Page 1

APARAT FOTO DIGITAL

Manualul utilizatorului

Ro


Informaţii privind mărcile comerciale

• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Macintosh, Mac OS şi QuickTime sunt mărci comerciale ale Apple Inc. • Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc. • Logoul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • PictBridge este o marcă comercială. • Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor respectivi.


Introducere

Primii paşi

A

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

C

Fotografierea adecvată scenei

F

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Smart Portrait (portret inteligent))

s

Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare

c

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

D

Filme

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

d

Meniurile fotografiere, redare şi setare

P

Utilizarea proiectorului

Note tehnice

i


Pentru siguranţa dumneavoastră Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa întrun loc în care toţi cei care utilizează produsul să aibă acces pentru a-l citi. Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE Opriţi aparatul în cazul unei defecţiuni În cazul în care observaţi fum sau un miros neobişnuit provenind de la aparatul foto sau de la adaptorul CA, deconectaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul imediat, având grijă să nu vă ardeţi. Continuarea utilizării ar putea conduce la rănire. După îndepărtarea sau deconectarea sursei de alimentare electrice, duceţi echipamentul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. Nu demontaţi Atingerea părţilor interne ale aparatului foto sau a adaptorului CA poate conduce la rănire. Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau adaptorul CA se sparg ca rezultat al unei căderi sau al unui alt accident, duceţi produsul la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări, după ce aţi deconectat produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.

ii

Nu utilizaţi aparatul foto sau adaptorul CA în prezenţa gazului inflamabil Nu utilizaţi echipamente electronice în prezenţa gazului inflamabil, deoarece acest lucru poate produce explozii sau incendii. Manevraţi cu grijă cureaua aparatului Nu treceţi niciodată cureaua în jurul gâtului unui bebeluş sau al unui copil. Păstraţi la distanţă de copii Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel încât copiii de vârstă fragedă să nu introducă în gură acumulatorul sau alte piese de mici dimensiuni.


Pentru siguranţa dumneavoastră Acordaţi atenţie manevrării acumulatorului Acumulatorul poate prezenta scurgeri sau poate exploda dacă este manevrat incorect. Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi acumulatorul utilizat pentru acest produs: • Opriţi produsul înainte de a înlocui acumulatorul. Dacă utilizaţi un adaptor CA (comercializat separat), nu uitaţi să scoateţi adaptorul din priza de curent electric. • Folosiţi doar un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (inclus). Încărcaţi acumulatorul prin introducerea acestuia în încărcătorul MH-65 (inclus). • Când introduceţi acumulatorul, nu încercaţi să îl introduceţi răsturnat sau cu polaritatea inversată. • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi acumulatorul şi nu încercaţi să scoateţi sau să rupeţi izolaţia sau carcasa acumulatorului. • Nu expuneţi acumulatorul la flacără sau la căldură excesivă. • Nu îl introduceţi în apă şi nu îl expuneţi acţiunii acesteia. • La transportarea acumulatorului, reaşezaţi capacul pe borne. Nu transportaţi şi nu depozitaţi împreună cu obiecte metalice precum lănţişoare sau ace de păr. • Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este complet descărcat. Pentru a evita deteriorarea produsului, asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorul când acesta este descărcat complet. • Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat dacă observaţi o modificare a acumulatorului, precum decolorarea sau deformarea.

• Dacă lichidul unui acumulator deteriorat intră în contact cu îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi imediat cu apă din belşug.

Respectaţi precauţiile următoare când manevraţi încărcătorul acumulatorului Păstraţi uscat. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Praful depus pe sau în apropierea părţilor metalice ale conectorului trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Continuarea utilizării ar putea conduce la incendii. Nu manevraţi cablul de alimentare şi nu vă apropiaţi de încărcătorul acumulatorului în timpul furtunilor cu descărcări electrice. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl puneţi sub obiecte grele şi nu-l expuneţi la căldură sau flăcări. În cazul în care izolaţia este deteriorată şi firele sunt expuse, duceţi-l la o reprezentanţă de service autorizată Nikon pentru verificări. În cazul nerespectării acestor precauţii pot rezulta incendii sau şocuri electrice. Nu manevraţi conectorul sau încărcătorul bateriei cu mâinile ude. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta şocuri electrice. Nu utilizaţi cu convertizoare de voiaj sau adaptoare proiectate pentru transformarea tensiunii sau invertoare CC-în-CA. Nerespectarea acestor precauţii poate deteriora produsul sau cauza supraîncălzirea sau un incendiu.

iii


Pentru siguranţa dumneavoastră Utilizaţi cabluri corespunzătoare Când conectaţi cabluri la fişele de intrare şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau vândute de Nikon în acest scop, pentru a menţine conformitatea cu reglementările referitoare la produs.

Evitaţi contactul cu cristalele lichide În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi trebuie împiedicat contactul cristalelor lichide cu pielea sau pătrunderea acestora în ochi sau piele.

Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau diferite obiecte în capacul obiectivului sau în alte piese în mişcare.

Dacă utilizaţi aparatul într-un avion sau într-un spital, opriţi alimentarea Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea. La utilizarea aparatului întrun spital, respectaţi instrucţiunile spitalului. Undele electromagnetice emise de acest aparat foto pot disturba sistemele electronice ale avionului sau instrumentele din spital.

CD-ROM-uri CD-ROM-urile livrate împreună cu acest dispozitiv nu trebuie redate în echipamente pentru CD-uri audio. Redarea CD-ROM-urilor pe un CD player audio poate provoca pierderea auzului sau deteriorarea echipamentului. Acordaţi atenţie utilizării bliţului Utilizarea bliţului aproape de ochii subiectului poate provoca afectarea temporară a vederii. O atenţie deosebită trebuie acordată la fotografierea copiilor mici, deoarece în acest caz bliţul nu trebuie declanşat la mai puţin de un metru distanţă faţă de subiect. Nu acţionaţi bliţul când fereastra bliţului atinge o persoană sau un obiect În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta arsuri sau incendii.

iv

Fiţi prudenţi la utilizarea proiectorului • Nu vă uitaţi direct în fereastra proiectorului şi nu proiectaţi în ochii sau în apropierea ochilor unei persoane. Acest lucru poate afecta vederea sau poate produce deficienţe vizuale. • Nu proiectaţi înspre şoferul unui autovehicul cu motor. În caz contrar, se poate produce un accident de automobil.


Note Notă pentru clienţii din Europa Acest simbol indică faptul că acest produs trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Acest produs este conceput pentru a fi colectat separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor. Acest simbol indică faptul că acest acumulator trebuie să fie colectat separat. Următoarele sunt valabile numai pentru utilizatorii din ţările europene: • Toţi acumulatorii, indiferent dacă sunt sau nu marcaţi cu acest simbol, sunt concepuţi pentru a fi colectaţi separat la un punct de colectare adecvat. Nu se colectează împreună cu deşeurile domestice. • Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale responsabile cu gestionarea deşeurilor.

v


Cuprins Pentru siguranţa dumneavoastră...................................................................................................ii AVERTISMENTE ......................................................................................................................................................... ii Note ............................................................................................................................................................ v

Introducere .............................................................................................................................................1 Despre acest manual ............................................................................................................................ 1 Informaţii şi precauţii............................................................................................................................ 2 Componentele aparatului foto ......................................................................................................... 4 Corpul aparatului foto .........................................................................................................................................4 Telecomandă ML-L4 .............................................................................................................................................6 Fixarea curelei aparatului foto ........................................................................................................................7 Monitorul .....................................................................................................................................................................8 Operaţiuni de bază..............................................................................................................................10 Butonul A (mod fotografiere)....................................................................................................................10 Butonul c (redare) ...........................................................................................................................................10 Selector multiplu..................................................................................................................................................11 Butonul d...........................................................................................................................................................12 Comutarea între file ...........................................................................................................................................12 Afişaje de ajutor ....................................................................................................................................................13 Butonul P (proiector)....................................................................................................................................13

Primii paşi............................................................................................................................................. 14 Încărcarea acumulatorului................................................................................................................14 Introducerea acumulatorului în aparatul foto...........................................................................16 Scoaterea acumulatorului ..............................................................................................................................17 Pornirea şi oprirea aparatului foto.............................................................................................................17 Setarea limbii, datei şi orei afişajului.............................................................................................18 Introducerea cardurilor de memorie ............................................................................................20 Scoaterea cardurilor de memorie..............................................................................................................20

vi


Cuprins A Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat ................................ 22 Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)..............................22 Indicatoare afişate în modul A (Automat).........................................................................................23 Pasul 2 Încadrarea unei imagini......................................................................................................24 Folosirea zoomului .............................................................................................................................................25 Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea ...............................................................................................26 Butonul de declanşare......................................................................................................................................27 Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor....................................................................................28 Redarea fotografiilor (Mod redare) ...........................................................................................................28 Ştergerea fotografiilor.......................................................................................................................................28 Utilizarea bliţului ..................................................................................................................................30 Setarea modului bliţ...........................................................................................................................................30 Fotografierea cu autodeclanşatorul..............................................................................................32 Modul macro .........................................................................................................................................33 Compensarea expunerii ....................................................................................................................34 Fotografierea cu telecomanda........................................................................................................35

C Fotografierea adecvată scenei ............................................................................................... 36 Fotografierea în modul scenă..........................................................................................................36 Selectarea unui mod scenă...........................................................................................................................36 Caracteristici............................................................................................................................................................37 Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) ..............................................................................................................................43 Fotografierea în modul alimente...............................................................................................................45 Fotografierea pentru panoramă.................................................................................................................47

F Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Smart Portrait (portret inteligent))...................................................................................... 49 Realizarea fotografiilor în modul portret inteligent ................................................................49 Meniul portret inteligent.................................................................................................................................51

s Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare .............................................................................. 52 Modul urmărire subiect .....................................................................................................................52

vii


Cuprins c Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto......................................... 54 Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor .......................................................54 Afişare calendar.....................................................................................................................................................56 Să privim mai atent: zoom redare..................................................................................................57 Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date (Listare după dată)) .................58 Selectarea unei date în modul List by Date (Listare după dată).............................................58 Utilizarea modului List by Date (Listare după dată) .......................................................................59 Meniuri List by Date (Listare după dată)................................................................................................60 Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată) ...........................................61 Afişarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)..................................................61 Utilizarea modului Auto Sort (Sortare automată) ............................................................................63 Meniul sortare automată.................................................................................................................................63 Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))...........64 Pregătirea unui album (definirea unei pictograme) ......................................................................65 Adăugarea fotografiilor în albume............................................................................................................66 Vizualizarea fotografiilor dintr-un album ..............................................................................................67 Eliminarea fotografiilor din albume..........................................................................................................68 Utilizarea modului fotografii favorite.......................................................................................................69 Meniul fotografii favorite.................................................................................................................................69 Note vocale: înregistrare şi redare .................................................................................................71 Înregistrarea notelor vocale ..........................................................................................................................71 Redarea notelor vocale ....................................................................................................................................72 Ştergerea notelor vocale.................................................................................................................................72 Editarea fotografiilor...........................................................................................................................73 Creşterea contrastului şi a saturaţiei: Quick Retouch (Retuşare rapidă).............................75 Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting ............................................................................76 Estomparea tonurilor pielii: Skin Softening (Estompare piele)................................................77 Redimensionarea fotografiilor: Small Picture (Imagine mică)..................................................79 Crearea unei copii prin decupare: Decuparea...................................................................................80

D Filme................................................................................................................................................. 81 Înregistrarea filmelor ..........................................................................................................................81 Meniul Movie (film) .............................................................................................................................82 D Movie Options (Opţiuni film) ................................................................................................................82 Redarea filmului....................................................................................................................................83 Ştergerea fişierelor de film .............................................................................................................................83

viii


Cuprins Conectarea la televizoare, computere şi imprimante .......................................................... 84 Conectarea la TV...................................................................................................................................84 Conectarea la computer....................................................................................................................85 Înainte de a conecta aparatul foto............................................................................................................85 Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator..............................................86 Conectarea la imprimantă ................................................................................................................89 Conectarea aparatului foto la o imprimantă ......................................................................................90 Imprimarea fotografiilor una câte una ...................................................................................................91 Imprimarea mai multor fotografii..............................................................................................................92 Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare.......................................................95

d Meniurile fotografiere, redare şi setare ........................................................................... 98 Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere ...................................................................98 Afişarea meniului fotografiere .....................................................................................................................98 A Image Mode (Mod imagine)..................................................................................................................99 B White Balance (Balans de alb)............................................................................................................ 101 C Continuous (Continuu) ......................................................................................................................... 103 E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO)...................................................................................................... 104 F Color Options (Opţiuni culoare)....................................................................................................... 105 G AF Area Mode (Mod zonă AF)............................................................................................................ 106 Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan .......................................................... 110 Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare).................................................... 111 Afişarea meniului de redare ....................................................................................................................... 111 b Slide Show (Prezentare diapozitive).............................................................................................. 113 c Delete (Ştergere)......................................................................................................................................... 114 d Protect (Protecţie) .................................................................................................................................. 114 f Rotate Image (Rotire fotografie)....................................................................................................... 115 h Copy (Copiere) ........................................................................................................................................... 115 Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)........................ 117 Afişarea meniului setare ............................................................................................................................... 118 a Menus (Meniuri) ........................................................................................................................................ 119 c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare)................................................................................... 120 d Date (Dată)..................................................................................................................................................... 121 e Monitor Settings (Setări monitor)................................................................................................... 124 f Date Imprint (Imprimare dată) .......................................................................................................... 125 g Vibration Reduction (Reducere vibraţii) ..................................................................................... 126 U Motion Detection (Detectare mişcare) ........................................................................................ 127 h AF Assist (Asistenţă AF)......................................................................................................................... 128 u Digital Zoom (Zoom digital) ............................................................................................................. 128 i Sound Settings (Setări sunet) ............................................................................................................ 129 k Auto Off (Oprire automată) ................................................................................................................ 129 l Format Memory (Formatare memorie)/m Format Card (Formatare card)........... 130 n Language (Limbă)...................................................................................................................................... 131 o Video Mode (Mod video) ..................................................................................................................... 131 d Blink Warning (Avertizare clipire) .................................................................................................... 132 p Reset All (Reiniţializare totală)............................................................................................................ 134 r Firmware Version (Versiune firmware) ........................................................................................ 136

ix


Cuprins P Utilizarea proiectorului .........................................................................................................137 Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector) ...................................................... 137 Proiectarea fotografiilor ................................................................................................................................ 137 Proiectarea fotografiilor realizate la o anumită dată sau a celor sortate într-o categorie sau într-un album......................................................................................................... 139 Utilizarea modului proiector...................................................................................................................... 140 Proiectarea filmelor.......................................................................................................................................... 141 Prezentarea de diapozitive folosind proiectorul ................................................................... 142 Opţiunile unei prezentări de diapozitive ........................................................................................... 143 Meniul Setări proiector ................................................................................................................... 144 Afişarea meniului Projector Settings (Setări proiector) ............................................................. 144 Power saving (Economisire energie).................................................................................................... 145 Auto Off (Oprire automată) ....................................................................................................................... 145 Tone Compensation (Compensare ton) ............................................................................................ 146

Note tehnice......................................................................................................................................147 Accesorii opţionale........................................................................................................................... 147 Carduri de memorie aprobate.................................................................................................................. 147 Nume fişier imagine/sunet şi dosar............................................................................................ 148 Întreţinerea aparatului foto........................................................................................................... 149 Curăţarea................................................................................................................................................................ 151 Stocare..................................................................................................................................................................... 151 Mesaje de eroare............................................................................................................................... 152 Localizarea defecţiunilor ................................................................................................................ 156 Specificaţii............................................................................................................................................ 162 Standarde acceptate ...................................................................................................................................... 166 Index ...................................................................................................................................................... 167

x


Introducere

Despre acest manual

Introducere

Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui aparat foto digital Nikon COOLPIX S1000pj. Acest manual a fost redactat pentru a vă ajuta să vă bucuraţi de fotografiile efectuate cu aparatul dumneavoastră foto digital Nikon. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de utilizare şi păstraţi-l într-un loc unde toţi cei care utilizează produsul să îl poată citi. Simboluri şi convenţii Pentru a uşura identificarea informaţiilor de care aveţi nevoie, sunt utilizate următoarele simboluri şi convenţii:

B

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de utilizare pentru a preveni deteriorarea aparatului foto.

D

Această pictogramă denotă indicaţii, informaţii suplimentare ce v-ar putea fi de folos atunci când utilizaţi aparatul foto.

C

Această pictogramă indică notele, informaţii care ar trebui citite înainte de utilizarea aparatului foto.

A

Această pictogramă indică faptul că mai multe informaţii sunt disponibile în altă secţiune a acestui manual.

Notaţii • Un card de memorie Secure Digital (SD) este numit în continuare un „card de memorie”. • Setarea la momentul achiziţiei este numită în continuare „setare implicită”. • Numele elementelor meniului afişat pe monitorul aparatului foto şi numele butoanelor sau mesajelor afişate pe monitorul computerului sunt afişate cu litere aldine. Mostre ecran În acest manual, imaginile sunt omise uneori din mostrele de afişaj astfel încât indicatorii monitorului să fie prezentaţi mai clar. Ilustraţii şi Afişaj ecran Ilustraţiile şi afişajele text prezentate în acest manual pot diferi de cele afişate în realitate.

C

Memoria internă şi cardurile de memorie

Fotografiile efectuate cu acest aparat foto pot fi stocate în memoria internă a aparatului sau în cardurile de memorie detaşabile. Dacă se introduce un card de memorie, toate fotografiile noi vor fi stocate pe cardul de memorie, iar operaţiile de ştergere, redare şi formatare se vor aplica doar pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Cardul de memorie trebuie scos înainte de formatarea memoriei interne sau de utilizarea acesteia pentru a stoca, şterge sau vizualiza fotografii.

1


Informaţii şi precauţii Învăţare continuă

Introducere

În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe următoarele situri sunt disponibile informaţii actualizate permanent: • Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/ • Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/ • Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/ Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi situl de la adresa de mai jos pentru informaţiile de contact. http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice complexe. Doar accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoarele pentru acumulatoare, acumulatoarele şi adaptoarele CA) certificate de Nikon special pentru utilizarea cu acest aparat foto Nikon sunt create şi testate pentru utilizarea în limitele cerinţelor de funcţionare şi privind siguranţa ale acestui sistem de circuite electronice. UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE ANULA GARANŢIA NIKON. Utilizarea acumulatorilor reîncărcabili Li-ion de la terţe părţi care nu poartă sigiliu holografic Nikon poate interfera cu modul normal de funcţionare a aparatului foto sau poate conduce la supraîncălzirea, aprinderea, spargerea Sigiliul holografic: sau scurgerea lichidului din acumulatori. identifică acest dispozitiv ca Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un un produs autentic Nikon. distribuitor local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării defectuoase a produsului.

Despre manuale • Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon. • Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă. • Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs. • Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona dumneavoastră (adresa oferită separat).

2


Informaţii şi precauţii

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii

Introducere

Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege. • Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, bonduri guvernamentale sau bonduri guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale neutilizate emise de guvern este interzisă. Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă. • Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni, chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), bonurile de schimb sau cupoanele, cu excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi grupuri private, carduri de identificare şi tichete, precum permise şi bonuri de masă. • Respectarea notelor privind drepturile de autor Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind copyrightul. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile copyright-ului.

Casarea dispozitivelor de stocare a datelor Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ, ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Asigurarea confidenţialităţii unor astfel de date intră în responsabilitatea utilizatorului. Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane, ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru ecranul de întâmpinare (A 120). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

3


Componentele aparatului foto Corpul aparatului foto Introducere

Deschiderea capacului conectorului

1

2 3

4

5

6

7

8

9 10

15

14

13

12

Capac obiectiv închis

11

4

1

Buton declanşare................................................ 26

7

Buton P (proiector).................................... 137

8

Obiectiv........................................................151, 162

9

Receptor infraroşu (faţă)...................... 35, 138

2

Control zoom........................................................ 25 f: larg ................................................................. 25 g: tele.................................................................... 25 h: redare miniaturi .................................... 54 i: zoom redare ............................................... 57 j: ajutor............................................................. 13

10

Indicator luminos autodeclanşator ......... 32 Dispozitiv iluminare asistenţă AF........... 128

3

Comutator alimentare/Indicator luminos aparat pornit........................................17, 22, 129

4

Cursor focalizare proiector .........................138

5

Bliţ încorporat ....................................................... 30

6

Fereastră proiector ..........................................137

11 Capac obiectiv................................................... 149 12 Microfon încorporat.................................. 71, 81 13 Buclă pentru curea aparat foto .....................7 14 Capac conector.................................... 84, 86, 90 15 Conector cablu..................................... 84, 86, 90


Componentele aparatului foto

1 2 Introducere

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17

16

15

14

1

Lampa bliţ ............................................................... 31

10 Monitor ........................................................................8

2

Receptor infraroşu (spate)...................35, 138

11 Zăvor acumulator....................................... 16, 20

3

Difuzor............................................................... 72, 83

4

A (mod fotografiere), buton ..................... 10

5

c (redare), buton..................................... 10, 28

6

Selector multiplu ................................................ 11

separat) .................................................................. 147

7

k (aplică selecţia), buton............................. 11

14 Cameră acumulator .......................................... 16

8

l (ştergere), buton....................28, 29, 72, 83

15 Fantă card de memorie .................................. 20

9

d, buton...........12, 98, 111, 118, 142, 144

16 Zăvor acumulator....................................... 16, 17

12

Capac compartiment acumulator/ fantă card de memorie............................ 16, 20 Capacul conectorului de alimentare

13 (pentru adaptorul CA; comercializat

17 Montură trepied

5


Componentele aparatului foto

Telecomandă ML-L4 Introducere

Telecomanda furnizată poate fi utilizată pentru a realiza fotografii statice şi pentru a comanda începerea şi terminarea înregistrării unui film (A 35). În modul proiector (A 137), telecomanda poate fi utilizată pentru a schimba fotografii statice proiectate şi pentru a reda filmele. Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată, scoateţi foaia izolatoare trăgând de ea în direcţia indicată.

1

2

3

4

1

Emiţător infraroşu

3

Selector multiplu

4

Q buton (aplică selecţia)

2

Buton zoom (mod fotografiere) f: larg g: tele Butoane zoom (mod proiector) h: redare miniaturi i: zoom redare –: micşorare volum +: mărire volum

Pentru detalii despre funcţionarea telecomenzii, consultaţi următoarele pagini. • Mod fotografiere: „Fotografierea cu telecomanda” (A 35) • Mod proiector: „Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector)” (A 137), „Prezentarea de diapozitive folosind proiectorul” (A 142)

B

6

Note privind acumulatorul telecomenzii

• La schimbarea acumulatorului telecomenzii, trebuie să orientaţi corect bornele pozitive (+) şi negative (–) ale acumulatorului. • Trebuie să citiţi şi să respectaţi avertizările referitoare la acumulator de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 150).


Componentele aparatului foto

Înlocuirea acumulatorului telecomenzii 2

3

Împingeţi capătul metalic în direcţia indicată mai sus.

Continuaţi să împingeţi şi scoateţi afară suportul acumulatorului aşa cum este indicat mai sus.

Scoateţi acumulatorul uzat 3V CR2025 cu litiu.

4

5

Aşezaţi un nou acumulator cu litiu 3V CR2025 în suport. Verificaţi dacă marcajul „+” este orientat în sus.

Introduceţi suportul acumulatorului în telecomandă.

Introducere

1

Fixarea curelei aparatului foto 1

2

3

Suportul pentru proiector poate fi montat de cureaua aparatului foto.

B

Notă despre suportul proiectorului

Nu transportaţi aparatul foto ţinându-l de suportul pentru proiector fixat pe cureaua aparatului. Dacă suportul proiectorului alunecă de pe cureaua aparatului foto, aparatul poate cădea.

7


Componentele aparatului foto

Monitorul Introducere

Următoarele indicatoare pot apărea pe monitor în timpul efectuării fotografiilor şi redării (elementele afişate în realitate variază în funcţie de setările curente ale aparatului foto). Indicatoarele care apar pe monitor în timpul fotografierii şi redării dispar după câteva secunde (A 124).

Fotografiere 2

4

6

3

1

29 28

5 7

27

8

10

26

10

11

25

12 24 23

+1.0 1600 1/125 F3.9

21

22

13 999

17 15 14 16

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8

*

9

19

Mod fotografiere* ...............22, 36, 49, 52, 81 Macro mode (Modul macro)....................... 33 Indicator zoom............................................. 25, 33 Indicator AE/AF-L................................................ 48 Indicator focalizare ............................................ 26 Flash mode (Mod bliţ) ..................................... 30 Indicator încărcare acumulator ................. 22 Pictogramă Motion detection (Detecţie mişcare) ..........................................................23, 127 Pictograma Vibration reduction (Reducere vibraţii)....................................23, 126 Indicator „dată nesetată”..............................152 Travel destination (Destinaţia călătoriei).....121 Date imprint (Imprimare dată).................125 Image mode (Mod imagine) ....................... 99 Movie options (Opţiuni film)....................... 82 a Număr de expuneri rămase (imagini statice)............................................... 22 b Lungime film .................................................... 81

Diferă în funcţie modul de fotografiere curent.

18 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

999 9999 a

1m00s 1m00s b

Indicator memorie internă............................ 23 Smile timer (Cronometru zâmbet)... 49, 51 Diafragmă................................................................ 26 Zonă focalizare .......................................... 26, 106 Zonă focalizare (face priority (prioritate faţă)) ..........................................................26, 49, 106 Zonă focalizare (mod subject tracking (urmărire subiect)).............................................. 52 Viteză de declanşare ......................................... 26 Skin softening (Estompare piele)...... 49, 51 Sensibilitate ISO ........................................ 31, 104 Valoare compensare expunere.................. 34 Color options (Opţiuni culoare).............. 105 Mod White balance (Balans alb)............. 101 Indicator autodeclanşator............................. 32 Mod declanşare Continuous (Continuă).... 103 Pictogramă Blink proof (Ochi deschişi).... 51


Componentele aparatului foto

Introducere

Redare 1

16 14

19 18 17 15

2

15/11/2009 9999.JPG

4

3 5 6

12:00

7

13 12

999

10

9

11

999

8

999 999 9999 9999 a

1 2 3 4 5 6 7 8

Dată înregistrare.................................................. 18 Timp de înregistrare ......................................... 18 Indicator volum .................................72, 83, 142 Pictogramă de categorie în modul auto sort (sortare automată)1 ..... 61 Pictogramă album în modul favorite pictures (fotografii favorite)1 ....................... 67 Indicator încărcare acumulator ................. 22 Pictogramă Protect (Protejare).................114 Image mode (Mod imagine)2 ..................... 99 Opţiuni film2 .......................................................... 82 a Număr cadru curent/ număr total de cadre................................... 28 b Lungime film .................................................... 83

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1m00s 1m00s b

Indicator memorie internă............................ 28 Adăugare la fotografii favorite.................... 66 Ghid redare filme ................................................ 83 Ghid List by date (Listare după dată)...... 58 Pictogramă Print set (Set imprimare)..... 95 Pictogramă Small picture (Imagine mică)...................................................... 79 Pictogramă D-Lighting.................................... 76 Pictogramă Quick retouch (Retuşare rapidă) ................................................. 75 Pictogramă Skin softening (Estompare piele)................................................ 77 Pictogramă Voice memo (Notă vocală).......................................................... 72 Număr şi tip fişier ............................................. 148

1

Este afişată pictograma categoriei selectate în modul sortare automată sau pentru albumul selectat în prezent în modul redare. 2 Diferă în funcţie de setările configurate în timpul fotografierii.

9


Operaţiuni de bază Butonul A (mod fotografiere) Introducere

• Apăsaţi pe butonul A în modul redare sau în modul proiector pentru a intra în modul fotografiere. • Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie a modului fotografiere şi pentru a schimba modurile de fotografiere.

Meniul selecţie mod fotografiere Folosiţi selectorul multiplu (A 11) pentru a selecta următoarele moduri de fotografiere.

1 2 3 4 5

Auto mode

1. 2. 3. 4. 5.

A Modul (automat) (A 22) x Modul scenă* (A 36) F Modul Smart portrait (Portret inteligent) (A 49) s Modul Subject tracking (Urmărire subiect) (A 52) D Modul Movie (Film) (A 81)

* Pictograma afişată diferă în funcţie de ultimul mod scenă selectat.

Dacă apăsaţi pe butonul A cu meniul de selecţie a modului fotografiere afişat, afişajul monitorului va reveni în modul fotografiere fără a schimba modul de fotografiere.

Butonul c (redare) • Apăsaţi pe butonul c în modul fotografiere sau în modul proiector pentru a intra în modul redare. • Apăsaţi pe butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi pentru a schimba modurile de redare. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare.

Meniul selecţie mod redare Folosiţi selectorul multiplu (A 11) pentru a selecta următoarele moduri de redare.

1 2 3 4

Play

1. 2. 3. 4.

c Modul redare (A 28) h Modul Favorite pictures (Fotografii favorite) (A 64) F Modul Auto sort (Sortare automată) (A 61) C Modul List by date (Listare după dată) (A 58)

Dacă apăsaţi pe butonul c cu meniul de selecţie a modului fotografiere afişat, afişajul monitorului va reveni în modul redare fără a schimba modul de redare.

10


Operaţiuni de bază

Selector multiplu Această secţiune descrie utilizările standard ale selectorului multiplu pentru a selecta modurile, pentru a selecta opţiunile de meniu şi pentru a aplica selecţia. Introducere

Fotografiere Afişează meniul m (mod bliţ) (A 30) sau mută cursorul în sus

Afişează meniul n (autodeclanşator) (A 32)

Afişează ghidul o (compensare expunere) (A 34)

Flash mode

Aplicare selecţie

Afişează meniul p (mod macro) (A 33) sau mută cursorul în jos

Redare/Proiectare 15/11/2009 15:30 0004.JPG

Selectare fotografie anterioară

4

4

Selectare fotografia următoare

Ecranul meniului Mişcare cursor în sus Mişcare cursor spre stânga sau revenire la ecranul anterior

Mişcare cursor spre dreapta sau deplasare la ecranul următor (aplicare selecţie) Aplicare selecţie (deplasare la ecranul următor)

Mişcare cursor în jos

Beach/snow

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

C

Notă despre Selectorul multiplu

În manual, butonul indicând sus, jos, stânga şi dreapta al selectorului multiplu rotativ este indicat ca H, I, J şi K.

11


Operaţiuni de bază

Butonul d Introducere

Apăsaţi butonul d pentru afişarea meniului modului selectat. • Folosiţi selectorul multiplu pentru a naviga prin meniuri (A 11). • Selectaţi o filă din stânga pentru a deschide meniul filei selectate. • Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi din nou pe butonul d. Este afişat când meniul conţine două sau mai multe pagini Fila de sus: afişare meniuri disponibile în modul curent Fila de jos: afişare meniu setare sau meniu de setări al proiectorului

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Afişat când există unul sau mai multe elemente de meniu de urmărit Este afişat când sunt disponibile mai multe elemente de meniu anterioare

Shooting menu

AF area mode Face priority Auto Manual Center

AF area mode

Exit

Selectaţi o opţiune şi apăsaţi pe butonul k sau pe selectorul multiplu K pentru a trece la următorul set de opţiuni

Exit

Apăsaţi butonul k sau selectorul multiplu K pentru a aplica selecţia

Comutarea între file Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi selectorul multiplu J pentru a evidenţia fila

12

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o filă, apoi apăsaţi fie butonul k, fie K

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Se afişează meniul selectat


Operaţiuni de bază

Afişaje de ajutor

White balance For accurate color reproduction, choose a setting that matches the light source.

Exit

Introducere

Rotiţi butonul control zoom în dreptul g (j) când M/L este afişat în partea din dreapta jos a ecranului meniu, pentru a vizualiza o descriere a opţiunii de meniu selectată curent. Pentru a reveni la meniul iniţial, rotiţi din nou controlul zoomului în dreptul g (j).

Back

Butonul P (proiector) • Apăsaţi pe butonul P în modul fotografiere sau în modul redare pentru a intra în modul proiector. • Apăsaţi din nou pe butonul P pentru a ieşi din modul proiector. Cursor focalizare proiector (A 138)

13


Primii paşi

Încărcarea acumulatorului Încărcaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (inclus) folosind încărcătorul MH-65 (inclus).

Conectaţi cablul de alimentare în ordinea de mai jos.

2

Introduceţi acumulatorul în încărcător împingând acumulatorul spre înainte 1 şi apăsaţi în jos până se fixează pe poziţie 2.

Primii paşi

1

• Când încărcarea începe, lampa CHARGE începe să lumineze intermitent. • Un acumulator complet descărcat se încarcă în aproximativ 2 ore şi 30 de minute.

14


Încărcarea acumulatorului Următorul grafic explică starea indicatorului luminos CHARGE. Lampa CHARGE

B

Acumulatorul se încarcă.

Este aprinsă

Acumulator complet încărcat.

Pâlpâie

• Acumulatorul nu este introdus corect. Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou în încărcător, astfel încât acumulatorul să fie aşezat orizontal. • Temperatura ambientală nu este recomandată pentru încărcare. Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul la interior, la o temperatură a mediului ambiant între 5°C şi 35°C. • Acumulatorul este defect. Opriţi imediat încărcarea, deconectaţi încărcătorul şi duceţi atât acumulatorul cât şi încărcătorul la distribuitorul sau la reprezentantul autorizat de service Nikon.

Primii paşi

3

Descriere

Clipeşte

Scoateţi acumulatorul şi deconectaţi încărcătorul atunci când încărcarea sa finalizat.

Note privind încărcătorul acumulatorului

• Încărcătorul pentru acumulator inclus trebuie utilizat numai împreună cu acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL12. • Citiţi şi respectaţi avertizările privind încărcătorul de acumulator de la pagina iii înainte de utilizarea încărcătorului acumulatorului.

B

Note privind acumulatorul

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind acumulatorul de la pagina iii şi secţiunea „Acumulatorul” (A 150) înainte de a utiliza acumulatorul. • Dacă acumulatorul nu este folosit pentru o perioadă mai mare de timp, reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi consumaţi-l complet înainte de a-l depozita din nou.

C

Alimentarea electrică de la CA

Pentru a alimenta aparatul foto în mod continuu pentru perioade mai mari de timp, utilizaţi un adaptor CA EH-62F (comercializat separat de Nikon; A 147). Nu utilizaţi, în nicio circumstanţă, o altă marcă sau model de adaptor CA. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta supraîncălziri sau deteriorări ale aparatului foto.

15


Introducerea acumulatorului în aparatul foto Introduceţi în aparatul foto un acumulator Li-ion EN-EL12 (inclus). • Încărcaţi acumulatorul înainte de prima utilizare sau când acumulatorul este aproape descărcat (A 14).

1

Deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie.

Primii paşi

Împingeţi zăvorul capacului spre partea Y (1) şi deschideţi (2).

2

Introduceţi acumulatorul. Confirmaţi orientarea corectă a bornelor pozitivă (+) şi negativă (–) aşa cum este descris pe etichetă la deschiderea camerei acumulatorului şi introduceţi acumulatorul. Utilizaţi acumulatorul pentru a împinge zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1) şi introduceţi complet acumulatorul (2). Când acumulatorul este introdus complet, zăvorul bateriei se va închide pe poziţia sa.

