Page 1

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Cetakan Pertama 2002 Š Kementerian Pendidikan Malay sia 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan roy alti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah / Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. ISBN 983 - 9229 - 78 - 8 1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc. 2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching (Primary ) . I. Judul 372.860202

Dicetak oleh Perniagaan Rita, No 12 & 14, Jalan 12/10, Taman Koperasi Polis, 68100 Batu Cav es


KANDUNGAN

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pendahuluan 1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Kelas Peralihan

v vii ix xi 1

2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 1

22

3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 2

51

4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 3

76

5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

109

6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 5

135

7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

156

iii


iv


RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan

v


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii


KATA PENGANTAR Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d ke -2 1 . Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i dan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n p e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it u k e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar , p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i , k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i , p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a n s ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i d a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n i d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an .

Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka te r h ad a p t a ha p k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a k e s e pa d ua n i l mu, n i la i d a n a ma l a n. Pe n g a ja r a n dan p e mbe l a j ar a n d ir anc a ng s u p ay a d a pa t me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n j ag a k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j a r a n ini b any a k p i ha k ter l i b at ter ut a ma gu r u , p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a p eg aw a i K e me n t er ia n Pe n di d i k an , d a n in d iv id u y an g mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u. K e p ad a s e mu a p i ha k y an g te l a h me mb e r i ka n s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a d an te n ag a s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a ja r a n ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n s et i ng g i- t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an te r i ma k a s ih .

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ix


x


PENDAHULUAN Matlamat

Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1.

Kecergasan Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.

2.

Kemahiran Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif dan rekreasi.

3.

Kesukanan Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan, kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.

Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup yang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting, iaitu : x x x

Penglibatan murid secara aktif dan selamat. Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alat. Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

xi


xii


Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Jasmani untuk sekolah menengah. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut :

Bidang / Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Akti viti Pembelajaran

Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1, 2 dan 3. x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

xiii


xiv


Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJ AR AN

Kecergasan

Kemahiran

Kesukanan

TAJUK 1 Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan Kelenturan Komposisi badan Kordinasi Imbangan Ketangkasan Kuasa Masa tindak balas Kepantasan Konsep, definisi, prinsip dan kaedah latihan Pergerakan Asas Permainan Olahraga Gimnastik Pergerakan Kreatif Rekreasi Kesenggangan Keselamatan Pengurusan Kerjaya Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan Etika JUMLAH WAKTU

TAH AP I/ TAHUN 2 3

4

6 5 5 5 5 -

6 5 5 5 5 -

5 4 4 5 5 -

3 3 3 2 3 2 3 2 1 1

30 10 10 2 2 2 2 84

30 10 10 2 2 2 2 84

30 11 10 2 2 2 2 1 1 84

14 6 10 2 1 2 1 1 60

TAH AP II/ *KEL. TAHUN PER. 5 6 1 WAKTU PENGAJ AR AN 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 1 3 2 2 3 3 2 4 1 1 2 1 14 6 10 2 1 2 1 1 60

14 6 9 2 1 1 1 1 60

16 6 9 2 2 2 1 2 1 60

15 6 9 2 2 2 2 1 60

TINGKATAN 2

3

4

5

3 4 4 1 3 3 1

3 4 4 1 3 3 1

5 4 5 -

6 4 5 1 -

15 9 9 2 2 2 1 1 60

15 8 9 2 2 2 1 1 1 60

15 8 10 4 2 2 1 2 2 60

15 9 10 4 2 2 2 60

* KEL. PER. : Kelas Peralihan

Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani

xv


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Kelas Peralihan, murid dapat : 1.

Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, imbangan, dan ketangkasan;

2.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3.

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik dan gimnastik irama dengan betul dan selamat;

4.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5.

Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan; dan

6.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan;

1


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN

2


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :

KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiov askular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 15 minit. x Berjalan dan berlari 1000 meter. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara kumpulan.

x

Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular secara berkumpulan.

3


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Daya Tahan Otot

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

4

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan ulangan.

x

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan dengan betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot secara berkumpulan.

x

Menamakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan faedah latihan daya tahan otot secara berkumpulan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: (i) Tekan tubi (ii) Naik turun bangku (iii) Bangkit tubi (iv) Shoulder shrug (v) Heel raises (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot.

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot secara berkumpulan.

x

Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot secara berkumpulan.

x

Melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kekuatan.

Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

5


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

Kelenturan

Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum tanpa mengalami kesa kitan. (i) Cadangan Aktiviti: x Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala. x Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai. (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv ) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

6

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelenturan. Aras 2 x Menyatakan tiga komponen badan yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

x

Melakukan aktiviti kelenturan secara individu dan berkumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan.

x

Menamakan tiga komponen badan yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.

x

Membincangkan faedah latihan kelenturan secara kumpulan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e)

Ketangkasan

Ketangkasan bermaksud kebolehan se seorang bergerak dengan pantas sambil bertukar arah atau posisi. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari zig-zag sambil melantun bola x Lari dan undur mengikut arahan (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti ketangkasan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti ketangkasan. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap ketangkasan yang tinggi. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ketangkasan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai ketangkasan melalui ujian ketangkasan

x

Melakukan aktiviti ketangkasan secara individu dan berkumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti ketangkasan secara berkumpulan.

x

Membincangkan faedah latihan ketangkasan secara kumpulan.

x

Perbincangan tentang perkaitan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan.

7


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f)

Kelaj uan

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter x Lari pecut 60 meter (ii) x x

Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

(iii ) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

8

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

x Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan.

Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi.

x Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan.

Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaitkan ketangkasan dengan aktiviti-aktiviti harian dan sukan. x Menilai kelajuan melalui ujian.

x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kelajuan secara berkumpulan.

x Perbincangan tentang perkaitan kelajuan dengan aktiviti harian dan sukan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g)

Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :

Untuk memperoleh faedah, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua prinsip latihan.

(i)

Ansur maju

Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.

(ii)

Tambah beban x x

Kekerapan Masa

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan kecergasan fizikal.

9


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :

KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Permainan (a) Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

10

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran-kemahiran asas bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berkumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak.

x

Membincangkan kesalahan teknik lakuan semasa latihan dan permainan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira semasa melakukan permainan bola sepak dalam kumpulan.

x

Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam situasi permainan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam permainan ping pong. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan.

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ping pong.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan biasa yang dilakukan semasa latihan dan permainan dalam kumpulan.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan.

11


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

12

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

Olahraga

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lari pecut. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan acara lari pecut. mengikut undang-undang dan peraturan.

Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan x Fasa berlepas x Fasa melaju x Fasa penamat x Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

Aras 2 x Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari pecut.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lari pecut.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut.

Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.

13


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Padang

Murid dapat :

(i) Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Peraturan dan UndangUndang

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan semasa melakukan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan.

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

14

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. Aras 3 x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru.

x

Menyediakan folio individu berkaitan tentang acara lontar peluru.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lontar peluru.

x

Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lontar peluru.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

15


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan: (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

16

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna.

x

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

x

Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

HASIL PEMBELAJARAN

Gimnastik Irama

Murid dapat :

Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan kemahiran imbangan. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.

Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama.

x

Membincangkan teknik lakuan kemahiran imbangan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan.

Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna.

17


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :

KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Keselamatan

Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan dan permainan bermaksud suatu keadaan yang membolehkan kita melibatkan diri dalam sesuatu sukan atau permainan tanpa menimbulkan implikasi buruk.

Aras 1 x Menyatakan maksud ke selamatan. x Menjelaskan aspek-aspe k ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum semasa dan selepas melakukan aktiviti.

Keselamatan semasa beraktiviti: (i) (ii) (iii) (iv)

18

HASIL PEMBELAJARAN

Tempat Alatan Pakaian Aktiviti

Aras 2 x Mengenal pasti keselamatan dan ke sesuaian alatan, pakaian dan aktiviti. x Mengenal pasti ciri-ciri keselamatan untuk bersukan. Aras 3 x Mencadangkan peraturan untuk memastikan keselamatan semasa bersukan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Menyenaraikan ciri-ciri keselamatan untuk bersukan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti.

x

Membincangkan peraturan untuk memastikan keselamatan tempat permainan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

Pengurusan

Murid dapat :

Pengurusan alatan sukan dan permainan

Aras 1 x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz, bentuk dan berat objek. x Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

(i) Cara susun atur alatan: x Saiz objek x Bentuk objek x Berat objek

Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.

x

Menunjuk cara penyusunan alatan su kan di sekolah.

x

Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan.

x

Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.

Aras 3 x Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang.

19


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

HASIL PEMBELAJARAN

Isu-isu dalam Sukan dan Permainan

Murid dapat :

(a) Rasuah dan perjudian dalam sukan

Aras 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya dua isu dalam sukan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme yang perlu ada pada ahli sukan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan isu-isu sukan dan permainan.

x

Membincangkan isu-isu dalam sukan dan permainan.

Aras 2 x Menyatakan cara-cara yang menunjukkan semangat patriotisme dalam sukan dan permainan.

x

Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan.

x

Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan atau permainan daripada keratan akhbar.

(b) Patriotisme

Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan isu su kan dan permainan.

20

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

KELAS PERALIHAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

HASIL PEMBELAJARAN

Etika

Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.

Aras 1 x Menyatakan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.

Pengelolaan: (i) Undang-Undang dan Peraturan sukan dan permainan: x Umur dan jantina x Komunikasi

Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Menyenaraikan fakta-fakta kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan sukan dan permainan.

x

Membincangkan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.

x

Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton.

21


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 1, murid dapat : 1.

Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, kuasa, dan kelajuan;

2.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3.

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik pendidikan, pergerakan kreatif, gimnastik irama dan pendidikan pergerakan dengan betul dan selamat;

4.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5.

Melibatkan diri dalam pengurusan alatan sukan dan permainan serta mengetahui isu-isu dalam sukan dan permainan; dan

6.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

22


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :

KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

HASIL PEMBELAJARAN

Kecergasan Fizikal

Murid dapat :

(a) Daya Tahan Kardiov askular

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Senamrobik 20 minit. x Berlari dan berjalan pantas 15 minit. x Skiping 15 minit (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan

Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan tiga organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular x Menilai kecergasan daya tahan kardiovaskular melalui kadar nadi.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berpasangan. x Melabelkan organ-organ yang terlibat dalam membekalkan oksigen kepada otot semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular.

23


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan x Latihan yang sistematik.. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

24

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

(b) Daya Tahan Otot

Murid dapat :

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot.

(i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Bangkit tubi x Kilas pinggang x Shoulder shrug x Heel raises x Squat thrust

Aras 2 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

(ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan

Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan dalam aktiviti daya tahan otot.. x Menilai daya tahan otot melalui bilangan dan ulangan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan berpasangan.

x

Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aspek-aspek keselamatan dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti

25


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x

26

Kesesuaian pakaian.. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Otot

Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

(i) Cadangan Aktiviti: x Tekan tubi x Mendagu x Naik turun bangku x Bangkit tubi. (ii)

Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Aras 2 x Menyatakan tiga otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan ke kuatan. x Membincangkan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot secara individu dan berkumpulan.

x

Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan secara berkumpulan.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan secara berkumpulan.

x

Menulis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti ke kuatan.

