Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formã, în întregime sau pe pãrþi fãrã autorizaþie scrisã din partea NIKON CORPORATION (excepþie fãcând citarea criticã în articole sau recenzii).

Ro

Imprimat în Europa 6MA2108RO AMA12466

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale • Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Tehnologia D-Lighting este oferită de P Apical Limited. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi A

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

B

Mod sensibilitate ridicată

C

Fotografieri adecvate scenei

a

Mod zâmbet

c

Mai multe despre redare

D

Filme

E

Înregistrări vocale

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Consecinţele care pot rezulta din nerespectarea precauţiilor prezentate în această secţiune sunt indicate de simbolul următor: Această pictogramă marchează avertismente, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni posibile răniri.

AVERTISMENTE! Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări.

ii

Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui copil de vârstă fragedă sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră

Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA, asiguraţi-vă că este decuplat. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea în Încărcător MH-64 (furnizat). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • Pentru transport, reintroduceţi acumulatorul în carcasa acestuia. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este golit complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

• •

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră

Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile oferite sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs. Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare. CD-ROM-uri CD-ROM-urile furnizate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor, caz în care bliţul nu trebuie să fie declanşat la mai puţin de un metru (39 in.) de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii.

iv

Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu piele a sau intrarea în ochi sau piele.


Note Notă pentru clienţii din S.U.A. Declaraţia privind interferenţele de radiofrecvenţă a Comisiei federale pentru comunicaţii (FCC) Acest echipament a fost testat şi a s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Secţiunea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi un nivel de protecţie rezonabil împotriva interferenţelor dăunătoare ale unui sistem instalat într-o rezidenţă. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie conform căreia interferenţele nu vor surveni în cazul unui sistem instalat într-o rezidenţă. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei semnalului radio şi TV care pot fi cauzate din oprirea şi pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze nivelul interferenţelor prin una sau mai multe din următoarele măsuri: • Reorientaţi sau schimbaţi amplasamentul antenei. • Măriţi distanţa dintre echipament şi antenă. • Conectaţi echipamentul la o ieşire a unui alt circuit decât cel la care este conectată antena. • Consultaţi dealerul sau un tehnician experimentat în probleme radio/ televiziune pentru a obţine ajutor.

PRECAUŢII Modificări FCC cere ca utilizatorul să fie anunţat că orice modificare adusă acestui dispozitiv care nu este aprobată expres de Nikon Corporation poate anula utilizarea echipamentului. Cabluri interfaţă Utilizaţi cablurile pentru interfaţă vândute sau oferite de Nikon pentru echipamentul dumneavoastră. Utilizarea altor cabluri pentru interfaţă pot depăşi limitele Clasei B Secţiunea 15 a regulilor FCC. Notă pentru clienţii din California AVERTISMENT Manevrarea firului acestui produs vă expune la plumb, o substanţă chimică cunoscută în Statul California ca fiind cauza handicapurilor native sau alte afecţiuni congenitale. Spălaţi-vă pe mâini după manevrare. Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road Melville, New York 11747-3064 S.U.A. Tel: 631-547-4200

v


Note

Notă pentru clienţii din Canada PRECAUŢIE Acest aparat digital de Clasă B respectă standardul canadian ICES-003. ATTENTION Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Simbol pentru colectarea separată în ţările europene Acest simbol indică faptul că acest produs urmează a fi colectat separat. Următoarele sunt valabile doar pentru utilizatorii din ţările europene: Acest produs este conceput pentru colectarea separată la un punct de colectare corespunzător. Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu domestic. Pentru mai multe informaţii, contactaţi dealerul sau autorităţile locale responsabile de reglementarea colectării deşeurilor.

vi


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră ............................................................................................................. ii AVERTISMENTE!................................................................................................................................................................. ii Note...................................................................................................................................................................... v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Monitorul .....................................................................................................................................................................6 Operaţiuni de bază ................................................................................................................................ 8 Buton c (Fotografiere/Redare) ...................................................................................................................8 Butonul e (Mod) ............................................................................................................................................8 Selector multiplu.....................................................................................................................................................9 Butonul d...........................................................................................................................................................10 Afişaje asistenţă.....................................................................................................................................................11 Prinderea curelei aparatului foto ...............................................................................................................11 Butonul de eliberare a declanşatorului..................................................................................................11

Primii paşi............................................................................................................................................. 12 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................12 Introducerea acumulatorului...........................................................................................................14 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................15 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................15 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................16 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................18 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................19

A Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat ....................................................................... 20 Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi A modul (Auto).....................................................20 Indicatoare afişate în modul A (Auto)..................................................................................................21 Pasul 2 Cadrarea unei fotografii .....................................................................................................22 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................22 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................24 Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor ............................................................................26 Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) ...................................................................................................26 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................26 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................28 Setarea Modului bliţ...........................................................................................................................................28

vii


Cuprins Fotografierea cu autodeclanşator .................................................................................................30 Modul macro .........................................................................................................................................31 Compensarea expunerii ....................................................................................................................32

B Mod sensibilitate ridicată ......................................................................................................... 33 Fotografierea în modul cu sensibilitate ridicată .......................................................................33

C Fotografieri adecvate scenei................................................................................................... 34 Fotografierea în modul scenă..........................................................................................................34 Setarea modului scenă.....................................................................................................................................34 Caracteristici............................................................................................................................................................35 Fotografierea pentru panoramă.................................................................................................................41

c Mod zâmbet ................................................................................................................................. 43 Fotografierea în modul pentru zâmbet .......................................................................................43 Meniul Smile (Zâmbet).......................................................................................................................45 Adding to list (Adăugarea la listă)..............................................................................................................45

Mai multe despre redare................................................................................................................. 46 Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi ..............................................................46 O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare...........................................................................47 Fotografii efectuate cu Face Priority (Prioritate chip)....................................................................47 Editarea fotografiilor...........................................................................................................................48 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................49 Compensarea înceţoşării după fotografiere: VR electronică ....................................................50 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea...................................................................................51 g Redimensionarea fotografiilor: Micşorare fotografie .............................................................52 Note vocale: Înregistrare şi redare .................................................................................................53 Înregistrarea de note vocale .........................................................................................................................53 Redarea notelor vocale ....................................................................................................................................54 Ştergerea notelor vocale.................................................................................................................................54 Vizualizarea fotografiilor după dată..............................................................................................55 Selectarea unei date în modul calendar ...............................................................................................55 Selectarea unei date în modul afişare după dată............................................................................56 Folosirea modurilor calendar şi afişare după dată ..........................................................................57 Meniurile calendar şi afişare după dată .................................................................................................58 Vizualizarea fotografiilor cu zâmbet .............................................................................................59 Vizualizarea fotografiilor efectuate în modul pentru zâmbet..................................................59 Meniu zâmbet în modul de redare...........................................................................................................60

viii


Cuprins D Filme................................................................................................................................................. 61 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................61 Meniul film..............................................................................................................................................62 Selectarea opţiunilor film................................................................................................................................62 Electronic VR ...........................................................................................................................................................63 Mod focalizare automată................................................................................................................................63 Filme fotografiere secvenţială......................................................................................................................64 Redarea filmului....................................................................................................................................66 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................66

E Înregistrări vocale ......................................................................................................................... 67 Realizarea înregistrărilor vocale......................................................................................................67 Redarea înregistrărilor vocale..........................................................................................................69 Ştergerea fişierelor de sunet.........................................................................................................................70 Copierea înregistrărilor vocale........................................................................................................71

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 72 Conectarea la TV...................................................................................................................................72 Conectarea la computer....................................................................................................................73 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................73 Transferarea fotografiilor de la aparatul foto pe un computer ...............................................74 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................77 Conectarea aparatului foto şi imprimantei..........................................................................................78 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................................................79 Imprimarea mai multor fotografii..............................................................................................................80 Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare ...........................................83

d Meniurile fotografiere, redare şi setare ........................................................................... 85 Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere ...................................................................................85 Afişarea meniului fotografiere şi a meniului sensibilitate ridicată.........................................86 A Image mode (Mod imagine) .................................................................................................................87 B White balance (Balans de alb) ..............................................................................................................89 C Continuous (Continuu) ............................................................................................................................91 E Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval)...........................................................93 F Opţiuni culoare .............................................................................................................................................93 G AF area mode (Mod zonă focalizare automată) ........................................................................94 Q Distortion Control (Control distorsiune) .......................................................................................97 Restricţii ale setărilor aparatului foto .......................................................................................................98

ix


Cuprins Opţiuni redare: Meniul redare.........................................................................................................99 Afişarea meniului de redare ..........................................................................................................................99 b Slide show (Expoziţie diapozitive) ..................................................................................................101 c Delete (Ştergere).........................................................................................................................................102 d Protect (Protejare) ..................................................................................................................................102 f Rotate image (Rotire imagine) .......................................................................................................... 103 h Copy (Copiere)............................................................................................................................................ 104 Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare .................................................................... 105 Afişarea meniului setare ...............................................................................................................................106 a Menus (Meniuri) ........................................................................................................................................ 106 c Welcome screen (Ecran de întâmpinare) ...................................................................................107 d Date (Data).....................................................................................................................................................108 e Monitor settings (Setări monitor)................................................................................................... 111 f Date imprint (Impimare dată)............................................................................................................112 w Electronic VR (VR electronică)............................................................................................................114 h AF assist (Asistenţă AF).......................................................................................................................... 115 u Digital zoom (Zoom digital) .............................................................................................................. 115 i Sound settings (Setări sunet).............................................................................................................116 k Auto off (Oprire automată) .................................................................................................................116 l Formatare memorie/m Formatare card (Formatare memorie/ icon Formatare card) ......................................................................................................................................117 n Language (Limba)......................................................................................................................................118 o Video mode (Mod video) ....................................................................................................................118 d Blink Warning (Avertizare clipire) ................................................................................................... 118 p Reset all (Reiniţializare totală).............................................................................................................120 r Firmware version (Versiune firmware) ........................................................................................ 122

Note tehnice......................................................................................................................................123 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 123 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 123 Fişier imagine/sunet ........................................................................................................................ 124 Nume fişier imagine/sunet şi folder......................................................................................................124 Format imagine decupată .......................................................................................................................... 125 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 126 Curăţarea................................................................................................................................................................128 Depozitarea .......................................................................................................................................................... 129 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 130 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 134 Specificaţii............................................................................................................................................ 140 Standarde acceptate........................................................................................................................ 143 Index ...................................................................................................................................................... 144

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S550 Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă marchează sugestiile, informaţii suplimentare care se pot dovedi de ajutor când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă marchează note, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual sau în Ghid start rapid.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare ca un „card de memorie.” • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită.” • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt indicate prin paranteze litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de afişajele reale.

C

Carduri de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acestuia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru sprijin continuu şi educare privind produsele, informaţii actualizate permanent sunt disponibile pe următoarele sit-uri: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste sit-uri pentru a vă păstra la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Consultaţi adresa URL de mai jos pentru informaţiile de contact: http://nikonimaging.com/

Utilizaţi doar accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi rivind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POT DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POT ANULA GARANŢIA NIKON. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un dealer local autorizat Nikon. Sigiliu holografic: Identifică acest dispozitiv ca un produs autentic Nikon.

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor cu ocazia unor evenimente importante (precum nunţi sau înainte de a merge cu aparatul foto într-o călătorie) efectuaţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc fără permisiunea prealabilă scrisă Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi software-ul descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Elemente interzise prin lege spre a fi copiate sau reproduse Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, facturi, cecuri, bonuri valori, etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind copyright-ul Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyright-ul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a casa un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, asiguraţi-vă că aţi înlocuit imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 107). Toate fotografiile înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) (A 45) vor fi îndepărtate permanent utilizând Remove from list (Înlăturare din listă). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

1

2 3

4

Capac obiectiv închis

5

4

6

7

8

9

1

Buton eliberare declanşator...................24

6

Bliţ încorporat..................................................28

2

Luminator pornire.............................20, 116

7

Obiectiv.................................................128, 140

3

Comutator alimentare...............................20

8

Capac obiectiv.............................................126

4

Luminator autodeclanşator.........30, 127 Luminator asistenţă AF ....... 25, 115, 127

9

Microfon încorporat ....................53, 61, 67

5

Buclă pentru curea aparat foto ............11


Componentele aparatului foto

2

4

3

5

Introducere

1

13 12 11

6

7

8

9

10

1

Monitor ..................................................................6

2

Selector multiplu..............................................9

3

Buton e (mod) .........................................8

4

Butoane zoom ................................................22 f : larg..........................................................22 g : tele..........................................................22 h : redare miniaturi..............................46 i : zoomul în redare............................47 j : asistenţă ..............................................11

14

15 16 17

8

Conector multiplu........................72, 74, 78

9

Cameră acumulator/ fantă card de memorie......................14, 18

10 Buton d .......................10, 34, 62, 86, 99 11 Buton l (ştergere).......26, 27, 54, 66, 70 12 Buton k (confirmare selecţie)............... 9 13

Buton c (fotografiere/redare) ............................................................................ 8, 26

5

Luminator indicator ....................................67 Luminator bliţ .................................................29

14 Capac conector de alimentare..........123

6

Montură trepied

16 Cameră acumulator.....................................14

7

Difuzor .................................................54, 66, 69

17 Zăvor acumulator .................................14, 15

15 Fantă card de memorie.............................18

5


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (afişajul real variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Informaţiile referitoare la indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării vor fi afişate doar pentru câteva secunde (A 111).

Fotografiere 4 5 1

6

2 3

24

7 8 9

23 22

10

21 20 19

+1.0 1600 1/250 F5.6 18

17 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*

11 12

999

15 14

16

Mod fotografiere* .................20, 33, 34, 61

13

999 a 9999 59m59s b 9h59m59s

a Număr de expuneri rămase (fotografii) ....................................................20 b Durată film...................................................61 14 Indicator memorie internă......................21 15 Diafragmă..........................................................24 16 Zonă focalizare.......................................24, 94 focalizare 17 Zonă (Prioritate detecţie chip).....................24, 94 18 Viteză declanşator........................................24 19 Sensibilitate ISO.....................................29, 93 20 Valoare compensare expunere............32 21 Indicator autodeclanşator.......................30 22 Opţiuni culoare..............................................93 23 Mod balans alb...............................................89 24 Mod declanşare continuă .......................91 Diferă în funcţie modul de declanşare curent. Pentru detalii, consultaţi secţiunile pentru fiecare mod.

Mod macro....................................................... 31 Indicator zoom....................................... 22, 31 Blocarea expunerii ....................................... 42 Indicator focalizare ...................................... 24 Mod bliţ.............................................................. 28 Indicator încărcare acumulator ........... 20 Pictogramă funcţie VR electronică.......114 Control distorsiune...................................... 97 Indicator „Dată nesetată”...................... 130 10 Indicator fus orar........................................ 108 11 Imprimarea datei ....................................... 112 Mod imagine................................................... 87 12 Opţiuni film ...................................................... 62

6

10

13


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1 17 13

15

16

2

3

4 5

15/05/2008 12:00 9999.JPG

a b

14 6

12

999 999 8 9 10

11

7

999 999 a 9999 9999

59m59s b 9h59m59s

1

Data înregistrării............................................ 16

9

2

Ora înregistrării .............................................. 16

10 Indicator redare film ...................................66

Ghid funcţie VR electronică....................50

3

Indicator volum ............................. 53, 66, 69

11 Calendar/Ghid afişare după dată......55, 56

4

Indicator încărcare acumulator ........... 20

12 Pictogramă comandă imprimare .......83

5

a Imagine compensată ................................ b VR electronică nedisponibilă......50, 114

13 Micşorare fotografie....................................52

6

Mod imagine* ................................................ 87 Opţiuni film*.................................................... 62

7

a Număr curent de cadre/ număr total de cadre............................ 26 b Durată film................................................... 66

8

Indicator memorie internă ..................... 26

14 Pictogramă D-Lighting .............................49 15 Pictogramă protecţie .............................. 102 16 Pictogramă note vocale ...........................53 17 Număr şi tip fişier....................................... 124

* Pictogramele afişate variază în funcţie de setările din modul de fotografiere.

7


Operaţiuni de bază Butonul c (Fotografiere/Redare) Introducere

Apăsaţi c odată aflat în modul fotografiere pentru a introduce redarea în cadru întreg; apăsaţi din nou pentru a comuta înapoi în modul fotografiere. De asemenea, apăsarea la jumătate a butonului de declanşare în modul redare (A 26) va activa modul fotografiere. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 26).

Butonul e (Mod) Apăsaţi e în timpul fotografierii pentru a afişa meniul de selectare mod fotografiere sau în timpul redării pentru a afişa meniul de selectare mod redare. Folosiţi selectorul multiplu (A 9) pentru a alege modul dorit. • Apăsaţi c pentru a comuta între meniurile de selectare a modului pentru modurile fotografiere şi redare.

Meniu selectare mod fotografiere Mod zâmbet (A 43) Shooting

Mod automat (A 20) Mod scenă (A 34)

Mod sensibilitate ridicată (A 33) Mod film (A 61)

Mod setare (A 105)

Mod înregistrare vocală (A 67)

Meniu selectare mod redare Mod calendar (A 55) Play

Mod redare (A 26) Mod zâmbet (A 59)

Mod listare după dată (A 56) Mod setare (A 105) Mod redare fişier audio (A 69)

8


Operaţiuni de bază

Selectorul multiplu Introducere

Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a confirma selecţia.

Pentru fotografiere Afişare m (mod bliţ) (A 28) sau cursorul de mutare în sus. Afişare meniu n (autodeclanşator) (A 30).

Afişare meniu o (compensare expunere) (A 32).

Flash mode

Confirmaţi selecţia. Afişare meniu p (mod macro) (A 31) sau deplasare cursor în jos.

Pentru redare 15/05/2008 15:30 0004.JPG

Afişaţi fotografia anterioară.

Afişaţi fotografia următoare. 4

4

Pentru ecranul meniu Deplasare cursor în sus. Deplasare cursor în stânga sau revenire la ecranul anterior. Deplasare cursor în jos.

C

Shooting

Confirmare selecţie (Avansare la ecranul următor). Deplasare cursor spre dreapta sau avansare la ecranul următor (aplicare selecţie).

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Note despre selectorul multiplu

Sunt posibile mai multe operaţiuni efectuate prin intermediul selectorului multiplu, dar aici nu va fi descrisă în detaliu nicio operaţiune. În manual, butonul indicând sus, jos, stânga şi dreapta al selectorului multiplu rotativ este indicat ca H, I, J şi K.

9


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi d pentru a afişa meniul modului selectat. Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 9). Pentru a ieşi din afişarea meniului, apăsaţi din nou d.

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit

Afişat când există mai multe elemente de meniu anterioare

Opţiunea selectată

Shooting menu AF area mode Distortion control

Exit

Apăsaţi selectorul multiplu K sau k pentru a trece la următorul set de opţiuni.

10

Afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

AF area mode Face priority Auto Manual Center Exit

Apăsaţi selectorul multiplu K sau k pentru a confirma selecţia.


Operaţiuni de bază

Afişaje asistenţă

Continuous Choose single frame, continuous mode, BSS (camera chooses sharpest shot in series), multi-shot 16, or interval timer shooting. Exit Back

Introducere

Apăsaţi g (j) când M este afişat în partea dreapta jos a ecranului meniu pentru a vizualiza o descriere a opţiunii meniului selectată curent. Pentru a reveni la meniul original, apăsaţi din nou g (j).

Prinderea curelei aparatului foto

Butonul de eliberare a declanşatorului Aparatul foto are un buton de declanşare cu două poziţii. Pentru a stabili focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprinduvă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea.

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

11


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Aparatul foto foloseşte un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (furnizat). Încărcaţi acumulatorul cu Încărcătorul de acumulator MH-64 (inclus în pachet) înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este la un nivel scăzut. Este recomandată schimbarea acumualtorului în termen de şase luni de la utilizare. Primii paşi

1

Conectaţi cablul de alimentare. Conectaţi cablul de alimentare la încărcătorul 1 şi introduceţi ştecărul într-o priză 2. Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) se va aprinde pentru a indica faptul că încărcătorul este pornit 3.

CH

3

AR

GE

2

-64 R G ER MH C H A

LI TH

IU M

IO N

BA

TT

ER

Y

1

CHARGE

2

Încărcaţi acumulatorul.

1

2

Introduceţi acumulatorul 1 pentru a îl seta la încărcătorul de acumulatori 2. GE AR CH

-64 R G ER MH C H A

LI TH

Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) începe să clipească când acumulatorul este introdus 3. Încărcarea este finalizată atunci când luminatorul nu mai clipeşte 4. Un acumulator complet gol se încarcă în aproximativ 120 minute.

12

3

4

IU M

IO N

BA

TT

ER

Y


Încărcarea acumulatorului

Luminatorul CHARGE (ÎNCĂRCARE) Clipeşte

Acumulatorul se încarcă.

Pornit

Acumulator complet încărcat.

Pâlpâie

• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi şi introduceţi din nou acumulatorul la un unghi ascuţit, conform ilulstraţiei din Figura 2-1. • Dacă temperatura ambientală nu este înscrisă în intervalul 5 - 35 °C (41 - 95 °F), aşteptaţi până când temperatura se află în acest interval înainte de încărcare. • Eroare acumulator. Decuplaţi încărcătorul, scoateţi acumulatorul imediat şi duceţi ambele dispozitive la vânzător sau la reprezentanţa autorizată de service Nikon.

Primii paşi

3

Descriere

Decuplaţi încărcătorul. Scoateţi acumulatorul şi decuplaţi încărcătorul.

