Proračun u malom

Page 1

SISAK

proračun u malom

2023.

Dragi Siščani, Proračun u malom je kratki pregled najvažnijeg dokumenta Grada Siska koji određuje što će se i kako raditi u našem gradu, Proračuna Grada Siska za 2023. godinu. Drago mi je da su čak 3682 sugrađana sudjelovala u pripremi Proračuna jer to je način koji će jamčiti najšire zadovoljstvo. Ovaj proračun pokazuje da smo zajedničkim radom uspjeli sebe kao grad izdići iznad problema koje su nam nametnule prirodne katastrofe. Nakon potresa, poplave, suše i pandemije, naš grad izborio se za to da sam određuje svoju viziju koju sam počela provoditi prije deset godina. Sisak ponovo pokazuje da ne skreće s

puta razvoja koji smo si zacrtali. Neće nas zaustaviti niti nelogične državne odluke na štetu Siska, niti ignoriranje naših potreba i sasvim opravdanih zahtjeva jer Sisak je pokazao da smo najkreativniji suočeni s najvećim problemima.

Ono što nas je krasilo do sada nastavljamo i u 2023. godini – snažna briga o najmlađima i najstarijima, ali i onima najranjivijima. Nastavljamo izgradnju obrazovnog kompleksa Galdovo, a krećemo i u dogradnju vrtića Maslačak i Različak. Osnovna škola Ivan Kukuljević ide u potpunu obnovu, a kako bismo pomogli najranjivijima planiramo trajno riješiti dugogodišnji smještajni prob-

RIJEČ GRADONAČELNICE

RIJEČ GRADONAČELNICE

lem žrtvama obiteljskog nasilja. Svoju snagu pokazujemo brigom o najmlađima i najstarijima - Sisačkim uskrsnicama za najstarije i nezaposlene, đačkim džeparcem i programima škole plivanja, klizanja, atletike i ljetovanjem za sve četvrtaše u gradskom odmaralištu u Zaostrogu. Nastavljamo ulagati u nogostupe, pješačke staze, prometnice i nova parkirališta, a rekonstrukcijom Starog mosta i rekonstrukcijom mosta Crnac nastavljamo brisati posljedice katastrofe koja nas je zadesila krajem 2020. Sveobuhvatnom rekonstrukcijom zgrade nove knjižnice na Trgu Ljudevita Posavskog stvorit ćemo novo žarište kulturnog života

našega grada. Uvodimo novi program sufinanciranja medicinski potpomognute oplodnje i zadržavamo razinu potpore za novorođenčad dok studentske stipendije povećavamo za 50%. Nastavljamo s popodnevnim radom vrtića i proširujemo program produženog boravka na sve osnovne škole. Drago mi je da ste i ove godine sudjelovali i da su i vaše zamisli bile važan dio planiranja projekata za postizanje zajedničkog cilja - boljeg i ljepšeg Siska!

Vaša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček

SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 3

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi Grada za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).

Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća. Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Proračun mora biti uravnotežen, a to znači da rashodi moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima.

Zašto Proračun u malom?

Kako bismo vam pojednostavili informacije o Proračunu Grada Siska, pripremili smo sažetak i istaknuli najvažnije projekte i planove gradske uprave. Ovdje možete pronaći sve osnovne informacije, a ukoliko trebate više, Proračun Grada Siska za 2023. godinu možete skinuti na službenoj stranici Grada www.sisak.hr– na naslovnici. U rubrici IZDVOJENO postoji posebna poveznica Proračun gdje možete pronaći sve dokumente vezane uz Proračun Grada Siska.

Kada je usvojen proračun za 2023.?

Proračun Grada Siska za 2023. usvojen je na 13. sjednici Gradskog vijeća održanoj 5. prosinca 2022. i prvi je koji je u potpunosti izražen u novoj valuti, eurima. Ipak, kako bismo vam olakšali prelazak na euro, preračunali smo u kune (1€ = 7,53450 HRK) te prikazali i te iznose u tablicama.

Proračun Grada Siska iznosi 75.187.422,00 eura, odnosno 566.499.631,06 kuna

UVOD
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 5 KAKO PUNIMO PRORAČUN?
U PRORA
UN
OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
OD FINANCIJSKE IMOVINE
ODAKLE DOLAZI NOVAC
Č
GRADA SISKA € HRK PRIHODI POSLOVANJA 73.027.966 550.229.210 Prihodi od poreza 13.436.929 101.240.542 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 45.563.944 343.301.536 Prihodi od imovine 1.685.754 12.701.314 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade 11.457.759 86.328.485 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 506.390 3.815.395 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 377.190 2.841.938 PRIHODI
IMOVINE 2.035.676 15.337.801 PRIMICI
I ZADUŽIVANJA 2.787 20.999 VIŠAK PRIHODA 120.993 911.622 UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 75.187.422 566.499.631

Proračunska sredstva troše se na aktivnosti i projekte upravnih odjela Grada Siska i proračunskih korisnika. Proračunski korisnici su ustanove kojima je Grad osnivač.