27


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x x x x x

28

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

(d) Kelenturan

Murid dapat :

Kelenturan bermaksud keupayaan menggerakkan anggota badan melalui julat pergerakan dengan maksimum.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelenturan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kelenturan.

(i) Cadangan Aktiviti: x Meniarap angkat dada dan tengkuk. x Melentik sisi. x Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang.dan x Kilas pinggang. (ii) x x

Kaedah latihan Prinsip -prinsip latihan Prosedur latihan

Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelenturan. Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kelenturan. x Menilai tahap kelenturan individu melalui julat pergerakan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti kelenturan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelenturan secara berkumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kelenturan.

x

Menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelenturan.

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

29


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x x x x x

30

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

(e) Kuasa

Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kuasa dengan betul dan selamat.

(i)

Cadangan Aktiviti: x Lompat jauh berdiri. x Hop melepasi halangan. x Duduk melunjur melontar bola. x Lompat pelbagai aras (plyometric). x Menggunakan kaedah bebanan

(ii) x x

Kaedah Latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

Aras 2 x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan betul dan selamat.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti kuasa.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kaedah dan faedah latihan kuasa.

x

Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kuasa.

Aras 3 x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan kuasa. x Menilai tahap kecergasan melalui ujian kuasa.

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

31


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x x x x x

32

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan Perlakuan aktiviti Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f) Kelaj uan Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang bergerak ke satu arah tertentu dengan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i)

Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 30 meter. x Lari pecut 60 meter.

(ii)

Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah latihan ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. x Menyatakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Aras 3 x Mengaitkan kelajuan dengan aktivitiaktiviti harian dan sukan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Menilai tahap kelajuan individu melalui ujian.

x

Melakukan aktiviti kelajuan secara individu dan berkumpulan.

x

Merekod masa pencapaian larian.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan aktiviti kelajuan secara berkumpulan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan secara berkumpulan.

x

Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti kelajuan.

33


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g) Prinsip Latihan Untuk memperoleh faedah daripada se suatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip latihan seperti: (i)

34

Prinsip Latihan: x Ansur maju x Tambah beban - Kekerapan - Masa.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan prinsip-prinsip latihan.

x

Membincangkan prinsip-prinsip latihan secara berkumpulan.

Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri.

x

Menyusun jadual program kecergasan diri.

x

Melayari laman web berkaitan dengan kecergasan fizikal.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip latihan.

Aras 3 x Membuat kesimpulan berkaitan dengan tahap kecergasan fizikal bagi setiap individu. x Merasionalkan penggunaan prinsipprinsip latihan dalam pembinaan kecergasan fizikal.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :

KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Permainan

(a)

Bola Sepak (i) Kemahiran: x Menendang x Menyerkap x Mengelecek x Hantaran x Menanduk x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan bola sepak. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola sepak. x Menyatakan empat kemahiran asas dalam permainan bola sepak. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola sepak. Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola sepak. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola sepak secara berpasukan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola sepak. x Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan. x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan. x Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola sepak.

35


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

Bola Jaring (i) Kemahiran : x Hantaran x Menerima x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Pergerakan kaki x Undang-undang dan peraturan.

36

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan dalam permainan bola jaring. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola jaring.

x

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola jaring.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola jaring.

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran bola jaring.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam aktiviti permainan yang berkaitan.

x

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas dalam kumpulan.

Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola jaring. x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x

Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

x

Melukis dan menandakan otot-otot yang terlibat dalam permainan bola jaring.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola jaring.

x

Membincangkan tindakan-tindakan berbahaya dalam permainan.

x


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :

Pingpong (i) Kemahiran: x Grip/Cara Pegangan x Pukulan pepat x Pukulan kilas x Servis x Smesy x Undang-undang dan peraturan. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan pingpong. x Melakukan kemahiran asas dalam permainan pingpong.

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ping pong secara berpasangan.

x

Membincangkan latihan kemahiran mengikut kumpulan kemahiran asas.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan pingpong.

x

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas.

x

Menjelaskan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan.

x

Menamakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan permainan.

x

Aras 2 Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan semasa latihan dan permainan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran tersebut. x

Aras 3 Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam situasi permainan. x

37


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Balapan (i) Acara lari pecut: x Fasa permulaan. x Fasa berlepas. x Fasa melaju. x Fasa penamat. x Undang-undang dan peraturan. (ii)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

Olahraga (a)

38

HASIL PEMBELAJARAN

Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan acara lari pecut.. x Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat. x Melakukan lari pecut mengikut undangundang dan peraturan.

x

Melakukan teknik lari pecut dengan betul dan selamat.

x

Menyenaraikan peraturan asas dalam teknik lari pecut.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan acara lari pecut.

x

Membincangkan aspek-aspek keselamtan yang perlu diambil kira dalam acara olahraga.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga.

x

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lari pecut dalam kumpulan.

x

Menyediakan folio individu tentang fasafasa acara lari pecut.

x

Melukis dan melabelkan otot-otot yang terlibat dalam acara lari pecut.

x

x x

Aras 2 Mengenal pasti fasa-fasa acara lari pecut.. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan dalam acara lari pecut.

Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lari pecut. x Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :

Padang (i)

Acara lontar peluru: x Teknik pegangan peluru x Fasa persediaan - gaya berdiri x Fasa lontaran - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak - pemindahan daya x Undang-Undang dan peraturan

(ii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan acara lontar peluru. x Melakukan teknik lontar peluru dengan betul dan selamat. x Melakukan lontaran mengikut undangundang dan peraturan.

x

Melakukan teknik lontar peluru secara individu.

x

Menyenaraikan peraturan undang-undang dan peraturan dalam acara lontar peluru.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lontar peluru.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang digunakan dalam acara olahraga.

x

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas acara lontar peluru.

x

Menyediakan folio individu tentang acara lontar peluru.

x

Menjelaskan kesalahan-kesalahan teknik lakuan yang dilakukan oleh rakan semasa melontar peluru.

x

Aras 2 Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan acara lontar peluru. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lontar peluru. x

x

Aras 3 Menganalisis kedudukan badan yang se suai bagi setiap fasa.

39


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

40

Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara format dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Pola Pergerakan : (i) Pola 1 x Pendaratan (ii) Pola 2 x Statik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan kemahiran pendaratan dan statik. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran pendaratan. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran statik. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran pendaratan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran statik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran pendaratan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran statik yang sempurna.

x

Melakukan kemahiran pendaratan dan statik dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

x

Membincangkan teknik lakuan kemahiran pendaratan dan statik.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran pendaratan dan statik.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Gimnastik Irama Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan penggunaan alatan. Pola Pergerakan : (i) Pergerakan 1 x Imbangan (ii) Pergerakan 2 x Melentik (iii) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan kemahiran imbangan dan melentik. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran imbangan dengan teknik yang betul dan selamat.. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran melentik dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran imbangan dan melentik.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik irama.

x

Melakukan aktiviti ansur maju dalam kemahiran imbangan dan melentik.

x

Menyenaraikan kemahiran asas pergerakan imbangan dan pergerakan melentik dalam gimnastik irama.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran gimnastik irama.

x

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama.

x

Menjelaskan teknik lakuan kemahiran imbangan dan melentik.

x

Aras 2 x Melakukan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran imbangan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam kemahiran melentik. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan yang sempurna. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran melentik yang sempurna.

41


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Tema gimnastik pendidikan : (i)

Tema 1 – kesedaran tubuh badan x bergerak secara sentuhan berselang. x bergerak secara sentuhan selalu. x bergerak tanpa sentuhan seketika.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar.

42

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema satu dan dua dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.

Aras 2 Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x

Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x

x

Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema satu dan dua. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Tema 2 – kesedaran ruang x Bergerak berbagaibagai cara menggunakan ruang am; x Membuat pergerakan menggunakan ruang diri; dan x Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras. (iii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

43


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :

Pergerakan Kreatif

Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.

Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa melaksanakan pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema satu, dua, tiga, dan empat dengan teknik yang betul dan selamat.

(ii) Tema 2 – kesedaran rintangan beban dan masa x beban - halus-ringan - berat-kuat x masa - serta-merta - kawal-lambat

44

x

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif

x

Menamakan otot penggerak utama yang terlibat dalam pergerakan kreatif.

x

Menjelaskan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x

Tema pergerakan : (i) Tema 1 – kesedaran tubuh badan x ke seluruhan tubuh badan. x lokomotor. x bukan lokomotor. x bahagian tubuh badan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Mereka cipta aktiviti pergerakan berasaskan tema. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iii) Tema 3 – kesedaran ruang x kawasan - ruang diri - ruang am x arah (iv) Tema 4 – aliran beban badan dalam ruang dan masa x aliran - aliran terikat - aliran bebas x ruang - terus - tidak terus (v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti; x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

45


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4 . Rekreasi (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Perkhemahan x Jenis khemah: - Saiz - Bentuk x Pengurusan tempat ƒ Lokasi; - tanah lapang. - tepi pantai, sungai, tasik. - kawasan pergunungan. - hutan lipur. - tanah pertanian. - pulau. ƒ Kawasan cukup luas untuk menempatkan semua peserta, x Ciri-ciri pemilihan tempat selamat daripada: ƒ ancaman binatang buas atau liar. ƒ tanah runtuh. ƒ banjir. ƒ dahan mati, 46

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 Menyatakan jenis-jenis khemah. Menyatakan tempat yang sesuai untuk berkhemah. x Menyatakan ciri-ciri pemilihan tempat perkhemahan. x Menyatakan cara mendiri dan mengemaskan khemah.

x

Melukis dan melabelkan jenis-jenis khemah.

x

Membincangkan tempat-tempat yang se suai untuk berkhemah.

x

Membincangkan ciri memilih tapak perkhemahan yang sesuai.

Aras 2 Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi. x Membincangkan pelan lokasi kawasan perkhemahan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti perkhemahan.

x

Merancang aktiviti rekreasi semasa waktu lapang.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan cara mendiri dan mengemaskan khemah.

x

Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.

x

Melakar kedudukan pelan lokasi kawasan perkhemahan.

x x

x

x

Aras 3 Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti rekreasi.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

ƒ ƒ

x

x (ii)

pokok tumbang, elemen yang menyebabkan gangguan, Kemudahan asas: ƒ jalan raya atau denai yang mudah dilalui semasa kecemasan, ƒ sumber air bersih, ƒ tandas, ƒ tempat berhimpun, ƒ kemudahan perhubungan, ƒ tempat persalinan. Cara mendiri dan mengemaskan khemah. Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan, murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Menjaga alatan dengan selamat. x Disiplin murid. 47


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :

KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :

Pengurusan Pengurusan alatan sukan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 Menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat. x Mengenal pasti alatan sukan dan permainan mengikut saiz, bentuk dan berat objek.

x

Mengenal pasti alatan sukan dan permainan.

x

Menunjuk cara pengurusan alatan sukan di sekolah.

x

Melukis pelan susun atur alatan sukan dalam stor sukan.

x

Merancang susun atur alatan sukan di se kolah.

x (i)

Susun atur alatan sukan: x Saiz objek. x Bentuk objek. x Berat objek.

