Page 1

- SINCE 1918 -

n o i t a r i p Ins EDITION No_ 92/1 -

V

I

E

N

N

A

-


Einleitung 24.09.10 18:56 Seite 1

KOLARZ Headquarters Breitenfurt b. Wien

@

@

@

@

KOLARZ Logistic Center Müllendorf

KOLARZ GmbH Hauptstraße 103 2384 Breitenfurt b. Wien, Austria Tel.: +43 2239 2721 Fax: +43 2239 3983 e-mail: office@kolarz.at http://www.kolarz.at

KOLARZ LOGISTIC CENTER Industriestraße V1 7052 Müllendorf, Austria

KAAL INTERNATIONAL SRL Via del Carmine 40 31032 Casale sul Sile, Località Conscio (TV), Italy Tel.: +39 0422 785429 Fax: +39 0422 785053 e-mail: info@kaal.it http://www.kaal.com

KOLARZ-KAAL PRAGUE SRO Podnikatelská 565 areál vy´zkumn´ ych ústavu˚ 190 11 Praha 9 - Běchovice, Czech Republic Tel.: +420 222 72 4510 Fax: +420 281 93 1901 e-mail: kaal@kaal.cz http://www.kolarz.cz

KOLARZ LTD Linden House, Comeragh Close, Hook Heath, Woking, Surrey GU22 OLZ, United Kingdom Tel.: +44 1483 726 052 Fax: +44 870 458 3611 e-mail: info@kolarz-ltd.co.uk http://www.kolarz-ltd.co.uk

KOLARZ BUDAPEST KFT Malonyay Kastély II. Rákóczi Ferenc u. 68 2314 Halásztelek, Hungary Tel.: +36 24 452 536 Fax: +36 24 452 541 e-mail: office@kolarz.hu http://www.kolarz.hu

@

@

@

KOLARZ-KAAL ROMANIA SRL 189 Biruintei St. 077145 Pantelimon - Ilfov, Romania Tel.: +40 21 315 14 88 Fax: +40 21 315 14 88 e-mail: office@kolarz-kaal.ro http://www.kolarz.at

KOLARZ-KAAL DOO Lukovdolska Ul. 3 10361 Sesvetski Kraljevec, Croatia Tel.: +385 1 387 88 38 Fax: +385 1 387 88 39 e-mail: kolarz-kaal@zg.htnet.hr http://www.kolarz.at

1


Einleitung 24.09.10 18:56 Seite 2

Inspiration-Emotion-Soluotion

KOLARZ EDITION N 92 ALLER GUTEN DINGE SIND DREI…

ALL GOOD THINGS COME IN THREES…

ÅéÉ ãûÅàí íêéàñì...

Unsere neue, über 1.000 Seiten starke „Edition No. 92“ besteht daher aus drei druckfrischen Einzelkatalogen. Jeder für sich gewährt eindrucksvolle Einblicke in unsere aktuelle KOLARZ®-Kollektion. Alle drei Themenkreise wurden mit besonderem Bedacht auf die persönlichen Wünsche und Wohn(t)räume unserer Kunden abgestimmt.

So our new 1,000 page “Edition No. 92” consists of three hot-off-the-press individual catalogues. Each on its own provides impressive insights into our current KOLARZ® collection. Particular care has been taken to harmonise all three theme areas to the personal requirements and aspirations of our customers.

èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡¯Â ÌÓ‚Ó ËÁ‰‡ÌË ӷ˙fiÏÓÏ ·ÓΠ1000 ÒÚ‡Ìˈ «Ç˚ÔÛÒÍ ‹ 92» ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Úfiı ͇ڇÎÓ„Ó‚, ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ‚˚¯Â‰¯Ëı ËÁ Ô˜‡ÚË. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ÒÂÏ ÛÁ̇ڸ Ó Ì‡¯ÂÈ ‡ÍÚۇθÌÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËË KOLARZ®. íÂχÚË͇ ‚ÒÂı Úfiı ͇ڇÎÓ„Ó‚ ·˚· Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‡Á‡·Óڇ̇ Ò Û˜fiÚÓÏ Î˘Ì˚ı ÔÓÊ·ÌËÈ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ó· ˉ‡θÌÓÏ ‰ÓÏÂ.

INSPIRATION. Innovative lighting ideas and stylish design by KOLARZ®. Inspiring contemporary living. Breathtaking innovations from the world of lighting – stylish modern designs with an international flavour. Bringing a fresh look and new impact to your home.

éáÄêÖçàÖ. éË„Ë̇θÌ˚ ˉÂË ‚ ӷ·ÒÚË ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ë ÒÚËθÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ ÓÚ KOLARZ®. ìÚÓ̘fiÌÌ˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË ‚ ‰Ûı ̇¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. ÇÓÒıËÚËÚÂθÌ˚ ÌÓ‚ÓÒÚË ËÁ ÏË‡ Ò‚ÂÚ‡ – „‡‡ÌÚËfl ÒÚËθÌ˚ı ÚẨÂ̈ËÈ Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÏÓ‰˚. ùÚÓ ‚ÂÚÂ ÔÂÂÏÂÌ Ë ÔÓÎfiÚ Ù‡ÌÚ‡ÁËË ‚ LJ¯ÂÏ ‰ÓÏÂ.

EMOTION. Exclusive classics of lighting culture – living tradition in a new interpretation. Timeless elegance combined with contemporary creative design. Discover the new generation of chandeliers by KOLARZ®: imagination meets sophisti cation – harmoniously combined to create brilliant highlights of home interior lighting.

ùåéñàà. ùÍÒÍβÁ˂̇fl Í·ÒÒË͇ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl - ÓÊË‚¯Ë Ú‡‰ËˆËË ‚ Ò‚ÂÊÂÈ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË. çÂÔ‚ÁÓȉfiÌ̇fl ˝Î„‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË ËÏÔÛθ҇ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË. éÚÍÓÈÚ ‰Îfl Ò·fl ̇Ò·ʉÂÌË ÓÚ ÌÓ‚˚ı Ò‚ÂÚËθÌËÍÓ‚ KOLARZ®: î‡ÌÚ‡ÁËfl Ë ÛÚÓ̘fiÌÌÓÒÚ¸ ‚ „‡ÏÓÌËË Ò ÒËfl˛˘ËÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚ ‰ÓÏÂ.

SOLUTION. Light- & Lifestyle nach Maß. Dekorative Beleuchtung der besonderen Art – natürlich von KOLARZ®. Pures Wohlgefühl und stimmungsvolle Atmosphäre dank perfekt in Szene gesetzter Lichteffekte. Von der Wandschale bis zur Bilderleuchte – optimales Licht für jeden Bedarf.

SOLUTION. Tailor-made lighting & lifestyle. Decorative lighting with a difference – naturally from KOLARZ®. Perfectly controlled lighting effects create a pure sense of well-being and atmospheric moods. From wall uplighters to picture lights – optimal lighting for all requirements.

êÖòÖçàü. à̉˂ˉۇθÌ˚È ÒÚËθ ÊËÁÌË Ë ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÓÒ‚Â˘ÂÌ˲. çÂÔÓ‚ÚÓËÏÓ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌË – ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÓÚ KOLARZ®. èÂÍ‡ÒÌÓ ҇ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë ‚Ô˜‡ÚÎfl˛˘‡fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ·Î‡„Ó‰‡fl ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚Ï Ò‚ÂÚÓ‚˚Ï ˝ÙÙÂÍÚ‡Ï. éÚ ·‡ ‰Ó ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË Í‡ÚËÌ – ÓÔÚËχθÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌË ‰Îfl β·˚ı ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ.

Allen rund 140 Komplettserien mit über 50.000 Modellvarianten der neuen KOLARZ®-Kollektion ist eines gemeinsam: die hohe Qualität unserer sorgsam Stück für Stück in meisterlicher Handarbeit gefertigten Produkte. Für uns von KOLARZ® eine Selbstverständlichkeit: Qualität war schon immer unsere oberste Maxime.

All 140 complete series with over 50,000 model variants in the new KOLARZ® collection have one thing in common: the high quality of our products, meticulously created, piece by piece, with masterly craftsmanship. Something we at KOLARZ® take for granted: quality was always our guiding principle.

Was unser Familienunternehmen im Herzen Europas seit 92 Jahren dazu bewegt, unseren Kunden rund um den Erdball das beste Licht für ihren Lebensraum zu bieten, ist leicht erklärt:

What has, for 92 years, motivated our family-run company, based in the heart of Europe, to offer our customers around the globe the best lighting for their homes is easily explained:

KOLARZ® – Aus Liebe zum Licht.

KOLARZ® – for the love of light.

In diesem Sinne: Viel Freude mit unserer „Edition No. 92“ – möge das Licht Ihrer Wohn(t)räume mit dabei sein!

On this note: we hope you enjoy our “Edition No. 92” – and find that it includes the perfect lighting solution for your home!

Ä ÔÓ˝ÚÓÏÛ: ÔÓÎÛ˜ËÚ ۉӂÓθÒÚ‚Ë ÓÚ Ì‡¯Â„Ó «Ç˚ÔÛÒ͇ ‹ 92» – Ë ‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚ LJ¯ÂÏ ‰ÓÏ ÚÓÚ Ò‚ÂÚ, Ó ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ϘڇÎË!

Mit den besten Wünschen,

With best regards,

ë Ò‡Ï˚ÏË Ò‚ÂÚÎ˚ÏË ÔÓÊ·ÌËflÏË,

Familie Wögerbauer-Kolarz

The Wögerbauer-Kolarz family

ÒÂϸfl Wögerbauer-Kolarz

INSPIRATION. Innovative Lichtideen und stylishes Design by KOLARZ®. Erhebendes Wohnraumerlebnis am Puls der Zeit. Atemberaubende Neuheiten aus der Welt des Lichts – stilsicheres Trendsetting und internationaler Touch garantiert. Für frischen Wind und neuen Schwung in den eigenen vier Wänden. EMOTION. Exklusive Klassiker der Lichtkultur – gelebte Tradition in neuer Interpretation. Endlose Eleganz kombiniert mit kreativen Impulsen von heute. Entdecken Sie die neue Luster-Lust von KOLARZ®: Fantasie trifft Feingefühl – harmonisch vereint zu strahlenden Highlights der Wohnraumbeleuchtung.

2

ÇÒÂÏ 140 ÒÂËflÏ Ë ·ÓΠ50000 ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËË KOLARZ® ÔËÒÛ˘Â Ì˜ÚÓ Ó·˘ÂÂ: ‚˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰Û͈ËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÈ ‚Û˜ÌÛ˛ ̇¯ËÏË ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ÏË Ï‡ÒÚÂ‡ÏË. KOLARZ® Ì Ï˚ÒÎËÚ ÔÓ-ËÌÓÏÛ: ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ Ë ÓÒÚ‡fiÚÒfl ̇¯ËÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔËÓËÚÂÚÓÏ. 燯 ÒÂÏÂÈÌÓ Ô‰ÔËflÚËÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ‰ˆÂ Ö‚ÓÔ˚, ‚ÓÚ ÛÊ 92 „Ó‰‡ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ò‚ÓËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚Ó ‚ÒfiÏ ÏË ҇Ï˚Ï ÎÛ˜¯ËÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÏ. èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ ˝ÚÓ ‰Â·ÂÏ? é·˙flÒÌÂÌË ӘÂ̸ ÔÓÒÚÓÂ: KOLARZ® – àÁ β·‚Ë Í Ò‚ÂÚÛ.


