Slánská radnice, květen 2011

Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 5 | ročník XIV | květen 2011

Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v květnu se v našem městě tradičně konají Městské husitské slavnosti. Již třináct let. Předpokládám, že víte o pětiletém projektu, který realizujeme letos třetím rokem, a který je zaměřen na připomenutí další slavné kapitoly z historie Slaného. V roce 1813 bylo město zázemím pro koaličního spojence proti Napoleonovi – ruskou armádu. Při tomto tažení se udály do té doby nevídané věci. Mimo jiné došlo k shromáždění obrovského množství vojska na našem území. Bojovalo proti sobě téměř 800 tisíc vojáků. Nakonec byl u Chlumce v blízkosti Teplic Napoleon poražen a tím byly české země uchráněny před vpádem francouzského císaře. Cena za vítězství byla velká. Ve slánském lazaretu zemřel i mladý ruský generál Barklay de Tolly, který má svůj hrob na prvním slánském hřbitově. Událost tehdejší doby je natolik významná, že při letošních slavnostech navštíví Slaný hejtman Moskevské oblasti, aby se přesvědčil o přípravách na oslavy výročí bitvy v roce 2013, kdy náš projekt vyvrcholí. (Zajímavostí je zpráva, že Rusové plánují napřesrok podobné oslavy, ovšem s neuvěřitelným rozpočtem jedenácti miliónů dolarů). V čase konání našich městských slavností nás navštěvuje řada přátel. Kromě těch již tradičních přijaly pozvání dvě osobnosti, které přijedou poprvé. Starosta obce Bolatice u Opavy a primátor litevského města Rokiškis. Musím připomenout okolnosti, které k jejich návštěvě vedly. Po druhé světové válce bylo zvyklostí, že si „vnitrozemská“ města brala pod patronát frontou postižené obce na okraji republiky. Slánští tehdy velmi pomáhali právě Bolaticím. V našem muzeu jsou uchovány vzácné fotky z tehdejších humanitárních sbírek. Po více než šedesáti letech si na tento čin Bolatičtí vzpomněli a zaslali mi krásný dopis, který mne inspiroval k pozvánce jejich starosty. S účastí litevského primátora to bylo podobně zajímavé. Od českého velvyslance jsem dostal dopis s přáním primátora Rokiškis o navázání bližších vztahů se Slaným. To nebývá běžný postup. Rychle jsem zjistil, že v Rokiškis působil otec slavného Antonína Liehmanna, učitele Antonína Dvořáka. Je dokonce pochovaný na místním hřbitově. Dodnes si pana Rudolfa Liehmanna v Rokiškis natolik váží, že pořádají mezinárodní varhanní festival pod jeho jménem, konají vzpomínkové semináře, zhotovili sochu a po panu Liehmannovi pojmenovali hudební školu. Jsem na Slaný a Slánsko opravdu hrdý. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík

Příběh jednoho nalezeného přátelství

Bolatický kostel. (Foto: Jiří Bělák)

V

souvislosti s Husitskými slavnostmi navštíví naše město mnoho vzácných hostů. Tradičně přivítáme zástupce ze spřátelených husitských a partnerských měst, tak jako ostatně každý rok. Novými mezi pozvanými hosty však budou starosta a jeho paní z obce Bolatice na Opavsku. „Vazby Slaného s obcí Bolatice jsou letité, ale bohužel byly zpřetrhány. První kontakty vznikly už v roce 1946, tedy těsně po válce, kdy díky kruté zimě nastala velká neúroda a města z vnitrozemí tak začala pomáhat městům a obcím z okrajů republiky. A Slaný tehdy podalo pomocnou ruku právě bolatickým,“ objasňuje počátky vazeb starosta Ivo Rubík, který se o těchto historických faktech dozvěděl ve chvíli, kdy ho starosta Bolatic Herbert Pavera pozval na jejich městské slavnosti. Tehdejší pomoc Slaného Bolaticím provázela velká euforie. Na náměstí i na Londě byly stovky lidí, které provázely vozy s věcmi, které putovaly do Bolatic, aby pomohly tamním v tíživé životní situaci. Představitelé Slaného navštěvovali Bolatice aBolatičtí zase Slaný. Patrně po únoru 1948 však vazby mezi naším městem a Bolaticemi zanikly. V době, kdy se v Bolaticích připravovaly materiály týkající se výročí obce, byla v historii objevena zmínka o Slaném a našli se i obyvatelé Bolatic, kteří si tyto události pamatují. Nebylo tedy nic jednoduššího, než zvednout

telefon a do Slaného zavolat. Protože ale na bolatické slavnosti nemohl Ivo Rubík přijet, potkají se oba starostové až nyní na Husitských slavnostech ve Slaném. Cicero řekl, že skutečná přátelství jsou věčná, pravděpodobně se tedy obnoví přes 60 let staré přátelství a to je dobře, protože staří přátelé bývají zpravidla ti nejlepší. Krátce o Bolaticích Obec Bolatice najdete v okrese Opava, v jižní části Hlučínské pahorkatiny nedaleko hranic s Polskem. V Bolaticích žije 4341 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 1320 ha. Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m. Rozlehlým úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu velký smrkovo-borový Chuchelenský les a les Bažantnice. Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 132 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu u bývalé pískovny u soutoku Černého potoka a potoka Opusty – 240 m nad mořem. Bolatice se staly Vesnicí roku 1999 a 2008 v Moravskoslezském kraji. Ve vzdálenosti 5 km jihozápadně leží město Kravaře, 10 km jižně město Hlučín, 13 km západně statutární město Opava a 19 km jižně statutární město Ostrava. Více na www.bolatice.cz -red-


INFORMACE

Nové poznatky archeologického výzkumu v ulici Vinařického Při pokračování archeologického výzkumu na stoce kanalizace v ulici Vinařického došlo k novým nálezům a některé z pracovních hypotéz tak musely být upraveny. Až při ručním rozebírání konstrukce barbakánu se nakonec prokázalo, že jeho těleso nenarušuje víceobloukový most, který se k němu přimyká, ale že je tomu přesně naopak. To samozřejmě posouvá datování tohoto mostu blíže směrem k dnešku, nicméně datum jeho vzniku je stále zahalené otázkou a lze snad prozatím spekulovat o jeho spojitosti s událostmi spojenými s bořením Pražské brány roku 1841, kdy se podstatně uvolnil vjezd do města a mohlo tak právě dojít i k rozšíření přístupové cesty. Dále, po otevření první klenby v místech za hradbou barbakánu a vybrání recentních navážek a zásypů se na její jižní straně objevila střílna, která svojí výstřelnicí pokrývala prostor před první parkánovou hradbou městského opevnění. V západní stěně pak byl odkryt kamenný rám vstupu do vedlejšího navazujícího zaklenutého prostoru a vše tedy nyní nasvědčuje tomu, že zde máme co do činění s podzemními prostorami včleněnými do hradby předsunutého opevnění na způsob kasemat (viz obr.). Průzkum dále zachytil několik úrovní valounových dlažeb před chrámem sv. Gotharda a překvapením pro obyvatele města Slaný snad může být, že tyto starší terény svým sklonem nekopírují nynější povrch, ale

Pohled na střílnu a průchod mezi kasematy od Pražské brány až ke křižovatce ulic Vinařického a Fričovy byla tehdejší komunikace v rovině. Opět pravděpodobně v dobách kolem zboření Pražské brány byl tento prostor zavezen až 2 m silným násypem a vyrovnal tak strmé stoupání od budovy pivovaru na náměstí. Celkové shrnutí dosažených poznatků a výsledků záchranného archeologického výzkumu o podobě vstupu do středověkého

Třicet pět tisíc mrtvých… T

řicet pět tisíc mrtvých, to je průměrná roční bilance dopravních nehod nasčítaných v celé evropské unii. Abstraktní číslo dostane rázem skutečný a lidský obsah, když si představíme, že naše město má patnáct tisíc obyvatel. Stejnému počtu obětí by také odpovídala havárie dvou set padesáti velkých dopravních letadel. Ve stejném období je registrováno dalších dvě stě padesát tisíc vážně zraněných osob a materiální škody jsou odhadovány na jednu miliardu třistapadesát tisíc euro. To vše v jediném roce… Ale už jeden jediný zmařený lidský život v důsledku zbytečné dopravní nehody přece znamená nenapravitelnou rodinnou a společenskou tragedii. Proto jsme uvítali zajímavou a smysluplnou iniciativu Evropské unie – založení Evropské charty bezpečnosti silničního provozu. Na rozdíl od jiných „podnětů“, kterými nás Unie zásobuje, je tento

2 |

program koncipován velmi prakticky a se smyslem pro realitu. Jeho hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet lidských obětí o polovinu. V logu akce je číslovka dvace tpět tisíc, jako symbol počtu zachráněných osob. Naše město patří mezi přibližně šedesát signatářů z České republiky a byli jsme první přihlášení v kategorii měst naší velikosti. Členy jsou nejen města, ale také velké firmy, korporace i jednotlivci. Každý ze signatářů Charty si stanoví vlastní program zvyšování dopravní bezpečnosti. My jsme jako priority zvolili bezpečnost chodců na kvalitních přechodech, logické a dopravní situaci odpovídající dopravní značení (například zóny s předností zprava) a kvalitní dopravní výchovu dětí a mladých začínajících řidičů. Jako naše specifikum je samozřejmě zdůrazněn význam dopravního obchvatu Slaného. Za dva roky můžeme konstatovat, že se práce v někte-

královského města Slaný, kdy se tedy podařilo odkrýt část goticko-renesančního mostu, dalšího mladšího mostu, hradbu předsunutého opevnění a do něj včleněných podzemních prostor, základy Pražské brány a původní úrovně komunikace do centra města, budou prezentovány na přednášce pro veřejnost ve Vlastivědném muzeu dne 18. května. Jiří Unger, Archeologický Ústav AV ČR, Praha,

rých oblastech daří. V jiných teprve začínáme a máme dost velké rezervy. Měl jsem možnost porovnat naše zkušenosti s prací druhých na 1. setkání českých členů Evropské charty, které se uskutečnilo 18. dubna v Ostravě. Samozřejmě můžeme jen tiše závidět magistrátním městům nebo Praze peníze, které jsou schopny osvíceně poskytnout projektům na bezpečnou silniční dopravu. Na druhou stranu účastníci konference ocenili jako inspirující některé naše městské realizované nápady, právě pro jejich flexibilnost podle hesla „za málo peněz hodně muziky“. Na závěr setkání vzniklo dvacet dva bodů, které by mohly přinést za českou stranu koncepci národní strategie naplňující motto Charty „25 000 lives to save“. Pokud vás tento článek a děsivá představa vylidněného okresního města přiměje sundat nachvíli nohu z plynu, pomůžete dosáhnout cíle i vy. Jaroslav Hložek, místostarosta

