Page 1


KLEEPa ul

GR 01/ 1

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] 20x25c m KLEEPa ul-Mo v e me n to fV a u l t e dCh a mb e r s

GR 01/ 2

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E50x33c m] KLEEPa ul-Ar c h a n g e l

01

GR 01/ 3

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] KLEEPa ul-Un t i t l e d( S t i l ll i f e )


KLEEPa ul

GR 02/ 4

[A100х63c m,B88x55c m,C70x44c m, D50x32c m,] KLEEPa ul-Th ev a s e

GR 02/ 6

[A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] KLEEPa ul-S ma l l h o l d e rg a r d e ni n t op e r s o n

GR 02/ 5

[A120х70c m,B100x58c m,C80x47c m, D70x41c m,E50x29c m] 29x17c m KLEEPa ul-La u g h i n gGo t h i c

GR 02/ 7

[A120х66c m,B100x55c m,C80x44c m, D70x39c m,E50x28c m] 29x16c m KLEEPa ul-Fl o we rMy t h o l o g y

02


KLEEPa ul

GR 03/ 8

[A120х92c m,B100x77c m, C80x61c m,D70x54c m,

E52x40c m,F40x31c m]

KLEEPa ulOr i e n t a lPl e a s u r eGa r d e n

GR 03/ 9 130x100c m

[A120х92c m,B100x77c m, C80x61c m,D70x54c m,

E50x38c m,F40x31c m]

KLEEPa ulEx u b e r a n c e

GR 03/ 10

[A120х84c m,B100x70c m, C80x56c m,D70x49c m,

E50x35c m,F40x28c m]

KLEEPa ulLa d ya n dFa s h i o n

03


KLEEPa ul

GR 04/ 1 1

[A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] 30x21c m KLEEPa ul-Li t t l eOr c h a r d

GR 04/ 13

[A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m,D70x47c m, E46x31c m] KLEEPa ul-Po r t r a i to fMr s . Gl

GR 04/ 12

[A120х64c m,B100x53c m,C80x43c m, D70x37c m,E50x27c m] 30x16c m KLEEPa ul-Qu e e no fHe a r t s

GR 04/ 14

[A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m,D70x47c m, E49x33c m,F40x27c m] KLEEPa ul-Po o rAn g e l

04


KLEEPa ul

GR 05/ 15

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m, E50x35c m,F40x28c m] KLEEPa ul-Ha l me

GR 05/ 17

[A100х60c m,B84x50c m,C70x42c m, D50x30c m] KLEEPa ul-Ch a r a c t e r si ny e l l o w

05

GR 05/ 16

[A120х74c m,B100x62c m,C80x49c m, D70x43c m,E48x30c m] KLEEPa ul-S e mi Ci r c l ewi t hAn g u l a r Fe a t u r e s

GR 05/ 18

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E49x32c m] KLEEPa ul-Th e a t r ei nt h eWo o d


KLEEPa ul

GR 06/ 19

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D70x58c m, E61x51c m,F40x33c m] KLEEPa ul-T wi n s

GR 06/ 20

[A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] 30x21c m KLEEPa ul-Af t e ra n n e a l i n g

GR 06/ 22 GR 06/ 21

[A100х76c m,B80x61c m,C70x53c m,D50x38c m, E40x30c m,] 17x13c m KLEEPa ul-Co l o r f u lAr c h i t e c t u r e

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m, E50x36c m,F42x30c m] KLEEPa ul-Wo o dLo u s e

06


KLEEPa ul-KLI MTGus t a v-MARCFr a nz

GR 07/ 23 176x80c m

[A120х55c m,B100x46c m, C80x37c m,D70x32c m,] KLEEPa ulI n s u l aDu l c a ma r a

GR 07/ 24 [A120х85c m, B100x71c m, C80x57c m, D70x50c m, E50x35c m,

F40x28c m] 34x24c m

KLEEPa ulS e p a r a t i o ni n t h eEv e n i n g

GR 07/ 25

[A100х45c m,B80x36c m,C70x32c m] KLI MTGus t a vS t o c l e tFr i e z e( d e t a i l )

GR 07/ 26

[A100х81c m,B80x65c m,C70x57c m, D58x47c m,E40x32c m] MARCFr a nz-S ma l lCo mp o s i t i o n

07


MARCFr a nz-MONETCl a ud e

GR 08/ 27

[A120х104c m,B100x87c m,C80x69c m,D70x61c m,E46x40c m,F40x35] MARCFr a nz-Ly i n gBu l l

GR 08/ 28

[A120х85c m,B93x66c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x35c m] MONETCl a ud e-Ch a r i n gCr o s sBr i d g e

08


MONETCl a ud e

GR 09/ 29

204x154c m[ A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m]

MONETCl a ud e-Wi s t e r i a

GR 09/ 30

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m] MONETCl a ud e-Th eJ a p a n e s eBr i d g e

09


MONETCl a ud e

GR 10/ 31

200х100c m[ A120х60c m,B100x50c m,C80x40c m,D70x35c m]

MONETCl a ud e-Th eJ a p a n e s eBr i d g e

GR 10/ 32

425x200c m[ A120х56c m,B100x47c m,C80x37c m,D70x33c m]

MONETCl a ud e-Wa t e rLi l i e s

10


MONETCl a ud e

GR 1 1/ 33

[A120х94c m,B93x73c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m] MONETCl a ud e-Wa t e rLi l i e s , S e t t i n gS u n

GR 1 1/ 34

300х100c m[ A120х40c m,B100x33c m,C80x27c m]

MONETCl a ud e-Wa t e rLi l i e s

1 1


MONETCl a ud e

GR 12/ 35

600х200c m[ A240х80c m,B120x40c m,C100x33c m,D80x27c m]

MONETCl a ud e-Th eWa t e rLi l i e s-S e t t i n gS u n

GR 12/ 36

1081х508c m[ A120х56c m,B100x47c m,C80x37c m,D70x33c m]

MONETCl a ud e-Wa t e rLi l i e s

GR 12/ 37

200x427c m[ A120х56c m,B100x47c m,C80x37c m,D70x33c m]

MONETCl a ud e-S e aRo s e s( Y e l l o wNi r wa n a )

12


MONETCl a ud e

GR 13/ 38

[A120х93c m,B1 16x90c m,C100x78c m,D80x62c m,E70x54c m,F50x39c m] MONETCl a ud e-Th eJ a p a n e s eFo o t b r i d g e

GR 13/ 39

[A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m.D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] MONETCl a ud e-Mo r n i n gOnTh eS e i n e

13


DEGASEd g a r

GR 15/ 40

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m] DEGASEd g a r-Ra c eHo r s e s

GR 15/ 41

[A120х95c m,B100x79c m,C80x63c m,D70x55c m,E62x49c m,F40x32c m] DEGASEd g a r-Th r e eJ o c k e y s

15


KLEEPa ul-LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-MARCFr a nz

GR 16/ 42

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x36c m,F40x29c m] KLEEPa ul-Th eGo l d f i s h

GR 16/ 43

[A100х82c m,B80x66c m,C61x50c m,D50x41c m, E40x33c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-Th eWh i t eHo r s e

GR 16/ 44

[A120х90c m,B1 13x85c m,C80x60c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] MARCFr a nz-Bl u eHo r s eI

16


MARCFr a nz

GR 17/ 45

[A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,D63x50c m,E50x39c m,F40x31c m] MARCFr a nz-Fo x

GR 17/ 46 [A120х90c m, B100x75c m, C87x65c m, D70x53c m, E50x38c m,

F40x30c m]

MARC Fr a nz-Fo x e s

17


MARCFr a nz

GR 18/ 47

[A100х70c m,B80x56c m, C70x49c m,D50x35c m, E40x28c m]

MARCFr a nzTh eLi t t l eMo n k e y

GR 18/ 48

183x121c m[ A120х79c m, B100x66c m,C80x53c m,

D70x46c m,E50x33c m]

MARCFr a nzTh eRe dHo r s e s

GR 18/ 49 [A120х94c m,

B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E50x39c m, F40x31c m] 32x25c m

MARCFr a nzFa i r yAn i ma l s

18


MARCFr a nz-RENOI RPi e r r e Aug us t e-VANGOGHVi nc e nt

GR 19/ 50

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m,E50x35c m,F40x28c m] MARCFr a nz-Th eLa mb

GR 19/ 51

[A120х109c m,B100x91c m,C80x73c m,D70x64c m, E50x45c m,F40x36c m] 22x20c m RENOI RPi e r r e Aug us t e-He a do faDo g

19

GR 19/ 52

[A100х74c m,B80x59c m,C70x52c m,D50x37c m, E40x30c m] 34x25c m VANGOGHVi nc e nt-Emp e r o rmo t h


BALUSCHEKHa ns

GR 21/ 53

[A120х85c m,B99x70c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x35c m] BALUSCHEKHa ns-Ba h n h o f s h a l l e

GR 21/ 54

150x100c m[ A100х67c m,B80x54c m,C70x47c m,D50x34c m,E40x27c m]

BALUSCHEKHa ns-De rMo l k e n ma r k ti mJ a h r e

21


BELLOTTOBe r na r d o-BERAUDJ e a n

GR 22/ 55

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D74x54c m,E50x37c m,F40x29c m] BELLOTTOBe r na r d o-ACa p r i c eLa n d s c a p ewi t hRu i n s

GR 22/ 56

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D70x47c m,E50x33c m,F39x26c m] BERAUDJ e a n-Th eGr a n d sBo u l e v a r s

22


CANALETTO

GR 23/ 57 [A120х67c m, B109x62c m, C80x45c m, D70x39c m,

E50x28c m]

CANALETTOPo r t aPo r t e l l o Pa d u a

GR 23/ 58 [A120х72c m,

B100x60c m,C77x47c m,

D70x42c m,E50x30c m]

CANALETTOAVi e wo ft h eCh u r c h o ft h eRe d e n t o r eV e n i c e

GR 23/ 59 [A120х67c m, B102x57c m, C80x45c m, D70x39c m,

E50x28c m]

CANALETTOPi a z z aS a nMa r c o l o o k i n gS o u t h a n dWe s t

23


CANALETTO

GR 24/ 60

163x124c m[ A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m]

CANALETTO-Gr a n dCa n a lTh eS t o n e ma s o n ' sY a r d

GR 24/ 61

163x131c m[ A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x40c m,F40x32c m]

CANALETTO-Ba c i n od iS a nMa r c oFr o mt h ePi a z z e t t a

24


CANALETTO

GR 25/ 62

[AETTO-Ol dWa l t o nBr i d g e 100х64c m,B77x49c m,C70x45c m,D50x32c m]CANAL

GR 25/ 63

[A120х99c m,B100x83c m, C80x66c m,D70x58c m,

E46x38c m]

CANALETTO V e n i c eTh ePi a z z a S a nMa r c o

25


CANALETTO

GR 26/ 64

199x148c m[ A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D70x52c m,E50x37c m,F40x30c m]

CANALETTO-V e n i c eTh eFe a s tDa yo fS a i n tRo c h

GR 26/ 65

[A120х101c m, B100x84c m, C80x67c m, D62x52c m, E50x42c m,

F40x34c m]

CANALETTOS t . Pa u l ' s Ca t h e d r a l

26


CANALETTO

GR 27/ 66 [A120х74c m, B1 12x69c m, C80x49c m, D70x43c m,

E50x31c m] CANALETTO Pi a z z aS a nMa r c o

GR 27/ 67 [A120х73c m, B100x61c m, C80x49c m, D70x43c m,

E50x30c m]

CANALETTO V e n i c eTh eDo g e ' s Pa l a c ea n dt h e Ri v ad e g l iS c h i a v o n i

GR 27/ 68 [A120х73c m, B100x61c m, C79x48c m, D70x43c m,

E50x30c m] CANALETTO V e n i c eS a n t aMa r i a d e l l aS a l u t e

27


CANALETTO

GR 28/ 69

[A120х95c m,B100x79c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F39x31c m] CANALETTO -V e n i c ePa l a z z oGr i ma n i

GR 28/ 70

[A120х1 12c m, B107x100c m, C80x75c m, D70x65c m, E50x47c m,

F40x37c m]

CANALETTOV e n i c eTh e Pi a z z e t t a f r o mt h eMo l o

28


GUARDIFr a nc e s c o

GR 29/ 71

[A120х96c m,B100x80c m, C85x68c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m]

GUARDIFr a nc e s c oPi a z z aS a nMa r c o

GR 29/ 72

[A120х92c m,B100x77c m, C80x61c m,D76x58c m,

E50x38c m,F40x31c m] GUARDIFr a nc e s c oV e n i c et h eDo g e ' s Pa l a c ea n dt h eMo l o f r o mt h eBa c i n o

GR 29/ 73

[A120х74c m,B100x62c m, C86x53c m,D70x43c m, E50x31c m]

GUARDIFr a nc e s c oTh eGr a n dCa n a la b o v e t h eRi a l t o

29


GUARDIFr a nc e s c o-KI RCHNEREr ns tLud wi g

GR 30/ 75

GR 30/ 74

[A120х105c m,B100x88c m,C80x70c m,D70x61c m, E50x44c m,F40x35c m] 31x27c m GUARDIFr a nc e s c o-Ca p r i c c i o

[A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D70x52c m, E50x37c m,F40x30c m] 23x17c m GUARDIFr a nc e s c o-AnAr c h i t e c t u r a l Ca p r i c ewi t haPa l l a d i a nS t y l eBu i l d i n g

GR 30/ 77

[A120х94c m,B91x71c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x39c m, F40x31c m] KI RCHNEREr ns tLud wi gRa i l wa yBr i d g eo nLö b t a u e rS t r a s s ei nDr e s d e n

GR 30/ 76

120x91c m[ A100x76c m,B80x61c m,C70x53c m,D50x38c m, E40x30c m]

KI RCHNEREr ns tLud wi g-Th eRe dT o we ri nHa l l e

30


LOI RLui g i-LUCEMa x i mi l i e n

GR 31/ 78

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m, E60x45c m,F40x30c m] LOI RLui g i-Ru mme l p l a t z

GR 31/ 79

[A120х97c m,B100x81c m,C79x64c m,D70x57c m, E50x40c m,F40x32c m] LUCEMa x i mi l i e n-LaRu eMo u f f e t a r d

GR 31/ 80 730x600

[A120х99c m, B100x82c m, C80x66c m, D70x58c m, E50x41c m,

F40x33c m]

LUCE Ma x i mi l i e nTh eQu a i a i n t Mi c h e l a n dNo t r e Da me

31


MALEASKo ns t a nt i no s-MARCFr a nz

GR 32/ 81

[A100х75c m,B79x59c m,C70x53c m,E50x38c m,F40x30c m] MALEASKo ns t a nt i no s-Mo n a s t e r yCo u r t y a r do fS t . J o h ni nJ e r y s a l e m

GR 32/ 82 [A100х80c m, B80x64c m, C70x56c m, D50x40c m,

E40x32c m,]

MARCFr a nzI n d e r s d o r f

32


MONETCl a ud e

GR 33/ 83

[A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,D74x47c m,E50x32c m] MONETCl a ud e-Mi l l sAtWe s t z i j d e r v e l dNe a rZa a n d a m

GR 33/ 84 [A100х80c m, B81x65c m, C70x56c m, D50x40c m,

E40x32c m]

MONETCl a ud eLeRi od el aS a l u t e

33


MONETCl a ud e

GR 34/ 85 [A120х90c m, B100x75c m, C79x59c m, D70x53c m, E50x38c m,

F40x30c m]

MONET Cl a ud eBo u l e v a r dDe s Ca p u c i n e s

GR 34/ 86

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m] MONETCl a ud e-Th eGa r eS a i n t La z a r e

34


MONETCl a ud e

GR 35/ 87 [A120х74c m, B100x62c m, C81x50c m, D70x43c m,

E50x31c m]

MONET Cl a ud eTh eRu e Mo n t o r g u e i l i nPa r i s . Ce l e b r a t i o n o fJ u n e

GR 35/ 88

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E50x33c m] MONETCl a ud e-Th ePo r t a lOfRo u e n Ca t h e d r a lI nMo r n i n gLi g h t

GR 35/ 90 [A120х78c m, B100x65c m, C80x52c m, D70x46c m,

E50x33c m]

MONET Cl a ud eTh e Ca t h e d r a l I nRo u e n Th ePo r t a l Gr e y We a t h e r

GR 35/ 89

35

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m, E50x33c m] MONETCl a ud e-Ro u e nCa t h e d r a lWe s t Fa s a d eS u n l i g h


MONETCl a ud e

GR 36/ 91

[A120х84c m,B106x74c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] MONETCl a ud e-Ro u e nCa t h e d r a lFa s a d e An dT o u rD' Al b a n e( Mo r n i n gEf f e c t )

GR 36/ 92

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m, E50x33c m] MONETCl a ud e-Ro u e nCa t h e d r a lWe s t Fa s a d e

GR 36/ 93

[A120х71c m,B102x60c m,C80x47c m,D70x41c m,E50x30c m] MONETCl a ud e-Po r to fLeHa v r e

36


MONETCl a ud e

GR 37/ 94

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m] MONETCl a ud e-S a i n t La z a r eS t a t i o nt h eNo r ma n d yTr a i n

GR 37/ 95

[A120х86c m,B100x72c m,C81x58c m,D70x50c m, E50x36c m,F40x29c m] MONETCl a ud e-Th eHo t e ld e sRo c h e s No i r e sa tTr o u v i l l e

37

GR 37/ 96

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E50x33c m] MONETCl a ud e-Th eCa t h e d r a li nRo u e n . Th ep o r t a lGr e yWe a t h e r


MONETCl a ud e-PI SSARROCa mi l l e

GR 38/ 97

[A120х98c m,B99x81c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x41c m,F40x33c m] MONETCl a ud e-V e n i c et h eDo g ePa l a c e

GR 38/ 98

[A120х96c m,B100x80c m, C81x65c m,D70x56c m, E50x40c m]

PI SSARROCa mi l l eRu eS a i n t Ho n o r e p o rl at a r d eEf e c t o d el l u v i a

38


PI SSARROCa mi l l e

GR 39/ 99

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D65x53c m,E50x41c m,F40x33c m] PI SSARROCa mi l l e-Th eBo u l e v a r dMo n t ma r t r ea tNi g h t

GR 39/ 100 [A120х103c m, B100x86c m, C80x69c m, D70x60c m, E55x47c m,

F40x34c m]

PI SSARRO Ca mi l l eTh ePo n t Ne u f

39


PI SSARROCa mi l l e

GR 40/ 101

[A120х95c m,B93x74c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] PI SSARROCa mi l l e-Bo u l e v a r dMo n t ma r t r e

GR 40/ 102 [A120х96c m, B100x80c m, C81x65c m, D70x56c m, E50x40c m,

F40x32c m]

PI SSARRO Ca mi l l eRu ed el ' Ep i c e r i e Ro u e n

40


PI SSARROCa mi l l e

GR 41/ 103

[A120х96c m,B100x80c m, C81x65c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m]

PI SSARROCa mi l l eTh eBo u l e v a r dMo n t ma r t r e o naWi n t e rMo r n i n g

GR 41/ 104

[A120х97c m,B100x81c m, C82x66c m,D70x57c m,

E40x32c m] PI SSARROCa mi l l ePl a c ed uTh e a t r e Fr a n c a i sS p r i n g

GR 41/ 105

[A120х100c m,B100x83c m, C80x67c m,D65x54c m,

E50x42c m,F40x33c m]

PI SSARROCa mi l l eMo r n i n gAn Ov e r c a s tDa yRo u e n

41


POLENOVVa s i l y-RAFFAELLIJ e a nFr a nc o i s

GR 42/ 106

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x41c m,F40x33c m] POLENOVVa s i l y-Mo s c o wPa t i o

GR 42/ 107

[A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m] RAFFAELLIJ e a nFr a nc o i s-Bo u l e v a r di nAs n i e r e s

42


RENOI RAug us t e-RI COMa r t i nyOr t e g a

GR 43/ 108

[A120х96c m,B94x75c m, C80x64c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m]

RENOI RPi e r r e Aug us t ePo n tNe u f , Pa r i s

GR 43/ 109

[A120х98c m,B100x82c m, C80x65c m,D64x52c m,

E50x41c m,F40x33c m]

RENOI RPi e r r e Aug us t eTh eGr a n d sBo u l e v a r d s

GR 43/ 1 10

[A120х90c m,B100x75c m, C80x60c m,D67x50c m,

E50x38c m,F40x30c m]

RI COMa r t i n yOr t e g aACa n a li nV e n i c e

43


SCHI ELEEg o n

GR 44/ 1 1 1

140x1 10c m[ A120х94c m, B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E50x39c m,

F40x31c m] SCHI ELEEg o nHo u s eWa l lo nt h eRi v e r

GR 44/ 1 12

141x1 1 1c m[ A120х94c m, B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E50x39c m, F40x31c m]

SCHI ELEEg o nCr e s c e n to fHo u s e sI I ( I s l a n dT o wn )

GR 44/ 1 13

140x1 10c m[ A120х94c m, B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E50x39c m,

F40x31c m] SCHI ELEEg o nHo u s eWi t hS h i n g l e Ro o f( Ol dHo u s eI I )

44


SCHI ELEEg o n -SI GNACPa ul

GR 45/ 1 14

140x1 10c m[ A120х94c m, B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E50x39c m, F40x31c m]

SCHI ELEEg o nKr u ma uT o wnCr e s c e n tI

GR 45/ 1 15

[A120х96c m,B100x80c m, C81x65c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m]

SI GNACPa ulCa n a lo fOv e r s c h i e

GR 45/ 1 16

[A120х90c m,B100x75c m, C80x60c m,D70x53c m,

E50x38c m,F40x30c m] 27x35c m

SI GNACPa ulPl a c ed eCl i c h y

45


SI SLEYAl f r e d-VANGOGHVi nc e nt

GR 46/ 1 17

[A120х77c m,B100x64c m,C80x51c m,D70x45c m,E61x39c m] SI SLEYAl f r e d-Bo u l e v a r dHe l o i s e Ar g e n t e u i l

GR 46/ 1 18

[A101х82c m,B80x65c m,C70x57c m,D50x41c m, E40x32c m] SI SLEYAl f r e d-Th eCh u r c ho fMo r e tEv e n i n g

GR 46/ 1 19

[A1 0 0 х 8 2 c m,B8 0 x 6 6 c m,C6 1 x 5 0 c m,D5 0 x 4 1 c m, E4 0 x 3 3 c m]

VANGOGHVi nc e nt-LeMo u l i nd el aGa l e t t e

46


VANGOGHVi nc e nt

GR 47/ 120

[A120х67c m,B100x56c m,C81x45c m,D70x39c m,E50x28c m] VANGOGHVi nc e nt-Mo n t ma r t r ewi n d mi l l sa n da l l o t me n t s

GR 47/ 121

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D70x58c m, E48x40c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-Wi n d mi l l so nMo n t ma r t r e

47

GR 47/ 122

[A81x66c m,B70x57c m,C50x41c m,D40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-Th eCa f eT e r r a c eo nt h e Pl a c ed uFo r u mi nAr l e s


VANGOGHVi nc e nt

GR 48/ 123

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D70x58c m,E55x46c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-Bo u l e v a r dd eCl i c h y

GR 48/ 124

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D73x61c m,E50x42c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-Ho u s e sa tAu v e r s

48


VANGOGHVi nc e nt

GR 49/ 125 [A120х94c m, B94x74c m, C80x63c m, D70x55c m, E50x39c m,

F40x31c m]

VANGOGH Vi nc e ntTh eCh u r c h a tAu v e r s

GR 49/ 126

49

[A120х94c m,B100x78c m,C92x72c m,D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m] VANGOGHVi nc e nt-Th eY e l l o wHo u s e


AVERCAMPHe nd r i c k-BAZI LLEFr e d e r i c

GR 51/ 127

[A120х77c m,B90x58c m,C80x51c m,D70x45c m,E50x32c m] AVERCAMPHe nd r i c k-AS c e n eo nt h eI c en e a raT o wn

GR 51/ 128

230x152c m[ A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m,E50x33c m]

BAZI LLEFr e d e r i c-Fa mi l yPo r t r a i t s

51


BONNATLe o n -BOTTI CELLISa nd r o

GR 52/ 130

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x41c m, F40x33c m] BOTTI CELLISa nd r o-Th eBi r t ho fV e n u s( d e t a i l )

GR 52/ 129

170x100c m[ A100х59c m,B80x47c m,C70x41c m, D50x30c m]

BONNATLe o n-Ro ma nGi r la taFo u n t a i n

GR 52/ 131

314x203c m[ A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x45c m,E50x32c m]

BOTTI CELLISa nd r o-Pr i ma v e r a

52


BOTTI CELLISa nd r o

GR 53/ 132

173х69c m[ A120х48c m,B100x40c m,C80x32c m,D70x28c m]

BOTTI CELLISa nd r o-V e n u sa n dMa r s

GR 53/ 133

279x173c m[ A120х75c m,B100x63c m,C80x50c m,D70x44c m,E50x31c m]

BOTTI CELLISa nd r o-Th eBi r t ho fV e n u s

53


BOUDI NEug e ne

GR 54/ 134

[A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m] 23x18c m BOUDI NEug e ne-La u n d r e s s e sb yaS t r e a m

GR 54/ 135

[A100х71c m,B89x63c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x36c m,F40x28c m] BOUDI NEug e ne-Be a c ho fTr o u v i l l e

54


BOUGUEREAUWi l l i a m -BRUEGELPi e t e r

GR 55/ 136

GR 55/ 137

D70x48c m,E50x35c m,F40x28c m]

D70x48c m,E50x35c m,F40x28c m]

160x1 1 1c m[ A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,

BOUGUEREAUWi l l i a m-L' Ev e i ld uCo e u r

GR 55/ 138

129x89c m[ A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,

BOUGUEREAUWi l l i a m-Br e t o nBr o t h e r a n dS i s t e r

155х1 14c m[ A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D70x51c m,E50x37c m,F40x29c m]

55

BRUEGELPi e t e r-Th eT o we ro fBa b e l


BRUEGELPi e t e r

GR 56/ 139

161х1 18c m[ A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D70x51c m,E50x37c m,F40x29c m]

BRUEGELPi e t e r-Ch i l d r e n ’ sGa me s

GR 56/ 140

163х1 17c m[ A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x36c m,F40x29c m]

BRUEGELPi e t e r-Ne t h e r l a n d i s hPr o v e r b s

56


BURNEJ ONESEd wa r d-CASSATTMa r y-CEZANNEPa ul

GR 57/ 142

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m,E50x40c m, F40x32c m] CASSATTMa r y-Th eLo g e

GR 57/ 141

179x64c m[ A120х43c m,B100x36c m, C80x29c m]

BURNEJ ONESEd wa r d-Ho p e

GR 57/ 143

[A120х77c m,B101x65c m,C80x51c m, D70x45c m,E50x32c m] CEZANNEPa ul-Ha r l e q u i n

57


CEZANNEPa ul-COROTCa mi l l e

GR 58/ 144 [A120х101c m, B100x84c m, C80x67c m, D70x59c m, E57x48c m,

F40x34c m] CEZANNE Pa ulTh eCa r d Pl a y e r s

GR 58/ 145

[A100х68c m,B80x54c m,C70x48c m,D60x41c m,E50x34c m,F40x27c m] COROTCa mi l l e-Al g e r i e n n e

58


COUTURETho ma s-DEGASEd g a r

GR 59/ 146 773x466c m

[A120х72c m, B100x60c m, C80x48c m, D70x42c m,

E50x30c m]

COUTURE Tho ma s-Th e Ro ma n so ft h e De c a d e n c e

GR 59/ 147

[Ag a r-Th eDa n c eLe s s o n 120х52c m,B100x43c m,C88x38c m,D70x30c m]DEGASEd

GR 59/ 148

59

[Ag a r-Da n c e r si nt h eCl a s s r o o m 120х53c m,B100x44c m,C88x39c m,D70x31c m ]DEGASEd


DEGASEd g a r

GR 60/ 149

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m, D70x46c m,E49x32c m] DEGASEd g a r-Da n c e r( d a n c eh a l l )

GR 60/ 151

[A120х95c m,B100x79c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] 24x19c m DEGASEd g a r-Da n c e r sBa c k s t a g e

GR 60/ 150

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D67x56c m, E50x42c m,F40x33c m] DEGASEd g a r-Th r e eDa n c e r si nRe dCo s t u me

GR 60/ 152

[A120х1 10c m,B100x92c m,C82x75c m,D70x64c m, E50x46c m,F40x37c m,G30x28c m] DEGASEd g a r-Da n c e r sPi n ka n dGr e e n

60


DEGASEd g a r

GR 61/ 154 GR 61/ 153

[A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,D70x54c m, E50x39c m,F44x34c m] DEGASEd g a r-Th eS t a r

[A120х1 18c m,B100x98c m,C80x79c m,D64x63c m, E50x49c m,F40x39c m] DEGASEd g a r-Ru s s i a nDa n c e r s

GR 61/ 155

[A120х120c m,B100x100c m,C80x80c m,D73x73c m, E50x50c m,F40x40c m,G30x30c m] DEGASEd g a r-Ba l l e tDa n c e r s

61

GR 61/ 156

[A120х90c m,B92x69c m,C80x60c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] DEGASEd g a r-I naCa f e


DEGASEd g a r

GR 62/ 157

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D63x48c m,E50x38c m,F40x31c m] DEGASEd g a r-Be f o r et h ePe r f o r ma n c e

GR 62/ 158

180x151c m[ A120х101c m,B100x84c m,C80x67c m,D70x59c m,E50x42c m,F40x34c m]

DEGASEd g a r-Fo u rDa n c e r s

62


DEGASEd g a r

GR 63/ 159

[A120х97c m,B100x81c m, C80x65c m,D70x57c m,

E50x40c m,F40x32c m] 21x17c m

DEGASEd g a rDa n c e rOn s t a g e

GR 63/ 160

[A120x66c m,B100x55c m,C80x44c m,D66x36c m,E50x28c m] DEGASEd g a r-Th eGr e e nDa n c e r s

GR 63/ 161

63

[A120х106c m,B100x88c m,C85x75c m,D70x62c m, E50x44c m,F40x35c m,G30x27c m] DEGASEd g a r-Th eBa l l e tCl a s s


DEGASEd g a r

GR 64/ 162

[A120х88c m,B100x73c m, C80x59c m,D72x53c m,

E50x37c m,F40x29c m]

DEGASEd g a rTh eRe h e a r s a lOn s t a g e

GR 64/ 163

[A100х80c m,B80x64c m, C74x59c m,D50x40c m, E40x32c m]

DEGASEd g a rDa n c e r si nPi n k

GR 64/ 164

[A120х1 12c m,B100x93c m, C81x76c m,D70x65c m,

E50x47c m,F40x37c m]

DEGASEd g a rDa n c e r sPr a c t i c i n g a tt h eBa r r e

64


GAUGUI NPa ul

GR 65/ 165

[A120х96c m,B94x75c m,C80x64c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] GAUGUI NPa ul-Ar e a r e a