Aras 2 x Merancang dan menyusun alatan sukan dan permainan dengan baik dan selamat.

x

48

Aras 3 Menyatakan rasional susun atur alatan su kan yang dirancang.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN I BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat :

Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Isu-isu dalam Sukan dan Permainan: (i) Rasuah. (ii) Penggunaan bahan terlarang. (iii) Amalan yang tidak jujur.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Aras 1 Menyenaraikan isu-isu dalam sukan dan permainan.

Aras 2 x Menyatakan implikasi-implikasi rasuah dalam sukan danpermainan.

x

Aras 3 Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu dalam sukan dan permainan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan isuisu sukan dan permainan.

x

Membincangkan isu-isu dalam sukan.

x

Membincangkan implikasi isu-isu dalam sukan dan perrmainan.

x

Membuat laporan berkaitan satu isu sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

x

Mengulas laporan berkaitan satu isu su kan dan permainan daripada keratan akhbar.

x

Membahaskan amalan rasuah dalam su kan.

x

Menulis esei tentang penggunaan bahan terlarang dalam sukan.

49


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN 1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

Pengelolaan: (i) Undang-undang dan peraturan su kan dan permainan. (ii) Umur dan jantina. (iii) Komunikasi.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku atlit dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.

50

HASIL PEMBELAJARAN

x

Aras 1 Menyatakan dua kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan.

x

Menyenaraikan kesalahan yang melanggar undang-undang dan peraturan su kan dan permainan.

x

Membahaskan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan.

x

Membincangkan cara meningkatkan etika atlit dan penonton dalam sukan secara berkumpulan.

Aras 2 x Menyatakan cara mengatasi pelanggaran peraturan dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Mencadangkan cara meningkatkan etika atli dan penonton dalam sukan dan permainan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II

OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 2, murid dapat : 1.

Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, kuasa, dan kelajuan;

2.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3.

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

4.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5.

Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik;

6.

Mengurus stor alatan sukan serta dapat mengklasifikasi jenis-jenis alatan sukan; dan

7.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

51


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II

52


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :

KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Latihan par course x Latihan fartlek (ii) x x

Kaedah latihan Prinsip-prinsip latihan Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, latihan par course dan latihan fartlek. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. x Mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Aras 2 x Menyatakan dua faedah latihan par course dan latihan fartlek.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

x

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti latihan par course dan latihan fartlek.

x

Menunjukkan cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Membincangkan fungsi organ-organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular

(iii) Faedah latihan

53


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

54

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3 x x x

Menganalisis perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam latihan par course dan latihan fartlek. Menyatakan fungsi organ yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i)

Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku gimnastik x Bicep curl x Bangkit tubi silang x Lompat selang seli (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan daya tahan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Menilai keupayaan daya tahan otot melalui bilangan ulangan. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan daya tahan otot.

x

Melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

Menunjukkan cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik yang betul.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan faedah latihan daya tahan otot.

x

Menamakan lima jenis otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan daya tahan otot selain daripada yang dicadangkan.

x

Merekod hasil pencapaian

55


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Otot Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Mendagu x Naik turun bangku bersama beban x Bangkit tubi sisi x Lompat selang seli bersama beban (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

56

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot.

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.

x

Membincangkan faedah latihan ke kuatan otot.

Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kekuatan otot. x Menyatakan perkaitan antara beban dengan ulangan dalam latihan untuk meningkatkan kekuatan otot.

x

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

x

Membincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kekuatan otot selain daripada yang dicadangkan.

Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Menilai keupayaan kekuatan otot melalui keupayaan mengatasi rintangan beban. x Merancang sekurang-kurangnya dua aktiviti, selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan kecergasan kekuatan otot.

x

Merekod hasil pencapaian.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

Komposisi Badan

Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, lemak, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (a) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit x Merekod bacaan ukuran kaliper x Merekod perubahan komposisi badan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak badan.

x

Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekodkan komposisi lemak badan dalam folio.

x

Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

57


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e)

Kuasa

Kuasa bermaksud kebolehan melakukan satu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat dakap x Hop tiga kali dan lompat x Hop lima kali dan lompat x Hop-step-jump (ii) Kaedah Latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

58

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Aras 3 x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat jauh berdiri. x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

x

Melakukan aktiviti kuasa

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.

x

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

x

Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.

x

Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa.

x

Merekod pencapaian ujian lompat jauh berdiri


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

59


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f)

Kelaj uan

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i)

(ii)

Cadangan Aktiviti: x Lari pecut 60 meter x Lari pecut 100 meter Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan

(iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

60

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat.

x Melakukan aktiviti kelajuan.

Aras 2 x Menyatakan faedah latihan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan.

x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

Aras 3 x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan.

x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g)

Prinsip Latihan

Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsipprinsip latihan seperti: (i)

Prinsip Latihan: x Kekhususan x Tambah beban - intensiti - set - ulangan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke khususan dan tambah beban dalam prinsip latihan. Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri. x Menjelaskan konsep tambah beban dalam program latihan.

x Menyediakan jadual program kecergasan dalam folio. x Menjalankan kuiz berkenaan dengan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan prinsip latihan.

Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip latihan dan permainan.

61


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :

KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Permainan (a) Bola Baling (i) Kemahiran: x Hantaran x Menangkap x Menggelecek x Melantun x Mengacan x Menghadang x Menjaring x Menjaga gol x Undang-undang dan peraturan (ii)

62

Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. x Melakukan sekurang-kurangnya enam kemahiran asas dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Mengaplikasi undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola baling. Aras 3 x Mengenal pasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan. x Merancang strategi asas dalam permainan bola baling.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran dan strategi asas dalam permainan bola baling.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola baling.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola baling.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola baling.

x

Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x

Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan bola baling.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

HASIL PEMBELAJARAN

Badminton

Murid dapat :

(i) Kemahiran: x Servis x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Pukulan lob x Pukul junam (drop shot) x Smesy x Gerak ka ki x Undang-undang dan peraturan

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran badminton. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran asas dalam permainan badminton dengan teknik yang betul dan selamat.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan badminton. x Mengaplkasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton. x Merancang strategi asas dalam permainan badminton.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan badminton.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan badminton.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan badminton.

x

Menamakan otot yang digunakan dalam latihan dan permainan badminton.

x

Membincangkan perancangan strategi asas dalam permainan badminton.

63


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Olahraga

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti. x Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat.

Balapan (i) Acara lari berganti-ganti x Teknik hantaran dan terima baton x Teknik larian di selekoh x Undang-Undang dan Peraturan - kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton - susunan pelari dalam lorong (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

64

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti. x Menyatakan undang-undang dan peraturan kedudukan pelari dalam lorong dan zon pertukaran baton. x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti. x Merancang strategi dalam acara lari berganti-ganti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan teknik menghantar dan menerima baton dalam acara lari berganti-ganti dengan betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berganti-ganti.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berganti-ganti.

x

Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara lari berganti-ganti.

x

Menyediakan folio individu acara lari berganti-ganti.

x

Membincangkan strategi dalam acara lari berganti-ganti.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang (i) Merej am lembing x Teknik pegangan lembing x Fasa persediaan x Fasa lari landas x Fasa rejaman - sudut pelepasan x Fasa ikut lajak x Undang-undang dan peraturan (ii)

Aspek-a spek keselamatan x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing x Melakukan kemahiran merejam lembing dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing x Mengenal pasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara merejam lembing. x Merancang aktiiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing. x Menganalisis hasil rejaman.

x

Melakukan kemahiran dalam acara merejam lembing dengan betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara merejam lembing.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara merejam lembing

x

Membincangkan kesalahan teknik lakuan dalam acara merejam lembing

x

Menyediakan folio individu acara merejam lembing

x

Menamakan otot yang digunakan dalam acara merejam lembing

x

Membincangkan aktiviti pembinaan kecergasan fizikal yang sesuai untuk acara merejam lembing

65


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

3.

Pendidikan Pergerakan

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran gerak edar x Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.

Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. Pola Pergerakan : (i) Pola 3 x Gerak edar (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

66

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam gerak edar. x Mengenal pasti ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran gerak edar yang sempurna.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran gerak edar dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

x

Merancang aktiviti latih tubi.

x

Membincangkan tiga teknik lakuan dalam gerak edar.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran gerak edar.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

67


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Gimnastik Irama

Murid dapat :

Gimnastik Irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran meringkuk dan melunjur. x Melakukan dua kemahiran meringkuk dan melunjur dengan teknik yang betul.

x

Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur.

x

Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan meringkuk dan melunjur.

Pola Pergerakan :

Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurannya tiga teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur. x Menyatakan ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan.

x

Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

x

Menjelaskan teknik lakuan dalam meringkuk dan melunjur.

x

Membuat persembahan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran meringkuk dan melunjur.

(i) Pergerakan 3 x Meringkuk dan melunjur (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

68

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan meringkuk dan melunjur yang sempurna x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan meringkuk dan melunjur bersama alatan. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada pelbagai kemahiran imbangan, melentik, meringkuk dan melunjur.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Gimnastik Pendidikan

Gimnastik Pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik. Ianya memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar. Tema gimnastik pendidikan : (i) Tema 3 x Kesedaran masa (ii) Tema 4 x Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara individu.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.

Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x

Membincangkan gaya pergerakan tema tiga dan tema empat.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

x

Membuat persembahan variasi pergerakan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam gimnastik pendidikan.

69


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Tema pergerakan : (i) Tema 5 x Penyesuaian terhadap rakan. (ii) Tema 6 x Penggunaan tubuh badan sebagai alat. (iii) Tema 7 x Lapan lakuan daya asas. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid 70

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan gaya pergerakan tema lima,enam dan tujuh dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran pergerakan berdasarkan tema.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

x Aras 2 x Mengenal pasti komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. Aras 3 x Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema lima, enam dan tujuh. x Menganalisis bentuk perlakuan yang unik dari segi gaya pergerakan dalam pergerakan kreatif. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

x

Membincangkan gaya pergerakan tema lima, enam dan tujuh dan tema empat. Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti pergerakan kreatif.

x

Membuat persembahan variasi pergerakan berdasarkan tema.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan berdasarkan tema.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

Rekreasi

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i)

Orienteering x x x

(ii)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

4. Rekreasi (a)

HASIL PEMBELAJARAN

Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas

Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melaksanakan aktiviti orienteering. x Menyatakan maksud orienteering. x Menggunakan kompas. Aras 2 x Menggunakan kompas untuk mencari bearing. x Menggunakan kompas untuk mencari objek. Aras 3 x Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering. x Merancang dan melaksanakan aktiviti orienteering.

x

Melukis dan melabelkan kompas.

x

Menunjuk cara penggunaan kompas dan peta.

x

Membincangkan cara-cara mencari bearing dan objek dengan menggunakan kompas.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti orienteering.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti orienteering.

x

Membincangkan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering.

x

Merancang aktiviti orienteering semasa waktu lapang.

71


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Pengurusan

Murid dapat :

Pengurusan alatan sukan dan permainan

Aras 1 x Membuat penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

x

Melakukan sumbangsaran berkaitan dengan penyemakan stok alat sukan dan permainan di sekolah.