B

Introducerea acumulatorului

Introducerea acumulatorului în altă poziţie decât cea marcată sau cu polaritatea inversată poate deteriora aparatul foto. Verificaţi acumulatorul pentru a vă asigura că este orientat corect.

3

Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Închideţi capacul (1) şi împingeţi zăvorul capacului (2) spre Z.

16


Introducerea acumulatorului în aparatul foto

Scoaterea acumulatorului

Primii paşi

Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt stinse înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Pentru a scoate acumulatorul, deschideţi capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie şi împingeţi zăvorul portocaliu al acumulatorului în direcţia indicată de săgeată (1). Apoi, acumulatorul poate fi scos cu mâna (2). • Reţineţi că acumulatorul şi camera acumulatorului se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului.

Pornirea şi oprirea aparatului foto Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) va lumina pentru o secundă, iar monitorul se va deschide. Apăsaţi comutatorul de alimentare din nou pentru a opri aparatul foto. Când aparatul foto este oprit, atât indicatorul luminos aparat pornit cât şi monitorul se vor opri. • Dacă aparatul foto este oprit, ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto în modul redare (A 29).

C

Funcţia de oprire automată în modul de fotografiere (modul veghe)

Dacă timp de aproximativ un minut (setare implicită) nu va fi efectuată nicio operaţiune, monitorul se va opri automat, iar aparatul foto va intra în modul de veghe. Dacă pentru alte trei minute nu este efectuată nicio operaţiune, aparatul foto se va opri automat (funcţia oprire automată). Apăsând comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare atunci când monitorul este oprit în modul de veghe (indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent), monitorul va fi reactivat. Timpul permis să se scurgă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe poate fi modificat folosind opţiunea Auto off (Oprire automată) (A 129) din meniul setare (A 117).

17


Setarea limbii, datei şi orei afişajului Când aparatul foto este pornit pentru prima oară, se afişează o casetă de dialog pentru selectarea limbii.

1

Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto.

Primii paşi

Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege limba dorită şi apăsaţi pe butonul k. Pentru informaţii privind utilizarea selectorului multiplu, consultaţi „Selector multiplu” (A 11).

3

Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul pe k. Dacă este selectat No (Nu), data şi ora nu vor fi definite.

Date Set time and date?

No Yes Cancel

4

Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fusul dumneavoastră orar local (A 123) şi apăsaţi pe butonul k.

London Casablanca

Back

D

Oră de vară

Dacă ora de vară este activă, apăsaţi pe selectorul multiplu H în ecranul de selecţie al fusului orar afişat în pasul 4 pentru a activa opţiunea oră de vară. Când opţiunea oră de vară este activată, W este afişat în partea de sus a monitorului. Pentru a opri opţiunea timp economisire lumină zi, apăsaţi I.

London Casablanca

Back

18


Setarea limbii, datei şi orei afişajului

5

Editaţi data şi ora.

Date

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a edita elementul evidenţiat.

M

01

01 00

Y

2009 00 Edit

Apăsaţi pe J pentru a reveni la elementul anterior.

6

Alegeţi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k sau pe K. Setările sunt aplicate şi afişajul monitorului trece în modul fotografiere.

Date D

M

Y

15

11

2009

14

Primii paşi

Apăsaţi pe K pentru a muta selecţia în următoarea ordine. D (zi) ➝ M (lună) ➝ Y (an) ➝ oră ➝ minute ➝ DMY (ordinea în care se afişează ziua, luna şi anul)

D

30 Edit

D

Modificarea datei şi orei

• Selectaţi Date (Dată) din elementul Date (Dată) (A 121) din meniul de setare (A 117) pentru a modifica data şi ora curentă şi urmaţi procedura descrisă de la pasul 5. • Selectaţi Time zone (Fus orar) din elementul Date (Dată) din meniul de setare pentru a modifica fusul orar şi setările pentru ora de vară (A 121).

19


Introducerea cardurilor de memorie

Primii paşi

Fişierele de imagine, sunet şi film sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 36 MB) sau pe carduri de memorie Secure Digital (SD) amovibile (comercializate separat; A 147). Dacă se introduce un card de memorie în aparatul foto, datele sunt stocate automat pe cardul de memorie, iar datele înregistrate pe cardul de memorie pot fi redate, şterse sau transferate. Scoateţi cardul de memorie pentru a stoca fotografii în memoria internă sau pentru a reda, şterge sau transfera fotografii din memoria internă.

1

Asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite şi deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie. Asiguraţi-vă că aţi oprit aparatul foto înainte de a deschide capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

2

Introduceţi cardul de memorie. Glisaţi cardul de memorie corect până când se blochează cu un clic. Închideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie.

B

Introducerea cardurilor de memorie

Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers poate deteriora aparatul foto sau cardul de memorie. Verificaţi cardul de memorie pentru a vă asigura că este orientat corect.

Scoaterea cardurilor de memorie

20

Înainte de a scoate cardurile de memorie, opriţi aparatul foto şi confirmaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul sunt oprite. Deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie şi apăsaţi pe card (1) pentru a-l scoate parţial. Apoi cardul poate fi îndepărtat cu mâna. Nu încercaţi să scoateţi cardul înclinat (2). • Reţineţi că acumulatorul şi camera acumulatorului se pot înfierbânta în timpul utilizării; fiţi atenţi la scoaterea acumulatorului.


Introducerea cardurilor de memorie

B

Formatarea cardurilor de memorie

Dacă este afişat mesajul din dreapta, cardul de memorie trebuie formatat înainte de a fi utilizat (A 130). Reţineţi că formatarea şterge permanent toate fotografiile şi celelalte date de pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie.

Card is not formatted. Format card? No

B

Comutatorul de protejare la scriere

Cardurile de memorie sunt echipate cu un comutator de protejare la scriere. Atunci când acest comutator este în dreptul poziţiei „blocare”, datele nu pot fi scrise sau şterse de pe cardul de memorie. În cazul în care comutatorul este în dreptul poziţiei „blocare”, deblocaţi-l glisând comutatorul în poziţia „scriere” pentru a înregistra sau şterge imaginile sau a formata cardul de memorie.

B

Primii paşi

La formatarea cardului de memorie, folosiţi selectorul multiplu pentru a Yes selecta Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Se va afişa dialogul de confirmare. Pentru a începe formatarea, selectaţi Format (Formatare) şi apăsaţi pe butonul k. • Nu opriţi aparatul foto şi nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fanta cardului de memorie până când nu se încheie formatarea. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte aparate, trebuie să fie formatate cu acest aparat prima dată când sunt introduse în COOLPIX S1000pj (A 130).

Comutator protejare la scriere

Carduri de memorie

• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. • Nu efectuaţi următoarele operaţii în timpul formatării, în timp ce datele sunt scrise pe cardul de memorie sau sunt şterse din acesta sau în timpul transferării datelor la un computer. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta pierderi de date sau deteriorări ale aparatului foto sau a cardului de memorie: - Scoateţi acumulatorul sau cardul de memorie - Opriţi aparatul foto - Deconectaţi adaptorul CA • Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer. • Nu demontaţi sau modificaţi. • Nu scăpaţi, nu îndoiţi şi nu expuneţi la apă sau la şocuri fizice puternice. • Nu atingeţi terminalele metalice cu degetele sau obiecte metalice. • Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie. • Nu lăsaţi sub acţiunea directă a soarelui, în vehicule închise sau în zone expuse la temperaturi ridicate. • Nu expuneţi la umiditate, praf sau la gaze corozive.

21


Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat) Această secţiune descrie cum puteţi fotografia în modul A (automat), un mod automat, „vizează şi declanşează”, recomandat utilizatorilor începători ai aparatelor foto digitale.

1

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni aparatul foto. Indicatorul luminos aparat pornit (verde) se aprinde pentru o perioadă scurtă de timp, iar monitorul va porni. Treceţi la pasul 4 când se afişează A.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Apăsaţi pe butonul A pentru a afişa meniul fotografiere.

3

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege A şi apăsaţi butonul k.

Auto mode

Aparatul foto trece în modul A (automat).

4

Verificaţi nivelul de încărcare al acumulatorului şi numărul de expuneri rămase.

Indicator încărcare acumulator

Nivel încărcare acumulator Monitor

Descriere

NICIUN INDICATOR Acumulator complet încărcat. B

Acumulator aproape descărcat. Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

N Battery exhausted (Baterie consumată).

Nu se poate fotografia. Încărcaţi sau înlocuiţi cu un acumulator complet încărcat.

12 Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase

22

Numărul de fotografii care pot fi stocate depinde de capacitatea memoriei interne sau a cardului de memorie şi de setările modului imagine (A 100).


Pasul 1 Pornirea aparatului foto şi selectarea modului A (Automat)

Indicatoare afişate în modul A (Automat) Pictograma reducere vibraţii Reducerea vibraţiilor poate fi aplicată pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto.

Mod fotografiere A afişat în modul A (automat).

12 Indicator memorie internă Indică faptul că fotografiile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 36 MB). Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu se va mai afişa, iar imaginile vor fi stocate pe cardul de memorie.

Mod imagine Combinaţia între formatul imaginii şi calitatea imaginii (compresie) este afişată. Setarea implicită este I Normal (4.000 × 3.000).

• Indicatorii şi informaţiile despre fotografie afişate în timpul fotografierii şi al redării se vor opri după câteva secunde (A 124). • Când monitorul a fost oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi comutatorul de alimentare sau butonul de declanşare pentru a-l reactiva (A 129).

D

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Pictograma detecţie mişcare Efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto sunt reduse.

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)

În modul A (automat), poate fi selectat modul bliţ (A 30), iar modul macro şi (A 33) compensare expunere (A 34) pot fi utilizate, iar fotografiile pot fi făcute folosind autodeclanşatorul (A 32). Apăsând pe butonul d în modul A (automat), puteţi specifica setările pentru toate elementele meniului de fotografiere (A 98), în funcţie de situaţiile de fotografiere.

D

Reducerea vibraţiilor şi Detectarea mişcărilor

• Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126) sau Motion detection (Detecţie mişcare) (A 127) din meniul de setare (A 117). • Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii.

23


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

1

Pregătirea aparatului foto. Ţineţi aparatul foto fix cu ambele mâini, având grijă ca degetele şi alte obiecte să nu blocheze obiectivul, bliţul, butonul proiectorului, dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfonul şi difuzorul.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

24

Atunci când fotografiaţi în orientarea („pe înălţime”), rotiţi aparatul foto în aşa fel încât bliţul încorporat să fie situat deasupra obiectivului.

2

Încadraţi fotografia. Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană, faţa respectivă va fi încadrată cu o margine galbenă dublă (setare implicită). Pot fi detectate maximum 12 figuri. Când se detectează mai multe feţe, faţa cea mai apropiată de aparatul foto va fi încadrată cu o margine dublă în zona de focalizare, iar celelalte feţe cu o margine simplă.

12

Zona de focalizare nu este afişată atunci când sunt fotografiate alte obiecte decât persoane sau atunci când este încadrat un subiect a cărui faţă nu este detectată. Încadraţi imaginea astfel încât subiectul respectiv să se afle în apropierea centrului cadrului.


Pasul 2 Încadrarea unei imagini

Folosirea zoomului Utilizaţi controlul zoomului pentru a activa zoomul optic. Rotiţi controlul zoomului spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru.

Micşorare

Mărire

Zoom optic

Zoom digital

Zoom digital Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea şi menţinerea controlului zoomului la g se declanşează zoomul digital. Subiectul este mărit de până la 4×, nivelul de zoom optic maxim posibil. Când zoomul digital este activat, zona de focalizare va fi situată pe centrul cadrului, iar zona de focalizare nu este afişată.

Zoom optic maxim

C

Zoom digital activat

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Indicatorul de zoom este afişat în partea de sus a monitorului când controlul zoomului este rotit.

Zoomul digital şi interpolarea

Spre deosebire de zoomul optic, zoomul digital utilizează pentru a mări imaginile un mod de procesare denumit interpolare, care conduce la o uşoară deteriorare a calităţii imaginii. Interpolarea este aplicată poziţiei de zoom dincolo de V. Când zoomul este mărit dincolo de poziţia V, interpolarea este iniţiată iar indicatorul de zoom devine galben pentru a indica faptul că s-a aplicat interpolarea. Poziţia de V se deplasează la dreapta pe măsură ce dimensiunea imaginii descreşte, permiţând confirmarea poziţiei de zoom la care fotografierea fără interpolare este posibilă la setarea modului de imagine curent.

Imagine de dimensiune mică Zoomul digital poate fi dezactivat selectând opţiunea Digital zoom (Zoom digital) (A 128) din meniul de setare (A 117).

25


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

1

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Pentru a focaliza, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate (A 27).

Când o faţă este recunoscută, aceasta este încadrată de o margine dublă care indică zona activă de focalizare. Când subiectul este focalizat, marginea dublă va avea culoarea verde. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

1/125 F3.9 Viteza de declanşare

Diafragmă

Dacă o faţă nu este recunoscută, aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde.

1/125 F3.9 Viteza de declanşare

Diafragmă

Atunci când utilizaţi un zoom digital, zona de focalizare nu este afişată, iar aparatul foto focalizează pe centrul cadrului. După ce focalizarea este efectuată, indicatorul de focalizare (A 8) va avea culoarea verde. Viteza declanşatorului şi diafragma selectate sunt afişate prin apăsarea pe jumătate a butonului de eliberare a declanşatorului. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Zona sau indicatorul de focalizare pot avea culoarea roşie şi pot lumina intermitent în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Acest lucru indică faptul că aparatul foto nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt. Declanşatorul este eliberat iar fotografia este înregistrată pe cardul de memorie sau în memoria internă.

26


Pasul 3 Focalizarea şi fotografierea

Butonul de declanşare Aparatul foto are un buton de declanşare cu două trepte. Pentru a seta focalizarea şi expunerea, apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate, oprindu-vă când simţiţi rezistenţă. Focalizarea şi expunerea rămân blocate atunci când butonul de declanşare este păstrat în această poziţie. Pentru a declanşa şi a fotografia, apăsaţi uşor butonul de declanşare până la capăt. Nu apăsaţi cu putere butonul de declanşare deoarece este posibil să provocaţi tremuratul aparatului şi imagini neclare.

B

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia

În timpul salvării

În timpul înregistrării imaginilor, afişajul cu numărul de expuneri rămas va clipi. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timp ce se înregistrează imagini. Oprirea alimentării sau scoaterea cardului de memorie în aceste condiţii poate duce la pierderea datelor sau la deteriorări ale aparatului foto sau ale cardului de memorie.

B

Focalizarea automată

Focalizarea automată poate să nu funcţioneze conform aşteptărilor în următoarele situaţii. În anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare şi indicatorul de focalizare au culoarea verde şi sunt aprinse: • Subiectul este foarte întunecat • Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în spatele subiectului, va face ca acesta să fie puternic umbrit) • Nu există contrast între subiect şi fundal (de ex. când subiectul unui portret, purtând o cămaşă albă, este aşezat în faţa unui zid alb) • Câteva obiecte sunt la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul este în interiorul unei cuşti) • Subiectul se deplasează rapid În situaţiile menţionate mai sus, încercaţi să apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a refocaliza de câteva ori sau focalizaţi pe un alt subiect şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 107). Când folosiţi blocarea focalizării, asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiectul pe care a fost blocată focalizarea este aceeaşi cu cea faţă de subiectul dorit.

B

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea

Note privind Face Priority (Prioritate faţă)

Consultaţi AF area mode (Mod zonă AF) (A 106) şi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 108) pentru mai multe informaţii.

D

Dispozitiv iluminare asistenţă AF

Dacă subiectul nu este iluminat corespunzător, dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) ar putea fi declanşat prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare (A 30) sau bliţul ar putea fi declanşat prin apăsarea până la capăt a butonului de declanşare.

27


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor Redarea fotografiilor (Mod redare) Apăsaţi pe butonul c.

Buton c (redare)

Ultima fotografie făcută va fi afişată în modul redare cadru întreg. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a vizualiza fotografii suplimentare. Continuaţi să ţineţi apăsat selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografiile. Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Butonul A (automat) Când redaţi imagini stocate în memoria internă a aparatului foto, se afişează C. Când un card de memorie este introdus în aparatul foto, C nu este afişat şi vor fi redate imaginile de pe cardul de memorie.

Selector multiplu

15/11/2009 15:30 0004.JPG

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare pentru a trece în modul fotografiere.

4

Indicator memorie internă

Ştergerea fotografiilor

1

Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea afişată în acel moment pe monitor.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Yes (Da) şi apăsaţi butonul k.

Erase 1 image?

Fotografiile şterse nu pot fi recuperate. Pentru a ieşi fără a şterge imaginea, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k.

28

4

No Yes


Pasul 4 Redarea şi ştergerea fotografiilor

C

Opţiuni disponibile în modul redare

Următoarele operaţiuni sunt disponibile în modul redare cadru întreg. Opţiune

g (i)

57

f (h)

Rotiţi butonul control zoom spre f pentru a afişa 4, 9 sau 16 miniaturi ale imaginilor sau pentru a aplica afişarea calendar.

54

k

Adăugaţi fotografia afişată curent la albume.

66

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selecţie mod redare şi a selecta una din opţiunile listare după dată, sortare automată sau mod imagini favorite.

58, 61, 67

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare pentru a reveni în modul fotografiere curent.

28

Proiectaţi fotografii cu proiectorul integrat.

137

Adăugare fotografii favorite Trecerea în modul redare

A Comutarea în modul fotografiere

Trecerea în modul proiector

C

P

Apăsând pe butonul c veţi deschide aparatul foto

Dacă aparatul foto este oprit, ţinând apăsat butonul c va porni în modul redare.

C

Vizualizarea imaginilor

• Fotografiile salvate în memoria internă pot fi vizualizate doar dacă în aparat nu este introdus un card de memorie. • Atunci când fotografiile în care a fost detectată o faţă în timpul fotografierii (A 108) sunt redate în cadru întreg, fotografiile pot fi rotite automat pentru afişarea în redare, în funcţie de orientarea feţei detectate, cu excepţia fotografiilor realizate folosind setările Continuous (Continuu), BSS (Selector cea mai bună fotografie) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 103). • Dacă monitorul s-a oprit în modul veghe pentru a economisi energie, apăsaţi pe butonul c sau pe comutatorul de alimentare pentru a-l reactiva (A 129).

C

Ştergerea ultimei fotografii realizate în modul fotografiere

În modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima fotografie făcută.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Descriere Rotiţi butonul control zoom spre g pentru a mări imaginea de până la 10×. Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Zoom redare

Vizualizare miniaturi/ aplicare afişare calendar

A

Utilizaţi

Erase 1 image?

No Yes

D

Ştergerea mai multor fotografii

Folosind opţiunea Delete (Ştergere) (A 114) din meniul redare (A 111), meniul listare după dată (A 60), meniul sortare automată (A 63) sau meniul imagini favorite (A 69), puteţi şterge mai multe fotografii.

29


Utilizarea bliţului Bliţul are o rază de aproximativ 0,3–3,5 m atunci când aparatul foto este transfocat la maxim. Cu zoomul optic la maxim, raza este de 0,5–2,5 m dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) aţi selectat opţiunea Auto (Automat). Sunt disponibile următoarele moduri bliţ. U

Automat Bliţul se declanşează automat dacă lumina este slabă.

V

Automat cu reducere ochi roşii Reduce efectul de „ochi roşii” în portrete (A 31).

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

W

Oprit Bliţul nu se va declanşa chiar dacă lumina este slabă.

X

Bliţ de umplere Bliţul se declanşează când se face fotografia. Utilizaţi pentru a „umple” (ilumina) umbre şi subiecte cu fundal luminos.

Y

Sincronizare lentă U (automat) este combinat cu viteza redusă de declanşare. Bliţul iluminează subiectul principal; sunt utilizate viteze reduse de declanşare pentru a capta fundalul în timpul nopţii sau în cazul unei lumini slabe.

Setarea modului bliţ

1

Apăsaţi pe m (mod bliţ). Se afişează meniul bliţ.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta modul bliţ dorit şi apăsaţi pe butonul k. Pictograma pentru modul de bliţ selectat este afişată în partea de sus a monitorului. Atunci când este aplicat U (automat), D este afişat doar pentru câteva secunde indiferent de setarea Photo info (Info foto) (A 124).

Flash mode

Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

30

26


Utilizarea bliţului

B

Fotografierea cu bliţul dezactivat (W) sau în lumină slabă

• Este recomandată folosirea unui trepied pentru fixarea aparatului foto pe timpul fotografierii, evitând astfel efectele tremurării. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126) opţiunea Off (Oprit) din meniu setare (A 117) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii. • Indicatorul E este afişat atunci când aparatul foto măreşte automat sensibilitate. Fotografiile făcute când E este afişat, pot avea un uşor zgomot de imagine.

B

Note despre bliţ

C

Becul bliţului

Becul indicator al bliţului arată starea bliţului când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Aprins: bliţul se va declanşa când se face fotografia. • Clipeşte: bliţul se încarcă. Aşteptaţi câteva secunde şi încercaţi din nou. • Oprit: bliţul nu se va declanşa când se face fotografia. Dacă acumulatorul este la un nivel scăzut, afişajul monitorului se va opri şi va rămâne aşa, până când bliţul este complet încărcat.

C

Setarea modului bliţ

Setarea modului bliţ implicit variază cu modul de fotografiere. • A (automat): U (automat) • Scena: variază în funcţie de modul scenă selectat (A 37–42) • F (portret inteligent): fixat pe W (oprit) când pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi) este selectat On (Pornit); U (automat) când pentru opţiunea Blink proof (Ochi deschişi) este selectat Off (Oprit) (A 51) • s (urmărire subiect): U (automat) Setarea mod bliţ aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto, chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

• Când utilizaţi bliţul, reflexiile prafului din atmosferă pot să apară ca pete în fotografie. Pentru a reduce aceste reflexii, setaţi bliţul la W (oprit). • Pot exista funcţii cu care bliţul nu poate fi activat. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 110) pentru mai multe informaţii.

Reducere ochi roşii

Acest aparat foto utilizează modul avansat reducere ochi roşii („Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto”). Bliţul se declanşează de câteva ori la intensitate redusă (pre-bliţ) înaintea declanşării bliţului principal, reducând efectul de „ochi roşii”. Aparatul foto analizează apoi fotografia; dacă este detectat efectul de ochi roşii, zona afectată va fi procesată pentru a reduce şi mai mult efectul de ochi roşii înainte de salvarea fotografiei. Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele: • Există o uşoară întârziere între momentul în care butonul de declanşare este apăsat şi cel în care este realizată fotografia datorită pre-bliţului. Acest mod nu este recomandat dacă aveţi nevoie de un răspuns rapid al declanşatorului. • Durata de timp până la efectuarea fotografiei următoare va creşte uşor. • Nu întotdeauna reducerea avansată a ochilor roşii produce rezultatul dorit. • În situaţii extrem de rare, zonele care nu sunt afectate de ochii roşii ar putea fi afectate de procesele de reducere a ochilor roşii; în aceste cazuri alegeţi un alt mod şi încercaţi din nou.

31


Fotografierea cu autodeclanşatorul Aparatul foto este echipat cu un temporizator de zece secunde şi de două secunde pentru autoportrete. Această caracteristică este utilă pentru reducerea efectelor mişcării aparatului la apăsarea butonului de declanşare. Când folosiţi autodeclanşatorul, este recomandată folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126) opţiunea Off (Oprit) din meniu setare (A 117) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii.

1 Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

Se afişează meniul autodeclanşatorului.

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege 10 s sau 2 s şi apăsaţi pe butonul k. 10 s (zece secunde): se utilizează în ocazii importante, de exemplu la nunţi 2 s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul aparatului foto Se afişează modul selectat pentru autodeclanşare. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată.

3

Self-timer

Încadraţi fotografia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Focalizarea şi expunerea vor fi setate.

1/125 F3.9

4

32

Apăsaţi pe n (autodeclanşator).

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt. Autodeclanşatorul va porni, iar numărul de secunde rămase până la eliberarea declanşatorului este afişat pe monitor. Indicatorul luminos autodeclanşator clipeşte în timp ce temporizatorul cronometrează. Cu o secundă înainte de a fi făcută fotografia, lampa nu va mai lumina intermitent ci va rămâne aprinsă până când declanşarea este încheiată. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi setat la k. Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi butonul de declanşare încă o dată.


Modul macro Modul macro este folosit pentru a fotografia obiecte aflate la mică distanţă, chiar şi la 3 cm. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm.

1

Apăsaţi pe p (modul macro). Se afişează meniul macro.

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege ON şi apăsaţi pe butonul k. Este afişată pictograma mod macro (F). Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Macro mode

3

Rotiţi butonul control zoom pentru a încadra imaginea. Aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 3 cm cu zoomul în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde (indicatorul de zoom este poziţionat în stânga butonului K).

C

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Focalizarea automată

În modul macro aparatul foto focalizează continuu până când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate pentru blocarea focalizării. De aceea, puteţi auzi sunetul făcut de mişcarea lentilelor obiectivului.

C

Setarea modului macro

Setarea mod macro aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

33


Compensarea expunerii Compensarea expunerii este utilizată pentru a modifica expunerea de la valoarea sugerată de aparatul foto pentru ca fotografiile să fie mai luminoase sau mai întunecate.

1

Apăsaţi o (compensare expunere). Este afişat ghidul de compensare expunere.

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

2

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a regla expunerea şi apăsaţi pe butonul k. Atunci când fotografia este prea întunecată, reglaţi compensarea expunerii în sens „+”. Atunci când fotografia este prea strălucitoare, reglaţi compensarea expunerii în sens „–”.

Exposure compensation

Compensarea expunerii poate fi setată la valori cuprinse între –2,0 şi +2,0 EV. Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea butonului k, selecţia va fi anulată. Dacă utilizaţi o altă valoare decât 0.0 pentru compensarea expunerii, valoarea este afişată pe monitor cu indicatorul H.

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a efectua o fotografie. Pentru a ieşi fără a modifica expunerea, reveniţi la pasul 1, selectaţi valoarea 0.0 şi apăsaţi pe butonul k.

12

C

Valoare compensare expunere

Valoarea compensării expunerii aplicată în modul A (automat) este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi reaplicată data următoare când este selectat modul A (automat).

D

Utilizarea compensării expunerii

Aparatul foto tinde să reducă expunerea atunci când cadrul este dominat de obiecte iluminate strălucitor şi să mărească expunerea când cadrul este preponderent întunecat. De aceea, compensarea pozitivă poate fi necesară pentru a capta strălucirea obiectelor puternic iluminate care umplu cadrul (de exemplu întinderi de apă, nisip sau zăpadă iluminate de apă) sau când fundalul este mai strălucitor decât subiectul principal. Compensarea negativă poate fi necesară când zone mari ale cadrului conţin obiecte foarte întunecare (de exemplu un grup de frunze verzi întunecate) sau când fundalul este mai întunecat decât subiectul principal.

34


Fotografierea cu telecomanda Pentru a fotografia, puteţi utiliza telecomanda ML-L4 (inclusă; A 6). Este uşor să faceţi autoportrete şi elimină efectiv neclarităţile produse de tremuratul camerei care apar la apăsarea butonului de declanşare. • De asemenea, puteţi utiliza telecomanda împreună cu autodeclanşatorul. • La înregistrarea filmelor, utilizaţi telecomanda pentru a porni sau opri înregistrarea filmului. • La fotografierea folosind telecomanda, este recomandată utilizarea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A 126) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied în timpul fotografierii.

Utilizaţi un trepied sau alte metode de stabilizare a aparatului foto. Încadraţi o fotografie. Pentru a utiliza autodeclanşatorul, urmaţi paşii 1 şi 2 din „Fotografierea cu autodeclanşatorul” (A 32) pentru a confirma setările autodeclanşatorului. Pentru înregistrarea filmelor, urmaţi pasul 1 din „Înregistrarea filmelor” (A 81) pentru a trece din modul fotografiere în modul film. Apăsaţi pe butonul control zoom g sau f pentru a activa zoomul. Apăsaţi pe butonul control zoom spre g pentru a apropia, astfel încât subiectul să ocupe o porţiune mai mare din cadru, sau spre f pentru a depărta, mărind astfel spaţiul vizibil în cadru. Pentru detalii despre utilizarea funcţiei zoom la înregistrarea filmelor, consultaţi „Înregistrarea filmelor” (A 81). Dacă pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) aţi selectat On (Pornit) în modul portret inteligent (A 49) şi aparatul foto recunoaşte feţe umane, telecomanda nu poate fi folosită.

3

Îndreptaţi telecomanda spre receptorul infraroşu din faţa sau din spatele aparatului foto (A 4, 5) şi apăsaţi pe butonul Q.

Spate

Faţă

Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: modul automat

1 2

Declanşatorul este eliberat şi fotografia este salvată. Nu depăşiţi mai mult decât cca. 5 m faţă de aparatul foto. Dacă utilizaţi autodeclanşatorul, focalizarea este blocată, expunerea este reglată şi autodeclanşatorul începe numărătoarea inversă. Atunci când declanşatorul este eliberat, autodeclanşatorul va fi automat dezactivat. Pentru a opri temporizatorul înainte ca o fotografie să fie făcută, apăsaţi din nou pe butonul Q. În modul film, începe înregistrarea filmului. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou pe butonul Q.

35


Fotografierea adecvată scenei

Fotografierea în modul scenă Setările aparatului foto sunt optimizate automat pentru tipul de subiect selectat. Sunt disponibile următoarele moduri scenă. x Scene auto b Portrait selector (Selector (Portret) automat scene)

c Landscape (Peisaj)

d Sports (Sport)

e Night portrait (Portret de noapte)

g Beach/snow h Sunset f Party/indoor (Petrecere/interior) (Plajă/zăpadă) (Asfinţit)

i Dusk/dawn j Night landscape (Peisaj de noapte) (Înserare/zori)

k Close-up (Prim-plan)

m Fireworks show n Copy (Copiere) (Spectacol artificii)

u Food (Alimente)

l Museum (Muzeu)

o Backlight p Panorama assist (Iluminare fundal) (Asistenţă panoramă)

Selectarea unui mod scenă Fotografierea adecvată scenei

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a selecta o pictogramă scenă. Este afişată pictograma pentru ultimul mod scenă selectat. Setarea implicită este x (Scene auto selector (Selector automat scene)).

2

Scene auto selector

Apăsaţi pe selectorul multiplu K şi apăsaţi pe H, I, J sau K pentru a selecta scena dorită, iar apoi apăsaţi butonul pe k. Ecranul va afişa modificările efectuate pentru modul scenă selectat. Consultaţi „Caracteristici” (A 37) pentru mai multe informaţii.

3

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

D

Image mode (Mod imagine)

Beach/snow

1/125 F3.9 Când este apăsat butonul d în modul scenă, se poate regla Image mode (Mod imagine) (A 99). Modificarea realizată la această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film).

36

Image mode High (4000 ) Normal (4000) Normal (3264) Normal (2592) Normal (2048) Exit


Fotografierea în modul scenă

Caracteristici Pictogramele următoare sunt utilizate pentru descrierile din această secţiune: m, mod bliţ (A 30); n, autodeclanşator (A 32); p, mod macro (A 33); o, compensare expunere (A 34). x Scene auto selector (Selector automat scene) Prin simpla încadrare a fotografiei, aparatul foto selectează automat modul scenă optim. Consultaţi „Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene))” (A 43) pentru mai multe informaţii. m 1

n

Oprit2

p

Oprit3

o

0,02

Aparatul foto selectează automat modul bliţ optim pentru modul scenă selectat. Pot fi modificate în W (oprit). Setările implicite pot fi modificate. Este activat, ON, când aparatul foto selectează modul scenă Close-up (prim-plan). b Portrait (Portret) Utilizaţi acest mod pentru realizarea portretelor. • Aparatul foto recunoaşte şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 108) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 50). • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, prin apăsarea la jumătate a butonului de declanşare, aparatul va focaliza pe subiectul aflat în centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m

V*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

Fotografierea adecvată scenei

2 3

U1

* Setările implicite pot fi modificate. c Landscape (Peisaj) Folosiţi acest mod pentru redarea peisajelor viu colorate şi a peisajelor urbane. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 8) strălucesc întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) nu este aprins. m

W

n

* Setările implicite pot fi modificate.

Oprit*

p

Oprit

37


Fotografierea în modul scenă d Sports (Sport)

Fotografierea adecvată scenei

Folosiţi acest mod pentru fotografii dinamice de acţiune care îngheaţă acţiunea într-o singură declanşare şi înregistrează mişcarea printr-o serie de fotografii. • Aparatul foto focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului şi focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la 4 fotografii cu o viteză de cca. 0,9 cadre pe secundă (fps), dacă pentru Image mode (Mod imagine) aţi selectat opţiunea I Normal (4000). • Focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile definite la prima fotografie din fiecare serie. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) nu este aprins. • Viteza maximă a cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. m

n

Oprit

p

Oprit

o

0,0*

OQ

e Night portrait (Portret de noapte)

Utilizaţi acest mod pentru portretele realizate la apus sau noaptea. Bliţul este acţionat pentru a lumina subiectul portretului păstrând iluminarea de fundal pentru a realiza un echilibru natural între subiectul principal şi ambianţa din fundal. • Aparatul foto recunoaşte şi focalizează o faţă umană. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 108) pentru mai multe informaţii. • Când aparatul foto detectează mai mult de o faţă, se va focaliza pe faţa cea mai apropiată de aparatul foto. • Aparatul foto va estompa aspectul pielii (pentru cel mult trei feţe), aplicând funcţia de estompare piele înainte de înregistrarea fotografiilor (A 50). • Dacă nu este recunoscută nicio faţă, prin apăsarea la jumătate a butonului de declanşare, aparatul va focaliza pe subiectul aflat în centrul ecranului. • Zoomul digital nu este disponibil. m 1 2

38

W

* Setările implicite pot fi modificate.

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

Bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate.

O: pentru modurile scenă în care este indicat O, se recomandă folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A 126) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. Q: pentru modurile scenă în care este indicat Q, reducerea zgomotului se realizează automat. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, salvarea fotografiilor va dura mai mult decât în mod normal.


Fotografierea în modul scenă f Party/indoor (Petrecere/interior) Captează efectul de lumină de lumânare şi de alte iluminări de fundal interior. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, ţineţi aparatul foto nemişcat. În spaţii întunecate, se recomandă folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A 126) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. m 1 2

V1

n

Oprit2

p

Oprit

o

0,02

Poate fi utilizat modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii. Setările implicite pot fi modificate. Setările implicite pot fi modificate.

Captează strălucirea unor subiecte cum ar fi câmpurile de zăpadă, plajele sau suprafeţe însorite de apă. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

U*

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate.

Fotografierea adecvată scenei

g Beach/snow (Plajă/zăpadă)

O

h Sunset (Asfinţit) Păstrează profunzimea tonalităţii culorilor la apus şi la răsărit. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

W*

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

OQ

i Dusk/dawn (Înserare/zori)

Păstrează culorile ce se văd în lumina naturală slabă dinainte de răsărit sau după apus. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 8) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate.