GR 65/ 166

[A100х79c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] GAUGUI NPa ul-Br e t o nGi r l sb yt h eS e a

65

GR 65/ 167

[A120х87c m,B100x73c m,C94x68c m,D80x58c m, E70x51c m,F50x36c m,G40x29c m] GAUGUI NPa ul-Fa a t u r u ma( Me l a n c h o l i c )


GAUGUI NPa ul

GR 66/ 168

[A100х79c m,B80x63c m,C70x55c m,D50x40c m,E40x32c m] 33x26c m GAUGUI NPa ul-S c e n et a h i t i e n n e

GR 66/ 169

[A100х73c m,B92x67c m,C80x58c m,D70x51c m,E50x37c m,F40x29c m] GAUGUI NPa ul-Pa r a uAp iWh a tNe ws

66


GAUGUI NPa ul

GR 67/ 170

[A120х92c m,B1 13x86c m,C100x77c m,D80x61c m,E70x54c m,F50x38c m,G40x31c m] GAUGUI NPa ul-Pa s t o r a l e sT a h i t i e n n e s

GR 67/ 171

[A120х92c m,B1 16x89c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m] GAUGUI NPa ul-Th eS i e s t a

67


GAUGUI NPa ul

GR 68/ 172 [A120х1 10c m,

B100x92c m,C80x73c m, D74x68c m,E50x46c m, F40x37c m]

GAUGUI NPa ulTh r e eT a h i t i a n Wo me nAg a i n s t aY e l l o wBa c k g r o u n d

GR 68/ 173

[A120х90c m,B98x73c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m] GAUGUI NPa ul-S a c r e dS p r i n g

68


GAUGUI NPa ul

GR 69/ 174

[A120х97c m,B100x81c m,C92x74c m,D80x65c m,E70x57c m,F50x40c m,G40x32c m] GAUGUI NPa ul-T woWo me n

GR 69/ 175

124x89c m[ A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x36c m,F40x29c m]

GAUGUI NPa ul-S c e n ef r o mT a h i t i a nLi f e

69


GAUGUI NPa ul

GR 70/ 176

[A120х92c m,B1 16x89c m,C100x77c m,D80x61c m,E70x54c m,F50x38c m,G40x31c m] GAUGUI NPa ul-Amo n gt h eMa n g o e s

GR 70/ 177

[A120х67c m,B100x56c m,C80x45c m,D70x39c m,E50x28c m] 43x24c m GAUGUI NPa ul-Th r e eT a h i t i a nWo me n

70


GAUGUI NPa ul

GR 71/ 178

[A120х92c m,B1 17x89c m,C100x77c m,D80x61c m,E70x54c m,F50x38c m,G40x31c m] GAUGUI NPa ul-La n d s c a p eo fBr i t t a n y

GR 71/ 179

[A120х93c m,B100x78c m,C94x73c m,D80x62c m,E70x54c m,F50x39c m,G40x31c m] GAUGUI NPa ul-Th r e eT a h i t i a n s

71


GAUGUI NPa ul

GR 72/ 180

[A120х95c m,B100x79c m,C92x73c m,D80x63c m,E70x55c m,F50x40c m,G40x32c m] GAUGUI NPa ul-Vi s i o na f t e rt h eS e r mo n

GR 72/ 181

[A120х99c m,B100x83c m,C92x76c m,D80x66c m,E70x58c m,F50x41c m,G40x33c m] GAUGUI NPa ul-Wa s h e r wo me n

72


GAUGUI NPa ul

GR 73/ 182

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D65x54c m,E50x42c m,F40x33c m] GAUGUI NPa ul-Ont h es h o r eo ft h el a k ea tMa r t i n i q u e

GR 73/ 183

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D71x46c m,E50x33c m] GAUGUI NPa ul-Vi l l a g ei nMa r t i n i q u e( Fe mme se tCh e v r ed a n sl ev i l l a g e )

73


GAUGUI NPa ul

GR 74/ 184

[A120х89c m,B100x74c m,C92x68c m,D80x59c m, E70x52c m,F50x37c m,G40x30c m] GAUGUI NPa ul-Fa t a t aT eMi t i

GR 74/ 185

[A120х93c m,B1 14x88c m,C100x78c m,D80x62c m, E70x54c m,F50x39c m,G40x31c m] GAUGUI NPa ul-Ha i lMa r y

GR 74/ 186

134x63c m[ A100х47c m,B80x38c m, C70x33c m]

GAUGUI NPa ul-Br e t o ng i r ls p i n n i n g

74


GAUGUI NPa ul

GR 75/ 187 [A120х95c m, B100x79c m, C91x72c m, D80x63c m, E70x55c m, F50x40c m,

G40x32c m]

GAUGUI N Pa ulTh eBl a c k Pi g s

GR 75/ 188

[A120х94c m,B96x75c m,C80x63c m,D70x55c m, ] E50x39c m,F40x31c m GAUGUI NPa ul-Th eMo n t ho fMa r y

75

GR 75/ 189

[A120х91c m,B100x76c m,C91x69c m,D80x61c m, ] E70x53c m,F50x38c m,G40x30c m GAUGUI NPa ul-Ma t aMu a( I nOl d e nTi me s )


GODWARDJ o hnWi l l i a m -GOYAFr a nc i s c od e

GR 76/ 190

[A120х81c m,B100x68c m,C76x51c m,D70x47c m,E50x34c m] GODWARDJ o hnWi l l i a m-Th eQu i e tPe t

GR 76/ 191

[A120х82c m,B1 17x80c m,C100x68c m,D80x55c m, E70x48c m,F50x34c m] GODWARDJ o hnWi l l i a m-AFa i rRe f l e c t i o n

GR 76/ 192

195x125c m[ A120х77c m,B100x64c m, C80x51c m,D70x45c m,E50x32c m]

GOYAFr a nc i s c od e-Ma j a so naBa l c o n y

76


GRI MSHAW J o hnAt k i ns o n

GR 77/ 193

[A120х81c m,B100x68c m,C91x61c m,D70x47c m,E50x34c m] GRI MSHAW J o hnAt k i ns o n-Th eLa d yo fS h a l o t t

GR 77/ 194

[A120х81c m,B100x68c m,C76x51c m,D70x47c m,E50x34c m] GRI MSHAW J o hnAt k i ns o n-Go o dCo u n s e l

77


GRI SJ ua n

GR 78/ 195 [A100х83c m, B80x66c m, C70x58c m, D55x46c m,

E40x33c m]

GRI SJ ua nPo r t r a i t Ma u r i c e Ra y n a l

GR 78/ 196 [A120х96c m, B100x80c m, C81x65c m, D70x56c m, E50x40c m,

F40x32c m]

GRI SJ ua nLal i s e u s e

78


GRI SJ ua n

GR 79/ 197

[A120х75c m,B1 16x73c m,C100x63c m, D80x50c m,E70x44c m,F50x31c m] GRI SJ ua n-Mu j e rs e n t a d a

GR 79/ 199

[A120х77c m,B101x65c m,C80x51c m, D70x45c m,E50x32c m] GRI SJ ua n-Ha r l e q u i nwi t haGu i t a r

79

GR 79/ 198

[A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D73x54c m, E50x37c m,F40x30c m] GRI SJ ua n-Elf u ma d o r( Fr a n kHa v i l a n d )

GR 79/ 200

[A120х75c m,B1 16x73c m,C100x63c m, D80x50c m,E70x44c m,F50x31c m] GRI SJ ua n-Po r t r a i to fJ o s e t t e


GYZI SNi k o l a o s-HAGBORGAug us t

GR 80/ 201 [A120х103c m, B100x86c m, C80x69c m, D70x60c m, E50x43c m,

F40x34c m]

GYZI SNi k o l a o sAr c h a n g e ls t u d y f o rt h eFo u n d a t i o n o ft h eFa i t h

GR 80/ 202

[A100х72c m,B92x66c m,C80x58c m,D70x50c m, E50x36c m,F40x29c m] HAGBORGAug us t-Mu s s e l p l o c k e r s k a

GR 80/ 203

[A120х98c m,B101x82c m,C80x65c m,D70x57c m, E50x41c m,F40x33c m] HAGBORGAug us t-Fr e n c hf i s h e r g i r l

80


HAGBORGAug us t

GR 81/ 204

1 16x81c m[ A100х70c m, B80x56c m,C70x49c m,

D50x35c m,E40x28c m] HAGBORGAug us tBe a c hs c e n ewi t h f r e n c hf i s h e r wo me n

GR 81/ 205

[A101х73c m,B80x58c m, C70x51c m,D50x36c m, E40x29c m]

HAGBORGAug us tOy s t e rp i c k i n gBr i t t a n y

GR 81/ 206

[A100х75c m,B80x60c m, C73x55c m,D50x38c m,

E40x30c m]

HAGBORGAug us tGi r l sGa t h e r i n gOy s t e r s

81


HAGBORGAug us t-HARDYHe y wo o d-HASSAM Chi l d e

GR 82/ 207

[A100х82c m,B80x66c m,C70x57c m,D50x41c m, E40x33c m] HAGBORGAug us t-Fi s h e r ma nb yt h es e a

GR 82/ 208

[A120х97c m,B104x84c m,C80x65c m,D70x57c m, E50x40c m,F40x32c m] HARDYHe y wo o d-Th eme e t i n gi nt h ef o r e s t

GR 82/ 209

[A120х1 14c m,B92x87c m,C80x76c m,D70x67c m, E50x48c m,F40x38c m] HASSAM Chi l d e-Th eS o u t hLe d g e sAp p l e d o r e

GR 82/ 210

[A120х101c m,B100x84c m,C76x64c m,D70x59c m, E50x42c m,F40x34c m] HASSAM Chi l d e-Th eVi c t o r i a nCh a i r

82


I SRAELSI s a a c-I SRAELSJ o z e f

GR 83/ 21 1

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m, E50x36c m,F40x29c m] I SRAELSI s a a c-I nt h eBo i sd eBo u l o g n e c l o s et oPa r i j s

GR 83/ 213

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D62x41c m, E50x33c m] I SRAELSJ o z e f-Da v i d

83

GR 83/ 212

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m, E62x41c m,F50x33c m] I SRAELSJ o z e f-S i t t i n gWo ma n

GR 83/ 214

[A100х81c m,B80x65c m,C75x61c m,D70x57c m, E50x41c m,F40x32c m] I SRAELSJ o z e f-Th eS e a ms t r e s s


I SRAELSJ o z e f-J AWLENSKYAl e x e jv o n

GR 84/ 215

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D70x51c m, E50x37c m,F41x30c m] I SRAELSJ o z e f-Th eS e a ms t r e s s

GR 84/ 216

[A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] J AWLENSKYAl e x e jv o n-S e a t e dWo ma n

GR 84/ 217

[A100х77c m,B80x62c m,C70x54c m,D50x39c m,E43x33c m] J AWLENSKYAl e x e jv o n-Li e g e n d e sMa d c h e n

84


J AWLENSKYAl e x e jv o n -J ONESFr a nc i sCo a t e s-KI RCHNEREr ns tLud wi g

GR 85/ 218

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D65x54c m, E50x42c m,F40x33c m] J AWLENSKYAl e x e jv o n-Wo ma nwi t haGr e e n Fa n

GR 85/ 220

200x150c m[ A100х75c m,B80x60c m,C70x53c m, D50x38c m,E40x30c m]

KI RCHNEREr ns tLud wi g-Po t s d a me rPl a t z

85

GR 85/ 219

[A100х73c m,B80x58c m,C67x49c m,D50x37c m, E40x29c m] J ONESFr a nc i sCo a t e s-Go o dFr i e n d s

GR 85/ 221

[A101х76c m,B80x60c m,C70x53c m,D50x38c m, E40x30c m] KI RCHNEREr ns tLud wi g-Fe ma l eAr t i s t


KI RCHNEREr ns tLud wi g

GR 86/ 222

200x150c m[ A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m]

KI RCHNEREr ns tLud wi g-Cz a r d a sd a n c e r s

GR 86/ 223

195х150c m[ A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m, D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m]

KI RCHNEREr ns tLud wi g-Ar c h e r s

GR 86/ 224

[A120х85c m,B100x71c m,C80x57c m,D71x50c m, E50x35c m,F40x28c m] KI RCHNEREr ns tLud wi gFr a n z ii nFr o n to faCa r v e dCh a i r

86


KI RCHNEREr ns tLud wi g-KLI MTGus t a v

GR 87/ 225

[A100х89c m,B80x71c m,C70x62c m,D50x45c m, E40x36c m] KI RCHNEREr ns tLud wi g-J a p a n e s e

GR 87/ 227

87

GR 87/ 226

[A100х81c m,B80x65c m,C70x57c m,D50x41c m, E40x32c m] KI RCHNEREr ns tLud wi g-Po r t r a i to fGe r d a

[A100х82c m,B80x66c m,C70x57c m,D50x41c m,E45x37c m,F40x33c m] KLI MTGus t a v-Mu s i cI


KLI MTGus t a v

GR 88/ 228

[A120х62c m,B100x52c m,C80x41c m,D70x36c m,E50x26c m] KLI MTGus t a v-He r e ' saKi s st ot h eWh o l eWo r l d , Be e t h o v e nFr i e z e( d e t a i l )

GR 88/ 230 GR 88/ 229

[A120х61c m,B100x51c m,C80x41c m, D70x36c m] KLI MTGus t a v-Ex p e c t a t i o n( d e t a i l )

[A120х1 10c m,B100x92c m,C80x73c m,D70x64c m, E50x46c m,F40x37c m] KLI MTGus t a v-De a t ha n dLi f e( d e t a i l )

88


KLI MTGus t a v

GR 89/ 231 [A120х1 18c m, B100x98c m, C80x79c m, D70x69c m, E50x49c m,

F40x39c m]

KLI MT Gus t a vTh eKi s s

GR 89/ 232

200х190c m[ A120х1 14c m,B100x95c m,C80x76c m,D70x67c m,E50x48c m,F40x38c m]

KLI MTGus t a v-Th eMa i d e n

89


KLI MTGus t a v

GR 90/ 234

[A120х120c m,B100x100c m,C80x80c m,D70x70c m,E50x50c m, F40x40c m] KLI MTGus t a v-La d ywi t hFa n

GR 90/ 233

[A120х48c m,B100x40c m,C80x32c m, D70x28c m] 50x20c m KLI MTGus t a v-Wa t e r S n a k e s

GR 90/ 235

[A120х120c m,B1 1 1x1 1 1c m,C80x80c m,D70x70c m,E50x50c m, F40x40c m] KLI MTGus t a v-Ho p eI I

90


KLI MTGus t a v

GR 91/ 236

170х96c m[ A120х68c m,B100x57c m, C80x45c m,D70x40c m]

KLI MTGus t a vPo r t r a i to fHe r mi n eGa l l i a

GR 91/ 237

[A120х60c m,B100x50c m,C80x40c m, D70x35c m] KLI MTGus t a v-Th eFu l f i l me n t

GR 91/ 238

150х1 1 1c m[ A120х89c m,B100x74c m, C80x59c m,D70x52c m,E50x37c m, F40x30c m]

KLI MTGus t a v-Ma d aPr i ma v e s i

91


KNI GHTDa ni e lRi d g wa y-LAUTRECHe nr id eTo ul o us e

GR 92/ 239

[A120х99c m,B100x83c m, C81x67c m,D70x58c m,

E50x41c m,F40x33c m]

KNI GHTDa ni e l Ri d g wa y-Co f f e ei n t h eg a r d e n

GR 92/ 240

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D70x51c m, E57x42c m,F40x29c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us eTh eS i n g e rY v e t t eGu i l b e r t

GR 92/ 241

[A120х63c m,B100x53c m,C85x45c m,D70x37c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us eJ a n eAv r i ld a n s a n t

92


LAUTRECHe nr id eTo ul o us e

GR 93/ 242

[A120х93c m,B100x78c m,C81x63c m,D70x54c m,E50x39c m,F40x31c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-Th eS o f a

GR 93/ 243

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D65x49c m, E50x38c m,F40x30c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-Al f r e d l aGu i g n e

93

GR 93/ 244

[A120х107c m,B100x89c m,C80x71c m,D70x62c m, E50x45c m,F40x36c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-ACo r n e ro ft h e Mo u l i nd el aGa l e t t e


LAUTRECHe nr id eTo ul o us e

GR 94/ 245

[A120х85c m,B100x71c m,C80x57c m, D65x46c m,E50x35c m,F40x28c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us eEt u d ep o u rLo i eFu l l e r

GR 94/ 246

[A120х92c m,B100x77c m,C86x66c m,D70x54c m, E50x38c m,F40x31c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us eTh eEn g l i s h ma na tt h e“Mo u l i n gRo u g e ”

GR 94/ 247

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D64x49c m, E50x38c m,F40x31c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-Th eCl o wn Ch a UKa o

94


LAUTRECHe nr id eTo ul o us e

GR 95/ 248

[A120х95c m,B100x79c m,C80x63c m,D67x53c m, E50x40c m,F40x32c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us eMa x i meDe t h o ma s

GR 95/ 249

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m, E50x38c m,F40x31c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us eQu a d r i l l ea tt h eMo u l i nRo u g e

GR 95/ 250

141x123c m[ A120х105c m,B100x88c m,C80x70c m,D70x61c m,E50x44c m,F40x35c m]

LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-Att h eMo u l i nRo u g e

95


LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-LEBASQUEHe nr i-LEFEBVREJ ul e s J o s e p h

GR 96/ 251

150x1 16c m[ A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m, D70x54c m,E50x39c m,F40x31c m]

LAUTRECHe nr id eTo ul o us eAtt h eMo u l i nRo u g eTh eDa n c e

GR 96/ 253 GR 96/ 252

[A100х80c m,B81x65c m,C70x56c m, D50x40c m,E40x32c m] LEBASQUEHe nr i-Th eLI t t l eMa n d o l i nPl a y e r

200x1 12c m[ A120х67c m,B100x56c m, C80x45c m,D70x39c m,E50x28c m]

LEFEBVREJ ul e s J o s e p hGr a z i e l l a

96


LEI GHTONFr e d e r i c-LI EBERMANNMa x

GR 97/ 255 GR 97/ 254

[A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] LEI GHTONFr e d e r i c-Li g h to ft h eHa r e m

GR 97/ 256

120x120c m[ A100х100c m,B80x80c m,C70x70c m, D50x50c m,E40x40c m]

LEI GHTONFr e d e r i c-Fl a mi n gJ u n e

[A100х81c m,B80x65c m,C70x57c m,D51x41c m,E40x32c m] LI EBERMANNMa x-Ga r t e n l o k a la nd e rHa v e l

97


LI EBERMANNMa x

GR 98/ 257

[A120х79c m,B100x66c m, C80x53c m,D65x43c m,

E50x33c m]

LI EBERMANNMa xBe e rg a r d e nn e a rt h e Ha v e lu n d e rt r e e s

GR 98/ 258

[A120х99c m,B104x86c m, C80x66c m,D70x58c m,

E50x41c m,F40x33c m]

LI EBERMANNMa xOnt h eAl s t e ri nHa mb u r g

GR 98/ 259

[A100х72c m,B76x55c m, C70x50c m,D50x36c m,

E40x29c m]

LI EBERMANNMa xAl l e ei mTi e r g a r t e n mi tRe i t e r nu n d S p a z i e r g a n g e r n

98


LORDWEEKSEd wi n -MACKEAug us t

GR 99/ 260

[A120х88c m,B100x73c m, C80x59c m,D70x51c m,

E50x37c m,F40x29c m]

LORDWEEKSEd wi nAl o n gt h eGh a t sMa t h u r a

GR 99/ 261

[A120х98c m,B100x82c m, C80x65c m,D70x57c m,

E50x41c m,F40x33c m]

MACKEAug us tGi r lwi t haFi s hBo wl

GR 99/ 262

[A120х72c m,B98x59c m, C80x48c m,D70x42c m, E50x30c m]

MACKEAug us tZo o l o g i c a lGa r d e n

99


MACKEAug us t

GR 100/ 263 [A80х80c m, B71x71c m, C50x50c m, D40x40c m,

E30x30c m]

MACKE Aug us tS p a z i e r g a n g e r a mS e e

GR 100/ 264 [A100х79c m, B80x63c m, C70x55c m, D50x40c m,

E40x32c m]

MACKE Aug us tT woS i s t e r s

100


MACKEAug us t-MADRAZORa i mund od e

GR 101/ 265

GR 101/ 266

GR 101/ 267

GR 101/ 268

[A120х92c m,B105x81c m,C80x61c m,D70x54c m, E50x38c m,F40x31c m] MACKEAug us t-Fo u rGi r l s

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m, E46x35c m,F40x31c m] MACKEAug us t-S e i l t a n z e r i n

101

[A120х85c m,B100x71c m,C80x57c m,D70x50c m, E50x35c m,F40x28c m] MACKEAug us t-Th r e eg i r l si ny e l l o w s t r a wh a t s

[A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m,D73x59c m, E50x40c m,F40x32c m] MADRAZORa i mund od e-Gi r l sa taWi n d o w


MANETEd o ua r d

GR 102/ 269

[A120х100c m,B1 12x93c m,C80x67c m,D70x58c m,E50x42c m,F40x33c m] MANETEd o ua r d-Th eRa i l wa y

GR 102/ 270

[A120х74c m,B99x61c m,C80x49c m,D70x43c m,E50x31c m] MANETEd o ua r d-Th eMo n e tFa mi l yi nTh e i rGa r d e na tAr g e n t e u i l

102


MANETEd o ua r d

GR 103/ 271

130х96c m[ A100х74c m,B80x59c m,C70x52c m,D50x37c m,E40x30c m]

MANETEd o ua r d-ABa ra tt h eFo l i e s Be r g e r e

GR 103/ 272

130х96c m[ A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D70x52c m,E50x37c m,F40x30c m]

MANETEd o ua r d-Bo a t i n g

103


MANETEd o ua r d

GR 104/ 273

GR 104/ 274

D70x54c m,E50x39c m,F40x31c m]

D70x54c m,E50x39c m,F40x31c m]

149x1 15c m[ A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,

MANETEd o ua r d-Ar g e n t e u i l

147x1 14c m[ A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,

MANETEd o ua r d-Th eS p a n i s hS i n g e r

GR 104/ 275

264x207c m[ A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m]

MANETEd o ua r d-Lu n c h e o no nt h eGr a s s

104


MANETEd o ua r d

GR 105/ 276

[A104x83c m,B80x64c m,C70x56c m,D50x40c m,E40x32c m] MANETEd o ua r d-Mo n e tPa i n t i n gi nh i sFl o a t i n gS t u d i o

GR 105/ 277

[A120х74c m,B1 18x73c m,C100x62c m,D80x49c m,E70x43c m,F50x31c m] MANETEd o ua r d-Mu s i ci nt h eTu i l e r i e sGa r d e n s

105


MANETEd o ua r d

GR 106/ 278 [A120х95c m, B97x77c m, C80x63c m, D70x55c m, E50x40c m,

F40x32c m]

MANET Ed o ua r dCo r n e ro fa Ca f e Co n c e r t

GR 106/ 279

150x1 15c m[ A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m]

MANETEd o ua r d-I nt h eCo n s e r v a t o r y

106


MARI SJ a c o b-MONETCl a ud e

GR 107/ 280

[A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m, D70x44c m,E50x32c m] 33x21c m MARI SJ a c o b-AGi r ls e a t e do u t s i d eaHo u s e

GR 107/ 282

GR 107/ 281

[A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D73x54c m, E50x37c m,F40x30c m] MONETCl a ud e-Th ePa r cMo n c e a u

[A100х76c m,B80x61c m,C70x53c m,D50x38c m,E40x30c m] MONETCl a ud e-Ca mi l l eMo n e to naGa r d e nBe n c h

107


MONETCl a ud e

GR 108/ 283

[A120х84c m,B101x71c m,C80x56c m,D70x49c m, E50x35c m,F40x28c m] MONETCl a ud e-Th eS t r o l l e r

GR 108/ 284

231х151c m[ A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m, D70x46c m,E50x33c m]

MONETCl a ud e-Ca mi l l e

GR 108/ 285

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D65x50c m,E50x38c m,F40x31c m] MONETCl a ud e-Po p p yFi e l d

108


MONETCl a ud e

GR 109/ 286 [A100х93c m, B98x91c m, C80x74c m, D70x65c m, E50x47c m,

F40x37c m]

MONET Cl a ud eI nt h eWo o d s a tGi v e r n y

GR 109/ 287 152х121c m

[A100х79c m, B80x63c m, C70x55c m, D50x40c m,

E40x32c m]

MONETCl a ud eTh eAr t i s t ' s Ga r d e na tV e t h e u i l

109


MONETCl a ud e

GR 1 10/ 288

[A120х89c m,B100x74c m,C81x60c m,D70x52c m,E50x37c m,F40x30c m] MONETCl a ud e-Pr o me n a d ep r e sd ' Ar g e n t e u i l

GR 1 10/ 289

[A120х99c m,B100x83c m,C80x66c m,D70x58c m,E46x38c m,F40x33c m] MONETCl a ud e-Th eBe a c ha tTr o u v i l l e

110


MONETCl a ud e

GR 1 1 1/ 290

201х160c m[ A120х95c m,B100x79c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m]

MONETCl a ud e-Th eLu n c h

GR 1 1 1/ 291

[A120х99c m,B100x83c m,C80x66c m,D70x58c m,E46x38c m,F40x33c m] MONETCl a ud e-Ont h eBe a c ha tTr o u v i l l e

111


MONETCl a ud e

GR 1 12/ 292

130x98c m[ A100х75c m,B80x60c m,C70x53c m,D50x38c m,E40x30c m]

MONETCl a ud e-Ga r d e na tS a i n t e Ad r e s s e

GR 1 12/ 293

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D74x54c m,E50x37c m,F40x29c m] MONETCl a ud e-Po p p yFi e l dAr g e n t e u i l

112


MONETCl a ud e

GR 1 13/ 294

GR 1 13/ 295

GR 1 13/ 296

GR 1 13/ 297

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D73x56c m, E50x38c m,F40x31c m] MONETCl a ud e-Wo ma ns i t t i n go nab e n c h

[A120х98c m,B100x81c m,C80x65c m,D70x57c m, E50x41c m,F40x33c m] MONETCl a ud e-Wo ma nwi t haPa r a s o l Ma d a mMo n e ta n dh e rS o n

113

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D69x46c m, E50x33c m,F40x27c m] MONETCl a ud e-Wo ma nwi t hUmb r e l l a Tu r n e dt ot h eLe f t

131х88c m[ A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m, D70x47c m,E50x34c m,F40x27c m]

MONETCl a ud e-Wo ma nwi t hUmb r e l l a Tu r n e dt ot h eRi g h t


MONETCl a ud e-MOREAUGus t a v

GR 1 14/ 298

255x205c m[ A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m, D70x57c m,E50x40c m,F40x32c m]

MONETCl a ud e-Wo me ni nt h eGa r d e n

GR 1 14/ 299

[A120х89c m,B100x74c m,C81x60c m,D70x52c m, E50x37c m] MONETCl a ud e-Wo ma nS i t t i n gu n d e rt h e Wi l l o ws

GR 1 14/ 300

[A120х65c m, B100x54c m, C80x43c m, D70x38c m,

E50x27c m] 39x21c m

MOREAU Gus t a v eS o n go fS o n g s

GR 1 14/ 301

155x99c m[ A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m, D70x44c m,E50x32c m]

MOREAUGus t a v e-Or p h e u s

114


MOREAUGus t a v e-MORI SOTBe r t he

GR 1 15/ 303 GR 1 15/ 302

[A120х69c m,B100x58c m,C80x46c m, D50x29c m] 33x19c m MOREAUGus t a v e-Th eT o i l e t t e

GR 1 15/ 304

115

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D70x57c m,E56x46c m, F40x33c m] MORI SOTBe r t he-Th eCr a d l e

[A120х74c m,B100x62c m,C80x49c m,D75x46c m,E70x43c m,F50x31c m] MORI SOTBe r t he-S u mme r ' sDa y


MORI SOTBe r t he-MUELLEROt t o

GR 1 16/ 305

[A120х98c m,B99x81c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x41c m,F40x33c m] MORI SOTBe r t he-Y o u n gWo ma nS e a t e do naS o f a

GR 1 16/ 306 154x80c m

[A120х62c m, B100x52c m, C80x41c m,

D70x36c m]

MORI SOT Be r t heTh eCh e r r y

GR 1 16/ 307

145x105c m[ A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m, D70x51c m,E50x36c m]

MUELLEROt t o-Gy p s i e swi t hS u n f l o we r s

116


MUELLEROt t o-PRENDERGASTMa ur i c e

GR 1 17/ 308

[A120х94c m,B100x78c m,C90x71c m,D80x63c m, E70x55c m,F50x39c m,G40x31c m] MUELLEROt t o-T woS i s t e r s

GR 1 17/ 310

GR 1 17/ 309

[A106х80c m,B80x60c m,C70x53c m,D50x38c m, E40x30c m] MUELLEROt t o-Lo v e r s

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D67x50c m,E50x38c m,F40x30c m] PRENDERGASTMa ur i c e-Gl o u c e s t e rHa r b o r

117


PRENDERGASTMa ur i c e-PUVI SDECHAVANNESPi e r r e Ce c i l e

GR 1 18/ 31 1

[A120х82c m,B100x68c m,C89x61c m,D70x48c m,E50x34c m,F40x27c m] PRENDERGASTMa ur i c e-Th eS e a s h o r e

GR 1 18/ 312

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m,E62x43c m,F50x35c m,G40x28c m] PUVI SDECHAVANNESPi e r r e Ce c i l e-S u mme r

118


REMBRANDT -RENOI RPi e r r e Aug us t e

GR 1 19/ 313

[A120х102c m,B107x91c m,C80x68c m,D70x60c m, E50x43c m,F40x34c m] REMBRANDT-AGi r lwi t haBr o o m

GR 1 19/ 315

GR 1 19/ 314

[A120х93c m,B107x83c m,C80x62c m,D70x54c m, E50x39c m,F40x31c m] REMBRANDT-Th eS i s t e r s( El e a n o ra n d Ro s a l b aPe a l e )

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D70x58c m,E55x46c m,F40x33c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Byt h eWa t e r

119


RENOI RPi e r r e Aug us t e

GR 120/ 316

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D65x50c m, E50x38c m,F40x31c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Att h eTh e a t r e

GR 120/ 317

[A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Th eS wi n g

GR 120/ 318

[A120х99c m,B100x83c m,C80x66c m,D64x53c m,E50x41c m,F40x33c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Fi g u r e so nt h eBe a c h

120


RENOI RPi e r r e Aug us t e

GR 121/ 319

175x131c m[ A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m]

