Mer effektiv produksjonsstyring

Page 1

NORGES BILBRANSJEFORBUND

BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 85. ÅRGANG

NR 01-2014

TEMA: SK ADE OG L AKK

Mer effektiv produksjons styring STOR MESSERAPPORT FRA GØTEBORG

TOYOTA 50 ÅR


TEMA: SKADE OG LAKK

ProsessManager:

Effektiv produksjonsstyring Prosess Manager er et moderne produksjonsstyringsystem for skadeog lakkverksteder. Systemet er utviklet av det danske datafirmaet TRP-Solutions for PPG. Vi har besøkt Skade og Lakk AS i Fredrikstad for å se hvordan systemet fungerer i praksis.

AV BJØRN G. LARSEN – Verkstedet ble etablert i 2000, forteller Trond Furuli, daglig leder for Skade og Lakk siden starten. Ved starten var vi 13 ansatte. Eiere var de lokale forhandlerne av Ford og Volvo. I 2001 gikk den lokale Ford-forhandleren konkurs, noe som skapte problemer for oss i en periode. I 2002 kom imidlertid den

46

BILBRANSJEN 01/14

lokale Møller-forhandleren inn som eier, og året etter gikk også Bertel O. Steen inn på eiersiden. I dag eier Bilbutikk1, Møller Bil Fredrikstad og Bertel O. Steen Fredrikstad 1/3 hver av aksjene. Dette er en eierstruktur vi er meget komfortable med, og som sikrer oss kontinuerlig tilgang på jobber,

Tre avdelinger – Som jeg nevnte startet vi med 13 med-

arbeidere i 2000. Vi har gradvis bygget oss opp i markedet og i dag er vi 35. Skade og Lakk AS har tre avdelinger. Vi har en karosseriavdeling med 11 mann, hvorav én lærling. I tillegg har avdelingen en arbeidende formann. Moderne bilreparasjoner krever som kjent stadig oppdatering av kunnskap. Gjennom våre eiere er vi sikret nødvendig kursing på de forskjellige bilmerker.


I lakkavdelingen er det 10 mann. Syv av disse sliper, grunner og legger på fyller. To mann sprøyter topplakk og én mann klargjør. I lakkavdelingen har vi en kombikabin og en atskilt sprøyte-/tørkekabin. Atskilte sprøyte-/tørkekabiner er etter mitt syn den beste løsningen, og den løsningen som gir absolutt best effektivitet. I tillegg har vi en bilpleieavdeling. Her jobber det tre mann. Totalt hadde vi forrige år en omsetning på 41,5 mill. kroner.

Gode medarbeidere – Gode og motiverte medarbeidere er så absolutt bedriftens viktigste ressurs. Uten dem ville vi ikke være i stand til å nå våre mål. Jeg er meget stolt av de ansatte. Alle er i alderen 18-55 år. Det har vært en bevisst politikk å ha spredning i alder på de ansatte. Vi har også lagt stor vekt på spredning i kompetanse. Jeg bruker en egenutviklet regnearkmodell for å måle effektivitet i bedriften totalt, og effektiviteten til hver enkelt ansatt. Hver mann oppfordres til å sette opp en handlingsplan for hvordan han vil utføre en jobb. Denne type planlegging er med på å øke effektiviteten. De ansatte får bonus kvartalsvis basert på effektiviteten de tre foregående måneder. Regnearkmodellen er også nyttig for å simulere forskjellige alternativer og mulige utfall. Kort sagt, jeg kan styre bedriften systematisk ved hjelp av nøkkeltall fra modellen.

Daglig leder Trond Furuli.

Nettbasert produksjonsstyringsystem – ProsessManager er et nettbasert produksjonsstyringssystem, fortsetter Furuli. Systemet kan kjøres på PC, iPad eller andre typer nettbrett. Man kan koble seg opp til systemet overalt hvor det er nettilgang. Jeg må innrømme at for meg personlig kan dette være en ulempe i feriene. Alle som arbeider med produksjon har hver sin iPad. Dessuten har vi plassert store skjermer en rekke steder i bedriften. Et av målene har vært å eliminere papir. Hver skade kunne lett bli en mappe med papir. Nå ligger alt på de enkelte nettbrett/ PCer og på serveren. Det betyr blant annet at alt er lagret og er tilgjengelig. Det er lett å gå tilbake til en bestemt jobb og finne de ønskede data. Alt er registrert, slik at vi har full

BILBRANSJEN 01/14

47


TEMA: SKADE OG LAKK

dokumentasjon ved eventuelle reklamasjoner.

