Ski bygg fra sagbruk og isenkram til moderne byggevarehus

Page 12

kommune i 1931. På denne tid tok både leveveisforhold og bosettingsmønster til å endre seg radikalt, og i 1964 ble kommunene slått sammen under navnet Ski. Det var i 1915 kommunene i Follo inngikk et samarbeid med AS Glommen Træsliperi som eide kraftstasjonen Kykkelsrud i Askim. 1917 fikk Ski sentrum elektrisk strøm. Det tok imidlertid tid før alle i Ski fikk strøm.

Skogbruk og trelasthandel

S

Fakta om Ski •

«Ski» kommer fra den gamle formen Skeidi. Avledet av ordet Skeid, som betyr et sted der man holder kappløp eller kappridning. Derav også de tre hestehodene i kommunevåpenet.

Ski kommune spenner seg over 165,7 kvadratkilometer, og 2006‐ tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen har 27.010 innbyggere. Kommunen består bl.a. av tettstedene Ski, Langhus, Kråkstad og Siggerud. Ski kommunestyret vedtok sin bystatus 16. juni 2004.

• kogbruk var fra gammelt av en viktig næring for Kråkstad og Ski’s skogbygder. Trelast har gjennom tiden hatt stor verdi som handelsvare, • og skurlast og ved gav inntekter til gardsbruket. Historien viser at sagbrukshistorien i Ski går helt tilbake til 1500 tallet. Siggerudsaga som ble nedlagt i 1943, hadde eksistert i over 400 år. De første sagene var oppgangssager basert på vannkraft, men etter at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1854, dukket det opp flere sirkelsager drevet med dampkraft på Skjeggstad, Retvedt, Kråkstad og omegn. Da jernbanen kom til distriktet ble avsetningsvilkårene gode, og det ble bygget sager både ved Skotbu, Kråkstad og Ski stasjon. I mellomkrigsårene var det flere som drev sagbruk, høvlerier og trelasthandel i Ski og omegn. I tillegg til de bruk som Andreas Norum selv engasjerte seg i, var det også Høvleri på Drømtorp Bruk (Kristoffer Juelsen), samt en dampsag der hvor elektronikk‐ forretningen BliExtra ligger langs Jernbaneveien i dag. Dampsagen tilhørte våpensmed Jul Holmen (1861‐1941) som bodde i ”Hagen” der Shell ligger. Allerede mens Andreas Norum bodde i Ås drev han et sagbruk her. Men det er sagbrukene han drev etter han kom til Ski som har mest historie og fortelle.

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.