Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale companiei Microsoft în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci înregistrate ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon reprezintă mărci înregistrate ale proprietarilor acestora.


Introducere

Primii paşi

A

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

C

Fotografiere adecvată scenei

a

Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

s

Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări voce

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într­un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în preajma unor gaze inflamabile Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea în Încărcătorul MH-65 (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Înlocuiţi capacul terminalului când transportaţi acumulatorul. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumSulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul acumulatorului cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi aparatul cu adaptoare sau convertoare de călătorie destinate realizării conversiei de la o tensiune la alta sau cu invertoare curent continuu – curent alternativ. Nerespectarea acestei precauţii pot conduce la deteriorarea produsului sau la supraîncălzire sau aprindere.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru de subiect.

iv

Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii. Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură. Opriţi alimentarea atunci când vă aflaţi în avion sau într-un spital Opriţi alimentarea când vă aflaţi în avion, în timpul decolării şi aterizării. Atunci când utilizaţi aparatul foto într-un spital, urmaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de aparatul foto pot interfera cu sistemele electronice ale avionului sau cu instrumentele din spital.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor. Acest simbol de pe baterie indică faptul că bateria trebuie colectată separat. Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene: • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu acest simbol sau nu, sunt proiectate pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................................ii AVERTISMENTE!.................................................................................................................................................................................. ii Note ....................................................................................................................................................................................v

Introducere.................................................................................................................................................................... 1 Despre acest manual ................................................................................................................................................... 1 Informaţii şi precauţii................................................................................................................................................... 2 Componentele aparatului foto ................................................................................................................................ 4 Corpul aparatului foto ...................................................................................................................................................................4 Monitorul...............................................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază....................................................................................................................................................... 8 Butonul A (mod fotografiere)................................................................................................................................................8 Butonul c (redare).......................................................................................................................................................................9 Selectorul multiplu rotativ....................................................................................................................................................... 10 Butonul d ................................................................................................................................................................................... 12 Comutarea între file ..................................................................................................................................................................... 12 Afişajele de ajutor.......................................................................................................................................................................... 13 Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt............................................................. 13 Prinderea curelei aparatului foto.......................................................................................................................................... 13

Primii paşi ....................................................................................................................................................................14 Încărcarea acumulatorului.......................................................................................................................................14 Introducerea acumulatorului..................................................................................................................................16 Scoaterea acumulatorului........................................................................................................................................................ 17 Pornirea şi oprirea aparatului foto....................................................................................................................................... 17 Setarea limbii, datei şi orei afişajului....................................................................................................................18 Introducerea cardurilor de memorie ...................................................................................................................20 Scoaterea cardurilor de memorie........................................................................................................................................ 20

vi


Cuprins A Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat .........................................................................................22 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat).....................................................22 Indicatoare afişate în modul A (Automat).................................................................................................................. 23 Pasul 2 Încadrarea unei imagini.............................................................................................................................24 Folosirea zoomului........................................................................................................................................................................ 25 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea.......................................................................................................................26 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ...................................................................................................28 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare).............................................................................................................................. 28 Ştergerea imaginilor..................................................................................................................................................................... 28 Utilizarea bliţului .........................................................................................................................................................30 Setarea modului bliţ .................................................................................................................................................................... 30 Fotografierea cu autodeclanşator.........................................................................................................................32 Modul macro ................................................................................................................................................................33 Compensarea expunerii ...........................................................................................................................................34

C Fotografiere adecvată scenei.........................................................................................................................35 Fotografierea în modul scenă.................................................................................................................................35 Setarea modului scenă............................................................................................................................................................... 35 Caracteristici ..................................................................................................................................................................................... 36 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene).......................................................................................................................................................... 42 Fotografierea în modul Alimente ........................................................................................................................................ 44 Fotografierea pentru panoramă........................................................................................................................................... 46

a Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare.......................................................................................48 Fotografierea în modul Zâmbet ............................................................................................................................48 Note referitoare la funcţia Ochi deschişi......................................................................................................................... 49

s Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect .........................................................50 Modul Urmărire subiect............................................................................................................................................50

vii


Cuprins c Mai multe despre redare ................................................................................................................................52 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi .....................................................................................52 Afişajul calendar ............................................................................................................................................................................. 53 O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare ..................................................................................................54 Editarea fotografiilor..................................................................................................................................................55 Utilizarea funcţiei retuşare rapidă........................................................................................................................................ 56 Îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting......................................................................................... 57 Crearea unei copii prin tăiere: Tăierea .............................................................................................................................. 58 Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică.............................................................................................................. 59 Note vocale: Înregistrare şi redare ........................................................................................................................60 Înregistrarea de note vocale................................................................................................................................................... 60 Redarea notelor vocale.............................................................................................................................................................. 61 Ştergerea notelor vocale........................................................................................................................................................... 61 Vizualizarea fotografiilor după dată (Modul listare după dată) .................................................................62 Selectarea unei date în modul listare după dată....................................................................................................... 62 Utilizarea modului Listare după dată ................................................................................................................................ 63 Meniul listare după dată............................................................................................................................................................ 64 Căutarea imaginilor (Modul sortare automată) ...............................................................................................65 Afişarea fotografiilor în modul sortare automată ...................................................................................................... 65 Modul sortare automată........................................................................................................................................................... 67 Meniul Sortare automată.......................................................................................................................................................... 67

D Filme .......................................................................................................................................................................68 Înregistrarea filmelor .................................................................................................................................................68 Meniul film.....................................................................................................................................................................69 D Selectarea Movie Options (Opţiuni film)................................................................................................................. 69 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) ....................................................................................................... 69 Redarea filmului...........................................................................................................................................................70 Ştergerea fişierelor film .............................................................................................................................................................. 70

E Înregistrări voce....................................................................................................................................................71 Realizarea înregistrărilor de voce ..........................................................................................................................71 Redarea înregistrărilor voce ....................................................................................................................................73 Ştergerea fişierelor audio.......................................................................................................................................................... 74 Copierea înregistrărilor voce...................................................................................................................................75

viii


Cuprins Conectarea la televizoare, computere şi imprimante..................................................................................76 Conectarea la TV..........................................................................................................................................................76 Conectarea la computer...........................................................................................................................................77 Înainte de a conecta aparatul foto ..................................................................................................................................... 77 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer............................................................................... 78 Conectarea la imprimantă .......................................................................................................................................81 Conectarea aparatului foto la o imprimantă................................................................................................................ 82 Imprimarea fotografiilor una câte una ............................................................................................................................. 83 Imprimarea mai multor fotografii........................................................................................................................................ 84 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare ..............................................................................87

d Meniurile fotografiere, redare şi setare..................................................................................................89 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere...........................................................................................................89 Afişarea meniului fotografiere ............................................................................................................................................... 89 A Image Mode (Mod imagine)......................................................................................................................................... 90 B White Balance (Balans de alb)...................................................................................................................................... 92 G Metering (Măsurare)........................................................................................................................................................... 94 C Continuous (Continuu) .................................................................................................................................................... 95 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)................................................................................................................................. 97 F Color Options (Opţiuni culoare).................................................................................................................................. 98 G AF-Area Mode (Mod zonă AF)...................................................................................................................................... 99 I Autofocus Mode (Mod focalizare automată)................................................................................................... 102 Funcţii care nu pot fi aplicate simultan......................................................................................................................... 103 Opţiuni redare: Meniul redare..............................................................................................................................104 Afişarea meniului de redare................................................................................................................................................. 104 b Slide Show (Diapozitive)............................................................................................................................................... 106 c Delete (Ştergere)................................................................................................................................................................. 107 d Protect (Protejare) ........................................................................................................................................................... 107 f Rotate Image (Rotire imagine).................................................................................................................................. 108 h Copy (Copiere).................................................................................................................................................................... 109

ix


Cuprins Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare ..........................................................................................110 Afişarea meniului setare......................................................................................................................................................... 111 a Menus (Meniuri)................................................................................................................................................................. 112 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)........................................................................................................... 113 d Date (Dată) ............................................................................................................................................................................ 114 e Monitor Settings (Setări monitor).......................................................................................................................... 117 f Date Imprint (Imprimare dată).................................................................................................................................. 118 g Vibration Reduction (Reducere vibraţii)............................................................................................................. 119 U Motion Detection (Detecţie mişcare) ................................................................................................................... 120 h AF Assist (Asistenţă AF)................................................................................................................................................. 121 u Digital Zoom (Zoom digital) ...................................................................................................................................... 121 i Sound Settings (Setări sunet).................................................................................................................................... 122 k Auto Off (Oprire automată)......................................................................................................................................... 122 l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/Formatare card).................................... 123 n Language (Limbă).............................................................................................................................................................. 124 o Video Mode (Mod video).............................................................................................................................................. 124 d Blink warning (Avertizare clipire)............................................................................................................................. 125 p Reset All (Reiniţializare totală).................................................................................................................................... 127 r Firmware Version (Versiune firmware)................................................................................................................. 129

Note tehnice ............................................................................................................................................................ 130 Accesorii opţionale...................................................................................................................................................130 Carduri de memorie aprobate............................................................................................................................................ 130 Numele fişierelor şi dosarelor...............................................................................................................................131 Întreţinerea aparatului foto...................................................................................................................................132 Curăţarea.......................................................................................................................................................................................... 134 Depozitarea.................................................................................................................................................................................... 135 Mesaje de eroare.......................................................................................................................................................136 Localizarea defecţiunilor ........................................................................................................................................140 Specificaţii....................................................................................................................................................................145 Standarde acceptate ................................................................................................................................................................ 148 Index..............................................................................................................................................................................149

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S620. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorările la aparatul foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă atrage atenţia asupra informaţiilor care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că sunt disponibile mai multe informaţii. în alte porţiuni ale acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişate pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului apar cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişajul ecranului Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie privind produsele, pe următoarele sit-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de altă marcă şi fără sigiliul holografic Nikon poate împiedica funcţionarea normală a aparatului foto sau poate cauza supraîncălzirea, aprinderea, perforarea acumulatorilor, precum şi apariţia scurgerilor de lichid din aceştia. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. Introducere

• Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A113). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

12

9

3

4

5

6

8

7 Capac obiectiv închis Controlul zoomului................................................. 25 f : Larg................................................................ 25 g : Tele ................................................................ 25 1 h : Redare miniaturi.............................52, 53 i : Zoom redare............................................ 54 j : Ajutor ........................................................... 13 2 Buton declanşare ..............................................13, 26

4

3

Comutator alimentare/ Indicator luminos aparat pornit............17, 122

4

Indicator luminos autodeclanşator............... 32 Dispozitiv iluminare asistenţă AF .................121

5 Bliţ încorporat.............................................................30 6 Difuzor............................................................. 60, 70, 73 7 Obiectiv .............................................................134, 145 8 Capac obiectiv 9 Microfon încorporat................................ 60, 68, 71


Componentele aparatului foto

1

2

3

4 Introducere

11 5

6 7

8 9

13 14

12

10

15 16

17

18

1 Monitor...................................................................... 6, 23

10 Buton k (aplică selecţia) ...................................10

2 Selector multiplu rotativ...................................... 10

11 Buton c (redare) ..............................................9, 28

3 Buton A (mod fotografiere)............................... 8

12 Buclă pentru curea aparat foto........................13

Indicator luminos..................................................... 71 Bec bliţ............................................................................ 31

13 Conector cablu .......................................... 76, 78, 82

4

5 Montură trepied

14 Capac conector ......................................... 76, 78, 82 15 Capac conector alimentare............................. 130

6 Buton d..................................... 12, 89, 104, 111

16 Cameră acumulator ................................................16

7 Buton l (ştergere) ..................28, 29, 61, 70, 74

17 Fantă card memorie................................................20

8 Zăvor capac ..........................................................16, 20 9

18 Zăvor acumulator.............................................16, 17

Capac cameră acumulator/ fantă card memorie.........................................16, 20

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatoarele şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A117).

Fotografiere 4

27 1

26

5

2

6

3 7 8 9 10

25 24 23

11 12

22 21

13 1600 1/250

F2.7

20

16 15 999 9999

19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mod fotografiere* .....................22, 35, 50, 48, 68 Mod macro................................................................... 33 Indicator zoom .................................................. 25, 33 Indicator focalizare.................................................. 26 Indicator AE/AF-L..................................................... 47 Mod bliţ.......................................................................... 30 Indicator încărcare acumulator ....................... 22 Pictogramă reducere vibraţii...................23, 119 Pictogramă detecţie mişcare..................23, 120 Indicator maximizare strălucire imagine monitor....................................................... 23 Indicator „Dată nesetată”.................................. 114 Indicator fus orar.................................................... 114 Imprimare dată....................................................... 118 Mod imagine............................................................... 90 Opţiuni film.................................................................. 69

18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

17

a

1m00s 1m00s

14

b

(a) Număr de expuneri rămase (imagini statice) ...............................................22 (b) Lungime film.....................................................68 Indicator memorie internă .................................23 Diafragmă......................................................................26 Zonă focus............................................................ 26, 99 Zonă focus (Prioritate faţă) ......................... 48, 99 Zonă focus (Mod Urmărire subiect) ........................................50 Viteză declanşare......................................................26 Sensibilitate ISO................................................. 31, 97 Valoare compensare expunere........................34 Opţiuni culoare..........................................................98 Mod balans alb ..........................................................92 Mod declanşare continuă...................................95 Indicator autodeclanşator...................................32 Ochi deschişi...............................................................49

* Diferă în funcţie de modul de fotografiere curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod.

6


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 5 1

16 15

18 17

2 3 4 6

15/05/2009 12:00 9999.JPG

7

14 8

13 12 11

10

9 999 999 9999 9999

a

1m00s 1m00s

b

1 Data înregistrării........................................................ 18

10 Indicator memorie internă..................................28

2 Timp de înregistrare ............................................... 18

11 Indicator redare film................................................70

3 Pictogramă protejare.......................................... 107

12 Ghid listare după dată ...........................................62

4 Indicator volum..........................................61, 70, 73

13 Pictogramă ordine imprimare ..........................87

5

Pictogramă dosar sortare automată1

......... 65

14 Imagine mică.......................................................58, 59

6 Indicator încărcare acumulator ....................... 22

15 Pictogramă D-Lighting..........................................57

Indicator maximizare strălucire 7 imagine monitor....................................................... 23

16 Pictogramă retuşare rapidă ................................56

8

Mod imagine2 ........................................................... 90 Opţiune film2 ............................................................. 70

9

(a) Număr cadru curent/ număr total de cadre ................................... 28 (b) Lungime film..................................................... 70

17 Indicator notă vocală..............................................61 18 Număr şi tip fişier...................................................131

1 Vor apărea pictogramele selectate în modul redare pentru sortarea automată în dosar de redare. 2 Diferă în funcţie de opţiunea selectată.

7


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• În modul redare, apăsaţi butonul A pentru a schimba la modul de fotografiere. • În modul fotografiere, apăsaţi butonul A pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere.

Meniu selecţie mod fotografiere Selectorul multiplu rotativ poate fi utilizat în meniul de selecţie a modului fotografiere pentru a schimba modul de fotografiere. Pentru a ieşi din meniul de selecţie a modului de fotografiere, alegeţi un mod de fotografiere şi apăsaţi butonul k sau apăsaţi din nou butonul A. 1 2 3 4 5

Auto mode

1. A Mod automat (A22) 2. x Mod scenă (A35)* 3. a Mod zâmbet (A48) 4. s Mod urmărire subiect (A50) 5. D Mod film (A68) * Pictograma afişată va fi diferită, în funcţie de ultimul mod selectat.

8


Operaţiuni de bază

Butonul c (redare) Introducere

• În modul fotografiere, apăsaţi butonul c pentru a schimba la modul redare. • În modul redare, apăsaţi butonul c pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare. • Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul foto în modul redare (A28). • În timp ce aparatul foto este pornit, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul c pentru a seta luminozitatea monitorului la nivelul maxim. Apăsaţi şi ţineţi apăsat din nou butonul c pentru ca luminozitatea să revină la nivelul iniţial. Când se utilizează butonul c pentru modificarea luminozităţii la nivelul maxim, pe monitor se va afişa pictograma b.

Meniul de selecţie a modului redare Selectorul multiplu rotativ poate fi utilizat în meniul de selecţie a modului redare pentru a schimba modul de redare. Pentru a ieşi din meniul de selecţie a modului redare, alegeţi un mod de redare şi apăsaţi butonul k sau apăsaţi din nou butonul c. 1 2 3

Play

1. c Mod redare (A28) 2. F Mod sortare automată (A65) 3. C Mod listare după dată (A62)

9


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu rotativ Introducere

Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu rotativ pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia.

Pentru fotografiere Afişare meniu m (mod bliţ) (A30) Alegere opţiuni* Afişare meniu n (autodeclanşator) (A32)

Afişare ghid o (compensare expunere) (A34) Aplică selecţia

Flash mode

Afişare meniu p (mod macro) (A33) * Opţiunile pot fi selectate şi prin apăsarea selectorului multiplu rotativ în sus sau în jos.

Pentru redare 15/05/2009 15:30 0004.JPG

Alegere fotografia anterioară1

Afişare histogramă şi informaţii fotografiere2 (cu excepţia filmelor)

Alegere fotografia următoare1

4

4

100NIKON 0004.JPG P 1/250 F2.7 +1.0 100 4 4

1 Fotografiile următoare sau anterioare pot fi selectate şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ. 2 Un grafic ce prezintă distribuirea tonurilor de culoare. Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga, iar tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. Informaţiile despre fotografiere afişate includ numele dosarului, numele fişierului, modul de fotografiere utilizat, viteza de declanşare, diafragma, compensarea expunerii, sensibilitatea ISO şi numărul fişierului curent. A va fi afişat pentru a indica modul fotografiere. Apăsaţi din nou butonul k pentru a reveni la redarea cadru întreg.

10


Operaţiuni de bază

Pentru ecranul meniu Alegeţi opţiunea de mai sus*

Scene auto selector

Introducere

Alegeţi opţiunea din dreapta*/ Treceţi la ecranul următor Alegeţi opţiunea (aplică selecţia) din stânga*/ Aplică selecţia Readuceţi afişajul (avansaţi afişajul la ecranul la ecranul anterior următor) Alegeţi opţiunea de mai jos*

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

* Opţiunile pot fi selectate şi prin rotirea selectorului multiplu rotativ.

C

Notă privind Selectorul multiplu rotativ

În acest manual, apăsările selectorului multiplu în sus, jos, stânga şi dreapta pot fi indicate prin H, I, J şi K.

11


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul pentru modul ales. • Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a naviga prin meniuri (A11). • Alegeţi fila z din stânga pentru a afişa meniul de setare. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou butonul d. Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini. • Fila superioară: Afişează meniurile pentru modul utilizat în acel moment. • Fila inferioară: Afişează meniul setare. Afişat când mai urmează unul sau mai multe opţiuni de meniu. Afişat când există opţiuni de meniu anterioare.

Shooting menu Color options AF area mode Autofocus mode

Exit

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu rotativ K pentru a trece la următorul set de opţiuni.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

Opţiunea selectată. AF area mode Face priority Auto Manual Center

Exit

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu rotativ K pentru a aplica selecţia.

Comutarea între file Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J pentru a evidenţia fila.

12

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege altă fila şi apăsaţi butonul k sau K.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Se afişează meniul ales.


Operaţiuni de bază

Afişajele de ajutor

White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Exit

Introducere

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (j) când M/L este afişat în partea de jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii selectate curent în meniu. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j).

Back

Apăsarea butonului de declanşare până la jumătate/până la capăt Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare, deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul de Apăsaţi butonul de declanşare până la declanşare până la capăt jumătate pentru a seta pentru a fotografia. focalizarea şi expunerea.

Prinderea curelei aparatului foto

13


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul Li-ion EN-EL12 (livrat) utilizând încărcătorul de acumulator MH-65 (livrat).

Conectaţi cablul de alimentare în ordinea 1-2.

2

Introduceţi acumulatorul în încărcător glisând acumulatorul înainte 1 şi apăsaţi în jos până când se blochează la locul său 2.

Primii paşi

1

• Indicatorul luminos CHARGE începe să clipească în momentul în care începe încărcarea. • Încărcarea este încheiată când indicatorul luminos nu mai clipeşte. • Un acumulator consumat complet se încarcă în aproximativ 150 minute.

14


Încărcarea acumulatorului Următorul grafic explică starea indicatorului luminos CHARGE. Indicatorul luminos CHARGE

Descriere Acumulatorul se încarcă.

Aprins

Acumulatorul este complet încărcat.

Pâlpâie

• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou în încărcătorul acumulatorului, astfel încât să fie aşezat orizontal. • Încărcaţi acumulatorul în interior, la o temperatură ambientală de 5 °C până la 35 °C înainte de a-l utiliza. • Acumulatorul este defect. Scoateţi imediat acumulatorul şi opriţi încărcarea acestuia. Aduceţi acumulatorul şi încărcătorul la un reprezentant de service autorizat Nikon pentru investigaţii.

3

Scoateţi acumulatorul şi decuplaţi încărcătorul.

B

Note privind încărcătorul acumulatorului

Primii paşi

Clipeşte

• Încărcătorul acumulatorului livrat trebuie să fie utilizat doar cu un acumulator Li-ion EN-EL12. Nu utilizaţi împreună cu acumulatori incompatibili. • Înainte de a utiliza încărcătorul acumulatorului, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii).

