Page 1

informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný

Slánská radnice zdarma | číslo 9 | ročník XII | říjen 2009

Vážení spoluobané, milí Slaáci, ped deseti lety si dva uitelé ze slánského gymnázia vymysleli zdánliv bláznivý nápad – že se štafetov pobží do spáteleného msta Pegnitz. A co se zdálo nemyslitelné, vždy je to tém ti sta kilometr, realizovalo se. Letos se na tuto „tradici“ navázalo. Rozdíl bylo nkolik. Z Pegnitz se stalo msto partnerské. Z dtí vyrostli dosplí lidé. A na hranicích už nejsou hranice. Proto byla tato akce pojmenována „Bh bez hranic“. Mám rád podobné nápady. A zptn dkuji obma uitelm (Vladimír Kulich a Pavel Novák), že zstali duchem mladí a pekonali všechny byrokratické pekážky pi organizaci. K nim se pidalo mnoho zástupc pedagogického sboru, nejen z gymnázia. Prvních dvacet tyi kilometr bželi i žáci a uitelé ze Základní školy v Rabasov ulici. Ze zaátku to byla ohromná legrace. Pak pišla krize. První puchýe, namožené svaly, žaludení kee, únava z nedostatku spánku… Ukázala se síla vle. Jak jsem pi setkání se starostkou Euroregionu v Markredwitz poznamenal: „Neznám lepší životní zážitek, než si moct zabhat mezi plnocí a tvrtou hodinou ranní“. Doprovodná vozidla a sbrný autobus se postupn zmnila v pehlídku propocených dres, ponožek a bot. Bylo neuvitelné, že se štafeta ani na okamžik nezadrhla. Organizaní schéma, které jsme dostali, a ze kterého vyplývalo nasazení jednotlivých bžc, pipomínalo spíše válené kódovací tabulky, než jakýsi pehled. K ránu jsme mli zpoždní oproti pedpokladm tém dv hodiny. Pak zaalo svítat a se svtlem se zmnila nálada. Bžci zrychlili, a když se k nám pipojila asi dvacítka pegnitzkých student s tlocvikái, „kódovací tabulky“ pestaly platit. Zaalo ohromné hecování. A místo jednotlivých bžc a pravidelného stídání po 1500 metrech, bžely skupinky kamarád a asto se nechaly vystídat až po teba tynásobné vzdálenosti. Byl mezi studenty i kluk, který takto ubhl maratón. Do Pegnitz jsme dobíhali všichni pohromad, tém sto lidí a na minutu pesn. Dvacet tyi hodin po vybhnutí od našeho gymnázia. Nad hlavami slánské vlajky. Chodci se zastavovali, idii troubili na pozdrav. Cíle bylo dosaženo. Mnozí studenti i dosplí pekonali sami sebe. Po cest byly situace, kdy proklínali okamžik souhlasu se svou úastí. Stailo si však trochu odpoinout, aby každý, kdo atmosféru bhu „ochutnal“, si piznal – „Pokud se zase nkdy pobží, pjdu do toho znovu“! MJTE SE HEZKY VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK

Radnice opraví obřadní síň R

ozsáhlá rekonstrukce eká v tchto dnech slánskou obadní sí v budov radnice u Velvarské brány. „Je to významná místnost našeho msta, nebo se zde odehrávají nejdležitjší akty ve spoleenském život, nejen svatby a vítání obánk,ale i pijímání významných návštv apod. Proto je poteba její stav uvést do poádku,“ objasnil starosta Ivo Rubík. Do obadní sín dlouhodob do zatéká pes stechu a pes pdní prostory do konstrukce zdobeného stropu, což vyvrcholilo zícením kusu ímsy pod stropem. Sí tedy zhlédli statici a další odborníci a z jejich posudku vyplynulo, že je teba zahájit opravy. Krom standardních oprav zde probhnou pomrn nároné a rozsáhlé restaurátorské práce. Nástnné malby z roku 1872 jsou velmi cenné a jejich ikonograe pipomíná význam msta Slaného. Obadní sí po dobu

FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

rekonstrukce nahradí kaple v Piaristické koleji. Oprava obadní sín bude dokonena do konce letošního roku a msto za ni zaplatí 2 500 000 korun. Rekonstrukce obadní sín se od doby postavení budovy nynjší radnice ješt nepro-KU vádla.

Do školky ve Vítězné se vejde více dětí

M

ísta pro dalších asi padesát dtí by mohla už v píštím roce poskytnout mateská škola ve Vítzné ulici. Radnice totiž plánuje její rozšíení o dv tídy. Kapacita školky se zvtší díky pístavb ke stávající budov školy. „Je to další krok k tomu, abychom poskytli možnost všem slánským rodim, aby mohli své dti do školek umístit, protože dtí se rodí stále hodn

a kapacity školek pestávají stait,“ ekl starosta Ivo Rubík. Zastupitelé odsouhlasili uvolnní nancí na projektovou dokumentaci a pokud všechny práce, jako je píprava projektu i výbrová ízení, dopadnou dobe a rozpoet roku 2010 umožní mstu vylenit na tuto akci peníze, tak by v záí 2010 mly do školky pijít další dti. Pokraování na stran 3

S kalendářem po slánských památkách

M

sto Slaný vydalo na rok 2010 jedinený kalendá, který na leteckých fotograích zobrazuje památkové objekty ve Slaném a jeho místních ástech. Samotný snímek lze jako u minulých kalendá odtrhnout a použít jako pohlednici. V horní ásti listu je pak zobrazen njaký zajímavý detail z objektu na pohlednici. V barevném pruhu na levé stran listu jsou pak detaily další. Kalendá charakterizuje istá graka Mileny Burgrové, která s citem nakombinovala ernobílé a barevné snímky fotografa Pavla Vychodila. „Kalendáe msta Slaného byly vždy krásné, ale tento je skuten výjimený svým zpracováním a troufám si ho nazvat luxusní záležitostí. Málokteré msto se mže pochlubit

FOTO: PETRA KUEROVÁ

Slovo starosty

podobným kalendáem jako je ten náš. Mám z nj opravdu radost,“ spokojen íká starosta Ivo Rubík. Na snímcích kalendáe jsou kostel sv. Šimona a Judy ve Slaném, komplex budov s chrámem sv. Gotharda, kostel sv. Václava v Ovárech u Slaného, komplex budov kláštery Bosých karmelitán s kostelem Nejsvtjší Trojice, kostel sv. Jakuba Vtšího v Lidicích u Otrub a komplex budov s Piaristickou kaplí v popedí. Prvodní texty pipravily Jaroslava Prošková a Daniela Vörösová, peklad do anglického jazyka provedla Lidmila Hrzová. Kalendá, který vás bude provázet celým píštím rokem, je možné zakoupit v Infocentru Slaný za cenu 69 -KU korun.


AKTUALIT Y

Podpora sportu ve Slaném v roce 2009 J

ako místostarosta, v jehož kompetenci je mimo jiné i školství, tlovýchova a tedy i oblast sportu, jsem pivítal, že neinvestiní nanní dotace naší Víceúelové sportovní hale (VSH Slaný), která zásti sloužila jako skrytá dotace na innost nkterých slánských sportovních klub, se zprhlednila. Materiál, kterým slánské zastupitelstvo dne 17. ervna letošního roku tuto zmnu schválilo, se jmenoval Zmna nancování sportoviš na VSH Slaný. Materiál je pístupný veejnosti (i novinám). Proto jsem se domníval, že v diskuzích si nyní aktéi pestanou „plést pojmy s dojmy“. To se však nestalo. Vcná diskuze, které jsem zastáncem, by mla být vedena pouenými diskutujícími. Vzhledem k tomu, že i nkteí lenové našeho zastupitelstva patrn pozapomnli, co vlastn odhlasovali, dovolte mi okomentovat tabulku, obsahující jednotlivé ástky, které v celkové výši 3,375 mil. K msto Slaný ve svém rozpotu vylenilo na pímou podporu sportu. Tabulka obsahuje pouze údaje platné pro rok 2009.

KRÁTCE

Ulice Na Chmelnici čeká na rekonstrukci

Název sport. organizace

příspěvek na činnost

granty

pronájem sportovišť

další platby 100 000

Asociace futsalu Slaný

95 244

9 000

Autoklub v AČR Slaný

89 740

20 000

60 000

115 556

27 000

715 000

HK LEV Slaný Sportovně střelecký klub SK orient.běhu

9 903 25 619

Tělocvičná jednota Sokol

245 536

Sportovní klub SK Slaný

137 145

37 000 85 500

500 000

350 000

celkem

z toho pro děti a mládež

104 244

4 672

269 740

23 737

857 556

88 667

9 903

0

62 619

17 147

245 536

106 983

1 072 645

522 862 10 745

Stolní tenisový klub

49 121

49 121

85. Modelářský klub

20 615

20 615

4 205

Aeroklub Slaný

17 751

17 751

1 402

FBC Barracudas Slaný

50 461

50 461

15 417

Keiko-Ryu Shotokan

45 716

45 716

17 753

Radioklub OK1KSL

16 587

22 587

1 869

SK DDM šachy

18 863

18 863

7 008

RSC Čechie Slaný

50 658

50 658

15 884

LTC Slaný, tenisový oddíl

39 453

39 453

14 482

Judo klub Slaný

22 290

22 290

8 409

Krasobruslařský klub Slaný

86 391

117 891

46 450

Basketbalový klub BC

6 000

31 500

87 351 1 224 000

210 000 216 000

1 485 000

ástka ve výši 60.000,- K obsahuje píspvek na nájem oddílu ploché dráhy, který provozuje vrcholový sport na sportovišti, jehož není z vtší ásti majitelem. ástka 1.425.000,- zahrnující dotaci na pronájem ve VSH pro ti slánské kluby (715 tis., 500 tis. a 210 tis.) platí pro druhou polovinu letošního roku, odhad pro rok 2010 poítá s navýšením o minimáln 900.000,- K. Podpora ploché dráze v ástce 100.000,- K je jednorázová pro rok 2009 (obdobn byly podobné ástky v minulých letech vylenny pro jiné

297 351 450 000

3 375 000

39 710 947 402

sportovní oddíly, nap. HK LEV Slaný, Tlocviná jednota Sokol, tenisový oddíl LTC Slaný). Roní píspvek pro SK Slaný ve výši 350 tisíc K je ástkou, kterou po dobu 5 let splácí msto Slaný koupi fotbalového hišt, kde fotbalisté SK Slaný trénují. ástka je dle smlouvy urena výhradn na podporu mládežnického sportu. Z tabulky je navíc zcela zejmé, že z celkové ástky 3,375 milion K musí být nejmén 947 402,- korun vnováno na podporu dtí ING. PAVEL BARTONÍEK, 1. MÍSTOSTAROSTA a mládeže.

Slaný škrtalo v rozpočtu N FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

D

alší ulicí, kterou eká rozsáhlá rekonstrukce je ulice Na Chmelnici. Tu radnice opraví v rámci budování kanalizace v Kvíci a Kvíku. Realizace stavby kanalizace zaala na pelomu záí a íjna.

epíznivá ekonomická a hospodáská situace se dotkla i msta Slaného, které muselo udlat škrty ve svém rozpotu. Na stran píjm i výdaj byl rozpoet snížený o 10 milión korun. „Co se týká výdaj, zastavili jsme rekonstrukci Krejbichovy ulice, což je investiní akce, která ješt nebyla zahájena a peložili ji na píští rok. Škrtalo se také na stran výdaj jednotlivých odbor mstského úadu, a už se to týká mezd zamstnanc i materiálního vybavení kanceláí,“ ekl starosta Ivo Rubík. Radnice také pozastavila dovybavování

mstských hiš dalšími novými prvky, které bylo v plánu. Piemž všechna dtská hišt, jejichž výstavba i rekonstrukce byla zahájena, jsou dokonena. Msto Slaný se také chystá na pípravu rozpotu na píští rok. „Bez ohledu na to, jak se poslanci dohodnou i nedohodnou na státním rozpotu, msto Slaný bude standardn pokraovat na píprav rozpotu svého s tím, že k projednání a schválení zastupitelm ho radní pedloží už prosinci, aby msto nehospodailo s rozpotovým provizoriem,“ objasnil Rubík.