B

Notă privind încărcătorul acumulatorului

Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului la paginile iii şi iv înainte de utilizarea încărcătorului acumulatorului. Încărcătorul acumulatorului furnizat este utilizat doar cu un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11. Nu utilizaţi împreună cu acumulatoare incompatibile. În timpul reîncărcării, temperatura ambientală trebuie să fie în intervalul 5 la 35 °C (41 la 95 °F). Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C (32 °F) sau peste 60 °C (140 °F). Duratele de încărcare ar putea fi mai mari la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 10 °C (32 °F până la 50 °F) şi între 45 °C şi 60 °C (113 °F până la 140 °F).

B

Notă privind acumulatorul

Citiţi şi respectaţi avertizările pentru încărcătorul acumulatorului la pagina iii şi secţiunea „Acumulator” (A 127) înainte de utilizarea acumulatorului.

C

Notă privind sursa de alimentare CA

Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62E (disponibilseparat de la Nikon) (A 123) Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

13


Introducerea acumulatorului Introduceţi un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (furnizat) care a fost încărcat Complet, utilizând un încărcător de acumulator MH-64 (furnizat).

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi acumulatorul.

Primii paşi

1

Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (-) aşa cum este descris pe etichetă la intrarea în camera acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Zăvorul portocaliu al acumulatorului este împins în lateral şi se introduce acumulatorul. Acumulatorul este introdus în întregime când zăvorul revine în poziţia iniţială cu un clic. Zăvor acumulator

B

Introducerea acumulatorului

Întroducerea acumulatorului cu partea de sus în jos şi înspre în spate nu va porni alimentarea. Verificaţi pentru a vă asigura că acumulatorul este orientat corect.

3

14

Închideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.


Introducerea acumulatorului

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi deplasaţi zăvorul acumulatorului în direcţia indicată 1. Apoi, acumulatorul poate fi îndepărtat cu mâna 2. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; atenţie la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde o secundă; monitorul va fi pornit. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto se opreşte, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul în modul redare.

D

Funcţia de oprire automată în modul A (Auto) (Mod aşteptare)

Dacă timp de aproximativ cinci secunde nu este efectuată nicio operaţiune în modul declanşare, monitorul se va întuneca pentru economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când comenzile aparatul sunt folosite. În setările implicite, dacă timp de aproximativ un minut nu este efectuată nicio operaţiune în modurile fotografiere şi redare, monitorul se va stinge. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de trei minute nicio operaţiune nu este efectuată (A 116).

15


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta limba dorită şi apăsaţi k. Pentru informaţii legate de selectorul multiplu, consultaţi „Selector multiplu” (A 9).

3

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi setate.

Date Set time and date? No Yes

4

Apăsaţi k. Se afişează meniul cu fusul orar local.

D

Time zone London,Casablanca Daylight saving

Ora de vară

Dacă ora de vară este în vigoare, porniţi Daylight saving (Ora de vară) din meniul Time zone (Fus orar) din pasul 4 şi setaţi data. 1 Înainte de a apăsa k, apăsaţi selectorul multiplu I pentru a alege Daylight saving (Ora de vară). 2 Apăsaţi k pentru a activa ora de vară (w). Apăsând k se comută între pornirea şi oprirea opţiunii ora de vară. 3 Apăsaţi selectorul multiplu H şi apoi apăsaţi k pentru a trece la pasul 5.

16


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Selectaţi fusul dumneavoastră orar local (A 110) şi apăsaţi pe k.

Home time zone

Se afişează meniul Date (Data).

6

Modificaţi data şi ora. • Apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a edita elementul evidenţiat. • Apăsaţi K pentru a muta cursorul în următoarea ordine. D (Z) ->M (L) ->Y (A) ->Hour (Oră) ->Minute ->D M Y (Z M A) • Apăsaţi J pentru a reveni la afişajul anterior.

7

D

Date D

01

M

Y

01

2008

00

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe k sau apăsaţi K.

Date

Setările sunt confirmate şi afişajul revine în modul fotografiere.

15

D

15

Primii paşi

London,Casablanca Back

00

M

Y

05

2008 10

Modificarea datei şi orei

• Pentru a modifica data şi ora, selectaţi Date (Data) din Date (Data) (A 108) din meniul de setare (A 105) şi urmaţi istrucţiunile din pasul 6 de mai sus. • Pentru a modifica fusul orar şi setările orei de vară, selectaţi Time zone (Fus orar) din Date (Dată) din meniul de setare (A 108, 109).

17


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 50 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) (disponibile separat) (A 123). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, fotografiile sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar fotografiile înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau redaţi, ştergeţi sau transferaţi fotografii din memoria internă.

1

Închideţi aparatul foto şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit (indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite) înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aparatul foto este oprit (indicatorul luminos aparat pornit este oprit) înainte de introducerea sau scoaterea cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie să fie orientat corect.

18


Introducerea cardurilor de memorie

Scoaterea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă mesajul afişat în partea dreaptă este afişat în monitor, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 117). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate fotografiile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.

Card is not formatted. Format card?

Primii paşi

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi verificaţi dacă indicatorul luminos şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi cardul în 1 pentru a scoate parţial cardul 2. Apoi, cardul poate fi îndepărtat cu mâna.

No Yes

Folosiţi selectorul multiplu Yes (Da) pentru a alege k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, alegeţi Format (Formatare) şi apăsaţi k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S550, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto (A 117).

B

Comutator protejare la scriere

Cardurile de memorie SD sunt echipate cu un comutator protejare la scriere. Fotografiile nu pot fi înregistrate sau şterse, iar cardul de memorie nu poate fi formatat când acest comutator este în poziţia „lock (blocare)”. Deblocaţi prin glisarea comutatorului în poziţia „write (scriere)”.

B

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete abţibilduri sau pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

19


Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto) Această secţiune descrie cum să fotografiaţi în A modul (automat), un mod automat „vizează şi declanşează” recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. La acest pas, se va deschide şi obiectivul.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Mergeţi la pasul 4 când este afişat A.

2

Apăsaţi e.

3

Folosiţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege A şi apăsaţi k.

Shooting

Aparatul foto trece în A modul (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B N Acumulator epuizat.

Acumulator descărcat; pregătiţivă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul. Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

10

Număr de expuneri rămase

Număr de expuneri rămase

20

Numărul fotografiilor care pot fi stocate în funcţie de capacitatea memoriei sau a cardului de memorie şi setările modului imagine (A 88).


Pasul 1 Porniţi aparatul foto şi selectaţi modul A (Auto)

Indicatoare afişate în modul A (Auto)

Mod fotografiere A afişat în modul (automat) A.

Indicator memorie internă Fotografiile vor fi înregistrate în memoria internă (aproximativ 50 MB). Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi fotografiile vor fi înregistrate pe cardul de memorie.

Mod imagine Se afişează calitatea şi mărimea unei imagini din meniul mod imagine. Setarea implicită este K Normal (3648 × 2736).

Informaţiile referitoare la indicatoarele de pe monitor din timpul fotografierii şi redării vor fi afişate doar pentru câteva secunde (A 111).

D

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

10

Funcţiile disponibile în modul A (Auto)

În modul A (auto), modurile macro (A 31) şi compensare de expunere (A 32) pot fi utilizate, iar fotografiile pot fi făcute folosind bliţul (A 28) şi autodeclanşatorul (A 30). Apăsând d în modul A (auto), este afişat meniul fotografiere. Acest meniu vă permite să specificaţi modul de imagine (A 87), setările balansului de alb (A 89) şi să aplicaţi fotografierea continuă (A 91), sensibilitatea ISO (A 93), opţiunile de culoare (A 93) zona AF (A 94) şi controlul distorsiunii (A 97) pentru a le potrivi cu condiţiile de fotografiere sau cu preferinţele dumneavoastră personale.

D

Electronic VR

Atunci când opţiunea Electronic VR (VR electronică) (A 114) din meniul de setare este setată la Auto (setare implicită), iar modul bliţ este setat la (A 28) W (oprit) sau Y (sincronizare lentă), pe monitor ar putea fi afişat R. Atunci când este afişat R, Electronic VR (VR electronică) poate fi aplicată pentru a reduce semnificativ înceţoşarea provocată de mişcarea uşoară a mâinii în timpul fotografierii şi a înregistra imaginea. Chiar dacă Electronic VR (VR electronică) poate fi setată la Off (Oprit), o imagine înceţoşată cu S afişat în timpul redării poate fi remediată după fotografiere (A 50).

21


Pasul 2 Cadrarea unei fotografii

1

Pregătirea aparatului. Ţineţi aparatul foto fix în ambele mâini şi având grijă ca degetele şi alte obiecte sa fie la distanţă de obiectiv, de bliţ şi de indicatorul luminos al autodeclanşatorului.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Atunci când fotografiaţi în orientarea „în picioare”, rotiţi aparatul foto astfel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

2

Cadraţi fotografia. Când aparatul foto recunoaşte un chip (vizualizare frontală), figura facială este încadrată cu o margine galbenă dublă (implicit). Când aparatul foto detectează mai mult de un chip, chipul cel mai apropiat este încadrat cu o margine galbenă dublă, iar restul cu o margine simplă.

10

Zona de focalizare nu va apărea când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când chipurile nu sunt recunoscute.

Folosirea zoomului Folosiţi butoanele de zoom pentru a activa zoomul optic. Apăsaţi f (h) pentru îndepărtare, crescând astfel suprafaţa vizibilă a cadrului sau g (i) pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o parte mai mare a cadrului. Indicatorul de zoom afişează când butoanele de zoom sunt apăsate.

Micşorare

Zoom optic

22

Mări

Zoom digital


Pasul 2 Cadrarea unei fotografii

Zoomul digital Când este folosit zoomul aparatului foto pentru apropierea maximă (5×), apăsând g (i) se iniţiază zoomul digital. Subiectul este mărit de până la 4×, ajungându-se la o mărire totală de 20×. Zona de focalizare nu este afişată când zoomul digital este activ, iar focalizarea este făcută în centrul ecranului.

Este activată mărirea digitală.

În mărirea digitală care este diferită de mărirea optică, imaginea este mărită utilizând procesarea digitală, dând naştere unor imagini cu o granulaţie uşoară. V este afişat în locul de mărire a nivelului maxim fără interpolare de pe monitor. Indicatorul de zoom va fi galben atunci când operaţiunea de mărire depăşeşte V, iar calitatea fotografiei în mărirea digitală începe să scadă.

C

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Zoom optic (până la 5x).

Nivelul de zoom maxim fără interpolare

Poziţia V afişată în cadrul indicatorului de zoom se va muta în dreptul zoom de alături dacă formatul imaginii din modul de imagine (A 87) este micşorat, iar calitatea fotografiei nu va avea de suferit din cauza măririi digitale până când nivelul de mărire nu va atinge valorile afişate în tabelul de mai jos. Dacă fotografia începe să piardă din calitate din cauza măririi digitale, operaţiunea de mărire se va opri temporar la punctul de mărire respectiv. În plus, dacă este apăsat continuu g (i) pentru a spori mărirea, calitatea fotografiei din zoom-ul digital începe să scadă.

Mod imagine

Nivel zoom

Mod imagine

Nivel zoom

h, i

5× (zoom optic maxim)

M, P

9× (zoom digital 1,8)

N

17× (zoom digital 3,4)

L

7× (zoom digital 1,4)

O

20× (zoom digital 4)

Zoomul digital poate fi oprit (A 115)

23


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate.

Când chipurile persoanelor (vizualizare frontală) sunt recunoscute: Aparatul foto va focaliza pe chipul înconjurat de o margine dublă. Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Odată ce focalizarea şi expunerea sunt stabilite, marginea dublă va străluci în culoarea verde.

Viteza de Diafragmă declanşare Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când chipurile nu sunt recunoscute: Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde.

1/250 F5.6

• Atunci când este utilizată mărirea digitală, indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte în culoarea verde odată ce focalizarea a fost blocată în centrul monitorului. • Viteza declanşatorului şi diafragma selectată sunt afişate prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. • Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate, iar marginea dublă clipeşte în modul Face priority (Prioritate chip) sau zona de focalizare sau indicatorul de focalizare clipesc în culoarea roşie, aparatul foto nu poate focaliza. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate din nou. • Consultaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A 94) sau „Prioritate detecţie chip” (A 96) pentru mai multe informaţii despre Prioritate chip.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Fotografia va fi salvată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

24

1/250 F5.6


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

C

În timpul înregistrării

Atunci când fotografiile sunt înregistrate, va fi afişată pictograma O (aşteptare), iar numărul de expuneri rămase sau durata filmului vor clipi. Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie atâta vreme cât aceste pictograme sunt afişate. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

C

Focalizarea automată

C

Avertizare clipire

Când ecranul de mai jos este afişat la scurt timp după ce a fost realizată fotografia în modul Prioritate chip, este posibil să se fi realizat o fotografie în care subiecţii umani au ochii închişi (A 118).

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare strălucesc în culoarea verde: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele este în spatele subiectului şi acesta este puternic umbrit). • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul stă în faţa unui zid alb, purtând o cămaşă albă) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 95). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

One or more subjects may have closed their eyes.

Exit

• Persoanele cu ochii închişi vor fi încadrate de o margine galbenă în modul de vizualizare imagini. • Pentru a reveni la modul fotografiere, apăsaţi k sau apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului până la jumătate (A 119).

D

Dispozitiv iluminare asistenţă AF şi bliţ

Dacă subiectul este slab iluminat, dispozitivul iluminare asistenţă poate fi aprins prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate sau poate fi declanşat bliţul prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare. Luminatorul este eficient până la o distanţă de aproximativ 1,9 m (6 ft.) în poziţia de unghi larg maxim şi până la o distanţă de 1,1 m (3 ft. 7 in.) în poziţia telescopică maximă. Luminatorul asistenţă AF poate fi setat manual la Off (Oprit) (A 115), deşi în acest caz este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza în condiţii de iluminare precare.

25


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor Vizualizarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi c. Ultima fotografie făcută va fi afişată în monitor în modul redare cadru întreg. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza alte fotografii. Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Fotografiile pot fi afişate pentru scurt timp la rezoluţie mică în momentul în care sunt citite de pe cardul de memorie sau din memoria internă. Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a comuta la modul de fotografiere. Când este afişat C sunt redate fotografiile salvate în memoria internă. Când cardul de memorie este introdus, C nu este afişat şi vor fi redate fotografiile salvate pe cardul de memorie.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi l pentru a şterge fotografia afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

26

4

Erase 1 image?

No Yes

Done


Pasul 4 Vizualizarea şi ştergerea fotografiilor

C

Mod redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg.

Opţiune

Zoom redare

VR electronică

g (i)

47

f (h)

Apăsaţi f (h) pentru a afişa 4, 9, 16 miniaturi.

46

k

Apăsaţi k pentru a compensa o imagine înceţoşată cu S afişat pe monitor.

50

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a comuta la ultimul mod de fotografiere ales din meniul de selecţie.

26

c Comutaţi în modul declanşare

C

A

Descriere Apăsaţi g (i) pentru a mări vizualizarea fotografiei afişate curent pe monitor de până la 10×. Apăsaţi k pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Porniţi apăsând c

Dacă c este apăsat continuu când alimentarea este oprită, aceasta va fi pornită, iar modul redare va fi iniţializat. Cu toate acestea, dacă ultimul mod selectat înainte de oprirea alimentării a fost modul de Înregistrare vocală (A 67) sau modul Redare vocală (A 69), va porni modul Redare vocală.

C

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Vizualizare miniaturi

Utilizaţi

Vizualizarea fotografiilor

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Fotografiile făcute în modul Prioritate chip, în timpul redării cadre întreg, vor fi rotite (dacă este necesar) şi afişate.

C

Ştergerea ultimei fotografii făcute

În modul fotografiere apăsaţi l pentru a şterge ultima fotografie făcută. Când dialogul de confirmare exemplificat în dreapta este afişat, folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a ieşi fără a şterge fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi k.

Erase 1 image?

No Yes

27


Utilizarea bliţului Acoperirea bliţului este de 0,3-3,5 m (1-11 ft.) când zoomul este pe unghiul maxim de cuprindere. La aplicarea zoomului optic maxim, distanţa este de aproximativ 0,6-2,2m (2-7 ft.) (în modul de sensibilitate ridicată). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Auto (setarea implicită pentru modul A (auto)) Bliţul se declanşează automat dacă iluminarea este slabă.

V

Auto cu reducere ochi roşii

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

Reduce „ochii roşii” în portrete. (A 29). W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă iluminarea este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi umbre de „umplere” (iluminare) şi subiecte cu iluminare în fundal.

Y

Sincronizare lentă U (auto) este combinat cu viteza lentă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea Modului bliţ

1

Apăsaţi m (modul bliţ). Se afişează meniul bliţ.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege modul bliţ dorit şi apăsaţi k. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când ete aplicat U (auto), indiferent de Photo Info (Info foto) (A 111) D se va stinge după câteva secunde.

Flash mode

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

28

10


Utilizarea bliţului

B

Indicatorul W (Off) Oprit

Reţineţi următoarele atunci când iluminarea este scăzută, iar bliţul este OFF (Oprit) (W): • Plasaţi aparatul foto pe o suprafaţă plană sau utilizaţi un trepied (recomandat). • Simbolul E este afişat când aparatul foto măreşte automat sensibilitatea pentru a reduce la minim înceţoşarea provocată de viteza scăzută a declanşatorului. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine.

B

Notă despre utilizarea bliţului

Când utilizaţi bliţul în unghiul cel mai larg de cuprindere al zoomului, reflecţiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi modul bliţului pe W (Oprit) sau apropiaţi subiectul cu ajutorul zoomului.

Luminatorul bliţ

Luminatorul bliţ arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Pornit: Bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: Bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi reîncercaţi. • Oprit: Bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă nivelul rămas de energie al acumulatorului este scăzut după utilizarea bliţului sau după fotografiere, afişajul va fi oprit, iar luminatorul va clipi până când bliţul este încărcat complet.

C

Setarea Modului bliţ

Setarea implicită este U (auto) (cu excepţia unor moduri din modul scenă). Atunci când modul bliţ este aplicat în modul pentru zâmbet sau modul scenă, oprirea aparatului foto sau comutarea la alt mod de fotografiere schimbă modul bliţ înapoi la setarea implicită.

C

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

C

Reducere ochi roşii

Aparatul COOLPIX S550 este prevăzut cu un mod avansat de reducere a ochilor roşii. Înaintea bliţului principal, pre-bliţurile se declanşează de câteva ori cu intensitate scăzută pentru a reduce efectul de „ochi roşii”. Dacă aparatul detectează „ochi roşii” după ce fotografia a fost făcută, funcţia Nikon de reducere ochi roşii procesează imaginea pe măsură ce aceasta este înregistrată. De aceea se produce o mică întârziere înainte ca butonul declanşator să funcţioneze normal pentru a face o nouă fotografie. Reţineţi următoarele când utilizaţi funcţia de reducere ochi roşii: • Nu este recomandat pentru situaţii când timpul de declanşare este esenţial. • Nu întotdeauna reducerea ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii rare, alte porţiuni ale fotografiei pot fi afectate. În cazurile de mai sus, folosiţi alte moduri ale bliţului decât cel auto cu reducere ochi roşii.

29


Fotografierea cu autodeclanşator Aparatul foto este echipat cu declanşator cu întârziere de două secunde pentru autoportrete. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied.

1

Apăsaţi n (autodeclanşatorul). Se afişează meniul autodeclanşatorului.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege 10s sau 2s şi apăsaţi k. 10s (zece secunde): Potrivit pentru ocazii importante (ca de exemplu nunţile) 2s (două secunde): Adecvat pentru preîntâmpinarea tremurării aparatului foto Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Self-timer

Încadraţi fotografia si apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate. 10 1/250 F5.6

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar luminatorul va fi afişat pe monitor pentru câteva secunde până la eliberarea declanşatorului. Luminatorul autodeclanşatorului clipeşte în timp ce autodeclanşatorului funcţionează, iar luminatorul se aprinde pentru o secunde înainte de eliberarea declanşatorului. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat ca OFF (Oprit). Pentru a opri autodeclanşatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.

30

9


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte mai apropiate, de până în 10 cm (3,9 in). Atenţie - este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm (11,8 in.).

1

Apăsaţi p (modul macro). Se afişează meniul macro.

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege ON şi apăsaţi k. Este afişată pictograma mod macro (F). Monitorul va reveni la afişarea normală pentru modul curent, dacă setarea nu este aplicată în câteva secunde prin apăsarea k.

3

Macro mode

Apăsaţi g (i) sau f (h) pentru a încadra fotografia. Aparatul foto poate focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm (3,9 in.) atunci când F şi indicatorul străluceşte în culoarea verde (indicatorul de mărire este situat în partea stângă a G).

C

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

2

Modul macro

În modul macro aparatul focalizează continuu chiar dacă butonul de declanşare nu este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării.

C

Setarea modului macro

Atunci când modul macro este aplicat în modul scenă, oprirea aparatului foto sau comutarea la alt mod de fotografiere schimbă modul macro înapoi la setarea implicită.

31


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai strălucitoare sau mai întunecate.

1

Apăsaţi selectorul multiplu o (compensarea expunerii). Este afişat ghidul de compensare expunere.

Fotografie iniţială şi Redare: Mod automat

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a modifica expunerea. • Când fotografia este prea întunecată: modificaţi compensarea expunerii spre „+”. • Când fotografia este prea strălucitoare: modificaţi compensarea expunerii spre „-”. • Compensarea expunerii poate fi setată la valori între -2,0 şi +2,0 EV. • Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate apăsând k în câteva secunde, selecţia va fi anulată.