www.meuslany.cz


FE JETON

Jak u Blbejch na dvorečku… …říkávala moje milovaná babička, když se setkala s aktivitami hrubě odporujícími zdravému selskému rozumu. Nejsem schopen zcela dešifrovat přesný význam tohoto rčení, ale podvědomě jí dávám za pravdu, když se někdy porozhlédnu vůkol. Chápu, že je třeba, leccos opravit a zlepšit. Naopak to jen vítám a když vidím rozkopaný chodník, vzpomenu si na známé anglické rčení : Neuděláš omeletu, aniž bys nerozbil vejce. Rozum mi však zůstává stát nad tím, jak se někdy také rozhazují peníze. V konečném součtu bohužel ty naše. Pojďme se podívat na pár ukázek z poslední doby. Polostátní plynařská firma usoudí, že je třeba ve Slaném provést údržbu plynovodu a přípojek. O tom, zda jim zbudou peníze na tento relativně malý projekt rozhodnou v polovině roku. Vybart firmu, která ho bude realizovat, taky trvá nějaký pátek. Stejně jako vyřízení potřebných povolení. A hurá! Máme tu říjen a konečně se začne kopat. Je zřejmé, že do prvního sněhu není šance práce dokončit, tak se termín konečné úpravy posune na jaro, až zmrzlá zem povolí. Jedna z realizačních firem už mezi tímmá jiné za-

kázky a na Slaný poněkud zapomíná. Město k ní není v žádném smluvním vztahu a nedrží tudíž bič v podobě sankcí, aby ji trochu rozpohybovalo. Nakonec vše (za cenu poškozených nervů a podrážek občanů brodících se výkopy) dobře dopadne a jsme ve finiši. Jenže, asfalt na chodníku skoro nestačí vychladnout a už je tu druhá polostátní firma, které platíme takové poplatky za elektriku, že se nám panenky protáčejí rychlostí jejich elektroměrů. A že jim zbyly nějaké peníze. A že by tedy bylo záhodno opravit vedení. A sakra, smůla, ono leží zrovna v tom čerstvě udělaném chodníku. No což, peníze (ty naše) jsou, tak pojďme kopat…. Tatáž firma nutně potřebuje spojit rozvodnu A a rozvodnu B. Návrh řešení – potáhneme tu spojku Wilsonovou ulicí, v krásných nových chodnících, které město stály miliony. Proč? Projektantovi se trasa jeví jako nejvýhodnější. A kdo by hledal jiné alternativy. V tomto případě snad ještě nějaké naděje na rozumné (a pravděpodobně levnější) řešení existuje. Naše podmínka, že chodník musí být opětovně vydlážděn v původní podobě v celé šíři a ne jen záplatován nad výkopem, snad změní investorovo stanovisko.

UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU HISTORICKÉHO STŘEDU MĚSTA Uzavírka historického středu města proběhne ve dnech 13. a 14. května 2011. Město Slaný upozorňuje firmy a podnikatele, kteří mají provozovny na území historického středu města Slaný, na uzavírku historického středu města z důvodu konání 6. evropského setkání a 13. městských Husitských slavností a souvisejících akcí, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. května 2011. Uzavírka bude vymezena ulicemi: Havířská, Vinařického, Fričova, Masarykovo náměstí, Velvarská, Kynského, Husova, Soukenická, Hanžburského, Komenského náměstí, Masnokrámská, Fortenská, Pod Ungeltem a Štechova. Historické centrum města Slaný bude uzavřeno od pátku 13. 5. 2011 od 12 hodin do soboty 14. 5. 2011 do 24 hodin pro veškerou dopravu. Téměř v celém uvedeném prostoru bude v této době zakázáno zastavení a stání vozidel. Vozidla nerespektující toto dopravní omezení budou odtažena! K parkování vozidel v této době doporučujeme použít parkoviště v ulici Všehlušické u autobusového nádraží. Této lokalitě bude věnovat MP Slaný i PČR zvýšenou pozornost. www.meuslany.cz

Žádáme proto všechny, aby zajistili veškeré aktivity, vyžadující vjezd vozidel do uvedeného území (zejména zásobování) ve dnech předcházejících tomuto datu, nebo po skončení akce. Děkujeme za pochopení! Po dobu historického průvodu v sobotu 14. 5. 2011 od 9.30 do 10.30 budou uzavřeny ulice Třebízského, Brožovského, Dr. E. Beneše a Palackého. Podrobnosti najdete na: www.slavnosti.slansko.cz/dopravni-informace

A do třetice. Další státní podnik rozhodne opravit kousek silnice ve svém vlastnictví. Určitě chvályhodný nápad. Jen by to nesměl být zrovna kousek, jenž je relativně v dobrém stavu, oproti úseku o pár desítek metrů vzdáleném, kde řidičům vypadávají plomby ze zubů. když se snaží vyhnout jednomu kráteru a spadnou do vedlejšího. Podobný kousek už se povedl jiným silničářům loni směrem na výjezdu do Prahy. Jsem laik, takže sou dím, že neponičená silnice se asi opravuje daleko lépe, než ta, která tu opravu zjevně potřebuje. Ale třeba už se blýská na lepší časy. Síťařské giganty najdou společnou řeč a dokážou koordinovat své aktivity. Správci komunikací budou naslouchat postřehům řidičů. Peníze ze společné kasy začnou pomáhat, kde je potřeba. A moje babička, tam nahoře, nebude kroutit hlavou nad nepoučitelností lidí. Jaroslav Hložek, místostarosta

Slánský VideoMagazín

V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách www.meuslany. cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz. Květen 2011 • • • • • • •

Vykopávky ve Vinařického ulici Noc s Andersenem Blahopřání panu Petiškovi Vernisáž výstavy francouzského klubu Otevření nových prostor v ISŠ Slaný Výjezdní zasedání rady města Den Země

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

| 3


KULTURA

Slánský „SEN“ zabodoval na Wintrově Rakovníku Nejnovější inscenace divadelního souboru Slánská scéna, o. s., byla výběrovou komisí vybrána k účasti na XXXV. ročníku krajské divadelní přehlídky Wintrův Rakovník. Své soutěžní představení náš soubor odehrál v pátek 18. března před zcela zaplněným rakovnickým hledištěm. Z rozborového semináře odborné poroty, včele s Mgr. Milanem Schejbalem - uměleckým šéfem činohry divadla A. Dvořáka Příbram a profesorem pražské DAMU, bylo patrné, že slánská inscenace se v soutěži rozhodně neztratí...! Sobotní večerní vyhlášení výsledků pak přineslo ocenění ve formě čestného uznání za herecký výkon Milanu Zápotockému v roli Oberona, Janu Fanymu Fantovi v roli Klubka, Dominiku Koštovi v roli Píšťaly a rovněž čestné uznání obdržel Fany a spol. za scénografické řešení inscenace. Cenu za herecký výkon si z Rakovníka odvezla Michaela Chrapová

za roli Heleny. Tato mladičká herečka a režisérka zabodovala i při loňském ročníku této přehlídky, kdy její režijní inscenování hry Hotovo. Konec!, s Tomášem Vottem v titulní roli, postoupilo z krajské přehlídky v Rakovníku na přehlídku národní do Děčína. Slánský „SEN“ však letos na účast na národní přehlídce nedosáhl. Vítězství si odvezl kladenský soubor VAD Kladno se svou novinkou Fe-érie o Kladně. Divadelní soubor Slánská scéna, o. s., uvede tuto svou úspěšnou a cenami ověnčenou inscenaci Sen noci svatojánské na své domovské scéně v Městském divadle ve Slaném v úterý 17. května 2011 v 19.30 hodin. Vstupenky lze zakoupit v pokladně kina nebo před představením v pokladně divadla. -tv-

Na fotografii vpravo: Michaela Chrapová a Vl. Kryštof Maliňák v inscenaci Sen noci svatojánské (foto: Jiří Jaroch)

Voda ve slánské knihovně V

ýstavu s názvem „Voda“ můžete zhlédnout v chodbě knihovny V. Štecha do konce května. Organizátorem této zajímavé výstavy je nově vzniklý Francouzský klub ve Slaném a je součástí projektu výstav fotografií na téma životního prostředí. Projekt se zaměřuje na 3 hlavní témata, která úzce souvisejí s otázkami životního prostředí: energie, biologická rozmanitost a voda. Tyto tři okruhy představují velký fotografický projekt s názvem „Trvalý a udržitelný rozvoj, proč?“, který spatřil světlo světa v roce 2006 díky nadaci GoodPlanet. Výstava představuje problémy související s ochranou životního prostředí a sociálními

problémy dneška, které úzce souvisejí s budoucností lidstva. Výběr fotografií od Yann Arthus-Bertranda a dalších fotografů, spolu s texty, slouží jako vzdělávací nástroj pro učitele a profesory a je zacílen na úctu k lidské rozmanitosti a na respekt k přírodním zdrojům. Každá sada fotografií obsahuje informace (fotografie a text), které umožní dostat do povědomí dětí, dospívajících, jejich učitelů i rodičů důležité otázky týkající se životního prostředí. Sady fotografií poskytuje zájemcům vevšech regionech ČR Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze.

Výstavu zahájila zpěvem francouzských písní Lenka Brtinská (foto Jiří Jaroch)

Na fotografii z vernisáže výstavy „Voda“ zleva – paní Pascou z Francouzského institutu v Praze, pan Gérard Enjolras, atašé francouzského velvyslanectví v Praze, a slečna Eliška Rubíková, členka Francouzského klubu ve Slaném (foto Jiří Jaroch)

4 |

Budeme rádi, když na výstavu zavítají i studenti slánských škol a získají tak zajímavý pohled na přístup k ochraně životního prostředí a vodních zdrojů na naší planetě. Fotografie totiž zachycují život na všech kontinentech. Součástí popisek ke každé fotce je i mapka s určením, na kterém místě Země byla pořízena. V cyklu výstav bychom rádi navázali i na prezentování dalších témat projektu „Trvalý a udržitelný rozvoj, proč?“ za FKS Alena Zahrádková

www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

DEN ZEMĚ 2011 Země se pořád točí, slunce stále svítí, voda je ještě k pití, tráva se na jaře každoročně zazelená a květiny vykvetou. Tak proč vlastně slavit Den Země? Odpovídáme: „Právě proto!“Važme si těchto zdánlivě samozřejmých skutečností a udělejme každý z nás každý den něco pěkného pro naši Zemi. Je to jen a jen na nás. Vaši kamarádi z Ostrova ve Slaném. Fotografie vpravo: Logo našeho královskéhoměsta je nyní v netradiční podobě na Masarykově náměstí. Vzniklo v rámci oslav Dne Země a je celé z květin, které vysázeli děti i dospělí při příležitosti oslav Dne Země ve Slaném. Foto: Archiv Ostrova

Program „OSTROVA“ na květen 16. 5.–19. 5. BURZA dětské odívání, potřeby do školy, dětské knihy a hračky 16.–17. 5. od 8. 30 do 17. 00 výběr věcí do prodeje 16.–19. 5. od 9. 00 do 17. 00 – prodej věcí Prioritou je oblečení pro děti a mládež do školy a pro volný čas, oblečení pro dospělé vybíráme ve velmi omezené míře. Potřeby do školy, knihy a hračky musí být čisté a nepoškozené. Pozor! Výběr a prodej věcí probíhá již od 16. 5. Informace: Mirka Kaisrlíková

13. 5.–14. 5. HUSITSKÉ SLAVNOSTI VE SLANÉM XIII. ROČNÍK V sobotu od 10 hodin historický průvod městem. Pro děti je připraven speciální program – výtvarné techniky, dobové hry a různé soutěže. Více o programu na www.ostrov–svc.cz a www.slavnosti.slansko.cz. 13. 5. HERNÍ PÁTEK – BLÁZNIVÁ ZOO Začátek ve 14 hodin. Vstupné je 40 Kč, pro členy kroužku deskových her je vstupné 30 Kč. Den dětí se koná v sobotu 28. května 2011.

