Page 1

Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 2 | ročník XVII | únor 2014

Slaný zná své nejúspěšnější sportovce roku 2013

Zahájení slavnostního vyhlášení místostarostou města Martinem Hrabánkem.

Zleva: manažer projektu Roman Šimon, místostarosta Slaného Martin Hrabánek, Petra Rouhová (3. místo), Roman Čejka (2.místo), vítěz kategorie jednotlivců – dospělí Milan Silný, šéfredaktor Kladenského deníku Robert Božovský. (fotografie: Kateřina Husárová)

Zaplněný sál MC Grand se velmi dobře bavil a s napětím očekával výsledky.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu nad 90 dní, fyzická osoba, která má ve  vlastnictví stavbu sloužící k  individuální rekreaci, fyzická osoba, která je vlastníkem bytu nebo domu, ve  kterém není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Stanovená výše poplatku pro rok 2014 je 600 Kč na poplatníka a rok. Splatnost – poplatek je splatný jednorázově k 30. 6. 2014. V  měsíci červnu správce poplatku pošle upozornění na  končící splatnost poplatku emailem, všem poplatníkům, kteří o  tuto službu projeví zájem na  emailové adrese kolackovsky@meuslany.cz.

Ve čtvrtek 9. ledna 2014 se uskutečnilo v Městském centru Grand slavnostní vyhodnocení sportovní ankety Nejúspěšnější sportovec města za rok 2013.

Jednotlivci– junioři 1. Eduard Krčmář (plochá dráha) 2. Patricie Klapalová (karate) 3. Stanislav Kučera (stolní tenis)

Město Slaný, Kladenský deník a agentura ČOK CZ připravily již podruhé nejen pro sportovní příznivce nabitý program. Nechyběla v něm, kromě vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií, ani exhibice Fitness clubu Slaný, jehož trenérkou je mistryně světa v aerobicu Andrea Kinzlová. Zcela zaplněný sál také mohl zhlédnout hudební vystoupení zpěvačky Michaely Noskové nebo Mariána Vojtka, nejznámějších představitelů současných českých muzikálů. Celým večerem diváky provázel známý sportovní komentátor televizní stanice Eurosport Ondřej Krátoška. Jelikož byl loňský rok nabitý nejrůznějšími sportovními událostmi, při nichž slánští sportovci zaznamenali nejednoho významného úspěchu, bylo rozhodování velice obtížné a konečné výsledky velmi těsné.

Kolektivy – dospělí 1. AK Slaný (plochá dráha) 2. Radioklub (radioamatérský sport) 3. TJ Sokol Slaný (nohejbal)

Na základě nominací, které zasílali zástupci jednotlivých oddílů, sportovci a  veřejnost, určila komise složená ze zástupců vedení města Slaného, Kladenského deníku a pořádající agentury toto pořadí: Jednotlivci – dospělí 1. Milan Silný (cyklistika) 2. Roman Čejka (plochá dráha) 3. Petra Rouhová (střelba)

Kolektivy – junioři 1. Dancers club Slaný (sportovní tanec) 2. ŠSK Slaný (basketbal) 3. Fitness klub aerobiku Slaný (sport. aerobik) Trenéři 1. Miroslav Rosůlek (plochá dráha) 2. Vladěna Ranecká (tanec) 3. Jiří Jurišta (basketbal) Síň slávy Emil Zábranský (orientační běh) Hvězda Deníku Hana Horálková (plavání, cyklistika) Smyslem ankety nebylo „pouhé“ ocenění nejlepších, ale zejména prezentace sportovní činnosti a poděkování všem, kteří se na sportování ve Slaném podílejí. Věřím, že i v příštím roce si anketa opět získá oblibu široké veřejnosti a stane se tradičním svátkem sportu v našem městě. Přehled všech nominovaných sportovců najdete na straně 11. Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta


FOTOREPORTÁ Ž, INFORMACE

Nejúspěšnější sportovci roku 2013 ve fotografiích

Roman Čejka, plochá dráha. (Všechny fotografie K. Husárová)

Rozhovor s mistryní světa v aerobi- P. Rouhová (sport. střelba) 3. místo St. Kučera (stolní tenis) 3. místo v kategorii Jednotlivci – mládež. ku Andreou Kinzlovou. v kategorii dospělých jednotlivců.

Sportovní hvězda Kladenského deníku Hana Horálková.

Poděkování Emila Zábranského za Vystoupení E. Laštovkové a M. KuMuzikálový zpěvák Marián Vojtko. ocenění v kategorii Síň slávy. čery z Fitness clubu Slaný.

Kategorie kolektiv dospělých – vítěz Petra Klapalová (karate) – 2. místo Vítěz ankety v kategorii trenér roku družstvo AK Slaný (plochá dráha). v kategorii Jednotlivci – mládež. Miroslav Rosůlek (plochá dráha). Pěvecké vystoupení M. Noskové.

Připravujeme 5. ročník varhanního festivalu Varhany znějící Varhany znějící 2014 (6.–27. září 2014). Festival představující památné varhany ve Slaném, Velvarech a Zlonicích & Petrovicích a Dolních Hbitech. Pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící se v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a  obec Petrovice. Proto vám můžeme tentokrát představit varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice), ale také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity) a to opět jak na hlavních koncertech – včetně možnosti zúčastnit se po  registraci jednoho výměnného koncertu na  Sedlčansku pro zájemce ze Slánska a  naopak – tak při oblíbeném putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také uskuteční dvě velmi rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba zrekonstruované nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech.

2 |

Pokud jste příznivci varhanní hudby, poznamenjte si termíny koncertů a doprovodných akcí již dnes do svých kalendářů, protože je na co se těšit! O tom, jak se přihlásit na Putování či na výměnné koncerty, vás budeme včas informovat na stránkách Slánské radnice a na oficiálním webu festivalu www.varhany.slansko.cz.

15. 9. – Zlonice, chrám Nanebevzetí Panny Marie (zrestaurované varhany) – Improvizační večer na témata z  publika – Jaroslav Vodrážka (CZ), varhany 17. 9. – Slaný, klášterní kostel Nejsvětější Trojice – Musica magnorum solamen dulce laborum – Tomáš Flégr (CZ ), pozitiv, muselaar, hexagonal virginal a Jankees Braaksma (NL), zobcové flétny, portativy

PROGRAM FESTIVALU Putování za varhanami na Slánsku 6. 9. – Malíkovice, Hořešovice, Klobuky, Smolnice – průvodcem bude Pavel Černý. Koncerty Slaný 8. 9. – Slaný, Kaple Zasnoubení P.  Marie – Švýcarská hudba pro varhany, alpský roh, jódlování a akordeon – Peter Fröhlich (CH) varhany, spolu s dalšími hosty ze Švýcarska. 10. 9. – Slaný, chrám sv. Gotharda – Vrahany vážně – nevážně – Jiřina Dvořáková-Marešová, varhany (CZ) 13. 9. – Velvary, sv. Kateřina (výměnný koncert) – Francouzská varhanní hudba 19. a 20. století – Michel Bouvard (F), varhany

Koncerty Sedlčansko 20. 9. – Petrovice, kostel Sv. Petra a Pavla (zrestaurované varhany, výměnný koncert) – Z hudebních poladů venkovských kantorů – Pavel Černý (CZ) 24. 9. – Dolní Hbity, kostel Sv. Jana Křtitele – Bach a jeho následovníci v 19. a 20. století – Petr Čech (CZ) Putování za varhanami na Sedlčansku 27. 9. – Krásná Hora n/Vlt., Svatý Jan, Kamýk n/Vlt. a Maková Hora – varhany v těchto místech vám představí organolog Arcidiecéze Pražské Štěpán Svoboda spolu s varhaníkem Jakubem Janštou. Ivo Horňák

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 2, únor 2014

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný má za sebou první rok realizace

M

ěsto Slaný společně s partnery více než rok realizuje projekt „Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný“, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208, který je finančně podpořen z  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu zmapovat stav uplatňování rovných příležitostí na  MěÚ Slaný a  na  základě zjištěných skutečností nastavit vhodné interní procesy pro uplatňování politiky rovných příležitostí žen a  mužů a  slaďování pracovního a  soukromého života. Projekt je především zaměřen na rodiče (ženy či muže) na  rodičovské dovolené a  vracející se z  rodičovské dovolené, kterým má usnadnit jak návrat do pracovního procesu (na trh práce), tak i  možnost souběžného zaměstnání při čerpání rodičovské dovolené formou práce z  domova, zkrácených úvazků, sdílení pracovního místa apod. V rámci více než 12 měsíců od zahájení projektu se podařilo zrealizovat následující: • Byl vytvořen informačně-vzdělávací portál projektu k  podpoře jeho realizace, viz: http://portal.rentel.cz/portal/slany_gender.

• Byl realizován genderový audit na MěÚ Slaný, na jehož základě byla vytvořena „Metodika implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný“ a „Metodika nastavení flexibilního zaměstnávání na  MěÚ Slaný“. Obě metodiky jsou nyní uváděny do praxe. • Byl vytvořen Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z  rodičovské dovolené, který již úspěšně absolvovalo 6 zaměstnanců úřadu. • Byl vytvořen kurz „Rovné příležitosti žen a mužů“ v distanční (e-learningové) a kombinované formě. Kurz úspěšně absolvovalo 93 zaměstnanců úřadu.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit počet domácností, které se aktivně zapojují do třídění odpadu a  rovněž zvýšit informovanost obyvatel v  oblasti nakládání s  tříděným odpadem. Pro pilotní fázi projektu bylo vybráno pět oblastí kraje – kromě města Slaného ještě Voticko, Benešovsko, Rakovník a  Neratovice, ve kterých v květnu 2013 obdržely všechny domácnosti zdarma sadu barevných plastových pytlů na  tříděný odpad a  informační leták s výzvou k zapojení do projektu. Zájem ze strany domácností byl překvapivě vysoký a veselá samolepka s „Kontíky“ a nápisem „U  nás doma třídíme!“ tak nakonec zdobila přes 4  000 poštovních schránek zapojených domácností. Ten, kdo si takto oznawww.meuslany.cz

• Na MěÚ Slaný byla nově zřízena místnost pro rodiče s malými dětmi, kterou mohou využít při vyřizování svých požadavků. Rádi bychom všem zájemcům nabídli: 1. bezplatnou možnost zúčastnit se školení v  e-learningovém kurzu „Rovné příležitosti žen a mužů“ na internetu.

• Flexibilní forma práce dle metodiky byla pilotně umožněna 6 zaměstnancům úřadu.

2. bezplatnou možnost zúčastnit se 18. března 2014 půldenního workshopu k výstupům z  projektu, který bude realizován na  MěÚ Slaný.

• V rámci zavedení systému osobnostního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců MěÚ Slaný bylo zrealizováno 5 prezenčních kurzů a dva workshopy, které úspěšně absolvovalo 32 zaměstnanců úřadu.

V případě zájmu o  využití výše uvedených nabídek kontaktujte projektového manažera na  adrese petr.spindler@seznam.cz, další informace viz http://portal.rentel.cz/portal/slany_gender.

• Na MěÚ Slaný bylo vytvořeno „Poradenské místo pro rovné příležitosti žen a mužů“, které již využilo 11 klientů a které je obecně dostupné všem zájemcům každou středu od 8

Pilotní projekt „U nás doma třídíme!“ v domácnostech ve Slaném zabodoval V prosinci 2013 byl úspěšně zakončen sedmiměsíční projekt autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., a Středočeského kraje na podporu třídění recyklovatelného odpadu z domácností.

do 9 a od 15 do 16 hodin. Před osobní konzultací je nutno se objednat telefonicky nebo e-mailem. Telefon: 312 511 242, 312 511 244, e-mail: poradna_gender@meuslany.cz.