3

Exposure compensation

Setarea este aplicată. • Pe monitor este afişată pictograma H.

10

C

Valoare compensare expunere

Atunci când compensarea expunerii este reglată în modul pentru zâmbet sau modul scenă, oprirea aparatului foto sau comutarae la alt mod de fotografiere restabileşte compensarea expunerii la 0,0.

D

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde spre o expunere scăzută când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi pentru a mări expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.

32


Mod sensibilitate ridicată

Fotografierea în modul cu sensibilitate ridicată În modul cu sensibilitate ridicată, este crescută sensibilitatea fotografiilor făcute în lumină scăzută pentru a reduce neclaritatea cauzată de tremuratul aparatului sau de mişcarea subiectului, permiţându-vă să capturaţi atmosfera scenei. Sensibilitatea ISO va fi automat ridicată până la nivelul de maxim 1600, în funcţie de luminozitatea subiectului.

Accesaţi modul cu sensibilitate ridicată apăsând e în modul de fotografiere, selectând B (utilizaţi selectorul multiplu), apăsând apoi k.

2

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

High sensitivity

Când sunt recunoscute chipurile persoanelor (vizualizare frontală), aparatul foto va focaliza pe chipul înconjurat de o zonă dublă de focalizare. Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când chipurile nu sunt recunoscute, aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparatul foto.

10

Mod sensibilitate ridicată

1

Consultaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A 94) sau „Prioritate detecţie chip” (A 96) (Prioritate chip) pentru mai multe informaţii despre Prioritate chip.

B

Note privind modul cu sensibilitate ridicată

• Acest mod reduce efectele tremurării aparatului chiar şi în cazul fotografierii în condiţii reduse de iluminare; oricum, recomandat este ca, în cazul fotografierii fără bliţ, să se folosească trepiedul. • Fotografiile făcute în acest mod pot deveni puţin cam granulate. • E posibil ca focalizarea să nu fie foarte exactă în locurile extrem de întunecoase.

D

Opţiuni ce pot fi utilizate în modul cu sensibilitate ridicată

Setările pot fi modificate pentru modul Bliţ (A 28), Autodeclanşator (A 30), Modul macro (A 31) şi Compensare expunere (A 32). Apăsând butonul d în modul cu sensibilitate ridicată, puteţi modifica setările pentru toate opţiunile meniului fotografiere (cu excepţia ISO Sensitivity (Sensibilităţii ISO)) (A 85).

33


Fotografieri adecvate scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. b Portrait (Portret)

f Party/indoor (Petrecere/interior)

j Night landscape (Peisaj de noapte)

n Copy (Copiere)

c Landscape (Peisaj)

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

k Prim-plan (Close up)

o Backlight (Fundal luminos)

d Sports (Sport)

h Sunset (Apus)

l Museum (Muzeu)

p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

e Night Portrait (Portret de noapte)

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Setarea modului scenă

Fotografieri adecvate scenei

1

Pentru a intra în modul scenă apăsaţi e în modul fotografiere, selectaţi C (folosiţi selectorul multiplu) şi apoi apăsaţi k.

2

Pentru a afişa meniul scenă, apăsaţi d alegeţi apoi scena dorită şi apăsaţi k.

3

Încadraţi subiectul apoi fotografiaţi.

Scene

Scene menu Beach/snow Sunset Dusk/dawn Night landscape Close-up Exit

10

D

Mod imagine

A Image mode (Mod imagine) (A 87) poate fi setat în meniul scenă. Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

34

Scene menu Image mode

Exit


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici b Portrait (Portret) Folosiţi acest mod pentru portrete în care subiectul principal sa fie clar evidenţiat. Subiectele portretelor prezintă tonuri netede, cu aspect natural al pielii. • Aparatul foto va focaliza pe chipurile subiecţilor dacă recunoaşte chipurile acestora (vizualizare frontală). Consultaţi „Prioritate detecţie chip” (A 96) pentru mai multe informaţii. • Dacă aparatul foto identifică chipul zâmbitor al unui subiect, indicatorul de zâmbet creşte sau descreşte. • Dacă aparatul foto detectează mai multe chipuri zâmbitoare, figura facială cu zâmbet situată cel mai aproape de centrul ecranului va fi detectată şi va intra în focalizare. • Dacă nu este recunoscută nicio figură facială, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. V*

n Off* (Oprit) p

Off (Oprit)

o

Indicator zâmbet 0,0*

h

Auto*

0,0*

h

(Off) Oprit

* Alte setări pot fi selectate. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea intensă a peisajelor şi peisajelor urbane. • Aparatul focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 6) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate. Remarcaţi totuşi, acele obiecte din prim-plan nu vor fi întotdeauna focalizat. m

W

n Off* (Oprit) p

(Off) Oprit

o

Fotografieri adecvate scenei

m

10

* Alte setări pot fi selectate.

C

Pictograme folosite pentru descrieri

Următoarele pictograme sunt utilizate pentru descrieri în aceasta secţiune: m, modul bliţ (A 28); n, autodeclanşator (A 30); p, modul macro (A 31); o, compensare de expunere (A 32); h, iluminare asistenţă AF (A 115).

C

Setările modului scenă

Reglările setării modului bliţ, setarea autodeclanşatorului, setarea modului macro şi valoarea compensării expunerii sunt anulate, iar aceste setări revin la valorile scenă implicite de fiecare dată când este selectat un alt mod fotografiere sau când aparatul foto este oprit.

35


Fotografierea în modul scenă d Sports (Sport) Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza continuu, până când se obţine şi fixează focalizarea. • În timp ce butonul de eliberare a declanşatorului este ţinut apăsat complet, fotografiile sunt făcute într-un ritm de aproximativ 1,0 cadre pe secundă (fps) când modul de imagine este setat la i Normal (3648). Acest ritm este menţinut pentru până la 8 fotografii. • Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă, poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Electronic VR (VR electronică) (A 114) este setată la OFF (Oprit). m W n Off (Oprit) * Alte setări pot fi selectate.

p

Off (Oprit)

o

Fotografieri adecvate scenei

0,0*

h

Off (Oprit)

0,02

h

Auto2

0,02

h

Auto2

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Folosiţi acest mod pentru a obţine un echilibru natural între subiectul principal şi iluminarea fundalului în cazul portretelor făcute noaptea. • Aparatul foto va focaliza pe chipurile subiecţilor dacă recunoaşte chipurile acestora (vizualizare frontală). Consultaţi „Prioritate detecţie chip” (A 96) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o figură facială, se va focaliza pe chipul cel mai apropiat de aparatul foto. • Dacă nu este recunoscută niciun chip, se va focaliza pe centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

V1

n Off (Oprit)2 p

Off (Oprit)

o

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. f Party/indoor (Petrecere/interior) Capturează efectul de lumină de lumânare şi ale altor lumini de interior. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. Într-un loc întunecat, este recomandată utilizarea unui trepied. m

1 2

36

V1

n Off (Oprit)2 p

Off (Oprit)

o

Sincronizare lentă cu reducere ochi roşii. Alte setări pot fi selectate. Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.


Fotografierea în modul scenă g Beach/snow (Plajă/zăpadă) Capturează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

U*

n Off* (Oprit) p

Off (Oprit)

o

0,0*

h

Auto*

0,0*

h

Auto*

0,0*

h

Off (Oprit)

* Alte setări pot fi selectate.

O

h Sunset (Apus)

Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul foto focalizează pe centrul ecranului.

W*

n Off* (Oprit) p

Off (Oprit)

o

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile diluate ce se văd în lumina naturală înainte de răsărit sau după apus. • Aparatul focalizează la infinit. Când declanşatorul este apăsat până la jumătate, indicatorul zonei de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. m

W

n Off* (Oprit) p

Off (Oprit)

o

Fotografieri adecvate scenei

m

* Alte setări pot fi selectate.

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.

37


Fotografierea în modul scenă

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză mică de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Când declanşatorul este apăsat până la jumătate, indicatorul zonei de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde; cu toate acestea, focalizarea ar putea să nu fie setată pentru subiecţii apropiaţi, în timp ce aparatul foto focalizează pe infinit. m

W

n Off* (Oprit) p

Off (Oprit)

o

0,0*

h

Off (Oprit)

0,0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate. k Close-up (Prim-plan)

Fotografieri adecvate scenei

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro (A 31) va fi modificat la ON (Pornit), iar zoomul va trece automat la poziţia de fotografiere cea mai apropiată. • Aparatul poate focaliza la distanţe apropiate de până la 10 cm (3,9 in.) când F şi indicatorul de zoom strălucesc în culoarea verde. (poziţia zoom-ului este în partea stângă a K). Cea mai apropiată poziţie de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoom-ului. • AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Manual (A 94). Atunci când este apăsat k, aparatul foto focalizează pe un subiect în cadrul zonei de focalizare activă. • În timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, aparatul foto va focaliza continuu, până când se obţine şi se fixează focalizarea. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. m

U*

n Off* (Oprit) p (On) Pornit

o

* Alte setări pot fi selectate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm (11,8 in.).

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied. Q: Pentru acele moduri scenă cu Q, reducerea zgomotului este efectuată automat astfel încât timpul necesar pentru salvarea unei imagini va fi mai mare decât de obicei.

38


Fotografierea în modul scenă .

l Museum (Muzeu) Utilizat la interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi utilizat pentru a fotografia. (A 91) • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. m

W

n Off* (Oprit) p Off* (Oprit) o

0,0*

h

Off (Oprit)

0,0

h

Off (Oprit)

0,0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate.

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

m

W

n

Off (Oprit)

p

Off (Oprit)

o

n Copy (Copie)

Fotografieri adecvate scenei

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul focalizează la infinit. Când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat până la jumătate, indicatorul de focalizare (A 6) străluceşte întotdeauna în culoarea verde; totuşi focalizarea nu poate fi fixată pe subiecţi apropiaţi atâta timp cât aparatul focalizează pe infinit. • Electronic VR (VR electronică) (A 114) este setată la OFF (Oprit).

Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 31) pentru a focaliza la distanţe mici. • E posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate prea bine. m

W*

n Off* (Oprit) p Off* (Oprit) o

* Alte setări pot fi selectate.

O: Pentru modurile scenă cu O, este recomandată folosirea unui trepied.

39


Fotografierea în modul scenă o Back light (Fundal luminos) Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, cu trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului.

m

m

n Off* (Oprit) p

Oprit

o

0,0*

h

Auto*

* Alte setări pot fi selectate. p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Fotografieri adecvate scenei

40

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind software-ul Panorama Maker furnizat. m

W*

n Off* (Oprit) p Off* (Oprit) o

* Alte setări pot fi selectate.

0,0*

h

Auto*


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Folosiţi trepiedul pentru rezultate optime.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege p Panorama assist (Asistenţă panoramă) din meniul scenă şi apăsaţi k. Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (I) este afişată pentru a arăta direcţia fotografiilor ce vor fi unite.

2

Scene menu Museum Fireworks show Copy Backlight Panorama assist Exit

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege direcţia si apăsaţi k.

10 Pictograma galbenă de direcţie a panoramei (II) este afişată în direcţia apăsată, iar direcţia este blocată atunci când este apăsat k. Direcţia blocată I este afişată. Aplicaţi modul bliţ (A 28), autodeclanşator (A 30), modul macro (A 31) şi compensare de expunere (A 32) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi k pentru a selecta din nou direcţia.

3

Faceţi prima fotografie.

Fotografieri adecvate scenei

Selectaţi cum vor fi unite împreună fotografiile în panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L).

Prima fotografie va fi suprapusă în prima treime a monitorului.

10

4

Faceţi a doua fotografie. Compuneţi următoarea fotografie astfel încât să se suprapună parţial peste prima. Repetaţi până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a acoperi scena. End

10

41


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi k când declanşarea e terminată. Aparatul revine la pasul 2.

End

Fotografieri adecvate scenei

B

10

Asistenţă panoramă

Modul bliţ (A 28), autodeclanşarea (A 30), modul macro (A 31) şi compensarea de expunere (A 32) nu pot fi modificate dacă prima fotografie a fost făcută. Fotografiile nu pot fi şterse, zoomul şi modurile de imagine (A 87) nu pot fi modificate, până când seria nu este finalizată. Seria panoramei este finalizată dacă aparatul intră în modul de veghe cu funcţia de oprire automată (A 116) în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung înainte ca funcţia de oprire automata să se activeze.

D

Blocarea expunerii

R este afişat pentru a indica că balansul de alb, expunerea şi focalizarea au fost blocate la valorile setate în prima fotografie. Toate fotografiile făcute în seria panoramei au aceleaşi setări ale balansului de alb, expunerii şi focalizării.

D

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker din pachetul software furnizat pe CD. Transferaţi fotografiile în computer (A 73) şi folosiţi Panorama Maker (A 76) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D

End

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.

42

10


Mod zâmbet

Fotografierea în modul pentru zâmbet Aparatul foto va detecta în mod automat o figură zâmbitoare şi o va fotografia automat.

1

Accesaţi modul pentru zâmbet apăsând e în modul fotografiere, selectând a (folosiţi selectorul multiplu) şi apăsând apoi k.

2

Cadrarea unei fotografii.

Smile

3

Declanşatorul este eliberat automat.

Mod zâmbet

• Orientaţi aparatul foto către subiect. • Dacă aparatul foto recunoaşte figura facială a persoanelor (vedere frontală), chipul va fi încadrat de o margine galbenă dublă în zona de focalizare, iar atunci când este focalizat,marginea dublă va deveni 10 instantaneu verde, iar focalizarea va fi blocată. • Atunci când sunt recunoscute chipurile mai multor persoane, persoanele situate cel mai aproape de centrul ecranului vor fi încadrate de o margine dublă în zona de focalizare, iar celelalte chipuri vor fi încadrate de o margine singulară. Pot fi recunoscute până la trei chipuri. • Dacă figura facială a persoanelor înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) (A 45) este recunoscută, culoarea marginii va avea culoarea albastră.

• Dacă aparatul foto detectează figura zâmbitoare a persoanelor încadrate de o margine dublă, declanşatorul este eliberat automat. • Atunci când chipul înregistrat în Add to list (Adăugare la listă) este recunoscut, iar marginea albastră este afişată, declanşatorul este eliberat automat de către detectarea figurii zâmbitoare a persoanelor încadrate de marginea albastră. Dacă se observă 2 sau mai multe cadre cu margine albastră, declanşatorul este eliberat prin detectarea chipurilor persoanelor situate cel mai aproape de centrul ecranului. • De fiecare dată când declanşatorul este eliberat, aparatul foto realizează automat fotografii utilizând în mod repetat funcţiile de recunoaştere a chipului şi detectare a zâmbetului.

4

Ieşiţi din modul zâmbet apăsând e. • Comutaţi la modul alt mod de fotografiere. • Oprirea automată va intra în vigoare iar monitorul se va opri dacă declanşatorul nu este eliberat şi nu sunt efectuate operaţiuni timp de aproximativ cinci minute. Aparatul foto se va opri în mod automat dacă timp de trei minute nicio operaţie nu este efectuată. (A 116) • Fotografierea este finalizată dacă memoria internă sau cardul de memorie detaşabil Secure Digital (SD) nu mai au spaţiu.

43


Fotografierea în modul pentru zâmbet

C

Funcţiile de prioritate chip şi detectare figură zâmbitoare

Atunci când aparatul foto este îndreptat către figura unei persoane (vedere frontală) în modul pentru zâmbet, chipul este recunoscut automat, iar figura zâmbitoare a celui recunoscut este detectată. • În anumite condiţii de fotografiere, prioritatea chipului ar putea să nu intre în vigoare, iar figura zâmbitoare ar putea să nu fie detectată. • Consultaţi „Prioritate chip” (A 96) pentru mai multe informaţii referitoare la Prioritate chip.

C

Funcţionarea butonului de eliberare a declanşatorului

Apăsaţi butonul de eliberare a declanşatorului pentru a fotografia. • Atunci când este aplicată prioritatea chipului, focalizarea este blocată pe chipul recunoscut, iar butonul de eliberare a declanşatorului este eliberat automat. • Atunci când prioritatea chipului nu este aplicată, aparatul foto focalizează pe un subiect ca şi cum AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Auto (A 94). Aparatul foto focalizează pe una dintre 9 zone de focalizare ce surprinde cel mai apropiat subiect. • Atunci când butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate şi eliberat în modul de Prioritate chip, aparatul foto va recunoaşte din nou chipul. Apăsând k va recunoaşte, de asemenea, chipul din nou. Mod zâmbet

C

Recunoaşterea adăugării la listă

• Atuncic ând sunt încadrate două persoane cu o singură margine şi doar una dintre acestea figurează în Add to list (Adăugare la listă), culoarea marginii singulare nu devine albastră. De asemenea, în acest caz, dacă marginea dublă este galbenă, iar figura zâmbitoare este recunoscută ca o persoană înregistrată este detectată, este eliberat declanşatorul. • Atunci când persoanele sunt înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) şi Face recognition (Recunoaştere chip) este setată ca ON (Pornit) (A 45), persoanele înregistrate ar putea să nu fie recunoscute, iar cadrul de afişare al zonei AF ar putea să nu aibă culoarea albastră.

C

Funcţiile disponibile în modul pentru zâmbet

• Setările pot fi modificate pentru modul Bliţ (A 28) şi Compensare expunere (A 32). • Zoomul digital nu este disponibil.

D

Redarea fotografiilor atunci când sunt detectate figuri zâmbitoare

Atunci când este selectat a pentru meniurile modului de redare, fotografiile realizate prin detectarea figurilor zâmbitoare în modul zâmbet nu pot fi redate. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea acestei funcţii, consultaţi „Vizualizarea fotografiilor cu zâmbet” (A 59).

44


Meniul Smile (Zâmbet) Următorul element poate fi setat în meniul pentru zâmbet. Pentru afişarea meniului pentru zâmbet, apăsaţi d în modul pentru zâmbet. A

Image mode (Mod imagine) Selectează calitatea şi mărimea unei imagini (A 87). Schimbările făcute setărilor în modul de imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere.

c

Face recognition (Recunoaştere chip) Atunci când este selectat ON (Pornit), aparatul foto acordă prioritate la detectare figurii zâmbitoare persoanelor înregistrate în Add to list, iar declanşatorul este eliberat. Chipurile personalor înregistrate încadrate de o margine albastră atunci când aparatul foto recunoaşte chipuri.

b

Add to list (Adăugare la listă) Persoanele cărora doriţi să le acordaţi prioritate la detectare în modul pentru zâmbet vor fi înregistrate.

c

Remove from list (Înlăturare din listă) Orice imagine înregistrată în Add to list (Adăugare la listă) va fi selectată în cadrul selectări mai multor fotografii (A 100) şi ştearsă. Puteţi verifica de asemenea fotografiile înregistrate.

Persoanele cărora doriţi să le acordaţi prioritate la detectare în modul pentru figură zâmbitoare vor fi înregistrate. Dacă setaţi Face recognition (Recunoaştere chip) la ON (PORNIT) şi fotografiaţi, aparatul foto detectează figura zâmbitoare a personelor înregistrate, iar declanşatorul este eliberat automat.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Add to list (Adăugare la listă) în meniul pentru zâmbet şi apăsaţi k. • Aparatul foto intră în afişajul pentru înregistrare.

Mod zâmbet

Adding to list (Adăugarea la listă)

Smile Image mode Face recognition Add to list Remove from list Exit

2

Fotografiaţi chipul persoanei pe care doriţi să o înregistraţi astfel încât ochii şi gura să fie situate în cadrul afişat pe monitor. • Bliţul nu se va declanşa. • Atunci când fotografiile efectuate sunt înregistrate, va apărea Added to list (Adăugat Exit la listă). Dacă nu aţi reuşit să înregistraţi fotografiile, va apărea Could not add to list (Nu s-a putut adăuga la listă). Încadraţi din nou în cadrul de ghidare şi fotografiaţi din nou. • Nu este necesar să fotografiaţi figura zâmbitoare atunci când înregistraţi chipul. • Pentru a ieşi din afişajulpentru înregistrare, apăsaţi k.

45


Mai multe despre redare

Vizualizarea mai multor fotografii: Redare miniaturi Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg (A 26) pentru a afişa fotografiile din lista cu miniaturi. Următoarele operaţiuni pot fi realizate când sunt afişate miniaturile.

Pentru a

Utilizaţi

Anula redare miniaturi

f (h) g (i)

k c

Comuta în modul declanşare Mai multe despre redare

C

Afişaj mod redare miniaturi

Atunci când fotografiile selectate pentru imprimare (A 83) şi cele protejate (A 102) sunt selectate, vor fi afişate împreună cu acestea pictogramele ilustrate în dreapta. Filmele sunt afişate sub formă de cadre de peliculă.

C

A

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

9

Când f (h) este apăsat, miniaturile sunt afişate în următoarea ordine: 4 ➝ 9 ➝ 16 Când este apăsat g (i), numărul de miniaturi se schimbă în ordine inversă.

Apăsaţi k.

26

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

Pictograma protecţie Pictogramă comandă imprimare 1

9

Cadre de peliculă

Afişaj mod miniaturi zâmbet

Când fotografiile protejate sunt redate în modul pentru zâmbet (A 43, 59) este afişată pictograma ilustrată în dreapta.