28. 5. DEN DĚTÍ Od 9. 30 ukázky techniky na náměstí, od 13. 00 v letním kině a okolí. Hry, soutěže a spousta legrace po celý den, za přispění různých organizací ve Slaném (viz. plakáty). Od 13.00 otevřené letiště, vyhlídkové lety. Od 16.00 restaurace Na Střelnici. Za vstupenku z letního kina je buřt a limo zdarma. Vstupné do letního kina 10 Kč. Ostatní informace na plakátech a v DDM Ostrov. Informace: M. Javoříková, A. Špiritová 3. 5. OSTROVNÍ LIGA 7. kolo celoroční soutěže škol ve futsale, hřiště 3. ZŠ Slaný. Od 14 hodin. 4. 5. PŘEHAZOVANÁ Závěrečné 14. kolo „1000 emSPORTslany. cz – AGENTPC. cz“. Od 8. 00 v hale BIOS. www.meuslany.cz

4. 5. OSTROVNÍ LIGA 8. kolo celoroční soutěže škol ve futsale, hřiště 3. ZŠ Slaný. Od 14 hodin. 7. 5. LANOVÝ PARK Adrenalinová akce pro členy klubu ZAŽIJ TO . . ! 7. 5. SLÁNSKÁ CENA 2011 ZÁVĚREČNÉ 8. kolo – závody na autodráze SRC Slaný. Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma. 9. 5. OKRESNÍ KOLO STŘEDOČESKÉHO TANEČNÍHO POHÁRU 3. ročník taneční soutěže v sokolovně ve Kvíčku od 10 hodin. Přijďte podpořit týmy Slánska a Kladenska a sledovat boj o postup do krajského finále.

17. 5. OSTROVNÍ LIGA 9. kolo celoroční soutěže škol ve futsale, hřiště 3. ZŠ Slaný. Od 14 hodin. 18. 5. OSTROVNÍ LIGA 10. kolo celoroční soutěže škol ve futsale, hřiště 3. ZŠ Slaný. Od 14 hodin. 20.–22. 5. ČESKÉ ŠVÝCARSKO Víkendovka pro členy klubu ZAŽIJ TO . . ! 25. 5. DĚTSKÝ DEN VE ZLONICÍCH Dětské hřiště ve Zlonicích, pořádá baby klub Korálek a OS „A co děti“. Vstupné pro členy klubu zdarma, ostatní 20 Kč. Od 15 hodin.

WWW.OSTROV.CZ | 5


INFORMACE, KULTURA

Noc kostelů i na Slánsku První Noc kostelů se konala v Rakousku v roce 2005. Odtud přišla v roce 2009 i do některých částí České republiky a loni se stala celorepublikovou akcí. Letos se Noc kostelů poprvé uskuteční také na Slovensku. Je to ekumenická akce určená nejširší veřejnosti. Návštěvníci se během ní setkají s křesťanstvím v rozhovorech, hudbě, zážitcích…

Liga proti rakovině pořádá již 15. Květinový den V květnu se uskuteční už 15. ročník Květinového dne, organizovaný Ligou proti rakovině. Už několik let se koná pod názvem Český den proti rakovině. Ve Slaném jsme květinové dny organizovali ve spolupráci se studenty gymnázia a slánskými skauty pravidelně 6 let až do roku 2005. Za tu dobu přispěli Slaňáci na prevenci a léčbu této závažné nemoci celkovou částkou 412 000 korun! Letos z iniciativy skautů se pokusíme obnovit přerušenou tradici a přispět tak další alespoň malou částkou na záslužnou práci Ligy proti rakovině. Ta, kromě už zmíněné prevence a léčby, podporuje i rekondiční pobyty onkologických pacientů, odborný onkologický tisk a onkologické výzkumné projekty. Mottem letošního ročníku je: Tiká v každé rodině. Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze čtyř nemocných umírají... Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až padesáti procentům všech onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je hlavním cílem Ligy proti rakovině. Dvojice skautů potkáte v našem městě ve středu 11. května a budou Vám nabízet propagační letáky a žluté kvítky měsíčku lékařského. Budeme velice rádi, když přispějete částkou 20 Kč na jeho zakoupení a Slaný bude v tento den žlutě rozkvetlý! Organizační štáb bude letos sídlit v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech a jeho součástí budou i členové samosprávy DPS. V případě, že skauty náhodou ve městě nepotkáte, a přesto budete chtít přispět na Český den proti rakovině, rádi Vás u nás přivítáme a poskytneme Vám jak propagační letáky, tak žluté květinky měsíčku lékařského. Děkujeme za Váš příspěvek, byť jenom symbolický, na prevenci a léčení rakoviny. Alena Zahrádková, Pečovatelská služba Slaný

6 |

V pátek 27. května se od šesté hodiny večer do půlnoci otevřou dveře kostelů a modliteben; zájemci si budou moci prohlédnout budovy, které jsou nedílnou součástí měst a obcí, a také poznat spiritualitu místních křesťanů. Programy pro návštěvníky vytvářejí sbory či farnosti samostatně, takže přichází ke slovu specifikum daného křesťanského společenství. Vstup je bezplatný. Všechny

informace jsou dostupné na internetových stránkách www.nockostelu.cz. Sbor Dr. Karla Farského Církve československé husitské ve Slaném otevře všem zájemcům své dveře od 19 do 23 hodin. Během této doby si můžete prohlédnout sborový dům a poslechnout si husitské a židovské písně, spirituály i písně z Taizé, které zazpívají členové Husitského pěveckého sboru. Seznámíme návštěvníky s minulostí i přítomností husitství ve Slaném. Těšíme se na setkání, rozhovory, případně společnou modlitbu. Bratři a sestry husitského společenství ve Slaném.

I v kostele sv. Šimona a Judy v Dolíně se v pátek 27. května uskuteční Noc kostelů (foto: P. Vychodil)

Koncerty v Lidicích u Otrub opět začínají Letošní jaro přináší již devátý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia. Na úvodní koncert letošního roku – soubor Trio Cantabile – se posluchači mohou těšit v neděli 22. května od 16 hodin. Trio Cantabile, založené roku 1985, tvoří sopranistka Ludmila Vernerová, flétnista Václav Kunt a harfistka Lydie Härtelová (http://www.hartelova.cz/). Repertoár souboru, který v Lidicích vystoupí již popáté, zahrnuje hudbu od raného baroka až po současnost. Jejich letošní koncert přinese díla, jejichž autory jsou G. F. Händel, P. Locatelli, C. Ph. E. Bach, L. van Beethoven, W. A. Mozart, E. Bozza, F. Mendelssohn-Bartholdy a Z. Folprecht. Vstupné na koncert je dobrovolné Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta

Koncert Atlantais Collegia v kostele sv. Jakuba v Otrubech u Slaného (foto: Ivo Horňák) www.meuslany.cz


KNIHOVNA

KniŞní tipy z knihovny Våclava Štecha Pro děti

Beletrie

NauÄ?nĂŠ

PohĂĄdkovĂ˝ svÄ›t Eva HorĂĄkovĂĄ PohĂĄdky jsou urÄ?eny dÄ›tem, kterĂŠ se uÄ?Ă­ Ä?Ă­st, nauÄ?ily se pĂ­smena a chtÄ›jĂ­ Ä?Ă­st jednoduchĂŠ texty.

CitovĂĄ divoÄ?ina Simona MonyovĂĄ Ĺ˝eny by pro ĹĄtÄ›stĂ­ udÄ›laly cokoliv, vyjma jedinĂŠho: bĂ˝t samy sebou. CitovĂĄ divoÄ?ina je příbÄ›h Ä?tyĹ™ kamarĂĄdek, kterĂŠ na konci cesty za ťtÄ›stĂ­m nachĂĄzejĂ­ svoje skuteÄ?nĂŠ jĂĄ.

PamÄ›ti aneb moje ďŹ lmovĂŠ 100letĂ­ Otakar VĂĄvra MemoĂĄry O. VĂĄvry jsou obrazem doby od tĹ™icĂĄtĂ˝ch let minulĂŠho stoletĂ­ aĹž po souÄ?asnost. Neexistuje a takĂŠ nemĹŻĹže existovat jinĂĄ kniha, kde by ve vzpomĂ­nkĂĄch jednoho Ä?lovÄ›ka deďŹ lovaly stovky lidĂ­ od Karla ÄŒapka, Adiny MandlovĂŠ, LĂ­dy BaarovĂŠ Ä?i Hugo Haase aĹž po souÄ?asnou generaci ďŹ lmovĂ˝ch tvĹŻrcĹŻ.

StvoĹ™itelĂŠ a spasitelĂŠ Geraldine BrooksovĂĄ PříbÄ›h, inspirovanĂ˝ skuteÄ?nĂ˝mi okolnostmi spojenĂ˝mi s nalezenĂ­m tzv. SarajevskĂŠ hagady, zavede Ä?tenĂĄĹ™e do stĹ™edovÄ›kĂŠho Ĺ panÄ›lska, BenĂĄtek inkviziÄ?nĂ­ ĂŠry, VĂ­dnÄ› pĹ™elomu stoletĂ­ aĹž po Sarajevo obsazenĂŠ nacisty. BrooksovĂĄ bravurnÄ› evokuje jednotlivĂĄ prostĹ™edĂ­ a barvitÄ› lĂ­Ä?Ă­ pohnutĂŠ osudy tĂŠto ojedinÄ›lĂŠ knihy.

Justin Bieber: pod mikroskopem! Tori KosarovĂĄ Justin Bieber se tĂŠměř pĹ™es noc stal ze znĂĄmĂŠ tvĂĄĹ™e serveru YouTube ĹĄestnĂĄctiletĂ˝m idolem a mezinĂĄrodnĂ­ hvÄ›zdou popovĂŠ hudby. Jeho pĂ­snÄ› se dostaly na ŞebříÄ?ek nejÄ?astÄ›ji stahovanĂ˝ch skladeb na iTunes a nadĹĄenĂ­ fanouĹĄci si rozebrali miliony jeho singlĹŻ a alb.