Dialyzační centrum je zatím ve zkušebním provozu

V

posledních dnech msíce záí probhla kolaudace dialyzaního centra ve slánské nemocnici. Spolenost, která ho bude provozovat si prostory pevzala a zaídila pístroji a vybavením. Bhem íjna v dialyzaním centru probíhá zkušební provoz. Od listopadu pak už centrum zane fungovat naplno.

2|

Nové dialyzaní centrum bude pro pacienty s onemocnním ledvin znamenat obrovské zlepšení kvality jejich života, možná i jeho prodloužení, protože budou mít možnost docházet na dialýzy astji než dosud. Podle slov starosty Rubíka je to nesmírn potebná vc, která zvedne úrove zdravotnictví

ve slánském regionu. Centrum samozejm bude poskytovat své služby i pacientm ze širšího okolí, a už se jedná o Lounsko, Kralupsko, i bližší ásti Prahy. Dialyzaní centrum bude mít 7 lžek normálních a jedno pro infekní pacienty. -KU -

www.meuslany.cz


AKTUALIT Y

Historická konference ve Slaném

Slánský VideoMagazín

V minulém roce se v Královském mst Slaný konal první roník historické konference „Slaný a Slánsko ve 20. století“. Pojmem Slánsko se rozumí nejen území nkdejšího okresu Slaný, který zanikl pi správní reform v roce 1960, ale oblast širšího regionu, spojeného s naším mstem.

Z

aplnit jednou konferencí všechna „bílá místa“ regionální historie však není možné. Práv proto – i na základ pozitivních reakcí úastník i pednášejících – padlo rozhodnutí, že v poádání každoroních konferencí, zabývajících se novodobou historií budeme pokraovat. Pro letošní rok je vybráno téma Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Konference se uskutení v sobotu 7. listopadu 2009 v Mstském centru Grand ve Slaném a na její organizaci se podílí Vlastivdné muzeum ve Slaném a Mstský úad Slaný ve spolupráci s dalšími odborníky na danou problematiku. Na programu budou mimo jiné následující píspvky: Michal Plavec: Rudolf Polanecký, letec eský, rakouskouherský i eskoslovenský Bernard Panuš: Slánští legionái Lubor Kunc: Polní pošty a Slaný 1914–1919

Zdenko Maršálek: K problematice obrany ech ve ticátých letech: První rychlá divize a píprava obrany v prostoru Slánska David Hubený: 1. cyklistický prapor (1933–1939) Tomáš Jakl: Kvtnové povstání v roce 1945 ve Slaném Milan Bárta: Osud vojáka – brig. gen. Rudolf Bulandr Ivo Pejoch: Výroba tank ve Slaném Daniel Povolný: 1. tanková divize ve Slaném v srpnových dnech roku 1968 Václav Verner: Armáda ve Slaném po roce 1945 Konference Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století bude celodenní, podrobný program bude zveejnn v druhé polovin íjna a v listopadové Slánské radnici. Všichni zájemci o historii naší armády, Slaného a slánského regionu jsou srden zváni.

V

msíníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském mst Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Pedstavit innost podnik a rem, ale také pipomenout okamžiky dávno minulé. Magazín mžete zhlédnout nejen na mstských webových stránkách www. meuslany.cz, ale i na obrazovkách umístných na mstském úad a v plavecké hale. DVD s magazínem si mžete zdarma zapjit v podateln mstského úadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji rmu, pozvat obany na vámi poádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: kolackovsky@ meuslany.cz nebo info@husnik-video.cz.

ING. PAVEL BARTONÍEK, 1.MÍSTOSTAROSTA

Do školky ve Vítězné se vejde více dětí Dokonení ze strany 1

FOTO: PAVEL ŠTPÁNEK

Krom pístavby se nebudou v budov dlat žádné další úpravy. Podle šetení hygieny bude i po rozšíení školky vyhovovat stávající kuchyn pedepsaným normám. Ke dvma novým tídám pibude tedy pouze sociální zaízení. Odhadovaná ástka, kterou by msto mlo za tuto pístavbu školky ve Vítzné ulici zaplatit, se pohybuje mezi 11 a 15 miliony. -KU-

• • • • • • • • •

Výjezdní zasedání Rady msta Slaného Koncert pi svíkách Putování za varhanami Varhany znjící Zahájení výstavy tváe moci Rožnní uherského býka Bh do Pegnitz Plochá dráha – extraliga družstev Historie: opravy františkánského kláštera

Z jednání rady města Slaného 2. 9. 2009

R

ada msta zahájila své jednání v Nemocnici Slaný pímo u pístavby pavilonu D. dialyzaního centra. Firma, která stavbu provádí, by ji mla mstu pedat v prbhu záí. Od zaátku íjna už by mla v nových suterénních prostorách fungovat dialyzaní jednotka. První a druhé patro pístavby bude dokoneno do konce íjna. Dalším objektem, který rada msta navštívila, byla sokolovna ve Kvíku, kde do konce íjna budou provádny rekonstrukce topení, elektroinstalace, stechy, ásten fasády a sociálního zázemí. Spoleenský objekt by ml mít charakter vesnického typu. Rada msta projednala plnní rozpotu msta za I. pololetí 2009 a navrhuje zastupitelstvu msta vzhledem k vývoji plnní rozpotu za I. pololetí 2009 snížit daové píjmy o 10 000 tis. K souasn se snížením

www.meuslany.cz

celkových výdaj o 10 000 tis. K Rada msta schválila úpravu základního msíního nájemného pro byty s regulovaným nájemným s úinností od 1. 1. 2010. a) pro byty (díve I. a II. kategorie) ve výši: 49,30 K/m2; 46,98 K/m2 b) pro byty se sníženou kvalitou (díve III. a IV. kategorie) ve výši: 41,27 K/m2; 39,00 K/m2 c) pro byty s individuálním nájemným (díve s poskytnutými slevami) ve výši: 44,16 K/m2; 40,90 K/m2 Rada msta schválila uzavení splátkového kalendáe k pohledávkám, vzniklým z titulu neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytu v majetku msta. Rada msta doporuila ke schválení zastupitelstvu msta zavést ve mst Slaném

povinné oznaování ps chovaných ve mst identikaním ipem. Rada msta doporuila zastupitelstvu msta ke schválení úlevu na místním poplatku ze psa v celkové výši 600,- K (rozloženou do dvou let formou slevy z místního poplatku ze psa) pro chovatele ps ve Slaném resp. úlevu na místním poplatku v celkové výši 300,- K rozloženou do dvou let formou slevy z místního poplatku ze psa (pro chovatele ps v místních ástech msta Slaného) poskytnutou pouze, provede-li chovatel naipování psa v období od 1. ledna 2010 do 30. ervna 2010 na vlastní náklady. Rada msta doporuila zastupitelstvu msta ke schválení obecn závaznou vyhlášku .1/2009 msta Slaného o trvalém oznaování ps a evidenci oznaených ps a jejich chovatel upraveném znní.

|3


KULTURA

Putování za varhanami

Flétna v japonském pojetí S

rden vás zveme 18. íjna od 16 hodin na vystoupení tech umlc ze Zem vycházejícího slunce, které se uskutení v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném. V sestav dvou píných éten a klavíru pedstaví trojice své pojetí klasických evropských skladatel, jakými jsou napíklad Johann Sebastian Bach, Johann Joachim Quantz, i Franz et Karl Doppler. Po ptiletém studiu v Nmecku a nkolika letech vystupování a výuky vážné hudby v Japonsku se manželé Gen Segawa (klavír) a Yoriko Kasai ( étna) rozhodli spojit svojí návštvu eské Republiky s koncertem, pro který si díky svému pátelství s paní Noriko echovou vybrali práv Slaný. Noriko echová do nedávna psobila jako sólová étnistka v rodném Japonsku a po pesídlení do eské republiky v lét 2009 se jedná o její první vystoupení. Víme, že kombinace výborné akustiky slánské kaple, evropské vážné hudby a japon-

Varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Peruci FOTO: JIÍ JAROCH

Obnovený otrubský smírčí kříž

V

sobotu 5. záí 2009 se uskutenilo Putování za historickými varhanami v okolí Slaného. Zasvceným prvodcem byl všem úastníkm organolog pražské arcidiecéze a varhaník Pavel erný. Seznámili jsme se s varhanami v chrámu Nejsv. Trojice ve Smen, v chrámu sv. Petra a Pavla v Peruci, v zámecké kapli sv. Václava v Budenicích a v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích. Fotogalerii z putování za varhanami mžete zhlédnout na www.kultura.slansko.cz

Pozvánka na derniéru

D

ivadelní soubor Slánská scéna o.s. zve všechny své píznivce na derniéru Štolbovy prostonárodní komedie z pelomu 19. a 20. století „NA LETNÍM BYT “. Toto poslední uvedení mžete zhlédnout ve stedu 7. íjna 2009 od 19.30 hodin v mstském divadle ve Slaném. V režii L. Dobnera uvidíte Vl. Fantovou, T. Votta, J. Jelínka, M. Zápotockého, H. Kunertovou, Fanyho a spoustu dalších. Pedprodej vstupenek v pokladn kina, nebo v divadle ped pedstavením.

M. Zápotocký, T. Vott a J. Jelínek v komedii Na letním byt

4|

ského pednesu bude znamenat neopakovatelný zážitek pro všechny posluchae! Vstupné dobrovolné.

P

rašná cesta z Otrub do Lidic, nad kterou vede železniní tra ze Slaného do Královic a dále do Zlonic, budí zdání, jako by zde byla od pradávna. Byla však vytvoena až pi stavb železniní trat, tedy v druhé polovin 19. století. Pvodní stará cesta z Otrub vedla kolem Navrátilova statku smrem na Trpomchy a až v polích za vesnicí se kíží s cestou z Lidic do Drchkova. Pamtníci na tuto pvodní otrubskou úvozovou cestu vzpomínají jako na tzv. umrlí cestu, nebo se po ní odnepamti vydávaly pohební prvody od kapliky v Otrubech na hbitov v Lidicích. Otrubská strá, zmiovaná ve starých povstech, se pvodn táhla od Byseského potoka zvolna nahoru ke Slanému. Nyní je zmnna cestou, železniní tratí a navážkou z dol. Smírí kíž nebyl na tomto míst postaven bezdvodn. V dob neúrody, když si poddaní blahotického pána stžovali, že nemají co jíst, poslal je, alespo podle legendy, majitel blahotického panství, ke kterému