46

9

Descriere

Selecta fotografii

Schimba numărul de fotografii afişate

1

Pictogramă mod zâmbet 1

3


O privire mai îndeaproape: Zoomul în redare Pressing g (i) during full-frame playback mode (A 26) zooms the current picture in 3×, with the center of the picture displayed in the monitor. • Ghidul afişat pe monitor în dreapta jos va indica segmentul de imagine afişat la momentul respectiv. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce fotografiile sunt mărite. Pentru a Mări

Micşora

Utilizaţi g (i)

f (h)

Vizualiza altă zonă din fotografie

Decupa o fotografie

k d c

Comuta în modul declanşare

A –

Apăsaţi f (h). Când factorul de mărire atinge 1×, afişajul revine la modul redare cadru întreg.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula până la zona din fotografie ce nu este vizibilă pe monitor.

9

Apăsaţi k.

26

Apăsaţi d pentru a decupa fotografia curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

51

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

Mai multe despre redare

Comuta în modul redare cadru întreg

Descriere Apăsaţi g (i) pentru a mări de până la 10× fotografia afişată în acel moment pe monitor.

Fotografii efectuate cu Face Priority (Prioritate chip) Atunci când este apăsat g (i) în modul de redare cadru întreg, fotografia efectuată cu Face Priority (Prioritate chip) (A 96) va fi mărită în funcţie de chip (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca element central. • Dacă sunt recunoscute câteva chipuri, fotografia va fi mărită utilizând chipul (pe care s-a focalizat în timpul fotografierii) ca punct central, iar apăsarea selectorului multiplu H, I, J sau K vă va permite să comutaţi între chipurile persoanelor. • Apăsarea după aceea a g (i) sau f (h) permite modificarea factorului de mărire, iar fotografiile vor fi mărite ca de obicei.

47


Editarea fotografiilor Folosiţi COOLPIX S550 pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 124). Următoarele funcţii de editare descrise mai jos sunt disponibile. Funcţie de editare

Descriere

D-Lighting (A 49)

Creează o copie a fotografiei curente cu luminozitatea si contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

VR electronică (A 50)

Compensarea înceţoşării, provocată de uşoara mişcare a mâinii în timpul fotografierii, după efectuarea fotografiilor.

Decupare (A 51)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia ei şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

Fotografie de mici dimensiuni (A 52)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale fotografiilor potrivite pentru folosirea pe pagini de internet sau ca ataşamente de e-mail.

C

Editarea fotografiilor

Mai multe despre redare

• Fotografiile realizate cu o setare a Image mode (Mod imagine) de 16:9 (1920) (A 87) nu pot fi editate cu excepţia VR electronice. • Este posibil ca funcţiile de editare pentru COOLPIX S550 să nu fie disponibile pentru fotografiile făcute cu alte modele de aparate foto digitale decât COOLPIX S550. • Dacă o copie a fotografiei create folosind COOLPIX S550 este vizualizată pe un alt tip de aparat foto digital, e posibil ca fotografia sa nu poată fi afişată sau să transferată pe un computer. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile când nu e suficient spaţiu în memoria internă sau pe cardul de memorie.

C

Restricţii privind editarea fotografiilor

(✔: disponibilă, –: indisponibilă)

A doua editare D-Lighting

VR electronică

Decuparea

Micşorare fotografie

D-Lighting

VR electronică Decuparea Micşorare fotografie

– – –

✔ ✔

✔ ✔

– –

– –

Prima editare

– –

• Fotografiile nu pot fi editate de două ori cu aceeaşi funcţie de editare. • D-Lighting sau VR electronică ar trebui efectuată în prealabil, în timpul restricţionării utilizaţiei combinaţiei.

D

48

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Copiile editate au acelaşi marcaj de transfer ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A 83) sau protecţie (A 102).


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale fotografiei. Copiile îmbunătăţite sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau mod redare miniaturi (A 46) şi apăsaţi d. Se va afişa meniul redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege D-Lighting şi apăsaţi k. Versiunea originală va fi afişată pe partea stângă şi versiunea editată va fi afişată pe partea dreaptă.

3

Alegeţi OK si apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit

D-Lighting

Pentru a anula D-Lighting, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k. Copiile realizate cu ajutorul D-Lighting pot fi recunoscute după pictograma c afişată în timpul redării.

Mai multe despre redare

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. OK Cancel

15/05/2008 15:30 0005.JPG

5

D

5

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.

49


Editarea fotografiilor

Compensarea înceţoşării după fotografiere: VR electronică Înceţoşarea în fotografiile efectuate cu funcţia VR electronică activată şi marcate cu S (ghid VR electronică) în modul de redare cadru întreg, poate fi compensată prin VR electronică după fotografiere. Atunci când se aplică VR electronică fotografiilor după efectuarea lor, copiile compensate sunt stocate ca fişiere distincte.

1

Alegeţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi k.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

Compensarea înceţoşării poate fi aplicată doar fotografiilor marcate prin S. 4

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege OK şi apăsaţi k. Este creată imaginea compensată. Pentru a anula reducerea vibraţiilor, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k.

Mai multe despre redare

Pentru imaginile compensate, este afişat indicatorul R în timpul redării.

B

Reduce blur?

OK Cancel

15/05/2008 15:30 0005.JPG

50

5

5

3

4

Note despre VR electronică

În plus faţă de restricţiile descrise în „Restricţii cu privire la editarea 15/05/2008 15:30 fotografiilor” (A 48), VR electronică nu poate fi utilizată pentru 0003.JPG următoarele fotografii: • Fotografiile marcate cu R ce au fost compensate • Fotografiile marcate cu Q ce nu au fost compensate - Fotografiile efectuate cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 91) sau cu viteze lente ale declanşatorului - Fotografii cu imprimarea datei (A 84) - Fotografii cu înceţoşare minoră sau fotografii ce sunt înceţoşate semnificativ.

D

4

Mai multe informaţii

Consultaţi „Electronic VR” (VR electronică) (A 114) şi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Această funcţie este disponibilă doar când u este afişat pe monitor cu zoomul de redare (A 47) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Apăsaţi g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea.

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. Apăsaţi g (i) sau f (h) pentru a ajusta factorul de mărire. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Apăsaţi d.

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi k. Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor.

Save this image as displayed? No Yes

Mai multe despre redare

3

Formatul copiilor decupate variază în funcţie de raportul de zoom în vigoare la momentul creării copiei (A 125). Atunci când setarea modului de imagine pentru copiile decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, aceste fotografii sunt încadrate cu o margine gri în modul de redare, iar pictograma Small picture (Fotografie de mici dimensiuni) l sau m este afişată în partea stângă a monitorului.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.

51


Editarea fotografiilor

g Redimensionarea fotografiilor: Micşorare fotografie Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Potrivită pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Potrivită pentru ataşamentele de e-mail.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) sau mod redare miniaturi (A 46) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Small pic (Fotografie de mici dimensiuni) şi apăsaţi k.

Playback menu Rotate image Small pic. Voice memo Copy

Mai multe despre redare

Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe k.

Small pic. 640×480 320×240 160×120

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Este creată o copie nouă, micşorată.

Create small picture file?

Copia este afişată cu un cadru gri. No Yes

D 52

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.


Note vocale: Înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea de note vocale

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi k. Va fi afişat ecranul pentru înregistrarea unei note vocale.

Playback menu Rotate image Small pic. Voice memo Copy Exit

3

Apăsaţi şi ţineţi apăsat k pentru a înregistra o notă vocală. Mai multe despre redare

Înregistrarea se termină după aproximativ 20 de secunde sau în momentul în care k este eliberat. Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o şi p clipesc pe monitor.

Back

Atunci când este finalizată înregistrarea, va fi afişat ecranul de redare al notei vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din „Playing Voice Memos” (Redare note vocale) ( A 54) pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi d înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

D

17s

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.

53


Note vocale: Înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul de redare cadru întreg (A 26) şi apăsaţi d.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul de redare.

2

4

4

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi k. Va fi afişat ecranul pentru redare unei note vocale.

Playback menu Rotate image Small pic. Voice memo Copy Exit

3

Apăsaţi k pentru a asculta nota vocală.

Mai multe despre redare

Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau când k este apăsat din nou. Apăsaţi butoanele de zoom pentru a ajusta volumul. Apăsaţi d înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

6s

Back

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o fotografie cu notă vocală şi apăsaţi l. Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege w şi apăsaţi k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image? No Yes

B

Note vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • Este posibil ca aparatul COOLPIX S550 să nu poată ataşa note vocale la fotografii făcute cu alte aparate foto decât COOLPIX S550.

54


Vizualizarea fotografiilor după dată În modul calendar sau în modul afişare după dată pot fi vizualizate fotografiile care au fost făcute cu marcarea datei. În modul redare cadru întreg, la fel ca în cazul modului redare, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi editate, notele vocale pot fi înregistrate sau redate, iar filmele pot fi redate. Când este apăsat d, este afişat meniul calendar sau meniul afişare după dată şi toate fotografiile făcute la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere, imprimare, protecţie şi transferare.

Selectarea unei date în modul calendar

1

Intraţi în modul calendar apăsând e în modul redare, selectând B (folosiţi selectorul multiplu) şi apoi apăsând k.

2

Alegeţi data dorită şi apăsaţi pe k.

Calendar

Datele pentru care există fotografii sunt subliniate cu galben. Apăsaţi f (h), pentru a vedea luna anterioară sau apăsaţi g (i) pentru a vedea luna următoare.

Prima fotografie pentru respectiva dată va fi afişată în modul cadru întreg.

Mai multe despre redare

3

15/05/2008 15:30 0004.JPG

Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni în modul calendar. 4

4

55


Vizualizarea fotografiilor după dată

Selectarea unei date în modul afişare după dată.

1

Pentru a intra în modul de listare după dată apăsaţi e în modul de redare, selectând C (folosiţi selectorul multiplu) şi apăsând apoi k.

List by date

Vor fi afişate datele pentru care există fotografii.

2

Alegeţi data dorită şi apăsaţi pe k. Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile salvate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună ca Others (Altele).

Prima fotografie pentru respectiva dată va fi afişată în modul cadru întreg.

Mai multe despre redare

56

List by date 15/05/2008

3

10/05/2008

2 56

Others

15/05/2008 15:30 0004.JPG

Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni în modul afişare după dată. 4

4


Vizualizarea fotografiilor după dată

Folosirea modurilor calendar şi afişare după dată În ecranul de selectare al datei, sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru a

Utilizaţi

Selecta data

Selecta o lună (doar în modul calendar)

f (h) g (i)

Descriere

A

Folosiţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege o dată.

9

Apăsaţi f (h), pentru a vedea luna anterioară sau apăsaţi g (i) pentru a vedea luna următoare.

26

Comuta în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Apăsaţi f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni în modul calendar sau afişare după dată.

Şterge o fotografie

l

Apăsaţi l pentru a şterge toate fotografiile efectuate la data selectată. Alegeţi Yes (Da) în cadrul dialogului de confirmare pentru afişare.

26

d

Apăsaţi d pentru afişarea meniului calendar sau a meniului afişare după dată.

58

Vizualiza meniul mod redare

e

Apăsaţi e pentru afişarea meniului de selectare a modului redare.

8

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

c Comuta în modul fotografiere

B

Mai multe despre redare

Vizualiza meniul calendar sau afişare după dată

Note pentru modul calendar şi pentru modul afişare după dată

• În modul calendar sau în modul afişare după dată pot fi afişate până la 9000 fotografii. Dacă există mai multe fotografii, „*” se afişează lângă număr. • Fotografiile făcute fără marcarea datei nu sunt afişate în aceste moduri.

57


Vizualizarea fotografiilor după dată

Meniurile calendar şi afişare după dată Apăsaţi d în oricare dintre cele două moduri, pentru afişarea următoarelor meniuri - doar pentru imaginile făcute cu specificarea datei. D-Lighting* A 49 Setare imprimare A 83 Diapozitive A 101 Ştergere A 102 Protecţie A 102 Rotire fotografie* A 103 Fotografie de mici dimensiuni* A 52 Notă vocală* A 53 * Numai în timpul redării cadru întreg

Mai multe despre redare

Când se apasă d în ecranul de selectare a datei (A 55, 56), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica opţiunile fotografiilor separate sau pentru a selecta fotografii separate pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi d.

B

Setare imprimare

Când marcarea pentru imprimare există deja pentru fotografiile făcute în altă dată decât cea specificată, va fi afişat un dialog de confirmare Save print marking for other dates? (Salvare marcaje imprimare pentru ocazii ulterioare?) va fi afişat. Selectaţi Yes (Da) pentru a pune un nou marcaj de imprimare la cel existent. Selectaţi No (Nu) pentru a şterge marcajul de imprimare existent şi pentru a-l lăsa doar pe cel nou.

58


Vizualizarea fotografiilor cu zâmbet Vor fi redate doar fotografiile efectuate în modul pentru zâmbet (A 43).

Vizualizarea fotografiilor efectuate în modul pentru zâmbet

1

Accesaţi modul pentru zâmbet apăsând e în modul redare, selectând a (utilizând selectorul multiplu), apoi apăsând k. • Sunt afişate fotografiile efectuate detectând figurile zâmbitoare în modul pentru zâmbet.

Smile

Pictograma pentru modul Smile (Zâmbet) în timpul redării

• Va fi afişată pictograma ilustrată în dreapta atunci când fotografiile sunt redate în modul pentru zâmbet.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

C

4

Mod pentru zâmbet în timpul redării Utilizaţi

Descriere

A 47

g (i)

Apăsaţi g (i) pentru a mări de până la 10× fotografia afişată în acel moment pe monitor. Apăsaţi k pentru a reveni la redarea cadru întreg. Apăsaţi d pentru a decupa fotografia care este mărită.

51

f (h)

Apăsaţi f (h) pentru a afişa 4, 9, 16 miniaturi de fotografii.

46

Şterge o fotografie

l

Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate.

26

Vizualizaţi meniul pentru zâmbet în modul de redare

d

Apăsaţi d pentru a afişa meniul Smile (Zâmbet) în modul de redare.

60

Vizualizare meniu mod redare

e

Apăsaţi e pentru afişarea meniului de selectare a modului redare.

8

Apăsaţi c sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod selectat de fotografiere.

26

Opţiune

Zoom redare

Vizualizare miniaturi

Mai multe despre redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul pentru zâmbet în timpul redării.

c Comuta în modul fotografiere

59


Vizualizarea fotografiilor cu zâmbet

Meniu zâmbet în modul de redare Apăsaţi d atunci când fotografiile sunt redate în modul zâmbet pentru a afişa următorul meniu. D-Lighting A 49 Setare imprimare A 83 Diapozitive A 101 Rotire fotografie A 103

Mai multe despre redare

B 60

Note referitoare la modul Smile (Zâmbet) în timpul redării

Pot fi afişate în modul de redare zâmbet până la 999 de fotografii, începând cu cea mai veche.


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, selectaţi modul de fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Pentru a intra în modul film apăsaţi e în modul fotografiere, selectaţi D (folosiţi selectorul multiplu) şi apoi apăsaţi k.

Movie

Durata maximă a filmului care poate fi înregistrat şi pictograma pentru opţiunile de film (A 62) sunt afişate pe monitor.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Un cursor de progres în partea de jos a monitorului arată timpul rămas pentru înregistrare.

30s

B

Filme

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

Înregistrarea filmelor

• Modul bliţ (A 28) şi compensarea expunerii (A 32) pot fi folosite doar pentru filme de fotografiere secvenţială (A 64). Modul macro (A 31) este disponibil în toate modurile. Autodeclanşatorul (A 30) nu poate fi folosit. • Setările pentru modul bliţ , modul macro şi compensarea de expunere nu pot fi aplicate sau modificate în timpul înregistrării filmelor. Aplicaţi sau modificaţi setările conform necesităţilor înainte de începerea înregistrării filmului. • Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor. Zoomul digital nu poate fi utilizat chiar înainte de înregistrarea unui film, dar poate fi utilizat un zoom digital de până la 2x în timpul înregistrării filmelor (cu excepţia filmelor de fotografiere secvenţială).

D

Schimbare setărilor pentru film

• Movie options (Opţiuni film), Electronic VR (VR electronică) sau Autofocus mode (Mod focalizare automată) pot fi schimbate (A 62). • Când Movie options (Opţiuni film) este setat la Stop-motion movie (Film stop-cadru) P, filmele sunt înregistrate fără sunet.

61


Meniul film Setările Movie options (Opţiuni film), Electronic VR (VR electronică) sau Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 63) pot fi schimbate din meniul film. Apăsaţi d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi confirma setările.

Selectarea opţiunilor film Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi numărul de cadre

Filme

J TV movie 640P (Film TV 640) (setare implicită)

Format imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

L Small size 320P (Format mic 320P)

Format imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

S Small size 320 (Format mic 320)

Format imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

N Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) (A 64)

Aparatul foto face automat fotografii la anumite intervale şi le inserează într-un film fără sonor. Format imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 30 cadre pe secundă

C

Opţiuni film şi durată şi cadre maxime ale filmului Memorie internă (aprox.50 MB)

Card de memorie (256 MB)

45 sec.

3 min. 40 sec.

L Small size 320P (Format mic 320P)

1 min. 30 sec.

7 min. 20 sec.

S Small size 320 (Format mic 320)

2 min. 57 sec.

14 min. 20 sec.

534 cadre

1800 cadre pe film

Opţiune J TV movie 640P (Film TV 640) (setare implicită)

N Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţialăP) (A 64)

* Filmele pot fi atât de lungi pe cât permite memoria internă sau cardul de memorie. Toate cifrele sunt aproximative. Durata maximă a filmului sau cadrele variază în funcţie de tipul cardului de memorie. Dimensiunea maximă a fişierelor film este de 2 GB. Chiar dacă cardul de memorie are o capacitate mai mare de 4GB, aparatul foto afişează durata maximă a filmului pentru o dimensiune a fişierului de 2GB.

D 62

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.


Meniul film

Electronic VR Activare sau dezactivare VR electronică pentru înregistrare film. Opţiune x On (Pornit) (setare implicită) k Oprit

Descriere Atenuează efectele tremuratului aparatului foto în toate modurile de film cu excepţia Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială). VR electronică nu este activată.

La alte setări decât Off (Oprit), pictograma reducerii electronice a vibraţiilor este afişată pe monitor (A 6).

Mod focalizare automată Alegeţi cum va focaliza aparatul în modul film. Descriere Aparatul focalizează atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se blochează în această poziţie în timpul filmării.

B Full-time AF (AF permanent)

Aparatul focalizează continuu până când focalizarea este obţinută şi blocată. Pentru a preveni interferenţa înregistrării cu sunetul aparatului când focalizează, este recomandată folosirea opţiunii de Single AF (AF singular).

Filme

Opţiune A Single AF (AF singular) (setare implicită)

63


Meniul film

Filme fotografiere secvenţială Înregistraţi flori care se deschid sau fluturi ieşind din cocon.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Movie options (Opţiuni film) în meniul de film şi apăsaţi k.

Movie Movie options Electronic VR Auto-focus mode

Exit

2

Selectaţi Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) şi apăsaţi k.

Movie options TV movie 640 Small size 320 Small size 320 Time-lapse movie Exit

3

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi k.

Filme

Alegeţi intervale între 30 de secunde şi 60 minute.

4

Set interval time 30 s 1m 5m 10 m 30 m Exit

Apăsaţi d. Aparatul revine la modul fotografiere.

534

5

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul se reactivează automat pentru fotografia următoare.

6

64

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după ce 1.800 de cadre au fost înregistrate. Un film cu 1.800 de cadre are o durată de redare de 60 de secunde.


Meniul film

B

Film fotografiere secvenţială

• Modul bliţ (A 28), modul macro (A 31) şi compensarea expunerii (A 32) nu mai pot fi modificate după ce a fost făcută prima fotografie. Aplicaţi setările potrivite înainte de a începe înregistrarea. • Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul CA EH-62E (vândut separat).

Filme

65


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 26), filmele sunt recunoscute în funcţie de pictograma Movie options (Opţiuni film) (A 62). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi k.

15/05/2008 15:30 0010.AVI

10s

Folosiţi butoanele de zoom pentru a ajusta volumul redării. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni.

Pauză

4s

Indicator volum În timpul redării

Filme

Pentru a

Apăsaţi

Derula înapoi

K

Avansa

L

Opri temporar

O

Finaliza

Q

Descriere Derularea înapoi a filmului. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Derularea înainte a filmului. Redarea este reluată când este eliberat butonul k. Pauză în redare. Când filmul este întrerupt, rotiţi selectorul multiplu rotativ pentru a derula filmul înainte sau înapoi. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă. Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. Derularea M înapoi continuă pană când este apăsat k. Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Derularea N înainte continuă pană când este apăsat k. P

Reluare redare.

Opriţi redarea pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film

66

Apăsaţi l în timpul redării, când este afişat în mod redare cadru întreg (A 26) sau când este selectat în modul de redare miniaturi (A 46). Se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k pentru a şterge filmul, sau No (Nu) şi apăsaţi k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

No Yes


Înregistrări vocale

Realizarea înregistrărilor vocale Înregistrările vocale pot fi realizate prin intermediul microfonului încorporat şi redate prin intermediul difuzorului încorporat.

1

Pentru a intra în modul înregistrare vocală apăsaţi e în modul fotografiere, selectaţi E (utilizând selectorul multiplu), apoi apăsaţi pe k.

Voice recording

Se va afişa durata înregistrării care se poate realiza.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Luminatorul indicator se aprinde în timpul înregistrării. După aproximativ 30 secunde, funcţia de oprire automată a aparatului foto este activată şi monitorul se opreşte.

Voice recording 001 15/05/2008 17:30 Max.rec.time 0 0 : 0 5 : 0 0

Consultaţi „Operaţiuni în timpul înregistrării” (A 68) pentru mai multe informaţii.

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după cinci ore de înregistrare pe cardul de memorie.