ProkletĂĄ setba Jaroslav Haidler PĹŻvodnĂ­ Ä?eskĂ˝ romĂĄn odehrĂĄvajĂ­cĂ­ se na pozadĂ­ skuteÄ?nĂ˝ch historickĂ˝ch udĂĄlostĂ­ ve vypjatĂ˝ch okamĹžicĂ­ch naĹĄich dÄ›jin druhĂŠ tĹ™etiny 20. stoletĂ­. PĹ™i dobrodruĹžnĂŠ Ä?etbÄ› se stanete mimo jinĂŠ svÄ›dky jednĂĄnĂ­ s prezidenty BeneĹĄem, HĂĄchou, Gottwaldem i Eisenhowerem.

http://www.knihovnaslany.cz

Hromnice aneb PříbÄ›h tajemnĂŠ stopaĹ™ky Eva PrchalovĂĄ HromniÄ?ka je svÄ›tlo, kterĂŠ ochraĹˆuje dĹŻm a odvracĂ­ pohromy. V naĹĄem příbÄ›hu je HromnicĂ­ holÄ?iÄ?ka s fantaziĂ­ bez hranic. Je chytrĂĄ, Ĺžije s maminkou a tĂĄtou a spoleÄ?nÄ› proŞívajĂ­ vedle vĹĄednĂ­ch dnĹŻ takĂŠ chvĂ­le zvlĂĄĹĄtnĂ­, svĂĄteÄ?nĂ­. Rukopis knihy zvĂ­tÄ›zil v literĂĄrnĂ­ soutěŞi o nejlepĹĄĂ­ pĹŻvodnĂ­ Ä?eskou prĂłzu vyhlĂĄĹĄenou nakladatelstvĂ­m Albatros v roce 2009.

www.meuslany.cz

.QLKRYQD 9iFODYD âWHFKD YH 6ODQpP D 9\GDYDWHOVWYt *HOWRQ 9iV ]YRX

QD NÄœHVW RMHGLQÄŒOp NQLK\

1HELM PÄŒ PĤM PLORYDQĂŞ V\QX NWHUĂŞ VH XVNXWHĂžQt YH VWÄœHGX NYÄŒWQD RG KRGLQ Y .QLKNXSHFWYt 3HWUD +RXĂŁN\ Y 6RXNHQLFNp ĂžS YH 6ODQpP $XWRUND 9HQGXOD +UDEiNRYi ĂĽLMtFt QD 6OiQVNX YH VYp QHRE\ĂžHMQp NQL]H OtĂžt VYĤM NDĂĽGRGHQQt Ă„]iSDVÂł VH VYĂŞP WÄŒĂĽFH PHQWiOQÄŒ SRVWLĂĽHQĂŞP V\QHP 1DURGLO VH Mt MDNR DXWLVWD V YHOLFH DJUHVLYQtPL VNORQ\ 1HPOXYt QHXYDĂĽXMH D ĂžtP MH VWDUĂŁt WtP ĂžDVWÄŒML VYRX PDWNX I\]LFN\ QDSDGi $XWRUND Y UROL PDWN\ VH RFLWi Y ]DĂžDURYDQpP NUXKX NDĂĽGp UiQR VH SURERX]t V RKURPQĂŞP VWUDFKHP D V KUĤ]RX RĂžHNiYi FR VH WHQ GHQ VWDQH D ]GD VH VYpPX V\QRYL MHĂŁWÄŒ XEUiQt -HMt ĂĽLYRWQt FtOH NWHUp NG\VL PÄŒOD VH ]~ĂĽLO\ QD MHGLQĂŞ XEUiQLW VH VYpPX V\QRYL D QHGRSXVWLW DE\ SR MHKR GDOĂŁtP WYUGpP ~WRNX VH ] QÄŒM VWDO VLURWHN

Nebij mÄ›, mĹŻj milovanĂ˝ synu

MigrĂŠna Lise Manson Kniha pro ty, kteří migrĂŠnou trpĂ­, i jejich blĂ­zkĂŠ v okolĂ­. Autorka seznamuje s migrĂŠnou, popisuje jejĂ­ moĹžnĂ˝ pĹŻvod, zpĹŻsoby, jak se projevuje, pĹ™edstavuje rĹŻznĂŠ typy migrĂŠn, zaměřuje se na spouĹĄtÄ›cĂ­ faktory a poskytuje osobĂĄm, kterĂŠ migrĂŠna zasahuje, rady a doporuÄ?enĂ­ pro kaĹždodennĂ­ Ĺživot. ZloÄ?iny Ä?eskĂ˝ch krĂĄlĹŻ – odvrĂĄcenĂĄ tvĂĄĹ™ moci AntonĂ­n PolĂĄch Z osudĹŻ sedmi panovnĂ­kĹŻ – PĹ™emysla Otakara I., VĂĄclava II., Karla IV., VĂĄclava IV., Zikmunda LucemburskĂŠho, Ladislava Pohrobka a Ferdinanda II. – k nimĹž dospÄ›l na zĂĄkladÄ› studia pramennĂ˝ch podkladĹŻ, dobovĂ˝ch dokumentĹŻ, analĂ˝zy jednĂĄnĂ­ jednotlivĂ˝ch osob a na zĂĄkladÄ› zÄ?ĂĄsti kriminalistickĂŠho a zÄ?ĂĄsti medicĂ­nskĂŠho pĂĄtrĂĄnĂ­, sklĂĄdĂĄ autor plastickĂ˝ portrĂŠt osobnosti stĹ™edovÄ›kĂŠho krĂĄle. KNIHOVNA V. Ĺ TECHA V KVÄšTNU 2011 Dojezd VelkĂŠ knihovnickĂŠ jĂ­zdy – 9. kvÄ›tna od 14 hodin na MasarykovÄ› nĂĄmÄ›stĂ­. VyhlĂĄĹĄenĂ­ vĂ­tÄ›zĹŻ Ä?tvrtĂŠho roÄ?nĂ­kĹŻ Ä?tenĂĄĹ™skĂŠ soutěŞe pro dÄ›ti a jejich rodiÄ?e. • OddÄ›lenĂ­ pro dospÄ›lĂŠ – Miroslav Florian (*10. kvÄ›tna 1931, 80. vĂ˝roÄ?Ă­ narozenĂ­) dalĹĄĂ­ list do Ä?tenĂĄĹ™skĂŠho denĂ­ku. PamatujeĹĄ si jeĹĄtÄ› Viktor Dyk †14. kvÄ›tna 1931(80. vĂ˝roÄ?Ă­ ĂşmrtĂ­), literĂĄrnĂ­ soutěŞ (1.–30. kvÄ›tna 2010). • DÄ›tskĂŠ oddÄ›lenĂ­ a PoboÄ?ka Na DolĂ­kĂĄch, 3. ZĹ , Rabasova 821, 1. patro) PasovĂĄnĂ­ prvĹˆĂĄÄ?kĹŻ na Ä?tenĂĄĹ™e – piaristickĂĄ kaple VlastivÄ›dnĂŠho muzea a knihovna – pĹ™edĂĄnĂ­ prĹŻkazek malĂ˝m Ä?tenåřům: 31. 5. v 9.00 3. ZĹ , 1. 6. v 10.00 2. ZĹ , 2. 6. v 10.00 1. ZĹ a ZĹ PalackĂŠho ulice. KomiksovĂŠ postavy. PĹ™ijÄ?te se s nimi blĂ­Ĺže seznĂĄmit v naĹĄĂ­ vÄ›domostnĂ­ soutěŞi. V otevĂ­racĂ­ dobÄ› dÄ›tskĂŠho oddÄ›lenĂ­. • Studovna – Internet zdarma – pro registrovanĂŠ Ä?tenĂĄĹ™e dennÄ›, pro neregistrovanĂŠ po zaplacenĂ­ jednorĂĄzovĂŠho poplatku 10 KÄ?. ZaÄ?Ă­nĂĄme na poÄ?Ă­taÄ?i – Word, Excel, Internet, e-mail – zdarma vĂ˝uka pro ĂşplnĂŠ zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ky.

Vendula HrabĂĄkovĂĄ

.QLKX NWHURX Y\GiYi 9\GDYDWHOVWYt *HOWRQ VL PĤüHWH L V DXWRUĂžLQĂŞP SRGSLVHP QD PtVWÄŒ ]DNRXSLW VH VOHYRX D WR ]D .Ăž

• VstupnĂ­ chodba knihovny – VODA. FrancouzskĂ˝ klub ve SlanĂŠm ve spoluprĂĄci s velvyslanectvĂ­m FrancouzskĂŠ republiky a Knihovnou V. Ĺ techa ve SlanĂŠm prodluĹžujĂ­ vĂ˝stavu fotograďŹ i do 30. kvÄ›tna 2011.

| 7


MUZEUM

Květnový program vlastivědného muzea 13. 5. Pěvecký soubor 3. ZŠ Světlušky Koncert v rámci městských slavností. 17.00 (kaple muzea) 18. 5. Odkrývání Pražské brány Přednáška archeologa Jiřího Ungera o výzkumu ve Vinařického ulici. 17.00 (malá galerie muzea) 24. 5. Absolventský koncert ZUŠ 17.00 (kaple muzea) 31. 5. Absolventské koncerty ZUŠ 17.00 (kaple muzea) Do 20. 5. probíhá výstava „Proti srsti“ (výstavní síň muzea)

WWW.MUZEUM.SLANSKO.CZ

Leo van Doeselaar rozezní varhany v chrámu sv. Gotharda ve Slaném Středa 11. května 2011 od 20.00 hodin. Závěrečný koncert mezinárodního varhanního festivalu Varhany znějící 2011. Na varhany Antonína Reisse postavené roku 1783 zahraje holandský varhaník Leo van Doeselaar. Pro největší dochované varhany z dílny pražského varhanáře Antonína Reisse, které od roku 1783 zdobí kůr chrámu sv. Gotharda ve Slaném, připravil holandský varhaník Leo van Doeselaar program sestavený z děl skladatelů, jejichž tvorba byla prokazatelně jedním z mnoha inspiračních pramenů velikána barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha. Na koncertu uslyšíte kompozice předchůdců i současníků Johanna Sebastiana, jejichž tištěné hudební sbírky nebo vlastnoruční opisy jednotlivých skladeb byly součástí Bachovy knihovny. Určitým pramenem inspirace byla jistě i tvorba Bachových synů, kterou v tomto programu zastupuje Carl Philipp Emanuel Bach. A samozřejmě nebudou chybět ani skladby samotného Johanna Sebastiana… Vstup na koncert je volný!

E ZK KW/^E Dh hD ^> E^< s d\ 1 / hs 1 s|^d sz s 1&<Ks

^d d<h W͘ϭ

ͩ \ sKD > z dKD a KZ ͨ s ZE/^ ϭϬ͘ <s dE s ϭϳ͗ϯϬ ͼ s|^d s WKdZs K Ϯϰ͘ Zs E ϮϬϭϭ

Glenn Miller: IN THE MOOD, 2007, akryl a nitroemail na plátně 130 x 130 cm

ͩ W\1 E ZK KW/^E s|^d s ͼ ^> D

, ^> Dz ͨ

E s|ZK <z ͼ h /d1 ^> Dz s < K EE1 /EEK^d/

s ZE/^ ϭϵ͘ <s dE s ϭϳ͗ϬϬ ͼ s|^d s WKdZs K ϯϭ͘ Zs E ϮϬϭϭ ϭ͘ ŬǀĢƚŶĂ ϮϬϭϭ njĂŚĂũƵũĞŵĞ ůĞƚŶş ƐĞnjſŶƵ͘

WƌŽ ǀĞƎĞũŶŽƐƚ ũĞ ŽƚĞǀƎĞŶŽ ǀ ƷƚĞƌlj Ăǎ ŶĞĚĢůŝ ǀ ϵͶϭϲ ŚŽĚŝŶ͕ ǀ ēĞƌǀĞŶĐŝ Ă ƐƌƉŶƵ ũĞ ǀ ƐŽďŽƚƵ ŽƚĞǀƎĞŶŽ ǀ ϵͶϭϴ ŚŽĚŝŶ͘