Einleitung 24.09.10 18:56 Seite 3

irationNo 92/1 InspEDITION I Emozione

6 | 15

I Solaris

208 | 215

I DesirĂŠ

16 | 21

I Explosion Bubble

216 | 225

I Kio

22 | 31

I Twister Rosy

226 | 235

I Akita

32 | 39

I Quadra Rosy

236 | 239

I Paralume

40 | 49

I Spiralo

240 | 249

I Mystery

50 | 57

I Palma

250 | 255

I Cascade

58 | 65

I Margherita

256 | 261

I Carla

66 | 77

I Phantom

262 | 267

I Twister

78 | 95

I Barca

268 | 275

I Papagena

96 | 107

I Concorde

276 | 283

I Polaris

108 | 117

I Mikado Barca

284 | 289

I Explosion

118 | 127

I Mikado

290 | 307

I Cyrano

128 | 131

I Saba Barca

308 | 319

I Dragon

132 | 147

I Saba Margherita

320 | 325

I Stretta

148 | 157

I Medici Barca

326 | 337

I Prisma

158 | 165

I Anello + Bianca

338 | 353

I Prisma Colonial

166 | 171

I Delphi

354 | 357

I Eclipse

172 | 175

I Index

358 | 360

I Sparkling

176 | 187

I Charleston

188 | 197

I Arabesque

198 | 207

Emotion

EDITION No 92/2

Solution

EDITION No 92/3

3


Einleitung 24.09.10 18:56 Seite 4

copyright

Gemeinschaftsgeschmacksmuster, EU-Musterschutz

Porzellan

Common taste pattern, EU-pattern protection

porcelain

é·‡Áˆ ‡‚ÚÓpÒÍÓ„Ó ‰ËÁ‡È̇ Öë ÑËpeÍÚË‚‡ ÔÓ Á‡˘ËÚe ‡‚ÚÓpÒÍËı Ôp‡‚ Öë

Ù‡ÙÓ porcelain

Dieses Produkt wurde in der EU hergestellt EU

This product was produced in the EU

24 Karat vergoldet

24 K

ùÚÓ ËÁ‰eÎËe ·˚ÎÓ ÔpÓËÁ‚e‰eÌÓ ‚ Öë handmade in EU

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡ gold plated

Kristallbehang Swarovski® Elements Crystal hangings Swarovski® elements ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË Swarovski® Elements

24 Karat vergoldet, gebürstet

24 K brushed

Kristallbehang STRASS® Swarovski® Crystal hangings STRASS® Swarovski®

24 K

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Kristallbehang SPECTRA® Swarovski® Crystal hangings SPECTRA® Swarovski®

versilbert

SIL

ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË SPECTRA® Swarovski®

ë ÒÂp·pflÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Hochbleikristall geschliffen, PURE® KOLARZ® Crystal high-lead crystal, ground PURE® KOLARZ® crystal ïpÛÒڇθ PURE® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ Ò‚Ë̈‡, ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ˚È

Silber gebürstet

SIL brushed

crystal glass, ground OPTIC® KOLARZ® crystal ïpÛÒڇθ OPTIC® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

silver brushed χÚÓ‚Ó ÒÂ·Ó

silver plated

Kristallglas geschliffen, OPTIC® KOLARZ® Crystal

verchromt

CHR

chrome plated ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

chrome plated

Kristallarm

Chrom gebürstet

CHR

crystal arm

brushed

ıÛÒڇθÌ˚È ÓÊÓÍ

chrome brushed χÚÓ‚˚È ıÓÏ

chrome plated

crystal arm

Acrylarm

vernickelt

NI

acrylic arm ‡ÍËÎÓ‚˚È ÓÊÓÍ

nickel plated ÌËÍÂÎË‚˚È

nickel plated

acrylic arm

Kristallglas

altmessing

crystal glass

aged brass ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

antique brass

crystal glass

Rigadin Glas

englisch-messing

Rigadin glass

english brass ‡Ì„ÎËÈÒ͇fl ·ÚÛ̸

Ë„‡‰ËÌ ÒÚÂÍÎÓ

english brass

Rigadin glass

Murano Glas handgearbeitet

messing

Murano glass handmade

brass ·ÚÛ̸

ëÚeÍÎÓ Murano

brass

Murano glass

Süßwasserperlen

gold lackiert

freshwater pearls

gold varnish varnish

˜ÌÓÈ ÊÂϘۄ

Symbolerklärung

·ÍËpÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÁÓÎÓÚÓ

gold

freshwater pearls

4

silver plated

silver plated

SPECTRA crystal

OPTIC

24 carat french gilded

french gold

STRASS crystal

KOLARZ crystal

ÁÓÎÓÚÓ Ï‡ÚÓ‚Ó 24 Karat französisch vergoldet

ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË STRASS® Swarovski®

PURE

24 carat gilded, brushed

gold plated

SWAROVSKI Elements

KOLARZ crystal

24 carat gold plated

Symbol explanation

ÔoücÌeÌËe Í cËÏ‚oÎaÏ


Einleitung 24.09.10 18:56 Seite 5

gold-antik lackiert antique gold varnish varnish

inklusive hochwertigem HV-Leuchtmittel included HV

ÒÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ̇fl HV-·ÏÔӘ͇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ high quality bulb

antique gold

braun-gold lackiert brown-gold varnish varnish

geeignet für Energiespar-Leuchtmittel ready for

ÍÓp˘Ì‚Ó-ÁÓÎÓÚÓÈ wenge lackiert

ÔË„Ó‰ÌÓ ‰Îfl ˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘Ëı ·ÏÔÓ˜ÂÍ PATENTED

wenge-effect varnish

silber lackiert

dimmbar

silver varnish

dimmer

ÒÂ·flÌ˚È Î‡Í dimmer

ì ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl eÒÚ¸ e„ÛÎflÚÓ ÒËÎ˚ Ò‚eÚ‡ ·ÏÔ˚

weiß lackiert

schwenkbar

white varnish

rotatable ▲

·ÂÎ˚È Î‡Í

white

varnish

G9 ÏËÌËÓÚ‡Ê‡ÚÂθ, åËÓ‚ÓÈ Ô‡ÚÂÌÚ G9 mini reflector

silver

varnish

G9 Mini Reflektor, Weltpatent G9 mini reflector, worldwide patented

‚Â̄ ·ÍËÓ‚‡ÌÌÓÂ

wenge

varnish

suitable for energy-saving bulbs

energy saver

brown gold

varnish

high quality HV-bulb included

rotatable

èÓ‰‚ËÊÌ˚e ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl ÏÓ„ÛÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ë ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl

elfenbein lackiert

Als Luster und Deckenleuchte verwendbar

ivory varnish

Can be used as chandelier or as ceiling light

Î‡Í ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÓÌÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚË

ivory

ceiling lamp chandelier

åÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í Î˛ÒÚp‡ ËÎË Ò‚ÂÚËθÌËÍ ‰Îfl ÔÓÚÓÎÍÓ‚

feuer-vergoldet

Bestimmen Sie die Farbe

fire gilded

Choose your own colour

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È fire gilded

Ç˚·epËÚe Ò‚ÓÈ ˆ‚eÚ choose you colour

feuer-versilbert

Einzelfertigungen für Projekte

fire silvered

individual project production

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÒÂp·pÂÌÌ˚È fire silvered

òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚ Project

Keramik

Schirm Organza

Schirm Ponge

ceramics

shade organza

shade ponge

ÍÂ‡ÏË͇ ceramics

shade

‡·‡ÊÛ organza

shade

‡·‡ÊÛ ponge

Pongé

Organza

Holz

Schirm Crepone

Schirm Baumwolle

wood

shade crepone

shade cotton

‰Â‚Ó

shade

‡·‡ÊÛ crepone

Crepone

wood

Handdekorierte Leuchtenteile

Schirm Seide

handdecorated lighting parts

shade silk

‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌÓ ‚Û˜ÌÛ˛ hand-decorated

shade

shade

‡·‡ÊÛ ËÁ ıÎÓÔ͇

cotton

‡·‡ÊÛ silk

silk

Geschliffen ground ÓÚ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÓ glass cutted

LED-Leuchtmittel inkludiert LED lamp included Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚ ·ÏÔÓ˜ÍË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ

Höhe Leuchtenkörper / Gesamthöhe min. – max. height fixture / total height min. – max. ‚˚ÒÓÚ‡ ‡χÚÛ˚ / Ó·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ËÁ‰ÂÎËfl ÏËÌ./χÍÒ. Breite width ¯ËË̇

Ausladung projection ‚˚ÒÚÛÔ

Höhe / Breite height / width ‚˚ÒÓÚ‡ / ¯ËË̇

Durchmesser diameter ‰Ë‡ÏÂÚ

included

Design by 5


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 6

Emozione 6


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 7

Design by 7


Emozione 28.09.10 16:18 Seite 8

0345.16.3.S1.Bk Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 38 cm 6 lp.

Emozione 8


Emozione 28.09.10 16:18 Seite 9

0345.36.5.S1.Bk Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Design by 9


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 10

Emozione 10


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 11

0345.36.3.Me.Au Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Design by 11


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 12

0345.16.5.Me.Ag Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 38 cm 6 lp.

Emozione 12


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 13

0345.36.5.Sa.Ag Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp.

Design by 13


Emozione 28.09.10 16:19 Seite 14

0345.16.3.Sa.Au Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 38 cm 6 lp.

Emozione 14


Emozione 24.09.10 05:37 Seite 15

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

0345.36. X . Y 58 cm / 60 – 198 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0345.16. X . Y 60 cm 38 cm 6 lp., E 27, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Y

Glass

CÚÂÍÎÓ

Sa.Ag Saba / silber

Saba / silver

Saba / ÒÂ·Ó

Sa.Au Saba / 24 K vergoldet

Saba / 24-carat gold plated Saba / ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡

Me.Ag Medici / silber

Medici / silver

Me.Au Medici / 24 K vergoldet

Medici/24-carat gold plated Medici / ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡

Y

Glas

Medici / ÒÂ·Ó

Shades

Schirm

Ä·‡ÊÛ

S1.Bk Schirm / cotonel fiorato *1) Shade / cotonel fiorato *1) ‡·‡ÊÛ / cotonel fiorato*1)

Replacement glass á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Ersatzglas 0345.G1.Sa.Ag 0345.G1.Sa.Au 0345.G1.Me.Ag 0345.G1.Me.Au

Shades

Schirm

Ä·‡ÊÛ

0345.5.S1.Bk

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

*1) ready for

24 K CHR

EU

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

shade gold plated

chrome plated

hand-decorated

energy saver

cotton

15


Desire 24.09.10 05:38 Seite 16

DesirĂŠ 16


Desire 24.09.10 05:38 Seite 17

Design by 17


Desire 28.09.10 16:41 Seite 18

0250.31.5.Ag.SsTRBk Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 25 cm / 30 – 170 cm 20 cm 2 lp.

Desiré 18


Desire 28.09.10 16:41 Seite 19

0250.33.3.Au.SsTA Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 25 cm / 40 – 180 cm 45 cm 3 lp.

0249.3.KIT43 (optional) Glasabdeckplatte / glass cover plate 43 cm

Design by 19


Desire 24.09.10 05:39 Seite 20

0250.62.5.Ag.SsTRBk Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® 21 / 20 cm 12 cm 2 lp.

0250.62.3.Au.SsTA Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® 21 / 20 cm 12 cm 2 lp.

Desiré 20


Desire 24.09.10 05:39 Seite 21

INDEX 0250.33. X .Ss Y *1) 25 cm / 40 – 180 cm 45 cm 3 lp., E 27, 100 W

Hängeleuchte hanging lamp

0250.31. X .Ss Y 25 cm / 30 – 170 cm 20 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0250.62. X .Ss Y 21 / 20 cm 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Glasabdeckplatte glass cover plate

*1) optional: 0249. X .KIT43 43 cm

X

Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3.Au 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5.Ag verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

Kristall-Deko STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

crystal clear, amber

ÍËÒڇθÌ˚È, flÌÚ‡¸

crystal clear, red, black

ÍËÒڇθÌ˚È, Í‡ÒÌ˚È, ˜ÂÌ˚È

*2)

TA

kristall, amber *3)

TRBk kristall, rot, schwarz

*2)

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

*3)

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 21


Kio 24.09.10 05:40 Seite 22

Kio 22


Kio 24.09.10 05:40 Seite 23

Design by 23


Kio 24.09.10 05:40 Seite 24

0338.33.5.Iv.B3 Hängeleuchte / hanging lamp 20 cm / 30 – 150 cm 50 cm 3 lp.

Kio 24


Kio 24.09.10 05:40 Seite 25

0338.35.5.Bk.A4 Hängeleuchte / hanging lamp 26 cm / 45 – 150 cm 70 cm 5 lp.

Design by 25


Kio 24.09.10 05:40 Seite 26

0338.85.5.Bk.B5 Luster / chandelier 24 cm / 32 – 150 cm 90 cm 5 lp.

0338.85.5.Iv Luster / chandelier 24 cm / 32 – 150 cm 90 cm 5 lp.

Kio 26


Kio 24.09.10 05:40 Seite 27

0338.87.5.Bk.F6 Luster / chandelier 24 cm / 32 – 150 cm 140 cm 7 lp.

Design by 27


Kio 24.09.10 05:40 Seite 28

0338.13.5.Iv.D4 Deckenleuchte / ceiling lamp 70 cm 18 cm 3 lp.

0338.12.5.Bk.C3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 18 cm 2 lp.

Kio 28


Kio 24.09.10 05:40 Seite 29

0338.62.5.Bk.E1 Wandleuchte / wall lamp 10 / 40 cm 11 cm 2 lp.