čil svoji schránku, pak každý měsíc obdržel novou sadu pytlů a letáky se zajímavostmi k jednotlivým druhům odpadů. Největší zájem byl o  projekt ve Slaném a  také v  Rakovníku, kde se zapojilo 13,3 % všech domácností. Konkrétně ve Slaném to bylo celkem 841 domácností. Osmnáct Slaňáků také vyhrálo zaplacení poplatku za odvoz odpadu za rok 2013!

Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@meuslany.cz nebo na emailu info@husnik-video.cz.

Ing. Jana Tůmová

Nová sběrná místa na separovaný odpad Od ledna 2014 mohou občané využívat nově vytvořená místa na tříděný odpad v ulicích Flaškářská, Pálova, Brožovského, Tyršova a Kybalova. Z ulice Na Hájích byly kontejnery přemístěny do ulice Pod nemocnicí, zpět se vrátilo místo k parkovacímu domu. Odbor životního prostředí

Únor 2014 • • • • •

Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Severní obchvat města Změny v místní dopravě Plesová sezóna Historické okénko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


E-AUKCE

Přihlaste se do druhé E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti Vedení města Slaného se po první výborné zkušenosti rozhodlo zajistit realizaci druhé elektronické aukce na  dodávky elektrické energie a plynu pro své občany i  občany z  okolních obcí. Zájemci se mohou přihlašovat od 19. 2. 2014 do 19. 3. 2014 do  elektronické aukce, která se uskuteční koncem dubna. Město Slaný se vloni v červnu zařadilo mezi první města v  České republice, která svým občanům nabídla možnost sdružení dodávek a  následnou elektronickou dražbu, v  níž dodavatelé snižují své ceny a snaží se tak získat zakázku a  klienta. Zatímco vloni byl systém elektronických aukcí domácnostmi využíván sporadicky, především kvůli opatrnosti občanů a  možná také strachu z  neznámého, dnes již počet takto uskutečněných nákupů rapidně roste po celé České republice, protože nepřináší velkou úsporu jen podnikatelům či veřejné správě, ale právě také jednotlivým domácnostem. V  loňském roce se první e-aukce, kterou pořádalo Město Slaný ve spolupráci s firmou eCENTRE pro domácnosti, zúčastnilo 328 občanů, kteří chtěli získat nejvýhodnější ceny za  elektrickou energii a  199 občanů, kteří totéž chtěli za dodávky zemního plynu. Samostatné domácnosti nemají dobrou vyjednávací pozici, neboť jejich objemy energií jsou nízké, avšak pokud se podaří spojit více domácností dohromady, je to pro dodavatele těchto komodit natolik zajímavé, že svou cenu snižují a v prostředí dražby pružně reagují na konkurenční nabídky. To se také velmi dobře podařilo v loňském roce, kdy přihlášené domácnosti uspořily celkem 1  290  893 korun (průměrná úspora 31,91%) za elektrickou energii a  1  773  728 Kč (průměrná úspora 33,08%) za  zemní plyn. Celková úspora celkem činila 3  064  621 Kč (průměrně 31,25%) oproti minulým cenám. Do  tohoto kola elektronické aukce se mohou přihlásit jak slánští občané, kteří o  této možnosti slyší poprvé, tak ti, kteří se v  loňském roce zúčastnit nemohli například kvůli své fixaci ve stávající smlouvě. Pokud tedy někomu končí smlouva se stávajícím dodavatelem za 6–12 měsíců, má již nyní příležitost se tohoto kola soutěže zúčastnit. Podmínkou účasti na  elektronické aukci není trvalý pobyt ve  městě, přihlásit se mohou i  zájemci z  okolních obcí, protože platí, že čím více domácností se zapojí, tím vyšší úspory bude dosaženo. Přihlásit se mohou jak jednotlivé domácnosti, tak bytová sdružení. Společnost eCENTRE jejich objemy následně spojí do-

4 |

hromady, stanoví podmínky, které musí dodavatelé dodržet a osloví všechny dodavatele na trhu, kteří pak o své zákazníky mohou soutěžit v online elektronické aukci. Dodavatelé své nabídky snižují a snaží se tak získat klienty. Nejen že je tento systém férový, ale je také velmi transparentní. Občané ani město za tuto službu nic neplatí, protože aukční poplatek firmě eCENTRE zaplatí vítězný dodavatel. Pokud by se stalo, že by vysoutěžená cena byla pro domácnost vyšší než stávající, občan není povinen smlouvu s  novým dodavatelem uzavřít. I  proto je elektronická aukce minimálně výbornou zkušeností, která znamená nový a pohodlný způsob hledání úspor a může s sebou přinést jen samá positiva. Organizátor občanům po skončení e-aukce zajistí podpis smlouvy s vítězným dodavatelem a její předání. Ten na základě zplnomocnění od  občanů, které je součástí smlouvy, zajistí výpověď u stávajícího dodavatele a vítězný dodavatel poté zahájí dodávku elektřiny či zemního plynu již za  nové = vysoutěžené ceny. Tím jsou občané také osvobozeni od  složitých změn a  administrativy, kterou by za normálních okolností museli vyřizovat sami. JAK SE PŘIHLÁSIT? V  zasedací místnosti Městského úřadu ve  Slaném (hlavní budova, 1. patro), Velvarská 136, každou středu od 19. 2. 2014 až do 19. 3. 2014 v době od 13 do 18 hodin můžete podepsat smlouvu s organizátorem aukce – společností eCENTRE, které předáte všechny potřebné podklady. JAKÝ BUDE POSTUP PO MÉM PŘIHLÁŠENÍ? 1. Organizátor sesbírá podklady od všech domácností, které projeví svůj zájem. 2. Organizátor sdruží poptávku do e-aukce. 3. Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci. 4. V  e-aukci dodavatelé soutěží o  nejnižší cenu, a tím pádem získání svých nových zákazníků. 5. Organizátor porovná vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-aukce. 6. Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky. CO MÁM PŘINÉST S SEBOU? Abyste měli jistotu, že jste předali všechny potřebné doklady, musíte si s sebou přinést: a) kopie stávající smlouvy na  dodávky elektrické energie a zemního plynu

b) kopie ročního vyúčtování včetně detailního rozpisu za každé odběrné místo jak u elektrické energie, tak zemního plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování) c) číslo SIPO nebo číslo stávajícího účtu, ze kterého se strhávají (ze kterého platíte) platby za energie. ČASOVÝ HARMONOGRAM Od  19. února do  19. března 2014 odevzdávejte prosím své podklady na  kontaktním místě vždy každou středu od  13 do  18 hodin. Nenechávejte svoji návštěvu na  poslední chvíli, vyhnete se tak možným frontám. Koncem dubna 2014 se uskuteční e-aukce na  dodavatele elektrické energie a  zemního plynu a  od  poloviny května budou na  kontaktním místě připraveny k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem na dva roky. Ing. Tereza Loučková, referent veřejných zakázek

Informace o místním poplatku ze psů Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Slaný. • Držitel psa je povinen do  15 dnů psa osobně přihlásit správci poplatku a také do 15 dnů psa osobně nebo písemně odhlásit. • Formulář k  odhlášení naleznete na  webu města www.meuslany.cz • Splatnost místního poplatku ze psů je nejpozději do 31. 3. 2014. • Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně MěÚ, složenkou na poště nebo převodem na účet. www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 2, únor 2014

www.meuslany.cz

E-AUKCE

| 5


INFORMACE, POZVÁNKY

Nenechte si ujít hudební lahůdku Prodej lihovin

M

ilovníci dobré hudby se mohou těšit na vystoupení famózního padesátičlenného orchestru L‘ Orchestre Quipasseparlá ze Švýcarska. Mladý soubor vede neméně mladý, talentovaný dirigent Marc Leroy-Calatayud (narozen 1991). Orchestr má za  sebou řadu vystoupení na  prestižních festivalech od Vídně po Šanghaj. V  České republice zahajuje letošní sezonu dvěma koncerty v  Praze a  ve  Slaném. Pro naše publikum si připravil Sibelliův houslový koncert (sólista Justin Lamy), vzácný a málo uváděný Marimbový koncert Emmanuela

Séjournéa (sólo na marimbu Pierre Leroy) a Brahmsovu Tragickou předehru. Mimořádný koncert se uskuteční ve středu 12. února od  19 hodin ve  slánském divadle. Díky pochopení zprostředkovatelské agentury The Prague Concert Company jsme mohli stanovit vstupné na  pouhých 80,-- korun. Nenechte si tedy ujít příležitost setkat se vynikajícím orchestrem plným mladé energie, o  němž určitě ještě v  budoucnu hodně uslyšíme. Za město, Kruh přátel hudby a  Městská kulturní zařízení vás srdečně zve Jaroslav Hložek, 1.místostarosta.

Podpora obnovy 11. ples Královského města Slaného kulturních památek Ministerstvo kultury vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2014. 11. ples Královského města Slaného se uskuteční v sobotu 8. března od 20 hodin v Městském centru GRAND Slaný.

Program je určen k opravám památkového charakteru na  objektech prohlášených za  kulturní nemovité památky, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. V letošním roce činí kvóta pro správní obvod Městského úřadu Slaný 756 000 Kč. Tato částka bude rozdělena v  1. kole, které má uzávěrku 28. 2. 2014. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích u  odboru kultury Městského úřadu Slaný s povinnými přílohami. Další informace včetně odkazů na povinné formuláře získáte na internetové adrese http://pamatky.slany.cz, nebo na telefonním Alena Urbanová čísle 312 511 274.

6 |

Srdečně vás zveme na 11. ples Královského města Slaného. K tanci i poslechu budou hrát Taneční orchestr B-BAND a  Cimbálová muzika Alexandra Vrábela. V  hlavním předtančení se představí slánská Taneční škola Pavla Horáka. V  dalším hudebním programu se představí zpěváci Marie Koldová, Kateřina Zímová a  David Šarboch za  doprovdu Karola Hevessyho a  Stražkovské mažoretky. Hostem večera bude muzikálová zpěvačka Hanka Křížková. Celým večerem až k  tradičnímu půlnočnímu překvapení vás bude provázet slánská písničkářka Simona Klímová.