Otruby kdysi patily, napást na otrubskou strá. Po smrti se proto zjevoval v podob bílého kon, na kterém bhem svého života objíždl panství, práv na otrubské stráni. V míst, kde se pízrak pasoucího se blouše smutn hledícího k Blahoticím zjevoval, postavili pozdji potomci barona von Riese-Stallburk smírí kíž. První kíž byl tedy na tomto míst na zaátku pvodní otrubské strán táhnoucí se až k Lidicm – vztyen v druhé polovin 19. století. V roce 1947 byl již ve špatném stavu. Proto ho tehdy nechali manželé Jarmila a František Hoejších z Otrub obnovit. Tento kíž vydržel bez údržby až do sedmdesátých let minulého století, kdy zub asu a nemilost režimu dokonaly své dílo. Obnovu souasného smírího kíže, již tetího v poadí, realizovali ped 10 lety sourozenci Kvtuše Bartoníková a Jií Hoejší, kteí ze svých prostedk uhradili opravu podstavce a tvorbu pamtního štítku i kíže samotného (ten vyrobil pan F. Tichý ze Slaného). Kíž symbolicky vnovali památce svých rodi, Františka a Jarmily Hoejších. Obnovený smírí kíž v Otrubech byl slavnostn vysvcen práv ped deseti lety, v sobotu 31. ervence 1999. PAVEL BARTONÍEK (POZN. REDAKCE: LÁNEK BYL PIPRAVEN DO DÍVJŠÍHO ÍSLA SLÁNSKÉ RADNICE, PUBLIKOVÁN JE VŠAK AŽ NYNÍ)

www.meuslany.cz


VOLNÝ Č AS

Program „OSTROVA“ na říjen 8. 10. POUPÁTKO 2009 – „pro nejmladší talenty“ Druhé výbrové kolo obdoby minimiss pro dti ve vku 5 – 7 let. Soutží se ve dvou kategoriích: dti z mateských škol a 1. tíd ZŠ. Ve výbrovém kole se dti pedstaví, mohou pinést své výtvarné dílko, pedvedou se ve volné disciplín (zpv, tanec,apod.) Porota vybere 10 dtí do nále, které bude veejné. Soutž je pro dívky i chlapce. Startovné 50 K. Pihlášky v DDM „OSTROV“ nebo je možné pijít pímo v den konání kola. Zaátek v 15.30 na sále „OSTROVA“. Info: V. Ranecká 17. 10. VÝLET DO TEBÍZE – „hurá z msta“ Výlet za tradicemi do Národopisného muzea Slánska v Tebízi. Tam i zpt autobusem. Odjezd v 8.15 na autobusovém nádraží. Návrat do 12.30 tamtéž. Poádá zájmový kroužek Novináské dílny Martiny Bittnerové. Pihlášky do 15. 10. na „OSTROV“. Cena 50K(vstupné, autobus). Info: M. Kaisrlíková 24. 10. VELKÁ CENA SLANÉHO 2010 – ve spolupráci se SRC Slaný První kolo celoroní soutže závod na slánské autodráze pro kategorie neregistrovaných dtí do 15 let a pro registrované bez ohledu na vk.Neregistrovaným závodníkm modely aut s ovladai zapjíme. Prezentace od 8.30; volný trénink 8.30 – 9.30; zaátek závodu v 9.30. Startovné pro dti a studenty 30 K, ostatní 50 K. Diváci vstup zdarma. Podrobná pravidla jsou zveejnna na www. ostrov-svc.cz. Info: J. Jindich 24. 10. DRAKIÁDA – ve spolupráci s 85. modeláským klubem Slaný

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 28. 10.–1. 11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY TROCHU JINAK – „minitábor s hudbou“ V LDT Rakousy Malá Skála, ve vytápných chatkách s elektinou, strava 5x denn. Doprava vlakem, zavazadla autem. Tanec, hry,soutže, odpoinek od školy. Cena 1.620 K. Info: V. Ranecká

ÚSPĚCH MLADÝCH ŠACHOVÝCH TALENTŮ

29. 10. PODZIMNÍ ZOO – „výlet pro rodiny i dti samotné“

P

Cesta vlakem a autobusem až do ZOO. Indonéská džungle, Africký dm, velké šelmy, a náš píbuzný Richard… Tší se na vás. Svainu pro sebe s sebou. Pihlášky do 27. 10. na „OSTROV“. Cena pro dti do 15let 200 K, pro dosplé 250 K. Info: P. Fuksová 30. 10. STRAŠIDLÁCEKÉ ODPOLEDNE A VEER – „duch Hallooweenu ve Slaném“ Od 15.00 do 19.00 na „OSTROV“. Odpoledne dlabání dýní, soutže a hry, veer strašidla ve mst. S sebou dýni, svíku a strašidelný kostým!!! Dýni si odnesete dom. Pihlášky a platby do 26. 10. Cena 30 K. Info: A. Špiritová

ATELIER „HLINĚNKA“ 10. 10. TVOIVÁ SOBOTA – „pro šikovné ruce a tvoivou mysl“ Podzimní ubrus nebo taška technikou tisku na látku a malováním. V atelieru „HLINNKA“ od 14.00 do 17.00. Je nutné se pihlásit do 8. 10. (píprava a nákup materiálu…). Cena: 175 K. Info: J. Hrníová

PROGRAMY PRO ŠKOLY Druhý roník. Hišt Slavoj ve Slaném od 14.00. Soutž o nejhezího a nejlétavjšího draka. Doprovodná akce soutž v létání minikluzák, které poskytnou sami modelái. Oberstevní „U Alenky“ zajištno, opékání špekák (s sebou), a hudba. Vstupné: 35 K (v cen chléb a obloha ke špekákm). Info: V. Ranecká 25. 10. VOÍŠKIÁDA – ve spolupráci ZKO Slaný tvrtý roník. Hišt Slavoj ve Slaném od 9.30. Oblíbená akce pro všechny pejsky a jejich páníky. Propozice (pravidla) najdete na www.ostrov-svc.cz. Vstupné 30 K. Info: A. Špiritová www.meuslany.cz

ed prázdninami zaznamenali naši mladí šachoví talenti významný úspch, který se v novodobé historii šachové hry ve Slaném nepovedl. Na turnaji Krajského peboru mládeže David Duong svým 9. místem z celkových 26 hrá a Ondej Víšek svým 10.místem z 34 hrá postoupili na íjnové Mistrovství ech, které se bude konat 24.–31. 10. v Harrachov. Držme jim palce.

7. 10. DOPRAVNÍ SOUTŽ MLADÝCH CYKLIST ZŠ okresu Kladno a Mlník Soutž je poádána v souladu s propozicemi vydanými MD R. Na poádání soutže se podílí MO K ve Slaném a Mstská policie ve Slaném, ZŠ Palackého Slaný. Prezentace od 9.00 v ZŠ Palackého Slaný. Info: A. Špiritová 21. 10. OLYMPIÁDA PRO MŠ – „sport pro nejmenší“ Hišt Slavoj a lesopark Háje od 9.00. Pro dti od 4 do 7 let. Propozice a další info v DDM „OSTROV“. Startovné za tým 70 K. Pi špatném poasí se akce pesouvá. Info: Vla ka Ranecká

Zleva David Duong, Ondej Víšek

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OSTROV SLANÝ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO poádají

DTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 2009 Kdy: Kde: Od: Vstupné:

12.–16. íjna 2009 Mstské kino Slaný 16.30 hodin 50,- K

Každý festivalový den jsou pipraveny soutžní pedprogramy pro dti o vcné ceny v zahrad kina. Pedprogramy zaínají v 16.00 hodin. Pipravena je i velká malíská soutž po celou dobu festivalu. Vstupenky na celý lmový festival je možno zakoupit v pokladn mstského kina denn od 1. íjna 2009. Zajistte si vstupenky vas!!! Pehled lm najdete na stran 11 v rámci programu mstského kina

|5


KULTURA

Slaný se baví – výstava fotografií Jiřího Jarocha Budova městského úřadu (u Velvarské brány) od 3. 8. do 31. 12. 2009 Do budovy mstského úadu nemusíte jít jen vyídit agendu. Pij te na výstavu fotogra í, která Vám zcela jist zpíjemní den. Druhá výstava v galerii „Na schodišti“ v budov Mstského úadu Slaný (u Velvarské brány) pedstavuje soubor fotogra í z mstských slavností známého slánského fotografa Jiího Jarocha.

O

d pondlí 3. srpna 2009 až do 31. prosince 2009 mžete v budov Mstského úadu Slaný (u Velvarské brány) ve všech patrech podél vnitního schodišt zhlédnout další fotograckou výstavu. Tentokrát se mžete podívat na patnáct fotograí slánského fotografa Jiího Jarocha. Kolekci fotograí jsme nazvali Slaný se baví a zachycuje momenty z mstských slavností (pevážn z Husitských slavností) nebo jiných kulturních akcí. Hlavní úlohu na tchto fotograích však hrají místo umlc a kejklí diváci, na které Jií Jaroch zamíil svj objektiv. Je tedy docela pravdpodobné, pokud se na fotograe pijdete podívat, že na nkteré spatíte také sebe. Pij te se podívat na výstavu fotograí „Slaný se baví“. Je možné, že na nkterém obrázku spatíte sami sebe…

Jiří Jaroch stručně…

• v souasné dob systém NIKON protože v oblasti jednookých zrcadlovek neexistuje nic lepšího • obas pijde i na adu MAMIYA v pípad fotografování na lmový materiál • zpracováno na computerech Apple jelikož potebuje poíta na práci nikoli na hraní • výstavy: výstavy v rámci slánského fotoklubu, Jazz ve fotograi, sportovní fotograe v Barcelon (spojeno s cenou); samostatné výstavy: Pírodní parky amerického jihozápadu (Galerie Ikaros, muzeum Velvary), prolová výstava v Vlastivdném muzeu ve Slaném • první fotky otištny v Slánském kulturním zpravodaji, potom MF Dnes, Sl. listech, Sl. radnici, Mladý svt, Kvty, Xantipa, Re ex a mnoho dalších • spolupráce: Abloy, AMI Communications, Café Rincón, Dema, F. X. Meiller, Front Line, Golf Club Beovice, Hüppe, Kratochvíl, s. r. o., Kyno, La Batterie, Lanson Praha, McLaren Mercedes, Metrostar, Ogilvy, Osram, Quix, Regno, SKF R, Supraphon, Toi Toi, Unibon, Slaný se baví I – Máení nepoctivého pekae, Husitské slavVincent Vega Produktion, VP FOTO: J. JAROCH nosti 2009. trend, West Honda Pons.

• narozen ve Slaném (datum narození: 399 let po básníku známém jako William Shakespeare) • základní škola a gymnasium absolvováno tamtéž • fotografovat zaal pibližn ve 12 letech díky dárku od babiky – mchovým pístrojem znaky IHAGEE (který vlastní dodnes) • první koupený fotoaparát v roce 1978 (z penz prázdninové brigády) východonmecké provenience PRAKTICA • fotogracký selfmademan

Koncert v Lidicích u Otrub v kostele Sv. Jakuba

V

nedli 18.íjna od 14 hodin poádá obanské sdružení Wotrubia v kostele Sv. Jakuba v Lidicích u Otrub koncert slánského pveckého sboru Consortium Camerale Slanense. A capella, ale i s klávesovým doprovodem, zazní latinské písn z rzných staletí, mezi jinými i díla Ch. Gounoda i W. A. Mozarta. Vstupné na koncert je dobrovolné a jeho výtžek bude vnován na obnovu místního kostela a hbitova. Slánský pvecký sbor, který pvodn vznikl v roce 1996 jako Sbor pi ZUŠ Slaný, byl pro velký zájem bývalých lenek obnoven v záí 2004 sbor a nyní je souástí Slánského komorního sdružení (Consortium Camerale Slanense). Dnešní sbor ítá 16 amatérských zpvaek, které spojuje nadšení pro spolené zpívání a vede ho stávající lenka sboru paní Alena Šandová. Sbor jste v poslední dob mohli slyšet napíklad na vernisáži projektu „NEJSTE SAMI“ Výtvarníci proti týrání žen a dtí“, a to nejen ve Slaném, ale i v Poslanecké snmovn Parlamentu R (viz http://www.galerie-ikaros.cz/projekt-vytvarnici-proti-tyrani-parlament.php), ale i v oblastním muzeu v Lounech na vernisáži Tomáše Záborce, ve slánské galerii Ikaros na vernisáži malíe, graka a ilustrátora Jana Paleka, i na Evropském veeru v Mstském centru Grand ve Slaném. ING. PAVEL BARTONÍEK, 1.MÍSTOSTAROSTA

6|

Knihovna mého srdce

J

iž nkolik let je první íjnový týden v knihovnách v celé republice jedním z nejrušnjších. Slavíme svátek – Týden knihoven – kterým chceme na sebe upozornit, pilákat nové návštvníky a sdlit tm stávajícím, jaké novinky ve službách pro n máme. Mottem letošního roníku je „Knihovna mého srdce“; pokud nkomu pipomíná poad T 1 Kniha mého srdce, je podobnost zámrná. Od bezna do konce záí letošního roku si eši vybírají knihu svého srdce a v týdnu od 5. do 10. íjnu se budou moci Slaáci podílet na vytvoení knihovny svého srdce. Vedle ady akcí, se kterými se mžete seznámit na této stránce, jsme pipravili anketu pímo v knihovn i na našich webových stránkách. Dále chceme upozornit na amnestii poplatk z prodlení, tzv. upomínek. Vy, kteí máte doma dlouho vypjené knihy nebo asopisy a kteí jste od nás dostali jedno nebo více upozornní, nebo jsme dokonce byli za Vámi doma, a vrátíte výpjky, nezaplatíte ani korunu. Ti, kteí již knihu ztratili, zaplatí pouze její cenu.