D

Înregistrări vocale

3

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.

67


Realizarea înregistrărilor vocale

Operaţiuni în timpul înregistrării Indicator înregistrare Număr fişier Durata înregistrării Indicator progres

Pentru a

Voice recording 001 15/05/2008 17: 30 00: 01: 00/00: 04:00 INDEX: 0 1

Data înregistrării Timp rămas Număr index

Apăsaţi

Descriere

Reactiva monitorul

c

Dacă monitorul a fost oprit, apăsaţi c pentru a-l reactiva.

Opri temporar/ relua înregistrarea

k

Apăsaţi o dată pentru a pune pe pauză înregistrarea, luminatorul indicator va clipi.

Înregistrări vocale

Crea index*

În timpul înregistrării, apăsaţi selectorul multiplu pentru a crea un index. Aparatul foto poate sări la orice index în timpul redării. Punctul de început al înregistrării este numărul de index unu; alte numere de index sunt asociate în ordine crescătoare, până la maximum 98.

Finaliza înregistrarea

Pentru a finaliza înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare.

* Fişierele copiate pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV. Reţineţi că punctele de index create cu aparatul foto nu pot fi utilizate când redaţi înregistrările vocale pe computere.

68


Redarea înregistrărilor vocale

1

Pentru a intra în modul redare a fişierelor de sunet apăsaţi e în mod redare, selectaţi E (utilizând selectorul multiplu), apoi apăsaţi k.

Sound file playback

De asemenea, înregistrările vocale pot fi redate apăsând c în modul înregistrare voce (A 67) pentru a afişa ecranul selectare fişiere sunet.

2

Selectaţi fişierul dorit şi apăsaţi k. Fişierul dorit va fi redat.

Select sound file 001 03/06/2008 08:00 002 29/05/2008 16:40 003 26/05/2008 13:00 004 15/05/2008 18:30 005 15/05/2008 17:30 Copy Play

Înregistrări vocale

69


Redarea înregistrărilor vocale

Operaţiuni în timpul redării Pictograme control Număr fişier Timp redare Indicator progres

Sound file playback

Data şi ora înregistrării

001 15/05/2008 17:30 00:00:05/ 00:00:20 Index 0 2

Durata înregistrării Număr index

Index

Volum

Folosiţi butoanele de zoom pentru a ajusta volumul redării. Butoanele de control redare apar în partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta un buton de control, apoi apăsaţi k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile următoarele operaţiuni. Pentru a

Înregistrări vocale

Apăsaţi

Descriere

Derula înapoi

K

Derularea înapoi a înregistrării vocale. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Avansa

L

Înregistrare vocală avansată. Redarea este reluată când este eliberat butonul k.

Sări la indexul anterior

R

Sărire la indexul anterior.

Sări la indexul următor

S

Sărire la indexul următor.

O P

Pauză în redare. Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timp ce redarea este întreruptă: Reluare redare.

Q

Încheie redarea ţi revine în ecranul de selectare a fişierului de sunet.

Pauză

Încheiere

Ştergerea fişierelor de sunet Apăsaţi l în timpul redării sau după selectarea unui fişier audio (utilizând selectorul multiplu). Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a şterge fişierul, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Pentru a anula ştergerea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi k.

70

Delete File will be deleted. OK? No Yes


Copierea înregistrărilor vocale Copiaţi înregistrările vocale între memoria internă şi un card de memorie. Această opţiune este disponibilă numai când există un card de memorie.

1

Apăsaţi d în ecranul de selectare a fişierelor audio (A 69, pasul 2).

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta opţiunea şi apăsaţi k.

Copy sound files

q: Copiază înregistrările din memoria internă pe cardul de memorie r: Copiază înregistrările de pe cardul de memorie în memoria internă

3

Alegeţi opţiunea de copiere şi apăsaţi k. Selected files (Fişiere selectate): Treceţi la pasul 4

Camera to card Selected files Copy all files

Exit

4

Selectaţi fişierul dorit. Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a selecta fişierul (y). Apăsaţi butonul K al selectorului multiplu pentru a anula selecţia. • Pot fi selectate mai multe fişiere. • Apăsaţi k pentru a finalize selectarea fişierelor.

5

Select sound 001 03/06/2008 002 29/05/2008 003 26/05/2008 004 15/05/2008 005 15/05/2008 Exit

file 08:00 16:40 13:00 18:30 17:30 Select

Înregistrări vocale

Copy all files (Copiere toate fişierele): Treceţi la pasul 5

Exit

Atunci când este afişat un dialog de confirmare, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi k. Porneşte copierea.

C

Înregistrări vocale

Este posibil ca aparatul foto COOLPIX S550 să nu poată reda sau copia fişiere create cu o altă marcă de aparat foto.

C

No sound file (Niciun fişier de sunet). Mesaj

Dacă nu sunt fişiere sunet stocate pe cardul de memorie când selectaţi E (A 69, pasul 1), se va afişa mesajul No sound file (Niciun fişier sunet). Apăsaţi d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere fişiere sunet şi copiaţi fişierele sunet stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

71


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio video/USB pentru a reda fotografiile pe televizor.

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul audio video/USB furnizat.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectaţi conectorul galben la fişa video-in de pe televizor şi conectorul alb la fişa audio-in.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul de redare şi pe televizor se vor afişa fotografiile făcute. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea unui cablu AV

• Când realizaţi conectarea cablului AV, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul AV la aparatul foto. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul AV de la aparatul foto. • Când conectaţi aparatul foto la televizor, nu utilizaţi conectorul USB al cablului audio video/USB. În cazul în care conectorul USB este conectat la portul USB al unui computer sau imprimante, asiguraţi-vă că l-aţi deconectat.

B 72

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate la televizor. Setarea modului video este o opţiune în meniul de setare (A 105) > Video mode (Mod video). (A 118)


Conectarea la computer Utilizaţi cablul audio video/USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) fotografiile la un computer prin software-ul Nikon Transfer furnizat.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului Înainte de conectarea aparatului foto la computer, trebuie instalate programele Nikon Transfer şi Panorama Maker pentru realizarea imaginilor panoramice, incluse pe CD-ul Software Suite furnizat. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid start rapid.

Windows Versiunea preinstalată Windows Vista (32-bit Home Basic/Home Premium/ Business/Enterprise/Ultimate editions), Windows XP Service Pack 2 (Home Edition/ Professional) Dacă pe computerul dumneavoastră rulează Windows 2000 Professional, utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile depe cardul de memorie în computer (A 75).

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11) Consultaţi sit-ul Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Sisteme de operare compatibile cu COOLPIX S550

Notă asupra sursei de alimentare

Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Dacă este utilizat adaptorul EH-62E vândut separat, COOLPIX S550 poate fi încărcat utilizând o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

73


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de la aparatul foto pe un computer

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Opriţi aparatul foto. Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB audio video furnizat.

Windows Vista Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu utilizând Nikon Transfer). Pentru a evita acest dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device: (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv:). Nikon Transfer va porni. Windows XP Atunci când este afişat dialogul de redare automată, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer va porni. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Nikon Transfer va porni. Mac OS X Nikon Transfer va porni automat dacă în caseta de dialog cu setarea Auto-Launch (Lansare automată) a fost selectat Yes (Da) atunci când Nikon Transfer este instalat pentru prima oară.

B

74

Conectarea cablului Audio Video/USB

Când realizaţi conectarea la un cablu audio video/USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio video/USB. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul audio video/USB de la aparatul foto. Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin intermediul unui hub USB.


Conectarea la computer

5

Transferaţi fotografii atunci când Nikon Transfer a finalizat încărcarea. Faceţi clic pe Start Transfer în Nikon Transfer. În cazul utilizării setării implicite toate fotografiile sunt transferate în computer.

În cazul utilizării setării implicite a Nikon Transfer, folderul în care sunt transferate fotografiile este deschis în mod automat. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer.

6

Deconectaţi aparatul foto după finalizarea transferului. Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB audio video.

Pentru utilizatorii Windows 2000 Professional Utilizaţi un cititor de carduri sau un dispozitiv similar pentru a transfera fotografiile stocate pe cardul de memorie în computer. În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • În cazul setărilor implicite ale Nikon Transfer, Nikon Transfer va porni automat când un card de memorie este introdus în cititorul de carduri sau un dispozitiv similar. Consultaţi pasul 5 de mai sus pentru a transfera fotografii. • Nu conectaţi aparatul foto la computer. Dacă aparatul foto este conectat la computer, se va afişa dialogul Found New Hardware Wizard (Expert dispozitiv hardware nou detectat). Selectaţi Cancel (Revocare), închideţi dialogul şi deconectaţi aparatul foto de la computer. • Pentru a transfera fotografiile stocate pe memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 71, 99, 104).

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Buton Start Transfer

75


Conectarea la computer

D

Utilizarea operaţiunilor standard ale sistemelor de operare pentru accesarea fişierelor aparatului foto

• Navigaţi la dosarul de pe discul fix de stocare în care aţi salvat fotografiile şi accesaţi o fotografie cu ajutorul programului de vizualizare furnizat cu sistemul de operare. • Fişierele sunet copiate pe computer pot fi redate utilizând QuickTime sau orice alt player audio compatibil WAV.

D

Realizarea panoramelor cu Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu opţiunea Panorama assist (Asistenţă panoramă) în modul (A 40) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Puteţi instala Panorama Maker pe computer utilizând pachetul software furnizat pe CD. După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

76

Windows Accesaţi All Programs (Toate programele) (Programs (Programe) în Windows 2000) din meniul Start > ArcSoft Panorama Maker 4 > Panorama Maker 4. Macintosh Accesaţi aplicaţiile selectând Applications (Aplicaţii) din meniul Go (Salt) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile afişate pe ecran şi informaţiile de ajutor conţinute în Panorama Maker.

D

Numele fişierului de imagine şi numele dosarului

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 143) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Setare imprimare) (A 83)

Conectarea la imprimantă (A 78)

Imprimarea mai multor fotografii (A 80)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul audio video/USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Imprimarea fotografiilor una câte una (A 79)

Notă asupra sursei de alimentare

Când conectaţi aparatul foto la un computer sau la o imprimantă, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului. Dacă este utilizat adaptorul EH-62E vândut separat, COOLPIX S550 poate fi încărcat utilizând o priză electrică domestică. Nu utilizaţi alte adaptoare CA, deoarece aceasta va provoca încălzirea sau funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea de la imprimanta personală a fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie într-o fantă card a imprimantei compatibilă DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimare utilizînd aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de exemplare imprimate dorite utilizând meniul Print set (Setare imprimare) al aparatului foto (A 83).

77


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto şi imprimantei

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul audio video/ USB furnizat.

4

Porniţi aparatul foto. Când conexiunea este realizată corect, ecranul de pornire PictBridge 1 se va afişa pe monitorul aparatului foto. Apoi se va afişa ecranul de imprimare selecţie 2. 1

2

Print selection 15/05 2008 NO. 12 [ 12 ]

B 78

Conectarea cablului Audio Video/USB

Când realizaţi conectarea la un cablu audio video/USB, conectorii trebuie să fie orientaţi corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul audio video/USB. Nu trageţi conectorul la unghi când deconectaţi cablul audio video/USB de la aparatul foto.


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 78), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi k.

Print selection 15/05 2008

Apăsaţi f (h) pentru a afişa 12 miniaturi şi g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Alegeţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

3

Selectaţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi k.

Copies

4 Exit

4

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

2

NO. 12 [ 12 ]

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

5

Alegeţi formatul dorit pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

Paper size 4 × 6 in. 8 × 10 in. Letter A3 A4 Exit

79


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Start print (Pornire imprimare) şi apăsaţi k.

PictBridge Start print Copies Paper size Exit

7

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la cel indicat în pasul 1.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Printing 002/004

Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După conectarea corectă a aparatului foto la imprimantă (A 78), imprimaţi fotografiile urmând procedura de mai jos.

1

Când este afişat ecranul de selectare imprimare, apăsaţi d. Se afişează meniul de imprimare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

3

Alegeţi formatul dorit pentru Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.

80

Paper size 4 × 6 in. 8 × 10 in. Letter A3 A4 Exit


Conectarea la imprimantă

4

Selectaţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimare toate imaginile) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

Imprimare selecţie Print selection

Back

Print selection 010 prints Start print Cancel

10

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a seta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Apăsaţi k când setarea e completă. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Exit

Imprimarea tuturor fotografiilor Toate fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie sunt imprimare una câte una. Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Print all images 012 prints Start print Cancel Exit

81


Conectarea la imprimantă Imprimare DPOF

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

DPOF printing 010 prints

• Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi k. Pentru a imprima fotografiile, apăsaţi din nou k.

View images

Start print View images Cancel Exit 10

Back

5

Porneşte imprimarea. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula înainte de imprimarea tuturor copiilor, apăsaţi k.

Printing 002/010 Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

B

82

Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creată o comandă de imprimare în Print set (Setare imprimare) (A 83). • Se va afişa meniul indicat în partea dreaptă. • Pentru a imprima, selectaţi Start print (Iniţiere imprimare) şi apăsaţi k. • Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de imprimare.

Format hârtie

Aparatul foto acceptă următoarele formate de hârtie: Default (Implicit) (formatul de hârtie implicit pentru imprimanta curentă), 3,5 × 5 in., 5 × 7 in., 100 × 150 mm, 4 × 6 in., 8 × 10 in., Letter (Scrisoare), A3 şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul referitor la dimensiunea hârtiei.


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare Opţiunea Print set (Setare imprimare) din meniul ede redare este utilizată pentru a crea „comenzi de imprimare” digitale pentru imprimare pe dispozitive compatibile DPOF (A 143). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu comanda de imprimare DPOF realizată pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă îndepărtaţi cardul de memorie din aparatul foto, puteţi crea ordine de imprimare DPOF pentru fotografiile din memoria internă şi puteţi imprima fotografiile conform ordinii de imprimare DPOF.

1

Apăsaţi d în mod redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Print set (Setare imprimare) şi apăsaţi k. Se afişează meniul de setare imprimare.

3

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi k.

Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit Print set Select images Delete print set

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Se afişează meniul de redare.

Exit

4

Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă).

Print selection

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a opta pentru fotografiile dorite. Apăsaţi H sau I pentru a selecta numărul de copii pentru fiecare. Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute Back după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Bifa nu va fi afişată pentru imaginile pentru care nu a fost specificat numărul de copii şi acestea nu vor fi imprimate. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Apăsaţi k când setarea e completă.

83


Crearea unei comenzi de imprimare DPOF: Setare imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere sau informaţiile despre fotografie.

Print set Done

Alegeţi Date (Data) şi apăsaţi k pentru a imprima data înregistrării pe toate fotografiile din comanda de imprimare.

Date Info

Alegeţi Info şi apăsaţi k pentru a imprima informaţiile despre fotografie (viteză declanşator şi diafragmă) pe toate fotografiile din comanda de imprimare.

Exit

Alegeţi Done (Finalizat) şi apăsaţi k pentru a finaliza comanda de imprimare şi a ieşi.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată odată cu redarea.

15/05/2008 15:30 0004.JPG

4

B

4

Note privind imprimarea cu dată şi informaţii fotografie

• Atunci când sunt activate opţiunile Date (Data) şi Info (Info) data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii atunci când este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (A 143) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului audio video/USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 80). • Date (Data) şi Info sunt reiniţializate la fiecare afişare a meniului de setare imprimare.

C

Ştergerea tuturor ordinilor de imprimare

Selectaţi Delete print set (Ştergere setare imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi k. Comenzile de imprimare pentru toate fotografiile vor fi şterse.

C

Notă referitoare la opţiunea Date (Dată) a setării de imprimare

Când este activată opţiunea Date (Data) în meniul Print set (Setare imprimare), data şi ora imprimate pe fotografii cu DPOF sunt cele înregistrate la realizarea fotografiei. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră este modificată din meniul de setare după realizarea fotografiilor.

D

Imprimarea datei 15.05.2008

Atunci când se imprimă pe fotografii data şi ora înregistrării utilizând opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 112) din meniul de setare, fotografiile cu data şi ora imprimate pe ele pot fi imprimate de alte imprimante ce nu prevăd funcţia de imprimare a datei şi a orei pe fotografii. Vor fi imprimate numai Date imprint (Imprimare dată) data şi ora pe fotografii, chiar dacă este activată funcţia Print set (Setare imprimare) fiind selectată Date (Data) în ecranul de setare a imprimării.

84


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere Meniul fotografiere şi meniul sensibilitate ridicată conţin următoarele opţiuni. A

Image mode (Mod imagine)1

A 87

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. B

White balance (Balans de alb)2

A 89

Potriviţi balansul de alb cu sursa de lumină. C

Continuous (Continuu)2

A 91

Modificaţi setările pentru Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografiere). E

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)3

A 93

Controlaţi sensibilitatea aparatului foto la lumină. F

Color options (Opţiuni culoare)2

A 93

Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate. G

AF-area mode (Mod zonă AF)

A 94

Alegeţi unde focalizează aparatul foto. Q

Distorsion control (Control distorsiune)2

A 97

1 2 3

Image mode (Mod imagine) poate modifica setările pentru meniurile altor moduri de fotografiere (cu excepţia meniului film). Consultaţi informaţiile privind restricţiile aplicabile acestor setări (A 98). Această setare nu poate fi efectuată în modul sensibilitate ridicată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Remediaţi distorsiunea.

85


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Afişarea meniului fotografiere şi a meniului sensibilitate ridicată Pentru a intra în modul A (auto) sau modul de fotografiere cu sensibilitate ridicată apăsând e în modul fotografiere, selectând A (auto) sau B (sensibilitate ridicată) şi apăsând k. Apăsaţi d pentru a afişa meniul fotografiere sau meniul sensibilitate ridicată. Shooting

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Apăsaţi d pentru a ieşi din meniul fotografiere sau meniul sensibilitate ridicată.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

86


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

A Image mode (Mod imagine) Fotografiile efectuate cu un aparat foto digital sunt înregistrate ca fişiere imagine. Pot fi înregistrate dimensiunea fişierelor şi, odată cu aceasta, numărul de imagini care pot fi înregistrate în funcţie de dimensiune şi de calitatea imaginilor. Alegeţi un mod imagine în funcţie de cum planificaţi să utilizaţi fotografia înainte de a fotografia. Opţiune

Dimensiune (pixeli)

Descriere

h

High (Ridicat) (3648P)

3648 × 2736

Cea mai ridicată calitate, potrivită pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:4.

i

Normal (3648) (setare implicită)

3648 × 2736

L

Normal (2592)

2592 × 1944

M

Normal (2048)

2048 × 1536

Dimensiunea mai mică permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

1024 × 768

Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

O

TV screen (Ecran TV) (640)

640 × 480

Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail sau web. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

P

16:9 (1920)

Pot fi făcute fotografii cu un raport imagine de 16:9. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 6, 7).

D

Meniurile fotografiere, redare şi setare

1920 × 1080

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Mod imagine

Schimbările făcute acestei setări se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia meniului film).

87


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor conţine numărul aproximativ de fotografii care poate fi stocat în memoria internă şi pe un card de memorie de 256 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care poate fi stocat va diferi în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi.

Setare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

88

Memorie internă (aprox. 50 MB)

Card de memorie1 (256 MB)

Dimensiune imprimare (imprimat la 300 dpi; cm/in.)2 31 × 23/12,2 × 9,1

h

High (Ridicat) (3648P)

10

50

i

Normal (3648)

20

100

31 × 23/12,2 × 9,1

L

Normal (2592)

40

195

22 × 16,5/8,7 × 6,5

M

Normal (2048)

62

305

17 × 13/6,7 × 5,1

N

PC screen (Ecran PC) (1024)

213

1045

9 × 7/3,5 × 2,8

O

TV screen (Ecran TV) (640)

401

1965

5 × 4/2 × 1,6

P

16:9 (1920)

91

445

16 × 9/6,3 × 3,5

1 2

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000,00 sau mai mare, numărul de expuneri rămase va indica 9999. Dimensiunile copiilor sunt calculate împărţind numărul de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi multiplicând cu 2,54 cm (1 in.). Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicate, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B White balance (Balans de alb) Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Acest lucru este cunoscut ca „balans de alb.” Pentru colorit natural, alegeţi o setare balans de alb care se potriveşte sursei de lumină înainte de a fotografia. Deşi setarea implicită, Auto, poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi aplica setarea balans de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (setare implicită) Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

b

Presetare manuală

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă.

f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Presetare manuală” pentru mai multe informaţii (A 90).

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu mod bliţ.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Auto (A 6).

B

Mod bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 28).

89


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Presetare manuală Presetarea manuală este utilizată în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege b Preset manual (Presetare manuală) din meniul balans de alb şi apăsaţi k. Aparatul foto măreşte.

3

Selectaţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit Preset manual

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k. Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Cadru obiect de referinţă

5

Apăsaţi k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu sunt înregistrate fotografii.

B 90

Notă la Presetarea manuală

Indiferent de modul bliţ selectat, bliţul nu se va declanşa când k apăsaţi în pasul 5. Prin urmare, aparatul foto nu poate măsura valoarea pentru presetarea manuală pentru când este utilizat bliţul.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

C Continuous (Continuu) Modificaţi setările la Continuu sau BSS (selector cea mai bună fotografie). Bliţul se dezactivează pentru Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), iar focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Singular) (setare implicită) Se efectuează o fotografie de fiecare dată când este apăsat declanşatorul.

V

Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt făcute până la 8 fotografii cu un ritm de aproximativ 1,0 cadre pe secundă (fps) când Image mode (Mod imagine) este setat la i Normal (3648).

