Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 6 | ročník XV | červen 2012

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, starosta je od slova „starati se“. Občas od vás na ulici slyším – „starosto, jaké máš starosti?“ A já odpovídám: „žádné starosti nemám, jen problémy.“ Vím, že jsem to již jednou ve Slánské radnici psal, ale řídím se dalajlámovým výrokem: Má-li problém řešení, nedělej si starosti; nemá-li jej, starosti ho nevyřeší. I z těchto důvodů mi nevadí, když problémy vznikají. Počítám s tím. A také mi nevadí, když se lidé při řešení vzniklých potíží dopouštějí omylů a chyb, protože to beru jako výsostně lidskou vlastnost. Nikdo není neomylný. Co ovšem nemám rád je, když se odpovědní ze svých chyb nepoučí a své omyly opakují. A přiznám se, co vysloveně nesnáším u svých spolupracovníků (a snažím se toho vyvarovat i u sebe), když se místo hledání řešení, hledá důvod, proč něco nejde. Naštěstí k tomuto dochází opravdu výjimečně. A když se sejde schopný tým, je práce velkou radostí. Dostaví se výsledky a někdy i ocenění. Takové souznění nastalo při rekonstrukci Vinařického ulice. Nesmírně náročná akce. Po všech stránkách. Jednalo se o kombinaci prací důlního díla, dopravní stavby, renovace infrastruktury, záchrany archeologického dědictví a v neposlední řadě o vysoce odbornou práci památkářskou. „Naše“ stavba byla přihlášena do prvního ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Odborná porota složená z architektů, urbanistů a inženýrů pod vedením Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství rozhodla o tom, že „Revitalizace historického jádra města Slaný“ je nejhodnotnější stavbou Středočeského kraje roku 2012 a automaticky postupuje do soutěže celostátní. Mám velkou radost. Za celý tým těch, kteří „hledali, jak řešit problémy.“ Jedná se o prestižní ocenění v konkurenci dvaceti devíti dalších posuzovaných staveb. Už jenom to, že jsme se prosadili před středoevropským skvostem, Kutnou Horou, má svou cenu. Porota posuzovala naši práci z mnoha pohledů. Hodnotila architektonickou kvalitu, způsob provedení, hospodárnost akce, souznění stavby s okolím, dopad na uživatele a jakým způsobem došlo k utváření veřejného prostoru. Dokonce se zaměřili i na energii, chuť a vůli investora a autorů řešení. Velmi se líbilo umístění Svatého Antonína z Padovy v předpolí obnoveného historického mostu a idea, která záchranu sochy provázela. Každý, kdo kolem něj prochází, ví, že byl patronem milujících, manželství, rodiny, žen a dětí, chudých, koní a pomocníkem v každé nouzi. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Slaný má největší slánku na světě

Do metr dvacet vysoké slánky se vejde až 85 kg soli. Foto: Pavel Vychodil

D

obrých nápadů není nikdy dost a těch, které přejdou od myšlenky k úspěšné realizaci, je ještě méně. To však není případ nápadu členů finančního výboru zastupitelstva města, jehož členové Pavel Varvařovský, Martin Doupovec, Jaromír Horáček, Martin Jirák, Václav Houška, Miroslav Janouš a Vojtěch Kočka dovedli myšlenku do reálného a dokonalého konce. A jak to tak u dobrých nápadů bývá, zrodil se při přátelském posezení. „Po jednání finančního výboru, jsme s kolegy začali diskutovat o tom, jak přispět našemu městu něčím, co by bylo výjimečné,“ vzpomíná předseda finančního výboru Pavel Varvařovský. Řeč se začala točit okolo sbírky slánek a nápad byl na světě. „Vzhledem k tomu, že sbírka slánek zcela jistě přitáhne pozornost agentury Dobrý den, která eviduje rekordy a zapisuje je do České knihy rekordů, napadlo nás, že kromě největší sbírky slánek bychom ve Slaném mohli mít i největší slánku. Byl by to nejen jedinečný exponát, ale měl by také symboliku spojenou s naším městem,“ doplňuje Pavel Varvařovský. Jak řekli, tak udělali a obří slánka se pomalu začala stávat skutečností. Členové finančního výboru tedy oslovili pány Františka Tichého, majitele

firmy T Design, a Tomáše Husníka, majitele firmy Husník kovovýroba, kteří se naprosto nezištně zasloužili o to, aby slánka vznikla. O další finance potřebné ke vzniku slánky se podělili členové finančního výboru a tak se podařilo myšlenku několika lidí dotáhnout do konce a Slaný dostalo krásný dárek, který se zapíše do jeho historie. „Jsme na to pyšní a jsme rádi, že po nás ve Slaném něco zůstane. Všichni, kteří se na vzniku slánky podíleli, jsou slánští patrioti a těší nás, že jsme mohli našemu městu věnovat originální dárek,“ doplňuje Varvařovský. A příští generace se o tom zcela určitě dozvědí, protože v útrobách slánky je ukryta nejen výrobní dokumentace ke slánce, ale také fotografie a vzkazy, zkrátka poselství příštím generacím. Nutno ještě dodat, že slánka i při své velikosti je zcela funkční a chleba si s ní bez potíží posolí i malé dítě. Mechanismus je tedy naprosto dokonalý. A je samozřejmě plná soli. Obří slánka bude mít své stabilní místo v Infocentru Pod Velvarskou branou vedle už teď slavné sbírky slánek. Přejeme slánce, aby měla hodně obdivovatelů a aby bez úhony mohla podle přání členů finančního výboru nejdříve za sto let, -kučvydat skrytá poselství.


INFORMACE

Dotace na rekonstrukci ČOV se stává „evergreenem“

P

roces na získání dotace na rekonstrukce čističek odpadních vod v České republice připomíná slavné věty krále z pohádky Pyšná princezna: „Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil.“ Operační program životního prostředí na základě pokynu EU konečně vytvořil předpoklady pro to, jak by měly vypadat vztahy žadatelů o dotaci na rekonstrukce čistíren odpadních vod. V tuto chvíli řada měst stávající podmínky nebyla schopna splnit, protože podmínky se týkají přímo smluv s provozovateli, což se ukázalo v tomto procesu jako velký problém. Ze zásobníku projektů bylo vyřazeno velké množství měst, převedeno na finance šlo zhruba o 9 miliard korun. Nejznámější případ je vyřazení žádosti o dotaci od hlavního města Prahy. Tyto potíže se dotkly i našeho města. Základní podmínkou totiž bylo, že smluvní vztah s provozovatelem musí být na dobu určitou, a to nejdéle do roku 2015. Město Slaný má však tuto smlouvu platnou do roku 2019, což sice splňovalo podmínky, ovšem ty předchozí. Město Slaný se tedy dohodlo se Středočeskými vodárnami, že dodatkem ke smlouvě dojde ke zkrácení lhůty z roku 2010 na rok

Čistička odpadních vod na leteckém snímku ze 17. dubna 2012 (foto Pavel Vychodil) 2015 tak, aby naše město podmínky splnilo. „Považuji to za velký úspěch, protože tento postup rozhodně není standardní, neboť pro provozovatele ČOV tento krok není příliš výhodný,“ řekl starosta Ivo Rubík. Zastupitelstvo města Slaného tento dodatek ke smlou-

vě schválilo. Po podpisu smlouvy dá město Slaný monitorovacímu výboru Operačního programu životního prostředí zprávu, že naplňuje podmínky pro získání dotace na rekonstrukci ČOV.

Parkovací dům bude již v hrubé stavbě hotový V

průběhu zhruba tří týdnů bude ukončena hrubá stavba parkovacího domu v centru Slaného. V těchto dnech již začala montáž automatizovaného parkovacího systému, který bude parkování v prostorách domu ovládat. Řidiči by měli podle předpokladů parkovací dům začít využívat na začátku roku 2013.

