Page 1

I AMNESTY/OCTOBER 2012

ไอแอมเนสตี้/ตุลาคม 2555

I AMNESTY M A

M

N

E

ARTIST FOR AMNESTY

“เอ้ นิติ'กุล" หรือ “นิติธร ทองธีรกุล” นักร้องเพลงเพื่อชีวิตและสังคม ร่วมสนับสนุนการเคารพ สิทธิมนุษยชน “Stand together for human rights” Ae Nitikul or Nititorn Tongteerakul, country music artist that carries political message such as equality is supporting human rights with Amnesty International.

รู้จักศิลปินเพื่อสิทธิมนุษยชน เพิ่มเติมที่ www.facebook.com/ Artist4Amnesty

S

T

O N Y

T H L Y I N T E

R

E N

— N A T

E I

W S O N

L A

E L

T

T E R T H A I

L

A

N

D

H u m a n R i g h t s F i l m S e r i e s ‘ M o v i e s f o r L i f e ’ Amnesty International Thailand organized a Human Rights Film Series ‘Movies for Life’ to mark the 10th World Day Against the Death Penalty on October 10. The series, running October 10 to 12 at the Alliance Française, was consisted of four films, the 2011 death-row documentary Into the Abyss, the Kevin Spacey drama The Life of David Gale, Lars von Trier's Dancer in the Dark starring Björk and the woman-on-death-row documentary Crime After Crime, along with movies talk, roundtable discussion on ’Violence in Thai society: Case Study of the Death Penalty’, the “Death is Not Justice” poster exhibition, and take action for people at risk.

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดกิจกรรม สัปดาห์ภาพยนตร์สิทธิมนุษยชน “เทศกาลหนังมีชีวิต” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2555 ณ สมาคมฝรั่งเศส ถ.สาทรใต้ กรุงเทพ ในกิจกรรมมีการฉายภาพยนตร์สี่ เรื่องด้วยกัน คือ ภาพยนตร์สารคดี Into the Abyss: A Tale of Death, A Tale of Life, The Life of David Gale, Dancer in the Dark และภาพยนตร์สารคดี Crime after Crime วงเสวนาภาษาหนังแต่ละเรื่อง

วงเสวนาหัวข้อ “ความรุนแรงในสังคมไทย: กรณีศึกษา โทษประหารชีวิต นิทรรศการโปสเตอร์ “Death is Not Justice” และกิจกรรมปฏิบัติการเพือ ่ ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน กิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์สิทธิมนุษยชน “เทศกาลหนัง มีชีวิต” จัดขึ้นเพื่อนาเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับ ความรุนแรงในสังคม และความผิดพลาดที่อาจกเกิดขึ้น ได้ในกระบวนการยุติธรรม สะท้อนให้เห็นและฉุกคิดถึง โทษประหารชีวิตและกระบวนการยุติธรรม! ชมบรรยากาศกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์สิทธิมนุษยชน “เทศกาลหนังมีชีวิต” ได้ที่เฟสบุ๊แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย www.facebook.com/AmnestyThailand

วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากลซึ่งได้ถูกกาหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2546

A C T I V I S M W O R K S H O P อ บ ร ม นั ก กิ จ ก ร ร ม : ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย จัดอบรมปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “การรณรงค์ คุณค่าของทุกชีวิต เปลี่ยนแปลงโทษทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน” ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2555 ให้กับ กลุ่มนักกิจกรรม เพื่อสะท้อนปัญหาการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่ของแต่ละกลุม่ ให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นโทษประหาร ชีวิต กระบวนการยุติธรรม และเครือ่ งมือ สาหรับทารณรงค์ เพื่อเป็นการหนุนเสริม การทางานรณรงค์ในพื้นที่ของนักกิจกรรม และเชื่อมโยงการทางานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

From 13-15 October 2012, Amnesty International Thailand held the Activism Workshop in Bangkok. Aligns with AI Thailand’s strategic direction to empower activist group to be able to critically reflect on and analyze the death is not justice, and issues affecting their communities, as well as increase their capacity to actively contribute to AI’s growth and activism objectives.