D

BSS (Selectorul celei mai bune fotografii)

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) De fiecare dată când este apăsat declanşatorul, aparatul foto face 16 fotografii la o rată aproximativă de 1,0 cadre pe secundă şi le aranjează într-o singură fotografie prin setarea Image mode (Modului de imagine) L Normal (2592).

X

Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) Aparatul foto face fotografii (până la 1800 de cadre) automat la intervalul specificat (A 92).

Indicatorul pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Single (Singular) (A 6).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

„Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu focalizarea mărită sau în alte situaţii când mişcări bruşte pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii când butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

Notă privind declanşarea continuă

• Ritmul maxim de cadre în declanşarea continuă poate oscila în funcţie de setările modului de imagine şi de cardul de memorie utilizat. • Zoomul digital nu poate fi folosit în Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

B

Note privind BSS

• Este posibil ca BSS să nu producă cele mai reuşite rezultate dacă subiectul se mişcă sau în cazul în care compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat la maxim.

91


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Fotografiere cu contor interval Aparatul foto face fotografii automat la intervale specificate. Alegeţi intervale între 30 de secunde şi 60 de minute.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval) în meniul Continuous (Continuu) şi apăsaţi k.

2

Alegeţi intervalul dintre fotografieri şi apăsaţi k.

3

Apăsaţi d.

Continuous Single Continuous BSS Multi-shot 16 Intvl timer shooting Exit Set interval time 30 s 1m 5m 10 m 30 m Exit

Aparatul revine la modul fotografiere.

4

Apăsaţi declanşatorul la maxim pentru a face prima fotografie şi activaţi fotografierea cu contor interval. Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare clipeşte între fotografieri. Monitorul porneşte automat chiar înainte de următoarea fotografiere.

5

10

Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se va opri automat dacă spaţiul din memoria internă sau din cardul de memorie se epuizează sau după 1.800 de fotografii.

B

Notă privind Fotografierea cu contor interval

• Pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului în timpul înregistrării, folosiţi un acumulator complet încărcat. • Pentru a alimenta aparatul foto încontinuu pentru perioade extinse de timp, utilizaţi un Adaptor CA EH-62E (disponibil separat de la Nikon). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălzire sau deteriorări ale aparatului foto.

D 92

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Sensibilitatea este o măsură a rapidităţii cu care aparatul foto reacţionează la lumină. Cu cât sensibilitatea este mai ridicată, cu atât mai puţină lumină va fi necesară pentru a efectua expunerea. Deşi un nivel ridicat ISO este potrivit pentru fotografierea subiectelor în acţiune sau în cazul unei iluminări deficitare, sensibilitatea ridicată este asociată adesea cu „zgomotul” - pixeli la distanţe diferite unii faţă de alţii, coloraţi strălucitor, concentraţi în secţiunile întunecate ale imaginii. Auto (setare implicită) Sensibilitatea este ISO 64 în condiţii normale; când iluminarea este deficitară, iar bliţul este oprit, aparatul foto compensează prin ridicarea sensibilităţii la un nivel ISO 800. 64,100, 200, 400, 800, 1600, 2000 Sensibilitatea va fi blocată la valoarea specificată.

În cazul altor setări decât Auto, pe monitor este afişată setarea curentă (A 6). Dacă Auto este selectat, iar sensibilitatea este ridicată peste nivelul ISO 64, va fi afişată pictograma E (A 29).

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale.

o

Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, „imprimare foto”.

p

Black-and-white (Alb-negru)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

F Color options (Opţiuni culoare)

Efectuaţi fotografii în alb-negru. q

Cyanotype (Filtru cyan) Efectuaţi fotografii în tonuri sepia.

r

Filtru cyan Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard) (A 6).

93


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

G AF area mode (Mod zonă focalizare automată) Utilizaţi această opţiune pentru a determina unde focalizează aparatul foto. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul ecranului indiferent de setările utilizate. z

Face priority (Prioritate chip) (setare implicită) Când aparatul foto recunoaşte un chip (vizualizare frontală), va focaliza pe acel chip. Consultaţi „Prioritate detecţie chip” (A 96) pentru mai multe informaţii. Când aparatul foto detectează mai mult de un chip, se va focaliza pe figura facială cea mai apropiată de aparatul foto. Când fotografiaţi alţi subiecţi decât persoane sau când chipurile nu sunt recunoscute, AF area mode (Mod zonă AF) va trece la Auto, iar aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat.

w Meniurile fotografiere, redare şi setare

94

10

Auto Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată în monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zonă focalizare

x

Manual Această opţiune este potrivită pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta dintre 99 de zone de focalizare în cadru. Fotografiile pot fi efectuate în timp ce se afişează ecranul cu selectarea zonei de focalizare. Pentru a încheia selectarea zonei de focalizare şi pentru a regla setările pentru modul bliţ, modul macro, autodeclanşatorul şi compensarea expunerii, apăsaţi k. Apăsaţi k pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare.

Zonă focalizare

Zone focalizare selectabile


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul din centrul cadrului. Se utilizează zona de focalizare centrală.

10

Zonă focalizare

D

Blocarea focalizării

10

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde.

3

Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă.

4

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

1/250 F5.6

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul din centrul cadrului.

1/250 F5.6

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 25) pentru mai multe informaţii.

95


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Prioritate detecţie chip Atunci când aparatul foto este îndreptat spre figura unei persoane, aparatul foto recunoaşte automat chipul şi va focaliza pe acesta. În următoarele situaţii, funcţia de prioritate chip va fi aplicată. • Atunci când modul zonă AF este etat la Face priority (Prioritate chip) (setare implicită) (A 94) • Când modul scenă este setat la Portrait (Portret) (A 35) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 36) • Atunci când este selectat modul zâmbet (A 43)

1

Cadrarea unei fotografii Când aparatul foto recunoaşte un chip (vizualizare frontală), figura facială este încadrată cu o margine galbenă dublă.

10 Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă este recunoscut mai mutl de un clip, operaţiunile vor varia în funcţie de modurile de fotografiere după cum urmează. Mod fotografiere Mod A (auto), mod fotografiere cu sensibilitate ridicată (Face Priority) (Prioritate chip) Mod scenă: Night portrait (Portret de noapte) Mod scenă: Portret Mod Smile (Zâmbet)

2

96

Chipuri încadrate de o margine dublă Chipul situat cel mai aprope de aparatul foto. * Celelalte chipuri sunt încadrate de o singură margine. Chipul situat cel mai aproapte de centrul ecranului. * Celelalte chipuri sunt încadrate de o singură margine.

Numărul de chipuri ce pot fi recunoscute

Până la 12

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate Focalizarea va fi centrată pe chipul încadrat de marginea dublă. Marginea dublă va străluci în culoarea verde când focalizarea este blocată. Când aparatul nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate şi încercaţi din nou să focalizaţi. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. 1/250 F5.6 Nu trebuie să apăsaţi până la jumătate butonul de eliberare a declanşatorului în modul pentru zâmbet. Dacă aparatul foto detectează figura zâmbitoare, declanşatorul este eliberat automat (A 43).


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

B

Note referitoare la prioritate chip

• În modul Face priority (Prioritate chip) sau modul pentur zâmbet, butonul de eliberare a declanşatorului este apăsat pe jumătate atunci când nu sunt recunoscute chipuri, modul zonă AF va fi setat la Auto. • În setările Portrait (Portret) şi Night portrait (Portret noapte) ale modului scenă, dacă butonul de declanşare este apăsat la jumătate când nu sunt recunoscute chipuri, focalizarea va fi setată pe centrul ecranului. • Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze chipurile în următoarele situaţii: - Când chipurile sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau alte elemente - Când chipurile ocupă prea mult sau prea puţin din cadru - Când subiectul nu se uită direct la aparatul foto • Capacitatea aparatului foto de a detecta chipurile depinde de o varietate de factori, inclusiv vremea sau faptul că subiectul nu se uită la cameră. • În anumite cazuri rare fotografierea subiectelor cu focalizare automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 25), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă marginea dublă a ghidajului este verde. În această situaţie, comutaţi pe modul zonă AF (manual sau center (centru)), focalizaţi din nou pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparat ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizării (A 95). • Fotografiile făcute în modul Prioritate chip, în timpul redării cadre întreg, vor fi rotite (dacă este necesar) şi afişate.

Specificaţi dacă se va corecta sau nu distorsiunea. Activarea controlului de distorsiune va reduce dimensiunea cadrului. Pornit Este remediată distorsiunea părţilor îndepărtate ale cadrului. Oprit (setare implicită) Nu este întreprinsă nicio remediere a distorsiunilor.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Q Distortion Control (Control distorsiune)

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6).

97


Opţiuni fotografiere: Meniul fotografiere

Restricţii ale setărilor aparatului foto Restricţiile se aplică următoarelor setări în modul (auto) A. Flash mode (Mod bliţ) Bliţul se opreşte în cazul setărilor Continuous (Continuu) de Continuous (Continuu), BSS sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16). Setarea aplicată este restabilită când este selectat Single (Singular) sau Intvl timer shooting (Fotografiere cu contor interval). Self-timer (Autodeclanşator) Dacă autodeclanşatorul este pornit, va fi efectuată doar o singură fotografie atunci când declanşatorul este eliberat, indiferent de setările alese pentru Continuous (Continuu). Setările aplicate Continuous (Continuu) sunt restabilite când fotografia este efectuată sau când autodeclanşatorul este oprit. Continuous (Continuu)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

98

Dacă Continuous (Continuu) este setat la Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), Image mode (Mod imagine) va fi setat la L Normal (2592). Dacă modul Continuous (Continuu) este restabilit la orice altă setare decât Multi- shot 16 (Declanşare multiplă 16), setările pentru Image mode (Mod imagine) vor fi, de asemenea, restabilite. White balance (Balans de alb) Balansul de alb este setat automat ca Auto şi nu poate fi reclat atunci când este selectat Black-and-white, (Alb-negru) Sepia (Sepia) sau Cyanotype (Filtru cyan) pentru Color options (Opţiunile de culoare). Setarea balans de alb aplicată este restabilită când se selectează Standard color (Culoare standard) sau Vivid color (Culoare intensă). Distorsion control (Control distorsiune) Atunci când Distortion control (Control distorsiune) este setat la On (Pornit), Continuous (Continuu) se va schimba la Single (Singular). După aceasta, dacă Distortion control (Control distorsiune) revine la Off (Oprit), Continuous (Continuu) rămâne Single (Singular).


Opţiuni redare: Meniul redare Meniul redare conţine următoarele opţiuni. I

A 49

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.

a

A 83

Print set (Setare imprimare) Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 101

Slide show (Expoziţie diapozitive) Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-un diapozitiv automat.

c

Delete (Ştergere)

A 102

Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. d Protect (Protejare)

A 102

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. f

Rotate image (Rotire imagine)

A 103

g

Small pic. (Foto de mici dimensiuni)

A 52

Creaţi o copie micşorată a fotografiei curente. E

Voice memo (Notă vocală)

A 53

Înregistraţi şi redaţi o notă vocală. h

Copy (Copiere)

A 104

Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Afişarea meniului de redare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Modificaţi orientarea unei fotografii.

Afişaţi meniul de redare apăsând c şi apăsând d. Playback menu D-Lighting Print set Slide show Delete Protect Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi d.

99


Opţiuni redare: Meniul redare

Selectarea mai multor fotografii Ecranul prezentat în dreapta va fi afişat în meniuri Protect (mai jos) când sunt alese fotografii. Meniu zâmbet: Remove from list (Înlăturare din listă) (A 45) Meniu redare: Setare imprimare (A 83), Ştergere (A 102), Protejare (A 102), Rotire imagine (A 103), Back Copie imagine (A 104) Meniu setare: Ecran de întâmpinare (A 107) Respectaţi procedura descrisă mai jos pentru a alege fotografiile.

1

Apăsaţi J sau K pentru a selecta fotografia dorită.

ON/OFF

Protect

Pentru Rotate image (Rotire imagine) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) poate fi selectată o singură fotografie. Treceţi la pasul 3. Apăsaţi g (i) pentru a comuta la redare cadru întreg. Apăsaţi f (h) pentru a comuta înapoi la afişaj miniaturi. Meniurile fotografiere, redare şi setare

100

2

Apăsaţi H sau I pentru a selecta ON (Pornit) sau OFF (Oprit) (sau numărul de copii).

ON/OFF

Back Protect

Atunci când este selectat ON (Pornit), va fi afişat (y) în colţul din stânga sus a fotografiei curente. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare. ON/OFF

Back

3

Apăsaţi k. Setarea este activată.

Done


Opţiuni redare: Meniul redare

b Slide show (Expoziţie diapozitive) Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie una câte una într-un „diapozitiv” automat.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Start şi apăsaţi k.

Slide show Pause:

Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Interval cadru), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi k înainte de a alege Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

2

Start Frame intvl Loop Exit

Diapozitivul începe.

3

Alegeţi End (Finalizare) sau Restart (Reiniţializare). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Finalizare) şi apăsaţi k pentru a reveni la meniul de redare sau alegeţi Restart (Reiniţializare) pentru a reda diapozitivele din nou.

Pause

Restart End Frame intvl

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Următoarele operaţiuni pot fi efectuate în timpul expunerii diapozitivelor: • Folosiţi selectorul multiplu pentru a schimba fotografiile. Ţineţi apăsat J sau K pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. • Apăsaţi k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

Note privind expoziţia de diapozitive

• Este afişat doar primul cadrul al filmelor (A 66) incluse în diapozitive. • Chiar dacă este selectat Loop (Buclă) monitorul poate afişa continuu expoziţia diapozitivelor pentru până la 30 de minute (A 116).

101


Opţiuni redare: Meniul redare

c Delete (Ştergere) Ştergeţi toate fotografiile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergere imagini selectate) Ştergeţi fotografiile selectate (A 100). Erase all images (Ştergere toate imaginile) Ştergeţi toate fotografiile.

B

Note privind ştergerea

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Fotografiile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protect (Protejare) Meniurile fotografiere, redare şi setare

102

Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea acestei funcţii, consultaţi „Selectarea mai multor fotografii” (A 100). Cu toate acestea, reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge permanent fişierele protejate (A 117). În modul redare fotografiile protejate pot fi recunoscute în funcţie de pictograma s (A 7, 46).


Opţiuni redare: Meniul redare

f Rotate image (Rotire imagine) Setaţi orientarea fotografiilor (cadru vertical sau orizontal) afişată pe monitorul aparatul foto după efectuarea fotografiilor. Fotografiile pot fi rotite cu 90° în sensul acelor de ceas sau în sens invers acelor de ceas. Atunci când imaginea care poate fi rotită în ecranul de selectare a fotografiei (A 100) este selectată, apare ecranul Rotate image (Rotire imagine). În acest pas, apăsând selectorul multiplu K sau J va roti imaginea la 90°. Rotate image

Back

Rotate

Rotiţi la 90° grade în sensul invers al acelor de ceasornic

Rotate image

Back

Rotate

Rotate image

Back

Rotate

Rotiţi la 90° în sensul acelor de ceas

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi k pentru a selecta direcţia afişată, iar datele de poziţionare verticală / orizontală vor fi înregistrate pe fotografie.

103


Opţiuni redare: Meniul redare

h Copy (Copiere) Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Selectaţi o opţiune din ecranul copiere utilizând selectorul multiplu şi apăsaţi k.

Copy

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile din cardul de memorie în memoria internă.

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Selected images (Imagini selectate): Copiaţi fotografiile selectate din ecranul de selectare a fotografiei (A 100). All images (Toate imaginile): Copiaţi toate fotografiile.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Exit Camera to card Selected images All images

Exit

Note privind Copierea fotografiilor

• Fişierele în format JPEG,AVI şi WAV pot fi copiate. Fişierele înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 53) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fişierele sunet înregistrate utilizând modul de înregistrare vocală (A 67) pot fi copiate utilizând opţiunea Copy sound files (Copiere fişiere sunet) (A 71) în modul redare audio al fişierelor de sunet. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • Copiile editate au acelaşi marcaj de protecţie (A 102) ca originalul, dar nu sunt marcate pentru imprimare (A 83).

C

Memory contains no images (Memoria nu conţine imagini). Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images (Memoria nu conţine imagini). Apăsaţi d pentru a afişa ecranul cu opţiunea copiere şi copiaţi fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi folder” (A 124) pentru mai multe informaţii.

104


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare Meniul setare conţine următoarele opţiuni. a

Menus (Meniuri)

A 106

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 107

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Date (Data)

A 108

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţie. e

Monitor settings (Setări monitor)

A 111

Reglaţi luminozitatea monitorului şi alegeţi stilul de afişare. f

Date imprint (Impimare dată)

A 112

Imprimaţi data sau contorul datei pe fotografii. w

Electronic VR (VR electronică)

A 114

Specificaţi setarea pentru reducerea electronică a vibraţiilor pentru fotografiile nemişcate. h

AF assist (Asistenţă AF)

A 115

u

Digital zoom (Zoom digital)

A 115

Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. i

Sound settings (Setări sunet)

A 116

Reglaţi setările pentru sunet şi volum. k

Auto off (Oprire automată)

A 116

Setaţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe. l/m

Format memory/Format card (Formatare memorie/Formatare card)

A 117

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limba)

A 118

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF.

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto. o

Video mode (Mod video)

A 118

Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor. d

Blink warning (Avertizare clipire)

A 118

Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele cu ochii închişi atunci când fotografiaţi în modul de prioritate chip (A 96). p

Reset all (Reiniţializare totală)

A 120

Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite. r

Firmware version (Versiune firmware)

A 122

Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

105


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Afişarea meniului setare Mai întâi, afişaţi meniul de selectare mod redare sau mod fotografiere apăsând e. Apoi selectaţi F (utilizaţi selectorul multiplu), apăsaţi k. Set up

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint

• Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege şi confirma setările (A 9). • Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi e.

a Menus (Meniuri) Alegeţi meniurile afişate iniţial. Meniurile fotografiere, redare şi setare

Text (setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint

Icons (Pictograme) Toate elementele meniului pot fi afişate într-o singură pagină.

Nume meniuri Menus

106


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

c Welcome screen (Ecran de întâmpinare) Puteţi selecta ecranul de întâmpinare care va fi afişat când se porneşte aparatul foto. None (Niciunul) (setare implicită) Nu se va afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Se afişează un ecran de întâmpinare Select an image (Selectare imagine) Selectaţi o fotografie în memoria internă sau pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare. Alegeţi o fotografie în ecranul de selectare fotografii şi apăsaţi k. Deoarece imaginea selectată este stocată în aparatul foto, imaginea va apărea în ecranul de întâmpinare chiar dacă fotografia originală este ştearsă. Fotografiile care sunt setate ca 16:9 (1920) în setarea Image mode (Mod imagine) (A 87), iar fotografiile mai mici de 320×240 editate prin intermediul funcţiei pentru decupare (A 51) sau fotografie de mici dimensiuni (A 52) nu pot fi selectate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

107


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

d Date (Data) Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusele orare pentru acasă şi destinaţia călătoriei. Date (Data) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Pentru mai multe informaţii consultaţi „Setarea limbii, datei şi orei afişajului” (A 17). Time zone (Fus orar) w (fus orar acasă) poate fi specificat, iar funcţia ora de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Când este selectat x (fus orar destinaţie), diferenţa de timp (A 110) este calculată automat, iar data şi ora calculate pentru regiunea selectată sunt înregistrate. Util în timpul călătoriilor.

Setarea fusului orar pentru destinaţia călătoriei

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi k. Se afişează meniul cu fusurile orare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

108

Date

15/05/2008 15:30 Date Time zone

2

Alegeţi x si apăsaţi k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent. Dacă funcţia oră de vară este activă, utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a alege Daylight saving (Ora de vară) şi apăsaţi k, apoi apăsaţi H. Ora este avansată automat cu o oră.

Time zone

15/05/2008

15:30

London,Casablanca Daylight saving Tokyo, Seoul Daylight saving


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

3

4

Apăsaţi K.

Time zone

Este afişat meniul pentru destinaţia de călătorie.

15/05/2008

00:30

Alegeţi fusul orar al destinaţiei şi apăsaţi k.

Travel destination

London,Casablanca Daylight saving Tokyo, Seoul Daylight saving

Setarea este activată. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma x va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

EST:New York Toronto, Lima Back Time zone

15/05/2008

10:31

B

Acumulator ceas intern

Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul este montat sau când este conectat un adaptor CA şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

London,Casablanca Daylight saving EST:New York Daylight saving

w (Fus orar acasă)

• Pentru a comuta pe fusul orar acasă, alegeţi w în pasul 2. • Pentru a modifica fusul orar acasă, alegeţi w în pasul 2 şi efectuaţi paşii 3 şi 4 pentru a seta fusul orar acasă.

C

Ora de vară

• Dacă data şi ora sunt setate când ora de vară nu este activată: Porniţi Daylight saving (Ora de vară) (w) când ora de vară intră în vigoare, pentru a avansa automat ceasul aparatului cu o oră. • Dacă data şi ora sunt setate cu Daylight saving (Ora de vară) pornită (w) când ora de vară este în vigoare: Opriţi Daylight saving (Ora de vară) când ora de vară nu mai este în vigoare, pentru a configura ceasul aparatului foto înapoi cu o oră.

109


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

C

Fusuri orare (A 17)

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru diferenţele orare care nu sunt listate mai jos, setaţi ceasul aparatului foto la ora locală. Tabelul conţine unele locaţii care nu sunt afişate pe harta cu fusurile orare ale aparatului.