Každý nový tená získá v tchto dnech plroní registraci zdarma. Naše knihovna má pibližn 3 000 registrovaných tená, je to 17% Slaák. Není to málo, ale i tak si myslíme, že je dost tch, kteí k nám zatím nenašli cestu. Proto každý tená, který pivede nového tenáe, získá od nás jako dárek knihu. Tm z vás, kteí radji knihy vlastníte, než si pjujete, nabízíme prodej knih za 1,- K. Nebudou to nejnovjší bestsellery, ale knihy starší, více i mén opotebované. Víme, že i ony naleznou za 1,- K svého tenáe. Nejvtší výbr nabídneme ve stedu 7. íjna 2009 od 10 do 16 hodin na Masarykov námstí, v pípad dešt v podloubí Vlastivdného muzea. Poslední možnost nákupu bude v sobotu 10. íjna od 9 do 12 hodin tamtéž. Zárove nabízíme obanm, kteí se knih neradi zbavují tím, že je vyhodí do kontejneru, aby je pinesli do knihovny. Pokusíme se najít tenáe i pro n. Tšíme se, že svátek knihoven oslavíte spolen s námi. NA A ROLLOVÁ, VEDOUCÍ KNIHOVNY

www.meuslany.cz


KNIHOVNA

Akce na říjen 2009: Úterý 6. íjna – PhDr. Jiina Šiklová: Pro se dneska špatn stárne? Úvodní pednáška cyklu Setkávání II „Nebojme se stárnout“. Sejdeme se v pednáškové místnosti knihovny ve 14 hodin.

Týden knihoven 2009 – Knihovna mého srdce Od pondlí 5. do soboty 10. íjna TOP 12. Literární soutž k celostátní anket „Kniha mého srdce“ aneb Jak známe oblíbené knihy ech? Zahájení 3. roníku Velké knihovnické jízdy. Soutž dtí a rodi na podporu dtského tenáství. Ve stedu do knihovny. Den otevených dveí pro všechny, kteí knihovnu svého srdce teprve hledají. Od 9 do 16 hodin. Registrace pro nového tenáe zdarma /1/2 roní/ a kniha jako dárek pro toho, kdo jej pivede. Týden bez upomínek. Amnestie poplatk pro tenáe, kteí zárove vrátí upomínané knihy a asopisy. V pípad ztráty zaplatí pouze cenu titulu. Knihy za 1,- K. Prodej starších knih probhne ve stedu 7. íjna a v sobotu 10. íjna na Masarykov námstí ve Slaném. Ostatní dny na chodb knihovny. Knihovna mého srdce. Výstava fotograí z innosti knihovny. Pondlí 19. íjna Mozkohrátky aneb nenechte mozek odpoívat. Mozkový jogging pro veejnost od 17. hodin v pednáškové místnosti. Draci a bájná zvíata. Pohádková soutž pro dti od 19. do 30. íjna v dtském oddlení a na poboce Na Dolíkách. Píprava na tradiní drakiádu, která se bude konat ve stedu 4. listopadu. Vstupní chodba knihovny: Polapené svtlo 4 slánských amatérských fotograf II. Výstava fotograí Oldicha Zdnovce, Miroslava Hartmana, Romana Kováe ml. a Pavla Štpánka. Výstava potrvá od 1. do 31. íjna 2009.

Básničkám šuplík nesluší… podruhé Co je to básnika, jen hezká slovíka? Je to stopa tuše, co zanechává naše duše…

Z

veme všechny slánské i mimoslánské básníky na 2. roník akce Básnikám šuplík nesluší. Víme, že mnozí z vás skládají verše a dosud si netrou i se konfrontovat s ostatními. Neskrývejte svoji tvorbu ped svtem a pineste ji k nám do knihovny bhem msíce íjna. Vyvrcholením akce bude spolené tení v pondlí 16. listopadu 2009 v 16.00 hod. ve studovn naší knihovny. Tím se pipojíme k celostátní akci Den poezie, každoron poádané k výroí narození a úmrtí K. H. Máchy. Je milé na chvilku zastavit as a zaposlouchat se do básní, které mají rozmanitý pvod i obsah. V loském roce se velice píjemného veerního autorského tení zúastnili 4 básníci. Celkem se sešlo 25 básní, z nichž nejlepší byly prezentovány ve Slánské radnici. Pokud budete mít zájem, bude zde i tentokrát vaše tvorba vycházet na pokraování. Dále bude prezentována v prostorách knihovny a na našich webových stránkách www.knihovnaslany.cz. Tšíme se na vás. MÍLA NAJMANOVÁ, LUCIE STEINBRECHEROVÁ, STUDOVNA KVŠ

Velká knihovnická jízda aneb řidičák pro děti

N

ení tomu tak dlouho, co si vítzové loského, 2. roníku VKJ užívali svých výher. Ve stedu 9. záí 2009 jsme s dtmi navštívili Jiín – msto pohádky. Jindiška, Martin, Terezka a Zuzka peetli všechny knihy ve své kategorii a získali první cenu, zájezd na pohádkový festival v Jiín. Z krásného slunného dne si dti odnesly spoustu nádherných zážitk a vlastnorun vyrobených dárk. Unavené, spokojené, ale šastné o tom všem pak vyprávly rodim a kamarádm. V prvním roníku bylo pihlášeno 130 dtí. Nejvíce etly dti ve vku od 6 do 10 let, alespo 1 knihu peetlo celkem 96 dtí ze všech kategorií. Soutž dti zaujala a do druhého roníku Velké knihovnické jízdy se pihlásilo již 216 www.meuslany.cz

dtí. Alespo jednu knihu peetlo 119 malých tená. Nejvíce obsazena byla kategorie 8–10letých, kde se úastnilo rekordních 62 dtí. Nejpilnjší pak byla kategorie 6–8letých žák, kteí dohromady peetli 144 knih. Celkem všichni zúastnní peetli 460 knih. Tento výsledek nás, knihovnice, píjemn pekvapil a víme, že v letošním roce bude výsledek stejn dobrý nebo ješt lepší. Nesmíme zapomenout podkovat rodim a prarodim, kteí dtem s etbou pomáhají. Tento skvlý výsledek je i jejich úspchem.

Tak a je to tady! Už nám klepe na dvee 3. roník, který odstartujeme v pondlí 5.íjna 2009 v rámci celostátní akce Týden knihoven. Do cíle dojedeme 31. 5. 2010. Vyhlášení výsledk se bude konat ve stedu 9. ervna 2010 na Masarykov námstí ve Slaném. VKJ je soutž pro všechny dti, tenáe i netenáe, od 0 do15 let. Do soutže se mžete pihlásit bhem otevírací doby v dtském oddlení naší knihovny a v poboce Na Dolí-

kách. idiáky jsou rozdleny do 6 kategorií podle vku: 0–6 let (nejmenší), 6–8 let (1. tída), 8–10 let (2.–3. tída), 10–12 let (4.–5. tída), 12–14 let (6.–7. tída) a 14–15 let (8.–9. tída). Pro jednotlivé kategorie jsou ureny knihy, které by dti mly peíst. Kdo pete z dané kategorie nejvíce knih, má i nejvtší šanci na získání hlavní výhry.

Pravidla jízdy: 1. Peíst alespo 1 knihu z dané kategorie. 2. Správn odpovdt na 3 vybrané otázky. 3. Kdo pete nejvíc knih, má výhru na dosah! 4. Kdo ješt neumí nebo nechce íst, tomu mohou íst rodie, sourozenci, babika s ddou,… 5. Losováno bude podle potu petených knih v jednotlivých kategoriích. 6. Kdo pete všechny knihy ve své kategorii, bude zaazen do slosování o hlavní cenu. Velká knihovnická jízda je soutž organizovaná na podporu dtského tenáství pod záštitou Pavla Bartoníka 1. místostarosty msta Slaného. Tšíme se na všechny, kteí jsou již rozhodnuti o úasti v soutži, ale zárove chceme podpoit i ty, kteí dosud váhají. Neváhejte, pij te, ekají na vás lákavé ceny. tte, tte, tte a nudit se nebudete! A NNA KRATOCHVÍLOVÁ, JOLANA KRÁLÍKOVÁ - KNIHOVNICE

|7


KULTURA

Kolekce starých pohlednic Wilsonovy ulice Reprodukce fotografií vydávaných jako pohlednice během roku 2009 Pohlednice č. 10 – říjen 2009

W

ilsonova ulice – kolekce dvanácti pohlednic vydávaných každý msíc bhem roku 2009 u píležitosti 90. výroí úmrtí slánského starosty Antonína Prügla († 1919). Za jeho purkmistrování vznikla také Nádražní tída – dnešní Wilsonova ulice. Podkladem pro desátou pohlednici Wilsonovy ulice se stala reprodukce unikátní fotograe z archivu Vlastivdného muzea ve Slaném. Na fotograi neznámého autora je budova mstského divadla (p. 575). Fotograf budovu zachytil v dob tsn ped dokonením na konci léta, nebo zaátkem podzimu roku 1883 a to z místa za domem p. 596, který v té dob ješt nestál a nebránil tak výhledu na budovu divadla. Ostatn v dob poízení fotograe ješt nestála celá fronta dom od rohu Brožovského a Wilsonovy ulice smrem k Okresnímu domu a také dm p. 597 (mezi divadlem a budovou Hospodáské záložny).

Krátce o stavbě divadla Stavební parcelu vlastnil od roku 1881 Akciový spolek pro vystavní a vydržování divadelního domu. Žádost o stavební povolení byla zahájena v roce 1882 piemž již v roce 1881 probhla soutž architekt, do které se pihlásili také Jan Koula a Antonín Wiehl. Jejich návrh, který nakonec neuspl, ped-

Budova mstského divadla (p. 575) vyfotografovaná neznámým autorem v roce 1883 tsn ped dokonením stavby. stavuje odvážné ešení, kdy výraz hlavního prelí uruje mohutná nika, motiv, který byl odvozen z italské renesanní architektury. Hlavní prelí budovy bylo situováno do Wilsonovy ulice.