Schůzka s podnikateli ohledně revitalizace pěší zóny úterý 26. června 2012 ve 14 hodin v Městském centru Grand

Parkovací dům na leteckém snímku ze 17. dubna 2012 (foto Pavel Vychodil)

Starosta Ivo Rubík zve na schůzku všechny podnikatele, kteří svoji činnost provozují v Husově a přilehlých ulicích a také majitele domů v této lokalitě. Jejím předmětem bude podání informací o vítězi výběrového řízení na revitalizaci pěší zóny, seznámení s harmonogramem prací a dohoda o opatřeních během rekonstrukce tak, aby je tato situace co nejméně negativně postihla a zároveň aby mohla probíhat co nejrychleji.

Práce na kanalizaci v Dolíně končí

I

nvestiční akce týkající se výstavby kanalizace v Dolíně je nyní v konečné fázi. Centrální komunikace je po výkopových pracích již opravena a Dolín je již zcela průjezdný. V průběhu následujících týdnů ještě budou probíhat dokončující práce.

2 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Město Slaný již rozdělilo finanční příspěvky na rok 2012 na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace þís. Sportovní organizace 1 FC Fobos Slaný 2 MCE Slaný 3 FK Union Slaný 4 Hrasl Slaný

þinnost 33 254 24 902 34 385 20 368

grant

9 000

celkem 33 254 24 902 43 385 20 368

þís. zájmové organizace 1 Sluníþko

þinnost

2

ýeský svaz chovatelĤ

3 4

grant

celkem

17 442

4 000

21 442

ýeský kynologický svaz Junák

16 144 62 962

8 000

24 144 62 962

5

Svaz dĤchodcĤ Na Sadech

12 919

6

Orion klub

11 191

7

Svaz tČl. postižených

8 9

Slánská scéna Svaz diabetikĤ

18 778

18 778

12 919 21 000

32 191

30 000

55 280 11 170

0

0

25 280 11 170

5

Autoklub v AýR Slaný

124 459

20 000

144 459

6 7

HK LEV Slaný SportovnČ stĜelecký klub

30 526 50 350

20 000

50 526 50 350

10

Spoleþnost pĜátel žehu

6 019

6 019

11

ýeský svaz vþelaĜĤ

12 679

12 679

8

SK orientaþního bČhu

37 673

11 000

48 673

9 10

Sokol Slaný SK Slaný (fotbal)

308 232 130 600

9 000 31 000

317 232 161 600

12 13 14

ýZS þ.3 Pod Božákem Wotrubia ýýK Slaný

8 398 18 439 17 967

8 398 18 439 17 967

31 000

86 181

15 16

Consortium Camerale Slanense

ýeský rybáĜský svaz

0 31 429

0 31 429

17 18 19

ýZS þ.1, Luže Klub pĜátel DDM Klub þeských turistĤ

7 205 45 893 5 834

20 21 22

XVII. Župa baráþníkĤ Obec baráþníkĤ Klub dĤchodcĤ ýKD

16 132 8 416 5 640

11

Stolní tenis klub Slaný

55 181

12

85. modeláĜský klub

22 785

22 785

13

FBC Barracudas Slaný

47 286

47 286

14 15 16

Keiko - Ryu Shotokan Slaný Radioklub SK DDM šachy

29 836 18 011 25 552

17 18 19 20 21 22 23 24

RSC ýechie LTC Slaný, tenisový klub Judo klub KrasobruslaĜský klub Basketbalový klub 1. DFK Slaný Školní sportovní klub 3. ZŠ Lezení do ško

53 165 75 196 35 015 89 461 46 398 33 034 34 330

8 000

29 836 26 011 25 552

31 000 18 000

53 165 75 196 35 015 120 461 64 398 33 034 56 330 30 000

22 000 30 000

23

Divadelní soubor Bambinesko

6 538

24

Klub Matylda

4 943

25

RSC ýechie Slaný

26

ýZS þ. 11, U BrĤdku

V únoru 2012 byl vybrán dodavatel řešení, společnost VERA, spol. s r.o., který zajistil opatření vedoucí k sjednocení informačního systému MěÚ tak, aby pracoval maximálně efektivně a tvořil interoperabilní systém. Bylo dodáno programové vybavení, provedeno nastavení informačního systému a zaškoleni pracovníci MěÚ, kteří budou software užívat a administrovat. Informační systém MěÚ Slaný tak bude s pomocí finančního příspěvku z ERDF lépe připraven na následné celostátně prosazované kroky elektronizace veřejné a státní správy. Využitím dotace město ušetří finanční prostředky, které by muselo vynaložit, aby vyhovělo legislativním změnám a celkovému trendu zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy – např. aby informační systém MěÚ byl zdrojem kvalitních informací pro základní registry.

Provedená opatření přispěla k: • efektivnímu pořizování vstupních dat • zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy vůči veřejnosti • zkvalitnění a zefektivnění vlastní činnosti úřadu • přiblížení a zkvalitnění služby veřejnosti Náklady na realizaci projektu činily 1,4 milónu Kč. Akce je financována z 85 % z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % z prostředků městského rozpočtu. Název operačního programu: Integrovaný operační program Číslo prioritní osy: 6.2 Název prioritní osy: Zavádění ICT v území veřejné správě – Cíl konvergence Číslo oblasti podpory: Zavádění ICT v území veřejné správě Číslo výzvy: 06 Registrační č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06881

WWW.MEUSLANY.CZ

7 205 85 893 5 834 16 132 8 416 5 640

11 000

17 538

49 000

49 000

4 943

7 582

7 582 24 000

27 &RXQWU\NOXE 6ODQê

Ukončení realizace projektu Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný Na projekt „Vnitřní integrace Městského úřadu Slaný“ získalo město Slaný v květnu 2011 dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a začalo jej realizovat na počátku roku 2012.

40 000

Setkání se starostou Starosta Slaného Ivo Rubík zve občany, které zajímá cokoli z dění ve městě, na setkání s občany. 20. června 2012 v 16 hodin Městské centrum Grand

SLÁNSKÝ VIDEOMAGAZÍN V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Červen 2012 • • • • • • •

Putování za varhanami Oslavy státního svátku Varhany znějící Městské slavnosti Dětský den 33 let skupiny Veterán Western Fotbalový zápas ČR-Norsko

videomagazín najdete na www.meuslany.cz www.meuslany.cz

| 3


KULTURA

V kavárně potěší nejen fotografie z Bílého Újezdce, ale i palačinky V těchto dnech začala ve velmi příjemném prostředí kavárny Bez konce nacházející se ve slánském domě ze 16. století U Vojnů, výstava fotografií zámečku Šternberk-Bílý Újezdec s přilehlým rybníkem a blízkým okolím. Pod přiléhavým názvem bude pro návštěvníky kavárny i zájemce z řad příznivců zde do poloviny prázdnin připraveno ke zhlédnutí na 8 velkých fotografií na plátně s názvem „ Šternberk v proměnách času“. Autorem proměn je ředitel dětského domova Roman Pejša. Zámeček Šternberk, který v současnosti slouží volnočasovým aktivitám při Dětském domově v Ledcích, vděčí za svůj název Bernardu Ignáci z Martinic, který tuto místní lokalitu pojmenoval po své manželce Veronice Polyxeně ze Šternberku. V 19. století toto místo proslavily železité a slatinné lázně, kde se například léčil i Karel Havlíček Borovský. Samotná výstava v kavárně Bez konce, jejíž provozovatelem je neziskové občanské sdružení Etincelle a Starujeme o. p. s., byla realizována za pomoci projektové koordinátorky Kateřiny Broža Zápotocké ze Slaného. Není to jediná akce pořádaná v této nekuřácké kavárně otevřené od pondělí do soboty od 9.30 do 22 hodin, kde obsluhují pod vedením pracovních asistentek lidé s mentálním handicapem ze Slaného, Smečna, Ledců, Vraného i Kladna. Pořádají se zde i filmová představení a setkání se známými lidmi. Udělejte si čas a přijďte se podívat na zdařilou výstavu i ochutnat kávu s vynikajícími borůvkovými palačinkami. Hana Tichá

V kavárně Bez konce ve Slaném U Vojnů (vedle lékárny na náměstí) je pro návštěvníky připravena fotografická výstava Zámečku ve Šternberku-Ledcích i vynikající Svijanský máz, či palačinky s borůvkami.