I AMNESTY/OCTOBER 2012

ไอแอมเนสตี้/ตุลาคม 2555 H U M A N

R I G H T S

F I L M S

I N

O C T O B E R

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น บ น แ ผ่ น ฟิ ล์ ม 3 ตุลาคม 2555:แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “สิทธิ มนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ฉายภาพยนตร์ “The Green Mile ปาฏิหาริย์แดนประหาร” วงคุย ภาษาหนังในหัวข้อ สิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรมใน สังคมไทย และนิทรรศการ โปสเตอร์ “Death is Not Justice โทษประหาร ไม่ใช่ความยุติธรรม”

12 ตุลาคม 2555:แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “สิทธิ มนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม” ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉายภาพยนตร์ “The Life of David Gale แกะรอยปมประหาร” วงคุยภาษาหนังในหัวข้อ "สิทธิ มนุษยชนกับโทษประหารชีวิต" และ นิทรรศการโปสเตอร์ “Death is Not Justice โทษประหาร ไม่ใช่ ความยุติธรรม”

3 October 2012: Human Rights Film at Rajabhat Chiang Mai University, Chiang Mai. It is impressive and mind opening to show the film about the errors criminal justice system, “The Green Mile”, along with movie talk ’Human Rights and Criminal Justice system in Thai society’, and the Death is Not Justice poster exhibition

12 October 2012: Human Rights Film at Mahasarakham University, Mahasarakham. It was consisted of the film, The Green Mile starring Tom Hanks and Michael Clarke Duncan an Oscar-nominated performance as a death row inmate in the film (has died aged 54 after heart attack), along with movie talk ‘Death is Not Justice’, and the Death is Not Justice poster exhibition.

Amnesty International Thailand in collaboration with Buku Books & More organized a Human Rights Film Series. ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 The series, running October ณ ร้านหนังสือบูคู จ.บัตตานี 29 to 31 at the Buku Books & More, Pattani, was consisted ฉายภาพยนตร์ 3 เรื่องด้วยกัน คือ The of three films, The Life of Life of David Gale, 12 Angry Man David Gale, 12 Angry Man, และ Dancer in the Dark and Dancer in the Dark, along ในวันสุดท้ายของเทศกาลมีเสวนาหัวข้อ with the “Death is Not Justice” “กระบวนการยุติธรรม” โดย ศิโรตม์ poster exhibition, and closed คล้ามไพบูลย์ นักรัฐศาสตร์อสิ ระ with roundtable discussion ‘Criminal Justice System’.

แอมเนสตี้ฯ ประเทศไทย ร่วมกับ ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี จัดเทศกาล ภาพยนตร์ “สิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม”

และอาจารย์อันธิฌา แสงชัย มอ.ปัตตานี


I AMNESTY/OCTOBER 2012

ไอแอมเนสตี้/ตุลาคม 2555 U P C O M I N G

I N

N O V E M B E R

กิ จ ก ร ร ม เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น 10-11 พฤศจิกายน 2555: ค่าย “เพื่อนใหม่ เรียนรู้สทิ ธิมนุษยชน” ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ม.ทักษิณ (เกาะยอ) จ. สงขลา 12-16 พฤศจิกายน 2555: สัปดาห์ “เปิดโลกสิทธิมนุษยชน:ความรุนแรง ความหวัง และพลังปกป้อง” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ จ.สงขลา

November 10-11, 2012: Human Rights Camp, at The Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University, Songkla. November 12-16, 2012: Human Rights Week, at Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkla

กาหนดการ เปิดโลกสิทธิมนุษยชน: ความรุนแรง ความหวัง และพลังปกป้อง

29 พฤศจิกายน 2555: สัมมนาวิชาการเรื่อง “โทษประหารชีวิตกับมุมมองทางกฎหมาย” เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถ. รัชดาภิเษก กรุงเทพ 30 พฤศจิกายน—2 ธันวาคม 2555: อบรม “สิทธิในการมีชีวิต-การยุติโทษประหารชีวิต” สาหรับภาคประชาสังคม ภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม่

November 29, 2012: Key government officials Seminar on ’View of the Law of Death Penalty’ in Bangkok November 30—2 October, 2012: Civil society network workshop on ‘Rights to Life: Supporting the Abolition of Death Penalty’ in Chiang Mai

WRITE THE WRONGS! 2012 Young Journalist of the Year Award, your Chance to Write the Wrongs! Competition open to all secondary and sixth form students in international and bilingual schools in Thailand. The competition language is English. There are two categories: 1. Under 14 (KS3) 2. Under 18 (KS4+) For more information log on to www.amnesty.or.th


ไอแอมเนสตี้/ตุลาคม 2555

LETTER

I AMNESTY/OCTOBER 2012

WRITING

M ARATHO N

Pen power!