Návrh budovy divadla od Jana Kouly a Antonína Wiehla Vítzný projekt Jindicha Fialky je oproti návrhu Kouly a Wiehla pece jen v úhrnu architektonických hmot kompaktnjší. Na hlavním prelí se v pízemí uplatuje rustika a v pate mohutné iónské sloupy, které pedstupují ped stnu, která je prolamována plkruhovými okny. Je to pt renesanních motiv, který nacházíme v zásadách renesanních architekt,

Prelí divadla dle vítzného návrhu Jidicha Fialky (foto: J. Jaroch) jakým byl Andrea Palladio nebo Michelangelo. Stavitelem slánského divadla byl František Štech. Základní kámen divadla byl položen 24. ervna 1882 a stavba budovy byla dokonena 15. prosince 1883. V tento den také byla sepsána žádost o ohledání budovy a povolení k obývání a provozování divadelních her. Dne 30. prosince 1883 bylo divadlo slavnostn oteveno pro veejnost Kolárovým historickým dramatem Primátor. Vlastní kolaudace však probhla až v lednu roku 1884. Pohlednice vyšla v pátek 2. íjna 2009 a koupit si ji mžete v Infocentru,nebo ve Vlastivdném muzeu ve Slaném. IVANA HUŠÁKOVÁ, VLADIMÍR PIBYL A IVO HOR ÁK

Podrobnjší informace a další obrázky najdete na www.kultura.slansko.cz

Slánské akademie volného času – podzim 2009 P edpokládáme další dv setkání s prof. PhDr.Tomášem Durdíkem, DrSc. a jeho Putování po eských hradech. Nov pivítáme prof. PhDr. Ing. Jana Royta, našeho významného historika umní, který promluví o zobrazování sv. Václava v eském výtvarném umní, a ThDr. Martina Marka Krupicu, Th.D., který nás uvede do umní spjatého s pravoslavnými chrámy a piblíží význam ikon. Rovnž bychom se mli opt setkat s Ing. arch. Petrem Chotborem CSc., jenž bude letos hovoit o stedovkých tvrzích. Tradiní exkurze bude smovat do rakovnického okresu - na jeho severozápadní ást - okolí Jesenice, prvodkyní bude Ing. arch. Eva Volfová. Doufáme, že se nám také podaí podruhé navštívit expozici eského umní 19. století v kláštee sv. Jií na Pražském hrad a vyslechnout zasvcený výklad PhDr. Nadždy Blažíkové – Horové, editelky sbírky umní 19. století NG. První pednáška probhne 3. 10. 2009 a 17. 10. 2009 se uskutení zmínná exkurze do okolí Jesenice na Rakovnicku.

8|

3. 10.

PhDr. Vladimír Přibyl

Úvodní setkání Ze starého umění na Slánsku II.

17. 10.

EXKURZE I. Ing. arch. Eva Volfová a PhDr. Vladimír Přibyl

Památky Rakovnicka

EXKURZE II. PhDr. Naděžda Blažíčková

Umění XIX. století v Národní galerii (2. část)

24. 10

Prof. PhDr. Tomáš Durdík

České hrady VIII.

31. 10.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt

Svatý Václav ve starém výtvarném umění

14. 11.

Prof. PhDr. Tomáš Durdík

České hrady IX.

28. 11.

ThDr. Martin Marek Krupica, ThD.

Liturgický prostor, chrám, ikona

5. 12.

Ing. Petr Chotěbor, CSc

Středověké tvrze

Zmna termínu vyhrazena

Další informace – Alena Urbanová, Mstský úad Slaný – odbor kultury, tel. 312 511 274, urbanova@meuslany.cz www.meuslany.cz


INFORMACE

Úspěch Slaného v programu Úspěšně do práce! K prevence kriminality Zastupitelstvo Stedoeského kraje schválilo v úterý 14. ervence 2009 návrh komise Prevence kriminality kraje, která vybrala a navrhla k realizaci neinvestiní projekty PK obcí.

U

rit je potšitelné, že msto Slaný usplo se všemi pti neinvestiními projekty, které na Krajský úad Stedoeského kraje zaslalo (3 v pvodním prvním kole – v únoru 2009 a 2 v dodaten vyhlášeném druhém kole – v kvtnu 2009). O to víc nás tší, že všech pt projekt bylo podpoeno v pln požadované výši, jak byly projekty zpracovány.

Jedná se o tyto neinvestiční projekty v programu PK 2009: Prázdninový pobyt pro vybrané dti v rámci volnoasových aktivit, kde dotace iní 72 000 korun a podíl msta je 27 000 korun. Právo pro každého, který kraj podpoil 80 000 korunami a msto zaplatí 26 000 korun. Projekt Bezpený domov pro seniory získal dotaci 40 000 korun s podílem msta

10 000 korun. 77 000 korun dostane od kraje projekt Instalace bezpenostních stojan na kola ve vybraných lokalitách, z mstské kasy pjde na tento projekt 20 000 korun. Posledním projektem, který získal dotaci 57 000 korun je Kurz sebeobrany pro ženy, msto Slaný se bude podílet ástkou 18 000 korun. Škoda jen, že oproti jiným létm se výbr a schvalování na krajské úrovni ponkud pozdržely, protože pi vlastní realizaci to mstu iní znané potíže. Napíklad první projekt – prázdninové pobyty probíhá již v tomto období a msto jej realizuje s uritým pedstihem, jinak by dotaci na tento projekt nemohlo pijmout. I na realizaci ostatních projekt zbývá oproti jiným létm mén asu, ale odpovdní initelé ví, že se vše podaí ádn zrealizovat (do konce listopadu 2009) a vyútovat do konce roku 2009.

Prázdninové pobyty pro děti ze sociálně vyloučených rodin I o letošních letních prázdninách se konaly táborové pobyty pro dti ze sociáln vylouených rodin. Tento projekt byl ve mst Slaný realizován druhým rokem v rámci programu prevence kriminality, a to za podpory dotace z Krajského úadu Stedoeského kraje, píspvku msta Slaný a samotných rodi .

P

rázdninový pobyt si dti užily na táborové základn Domu dtí a mládeže „Ostrov“ Slaný v Tisu u Blatna. Tábora se zúastnilo 12 dtí, které byly rozdleny do tí turnus. Nkteré dti tak cestovaly asem nebo kolem svta, z nkterých se na trnáct dní staly zlatokopové. Tábor pinesl dtem adu netradiních zážitk, poznaly nové kamarády, vyzkoušely si, jaké to je být týden bez pée rodi a stanovat v pírod. Zažily spoustu zábavy pi rzných hrách, sportovních utkáních a pokud pálo poasí, nechyblo ani koupání a ádní v blízkém rybníce nebo táborové ohn, ke kterým neodmysliteln patí zpv a kytara. Na táboe na dti neekala pouze zábava, ale i povinnosti vyplývající z denního režimu nebo ukládané táborovými vedoucími, získávání sociálních a hygienických návyk, dovedností a kompetencí. O tom, jak se dtem na táboe líbilo, svd-

www.meuslany.cz

í jejich úsmvy a veselé oi na fotograích nebo pekotné vyprávní o zážitcích z tábora. „… a u táboráku jsme si zazpívali i romskou písniku, …“ pyšnil se jeden z úastník tábora. Víme, že i v píštím roce se nám podaí zorganizovat prázdninové pobyty pro dti ze sociáln vylouených rodin a že jim tím umožníme smysluplné využití volného asu.

olpingova rodina Smeno www.dumrodin.cz byla podpoena v rámci Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost v oblasti Rovné píležitosti žen a muž na trhu práce a sla ování pracovního a rodinného života a získala dotaci na projekt Úspšn do práce! Projekt byl zahájen 1. záí 2009 a potrvá do 31. srpna 2011. Cílem projektu je podpoit: • ženy nastupující na trh práce po rodiovské dovolené nebo péi o závislého lena rodiny, • ženy zaínající podnikat a vykonávající samostatnou výdlenou innost, • ženy ohrožené nezamstnaností, • ženy–uchazeky o zamstnání vedené na Úadu práce. Partnerem projektu je Centrum pro rodinu a sociální péi v Brn, jehož posláním je podporovat rodinu ve všech fázích vývoje a hájit její zájmy. Tento projekt je spolunancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R.

Sňatky ve Slaném

Přehled sňatků uzavřených od 22. 7. 2009 do 21. 9. 2009 25. 7. 2009 Tomáš Jiikovský, Tebíz a Tereza Eisenhammerová, Klobuky 1. 8. 2009 Václav Hansl, Slaný a Štpánka Soustružníková, Slaný Tomáš Vychodil, Zlonice a Kateina Kindlová, Zlonice Jií Maásek, Studenves a Andrea Plášilová, Studenves 14. 8. 2009 Milan Frank, Brandýsek a Petra Železnovová, Slaný Dušan Thun, Slaný a Markéta Hirková, Slaný 28. 8. 2009 Zdenk Holub, Slaný a Renata Švábová, Slaný 4. 9. 2009 Lukáš Plas, Slaný a Jana Neubergová, Slaný 5. 9. 2009 Aleš Stiburek, Ústí nad Labem a Blanka Klouková, Ústí nad Labem 11. 9. 2009 Pavel Rus, Podlešín a Lenka Divišová, Hudlice Vladislav Frolík, Slaný a Lenka Klégrová, Slaný 19. 9. 2009 Jií Vanek, Slaný a Eva Tesárková, Slaný Jaroslav Štpánek, Slaný a Veronika Kateina Plchová, Slaný

BC. MARCELA REZLEROVÁ, VEDOUCÍ OSVA Z

|9


INFOCENTRUM

Infocentrum Slaný – vstupní brána do města Masarykovo námstí 159, 274 01 Slaný – tel.: 312 523 448 – 728 842 924 – www.infoslany.cz

I

v íjnu má Infocentrum Slaný prodlouženou otevírací dobu, a to ve všední den od 9 do 17 hodin a o víkendy a ve státní svátky od 10 do 16 hodin. Ve tvrtek 22. íjna v 16 hodin bude zahájená výstava gra k, rytin reprodukcí Slaného ze soukromé sbírky Romana Kabátka a pi té píležitosti pedstavíme tradiní stolní kalendá Slaný na starých pohlednicích na rok 2010. Tentokrát s podtitulem hostince, hospody, hosp dky a pohostinství. I letos se bude kalendá prodávat za zvýhodnnou cenu.

Slánský Klub českých turistů informuje OMLOUVÁME SE – ve dnech 17. a 18. íjna 2009 se nebude konat putování okolo Lovoše. Nezdailo se vše logisticky zajistit. Doufáme, že se vše zdaí na jae 2010. Budeme vas informovat. POZOR! Informaní skíka v ulici E. Beneše, kterou máme v pronájmu od MÚ Slaný, se bude v nejbližší dob renovovat. V tomto období budeme informovat o své innosti prostednictvím Infocentra na Masarykov nám.

První sezona „Tajemných nočních vycházek“ je úspěšně za námi Letošní Turistická sezona ve Slaném pinesla mimo jiné i jednu netradiní novinku. Doposud se mohli návštvníci msta procházet s našimi prvodci pouze pes den, nyní už to neplatí. Od kvtna až do záí, vždy jednou msín, jste se mohli zúastnit také Tajemné noní procházky s pekvapením. Vycházky zaínaly v deset hodin veer a konily zpravidla pár minut ped plnocí. Lákavé nebylo jen ono slibované pekvapení, ale už samotný fakt, že mžete poznat Slaný trochu jinak. Ztichlé ulice, nasvícené památky, tajemná zá-

koutí a odlehený výklad kostýmované prvodkyn plný košilatých historek a povstí o mst. A na závr samozejm pekvapení. Když se skupina návštvník vrací zpt k Infocentru, najednou jako by se nco zmnilo. Vítá je tajemný mnich a vede je do potemnlého atria bývalé piaristické koleje. Zde se ze tmy vyloupne postava kejklíe, který pedvede pekvapeným návštvníkm své umní hrátek s ohnm. Za zvuk rytmické hudby roztáí ohe do ábelských tvar a jakoby nic si odplivne velký plamen.

