Page 1

Nieuwsbrief voorjaar 2014

Nieuwsbrief help een handje helpen...

NR. 3

Eve n n ote re n : n ie u w te l. n u m mer

085-773

172

0 S IZ Twe nte , e n de Ste u np u nte n Ma nte lzo rg

Beste lezers, met rasse schreden nadert de datum van 1 januari 2015. De datum waarop, naar verwachting, de Wet Langdurige Zorg (de WLZ) van kracht wordt. De beslissing hierover is overigens op dit moment nog niet genomen door de regering. De concept tekst van die wetgeving is bekend. Bij bestudering blijkt die concept wet helemaal vol te staan met verwijzingen naar de rol van de mantelzorger en de vrijwilliger. Die krijgen een prominente positie! Het gaat straks om de zorgzwaarte. Voor iemand met een zorgzwaarte geldt dat men zich kan wenden tot de gemeente die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk wordt voor de zorg en ondersteuning. Dat geldt overigens tot en met zorgzwaarte pakket 4 (ZZP4). Iemand die een zware zorgbehoefte heeft (vanaf ZZP5) kan voor zorg terecht bij de zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van deze zorg. Totaal! Bedenk daarbij wel dat het dan gaat om een echt zware zorgbehoefte die zal worden ingevuld door zorgaanbieders zoals wij ze allemaal kennen.

In alle gevallen is de ondersteuning van de mantelzorger meegenomen in de uitgangspunten. De mantelzorger en ook de vrijwilliger krijgen daarmee een echt serieuze positie in het zorgproces en daarmee ook rechten! Persoonlijk vind ik de wetsvoorstellen een grote stap vooruit voor de positie van mantelzorgers. We zijn er nog lang niet maar het is echt een stap in de goede richting. We zijn ons aan het beraden over hoe wij de juiste informatie bij u kunnen krijgen, hoe we u zo goed mogelijk kunnen informeren waar het gaat om heel concrete vragen, zoals: kunnen ze me verplichten om als mantelzorger actief te zijn en te blijven? Waar moet ik zijn als ik het niet eens ben met de zorgverlening? Mogelijk gaan we u uitnodigen voor bijeenkomsten bij u in de buurt of zullen we u de informatie mailen of sturen. Laat ons weten wat u graag zou willen! Deze informatie is voor alle mantelzorgers en vrijwilligers van groot belang. Marcel Garritsen, directeur SIZ Twente

Inhoud Voorwoord en algemeen nieuws

In de spotlight: JMZ’er Yannick 3

Nieuws uit de steunpunten 4,5 Agenda

6

JMZ Nieuws

7

GGZ Nieuws

8

Inzet van Vrijwillige Coaches/Contactvrijwilligers en Nachtvrijwilligers Vanaf juni 2013 zijn we gestart met het project Nachtvrijwilligers en Vrijwillige Coaches. Ondertussen zijn er 17 vrijwilligers op cursus geweest bij de Volksuniversiteit in Enschede. Dit heeft ons 8 Contactvrijwilligers (5 voor Enschede en 3 voor Hengelo) en 6 Nachtvrijwilligers (4 voor Enschede en 2 voor Hengelo) opgeleverd. Wat gaan deze vrijwilligers nu doen? Contactvrijwilligers: - Elke Contactvrijwilliger gaat maximaal 10 Dagvrijwilligers begeleiden of maximaal 5 Nachtvrijwilligers - Ze hebben na de nachtinzet contact met de vrijwilliger om te horen hoe de nacht gegaan is - Ze organiseren ongeveer 1 keer per twee maanden een bijeenkomst voor hun groep vrijwilligers, hierbij kunnen ook verschillende thema’s behandeld worden - Ze houden contact met de vrijwilligers, per mail/telefonisch/persoonlijk

- Bij bijzonderheden melden ze dit bij de consulent van het Steunpunt van waaruit de vrijwilligers zijn ingezet - Organiseren samen met de consulenten een eindejaarbijeenkomst voor alle vrijwilligers van het Steunpunt - Organiseren samen met de consulenten themabijeenkomsten voor alle vrijwilligers van het Steunpunt Nachtvrijwilligers: - Ondersteunen mantelzorgers die te maken hebben met onrustige of gebroken nachten

2

- Nemen de taak van de mantelzorger over tussen 23.00 en 7.00 uur - Zijn 1 á 2 nachten per maand inzetbaar Consulenten: - Blijven verantwoordelijk voor de inzet van de vrijwilliger bij de mantelzorger thuis - Doen de huisbezoeken en de koppeling met de vrijwilliger - Begeleiden de Contactvrijwilligers - Organiseren samen met de Contactvrijwilligers themabijeenkomsten en de eindejaarbijeenkomst We starten nu met deze nieuwe manier van werken in Enschede, Hengelo en Borne. De andere Steunpunten volgen dan in 2015/2016. Lees verder pag. 2


2

Algemeen Algemeen nieuws nieuws

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

vervolg pag. 1

De vrijwilligers van Enschede en Hengelo zijn al telefonisch geïnformeerd door de Contactvrijwilligers. Borne zal nog volgen. Waarom deze nieuwe manier van werken? - Vrijwilligers krijgen op deze manier meer aandacht - Doordat er vaker contact is, zal er meer binding met elkaar ontstaan en kunnen eventuele problemen eerder opgelost worden - Vrijwilligers kunnen van elkaar leren tijdens de bijeenkomsten - Vrijwilligers staan niet meer zo alleen in hun werk Mantelzorgers kunnen ook steun krijgen in de nacht en daardoor de zorg langer vol houden Voor vragen over de nieuwe manier van werken of het project kun je contact op­nemen met Jannet Huisman: 06-47504724 of j.huisman@siztwente.nl Ook kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken die zich in willen zetten als Nachtvrijwilliger of Contactvrijwilliger.