Varhany zějící – zpráva Regionálního operačního programu Střední Čechy Dne 16. 5. 2012 večer proběhl ve Slaném závěrečný koncert festivalu, při němž se rozezněly dva varhanní pozitivy v krásných prostorách kostela Nejsvětější Trojice. Koncertu se účastnili zastupitelé města v čele se starostou Ivo Rubíkem, iniciátorem celé akce panem Ivo Horňákem a manažerem rozvoje města Milanem Grohmannem. Tradice varhanních koncertů a poutí za varhanami se zavedla již před několika lety. Letos podruhé také díky přispění evropských dotací v prioritní ose 2 – Cestovní ruch ROP SČ ve výši 1 mil.Kč v projektu nazvaném Varhany znějící. Každoročních festivalů ve Slaném a okolí se účastní zajímaví hosté z řad varhanních virtuózů z různých částí světa. Zajímavé, běžně nepřístupné prostory lákají místní milovníky hudby i turisty z různých částí republiky i ciziny. Genius Loci tohoto místa (karmelitánského klášterního kostela) je silný a v průběhu koncertu bys mohl slyšet upadnout na zem špendlík, s jakým napětím byla mistrovská hra Luigi Ferdinanda Tagliaviniho a Liuwe Tammingy vnímána. Z hlediska propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje se bezesporu jedná o výjimečný počin, kterým se reprezentuje historické dědictví Slánska na výborné úrovni.

4 |

www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Akademie DDM Ostrov Slaný WWW.OSTROV-SVC.CZ

První nabídka kroužků Oddělení přírodovědy a enviromentu Rybář – Slaný; Malý chovatel – Slaný; Mladý chovatel – Slaný; Ochránci přírody – Slaný; Klub geocashingu – Slaný

V

e spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaného ukončíme opět školní rok závěrečným vystoupením kroužků DDM a jejich hostů. Akce se koná v Městském divadle

ve Slaném od 16.30 hodin. Vstupenky bude možno zakoupit na Ostrově od 15. května. 2012. Vstupné 50 Kč. Informace: Alena Špiritová

Oddělení techniky Fotograf – Slaný; Fotograf – Zlonice; Automodelář – Slaný; Papírový a plastikový modelář – Slaný; Výpočetní technika – Zlonice

Poslední volná místa na táborech

Oddělení sportu a turistiky

30. 6.–14. 7. EXPEDICE HIMALÁJE La Venta I. turnus. Cena 3 980 Kč. 14 dní v podsadových stanech.

20. 7.–5. 8. TENKRÁT NA ZÁPADĚ Cena 4. 700 Kč s dopravou. 17 dní ve westernovém městečku.

Florbal – Slaný; Florbal – Zlonice; Míčové hry – Zlonice; Míčové hry – Slaný; Plavání s pomůckami – Slaný; Plavání zdokonalovací – Slaný; Plavání výkonnostní – Slaný; Malý turista – Slaný;

2. 7.–9. 7. MÁME RÁDI ZVÍŘATA Cena 4 600 Kč. Chatky. Kamencové jezero.

27. 7.–6. 8. KOCOURKOV Bilichov IV. turnus. Cena 3 100 Kč. 10 dní ve zděné chatě.

Taneční oddělení

28. 7.–4. 8. 15+ La Venta III. turnus Cena: 2 800 Kč. 7 dní v podsadových stanech. 16. 7.–23. 7. PŘÍRODA POD LUPOU Bilichov III. turnus. Cena 2 770 Kč. Týden ve zděné chatě.

6.–13. 8. FOTOTÁBOR Cena 2 900 Kč. Sedm dní v penzionu. Vlastní foťák nutný!

Oddělení společenských věd

Program „OSTROVA“ na červen 6. 6. OLYMPIÁDA PRO SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY pořádá Ostrov Slaný ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaný. Začátek v 8.30 v letním kině a lesoparku Háje. Informace: Monika Javoříková 16. 6. POKÉMONOVÝ TURNAJ HONÍK CUP 6. ročník tohoto turnaje ve formátu Standard. Akce proběhne v prostorách Ostrova. Registrace od 10.00, začátek v 11 hodin. Vstupné 100 Kč. Informace: Monika Javoříková 19. 6. MINIAKADEMIE DDM OSTROV SLANÝ PRO ZŠ A MŠ Zkrácená verze našich vystoupení pro ZŠ a MŠ. V Městském divadle ve Slaném. Cena vstupného 30 Kč. V případě zájmu informace v DDM Ostrov Slaný. Informace: Alena Špiritová KLUB PAVLAČ Klub je místo, kde děti mohou trávit svůj volný čas neorganizovaně, ale v bezpečném www.meuslany.cz

Moderní tance – Slaný; Moderní tance – Zlonice; Dětská Zumba – Zlonice; Dětská Zumba – Slaný; Mažoretky – Zlonice; Mažoretky – Slaný; Country tance – Slaný;

prostředí. Můžete si tu zahrát: biliár, šipky, stolní fotbal, hry na Play Stationu, na počítači a na internetu, nebo různé společenské hry. Klub má otevřeno od pondělí do pátku od 13.00 do 16.30. Můžete sem přijít jen na chvilku nakouknout nebo zde strávit celé odpoledne. Čekání na bus nebo kroužek nebylo nikdy tak příjemné. Více informací na www.ostrov-svc.cz. INFORMAČNÍ CENTRUM MLÁDEŽE Chcete studovat v zahraničí? Sháníte brigádu? Nevíte kam na prázdniny? Přijďte se nás zeptat, rádi pomůžeme. Více informací na www.ostrov-svc.cz/icm RANNÍ PAVLAČ od 3. 9. 2012 Klub Pavlač bude ve všední dny otevřen i v ranních hodinách, a to od 6.30 do 7.30. Bude zajištěn pedagogický dozor a doprovod přes přechod u DDM Ostrov Slaný. Cena: 150 Kč / měsíc. Pokud máte o tuto službu zájem, je nutné se předem přihlásit a to na tel.: 312522503 Informace: Monika Javoříková

Angličtina – Zlonice; Deskové hry – Slaný; Deskové hry – Zlonice; Mlsná vařečka – Slaný; Mlsná vařečka – Zlonice; Hráči karetních her – Slaný; Šachy – Slaný; Novinářská dílna – Slaný; Oddělení hudebně dramatické Zobcová flétna v MŠ – Zlonice; Kytara – Slaný; Dětská scéna – Slaný; Dramatická výchova – Zlonice; Oddělení výtvarné a rukodělné Keramika v MŠ – Zlonice; Keramika pro začátečníky – Slaný; Keramika pro pokročilé – Slaný; Keramika pro rodiče s dětmi – Slaný; Keramika pro dospělé – Slaný; Výtvarné techniky – Zlonice; Kresba, malba, animace – Slaný; Pastelka – Slaný; Dovedné ručičky – Slaný; Šikulky – Slaný; Kreativní Atelier – Slaný; Kluby Zážitkový klub Korálek – Zlonice; Zažij to! – Slaný; klub Trend (výtvarné techniky) – Slaný;

| 5


KULTURA

Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech Občanské sdružení WOTRUBIA pořádá v sobotu 23. června 2012 v místní městské části Slaný – Otruby již 10. ročník tradičního Kulturně sportovního odpoledne v Otrubech. Na programu bude oblíbený turnaj v pétanque, doprovodný nohejbal a večer bude patřit taneční zábavě. O tu se od 18 hodin postará osvědčená hudební skupina ZEUS a jejich hosté, kteří budou k dobré pohodě a tanci hrát až do pozdních nočních hodin. Občerst-

vení všeho druhu bude zajišťovat slánská restaurace „U Jožky“. Zápis hráčů začne ve 13 hodin a X. ročník TURNAJE O CENY V PÉTANQUE - memoriál Ladislava Betky – odstartuje ve 13.30 hodin. Pod vedením ředitele turnaje Svatopluka Drtiny a jeho pomocníků budou přihlášené dvojčlenné týmy rozděleny do kategorií junioři do 10 let (zápisné 25 Kč/hráč) a dospělí (zápisné 40 Kč/hráč). V juniorské kategorii proběhne též zvláštní hra o cenu věnovanou primátorem města