NEZAPOME TE dne 3.10.2009 se koná první roník pochodu „po stopách devných zvoniek“. Start u IC Slaný od 7,00 do 9,00 hodin. Trasy pro pší 7, 14, 21 a 28 km a 40 km pro cykloturisty. INFORMUJEME o úspšném již tvrtém putování po našem okolí. Tentokrát jsme prošli z Doks u Kladna na Smeno. Cesta vedla okolo Turyského rybníka pes Záplavy a Smeenské skalky do Smena. Ve Smen v rámci akce EHD jsme navštívili muzeum, vojenský skanzen a kostel.

Čtyřlístek, klub tradičních řemesel a kreativní tvorby

Z

veme vás na 1. adventní jarmark, který se koná v sobotu 28. 11. 2009 v budov 2. základní školy, Komenského námstí, Slaný, oteveno od 9:00–17:00 hodin. Pij te obdivovat, inspirovat se a koupit dárky. tšit se mžete na adventní vnce, vánoní ozdoby, svíky, obrázky vyrobené rznými technikami, páníka, výrobky ze deva, malované šátky z hedvábí, šité vci technikou patchwork, zboží pletené z pedigu, papírových ruliek, palikované obrázky a šperky, hákované a pletené vci, výrobky z korálk a mnoho jiného. tylístek pro vás pipravuje další doprovodné akce v pedvánoním ase. Bližší informace získáte na nástnce infocentra Slaný, na tel. ísle 724 943 113 – p. Míla Blahníková, na e-mailové adrese: ctyrlistekmb@seznam.cz; http://domacidilnactyrlistku.websnadno.cz. Zde naleznete i kurzy kreativní tvorby a tradiních emesel a další akce, které tylístek poádá.

Betlémy ve Slaném Máte doma schovaný betlém, který již pod stromeek nerozkládáte? Zbyly vám z betlému už jen gurky nebo jesli-

10 |

Připravujeme:

Sladká vánoční výstava a soutěž

ky? Nechce se vám tyto „ vzpomínky“ jen tak vyhodit nebo máte k betlému nostalgický vztah? Mám pro vás návrh. Napište i zavolejte a darujte nebo jen zapjete betlémy tylístku. Ke každému pidejte své jméno (adresu), popis, odkud pochází, a pokud znáte, tak i rok výroby i poízení (zakoupení, dar, pozstalost). Betlémy mohou být z jakéhokoliv materiálu – papírové , hlinné, sklenné, devné... Vaše betlémy budou souástí vánoních výstav poádaných tylístkem ve Slaném. Podlíte se takto o krásnou a nkdy i opomenutou tradici našich nejvtších svátk. Budu ráda za každý píspvek. Dkuji. Míla Blahníková

Máte svj oblíbený recept na vánoní cukroví? Umíte si pohrát s malováním perník? tylístek pipravuje soutž spojenou s výstavou tchto neodmyslitelných vánoních sladkostí. Bližší termín a informace, stejn tak pihlášky do soutže, vám budou sdleny do konce íjna na již uvedených kontaktech. Prozradím jen, že do soutže se mže pihlásit každý, kdo do vyhlášeného data pinese nejmén 3 druhy drobného vánoního cukroví a perník, (o celkové hmotnosti 300 g–500 g)hezky srovnané do ad a zabalené do folie tak, aby široká veejnost mohla porovnávat a hodnotit vaše výtvory. (Cukroví musí být na papírovém tácku nebo v krabici, aby se s ním mohlo bez problém pi vystavování manipulovat.) -MB-

www.meuslany.cz


KULTURA

Městské kino říjen 2009

š

1.–4. tvrtek – Nedle HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE Pokraování slavného amerického rodinného lmu v eském znní. Temná tajemství se zjevují … Režie: David Yates Pístupno

z roku 2005. Rozmazlení hrdinové pistanou uprosted nejdivoejší africké divoiny a zažívají úžasná dobrodružství v srdci erného kontinentu. Zaátky všech festivalových pedstavení jsou v 16,30 hodin. Festivalové pedprogramy zaínají v 16,00 hodin. Jednotné vstupné: 50 K.

5.–7. Pondlí – Steda KLÍEK Premiéra eského lmového thrilleru s prvky hororu, ve kterém se cestuje asem a který je navíc natoen podle skutených událostí. O nkteré sny se vyplatí bojovat … Hrají: Jan Peuil, Norbert Lichý, Petra Vlková, Tomáš Šulaj a další. Režie : Ján Novák Pístupno

12.–14. Pondlí – Steda BRUNO Hrajeme pouze v 19,30 hodin ! Premiéra americké lmové komedie s titulky. Vera vás dostal Borat, dnes pichází Bruno … Režie : Larry Charles Nepístupno

8.–9. tvrtek – Pátek JMÉNEM KRÁLE Premiéra eské historické lmové detektivky v hlavní roli s Karlem Rodenem. Dále hrají: Jan Kanyza, Lukáš Vaculík, Jan Dolanský, Klára Issová, Markéta Hrubešová a další. Režie : Petr Nikolajev Pístupno 10.–11. Sobota – Nedle HODINU NEVÍŠ Premiéra esko-slovenského koprodukního lmu je inspirována nemocniními vraždami „heparinového vraha“. Hrají: Václav Jiráek, Jana Krausová, Stanislav Zindulka, Jaroslava Adamová, Ivan Frank a další. Režie : Dan Svátek Pístupno Dm dtí a mládeže „OSTROV“ Slaný a Kulturní zaízení msta Slaného poádají DTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 2009 Pondlí 12. 10. PEKLO S PRINCEZNOU eská komediáln ladná lmová pohádka. Co se stane, když si princezna nechce vzít prince? Bude svatba, válka nebo peklo na zemi? Hrají: Tereza Voíšková, Jií Mádl, Petr Nárožný, Václav Postránecký a další. Úterý 13. 10. BOLT – PES PRO KAŽDÝ PÍPAD Americký animovaný lm o život superpsa, který je plný dobrodružství, nebezpeí a nástrah, ale jenom pokud bží kamery. Ve skutenosti mu zaíná velké dobrodružství pi cest napí skutenou Amerikou. Steda 14. 10. VALL - I. Americký širokoúhlý animovaný lm o posledním robotovi na planet Zemi, kterého lidstvo zanechalo, aby ji vyistil. Balí veškerý odpad a po sedmi letech má poruchu - vyvinula se u nj osobnost ... tvrtek 15. 10. SOBÍK NIKO Dobrodružný animovaný lm Finska, Dánska, SRN a Irska o malém sobíkovi, jehož nejvtším snem je nauit se létat stjn dobe jako jeho otec. Vydává se na dalekou a dobrodružnou cestu, plnou nebezpeí. Pátek 16. 10. MADAGASKAR 2 Americký animovaný lm je volným pokraováním úspšného snímku

15.–18. tvrtek – Nedle HANEBNÝ PANCHARTI Hrajeme pouze v 19,30 hodin ! Premiéra amerického váleného lmu z druhé svtové války. Hanebn zparchantlá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomst. V hlavní roli Brad Pitt. Režie : Quentin Tarantino Nepístupno 19.–20. Pondlí – Úterý JÁNOŠÍK Premiéra koprodukního historického lmu Slovenska, Polska, eska a Ma arska je pravdivou historií o nejslavnjším slovenském zbojníkovi, který bohatým bral a chudým dával. Je to také píbh o lásce, pátelství a hledání štstí. V hlavní roli Václav Jiráek. Režie : Agnieszka Holland a Kasia Adamik Nepístupno 21. steda* lmový klub * BRONSON* Premiéra. Britské lmové drama s titulky. Vyloupil poštu a byl odsouzen k sedmiletému trestu odntí svobody. Následn strávil ve vzení 34 let, z toho 30 let na samotce. Film byl natoen podle skutené události. Režie : Nicolas Winding Refn Hrajeme pouze v 19,30 hodin ! 22.–25. tvrtek – Nedle MUŽI V ÍJI Premiéra eské lmové komedie s hvzdným hereckým obsazením. O velkých vcech na malém míst, o velké politice, velkých citech a velkém umní. Hrají: Jaroslav Plesl, Pavel Zedníek, Jaromír Hanzlík, Marta Vanurová, Jií Lábus, Martin Huba a další. Režie: Robert Sedláek Pístupno 26.–28. Pondlí – Steda SIN NOMBRE Premiéra. Americké lmové drama s titulky. Oste sledovaný vlak. Píbh z prostedí ilegální imigrace. Režie: Cary Fukunaga Pístupno 29.–31. tvrtek – Sobota G.I. JOE Premiéra amerického akního lmu v eském znní. Jsou tam, kde všechny ostatní možnosti selhaly. Režie : Stephen Sommers Pístupno

Hrajeme v uvedené dny v 17,00 a 19,30 hodin, pokud není uvedeno jinak. Vstupenky na všechna filmová představení v měsíci si mohou návštěvníci zakoupit v předprodeji městského kina denně od 1. dne daného měsíce. Rezervace vstupenek je třeba vyzvednout do druhého dne!

Městské divadlo říjen 2009 tvrtek 1. íjna v 19,30 hodin VEEE S PÁTELI Satirická divadelní komedie o dvou manželských párech a jejich život. Hraje Divadlo Na Prádle Praha. Hrají: Milena Steinmasslová, Daniel Rous a další. Divadelní pedplatné. Úterý 6. íjna v 8,15 a 11,00 hodin NA LETNÍM BYT Divadelní komedie v podání souboru Slánská scéna. Pedstavení pro školy. Steda 7. íjna v 19,30 hodin - derniéra NA LETNÍM BYT Divadelní komedie.Souboru Slánská scéna. www.meuslany.cz

tvrtek 8. íjna v 8,15 a 11,00 hodin NA LETNÍM BYT Divadelní komedie v podání souboru Slánská scéna. Pedstavení pro školy.

Steda 21. íjna v 10, 13 a 15 hodin KRÁLÍCI Z KLOBOUKU Dtské divadelní pedplatné.

Sobota 10. íjna v 15,00 hodin. PRINCEZNA KAPRADINKA Klasická divadelní pohádka pro nejmenší diváky. Hraje Lidušino divadlo Praha.

tvrtek 22. íjna v 19,30 hodin PLÍSE Setkání dvou žen v hotelovém pokoji je stetem dvou kamen, kde létají jiskry, ale hrany se obrušují … ! Hraje SDK.

Steda 14. íjna v 19,30 hodin KONCERT ONDEJE RUMLA Finalista Superstar vystupuje s BIG BANDEM CL. Velmi zajímavé hudební spojení, které zaruuje kvalitu.