0338.64.5.Iv.A1 Wandleuchte / wall lamp 10 / 60 cm 11 cm 4 lp.

Design by 29


Kio 24.09.10 05:40 Seite 30

+ Option

+ Option

G

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Süßwasserperlen freshwater pearls

A3

B3

A4

B4

A3

B3

A4

B4

0338.G1

A5

B5

0338.G2

A6

B6

A1

B1

A2

B2

Glasplatte glass plate

Deckenleuchte ceiling lamp

Y

0338.12.5. Z . Y 50 cm 18 cm 2 lp., E 27, 75 W

0338.13.5. Z . Y 70 cm 18 cm 3 lp., E 27, 75 W

Hängeleuchte hanging lamp

0338.33.5. Z . Y 20 cm / 30 –150 cm 50 cm 3 lp., E 27, 75 W

0338.35.5. Z . Y 26 cm / 45 –150 cm 70 cm 5 lp., E 27, 75 W

0338.85.5. Z . G . Y

Luster

24 cm / 32 –150 cm

chandelier

90 cm 5 lp., E 14, 40 W

0338.87.5. Z . G . Y 24 cm / 32 –150 cm 140 cm 7 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0338.62.5. Z . Y 10 / 40 cm 11 cm 2 lp., E 14, 40 W

0338.64.5. Z . Y 10 / 60 cm 11 cm 4 lp., E 14, 40 W

Kio 30

Z Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

Iv elfenbein

ivory

ÒÎÓÌÓ‚‡fl ÍÓÒÚ¸

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È


Kio 24.09.10 05:40 Seite 31

INDEX

PURE ® KOLARZ ® Crystal-String

STRASS ® Swarovski ® SsT

STRASS ® Swarovski ® SsTV

STRASS ® Swarovski ® SsTJet

C3

D3

E3

F3

C4

D4

E4

F4

C3

D3

E3

F3

C4

D4

E4

F4

C5

D5

E5

F5

C6

D6

E6

F6

C1

D1

E1

F1

C2

D2

E2

F2

CHR

EU

ready for

Design by

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

KOLARZ crystal

shade freshwater pearls

chrome plated

energy saver

Crepone

31


Akita 24.09.10 05:42 Seite 32

Akita 32


Akita 24.09.10 05:42 Seite 33

Design by 33


Akita 28.09.10 16:57 Seite 34

0337.13S.5.WBk.F3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 20 cm 3 lp.

0337.13L.5.WW.A4 Deckenleuchte / ceiling lamp 70 cm 20 cm 3 lp.

Akita 34


Akita 24.09.10 05:42 Seite 35

0337.35.5.WR.C4 Hängeleuchte / hanging lamp 21 cm / 35 – 150 cm 70 cm 5 lp.

Design by 35


Akita 24.09.10 05:42 Seite 36

Akita 36


Akita 24.09.10 05:42 Seite 37

0337.35.5.WBk.E4 Hängeleuchte / hanging lamp 21 cm / 35 – 150 cm 70 cm 5 lp.

Design by 37


Akita 24.09.10 05:42 Seite 38

0337.62.5.WW Wandleuchte / wall lamp 17 / 45 cm 10 cm 2 lp.

0337.62.5.WR Wandleuchte / wall lamp 17 / 45 cm 10 cm 2 lp.

0337.62.5.WBk Wandleuchte / wall lamp 17 / 45 cm 10 cm 2 lp.

Akita 38


Akita 28.09.10 16:58 Seite 39

INDEX + Option

Y

PURE® KOLARZ® Crystal

Süßwasserperlen freshwater pearls

PURE® KOLARZ® Crystal-String

STRASS® Swarovski® STRASS® Swarovski® STRASS® Swarovski® SsT SsTV SsTJet

A3

B3

C3

D3

E3

F3

A4

B4

C4

D4

E4

F4

A4

B4

C4

D4

E4

F4

Deckenleuchte / ceiling lamp

0337.13S.5. Z + Y 50 cm 20 cm 3 lp., E 14, 60 W

0337.13L.5. Z + Y 70 cm 20 cm 3 lp., E 27, 75 W

Hängeleuchte / hanging lamp

0337.35.5. Z + Y 21 cm / 35 –150 cm 70 cm 5 lp., E 27, 75 W

Wandleuchte / 0337.62.5. Z wall lamp

17 / 45 cm 10 cm 2 lp., E 14, 40 W

Z Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

WW weiß

white

·ÂÎ˚È

WBk weiß/schwarz

white/black

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

WR weiß/rot

white/red

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

CHR

EU

ready for

Design by

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

KOLARZ crystal

shade freshwater pearls

chrome plated

energy saver

Organza

39


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 40

Paralume 40


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 41

Design by 41


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 42

0240.86.5.Bk.STR JET Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 70 – 250 cm 60 cm 6 lp.

Paralume 42


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 43

0240.89.3.W Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 75 – 250 cm 80 cm 9 lp.

Design by 43


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 44

0240.86.3.W.STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 70 – 250 cm 60 cm 6 lp.

Paralume 44


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 45

0240.87.5.Bk.STR JET Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 57 – 250 cm 142 cm 7 lp.

Design by 45


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 46

0240.87.3.W Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 57 – 250 cm 142 cm 7 lp.

0240.85.5.W Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 57 – 250 cm 90 cm 5 lp.

Paralume 46


Paralume 28.09.10 17:00 Seite 47

0240.85.3.W.STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 50 cm / 57 – 250 cm 142 cm 7 lp.

0240.62.3.W.STR NEU Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 36 / 46 cm 15 cm 2 lp.

Design by 47


Paralume 24.09.10 05:44 Seite 48

0240.62.3.W.STR VOLL Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 36 / 46 cm 15 cm 2 lp.

0240.62.5.Bk.STR VOLL Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 36 / 46 cm 15 cm 2 lp.

Paralume 48

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements


Paralume 28.09.10 17:01 Seite 49

INDEX 0240.89. X . Z . Y *1) 50 cm / 75 – 250 cm 80 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster und Deckenleuchte chandelier and ceiling lamp

0240.86. X . Z . Y *1) 50 cm / 70 – 250 cm 60 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.87. X . Z . Y 50 cm / 57 – 250 cm 142 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

0240.85. X . Z . Y 50 cm / 57 – 250 cm 90 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0240.62. X . Z . Y 36 / 46 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24-carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome-plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È ı

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

SPECTRA ® Swarovski ® clear S T R STRASS ® Swarovski ® VOLL clear HS

STR

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal clear SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® clear aqua / blue

S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® violett / amber / rosa N E U clear S T R STRASS ® Swarovski ® BUNT clear / aqua / blue S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® black J E T clear

Z Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

*1 PATENTED

24 K CHR

included HV

ready for

Design by

OPTIC STRASS crystal

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

high quality bulb

energy saver

G9 mini reflector

ceiling lamp

shade

chandelier

Organza

49


Mystery 24.09.10 05:46 Seite 50

Mystery


Mystery 24.09.10 05:46 Seite 51

Design by 51


Mystery 24.09.10 05:47 Seite 52

Mystery 52


Mystery 24.09.10 05:47 Seite 53

0328.18+3LED.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 56 cm 110 cm 8+3 lp., incl. LED remote control

Design by 53


Mystery 24.09.10 05:47 Seite 54

0328.13.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 30 cm 63 cm 3 lp.

Mystery 54


Mystery 24.09.10 05:47 Seite 55

0328.16+3LED.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 44 cm 85 cm 6+3 lp., incl. LED remote control

Design by 55


Mystery 24.09.10 05:47 Seite 56

0324.11.3.KpT Spot PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 20 cm 1 lp.

0324.11.5.KpT Spot PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 20 cm 1 lp.

0324.62.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 35 /33 cm 15 cm 2 lp.

Mystery / Cascade 56


Mystery 24.09.10 05:47 Seite 57

INDEX

Mystery Deckenleuchte ceiling lamp

0328.18. X .KpT 56 cm 110 cm 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0328.18+3LED. X .KpT 56 cm 110 cm 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W + 3 LED, incl. LED remote control

0328.16. X .KpT 44 cm 85 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0328.16+3LED. X .KpT 44 cm 85 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W + 3 LED, incl. LED remote control

included

included

0328.13. X .KpT 30 cm 63 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

Mystery/Cascade Spot spot

0324.11. X .KpT 11 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0324.62. X .KpT 35 / 33 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

G9 mini reflector

included

57


Cascade 24.09.10 05:50 Seite 58

Cascade 58


Cascade 24.09.10 05:50 Seite 59

Design by 59


Cascade 24.09.10 05:50 Seite 60

Cascade 60


Cascade 24.09.10 05:50 Seite 61

0324.88.5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 80 cm 30 cm / 40 – 166 cm 8 lp.

0324.KIT18+3LED.5 *P) (optional) 3 lp., LED incl. metal mirror incl. LED remote control

Design by 61


Cascade 24.09.10 05:51 Seite 62

0324.86.5.KpT Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 25 cm / 40 – 166 cm 6 lp.

Cascade 62


Cascade 28.09.10 17:05 Seite 63

0324.86.3.KpT Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 25 cm / 40 – 166 cm 6 lp.

Design by 63


Cascade 24.09.10 05:51 Seite 64

0324.11.3.KpT Spot PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 20 cm 1 lp.

0324.11.5.KpT Spot PURE® KOLARZ® Crystal 11 cm 20 cm 1 lp.

0324.62.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 35 /33 cm 15 cm 2 lp.

Cascade / Mystery 64


Cascade 24.09.10 05:51 Seite 65

INDEX (optional) with metal mirror

Cascade

C a s c a d e (optional) with metal mirror + 3 x LED (incl. LED remote control)

Cascade

Project

.3 gold/gold/ÁÓÎÓÚÓÈ .5 chrom/chrome/ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È Hänge- und

80 cm

Deckenleuchte /

30 cm / 40 –166 cm

hanging and ceiling lamp

0324.88.

X

.KpT

0324.86.

X

.KpT

8 lp., incl. G9, 60 W 60 cm 25 cm / 40 –166 cm 6 lp., incl. G9, 60 W

Deckenleuchte / ceiling lamp

X

80 cm

0324.88.

.KpT

40 cm

+ 0324.KIT18.

0324.88.

X

X

.KpT

+ 0324.KIT18+3LED.

X

*1)

X

*1)

8 lp., incl. G9, 60 W

X

60 cm

0324.86.

.KpT

25 cm

+ 0324.KIT16.

0324.86.

X

X

.KpT

+ 0324.KIT16+3LED.

6 lp., incl. G9, 60 W Spot /

11 cm

spot

0324.11.

X

.KpT

0324.62.

X

.KpT

20 cm 1 lp., incl. G9, 60 W

Wandleuchte /

35 / 33 cm

wall lamp

15 cm 2 lp., incl. G9, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

*P) Project

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

*1) PATENTED

24 K

EU

SIL

included HV

ready for

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

ceiling lamp gold plated

silver plated

high quality bulb

energy saver

G9 mini reflector

included

chandelier

65


Carla 24.09.10 05:53 Seite 66

Carla 66


Carla 24.09.10 05:53 Seite 67

Design by 67


Carla 24.09.10 05:53 Seite 68

0256.39.5.SsT Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 20 cm / 45 – 150 cm 85 cm 9 lp.

Carla 68


Carla 24.09.10 05:54 Seite 69

0256.315.3.SsT Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 32 cm / 50 – 190 cm 110 cm 15 lp.

Design by 69


Carla 24.09.10 05:54 Seite 70

0256.35.3.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm / 30 – 190 cm 55 cm 5 lp.

Carla 70


Carla 24.09.10 05:54 Seite 71

0256.35.5.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm / 30 – 190 cm 55 cm 5 lp.

Design by 71


Carla 24.09.10 05:54 Seite 72

0256.13L.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 35 cm 16 cm 3 lp.

0256.15L.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 55 cm 16 cm 5 lp.

Carla 72


Carla 24.09.10 05:54 Seite 73

0256.33.3.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm / 22 – 190 cm 35 cm 3 lp.

Design by 73


Carla 24.09.10 05:54 Seite 74

0256.62.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 7 / 41 cm 14 cm 2 lp.

0256.64.5.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 7 / 57 cm 14 cm 4 lp.

Carla 74


Carla 24.09.10 05:54 Seite 75

0256.13S.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 35 cm 12 cm 3 lp.

0256.15S.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 55 cm 12 cm 5 lp.

Design by 75


Carla 24.09.10 05:54 Seite 76

0256.11.5.KpT

0256.11.3.KpT

Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 17 cm 15 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 17 cm 15 cm 1 lp.

0256.71.3.KpT Tischleuchte / table lamp PURE® KOLARZ® Crystal 15 cm 17 cm 1 lp.

