Slánská radnice, květen 2012

Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 5 | ročník XV | květen 2012

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro vás několik zpráv a informací, včetně žádostí o pomoc. Předně chci upozornit na možné budoucí nebezpečí pro naše královské město. Australská firma Wildhorse Energy CZ požádala Ministerstvo životního prostředí ČR o stanovení tzv. Průzkumného území Slaný. To je prvním předpokladem pro budoucí uplatnění riskantní metody podzemního spalování černého uhlí. Prostudoval jsem velké množství materiálů, konzultoval jsem problém s mnohými geology a zděsil jsem se. Jsem zásadně proti uplatnění této metody na našem území. Důvody jsem vysvětlil paní šéfredaktorce Slánské radnice. Článek naleznete v tomto čísle. Protože existuje nebezpečí vydání souhlasu s průzkumným územím i přes zásadní nesouhlas starosty, místostarostů a radních (a předpokládám i většiny zastupitelstva), začal jsem organizovat petiční akci pro občany. Pokud sdílíte naše obavy, prosím podepište petiční listinu v podatelně městského úřadu. Do 30. května podám na Ministerstvu ŽP zásadní nesouhlas za město Slaný (včetně odborného rozboru situace). Čím více nás bude, tím lépe. Naše městská nemocnice je trnem v oku různým regionálním a krajským „šíbrům“. Působí totiž jako nepříjemný důkaz toho, že „to jde“. Není ztrátová (takových jsou v republice pouhá 3%), je oblíbená mezi pacienty (2. místo ve Středočeském kraji), všechny odborné nároky vyžadované na lékařích, sestrách a doprovodném personálu bezproblémově splňuje. A to za situace, kdy ostatní nemocnice v blízkém i vzdálenějším regionu krachují, nebo se propadají do desetimiliónových ztrát a existují jenom díky dotacím z veřejných prostředků (jako například kladenská krajská nemocnice). Za posledních pět let jsem zažil celkem tři útoky na další existenci naší nemocnice. Ten poslední, letošní, byl z nich nejzávažnější. Ohroženo bylo zejména gynekologicko-porodnické oddělení, včetně dětského. Vše se ale podařilo odvrátit. Sice za cenu obrovského úsilí, ale „konec dobrý, všechno dobré“. 5.dubna jsme s panem ředitelem na jednání se Svazem zdravotních pojišťoven obdrželi písemné usnesení, že „rozsah zdravotních lůžek od 1. 1. 2013 bude nasmlouván ve stejném rozsahu jako dosud“. Měl by být tedy na dalších pět let klid. Na závěr úvodníku jsem si nechal příjemnější informaci. Stavba revitalizace dolní části Vinařického ulice, jejího historizujícího mostu, bastionu a zachráněné sochy Svatého Antonína Paduánského, byla realizační firmou Pohl přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Nedávno postoupila do finále, mezi posledních devět. Pokud se vám úsilí města líbí, můžete přispět svým hlasem v kategorii Oblíbená stavba občanů. A to na www.stavbaroku.cz.

Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Necháme si zapálit zem pod nohama?

Z

áměr australské firmy Wildhorse Energy těžit v České republice uhlí technologií podzemního zplynňování vyvolává u obyvatel všech regionů České republiky velké obavy a ani Slánsko bohužel nezůstalo stranou. Tato metoda spočívá v tom, že se jedním hlubinným vrtem navrtá podzemní sloj, v případě našeho regionu černouhelná, tímto vrtem se vhání do podzemí oxidanty tak, aby mohly v podzemí sloj začala hořet. O několik set metrů dále se provede další vrt, tzv. jímací, kterým se odebírají vytvořené plyny, které před jejich distribucí ještě projdou úpravami. „Město Slaný zcela zásadně nesouhlasí s vydáním povolení na vytvoření průzkumného území, na povolení k průzkumným vrtům a k využívání této metody vůbec,“ řekl starosta Ivo Rubík s tím, že toto stanovisko podpořila Rada města Slaného. Kromě jiného se v usnesení rady města uvádí, že Rada města Slaného žádá ministra životního prostředí České republiky o ukončení správního řízení na stanovení průzkumného území Slaného. Způsobuje kontaminaci podzemních vod a hrozí výbuchy Metoda podzemního zplynňování je ve světě stále ve stadiu výzkumu a její aplikace, zejména v neobydlených nebo řídce obydlených částech Austrálie a Spojených států amerických, musely být zastaveny vzhledem ke kontaminaci podzemních vod karcinogenními látkami. Australská vláda vydala tehdy prohlášení, že tato metoda s těmito riziky je naprosto nepřijatelná. Špatné zkušenosti

s touto metodou mají také v Evropě, například ve Španělsku došlo k výbuchu metanu. Není asi třeba připomínat, že černouhelná pánev, která se nachází na katastru města Slaného a přilehlých obcí, je známá právě velkým výskytem tohoto plynu. Nad Slaným a dalšími regiony v České republice se nyní vznáší riziko, že tato metoda těžby plynu bude povolena. V Československu již byl zhruba před padesáti lety proveden pokus v hnědouhelné pánvi na Mostecku. Všichni, kdo tuto dobu zažili, si zcela jistě pamatují, že se příliš nebraly ohledy na životní prostředí. I přes tento fakt byla tato metoda označena za nepřijatelnou, zejména s ohledem na silnou kontaminaci pitné vody v okolí. Firma uvádí nepravdivé údaje V předmětné žádosti firmy Wildhorse Energy, která žádá ministerstvo životního prostředí k vyvolání správního řízení, které bylo vyvoláno v prosinci 2011 a mělo by být ukončeno v horizontu několika týdnů, jsou uvedeny nepravdivé údaje. Firma v žádosti vyhodnocuje naši oblast s ohledem na zdroje pitné vody takto: „ Zdroje pitné vody zde nejsou nikterak velké a významné, tato oblast je deficitní na pitnou vodu a je zásobovaná ze zdroje pitné vody Mělnická Vrutice.“ Toto není pravda! Dvě třetiny města Slaného jsou výhradně zásobovány vodou z místních zdrojů, a to z hlubinných vrtů v katastrálním území obce Studěneves a jímacích vrtů Slaný Kvíc. Tyto zdroje zásobují vodou nejen obyvatele Slaného, ale i další okolní obce. Pokračování na sreaně 2


KULTURA

Necháme si zapálit zem pod nohama? Pokračování ze strany 1 Zbylá třetina obyvatel Slaného je zásobována smíšenou vodou, tzn. i z Mělnické Vrutice, a některé okrajové části města jako například Dolín jsou zásobovány výhradně z Mělnické Vrutice. Hrozí tedy kontaminace zdrojů pitné vody pro většinu obyvatel Slaného. Vzhledem k tomu, že svůj záměr těžby plynu však firma chce provádět i na Mělnicku, kontaminace by hrozila i zdroji vody v Mělnické Vrutici. Kvalitní vodu v Mělnické Vrutici jímají Středočeské vodárny. Jak potvrdila jejich mluvčí Lenka Kozlová, o záměru těžit v okolí vrtu uhlí se vodárny dozvěděly až z médií. „Když se stát na začátku šedesátých let rozhodoval, zda na Mělnicku jímat vodu nebo těžit černé uhlí, jasně nad uhlím zvítězil odběr kvalitní podzemní vody,“ připomněla Kozlová záměr z minulosti.

podepsalo prohlášení, které kopíruje usnesení Rady města Slaného. Obce na Slánsku taktéž zásadně nesouhlasí s těžbou uhlí metodou podzemního zplynňování. Obavy hydrogeologů Nad nebezpečím tohoto způsobu těžby se pozastavují i hydrogeologové, podle nichž by skutečně vodu ohrozit mohla, přestože o ní firma Wildhorse Energy tvrdí, že je mnohem šetrnější než konvenční metody. Podle hydrogeologa Martina Milického ze společnosti Progeo je v tuto chvíli těžké říci, jaká rizika by těžba přinesla. „O principu těžby touto metodou se mnoho neví. Obecně lze říci, že každá těžba surovin pod velkými zdroji kvalitních vod s sebou nese velká rizika,“ konstatoval hydrogeolog.

Starostové nesouhlasí Protože případná těžba by ohrozila nejen obyvatele Slaného, ale i občany okolních obcí, svolal starosta Ivo Rubík schůzku všech starostů. Jedenadvacet zástupců okolních obcí

Další rizika Nejen kontaminace vody a výbuchy by mohly být důsledkem těžby, ale také pokles krajiny díky vypáleným slojím. Důsledky těchto poklesů lze těžko domyslet. A v neposlední řadě je třeba počítat s nežádoucími

Hlasujte pro Vinařického ulici

Dětská pohotovost

D

Od 1. května 2012 opět funguje dětská ústavní (bez návštěvní služby v rodině) pohotovostní služba.

o soutěže Stavba roku Středočeského kraje se přihlásila zhotovitelná firma Pohl CZ, a. s., s rekonstrukcí obloukového kamenného mostu s vodním příkopem, který byl součástí středověkého opevnění Slaný. Cílem soutěže Stavba roku Středočeského kraje je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Revitalizace Vinařického ulice svědčí o tom, že současní stavitelé a architekti umějí citlivě opravit a obnovit historické stavby. Hlasovat můžete na www.stavbaroku.cz banner stavba Středočeského kraje.

2 |

Službu konající lékař dětského oddělení nemocnice ve Slaném bude k dispozici akutně nemocným dětem v těchto časech: Všední dny: 17–20 hodin Sobota,neděle ,svátek: 14–20 hodin

WWW.NEMOCNICESLANY.CZ

zásahy do krajiny. Plyn je samozřejmě nutné něčím někam odvádět, na místě těžby by tedy musely vzniknout jakési plynovody, nádoby na kyslík atd. V neposlední řadě je třeba dodat, že společnost Wildhorse Energy CZ má základní jmění 200 tisíc korun. Důvěryhodnost je tedy minimální.