39


Fotografierea în modul scenă

OQ

j Night landscape (Peisaj de noapte)

Pentru a obţine peisaje de noapte impresionante, este folosită o viteză redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Zona sau indicatorul de focalizare (A 8) străluceşte întotdeauna în culoarea verde atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) nu este aprins. m

W

n

Oprit*

p

Oprit

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. k Close-up (Prim-plan) Fotografierea adecvată scenei

Fotografiaţi flori, insecte şi alte obiecte mici aflate în imediata apropiere. • Modul macro este activat (A 33), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza. • Cea mai apropiată distanţă de fotografiere poate să difere în funcţie de poziţia de zoom. Aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 3 cm cu zoomul în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde (indicatorul de zoom este poziţionat în stânga butonului K). • Pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectată opţiunea Manual (A 106). Apăsaţi pe butonul k pentru a alege zona de focalizare în care aparatul foto focalizează. • Aparatul foto focalizează încontinuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţie) (A 126) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. m

U*

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. Reţineţi că este posibil ca bliţul să nu poată lumina întregul subiect la o distanţă mai mică de 30 cm.

O: pentru modurile scenă în care este indicat O, se recomandă folosirea unui trepied. Selectaţi pentru Vibration reduction (Rreducere vibraţii) (A 126) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto. Q: pentru modurile scenă în care este indicat Q, reducerea zgomotului se realizează automat. În cazul în care folosiţi funcţia de reducere a zgomotului, salvarea fotografiilor va dura mai mult decât în mod normal.

40


Fotografierea în modul scenă u Food (Alimente) Utilizaţi când fotografiaţi alimente. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea în modul alimente” (A 45). • Pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectată opţiunea Manual (A 106). Apăsaţi pe butonul k pentru a alege zona de focalizare în care aparatul foto focalizează.

X

W

n

Oprit*

p

Pornit

o

0,0*

o

0,0*

o

0,0

* Setările implicite pot fi modificate. l Museum (Muzeu)

m

W

n

Oprit*

p

Oprit*

Fotografierea adecvată scenei

Utilizat pentru interioare unde fotografierea cu bliţ este interzisă (în muzee şi galerii de artă) sau în alte situaţii în care nu doriţi utilizarea bliţului. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • BSS (selector cea mai bună fotografiere) poate fi activat (A 103). • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, trebuie să activaţi funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat. • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) nu este aprins.

* Setările implicite pot fi modificate.

O

m Fireworks show (Spectacol artificii)

Pentru a captura expansiunea exploziei de lumină a artificiilor este folosită viteza redusă de declanşare. • Aparatul foto focalizează la infinit. Indicatorul de focalizare (A 8) are întotdeauna culoarea verde când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Reţineţi totuşi, că obiectele din primplan nu vor fi întotdeauna focalizate • Dispozitivul de iluminare asistenţă AF (A 128) nu este aprins. m

W

n

Oprit

p

Oprit

41


Fotografierea în modul scenă n Copy (Copiere) Asigură fotografieri clare ale textului sau ale unor desene pe planşe albe sau imprimate. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. • Folosiţi modul macro (A 33) pentru a focaliza la distanţe mici. • Este posibil ca textele şi desenele colorate să nu arate bine. m

W*

n

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*

o

0,0*

* Setările implicite pot fi modificate. o Backlight (Iluminare fundal) Fotografierea adecvată scenei

Se foloseşte când lumina vine din spatele subiectului, punând trăsăturile sau detaliile în umbră. Bliţul se declanşează automat pentru a „umple” (ilumina) umbrele. • Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului.

m

m

n

Oprit*

p

Oprit

* Setările implicite pot fi modificate. p Panorama assist (Asistenţă panoramă)

Se foloseşte când se fac serii de fotografii ce vor fi unite mai târziu într-o singură panoramă folosind programul software Panorama Maker furnizat. Pentru detalii, consultaţi „Fotografierea pentru panoramă” (A 47). m

W*

n

* Setările implicite pot fi modificate.

42

Oprit*

p

Oprit*

o

0,0*


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul scenă selectat de aparatul foto (Scene Auto Selector (Selector automat scene)) Prin simpla încadrare a imaginii, aparatul foto selectează automat modul scenă optim pentru fotografierea simplă. Când fotografia este încadrată în modul x (Selector automat scene (Selector automat scene)), aparatul foto va regla automat setările pentru unul dintre următoarele moduri scenă:

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta x (Selector automat scene (Selector automat scene)) (A 36).

• Landscape (Peisaj) (A 37) • Close-up (Prim-plan) (A 40)

Scene auto selector

Aparatul foto intră în modul selector automat scene.

2

Încadraţi subiectul, apoi fotografiaţi.

Fotografierea adecvată scenei

• Auto (fotografieri • Portrait (Portret) (A 37) generale) • Night portrait (Portret de • Night landscape (Peisaj de noapte) (A 38) noapte) (A 40) • Backlight (Iluminare fundal) (A 42)

Când aparatul foto selectează automat un mod scenă, pictograma modului de fotografiere se transformă în cea a modului scenă activat curent. d: Automat g: Night landscape (Peisaj de noapte) 12 e: Portrait (Portret) i: Close-up (Prim-plan) f: Landscape (Peisaj) j: Backlight (Iluminare fundal) h: Night portrait (Portret de noapte) Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate pentru a seta focalizarea şi expunerea. Când subiectul este focalizat, zona de focalizare activă străluceşte în culoarea verde. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

B

Notă privind modul Scene Auto Selector (Selector automat scene)

În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În acest caz, treceţi în modul A (automat) (A 22) sau selectaţi manual modul scenă dorit (A 36).

C

Focalizarea în modul Scene Auto Selector (Selector automat scene)

• Când aparatul foto recunoaşte o faţă umană în modul selector automat scene, va focaliza pe acea faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 108) pentru mai multe informaţii. • Dacă este afişat indicatorul modului fotografiere d sau i, aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto la fel ca în cazul în care selectaţi Auto pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 106).

43


Fotografierea în modul scenă

C

Modul bliţ în modul Scene Auto Selector (Selector automat scene)

Pot fi aplicate setările modului bliţ U (automat; setare implicită) şi W (oprit) (A 30). • Când este aplicat U (automat), aparatul foto selectează automat modul bliţ optim pentru modul scenă care a fost selectat. • Când este aplicat W (oprit), bliţul nu se declanşează, indiferent de condiţiile de fotografiere.

C

Restricţiile modului Scene Auto Selector (Selector automat scene)

• Zoomul digital nu este disponibil. • Butonul mod macro de pe selectorul multiplu (A 11, 33) este dezactivat.

Fotografierea adecvată scenei

44


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea în modul alimente Utilizaţi acest mod pentru a fotografia alimente.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta modul scenă u (Food (Alimente)) (A 36). Modul macro va fi activat (A 33), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată în care poate focaliza.

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege balansul de alb. Apăsaţi H pentru a creşte ponderea de roşu sau I pentru a creşte ponderea de albastru.

12

3

Încadraţi fotografia. Cea mai apropiată distanţă de fotografiere poate varia în funcţie de poziţia zoomului. Aparatul foto poate focaliza la o distanţă de 3 cm cu zoomul în poziţia în care F şi indicatorul de zoom luminează intermitent şi au culoarea verde (indicatorul de zoom este poziţionat în stânga butonului K).

Fotografierea adecvată scenei

2

Food

12 Pentru AF area mode (Mod zonă AF) este selectată opţiunea Manual (A 106). Apăsaţi pe butonul k pentru a deplasa zona de focalizare. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta o zonă de focalizare şi apăsaţi din nou pe butonul k pentru a activa zona de focalizare selectată. Setările pentru autodeclanşator (A 32) şi compensare expunere (A 34) pot fi reglate în timp ce zona de focalizare este blocată.

4

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Focalizarea este blocată când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se face o fotografie când butonul de declanşare este apăsat până la capăt. Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, focalizarea va clipi în culoarea roşie. Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate din nou.

1/125 F3.9

45


Fotografierea în modul scenă

B

Notă privind modul alimente

• Modul bliţ este dezactivat. Modul macro (A 33) este fixat la ON. • Deoarece fotografiile sunt uşor afectate de tremuratul aparatului, verificaţi setările definite pentru funcţia Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126) şi să ţineţi aparatul foto nemişcat.

C

Setarea balansului de alb în modul alimente

• Creşterea ponderii de roşu sau albastru va scădea intensitatea efectelor de iluminare. • Modificarea balansului de alb în modul alimente nu va afecta setările definite pentru White balance (Balans de alb) din meniul fotografiere (A 101). • Reglarea balansului de alb aplicat în modul alimente este stocată în memoria aparatului foto chiar dacă acesta este închis şi va fi reaplicată data următoare când este selectat modul alimente.

Fotografierea adecvată scenei

46


Fotografierea în modul scenă

Fotografierea pentru panoramă Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Folosiţi un trepied pentru rezultate optime. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126) opţiunea Off (Oprit) (A 117) din meniu setare dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii.

1

Panorama assist

Se afişează pictogramele de direcţie ale panoramei pentru a indica direcţia în care vor fi unite fotografiile.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege direcţia şi apăsaţi pe butonul k. Selectaţi direcţia în care vor fi unite fotografiile pentru a forma panorama completă; dreapta (I), stânga (J), sus (K) sau jos (L). Pictograma galbenă pentru direcţia panoramei (I I) este afişată pentru direcţia actuală, iar direcţia va fi fixată când apăsaţi pe k. Pictograma se va modifica în pictograma albă pentru direcţie fixată I.

12

Fotografierea adecvată scenei

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul de selecţie mod fotografiere şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta modul scenă p (Panorama assist (Asistenţă panoramă)) (A 36).

Aplicaţi setările pentru modul bliţ (A 30), autodeclanşator (A 32), modul macro (A 33) şi compensare expunere (A 34) în acest pas, dacă este necesar. Apăsaţi din nou butonul k pentru a alege o altă direcţie.

3

Încadraţi prima porţiune a panoramei şi realizaţi prima fotografie. O treime din ultima fotografie va fi afişată ca transparentă.

12

4

Faceţi următoarea fotografie. Încadraţi următoarea fotografie în aşa fel încât o treime din cadru să se suprapună peste fotografia anterioară, şi apăsaţi pe butonul declanşatorului. Repetaţi acest proces până când aţi făcut numărul de fotografii necesar pentru a completa scena.

End

11

47


Fotografierea în modul scenă

5

Apăsaţi pe butonul k când aţi finalizat fotografierea. Aparatul revine la pasul 2.

End

Fotografierea adecvată scenei

B

9

Note privind Panorama Assist (Asistenţă panoramă)

• Setările pentru modul bliţ, autodeclanşator, modul macro şi compensarea expunere nu pot fi modificate după realizarea primei fotografii. Fotografiile nu pot fi şterse, nici zoomul sau setarea pentru Image mode (Mod imagine) (A 99) nu mai pot fi reglate, după ce aţi realizat prima fotografie. • Fotografierea seriei pentru panoramă se întrerupe dacă funcţia oprire automată (A 129) iniţiază modul veghe în timpul fotografierii. Este recomandată setarea unui interval de timp mai lung pentru timpul care trece înainte de activarea funcţiei de oprire automată.

D

Indicatorul R

În modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă), expunerea, balansul de alb şi focalizarea tuturor fotografiilor dintr-o panoramă sunt fixate la valorile definite pentru prima fotografie din fiecare serie. Când prima fotografie este realizată, R este afişat pentru a indica faptul că expunerea, balansul de alb şi focalizarea sunt blocate.

End

D

11

Panorama Maker

Instalaţi Panorama Maker de pe discul CD Software Suite furnizat. Transferaţi fotografiile într-un computer (A 85) şi utilizaţi Panorama Maker (A 88) pentru a le uni într-o singură panoramă.

D 48

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.


Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Smart Portrait (portret inteligent))

Realizarea fotografiilor în modul portret inteligent Folosind setările implicite, aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte feţele umane şi apoi acţionează automat declanşatorul în momentul în care este detectat zâmbetul (cronometru zâmbet) Opţiunea de estompare a pielii poate fi utilizată pentru a estompa tonurile pielii subiecţilor umani.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul modului fotografiere, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau pe I pentru a selecta F şi apăsaţi pe butonul k.

Smart portrait

Aparatul foto intră în modul portret inteligent.

2

Încadraţi o fotografie. Orientaţi aparatul foto către subiect.

1/125 F3.9

18

Pot fi recunoscute până la trei chipuri. Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă este afişată în jurul feţei aflate cel mai aproape de centrul cadrului, iar celelalte vor fi încadrate cu margini simple.

3

Declanşatorul este eliberat automat. Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată de marginea dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 51) este activată iar declanşatorul va fi acţionat automat. Când aparatul foto recunoaşte o faţă, indicatorul luminos al autodeclanşatorului (A 4) va lumina intermitent. Imediat după ce declanşatorul este eliberat, indicatorul luminos autodeclanşator va pâlpâi. După fiecare acţionare a declanşatorului, aparatul foto va relua operaţiile de recunoaştere a feţei şi de detectare a zâmbetului pentru fotografierea automată continuă. De asemenea, fotografiile pot fi realizate apăsând pe declanşator. Aparatul foto poate focaliza pe subiectul aflat în centrul cadrului dacă nu a fost recunoscută nicio faţă. După ce declanşatorul a fost acţionat, se efectuează procesarea imaginii pentru estomparea tonurilor feţei, iar imaginea este salvată (Skin softening (Estompare piele) A 51).

4

Fotografierea s-a terminat. Pentru a ieşi din modul automat de fotografiere cu detectarea zâmbetului, opriţi aparatul foto, selectaţi pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) opţiunea Off (Oprit), sau apăsaţi pe butonul A pentru a selecta un alt mod de fotografiere.

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Smart Portrait (portret inteligent))

Dacă aparatul foto recunoaşte faţa unui subiect uman, în jurul respectivei feţe va fi afişată o margine dublă de culoare galbenă (zona de focalizare). Dacă focalizarea s-a realizat pe respectiva faţă, culoarea marginii duble se va schimba în verde pentru un moment, iar focalizarea va fi blocată.

49


Realizarea fotografiilor în modul portret inteligent

B

Funcţiile Recunoaştere faţă şi Detectare faţă zâmbitoare

• În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu recunoască feţele sau să detecteze zâmbetele. • Consultaţi „Note referitoare la Face Priority (Prioritate faţă)” (A 109) pentru mai multe informaţii.

B

Note privind funcţia Estompare piele

• Salvarea unei fotografii la fotografierea folosind funcţia estompare piele poate dura ceva mai mult decât de obicei. • În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate sau anumite părţi altele decât feţele pot să fie modificate dacă aparatul foto detectează o faţă. Dacă nu obţineţi rezultatul dorit, selectaţi pentru Skin softening (Estompare piele) opţiunea Off (Oprit) şi fotografiaţi din nou. • Nivelul de estompare a pielii nu poate fi ajustat dacă pentru modul scenă este selectat portret sau portret de noapte. • De asemenea, funcţia estompare piele poate fi aplicată şi pe o fotografie deja înregistrată (A 77).

B Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Smart Portrait (portret inteligent))

50

Notă privind utilizarea telecomenzii

Dacă pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) aţi selectat On (Pornit) în modul portret inteligent şi aparatul foto recunoaşte feţe umane, telecomanda nu poate fi folosită.

C

Oprirea automată în modul cronometru zâmbet

Dacă pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) aţi selectat opţiunea On (Pornit), funcţia de oprire automată (A 129) este activată, iar aparatul foto se va opri în cazul în care una din situaţiile indicate mai jos persistă şi dacă nu se efectuează nicio altă operaţie. • Aparatul foto nu recunoaşte nicio faţă. • Aparatul foto recunoaşte o faţă, dar nu poate detecta un zâmbet.

C

Funcţiile disponibile în modul portret inteligent

• Bliţul nu poate fi folosit dacă pentru Blink proof (Ochi deschişi) aţi selectat opţiunea On (Pornit). Dacă pentru Blink proof (Ochi deschişi) aţi selectat opţiunea Off (Oprit), pentru modul bliţ (A 30) va fi selectată opţiunea U (automat) (poate fi modificată). • Opţiunile autodeclanşatorului (A 32) pot fi aplicate dacă atât pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) cât şi pentru Blink proof (Ochi deschişi) aţi selectat Off (Oprit). • Modul macro (A 33) nu poate fi folosit. • Compensarea expunerii (A 34) este activată. • Zoomul digital nu este disponibil. • Dacă apăsaţi pe butonul d pentru a afişa meniul F (portret inteligent), pot fi aplicate opţiunile Image mode (Mod imagine), Skin softening (Estompare piele), Smile timer (Cronometru zâmbet) sau Blink proof (Ochi deschişi) (A 51).

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.


Realizarea fotografiilor în modul portret inteligent

Meniul portret inteligent În meniul portret inteligent pot fi aplicate următoarele opţiuni. Apăsaţi pe butonul d în modul portret inteligent pentru a afişa meniul portret inteligent şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a aplica opţiunile. Image mode (Mod imagine) Reglaţi Image mode (Mod imagine) (A 99). Schimbările făcute modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film). Skin softening (Estompare piele)

Smile timer (Cronometru zâmbet) • On (Pornit) (setare implicită): aparatul foto utilizează funcţia prioritate faţă pentru a recunoaşte faţa unui subiect uman şi apoi eliberează automat declanşatorul în momentul în care este detectat un zâmbet. • Off (Oprit): aparatul foto nu acţionează declanşatorul automat cu detectare zâmbet. Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a efectua o fotografie. • Dacă aţi activat cronometrul pentru zâmbet, în timpul fotografierii pe monitor va fi afişat un indicator (A 8). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit). Blink proof (Ochi deschişi) Dacă este selectată opţiunea On (Pornit), aparatul foto va acţiona automat declanşatorul de două ori de fiecare dată când este realizată o fotografie. Dintre cele două fotografii, este salvată numai aceea în care ochii subiectului sunt deschişi. • Dacă aparatul foto a salvat o fotografie în care ochii subiectului pot fi închişi, cutia de dialog din dreapta este afişată pe ecran pentru câteva secunde. A blink was detected in the • Dacă aţi selecta opţiunea On (Pornit), bliţul nu poate picture just taken. fi folosit. • Setarea implicită este Off (Oprit). • Setarea curentă este afişată pe monitor (A 8). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit).

Realizarea fotografiilor cu feţe zâmbitoare (Smart Portrait (portret inteligent))

Activează funcţia estompare piele. Dacă declanşatorul este eliberat,aparatul foto va detecta una sau mai multe feţe ale subiecţilor umani (maximum 3) şi va procesa imaginea pentru a estompa tonurile pielii înainte de salvarea fotografiei. Gradul de estompare a pielii aplicat poate fi selectat: High (Ridicat), Normal (setare implicită) şi Low (Scăzut). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), funcţia estompare piele este dezactivată. • Setările curente pot fi confirmate de indicatorul afişat pe monitor în timpul fotografierii (A 8). Dacă nu este afişat niciun indicator, atunci este selectat Off (Oprit). Efectele estompării pielii nu sunt vizibile în timp ce încadraţi imaginile pentru fotografiere. Verificaţi nivelul de estompare a pielii obţinut în modul redare.

51


Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare

Modul urmărire subiect Utilizaţi acest mod pentru a fotografia subiecţii aflaţi în mişcare. Selectaţi subiectul pe care aparatul foto va focaliza. Zona de focalizare se va deplasa automat pentru a urmări subiectul.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul modului fotografiere, apăsaţi pe selectorul multiplu H sau pe I pentru a selecta s şi apăsaţi pe butonul k.

Subject tracking

Pe monitor va fi afişat ecranul modului urmărire subiect şi o margine simplă de culoare albă va fi afişată în centru cadrului.

2

Selectaţi un subiect.

Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare

Aliniaţi subiectul cu marginea simplă în centrul cadrului şi apăsaţi pe butonul k. - Acest subiect este selectat. - Când aparatul foto nu poate focaliza respectivul subiect, marginea simplă va străluci şi va avea culoarea roşie. Modificaţi compoziţia şi încercaţi din nou.

Start

Când subiectul este selectat, în jurul acestui subiect va fi afişată o zonă de focalizare de culoare galbenă, iar aparatul foto va începe să urmărească acel subiect. Pentru a schimba subiectul, apăsaţi pe butonul k pentru a deselecta subiectul curent. Dacă subiectul selectat nu este vizibil pe monitor, indicatorul zonei de focalizare va dispărea, iar selecţia va fi anulată. Selectaţi din nou subiectul.

3

Apăsaţi pe butonul de declanşare pentru a realiza o fotografie. Aparatul foto va focaliza în zona de focalizare în timp ce butonul de declanşare este apăsat până la jumătate. Indicatorul zonei de focalizare se va aprinde şi va avea culoarea verde, iar focalizarea va fi blocată.

1/125 F3.9

Atunci când aparatul foto nu poate focaliza, indicatorului zonei de focalizare va lumina intermitent. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate, indicatorul zonei de focalizare nu este afişat, iar aparatul va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului. Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a acţiona declanşatorul.

52


Modul urmărire subiect

B

Note privind modul urmărire subiect

• Înainte de a selecta subiectul reglaţi setările pentru distanţa focală, expunere, setările meniului şi modul bliţ. Dacă setările aparatului foto sunt modificate după ce subiectul a fost selectat, selecţia subiectului va fi anulată. • S-ar putea să nu puteţi selecta subiectul dorit sau aparatul foto să nu poată urmări subiectul selectat sau să înceapă să urmărească un alt subiect, dacă subiectul se deplasează rapid, dacă tremuratul camerei este destul de mare, sau dacă aparatul foto recunoaşte un subiect asemănător. Capacitatea aparatului foto de a urmări în mod precis subiectul selectat depinde şi de dimensiunea şi strălucirea subiectului. • În anumite cazuri rare fotografierea subiecţilor cu focalizare automată poate să nu se realizeze conform aşteptărilor (A 27), subiectul nefiind focalizat, chiar dacă indicatorul zonei de focalizare este aprins şi are culoarea verde. În acest caz, treceţi în modul automat şi selectaţi pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 106) opţiunea Manual sau Center (Centru), refocalizaţi pe un alt subiect situat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul real al portretului şi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 107).

C • • • •

Funcţii disponibile în modul urmărire subiect

C

Focalizarea automată

După ce subiectul a fost selectat şi urmărirea subiectului începe, aparatul foto focalizează continuu până când focalizarea este blocată prin apăsarea butonului de declanşare până la jumătate. De aceea, puteţi auzi sunetul făcut de mişcarea lentilelor obiectivului.

Focalizarea subiecţilor aflaţi în mişcare

Zoomul digital nu este disponibil. Setările modului bliţ (A 30) şi compensare expunere (A 34) pot fi modificate. Modurile autodeclanşator (A 32) şi macro (A 33) nu pot fi utilizate. Setările Image mode (Mod imagine) (A 99) pot fi modificate prin apăsarea pe butonul d pentru a afişa meniul s (urmărire subiect). - Schimbările făcute modului imagine se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia celor disponibile pentru modul film).

53


Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul de redare cadru întreg (A 28) pentru a afişa fotografiile în format „foi de contact” cu imagini în miniatură.

1/ 10

Următoarele operaţiuni sunt disponibile când sunt afişate miniaturile. Operaţie

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

54

Utilizaţi

A

Descriere

Selectarea fotografiilor

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

11

Creştere număr fotografii afişate/ aplicare afişaj calendar

f (h)

Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a creşte numărul de miniaturi ale fotografiilor afişate: 4 ➝ 9 ➝ 16. Rotiţi butonul control zoom spre f (h) în modul de afişare cu 16 imagini în miniatură pentru a aplica modul de afişare calendar (A 56) şi fotografiile pot fi găsite după data la care au fost realizate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a reveni la afişaj miniaturi.

g (i)

Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a scădea numărul de miniaturi ale fotografiilor afişate: 16 ➝ 9 ➝ 4. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) în modul de afişare cu 4 imagini în miniatură pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Apăsaţi pe butonul k.

28

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28

Reducere număr fotografii afişate Anula redare miniaturi

k A

Comutarea în modul fotografiere


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

C

Afişaj mod redare miniaturi

Dacă sunt selectate fotografii marcate pentru imprimare (A 95) sau fotografii protejate (A 114), pictogramele afişate în dreapta sunt afişate cu acestea. Filmele sunt afişate sub forma unor cadre de film.

Pictogramă protejare Pictogramă set imprimare

1/ 10

Cadre film

C

Afişarea miniaturilor în modurile Auto Sort (Sortare automată) şi Favorite Pictures (Fotografii favorite)

• Atunci când miniaturile sunt afişate în modul sortare automată (A 61), în colţul din dreapta sus al ecranului, deasupra miniaturilor, va apărea pictograma categoriei din care fac parte fotografiile. • Dacă miniaturile sunt afişate în modul fotografii favorite (A 64), pictograma fotografii favorite va fi afişată în dreapta, chiar deasupra miniaturilor.

1/ 3

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

55


Vizualizarea mai multor fotografii: redarea miniaturilor

Afişare calendar Rotiţi butonul control zoom spre f (h) cu 16 miniaturi afişate (A 54) pentru a trece la afişarea calendar. Prin selectarea unei date, se afişează în mod redare cadru întreg prima fotografie realizată la acea dată. Datele la care au fost realizate fotografiile sunt subliniate cu galben. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în afişarea calendar. Operaţie

Utilizaţi

Selectarea datei

Revenirea în modul redare cadru întreg Revenirea la redarea miniaturilor Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

56

B

k g (i)

3

Descriere

A

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

11

Se afişează în mod cadru întreg prima fotografie realizată la data selectată.

28

Rotiţi butonul de zoom spre g (i).

54

Note privind afişarea calendar

• Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate pe 01/01/2009. • Butonul l şi butonul d nu sunt disponibile în afişarea calendar.

D

Modul List by Date (listare după dată)

Numai acele fotografii care sunt realizate la aceeaşi dată pot fi redate în modul listare după dată (A 58). De asemenea, operaţiunile din meniul redare (A 60) sunt disponibile numai pentru fotografiile realizate la datele selectate.


Să privim mai atent: zoom redare Rotind butonul control zoom spre g (i) în modul redare cadru întreg (A 28) porţiunii centrale a fotografiei curente afişate se măreşte. • Ghidul afişat în dreapta jos prezintă ce porţiune din imaginea curentă este afişată. Următoarele operaţiuni pot fi realizate în timp ce afişarea imaginii este mărită. Operaţie Mărire

Micşorare

Utilizaţi

f (h)

Zoomul scade de fiecare dată când controlul zoomului este rotit spre f (h). Când factorul de mărire ajunge la valoarea 1×, afişajul revine la modul de redare cadru întreg.

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a muta zona afişajului spre alte zone ale fotografiei.

11

Apăsaţi pe butonul k.

28

Decuparea fotografiilor

Apăsaţi butonul d pentru a decupa imaginea curentă la dimensiunea vizibilă pe monitor.

80

Apăsaţi pe butonul A sau pe butonul de declanşare pentru a reveni în modul curent de fotografiere.

28

k d A

Comutarea în modul fotografiere

Fotografiile realizate folosind funcţia prioritate faţă La creşterea raportului de mărire (zoom redare) al unei fotografii realizate folosind funcţia prioritate faţă (A 108) prin rotirea butonului control zoom spre g (i), imaginea va fi mărită cu faţa recunoscută la fotografiere în centrul monitorului (cu excepţia fotografiilor realizate folosind funcţiile Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16); A 103). • Dacă au fost recunoscute mai multe feţe, fotografia va fi mărită afişând figura pe care s-a efectuat focalizarea în centrul monitorului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a afişa alte feţe recunoscute. • Când controlul zoomului este rotit spre g (i) sau f (h) pentru a regla factorul de zoom, centrul imaginii (afişare zoom redare normală) este afişat în centrul monitorului în locul feţei.

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

g (i)

Vizualizare altă zonă din fotografie Comutarea în modul redare cadru întreg

A

Descriere Zoomul va creşte de fiecare dată când butonul control zoom este rotit spre g (i), până la un nivel maxim de 10×.

57


Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date (Listare după dată)) În „C mod listare după dată”, pot fi redate fotografiile efectuate la aceeaşi dată. În modul redare cadru întreg, la fel ca în modul normal de redare, afişajul fotografiei poate fi mărit, fotografiile pot fi editate sau adăugate în albume, iar filmele pot fi redate. Când este apăsat butonul d, se afişează meniul listare după dată (A 60) şi toate imaginile realizate la o anumită dată pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, imprimare şi protecţie.

Selectarea unei date în modul List by Date (Listare după dată)

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege C, iar apoi apăsaţi butonul k.

List by date

Sunt listate datele pentru care există imagini.

2

Selectaţi data dorită.

List by date

Aparatul foto afişează până la 29 de date. Dacă există fotografii pentru mai mult de 29 de date, toate fotografiile înregistrate înainte de cele mai recente 29 de date vor fi afişate împreună în Others (Altele). Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

58

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată.

15/11/2009

3

10/11/2009

2 40

Others

15/11/2009 15:30 0003.JPG

Selectaţi o imagine şi apăsaţi pe butonul k pentru a sorta imaginea în album (A 66). Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

B

3

3

Note referitoare la modul List by Date (Listare după dată)

• În modul de listare după dată pot fi afişate cel mult 9.000 din cele mai recente fotografii. Dacă aveţi mai multe fotografii, „*” este afişat lângă numărul de fotografii pentru dosarul(ele) care conţin fotografii mai vechi decât cele mai recente 9.000. • Fotografiile realizate înainte de setarea datei şi a orei sunt recunoscute ca fiind realizate pe 01/01/2009.


Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date (Listare după dată))

Utilizarea modului List by Date (Listare după dată) Următoarele operaţiuni sunt disponibile în ecranul listare după dată. Operaţie

Utilizaţi

Descriere

A

Rotiţi selectorul multiplu sau apăsaţi H sau I pentru a selecta o dată.

11

Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie făcută în data selectată. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) în modul redare cadru întreg pentru a reveni la ecranul listare după dată.

28

Ştergere fotografie

l

După selectarea unei date, apăsaţi pe butonul l şi pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k pentru a şterge toate fotografiile din data selectată.

28

Meniul vizualizare listă după dată

d

Apăsaţi pe butonul d pentru afişarea meniului de listare după dată.

60

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

10

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28

Utilizaţi proiectorul integrat pentru a proiecta fotografiile realizate în data selectată.

139

Selectaţi un alt mod de redare

c

A Comutarea în modul fotografiere

Trecerea în modul proiector

P

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Selectarea datei

59


Vizualizarea imaginilor după dată (modul List by Date (Listare după dată))

Meniuri List by Date (Listare după dată) Apăsaţi butonul d în modul listare după dată pentru a afişa următoarele meniuri numai pentru imaginile realizate la data specificată. Quick retouch (Retuşare rapidă)* ➝A 75 D-Lighting* ➝A 76 Skin softening (Estompare piele)* ➝A 77 Print set (Set imprimare) ➝A 95 Slide show (Prezentare diapozitive) ➝A 113 Delete (Ştergere) ➝A 114 Protect (Protecţie) ➝A 114 Rotate image (Rotire fotografie)* ➝A 115 Small picture (Imagine mică)* ➝A 79 Voice memo (Notă vocală)* ➝A 71 * Numai în timpul redării cadru întreg

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

60

Când se apasă pe butonul d în ecranul de listare după dată (A 58), opţiunile pot fi aplicate tuturor fotografiilor făcute la aceeaşi dată sau toate fotografiile făcute la aceeaşi dată pot fi şterse. Pentru a aplica separat opţiunile fotografiilor sau pentru a selecta separat fotografiile pentru a fi şterse, afişaţi o fotografie în cadru întreg şi apăsaţi pe butonul d.


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată) După fotografiere, fotografiile şi filmele vor fi sortate automat în oricare dintre categoriile următoare. Dacă aţi selectat „F mod sortare automată”, fotografiile şi filmele pot fi vizualizate prin selectarea categoriei în care acestea au fost sortate. Z Smile (Zâmbet)

D Portraits (Portrete)

u Food (Alimente)

U Landscape (Peisaj)

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

D Close-ups (Prim-planuri)

D Movie (Film)

X Retouched copies (Copii retuşate)

W Other scenes (Alte scene)

În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, fotografiile afişate pot fi mărite şi fotografiile pot fi afişate ca miniaturi sau în modul calendar. Fotografiile statice pot fi editate sau adăugate în albume, iar filmele pot fi redate. Când butonul d este apăsat, se afişează meniul sortare automată (A 63) şi toate imaginile sortate în categoria specificată pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, imprimare sau protecţie.

Afişarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)

1

Auto sort

Se afişează o listă cu categoriile.

2

Selectaţi categoria dorită.

Portraits

Pentru detalii privind categoriile, consultaţi „Categoriile şi conţinutul acestora” (A 62).

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o fotografie din categoria selectată în modul redare cadru întreg.

15/11/2009 15:30 15:3 0004.JPG 0004.JP

Pictograma categoriei redate în prezent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului. Selectaţi o imagine şi apăsaţi pe butonul k pentru a sorta imaginea în album (A 66).

1

4

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege F, iar apoi apăsaţi butonul k.

61


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)

Categoriile şi conţinutul acestora Nume dosar

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

62

Descriere

Z Smile (Zâmbet)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 49) cu opţiunea cronometru zâmbet selectată, On (Pornit).

D Portraits (Portrete)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul A (automat) (A 22) cu funcţia prioritate faţă şi cele realizate în modul scenă Portrait (Portret)*, Night Portrait (Portret de noapte)*, Party/indoor (Petrecere/interior) sau Backlight (Iluminare fundal)* (A 36). Sunt afişate fotografiile realizate în modul portret inteligent (A 49) cu opţiunea cronometru zâmbet dezactivată, Off (Oprit).

U Landscape (Peisaj)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Landscape (Peisaj)* (A 36).

V Dusk to dawn (Din seară până-n zori)

Sunt afişate fotografiile realizate în modurile scenă Night landscape (Peisaj de noapte)*, Sunset (Asfinţit), Dusk/dawn (Înserare/ zori) sau Fireworks show (Spectacol artificii) (A 36).

D Close-ups (Primplanuri)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Close-up (Prim-plan)* (A 36) şi cele realizate în modul A (automat) cu modul macro (A 33).

u Food (Alimente)

Sunt afişate fotografiile realizate în modul scenă Food (Alimente) (A 36).

D Movie (Film)

Sunt afişate filmele (A 81).

X Retouched copies (Copii retuşate)

Sunt afişate copiile realizate folosind funcţia de editare (A 73).

W Other scenes (Alte scene)

Sunt afişate toate celelalte fotografii care nu pot fi definite în funcţie de categoriile descrise mai sus.

* De asemenea, fotografiile realizate în modul selector automat scenă (A 43) vor fi sortate în categoriile adecvate.

B

Note privind modul sortare automată

• În modul sortare automată, puteţi sorta până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă într-o anumită categorie au fost deja sortate 999 de fotografii şi filme, noile fotografii şi filme nu mai pot fi sortate în acea categorie sau afişate în modul sortare automată. Afişaţi fotografiile sau filmele care nu au putut fi sortate într-o categorie în modul redare normală (A 28) sau în modul listare după dată (A 58). • Fotografiile sau filmele copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 115) nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Fotografiile sau filmele înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S1000pj nu pot fi afişate în modul sortare automată.