ǁǁǁ͘ŵƵnjĞƵŵƚƌĞďŝnj͘Đnj

8 |

ZDENĚK PROKOP OBRAZY S HUDBOU

Johana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Igora Stravinského, Steve Reicha, Glenn Millera, Herbie Hancocka, Dave Brubecka, Thelonious Monka a rock and rollu od 5. května do 19. června 2011 www.muzeum.slansko.cz

www.meuslany.cz


INFORMACE

Návštěva partnerské školy v Pegnitz Už se stalo téměř tradicí, že žáci a učitelé naší školy navštěvují každoročně své kolegy a kamarády v Pegnitz, krásném městě v srdci Franckého Švýcarska v Bavorsku. Pro nás učitele, kteří jsme zde strávili více jak 3 dny od 8. do 11. 4., byl připraven velmi zajímavý program, kdy jsme mj. měli možnost navštívit historické město Bamberg a město slavného hudebního skladatele Richarda Wagnera Bayreuth. Nedílnou součástí byla i výměna zkušeností přímo ve škole, kde jsme měli možnost účastnit se výuky a hovořit s německými kolegy, přivezli jsme si řadu nápadů a námětů pro práci v naší škole. V pondělí 11. 4. vystřídali učitele žáci naší školy, kterých sem přijelo 22 spolu s vedoucími Radomírem Jánským, Vladislavem Korfem a Ivanou Češkovou. Ti zde strávili téměř

pět dní nabitých zajímavým programem. První den strávili naši žáci v rodinách hostitelů a někteří z nich měli možnost poprvé v životě být sami v cizojazyčném prostředí. Nedílnou součástí byla i účast ve výuce jejich dočasných spolužáků. I přes počáteční ostych a jazykovou barieru děti rychle navázaly kamarádské vztahy. Následná návštěva bavorského parlamentu v Mnichově je pro naprostou většinu z nich nezapomenutelným zážitkem. Naši skupinu doprovázel po celou dobu tajemník parlamentu pan Walter Nadler, děti měly možnost sednout si do poslaneckých lavic a alespoň na chvíli se cítit jako poslanci. Přijetí v parlamentu potvrdilo ohlas, se kterým se naše návštěva po celou dobu setkávala. Velice zajímavá byla pak návštěva olympijského centra a televizní věže. Návštěva vojenského výcvikového prostoru v Grafenwähru velice zaujala jak učitele, tak i chlapce i děvčata. V tomto prostoru jsou dislokováni vojáci a civilní zaměstnanci americké armády včetně jejich rodinných příslušníků, a proto nemohla chybět návštěva střední školy, kde studenti z 1. ročníku naše děti seznámili s jejich školou a připravili pro ně zajímavý program. Tyto aktivity včetně chvil společně strávených na bowlingu, v plaveckém bazénu i v autobuse, kterým jsem cestovali, přispěly k utužení kontaktů mezi našimi

Projekt: Den, kdy se mi změnil život

nástroji a vydaly se vítat jaro k nedalekému potoku. Po cestě děti zpívaly písničky, hrály na hudební nástroje a dělaly veliký hluk. U potoka se s Morenou rozloučily jarním říkadlem, vhodily Morenu do potoka, pozorovaly jak plave, mávaly jí na rozloučenou a těšily se na přicházející jaro. K společným akcím pro celou školku patřilo divadelní představení Jak slavili jaro s čápem, zdobení velikonočních vajíček, velikonoční koledování, Čarodějnický rej pro rodiče a děti na školní zahradě a jarní brigáda. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří nám pomohli po zimě uklidit školní zahradu a připravit tak dětem pěkné prostředí na hry při pobytu venku. Kolektiv MŠ U Pánka

BcA. Kateřina Oplatková-Rezková

N

www.meuslany.cz

Ing. Vladislav Korf, Základní škola, Rabasova

Dne 22. 3. 2011 proběhl v ZŠ Rabasova celodenní projekt pro žáky devátého ročníku s názvem Den, kdy se mi změnil život s pracovním názvem: Osudy dětí za druhé světové války. Jednalo se o dějepisný projekt s využitím interaktivních metod převážně z oblasti dramatické výchovy. Cílem tohoto rozsáhlejšího výukového celku bylo seznámení se s příběhy dětí, kterých se dotkla druhá světová válka a změnila jim život. Žáci se seznámili s osudem židovského chlapce z Prahy, který založil v Terezíně časopis Vedem, s německým chlapcem z pohraničí, který se zúčastnil mnoha protifašistických akcí, s lidickou dívkou, která byla vybrána na převýchovu do Německa, a s židovskou dívkou z Nového Města na Moravě, které válka vzala celou rodinu. Žáci měli možnost zamyslet se nad dopady druhé světové války na život běžných občanů, uvědomit si absurdnost této doby. Pro projekt byly záměrně vybrány osudy dětí, které se svým věkem blíží věku dnešních teenagerů. Vede tak i k zamyšlení, že dnešní problémy žáků jsou malicherné oproti situacím, které řešily děti tehdejší doby – oddělení od rodičů, sourozenců, blízkých, ztráta domova, samota, hlad, strach… Díky využití dobových materiálů (plakátů, fotografií, autentických nahrávek, deníků a knih) se žáci nejen seznámili s historickými reáliemi, ale prostřednictvím interaktivních dramatických metod byli navíc „vtaženi“ do příběhů a aktivně se podíleli na jeho rozkrývání i následných reflexích. Mezi použité metody patřily například metody živých obrazů, zvukových i pohybových improvizací, hledání indicií, různé didaktické a sociální hry, diskuse. Dále měli žáci možnost zhlédnout divadelní představení Anděl nepřišel?, inspirované příběhem Evy Weilové – židovské dívky z Nového Města na Moravě. Tato inscenace v podání Roztočené Vrtule ze Slaného byla zařazena v závěru projektu. K důležitým prvkům patřila i rekapitulace celého projektu a uvědomění si vlastního postoje k této problematice. Ráda bych pochválila celou třídu 9. A za aktivní a tvořivý přístup k tomuto projektu, za ochotu vstupovat do rolí, pracovat ve skupině, přemýšlet, diskutovat a sdělo vat své názory i za pozitivní hodnocení celého dne.

Jaro v MŠ U Pánka a jaro jsme se ve školce všichni moc těšili. Nejvíce na sluníčkové dny a pobyt na zahradě. Povídali jsme si o jarním počasí, všímali si prvních kytiček v zahrádkách, pozorovali první broučky v trávě a poslouchali zpěv ptáčků. Děti ze třídy U Broučků vyrazily do přírody přivítat jaro s vílou Květuškou. Rozpustily se sluníčkem papírového sněhuláka a zatančily si jarní tanečky. Víla Květuška dětem vyprávěla o jaru a o všem, co v přírodě musí stihnout. Děti si také vyslechly pohádku O Křemílkovi s Vochomůrkou, jak zasadili semínko, samy si pak vysévaly semínka afrikánů pro maminky. Na vycházce v lese probouzely děti ze zimního spánku broučky, stavěly jim z přírodnin chaloupky a zpívaly jarní písničky. Ve třídě U Krtečků vítaly děti jaro se sluníčkem. Akce byla společná s rodiči, děti doma vyráběly z různých materiálů originální sluníčka, kterými si ve školce vyzdobily celou třídu. Všem návštěvníkům se při pohledu na výzdobu rozzářily oči. Třída byla opravdu sluníčková. Na závěr byla uspořádaná výstava sluníček ve vestibulu školky pro ostatní děti a rodiče. I děti ze třídy U Medvídků netrpělivě čekaly na první jarní dny. Ve školce vytvořily z látky Morenu, vybavily se všelijakými hudebními

žáky i oběma školami. A kdo je hlavním motorem tohoto partnerství? Nikdo jiný než neúnavný pan Albrecht Heimberg z naší partnerské školy. Díky jeho nadšení trvá spolupráce mezi našimi školami už 5 let. Jsme rádi, že v květnu budeme moci přivítat naše přátele a kamarády z Pegnitz ve Slaném, kde se zúčastní Husitských slavností a dalších doprovodných akcí.

| 9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný vstupní brána do města Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

Od 1. dubna 2011 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky od 9do 16 hodin.

Turistická sezona 2011 Zahájení turistické sezony 2011 se uskuteční 14. května ve 13.30 na Husitských slavnostech.

Pojďte nám pomoci

s největší sbírkou slánek Rádi bychom ve Slaném založili první sbírku slánek na světě. Sbíráme slánky keramické, skleněné, plastové, malé i velké, staré i nové. PROSTĚ VŠECHNY. Sbírka je časově neomezena. Všechny darované slánky budou od října 2011 vystaveny v prostorách nově budovaného Infocentra Pod Velvarskou bránou a na www.infoslany.cz, kde bude Sbírce slánek věnována samostatná galerie. MĚSTO SLANÝ, Infocentrum Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný www.infoslany.cz • e-mail: ic@infoslany.cz tel. a fax: 312 523 448, 728 842 924

Slánský pochod s hůlkami ze Slaného na Třebíz aneb Putování za švestkovými buďáky

Pojďte s námi na vycházku Chcete-li poznat Královské město Slaný a jeho blízké okolí trochu jinak než prostřednictvím knih, letáčků a článků na internetu, není vhodnější příležitost, než se zúčastnit našich vycházek s výkladem. Vycházky s průvodcem jsou již několik let specialitou Turistické sezóny ve Slaném a troufáme si dokonce říct, že v našem okolí podobný projekt nenajdete. Stačí být ve stanovený čas před Infocentrem Slaný, zakoupit si vstupenku, počkat na jednoho z našich průvodců a pak už vám nic nebrání tomu, dozvědět se ledacos nového a zajímavého o našem městě. Minimální počet účastníků je 10 osob na vycházku. Sraz je vždy před Infocentrem na Masarykově náměstí.

Vstupenky na jednotlivé vycházky zakoupíte v Infocentru Slaný před vycházkou: Krátké vycházky 20 Kč Dlouhé vycházky 45 Kč Tajemná noční vycházka 65 Kč, děti 45 Kč 14. 5. 2011 ve 22.30 Tajemná noční procházka s překvapením Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. (Vstupné dospělí 65,– Kč / děti 45,– Kč) 21. 5. 2011 ve 14.00 Poznejte památky Slánska – Dolín Jedinečná příležitost nahlédnout za bránu dolínského kostela sv. Šimona a Judy. Příjemná procházka se zastávkou v kostele sv. Václava v Ovčárech. (Vstupné 45 Kč) Kostel sv. Václava v Ovčárech Otevřeno od 14. 5. 2011 do 24.9.2011, každou sobotu od 13 do 16 hodin.

Velká hůlkovací soutěž pro každého aneb Droga jménem nordic walking Infocentrum Slaný pořádá 28. května 2011 pěší výlet na Třebíz a hůlky jsou vítány, ale nejsou samozřejmě podmínkou. Start: 8.30 od IC Slaný Startovné: 65 Kč, děti do 15 let zdrama Trasa je dlouhá 11,5 km, vede ze Slaného přes Studeněves, Tuřany, Libovice, Kvílice na Třebíz. Doprava zpět do Slaného: • autobusem z Třebíze ČSAD – cena 19 Kč (Třebíz, rozc. 16.53) • vlakem z Klobuk – cena 22 Kč (Klobuky 15.06, 17.06 a 17:42) Jízdné si hradí účastník sám! Sponzor tohoto pochodu je Hotel Pod Sluncem Třebíz.

