival WorldFilm opět navštíví Slaný

C

estovatelský festival WorldFilm pořádáme už dvanáctý rok. Náplní WorldFilmu jsou cestopisné besedy, projekce a výstavy. V předchozích letech jsme například měli tu čest, že našimi přednášejícími byli Miroslav Zikmund, Miloslav Stingl, Steve Lichtag, Vladimír Remek, Jiří Kolbaba, Radek Jaroš a další. V současnosti festival probíhá v šesti městech ČR.

• Program je tvořen živými setkáními s cestovateli, besedami atd. Jde nám o  to, aby se nenabízela jen možnost vidět stejné filmy, jaké jsou i  na  ostatních akcích, ale abychom byli originální, unikátní. • Nechceme o  cestování jen mluvit, proto pořádáme i  otevřenou soutěž pro amatérské filmaře. Těm nejlepším pak pomáháme s navázáním spolupráce v České televizi – pokud mají zájem. Chceme motivovat!

pěti let může na Kubě stát. Natočeno během let 2000 až 2005 na Kubě. Ve filmu se objevují události, život a zvyklosti Kuby: • ohňostrojný svátek v městečku Remedios • potápění na Kubě • vojenské cvičení na ulicích Havany • doutníky a tabáková plantáž ve Vińáles • tanec a muzika • zasvěcení do tajemného afrokubánského náboženství Santeria • ostrov Isla de Juventud • jedno z nejpřísnějších vězení • Ernest Hemingway, koktejly a krásné ženy RUB A LÍC DOBRODRUŽNÝCH VÝPRAV Jednou z věcí, které se ve 20. a 21. století hodně změnily, je i  cestování. Jako by se země zmenšila. Zatímco Kryštofu Kolumbovi trvala pouť k Novému světu víc než dva měsíce, my se tam dokážeme dostat za  necelý den. Možná i proto mnozí říkají, že skutečné dob-

rodružství zemřelo. Ale je tomu opravdu tak? A proč po  něm řada z  nás pořád touží? Co žene ony nepokojné duše do často nehostinných končin, kde na ně číhá nejedno nebezpečí? O tom všem bude dnešní Rub a líc. Čekají vás příběhy dvou cestovatelů, kteří daleko od  domova bojovali o  holý život. Richarda Boudu a  Václava Pištoru ale nikdo neohrožoval, do  potíží se dostali sami vlastními chybami. To šéfredaktorka cestovatelského magazínu Lenka Klicperová prý jezdí do zemí zmítaných válkou, aby o dění v nich přinášela svědectví. Jak ji pohled do očí smrti změnil a proč má potřebu se do těchto oblastí vracet? Zavzpomínáme i na legendární dvojici tvořenou Miroslavem Zikmundem a Jiřím Hanzelkou. A  přidáme pár tipů na  nevšední turistické zážitky. Za  zhruba milion korun se kupříkladu můžete podívat na severní pól, za tři ponořit k vraku Titaniku.

Po dohodě s představiteli města, uvedeme letos tyto dokumenty. INGRIŠ! EDUARD INGRIŠ Životní osudy českého hudebního skladatele (mimo jiné autora písně Teskně hučí Niagara), který v roce 1947 opustil Československo a už se sem nikdy nevrátil. Pracoval jako kameraman pro Hollywood (setkal se Johnem Waynem, podílel se na  filmu Stařec a  moře, spolupracoval s  Ernestem Hemingwayem), určitý čas působil v  Limě jako šéfdirigent státní filharmonie Peru. V padesátých letech procestoval celé povodí Amazonky a  jako jeden z  prvních kameramanů natáčel mezi domorodci. Byl přítelem slavného cestovatele Thora Heyerdahla – uskutečnil dvě plavby na  balsovém voru napříč Pacifikem po  stopách expedice KON-TIKI La Kantuta 1 a La Kantuta 2, po Peru cestoval společně s dvojicí Miroslav Zikmund – Jiří Hanzelka, s nimiž se spřátelil. Během svého života pořídil unikátní filmový a dokumentační archiv, který autor a  režisér Petr Horký společně s  Miroslavem Zikmundem v  roce 2001 v  USA zabezpečili a  převezli do  Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. SLONI ŽIJÍ DO STA LET Legendární cestovatel Miroslav Zikmund se spolu se štábem České televize vrátil v  roce 2003 na Cejlon (Srí Lanku), který před třiceti lety navštívil společně s  Jiřím Hanzelkou. Ze svého několikaměsíčního pobytu tehdy přivezli nejen zajímavý filmový materiál, ale napsali také knihu Ráj bez andělů. Miroslav Zikmund se zde setkává se starými přáteli, s nimiž vzpomíná na první pobyt i Jiřího Hanzelky a porovnává, nakolik se život na tomto ostrově změnil. CUBA LIBRE Kdo neviděl, neuvěří, kdo nezažil, nepochopí! Dokument o  tom, co všechno se během www.meuslany.cz

| 9


INFOCENTRUM, POZVÁNKY

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. listopadu 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno.

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY Na měsíc březen pro vás Infocentrum ve  Slaném připravilo tyto novinky, které si můžete zakoupit v  jeho prostorách pod Velvarskou bránou. • Novou sběratelskou minci Pamětník, na které je vyražena na lícové straně radnice Slaného na  Masarykově náměstí a  na  rubu pak obrys České republiky. Mince je určena nejen pro sběratele, ale i pro všechny návštěvníky, kteří chtějí mít na  naše město hezkou památku. Cena mince je 50 Kč. • Novou publikaci týkající se regionu s  názvem Co zůstalo z vodních mlýnů – brožura o  historii a  slávě vodních mlýnů ve  Slaném a  jeho okolí a  o  kráse mlynářského řemesla. Cena publikace je 60 Kč a vydalo ji Přemyslovské střední Čechy, o. p. s. • Kalendář na rok 2014 (Kostel sv. Gotharda) je zlevněn z 99 Kč na 49 Kč. • A v neposlední řadě pro všechny milovníky procházek, výletů a  turistiky vyjde v  březnu nový leták pro Turistická sezona 2014. HOLIDAY WORLD Ve dnech od 20. do 23. února se Infocentrum města Slaný zúčastnilo jednoho z  nejznámějších veletrhů o cestovním ruchu Holiday World 2014. V  areálu pražského výstaviště mohli návštěvníci zhlédnout prezentaci Slaného na velkoplošné obrazovce, vybrat si z  bohaté nabídky informačních materiálů, drobných suvenýrů, pohledů nebo nabídky ubytovatelů z  celého slánského regionu. Velký zájem byl o  nabídku sportovních aktivit, možností aktivní dovolené, ale i  bližší poznání významných památek, či regionálních výrobků. Holiday World 2014 přinesl poměrně velkou návštěvnost a sympatickým zjištěním je i zvýšený zájem turistů o náš region. POZVÁNKA NA VÝSTAVU „ A LÉTA BĚŽÍ …“ Zdá se to teprve nedávno, ale ve  skutečnosti už uplynul nějaký ten pátek od  chvíle, kdy nově začala vznikat obrázková kronika obce Neprobylice. Nahlédnout pod pokličku, srovnat historické záběry se současností, jedinečná příležitost prohlédnout si originál Pamětní knihy i  Fotokroniky obce, můžete 20. března 2014 v 16 hodin v prostorách Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném, kdy zde proběhne vernisáž výstavy ,,A léta běží…“ Výstava potrvá do 20. dubna 2014.

