Page 1

 

INHOUDSOPGAVE 

SPON NSORBO OEK

INLEIDING..............................................................................................3 Team“DeTweedeAdem”.....................................................................4 SPONSORINGVIAONZEWEBSITE(korteuitleg)...................................5HOEWERKTSPONSORING (gedetailleerdeuitleg)............................6

TEAM M: “DETW WEED DEADEM” 

6Juni2 2013 A Alped’H HuZes

Ad1.

EensponsorbedragviaiͲDealdonerenopdezewebsite..6

Ad2.

Eensponsorbedragtoezeggenvooreenaantalklimmen opdezewebsite................................................................7

Ad3.

Eensponsorbedragvoldoenaandehandvan toegestuurdefactuurviadezewebsite.............................8

Ad4.

Eensponsorbedragviaautomatischeéénmaligeincasso opdrachtdonerenopdezewebsite..................................9

VERDEREUITLEGSPONSORING/FEITEN............................................10 Watgebeurtermetuwsponsoring?..............................................11 Organisatiekosten...........................................................................11 Magikopurekenen?......................................................................12 SPONSORTABEL2013.........................................................................14

www.detweedeadem m.nl w www.op pgevenissgeenop ptie.nl

  

 2
INLEIDING

Team m“DeTweedeeAdem” 013voorhetKW WFdoordeelte nemenaande Zijstriijdenop6juni20 Alped d’HuZes.

Team ‘De Tweede Adem’ is een gedreven, gepassioneerde en sportieveclubwielrenners. De missie van het KWF is kanker zo snel mogelijk terugdringen en ondercontrolebrengen.HetdoelvanhetKWFisminderkanker,meer genezingeneenbeterekwaliteitvanlevenvoorkankerpatiënten De Alpe d’Huez is onder wielerliefhebbers een zeer bekende beklimming. Deze begint op 740 meter en telt, tot de top op 1850 meter behaald wordt, 21 bochten . De gemiddelde stijgingspercentageis7,9%enhetsteilstestukbijna20%. DoorbeklimmingvandezeAlped’Heuzkunnenwijmetonsteamhet KWFsteunen.Deonmachtdiewijervarendoorkanker,zettenwijom inkracht!Krachtisenergie,deenergiediewijnodighebbenomdeze Alpetebeklimmen.Endaargaanwijvoor!!!! Dekomendemaandengaanwijenergiegenereren,dooraandachtte vragenvananderenomiedereenervanbewusttemakenendater geldnodigis:veelgeld.Op6juni2013gaanwijervoltegenaanen zullenongekendgaanafzien:afzienvooreenander.Datdoenwijmet liefde,metmededogenendieprespect Geraakt? Gegrepen? Help ons! Steun ons! Doneer aan een van onze wielrennersofdoeeenteamdonatieen/ofeenwarmereactie. Namensteam‘DeTweedeAdem’, Dank!

   MarcLeenders    RobJaanssen H HansvanderWie elen

n SStefanvanDeijzen

T TheoChristiaens( (Captain)

F FreekvanBeuning gen   

 MarceellaChristiaens 

   RickvaanBeuningen

34
SPO ONSORINGVIA AONZEWEBSSITE(korteuittleg)

HOEWERKTSPONSORING

(gedetailleerdeuitleg)

www w.detweedeadem m.nl

SponsorwordenvanAlped'HuZeskanop4manieren: 1. EensponsorbedragviaiͲDealdonerenopdezewebsite

Wiltuonssponsoren?Privéofmetuwb bedrijf?Fijn!Datkanheel gemakkelijkonline.Errzijngelukkigeen nheleboelmanierrenomonste steunen,alwashetallleenmaardoorggeldovertemakeen!Sponsor word denvanonsAlped'HuZesteamkanop4manieren:

1 1. Eensponsorb bedragviaiͲDeald doneren 2 2. Eensponsorb bedragtoezeggenvooreenaantalkklimmen 3 3. Eensponsorb bedragvoldoenaaandehandvanto oegestuurde factuur 4 4. Eensponsorb bedragviaautomaatischeéénmaligeeincasso opdrachtdon neren

2. Een sponsorbedrag toezeggen voor een aantal klimmen op dezewebsite 3. Een sponsorbedrag voldoen aan de hand van toegestuurde factuurviadezewebsite 4. Een sponsorbedrag via automatische éénmalige incasso opdrachtdonerenopdezewebsite 

Zoweelprivéalsbedrijffkuntuhetheletteamofeenindivviduelerenner spon nsoren.