Aras 2 x Menjelaskan dengan contoh cara menyemak stok alatan sukan dan permainan.

x

Menyediakan senarai semak berkenaan dengan alatan sukan di sekolah.

x

Membincangkan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

(i) Penyemakan stok

Aras 3 x Menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan.

72


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

Isu-isu dalam Sukan dan Permainan

Murid dapat :

Isu-isu dalam sukan dan permainan:

Aras 1 x Menyatakan insentif dalam sukan dan permainan. x Menyatakan isu-isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.

(i) Insentif dalam sukan dan permainan x jenis dan kesan (ii) Sosio budaya: x pemilihan permainan x pakaian x Idola

Aras 2 x Menghuraikan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan. x Menghuraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincang isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar. x Membuat kesimpulan berkaitan isu-isu su kan dan permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Membincangkan insentif dalam sukan dan permainan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan isu-isu dalam sukan dan permainan.

x

Membahaskan isu sosio budaya dalam su kan dan permainan.

x

Membincangkan implikasi isu-isu dalam su kan dan permainan.

x

Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan dan permainan daripada keratan akhbar.

73


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN II BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Etika

Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud panduan tingkah laku peserta dan penonton yang terlibat dalam pertandingan atau permainan.

Aras 1 x Menyatakan maksud etika dalam sukan.

x

Mencatatkan maksud etika dalam su kan.

Aras 2 x Menyatakan amalan permainan bersih x Menyatakan maksud semangat ke sukanan.

x

Membincangkan amalan permainan bersih dalam kumpulan.

x

Membincangkan cara untuk meningkatkan etika atlit.

Permainan bersih (fair play ) (i) (ii)

74

HASIL PEMBELAJARAN

Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit) x Maksud semangat kesukanan. x Ciri-ciri semangat ke sukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat ke sukanan.

Aras 3 x Menghuraikan cara meningkatkan etika atlit dalam sukan dan permainan. x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3, murid dapat : 1.

Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, komposisi badan, kuasa, kelajuan, dan prinsip-prinsip latihan;

2.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3.

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

4.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5.

Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan;

6.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

7.

Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik; dan

8.

Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan.

76


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III

77


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :

KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Kecergasan Fizikal (a)

Daya Tahan Kardiov askular

Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Parlov x Larian Piramid x “Jump rope” (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid

78

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, parlov, “jump rope”, dan larian piramid. x Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. x Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti parlof, larian piramid dan “jump rope”.

x

Membincangkan kesan latihan daya tahan kardiovaskular terhadap ke sihatan individu.

x

Menunjuk cara mengambil dan mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Mengira kadar nadi latihan.

x

Menamakan otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x x x x x

semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu.

79


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Daya Tahan Otot

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Shoulder press x Hamstring curl x Genggam tangan x Bangkit tubi silang x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat

80

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. x Menyatakan maksud daya tahan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. x Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.

x

Melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

Menunjuk cara melakukan aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan faedah kecergasan daya tahan otot dalam kehidupan harian dan dalam sukan dan permainan.

x

Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan aktiviti –aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x x x

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

81


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Kekuatan Otot

Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan. (i) Cadangan Aktiviti: x Bench press x Hamstring curl x Bangkit tubi silang (bersama beban) x Half squat (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

82

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melaksanakan aktiviti kekuatan otot. x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan kaedah yang betul.

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kekuatan otot.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kekuatan otot.

Aras 2 x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. x Menyatakan kaedah dan faedah latihan ke kuatan otot.

x

Membincangkan faedah kekuatan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan.

x

Melabel dan menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti ke kuatan otot.

x

Membincangkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.

Aras 3 x Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. x Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

83


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

Komposisi Badan

Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Merekod perubahan komposisi badan. x Mengira indeks jisim badan (BMI).

84

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Aras 2 x Menyatakan prosedur- prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. x Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI). Aras 3 x Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.

x

Mengambil ukuran komposisi lemak badan dengan kaliper lipatan kulit.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan prosedur- prosedur yang perlu diambil kira semasa mengambil ukuran komposisi badan dan merekodkan perkembangan komposisi badan dalam folio.

x

Mengira indeks jisim badan.

x

Membincangkan keputusan ukuran komposisi badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (e)

Kuasa

Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Lompat ke atas peti lombol. x Bounding. x Shoulder press. x Lompat kangaroo. x Lari lutut tinggi. (ii)

Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan

(iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : x

Melakukan aktiviti kuasa secara individu.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kuasa.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa.

Aras 2 x Menyatakan faedah latihan kuasa. x Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan kuasa.

x

Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa.

Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. x Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent.

x

Membincangkan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kuasa.

x

Membincangkan prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa.

x

Merekod pencapaian ujian lompat Sargent.

Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. x Menyatakan maksud kuasa. x Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat.

85


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x

86

Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (f)

Kelaj uan

Kelajuan bermaksud kebolehan se seorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: x Melantun bola sambil berlari 30meter. x Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. x "Jump rope" (ii) Kaedah latihan x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyatakan maksud kelajuan. x Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara su kan dan permainan. Aras 3 x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

x Melakukan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah latihan kelajuan. x Melabel dan menamakankan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.

87


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x

x

88

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid .

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (g)

Prinsip Latihan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

Untuk memperolehi faedah daripada se suatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti:

Aras 1 x Menyatakan maksud kebolehbalikan. x Menyatakan maksud perbezaan individu.

Prinsip Latihan: x Kebolehbalikan x Perbezaan individu

Aras 2 x Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. Aras 3 x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip latihan dalam sukan dan permainan.

x Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan. x Membincangkan prinsip-prinsip latihan. x Membincangkan jadual program kecergasan diri yang berkaitan dengan prinsip latihan.

89


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :

KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Permainan

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat.

Bola Tampar (i) Kemahiran: x Menyangga x Servis x Mengumpan x Merejam x Menghadang x Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

90

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran dan strategi asas bola tampar.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar.

x

Menamakan otot-otot yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran asas bola tampar.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x

Membincangkan sistem pertandingan.

91


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Sofbol

Murid dapat :

(i) Kemahiran : x Membaling dan menyambut x Memukul x Menampan x Pitching x Larian anak tapak x Memadang x Undang-undang dan peraturan

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sofbol. x Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan sofbol secara berpasangan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sofbol.

Aras 2 x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat ke salahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan sofbol dalam kumpulan.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol.

x

Membincangkan tindakan berbahaya dalam situasi permainan.

x

Menamakan otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol.

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

92

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3 x Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. x Merancang dan mengelolakan pertandingan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Olahraga

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Menyatakan aspek- aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. x Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran asas dalam acara jalan kaki.

x

Membincangkan aspek- aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan kaki.

Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara jalan kaki.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara jalan kaki.

x

Menamakan otot-otot yang digunakan dalam acara jalan kaki.

Balapan (i) Kemahiran: x Acara Jalan Kaki - Fasa seretan - Fasa tolakan - Fasa so kongan sebelah kaki - Fasa pemulihan - Undang-undang dan peraturan o Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. Susunan pejalan kaki di dalam lorong.

Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki.

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

93


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x

94

Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Padang (i) Kemahiran: x Acara Lempar Cakera - Teknik pegangan - Fasa persediaan - Fasa putaran - Fasa lemparan ƒ sudut pelepasan ƒ kedudukan badan - Fasa ikut lajak - Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. x Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. x Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. x Menyatakan teknik lakuan yang betul. Aras 3 x Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lempar cakera. x Menganalisis hasil lemparan.

x

Melakukan kemahiran asas dalam acara lempar cakera.

x

Membincangkan aspek- aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lempar cakera.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan acara lempar cakera.

x

Membincangkan fasa-fasa pergerakan dalam acara lempar cakera.

x

Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera.

x

Membincangkan hasil pergerakan lemparan.

95


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Pendidikan Pergerakan

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan kemahiran asas gimnastik artistik secara kumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik artistik.

Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian.

x

Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik artistik dalam kumpulan.

x

Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna.

Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. (i) Pola Pergerakan : x Pola 4 - Putaran x Pola 7 - Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

96

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3 x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. x Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x x

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

97


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Gimnastik Irama

Murid dapat :

Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

(i) Jenis Pergerakan : x Pergerakan 4 - Gerak edar x Pergerakan 9 - Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti.

98

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran gimnastik irama secara individu.

x

Membincangkan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukkan aktiviti gimnastik irama.

x

Menunjuk cara tahap ansur maju dalam kemahiran gimnastik irama.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran gimnastik irama.

x

Menjelaskan teknik lakuan dalam pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan.

x

Membuat persembahan rangkaian gerakan gerak edar.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam pergerakan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x

Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN x

x

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran.

99


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Gimnastik Pendidikan

Murid dapat :

Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan :

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan pergerakan yang bertemakan kesedaran beban.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan gimnastik pendidikan.

Aras 2 x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan semasa latihan.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam aktiviti gimnastik pendidikan.

Aras 3 x Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan mengikut tema.

x

Membincang kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh rakan semasa latihan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna bagi pergerakan bertemakan ke sedaran beban.

x

Tema 5 - Kesedaran beban

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti x Disiplin murid

100

HASIL PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Pergerakan Kreatif

Murid dapat :

Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Melakukan pergerakan kreatif berdasarkan tema.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam pergerakan kreatif.

Aras 2 x Menyatakan kesalahan lakuan berdasarkan tema. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif.

x

Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan lakuan yang tidak menepati tema.

Aras 3 x Menganalisis bentuk perlakuan berdasarkan tema. x Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

x

Membuat persembahan rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

(i) Tema pergerakan : x

Tema 8 - Ritma berkaitan dengan pekerjaan

x

Tema 9 - Kesedaran bentuk pergerakan

x

Tema 10 - Transisi lapan daya asas

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

101


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

x x x x x

102

Kesesuaian pakaian. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan. dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Disiplin murid.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

Rekreasi dan Kesenggangan (a) Rekreasi Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i)

Menjejak x Konsep menjejak - menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat x Formasi - pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi - hadapan: pointer atau recce. - tengah: keselamatan atau perubatan - belakang: sweeper atau anchor.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud menjejak. x Menyatakan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti menjejak. Aras 2 x Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.

x

Membincangkan formasi dalam aktiviti menjejak.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti menjejak.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti menjejak.

x

Membincangkan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.

x

Membincangkan langkah untuk memulihara dan memelihara alam semula jadi.

x

Membincang kesan kemusnahan alam se kitar.

Aras 3 x Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak.

103


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan aktiviti. x Disiplin murid.

104

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Pengurusan Pasukan sukan, persatuan dan kelab su kan dan permainan: x Penubuhan x Pemilihan AJK melalui mesyuarat x Perancangan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan pasukan sukan, persatuan su kan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. x Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

x

Menamakan pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia.

x

Membincang pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

Aras 2 x Menjelaskan proses penubuhan pasukan su kan, persatuan,kelab sukan dan permainan. x Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

x

Membincangkan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

x

Merancang aktiviti dan menyediakan takwim pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan.

Aras 3 x Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan, persatuan dan kelab su kan dan permainan di peringkat se kolah.

x

Membincangkan pengelolaan pertandingan dari segi sistem pertandingan dan kemudahan.