Carla 76


Carla 24.09.10 05:54 Seite 77

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

Deckenleuchte ceiling lamp

0256.315. X . Y 32 cm / 50 – 190 cm 110 cm 15 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.39. X . Y 20 cm / 45 – 190 cm 85 cm 9 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.35. X . Y 15 cm / 30 – 190 cm 55 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.33. X . Y 15 cm / 22 – 190 cm 35 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.15L. X . Y 55 cm 16 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.15S. X . Y 55 cm 12 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.13L. X . Y 35 cm 16 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.13S. X . Y 35 cm 12 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

0256.11. X . Y 17 cm 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0256.64. X . Y 7 / 57 cm 14 cm 4 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

0256.71. X . Y 15 cm 17 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0256.62. X . Y 7 / 41 cm 14 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

S s T STRASS ® Swarovksi ® 844.Cleaner KpT PURE ® KOLARZ ® Crystal

KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

G9 mini reflector

77


Twister 24.09.10 05:55 Seite 78

Twister 78


Twister 24.09.10 05:55 Seite 79

Design by 79


Twister 24.09.10 05:56 Seite 80

1307.818.3 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 51 cm / 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

Twister 80


Twister 24.09.10 05:56 Seite 81

1307.824.3 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 52 cm / 104 – 144 cm 80 cm 24 lp.

Design by 81


Twister 24.09.10 05:56 Seite 82

1307.812.3 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 45 cm / 98 – 136 cm 50 cm 12 lp.

Twister 82


Twister 24.09.10 05:56 Seite 83

1307.85.3 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 34 cm / 42 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp.

Design by 83


Twister 24.09.10 05:56 Seite 84

1307.19.3 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 30 cm 9 lp.

1307.19.3.K Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 30 cm 9 lp.

Twister 84


Twister 28.09.10 17:07 Seite 85

1307.112.3 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 65 cm 40 cm 12 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel / mirror 85 cm

Design by 85


Twister 24.09.10 05:56 Seite 86

1307.63.3 Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 30 / 22 cm 15 cm 3 lp.

1307.73.3.K Tischleuchte / table lamp STRASS速 Swarovski速 30 cm 16 cm 3 lp.

Twister 86


Twister 24.09.10 05:56 Seite 87

1307.412.3 Bodenleuchte / floor lamp STRASS速 Swarovski速 179 cm 50 cm 12 lp., with dimmer

Design by 87


Twister 24.09.10 05:56 Seite 88

1307.824.5 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 52 cm / 104 – 144 cm 80 cm 24 lp.

Twister 88


Twister 24.09.10 05:56 Seite 89

1307.818.5 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 51 cm / 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

Design by 89


Twister 24.09.10 05:56 Seite 90

1307.85.5 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 34 cm / 42 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp.

Twister 90


Twister 24.09.10 05:56 Seite 91

1307.112.5 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 65 cm 40 cm 12 lp.

Design by 91


Twister 24.09.10 05:56 Seite 92

1307.63.5.K Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 30 / 22 cm 15 cm 3 lp.

1307.73.5 Tischleuchte / table lamp STRASS速 Swarovski速 30 cm 16 cm 3 lp.

Twister 92


Twister 24.09.10 05:57 Seite 93

1307.19.5 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 30 cm 9 lp.

0200.MR65 (optional) Spiegel / mirror 65 cm

1307.19.5.K Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 30 cm 9 lp.

Design by 93


Twister 24.09.10 05:57 Seite 94

1307.11M.3 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 12 cm 19 cm 1 lp.

1307.11M.5 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 12 cm 19 cm 1 lp.

Twister 94


Twister 24.09.10 05:57 Seite 95

INDEX 1307.824. X . Y 52 cm / 104 – 144 cm 80 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

Deckenleuchte ceiling lamp

1307.818. X . Y 51 cm / 100 – 140 cm 65 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.812. X . Y 45 cm / 98 – 136 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.85. X . Y 34 cm / 42 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.112. X . Y *1) 65 cm 35 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.19. X . Y *2) 50 cm 30 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.11M. X . Y 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W Wandleuchte wall lamp

1307.63. X . Y 30 / 22 cm 15 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

1307.412. X . Y 179 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W, with dimmer

Spiegel mirror

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

1307.73. X . Y 30 cm 16 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

*2) optional: 0200.MR65 65 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

Olive

ÓÎË‚‡

K Kugel

Sphere

¯‡

Ersatzkristall

Replacement crystal á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

STRASS ® Swarovski ®

Olive

307. Olive . X 307. K30 . X

30 mm

307. K40 . X

40 mm

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

dimmer

95


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 96

Papagena 96


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 97

Design by 97


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 98

0217.812.3.SsT Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 60 cm / 100 – 140 cm 75 cm 12 lp.

Papagena 98


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 99

0217.824.3.SsTAV Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 65 cm / 105 – 145 cm 85 cm 24 lp.

Design by 99


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 100

0217.16.3.SsTA Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 65 cm 30 cm 6 lp.

0217.63.3.SsT Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 50 / 45 cm 18 cm 3 lp.

Papagena 100


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 101

0217.112.3.SsTAV Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 85 cm 53 cm 12 lp.

Design by 101


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 102

0217.13.3.SsTAV Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 42 cm 15 cm 3 lp.

Papagena 102


Papagena 24.09.10 06:00 Seite 103

0217.85.3.SsTAV Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 36 cm / 40 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp.

Design by 103


Papagena 24.09.10 06:01 Seite 104

0217.16.5.SsTBG *P) Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 65 cm 30 cm 6 lp.

Papagena 104


Papagena 24.09.10 06:01 Seite 105

0217.85.5.SsTRBk *P) Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 36 cm / 40 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp.

Design by 105


Papagena 24.09.10 06:01 Seite 106

0217.11M.3.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 12 cm 19 cm 1 lp.

0217.11M.5.SsTBk *P) Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 12 cm 19 cm 1 lp.

Papagena 106


Papagena 24.09.10 06:01 Seite 107

INDEX 0217.824. X .Ss Y Y Y Y 65 cm / 105 – 145 cm 85 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

0217.812. X .Ss Y Y Y Y 60 cm / 100 – 140 cm 75 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.85. X .Ss Y Y Y Y 36 cm / 40 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0217.112. X .Ss Y Y Y Y *1) 85 cm 53 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.16. X .Ss Y Y Y Y *2) 65 cm 30 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0217.13. X .Ss Y Y Y Y 42 cm 15 cm 3 lp., E 27, 60 W glass 0217.G01

0217.11M. X .Ss Y Y Y Y 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0217.63. X .Ss Y Y Y Y 50 / 45 cm 18 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

Spiegel mirror

*2) optional: 0200.MR65 65 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt *P)

chrome plated *P)

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È *P)

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

T kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Bk schwarz JET

black

˜ÂÌ˚È

B blau

blue

ÒËÌËÈ

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

STRASS ® Swarovski ®

Project

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

844.Cleaner

Ersatzkristall

Replacement crystal á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0106. X .K01.Ss Y

KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

PATENTED

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

choose you colour

107


Polaris 24.09.10 06:02 Seite 108

Polaris 108


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 109

Design by 109


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 110

1113.818.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 45 cm / 100 – 140 cm 56 cm 18 lp.

Polaris 110


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 111

1113.824.3.SpT Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 55 cm / 105 – 145 cm 73 cm 24 lp.

Design by 111


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 112

1113.19.3.SpT Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 50 cm 45 cm 9 lp.

Polaris 112


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 113

1113.112.3.SpT Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 73 cm 38 cm 12 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel / mirror 85 cm

Design by 113


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 114

1113.19.5.SpT *P) Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 50 cm 45 cm 9 lp.

Polaris 114


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 115

1113.824.5.SsT JET *P) Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 55 cm / 105 – 145 cm 73 cm 24 lp.

Design by 115


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 116

1113.11M.5.SsT *P)

1113.11M.3.SsT

Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® 12 cm 19 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® 12 cm 19 cm 1 lp.

1113.63.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 38 / 38 cm 15 cm 3 lp.

Polaris 116

EU

copyright

handmade in EU


Polaris 24.09.10 06:03 Seite 117

INDEX Luster chandelier

1113.824. X . Y 55 cm / 105 – 145 cm 73 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.818. X . Y 45 cm / 100 – 140 cm 56 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

1113.112. X . Y *1) 73 cm 38 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.19. X . Y *2) 50 cm 45 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1113.11M. X . Y 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

1113.63. X . Y 38 / 38 cm 15 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

Spiegel mirror

*2) optional: 0200.MR65 65 cm

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt *P)

chrome plated *P)

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È *P)

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SsT

Project

STRASS ® Swarovski ®

SsJET STRASS ® Swarovski ® JET SpT SPECTRA ® Swarovski ®

Ersatzkristall

*P) Project

Replacement crystal á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0113. X .K40. Y

40 mm

1113. X .K40. S s J E T

40 mm

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

choose you colour

117


Explosion 24.09.10 06:04 Seite 118

Explosion 118


Explosion 24.09.10 06:04 Seite 119

Design by 119


Explosion 28.09.10 16:10 Seite 120

1109.818.5.KoTBk Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 65 cm / 110 – 150 cm 80 cm 18 lp.

Explosion 120


Explosion 28.09.10 16:10 Seite 121

1109.830.5.KoT Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 65 cm / 110 – 150 cm 100 cm 30 lp.

Design by 121


Explosion 24.09.10 06:05 Seite 122

1109.19.5.KoTBk Deckenleuchte / ceiling lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 80 cm 43 cm 9 lp.

1109.63.5.KoT *P) Wandleuchte / wall lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 44 / 57 cm 22 cm 3 lp.

Explosion 122

0200.MR85 (optional) Spiegel / mirror 85 cm


Explosion 24.09.10 06:05 Seite 123

1109.115.5.KoT Deckenleuchte / ceiling lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 100 cm 44 cm 15 lp.

Design by 123


Explosion 24.09.10 06:05 Seite 124

1109.818.3.KoT *P) Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 65 cm / 110 – 150 cm 80 cm 18 lp.

Explosion 124


Explosion 24.09.10 06:05 Seite 125

1109.830.3.KoTA *P) Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 65 cm / 110 – 150 cm 100 cm 30 lp.

Design by 125


Explosion 24.09.10 06:05 Seite 126

1109.115.3.KoT *P) Deckenleuchte / ceiling lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 100 cm 44 cm 15 lp.

1109.19.3.KoTA *P) Deckenleuchte / ceiling lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 80 cm 43 cm 9 lp.

Explosion 126

0200.MR85 (optional) Spiegel / mirror 85 cm


Explosion 24.09.10 06:05 Seite 127

INDEX 1109.830L. X .Ko Y 130 cm / 148 – 180 cm 150 cm 30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

1109.830. X .Ko Y 65 cm / 110 – 150 cm 100 cm 30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Project

1109.818. X .Ko Y 65 cm / 110 – 150 cm 80 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

Spiegel mirror

1109.63. X .Ko Y 57 / 44 cm 22 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

3 24 K vergoldet *P)

24 carat gold plated *P) ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡ *P)

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Kristall-Deko

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

crystal clear

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

A

amber *P)

amber *P)

flÌÚ‡¸ *P)

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0109.K20.KoT

0109.K30.Ko. Y

20 mm

Project

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

kristall

Ersatzkristall

Project

MeÚ‡ÎÎ

T

Bk

*P)

1109.19. X .Ko Y *1) 80 cm 43 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1109.115. X .Ko Y 100 cm 44 cm 15 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

Project

30 mm 0109.K40.KoT

40 mm

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

OPTIC copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

G9 mini reflector

choose you colour

127


Cyrano 24.09.10 06:08 Seite 128

Cyrano 128


Cyrano 24.09.10 06:08 Seite 129

Design by 129


Cyrano 24.09.10 06:08 Seite 130

306.62.6 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 50 / 21 cm 11 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

306.110.6 abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 78 cm 35 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Ersatzkristall 306. X .K01.SpT

Cyrano 130

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ


Cyrano 24.09.10 06:08 Seite 131

306.810.6 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 17 cm / 72 – 110 cm 78 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

PATENTED

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

NI

included HV

ready for

nickel plated

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

131


Dragon 24.09.10 06:09 Seite 132

Dragon 132


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 133

Design by 133


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 134

027.810.5 STR Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 58 cm / 75 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Dragon 134


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 135

027.810.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 58 cm / 75 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Design by 135


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 136

027.860.5 STR Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 66 cm / 77 – 250 cm 50 cm 6 lp.

Dragon 136


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 137

027.810.5 STR JET Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 58 cm / 75 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Design by 137


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 138

027.810.3 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 58 cm / 75 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Dragon 138


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 139

027.810.3 STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 58 cm / 75 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Design by 139


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 140

027.860.3 STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 66 cm / 77 – 250 cm 50 cm 6 lp.

Dragon 140


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 141

027.84.3 STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 80 cm 5 lp.

Design by 141


Dragon 28.09.10 16:12 Seite 142

027.84.5 STR Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 80 cm 5 lp.

027.84.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 80 cm 5 lp.