Úterý 27. íjna v 17,00 hodin SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ Slavnostní zasedání zastupitel msta Slaného a veejnosti k 91. výroí vzniku samostatného eskoslovenska.

| 11


INFORMACE

Program nulové tolerance vůči veškeré neslušnosti – zpráva po šesti letech Dokonní z minulého ísla

Slaný střeží kamery

serovými bránami; celý systém ochrany hbitov je propojen na pult centrální ochrany (dále jen PCO) MP Slaný • instalace zabezpeení nov oteveného parkovišt v areálu SAD (Vikova ul.) – zabezpeení bezpenostními laserovými branami, které jsou propojeny na PCO MP Slaný; vybudování nového osvtlení parkovišt a pemístní stávajícího kamerového bodu, aby pokryl celé parkovišt – vše bylo dobudováno v r. 2008 • modernizace budovy MP Slaný – nové operaní centrum v r. 2007-8

Pomoc okolním obcím

Místo instalace posledního kamerového bodu .12 – Gagarinova ulice Mstský kamerový dohlížecí systém postupn budujeme a modernizujeme, protože tento prvek situaní prevence považujeme za velice moderní a úinný prvek boje s kriminalitou: • do r. 2003 (vyhlášení programu nulové tolerance) bylo zízeno monitorovací a vyhodnocovací centrum v budov MP Slaný a 8 kamerových bod – v rámci komplexního souinnostního programu prevence kriminality (KSP PK) • v r. 2003 bylo vybudováno další ovládací pracovišt u OO P R Slaný • v letech 2005-8 byly dobudovány další 4 kamerové body v rámci programu PK „PARTNERSTVÍ“, ímž je ve mst celkem 12 kamerových bod; z toho 2 poslední kamerové body (r. 2007 a 2008) jsou v nové digitální technologii, na kterou budou postupn modernizovány i další kamerové body • v srpnu již probhla plánovaná pestavba kamerového bodu na budov MP Slaný, kdy i tento kamerový bod byl osazen novou digitální technologií

V roce 2003, jak jsme výše uvedli, byly podepsány veejnoprávní smlouvy s mstem Smeno a mstysem Zlonice o zízení detašovaných pracoviš, platnost tchto smluv byla prodloužena od 1.1.2005. Tuto formu pomoci umožuje obcím 3. stupn (obcím s rozšíenou psobností) novelizace zákona o obecní policii, úinné napomáhat menším obcím, které nemají nanní prostedky na zízení obecní policie, a takto mohou využívat služby tzv. „mateské policie“ (vybavení stále služby, „know-how“, atd.), pitom si pln hradí provoz hlídek. Od 1. íjna 2008 msto Smeno zídilo vlastní mstskou policii a jejich MP pracuje samostatn, tudíž veejnoprávní smlouva s nimi byla ukonena.

Strážníci obas zažívají i kuriózní situace S mstysem Zlonice ve spolupráci i nadále pokraujeme ve velice dobré spolupráci. V rámci programu PK „PARTNERSTVÍ“ jsme v roce 2007 byli Zlonicím nápomocni pi získání státní dotace (od žádosti, pes realizaci až po vyhodnocení) na poízení kamerového systému, ze které bylo ve Zlonicích vybudováno 5 kamerových bod v nejrizikovjších oblastech. V tomto projektu bylo ve Zlonicích vybudováno záznamové pracovišt, ale i unikátní penos obrazu, dat, záznam a povel na pracovišt MP Slaný, ímž je zajištn nepetržitý dohled nad vybranými lokalitami mstyse.

Kontrola nad psy Modernizované operaní stedisko MP Slaný Modernizací MKDS výet budování moderních bezpenostních prvk boje s kriminalitou nekoní. Vybudovali jsme i další prvky situaní prevence, a to z vlastních prostedk, jako nap.: • v roce 2007 a 2008: instalace bezpenostního systému na ochranu slánských hbitov ped krádežemi a poškozováním, kde bylo instalováno 8 kamer s pisvícením, které je doplnno bezpenostními la-

12 |

V souinnosti s nanním odborem jsou kontrolováni majitelé ps na dodržování ustanovení zákona . 246/1992 Sb. ve znní pozdjších pedpis (o ochran zvíat). Výsledky jsou zdokumentovány v tabulce „Statistika pestupk podle sledovaných období“ a íslem navýšení potu pihlášených ps na nanním odboru MÚ Slaný. MP Slaný v této oblasti velice tsn spolupracuje s Odborem pro životní prostedí. ING. LUDOVÍT ŠIKORSKÝ, ODDLENÍ KRIZOVÉHO ÍZENÍ A MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY MSTA PAVEL ŠTPÁNEK, VEDOUCÍ MP SLANÝ

www.meuslany.cz


INZERCE, INFORMACE

www.meuslany.cz

| 13


HVĚZDÁRNA

Městská hvězdárna ve Slaném na říjen Mstská hvzdárna je pro veejnost otevena v úterý, stedu, tvrtek a pátek od 19 do 21 hod. Prohlídky hvzdárny a pozorování dalekohledy zaínají v 19.00,19.30,20.00,20.30 hodin. Ve svátek 28. 10. bude hvzdárna otevena od 19 do 21 hodin. Od 20. do 23. 10. bude hvzdárna uzavena.

Filmový veer: 15. íjna od 18:00 hodin – audiovizuální pásmo M SÍC – SEN A SKUTE NOST – poad vnovaný našemu nejbližšímu kosmickému souputníkovi a zárove jedinému tlesu krom Zem, na kterém stanul lovk. 29. íjna od 18:00 hodin – audiovizuální pásmo PRAHOU ASTRONOMICKOU – procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je vnována zlaté dob rudolfínské astronomie, kdy v Praze psobili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie. Tip na pozorování: 6.–9. íjna od 19:00 hodin Jupiter – nejvtší planeta ve slunení soustav 13.–16. íjna od 20:00 hodin Hvzdokupy a galaxie – za mimoádn isté a klidné oblohy pozorujeme objekty vzdáleného vesmíru 27.–30. íjna od 19:00 hodin Msíc – nejvýhodnjší podmínky pro pozorování nejbližšího kosmického souseda

tel: 312 525 730 http://www.hvezdarna-slany.cz Astronomický kurz: Mstská hvzdárna ve Slaném zahájí v úterý 6. íjna od 17:00 hodin astronomický kurz. Uren je každému, koho zajímá vesmír a jeho poznávání. Posluchai získají ve dvaceti pti lekcích pehled o souasné astronomii a kosmonautice. Lekce se konají každé úterý od 17:00 hodin. Kurzovné je 500,- K.

Klenoty podzimu

L

éto máme dávno za sebou, i když první proslunné dny astronomického podzimu naznaovaly, že letní poasí hned tak neskoní. Mli jsme proto ješt adu možností spatit naposledy v tomto roce souhvzdí letního trojúhelníku. Pro letní oblohu tak typická Mléná dráha se sice táhla pes celou oblohu vysoko nad obzorem, je však stoená oproti létu o 90°. Nejzajímavjší objekty zapadají velmi brzo po západu Slunce spolu s dominantami léta. Co mžeme tedy vidt na podzimní hvzdné obloze? Na první pohled by se mohlo zdát, že podzimní hvzdná obloha je jen málo atraktivní. Jasná letní souhvzdí pomalu zapadají a výrazná zimní souhvzdí vycházejí až ve druhé polovin noci. Velmi nápadné, avšak úhlov malé seskupení hvzd budeme mít v podzimních dnech pímo nad hlavou. Pt hvzd seskládaných do písmene W, které tvoí hlavní ást souhvzdí Kasiopeji, vzhledem ke své výšce nad obzorem v prbhu roku u nás nikdy nezapadá. Práv zde nalezl v roce 1572 Tycho Brahe „novou hvzdu“ a vdecky objasnil, že se jedná o novou hvzdu a nikoliv o kometu nebo meteor. Tycho Brahe za to sklidil obdiv astronom i dánského krále Friedricha II, který mu vnoval ostrov Hven, kde Tycho Brahe vybudoval vdecké centrum s observatoemi.

Dvojitá otevená hvzdokupa chí a h Persei.

14 |

Galaxie v Andromed, také M31, NGC 224 nebo Velká mlhovina v Andromed – starší texty ji uvádjí jako mlhovinu – je velká spirální galaxie v souhvzdí Andromedy. Spolu s Mlénou dráhou, galaxií v Trojúhelníku a asi ticeti malými, satelitními galaxiemi tvoí Místní skupinu galaxií. Jižn pod Kasiopejou leží trojice souhvzdí: Perseus, Andromeda a Pegas. V Perseovi se nachází velmi zajímavá dvojice blízkých otevených hvzdokup chí a h Persei a v Andromed jasná galaxie (oznaovaná M 31 nebo také ponkud nepesn Mlhovina v Andromed), jeden z nejvzdálenjších objekt, které mžeme na nebi bez dalekohledu vidt. Podrobnou strukturu vzdálených objekt máme možnost potom sledovat už výhradn velkými dalekohledy, napíklad tmi, které jsou umístnné v Mstské hvzdárn. Legenda o Perseovi a Andromed praví, že princezna Andromeda mla být pikována ke skále a obtována moské oblud. Byla to ob bohm za urážku, které se dopustila její matka, královna Kasiopeja. Ta rozhnvala boha moí Poseidona, protože tvrdila, že princezna Andromeda je krásnjší než jeho dcery, vodní nymfy. Ped moskou obludou však v posledním okamžiku princeznu Andromedu zachránil udatný Perseus, kterému pomáhal okídlený k Pegas.

Náš nejbližší kosmický soused – Msíc lze na veerní obloze pozorovat od 1. do 4. íjna a od 20. íjna do konce msíce. Nejlepší pozorovací podmínky jsou kolem 26. íjna, kdy nastává první tvr a kdy poblíž rozhraní mezi svtlem a stínem (tzv. terminátoru) povrchové útvary vrhají zetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplku (nastává 4. íjna a 2. listopadu), vynikne plastinost msíního povrchu. Z planet nás na veerní obloze v íjnu upoutá planeta Jupiter, na ranní obloze mžeme pozorovat Merkur, Venuši a Saturn. V íjnu bude možné spatit pouhým okem maximum meteorického roje Orionidy, které pipadá 22. íjna. Msíc tyi dny po novu nebude pozorování rušit. Hodinová frekvence roje bude až 25 meteor. V nedli 25. íjna koní platnost stedoevropského letního asu (SEL ). V tento den si v 03:00 SEL vrátíme hodinky zpt na 02:00 SE . Jasnou oblohu a pkný výhled! JAROSLAV TRNKA

www.meuslany.cz


HISTORIE

www.meuslany.cz

| 15


SPORT, INFORMACE

Hokejová Mladí karatisté v Maďarsku sezona začala B

T

urnajem v ernošicích zaala pípravce HK Lev Slaný nová hokejová sezóna. A zaala úspšn. Slánští Lvi vysoko porazili týmy Sedlan a ernošic a podlehli jen silnému výbru Berounských Medvd. Sezónu tak zahájili ziskem krásného druhého místa a stíbrných medailí. Slánský tým i v sezon 2009/2010 vedou trenéi Marek Husník, Radek Hlavatý a Jaroslav Koínek. Letos zatím obsazujeme jen kategorii 2. tíd. Rádi bychom se zúastnili i turnaj 3. a 4. tíd, ale zatím nám v této vkové kategorii pár šikovných kluk chybí. Proto stále probíhá nábor, krom dtí ve vku 4–6 let potebujeme i chlapce nebo dvata ze 3. a 4. tíd, kteí by jako slánská Lvíata reprezentovali naše msto. Pij te to nezávazn zkusit – staí brusle, pilbu pjíme, na zaátek nejsou nutné žádné zvláštní dovednosti – nabízíme dobré trenérské zázemí a radost ze hry a z vítzných zápas. Tréninky probíhají na slánském Zimním stadionu každé pondlí, stedu a pátek a zájemci se mohou pihlásit pímo na tréninku.

SK orientačního běhu Slaný vás v měsíci říjnu zve na tyto akce: Školní závod v orientaním bhu 2009, který se koná v dopoledních hodinách v úterý 6. íjna 2009 v lesoparku Háje. Náborový závod v orientaním bhu pro píchozí „Dny orientace v pírod“, který se koná rovnž v úterý 6. íjna 2009 v lesoparku Háje. Shromaždišt a prezentace závodník je u vchodu do letního kina Slaný od 14.30 hodin, start od 15.00 do 17.00 hodin. Budou postaveny 2 trat (krátká a dlouhá). Pij te si vyzkoušet orientaní bh. Závod v orientaním bhu Kejkol 2009, který se koná v nedli 18. íjna 2009 v lesním prostoru zvaném Kejkol (mezi obcemi Lotouš, Libovice, Jedomlice). Shromaždišt a prezentace závodník je v Sokolovn v Jedomlicích od 8.30 do 10.00 hodin. Start závodu je intervalový od 11.00 hod. Závod je uren pro všechny vkové kategorie, tj. od rodi s malými dtmi, mládež, dosplé až po starší veterány. Pij te se probhnout a nadýchat erstvého vzduchu v krásném podzimním lese. Tšíme se na vaši úast. Sportu zdar a orienáku zvláš! Bližší informace k výše uvedeným akcím na adrese: www.obslany.borec.cz.