Kladna ing. Danem Jiránkem – překrásnou stavebnici Lego. V loňském roce v této kategorii zvítězil tým Pirátky ve složení Denisa Rybová a Stefana Pokutová, těsně následován týmem Bakugani (Jirka Madi a Adéla Kleisslová) a La Puberta (Alena Navrátilová a Kristýna Soudná) na třetím místě. Nechme se překvapit, kdo zvítězí letos. Přijďte čtvrtou červnovou sobotu do Otrub a (když se vydaří počasí) určitě nebudete litovat. Pavel Bartoníček, člen o.s. Wotrubia

Červen v knihovně Václava Štecha Pamatuješ si ještě – soutěž ke 128. výročí úmrtí českého spisovatele Václava Beneše Třebízského (20. 6. 1884). Od 1. do 29. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře – slavnostní dopoledne v Piaristické kapli Vlastivědného muzea a v Knihovně Václava Štecha při příležitosti předání průkazek malým čtenářům. 8. června v 9 hodin ZŠ Pchery 14. června v 9 hodin 1. ZŠ Slaný, Háje 15. června v 9 a v 10 hodin 3. ZŠ Slaný 20. června v 9 hodin 2. ZŠ Slaný 20. června – Čtení ( s knihovnou ) trochu jinak IV. kolo. Oblíbená hodinka čtení a povídání - tentokrát v přírodě. Sraz ve 14 hodin na pobočce Dolíky. Těšíme se na všechny děti, které rády čtou a které si chtějí o své oblíbené knížce popovídat s kamarády. 29. června – Za jedničku dárek – pro všechny školáky, kteří budou mít na vysvědčení jedničku z českého jazyka, máme v dětském oddělení a na pobočce Dolíky připravený malý dárek. Pozor, vysvědčení s sebou! 1.–15. června – Praha naše hlavní město – poznáte a umíte pojmenovat dominanty našeho hlavního města? To prověří právě tato soutěž, která probíhá v otevírací hodiny dětského oddělení a na pobočce Dolíky. 15.–29. června – Co víš o… Kvízová hra o zajímavé ceny z různých vědních oborů. Je určena dětem od 10 do 15 let. Probíhá v otevírací hodiny dětského oddělení a pobočky Dolíky. Od 1. do 30. června je uvedena i na Knihovníčkově webu. Vstupní chodba knihovny 100 let českého skautingu ve Slaném. Výstava dokumentů a fotografií z činnosti Junáka ve Slaném, kterou pořádá Junák, středisko Slaný. Vernisáž výstavy se koná 1. června od 10.00 a následovat bude doprovodný program do 14 hodin. Od 1. do 30. 6. 2012.

6 |

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti S Blbounem do říše pohádek Renata Petříčková, Michal Vaněček Na cestě plné dobrodružství a neuvěřitelných setkání vás doprovází pták Blboun nejapný. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Není divu, protože žije už jen v pohádkové říši. Společně potkáte Karkulku, Sněhurku, Budulínka, čerta, vodníka a mnoho dalších bytostí. Něco nad námi je Jan César Stručné, vtipné a úměrně věku stravitelné vysvětlení toho, v co lidé z různých věků a různých kontinentů a kultur věřili, co vzývali. Starořecká božstva, názory řeckých filozofů na víru, buddhismus, náboženství ve starém Římě, křesťanství, islám... Garfield chrochtá blahem Jim Davis Zabarikádujte ledničku, zavřete sušenky do sejfu, povolejte ochranku pro svého psa protože přichází Garfield! Arogantní, agresivní, sobecký, sadistický, líný, nenažraný, cynický a filozofický kocour se značně zkresleným pohledem na osobní vlastnictví.

Beletrie

Naučné

Až ji uvidíš Joy Fieldingová Marcy Taggartová ztratila svou milovanou dceru Devon, která údajně zahynula v Irsku. Tělo se nikdy nenašlo, ale Marcy vidí svou dceru všude kolem sebe…, a když je sama na návštěvě v Irsku, uvidí ji za oknem kavárny doopravdy.

Věra Čáslavská – život na Olympu Pavel Kosatík Kniha Pavla Kosatíka Život na Olympu je autorizovaným životopisem Věry Čáslavské, zachycujícím vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní životní dráhu jedné z nejvýznamnějších českých žen nové doby.

Daniel Stein, překladatel Ludmila Ulická Daniel Stein, stejně jako jeho reálný předobraz, polský Žid Oswald Rufeisen, pracoval v Bělorusku na gestapu a s nasazením vlastního života záchranil stovky obyvatel ghetta. Zázrakem unikl popravě, přijal katolickou víru. Po osvobození vstoupil v Polsku do kláštera a odjel do Izraele, aby se pokusil ve Svaté zemi obnovit prvotní židovsko-křesťanskou obec. Podivná svatba na Lichnici Vlastimil Vondruška V českém vojsku bojuje Oldřich z Chlumu. Smil z Lichtemburka pozve Oldřicha na svůj hrad Lichnici, kde se má konat svatba jeho syna, a tam dochází k první vraždě.

Harry Potter se stal symbolem letošní Noci s Andersenem J ubilejní,10. Noc s Andersenem slavila velký úspěch. Z pátku 30. na sobotu 31. března 2012 pořádala Knihovna V. Štecha v rámci března – měsíce čtenářů, další ročník. Letos se do tohoto dětmi tolik oblíbeného projektu zaregistrovalo celkem 488 knihoven a škol z celé republiky i ze zahraničí, např. Polska, Slovenska, Slovinska, aj. Letošní „noc“ byla ve znamení Harryho Pottera a přihlásilo se na ni 45 dětí. Program byl opravdu bohatý, a proto ihned po přivítání a vzájemném seznámení se s dětmi byla spuštěna Velká hra. Děti se rozdělily do 6 družstev, zvolily si vlastní název pro každé družstvo a podle mapky a instrukcí vyrazily po knihovně. Jejich úkolem bylo na jednotlivých stanovištích vyluštit celkem 7 křížovek, jejichž tajenky dohromady daly indicii, kde najít záhadnou „truhlu vědění“. Po velké hře následovalo občerstvení se sladkou tečkou. Poté vystoupily „břišní tanečnice“, což byly dvě ze zúčastněných dívek a jejichž vystoupení se všem velmi líbilo. Následovalo přivítání zajímavých hostů - rytíře Luboše a jeho paní Jany, kteří předvedli nejen dobový souboj, ale zazpívali jsme si s nimi při kytaře a děti si mohly vyzkoušet drátěné oblečení a potěžkat si meč. Následovala noční vycházka k Vinnému sloupu, kde měly děti za úkol najít www.meuslany.cz

Kolaps a regenerace Miroslav Bárta, Martin Kovář a kolektiv Publikace představuje pohled třiatřiceti autorů na aktuálně velmi živý pojem „kolaps“, a to z jak z hlediska současného, tak historického. Nesporným přínosem je ve všech případech aktualizovaný přístup autorů ke krizovým momentům v dějinách velkých civilizací nebo říší. Se šarmem Pařížanky – průvodce stylem Ines de la Fressange Autorka – francouzská módní ikona a ztělesnění pařížského šarmu – se s vámi podělí o své tipy, které se týkají stylu a krásy. Vtipně, zábavně a s osobitým humorem nabízí praktické rady, jak se oblékat jako pravá Pařížanka, jak si vybírat doplňky, jak se vypořádat s líčením i jak přistoupit k zařizování bytu. ní) - budou nocovat. Následovalo ještě noční „strašidelné čtení“ na přání dětí a potom finále Noci s Andersenem – tedy spánek, kterému ovšem mnozí příliš nedali…Ráno jsme ale vstávali všichni bez odmlouvání a hned po snídani si začali pro malé „Anderseny“ chodit jejich rodiče. Celá akce byla velmi zdařilá, děti byly plné dojmů a některé z nich dokonce uvedly, že tahle noc byla tou – opravdu nejlepší, za což děkujeme a bereme tohle ocenění jako velmi pěkné poděkování za veškerou naši snahu. Rády bychom poděkovaly nejen pozvaným hostům, kteří příjemně zpestřili večer, ale i panu Jakubu Hložkovi ze slánského Infocentra, který dodal nočnímu výletu patřičné tajemno. Kateřina Mrvová Krejčová

sáček s poukázkami na ražbu jednoho zlaťáku. Ve slánském Infocentru si pak mohli všichni zlaťák vyrazit sami za pomoci tajemného mnicha Jakuba. Poté jsme se vrátili zpět do prostor knihovny, kde si děti do Pamětní knížky nalepily nejen skupinovou fotografii, ale i záložku, mapku s „noční vycházkou“ a další drobnůstky. V plánu byla ještě půlnoční diskotéka, ale po zaznění několika prvních písniček se začala u některých dětí ozývat první únava. Rozbalily se karimatky, spacáky a natřásaly se polštářky a děti se rozhodovaly, v kterém z oddělení – zda ve Zmijozelu (K-klubu ) nebo v Nebelvíru ( dětské odděle-