Zorgprofessionals doen het graag samen met mantelzorgers! ‘Mijn moeder is opgenomen in een verpleeghuis. En ik wil graag nog dingetjes voor haar doen. Maar wat mag ik dan nog doen?’ Dit is slechts één van de vele vragen en opmerkingen die mantelzorgers hebben als het gaat om hun rol als hun naaste behandeld of opgenomen wordt in de zorg. Juist omdat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn binnen zorginstellingen als het gaat om hun relatie met mantelzorgers, familieleden en andere mensen uit het sociale netwerk van iemand, zijn wij, SIZ Twente, in 2012 begonnen met het project ‘Samen Verder op Weg’. Samen met teams van zorginstellingen kijken we hoe mantelzorgers beter kunnen worden betrokken. Daarbij gaat het er nadrukkelijk niet om dat mantelzorgers meer gaan doen. Betere samenwerking tussen zorg­ professionals en mantelzorgers kan juist bijdragen aan een verlichting voor mantelzorgers. Deze samenwerking kan het beste in de praktijk vorm krijgen. Elke zorginstelling, zorgprofessional, mantelzorger en zorgvrager is anders. Dat betekent dus dat je niet een blauwdruk kan ontwerpen die overal gaat werken. Je moet juist kijken naar hoe de samenwerking ergens in de praktijk is, en dan bekijken hoe het beter kan.

Hoe kan ik een mantelzorgcompliment aanvragen? Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Krijgt u mantelzorg en voldoet u aan de voorwaarden voor het mantelzorgcompliment? Dan ontvangt u automatisch een formulier van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarmee u het mantelzorgcompliment kunt aanvragen. Voorwaarden mantelzorgcompliment Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen, moet u een indicatie voor AWBZ-zorg aan huis hebben die: • afgegeven is door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg; • geldig is voor minimaal 53 weken (371 dagen); • afgegeven is op of na 1 augustus 2009. U kunt geen mantelzorgcompliment aanvragen als u in een zorginstelling verblijft (zorg met verblijf). U kunt ook geen mantelzorgcompliment aanvragen als u op een wachtlijst voor opname staat. Als het parlement goedkeurt, verdwijnt het mantelzorgcompliment in 2015.

Hoogte mantelzorgcompliment Het mantelzorgcompliment voor 2014 is maximaal € 200, net als in 2013. U mag per (kalender)jaar voor 1 mantelzorger het mantel­zorgcompliment aanvragen. De SVB betaalt het mantelzorgcompliment uit. Geen financiële gevolgen mantelzorg­ compliment Het mantelzorgcompliment heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonsgebonden budget (pgb). Uw mantelzorger hoeft geen belasting te betalen over het mantelzorgcompliment. En heeft uw mantelzorger een uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag? Ook dan hoeft uw mantelzorger niet bang te zijn voor financiële gevolgen. Aanvraag formulier mantelzorgcompliment Wilt u een mantelzorgcompliment aan­vragen, maar heeft u geen formulier ontvangen? Of bent u het formulier kwijt? Neem dan contact op met de SVB, afdeling mantelzorg tel: 030-264 8444

En wie kan hier meer over vertellen dan de mantelzorger en zorgprofessional zelf? Juist daarom zorgen wij ervoor dat mantelzorgers en zorg­ professionals met elkaar in gesprek gaan, kijken naar wat goed gaat en wat beter kan, en afspraken maken over hoe zij het anders gaan doen. Tot dusver doen vier Twentse zorginstellingen mee aan het project: Mediant, ZorgAccent, InteraktContour en CarintReggeland. Ook al verschillen de organisaties, valt op dat mantelzorgers en zorgprofessionals dezelfde dingen belangrijk vinden: goede en duidelijke informatie, goede communicatie, betrokkenheid bij de zorg, ondersteuning van de mantelzorger vanuit de zorgprofessional en wat bovenaan staat voor beide groepen goede kwaliteit van zorg voor de zorgvrager. Wat natuurlijk wel verschilt, is de invulling van deze thema’s. Binnen een crisisafdeling van een GGZ-instelling gaat het mantelzorgers bijvoorbeeld meer om goede informatie en communicatie en niet zozeer om betrokken te zijn bij medische beslissingen. Binnen een verpleeghuis speelt dit laatste een veel grotere rol.

Algemeen nieuws

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

In de spotlight: JMZ’er Yannick In Nederland zorgen zo’n 500.000 minderjarigen thuis mee voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid. VPRO’s Villa Achterwerk kwam hierdoor op het idee om een televisie serie over hen te maken met de zeer toepasselijke titel: Bikkels. In elke aflevering staat een jonge mantelzorger centraal en wordt een portret geschilderd van hun levens vol verantwoordelijkheden, die zij elke dag weer met doorzettingsver­ mogen, humor en liefde dragen. En net als ieder ander kind, hebben ze naast de realiteit van alledag ook elk hun eigen fantasieën en dromen. In aflevering 2 kwam Yannick uit Hengelo voorbij. Yannick (13) en zijn vader Martin (52) delen een liefde voor echte mannendingen zoals voetbal en auto’s. Toch is Martin niet meer de vader die hij vroeger was… Een dik jaar geleden werd namelijk ontdekt dat Martin lijdt aan Alzheimer. Hierdoor raakt hij voortdurend van alles kwijt en is de schittering in zijn ogen verdwenen. Yannick helpt zijn vader met zoeken en met andere dagelijkse taken zoals boodschappen doen, maar ook allerlei levensvragen spoken door zijn hoofd. Inmiddels is er weer een nieuwe reeks Bikkels gestart, een mooie aanleiding dus om met Yannick terug te blikken op zijn ervaringen…