10 |

Kreativní ateliér Čtyřlístek Kreativní ateliér Čtyřlístek v Dražkovické ulici 796 ve Slaném pro vás na březen připravil Jarní prázdniny v ateliéru pro děti od 7 do 15 let. Od pondělí 10. 3. do pátku 14. 3. vždy od 9 do 17 hodin. Každý den 3–4 kurzy, těšit se můžete na textilní tvorbu, kresbu, plstění, mozaiku, pletení z papíru i pedigu, drhané a korálkové náramky a další. Děti přihlášené na celý týden mají přednost a  20% slevu z  ceny. Sleva 10% pro zájemce o dva dny po sobě jdoucí. Jednotlivé dny jsou bez slevy

Přihlášky a veškeré informace u M. Blahníkové – osobně v  Ateliéru nebo na  e-mailu: ctyrlistekmb@seznam.cz

Tradiční Josefínské trhy Srdečně vás zvu na další ročník, v sobotu 22. března 2014 na Masarykově náměstí, od 9 do 17 hodin. Můžete se těšit na košíky, dřevořezbu, různou keramiku, výrobky ze skla, textilu, kraslice a mnoho jiného. Ukázky řemesel a ruční tvorby, dílny pro děti i  dospělé, malování perníčků. A jako vždy, spoustu dobrého jídla a pití. www.meuslany.cz


SPORT, POKUS O REKORD

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Rekord pro zdraví aneb Společně to překonáme Chcete se stát rekordmany a zároveň tím přispět ke zkvalitnění života člověka, který neměl to štěstí narodit se zdravý? Vše můžete spojit s akcí, která v dubnu pohltí celé město. Pořádáme Rekord pro zdraví a  chceme, aby se dobře bavila celá vaše rodina. Dáme to? V neděli 6. 4. 2014 ve  14.30 začne ve  Slaném akce zaměřená na  podporu rodinného života a  zdravého životního stylu – Rekord pro zdraví. A rekord (s krycím názvem „Kočárkiáda“), který jsme si dali za cíl překonat, spočívá ve  shromáždění co největšího počtu rodičů s kočárky během jedné hodiny na trase jedné míle. Náš počin zaznamená komisař z  agentury Dobrý den a  výsledek se zapíše do České knihy rekordů. Počítat se bude vždy jeden rodič s  jedním kočárkem, ve  kterém je dítě. Naše trasa začne na Masarykově náměstí a povede přes centrum na Háje a zpět. Každý dostane při zápisu rekordu číslo, které bude slosovatelné, díky čemuž mohou někteří dojít nečekané satisfakce v podobě kosmetiky, poukázky na manikúru nebo do kadeřnictví, poukázek na  oblečení nebo na  koupi hraček v  e-shopu. Nyní je držitelem tohoto rekordu město Olomouc s  231 kočárky. Slaný je sice podstatně menší než Olomouc, ale

věříme, že jsou si zde lidi k sobě blíž, a proto krátkou procházkou nepohrdnou o to víc, pokud je vše pro dobrou věc! Doprovodné akce a reakce Na  celý den je pro návštěvníky připraven bohatý program. Na náměstí budou probíhat výtvarné workshopy pro děti i  dospělé pod záštitou Ateliéru Hliněnka z DDM „Ostrov“. Pedagogové z „Ostrova“ zajistí také venkovní hry a soutěže a k využití bude i skákací hrad. Slánské Infocentrum uskuteční speciální edici procházek. Důležitou součástí bude také hudba a  divadlo. Pro děti budou na  náměstí dvě divadelní představení souboru Mimotaurus. A  pro všechny věkové kategorie na  náměstí zahrají dva hudebníci – Voxel a Pokáč. Nechceme, aby se v tento den kdokoli nudil. Na  všechny akce bude samozřejmě vstup zdarma. Pomozte druhým tím, že se budete dobře bavit Na  večer jsme připravili pro dospělé speciální událost. V Dividýlku zahraje divadelní soubor Idiot představení Kdo je tady autor?, a to bez nároku na honorář. Peníze, za které si koupíte lístek, poputují totiž na charitativní účely. Rozhodli jsme se ve  spolupráci s  Kolpingovou rodinou Smečno, o. s., z  výtěžku podpořit děti, které trpí spinální muskulární

atrofií a kvůli časné tracheostomii a ochabování svalů nemohou téměř vůbec komunikovat se světem, potřebují nepřetržitou péči a nedožívají se dospělosti. Za vybrané peníze koupíme například iPad s vhodným držákem jako výchovně-vzdělávací pomůcku holčičce Božence z Prahy, která trptí druhým nejtěžším stupněm této nemoci. I  vy tak můžete vyjádřit podporu rodinám, kterým se narodí těžce nemocné dítě. Stojíme o vaši podporu Celým happeningem na  náměstí nás provede moderátor Honza Lukavský z  radia Relax, takže o  akci na  tomto rádiu pravděpodobně také ještě uslyšíte. Velice si vážíme, že akci pořádanou KP DDM a  Domem dětí a mládeže „Ostrov“ zaštítí pan místostarosta Mgr. Martin Hrabánek a že se pro tuto příležitost spojilo mnoho slánských neziskových organizací, malých i významných podnikatelů, kulturních osobností a  že společně můžeme náš záměr realizovat. Cílem je se sejít, užít si den plný zábavy s  celou rodinou a  uvědomit si, že bez ní by to nešlo. Bude nám ctí, pokud se rozhodnete přijít a podpořit ty, kteří to skutečně potřebují, i samy sebe navzájem! A ten rekord? Ten společně překonáme, ne? DDM „Ostrov“ + Klub přátel DDM „Ostrov“ ve Slaném – organizátoři Rekordu pro zdraví