B

Note privind acumulatorul

• Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizările şi precauţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (Aii). • Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie şi respectaţi avertizărilea pentru „Acumulator” (A133) din secţiunea „Întreţinerea aparatului foto”. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare.

C

Notă referitoare la sursa de alimentare CA

Pentru a alimenta aparatul foto continuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62F (disponibil separat de la Nikon) (A130). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

15


Introducerea acumulatorului Introduceţi în aparatul foto un acumulator Li-ion EN-EL12 (livrat). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut (A14).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

• Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–), aşa cum este prezentat pe eticheta de la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. • Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul acumulatorului în direcţia indicată de săgeată 1 şi introduceţi complet acumulatorul 2. Când acumulatorul este introdus până la capăt, zăvorul acumulatorului îl va bloca în poziţia respectivă.

B

Introducerea corectă a acumulatorului

Introducerea acumulatorului cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie 1 şi deplasaţi zăvorul capacului în poziţia Z 2.

16

Zăvor acumulator


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată 1. Acumulatorul poate fi apoi îndepărtat cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit, cât şi monitorul se sting. • Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul foto în modul redare (A28).

C

Funcţia de oprire automată a alimentării în modul de fotografiere (Modul de veghe)

Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul de veghe. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune (funcţia de oprire automată). Când monitorul este stins în modul de veghe, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l activa din nou. • Durata de timp înainte ca aparatul să intre în modul de veghe poate fi modificată de la opţiunea Auto off (Oprire automată) (A122) din meniul de setare (A110).

17


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează un dialog de selecţie a limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

Primii paşi

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege limba dorită şi apăsaţi butonul k. • Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu rotativ, consultaţi „Selectorul multiplu rotativ” (A10).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date?

No Yes Cancel

4

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a selecta fusul orar local (A116) şi apăsaţi butonul k.

London Casablanca

Back

D

Timpul de economisire lumină zi

Dacă timpul de economisire lumină zi este în vigoare, apăsaţi selectorul multiplu rotativ H în ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4 pentru a porni opţiunea timp economisire lumină zi. Dacă opţiunea timp economisire lumină zi este activată, în partea de sus a monitorului este afişat W. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.

London Casablanca

Back

18


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data.

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k sau pe K. • Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

Date D 01

M 01 00

Y 2009 00 Edit

Primii paşi

• Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H ori I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi K pentru a muta evidenţierea în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minut ➝ DMY (ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul) • Apăsaţi J pentru a reveni la elementul anterior.

Date D 15

M 05 15

Y 2009 10 Edit

D

Modificarea datei şi orei

• Selectaţi Date (Dată) din Date (Dată) (A114) în meniul de setare (A110) pentru a modifica data şi ora curente şi urmaţi procedura descrisă la pasul 5 de mai sus. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) în meniul de setare pentru a modifica fusul orar şi setările pentru timp economisire lumină zi (A114).

19


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului (aprox. 45 MB) sau pe cardurile de memorie detaşabile (disponibile separat) (A130). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe acesta, iar datele înregistrate pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca date în memoria internă sau pentru a reda, şterge ori transfera date din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. • Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. • Glisaţi cardul de memorie corect, ca în imaginea din dreapta, până când se blochează cu un clic. • Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie după introducerea cardului de memorie.

B

Introducerea corectă a cardului de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

Scoaterea cardurilor de memorie Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi uşor cardul în 1 pentru a-l scoate parţial. Cardul poate fi apoi îndepărtat cu mâna 2.

20


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea unui card de memorie

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Când comutatorul este în poziţia „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge fotografiile sau pentru a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

Dacă mesajul din imaginea din dreapta se afişează în momentul pornirii Card is not formatted. aparatului foto, cardul de memorie trebuie formatat înainte de utilizare. Format card? Reţineţi că formatarea (A123) şterge permanent toate datele de pe No cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile Yes pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Când se afişează dialogul de confirmare, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi butonul k pentru a începe formatarea. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi în acest aparat cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive, asiguraţi-vă că le formataţi (A123) utilizând acest aparat foto.

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse de pe acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. Nerespectarea acestei precauţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoaterea cardului de memorie - Scoaterea acumulatorului - Oprirea aparatului foto - Deconectarea adaptorul CA • Nu utilizaţi un computer pentru formatarea cardului de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau cu obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

21


Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în modul A (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. • Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se va aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. De asemenea, obiectivul se va extinde. • Treceţi la pasul 4 când pe monitor se afişează A.

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

2

Apăsaţi butonul A.

3

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege A şi apăsaţi butonul k.

Auto mode

• Aparatul foto intră în modul A (automat).

4

Verificaţi pe monitor nivelul de încărcare a acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor NICIUN INDICATOR B

Descriere Acumulatorul este complet încărcat. Nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut; pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

13

Număr de expuneri rămase

N Battery exhausted. (Acumulator consumat.)

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

Numărul de expuneri rămase Numărul de expuneri rămase va fi afişat. Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setarea modului imagine (A91).

22


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat) Pictograma reducere vibraţii Reduce efectele produse de tremurarea aparatului foto.

Modul fotografiere A afişat în modul A (automat).

Indicator memorie internă Imaginile vor fi înregistrate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi imaginile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

Mod imagine Combinaţia între dimensiunea imaginii şi calitatea imaginii (compresie) este afişată. Setarea implicită este L Normal (4.000×3.000).

Indicatoarele şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A117). Când monitorul este stins în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l reactiva (A122).

C

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

13

Pictograma detecţie mişcare Reduce efectele produse de mişcarea subiectului şi de tremurarea aparatului foto.

Maximizare strălucire imagine monitor

Dacă afişajul monitorului se distinge cu dificultate când se fotografiază afară, ţineţi apăsat butonul c în timp ce aparatul foto este pornit pentru a comuta strălucirea monitorului la setarea maximă. Menţineţi din nou apăsat butonul c pentru a reveni la nivelul de strălucire iniţial. Pe monitor se va afişa pictograma b când strălucirea este setată la maxim prin apăsarea butonului c.

D

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)

În modul A (automat) se pot utiliza modul macro (A33) şi compensarea expunerii (A34), iar fotografiile pot fi făcute folosind modul bliţ (A30) şi autodeclanşatorul (A32). Apăsarea butonului d în modul A (automat) vă permite specificarea setărilor pentru toate opţiunile meniului fotografiere (A89).

D

Reducerea vibraţiilor

Dacă setarea On (Pornit) (setarea implicită) este aleasă pentru Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119), aparatul foto reduce eficient efectele produse de tremurarea aparatului, care apar în mod frecvent când se fotografiază cu zoom sau la viteză de declanşare redusă. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru stabilizarea aparatului foto în timpul fotografierii.

D

Detecţia mişcării

Dacă Auto (Automat) (setarea implicită) este aleasă pentru opţiunea Motion detection (Detecţie mişcare) (A120) în meniul de setare şi aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi mişcarea subiectului, aparatul măreşte viteza de declanşare pentru a reduce neclaritatea. Când aparatul foto detectează tremuratul aparatului sau mişcarea subiectului şi măreşte viteza de declanşare, pictograma pentru detecţia mişcării va străluci în culoarea verde.

23


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătiţi aparatul foto. • Ţineţi aparatul foto stabil cu ambele mâini. • Aveţi grijă ca degetele, părul, cureaua şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, bliţ, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfon şi difuzor.

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

24

2

Încadraţi imaginea. • Poziţionaţi subiectul principal aproape de centrul monitorului.

13


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Rotiţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi în direcţia g pentru a apropia imaginea subiectului. Sau rotiţi în direcţia f pentru a avea un câmp de vizualizare mai larg. Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Depărtare

Zoom digital

Rotirea controlului zoomului în direcţia g, când aparatul a ajuns la nivelul maxim al zoomului optic, va declanşa zoomul digital. Subiectul poate fi mărit până la 4× nivelul maxim al zoomului digital. Când zoomul digital este activat, focalizarea va fi situată pe centrul cadrului, iar zona focus nu va fi afişată.

Zoom optic (până la 4×).

C

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

Zoom optic

Zoomul digital

Apropiere

Este activat zoomul digital.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un proces de procesare a imaginii denumit interpolare, care poate avea ca efect deteriorarea uşoară a calităţii imaginii, în funcţie de modul imagine (A90) selectat şi de mărirea prin zoom digital. Interpolarea se aplică când zoomul trece de poziţia V. Atunci când zoomul este mărit peste poziţia V, interpolarea porneşte şi indicatorul de zoom se face galben, pentru a semnala aplicarea interpolării. Poziţia V se deplasează spre dreapta pe măsură ce descreşte dimensiunea imaginii, permiţând confirmarea poziţiilor de zoom la care este posibilă fotografierea fără interpolare la setarea curentă a modului imagine.

Când dimensiunea imaginii este mică • Zoomul digital poate fi dezactivat din opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A121) din meniul de setare (A110).

25


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

• Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Când subiectul este focalizat, zona focus (zona focus activă) străluceşte în culoarea verde. Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

13

1/250 F2.7

Viteză declanşare Diafragmă • Atunci când este aplicat zoomul digital, zona focus nu este afişată. Atunci când aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului, indicatorul de focalizare (A6) va străluci în culoarea verde. • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a afişa viteza de declanşare şi diafragma. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi aparatul foto nu poate focaliza, zona focus sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul va fi eliberat, iar fotografia va fi înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

26


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

B

În timpul înregistrării

În timp ce imaginile sunt înregistrate, afişajul numărului de expuneri rămase va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării imaginilor. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

C

Focalizarea automată

D

Dispozitivul iluminare asistenţă AF şi bliţul

Dacă subiectul este slab iluminat, poate fi aprins dispozitivul iluminare asistenţă AF (A121) prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate sau poate fi declanşat bliţul (A30) prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona focus activă sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A100). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

27


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi butonul c.

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

Butonul A • Ultima fotografie făcută va fi afişată pe monitor în modul redare cadru întreg. • Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografii suplimentare (A10). • Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. • Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la modul de fotografiere. • Când este afişat C, sunt redate fotografiile salvate în memoria 15/05/2009 15:30 internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi 0004.JPG vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

4

Indicator memorie internă

Ştergerea imaginilor

1

Apăsaţi butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

28

4

Erase 1 image? Done

No Yes


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Următoarele opţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Opţiune Zoom redare Afişare miniaturi/afişare calendar

Utilizare

g (i) f (h) k

Schimbare mod de redare

c

54

Afişaţi imaginile sub formă de 4, 9 sau 16 miniaturi sau afişaţi calendarul. Afişaţi histograma şi informaţiile despre fotografiere. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la redarea cadru întreg. Afişaţi meniul de selecţie a modului redare şi comutaţi la modul Listare după dată sau la modul de redare Sortare automată.

52 10

62, 65

A Comutare la modul fotografiere

C

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere ales.

28

Apăsarea butonului c pentru pornirea aparatului foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinerea apăsată a butonul c va porni aparatul în modul redare. Obiectivul nu se va extinde.

C

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

Afişare informaţii fotografiere

A

Descriere Măriţi până la 10× vizualizarea imaginii afişate în acel moment pe monitor. Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Vizualizarea fotografiilor

• Fotografiile stocate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Fotografiile făcute în modul Prioritate faţă (A101) vor fi rotite automat când sunt afişate în modul de redare cadru întreg, în funcţie de orientarea chipului (cu excepţia fotografiilor făcute utilizându-se Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A95)). • Când monitorul este stins în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l reactiva (A122).

C

Ştergerea din modul fotografiere a ultimei fotografii realizate

În modul fotografiere, apăsaţi butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Erase 1 image?

No Yes

D

Ştergerea mai multor fotografii

Pentru a şterge mai multe fotografii, alegeţi Delete (Ştergere) (A107) din meniul redare (A104), din meniul Listare după dată (A64) sau din meniul Sortare automată (A67).

29


Utilizarea bliţului Raza de acoperire a bliţului este de aprox. 0,5 până la 8,0 m dacă aparatul foto este pe unghiul maxim de cuprindere. Dacă este aplicat zoomul optic maxim, raza de acoperire este de aproximativ 0,5 până la 3,5 m (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U Automat Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă. V

Automat cu reducere ochi roşii

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

Reduce „ochii roşii” în portrete (A31). W

Dezactivat Bliţul nu se va declanşa, chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte pe fundal iluminat.

Y

Sincronizare lentă Modul automat este combinat cu viteza redusă de declanşare. Potrivit pentru realizarea fotografiilor portret cu peisaj de noapte ca fundal. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi X (mod bliţ). • Se afişează meniul modului bliţ.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi butonul k. • Pictograma pentru modul bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. • D va dispărea după câteva secunde, indiferent de opţiunea Photo info (Info foto) (A117) selectată. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

30

Flash mode


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea când condiţiile de iluminare sunt deficitare şi când bliţul este dezactivat (W)

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru stabilizarea aparatului pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele produse de tremurarea aparatului foto. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii. • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea. Fotografiile făcute când E este afişat pot avea un uşor zgomot de imagine. • Când este afişat E şi este activată sensibilitatea mare, reducerea zgomotului poate fi aplicată în timp ce imaginile sunt înregistrate. Aceasta ca avea ca rezultat durate mai lungi de înregistrare.

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete luminoase în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Dezactivat).

C

Becul bliţ

Becul bliţ indică starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins : Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte : Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Stins : Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este aproape consumat, afişajul monitorului se va stinge şi va rămâne stins până când bliţul este complet încărcat.

C

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

B

Setarea modului bliţ

Setarea implicită a modului bliţ variază în funcţie de modul de fotografiere. • Modul A (automat): U (automat) • Modul scenă: setarea variază în funcţie de modurile scenă diferite (A36). • Modul a (zâmbet): setaţi pe W (dezactivat) (când funcţia Ochi deschişi este activată), U (automat) (când funcţia Ochi deschişi este dezactivată) • Modul s (urmărire subiect): W (dezactivat) Setarea pentru modul bliţ aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului A (automat).

C

Reducerea ochilor roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat de reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Bliţul este declanşat la intensităţi reduse înaintea descărcării principale, reducând efectul de ochi roşii. Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este identificat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea imaginii. Reţineţi că datorită unei întârzieri uşoare între apăsarea butonului de declanşare şi efectuarea fotografiei, acest mod nu este recomandat atunci când este necesar un răspuns rapid al declanşatorului. Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor la rândul ei. Nu întotdeauna modul avansat de reducere ochi roşii produce rezultatul dorit. În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de acest efect ar putea fi afectate de procesarea în modul de reducere ochi roşii; în aceste cazuri, alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

31


Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece şi de două secunde pentru autoportrete. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată utilizarea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied.

1

Apăsaţi n (autodeclanşator). • Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi butonul k. • 10s (zece secunde): potrivit pentru ocaziile importante (cum ar fi căsătoriile) • 2s (două secunde): potrivit pentru a împiedica tremuratul aparatului foto • Se afişează modul selectat pentru autodeclanşator. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Self-timer

Încadraţi imaginea şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/250 F2.7

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator va clipi. Indicatorul luminos încetează să clipească cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia şi rămâne aprins până când declanşatorul este eliberat. • Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul comută la OFF (Dezactivat). • Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

32

9

1/250 F2.7


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte apropiate, până la 2 cm distanţă. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 50 cm.

1

Apăsaţi p (modul macro). • Se afişează meniul modului macro.

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege ON (Activat) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează pictograma modului macro (F). • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată. Macro mode

3

Utilizaţi controlul zoomului şi încadraţi imaginea. • Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. La poziţia de zoom (poziţia unghi larg înainte de pictograma G) la care pictograma F şi afişajul zoomului strălucesc în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte la distanţa de 3 cm de obiectiv. La poziţia de zoom cu unghiul cel mai larg, aparatul foto poate focaliza pe subiecte la distanţa de 2 cm de obiectiv.

C

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

2

Modul macro

• Dacă modul macro este setat la ON (Activat) în modurile scenă indicate mai jos, Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A102) va fi setat automat la Full-time AF (AF permanent). - Beach/snow (Plajă/zăpadă) - Close-up (Prim-plan) (setarea pentru modul macro este fixată la ON (Activat)) - Food (Alimente) (setarea pentru modul macro este fixată la ON (Activat)) - Museum (Muzeu) - Copy (Copiere) - Panorama assist (Asistenţă panoramă) • În modul Full-time AF (AF permanent), aparatul focalizează automat şi continuu, până când focalizarea şi expunerea se blochează prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare.

C

Setarea modului macro

Setarea pentru modul macro aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului A (automat).

33


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). • Se afişează ghidul şi histograma pentru compensarea expunerii.

Fotografia iniţială şi redarea: Modul automat

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a ajusta expunerea şi apăsaţi butonul k. • Atunci când subiectul este prea întunecat: reglaţi compensarea expunerii înspre „+”. • Când subiectul este prea luminos: reglaţi compensarea expunerii înspre „–”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0 şi +2,0 EV. • Dacă o setare nu este aplicată prin apăsarea butonului k în decurs de câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Exposure compensation

Histogramă

Setarea este aplicată. • Valoarea este afişată împreună cu pictograma H pe monitor.

C

Valoarea compensării expunerii 13 Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului A (automat).

D

Utilizarea compensării expunerii

• Aparatul foto tinde să seteze o expunere mai scăzută când cadrul este dominat de obiecte puternic iluminate (de exemplu suprafeţele de apă, de nisip sau zăpadă însorite) sau când fundalul este mult mai luminos decât subiectul principal. • Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecate (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mult mai întunecat decât subiectul principal.

D

34

Utilizarea histogramei

Histograma este un grafic care prezintă distribuţia tonurilor de culoare pe imagine. • Axa orizontală corespunde luminozităţii pixelilor, cu tonurile întunecate spre stânga, iar tonurile luminoase spre dreapta. Axa verticală arată numărul de pixeli. • Creşterea compensării expunerii schimbă distribuţia tonurilor spre dreapta, iar descreşterea schimbă distribuţia tonurilor spre stânga. • Folosiţi histograma ca ghid la utilizarea compensării expunerii şi când fotografiaţi fără bliţ.


Fotografiere adecvată scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto selector (Selector automat scene) e Night Portrait (Portret de noapte) i Dusk/dawn (Înserare/zori) l Museum (Muzeu) p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

b Portrait (Portret)

c Landscape (Peisaj)

d Sports (Sport)

f Party/indoor (Petrecere/interior) j Night landscape (Peisaj de noapte) m Fireworks show (Spectacol artificii) E Voice recording (Înregistrare voce)*

g Beach/snow (Plajă/ zăpadă)

h Sunset (Asfinţit)

k Close-up (Prim-plan)

u Food (Alimente)

n Copy (Copiere)

o Backlight (Iluminare fundal)

Fotografiere adecvată scenei

* Consultaţi „Înregistrări voce” (A71).

Setarea modului scenă

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o pictogramă pentru modul scenă. • Se va afişa pictograma pentru modul scenă ales în prealabil. Setarea implicită este x (Selector automat scene).

2

Scene auto selector

Apăsaţi K, alegeţi o scenă şi apăsaţi butonul k.

Beach/snow

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

C

Modul imagine

1/250 F2.7 Setările pentru Image mode (Mod imagine) (A90) pot fi modificate în modul scenă prin apăsarea butonului d. Modificările efectuate la modul imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film).

35


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici x Scene auto selector (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto selectează automat modul scenă optim. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene)” (A42). X

U1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat3

o

0.02

1 Aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. Se poate selecta W (Dezactivat). 2 Alte setări pot fi selectate. 3 Se schimbă la Activat când aparatul foto selectează modul scenă primplan.

Q

b Portrait (Portret) Fotografiere adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal se detaşează clar. Subiecţii portretelor prezintă tonuri ale pielii netede, cu aspect natural. • Aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Prioritate faţă” (A101)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Zoomul digital nu este disponibil. X

V*

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

o

0.0*

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

Q

c Landscape (Peisaj)

Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor naturale şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121). X

W

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

* Alte setări pot fi selectate. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q sunt procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

C 36

Pictograme folosite pentru descrieri

Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în aceasta secţiune: X (mod bliţ) (A30); n (autodeclanşator) (A32); p (mod macro) (A33); o (compensare expunere) (A34).


Fotografierea în modul scenă d Sports (Sport)

X

W

n

Dezactivat

p

Dezactivat

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

e Night Portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto detectează şi focalizează pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Prioritate faţă” (A101)). • Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, va focaliza pe figura cea mai apropiată. • Dacă aparatul foto nu detectează nicio figură, va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Detecţia mişcării (A120) este dezactivată. • Zoomul digital nu este disponibil.

X

V1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat

o

0.02

o

0.02

Fotografiere adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură fotografie şi înregistrează mişcarea într-o serie de imagini. În cazul declanşării continue, mişcările instantanee ale subiecţilor în mişcare pot fi captate cu claritate. • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat, fotografiile sunt realizate la o viteză de până la aproximativ 1,0 cadre pe secundă (fps) atunci când modul de imagine este setat la I Normal (4000) (Normal (4000)). Fotografierea se încheie când butonul de declanşare este eliberat sau când s-au realizat zece fotografii cu butonul de declanşare ţinut apăsat. • Viteza maximă a cadrelor la declanşarea continuă poate varia în funcţie de modul de imagine curent şi de tipul de card de memorie utilizat. • Detecţia mişcării (A120) este dezactivată. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121).