105


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :

KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

Kerj aya dalam sukan

Murid dapat :

Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.

Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam su kan.

Industri Sukan: x Jenis kerjaya x Peluang kerjaya

Aras 2 x Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Aras 3 x Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan.

106

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Membincangkan jenis-jenis kerjaya dalam sukan.

x

Menggunakan rujukan pelbagai media berkaitan dengan peluang-peluang kerjaya dalam sukan.

x

Menyediakan folio berkaitan dengan kerjaya dalam sukan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan x Punca keagresifan x Akibat keagresifan (ii)

Komersialisme dalam sukan x Kebaikan dan keburukan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan. x Mengetahui komersialisme dalam sukan. Aras 2 x Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. x Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. x Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Aras 3 x Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar.

x

Mencatatkan maksud keganasan dalam su kan.

x

Membincangkan punca-punca dan akibat keganasan dalam sukan.

x

Membincangkan langkah-langkah pencegahan keganasan dalam sukan.

x

Membahaskan komersialisme dalam su kan.

x

Menyediakan folio tentang keagresifan dalam sukan dan permainan.

x

Menyediakan folio tentang komersialisme dalam sukan dan permainan.

107


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

108

HASIL PEMBELAJARAN

Etika

Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan.

Aras 1 x Menyatakan maksud semangat ke sukanan. x Menjelaskan ciri-ciri semangat ke sukanan penonton.

Semangat Kesukanan(penonton): x Maksud semangat kesu kanan. x Ciri-ciri semangat kesukanan. x Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. x Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan.

Aras 2 x Menghuraikan kaitan antara semangat ke sukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara. Aras 3 x Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat ke sukanan. x Mencadangkan cara memupuk semangat ke sukanan penonton.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Mencatatkan maksud semangat ke sukanan.

x

Membincangkan kejayaan diri dan kejayaan pasukan berasaskan semangat penonton.

x

Membincangkan ciri-ciri semangat ke sukanan.

x

Membincangkan cara-cara memupuk semangat kesukanan penonton.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid dapat : 1.

Memahami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan;

2.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3.

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

4.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5.

Mengetahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam sukan;

6.

Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesional dan pemain profesional;dan

7.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

109


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV

110


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :

KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

1. Kecergasan Fizikal

Murid dapat :

(a) Daya Tahan Kardiovaskular

Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung. x Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Merentas desa x Senamrobik x Berjalan pantas 2-3 km x Latihan litar (ii) Kaedah. x Prinsip-prinsip latihan x Prosedur aktiviti (iii) Faedah latihan (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular.

Aras 2 x Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot x Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. x

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Membincangkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular secara kumpulan.

x

Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular.

111


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi)

112

Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Daya Tahan Otot

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i)

Cadangan Aktiviti: x Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Contoh Aktiviti: - tolak dinding - bergayut siku bengkok - cekak cangkuk - lawan runtun siku

( ii ) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep daya tahan otot. x Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat x Menyatakan aktiviti penguncupan isometrik. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik.

x

Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.

x

Membincangkan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.

Aras 2 x Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. x Menjelaskan maksud penguncupan isometrik. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.

x

Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik.

Aras 3 x Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. x Menghuraikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.

113


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

114

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

HASIL PEMBELAJARAN

Kekuatan

Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan.

Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. x Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

(I) Cadangan Aktiviti: x Memanjat tali x Half squart (bersama beban) x Tekan tubi sambil menepuk tangan x Baring, angkat kaki, lutut bengkok (ii) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan

Aras 2 x Menghuraikan kesan latihan kekuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot .

x

Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan.

x

Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan.

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

(iii) Faedah latihan.

115


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

(iv)

116

Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :

KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak - Menahan - Memukul - Menampan - Menguis - Mencedok - Mengelecek - Menjaga gol - Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki x Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki .

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan dalam permainan hoki.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan hoki.

x

Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hoki secara kumpulan.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan.

x

Melakar padang permainan hoki.

117


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

118

Tenis (i) Kemahiran: x Grip/cara pegangan x Pukulan hadapan x Pukulan kilas x Volley x Servis x Smesy x Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. x Mengenal pasti teknik pelakuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan tenis. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan. x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan.

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan.

x

Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan tenis.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam permainan tenis secara kumpulan.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam permainan tenis.

x

Melakar padang permainan tenis.

x

Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Sepak Takraw (i) Kemahiran: - Servis - Mengawal - Menimbang - Mengumpan - Menanduk - Merejam - Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Aras 2 x Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . x Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Aras 3 x Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan x Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.

x

Menamakan beberapa kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw .

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan.

x

Melakar padang permainan sepak takraw.

x

Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw.

119


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

120

Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: - Langkah keselamatan - Fasa berlepas - Fasa lonjakan - Fasa penerbangan - Fasa mendarat - Fasa penamat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian peralatan. x Persekitaran atau tempat beraktiviti x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lari berpagar. x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Aras 2 x Mengenalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. x Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berpagar Aras 3 x Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lakuandalam acara lari berpagar.

x

Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar.

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh - Langkah keselamatan - Fasa lari landas - Fasa lonjakan - Fasa layangan - Fasa mendarat (ii) Kemahiran lompat kijang - Langkah keselamatan - Fasa lari landas - Fasa lonjakan - Fasa melangkah - Fasa lonjakan kaki bebas - Fasa penerbangan - Fasa mendarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. x Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 x Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat jauh dan lompat kijang. x Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x

Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x

Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat kijang.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x

Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.

121


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

122

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pendidikan Pergerakan (a)

Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. (i) Pola pergerakan x Pola 5 - Hamburan/Imbangan

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2 x Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran imbangan/hamburan. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam latihan tersebut. Aras 3 x Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. x Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/hamburan yang sempurna

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik.

x

Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.

x

Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan.

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan.

x

Membincangkan bentuk perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan

123


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti

124

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

HASIL PEMBELAJARAN

Gimrama

Murid dapat :

Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan peralatan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Melakukan kemahiran-kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat.

(i) Jenis pergerakan: x Pergerakan 5 - Pusingan badan x Pergerakan 6 - Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid x Perlakuan aktiviti

Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. x Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan dengan betul dan selamat. x Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama secara kumpulan.

x

Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan.

x

Membincangkan aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.

x

Membincangkan tentang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.

x

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.

125


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. x Melakukan rangkaian pergerakkan x pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alatan. x Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusingan badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .

126

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

HASIL PEMBELAJARAN

Gimnastik Pendidikan

Murid dapat :

Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar.

Aras 1 x Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran aliran gimnastik pendidikan dengan lancar,berterusan dan selamat. x Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru, memadan danlakuan cermin.

(i) Tema gimnastik pendidikan x Tema 6 - Kesedaran aliran x

(ii)

Tema 7 - Kesedaran perkaitan dengan orang lain

Aspek-aspe k ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti.

x

Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut.

Aras 2 x Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. x Membincangkan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merancang jenis pergerakkan yang bersesuaian dengan tema. x Menceritakn pengalaman yang dialami semasa melakukan aktiviti

127


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x

128

Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. (i) Tema pergerakan x Tema 11 - Orientasi ruang x Tema 12 - Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan x Tema 13 - Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian pergerakkan mengikut intepretasi tema yang diberi..

x

Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara kumpulan.

Aras 2 x Mengenal pasti peranan tubuh badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara pergerakan kreatif.

x

Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerakkan..

x

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.

x

Mereka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema.

Aras 3 x Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepretasi tema.

129


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat berlindung sementara. (ii) Pelaksanaan: x Sebelum, semasa dan selepas perkhemahan. (iii) Aspek-aspek keselamatan: x Program yang terancang. x Mengenal pasti kemampuan, dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Pelakuan murid. x Pelakuan aktiviti

130

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan.. x Menyatakan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Aras 2 x Menyatakan pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan x Melakukan aktiviti perkhemahan bersama rakan dan guru. Aras 3 x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. x Merancangkan program perkhemahan

x

Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas perkhemahan.

x

Membincangkan aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan.

x

Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan.

x

Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :

KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Pengurusan Sukan dan permainan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. x Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan.

x

Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .

x

Membahaskan su kan untuk kecemerlangan .

(ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: - Struktur organisasi - Peranan

Aras 2 x Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.

x

Mengendalikan forum tentang sukan untuk semua.

x

(iii) Teknologi maklumat dalam sukan: - Penggunaan multimedia dalam su kan

Aras 3 x Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.

Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.

x

Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Negara.

(i) Dasar Sukan Negara: - Sukan untuk semua - Sukan untuk kecemerlangan

131


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

Kerj aya dalam Sukan

Murid dapat :

Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung.

Aras 1 x Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. x Menyatakan nama-nama pemain profesional di Malaysia.

Status pemain : x Amatur x Semi profesional x Profesional

Aras 2 x Membezakan status amatur, semi profesional dan profesional Aras 3 x Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatur dan profesional.

132

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Membincangkan maksud amatur, semi profesional dan profesional.

x

Membincangkan kerjaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.

Isu-Isu Dalam Sukan

Murid dapat :

(a) Isu politik dalam sukan dan permainan: x Maksud politik dalam sukan dan permainan. x Peranan dan sumbangan. x Kesan dan akibat politik dalam sukan.

Aras 1 x Menyatakan maksud politik dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. x Menyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan.

(b) Patriotisme

Aras 2 x Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan.

x

Membincangkan isu-isu politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan.

x

Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan secara kumpulan.

x

Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan.

x

Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan secara kumpulan.

Aras 3 x Merumuskan pengaruh politik dalam su kan dan permainan. x Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan

133


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

HASIL PEMBELAJARAN

Etika

Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan.

Aras 1 x Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. x Menyatakan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. x Menjelaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan.

(a) Personaliti Personaliti bermaksud keperibadian, perwatakan dan tingkah laku yang baik. (i) Disiplin diri (ii) Disiplin dalam sukan

Aras 2 x Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. x Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton yang baik Aras 3 x Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya.

134

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan.

x

Membahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan secara kumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli sukan yang baik.

x

Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan.

x

Membincangkan ciri-ciri personaliti penonton yang beretika


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5, murid dapat : 1.

Mengetahui maksud komponen-komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, dan komposisi badan;

2.

Memahami faedah, kaedah dan kesan latihan setiap komponen kecergasan;

3.

Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal dan kecergasan untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

4.

Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

5.

Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

6.

Mengetahui dan mematuhi konsep liabiliti dan undang-undang yang berkaitan dalam sukan dan permainan; dan

7.

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

135


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

136


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 1 :

KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular bermaksud kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: x Long-slow distance run ( LSD). x Aplikasi dayatahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan (ii) Kaedah latihan x Prinsip latihan x Prosedur latihan

(iii)

Faedah latihan

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Aras 2 x Menjelaskan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan. x Mengenal pasti kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. Aras 3 x Menghuraikan kesan latihan terhadap daya tahan kardiovaskular. x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.

x

Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan kumpulan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.

x

Membincangkan kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan.

x

Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular.

x

Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan kardiovaskular.

137


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN x x x x

138

Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

Daya Tahan Otot

Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: x Bicep curl x Bench press x Half squat x Tricep extension (ii) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud daya tahan otot x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti daya tahan otot. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot. Aras 2 x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot.

x

Melakukan aktiviti daya tahan otot secara individu dan kumpulan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan daya tahan otot.

x

Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan otot.

x

Melayari laman web berkaitan dengan latihan daya tahan otot.