Dragon 142


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 143

027.84.5 STR JET Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 80 cm 5 lp.

Design by 143


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 144

027.87.3 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 115 cm 7 lp.

027.87.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 115 cm 7 lp.

Dragon 144


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 145

027.87.5 STR Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 115 cm 7 lp.

Design by 145


Dragon 24.09.10 06:10 Seite 146

027.11M.3

027.11M.5

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 12 cm 19 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 12 cm 19 cm 1 lp.

027.63.5 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 40 / 49 cm 9 cm 3 lp.

Dragon 146

EU

copyright

handmade in EU


Dragon 24.09.10 06:11 Seite 147

INDEX 027.87. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 115 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

027.84. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.810. X . Y 58 cm / 75 – 250 cm 80 cm 10 lp., incl. HV-Halogen G9, 25 W

027.860. X . Y 66 cm / 77 – 250 cm 50 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

027.11M. X . Y 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

027.63. X . Y 40 / 49 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® clear

S T R STRASS ® Swarovski ® VOLL clear

HS

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal clear

SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® aqua / blue S T R clear S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® violett / amber N E U clear S T R STRASS ® Swarovski ® BUNT clear / aqua / blue

844.Cleaner

S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® black J E T clear

KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

OPTIC SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

G9 mini reflector

147


Stretta++ 24.09.10 16:57 Seite 148

Stretta 148


Stretta++ 24.09.10 16:57 Seite 149

Design by 149


Stretta++ 28.09.10 16:04 Seite 150

104.87.3 STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp.

104.87.5 STR Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Stretta 150


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 151

104.87.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Design by 151


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 152

104.87.5 STR JET Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Stretta 152


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 153

Design by 153


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 154

104.85.3 STR NEU Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 83 cm 5 lp.

Stretta 154


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 155

104.85.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 44 cm / 53 – 250 cm 83 cm 5 lp.

Design by 155


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 156

104.63.5 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 40 / 49 cm 9 cm 3 lp.

104.63.3 STR NEU Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 40 / 49 cm 9 cm 3 lp.

Stretta 156

EU

copyright

handmade in EU


Stretta++ 24.09.10 16:58 Seite 157

INDEX 104.87. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

104.85. X . Y 44 cm / 53 – 250 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

104.63. X . Y 40 / 49 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y

Cr y stal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Kristall-Deko SPECTRA ® Swarovski ® clear

S T R STRASS ® Swarovski ® VOLL clear HS

STR

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal clear SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® clear aqua / blue

S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® violett / topas / pink / light-topas N E U clear S T R STRASS ® Swarovski ® BUNT clear / aqua / blue S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS ® Swarovski ® black J E T clear

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ® PATENTED

24 K CHR

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

OPTIC SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

G9 mini reflector

157


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 158

Prisma 158


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 159

Design by 159


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 160

344.112.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 20 cm 60 cm 12 lp.

344.16.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 20 cm 45 cm 6 lp.

Prisma 160


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 161

314.116.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 20 cm 55 / 55 cm 16 lp.

314.18.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 20 cm 40 / 40 cm 8 lp.

Design by 161


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 162

314.85.3 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 20 cm / 27 – 250 cm 80 cm 5 lp.

314.63.5 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 22 / 50 cm 10 cm 3 lp.

Prisma 162


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 163

314.87.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 20 cm / 27 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Design by 163


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 164

314.11M.3

314.11M.5

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp.

344.11M.3

344.11M.5

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 12 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 12 cm 1 lp.

Prisma 164


Prisma 24.09.10 04:01 Seite 165

INDEX Luster chandelier

314.87. X 20 cm / 27 – 250 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

314.85. X 20 cm / 27 – 250 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

344.112. X 20 cm 60 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

344.16. X 20 cm 45 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

314.116. X 20 cm 55 / 55 cm 16 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

314.18. X 20 cm 40 / 40 cm 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

314.11M. X 20 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

344.11M. X 20 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

314.63. X 22 / 50 cm 10 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 165


Prisma Colonial 28.09.10 16:03 Seite 166

Prisma Colonial 166


Prisma Colonial 28.09.10 16:03 Seite 167

Design by 167


Prisma Colonial 24.09.10 04:04 Seite 168

369.19.W Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 22 cm 60 / 60 cm 9 lp.

369.87.W Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 22 cm / 29 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Prisma Colonial 168


Prisma Colonial 24.09.10 04:04 Seite 169

369.85.W Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 22 cm / 29 – 250 cm 80 cm 5 lp.

Design by 169


Prisma Colonial 24.09.10 04:04 Seite 170

369.31.W

369.31R.W

Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm / 27 – 120 cm 12 / 12 cm 1 lp.

Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm / 27 – 120 cm 12 cm 1 lp.

369.11.W

369.11R.W

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 12 / 12 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 12 cm 1 lp.

Prisma Colonial 170


Prisma Colonial 24.09.10 04:04 Seite 171

INDEX 369.87.W 22 cm / 29 – 250 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

369.85.W 22 cm / 29 – 250 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

369.31.W 20 cm / 27 – 120 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Hängeleuchte hanging lamp

369.31R.W 20 cm / 27 – 120 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

369.19.W 22 cm 60 / 60 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

369.11R.W 20 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

369.11.W 20 cm 12 / 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

NI

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

varnish copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

nickel plated

wood

wenge

171


Eclipse 24.09.10 04:07 Seite 172

Eclipse 172


Eclipse 24.09.10 04:07 Seite 173

Design by 173


Eclipse 24.09.10 04:07 Seite 174

026.62.5 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 Swarovski速 35 / 33 cm 15 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

026.72.5 Tischleuchte / table lamp SPECTRA速 Swarovski速 60 cm 40 / 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Eclipse 174


Eclipse 24.09.10 04:07 Seite 175

026.84.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 40 cm / 48 – 250 cm 70 – 80 / 20 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

CHR

included HV

ready for

chrome plated

high quality bulb

energy saver

Design by 175


Sparkling 24.09.10 04:09 Seite 176

Sparkling 176


Sparkling 24.09.10 04:09 Seite 177

Design by 177


Sparkling 28.09.10 17:26 Seite 178

0326.31.5.WT Hängeleuchte / hanging lamp 20 cm / 90 – 113 cm 58 cm 1 lp.

Sparkling 178


Sparkling 04.10.10 14:06 Page 179

0326.31.3.WT Hängeleuchte / hanging lamp 20 cm / 90 – 113 cm 58 cm 1 lp.

Design by 179


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 180

0326.31.3.TKpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 20 cm / 90 – 113 cm 58 cm 1 lp.

Sparkling 180


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 181

0326.31.3.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 20 cm / 90 – 113 cm 58 cm 1 lp.

Design by 181


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 182

0323.U12.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 cm 7 cm 2 lp.

0323.U13.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 cm 7 cm 3 lp.

0323.U14.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm 7 cm 4 lp.

Sparkling 182


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 183

0323.U14.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 50 cm 7 cm 4 lp.

Design by 183


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 184

0323.UQ41.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 / 40 cm 6,5 cm 1 lp.

0323.UQ31.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 / 30 cm 6,5 cm 1 lp.

0323.UQ21.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 20 / 20 cm 6,5 cm 1 lp.

0323.UQ52.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 50 / 50 cm 6,5 cm 2 lp.

Sparkling 184


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 185

0323.UQ41.5.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 40 / 40 cm 6,5 cm 1 lp.

Design by 185


Sparkling 24.09.10 04:10 Seite 186

0323.61S.3.41.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., with switch

0323.61D.5.41.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

Sparkling 186


Sparkling 28.09.10 18:46 Seite 187

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

0326.31. X . Y 20 cm / 90 – 113 cm 58 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0323.U14. X .KpT 50 cm 7 cm 4 lp., E 27, 60 W

0323.U13. X .KpT 40 cm 7 cm 3 lp., E 27, 60 W

0323.U12. X .KpT 30 cm 7 cm 2 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0323.UQ52. X .KpT 50 / 50 cm 6,5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 120 W

0323.UQ41. X .KpT 40 / 40 cm 6,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 120 W

0323.UQ31. X .KpT 30 / 30 cm 6,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 120 W

0323.UQ21. X .KpT 20 / 20 cm 6,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0323.61S. X .41.KpT 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W, with switch

0323.61D. X .41.KpT 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 100 W, with dimmer

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

Glas-Deko

WT Glas transparent / weiß

0326.G02.WT

KpT Glas Sparkling

0326. X .G02.KpT

TKpT Glas transparent mit Kristallkugeln

0326. X .G02.TKpT

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

dimmer

187


Charleston 24.09.10 04:12 Seite 188

Charleston 188


Charleston 24.09.10 04:12 Seite 189

Design by 189


Charleston 24.09.10 04:12 Seite 190

262.11.5.SpTSsB Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 24 cm 10 cm 1 lp.

262.13.5.SpTSsB Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 33 cm 16 cm 3 lp.

262.62.5.SpTSsB Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp.

262.61.5.SpTSsB Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

Charleston 190


Charleston 24.09.10 04:12 Seite 191

262.13.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 33 cm 16 cm 3 lp.

262.11.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 24 cm 10 cm 1 lp.

262.61.5

262.31.5 Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® Swarovski® 24 cm / 30 – 127 cm 8,5 cm 1 lp.

Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

262.86.5 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 39 cm / 45 – 130 cm 36 cm 6 lp.

Design by 191


Charleston 24.09.10 04:13 Seite 192

262.11.3.SpTSsA Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 24 cm 10 cm 1 lp.

262.13.3.SpTSsA

262.61.3.SpTSsA Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

262.62.3.SpTSsA Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp.

Charleston 192

Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 33 cm 16 cm 3 lp.


Charleston 24.09.10 04:13 Seite 193

262.13.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 33 cm 16 cm 3 lp.

262.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 24 cm 10 cm 1 lp.

262.61.3

262.31.3 Hängeleuchte / hanging lamp SPECTRA® Swarovski® 24 cm / 30 – 127 cm 8,5 cm 1 lp.

Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp.

262.86.3 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 39 cm / 45 – 130 cm 36 cm 6 lp.

Design by 193


Charleston 24.09.10 04:13 Seite 194

0239.11.3.SpT Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 25 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp.

0239.61.3.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 24 / 11 cm 10 cm 1 lp.

0239.62.5.SpT Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 40 / 22 cm 11 cm 2 lp.

Charleston Noblesse 194

0239.13.5.SpT Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 33 cm 26 / 26 cm 3 lp.


Charleston 24.09.10 04:13 Seite 195

0239.11.5.SpTSsB Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 25 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp.

0239.13.3.SpTSsA Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 33 cm 26 / 26 cm 3 lp.

0239.61.3.SpTSsA Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 24 / 11 cm 10 cm 1 lp.

0239.62.5.SpTSsB Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 40 / 22 cm 11 cm 2 lp.

Design by 195


Charleston 28.09.10 17:32 Seite 196

262.62.5 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 Swarovski速 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp.

262.62.3 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 Swarovski速 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp.

Charleston 196


Charleston 24.09.10 04:13 Seite 197

INDEX

Charleston Luster chandelier

262.86. X 39 cm / 45 – 130 cm 36 cm 6 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Hängeleuchte hanging lamp

262.31. X 24 cm / 30 – 127 cm 8,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

262.13. X . Y 33 cm 16 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

262.11. X . Y 24 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

262.62. X . Y 38 / 24 cm 10,5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

262.61. X . Y 23 / 14,5 cm 8,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Charleston Noblesse Deckenleuchte ceiling lamp

0239.13. X . Y 33 cm 26 / 26 cm 3 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0239.11. X . Y 25 cm 14,5 / 14,5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0239.62. X . Y 40 / 22 cm 11 cm 2 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

0239.61. X . Y 24 / 11 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 40 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y SpTSsA

SpTSsB

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ® amber

STRASS ® Swarovski ® amber

STRASS ® Swarovski ® flÌÚ‡¸

SPECTRA ® Swarovski ® kristall

SPECTRA ® Swarovski ® crystal clear

SPECTRA® Swarovski ® ÍËÒڇθÌ˚È

STRASS ® Swarovski ® blau

SPECTRA® Swarovski ® blue

SPECTRA® Swarovski ® ÒËÌËÈ

SPECTRA ® Swarovski ® kristall

SPECTRA ® Swarovski ® crystal clear

SPECTRA® Swarovski ® ÍËÒڇθÌ˚È

844.Cleaner

SPECTRA ® Swarovski ® crystal clear

SPECTRA® Swarovski ®

KOLARZ® Kristall Reiniger

SPECTRA ® Swarovski ® kristall

SpT

ÍËÒڇθÌ˚È

KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 197


Arabesque 24.09.10 04:15 Seite 198

Arabesque 198


Arabesque 24.09.10 04:15 Seite 199

Design by 199


Arabesque 24.09.10 04:15 Seite 200

0106.64.3.SsTAV Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 40 / 20 cm 12 cm 4 lp.