1 Sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. 2 Alte setări pot fi selectate.

Q

f Party/indoor (Petrecere/interior)

Potrivit pentru fotografierea la petreceri. Captează efectul lumânărilor şi al altor lumini de interior din fundal. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Ţineţi aparatul foto ferm, deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului foto. Atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare precare, este recomandată utilizarea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

X

V1

n

Dezactivat2

p

Dezactivat

1 Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. 2 Alte setări pot fi selectate. O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q pot fi procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

37


Fotografierea în modul scenă

Q

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

Captează luminozitatea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

X

U*

n

Dezactivat*

p

Dezactivat*

o

0.0*

o

0.0*

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

h Sunset (Asfinţit) Fotografiere adecvată scenei

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121). X

W

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

* Alte setări pot fi selectate.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121). X

W

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

* Alte setări pot fi selectate.

38

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q pot fi procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.


Fotografierea în modul scenă

O

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Utilizaţi acest mod pentru a capta peisaje de noapte. Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, se foloseşte o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121). X

W

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în zona apropiată. • Modul macro (A33) va fi pornit, iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia la cea mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza. Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. La poziţia de zoom (poziţia unghi larg înainte de pictograma G) la care pictograma F şi afişajul zoomului strălucesc în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte la distanţa de 3 cm de obiectiv. La poziţia de zoom cu unghiul cel mai larg, aparatul foto poate focaliza pe subiecte la distanţa de 2 cm de obiectiv. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (Manual). Apăsaţi butonul k pentru a alege zona focus în care se focalizează. (A99). • Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) şi menţineţi aparatul foto stabil. X

W*

n

Dezactivat*

p

Activat

o

Fotografiere adecvată scenei

Q

k Close-up (Prim-plan)

0.0*

* Alte setări pot fi selectate. Când se fotografiază cu bliţ, reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la distanţe mai mici de 50 cm.

u Food (Alimente) Q Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea în modul Alimente” (A44). • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (Manual). Apăsaţi butonul k pentru a alege zona focus în care se focalizează (A99).

m

W

n

Dezactivat*

p

Activat

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate. O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q pot fi procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.

39


Fotografierea în modul scenă l Museum (Muzeu) Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (de exemplu în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • La fotografiere este utilizat BBS (Selector cea mai bună fotografiere) (A95). • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) şi menţineţi aparatul foto stabil. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121). X

W

n

Dezactivat*

p

Dezactivat*

Fotografiere adecvată scenei

o

0.0*

o

0.0

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, zona focus sau indicatorul focalizare (A6) se aprind întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează la infinit. • Detecţia mişcării (A120) este dezactivată. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se va aprinde, indiferent de setarea pentru asistenţă AF (A121). X

W

n

Dezactivat

p

Dezactivat

Q

n Copy (Copiere)

Asigură imagini clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A33) pentru a focaliza la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. X

W*

n

Dezactivat*

p

Dezactivat*

* Alte setări pot fi selectate.

40

O: Pentru modurile scenă cu O se recomandă folosirea unui trepied. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied. Q: Fotografiile făcute în modurile scenă utilizând Q pot fi procesate automat pentru reducerea zgomotului şi din acest motiv vor necesita un timp mai îndelungat pentru înregistrare.


Fotografierea în modul scenă o Backlight (Iluminare fundal) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, iar trăsăturile sau detaliile sunt umbrite. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Detecţia mişcării (A120) este dezactivată. X

X

n

Dezactivat*

p

Dezactivat

o

0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

Q

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

m

W*

n

Dezactivat*

p

Dezactivat*

o

Fotografiere adecvată scenei

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker livrat. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A46). 0.0*

* Alte setări pot fi selectate.

41


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a unei imagini, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru o fotografiere mai simplă. Când aparatul foto este îndreptat spre un subiect şi se află în modul selector automat scene x, aparatul foto va selecta automat unul dintre următoarele moduri scenă. • Auto mode (Mod automat) (A22)

• Portrait (Portret) (A36)

• Landscape (Peisaj) (A36)

• Night Portrait (Portret de noapte) (A37)

• Night landscape (Peisaj de noapte) (A39)

• Close-up (Prim-plan) (A39)

• Backlight (Iluminare fundal) (A41) Fotografiere adecvată scenei

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege x Scene auto selector (Selector automat scene) (A35).

Scene auto selector

• Selectorul automat de scene va fi activat.

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi. • Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma pentru modul fotografiere se schimbă în pictograma pentru modul scenă activat la momentul respectiv. d: Auto mode g: Night landscape (Mod automat) (Peisaj de noapte) e: Portrait (Portret) i: Close-up (Prim-plan) f: Landscape (Peisaj) j: Backlight (Iluminare fundal) h: Night Portrait (Portret de noapte) • Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

42

13 16


Fotografierea în modul scenă

B

Notă referitoare la modul Selector automat scene

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, comutaţi la modul automat (A22) sau alegeţi manual modul scenă dorit (A35).

C

Modul bliţ în modul Selector automat scene

Pot fi aplicate setările pentru modul bliţ (A30) U (automat) (setare implicită) şi W (dezactivat). • Dacă se aplică setarea U (automat), aparatul foto alege automat setarea pentru modul bliţ considerată optimă pentru modul scenă selectat. • Dacă se aplică setarea W (dezactivat), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere.

C

Funcţii restricţionate în modul Selector automat scene

• Zoomul digital nu este disponibil. • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu rotativ nu poate fi utilizat (A10, 33). • Setarea AF area mode (Mod zonă AF) (A99) este setată la Auto (Automat) în modul i (primplan). Fotografiere adecvată scenei

43


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul Alimente Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente.

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege u Food (Alimente) (A35).

Food

• Modul macro (A33) va fi pornit, iar aparatul foto aplică automat zoomul pentru poziţia la cea mai apropiată distanţă la care aparatul poate focaliza. Fotografiere adecvată scenei

2

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H sau I pentru a alege balansul de alb. • Apăsaţi H pentru a mări nivelul de roşu sau I pentru a mări nivelul de albastru. 13

3

Încadraţi imaginea. • Distanţa cea mai apropiată la care aparatul poate focaliza variază în funcţie de poziţia zoomului. La poziţia de zoom (poziţia unghi larg înainte de pictograma G) la care pictograma F şi afişajul zoomului strălucesc în culoarea verde, aparatul foto poate focaliza pe subiecte la distanţa de 3 cm de obiectiv. La poziţia de zoom cu unghiul cel mai larg, aparatul foto poate focaliza pe subiecte la distanţa de 2 cm de obiectiv. • Deoarece fotografiile sunt uşor de afectat de tremuratul aparatului foto, verificaţi setarea Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) şi menţineţi aparatul foto stabil. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (Manual) (A99). Apăsaţi butonul k pentru a deplasa zona focus. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a deplasa zona focus în poziţia dorită. Apăsaţi din nou butonul k pentru a bloca zona focus selectată. • Setările pentru autodeclanşator (A32) şi compensare expunere (A34) pot fi ajustate în timp ce zona focus este blocată.

44

13


Fotografierea în modul scenă

4

Apăsaţi butonul de declanşare pentru a efectua fotografia. • Focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi fotografia se realizează când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. • Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, zona focus clipeşte în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate.

1/250 F2.7

Fotografiere adecvată scenei

B

Notă referitoare la modul Alimente

Modul bliţ este dezactivat. Setarea pentru modul macro (A33) este schimbată la ON (Activat).

C

Setarea Balans de alb în modul Alimente

• Sporirea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de lumină. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta White balance (Balans de alb) din meniul de fotografiere (A92). • Setarea pentru balans de alb aplicată în modul Alimente rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia şi este reaplicată la următoarea selectare a modului Alimente.

45


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime. Setaţi Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119) la Off (Oprit) atunci când utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1

Fotografiere adecvată scenei

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A35).

Panorama assist

• Pictograma I este afişată pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia si apăsaţi butonul k. • Decideţi cum vor fi unite fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). • Pictograma galbenă pentru direcţia panoramei (II) va fi deplasată în direcţia apăsată; apăsaţi butonul k pentru a alege 13 direcţia. Va fi afişată o pictogramă albă de direcţie a panoramei (I) în direcţia selectată. • Dacă este necesar, aplicaţi la acest pas setările pentru modul bliţ (A30), autodeclanşator (A32), modul macro (A33) şi compensare expunere (A34). • Apăsaţi butonul k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Faceţi prima fotografie. • Fotografia va fi afişată pe 1/3 din monitor.

1/250 F2.7

46


Fotografierea în modul scenă

4

Faceţi a doua fotografie. • Compuneţi următoarea fotografie astfel încât să se suprapună parţial peste prima. • Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa imaginea.

5

End

12

End

8

Apăsaţi butonul k când fotografierea s-a încheiat. • Aparatul foto revine la pasul 2.

Asistenţă panoramă

Fotografiere adecvată scenei

B

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensare expunere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, zoomul şi setarea pentru modul imagine (A90) nu pot fi modificate până când seria nu este finalizată. • Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A122) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automată să se activeze.

D

Indicatorul R (blocare expunere)

R este afişat pentru a indica că balansul de alb, expunerea şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale focalizării, expunerii şi balansului de alb.

End

D

12

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker de pe CD-ul Software Suite livrat. Transferaţi fotografiile în computer (A77) şi folosiţi Panorama Maker (A80) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

47


Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

Fotografierea în modul Zâmbet Aparatul foto detectează o figură zâmbitoare utilizând funcţia prioritate faţă şi eliberează automat declanşatorul.

1

2

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege a şi apăsaţi apoi butonul k. Încadraţi imaginea.

Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

• Orientaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto detectează o figură îndreptată către aparat, zona focus ce cuprinde figura va fi afişată cu o margine dublă galbenă, iar când focalizarea este blocată, marginea dublă galbenă se va transforma în verde pentru un moment. • Pot fi detectate până la trei figuri. Când aparatul foto detectează mai multe feţe, figura cea mai apropiată de centrul cadrului este încadrată cu o margine galbenă dublă, iar celelalte cu margini simple.

3

Smile

13 16

Declanşatorul este eliberat automat. • Dacă aparatul foto detectează un zâmbet pe figura încadrată cu marginea dublă, declanşatorul este eliberat automat. • În momentul în care aparatul foto detectează o figură, indicatorul luminos autodeclanşator (A4) clipeşte. Imediat după eliberarea declanşatorului în urma detectării unei figuri zâmbitoare, indicatorul luminos autodeclanşator pâlpâie. • În momentul în care declanşatorul este eliberat, se activează fotografierea automată, prin intermediul căreia aparatul foto detectează o figură zâmbitoare şi eliberează automat declanşatorul. • Dacă se utilizează setarea implicită, funcţia ochi deschişi este activată (A49).

4

Ieşiţi din modul zâmbet apăsând butonul A. • Comutaţi la alt la mod de fotografiere.

C

48

Funcţiile Prioritate faţă şi Detectare figură zâmbitoare

Dacă aparatul foto, aflat în modul Zâmbet, este îndreptat spre o faţă care priveşte către aparatul foto, faţa este recunoscută automat şi figura zâmbitoare este detectată. • În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca funcţia Prioritate faţă să nu se activeze, iar figurile zâmbitoare să nu fie detectate. • Pentru mai multe informaţii referitoare la funcţia Prioritate faţă, consultaţi „Fotografierea cu Prioritate faţă” (A101).


Fotografierea în modul Zâmbet

Note referitoare la funcţia Ochi deschişi Funcţia Ochi deschişi poate fi utilizată în modul Zâmbet. Aparatul foto realizează două fotografii şi alege imaginea în care One or more subjects may have ochii subiecţilor sunt deschişi. closed their eyes. • Mesajul din imaginea din dreapta se va afişa pentru câteva secunde dacă aparatul foto detectează că cineva clipeşte în fotografia realizată. • Pentru a activa sau a dezactiva funcţia Ochi deschişi, apăsaţi butonul d în modul Zâmbet pentru a afişa meniul modului Zâmbet şi alegeţi Blink proof (Ochi deschişi) pentru a modifica setarea. • Setarea pentru funcţia Ochi deschişi poate fi previzualizată pe monitor (A6).

Utilizarea butonului de declanşare

Fotografiile pot fi realizate şi prin apăsarea butonului de declanşare. • În momentul detectării unei figuri, focalizarea este blocată pe figura detectată şi declanşatorul este eliberat. • Dacă nu este detectată nicio figură, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.

C

Funcţiile disponibile în modul Zâmbet

• Modul bliţ este dezactivat când Blink proof (Ochi deschişi) este setat la On (Pornit). Modul bliţ (A30) va fi schimbat la U (automat) când Blink proof (Ochi deschişi) este setat la Off (Oprit) (alte setări pot fi selectate). • Setările pentru compensare expunere (A34) pot fi modificate. • Zoomul digital nu este disponibil. • Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul pentru modul Zâmbet şi modificaţi setările pentru Image mode (Mod imagine) (A90). Modificările efectuate la modul imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia celor disponibile din modul film).

C

Fotografierea automată a figurilor zâmbitoare

C

Funcţia de oprire automată în modul Zâmbet (Modul de veghe)

Funcţia oprire automată (A122) va fi activată şi aparatul foto se va închide dacă nu se efectuează nicio operaţie în modul zâmbet, în următoarele situaţii. • Aparatul foto nu poate detecta o figură. • Aparatul foto a detectat una sau mai multe figuri, dar nu poate detecta o figură zâmbitoare.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A27).

49


Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect

Modul Urmărire subiect Utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecţi în mişcare. Selectaţi un subiect pe care să focalizaţi. Zona focus se va mişca şi va urmări subiectul automat.

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege s şi apăsaţi apoi butonul k.

Subject tracking

• Va fi afişată o margine albă în centrul cadrului. • Modul bliţ (A30) este setat la W (dezactivat) (setarea poate fi modificată).

2

Selectaţi un subiect.

Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect

• Încadraţi subiectul în centrul chenarului şi apăsaţi butonul k. - Subiectul este selectat şi va fi încadrat cu o margine galbenă dublă. - Când aparatul foto nu poate focaliza pe subiect, marginea simplă va străluci în culoarea roşie. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou. • Dacă subiectul selectat nu mai este vizibil pe monitor, marginea dublă va dispărea, iar selecţia va fi anulată. Selectaţi din nou subiectul.

3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe zona focus încadrată cu marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată. • Dacă aparatul nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a 1/250 F2.7 focaliza din nou. • Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi marginea dublă nu este afişată, aparatul foto va focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. • Declanşatorul va fi eliberat, iar fotografia va fi înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

50

Start


Modul Urmărire subiect

B

Modul Urmărire subiect

• Reglaţi setările pentru modul bliţ şi compensare expunere înainte de a alege subiectul. Dacă o setare este reglată după selectarea subiectului, selecţia subiectului va fi anulată. De semenea, ştergerea fotografiilor, reglarea zoomului sau a setărilor modului de imagine (A90) vor anula selecţia subiectului. • În anumite situaţii, de exemplu dacă subiectul se mişcă rapid, este posibil ca aparatul foto să nu poată urmări subiectul selectat. • În anumite cazuri rare, fotografierea subiecţilor cu focalizare automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A27), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă marginea dublă străluceşte în culoarea verde. În această situaţie, comutaţi pe modul automat şi setaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A99) la Manual (Manual) sau Center (Centru), focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizării (A100).

C

Funcţii utilizabile în modul Urmărire subiect

Focalizarea pe subiecţi în mişcare în modul Urmărire subiect

• Zoomul digital nu este disponibil. • Setările modului bliţ (A30) şi ale compensării expunerii (A34) pot fi modificate. • Dacă butonul d este apăsat în modul Urmărire subiect, se vor afişa meniurile Image mode (Mod imagine) (A90) şi Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A102). - Modificările efectuate la modul imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia celor disponibile din modul film). - Modificările efectuate în acest mod la setarea pentru modul focalizare automată nu vor fi aplicate setării pentru modul focalizare automată din modul fotografiere automată. Setarea implicită pentru modul focalizare automată în modul Urmărire subiect este Full-time AF (AF permanent). Setarea pentru modul focalizare automată aplicată în modul Urmărire subiect rămâne stocată în memoria aparatului foto chiar şi după oprirea acestuia.

51


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Rotiţi controlul zoomului în dreptul f (h) în modul redare cadru întreg (A28) pentru a afişa fotografiile ca imagini în miniatură în modul redare miniaturi.

1/ 10

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce este activat modul redare miniaturi. Pentru

Utilizaţi

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a alege fotografii.

Alegerea fotografiilor

Mărirea numărului de miniaturi afişate/Afişarea calendarului

Mai multe despre redare

Micşorarea numărul de imagini în miniatură afişate Revenirea la modul redare cadru întreg

52

f (h)

g (i) k A

Comutarea la modul fotografiere

Descriere

Rotiţi controlul zoomului în direcţia f (h) pentru a mări numărul de miniaturi la 4 ➝ 9 ➝16 ➝ Afişaj calendar. În afişajul Calendar, mutaţi cursorul şi alegeţi imaginea după dată (A53). Rotiţi în direcţia g (i) pentru a reveni la afişajul cu miniaturi. Rotiţi controlul zoomului în direcţia g (i) pentru a micşora numărul de miniaturi de la 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi din nou în direcţia g (i) în timp ce se afişează 4 miniaturi pentru a reveni la redarea cadru întreg.

A 10

-

Apăsaţi butonul k.

28

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28


Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi

C

Pictogramele de pe afişajul miniaturi Pictogramă set imprimare

Când fotografiile incluse într-un set de imprimare (A87) şi fotografiile protejate (A107) sunt selectate în modul de redare miniaturi, pictogramele ilustrate în dreapta sunt afişate împreună cu ele. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de peliculă.

Pictogramă protejare 1/ 10

Cadre de peliculă

C

Afişajul miniatură în modul sortare automată

1/

3

Când miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A65), pictograma care reprezintă tipul imaginilor redate va apărea în colţul din dreapta sus al ecranului.

Afişajul calendar

3

Următoarele operaţiuni pot fi utilizate când este afişat calendarul. Pentru

Utilizaţi

Selectarea datei Revenirea la modul redare cadru întreg Revenirea la afişajul miniatură

B

k g (i)

Descriere

A

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta o dată.

10

Schimbă la modul redare cadru întreg pentru prima fotografie efectuată la data aleasă.

28

Rotiţi controlul zoomului în dreptul g (i).

Mai multe despre redare

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare, când sunt afişate 16 miniaturi (A52), pentru a comuta la afişajul calendar. Mutaţi cursorul şi alegeţi imaginea în funcţie de dată. Dacă există fotografii efectuate la o anumită dată, aceasta va fi subliniată cu galben.

-

Note referitoare la Afişajul calendar

• Imaginile efectuate fără dată setată vor fi incluse la data „01.01.09”. • Butoanele d şi l sunt dezactivate în timp ce se afişează calendarul.

D

Notă referitoare la modul Listare după dată

Utilizaţi modul listare după dată (A62) pentru a reda imagini fotografiate la aceaşi dată. Operaţiile din meniul redare (A64) pot fi efectuate şi pentru imaginile fotografiate la data aleasă.

53


O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare Rotirea controlului zoomului în dreptul g (i) în timpul modului de redare cadru întreg (A28) aplică zoomul la imaginea curentă, mărind şi afişând centrul imaginii pe monitor. • Ghidajul din dreapta jos arată ce porţiune a imaginii este mărită. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt apropiate. Pentru

Utilizaţi

Apropiere

g (i)

Depărtare

f (h)

Mutarea zonei de afişare

Mai multe despre redare

Revenirea la modul redare cadru întreg

k

Tăierea fotografiei

d

Descriere Factorul de apropiere va fi sporit de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre g (i), până la nivelul maxim de aproximativ 10×. Rotiţi controlul zoomului spre f (h). Când nivelul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg.

A -

-

Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a muta zona afişajului spre alte zone ale fotografiei.

10

Apăsaţi butonul k.

28

Apăsaţi pentru a tăia fotografia curentă la porţiunea vizibilă pe monitor.

58

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28

A Comutarea la modul fotografiere

Fotografii efectuate utilizând funcţia prioritate faţă

54

Atunci când se aplică apropierea (zoom redare) la o fotografie efectuată cu utilizarea funcţiei prioritate faţă (A101), fotografia va fi mărită, iar figura detectată în timpul fotografierii va fi amplasată în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor efectuate utilizându-se Continuous (Continuu), BSS şi Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) (A95)). • Dacă au fost detectate mai multe figuri, fotografia va fi mărită cu figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a afişa alte figuri detectate. • Dacă se roteşte controlul zoomului în direcţia g (i) sau f (h) pentru ajustarea factorului de mărire, în centrul monitorului va fi afişat centrul imaginii (afişaj zoom redare normal), şi nu figura.


Editarea fotografiilor Utilizaţi acest aparat foto pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A131). Funcţie de editare Quick retouch (Retuşare rapidă) (A56)

Descriere Creează cu uşurinţă o copie cu contrast îmbunătăţit şi culori mai intense. Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate. Tăiaţi fotografia. Măriţi imaginea sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor. Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor, potrivite pentru folosirea pe pagini web sau ca ataşamente de e-mail.