Wat vond je van jouw uitzending? ‘Ik vond de uitzending heel indrukwekkend! Dat ze van dat alles zo veel konden maken in zo’n kleine tijd. Ik was wel benieuwd wat erin zou komen. Er was zoveel gefilmd: vijf dagen lang en dat wordt dan uiteindelijk maar 25 minuten. Maar het is wel geworden wat ik verwacht had. Ik vond het soms ook heel grappig met de tekeningen en die woorden in beeld.’

Hoe vond je het om mee te doen? ‘Ik vond het heel leuk ok mee te doen want ik was een van de weinigen die er aan mee deden en dat maakt het wel heel speciaal.’

Waarom heb je er eigenlijk voor gekozen om mee te doen? ‘Ik heb er voor gekozen om mee te doen omdat iedereen altijd vroeg wat mijn vader had en om mensen en kinderen te laten weten dat iemand ook een ziek familielid kan hebben.’

Hoe was het om gevolgd te worden door al die camera’s? Het was een hele leuke ervaring om gevolgd te worden door al die camera’s.

Vond je ook dingen lastig? Nou niet echt lastig maar moeilijk soms.

Het is erg mooi om te zien dat ook al zijn de pilots bij deze zorginstellingen niet afgerond, er al verandering is in de praktijk. Ook mantelzorgers merken deze verandering heel goed. Doordat zorgprofessionals in gesprek zijn gegaan met ‘hun’ mantelzorgers zijn ze zich meer bewust geworden van de mensen met wie ze te maken hebben en wat belangrijk is voor die mensen. Voor mantelzorgers is het goed om te onthouden dat zorgprofessionals net als hen graag willen dat het goed of beter gaat met hun cliënten. Ze vinden mantelzorgers niet lastig of storend, maar willen juist graag een goede band met hen. Ze weten alleen niet altijd even goed hoe ze daar zelf een rol in kunnen spelen. Dus ga gewoon in gesprek met de zorgprofessionals waar je mee te maken hebt over wat je belangrijk vindt en zoek samen naar ‘oplossingen’

We helpen.nl WeHelpen is een online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp. U kunt met wehelpen.nl hulp vragen en aanbieden, maar ook hulp organiseren – voor uzelf of een ander - binnen een hulpnetwerk van familie en vrienden. WeHelpen maakt hulp zoeken, bieden en organiseren eenvoudig. Wilt u gebruik maken van wehelpen.nl? Ga dan naar www.wehelpen.nl

Heb je er ook nog iets van geleerd? Ik heb heel veel geleerd, veel te veel om op te noemen.

Hoe waren de reacties van mensen op je uitzending? Ik heb heel veel reacties gekregen en mensen zeggen dat ik het heel goed heb verteld. Wat was de allerleukste reactie? Ik vond alle reacties van alle lieve mensen wel heel leuk.

Hoe is het nu met jullie, de uitzending is immers alweer een tijdje geleden natuurlijk? Ja gaat op zich wel goed maar een heeeeeel groot minpunt is dat papa niet meer mag rijden en daar zit iedereen heel erg mee.

Er is weer een nieuwe reeks Bikkels gestart ga je kijken? Ik was wel van plan om te kijken maar heb er bijna geen tijd voor om te kijken. Meer bikkels en de uitzending van Yannick terug kijken? Kijk op: villa-achterwerk.nl/kijk/bikkels.html Ben je zelf jmz-er en wil je meer weten over wat SIZ Twente allemaal doet voor jonge mantelzorgers? Kijk dan op www.siztwente.nl

Paspoort Yannick Beroep: weet ik eigenlijk nog niet

Favo muziek: house, lounge en hiphop

Favo website: ik surf eigenlijk niet zoveel

Hobby’s: ik vind voetbal wel leuk, chillen met vrienden en gamen

Helemaal niet leuk: klassieke muziek....

Favo app dan: clash of clans, een spelletje dat zich afspeelt in de Middeleeuwen met barbaren en boogschutters en dat is heel cool.

Lievelingseten: lasagne, en soms help ik met koken :-)

Favo tv-programma: van alles op Comedy Central en TMF

3


4

nieuws vanuit de steunpunten

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

HOF VAN TWENTE

Steunpunt Hof van Twente werkt samen in het Meldpunt

Sinds 1 oktober 2013 kunnen inwoners terecht bij het Meldpunt Hof van Twente voor al hun vragen over wonen, welzijn en zorg. Onder regie van de gemeente werken aan de Rozenstraat 2 in Goor het Steunpunt Mantelzorg (SIZTwente), Stichting Welzijn O uderen (SWO), Mee Twente en de gemeente Hof van Twente samen. In de afgelopen jaren is er in de Hof van Twente gewerkt aan het project De Kanteling. Een van de uitkomsten van dit project was dat de gemeente samen met verschillende partners/ welzijnsinstellingen zou gaan werken aan het kantelen van claimgerichte vraagafhandeling naar een vraag gestuurde probleem inventari-