10 |

S

polu s panem Slánkou, patronem a zároveň maskotem Klubu NW Slaný (vznikl při slánském Infocentru) a Občanským sdružením Klub Matylda jsme připravili pro příznivce severské chůze „motivační hůlkování“, které spočívá v tom, sesbírat v průběhu trvání této akce co nejvíce samolepek a vyplnit všechna prázdná kolečka v průkazce, kterou si můžete vyzvednout zdarma v Infocentru Slaný nebo po předchozí domluvě při akcích NW klubu Slaný. PRAVIDLA SOUTĚŽE 1) Malou samolepku můžete získat při každé naší půldenní akci (jsou ve čtvrtek nebo v neděli) – informace najdete na stránkách www. klub-nw-slany.webnode.cz nebo www.infoslany.cz , www.aniwani.webnode.cz 2) Velkou samolepku (v hodnotě čtyř malých) získáte účastí na naší celodenní akci 3) Průkazka je nepřenosná 4) Změna programu vyhrazena

Slibujeme: pohyb na čerstvém vzduchu, zdraví prospěšný pohyb, zábavu, poznání … A to nejlepší na konec :-) Ten, kdo odevzdá kompletně okolečkovanou knížečku pana Slánky ve slánském Infocentru, získá pěkný dárek. Všechny odevzdané pak hodíme do jednoho velkého pytle, z kterého jedenkrát do roka vybereme tři a výhercům předáme věcné dary, které nám šlechetný sponzor daroval (VSH, Elektro Hrdlička, Hynexport). Začínáme už 1. května 2011.

Nedělní vycházky Klubu nordic walking Slanýv květnu 2011 8. a 22. května v 15 hodin Sraz před recepcí Zimního stadionu ve Slaném http://klub-nw-slany.webnode.cz www.meuslany.cz


PROGRAM

Kino květen 2011 1. neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin FIGHTER Americký film s titulky je sportovní drama o neuvěřitelném vzestupu ke slávě, podle skutečného příběhu z boxerského ringu. Režie: David O. Russel Přístupno 2.–4. pondělí–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin HON NA ČARODĚJNICE Americký dobrodružný fantasy film s titulky. Napínavý příběh ze 14. století o procesech s čarodějnicemi. V hlavní roli Nicolas Cage. Režie: Dominic Sena Přístupno 5.–8. čtvrtek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin VŠEMOCNÝ Premiéra amerického thrilleru s titulky. Život obyčejného spisovatele, a jaký zvrat nastane, když spolkne pilulku, mozek začne pracovat na 100% a stane se z něj … VŠEMOCNÝ. Režie: Neil Burger Přístupno 9.–12. pondělí–čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA Premiéra amerického dobrodružného fantasy filmu v českém znění. Překrásný koráb unáší hlavní hrdiny příběhu vstříc novým dobrodružstvím. Režie: Michael Apted Přístupno

19.–20. čtvrtek–pátek hrajeme pouze v 19.30 hodin SPRÁVCI OSUDU Premiéra amerického romantického sci-fi filmu s titulky. Vztah mezi ctižádostivým politikem a balerínou je ovlivněn tajemnými silami osudu. V hlavních rolích Matt Damon a Emily Blunt. Režie: George Nolfi Přístupno 21.–23. sobota–pondělí hrajeme pouze v 19.30 hodin AMERIČAN Napínavý americký thriller s titulky. George Clooney jako nájemný vrah na své poslední štaci. Natočeno podle slavného románu Martina Boothe. Režie: Anton Corbijn Přístupno 24.–26. úterý–čtvrtek hrajeme pouze v 17 hodin AUTOPOHÁDKY Premiéra českého povídkového animovaného filmu. Uvidíte čtyři příběhy: O princezně, která se nesmála – Účetní a víla – Příběh o rybáři, jeho ženě a zlaté rybce – Pan Vincent. Režie: B. Pojar, M. Žabka, F. Váša a L. Pixa Přístupno

13.–15. pátek–neděle NEPROMÍTÁ SE

27.–29. pátek–neděle hrajeme pouze v 19.30 hodin ZDROJOVÝ KÓD Premiéra akčního thrilleru USA a Francie s titulky. Hlavní hrdina se pomocí počítačového programu dostane do těla jiného člověka. V hlavní roli Jake Gyllenhaal. Režie : Duncan Jones Přístupno

16.–18. pondělí–středa hrajeme pouze v 19.30 hodin DILEMA Premiéra americké komedie s titulky. Příběh o přátelství, pravdě a důvěře. Má kamarád říct svému nejlepšímu příteli, že je mu manželka nevěrná …? Režie: Ron Howard Přístupno

30.–31. pondělí–úterý hrajeme pouze v 19.30 hodin VŘÍSKOT 4 Premiéra amerického hororu s titulky. Hlavní hrdina se vrací do rodného městečka, ve kterém před deseti lety začal příběh maskovaného vraha. Objeví se i tentokráte …? Režie : Wes Craven Přístupno

Od 1. června do 31. srpna 2011 hrajeme pouze v letním kině. Sledujte prosím propagaci na stránce letního kina. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne v daném měsíci. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne! Pokladna městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin včetně sobot a nedělí.

Městské divadlo květen 2011 Čtvrtek 5. května 2011 v 19.30 DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE Bravurní komedie Stefana Vögela o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého humoru. Hrají: J. Vlasák, P. Štěpánek, J. Smutná a L. Jurek. Divadlo ABC Praha. Divadelní předplatné Neděle 8. května 2011 v 15.00 O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE A DRAČÍM MLÁDĚTI Pohádka pro nejmenší diváky o princezně a malém dráčkovi. Hraje: Liduščino divadlo Praha Volný prodej Středa 11. května 2011 v 10, 13 a 15.00 POHÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI Pohádka o hubaté švadlence Kačence, Kubovi a poťouchlém Raráškovi Vás provede celým rokem. Hraje: Divadlo Ludvík Praha Dětské předplatné. www.meuslany.cz

Úterý 17. května 2011 v 19.30 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ Repríza cenami ověnčené divadelní hry Williama Shakespeara v nastudování divadelního souboru Slánská scéna, o. s., pod režijním vedením Miroslava Večerky. Hrají: M. Zápotocký, M. Chrapová, Fany, T. Vott, Vl. Fantová, L. Dobner, M. Jakeš, Vl. Maliňák, M. Musch, K. Vidimský, J. Řeháková a spousta dalších. Volný prodej Čtvrtek 26. května 2011 v 19.30 PRACHY!!! Náhradní termín za zrušené představení. Obrovský balík peněz může člověku naprosto rozvrátit život. Poněkud netypická oslava narozenin v komedii z typicky anglického prostředí. Brilantní divadelní fraška Raye Cooneyho se s obrovským úspěchem hrála po celém světě. Hrají: V. Hybnerová, J. Polášek, N. Boudová, P. Kikinčuk a další. Divadlo Palace Praha Divadelní předplatné

Foto: J. Jaroch

M. Zápotocký (Oberon) a T. Vott (Puk) ve hře W. Shakespeara Sen noci svatojánské

| 11


PRANOSTIK A, VAŘENÍ, KŘÍŽOVK A

Pranostika na květen Lidová pranostika na měsíc duben (podle Jiřího Beneše z roku 1919). Měsíc květen jest znám „ledovými muži“. V těchto dnech dostavují se pravidelně obávaná poklesnutí v teplotě vzduchu, jež v mnohých letech způsobuje v polích i sadech veliké škody mrazy, jinovatkami a sněhem. U nás dostavují se tyto dny pravidelně 11.,12. a 13. 5. každého roku v den Pankráce, Serváce a Bonifáce.

Chřestová frittata Znamení měsíce května je chřest. Ať už máte raději zelený nebo bílý chřest, pro tyto recepty lze kombinovat oba druhy.

Studený máj, v stodole ráj. Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček. Před Servácem (13. 5.) není léta, po Serváci s mrazy veta. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí. Na Urbanův den (25. 5.), pospěš síti len. Když máj vláhy nedá, červen se předá. Kdo stříhá ovce před Servácem (13. 5.), tomu je vlna milejší než ovce. Jestliže v máji neprší, tedy to červen přeruší. Když se ozve v máji hrom, chyt´ kámen nebo strom (a třes jím, abys byl silný). Chladný máj, bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi. Prší-li a blýská, sedlák sobě výská. V máji hřímoty (bouřky) nedělají trampoty.

v Slánském obzoru (roč. 59 za rok 1941, strana 27) zapsal: „1. května pršelo celý den při velkém chladnu. 3. května ráno padal sníh. Rána studená. 9. května 4° C, pak déšt´, zamračeno, teprve 16. května nastalo teplejší počasí, které bylo přerušeno 20. 5. deštěm a 28.5. bouřkou, po níž opět pršelo. 29. 5 .doI.H. stavil se silný vítr.“

A jak bylo v Slaném v květnu v roce 1941, tedy před šedesáti lety? Kronikář V. Slunečko

Chřest si nejprve uvaříme. Dolní část chřestových stonků odlomíme a spodní třetinu očistíme škrabkou. Bílý chřest oloupeme po celé jeho délce. Do hrnce s vodou přidáme plátek másla, kolečko citrónu, špetku soli a špetku cukru. Vaříme jen několik minut tak, aby chřest zůstal křupavý. To bude záviset na síle stonků, ale bude nám rozhodně stačit deset minut. Frittata je jistý druh italské omelety, pro kterou je typické smíchání zeleniny, kousků masa nebo třeba i těstovin s vejci ještě za studena. Jedná se vlastně o jakousi variantu české „selské“ omelety. Na jednu menší omeletu potřebujeme: 3 vejce, 6 stonků chřestu, 3 lžíce mléka, plátek uzeného lososa, špetku soli. Pánev dobře vytřeme olivovým olejem, vlijeme na ni směs vajec rozšlehaných s mlékem, přidáme chřest a na velmi mírném plameni pečeme pouze z jedné strany. Kousky uzeného lososa můžeme přidat k chřestu přímo do omelety nebo růžičkou z lososa omeletu nakonec pouze ozdobit. Omeletu můžeme lehce posypat parmazánem. Autorka receptů: Pavlína Vosyková

Tajenka: Darovanému psu blechy nehledej.