D-Lighting (A57) Tăiere (A58) Small picture (Imagine mică) (A59)

C

Note privind editarea fotografiilor

• Fotografiile făcute cu o setare a Image mode (Mod imagine) (A90) de P 16:9 (1920) nu pot fi editate. • Funcţiile de editare ale acestui aparat foto nu pot fi utilizate pentru fotografii efectuate cu alte mărci sau modele de aparate foto. • Dacă o copie a fotografiei creată utilizând acest aparat foto este vizualizată pe o altă marcă sau model de aparat foto, este posibil ca fotografia să nu poată fi afişată sau transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu există suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

Restricţii privind editarea fotografiilor A doua editare

Prima editare Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Tăiere Small picture (Imagine mică)

Quick retouch (Retuşare rapidă)

D-Lighting

Tăiere

Small picture (Imagine mică)

w

w

– –

– –

w –

w –

Mai multe despre redare

C

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • Atâta vreme cât utilizarea combinaţiilor este restricţionată, retuşarea rapidă şi D-Lighting trebuie aplicate primele.

D

Fotografii originale şi copii editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt stocate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Chiar dacă fotografiile marcate pentru Print set (Set imprimare) (A87) sau Protect (Protejare) (A107) sunt utilizate pentru editare, aceste setări nu se vor reflecta pe copiile editate.

55


Editarea fotografiilor

Utilizarea funcţiei retuşare rapidă Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite. Copiile retuşate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A28) sau redare miniaturi (A52) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă.

3

Alegeţi amplitudinea setării, utilizând H sau I de pe selectorul multiplu rotativ şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Exit

Quick retouch

Mai multe despre redare

• Este creată o copie nouă, editată. • Pentru a anula Retuşarea rapidă, apăsaţi butonul d. Normal Back

• Copiile retuşate rapid pot fi recunoascute după pictograma s afişată în timpul redării.

Amount

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

56

4


Editarea fotografiilor

Îmbunătăţirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A28) sau redare miniaturi (A52) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi butonul k. • Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă.

3

Alegeţi OK şi apoi apăsaţi butonul k.

• Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

D-Lighting

Mai multe despre redare

• Este creată o nouă copie cu luminozitate şi contrast îmbunătăţite. • Pentru a anula D-Lighting, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Exit

OK Cancel

15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

D

4

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

57


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin tăiere: Tăierea Creaţi o copie care să conţină doar porţiunea vizibilă pe monitor atunci când u este afişat cu zoomul de redare (A54) activat. Copiile tăiate sunt stocate ca fişiere separate.

1

Măriţi fotografia dorită în timpul afişării cadrului întreg (A28), rotind controlul zoomului în direcţia g (i). • Pentru a tăia o imagine afişată „în picioare” (portret), apropiaţi fotografia până când dispar barele de culoare neagră afişate pe ambele părţi laterale ale monitorului. Fotografia tăiată va fi afişată cu orientarea peisaj. Pentru a tăia fotografia cu orientarea curentă „în picioare” (portret), utilizaţi mai întâi opţiunea Rotate image (Rotire imagine) (A108) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fi afişată cu orientarea peisaj. Apoi măriţi fotografia pentru tăiere, tăiaţi-o şi rotiţi fotografia tăiată înapoi în poziţia “în picioare” (portret).

2

Rafinaţi compoziţia copiei. • Rotiţi controlul zoomului spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de mărire. • Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când porţiunea pe care doriţi să o copiaţi este vizibilă pe monitor.

Mai multe despre redare

3

Apăsaţi butonul d.

4

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. • Pentru a anula crearea unei copii tăiate, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

C

Save this image as displayed?

No Yes

Dimensiunea imaginii

Dacă zona care urmează să fie salvată este redusă, dimensiunea imaginii (pixeli) copiei tăiate va fi de asemenea redusă. Când dimensiunea copiei tăiate este 320 × 240 sau 160 × 120, pictograma imagine mică B sau C este afişată în partea stângă a ecranului, în modul redare cadru întreg.

D 58

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).


Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: Imagine mică Creează o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune l 640×480 m 320×240 n 160×120

1

Descriere Potrivită pentru redarea pe televizor. Potrivită pentru afişarea pe pagini web. Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

Alegeţi fotografia dorită din modul redare cadru întreg (A28) sau redare miniaturi (A52) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy Exit

Small picture 640×480 320×240 160×120

Mai multe despre redare

2

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apoi apăsaţi butonul k. • Este creată o copie nouă, micşorată. • Pentru a anula crearea unei copii mici, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

Create small picture file?

No Yes

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

59


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea de note vocale

1

Alegeţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A28) şi apăsaţi butonul d. • Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi butonul k. • Va fi afişat ecranul pentru înregistrarea unei note vocale.

3

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy Exit

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k pentru a înregistra nota vocală.

Mai multe despre redare

• Înregistrarea se termină după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care butonul k este eliberat. • Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. • În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor. • Atunci când este finalizată înregistrarea, va fi afişat ecranul de redare a notei vocale. Urmaţi pasul 3 din „Redarea notelor vocale” (A61) pentru a reda nota vocală. • Apăsaţi butonul d înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

Back

20s

17s

D 60

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).


Note vocale: Înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Alegeţi fotografia dorită din modul de redare cadru întreg (A28) şi apăsaţi butonul d.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

• Se afişează meniul de redare. 4

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi butonul k. • Va fi afişat ecranul pentru redarea unei note vocale.

3

4

Playback menu Protect Rotate image Small picture Voice memo Copy Exit

Apăsaţi butonul k pentru a reda nota vocală.

6s

Back

Ştergerea notelor vocale Alegeţi o fotografie cu notă vocală şi apăsaţi butonul l. Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege w şi apăsaţi butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Mai multe despre redare

• Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau când butonul k este apăsat din nou. • Rotiţi controlul zoomului spre g sau f în timpul redării, pentru a regla volumul. • Apăsaţi butonul d înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

Erase 1 image?

No Yes

B

Note referitoare la notele vocale

• Când o imagine cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât imaginea, cât şi nota vocală sunt şterse. • Nu se pot înregistra note vocale pentru o fotografie care are deja ataşată o notă vocală. Nota vocală curentă trebuie să fie ştearsă înainte de înregistrarea unei note vocale noi. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto.

61


Vizualizarea fotografiilor după dată (Modul listare după dată) În modul listare după dată C puteţi reda doar fotografiile realizate la aceeaşi dată. În modul redare cadru întreg, la fel ca în cazul modului redare, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, notele vocale pot fi înregistrate sau redate, iar filmele pot fi redate. Când se apasă butonul d, se afişează meniul listare după dată şi toate fotografiile făcute la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere, imprimare şi protecţie.

Selectarea unei date în modul listare după dată

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului redare apăsând butonul c în modul redare, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta C şi apăsaţi apoi butonul k.

List by date

• Vor fi afişate datele pentru care există fotografii.

2

Alegeţi data dorită şi apăsaţi butonul k.

List by date

• Aparatul foto listează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, înregistrate după ziua de 29 vor fi listate împreună ca Others (Altele).

3

20/05/2009 15/05/2009

2 56

Mai multe despre redare

Others

• Prima fotografie pentru data respectivă va fi afişată în modul de redare cadru întreg. • Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul de redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul Listare după dată.

20/05/2009 15:30 0004.JPG

1

B

Note referitoare la modul de listare după dată

• În modul listare după dată pot fi afişate numai cele mai recente 9.000 de fotografii. • Imaginile efectuate fără dată setată vor fi incluse la data „01.01.09”.

62

3


Vizualizarea fotografiilor după dată (Modul listare după dată)

Utilizarea modului Listare după dată În ecranul listare după dată sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Utilizaţi

Descriere Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H sau I pentru a selecta o dată.

Selectarea datei

Comutarea la modul redare cadru întreg

k

Ştergerea fotografiilor

l

Vizualizarea meniului listare după dată Schimbarea modului de redare

d c

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul de selecţie a datei. Apăsaţi butonul l după ce aţi selectat data şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate fotografiile făcute în data selectată. Apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului listare după dată. Apăsaţi butonul c pentru afişarea meniului de selecţie a modului redare.

A 10

29

28

64 9

A Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28

Mai multe despre redare

Comutarea la modul fotografiere

63


Vizualizarea fotografiilor după dată (Modul listare după dată)

Meniul listare după dată Apăsaţi butonul d în modul listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri doar pentru fotografiile realizate la data specificată. Quick retouch (Retuşare rapidă)* A56 A57 D-Lighting* A87 Print set (Set imprimare) A106 Slide show (Diapozitive) A107 Delete (Ştergere) A107 Protect (Protejare) A108 Rotate image (Rotire imagine)* A59 Small picture (Imagine mică)* A60 Voice memo (Notă vocală)* * Numai în timpul redării cadru întreg

Mai multe despre redare

Când se apasă butonul d în ecranul listare după dată (A62), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica opţiuni fotografiilor separate sau pentru a selecta fotografii separate pentru ştergere, afişaţi o fotografie în modul cadru întreg şi apăsaţi butonul d.

B

64

Notă privind Print set (Set imprimare)

Când marcarea pentru imprimare există deja pentru fotografiile făcute în altă dată decât cea specificată, va fi afişat dialogul de confirmare Save print marking for other dates? (Salvaţi marcarea de imprimare pentru alte date?). Alegeţi Yes (Da) pentru a adăuga o nouă marcare de imprimare la cea existentă. Alegeţi No (Nu) pentru a şterge marcarea de imprimare existentă şi pentru a lăsa doar marcarea nouă. În cazul în care cantitatea de fotografii depăşeşte 99 din cauza marcărilor de imprimare adăugate, se va afişa dialogul de confirmare Too many images selected. Remove print marking for other dates? (Prea multe imagini selectate. Ştergeţi marcarea de imprimare pentru alte date?). Alegeţi Yes (Da) pentru a şterge marcarea de imprimare existentă şi a lăsa doar marcarea nouă.


Căutarea imaginilor (Modul sortare automată) Fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în dosarele cu următoarele denumiri, imediat după ce au fost efectuate. Dacă este selectat modul sortare automată F, puteţi afişa fotografiile şi filmele selectând numele dosarului sortat la fotografiere. a Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

D Close-ups (Prim-planuri)

D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

În modul redare cadru întreg, la fel ca în cazul modului redare normal, afişajul fotografiei poate fi mărit, redarea miniaturilor/calendarului poate fi realizată, fotografiile pot fi editate şi notele vocale pot fi înregistrate. De asemenea, toate imaginile sortate în acelaşi dosar pot fi şterse în acelaşi timp şi setul de imprimare şi protejarea pot fi setate concomitent.

Afişarea fotografiilor în modul sortare automată

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului redare apăsând butonul c în modul redare, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta F şi apăsaţi apoi butonul k.

Auto sort

Mai multe despre redare

• Va apărea ecranul de listare a dosarelor de sortare automată. Pentru mai multe informaţii referitoare la dosarele de sortare, consultaţi „Tipuri de dosare şi conţinutul acestora” (A66). • Se afişează fotografiile din dosar.

2

Alegeţi un dosar şi apăsaţi butonul k.

• Fotografiile din dosarul selectat vor fi afişate în modul redare cadru întreg. • Pictograma dosarului redat la momentul respectiv va fi afişată în partea din dreapta sus a ecranului.

Portraits

15/05/2009 15:30 0004.JPG

1

4

65


Căutarea imaginilor (Modul sortare automată)

Tipuri de dosare şi conţinutul acestora Categorii

Mai multe despre redare

a Smile (Zâmbet)

Se afişează fotografiile efectuate în modul zâmbet (A48).

D Portraits (Portrete)

Se afişează fotografiile realizate cu prioritate faţă (A101) din modul A (automat) (A22) sau cu Portrait (Portret)*, Night Portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) ori Backlight (Iluminare fundal)* din modul scenă (A35).

U Landscape (Peisaj)

Se afişează fotografiile realizate utilizându-se modul scenă Landscape (Peisaj)*.

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

Se afişează fotografiile realizate utilizându-se modurile scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/ zori) şi Fireworks show (Spectacol artificii).

D Close-ups (Primplanuri)

Se afişează fotografiile realizate utilizându-se modul scenă Close-up (Primplan)* sau cu funcţia macro (A33) din modul A (automat).

u Food (Alimente)

Se afişează fotografiile realizate utilizându-se modul scenă Food (Alimente) (A44).

D Movie (Film)

Se afişează filmele realizate utilizându-se modul film (A68).

X Retouched copies (Copii retuşate)

Se afişează imaginile create utilizându-se retuşare rapidă (A56), D-lighting (A57), tăiere (A58) sau imagine mică (A59).

W Other scenes (Alte scene)

Se afişează toate fotografiile care nu sunt incluse în alte dosare.

* Sunt incluse fotografiile realizate utilizându-se Scene auto selector (Selector automat scene) (A36).

B

66

Descriere

Note privind utilizarea modului sortare automată

• În modul sortare automată se pot adăuga până la 999 de imagini în fiecare dosar. Dacă o fotografie/un film este realizat(ă) recent şi dosarul corespunzător conţine deja 999 de imagini, fotografia sau filmul nu pot fi înregistrate sau afişate în modul sortare automată. Afişaţi fotografia/filmul utilizând modul redare normal (A28) sau modul listare după dată (A62). • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A68) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate de un alt aparat foto nu pot fi afişate în modul sortare automată.


Căutarea imaginilor (Modul sortare automată)

Modul sortare automată Următoarele operaţiuni sunt posibile din ecranul de listare a dosarelor de sortare automată. Pentru

Descriere

A

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi H, I, J sau K pentru a selecta dosarul.

10

Utilizaţi

Selectarea unui dosar Comutarea la modul redare cadru întreg

k

Ştergerea fotografiilor

l

Schimbarea modului de redare

c A

Comutarea la modul fotografiere

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie din dosarul selectat. Apăsaţi butonul l după ce aţi selectat fotografiile din dosar şi va fi afişat un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate fotografiile din dosar. Apăsaţi butonul c pentru afişarea meniului de selecţie a modului redare. Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

29

28

9

28

Afişaţi meniul de mai jos apăsând butonul d în redarea cadru întreg din modul sortare automată. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Print set (Set imprimare) Slide show (Diapozitive) Delete (Ştergere)

B

A56 A57 A87 A106 A107

Protect (Protejare) Rotate image (Rotire imagine) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală)

A107 A108 A59 A60

Mai multe despre redare

Meniul Sortare automată

Notă privind Print set (Set imprimare)

Când marcarea pentru imprimare există deja pentru fotografiile sortate în alte categorii decât cea specificată, va fi afişat dialogul de confirmare Save print marking for other images? (Salvaţi marcarea de imprimare pentru alte imagini?). Alegeţi Yes (Da) pentru a adăuga o nouă marcare de imprimare la cea existentă. Alegeţi No (Nu) pentru a şterge marcarea de imprimare existentă şi a lăsa doar marcarea nouă. În cazul în care cantitatea de fotografii depăşeşte 99 din cauza marcărilor de imprimare adăugate, se va afişa dialogul de confirmare Too many images selected. Remove print marking from other images? (Prea multe imagini selectate. Ştergeţi marcarea de imprimare de la alte imagini?). Alegeţi Yes (Da) pentru a şterge marcarea de imprimare existentă şi a lăsa doar marcarea nouă.

67


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege D şi apăsaţi apoi butonul k. • Afişajul de contorizare expuneri indică lungimea totală maximă a filmului care poate fi înregistrată.

2

Movie

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. • Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • O bară de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru înregistrare. 12s • Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou butonul de declanşare până la capăt. • Înregistrarea se opreşte automat dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu există spaţiu suficient sau după ce durata de înregistrare depăşeşte 25 de minute.

Filme

B

Realizarea filmelor

• Modul macro (A33) este activat. Modul bliţ (A30), autodeclanşatorul (A32) şi compensarea expunerii (A34) sunt dezactivate. • Setările pentru modul macro nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi reglat după ce începe înregistrarea filmului. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de înregistrarea filmului, dar poate fi aplicat un zoom digital de până la 2× în timpul înregistrării filmelor.

B

Notă privind înregistrarea filmelor

După ce filmul a fost înregistrat complet în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni la afişajul modului de fotografiere normal. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor. Oprirea aparatului foto sau scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor pot duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

D 68

Schimbarea setărilor pentru film

Setările pentru Movie options (Opţiuni film) şi Autofocus mode (Mod focalizare automată) pot fi modificate în meniul film (A69).


Meniul film Setările pentru Movie options (Opţiuni film) şi Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A69) pot fi modificate în meniul film. Apăsaţi butonul d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a modifica şi a aplica setările.

D Selectarea Movie Options (Opţiuni film) Setaţi la D (Film) M d (Meniu film) M D Movie options (Opţiuni film)

Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi viteza cadrelor

I TV movie 640 (Film TV 640)

(setare implicită) S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

C

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Viteză cadre: 30 cadre pe secundă Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Viteză cadre: 30 cadre pe secundă

Lungimea maximă a filmului Memorie internă (aprox. 45 MB)

Opţiune I TV movie 640 (Film TV 640) (setare implicită) S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

Card memorie (512 MB)

32 s

Aprox. 5 min 30 s

1 min 22 s

Aprox. 14 min 20 s

D

Informaţii suplimentare

Filme

* Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă a înregistrării ar putea varia în funcţie de marca respectivului card de memorie. Acest aparat foto poate înregistra filme cu o lungime maximă de 25 de minute. Indiferent de memoria disponibilă rămasă pe cardul de memorie, lungimea rămasă a filmului afişată pe ecran va fi de 25 de minute. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Setaţi la D (Film) M d (Meniu film) M I Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi modul în care va focaliza aparatul în modul film. Opţiune ASingle AF (AF unic) (setare implicită) BFull-time AF (AF permanent)

Descriere Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se blochează în această poziţie în timpul filmării. În timpul filmării, focalizarea va fi blocată în această poziţie. Aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Pentru a preîntâmpina interferenţa sunetului focalizării în timpul înregistrării, este recomandată utilizarea Single AF (AF unic).

69


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A28), filmele sunt recunoscute după pictograma mod film. Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k.

15/05/2009 15:30 0010.AVI

10s

Utilizaţi controlul zoomului g sau f în timpul redării, pentru a regla volumul. Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a avansa sau derula înregistrarea vocală. Comenzile de redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a selecta o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pentru

Selectaţi K

Derulaţi filmul dacă este apăsat butonul k.

Avansare

L

Avansaţi filmul dacă este apăsat butonul k.

Filme

O

Q

Indicator volum

Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar redarea. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este pusă pe pauză. Apăsaţi butonul k pentru a derula filmului cadru cu cadru. Derularea M continuă cât timp butonul este apăsat. * Apăsaţi butonul k pentru a avansa filmului cadru cu cadru. N Avansarea continuă cât timp butonul este apăsat. * P

Terminare

4s

În timpul redării

Descriere

Derulare

Pauză

Pauză

Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea.

Apăsaţi butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

* Selectorul multiplu rotativ poate fi rotit pentru derularea sau avansarea filmului cadru cu cadru.

Ştergerea fişierelor film Apăsaţi butonul l când filmul este afişat în modul redare cadru întreg (A28) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A52). Se va afişa un dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul sau selectaţi No (Nu) pentru a ieşi fără a şterge filmul.

70

Erase 1 image?

No Yes


Înregistrări voce

Realizarea înregistrărilor de voce Înregistrările de voce pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o pictogramă pentru modul scenă.

Scene auto selector

• Se va afişa pictograma pentru modul scenă ales în prealabil. Setarea implicită este x (Selector automat scene).

2

Apăsaţi K, alegeţi E Voice recording (Înregistrare voce) şi apăsaţi butonul k. • Se va afişa lungimea înregistrării care se poate realiza. Voice recording

3

Apăsaţi J sau K pentru a alege k pe panoul de operare şi apăsaţi butonul k pentru a porni înregistrarea.

Record

02: 00: 00

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege m pe panoul de operare şi apăsaţi butonul k pentru a opri înregistrarea.

Înregistrări voce

• Indicatorul luminos se aprinde în timpul înregistrării. • Dacă nu este efectuată nicio operaţiune timp de aproximativ 30 de secunde după începerea înregistrării voce, funcţia de economisire a energiei a aparatului foto este activată, iar monitorul se stinge. Apăsaţi orice buton pentru a activa monitorul. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A72).

• Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după 120 de minute de înregistrare pe cardul de memorie.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

71


Realizarea înregistrărilor de voce

Operaţiuni în timpul înregistrării Record

Indicator înregistrare Indicator progres

01: 56: 52 01

Timp rămas Număr index

Panou de operare

Pentru

Apăsaţi

Descriere

Mişcarea cursorului pe panoul de operare

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu rotativ. m : Apăsaţi butonul k pentru a încheia înregistrarea. r : Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar înregistrarea. Alegeţi k şi apăsaţi butonul k pentru a relua înregistrarea în timp ce aceasta este întreruptă.

Crearea indexului*

Apăsaţi H sau I pe selectorul multiplu rotativ. Indexurile facilitează localizarea anumitor porţiuni ale înregistrării. Începutul înregistrării reprezintă numărul de index 01; numerele următoare sunt atribuite în ordine crescătoare la fiecare apăsare a selectorului multiplu rotativ, până la numărul de index 98.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările voce pe computere.

Înregistrări voce

72


Redarea înregistrărilor voce

1

Afişaţi meniul de selecţie a modului fotografiere apăsând butonul A în modul fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o pictogramă pentru modul scenă.