Dne 17. 10. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve  znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Stávající podnikatelé, kteří jsou ke  dni 17. 10. 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny, respektive • prodávají konečným spotřebitelům v  restauracích a  zařízeních, které poskytují občerstvení na  základě živnostenského oprávnění pro provozování živnosti řemeslné s předmětem podnikání „Hostinská činnost“ • nebo se zabývají distribucí, prodejem těchto produktů jak podnikatelům, tak i  konečným spotřebitelům v obchodní síti v rámci živnostenského oprávnění pro provozování živnosti volné s předmětem podnikání Výroba, obchod a  služby neuvedené v  přílohách 1 až 3 živnostenského zákona musí požádat o novou koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a  lihovin nejpozději do 16. dubna 2014, žádost o koncesi u těchto podnikatelů nepodléhá správnímu poplatku. Lihovinou se rozumí alkoholický nápoj, který je určený k  lidské spotřebě, má určité organoleptické vlastnosti a má minimální obsah etanolu 15 % objemových. Požádá-li podnikatel nejpozději do 16. dubna 2014 o  koncesi na  prodej kvasného lihu, konzumního lihu a  lihovin, může v  prodeji „lihovin“ pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k  podání žádosti o  koncesi pro prodej lihovin podnikateli právo prodávat „lihoviny“ zanikne. Podání žádosti o  koncesi se standardně řídí živnostenským zákonem, živnostenský úřad posuzuje, zda podnikatel splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a  zda u  podnikatele netrvá překážka provozování živnosti. V  případě, že patříte mezi podnikatele, kteří prodávají „lihoviny“, dostavte se co nejdříve na  Městský úřad Slaný, odbor obecní živnostenský úřad. Bližší informace poskytne úsek registrace živnostenského úřadu na telefonech 312 511 221, 312 511 223, 312 511 225 nebo 312 511 227. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Předprodej vstupenek v ceně 350 Kč začíná v pondělí 10. února 2014 od 16 hodin v pokladně městského kina ve Slaném. www.meuslany.cz


KNIHOVNA, ŠKOLY

Slánská radnice č. 2, únor 2014

Dobrovolníci v knihovně

Knihovna v únoru 2014 nabízí ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Pamatuješ si ještě? Literární soutěž k 85. výročí narození českého prozaika a  scénáristy Františka Nepila. Soutěžit můžete od soboty 1. února do úterý 28. 2. 2014. ODDĚLENÍ PRO DĚTI 1. do 14. února – soutěž Vesmír a země prověří znalosti o zeměkouli a naší galaxii. 21. února – Přáníčkové odpoledne – TEA BAG FOLDING – skládání přáníček z  čajových sáčků – další rukodělná dílna s paní Mílou Blahníkovou. Připravujeme: V  neděli 9. března 2014 se koná již 4. Pohádkový karneval s knihovnou v  MC Grand. Tentokrát s  klaunem Ferdou. Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře! POBOČKA NA DOLÍKÁCH 14.–28. února – Zajímavosti z pohádek vědomostní soutěž pro všechny děti, které mají rády pohádky. Soutěž probíhá v otvírací hodiny oddělení. 25. února – Sběratelská setkání II. Zábavné odpoledne (nejen) pro děti, při kterém si můžete měnit nebo doplnit různá sběratelská alba. Kdo se nezúčastnil prvního setkání, má šanci nyní! Začínáme opět v 15 hodin.

C STUDOVNA 4. února – Vyprávění o písmácích, kronikářích a  badatelích na  Slánsku. Ať žijeme ve  Slaném dlouho, nebo krátce, denně procházíme místy, která mají svou historii popisovanou v literatuře. O ní a o těch, kteří ji psali, nám bude vyprávět Libor Dobner v rámci cyklu „Setkávání seniorů ve Slaném“. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. 11. února – Jak trénovat svou paměť i  ve  stáří? Přijďte se něco nového dozvědět o vašem mozku. Co potřebuje a jak je možné ho trénovat a zkusit si to i naživo. Bc. Ivana Hlavsová zodpoví otázky ohledně poruch paměti a  na  koho se obrátit. Beseda je vhodná i pro mladší generaci. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti. 18. února – Historie a  současnost Baráčnické obce 17. župy Františka Holého Slaný a okolí. Seznámit nás přijde syndička 17. župy paní Drahomíra Juráková. Beseda se koná v rámci cyklu „Setkávání seniorů ve Slaném“. Sejdeme se ve 14 hodin v přednáškové místnosti.

Vánoční vystoupení ZŠ Na Hájích (aneb Sličné pěvkyně a duch tělocvikáře Pádila v kapli Zasnoubení Panny Marie) Byla jednou jedna škola a  ta byla na  vysokém kopci. Kopec byl tak vysoký, že se zadýchávali učitelé, rodiče, děti i  psi, když do ní spěchali. A do té školy, co vypadá jako tajemný pohádkový hrad, přišel jednou pan sbormistr Karol Hevessy a jal se dítka vybírat do  pěveckého sboru. Kdo by tušil, že neposedné dětské plémě bude schopné lásky k hudební múze! Dne 19. prosince se Kaple Zasnoubení Panny Marie zaplnila až po okraj a dívčí pěvecký sbor ze ZŠ Na  Hájích, jemuž kromě pana sbormistra za  klavírem sekundoval na kytaru pan učitel Pavel Švikruha, rozezněl chladné posvátné zdi svým zpěvem. Tři měsíce poctivého cvičení přinesly plody libých zvuků. Prostorem se nesly nejznámější české i světové koledy a našinec si zase řekl – dyť ty svátky mají smysl! Poté se do  svátečně vyladěné atmosféry snesly verše. Žáci čtvrtých tříd pod vedením paní učitelky Zuzany Nepilové nastudovali Vánoční koledu Jaroslava Seiferta. Ale nezůstalo jen u přednesu a zpěvu. Do pomyslného múzického klání se zapojilo i  češtinářské křídlo pod vedením pana www.meuslany.cz

učitele Zbyňka Zichy. A tak za  chladných zimních večerů vznikla doslova na  koleni Vánoční koleda školská, hra na  motivy slavné Dickensovy povídky Vánoční koleda. Příběh přenesený do školního prostředí vypráví o  učiteli, který zpronevěřil svou duši nikoliv peklu, ale ďáblu dokonalosti a úspěchu. Chtěl být totiž nejlepším učitelem na  světě. Celý život se hnal za úspěchem, až přestal být laskavým člověkem, hodným k dětem a slavícím Vánoce. A  protože tomuto učiteli, zvanému příznačně Ludvík Hrůza (Kateřina Fialová, 9.A), nebylo již žádné pomoci, přišla na řadu záchranná jednotka nadpozemská. Postupně se Hrůzovi zjevili tři duchové, aby mu ukázali, jak marnotratně se svým životem nakládá. Jako první ze zásvětních bytostí navštěvuje pana učitele duch minulosti, duše tělocvikáře Pádila (Eliška Abbrentová, 9. A). Ten cvičí, cvičí a  jen cvičí a  nemůže přestat, neboť je hnán neukojitelnou touhou po  dokonalém výkonu, která jej pronásleduje až za  hrob.

ristina a Levon, to jsou dva zahraniční dobrovolníci, kteří působí ve slánské pobočce ICM a  dvě odpoledne v  týdnu (Levon v  úterý a  Cristina ve  čtvrtek) tráví v  K-klubu naší knihovny. Levon pochází z  Arménie a Cristina ze Španělska, oba hovoří anglicky, Levon také rusky a  oba se učí český jazyk. V  tom jim pomáhají děti, pro které jsou oba dobrovolníci exotickým zpestřením knihovny a to, že mohou někoho učit česká slovíčka nebo opravovat špatnou výslovnost, jim přináší nelíčenou radost. Samozřejmě kluci se hlásí více k Levonovi, se kterým hrají fotbálek nebo skládají vlaštovky a šipky z papíru a děvčata se soustředí kolem Cristiny, zkouší na ní svou angličtinu nebo ji učí nová slovíčka. „Zapůjčení“ obou dobrovolníků díky laskavosti slánské pobočky ICM, považuji za velice přínosné pro knihovnu a hlavně její malé návštěvníky. To, že mají možnost být v kontaktu s  mladými lidmi ze zahraničí a  zároveň mít možnost zdarma si procvičovat angličtinu, dozvědět se něco nového nebo si nechat poradit třeba s domácí přípravou na angličtinu, je pro děti velkým přínosem, i  když takhle samozřejmě vůbec neuvažují. A  ti starší si možná uvědomí, že když budou jen trochu chtít a snažit se, tak se i oni za pár let mohou zapojit do některého z programů pro mládež, stát se dobrovolníkem a vyrazit do světa. Uprostřed posvátna tak zaznívá hlasisté: Jedu, jedu, jedu, nezastavovat se, čelem vzad, ráz, dva… A my vidíme podivný obraz dnešní doby, která snad nedá člověku spočinout ani v čase svátečním. Ducha Pádila střídá na jevišti duch přítomnosti, krásná a temperamentní paní ředitelka (Karolína Klabíková, 9.A), která učiteli Hrůzovi řádně vyčiňuje za  jeho strohý a  příkrý vztah k  dětem. Poslední přichází Hrůzova nejtěžší zkouška, duch budoucnosti vtělený do  modrovlasého mimozemšťana (Michal Kružliak, 9.A) pečujícího o  exponáty z  dob, kdy ještě byly na světě školy. Hrůza náhle propadá panice, když se ze zaprášeného almanachu dozvídá, že byl považován za  nejhoršího učitele své doby. Naštěstí se vše v dobré obrací. Pan učitel procitá a od základů mění svůj postoj k  dětem i  vánocům. Jeho hluboká vánoční proměna způsobená třemi duchy přináší své plody. Hrůzova nejhodnější a nejpilnější žačka Maruška Klánská (Jaroslava Špurková) se skálopevně rozhoduje, že i ona bude tou nejlepší učitelkou na celém světě. Tentokrát skončila Vánoční koleda školská dobře a  sváteční setkání uzavřel pěvecký sbor, jehož vystoupení vygradovalo Lennonovou Happy Christmas. Večer se pak příjemně naplnil společným zpíváním těch nejznámějších koled. Kéž by nás hluboký prožitek času svátečního provázel časy uspěchanými až na práh Vánoc příštích. Mgr. Zbyněk Zicha

| 7


OSTROV, ICM

Druhý ročník Fest!valu l!teratury se pomalu rozeznívá WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný mobil: 737 521 978

ostrov.slany@seznam.cz

ÚNOR s “OSTROVEM” 15. 2. SLÁNSKÁ CENA 2014 – 5. kolo Závody s modely sportovních vozů na  autodráze SRC Slaný. Tréninkové jízdy od  8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Info: Alena Špiritová 22. 2. ŠACHOVÝ TURNAJ „BÍLÁ VĚŽ“ SK Slaný ve  spolupráci s  DDM, pod záštitou města pořádají turnaj pro děti narozené 1999 a mladší, od 9.45 ve Školní jídelně Slaný, Na Sadech 1238. Prezentace od 9.00 do 9.30. Startovné: 50 Kč. Přihlášky předem na vanecek.jiri@seznam.cz. Propozice na webu Ostrova. Info: Alena Špiritová 22. 2. ZÁVODY AUT Jízdy pro dospělé na  čtyřproudé, obrovské, 28 metrů dlouhé autodráze. Přijďte si zazávodit a vrátit se s námi do dětství. Od 10 hodin, vstupné 50 Kč. Přihlášky posílejte do 19.2. na zdenek.frolik@db.com nebo spiritova@ostrov-svc.cz. Informace: Alena Špiritová 8. 3.–15. 3. LYŽOVÁNÍ V MALÉ ÚPĚ Pro lyžaře i  snowboarďáky. O  program se postará Jindra a  Rudlik. Doprava, ped. dozor, ubytování, strava 3x denně, bohatý doprovodný program, zkušení vedoucí (lyže i snowboard). Všechny druhy sjezdovek. Nejlevnější ceny vleků v  Krkonoších. Cena zájezdu je 4600 Kč pro děti do 18 let. Cena pro dospělé je 5200 Kč. Záloha činí 2100 Kč. Info: Jindra Jindřich 10. 3.–14. 3. JARNÍ PRÁZDNINY NA OSTROVĚ Soubor výletů, her a  zábavy. Těšit se můžete například na  muzeum strašidel, bowling, minigolf, výtvarné techniky a spoustu dalšího. Cena dle konkrétní nabídky. Přihlásit se můžete na celý týden, na jednotlivé dny nebo půldny. Info: Monika Javoříková 22. 8.–31. 8. ITÁLIE PALMOVÁ RIVIERA - S. BENEDETTO Cena 4 950 Kč/ děti, 5 250 Kč/ dospělí. V  ceně: doprava, ubytování v  apartmánech a  program. Možnost fakultativních výletů, plná penze nebo polopenze. Info: Lenka Geringová

8 |

Po deseti letech je zde opět rok zakončený číslem 4 – tedy rok hudby. Fest!val l!teratury se na  tuto linku dramaturgicky zaměřil a chce vám letos dát ochutnat spojení hudby a textu a přivézt do Slaného osobnosti, které okouzlujícím způsobem vládnou slovem. Na co lákáme? Pozvání k  účasti přijali textaři, pro které slovo není jen vatou k vycpání líbivé melodie. Zakládající člen skupiny Chaozz a Prago Union – Kato bude mít v rámci FL!2014 autorské čtení svých textů. Martin Evžen Kyšperský zahraje s kapelou Květy a hudbu proloží čtením svých snů, které si zapisuje na blog. Slovo ožije i  formou divadelní a  to díky Lukáši Hejlíkovi a jeho souboru Listování. Vrcholem pak bude prvomájová hudební hypnóza pod taktovkou básnivých a melancholických Bratrů Orffů, kteří v loňském roce představili album Šero, a Tara Fuki – dvou violoncellistek a  zpěvaček textujících převážně v  polském jazyce. Na  závěr festivalu ani letos nebude chybět Noc poesie, která tentokrát představí současné básníky a  textaře z  různých koutů republiky.