RENOI RPi e r r e Aug us t e-Da n c ea tLeMo u l i nd el aGa l e t t e

GR 121/ 320

[A100х74c m,B80x59c m,C68x50c m,D50x37c m,E40x30c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Ma d a meMo n e ta n dHe rS o n

121


RENOI RPi e r r e Aug us t e

GR 122/ 322 155х65c m

[A120х50c m, B100x42c m, C80x33c m,

D70x29c m]

RENOI R Pi e r r e Aug us t eDa n c i n g Gi r lwi t h Ca s t a n e t s

GR 122/ 321

[A120х101c m,B100x84c m,C80x67c m,D70x59c m, E57x48c m,F40x34c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-T woGi r l sRe a d i n g

GR 122/ 323

GR 122/ 324

D70x44c m,E50x32c m]

D70x57c m,E62x50c m,F50x40c m,G40x32c m]

180x1 15c m[ A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,

RENOI RPi e r r e Aug us t e-Th eUmb r e l l a s

[A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m,

RENOI RPi e r r e Aug us t e-Ni n ii nt h eGa r d e n

122


RENOI RPi e r r e Aug us t e-ROSSETTIDa nt e

GR 123/ 325

[A120х92c m,B1 12x86c m,C100x77c m,D80x61c m, E70x54c m,F50x38c m,G40x31c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-T woY o u n gGi r l s a tt h ePi a n o

GR 123/ 327

123

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Th eT woS i s t e r s

GR 123/ 326

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-I nt h eMe a d o w

GR 123/ 328

158х93c m[ A120х71c m,B100x59c m,C80x47c m, D70x41c m,E50x30c m]

ROSSETTIDa nt e-Th eDa yDr e a m


ROSSETTIDa nt e

GR 124/ 330 125х61c m

[A100х49c m, B80x39c m,

C70x34c m]

ROSSETTI Da nt ePr o s e r p i n e

GR 124/ 329

154x91c m[ A120х71c m,B100x59c m,C80x47c m, D70x41c m,E50x30c m]

ROSSETTIDa nt e-S a l u t a t i o no fBe a t r i c e

GR 124/ 331

[A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m,D66x46c m, E50x35c m,F40x28c m] ROSSETTIDa nt e-Th eLo v i n gCu p

GR 124/ 332

[A120х92c m,B100x77c m,C86x66c m,D70x54c m, E50x38c m,F40x31c m] ROSSETTIDa nt e-Be a t aBe a t r i x

124


ROUSSEAUHe nr i

GR 125/ 333

201х130c m[ A120х77c m,B100x64c m,C80x51c m,D70x45c m,E50x32c m]

ROUSSEAUHe nr i-S l e e p i n gGy p s y

GR 125/ 334

[A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m,D70x57c m,E47x38c m,F40x32c m] ROUSSEAUHe nr i-Th eLu x e mb o u r gGa r d e n s

125


ROUSSEAUHe nr i-RUBENSPe t e rPa ul

GR 126/ 335

157x1 12c m[ A120х86c m, B100x72c m,C80x57c m, D70x50c m,E50x36c m,

F40x29c m] ROUSSEAU He nr iACe n t e n n i a lo f I n d e p e n d e n c e

GR 126/ 336 164x87c m

[A120х63c m, B100x53c m, C80x42c m,

D70x37c m]

RUBENS Pe t e rPa ulARo ma n Tr i u mp h

GR 126/ 337

[A120х76c m, B100x63c m, C80x51c m, D70x44c m,

E49x31c m]

RUBENS Pe t e rPa ulAu r o r a a b d u c t i n g Ce p h a l u s

126


RUBENSPe t e rPa ul

GR 127/ 338

146x108c m[ A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D70x52c m,E50x37c m,F40x30c m]

RUBENSPe t e rPa ul-Ac h i l l e sDi s c o v e r e db yUl y s s e sAmo n gt h eDa u g h t e r so fLy c o me d e s

GR 127/ 339 205x185c m

[A120х108c m, B100x90c m, C80x72c m, D70x63c m, E50x45c m,

F40x36c m]

RUBENS Pe t e rPa ulS a ms o na n d De l i l a h

127


SARGENTJ o hnSi ng e r

GR 128/ 340

GR 128/ 341

D70x46c m,E50x33c m]

D70x57c m,E50x41c m,F40x33c m]

210x136c m[ A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,

SARGENTJ o hnSi ng e r-Mr s . Ca r lMe y e r a n dh e rCh i l d r e n

GR 128/ 342

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D71x57c m, E50x40c m,F40x32c m] SARGENTJ o hnSi ng e r-Th eFo u n t a i nVi l l a T o r l o n i a , Fr a s c a t i , I t a l y

168x138c m[ A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,

SARGENTJ o hnSi ng e r-Mr s . Ce c i lWa d e

GR 128/ 343

[A120х85c m,B100x71c m,C82x58c m,D70x50c m, E50x35c m,F40x28c m] SARGENTJ o hnSi ng e r-Mi s sBe a t r i c e T o wn s e n d

128


SARGENTJ o hnSi ng e r

GR 129/ 344

152x103c m[ A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m, D70x47c m,E50x34c m]

SARGENTJ o hnSi ng e r-Mr s . Fi s k e Wa r r e na n dHe rDa u g h t e rRa c h e l

GR 129/ 346

GR 129/ 345

[A120х97c m,B100x81c m,C78x63c m,D70x57c m, E50x40c m,F40x32c m] SARGENTJ o hnSi ng e r-ACa p r i o t e

[A120х98c m,B100x82c m,C81x66c m,D70x57c m,E50x41c m,F40x33c m] SARGENTJ o hnSi ng e r-AnOu t o f Do o r sS t u d y

129


SARGENTJ o hnSi ng e r

GR 130/ 347

[A120х95c m,B93x74c m, C80x63c m,D70x55c m,

E50x40c m,F40x32c m]

SARGENTJ o hn Si ng e rTh eLu x e mb u r g o

GR 130/ 348

[A120х91c m,B100x76c m, C80x61c m,D70x53c m,

E53x40c m,F40x30c m]

SARGENTJ o hnSi ng e rS i mp l o nPa s s :Th eT e a s e

GR 130/ 349

[A120х81c m,B100x68c m, C80x54c m,D70x47c m,

E61x41c m,F50x34c m]

SARGENTJ o hn Si ng e r-Fi s h i n g f o rOy s t e r sa tCa n c a l e

130


SARGENTJ o hnSi ng e r-SCHI ELEEg o n

GR 131/ 350

174x154c m[ A100х88c m,B80x70c m,C70x62c m, D50x44c m,E40x35c m]

SARGENTJ o hnSi ng e r-Ca r n a t i o n , Li l y , Li l y , Ro s e

GR 131/ 352

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E49x32c m] SCHI ELEEg o n-Ed i t hS c h i e l ewi t h g r e y h o u n d

131

GR 131/ 351

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E49x32c m] SCHI ELEEg o n-Hi n d e r i n gt h eAr t i s ti s aCr i mei ti sMu r d e r i n gLi f ei nBu d

GR 131/ 353

200x172c m[ A120х103c m,B100x86c m,C80x69c m, D70x60c m,E50x43c m,F40x34c m]

SCHI ELEEg o n-Le v i t a t i o n( Th eBl i n dI I )


SCHI ELEEg o n

GR 132/ 354

[A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D70x55c m, E51x40c m,F40x31c m] SCHI ELEEg o n-Ed i t hS c h i e l ei nS t r i p e d Dr e s sS e a t e d

GR 132/ 356

[A120х73c m,B100x61c m,C80x49c m, D70x43c m,E50x30c m] SCHI ELEEg o n-S c h i e l e ' sWi f ewi t h He rLi t t l eNe p h e w

GR 132/ 355

[A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D70x55c m, E52x41c m,F40x31c m] SCHI ELEEg o n-S i t z e n d e sPa a r

GR 132/ 357

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m, E45x31c m,F40x28c m] SCHI ELEEg o n-Kn e e l i n gGi r li nOr a n g e Re dDr e s s

132


SCHI ELEEg o n

GR 133/ 358

[A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m,D70x47c m, E46x31c m,F40x27c m] SCHI ELEEg o n-S i t t i n gWo ma nwi t hBe n t Le g

GR 133/ 360

133

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m, D70x47c m,E48x32c m] SCHI ELEEg o n-Mo a

GR 133/ 359

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D70x47c m, E48x32c m,F40x27c m] SCHI ELEEg o n-Th eTr u t hUn v e i l e d

GR 133/ 361

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m, D70x46c m,E46x30c m,F40x26c m] SCHI ELEEg o n-S e a t e dWo ma nBa c kVi e w


SCHI ELEEg o n

GR 134/ 362

[A100х68c m,B80x54c m,C70x48c m,D50x34c m,E44x30c m] SCHI ELEEg o n-S e a t e dWo ma ni nVi o l e tS t o c k i n g s

GR 134/ 363 [A120х103c m, B100x86c m, C81x70c m, D70x60c m, E50x43c m,

F40x34c m]

SCHI ELE Eg o nCa r d i n a l a n dNu n ( T e n d e r n e s s )

134


SCHI ELEEg o n -SEURATGe o r g e s Pi e r r e

GR 1 3 5 / 3 6 4

[A1 2 0 х 1 1 4 c m,B1 0 0 x 9 5 c m, C8 0 x 7 6 c m,D7 0 x 6 7 c m,

E5 0 x 4 8 c m,F4 0 x 3 8 c m]

20x19c m

SCHI ELEEg o nCo mp o s i t i o nwi t h Th r e eMa l eNu d e s

GR 135/ 365

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m, D70x46c m,E47x31c m] SCHI ELEEg o n-Gi r lS t a n d i n gf r o mt h e Ba c kwi t hDr e s s

135

GR 135/ 366

[A120х77c m,B100x64c m,C80x51c m,D70x45c m, E50x32c m] 25x16c m SEURATGe o r g e s Pi e r r e-Th eMo r n i n gWa l k


SEURATGe o r g e s Pi e r r e

GR 136/ 367

308х208c m[ A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m,D70x47c m,E50x34c m]

SEURATGe o r g e s Pi e r r e-AS u n d a yAf t e r n o o no nt h eI s l a n do fLaGr a n d eJ a t t e

GR 136/ 368

300х201c m[ A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m,D70x47c m,E50x34c m]

SEURATGe o r g e s Pi e r r e-Ba t h e r sa tAs n i e r e s

136


SEURATGe o r g e s Pi e r r e

GR 137/ 369

GR 137/ 370

D70x57c m,E50x41c m,F40x33c m]

D70x59c m,E50x42c m,F40x34c m]

185x150c m[ A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,

SEURATGe o r g e s Pi e r r e-Th eCi r c u s

GR 137/ 371

168x141c m[ A120х101c m,B100x84c m,C80x67c m,

SEURATGe o r g e s Pi e r r e-LeCh a h u t

150x101c m[ A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m,D70x47c m,E50x34c m,F40x27c m]

SEURATGe o r g e s Pi e r r e-Ci r c u sS i d e s h o w

137


SEURATGe o r g e s Pi e r r e

GR 138/ 372

[A120х72c m,B100x60c m,C80x48c m,D70x42c m,E50x30c m] 25x15c m SEURATGe o r g e s Pi e r r e-S t u d yf o rBa t h e r sa tAs n i e r e s

GR 138/ 373

[A120х77c m,B100x64c m,C80x51c m,D70x45c m,E50x32c m] 25x16c m SEURATGe o r g e s Pi e r r e-Th eRa i n b o w-S t u d yf o rBa t h e r sa tAs n i e r e s

138


SEURATGe o r g e s Pi e r r e-SLEVOGTMa x-SOROLLAJ o a q ui n

GR 139/ 374

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D70x47c m,E50x33c m,F40x27c m] 24x16c m SEURATGe o r g e s Pi e r r e-S t u d yf o rAS u n d a yo nLaGr a n d eJ a t t e

GR 139/ 375

230x180c m[ A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m]

SLEVOGTMa x-Th eDa n c e rMa r i e t t ad i Ri g a r d o

139

GR 139/ 376

205x200c m[ A100х98c m,B80x78c m,C70x69c m, D50x49c m,E40x39c m]

SOROLLAJ o a q ui n-Pr o me n a d eb yt h eS e a


SOULACROI XFr e d e r i c-TI SSOTJ a me s

GR 140/ 377

[A120х82c m,B100x68c m,C80x55c m, D70x48c m,E47x32c m] SOULACROI XFr e d e r i c-Th er e c i t a l

GR 140/ 378

145x100c m[ A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m, D70x48c m,E50x35c m,F40x28c m]

TI SSOTJ a me s-Th eLa d i e so ft h eCh a r i o t s

GR 140/ 379

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x36c m,F40x29c m] 35x25c m TI SSOTJ a me s-Enp l e i ns o l e i l

140


TROYJ e a nFr a nc o i sd e-VANGOGHVi nc e nt

GR 141/ 380

180x126c m[ A120х84c m,B100x70c m,C80x56c m, D70x49c m,E50x35c m,F40x28c m]

TROYJ e a nFr a nc o i sd e-LeDe j e u n e r d ’ h u i t r e s

GR 141/ 382

141

GR 141/ 381

[A100х87c m,B80x70c m,C70x61c m,D50x44c m, E40x35c m] VANGOGHVi nc e nt-T woLo v e r s( Fr a g me n t )

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-Th eDa n c eHa l li nAr l e s


VANGOGHVi nc e nt

GR 142/ 383

[A120х95c m,B91x72c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-Fi r s tS t e p sa f t e rMi l l e t

GR 142/ 384

[A120х95c m,B93x74c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-Me mo r yo ft h eGa r d e na tEt t e nLa d i e so fAr l e s

142


VANGOGHVi nc e nt

GR 143/ 385

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m, E50x38c m,F43x33c m] VANGOGHVi nc e nt-Th es h e a f b i n d e r ( n a c hMi l l e t )

GR 143/ 386

[A120х69c m,B106x61c m,C80x46c m, D70x40c m,E50x29c m] VANGOGHVi nc e nt-Th eCo u r t e s a n ( a f t e rEi s e n )

GR 143/ 387 [A100х79c m, B89x70c m, C80x63c m, D70x55c m, E50x40c m,

F40x32c m]

VANGOGH Vi nc e ntTh eNi g h t Ca f ei nt h e Pl a c eLa ma r t i n e i nAr l e s

143


VANGOGHVi nc e nt

GR 144/ 388

[A120х79c m,B1 13x75c m, C80x53c m,D70x46c m, E50x33c m]

VANGOGH Vi nc e ntGa r d e nwi t h c o u r t i n g c o u p l e ss q u a r e S a i n t Pi e r r e

GR 144/ 389

[A120х96c m,B100x80c m, C80x64c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e ntTh es o we r

GR 144/ 390

[A120х96c m,B91x73c m, C80x64c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m]

VANGOGHVi nc e ntTh es i e s t a( a f t e rMi l l e t )

144


VANGOGHVi nc e nt-VERMEERJ a n

GR 145/ 391

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D65x50c m,E50x38c m,F40x31c m] VANGOGHVi nc e nt-Th eRa i s i n go fLa z a r u s( a f t e rRe mb r a n d t )

GR 145/ 392

[A120х106c m,B100x88c m,C80x71c m,D70x62c m, E50x44c m,F43x38c m] VERMEERJ a n-AWo ma nHo l d i n gaBa l a n c e

145

GR 145/ 393

130x1 10c m[ A120х102c m,B100x85c m,C80x68c m, D70x60c m,E50x43c m,F40x34c m]

VERMEERJ a n-Th eAr to fPa i n t i n g


VERMEERJ a n

GR 146/ 394

GR 146/ 395

GR 146/ 396

GR 146/ 397

[A120х106c m,B100x88c m,C80x71c m,D70x62c m, E52x46c m,F40x35c m] VERMEERJ a n-ALa d yS e a t e da tt h eVi r g i n a l

[A120х107c m,B100x89c m,C80x71c m,D70x62c m, E45x40c m,F40x36c m] VERMEERJ a n-ALa d yWr i t i n gaLe t t e r

[A120х104c m,B100x87c m,C80x69c m,D70x61c m, E46x40c m,F40x35c m] VERMEERJ a n-Y o u n gWo ma nwi t haWa t e r Pi t c h e r

[A120х107c m,B100x89c m,C80x71c m,D70x62c m, E46x41c m,F40x36c m] VERMEERJ a n-Th eMi l k ma i d

146


VONBLAASEug e n

GR 147/ 398

[A120х66c m, B100x55c m, C80x44c m,

D70x39c m]

VON BLAAS Eug e nMa d c h e n i n f l i e d e r f a r b e n e n Kl e i d

GR 147/ 399

107х65c m[ A100х61c m,B80x49c m,C70x43c m, D50x31c m]

VONBLAASEug e n-Af a v o u r i t ef a n

GR 147/ 400

[A120х80c m,B100x67c m,C81x54c m,D70x47c m, E50x33c m] VONBLAASEug e n-Th eS p i d e rAn dTh eFl y

147

GR 147/ 401

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] VONBLAASEug e n-Ei nT a n z c h e n


VONBLAASEug e n -VRUBELMi k ha i l

GR 148/ 402

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m, E54x35c m] VONBLAASEug e n-De rr o t eFa c h e r

GR 148/ 403

136x87c m[ A100х64c m,B80x51c m,C70x45c m, D50x32c m]

VRUBELMi k ha i l-Th eFo r t u n e T e l l e r

GR 148/ 404

214х1 17c m[ A120х66c m,B100x55c m,C80x44c m,D70x39c m,E50x28c m]

VRUBELMi k ha i l-De mo n( s i t t i n g )

148


VRUBELMi k ha i l-VUI LLARDEd o ua r d

GR 149/ 405

155х131c m[ A100х85c m,B80x68c m,C70x60c m,D50x43c m,E40x34c m]

VRUBELMi k ha i l-S i xWi n g e dS e r a p h

GR 149/ 406

[A100х89c m,B80x71c m,C65x58c m,D50x45c m, E40x36c m] VUI LLARDEd o ua r d-Th eS t r i p e dBl o u s e

GR 149/ 407

143х94c m[ A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m, D70x46c m,E50x33c m]

VRUBELMi k ha i l-Th eS n o wPr i n c e s s

149


VUI LLARDEd o ua r d

GR 150/ 408

[A100х98c m,B80x78c m, C70x69c m,D54x53c m, E40x39c m]

VUI LLARDEd o ua r dRe p a s ti naGa r d e n

GR 150/ 409

[A120х82c m,B100x68c m,C80x55c m,D70x48c m,E50x34c m] 19х13c m VUI LLARDEd o ua r d-T woS e a ms t r e s s e si nt h eWo r k r o o m

150


WALDMULLERFe r d i na ndGe o r g

GR 151/ 410 [A120х93c m,

B100x78c m,C80x62c m, D70x54c m,E58x45c m,

F50x39c m,G40x31c m]

WALDMULLER Fe r d i na ndGe o r gS u n d a yRe s t

GR 151/ 41 1 [A120х94c m,

B100x78c m,C80x63c m, D70x55c m,E56x44c m,

F50x39c m,G40x31c m]

WALDMULLER Fe r d i na ndGe o r gCh i l d r e n De c o r a t ea Co n s c r i p t ’ sHa t

151


WATERHOUSEJ o hn

GR 152/ 412

200х153c m[ A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m]

WATERHOUSEJ o hn-Th eLa d yo fS h a l l o t

GR 152/ 413

201x123c m[ A100х61c m,B80x49c m,C70x43c m,D50x31c m]

WATERHOUSEJ o hn-S a i n tCe c i l i a

152


WATERHOUSEJ o hn

GR 153/ 415

94x80c m[ A80х68c m,B70x60c m,C50x43c m,D40x34c m]

GR 153/ 414

145x90c m[ A120х74c m,B100x62c m,C80x49c m,

WATERHOUSEJ o hn-Ma i d e n sp i c k i n gFl o we r s b yaS t r e a m

D70x43c m,E50x31c m]

WATERHOUSEJ o hn-La mi a

GR 153/ 416

202x101c m[ A120х60c m,B100x50c m,C80x40c m,D70x35c m]

WATERHOUSEJ o hn-Ul y s s e sa n dt h eS i r e n s

153


WATERHOUSEJ o hn

GR 154/ 417

97x67c m[ A80х55c m,B70x48c m,C50x34c m, D40x28c m]

WATERHOUSEJ o hn-AMe r ma i d

GR 154/ 418

[A100х74c m,B94x69c m,C80x59c m,D70x52c m, E50x37c m,F40x30c m] WATERHOUSEJ o hn-Bo r e a s

GR 154/ 419

[A100х78c m, B80x62c m, C70x55c m, D59x46c m,

E40x31c m]

WATERHOUSE J o hnTh eLo v e Ph i l t r e

154


WATERHOUSEJ o hn -WHI STLERJ a me s

GR 155/ 420

GR 155/ 421

D70x46c m,E50x33c m]

29x20c m

208x135c m[ A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,

WATERHOUSEJ o hn-Di o g e n e s

GR 155/ 422

[A80x55c m,B70x48c m,C50x34c m,D40x28c m] WATERHOUSEJ o hn-Th eFl o we rPi c k e r

[A100х74c m,B80x59c m,C70x52c m,D62x46c m,E50x37c m,F40x30c m] WHI STLERJ a me s-Th eWh i t eS y mp h o n y :Th r e eGi r l s

155


WHI STLERJ a me s

GR 156/ 423

[A100х81c m,B80x65c m, C70x57c m,D61x49c m,

E50x41c m,F40x32c m]

WHI STLER J a me sVa r i a t i o n si n Fl e s hCo l o u r a n dGr e e nTh eBa l c o n y

GR 156/ 424

[A120х108c m,B100x90c m, C80x72c m,D70x63c m,

E50x45c m,F40x36c m]

WHI STLERJ a me sHa r mo n yi nFl e s h Co l o u ra n dRe d

156


WHI STLERJ a me s-WI NSLOW Ho me r

GR 157/ 425

202x1 16c m[ A120х69c m,B100x58c m, C80x46c m,D70x40c m,E50x29c m]

WHI STLERJ a me s-Th ePr i n c e s s f r o mt h eLa n do fPo r c e l a i n

GR 157/ 427

[A120х103c m,B100x86c m,C80x69c m,D70x60c m, E50x43c m,F40x34c m] 29x25c m WI NSLOW Ho me r-ABa s k e to fCl a ms

157

GR 157/ 426

[A100х83c m,B80x66c m,C70x58c m,D50x42c m, E40x33c m] 29x24c m WI NSLOW Ho me r-Be a c hS c e n e

GR 157/ 428

[A100х71c m,B80x57c m,C70x50c m,D49x35c m, E40x28c m] WI NSLOW Ho me r-Th eDi n n e rHo r n ( Bl o wi n gt h eHo r na tS e a s i d e )


WI NSLOW Ho me r

GR 158/ 429

[A120х75c m,B97x61c m,C80x50c m,D70x44c m,E50x31c m] WI NSLOW Ho me r-Pi c k i n gCo t t o n

GR 158/ 430

[A100х85c m,B80x68c m,C70x60c m,D50x43c m,E40x34c m] 21x18c m WI NSLOW Ho me r-Gi r lwi t hHa yRa k e

158


WI NSLOW Ho me r

GR 159/ 431

[A100х68c m,B80x54c m, C70x48c m,D57x39c m] WI NSLOW Ho me rS p a r r o wHa l l

GR 159/ 432

[A120х82c m,B100x68c m, C80x55c m,D70x48c m, E50x34c m] 22x15c m

WI NSLOW Ho me rTh eBl u eBo a t

GR 159/ 433

[A120х82c m,B97x66c m, C80x55c m,D70x48c m, E50x34c m]

WI NSLOW Ho me rEa g l eHe a d , Ma n c h e s t e r , Ma s s a c h u s e t t s ( Hi g hTi d e )

159


WI NSLOW Ho me r

GR 160/ 434

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] 25x20c m WI NSLOW Ho me r-Th eS i c kCh i c k e n

GR 160/ 435

[A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] 29х22c m WI NSLOW Ho me r-OnTh eFe n c e

GR 160/ 436

[A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m,E52x34c m] WI NSLOW Ho me r-Th r e eBo y si naDo r ywi t hLo b s t e rPo t s

160


WI NSLOW Ho me r-ZONAROFa us t o

GR 161/ 437

[A120х67c m,B100x56c m, C87x49c m,D70x39c m, E50x28c m]

WI NSLOW Ho me rT woFi g u r e sb yt h eS e a

GR 161/ 438

[A120х81c m,B100x68c m, C80x54c m,D76x51c m,

E50x34c m]

WI NSLOW Ho me rDr e s s i n gf o rt h e Ca r n i v a l

GR 161/ 439

[A120х71c m,B100x59c m, C80x47c m,D62x37c m, E50x30c m]

ZONAROFa us t oHu s t l ea n dBu s t l e o nt h eGa l a t aBr i d g e i nCo n s t a n t i n o p l e

161


MUCHAAl f o ns

GR 162/ 441

[A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] MUCHAAl f o ns-S a l o me

GR 162/ 440

[A120х56c m,B100x47c m,C80x37c m,D70x33c m] MUCHAAl f o ns-Th eS e a s o n s

GR 162/ 442

[A100х73c m,B80x58c m, C70x51c m,D50х37c m,

E40x29c m]

MUCHAAl f o nsBl e uDe s c h a mp s

162


MUCHAAl f o ns

GR 163/ 443

[A100х48c m,B80x38c m,C70x34c m] MUCHAAl f o ns-Wi n t e rf r o mTh eFo u r S e a s o n s

GR 163/ 444

[A100х48c m,B80x38c m,C70x34c m] MUCHAAl f o ns-S p r i n gf r o mTh eFo u r S e a s o n s

163


MUCHAAl f o ns

GR 164/ 445

[A100х48c m,B80x38c m,C70x34c m] MUCHAAl f o ns-S u mme rf r o mTh eFo u r S e a s o n s

GR 164/ 446

[A100х48c m,B80x38c m,C70x34c m] MUCHAAl f o ns-Au t u mnf r o mTh eFo u r S e a s o n s

164


MUCHAAl f o ns

GR 165/ 447

155х105c m[ A120х81c m,B100x68c m,C80x54c m, D70x47c m,E50x34c m]

MUCHAAl f o ns-Bi e r e sd el aMe u s e

GR 165/ 448

[A120х82c m,B100x68c m,C80x55c m,D70x48c m, E50x34c m] MUCHAAl f o ns-Pr a g u e1 9 1 8 1 9 2 8

GR 165/ 449

[A70х70c m, B50x50c m,

C40x40c m]

MUCHA Al f o nsBi e r e sd el a Me u s e( d e t a i l )

165


MUCHAAl f o ns

GR 166/ 450

[A100х70c m,B80x56c m,C70x49c m,D50x35c m] MUCHAAl f o ns-Bi s c u i t sCh a mp a g n eLe f e v r e Ut i l e

GR 166/ 452

[A120х53c m,B100x44c m,C80x35c m,D70x31c m] MUCHAAl f o ns-Fl i r t

GR 166/ 451

[A120х85c m,B100x71c m,C80x57c m,D62x44c m, E50x35c m] MUCHAAl f o ns-Bi s c u i t sLe f e v r e Ut i l e

166


MUCHAAl f o ns

GR 167/ 453

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m, E50x35c m,F40x28c m] MUCHAAl f o ns-Ca c a oS c h a a l

GR 167/ 454

[A120х39c m,B100x33c m] MUCHAAl f o ns-Ch a mp a g n eRu i n a r t

GR 167/ 455

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D70x47c m,E50x33c m] MUCHAAl f o ns-Ch o c o l a tI d e a l

167


MUCHAAl f o ns

GR 168/ 456

1 1 1x83c m[ A100х75c m,B80x60c m,C70x53c m, D50x38c m,E40x30c m]

MUCHAAl f o ns-Bi t t e rOr i e n t a l

GR 168/ 458

[A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,D70x44c m, E60x38c m,F50x32c m] MUCHAAl f o ns-Pa i n t i n gf r o mTh eFo u rAr t s

GR 168/ 457

[A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,D70x44c m, E60x38c m,F50x32c m] MUCHAAl f o ns-Mu s i cf r o mTh eFo u rAr t s

GR 168/ 459

[A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,D70x44c m, E60x38c m,F50x32c m] MUCHAAl f o ns-Po e t r yf r o mTh eFo u rAr t s

168


MUCHAAl f o ns

GR 169/ 460

[AMUCHAAl f o ns-Fo u rS e a s o n s 120х82c m,B100x68c m,C80x55c m,D70x48c m,E50x34c m]

GR 169/ 461

[A120х51c m, B100x43c m, C80x34c m,

D73x31c m]

MUCHA Al f o nsTh eS e a s o n s Au t u mn

GR 169/ 462

[A120х51c m, B100x43c m, C80x34c m,

D73x31c m]

MUCHA Al f o nsTh eS e a s o n s -S u mme r

169


MUCHAAl f o ns

GR 170/ 463 175x58c m

[A120х40c m, B100x33c m,

C80x27c m]

MUCHA Al f o nsLa S a ma r i t a i n e

GR 170/ 464 208x76c m

[A120х44c m, B100x37c m,

C80x29c m]

MUCHA Al f o nsLaDa me a u xCa me l i a s

GR 170/ 465

149x101c m[ A120х81c m, B100x68c m,C80x54c m, D70x47c m,E50x34c m,

F40x27c m]

MUCHAAl f o ns-J o b

170


MUCHAAl f o ns

GR 171/ 467

[A120х42c m, B100x35c m,

C80x28c m]

MUCHA Al f o nsMa u d e Ad a ms a sJ o a n o fAr c

GR 171/ 466 204х77c m

[A120х45c m, B100x38c m,

C80x30c m]

MUCHA Al f o nsLo r e n z a c c i o

GR 171/ 468 128х95c m

[A120х89c m,B100x74c m, C80x59c m,D70x52c m,

E50x37c m,F40x30c m]

MUCHAAl f o nsLo t t e r yo fNa t i o n a l Un i t y

171


MUCHAAl f o ns

GR 172/ 470

[A120х40c m, B100x33c m,

C80x27c m] 60x20c m

MUCHA Al f o nsMo e ta n d Ch a n d o n Dr yI mp e r i a l

GR 172/ 469

[A120х40c m, B100x33c m,

C80x27c m] 60x20c m

MUCHA Al f o nsMo e ta n d Ch a n d o n Ch a mp a g n e Wh i t eS t a r

GR 172/ 471

[A120х83c m,B108x75c m, C80x55c m,D70x48c m,

E50x35c m,F40x28c m]

MUCHAAl f o nsMo n a c oMo n t e Ca r l o

172


MUCHAAl f o ns

GR 173/ 472

[A120х82c m,B99x68c m,C80x55c m,D70x48c m, E50x34c m] MUCHAAl f o ns-Po s t e rf o rt h eAu s t r i a n Pa v i l i o n Pa r i s

GR 173/ 473

GR 173/ 474

D70x47c m,E50x33c m]