Razlikujemo 3 vrste rashoda proračuna: - rashode poslovanja Grada i proračunskih korisnika - rashode za nabavu nefinancijske imovine - izdaci za otplatu kredita. U ovoj tablici pojašnjeni su pojedini rashodi:

Rashodi za zaposlene (gradska uprava, vrtići, ustanove, škole) 17.989.501 135.541.895

Materijalni rashodi (troškovi usluga potrebnih za redovno financiranje i obavljanje djelatnosti) 12.407.646 93.485.409 Financijski rashodi (kamate za primljene kredite, usluge banaka, FINA-e, pošte) 213.451 1.608.247 Subvencije (Auto promet Sisak, poticanje razvoja poljoprivrede i šumarstva, kamate poduzetnicima, Poduzetnički inkubator CIKS, Sisački poduzetnik/ca, kastracije pasa i mačaka) 1.100.245 8.289.796 Pomoći dane u inozemstvo unutar općeg proračuna 7.963 59.997 Naknade građanima i kućanstvima 1.428.305 10.761.564 Ostali rashodi 1.626.443 12.254.435

NA ŠTO SE UTROŠI NOVAC IZ PRORAČUNA? KAMO ODLAZI NOVAC IZ PRORAČUNA GRADA SISKA
RASHODI POSLOVANJA GRADA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA
€ HRK
34.773.554 262.001.343
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
UKUPNO
38.765.275 292.076.964 IZDACI
1.648.593 12.421.324
RASHODI I IZDACI 75.187.422 566.499.631

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 45.563.944,00 €. Ovdje su nabrojane najvažnije s pripadajućim iznosima: Pomoći proračunu iz drugih proračuna = 1.474.550,00 €unutar kojih se najveći dio odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje (1.459.951,00 €)

Pomoći od izvanproračunskih korisnika = 1.258.513,00 € - tekuće pomoći od ŽUC-a za nerazvrstane ceste = 451.257,00 € - tekuće pomoći od HZZ-a = 95.748,00 € - kapitalne pomoći od FZOEU = 346.721,00 € (za kapitalni projekt sanacija odlagališta Goričica i kante za biootpad) - tekuće pomoći iz FZOEU za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš = 332.006,00 € - te ostale tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika = 34.108,00 €

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije = 1.388.404,00 € - školstvo = 1.101.599 € - vatrogastvo = 686.805,00 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan = 11.162.163,00 €

- najveći udio u ovim pomoćima imaju troškovi plaća za zaposlene u osnovnim školama, zatim na redovni program odgoja, obrazovanja i skrbi u dječjim vrtićima, na djelatnosti u kulturi Galerije Striegl, Gradskog muzeja Sisak i Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, podizanja obrazovnog standarda u školama, namirnicama za školsku kuhinju…

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava = 30.246.660,00 €

SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 7
OD
I OD
POMOĆI
INOZEMSTVA
SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Evo i popisa projekata koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. te ostalih EU fondova.

PROJEKT € HRK

OBNOVA GRADSKE VIJEĆNICE

7.558.563,00 56.949.992,92

FINANCIRANJE SLUŽBI SPAŠAVANJA 129.067,00 972.455,31 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA 241.738,00 1.821.374,96 IZGRADNJA DIGITALNE INFRASTRUKTURE 97.822,00 737.039,86

POTRES - OBNOVA ZGRADE TOMISLAVOVA 40 987.790,00 7.442.503,76 POTRES - OBNOVA ZGRADE GRADSKA MUNJARA 1.254.492,00 9.451.969,97 PRIVREMENI SMJEŠTAJ 227.200,00 1.711.838,40 IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA ZVONIMIRA 106.178,00 799.998,14 REKONSTRUKCIJA MOSTA CRNAC 2.511.620,00 18.923.800,89 POJAČANO ODRŽAVANJE KVIRINOVE ULICE U SISKU 92.962,00 700.422,19 GRAĐEVINSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE ULICE HRVATSKIH DOMOBRANA 629.014,00 4.739.305,98 REKONSTRUKCIJA TRIBINA I IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU BUDAŠEVO 50.067,00 377.229,81 KONSTRUKTIVNA OBNOVA HOLANDSKE KUĆE 936.857,00 7.058.749,07 POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE BREZOVIČKOG ODREDA - I. FAZA 278.718,00 2.100.000,77 SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI U NASELJU STARO SELO 78.306,00 589.996,56 ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE 167.632,00 1.263.023,30 EPIC PROJEKT 49.771,00 374.999,60 SANACIJA KAZALIŠTA 21 331.807,00 2.499.999,84 SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA 1.604.619,00 12.090.001,86 SANACIJA OŠ I. A. KOMAREVO 70.210,00 528.997,25