Ostrov pro vás připravuje 22. 3. KERAMICKÝ FESTIVAL Info: Jiřina Hrnčířová

Jak bude vypadat soutěž Zřejmě nikoho nepřekvapí, že hudba se prolne letos i do  zadání soutěže. Úkolem soutěžících bude vytvořit písňový text pro jakýkoli hudební žánr. Porota složená z  textařů a hudebníků napříč různými hudebními směry vybere nejlepší kousky a  vítězný text bude zhudebněn a  tím pádem přímo během festivalu oživen. Jak nepřijít o FL!2014 Festival i soutěž budou probíhat opět od začátku března do  konce června 2014. Lístky na  jednotlivé akce si budete moci od  února zakoupit v předprodeji v Informačním centru pro mládež ve Slaném. K dispozici bude také permanentka na  všechny akce, kterou nabídneme za zvýhodněnou cenu. Pro aktuální informace o koncertech, čteních nebo soutěži sledujte na www.facebook.com/FestivalLiteratury nebo také na  webu icmslany.cz. Jistě po procházce městem brzy neminete ani plakáty s přehledem všech akcí. Doufáme, že jsme Vás na  jarní literárně-hudební explozi příjemně naladili! Za tým FL!2014 Michaela Kubiasová

English club „ We will discuss specific topics, we will watch films and we will have fun.. and all those things practicing English! So come on, we are waiting for you!“

26.3 . MISS ZVÍŘÁTKO Info: Petra Libovická 6. 4. REKORD PRO ZDRAVÍ Info: Lenka Geringová 22. 4. DEN ZEMĚ Info: Petra Libovická 31. 5. DEN DĚTÍ Info: Monika Javoříková 28. 6.–31. 8. PRÁZDNINY S OSTROVEM Tábory stanové, chatkové, putovní, příměstské, rodinná rekreace. Pro děti od  6 let dle náročnosti. Čtyři turnusy na  základně na  Bilichově, tři turnusy na  základně La Venta, čtyři tématické tábory po celé ČR, dva příměstské tábory, rodinná dovolená v  ČR i  v  Itálii. Vybrat si můžete na  webu Ostrova nebo v  katalogu táborů, který je k  dispozici na Ostrově.

WWW.OSTROV-SVC.CZ

Anglická konverzace – zdarma a zábavně Informační centrum pro mládež nabízí od 20.2.2014 hodiny anglické konverzace. Nezáleží na tom, na jaké jste úrovni. Angličtinu budeme procvičovat zábavnou formou diskuzí na různá témata, ale také sledováním filmů v angličtině s anglickými titulky. Budete mít možnost se přirozeně obohatit o slovní zásobu, odstranit strach z dorozumívání se v cizím jazyce a vytříbit své komunikační dovednosti. Začínat budeme každý čtvrtek v 17:00 v prostorách ICM – Šultysova 518, Slaný. Nemusíte se nikam hlásit, nemusíte si nic připravovat, stačí jen přijít a pobavit se s námi! Pro čerstvé informace nás můžete sledovat na www.facebook.com/icmslany nebo icmslany.cz. www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 2, únor 2014

Město Slaný nabízí k pronájmu Klubu důchodců BYTY K PRONÁJMU 1. Byt č. 7 o  velikosti 3 + 1 ve  4. nadzemním domu č. p. 1420 v ulici Jana Želivského ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 75,97 m2. Jedná se o  uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 239,48 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 2. Byt č. 87 o velikosti 3 + 1 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p.  1425 v  Arbesově ulici ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu 79,10 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z  kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 306,71 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na  předepsaném formuláři a  skládají kauci. 3. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve  Slaném má celkovou podlahovou plochu

119,48 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly a sklepa. Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy je stanoveno pro rok 2014 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za  základní vybavení bytu ve  výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

Aktuální výluky v dodávkách elektrické energie či vody nás vedou k hledání možnosti předat dodávané informace dále k vám. Distributor některého z  médií si splní svou zákonnou povinnost ohlášením výluky dodávky na  obecní úřad, popř. vylepením plakátků na  svých zařízeních. Město pak skutečně nemá možnost např. roznést toto oznámení do  poštovních schránek všem, jichž se týká. Provede tedy zveřejnění této informace na úřední desce včetně její elektronické podoby. Nabízíme vám možnost vytvoření databáze vašich emailových adres, na  které by www.meuslany.cz

V

Ing. Petr Kolačkovský

e středu 4. 12. se uskutečnilo Setkání členů KD ve  školní jídelně Na  Sadech. Účelem bylo projednat dva hlavní body. První se týkal hodnocení činnosti a  akcí, které v  roce 2013 pro své členy a  rodinné příslušníky připravil výbor klubu. Byly to tři celodenní autobusové zájezdy, dvě návštěvy v městském kině, zvlášť vyhrazené pro Klub důchodců ČKD Slaný na  film Babovřesky a Šmejdi, doplněný přítomností dvou odbornic ze spotřebitelského časopisu dTest, který se problematikou „Jak nespadnout do pasti“ takovýmto tzv. obchodníkům již delší dobu zabývá. V  městském divadle jsme využili několika termínů, naposledy 8. 12. k  účasti na představení herců Slánské scény s fraškou hry HEXENŠUS. Podařilo se nám dohodou se Samosprávou DPS již potřetí v závěru roku umožnit dalším našim členům „Hvězdicovou jízdu“ po Slaném a okolí s průvodním slovem Bohuslava Ježka a  závěrem oběd v  pivovaru Antoš. První autobusový zájezd v  dubnu zamířil k  firmě RYOR-kosmetika, parfumerie v  Kyšicích a  následně do  Kladna k  firmě BEZNOSKA v  prostorách bývalé „Poldovky“ zabývající se výrobou kloubních a  kyčelních náhrad, ale také vybudovaným školicím střediskem pro budoucí ortopédy. Druhý zájezd v červnu směřoval v časných ranních hodinách do  Harrachova. Nejprve jsme absolvovali zajímavou exkurzi ve sklárně při výrobě vinných skleniček a  následně jsme se přesunuli do Muzea skla. Odpoledne jsme věnovali procházce k  Mumlavskému vodopádu a  prohlídce města a  sportovního areálu. Třetí zájezd byl tradiční – jako každý rok jsme navštívili Zahradu Čech v Litoměřicích. Pořádat autobusové zájezdy s účastí většího počtu našich členů nám umožňuje mimo placené členské příspěvky také poskytnutý finanční příspěvek z  rozpočtu města Slaného na  zájmovou činnost dle Smlouvy na rok 2013 a také příspěvek od Závodního výboru OSK ČKD Slaný, a. s., za což oběma děkujeme. Druhým bodem setkání byl předložený návrh Rámcového programu činnosti Klubu důchodců v  roce 2014. Také na  tento rok jsou v plánu dokonce čtyři autobusové zájezdy, z  toho tři s  náplní vyloženě vzdělávací, a  to v  dubnu do  Národního muzea v  Praze, v  červnu do  Památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích a v srpnu na výstavu „Země živitelka“ v  Českých Budějovicích se zastávkou a exkurzí v elektrárně Temelín. Program ve  zbývajících měsících roku bude tak jako dříve vyplněn návštěvou výstavy „Zahrada Čech“, kulturními a  divadelními představeními ve  městě Slaný a  setkáním všech členů v květnu a prosinci 2014 s programem a občerstvením.

tajemník MěÚ

Miroslav Šícha, člen výboru klubu

Žadatelé o přidělení bytu předkládají žádost na předepsaném formuláři a skládají kauci.

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 1. Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném za nájemné 849 Kč měsíčně. 2. Nebytové prostory v  přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m2. 3. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. 4. Nebytový prostor (1 kancelář) ve 2. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 25,84 m2. Bližší informace je možno získat na úřední desce městského úřadu nebo na  internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na  odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. Odbor správy majetku

Nabídka informování emailovou poštou Vážení občané Slaného, vážení podnikatelé, dovolujeme si vás tímto oslovit s nabídkou možnosti vašeho informování prostřednictvím emailové pošty.

ČKD Slaný

následně byly zasílány aktuální informace z městského úřadu týkající se např. výše uvedených výluk v dodávkách médií, upozornění na splnění poplatkových povinností (např. za  komunální odpad), pozvánky na  akce města. Předem upozorňujeme, že nebudeme schopni např. při výluce v dodávce vody oslovit jen ty, jichž se týká, ale zprávu pošleme prostě všem. Databáze adres bude uložena na  jednom místě úřadu a  rozesílání zpráv bude zabezpečeno proti možnému zneužití kontaktů. Prosíme všechny, kteří mají zájem o tento typ informování ze strany městského úřadu, aby nám poslali zprávu na emailovou adresu: kolackovsky@meuslany.cz

| 9


INFOCENTRUM, POZVÁNKY

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

10 |

Od 1. listopadu 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 16 hodin. O víkendech a ve státní svátky je infocentrum zavřeno.

www.meuslany.cz


SPORT

Slánská radnice č. 2, únor 2014

Sportovec roku – charakteristiky nominovaných sportovců Přehled všech sportovců, jak je nominovaly sportovní organizace a veřejnost. KATEGORIE JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ Beránek Jakub: TJ Sokol Slaný, nohejbal, postup mezi šestnáct nejlepších singlistů na MČR. Čejka Roman: AK Slaný, plochá dráha, na  MČR juniorů do  21 let druhý, v  juniorských týmech první na  MČR a  třetí na  ME a MS. Kouřimský Jan: SKOB Slaný, MTBO orientační cyklistika, dvanáctý v ČP, vítěz pražské MTBO ligy. Rouhová Kateřina: SSK Slaný, sportovní střelba na  kovové siluety, dvakrát mistryně republiky, dvakrát stříbrná a  šestkrát bronzová. Rouhová Petra: dvakrát mistryně republiky, dvakrát stříbrná, vítězka závodu GP Bohemia. Silný Milan: cyklistika, vítěz Craft 1000 miles Adventure v  kategorii 40+, třináctý celkově, nejtěžší cyklistický podnik ve  střední Evropě. První Slaňák, který závod dokončil. Řenč Tomáš: triatlon, mistr republiky do 23 let ve sprint triatlonu, v olympijském triatlonu jedenáctý na Evropském poháru v Turecku, třiačtyřicátý na MS do 23 let v Anglii. KATEGORIE JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ Aster Tomáš: orientační běh, SKOB Slaný, první místo v žebříčku B.