Peti ce Dovolujeme si tímto upozornit všechny případné zájemce, že starosta města Slaného organizuje petiční akci namířenou proti záměru firmy Wildhorse Energy CZ, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 na zahájení přípravných prací souvisejících s případnou těžbou černého uhlí na Slánsku metodou podzemního zplynování uhlí. Petiční archy jsou k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu, Velvarská č. p. 136 (u podatelny), dále v Infocentru Slaný za Velvarskou branou a ve studovně Knihovny Václava Štecha.

www.meuslany.cz


PROJEKTY

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Projekty města v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Město Slaný uspělo s žádostmi o podporu 3 projektů z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. U všech projektů je realizace již v plném proudu, některé aktivity jsou již dodavatelsky uzavřeny a provádí se jejich implementace.

CAF tým

Pomocí projektů město Slaný získalo významnou finanční pomoc pro realizaci aktivit, které jsou pro město prakticky „povinné“ ( vzdělávání zaměstnanců, strategické plánování s ohledem na dotační řízení atd.). Představujeme dva z nich. Název projektu Procesní optimalizace implementace strategického plánování, procesního, projektového a finančního řízení a aktualizace modelu CAF Registrační číslo projektu CZ 1.04/4.1.01/53.00012 Předmětem projektu je realizace 5 klíčových aktivit, které umožní vytvořit komplexní a kompatibilní systém řízení, který zajistí kvalitní a efektivní fungování úřadu a organizací zřízených městem. Tím umožní uspořádat a zrychlit všechny procesy, vytvořit koncepci rozvoje klíčových oblastí města, zpřehlednit systém řízení, zpřehlednit proces finančních toků a provést úsporu finančních prostředků prostřednictvím zefektivnění činností, zvýšit kvalitu výstupů, které mají přímý dopad nejen na samotné fungování organizací, ale také na občany a zainteresované subjekty. Klíčové aktivity projektu 1. Procesní optimalizace a implementace procesního řízení – analýza stávajícího stavu procesů a jejich dokumentace, personálních procesů a organizační struktury městského úřadu a města, cílem je zefektivnění těchto procesů. 2. Implementace projektového řízení a projektové kanceláře – nastavení projektového řízení a vytvoření kompetencí projektové kanceláře, zajišťování efektivní realizace projektů. 3. Finanční řízení – analýza ekonomických vazeb města, rozbor finančního hospodaření města a následná optimalizace finančních toků. 4. Strategické plánování – aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Slaný. 5. Implementace aktualizovaného modelu CAF – nastavení procesů sebehodnocení

směřovaných na zlepšování kvality služeb poskytovaných městským úřadem.

4. E-learningové vzdělávací aplikace, které boudou doplněním prezenčního vzdělávání.

Termín realizace: červen 2010–květen 2013 Celkové náklady akce: 7 362 576 Kč Předpokládaná dotace: 6 258 189,6 Kč

Termín realizace: září 2010–srpen 2012 Celkové náklady akce: 4 248 354 Kč Předpokládaná dotace: 3 611 100,90 Kč Ing. Petr Kolačkovský, tajemník

Název projektu Otevřený úřad – efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Registrační číslo projektu CZ 1.04/4.1.01/57.00141 Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění řídících a personálních procesů v městkém úřadu.

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů Klíčové aktivity projektu 1. Analýza řízení lidských zdrojů na MěÚ 2. Zlepšení personálního řízení na městském úřadu – zpracování základních dokumentů pro řízení lidských zdrojů (např. personální minimum pro vedoucího zaměstnance městského úřadu, metodika, adaptace nových zaměstnanců na městském úřadu a další). 3. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů.

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Květen 2012 • • • • • •

Slánka z tvorby Bořka Šípka pro Slaný Zahájení výstavy Evy a Jana Švankmajerových Cesta bosých karmelitánů k modlitbě u kříže Pochod Za Havlíčkem do Bílého Aujezdce Dětské závody na autodráze Setkání klubů vojenské historie

videomagazín najdete na www.meuslany.cz www.meuslany.cz

| 3


KULTURA

Koncerty v Lidicích u Otrub pokračují L

etošní dubnový koncert Filipa Moravce zahájil již 10. ročník koncertů (se vstupným dobrovolným) v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia. Pro příznivce kvalitní hudby je připravena další hudební lahůdka – kytarový recitál Matěje Žáka v sobotu 26. května od 15 hodin.

Matěj Žák, narozený roku 1991 v Rakovníku, absolvent Gymnázia Jana Nerudy (kytarová třída profesora Václava Kučery) je posluchačem Pražské konzervatoře (ve třídě Patrika Vacíka). Má za sebou již celou řadu úspěchů jak v koncertní činnosti, tak na nejrůznějších kytarových soutěžích. V roce 2007 se stal finalistou dvou mezinárodních soutěží a získal titul Laureáta soutěže konzervatoří (v roce 2010 zde získal 2. cenu). V loňském roce byl jedním ze dvou českých finalistů Mezinárodního kytarového bienále Kutná Hora. Sólově vystupuje na festivalech klasické hudby (Mladé Pódium, Losyho Štěkeň, OpenGuitar festival, Heroldův Rakovník) a účastní se mistrovských kytarových kurzů pod vedením světových kytarových špiček, například Pavla Seidla, Paola Pegorara, Pabla Marquéze či Stefana Violy. Pravidelně také navštěvuje soukromé lekce drážďanského profesora world music Thomase Fellowa. Ve snaze o autentickou interpretaci kompozic starých mistrů hraje na kopii tzv. romantické kytary (přelom 18. a 19. století). Kytarista Matěj Žák, který věnuje honorář za svůj koncert na opravu dveří do kostela sv. Jakuba Většího, uvede mimo jiné skladby Johanna Sebastiana Bacha (Suita E – dur), Františka Maxe Knížete (Variace na lidové téma), Isaaca Albénize (Suita Espaňola) a sira Williama Turnera Waltona (Bagately).

obou souborů duchovní hudba, méně známé skladby starých mistrů a díla soudobých autorů. (http://www.podrazil-orchestr-atlantis.cz) Komorní soubor v Lidicích u Otrub vystoupí ve složení Pavla Švestková (mezzosoprán), Jitka Jiříčková (housle), Jan Sládeček (violoncello) a Vítězslav Podrazil (cembalo). V programu zazní renesanční a barokní hudba autorů jako Luis de Milán, Giovanni Stefani, John Dowland, Alessandro Scarlatti, Caterina Benedetta Grazianini či Georg Friedrich Händel. Tento koncert pořádáme za finanční podpory města Slaný. Koncerty v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Otrub

Sobota 26. 5. v 15.00 – Matěj Žák Sobota 9. 6. v 15.00 – Atlantis Collegium Na koncerty je vstupné dobrovolné

Matěj Žák Dalším termínem, který by si hudbymilovní návštěvníci neměli nechat uniknout, je sobota 9. 6. 2011 od 15 hodin, kdy v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub vystoupí Atlantis Collegium. Komorní soubor Atlantis Collegium je tvořen užším výběrem sólistů a členů Orchestru Atlantis. Oba tyto soubory založil v roce 1993 dirigent a cembalista Vítězslav Podrazil. Atlantis Collegium i Orchestr Atlantis se skládají z hudebníků, kteří se systematicky zabývají komorní a sólovou hrou. Kromě všeobecně známých skladeb tvoří velkou část repertoáru

Koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub Letošní třetí koncert, pořádaný občanským sdružením Wotrubia v kostele svatého Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, se koná v sobotu 9. června od 15 hodin.

Pavla Švestková

Další aktivitou bude 10. ročník Kulturně-sportovního odpoledne a turnaje v pétanque v Otrubech v sobotu 23. června (podrobnější informace přinese příští číslo Pavel Bartoníček Slánské radnice).

IKAROS GALERIE ANTIK vás zve na květnové výstavy do 12. května 2012 výstava grafika Josefa Lieslera od 15. května 20121 výstavu obrazů a grafik Jiřího Boudy

VARHANY ZNĚJÍCÍ 2012 7. května 2012, Slaný Kaple Zasnoubení Panny Marie v 19.30 Eva Bublová (CZ) – varhany Barbora Sojková (CZ) – soprán

9. května 2012, Slaný Chrám sv. Gotharda ve 20.00 Martin Rost (D) – varhany

12. května 2012, Peruc Komorní soubor Atlantis Collegium ve složení Pavla Švestková (mezzosoprán), Jitka Jiříčková (housle), Jan Sládeček (violoncello) a Vítězslav Podrazil (cembalo) uvede renesanční a barokní hudbu autorů jako Luis de Milán, Giovanni Stefani, John Dowland, Alessandro Scarlatti, Caterina Benedetta Grazianini, Georg Friedrich Händel. Koncert je pořádán za finanční podpory Královského města Slaný a společnosti Tantus Clientela Group, s. r. o., vstupné je dobrovolné. Pavel Bartoníček

4 |

Kostel sv. Petra a Pavla v 18.00 Pavel Černý (CZ) – varhany Ludmila Peterková (CZ) – klasicistní klarinet

14. května 2012, Zlonice Kostel Nanebevzetí Panny Marie v 19.30 Dalibor Miklavčič (SI) – varhany, ped. klavír

16. května 2012, Slaný Klášterní kostel Nejsvětější Trojice v 19.30 Luigi F. Tagliavini (IT) – varhanní pozitiv Liuwe Tamminga (IT) – varhanní pozitiv

WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Den dětí ve Zlonicích – sobota 30. 5. Dětský den na téma Kdo si hraje, nezlobí …., který začne v 15 hodin na dětském hřišti ve Zlonicích, pořádá baby klub Korálek DDM Ostrov a OS „A co děti“ za podpory nadačního fondu Kalich RNDr. Alexandra Vondry.