Další recepty na www.mlsnakocka.blog.cz

12 |

www.meuslany.cz


POZVÁNK A

jprlt Îkj j jprlt lnwj U ȗ jkrj jprl

u~|}{j w ox}x

U ȗ jkrj jprl srÑ xm ėėĞ Ğĕĕ Õ tx~ urur s|vn y{x | rmn uw Ë | Îkj x~Ö t}n{ v ½nÖ lx yx}ºnk~sn}nÕ ù urvj}r jln ù mrx ù nw}{ uw jv t w ù xuj unqt |ur}rw ù {xmux~Ñnw ęun} {~tj n{ n xvkr j yº yuj}nt yx~ n Ėĕ ĕĕĕ Õ ln wj Õ|txmjßj~}xÕl Õ ȗ wj l jt w Ä { xm Utx ~ kn wj νnw Õ

xvkrwx jw |yx}ºnkj j nvr|n ė vxmnu~ jkrj jprlØ ĚÖĚàĚÖĞ uăĖĕĕ tv j ĖėĝàĖĘĞ pătv

½ j~}x{r x jwÎ y{xmnsln x Ë U ȗØ ȗ~}x xmkjk|t xm jÀjwtx~ ėĖĜăĖÖ Ėěĕ ĕĕ {jqj ě nuÕØ ėėę ĘĖě Ęęę xkruØ ěĕė ěėě Ĝěĕ n{ rln xkruØ ěĕĘ ĝĝĝ ĘĖĖ xwß|}xy xm}jqØ ěĕě ěĕĞ ĘĚĘ Õj~}xyxmkjkjÕl

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na duben Městská hvězdárna je pro veřejnost v květnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek od 21 do 23 hodin. Pozorování dalekohledy začínají v 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. ZAVŘENO 13. 5., 19. 5.–20. 5. a 27. 5. –31. 5. Tip na pozorování: 3.– 6. a 24.– 26. května HVĚZDOKUPY A MLHOVINY – za mimořádně čisté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru 6.–17. května MĚSÍC NA VEČERNÍ OBLOZE – období s nejlepšími pozorovacími podmínkami bude kolem první čtvrti, která nastává 10. 5. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 17. 5.), vynikne plastičnost měsíčního povrchu. SATURN – stále vévodí noční obloze a je viditelný téměř po celo noc

Znáte historii slánské hvězdárny? V květnu roku 1963 byla slavnostně otevřena Lidová hvězdárna ve Slaném. Vlastní myšlenka stavby hvězdárny se zrodila v polovině padesátých let minulého století, kdy ve Slaném pracoval relativně početný astronomický kroužek, který dlouhá léta vedl pan Pavel Čada. Kroužek pořádal besedy u dalekohledu, přednášky ve Slaném a okolí, spolupracoval s Domem osvěty a se Společností pro šíření politických a vědeckých znalostí. V inventáři bylo několik malých přenosných dalekohledů, které se převážně používaly při osvětové činnosti v okolních vesnicích. Jako domovskou pozorovatelnu využívali Slánští školu na Hájích, kde měli na střešní nástavbě upraven vikýř, z kterého prováděli pozorování pomocí 12 cm zrcadlového dalekohledu. Časem se staly tyto prostory pro astronomická pozorování nevhodné a kroužek začal usilovat o vybudování vlastní hvězdárny. Pochopení tehdy našel jak u pracovníků národního výboru a nutně i stranických zástupců, ale i u místních občanů. Jako nejvýhodnější poloha pro stavbu bylo vybráno místo vzdálené jen několik stovek metrů od původní pozorovatelny. Pomalu se začal rýsovat vzhled budoucí hvězdárny – kopule o průměru 5,8 m, klubovna, přednáškový sál, temná komora, kancelář a knihovna. Hvězdárna se postupně stala jednou z dominant města a právem na ni byli Slánští pyšni. V kopuli byl umístněn Zeissův refraktor o průměru objektivu 110 mm s ohniskovou vzdáleností 2040 mm a paralaktickou montáží. Kroužek zakoupil tento dalekohled

14 |

za velmi výhodných podmínek z pozůstalosti člena ČAS Dr. Josefa Lachouta. Spolu s dalekohledem koupil kroužek i fotografickou komoru a astronomické hodiny. Hvězdárna dlouhá léta vyvíjela svou popularizační činnost ve spolupráci s odbornými pracovníky na pražské lidové hvězdárně, což se projevilo vzestupem odborné činnosti astronomického kroužku. Kromě běžných besed a pozorování dalekohledem se hvězdárna zapojila i do odborných celostátních pozorování. Hlavním tématem pozorování se stalo systematické zakreslování sluneční fotosféry. Hvězdárna se zabývala ještě dalšími pozorovacími úkoly, a to především pozorováním zákrytů hvězd Měsícem, pozorováním meteorů a pozorováním proměnných hvězd. Aktivitu hvězdárny zajišťovalo v sedmdesátých letech 120 aktivních spolupracovníků. Po úspěšných sedmdesátých letech přišla stagnace let osmdesátých a postupný úpadek na počátku let devadesátých. Hvězdárna začala ztrácet svoji výjimečnost jako odborné pracoviště a zároveň se začala vytrácet i podpora všech zájmových skupin, které se většinovou měrou podílely na jejím provozu. Hlavní příčinou sestupné tendence byl fakt, že nebyla věnována dostatečná pozornost práci s mládeží. Tato skutečnost vedla až k tomu, že se počátkem devadesátých let nenašel nikdo, kdo by hvězdárnu dále provozoval a situace byla natolik žalostná, že se zřizovatel snažil najít nějaký alternativní způsob využití jejích prostor. Nabídku přijala rocková kapela se záměrem využívat prostory hvězdárny ke zkoušení svých nahrávek. Interiér hvězdárny a zbylý inventář dostal časem patřičně zabrat a chátrající hvězdárna se stala terčem nájezdů zlodějů, kteří se ji pokoušeli po kouscích prodat v nedaleké sběrně surovin. Někteří pro-

telefon: 312 525 730, www.hvezdarna-slany.cz

Filmový večer ve středu 11. května v 19 hodin

DO BLÍZKÉHO A VZDÁLENÉHO VESMÍRU Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky o sluneční soustavě. Provede posluchače i miliardy světelných let vzdáleným vesmírem a dozví se o jeho vzniku. nikli až do budovy, kde došlo k devastaci interiéru a přístrojového vybavení. Tehdy stála hvězdárna jen nepatrný krůček od svého zániku. Zdálo se, že naděje na znovuotevření hvězdárny je beznadějně ztracena. Naštěstí se našlo několik nadšenců, kteří měli zájem na tom, aby hvězdárna opět vzkvétala a stala se astronomickým centrem celém regionu. Najít podporu pro tento složitý a dlouhodobý úkol však nebylo jednoduché. Bylo nezbytné přesvědčit provozovatele, že tento smělý záměr povede ke znovuoživení kulturně vzdělávacího zařízení a že hvězdárna opět zaujme pozici uznávané instituce. Během let 1994–1996 prošla hvězdárna kompletní rekonstrukcí a 1. září 1996 byla slavnostně otevřena pro veřejnost. Největší podíl na znovuotevření hvězdárny má město Slaný, které celou rekonstrukci finančně podporovalo a nadále zajišťuje její provoz. Už první rok fungování hvězdárny ukázal, že zájem veřejnosti je vysoký. Za dvanáct měsíců prošly hvězdárnou bezmála dvě tisícovky návštěvníků. Trend návštěvnosti nabral v následujících letech vzestupnou tendenci a postupně se i zlepšoval repertoár nabízených služeb. Byla zavedena pevná otevírací doba, obnovil se obvyklý cyklus pravidelných přednášek a filmových večerů a začaly pracovat dva ročníky astronomického kurzu. Od otevření v roce 1996 do konce května 2003 navštívilo hvězdárnu téměř 12 000 lidí. V roce 2000 byl zakoupen nový dalekohled, který splňuje požadavky na vlastní vědecký program hvězdárny. (zdoj: webové stránky hvězdárny)

www.meuslany.cz


HISTORIE

Svatojánské ozvěny na Slánsku Jedno parné odpoledne vyzváněl v kanceláři telefon, na druhé straně posluchač papežské univerzity Gregoriana v Římě, Miroslav Herold. V Římě pátral po stopách sv. Jana Nepomuckého, před ním ležel článek Svatojánská pouť, který popisoval svatojánské památky na Slánsku, a měl řadu dotazů. Nepatrně mě ten římský telefonát zaskočil a přiznám se, že jsem jej považoval za vtip. A to jsem netušil, že několik let na to se budu dívat v televizi na pozoruhodný dokument o svatojánských památkách, u jehož zrodu stál právě jezuita Miroslav Herold, a jak při sledování filmu budu mít výčitky svědomí, že jsem ten římský telefonát tehdy tak trochu „odbyl“. A abych si to alespoň maličko „vyžehlil“, zastavíme se ve svatojánském květnovém měsíci u svatojánských památek na Slánsku. Vladimír Přibyl Když se rozhlédneme po Slánsku a budeme hledat místo, kde se rozhořela úcta k tomuto světci nejdříve, naše kroky povedou do martinického Smečna, kde děkan Jan František Mayerhoffer († 1700) založil svatojánský oltář v tamním kostele a daroval a ozdobil jej sochou světce. Šlo tehdy o nejsilnější ohnisko svatojánské úcty na Slánsku, odkud řada smečenských kaplanů – Václav Ignác Šlechta, Augustin Passer, Jan Jiří Kikovský, Martin Josef Vatter, Adam Ignác Hlava – po odchodu ze smečenské fary propagovala na dalších místech úctu právě k tomuto světci, a to jak literárně, tak jako objednavatelé výtvarných děl. To vše se dělo dokonce řadu let před svatořečením Jana Nepomuckého v roce 1729. Svatojánské památky ve Slaném však nepatří do zmíněné nejstarší skupiny. Jak se zdá, město Slaný bylo, a to snad i s ohledem na svou luteránskou minulost, přece jen více stranou tohoto dění. Navíc ani řádové prostředí slánských piaristů a františkánů nevystupovalo ve vztahu k tomuto světci, který svým způsobem reprezentoval zejména diecézní klér, s nějakou velkou horlivostí. Z velkého počtu svatojánských památek na Slánsku připomeňme alespoň ty nejdůležitější. Nejstarší svatojánská socha, pokud víme, se nacházela v Kobylníkách; byla vztyčena v roce 1706. Minulý čas je na místě, neboť ač se nestala obětí pogromu na svatojánské památky po roce 1918, ani nebyla stržena po roce 1948, byla po roce 1989 odcizena. Zajímavé bylo, že na soklu této nevelké skulptury byl reliéf Panny Marie Pomocné. Bylo to proto, že sv. Jan Nepomucký nebyl v té době ještě ani blahoslaven. Snad nejpozoruhodnější svatojánskou památkou raného baroku na Slánsku je však kaple v Hospozínku z roku 1711, i na jejím průčelí tehdy osadili sochu Panny Marie, aby ještě nekanonizovaného sv. Jana „vzala pod svou ochranu“. Nejstarší vyobrazení mučedníka zpovědního tajemství v regionu pak nalezneme ve Zlonicích, kde se zachoval mešní kalich, na jehož kupě je zasazena smaltová destička s červenou malbou Jana Nepomuckého; dále jsou na tomto kalichu vyobrazeni čeští patroni (sv. Zikmund, sv. Vít, sv. Vojtěch, sv. Václava a sv. Ludmila). Tato mimořádně vzácná památka vznikla patrně již před rokem 1680. Z roku 1698 powww.meuslany.cz

velkého barokního slohu na Slánsku, autor zde spolupracoval s pomocníky. Stál však u základního rozvržení a jeho rukopis se projevil na důležitých partiích – třeba hlava světce. Toto pojetí nalezneme i na jiných oltářních plátnech v kostele (třeba hlava sv. Václava). Autora kolekce slánských obrazů neznáme. Uvažovalo se o tom, že oltáře pocházejí z nějakého kostela v Praze zrušeného v rámci josefínských reforem, ale přímé důkazy pro to nejsou. Podoba oltářů i jejich rozměry spíše napovídají, že byly určeny přímo do Slaného. Co však víme, je, že malíř znal dílo proslulého umělce konce českého baroku F. X. Palka, napovídá o tom rytina grafika Balzera, jež odpovídá slánskému obrazu a na níž je poznamenáno, že se v originále jedná o dílo Palkovo. Malířský originál však zatím nebyl nalezen. Na výstavě v Praze v roce 2009, která byla věnována právě Janu Nepomuckému, byl sice vystaven Palkův obraz světce, podobný zmíněnému grafickému listu, nicméně slánské plátno ctí grafiku důsledněji. Takže máme před sebou svým způsobem dobovou kopii Palkova originálu, proto je také slánský obraz významný. Svatý Jan Nepomucký byl a je světcem, který náboženské cítění u nás stále rozděluje, nemůže tomu být ani jinak. Pro mnohé zůstal světcem doby „temna“. Pro českou krajinu má však význam jedinečný. S jeho sochami a kaplemi, které naši zem opticky sakralizují a dávají jí kulturní rozměr, se setkáváme všude. A to je podle mého soudu důležité právě dnes, kdy je krajina často decimována zcela nevhodnou zástavbou a kdy si opět začínáme hledat cesty ke svým kořenům.