MUCHAAl f o ns-Be n e d i c t i n e

126х84c m[ A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,

MUCHAAl f o ns-Pr i n c e s sHy a c i n t h

173

206x77c m[ A100х37c m,B80x30c m,C70x26c m]


MUCHAAl f o ns

GR 174/ 475

[A120х70c m,B93x54c m,C80x47c m,D70x41c m, E50x29c m] MUCHAAl f o ns-Re g i o n a lFa i ra tI v a n c i c e

GR 174/ 476

[A120х69c m,B100x58c m,C80x46c m, D70x40c m,E50x29c m] MUCHAAl f o ns-Ru s s i aRe s t i t u e n d a

GR 174/ 477

[A120х90c m,B100x75c m, C80x60c m,D73x55c m,

E50x38c m,F40x30c m]

MUCHAAl f o nsRe v e r i e

174


MUCHAAl f o ns

GR 175/ 479 GR 175/ 478

169х85c m[ A120х60c m,B100x50c m, C80x40c m,D70x35c m]

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D63x46c m, E50x36c m] MUCHAAl f o ns-S o c i e t ePo p u l a i r ed e sBe a u x Ar t s

MUCHAAl f o ns-S i x t hS o k o lFe s t i v a l

GR 175/ 480

[A120х88c m, B100x73c m, C80x59c m, D70x51c m, E50x37c m,

F40x29c m]

MUCHA Al f o nsTh eFl o we r s

175


MUCHAAl f o ns

GR 176/ 481

[A120х48c m, B100x40c m, C80x32c m,

D70x28c m]

MUCHA Al f o nsTh eFo u r Fl o we r s Ca r n a t i o n

GR 176/ 482

[A120х48c m, B100x40c m, C80x32c m,

D70x28c m]

MUCHA Al f o nsTh eFo u r Fl o we r s I r i s

GR 176/ 483

[A120х48c m, B100x40c m, C80x32c m,

D70x28c m]

MUCHA Al f o nsTh eFo u r Fl o we r s Li l y

GR 176/ 484

[A120х48c m, B100x40c m, C80x32c m,

D70x28c m]

MUCHA Al f o nsTh eFo u r Fl o we r s Ro s e

176


MUCHAAl f o ns

GR 177/ 485

[AMUCHAAl f o ns-Th eMo o na n dt h eS t a r s 120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,D70x44c m,E50x32c m]

GR 177/ 487 216x74c m

[A120х41c m, B100x34c m,

C80x27c m]

MUCHA Al f o nsGi s mo n d a

GR 177/ 486

[A120х42c m, B100x35c m,

C80x28c m]

MUCHA Al f o nsMe d e a

177


MUCHAAl f o ns

GR 178/ 488 [A120х87c m, B100x73c m, C80x58c m, D70x51c m,

E50x36c m]

MUCHA Al f o nsTh ePa s s i n g Wi n dCa r r i e s Y o u t hAwa y

GR 178/ 489

[A120х44c m, B100x37c m,

C80x29c m]

MUCHA Al f o nsTh eTi me s o fDa y Ni g h t ' sRe s t

GR 178/ 490

[A120х44c m, B100x37c m,

C80x29c m]

MUCHA Al f o nsTh eTi me s o fDa y Mo r n i n g Awa k e n i n g

178


MUCHAAl f o ns

GR 179/ 491

[Af o ns-Th eTi me so ft h eDa y 120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m,E50x33c m] MUCHAAl

GR 179/ 492

[A120х44c m, B100x37c m,

C80x29c m]

MUCHA Al f o nsTh eTi me s o fDa yEv e n i n g Co n t e mp l a t i o n

GR 179/ 493

[A120х44c m, B100x37c m,

C80x29c m]

MUCHA Al f o nsTh eTi me so f Br i g h t n e s o fDa y

179


CHERETJ ul e s-GRUNJ ul e s Al e x a nd r e

GR 180/ 494

[A120х86c m,B100x72c m, C80x57c m,D70x50c m,

E50x36c m,F40x29c m]

CHERETJ ul e s-Li d i a

GR 180/ 495

[A120х87c m,B100x73c m, C80x58c m,D70x51c m,

E50x36c m,F40x29c m]

GRUN J ul e s Al e x a nd r eCa s i n od ePa r i s

180


LAUTRECHe nr id eTo ul o us e -STEI NLENThe o p hi l e

GR 181/ 496

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m, E56x37c m] LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-J a n eAv r i l

GR 181/ 497

128х93c m[ A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m, D70x51c m,E50x36c m,F40x29c m]

LAUTRECHe nr id eTo ul o us e-Lar e v u e b l a n c h e

GR 181/ 498

[A120х91c m,B100x76c m, C80x61c m,D70x53c m,

E50x38c m,F40x30c m]

STEI NLEN The o p hi l eCo mp a g n i eFr a n c a i s e d e sCh o c o l a t se td e sTh e s

181


STEI NLENThe o p hi l e-TAMAGNOFr a nc e s c o

GR 182/ 499

GR 182/ 500

E50x36c m,F40x29c m]

E50x38c m,F40x30c m]

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m, STEI NLENThe o p hi l e-Co mi o tMo t o r c y c l e s

[A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m, TAMAGNOFr a nc e s c o-Ca c h o uLa j a u n i e

GR 182/ 501 [A100х73c m,

B80x58c m,C70x51c m,

D50x37c m,E40x29c m]

TAMAGNO Fr a nc e s c oDe ma n d e zu nMa r r a

182


ANCHIKa i g e t s ud o-BUNCHOI p p i t s us a i-EI SHICho b uns a i

GR 183/ 502

[A120х68c m,B100x57c m,C80x45c m,D70x40c m, E55x31c m] ANCHIKa i g e t s ud o-S t a n d i n gCo u r t e s a n

GR 183/ 503

[A120х54c m,B100x45c m,C80x36c m,D70x32c m] 27х12c m

BUNCHOI p p i t s us a i-Th eAc t o rS e g a wa Ki k u n o j oI Ia sO' h a t s u

GR 183/ 504

[A120х77c m,B100x64c m,C80x51c m,D70x45c m,E50x32c m] 38х24c m

EI SHICho b uns a i-Th eCo u r t e s a nI t s u t o miHo l d i n g aPl e c t r u m

183


HARUNOBUSuz uk i-J I HEISug i mur a

GR 184/ 505 [A120х82c m, B100x68c m, C80x55c m, D70x48c m,

E50x34c m] 38x26c m

HARUNOBU Suz uk iGi r lPe r f o r mi n g t h eLi o nDa n c e

GR 184/ 506

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m,E50x33c m,F41x27c m] J I HEISug i mur a-Th eI n s i s t e n tLo v e r

184


KI YOMASUTo r i i-KI YOMI TSUTo r i i-KI YONAGATo r i i

GR 185/ 507

[A120х68c m,B100x57c m,C80x45c m, D70x40c m,E58x33c m] KI YOMASUTo r i i-Th eAc t o rNa k a mu r a S e n y ai nt h eRo l eo fT o k o n o t s u

GR 185/ 508

[A120х58c m,B100x48c m,C80x39c m,D70x34c m] 31x15c m

KI YOMI TSUTo r i i-Th eAc t o rS e g a wa Ki k u n o j oI Ia saGi r lKo mu s o

GR 185/ 509

[A120х79c m,B100x66c m,C80x53c m,D70x46c m, E50x33c m ]38x25c m KI YONAGATo r i i-ALa d ywi t ht woS e r v a n t s

185


KI YONOBUTo r i i-MASANOBUOk umur a-TOSHI NOBUOk umur a

GR 186/ 510

[A120х71c m,B100x59c m,C80x47c m,D70x41c m, E52x31c m] KI YONOBUTo r i iTh eAc t o rS h i n o mi y aHe i h a c h ii naS a mu r a iRo l e

GR 186/ 51 1

[A120х62c m,B100x52c m,C80x41c m,D70x36c m] 33x17c m

TOSHI NOBUOk umur aAc t o r sa saFl o we r S e l l e ra n da S t r e e tMu s i c i a n

GR 186/ 512

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m, E45x31c m] MASANOBUOk umur aAc t o r sa st h eI l ls t a r r e dLo v e r s

186


TOYONOBUI s hi k a wa

GR 187/ 513 [A120х81c m, B100x68c m, C80x54c m, D70x47c m, E50x34c m,

F43x29c m]

TOYONOBU I s hi k a waAc t o r sa s Lo v e r su n d e r o n eUmb r e l l a

GR 187/ 514 [A120х86c m, B100x72c m, C80x57c m, D70x50c m, E50x36c m,

F43x31c m]

TOYONOBU I s hi k a waBo yDa n c i n g wi t haHo b b y Ho r s e

187


BOSSCHAERTAmb r o s i us

GR 189/ 515

GR 189/ 516

GR 189/ 517

GR 189/ 518

[A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D69x51c m, E50x37c m,F40x30c m] BOSSCHAERTAmb r o s i us-AS t i l lLi f eo f Fl o we r si naWa n LiV a s e

228x279c m[ A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m, D70x57c m,E50x41c m]

BOSSCHAERTAmb r o s i us-Bo u q u e to f Fl o we r so naLe d g e

189

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m, E56x40c m,F40x29c m] BOSSCHAERTAmb r o s i us-Bo u q u e to f Fl o we r si naS t o n eNi c h e

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D70x47c m, E50x33c m] 20x30c m BOSSCHAERTAmb r o s i us-S t i l l Li f e wi t hf l o we r s


BOSSCHAERTAmb r o s i us-BRUEGHELJ a n

GR 190/ 519

[A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m] 29x38c m BOSSCHAERTAmb r o s i us-Fl o we rS t i l lLi f e

GR 190/ 520

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D70x48c m, E50x35c m,F40x28c m] 32x22c m BOSSCHAERTAmb r o s i us-Bo u q u e to f Fl o we r si naGl a s sV a s e

GR 190/ 521

[A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,D66x51c m, E50x39c m,F40x31c m] BRUEGHELJ a n-Fl o we r si naBl u eV a s e

190


BRUEGHELJ a n( t h ey o u n g e r )-CEZANNEPa ul-DEBRAYDi r c k

GR 191/ 522

[A120х83c m,B100x69c m,C80x55c m,D68x47c m,E50x35c m,F40x28c m] BRUEGHELJ a n( t h ey o u n g e r )-ABa s k e to fFl o we r s

GR 191/ 523

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D73x60c m, E50x41c m,F40x33c m] CEZANNEPa ul-Fl o we r si naRo c o c oV a s e

191

GR 191/ 524

[A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m, E49x37c m,F40x30c m] DEBRAYDi r c k-Fl o we r si naGl a s sV a s e


EGNERMa r i e-FANTI NLATOURHe nr i

GR 192/ 525

[A120х87c m,B100x73c m, C80x58c m,D70x51c m,

E50x36c m,F40x29c m]

EGNERMa r i eCo p p e rb o wl f i l l e dwi t hwh i t e a n dp i n kf l o we r s

GR 192/ 526

[A108х80c m,B80x59c m, C70x52c m,D50x37c m, E40x30c m]

EGNERMa r i eI nt h eBl o s s o mi n g Bo we r

GR 192/ 527

[A100х89c m,B80x71c m, C70x62c m,D48x43c m,

E40x36c m] FANTI NLATOUR He nr i-Fl o we r s

192


I GNACEHe nr i The o d o r e-I ACOVI DESGe o r g i o s-MANETEd o ua r d

GR 193/ 528

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D70x57c m,E60x49c m,F50x41c m,G40x33c m] I GNACEHe nr i The o d o r e-ABa s k e to fRo s e s

GR 193/ 529

[A80х57c m,B70x50c m,C50x36c m,D40x29c m] I ACOVI DESGe o r g i o s-AV a s eo fCa r n a t i o n s

193

GR 193/ 530

[A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] 33x25c m MANETEd o ua r d-Fl o we r si naCr y s t a lV a s e


MONETCl a ud e

GR 194/ 531

200x200c m[ A120х120c m,B100x100c m,C80x80c m,D70x70c m,E50x50c m,F40x40c m]

MONETCl a ud e-Bl u eWa t e rLi l i e s

GR 194/ 532

200х101c m[ A120х61c m,B100x51c m,C80x41c m,D70x36c m]

MONETCl a ud e-Wa t e rLi l i e s

194


MONETCl a ud e

GR 195/ 533

850х200c m[ A240х56c m,B200x47c m,C150x35c m]

MONETCl a ud e-Th eWa t e rLi l i e s : Gr e e nRe f l e c t i o n s

GR 195/ 534

GR 195/ 535

D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m]

D50x26c m]

201х150c m[ A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,

MONETCl a ud e-I r i s e s

195

200x101c m[ A100х51c m,B80x41c m,C70x36c m,

MONETCl a ud e-Y e l l o wI r i s e s


MONETCl a ud e

GR 196/ 536

200x180c m[ A120х108c m,B100x90c m,C80x72c m,

GR 196/ 537

D70x63c m,E50x45c m,F40x36c m]

MONETCl a ud e-Ny mp h e a s

[ A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D70x57c m, E50x41c m,F40x33c m] MONETCl a ud e-Ch r y s a n t h e mu ms

GR 196/ 538

GR 196/ 539

[A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] MONETCl a ud e-Fl o we rBe d sa tV e t h e u i l

[A120х98c m,B101x82c m,C80x65c m,D70x57c m, E50x41c m,F40x33c m] MONETCl a ud e-S u n f l o we r s

196


MONETCl a ud e

GR 197/ 540

[A120х1 15c m,B100x96c m, C80x77c m,D70x67c m,

E50x48c m,F40x38c m]

MONETCl a ud eWa t e r l i l i e s

GR 197/ 541

213х201c m[ A100х94c m, B80x75c m,C70x66c m,

D50x47c m,E40x38c m]

MONETCl a ud eWa t e rLi l i e s

197


MONETCl a ud e

GR 198/ 542

150x200c m[ A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m]

MONETCl a ud e-Wa t e r Li l i e s

GR 198/ 543

130x201c m[ A120х77c m,B100x64c m,C80x51c m,D70x45c m,E50x32c m]

MONETCl a ud e-Wa t e rLi l i e s

198


MONETCl a ud e

GR 199/ 544

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D70x51c m,E50x37c m,F40x29c m] MONETCl a ud e-Wa t e r l i l i e s Ev e n i n gEf f e c t

GR 199/ 545 200x180c m

[A120х108c m, B100x90c m, C80x72c m, D70x63c m, E50x45c m,

F40x36c m]

MONET Cl a ud eTh ePa t h t h r o u g h t h eI r i s e s

199


MONETCl a ud e

GR 200/ 546 198x178c m

[A120х108c m,B100x90c m, C80x72c m,D70x63c m,

E50x45c m,F40x36c m]

MONETCl a ud eAg a p a n t h u s

GR 200/ 547

[A120х105c m,B92x81c m, C80x70c m,D70x61c m,

E50x44c m,F40x35c m]

MONETCl a ud eNy mp h e a s

200


MONETCl a ud e

GR 201/ 548

[A120х98c m,B100x81c m, C80x65c m,D70x57c m,

E50x41c m,F40x33c m]

MONETCl a ud eS t i l lLi f ewi t h Fl o we r sa n dFr u i t

GR 201/ 549

[A120х99c m,B100x83c m, C80x66c m,D70x58c m,

E50x41c m,F40x33c m]

MONETCl a ud eI r i s e sI I

201


MONETCl a ud e

GR 202/ 550 180х146c m

[A120х98c m, B100x82c m, C80x65c m, D70x57c m, E50x41c m,

F40x33c m]

MONET Cl a ud eRe dWa t e r Li l i e s

GR 202/ 551

155х106c m[ A120х82c m,B100x68c m,C80x55c m,D70x48c m,E50x34c m]

MONETCl a ud e-I r i sj a u n e se tma u v e s

202


MONETCl a ud e

GR 203/ 552

[A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,D70x54c m,E50x39c m,F40x31c m] MONETCl a ud e-Wa t e r Li l i e s

GR 203/ 553

[A120х102c m,B100x85c m, C80x68c m,D70x60c m,

E50x43c m,F40x34c m]

MONETCl a ud eWa t e rLi l i e sa n d Ag a p a n t h u s

203


ODI LONRe d o n -RENOI RPi e r r e Aug us t e

GR 204/ 554

GR 204/ 555

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m,

[A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D73x54c m,

E50x40c m,F40x32c m]

E50x37c m,F40x30c m]

ODI LONRe d o n-Bo u q u e to fFl o we r s

ODI LONRe d o n-V a s eo fFl o we r s

GR 204/ 556 [A120х100c m,B100x83c m, C80x67c m,D65x54c m, E50x42c m,F40x33c m]

RENOI R Pi e r r e Aug us t eMi x e dFl o we r si n a nEa r t h e n wa r ePo t

204


RENOI RPi e r r e Aug us t e-RUYSCHRa c he l

GR 205/ 557

GR 205/ 558

GR 205/ 559

GR 205/ 560

[A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m,D73x59c m, E50x40c m,F40x32c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-S t i l lLi f ewi t h Fl o we r sa n dPr i c k l yPe a r s

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D74x60c m, E50x41c m,F40x33c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Gl a d i o l ii naV a s e

205

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] RENOI RPi e r r e Aug us t e-Fl o we r si naV a s e

[A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D75x59c m, E50x39c m,F40x31c m] RUYSCHRa c he l-S t i l l Li f ewi t hFl o we r s


ROESENSe v e r i n -RUYSCHRa c he l

GR 206/ 561

128x102c m[ A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m]

ROESENSe v e r i n-S t i l l Li f eFl o we r sa n dFr u i t

GR 206/ 562

[ A120х92c m,B100x77c m,C80x61c m,D70x54c m, E57x44c m,F40x31c m] RUYSCHRa c he l-Fl o we r si naV a s e

GR 206/ 563

[ A120х93c m,B100x78c m,C80x62c m,D70x54c m, E49x38c m,F40x31c m] RUYSCHRa c he l-S t i l l Li f ewi t hFl o we r so n aMa r b l eT a b l e t o p

206


SAI NJ EANSi mo n -SCHOLDEREROt t oFr a nz-SCHUSTERJ o s e f

GR 207/ 564

[A120х91c m,B100x76c m,C80x61c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] SAI NJ EANSi mo n-LaJ a r d i n i e r e

GR 207/ 566

GR 207/ 565

[A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D70x52c m, E50x37c m,F40x30c m] SCHOLDEREROt t oFr a nz-Li l a c

[A120х88c m,B103x76c m,C80x59c m,D70x51c m,E50x37c m,F40x29c m] SCHUSTERJ o s e f-S t i l l l e b e nmi tFr u c h t e nBl u me nu n dPa p a g e i

207


VANBRUSSELPa ul usThe o d o r us-VANGOGHVi nc e nt

GR 208/ 567 [ A120х94c m, B100x78c m, C78x61c m, D70x55c m, E50x39c m,

F40x31c m]

VANBRUSSEL Pa ul us The o d o r usFl o we r si naV a s e

GR 208/ 568

[ A120х92c m,B93x71c m,C80x61c m,D70x54c m,E50x38c m,F40x31c m] VANGOGHVi nc e nt-Ga r d e no fI r i s e s

208


VANGOGHVi nc e nt

GR 209/ 569 [A120х100c m, B100x83c m, C80x67c m, D65x54c m, E50x42c m,

F40x33c m]

VANGOGH Vi nc e ntBo u q u e to f Fl o we r s i naV a s e

GR 209/ 570

[A120х120c m,B100x100c m, C80x80c m,D70x70c m, E51x51c m,F40x40c m,

F30x30c m] VANGOGH Vi nc e ntDa u b i g n y ' sg a r d e n

209


VANGOGHVi nc e nt

GR 210/ 571

[ A120х89c m,B100x74c m,C80x59c m,D70x52c m, E50x37c m,F40x30c m] 35x26c m VANGOGHVi nc e nt-Bu t t e r f l i e sa n d Po p p i e s

GR 210/ 572

[ A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D76x62c m, E50x41c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-I mp e r i a lFr i t i l l a r i e si na Co p p e rV a s e

GR 210/ 573

[ A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-Bl o s s o mi n gAl mo n dTr e e

210


VANGOGHVi nc e nt

GR 21 1/ 574

[A120х97c m,B92x74c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-I r i s e s

GR 21 1/ 575

[A100х82c m,B80x66c m,C70x57c m,D56x46c m,E50x41c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-Ba s k e twi t hPa n s i e so naT a b l e

21 1


VANGOGHVi nc e nt

GR 212/ 576

[ A120х94c m,B90x71c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x39c m,F40x31c m] VANGOGHVi nc e nt-Ro s e s

GR 212/ 577

[ A120х95c m,B93x74c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-Ro s e s

GR 212/ 578

[ A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-S u n f l o we r s

212


VANGOGHVi nc e nt

GR 213/ 579

[A100х74c m,B80x59c m,C70x52c m,D50x37c m, E40x30c m] 34x25c m VANGOGHVi nc e nt-Ro s e sa n dBe e t l e

GR 213/ 581

GR 213/ 580

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D70x51c m, E49x36c m,F40x29c m] VANGOGHVi nc e nt-Al mo n dTr e ei n Bl o s s o m

[A120х85c m,B100x71c m,C80x57c m,D70x50c m,E61x43c m,F50x35c m,F40x28c m] VANGOGHVi nc e nt-T woCu tS u n f l o we r s On eUp s i d eDo wn

213


VANGOGHVi nc e nt

GR 214/ 582

[A120х86c m,B100x72c m,C80x57c m,D70x50c m,E50x36c m,F40x29c m] 35x25c m VANGOGHVi nc e nt-Wi l dRo s e s

GR 214/ 584 GR 214/ 583

[A120х95c m,B91x72c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-V a s ewi t hT we l v eS u n f l o we r s

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m, E50x38c m,F40x30c m] VANGOGHVi nc e nt-V a s ewi t hCh i n e s e a s t e r sa n dg l a d i o l i

214


VANGOGHVi nc e nt

GR 215/ 585

[A120х85c m,B100x71c m,C80x57c m,D65x46c m, E50x35c m,F40x28c m] VANGOGHVi nc e nt-Ci n e r a r i a

GR 215/ 587

GR 215/ 586

[A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-I r i s e s

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D73x60c m,E50x41c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-V a s ewi t hOl e a n d e r sa n dBo o k s

215


VANGOGHVi nc e nt

GR 216/ 588

[A120х95c m,B100x79c m,C80x63c m,D70x55c m, E50x40c m,F40x32c m] 24x19c m VANGOGHVi nc e nt-S p r i go ff l o we r i n g a l mo n di nag l a s s

GR 216/ 589

[A120х99c m,B100x83c m,C80x66c m,D70x58c m, E47x39c m,F40x33c m] VANGOGHVi nc e nt-V a s ewi t hGl a d i o l i

GR 216/ 590

[A120х97c m,B100x81c m,C80x65c m,D70x57c m,E50x40c m,F40x32c m] VANGOGHVi nc e nt-Gr a s sa n db u t t e r f l i e s

216


VANHUYSUM J a n

GR 217/ 591

[A120х101c m,B100x84c m, C80x67c m,D62x52c m,

E50x42c m,F40x34c m]

VANHUYSUM J a nHo l l y h o c k sa n dOt h e r Fl o we r si naV a s e

GR 217/ 592

[A120х93c m,B100x78c m, C80x62c m,D70x54c m,

E53x41c m,F40x31c m]

VANHUYSUM J a n-Fr u i tS t i l lLi f e

217


VANHUYSUM J a n -VUI LLARDEd o ua r d

GR 218/ 593

[A120х88c m,B100x73c m, C80x59c m,D70x51c m,

E50x37c m,F40x29c m]

VANHUYSUM J a nBo u q u e to fFl o we r s i na nUr n

GR 218/ 594

[A120х94c m,B100x78c m,C80x63c m,D70x55c m,E47x37c m,F40x31c m] VUI LLARDEd o ua r d-Ro s e si naGl a s sV a s e

218


REDOUTEPi e r r e J o s e p h

GR 219/ 595

GR 219/ 596

GR 219/ 597

GR 219/ 598

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aAl p i n aLa e v i s

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aBr a c t e a t a

219

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aBe r b e r i f o l i a

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aCe n t i f o l i a


REDOUTEPi e r r e J o s e p h

GR 220/ 599

GR 220/ 600

GR 220/ 601

GR 220/ 602

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aCe n t i f o l i a Bu l l a t a

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aEg l a n t e r i a V a r . Pu n i c e a

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aDa ma s c e n a S u b a l b a

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aGa l l i c a Of f i c i n a l i s

220


REDOUTEPi e r r e J o s e p h

GR 221/ 603

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aGa l l i c a V e r s i c o l o r

GR 221/ 605

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aI n d i c aCr u e n t a

221

GR 221/ 604

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aI n d i c a

GR 221/ 606

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aI n d i c a Fr a g r a n s


REDOUTEPi e r r e J o s e p h

GR 222/ 607

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aI n d i c a Vu l g a r i s

GR 222/ 609

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aMo s c h a t a

GR 222/ 608

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aKa mt s c h a t i c a

GR 222/ 610

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aMu s c o s a ' S i mp l e x '

222


REDOUTEPi e r r e J o s e p h

GR 223/ 61 1

GR 223/ 612

GR 223/ 613

GR 223/ 614

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aMu s c o s a Mu l t i p l e x

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, ] E50x36c m,F40x29c m REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aRu b r i f o l i a

223

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aPo mp o n i a

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D70x51c m, E50x36c m,F40x29c m] REDOUTEPi e r r e J o s e p h-Ro s aS u l f u r e a


ALOTTRo b e r t-BOUCHERFr a nc o i s-CANALETTO

GR 225/ 615

[A120х97c m,B1 18x95c m, C100x81c m,D80x65c m, E70x57c m,F50x40c m, G40x32c m]

ALOTTRo b e r tS o u t h e r nCa p r i c c i o

GR 225/ 616

[A120х94c m,B100x78c m, C80x63c m,D73x57c m,

E50x39c m,F40x31c m] BOUCHERFr a nc o i sLa n d s c a p ewi t h aWa t e r mi l l

GR 225/ 617 [A120х69c m, B108x62c m, C80x46c m, D70x40c m,

E50x29c m]

CANALETTOEt o nCo l l e g e

225


CARUELLEThe o d o r e-CEZANNEPa ul

GR 226/ 618

[A100х69c m,B80x55c m,C70x48c m,D50x35c m,E40x28c m] 25x36c m CARUELLEThe o d o r e-Ed g eo faWo o d

GR 226/ 619

[A120х95c m,B92x73c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-Ri v e rCo a s t

226


CEZANNEPa ul

GR 227/ 620

[A120х92c m,B96x74c m, C80x61c m,D70x54c m,

E50x38c m,F40x31c m]

CEZANNEPa ulCh a t e a uNo i r

GR 227/ 621

[A120х77c m,B93x60c m, C80x51c m,D70x45c m,

E50x32c m,]

CEZANNEPa ulMo r n i n gVi e w o fL' Es t a q u e Ag a i n s tt h eS u n l i g h t

GR 227/ 622

[A120х88c m,B92x67c m, C80x59c m,D70x51c m,

E50x37c m,F40x29c m]

CEZANNEPa ulMo n tS a i n t e Vi c t o i r e

227


CEZANNEPa ul

GR 228/ 623

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D73x60c m,E50x41c m,F40x33c m] CEZANNEPa ul-Vi e wo fL' Es t a q u e

GR 228/ 624

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-Bi b e mu sQu a r r y

228


CEZANNEPa ul

GR 229/ 625

[A120х102c m, B100x85c m, C80x68c m, D65x55c m, E50x43c m,

F40x34c m]

CEZANNE Pa ulMo n tS a i n t e Vi c t o i r e

GR 229/ 626

[A120х95c m,B100x79c m,C82x65c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-La n d s c a p ewi t hv i a d u c tMo n t a g n eS a i n t e Vi c t o i r e

229


CEZANNEPa ul

GR 230/ 627

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D71x58c m, E50x41c m,F40x33c m] CEZANNEPa ul-La n d s c a p ewi t hPo p l a r s

GR 230/ 628

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D65x53c m, E50x41c m,F40x33c m] CEZANNEPa ul-Th eHo u s ewi t ht h eCr a c k e d Wa l l s

GR 230/ 629

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-Vi e wo ft h eDo ma i n eS a i n t J o s e p h

230


CEZANNEPa ul

GR 231/ 630

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-AHo u s ei nt h ePr o v e n c e

GR 231/ 631

[A120х99c m,B100x83c m,C75x62c m,D50x41c m,E40x33c m] CEZANNEPa ul-Tu r ni nt h eRo a d

231


CEZANNEPa ul

GR 232/ 632

[A100х82c m,B79x65c m,C70x57c m,D50x41c m,E40x33c m] CEZANNEPa ul-Ho u s ei nPr o v e n c e

GR 232/ 633

[A120х98c m,B92x75c m,C80x65c m,D70x57c m, E50x41c m,F40x33c m] CEZANNEPa ul-Th eVi l l a g eo fGa r d a n n e

GR 232/ 634

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D65x52c m, E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-Ro a dc u r v ei nMo n t g e r o u l t

232


CEZANNEPa ul-CHARLESFRANCOI SDa ub i g ny

GR 233/ 635

[A120х96c m,B100x80c m,C81x65c m,D70x56c m,E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-Ba n k so ft h eMa r n e

GR 233/ 636

[A120х96c m,B100x80c m,C80x64c m,D70x56c m, E50x40c m,F40x32c m] CEZANNEPa ul-Ga r d a n n e

233

GR 233/ 637

[A120х88c m,B100x73c m,C80x59c m,D64x47c m, E50x37c m,F40x29c m] CHARLESFRANCOI SDa ub i g nyLa n d s c a p ewi t haS u n l i tS t r e a m


CHASEWi l l i a mMe r r i t t-COURBETGus t a v e

GR 234/ 638

[A120х104c m,B102x89c m,C80x69c m,D70x61c m,E50x43c m,F40x35c m] CHASEWi l l i a mMe r r i t t-S u n l i g h ta n dS h a d o wS h i n n e c o c kHi l l s

GR 234/ 639

[A120х98c m, B100x82c m, C80x65c m, D72x59c m, E50x41c m,

F40x33c m]

COURBET Gus t a v eTh ePo o l

234


CUYPAe l b e r t-DEGASEd g a r

GR 235/ 640

228х128c m[ A120х67c m,B100x56c m,C80x45c m,D70x39c m,E50x28c m]

CUYPAe l b e r t-Ri v e rLa n d s c a p ewi t hRi d e r s

GR 235/ 641

[A120х100c m,B100x83c m,C80x67c m,D70x58c m,E61x51c m,F50x42c m,G40x33c m] DEGASEd g a r-Vi e wo fS a i n t V a l e r y s u r S o mme

235


EGNERMa r i e-GAUGUI NPa ul

GR 236/ 642

[A120х80c m,B100x67c m,C80x53c m,D70x47c m,E50x33c m,F40x27c m] 16x24c m EGNERMa r i e-I nd e nDo n a u a u e n