Příprava na jaro ve fotbalovém áčku SK Slaný Ve Slaném se v minulosti hrával vždy dobrý fotbal, mnoho let i na úrovni divize, a proto výbor SK Slaný nemohl zůstat nečinný v situaci, kdy áčko je po podzimní části I. A třídy na posledním místě. Víme, že toto nelichotivé umístění bylo způsobeno hlavně množstvím zraněných hráčů, ale přesto dojde v kádru áčka k zemětřesení. Hráči, se kterými jsme počítali jako s  výraznými posilami (Herák, Mašek, Jirmann), nesplnili svoji misi v SK Slaný. Mašek a Jirmann zůstanou v širším kádru a budou si muset místo v  základní sestavě vybojovat, s Herákem již na jaře nepočítáme. Snahou výboru pak bylo doplnit kádr kvalitními hráči. Hlavními posilami na  jarní záchranářské práce jsou Slaňák Pepa Galbavý, středopolař a střelec, hráč TJ Bohemians Praha, 32 let, 18 zápasů odehrál v Gambrinus lize a 27 zápasů v II. lize (v letech 2007 – 2009), slánský odchovanec, působil v mužstvech dospělých SK Kladno, SK Xaverov, TJ Bohemians Praha, FK Chmel Blšany, Oed/Zeillern (Rak.), naposledy Sokol Vraný, a Miroslav Rada, který začínal v Ústí n. Labem, coby dorostenec byl ve  Spartě, opět v  Ústí, znovu ve  Spartě, od roku 1997 působil v Teplicích, kde odehrál www.meuslany.cz

Josef Galbavý

Miroslav Rada

celkem 126 ligových zápasů a vstřelil v  lize 3 góly. V  létě 2003 přestoupil do  maďarského Zalaegerszégu, ale během podzimu se přesunul na  hostování do  Ústí n. L., v  létě 2004 odešel do  zahraničí. Je znám jako mimořádně důrazný a  tvrdý zadák; vynikající hlavičkář a  střelec z  dálky. K  těmto dvěma zásadním posilám ještě sestavu doplnil vynikající záložník a střelec Lukáš Stožický (poslední působení v FK Trávčice, vedoucí celku I. A  třídy v  ústeckém kraji) a  univerzál Jan Kubaška, který naposledy působil v TJ Krupka, vedoucí celku krajského přeboru v ústeckém kraji). Výbor SK Slaný si klade za cíl to, aby posílení kádru áčka nejen pomohlo SK Slaný

k udržení se v  I. A  třídě, ale chceme, aby se ve  Slaném hrál zase po  letech fotbal, který bude bavit hráče i  diváky a  na  který se budou sjíždět fandové fotbalu z  celého okolí Slaného. První náznaky zlepšení hry mužstva již trenér Martin Nový konstatuje v přípravných zápasech, kdy SK Slaný porazil postupně AFK Elites Lužec 3:2 (Lužec je na 10. místě v I. B třídě po podzimu) – Galbavý v sestavě a dával gól, následně pak FC Mělník 6:0 (Mělník je na 2. místě v I. B třídě po podzimu) – to již hráli Galbavý – 2 góly, Rada a Stožický – po 2 gólech, následně pak TJ Sokol Chyše 8:0 (Chyše je na 3. místě v I. A třídě v ústeckém kraji) – Rada a Stožický dali po 3 gólech. Zimní příprava áčka probíhá bez zdravotních komplikací, jedinou ztrátou je zatím dlouhodobé zranění Miroslava Pospíšila, nadějného odchovance Slaného a  hráče ze základního kádru, který má problémy s kolenem. Ostatní hráči včetně nových posil tvrdě trénují a připravují se na těžké záchranářské práce na jaře. Všichni věříme, že jaro se áčku SK Slaný vydaří a dočkáme se nejen bodů, ale uvidíme ve Slaném i kvalitní fotbal. Přijďte nás povzbudit, první mistrák se hraje již v sobotu 8. března od 14.30 hodin. Vladimír Horálek, člen výboru SK Slaný

| 11


MUZEUM, PAMÁTKOVÁ PÉČE

Program vlastivědného muzea na březen 2014 V

počátečních měsících roku 2014, kdy jsou muzejní expozice z  důvodů rekonstrukčních prací budovy uzavřeny, jsme připravili ve  spolupráci se slánským Gymnáziem Václava Beneše Třebízského, městem Slaným a  společností Patria druhý ročník úspěšného přednáškového cyklu Regio Slanensis. Humanitně – vzdělávací pásmo je zaměřeno převážně na  studenty gymnázia, ale přednášky v  aule gymnázia jsou zdarma otevřené i  pro veřejnost! Na  projektu dále spolupracují Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Regionální muzeum K. A. Polánka v  Žatci, Oblastní muzeum v  Lounech, Muzeum hl. m. Prahy, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů a  Ústav hudební vědy FF UK. Pásmo přednášek je zaměřeno na historii, archeologii, významné osobnosti, numismatiku, ochranu přírody, 3 D modely města a Slanensia. Cyklus našich přednášek zahájí v  pondělí 3. března v  10.50 hodin Mgr.  Miroslav

Černý: Džbán – přírodní park a jeho významy, ve středu 5. března v 9.45 hodin následuje přednáška Doc. RNDr. Lubomíra Pospíšila a  PhDr.  Jiřího Lukase: Slánský mincovní poklad z  16. století, ve  čtvrtek 6. března v  9.45 hodin přednese Mgr.  Jiří Unger: Opevnění Slaného, v pátek 7. března v 10.50 hodin uzavře první týden vzdělávacího programu PhDr.  Martin Vostřel: Spolkový život ve středočeském městě v 2. polovině 19. století.

Druhý týden zahájí po jarních prázdninách v pondělí 17. března v 9.45 hodin PhDr. Milan Bárta: Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště. V úterý 18. března v 10.50 hodin následuje přednáška Mgr.  Milana Hese, Ph.D: Slánská bohéma – kapitoly z  kulturních dějin slánské mládeže na  počátku 20. století, ve středu 19. března v 9.45 hodin Martin Šturm a  Mgr.  Jan Čečrdle: Modely a obrazy města Slaného, v pátek 21. března v 9.45 hodin ukončí průběh Regio Slanensis Doc. PhDr. Daněk, PhD a Mgr. Jan Baťa, PhD.: Barokní a renesanční překvapení ve Slaném.