Fiala Jan: basketbal, ŠSK Slaný, opora extraligového týmu U14, člen reprezentace U15. Klapalová Patricie: karate, Shotokan karatedo Sokol, juniorská mistryně republiky v karate kata. Krčmář Eduard: AK Slaný, plochá dráha, mistr republiky do  19 let, čtvrtý v  MČR seniorů, v  juniorských týmech první na  MČR a třetí na ME a MS. Kučera Stanislav: stolní tenis, STC Slaný/ SK Kotlářka, třetí na MČR dorostenců. Laštůvková Eliška: sportovní aerobik, Fitness klub aerobik Slaný, starší žákyně, desáté místo z  republikového finále soutěže Mistři s mistry, první místo v soutěži fitness. Střihavka Darek: tenis, LTC Slaný, okresní přeborník Kladenska a  Rakovnicka, první místo i ve čtyřhře v kategorii mladších i starších žáků. Ulrich Kate: cyklistika, Cyklofit Liberec, 1.místo v MTB AUTO CZECH OPEN v kategorii dívky do 4 let. Ulrich Matyáš: cyklistika, Cyklofit Liberec,1.místo v  MTB AUTO CZECH OPEN v kategorii hoši do 4 let. KATEGORIE KOLEKTIVY DOSPĚLÍ AK Slaný: plochá dráha, třetí místo v extralize družstev. TJ Sokol Slaný: nohejbal, šesté místo v premiérové účasti v II. lize. Radioklub Slaný: jeden z  nejlepších světových týmů v radioamatérském vysílání, který

Vzali jsme se,

získal cenné úspěchy v nejuznávanějších závodech české, evropské a světové úrovně. 1. DFK Slaný: futsal, nejúspěšnější z tří slánských týmů v divizi, sedmé místo. KATEGORIE KOLEKTIVY MLÁDEŽE BC Slaný: basketbal, U13 druhé místo v celorepublikové soutěži. AK Slaný: plochá dráha, juniorští mistři republiky družstev. Fitness klub aerobiku Slaný: 1. v republikové soutěži Mistři s mistry fitness aerobik. ŠSK Slaný: basketbal, extraliga U14. SKOB Slaný: orientační cyklistika, první místo ve středočeské oblasti. Dancers club Slaný: mistři světa Show Dance, dvakrát vicemistři světa Pop Dance. STC Slaný: stolní tenis, starší žákyně, dvanácté místo na MČR, krajské přebornice. KATEGORIE TRENÉR Hrdlička Jiří: futsal, MCE Slaný, mladý trenér, jenž tým hodně pozvedl. Jurišta Jiří: basketbal, ŠSK Slaný, trenér extraligového U14 a U15. Rampa Ladislav: stolní tenis, obětavý trenér, jeho svěřenkyní je i Niamh Štrycová, nejlepší hráčka ročníku 2002 v ČR. Ranecká Vladěna: Dance klub Slaný, trenérka mistrů světa v  Show Dance a  dvojnásobných vicemistrů světa v Pop Dance. Rosůlek Miroslav: plochá dráha, AK Slaný. Trenér juniorských mistrů republiky. Vosmik Jan: založil box ve Slaném. KATEGORIE SÍŇ SLÁVY Zábranský Emil, orientační běh Klokočka Jan, plochá dráha, in memoriam Švarcová Jana, střelkyně, rozhodčí I. třídy KATEGORIE HVĚZDA DENÍKU Hana Horálková, handicapovaná sportovkyně, plavkyně a cyklistka.

i když jsme nemuseli Příběh jednoho rozhodování a diskuze o tom, má-li i dnes smysl manželství. PoƎádá Církev ēeskoslovenská husitská, Šultysova 603/1 (u tržištĢ) ǀĞētvrtek 13. února v 17.30 hodin. www.meuslany.cz

Přehled akcí Svazu tělesně postižených pro rok 2014 Únor – výlet do Prahy na „Vlachovku“ Březen – jarní posezení, schůze svazu Duben – Lány, Klíčava, Sv. Jan Pod Skalou Květen – pobyt ve Františkových Lázních Srpen, září – týden v Malé Skále u Turnova Říjen – večerní plavba po Vltavě Prosinec – vánoční posezení Členové výboru srdečně zvou své členy na připravované akce.

| 11


MUZEUM, SPORT

Program Vlastivědného muzea ve Slaném na únor 2014

P

řes omezení provozu Vlastivědného muzea z důvodů rekonstrukce muzejních prostor jsme na měsíc únor pro veřejnost připravili dvě přednášky a koncert Kruhu přátel hudby.

Ve středu 5. února od 17 hodin se v malé galerii muzea uskuteční přednáška – Pokus o  únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v  roce 1948. Realita nebo nemožnost? – PhDr.  Milana Bárty, vedoucího Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu pro studium totalitních režimů. Námětem druhé přednášky jsou výbušné události na Blízkém východě, kdy muslimští extremisté vyzývají k  džihádu proti nevě-

řícím. Je málo známým faktem, že před sto lety to byl právě německý a rakouský císař, kdo spolu s tureckým sultánem podněcovali muslimy ke svaté válce proti Británii a Rusku, a  dnešní konflikty v  tomto regionu jsou tak podle řady odborníků jedním z důsledků 1. světové války. Autorem přednášky je novinář Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na  Metropolitní univerzitě Praha. Do loňského roku působil jako redaktor zahraniční redakce a  zpravodaj Českého rozhlasu na  Blízkém východě. O výbušném prostředí tohoto regionu napsal tři knihy: Světla a  stíny islámu, Labyrintem Íránu a  Nesvatá válka o  Svatou zemi, za niž získal v roce 1912 prestižní Cenu Egona Erwina Kische. Přednáška se uskuteční

Václav Nágl – tanečník s titulem mistra světa áclav Nágl, který jako já navštěvuje Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném, dosáhl v  polovině listopadu se svou taneční skupinou Dancing Wave velkého úspěchu - stal se mistrem světa na WADF Babylon World Dance championship. Skupina Dancing Wave však není jediný taneční projekt, na  kterém se podílí. Václav sám je trenérem tří tanečních skupin. Zkus nám představit taneční skupinu, se kterou ses účastnil letošního mistrovství světa. Naše taneční skupina se jmenuje Dancing Wave. Má dvanáct členů, z toho jedenáct je děvčat a pak jsem já. Tancujeme styly jako disco, streetdance nebo showdance. Václav Nágl (foto: T. Potužilová, 3. A)

Jak to na mistrovství světa vypadalo? Konalo se o  víkendu 16. – 17. listopadu a bylo v Liberci, v zábavním centru Babylon a v Kongresovém sále. V sobotu jsme se stali prvními vicemistry světa a v neděli jsme dostali zlato. Soutěžilo se v různých kategoriích. V sobotu, kdy jsme získali stříbrnou medaili, jsme soutěžili v kategorii urban street dance fasion show, kam se dá zařadit skoro všechno, různé styly i věkové skupiny, taková mix kategorie. V neděli, kdy jsme získali titul mistrů světa, jsme soutěžili v kategorii urban pop dance. Sem patří moderní tanec, něco mezi disco, streetdance, MTV dance a showdance. Jaký jsi měl při vyhlášení mistrovství pocit? Když jsme se s Dancing Wave stali mistry

12 |

Ve středu 12. února v  19 hodin uspořádá v  Městském divadle koncert vynikající 50členný švýcarský studentský orchestr L’Orchestre Quipasseparlá. Dirigentem je Marc Leroy-Calatayud, sólisty Justin Lamy – housle a  Pierre Leroy – marimba. V  jejich podání vyslechneme Houslový koncert Jeana Sibelia, Marimbový koncert Emmanuela Séjourné a  Tragickou předehru Johannese Brahmse.

u kalhot a úplně na něj zapomněl. Když pak máma prala, objevila ho a  přečetla si, že Taneční škola Viola Kladno a  taneční mistr Václav Dubkovec přijmou nové členy. A  tak mě tam vzala. Na první hodině nás v obrovské kladenské tělocvičně bylo padesát párů, učili jsme se latinsko-americké tance Tak to pokračovalo, až nás na  hodině zbylo deset, a v jednom z těch pěti párů jsem byl i já. Tréninky se konaly třikrát týdně po dvou hodinách.

V

Jak jste se dostali až na mistrovství světa? Autobusem (smích). Ne, dělám si legraci, naše cesta na  mistrovství byla zajímavá. Vlastně jsme o té akci nevěděli až do poslední chvíle. Organizátoři zvali na toto mistrovství taneční skupiny ze všech mistrovstvích republik, které se umístily na prvním, druhém nebo třetím místě.

v malé galerii ve středu 19. února v 17 hodin pod názvem Sto let od  1. světové války – aneb když český král (František Josef I.) v  Orientu podněcoval muslimy k džihádu.

světa, proběhla mi hlavou jediná myšlenka – lepší pocit už nikdy mít nebudu. Když nám na krk věšeli medaile, dostali jsme pohár, za námi visela obrovská česká vlajka a hrála česká hymna, bylo to nádherné. Až do druhého listopadového víkendu bylo tohle pro mě nesplnitelným snem, ale asi jsme vážně dobří. Nikdy jsem nedoufal, že to vyjde. Pro mě už neexistuje něco vyššího, už nejde nic víc dokázat, tohle je vrchol mojí kariéry. Jak ses k  tancování vůbec dostal? Absolutní, a  řekl bych až absurdní náhodou. Do  svých jedenácti let jsem bydlel v  Kladně a moje máma chtěla, abych něco dělal, abych chodil do nějakého kroužku. Mně se ale nelíbila výuka typu „nota Evička“, vždyť já jsem za celý půlrok flétnu nedostal do ruky! Rozhodl jsem se, že to takhle nechci, a  hudební školu jsem opustil. To bylo v  první třídě. Na  konci druhé třídy jsem před naší školou potkal postaršího pána v kvádru, který rozdával krásné žluté letáčky. Já jsem byl tehdy nadšený z  toho, že jsem dostal tak úžasně barevný papírek, založil jsem ho do  kapsy

Jak ses propracoval až ke své současné skupině? Byla to s  tancem samozřejmě ještě dlouhá cesta, ale k Dancing Wave jsem se dostal náhodou. Na  jedné talentové soutěži, kde jsem účinkoval jako doprovod, jsem tančil s dvěma soutěžícími v páru. Akci uváděla moje nynější trenérka a  ta mi nabídla možnost tančit v tehdy nové skupině. Název Dancing Wave vznikl o několik let později. Jaké máš plány do  budoucna? Chceš se tancem živit? Samozřejmě, že bych chtěl, ale v  Česku neexistuje škola, kde by se vyučoval druh tance, který dělám já. Nejbližší taková je až v Bratislavě, a to je pro mě prostě nereálný cíl. Rozhodl jsem se tedy, že si vyberu povolání učitele. Chci se dostat na  UK nebo na UJEP, na obor čeština a společenské vědy. Zajímal jsem se ještě o obor politologie na FSV UK, ale vzhledem k tomu, že na přijímačkách by po mě chtěli přehled kulturních a  historických reálií, nemám moc šancí se tam dostat. A  stejně vím, že skončím za  katedrou. Chci učit. Má to tak být. A  co tvé plány ohledně tancování? S  letošní maturitou budu muset bohužel opustit svoji taneční skupinu, a vůbec nevím, co budu dělat. Asi si najdu nějaký taneční sál v místě, kde budu studovat, ale už to nikdy nebude takové jako tady. Dancing Wave je moje první taneční skupina, jsou to mí nejbližší přátelé, je to má rodina. Jediné, co teď vím, je, že tančit nikdy nepřestanu. Nikola Sedloňová, 3. A

www.meuslany.cz


POZVÁNKY

Slánská radnice č. 2, únor 2014

Filmový festival Expediční kamera

a Leon vydávají na cestu do nitra jedné z největších pouští na světě.