Nejstarší vyobrazení sv. Jana Nepomuckého na kalichu ze Zlonic, před rokem 1680 chází oválný svatojánský obraz, který dříve zdobil oltář v kostele sv. Petra a Pavla v Hořešovicích. Pokud jde o výtvarnou kvalitu, mezi nejvýznamnější výtvarná díla na Slánsku patří socha sv. Jana Nepomuckého z kostela ve Smečně od Františka Ignáce Platzera (kolem roku 1750, v současné době se restauruje), raně barokní obraz světce (kol. r. 1680) z téhož kostela (malba ilustruje ve zkratce svatojánskou legendu od Bohuslava Balbína) a svatojánský obraz neznámého vídeňského malíře dříve umístěný na oltáři kostela ve Zlonicích (1744). V neposlední řadě je to i plátno se sv. Janem Nepomuckým z kostela sv. Gotharda ve Slaném (kolem r. 1780). Gotický interiér kostela sv. Gotharda pojal v závěru 18. století celou kolekci pozdně barokních oltářů; jeden z nich je zasvěcen právě sv. Janu Nepomuckému. Na obraze vidíme sv. Jana, jenž vkleče medituje před Ukřižovaným, nad ním se vznášejí dva andělé a světlo proudí do místnosti půlkruhovým oknem. Plátno, které je významné z pohledu výtvarného i obsahového, vzniklo ruku v ruce s celkovou pozdně barokní úpravou chrámu, která byla dokončena v roce 1782. Po formální stránce je jakýmsi závěrečným akordem

Oltářní obraz sv. Jana Nepomuckého ze slánského kostela sv. Gotharda, kolem roku 1780 (snímek Pavel Vychodil)

| 15


SPORT

Děvčata z fitstudia Profi opět zazářila na aerobikovém nebi V sobotu 2. dubna proběhla v Pardubicích soutěž Wellness týmů, kterou organizuje mezinárodní federace FISAF a Český svaz aerobiku. Podobné soutěže jsme se zúčastnili poprvé a hned velice úspěšně. Prozatím jsme se zúčastňovali různých regionálních soutěží, kde jsme sbírali a dosud sbíráme závodní zkušenosti. Chtěli jsme si vyzkoušet vyšší stupeň závodění a hned napoprvé to vyšlo skvěle. Absolutně jsme netušili, jaká je naše konkurence a jak dopadneme. Ale říkala jsem si, že pokud to nezkusíme, nebudeme vědět, jak na tom jsme. Soutěž byla rozdělena do dvou částí, v první všechny týmy odcvičily svoje sestavy a ve druhé plnily dovednostní disciplíny. V první části, která byla pro nás nejdůležitější na prověření našich schopností, jsme byli velice úspěšní. Fitness aerobik tým holčiček 8–10 let ve složení – Barunka Benešová, Lucinka Doležalová, Anetka Holubovská, Danča Alscherová, Maruška Melenová, Maruška Dalíková, Zuzanka Jeřábková A Jesika Holasová, vybojoval skvělé 3. místo!! Step aerobik tým děvčat 11–13 let ve složení – Kamila Marková, Sára Jandová, Eliška Laštůvková, Julie Wohanková, Klára Sochorová, Veronika Šmejkalová, Adéla Kaiserová a Monika Liebezeitová, vybojoval úžasné 2. místo! Do soutěže jsme nešli s velkými očekáváními, o to je pro nás cennější, že jsme porazili

i renomované, známé a zkušené sportovní kluby z Prahy a jiných krajů republiky. V přídavných disciplínách - švihadle a jízdě na koberečku už děvčata tak dobrá nebyla, ale pro nás jsou nejdůležitější cvičební disciplíny, protože na dalších závodech už jde jen o cvičení. Odpoledne ještě proběhl další závod, kterého se zúčastnily už jen mladší holčičky. Tam

už šlo jen a jen o cvičení, takže holčičky vybojovaly skvělou bronzovou medaili! Tím celodenní maraton soutěží skončil a já bych opět chtěla poděkovat rodičům za jejich trpělivost, se kterou čekají celý den na závodní ploše s dětmi, a fandí jim a podporují je. Také musím ocenit bojovnost dětí, se kterou šly do soutěže, a také děkuji naší skvělé trenérce Andree Kinzlové, která s dětmi udělala kus dobré práce. Velice si cením souhry rodičů, trenérů a dětí. Doufejme, že tato medaile nebude jediná a že navážeme dalšími úspěchy. D. Urbářová

Úspěšný tým malých i velkých děvčat. (Foto: Archiv fitstudia Profi)

Kvílice po roce hostili orientační běžce Závody v orientačním běhu opět našly zázemí v Kvílicích u Slaného. Jednalo o Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti a závody žebříčku, v závodech ve sprintu a na krátké trati. Závodníci běhali v prostoru lesa Kejkol a Horka mezi Lotouší, Kvílicemi a Jedomělicemi. Díky nádhernému počasí a velké oblíbenosti místních běžeckých terénů přijelo závodit hned několik set běžců v každém závodě. O organizaci se postarali členové slánského klubu orientačního běhu a o podporu se postaraly město Slaný a společnosti Linet a Toi-Toi. Velké poděkování patří také Základní škole v Kvílicích, která poskytla zázemí organizátorům a závodníkům, a všem obyvatelům Kvílic za trpělivost se zvýšeným provozem v průběhu dne. Tomáš Kolář

16 |

www.meuslany.cz


INFORMACE

Senioři komunikují – popáté Po roční pauze správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových vybrala k realizaci tohoto projektu v roce 2011 opět školící středisko ZŠ Rabasova 821, Slaný. Projekt „Senioři komunikují 5“ je určen pro všechny seniory v důchodovém věku, kteří dosud neměli dostatek příležitostí seznámit se blíže s používáním moderních komunikačních prostředků, alespoň v základních funkcích se je naučit ovládat a jsou úplnými začátečníky. Cílem projektu je seznámení seniorů se základní obsluhou PC a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty, psaním textu a s používáním platebních karet. Termín uskutečnění kurzu 30. 5.–3. 6. 2011 v odpoledních hodinách. Rozpočet týdenního kurzu 13 hodin, z toho 12 hodin práce s PC a internetem, 1hodina používání platební karty. Délka jedné vyučovací hodiny je 60 minut.

Místo konání kurzu Učebny informatiky ZŠ Rabasova 821, Slaný. Zájemci mohou kontaktovat školící středisko ZŠ Rabasova 821 na tel. čísle 312 510 020 nebo e-mail reditel@3zsslany.cz Kurz je pro účastníky zcela zdarma a je hrazen Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových. Ing. Vladislav Korf – ZŠ Rabasova 821, Slaný

Prázdniny 2011 v mateřském centru rybička I pro tento rok jsme připravili na letní prázdniny následující nabídku služby. Celodenní pobyt Vašich dětí v Mateřském centru Rybička. Jedná se o výpomoc pro rodiče v době, kdy jsou uzavřeny mateřské školy a nemáte hlídání pro děti. Chceme zpříjemnit prázdniny Vám i Vašim dětem. Pobyt je určen dětem ve věku od 3 do 6 let (případně starší sourozence). Děti, které v červnu 2011 nedovrší věku tří let, budeme přijímat pouze po osobní domluvě a za příplatek. Každý týden je tematicky zaměřen.

11. 7.–15. 7. 2011 týden na téma: AŤ ŽIJÍ RÝTÍŘI

režim, svačiny, oběd, ovoce, výtvarný materiál, výlet).

18. 7.–22. 7. 2011 týden na téma: UČEDNÍK KOUZELNÍKA ČÁRYFUKA

Více informací získáte při osobní návštěvě v MC Rybička, Tomanova 1671, Slaný.

25. 7.–29. 7. 2011 týden na téma: INDIÁNSKÉ LÉTO

Při Vašem zájmu je nutné podat hlášky do 10. června 2011 a zaplatit rezervační zálohu 1 000 Kč.

Cena za celotýdenní pobyt v Mateřském centru Rybička v době od 8 do 15.30 hodin je 1 500 Kč. U dětí mladších tří let věku je cena 1 800 Kč (cena zahrnuje: odborný dohled, pitný www.meuslany.cz

KONTAKT e-mail: jana.nemethova@dumrodin.cz telefon: 777 558 053 nebo 777 558 006

| 17


Poskytnuté slevy se nesčítají.

V RESTAURACI ATRIUM OCHUTNEJTE : Těšíme se na Vaši návštěvu.

Po předložení tohoto kuponu Vám bude poskytnuta 10% sleva pro 2os. na měsíční nabídku ,,Chřest ve spojení s masem“

10% SLEVA

INZERCE

KVĚTEN 2011

CHŘEST VE SPOJENÍ S MASEM A RYBAMI ORUČUJEME: enky ZVLÁŠTĚ DOP a vepřové pan vé o k č ví s zí vě o zh čkou é medailonky pepřovou omá , ry o b m ra 200g Grilovan b i pečeným podávané se za máslovým chřestem a 0 hodin . oty vždy od 18:0 b so o d a tk vr čt u od otickou vinárn Navštivte naši g více info www.hhd.cz e-mail: hotel@hhd.cz Masarykovo nám. 110, 274 01 Slaný tel: 312 527 110, 120, 130

radnice_5_11.indd 1

22.4.2011 7:38:27

Český svaz chovatelů ZO Slaný vás zve na tradiční výstavu

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, AKVARIJNÍCH RYB A EXOTICKÉHO PTACTVA Výstava je rozšířena o speciální výstavu Teddy králíků a Morče „mazlík“ mladého chovate Bohatý doprovodný program: ukázka výcviku psů ČKS Slaný • občerstvení stánek fY Mountfield • tombola • živá hudba

Výstava je otevřena v prostorách Modelářského střediska v sobotu 14. 5. 2011 8–17 hodin (morčata 10–16 hodin) v neděli 15. 5. 2011 8–12 hodin vstupné 30 Kč, katalog 30 Kč, děti vstup zdarma

Navštivte webové stránky vašeho města

www.meuslany.cz Na webových stránkách Královského města Slaného najdete řadu důležitých informací a rad. Jak vyřídit různé agendy, kontakty, informace a aktuality, pozvánky, novinky z kulturního dění, využití volného času a mnoho dalších. Na slánském webu také můžete zhlédnout Slánský videomagazín nebo aktuální a starší vydání Slánské radnice.

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz • Telefon: 312 511 271 • Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

www.meuslany.cz

| 19Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.