Scene auto selector

• Se va afişa pictograma pentru modul scenă ales în prealabil. Setarea implicită este x (Selector automat scene).

2

Apăsaţi K, alegeţi E Voice recording (Înregistrare voce) şi apăsaţi butonul k. • Ecranul comută la ecranul înregistrare voce. Voice recording

3

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu rotativ pentru a alege l.

Playback

00: 01: 00

02 001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

4

Apăsaţi H sau I pentru a alege fişierul audio dorit şi apăsaţi butonul k.

00: 03: 12

03 001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Înregistrări voce

• Fişierul audio dorit va fi redat. • Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Operaţiuni în timpul redării” (A74).

Playback

73


Redarea înregistrărilor voce

Operaţiuni în timpul redării Indicator redare Indicator progres Index Număr fişier

Playback

00: 00: 41

02 001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Timp redare Indicator volum Număr index Data şi timpul de înregistrare Panou de operare

Utilizaţi controlul zoomului g/f pentru a regla volumul de redare. Rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a avansa sau derula înregistrarea voce. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a selecta o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru

Înregistrări voce

74

Apăsaţi

Descriere

Derulare

n

Derulaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.

Avansare

o

Avansaţi înregistrarea voce dacă este apăsat butonul k.

Salt la indexul anterior

p

Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul anterior.

Salt la indexul următor

q

Apăsaţi butonul k pentru a sări la indexul următor.

Pauză

r l

Apăsaţi butonul k pentru a opri temporar redarea. Apăsaţi butonul k pentru a relua redarea în timp ce aceasta este întreruptă.

Terminare

m

Apăsaţi butonul k pentru a încheia redarea.

Ştergerea fişierelor audio Apăsaţi butonul l în timpul redării sau după alegerea unui fişier audio din ecranul înregistrare voce şi apăsaţi butonul l pentru a afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu).

Delete File will be deleted. OK?

No Yes


Copierea înregistrărilor voce Copiaţi înregistrările voce între memoria internă şi un card de memorie. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

2

Apăsaţi J sau K pe selectorul multiplu rotativ în ecranul înregistrare voce (pasul 3 din A73), alegeţi s şi apăsaţi butonul k.

Alegeţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k.

Playback

01: 48: 32

001 15/05/2009 17:30 002 15/05/2009 18:30 003 26/05/2009 13:00

Copy sound files

• q: Copiaţi înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie. • r: Copiaţi înregistrările de pe cardul de memorie în memoria internă. Exit

3

Alegeţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. • Selected files (Fişiere selectate): treceţi la pasul 4 • Copy all files (Copiere toate fişierele): treceţi la pasul 5

Camera to card Selected files Copy all files

Exit

4

Alegeţi datele ce vor fi copiate.

5

Select sound files 001 15/05/2009 002 15/05/2009 003 26/05/2009 004 29/05/2009 005 03/06/2009 Exit

17:30 18:30 13:00 16:40 08:00 Select

Înregistrări voce

• Apăsaţi selectorul multiplu rotativ K pentru a selecta fişierul (y). Apăsaţi selectorul multiplu rotativ K din nou pentru a anula selecţia. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.

Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. • Copierea porneşte.

B

Note privind copierea fişierelor audio

Este posibil ca acest aparat foto să nu poată reda sau copia fişiere audio create cu o alte aparate foto.

75


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video livrat pentru a reda fotografiile pe televizor.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul audio/video livrat. • Conectaţi conectorul galben la jack-ul intrare video de pe televizor şi conectorul alb la jack-ul intrare audio.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. • Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. • Aparatul foto intră în modul redare, iar fotografiile înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie vor fi afişate pe televizor. • Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea cablului audio/video

Când realizaţi conectarea cablului audio/video, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio/video. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul audio/video de la aparatul foto.

B

Dacă nu apare nimic pe ecranul televizorului

Asiguraţi-vă că setările pentru modul video al aparatului foto, din meniul de setare (A110) ➝ Video mode (Mod video) (A124), sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor.

76


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB livrat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer prin software-ul Nikon Transfer livrat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea fotografiilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite livrat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Sisteme de operare compatibile

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.5) Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii privind compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Windows Versiunea preinstalată a Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate editions 32-bit (Service Pack 1), Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului. • Utilizaţi adaptorul opţional CA EH-62F pentru a încărca acest aparat foto folosind prize electrice locale. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

77


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB livrat.

• Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. • Windows Vista: Atunci când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). • Windows XP: Când se afişează dialogul pentru selectarea acţiunii, faceţi clic pe Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). • Mac OS X: Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog Auto-Launch setting (Setare lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer a fost instalat pentru prima oară.

B

78

Opriţi aparatul foto.

Conectarea cablului USB

• Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto. • Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

5

Transferaţi fotografiile când Nikon Transfer a finalizat încărcarea. • Faceţi clic pe butonul Start Transfer (Pornire transfer) în Nikon Transfer. Toate fotografiile vor fi transferate pe computer (la setarea implicită Nikon Transfer).

S620

S620

• Folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat când transferul se finalizează (la setarea implicită Nikon Transfer). • Dacă ViewNX a fost instalat, ViewNX va porni automat şi puteţi vizualiza fotografiile transferate. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer sau ViewNX.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. • Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Butonul Start Transfer (Pornire transfer)

79


Conectarea la computer

D

Utilizarea unui cititor de carduri

Fotografiile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de carduri sau într-un dispozitiv similar pot fi transferate pe computer cu ajutorul Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB sau este conform SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste caracteristici ale cardului de memorie. • Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar. (setare implicită a Nikon Transfer) Consultaţi pasul 5 din „Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe computer” (A79). • Pentru a transfera fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A75, 109).

D

Utilizarea computerului pentru deschiderea fişierelor imagine/audio

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

• Navigaţi la folderul în care aţi salvat fotografiile şi deschideţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Fişierele audio pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul scenă (A46) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând CD-ul Software Suite. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows: Din meniul Start (Start), deschideţi All Programs (Toate programele) ➝ ArcSoft Panorama Maker 4 ➝ Panorama Maker 4. Macintosh: Deschideţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

80


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A148) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Paşii pentru imprimare sunt următorii. Fotografiaţi Alegeţi fotografiile pentru imprimare, cu ajutorul opţiunii set imprimare (Set imprimare: A87) Conectaţi la imprimantă (A82)

Imprimaţi mai multe fotografii (A84)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimaţi fotografiile una câte una (A83)

Note privind sursa de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a evita descărcarea neaşteptată a acumulatorului. • Utilizaţi adaptorul opţional CA EH-62F pentru a încărca acest aparat foto folosind prize electrice locale. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea printr-o conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă a imaginilor înregistrate pe cardul de memorie, sunt disponibile şi următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF. • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital. Pentru imprimarea utilizând aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A87) din meniul redare.

81


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. • Verificaţi setările imprimantei.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB livrat.

4

Porniţi aparatul foto. • Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare a selecţiei 2. 1

2 Print selection 15/05 2009 NO. 32 [ 32]

B 82

Conectarea cablului USB

Când realizaţi conectarea cablului USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul într-o parte când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A82), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege fotografia pe care doriţi să o imprimaţi şi apăsaţi butonul k.

Print selection 15/05 2009

• Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a afişa 12 miniaturi sau spre g (i) pentru a comuta înapoi la redarea cadru întreg.

2

Alegeţi Copies (Copii) şi apoi apăsaţi butonul k.

NO. 32 [ 32]

Exit

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

4

Exit

4

Alegeţi Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

PictBridge Start print Copies Paper size

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. Exit

83


Conectarea la imprimantă

6

Alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apoi apăsaţi butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

7

Imprimarea porneşte. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1. • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002/004

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Cancel

Imprimare curentă/ număr total de imprimări

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A82), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de imprimare a selecţiei, apăsaţi pe butonul d. • Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Paper size (Dimensiune hârtie) şi apăsaţi butonul k. • Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Exit

84


Conectarea la imprimantă

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru hârtie şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a specifica dimensiunea hârtiei cu ajutorul setărilor imprimantei, alegeţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

4

Alegeţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi butonul k.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. Exit

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size

Print selection (Imprimare selecţie) Alegeţi fotografiile (până la maxim 99) şi numărul de 10 Print selection copii (până la nouă pentru fiecare fotografie). • Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă şi numărul Back indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat. • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a Print selection imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi 010 prints apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. Start print

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Exit

Cancel Exit

85


Conectarea la imprimantă Print all images (Imprimare toate imaginile) Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images 018 prints

Start print Cancel Exit

DPOF printing (Imprimare DPOF)

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimaţi fotografiile în ordinea de imprimare creată în Print set (Set imprimare) (A87). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, alegeţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi butonul k. • Alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. • Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi butonul k. Pentru a imprima fotografii, apăsaţi din nou butonul k.

DPOF printing 010 prints Start print View images Cancel Exit

10

View images

Back

5

Imprimarea porneşte. • Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 2. • Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi butonul k.

Printing 002/010

Cancel

Imprimare curentă/ număr total de imprimări

C 86

Dimensiune hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele dimensiuni de hârtie: Default (Implicit) (dimensiunea implicită a hârtiei pentru imprimanta curentă), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3 şi A4. Se vor afişa doar dimensiunile acceptate de imprimanta curentă.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare Opţiunea Set imprimare din meniul redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” digitale pentru imprimare pe imprimante compatibile DPOF sau în tipografii (A148). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF.

1

Apăsaţi butonul d în modul redare. • Se afişează meniul de redare.

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Print set (Set imprimare) şi apăsaţi butonul k.

3

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apoi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Exit

Print set Select images Delete print set

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

Exit

4

Alegeţi fotografiile (până la maxim 99) şi numărul de copii (până la nouă pentru fiecare fotografie).

Print selection

• Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a alege fotografiile şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. • Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute Back după pictograma bifă şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi. • Apăsaţi butonul k când setarea s-a încheiat.

87


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi şi data fotografierii sau informaţiile despre fotografie.

Print set Done

• Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima Date data înregistrării pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. Info • Alegeţi Info (Informaţii) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima informaţiile despre fotografiere (viteză declanşare şi diafragmă) Exit pe toate fotografiile din ordinea de imprimare. • Alegeţi Done (Realizat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată la redare.

15/05/2009 15:30 0004.JPG

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

4

B

4

Note privind imprimarea datei fotografierii şi a informaţiiilor despre fotografie

Atunci când în meniul Set imprimare sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii), data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii, atunci când se utilizează o imprimantă compatibilă DPOF (A148) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB livrat, pentru imprimare DPOF (A86). • Opţiunile Date (Dată) şi Info (Informaţii) sunt reiniţializate de fiecare dată când este afişat meniul Print set (Set imprimare).

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Alegeţi Delete print set (Ştergere set imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi butonul k. Ordinile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

C

Notă referitoare la opţiunea Dată set imprimare

Data şi ora imprimate pe fotografie sunt cele înregistrate pe aparatul foto în momentul efectuării fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate chiar dacă setarea Date (Dată) a aparatului foto este modificată din meniul de setare după efectuarea fotografiilor. 15.05.2009

D

88

Imprimare dată

Data şi ora înregistrării pot fi imprimate cu ajutorul opţiunii Date imprint (Imprimare dată) (A118) din meniul de setare. Fotografiile care au data şi ora marcate pe ele pot fi imprimate şi pe imprimante ce nu acceptă imprimarea datei şi orei pe fotografii. Pe fotografii se vor imprima numai data şi ora setate la opţiunea de imprimare a datei, chiar dacă opţiunea Print set (Set imprimare) este activată cu data selectată în ecranul set imprimare.


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere din modul automat conţine următoarele opţiuni. A

A90

Image mode (Mod imagine)* Alegeţi modul imagine (o combinaţie între dimensiunea imaginii şi calitatea imaginii (compresie)) care urmează să fie utilizat la înregistrare.

B

A92

White balance (Balans de alb) Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină.

G

A94

Metering (Măsurare) Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea.

C

A95

Continuous (Continuu) Modificaţi setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografiere).

E

A97

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlaţi sensibilitatea la lumină a aparatului foto.

F

A98

Color options (Opţiuni culoare) Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

G

A99

AF area mode (Mod zonă AF) Alegeţi unde focalizează aparatul foto.

A102

Autofocus mode (Mod focalizare automată) Alegeţi cum focalizează aparatul foto.

* Setarea Image mode (Mod imagine) este disponibilă şi din modul fotografiere (cu excepţia modului film).

Afişarea meniului fotografiere Setaţi aparatul foto la modul A (automat) (A22). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul fotografiere.

13

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

I

• Folosiţi selectorul multiplu rotativ şi confirmaţi setările (A10). • Apăsaţi butonul d pentru a ieşi din meniul fotografiere.

B

Funcţii care nu se pot aplica simultan

Unele funcţii nu pot fi aplicate împreună cu alte funcţii (A103).

89


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

A Image Mode (Mod imagine) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M A Image mode (Mod imagine)

Alegeţi un mod imagine, care reprezintă o combinaţie între dimensiunea şi calitatea imaginii (compresie), în funcţie de cum planificaţi să utilizaţi fotografia şi de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât imaginea este mai mare, cu atât este mai mare dimensiunea la care poate fi aceasta imprimată sau afişată fără a prezenta o granulaţie „vizibilă”, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Mod imagine

Dimensiune imagine (pixeli)

Descriere

H

High (4000P) (Înalt (4000P))

4.000×3.000

Cea mai ridicată calitate, potrivită pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:4.

I

Normal (4000) (Normal (4000)) (setare implicită)

4.000×3.000

R

Normal (3264) (Normal (3264))

3.264×2.448

L

Normal (2592) (Normal (2592))

2.592×1.944

M

Normal (2048) (Normal (2048))

2.048×1.536

Dimensiunea mai mică permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

N

PC screen (1024) (Ecran PC (1024))

1.024×7.68

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

O

TV screen (640) (Ecran TV (640))

640×480

Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail sau web. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

P

16:9 (1920)

1.920×1.080

Pot fi făcute fotografii cu un format imagine de 16:9. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în modurile fotografiere şi redare (A6, 7).

C 90

Modul imagine

Modificările efectuate la modul imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia celor disponibile din modul film).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor conţine numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat în memoria internă şi pe un card de memorie de 512 MB. Reţineţi că numărul de imagini care poate fi stocat va varia în funcţie de compoziţia imaginii (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate varia în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Card de memorie1 (512 MB)

Dimensiune imprimare 2 (cm)

High (4000P) H (Înalt (4000P))

7

80

34 × 25

Normal (4000) I (Normal (4000))

13

150

34 × 25

Normal (3264) R (Normal (3264))

19

220

28 × 21

Normal (2592) L (Normal (2592))

31

340

22 × 16

Normal (2048) M (Normal (2048))

49

550

17 × 13

PC screen (1024) N (Ecran PC (1024))

159

1700

9×7

TV screen (640) O (Ecran TV (640))

319

3400

5×4

P 16:9 (1920)

73

800

16 × 9

1 Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, număr de expuneri rămase indică „9999”. 2 Dimensiune imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţind cu 2,54 cm. Cu toate acestea, chiar şi la aceeaşi setare a dimensiunii imaginii, imaginile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate la dimensiuni mai mici decât cele indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cele indicate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Memorie internă (aprox. 45 MB)

Setare

91


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B White Balance (Balans de alb) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M B White balance (Balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, în lumina directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare a ochiului uman prin prelucrarea imaginilor în funcţie de culoarea sursei de lumină. Această reglare este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru colorit natural, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte sursei de lumină înainte de a fotografia. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (Automat) (setare implicită) Balans de alb reglat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Poate fi utilizată în cele mai multe situaţii.

b

Preset manual (Presetare manuală)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită, consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” (A93) pentru detalii. c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent (Incandescent) Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent (Fluorescent) Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A6) pentru alte setări decât Auto (Automat).

B 92

Modul bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A30).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este utilizată în cazul iluminării mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense atunci când efectul dorit nu a fost obţinut cu setări precum Auto (Automat) şi Incandescent (Incandescent) (de exemplu, pentru a face ca fotografiile realizate sub o lampă cu o tentă roşiatică să arate ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Amplasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de lumină care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) în meniul de balans de alb şi apăsaţi butonul k. • Aparatul foto apropie imaginea.

3

Alegeţi Measure (Măsurare).

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Preset manual

Cancel Measure Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Pentru a utiliza valoarea cea mai recent măsurată pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Valoarea măsurată cel mai recent va fi setată pentru Balans de alb.

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi butonul k pentru a măsura valoarea balansului de alb. • Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. • Nu sunt înregistrate imagini.

C

Notă privind Presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când apăsaţi butonul k în pasul 5. Prin urmare, aparatul foto nu poate măsura o valoare pentru presetarea manuală pentru situaţia când este utilizat bliţul.

93


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G Metering (Măsurare) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M G Metering (Măsurare)

Procesul de măsurare a luminozităţii subiectului pentru determinarea expunerii este cunoscut sub denumirea Măsurare. Alegeţi modalitatea în care aparatul foto măsoară expunerea. G

Matrix (Matrice) (setare implicită) Aparatul foto setează expunerea pentru întregul cadru. Recomandabil în majoritatea situaţiilor.

q

Center-weighted (Axat pe centru) Aparatul foto măsoară întregul cadru, dar atribuie cea mai mare pondere subiectului din centrul cadrului. Măsurarea clasică pentru portrete; menţine detaliile din fundal în timp ce permite condiţiilor de iluminare din centrul cadrului să stabilească expunerea. Poate fi utilizat împreună cu blocarea focalizării (A100) pentru a măsura subiectele descentrate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Notă privind măsurarea

Atunci când este activat zoomul digital, Metering (Măsurare) este setată la Center-weighted (Axat pe centru), iar zona măsurată nu este afişată pe monitor.

D

Zona de măsurare

Zona de măsurare activă este afişată pe monitor atunci când Center-weighted (Axat pe centru) este selectat pentru Metering (Măsurare).

Zonă măsurare activă 13

94


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuous (Continuu) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M C Continuous (Continuu)

Modificaţi setările pentru Continuu şi BSS (Selector cea mai bună fotografiere). Atunci când este selectat Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul va fi dezactivat. Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima imagine din fiecare serie. U V

j

X

Meniurile fotografiere, redare şi setare

W

Single (Unic) (setare implicită) Se fotografiază o singură imagine de fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat. Continuous (Continuu) Atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat, fotografiile sunt realizate la o viteză de până la aproximativ 1,0 cadre pe secundă (fps) atunci când modul de imagine este setat la I Normal (4000) (Normal (4000)). Fotografierea se încheie când butonul de declanşare este eliberat sau când s-au realizat zece fotografii cu butonul de declanşare ţinut apăsat. BSS Se recomandă utilizarea BSS pentru fotografierea în condiţii de iluminare redusă fără bliţ, cu zoomul setat pe apropiere sau în alte situaţii în care tremuratul aparatului poate face imaginile neclare. Aparatul foto fotografiază aproximativ zece imagini atunci când butonul de declanşare este ţinut apăsat. Cea mai clară imagine (imaginea cu cel mai mare detaliu) din serie va fi selectată şi salvată automat. Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, aparatul foto efectuează 16 fotografii la o viteză aproximativă de 30 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie cu modul imagine setat la L Normal (2592) (Normal (2592)). • Zoomul digital nu este disponibil. • Setarea pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A97) va fi modificată automat în funcţie de luminozitate. Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) Aparatul foto fotografiază imaginile automat la intervalele specificate (A96).

Pentru setări diferite de Single (Unic), indicatorul pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A6).

B

Notă privind Declanşarea continuă

Viteza maximă a cadrelor la declanşarea continuă poate varia în funcţie de modul de imagine curent şi de tipul de card de memorie utilizat.

B

Notă privind Selector cea mai bună fotografiere

BSS este cel mai potrivit pentru fotografierea subiectelor staţionare. Cu toate acestea, este posibil ca BBS să nu producă rezultatele dorite dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt.

95


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Notă privind Declanşare multiplă 16

Dacă obiectele strălucitoare, precum soarele sau luminile electrice sunt captate în timpul fotografierii cu opţiunea Declanşare multiplă 16, pe imaginile înregistrate ar putea apărea dungi verticale de lumină. Se recomandă să evitaţi captarea obiectelor strălucitoare când fotografiaţi cu opţiunea Declanşare multiplă 16.

Fotografiere cu temporizator Imaginile sunt fotografiate automat la intervale specificate. Alegeţi între 30 s, 1 min, 5 min sau 10 min.

1

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) în meniul modului continuu şi apăsaţi butonul k.

2

Alegeţi intervalul dintre fotografii şi apăsaţi butonul k.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Cantitatea maximă de cadre ce poate fi realizată în timpul fotografierii cu temporizator variază în funcţie de intervalul dintre fotografii. - 30 s: 600 de imagini - 1 min: 300 de imagini - 5 min: 60 de imagini - 10 min: 30 de imagini

3

Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting Exit

Set interval time 30 s 1 min 5 min 10 min

Exit

Apăsaţi butonul d. • Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a face prima fotografie şi a activa fotografierea cu temporizator. • Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos aparat pornit clipeşte între fotografieri. • Monitorul porneşte din nou automat chiar înainte de fotografierea imaginii următoare.

5

13

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. • Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau de pe cardul de memorie se epuizează sau după a fost înregistrată cantinatea maximă de cadre.