ALMELO

Steunpunt Almelo Gespreksgroepen voor mantelzorgers In september gaat er opnieuw een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met dementie van start. Deze vijf bijeenkomsten zullen plaatsvinden aan de Brugstraat in Almelo op de dinsdagmiddag op de volgende data: 23-9,14-10,4-11,25-11 en 16-12 van 13 tot 15 uur o.b.v. dhr. Zandbelt. Bij voldoende belangstelling start er een tweede groep. Als u daarvoor belangstelling heeft kunt u dat kenbaar maken via almelo@siztwente.nl of telefonisch 085-7731720

satie. Dat betekent dat een verzoek om een voorziening vanuit de WMO niet alleen maar wordt beoordeeld maar dat er samen met de cliënt gezocht wordt naar een oplossing. Dat betekent het volgende in de praktijk, de mensen die zich bij het meldpunt melden of een aanvraag doen voor een voorziening worden door één van de medewerkers van bovengenoemde organisaties bezocht voor Het Gesprek. Met de cliënt samen wordt dan het probleem in beeld gebracht, daarbij wordt altijd gekeken naar wat iemand nog zelf kan, wat de eigen kracht en mogelijkheden zijn. Ook wordt bekeken in hoeverre mensen in de directe omgeving, familie, buren of vrienden een oplossing kunnen bieden. Eventueel kunnen we mensen ook wijzen op de mogelijk­ heden bij een vrijwilligersorganisatie, bijvoorbeeld de klussendienst van de SWO. Blijkt na dit gesprek dat er toch een specifieke voorziening nodig is zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, woningaanpassingen of een scoot­mobiel, dan helpen de medewerkers van het Meldpunt bij het ingang zetten van de aanvraagprocedure. Als consulent van het Steunpunt Mantelzorg kom ik op die manier bij mensen thuis die nog niet beseffen dat ze mantelzorger zijn of die als mantelzorger niet bekend zijn met het steunpunt. Ik bereik zo meer mantelzorgers die ik op de hoogte kan brengen van de onder-

HENGELO

steuningsmogelijkheden die het steunpunt kan bieden. Hopelijk raken er daardoor minder mantelzorgers overbelast waardoor ze hun taken betere vol kunnen blijven houden. Door de intensieve samenwerking proberen we ook de mensen zo min mogelijk te belasten met meerdere bezoeken en contacten. Als een mantelzorger die bij het steunpunt bekend is een melding doet bij het Meldpunt dan is de kans groot dat ik ook namens het Meldpunt Het Gesprek thuis kom doen. Op die manier hoeft u niet meerdere keren hetzelfde verhaal te vertellen. Onderling houden de medewerkers elkaar goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat bijvoorbeeld een medewerker van Mee Twente ook goed weet wat het Steunpunt Mantelzorg voor iemand kan betekenen. Op die manier bundelen we onze krachten en proberen we de inwoners zo goed en snel mogelijk te helpen. Het Meldpunt Hof van Twente aan de Rozenstraat 2a is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 u tot 13.00 uur en bereikbaar op telefoonnummer 0547-271823. Bel gerust of kom langs aan de Rozenstraat. Chantal Smit, Consulent Steunpunt Mantelzorg Hof van Twente, Rozenstraat 2b, Goor

Mantelzorgcafé

Het MantelzorgCafé van het Steunpunt Mantelzorg Hengelo wordt langzaamaan toch een begrip binnen de gemeente Hengelo en daarbuiten. Elke woensdagochtend wordt dit van 10.00 tot 13.00 georganiseerd door vrijwilligers van SIZ Twente. Hier kunnen mantelzorgers komen om gewoon gezellig een kopje koffie te drinken. Zij mogen hun verzorgde meenemen, onze vrijwilligers zullen zich over hen ontfermen waardoor de mantelzorger met een gerust hart even de stad in kan of lekker over de markt kan lopen. Dit alles is niet onopgemerkt gebleven binnen de landelijk politiek. Mona Keijzer, tweede kamerlid van het CDA, wilde ons graag een ochtend ondersteunen. Met dit doel kwam zij 22 februari samen met lokale CDA leden ons een bezoekje brengen bij Stravinsky. In totaal waren er bijna 25 mensen binnen het MantelzorgCafé, een drietal medewerkers, onze vast kern van vrijwilligers en natuurlijk onze mantelzorgers. Zij mochten hun vragen aan Mona Keijzer stellen, er werden pittige gesprekken gevoerd en alle mantelzorgers kwamen aan het woord. U bent elke woensdag van 10.00 tot 13.00 welkom in ons MantelzorgCafé bij Stravinsky in Hengelo. Onze vrijwilligers zitten daar voor u klaar. Heeft u vragen over het MantelzorgCafé, informeer dan bij uw steunpunt.

nieuws vanuit de steunpunten 5

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

HAAKSBERGEN

Geslaagde cursus voor Mantelzorgers!