Čtvrteční „hodinka“ v knihovně Zveme všechny ženy, které jsou rády aktivní – přijďte si zpestřit čtvrteční odpoledne povídáním na téma PRAKTICKÁ ŽENA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ 21. června 2012 od 16 do 17 hodin pobočka Dolíky ve 3. ZŠ, Rabasova 821

| 7


MUZEUM, KULTURA

Vlastivědné muzeum Hudba na náměstí ve Slaném v červnu Music On The Square – Hudba na náměstí oživí letní večery ve Slaném.

2. a 3. června – Národopisné muzeum Třebíz – ve dnech Třebízské pouti budou expozice otevřeny veřejnosti od 10 do 17 hodin. Na dvoře statku čp. 1 můžete navštívit „JARMARK NA STATKU“ v blízké stodole pak výstavy ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ VE FOTOGRAFII a VČELY A VČELAŘI. 1. června–15. července– velká letní výstava JIŽNÍ AMERIKA – PŘÍRODA A LIDÉ 5. června v 17 hodin ji slavnostně otevře Jeho Excelence velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela v galerii Vlastivědného muzea ve Slaném. Výstava je připravována také ve spolupráci s Náprstkovým muzeem. Návštěvníci se seznámí jednak s barevnými kresbami exotických zvířat z Povodí Orinoka a Amazonky od přírodovědce, cestovatele a výtvarníka Jana Dungela, který tropickou oblast pravidelně navštěvuje a má za sebou řadu nových objevů, ale také s pestrobarevnými motýly ze sbírek muzea a ukázkami indiánských kultur. Všimneme se také příběhu slánské čokoládovny Luka.

Různé styly a žánry opět přinese, letos již sedmý ročník Hudby na náměstí, chcete li Music On The Square. Řetězec koncertů již tradičně zpříjemňuje letní večery nejen Slaňákům, ale také návštěvníkům z okolních měst i obcí. Od 29. června do 31. srpna se můžete těšit na koncerty kapel Papa Joe + Red hot chili Prague, Druhá štace, Rosie + Klika, Stormess, Dvořačka, Trilobeat, Krystal, Munzifai, Dřeváci – country, Big Band Beta. Nikdo nemusel mít loni obavy, když do Slaného v rámci Hudby na náměstí přijela Svoloč. Nejednalo se o žádnou nebezpečnou sebranku, ale o punkovou kapelu, která to na náměstí pořádně rozjela. Foto: Jiří Jaroch

7. června v 17.30 hodin – Kaple Zasnoubení Panny Marie – tradiční závěrečný KONCERT FLÉTNOVÝCH SOUBORŮ A PĚVECKÝCH SBORŮ UČITELŮ ZŠ A MŠ ČERVENÝ VRCH z Prahy, pod vedením Romany Hofmanové a hudebního doprovodu Františka Hofmana. 13. června od 19 hodin – v malé galerii V POVODÍ AMAZONKY – ZVÍŘATA JIŽNÍ AMERIKY dokumentární přírodovědný a cestopisný film tematicky navazující na expozici Jižní Amerika – příroda a lidé. Film je věnovaný právě objevům a expedicím manželů Dungelových v pralesech Jižní Ameriky. 15. června v 19 hodin pořádá KPH koncert KOMORNÍHO SMÍŠENÉHO SBORU „HARMONIE“ LOUNY, vedeného Jiřím Kůrkou. Na programu jsou Duchovní skladby od renesance k dnešku, Sborové skladby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka a Sborové úpravy lidových písní. 28. června v 19 hodin zazní na Masarykově náměstí koncert nadějné slánské hudební skupiny RASTAFIDLI ORKESTRA, pořádaný u příležitosti konce školního roku coby doprovodný program výstavy o Jižní Americe. Více na www.muzeum.slansko.cz.

8 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Slaný nabízí byty a nebytové prostory k pronájmu MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY 1. Byt č. 23 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,76 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci.

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci.

2. Byt č. 12 o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 281 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 65,87 m2. Jde o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny, WC, lodžie a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY Devět garážových stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel. 312 511 231. Odbor správy majetku

Pronájem venkovního hřiště s umělým povrchem Nabízíme pronájem venkovního hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu Haly Bios ve Slaném, Nejtkova 1097. Hřiště je určeno k míčovým hrám (tenis, badminton, futsal, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.). Pro spokojenost příznivců tenisu a badmintonu nabízíme možnost bezplatného zapůjčení tenisových a badmintonových raket a míčků. Provoz hřiště je celoroční. Ve všední den od 7.30 do 22 hodin a ve dnech pracovního volna a v období prázdnin od 8 do 22 hodin. Objednávky pronájmu se přijímají osobně v kanceláři vedoucího Haly Bios pana Ladislava Hrůzy, tel. 312 524 132, 736 236 005 nebo e-mailem halabios@seznam.cz. Zájemcům jsou všechny potřebné informace k dispozici na internetových stránkách města: http://www.meuslany.cz/cs/kultura-sport-a-volny-cas/sportovni-zarizeni/ hala-bios/.

Pozitiv je opět v Berlíně

Nakládání pozitivu v Berlíně 24. 4. a následný transport do Slaného. (foto Petra Budilová) www.meuslany.cz

Kopie varhanního pozitivu neznámého českého mistra z 18. století, kterou vyrobil holandský varhanář Hans van Rossum pro Universität der Künste Berlin, byla důstojným partnerem svému originálu na závěrečném koncertu mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2012. Ve středu 16. 5. v kostele Nejsv. Trojice ve Slaném tak nejspíš poprvé a také naposledy zazněly tyto nástroje (originál a jeho vlastní kopie) na společném koncertu. Navíc na oba nástroje hrály dvě varhanické legendy – L. F. Tagliavini a L. Tamminga. V tuto chvíli je kopie pozitivu opět na univerzitě v Berlíně, které patří poděkování za zapůjčení tohoto nástroje. Obzvlášť velký dík patří holandskému varhaníkovi Leo van Doeselaarovi jako prostředníku při vyjednávání o zapůjčení pozitivu.

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. dubna 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Prohlídky města POJĎTE S NÁMI NA VYCHÁZKU 9. 6. 2012 od 9.00 Poznejte památky Slánska – Martinicové. Půldenní výlet autobusem za historií šlechtického rodu Martiniců ze Slaného na Smečno. Nabízíme vám návštěvu jinak nepřístupných objektů ve Smečně. Vstupné 45 Kč + náklady na dopravu 60 Kč 16. 6. 2012 od 22.00 Tajemná noční vycházka s překvapením. Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. Vstupné dospělí 65 Kč. 30. 6. 2012 od 21.00 Tajemná noční procházka pro děti. První kroky do hloubi slánských tajemství aneb není proč se bát. Vycházka seznamuje děti hravou formou s historií města, pověstmi a povídačkami a je určena pro děti od 8 let. Vstupné: děti 45 Kč, dospělí 65 Kč.

Kostýmovaný průvodce na Velvarské bráně 2., 16., a 30.6.2012 vždy ve 13, 14 a 15.00 vás přivítá kostýmovaný průvodce na Velvarské bráně, jediné dochované bráně v našem městě. Vstupné 10 Kč.