(ii) Faedah latihan. (iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik x Mengenal pasti. kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

139


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Kekuatan Otot

Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi mengatasi sesuatu rintangan.

(i) Cadangan Aktiviti: x x x

Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension

(ii) Kaedah latihan. x Prinsip latihan x Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

140

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud ke kuatan otot. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot. Aras 2 x Menjelaskankan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam sukan dan permainan. x Menjelaskan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Aras 3 x Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan kekuatan otot. x Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktkviti kekuatan otot.

x

Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti ke kuatan otot.

x

Membincangkan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan.

x

Membincangkan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot.

x

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.

x

Menyediakan folio individu berkenaan dengan aktiviti kekuatan otot.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

Komposisi Badan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :

Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti).

Aras 1 x Menyatakan maksud komposisi badan. x Menjelaskan teknik kaliper lipatan kulit x Mengira indeks jisim badan (BMI).

x

Mencatat maksud komposisi badan.

x

Melakukan teknik pengukuran kaliper lipatan kulit dan merekodkannya.

Aras 2 x Mengira nisbah pinggang-pinggul.

x

Menunjukkan cara mengira indeks jisim badan (BMI).

(i) Cadangan Aktiviti: x Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. x Mengira indeks jisim badan (Body Mass Index-BMI) untuk menentukan status pemakanan. x Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) dan mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit. x Mengenal pasti risiko beberapa penyakit yang berkaitan

Aras 3 x Menghubungkaitkan penyakit yang berkaitan dengan kegemukkan.

x

Membincangkan penyakit yang berkaitan dengan berlebihan lemak dalam badan.

x

Merekodkan indeks jisim badan (BMI) dalam folio.

141


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V TUNJANG PEMBELAJARAN 2 :

KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Permainan

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan undang-undang dan peraturan permainan bola keranjang.

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola keranjang.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran bola keranjang.

Aras 2 x Menjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran yang terdapat dalam permainan bola keranjang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam permainan bola keranjang.

x

Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam permainan bola keranjang.

Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan Bola Keranjang. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undang-undang/ peraturan dalam permainan.

x

Membincangkan kesalahan utama dalam teknik lakuan bola keranjang.

x

Melakar gelanggang permainan bola keranjang.

Bola Keranjang (i) Kemahiran: x Menghantar x Menerima x Melantun x Menggelecek x Menghadang x Menjaring (ii) Undang-undang dan peraturan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

142

HASIL PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

HASIL PEMBELAJARAN

Kriket

Murid dapat :

(i) Kemahiran : x Bowl x Baling x Memukul: - larian x Memadang - baling - memukul - penjagaan wicket (ii) Undang-undang dan peraturan

Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.

(iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan kri ket. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan kriket.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan kriket secara kumpulan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan kriket.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran permainan kriket.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan kriket.

x

Melukis dan melabelkan padang permainan kriket.

Aras 3 x Menghuraikan kesalahan teknik lakuan dalam permainan kriket. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan.

143


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Ragbi

Murid dapat :

(i) Kemahiran : x Menghantar dan menerima x Menendang x Tackle x Skrum x Line out (ii) Undang-undang dan peraturan

Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi dengan betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi.

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

144

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menghuraikan tentang undang-undang dan peraturan asas dalam permainan ragbi. x Mengenal pasti tahap ansur maju se suatu kemahiran dalam permainan ragbi. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam sesuatu kemahiran. Aras 3 x Menghuraikan kesalahan utama dalam teknik lakuan permainan ragbi. x Merancang dan melaksanakan serta mengaplikasikan undangundang/peraturan dalam permainan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran asas dalam permainan ragbi secara pasukan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran ragbi.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan ragbi.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan ragbi.

x

Membincangkan teknik lakuan yang dilakukan dalam permainan ragbi.

x

Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan ragbi.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

HASIL PEMBELAJARAN

Olahraga

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang dengan teknik yang betul dan selamat. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.

Balapan (i) Acara lari berhalang: x Teknik larian x Teknik lompat halangan (ii) Undang-Undang dan Permainan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

Aras 2 x Mengenal pasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lari berhalang. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lari berhalang. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lari berhalang. Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lari berhalang.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berhalang.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berhalang.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berhalang.

x

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas dalam acara lari berhalang.

x

Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acsara lari berhalang.

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berhalang.

145


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Padang

Murid dapat :

(i) Acara lompat tinggi: x gaya pelana x flop - Fasa - lari landas - lonjakan - layangan - pendaratan

Aras 1 x Melakukan sekurang-kurangnya satu gaya lompatan dalam acara lompat tinggi. x Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasa dalam acara lombol bergalah. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x

Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x

Menganalisis rakaman video berkaitan dengan acara lombol bergalah.

Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan yang diperlukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menghuraikan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x

Membincangkan undang-undang dan peraturan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

x

Membincangkan kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah.

(ii) Acara lombol bergalah: x Fasa persediaan teknik pegangan x Fasa lari landas. x Fasa lonjakan teknik pole planting teknik hamburan x Fasa layangan x Fasa pendaratan (iii) Undang-Undang dan Peraturan. x Acara lompat tinggi x Acara lombol bergalah

146

HASIL PEMBELAJARAN


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN

(v) Aspek-A spek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3 x Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompat tinggi dan lompat bergalah.

x

Menganalisis fasa pergerakan dalam satu gaya lompat tinggi.

147


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3.

Pendidikan Pergerakan

Murid dapat :

(a)

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. x Melakukan kemahiran hayunan dan rangkaian gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.

Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. (i) Pola Pergerakan : x Pola 6 - Hayunan x Pola 7 - Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Perlakuan aktiviti.

148

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran hayunan. x Menggabungkan kemahiran hayunan dalam satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik artistik. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik artistik Aras 3 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan kemahiran hayunan. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan yang melibatkan kemahiran hayunan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran gimnastik artistik dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik.

x

Menyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik.

x

Membincangkan kesalahan teknik lakuan yang dilakukan dalam acara gimnastik artistik.

x

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara gimnastik artistik.

x

Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik artistik yang melibatkan kemahiran hayunan (koreograf)


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b)

-

HASIL PEMBELAJARAN

Gimnastik Irama

Murid dapat :

Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkordinasi dengan pengunaan alatan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. x Melakukan kemahiran ketangkasan dan manipulasi alatan dengan teknik yang betul.

(i) Pola Pergerakan x Pergerakan 7 - Ketangkasan x Pergerakan 8 - Teknik alatan x Pergerakan 9 - Rangkaian

Aras 2 x Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan manipulasi alatan. x Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik irama.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

Aras 3 x Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan kemahian ketangkasan dengan manipulasi alat.. x Merekacipta satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan kemahiran ketangkasan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik irama.

x

Membincangkan teknik lakuan kemahiran ketangkasan.

x

Membincangkan kesalahan teknik lakuan kemahiran ketangkasan dengan manipulasi alat yang dilakukan dalam acara gimnastik irama.

x

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama.

x

Merancang satu rangkaian pergerakan gimnastik irama yang melibatkan ketangkasan dengan manipulasi alat.

149


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c)

Gimnastik Pendidikan

Murid dapat :

Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendidikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan, dan perkembangan pelajar.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam gimnastik pendidikan. x Melakukan aktiviti kesedaran ritma dengan lancar, berterusan dan selamat.

(i)Tema gimnastik pendidikan : x Tema 8 - Kesedaran ritma (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

150

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. x Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yang diperolehi semasa tubuh badan bergerak. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik pendidikan. Aras 3 x Merekacipta satu rangkaian pergerakan berdasarkan kesedaran ritma.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan aktiviti kesedaran ritma gimnastik pendidikan dengan teknik yang betul dan selamat.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik pendidikan.

x

Membincangkan tjenis-jenis pergerakan yang terlibat dalam aktiviti kesedaran ritma.

x

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik pendidikan.

x

Merancang satu rangkaian pergerakan bagi aktiviti kesedaran ritma.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d)

HASIL PEMBELAJARAN

Pergerakan Kreatif

Murid dapat :

Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.

Aras 1 x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti pergerakan kreatif. x Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat tema pergerakan dengan kreatif dan selamat.

(i) Tema pergerakan : x Tema 14 - Kesedaran kumpulan x Tema 15 - Formasi dalam kumpulan x Tema 16 - Kualiti ekspre sif dalam pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti

Aras 2 x Mengenal pasti peranan ahli dalam aktiviti setiap pergerakan. x Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam pergerakan kreatif. x Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam pergerakan keratif.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Melakukan kemahiran pergerakan kreatif yang memenuhi syarat tema pergerakan.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif.

x

Membincangkan peranan setiap ahli dalam aktiviti bagi setiap tema pergerakan.

x

Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif.

x

Membincang untuk mengubah rangkaian pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.

Aras 3 x Mengubah pergerakan yang sesuai dengan tema pergerakan.

151


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Rekreasi (a)

Rekreasi

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Abseiling/rapelling x Abseiling bermaksud aktiviti menurun dari tempat tinggi menggunakan alatan khas. x Peralatan asas x Jenis abseiling x Kemahiran tali (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Latihan yang sistematik. x Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. x Kesesuaian pakaian. x Persekitaran atau tempat beraktiviti. x Penyeliaan, arahan dan bimbingan. x Perlakuan murid. x Pelakuan aktiviti.

152

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan maksud rekreasi dan abseiling. x Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti abseiling. x Menyatakan peralatan asas, jenis abseiling dan aktiviti kemahiran tali dalam aktiviti abseiling.

x

Melakukan aktiviti abseiling secara berkumpulan.

x

Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti abseiling.

x

Membincangkan aspek keselamatan yang perlu diambil kira semasa aktiviti abseiling.

x

Merancang satu aktiviti abseiling bersama rakan.

x

Melaporkan pengalaman aktiviti abseiling.

Aras 2 x Melakukan aktiviti abseiling bersama rakan dan guru. Aras 3 x Menceritakan pengalaman selepas melakukan aktiviti abseiling.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 :

KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Keselamatan

Murid dapat :

Keselamatan bermaksud terpelihara daripada sesuatu bencana.

Aras 1 x Menyatakan konsep liabiliti. x Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitan dengan liabiliti.

x

Mencatatkan konsep liabiliti.

x

Membincangkan peraturan dan undangundang berkaitan dengan liabiliti.

Aras 2 x Menghuraikan undang-undang berkaitan dengan liabiliti.

x

Menjalankan kajian kes berkaitan dengan peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti.

Aras 3 x Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabiliti dalam sukan dan permainan.

x

Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan permainan.

(i) Liabiliti x Konsep x Peraturan berkaitan dengan liabiliti x Undang-undang berkaitan dengan liabiliti

153


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan sukan (a) Isu jantina dalam sukan dan permainan: (i) Gangguan seksual (ii) Pilih kasih (iii) Penyertaan (b) Isu-isu lain dalam sukan dan permainan: (i) Punca (ii) Kesan dan akibat

HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 x Menyatakan isu jantina dalam sukan dan permainan. x Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan dan permainan. x Mengenal pasti punca dan kesan gangguan seksual. Aras 2 x Menghuraikan langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan. x Menghuraikan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan. Aras 3 x Membincangkan isu-isu semasa dalam su kan dan permainan.