GR 236/ 643

[A120х95c m,B93x74c m,C80x63c m,D70x55c m,E50x40c m,F40x32c m] GAUGUI NPa ul-Th eS wi n e h e r d

236


GAUGUI NPa ul-GI ALLI NASAng e l o s

GR 237/ 644

[A120х87c m,B100x73c m,C80x58c m,D65x47c m, E50x36c m,F40x29c m] GAUGUI NPa ul-T a h i t i a nLa n d s c a p e

GR 237/ 645

[A100х50c m,B80x40c m,C70x35c m, D58x29c m] GI ALLI NASAng e l o s-Br o o k

GR 237/ 646

[A100х50c m,B80x40c m, C70x35c m] 32x16c m GI ALLI NASAng e l o sLa n d s c a p ewi t hc y p r e s s

237


GUI LLAUMI N Ar ma nd -GI ALLI NASAng e l o s-HAGEMEI STERKa r l

GR 238/ 647

[A120х96c m,B100x80c m, C81x65c m,D70x56c m,

E50x40c m,F40x32c m]

GUI LLAUMI N Ar ma ndTh eBo u c h a r d o n Mi l l , Cr o z a n t

GR 238/ 648

[A100х50c m,B80x40c m,C70x35c m,D56x28c m] GI ALLI NASAng e l o s-Ol dGa t e

GR 238/ 649

210х120c m[ A100х57c m,B80x46c m,C70x40c m, D50x29c m]

HAGEMEI STERKa r l-S u n n yd a yi nMa r c h

238


HASSAM Chi l d e-HOBBEMMAMe i nd e r t

GR 239/ 650

[A120х98c m,B100x82c m,C80x65c m,D70x57c m,E55x45c m,F40x33c m] HASSAM Chi l d e-Ce l i aTh a x t e r ' sGa r d e nI s l e so fS h o a l s , Ma i n e

GR 239/ 651

[A120х85c m,B100x71c m,C85x60c m,D70x50c m,E50x35c m,F40x28c m] HOBBEMMAMe i nd e r t-Th eWa t e r mi l l sa tS i n g r a v e nn e a rDe n e k a mp

239


I NNESSGe o r g e

GR 240/ 652

1 14х77c m[ A100х68c m,B80x54c m,C70x48c m,D50x34c m,E40x27c m]

I NNESSGe o r g e-S u mme rMo n t c l a i r

GR 240/ 653

139x91c m[ A120х78c m,B100x65c m,C80x52c m,D70x46c m,E50x33c m]

I NNESSGe o r g e-Th eDe l a wa r eWa t e rGa p

240


KLI MTGus t a v

GR 241/ 654

[A120х120c m,B100x100c m,C80x80c m,D70x70c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-Ap p l et r e e

GR 241/ 655

[A120х120c m,B100x100c m,C80x80c m,D70x70c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-Be e c hFo r e s tI

GR 241/ 656

[A120х120c m,B1 10x1 10c m,C80x80c m,D70x70c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-S c h l o s sKa mme rAt t e r s e eI I I

GR 241/ 657

[ A120x120c m,B1 10x1 10c m,C80x80c m,D70x70c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-Ro s eBu s h e sUn d e rt h eTr e e s

241


KLI MTGus t a v

GR 242/ 658

[A120х120c m,B1 10x1 10c m,C80x80c m,D70x70c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-I t a l i a nGa r d e nLa n d s c a p e

GR 242/ 659

[A120х120c m,B100x100c m,C80x80c m,D75x75c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-Tr a n q u i lPo n d( Eg e l s e en e a r Go l l i n gS a l z b u r g )

GR 242/ 661

[A120х120c m,B101x101c m,C80x80c m,D70x70c m, E50x50c m,F40x40c m] KLI MTGus t a v-Ap p r o a c h i n gTh u n d e r s t o r m ( Th eLa r g ePo p l a rI I )

GR 242/ 660

[A120х62c m,B100x52c m,C80x41c m,D70x36c m] KLI MTGus t a v-Th eTr e eo fLi f e( d e t a i l )

242


KLI MTGus t a v-LEVI TANI s a a k

GR 243/ 662

1 10x1 10c m[ A100х100c m, B80x80c m,C70x70c m,

D50x50c m,E40x40c m]

KLI MT Gus t a v-Pa r k

GR 243/ 663

[A100х68c m,B80x54c m,C72x49c m,D50x34c m,E40x27c m] LEVI TANI s a a k-Ea r l ys p r i n g

243


LEVI TANI s a a c

GR 244/ 664

[A120х76c m,B100x63c m,C80x51c m,D68x43c m,E50x32c m] LEVI TANI s a a c-Go l d e nAu t u mnS l o b o d k a

GR 244/ 665

[A120х93c m, B100x78c m, C80x62c m, D70x54c m, E53x41c m,

F40x31c m]

LEVI TAN I s a a cS u n n yDa y

244


LEWI SEd mundDa r c h -LOI SEAUGus t a v e

GR 245/ 666

[A120х66c m,B100x55c m,C86x47c m,D70x39c m,E50x28c m] LEWI SEd mundDa r c h-Ge r ma nFa r m, n e a rHe r s e y

GR 245/ 667

[A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D73x55c m,E50x38c m,F40x30c m] LOI SEAUGus t a v e-LeGr a n dQu a iFe c a mp

245


LORRAI NCl a ud e-MANETEd o ua r d

GR 246/ 668

134x100c m[ A120х90c m,B100x75c m,C80x60c m,D70x53c m,E50x38c m,F40x30c m]

LORRAI NCl a ud e-La n d s c a p ewi t hAe n e a sa tDe l o s

GR 246/ 669

[A120х95c m,B92x73c m, C80x63c m,D70x55c m,

E50x40c m,F40x32c m]

MANETEd o ua r dVi l l aa tRu e i l

246


MARI SWi l l e m -Mc CUBBI NFr e d e r i c k

GR 247/ 670

[A120х75c m,B100x63c m, C80x50c m,D70x44c m, E50x31c m] 32x20c m

MARI SWi l l e mDu c k sa l i g h t i n go naPo o l

GR 247/ 671

[A120х81c m,B100x68c m,C76x51c m,D70x47c m,E50x34c m,F40x27c m] Mc CUBBI NFr e d e r i c k-Gi r li nf o r e s tl a n d s c a p e , Mo u n tMa c e d o n

247


INDEX AERTSENPi e t e r St i l lLi f e

4 9 3 1 3 2 4Chr i s ti nt heHo us eo fMa r t haa nd Ma r y

ALLARDCa r l Lands c ape

3 1 7 8 4 0Ma po fEur o pe

ALOTTRo be r t Lands c ape

2 2 5 6 1 5So ut he r nCa pr i c c i o

ANCHIKa i g e t s udo Fi gur e

1 8 3 5 0 2St a ndi ngCo ur t e s a n

ARCI MBOLDOGi us e ppe Por t r ai t

3 5 9 9 4 4Summe r 3 5 9 9 4 5Rudo l fI Ia sVe r t umnus

AVERCAMPHe ndr i c k Fi gur e

5 1 1 2 7ASc e neo nt heI c ene a raTo wn

BALUSCHEKHa ns Ci t yLands c ape

2 1 5 3Ba hnho f s ha l l e 2 1 5 4De rMo l ke nma r kti mJ a hr e

BAZI LLEFr e de r i c Fi gur e

5 1 1 2 8Fa mi l yPo r t r a i t s

BELLOTTOBe r na r do Ci t yLands c ape

2 2 5 5ACa pr i c eLa nds c a pewi t hRui ns

BENOI STMa r i e Gui l l e l mi ne Por t r ai t

3 5 9 9 4 6Ma da mePhi l i ppeDe s ba s s a y ns deRi c he mo nta ndHe rSo n

BENSONAmbr o s i us Por t r ai t

3 6 0 9 4 7TheMa g da l e nRe a di ng

BERAUDJ e a n Ci t yLands c ape

2 2 5 6TheGr a ndsBo ul e v a r s

BERGOGNONEAmbr o g i o Re l i gi ous

4 0 3 1 0 9 8TheVi r g i na ndChi l dwi t hSa i nt s

BERTHONPa ul Por t r ai t

3 9 7 1 0 8 1Re v ueL’ Er mi t a g e

BLAEUJ o a n Lands c ape

3 1 7 8 4 1Do ubl eHe mi s phe r e

BLAEUWi l l e m Lands c ape

3 1 7 8 4 2Ma po fAf r i c a 3 1 8 8 4 3Ma po fSo ut hEa s tAs i a

BOI SSEAUJ e a n Lands c ape

3 1 8 8 4 4Ma po ft heWo r l d

BONFI GLIBe ne de t t o Re l i gi ous

4 0 3 1 0 9 9TheAdo r a t i o no ft heKi ng s , a nd Chr i s t o nt heCr o s s

BONNATLe o n Fi gur e

5 2 1 2 9Ro ma nGi r la taFo unt a i n

BOROVI KOVSKYVl a di mi r Por t r ai t

3 6 0 9 4 8Po r t r a i to fMa r i aLo pukhi na

BOSSCHAERTAmbr o s i us t heEl de r Fl owe r s

1 8 9 5 1 5ASt i l lLi f eo fFl o we r si naWa nLiVa s e 1 8 9 5 1 6Bo uque to fFl o we r si naSt o neNi c he 1 8 9 5 1 7Bo uque to fFl o we r so naLe dg e 1 8 9 5 1 8St i l l Li f ewi t hf l o we r s 1 9 0 5 1 9Fl o we rSt i l lLi f e 1 9 0 5 2 0Bo uque to fFl o we r si naGl a s sVa s e

BOTTI CELLISa ndr o Fi gur e

5 2 1 3 0TheBi r t ho fVe nus( de t a i l ) 5 2 1 3 1Pr i ma v e r a 5 3 1 3 2Ve nusa ndMa r s 5 3 1 3 3TheBi r t ho fVe nus

Re l i gi ous

BRONZI NOAg no l o Nude

3 2 3 8 5 4AnAl l e g o r ywi t hVe nusa ndCupi d

BRUEGHELJ a nt heEl de r Fl owe r s

1 9 0 5 2 1Fl o we r si naBl ueVa s e

Re l i gi ous

4 0 6 1 1 0 8Ga r l a ndwi t ht heVi r g i n, t heChr i s tChi l d a ndt woAng e l s 4 0 7 1 1 0 9TheAdo r a t i o no ft heKi ng s

BRUEGHELJ a nt heYo ung e r Fl owe r s

1 9 1 5 2 2ABa s ke to fFl o we r s

BRUEGELPi e t e r Fi gur e

5 5 1 3 8TheTo we ro fBa be l 5 6 1 3 9Chi l dr e n’ sGa me s 5 6 1 4 0Ne t he r l a ndi s hPr o v e r bs

BUNCHOI ppi t s us a i Fi gur e

1 8 3 5 0 3TheAc t o rSe g a waKi kuno j oI Ia sO' ha t s u

BURNEJ ONESEdwa r d Fi gur e

5 7 1 4 1Ho pe

CAI LLEBOTTEGus t a v e Se as c ape

4 4 0 1 1 9 8Se g e l bo o t ei nAr g e nt e ui l

CAMPI NRo be r t

Re l i gi ous 4 0 4 1 1 0 0TheVi r g i na ndChi l d 0 7 1 1 1 0TheVi r g i na ndChi l di na nI nt e r i o r 4 0 4 1 1 0 1TheVi r g i na ndChi l dwi t haPo me g r a na t e 4 4 0 4 1 1 0 2TheVi r g i na ndChi l d C A N A L E T T O 4 0 4 1 1 0 3TheVi r g i na ndChi l dwi t hSa i ntJ o hnt he Ci t yLands c ape Ba pt i s t 2 3 5 7Po r t aPo r t e l l oPa dua 4 0 5 1 1 0 4My s t i cNa t i v i t y 2 3 5 8AVi e wo ft heChur c ho ft heRe de nt o r eVe ni c e 4 0 5 1 1 0 5Ma do nnawi t hSa i nt s 2 3 5 9Pi a z z aSa nMa r c o l o o ki ngSo ut ha ndWe s t 4 0 6 1 1 0 6TheAdo r a t i o no ft heMa g i 2 4 6 0Gr a ndCa na lTheSt o ne ma s o n' sYa r d 4 0 6 1 1 0 7Ma do nnaa ndChi l dwi t ht woAng e l s 2 4 6 1Ba c i nodiSa nMa r c oFr o mt hePi a z z e t t a BOUCHERFr a nc o i s 2 5 6 2Ol dWa l t o nBr i dg e Lands c ape 2 5 6 3Ve ni c eThePi a z z aSa nMa r c o 2 2 5 6 1 6La nds c a pewi t haWa t e r mi l l 2 6 6 4Ve ni c eTheFe a s tDa yo fSa i ntRo c h 2 6 6 5St . Pa ul ' sCa t he dr a l BOUDI NEug e ne 2 7 6 6Pi a z z aSa nMa r c o Fi gur e 2 7 6 7Ve ni c eTheDo g e ' sPa l a c ea ndt heRi v ade g l i 5 4 1 3 4La undr e s s e sbyaSt r e a m Sc hi a v o ni 5 4 1 3 5Be a c ho fTr o uv i l l e 2 7 6 8Ve ni c eSa nt aMa r i ade l l aSa l ut e Se as c ape 2 8 6 9Ve ni c ePa l a z z oGr i ma ni 4 3 7 1 1 9 2Fe s t i v a li nt heHa r bo ro fHo nf l e ur 2 8 7 0Ve ni c eThePi a z z e t t af r o mt heMo l o 4 3 7 1 1 9 3Be a c hSc e neTr o uv i l l e Lands c ape 4 3 8 1 1 9 4Re t ur no ft heTe r r e Ne uv i e r 2 2 5 6 1 7Et o nCo l l e g e 4 3 8 1 1 9 5De a uv i l l eHa r bo ur S e a s c a p e 4 3 9 1 1 9 6TheBa yo fFo ur mi s 4 4 0 1 1 9 9Ve ni c e TheGr a ndCa na lf a c i ngSa nt a 4 3 9 1 1 9 7TheEnt r a nc et oTr o uv i l l eHa r bo ur Cr o c e BOUGUEREAUWi l l i a m 4 4 1 1 2 0 0Vi e wo ft heGr a ndCa na l 4 4 1 1 2 0 1Ve ni c e S. Pi e t r oi nCa s t e l l o Fi gur e 4 4 1 1 2 0 2Ba c i nodiSa nMa r c o , Ve ni c e 5 5 1 3 6L' Ev e i lduCo e ur 4 4 2 1 2 0 3Ve ni c eSa nt aMa r i ade l l aSa l ut e 5 5 1 3 7Br e t o nBr o t he ra ndSi s t e r 4 4 2 1 2 0 4Ve ni c e-TheBa s i no fSa nMa r c oo n Nu de As c e ns i o nDa y 3 2 3 8 5 2TheWa v e 4 4 2 1 2 0 5Ve ni c e-TheGr a ndCa na lwi t h 3 2 3 8 5 3TheWa s p' sNe s t S. Si me o nePi c c o l o Por t r ai t 4 4 3 1 2 0 6Ve ni c e-TheDo g e sPa l a c ea ndt heRi v a 3 6 0 9 4 9Gi r lwi t hapo me g r a na t e de g l iSc hi a v o ni 3 6 1 9 5 0He a dOfAYo ungGi r l 3 6 1 9 5 1Da i s i e s

518


4 4 3 1 2 0 7Ve ni c e , Ent r a nc et ot heCa nna r e g i o 4 9 6 1 3 3 1St i l lLi f ewi t haGi ng e rJ a ra nd 4 4 3 1 2 0 8Ve ni c e ARe g a t t ao nt heGr a ndCa na l Eg g pl a nt s 4 4 4 1 2 0 9TheGr a ndCa na lf r o mt heCa mpoSa n 4 9 6 1 3 3 2St i l lLi f ewi t hCur t a i na ndFl o we r e d Vi o( de t a i l ) Pi t c he r 4 4 4 1 2 1 0TheCa na lGr a ndewi t ht hePo nt eRi a l t o 4 9 7 1 3 3 3St i l lLi f ewi t hPe ppe r mi ntBo t t l e a ndt heFo nda c ode iTe de s c hi 4 9 7 1 3 3 4St i l lLi f eWi t hChe r r i e sAndPe a c he s 4 4 4 1 2 1 1Ent r a nc et ot heGr a ndCa na lf r o mt he CHARLESFRANCOI S Mo l oVe ni c e 4 4 5 1 2 1 2Ve ni c e S. Si me o nePi c c o l o Da ubi g ny

CANELLAGi us e ppe Se as c ape

4 4 5 1 2 1 3Ve dut ade lCa na l ede l l aGi ude c c aa Ve ne z i a

CASSATTMa r y Fi gur e

5 7 1 4 2TheLo g e

Por t r ai t

3 6 1 9 5 2Chi l di naSt r a wHa t

CARUELLEThe o do r e Lands c ape

2 2 6 6 1 8Edg eo faWo o d

CEZANNEPa ul Fi gur e

5 7 1 4 3Ha r l e qui n 5 8 1 4 4TheCa r dPl a y e r s

Fl owe r s

1 9 1 5 2 3Fl o we r si naRo c o c oVa s e

Lands c ape

2 2 6 6 1 9Ri v e rCo a s t 2 2 7 6 2 0Cha t e a uNo i r 2 2 7 6 2 1Mo r ni ngVi e wo fL' Es t a queAg a i ns tt he Sunl i g ht 2 2 7 6 2 2Mo ntSa i nt e Vi c t o i r e 2 2 8 6 2 3Vi e wo fL' Es t a que 2 2 8 6 2 4Bi be musQua r r y 2 2 9 6 2 5Mo ntSa i nt e Vi c t o i r e 2 2 9 6 2 6La nds c a pewi t hv i a duc tMo nt a g ne Sa i nt e Vi c t o i r e 2 3 0 6 2 7La nds c a pewi t hPo pl a r s 2 3 0 6 2 8TheHo us ewi t ht heCr a c ke dWa l l s 2 3 0 6 2 9Vi e wo ft heDo ma i neSa i nt J o s e ph 2 3 1 6 3 0AHo us ei nt hePr o v e nc e 2 3 1 6 3 1Tur ni nt heRo a d 2 3 2 6 3 2Ho us ei nPr o v e nc e 2 3 2 6 3 3TheVi l l a g eo fGa r da nne 2 3 2 6 3 4Ro a dc ur v ei nMo nt g e r o ul t 2 3 3 6 3 5Ba nkso ft heMa r ne 2 3 3 6 3 6Ga r da nne

Nude

3 2 4 8 5 5TheBa t t l eo fLo v e 3 2 4 8 5 6Ba t he r s 3 2 5 8 5 7Ba t he r s( Le sGr a nde sBa i g ne us e s ) 3 2 5 8 5 8Ba t he r

Por t r ai t

Lands c ape

2 3 3 6 3 7La nds c a pewi t haSunl i tSt r e a m

CHASEWi l l i a m Me r r i t t Lands c ape

2 3 4 6 3 8Sunl i g hta ndSha do w Shi nne c o c kHi l l s

CHERETJ ul e s Fi gur e

1 8 0 4 9 4Li di a

CLAYSPa ulJ e a n Se as c ape

4 4 5 1 2 1 4Shi psl y i ngne a rDo r dr e c ht 4 4 6 1 2 1 5Shi psl y i ngo f fFl us hi ng

CORONELLIVi nc e nz o Lands c ape

3 1 9 8 4 5Do ubl eHe mi s phe r e

COROTCa mi l l e Fi gur e

5 8 1 4 5Al g e r i e nne

COURBETGus t a v e Lands c ape

2 3 4 6 3 9ThePo o l

Nude

3 2 5 8 5 9Wo ma nwi t haPa r r o t 3 2 6 8 6 0Wo ma ni nt hewa v e s

Se as c ape

4 9 3 1 3 2 5Mi l kCa na ndAppl e s 4 9 4 1 3 2 6Thr e ePe a r s 4 9 4 1 3 2 7St i l lLi f ewi t hAppl e sa ndPe a r s 4 9 5 1 3 2 8Appl e s 4 9 5 1 3 2 9St i l lLi f ewi t hAppl e sa ndaPo to f Pr i mr o s e s 4 9 6 1 3 3 0St i l lLi f ewi t hAppl e s

519

DAVI NCILe o na r do Por t r ai t

3 6 4 9 6 1Po r t r a i to fCe c i l i aGa l l e r a ni 3 6 4 9 6 2TheMo naLi s a

Re l i gi ous

4 0 9 1 1 1 6Thev i r g i na ndc hi l dwi t ht hes a i nt ' s Annea ndt hes a i nt ' sJ o hnt heba pt i s t 4 1 0 1 1 1 7Ma do nnaa ndChi l d 4 1 0 1 1 1 8Vi r g i no ft heRo c ks

DEBRAYDi r c k Fl owe r s

1 9 1 5 2 4Fl o we r si naGl a s sVa s e

DEGASEdg a r Ani mal s

1 5 4 0Ra c eHo r s e s 1 5 4 1Thr e eJ o c ke y s

Fi gur e

5 9 1 4 7TheDa nc eLe s s o n 5 9 1 4 8Da nc e r si nt heCl a s s r o o m 6 0 1 4 9Da nc e r 6 0 1 5 0Thr e eDa nc e r si nRe dCo s t ume 6 0 1 5 1Da nc e r sBa c ks t a g e 6 0 1 5 2Da nc e r sPi nka ndGr e e n 6 1 1 5 3TheSt a r 6 1 1 5 4Rus s i a nDa nc e r s 6 1 1 5 5Ba l l e tDa nc e r s 6 1 1 5 6I naCa f e 6 2 1 5 7Be f o r et hePe r f o r ma nc e 6 2 1 5 8Fo urDa nc e r s 6 3 1 5 9Da nc e rOns t a g e 6 3 1 6 0TheGr e e nDa nc e r s 6 3 1 6 1TheBa l l e tCl a s s 6 4 1 6 2TheRe he a r s a lOns t a g e 6 4 1 6 3Da nc e r si nPi nk 6 4 1 6 4Da nc e r sPr a c t i c i nga tt heBa r r e

4 4 6 1 2 1 6Cl o udso v e rLa keGe ne v a 4 4 6 1 2 1 7TheBl a c kRo c ksa tTr o uv i l l e 4 4 7 1 2 1 8TheCa l m Se a 4 4 7 1 2 1 9TheFi s hi ngBo a t

Lands c ape

Fi gur e

3 2 6 8 6 1Wo ma nwi t haTo we l 3 2 6 8 6 2Wo ma nDr y i ngHe rAr m 3 2 7 8 6 3Af t e rt heBa t h, Wo ma ndr y i nghe r s e l f

COUTURETho ma s

5 9 1 4 6TheRo ma nso ft heDe c a de nc e

Por t r ai t

3 6 3 9 5 9So a pBubbl e s

CUYPAe l be r t Lands c ape

2 3 5 6 4 0Ri v e rLa nds c a pewi t hRi de r s

Se as c ape

4 4 8 1 2 2 0TheMa a sa tDo r dr e c hti naSt o r m 4 4 8 1 2 2 1TheMa a sa tDo r dr e c ht 4 4 8 1 2 2 2ARi v e rSc e newi t hDi s t a ntWi ndmi l l s

DANDI NICe s a r e

3 6 1 9 5 3Se a t e dPe a s a nt Por t r ai t 3 6 2 9 5 4Bo yi naRe dWa i s t c o a t 3 6 4 9 6 0Al l e g o r yo fI nt e l l i g e nc e 3 6 2 9 5 5Lo ui s Aug us t eCe z a nne , t heAr t i s t ' s Fa t he r , Re a di ngt heL' Ev e ne me nt DANKERTZCo r ne l i us 3 6 2 9 5 6ThePi peSmo ke r L a n d s c a p e 3 6 3 9 5 7Yo ungI t a l i a nGi r lRe s t i ngo nHe rEl bo w 3 1 9 8 4 6Po l a rMa p 3 6 3 9 5 8Se l fPo r t r a i t

St i l lLi f e

4 0 8 1 1 1 3Ado r a t i o no ft heKi ng s 4 0 9 1 1 1 4La me nt a t i o n 4 0 9 1 1 1 5TheRe s to nt heFl i g hti nt oEg y pt

DAUBI GNYCha r l e s Fr a nc o i s Se as c ape

4 4 9 1 2 2 3Bo a t so nt heSe a c o a s ta tEt a pl e s

DAVI DGe r a r d Re l i gi ous

4 0 7 1 1 1 1Ma do nnaa ndChi l dwi t ht heMi l kSo up 4 0 8 1 1 1 2TheVi r g i na ndChi l dwi t hSa i nt sa nd Do no r

2 3 5 6 4 1Vi e wo fSa i nt Va l e r y s ur So mme

Nude

DEHEEM J a nDa v i ds z St i l lLi f e

4 9 8 1 3 3 5St i l lLi f ewi t hOy s t e r sa ndGr a pe s

DERAI NAndr e Se as c ape

4 4 9 1 2 2 4Po r t

DEVLI EGERSi mo n Se as c ape

4 4 9 1 2 2 5AVi e wo fa nEs t ua r y 4 5 0 1 2 2 6Ca l m Se a 4 5 0 1 2 2 7ADut c hMa no f wa ra ndVa r i o us Ve s s e l si naBr e e z e

DOLCICa r l o Re l i gi ous

4 1 0 1 1 1 9TheVi r g i na ndChi l dwi t hFl o we r s

DUBBELSHe ndr i c k Se as c ape

4 5 1 1 2 2 8ADut c hYa c hta ndOt he rVe s s e l s Be c a l me dne a rt heSho r e

EGNERMa r i e Fl owe r s

1 9 2 5 2 5Co ppe rbo wlf i l l e dwi t hwhi t ea ndpi nk f l o we r s


1 9 2 5 2 6I nt heBl o s s o mi ngBo we r

Lands c ape

2 3 6 6 4 2I nde nDo na ua ue n

Se as c ape

4 5 1 1 2 2 9Mo t i vv o nde rI ns e lRa b

St i l lLi f e

4 9 8 1 3 3 6Fr 체c hs t e s t i l l l e be nmi tK체r bi s ka nne 4 9 9 1 3 3 7Gr a na t 채 pf e la ufe i ne rFe ns t e r ba nk 4 9 9 1 3 3 8St i l l e be nmi tObs tundChi a nt i f l a s c he

EI SHICho buns a i Fi gur e

1 8 3 5 0 4TheCo ur t e s a nI t s ut o miHo l di nga Pl e c t r um

ELMOZOFr a nc i s c odeHe r r e r a Re l i gi ous

4 1 0 1 1 2 0Tr i umpho fSa i ntHe r me ng i l d

FAENZAGi o v a nniBa t t i s t ada Re l i gi ous

4 1 1 1 1 2 1TheI nc r e dul i t yo fSa i ntTho ma s

FANTI NLATOURHe nr i Fl owe r s

1 9 2 5 2 7Fl o we r s

St i l lLi f e

5 0 0 1 3 3 9As t e r sa ndFr ui to naTa bl e 5 0 0 1 3 4 0St i l lLi f ewi t hFl o we r sa ndFr ui t

FEARNLEYTho ma s Se as c ape

4 5 1 1 2 3 0Suns e t , So r r e nt o

FERRARIGa ude nz i o Re l i gi ous

6 9 1 7 5Sc e nef r o m Ta hi t i a nLi f e 7 0 1 7 6Amo ngt heMa ng o e s 7 0 1 7 7Thr e eTa hi t i a nWo me n 7 1 1 7 8La nds c a peo fBr i t t a ny 7 1 1 7 9Thr e eTa hi t i a ns 7 2 1 8 0Vi s i o na f t e rt heSe r mo n 7 2 1 8 1Wa s he r wo me n 7 3 1 8 2Ont hes ho r eo ft hel a kea tMa r t i ni que 7 3 1 8 3Vi l l a g ei nMa r t i ni que( Fe mme se tChe v r e da nsl ev i l l a g e ) 7 4 1 8 4Fa t a t at eMi t i 7 4 1 8 5Ha i lMa r y 7 4 1 8 6Br e t o ng i r ls pi nni ng 7 5 1 8 7TheBl a c kPi g s 7 5 1 8 8TheMo nt ho fMa r y 7 5 1 8 9Ma t aMua( I nOl de nTi me s )

Lands c ape

2 3 6 6 4 3TheSwi ne he r d 2 3 7 6 4 4Ta hi t i a nLa nds c a pe

Nude

3 2 8 8 6 6Va i r uma t i 3 2 8 8 6 7TePa peNa v eNa v e( De l e c t a bl eWa t e r s ) 3 2 9 8 6 8Whe r eAr eYo uGo i ngo rWo ma n Ho l di ngaFr ui t 3 2 9 8 6 9Pa r a unat eVa r uai no( Wo r dso ft he De v i l ) 3 2 9 8 7 0TheBa t he r s 3 3 0 8 7 1Tea anoa r e o i s( TheSe e do ft heAr e o i ) 3 3 0 8 7 2Hi naTe f a t o u( TheMo o na ndt heEa r t h) 3 3 0 8 7 3Sc e nef r o m Ta hi t i a nLi f e 3 3 1 8 7 4Ta hi t i a nWo me nBa t hi ng 3 3 1 8 7 5Thr e eTa hi t i a nWo me n 3 3 2 8 7 6TheSpi r i to ft heDe a dWa t c hi ng 3 3 2 8 7 7TwoTa hi t i a nWo me n 3 3 2 8 7 8Va hi nenot emi t i( Fe mmeal ame r )

4 1 1 1 1 2 2TheAnnunc i a t i o nTheVi r g i nMa r y Por t r ai t 4 1 2 1 1 2 3TheAnnunc i a t i o n-TheAng e lGa br i e l 3 6 5 9 6 4Se l f po r t r a i twi t hpo r t r a i t Le sMi s e r a bl e s 3 6 6 9 6 5Se l f Po r t r a i t FRI EDRI CHCa s pa rDa v i d 3 6 6 9 6 6Se l f Po r t r a i tf o rCa r i e r e Se as c ape 3 6 6 9 6 7Se l f Po r t r a i t 4 5 2 1 2 3 1OnBo a r daSa i l i ngShi p 3 6 7 9 6 8TheAnc e s t o r so fTe ha ma naORTe ha ma na Ha sMa nyPa r e nt s FROMENTI NEug e ne 3 6 7 9 6 9LaBe l l eAng e l e Se as c ape 3 6 7 9 7 0Se l f Po r t r a i t 4 5 2 1 2 3 2TheBa nkso ft heNi l e 3 6 7 9 7 1Wo ma nwi t hFl o we r( Va hi neNot eTi a r e )