Căutarea fotografiilor în modul Auto Sort (Sortare automată)

Utilizarea modului Auto Sort (Sortare automată) În ecranul cu lista de categorii sunt disponibile următoarele operaţiuni. Operaţie

Utilizaţi

Selectare nume dosar

Descriere

A

Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta dosarul.

11

Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi butonul k pentru a afişa prima fotografie din dosarul selectat.

28

Ştergere fotografie

l

Apăsaţi butonul l după selectarea unei categorii şi se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectiva categorie.

28

Selectaţi un alt mod de redare

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

10

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28

Utilizaţi proiectorul integrat pentru a proiecta fotografiile sortate în categoria selectată.

139

A Comutarea în modul fotografiere

P

Meniul sortare automată Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau afişare miniaturi din modul sortare automată, pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Skin softening (Estompare piele) Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire fotografie) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală)

➝A 75 ➝A 76 ➝A 77 ➝A 95 ➝A 113 ➝A 114 ➝A 114 ➝A 115 ➝A 79 ➝A 71

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Trecerea în modul proiector

63


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite)) Fotografiile pot fi adăugate în albume pentru anumite evenimente, cum ar fi călătoriile sau nunţile, sau anumite teme. La vizualizarea albumelor, sunt afişate numai fotografiile sortate în albumul curent. Fotografiile individuale pot fi adăugate în mai multe albume.

Procedura ordonare/redare Pregătirea unui album (definirea unei pictograme) (A 65)

Redarea fotografiilor Fotografiile pot fi adăugate din modul redare (A 28), list by date (listare după dată) (A 58)şi din modul auto sort (sortare automată) (A 61)

Sortarea fotografiilor într-un album (A 66) Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

64

Vizualizarea fotografiilor din album (A 67)


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Pregătirea unui album (definirea unei pictograme) Pictograma definită pentru un album poate fi modificată pentru a reflecta tema fotografiilor incluse în respectivul album. • Pictogramele albumelor pot fi definite sau modificate chiar şi după adăugarea fotografiilor în album.

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege h, iar apoi apăsaţi butonul k.

Favorite pictures

Se afişează o listă de albume.

2

Selectaţi albumul şi apăsaţi pe butonul d.

Favorite pictures

Se afişează ecranul de selectare a pictogramelor.

Choose icon

Folosiţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o culoare a pictogramei şi apăsaţi butonul k.

Choose icon

Back

4

Folosiţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a alege o pictogramă şi apăsaţi butonul k.

Choose icon

Pictograma se va modifica, iar afişajul monitorului va reveni la ecranul cu lista de albume.

B

Back

Note privind pictogramele albumelor

Alegeţi separat pictograme pentru albume din memoria internă şi cele pentru fiecare card de memorie utilizat. • Pentru a modifica pictograma unui album care conţine fotografiile stocate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Un număr (setare implicită) este afişat în locul unei pictograme pentru albumele pentru care nu a fost definită o pictogramă, indiferent dacă albumul conţine fotografii salvate în memoria internă sau pe un card de memorie.

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

3

65


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Adăugarea fotografiilor în albume Fotografiile pot fi sortate prin adăugarea lor în albume. Adăugând fotografiile în albume veţi găsi mai uşor şi mai rapid anumite fotografii.

1

Afişaţi fotografiile în modul redare (A 28), modul listare după dată (A 58) sau modul sortare automată (A 61).

2

Selectaţi fotografia favorită şi apăsaţi pe butonul k.

15/11/2009 15:30 15:3 0004.JPG 0004.JP

Selectaţi modul de redare cadru întreg şi apăsaţi butonul k. Se afişează ecranul de selectare a albumelor.

4

3

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege albumul dorit şi apăsaţi pe butonul k.

4

Favorite pictures

Fotografia va fi adăugată în albumul selectat.

Back

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

B

Note privind adăugarea fotografiilor favorite

• Un album poate conţine până 200 de fotografii. • Dacă fotografia selectată a fost deja adăugată într-un album, caseta de selectare a dosarului în care a fost adăugată va fi selectată (w). • O fotografie poate fi adăugată în mai multe albume. • Când adăugaţi fotografii într-un album, acestea nu sunt copiate fizic în albume sau mutate din dosarul (A 148) în care au fost înregistrate iniţial (A 70). • Filmele nu pot fi adăugate în albume.

D 66

Add

Mai multe informaţii

Consultaţi „Eliminarea fotografiilor din albume” (A 68) pentru mai multe informaţii.


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Vizualizarea fotografiilor dintr-un album Fotografiile pot fi selectate prin selectarea albumului în care au fost adăugate în „h mod fotografii favorite”. În modul redare cadru întreg, ca şi în modul normal de redare, fotografiile afişate pot fi mărite şi fotografiile pot fi afişate ca miniaturi sau în modul calendar. Fotografiile statice pot fi editate, iar filmele pot fi redate. Când butonul d este apăsat în modul cadru întreg sau redare miniaturi pentru a afişa meniul fotografii favorite (A 69), toate imaginile sortate în albumul specificat pot fi selectate pentru ştergere, vizualizare într-o prezentare de diapozitive, imprimare sau protecţie.

1

Apăsaţi butonul c în modul redare pentru a afişa meniul selecţie mod redare şi apăsaţi selectorul multiplu H sau I pentru a alege h, iar apoi apăsaţi butonul k.

Favorite pictures

Se afişează o listă de albume.

2

Selectaţi albumul dorit.

Favorite pictures

15/11/2009 15:30 15:3 0004.JP 0004.JPG

Pictograma albumului curent va fi afişată în colţul din dreapta sus al ecranului.

4

4

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Choose icon

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o fotografie din albumul selectat, în modul redare cadru întreg.

67


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Eliminarea fotografiilor din albume Remove this picture from Pentru a elimina o fotografie dintr-un album, fără a o favorites? şterge permanent, urmaţi indicaţiile de mai jos. • Selectaţi fotografia dorită în modul afişare cadru întreg No în pasul 2 din modul fotografii favorite (A 67) şi apăsaţi Yes pe butonul k pentru a afişa dialogul de confirmare. • Pentru a elimina fotografia din album, alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a continua fără a elimina fotografia, alegeţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

68

B

Note privind ştergerea fotografiilor în modul fotografii favorite

Reţineţi că prin ştergerea unei fotografii în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai fotografia din album, dar şi fotografia originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie (A 70).


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

Utilizarea modului fotografii favorite Următoarele operaţiuni sunt disponibile în afişarea listei cu albume. Operaţie

Utilizaţi

Selectarea albumului

Descriere

A

Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K.

11

Comutarea în modul redare cadru întreg

k

Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa prima fotografie din album.

28

Ştergere fotografie

l

După selectarea unui album, apăsaţi pe butonul l şi pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge toate imaginile sortate în respectivul album.

28

d

Schimbaţi pictograma definită pentru un album.

65

c

Apăsaţi pe butonul c pentru a afişa meniul de selectare a modul redare.

10

Apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare pentru a reveni la ultimul mod de fotografiere selectat.

28

Utilizaţi proiectorul integrat pentru a proiecta fotografiile sortate în albumul selectat.

139

Schimbarea pictogramei albumului Selectaţi un alt mod de redare

A

Trecerea în modul proiector

P

Meniul fotografii favorite Apăsaţi pe butonul d în modul redare cadru întreg sau afişare miniaturi din modul fotografii favorite, pentru a aplica următoarele opţiuni ale meniului. Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting Skin softening (Estompare piele) Print set (Set imprimare) Slide show (Prezentare diapozitive) Delete (Ştergere) Protect (Protecţie) Rotate image (Rotire fotografie) Small picture (Imagine mică) Voice memo (Notă vocală)

➝A 75 ➝A 76 ➝A 77 ➝A 95 ➝A 113 ➝A 114 ➝A 114 ➝A 115 ➝A 79 ➝A 71

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Comutarea în modul fotografiere

69


Ordonarea fotografiilor favorite (modul Favorite Pictures (fotografii favorite))

C

Adăugarea/Vizualizarea fotografiilor favorite

Când adăugaţi fotografii în albume, acestea nu sunt copiate fizic în albume sau mutate din albumul în care au fost înregistrate iniţial (A 148). În album sunt adăugate numai numele fişierelor fotografiilor. În modul fotografii favorite, sunt redate fotografiile ale căror nume de fişier au fost adăugate în albumul specificat. Reţineţi că prin ştergerea unei fotografii (A 28, 69, 114) redate în modul fotografii favorite se va şterge permanent nu numai fotografia din album, dar şi fotografia originală din memoria internă sau de pe cardul de memorie.

Adăugarea fotografiilor în albume Albumul 1

Memoria internă/card de memorie

0001.JPG

0002.JPG

0001.JPG

Adăugare nume fişiere

0002.JPG 0003.JPG

0003.JPG

0004.JPG

Albumul 2 Adăugare nume fişiere

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

70

0001.JPG 0004.JPG

Redare fotografii favorite 0001.JPG

Albumul 1

0001.JPG 0002.JPG 0003.JPG

Fişiere de referinţă

0002.JPG Memorie internă sau card de memorie

Redare

0003.JPG


Note vocale: înregistrare şi redare Folosiţi microfonul încorporat al aparatului foto pentru a înregistra note vocale pentru fotografii.

Înregistrarea notelor vocale

1

Afişaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 28) sau în modul redare miniaturi (A 54) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Delete Protect Rotate image Small picture Voice memo

Este afişat ecranul pentru înregistrarea notelor vocale. Exit

3

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul k pentru a înregistra o notă vocală.

Nu atingeţi microfonul încorporat în timpul înregistrării. În timpul înregistrării, o şi p luminează intermitent pe monitor.

Back

20s 20

Când înregistrarea se încheie, este afişat ecranul pentru notele vocale. Urmaţi instrucţiunile din pasul 3 din secţiunea „Redarea notelor vocale” (A 72) pentru a reda o notă vocală. Apăsaţi butonul d înainte sau după înregistrarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

17s 17

D

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Înregistrarea se termină după aproximativ 20 secunde sau în momentul în care nu mai este apăsat butonul k.

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.

71


Note vocale: înregistrare şi redare

Redarea notelor vocale Fotografiile pentru care au fost înregistrate note vocale sunt indicate prin p în modul de redare cadru întreg.

1

Selectaţi fotografia dorită în modul redare cadru întreg (A 28) sau în modul redare miniaturi (A 54) şi apăsaţi pe butonul d.

15/11/2009 15:30 0004.JPG

Se afişează meniul de redare.

4/

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege E Voice memo (Notă vocală) şi apăsaţi butonul k.

4

Playback menu Delete Protect Rotate image Small picture Voice memo

Este afişat ecranul pentru redarea notelor vocale. Exit

3 Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

72

Pentru a reda nota vocală, apăsaţi pe butonul k. Redarea se încheie în momentul terminării notei vocale sau când apăsaţi din nou pe butonul k. Rotiţi butonul control zoom spre g sau f în timpul redării pentru a regla volumul sunetului. Apăsaţi butonul d înainte sau după redarea unei note vocale pentru a reveni la modul de redare cadru întreg.

6s 6s

Back

Ştergerea notelor vocale Selectaţi o imagine cu o notă vocală şi apăsaţi butonul l. Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege w şi apăsaţi pe butonul k. Va fi ştearsă doar nota vocală.

Erase 1 image?

No Yes

B

Note vocale

• Când o fotografie cu notă vocală ataşată este ştearsă, atât fotografia cât şi nota vocală sunt şterse. • Dacă fotografia are deja o notă vocală, aceasta trebuie ştearsă înainte de a putea înregistra una nouă. • COOLPIX S1000pj nu poate ataşa o notă vocală fotografiilor făcute cu alte aparate foto.


Editarea fotografiilor Folosiţi COOLPIX S1000pj pentru a edita fotografiile în aparatul foto şi pentru a le salva ca fişiere separate (A 148). Sunt disponibile funcţiile de editare descrise mai jos. Funcţie de editare

Descriere

Quick retouch (Retuşare rapidă) (A 75)

Creaţi cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite.

D-Lighting (A 76)

Creaţi o copie a fotografiei curente cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, cu zonele întunecate ale fotografiei luminate.

Skin softening (Estompare piele) (A 77)

Aparatul va detecta feţele şi va crea o copie a fotografiei folosind funcţia estompare piele pe feţele portretelor subiecţilor.

Small picture (Imagine mică) (A 79)

Creaţi copii de dimensiuni mici ale imaginilor potrivite pentru a fi folosite ca ataşamente la mesajele de e-mail.

Crop (Decupare) (A 80)

Măriţi fotografia sau îmbunătăţiţi compoziţia acesteia şi creaţi o copie ce conţine numai porţiunea vizibilă pe monitor.

B

Note privind editarea fotografiilor

C

Restricţii la editarea fotografiilor

Dacă o copie editată este în continuare modificată folosind o altă funcţie de editare, verificaţi restricţiile de mai jos. Funcţia de editare utilizată

Funcţia de editare adăugată

Quick retouch (Retuşare rapidă) D-Lighting

Pot fi adăugate funcţiile estompare piele, imagine mică şi decupare. Funcţiile de retuşare rapidă şi D-Lighting nu pot fi utilizate împreună întro fotografie.

Skin softening (Estompare piele)

Pot fi adăugate funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, imagine mică şi decupare.

Small picture (Imagine mică) Crop (Decupare)

Alte funcţii de editare nu pot fi adăugate.

• Copiilor create utilizând funcţiile de editare nu pot fi editate din nou cu aceeaşi funcţie de editare utilizată la crearea acestora. • Copiile realizate cu funcţiile imagine mică şi decupare nu mai pot fi modificate folosind alte funcţii de editare. Utilizaţi funcţiile de copiere şi editare după ce alte funcţii au fost aplicate. • Funcţia estompare piele poate fi refolosită pe o fotografie creată folosind funcţia estompare piele (A 51).

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

• Fotografiile realizate selectând pentru Image mode (Mod imagine) opţiunea P 16:9 (3968) (A 99) nu pot fi editate. • Funcţiile de editare ale COOLPIX S1000pj nu sunt disponibile pentru fotografiile realizate cu alte modele de aparate foto digitale. • Dacă nicio faţă nu a fost recunoscută într-o fotografie, nu se pot crea copţii folosind funcţia estompare piele (A 77). • Copiile editate create cu acest aparat foto nu pot fi afişate corect pe alte modele de aparate foto digitale. De asemenea, este probabil imposibil să le transferaţi pe un calculator folosind un alt model de aparat foto digital. • Funcţiile de editare nu sunt disponibile dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie nu este suficient spaţiu disponibil pentru a stoca copiile editate.

73


Editarea fotografiilor

D

Fotografii originale şi editate

• Copiile create cu funcţiile de editare nu sunt şterse dacă fotografiile originale sunt şterse. Fotografiile originale nu sunt şterse în cazul în care copiile create cu funcţiile de editare sunt şterse. • Copiile editate sunt salvate cu aceeaşi dată şi oră ca şi originalul. • Setările Print set (Set imprimare) (A 95) şi Protect (Protecţie) (A 114) configurate pentru imaginile originale nu se vor reflecta în copiile editate.

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

74


Editarea fotografiilor

Creşterea contrastului şi a saturaţiei: Quick Retouch (Retuşare rapidă) Opţiunea retuşare rapidă poate fi utilizată pentru a crea cu uşurinţă copii retuşate, în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. Noile copii sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg (A 28) sau miniaturi (A 54) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege k Quick retouch (Retuşare rapidă) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show

Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă. Exit

3

Quick retouch

Este creată o nouă copie. Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

Normal Back

Copiile create cu opţiunea retuşare rapidă pot fi recunoscute prin pictograma s afişată în timpul redării.

Amount

15/11/2009 15:30 0004.JPG

4

D

4

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege gradul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.

75


Editarea fotografiilor

Sporirea luminozităţii şi contrastului: D-Lighting D-Lighting poate fi folosit pentru a crea copii cu luminozitatea şi contrastul îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale imaginii. Noile copii sunt salvate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg (A 28) sau miniaturi (A 54) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege I D-Lighting şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show

Versiunea originală este afişată în partea stângă iar versiunea editată este afişată în partea dreaptă. Exit

3

D-Lighting

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

O nouă copie cu luminozitate şi contrastul îmbunătăţite este creată. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k.

Copiile D-Lighting pot fi recunoscute datorită pictogramei c afişate în timpul redării.

OK Cancel

15/11/2009 15:30 0005.JPG

5

D 76

Selectaţi OK şi apăsaţi pe butonul k.

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.

5


Editarea fotografiilor

Estomparea tonurilor pielii: Skin Softening (Estompare piele) Aparatul foto va detecta feţele din imagine şi va crea o copie folosind funcţia de estompare a tonurilor pielii. Copiile create cu funcţia estompare piele sunt stocate ca fişiere separate.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul redare cadru întreg (A 28) sau redare miniaturi (A 54) şi apăsaţi pe butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Utilizaţi selectorul multiplu rotativ pentru a selecta e Skin softening (Estompare piele) şi apăsaţi pe butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show

Este afişat ecranul pentru selectarea gradului de îmbunătăţire utilizat. Dacă în fotografie nu a putut fi detectată nicio faţă, pe ecran va fi afişat un mesaj de avertizare, iar aparatul va reveni în modul redare.

3

Ecranul de confirmare este afişat împreună cu faţa pe care este aplicată funcţia estompare piele, mărită în centrul monitorului.

Skin softening

Normal Back

Amount

Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

4

Verificaţi performanţele acestei îmbunătăţiri.

Preview

Puteţi îmbunătăţi maximum 12 feţe, în funcţie de distanţa la care se află faţă de centrul cadrului. Dacă sunt afişate mai multe feţe, apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a afişa alte feţe. Pentru a modifica nivelul efectului, apăsaţi pe d pentru a reveni în pasul 3. Apăsaţi pe butonul k pentru a afişa o copie nou creată. Copiile create folosind funcţia estompare piele pot fi recunoscute prin indicatorul e afişat în timpul redării.

Back

Save

15/11/2009 15:30 0006.JPG

6

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Apăsaţi pe selectorul multiplu H sau I pentru a alege gradul de îmbunătăţire aplicat şi apăsaţi pe butonul k.

Exit

6

77


Editarea fotografiilor

B

Notă privind funcţia Skin Softening (Estompare piele)

În funcţie de direcţia în care se uită sau de strălucirea feţei subiectului, faţa poate să nu fie corect detectată sau efectul dorit folosind funcţia estompare piele să nu fie obţinut.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

78


Editarea fotografiilor

Redimensionarea fotografiilor: Small Picture (Imagine mică) Creează o copie micşorată a fotografiei curente. Copiile micşorate sunt salvate ca fişiere JPEG cu un nivel de compresie de 1:16. Sunt disponibile următoarele dimensiuni. Opţiune

Descriere

l 640×480

Potrivită pentru redarea pe televizor.

m 320×240

Recomandată pentru afişarea pe paginile de internet.

n 160×120

Recomandată pentru ataşamente la mesajele de e-mail.

1

Selectaţi imaginea dorită în modul de redare cadru întreg (A 28) sau miniaturi (A 54) şi apăsaţi butonul d. Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege g Small picture (Imagine mică) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Delete Protect Rotate image Small picture Voice memo

Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe butonul d.

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru copie şi apăsaţi pe butonul k.

Small picture

640× 480 320× 240 160× 120

Exit

4

Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k. Este creată o copie nouă, micşorată.

Create small picture file?

Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k. Copia este afişată cu un cadru gri.

D

No Yes

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

Exit

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.

79


Editarea fotografiilor

Crearea unei copii prin decupare: Decuparea Creaţi o copie care să conţină numai porţiunile vizibile pe monitor atunci când u este afişat cu zoom redare (A 57) activat. Copiile decupate sunt salvate ca fişiere separate.

1

Rotiţi controlul zoom în dreptul g (i) în modul de redare cadru întreg pentru a mări imaginea. Pentru a decupa o imagine afişată orientată pe „înălţime” (portret), apropiaţi imaginea până când barele negre afişate pe ambele laturi ale monitorului dispar. Fotografia decupată va fi afişată în orientare peisaj. Pentru a decupa imaginea în orientarea ei curentă pe „înălţime” (portret), mai întâi utilizaţi opţiunea Rotate image (Rotire fotografie) (A 115) pentru a roti imaginea astfel încât să fie afişată în orientare orizontală. Apoi măriţi imaginea pentru decupare, decupaţi-o şi apoi rotiţi-o înapoi la orientarea pe „înălţime” (portret).

2

Îmbunătăţirea compoziţiei copiei. Rotiţi butonul de zoom spre g (i) sau f (h) pentru a ajusta raportul de zoom. Apăsaţi selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a derula fotografia până când pe monitor se va vedea doar porţiunea pe care doriţi să o copiaţi.

Mai multe despre redarea/editarea folosind aparatul foto

3

Apăsaţi pe butonul d.

4

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Yes (Da) şi apăsaţi butonul k. Este creată o nouă fotografie, conţinând doar porţiunea vizibilă pe monitor. Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi No (Nu) şi apăsaţi pe butonul k.

C

No Yes

Dimensiune imagine

Deoarece zona salvată este redusă, dimensiunile imaginii (pixeli) copiei decupate sunt de asemenea reduse. Dacă dimensiunea copiei decupate este de 320 × 240 sau 160 × 120, copia va fi afişată la redare cu o margine gri, iar pictograma imagine mică B sau C este afişată în stânga ecranului în modul redare cadru întreg.

D 80

Save this image as displayed?

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.


Filme

Înregistrarea filmelor Pentru a filma cu sunet înregistrat prin intermediul microfonului încorporat, introduceţi modul fotografiere şi urmaţi paşii de mai jos.

1

Apăsaţi pe butonul A în modul fotografiere pentru a afişa meniul modului fotografiere şi apăsaţi pe selectorul multiplu H sau pe I pentru a selecta D, iar apoi apăsaţi pe butonul k.

Movie

Lungimea maximă a filmului care poate fi înregistrată este afişată pe monitor (A 82). Durata maximă de înregistrare pentru un singur film este de 25 de minute, sau un fişier cu dimensiunea de 2 GB, chiar dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie este suficient spaţiu liber.

2

Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a porni înregistrarea. Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Un cursor de progres, afişat în partea de jos a monitorului, arată timpul rămas pentru înregistrare. Pentru a încheia înregistrarea, apăsaţi din nou până la capăt butonul de declanşare. Înregistrarea se opreşte automat când indicatorul lungime film a ajuns la „0”.

B

25s

Înregistrarea filmelor

B

Filme

• Nu pot fi utilizate funcţiile bliţ (A 30), autodeclanşator (A 32) şi compensare expunere (A 34), iar acestea nu pot fi reglate în modul film. Modul macro (A 33) este disponibil. • Modul macro nu poate fi activat sau dezactivat în timpul înregistrării filmelor. Activaţi sau dezactivaţi modul macro înainte de a începe înregistrarea filmelor. • Zoomul optic nu poate fi modificat după începerea înregistrării. Zoomul digital nu poate fi aplicat înainte de începerea înregistrării filmului. Totuşi, zoomul digital (de până la 2×) poate fi aplicat în timpul înregistrării filmelor.

Notă privind înregistrarea filmelor

Când tot filmul a fost înregistrat în memoria internă sau pe cardul de memorie, afişajul monitorului va reveni în modul normal de filmare. Nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului pentru memorie în timpul înregistrării filmelor. Scoaterea cardului de memorie în timpul înregistrării filmelor poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea aparatului foto sau a cardului.

C

Focalizare automată

Aparatul foto focalizează când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi se blochează în această poziţie în timpul fotografierii. În timpul fotografierii, focalizarea este definită în această poziţie.

C

Reglarea parametrilor filmului

Setările Movie options (Opţiuni film) (A 82) pot fi reglate din meniul film.

81


Meniul Movie (film) Setările Movie options (Opţiuni film) pot fi reglate din meniul film. Apăsaţi butonul d în modul film pentru a afişa meniul film şi utilizaţi selectorul multiplu pentru a modifica şi a aplica setările.

D Movie Options (Opţiuni film) Meniul film oferă opţiunile prezentate mai jos. Opţiune

Dimensiunea imaginii şi viteza cadrelor

J TV movie 640P (Film TV 640P) (setare implicită)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr cadre: 30 cadre pe secundă

I TV movie 640 (Film TV 640)

Dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

L Small size 320P (Dimensiune mică 320P)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr cadre: 30 cadre pe secundă

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

Dimensiune imagine: 320 × 240 pixeli Număr de cadre: 15 cadre pe secundă

C

Opţiuni film şi durată maximă film

Filme

Opţiune J TV movie 640P (Film TV 640P) (setare implicită)

Memorie internă (cca . 36 MB)

Card de memorie (512 MB) 32 s

7 min 20 s

I TV movie 640 (Film TV 640)

1 min 2 s

14 min 10 s

L Small size 320P (Dimensiune mică 320P)

1 min 2 s

14 min 10 s

S Small size 320 (Dimensiune mică 320)

1 min 59s

25 min

* Toate cifrele sunt aproximative. Timpul maxim de înregistrare poate să varieze în funcţie de producătorul de carduri de memorie. Durata maximă de înregistrare pentru un singur film este de 25 de minute, sau un fişier cu dimensiunea de 2 GB, chiar dacă în memoria internă sau pe cardul de memorie este suficient spaţiu liber. Lungimea maximă care poate fi înregistrată pentru un singur film este afişată în timpul înregistrării.

D 82

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.


Redarea filmului În modul redare cadru întreg (A 28), filmele sunt recunoscute prin intermediul pictogramei Movie options (Opţiuni film) (A 82). Pentru a reda un film, afişaţi-l în modul redare cadru întreg şi apăsaţi pe butonul k.

15/11/2009 15:30 0010.AVI

10s

Rotiţi controlul zoomului spre g sau f pentru a regla volumul de redare. Comenzile de redare sunt afişate la partea de sus a monitorului. Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege o comandă, apoi apăsaţi butonul k pentru a efectua operaţiunea selectată. Sunt disponibile operaţiunile descrise mai jos.

Pauză

4s În curs de redare

Indicator volum

Operaţie

Utilizaţi

Derulare înapoi Derulare rapidă înainte

K

Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul.

Descriere

L

Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula rapid înainte filmul.

Pauză

Încheiere

O

Q

M

Apăsaţi pe butonul k pentru a derula înapoi cu un cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru derulare continuă înapoi cadru cu cadru.

N

Apăsaţi pe butonul k pentru a derula înainte filmul cu un cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru derulare continuă înainte cadru cu cadru.

P

Pentru a continua redarea apăsaţi pe butonul k.

Filme

Pentru a întrerupe redarea apăsaţi pe butonul k. Următoarele operaţii pot fi realizate în timp ce redarea este întreruptă folosind butoanele afişate la partea de sus a monitorului.

Apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Ştergerea fişierelor de film Selectaţi un film şi apăsaţi pe butonul l în modul redare cadru întreg (A 28) sau în modul redare miniaturi (A 54). Se va afişa un dialog de confirmare. Alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi butonul k pentru a şterge filmul, sau alegeţi No (Nu) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la afişajul normal al redării fără a şterge filmul.

Erase 1 image?

No Yes

83


Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la TV Conectaţi aparatul foto la televizor utilizând cablul audio/video inclus pentru a reda fotografiile pe un televizor.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Conectaţi aparatul foto la TV utilizând cablul A/V furnizat. Introduceţi conectorul galben în jackul intrare video al televizorului, iar conectorul alb în jackul intrare audio.

Galben

3

Alb

Reglaţi televizorul pe canalul video. Pentru detalii consultaţi documentaţia furnizată cu televizorul.

4

Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul foto. Aparatul foto intră în modul redare şi fotografiile sunt afişate pe televizor. Cât timp este conectat la televizor, monitorul aparatului foto va rămâne oprit.

B

Conectarea unui cablu A/V

La conectarea cablului A/V, conectorul aparatului foto trebuie să fie orientat corespunzător. Nu forţaţi când conectaţi cablul A/V la aparatul foto. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul A/V de la aparatul foto.

B 84

Mod video

Asiguraţi-vă că setările modului video de pe aparatul foto sunt în conformitate cu standardele utilizate de televizorul dumneavoastră. Setările modului video sunt specificate din opţiunea Video mode (Mod video) (A 131) a meniului Set up (Setare) (A 117).


Conectarea la computer Utilizaţi cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la un computer şi copiaţi (transferaţi) imaginile la un computer folosind programul software Nikon Transfer.

Înainte de a conecta aparatul foto Instalarea software-ului

Sisteme de operare compatibile Windows Versiuni preinstalate ale Windows Vista Service Pack 1 (ediţiile pe 32 de biţi Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate), Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional)

Macintosh Mac OS X (versiunea 10.3.9, 10.4.11, 10.5.6) Consultaţi situl Nikon pentru cele mai noi informaţii despre compatibilitatea cu sistemele de operare.

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Înainte de a conecta aparatul foto la un computer, programul software, inclusiv Nikon Transfer, ViewNX pentru vizualizarea fotografiilor transferate şi Panorama Maker pentru crearea imaginilor panoramice, trebuie să fie instalate de pe discul CD Software Suite inclus. Pentru mai multe informaţii despre instalarea software-ului, consultaţi Ghid de start rapid.

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62F (comercializat separat), COOLPIX S1000pj poate fi alimentat de la o priză casnică de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce supraîncălzirea sau defectarea aparatului foto.

85


Conectarea la computer

Transferarea fotografiilor de pe aparatul foto pe un calculator

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1 2 3

Porniţi computerul pe care a fost instalat Nikon Transfer.

4

Porniţi aparatul foto.

Conectaţi aparatul foto la computer utilizând cablul USB furnizat.

Indicatorul luminos aparat pornit se va aprinde. Monitorul aparatului va rămâne închis. Windows Vista Când este afişat dialogul AutoPlay (Redare automată), faceţi clic pe Copy pictures to a folder on my computer using Nikon Transfer (Copiere imagini într-un dosar de pe computerul meu cu Nikon Transfer). Nikon Transfer se va deschide. Pentru a evita afişarea acestui dialog pe viitor, bifaţi Always do this for this device (Se efectuează întotdeauna pentru acest dispozitiv). Windows XP Dacă caseta de dialog pentru selectarea acţiunii este afişată, selectaţi Nikon Transfer Copy pictures to a folder on my computer (Nikon Transfer, copiere fotografii într-un folder de pe computerul meu) şi faceţi clic pe OK. Nikon Transfer se va deschide. Pentru a evita acest dialog în viitor, bifaţi Always use this program for this action. (Utilizaţi mereu acest program pentru această acţiune.). Mac OS X Nikon Transfer se va deschide automat dacă aţi selectat Yes (Da) în cutia de dialog AutoLaunch (Lansare automată) la prima instalare a Nikon Transfer.

B 86

Verificaţi dacă aparatul foto este închis.

Conectarea cablului USB

• Verificaţi dacă aţi orientat corect conectorii. Nu încercaţi să introduceţi conectorii înclinaţi şi nu utilizaţi forţa la conectarea sau deconectarea cablului USB. • Este posibil ca dacă aparatul foto este conectat printr-un cablu USB, conexiunea să nu fie recunoscută.


Conectarea la computer

5

Confirmaţi dacă dispozitivul sursă este afişat în panoul cu opţiuni de transfer Source (Sursă) şi faceţi clic pe Start Transfer.

Buton Start Transfer

În cazul utilizării setărilor implicite ale Nikon Transfer, toate imaginile sunt transferate în computer. În cazul utilizării setărilor implicite ale Nikon Transfer, ViewNX va porni automat când transferul s-a terminat, iar fotografiile transferate pot fi vizualizate.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Dispozitiv sursă

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea Nikon Transfer sau ViewNX, consultaţi informaţiile pentru asistenţă din Nikon Transfer sau ViewNX (A 88).

Deconectarea aparatul foto În timpul transferului nu opriţi şi nu deconectaţi aparatul foto de la calculator. Când transferul s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB.

87


Conectarea la computer

C

Folosirea unui cititor de carduri

Imaginile stocate pe cardul de memorie introdus într-un cititor de card sau într-un dispozitiv similar pot fi şi ele transferate pe computer folosind Nikon Transfer. • În cazul în care cardul de memorie are o capacitate mai mare de 2 GB, sau este compatibil SDHC, dispozitivul respectiv trebuie să accepte aceste funcţii ale cardului de memorie. • Introduceţi un card de memorie în cititorul de carduri sau într-un dispozitiv similar şi consultaţi paşi 4 şi 5 (A 86) pentru a transfera fotografiile. • Pentru a transfera fotografiile stocate în memoria internă a aparatului foto în computer, acestea trebuie să fie copiate mai întâi în cardul de memorie utilizând aparatul foto (A 115).

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

D

Pornirea manuală a programelor Nikon Transfer sau ViewNX

Windows Selectaţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau All Programs (Toate programele)>ViewNX>ViewNX). Cu un dublu clic pe pictograma Nikon Transfer sau ViewNX de pe spaţiul de lucru veţi porni programele Nikon Transfer sau ViewNX. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi clic pe Nikon Software>Nikon Transfer>Nikon Transfer (sau Nikon Software>ViewNX>ViewNX). De asemenea, făcând clic pe pictograma Nikon Transfer sau ViewNX de pe Dock veţi deschide programul Nikon Transfer sau ViewNX.

D

Vizualizarea informaţiilor de asistenţă în Nikon Transfer şi ViewNX

Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer sau ViewNX, porniţi Nikon Transfer sau ViewNX şi selectaţi Nikon Transfer Help (Ajutor Nikon Transfer) sau ViewNX Help (Ajutor ViewNX) din meniul Help (Ajutor).

D

Crearea panoramelor folosind Panorama Maker

• Utilizaţi o serie de fotografii realizate cu modul scenă Panorama assist (Asistenţă panoramă) (A 42) pentru a crea o singură imagine panoramică utilizând Panorama Maker. • Panorama Maker poate fi instalat pe un calculator folosind discul CD Software Suite inclus. • După finalizarea instalării, urmaţi procedura descrisă mai jos pentru a accesa Panorama Maker. Windows Selectaţi meniul Start>All Programs (Toate programele)>ArcSoft Panorama Maker 4>Panorama Maker 4. Macintosh Deschideţi Applications (Aplicaţii) şi faceţi dublu clic pe pictograma Panorama Maker 4. • Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea Panorama Maker, consultaţi instrucţiunile de pe ecran şi informaţiile de asistenţă din Panorama Maker.

D 88

Numele fişierelor de imagini şi al directoarelor

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.


Conectarea la imprimantă Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge (A 166) pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi imprima fotografii fără a utiliza un computer. Fotografiere

Selectaţi fotografiile pentru imprimare utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 95)

Imprimarea imaginilor una câte una (A 91)

Imprimarea mai multor fotografii (A 92)

Opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

B

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Conectarea la imprimantă (A 90)

Notă asupra sursei de alimentare

• Când conectaţi aparatul foto la un computer, folosiţi un acumulator complet încărcat pentru a preveni oprirea neaşteptată a aparatului foto. • Dacă utilizaţi adaptorul CA EH-62F (comercializat separat), COOLPIX S1000pj poate fi alimentat de la o priză casnică de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau model de adaptor CA deoarece acestea pot produce încălzirea sau defectarea aparatului foto.