Připravujeme na červenec 28. července 2012 Půldenní výlety autobusem za památkami Slánska, tentokrát do Zlonic. Pochod „Za praotcem Čechem na Říp“

Nedělní vycházky s Klubem nordic walking Sraz 3. a 10. 6. 2012 ve 14 hodin před recepcí Zimního stadionu ve Slaném.

10 |

www.meuslany.cz


KULTURA

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Masarykovo nám. ve Slaném, 29. 6.—31. 8. 29. 6. 2012 pátek

PAPA JOE + RED HOT CHILI PRAGUE

6. 7. 2012 pátek

DRUHÁ ŠTACE

13. 7. 2012 pátek

ROSIE + KLIKA

20. 7. 2012 pátek

STORMESS

27. 7. 2012 pátek

DVOŘAČKA (klasická dechovka)

3. 8. 2012 pátek

TRILOBEAT

10. 8. 2012 pátek

KRYSTAL

17. 8. 2012 pátek

MUNZIFAI

24. 8. 2012 pátek

DŘEVÁCI (country)

31. 8. 2012 pátek

BIG BAND BETA

www.meuslany.cz

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Palačinky s mátou a jahodovým sorbetem Za chvilku jsou tu jahody. Toto ovoce si v přípravě moučníků a dezertů velmi dobře rozumí s mátou. Připravte si palačinky plněné mátou a budete překvapeni. Na tento kompletní dezert si připravíme následující suroviny: Na jahodový sorbet: 500 g čerstvých jahod, 2 lžíce moučkového cukru, šťávu z poloviny citrónu, 3 lžíce likéru Grand Marnier (nebo jiného pomerančového likéru) Na výrobu palačinek: 0,5 litru plnotučného mléka, 1 celé vejce, 4 lžičky moučkového cukru, 8 vrchovatých lžic hladké mouky Na náplň palačinek: 250 g ricotty, 3 lžíce javorového sirupu, 1 velkou hrst čerstvých mátových listů

Pranostika na červen • Červen studený, sedlák krčí rameny. • V červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný snadno. • O sv. Norbertu (6. 6.) chladno jde k čertu. • Medardova kápě (8. 6.), čtyřicet dní kape. • Prší-li o sv. Vítu (15. 6.), nebude to škodit žitu. Ale ječmen z toho nevyzíská mnoho. • Svatý Ivan (25. 6.) bývá plaštivý pán. • Čím dříve před sv. Janem 26. 6.) hřiby rostou, tím dříve před vánocemi sněží. • Prší-li na Ladislava (27. 6.), déšt´ po sedm neděl trvá.

A jak bylo v Slaném v dubnu v roce 1942, tedy před sedmdesáti lety? Kronikář Václav Slunečko v Slánském obzoru (roč. 50 za rok 1942, str. 44) zapsal: „Červen počal horkem, které dosáhlo (7.6.) + 40° C, večer byla bouřka bez deště. Pak se ochladilo, slabé deště, vítr se střídaly do 21., kdy bylo krásně slunečno. Denní teploty potrvaly, noci však byly velmi chladné. Koncem měsíce chladněji, větrno, slabší deště.“ I. Hušáková, Vlastivědné muzeum

Sorbet: Omyté jahody zbavené stopek rozmixujeme. K jahodovému pyré přidáme cukr, citrónovou šťávu a pár lžic likéru. Ten se postará o báječnou chuť a také o to, že sorbet v mrazničce neztuhne jako kámen. Směs nalijeme do nádoby, lépe s víčkem. Uložíme do mrazničky a přibližně po hodině směs důkladně promícháme. Postup zopakujeme ještě třikrát. Palačinky: Do mísy vlijeme mléko a v něm rozšleháme vejce. Přisypeme cukr a postupně přidáváme hladkou mouku. Vyšleháme tak řídké palačinkové těsto. Na troše oleje opékáme. Náplň: Ricottu osladíme podle vlastní chuti javorovým sirupem a přidáme najemno nasekané čerstvé mátové listy. Dobře promícháme a tenkou vrstvou směsi natíráme palačinky, které pak pevně srolujeme. Dobrou chuť!

Život je věčná hádanka.

Autorka receptu: Pavlína Vosyková Další recepty na www.mlsnakocka.blog.cz

12 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 6, červen 2012

POZVÁNKA

Skautské středisko Slaný

Vás srdečně zve na vernisáž u příležitosti otevření výstavy fotografií ke „Sto letům skautingu ve Slaném“ Kdy: 1. 6. 2012 od 10 hod do 14 hod Kde: V prostorách knihovny Václava Štecha ve Slaném Program: 10:00 Slavnostní zahájení 11:00 Premiéra skautského filmu natočená mladými skauty 10:00 – 14:00 doprovodný program Můžete si vyzkoušet některé skautské dovednosti. Shlédnout filmy mapující historii skautingu. Po celou dobu Vás bude provázet instrumentální hudba v podání našich členů. Těšíme se na Vaši návštěvu. Skauti Slaný

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na červen připravila Městská hvězdárna je pro veřejnost v červnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – na večerní obloze je nejlépe viditelný v období od 22. června do konce měsíce. Planety – v červnu zdobí převážně večerní oblohu. Merkur bude pozorovatelný koncem měsíce večer, nízko nad západním obzorem, bohužel ale velmi špatně, neboť se díky malé jasnosti ztrácí ve večerních červáncích. Mars je pozorovatelný v první polovině noci, na konci měsíce zapadá před půlnocí. Saturn nalezneme na obloze většinu noci kromě rána. Ostatní – ve dnech 25. až 28. 6. večer na západě a jihozápadě spatříme seskupení Měsíce, Marsu, Saturnu a Spiky a v noci z 31. 5. na 1. 6. bude v tomto seskupení chybět pouze Mars. Přechod Venuše přes sluneční kotouč – ve středu 6. 6. ve 2 hodiny se bude nacházet Venuše v dolní konjunkci a dojde k výjimečnému úkazu, jehož pozorování nebude následujících 105 let možné, a to k přechodu Venuše přes sluneční kotouč. Jedná se v podstatě o jakési „zatmění Slunce“ Venuší.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Přechod Venuše přes Slunce (6. 6.) – význam a historie

P

ozorování přechodů (tranzitů) Venuše přes sluneční kotouč sehrálo v historii astronomie velice důležitou úlohu. Změřením okamžiků jednotlivých fází tohoto úkazu z různých míst na Zemi bylo totiž možné určit vzdálenost Země–Slunce a s pomocí Keplerových zákonů pak i vzdálenosti ostatních planet. První přechody planet přes sluneční kotouč předpověděl na základě Rudolfinských tabulek Johannes Kepler (1571–1630). Šlo o přechod Merkuru dne 7. listopadu 1631 a přechody Venuše 6. prosince 1631 a 6. června 1761. Přechod z roku 1631 nebyl z většiny Evropy pozorovatelný, a tak se prvním pozorovaným přechodem stal tranzit z 4. prosince 1639. Tento přechod vypočetl anglický astronom Jeremiah Horrox (1619-1641) a jako první ho také pozoroval. Jeremiah Horrox odhadl úhlovou velikost Venuše 11′ 6″ a vzdálenost Slunce na necelých 100 milionů kilometrů. Pozorování také na Horroxovu žádost prováděl jeho spolužák William Crabtree, takže tento přechod viděli dva lidé. Skotský matematik a astronom James Gregory (1638–1375) navrhl použít

přechodů Venuše k výpočtu sluneční paralaxy. Jde o úhel, pod kterým by byl vidět poloměr Země ze středu Slunce. Pokud se pozoruje přechod Venuše ze dvou míst na Zemi, je možné tento úhel z geometrických parametrů přechodu snadno určit. Metodu rozpracoval do použitelné podoby Edmond Halley (1656– 1742) a odstartoval tak závod o co nejpřesnější určení sluneční paralaxy a tím vzdálenosti Země od Slunce. Osudy mnoha pozorovacích skupin při přechodu z roku 1761 byly poznamenány válkou mezi Francií a Anglií. Následující přechod v roce 1769 pozorovalo přes 150 astronomů na 80 místech na Zemi. Většinu pozorování zpracoval německý astronom Johann Franz Encke (1791–1865) a v roce 1824 dospěl k tomu, že astronomická jednotka má velikost 153 340 000 km, což je jen o 3 % vyšší hodnota, než je udávána dnes. Ze znalosti průměrné vzdálenosti Země od Slunce bylo možné určit skutečné vzdálenosti těles ve sluneční soustavě, průměry planet a z Newtonova zákona i jejich hmotnosti. Přechody planety Venuše přes sluneční kotouč proto sehrály podstatnou roli v chápání naší sluneční soustavy.