FURI NIFr a nc e s c o Nude

3 2 7 8 6 4TheThr e eGr a c e s

GAI NSBOROUGHTho ma s Por t r ai t

3 6 5 9 6 3Mr s . Sa r a hSi ddo ns

GALLENKALLELAAks e l i Se as c ape

4 5 3 1 2 3 3La keKe i t e l e

GAROFALO Nude

3 2 7 8 6 5AnAl l e g o r yo fLo v e

GAUGUI NPa ul Fi gur e

6 5 1 6 5Ar e a r e a 6 5 1 6 6Br e t o nGi r l sbyt heSe a 6 5 1 6 7Fa a t ur uma( Me l a nc ho l i c ) 6 6 1 6 8Sc e net a hi t i e nne 6 6 1 6 9Pa r a uApiWha tNe ws 6 7 1 7 0Pa s t o r a l e sTa hi t i e nne s 6 7 1 7 1TheSi e s t a 6 8 1 7 2Thr e eTa hi t i a nWo me nAg a i ns ta Ye l l o wBa c kg r o und 6 8 1 7 3Sa c r e dSpr i ng 6 9 1 7 4TwoWo me n

St i l lLi f e

5 0 1 1 3 4 1St i l lLi f ewi t hThr e ePuppi e s 5 0 1 1 3 4 2St i l lLi f e 5 0 2 1 3 4 3Bo wlo fFr ui ta ndTa nka r dbe f o r ea Wi ndo w 5 0 2 1 3 4 4St i l lLi f ewi t hTe a po ta ndFr ui t 5 0 2 1 3 4 5St i l lLi f ewi t hMa ng o e s 5 0 3 1 3 4 6Fl o we r sa ndaBo wlo fFr ui to naTa bl e

GI ALLI NASAng e l o s Lands c ape

2 3 7 6 4 5Br o o k 2 3 7 6 4 6La nds c a pewi t hc y pr e s s 2 3 8 6 4 8Ol dGa t e

GODWARDJ o hnWi l l i a m Fi gur e

7 6 1 9 0TheQui e tPe t 7 6 1 9 1AFa i rRe f l e c t i o n

GOYAFr a nc i s c ode Fi gur e

7 6 1 9 2Ma j a so naBa l c o ny

Por t r ai t

3 6 8 9 7 2Yo ungLa dyWe a r i ngaMa nt i l l aa nd Ba s qui na

GLACKENSWi l l i a m

Nude

3 3 3 8 7 9Nudewi t hAppl e

GREUZEJ e a nBa pt i s t e Por t r ai t

3 6 8 9 7 3AGi r lwi t haLa mb 3 6 8 9 7 4AGi r l 3 6 8 9 7 5Tr i c o t e us eEndo r mi e

GRI MSHAW J o hnAt ki ns o n Fi gur e

7 7 1 9 3TheLa dyo fSha l o t t 7 7 1 9 4Go o dCo uns e l

GRI SJ ua n Fi gur e

7 8 1 9 5Po r t r a i tMa ur i c eRa y na l 7 8 1 9 6Lal i s e us e 7 9 1 9 7Muj e rs e nt a da 7 9 1 9 8Elf uma do r( Fr a nkHa v i l a nd) 7 9 1 9 9Ha r l e qui nwi t haGui t a r 7 9 2 0 0Po r t r a i to fJ o s e t t e

St i l lLi f e

5 0 3 1 3 4 7Lel i v r eo uv e r t 5 0 4 1 3 4 8St i l lLi f ewi t haGui t a r 5 0 4 1 3 4 9Vi o l i na ndPl a y i ngCa r dso naTa bl e 5 0 4 1 3 5 0Vi o l i na ndGui t a r

GRUNJ ul e s Al e x a ndr e Fi gur e

1 8 0 4 9 5Ca s i nodePa r i s

GSELLHe nr yAl f r e d Nude

3 3 3 8 8 0NudeOnCo uc h

GUARDIFr a nc e s c o Ci t yLands c ape

2 9 7 1Pi a z z aSa nMa r c o 2 9 7 2Ve ni c et heDo g e ' sPa l a c ea ndt heMo l o f r o mt heBa c i no 2 9 7 3TheGr a ndCa na la bo v et heRi a l t o 3 0 7 4AnAr c hi t e c t ur a lCa pr i c ewi t ha Pa l l a di a nSt y l eBui l di ng 3 0 7 5Ca pr i c c i o

Se as c ape

4 5 3 1 2 3 4Vi e wo ft heVe ne t i a nLa g o o nwi t h t heTo we ro fMa l g he r a 4 5 3 1 2 3 5Ve ni c eTheDo g a naa ndSa nt a Ma r i ade l l aSa l ut e 4 5 4 1 2 3 6Ve ni c ef r o mt heBa c i nodiSa nMa r c o 4 5 4 1 2 3 7Gr a ndCa na lwi t ht heRi a l t oBr i dg e , Ve ni c e 4 5 4 1 2 3 8TheGr a ndCa na l , Ve ni c e , wi t ht he Pa l a z z oBe mbo 4 5 5 1 2 3 9Ve ni c e-ThePunt ade l l aDo g a na

GUERI NPi e r r eNa r c i s s e Nude

3 3 4 8 8 1Mo r phe usa ndI r i s

GUI GOUPa ul Se as c ape

4 5 5 1 2 4 0Wa s he r wo me no nt heBa nkso ft he Dur a nc e

GUI LLAUMI NAr ma nd Lands c ape

2 3 8 6 4 7TheBo uc ha r do nMi l l , Cr o z a nt

GYZI SNi ko l a o s Fi gur e

8 0 2 0 1Ar c ha ng e ls t udyf o rt heFo unda t i o n o ft heFa i t h

Por t r ai t

3 6 9 9 7 6Bo ywi t hChe r r i e s

520


HAGBORGAug us t Fi gur e

8 0 2 0 2Mus s e l pl o c ke r s ka 8 0 2 0 3Fr e nc hf i s he r g i r l 8 1 2 0 4Be a c hs c e newi t hf r e nc hf i s he r wo me n 8 1 2 0 5Oy s t e rpi c ki ngBr i t t a ny 8 1 2 0 6Gi r l sGa t he r i ngOy s t e r s 8 2 2 0 7Fi s he r ma nbyt hes e a

HAGEMEI STERKa r l Lands c ape

2 3 8 6 4 9Sunnyda yi nMa r c h

HARDYHe y wo o d Fi gur e

8 2 2 0 8Theme e t i ngi nt hef o r e s t

HARLAMOFFAl e x e i Por t r ai t

3 6 9 9 7 7Yo ungGi r lWi t hBl o s s o ms

HARUNOBUSuz uki Fi gur e

1 8 4 5 0 5Gi r lPe r f o r mi ngt heLi o nDa nc e

HASELTI NEWi l l i a m St a nl e y Se as c ape

4 5 5 1 2 4 1Na r r a g a ns e t tBa y

HASSAM Chi l de Fi gur e

8 2 2 0 9TheSo ut hLe dg e sAppl e do r e 8 2 2 1 0TheVi c t o r i a nCha i r

Lands c ape

2 3 9 6 5 0Ce l i aTha x t e r ' sGa r de nI s l e so fSho a l s , Ma i ne

HEDAGe r r e tWi l l e ms z St i l lLi f e

5 0 5 1 3 5 1St i l lLi f ewi t hHa m

HEI RSHo ma nns Lands c ape

3 2 0 8 4 7TheAme r i c a s

HOBBEMMAMe i nde r t Lands c ape

2 3 9 6 5 1TheWa t e r mi l l sa tSi ng r a v e nne a r De ne ka mp

HOGARTHWi l l i a m Por t r ai t

3 6 9 9 7 8Mi s sMa r yEdwa r ds 3 7 0 9 7 9TheShr i mpGi r l

HOMERWi ns l o w Se as c ape

4 5 6 1 2 4 2St udyf o rEa g l eHe a d, Ma nc he s t e r , Ma s s a c hus e t t s

HONDI USHe nr i c us Lands c ape

3 2 0 8 4 8Ma po fSo ut hAme r i c a

HONDI USJ o do c us Lands c ape

3 2 1 8 4 9Ma po fAs i a

HUYSUM J a nVa n St i l lLi f e

5 0 5 1 3 5 2Fr ui ta ndFl o we r s 5 0 5 1 3 5 3St i l ll i f eo ff r ui to nama r bl epl i nt h 5 0 5 1 3 5 4St i l lLi f ewi t hFl o we r sa ndFr ui t

I ACOVI DESGe o r g i o s Fl owe r s

1 9 3 5 2 9AVa s eo fCa r na t i o ns

521

I GNACEHe nr i The o do r e Fl owe r s

1 9 3 5 2 8ABa s ke to fRo s e s

I NGRESJ e a nAug us t e Do mi ni que Nude

3 3 4 8 8 2TheSpr i ng 3 3 4 8 8 3Oda l i s quewi t hSl a v e

I NNESSGe o r g e Lands c ape

2 4 0 6 5 2Summe rMo nt c l a i r 2 4 0 6 5 3TheDe l a wa r eWa t e rGa p

I SRAELSI s a a c Fi gur e

8 3 2 1 1I nt heBo i sdeBo ul o g nec l o s et oPa r i j s

I SRAELSJ o z e f Fi gur e

8 3 2 1 2Si t t i ngWo ma n 8 3 2 1 3Da v i d 8 3 2 1 4TheSe a ms t r e s s 8 4 2 1 5TheSe a ms t r e s s

I VANOVAl e x a nde r Re l i gi ous

4 1 2 1 1 2 4TheAppa r i t i o no fChr i s tt ot hePe o pl e

J AWLENSKYAl e x e jv o n Fi gur e

8 4 2 1 6Se a t e dWo ma n 8 4 2 1 7Li e g e nde sMa dc he n 8 5 2 1 8Wo ma nwi t haGr e e nFa n

J I HEISug i mur a Fi gur e

1 8 4 5 0 6TheI ns i s t e ntLo v e r

J ONESFr a nc i sCo a t e s Fi gur e

8 5 2 1 9Go o dFr i e nds

J ONGKI NDJ o ha nBa r t ho l d Se as c ape

4 5 6 1 2 4 3Ho nf l e ur

KAEMPFEREng e l be r t Lands c ape

3 2 1 8 5 0Ma po fJ a pa n

KAUFFMANNAng e l i ka Por t r ai t

3 3 5 8 8 5Nude sSt a ndi ngbySt o v e 3 3 5 8 8 6Thr e eBa t he r s 3 3 6 8 8 7TwoGi r l sNa ke dGi r l s Ta l ki ng 3 3 6 8 8 8Ma r c e l l a 3 3 6 8 8 9J e une sFi l l e saFe hma r n 3 3 7 8 9 0Nude si nSt udi o 3 3 7 8 9 1Li e g e nde rbl a ue rAktmi tSt r o hhut

KI YOMASUTo r i i Fi gur e

1 8 5 5 0 7TheAc t o rNa ka mur aSe ny ai nt heRo l eo f To ko no t s u

KI YOMI TSUTo r i i Fi gur e

1 8 5 5 0 8TheAc t o rSe g a waKi kuno j oI Ia saGi r l Ko mus o

KI YONAGATo r i i Fi gur e

1 8 5 5 0 9ALa dywi t ht woSe r v a nt s

KI YONOBUTo r i i Fi gur e

1 8 6 5 1 0TheAc t o rShi no mi y aHe i ha c hii na Sa mur a iRo l e

KLEEPa ul Abs t r ac t i on

0 1 1Mo v e me nto fVa ul t e dCha mbe r s 0 1 2Ar c ha ng e l 0 1 3Unt i t l e d( St i l ll i f e ) 0 2 4Thev a s e 0 2 5La ug hi ngGo t hi c 0 2 6Sma l l ho l de rg a r de ni nt ope r s o n 0 2 7Fl o we rMy t ho l o g y 0 3 8Or i e nt a lPl e a s ur eGa r de n 0 3 9Ex ube r a nc e 0 3 1 0La dya ndFa s hi o n 0 4 1 1Li t t l eOr c ha r d 0 4 1 2Po o rAng e l 0 4 1 3Po r t r a i to fMr s . Gl 0 4 1 4Que e no fHe a r t s 0 5 1 5Ha l me 0 5 1 6Se mi Ci r c l ewi t hAng ul a rFe a t ur e s 0 5 1 7Cha r a c t e r si ny e l l o w 0 5 1 8The a t r ei nt heWo o d 0 6 1 9Twi ns 0 6 2 0Af t e ra nne a l i ng 0 6 2 1Co l o r f ul Ar c hi t e c t ur e 0 6 2 2Wo o dLo us e 0 7 2 3I ns ul aDul c a ma r a 0 7 2 4Se pa r a t i o ni nt heEv e ni ng

i mal s 3 7 0 9 8 0Po r t r a i to fLo ui s aLe v e s o nGo we ra sSpe s An 1 6 4 2TheGo l df i s h 3 7 0 9 8 1Se l f po r t r a i t 3 7 0 9 8 2Po r t r a i tFr a nz i s kav o nKa uni t z Ri e t be r g Po r t r ai t 3 7 1 9 8 4I nt heMa g i cMi r r o r

KI PRENSKYOr e s t Por t r ai t

3 7 1 9 8 3Gi r lWe a r i ngt hePo ppyWr e a t h

KI RCHNEREr ns tLudwi g Ci t yLands c ape

3 0 7 6TheRe dTo we ri nHa l l e 3 0 7 7Ra i l wa yBr i dg eo nLo bt a ue rSt r a s s ei n Dr e s de n

Fi gur e

8 5 2 2 0Po t s da me rPl a t z 8 5 2 2 1Fe ma l eAr t i s t 8 6 2 2 2Cz a r da sda nc e r s 8 6 2 2 3Ar c he r s 8 6 2 2 4Fr a nz ii nf r o nto faCa r v e dCha i r 8 7 2 2 5J a pa ne s e 8 7 2 2 6Po r t r a i to fGe r da

Nude

3 3 5 8 8 4TwoNude so naBl ueSo f a

KLI MTGus t a v Abs t r ac t i on

0 7 2 5St o c l e tFr i e z e( de t a i l )

Fi gur e

8 7 2 2 7Mus i cI 8 8 2 2 8He r e ' saKi s st ot heWho l eWo r l d Be e t ho v e nFr i e z e( de t a i l ) 8 8 2 2 9Ex pe c t a t i o n( de t a i l ) 8 8 2 3 0De a t ha ndLi f e( de t a i l ) 8 9 2 3 1TheKi s s 8 9 2 3 2TheMa i de n 9 0 2 3 3Wa t e r Sna ke s 9 0 2 3 4La dywi t hFa n 9 0 2 3 5Ho peI I 9 1 2 3 6Po r t r a i to fHe r mi neGa l l i a 9 1 2 3 7TheFul f i l me nt 9 1 2 3 8Ma daPr i ma v e s i


La nds c a pe

241654Appl et r e e 241655Be e c hGr oveI 241656Sc hl os sKamme rAt t e r s e eI I I 241657Ros eBus he sUnde rt heTr e e s 242658I t al i anGar de nLands c ape 242659Tr anqui lPond( Ege l s e ene arGol l i ng Sal z bur g) 242660TheTr e eofLi f e( de t ai l ) 242661Appr oac hi ngThunde r s t or m ( TheLar gePopl arI I ) 243662Par k

Nude

337892Hope 337893Judi t h 338894TheLongi ngf orHappi ne s s( de t ai l ) 338895TheBe e t hove nFr i e z eTheHos t i l e Powe r s( de t ai l ) 339896Danae 339897Wat e rs nake s 339898TheFor c e sofEvi l( de t ai l ) 339899TheBr i de( de t ai l ) 340900TheThr e eAge sofWoman( de t ai l ) 340901TheBr i de 341902Adam andEve

Po r t r a i t

374995TheLaundr e s s 375996Count e s sAde l edeToul ous e Laut r e ci n t heGar de n 375997Ladywi t haDog 375998Womans e at e di naGar de n 375999Gi r li naFur Mi s sJe anneFount ai n 3761000JaneAvr i l

LEBASQUEHe nr i Fi g ur e

96252TheLI t t l eMandol i nPl aye r

LEBOURGAl be r t Se a s c a pe

4571245Bar que sauxgr ande svoi l e ss url el ac Le manaMe i l l e r i ee nHaut eSavoi e

LEFEBVREJul e s Jos e ph Fi g ur e

96253Gr az i e l l a

Nude

342906Thegr as s hoppe r

LEHMANNHe nr i Nude

342907St udyofaFe mal eNude Po r t r a i t 371985Judi t hI LEI GHTONFr e de r i c 372986Por t r ai tofGe r t haFe l s ovanyi( de t ai l ) F i g u r e 372987Ladywi t hFan 97254Li ghtoft heHar e m 373988Por t r ai tofBar one s sEl i s abe t h 97255Fl ami ngJune Bac hof e nEc ht Po r t r a i t 373989Hygi e i aDe t ai lf r om Me di c i ne 3761001Mr s .Jame sGut hr i e 373990Por t r ai tofHe r mi neGal l i a 3761002Pavoni a 373991Por t r ai tofFr i e de r i ke Mar i aBe e r 3761003Bi ondi na 374992Por t r ai tofAmal i eZuc ke r kandl 374993Por t r ai tofAde l eBl oc hBaue r LEVI TANI s aak

KNI GHTDani e lRi dgway Fi g ur e

92239Cof f e ei nt hegar de n

KOUNELAKI SNi c hol aos Po r t r a i t

374994ZoeCabbani

LANEFi t zHe nr y Se a s c a pe

4561244Bos t onHar bor ,Suns e t

LAUTRECHe nr ideToul ous e Ani ma l s

1643TheWhi t eHor s e

Fi g ur e

La nds c a pe

243663Ear l ys pr i ng 244664Gol de naut umnSl obodka 244665SunnyDay

LEWI SEdmundDar c h La nds c a pe

245666Ge r manFar m ne arHe r s e y

LI EBERMANNMax Fi g ur e

97256Gar t e nl okalande rHave l 98257Be e rgar de nne art heHave lunde rt r e e s 98258Ont heAl s t e ri nHambur g 98259Al l e ei m Ti e r gar t e nmi tRe i t e r nund Spaz i e r gange r n

92240TheSi nge rYve t t eGui l be r t LI PPIFi l i ppi no 92241JaneAvr i ldans ant R e l i g i o u s 93242TheSof a 4131 125Tobi asandt heAnge l 93243Al f r e dl aGui gne 4131 126TheVi r gi nandChi l dwi t hSai ntJohn 93244ACor ne roft heMoul i ndel aGal e t t e 94245Et udepourLoi eFul l e r LI PPIFi l i ppo 94246TheEngl i s hmanatt heMoul i ngRouge Re l i g i o us 94247TheCl ownChaUKao 4131 127Madonnawi t ht heChi l dandt wo 95248Maxi meDe t homas Ange l s( de t ai l ) 95249Quadr i l l eatt heMoul i nRouge LOI RLui gi 95250Att heMoul i nRouge 96251Att heMoul i nRougeTheDanc e Ci t yLa nds c a pe 181496JaneAvr i l 3178Rumme l pl at z 181497Lar e vuebl anc he

Nude

341903Rous s e 341904Womanbe f or eaMi r r or 341905TheMode lRe s t i ng

LOI SEAUGus t ave La nds c a pe

245667LeGr andQuaiFe c amp

LORDWEEKSEdwi n

Fi g ur e

99260Al ongt heGhat sMat hur a

LORRAI NCl aude La nds c a pe

246668Lands c apewi t hAe ne asatDe l os

LOTTOLor e nz o Nude

342908Ve nusandCupi d

Po r t r a i t

3771004Por t r ai tofaWomani ns pi r e dby Luc r e t i a

LUCEMaxi mi l i e n Ci t yLa nds c a pe

3179LaRueMouf f e t ar d 3180TheQuaiSai nt Mi c he landNot r e Dame

LUDOLFBakhui z e n Se a s c a pe

4571246AVi e wac r os saRi ve rne arDor dr e c ht 4571247TheEe ndr ac htandaFl e e tofDut c h Me nof war

LUI NIBe r nar di no Re l i g i o us

4131 128Sai ntCat he r i ne

LUTTEROTHAs c an Se a s c a pe

4581248Maz z or boi nVe ni c e

MACKEAugus t Fi g ur e

99261Gi r lwi t haFi s hBowl 99262Zool ogi c alGar de n 100263Spaz i e r gange ram Se e 100264TwoSi s t e r s 101265FourGi r l s 101266Thr e egi r l si nye l l ows t r awhat s 101267Se i l t anz e r i n

Se a s c a pe

4581249Se ge l bootaufde m Te ge r ns e e

MADRAZORai mundode Fi g ur e

101268Gi r l sataWi ndow

MALEASKons t ant i nos Ci t yLa nds c a pe

3281Monas t e r yCour t yar dofSt .Johni n Je r ys al e m

MANETEdouar d Fi g ur e

102269TheRai l way 102270TheMone tFami l yi nThe i rGar de nat Ar ge nt e ui l 103271ABaratt heFol i e s Be r ge r e 103272Boat i ng 104273Ar ge nt e ui l 104274TheSpani s hSi nge r 104275Lunc he onont heGr as s 105276Mone tPai nt i ngi nhi sFl oat i ngSt udi o 105277Mus i ci nt heTui l e r i e sGar de ns 106278Cor ne rofaCaf e Conc e r t 106279I nt heCons e r vat or y

Fl o we r s

193530Fl owe r si naCr ys t alVas e

La nds c a pe

246669Vi l l aatRue i l

522


Por t r ai t

3 7 7 1 0 0 5ThePl um 3 7 7 1 0 0 6TheFi f e r

Se as c ape

4 5 9 1 2 5 0TheKe a r s a r g ea tBo ul o g ne

St i l lLi f e

5 0 6 1 3 5 5TheBr i o c he 5 0 6 1 3 5 6Ba s ke to fFr ui t

MANTEGNAAndr e a Re l i gi ous

4 1 4 1 1 2 9Ma do nnawi t hSt . Ma r yMa g da l e ne a ndSt . J o hnt heBa pt i s t 4 1 4 1 1 3 0TheAg o nyi nt heGa r de n

MARCFr a nz Abs t r ac t i on

0 7 2 6Sma l lCo mpo s i t i o n 0 8 2 7Ly i ngBul l

Ani mal s

1 6 4 4Bl ueHo r s eI 1 7 4 5Fo x 1 7 4 6Fo x e s 1 8 4 7TheLi t t l eMo nke y 1 8 4 8TheRe dHo r s e s 1 8 4 9Fa i r yAni ma l s 1 9 5 0TheLa mb

Ci t yLands c ape 3 2 8 2I nde r s do r f

MARI SJ a c o b Fi gur e

1 0 7 2 8 0AGi r ls e a t e do ut s i deaHo us e

Se as c ape

4 5 9 1 2 5 1ABe a c h 4 6 0 1 2 5 2Fi s hi ngbo a t 4 6 0 1 2 5 3AWi ndmi l la ndHo us e sbe s i deWa t e rSt o r mySky

1 1 2 2 9 2Ga r de na tSa i nt e Adr e s s e 1 1 2 2 9 3Po ppyFi e l dAr g e nt e ui l MI CHELGe o r g e s 1 1 3 2 9 4Wo ma ns i t t i ngo nabe nc h Lands c ape 1 1 3 2 9 5Wo ma nwi t hUmbr e l l aTur ne dt ot heLe f t 2 4 8 6 7 2St o r myLa nds c a pewi t hRui nso naPl a i n 1 1 3 2 9 6Wo ma nwi t haPa r a s o l Ma da meMo ne t a ndhe rSo n MODI GLI ANIAme de o 1 1 3 2 9 7Wo ma nwi t hUmbr e l l aTur ne dt ot he Nude Ri g ht 3 4 3 9 1 0Nudeo naBl ueCus hi o n 1 1 4 2 9 8Wo me ni nt heGa r de n 3 4 4 9 1 1La r g eSe a t e dnude 1 1 4 2 9 9Wo ma nSi t t i ngunde rt heWi l l o ws 3 4 4 9 1 2Ca r i a t i de F l o w e r s 3 4 4 9 1 3Se a t e dNude 1 9 4 5 3 1Bl ueWa t e rLi l i e s 3 4 4 9 1 4Se a t e dnude 1 9 4 5 3 2Wa t e rLi l i e s Por t r ai t 1 9 5 5 3 3TheWa t e rLi l i e s-Gr e e nRe f l e c t i o ns 3 7 8 1 0 0 7Al i c e 1 9 5 5 3 4I r i s e s 3 7 8 1 0 0 8Po r t r a i to fLe o po l dZbo r o ws ki 1 9 5 5 3 5Ye l l o wI r i s e s 3 7 8 1 0 0 9Po r t r a i to fJ e a nneHe but e r neSe a t e d 1 9 6 5 3 6Ny mphe a s 3 7 8 1 0 1 0J e a nneHe but e r ne 1 9 6 5 3 7Chr y s a nt he mums 3 7 9 1 0 1 1Gi r lwi t hbl a c kha i r 1 9 6 5 3 8Fl o we rBe dsa tVe t he ui l 3 7 9 1 0 1 2Po r t r a i tdeDe di e 1 9 6 5 3 9Sunf l o we r s 3 7 9 1 0 1 3Po r t r a i to fawo ma nwi t hha t 1 9 7 5 4 0Wa t e r l i l i e s 3 7 9 1 0 1 4Po r t r a i to fJ ua nGr i s 1 9 7 5 4 1Wa t e rLi l i e s 3 8 0 1 0 1 5TheBo y 1 9 8 5 4 2Wa t e r Li l i e s 3 8 0 1 0 1 6Po r t r a i to faPo l i s hWo ma n 1 9 8 5 4 3Wa t e rLi l i e s 3 8 0 1 0 1 7Po r t r a i to fJ e a nneHe but e r ne 1 9 9 5 4 4Wa t e r l i l i e s Ev e ni ngEf f e c t 3 8 0 1 0 1 8Labl o ndea uxbo uc l e sd' o r e i l l e 1 9 9 5 4 5ThePa t ht hr o ug ht heI r i s e s 2 0 0 5 4 6Ag a pa nt hus MONETCl a ude 2 0 0 5 4 7Ny mphe a s Abs t r ac t i on 2 0 1 5 4 8St i l lLi f ewi t hFl o we r sa ndFr ui t 0 8 2 8Cha r i ngCr o s sBr i dg e 2 0 1 5 4 9I r i s e sI I 0 9 2 9Wi s t e r i a 2 0 2 5 5 0Re dWa t e r Li l i e s 0 9 3 0TheJ a pa ne s eBr i dg e 2 0 2 5 5 1 I r i s j a u n e s e t ma uv e s 1 0 3 1TheJ a pa ne s eBr i dg e 2 0 3 5 5 2Wa t e r Li l i e s 1 0 3 2Wa t e rLi l i e s 2 0 3 5 5 3Wa t e rLi l i e sa ndAg a pa nt hus 1 1 3 3Wa t e rLi l i e sSe t t i ngSun 4 1 6 1 1 3 5TheCr e a t i o no fAda m

1 1 3 4Wa t e rLi l i e s 1 2 3 5TheWa t e rLi l i e s-Se t t i ngSun 1 2 3 6Wa t e rLi l i e s 1 2 3 7Se aRo s e s( Ye l l o wNi r wa na ) 1 3 3 8TheJ a pa ne s eFo o t br i dg e 1 3 3 9Mo r ni ngOnTheSe i ne

Lands c ape

2 4 8 6 7 3Wi nt e rOnTheSe i neLa v a c o ur t 2 4 8 6 7 4Po pl a r sa tGi v e r ny 2 4 9 6 7 5Vi e wo ft heTui l e r i e s 2 4 9 6 7 6TheJ a pa ne s eFo o t br i dg ea ndt he MARI SWi l l e m Wa t e rLi l yPo o l Lands c ape 2 4 9 6 7 7Fr o s tNe a rVe t he ui l Ci t yLands c ape 2 4 7 6 7 0Duc ksa l i g ht i ngo naPo o l 2 5 0 6 7 8ACo r ne ro ft heGa r de na tMo nt g e r o n 3 3 8 3Mi l l sAtWe s t z i j de r v e l dNe a rZa a nda m 2 5 0 6 7 9 T h e B o d me r O a k F o n t a i n e b l e a u F o r e s t 3 3 8 4LeRi odel aSa l ut e MARTI NISi mo ne 2 5 0 6 8 0Fl o we r i ngPl um Tr e e s 3 4 8 5Bo ul e v a r dDe sCa puc i ne s Re l i gi ous 2 5 1 6 8 1I l ea uxFl e ur sne a rVé t he ui l 3 4 8 6TheGa r eSa i nt La z a r e 4 1 5 1 1 3 1TheAnnunc i a t i o na ndTwoSa i nt s 5 1 6 8 2Pa l m Tr e e sa tBo r di g he r a 3 5 8 7TheRueMo nt o r g ue i li nPa r i sCe l e br a t i o n 2 ( de t a i l ) 2 5 1 6 8 3La v a c o ur tunde rSno w o fJ une 4 1 5 1 1 3 2Chr i s tDi s c o v e r e di nt heTe mpl e 2 5 2 6 8 4 L a n e i n t h e P o p p y F i e l dI l eSa i nt Ma r t i n 3 5 8 8ThePo r t a lOfRo ue nCa t he dr a lI n 2 5 2 6 8 5Po pl a r so nt heEpt e MASANOBUOkumur a Mo r ni ngLi g ht 2 5 2 6 8 6Lo ndo nTheHo us e so fPa r l i a me nt 3 5 8 9Ro ue nCa t he dr a lWe s tFa s a deSunl i g ht Fi gur e St o r mySky 3 5 9 0TheCa t he dr a lI nRo ue nThePo r t a lGr e y 1 8 6 5 1 2Ac t o r sa st heI l ls t a r r e dLo v e r s 2 5 3 6 8 7Ho us e so fPa r l i a me nt , Ef f e c to fSunl i g ht We a t he r Mc CUBBI NFr e de r i c k i n t h e F o g 3 6 9 1Ro ue nCa t he dr a lFa s a deAndTo ur 2 5 3 6 8 8Me a do wwi t hPo pl a r s Lands c ape D' Al ba ne( Mo r ni ngEf f e c t ) 2 5 4 6 8 9Mo ne t ' sGa r de na tAr g e nt e ui l 2 4 7 6 7 1Gi r li nf o r e s tl a nds c a pe , Mo untMa c e do n 3 6 9 2Ro ue nCa t he dr a lWe s tFa s a de 2 5 4 6 9 0Wa t e r Li l yPo nd 3 6 9 3Po r to fLeHa v r e MELENDEZLui s 5 5 6 9 1Wi ndEf f e c t , Se que nc eo fPo pl a r s 3 7 9 4Sa i nt La z a r eSt a t i o nt heNo r ma ndyTr a i n 2 St i l lLi f e 2 5 5 6 9 2 P o p l a r s o n t h e B a n k s o f t h e R i v e rEpt e 3 7 9 5TheHo t e lde sRo c he sNo i r e sa tTr o uv i l l e 5 0 7 1 3 5 7St i l lLi f ewi t hAppl e s , Gr a pe sa ndaPo t 3 a tDus k 7 9 6TheCa t he dr a li nRo ue n Thepo r t a lGr e y o fJ a m 2 5 5 6 9 3Po ppyFi e l di naHo l l o wne a rGi v e r ny We a t he r 5 0 7 1 3 5 8TheAf t e r no o nMe a l( LaMe r i e nda ) 2 5 6 6 9 4La nds c a peThePa r cMo nc e a u 3 8 9 7Ve ni c et heDo g ePa l a c e 5 0 8 1 3 5 9St i l lLi f ewi t hOr a ng e sa ndWa l nut s 2 5 6 6 9 5Spr i ng Fi gur e 5 0 8 1 3 6 0St i l lLi f ewi t hMe l o na ndPe a r s 2 5 7 6 9 6TheSumme r 1 0 7 2 8 1ThePa r cMo nc e a u 5 0 9 1 3 6 1St i l lLi f ewi t hOr a ng e s , J a r s , a ndBo x e s 2 5 7 6 9 7TheAr t i s t ' sGa r de na tVe t he ui l 1 0 7 2 8 2Ca mi l l eMo ne to naGa r de nBe nc h o fSwe e t s 2 5 8 6 9 8TheAr t i s t ' sGa r de nI r i s e s 1 0 8 2 8 3TheSt r o l l e r 5 0 9 1 3 6 2St i l lLi f ewi t hFi g sa ndBr e a d 2 5 8 6 9 9TheTha wa tVé t he ui l 1 0 8 2 8 4Ca mi l l e 2 5 9 7 0 0Co t ede sGr o ue t t e sne a rPo nt o i s e MI CHELANGELO 1 0 8 2 8 5Po ppyFi e l d 2 5 9 7 0 1Ca mi l l eMo ne ti nt heGa r de na t 1 0 9 2 8 6I nt heWo o dsa tGi v e r ny Nude Ar g e nt e ui l 1 0 9 2 8 7TheAr t i s t ' sGa r de na tVe t he ui l 3 4 3 9 0 9Le daa ndt heSwa n 2 5 9 7 0 2TheHa y s t a c ks Endo fSumme r-Gi v e r ny 1 1 0 2 8 8Pr o me na depr e sd' Ar g e nt e ui l Re l i gi ous 2 6 0 7 0 3Br e a kupo fI c e , Gr e yWe a t he r 1 1 0 2 8 9TheBe a c ha tTr o uv i l l e 4 1 5 1 1 3 3Sa l mo nBo a zObe d( de t a i l ) 2 6 0 7 0 4ThePo r ta tAr g e nt e ui l 1 1 1 2 9 0TheLunc h 4 1 6 1 1 3 4TheLa s tJ udg e me nt( de t a i l ) 2 6 0 7 0 5ThePa t ho fCha i l l y 1 1 1 2 9 1Ont heBe a c ha tTr o uv i l l e