Hver mann sin iPad

Skjermer i kundemottak gir full oversikt over produksjonen.

Oversikt over områder som skal lakkeres.

Lakkblanderommet.

48

BILBRANSJEN 01/14

Alle ansatte arbeider med iPad.

– Som jeg nevnte har alle som arbeider i produksjon en iPad. I systemet har de hver sin «side». Oppdrag/arbeidsordre fordeles ut til den enkelte via hans/hennes «side». Med en knapp på skjermen starter tidsregistreringen, forsåvidt samme prinsipp som med manuelle stemplingskort. Systemet registrerer forbrukt tid på hver enkelt jobb. Når det ikke arbeides, velges stoppknappen på skjermen. Når en mann er ferdig med sin prosess, sendes oppdraget videre. I systemet er det også registrert hvor mange objekter (bil + løse deler etc.) som skal inn i neste prosess. Alle som arbeider med bilen kan hele tiden se når den skal være ferdig. Holder


man seg innenfor den beregnete tidsfrist kommer leveringsdato og tid opp i svart. Når det er 2 timer igjen til levering endrer tallene farge til orange. Ved planlagt tid for levering blir tallene røde.

Flyt gjennom systemet En skadereparasjon består av en rekke forskjellige prosesser. Alle prosesser registreres i systemet. Så snart en prosess er avsluttet sendes «arbeidsordre» elektronisk til den som er ansvarlig for neste prosess. Han/hun vil da få oppdraget opp på sin side via iPad. Den første prosessen er takst-booking. Avtalt dato og klokkeslett for takst legges inn i ProsessManager. Etter at taksten er foretatt avtales tid for reparasjon. Deler og leiebil bestilles. Deretter fordeles jobbene. Dette gjøres på basis av den enkeltes arbeidsmengde og effektivitet. Den som skal utføre jobben i karosseriverkstedet får oppdraget opp på sin side. Når denne delen av jobben er ferdig, foretas sluttkontroll, og jobben sendes videre til lakkavdelingen. Bildet på iPaden viser hva som skal lakkeres. Forarbeidet, dvs. sliping, grunning og sprøyting av fyller, fordeles etter samme prinsipp som i karosseriverkstedet. Fargen skannes slik at resepten er klar når forarbeidet er avsluttet, og bilen er klar for påføring av topplakk. Deretter foretas sluttkontroll av lakk, og det kontrolleres mot takst at man har fått med seg alt. Etter montering, vask og endelig sluttkontroll, er bilen klar for levering og kunden kontaktes. Hele tiden benyttes prinsippet om at jobben sendes videre til neste mann via iPad.

Skjerm på veggen i karosseriverkstedet.

som heter PaintManager, fortsetter Furuli. – Når lakkprodukter og tilbehør tas ut av lageret, skannes strekkoden. Systemet vet derfor til enhver tid hvor mye som er på lager. Ved lagertelling er det imponerende hvordan «kart og terreng» stemmer overens. Det er lagt inn minimumsbeholdninger i systemet. Med utgangspunkt i disse genererer systemet automatisk en bestilling som sendes elektronisk til vår lakkleverandør C. Christoffersen. Han leverer varer to ganger i uken. – Selv om det nok kan virke litt overveldende når man får det presentert første gang, er systemet faktisk enkelt og logisk i bruk, avslutter Furuli. Innkjøring av systemet i karosseriavdelingen tok ca. en uke. I lakkavdelingen var det hele unnagjort på ca. tre timer.

Forberedt på fremtiden – Skjerpet konkurranse gjør det nødvendig med økt effektivitet, bedre prosesser, styring og kontroll, sier Morten Røsholm, PPG Market og Sales Manager i Norge. – Vi ser det som vår oppgave å hjelpe våre kunder med dette. Derfor har vi fått utviklet ProsessManager og PaintManager. Med disse systemene kan de fleste verksteder forbedre sine driftsprosesser og bli mer konkurransedyktige. Ressursene kan utnyttes bedre, og arbeidsbelastningen fordeles jevnere. Resultatet er at man kan få gjennom flere jobber og forbedre lønnsomheten. ■

Lagerstyring – ProsessManager har også en lagerstyringsfunksjon for lakk og tilbehør,

BILBRANSJEN 01/14

49


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.