Down the line – Hrstka oddaných Kanaďanů přináší nový sport do svých místních hor, sport, který byl zatím spojován výhradně s Utahem a Alpami – canyoning.

19.00 – III. promítací blok Honnold 3.0. – Alex Honnold patří k nejznámějším lezcům této generace. Co ho činí jedinečným je to, že většinu svých výstupů podniká sólo a bez jakéhokoliv jištění.

Fit studio Jitka, Stehlíkova 823, Slaný Sobota 22. února 2014 od 15 hodin Vstup 100 Kč, Předprodej Fit studio Jitka PROGRAM

Pygmejové – děti džungle – Fotograf Ivan Bulík přešel Afriku skrz na skrz. Jeho sen je však stále v nedohlednu: touží najít a zachytit život a zvyky nejmenších lidí planety - civilizací neposkvrněných Pygmejů.

15.00 – I. promítací blok Cave unicycling – Jeskyňaření a jednokolka? Že vám toto spojení nejde dohromady? Autana – Trojice horolezců Leo Houlding, Jason Pickles a  Sean “Stanley” Leary se vydávají na lezeckou expedici do  zapomenutého kraje Amazonie. Domino – hra v podkroví Ztraceného světa – Dokumentární 3D film o objevování nejdelší křemencové jeskyně světa na stolových horách Venezuely. 17.00 – II. promítací blok Ti z Labského údolí – Tento dokument představí tuto jedinečnou pískovcovou oblast Labské údolí v  celé jeho kráse i  z  ptačí perspektivy.

Tatry bez limitov – Parta slovenských vrcholových sportovců přijímá výzvu, aby přepsali dějiny extrémních sportovních výkonů ve Vysokých Tatrách. The Empty Quarter – Inspirováni významným britským objevitelem a  spisovatelem Wilfred Thesigerem se dobrodruzi Alastair

Sibiř, oblast mnoha tváří Opět se hlásí galerie „Na Schodišti“ v budově Městského úřadu ve  Slaném (Velvarská, 136). Pokud navštívíte naši další výstavu, uvidíte od 14. ledna do 31. května nevšední záběry z jižní Sibiřie, jak je v irkutské oblasti poblíž jezera Bajkal vyfotografovala Zuzana Zahrádková. Rusko není jen Moskva a  Petrohrad. Rusko není jen pravoslaví. Bohatě zdobené chrámy se zlatými kopulemi a uměleckou výzdobou z 12. století. Nezapomínejme, že Rusko není jen před Uralem. Za Uralem totiž také žijí lidé, žili tam po staletí a ještě dlouho tam budou žít. Nezapomínejme, že na Sibiři není jen zima (ačkoliv pravdou je, že zima je tam dlouhá). V jižních oblastech Sibiře jsem strávila jeden rok. Mým domovem se stal Irkutsk, odkud jsem však podnikala cesty do okolí. Nejčastěji na Bajkal, ale také do měst, městeček, vesnic v Irkutské oblasti a Republice Burjatsko. Jednou se jí podařilo vyjet i do Krasnojarské oblasti či až na východní konec kontinentu, do Vladivostoku. Sibiřský federální okruh se nachází ve  středním pásu asijské části Ruska. Zaujímá 30 % celkové plochy Ruska. Nejhustěji zasídlené jsou oblasti na  jihu federálního okruhu. Neočekávejte ovšem, že tam jsou nasázená města jedno vedle druhého. Ruská www.meuslany.cz

Ostré rysy sibiřského stařešiny. (Irkutská oblast, vlaková zastávka Orljonok, tajga) měřítka pro cestování jsou diametrálně odlišná od evropských. Při svých toulkách po  sibiřských krajích jsem se nemohla nabažit toho nekonečného prostoru kolem sebe. Sibiřských hlubokých lesů, mohutných řek. Bajkal mne očaroval svojí prostou existencí. Jaro, léto, podzim, zima na Bajkalu? To je něco, co si každý musí prožít na  vlastní kůži a  oči. Trek po  břehu Bajkalu a  obdivování jeho průzračné hladiny? Trek v lesích, ve kterých se můžete setkat s medvědem? Či snad jízda v autě po zamrzlém Bajkalu? Pobyt v  rybářské vesnici, kde turista nestrávil více jak 10 minut? Omamná příroda na vás čeká také, pokud odjedete od  Bajkalu. Do  Tunkinské doliny, nad kterou ční vrcholky Sajánských hor. Či do  doliny Barguzinské, dosud turisty skoro neobjevené. Široké údolí, třítisícové hory, meandrující řeka. Občas burjatský statek nebo jednotlivá malá stavení. Krávy, koně. Ticho, klid.

foto: Ivan Bulík Vice informací o všech filmech nalezenete na stránkách www.fitstudiojitka.cz.

Kromě přírody mne nepochybně zaujala pestrost místní kultury, o které jen málokdo asi ví. Právě u Bajkalu, v místech, co by kamenem dohodil do  Mongolska (12 hodin cesty vlakem na  hranice), se snoubí pravoslaví, buddhismus a přírodní náboženství šamanismus. Díky Burjatům, svébytnému národu, jež kdysi dávno přišel z  mongolských stepí a obydlil bajkalskou oblast, mohou turisté zahraniční i ruští obdivovat pestrobarevné buddhistické chrámy či posvátná šamanistická místa. Pojďte se tedy přenést na  Sibiř. Pokud se přijdete na  výstavu podívat na  podzim, vězte, že v Irkutsku s vysokou pravděpodobností sněží. Pokud přijdete v zimě, v Irkutsku mrzne a  už ani nesněží. Na  jaře tají ledy, sněhy a slunce vyhřívá zem. A v létě si můžete u Bajkalu užívat pravou tropickou výheň. Že nevěříte? Pohleďte tedy na rybáře. Příjemnou zábavu! Vítáme tě, Rusko. Privjet, Sibir (rusky). San meno, Bajkal (burjatsky). Pokud se chcete o celé oblasti dozvědět více, můžete navštívit můj blog o  roku na  Sibiři: www.siberianblog.wordpress.com

Promítání fotografií a vyprávění o Sibiři se Z. Zahrádkovou — sobota 8. 2. ve 14.00— v aule slánského gymnázia

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném v únoru 2014 Městská hvězdárna je v únoru otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – na  večerní obloze jej lze pozorovat od  2. do  14. února. Nejvhodnější pozorovací podmínky nastávají kolem 6. února, kdy je Měsíc v první čtvrti. V tuto dobu totiž povrchové útvary na Měsíci vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 15. února), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety – v únoru bude opět dominantou na večerní obloze planeta Jupiter, která je po opozici se Sluncem a bude pozorovatelná po celou noc kromě jitra. Počátkem února večer ještě spatříme Merkur, planetu Slunci nejbližší. Ve druhé polovině noci se k Jupiteru přidají ještě planety Mars a Saturn. Ranní obloze bude bezpochyby vévodit Venuše, kterou nalezneme nad jihovýchodním obzorem. Dne 15. 2. dosahuje maximální jasnosti (−4,6 mag), takže ji na obloze rozhodně nepřehlédneme. Seskupení Měsíce, Marsu, Spiky a  Saturnu budeme moci pozorovat 19. až 22. 2. ráno na jihu a jihozápadě. Jihovýchodu bude vévodit Venuše. Konjunkce Měsíce s Venuší – dne 26. 2. v 5 hodin 39 minut dojde nízko nad jihovýchodním obzorem k velmi těsné konjunkci Měsíce s Venuší, Měsíc se bude nacházet 0,6° jižně.

Hvězdárna pro školy

M

ěstská hvězdárna nabízí pro mateřské, základní, střední i vysoké školy řadu komplexních pořadů, které přiměřeným způsobem odpovídají věku i znalostem žáků a doplňují, resp. rozšiřují moderní představy o planetě Zemi, Sluneční soustavě a vesmíru. Pro nejmladší návštěvníky z mateřských a  základních škol (tj. děti od  čtyř do  osmi roků) máme připraveny speciální pořady, které formou pohádkového vyprávění ukazují dětem základní jevy, jako je střídání dne a noci, pohyb nebeských těles po obloze apod. U  vzdělávacích pořadů pro žáky a  studenty základních i  středních škol klademe důraz na osobní zkušenosti, pozorování reálné oblohy a  objasňování základních přírodních jevů, s nimiž se setkáváme v každodenním životě. Všechny vzdělávací pořady jsou průběžně aktualizovány tak, aby odrážely nejnovější astronomické poznatky. Žáci vyšších ročníků základních škol a samozřejmě všech stupňů škol středních si mohou vybrat v programové nabídce pořady, které představující podobu nejbližšího vesmírného prostoru kolem nás na základě nejmodernějších vědeckých poznatků. Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na  všech typech škol od  mateřských po  vysoké. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Rezervace přijímáme v  dostatečném předstihu na  adrese hvezdarna@volny.cz. Školní programy nabízíme především ve všední dny mimo otevírací dobu, po dohodě je ale možno i jinak. Program školní exkurze • Projekce pořadu dle vlastního výběru. V  naší nabídce jsou pořady pro všechny věkové kategorie od předškoláků až po dospělé. Délka pořadu je typicky 30 minut. Přehled našich pořadů naleznete na  této stránce www.hvezdarna-slany.cz/skoly.html

14 |

• Po skončení pořadu nabízíme diskusi s  astronomem nad dotazy žáků (a  samozřejmě i  učitelů). Naši lektoři mají rozsáhlé zkušenosti a  přizpůsobí svůj výklad věku a znalostem třídy. Délka diskuse je individuální a řídí se především zájmem ze strany publika. • Návštěva kopule spojená s  pozorování oblohy dalekohledem. Pozoruje se především Slunce (exkurze probíhají typicky ve  dne). Při nepříznivém počasí je možná návštěva kopule s  demonstrací práce s  přístroji (demonstrace zvětšení, manipulace s dalekohledem atd.). • Časově víceméně neomezená prohlídka výstavních prostor hvězdárny. Možnost nákupu publikací a suvenýrů. Ceník vstupného pro školní exkurze Základní vstupné pro žáka 10 Kč Volné místenky pro pedagogický doprovod. Mateřské školy na každých započatých 10 žáků 1 místenka, ostatní: na každých započatých 25 žáků 1 místenka.