523


2 6 1 7 0 6Po ppyFi e l dNe a rVe t he ui l 1 1 4 3 0 1Or phe us 2 6 1 7 0 7Sno wSc e nea tAr g e nt e ui l 1 1 5 3 0 2TheTo i l e t t e 2 6 2 7 0 8Br e a kupo fI c e MORI SOTBe r t he 2 6 2 7 0 9TheChur c ha tVa r e ng e v i l l ea ndt he Fi gur e Go r g eo fLe sMo ut i e r s 1 1 5 3 0 3TheCr a dl e 2 6 3 7 1 0Pr o me na depr e sd' Ar g e nt e ui l 1 1 5 3 0 4Summe r ' sDa y 2 6 3 7 1 1TheTha wo nt heSe i neNe a rVe t he ui l 1 1 6 3 0 5Yo ungWo ma nSe a t e do naSo f a 2 6 4 7 1 2TheTr a i nEng i nei nt heSno w 1 1 6 3 0 6TheChe r r y 2 6 4 7 1 3TheTui l e r i e s 2 6 5 7 1 4La nds c a pea tVe t he ui l Por t r ai t 2 6 5 7 1 5Vi l l a sa tBo r di g he r a 3 8 2 1 0 2 4J e unef i l l ee nde c o l l e t e-l af l e ura ux 2 6 6 7 1 6TheWa t e r Li l yPo nd c he v e ux 2 6 6 7 1 7Po pl a r so nt heEpt e 3 8 3 1 0 2 5Yo ungWo ma nwi t haSt r a wHa t 2 6 6 7 1 8Sa ul epl e ur e ur 3 8 3 1 0 2 6Att heBa l l 2 6 6 7 1 9Wa t e r Li l yPo nd MUCHAAl f o ns 2 6 7 7 2 0TheGa r de na tVe t he ui l F i g u r e 2 6 7 7 2 1Cha mpd' I r i sj a une sàGi v e r ny 1 6 2 4 4 0TheSe a s o ns 2 6 7 7 2 2Tr a i ni nt heCo unt r y s i de 1 6 2 4 4 1Sa l o me 2 6 8 7 2 3TheI r i sGa r de na tGi v e r ny 1 6 2 4 4 2Bl e uDe s c ha mps 2 6 8 7 2 4Wa t e r Li l yPo ndSy mpho nyi nGr e e n 1 6 3 4 4 3Wi nt e rf r o m TheFo urSe a s o ns 2 6 8 7 2 5Ve t he ui l 1 6 3 4 4 4Spr i ngf r o m TheFo urSe a s o ns 2 6 9 7 2 6Ro a dne a rGi v e r ny 1 6 4 4 4 5Summe rf r o m TheFo urSe a s o ns 2 6 9 7 2 7TheMa g pi e 6 4 4 4 6Aut umnf r o m TheFo urSe a s o ns 2 6 9 7 2 8ThePe t i tBr a so ft heSe i nea tAr g e nt e ui l 1 1 6 5 4 4 7Bi e r e sdel aMe us e 2 7 0 7 2 9TheRa i l wa yBr i dg ea tAr g e nt e ui l 1 6 5 4 4 8Pr a g ue1 9 1 8 1 9 2 8 2 7 0 7 3 0TheVa l l e yo ft heNe r v i a 1 6 5 4 4 9Bi e r e sdel aMe us e( de t a i l ) 2 7 0 7 3 1Sno wEf f e c ta tVe t he ui l 1 6 6 4 5 0Bi s c ui t sCha mpa g neLe f e v r e Ut i l e 2 7 1 7 3 2TheWa t e r l i l yPo ndPi nkHa r mo ny 1 6 6 4 5 1Bi s c ui t sLe f e v r e Ut i l e 2 7 1 7 3 3Lo ndo n Pa r l i a me ntRe f l e c t i o nso nt he 1 6 6 4 5 2Fl i r t Tha me s 1 6 7 4 5 3Ca c a oSc ha a l Por t r ai t 1 6 7 4 5 4Cha mpa g neRui na r t 3 8 1 1 0 1 9Ca mi l l eMo ne ta ndaChi l di nt he 1 6 7 4 5 5 C h o c o l a t I d e a l Ar t i s t ’ sGa r de ni nAr g e nt e ui l 1 6 8 4 5 6Bi t t e rOr i e nt a l 3 8 1 1 0 2 0Ca mi l l eMo ne to nhe rDe a t hbe d 1 6 8 4 5 7Mus i cf r o m TheFo urAr t s 3 8 1 1 0 2 1Se l f Po r t r a i t 1 6 8 4 5 8 P a i n t i n g f r o m T h e F o u r A r t s 3 8 2 1 0 2 2Spr i ng t i me 1 6 8 4 5 9Po e t r yf r o m TheFo urAr t s 3 8 2 1 0 2 3LaJ a po na i s e( o rCa mi l l eMo ne ti n 1 6 9 4 6 0Fo urSe a s o ns J a pa ne s eCo s t ume ) 1 6 9 4 6 1TheSe a s o ns Aut umn Se as c ape 1 6 9 4 6 2TheSe a s o ns Summe r 4 6 1 1 2 5 4Lo wTi dea tPo ur v i l l e , ne a rDi e ppe 1 7 0 4 6 3LaSa ma r i t a i ne 4 6 1 1 2 5 5TheGr a ndCa na l 1 7 0 4 6 4LaDa mea uxCa me l i a s 4 6 2 1 2 5 6Ar g e nt e ui l 1 7 0 4 6 5J o b 4 6 2 1 2 5 7Be a c ha tTr o uv i l l e 1 7 1 4 6 6Lo r e nz a c c i o 4 6 3 1 2 5 8Shi pso nt heSe i nea tRo ue n 1 7 1 4 6 7Ma udeAda msa sJ o a no fAr c 4 6 3 1 2 5 9TheRo a dBr i dg eAtAr g e nt e ui l 1 7 1 4 6 8Lo t t e r yo fNa t i o na lUni t y 4 6 4 1 2 6 0LePo ntd' Ar g e nt e ui l 1 7 2 4 6 9Mo e ta ndCha ndo nCha mpa g neWhi t e 4 6 4 1 2 6 1TheMus e um a tLeHa v r e St a r 4 6 5 1 2 6 2Wa t e r l o oBr i dg e t heSuni naFo g 1 7 2 4 7 0Mo e ta ndCha ndo nDr yI mpe r i a l 4 6 5 1 2 6 3I mpr e s s i o nSunr i s e 1 7 2 4 7 1Mo na c oMo nt e Ca r l o 4 6 6 1 2 6 4Lo wTi dea tVa r e ng e v i l l e 1 7 3 4 7 2Po s t e rf o rt heAus t r i a nPa v i l i o nPa r i s 4 6 6 1 2 6 5Fi s he r ma n’ sCo t t a g eo naCl i f f 1 7 3 4 7 3Be ne di c t i ne 4 6 7 1 2 6 6TheMa nne po r t e( Et r e t a t ) 1 7 3 4 7 4Pr i nc e s sHy a c i nt h 4 6 7 1 2 6 7Be a c ha tEt r e t a t 1 7 4 4 7 5Re g i o na lFa i ra tI v a nc i c e 4 6 8 1 2 6 8TheCl i f fWa l ka tPo ur v i l l e 1 7 4 4 7 6Rus s i aRe s t i t ue nda 4 6 8 1 2 6 9Thr e eFi s hi ngBo a t s 1 7 4 4 7 7Re v e r i e 4 6 9 1 2 7 0Re g a t t aa tSa i nt e Adr e s s e 1 7 5 4 7 8Si x t hSo ko lFe s t i v a l 4 6 9 1 2 7 1Ho us e so nt heAc ht e r z a a n 1 7 5 4 7 9So c i e t ePo pul a i r ede sBe a ux Ar t s 4 7 0 1 2 7 2Bo r di g he r a 1 7 5 4 8 0TheFl o we r s 4 7 0 1 2 7 3TheBe a c ha tSa i nt e Adr e s s e 1 7 6 4 8 1TheFo urFl o we r s Ca r na t i o n 4 7 1 1 2 7 4Re g a t t aa tAr g e nt e ui l 1 7 6 4 8 2TheFo urFl o we r s I r i s 4 7 1 1 2 7 5Ra pi dso nt hePe t i t eCr e us ea tFr e s s e l i ne s1 7 6 4 8 3TheFo urFl o we r s Li l y 4 7 2 1 2 7 6Ve t he ui li nSumme r 1 7 6 4 8 4TheFo urFl o we r s Ro s e 4 7 2 1 2 7 7Wa t e r l o oBr i dg e , e f f e tdes o l e i l 1 7 7 4 8 5TheMo o na ndt heSt a r s St i l lLi f e 1 7 7 4 8 6Me de a 5 1 0 1 3 6 3St i l lLi f ewi t hFl o we r sa ndFr ui t 1 7 7 4 8 7Gi s mo nda 5 1 0 1 3 6 4St i l lLi f ewi t hMe l o n 1 7 8 4 8 8ThePa s s i ngWi ndCa r r i e sYo ut hAwa y 1 7 8 4 8 9 T h e T i me s o f D a y N i g h t ' s R e s t MORALESLui sde 1 7 8 4 9 0TheTi me so fDa yMo r ni ngAwa ke ni ng Re l i gi ous 1 7 9 4 9 1TheTi me so ft heDa ys e r i e s 4 1 7 1 1 3 6Annunc i a t i o n 1 7 9 4 9 2TheTi me so fDa yEv e ni ng 4 1 7 1 1 3 7TheVi r g i na ndChi l d Co nt e mpl a t i o n 1 7 9 4 9 3TheTi me so fBr i g ht ne so fDa y MOREAUGus t a v e

Fi gur e

1 1 4 3 0 0So ngo fSo ng s

Por t r ai t

3 9 7 1 0 8 2Mo r a v i a nTe a c he r ' sCho i r

3 9 8 1 0 8 3Fl o we r 3 9 8 1 0 8 4I v y 3 9 8 1 0 8 5Fr ui t 3 9 8 1 0 8 6La ur e l 3 9 9 1 0 8 7J o b 3 9 9 1 0 8 8Sa l o me 3 9 9 1 0 8 9Sa l o nde sCe nt 2 0Ex hi bi t i o n 3 9 9 1 0 9 0Sa r a hBe r nha r dt LaPl ume 4 0 0 1 0 9 1Zo di a c 4 0 0 1 0 9 2ThePr i mr o s e 4 0 0 1 0 9 3TheFe a t he r 4 0 1 1 0 9 4Te t eBy z a nt i ne Br une t t e 4 0 1 1 0 9 5Te t eBy z a nt i ne Bl o nde 4 0 1 1 0 9 6Cy c l e sPe r f e c t a 4 0 1 1 0 9 7TheTr a ppi s t i ne

MUELLEROt t o Fi gur e

1 1 6 3 0 7Gy ps i e swi t hSunf l o we r s 1 1 7 3 0 8TwoSi s t e r s 1 1 7 3 0 9Lo v e r s

Nude

3 4 5 9 1 5Zwe iMa dc he ni m Sc hi l f

ODI LONRe do n Fl owe r s

2 0 4 5 5 5Va s eo fFl o we r s( Pi nkBa c kg r o und)

PEETERSCl a r a St i l lLi f e

5 1 1 1 3 6 5St i l lLi f ewi t hChe e s e s , Ar t i c ho kea nd Che r r i e s

PEPLOESa mue lJ o hn St i l lLi f e

5 1 1 1 3 6 6St i l ll i f e 5 1 1 1 3 6 7St i l lLi f e 5 1 2 1 3 6 8St i l ll i f e -a ppl e sa ndj a r 5 1 2 1 3 6 9St i l ll i f eo fmi x e dr o s e si nChi ne s ev a s e

PI OTEt i e nneAdo l phe Por t r ai t

3 8 3 1 0 2 7TheBa t he r

PI SSARROCa mi l l e Ci t yLands c ape

3 8 9 8RueSa i nt Ho no r epo rl at a r de Ef e c t odel l uv i a 3 9 9 9TheBo ul e v a r dMo nt ma r t r ea tNi g ht 3 9 1 0 0ThePo nt Ne uf 4 0 1 0 1Bo ul e v a r dMo nt ma r t r e 4 0 1 0 2Ruedel ' Epi c e r i eRo ue n 4 1 1 0 3TheBo ul e v a r dMo nt ma r t r eo naWi nt e r Mo r ni ng 4 1 1 0 4Pl a c eduThe a t r e Fr a nc a i sSpr i ng 4 1 1 0 5Mo r ni ngAnOv e r c a s tDa yRo ue n

Lands c ape

2 7 1 7 3 4TheFe nc e 2 7 2 7 3 5Pe a s a ntHo us ea tEr a g ny 2 7 2 7 3 6Sno wyLa nds c a pea tSo ut hNo r wo o d 2 7 3 7 3 7ThePubl i cGa r de na tPo nt o i s e 2 7 3 7 3 8Fo xHi l lUppe rNo r wo o d 2 7 3 7 3 9Ro ut edeVe r s a i l l e s , Ro c que nc o ur t 2 7 4 7 4 0TheGa r de no ft heTui l e r i e so naWi nt e r Af t e r no o n 2 7 4 7 4 1Vi e wf r o m Lo uv e c i e nne s 2 7 5 7 4 2TheGa r de no ft heTui l e r i e so naSpr i ng Mo r ni ng 2 7 5 7 4 3TheRi v e rOi s ene a rPo nt o i s e 2 7 6 7 4 4Chi l dr e ni naGa r de na tEr a g ny 2 7 6 7 4 5TheHa r v e s tPo nt o i s e 2 7 7 7 4 6TheAr t i s t ' sGa r de na tEr a g ny 2 7 7 7 4 7Sunl i g hto nt heRo a dPo nt o i s e 2 7 8 7 4 8Po mmi e r saEr a g ny 2 7 8 7 4 9TheAv e nueSy de nha m

524


2 7 9 7 5 0ThePa t ht oLe sPo ui l l e ux , Po nt o i s e 2 7 9 7 5 1Po pl a r sEr a g ny 2 7 9 7 5 2TheSe i nea tBo ug i v a l 2 8 0 7 5 3TheCo t ede sBo e uf sa tL' He r mi t a g e 2 8 0 7 5 4TheBa nkso ft heVi o s nea tOs nyi ng r e y we a t he r , wi nt e r

Por t r ai t

3 8 3 1 0 2 8Yo ungPe a s a ntGi r lWe a r i ngaHa t

Se as c ape

4 7 2 1 2 7 8Ba r g e sa tPo nt o i s e 4 7 3 1 2 7 9St e a mbo a t si nt hePo r to fRo ue n

St i l lLi f e

5 1 3 1 3 7 0St i l lLi f ewi t hAppl e sa ndPi t c he r

POLENOVVa s i l y Ci t yLands c ape

4 2 1 0 6Mo s c o wPa t i o

PORTAELSJ e a nFr a nc o i s Por t r ai t

3 8 4 1 0 2 9Si s t e r s

PRENDERGASTMa ur i c e Fi gur e

1 1 7 3 1 0Gl o uc e s t e rHa r bo r 1 1 8 3 1 1TheSe a s ho r e

PUVI SDECHAVANNES Pi e r r e Ce c i l e Fi gur e

1 1 8 3 1 2Summe r

Nude

3 4 5 9 1 6TheRi v e r

RAFFAELLIJ e a nFr a nc o i s Ci t yLands c ape

4 2 1 0 7Bo ul e v a r di nAs ni e r e s

RAFFAELLO Re l i g i o us

4 1 7 1 1 3 8TheSi s t i neMa do nna 4 1 7 1 1 3 9TheMa do nnaa ndChi l d ( TheMa c ki nt o s hMa do nna ) 4 1 8 1 1 4 0Ma do nnao ft heGo l df i nc h 4 1 8 1 1 4 1TheGa r v a g hMa do nna 4 1 8 1 1 4 2Ma do nnao ft heRo s e

REDOUTEPi e r r e J o s e ph Fl owe r s

2 1 9 5 9 5Ro s aAl pi naLa e v i s 2 1 9 5 9 6Ro s aBe r be r i f o l i a 2 1 9 5 9 7Ro s aBr a c t e a t a 2 1 9 5 9 8Ro s aCe nt i f o l i a 2 2 0 5 9 9Ro s aCe nt i f o l i aBul l a t a 2 2 0 6 0 0Ro s aDa ma s c e naSuba l ba 2 2 0 6 0 1Ro s aEg l a nt e r i aVa r . Puni c e a 2 2 0 6 0 2Ro s aGa l l i c aOf f i c i na l i s 2 2 1 6 0 3Ro s aGa l l i c aVe r s i c o l o r 2 2 1 6 0 4Ro s aI ndi c a 2 2 1 6 0 5Ro s aI ndi c aCr ue nt a 2 2 1 6 0 6Ro s aI ndi c aFr a g r a ns 2 2 2 6 0 7Ro s aI ndi c aVul g a r i s 2 2 2 6 0 8Ro s aKa mt s c ha t i c a 2 2 2 6 0 9Ro s aMo s c ha t a 2 2 2 6 1 0Ro s aMus c o s a' Si mpl e x ' 2 2 3 6 1 1Ro s aMus c o s aMul t i pl e x 2 2 3 6 1 2Ro s aPo mpo ni a 2 2 3 6 1 3Ro s aRubr i f o l i a 2 2 3 6 1 4Ro s aSul f ur e a

REMBRANDT Fi gur e

1 1 9 3 1 3AGi r lwi t haBr o o m 1 1 9 3 1 4TheSi s t e r sEl e a no ra ndRo s a l baPe a l e

525

Por t r ai t

3 8 4 1 0 3 0Fl o r a 3 8 4 1 0 3 1Se l f Po r t r a i ta ta nEa r l yAg e( de t a i l ) 3 8 4 1 0 3 2Se l f Po r t r a i ta g e d6 3 3 8 5 1 0 3 3AnEl de r l yMa na sSa i ntPa ul

Re l i g i o us

4 1 8 1 1 4 3TheHo l yFa mi l ywi t hAng e l s 4 1 9 1 1 4 4Be l s ha z z a r ' sFe a s t TheWr i t i ngo n t heWa l l 4 1 9 1 1 4 5TheRe t ur no ft hePr o di g a lSo n

RENIGui do Re l i g i o us

4 1 9 1 1 4 6TheCo r o na t i o no ft heVi r g i n 4 2 0 1 1 4 7Chr i s te mbr a c i ngSa i ntJ o hnt he Ba pt i s t 4 2 0 1 1 4 8TheAdo r a t i o no ft heShe phe r ds

RENOI RPi e r r e Aug us t e Ani ma l s

1 9 5 1He a do faDo g

Ci t yLands c ape

4 3 1 0 8Po ntNe ufPa r i s 4 3 1 0 9TheGr a ndsBo ul e v a r ds

Fi gur e

4 7 6 1 2 8 5Mo ul i nHue tBa y , Gue r ns e y

St i l lLi f e

5 1 3 1 3 7 1St i l lLi f ewi t hPe a c he sa ndGr a pe s 5 1 3 1 3 7 2St i l lLi f ewi t hAppl e s 5 1 4 1 3 7 3Mi x e dFl o we r si na nEa r t he nwa r ePo t

RI COMa r t i nyOr t e g a Ci t yLands c ape

4 3 1 1 0ACa na li nVe ni c e

RI ZIFr a nc i s c o Re l i g i o us

4 2 0 1 1 4 9TheDr e a mo fStJ o s e ph

ROESENSe v e r i n Fl owe r s

2 0 6 5 6 1St i l lLi f eFl o we r sa ndFr ui t

ROHLFSChr i s t i a n Lands c ape

2 8 3 7 6 1Wa l dwe gmi tBi r ke nundTa nne n 2 8 4 7 6 2TheRo a dt oGe l me r o da

ROMANOGi ul i o Re l i g i o us

4 2 1 1 1 5 0TheHo l yFa mi l y

1 1 9 3 1 5Byt heWa t e r 1 2 0 3 1 6Att heThe a t r e 1 2 0 3 1 7TheSwi ng 1 2 0 3 1 8Fi g ur e so nt heBe a c h 1 2 1 3 1 9Da nc ea tLeMo ul i ndel aGa l e t t e 1 2 1 3 2 0Ma da meMo ne ta ndHe rSo n 1 2 2 3 2 1TwoGi r l sRe a di ng 1 2 2 3 2 2Da nc i ngGi r lwi t hCa s t a ne t s 1 2 2 3 2 3TheUmbr e l l a s 1 2 2 3 2 4Ni nii nt heGa r de n 1 2 3 3 2 5TwoYo ungGi r l sa tt hePi a no 1 2 3 3 2 6I nt heMe a do w 1 2 3 3 2 7TheTwoSi s t e r s( Ont heTe r r a c e )

ROSSETTIDa nt e

2 0 4 5 5 6Mi x e dFl o we r si na nEa r t he nwa r ePo t 2 0 5 5 5 7St i l lLi f ewi t hFl o we r sa ndPr i c kl yPe a r s 2 0 5 5 5 8Fl o we r si naVa s e 2 0 5 5 5 9Gl a di o l ii naVa s e

ROTTENHAMMERHa ns

2 8 0 7 5 5Hi l l sa r o undt heBa yo fMo ul i nHue t , Gue r ns e y 2 8 1 7 5 6ARo a di nLo uv e c i e nne s 2 8 1 7 5 7La ke s i deLa nds c a pe 2 8 2 7 5 8Pi g e o nCo o pa tBe l l e v ue 2 8 2 7 5 9Fi e l do fBa na naTr e e sne a rAl g i e r s 2 8 3 7 6 0Sno wc o v e r e dLa nds c a pe

ROUSSEAUHe nr i

3 4 6 9 1 7Yo ungGi r lBa t hi ng 3 4 6 9 1 8Ba t he rAr r a ng i nghe rHa i r 3 4 7 9 1 9Re c l i ni ngNude 3 4 7 9 2 0TheLa r g eBa t he r s 3 4 8 9 2 1ABa t he r 3 4 8 9 2 2La r g eNude

RUBENSPe t e rPa ul

Fl owe r s

Lands c ape

Nude

Por t r ai t

3 8 5 1 0 3 4Byt heSe a s ho r e 3 8 5 1 0 3 5Cl a udeMo ne tl i s a nt 3 8 5 1 0 3 6Summe r t i me 3 8 6 1 0 3 7Po r t r a i to fMa da meHe nr i o t 3 8 6 1 0 3 8Mi s i aSe r t 3 8 6 1 0 3 9Fe r na ndHa l phe na saBo y 3 8 6 1 0 4 0La dywi t haPi nka ndBl a c kha t 3 8 7 1 0 4 1AYo ungGi r lwi t hDa i s i e s

Se as c ape

4 7 3 1 2 8 0Se aa ndCl i f f s 4 7 4 1 2 8 1TheSki f f 4 7 4 1 2 8 2Oa r s me na tCha t o u 4 7 5 1 2 8 3LaGr e no ui l l e r e 4 7 5 1 2 8 4TheWa v e

Fi gur e

1 2 3 3 2 8TheDa yDr e a m 1 2 4 3 2 9Sa l ut a t i o no fBe a t r i c e 1 2 4 3 3 0Pr o s e r pi ne 1 2 4 3 3 1TheLo v i ngCup 1 2 4 3 3 2Be a t aBe a t r i x

Por t r ai t

3 8 7 1 0 4 2TheLo v i ngCup 3 8 7 1 0 4 3Mo nnaVa nna 3 8 7 1 0 4 4Pr o s e r pi ne 3 8 8 1 0 4 5Sa l ut a t i o no fBe a t r i c e 3 8 8 1 0 4 6Fa i rRo s a mund 3 8 8 1 0 4 7Be a t aBe a t r i x

Re l i g i o us

4 2 1 1 1 5 1Ma r i ame tki nddekl e i neJ o ha nne se n dehe i l i g eCa t ha r i na

Fi gur e

1 2 5 3 3 3Sl e e pi ngGy ps y 1 2 5 3 3 4TheLux e mbo ur gGa r de ns 1 2 6 3 3 5ACe nt e nni a lo fI nde pe nde nc e

Nude

3 4 9 9 2 3TheDr e a m

Fi gur e

1 2 6 3 3 6ARo ma nTr i umph 1 2 6 3 3 7Aur o r aa bduc t i ngCe pha l us 1 2 7 3 3 8Ac hi l l e sDi s c o v e r e dbyUl y s s e sAmo ng t heDa ug ht e r so fLy c o me de s 1 2 7 3 3 9Sa ms o na ndDe l i l a h

Nude

3 4 9 9 2 4TheThr e eGr a c e s 3 4 9 9 2 5TheUni o no fEa r t ha ndWa t e r ( Ant we r pa ndt heSc he l dt ) 3 5 0 9 2 6Ve nusa ndCupi d

Por t r ai t

3 8 8 1 0 4 8Po r t r a i to fLudo v i c usNo nni us 3 8 9 1 0 4 9I nf a nt a ' sWa i t i ng ma i di nBr us s e l s 3 8 9 1 0 5 0Po r t r a i to fSus a nnaLunde n ( LeCha pe a udePa i l l e )

Re l i g i o us

4 2 1 1 1 5 2Sa i ntBa v oi sr e c e i v e dbySa i nt sAma nd a ndFl o r i be r t 4 2 1 1 1 5 3Ada ma ndEv e


Se as c ape

4 7 6 1 2 8 6TheMi r a c ul o usDr a ug hto fFi s he s

RUBLEVAndr e i Re l i gi ous

4 2 2 1 1 5 4Ol dTe s t e me mntTr i ni t y 4 2 2 1 1 5 5TheSa v i o r

RUYSCHRa c he l Fl owe r s

2 0 5 5 6 0St i l l Li f ewi t hFl o we r s 2 0 6 5 6 2Fl o we r si naVa s e 2 0 6 5 6 3St i l lLi f ewi t hFl o we r so naMa r bl e Ta bl e t o p

SACCHIPi e rFr a nc e s c o Re l i gi ous .