96


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note privind Fotografierea cu temporizator

• Pentru a împiedica oprirea neaşteptată a aparatului foto în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Utilizaţi adaptorul opţional CA EH-62F pentru a încărca acest aparat foto folosind prize electrice locale. Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau un alt model de adaptor CA. Nerespectarea acestei precauţii poate conduce la supraîncălzirea sau deteriorarea aparatului foto.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Auto (Automat) (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 100 în locuri strălucitoare; în locuri întunecoase, aparatul foto creşte în mod automat sensibilitatea până la nivelul maxim ISO 1600. Fixed range auto (Auto rază fixă) Alegeţi intervalul în care aparatul foto reglează automat sensibilitatea ISO, între ISO 100-400 (setarea implicită) sau ISO 100-800. Aparatul foto nu va mări sensibilitatea dincolo de valoarea maximă din intervalul selectat. Setaţi valoarea maximă a sensibilităţii ISO pentru a controla în mod eficient nivelul de „granulaţie” care apare în imagini. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Sensibilitatea este o măsură a vitezei cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau în cazul unei iluminări deficitare, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” pixeli la distanţe diferite unii faţă de alţii, coloraţi strălucitor, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii.

Sensibilitatea ISO va fi blocată la valoarea specificată. • Dacă sensibilitatea ISO este blocată, Motion detection (Detecţie mişcare) (A120) nu funcţionează, chiar dacă este selectat Auto (Automat).

Setarea curentă este afişată pe monitor (A6) pentru alte setări decât Auto. Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 100, va fi afişată pictograma E (A31). Atunci când este selectat Fixed range auto (Auto rază fixă), se va afişa U + valoarea maximă de sensibilitate ISO.

97


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

F Color Options (Opţiuni culoare) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M F Color options (Opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale.

o

Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „photoprint”.

p

Black-and-white (Alb-negru) Înregistraţi fotografii alb-negru.

q

Sepia Înregistraţi fotografii în tonuri sepia.

r

Cyanotype (Filtru cyan) Înregistraţi fotografii monocrome albastru cyan.

u Meniurile fotografiere, redare şi setare

98

Pastel (Pastel) Modificare la o nuanţă pastelată.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor (A6) pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard). În funcţie de setare, se modifică şi tonurile de culoare de pe monitor.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G AF-Area Mode (Mod zonă AF) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M G AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este în vigoare, aparatul foto va focaliza pe un subiect din zona focus centrală, indiferent de opţiunea AF area mode (Mod zonă AF) aplicată. z

Face priority (Prioritate faţă) Aparatul foto detectează şi focalizează automat pe o figură îndreptată către aparat (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Fotografierea cu Prioritate faţă” (A101)). Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, va focaliza pe figura cea mai apropiată. Atunci când fotografiaţi alţi subiecţi decât oameni sau atunci când încadraţi un subiect a cărui faţă nu este recunoscută, Mod zonă AF va fi setat la Auto (Automat). Aparatul foto alege zona focus

w

13

Auto (Automat) (setare implicită)

13

Zone focus x

Manual (Manual) Alegeţi poziţia de focus din cele 99 de zone de pe ecran. Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ static şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ H, I, J sau K pentru a selecta una dintre 99 de zone focus afişate pe ecranul de selecţie a zonelor focus, apoi fotografiaţi. Pentru a încheia selecţia zonei focus şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul macro, autodeclanşator şi compensare expunere, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selecţie a zonei focus, apăsaţi din nou butonul k.

Zonă focus

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Aparatul foto selectează automat zona focus (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto. Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a activa zona focus. Când se apasă până la jumătate butonul de declanşare, zona focus selectată de aparatul foto este afişată pe monitor.

Zone selectabile

99


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere y

Center (Centru) Aparatul foto focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează întotdeauna zona focus centrală.

13

Zonă focus

D

Blocarea focalizării

Utilizaţi blocarea focalizării pentru a focaliza pe subiecţi descentraţi când pentru mod zonă AF este selectat centru. Următorii paşi explică utilizarea blocării focalizării când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF). 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului. Meniurile fotografiere, redare şi setare

13

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că indicatorul zonei de focalizare este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate. 1/250 F2.7

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. 1/250 F2.7

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D 100

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Focalizarea automată” (A27).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografierea cu Prioritate faţă Aparatul foto detectează în mod automat o figură îndreptată către aparat şi focalizează pe aceasta. Funcţia prioritate faţă va fi activată în cazurile de mai jos. • Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF (A99) • Când Scene auto selector (Selector automat scene) (A42), Portrait (Portret) (A36) sau Night Portrait (Portret de noapte) (A37) sunt selectate pentru modul scenă. • Modul zâmbet (A48)

1

Încadraţi imaginea. • Când aparatul foto detectează o figură orientată spre aparatul foto, figura este încadrată cu o margine galbenă dublă.

13 16

• Dacă aparatul foto detectează mai multe figuri, acţiunea variază în funcţie de modul de fotografiere, după cum urmează. Figuri încadrate de o margine dublă

Numărul de figuri ce pot fi recunoscute

Modul automat (Face priority (Prioritate faţă))

Figura cea mai apropiată de aparatul foto Modurile scenă Scene auto selector * Celelalte figuri sunt încadrate Până la 12 (Selector automat scene), Portrait (Portret) de o singură margine. sau Night Portrait (Portret de noapte) Modul Zâmbet

2

Figura cea mai apropiată de aparatul foto * Celelalte figuri sunt încadrate Până la 3 de o singură margine.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Modul fotografiere

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Aparatul foto focalizează pe faţa încadrată de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată. • Dacă aparatul foto nu poate focaliza pe o figură, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul de declanşare până la jumătate şi focalizaţi. 1/250 F2.7 • Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. • În modul zâmbet nu este necesar să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Dacă aparatul foto detectează o figură zâmbitoare, declanşatorul este eliberat automat (A48).

101


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note referitoare la funcţia Prioritate faţă

• Dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru modul zonă AF, setarea va fi comutată automat la Auto (Automat) în cazul în care nu se detectează nicio figură în momentul în care butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dacă nu este recunoscută nicio figură atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate în modurile scenă Portrait (Portret) sau Night Portrait (Portret de noapte) ori în modul zâmbet, aparatul foto va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu poată detecta feţe în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte obstacole - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin spaţiu din cadru • Capacitatea aparatului foto de a detecta feţele depinde de o varietate de factori, inclusiv dacă subiectul se uită sau nu la aparat. • În anumite cazuri rare, fotografierea subiecţilor cu focalizare automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A27), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă marginea dublă străluceşte în culoarea verde. În această situaţie, comutaţi pe modul automat şi setaţi modul zonă AF la Manual (Manual) sau Center (Centru), focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizării (A100). • Imaginile fotografiate utilizându-se prioritate faţă vor fi rotite şi afişate automat, în funcţie de orientarea figurilor detectate, în modurile redare cadru întreg şi redare miniaturi (cu excepţia imaginilor fotografiate utilizându-se Continuous (Continuu), BSS şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A95)). Meniurile fotografiere, redare şi setare

I Autofocus Mode (Mod focalizare automată) Setaţi la A (Automat) M d (Meniu fotografiere) M I Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Alegeţi cum focalizează aparatul foto. A

Single AF (AF unic) (setare implicită) Aparatul foto focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

B

Full-time AF (AF permanent) Aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Utilizaţi în cazul subiecţilor în mişcare.

B

102

Note referitoare la modul de focalizare automată

• Autofocus mode (Mod focalizare automată) va fi fixat automat la Single AF (AF unic) când Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A99). • Modificările efectuate la setarea Autofocus mode (Mod focalizare automată) din modul automat nu vor fi aplicate setării Autofocus mode (Mod focalizare automată) din modul Urmărire subiect.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Funcţii care nu pot fi aplicate simultan Restricţiile se aplică următoarelor setări în modul A (automat). Flash mode (Mod bliţ) • Selectarea opţiunilor Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) modifică setarea modului bliţ la W (dezactivat). • Selectarea opţiunilor Single (Unic) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator) pentru Continuous (Continuu) restabileşte setarea iniţială pentru modul bliţ. Self-timer (Autodeclanşator) • Dacă autodeclanşatorul este activat, va fi realizată doar o singură fotografie atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările selectate pentru setarea Continuous (Continuu). • Ultima setare aplicată pentru Continuous (Continuu) este restabilită când fotografia este efectuată sau când autodeclanşatorul este oprit. Continuous (Continuu)

White balance (Balans de alb) şi Color options (Opţiuni culoare) • White balance (Balans de alb) este setat automat la Auto (Automat) şi nu poate fi reglat dacă Black-and-white (Alb-negru), Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan) sunt selectate pentru Color options (Opţiuni culoare). • Selectarea opţiunilor Standard color (Culoare standard), Vivid color (Culoare intensă) sau Pastel (Pastel) pentru Color options (Opţiuni culoare) restabileşte ultima setare aplicată pentru White balance (Balans de alb). Autofocus mode (Mod focalizare automată)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Dacă setarea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este aleasă pentru Continuous (Continuu), setarea L Normal (2592) (Normal (2592)) va fi aleasă pentru Image mode (Mod imagine), iar setarea pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi modificată automat în funcţie de luminozitate. • Selectarea unei alte opţiuni decât Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) restabileşte setarea originală pentru Image mode (Mod imagine) şi ISO sensitivity (Sensibilitate ISO).

• Autofocus mode (Mod focalizare automată) este setat automat la Single AF (AF unic) şi nu poate fi reglat dacă Face priority (Prioritate faţă) este selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF). • Ultima setare aplicată pentru Autofocus mode (Mod focalizare automată) este restabilită dacă se selectează oricare altă setare decât Face priority (Prioritate faţă) pentru AF area mode (Mod zonă AF).

103


Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. k

A56

Quick retouch (Retuşare rapidă) Creaţi cu uşurinţă imagini retuşate, în care contrastul şi saturaţia sunt îmbunătăţite.

I

A57

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.

a

A87

Print set (Set imprimare) Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A106

Slide show (Diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie într-o expunere automată de diapozitive. c

A107

Delete (Ştergere) Ştergeţi fotografiile selectate sau toate fotografiile.

d

A107

Protect (Protejare) Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală.

f

A108

Rotate image (Rotire imagine) Modificaţi orientarea unei fotografii existente.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

g

A59

Small picture (Imagine mică) Creaţi o copie de mici dimensiuni a fotografiei curente.

E

A60

Voice memo (Notă vocală) Înregistraţi şi redaţi o notă vocală.

h

A109

Copy (Copiere) Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului de redare Intraţi în modul de redare apăsând butonul c (A28). Afişaţi meniul redare apăsând butonul d. 15/05/2009 15:30 0004.JPG

4

104

4

• Folosiţi selectorul multiplu rotativ şi aplicaţi setările (A10). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi butonul d.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Print set Slide show Delete Exit


Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea fotografiilor Ecranul de selecţie a imaginilor, aşa cum este ilustrat în dreapta, Erase selected images va fi afişat împreună cu meniurile următoare: • Meniu redare: Select images (Selectare imagini) în Print set (Set imprimare) (A87) Back Erase selected images (Ştergere imagini selectate) în Delete (Ştergere) (A107) Protect (Protejare) (A107) Rotate image (Rotire imagine) (A108) Selected images (Imagini selectate) în Copy (Copiere) (A109) • Meniu setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A113) Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a selecta imaginile.

1

Rotiţi selectorul multiplu rotativ sau apăsaţi J sau K pentru a alege imaginea dorită.

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Activat) sau OFF (Dezactivat) (sau numărul de copii).

Back

Erase selected images

• Atunci când este selectat ON (Activat), pe imaginea curentă este afişat un semn de bifat. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta imagini suplimentare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Poate fi selectată doar o singură imagine pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare). Treceţi la pasul 3 • Rotiţi controlul zoomului către g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg sau către f (h) pentru a comuta la afişarea a 12 miniaturi.

Erase selected images

Back

3

Apăsaţi butonul k pentru a aplica selecţia imaginilor.

105


Opţiuni redare: Meniul redare

b Slide Show (Diapozitive) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M b Slide show (Diapozitive)

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una, într-o „expunere de diapozitive” automată.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Start (Pornire) şi apăsaţi butonul k.

Slide show Pause

• Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame Start intvl (Interval între cadre)), selectaţi intervalul de timp dorit şi Frame intvl apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Loop • Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Exit Loop (Buclă) şi apăsaţi butonul k înainte de a alege Start (Pornire). Semnul de bifat (w) va fi adăugat la opţiunea buclă când este activată.

2 Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Apăsaţi selectorul multiplu rotativ K în timp ce expunerea de diapozitive este în desfăşurare, pentru a vizualiza fotografiile în ordinea în care au fost înregistrate (ţineţi apăsat pentru avansare rapidă) sau apăsaţi J pentru a vizualiza fotografiile în ordine inversă (ţineţi apăsat pentru a derula). • Apăsaţi butonul k pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.

3

Alegeţi End (Încheiere) sau Restart (Repornire). • Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Încheiere) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare sau alegeţi Restart (Repornire) pentru a reda diapozitivele din nou.

B 106

Expunerea de diapozitive începe.

Pause

Restart End Frame intvl

Note privind diapozitivele

• Filmele nu sunt incluse în diapozitive. • Diapozitivele sunt redate pentru maximum 30 de minute, chiar şi atunci când este selectat Loop (Buclă) (A122).


Opţiuni redare: Meniul redare

c Delete (Ştergere) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi fotografiile selectate sau toate fotografiile. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Ştergeţi fotografiile selectate (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A105)). Erase all images (Ştergere toate imaginile) Ştergeţi toate fotografiile.

C

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protect (Protejare)

Protejaţi fotografiile selectate de ştergerea accidentală. Selectaţi fotografia şi aplicaţi setarea în ecranul de selecţie a imaginii (pentru mai multe informaţii, consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A105)). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A123). În modul redare (A7, 53), fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M d Protect (Protejare)

107


Opţiuni redare: Meniul redare

f Rotate Image (Rotire imagine) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M f Rotate image (Rotire imagine)

Modificaţi orientarea fotografiilor redate pe monitorul aparatului foto după fotografiere. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceasornic sau în sensul invers al acelor de ceasornic. Fotografiile înregistrate în poziţie portret (pe verticală) pot fi rotite cu până la 180° în orice direcţie. Selectaţi o fotografie în ecranul selecţie imagini (A105) şi apăsaţi butonul k pentru a afişa ecranul Rotire imagine. Apăsaţi selectorul multiplu rotativ J sau K pentru a roti imaginea la 90°. Rotate image

Meniurile fotografiere, redare şi setare

108

Back

Rotate image

Rotate image

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul invers al acelor de ceasornic

Back

Rotate

Back

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi butonul k pentru a seta orientarea afişată şi a salva datele de orientare împreună cu fotografia.


Opţiuni redare: Meniul redare

h Copy (Copiere) Apăsaţi butonul c (Mod redare) M d (Meniu redare) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi butonul k. • q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. • r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi butonul k. • Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selecţie imagini (A105). • All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

Exit Camera to card Selected images All images

Exit

Note privind copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG, AVI şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă există note vocale (A60) ataşate fotografiilor selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fişierele audio înregistrate cu ajutorul funcţiei Înregistrare voce (A71) pot fi copiate cu ajutorul opţiunii Copy sound files (Copiere fişiere audio) (A75). • Fotografiile înregistrate cu o altă marcă sau model de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au aceeaşi marcare de protecţie (A87) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A107). • Fotografiile sau filmele copiate din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A65) nu pot fi afişate în modul sortare automată.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Copy

Mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.). Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunile de copiere şi copiaţi fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Numele fişierelor şi dosarelor” (A131).

109


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a c d e f g U

h Meniurile fotografiere, redare şi setare

u i k l/m n o d

p r

110

Menus (Meniuri) A112 Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. Welcome screen (Ecran de întâmpinare) A113 Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. Date (Dată) A114 Setaţi ceasul intern al aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi de destinaţie. Monitor settings (Setări monitor) A117 Reglaţi luminozitatea monitorului şi alegeţi stilul de afişare. Date imprint (Imprimare dată) A118 Imprimaţi data pe fotografii. Vibration reduction (Reducere vibraţie) A119 Alegeţi dacă se activează sau nu reducerea vibraţiilor. Motion detection (Detecţie mişcare) A120 Reglaţi setarea pentru detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice AF assist (Asistenţă AF) A121 Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Digital zoom (Zoom digital) A121 Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. Sound settings (Setări sunet) A122 Reglaţi setările pentru sunet. Auto off (Oprire automată) A122 Setaţi perioada de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card) A123 Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. Language (Limbă) A124 Alegeţi limba pentru afişajul monitorului aparatului foto. Video mode (Mod video) A124 Reglaţi setările necesare pentru conectarea la TV. Blink warning (Avertizare clipire) A125 Alegeţi dacă să fie sau nu detectaţi subiecţii umani care clipesc atunci când fotografiaţi utilizând funcţia prioritate faţă (A101). Reset all (Reiniţializare totală) A127 Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. Firmware version (Versiune Firmware) A129 Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare Alegeţi fila z în ecranul meniu.

1

Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul meniu.

2

Apăsaţi J pe selectorul multiplu rotativ. • Fila va putea fi selectată.

Apăsaţi H sau I pentru a selecta fila z.

4

Apăsaţi K sau butonul k. • Opţiunile meniului de setare vor putea fi selectate. • Folosiţi selectorul multiplu rotativ şi aplicaţi setările (A10).

• Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta filele fotografiere sau redare.

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Shooting menu Image mode White balance Metering Continuous ISO sensitivity Exit

111


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

a Menus (Meniuri) Apăsaţi butonul d M z (meniu setare) (A111) M a Menus (Meniuri)

Selectaţi un format pentru afişarea meniului. Text (setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Icons (Pictograme) Toate opţiunile meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

Nume meniu Menus

Meniurile fotografiere, redare şi setare

112

Exit


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi butonul d M z (meniu setare) (A111) M c Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se afişează ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectează o imagine) Selectaţi o fotografie din memoria internă sau de pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selecţie imagini (A105) şi apăsaţi butonul k. Deoarece fotografia selectată este stocată în aparatul foto, aceasta va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. • Fotografiile realizate cu o setare pentru Image mode (Mod imagine) (A90) de P 16:9 (1920) şi copiile create la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică utilizându-se funcţiile tăiere (A58) sau imagine mică (A59) nu pot fi folosite.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

113


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Date (Dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M d Date (Dată)

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale sau pentru destinaţie. Date (Dată) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Utilizaţi comenzile următoare pentru a modifica data şi ora. • J K : evidenţiază un element diferit (zi, lună, an, oră, minut şi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul) • HI : editează elementul evidenţiat • Butonul k: aplică setarea Time zone (Fus orar) w (fus orar local) poate fi specificat, iar funcţia economisire lumină zi poate fi activată sau dezactivată din opţiunile pentru fus orar. Când este selectat x (destinaţie), diferenţa de timp (A116) faţă de fusul orar local (w) este calculată automat şi se înregistrează data şi ora din regiunea selectată. Utilă în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţie Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. • Se afişează ecranul cu fusurile orare.

Date

15/05/2009 15:30 Date Time zone Exit

2

Alegeţi x Travel destination (Destinaţie) şi apoi apăsaţi butonul k. • Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

3

Apăsaţi K. • Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Time zone

15/05/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

Time zone

15/05/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

114


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

4

Apăsaţi J sau K pentru a alege fusul orar destinaţie. • Dacă apăsaţi H într-un fus orar în care este în vigoare setarea economisire lumină zi, în partea superioară a ecranului se afişează pictograma W. Se activează funcţia economisire lumină zi şi se adăugă o oră la ora curentă. Apăsaţi I pentru a dezactiva funcţia. • Apăsaţi butonul k pentru a accesa fusul orar al destinaţiei. • Când este selectat fusul orar al destinaţiei, pictograma Z va fi afişată pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

−5:00

Back Time zone

15/05/2009 10:30 EDT:New York Toronto, Lima Home time zone Travel destination Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

10:30 EDT: New York Toronto Lima

Acumulatorul ceasului intern

Ceasul intern al aparatului foto utilizează un acumulator diferit de acumulatorul aparatului foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este instalat sau când adaptorul CA este conectat şi furnizează energie de rezervă pentru câteva zile după aproximativ zece ore de încărcare.

C

w (Fus orar local)

• Pentru a comuta pe fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi apăsaţi butonul k. • Pentru a modifica fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) la pasul 2 şi efectuaţi paşii pentru setarea x Travel destination (Destinaţie) pentru a seta fusul orar local.

C

Timpul de economisire lumină zi

Când timpul de economisire lumină zi porneşte sau se încheie, activaţi sau dezactivaţi opţiunea timp economisire lumină zi din ecranul de selecţie a fusului orar afişat la pasul 4.

115


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

D

Fusuri orare (A19)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto cu ajutorul funcţiei Date (Dată).

UTC +/–

Meniurile fotografiere, redare şi setare

116

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

New Delhi

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

Colombo, Dhaka

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

London, Casablanca

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M e Monitor settings (Setări monitor)

Modificaţi setările pentru opţiunile de mai jos. Photo info (Info foto) Alegeţi informaţiile afişate pe monitor în timpul modurilor fotografiere şi redare. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3. Atunci când maximizarea strălucirii imaginii de pe monitor (A23) este activată, luminozitatea monitorului este setată la 5 şi nu poate fi schimbată.