Ad1. EensponsorbedragviaiǦDealdonerenopdeze website

Seleccteeruwfavorieterennerenkliko opnaastzijnofhaarfoto.

Wiljedirectdonerenaanéénvandeteamsuit“DeTweedeAdem”of aan een individuele deelnemer en doe je aan internetbankieren? Grote kans dat een donatie met iDeal de makkelijkste methode is. iDealiseenveiligemaniervanbetalendiedeNederlandsbankenmet elkaarhebbenafgesproken.

Kliko ophetknopje tevindenaandetop pvanonzesite omh hetheleteamtessteunen. Uku untookeerstallemogelijkhedenbeekijkenombijvoo orbeeldals bedrrijftesponsoren,ziebijgaanddesp ponsortabel.Voorr spon nsorenvaneenbeedraggelijkofhoggerdan250Eurozalhet bedrrijfslogometlinkvvermeldwordeno opdezesite. Heefftunogvragen?N Neemdancontactmetonsopoverrde moggelijkheden.Info@ @detweedeadem.nl

Zoek je favoriete (st)rijder en klik op de button "steun mij" klik daarna op "Doneer Online" Nu krijg je het scherm waarin je al je betaalgegevenskuntinvullen.Uiteindelijkwordjedoorgeleidnaarde internetbankierensitevandebankomjebetalingcompleettemaken. Alsdebetalingisgelukt,enjehebtjemailadresjuistingevuld,krijgje een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail voldoet ook prima als factuurvooro.a.debelasting!

 6

5


Ad2. Eensponsorbedragtoezeggenvooreenaantal klimmenopdezewebsiteAls je zeker wilt zijn dat je favoriete (st)rijder uit Team “De Tweede Adem”ookechtzijnbestdoetvoorhetgeldwatjegaatdoneren,kun jeeenbedragperbeklimmingafspreken. Klik op de button "Steun mij" en klik daarna op de button "Doe toezegging". Het scherm laat dan precies zien wat je kunt invullen. Hetmaximalebedragishierinopgenomenvoorhetgevaljedenktdat je favoriete “De Tweede Adem”se (st)rijder 2 keer omhoog gaat rijden,maarerinwerkelijkheidtoch6gaatdoen. Een stukje budgetbeheer voor de sponsor dus en een mooie manier omje(st)rijdereenextrastimulanstegeven!Hetdoorjoutoegezegde bedrag verschijnt op de actiepagina van de deelnemer onder "Toezeggingen". Dus na 6 juni 2013 krijg je bericht van de door jou gesponsorde deelnemerwelkbedragvanjewordtverwacht.Pasopdatmomentga jehetdoorjoutoegezegdebedragdoneren. Mocht je achteraf besluiten toch meer geld over te maken dan in eersteinstantietoegezegd....geenenkelprobleemuiteraard! Ad3. Eensponsorbedragvoldoenaandehandvan toegestuurdefactuurviadezewebsite

Wanneerje een donatie wilt doen aan Team “De Tweede Adem” en daarmee aan de stichting Alpe d'HuZes en je wilt daar een factuur voor krijgen, geef dit dan aan bij de persoon wie je wilt sponsoren. Hij/zijkanjeeenfactuursturen,waarnaje,ondervermeldingvanhet debiteurenͲenfactuurnummerdefactuurkuntbetalen. Jekuntookzelfeenfactuuraanmaken. Klik op de website opgevenisgeenoptie.nl 'steun mij', daarna op 'Doneer Online!' en vervolgens op 'Als bedrijf'. Vervolgens kun je je bedrijfsgegevens invullen en je donatie doen. Je kun je factuur dan directinzienenvervolgenskrijgjedefactuurookbinnenophetdoor jouingevuldeeͲmailadres. Letop:Betaaldefacturenkomenineenandersysteembinnenbijde landelijke organisatie. Een betaalde factuur wordt daarom niet automatisch omgezet in een “donatie”. De synchronisatie tussen de beidesystemenwordtregelmatiguitgevoerd. Houerrekeningmeedatereen“vertraging”vancirca2wekeninkan zittentussen“betaald”enomgezetnaar“donatie”opdeactiepagina van een deelnemer. Totdat een betaalde factuur administratief door onsisverwerktblijftdefactuuronder“toezeggingen”staan. Om je donatie af te kunnen trekken voor de belasting, heb je geen factuurnodig.Eenafschriftvandedonatieisvoordebelastingdienst alvoldoende.Dushebjenietnoodzakelijkeenfactuurnodig,doneer dandirectviaiDeal. 