4 2 3 1 1 5 6Sa i ntPa ulWr i t i ng

Por t r ai t

3 9 0 1 0 5 1Se l f Po r t r a i ta sPr i s o ne r 3 8 9 1 0 5 2Se l f Po r t r a i t

St i l lLi f e

5 1 4 1 3 7 4Ce r a mi c s

SCHI VERTVi c t o r Nude

3 5 2 9 3 2TheFi g ur i ne

SCHOLDEREROt t oFr a nz Fl owe r s

2 0 7 5 6 5Li l a c

SCHUSTERJ o s e f Fl owe r s

2 0 7 5 6 6St i l l l e be nmi tFr uc ht e nBl ume nund Pa pa g e i

4 8 1 1 2 9 7Ev e ni ngCa l m, Co nc a r ne a u, Opus2 2 0 4 8 1 1 2 9 8TheTo wnBe a c hCo l l i o ur eOpus1 6 5 4 8 2 1 2 9 9No t r e Da me de l a Ga r de ( LaBo nne Me r e ) , Ma r s e i l l e s 4 8 2 1 3 0 0Ve ni c eThePi nkCl o ud 4 8 3 1 3 0 1TheJ e t t ya tCa s s i s 4 8 3 1 3 0 2TheNi l ene a rAs wa n

SI LVENJ a c o b Lands c ape

2 9 1 7 7 9Vi e wo fal a kewi t ha ng l i ngma ni nabo a t

SI SLEYAl f r e d Ci t yLands c ape

4 6 1 1 7Bo ul e v a r dHe l o i s e Ar g e nt e ui l 4 6 1 1 8TheChur c ho fMo r e tEv e ni ng

Lands c ape

2 9 2 7 8 0RueEug è neMo us s o i ra tMo r e tWi nt e r 2 9 2 7 8 1TheWa t e r i ngPl a c ea tMa r l y l e Ro i 2 9 3 7 8 2Sa i ntMa mme s Mo r ni ng Fl owe r s Fi gur e 2 9 3 7 8 3 F o g g y Mo r n i n g V o i s i n s 2 0 7 5 6 4LaJ a r di ni e r e 1 3 5 3 6 6TheMo r ni ngWa l k 2 9 4 7 8 4TheBr i dg ea tVi l l e ne uv e l a Ga r e nne 1 3 6 3 6 7ASunda yAf t e r no o no nt heI s l a ndo f SARGENTJ o hnSi ng e r 2 9 4 7 8 5TheSe i nea tPo r t Ma r l y LaGr a ndeJ a t t e 2 9 5 7 8 6Uns e nt i e ra uxSa bl o ns Fi gur e 1 3 6 3 6 8Ba t he r sa tAs ni e r e s 2 9 5 7 8 7TheRo a df r o m Ve r s a i l l e st oLo uv e c i e nne s 1 2 8 3 4 0Mr s . Ca r lMe y e ra ndhe rChi l dr e n 1 3 7 3 6 9TheCi r c us 2 9 6 7 8 8Vi e wo fMa r l y l e Ro if r o m Co e ur Vo l a nt 1 2 8 3 4 1Mr s . Ce c i lWa de 1 3 7 3 7 0LeCha hut 2 9 6 7 8 9TheTe r r a c ea tSa i nt Ge r ma i n, Spr i ng 1 2 8 3 4 2TheFo unt a i nVi l l aTo r l o ni aFr a s c a t iI t a l y 1 3 7 3 7 1Ci r c usSi de s ho w 2 9 7 7 9 0Me a do w 1 2 8 3 4 3Mi s sBe a t r i c eTo wns e nd 1 3 8 3 7 2St udyf o rBa t he r sa tAs ni e r e s 2 9 7 7 9 1Sa hur sMe a do wsi nMo r ni ngSun 1 2 9 3 4 4Mr s . Fi s keWa r r e na ndHe rDa ug ht e r 1 3 8 3 7 3TheRa i nbo w-St udyf o rBa t he r sa t 2 9 8 7 9 2TheLo i ng ' sCa na l Ra c he l As ni e r e s 2 9 8 7 9 3Or c ha r di nSpr i ng 1 2 9 3 4 5ACa pr i o t e 1 3 9 3 7 4St udyf o rASunda yo nLaGr a ndeJ a t t e 2 9 9 7 9 4Ba nkso ft heLo i ng-Aut umnEf f e c t 1 2 9 3 4 6AnOut o f Do o r sSt udy Lands c ape 2 9 9 7 9 5Sa i nt Ma mme sJ uneSuns hi ne 1 3 0 3 4 7TheLux e mbur g o 2 8 5 7 6 4TheSe i nes e e nf r o m LaGr a ndeJ a t t e 2 9 9 7 9 6Vi e wo fSa i nt Ma mme s-Wa l t e r s 1 3 0 3 4 8Si mpl o nPa s sTheTe a s e 2 8 5 7 6 5ARi v e rBa nk( TheSe i nea tAs ni e r e s ) 3 0 0 7 9 7Al l e eo fChe s t nutTr e e s 1 3 0 3 4 9Fi s hi ngf o rOy s t e r sa tCa nc a l e 2 8 6 7 6 6St udyf o r' LaGr a ndeJ a t t e ' 3 0 0 7 9 8Re s ta l o ngt heSt r e a m Edg eo ft heWo o d 1 3 1 3 5 0Ca r na t i o nLi l yLi l yRo s e 2 8 6 7 6 7LaLuz e r neSa i nt De ni s 3 0 1 7 9 9J uneMo r ni ngi nSa i nt Ma mme s SASSOFERRATO 2 8 7 7 6 8TheMo r ni ngWa l k 3 0 1 8 0 0Theba nkso ft heLo i ngMo r e t 2 8 7 7 6 9TheFo r e s ta tPo nt a ube r t Re l i gi ous 3 0 1 8 0 1La nds c a pea tLo uv e c i e nne s 4 2 3 1 1 5 7TheVi r g i ni nPr a y e r 3 0 2 8 0 2TheRo a df r o m Ve r s a i l l e st o Nude 4 2 4 1 1 5 8TheVi r g i na ndChi l dEmbr a c i ng Sa i nt Ge r ma i n 3 5 3 9 3 3Mo de lf r o mt heFr o nt( de t a i l ) 3 5 3 9 3 4Mo de lf r o mt heBa c k( de t a i l ) SAVRASOVAl e x e y STROZZIZa no bi 3 5 3 9 3 5Mo de li nPr o f i l e( de t a i l )

SAI NJ EANSi mo n

Lands c ape

2 8 4 7 6 3TheRo c ksHa v eCo me

SCHI ELEEg o n Ci t yLands c ape

4 4 1 1 1Ho us eWa l lo nt heRi v e r 4 4 1 1 2Cr e s c e nto fHo us e sI I( I s l a ndTo wn) 4 4 1 1 3Ho us eWi t hShi ng l eRo o f( Ol dHo us eI I ) 4 5 1 1 4Kr uma uTo wnCr e s c e ntI

Fi gur e

1 3 1 3 5 1Hi nde r i ngt heAr t i s ti saCr i mei ti s Mur de r i ngLi f ei nBud 1 3 1 3 5 2Edi t hSc hi e l ewi t hg r e y ho und 1 3 1 3 5 3Le v i t a t i o n( TheBl i ndI I ) 1 3 2 3 5 4Edi t hSc hi e l ei nSt r i pe dDr e s sSe a t e d 1 3 2 3 5 5Si t z e nde sPa a r 1 3 2 3 5 6Sc hi e l e ' sWi f ewi t hHe rLi t t l eNe phe w 1 3 2 3 5 7Kne e l i ngGi r li nOr a ng e Re dDr e s s 1 3 3 3 5 8Si t t i ngWo ma nwi t hBe ntLe g 1 3 3 3 5 9TheTr ut hUnv e i l e d 1 3 3 3 6 0Mo a 1 3 3 3 6 1Se a t e dWo ma nBa c kVi e w 1 3 4 3 6 2Se a t e dWo ma ni nVi o l e tSt o c ki ng s 1 3 4 3 6 3Ca r di na la ndNun( Te nde r ne s s ) 1 3 5 3 6 4Co mpo s i t i o nwi t hThr e eMa l eNude s 1 3 5 3 6 5Gi r lSt a ndi ngf r o mt heBa c kwi t hDr e s s

Nude

3 5 0 9 2 7Mut t e rundTo c ht e r 3 5 1 9 2 8TwoWo me n 3 5 1 9 2 9St a ndi ngNudewi t hBl ueSc a r f 3 5 1 9 3 0TwoGi r l sEmbr a c i ng 3 5 2 9 3 1Fe ma l eNude

SEURATGe o r g e s Pi e r r e

Se as c ape

Re l i gi ous

4 2 4 1 1 5 9TheAnnunc i a t i o n 4 7 6 1 2 8 7Vi e wo ft heSe i ne S L E V O G T Ma x 4 7 7 1 2 8 8TheCha nne lo fGr a v e l i ne s , Pe t i tFo r t Phi l i ppe Fi gur e 4 7 7 1 2 8 9TheLi g ht ho us ea tHo nf l e ur 1 3 9 3 7 5TheDa nc e rMa r i e t t adiRi g a r do 4 7 8 1 2 9 0St udyf o rLeBe cduHo cGr a ndc a mp S N Y D E R S F r a n s 4 7 8 1 2 9 1TheSe i nes e e nf r o m LaGr a ndeJ a t t e St i l lLi f e 4 7 8 1 2 9 2TheOut e rHa r bo r Hi g hTi de 5 1 4 1 3 7 5St i l lLi f ewi t hGr a pe sa ndGa me 4 7 9 1 2 9 3TheCha nne la tGr a v e l i ne sEv e ni ng 5 1 5 1 3 7 6St i l lLi f ewi t haWi neCo o l e r 4 7 9 1 2 9 4Gr a yWe a t he r , Gr a ndeJ a t t e 4 8 0 1 2 9 5Gr a ndc a mpEv e ni ng SOROLLAJ o a qui n 4 8 0 1 2 9 6LePo ntdeCo ur be v o i e

SHI SHKI NI v a n Lands c ape

2 8 7 7 7 0TheFo r e s tCl e a r i ng 2 8 8 7 7 1Ha y s t a c ks , Pr e o br a z he ns ko e 2 8 8 7 7 2Mo r ni ngi naPi neFo r e s t 2 8 9 7 7 3Thef o r e s tc l e a r i ng 2 8 9 7 7 4Ro wa nt r e e si na ut umn 2 8 9 7 7 5Ma s t Tr e eGr o v e 2 9 0 7 7 6Wo o de dl a nds c a pe 2 9 1 7 7 7TheRy eFi e l d

SI GNACPa ul Ci t yLands c ape

4 5 1 1 5Ca na lo fOv e r s c hi e 4 5 1 1 6Pl a c edeCl i c hy

Lands c ape

2 9 1 7 7 8Le sAnde l y s

Se as c ape

Fi gur e

1 3 9 3 7 6Pr o me na debyt heSe a

SOULACROI XFr e de r i c Fi gur e

1 4 0 3 7 7Ther e c i t a l

SPEEDJ o hn Lands c ape

3 2 1 8 5 1Ma po ft heWo r l d

STEI NLENThe o phi l e Fi gur e

1 8 1 4 9 8Co mpa g ni eFr a nc a i s ede sCho c o l a t se t de sThe s 1 8 2 4 9 9Co mi o tMo t o r c y c l e s

STEVENSAl f r e d Por t r ai t

3 8 9 1 0 5 3LaPa r i s i e nne

526


TAMAGNOFr a nc e s c o Fi gur e

1 8 2 5 0 0Ca c ho uLa j a uni e 1 8 2 5 0 1De ma nde zunMa r r a

THELENAI NBROTHERS Re l i gi ous

4 2 5 1 1 6 0TheAdo r a t i o no ft heShe phe r ds

THEOTOKOPOULOS Do me ni ko s( ELGRECO) Por t r ai t

3 9 0 1 0 5 4Po r t r a i to ft hePo e tAl o ns oEr c i l l ay Zuni g a

Re l i gi ous

4 2 5 1 1 6 1TheAnnunc i a t i o n 4 2 5 1 1 6 2TheHo l yFa mi l y 4 2 6 1 1 6 3Ma do nnaa ndChi l dwi t hSt . Ma r t i na a ndSt . Ag ne s 4 2 6 1 1 6 4TheAdo r a t i o no ft heShe phe r ds 4 2 6 1 1 6 5Chr i s tCa r r y i ngt heCr o s s 4 2 7 1 1 6 6TheHo l yTr i ni t y 4 2 7 1 1 6 7Ma r yMa g da l e ni nPe ni t e nc e 4 2 7 1 1 6 8Chr i s tDr i v i ngt heMo ne yCha ng e r s f r o mt heTe mpl e 4 2 8 1 1 6 9TheAnnunc i a t i o n

Re l i gi ous

4 2 9 1 1 7 4Sa i ntMi c ha e la ndt heDr a g o n

UNKNOWN Re l i gi ous

4 3 0 1 1 7 5St . De me t r i uso fThe s s a l o ni ka 4 3 0 1 1 7 6TheEnt r yi nt oJ e r us a l e m 4 3 0 1 1 7 7Bo dhi s a t t v aMa i t r e y a , t heFut ur e Buddha 4 3 1 1 1 7 8Mi r a c l eo fOurLa dyZna me ni e 4 3 1 1 1 7 9TheVi r g i na ndChi l dwi t ha nAng e l 4 3 1 1 1 8 0Vi r g i nGr e a tPa na g i a 4 3 1 1 1 8 1TheFl i g hti nt oEg y pt 4 3 2 1 1 8 2Na g a r j unaa ndAr y a de v aa sTwo Gr e a tI ndi a nBuddhi s tSc ho l a s t i c s 4 3 2 1 1 8 3Ei g htMa ha s i ddha s 4 3 2 1 1 8 4Di v e r s eFo r mso fMa ha ka l aa ndo t he r Pr o t e c t o r s

Fi gur e

1 4 1 3 8 1TwoLo v e r s( Fr a g me nt ) 1 4 1 3 8 2TheDa nc eHa l li nAr l e s 1 4 2 3 8 3Fi r s tSt e psa f t e rMi l l e t 1 4 2 3 8 4Me mo r yo ft heGa r de na tEt t e nLa di e s o fAr l e s 1 4 3 3 8 5Thes he a f bi nde r( na c hMi l l e t ) 1 4 3 3 8 6TheCo ur t e s a n( a f t e rEi s e n) 1 4 3 3 8 7TheNi g htCa f ei nt hePl a c eLa ma r t i ne i nAr l e s 1 4 4 3 8 8Ga r de nwi t hc o ur t i ngc o upl e ss qua r e Sa i nt Pi e r r e 1 4 4 3 8 9Thes o we r 1 4 4 3 9 0Thes i e s t a( a f t e rMi l l e t ) 1 4 5 3 9 1TheRa i s i ngo fLa z a r us( a f t e rRe mbr a ndt )

Fl owe r s

2 0 8 5 6 8Ga r de no fI r i s e s 2 0 9 5 6 9Bo uque to fFl o we r si naVa s e USHAKOVSi mo n 2 0 9 5 7 0Da ubi g ny ' sg a r de n 2 1 0 5 7 1But t e r f l i e sa ndPo ppi e s Re l i gi ous 2 1 0 5 7 2I mpe r i a lFr i t i l l a r i e si naCo ppe rVa s e 4 3 3 1 1 8 5Ge ne a l o g yo ft hes t a t eo fMus c o v y 2 1 0 5 7 3Bl o s s o mi ngAl mo ndTr e e ( Pa ne g y r i ct oOurLa dyo fVl a di mi r ) 2 1 1 5 7 4I r i s e s VALADONSuz a nne 2 1 1 5 7 5Ba s ke twi t hPa ns i e so naTa bl e 2 1 2 5 7 6Ro s e s Nude 3 5 4 9 3 6Re c l i ni ngNudeo naSo f a 2 1 2 5 7 7Ro s e s 2 1 2 5 7 8Sunf l o we r s VANBRUSSELPa ul usThe o do r us213-579Roses TI EPOLOGi o v a nni a ndBe e t l e Fl owe r s 2 1 3 5 8 0Al mo ndTr e ei nBl o s s o m Re l i gi ous 2 0 8 5 6 7Fl o we r si naVa s e 2 1 3 5 8 1TwoCutSunf l o we r s OneUps i deDo wn 4 2 8 1 1 7 0TheVi r g i na ndChi l da ppe a r i ngt oa 2 1 4 5 8 2Wi l dRo s e s Gr o upo fSa i nt s VANDECAPPELLEJ a n 2 1 4 5 8 3Va s ewi t hTwe l v eSunf l o we r s 4 2 8 1 1 7 1TheMi r a c l eo ft heHo l yHo us eo fLo r e t o S e as c ape 2 1 4 5 8 4Va s ewi t hChi ne s ea s t e r sa ndg l a di o l i 4 2 8 1 1 7 2AVi s i o no ft heTr i ni t y 4 8 5 1 3 0 6AShi ppi ngSc e newi t haDut c hYa c ht 2 1 5 5 8 5Ci ne r a r i a f i r i ngaSa l ut e TI GERFr a ns 2 1 5 5 8 6I r i s e s Lands c ape VANDEVELDEWi l l e m 2 1 5 5 8 7Va s ewi t hOl e a nde r sa ndBo o ks 3 0 2 8 0 3Cl i f f sbyt hes ho r e 2 1 6 5 8 8Spr i go ff l o we r i nga l mo ndi nag l a s s ( t heYo ung e r ) 2 1 6 5 8 9Va s ewi t hGl a di o l i TI NTORETTOJ a c o po Se as c ape 2 1 6 5 9 0Gr a s sa ndbut t e r f l i e s Re l i gi ous 4 8 5 1 3 0 7TheCa nno nSho t L a n d s c a p e 4 2 9 1 1 7 3Vi r g i na ndChi l dwi t hSa i ntCa t he r i ne , 4 8 6 1 3 0 8ASt a t e sYa c hta ndo t he rv e s s e l si na 3 0 3 8 0 5Fl o we rBe dsi nHo l l a nd Sa i ntAug us t i ne , Sa i ntMa r ca ndSa i nt v e r yl i g hta i r 3 0 3 8 0 6Bl o s s o mi ngPe a rTr e e J o hnt heBa pt i s t VANDERASTBa l t ha s a r 3 0 3 8 0 7Cy pr e s s e s TI SSOTJ a me s 3 0 4 8 0 8Ol i v eg r o v e St i l lLi f e 3 0 4 8 0 9Ga r de na tAr l e s Fi gur e 5 1 5 1 3 7 7St i l l e v e nme tv r uc ht e ne nbl o e me n 3 0 5 8 1 0Fa r mho us ei nPr o v e nc e 1 4 0 3 7 8TheLa di e so ft heCha r i o t s 5 1 5 1 3 7 8Ba s ke to fFl o we r s 3 0 5 8 1 1Thehi l lo fMo nt ma r t r ewi t hs t o nequa r r y 1 4 0 3 7 9Enpl e i ns o l e i l VANDONGENKe e s 3 0 6 8 1 2Thepl a i nLaCr a une a rAr l e swi t h TORSSLOW Ha r a l d Mo nt ma j o uri nt heba c kg r o und Por t r ai t Lands c ape 3 9 0 1 0 5 5LaPa r i s i e nnedeMo nt ma r t r e 3 0 6 8 1 3La nds c a pea tAuv e r si nt heRa i n 3 0 2 8 0 4Sho r ev i e w 3 9 0 1 0 5 6AFi ng e ro nhe rChe e k 3 0 6 8 1 4Whe a t f i e l d 3 0 7 8 1 5Le sVe s s e no t saAuv e r s TOSHI NOBUOkumur a VANDYCKAnt ho ny 3 0 7 8 1 6Or c ha r dwi t hBl o s s o mi ngApr i c o tTr e e s Fi gur e Por t r ai t 3 0 8 8 1 7Pe a c hTr e ei nBl o s s o m 1 8 6 5 1 1Ac t o r sa saFl o we r Se l l e ra ndaSt r e e t 3 9 1 1 0 5 7Po r t r a i to faWo ma na ndChi l d 3 0 8 8 1 8TheFl o we r i ngOr c ha r d Mus i c i a n 3 9 1 1 0 5 8Fa mi l yPo r t r a i t 3 0 8 8 1 9TheSt a r r yNi g ht 3 9 1 1 0 5 9Po r t r a i to ft heAr t i s t 3 0 9 8 2 0La nds c a pef r o m Sa i nt Re my TOYONOBUI s hi ka wa 3 0 9 8 2 1 T h e G a r d e n O f S a i n t P a u lHo s pi t a l R e l i g i o u s Fi gur e 4 3 3 1 1 8 6Ri na l doc o nque r e dbyLo v ef o rAr mi da 3 1 0 8 2 2Mo nt ma r t r ebe hi ndt heMo ul i ndel a 1 8 7 5 1 3Ac t o r sa sLo v e r sunde ro neUmbr e l l a 4 3 4 1 1 8 7Cha r i t y Ga l e t t e 1 8 7 5 1 4Bo yDa nc i ngwi t haHo bbyHo r s e 3 1 0 8 2 3Ga r de nwi t hc o ur t i ngc o upl e ss qua r e VANGOGHVi nc e nt TROYJ e a nFr a nc o i sde Sa i nt Pi e r r e Ani mal s 3 1 0 8 2 4TheLa ng l o i sBr i dg ea tAr l e s Fi gur e 1 9 5 2Empe r o rmo t h 3 1 1 8 2 5Fa r mho us ei nawhe a tf i e l d 1 4 1 3 8 0LeDe j e une rd’ hui t r e s 3 1 1 8 2 6Tha t c he dCo t t a g e s Ci t yLands c ape TURNERWi l l i a m 4 6 1 1 9LeMo ul i ndel aGa l e t t e 3 1 2 8 2 7AWhe a t f i e l d, wi t hCy pr e s s e s Se as c ape 4 7 1 2 0Mo nt ma r t r ewi ndmi l l sa nda l l o t me nt s 3 1 2 8 2 8TheSt a r r yNi g ht 4 8 4 1 3 0 3Ve ni c eTheDo g a naa ndSa nGi o r g i o 4 7 1 2 1Wi ndmi l l so nMo nt ma r t r e 3 1 2 8 2 9Dewi t t ebo o mg a a r d Ma g g i o r e 4 7 1 2 2TheCa f eTe r r a c eo nt hePl a c eduFo r um 3 1 3 8 3 0Vi e wo fAr l e s 4 8 4 1 3 0 4TheFi g ht i ngTe me r a i r e i nAr l e s 3 1 3 8 3 1Fi e l dwi t hPo ppi e s 4 8 4 1 3 0 5Ve ni c ef r o mt hePo r c ho fMa do nna 4 8 1 2 3Bo ul e v a r ddeCl i c hy 3 1 4 8 3 2Vi e wo ft hec hur c ho fSa i nt Pa ul de de l l aSa l ut e 4 8 1 2 4Ho us e sa tAuv e r s Ma us o l e 4 9 1 2 5TheChur c ha tAuv e r s 3 1 4 8 3 3Ol i v eTr e e swi t ht heAl pi l l e si nt he UNKNOWNs pa ni s hpa i nt e r 4 9 1 2 6They e l l o who us e Ba c kg r o und

527


3 1 5 8 3 4Whe a tf i e l dswi t hCr o ws 3 1 5 8 3 5Pl a i nne a rAuv e r s 3 1 5 8 3 6Whe a t f i e l dwi t haRe a pe r 3 1 6 8 3 7Lo ngGr a s swi t hBut t e r f l i e s 3 1 6 8 3 8Li l a cBus h 3 1 6 8 3 9Pl o ug he df i e l ds( ' Thef ur r o ws ' )

Por t r ai t

3 9 2 1 0 6 0Se l f Po r t r a i twi t hSt r a wHa t 3 9 2 1 0 6 1Se l fPo r t r a i tGr e yFe l tHa t 3 9 2 1 0 6 2Se l f Po r t r a i t 3 9 2 1 0 6 3Se l f Po r t r a i t 3 9 3 1 0 6 4Se l f Po r t r a i t 3 9 3 1 0 6 5Se l f Po r t r a i t 3 9 3 1 0 6 6LaBe r c e s e 3 9 3 1 0 6 7Se l f Po r t r a i twi t hBa nda g e dEa r 3 9 4 1 0 6 8Po r t r a i to fEug e neBo c h 3 9 4 1 0 6 9Po r t r a i to fPa t i e nc eEs c a l i e r 3 9 4 1 0 7 0Skul lwi t hBur ni ngCi g a r e t t e 3 9 4 1 0 7 1L' Ar l e s i e nne Ma da meGi no uxwi t h Bo o ks 3 9 5 1 0 7 2TheI t a l i a nWo ma n 3 9 5 1 0 7 3LaMo us me 3 9 5 1 0 7 4Po r t r a i to fDo c t o rRe y 3 9 5 1 0 7 5Dr . Pa ulGa c he t 3 9 6 1 0 7 6Po r t r a i to ft hepo s t ma nJ o s e phRo ul i n

Re l i gi ous

4 3 4 1 1 8 8Pi e t a

Se as c ape

4 8 6 1 3 0 9Fi s hi ngi nSpr i ngt hePo ntdeCl i c hy 4 8 7 1 3 1 0Fi s hi ngBo a t so nt heBe a c h 4 8 7 1 3 1 1Ba nko ft heSe i ne 4 8 7 1 3 1 2Fi s hi ngBo a t so nt heBe a c ha t Sa i nt e s Ma r i e 4 8 8 1 3 1 3TheSe a s c a pea tSa i nt e s Ma r i e s

St i l lLi f e

5 1 6 1 3 7 9St i l lLi f ewi t hQui nc e s 5 1 6 1 3 8 0Thebe dr o o m 5 1 7 1 3 8 1Ca f eTa bl ewi t hAbs i nt h 5 1 7 1 3 8 2Vi nc e nt ' sCha i rwi t hHi sPi pe

VANHUYSUM J a n Fl owe r s

2 1 7 5 9 1Ho l l y ho c ksa ndOt he rFl o we r si naVa s e 2 1 7 5 9 2Fr ui tSt i l lLi f e 2 1 8 5 9 3Bo uque to fFl o we r si na nUr n

VANOSJ a n Se as c ape

4 8 8 1 3 1 4Ca l m Se a swi t hFi s hi ngBo a t sa nda Thr e e Ma s t e r 4 8 8 1 3 1 5Dut c hVe s s e l si nCa l m Wa t e r

VANRUYSDAELSa l o mo n Se as c ape

4 8 9 1 3 1 6Fi s hi ngBo a t so naRi v e r 4 8 9 1 3 1 7AVi e wo fDe v e nt e rs e e nf r o mt he No r t hWe s t

VANRYSSELBERGHEThe o Se as c ape

4 8 9 1 3 1 8Co a s t a lSc e ne

VELAZQUEZDi e g o Nude

3 5 4 9 3 7To i l e to fVe nus

VERMEERJ a n Fi gur e

1 4 5 3 9 2AWo ma nHo l di ngaBa l a nc e 1 4 5 3 9 3TheAr to fPa i nt i ng 1 4 6 3 9 4ALa dySe a t e da tt heVi r g i na l 1 4 6 3 9 5Yo ungWo ma nwi t haWa t e rPi t c he r 1 4 6 3 9 6ALa dyWr i t i ngaLe t t e r 1 4 6 3 9 7TheMi l kma i d

Por t r ai t

3 9 6 1 0 7 7TheGi r lwi t ht hePe a r lEa r r i ng 3 9 6 1 0 7 8Yo ungWo ma nwi t haPe a r lNe c kl a c e

1 5 5 4 2 2TheWhi t eSy mpho nyThr e eGi r l s 1 5 6 4 2 3Va r i a t i o nsi nFl e s hCo l o ura ndGr e e nTheBa l c o ny 1 5 6 4 2 4Ha r mo nyi nFl e s hCo l o ura ndRe d 1 5 7 4 2 5ThePr i nc e s sf r o mt heLa ndo fPo r c e l a i n

VERNETCl a ude J o s e ph Se as c ape

4 9 0 1 3 1 9ALa nds c a pea tSuns e t 4 9 0 1 3 2 0ASt o r mo naMe di t e r r a ne a nCo a s t 4 9 1 1 3 2 1ASe a po r t

WI NSLOW Ho me r Fi gur e

1 5 7 4 2 6Be a c hSc e ne 1 5 7 4 2 7ABa s ke to fCl a ms 1 5 7 4 2 8TheDi nne rHo r n( Bl o wi ngt heHo r n a tSe a s i de ) 1 5 8 4 2 9Pi c ki ngCo t t o n 1 5 8 4 3 0Gi r lwi t hHa yRa ke 1 5 9 4 3 1Spa r r o wHa l l 1 5 9 4 3 2TheBl ueBo a t 1 5 9 4 3 3Ea g l eHe a d, Ma nc he s t e r , Ma s s a c hus e t t s ( Hi g hTi de ) 1 6 0 4 3 4TheSi c kChi c ke n 1 6 0 4 3 5OnTheFe nc e 1 6 0 4 3 6Thr e eBo y si naDo r ywi t hLo bs t e rPo t s 1 6 1 4 3 7TwoFi g ur e sbyt heSe a 1 6 1 4 3 8Dr e s s i ngf o rt heCa r ni v a l

VERONESEPa o l o Nude

3 5 5 9 3 8Ma r sa ndVe nusUni t e dbyLo v e

VOLANAKI SKo ns t a nt i no s Se as c ape

4 9 1 1 3 2 2TheGo l de nHo r n 4 9 1 1 3 2 3ThePo r ta tVo l o s

VONBLAASEug e n Fi gur e

1 4 7 3 9 8Ma dc he ni nf l i e de r f a r be ne nKl e i d 1 4 7 3 9 9Af a v o ur i t ef a n 1 4 7 4 0 0TheSpi de rAndTheFl y 1 4 7 4 0 1Ei nTa nz c he n 1 4 8 4 0 2De rr o t eFa c he r

WI NTERHALTERFr a nc o i sXa v i e r

Nude

3 9 7 1 0 8 0Po r t r a i to fEmpr e s sMa r i aAl e x a ndr o v na

VOUETSi mo n

Por t r ai t

3 5 5 9 3 9Ce r e sa ndHa r v e s t i ngCupi ds 3 5 6 9 4 0Ve nusa ndAdo ni s

WTEWAELJ o a c hi m

Fi gur e

YANEZDELAALMEDI NA Fe r na ndo

VRUBELMi kha i l

1 4 8 4 0 3TheFo r t une Te l l e r 1 4 8 4 0 4De mo n( s i t t i ng ) 1 4 9 4 0 5Si xWi ng e dSe r a ph 1 4 9 4 0 7TheSno wPr i nc e s s

VUI LLARDEdo ua r d Fi gur e

1 4 9 4 0 6TheSt r i pe dBl o us e 1 5 0 4 0 8Re pa s ti naGa r de n 1 5 0 4 0 9TwoSe a ms t r e s s e si nt heWo r kr o o m

Fl owe r s

2 1 8 5 9 4Ro s e si naGl a s sVa s e

Nude

3 5 7 9 4 3TheJ udg e me nto fPa r i s

Re l i gi ous

4 3 5 1 1 8 9Ma do nnaa ndChi l dwi t hI nf a ntStJ o hn 4 3 5 1 1 9 0Sa nt aCa t a l i na

ZONAROFa us t o Fi gur e

1 6 1 4 3 9Hus t l ea ndBus t l eo nt heGa l a t aBr i dg ei n Co ns t a nt i no pl e

ZURBARANFr a nc i s c ode

WALDMULLER Fe r di na ndGe o r g

Re l i gi ous

4 3 5 1 1 9 1TheVi r g i na ndChi l dwi t ht heI nf a nt StJ o hnt heBa pt i s t

Fi gur e

1 5 1 4 1 0Sunda yRe s t 1 5 1 4 1 1Chi l dr e nDe c o r a t eaCo ns c r i pt ’ sHa t

St i l lLi f e

5 1 7 1 3 8 3Fr ui tSt i l lLi f ewi t ha nAma z o npa r r o t

WATERHOUSEJ o hn Fi gur e

1 5 2 4 1 2TheLa dyo fSha l l o t 1 5 2 4 1 3Sa i ntCe c i l i a 1 5 3 4 1 4La mi a 1 5 3 4 1 5Ma i de nspi c ki ngFl o we r sbyaSt r e a m 1 5 3 4 1 6Ul y s s e sa ndt heSi r e ns 1 5 4 4 1 7AMe r ma i d 1 5 4 4 1 8Bo r e a s 1 5 4 4 1 9TheLo v ePhi l t r e 1 5 5 4 2 0Di o g e ne s 1 5 5 4 2 1TheFl o we rPi c ke r

Nude

3 5 6 9 4 1Hy l a sa ndt heNy mphs 3 5 7 9 4 2Ec hoa ndNa r c i s s us

WATTSGe o r g eFr e de r i c Por t r ai t

3 9 7 1 0 7 9Cho o s i ng

WHI STLERJ a me s Fi gur e

528

Каталог класически картини част 1  
Каталог класически картини част 1  
Advertisement