16 |

hem uplynulého víkendu (19.–20.9. 2009) se mladí karatisté z SK Keiko-ryu Shotokan zúastnili mezinárodního turnaje karate Budapeš Open v hlavním mst Ma arska. Závod se zúastnilo pes 600 kvalitních závodník z celé Evropy, Egypta a Turecka, zcela samozejm všichni diváci i soutžící tedy oekávali vysokou kvalitu turnaje. V sobotu svedli boje o medaile starší karatisté v kategoriích junior a senior. Diváci si užili velmi pkné zápasy o medaile, pedevším kategorie senior byla velmi kvalitní, kde první 4 místa obsadila špika eského karate (Tesárek, Pohanka, Pilmann a Debreceny) a nechala za sebou špikov pipravené karatisty z ostatních zemí. V nedli potom svedli boje o medaile mladší karatisté, na soutžní tatami tedy nastoupili i žáci naší školy. Na turnaj vyjela již zkušená závodnice Andrea Hovorková, která ve své kategorii postoupila do 3. kola, kde podlehla letošní mistryni Evropy. V boji o repasáž nakonec v závreném boji podlehla 2:1 a novou závodní sezónu odstartovala umístním na 4. míst. Adam Pešek, pro kterého byly tyto

závody premiérou, se hned v úvodu popral se zkušenými karatisty z Ma arska a Rumunska, bohužel nervozita z prvních mezinárodních závod zpsobila své, a tak vypadl ve 3. kole a umístil se na 5.–8. míst. Úspch na mezinárodní pd nakonec slavila pouze mladá závodnice Tereza Jaourová, která se ve své kategorii probojovala na krásné 3. místo a pivezla si tak ze své mezinárodní premiéry první cenný kov. Navázala tak na ervnový úspch z Olympiády dtí a mládeže v Táboe. Minulý týden byla mladá závodnice ocenna jako nejúspšnjší reprezentant v kata z celého Stedoeského kraje hejtmanem za vzornou reprezentaci kraje a zviditelnila tak Kladensko a Slánsko i svj domovský klub na krajské úrovni. „Tento turnaj byl první zkouškou startu nové sezóny a jsem rád, že jsme mohli na takto kvalitní závody vyjet, protože jsme mli možnost srovnat své výkony se svtovou špikou a urit si priority dalšího trénování. Jsem velice spokojený s výkony našich žák, nebo se svým premiérovým vstupem do mezinárodního prostedí se poprali velice pkn,“ ekl trenér sportovního klubu Lukáš Maule.

Přišly i ti nejmenší červenokřižáci

A

kce, kterou pipravila MO K ve Slaném 16. záí 2009 na Masarykov námstí na oslavu dne K, se velmi vydaila. Poasí bylo jak vymalované, byl pekrásný záijový sluncem prozáený den. Naši mladí ervenokižáci již od 8 hodin za úasti pedsedkyn paní Jindišky Fenclové se lenkami výboru pipravovaly stanovišt první pomoci a v chodb muzea maskovaly guranty. Na námstí stálo osobní auto, jehož idika, když ji pepadla nevolnost, uhnula na námstí, piemž porazila dívku, která tudy práv procházela, a ta skonila v bezvdomí se zranním hlavy a s otevenou zlomeninou nohy pod autem. Sama idika byla v šoku, ležela na volantu. Nehoda vypadala tak vrohodn, že mnozí kolemjdoucí diváci se neubránili kritickým poznámkám na úkor idiky. Byla pistavena nejen sanitka s posádkou, ale i hasiský vz také s posádkou. Úderem 9. hodiny zaali chodit nejen zvdaví diváci, ale hlavn dti ze všech slánských škol. Pišly i ty nejmenší z mateských školek, které dychtiv naslouchaly povídání o úrazech a jejich ošetení, ale také velmi pozorn sledovaly poínání posádky sanitního vozu a manipulaci s porannou dívkou. Ani nedutaly a prohlídka sanitky a hasiského vozu urit byla pro n zážitkem, o kterém budou dlouho povídat tatínkovi a mamince. Jako první host se dostavila vedoucí OS K na Kladn paní editelka Stanislava Klicmanová, které se akce velmi líbila. Pišli i lenové vedení msta, starosta Ivo Rubík a místostarostové Pavel Bartoníek a Jaroslav Hložek. Zápis, který pan starosta napsal do knihy host stojí

za zveejnní:,, Pozorn jsem prošel všechna stanovišt. Jedná se o velmi prospšnou akci. Mnohokrát za ní ervenému kíži dkuji.‘‘ Vše se podailo pímo na jedniku, až na krátkou nevolnost tí dtí, kterým byla hned poskytnuta první pomoc. Až do 12 hodin stále picházely školní dti a zájem byl opravdu mimoádný. Našim páním a cílem je získat do budoucnosti ješt více dtí do ad K a vyškolit co nejvtší poet obyvatel hlavn v první pomoci, aby se nám podailo snížit ta strašidelná ísla úmrtí pi nehodách, nebo na správn poskytnuté první pomoci je závislý lidský život. Za MO K bychom chtli podkovat vedení všech slánských škol, které pochopilo dležitost naší akce a uvolnilo na ni žáky. ZA MO K SLANÝPAVLÍNA HOFFMANNOVÁ

www.meuslany.cz


INFORMACE

Nakládání s odpady ve Slaném Vážení obané, v minulém ísle Slánské radnice jsme pipomnli náležitosti k platb místního poplatku za komunální odpad, dnes bychom chtli pipomenout zásady nakládání s odpady ve Slaném • každá nemovitost musí být vybavena odpovídajícím potem nádob na smsný komunální odpad • svoz odpadu provádjí TS Slaný jedenkrát týdn podle harmonogramu ve mst a místních ástech • kontejnery na tídný odpad jsou veejn pístupné, ve Slaném tídíme: – modré kontejnery – papír – žluté kontejnery – plasty a nápojové kartony – bílo-zelené zvony a zelené kontejnery – sklo • pro obany msta a místních ástí je v provozu sbrný dvr, kde mohou odevzdat zdarma nebezpený odpad, velkoobjemový odpad a stavební su do množství 1m3,

www.meuslany.cz

sbrný dvr je oteven v Po-Pá 8–16 hod. a v So 8–12 hod. • velkoobjemový odpad mohou obané odevzdat také do pistavených kontejner, harmonogram pro íjen je uveden na jiném míst Slánské radnice • je zakázáno ukládat odpady mimo nádoby, zneišovat popelnicová stání a jiná veejná prostranství • sbrný dvr mohou obané také využít jako místo zptného odbru použitých elektrozaízení, drobné vyazené spotebie je možné odevzdat do E-boxu, který je umístn vedle podatelny úadu, Velvarská 136 Obecn závazná vyhláška msta o nakládání s odpady, ze které jsou tyto zásady citovány, se nevztahuje na podnikatele. Zneužívání systému, který stanovilo msto pro své obany, bude posuzováno jako pestupek. Podnikatel musí pi nakládání s odpady postupovat v souladu se zákonem o odpadech. HELENA MOHYLOVÁ, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ

Seznam míst pro přistavení městských kontejnerů Kontejnery budou přistaveny na stanoviště vždy ca ve 14 hod. a odvoz bude proveden v následující den dopoledne, příp. v pondělí ráno. Stanoviště

Datum přistavení

Na Dolíkách - křižovatka

5. 10.

Tomanova u č.p.1639

5. 10.

Jungmannova -Dražkovická

5. 10.

Na Chmelnici

5. 10.

Gagarinova

6. 10.

Ráj - pod prodejnou

6. 10.

Mírová - u kotelny

6. 10.

sídliště ČKD - Smetáčkova

6. 10.

Jiráskova

12. 10.

U čistírny

12. 10.

Všehlušická - parkoviště

12. 10.

Okružní

12. 10.

Vepřkova

13. 10.

U Kláštera

13. 10.

Lázeňská - Havířská

13. 10.

Plynárenská - pod Pánkem

13. 10.

Otruby

16. 10.

Lotouš

16. 10.

Želevčice

16. 10.

Dolín

16. 10.

Trpoměchy

16. 10.

Kvíček - pod Sportexem

23. 10.

Kvíc - u zastávky

23. 10.

Netovice

23. 10.

Kvíc - K. Kernera

23. 10.

| 17


INZERCE

MĚSTO SLANÝ NABÍZÍ K PRONÁJMU BYTY Byt . 6 o velikosti 3+1 ve 3. nadzemním podlaží domu . p. 280, ulice Cyrila Boudy, Slaný, má celkovou podlahovou plochu 78,76 m2. Jedná se o uvolnný byt, který se skládá z kuchyn, 3 pokoj, pedsín, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavena na dobu uritou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2009 ve výši 66,00 K msín. K základnímu nájemnému bude zapoítána platba za vybavení

bytu ve výši 153,50 K/msíc. Krom nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o pidlení bytu svou žádost pedkládají na pedepsaném formulái a skládají kauci. Byt . 4 o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu . p. 279, ulice Cyrila Boudy, Slaný, má celkovou podlahovou plochu 45,68 m2. Jedná se o uvolnný byt, který se skládá z kuchyn, 1 pokoje, pedsín, koupelny s WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavena na

dobu uritou, t. j. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2009 ve výši 66,00 K msín. K základnímu nájemnému bude zapoítána platba za vybavení bytu ve výši 84,96 K/msíc. Krom nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o pidlení bytu svou žádost pedkládají na pedepsaném formulái a skládají kauci. Bližší informace o termínu prohlídky byt, výši a termínu složení kauce, zpsobu a termínu podání žádosti o pidlení bytu a o dalších podmínkách a požadavcích je možno získat na úední desce mstského úadu nebo na internetových stránkách http://www. meuslany.cz/ v sekci úední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku mstského úadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 2 garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu . p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném.

K ODPRODEJI Budovu . p. 520 se stavební parcelou . k. 763 o výme 277 m2 a pozemkovou parcelou . k. 1771/5 o výme 149 m2 zahrada vše v k. ú. Slaný. Bližší informace je možné získat na úední desce mstského úadu nebo na internetových stránkách http://www.meuslany.cz/ v sekci úední deska – odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku mstského úadu u paní Banertové, tel. 312 511 231. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

M

sto Slaný zve co nejširší veejnost v sobotu 17. 10. 2009 do Mstského centra Grand, v 9:30–16:00 hod. na besedu s pední eskou psycholožkou primákou PhDr. Lidmilou Pekaovou, autorkou knihy „Jak žít a nezbláznit se“. Téma pednášky je „Citová výchova od narození do puberty“ - Genotyp a výchova. - Jak nauit dít projevovat lásku a citovou potebu. - Jak diagnostikovat naši citovost a citové prožívání dtí. - Formalismus a empatie. - Citové projevy v kolektivních akcích ve škole, na výletech, na horách.

Tajenka: Kdo dlá pro druhého, dlá pro sebe. Měsíčník Slánská radnice vydává MĚSTO SLANÝ, IČO 0023877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • Telefon: 312 511 271 • Fax: 312 522 771 Šéfredaktorka: Petra Kučerová • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

18 |

www.meuslany.cz


FOTOREPORTÁ Ž

Rožnění uherského býka

FOTO: JIÍ JAROCH

www.meuslany.cz

| 19


FOTOREPORTÁ Ž

Slaný z výšky

FOTO: PAVEL VYCHODIL

Slánská radnice, říjen 2009  

Říjen 2009 - Informační zapravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 9, ročník XII, říjen 2009

Advertisement