D

Imprimarea fotografiilor

În plus faţă de imprimarea fotografiilor transferate pe un computer şi imprimarea prin conexiune directă între aparatul foto şi imprimantă, sunt disponibile următoarele opţiuni pentru imprimarea fotografiilor: • Introduceţi un card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF • Duceţi cardul de memorie la un laborator foto digital Pentru imprimarea folosind aceste metode, specificaţi fotografiile şi numărul de copii pentru fiecare fotografie utilizând opţiunea Print set (Set imprimare) (A 95) din meniul de redare.

89


Conectarea la imprimantă

Conectarea aparatului foto la o imprimantă

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Opriţi aparatul foto.

2

Porniţi imprimanta. Verificaţi setările imprimantei.

3

Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB inclus.

4

Porniţi aparatul foto. Dacă este conectat corect, ecranul de pornire PictBridge (1) va fi afişat pe monitorul aparatului foto, urmat de ecranul Print selection (Selectare imprimare) (2). 1

2

Print selection

15/11 2009 NO. 4 [ 4]

B 90

Conectarea cablului USB

Când conectaţi cablul USB, conectorii cablului trebuie să fie orientaţi corect. Nu forţaţi când conectaţi cablul USB. Nu trageţi conectorul înclinat când deconectaţi cablul USB de la aparatul foto.


Conectarea la imprimantă

Imprimarea fotografiilor una câte una După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 90), urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima o fotografie.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege fotografia dorită şi apăsaţi butonul k.

Print selection

15/11 2009

2

Selectaţi Copies (Copii) şi apăsaţi pe butonul k.

NO. 4 [ 4]

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

3

Alegeţi numărul de copii (până la nouă) şi apăsaţi butonul k.

Copies

4

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Rotiţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la afişarea a 12 miniaturi şi spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg.

Exit

4

Selectaţi Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

5

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. Exit

91


Conectarea la imprimantă

6

Selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k.

PictBridge Start print Copies Paper size

Exit

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

7

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la ecranul selectare imprimare (pasul 1).

Printing

002 / 004

Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k.

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

Imprimarea mai multor fotografii După ce aţi conectat corect aparatul foto la imprimantă (A 90), urmaţi indicaţiile de mai jos pentru a imprima mai multe fotografii.

1

Când ecranul Print selection (Imprimare selecţie) este afişat, apăsaţi pe butonul d. Se afişează Print menu (Meniu imprimare).

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Paper size (Format hârtie) şi apăsaţi butonul k. Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

3

Alegeţi dimensiunea dorită pentru formatul hârtiei şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.

92

Paper size Default 3.5×5 in. 5×7 in. 100×150 mm 4×6 in. Exit


Conectarea la imprimantă

4

Selectaţi Print selection (Imprimare selecţie), Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) sau DPOF printing (Imprimare DPOF) şi apăsaţi pe butonul k.

Print menu Print selection Print all images DPOF printing Paper size Exit

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi H sau I pentru a defini numărul de copii pentru fiecare. Imaginile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute după marcajul bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Imaginile pentru care nu au fost specificate copii nu au afişate bife iar aceste imagini nu vor fi imprimate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat. Dacă meniul din partea dreaptă este afişat, selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare.

3

Print selection

1

1

1

Back

Print selection

0 0 3 prints

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Print selection (Imprimare selecţie)

Start print Cancel Exit

Print all images (Imprimarea tuturor fotografiilor) Este imprimată o copie pentru fiecare din fotografiile stocate în memoria internă sau pe cardul de memorie. Dacă meniul din partea dreaptă este afişat, selectaţi Print all images Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe 0 0 4 prints butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. Start print Cancel Exit

93


Conectarea la imprimantă DPOF printing (DPOF imprimare) Imprimaţi fotografiile pentru care a fost creat un set de imprimare folosind opţiunea Print set (Set imprimare) (A 95). Dacă meniul din partea dreaptă este afişat, selectaţi Start print (Start imprimare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a începe imprimarea. Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la meniul de imprimare. Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Pentru a vizualiza comanda curentă de imprimare, selectaţi View images (Vizualizare imagini) şi apăsaţi pe butonul k. Pentru a imprima imagini, apăsaţi din nou butonul k.

0 1 0 prints Start print View images Cancel Exit

10

View images

Back

5

Imprimarea începe. Când imprimarea este finalizată, afişajul monitorului revine la meniul de imprimare (pasul 2). Pentru a anula imprimarea înainte ca toate copiile să fi fost tipărite, apăsaţi pe butonul k.

Printing

002 / 010

Cancel

Copie curentă/ număr total de copii

C

94

DPOF printing

Dimensiune hârtie

Aparatul foto este compatibil cu următoarele formate de hârtie: Default (Implicit) (formatul implicit de hârtie pentru imprimanta curentă), 3.5×5 in., 5×7 in., 100×150 mm, 4×6 in., 8×10 in., Letter, A3, şi A4. Se vor afişa doar formatele acceptate de imprimanta curentă. Pentru a specifica dimensiunea hârtiei utilizând setările imprimantei, selectaţi Default (Implicit) în meniul pentru formatul hârtiei.


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare Opţiunea Print set (Set imprimare) din meniul de redare este utilizată pentru a crea „ordini de imprimare” pentru imprimarea pe dispozitive compatibile DPOF (A 166). Când aparatul foto este conectat la un dispozitiv compatibil PictBridge, fotografiile pot fi imprimate de la imprimantă în conformitate cu ordinea de imprimare DPOF definită pentru fotografiile de pe cardul de memorie. Dacă scoateţi cardul de memorie din aparatul foto, o ordine de imprimare DPOF poate fi creată pentru fotografiile stocate în memoria internă.

Apăsaţi pe butonul d în modul redare.

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

1

Se afişează meniul de redare.

2

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege a Print set (Set imprimare) şi apăsaţi butonul k.

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show

Treceţi la pasul 4 dacă redaţi fotografiile în modul listare după dată, sortarea automată sau fotografii favorite. Exit

3

Alegeţi Select images (Selectare imagini) şi apăsaţi butonul k.

Print set Select images Delete print set

Exit

4

Alegeţi fotografiile (până la 99) şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele (până la nouă). Apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a selecta fotografii şi apăsaţi pe H sau I pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat pentru fiecare.

Print selection

1

1

1

Fotografiile selectate pentru imprimare pot fi recunoscute Back după pictograma bifă (y) şi numărul indicând numărul de copii de imprimat. Imaginile pentru care nu au fost specificate copii nu au afişate bife iar aceste imagini nu vor fi imprimate. Rotiţi controlul zoomului spre g (i) pentru a comuta la redarea cadru întreg. Rotiţi controlul zoomului spre f (h) pentru a comuta înapoi la afişajul cu 12 miniaturi. Apăsaţi pe butonul k când fotografierea s-a terminat.

95


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

5

Decideţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data de fotografiere şi informaţiile despre fotografie. Alegeţi Date (Dată) şi apăsaţi butonul k pentru a imprima data fotografierii pe toate imaginile din ordinea de imprimare. Alegeţi Info şi apăsaţi butonul k pentru a imprima viteza declanşatorului şi informaţii despre diafragmă pe toate fotografiile din ordinea de imprimare.

Print set Done Date Info Exit

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Alegeţi Done (Terminat) şi apăsaţi butonul k pentru a finaliza ordinea de imprimare şi a ieşi.

Fotografiile selectate pentru imprimare sunt recunoscute prin pictograma w afişată în timpul redării.

15/11/2009 15:30 0004.JPG

4

B

4

Note privind imprimarea cu data fotografierii şi informaţiile despre fotografie

Atunci când sunt activate opţiunile Date (Dată) şi Info, data fotografierii şi informaţiile despre fotografie sunt imprimate pe fotografii dacă este utilizată o imprimantă compatibilă DPOF (A 166) ce permite imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre fotografie. • Informaţiile despre fotografie nu pot fi imprimate atunci când aparatul foto este conectat direct la o imprimantă prin intermediul cablului USB furnizat, pentru imprimarea DPOF (A 94). • Reţineţi totuşi, că setările pentru Date (Dată) şi Info sunt resetate dacă opţiunea set de imprimare este afişată. • Data şi ora imprimate pe fotografii folosind imprimarea DPOF dacă opţiunea Date (Dată) din meniul Print set (Set imprimare) este activată sunt cele înregistrate cu fotografiile în momentul fotografierii. Data şi ora imprimate cu această opţiune nu sunt afectate când setarea de dată şi oră a aparatului foto este modificată din meniul setare după înregistrarea fotografiilor. 15.11.2009

96


Crearea unei ordini de imprimare DPOF: Set imprimare

B

Note privind Set imprimare

Dacă este creată o ordine de imprimare DPOF în modul listare după dată, sortare automată sau fotografii favorite, ecranul prezentat mai jos va fi afişat dacă următoarele tipuri de fotografii au fost deja marcate pentru imprimare. - Fotografiile realizate la alte date decât cele specificate în prezent - Fotografiile sortate pe categorii altele decât cele specificate în prezent - Fotografiile adăugate în albume altele decât cele specificate în prezent Print set

Print set Save print marking for other images?

No Yes

No Yes

Mod listare după dată

Modul sortare după dată/ fotografii favorite

Exit

Exit

• Selectaţi Yes (Da) pentru a adăuga fotografii din albumul sau categoria selectată, sau realizate în data de fotografiere selectată, la setul de imprimare existent. • Selectaţi No (Nu) pentru a elimina marcajele de imprimare de pe fotografiile marcate anterior şi pentru a restricţiona setul de imprimare la fotografiile din albumul sau categoria selectată, sau la fotografiile realizate în data de fotografiere selectată. Dacă prin adăugarea noilor fotografii la ordinea de imprimare numărul total de fotografii marcate pentru imprimare ajunge să depăşească 99, va fi afişat ecranul de mai jos. Print set

Print set Too many images selected. Remove print marking for other images?

Too many images selected. Remove print marking for other dates?

Yes Cancel

Yes Cancel

Exit

Mod listare după dată

Conectarea la televizoare, computere şi imprimante

Save print marking for other dates?

Exit

Modul sortare după dată/ fotografii favorite

• Selectaţi Yes (Da) pentru a elimina fotografiile adăugate anterior din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care tocmai au fost marcate. • Selectaţi Cancel (Anulare) pentru a elimina fotografiile pe care tocmai le-aţi adăugat din ordinea de imprimare şi pentru a restricţiona ordinea de imprimare la fotografiile care au fost marcate anterior.

C

Anularea unei ordini de imprimare existente

Selectaţi Delete print set (Ştergere set de imprimare) în pasul 3 şi apăsaţi pe butonul k pentru a elimina marcajele de imprimare de pe toate fotografiile şi pentru a anula ordinea de imprimare.

D

Imprimarea datei

Dacă data şi ora sunt imprimate pe fotografii folosind opţiunea Date imprint (Imprimare dată) (A 125) din meniul de setare, fotografiile sunt înregistrate cu data şi ora fotografierii imprimate pe fotografie în momentul fotografierii. Fotografiile având imprimată data pot fi imprimate şi folosind imprimante care nu suportă imprimarea datei pe fotografii. Vor fi imprimate numai data şi ora imprimate pe fotografii cu opţiunea imprimare dată, chiar dacă opţiunea Print set (Set imprimare) este selectată.

97


Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere Următoarele opţiuni pot fi definite la fotografierea în modul A (automat) (A 22). A

A 99

Image mode (Mod imagine)

Selectează calitatea şi dimensiunea imaginii. Setările modului imagine pot fi modificate şi din alte meniuri de fotografiere (cu excepţia meniului film). B

A 101

White balance (Balans de alb) Potriviţi balansul de alb în funcţie de sursa de lumină.

C

A 103

Continuous (Continuu) Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografie)

E

A 104

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) Controlează sensibilitatea aparatului foto la lumină.

F

A 105

Color options (Opţiuni culoare) Aplicaţi efecte de culoare la fotografii pe măsură ce sunt înregistrate.

G

A 106

AF area mode (Mod zonă AF)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Selectaţi modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare.

Afişarea meniului fotografiere Intraţi în modul A (automat) (A 22). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul fotografiere. Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options

12

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 11). • Pentru a ieşi din meniul fotografiere, apăsaţi butonul d.

B 98

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan

Anumite funcţii nu pot fi utilizate împreună cu altele (A 110).


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

A Image Mode (Mod imagine) Selectaţi A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M A Image mode (Mod imagine)

Modul imagine se referă la combinaţia dintre dimensiunile şi calitatea imaginii (compresie) la care fotografia este înregistrată. Selectaţi modul imagine care corespunde modului în care fotografiile vor fi utilizate şi capacităţii memoriei interne sau a cardului de memorie. Cu cât setările pentru modul imagine sunt mai ridicate, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care fotografia poate fi imprimată sau afişată fără a prezenta o „granulaţie” vizibilă, limitând numărul fotografiilor ce pot fi înregistrate. Opţiune

Dimensiune (pixeli)

High (4000P) (Ridicat (4000P))

4.000 × 3.000

I

Normal (4000) (setare implicită)

4.000 × 3.000

R

Normal (3264)

3.264 × 2.448

L

Normal (2592)

2.592 × 1.944

M

Normal (2048)

2.048 × 1.536

N

PC screen (1024) (Ecran PC (1024))

1.024 × 768

O

TV screen (640) (Ecran TV (640))

640 × 480

P

16:9 (3968)

3.968 × 2.232

Cea mai ridicată calitate, recomandată pentru măriri sau imprimări de calitate înaltă. Nivelul de compresie este aproximativ 1:4.

Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Dimensiunea mai mică permite stocarea mai multor fotografii. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Potrivită pentru afişarea pe monitorul computerului. Nivelul compresiei este de aproximativ 1:8.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

H

Descriere

Potrivită pentru afişarea pe întregul ecran al unui televizor sau pentru distribuirea prin e-mail. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8. Sunt înregistrate fotografii cu un format al imaginii de 16:9. Nivelul de compresie este aproximativ 1:8.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor în modurile fotografiere şi redare (A 8, 9).

C

Image Mode (Mod imagine)

• Modificarea realizată la această setare se aplică tuturor modurilor de fotografiere (cu excepţia modului film). • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 110) pentru mai multe informaţii.

99


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

C

Numărul de expuneri rămase

Tabelul următor listează numărul aproximativ de fotografii care pot fi stocate în memoria internă şi pe un card de memorie de 512 MB. Reţineţi că numărul de fotografii care pot fi stocate va varia în funcţie de compoziţia fotografiei (datorită compresiei JPEG). În plus, acest număr poate diferi în funcţie de marca respectivului card de memorie, chiar şi în cazul în care capacitatea cardului de memorie este aceeaşi. Setare

Meniurile fotografiere, redare şi setare

100

1

H

High (4000P) (Ridicat (4000P))

I R

Card de memorie1 (512 MB)

Memorie internă (cca. 36 MB)

Dimensiune imprimare2 (cm)

6

85

34 × 25

Normal (4000)

12

165

34 × 25

Normal (3264)

18

250

28 × 21

L

Normal (2592)

28

390

22 × 16,5

M

Normal (2048)

45

615

17 × 13

N

PC screen (1024) (Ecran PC (1024))

154

2100

9×7

O

TV screen (640) (Ecran TV (640))

289

3945

5×4

P

16:9 (3968)

16

225

34 × 19

Dacă numărul de expuneri rămase este de 10.000 sau mai mare, afişajul numărului de expuneri rămase va indica „9999”. 2 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiune de imprimare la o rezoluţie rezultată de 300 dpi. Dimensiunile de imprimare sunt calculate prin împărţirea numărului de pixeli la rezoluţia imprimantei (dpi) şi înmulţirea cu 2,54 cm. Cu toate acestea, la aceeaşi dimensiune a imaginii, fotografiile imprimate la rezoluţii mai mari vor fi imprimate cu dimensiuni mai mici decât cea indicată, iar cele imprimate la rezoluţii mai mici vor fi imprimate la dimensiuni mai mari decât cea indicată.


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

B White Balance (Balans de alb) Selectaţi A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M B White balance (Balans de alb)

Culoarea luminii reflectate de un obiect variază în funcţie de culoarea sursei de lumină. Creierul uman se poate adapta modificărilor de culoare ale sursei de lumină, rezultatul fiind că obiectele albe apar albe fie că sunt observate în umbră, lumină directă a soarelui sau în lumină incandescentă. Aparatele foto digitale pot mima această reglare prin procesarea imaginilor conform culorii sursei de lumină. Această operaţie este cunoscută ca „balans de alb”. Pentru culori naturale, alegeţi, înainte de fotografiere, o setare a balansului de alb care să se potrivească cu sursa de lumină. Deşi setarea implicită, Auto (Automat), poate fi utilizată pentru cele mai multe tipuri de iluminare, puteţi defini manual valoarea balansului de alb adecvată unei anumite surse de lumină pentru a obţine cele mai reuşite rezultate. a

Auto (Automat) (setare implicită)

b

Preset manual (Presetare manuală) Obiecte colorate neutru utilizate ca referinţă pentru a seta balansul de alb în condiţii de iluminare neobişnuită. Consultaţi „Preset Manual (Presetare manuală)” pentru mai multe informaţii (A 102).

c

Daylight (Lumină zi) Balans de alb reglat pentru lumina directă a soarelui.

d

Incandescent Utilizaţi pentru iluminare incandescentă.

e

Fluorescent

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Balans de alb ajustat automat pentru adaptarea la condiţiile de iluminare. Cea mai bună alegere în cele mai multe situaţii.

Utilizaţi pentru cele mai multe tipuri de iluminare fluorescentă. f

Cloudy (Noros) Utilizaţi la fotografierea în condiţii de cer înnorat.

g

Flash (Bliţ) Utilizaţi cu bliţul.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate pe monitor (A 8). Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Auto.

B

Note privind White Balance (Balansul de alb)

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 110) pentru mai multe informaţii.

B

Mod bliţ

Pentru setări ale balansului de alb altele decât Auto (Automat) sau Flash (Bliţ), opriţi bliţul (W) (A 30).

101


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

Preset Manual (Presetare manuală) Presetarea manuală este eficientă în cazul surselor de lumină mixte sau pentru a compensa sursele de lumină în culori intense (de exemplu, pentru a efectua fotografii sub o lampă cu o tentă roşiatică ca şi cum ar fi fost efectuate în lumină albă).

1

Plasaţi un obiect de referinţă alb sau gri sub sursa de iluminare care va fi utilizată în timpul fotografierii.

2

Afişaţi meniul de fotografiere (A 98), utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta b Preset manual (Presetare manuală) din meniul White balance (Balans de alb) şi apăsaţi pe butonul k. Aparatul foto măreşte.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

3

Selectaţi Measure (Măsurare).

White balance Auto Preset manual Daylight Incandescent Fluorescent Exit

Preset manual

Pentru a aplica cele mai recente valori măsurate pentru presetarea manuală, alegeţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi butonul k. Cancel Measure Exit

4

Încadraţi obiectul de referinţă.

Preset manual

Cancel Measure Exit

Încadrarea obiectului de referinţă

5

Apăsaţi pe butonul k. Declanşatorul este eliberat şi noua valoare pentru balansul de alb este setată. Nu este înregistrată nicio fotografie.

B 102

Notă referitoare la presetarea manuală

Este imposibil să măsuraţi valoarea pentru presetarea manuală care ţine cont de iluminarea bliţului. Dacă utilizaţi bliţul, selectaţi Auto (Automat) sau Flash (Bliţ) pentru a defini White balance (Balans de alb).


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

C Continuous (Continuu) Selectaţi A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M C Continuous (Continuu)

Activaţi fotografierea continuă sau BSS (selector cea mai bună fotografie) Bliţul este dezactivat dacă una din opţiunile Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi focalizarea, expunerea şi balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima fotografie din fiecare serie. U

Single (Unic) (setare implicită) La fiecare apăsare a declanşatorului se realizează o fotografie.

V

Continuous (Continuu) În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat complet, sunt realizate până la 4 fotografii cu o viteză de cca. 0,9 cadre pe secundă (fps), dacă pentru Image mode (Mod imagine) aţi selectat opţiunea I Normal (4000). BSS (Selector cea mai bună fotografiere) „Selectorul cea mai bună fotografiere” este recomandat când se fotografiază cu bliţ oprit, cu imaginea apropiată sau în alte situaţii când mişcări întâmplătoare pot duce la fotografii neclare. Când BSS este pornit, aparatul foto face până la zece fotografii în timp ce butonul de declanşare este apăsat. Fotografiile cele mai reuşite din serie sunt selectate şi salvate automat.

W

Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) La fiecare apăsare a butonului de declanşare, aparatul foto va realiza 16 fotografii cu o viteză de 7,2 fps şi le va aranja în imagini unice. • Pentru Image mode (Mod imagine) este selectată opţiunea L Normal (2592). • Zoomul digital nu este disponibil.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

D

Indicatorul pentru setarea curentă este afişat pe monitor pentru alte setări decât Single (Unic) (A 8).

B

Notă privind fotografierea continuă

• Viteza maximă a cadrelor în fotografierea continuă poate varia în funcţie de setările modului imagine curent, de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere. • Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 110) pentru mai multe informaţii.

B

Note privind BSS

Cu BSS (selector cea mai bună fotografie) puteţi să nu obţineţi rezultatele dorite dacă subiectul se deplasează sau compoziţia se modifică în timp ce declanşatorul este apăsat.

B

Notă privind Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16)

Pata (A 151) vizibilă pe monitor când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată, se va înregistra odată cu imaginile. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) activată.

103


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

E ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) Selectaţi A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO)

Sensitivitatea este un mod de măsurare a răspunsului la lumină a aparatului foto. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât aveţi nevoie de mai puţină lumină pentru a expune o imagine. Cu toate că selectarea unor valori ridicate pentru sensibilitatea ISO este recomandată pentru fotografierea subiecţilor aflaţi în mişcare sau pentru fotografierea în lumină slabă, valorile ridicate ale sensibilităţii sunt adesea asociate cu „zgomotul” care apare la intervale neregulate, pixeli în culori strălucitoare - concentraţi în porţiunile închise ale imaginii. Auto (Automat) (setare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

În condiţii normale, valoarea sensibilităţii este ISO 80; dacă lumina este slabă, iar bliţul este oprit, aparatul foto compensează prin ridicarea sensibilităţii până la un valoare maximă a ISO 800. Fixed range auto (Auto rază fixă) Selectaţi intervalul în care aparatul foto va ajusta automat sensibilitatea ISO, de la ISO 80200 (setare implicită) sau ISO 80-400. Aparatul foto nu va ridica nivelul de sensibilitate dincolo de valoarea maximă a intervalului selectat. Definiţi sensibilitatea ISO maximă pentru controlul eficient al nivelului de „granulaţie” care apare în imagini. 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 Sensibilitatea este blocată la valoarea specificată.

Motion detection (Detectare mişcare) (A 127) nu poate fi folosită dacă pentru sensibilitatea ISO aţi selectat o altă valoare cu excepţia Auto (Automat). În cazul altor setări decât Auto (Automat), pe monitor este afişată setarea curentă (A 8). Dacă este selectat Auto (Automat), iar sensibilitatea este mai mare decât ISO 80, va fi afişată pictograma E (A 31). Dacă aţi selectat opţiunea Fixed range auto (Auto rază fixă), vor fi afişaţi parametrii U şi valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

B

Notă referitoare la ISO Sensitivity (Sensibilitatea ISO)

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 110) pentru mai multe informaţii.

B

104

Notă referitoare la ISO Sensitivity (Sensibilitate ISO) 3200 şi 6400

Dacă fotografiaţi folosind pentru parametru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) opţiunea 3200 sau 6400, M Normal (2048), N PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) şi O TV screen (640) (Ecran TV (640)) poate fi definită pentru Image mode (Mod imagine). Indicatorul modului imagine afişat pe monitor în modul fotografiere va avea culoarea roşu.


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

F Color Options (Opţiuni culoare) Selectaţi A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M F Color options (Opţiuni culoare)

Culorile devin mai intense sau se înregistrează fotografii monocromatice. n

Standard color (Culoare standard) (setare implicită) Utilizaţi pentru fotografii cu culori naturale.

o

Vivid color (Culoare intensă) Utilizaţi pentru a obţine un efect intens, de „fotoimprimare”.

p

Black-and-white (Alb-negru) Efectuaţi fotografii în alb-negru.

q

Sepia Efectuaţi fotografii în tonuri sepia. Cyanotype (Filtru cyan) Efectuaţi fotografii monocrome albastru cyan.

Efectele opţiunii selectate pot fi previzualizate în monitor. Pictograma pentru setarea curentă este afişată pe monitor pentru alte setări decât Standard color (Culoare standard) (A 8). Tonurile culorilor afişate pe monitor se modifică în funcţie de această setare.

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

r

Note privind Color Options (Opţiuni culoare)

Pot exista funcţii cu care aceste setări nu pot fi activate. Consultaţi „Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan” (A 110) pentru mai multe informaţii.

105


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

G AF Area Mode (Mod zonă AF) Selectaţi A (automat) M d (Shooting menu (Meniu fotografiere)) M G AF area mode (Mod zonă AF)

Utilizaţi această opţiune pentru a determina modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare pentru autofocalizare. Dacă este folosită funcţia zoom digital, aparatul foto va focaliza întotdeauna în centrul cadrului, indiferent de setările definite. a

Face priority (Prioritate faţă) (setare implicită)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă aparatul foto recunoaşte o faţă umană, acesta va focaliza pe respectiva faţă. Consultaţi „Face Priority (Prioritate faţă)” (A 108) pentru mai multe informaţii. Dacă sunt recunoscute mai multe feţe, aparatul foto va focaliza pe faţa aflată cel mai aproape de aparat. Când fotografiaţi alte subiecte decât persoane sau când încadraţi un chip care nu este recunoscut, pentru modul AF area mode (Mod zonă AF) se va selectat Auto, iar aparatul foto va selecta automat zona de focalizare (una din nouă) care conţine subiectul aflat cel mai aproape de aparatul foto. w

12

Auto Aparatul foto selectează automat zona de focalizare (una din nouă) ce conţine subiectul cel mai apropiat de aparat. Apăsaţi butonul declanşatorului până la jumătate pentru a activa zona de focalizare. Zona de focalizare selectată de aparatul foto este afişată în monitor atunci când butonul de declanşare este apăsat până la jumătate.

12 Zonă focalizare

x

Manual Această opţiune este recomandată pentru situaţiile în care subiectul vizat este relativ fix şi nu este poziţionat în centrul cadrului. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K pentru a selecta una din cele 99 de zone de focalizare afişate pe ecranul de selectare a zonei de focalizare şi fotografiaţi. Pentru a încheia selectarea zonei de focalizare şi a regla setările pentru bliţ, macro, autodeclanşator şi compensarea expunerii, apăsaţi butonul k. Pentru a reveni la ecranul de selectare a zonei de focalizare, apăsaţi din nou butonul k.

106

Zonă focalizare

Zonă de focalizare selectabilă


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere y

Center (Centru) Aparatul focalizează pe subiectul aflat în centrul cadrului. Zona centrală de focalizare este afişată întotdeauna.

12 Zonă focalizare

Blocarea focalizării

Pentru a focaliza pe subiecţi care nu se află în centrul imaginii când Center (Centru) este selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF), folosiţi funcţia de blocare a focalizării aşa cum este descrisă mai jos. 1 Poziţionaţi subiectul în centrul cadrului.

12

2 Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. • Asiguraţi-vă că zona de focalizare este verde. • Focalizarea şi expunerea sunt blocate.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

D

1/125 F3.9

3 Ţineţi apăsat în continuare butonul de declanşare până la jumătate şi recompuneţi fotografia. • Asiguraţi-vă că distanţa dintre aparatul foto şi subiect nu se schimbă. 1/125 F3.9

4 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia.

D

Mai multe informaţii

Consultaţi „Focalizarea automată” (A 27) pentru mai multe informaţii.

107


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

Face Priority (Prioritate faţă) Dacă aparatul foto este îndreptat către faţa unui subiect uman, funcţia recunoaştere faţă, prin care aparatul foto recunoaşte automat respectiva faţă şi focalizează pe aceasta, va fi activată. Funcţia prioritate faţă este activată în următoarele situaţii. • Pentru AF area mode (Mod zonă AF) (A 106) este selectată opţiunea Face priority (Prioritate faţă) • Modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene) (A 37), Portrait (Portret) (A 37) şi Night portrait (Portret de noapte) (A 38) • În modul portret inteligent (A 49)

1

Încadraţi o fotografie. Dacă aparatul recunoaşte o faţă, respectiva faţă va fi încadrată de o margine dublă de culoare galbenă.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

12 Când aparatul foto recunoaşte mai multe feţe, modul de lucru va fi diferit în funcţie de modul fotografiere, după cum urmează. Mod fotografiere Mod A (automat) (Face priority (prioritate faţă)) Modurile scenă Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret), Night portrait (Portret de noapte) Smart portrait mode (Mod portret inteligent)

2

108

Feţele încadrate cu margine dublă

Numărul de feţe care a putut fi recunoscut

Faţa aflată cel mai aproape de aparatul foto * Celelalte feţe sunt încadrate de o singură margine.

Până la 12

Faţa cea mai apropiată de centrul cadrului * Celelalte feţe sunt încadrate de o singură margine.

Până la 3

Apăsaţi butonul de declanşare până la jumătate. Aparatul va focaliza pe faţa încadrată de marginea dublă. Culoarea marginii duble se va schimba în verde, iar focalizarea va fi blocată. Când aparatul foto nu poate focaliza, marginea dublă va clipi. Apăsaţi din nou butonul declanşatorului până la jumătate pentru a focaliza imaginea. Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt pentru a fotografia. În modul portret inteligent, dacă aparatul detectează faptul că 1/125 F3.9 faţa încadrată de o margine dublă zâmbeşte, funcţia Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 49) este activată, iar declanşatorul este eliberat automat fără să mai apăsaţi pe butonul de declanşare.


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

B

Note referitoare la Face Priority (Prioritate faţă)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

• Dacă aparatul foto nu poate recunoaşte nicio faţă în momentul în care declanşatorul este apăsat până la jumătate având selectat pentru AF area mode (Mod zonă AF) opţiunea Face priority (prioritate faţă), opţiunea selectată pentru modul zonă AF va fi schimbată automat cu Auto. • Dacă în modurile scenă Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) nu a fost detectată nicio faţă la apăsarea la jumătate a declanşatorului, aparatul va focaliza pe subiectul din centrul cadrului. • Este posibil ca aparatul foto să nu recunoască feţele în următoarele situaţii: - Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod - Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru • Dacă respectivul cadru include mai multe feţe, feţele recunoscute de aparatul foto şi faţa pe care aparatul focalizează depinde de o varietate de factori, inclusiv de direcţia în care feţele privesc. • În anumite cazuri rare este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă cadrul dublu străluceşte în culoarea verde (A 27). În acest caz, comutaţi pe modul A (automat) şi setaţi AF area mode (Mod zonă AF) la Manual sau Center (Centru), refocalizaţi pe alt subiect care se află la aceeaşi distanţă de aparatul foto ca şi subiectul portretului dorit şi utilizaţi blocarea focalizări (A 107). • Dacă sunt redate fotografii în care o faţă a fost detectată în timpul fotografierii, fotografiile vor fi rotite automat pentru afişarea în modul redare, în funcţie de orientarea feţei detectate cu excepţia fotografiilor realizate folosind funcţiile Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) şi Multishot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 103).

109


Opţiunile de fotografiere: meniul de fotografiere

Setările aparatului foto care nu pot fi aplicate simultan Anumite setări ale aparatului foto nu pot fi utilizate simultan cu alte funcţii. Funcţii restricţionate

Setare

Continuous m Flash (bliţ) (A 30) (Continuu) (A 103) Continuous (Continuu) (A 103)

Dacă este selectată funcţia Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), setările Image mode (Mod imagine) sunt fixate la L Normal (2592).

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 104)

Dacă una din opţiunile 3200 sau 6400 este selectată pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO), setările modului imagine pentru M Normal (2048), N PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) sau O TV screen (640) (Ecran TV (640)) pot fi selectate. Dacă oricare din setările Image mode (Mod imagine) cu excepţia celor de mai sus sunt selectate, modul imagine este modificat automat la M Normal (2048) dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) aţi selectat 3200 sau 6400.

B White balance (Balans de alb) (A 101)

Color options (Opţiuni culoare) (A 105)

Dacă aţi selectat Black-and-white (Alb-negru), Sepia sau Cyanotype (Filtru cyan) pentru Color options (Opţiuni culoare), pentru White balance (Balans de alb) va fi selectată opţiunea Auto.

C Continuous (Continuu) (A 103)

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Dacă faceţi fotografii folosind autodeclanşatorul, funcţiile Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) şi Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) vor fi dezactivate.

E ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 104)

Continuous (Continuu) (A 103)

Dacă aţi selectat Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), funcţia ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) va fi definită automat în funcţie de strălucire.

f Date imprint (Imprimare dată) (A 125)

Continuous (Continuu) (A 103)

Dacă faceţi fotografii folosind funcţiile Continuous (Continuu) sau BSS (selector cea mai bună fotografie), nu vor putea fi inscripţionate.

Continuous (Continuu) (A 103)

Dacă funcţia Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) este selectată, atunci Motion detection (Detecţie mişcare) nu va fi activată.

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 104)

Dacă pentru sensibilitatea ISO va fi selectată o altă opţiune decât Auto, funcţia Motion detection (Detecţie mişcare) va fi dezactivată.

Continuous (Continuu) (A 103)

Dacă realizaţi fotografii folosind funcţiile Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), Blink warning (Avertizare clipire) va fi dezactivată.

A Image mode (Mod imagine) (A 99) Meniurile fotografiere, redare şi setare

U Motion detection (Detecţie mişcare) (A 127)

d Blink warning (Avertizare clipire) (A 132)

110

Descrieri Dacă sunt selectate funcţiile Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16), bliţul va fi dezactivat.


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare) În meniul de redare sunt disponibile următoarele opţiuni.

k Quick retouch (Retuşare rapidă)

A 75

Creează cu uşurinţă copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au fost îmbunătăţite. I

A 76

D-Lighting Îmbunătăţeşte luminozitatea şi contrastul în zonele întunecate ale fotografiei.

e

A 77

Skin softening (Estompare piele)

Aparatul va detecta feţele şi va crea o copie a fotografiei folosind funcţia estompare piele pe feţele portretelor subiecţilor. a

A 95

Print set (Set imprimare) Selectaţi fotografiile de imprimat şi numărul de copii pentru fiecare dintre ele.

b

A 113

Slide show (Prezentare diapozitive)

Vizualizaţi fotografiile stocate în memoria internă sau într-un card de memorie într-o prezentare automată de diapozitive. c

A 114

Delete (Ştergere)

d

A 114

Protect (Protecţie) Protejaţi fotografiile selectate de o ştergere accidentală.

f

A 115

Rotate image (Rotire fotografie) Modifică orientarea fotografiilor.

g

A 79

Small picture (Imagine mică) Creează o copie micşorată a fotografiei curente.