Dalšími akcemi připravenými Vlastivědným muzeem pro veřejnost jsou ve středu 19. března v 19 hodin koncert Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení P. Marie v podání Doležalova kvarteta a vycházka pod názvem Slánské památky, na  kterou se zájemci sejdou před muzeem 20. března v 10.50 hodin.

Obnova krovu hřbitovního kostela sv. Jiří ve Velvarech

A

ť už přijíždíte do Velvar od Slaného, nebo od Kralup, upoutá vás dominanta kostela sv. Jiří, vyrůstající na mírném návrší nad potokem Svodnice. Byl založen spolu s  novým hřbitovem a  špitálem za  městskými hradbami při hlavní cestě směřující na  Prahu díky velkorysému nadání měšťana Jiřího Pechara. Stalo se tak v závěrečném období renesančního rozkvětu města Velvar na počátku 17. století. Pod vedením stavitele italského původu Santiniho Malvazione vznikla v  letech 1613 až 1616 jedinečná stavba odrážející jednu z podob sakrální architektury rudolfínských Čech. Nově nastoupivší barokní sloh potom doplnil interiér o vzácný mobiliář, včetně jednoho z nejstarších varhanních strojů v kraji. Kostel značné umělecké hodnoty trpěl v posledních letech stále se prohlubující agónií. Bohoslužebný provoz v něm ustal již před mnoha lety, opuštěný objekt jako mnoho jiných po  roce 1990 odolával jen stěží nejen nájezdům zlodějů, ale i filmařům při natáčení filmu Tmavomodrý svět, kteří poničili část mobiliáře – následně se museli finančně podílet na  jeho opravě. Obnova zahájená před deseti lety utonula v  problémech a  nemožnosti získat dostatečné finanční zdroje. Obrat nastal poté, co kostel získal nového vlastníka, město Velvary. Ten v roce 2012 navázal na započatou obnovu krovu a v roce 2013 přikročil k sanaci narušené neogotické sanktusové věže, jejíž stav byl kritický. Krov ve střední části byl opravován při postupném rozebírání, otesávání, vložkování, nastavování a  výměně poškozených prvků

12 |

za kopie s povrchem přizpůsobeným původním částem. Ve spojích a nastaveních byly respektovány původní detaily a kolíkování. Došlo také k  vyjmutí dodatečných vzpěrových konstrukcí z  19. století a  naopak doplnění některých prvků (prahy, podvleky), které celou konstrukci vracejí do původní renesanční podoby. Vzhledem k nutným výměnám nosné konstrukce sanktusové věže musela být nejprve pomocí jeřábu snesena její střecha a dočasně deponována na  bezpečném místě. Následně mohlo dojít k postupné výměně všech sloupů s rozpěrami usazených do nového osmibokého prahového věnce. Stabilitu věže zajišťují nově také čepované vzpěry. Po  opětovném osazení osmiboké střechy, na  jejíž vrchol se před tím vrátila pozlacená makovice s  křížem, do  které byly vloženy pamětní listiny, došlo k  opětovnému sestavení měděného oplechování lucerny včetně dekorativních chrličů a fiál. Díky zručnosti mistrů klempířů se podařilo použít z větší části původní mědě-

ný plech. Nakonec se na nové laťování vrátila původní prejzová krytina kladená do vápenné malty. Město Velvary tuto finančně velmi náročnou a  přitom málo viditelnou fázi obnovy provedlo bez jakékoli dotace pouze s  vlastními prostředky. V  průběhu prací nechalo také zpracovat podrobný stavebně historický průzkum kostela, jehož závěry byly autorem Ing.  Janem Peštou prezentovány přímo v  kostele v  rámci Dnů evropského dědictví v září 2013. V dnešní době hledání neustálých úspor, kdy vzít peníze z oblasti kultury se zdá být nejjednodušším řešením, je takový počin Bc. Marek Filipec obdivuhodným.

www.meuslany.cz


Vážení příznivci literatury, hudby a dobré zábavy, zapište si data a časy programu Fest!valu l!teratury 2014 do svých diářů a navštivte některou z akcí pro vás připravených. Vstupenky si rezervujte na michaela@icmslany. cz nebo si je pořiďte přímo v Informačním centru pro mládež v Šultysově ulici 518 každý všední den od 12 do 17 hodin. Na přání pro Vás připravíme i speciální cenově zvýhodněnou permanentku na všechny akce festivalu! Tým organizátorů FL!2014.

Slánská radnice č. 3, březen 2014

www.meuslany.cz

POZVÁNKY

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v březnu 2014 Městská hvězdárna je v březnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. Od 10. 3. do 14. 3. bude hvězdárna uzavřena. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – lze pozorovat od  4. do  15. března. Nejvhodnější pozorovací podmínky nastávají kolem 8. února, kdy je Měsíc v první čtvrti. V tuto dobu totiž povrchové útvary na Měsíci vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 16. března), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety – Jupiter můžeme v březnu pozorovat po většinu noci kromě rána, Mars naopak po celou noc kromě večera. Ve druhé polovině noci spatříme Saturn, Venuše je stále dominantou oblohy ranní. Dne 22. 3. ve 20 hodin se bude nacházet v největší západní elongaci. Seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a Saturnu budeme moci pozorovat 18. až 22. 3. ve druhé polovině noci na jihu a jihozápadě. Na jihovýchodě ráno spatříme Venuši. Konjunkce Měsíce se Saturnem nastane 21. 3. ve 4 hodiny. Měsíc se bude 1,1° jižně. Jarní rovnodennost nastává 20. 3. v 17 hodin 56 minut. V neděli 30. 3. začíná platit středoevropský letní čas (SELČ). V tento den ve 2 hodiny SEČ posuneme hodiny na 3 hodiny SELČ.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Hvězdárna pro školy

N

ávštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol od mateřských po vysoké. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na  adrese hvezdarna@volny.cz. Školní programy nabízíme ve všední dny mimo otevírací dobu, po dohodě je ale možno i jinak.