Zlonic i ze Slaného, spousta zábavy a nejedno překvapení. Vstupné 10 Kč / osoba. Informace: Lenka Geringová, Petra Libovická

WWW.OSTROV-SVC.CZ Dům dětí a mládeže Šultysova, 518 274 01 Slaný telefon: 312 522 503 mobil: 737 521 978 fax: 312 526 279

Čekají vás hry, soutěže, výtvarné techniky – Big Shot – embosing, korálkování, quiling a výtvarná školička pro nejmenší, malování na obličej, ukázky deskových her, lanové překážky, jízda zručnosti, detektivní hra, vystoupení mažoretek z kroužku Ostrova ze

ostrov.slany@seznam.cz

Den dětí ve Slaném – sobota 2. června 2012 v areálu letního kina od 13 do 17 hodin Zveme vás na odpoledne určené všem dětem ze Slaného a okolí. Z nabitého programu si určitě každý vybere. Na programu jsou koncerty a podiová vystoupení, lanové aktivity, skákací hrad, airsoftová střelnice, trampolína, bumberball, malování na obličej, zombie masky, šlapací auta, koloběžky – kola, výtvarné dílničky,

Laborky GVBT Slaný, bungee running, opičí dráha, bláznivá křižovatka XXL, mega puzzle, autíčka na dálkové ovládání a spousta dalších atrakcí. Vstup 20 Kč. Pokračování v restauraci Na Střelnici a večer opět v letním kině. Více na plakátech a na www.ostrov-svc.cz. Informace: Jindra Jindřich

Program „OSTROVA“ na květen 2012 2. 5.–31. 5. VÝSTAVA PRACÍ Z VÝTVARNÉ SOUTĚŽE SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK V KNIHOVNĚ V. ŠTECHA VE SLANÉM Slánský Čtyřlístek je výtvarná a fotografická soutěž vyhlášená DDM Ostrov a Odborem životního prostředí MÚ Slaný ke Dni Země. Téma: Zelená planeta. Informace: Lenka Geringová 5. 5. POKÉMONOVÝ TURNAJ Zveme vás na turnaj Battle Road – Modified. Akce proběhne v prostorách Ostrova. Registrace od 10.00, začátek od 11.00. Vstupné 100 Kč. Informace: Monika Javoříková 12. 5. MUZEUM LOKOMOTIV Den plný páry v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Celodenní výlet. Sraz v 8.00 na autobusovém nádraží, návrat cca v 17.00. Cena 250 Kč, přihlášky do 9. května. Informace: Petra Libovická

12. 5. CARCASSONNE TOUR MÍSTNÍ TURNAJ Hraje se základní hra Carcassonne bez rozšíření podle pravidel k českému vydání hry Carcassonne a pravidla fair-play. Pěkné ceny a kvalifikační body na 10. MČR. Hra je určena jak dětem, tak dospělým a proběhne v budově Ostrova. Prezentace v 9.30, začátek hry v 10 hodin. Cena 50 Kč. Více informací najdete na www.carcassonne-tour.cz. Informace: V. Lukáš (vaseklu@gmail.com) M. Javoříková (javorikova @ostrov-svc.cz) 19. 5. 14. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI Výtvarný program Ostrova od 10.30 do 15.00 na Masarykově náměstí ve Slaném. Více na plakátech a na www.ostrov-svc.cz Informace: Lenka Geringová 19. 5. SLÁNSKÁ CENA 2012 – 7. kolo Závody s modely sportovních vozů na autodráze SRC Slaný. Šultysova 518. Tréninkové jízdy od 8.30. Start závodu v 9.30. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. Informace: Alena Špiritová 6. 6. OLYMPIÁDA PRO SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY Pořádá DDM Ostrov Slaný ve spolupráci s Kulturními zařízeními města Slaný. Začátek v 8.30 v letním kině a lesoparku Háje. Informace: Monika Javoříková

www.meuslany.cz

16. 6. POKÉMONOVÝ TURNAJ HONÍK CUP Zveme vás na 6. ročník tohoto turnaje ve formátu Standard. Akce proběhna v prostorách Ostrova. Registrace od 10 začátek od 11 hodin. Vstupné 100 Kč. Informace: Monika Javoříková

FILMOVÝ KLUB ICM Tento měsíc se pomocí tří večerů vrátíme do období II. světové války. Budete mít možnost zhlédnout vynikající díla od tří režisérů. Přijďte si poslechnout přednášku a zhlédnout film. Promítání začíná vždy od 20 hodin v budově DDM Ostrov slaný. 19. 5. – SCHINDLERŮV SEZNAM 16. 5. – PIANISTA 26. 5. – ŽIVOT JE KRÁSNÝ

| 5


KNIHOVNA

Slánský Čechov bodoval na krajské přehlídce Ve dnech 14.–17. března 2012 proběhl již 36. ročník krajské divadelní přehlídky Winterův Rakovník, na který byl k účasti vybrán i divadelní soubor Královského města Slaného – Slánská scéna, o. s., se svou novinkou v reportoáru s názvem Album A. P. Čechova. Inscenace je koláží zdramatizovaných povídek tohoto ruského klasika a společným jmenovatelem povídek je autorův pohled na tzv. obyčejný svět ruského venkova, jeho výsměch slabostem, omezenosti, zaostalosti a předsudkům zde žijícíh lidiček, vše však měřeno základním úhlem laskavého a chápajícího pohledu. Odborná porota v čele s režisérem a profesorem DAMU Milanem Schejbalem při rozborovém semináři vyzdvihla tento další počin Slánské scény v žánru klasické tvorby! Při závěrečném ceremoniálu a ukončení letošního ročníku této krajské přehlídky byl čestným uznáním oceněn Milan Zápotocký za herecký výkon v roli Fedora Petroviče Rebrotěsova, dále pak cenou za herecký výkon byl oceněn Jan Fany Fanta za roli doktora Kuzmy Jegoryče a rovněž cenou byl oceněn i Tomáš Vott za herecký výkon v roli Pavla Ivanoviče Vychodceva. Z celé přehlídky, které se zúčastnilo osm souborů ze středočeského kraje, vzešly ten-

Tomáš Vott, Jan Fanta a Milan Zápotocký v nové hře Slánské scény (foto: Jiří Jaroch) tokrát pouze čtyři ceny za herecký výkon a z toho dvě putovaly do Slaného! Slánský Čechov svůj postup na národní přehlídku Divadelní piknik Volyně nakonec nevybojoval, ale svému slánskému divákovi své Album A. P. Čechova otevře již v pondělí 14. května v 19.30 hodin na své domovské scéně v Městském divadle ve Slaném. Toto představení je v rámci řady předplatného v prodeji jsou pouze zbylá místa na galerii. O další repríze inscenace Album A. P. Čechova budeme samozřejmě informovat.

Knihovna Václava Štecha v květnu Pamatuješ si ještě – literární soutěž k 85. narozeninám spisovatelky zejména historických románů Ludmily Vaňkové (9. 5. 1927). Od 1. do 30. května 2012. Básničkám šuplík nesluší 2012. Májové téma Láska z různých poloh je pro vás, slánské básníky, výzvou. Sběrné místo bude opět ve studovně. V listopadu pokřtíme již druhý básnický sborník Slánský sběr 2012. Čtení (s knihovnou) trochu jinak – oblíbená hodinka čtení a povídání ve středu 9. května v Bungru 3. ZŠ od 14 hodin. Pro děti, které rády čtou a o své oblíbené knížce si chtějí popovídat s kamarády. 15. května do 17 hodin – poslední termín k odevzdání Cestovního pasu do velkého světa dobrodružství. Děti, které soutěžily v počtu přečtených knih, mohou své pasy odevzdat v dětském oddělení nebo na pobočce Dolíky. Čtvrteční hodinka v knihovně – Opět vás srdečně zveme k příjemnému posezení a popovídání si, tentokrát na téma „Čechy známé i neznámé aneb Kam vyrazit na výlet?“ Vítáme všechny, kteří jsou aktivní a rádi cestují. Čtvrtek 24. května – pobočka Dolíky od 16 do 17 hodin.

6 |

30. května 2012 od 14 hodin proběhne losování výherců soutěže Cestovní pas do velkého světa dobrodružství, kterou pořádáme ve spolupráci s 1. ZŠ Slaný a Linetem Želevčice. Současně vyhlásíme Dětského čtenáře roku 2011, čtenáře, který si v loňském roce vypůjčil nejvíc knih. Pes – přítel člověka – vědomostní soutěž pro všechny děti, které mají nebo by chtěly mít doma psího kamaráda. Soutěž probíhá v otevírací hodiny dětského oddělení a pobočky Dolíky. Od 1. do 15. května 2012. Vědomosti (nejen) pro školáky. Zábavná soutěž z různých vědních oborů o zajímavé ceny je určena dětem od 8–15 let. Soutěž probíhá v otevírací hodiny dětského oddělení a pobočky Dolíky. Od 15. do 30. května. (Od 1. do 30. května je uvedena i na Knihovníčkově webu.) Slánský čtyřlístek 2012. Zelená planeta. Výstava vítězných prací 9. ročníku výtvarné a fotografické soutěže, kterou pořádá DDM „Ostrov“ Slaný a Město Slaný, odbor životního prostředí. Vstupní chodba knihovny.

www.knihovnaslany.cz

Děkujeme divadelnímu souboru Slánská scéna za skvělou reprezentaci našeho města a gratulujeme všem třem slánským oceněRedakce ným hercům.

Základní umělecká škola ve Slaném vás zve na koncerty 2. 5. 2012 v 17.00 Koncert pěveckého oddělení Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném 16. 5. 2012 v 17.00 Závěrečný koncert Městské divadlo ve Slaném 22. 5. 2012 v 17.00 Absolventský koncert Sál Zuš ve Slaném 23. 5. 2012 v 17.00 Absolventský koncert Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném 29. 5. 2012 v 17.00 Absolventský večer tanečního oboru Městské divadlo ve Slaném 30. 5. 2012 v 17.00 Absolventský koncert Kaple Vlastivědného muzea ve Slaném 30. 5. 2012 v 17.00 Závěrečný koncert tanečního oboru Městské divadlo ve Slaném 31. 5. a 1. 6. 2012 v 10.00 a 13.00 Festival ZUŠ Středočeského kraje Městské divadlo ve Slaném 1. 6. 2012 v 19.00 Festival ZUŠ Středočeského kraje Slavnostní galakoncert Městské divadlo ve Slaném www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti S pandou Pa v Londýně Andrea Hlubučková Pohádkový průvodce pro děti i jejich rodiče po městě nad Temží. Nápaditá knížka, kterou si mohou číst i ty děti, které se do Londýna reálně nechystají Klofáci Miloš Kratochvíl Michal Souček a Filip Fialka popáté a naposledy! Dříve jako Puntíkáři, Duchaři, Kouzláci a Bouráci. Nic tak neohrozí klukovské kamarádství jako láska ke stejné spolužačce… Záhady pravěku v otázkách a odpovědích Bořivoj Záruba Moderní dětská celobarevná encyklopedie s unikátními ilustracemi Zdeňka Buriana pro děti od 8 let. Najdeme zde 555 odpovědí na zajímavé otázky týkající se dávné minulosti naší Země i okolností vzniku života na naší planetě. Text je doplněný množstvím ilustrací světově proslulého malíře pravěku Zdeňka Buriana a mnoha rekonstrukcemi pravěkých zvířat, fotografiemi fosilií, mapkami a pérovkami.