E

A 71

Voice memo (Notã vocalã) Înregistrează note vocale pentru fotografii.

h

A 115

Copy (Copiere) Copiaţi fişierele între cardul de memorie şi memoria internă.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Şterge toate imaginile sau pe cele selectate.

Afişarea meniului de redare Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare (A 28). Apăsaţi butonul d pentru a afişa meniul redare. 15/11/2009 15:30 0004.JPG

Playback menu Quick retouch D-Lighting Skin softening Print set Slide show

4

4

Exit

• Utilizaţi selectorul multiplu pentru a alege şi a aplica setări (A 11). • Pentru a ieşi din meniul redare, apăsaţi pe butonul d.

111


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

Selectarea fotografiilor Ecranul de selectare a fotografiei, ca şi cel prezentat în Erase selected images dreapta, este afişat cu următoarele selecţii pentru meniu: • Meniul redare: Print set (Set imprimare)>Select images (Selectare imagini) (A 95), Delete (Ştergere)>Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) (A 114), Protect Back (Protecţie) (A 114), Rotate image (Rotire fotografie) (A 115), Copy (Copiere)>Selected images (Imagini selectate) (A 115) • Meniul Setare: Welcome screen (Ecran de întâmpinare)>Select an image (Selectare fotografie) (A 120) Respectaţi procedurile descrise mai jos pentru a alege fotografiile. Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Apăsaţi selectorul multiplu J sau K pentru a alege fotografia dorită. Pentru Rotate image (Rotire fotografie) şi Welcome screen (Ecran de întâmpinare) poate fi selectată pe rând, numai o fotografie. Treceţi la pasul 3. Rotiţi butonul control zoom spre g (i) pentru a reveni la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a reveni la afişarea a 12 miniaturi.

2

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta sau deselecta (sau pentru a specifica numărul de copii). Dacă o fotografie este selectată, cu imaginea este afişată o bifă (y). Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta fotografii suplimentare.

3

112

Erase selected images

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza selecţia.

Back

Erase selected images

Back


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

b Slide Show (Prezentare diapozitive) Apăsaţi pe butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M b Slide show (Prezentare diapozitive)

Redaţi fotografiile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie una câte una ca „diapozitive automate”.

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Start şi apăsaţi butonul k. Pentru a schimba intervalul dintre fotografii, alegeţi Frame intvl (Interval dintre cadre), selectaţi intervalul de timp dorit şi apăsaţi pe butonul k înainte de a alege Start.

2

Pause Start Frame intvl Loop Exit

Expunerea de diapozitive începe. Următoarele operaţiuni sunt disponibile în timpul expunerii diapozitivelor: Apăsaţi selectorul multiplu K pentru a afişa următoarea fotografie sau J pentru a afişa precedenta fotografie. Ţineţi apăsat oricare dintre butoane pentru a derula fotografiile înainte sau înapoi. Apăsaţi pe butonul k pentru pauză în redarea diapozitivelor.

3

Alegeţi End (Încheiere) sau Restart (Repornire). Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, alegeţi End (Încheiere) şi apăsaţi butonul k pentru a reveni la meniul redare sau alegeţi Restart (Repornire) pentru a reda diapozitivele din nou.

B

Pause

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Pentru a repeta prezentarea diapozitivelor automat, activaţi Loop (Buclă) şi apăsaţi pe butonul k înainte de a alege Start. Bifa (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

Slide show

Restart End Frame intvl

Note privind Prezentare diapozitive

• Sunt afişate numai primele cadre ale filmului (A 83) incluse într-o prezentare de dispozitive. • Timpul maxim de redare este de 30 de minute chiar dacă funcţia Loop (Buclă) este activată (A 129).

113


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

c Delete (Ştergere) Apăsaţi pe butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M c Delete (Ştergere)

Ştergeţi toate imaginile sau pe cele selectate. Erase selected images (Ştergerea fotografiilor selecţionate) Selectaţi o fotografie din ecranul de selecţie a fotografiile şi ştergeţi imaginea. Consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 112) pentru mai multe informaţii. Erase all images (Ştergerea tuturor fotografiilor) Ştergeţi toate fotografiile.

B Meniurile fotografiere, redare şi setare

114

Note referitoare la ştergere

• Odată şterse, fotografiile nu pot fi recuperate. Transferaţi fotografiile importante pe un computer înainte de a le şterge. • Imaginile marcate cu pictograma s sunt protejate şi nu pot fi şterse.

d Protect (Protecţie) Apăsaţi pe butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M d Protect (Protecţie)

Protejaţi fotografiile selectate de la o ştergere accidentală. Selectaţi fotografii din ecranul de selecţie a fotografiilor pentru a aplica opţiunea de protejare. Consultaţi „Selectarea fotografiilor” (A 112) pentru mai multe informaţii. Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge definitiv fişierele protejate (A 130). Fotografiile protejate pot fi recunoscute după pictograma s (A 9, 54).


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

f Rotate Image (Rotire fotografie) Apăsaţi pe butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M f Rotate image (Rotire fotografie)

Specificaţi orientarea în care fotografiile înregistrate sunt afişate la redare. Fotografiile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar. Fotografiile înregistrate cu orientare portret („în picioare”) pot fi rotite cu maximum 180 de grade în orice direcţie. Selectaţi o imagine în ecranul de selecţie imagini (A 112). Când este afişat ecranul Rotate image (Rotire fotografie), apăsaţi pe selectorul multiplu J sau K pentru a roti imaginea cu 90°. Rotate image

Rotate

Back

Rotate

Back

Rotiţi cu 90° în sensul invers acelor de ceasornic

Rotate

Rotiţi cu 90° grade în sensul acelor de ceasornic

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza afişarea orientării şi salvaţi datele orientării odată cu fotografia.

h Copy (Copiere)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Back

Rotate image

Rotate image

Apăsaţi pe butonul c (Mod redare) M d (Playback menu (Meniu redare)) M h Copy (Copiere)

Copiaţi fotografiile între memoria internă şi un card de memorie.

1

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta o opţiune din ecranul de copiere şi apăsaţi pe butonul k.

Copy

q: Copiaţi fotografiile din memoria internă pe un card de memorie. r: Copiaţi fotografiile de pe cardul de memorie în memoria internă.

Exit

115


Opţiunile de redare: Playback Menu (meniul de redare)

2

Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi k. Selected images (Imagini selectate): copiaţi imaginile selectate din ecranul de selecţie a imaginilor (A 112).

Camera to card Selected images All images

All images (Toate imaginile): copiaţi toate fotografiile. Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

B

Note privind copierea fotografiilor

• Pot fi copiate imagini în următoarele formate: JPEG, AVI şi WAV. Imaginile înregistrate în orice alt format nu pot fi copiate. • Dacă notele vocale (A 71) sunt ataşate la fotografiile selectate pentru copiere, notele vocale sunt copiate cu fotografiile. • Fotografiile făcute cu altă marcă de aparat foto sau care au fost modificate pe un computer nu pot fi copiate. • La copierea fotografiilor selectate pentru un Print set (Set imprimare) (A 95), marcajele setului de imprimare nu sunt copiate. Totuşi, setările definite pentru funcţia Protect (Protecţie) (A 114) vor fi copiate cu fotografiile. • Fotografiile copiate de pe memoria internă sau de pe cardul de memorie nu pot fi afişate în modul sortare automată (A 61). • La copierea fotografiilor adăugate în albume (A 66), copiile nu vor fi adăugate automat în aceleaşi albume ca şi fotografiile originale.

C

„Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)” Mesaj

Dacă nu există fotografii stocate pe cardul de memorie când este activat modul redare, va fi afişat mesajul Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.) Apăsaţi butonul d pentru a afişa ecranul cu opţiunea de copiere şi copiaţi imaginile stocate în memoria internă a aparatului foto pe cardul de memorie.

D 116

Mai multe informaţii

Consultaţi „Nume fişier imagine/sunet şi dosar” (A 148) pentru mai multe informaţii.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) În modul fotografiere/redare, următoarele opţiuni pot fi aplicate pentru meniul de setare. • Pentru informaţii suplimentare despre setările de bază în modul proiector, consultaţi „Meniul Setări proiector” (A 144). a

Menus (Meniuri)

A 119

Alegeţi felul în care sunt afişate meniurile. c

Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

A 120

Selectaţi ecranul afişat când aparatul foto este pornit. d

Date (Dată)

A 121

Setaţi ceasul aparatului foto şi alegeţi fusurile orare locale şi destinaţie. e

Monitor settings (Setări monitor)

A 124

Reglaţi setările privind modul de afişare a informaţiilor despre fotografii, redarea imaginii după fotografiere şi luminozitate. Date imprint (Imprimare dată)

A 125

Imprimaţi datele pe fotografie. g

Vibration reduction (Reducere vibraţii)

A 126

Selectaţi dacă la realizarea fotografiilor statice folosiţi sau nu funcţia de reducere a vibraţiilor. U

Motion detection (Detectare mişcare)

A 127

Activează sau dezactivează funcţia de detectare a mişcării, care reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto în fotografiile statice. h

AF assist (Asistenţă AF)

A 128

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. u

Digital zoom (Zoom digital)

A 128

Meniurile fotografiere, redare şi setare

f

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. i

Sound settings (Setări sunet)

A 129

Reglaţi setările sunetului. k

Auto off (Oprire automată)

A 129

Definiţi ora înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe pentru a economisi energie. l/m

Format memory (Formatare memorie)/Format card (Formatare card)

A 130

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie. n

Language (Limba)

A 131

Alegeţi limba pentru afişajul aparatului foto.

117


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) o

A 131

Video mode (Mod video) Reglaţi setările necesare pentru conectarea la televizor.

d

A 132

Blink warning (Avertizare clipire)

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit, la fotografierea folosind funcţia prioritate faţă. p

A 134

Reset all (Resetare totală) Restabiliţi setările aparatului foto la valorile implicite.

r

A 136

Firmware Version (Versiune firmware) Se afişează versiunea firmware a aparatului foto.

Afişarea meniului setare Afişaţi meniul în modul fotografiere sau în modul redare şi selectaţi fila z (setare) din meniul de pe ecran. Meniurile fotografiere, redare şi setare

1

Pentru a afişa meniul de pe ecran, apăsaţi pe butonul d.

Modul A (automat), modul portret inteligent şi modul redare Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

Modul scenă, modul urmărire subiect şi modul film

Image mode High (4000 ) Normal (4000) Normal (3264) Normal (2592) Normal (2048) Exit

2

Apăsaţi selectorul multiplu J. Selectarea filei este activată. Consultaţi „Selector multiplu” (A 11) pentru mai multe informaţii.

Shooting menu Image mode White balance Continuous ISO sensitivity Color options Exit

118


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

4

Apăsaţi pe K sau pe k.

Set up

Elementele din meniul de setare care pot fi selectate.

Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta elementele şi pentru a ajusta opţiunile meniului (A 11). Pentru a ieşi din meniul setare, apăsaţi pe butonul d sau J pentru a selecta fila pentru fotografiere sau cea pentru redare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

a Menus (Meniuri) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M a Menus (Meniuri)

Alegeţi meniurile afişate iniţial. Text (setare implicită) Meniurile sunt afişate în format listă.

Set up Menus Welcome screen Date Monitor settings Date imprint Exit

Icons (Pictograme) Toate elementele meniului pot fi afişate pe un singur ecran.

Nume meniu Menus

Exit

119


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

c Welcome Screen (Ecran de întâmpinare) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M c Welcome screen (Ecran de întâmpinare)

Selectaţi ecranul de întâmpinare care va fi afişat la deschiderea aparatului foto. None (Niciuna) (setare implicită) Nu se va afişa ecranul de întâmpinare. COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare. Select an image (Selectarea fotografie)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

120

Accesaţi ecranul de selectare a fotografiei pentru a selecta o fotografie (A 112) din memoria internă sau de pe cardul de memorie pentru ecranul de întâmpinare şi apăsaţi pe butonul k. Deoarece fotografia selectată este memorată de aparatul foto, aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului foto chiar dacă fotografia originală a fost ştearsă. Fotografiile realizate cu Image mode (Mod imagine) (A 99) pentru P 16:9 (3968) şi copiile create la dimensiunile 320 × 240 sau mai mici folosind funcţia imagine mică (A 79) sau decupare (A 80) nu pot fi utilizate.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

d Date (Dată) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M d Date (Dată)

Reglaţi ceasul aparatului foto. Date (Dată) Setaţi ceasul aparatului foto la data şi ora curente. Folosiţi selectorul multiplu pentru a defini data şi ora în ecranul pentru dată. • Selectaţi unui element diferit (zi, lună, an, oră, minute, şi ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul): apăsaţi pe J sau pe K. • Editaţi elementul selectat: apăsaţi pe H sau pe I. • Aplicarea setării: selectat ordinea în care sunt afişate ziua, luna şi anul şi apăsaţi pe butonul k (A 19). Time zone (Fus orar)

Selectarea fusului orar de destinaţie

1

Folosiţi selectorul multiplu pentru a alege Time zone (Fus orar) şi apăsaţi butonul k. Se afişează meniul Time zone (Fus orar).

Date

15/11/2009 15:30 Date Time zone Exit

2

Selectaţi x Travel destination (Destinaţia călătoriei) şi apăsaţi pe butonul k. Data şi ora afişate pe monitor se modifică în funcţie de regiunea selectată curent.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

w (home time zone (fus orar local)) poate fi specificat, iar funcţia oră de vară poate fi activată sau dezactivată din opţiunile Time zone (Fus orar). Dacă fusul orar de destinaţie este selectat (x), fusul orar local (A 123) este calculat automat şi data şi ora regiunii selectate sunt înregistrate la salvarea fotografiilor. Util în timpul călătoriilor.

Time zone

15/11/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

121


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

3

Apăsaţi K. Se afişează ecranul de selectare a fusului orar.

Time zone

15/11/2009 15:30 London, Casablanca Home time zone Travel destination Exit

4

Pentru a alege fusul orar de la destinaţia spre care călătoriţi, apăsaţi J sau K. Apăsaţi pe H într-un fus orar în care ora de vară se utilizează pentru a activa funcţia oră de vară şi pentru a modifica automat ora cu o oră. Pictograma W este afişată la partea de sus a monitorului. Apăsaţi pe I pentru a dezactiva ora de vară.

01:30

+10:00

Tokyo Seoul

Back

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Apăsaţi butonul k pentru a alege fusul orar de destinaţie. Când fusul orar al destinaţiei este selectat, pictograma Z va apărea pe monitor când aparatul foto este în modul fotografiere.

B

Acumulator ceas intern

Ceasul intern al aparatului foto foloseşte o altă baterie decât cea utilizată pentru a alimenta aparatul foto. Acumulatorul ceasului intern se încarcă atunci când acumulatorul principal este montat sau când este conectat un adaptor CA (comercializat separat) şi poate oferi resurse de energie de rezervă pentru câteva zile după zece ore de încărcare.

C

w (Home Time Zone (Fus orar local))

• Pentru a selecta fusul orar local, alegeţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi apăsaţi pe butonul k. • Pentru a schimba fusul orar local, selectaţi w Home time zone (Fus orar local) în pasul 2 şi parcurgeţi paşii paşii 3 şi 4.

C

Oră de vară

Când începe sau se termină ora de vară, activaţi sau dezactivaţi funcţia oră de vară din ecranul de selectare a fusului orar afişat în pasul 4.

D 122

Imprimarea datei pe fotografii

Activaţi opţiunea de imprimare a date Date imprint (Imprimare dată) (A 125) din meniul de setare după ce aţi definit data şi ora. Dacă opţiunea Date imprint (Imprimare dată) este activată, fotografiile vor fi înregistrate cu data fotografierii inscripţionată pe ele.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

D

Fusuri orare

Aparatul foto acceptă fusurile orare listate mai jos. Pentru fusurile orare care nu sunt listate mai jos, definiţi pentru ceasul intern al aparatului foto ora locală.

UTC +/–

Locaţie

UTC +/–

Locaţie

–11

Midway, Samoa

+1

Madrid, Paris, Berlin

–10

Hawaii, Tahiti

+2

Athens, Helsinki, Ankara

–9

Alaska, Anchorage

+3

Moscow, Nairobi, Riyadh, Kuwait, Manama

–8

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, Vancouver

+4

Abu Dhabi, Dubai

–7

MST (MDT): Denver, Phoenix

+5

Islamabad, Karachi

–6

CST (CDT): Chicago, Houston, Mexico City

+5.5

–5

EST (EDT): New York, Toronto, Lima

+6

New Delhi

–4

Caracas, Manaus

+7

Bangkok, Jakarta

–3

Buenos Aires, Sao Paulo

+8

Beijing, Hong Kong, Singapore

–2

Fernando de Noronha

+9

Tokyo, Seoul

–1

Azores

+10

Sydney, Guam

±0

London, Casablanca

+11

New Caledonia

+12

Auckland, Fiji

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Colombo, Dhaka

123


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

e Monitor Settings (Setări monitor) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M e Monitor settings (Setări monitor)

Definiţi opţiunile de mai jos. Photo info (Info foto) Alegeţi afişarea informaţiilor pe monitor în timpul modurile fotografiere şi redare. Image review (Redare imagine) On (Pornit) (setare implicită): Fotografia este afişată automat pe monitor imediat după ce este realizată iar afişajul monitorului revine la modul fotografiere. Off (Oprit): Fotografia nu este afişată după ce este realizată. Brightness (Luminozitate) Alegeţi dintre cinci setări pentru luminozitatea monitorului. Setarea implicită este 3.

Photo Info (Info foto) Sunt disponibile următoarele opţiuni pentru afişaj. Pentru mai multe informaţii privind indicatoarele afişate pe monitor, consultaţi „Monitorul” (A 8). Meniurile fotografiere, redare şi setare

Mod fotografiere

Mod redare 15/11/2009 15:30 0004.JPG

Show info (Prezentare info) 4

12

Auto info (Info auto) (setare implicită)

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate timp de câteva secunde aşa cum se arată mai sus în Show info (Prezentare info). După câteva secunde, ecranul va fi la fel ca şi pentru Hide info (Ascundere info).

Hide info (Ascundere info)

15/11/2009 15:30 0004.JPG

Framing grid (Reţea de linii încadrare)

124

12

Pe lângă informaţiile afişate mai sus împreună cu Auto info (Info auto), este afişată o reţea de încadrare care ajută la încadrarea fotografiilor în modul A (automat). În alte moduri de fotografiere sunt afişate numai informaţiile afişate cu Auto info (Info auto).

4

4

Setările curente sau ghidul de utilizare sunt afişate aşa cum se arată mai sus în Auto info (Info auto).


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

f Date Imprint (Imprimare dată) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M f Date imprint (Imprimare dată)

Data şi ora fotografierii pot fi înregistrate direct în imagini în timpul fotografierii, permiţând ca informaţiile să fie imprimate chiar şi de imprimantele care nu sunt compatibile cu funcţia de imprimare informaţii (A 96).

15.11.2009

Off (Oprit) (setare implicită) Data şi ora nu sunt imprimate pe fotografii. Date (Dată)

Data şi ora sunt inscripţionate pe fotografii.

Pictograma pentru setarea curentă este afişată în monitor pentru alte setări decât Off (Oprit) (A 8).

B

Date Imprint (Imprimarea datei)

• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data nu poate fi imprimată pe fotografii după ce sunt realizate. • Datele imprimate la o setare Image mode (Mod imagine) (A 99) de O TV screen (640) (Ecran TV (640)) se pot dovedi dificil de citit. Alegeţi o dimensiune N PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) sau mai mare atunci când utilizaţi imprimarea datei. • Data este înregistrată utilizând formatul selectat în elementul Date (Dată) din meniul de setare (A 18, 121). • Data nu este imprimată în următoarele situaţii: - Fotografiile realizate în modul scenă Sports (Sport), Museum (Muzeu) sau Panorama assist (Asistenţă panoramă) - Pentru funcţia Blink proof (Ochi deschişi) (A 51) este selectată opţiunea On (Pornit) în modul portret inteligent - Fotografii realizate folosind funcţiile Continuous (Continuu) sau BSS (selector cea mai bună fotografie) selectate pentru setarea Continuous (Continuu) din meniul fotografiere (A 103) - Mod film

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Data este inscripţionată pe fotografii. Date and time (Data şi ora)

Imprimare dată şi set imprimare

Când imprimaţi pe imprimante compatibile DPOF care suportă imprimarea datei şi a informaţiilor fotografierii, iar data şi informaţiile pot fi imprimate pe fotografii fără ca acestea să fie inscripţionate, folosind opţiunile din meniul Print set (Set imprimare) (A 95).

125


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

g Vibration Reduction (Reducere vibraţii) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M g Vibration reduction (Reducere vibraţii)

Selectaţi pentru fotografiere o opţiune de reducere a vibraţiilor. Reducerea vibraţiilor va corecta neclarităţile, datorate tremuratului camerei datorat mişcării mâinii, care apare în general la folosirea unui zoom mare şi la viteze mici de declanşare. Efectele tremuratului aparatului sunt reduse la înregistrarea filmelor şi sunt amplificate la realizarea fotografiilor statice. Selectaţi pentru Vibration reduction (Reducere vibraţii) opţiunea Off (Oprit) dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul fotografierii. On (hybrid) (Pornit (hibrid))

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Efectele tremuratului aparatului foto sunt reduse optic folosind o metodă de schimbare a obiectivului. Sunt aplicate procedee suplimentare de procesare a imaginii cu reducerea electronică a vibraţiilor pentru a reduce efectele tremuratului aparatului foto la înregistrarea imaginilor statice realizate în următoarele condiţii. • Dacă bliţul nu se declanşează • Dacă utilizaţi o viteză de declanşare mai mică decât 1/60 secunde • Dacă funcţia Self-timer (Autodeclanşator) este dezactivată • Dacă pentru Continuous (Continuu) aţi selectat opţiunea Single (Unic) • Atunci când se setează ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) la 200 sau la o valoare mai mică On (Pornit) (setare implicită) Este activată metoda de reducere a vibraţiilor folosind numai metoda de schimbare a obiectivului. Off (Oprit) Reducerea vibraţiilor nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de reducere a vibraţiilor poate fi confirmată pe monitorul aparatului la fotografiere (A 8, 23). Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), nu este afişată nicio pictogramă.

B

126

Note privind Reducerea vibraţiilor

• Activarea reducerii vibraţiilor poate dura câteva secunde după ce aparatul foto este pornit sau când aparatul foto intră în modul fotografiere din modul redare. Aşteptaţi ca imaginea de pe monitor să se stabilizeze înainte de a fotografia. • Datorită caracteristicilor funcţiei de reducere a vibraţiilor, imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot apărea neclare. • Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele mişcării camerei în anumite situaţii. • Prin procesarea imaginii cu reducerea electronică a vibraţiilor puteţi să nu obţineţi rezultatele dorite dacă aparatul foto are un tremurat uşor sau foarte mare, chiar şi dacă aţi selectat opţiunea On (hybrid) (Pornit (hibrid)). • Procesarea imaginii cu reducerea electronică a vibraţiilor nu este activată la viteze mari sau foarte mici de declanşare, chiar dacă este selectată opţiunea On (hybrid) (Pornit (hibrid)). • Dacă opţiunea On (hybrid) (Pornit (hibrid)) este selectată şi reducerea electronică a vibraţiilor este activată, declanşatorul este eliberat automat de două ori când o fotografie este realizată pentru a permite procesarea imaginii.De aceea, timpul necesar înregistrării imaginii creşte. Shutter sound (Sunet declanşare) (A 129) poate fi auzit numai atunci când declanşatorul este eliberat prima dată şi va fi înregistrată o singură fotografie.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

U Motion Detection (Detectare mişcare) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M U Motion detection (Detecţie mişcare)

Activaţi detecţia mişcării pentru a reduce efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto când fotografiaţi imagini statice. Auto (Automat) (setare implicită)

Off (Oprit) Detectarea mişcării nu este activată.

Setările definite în prezent pentru funcţia de detectare a mişcării pot fi confirmate pe monitorul aparatului foto la fotografiere (A 8, 23). Pictograma de detectare a mişcării are culoarea verde dacă aparatul foto detectează tremuratul aparatului şi măreşte viteza de declanşare. Dacă este selectată opţiunea Off (Oprit), nu este afişată nicio pictogramă.

B

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Atunci când aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto, viteza de declanşare se măreşte automat pentru a reduce neclarităţile. Totuşi, detecţia mişcării nu funcţionează în următoarele situaţii. • Dacă pentru modul bliţ aţi selectat opţiunea m (bliţ de umplere) • Dacă pentru ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 104) aţi selectat Fixed range auto (Auto rază fixă) sau dacă pentru sensibilitatea ISO este definită o valoare fixă în modul A (automat) • Dacă funcţia Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 103) este activată • Dacă unul din modurile scenă este activat Sports (Sport), Night portrait (Portret de noapte), Dusk/dawn (Înserare/zori), Night landscape (Peisaj de noapte), Museum (Muzeu), Fireworks show (Spectacol de artificii) sau Backlight (Iluminare fundal) • Dacă modul urmărire subiect este activat

Note referitoare la Detectarea mişcării

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina complet efectele mişcării subiectului şi ale tremuratului aparatului foto. • Dacă este prea întuneric, sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia Detecţie mişcare să nu funcţioneze. • Fotografiile realizate folosind funcţia detecţie mişcare pot fi puţin „granulate”.

127


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

h AF Assist (Asistenţă AF) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M h AF assist (Asistenţă AF)

Activaţi sau dezactivaţi iluminarea de asistenţă AF. Auto (Automat) (setare implicită) Dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF va fi utilizat pentru asistarea operaţiunii de focalizare în cazul în care subiectul este slab iluminat. Dispozitivul de iluminare are o rază de acţiune de aproximativ 5 m. Reţineţi că în cazul unor moduri de scenă, dispozitivul de iluminare pentru asistenţă AF se stinge automat (A 37 – 42). Off (Oprit) Funcţia de iluminare asistenţă AF este dezactivată. Este posibil ca aparatul foto să nu poată focaliza dacă iluminarea este deficitară.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

u Digital Zoom (Zoom digital) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M u Digital zoom (Zoom digital)

Activaţi sau dezactivaţi zoomul digital. On (Pornit) (setare implicită) Atunci când zoomul aparatului foto este în poziţia maximă de apropiere a zoomului optic, prin rotirea controlului zoomului spre g se declanşează zoomul digital (A 25). Off (Oprit) Zoomul digital nu va fi activat (excepţie făcând cazurile în care se înregistrează filme).

B

128

Note privind zoomul digital

• Atunci când este activat zoomul digital AF area mode (Mod zonă AF) este setat la Center (Centru) (A 106). • Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii. - Când Scene auto selector (Selector automat scenă), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) sunt selectate în modul scenă - Este selectat modul portret inteligent. - Este selectat modul urmărire subiect. - Atunci când pentru Continuous (Continuu) este selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) (A 103). - Chiar înainte de înregistrarea unui film (În timpul înregistrării filmelor, poate fi activat un zoom de până la 2×)


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

i Sound Settings (Setări sunet) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M i Sound settings (Setări sunet)

Reglaţi următoarele setări pentru sunet. Button sound (Buton sunet) Comutaţi sunetul butoanelor la On (Pornit) sau Off (Oprit). Când este selectat On (Pornit) (setare implicită), se va auzi un singur bip când operaţiunile se încheie cu succes, două bip-uri când focalizarea este blocată şi trei bip-uri când se detectează o eroare. Va fi redat de asemenea sunetul de pornire atunci când aparatul foto este pornit. Shutter sound (Sunet declanşare) Definiţi pentru sunetul de declanşare una din opţiunile On (Pornit) (setare implicită) sau Off (Oprit).

Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M k Auto off (Oprire automată)

Când aparatul foto este pornit şi trece o perioadă de timp fără a se fi efectuat nicio operaţiune, monitorul se va închide, iar aparatul foto va intra în modul veghe (A 17) pentru a economisi energie. Odată ce aparatul foto a intrat în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri. Selectaţi perioada de inactivitate după care aparatul intră în starea de veghe dintre 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min, şi 30 min.

C

Meniurile fotografiere, redare şi setare

k Auto Off (Oprire automată)

Anularea modului stare de veghe

Anulaţi modul veghe şi reactivaţi monitorul prin apăsarea unuia dintre următoarele butoane. • comutatorul de alimentare • butonul de declanşare • butonul A • butonul c

C

Notă privind Auto Off (Oprire automată)

Indiferent de opţiunea selectată, monitorul va rămâne aprins timp de trei minute când sunt afişate meniurile, timp de maxim 30 de minute în timpul redării diapozitivelor şi 30 de minute dacă adaptorul CA este conectat.

C

Auto Off (Oprire automată) în modul proiector

Utilizaţi funcţia Auto off (Oprire automată) (A 145) din meniul de setări al proiectorului pentru a specifica setările de oprire automată în modul proiector.

129


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

l Format Memory (Formatare memorie)/m Format Card (Formatare card) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M l Format memory (Formatare memorie)/m Format card (Formatare card)

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.

Formatarea memoriei interne Pentru a formata memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Format memory (Formatare memorie) este afişată în meniul de setare.

Format memory All images will be deleted! OK? No Format Exit

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Formatarea unui card de memorie

All images will be deleted! OK? No Format Exit

B

130

Format card

Când cardul de memorie este introdus în aparatul foto, opţiunea Format card (Formatare card) este afişată în meniul de setare.

Formatarea memoriei interne şi a cardurilor de memorie

• Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele. Asiguraţi-vă că aţi transferat fotografiile importante pe un computer înainte de a formata. • Formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie restabileşte setările pentru pictograma albumului (A 65) la setarea implicită (afişată sub formă de număr). • Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul camerei acumulatorului/fantei cardului de memorie în timpul formatării. • Cardurile de memorie folosite anterior în alte aparate, trebuie să fie formatate cu acest aparat prima dată când sunt introduse în COOLPIX S1000pj.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

n Language (Limbă) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M n Language (Limbă)

Alegeţi una dintre cele 24 de limbi în care meniurile şi mesajele aparatului foto pot fi afişate. Poloneză

Daneză

Portugheză

Germană

Rusă

(setare implicită)

Finlandeză

Spaniolă

Suedeză

Greacă

Turcă

Franceză

Chineză simplificată

Indoneziană

Chineză tradiţională

Italiană

Japoneză

Maghiară

Coreeană

Olandeză

Thailandeză

Norvegiană

Arabă

o Video Mode (Mod video) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M o Video mode (Mod video)

Reglaţi setările pentru conectarea la un televizor. Alegeţi dintre NTSC şi PAL.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Cehă

131


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

d Blink Warning (Avertizare clipire) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M d Blink warning (Avertizare clipire)

Specificaţi dacă aparatul va detecta sau nu subiecţii umani care au clipit, la fotografierea folosind funcţia prioritate faţă în următoarele moduri. • Modul A (automat) (cu Face priority (Prioritate faţă) (A 106) selectată pentru AF area mode (Mod zonă AF)). • Pentru modurile scenă sunt selectate Scene auto selector (Selector automat scene) (A 37), Portrait (Portret) (A 37) sau Night portrait (Portret de noapte) (A 38)

Meniurile fotografiere, redare şi setare

132

On (Pornit) Atunci când aparatul foto detectează faptul că unul sau mai mulţi dintre subiecţii umani ar putea să fi clipit într-o fotografie realizată cu funcţia prioritate faţă, pe monitor va apărea mesajul Did someone blink? (A clipit cineva?). Faţa subiectului uman care ar fi putut clipi la acţionarea declanşatorului este încadrată de o margine de culoare galbenă. În acest caz, verificaţi fotografia şi decideţi dacă trebuie să faceţi o altă fotografie sau nu. Consultaţi „Utilizarea ecranului de avertizare clipire” (A 133) pentru mai multe informaţii. Off (Oprit) (setare implicită) Avertizarea clipire nu este activată.


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

Utilizarea ecranului de avertizare clipire Dacă pe ecran este afişat mesajul Did someone blink? (A clipit cineva?), pot fi efectuate următoarele operaţii. Aparatul foto va reveni automat în modul fotografiere dacă timp de câteva secunde nu sunt efectuate operaţiuni.

Did someone blink?

Exit

Opţiune Afişarea mărită a feţei care a clipit Comutarea în modul redare cadru întreg

Utilizaţi g (i) f (h)

Rotiţi butonul de zoom spre f (h).

l

Apăsaţi pe butonul l.

k Comutarea în modul fotografiere

B

Apăsaţi pe butonul k sau pe butonul de declanşare.

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Dacă aparatul foto detectează mai mulţi subiecţi umani care au clipit, apăsaţi pe H, I, J sau K cu imaginea mărită pentru a trece la o altă faţă.

Selectarea feţei care va fi afişată Ştergere fotografie

Descriere Rotiţi butonul de zoom spre g (i).