Program školní exkurze • Projekce pořadu dle vlastního výběru. V naší nabídce jsou pořady pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po dospělé. Délka pořadu je typicky 30 minut. Přehled našich pořadů naleznete na  této stránce www.hvezdarna-slany.cz/skoly.html

Pro nejmladší návštěvníky z mateřských a základních škol (tj. děti od  čtyř do  osmi roků) máme připraveny speciální pořady, které formou pohádkového vyprávění ukazují dětem základní jevy jako je střídání dne a noci, pohyb nebeských těles po obloze apod.

• Po skončení pořadu nabízíme diskusi s  astronomem nad dotazy žáků (a  samozřejmě i  učitelů). Naši lektoři mají rozsáhlé zkušenosti a  přizpůsobí svůj výklad věku a znalostem třídy. Délka diskuse je individuální a řídí se především zájmem ze strany publika.

POŘAD HVĚZDÁRNY V BŘEZNU

• Návštěva kopule spojená s pozorování oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve  dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopule s  demonstrací práce s  přístroji (demonstrace zvětšení, manipulace s dalekohledem atd.).

POŘADY PRO DĚTI čtvrtek 6. 3. v 18 hodin MĚSÍC U KREJČÍHO To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? (20 minut)

• Časově víceméně neomezená prohlídka výstavních prostor hvězdárny. Možnost nákupu publikací a suvenýrů.

POŘADY PRO DOSPĚLÉ čtvrtek 20. 3. v 18 hodin PETR A PAVLA NA JAŘE Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v tu samou dobu jako den před tím (což zcela nepochybně dělá naschvál), tak mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět. (40 minut)

Ceník vstupného pro školní exkurze Základní vstupné pro žáka 10 Kč Volné místenky pro pedagogický doprovod. Mateřské školy na každých započatých 10 žáků 1 místenka, ostatní: na každých započatých 25 žáků 1 místenka.

čtvrtek 27. 3. v 18 hodin TAJEMSTVÍ VESMÍRU Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvacetiminutový úvod, ke  kterému si můžete volně vybrat z  následujících desetiminutových

14 |

Součástí prohlídky je i pozorování dalekohledy. bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (neutronové hvězdy, černé díry, ...), kosmologie (vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozemské dalekohledy, vesmírné dalekohledy. (45 minut) DĚTSKÉ ODPOLEDNE S ASTRONOMIÍ sobota 22. 3. v 16 hodin Promítání astronomických pohádek a praktická zkušenost s  pozorováním dalekohledy. Vše přizpůsobeno věku nejmenších návštěvníků. JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i pozemští hvězdáři. Přesto, že se jedná o  pohádku, aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít. (20 minut) NA VÝLET DO VESMÍRU Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o  sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. (20 minut) www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Slánské gotické umění při pohledu z andělských kůrů Jednoho loňského srpnového dne jsme vstoupili s kolegou do kostela sv. Gotharda ve Slaném, kde nás čekalo překvapení … v kněžišti stála vysokozdvižná plošina pro restaurátora, který měl provést základní průzkum nástěnných maleb. I my jsme té možnosti bez váhání využili a vystoupali vzhůru „k nebesům“ prohlédnout si zblízka gotické malby a také ten překrásný svorník s hlavou Krista, který tak upoutal francouzského sochaře Antoina Bourdella. Malby naposledy opravil a částečně i přemaloval malíř Jan Heřman v roce 1890. A tak jsme doteky jeho štětce mohli zblízka spatřit po 120 letech. A věřte, byl to jedinečný zážitek. Na jedné straně důvěrné setkání se slánskými malbami a pak pohled dolů – lehká závrať a před námi vertikála věků, když se nám v mysli vybavil počet generací Slaňáků, které se pod klenbou vystřídaly. Vznik nástěnných maleb Přesnou dobu vzniku maleb neznáme, můžeme jen předpokládat, že se Slánští k výzdobě odhodlali v době, kdy kostel zaklenuli. Podle architektonického rozboru byla klenba vztyčena kolem roku 1460, snad v  době kdy byl hejtmanem slánského kraje Zbyněk Zajíc z  Hazmburka, nebo o  pár let později. Přesnější časové vročení zatím není po ruce. Slohový rozbor ukazuje k letům 1460 –1470. Abychom si uvědomili jejich výjimečnost, připomeňme, že další obdobná památka se zachovala pouze v kostele sv. Kateřiny ve Velvarech a pak v kostele sv. Jakuba v Srbči. Svorník a gotické malby Jakmile jsme se dostali pod klenbu, upoutal nás svorník, o  jehož monumentalitě si může zájemce učinit představu v  expozici muzea, kde je uložen jeho odlitek. Ten zmátl i  některé badatele, kteří se domnívali, že se jedná o  zbytek nějakého tympanonu gotického portálu. Tehdy si plně neuvědomili, že plocha domnělého tympanonu je základová deska odlitku. Takže se nejedná o  pozdně gotickou skulpturu „druhotně“ umístěnou v kostele, ale o dílo neznámého mistra přímo určené pro klenbu slánské „katedrály“. Pokud si představíme jednotlivá pole klenby jako jakési fazety drahokamu, uprostřed se logicky nachází svorník s  hlavou Krista … úhelný kamen stavby kostela, symbolicky i  stavby církve. V  Novém zákoně Ježíš říká svým učedníkům… „Což jste nikdy nečetli v Písmech: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a  je to podivuhodné v  našich očích?“ (Matoušovo evangelium, 21, 42). Od  tohoto kamenného svorníku se jako paprsky prostírala klenební pole s  namalovanými symboly evangelistů, kteří o  životě Ježíše a  znameních, které vykonal, podali svědectví. To vytváří základní symbolickou rovinu, kterou však časově aktualizuje malba žehnajícího Krista s  obrovským kalichem naproti svorníku. Vyobrazení Krista s  kalichem podtrhuje význam, který přikládali věřící doby husitské a pohusitské Krvi Kristově – přijímání nejsvětější svátosti oltářní pod obojí způsobou, který u nás, podle tradice, zavedl Jakoubek ze Stříbra. Jsou zde výtvarně zdůrazněna Kristova slova …Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za  mnohé na  odpuštění hříchů“. (Matoušovo evangelium 26,27-28). A  kalich se stal symwww.meuslany.cz