7

8
 NB1. De factuur wordt door de deelnemer zelf en/of de sponsor aangemaakt,eventueleonvolkomenhedenindefactuurmoetenbij dedeelnemeraangegevenwordenzodathij/zijditkancorrigeren. NB2. Heb je inmiddels de gift via iDeal, directe storting of incasso gedaan, dan is het helaas niet meer mogelijk om een factuur te ontvangen.Overigensishetafschriftvandezegiftalvoldoendeom jegiftaftekunnentrekken. 

Ad4. Eensponsorbedragviaautomatische éénmaligeincassoopdrachtdonerenopdeze website DevoorkeurvandestichtingAlped'HuZesgaaternaaruitdatalsje direct wilt doneren, je dit doet met iDeal. De stichting weet echter ookdatnietiedereenaaninternetbankierendoet. Daarom bestaat de optie om middels een éénmalige automatische incassotedoneren.Klikopdewebsitevandestichtingop'Steunmij!', envervolgensop'DoneerOnline!',vervolgensop'AlsPersoon'of'Aan het hele team' en selecteer dan bij betaalmethode'eenmalige machtiging'. Jekuntmaximaal750eurodonerenviadeéénmaligemachtiging.Wil jeeenhogerbedragendonerendan750euro?Jezultdanmeerdere kerenhetschermmoetenvullenmetdegevraagdeinformatie. 

VERDEREUITLEGSPONSORING/FEITEN In de strijd tegen kanker ervaren patiënten en hun dierbaren een groot gevoel van onmacht. Ertegen vechten lijkt zinloos. Kanker is alom tegenwoordig. Stichting Alpe d’HuZes is opgericht om de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht: kracht puttenuitemotie.Hiermeezorgenweervoordaterzoveelonderzoek kanwordenverrichtomdekwaliteitvanlevenvanzowelpatiëntals de omgeving zo hoog mogelijk te houden. Dit doen we sinds 2006 door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijketeverleggen. Onder het motto “Opgeven is Geen Optie!” accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken. Dit geldt voor de renners (die tijdens sponsorwerving geen “nee” kunnen accepteren en die tijdens het fietsen altijd de top van de Alpe d’Huez willen bereiken), de sponsoren (die met hun donaties onze onderzoeken mogelijk maken), de artsen (die nooit mogen stoppen met het aanwenden van al hun kennis en vaardigheden om leven voor patiënten zo draaglijk mogelijk te maken) maar het meest natuurlijk voorpatiëntenzelf(zestrijdenommetpassieteleven…). Opdonderdag6juni2013gaanweopnieuwdeuitdagingaanomzes maaldevermaardealpenreusAlped’Huezopééndagtebeklimmen. Dat doen we met 8.000 deelnemers, zowel teams als individuele deelnemers.Metdezedeelnemersgaanwehetsponsorresultaatvan 2013 (32.231.747 euro) verpulveren: we gaan 40 miljoen euro bijeenbrengen!Datkunnenwenietalleen.Daarhebbenweuwhulp hardbijnodig! 

9

10
Watgebeurtermetuwsponsoring?Stichting Alpe d´HuZes heeft sinds de eerste fietstocht 2006 al meer dan 75 miljoen euro opgehaald. Met dit geld financieren we onderzoek, projecten en diensten die in lijn zijn met onze missie: ‘Anderen Faciliteren en Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker’. Deze keuze komt voort uit het gegeven dat tegenwoordig55%vandepatiëntengeneestvankanker.De45%die nietgeneestgaatsteedslangermetkankerleven;datkanom1jaar, soms5,totwel15jaargaan.Voordezegroepwordtdekwaliteitvan leven met kanker steeds belangrijker. Dit is een belangrijk verschil met 30 jaar geleden. Toen ging 85% van de patiënten binnen 3 maandendoodenwasdediagnosekankerwelhaasteendoodvonnis. Indiesituatieneemjealspatiëntalleenmaarafscheid.Metdesterk vergroteoverlevingskansvannugaathetvoorveelpatiëntenjuistom dekwaliteitvanhunleven. Alpe d´HuZes wil daarom haar geld besteden aan het hele spectrum van de kwaliteit van leven. We zijn in 2008 gestart met de voorbereidingen voor het revalidatieͲonderzoeksprogramma AͲCaRe, vervolgens hebben we ons gestort op het thema Leven met Kanker, hetthemaKankerenVoedingenzijnwenubezigmeteentrajectvoor ‘SneldiagnoseenOptimaleBehandeling’. 