POŘAD HVĚZDÁRNY V ÚNORU POŘADY PRO DĚTI čtvrtek 6. 2. v 18 hodin JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA Pohádka o tom, jak odvážná kometka zachránila malého Pluta před ďábelským Algolem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, moudré Slunce i hvězdáři. Aktéry tohoto příběhu můžeme na obloze skutečně najít. (20 minut) POŘADY PRO DOSPĚLÉ čtvrtek 13. 2. v 18 hodin PETR A PAVLA V ZIMĚ Příběh o malém výletě mrazivou přírodou až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových vloč-

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

kách, Býk s blechou na zádech útočí na Oriona a mlhoviny se zdají blíž než hřející kamna. (30 minut) čtvrtek 20. 2. v 18 hodin DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o  sluneční soustavě a  seznámí studenty s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacházejí v naší Galaxii. Zavede je i do miliardy světelných let vzdáleného vesmíru a dozví se o jeho vzniku. (35 minut) DĚTSKÉ ODPOLEDNE S ASTRONOMIÍ sobota 22. 2. v 16 hodin Promítání astronomických pohádek a praktická zkušenost s  pozorováním dalekohledy. Vše je přizpůsobeno věku nejmenších návštěvníků včetně výkladu. POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU Proč se střídá den a  noc? Co je to vlastně Slunce a jak je doopravdy velké? To se děti dovědí v krátkém pásmu, uváděném přístupnou formou, odpovídající dané věkové kategorii. (10 minut) MĚSÍC U KREJČÍHO To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? (20 minut) ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA čtvrtek 27. 2. v 18 hodin SLUNCE – HVĚZDA ŽIVOTA I SMRTI Přednáší Mgr.  Jakub Rozehnal (Štefánikova hvězdárna v Praze) Slunce je životodárná hvězda, bez které by na Zemi neexistoval život. Přesto nás Slunce ohrožuje. Kvůli sluneční aktivitě padají družice, dochází k výpadkům elektrické energie, probíhá oteplování povrchu Země. Kdy nás Slunce zahubí? www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 2, únor 2014

Trhlina ve Slaném… o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (XVIII. část) – „Strettiové“ Další významnou slánskou výstavou, kterou připravili „trhlináři“, byla přehlídka obrazů s názvem Tři malíři – Mario Stretti, Viktor Stretti, Jaromír Stretti-Zamponi, která proběhla v sále občanské záložny (dnes hlavní budova Městského úřadu Slaný) od 11. do 18. 5. 1941. Akce upoutala také tím, že ji navštívil prezident dr. Emil Hácha, jenž do Slaného přijel ve středu 14. května ze zámku v Lánech. Jeho účast se prý nakonec promítla i do návštěvnosti expozice; jak napsal Josef Kylies … Návštěva byla velmi pěkná, neboť kromě četně zastoupených škol vystřídaly se v ní stovky (!) uměnímilovného obecenstva. Jak se připravovaly slánské výstavy v protektorátu Myšlenka uspořádat výstavu malířů a proslulých grafiků „Strettiů“ – Viktor Stretti (1878 – 1957), Jaromír Stretti-Zamponi (1882 – 1959) a Mario Stretti (1910 – 1960) – napadla Josefy Kyliese a Čížka zkraje roku 1941. Umělcům se nápad zalíbil, následovalo setkání v  Praze v  atelieru Viktora Strettiho, kde byla dojednána i s Mariem litografie na  plakát, přibližný rozsah výstavy a  také konstatovány potíže s  převezením množství obrazů do Slaného. Snad je vhodné v souvislosti s  tímto počinem „vzorově“ popsat, jak probíhaly přípravy výstav ve  Slaném v  době tzv. protektorátu Čechy a  Morava, dokumentovat nasazení některých osobností, bez kterých by kulturní život ve městě, tak posilující v době protektorátu, prostě nebyl. Také je „hnědý“ režim za  tuto službu na  samém sklonku války patřičně „odměnil“ pobytem v koncentračním táboře. Květen roku 1941 byl studený, na Prvního máje dokonce sněžilo a Josef Kylies přemýšlel o  tom, jak přivézt obrazy Strettiů z  Prahy do  Slaného. Autodopravce Fait ochotný rozhodně nebyl, naříkal, že musí pod rukou kupovat benzín, a  cena, kterou navrhl, byla až příliš vysoká. A tak se Kylies rozhodl dopravu zařídit sám ve  spolupráci s  Hospodářským družstvem ve  Slaném. V  pátek 9. května jelo do Prahy auto družstva s pšenicí, kterou vyložili ve  mlýně Odkolek, a  ve  dvě hodiny odpoledne již nakládali obrazy v atelieru Viktora Strettiho, pak se zastavili v „Hollaru“ pro rámy a nakonec u Zamponiho na Hanspaulce, kde přibyly další artefakty. Josef Kylies jel osobním autem s Mariem a Viktorem Strettim a již před pátou hodinou odpoledne nosili obrazy do  síně slánské záložny. Instalace výtvarných děl byla stanovena na  příští den. Byla to sobota a  Kylies měl povinnosti v  zaměstnání, a  proto přišel do sálu záložny až ve tři odpoledne. Říkal si cestou… snad na mne ještě nějaká práce zbude, ale k jeho překvapení nebylo hotovo nic. V sále potkal Viktora a Maria, kteří teprve rozestavovali obrazy podél stěn a  vášnivě diskutovali o tom, zda bude lépe udělat soubor každému zvlášť, nebo vše uspořádat dohromady. A do tohoto rozmlouvání přišel Alois Moravec, který v  té době maloval rozměrný obraz Sirotci před Slaným, a  vše jim nemilosrdně zpřevracel. Kylies píše, že bylo půl šesté a před ním stáli zoufalí malíři … a my, jejich „oběti“, jsme přenášeli jako kočka koťata jedno plátno sem a druhé tam. Vřelo to v něm, a protože byl mužem činu a času bylo www.meuslany.cz

Jaromír Stretti-Zamponi, Viktor Stretti, a Josef Čížek při zahájení slánské výstavy v roce 1941 velice málo, začal společně s učitelem Jungmannem věšet obrazy podle svého uvážení. A tak na svou pěst a bez odsouhlasení malířů, kteří byli, pravda, poněkud překvapeni, že se jich již nikdo neptal, kam který obraz umístit, zavěšovali jedno plátno za druhým. A  když za  šera odešel Jungmann za  povinnostmi, „komandoval“ Kylies umělce sám … nyní oni nosili obrazy tam, kam jim určil, přidržovali je a Kylies je uchycoval … v devět hodin večer, skoro za  tmy, instaloval Kylies poslední obraz a „hurá“ do salónku restaurace Hamburk, kde již netrpělivě čekala početná společnost v čele se starostou Pálou, aby se výstava Strettiů mohla řádně při dobrém truňku oslavit. Zahájení přehlídky (11. 5. 1941) Na  zahájení výstavy, z  něhož se zachovala kolekce fotografií, se dostavilo na  sto zájemců, takový byl v době nesvobody hlad po kulturních hodnotách. Setkání zahájil Karel Čížek, objevilo se i  mnoho hostů z  Prahy, sdružení grafiků „Hollar“ zastupoval Václav Fiala a  Alois Moravec. Před Slaňáky defilovalo na  91 výtvarných děl – z  toho 44 olejů a  47 kreseb a  grafik; dodnes eviduje slánské muzeum čtveřici grafických listů, které umělci věnovali tehdejšímu Musejnímu spolku, který výstavu pořádal. Připomeňme, že výstava se uskutečnila v dnešní obřadní síni městského úřadu a Kylies si pochvaloval, jak prostor sálu tehdy oživilo umístění výstavních stěn kolmo ke  zdem mezi okny, střed

zůstal prázdný. Krásně prý působil „grafický kabinet“ vytvořený přepažením světlé prosklené pavlače. Návštěva prezidenta Emila Háchy K pozitivnímu vyznění výstavy nepochybně přispěla i návštěva Emila Háchy, který se s  umělci znal, do  Slaného přijel 14. května asi o 11.30 a expozici si se zájmem prohlížel do poledne. Kylies si posteskl, že se o příjezdu prezidenta Háchy dozvěděl opožděně, nicméně ve  svých pamětech konstatoval, že Háchova účast na  přehlídce obrazů Strettiů přispěla nepochybně k  většímu zájmu o  ni, neboť se diváci začali trousit do  výstavních prostor ve větším počtu …neboť to přece musí něco bejt, když na  ni přijel extra státní president. A tak krom vysokého vstupného, jež pan president zaplatil 100 korunou, měl jeho počin význam propagační, a nutno mu za tuto pomoc vzdáti srdečný dík … uzavírá Josef Kylies. Smečenská tečka … Jeden z  autorů tohoto příspěvku vzpomíná na setkání s prof. Karlem Strettim, naším předním restaurátorem, při kolaudaci obnovených malovaných renesančních stropů na  smečenském děkanství, aniž by si tehdy uvědomil, že se jedná o syna Maria Strettiho … právě ten a jeho manželka šířili na výstavě ve Slaném jakýsi optimismus mladé generace v těžké době hákových křížů … (Vladimír Přibyl a Olga Černušáková)

| 15


ŠKOLY Koncem roku 2010 se žáci 3. ZŠ Slaný zapojili do mezinárodního projektu „Krokus“, během něhož vysázeli před naši školu cibulky žlutých krokusů. Tyto drobné kvítky mají připomínat jeden a půl milionu židovských dětí, které byly zavražděny během 2. světové války.

„Slánští Zmizelí sousedé“ aneb Naše cesta pokračuje …

Abychom žákům podrobněji přiblížili problematiku židovství a holocaustu, vyhlásili jsme ve  školním roce 2011/2012 projektový den s názvem „Květiny obětem“. Součástí našeho projektu se stala i putovní výstava panelů Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze - Zmizelí sousedé. Sada těchto panelů vznikala na  základě pátrání žáků základních a středních škol v některých obcích a městech v Čechách a na Moravě. Tato výstava se pro nás stala výzvou a inspirací k tomu, abychom i my začali pátrat po minulosti slánských Židů. Tak vznikl rozsáhlý projekt 3. ZŠ Slaný - Slánští Zmizelí sousedé. Naše pátrání nebylo zpočátku právě jednoduché. Veškeré informace jsme nejprve čerpali z  dostupných publikací, knih, ročenek, sborníků a  webových stránek. Významný zlom v  našem pátrání nastal v  březnu roku 2012, kdy jsme navštívili Státní okresní archiv v Kladně s cílem prostudovat třídní výkazy slánských škol. Podařilo se nám vyhledat třídní výkazy Státního československého reálného gymnasia ve Slaném z let 1936–1939 a v nich jména Vladimíra Beneše, Josefa Beneše, Marty Kohornové, Otty Frankenbuše, Josefa Winternitze a Luďka Ecksteina, která se stala vodítkem našeho dalšího pátrání. V  květnu 2012 jsme navázali spolupráci s panem Stanislavem Bayerem. Právě od něj

jsme získali cenné informace o rodině Popperů. Pan Hugo Popper se narodil roku 1974 ve Slaném. Před deportací do Terezína (v roce 1942) žil se svou ženou Eliškou a synem Egonem ve  Slaném v  Soukenické ulici. Válku přežila pouze dcera Běla, provdaná za zubaře MUDr. Šimka. V červenci 2012 jsme získali od pana Pavla Pešaty ze Slaného informace o  židovské rodině Langweilů. Nejmladší syn rodiny Langweilů, Richard Langweil, žil ve Slaném, kde řídil roku 1900 veškerou veřejnou činnost. V  roce 1901 však odešel do  Vídně a  později do Berlína.