Note privind avertizare clipire

Funcţia avertizare clipire nu poate fi folosită cu setările continue definite pentru Continuous (Continuu), BSS (selector cea mai bună fotografie) sau Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

133


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare)

p Reset All (Reiniţializare totală) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M p Reset all (Resetare totală)

Atunci când este selectat Reset (Resetare), setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite. Funcţiile elementare de fotografiere Opţiune Flash mode (Mod bliţ) (A 30)

Valoare implicită Auto

Self-timer (Autodeclanşator) (A 32)

Off (Oprit)

Macro mode (Modul macro) (A 33)

Off (Oprit)

Exposure compensation (Compensare expunere) (A 34)

0.0

Mod scenă Meniurile fotografiere, redare şi setare

Opţiune Setarea mod scenă din meniul de selecţie mod fotografiere (A 36) Balans de alb în modul Food (Alimente) (A 45)

Valoare implicită Scene auto selector (Selector automat scene) Center (Centru)

Meniul portret inteligent Opţiune

Valoare implicită

Skin softening (Estompare piele) (A 51)

Normal

Smile timer (Cronometru zâmbet) (A 51)

On (Pornit)

Blink proof (Ochi deschişi) (A 51)

Off (Oprit)

Meniu film Opţiune Movie options (Opţiuni film) (A 82)

Valoare implicită J TV movie 640P (Film TV 640P)

Meniu fotografiere Opţiune Image mode (Mod imagine) (A 99) White balance (Balans de alb) (A 101) Continuous (Continuu) (A 103)

I Normal (4000) Auto (Automat) Single (Unic)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (A 104)

Auto (Automat)

Color options (Opţiuni culoare) (A 105)

Standard color (Culoare standard)

AF area mode (Mod zonă AF) (A 106)

134

Valoare implicită

Face priority (Prioritate faţă)


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) Meniu setare Opţiune Menus (Meniuri) (A 119) Welcome screen (Ecran de întâmpinare) (A 120) Photo info (Info foto) (A 124) Image review (Redare imagine) (A 124) Brightness (Luminozitate) (A 124)

Valoare implicită Text None (Niciunul) Auto info (Info auto) On (Pornit) 3

Date imprint (Imprimare dată) (A 125)

Off (Oprit)

Vibration reduction (Reducere vibraţii) (A 126)

On (Pornit)

Motion detection (Detectare mişcare) (A 127)

Auto (Automat)

AF assist (Asistenţă AF) (A 128)

Auto (Automat) On (Pornit)

Button sound (Buton sunet) (A 129)

On (Pornit)

Shutter sound (Sunet declanşare) (A 129)

On (Pornit)

Auto off (Oprire automată) (A 129) Blink warning (Avertizare clipire) (A 132)

1 min Off (Oprit)

Meniul Projector (Proiector) Opţiune Effects (Efecte) (A 143)

Valoare implicită Classic (Clasic)

Background music (Muzică fundal) (A 143)

None (Niciunul)

Frame intvl (Interval dintre cadre) (A 143)

3s

Meniurile fotografiere, redare şi setare

Digital zoom (Zoom digital) (A 128)

Meniul Projector Settings (Setări proiector) Opţiune

Valoare implicită

Power saving (Economisire energie) (A 145)

Off (Oprit)

Auto off (Oprire automată) (A 145) Tone compensation (Compensare ton) (A 146)

5 min On (Pornit)

135


Noţiuni elementare de setare a aparatului foto: meniul Setup (setare) Altele Opţiune Paper size (Format hârtie) (A 91, 92) Slide show (Prezentare diapozitive) (A 113)

Valoare implicită Default (Implicită) 3s

• Selectarea opţiunii Reset all (Resetare totală) şterge numărul curent al fişierului (A 148) din memorie. Numerotarea va continua de la cel mai mic număr disponibil. Pentru a reiniţializa numerotarea fişierelor „0001”, ştergeţi toate fotografiile (A 114) înainte de a selecta Reset all (Resetare totală). • Următoarele setări ale meniului vor rămâne neafectate dacă meniurile sunt resetate folosind Reset all (Resetare totală). Shooting menu (Meniu fotografiere): Presetarea manuală a datelor (A 102) obţinute pentru White balance (Balans de alb) Meniu setare: Date (Dată) (A 121), Language (Limbă) (A 131) şi Video mode (Mod video) (A 131) Meniurile fotografiere, redare şi setare

r Firmware Version (Versiune firmware) Apăsaţi pe butonul d M z (Meniu setare) (A 118) M r Firmware version (Versiune firmware)

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto. COOLPIX S1000pj ver.x.x

Back

136


Utilizarea proiectorului

Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector) COOLPIX S1000pj este echipat cu un proiector încorporat. Capacitatea de proiectare a fotografiilor şi a filmelor prin operaţii simple este un mod uşor de a vă bucura de fotografii alături de familie şi de prieteni.

Proiectarea fotografiilor

1

Aşezaţi aparatul foto. Aşezaţi suportul proiectorului (inclus) pe o suprafaţă stabilă, de exemplu pe o masă. Aşezaţi aparatul foto pe suportul proiectorului astfel încât proiecţia pe suport să corespundă cu mufa trepiedului aparatului foto. Poziţionaţi aparatul foto astfel încât fereastra proiectorului să fie îndreptată către o suprafaţă plană de culoare albă sau către un ecran de proiecţie a filmelor, sau un ecran pentru proiectoare.

Montură trepied Suport proiector

Distanţa de proiecţie dintre aparatul foto şi ecran trebuie să fie de cuprinsă între 26 cm - 2 m (A 139).

Deschideţi aparatul foto şi apăsaţi pe butonul P. Aparatul foto intră în modul proiector, iar o fotografie stocată în memoria internă sau pe cardul de memorie introdus în aparat este proiectată pe ecran în modul redare cadru întreg. Monitorul aparatului foto se va închide în timpul proiecţiei.

3

Utilizarea proiectorului

2

Reglaţi poziţia aparatului foto. Pentru a modifica dimensiunile fotografiei proiectate, reglaţi distanţa dintre aparatul foto şi ecran. Pentru a reduce distorsiunile fotografiei, reglaţi unghiul de proiecţie.

B

Distorsiune proiector

Dacă utilizaţi suportul pentru proiector inclus, fotografiile vor fi proiectate sub un unghi uşor ascendent pentru a preveni ca suprafaţa pe care suportul şi aparatul foto sunt aşezate să obstrucţioneze proiecţia fotografiilor. Unghiul ascendent de proiecţie produce o distorsiune de tip trapezoidal, care deformează dimensiunile fotografiei. Folosind un trepied în locul suportului pentru proiector inclus pentru a stabiliza aparatul foto, simplificaţi poziţionarea aparatului foto şi puteţi reduce şi deformarea trapezoidală.

137


Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector)

4

Reglaţi focalizarea pentru fotografia proiectată. Stingeţi luminile care nu vă trebuiesc. Împingeţi cursorul de focalizare al proiectorului la stânga sau la dreapta pentru a regla focalizarea fotografiei.

5

Schimbaţi fotografia folosind telecomanda (inclusă). Îndreptaţi telecomanda spre receptorul infraroşu din faţa sau din spatele aparatului foto (A 4, 5) aflat la o distanţă de cca. 5 m. Emiţător infraroşu

Receptor infraroşu

Afişaţi fotografia anterioară

Afişaţi fotografia următoare De asemenea, puteţi folosi selectorul multiplu al aparatului pentru a comanda proiectorul (A 140). Utilizarea proiectorului

6

De asemenea, proiecţia se poate finaliza dacă apăsaţi pe butonul A pentru a trece în modul fotografiere sau pe butonul c pentru a trece în modul redare.

B

138

Apăsaţi pe butonul P pentru a finaliza proiecţia.

Note privind utilizarea proiectorului

• Citiţi şi respectaţi avertizările privind proiectorul de la pagina iv. • Atenţie aparatul foto şi acumulatorul se pot înfierbânta în modul proiector. Aşteptaţi ca aparatul foto să se răcească înainte de a utiliza din nou proiectorul, dacă acesta a fost folosit o perioadă mai lungă de timp. • Dacă acumulatorul este descărcat, aparatul foto va regla automat luminozitatea proiecţiei pentru a economisi energie. • Proiecţia nu este activată în timp ce meniul de selectare a modului redare (A 10) este afişat, chiar dacă butonul P este apăsat.


Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector)

Proiectarea fotografiilor realizate la o anumită dată sau a celor sortate într-o categorie sau într-un album

1 2

Apăsaţi pe butonul c al aparatului foto pentru a trece în modul redare. Apăsaţi pe butonul c al aparatului foto pentru a afişa meniul de selecţie a modului redare. C list by date mode (modul listare după dată): pot fi proiectate fotografiile realizate în data selectată. F auto sort mode (modul sortare automată): pot fi proiectate fotografiile sortate în categoria selectată la fotografiere. h favorite pictures mode (modul fotografii favorite): pot fi proiectate fotografiile adăugate în albumul selectat.

3

Utilizaţi selectorul multiplu H sau I al aparatului foto pentru a selecta modul redare şi apăsaţi pe butonul k. Este afişată o listă cu data, categoria sau albumul selectat.

4

Utilizaţi selectorul multiplu al aparatului foto pentru a selecta o dată, o categorie sau un album.

5

Apăsaţi pe butonul P. Sunt proiectate fotografiile realizate la o anumită dată, sortate în categoria selectată sau adăugate în albumul selectat. Repetaţi paşii 1 - 4 pentru a modifica data, categoria sau albumul selectat.

Oprirea automată cu proiecţie

Dacă în timpul proiecţiei trec aproximativ cinci minute (setare implicită) şi în acest timp nu efectuaţi nicio operaţie, aparatul foto va termina proiecţia pentru a economisi energie şi intră în modul veghe. O dată ce aparatul foto a intrat în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va lumina intermitent şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri automat. • Dacă indicatorul luminos aparat pornit luminează intermitent în modul veghe, apăsaţi pe comutatorul de alimentare, butonul declanşare sau pe butonul c pentru a activa modul redare. Apăsaţi pe butonul A pentru a activa modul fotografiere. • Pentru a relua proiecţia, apăsaţi din nou pe butonul P în modul redare sau în modul fotografiere. • Durata de timp după scurgerea căreia aparatul foto intră în modul veghe dacă nu este efectuată nicio operaţie în timpul proiecţiei poate fi modificată din Auto off (Oprire automată) (A 145) din meniul de setări al proiectorului (A 144).

C

Utilizarea proiectorului

C

Distanţa de proiecţie şi dimensiunea fotografiei proiectate Distanţa de proiecţie

Proiectarea dimensiunilor fotografiei

26 cm

Cca. 10 × 7,5 cm (echivalentul unui ecran de 5 inch)

50 cm

Cca. 20 × 15 cm (echivalentul unui ecran de 10 inch)

1,0 m

Cca. 40 × 30 cm (echivalentul unui ecran de 20 inch)

1,5 m

Cca. 60 × 45 cm (echivalentul unui ecran de 30 inch)

2,0 m

Cca. 80 × 60 cm (echivalentul unui ecran de 40 inch)

139


Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector)

Utilizarea modului proiector În timp de fotografia este afişată în cadru întreg în modul proiector, pot fi realizate următoarele operaţii cu aparatul foto sau cu telecomanda (A 6). Operaţie

Utilizaţi

Descriere

Utilizarea proiectorului

Selectarea fotografiei

Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K de pe aparatul foto sau telecomandă. Apăsaţi şi ţineţi apăsat H, I, J sau K pentru a derula rapid înainte sau înapoi.

11

Zoom redare

g (i)

Măriţi până la maximum 10×. Apăsaţi pe butonul Q/k pentru a reveni la modul redare cadru întreg. În modul proiector, fotografiile mărite cu zoomul de redare nu pot fi decupate.

57, 80

f (h)

Afişaţi 9 miniaturi ale fotografiilor. Apăsaţi pe selectorul multiplu H, I, J sau K de pe aparatul foto sau telecomandă pentru a selecta o fotografie. Apăsaţi pe butonul Q/k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Filmele sunt afişate cu indicatorul r. Apăsaţi pe butonul Q/k pentru a începe redarea.

141

Vizualizarea miniaturilor

Redarea filmelor

Q k

Afişarea meniului proiectorului

d (numai pentru aparatul foto)

Afişarea meniului proiectorului pe monitorul aparatului foto.

142

Trecerea în modul redare

c (numai pentru aparatul foto)

Apăsaţi pe butonul c.

10

Comutarea în modul fotografiere

A (numai pentru aparatul foto)

Apăsaţi pe butonul A.

10

În modul proiector, telecomanda poate fi utilizată numai pentru proiecţie.

140

A


Afişarea fotografiilor cu proiectorul (modul proiector)

Proiectarea filmelor În modul proiector, filmele sunt indicate prin r în modul redare cadru întreg. Apăsaţi pe butonul Q de pe telecomandă sau pe butonul k al aparatului foto pentru a reda filmele (A 83). Următoarele operaţii pot fi realizate folosind telecomanda (A 6) sau aparatul foto în modul redare filme. Operaţie

Utilizaţi

Descriere

Ţineţi apăsat butonul J sau K pentru a derula/derula rapid înainte.

Derulare/derulare rapidă înainte

Q k

Pauză în redare. Comenzile de redare sunt afişate la partea de jos a ecranului proiectat. Apăsaţi pe butonul J sau K de pe aparatul foto (selector multiplu) sau pe telecomandă pentru a selecta următoarele butoane. Derularea înapoi a filmului cadru cu cadru. Derularea cadru-cu cadru continuă în timp ce ţineţi apăsat butonul Q/k.

N

Derularea înainte a filmului cadru cu cadru. Avansul cadru-cu cadru continuă în timp ce ţineţi apăsat butonul Q/k.

P

Apăsaţi pe butonul Q/k pentru a continua redarea.

Q

Apăsaţi pe butonul Q/k pentru a reveni la modul redare cadru întreg.

Pauză

Reglarea volumului

g (+)/f (–)

Utilizarea proiectorului

M

Reglaţi volumului sunetului filmului.

141


Prezentarea de diapozitive folosind proiectorul Proiectaţi fotografiile memorate în memoria internă sau pe cardul de memorie ca o prezentare automată de diapozitive.

1

Apăsaţi pe butonul d de pe aparatul foto în modul proiector. Pe monitorul aparatului foto este afişat meniul proiectorului. Proiecţia se întrerupe în timp ce meniul proiectorului este afişat. La definirea setărilor modului proiector nu puteţi folosi telecomanda.

2

Utilizaţi selectorul multiplu al aparatului foto pentru a selecta Start slide show (Start prezentare diapozitive) şi apăsaţi pe butonul k. Monitorul se va închide, şi va fi proiectat ecranul de veghe. Selectaţi Effects (Efecte), Background music (Muzică fundal) sau Frame intvl (Interval dintre cadre) şi apăsaţi pe butonul k pentru a modifica setările prezentării de diapozitive (A 143).

3

Projector Start slide show Effects Background music Frame intvl Exit

Verificaţi poziţia aparatului foto şi focalizarea cu ecranul de veghe. Urmaţi indicaţiile de la paşii 3 şi 4 din „Proiectarea fotografiilor” (A 137) pentru a regla poziţia şi focalizarea aparatului foto.

Utilizarea proiectorului

Start Loop

4

Pentru a repeta automat prezentarea de diapozitive, selectaţi Loop (Buclă) înainte de a selecta Start şi apăsaţi pe butonul Q. O bifă (w) va fi adăugată la opţiunea buclă când este activată.

5

142

Apăsaţi pe butonul H sau I de pe telecomandă pentru a selecta Start şi apăsaţi pe butonul Q.

Start Loop

Prezentarea de diapozitive începe. În timpul expunerii diapozitivelor, următoarele operaţiuni pot fi efectuate folosind telecomanda: Apăsaţi pe selectorul multiplu K pentru a afişa următoarea fotografie sau pe J pentru a afişa fotografia precedentă. Ţineţi apăsat oricare dintre butoane pentru a derula rapid diapozitivele înainte sau înapoi. Apăsaţi pe butonul Q pentru a întrerupe redarea diapozitivelor. În timpul prezentării unor diapozitive cu Background music (Muzică fundal), volumul poate fi reglat de la butonul g (+) sau f (–).


Prezentarea de diapozitive folosind proiectorul

6

Pentru a termina sau relua prezentarea. Când redarea diapozitivelor este încheiată sau este întreruptă, butoanele de redate sunt afişate la partea de jos a ecranului de proiecţie. Apăsaţi pe butonul J sau K de pe telecomandă pentru a selecta Q şi apăsaţi pe butonul Q pentru a reveni la meniul proiectorului sau selectaţi P pentru a continua prezentarea de diapozitive.

Opţiunile unei prezentări de diapozitive Selectaţi Effects (Efecte), Background music (Muzică fundal) sau Frame intvl (Interval dintre cadre) în pasul 2 din „Prezentarea de diapozitive folosind proiectorul (A 142) pentru a specifica următoarele opţiuni ale prezentării de diapozitive. Effects (Efecte) Selectaţi una din opţiunile Classic (Clasic) (setare implicită), Reveal (Dezvăluire), Animated (Animat), Mosaic (Mozaic) şi Page flip (Întoarcere pagină). Background music (Muzică fundal) Selectaţi una din opţiunile Up-tempo (Tempo rapid), Moderate tempo (Tempo moderat), Slow tempo (Tempo lent) şi None (Niciunul) (setare implicită). Frame intvl (Interval dintre cadre)

B

Utilizarea proiectorului

Specificaţi durata de timp în care fotografia este afişată. Setarea implicită este de 3 s. Selectaţi Manual advance only (Numai avans manual) pentru a defini ca imaginea selectată să nu fie înlocuită automat, dar să poată fi schimbată prin apăsarea pe butonul J sau K. Selectaţi această opţiune pentru o prezentare de diapozitive cu efecte de tranziţie sau muzică de fundal.

Note privind Prezentare diapozitive

• Este afişat doar primul cadru al filmelor (A 83) incluse în diapozitive. • Timpul maxim de redare este de 30 de minute chiar dacă funcţia Loop (Buclă) este activată (A 145).

C

Prezentarea diapozitivelor folosind aparatul foto

Selectorul multiplu sau butonul control zoom g sau f al aparatului pot fi utilizate pentru a efectua operaţiile prezentate în paşii 4 - 6 din „Prezentarea de diapozitive folosind proiectorul” (A 142).

143


Meniul Setări proiector Setările Power saving (Economisire energie) (A 145), Auto off (Oprire automată) (A 145) şi Tone compensation (Compensare ton) (A 146) pot fi reglate din meniul de setări al proiectorului.

Afişarea meniului Projector Settings (Setări proiector)

1

Apăsaţi pe butonul d de pe aparatul foto în modul proiector pentru a afişa meniul de setări al proiectorului. Pe monitorul aparatului foto este afişat meniul proiectorului. În timp ce meniul este afişat, proiecţia este oprită.

Projector Start slide show Effects Background music Frame intvl Exit

Comenzile de pe ecran nu pot fi operate folosind telecomanda.

2

Apăsaţi selectorul multiplu J. Selectarea filei este activată. Consultaţi „Selector multiplu” (A 11) pentru mai multe informaţii.

Projector Start slide show Effects Background music Frame intvl Exit

Utilizarea proiectorului

3

Apăsaţi pe H sau pe I pentru a selecta fila z.

Projector settings Power saving Auto off Tone compensation

Exit

4

Apăsaţi pe K sau pe k. Opţiunile meniului de setări ale proiectorului pot fi selectate. Pentru a ieşi din meniul de setări ale proiectorului, apăsaţi butonul d sau J pentru a selecta o altă filă.

Projector settings Power saving Auto off Tone compensation

Exit

144


Meniul Setări proiector

Power saving (Economisire energie) Butonul P (mod proiector) M d (meniu Projector (Proiector)) M z (meniu Projector settings (Setări proiector)) M Power saving (Economisire energie)

Această opţiune permite ajustarea automată a luminozităţii proiecţiei pentru economisirea de energie. On (Pornit) Activează modul economisire energie. Proiecţiile pot fi uşor mai închise decât atunci când este selectată opţiunea Off (Oprit). Off (Oprit) (setare implicită) Modul economisire energie este dezactivat. Dacă acumulatorul este descărcat, aparatul foto va regla automat strălucirea proiecţiei pentru a economisi energie, chiar dacă este selectată opţiunea Off (Oprit).

Auto Off (Oprire automată) Butonul P (mod proiector) M d (meniu Projector (Proiector)) M z (meniu Projector settings (Setări proiector)) M Auto off (Ooprire automată)

C

Utilizarea proiectorului

Când perioada de timp specificată a expirat, şi nicio operaţiune nu a fost efectuată în modul proiector, aparatul foto va intra în modul veghe (A 17) pentru a economisi energie. Odată ce aparatul foto a intrat în modul veghe, indicatorul luminos aparat pornit va clipi şi, dacă nu se efectuează nicio operaţiune în următoarele trei minute, aparatul foto se va opri. Selectaţi durata de timp definită pentru aparatul foto înainte ca acesta să intre în modul veghe dacă nu sunt efectuate operaţiuni în modul proiector, alegând una dintre opţiunile 30 s, 1 min (setare implicită), 5 min şi 30 min.

Anularea modului stare de veghe

• Dacă aparatul foto intră în modul veghe din modul proiector, apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare sau pe butonul c pentru a activa modul redare. • Apăsaţi pe butonul A pentru a activa modul fotografiere. • Pentru a relua proiecţia, apăsaţi din nou pe butonul P în modul redare sau în modul fotografiere.

C

Note privind funcţia Auto Off (oprire automată)

Durata de timp permisă înainte ca aparatul foto să intre în modul de veghe este definită astfel: • În timpul redării diapozitivelor cu opţiunea buclă activată: 30 de minute • Dacă meniul proiectorului sau meniul de setări al proiectorului este afişat: trei minute

145


Meniul Setări proiector

Tone Compensation (Compensare ton) Butonul P (mod proiector) M d (meniu Projector (Proiector)) M z (meniu Projector settings (Setări proiector)) M Tone compensation (Compensare ton)

Selectaţi dacă în fotografiile proiectate tonurile vor fi compensate sau nu. Efectul de compensare a tonurilor diferă în funcţie de fotografii. On (Pornit) (setare implicită) Porţiunile întunecate ale fotografiilor proiectate sunt luminate. Funcţia Compensare ton este dezactivată la proiecţia filmelor. Off (Oprit) Funcţia de compensare a tonurilor este dezactivată.

Utilizarea proiectorului

146


Note tehnice

Accesorii opţionale Acumulator reîncărcabil

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12

Încărcător acumulator

Încărcător acumulator MH-65 Adaptor CA EH-62F 1

<Conectarea EH-62F> 2

3

Adaptor CA

Introduceţi corect cablul adaptorului CA adânc în orificiul din camera acumulatorului înainte de a închide capacul camerei acumulatorului/ fantei cardului de memorie. Dacă respectivul cablu nu este corect aliniat în caneluri, capacul se poate deteriora la închidere. Cablu USB

Cablu USB UC-E6

Cablu A/V

Cablu audio/video EG-CP14

Suport proiector

Suport proiector ET-2

Telecomandă

Telecomandă ML-L4

Carduri de memorie aprobate Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru utilizarea cu acest aparat foto. Toate cardurile de marca şi capacitatea respectivă pot fi utilizate, indiferent de viteză.

2

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

TOSHIBA

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Panasonic

512 MB, 1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2, 16 GB2

Lexar

1 GB, 2 GB1, 4 GB2, 8 GB2

În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi dacă dispozitivul acceptă carduri de 2 GB. Compatibil SDHC. În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau un dispozitiv similar, verificaţi că dispozitivul este compatibil SDHC.

Note tehnice

1

SanDisk

Funcţionarea nu este garantată cu alte mărci de carduri. Contactaţi producătorul pentru detalii suplimentare referitoare la cardurile de mai sus.

147


Nume fişier imagine/sunet şi dosar Fotografiilor, filmelor sau notelor vocale li se atribuie nume de fişiere după cum urmează.

D SC N 00 0 1 . J P G Identificator (neafişat pe monitorul aparatului foto)

Note tehnice

148

Extensie (indică formatul fişierului)

Fotografii statice originale (ataşament notă vocală inclus) şi filme

DSCN

Copii decupate (ataşament notă vocală inclus)

RSCN

Copii mici (ataşament notă vocală inclus)

SSCN

Copii retuşate rapid, copii D-Lighting şi copii pe care s-a folosit funcţia Skin softening (Estompare piele) (ataşament notă vocală inclus)

FSCN

Fotografii statice

.JPG

Filme

.AVI

Note vocale

.WAV

Număr fişier (atribuit automat în ordine ascendentă, începând cu „0001”)

• Fişierele sunt stocate în directoare denumite folosind un număr de director urmat de un identificator cu cinci caractere: „P_” plus un număr alcătuit dintr-o secvenţă de trei cifre pentru fotografii realizate folosind Panorama assist (Asistenţă panoramă) (de ex. „101P_001”; A 47) şi „NIKON” pentru toate celelalte fotografii (de ex. „100NIKON”). Când numărul de fişiere dintr-un dosar atinge 9999, va fi creat un dosar nou. Numerele fişierelor vor fi atribuite automat începând cu „0001”. • Numele de fişier ale notelor vocale au acelaşi indicator şi număr de fişier ca şi fotografia la care sunt ataşate. • Fişierele copiate utilizând Copy (Copiere)>Selected images (Imagini selectate) sunt copiate în dosarul curent unde le sunt atribuite numere de fişier noi în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr din memorie. Copy (Copiere)>All images (Toate imaginile) copiază toate dosarele din mediul sursă; numele fişierelor nu se schimbă, dar noile numere de dosare sunt atribuite în ordine ascendentă începând cu cel mai mare număr de dosar în mediul de destinaţie (A 115). • Un singur dosar poate cuprinde până la 200 de fotografii; dacă dosarul curent conţine deja 200 de fotografii, data următoare când se realizează o fotografie, va fi creat un nou dosar, denumit prin adăugarea unei unităţi la numele dosarului curent. Dacă dosarul curent este numerotat cu 999 şi conţine 200 de fotografii, sau o fotografie este numerotată 9999, nu se mai poate realiza nicio fotografie până la formatarea (A 130) memoriei interne sau a cardului de memorie sau până la introducerea unui nou card de memorie.


Întreţinerea aparatului foto Pentru a vă asigura că vă veţi bucura mereu de acest produs Nikon, respectaţi următoarele precauţii când utilizaţi sau depozitaţi dispozitivul.

B

Păstraţi uscat

Dispozitivul va fi deteriorat dacă este introdus în apă sau dacă este supus la umiditate ridicată.

B

Nu scăpaţi

Produsul poate prezenta defecţiuni dacă este supus unor şocuri sau vibraţii puternice.

B

Manevraţi cu grijă obiectivul, fereastra proiectorului şi toate piesele în mişcare

Nu forţaţi obiectivul, capacul acestuia, fereastra proiectorului, monitorul, fanta cardului de memorie sau camera acumulatorului. Aceste părţi sunt uşor de afectat. Forţarea capacului obiectivului poate duce la funcţionare defectuoasă a aparatului foto sau la deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge, trebuie evitată rănirea provocată de geamul spart şi pentru a împiedica contactul cristalelor lichide cu pielea sau intrarea în ochi sau piele.

B

Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp

Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina intensă poate provoca deteriorarea senzorului de imagine CCD, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B

Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora datele stocate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

B

Evitaţi modificările bruşte de temperatură

Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, plasaţi dispozitivul într-o husă sau o pungă de plastic înainte de a o expune la modificări bruşte de temperatură.

Opriţi produsul înainte de a scoate sau deconecta sursa de alimentare

Nu scoateţi acumulatorul în timp ce produsul este pornit sau în timp ce fotografiile sunt înregistrate sau şterse. Oprirea forţată a alimentării în aceste circumstanţe poate duce la pierderea datelor, la deteriorarea memoriei produsului sau a circuitelor interne.

Note tehnice

B

149


Întreţinerea aparatului foto

C

Note tehnice

150

Acumulatorul

• Verificaţi nivelul de încărcare a acumulatorului înainte de a utiliza aparatul foto şi încărcaţi acumulatorul dacă este necesar. Nu continuaţi încărcarea odată ce acumulatorul este complet încărcat, deoarece aceasta va duce la o funcţionare sub parametrii normali. Dacă este posibil, luaţi cu dumneavoastră un acumulator de rezervă complet încărcat când faceţi fotografii la ocazii importante. • Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi ambientale sub 0°C sau peste 40°C. În cazul nerespectării acestei precauţii pot rezulta deteriorări ale acumulatorului sau limitări ale randamentului acestuia. • Înainte de utilizare, încărcaţi acumulatorul într-o încăpere în care temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 5°C şi 35°C. Dacă temperatura acumulatorului este cuprinsă între 0 şi 10°C sau 45 şi 60°C capacitatea de încărcare poate scădea. Nu utilizaţi acumulatorul la temperaturi mai mici decât 0°C sau peste 60°C. • Reţineţi că acumulatorul poate deveni fierbinte în timpul utilizării; aşteptaţi ca acumulatorul să se răcească înainte de încărcare. În cazul nerespectării acestor precauţii, acumulatorul poate fi deteriorat, funcţionarea sau încărcarea normală pot fi afectate. • În zilele cu temperaturi scăzute, capacitatea acumulatoarelor tinde să descrească. Asiguraţi-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a ieşi pentru a fotografia pe vreme rece. Păstraţi acumulatoarele de rezervă într-un loc cald şi înlocuiţi când este necesar. Odată încălzită, un acumulator cald îşi poate recupera o parte din sarcină. • Murdăria pe terminalele acumulatorului poate afecta funcţionarea aparatului foto. Dacă terminalele acumulatorului se murdăresc, ştergeţi-le cu o cârpă curată, uscată înainte de utilizare. • Dacă acumulatorul nu va fi folosit o perioadă de timp, introduceţi-l în aparatul foto şi lăsaţi goliţi-l complet înainte de a-l scoate pentru depozitare. Acumulatorul trebuie depozitat într-o locaţie răcoroasă cu temperatura ambientală cuprinsă între 15 şi 25°C. Nu depozitaţi acumulatorul în locaţii prea calde sau prea reci. • Scoateţi întotdeauna acumulatorul din aparatul foto sau din încărcătorul acumulatorilor atunci când nu este utilizat. Dacă acumulatorul rămâne instalat, cantităţi minuscule de curent circulă chiar şi dacă nu este utilizat, iar acumulatorul ar putea fi golit excesiv şi să nu mai funcţioneze. Pornirea sau oprirea aparatului foto când acumulatorul este golit poate duce la reducerea duratei de viaţă a acestuia. • Reîncărcaţi-l cel puţin o dată la şase luni şi utilizaţi-l până la descărcare înainte de a-l scoate pentru depozitare. • După scoaterea acumulatorului din aparatul foto sau din încărcător, montaţi la loc capacul de protecţie al terminalilor şi depozitaţi acumulatorul într-un loc răcoros. • O scădere semnificativă în cazul unui acumulator încărcat complet ce reţine sarcina atunci când este utilizat la temperatura camerei indică faptul că acumulatorul ar trebui înlocuit. Cumpăraţi un nou acumulator EN-EL12. • Înlocuiţi acumulatorul când este complet descărcat. Acumulatoarele uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi acumulatoarele uzate în conformitate cu reglementările locale.


Întreţinerea aparatului foto

Curăţarea Evitaţi să atingeţi fereastra obiectivului/proiectorul cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc (de obicei un dispozitiv de mici dimensiuni cu o protuberanţă de cauciuc la un capăt care este pompată pentru a expulza un flux de Fereastra aer prin celălalt capăt). Pentru a îndepărta amprentele sau alte pete care nu pot fi obiectivului/ îndepărtate cu o pară de cauciuc, ştergeţi fereastra obiectivului/proiectorului cu o proiectorului cârpă moale, utilizând o mişcare circulară care începe din centrul obiectivului şi se îndreaptă spre margini. Dacă această operaţie nu este eficientă, curăţaţi obiectivul cu o cârpă umezită cu agent de curăţare comercial pentru obiective. Monitor

Îndepărtaţi praful sau puful cu o pară de cauciuc. Pentru a îndepărta amprentele şi alte pete, curăţaţi monitorul cu o cârpă moale, uscată, având grijă să nu presaţi.

Corp

Utilizaţi o pară de cauciuc pentru a îndepărta praful, murdăria sau nisipul, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale, uscată. După utilizarea aparatului pe plajă sau sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi urmele de nisip, praf sau de sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine. Reţineţi că substanţele străine în interiorul aparatului foto pot provoca deteriorări care nu sunt acoperite de garanţie.

Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.

Stocare Opriţi aparatul foto când nu îl utilizaţi. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins înainte de a depozita aparatul foto. Scoateţi acumulatorul dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare dintre următoarele locaţii: • Lângă echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum televizoare sau aparate radio • Expus la temperaturi sub –10°C sau peste 50°C • În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60% • Pentru a preveni formarea de mucegai, scoateţi aparatul din spaţiul de depozitare cel puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul foto şi acţionaţi declanşatorul de câteva ori înainte de a depozita din nou aparatul foto. Note despre Monitor

• Monitorul poate conţine câţiva pixeli care sunt aprinşi întotdeauna sau care nu se aprind. Aceasta este o caracteristică comună tuturor afişajelor TFT LCD şi nu indică nicio defecţiune. Imaginile înregistrate utilizând produsul nu vor fi afectate. • La încadrarea unor subiecte strălucitoare, pe monitor se pot vedea dungi albe sau colorate de lumină. Acest fenomen, cunoscut sub denumirea de „pată” se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Acest lucru se datorează caracteristicilor senzorului de imagine şi nu indică o defecţiune. Pata poate să producă o decolorare parţială a ecranului monitorului în timpul fotografierii. Pata nu afectează imaginile înregistrate, cu excepţia momentului fotografierii în modul Continuous (Continuu) pentru care este selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) şi la înregistrarea filmelor. În timpul fotografierii în aceste moduri, se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice. • Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare. • Monitorul este iluminat în fundal de un LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece sau să clipească, contactaţi reprezentantul autorizat de service Nikon.

Note tehnice

C

151


Mesaje de eroare Următorul tabel cuprinde mesaje de eroare şi alte avertismente afişate în monitor, precum şi soluţii pentru acestea. Afişaj

A

Soluţia

Note tehnice

Ceasul nu este setat.

Definiţi data şi ora.

121

B

Acumulatorul este la un nivel scăzut.

Pregătiţi-vă să încărcaţi sau să înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

N Battery exhausted. (Baterie consumată.)

Baterie consumată.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

P Battery temperature high (Temperatură ridicată acumulator)

Temperatura acumulatorului este ridicată.

Opriţi aparatul foto şi permiteţi bateriei să se răcească înainte de a relua utilizarea. După 5 secunde, acest mesaj va dispărea, monitorul se va închide, iar indicatorul luminos aparat pornit şi cel al bliţului vor lumina intermitent, rapid. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

17

Q (● clipeşte roşu)

Aparatul foto nu poate focaliza.

• Focalizaţi din nou. • Utilizaţi blocarea focalizării.

26, 27 107

P Please wait for the camera to finish recording. (Vă rugăm să aşteptaţi până când aparatul foto termină înregistrarea.)

Aparatul foto nu poate efectua alte operaţii până când înregistrarea nu este încheiată.

Aşteptaţi până când mesajul dispare automat de pe afişaj când înregistrarea este încheiată.

N Memory card is write protected. (Cardul de memorie este protejat la scriere.)

Comutatorul protejare scriere este în poziţia „blocare”.

Glisaţi comutatorul protejare scriere în poziţia „scriere”.

21

P This card cannot be used. (Acest card nu poate fi utilizat.)

Eroare la accesarea cardului de memorie.

• Utilizaţi un card aprobat. • Verificaţi dacă sunt curaţi conectorii. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie.

147 20

Formatarea şterge toate datele stocate pe cardul de memorie. Asiguraţi-vă că aţi selectat No (Nu) şi că aţi efectuat copii după toate imaginile pe care doriţi să le păstraţi înainte de a formata cardul de memorie. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Yes (Da) şi apăsaţi pe butonul k.

21

P This card cannot be read. (Acest card nu poate fi citit.) P Card is not formatted. Format card? (Cardul nu este formatat. Formataţi cardul?) No (Nu) Yes (Da)

152

Problema

O (clipeşte)

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu acest aparat.

20


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

N Out of memory. (Memorie insuficientă.)

Cardul de memorie este plin.

P Image cannot be saved. (Imaginea nu poate fi salvată.)

A

Soluţia • Alegeţi o dimensiune mai mică pentru imagine. • Ştergeţi fotografiile.

99

Eroare la înregistrarea fotografiei.

Formataţi memoria internă sau cardul de memorie.

130

Aparatul foto nu mai are numere de fişier.

Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi cadrul intern de memorie/cardul de memorie.

148

Fotografia nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare.

Următoarele fotografii nu pot fi stocate. 120 • Fotografiile realizate în Image mode (Mod imagine) folosind opţiunea P16:9 (3968) • Fotografiile reduse la dimensiunea de 320 × 240 sau mai mici prin decupare sau prin editare fotografie mică

Nu este suficient spaţiu pentru a salva o copie.

Ştergeţi fotografii din destinaţie.

114

N Album is full. No further pictures can be added. (Albumul este plin. Nu mai pot fi adăugate fotografii suplimentare.)

În album au fost adăugate deja peste 200 de fotografii.