Beletrie

Naučné

Zrádce Bernard Cornwell Druhá část navazující na román Rebel. Opět se setkáváme s Nathanielem Starbuckem, který se na počátku války Severu proti Jihu ocitl na jižanském území a z vděčnosti k Washingtonu Faulconerovi, který mu zachránil život, vstoupil do jeho pluku, takže se vydal do boje proti vlastním lidem, mezi jiným i svému otci.

Spiknutí – Když se lidé spolčí, aby zabili Pierre Bellemare, Jérome Equer Spiknutí, jež změnila dějiny, i ta, která otřásla osudy jednotlivců. Dvaadvacet příběhů o různých podobách spiknutí vypráví například o atentátech na Trockého a Gándhího, o pokusu zabít de Gaulla, o Hitlerovi a jeho zákeřných metodách, o ďábelských machinacích KGB a CIA, ale také o rodinných tajemstvích a mafiánském jednání bezohledných firem, jejichž promyšlenost a strašlivý dopad na oběť si nezadají s velkými světovými spiknutími.

Spasitel Jo Nesbö Píše se srpen 1991. Nájemný vrah dokončil svůj úkol, ale následně zjišťuje, že zastřelil nesprávného muže. Šestý díl krimi série o detektivu Harrym Holeovi. Inheritance Christopher Paolini Dlouho očekávaný čtvrtý díl světového bestselleru Odkaz Dračích jezdců! Není tomu tak dávno, co byl Dračí jezdec Eragon obyčejným chudým farmářským chlapcem a jeho dračice Safira pouhým modrým kamenem v lese. Nyní právě na nich závisí osud celé civilizace!

Velikonoční čtení Bible ve slánské knihovně V

eřejné čtení Bible o Velikonocích se stává stále více vyhledávanou společenskou událostí. Letos se konalo v mnoha městech a obcích po celém území České republiky, výjimkou nebylo ani Královské město Slaný. Předmětem předčítání však není kupodivu klasický překlad. Nejen pro tento účel byl vytvořen zcela nový překlad užívající mo-

derního jazyka, který Bibli činí přístupnější mladým lidem. Tato současná verze vznikla po patnáctiletém úsilí celého týmu překladatelů. O Bílou sobotu – 7. dubna 2012 – tedy tato akce proběhla ve Slaném již potřetí, tentokrát v působivé atmosféře podloubí Knihovny Václava Štecha. Počet příchozích nás opravdu mile překvapil tím spíše, že mezi zájemci o čtení převažovala mladší generace. Čekání na svou chvíli si návštěvníci mohli zpestřit prohlídkou nádherných výkresů dětí, které se zúčastnily velikonoční soutěže s názvem „Stvoření světa“. Oceněnými „malířkami“ se staly žačky 3. ZŠ Terezka Bláhová, Bára Trojanová a Terezka Fajtová. Odměnou všem třem výherkyním bylo udělení diplomu a veselého velikonočního zajíčka. Cíle této akce se nám podařilo splnit na výbornou. Svou část Bible přednesl každý zájemce a společně jsme se také pokusili poukázat na velikou historickou a kulturní hodnotu tohoto díla. Všem účastníkům, kteří podpořili oslavy svátků jara v naší knihovně, děkujeme.

Skrze prostor a čas Johannes von Buttlar, Trutz Hardo Co si lze představit pod pojmem mimotělní zkušenost? Jakým způsobem ovládneme a rozšíříme přesah svého vědomí? Jak opustíme svoje fyzické tělo a odcestujeme do minulosti a budoucnosti? Literární mystifikace M. Katsoulisová Průvodce po slavných mystifikacích, jejichž autoři dokonale napálili vydavatele, kritiky i čtenáře.

Čtvrteční „hodinka“ v knihovně Zveme všechny, kteří rádi cestují a poznávají krásy naší vlasti – přijďte si zpestřit čtvrteční odpoledne povídáním na téma ČECHY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ, ANEB KAM VYRAZIT NA VÝLET? 24. května 2012 od 16 do 17 hodin pobočka Dolíky ve 3. ZŠ Slaný Rabasova 821 Budou pro vás opět připraveny zajímavé knihy a časopisy, ze kterých můžete načerpat inspiraci na zajímavý výlet. Navštívit nás mohou i maminky s dětmi, pro které je k dispozici relaxační koutek s hračkami.

Za organizační tým z knihovny M. Najmanová ve spolupráci s I. Doubravovou

J. Kubr čte z Bible www.meuslany.cz

z Církve československé husitské.

| 7


DOPIS Č TENÁŘE, VOLNÝ Č AS

Z dopisů čtenářů Slánské radnice Vážená redakce, vážení zástupci města, vážení spoluobčané, píši vám jako prostá obyvatelka našeho města v pevné víře, že můj dopis bude otisknut. V posledním čísle Slánské radnice (číslo 4 duben 2012) mne velice zaskočilo něco, co zde vlastně nebylo. Fakt, že ve Slánské radnici opět chybí alespoň stručný přehled toho, co bylo projednáno Radou a Zastupitelstvem města, mne nijak nepřekvapil. Ale to, že zde chyběl článek, jenž by upozornil na významné body, které byly projednány na posledním zastupitelstvu dne 7. března (podotýkám, že uzávěrka dubnového vydání byla 17. března 2012), pokládám za hrubou a doufejme, že nevědomou chybu šéfredaktorky, potažmo Redakční rady tisku Slánská radnice, potažmo pana starosty, který dle slov šéfredaktorky obsah tisku finálně posvěcuje. Na posledním zasedání zastupitelstva, při kterém nebyl přijat do Redakční rady nový člen z řad zastupitelů, připomněl pan starosta Rubík skutečnost, že Slánská radnice je tisk městského úřadu. Pokud se nepletu, za úřad v tomto volebním období odpovídá pan starosta Rubík. Ptám se proto, jak je možné, že úřad neinformoval občany o tom, co se událo na posledním zastupitelstvu, tedy o hospodaření s městským majetkem. Považuje snad úřad všechna volnočasová témata za podstatnější? Tak například, zastupitelstvo neschválilo uzavření kupní smlouvy na odprodej částí pozemkových parcel – část parku Benar do vlastnictví města za kupní cenu 1,00 Kč. Takovou nabídku bych já osobně chtěla někdy dostat. V jiném bodě zastupitel Ing. Frolík požádal město o prodloužení lhůty ke splnění závazku, pokud jde o budovy B a C v bývalém areálu kasáren. Pan zastupitel Frolík v roce 2007 zamýšlel tyto budovy přestavět na vysokou školu. Jak všichni víme, k tomu nedošlo a pan Frolík až na samém konci pětileté lhůty žádal o její prodloužení a odpuštění smluvní pokuty za nesplnění závazku. To se nestačil divit, když v řadách koalice chybělo v daný moment hlasování toliko koaličních zastupitelů a hlasování proto skončilo patem 9 pro 9 proti. Zastupitelstvem proto nebylo přijato žádné usnesení, a tak pan Frolík bude muset zaplatit milionovou pokutu. Projednat svou

žádost předem s opozicí mu nebylo po chuti, to radši před hlasováním vyhrožoval, že nemocniční lůžka daruje jiné nemocnici než té naší slánské. Nicméně Slánská radnice raději informuje o pochodu s pejsky na straně 10 a znovu na půl stránce na straně 13, na straně 12 najdete pranostiku a recept na bryndzovou pomazánku, nebo například celá strana 14 se věnuje hvězdárně. Nechci nikterak znevažovat volnočasová témata, ale myslím, že jsou až druhořadá. Pouze necelá jedna strana z celkových dvaceti stran Slánské radnice podává hodnotné informace o chodu města. Alespoň další dvě půl strany na informaci z jednání Zastupitelstva a Rady by se “obětovat“ měly. Ostatně je to povinností města a já ho proto o to žádám. Děkuji.

Reakce šéfredaktorky

Vážená paní Dobešová, nebyla jste přítomna ani na prosincovém, ani na březnovém zastupitelstvu, o kterých tak zasvěceně píšete. U obou bodů, o kterých se zmiňujete, neznáte argumentaci a souvislosti a informace jste získala patrně formou „jedna paní povídala.“ Velmi by mě tedy potěšilo, kdybyste si předtím, než vznesete připomínky, zjistila souvislosti a fakta. Z podobného zdroje patrně čerpáte také informace o tom, že já jako starosta ovlivňuji náplň měsíčníku Slánská radnice. Slánská radnice je apolitické periodikum a jeho zpolitizování se léta cíleně bráním, zatímco vy o to jednoznačně usilujete. To je přímý rozpor mezi mnou a vámi, protože vy neustále navrhujete, aby do redakční rady byli ustaveni další lidé na základě stranického klíče. Podle vás by tedy v redakční radě měli být lidé zastupující ČSSD, KSČM, ODS, VV… Tímto se zcela určitě lhostejnost Slánské radnice k politice nezaručí. V redakční radě by měli především sedět lidé, kteří této práci rozumějí, což se v případě Slánské radnice děje. Koneckonců ocenění, které tento měsíčník získal, svědčí o jeho kvalitě.