Buďte u toho... Pokus o pozorování závěrečné fáze přechodu ve středu 6. června od 5 do 7 hodin. Tento úkaz nelze v celém průběhu sledovat ze slánské hvězdárny, proto se pozorování bude konat na hřišti Slavoj Slaný pomocí mobilních dalekohledů. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Slaný

Filmové večery středa 13. června v 17.30 DO NITRA VESMÍRU Formou multimediální hry s původními animacemi se pořad zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích středa 20. června v 17.30 PÁN PRSTENCŮ I Pořad o Saturnu, nejkrásnější planetě Sluneční soustavy. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Určení sluneční paralaxy ze dvou různých míst pozorování. Úhly αA, αB, πV, lze určit ze Země. Úhel πS se snadno dopočte. Jde o paralaxu dvou pozorovacích míst A a B, tu je pak třeba přepočítat na paralaxu odpovídající poloměru Země.

14 |

www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Trhlina ve Slaném … o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (II.) – Václav Fiala První osobností, kterou chceme připomenout v souvislosti se „slánskými trhlináři“, je malíř, grafik a vyhledávaný ilustrátor Václav Fiala. Když listujeme v dochované Fialově korespondenci s Josefem a Karlem Čížkem z let 1937 až 1947, dominují v ní dvě události – práce pro výzdobu filiálky spořitelny v Novém Strašecí a Fialova výstava ve Slaném. Syn Václava Fialy – historik umění doc. Vladimír Fiala († 1997) – na zahájení slánské výstavy otcových kreseb z Novostrašecka v roce 1994 poznamenal, že na počátku intenzivnější spolupráce Václava Fialy s naším městem stál sochař Václav Nejtek, se kterým se sblížil Václav Fiala v Rusku u slánského rodáka Antonína Hraběte (o něm více ve Slánské radnici 2/2012). Václav Fiala, život umělce ve zkratce Život malíře a grafika Václava Fialy bychom mohli, a to alespoň v počáteční fázi, označit jako dobrodružný. Uvažme – pražský rodák, krátce ve Vídni, poté se svými rodiči v Rusku (umělecká škola v Charkově, Petrohradě), pak válka (1914–1918), ruské občanství, následovala únorová revoluce a rozklad fronty, nato putování po Rusku tu v jedné, tu v druhé armádě. Přitom působil jako restaurátor kostelních fresek, učitel francouzštiny nebo jako technik při obnově výroby uprostřed Sibiře. Ale teprve pobytem ve Vladivostoku se skupinou ruských futuristů, které vedl významný malíř David Burljuk, jehož sestru Marianu si nakonec vzal za ženu, začíná jeho pravá umělecká dráha. Tehdy odjeli do Japonska, navštívili Boninské ostrovy a Pacifik, tam horečná práce, jejíž výsledky prezentovali na výstavách. A konečně návrat domů, do Prahy, na Akademii výtvarného umění, kde studoval na grafické speciálce u Maxe Švabinského. Václav Fiala proslul jako portrétista (např. litografie spisovatele Václava Štecha, historika umění Antonína Matějčka) a pak zejména jako ilustrátor (I. Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník, 1939; N. V. Gogol, Taras Bulba, 1947; I. Herrmann, U snědeného krámu, 1941); dodnes patří k našim nejoblíbenějším ilustrátorům knih. První kontakty se Slaným, portréty Nejstarší Fialova lavírovaná kresba Slaného pochází z roku 1929, tehdy pobýval s rodinou v nedalekých Jedomělicích. Přátelství Václava Fialy s bratry Čížky vzniklo o několik let později. Když procházíme jejich korespondenci, zaujmou jeho pozdravy ze studijních pobytů na Ukrajině, které doprovází tu a tam i kresba některého z obyvatel kraje Olbrachtova Nikoly Šuhaje. Pak zjistíme, že první konkrétní Fialovy práce pro Slaný byly portréty. Nejprve Vlasty Čížkové, který se líbil i M. Švabinskému, později zhotovil podobiznu Aleny Čížkové; cenný byl portrét továrníka Jaroslava Pály z roku 1940. Spolupráce s ním, jak můžeme nepřímo vytušit, měla trvalejší charakter. Připravil pro něho novoročenky se slánskými motivy a také působivé exlibris (1942) s charakteristickým motivem arkýřů ve Vinařického ulici. Práce pro novostrašeckou spořitelnu (1941) Velice zajímavou práci, z níž se dochovala v muzeu bohatá kolekce kreseb, představuje www.meuslany.cz

do tamní spořitelny a podobizen některých slánských občanů byla představena i starší díla z Japonska, Ceylonu … určitě zaujaly akvarely z Ukrajiny, Josef Kylies se zmiňuje o „stařeně z Rusavy“ … doklad, jak může plným tónem promluvit bílá plocha papíru v harmonii se střídmě, avšak rozvážně, kladenými barevnými skvrnami. Přehlídka měla ve Slaném velký úspěch, jejího zahájení se zúčastnila více než stovka zájemců, které přivítal harfový akord tónů Smetanova Vyšehradu; takové akce v té době nepochybně posilovaly vlastenecké vědomí a dávaly naději.

Václav Fiala, exlibris Jaroslava J. Pály příprava rozměrných panelů pro filiálku slánské spořitelny v Novém Strašecí, otevřená v prosinci 1941. Této umělecké zakázce jsme věnovali v roce 1994 výstavu, kterou tehdy zahájil již zmíněný syn Václava Fialy Vladimír. Byl vydán také katalog, který je dodnes možné získat ve slánském muzeu. Ze zachovalé korespondence, která tehdy nebyla k dispozici, se však mnohé upřesnilo; třeba i otázka místa pobytu Václava Fialy v Řevničově, odkud v létě 1941 vycházel kreslit staré chalupy v okolí, aby jejich podobu pak uplatnil na dvou malovaných panelech Zemědělství a Průmyslu na Novostrašecku (dnes v expozici v muzeu v Novém Strašecí). Fialova výstava ve Slaném (1943) Na začátku roku 1943 dominuje v korespondenci jedno téma – Fialova výstava ve Slaném, která proběhla v sále Občanské záložny od 14. do 21. března pod patronací muzejního spolku. Na její přípravě se podílel zejména Karel Čížek, se kterým dojednával Fiala řadu technických podrobností, od velikosti paspart až po vitríny určené pro knihy ilustrované Fialou. O výstavě veřejnost poměrně široce a zasvěceně informoval Josef Kylies, který uvedl, že bylo vystaveno 119 Fialových prací. Vedle citovaných novostrašeckých kreseb a definitivních návrhů panelů