POMOĆI OD INOZEMSTVA I OD
SUBJEKATA
UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE 167.632,00 1.263.023,30 EPIC PROJEKT 49.771,00 374.999,60

SANACIJA KAZALIŠTA 21 331.807,00 2.499.999,84 SANACIJA OŠ IVANA KUKULJEVIĆA 1.604.619,00 12.090.001,86 SANACIJA OŠ I. A. KOMAREVO 70.210,00 528.997,25 SANACIJA OŠ BRAĆA RIBAR 919.105,00 6.924.996,62 SANACIJA UČILIŠTA 199.084,00 1.499.998,40 SANACIJA DOMA KULTURE KKV 1.234.423,00 9.300.760,09 IZGRADNJA

486.932,13

9
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023.
ODGOJNOOBRAZOVNOG KOMPLEKSA GALDOVO 3.201.052,00 24.118.326,29 NADOGRADNJA VRTIĆKOG OBJEKTA RAZLIČAK 974.716,00 7.343.997,70 NADOGRADNJA VRTIĆKOG OBJEKTA MASLAČAK 974.716,00 7.343.997,70 SPOMENIK ZASTAVA 64.627,00
INTERPRETACIJSKI CENTAR SEGESTIKA-SISCIA 923.428,00 6.957.568,27 OBNOVA ZGRADE NA ADRESI TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 1 3.239.996,00 24.411.749,86

11.704.378

eura

Četiri istaknuta projekta financiranih iz ovog dijela proračuna su: - Trajno rješavanje problema smještaja žrtava obiteljskog nasilja kroz kupovinu objekta za Sigurnu kuću = 318.534,74 eura

- Izgradnja vatrogasnog doma DVD Topolovac = 119.451 eura

- Završetak izgradnje krovišta na domu DVD Stara Drenčina = 40.746 eura

- Obnova Gradske vijećnice = 7.559.890 eura Ovaj upravni odjel obavlja pravne, kadrovske, administrativne poslove, poslove zastupanja Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima, poslove vezane uz djelokrug rada Gradskog vijeća, gradonačelnice i protokola, poslove upravljanja imovinom. Tu su i zaštita od požara i zaštita na radu, financiranje rada Vatrogasne zajednice Grada Siska i Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska. U 2023. GODINI FINANCIRAMO: € kn

UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA (nabava i ulaganje u nekretnine, ulaganje u objekte u vlasništvu Grada, kupnja zemljišta, održavanje broda Juran i Sofija) 532.217,00 4.009.988,99

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

(financiranje redovne djelatnosti, financiranje političkih stranaka, izbora i mjesne samouprave, nacionalnih manjina) 234.979,00 1.770.449,28

REDOVNA DJELATNOST (financiranje osnovnih aktivnosti, prometne jedinice mladeži, troškovi promocije opremanje grada i obilježavanje prigodnih datuma i programa, opremanje i informatizacija gradske uprave)

1.283.288,00 9.668.933,44

(KAPITALNI PROJEKT) OBNOVA GRADSKE VIJEĆNICE 7.559.890,00 56.959.991,21

SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (provođenje mjera zaštite na radu i od požara, sufinanciranje HGSS-a, elementarne nepogode, opremanje civilne zaštite 27.208,00 204.998,68

JAVNI RADOVI (otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom) 92.906 700.000,26

VATROGASTVO (ulaganje u objekte i opremu DVD i VZ i JVP) 1.973.890,00 14.872.274,21

UKUPNO 11.704.378,00 88.186.636,04

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE, IMOVINSKO
OPĆE
PRAVNE I
POSLOVE

6.692.533

U proračunu ovog odjela čak 2.595.640 eura namijenjeno je za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda: - Konstrukcijska obnova zgrade u Tomislavovoj 40 = 1.014.335 eura – u toj se zgradi planira prostor za potporu poduzetništvu - Konstrukcijska obnova zgrade gradske munjare = 1.281.037 eura – u prostoru, nakon obnove, namjeravamo urediti opservatorij i zvjezdarnicu - Financiranje privremenog smještaja osoba stradalih u potresu = 227.200 eura