Vážení čtenáři, paní Dobešová, jak již zmiňoval pan starosta, radniční periodikum by mělo být apolitické, čili s nezájmem o politiku. Ne každému městu se to daří. Politici, kteří mají velkou snahu se zviditelnit a do běžných médií se dostávají těžko nebo v negativních souvislostech, je berou jako jednoduchý nástroj svých vlastních prezentací. Někde píše všechny články pan starosta a někde si členové města počítají fotky, zda jich je tam dostatečné množství, aby si volič „udělal jasno“. Jsem ráda, že ve Slaném to takhle není. Byť některým lidem samozřejmě vadí i úvodník, který píše starosta Ivo Rubík. Podotýkám však, že témata starostových úvodníků jsou rozmanitá a nikdy se netýkají jakékoli propagace ODS. Kdyby tomu tak bylo, při vší úctě k panu starostovi, bych mu úvodník vrátila k přepracování. Připomínám jen, že vydávat radniční periodikum není povinností žádného města, tudíž ani není jeho povinností v něm zveřejňovat zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva. K tomu slouží internet a pro ty, kteří ho nemají, vývěsní deska. Radniční noviny by měly přinášet (a ty naše přinášejí) informace o tom, co se ve městě děje v rámci kultury, sportu, škol a školek, volnočasových aktivit, případně důležitých informací z úřadu. Jsem přesvědčena, že pro čtenáře je daleko příjemnější, obzvláště nyní, kdy politici předvádějí různá mediální show, si přečíst o běžných tématech, která provázejí jejich život v jejich městě, mít po ruce program kina a divadla, dozvědět se zajímavosti ať už o vesmíru či o historii, nebo si případně vyluštit křížovku. Samozřejmě pokud bude mít například kontrolní výbor zprávu o činnosti, rádi ji otiskneme, koneckonců již jsme je několikrát otiskli. Rozhodně však nechceme čtenářům přinášet články, ze kterých ční politická hesla a výkřiky a rozhodně chceme zamezit tomu, aby v SR vznikla jakákoli politicky podbarvená debata. Pokud vám tedy, paní Dobešová, chybí zápis ze zastupitelstva, zcela jistě ho najdete na webu města www. meuslany.cz nebo na úřední desce, na těchto místech ho město povinně vyvěšuje.

Starosta Ivo Rubík

Petra Kučerová, šéfradaktorka

Lucie Dobešová obyvatelka městské části Slaný Dolín

Reakce starosty města

Okuste chůzi s hůlkami Základní kurz chůze s hůlkami – nordic walking Pod odborným vedením zkušené lektorky bude probíhat v sobotu 12. května 2012 od 9.30 do 12.30 v areálu letního kina ve Slaném. Po skupinkách v pravidelných intervalech. Kurzovné 45 korun za osobu Sportovní oblečení podle počasí, pití, jídlo a NW hole (pokud je ještě nevlastníte , bude možné zapůjčení po složení kauce ve výši 500 korun – k dispozici je 15 párů) Každý absolvent kurzu obdrží osvědčení, se kterým bude moci uplatnit slevu na nákup nordic walking holí zn. Gabel NW Stride Vario ve výši 200 korun v Hynexportu Slaný.

8 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Byty a nebytové prostory k pronájmu MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY 1. Byt číslo 23 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 281 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 81,88 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, lodžie a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt číslo 6 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1654 v Lidické ulici ve Slaném o celkové podlahové ploše 70,92 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, ko-

mory a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 3. Byt číslo 3 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1426 v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném o celkové podlahové ploše 80,33 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

Rozpis svozu bioodpadu pro rok 2012 Pondělí – sudý týden: Ráj, Na Skalkách (obě části), Arbesova (celá), Hrášek, U Stadionu

cované štěpkovačem), spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky z vajec

Pondělí – lichý týden: Habeš (Plynárenská + přilehlé ul.), K. H. Borovského, Kvíček, Na Chmelnici, Na Vinici, Máchova, Nosačická, Flaškářská + přilehlé ul.

Prosíme abyste do nádob neodkládali tekuté zbytky jídel, kosti, maso, uhynulá zvířata, bilogicky nerozložitelné látky a jiné odpady. Znehodnotíte tím už vytříděný bioodpad určený ke kompostování.

Sudý týden 16. 04. 2012 30. 04. 2012 14. 05. 2012 28. 05. 2012 11. 06. 2012 25. 06. 2012 09. 07. 2012 23. 07. 2012 06. 08. 2012 20. 08. 2012 03. 09. 2012 17. 09. 2012 01. 10. 2012 15. 10. 2012 29. 10. 2012

Lichý týden 23. 04. 2012 07. 05. 2012 21. 05. 2012 04. 06. 2012 18. 06. 2012 02. 07. 2012 16. 70. 2012 30. 07. 2012 13. 08. 2012 27. 08. 2012 10. 09. 2012 24. 09. 2012 08. 10. 2012 22. 10. 2012 05. 11. 2012

Nádobu přistavte na místo, kam pravidelně přistavujete nádobu na směsný komunální odpad. Do composteinerů patří: listí, tráva, zbytky rostlin, kousky větví z keřů a stromů (posekané, nastříhané nebo zprawww.meuslany.cz

Pokud do hnědé nádoby uložíte opakovaně jiný odpad, než pro který je určena, bude Vám nádoba odebrána. Odbor ŽP a Jiří Kučera, TS Slaný

Přemístění nádob na vytříděný textil Počátkem letošního roku došlo na základě požadavku majitele pozemku k přemístění nádob na tříděný textil z původního stanoviště před supermarketem Penny. Nádoby naleznete na nových stanovištích před prodejnou potravin Coop na Pražském předměstí a v ulici Cyrila Boudy před Odbor ŽP supermarketem Billa.

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 4. Byt číslo 8 o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 1423 v ulici Jana Želivského ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,97 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2012 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 1. Devět garážových stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. 2. Nebytové prostory (dvě kanceláře) ve 3. patře domu č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 57,50 m2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úřední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, telefon 312 511 231. odbor správy majetku

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání zastupitelstva města Slaného se uskuteční ve středu 23. května 2012 od 15 hodin v Městském centru Grand

Sňatky ve Slaném Své „ano“ si v posledních dnech řekli: 6. dubna 2012 Martin Edr, Dobrovíz a Kateřina Csóková, Skůry Novomanželům přejeme hodně štěstí!

www.meuslany.cz | 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Nepřehlédněte novinky Infocentrum Slaný nabízí další regionální produkt – Klášterní výběrové džemy Vyrábějí je bratři v klášteře ve Slaném z pečlivě vybraných plodů. Obsahují poctivých 65% ovoce, a proto mohou nést označení „výběrové“. Díky šetrnému zpracování a krátké době vaření si ovoce uchovává svou kvalitu, chuť i barvu. Povídat si o nich a ochutnat je můžete v úterý 29. května 2012 od 16 v Infocentru Pod Velvarskou branou.

Od 1. dubna 2012 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin.

Designérský kousek z limitované série slánek k dostání v Infocentru Slánku pro Slaný navrhl a ve sklárně Anežka v Novém Boru vyrobil světoznámý český výtvarník, architekt a designer pan Bořek Šípek se svým týmem.

Anketa o nejkrásnější slánku Na stránkách Infocentra Slaný byla 1. května spuštěna anketa, ve které můžete hlasovat, která slánka se vám nejvíce líbí. Do užšího výběru se dostalo 30 exemplářů z prvních 1000 darovaných slánek. Sedm TOP i se jmény dárců budou použity na výrobu druhé série kapesních kalendáříků pro rok 2013.

Prohlídky města Pojďte s námi na vycházku – 19. kvěna 2012 od 22.30 – Tajemná noční vycházka s překvapením – košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. Vstupné dospělí 65 Kč 26. května 2012 od 14 hodin – Po svatých místech – sakrální památky. Navštívíte kostel sv. Gotharda a klášterní kostel Nejsvětější Trojice. Vstupné 20 Kč.

Bořek Šípek při výrobě slánky pro Slaný. (Foto: Dalibor Šípek)

Připravujeme na červen • 1. června 2012 od 20.30 – Noční pochod za Valeriánem Pejšou na Dolín se zastávkou v kostelíku sv. Václava v Ovčárech. • 16. června 2012 – Pochod na Okoř (nordic walking) • 23. června 2012 – Kalivodské hůlkování (čtvrtý ročník) %UDWĜL ERVt NDUPHOLWiQL Y NOiãWHĜH YH 6ODQpP ]DþDOL YDĜLW GåHP\ D ]YRX YiV QD DNFL

prezentace .OiãWHUQtFK YêEČURYêFK GåHPĤ Y ~WHUê NYČWQD RG KRG Y ,QIRFHQWUX SRG 9HOYDUVNRX EUDQRX SĜHGVWDYHQt QRYpKR PtVWQtKR SURGXNWX RFKXWQiYND QHREY\NOêFK GUXKĤ

Mlynářství a mlýny na Unhošťsku Pochod s klubem NW Slaný 26. května 2012 Sraz u Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném v 7.30 hodin (dále pak autobusem na Kladno a Unhošť) Program: návštěva Melicharova vlastivědného muzea a mini muzea mlynářství v Unhošti, pěšky po mlýnech na Unhošťsku, po Uhelné stezce, návrat dle počasí a nálady. Cena 65 korun za osobu (dopravu si hradí každý účastník sám) Možnost získání velké samolepky do „Hůlkování pana Slánky“

PRåQRVW ]DNRXSHQt RULJLQiOQtFK GåHPĤ

ZZZ LQIRVODQ\ F] D ZZZ NODVWHUVODQ\ F]

10 |

WWW.INFOSLANY.CZ www.meuslany.cz


PROGRAM

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Kino květen 2012 4.–6. pátek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin NEVĚSTINEC Premiéra francouzského filmového dramatu vypráví o pařížských „domech lásky“ na přelomu století. Režie: B. Bonello Přístupno 7.–8. pondělí–úterý hrajeme pouze v 19.30 hodin KLUK NA KOLE Premiéra belgicko-francouzsko-italského filmu. Příběh dvanáctiletého chlapce, který žije v dětském domově a zoufale se snaží najít svého otce. Režie: J. P. Dardenne a L. Dardenne Přístupno 9. středa hrajeme pouze v 19.30 hodin OTESÁNEK Český film je netradičním pojetím klasické české pohádky zasazené do dnešní doby a života „běžné“ české rodiny. Hrají: Veronika Žilková, Jan Hartl a další. Režie: Jan Švankmajer Přístupno 10. čtvrtek hrajeme pouze v 19.30 hodin LEKCE FAUST Český film je variací na klasický příběh, který se táže na základní otázky lidského bytí. Hrají: Petr Čepek, Jan Kraus, Vladimír Kudla a další. Režie: Jan Švankmajer Přístupno 11.–12. pátek–sobota hrajeme pouze v 19.30 hodin MAMUT Premiéra amerického dramatu je příběhem o úspěšném newyorském páru, který je donucen zamyslet se nad svými životními prioritami. Režie: Lukas Moodysson Přístupno 13.–14. neděle–pondělí hrajeme v 17 a 19.30 hodin OKRESNÍ PŘEBOR–POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Česká komedie o chlapské tvrdohlavosti a souboji se sebou samým. Hrají: M. Krobot, O. Vetchý, L. Sobota a další. Přístupno 15.–16. úterý–středa hrajeme v 17 a 19.30 hodin PRCI, PRCI, PRCIČKY – TŘÍDNÍ SRAZ Premiéra americké komedie s titulky. Stará známá parta se na srazu po deseti letech. Režie: J. Hurwitz a H. Schlosseberg Přístupno