UTC +/–

Meniurile fotografiere, redare şi setare

110

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Atena, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscova, Riad, Kuweit, Manama, Nairobi

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix, La Paz

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5,5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–3

Buenos Aires, Săo Paulo

New Delhi Colombo, Dhaka

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

Londra, Casablanca

+11

Noua Caledonie

+12

Auckland, Fiji


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

e Monitor settings (Setări monitor) Alegeţi dacă veţi afişa sau nu informaţii pe monitor şi setaţi luminozitatea monitorului. Info foto Alegeţi afişarea informaţiilor în monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Luminozitate Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este [3].

Info foto Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele monitorului, consultaţi „Monitorul” (A 6, 7). Mod fotografiere

Mod redare 15/05/2008 15:30 0004.JPG

Afişare info 4

10

4

După ce este afişată pentru câteva secunde aceeaşi informaţie ca şi în cazul Show info (Afişare informaţii), afişajul va fi acelaşi ca în cazul Hide info (Ascundere informaţii).

Ascundere info

15/05/2008 15:30 0004.JPG

10

Reţea de linii încadrare

În modul A (auto) sau în modul fotografiere sensibilitate ridicată, o reţea de linii încadrare este afişată pentru a ajuta la încadrarea fotografiilor; alte setări curente sau ghidul de utilizare sunt afişate timp de cinci secunde aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto). În alte moduri de fotografiere, setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

4

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Info auto (setare implicită)

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).

111


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

f Date imprint (Impimare dată) Data şi ora sunt imprimate pe fotografii. Data poate fi imprimată de imprimante ce nu suportă imprimarea datei (A 84). Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Data) Data este imprimată în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Date and time (Data şi ora) Data şi ora sunt imprimate în colţul dreapta jos al fotografiilor când este activată această opţiune. Date counter (Contor dată) Amprenta momentului indică numărul de zile dintre data înregistrării şi data selectată.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 6). Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Imprimarea datei

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. • Datele imprimate la o setare a Image mode (Mod imagine) (A 87) TV screen (640) (Ecran TV (640)) ar putea fi greu de citit. Alegeţi PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) sau mai mare când se utilizează funcţia de imprimare a datei. • Date imprint (Imprimare datâ) nu poate fi utilizat împreunâ cu VR electronică (A 114) Selectând Date imprint (Imprimare datâ) în timp ce VR electronicâ este setatâ la Auto schimbâ automat setarea VR electronice la Off (Oprit). • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul meniului de setare Date (Data) (A 16, 108).

C

Imprimare dată şi Setare imprimare

Atunci când fotografiile sunt imprimate de imprimante compatibile DPOF ce pot imprima data şi informaţiile despre fotografie, puteţi utiliza Print set (Setare imprimare) (A 83) şi imprima data fotografierii şi informaţiile despre fotografie pe acestea. În aceste cazuri, nu este necesar să imprimaţi data şi ora pe fotografii înaintea utilizării Date imprint (Imprimarea datei).

112


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Contor dată Fotografiile făcute în timp ce această opţiune este activată sunt imprimate cu numărul de zile rămas până la sau cu numărul de zile scurs de la data specificată. Utilizaţi funcţia pentru a verifica creşterea copilului sau pentru a ţine evidenţa numărului de zile până la o zi de naştere sau până la nuntă. Date counter

5 20/05/2008

Number of days

Apăsaţi k pentru afişarea opţiunii date stocate. Apăsaţi k pentru afişarea opţiunii afişaj.

Stored dates (Date stocate) Pot fi stocate până la trei date. Pentru setare, alegeţi o opţiune, apăsaţi selectorul multiplu K, introduceţi Date (Data) A 17) şi apăsaţi k. Pentru a selecta o dată, alegeţi o opţiune si apăsaţi k.

Stored dates

20/05/2008 03/06/2008

Alegeţi Number of days (Număr de zile), Years and days (Ani şi zile) sau Yrs, mnths, days (Ani, luni, zile) şi apăsaţi k.

Display options Number of days Years and days Yrs, mnths, days

Mai jos sunt prezentate amprente moment mostră pentru contorul datei. 02/ 18.05.2008 Două zile rămase

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Display options (Opţiuni afişare)

02/ 22.05.2008 Două zile scurse

113


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

w Electronic VR (VR electronică) Specificaţi setarea pentru reducerea electronică a vibraţiilor pentru fotografiile nemişcate. Auto (setare implicită) Efectul mişcării aparatului foto şi al obiectelor înceţoşate sunt reduse atunci când fotografiile sunt efectuate în următoarele condiţii: • Modul bliţ este setat la Off (Oprit) sau Slow sync (Sincronizare lentă) • Viteza declanşatorului este redusă • Single (Singular) este selectat pentru setarea Continuous (Continuu) Off (Oprit) Reducerea electronică a vibraţiilor nu este activată.

Atunci când este afişat R pe monitor cu modul Auto specificat, aparatul foto aplică funcţia de reducere a vibraţiilor pentru a fi adecvată condiţiilor de fotografiere (A 6).

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Note despre VR electronică

• S-ar putea ca VR electronică să nu funcţioneze corespunzător imediat după ce aparatul foto este pornit sau reactivat din modul de aşteptare. • VR electronică nu funcţionează atunci când timpul de expunere este mai rapid decât o anumită valoare. • VR electronică este mai puţin eficientă atunci când imaginile sunt înceţoşate în mod considerabil. • Obiectele înceţoşate nu pot fi compensate. • VR electronic nu poate fi utilizat împreună cu imprimarea datei (A 112). Atunci când este utilizată împrimarea datei, setarea VR electronice la Auto, modifică automat setarea imprimării datei la Off (Oprit).

D

Pictogramele pentru reducere electronică a vibraţiilor în modul de redare

Fotografiile compensate sunt marcate prin pictograma R în modul de redare cadru întreg. Dacă VR electronică nu poate compensa o fotografie înceţoşată, fotografia este marcată prin pictograma e Q în modul de redare cadru întreg (A 7, 50).

D 114

Compensarea filmelor prin VR electronică

VR electronică poate fi activată pentru înregistrările de film de la Electronic VR (VR electronică) (A 63) din meniul film (A 62).


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

h AF assist (Asistenţă AF) Modificaţi setările pentru iluminarea asistenţă AF. Auto (setare implicită) Iluminarea de asistenţă AF va fi utilizată pentru a asista operaţia de focalizare când subiectul este slab iluminat. Reţineţi că pentru anumite moduri scenă, iluminarea de asistenţă AF se dezactivează automat. Off (Oprit) Dezactivaţi această funcţie. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

u Digital zoom (Zoom digital) Ajustaţi setările pentru utilizarea zoomului digital. Pornit (setare implicită)

Off (Oprit) Zoom-ul digital nu va fi activat (cu excepţia înregistrării unui film).

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Zoomul digital (A 23) va fi activat când g (i) este apăsat când zoomul optic a fost mărit la nivelul maxim.

Note privind zoom-ul digital

• Zona AF (A 94) va fi setată ca Center (Centru) când este utilizat zoom-ul digital. • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când modul scenă este setat la Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte). - Atunci când este selectat modul zâmbet. - Atunci când modul Continuous (Continuu) este setat la Multi-shot 16. - Chiar înainte de înregistrarea unui film (Poate fi activat un zoom de până la 2x în timpul înregistrării filmelor, altele decât Time-lapse movieP (Film secvenţialP).

115


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

i Sound settings (Setări sunet) Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Sunet buton) Comutaţi sunetul butoanelor la On (Pornit) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), se va auzi un semnal sonor când operaţiunile se încheie cu succes, de două ori când focalizarea este blocată şi de trei ori când se detectează o eroare şi un sunet de întâmpinare. Shutter sound (Sunet declanşator) Alegeţi sunetul declanşatorului dintre On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

k Auto off (Oprire automată)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Când aparatul foto este pornit şi o perioadă de timp trece fără a efectua operaţii, aparatul foto va intra în modul veghe (A 15) pentru a economisi energie. Odată intrat în modul veghe, indicatorul luminos de alimentare va clipi şi, dacă nu sunt efectuate operaţiuni timp de alte trei minute, aparatul foto se opreşte. Durata necesară pentru a intra în modul de aşteptare poate fi setată la 30 s, 1 m (setare implicită), 5 m sau 30 m.

C

Note privind oprirea automată

Răgazul de timp acordat aparatului foto înainte de a intra în modul aşteptare este stabilit în următoarele cazuri: • În timp ce sunt afişate meniurile: 3 minute • Atunci când prezentarea diapozitivelor este în desfăşurare: Până la 30 minute • Atunci când nu poate fi detectată nicio figură zâmbitoare în modul pentru zâmbet: 5 minute (30 de minute: Atunci când Auto Off (Oprirea automată) este setată la 30 m) • Atunci când adaptorul CA este conectat: 30 minute

116


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

l Format memory/m Format card (l Formatare memorie/ m Formatare card) Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) apare în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK?

Formatarea unui card de memorie

Format card All images will be deleted! OK?

Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) apare în meniul de setare.

No Format

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

No Format

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de formata. • Nu opriţi aparatul foto, nu deconectaţi adaptorul CA, nu scoateţi capacul camerei acumulatorului/ cardului de memorie în timpul formatării. • Prima dată când introduceţi cardurile de memorie utilizate în alte dispozitive în COOLPIX S550, aveţi grijă să le formataţi utilizând acest aparat foto.

117


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

n Language (Limba) Alegeţi una dintre cele 24 de limbi pentru afişaj pentru meniurile şi mesajele aparatului foto.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Arabă

Indoneziană

Chineză simplificată

Italiană

Chineză tradiţională

Maghiară

Japoneză

Olandeză

Koreană

Norvegiană

Tailandeză

o Video mode (Mod video) Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.

d Blink Warning (Avertizare clipire) Alegeţi dacă să fie sau nu detectate persoanele cu ochii închişi atunci când fotografiaţi în modul de prioritate chip (A 96). On (Pornit) (setare implicită) Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane ce ar putea avea ochii închişi la puţin timp după recunoaşterea chipurilor şi fotografierea lor, pe monitor va apărea un mesaj. După afişarea mesajului, chipul oricărei persoane relevante (până la 12) este încadrat de o margine galbenă în modul de vizualizare imagini. Într-un astfel de caz, puteţi verifica fotografia realizată şi hotărî dacă o realizaţi din nou. Off (Oprit) Avertizarea de clipire nu intră în vigoare.

118


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Controlarea ecranului de avertizare clipire Atunci când aparatul foto detectează una sau mai multe persoane cu ochii închişi, pe monitor va apărea mesajul One or more subjects may have closed their eyes. (Una sau mai multe persoane ar putea avea ochii închişi) şi apoi va apărea ecranul ilustrat în dreapta. Exit În ecranul de avertizare clipire sunt disponibile următoarele operaţiuni. Aparatul foto va reveni la ecranul modului de fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni. Opţiune

Utilizaţi

Măriţi şi afişaţi figura detectată

g (i)

Comuta în modul redare cadru întreg

f (h)

Apăsaţi g (i). Apăsaţi f (h).

l

Apăsaţi l.

k Comutaţi în modul declanşare

Apăsaţi k sau butonul declanşatorului.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă aparatul foto detectează mai mult de o persoană cu ochii închişi, apăsaţi KIJH în timpul afişării mărite pentru a comuta la chipul afişat.

Selectaţi chipul ce va fi afişat Ştergeţi fotografia realizată

Descriere

119


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

p Reset all (Reiniţializare totală) Atunci când este selectat Reset (Reiniţializare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile lor implicite. Meniu pop-up Opţiune Flash mode (Mod bliţ) (A 28)

Valoare implicită Auto

Self-timer (Autodeclanşator) (A 30)

Off (Oprit)

Macro mode (Mod macro) (A 31)

Off (Oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 32)

0,0

Mod scenă Opţiune Scene menu (Meniu scenă) (A 34)

Valoare implicită Portrait (Portret)

Meniu film Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 62) Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială) (A 64)

30s

Electronic VR (VR electronică) (A 63)

On (Pornit)

Autofocus mode (Mod focalizare automată) (A 63)

Single AF (AF singular)

Meniu fotografiere Opţiune Image mode (Mod imagine) (A 87) White balance (Balans de alb) (A 89) Continuous (Continuu) (A 91) Intvl timer shooting (Fotografie cu contor interval) (A 92)

Valoare implicită i Normal (3648) Auto Singular 30s

ISO sensibility (Sensibilitate ISO) (A 93)

Auto

Color options (Opţiuni culoare) (A 93)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 94) Distortion control (Control distorsiune) (A 97)

120

Valoare implicită TV movie 640P (Film TV 640P)

Face priority (Prioritate chip) Off (Oprit)


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

Meniu zâmbet Opţiune Face recognition (Recunoaştere chip) (A 45)

Valoare implicită On (Pornit)

Meniu setare Opţiune Menus (Meniuri) (A 106) Welcome screen (Ecran întâmpinare) (A 107) Photo info (Info foto) (A 111) Brightness (Luminozitate) (A 111) Date imprint (Imprimare dată) (A 112)

Valoare implicită Text Disable welcome (Dezactivare întâmpinare) Auto info (Info auto) 3 Off (Oprit)

Electronic VR (VR electronică (A 114)

Auto

AF assist (Asistenţă AF) (A 115)

Auto On (Pornit)

Button sound (Sunet buton) (A 116)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşator) (A 116)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A 116) Blink warning (Avertizare clipire) (A 118)

1m On (Pornit)

Altele Opţiune Paper size (Format hârtie) (A 79, 80) Slide show (Expoziţie diapozitive) (A 101)

Valoare implicită Default (Implicit) 3s

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Digital zoom (Zoom digital) (A 115)

• Selectarea Reset all (Reiniţializare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 124) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea la „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 102) înainte de a selecta Reset all (Reiniţializare totală). • Următoarele setări din meniuri nu vor fi afectate, chiar şi dacă este efectuată Reset all (Reiniţializare totală). Meniu zâmbet: persoanele înregistrate în Add to list (Adăugare la listă) (A 45) Meniu de fotografiere: Presetare manuală în meniul White balance (Balans de alb) (A 90) Meniu setare: setările pentru fotografia înregistrată ca Welcome screen (Ecran întâmpinare) (A 107), Date (Data) (A 108), Date counter (Contor dată) (A 113), Language (Limbă) (A 118) şi Video mode (Mod video) (A 118)

121


Setare de bază a aparatului foto: Meniul setare

r Firmware version (Versiune firmware) Vizualizează versiunea firmware curentă a aparatului foto.

COOLPIX S550 ver. X.X

Back

Versiune firmware

Meniurile fotografiere, redare şi setare

122


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-64 Adaptor CA EH-62E <Conectarea EH-62E>

Adaptor CA Verificaţi dacă aţi introdus corect cablul adaptorului CA în camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Dacă o parte a cablului nu a fost introdusă în cameră, capacul se poate deteriora în timpul închiderii. Cablu audio video/USB

Cablu audio video/USB UC-E12

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie au fost testate şi aprobate pentru utilizarea la COOLPIX S550. Pot fi utilizate toate cardurile de tipul şi capacitatea respective, indiferent de viteză.

2

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Toshiba

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

Panasonic

128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie de 2 GB. compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul acceptă carduri de memorie SDHC.

Note tehnice

1

SanDisk

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii referitoare la cardurile de mai sus.

123


Fişier imagine/sunet Nume fişier imagine/sunet şi folder Fotografiilor, filmelor, notelor vocale şi înregistrărilor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează. D SC N 00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto) Fotografii originale (ataşament notă vocală inclus), filme, note vocale, înregistrări voce

DSCN

Extensie (semnifică tipul fişierului) Fotografii

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale Înregistrări vocale

Fotografii compensate prin VR electronică (ataşament notă vocală inclus)

VSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

D-Lighting Copii decupate FSCN (ataşament notă vocală inclus) Filme secvenţiale

Note tehnice

124

INTN

• Fişierele sunt stocate în foldere denumite cu un număr de folder urmat de un identificator cu cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate prin asistenţă panoramare (de ex. „101P_001”; A 41), „INTVL” pentru fotografiere cu contor interval (de ex., „101INTVL”; A 92), „SOUND” pentru înregistrările vocale (de ex. „101SOUND”; A 67) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un folder atinge 9999, va fi creat un folder nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere) > Selected images (Fotografii selectate) sau Copy sound files (Copiere fişiere sunet) > Selected files (Fotografii selectate) sunt copiate în folderul curent unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere) > All images (Toate fotografiile) şi Copy sound files (Copiere fişiere sunet) > Copy all files (Copiere toate fişierele) copiază toate folderele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile numere de foldere sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de folder în mediul de destinaţie (A 71, 104). • Folderele pot cuprinde până la 200 de fotografii; dacă o fotografie este făcută când folderul conţine 200 de fotografii, va fi creat un folder nou prin adăugarea unuia la numărul folderului curent. Dacă o fotografie este luată când folderul curent este numerotat 999 şi conţine 200 de fotografii sau o fotografie numerotată 9999, nu poate fi făcută nicio altă fotografie până când mediul este formatat (A 117) sau până când un card nou de memorie este introdus.


Fişier imagine/sunet

Format imagine decupată În funcţie de dimensiunea fotografiei originale şi de factorul de mărire folosit în momentul creării copiei, aparatul va selecta automat una dintre următoarele setări de imagine pentru copiile decupate (unitate: pixeli) (A 51). • K 3648 × 2736

• e 2592 × 1944

• f 2272 × 1704

• g 2048 × 1536

• h 1600 × 1200

• i 1280 × 960

• j 1024 × 768

• k 640 × 480

• l 320 × 240

• m 160 × 120

Note tehnice

125


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul:

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentului care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Sarcinile statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Note tehnice

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

B

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea de date la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

126


Întreţinerea aparatului foto

B

Luminatorul autodeclanşatorului/LED asistenţă AF

Dioda electroluminiscentă (LED; A 4, 30, 115) utilizată la indicatorul luminos autodeclanşator/indicatorul luminos asistenţă AF este conformă cu următorul standard IEC:

C

Acumulator

Note tehnice

• Verificaţi nivelul acumulatorului când scoateţi aparatul foto afară şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0 °C (32 °F) sau peste 40 °C (104 °F). În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • În timpul reîncărcării, temperatura ambientală trebuie să fie în intervalul 5 la 35 °C (41 până la 95 °F). • Acumulatorul nu se va încărca dacă temperatura sa este sub 0 °C (32 F) sau peste 60 °C (140 °F). Duratele de încărcare ar putea fi mai mari la temperaturi ale acumulatorului cuprinse între 0 °C şi 10 °C (32 °F până la 50 °F) şi între 45 °C şi 60 °C (113 °F până la 140 °F). • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Dacă terminalele acumualtorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi epuizaţi-l înainte de a-l scoate pentru stocare. Acumulatorul ar trebui depozitat într-o locaţie răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25 °C (59 până la 77 °F). Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Atunci când este depozitat aparatul foto, încărcaţi-l cel puţin o dată la fiecare şase luni şi utilizaţi apoi aparatul foto pentru a-l consuma din nou înainte de a-l depozita într-un loc răcoros. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul dni aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorilor atunci când nu este utilizat. Atunci când este instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcător, plasaţi-l în carcasa acumulatorului furnizată şi depozitaţi-l într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Achiziţionaţi un nou acumulator EN-EL11. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.

127


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea

Obiectiv

Evitaţi atingerea părţilor din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi obiectivul cu o cârpă moale, utilizând o mişcare spiralată care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective.

Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului la plajă sau la mare, curăţaţi nisipul sau sarea cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Note tehnice

128


Întreţinerea aparatului foto

Depozitarea Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos alimentare este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule de naftalină sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10 °C (14 °F) sau peste 50 °C (122 °F) • Ventilat deficitar sau supus la umiditate de peste 60% Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto.

C

Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • Când se încadrează subiecte luminoase, în afişaj pot apărea linii verticale strălucitoare care se albesc către unul dintre capete. Acest fenomen, cunoscut ca „pătare” nu apare în fotografia finală şi nu indică o defecţiune. În filme pot apărea unele pete. • Este posibil ca imaginile din monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

Note tehnice

129


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj O (clipeşte) B N Battery exhausted.

P Battery temperature high

Q (● (clipeşte în culoarea roşie)) P

Soluţia

A

Setaţi ceasul.

108

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

12

Acumulator epuizat.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

12

Temperatură acumulatorului Opriţi aparatul foto este ridicată. şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, afişajul va fi oprit, iar indicatorul de alimentare şi cel al bliţului vor clipi rapid. După ce indicatorul luminos clipeşte 30 secunde, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi folosi butonul de alimentare pentru a-l opri manual. Aparatul foto nu poate • Focalizaţi din nou. focaliza. • Utilizaţi blocarea focalizării.

15

24, 25 95

Note tehnice

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

25

N Memory card is write protected.

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocat”.

Glisaţi comutatorul pentru protecţie la scriere în poziţia „scriere”.

19

P

Eroare la accesarea cardului • Utilizaţi un card aprobat. de memorie. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

Please wait for the camera to finish recording. O

This card cannot be used. P This card cannot be read.

130

Problema Ceasul nu este setat.

123 18 18


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

Soluţia

A

P Card is not formatted Format card? No Yes

Cardul de memorie Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi nu a fost formatat pentru k pentru a formata cardul utilizarea cu COOLPIX S550. sau opriţi aparatul foto şi înlocuiţi cardul.

19

N

Cardul de memorie este plin. • Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografii sau fişiere sunet. • Introduceţi cardul de memorie nou. • Scoateţi cardul de memorie şi utilizaţi memoria internă.

87

Out of memory.

P Image cannot be saved.