154

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x

Membincangkan isu-isu jantina dalam su kan dan permainan.

x

Membincangkan bentuk gangguan se ksual dalam sukan dan permainan.

x

Membahaskan langkah untuk mengatasi gangguan seksual dalam su kan dan permainan.

x

Menyediakan laporan ringkas berkaitan dengan isu jantina dalam sukan dan permainan yang berlaku di Malaysia.

x

Membincangkan punca perbezaan penyertaan antara jantina dalam sukan dan permainan.


HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN V

155


PEMETAAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 DAN KELAS PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 5

156


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN TAHAP 1 Tahun 1 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 2-3 minit ƒ Lari ulang alik 10m selama 2-3 minit ƒ Lari berhalangan 2-3 minit

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Lari berterusan 3-4 minit ƒ Lari berganti-ganti mengelilingi grid 2x 200m ƒ Naik turun bangku 3-4 minit

1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Skip berterusan 3-4 minit ƒ Galop berterusan 3-4 minit

1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan pantas selama 5 minit ƒ Senaman ritma selama 5 minit

ƒ Aspek keselamatan

2. Kelenturan ƒ Membongkok badan ke hadapan ƒ Melentik ke sisi, kanan dan kiri ƒ Melentik ke belakang

Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola besar atau pundi kacang ƒ Menggolek gelung rotan ƒ Lambung, sentuh lantai dan sambut pundi kacang ƒ Aspek keselamatan

Tahun 5 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Berjalan dan berlari 1000m ƒ Senamrobik 5 minit

1.

Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Fartlek (pelbagai kelajuan) ƒ Berlari 1200m ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

Tahun 6

ƒ Aspek keselamatan 2. Kelenturan ƒ Meleding sokong hadapan dua lutut ƒ Meleding sokong hadapan satu lutut ƒ Meleding belakang dengan lutut bengkok

ƒ Aspek keselamatan

3.

TAHAP 2

2.

Koordinasi ƒ Lambung dan sambut bola kecil ƒ Lambung, tepuk dan sambut bola kecil ƒ Lambung, pusing dan sambut bola kecil ƒ Aspek keselamatan

2. Kelenturan ƒ Meregang ot ot-otot kaki statik ƒ Mengilas badan ke kiri dan ke kanan

2.

Kelenturan ƒ Mengecilkan badan ƒ Lentik kucing ƒ Melunjur ke hadapan

2.

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

Kelenturan ƒ Baring, angkat dan silang kaki ke sisi ƒ Berdiri, membongkok dan sentuh hujung kaki ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan 3.

Kelenturan ƒ Meleding berpasangan ƒ Membelakang berpasangan sambil menyentuh jari tangan kawan

3.

Koordinasi ƒ Lambung pundi kacang dan kawal dengan tangan ƒ Baling dan tangkap bola berpasangan ƒ Lambung dan pukul bola dengan tangan ƒ Aspek keselamatan

3.

Koordinasi ƒ Golek dan tangkap bola berpasangan ƒ Baling dan pukul bola berpasangan ƒ Golek dan kawal gelung rotan

3.

Imbangan ƒ Imbangan skala sisi ƒ Imbangan “ Y” ƒ Aspek keselamatan

3.

Imbangan ƒ Imbangan dekam ƒ Dirian kepala, lutut bengkok ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

157


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4.

Imbangan ƒ Berjalan sambil menjengkit di atas garisan lurus ƒ Berjalan di atas bangku gimnastik ƒ Berjalan atas permukaan bercerun

TAHAP 2

Tahun 2 4.

Imbangan ƒ Dirian bangau ƒ Dirian skala depan ƒ Dirian skala sisi

Tahun 3 4.

ƒ Aspek keselamatan

Imbangan ƒ Berdiri sambil mengangkat lutut dan depa tangan ƒ Meniti di atas kayu kecil atau tali

Tahun 4 4.

ƒ Aspek keselamatan

Ketangkasan ƒ Lari zig-zag sambil membawa bola dalam ƒ Musang dan ayam ƒ Harimau dan kambing ƒ Aspek keselamatan

5.

Ketangkasan ƒ Pijak bayang diri atau rakan ƒ Bola beracun ƒ Galah panjang

5.

Ketangkasan ƒ Cuit ekor ƒ Lompat dan tukar arah ƒ Lari dan tukar arah

5.

Ketangkasan ƒ Lompat kuadron 10 saat ƒ Skip dan tukar arah

4.

Ketangkasan ƒ Tinju bayang ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

Ketangkasan ƒ Lari zig-zag mengikut tanda skital ƒ Lari ulang alik 10m

5.

Daya Tahan Otot ƒ Bangkit tubi lutut bengkok ƒ Tekan tubi

5.

Daya Tahan Otot ƒ Sokongan dari lakuan duduk ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan 6.

Daya Tahan Otot ƒ Ketingting dalam jarak 10m ƒ Melompat dua belah kaki dalam jarak 10m ƒ Ketingting dan melompat ke pelbagai arah 30 saat ƒ Aspek keselamatan

158

4.

Tahun 6

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan 5.

Imbangan ƒ Mengimbang skala ke depan di atas bangku gimnastik ƒ Mengimbang di atas hujung kaki dan bergerak di atas bangku gimnastik

Tahun 5

6.

Kekuatan ƒ Tolak bahu berpasangan ƒ Lambung dan sambut bola segar pelbagai arah ƒ Bergayut pada palang ƒ Aspek keselamatan

6.

Kekuatan ƒ Tekan tubi ƒ Mendagu ƒ Aspek keselamatan


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1

Tahun 2

TAHAP 2 Tahun 3

Tahun 4 7.

Kekuatan ƒ Tolak patung ƒ Timbang garam ƒ Dukung belakang

Tahun 5 7.

Masa Tindak Balas ƒ Tampar lutut berpasangan ƒ Pijak kasut

Tahun 6 7.

ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan

Masa Tindak Balas ƒ Menghantar dan menerima bola ƒ Menyangga bola dari pelbagai arah dan aras ƒ Aspek keselamatan

8.

Masa Tindak Balas ƒ Pukul berapa datuk harimau ƒ Belalang belatuk ƒ Nombor sama berlari

8.

Kelajuan ƒ Lari pecut 30m ƒ Lari berganti-ganti 50m

8.

ƒ Aspek keselamatan

Kelajuan ƒ Lari berganti-ganti 4x 50 meter ƒ Lari pecut 50 meter ƒ Aspek keselamatan

ƒ Aspek keselamatan 9.

Kuasa ƒ Lonjak dan rejam bola ƒ Lonjak dan baling bola menuju sasaran ƒ Aspek keselamatan

10. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh berasaskan: x Kesihatan x Kemahiran

9.

Kuasa ƒ Melontar bola segar ƒ Lompat jauh berdi ri ƒ Aspek keselamatan

10. Komposisi Badan ƒ Ektomof ƒ Mesomof ƒ Endomof

159


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1

Tahun 2

TAHAP 2 Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6 11. Konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh ƒ Tahap kecergasan fizikal ƒ Perbandingan antara orang biasa dengan ahli sukan

160


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN TAHAP 1 Tahun 1 1.

Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ

TAHAP 2

Tahun 2 1.

Aspek keselamatan

Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ

Tahun 3 1.

Aspek keselamatan

Pergerakan Asas ƒ Lokomotor ƒ Bukan lokomotor ƒ Manipulasi alatan ƒ

Tahun 4 1.

Aspek keselamatan

Permainan ƒ Hoki ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Bola baling

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 1 ß Tema 2 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ

2.

Aspek keselamatan

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 3 ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ß Tema 9 ß Tema 10 ƒ

2.

Aspek keselamatan

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Pendidikan ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Pergerakan K reatif ß Tema 11 ß Tema 12 ß Tema 13 ß Tema 14 ß Tema 15 ß Tema 16 ƒ

3.

Rekreasi ƒ Maksud rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ß Menjejak ß Perkhermahan ß Abseiling/rappelling ƒ

Aspek keselamatan

3.

Rekreasi ƒ Cadangan Aktiviti ƒ Menjejak ß Persediaan ß Simbol arah ß Peralatan ƒ

Aspek keselamatan

3.

1.

Permainan ƒ Sofbol ƒ Badminton ƒ Ragbi sentuh ƒ

ƒ 2.

Tahun 5

2.

Aspek keselamatan

3. Rekreasi ƒ Pengenalan asas perkhemahan ß Jenis-jenis khemah ß Peralatan perkhemahan ß Pengurusan tempat perkhemahan ß Pemilihan tempat ƒ Aspek keselamatan

Aspek keselamatan

Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Bola tampar ƒ Sepak takraw ƒ

Aspek keselamatan

2.

Olahraga ƒ Padang ß Lompat tinggi ƒ

2.

Aspek keselamatan

Olahraga ƒ Padang ß Lontar peluru ƒ Balapan ß Lari berpagar ƒ

Aspek keselamatan

Aspek keselamatan

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 1 ß Tema 2 ß Tema 3 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 1 ß Pola 2

3.

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 4 ß Tema 5 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 3 ß Pola 4 ƒ

ƒ

1.

Aspek keselamatan

Olahraga ƒ Balapan ß Teknik asas berlari ß Teknik asas permulaan larian ß Teknik asas menamatkan larian ß Lari berganti ganti ƒ Padang ß Lompat jauh ƒ

Tahun 6

Aspek keselamatan

3.

Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Irama ß Tema 6 ß Tema 7 ß Tema 8 ƒ Gimnastik Artistik ß Pola 5 ß Pola 6 ß Pola 7

Aspek keselamatan ƒ

Aspek keselamatan

161


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1 4.

162

Kesenggangan x Aktiviti kesenggangan x Faedah x Perasaan x Aspek keselamatan

TAHAP 2

Tahun 2 4.

Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Aspek keselamatan

Tahun 3 4.

Kesenggangan ƒ Aktiviti kesenggangan ƒ Faedah ƒ Perasaan ƒ Tempat ƒ Masa ƒ Aspek keselamatan

Tahun 4 4.

Rekreasi ƒ Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Susun atur kraf perkhemahan ƒ Keselamatan kawasan perkhemahan

Tahun 5 4.

Rekreasi ƒ ‘Orienteering’ ß Maksud orienteering ß Mengenal kompas ß Membaca bearing ß Mencari titik kawalan

Tahun 6


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN TAHAP 1 Tahun 1

TAHAP 2

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

1.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Diri sendiri ß Rakan ß Kumpulan

1.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan sukan dan permainan

1.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti di tempat permainan ß Padang permainan ß Taman kanakkanak

1.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan - Padang - Gelanggang - Dewan

1.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Alatan - Padang - Balapan

1.

Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti ß Kemudahan tempat semasa beraktiviti

2.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kebersihan tubuh badan ß Faedah berpakaian sukan semasa beraktiviti

2.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Kesesuaian pakaian ß Kebersihan pakaian

2.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Masa

2.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Amalan pemakanan untuk tenaga ß Pengambilan air semasa latihan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan ß Penjagaan alatan sukan dan permainan

2.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan bervitamin semasa latihan dan bersukan ƒ Pengurusan alatan ß Susunan dan pengelasan

2.

Pengurusan ƒ Pengurusan diri ß Makanan untuk ahli sukan sebelum dan semasa bertanding ß Masa makan semasa bertanding

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Sosio-budaya ß Pakaian ß Latihan

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Kesan pengambilan ubat berlebihan dalam sukan

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan dan permainan ƒ Kesan pengambilan dadah dalam sukan dan permainan ƒ Penyalah gunaan dadah dalam sukan dan permainan

3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan

163


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SR TAHAP 1 Tahun 1

TAHAP 2

Tahun 2

Tahun 3 4.

Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Hormat menghormati

Tahun 4 4.

Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Kesungguhan dalam sukan dan permainan ƒ

164

Disiplin dalam sukan dan permainan ß Disiplin diri dalam sukan dan permainan

Tahun 5 4.

Etika dalam sukan ƒ Semangat kesukanan ß Menerima keputusan permainan ß Cara mengawap perasaan apabila dewasa

Tahun 6 4.

Etika dalam sukan ƒ Pengelolaan ß Memahami undang-undang dan peraturan am dalam sukan dan permainan ß Peranan pesert a dan penonton dalam sukan dan permainan


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN I : KECERGASAN PERALIHAN

TINGKATAN 1

1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 15 minit Berjalan dan berlari 1000m

1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Senamrobik 20 minit Berjalan dan berlari 15 minit Skiping 15 minit ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan

ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan

TINGKATAN 2 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti latihan par course Latihan farlek ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 3 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Parlov Larian Piramid "jump rope" ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 4 1. Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas/ berlari 2-3km Latihan litar ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Shoulder shrug Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Bangkit tubi Kilas pinggang Shoulder shrug Heel raises Squat thrust ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek-aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubi silang Lompat selang seli ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Shoulder press Hamstring curl Genggam tangan Bangkit tubi sisi Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

Sistem pengaliran darah Alatan latihan kecergasan Kepentingan daya tahan kardiovaskular dalam permainan Kaedah latihan Faedah latihan Aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti: ƒ Isometrik: Tolak dinding Bergayut siku bengkok Cekak cangkuk Lawan runtun siku ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 5 1.

Daya Tahan Kardiovaskular ƒ Cadangan aktiviti Latihan long-slow distance (LSD) Aplikasi daya tahan kardiovaskular dalam latih tubi kemahiran permainan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

2. Daya Tahan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bicep curl Bench press Half squat Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

165


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Memanjat tali Half squat (bersama beban) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring angkat kaki lutut bengkok ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Half squat (bersama beban) Tricep extension ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Naik turun bangku Shoulder shrug Bangkit tubi Heel raises ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Tekan tubi Mendagu Naik turun tangga Bangkit tubi ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Mendagu Naik turun tangga (bersama beban) Bangkit tubi sisi Lompat selang seli (bersama beban) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

3. Kekuatan Otot ƒ Cadangan aktiviti Bench press Hamstring curl Bangkit tubi silang (bersama beban) Half squat ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Duduk berlunjur dan sentuh lutut dengan kepala Lakuan melutut gerak tangan ke belakang dan cecah lantai ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Kelenturan ƒ Cadangan aktiviti Meniarap angkat dada dan tengkuk Melentik sisi Duduk melunjur sebelah kaki dan jangkau bersilang Kilas pinggang ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod bacaan ukuran kaliper Merekod perubahan komposisi badan

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Merekod perubahan komposisi badan Mengira indek jisim badan (BMI )

5. Ketangkasan ƒ Cadangan aktiviti Lari zig-zag sambil melantun bola Lari dan undur mengikut arahan

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Hop melepasi halangan Lompat jauh berdi ri Lompat pelbagai aras (plyometric) Duduk melunjur

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Lompat dakap Hop tiga kali dan lompat Hop lima kali dan lompat Hop-step-jump

5. Kuasa ƒ Cadangan aktiviti Melompat ke atas peti lombol Bounding Shoulder press Lompat kangaroo Lari lutut tinggi

ƒ Kaedah latihan

166

4. Komposisi Badan ƒ Cadangan aktiviti Teknik mengukur komposisi lemak badan dengan menggunakan kaliper lipatan kulit Mengira indek jisim badan (BMI ) dan menentukan status pemakanan Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P) untuk mengenal pasti risiko kepada beberapa penyakit


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3 ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

lontar bola Menggunakan kaedah bebanan ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek Keselamatan

ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Faedah latihan ƒ Kaedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 30m Lari pecut 60m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Lari pecut 60m Lari pecut 100m ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

6. Kelajuan ƒ Cadangan aktiviti Melantun bola sambil berlari 30 meter Berlari sambil membawa bola hoki 30m "jump rope" (speed) ƒ Kaedah latihan ƒ Faedah latihan ƒ Aspek keselamatan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Ansur maju Tambah beban - Kekerapan - Masa

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kekhususan Tambah beban Intensiti Set Ulangan

7. Prinsip Latihan ƒ Prinsip-prinsip latihan Kebolehbalikan Perbezaan individu

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

167


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHI RAN PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Pingpong ƒ Bola Jaring ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

1. Permainan ƒ Bola sepak ƒ Bola jaring ƒ Ping pong ƒ Aspek Keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

1. Permainan ƒ Bola baling ƒ Badminton ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

1. Permainan ƒ Bola tampar ƒ Sofbol ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

1. Permainan ƒ Hoki ƒ Tenis ƒ Sepak takraw ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

1. Permainan ƒ Bola keranjang ƒ Kriket ƒ Ragbi ƒ Aspek keselamatan ƒ Aspek Undangundang dan Peraturan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru x Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari pecut ƒ Padang Lontar peluru ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berganti-ganti ƒ Padang Merejam lembing ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Jalan kaki ƒ Padang Lempar cakera ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berpagar ƒ Padang Lompat jauh Lompat kijang ƒ Aspek keselamatan

2. Olahraga ƒ Balapan Lari berhalangan ƒ Padang Lompat tinggi Lompat bergalah ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 1: Pendaratan Pola 2: Statik ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 1: Imbangan Pergerakan 2: Melentik ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 3: Gerak Edar ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 3: Meringkuk dan melunjur ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 4: Putaran ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 4: Gerak Edar ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 5: Imbangan ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 5: Pusingan badan Pergerakan 6: Lompatan ƒ Aspek keselamatan

3. Pendidikan Pergerakan ƒ Gimnastik Artistik Pola 6: Hayunan Pola 7: Rangkaian ƒ Gimnastik Irama Pergerakan 7: Ketangkasan ƒ Aspek keselamatan

168


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM PERALIHAN

TINGKATAN 1 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran ruang ƒ Pergerakan K reatif Tema 1: Kesedaran tubuh badan Tema 2: Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3: Kesedaran ruang Tema 4: Aliran beban badan dalam ruang dan masa ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 2 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 3: Kesedaran masa Tema 4: Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan ƒ Pergerakan K reatif Tema 5: Penyesuaian terhadap rakan Tema 6: Penggunaan tubuh badan sebagai alat Tema 7: Lapan lakuan daya asas ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 3 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 5: Kesedaran beban ƒ Pergerakan K reatif Tema 8: Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan Tema 9: Kesedaran bentukbentuk pergerakan Tema 10: Transisi lapan daya asas ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 4 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 6: Kesedaran aliran Tema 7: Kesedaran perkaitan dengan orang lain ƒ Pergerakan K reatif Tema 11: Orientasi ruang Tema 12: Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13: Penaikan dari lantai ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 5 ƒ Gimnastik Pendidikan Tema 8: Kesedaran ritma ƒ Pergerakan K reatif Tema 14: Kesedaran kumpulan Tema 15: Formasi-formasi dalam kumpulan Tema 16: Kualiti- kualiti ekspresif dalam pergerakan ƒ Aspek keselamatan

169


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM PERALIHAN

TINGKATAN 1 4.

170

Rekreasi ƒ Perkhemahan Jenis khemah Pengurusan tempat Ciri pemilihan tempat Kemudahan asas Cara mendiri dan mengemaskan khemah ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 2 5.

Rekreasi ƒ Orienteering Penggunaan kompas Menetap dan mencari bearing dengan menggunakan kompas Mencari objek dengan menggunakan kompas ƒ Aspek keselamatan

TINGKATAN 3 4.

Rekreasi ƒ Menjejak Konsep menjejak Formasi Aspek keselamatan

TINGKATAN 4 4.

Rekreasi ƒ Perkhemahan Konsep perkhemahan Pelaksanaan Aspek keselamatan

TINGKATAN 5 4.

Rekreasi ƒ Abseiling/rapelling Peralatan asas Jenis absailing Kemahiran tali Aspek keselamatan


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN PERALIHAN

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

TINGKATAN 4

TINGKATAN 5

1. Keselamatan ƒ Keselamatan semasa beraktiviti Tempat Alatan Pakaian Aktiviti

1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan Susunatur alatan sukan dalam stor

1. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan Penyemakan stok

1. Pengurusan ƒ Pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan Penubuhan Pemilihan AJK melalui mesyuarat Perancangan aktiviti

1. Pengurusan ƒ Dasar Sukan Negara ƒ Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia ƒ Teknologi maklumat dalam sukan

1. Keselamatan ƒ Liabiliti Konsep Peraturan berkaitan dengaan liabiliti Undangundang berkaitan dengan liabiliti

2. Pengurusan ƒ Pengurusan alatan sukan dan permainan

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan Rasuah Penggunaan bahan terlarang Amalan yang tidak jujur

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan ƒ Insentif dalam sukan dan permainan ƒ Sosio budaya

2. Kerjaya dalam sukan ƒ Industri sukan Jenis kerjaya Peluang kerjaya

2. Kerjaya dalam sukan ƒ Status pemain Amatur Semi profesional Profesional

2. Isu-isu dalam Sukan dan Permainan

3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Rasuah dan perjudian dalam sukan ƒ Patriotisme

3. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan permainan

3. Etika ƒ Fair play Amalan permainan bersih (atlit) Semangat kesukanan (atlit)

3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Keagresifan dalam sukan dan permainan Punca keagresifan Akibat keagresifan x Komersialisme dalam sukan _ Kebaikan dan keburukan

3. Isu-isu dalam sukan dan permainan ƒ Isu politik dalam sukan dan permainan ƒ Patriotisme

ƒ Isu jantina dalam sukan dan permainan ƒ Isu-isu lain dalam sukan dan permainan

171


PENDIDIKAN JASMANI

Pemetaan SM PERALIHAN 4. Etika ƒ Pengelolaan Undang-undang dan peraturan sukan dan permainan

172

TINGKATAN 1

TINGKATAN 2

TINGKATAN 3

TINGKATAN 4

4. Etika ƒ Semangat kesukanan ( penonton )

4. Etika ƒ Personaliti Disiplin diri Disiplin dalam sukan

TINGKATAN 5

Hsp pj kbsm  
Advertisement