Po slánské výstavě Václav Fiala je v kontaktu se Slánskými i po této výstavě, posílá pozdravy ke jmeninám, píše o svém pobytu v Borotíně, kde opět kreslí. Z pohlednic s protektorátní známkou a razítkem s textem Vítězství – Říše vítězí na všech frontách pro Evropu! – přirozeně cítíme obavy o lidské osudy. A strach zavane i z textu dopisu (1944), kde Fiala jen opatrně a nepřímo reaguje na zatčení Josefů Kyliese a Čížka, přičemž sděluje, že mu nebyla povolena výstava v pražském Hollaru. Ale strach nemizí ani po roce 1945, kdy v jednom z listů píše …dovídám se o osudech některých Slaňáků a to, co se klade za vinu P., se mně zdá být přímo neuvěřitelným. Za zkratkou P. se jistě skrývá továrník Jaroslav Pála, odsouzený lidovým soudem za kolaboraci k dlouholetému vězení, kde také v roce 1963 zemřel. Poslední dopis, který adresoval Fiala Karlu Čížkovi (jeho další slánští přátelé již byli po smrti – Josef Čížek zemřel v Terezíně v roce 1945, Josef Kylies na následky věznění rok poté), byl napsán v dubnu 1947. Tehdy děkuje za pomoc při soupisu ruských obrazů a informuje o své ilustrátorské práci na knize N. V. Gogola, Taras Bulba. Rok 1948 pak znamená logicky definitivní konec mecenátu slánské spořitelny, v jejímž čele předtím Karel Čížek stál. O dalších kontaktech mezi Fialou a Slaným nemáme zpráv. Václav Fiala i po roce 1948 vytvořil řadu působivých děl a proslul jako významný ilustrátor. Jak však uvedl Vladimír Fiala na zmíněné vernisáži, jeho otec vždy na „slánskou etapu“ spojenou se jmény bratří Čížků, Kyliese a Nejtka rád vzpomínal, mnoho pro něj znamenala. (Připravil Vladimír Přibyl ve spolupráci s Olgou Černušákovou)

| 15


VOLNÝ Č AS, ŠKOL A, KULTURA

Pěvecký sbor školy Na Hájích slaví velký úspěch J iž pátým rokem pracuje ve škole Na Hájích pěvecký sbor. Jeho členové se pravidelně scházejí jednou týdně během celého školního roku. Poslední tři roky vede sbor paní učitelka Mgr. Jana Pospíšilová. Velkým přínosem pro všechny je spolupráce s panem Karolem Hevessym, který sbor doprovází na klavír. Sbor vystupuje při různých příležitostech pořádaných nejen naší školou. K nejdůležitějším akcím patří vánoční koncerty, vystoupení na zahradních slavnostech a také účast v různých soutěžích. I letos se sbor zúčastnil pěvecké soutěže „Nota D“ v Kralupech nad Vltavou. V kategorii souborů a sborů byl za své snažení skutečně náležitě oceněn, neboť se mu podařilo vybojovat 1. místo. Porota si během celého vystoupení našich „zpěváčků“ podupávala do rytmu a při konečném vyhlašování výsledků soutěže smekala pomyslný klobouk. Všem členům našeho sboru patří velký dík za reprezentaci školy. Z vystoupení prýštila energie a zároveň bylo znatelné maximální soustře-

dění všech zúčastněných. A čím že jsme porotu tak ohromili? Jednohlasovou úpravou písně Má hvězda od B. Smetany, populární písní Pátá a rytmickým kánonem Šuvi du va.

Že byste to také rádi slyšeli? Přijďte si náš sbor poslechnout na náměstí ve Slaném dne 30. 5. 2012 ve 14.00 při příležitosti ukončení akce pro malé dětské čtenáře Cestovní pas. Mgr. Stanislava Hejduková

V ZÁŘÍ LETOŠNÍHO ROKU UPLYNE 50 LET OD ZALOŽENÍ JAZZ CLUBU SLANÝ – PŘIPRAVUJEME PUBLIKACI – VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY K tomuto výročí bychom rádi vydali brožuru. Jazz Club si nikdy nevedl kroniku a pamětníků ubývá. Byli bychom proto rádi, kdybyste do této brožury mohli přispět ať již vzpomínkou na nějakou událost, koncert či nějaký konkrétní ročník jazzových dnů. Rádi budeme za každý příspěvek, nejlépe v digitální podobě (ale nevadí ani písemný projev) či fototografii.Uzávěrka je 30. červen 2012. Příspěvky, fotografie můžete zasílat na email –petr.symersky@seznam.cz, či se domluvit na předání materiálů na telefonním čísle 608 478 425..

16 |

www.meuslany.cz


INFORMACE, ŠKOLA

Slánská radnice č. 6, červen 2012

Obchodní akademie je aktivní v oblasti primární prevence

V

e školním roce 2011/2012 se na Obchodní akademii Dr. Edvarda Beneše ve Slaném uskutečnila celá řada výchovně-vzdělávacích akcí v oblasti primární prevence sociálně-patologických jevů studentů prvních ročníků. V listopadu 2011 se studenty o problematice šikany a kyberšikany hovořil vedoucí Střediska výchovné péče ve Slaném Mgr. Pavel Dosoudil. V březnu 2012 se konala beseda o nebezpečí nemoci AIDS za účasti pracovníka České společnosti AIDS pomoc a ve dnech 13. 4. a 4. 5. měli studenti možnost diskutovat s velitelem místního oddělení Policie České republiky nadporučíkem Michalem Strieborným o kriminogenních faktorech ovlivňujících chování mládeže. Pořádání tematicky

zaměřených besed a vzdělávacích programů je hlavní, nikoliv však jedinou náplní preventivních aktivit OA Slaný. Ve dnech 14.–18. 5. 2012 se studentky a studenti slánské obchodní akademie zúčastnili humanitární sbírky Červená stužka, jejíž výtěžek byl určen ve prospěch činnosti České společnosti AIDS pomoc (ČSAP). Dvanáct dvojic studentek a studentů prvních a druhých ročníků vybralo od občanů Slaného, Kladna, Loun a Kralup nad Vltavou částku 8 704 Kč, která byla uložena na konto ČSAP u Komerční banky ve Slaném. O velmi úspěšný výsledek sbírky se zasloužili svým odpovědným přístupem všichni zúčastnění studenti, přičemž je vhodné zvláště ocenit snahu tří nejúspěšnějších dvojic: Lukáše Plačka

a Jaroslava Grulicha ze třídy 1. A (1664 Kč), Terezy Kasnerové a Moniky Novotné ze třídy 1. A (1431 Kč) a Terezy Kaczkowské a Natálie Bečvářové ze třídy 2. C (1400 Kč). Podobně zaměřená sbírka se konala také v prosinci loňského roku, kdy se podařilo vybrat 7 029 Kč. Poděkování kromě studentům patří také těm občanům, kteří menšími či většími finančními částkami přispěli k celkovému zdaru této charitativní sbírky. Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném se sbírky Červená stužka zúčastnila poprvé roku 2004 a od té doby na konto ČSAP zaslala téměř 104 000 Kč. Mgr. Zdeněk Víšek, koordinátor prevence

Hodnocení Dne dia

S

vaz diabetiků kladně vyhodnotil účast a průběh Dne dia 17. dubna 2012. V rámci konaných akcí byla u 2 občanů zjištěna zvýšená hladina cukru v krvi, takže tato akce byla opět prospěšná. Uskutečnila se i ochutnávka zdravé výživy, kterou připravila Integrová škola ve Slaném, a prodej zboží obchodu Zdravíčko. Oběma děkujeme za aktivní pomoc. V letošním roce bude ještě jedna podobná akce a to 13. listopadu 2012. Již nyní zveme k hojné účasti.

Klub vojenských důchodců Rada Klubu vojenských duchodců ve Slaném ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Praha zve všechny členy klubu regionu Slaný a jeho okolí – bývalé vojáky z povolání a občanské zaměstnance vojenské správy na společné setkání, které se koná dne 13. června 2012 ve 14 hodin v sále restaurace na Skalkách ve Slaném. V rámci setkání vyhodnotíme nejen pololetní plnění našeho plánu aktivit, ale i upřesníme další vývoj činnosti pro druhé pololetí roku 2012. Nedílnou součástí setkání bude předání dárkových balíčků ředitelem KVV Praha těm členům klubu, kteří v uplynulém půlroce oslavili významné životní jubileum. Rada KVD se těší, jak na hojnou účast členů klubu, taktéž na společné a příjemné posezení se všemi přáteli klubu.

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ VÁS ZVE 1. ročník Mistrovství republiky malých plemen v Podlešíně 8.– 9. září 2012 http://mistrovstvimp.webnode.cz

Ing. Karel Žatecka předseda KVD

www.meuslany.cz

| 17


FOTOREPORTÁ Ž 2. setkání veterán klubů a klubů vojenské historie na Masarykově náměstí ve Slaném 28. a 29. 4. 2012 (foto P. Vychodil)

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, nebo kolackovsky@meuslany.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka dalšího čísla 20. června 2012

18 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 6, červen 2012

FOTOREPORTÁ Ž

14. městské slavnosti (18. a 19. května) ve fotografiích Pavla Vychodila

www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.