26, 66, 70 18 19

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

117

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

18 117

51, 52, 87

Fotografiile care sunt setate ca 16:9 (1920) în setarea Image mode (Mod imagine) şi fotografiile mai mici de 320 × 240 editate prin intermediul funcţiei pentru decupare sau fotografie de mici dimensiu ni nu pot fi selectate.

Nu se poate copia fotografia.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

102

P Sound file cannot be saved.

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

• Introduceţi cardul de memorie nou. • Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

18

N

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Image cannot be modified.

N Eroare întrerupere la Cannot record movie. înregistrarea filmului.

Selectaţi fotografia care acceptă D-Lighting, VR electronică, decupare sau fotografie de mici dimensiuni. Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

117

Note tehnice

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

48

123

131


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

Memory contains no images.

• Nicio fotografie sau niciun fişier sunet în memoria internă sau pe cardul de memorie.

N

N No sound file.

N File contains no image data.

Soluţia

A

Apăsaţi d pentru a copia • Cardul de memorie nu fotografii sau fişiere sunet conţine fotografii sau fişier din memoria internă pe sunete. cardul de memorie. Ecranul opţiuni copiere sau ecranul copiere fişier sunet vor fi afişate. Fişierul nu a fost creat cu COOLPIX S550.

Vizualizaţi fişierul pe un computer sau un alt dispozitiv.

P

104, 71

This file cannot be played back. N All images are hidden.

N This image cannot be deleted.

Fotografia este protejată.

N Travel destination is in the current time zone.

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

Lens error Q Note tehnice

P Communications error System error Q

132

Data şi ora nu sunt setate pentru fotografiile ce urmează a fi afişate în modul calendar sau listate în funcţie de modul afişare după dată.

Dezactivaţi protecţia.

102

108 –

Eroare obiectiv.

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

20

Cablu audio video/USB deconectat în timpul imprimării.

Opriţi aparatul foto, conectaţi din nou cablul audio video/USB.

78

Eroarea a avut loc în circuitul Opriţi aparatul foto, scoateţi intern al aparatului foto. şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

14, 20


Mesaje de eroare Afişaj PR Printer error: check printer status

Problema Cerneală epuizată sau eroare la imprimantă.

Soluţia

A

Verificaţi imprimanta. După verificarea nivelului de cerneală sau după rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of paper

Imprimanta nu este încărcată cu hârtie.

Încărcaţi tipul de hârtie specificat, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink

Cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cerneala, selectaţi Resume (Reluare) şi apăsaţi k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi k pentru a anula imprimarea.

* Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

Note tehnice

PR Printer error: check paper

133


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon. Consultaţi numerele paginilor în ultima coloană din dreapta pentru mai multe informaţii.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Problema Monitorul nu afişează nimic.

A 20 20 15, 24 29 74 72 –

Monitorul este dificil de citit

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. • Monitorul s-a întunecat pentru a economisi energie. Monitorul se va lumina atunci când comenzile aparatul sunt folosite.

111 128 15

Aparatul foto se opreşte fără avertizare

• Acumulatorul este la un nivel scăzut. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Acumulatorul este rece.

20 116

• Fotografiile înregistrate înainte de setarea ceasului şi indicatorul, iar indicatorul „Data nu este setată” clipeşte în timpul fotografierii vor avea marcată ora în format „00/00/0000 00:00”; filmele şi înregistrările vocale vor fi datate „01/01/2008 00:00”. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

16

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte

Note tehnice

134

Cauza/Soluţia • Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru economisire energie: apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Când bliţul clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul Audio/Video/USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul Audio/Video/USB. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea prin contor interval în desfăşurare.

127

108

Pe monitor nu sunt afişate indicatoare

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Afişare info).

111

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă

Ceasul aparatului foto nu a fost setat.

16, 108

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când Date imprint (Imprimare dată) este activată

Data nu apare în filme sau pe fotografiile erealizate utilizând d, l, p sau atunci când Continuous (Continuu) este setat la Continuous (Continuu) sau BSS.

36, 39, 40, 61, 91


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Electronic VR (VR electronică) va fi setată automat la OFF (Oprit).

Electronic VR (VR electronică) şi Date imprint (Imprimare dată) nu pot fi utilizate simultan. Atunci când este selectat Date imprint (Imprimare dată), Electronic VR (VR electronică) va fi setată automat la Off (Oprit). Reiniţializaţi Electronic VR (VR electronică) la Auto.

114

Resetare a setărilor aparatului foto

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

109

Monitorul se opreşte, iar indicatorul luminos de alimentare şi cel pentru bliţ clipesc rapid.

Temperatură acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatorul luminos clipeşte 30 secunde, aparatul foto se va opri automat, dar puteţi folosi butonul de alimentare pentru a-l opri manual.

15

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate. Note tehnice

135


Localizarea defecţiunilor

Fotografiere Problema Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

Cauza/Soluţia • Apăsaţi c sau butonul de declanşare când aparatul foto este în modul redare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi d. • Acumulatorul este gol. • Când bliţul clipeşte, bliţul se încarcă.

Aparatul foto nu poate focaliza. • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Setaţi AF assist (Asistenţă AF) în meniul setare la Auto. • Eroare focalizare. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Fotografiile sunt neclare.

Note tehnice

136

• • • • •

Utilizaţi bliţul. Utilizaţi modul fotografiere sensibilitate ridicată. Utilizaţi Electronic VR (VR electronică). Utilizaţi D (Selector cea mai bună fotografie). Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

A 26 10 20 29 25 115 20 28 33 114 91 30

În fotografiile făcute cu bliţ apar Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul. pete luminoase.

29

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă care nu pot porni bliţul. • Sunt selectate moduri D altele decât Time-lapse movieP (Film fotografiere secvenţială). • Continuous (Continuu), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS este selectat pentru Continuous (Continuu).

28 34

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

61

Zoomul digital nu poate fi folosit.

Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. • atunci când e selectat Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) pentru modul scenă. • atunci când este selectat modul zâmbet. • chiar înainte de a înregistra un film (poate fi aplicat până la 2× atunci când sunt înregistrate alte filme decât Time-lapse movieP (Film fotografie secvenţială)) • atunci când este selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) pentru Continuous (Continuu).

115

61 91

35, 36 43 61

91


Localizarea defecţiunilor Cauza/Soluţia

A

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

Image mode (Mod imagine) nu poate fi reglat când Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectat pentru Continuous (Continuu).

91

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Off (Oprit) este selectat pentru Sound settings (Setări sunet) > Shutter sound (Sunet declanşator) în meniul de setare. • Continuous (Continuu) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS sunt selectate pentru Continuous (Continuu) în meniul de fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports (Sporturi)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • este selectat modul D. • Nu blocaţi difuzorul.

116

Problema

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

• Off (Oprit) este selectat pentru opţiunea asistenţă AF din meniul de setare al aparatului foto. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte automat în unele moduri.

91

36, 39 61 5 115 35-40

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

128

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

89

În imagine apar pixeli strălucitori distanţaţi aleatoriu („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea mică. Zgomotul poate fi redus prin: • Utilizarea bliţului 28 • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici 93 • Utilizarea unui mod scenă cu posibilitatea de 35-40 a reduce zgomotul.

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

• • • • •

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

La fotografierea cu V (auto cu reducere a efectului ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere efect de ochi roşii din modul scenă setat ca Night portrait (Portret de noapte) poate fi aplicată funcţia In-Camera Red Eye Fix (Remediere efect ochiroşii încorporată în aparatul foto) zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la altă valoare decât V (automat cu atenuare a efectului ochi-roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

28 22 28 32 33, 93 28, 40

32

Note tehnice

Bliţul este oprit. Fereastra bliţ este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Aplicaţi modul declanşare cu sensibilitate ridicată sau măriţi sensibilitatea ISO. • Subiecte este iluminat în fundal. Selectaţi o (mod scenă Backlight (Fundal luminos)) sau utilizaţi bliţ de umplere.

28, 36

137


Localizarea defecţiunilor

Redare Problema Fişierul nu poate fi redat.

Fotografia nu poate fi mărită.

Note tehnice

138

Cauza/Soluţia

A

• Fişierul a fost suprascris sau renumit de computer sau de altă marcă de aparat foto. • Fotografiere secvenţială sau fotografierea prin contor interval în desfăşurare: fotografiile nu pot fi redate până când înregistrarea nu este încheiată.

– 64, 92

Zoom redare nu poate fi utilizat în cazul filmelor, fotografiilor de mici dimensiuni sau fotografiilor care au fost decupate la dimensiunea 320 × 240.

Nu se pot înregistra note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor cu alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

66 54

Nu se pot utiliza opţiunile DLighting, VR electronică, decupare sau fotografie de mici dimensiuni.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni, cu excepţia VR electronică, nu pot fi utilizate cu fotografii realizate când 16:9 (1920) este aplicată în cadrul setării Image mode (Mod imagine). • Selectaţi fotografia care acceptă D-Lighting, VR electronică, decupare sau fotografie de mici dimensiuni. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate. • Este posibil ca alte aparate foto să nu poată reda fotografiile înregistrate cu acest aparat.

66 87

Fotografiile neafişate pe televizor.

• Alegeţi Video mode (Mod video) corect. • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda fotografiile din memoria internă.

118 18

Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Cablul Audio/Video/USB nu este conectat corect. • În cazul în care sistemul de operare utilizat de computerul dumneavoastră este Windows 2000 Professional, aparatul foto nu poate fi conectat. • Aparatul foto nu este recunoscut de computer. • Computerul nu este setat să lanseze Nikon Transfer automat.

20 20 74

48 48 48

75

– –


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru imprimarea fotografiilor din memoria internă.

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii.

A 18

79, 80

Note tehnice

139


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S550 Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

10 milioane

Senzor imagine

1/2,3-in. CCD; număr total pixeli: 10,34 milioane

Obiectiv

5× obiectiv Zoom-Nikkor

Distanţă focală

6,3-31,5 mm (echivalentul a 35 mm [135] unghi format fotografie: 36-180 mm)

f/-număr

f/3,5-5,6

Construcţie

8 elemente în6 grupuri

Zoom digital

Până la 4× (echivalentul a 35 mm [135] unghi format fotografie: aprox. 720 mm)

Reducere vibraţii

VR electronică

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Aprox. 35 cm (1 ft. 2 in.) până la ∞ (W); aprox. 60 cm (2 ft.) până la ∞ (T) • Modul macro: 10 cm (3,9 in.) (poziţie zoom unghi larg) până la ∞

Selecţie zonă focalizare

Auto (selectare automată în 9 zone), central, manual cu 99 zone de focalizare, prioritate detecţie chip

Iluminare asistenţă AF

Produs LED clasa 1 (IEC 60825-1 Ediţia 1,2-2001); capacitate max: 610 μW

Monitor

Unghi larg 2,5 in., aprox. 230,000-puncte, LCD TFT cu strat anti reflexie şi 5 nivele de reglare a luminozităţii

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Aproximativ 97 % pe orizontală şi 97 % pe verticală (Comparativ cu fotografia reală)

Acoperire cadru (mod redare)

Aproximativ 100 % pe orizontală şi 100 % pe verticală (Comparativ cu fotografia reală)

Stocare Note tehnice

Suport

• Memorie internă (aprox. 50 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

DCF, Exif 2,2 şi conform cu DPOF

Formate fişier

Comprimat: Conform cu linia de referinţă JPEG Filme: AVI Fişiere sunet: WAV

Format imagine (pixeli)

140

• • • • • •

3648 × 2736 [Ridicată (3648P)/Normal (3648)] 2592 × 1944 [Normal (2592)] 2048 × 1536 [Normal (2048)] 1024 × 768 [PC screen (1024)] (Ecran PC (1,024)) 640 × 480 [TV screen (640)] (Ecran TV (640)) 1920 × 1080 [16:9 (1920)]


Specificaţii Sensibilitate ISO (Sensibilitate capacitate standard)

ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, Auto (obţinere auto de la ISO 64 la 800)

Expunere Măsurare

Matrice 256 segmente, evaluată central (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mult)

Controlul expunerii

Expunere automată programată cu compensare expunere (–2,0 până la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Interval (ISO 100)

[W]: 3,7 la 15,5 EV [T]: 5,0 la 16,8 EV

Declanşator Viteză Diafragmă Interval Autodeclanşator

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/2000-2 s, 4 s (mod scenă spectacol artificii)

Diafragmă presetată controlată electronic 2 paşi (f/3,5 şi f/5,6 [W]) Poate fi selectat între 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Distanţă (aprox.) [W]: 0,3 la 3,5 m (1 la 11 ft.) (Sensibilitate ISO: [Auto]) [T]: 0,6 la 2,2 m (2 la 7 ft.) Control bliţ

Bliţ automat TTL cu prebliţuri pentru monitorizare USB

Ieşire video

Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Conector multiplu

Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Tailandeză, Turcă

Surse de alimentare Durata de viaţă a bateriei*

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 (inclus în pachet) Adaptor CA EH-62E (vândut separat) Aprox. 200 fotografii (EN-EL11)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 90 × 53,5 × 22 mm (3,5 × 2,1 × 0,9 in.) (fără proiecţii)

Greutate

Aprox. 120 g (4,2 oz) (fără acumulator şi card de memorie SD)

Note tehnice

Interfaţă

Mediu de funcţionare Temperatură

0 la 40 °C (32 la 104 °F)

Umiditate

Mai puţin de 85 % (fără condens)

141


Specificaţii * Pe baza standardelor Camera and Imaging Products Association (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23 °C (73 °F); zoom reglat la fiecare declanşare, bliţ acţionat din două în două declanşări, mod imagine setat la i Normal (3648). Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor. * Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion reîncărcabil, complet încărcat EN-EL11 utilizat la o temperatură ambientală de 25 °C (77 °F).

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

DC 3,7 V, 680 mAh

Temperatură de funcţionare

0 la 40 °C (32 la 104 °F)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 27,1 × 38,2 × 7,8 mm (1,1 × 1,5 × 0,3 in.) (fără proiecţii)

Greutate

Aprox. 14.5 g (0,5 oz) (fără caseta bateriei)

Încărcător acumulator MH-64

Note tehnice

Intrare nominală

CA 100 până la 240 V, 50/60 Hz, 0,06 până la 0,042 A

Ieşire nominală

CC 4,2 V, 0,455 A

Acumulatori destinaţi

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL11 Nikon

Timp de încărcare

Aprox. 120 minute când nu rămâne sarcină.

Temperatură de funcţionare

0 la 40 °C (32 la 104 °F)

Dimensiuni (L × Î × G)

Aprox. 54 × 21 × 85 mm (2,1 × 0,8 × 3,3 in.)

Lungimea cablului

Aprox. 2 m (6 ft. 7 in.)

Greutate

Aprox. 56 g (2,0 oz), fără cablu de alimentare

B

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

142


Standarde acceptate • DCF: Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din comenzile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Versiune Exif 2.2: Acest aparat foto acceptă versiunea Exif (Format fişier imagine compatibil pentru parate foto digitale) 2.2, un standard care permite informaţiilor stocate în fotografii să fie utilizate pentru reproducerea optimă a culorilor când imaginile sunt transferate de la imprimantele conforme Exif. • PictBridge: Un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând fotografiilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

143


Index Simboluri

Technical Notes

144

R 42 f buton 5, 22, 27, 46, 47, 55, 57, 59 h buton 5, 22, 27, 46, 47, 55, 57, 59 g buton 5, 11, 22, 27, 46, 47, 55, 57, 59 Buton i 5, 22, 27, 46, 47, 55, 57, 59 j buton 5, 11 k Buton confirmare selecţie 5, 9 E Mod redare fişier sunet 69 A Modul automat 20 B Modul calendar 55 l buton ştergere 5, 26, 27, 54, 66, 70 c D-Lighting 49 o Compensare expunere 32 m Mod bliţ 28 B Mod sensibilitate ridicată 33 C Afişare după dată 56 p Mod macro 31 d buton 5, 10 Buton e Mod 8 Buton mod e 5 D Mod film 61 c Mod redare 8, 26 C Mod scenă 34 n Autodeclanşator 30 F Mod setare 105 Buton c Fotografiere/redare 8, 26 E Mod înregistrare vocală 67 a Mod zâmbet 43

A Accesorii opţionale 123 Acumulator 12, 14, 109 Acumulator reîncărcabil 123 Acumulator reîncărcabil Li-ion 12, 14 Adaptor CA 123 AF permanent 63 AF simplu 63 Afişare după mod dată 56 Alb-negru 93

Alimentare 16, 20 Auto oprit 116 Autodeclanşator 30 AVI 124

B

Back light (Fundal iluminat) o 40 Balans de alb 89 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 37 Blink warning (Avertizare clipire) 118 Bliţ 28, 29 Bliţ automat 28 Bliţ de umplere 28 Bliţ încorporat 4, 28 Bliţ oprit 28 Blocare focalizare 95 BSS 91 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 24 Buton zoom 5, 22, 66, 70

C Cablu audio video/USB 72, 73, 74, 78 Cameră acumulator 5 Capac cameră acumulator/fantă card de memorie 5, 14, 18 Capacitate a memoriei 20, 88 Card de memorie 18, 123 Close up (Prim-plan) k 38 Compensarea expunerii 32 Computer 73 Comutator alimentare 4, 20 Conector multiplu 5, 72, 74, 78 Continuu 91 Contor dată 112, 113 Control distorsiune 97 Copierea fotografiilor 104 Copierea înregistrărilor vocale 71 Copy (Copie) n 39 Culoare intensă 93 Culoare standard 93 Curea 11


Index

D Data 16, 108 Declanşare multiplă 16 91 Decuparea 51 Diapozitive 101 Difuzor 5 D-Lighting 48, 49 DPOF 143 DSCN 124 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 37

Imprimare DPOF 82 Imprimare dată 112 Imprimare directă 77 INTN 124 Incandescent 89 Indicator încărcare acumulator 20 Indicator luminos aparat pornit 4, 20 Indicator luminos autodeclanşator 4, 30 Indicator zâmbet 35 Info foto 111

E

Î

Ecran de întâmpinare 107 EN-EL11 12, 14 Extensie 124

Încărcător acumulator 12, 123 Înregistrarea filmelor 61

J F

I Identificator 124 Iluminare asistenţă AF 4, 25, 115 Imprimantă 77 Imprimare 79, 80, 83

Jack audio-in/video-in 72 JPG 124

L La jumătate 11 Lampa bliţ 5, 29 Lampă indicatoare 5 Limba 118 Lumină zi 89 Luminozitate 111

M Memorie internă 18 Meniu film 62 Meniu fotografiere 85 Meniu redare 99 Meniu selectare mod fotografiere 8 Meniu selectare mod redare 8 Meniu setare 105 Meniu zâmbet 45, 59 Meniuri 106 Microfon încorporat 4 Micşorare fotografie 52

Technical Notes

Fantă card de memorie 5, 18 Film TV 62 Filme fotografiere secvenţială 64 Filtru cyan 93 Fireworks show (Spectacol artificii) m 39 Fluorescent 89 Focalizarea automată 31, 63 Focus 11, 24, 63, 94 Format fişier 79, 80 Format imagine 87 Formatarea 19, 117 Formatarea cardului de memorie 19, 117 Formatarea memoriei interne 117 Fotografiere 20, 22, 24 Fotografiere cu contor interval 92 FSCN 124 Fus orar 16, 108, 110

145


Index Mod automat 20 Mod calendar 55 Mod film 61 Mod focalizare automată 63 Mod imagine 21, 34, 87 Mod redare fişier audio 69 Mod reluare 26, 27 Mod scenă 34, 35 Mod video 72, 118 Mod Zâmbet 43, 60 Mod zonă AF 94 Modul macro 31 Modul sensibilitate ridicată 33 Monitor 5, 6, 128 Montură trepied 5 Museum (Muzeu) l 39

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 38 Night Portrait (Portret de noapte) e 36 Nivel compresie 87 Noros 89 Notă vocală 53 Număr de expuneri rămase 20, 88 Nume fişiere 124 Nume folder 124 Technical Notes

O Obiectiv 4, 140 Opţiuni culoare 93 Ora de vară 16, 109

R Realizarea înregistrărilor vocale 67 Redare 26, 27, 46, 47 Redare film 66 Redare miniaturi 46 Redarea înregistrărilor vocale 69 Reducere ochi roşii 28, 29 Reducere zgomot 36, 37, 38 Reiniţializare totală 120 Rotire fotografie 103 RSCN 124

S Selector cea mai bună fotografiere 91 Selector multiplu 5, 9 Sensibilitate ISO 29, 33, 93 Sepia 93 Setare imprimare 83 Setare imprimare (Data) 84 Setări monitor 111 Setări pentru film 62 Setări sunet 116 Simplu 91 Sincronizare lentă 28 Sports (Sport) d 36 SSCN 124 Sunet buton 116 Sunet declanşare 116 Sunset (Asfinţit) h 37

Ş Ştergere 102

P

146

Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 40, 41 Party/indoor (Petrecere/interior) f 36 PictBridge 77, 143 Presetare manuală 90 Prioritate detecţie faţă 94, 96 Protecţie 102

T TV 72


Index

V Versiune firmware 122 Volum 66, 70 VR electronică 21, 50, 63, 114 VSCN 124

Z Zăvor acumulator 5, 14 Zonă focus 94 Zoom 22 Zoom digital 23, 115 Zoom optic 22 Zoom redare 47 WAV 124

Technical Notes

147


148


149


150


APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formã, în întregime sau pe pãrþi fãrã autorizaþie scrisã din partea NIKON CORPORATION (excepþie fãcând citarea criticã în articole sau recenzii).

Ro

Imprimat în Europa 6MA2108RO AMA12466

Ro

Manual de utilizare Nikon S550