Magikopurekenen?

Ik doe mee aan dit prachtige evenement en vraag u met om een sponsorbijdrage.Ikvraaguomuwgevoeltelatenspreken,hetleven isveeltemooiomervroegmeetestoppen.Daaromstapik,samen metaldezedeelnemers,op6juni2013opdefiets,monterenwein gedachte een bagagedrager en fietsen met een dierbare achterop omhoog. Pijn wordt bijzaak, vermoeidheid wordt niet herkend, de herinneringen aan onze dierbaren worden sterker en de hoop op overleven eveneens. Wees ruimhartig, wees brutaal, wijk af van wat gebruikelijk is en sponsor ons initiatief. Alpe d’HuZes is ondertussen eenbegripgeworden,waarookualsbedrijf/sponsorgewoonbijmoet enwilthoren. Als ‘tegenprestatie’ voor uw sponsoring zijn er verschillende mogelijkheden.UkuntvertegenwoordigersvandeStichtingvragenop te treden tijdens bedrijfsactiviteiten of vragen artikelen te leveren voor gebruik binnen uw bedrijf. Ook kan uw bedrijfsnaam zichtbaar wordengemaaktopdebergenkanuwlogowordenvermeldophet shirt van de door u gesponsorde renners. Voor grotere sponsoren hebbenweuitgebreidePRͲmogelijkhedenbeschikbaar:uontvangtals aandenken een replica van de koerstrui van de door u gesponsorde rijder/teammetuwshirtreclame.Tevenszalerookkomendjaarweer veel media aandacht zijn (radio, televisie, nieuwsbladen, etc.) voor hetevenement.

Organisatiekosten

WijgevennietopinhetwervenvansponsorgeldenvoorAlpe d’HuZes,geeftunietopmethetdoenvaneendonatie? Mogenwijopurekenen?

StichtingAlped’HuZesvoerteennadrukkelijkenstriktAntiͲStrijkstokͲ beleid.Hetingezameldegeldgaatvoor100%naarkankeronderzoek. De Stichting Alpe d’HuZes maakt geen kosten, betaalt geen eigen medewerkersenbetaaltnietvoordiensten!Enzohoorthet! 

Bedankt!Team“DeTweedeAdem” 11

12
SPONSORTABEL2013

     

Alp ped’Huez 21 1Bochten Afstand d12,3km

Versc chilinhoogtt1.130m 14

13


2013 Sponsorcategorie Sponsorbedrag in €

Brons 500 – 999

Zilver 1.000 – 2.499

Goud 2.500 – 9.999

Titanium 10.000 – 24.999

Carbon 25.000 – 49.999

Platina 50.000 – ...

0

1

2

4

start*

finish*

deelnemer/team

Logo op de actiepagina van deelnemer/team Bedrijfsnaam met hyperlink op de sponsor-pagina op www.opgevenisgeenoptie.nl Deelname online business platform Boundlez Logo op achterzijde shirt deelnemer/team Logo in roulerend reclameblok op www.opgevenisgeenoptie.nl Inhouse presentatie door stichting Alpe d’HuZes Logo in koersboekje Advertentie in koersboekje

Cheque-overhandiging aan Alpe d’HuZes Logovermelding deelnemersbijeenkomsten Logo op flyer/poster Logo op deelnemerskleding Alpe d’HuZes Logo in jaarboek Logo in beeld van webcams langs de route Vermelding “Partner van Stichting Alpe d’HuZes” in externe communicatie Boog over parcours (in overleg) Totaal aantal spandoeken/banners * 1 banner per 10.000 euro

Extra items in overleg met team sponsorwerving: @cûccdghiifVcfX^YXYY`bYaYfgjúbúZ)$"$$$Yifc˜Gdcbgcf5`dYXº<i?]XgjúbúZ&)"$$$Yifc˜Gdcbgcf5`dYXº<iNigjúbúZ&)"$$$Yifc˜GdcbgcfFibbYfgjúbúZ%$"$$$Yifc Sponsor organisatiekleding (vanaf 10.000 euro)

www.opgevenisgeenoptie.nl

Ontwerp en opmaak gesponsord door OPHIS/New Impulse, Utrecht

team sponsorwerving

Logo op deelnemerskleding Alpe d’HuZus

sponsorboekv3  

http://www.sijfacruises.nl/images/pdf/sponsorboekv3.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you