SISAK
U
11 UPRAVNI ODJEL ZA
- PRORAČUN
MALOM 2023.
PRORAČUN I FINANCIJE
eura
U 2023. GODINI FINANCIRAMO: € kn VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI (Izgradnja digitalne infrastrukture, ITU mehanizam) 115.390,00 869.405,96 RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE ZAPOSLENIMA 1.932.312,00 14.559.004,76 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 157.905,00 1.189.735,22 PRORAČUNSKA ZALIHA 39.817,00 300.001,19 OTPLATA KREDITA BANAKA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA 1.819.980,00 13.712.639,31 GRADSKA BLAGAJNA 31.489,00 237.253,87 ELEMENTARNE NEPOGODE 2.595.640,00 19.556.849,58 UKUPNO 6.692.533,00 50.424.889,89

SUSTAV

14.805.181 eura

Djelatnost ovog odjela vjerojatno je i najvidljivija svakom građaninu Siska. Tu se nalaze svi komunalni zahvati poput održavanja cesta, održavanje čistoće javnih površina, javne rasvjete, komunalne infrastrukture i groblja, izgradnja novih cesta, nogostupa, parkirališta i drugih komunalnih objekata te male komunalne akcije. Također su tu i subvencije javnog prijevoza, potpore poljoprivrednicima i malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnički inkubator CIKS, subvencioniranje EU projekata, strukovnih i udruga

za zaštitu potrošača, sklonište za životinje... I u 2023. Grad Sisak će s milijun kuna sufinancirati kamate u programu kreditiranja Sisački poduzetnik, čime nastavlja najbolju praksu pristupa jeftinom kapitalu i obrtnim sredstvima poduzetnicima s područja Siska.

U 2023. GODINI FINANCIRAMO: € kn

REDOVNA DJELATNOST (financiranje osnovnih aktivnosti, prometno i komunalno redarstvo, subvencioniranje javnog prijevoza) 993.116,00 7.482.632,50

GRADNJA OBJEKATA (sanacija odlagališta Goričica, uređenje i izgradnja javnih površina, projekti izgradnje i rekonstrukcije uređaja za odvodnju oborinskih voda, održavanje i izgradnja ulica, nogostupa, parkova, parkirališnih površina

8.375.003,00 63.101.460,10

RURALNI RAZVOJ POLJOPRIVREDA I TURIZAM (unapređenje i razvoj poljoprivrede, turizma) 254.824,00 1.919.971,43

RAZVOJ GOSPODARSTVA (subvencioniranje kamata na odobrene kredite, projekata Sisački poduzetnik i Poduzetnički inkubator - CIKS) 153.931,00 1.159.793,12

ODRŽAVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE (održavanje cesta, javnih površina, javne rasvjete, održavanje sustava oborinske odvodnje, održavanje groblja) 3.925.327,00 29.575.376,28

KOMUNALNE I DRUGE USLUGE (nabava komunalne opreme, uređivanje okoliša, male komunalne akcije) 843.126,00 6.352.532,85

ENERGETSKA UČINKOVITOST (iskorištavanje geotermalne energije) 259.854,00 1.957.869,96

UKUPNO 14.805.181,00 111.549.636,24

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 13 Evo koliko je predviđeno za održavanje komunalne infrastrukture: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE € HRK ODRŽAVANJE CESTA 809.608,00 6.099.991,48 ODRŽAVANJE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE 199.084,00 1.499.998,40 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.741.757,00 13.123.268,12 JAVNA RASVJETA 769.792,00 5.799.997,82 ODRŽAVANJE GROBLJA 265.446,00 2.000.002,89 KOMUNALNE DJELATNOSTI OD LOKALNOG ZNAČENJA 139.640,00 1.052.117,58 UKUPNO 3.925.327,00 29.575.376,28 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

Vjerujemo da su svakom stanovniku našega grada najzanimljivije informacije koji su projekti izgradnje planirani u 2023. godini:

GRADNJA OBJEKATA € HRK SANACIJA ODLAGALIŠTA GORIČICA 664.000,00 5.002.908,00

UREĐENJE I IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 159.268,00 1.200.004,75

PROJEKTI IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE UREĐAJA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA 1.350,00 10.171,58

PROJEKTI I GEODETSKI RADOVI ZA IZGRADNJU I LEGALIZACIJU OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA 10.625,00 80.054,06