Info foto Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele de pe monitor, consultaţi „Monitorul” (A6). În timpul fotografierii

În timpul redării 15/05/2009 15:30 0004.JPG

Show info (Afişare info) 13

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Show info (Afişare info). După cinci secunde, afişajul va fi acelaşi ca în cazul Hide info (Ascundere info). 15/05/2009 15:30 0004.JPG

13

Framing grid În modul A (automat) se afişează o reţea (Reţea încadrare) + de încadrare pentru a ajuta la încadrarea Auto info (Info auto) imaginilor; sunt afişate şi alte setări curente sau ghidul de utilizare pentru câteva secunde, precum în Auto info (Info auto) de mai sus. În alte moduri de fotografiere, setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Auto info (Info auto) (setare implicită)

Hide info (Ascundere info)

117


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

f Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M f Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora înregistrării pot fi imprimate pe fotografii. Aceste informaţii pot fi imprimate chiar şi cu imprimante care nu acceptă funcţia de imprimare a datei şi orei (A88). Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Dată) Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Date and time (Dată şi oră) Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune.

La alte setări decât Off (Oprit), pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (A6).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate când pentru Image mode (Mod imagine) (A90) este setat O TV screen (640) (Ecran TV (640)) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi setarea N PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) sau mai mare când utilizaţi imprimare dată. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în opţiunea Date (Dată) din meniul de setare (A18, 114). • Datele nu pot fi imprimate în următoarele situaţii. - Când Panorama assist (Asistenţă panoramă) este selectată pentru modul scenă - În modul film

C 118

Imprimare dată şi Set imprimare

Atunci când se efectuează o imprimare prin intermediul unei imprimante compatibile DPOF ce acceptă imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie, data şi informaţiile respective pot fi imprimate pe fotografii fără ca data şi ora să fie imprimate pe acestea, utilizând opţiunile din opţiunea Print set (Set imprimare) (A87).


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

g Vibration Reduction (Reducere vibraţii) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M g Vibration reduction (Reducere vibraţie)

Reducerea vibraţiilor corectează eficient neclaritatea cauzată de tremuratul uşor al mâinii, cunoscut drept tremuratul aparatului foto; acesta apare, de obicei, când se fotografiază cu zoom sau la viteze reduse de declanşare. Reducerea vibraţiilor poate fi folosită în toate modurile de fotografiere. Când folosiţi trepiedul pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, setaţi funcţia Reducere vibraţii la Off (Oprit). On (Pornit) (setare implicită) Reducerea vibraţiilor este activată când se efectuează fotografii statice şi se înregistrează filme. Aparatul foto detectează şi calculează mişcările de rotire panoramică atunci când se reduce tremuratul aparatului foto. Când aparatul foto este rotit orizontal pentru panoramare, de exemplu, reducerea vibraţiilor reduce doar mişcarea pe verticală. Dacă aparatul foto este rotit vertical pentru panoramare, reducerea vibraţiilor afectează doar mişcarea orizontală. Off (Oprit) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când este activată reducerea vibraţiilor, setarea curentă este afişată pe monitor în timpul fotografierii (când este selectat Off (Oprit), o pictogramă pentru setarea curentă nu este afişată) (A6, 23).

Note privind reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după pornirea aparatului foto sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi până când afişajul se stabilizează înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele tremuratului aparatului foto în anumite situaţii.

119


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

U Motion Detection (Detecţie mişcare) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M U Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectului când fotografiaţi imagini statice. Auto (Automat) (setare implicită) Când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului, viteza declanşare este mărită pentru a reduce efectele provocate de acestea. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în situaţiile următoare. • Când se declanşează bliţul • Când valoarea setării ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A97) este fixată sau când setarea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A95) este aleasă în modul fotografiere automată. • Când sunt utilizate moduri scenă specifice (A36 până la 41) • Când este selectat modul urmărire subiect Off (Oprit) Detecţia mişcării nu va fi aplicată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când detecţia mişcării este activată, setarea curentă este afişată în timpul fotografierii (când este selectat Off (Oprit), o pictogramă pentru setarea curentă nu este afişată) (A6, 23). Pictograma detecţie mişcare va străluci în culoarea verde când aparatul foto detectează vibraţii şi măreşte viteza de declanşare.

B

120

Note referitoare la detecţia mişcării

• În anumite situaţii, este posibil ca detecţia mişcării să nu poată reduce complet efectele cauzate de tremuratul aparatului foto sau de mişcarea subiectului. • Este posibil ca detecţia mişcării să nu funcţioneze dacă subiectul se mişcă excesiv sau este prea întunecat. • Fotografiile efectuate pot deveni granulate.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M h AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Auto (Automat) (setare implicită) Iluminarea asistenţă AF este utilizată pentru a sprijini operaţiunea de focalizare atunci când subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acoperire de aproximativ 3,0 m în poziţia cu unghi larg maxim şi de aproximativ 1,5 m în poziţia de telefotografie maximă. Cu toate acestea, reţineţi că pentru anumite moduri scenă, dispozitivul de iluminare asistenţă AF se dezactivează automat (A36 până la 41) chiar dacă este setat pe Auto (Automat). Off (Oprit) Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M u Digital zoom (Zoom digital) Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. On (Pornit) (setare implicită) Când este folosit zoom-ul aparatului foto pentru mărirea maximă, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g (i) se declanşează zoomul digital (A25). Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile când se înregistrează un film).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

u Digital Zoom (Zoom digital)

Note privind Zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital, modul zonă AF este setat pe Center (Centru) (A99). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night Portrait (Portret de noapte) sunt selectate pentru modul scenă - Când este selectat modul urmărire subiect - Când este selectat modul zâmbet - Atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu) (A95) - Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (zoomul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor) • Atunci când este activat zoomul digital, Metering (Măsurare) este setat la Center-weighted (Axat pe centru).

121


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M i Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Setaţi sunetul butonului la On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit). Se va auzi un beep când operaţiile se încheie cu succes, două beep-uri când aparatul foto focalizează pe subiect şi trei beep-uri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Alegeţi setarea pentru sunetul de declanşare dintre On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

k Auto Off (Oprire automată) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M k Auto off (Oprire automată) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă nu sunt efectuate operaţiuni pe durata perioadei de timp selectate, monitorul se va opri, iar aparatul foto va intra în modul de veghe (A17) pentru a reduce descărcarea acumulatorilor. Indicatorul luminos aparat pornit va clipi în modul de veghe. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune. Alegeţi durata de timp înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe dacă nu sunt efectuate operaţiuni, dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

C

Anularea modului veghe

Anulaţi modul de veghe şi reactivaţi monitorul apăsând fie comutatorul de alimentare, fie butonul de declanşare.

C

Note privind Oprire automată

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne oprit după cum urmează. • Când opţiunea 30 s sau 1 min este selectată pentru oprire automată şi sunt afişate meniuri: trei minute • Se redau diapozitive: maximum 30 de minute • Adaptorul CA este conectat: 30 de minute

122


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

l/m Format Memory/Format Card (Formatare memorie/ Formatare card) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M l Format memory (Formatare memorie)/ m Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. În meniul setare apare opţiunea Format memory (Formatare memorie).

Format memory All images will be deleted! OK? No Format

Exit

Formatarea unui card de memorie Atunci când este introdus cardul de memorie în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

Format card All images will be deleted! OK? No Format

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Exit

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie duce la ştergerea permanentă a tuturor datelor. Aveţi grijă să transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în acest aparat foto, asiguraţi-vă că le formataţi utilizând acest aparat foto.

123


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

n Language (Limbă) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M n Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişarea meniurilor şi a mesajele aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

124

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Coreeană

Norvegiană

Thai

o Video Mode (Mod video) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M o Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la TV. Alegeţi NTSC sau PAL.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Blink warning (Avertizare clipire) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M d Blink warning (Avertizare clipire)

Alegeţi dacă să fie sau nu detectaţi subiecţii umani cu ochii închişi atunci când fotografiaţi utilizând funcţia prioritate faţă (A101) în alt mod decât modul zâmbet (A48). On (Pornit) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea figurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Figura subiectului uman care ar fi putut avea ochii închişi este încadrată cu o margine galbenă. Puteţi verifica fotografia realizată şi puteţi determina dacă trebuie să o realizaţi din nou. Off (Oprit) (setare implicită) Avertizarea de clipire nu intră în vigoare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Notă referitoare la funcţia Avertizare clipire

Avertizarea la clipire nu se produce dacă Continuous (Continuu) este setat la Continuous (Continuu), BSS, Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu temporizator).

125


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Operaţiuni în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?) În momentul în care aparatul foto detectează un subiect uman care clipeşte, pe monitor va apărea ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în ecranul Did someone blink? (A clipit cineva?). Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Pentru Mărirea şi afişarea figurii detectate Revenirea la modul redare cadru întreg

Utilizaţi

g (i)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

126

Descriere Factorul de apropiere se măreşte de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre g (i).

Dacă aparatul foto detectează mai mult de un subiect uman care clipeşte, apăsaţi J sau K în timpul zoomului de redare pentru a afişa alte figuri.

l

Apăsaţi butonul l.

k Aparatul revine la modul fotografiere.

Exit

f (h) Rotiţi controlul zoomului spre f (h).

Selectarea figurii ce va fi afişată Ştergerea fotografiei realizate

Did someone blink?

Apăsaţi butonul k sau butonul de declanşare.


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M p Reset all (Reiniţializare totală)

Atunci când este selectat Reset (Reiniţializează), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Meniu pop-up Opţiune

Valoare implicită

Flash mode (Mod bliţ) (A30)

Auto

Self-timer (Autodeclanşator) (A32)

OFF

Macro mode (Mod macro) (A33)

OFF

Exposure compensation (Compensare expunere) (A34)

0.0

Fotografierea în modul scenă Opţiune

Valoare implicită Scene auto selector (Selector automat scene)

Setarea balans de alb în modul alimente (A44)

Center (Centru)

Meniu zâmbet Opţiune Blink proof (Ochi deschişi) (A49)

Valoare implicită On (Pornit)

Meniu urmărire subiect Opţiune Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A51)

Valoare implicită Full-time AF (AF permanent)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Setarea scenei pentru modul fotografiere (A35)

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A69) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A69)

Valoare implicită TV movie 640 (Film TV 640) Single AF (AF unic)

127


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu fotografiere Opţiune

Valoare implicită

Image mode (Mod imagine) (A90)

I Normal (4000) (Normal (4000))

White balance (Balans de alb) (A92)

Auto (Automat)

Metering (Măsurare) (A94)

Matrix (Matrice)

Continuous (Continuu) (A95)

Single (Unic)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A97)

Auto (Automat)

Color options (Opţiuni culoare) (A98)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (Mod zonă AF) (A99) Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A102)

Auto (Automat) Single AF (AF unic)

Meniu setare Opţiune Menus (Meniuri) (A112) Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A113) Photo info (Info foto) (A117) Meniurile fotografiere, redare şi setare

Brightness (Luminozitate) (A117) Date imprint (Imprimare dată) (A118) Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A119)

Text (Text) None (Niciunul) Auto info (Info auto) 3 Off (Oprit) On (Pornit)

Motion detection (Detecţie mişcare) (A120)

Auto (Automat)

AF assist (Asistenţă AF) (A121)

Auto (Automat)

Digital zoom (Zoom digital) (A121)

On (Pornit)

Button sound (Sunet buton) (A122)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A122)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A122) Blink warning (Avertizare clipire) (A125)

128

Valoare implicită

1 min Off (Oprit)


Setarea de bază a aparatului foto: Meniul setare

Altele Opţiune Paper size (Dimensiune hârtie) (A83, 84) Slide show (Diapozitive) (A106) Monitor brightness boost (Maximizare strălucire imagine monitor) (A23)

Valoare implicită Default (Implicit) 3s Off (Dezactivat)

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A131) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A107) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări ale meniurilor vor rămâne neafectate, chiar dacă meniurile sunt reiniţializate cu Reset all (Reiniţializare totală). Meniu fotografiere: Presetarea manuală a datelor (A93) obţinute pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Date (Dată) (A114), Language (Limbă) (A124) şi Video mode (Mod video) (A124)

Apăsaţi butonul d M z (Meniu setare) (A111) M r Firmware version (Versiune Firmware)

Vizualizaţi versiunea curentă de firmware a aparatului foto.

COOL PIX S620 Ver.X.X

Meniurile fotografiere, redare şi setare

r Firmware Version (Versiune firmware)

Back

129


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator Li-ion EN-EL12

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-65 Adaptor CA EH-62F (conectat ca în imagine)

Adaptor CA Introduceţi adânc cablul adaptorului CA în canalul camerei acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o porţiune a cablului iese din canal, capacul sau cablul se pot deteriora în momentul închiderii capacului. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu A/V

Cablu audio video EG-CP14

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. • Pot fi utilizate toate cardurile de tipul şi capacitatea respective, indiferent de viteză. SanDisk

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

TOSHIBA

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Panasonic

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Lexar

1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

Note tehnice

1 În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. 2 conform SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă SDHC.

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Consultaţi website-ul Nikon pentru cele mai recente informaţii privind cardurile aprobate.

130


Numele fişierelor şi dosarelor Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

DSCN0001.JPG Identificator (nu este afişat pe monitorul aparatului foto) Imagini statice originale (inclusiv notele vocale ataşate), filme, înregistrări voce Copii tăiate (inclusiv notele vocale ataşate) Copii mici (inclusiv notele vocale ataşate) Copii retuşate rapid şi copii D-Lighting (inclusiv notele vocale ataşate)

DSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Imagini statice Filme Note vocale, înregistrări de voce

.JPG .AVI .WAV

RSCN SSCN

Număr fişier (atribuit automat în ordine crescătoare, începând cu „0001”)

FSCN

Note tehnice

• Fişierele sunt stocate în dosare denumite cu un număr de dosar urmat de un identificator format din cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate cu Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex. „101P_001”; A46), „INTVL” pentru fotografiere cu temporizator (de ex. „101INTVL"; A96), „SOUND” pentru înregistrări voce (de ex. „101SOUND”; A71) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişiere copiate utilizând Copy (Copiere) ➝ Selected images (Imagini selectate) sau Copy sound files (Copiere fişiere audio) ➝ Selected files (Fişiere selectate) sunt copiate în dosarul curent, unde le sunt atribuite noi numere de fişiere în ordine crescătoare începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere) ➝ All images (Toate imaginile) şi Copy sound files (Copiere fişiere audio) ➝ Copy all files (Copiere toate fişierele) copiază toate dosarele din mediul sursă, numele fişierelor nu se modifică, dar numerele dosarelor sunt atribuite în ordine crescătoare, începând de la cel mai mare număr de dosar de pe mediul de stocare de destinaţie (A75, 109). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul conţine deja 200 de fotografii, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent, de fiecare dată când este făcută o fotografie. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie este numerotată 9999, nicio altă fotografie nu poate fi realizată până la formatarea (A123) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.

131


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, aveţi grijă să evitaţi rănirea provocată de geamul spart şi să preveniţi contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea lor în ochi sau în gură.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură. Note tehnice

132

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.


Întreţinerea aparatului foto

C

Acumulator

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C sau peste 40 °C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Încărcarea acumulatorului în spaţii închise trebuie să se realizeze la o temperatură ambientală între 5 şi 35 °C. Dacă temperatura acumulatorului este între 0 şi 10 °C sau între 45 şi 60 °C, capacitatea de încărcare se poate reduce. Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C sau peste 60 °C. • Dacă se utilizează un acumulator descărcat la temperatură redusă, este posibil ca aparatul foto să nu pornească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet şi aveţi pregătiţi acumulatori de rezervă înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatorii de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. După încălzire, un acumulator rece care nu a putut fi utilizat temporar din cauza randamentului redus îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă bornele acumulatorului se murdăresc, este posibil ca aparatul foto să nu pornească din cauza contactului slab. Înainte de utilizare, ştergeţi bornele cu o cârpă curată şi uscată. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi utilizaţi-l până la golire înainte de a-l scoate pentru depozitare. Fixaţi pe acumulator capacul terminalului furnizat şi depozitaţi-l într-o încăpere răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25 °C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când acumulatorul este depozitat, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorului atunci când nu este utilizat. Dacă este lăsat instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă aparatul foto nu este folosit, astfel încât este posibil ca acumulatorul să se golească excesiv şi să nu mai funcţioneze. • O scădere semnificativă a timpului în care un acumulator încărcat complet reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul trebuie să fie înlocuit. Achiziţionaţi un acumulator nou. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

Note tehnice

133


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau scamele cu o suflantă. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Note tehnice

134


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi de sub –10 °C sau peste 50 °C • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60 % Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

Note privind monitorul

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

C

Note privind petele

Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „pătare”, nu indică o defecţiune. În modurile de fotografiere, altele decât declanşare multiplă 16 sau film, pătarea nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate. Cu toate acestea, atunci când utilizaţi modurile declanşare multiplă 16 şi film vă sugerăm să evitaţi fotografierea obiectelor luminoase.

Note tehnice

135


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate pe monitor, precum şi soluţiile pentru acestea. Afişaj O (clipeşte) B

Problema

Q (clipeşte cu culoarea roşie)

Setaţi ceasul.

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După cinci secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va opri, iar indicatorul luminos Temperatura acumulatorului aparat pornit va clipi rapid. După ce indicatorul este ridicată. clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

114

17

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

26, 27 100

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

27, 68

N Comutatorul pentru Memory card is write protected. protecţie la scriere este în (Cardul de memorie este poziţia „blocat”. protejat la scriere.)

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

21

P Please wait for the camera to finish recording. (Aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Note tehnice

P This card cannot be used. (Acest • Utilizaţi un card aprobat. card nu poate fi utilizat.) Eroare la accesarea cardului • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi introducerea corectă a cardului de memorie. P de memorie. This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.) P Card is not formatted. Format Cardul de memorie nu a fost card? (Cardul nu este formatat. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru formatat pentru utilizarea cu a formata cardul de memorie. Formataţi cardul?) acest aparat foto. No (Nu) Yes (Da)

136

A

Ceasul nu este setat.

N Battery exhausted. (Acumulator Acumulator consumat. consumat.)

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Soluţie

130 20 20

21


Mesaje de eroare Afişaj N Out of memory. (Memorie epuizată.)

Problema

Cardul de memorie este plin.

• Înlocuiţi cardul de memorie. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Înlocuiţi cardul de memorie. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.) Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

P Sound file cannot be saved. (Fişierul audio nu poate fi salvat.)

Soluţie • Alegeţi un mod imagine mai mic. • Ştergeţi fotografii sau fişiere audio.

Alegeţi o fotografie realizată cu o setare pentru Image mode (Mod imagine) de P16:9 (1920) şi copii create la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică utilizându-se funcţiile tăiere sau imagine mică.

90 28, 70, 74, 107 20 20

123 20 123

58, 59, 90

Nu există spaţiu suficient pentru salvarea unei copii.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

107

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Înlocuiţi cardul de memorie. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

20 123

Fişierului imagine nu i se pot ataşa note vocale.

• Alegeţi o fotografie realizată cu acest aparat foto. • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme.

60

N One or more subjects may have A fost salvată o imagine care closed their eyes. (Este posibil ca Verificaţi rezultatele în modul redare. conţine subiecţi care clipesc. unul sau mai mulţi subiecţi să fi închis ochii.)

Fotografia selectată nu poate fi editată.

• Selectaţi fotografia care acceptă funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, decupare sau imagine mică. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme.

N Eroare de expirare a timpului Alegeţi un card de memorie cu o viteză mai Cannot record movie. (Filmul nu alocat la înregistrarea mare de scriere. poate fi înregistrat.) filmului.

28, 49

55

Note tehnice

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

A

130

137


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

Soluţie

Pentru a copia fişiere imagine sau fişiere audio Nu există nicio fotografie în din memoria internă pe cardul de memorie, memoria internă sau pe apăsaţi butonul d. Se va afişa Copy cardul de memorie. (Copiere).

N Memory contains no images. (În În dosarul selectat în modul Selectaţi un dosar care conţine fotografiile memorie nu există imagini.) sortare automată nu există sortate. fotografii.

N No sound file. (Niciun fişier audio.) N File contains no image data. (Fişierul nu conţine date imagine.) P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.) N All images are hidden. (Toate imaginile sunt ascunse.)

Nu există fişiere audio care să Verificaţi dacă a fost selectată opţiunea de fie copiate. copiere corectă.

75

Fişierul nu a fost creat cu acest aparat foto.

Note tehnice

138

Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat foto. Vizualizaţi fişierul pe computer sau pe alt dispozitiv care a fost utilizat pentru crearea sau editarea acestui fişier.

106

Fotografia nu poate fi redată ca diapozitiv.

Dezactivaţi protecţia.

107

116

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

17

Opriţi aparatul foto şi conectaţi din nou cablul.

82

În circuitul intern al aparatului foto a avut loc o eroare.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi din nou acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon.

16, 17

Eroare la imprimantă.

Verificaţi imprimanta. După ce rezolvaţi problema, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea. *

Eroare obiectiv.

P Cablu USB deconectat în Communications error (Eroare timpul imprimării. comunicaţii)

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei)

66 28, 62

N Travel destination is in the Destinaţia este în acelaşi fus current time zone. (Destinaţia orar ca şi zona locală. este în fusul orar curent.)