Het Steunpunt Mantelzorg en Buurtzorg Haaksbergen hebben samen een cursus voor mantelzorgers gegeven. Door de grote belangstelling hebben uiteindelijk twee groepen de cursus gevolgd. ‘Eindelijk voel ik (h)erkenning als mantelzorger; ‘Ik ben niet de enige’ en ‘Heel bruikbare tips en praktische informatie’ Dit zijn enkele reacties van mantelzorgers die de cursus voor mantelzorgers hebben gevolgd. Onderwerpen die de revue passeerden waren: dagelijkse verzorging, bedrustgevaren, tillen en verplaatsen, goed voor jezelf zorgen en grenzen stellen. Ook werd er geoefend met o.a. tillen en verplaatsen. Wegens goede ervaringen en positieve berichten van de cursisten zal deze cursus ook in het najaar worden gegeven met uiteindelijk als doel: hoe kun je als mantelzorger zo goed en gezond mogelijk voor je naaste zorgen. Door o.a. de vergrijzing van de maatschappij en verder gaande ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, zal het aantal chronisch zieke volwassenen en kinderen dat thuis verzorging nodig heeft toenemen. Ook betekent dit dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Wilt u zich aanmelden voor de cursus of meer informatie? U kunt contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Haaksbergen: 053-5734589 (Noaberpoort) of per email: e.harmsen@siztwente.nl Ook kunt u bellen met Buurtzorg Haaksbergen, team 2, 06-20055153 of per email: haaksbergen2@buurtzorgnederland.com

30 jaar vrijwilliger bij het Steunpunt Mantelzorg Enschede Het Steunpunt Mantelzorg heeft onlangs Margje Schuiling in het zonnetje gezet. Margje is 30 jaar vrijwilliger en SIZ Twente heeft haar een mooi cadeau gegeven en natuurlijk hoorden er ook bloemen bij. Samen met de overige vrijwilligers van het Steunpunt hebben we genoten van koffie met lekkers erbij. Margje was erg verrast en blij met alle aandacht.

TUBBERGEN

“Netwerken”

Borne

Hoe vaak horen we het niet om ons heen: ik ga netwerken. Ik betrap mij er zelf ook op, maar het is een belangrijk deel van ons werk. Als ik niet zou “netwerken” dan kan het maar zo zijn dat je uit beeld raakt. Wij willen graag dat mantelzorgers worden doorverwezen naar het Steunpunt. Vandaar dat er in Borne verschillende overlegmomenten zijn die met regelmaat terug komen, met de verschillende thuiszorgorganisaties, met mensen van de WMO en de gemeente, op mijn werkplek in het Kulturhus, welzijn ouderen, maatschappelijk werk, met vrijwilligersorganisaties, mediant, deskundigen op het gebied van ziektebeelden, stichting MEE en ga zo maar door. Al met al maakt het dat je al snel een volle agenda hebt, maar de andere kant is dat je zo de lijntjes kort houdt, de mensen snel kan vinden en je daardoor ook snel geholpen bent. Soms komt het tot geweldige initiatieven. In februari werd er een zorgSamenweek georganiseerd in het Kulturhus. Door onze samenwerking hebben we in die week een prachtige avond georganiseerd voor mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen in verpleeghuis het Dijkhuis. Er zaten ruim 130 mensen te genieten van een muzikaal optreden. Dit was de eerste keer dat het Dijkhuis mantelzorgers persoonlijk uitnodigde en het werd zeer gewaardeerd. Hier komt een zeker een vervolg op. Zonder het “netwerken” was het niet zover gekomen. Daarom denk ik maar als ik in mijn volle agenda kijk……..er komt altijd wat moois uit, dus netwerken moet!!! Lenneke Herben, consulent Borne

Steunpunt Mantelzorg Tubbergen start met mantelzorgbijeenkomsten voor mantelzorgers van kinderen Autisme Spectrum Stoornis.(A.S.S.) en mantelzorgers van dementeren Ontmoet autisme

Bijeenkomsten mantelzorgers van autisme:

Aan het eind van een mantelzorgavond die in het teken stond van autisme zijn dit de belangrijkste conclusies: - ‘de autist’ bestaat niet. Er is geen algemeen beeld of een hokje waarin je mensen kunt plaatsen. - Autisme komt voor binnen alle intelligentieniveaus. - Mensen met autisme communiceren anders, maar slaan info ook anders op. - Indirecte en non-verbale wordt niet altijd begrepen. Indien er meer informatie binnenkomt dan door het zenuwstelsel verwerkt kan worden, ontstaat er een soort filevorming in het hoofd. Het gevolg is overprikkeling en controleverlies. Mensen met autisme raken daardoor het overzicht kwijt en reageren met gedrag dat door de buitenwereld gezien wordt als ongewenst gedrag. Maar het is een overlevingsstrategie. Agressie en woede komen altijd voort uit angst!

Een groep mantelzorgers van iemand met autisme ging in gesprek met elkaar over de eigen situatie. Deze uitwisseling van gevoelens en ervaringen werd als erg prettig en zeer zinvol ervaren.

Bijeenkomsten: Doel is in gesprek gaan met andere mantelzorgers om ervaringen uit te wisselen, maar vooral over hoe te communiceren met iemand met autisme. Deze bijeenkomsten worden geleid door 2 ervaringsdeskundigen. Deze avonden worden in De Eeshof te Tubbergen gehouden. De groepen zullen maximaal bestaan uit 6-8 mantelzorgers. Er hebben zich nu al zoveel mantelzorgers aangemeld dat er 2 groepen gevormd zullen gaan worden. Toni Maathuis Consulent Steunpunt mantelzorg Tubbergen coördineert deze bijeenkomsten. De eerste groep is gestart op 22 april jl. Voor de 2e groep kan men zich nog aanmelden.

Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Bijeenkomsten voor mantelzorgers van dementerenden: In Tubbergen is een groep gestart voor mantelzorgers die een partner of ouder(s) hebben die dementeert. Hier kunnen zich nog mantelzorgers voor aanmelden. Bij voldoende deelname zullen er 2 groepen komen: één overdag en één ‘s avonds. De bijeenkomsten worden gehouden in De Eeshof te Tubbergen

Aanmelden voor de mantelzorg­ bijeenkomsten: Aanmelden kan via 085-7731720 of aanmelden@siztwente.nl


6

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

voorjaar 2014Agenda Enschede

Alzheimercafé Schrijver Sjef van Bommel over zijn boek: ‘ik ben niet kwijt’ dinsdag 3 juni 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede Alzheimercafé dinsdag 2 september 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede Alzheimercafé dinsdag 7 oktober 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede Bijeenkomst voor vrijwilligers Koffietijd maandag 19 mei 14.00 -15.00 uur De Noordmolen, Molenstraat 50 Enschede Bijeenkomst voor vrijwilligers Fietstocht langs streekproducenten medio september, uitnodiging volgt 10.00 - 15.00 uur De Noordmolen, Molenstraat 50 Enschede Zomerse wandeling te Lonneker (ook voor vrijwilligers) Wandelen en ervaring uitwisselen donderdag 10 juli 14.00 - 16.00 uur Theehuis Sprankel in het Bos, Overmaatweg 45 Lonneker

Cursus voor mantelzorgers - najaar Focus op eigen kracht (3) donderdag 2 oktober 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede Cursus voor mantelzorgers - najaar Focus op eigen kracht (4) donderdag 9 oktober 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede Cursus voor mantelzorgers - najaar Focus op eigen kracht (5) donderdag 23 oktober 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede

Haaksbergen Alzheimercafé Domotica ofwel technologische ontwikkelingen voor dementerende en mantelzorgers donderdag 22 mei 19.30 - 21.30 uur Oude Molen, Fazantstraat 35, Haaksbergen Alzheimercafé De Wondere wereld van dementie; een beleving vanuit de dementerende donderdag 26 juni 19.30 - 21.30 uur Oude Molen, Fazantstraat 35, Haaksbergen

Bijeenkomst voor mantelzorgers Werk en Mantelzorg donderdag 11 september 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede

Mantelzorgmiddag (ook voor vrijwilligers) Zomerse wandeling met ervaringen uitwisselen dinsdag 15 juli 14.00 - 16.00 uur Buursezand, Stendermolenweg 9a, Haaksbergen

Cursus voor mantelzorgers - najaar Focus op eigen kracht (1) donderdag 18 september 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede

Koffieochtend Ervaringen uitwisselen dinsdag 26 augustus 10.15 - 11.30 uur Locatie volgt

onder voorbehoud van wijzigingen

Oldenzaal

Alzheimercafé Geen Alzheimercafé i.v.m. Hemelvaartsdag donderdag 29 mei Alzheimercafé 10 jarig jubileum Alzheimercafé Oldenzaal, “Muziekherinneringen” donderdag 26 juni 19.30 - 21.30 uur Michgoriushuis, Marktstraat 10-12, Oldenzaal Alzheimercafé Verandering in relatie donderdag 28 augustus 19.30 - 21.30 uur Michgoriushuis, Marktstraat 10-12, Oldenzaal Alzheimercafé De invloed van dementie op het gezin donderdag 25 september 19.30 - 21.30 uur Michgoriushuis, Marktstraat 10-12, Oldenzaal Bijeenkomst mantelzorgers en vrijwilligers Ontwikkelingen WMO en ABWZ maandag 15 september 19.30 - 21.30 uur de Abdij, Zuidwal 82, Oldenzaal

Tubbergen Bijeenkomst voor mantelzorgers Boswandeling woensdag 21 mei 19.00 uur Hoeve Springendal

Hengelo/Borne Themabijeenkomt voor mantelzorgers en vrijwilligers Dementie najaar2014 info volgt in persoonlijke uitnodiging

Website update: voor professionals

Consulent Mantelzorg aanwezig WMO Loket Elke even week op maandagochtend 9.00-12.00 uur WMO Loket, Gemeentehuis Hengelo

> naar onze website www.siztwente-jmz.com

Hengelo/Borne Alzheimercafé Als opname in zicht komt dinsdag 27 mei 19.00-21.30 uur Klokstee, Vertierkwartier, Wilderinksstraat 5-9, Hengelo Alzheimercafé Respijtzorg, informatie door Betsy Letteboer van de Zwanenhof dinsdag 24 juni 19.00-21.30 uur Klokstee, Vertierkwartier, Wilderinksstraat 5-9, Hengelo

Almelo Alzheimercafé Onderwerp nog niet bekend maandag 8 september 19.00-21.00 uur Restaurant ‘t Buurthuis, Roskamstraat 184, Almelo

Hof van Twente Koffieochtend voor vrijwilligers Bijpraten en ervaringen uitwisselen begin oktober 10.00 uitnodiging volgt nog

Hengelo Vrijwilligers activiteit gezellige activiteit van de geldprijs van “vrijwilliger van het jaar”

Hof van Twente/ Haaksbergen Themabijeenkomt voor mantelzorgers “Hoe zeg ik wat denk en krijg ik wat ik wil” in Mei 2014 locatie nog niet bekend uitnodiging volgt nog

facebook.com/SIZTwente

NieuwS

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

Mantelzorgcafé Wekelijks op woensdag bij Stravinsky in Hengelo woensdag, elke week 10.00-12.00 uur Stravinsky, Burg. Jansenplein 20 Hengelo

Alzheimercafé Diverse thema’s Dinsdag 13 mei 19.30-21.30 Restaurant de Hagen in Delden

Cursus voor mantelzorgers - najaar Focus op eigen kracht (2) donderdag 25 september 19.30 - 21.30 uur De Roef, Past. Geertmanstraat 17 Enschede

meer informatie over onze activiteiten op www.siztwente.nl

Agenda

twitter.com/SIZTwente

Nieuws voor jonge mantelzorgers

Sinds enige tijd heeft onze website een speciaal gedeelte voor collega-professionals vol met interessante informatie voor en over jonge mantelzorgers.