Arabesque 200


Arabesque 24.09.10 04:15 Seite 201

0106.68.3.SsTAV Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 60 / 40 cm 18 cm 8 lp.

Design by 201


Arabesque 24.09.10 04:16 Seite 202

0106.62L.3.SsTA Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 7 / 50 cm 12 cm 2 lp.

0106.62S.3.SsT Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 6,5 / 30 cm 12 cm 2 lp.

Arabesque 202


Arabesque 24.09.10 04:16 Seite 203

0106.16M.3.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 16 cm 6 lp.

Design by 203


Arabesque 24.09.10 04:16 Seite 204

0106.64.5.SsTBG Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 40 / 20 cm 12 cm 4 lp.

Arabesque 204


Arabesque 24.09.10 04:16 Seite 205

0106.16M.5.SsBG Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 16 cm 6 lp.

Design by 205


Arabesque 24.09.10 04:16 Seite 206

0106.62L.5.SsBGR Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 7 / 50 cm 12 cm 2 lp.

0106.62S.5.SsT Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 6,5 / 30 cm 12 cm 2 lp.

Arabesque 206


Arabesque 28.09.10 17:36 Seite 207

INDEX Deckenleuchte ceiling lamp

0106.16M. X .Ss Y Y Y 50 cm 16 cm 6 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0106.68. X .Ss Y Y Y 60 / 40 cm 18 cm 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0106.64. X .Ss Y Y Y 40 / 20 cm 12 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0106.62L. X .Ss Y Y Y 7 / 50 cm 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

0106.62S. X .Ss Y Y Y 6,5 / 30 cm 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

T kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

B blau

blue

ÒËÌËÈ

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

STRASS ® Swarovski ®

0106 . X . K01.Ss Y

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by choose you colour

207


Solaris 24.09.10 04:17 Seite 208

Solaris 208


Solaris 24.09.10 04:17 Seite 209

Design by 209


Solaris 24.09.10 04:18 Seite 210

Einbau | Recessed

Aufbau | Surface mounted

0215.11E.3 0215.11E.5 incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0215.11A.3 0215.11A.5 incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0215.R.3.SsT

0215.11E.3.RSsT

0215.11A.3.RSsT

0215.R.3.SsTAV

0215.11E.3.RSsTAV

0215.11A.3.RSsTAV

0215.R.5.SsT

0215.11E.5.RSsT

0215.11A.5.RSsT

0215.R.5.SsTBG

0215.11E.5.RSsTBG

0215.11A.5.RSsTBG

91mm

96mm 55mm

110mm

Solaris 210

55mm

96mm

110mm

55mm


Solaris 24.09.10 04:18 Seite 211

0215.11E.5.RSsTBG Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 11 cm 5,5 cm 1 lp.

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 211


Solaris 24.09.10 04:18 Seite 212

Einbau | Recessed

Aufbau | Surface mounted

0215.11E.3 0215.11E.5 incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0215.11A.3 0215.11A.5 incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0215.O.3.SsT

0215.11E.3.OSsT

0215.11A.3.OSsT

0215.O.3.SsTAV

0215.11E.3.OSsTAV

0215.11A.3.OSsTAV

0215.O.5.SsT

0215.11E.5.OSsT

0215.11A.5.OSsT

0215.O.5.SsTBG

0215.11E.5.OSsTBG

0215.11A.5.OSsTBG

91mm

96mm 55mm

110mm

Solaris 212

55mm

96mm

110mm

55mm


Solaris 24.09.10 04:18 Seite 213

0215.11A.3.OSsTAV Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 11 cm 11 cm 1 lp.

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 213


Solaris 24.09.10 04:18 Seite 214

Einbau | Recessed

Aufbau | Surface mounted

0215.11E.3 0215.11E.5 incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0215.11A.3 0215.11A.5 incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0215.S.3.SsT

0215.11E.3.SSsT

0215.11A.3.SSsT

0215.S.3.SsTAV

0215.11E.3.SSsTAV

0215.11A.3.SSsTAV

0215.S.5.SsT

0215.11E.5.SSsT

0215.11A.5.SSsT

0215.S.5.SsTBG

0215.11E.5.SSsTBG

0215.11A.5.SSsTBG

91mm

96mm 55mm

110mm

Solaris 214

55mm

96mm

110mm

55mm


Solaris 24.09.10 04:18 Seite 215

0215.11E.5.SSsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 11 cm 5,5 cm 1 lp.

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 215


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 216

Explosion Bubble 216


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 217

Design by 217


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 218

1109.115.5.PyT Deckenleuchte / ceiling lamp Rigadin glass, hand-crafted 100 cm 44 cm 15 lp.

Explosion Bubble 218


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 219

1109.830.5.PyTR Luster / chandelier Rigadin glass, hand-crafted 65 cm / 110 – 150 cm 100 cm 30 lp.

Design by 219


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 220

1109.19.5.PyT Deckenleuchte / ceiling lamp Rigadin glass, hand-crafted 80 cm 43 cm 9 lp.

0200.MR85 (optional) Spiegel / mirror 85 cm

Explosion Bubble 220


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 221

1109.818.5.PyTBk Luster / chandelier Rigadin glass, hand-crafted 65 cm / 110 – 150 cm 80 cm 18 lp.

Design by 221


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 222

1109.115.3.PyT *P) Deckenleuchte / ceiling lamp Rigadin glass, hand-crafted 100 cm 44 cm 15 lp.

Explosion Bubble 222


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 223

1109.830.3.PyTA *P) Luster / chandelier Rigadin glass, hand-crafted 65 cm / 110 – 150 cm 100 cm 30 lp.

Design by 223


Explosion Bubble 24.09.10 04:20 Seite 224

1109.63.5.PyT Wandleuchte / wall lamp Rigadin glass, hand-crafted 44 / 57 cm 22 cm 3 lp.

Explosion Bubble 224


Explosion Bubble 24.09.10 04:21 Seite 225

INDEX 1109.830L. X .Py Y 130 cm / 148 – 180 cm 150 cm 30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

1109.830. X .Py Y 65 cm / 110 – 150 cm 100 cm 30 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Project

1109.818. X .Py Y 65 cm / 110 – 150 cm 80 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

Spiegel mirror

1109.63. X .Py Y 44 / 57 cm 22 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet *P)

24 carat gold plated *P)

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡ *P)

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y

*P) Project

1109.19. X .Py Y *1) 80 cm 43 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1109.115. X .Py Y 100 cm 44 cm 15 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

Glas-Deko

Rigadin Glas, Handarbeit

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Rigadin glass, hand-crafted

CÚÂÍÎÓ èËÂÍÒ, Pۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

T

kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A

amber

amber

flÌÚ‡¸

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

B k schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

1109.K40.PyT

40 mm

1109.K50.Py Y

50 mm

1109.K60.PyT

60 mm

Project

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

PATENTED

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

Rigadin glass

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

choose you colour

225


Twister Rosy 24.09.10 17:12 Seite 226

Twister Rosy 226


Twister Rosy 24.09.10 17:12 Seite 227

Design by 227


Twister Rosy 24.09.10 17:12 Seite 228

1307.112.5.VR 03/05 Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 65 cm 35 cm 12 lp.

1307.19.5.VR MULTI Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 50 cm 30 cm 9 lp.

Twister Rosy 228


Twister Rosy 24.09.10 17:12 Seite 229

1307.824.5.VR 03/07 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 52 cm / 104 – 144 cm 80 cm 24 lp.

Design by 229


Twister Rosy 24.09.10 17:13 Seite 230

1307.19.3.VR 03/04 Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 50 cm 30 cm 9 lp.

0200.MR65 (optional) Spiegel / mirror 65 cm

1307.112.3.VR 02/03 Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 65 cm 35 cm 12 lp.

Twister Rosy 230


Twister Rosy 24.09.10 17:13 Seite 231

1307.818.3.VR 01/03 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 51 cm / 100 – 140 cm 65 cm 18 lp.

Design by 231


Twister Rosy 24.09.10 17:13 Seite 232

1307.63.5.VR 03/07 Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 22 / 30 cm 15 cm 3 lp.

1307.73.3.VR 01/03 Tischleuchte / table lamp Murano glass, hand-crafted 30 cm 16 cm 3 lp.

Twister Rosy 232


Twister Rosy 24.09.10 17:13 Seite 233

1307.412.5.VR 03/05 Bodenleuchte / floor lamp Murano glass, hand-crafted 179 cm 50 cm 12 lp., with dimmer

Design by 233


Twister Rosy 24.09.10 17:13 Seite 234

1307.11M.3.VR 02/03

1307.11M.5.VR 03/05

Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 12 cm 19 cm 1 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 12 cm 19 cm 1 lp.

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand-crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

0 1 amber

amber

flÌÚ‡¸

0 2 amber-weiß

amber-white

flÌÚ‡ÌÓ-·ÂÎ˚È

0 3 kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

0 4 kristall-weiß

crystal white

ÍËÒڇθÌÓ-·ÂÎ˚È

0 5 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0 6 blau

blue

ÒËÌËÈ

0 7 schwarz-kristall

black-crystal

˜ÂÌ˚È ÍËÒڇθÌ˚È

Twister Rosy 234


Twister Rosy 24.09.10 17:13 Seite 235

INDEX 1307.824. X .VR Y / Y 52 cm / 104 – 144 cm 80 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Luster chandelier

1307.812. X .VR Y / Y 45 cm / 98 – 136 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.818. X .VR Y / Y 51 cm / 100 – 140 cm 65 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

symbol image

1307.85. X .VR Y / Y 34 cm / 42 – 250 cm 110 / 37 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.112. X .VR Y / Y *1) 65 cm 35 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

1307.19. X .VR Y / Y *2) 50 cm 30 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.11M. X .VR Y / Y 12 cm 19 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

Spiegel mirror

*2) optional: 0200.MR65 65 cm

Wandleuchte wall lamp

1307.63. X .VR Y / Y 22 / 30 cm 15 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

1307.73. X .VR Y / Y 30 cm 16 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Bodenleuchte floor lamp

1307.412. X .VR Y / Y 179 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W, with dimmer

Replacement glass

Ersatzglas

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

307. X .G Y PATENTED

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

Murano glass

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

dimmer

choose you colour

235


Quadra Rosy 24.09.10 17:17 Seite 236

Quadra Rosy 236


Quadra Rosy 24.09.10 17:17 Seite 237

Design by 237


Quadra Rosy 24.09.10 17:17 Seite 238

1041.63.6.VR 03 / 05 Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 40 / 21 cm 12 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Farbvarianten VR 03

Quadra Rosy 238

Colour combinations VR 04

VR 05

ˆ‚ÂÚÓ‚‡fl „‡Ïχ VR 06

VR 07


Quadra Rosy 24.09.10 17:17 Seite 239

1041.810.6.VR 03 / 05 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 12 / 35 – 100 cm 72 / 40 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

PATENTED

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

varnish copyright

handmade in EU

Murano glass

silver

G9 mini reflector

choose you colour

239


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 240

Spiralo 240


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 241

Design by 241


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 242

027.810.5.VSP05 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 53 cm / 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Dragon Spiralo 242


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 243

027.810.5.VSP04 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 53 cm / 70 – 250 cm 80 cm 10 lp.

Design by 243


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 244

027.84.5.VSP04/07 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 41 cm / 50 – 250 cm 80 cm 5 lp.

Dragon Spiralo 244


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 245

027.87.5.VSP05 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 41 cm / 50 – 250 cm 115 cm 7 lp.

Design by 245


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 246

104.87.5.VSP04 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 41 cm / 50 – 250 cm 120 cm 7 lp.

Stretta Spiralo 246


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 247

104.85.5.VSP04/07 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 41 cm / 50 – 250 cm 83 cm 5 lp.

Design by 247


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 248

104.63.5.VSP05 Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 42 / 49 cm 9 cm 3 lp.