IZVANREDNO ODRŽAVANJE ULICE KRALJA

ZVONIMIRA 106.178,00 799.998,14 IZGRADNJA DIJELA ULICE A. K. MIOŠIĆA 238.901,00 1.799.999,58

UREĐENJE NOGOSTUPA U HEBRANGOVOJ ULICI 132.802,00 1.000.596,67

UREĐENJE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA U ULICI KNEZA DOMAGOJA 299.000,00 2.252.815,50 UREĐENJE MANIPULATIVNIH POVRŠINA U ULICI KNEZA BRANIMIRA 133.000,00 1.002.088,50

UREĐENJE NOGOSTUPA U RIMSKOJ ULICI 106.178,00 799.998,14 UREĐENJE ŠETALIŠTA VLADIMIRA NAZORA 438.247,00 3.301.972,02 UREĐENJE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA U CESARČEVOJ ULICI 146.083,00 1.100.662,36

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA NASIPU 119.522,00 900.538,51 REKONSTRUKCIJA MOSTA CRNAC 2.511.620,00 18.923.800,89 POJAČANO ODRŽAVANJE KVIRINOVE ULICE U SISKU 92.962,00 700.422,19 GRAĐEVINSKI RADOVI REKONSTRUKCIJE ULICE HRVATSKIH DOMOBRANA 1.278.221,00 9.630.756,12 REKONSTRUKCIJA TRIBINA I IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU BUDAŠEVO 205.180,00 1.545.928,71 KONSTRUKTIVNA OBNOVA HOLANDSKE KUĆE 936.857,00 7.058.749,07 POJAČANO ODRŽAVANJE ULICE BREZOVIČKOG ODREDA - I. FAZA 278.718,00 2.100.000,77 POJAČANO ODRŽAVANJE RADNIČKE ULICE 132.723,00 1.000.001,44 POJAČANO ODŽAVANJE POLJSKE ULICE I.FAZA 159.267,00 1.199.997,21 POJAČANO ODRŽAVANJE UL.STEVE BEREKA I.FAZA 145.995,00 1.099.999,33 SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI U NASELJU STARO SELO 78.306,00 589.996,56 UKUPNO 8.375.003,00 63.101.460,10

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

36.790.389 eura

Ovaj odjel ima vrlo široko područje koje pokriva. Podržavaju rad gradskih ustanova - Gradski muzej Sisak, Gradska galerija Striegl, Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, Športsko rekreacijski centar, Dječji vrtić Sisak Stari, Dječji vrtić Sisak Novi te 9 osnovnih škola: OŠ Braća Bobetko, OŠ Braća Ribar, OŠ 22. lipnja, OŠ Viktorovac, OŠ Ivana Kukuljevića, OŠ Ivana Antolčića Komarevo, OŠ Budaševo – Topolovac – Gušće, OŠ Galdovo i OŠ Sela. U proteklih 10 godina napravljen je velik napredak u stvaranju što boljih uvjeta za školovanje djece, rad nastavnika i nenastavnog osoblja, boravka djece na izvannastavnim aktivnostima i posebno u uvjetima školske prehrane. U ovom dijelu proračuna su osigurana sredstva za rad Zajednice sportskih udruga Grada Siska, za rad udruga u kulturi i tehničkoj kulturi, za rad organizacija civilnog društva i braniteljskih udruga.

15 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023.
U 2023. GODINI FINANCIRAMO:
kn REDOVNA DJELATNOST (financiranje osnovnih aktivnosti, manifestacije od značaja za grad Sisak, donacije tehničkoj kulturi)
OBNOVA OBJEKATA 4.598.148,00 34.644.746,11 Sanacija Kazališta 21 398.168,00
Sanacija OŠ Ivana Kukuljevića 1.624.527,00 12.239.998,68 Sanacija OŠ Ivana Antolčića Komarevo 76.846,00
Sanacija OŠ Braća Ribar 925.741,00
Sanacija Učilišta 331.807,00 2.499.999,84 Sanacija Doma kulture KKV 1.241.059,00 9.350.759,04 GRADNJA OBJEKATA 5.988.312,00 45.118.936,76 Izgradnja Odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo 4.036.226,00 30.410.944,80 Nadogradnja vrtičkog objekta Različak 976.043,00 7.353.995,98 Nadogradnja brtičkog objekta Maslačak 976.043,00 7.353.995,98 VRTIĆI 5.206.745,00 39.230.220,20 KULTURA 4.742.607,00 35.733.172,44 SPORT 2.700.107,00 20.343.956,19 OSNOVNE ŠKOLE 11.895.092,00 89.623.570,67
99.802,00 751.958,17
2.999.996,80
578.996,19
6.974.995,56

Grad Sisak sa čak 75% sufinancira trošak boravka djece u vrtićima.