17. čtvrtek filmový klub hrajeme pouze v 19.30 hodin ČERNÁ VENUŠE Premiéra francouzského dramatu s titulky. Film je inspirovaný skutečným příběhem africké ženy, která se stala ponižovanou atrakcí pro pařížskou smetánku. Režie: Abdellatif Kechiche Přístupno 18.–20. pátek–neděle NEPROMÍTÁ SE 21.–23. pondělí–středa hrajeme pouze od 19.30 hodin PERFECT DAYS–I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Česká filmová komedie. Co když je vám 44 let a pořád ještě nevíte, čím chcete být až vyrostete …? Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Zuzana Bydžovská a další. Režie: Alice Nellis Přístupno 24.–25. čtvrtek–pátek hrajeme pouze v 19.30 hodin ANTIKRIST Premiéra koprodukčního filmu Dánska, SRN, Francie a Švédska. Manželský pár chtěl zapomenout na rodinnou tragédii, místo toho zažije peklo … Režie: Lars von Trier Nepřístupno 26. sobota NEPROMÍTÁ SE 27. neděle hrajeme pouze v 17 hodin ČERTOVA NEVĚSTA Česká pohádka. Vysvobodí Štěpán svou milou ze spárů pekla? Hrají: S. Laurinová, V. Šanda a další. Režie: Z. Troška Přístupno 28.–31. pondělí–čtvrtek hrajeme pouze v 19.30 hodin ŽELEZNÁ LADY Premiéra britského životopisného filmu s titulky. Poutavý příběh o nejvýznamnější političce 20. století. V hlavní roli Meryl Streep. Režie: Phyllida Lioyd Přístupno Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16 do 20 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo KVĚTEN 2012 Pondělí 14. května 2012 v 19.30 hodin ALBUM A. P. ČECHOVA Divadelní soubor Slánská scéna uvádí dramatizaci povídek známého ruského autora. Režie M. Večerka. Divadelní předplatné.

Středa 23. května 2012 v 10, 13 a 15 hodin PUTOVÁNÍ ZA ZTRACENOU KAPKOU Dobrodružný dětský minimuzikálek v podání Divadla Kapsa Andělská Hora. Dětské divadelní předplatné. Neděle 27. května 2012 v 19.30 VETERÁN WESTERN 1979–2012 Koncert k 33. výročí trvání slánské vokálně instrumentální skupiny. V programu proběh-

L. Dobner ve hře Album A. P. Čechova

Pondělí 28. května 2012 v 19.30 VETERÁN WESTERN 1979–2012 Koncert k 33. výročí trvání slánské vokálně instrumentální skupiny. V programu proběhne i křest 5. alba s titulem: OPERETA–MUZIKÁL–FILM. Volný prodej.

(J. J.)

Středa 16. května 2012 v 17 hodin ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ SLANÝ Komponovaný pořad na závěr školního roku, kde vystoupí žáci a učitelé ZUŠ ve Slaném. www.meuslany.cz

ne i křest 5. alba s titulem: OPERETA–MUZIKÁL–FILM. Volný prodej.

Veterán Western (foto J. Jaroch)

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Pikantní zeleninové placičky Slunce nás pomalu nutí odlehčit jídelníček. Využijme tedy zeleninu, která je na trhu. Placičky jsou výborná lehká večeře nebo jako příloha k masu. Budeme potřebovat: Svazek karotky, 2 jarní cibulky, 2 mladé cukety, 3 celá vejce, 200g hladké pohankové mouky, trochu čerstvě mletého pepře, sůl, 2 lžičky karí, 1 lžíci olivového oleje. Mrkev, cukety a cibulky včetně jejich zelené natě nakrájíme na způsob „julienne“ – tedy na velmi tenké proužky. Přidáme vejce a pak také mouku, ve které rozmícháme karí, čerstvě mletý pepř i přiměřené množství soli. Dobře promícháme – nejlépe rukama. Poté tvarujeme placičky, které klademe na plech potřený olivovým olejem.

Pranostika na květen • Jestliže v máji neprší, tedy červen to dovrší. • Prší-li na 1. máje, úroda píce malá je. • Velká chladna o Jakubu (1. 5.) nesou osení záhubu. • Déštˇ na Mamerta (11. 5.) přináší soužení, nebot´ v něm nic dobrého není. • Sv. Pankrác, Servác a Bonifác – ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří. 12.–14. 5.) • Sv. Žofie (15. 5.) políčka zalije. • Kdo o Janě (24. 5.) len zasévá, stébla zdélky lokte mívá. • Teplý květen, studený červen – studený květen, teplý červen.

A jak bylo v Slaném v dubnu v roce 1942, tedy před sedmdesáti lety? Kronikář Václav Slunečko v Slánském obzoru (roč. 50 za rok 1942, str. 44) zapsal: „Počátek května byl chladný, větrný, přes den však slunečný. Dne 7. 5. velmi pěkně, na slunci 25°C, i dále pěkně až do 12. 5. kdy přišel déšt´, 13. 5. večer bouřka, silný déšt´. Další dny ráno většinou deštivé, odpoledne pěkně, konec měsíce horko. 29. 5. déšt´ s bouřkou.“ I. Hušáková, Vlastivědné muzeum

Tradiční POZDEŇSKÉ MÁJE sobota 5. 5. od 13 hodin krojovaný průvod, hraje kapela Lidovka

20.30 taneční zábava hraje kapela Tancovačka

Placičky pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů asi 5–6 minut. Když se jejich povrch zpevní, obrátíme je a pečeme dalších 5–6 minut, až jsou zlatavé z obou stran. Při podávání můžeme placičky pokapat citrónovou šťávou. Pro dokonalý orientální dojem můžeme podávat se zakysanou smetanou, do které jsme přidali velkou hrst nadrobno nasekaných mátových lístků. Chladivá a osvěžující chuť smetany je v kombinaci s mátou překvapivá a k pikantním zeleninovým soustům v ústech se báječně hodí. K pití můžeme zcela stylově podávat třeba mátový čaj... A zavzpomínat si nebo se třeba už zase těšit na dovolenou...

Království za koně.

Dobrou chuť! Autorka receptu: Pavlína Vosyková Další recepty na www.mlsnakocka.blog.cz

12 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 5, květen 2012

www.meuslany.cz

POZVÁNKA

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na květen připravila Městská hvězdárna je pro veřejnost v květnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Prohlídky hvězdárny začínají v 21.00, 21.30, 22.00 a 22.30 hodin. Zavřeno: 1. 5., 8. 5. a 11. 5. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc – je v květnu obloze dobře pozorovatelný od 1. do 5. května a od 24. května do konce měsíce. První čtvrť nastává 28. května. Tato doba je vhodná zejména pro pozorování povrchových útvarů na Měsíci. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 6. května), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. Planety – Na květnové večerní obloze budeme moci pozorovat Venuši, a to večer nízko nad západním obzorem, Mars většinu noci kromě jitra a Saturn, který je po opozici a na obloze bude po celou noc. Ostatní – 5. 5. ráno spatříme nad východním obzorem seskupení Měsíce, Saturnu a Spiky. Ve středu 6. 6. ve 2 hodiny se bude nacházet Venuše v dolní konjunkci a dojde k výjimečnému úkazu, jehož pozorování nebude následujících 105 let možné, a to k přechodu Venuše přes sluneční kotouč. Jedná se v podstatě o jakési „zatmění Slunce“ Venuší.

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012 Ve středu 6. června 2012 spatří všechny současně žijící generace poslední přechod Venuše přes Slunce před 105letou přestávkou. Tento úkaz patří do série jediných dvou přechodů 21. století – první z nich se odehrál 8. června 2004 a z České republiky jsme jej mohli spatřit v celém průběhu. Z České republiky spatříme jen poslední čtvrtinu úkazu v časných ranních hodinách po východu Slunce. Událost v celém průběhu můžeme sledovat z takových míst, jako je východní Asie, Austrálie, Tichomoří či západ Severní Ameriky. Pozorovatelé z Evropy však nemusí být nijak zklamáni. I z České republiky bude přechod patrný, i když jen v závěrečné fázi. Slunce nad obzor vyjde kolem 5. hodiny ranní. Venuši v té době zahlédneme jako tmavou skvrnu v horní části slunečního disku. Pokud bude oslnivý sluneční disk ztlumen ranním zákalem, mlhou či průsvitnými mraky, můžeme planetu sledovat jen tak, pouhýma očima. Jakmile však začne Slunce oslňovat, musíme se chránit dobrým filtrem. Nejlepší jsou speciální brýle pro sledování zatmění Slunce, vhodnou náhražkou je temný svářečský filtr (hustota č. 13 nebo 14). Poloha Slunce nízko nad obzorem přitom nemusí být na závadu. Naopak, určitě to bude skvělá příležitost k pořízení řady fotogenických záběrů. Po následující desítky minut se bude temný kotouček přesouvat směrem doprava nahoru, až se v 6 hodin 37 minut letního středoevropského času přiblíží k okraji Slunce. V té době nastane vhodný okamžik podívat se na úkaz dalekohledem. Samozřejmě opět vybaveným speciálním filtrem. Nejdříve si můžeme všimnout jevu tzv. černé kapky, kdy se symetrický temný kotouček Venuše „protáhne“ k okraji slunečního disku a vytvoří na krátkou chvíli zvláštní „kapku“. Poté pravděpodobně uvi-

14 |

Průběh přechodu Venuše přes sluneční kotouč – pohled z ČR v ranních hodinách 6. června 2012 díme světlý prstýnek kolem celého temného kotoučku planety – tedy sluneční světlo rozptýlené ve Venušině atmosféře. V 6 hodin a 55 minut letního středoevropského času Venuše sluneční disk opustí, aby se na stejná místa znovu vrátila až 11. prosince roku 2117. V každém okamžiku ale pamatujte, že ať budete úkaz sledovat bez dalekohledu či s dalekohledem, vždy nesmíte zapomenut na svoji bezpečnost. V opačném případě si můžete trvale poškodit zrak!