bolem celého husitského hnutí a byl znamením odlišnosti od  katolické církve. Sluneční paprsky obklopující Krista pak připomínají monstranci, která se nosila v čele husitských průvodů … máme tak zde „tělo“ – vlastní malba Krista – i naznačenou jeho „krev“ v kalichu; malba oslavuje eucharistického Krista, který doprovázel věřícího pozemskou poutí. Nyní se dostáváme k  malovaným symbolům evangelistů s  nápisovými páskami nesoucími jejich jména. Z  původní gotické malby se nám zachovala dvě vyobrazení – postava anděla reprezentující sv. Matouše a malba orlice – symbol evangelisty sv. Jana. Další dvě pole s vyobrazením dobytčete (znak evangelisty sv. Lukáše) a lva (evangelisty sv. Marka) byla snad již v  roce 1614 zaměněna za  postavy evangelistů. Při prohlídce evangelisty sv. Lukáše jsme na  jejich tradičním atributu – knize Písma svatého – našli záznam, že chrám byl obnoven a  nově vymalován v roce 1614 za Václava Hanžburského, který držel v té době úřad purkmistra ve Slaném. Zmíněné atributy evangelistů sv. Marka a sv. Lukáše, tzn. lva a dobytčete, nyní figury pouze „doprovázejí.“ Takže na rozdíl od symbolické středověké „mluvy“ – symbolů evangelistů s  nápisovými páskami uplatnil renesanční malíř figurální malbu. Pozoruhodné je, že snad v této době přibyly další postavy sv. Matouše a sv. Jana, a to v místech vedle Krista s kalichem. Důvodem asi bylo sjednotit podobu všech čtyř evangelistů. Ze zmíněného záznamu na knize sv. Lukáše je kromě údajů o opravě v roce 1614 uvedeno, že malby byly opět obnoveny v roce 1776, tedy v době, kdy se dokončuje zásadní barokní úprava.

rokní výraz. Snížili hlavní oltář, aby se mohlo nad ním zasadit novogotické vitrajové okno s Ukřižováním, a  do  Slaného přichází malíř Jan Heřman, jehož úkolem bylo obnovit středověkou malbu. Do  jaké míry zasáhl do  její původnosti, určí až detailní rozbor před případným restaurováním. Při prvním porovnání fotografií pořízených po  obnově v  roce 1890 se současným stavem vidíme, jak přemalba Heřmanova ustupuje, jakoby se sprášila, a objevuje se před námi původní pozoruhodně kvalitní malba, objevuje se před námi slánský středověk. Barevné snímky gotických maleb zblízka najdete na na straně 19. (Vladimír Přibyl)

Na toto centrální vyobrazení Krista se symboly evangelistů navazovaly postavy andělů se symboly Kristova umučení (tzv. arma Christi). Zachovaly se dvě pozoruhodné figury – anděl na jižní straně se sloupem, u kterého byl Ježíš před ukřižováním přivázán, a anděl na severní straně, který nese kříž s trnovou korunou. Obě nebeské bytosti, jež stojí před hvězdným nebem, představují nejpůsobivější úseky slánské nástěnné malby vůbec. Obdivujeme jejich obličeje, mimořádně krásná křídla s „pavími oky“ … máme skutečně dojem, že se dotýkáme nebe. Oprava Jana Heřmana Na  samém sklonku 19. věku se zdejšímu děkanovi Josefu Kandlerovi splnil „sen“ navrátit chrámu alespoň částečně původní středověký vzhled a  potlačit dominující ba-

Neobvyklý pohled z vrcholu oltáře do prostoru kostela a pohled shora na samotný oltář.

| 15


VOLNÝ Č AS

Vědomostní Společnost patriotů Slaného nelení soutěž o Slaném

Z

iniciativy slánské Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše a pod záštitou Společnosti patriotů Slaného (SpS) a  za  účasti místostarosty města Mgr. Martina Hrabánka se v  aule Gymnázia Václava Beneše Třebízského 6. února 2014 uskutečnil první (nebo spíše nultý) ročník vědomostní soutěže zaměřené na  významné osobnosti a  události v dějinách města, ale také na některé zajímavé okolnosti či souvislosti, a to mezi tříčlennými týmy slánských středních škol – gymnázia a obchodní akademie. Tým gymnázia vedla Mgr.  Olga Judlová a  spolu s  ní soutěžily žákyně Nikola Sedloňová a  Anna Vážná, za  obchodní akademii soutěžili Mgr.  Zdeněk Víšek a  žáci Gabriela Rutynová a Vojtěch Solař. V průběhu tří soutěžních kol a dvou meziher odpovídali členové obou týmů na otázky, které připravil regionální historik a  publicista Libor Dobner. Dvakrát během soutěže pak museli soutěžící poznat detaily slánských staveb. Přestože kolem většiny z nich procházíme denně, byly možná právě tyto otázky pro účastníky největším oříškem. (Zkuste si tipnout podle fotografií.) Průběh vědomostního klání byl po celou dobu velmi vyrovnaný, neboť znalosti všech soutěžících byly na  velmi dobré úrovni, ovšem v  závěru se štěstí přiklonilo na  stranu obchodní akademie, jejíž zástupci pak z rukou předsedy SpS Vojtěcha Kočky převzali putovní pohár pro vítěze. Všichni soutěžící rovněž obdrželi tašky s dárkovými předměty, které věnovalo Královské město Slaný. Tento ročník regionální vědomostní soutěže moderoval David Bernatský a  o  hudební doprovod se postarala skupina Salt Drummers. Kdo budou aktéři příštího ročníku, zatím nevíme, ale přípravy na něj se již nyní pomalu rozbíhají. Ing. M. Seghmannová, ředitelka OA Slaný