System error (Eroare sistem) Q

109

Nu pot fi redate fotografii în Redaţi fotografia utilizând modul redare sau modul sortare automată. modul listare după dată.

N This image cannot be deleted. Fotografia este protejată. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Lens error (Eroare obiectiv) Q

A


Mesaje de eroare Afişaj PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia)

Problema În imprimantă nu este încărcată hârtie de dimensiunea specificată.

Soluţie

A

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea. *

PR Hârtia s-a blocat în Printer error: paper jam (Eroare imprimantă. imprimantă: blocaj hârtie)

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea. *

PR Printer error: out of paper (Eroare imprimantă: hârtie epuizată)

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea. *

PR Printer error: check ink (Eroare Eroare cerneală. imprimantă: verificaţi cerneala)

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea. *

PR Cartuşul de cerneală este Printer error: out of ink (Eroare gol. imprimantă: cerneală epuizată)

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea. *

PR A apărut o eroare generată Printer error: file corrupt (Eroare de fişierul imagine. imprimantă: fişier corupt)

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k pentru a anula imprimarea.

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice

139


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Consultaţi numerele paginilor din ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, setări şi sursă de alimentare Problema

Monitorul nu afişează nimic.

Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este consumat. • Mod veghe pentru economisire energie: apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare. • Când indicatorul luminos al bliţului clipeşte roşu, bliţul se încarcă. Aşteptaţi până se finalizează încărcarea. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul audio/ video. • Fotografiere cu temporizator în desfăşurare.

17 22 13, 17

77 76 96

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Utilizaţi funcţia Maximizare strălucire imagine monitor

117 132 23

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este consumat. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

22 122 133

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Fotografiile care au fost înregistrate înainte de setarea ceasului intern sau când indicatorul „Dată nesetată"” clipea în timpul fotografierii vor avea marcată data şi ora „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările voce vor fi datate „01/01/09 00:00”. Setaţi data şi ora corecte utilizând Date (Dată) în meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

Note tehnice

Pe monitor nu este afişată nicio informaţie.

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto) din opţiunea Monitor settings (Setări monitor) din meniul setare.

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Date (Dată) nu a fost setată.

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când este Data nu este imprimată pe filme sau pe fotografiile realizate în modul activată opţiunea Date scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă). imprint (Imprimare dată). Setările aparatului foto se reiniţializează.

Acumulatorul de rezervă este consumat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi Monitorul se opreşte, iar permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. indicatorul luminos aparat După ce indicatorul clipeşte timp de trei minute, aparatul foto se va pornit clipeşte rapid. opri automat, dar puteţi de asemenea apăsa comutatorul de alimentare pentru a-l opri manual.

140

31

18, 114

114

117 18, 114

46, 68, 118

115

17


Localizarea defecţiunilor

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri, acest fenomen este provocat de o puternică încărcare statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi puneţi la loc acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentantul de service autorizat Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Problema

Cauza/Soluţia

A

Nu se fotografiază când este apăsat butonul de declanşare.

• • • •

Când aparatul este în modul redare, apăsaţi butonul A. Când se afişează meniurile, apăsaţi butonul d. Acumulatorul este consumat. Când becul bliţului clipeşte roşu, bliţul se încarcă.

8, 28 12 22 31

• Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul de setare la Auto (Automat). • Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

27

Aparatul foto nu poate focaliza.

Fotografiile sunt neclare.

• • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi reducerea vibraţiilor şi detecţia mişcării. Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto (utilizaţi-l împreună cu autodeclanşatorul, pentru rezultate optime).

17 30 119, 120 95 32 31 30 35 49

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este setat pe W (dezactivat). • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Setarea Blink proof (Ochi deschişi) este setată la On (Pornit) pentru modul zâmbet. • Este selectat modul D. • Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere.

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

68

Note tehnice

În fotografiile făcute cu bliţ Bliţul se reflectă din particulele din aer. Setaţi bliţul pe W (dezactivat). apar pete luminoase.

121

68 95

141


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A 121

Zoomul digital nu poate fi folosit.

• Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night Portrait (Portret de noapte) sunt selectate pentru modul scenă - Când este selectat modul urmărire subiect - Când este selectat modul zâmbet - Când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu) - Înainte ca înregistrarea filmului să înceapă (zoomul digital de până la 2× poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor)

Image mode (Mod Modul imagine nu poate fi reglat când Multi-shot 16 (Declanşare imagine) nu este disponibil. multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu).

Nu se aude niciun sunet când este eliberat declanşatorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru Shutter sound (Sunet declanşare) din opţiunea Sound settings (Setări sunet) din meniul setare. • Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Când Sports (Sport) sau Museum (Muzeu) sunt selectate în modul scenă. • Setarea Blink proof (Ochi deschişi) este setată la On (Pornit) pentru modul zâmbet. • Este selectat modul D. • Nu blocaţi difuzorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru AF assist (Asistenţă AF) în meniul Dispozitivul iluminare de setare. asistenţă AF nu se aprinde. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele moduri scenă.

50 48 95 68 95 122

95

37, 40 49 68 4, 24 121 36 – 41

Note tehnice

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

132

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

92

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Subiectul este întunecat şi viteza de declanşare este prea mică sau sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mică. • Utilizarea unui mod scenă cu capacitate de reducere a zgomotului.

• • • Fotografiile sunt prea • întunecate (subexpunere). • •

142

36, 37, 42

Bliţul este setat pe W (dezactivat). Fereastra bliţ este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Măriţi sensibilitatea ISO. Subiecte este iluminat în fundal. Utilizaţi Backlight (Iluminare fundal) sau schimbaţi modul bliţ la X (bliţ de umplere).

30 97 36 30 24 30 34 97 30, 41


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Fotografiile sunt prea Reglaţi compensarea expunerii. strălucitoare (supraexpuse). Atunci când funcţia V (automat cu reducere ochi roşii) sau „bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii” din modul scenă Rezultate neaşteptate Night Portrait (Portret de noapte) este aplicată în timpul obţinute atunci când bliţul fotografierii, în cazuri excepţionale, funcţia Punct fixare ochi roşii este setat pe automat cu încorporat în aparatul foto poate fi aplicată zonelor care nu sunt reducere efect ochi roşii. afectate de efectul de ochi roşii. Setaţi un alt mod bliţ decât V (automat cu reducere ochi roşii) şi selectaţi alt mod scenă decât Night Portrait (Portret de noapte), apoi fotografiaţi.

A 34

30, 37

Redare Problema

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

• Fişierul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă sau model de aparat foto. • Fotografiere cu temporizator în desfăşurare.

Fotografia nu poate fi mărită.

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, imaginilor mici sau a copiilor tăiate cu dimensiuni mai mici de 320 × 240 pixeli.

Nu se pot înregistra note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

Fotografiile nu se afişează pe televizor.

• Setarea Video mode (Mod video) din meniul setare nu a fost setată corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

– 96 – 70 60

70 90

55 – –

Note tehnice

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate cu fotografii realizate când P 16:9 (1920) este aplicat la setarea Image mode (Mod imagine). Nu se pot utiliza opţiunile • Selectaţi fotografia care acceptă funcţiile retuşare rapidă, retuşare rapidă, D-Lighting, D-Lighting, decupare sau imagine mică. decupare sau imagine mică • Fotografiile efectuate cu o altă marcă sau model de aparat foto nu pot fi editate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda sau transfera pe un computer fotografiile editate cu acest aparat.

A

124 20

143


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

65 109

• • • Nikon Transfer nu porneşte • • când aparatul foto este conectat. •

17 22 78 – 77

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este consumat. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Confirmaţi că sistemul de operare utilizat este compatibil cu aparatul foto. Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de Fotografiile de imprimat nu memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea sunt afişate. fotografiilor din memoria internă. Dimensiunea hârtiei nu poate fi selectată de la aparatul foto în următoarele situaţii, chiar şi în cazul imprimantelor compatibile Nu se poate selecta PictBridge. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta dimensiunea paginii. • Dimensiunea paginii selectată cu ajutorul aparatului foto nu este dimensiunea hârtiei prin compatibilă cu imprimanta. intermediul aparatului foto. • Se utilizează o imprimantă care setează automat dimensiunea hârtiei.

Note tehnice

144

A

• Fotografia pe care doriţi să o afişaţi este sortată în alt dosar. • Fotografiile sau filmele înregistrate de un alt aparat foto sau fotografiile copiate pe alt aparat foto utilizându-se funcţia Copy (Copiere) nu pot fi afişate în modul sortare automată. Fotografiile înregistrate nu • Este posibil ca fotografiile din memoria internă sau de pe cardul sunt afişate în modul de memorie să nu fie afişate dacă sunt suprascrise pe un sortare automată. computer. • În modul sortare automată se pot adăuga până la 999 de imagini în fiecare dosar. Dacă dosarul respectiv conţine deja 999 de fotografii, nu mai pot fi adăugate fotografii.

66

20

83, 84 –


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S620 Tip Pixeli efectivi Senzor imagine Obiectiv Distanţă focală f/-număr Construcţie Zoom digital Reducere vibraţii Focalizarea automată (AF) Zonă focalizare (de la obiectiv) Selecţie zonă focus Monitor Acoperire cadru (mod fotografiere) Acoperire cadru (mod redare) Stocare Media Sistem fişier

Format imagine (pixeli)

Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical Aprox. 100 % orizontal şi 100 % vertical Memorie internă (aprox. 45 MB), carduri de memorie SD (Secure Digital) conform cu DCF, Exif 2.2 şi DPOF Comprimat: Conform cu linia de referinţă JPEG Filme: AVI Fişiere audio: WAV • 4000×3000 High (4000P) (Înalt (4000P))/Normal (4000) (Normal (4000)) • 3264×2448 Normal (3264) (Normal (3264)) • 2592×1944 Normal (2592) (Normal (2592)) • 2048×1536 Normal (2048) (Normal (2048)) • 1024×768 PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) • 640×480 TV screen (640) (Ecran TV (640)) • 1920×1080 16:9 (1920) • ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 • Automat (modificare automată din ISO 100 până la 1600) • Auto rază fixă (ISO 100 până la 400, 100 până la 800)

Note tehnice

Formate fişier

Aparat foto digital compact 12,2 milioane 1/2,33-in. CCD; număr total pixeli: aprox. 12,39 milioane Zoom optic 4×, obiectiv NIKKOR 5,0-20,0 mm (echivalent cu unghiul imagine în format de 35 mm [135]: 28-112 mm) f/2,7-5,8 7 elemente în 6 grupuri Până la 4× (echivalent cu unghiul imagine în format de 35 mm [135]: aprox. 448 mm) Schimbare obiectiv AF detectare contrast • [W]: aprox. 50 cm până la ∞, [T]: aprox. 60 cm până la ∞ • Mod macro: aprox. 2 cm până la ∞ (când zoomul este pe unghiul maxim de cuprindere) Prioritate faţă, automat (selectare automată din 9 zone), manual cu 99 zone focus, centrare 2,7 in., TFT LCD cu aprox. 230.000 puncte, cu unghi larg de vizualizare, cu placare anti-reflexie şi reglare luminozitate în 5 trepte (echipat cu funcţia maximizare strălucire imagine monitor)

145


Specificaţii Expunere Măsurare Controlul expunerii Interval (ISO 100) Declanşator

Viteză

Diafragmă Interval Autodeclanşator Bliţ încorporat Interval (aprox.) (Sensibilitate ISO: Auto (Automat)) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date Ieşire video Terminal I/O Limbi acceptate

Surse de alimentare

Matrice cu 224 de segmente, central evaluativ Expunere auto programată cu detecţie mişcare şi compensare expunere (de la –2,0 la +2,0 EV în trepte de 1/3 EV) [W]: –1 până la +15,5 EV [T]: 1,2 până la 17,7 EV Declanşator mecanic cu acţionare electronică • 1/1500-1 s (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este setată la Auto (Automat)) • 1/1500-8 s (când ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) este blocată) • 4 s (modul scenă Fireworks show (Spectacol artificii)) Selecţie controlată electronic a filtrului ND (–2 AV) 2 paşi (f/2,7 şi f/5,4 [W]) Poate fi selectat între 10 şi 2 secunde [W]: 0,5 până la 8,0 m [T]: 0,5 până la 3,5 m

Note tehnice

TTL auto bliţ cu pre-bliţuri de control USB de mare viteză MTP, PTP Se poate selecta între NTSC şi PAL Ieşire audio video/I/O digital Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (livrat) Adaptor CA EH-62F (opţional) Aprox. 250 fotografii (EN-EL12)

Durata de viaţă a bateriei* Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Aprox. 90 × 53 × 23 mm (exclusiv proiecţiile) Greutate Aprox. 120 g (fără acumulator şi card de memorie SD) Mediu de funcţionare Temperatură Umiditate

146

0 până la 40 °C Mai puţin de 85 % (fără condens)


Specificaţii

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion complet încărcat EN-EL12 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C. * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (Asociaţiei Aparatelor şi Produselor Foto) (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatorilor de aparate foto. Măsurat la 23 (±2) °C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ declanşat din două în două fotografii, mod imagine setat la I Normal (4000) (Normal (4000)). Durata de funcţionare a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi de timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.

Acumulator Li-ion EN-EL12 Tip Capacitate nominală Temperatură de operare Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Greutate

Acumulator reîncărcabil litiu-ion CC 3,7 V, 1050 mAh 0 până la 40 °C Aprox. 32 × 43,8 × 7,9 mm Aprox. 22,5 g (fără capac terminal)

Încărcător acumulator MH-65 Putere consumată nominală Capacitate nominală Putere nominală Acumulatori destinaţi Timp de încărcare Temperatură de operare Dimensiuni (lăţime × înălţime × adâncime) Lungime cablu de alimentare Greutate

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,08-0,05 A 8–12 VA CC 4,2 V, 0,7 A Acumulator Li-ion EN-EL12 Nikon Aprox. 150 minute când este complet descărcat. 0 până la 40 °C Aprox. 58 × 27,5 × 80 mm (fără cablu de alimentare) Aprox. 1,8 m Aprox. 70 g (fără cablu de alimentare) Note tehnice

B

Specificaţii

• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. • Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

147


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinele de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Versiune Exif 2.2: Acest aparat foto acceptă versiunea Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor când imaginile sunt transferate de la imprimantele conforme Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

148


Index Simboluri R 47 j Ajutor 13 n Autodeclanşator 32 k Buton aplică selecţia 10 d Buton meniu 12 A Buton mod fotografiere 8 c Buton redare 9, 28 l Buton ştergere 28, 29, 61, 70, 74 o Compensare expunere 34 f Larg 25 z Meniu setare 110 A Mod automat 22 m Mod bliţ 30 D Mod film 68 C Mod listare după dată 62 p Mod macro 33 c Mod redare 28 C Mod scenă 35 F Mod sortare automată 65 s Mod urmărire subiect 50 a Mod zâmbet 48 h Redare miniaturi 52, 53 g Tele 25 i Zoom redare 54 .AVI 131 .JPG 131 .WAV 131

A

B Backlight (Iluminare fundal) o 41 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 38 Bec bliţ 31 Blink warning (Avertizare clipire) 125 Bliţ de umplere 30 Bliţ încorporat 30 Blocare focalizare 100 BSS 95 Buclă pentru curea aparat foto 5 Buton declanşare 13, 26 Button sound (Sunet buton) 122

C Cablu audio/video 76, 130 Cablu AV 76, 130 Cablu USB 78, 82, 130 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 16, 20 Capac conector 5 Capac obiectiv 4 Capacitatea memoriei 22 Card memorie 20, 130 Center-weighted (Axat pe centru) 94 Close up (Primplan) k 39 Color Options (Opţiuni culoare) 98 Compensare expunere 34 Computer 77 Comutator alimentare 17, 18, 22 Conector cablu 76, 77, 81 Continuous (Continuu) 95 Control zoom 25 Copie imagine 109 Copiere fişiere audio 75 Copy (Copiere) n 40 Curea 13

Note tehnice

Accesorii opţionale 130 Acumulator 14, 16, 115 Acumulator Li-ion 16 Acumulator reîncărcabil 130 Acumulator tip litiu-ion 14, 130 Adaptor CA 130 AF Assist (Asistenţă AF) 121 AF-Area Mode (Mod zonă AF) 99 Afişaj calendar 53 Afişaj miniaturi 52 Ajutor 13 Alimentare 17, 18, 22 Apăsare până la jumătate 13 Auto Off (Oprire automată) 122 Autodeclanşator 32

Autofocus mode (Mod focalizare automată) 51, 69, 102 Automat 30 Avertizare clipire 126

D Dată 18 Date (Dată) 114 Date Imprint (Imprimare dată) 118

149


Index Delete (Ştergere) 107 Detecţie mişcare 23 Dezactivat 30 Diafragmă 26 Diferenţă de oră 116 Difuzor 4 Digital Zoom (Zoom digital) 121 Dimensiune imagine 90 D-Lighting 57 DPOF 148 DSCN 131 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 38

E EN-EL12 14 Extensie 131

F

Note tehnice

Face priority (Prioritate faţă) 99 Fantă card memorie 20 Fireworks show (Spectacol artificii) m 40 Firmware Version (Versiune firmware) 129 Fixed range auto (Auto rază fixă) 97 Focalizare 26, 69, 99 Focalizare automată 33, 51, 69, 102 Food (Alimente) u 39, 44 Formatare 21, 123 Formatarea 21, 123 Formatarea memoriei interne 123 Fotografiere 22, 24, 26 Fotografiere cu temporizator 96 Fotografierea cu Prioritate faţă 101 FSCN 131 Full-time AF (AF permanent) 69, 102 Fus orar 114, 116

H Histogramă 10, 34

I Identificator 131 Image mode (Mod imagine) 90 Imagine mică 59 Imprimantă 81 Imprimare 83, 84, 87 Imprimare DPOF 86 Indicator focalizare 6, 26

150

Indicator încărcare acumulator 22 Indicator luminos 5, 71 Indicator luminos autodeclanşator 32, 48 Indicator memorie internă 23 Informaţii fotografiere 10 ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) 97

Î Încărcător 14, 130 Încărcător acumulator 14, 130 Înregistrare film 68 Înregistrare voce E 71

J Jack intrare audio/video 76

L Landscape (Peisaj) c 36 Language (Limbă) 124 Larg 25 Luminozitate monitor 117 Lungime film 69

M Matrix (Matrice) 94 Maximizare strălucire imagine monitor 23 Memorie internă 20 Meniu film 69 Meniu fotografiere 89 Meniu listare după dată 64 Meniu redare 104 Meniu selecţie mod fotografiere 8 Meniu selecţie mod redare 9 Meniu setare 110 Menus (Meniuri) 112 Metering (Măsurare) 94 Microfon 4 Mod automat 22 Mod bliţ 30, 31 Mod film 68 Mod imagine 91 Mod listare după dată 62 Mod macro 33 Mod redare 28 Mod scenă 35, 36 Mod sortare automată 65 Mod urmărire subiect 50


Index Mod zâmbet 48 Monitor 6 Monitor Settings (Setări monitor) 117 Montură trepied 5 Motion Detection (Detecţie mişcare) 120 Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 95 Museum (Muzeu) l 40

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 39 Night Portrait (Portret de noapte) e 37 Nikon Transfer 77, 78 Nivel compresie 90 Notă vocală 60 Număr de expuneri rămase 22, 91 Nume dosar 131 Nume fişier 131

O Obiectiv 4, 145 Opţiunea Dată set imprimare 88

P

S Scene auto selector (Selector automat scene) x 36, 42 Selector cea mai bună fotografiere 95 Selector multiplu rotativ 18 Sensibilitate ISO 31 Set imprimare 87 Setări afişaj monitor 117 Setări film 69 Shutter sound (Sunet declanşare) 122 Sincronizare lentă 30 Single (Unic) 95 Single AF (AF unic) 69, 102 Slide Show (Diapozitive) 106 Small size (Dimensiune redusă) 69 Sound Settings (Setări sunet) 122 Sports (Sport) d 37 SSCN 131 Sunset (Asfinţit) h 38

Ş

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 41, 46 Panorama Maker 77, 80 Paper size (Dimensiune hârtie) 83, 84 Party/indoor (Petrecere/interior) f 37 PictBridge 81, 148 Portrait (Portret) b 36 Preset Manual (Presetare manuală) 93 Protect (Protejare) 107

Ştergere 28, 61, 70, 74

R

Vibration Reduction (Reducere vibraţii) 119 Video Mode (Mod video) 124 Viteză declanşare 26 Volum 61, 70, 74

Tăiere 58 Tele 25 Televizor 76 Timp economisire lumină zi 18, 115 TV Movie (Film TV) 69

V

W Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) 113 White Balance (Balans de alb) 92

Note tehnice

Redare 28, 52, 53, 54, 61, 70, 73 Redare cadru întreg 28, 29 Redare film 70 Redare fişiere audio 73 Reducere clipire 49 Reducere ochi roşii 30, 31 Reducere vibraţii 23 Reset All (Reiniţializare totală) 127 Retuşare rapidă 56 Rotate Image (Rotire imagine) 108 RSCN 131

T

Z Zăvor acumulator 16 Zoom digital 25 Zoom optic 25 Zoom redare 54

151


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

FX9A01(Y5)

© 2009 Nikon Corporation

6MM667Y5-01

Manual de utilizare Nikon S620  
Manual de utilizare Nikon S620  
Advertisement