Buďte u toho... Jedinečný úkaz si samozřejmě můžete vychutnat v klidu svého domova. Třeba ale zatoužíte vyrazit na vaší nejbližší hvězdárnu. Co pro vás připravila Městská hvězdárna ve Slaném. • Na středu 6. června ráno chystáme komentované pozorování vhodnými dalekohledy. • V případě nepříznivého počasí bude připraven přímý přenos z NASA TV. Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna Slaný

Filmový večer středa 9. května v 17.30 MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zároveň jedinému tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Přednáška středa 23. května v 17.30 PŘECHOD VENUŠE, MÁME POSLEDNÍ ŠANCI Ve středu 6. 6. proběhne úkaz, který již za našich životů zcela jistě nezahlédneme. Planeta Venuše přejde přes sluneční kotouč a způsobí malé zatmění Slunce. Na další takové představení budeme čekat 105 let. přednáší Jaroslav Trnka – Městská hvězdárna ve Slaném Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč www.meuslany.cz


HISTORIE

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Trhlina ve Slaném … o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (I.) Na stránkách Slánské radnice bychom rádi připomněli poměrně neznámou a zcela nedoceněnou aktivitu řady slánských osobností sdružených v Uměleckém odboru slánského Sokola – Trhlina, díky kterým se i v těžkých letech německé okupace řadilo Slaný mezi několik měst, která držela statečně prapor české výtvarné kultury. Cena, již však za to zaplatily, byla velká. Dva hlavní představitelé – Josef Čížek a Josef Kylies byli v roce 1944 zatčeni a odvezeni do Malé pevnosti v Terezíně. Josef Čížek tam umírá v dubnu 1945 a Josef Kylies rok nato na následky věznění již na svobodě. O jejich úsilí a aktivitách vypovídají dodnes četná výtvarná díla uložená ve slánském muzeu, korespondence, kroniky, rukopisné vzpomínky. Trhlina … sokolské začátky U zrodu Trhliny byli dva zmínění slánští Sokolové – Josef Čížek a Josef Kylies. První z nich vzpomíná, jak od Josefa Kyliese dostal v roce 1914 pohlednici s kresbou kozáka na koni. A když v roce 1915 přišel Kylies do Slaného, často docházel do kanceláře Josefa Čížka a tam u psacího stolu pilně kreslil. Výtvarné umění se jim stalo zálibou; vedle kultury těla, kterou pěstovali v sokolovně, zde kvetla kultura ducha, vztah k umění a tradici. Ke Kyliesovi a Čížkovi se posléze připojil František Bouda. Svá díla představovali přátelům na výstavách ve slánské sokolovně a měli úspěch. A tak vznikl Umělecký odbor slánského Sokola. A jak poznamenal Josef Čížek, odbor nikým nevolený, ale slánskou sokolskou jednotou uznávaný. A přidávali se postupně další … Karel Čížek (bratr Josefa Čížka), MUDr. Rubeš, Jiří Včelák, Karel Kučera, Schätinger …

Zakladatelé Trhliny, zleva Josef Kylies, František Bouda a Josef Čížek Společně se setkávali v neděli dopoledne v „trhlině“ – v kanceláři firmy Aloise Čížka, původně v mýtném domku čp. 171 (dnes Třebízského ulice), kde debatovali o kultuře a umění. Je třeba uvést, že název Trhlina nebyl zcela originální, jmenoval se tak Klub cyklistů na Královských Vinohradech. Byla prý snaha název nahradit, avšak marně. Později Josef Kylies napsal, že v úsilí propagovat umění a rozvíjet vlastní tvorbu zůstávala slánská jednota v celorepublikové organizaci „bílou vránou“. Činnost Trhliny byla mnohotvárná. Vedle zmíněných přehlídek amatérských malířů je třeba uvést aktivity věnované významným českým umělcům. Tak například u příležitosti stého výročí narození Josefa Mánesa proběhl ve slánském divadle slavnostní večer (8. 5. 1920), na kterém přednášel o jeho díle V. V. Štech; poté si Slánští mohli prohlédnout kolekci reprodukcí Mánesových prací v místní sokolovně. Jedinečnou www.meuslany.cz

Josef Kylies, kresba Josefa Čížka z koncentračního tábora v Terezíně, 1. 4. 1945 pak byla výstava z díla Mikuláše Alše k dvacátému výročí malířova úmrtí v roce 1933; v sokolovně byla k vidění desítka originálních kreseb ze sbírek slánských občanů. Tato alšovská výstava měla ohlas i v Praze. Cílem „trhlinářů“ však bylo představit veřejnosti tehdejší českou výtvarnou tvorbu. Z celé řady výstav připomeňme přehlídku děl Jihočecha Richarda Laudy v roce 1926, Josefa Holuba (1927) a Josefa Krejsy (1930). Velký zájem vzbudila kolekce grafik Maxe Švabinského uspořádaná u příležitosti jeho 50. narozenin v roce 1923. Jedinečná výstava členů Umělecké besedy, která proběhla v roce 1933, vzbudila mezi občany svým způsobem rozruch. Důvodem byla skutečnost, že vedle tradičních prací, kterým dominovala plátna Václava Rabase, mohli Slánští spatřit symbolismem protknutá a pro řadu z nich ne zcela akceptovatelná díla Josefa Šímy. Jak však uvedli organizátoři, záměrem také bylo ukázat i soudobé výtvarné směřování. Dveře sokolovny byly tehdy otevřeny od 28. září do 8. října a na závěrečném večeru promluvil za Uměleckou besedu malíř F. V. Mokrý. 1934 – Ludvík Kuba a Hollaristé ve Slaném Další osobností, která si díky aktivitě „trhlinářů“ oblíbila Slaný, byl malíř Ludvík Kuba. Ten dokonce zvažoval, že se zde usadí, ale nakonec z toho pro nepřízeň doby po roce 1938 sešlo. Jeho oleje mohli vidět Slánští v září 1934, kdy v sokolovně defilovala plátna z jeho cest po Balkánu. Josef a Karel Čížkovi

ve svých vzpomínkách popisují první příjezd Ludvíka Kuby do Slaného 15. října 1933, jak jej ten den delegace Slánských, ve které přirozeně nechyběl Josef Kylies, netrpělivě očekávala u pražského autobusu. Po příjezdu a přivítání vystoupili společně na Slánskou horu. Byl krásný podzimní den, všechno bylo barevné a Ludvík Kuba byl nadšen. Potěšil jej vzhled města i jeho okolí; jak prý poznamenal, obával se jednotvárné krajiny jako u Čáslavi. Podruhé navštívil Ludvík Kuba Slaný o Velikonocích v roce 1934. Tehdy se po projednání organizačních záležitostí jeho podzimní výstavy rozjeli společně za památkami na Slánsku, navštívili Zlonice, park v Budeničkách a Budyni nad Ohří. Malovat přijel Ludvík Kuba do Slaného v červnu roku 1934, ale bylo sucho a tak se jeho barevný dojem z první návštěvy, pro jeho výtvarné vidění tolik podstatný, rozplynul. Jak zachytil Josef Čížek, u kterého Ludvík Kuba bydlel, jeho malířská žeň proto byla malá. Téhož roku se v prosinci uskutečnila ve Slaném výstava mistrů grafického rydla – členů Sdružení českých výtvarných umělců a grafiků HOLLAR. Josef Kylies se zmiňuje o tom, že tehdy se zúčastnili svými díly malíři na slovo vzatí, jichž jména mají svůj dobrý zvuk v celém světě … T. F. Šimon, Kobliha, Majer, Silovský, Rambousek, Rousová-Vicenová, Bouda, Dillinger, Fiala, Sedláček, Tondl, Vik a další. Přitom se patrně zrodila myšlenka vytvořit pozoruhodný a ve Slaném populární cyklus grafických listů „Slaný v šesti leptech“ (1936), jedinečnou památku, která zahrnuje práce T. F. Šimona, Cyrila Boudy, Vladimíra Pukla a Vladimíra Silovského. Toto období se ukazuje pro utužení vztahů mezi českými umělci a Slaným jako podstatné, navázaly se kontakty, které se nadále rozvíjely, jak o tom svědčí dochovaná korespondence, obrazy, kresby. To se však již nad republikou stahovala těžká mračna. Přišla okupace, nacistická perzekuce, jejímž cílem bylo zlomit právě českou inteligenci. Činnost Sokola byla zakázána a nástupcem „trhlinářů“ ve Slaném se stala Družina přátel umění „Navrátil“. Ta také v roce 1946 uspořádala v sokolovně posmrtnou výstavu Josefa Čížka a Josefa Kyliese. A tak snad toto setkání s nedávnou slánskou historií nám může být podnětem k zamyšlení v květnových dnech, jejichž význam si připomínáme někdy až příliš formálně … připravil Vladimír Přibyl ve spolupráci s Olgou Černušákovou

| 15


VOLNÝ Č AS, ŠKOLY

Anglický týden v základní škole Na Hájích O tom, zda žáci v ZŠ na Hájích umějí angličtinu použít v běžné praxi, porozumět jí, vybavit si základní informace a zajímavosti o Anglii, jsme se přesvědčili v týdnu od 16. dubna 2012. Tento týden jsme jednoduše nazvali Anglický týden a pokusili jsme se uplatnit, příp. rozvinout vše, co s Anglií souvisejí. Zajímavých aktivit, které s angličtinou souvisí, se zúčastnily všechny ročníky, a to i na 1. stupni. Bylo samozřejmostí, že angličtina se používala běžně ve výuce, jak jen to bylo možné. O tom svědčily i velké nástěnné rozvrhy v anglickém jazyce. Tam si všechny třídy na 2. stupni do každého předmětu zapisovaly, která anglická slovíčka během vyučování byla použita, ať už ze strany učitele nebo žáků. Na 1. stupni byl Anglický týden pojat různými způsoby:

V 1. třídách se děti seznamují s angličtinou v nepovinném předmětu, takže anglické pozdravy i v jiných předmětech jim nedělaly žádné potíže. Ve 2. třídách se děti dozvěděly z vyprávění paní učitelky mnoho zajímavého o životě současné britské královny a v hodinách výtvarné výchovy ji potom nakreslily. Práce byly velmi zdařilé, a tak je druháčkové vystavili na obdiv celé škole. Ve 3. třídách žáci zhlédli film o anglické spisovatelce „Miss Potter“, o níž si budou ve vyšších ročnících číst v hodinách angličtiny. Anglická loga na trička byla výsledkem práce žáků 4. tříd. V 5. třídách si žáci v rámci předmětu Náš svět vyslechli výklad o Velké Británii a v hodinách výtvarné výchovy vyrobili anglické vlaječky, kterými vyzdobili chodbu školy. Snad největší zájem si získaly anglické osmisměrky pro všechny žáky školy a s nimi spojená soutěž o nejlepšího luštitele. Každé

ráno se totiž vždy nové objevovaly ve vestibulu školy. Anglickou atmosféru podtrhla i nabídka jídel ve školní jídelně. Jídla, jako např. porridge a fish and chips, nám umožnila přiblížit si Anglii po gurmánské stránce. Všechny anglické pokrmy byly velice chutně připraveny, takže tato část anglického experimentování byla rozhodně příjemná. V hodinách tělesné výchovy se žáci seznámili s anglickými sporty a jejich historií, dokonce si zahráli rugby. Je jasné, že cizí jazyk se nejlépe naučí, když se používá. Snažili jsme se touto zábavnou cestou upevnit v žácích pocit, že již něco z anglického jazyka umějí, že často porozumějí, ale také, že všechno není jen hra. Bez poctivé práce, jako je například učení slovíček, to prostě nejde. Mnozí se v těchto dnech přesvědčili, že ten pocit, že rozumím a dokonce mluvím, za to stojí.

Zahrada ve školce U Divadla prošla jarním úklidem

V

sobotu 14. 4. 2012 se otevřela brána naší školky pro všechny rodiče, prarodiče a zaměstnance školy, kterým záleží na tom, aby jejich děti trávily čas v pěkném, bezpečném a upraveném prostředí. Sešlo se tu více než třicet pracovitých lidí, kteří nezaháleli, chopili se nářadí a dali se do práce. Během dopoledne se stihla překopat a vydesinfikovat dvě pískoviště, umístit a zprovoznit nové dřevěné pískoviště, vybrat kameny z doskočiště u prolézaček a nahradit je drobným kačírkem, opravit klouzačky dětí po zimě i vyhrabat trávník. Dále se uklidily venkovní sklady hraček, šikovní rodiče nám zkontrolovali a dofoukli kola a koloběžky. Velkým přínosem pro nás byla pomoc při instalaci nástěnek na naši Výtvarnou výstavu se soutěží, která bude mít vernisáž 16. května. Letos bude výstava rozsáhlejší než v předchozích letech, jelikož se přístavbou dalšího pavilonu MŠ zvětšila možná i výstavní plocha. Rodiče nám pomohli vymyslet, vyměřit

Zpívající plamínky ve Slaném

V

pořadí již čtvrtý ročník pěvecké soutěže „Zpívající plamínky” (dva veselé plamínky jsou logem Dětského domova Ledce-Šternberk) se uskutečnil v pondělí 23. dubna v příjemném prostředí slánského Městského centra Grand. Zúčastnili se kluci a děvčata z dětských domovů Žatec a Ledce a také děti ze slánské ZŠ

16 |

i nainstalovat jak původní, tak i nové nástěnky. Uvítali jsme i pomoc při stěhování nábytku v některých třídách. V poledne již bylo vše Palackého, kladenského Korálku a ZŠ Jesenice. Poděkování patří všem dětem za předvedené výkony, pedagogům za přípravu i pracovníkům městského centra Grand. Porota měla přetěžkou úlohu, ale nakonec se shodla na pořadí těch nejlepších. První místo získala Jana Tvrdíková ze Žatce, druhé Pavel Vela z Kladna a krásné třetí místo Pepa Šuman ze Slaného. Čtvrté místo si vyzpívala Veronika Pokutová z ledeckého dětského domova a páté bodované místo získala trojice Marie, Lucie a Verča z jesenické školy. Všichni účinkující byli odměněni sladkostmi a drobnými cenami a vítězové si odnesli mimo věcných cen i zlaté múzy a vítězný Žatec i velký pohár. Hana Tichá

hotovo a nachystáno. Všem rodičům, kteří nám pomáhali patří velký dík! Kolektiv MŠ U Divadla, Slaný, Vítězná 1578

Vítězná trojice letošních Zpívajících plamínků. Zleva: třetí Pepa Šuman, první Jana Tvrdíková a druhý Pavel Vela. (Hana Tichá) www.meuslany.cz


VOLNÝ ČAS

Slánská radnice č. 5, květen 2012

Volnočasový Klub Slaný navštívil technické muzeum

V

ýlet do technického muzea uzavřel první tři měsíce volnočasového projektu pro znevýhodněné děti „Klub Slaný“. V neděli 1. dubna 2012 se uskutečnila exkurze do pražského Národního technického muzea s dětmi ze sociálně slabých rodin navštěvujícími volnočasový Klub Slaný, který ve Slaném od začátku ledna pořádá sdružení Tosara. Výlet byl pro děti odměnou za jejich práci v klubu a měl jim umožnit podívat se do míst, kde dosud nebyly. Projekt finančně podpořila Nadace OSF Praha v rámci grantové výzvy Jdi do toho.

Český den proti rakovině je 16. května Děkujeme všem dárcům, kteří v loňském roce přispěli k úspěchu sbírky Českého dne proti rakovině. Loňská sbírka vynesla 14 011 473 Kč. Tím, že si koupili květinku měsíčku lékařského, přispěli slánští občané částkou 22 245 Kč. Ústředním tématem letošního roku je nádorové onemocnění ledvin. Proč právě ledviny? Za posledních pětatřicet let narostl výskyt nádorů ledvin v ČR téměř čtyřnásobně. Nárůst je ovlivněn i zlepšujícími se diagnostickým možnostmi a zlepšenou informovaností veřejnosti. Zlepšením diagnostiky vzrůstají počty nižších stádii onemocnění. Cílem programu roku 2012 je informovat veřejnost o možnostech, jak si své ledviny chránit – změňme svůj životní styl, zlepšeme pitný režim, jezme kvalitní potraviny, nekuřme, pohybujme se, zhubněme! Slogan Ligy proti rakovině „Tiká v každé rodině“ je varující. Varující, ale pravdivý, neboť každý třetí občan v ČR podle statistik onemocněl, nebo onemocní rakovinou. Včasná prevence může toto riziko velmi výrazně omezit.

Jiřina a Dušan Chrapovi 19. května 2012 oslaví 50 let spolu!

Sbírka „květinkového dne“ bude ve Slaném organizována podobně jako v minulých letech. Skupiny slánských skautů vám budou nabízet žlutý kvítek měsíčku lékařského za nejméně 20 Kč. Kromě kvítku obdržíte též informační leták. Děkujeme za vaši spolupráci a vězte, děláme společně dobrou věc.

Blah o pře je m e! Děti a vnoučata.

Alena Zahrádková, Pečovatelská služba Slaný

Čtyřlístek MB – kreativní klub Míly Blahníkové vás zve na kurzy výtvarných a řemeslných technik Patchwork pro začátečníky – od ručního šití k strojovému (více kurzů patchworku na níže uvedených stránkách) Tea bag folding – Nitěná grafika – tisk a malba na textil. Kurzy kreslení a malby – vede zkušená výtvarnice a animátorka kresleného filmu. • Figura podle modelu • Portrét – Krajina – Zátiší – Linoryt • Voskové techniky na papír Tyto kurzy jsou pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé www.meuslany.cz

Pro děti jsme připravili na letní prázdniny Tvořivé týdny ve Čtyřlístku MB vždy od pondělí do pátku od 8.30 do 17 hodin. Rozpis kurzů, informace o Tvořivém týdnu a ceny najdete na stránkách www.ctyrlistekmb.wbs.cz. Informace telelefon Míly Blahníkové: 724 943 113 email: ctyrlistekmb@seznam.cz Těšíme se na vás!

| 17


MUZEUM, INZERCE

Vlastivědné muzeum ve Slaném v květnu Pondělí 7. května v 19.30 hodin V kapli Zasnoubení Panny Marie se v rámci mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2012 uskuteční koncert, kde vystoupí Eva Bublová a Barbora Sojková.

Eva Bublová

Barbora Sojková

Pátek 18. května v 17 hodin Koncert pěveckého souboru 3. ZŠ Světlušky, pořádaný v rámci Městských slavností.

Absolventské koncerty – 23. a 30. 5. V kapli proběhnou také tři žáků Základní umělecké školy ve Slaném vždy v 17 hodin.

nostní vernisáž uvede Jeho Excelence velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela v úterý 5. června 2012.

Sobota 19. května od 9 do 16 hodin V den Městských slavností nabídne Vlastivědné muzeum ve Slaném návštěvníkům prohlídku stálých expozic muzea, Velvarské brány a výstav o Pražské bráně a tvorbě manželů Švankmajerových. V malé galerii muzea bude otevřena tematická výstava Slánsko v době napoleonské. Neděle 20. května Končí výstava o významné slánské památce „Pražská brána“ a výstava významných osobností pozdního českého surrealismu Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer – Obrazy, kresby, objekty, film“. Jejich tvorba bude 9. a 10. 5. od 19.30 doplněna promítáním filmů Otesánek a Lekce Faust v Městském kině. Pozvánka na červen Již nyní se můžete se těšit na velkou letní výstavu věnovanou Jižní Americe. Slav-

Prodloužené návštěvní hodiny Od 1. dubna jsou návštěvní hodiny pro prohlídku expozic a výstav prodlouženy ve středu do 18 hodin, v sobotu do 16 hodin. Koncert duchovní hudby na závěr městkých slavností

Jiřina Dvořáková-Marešová – varhany Chrám sv. Gotharda ve Slaném v 11.00

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz, nebo kolackovsky@meuslany.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři • Uzávěrka dalšího čísla 16. května 2012

18 |

www.meuslany.cz


Slánská radnice č. 5, květen 2012

www.meuslany.cz

FOTOREPORTÁ Ž

| 19


POZVÁNK A