16 |

Na podzim roku 2012 jsme obdrželi nečekaný, ale nádherný dopis od  paní Olgy Novotné, rodačky ze Slaného, která žije již 60 let v  Brně. Paní Novotná reagovala na  naši výzvu v Slánských listech. V dopise nám popsala své dětství a  vzpomínky na  Vladimíra Beneše z dob, kdy spolu studovali na gymnáziu ve Slaném. Rodina Benešova bydlela před válkou ve  Slaném ve  Wilsonově ulici. Otec Vladimíra obchodoval se starým železem v provozovně blízko vlakového nádraží. Roku 1942 byla celá rodina Benešova deportována do Terezína a následně do Osvětimi. Z rodiny údajně přežila pouze Vladimírova maminka, paní Marta. Neunesla však tragédii své rodiny a osamění a otrávila se plynem.

Od pana Jaroslava Ulricha z  Pozdně jsme získali zcela nové informace o panu Emanuelu Neumannovi. Pan Emanuel Neumann pocházel z Pozdně, kde také žil a vedl obchod. V roce 1942 nastoupil do transportu do Terezína a posléze do Izbici, kde patrně zahynul. Ještě před svým transportem se stihl se svou ženou Žofií rozvést, aby zachránil ji i své dva syny.

Počátkem letošního roku nás zkontaktovala paní Šárka Bartoňová z Plzně. Babička paní Bartoňové byla schovanka a  blízká přítelkyně rodiny Winternitzů, která ve  30. letech žila ve  Slaném v  Hemerkově statku. Osud této rodiny byl rovněž tragický. Všichni z rodiny Winternitzů byli roku 1942 odvezeni do  Terezína a  ještě téhož roku do  Treblinky, nikdo nepřežil… Smutné příběhy, které jsme vypátrali, nás velmi silně zasáhly. Proto jsme se rozhodli zprostředkovat tyto příběhy i  našim žákům, aby i oni měli jedinečnou možnost podrobněji poznat osudy slánských židovských rodin přímo z  vyprávění pamětníků. Naplánovali www.meuslany.cz


ŠKOLY, VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 2, únor 2014

jsme tedy naše společné setkání, které proběhlo 19. 3. 2013 ve školním klubu „Bungr“. Myslíme si, že právě toto setkání bylo zatím nejsilnějším zážitkem celého projektu nejen pro učitele a všechny pamětníky, ale také pro děti. To, co bylo vidět v jejich očích, je nepopsatelné… Dotkli jsme se „něčeho“ opravdu vzácného – dojemných lidských příběhů, kterým jsme toho dne nedovolili, aby upadly v zapomnění… DĚKUJEME! Toto vzácné setkání však nebylo setkáním posledním. Měli jsme velkou radost, když se nám v dubnu letošního roku podařilo zorganizovat 2. setkání žáků s  pamětníky. Tentokrát byl vzácným hostem pan Jiří Lieberzeit, který nám vyprávěl také jeden téměř zapomenutý příběh. Příběh své tety Anny Lieberzeitové…

V květnu 2013 se nám podařilo vypátrat studentku slánského gymnázia, Martu Ko-

hornovou, která také patří ke zmizelým dětem Slánska. Její příběh je opravdu dlouhý a  cesta za  svobodou strastiplná. Ale patří k těm, které mají šťastný konec. Na stopu nás přivedla opět paní Šárka Bartoňová, které tímto mnohokrát děkujeme. Její pomoci si opravdu velice vážíme. V srpnu jsme „objevili“ další dvě židovské rodiny, které na  Slánsku hledaly útočiště v  době války. Díky výpovědi pana Jaroslava Ulricha z  Pozdně jsme se dostali na  stopu Berty Löwyové a  Zikmunda Helera, kteří však nedokázali „utéci“ svému krutému osudu… Poslední setkání s  pamětníky proběhlo v  říjnu letošního roku. Paní Irena Bicencová, které tímto také srdečně děkujeme, nás přivedla na  stopu rodiny Schwarzů, Fantů a Lewitů. A právě zde začíná naše další pátrání… Naše cesta pokračuje…Stále pátráme po těchto slánských dětech: Marta Kohornová, Vladimír Beneš, Josef Beneš, Otto Frankenbuš, Josef Winternitz, Zdeněk Eckstein, Edita Buchführerová, Otto Lažanský, Hermína Šťastná, Lydia Rosenbaumová, Heinz Spiegel, Bedřich Korec, Jiří Korec, Zikmund Feffermann, Bedřich Glück, Jindřich Šťastný, Erick Stockhammer, dále také po rodině pana Fanty a po rodině Schwarzů a Lewitů. … Za každou informaci budeme opravdu vděčni!

Velice nás těší, že se naším projektem nechávají inspirovat i žáci ostatních škol a vydávají se v našich šlépějích. Velkým překvapením pro nás je nový projekt Obchodní akademie Slaný „Komunita slánských židů a  příběh slánského rodáka Felixe Hellera (1924–1943)“ zaměřený na  připomínku vzniku a vývoje tragicky zaniklé židovské komunity ve Slaném. S úctou a poděkováním všem, kteří přicházejí mezi nás a  vyprávějí nám tyto dojemné příběhy… Veškeré informace o  projektu naleznete na webových stránkách: http://3-zsslanstizmizelisousede.webnode.cz/ Žáci 3.ZŠ Slaný, Mgr. Soňa Hamzová a Ing. Gabriela Cimrmanová

Slánští skauti ctí tradici Betlémského světla

V

e Slaném se stalo hezkou tradicí předávání plamínku Betlémského světla v předvečer Štědrého dne. Pro plamínek lásky a přátelství si zájemci ze Slaného a blízkého okolí mohli přijít do příjemných prostor městského Infocentra Pod Velvarskou bránou, kde kluci a  děvčata z  místního skautského Střediska modrý kruh předávali plamínkové poselství dobré vůle. Samotné předávání Betlémského světla pochází z  doby před více jak 900 lety z  časů křížových výprav proti mohamedánům, od  kterých měl být osvobozen především Betlém a  Jeruzalém. O  tisíc let později – roku 1986 se v Rakousku připravovala ve prospěch zrakově postižených dětí charitativní akce nadace „Světlo ve tmě“. Její součástí bylo i přivezení posvátného světla z betlémské Jeskyně narození. Od  té doby plamínek putuje po celé Evropě do více jak třiceti zemí z rakouského Lince, kam je světlo každoročně ve vánočním čase dováženo. K nám do Česka jej přivážejí brněnští skauti. Ti také zajišťují jeho další rozvoz a předání na styčných místech skautům z jednotlivých míst naší vlasti. Zásluhou skautů je tak zářící plamínek světla předáván všude tam, kde je o  něj zájem. „Plamínek Betlémského světla jsme předávali v hezkém prostředí slánského infocentra. www.meuslany.cz

Ve Slaném předávali Betlémské světlo členové Modrého kruhu. (foto Hana Tichá) Kamarádi s poselstvím také navštívili klášter Nejsvětější Trojice, kostel Sv. Gotharda, Dům s pečovatelskou službou, Penzion pro seniory Na Sadech, nemocnici. O Betlémské světlo je tradičně zájem nejen mezi Slaňáky, ale i mezi občany z  okolních vesnic. Světlo jsme pře-

dávali také v Pozdni a  Studeněvsi. Myslíme si, že v dnešní době je mezi lidmi potřeba více tolerance a lásky. Proto pomáháme i my.“ Řekl za  kluky a  děvčata z  Modrého kruhu Ondřej Dvouletý. Tichá Hana

| 17


INZERCE

Kolpingova rodina Smečno nabízí Schovejte si auto Kolpingova rodina Smečno nabízí zdar- • odborné poradenství (psycholog, právník, pod střechu ma akreditovaný rekvalifikační kurz sociální pracovník) po dobu kurzu, Pracovník v sociálních službách a Motivační kurz.

• v době konání kurzu je hrazeno stravování, cestovné a příspěvek na péči o osobu blízkou.

Zaparkujte přes zimu své auto výhodně v parkovacím domě.

Pro koho je kurz určen: • pro osoby, které pečují o seniory, o osoby se zdravotním postižením nebo o děti v pěstounské péči ze Středočeského kraje • pro osoby starší 50 let, které jsou ze Středočeského kraje

Vstupní pohovory se budou konat ve dnech 5. 2. a  12.2. 2014 od  9 hodin v  Rodinném centru Slaný, Wilsonova 546/7, Slaný.

K

Co účastníkům kurzu nabízíme: • aktuální informace z oboru a praxi • možnost zaměstnání pro část absolventů • pomoc při hledání nového zaměstnání a zvýšení šancí k získání nového zaměstnání

Kontakt: Bc. Klára Soukupová, klara.soukupova@dumrodin.cz, tel.: 775  558  253 nebo Jana Némethová, jana.nemethova@dumrodin.cz, tel.: 777 558 053 Tento projekt je spolufinancován z  prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

oncem roku se obchodníci předhánějí v nabídkách slev a  mimořádných nabídek. Pozadu nezůstane letos ani naše město. Pro ty, kteří nechtějí trávit svůj čas odhazováním sněhu a  škrábáním námrazy ze skel svých plechových miláčků, nabízí mimořádnou možnost parkování v parkovacím domě. V  období od  ledna 2013 do  konce března 2014 můžete bezpečně zaparkovat svůj vůz za zvýhodněnou cenu 200 Kč za měsíc.

MŠ Linetka se hlásí v novém roce Milí čtenáři, přijměte pozdrav v novém roce z MŠ Linetka v Želevčicích. A na začátek vám přinášíme malé ohlédnutí za minulým měsícem. Děti vyráběly vánoční dárky pro rodiče, proběhla Mikulášská nadílka, zdobení perníčků, Malý vánoční koncert na recepci Linetu, vánoční besídka obou tříd, kdy děti dostaly spoustu nových dárků, nechybělo ani divadelní představení ve Slaném Betlém, kde se na pódiu mezi herce zapojily i děti. V lednu samozřejmě pokračujeme ve všech kroužcích, jako je individuální příprava před-

školáků, kroužek rozvoje řeči, výtvarný kroužek, hra na zobcovou flétnu, zpěv, keramika a  výuka anglického jazyka. V rámci programu Malí vynálezci z  Linetky navštívíme oddělení konstrukce Linetu, důležitá a jistě i poučná bude ukázková hodina pro předškoláky v 1. ZŠ ve Slaném, kde děti potkají své kamarády, kteří opustili MŠ vloni a mají za sebou půl roku coby prvňáci. Děti už těší na  další divadelní pohádku a na to, že už snad napadne sníh, aby si mohly užít zimních radovánek. Jana Řeháková

Parkovací kartu si můžete pořídit za vratnou zálohu 300 Kč na  odboru správy majetku Městského úřadu (bývalý hotel Pošta, zadní trakt budovy). Nabitím v  automatické pokladně parkovacího domu ji aktivujete, takže nejste vázáni začátkem měsíců. Karta bude funkční po dobu jednoho (až tří měsíců) od prvního zaparkování. Pokud tedy nepatříte mezi ty, kdož do parkovacího domu nikdy nepojedou „na  just a z principu…“, můžete tuto službu nyní vyzkoušet za  opravdu výhodných podmínek a ušetřit si starost s mrazem, sněhem a studeJaroslav Hložek nými starty.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, Telefon redakce: 312 511 115 • Šéfredaktor: Ing. Petr Kolačkovský • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 12. lúnora 2014

18 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 2, únor 2014

www.meuslany.cz

SL ÁNSKÉ JA ZZOVÉ DNY

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Zpívání koled na náměstí o Štědrý den a Novoroční ohňostroj

foto: Jiří Jaroch a Pavel Vychodil

Slánská radnice, únor 2014  
Slánská radnice, únor 2014  

Únor 2014 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 2 ročník XVII, únor 2014

Advertisement