• Scoateţi câteva fotografii din album. • Adăugaţi în alte albume.

68

P Sound file cannot be saved. (Fişierul de sunet nu poate fi salvat.)

Deoarece o fotografie este După înregistrarea fotografiei, înregistrată în prezent, nu puteţi ataşaţi o notă vocală. adăuga o notă vocală fotografiei.

27

Deoarece acumulatorul este descărcat, nu puteţi ataşa o notă vocală.

Încărcaţi sau înlocuiţi acumulatorul.

14, 16

La acest fişier nu puteţi ataşa o notă vocală.

• Selectaţi o fotografie realizată cu acest aparat foto. • Notele vocale nu pot fi ataşate la filme.

72

Unul sau mai mulţi A blink was detected in the subiecţi ai acestui portret picture just taken. (În timp au clipt la realizarea ce fotografia a fost executată fotografiei. a fost detectată o clipire.)

Verificaţi fotografia în modul redare.

51

N Image cannot be modified. (Imaginea nu poate fi modificată.)

• Verificaţi dacă fotografia îndeplineşte cerinţele de editare. • Filmele nu pot fi editate.

73

28, 83, 114 • Introduceţi cardul de memorie nou. 20 • Scoateţi cardul de memorie şi 20 utilizaţi memoria internă.

Fotografia selectată nu poate fi editată.

Note tehnice

N

66

153


Mesaje de eroare Afişaj

Note tehnice

154

Problema

A

Soluţia

N Cannot record movie. (Filmul nu poate fi înregistrat.)

Eroare întrerupere la înregistrarea filmului.

Alegeţi cardul de memorie cu o viteză mai mare de scriere.

20

N Memory contains no images. (În memorie nu există imagini.)

Nicio fotografie din memoria internă sau pe cardul de memorie.

• Pentru a fotografiile stocate în memoria internă, scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. • Pentru a copia fotografii din memoria internă pe cardul de memorie, apăsaţi butonul d. Va fi afişată o copie a ecranului, iar fotografiile din memoria internă pot fi copiate pe cardul de memorie.

20

Dosarul selectat în modul sortare automată nu conţine nicio fotografie.

Selectaţi dosarul care conţine fotografiile ordonate.

62

Fotografia nu a fost adăugată în album.

• Adăugaţi fotografia în album. • Selectaţi albumul în care a fost adăugată fotografia.

66 67

N The camera will turn off to prevent overheating. (Aparatul foto se va închide pentru a preveni supraîncălzirea.)

Aparatul foto s-a încălzit datorită încălzirii proiectorului. Aparatul foto se va închide automat.

lăsaţi aparatul închis până când s-a răcit şi apoi reporniţi-l.

138

N File contains no image data. (Fişierul nu conţine datele unor imagini.)

Fişierele care nu sunt create cu acest aparat foto.

Fişierele nu pot fi vizualizate pe acest aparat. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul care a fost utilizat pentru a crea sau a edita acest fişier.

P This file cannot be played back. (Acest fişier nu poate fi redat.) N All images are hidden. (Toate imaginile sunt ascunse.)

Nu sunt fotografii disponibile pentru o prezentare de diapozitive.

N This image cannot be deleted. (Această imagine nu poate fi ştearsă.)

Fotografia este protejată.

N Travel destination is in the current time zone. (Destinaţia este în fusul orar curent.)

Destinaţie în acelaşi fus orar ca şi reşedinţa.

115

113 – Dezactivaţi protecţia.

114

121 –


Mesaje de eroare Afişaj

Problema

A

Soluţia

Lens error (Eroare obiectiv) Q

Eroare obiectiv

Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

22

P Communications error (Eroare comunicaţii)

Cablul USB a fost deconectat în timpul transferului datelor către imprimantă.

Opriţi aparatul fot şi reconectaţi cablul.

90

System error (Eroare sistem) Q

Eroarea a avut loc în circuitul intern al aparatului foto.

Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi acumulatorul şi porniţi aparatul. Dacă eroarea persistă contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

17

PR Printer error: check printer status. (Eroare imprimantă: verificaţi starea imprimantei.)

Eroare imprimantă:

Verificaţi imprimanta. După rezolvarea problemei, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check paper (Eroare imprimantă: verificaţi hârtia)

Hârtia de dimensiuni specificate nu a fost încărcată în imprimantă.

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: paper jam (Eroare imprimantă: blocare hârtie)

Hârtia s-a blocat în imprimantă.

Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Imprimanta nu este Printer error: out of încărcată cu hârtie. paper (Eroare imprimantă: lipsă hârtie)

Încărcaţi hârtia specificată, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: check ink (Eroare imprimantă: verificaţi cerneala)

Eroare cerneală.

Verificaţi cerneala, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: out of ink (Eroare imprimantă: lipsă cerneală)

Cerneală este la un nivel scăzut sau cartuşul de cerneală este gol.

Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Resume (Continuare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a relua imprimarea.*

PR Printer error: file corrupt (Eroare imprimantă: fişier corupt)

O eroare cauzată de fişierul imagine.

Selectaţi Cancel (Anulare) şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula imprimarea.

Note tehnice

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia furnizată cu imprimanta.

155


Localizarea defecţiunilor Dacă aparatul foto încetează să funcţioneze conform aşteptărilor, verificaţi lista de probleme obişnuite înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Afişaj, Setări şi Sursă de alimentare Problema Monitorul nu afişează nimic.

Note tehnice

156

Cauza/Soluţia

A

• Aparatul foto este oprit. • Acumulatorul este gol. • Mod veghe pentru a economisi energie: apăsaţi comutatorul de alimentare, butonul de declanşare, butonul A sau butonul c. • Dacă becul bliţului clipeşte roşu, aşteptaţi până când bliţul s-a încărcat. • Aparatul foto şi computerul sunt conectate utilizând cablul USB. • Aparatul foto şi aparatul TV sunt conectate utilizând cablul A/V. • În timpul proiecţiei, monitorul se închide.

17 16 129

Monitorul este dificil de citit.

• Reglaţi luminozitatea monitorului. • Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul.

124 151

Aparatul foto se opreşte fără avertizare.

• Acumulatorul este gol. • Aparatul foto s-a oprit automat pentru a economisi energie. • Aparatul foto s-a încălzit datorită încălzirii proiectorului. lăsaţi aparatul închis până când s-a răcit şi apoi reporniţi-l. • Acumulatorul este rece.

22 129, 145 138, 154 150

Data şi ora înregistrării nu sunt corecte.

• Fotografiile şi filmele înregistrate înainte de definirea ceasului vor avea imprimată ora „00/00/0000 00:00” pentru fotografii, iar pentru filme „01/01/2009 00:00”. Indicatorul „Date not set (Dată nesetată)” va lumina intermitent în timpul fotografierii. Setaţi ora şi data corectă din opţiunea Date (Dată) din meniul setare. • Verificaţi ceasul aparatului foto în mod regulat cu referinţe cât mai corecte şi resetaţi conform necesităţilor.

18, 121

Pe monitor nu este afişat niciun indicator.

Hide info (Ascundere info) este selectat pentru Photo info (Info foto). Selectaţi Show info (Prezentare info).

124

Date imprint (Imprimare dată) nu este disponibilă.

Ceasul intern al aparatului foto nu a fost setat.

18, 121

Data nu apare pe fotografii chiar şi atunci când este activată opţiunea Date imprint (Imprimare dată).

• Modul de fotografiere actual nu suportă Date imprint (Imprimare dată). • Este activată o altă funcţie care nu suportă imprimarea datei.

125

Resetare a setărilor aparatului foto.

Acumulatorul de rezervă este epuizat, toate setările au fost restabilite la valorile implicite.

122

31 85 84 137

121

110, 125


Localizarea defecţiunilor A

Problema

Cauza/Soluţia

Monitorul se închide, iar indicatorul luminos aparat pornit va clipi rapid.

Temperatura acumulatorului este ridicată. Opriţi aparatul foto şi permiteţi acumulatorului să se răcească înainte de a relua utilizarea. După ce indicatoarele clipesc timp de trei minute, aparatul foto se va opri automat. Aparatul foto se va opri şi dacă apăsaţi comutatorul de alimentare.

17

Aparatul foto nu răspunde la comenzile primite de la telecomandă.

• Acumulatorii telecomenzii sunt descărcaţi. • Îndreptaţi telecomanda spre receptorul infraroşu din faţa sau din spatele aparatului foto la o distanţă de cca. 5 m. • Dacă pentru Smile timer (Cronometru zâmbet) aţi selectat On (Pornit) în modul portret inteligent şi aparatul foto recunoaşte feţe umane, telecomanda nu poate fi folosită. • Declanşatorul nu poate fi eliberat dacă încercaţi să utilizaţi telecomanda pentru a fotografia scene cu iluminare pronunţată de fundal.

7 35, 138 50

Aparate foto controlate electronic În cazuri extrem de rare, pe monitor pot apărea caractere neobişnuite, iar aparatul foto se poate opri din funcţionare. În cele mai multe dintre cazuri acest fenomen este provocat de o puternică sarcină statică externă. Opriţi aparatul foto, scoateţi şi înlocuiţi acumulatorul, apoi porniţi aparatul din nou. În cazul în care defecţiunea persistă, contactaţi vânzătorul sau reprezentanţa de vânzări autorizată Nikon. Reţineţi că deconectarea sursei de alimentare aşa cum este descrisă mai sus poate duce la pierderea datelor care nu au fost înregistrate în memoria internă sau pe cardul de memorie la momentul apariţiei problemei. Datele deja înregistrate nu vor fi afectate.

Fotografiere Cauza/Soluţia • Când aparatul foto este în modul redare, apăsaţi butonul A sau butonul de declanşare. • Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d. • Acumulatorul este gol. • Când becul bliţului clipeşte, bliţul se încarcă.

A 10, 28 12

Note tehnice

Problema Nu se fotografiază când este apăsat declanşatorul.

22 31

157


Localizarea defecţiunilor Problema Aparatul foto nu poate focaliza.

A 27

Fotografiile sunt neclare.

• Utilizaţi bliţul. • Creşterea valorii sensibilităţii ISO. • Activaţi funcţiile reducere vibraţie sau detectare mişcare. • Utilizaţi BSS (Selector cea mai bună fotografie). • Utilizaţi trepiedul şi autodeclanşatorul.

30 104 126, 127 103

În fotografiile făcute cu bliţ apar pete luminoase.

Bliţul reflectă particule din aer. Opriţi bliţul.

31

Pe monitor sunt vizibile dungi de lumină sau decolorări parţiale.

Pătarea se produce atunci când lumina extrem de strălucitoare vine în contact cu senzorul de imagine. Se recomandă evitarea obiectelor strălucitoare, cum ar fi soarele, reflecţiile soarelui şi luminile electrice, atunci când se fotografiază cu Continuous (Continuu) având selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

151

Bliţul nu se declanşează.

• Bliţul este oprit. • Sunt selectate anumite moduri scenă cu care bliţul nu funcţionează. • On (Pornit) este selectat pentru Blink proof (Ochi deschişi) în meniul portret inteligent. • Este selectat modul D. • Este activată o altă funcţie care restricţionează bliţul.

30 37-42

Zoomul optic nu poate fi folosit în timpul înregistrării filmelor.

81

Zoomul optic nu poate fi folosit.

Note tehnice

158

Cauza/Soluţia • Focalizarea automată nu poate funcţiona corespunzător cu subiectul vizat. • Selectaţi Auto pentru AF assist (Asistenţă AF) din meniul de setare. • Eroare focus. Opriţi aparatul foto şi apoi porniţi-l din nou.

128 22

32

51 81 110

Zoomul digital nu poate fi folosit. Digital zoom (Zoom digital) este setat la Off (Oprit) în meniul de setare. Zoomul digital nu este disponibil în următoarele situaţii. • Când este selectat Scene auto selector (Selector automat scene), Portrait (Portret) sau Night portrait (Portret de noapte) pentru modul scenă. • Dacă fotografiaţi în modul portret inteligent. • Dacă fotografiaţi în modul urmărire subiect. • Chiar înainte de înregistrarea unui film (se poate aplica cel mult 2× la înregistrarea filmelor). • Atunci când pentru Continuous (Continuu) este selectată opţiunea Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16).

128

Image mode (Mod imagine) nu este disponibil.

110

Este activată o altă funcţie care restricţionează opţiunea Image mode (Mod imagine).

37, 38

49 52 81 103


Localizarea defecţiunilor Problema

Cauza/Soluţia

A

Tonurile feţei nu sunt estompate.

50

• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să nu fie estompate. 77 • Utilizaţi Skin softening (Estompare piele) din meniul redare pentru fotografiile care conţin mai mult de trei feţe.

Nu se aud sunete când este eliberat declanşatorul.

• Este selectat Off (Oprit) pentru Sound settings (Setări sunet)>Shutter sound (Sunet declanşare) în meniul de setare. • Este selectat Continuous (Continuu), Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) sau BSS (Selector cea mai bună fotografie) pentru setarea Continuous (Continuu) în meniul fotografiere. • Se selectează d (mod scenă Sports(Sport)) sau l (mod scenă Museum (Muzeu)). • Este selectat modul D. • Difuzorul este blocat. Nu acoperiţi difuzorul.

129 103

38, 41 81 5, 24

128 • Off (Oprit) este selectat pentru opţiunea AF assist (Asistenţă AF) din meniul de setare al aparatului foto. • Dispozitivul iluminare asistenţă AF se opreşte 37-42 automat în unele moduri scenă.

Fotografiile apar pătate.

Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul.

151

Culorile nu sunt naturale.

Balansul de alb nu se potriveşte cu sursa de lumină.

101

În imagine apar pixeli strălucitori dispuşi la întâmplare („zgomot”).

Viteza de declanşare este prea scăzută sau sensibilitatea ISO este ridicată în timp ce subiectul este întunecat. Zgomotul poate fi redus prin: 30 • Utilizarea bliţului. • Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. 104 • Utilizarea unui mod scenă cu posibilitatea de a 37-42 reduce zgomotul.

Fotografiile sunt prea întunecate (subexpunere).

• • • • • •

Fotografiile sunt prea strălucitoare (supraexpunere).

Reglaţi compensarea expunerii.

34

Rezultate neaşteptate atunci când modul bliţ este setat la V (auto cu reducere efect de ochi roşii).

La fotografierea cu V (automat cu reducere ochi roşii) sau bliţ de umplere cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii din modul scenă Night portrait (Portret de noapte) poate fi aplicată funcţia In-Camera Remediere efect ochi-roşii cu aparatul foto zonelor care nu sunt afectate de efectul ochi roşii. Utilizaţi orice alt mod scenă decât Night portrait (Portret de noapte) şi schimbaţi setarea bliţului la orice altă valoare cu excepţia V (automat cu reducere ochi roşii) şi încercaţi să fotografiaţi din nou.

30, 38

Bliţul este oprit. Fereastra bliţului este blocată. Subiectul se află dincolo de raza bliţului. Reglaţi compensarea expunerii. Creşteţi sensibilitatea ISO. Subiectul este iluminat în fundal. Selectaţi o modul scenă (Backlight (Iluminare fundal)) sau utilizaţi bliţul de umplere.

30 24 30 34 104 30, 42

Note tehnice

Dispozitivul iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

159


Localizarea defecţiunilor

Redare Problema

Note tehnice

160

A

Cauza/Soluţia

Fişierul nu poate fi redat.

Fişierul sau dosarul a fost suprascris sau redenumit de computer sau de altă marcă de aparat foto.

Fotografia nu poate fi mărită.

Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată în cazul filmelor, a imaginilor mici sau a imaginilor care au fost tăiate la o dimensiune de 320 × 240 sau mai mică.

Nu se pot înregistra sau reda note vocale.

• Notele vocale nu pot fi ataşate la filme. • Notele vocale nu pot fi ataşate fotografiilor efectuate cu alte aparate foto. Notele vocale ataşate fotografiilor folosind alte aparate foto nu pot fi redate pe acest aparat foto.

83 72

Funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, imagine mică sau decupare nu pot fi utilizate.

• Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru filme. • Aceste opţiuni nu pot fi utilizate pentru fotografiile realizate selectând pentru Image mode (Mod imagine) opţiunea P 16:9 (3968). • Selectaţi fotografiile care pot fi retuşate folosind funcţiile retuşare rapidă, D-Lighting, estompare piele, imagine mică sau decupare. • Aparatul foto nu poate edita fotografiile efectuate cu alte aparate.

83 99

Fotografiile nu sunt afişate pe televizor.

• Selectaţi corect Video mode (Mod video). • Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda imagini din memoria internă.

131 20

Pictograma albumului reiniţializat la valorile implicite sau fotografiile adăugate în album nu sunt afişate la redarea fotografiilor favorite.

Este posibil ca datele de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer.

Fotografiile înregistrate nu sunt afişate în modul sortare automată.

• Fotografia dorită a fost sortată într-o altă categorie, nu în categoria afişată în prezent. • Fotografiile înregistrate cu un alt aparat foto decât COOLPIX S1000pj sau fotografiile copiate folosind opţiunea copiere nu pot fi afişate în modul sortare automată. • Este posibil ca fotografiile din memoria internă sau de pe cardul de memorie să nu fie redate corect dacă sunt suprascrise pe un computer. • Puteţi adăuga până la 999 de fotografii şi filme în fiecare categorie. Dacă în categoria dorită sunt deja 999 de fotografii, nu mai pot fi adăugate fotografii sau filme noi.

73 73

61 62

– –


Localizarea defecţiunilor Problema Nikon Transfer nu porneşte când aparatul foto este conectat.

Cauza/Soluţia • • • • •

A

Aparatul foto este oprit. Acumulatorul este gol. Cablul USB nu este conectat corect. Aparatul foto nu este recunoscut de computer. Computerul nu este setat să pornească automat Nikon Transfer. Pentru mai multe informaţii despre Nikon Transfer, consultaţi informaţiile de ajutor din Nikon Transfer. • Verificaţi dacă fotografia îndeplineşte cerinţele sistemului Nikon Transfer.

22 22 86 – –

Fotografiile de imprimat nu sunt afişate.

Cardul de memorie nu conţine fotografii. Înlocuiţi cardul de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima fotografii din memoria internă.

20

Nu se poate selecta formatul hârtiei prin intermediul aparatului foto.

Dimensiunea nu poate fi selectată din aparatul foto dacă imprimanta nu suportă dimensiunile paginilor utilizate de aparatul foto sau imprimanta selectează automat dimensiunea paginii. Utilizaţi imprimanta pentru a selecta formatul paginii.

91, 92

Fotografiile proiectate nu sunt clare.

• Fereastra proiectorului este murdară. • Aparatul este aşezat prea departe sau prea aproape de ecran. Reglaţi distanţa dintre aparatul foto şi ecran. • Fotografia nu este focalizată. Reglaţi focalizarea folosind cursorul de focalizare al proiectorului.

151 137

85

138

Note tehnice

161


Specificaţii Aparat foto digital Nikon COOLPIX S1000pj Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

12,1 milioane

Senzor imagine

1

Obiectiv

5× zoom optic, obiective NIKKOR

/2,3 in. CCD; total pixeli cca. 12,39 milioane

Distanţă focală

5,0–25,0mm (echivalent cu 35mm [135] unghi format imagine: 28–140mm)

f/-număr

f/3,9–5,8

Construcţie

13 elemente în 9 grupuri

Zoom digital

Până la 4× (echivalent cu 35mm [135] unghi format fotografie: cca. 560mm)

Reducere vibraţii

Combinarea opţiunilor de schimbare obiectiv şi VR electronic

Focalizarea automată (AF)

Detectare contrast AF

Zonă focalizare (de la obiectiv)

• Cca. 30 cm - ∞ (W); cca. 50 cm - ∞ (T) • Macro mode (Modul macro): cca. 3 cm până la ∞ (atunci când indicatorul zoom este poziţionat la stânga lui G pe partea maximă a unghiului larg)

Selecţie zonă focalizare

Automată (selecţie automată cu 9 zone), centrare, manuală cu 99 zone focus, prioritate faţă.

Monitor

2,7 in., cca. 230.000 puncte, TFT LCD şi 5 niveluri de reglare a luminozităţii

Acoperire cadru (mod fotografiere)

Cca. 97% orizontal şi 97% vertical (comparativ cu fotografia efectivă)

Acoperire cadru (mod redare)

Cca. 100% orizontal şi 100% vertical (comparativ cu fotografia efectivă)

Stocare

Note tehnice

162

Suport

• Memorie internă (cca. 36 MB) • Carduri de memorie SD (Secure Digital)

Sistem fişier

DCF, Exif 2.2 şi compatibile DPOF

Formate fişier

Imagini statice: JPEG Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG) Fişiere sunet: WAV

Dimensiune imagine (pixeli)

• 4.000 × 3.000 High (4000P) (Ridicat (4000P))/Normal (4000) • 3.264 × 2.448 Normal (3264) • 2.592 × 1.944 Normal (2592) • 2.048 × 1.536 Normal (2048) • 1.024 × 768 PC screen (1024) (Ecran PC (1024)) • 640 × 480 TV screen (640) (Ecran TV (640)) • 3.968 × 2.232 16:9 (3968)

ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) (Sensibilitate capacitate standard)

ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto (Automat) (creştere automată de la ISO 80 la 800), Fixed range auto (auto rază fixă) (ISO 80-200, ISO 80-400)


Specificaţii Expunere Metering (Măsurare)

Matrice cu 256 de segmente, axată pe centru (zoom digital mai mic de 2×), spot (zoom digital 2× sau mai mare)

Controlul expunerii

Expunere programată automat cu detecţie mişcare şi compensarea expunerii (–2,0 la +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)

Rază (ISO 100)

[W]: –1,1 - +16,9 EV [T]: 2,2 - 18 EV

Declanşator Viteză

Declanşator mecanic şi electronic cu două poziţii 1/1500-2 s

4 s (când modul scenă este setat la Fireworks show (Spectacol artificii)) Diafragmă Rază Autodeclanşator

Filtru ND cu selecţie controlată electronic (-2 AV) 2 paşi (f/3,9 şi f/7,8 [W]) Poate fi selectată o durată dintre 10 şi 2 secunde

Bliţ încorporat Interval (cca.) (Sensibilitate ISO: Auto (Automat)) Control bliţ Interfaţă Protocol transfer de date

[W]: 0,3 - 3,5 m [T]: 0,5 - 2,5 m TTL auto bliţ cu pre-bliţuri de control USB de viteză mare MTP, PTP

Ieşire video

Poate fi selectat între NTSC şi PAL

Terminal I/O

Ieşire audio video/ I/O digital (USB)

Proiector Lampă simplă/panoul LCD unic

Panou LCD

Un panou de 0,4-in. reflecsivcu un format imagine de 4 : 3, cca. 921.000 puncte

Obiectiv proiector

21mm f/3,5, focalizare manuală

Sursă de lumină

Un LED cu lumină albă înaltă

Dimensiune imagine

5 - 40 in.

Distanţa de împrăştiere

Cca. 0,26 - 2 m

Numărul de culori

Color (cca. 16,7 millioane de culori)

Luminozitate1

Până la 10 lumeni

Raport de contrast

30 : 1

Rezoluţie (ieşire)

VGA echivalent

Anduranţă (durată de funcţionare a acumulatorului)

Cca. 1 h cu acumulator EN-EL12

Note tehnice

Sistem de proiecţie

163


Specificaţii Limbi disponibile

Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Greacă, Germană, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Norvegiană, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thailandeză, Turcă

Surse de alimentare

Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 (livrat) Adaptor CA EH-62F (disponibil separat)

Durata de viaţă a bateriei2

Cca. 220 cadre (EN-EL12)

Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 99,5 × 62,5 × 23 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Cca. 155 g (fără acumulator şi card de memorie SD)

Mediu de funcţionare Temperatură

De la 0 la 40°C Dacă utilizaţi proiectorul: de la 0 la 35°C

Umiditate

Mai puţin de 85% (fără condens)

• Dacă nu se menţionează altceva, toate cifrele sunt pentru un aparat foto cu acumulator Li-ion EN-EL12 complet încărcat, utilizat la o temperatură a camerei de 25°C. 1 2

Note tehnice

164

Măsurarea, condiţiile de măsurare şi metodele de notare, toate respectă normele ISO 21118. Pe baza standardelor emise de Asociaţia Aparatelor şi Produselor Foto (CIPA) pentru măsurarea duratei de viaţă a acumulatoarelor. Măsurat la 23°C; zoom reglat la fiecare fotografie, bliţ acţionat din două în două fotografii, bliţ declanşat la una din două fotografii, modul imagine setat la I Normal (4000). Durata de viaţă a acumulatorului poate varia în funcţie de intervalul de fotografiere şi timpul de afişare a meniurilor şi imaginilor.


Specificaţii

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12 Tip

Acumulator reîncărcabil litiu-ion

Capacitate nominală

CC 3,7 V, 1050 mAh

Temperatură de funcţionare De la 0 la 40°C Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 32 × 43,8 × 7,9 mm (exclusiv proiecţiile)

Greutate

Cca. 22,5 g (fără capacul terminalelor)

Încărcător acumulator MH-65 Intrare nominală

CA 100-240 V, 50/60 Hz, 0,08-0,05 A

Capacitate nominală

8-12 VA

Ieşire nominală

CC 4,2 V, 0,7 A

Acumulator

Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL12

Timp de încărcare

Cca. 2 ore şi 30 de minute când acumulatorul este complet descărcat

Temperatură de funcţionare De la 0 la 40°C Dimensiuni (L × Î × G)

Cca. 58 × 27,5 × 80 mm (excluzând cablul de alimentare)

Lungimea cablului de alimentare

Cca. 1,8 m

Greutate

Cca. 70 g (excluzând cablul de alimentare)

Note tehnice

B

Specificaţii

Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual. Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare.

165


Specificaţii

Standarde acceptate • DCF: Design Rule for Camera File System (Regula de aranjare sistem fişiere aparat foto) este un standard utilizat pe scară largă în industria aparatelor foto digitale pentru a asigura compatibilitatea între diferitele mărci de aparate foto. • DPOF: Digital Print Order Format (Format ordine pentru imprimantă digitală) este un standard larg răspândit în industrie care permite imprimarea fotografiilor din ordinile de imprimare stocate pe cardul de memorie. • Exif versiunea 2.2: acest aparat foto acceptă formatul de fişier imagine interschimbabil (Exif) pentru aparate foto digitale 2.2, un standard care permite ca informaţiile stocate în imagine să fie utilizate pentru reproducerea color optimă atunci când imaginile ies din imprimante compatibile Exif. • PictBridge: un standard creat în cooperare de industriile producătoare de aparate foto digitale şi de imprimante, permiţând imaginilor să fie transmise direct la o imprimantă fără conectarea aparatului foto la un computer.

Note tehnice

166


Index Simboluri

A Accesorii opţionale 147 Acumulator 14, 16, 122 Acumulator reîncărcabil 147 Acumulator reîncărcabil Li-ion 16 Acumulator reîncărcabil tip Litiu-ion 14 Adaptor CA 147

AF area mode (Mod zonă AF) 106 AF assist (Asistenţă AF) 128 Afişare calendar 56 Ajutor 13 Alimentare 18, 22 Auto off (Oprire automată) 129, 145 AVI 148

B Backlight (Iluminare fundal) o 42 Beach/snow (Plajă/zăpadă) g 39 Black-and-white (Alb-negru) 105 Blink proof (Ochi deschişi) 51 Blink warning (Avertizare clipire) 132 Bliţ automat 30 Bliţ de umplere 30 Bliţ încorporat 4, 30 Bliţ oprit 30 Blocare focalizare 107 Brightness (Luminozitate) 124 BSS 103 Buclă pentru curea aparat foto 4 Buton declanşare 4, 26 Button sound (Buton sunet) 129

C Cablu A/V 84 Cablu USB 85, 86, 90 Cameră acumulator 5 Capac compartiment acumulator/fantă card de memorie 5, 16, 20 Capac conector 4 Capacitate a memoriei 22 Card de memorie 20, 147 Close-up (Prim-plan) k 40 Cloudy (Noros) 101 Color options (Opţiuni culoare) 105 Computer 85, 85–88 copierea fotografiilor pe 85–88 Comutator alimentare 4, 22 Conector cablu 4, 84, 85, 89 Continuous (Continuu) 103

Note tehnice

A Modul automat 22 C Mod scenă 36 F Modul Smart portrait (Portret inteligent) 49 s Modul Subject tracking (Urmărire subiect) 52 D Mod film 81 P Modul Projector (Proiector) 137 z Meniul Setup (Setare) 117 z Meniul Projector Settings (Setări proiector) 144 C Mod List by date (Listare după dată) 58 F Modul Auto sort (Sortare automată) 61 h Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 64 g (Tele) 4, 25 f (Larg) 4, 25 i Zoom redare 4, 57 h Redare miniaturi 4, 54 j Ajutor 4, 13 k Buton aplicare selecţie 5, 11 Q Buton aplicare selecţie 6, 35, 140 l Buton ştergere 5, 28, 29, 72, 83 c Mod redare 5, 10, 28 n Autodeclanşator 32 m Flash mode (Mod bliţ) 30 p Macro mode (Modul macro) 33 d Buton Meniu 5 A Buton (Mod fotografiere) 5, 10 P Buton (Proiector) 4, 13, 137 o Compensare expunere 34 R 48

167


Index Control zoom 4, 25, 83, 140 Copierea fotografiilor 115 Copy (Copiere) n 42 Crop (Decupare) 80 Cursor focalizare proiector 4, 138 Cyanotype (Filtru cyan) 105

D Date (Dată) 18, 121 Date imprint (Imprimare dată) 125 Daylight (Lumină zi) 101 Delete (Ştergere) 114 Difuzor 5 Digital zoom (Zoom digital) 25, 128 Dimensiune imagine 99 D-Lighting 76 DPOF printing (Imprimare DPOF) 94 DSCN 148 Dusk/dawn (Înserare/zori) i 39

E EN-EL12 14, 16 Exposure compensation (Compensare expunere) 34 Extensie 148

F

Note tehnice

168

Face priority (Prioritate faţă) 106 Fantă card de memorie 5, 20 Favorite pictures mode (Mod fotografii favorite) 69 Fereastră proiector 4, 137 Fireworks show (Spectacol artificii) m 41 Firmware Version (Versiune firmware) 136 Fixed range auto (Auto rază fixă) 104 Flash (Bliţ) 30, 31 Fluorescent (Fluorescent) 101 Focalizarea automată 33, 53 Focus (Focalizare) 26, 106 Food (Alimente) u 45 Format (Formatare) 21, 130 Formatarea cardului de memorie 21, 130 Formatarea memoriei interne 130

Fotografiere 22, 24, 26 FSCN 148

I Identificator 148 Image mode (Mod imagine) 23, 36, 51, 53, 99 Image review (Redare imagine) 124 Imprimantă 89 Imprimare 91, 92, 95 Imprimare directă 89 Incandescent 101 Indicator luminos aparat pornit 4, 22 Indicator luminos autodeclanşator 4, 32 ISO sensitivity (Sensibilitate ISO) 31, 104

Î Încărcător acumulator 147 Înregistrarea filmelor 81

J Jack intrare audio/video 84 JPG 148

L La jumătate 27 Lampa bliţ 5, 31 Landscape (Peisaj) c 37 Language (Limba) 131

M Macro mode (Modul macro) 33 Memorie internă 20 Meniu film 82 Meniu List by date (Listare după dată) 60 Meniu selecţie mod fotografiere 10 Meniu selecţie mod redare 10 Meniu setare 117 Meniu sortare automată 63 Meniul fotografii favorite 69 Meniul portret inteligent 51 Meniul Projector (Proiector) 137 Meniul Projector Settings (Setări proiector) 144 Menus (Meniuri) 119


Index Microfon încorporat 4, 71 Mod automat 22 Mod List by date (Listare după dată) 58 Mod Projector (Proiector) 137 Mod scenă 36, 37 Mod Subject tracking (Urmărire subiect) 52 Modul Auto sort (Sortare automată) 61 Monitor 5, 8, 151 Monitor settings (Setări monitor) 124 Montură trepied 5, 137 Motion detection (Detectare mişcare) 127 Multi-shot 16 (Declanşare multiplă 16) 103 Museum (Muzeu) l 41

N Night landscape (Peisaj de noapte) j 40 Night Portrait (Portret de noapte) e 38 Nivel compresie 99 Nivel încărcare acumulator 22 Noise reduction (Reducere zgomot) 38, 40 Număr de expuneri rămase 22, 100 Nume dosar 148 Nume fişiere 148

O Obiectiv 4, 162 Ora de vară 18, 122 Panorama assist (Asistenţă panoramă) p 42, 47 Paper size (Format hârtie) 91, 92 Party/indoor (Petrecere/interior) f 39 Photo info (Info foto) 124 PictBridge 89, 166 Playback menu (Meniu redare) 111 Portrait (Portret) b 37 Power saving (Economisire energie) 145 Preset manual (Presetare manuală) 102 Print set (Set imprimare) 95

Quick retouch (Retuşare rapidă) 75

R Redare 28, 29, 54, 57 Redare cadru întreg 28, 29 Redare film 83 Reducere ochi roşii 30, 31 Reset all (Resetare totală) 134 Rotate image (Rotire fotografie) 115 RSCN 148

S Scene auto selector (Selector automat scene) x 37, 43 Selector cea mai bună fotografiere 103 Selector multiplu 5, 11 Self-timer (Autodeclanşator) 32 Sepia 105 Setare imprimare (Data) 96 Setări pentru film 82 Shooting menu (Meniu fotografiere) 98 Shutter sound (Sunet declanşare) 129 Sincronizare lentă 30 Single (Unic) 103 Skin softening (Estompare piele) 51, 77 Slide show (Prezentare diapozitive) 113, 142 Small picture (Imagine mică) 79 Smart portrait mode (Mod portret inteligent) 49 Smile timer (Cronometru zâmbet) 51 Sound settings (Setări sunet) 129 Sports (Sport) d 38 SSCN 148 Standard color (Culoare standard) 105 Strap (Curea) 7 Sunset (Asfinţit) h 39 Suport proiector 7, 137

Note tehnice

P

Protect (Protecţie) 114

Q

T Telecomandă 6, 35, 138

169


Index Thumbnail playback (Redare miniaturi) 54 Time zone (Fus orar) 121, 123 Tone compensation (Compensare ton) 146 TV 84 TV movie (Film TV) 82

V Vibration reduction (Reducere vibraţii) 126 Video mode (Mod video) 131 Vivid color (Culoare intensă) 105 Voice memo (Notă vocală) 71 Volum 83

W WAV 148 Welcome screen (Ecran de întâmpinare) 120 White balance (Balans de alb) 101

Z Zăvor acumulator 5 Zonă AF 26 Zoom redare 57

Note tehnice

170


Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie făcând citarea critică în articole sau recenzii).

YP9H01(Y5)

6MM719Y5-01

Manual utilizare Nikon S1000pj  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii privind mărcile comerciale A Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: d Meniurile fotografiere, reda...

Manual utilizare Nikon S1000pj  

Ro APARAT FOTO DIGITAL Informaţii privind mărcile comerciale A Noţiuni de bază despre fotografiere şi redare: d Meniurile fotografiere, reda...

Advertisement