16 |

Z

dalipak je mezi vámi, váženými občany města Slaného někdo, kdo dosud neslyšel o spolku, který si říká „Společnost patriotů Slaného“? Osobně se domnívám, že nikoli, ale jistě dovolíte malé připomenutí našich patriotistických akcí a představ pro rok 2014. Vás, kteří patříte mezi naše sympatizanty, opět s radostí zvu na akce, jež budeme opakovat a pomalu jim přidělovat punc tradičních. Mezi nejzdařilejší jednoznačně patří březnový úklid Slánské hory, srpnový výlet do husitského města Furth im Wald, zářijové „Rýžování zlata pod Velvarkou“, nebo prosincové „Čertovské kování“. O tématu výletů do dalších husitských měst vás budu informovat později, protože nápadů je celá řada a je nutno zpracovat ty nejlepší. Dost možná nevíte, že SpS se prostřednictvím mladého architekta zúčastnila návrhové soutěže na  rekonstrukci Slaného pramene. Cíl byl neskromný – vyhrát a radovat se z tradičního symbolu města, jehož podobě by vdechla život SpS. Náš návrh obsadil krásnou bronzovou příčku a my jsme čestně uznali, že dvojice Slánských architektů si vítězství zaslouží. Snahy mít alespoň nějakou zásluhu se ovšem nevzdáváme a  zorganizujeme veřejnou sbírku na tuto rekonstrukci. V našich patriotistických srdcích dříme dokonce nápad přestěhovat Slaný pramen více historickému jádru města a udělat z něho turistickou atrakci většího rozměru než dosud. Jakýmsi přírodním symbolem našeho krásného města je Slánská hora a  na  tu zvu všechny dobrodruhy první jarní sobotu (22. 3. 2014), kdy se SpS již podruhé zapojí do akce k oživení pravěkých tradic s názvem Keltský telegraf. Keltové, k  nimž se symbolicky vracíme samotným názvem Keltský telegraf, žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou uctívali a respektovali. Naší ambicí je na jejich tradice navázat a jednou ročně, s příchodem jara a  tedy oživením přírody, vzdát předáváním světla hold Zemi a vracet se tak ke kořenům, které dnešní civilizace úspěšně opouští a  kope si tím vlastní hrob. Světlo je

i symbolem osvícení potemnělé krajiny v každém z  nás. Světelný signál přeletí z  kopce na kopec celou republiku od východu na západ a my budeme již podruhé tento přebírat z Vinařické horky a předávat do Budče. Patrioté si opravdu váží počinu města – rekonstrukce altánu v lesoparku Háje, a protože je trestuhodně nevyužíván, je otázka naší cti tuto situaci změnit. Chystáme se organizovat poslechově – taneční večery se zajímavým překvapením, které včas oznámíme a již nyní tajně doufáme ve vaši spokojenost. Vážíme si a  velmi rádi vítáme nové členy, kteří chtějí tak jako my, nejen žít ve městě, ale žít s městem Slaným. Kdo dočetl až do těchto míst, je doufám již dostatečně informován a  přesvědčen, že patrioti mají město Slaný opravdu rádi a budou aktivní i do budoucna. Celou řadu dalších informací je možno dohledat na našich webových stránkách http:// www.spslany.estranky.cz/. Martin Jirák

www.meuslany.cz


ŠKOLY, ŠKOLKY

Slánská radnice č. 3, březen 2014

Základní škola Na Hájích vkročila do své druhé stovky Zápis dětí do prvních tříd V pátek odpoledne 7. února a v sobotu dopoledne 8. února 2014 proběhl na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Po vstupu dětí do budovy školy se jich ujali žáci 9. tříd naší školy, aby jim ukrátili a zpříjemnili dobu čekání na  vlastní zápis. A  tak měly děti možnost popovídat si v pátek s Machem a Šebestovou, které v sobotu vystřídala dvojice princezna a rytíř. Některé děti pohádkové postavy poznaly a  plně jim důvěřovaly, jiné se, jak už to tak bývá, ostýchaly v pro ně cizím prostředí. Ty více komunikativní vyprávěly, jakou mají oblíbenou hračku, a dokonce mohly zašeptat své přáníčko do  „ kouzelného“ sluchátka. Jako každoročně se budoucím prvňáčkům věnovaly paní učitelky z  prvního stupně, které v klidné atmosféře prověřovaly základní dovednosti, návyky a  znalosti potřebné pro úspěšný vstup dětí do  prvního roku jejich školní docházky. Děti si ze zápisu odnesly drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci druhého stupně naší školy. Po  oba dny byla ve  škole přítomna školní psycholožka, jež doporučovala některým dětem kroužek „Maxík“. Tento kroužek bude na  naší škole pracovat po  jarních prázdninách. Jedná se stimulační program, jenž nabízí škola našim předškolákům a dětem s odkladem školní docházky pro úspěšný start ve škole. Popřejme tedy našim budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole dařilo.

Pamatuj! V pátek 7. března 2014 se v  přízemním sále Vlastivědného muzea ve Slaném uskuteční v  17 hodin happening, při němž si připomeneme 70. výročí největší novodobé masové vraždy českých občanů, kteří byli shodou okolností Židé. Na večeru se bude podílet mládež, pátrající po  zmizelých sousedech, Husitský pěvecký sbor a  hudebníci a  zpěváci ze slánské ZUŠ. Během večera, který moderuje Doc. Zuzana Jurková, PhD., uslyšíme i  ukázky ze slavné terezínské dětské opery Hanse Krásy Brundibár. Přijďte vzpomenout s námi. Pořádá Církev československá husitská Slaný.

Dětská terezínská opera H. Krásy Brundibár. www.meuslany.cz

Dospívání a jeho taje zastihly celý druhý stupeň Tedy ne v  pravém slova smyslu, ale prostřednictvím série přednášek s besedami. Ty se uskutečnily v měsíci lednu a únoru. Škola pro žáky a  žákyně šestých až devátých tříd připravila tento zajímavý preventivní program ve  spolupráci s  agenturou MP promotion, s. r. o. Přednášky byly velmi zajímavé

a podnětné. Nejen, že se žáci dozvěděli mnoho nového o  svém pohlavním dospívání, ale také o různých rizicích a problémech tohoto období. Osobní hygiena, sebepojetí, rozdíly mezi chlapci a  dívkami, ale i  počínající pohlavní život bez rizika – to jsou jen střípky ze zajímavého programu pro dívky a  chlapce. Paní lektorka velmi zajímavě a  hlavně takticky a  vkusně hovořila o  problematice dospívání, využila moderní techniku ve  škole – interaktivní tabuli a promítací plátno. Většina žáků poslouchala pozorně a  zapojila se i do besedy s paní lektorkou. Některé otázky byly zajímavé, některé trochu „košilaté“, jak už to tak někdy bývá. Jedním z  témat byla bulimie a  mentální anorexie, které jsou častým úskalím dospívání dívek, kdy mnohdy netaktická poznámka od spolužáků či někoho z rodiny může roztočit kolotoč poruch přijímání potravy a může vést až ke smrti dívky. Lidé kolem dospívajících dívek by měli být velmi taktní a opatrní ve svých projevech na téma „štíhlosti“. Dívky, ale nejen ty, by se měly učit mít se rády takové, jaké jsou, hledat hodnoty jinde než v dokonalém těle, nacházet vhodné koníčky a  zájmy, které by je vhodně formovaly a naučily je vážit si sebe i druhých. Tato série přednášek byla myslím pro naše žáky pomyslným klíčem od  dveří do  dospělosti, do období krásného dospívání a do života zdravých a sebevědomých lidí.