Godine 2022. otvorene su dvije nove vrtićke skupine kako bi svi zaposleni roditelji mogli imati mjesto u vrtiću za njihovu djecu. U 2022. smo pripremali projekte, a ove godine krećemo dalje u izgradnju.

NADOGRADNJA RAZLIČKA I MASLAČKA IZGRADNJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG KOMPLEKSA GALDOVO

Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Sisak je osigurao EU sredstva za projektiranje i izgradnju proširenja dvaju vrtićkih objekata „Maslačka“ i „Različka“ za ukupno 12 novih odgojnih grupa. Ove godine započet će njihova dogradnja i energetska obnova. Tim projektima, kao i izgradnjom OOK Galdovo, Sisak će biti grad koji će moći osigurati mjesto za svu djecu roditelja koji trenutno pokazuju zanimanje za upis u vrtić.

Iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Grad Sisak je osigurao EU sredstva za izgradnju dječjeg vrtića u Galdovu s ukupno 6 novih odgojnih skupina. Izgradnjom vrtića i aneksa OŠ Galdovo te nakon izgradnje novog objekta OŠ Galdovo, ova gradska četvrt dobit će najsuvremenije uvjete za odgoj i obrazovanje djece.

UPRAVNI
ZA OBRAZOVANJE,
ODJEL
KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

PRODUŽENI BORAVAK U VRTIĆIMA

Godine 2022. započeo je projekt „Vrtić po mjeri obitelji“, kojim je roditeljima s radnim vremenom izvan uobičajenog vrtićkog radnog vremena, pružena mogućnost da njihova djeca imaju skrb i prehranu do 20:00 sati svakog radnog dana. Osim te pogodnosti, vrtići su dodatno opremljeni, a odgajatelji educirani za napredne programe rada s djecom.

Grad svoj vrtićkoj djeci plaća obuku plivanja i klizanja.

TOPLI OBROK U SVIM ŠKOLAMA

Sve naše škole tehnički su i kadrovski osposobljene za pružanje najzdravije prehrane, toplih obroka apsolutno svim učenicima po međunarodnom Healthy Meal Standardu. Sisak je uveo Školsku shemu voća i povrća. Voće i povrće koje se u školskim kuhinjama daje djeci nabavlja se od lokalnih certificiranih proizvođača. Sudjelujemo i u Školskom mednom danu.

SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 17

ŠKOLSKE KNJIGE I DODATNE AKTIVNOSTI ZA SVE UČENIKE

Grad osigurava nabavu radnih bilježnica za obavezne predmete, likovne mape, kutija za pokuse i istraživačku nastavu i atlase za sve učenike. Iz državnog proračuna nabavljaju se udžbenici obveznih i izbornih predmeta. Osigurana je obuka u plivanju, klizanju te škola atletike.

LJETOVANJE U ZAOSTROGU

Svake godine za sve učenice i učenike četvrtih razreda Grad Sisak osigurava ljetovanje u gradskom odmaralištu Zaostrog. Tako će oni i u 2023. dio svojih vannastavnih aktivnosti provesti u najjužnijem sisačkom kvartu.

OBRAZOVANJE,
UPRAVNI ODJEL ZA
KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

Cilj nam je dati mogućnost produženog boravka za školarce svim roditeljima koji nemaju kome ostaviti djecu dok oni rade. Produženi boravak od 2023. godine provodit će se u svim školama. Sisak je jedan od rijetkih gradova koji takvu mogućnost ima i tijekom ljetnih praznika.

Grad Sisak jedan je od 12 gradova i županija u Republici Hrvatskoj koji provode program Građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavnu aktivnosti u svih devet sisačkih osnovnih škola od školske godine 2018./2019. Time želimo stvoriti dobre temelje da iz naših osnovnih škola izađu kvalitetni ljudi i kvalitetni građani Republike Hrvatske

POTRESNA OBNOVA ŠKOLA

Othrvali smo se potresu brzom obnovom i prilagođavanjem objekata osnovnih škola jer većina ih je bila oštećena. Učenici su se vratili u PŠ Novo Pračno, u siječnju se vraćaju i u PŠ Topolovac, nastava se odvija normalno od veljače 2021. u svim školskim objektima u kojima su napravljene hitne intervencije i nužne rekonstrukcije. U jesen 2022. završena je sveobuhvatna obnova dvorane OŠ Viktorovac, a njihova potpuno nova kuhinja upravo je počela pripremati sisačke zdrave obroke. Preostaje konstrukcijska i sveobuhvatna obnova OŠ Ivana Kukuljevića, za koju su osigurana sredstva iz Fonda solidarnosti EU, izgradnja OŠ Galdovo za koju se gradi i aneks u sklopu

SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 19
PRODUŽENI BORAVAK U SVIM ŠKOLAMA GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

projekta Odgojno obrazovnog kompleksa Galdovo te sanacije OŠ Ivana Antolčića Komarevo i OŠ Braće Ribar u kojima se nastava normalno odvija

STIPENDIRANJE STUDENATA

Grad Sisak prosječno godišnje ima 95 stipendista. Od 1. siječnja odlukom gradonačelnice stipendije su povećane za 50% i sada iznose 140 eura. Specifičnost sisačkog modela je da se stipendije isplaćuju i tijekom ljetnih mjeseci.

SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 21 FINANCIRANJE OSNO VNOG ŠK OLS TV A Državni proračun minimalni standard 8,3 mil. kuna Grad Sisak sisački standard 16,9 mil. kuna "minimalni standard" prema mjerilima Ministarstva znanosti i obrazovanja dodatni programi i sadržaji, produženi boravak, prehrana, džeparac, ljetovanje ... 1, 1 mil. eura 2,25 mil. eura UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO
4,9 mil. HRK n a ar z h a e s r v p u a d k j s e l c o u kš 494 tisuća HRK j o i g o d b o ra i z k o s v n a a n đ j a e r i g 3,3mil. HRK i n b e o ž r u av d a or k p 375 tisuća HRK kt a iv e n n o v s a t t i s u a č n e n n a ik v a zi 2, 15 mil. HRK e rg n i e ja , i , v IT o , k o š p o e rt m .t a a ... m 2,5 mil. HRK o p mo u ć k n u i r ci d u o n p as m t o a k v u i r ULA G ANJ A GRAD A SISKA U OSMOŠK OL CE 16,9 mil. HRK 1, 0 milijuna HRK u Za j o n s a t v ro ot g e u jl 1,4 mil. HRK n i ž c e e j l , i m b a e p n e d . a .. r ž e d p i a k r č a a c đ 850 tisuća HRK 112,8 132, 7 185,8 65, 6 49 7, 437 ,5 tisuća EUR tisuća EUR 285, 7 tisuća EUR 332 tisuća EUR tisuća EUR tisuća EUR tisuća EUR tisuća EUR 650 tisuća EUR 2,25 mil. EUR UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, BRANITELJE I CIVILNO DRUŠTVO

SOCIJALNA SKRB

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu obuhvaćene su aktivnosti socijalne zaštite i skrb za socijalno ranjive skupine te aktivnosti zaštite i poboljšanja zdravstva građana. Programom se osigurava pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno najugroženijim građanima Grada Siska. Ove godine uvodimo potporu za medicinski potpomognutu oplodnju.

U 2023. GODINI FINANCIRAMO: € kn

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 1.275.587 9.610.910 SOCIJALNA SKRB – zakonska osnova 167.231 1.260.002

SOCIJALNA SKRB – iz gradskog proračuna 969.478 7.304.532 Medicinski potpomognuta oplodnja 40.000 301.380 Usluge gradskih programa 3.982 30.002 Školski džeparac 112.814 849.997 Uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene 364.988 2.750.002 Služba za socijalne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa 19.908 149.997 Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove 124.759 939.997 Jednokratna pomoć i posmrtna potpora 19.908 149.997 Potpora obitelji za novorođeno dijete 119.451 900.004 Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju i naknada roditelju njegovatelju/njegovatelju 59.752 450.201

Ostale aktivnosti 5.309 40.001 Tekuća pomoć za program "Dnevni boravak 3+2" (aktivnosti za korisnike Doma za starije i nemoćne osobe Sisak) 11.989 90.331 Pomoć i njega u kući za stare i nemoćne 66.361 499.997 Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja 11.149 84.002 Socijalna samoposluga GDCK 26.545 200.003 Programi Odjela za mlade Gradskog društva Crvenog križa Sisak 22.563 170.001

MALOM
23
SISAK - PRORAČUN U
2023.