2 012

พลังแห่งปากกา!

Fifty-one years ago, lawyer Peter Benenson wrote an open letter in a London newspaper after he read about two students in Portugal imprisoned for drinking a toast to liberty.

เมื่อ 51 ปีที่แล้ว ทนายปีเตอร์ เบเนนสัน เขียนจดหมายเปิดผนึกลงหนังสือพิมพ์ ของกรุงลอนดอน หลังจากที่เขาได้รับรู้ เรื่องราวของนักศึกษาชาวโปรตุเกส 2 คน ที่ถูกจาคุกเพียงเพราะ ชนแก้วเพื่อเสรีภาพ

That single open letter sparked a worldwide movement – today, Amnesty International is a movement of more than 3 million people working together to achieve human rights. This term you can follow in Peter Benenson’s footsteps by participating in our global letter writing marathon. Right now, there's someone being targeted by their government, though they've committed no crime. Their freedom and safety are in danger, but you can help - just by writing a letter. Join Write for Rights and put the spotlight where it's needed most. Email activism@amnesty.or.th if you would like to WRITE A LETTER TO SAVE A LIFE.

จากจดหมายเปิดผนึกฉบับเดียวนั้น จุดประกายให้เกิดการเคลื่อนไหวทั่ว โลกในวันนี้! แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล คือขบวนการของคนธรรมดา สามัญกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก เคลื่อนไหวเพื่อปกป้อง คุ้มครองสิทธิ มนุษยชน และคุณ! สามารถเป็นอีกคนที่ใช้พลังแห่งปากกาเรียกร้องความเป็นธรรม ให้แก่ผู้คนที่ถูกละเมิดและเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณต่อต้านการละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยการเข้าร่วมในกิจกรรมเขียนจดหมายรักษ์สิทธิ กิจกรรม การเขียนจดหมายมาราธอนระดับโลกของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีนักต่อสู้เพือ่ สิทธิมนุษยชน และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกละเมิดสิทธิ อีกเป็นจานวนมากทั่วโลกที่รอกาลังใจจากคุณ!! อีเมล์ถึง activism@amnesty.or.th เพื่อแจ้งว่าคุณต้องการเป็นอีกคน ที่เขียนจดหมายรักษ์สิทธิ เพือ่ เรียกร้องความเป็นธรรมและส่งแรงใจให้กับ พวกเขาเหล่านั้น *สัปดาห์แห่งการเขียนจดหมายรักษ์สิทธิ วันที่ 7 -16 ธันวาคม 2555

A M N E S T Y

I N T E R N A T I O N A L

T H A I L A N D

แ อ ม เ น ส ตี้ อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ติดตามข่าวสาร แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประเทศไทย watch us on youtube / follow us on flickr / follow us on twitter / find us on Facebook

แอมเนสตี้ อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย

Amnesty International Thailand

90/24 ซอยลาดพร้าว 1, แขวงจอมพล 90/24 Soi Ladprao 1, Jomphol เขตจตุจักร, กรุงเทพฯ10900 Chatuchak, Bangkok 10900 โทร +66 02 513 8745, 513 8754 Tel +66 02 513 8745, 513 8754 แฟกซ์ +66 02 939 2534 Fax +66 02 939 2534 อีเมล / Email info@amnesty.or.th

http://itunes.apple.com/gb/app/aicandle/id334420214?mt=8

I Amnesty -October 2012_ไอแอมเนสตี้-ตุลาคม 2555  
I Amnesty -October 2012_ไอแอมเนสตี้-ตุลาคม 2555  

จดหมายข่าวออนไลน์รายเดือนไอแอมเนสตี้ สรุปการทำงานและกิจกรรมในแต่ละเดือนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย Monthly E-Newsletter, I Amne...

Advertisement