Stretta Spiralo 248


Spiralo 24.09.10 04:25 Seite 249

INDEX

Dragon Spiralo Luster chandelier

027.87. X .VSP Y / Y 41 cm / 50 – 250 cm 115 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.84. X .VSP Y / Y 41 cm / 50 – 250 cm 80 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.810. X .VSP Y / Y 53 cm / 70 – 250 cm 80 cm 10 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.860. X .VSP Y / Y 64 cm / 75 – 250 cm 50 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

027.63. X .VSP Y / Y 49 / 28 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

Stretta Spiralo Luster chandelier

104.87. X .VSP Y / Y 41 cm / 50 – 250 cm 120 cm 7 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Wandleuchte wall lamp

104.63. X .VSP Y / Y 42 / 49 cm 9 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

104.85. X .VSP Y / Y 41 cm / 50 – 250 cm 83 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand-crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

0 4 weiß

white

·ÂÎ˚È

0 5 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0 7 schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

027.VSP Y

PATENTED

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

Murano glass

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

choose you colour

249


Palma 24.09.10 04:26 Seite 250

Palma 250


Palma 24.09.10 04:26 Seite 251

Design by 251


Palma 24.09.10 04:26 Seite 252

0322.34.5.Bk Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp.

Palma 252


Palma 24.09.10 04:26 Seite 253

0322.34.5.Bk Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp.

0322.Deko1.5.SsV (optional) STRASS® Swarovski® Kristall-Deko / crystal deco

Design by 253


Palma 24.09.10 04:27 Seite 254

0322.62.5.W Wandleuchte / wand lamp 32 / 51 cm 30 cm 2 lp.

Palma 254


Palma 24.09.10 04:27 Seite 255

INDEX Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0322.34.5. Y 36 cm / 48 – 180 cm 75 cm 4 lp., E 27, 100 W

Wandleuchte wall lamp

0322.62.5. Y 32 / 51 cm 30 cm 2 lp., E 27, 75 W

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

307.G01. Y

0322.34 /.62 leicht gebogen

lightly bent

Ò··Ó ËÁÓ„ÌÛÚ˚È

307.G02. Y

0322.34

strongly bent

ÒËθÌÓ ËÁÓ„ÌÛÚ˚È

stark gebogen

optional

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

kristall crystal clear ÍËÒڇθÌ˚È

0322.Deko1.5.SsT blau violett blue purple ÒËÌËÈ îËÓÎÂÚÓ‚˚È

0322.Deko1.5.SsV

CHR

EU

ready for

Design by ceiling lamp

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

chrome plated

energy saver

chandelier

255


Margherita 24.09.10 04:28 Seite 256

Margherita 256


Margherita 24.09.10 04:28 Seite 257

Design by 257


Margherita 24.09.10 04:28 Seite 258

0309.31.5.WR Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp 33 cm / 40 – 150 cm 45 cm 1 lp.

Margherita 258


Margherita 24.09.10 04:28 Seite 259

0309.33.5.W Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp 33 cm / 40 – 150 cm 58 cm 3 lp.

Design by 259


Margherita 24.09.10 04:28 Seite 260

0309.61.5.Bk Wandleuchte / wall lamp 26 / 18 cm 10 cm 1 lp.

0309.61.5.W Wandleuchte / wall lamp 26 / 18 cm 10 cm 1 lp.

0309.61.5.V Wandleuchte / wall lamp 26 / 18 cm 10 cm 1 lp.

0309.61.5.R Wandleuchte / wall lamp 26 / 18 cm 10 cm 1 lp.

Margherita 260


Margherita 24.09.10 04:28 Seite 261

INDEX Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0309.33.5. Y Y 33 cm / 40 – 150 cm 58 cm 3 lp., E 27, 60 W

Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0309.31.5. Y Y 33 cm / 40 – 150 cm 45 cm 1 lp., E 27, 100 W

Wandleuchte wall lamp

0309.61.5. Y Y 26 / 18 cm 10 cm 1 lp., E 14, 60 W

Y

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

V

violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

B k schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

0309.G01. Y

EU

CHR

ready for

Design by ceiling lamp

copyright

handmade in EU

chrome plated

energy saver

chandelier

choose you colour

261


Phantom 24.09.10 04:51 Seite 262

Phantom 262


Phantom 24.09.10 04:51 Seite 263

Design by 263


Phantom 24.09.10 04:51 Seite 264

0304.31L.5.Bk Hängeleuchte / hanging lamp 20 cm / 26 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Phantom 264


Phantom 24.09.10 04:51 Seite 265

0304.31S.5.W Hängeleuchte / hanging lamp 18 cm / 24 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Design by 265


Phantom 24.09.10 04:51 Seite 266

0304.61.5.R Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0304.61.5.Bk Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0304.61.5.W Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Phantom 266


Phantom 24.09.10 04:52 Seite 267

INDEX 0304.31L.5. Y 20 cm / 26 – 250 cm 90 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 200 W

Hängeleuchte hanging lamp

0304.31S.5. Y 18 cm / 24 – 250 cm 70 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 150 W

0304.61.5. Y 11 cm / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 100 W

Wandleuchte wall lamp

copyright

Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand-crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

0 4 weiß

white

·ÂÎ˚È

0 5 rot

red

Í‡ÒÌ˚È

0 7 schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

0304.G01. Y

11 / 41 cm

0304.61

0304.G02. Y

18 / 70 cm

0304.31S

0304.G03. Y

20 / 90 cm

0304.31L

EU

CHR

included HV

ready for

handmade in EU

chrome plated

high quality bulb

energy saver

Design by 267


Barca 24.09.10 04:53 Seite 268

Barca 268


Barca 24.09.10 04:53 Seite 269

Design by 269


Barca 24.09.10 04:53 Seite 270

0295.31L.5.W Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Barca 270


Barca 24.09.10 04:53 Seite 271

Design by 271


Barca 24.09.10 04:53 Seite 272

0295.61.5.R Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0295.61.5.W Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0295.61.5.Bk Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Barca 272


Barca 24.09.10 04:53 Seite 273

0295.31S.5.R Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Design by 273


Barca 24.09.10 04:53 Seite 274

0295.31S.3.W Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

0295.61.3.W Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Barca 274


Barca 28.09.10 17:38 Seite 275

INDEX 0295.31L. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W

Hängeleuchte hanging lamp

0295.31S. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

0295.61. X . Y 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W weiß

white

·ÂÎ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

0295.G01. Y

11 / 41 cm

0295.61

0295.G02. Y

15 / 70 cm

0295.31S

0295.G03. Y

15 / 90 cm

0295.31L

EU

copyright

handmade in EU

24 K CHR gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 275


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 276

Concorde 2 276


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 277

Design by 277


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 278

1817.32.5.Bk Hängeleuchte / hanging lamp 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp.

1817.32.5.R Hängeleuchte / hanging lamp 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp.

Concorde 2 278


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 279

1817.32.5.W Hängeleuchte / hanging lamp 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp.

Design by 279


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 280

817.32.6 Hängeleuchte / hanging lamp 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp.

Concorde 280


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 281

817.32.3 Hängeleuchte / hanging lamp 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp.

Design by 281


Concorde 24.09.10 04:54 Seite 282

817.13 Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W

817.11 Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W

817.12 Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W

817.10 Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W

Concorde 282


Concorde 28.09.10 17:44 Seite 283

INDEX

Condorde 2 1817.32. X . Y 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

Hängeleuchte hanging lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K gold gebürstet

24 carat gilded brushed

24 ͇‡Ú‡ ÁÓÎÓÚÓ Ï‡ÚÓ‚ÓÂ

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

6 vernickelt

nickel plated

ÌËÍËÎË‚˚È

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

W weiß glänzend

white shining

„Îfl̈‚˚È ·ÂÎ˚È

R rot glänzend

red shining

„Îfl̈‚˚È Í‡ÒÌ˚È

Bk schwarz glänzend

black shining

„Îfl̈‚˚È ˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

1817.G01. Y

Condorde Hängeleuchte hanging lamp

817.32. X 12 cm / 77 – 100 cm 65 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W satined glass 817.G08 / protective glass 817.G13

Deckenleuchte ceiling lamp

817.12 42 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W satined glass 817.G04

817.13 42 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W satined glass 817.G04

817.10 32 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W satined glass 817.G03

817.11 32 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W satined glass 817.G03

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K gold gebürstet

24 carat gilded brushed

24 ͇‡Ú‡ ÁÓÎÓÚÓ Ï‡ÚÓ‚ÓÂ

6 vernickelt

nickel plated

ÌËÍËÎË‚˚È

EU

24 K CHR

NI

included HV

ready for

nickel plated

high quality bulb

energy saver

Design by

brushed copyright

handmade in EU

gold plated

chrome plated

283


Barca Mikado 24.09.10 04:55 Seite 284

Mikado Barca 284


Barca Mikado 24.09.10 04:55 Seite 285

Design by 285


Barca Mikado 24.09.10 04:56 Seite 286

0296.31L.5.WBk Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

0296.31S.3.WW Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Mikado Barca 286


Barca Mikado 24.09.10 04:56 Seite 287

0296.31L.5.WW Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Design by 287


Barca Mikado 24.09.10 04:56 Seite 288

0296.61.5.WR Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0296.61.5.WBk Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0296.61.3.WW Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Mikado Barca 288


Barca Mikado 28.09.10 17:45 Seite 289

INDEX 0296.31L. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W

Hängeleuchte hanging lamp

0296.31S. X . Y 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

0296.61. X . Y 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 78 mm, 100 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

WW weiß

white

·ÂÎ˚È

WR rot

red

Í‡ÒÌ˚È

WBk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y

Glas-Deko

0296.G07. Y

11 / 41 cm

0296.61

0296.G08. Y

15 / 70 cm

0296.31S

0296.G09. Y

15 / 90 cm

0296.31L

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

glass cutted

gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 289


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 290

Mikado 290


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 291

Design by 291


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 292

0296.U12.5.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 7 cm 2 lp.

0296.U13.3.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 7 cm 3 lp.

0296.U14.5.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

0296.U15.3.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Mikado 292


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 293

0296.U14.5.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

Design by 293


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 294

0296.U14.5.WV Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

0296.U14.5.WR Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

Mikado 294


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 295

0296.U15.5.WBk Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Design by 295


Mikado 24.09.10 04:57 Seite 296

Mikado 296


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 297

0296.31.5.WBK Hängeleuchte / hanging lamp 10 cm / 18 – 200 cm 54 cm 1 lp.

Design by 297


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 298

0296.11E.5.WW Spot 11 cm 5,5 cm 1 lp.

Mikado 298


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 299

0296.11E.5.WV Spot 11 cm 5,5 cm 1 lp.

0296.11E.5.WR Spot

0296.11E.5.WW Spot

0296.11E.5.WBk Spot

Design by 299


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 300

0296.55M.3.WW abgeh채ngte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp 54 cm 30 cm 5 lp.

0296.55L.5.WBk abgeh채ngte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp 62 cm 30 cm 5 lp.

Mikado 300


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 301

0296.35.3.WW Hängeleuchte / hanging lamp 31 cm / 37 – 150 cm 62 cm 5 lp.

Design by 301


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 302

0296.41.5.WW Bodenleuchte / floor lamp 180 cm 54 cm 1 lp., with dimmer

Mikado 302


Mikado 28.09.10 17:49 Seite 303

0296.61S.5.41.WW Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., with switch

0296.61S.5.41.WBk Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., with switch

0296.61D.5.41.WR Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

0296.61D.5.41.WV Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

Design by 303


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 304

0296.UQ41.3.WW Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0296.UQ31.5.WR Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0296.UQ21.5.WBk Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0296.UQ52.5.WV Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Mikado 304


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 305

0296.UQ52.5.WV Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Design by 305


Mikado 24.09.10 04:58 Seite 306

.

WBk

.

WR

.

WV

.

WW

weiß / schwarz

weiß / rot

weiß / violett

white / black

white / red

white / purple

white / white

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

·ÂÎ˚È / îËÓÎÂÚÓ‚˚È

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

0296.31.3.WBk

0296.31.3.WR

0296.31.3.WV

0296.31.3.WW

incl.1xR7s 118 mm, 200 W

0296.31.5.WBk

0296.31.5.WR

0296.31.5.WV

0296.31.5.WW

31 cm / 37 –150 cm

0296.35.3.WBk

0296.35.3.WR

0296.35.3.WV

0296.35.3.WW

5 x E 14, 60 W

0296.35.5.WBk

0296.35.5.WR

0296.35.5.WV

0296.35.5.WW

abg. Deckenl.