Nieuwe bikkels

Kinderen en jongeren die thuis (mee)zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt gezinslid; zo’n 500.000 kinderen in Nederland doen het. Bikkels heeft verschillende docu’s gemaakt over hun leven vol verantwoordelijkheden, humor en liefde. Een top tip aanrader! > kijk hier www.vpro.nl/kijk/bikkels.html

JMZ-cursussen

Vanaf dit jaar hebben we het aantal cursussen voor jonge mantelzorgers uitgebreid. De brussencursus en jmz-cursus lopen beiden erg goed! Zo goed zelfs dat ze snel vol zitten en daarom kun je je vanaf heden ook doorlopend aanmelden! > naar onze agenda www.siztwente-jmz.com/#!agenda/cg6z

NIEUWE MEDIA

Boek: Het blijven toch je ouders

Verslag

Winter Wonderland

Hij was koud, op zaterdag 25 januari! Maar dat was ook niet zo gek natuurlijk, want de Winter Wonderland activiteit stond op het programma. Twintig jmz-ers en natuurlijk de consulenten JMZ met versterking van onze nieuwe stagiaire Aafke trotseerden de kou en wisten de weg naar Geesteren te vind en. Hier werden we hartelijk ontvangen door Diny en Wim en de hond en van boerderij de Koel’nbekke. Toen iedereen gearriveerd was opende Carlijn de activiteit en vertelde wat we allemaal gingen doen. Zoals gebruikelijk begonnen we met het kennismakingsspel, dit keer was dat ‘Wouter weet raad’. De groep werd in tweeën gedeeld en kreeg ieder vijf enveloppen mee, met daarin vragen van jonge mantelzorgers aan Wou ter. Na het voorlezen van een vraag kon de groep advies geven aan de vragensteller en bespreken hoe zij zelf met het ‘probleem’ om zouden gaan. Na de km was het tijd voor het ontspanningsgedeelte. De dames doken op de kralen en slotj es om super mooie kettinkjes en armbandjes te maken. De mannen ging en in dezelfde ruimte met verschillende gereedschappen een afwa smachine en orgel te lijf. Bovenstaande activiteiten leiden uiteindelijk tot volgehangen jmz-ers met nieuwe trendy armbandjes en een tota al gesloopte afwasmachine en iets wat eens een orgel was. De miss ie stoom afblazen was dan ook ruimschoots gelukt! Na de doe-activiteit was het tijd om met z’n allen de gezelligheid bij het vuur op te zoek en. Diny had buiten de vuur­ korven aangestoken en warme chocolad e melk met marshmallows en brooddeeg klaargezet, zodat we onde r het kletsen en warm worden bij het vuur lekker konden smikkelen en smullen. Ook konden de liefhebbers een rondje op de trekker ‘veurn’ of spelen met de honden. Erg gezellig allemaal! Tegen de schemeri ng was het helaas al weer tijd om de middag af te sluiten en kon iedereen na het immer gebruikelijke handenschudden met een voldaan gevoel en koude voetjes weer naar huis. Hij was weer supe r gezellig jmz-ers! Tot de volgende keer! > naar verslagen of lees verder op onze

www.siztwente-jmz.com/#!verslagen/ c172

8

Tien jaar geleden verscheen het boek ‘Het blijven toch je ouders, ervaringsverhalen van kinderen van verslaafde ouders’. Het afgelopen jaar is een aantal kinderen opnieuw geïnterviewd om te kijken hoe het nu met ze gaat.

Boek: JMZ-ers en hun zorgverantwoordelijkheid voor naaste familieleden In dit onderzoek van de jonge mantelzorgers zelf aan het woord. Zij nemen de lezer mee in hun verhalen over de zorg die zij verlenen en hoe zij dat beleven. Ook geven ze adviezen aan hulpverleners en beleidsmakers. Unieke verhalen van jonge mantelzorgers, die perfect laten zien hoe belangrijk het is dat professionals in onderwijs, praktijk en beleid weten hoe ze jonge mantelzorger en de andere gezinsleden gezamenlijk moeten supporten.

CONTACT

Wil je meer weten, wil jij je opgeven voor een activiteit of wil jij je inschrijven, neem dan contact met ons op, zodat je automatisch en gratis de uitnodigingen voor onze activiteiten ontvangt!

Stichting Informele Zorg Twente Mirjam van de Hoef, Carlijn Lensink & Wesley Elfers Consulenten jonge mantelzorgers, regio Twente Deldenerstraat 59, 7551 AC HENGELO Telefoon: 085 - 77 31 720 E-mail: jongemantelzorgers@siztwente.nl

website

7


8

GGZ nieuws

Nieuwsbrief SIZTwente nr. 3 voorjaar 2014

Familiecoaching

Lezenswaardige boeken:

Familiecoaching is een methode waarmee naasten van iemand met psychische problematiek worden gecoacht door ervaringsdeskundigen in het omgaan met de ziekte en met allerlei problemen die daarmee samenhangen. De coaching bestaat uit een aantal gesprekken, waarvan in ieder geval het eerste gesprek thuis plaats vindt. In de gesprekken is aandacht voor het persoonlijke verhaal van de mantelzorger. Daarnaast wordt gekeken naar ondersteuningsmogelijkheden en kan informatie worden gegeven over het ziektebeeld. Uit onderzoeken blijkt dat de prognose van de patiënt binnen de GGZ beter wordt als zijn familie goed geïnformeerd en gemotiveerd wordt. Maar ook het leed van de familie zelf wordt minder als men goede begeleiding krijgt in het hele traject van opname/behandeling. Familie Ervaringsdeskundigen (FED) worden ingezet omdat ervaring soms beter werkt dan professionele begeleiding en ‘boeken­wijsheid’. Het delen van ervaringen met iemand die het hele proces kent, zelf doorlopen heeft en er nu met enige afstand naar kan kijken, wordt als zeer waardevol ervaren door familieleden. Vanuit SIZ Twente bieden we mensen die ervaringsdeskundige zijn binnen de GGZ de mogelijkheid om opgeleid te worden tot familiecoach. Spreekt u dit aan en wilt u wellicht ingezet worden als FED dan vragen wij u om contact op te nemen met Gerda Wessels, consulent GGZ, 085-7731720 of g.wessels@siztwente.nl . Coaches zullen professioneel geschoold worden. Na de training kunnen ze op vrijwillige basis binnen GGZ-instellingen ingezet worden als Familie Ervarings­deskundige (FED).

Psychosen bij adolescenten Dit boek geeft hulpverleners, leerkrachten, ouders en adolescenten inzicht in psychosen bij adolescenten. Wat weten we over het ontstaan van een psychose? Wat weten we nog niet? Hoe kan iemand met een psychose het best geholpen worden? Psychosen bij adolescenten beschrijft de diagnostiek en behandeling hiervan. Psychosen openbaren zich meestal voor het eerst tussen zestien en dertig jaar, en hebben een grote impact op de jongere en zijn omgeving. Het beeld psychose spreekt tot de verbeelding, maar helaas bestaan er ook veel misverstanden over. Met Psychosen bij adolescenten wil de auteur bijdragen aan een beter begrip voor wat mensen met een psychose en hun naasten doormaken.

Wonderlijke Wazigheid Omdat er nog geen boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD is besloot Tirtsa Ehrlich, GZ-psycholoog met veel werkervaring op het gebied van AD(H)D, het te schrijven. Wonderlijke wazigheid beschrijft wat ADD is, gaat in op de behandeling, geeft tips en trucs voor het dagelijks leven thuis en op school zowel voor jongeren en hun ouders als voor docenten. Er is praktische informatie over onderwerpen als ADD en werken, humor, een rijbewijs halen, de liefde, alcohol en drugs, die prettig leesbaar is door de afwisseling met ervaringsverhalen en tips.

GGZ partijen hebben vertrouwen in door staatssecretaris ingezette richting Op 25 maart 2014 heeft staatssecretaris Van Rijn de brief naar de Tweede Kamer verstuurd waarin hij aangeeft hoe hij de langdurige ggz wil positioneren in het zorgstelsel en hoe hij uitwerking wil geven aan de motie Keijzer/Bergkamp. Deze kamerbreed gesteunde motie creëert ook voor langdurige ggz-cliënten een plaats in de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en geeft gehoor aan een uitdrukkelijke wens van het ggz-veld. In zijn brief geeft de staatssecretaris aan dat cliënten met langdurige ggz-problematiek

zowel vanuit de Zorgverzekeringswet als vanuit de Wmo in de Wlz op basis van nog vast te stellen criteria kunnen instromen. Uitgangspunt hierbij is dat ook cliënten die toegang krijgen tot de Wlz perspectief op verbetering houden. GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en het LPGGz vinden deze ingezette richting, waarbij de zwaarste groep cliënten toegang krijgt tot de nieuwe Wlz een belangrijke en positieve stap. Zij hebben de afgelopen periode regelmatig met alle

rt, Volg je ha pt lo want dat k

Mindfulness

Mindfulness betekent met milde, open en nieuwsgierige aandacht aanwezig zijn bij dat wat zich dit moment aandient. Helder en objectief waarnemen wat er op dit moment is aan gedachten, lichamelijke gewaarwordingen en gevoelens of emoties. Zonder deze te veroordelen, erover te fantaseren of te piekeren. Als je meer in het moment bent, gaan gedachten, lichamelijke sensaties en gevoelens of emoties minder met je op de loop. Je kunt er op een nieuwe, meer ondersteunende manier mee omgaan.

betrokken partijen over de positionering van de intra­murale langdurende ggz gesproken. Randvoorwaarden zoals een goede positie van cliënten, continuïteit en kwaliteit van zorg, samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten, monitoring en ruimte voor innovatie stonden hierin centraal. In de brief geeft de staats­secretaris het vertrouwen dat aan deze randvoorwaarden met alle partijen op zowel landelijk als regionaal niveau gewerkt gaat worden.

De volgende factoren zijn bij de beoefening van mindfulness van belang: niet oordelen, geduld, eindeloos opnieuw beginnen, vertrouwen, mildheid, niet streven naar resultaat, erkennen wat er is, loslaten, en speelsheid.

“Geef je gedachten eens een dagje vrij, Dan komen ze al spoedig op gedachten, Die jij van je gedachten niet verwachtte, Omdat ze niet meer denken zoals jij”. Uit “de gedachten” van Kees Stip

Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van GGZ-activiteiten en nieuws, volg ons dan op Facebook. U treft daar regelmatig informatie aan die voor u als mantelzorger belangrijk kan zijn. Natuurlijk kunt u alle berichten ook lezen op onze website: www.siztwente.nl

7873 siz nieuwsbrief voorjaar 2014web