ĐAČKI DŽEPARAC

SISAČKE USKRSNICE

REKREACIJA ZA UMIROVLJENIKE

Samo u Sisku učenice i učenici od Grada dobivaju džeparac koji mogu potrošiti kako oni odluče. Time se i kod naših osmoškolaca razvija osjećaj pripadnosti i financijske odgovornosti. Sisački umirovljenici i nezaposleni evidentirani pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, svake godine od Grada Siska dobivaju uskrsnice. Ova jednokratna naknada isplaćuje se sukladno uvjetima utvrđenima Odlukom o isplati prigodne naknade. 2022. godine isplaćeno je 13 i pol tisuća uskrsnica. Aktivan život umirovljenika i brigu o zdravlju Grad osigurava u svojim sportskim objektima. U Športsko-rekreativnom centru članovima Udruge umirovljenika omogućeno je besplatno korištenje bazena dva puta tjedno,

SOCIJALNA SKRB

SOCIJALNA SKRB

vježbanje u teretani pod nadzorom kineziologa ŠRC-a i dva termina tjedno u kuglani. Preko 1900 dolazaka godišnje na te aktivnosti pokazuje da je interes za rekreacijske aktivnosti među starijim Siščanima velik.

POTPORA ZA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU

Grad Sisak od ove godine uvodi potporu za medicinski potpomognutu oplodnju za obitelji koje trebaju taj postupak, kako bi im pružio pomoć u proširenju obitelji.

POTPORA OBITELJIMA ZA NOVOROĐENČAD

Sisak isplaćuje potporu u iznosu od 3.500 kuna za svako novorođeno dijete roditelja s prebivalištem na području Grada Siska. Uvjet je da je prebivalište u Sisku godinu dana prije rođenja djeteta.

DJELATNOST DADILJE

Od 2022. godine Grad sufinancira djelatnosti obrta za obavljanje djelatnosti dadilje. Grad Sisak će sufinancirati troškove čuvanja, brige i skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Djeca za koju se ostvaruje pravo na sufinanciranje su djeca u dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

NAKNADE RODITELJIMA NJEGOVATELJIMA

Sisak svaki mjesec isplaćuje naknade roditeljima njegovateljima s prebivalištem na području Grada Siska. Pravo se stječe odlukom Centra za socijalnu skrb Sisak.

SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 25

5.194.941,00 eura Ovaj odjel obavlja poslove praćenja stanja u prostoru, vodi postupke izrade i donošenja prostornih planova, vodi upravne postupke davanja svih dozvola u području prostornog uređenja, građenja i uporabe objekata, prati stanje u okolišu i brine o njegovoj zaštiti te mjerama zaštite kulturne baštine. U 2023. GODINI FINANCIRAMO: € kn PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE (geodetske podloge i dokumentacija, prostorni planovi, zaštita okoliša i kulturne baštine) 34.508,00 260.000,53 ZAŠTITA OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE 5.092.290,00 38.367.859,01 REDOVNA DJELATNOST 1.327,00 9.998,28 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI (priprema i provedba razvojnih projekata) 66.816,00 503.425,15 UKUPNO 5.194.941,00 39.141.282,96

SPOMENIK ZASTAVA

Spomenik „Zastava“, autora Antuna Augustinčića smješten je na južnoj padini povišenja usred Gradskog groblja Viktorovac. Upisan je u Registar kulturnih dobara RH – listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara. Sanacijom se zaustavlja propadanje ugrađenih materijala, a spomeniku se vraća izvorni izgled.

INTERPRETACIJSKI CENTAR ARHEOLOŠKOG PARKA SV. KVIRIN

Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i gradnju interpretacijskog centra te je izrađen izvedbeni projekt. Kompletna dokumentacija pripremljena je za prijavu na ITU mehanizam i natječaje Ministarstva kulture i medija

ZGRADA NOVE NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK, TRG LJUDEVITA POSAVSKOG 1

U studenom 2020. godine Grad Sisak je otkupio zgradu na Trgu Ljudevita Posavskog 1, za potrebe moderne knjižnice. Tamo će biti smješteni središnji i dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Početak radova te završetak radova na rekonstrukciji zgrade planira se u 2023. godini.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
SISAK - PRORAČUN U MALOM 2023. 27 SUBVENCIJE U 2023. GODINI SUBVENCIONIRAMO Auto promet Sisak 929.060,00 € 7.000.002,57 HRK Poticanje razvoja poljoprivrede i šumarstva 13.272,00 € 99.997,88 HRK Kamate poduzetnicima 1.300,00 € 9.794,85 HRK Poduzetnički inkubator - CIKS 19.908,00 € 149.996,83 HRK Program „Sisački poduzetnik/ca“ 132.723,00 € 1.000.001,44 HRK Kastracija pasa i mačaka 3.982,00 € 30.002,38 HRK UKUPNO 1.100.245,00 € 8.289.795,95 HRK
IMPRESSUM IZDAVAČ: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 SISAK
MATERIJALA: Upravni odjel za proračun i financije Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove
PRODUKCIJA I TISAK: Studio Matija e-mail: mediji@sisak.hr web stranica: www.sisak.hr
PRIPREMA
GRAFIČKA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.