Brzy budu školákem – zápisy do škol jsou tady

O

bdobí zápisů dětí do základních škol je tady. První velká zkouška pro malé předškoláky. Z MŠ Vítězná 1578 tuto významnou událost netrpělivě očekávalo přes sedmdesát dětí. A  protože se říká těžko na  cvičišti, lehko na  bojišti vydali jsme se s  dětmi přímo na  místo činu. Navštívili jsme všechny základní školy ve  Slaném. Přivítaly nás milé paní učitelky a děti s nadšením ukazovaly, co všechno se za první pololetí naučily. A opravdu se bylo na  co dívat. Bylo hezké vidět, jak velký pokrok naši loňští předškoláci udělali. Ale ani my jsme se nenechali zahanbit. Zazpívali jsme, přednesli básničky, zkusili jsme si psaní i počítání a dokonce také práci na interaktivní tabuli. A především děti zjistily, že se nemusí školy obávat. Čekají je sice nové povinnosti, větší odpovědnost a  samostatnost, ale také noví kamarádi, hezké prostředí, herny, tělocvičny a mnoho zajímavých zážitků. K  zápisu tedy děti přicházely s  odvahou a odhodláním. Někdy se menší obavy zračily spíše ve tvářích rodičů. A  jaké nakonec byly zážitky ze zápisu do ZŠ? V pondělí měli děti i rodiče spokojené úsměvy na  tvářích(snad jim vydrží po  celou dobu školní docházky) a mnoho veskrze příjemných zážitků. Chvílemi jen velké množství lidí a  delší čekání někdy komplikovalo

průběh zápisu. Děkujeme všem základním školám za vstřícnost i milé přijetí. Těšíme se na  další spolupráci. Budoucím prvňáčkům přejeme dobrý školní start a  mnoho nových poznatků. Za kolektiv MŠ Slaný Vítězná M. Kratochvílová

Děti z MŠ U Divadla zvou na výstavu MŠ Slaný, Vítězná 1578, (MŠ U Divadla) vás zve na výstavu kreseb malých výtvarníků s názvem Nemluv o tom, namaluj to. Motto: „Není to jedno, jakou stopu tu zanechám. Zda stopu, která na podlaze utírá se, a nebo stopu, která trvá v čase a v duši něčí otiskla se.“ (Hana Švejdová) Výstava se koná v galerii Trouba od 24. do 28. 3. 2014. V těchto dnech v době od 13 do 16 hodin bude přístupná široké veřejnosti. Srdečně zve realizační tým Alice Rezková-Šafaříková a Eva Červenková

| 17


INZERCE

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 18 o velikosti 3 + 1 v 7. nadzemním domu č. p.280 v  ulici Cyrila Boudy ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 78,76 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 108,32 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 2. Byt č. 6 o  velikosti 3+1 ve  3. nadzemním podlaží domu č. p.  99 v  ulici Dr.  E. Beneše ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 119,48 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, t j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 3. Byt č. 8 o velikosti 3 + 1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p.  1425 v  Arbesově ulici ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 79,10 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z  kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 306,71 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 4. Byt č. 7 o velikosti 3 + 1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p.  1420 v  ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 75,97 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému

bude započítána platba za základní vybavení bytu ve  výši 239,48 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 5. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p.  1422 v  ulici Jana Želivského ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 79,28 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na  dobu určitou, tj. na  dobu dvou let s  následným prodlužováním. Nájemné za  1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve  výši 68,41 Kč měsíčně. K  základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 45,00 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 6. Byt č. 3 o velikosti 3 + 1 ve 2. nadzemním podlaží domu č. p.  1428 v  ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném má celkovou podlahovou plochu 79,15 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z  kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na  dobu určitou, tj. na  dobu dvou let s  následným prodlužováním. Nájemné za  1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve  výši 68,41 Kč měsíčně. K  základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 45,00 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 7. Byt č. 5 o velikosti 3 + 1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p.  1430 v  ulici Jiřího z  Poděbrad ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 77,49 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z  kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 113,51 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 8. Byt č. 1 o velikosti 3 + 1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1454 v Plynárenské ulici ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 80,32 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s násled-

ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 130,89 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 9. Byt č. 1 o velikosti 3 + 1 v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 1455 v Plynárenské ulici ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 80,41 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu ve výši 67,77 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení všech bytů svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849,00 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v přízemí domu číslo popisné  173 v  ulici Na  Sadech ve  Slaném o celkové výměře 58,44 m2. 3. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. 4. Nebytový prostor (1 kancelář) ve 2. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 25,84 m2. PRONÁJEM NEMOVITOSTI 1. Část pozemkové parcely p.  č. 1842/1 o výměře cca 2 000 m2 ostatní plocha (vnitřní plocha náměstí) v k. ú. Slaný za účelem konání pravidelných farmářských trhů v roce 2014. Farmářské trhy nesmí narušit již pravidelné konání čtvrteční trhů. Bližší informace je možno získat na  úřední desce městského úřadu nebo na  internetových stránkách www.meuslany.cz v  sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, telefon 312 511 231. Odbor správy majetku

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 13. března 2014

18 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 3, březen 2014

FOTOGALERIE

Nástropní gotické malby v chrámu sv. Gotharda zblízka ... Fotografie Vladimíra Přibyla a Marka Filipce k článku na straně 15 o nástropních malbách v kostele sv. Gotharda.

www.meuslany.cz

| 19


. bř ez na FOTOREPORTÁ Žodho

n i d

PŘEDTANČENÍ

Taneční škola PAVLA HORÁKA

s ob

ot a

K TANCI A POSLECHU HRAJE

Taneční orchestr B-BAND M. Dvořáka a Cimbálová muzika A. Vrábela

NAVÍC VYSTOUPÍ Straškovské mažoretky

HOST VEČERA

HANKA KŘÍŽKOVÁ

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ PLES MODERUJE SIMONA KLÍMOVÁ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 10. ÚNORA 2014 V 16 HODIN V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO KINA (Masarykovo nám. 159, telefon 312 522 608) POKLADNA JE OTEVŘENA KAŽDÝ DEN OD 16 DO 20 HODIN

Slánská radnice, březen 2014  

Březen 2014 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 3 ročník XVII, březen 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you