54 cm

0296.55M.3.WBk

0296.55M.3.WR

0296.55M.3.WV

0296.55M.3.WW

ceiling lamp

30 cm 5 x E 14, 60 W

0296.55M.5.WBk

0296.55M.5.WR

0296.55M.5.WV

0296.55M.5.WW

Hängeleuchte

10 cm / 18 –200 cm

hanging lamp

54 cm

weiß / weiß

62 cm

62 cm

0296.55L.3.WBk

0296.55L.3.WR

0296.55L.3.WV

0296.55L.3.WW

30 cm 5 x E 14, 60 W

0296.55L.5.WBk

0296.55L.5.WR

0296.55L.5.WV

0296.55L.5.WW

Deckenleuchte

32 cm

0296.U12.3.WBk

0296.U12.3.WR

0296.U12.3.WV

0296.U12.3.WW

ceiling lamp

7 cm 0296.U12.5.WBk

0296.U12.5.WR

0296.U12.5.WV

0296.U12.5.WW

0296.U12.6.WBk

0296.U12.6.WR

0296.U12.6.WV

0296.U12.6.WW

0296.U13.3.WBk

0296.U13.3.WR

0296.U13.3.WV

0296.U13.3.WW

0296.U13.5.WBk

0296.U13.5.WR

0296.U13.5.WV

0296.U13.5.WW

0296.U13.6.WBk

0296.U13.6.WR

0296.U13.6.WV

0296.U13.6.WW

0296.U14.3.WBk

0296.U14.3.WR

0296.U14.3.WV

0296.U14.3.WW

0296.U14.5.WBk

0296.U14.5.WR

0296.U14.5.WV

0296.U14.5.WW

0296.U14.6.WBk

0296.U14.6.WR

0296.U14.6.WV

0296.U14.6.WW

0296.U15.3.WBk

0296.U15.3.WR

0296.U15.3.WV

0296.U15.3.WW

0296.U15.5.WBk

0296.U15.5.WR

0296.U15.5.WV

0296.U15.5.WW

0296.U15.6.WBk

0296.U15.6.WR

0296.U15.6.WV

0296.U15.6.WW

2 x E 14, 40 W

42 cm 7 cm 3 x E 27, 60 W

54 cm 8 cm 4 x E 27, 60 W

62 cm 8 cm 5 x E 27, 60 W

Mikado 306


Mikado 28.09.10 17:56 Seite 307

INDEX .

.

WBk

.

WR

.

WV

WW

weiß / schwarz

weiß / rot

weiß / violett

white / black

white / red

white / purple

weiß / weiß white / white

·ÂÎ˚È / ˜ÂÌ˚È

·ÂÎ˚È / Í‡ÒÌ˚È

·ÂÎ˚È / îËÓÎÂÚÓ‚˚È

·ÂÎ˚È / ·ÂÎ˚È

Deckenleuchte

5 cm

0296.UQ21.3.WBk

0296.UQ21.3.WR

0296.UQ21.3.WV

0296.UQ21.3.WW

ceiling lamp

20/20 cm incl. 1 x G9, max. 60 W

0296.UQ21.5.WBk

0296.UQ21.5.WR

0296.UQ21.5.WV

0296.UQ21.5.WW

5 cm

0296.UQ31.3.WBk

0296.UQ31.3.WR

0296.UQ31.3.WV

0296.UQ31.3.WW

incl.1xR7s 78 mm, 120 W

0296.UQ31.5.WBk

0296.UQ31.5.WR

0296.UQ31.5.WV

0296.UQ31.5.WW

5 cm

0296.UQ41.3.WBk

0296.UQ41.3.WR

0296.UQ41.3.WV

0296.UQ41.3.WW

incl.1xR7s 118 mm, 120 W

0296.UQ41.5.WBk

0296.UQ41.5.WR

0296.UQ41.5.WV

0296.UQ41.5.WW

5 cm

0296.UQ52.3.WBk

0296.UQ52.3.WR

0296.UQ52.3.WV

0296.UQ52.3.WW

incl.2xR7s 118 mm, 120 W

0296.UQ52.5.WBk

0296.UQ52.5.WR

0296.UQ52.5.WV

0296.UQ52.5.WW

Wandleuchte

11/40 cm

0296.61D.3.41.WBk

0296.61D.3.41.WR

0296.61D.3.41.WV

0296.61D.3.41.WW

wall lamp

10 cm incl.1xR7s 118 mm, 120 W Dimmer / dimmer

0296.61D.5.41.WBk

0296.61D.5.41.WR

0296.61D.5.41.WV

0296.61D.5.41.WW

11/40 cm

0296.61S.3.41.WBk

0296.61S.3.41.WR

0296.61S.3.41.WV

0296.61S.3.41.WW

incl.1xR7s 118 mm, 120 W Schalter / switch

0296.61S.5.41.WBk

0296.61S.5.41.WR

0296.61S.5.41.WV

0296.61S.5.41.WW

Bodenleuchte

180 cm

0296.41.3.WBk

0296.41.3.WR

0296.41.3.WV

0296.41.3.WW

floor lamp

54 cm incl.1xR7s118mm,200W Dimmer / dimmer

0296.41.5.WBk

0296.41.5.WR

0296.41.5.WV

0296.41.5.WW

Spot / Einbau

5,5 cm

0296.11E.3.WBk

0296.11E.3.WR

0296.11E.3.WV

0296.11E.3.WW

spot / recessed

11 cm incl.1 lp., G9, 40 W

0296.11E.5.WBk

0296.11E.5.WR

0296.11E.5.WV

0296.11E.5.WW

Spot / Aufbau

11 cm

0296.11A.3.WBk

0296.11A.3.WR

0296.11A.3.WV

0296.11A.3.WW

spot / surface mounted

11 cm 0296.11A.5.WBk

0296.11A.5.WR

0296.11A.5.WV

0296.11A.5.WW

30/30 cm

40/40 cm

50/50 cm

8 cm

incl.1 lp., G9, 40 W

Einbau / recessed

Aufbau / surface mounted

91mm

55mm

96mm

96mm

55mm

110mm

110mm

.3 gold/gold/ÁÓÎÓÚÓÈ

.5 chrom/chrome/ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

copyright

handmade in EU

.6 nickel/nickel/ÌËÍËÎË‚˚È

24 K CHR

EU

glass cutted

gold plated

55mm

chrome plated

NI

included HV

ready for

nickel plated

high quality bulb

energy saver

Design by dimmer

307


Barca Saba 24.09.10 05:01 Seite 308

Saba Barca 308


Barca Saba 24.09.10 05:01 Seite 309

Design by 309


Barca Saba 24.09.10 05:01 Seite 310

0335.31L.5 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

0335.31S.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Saba Barca 310


Barca Saba 24.09.10 05:01 Seite 311

0335.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Design by 311


Barca Saba 24.09.10 05:01 Seite 312

0335.61.3 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0335.61.5 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Saba Barca 312


Barca Saba 24.09.10 05:01 Seite 313

0335.61D.5.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

0335.61S.3.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., with switch

Saba

Design by 313


Barca Saba 24.09.10 05:02 Seite 314

0335.UQ41.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0335.UQ21.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0335.UQ31.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0335.UQ52.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Saba 314


Barca Saba 24.09.10 05:02 Seite 315

0335.UQ52.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Design by 315


Barca Saba 24.09.10 05:02 Seite 316

0336.U12.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 8 cm 2 lp.

0336.U13.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 9 cm 3 lp.

Saba 316


Barca Saba 24.09.10 05:02 Seite 317

0336.U14.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 10 cm 4 lp.

Design by 317


Barca Saba 24.09.10 05:02 Seite 318

0335.20.Au Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

0335.20.Ag Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

Saba 318


Barca Saba 28.09.10 18:00 Seite 319

INDEX

Hängeleuchte

15 cm / 21 –250 cm

hanging lamp

90 / 15 cm

weiß / gold

weiß / silber

weiß / gold

weiß / silber

white / gold

white / silver

white / gold

white / silver

·ÂÎ˚È/ÁÓÎÓÚÓÈ ˆ‚ÂÚ

·ÂÎ˚È/ÒÂ·flÌ˚È ˆ‚ÂÚ

·ÂÎ˚È/ÁÓÎÓÚÓÈ ˆ‚ÂÚ

·ÂÎ˚È/ÒÂ·flÌ˚È ˆ‚ÂÚ

0335.31L.3 0335.31L.5

incl.1xR7s, 118mm, 200W

0335.31S.3

15 cm / 21 –250 cm 70 / 15 cm

0335.31S.5

incl.1xR7s, 118mm, 150W

Wandleuchte

11 / 41 cm

wall lamp

9 cm

0335.61.3 0335.61.5

incl.1xR7s, 78mm, 100W

11 / 40 cm

0335.61D.3.41

10 cm 0335.61D.5.41

incl.1xR7s, 118mm, 120W Dimmer / dimmer

11 / 40 cm

0335.61S.3.41

8 cm 0335.61S.5.41

incl.1xR7s, 78mm, 100 W Schalter / switch

Deckenleuchte

30 cm

ceiling lamp

8 cm 2 x E 27, 60 W

0336.U12.3 0336.U12.5

40 cm

0336.U13.3

9 cm 3 x E 27, 60 W

0336.U13.5

50 cm

0336.U14.3

10 cm 4 x E 27, 60 W

0336.U14.5

Deckenleuchte

20 / 20 cm

ceiling lamp

5 cm incl. 1 x G9, max. 60 W

0335.UQ21.3

30 / 30 cm

0335.UQ21.5 0335.UQ31.3

5 cm 0335.UQ31.5

incl.1xR7s, 78mm, 120W

40 / 40 cm

0335.UQ41.3

5 cm 0335.UQ41.5

incl.1xR7s, 118mm, 120W

50 / 50 cm

0335.UQ52.3

5 cm 0335.UQ52.5

incl.2xR7s, 118mm, 120W

Uhr

0335.20.Au

30 / 30 cm 3 cm

clock

0335.20.Ag

EU

copyright

handmade in EU

24 K CHR gold plated

chrome plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by dimmer

319


Saba Margherita 24.09.10 05:04 Seite 320

Saba Margherita 320


Saba Margherita 24.09.10 05:04 Seite 321

Design by 321


Saba Margherita 24.09.10 05:05 Seite 322

0336.31.5 Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp 33 cm / 40 – 150 cm 45 cm 1 lp.

Saba Margherita 322


Saba Margherita 24.09.10 05:05 Seite 323

0336.33.5 Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp 33 cm / 40 – 150 cm 58 cm 3 lp.

Design by 323


Saba Margherita 24.09.10 05:05 Seite 324

0309.61.5.W Wandleuchte / wall lamp 26 / 18 cm 10 cm 1 lp.

0336.61.5 Wandleuchte / wall lamp 26 / 18 cm 10 cm 1 lp.

Saba Margherita 324


Saba Margherita 24.09.10 05:05 Seite 325

INDEX 0336.33.5 33 cm / 40 – 150 cm 58 cm 3 lp., E 27, 60 W

Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0336.31.5 33 cm / 40 – 150 cm 45 cm 1 lp., E 27, 100 W

0336.61.5 26 / 18 cm 10 cm 1 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

silber

silver

ÒÂ·flÌ˚È ˆ‚ÂÚ

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

0309.G01.W 0336.G01

EU

ready for

CHR

Design by ceiling lamp

copyright

handmade in EU

chrome plated

hand-decorated

energy saver

chandelier

325


Barca Medici 24.09.10 05:06 Seite 326

Medici Barca 326


Barca Medici 24.09.10 05:06 Seite 327

Design by 327


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 328

0331.31L.3 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

0331.31S.5 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 70 cm 1 lp.

Medici Barca 328


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 329

0331.31L.5 Hängeleuchte / hanging lamp 15 cm / 21 – 250 cm 90 cm 1 lp.

Design by 329


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 330

0331.61.3 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

0331.61.5 Wandleuchte / wall lamp 11 / 41 cm 9 cm 1 lp.

Medici Barca 330


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 331

0331.61D.3.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

0331.61S.5.41 Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., with switch

Medici

Design by 331


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 332

0331.UQ41.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0331.UQ31.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0331.UQ21.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0331.UQ52.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Medici 332


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 333

0331.UQ52.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Design by 333


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 334

0331.U12.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 8 cm 2 lp.

0331.U13.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 9 cm 3 lp.

Medici 334


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 335

0331.U14.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 10 cm 4 lp.

Design by 335


Barca Medici 24.09.10 05:07 Seite 336

0331.20.Au Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

0331.20.Ag Uhr / clock 30 / 30 cm 3 cm

Medici 336


Barca Medici 28.09.10 18:10 Seite 337

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

Deckenleuchte ceiling lamp

0331.31L. X 15 cm / 21 – 250 cm 90 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 200 W

0331.31S. X 15 cm / 21 – 250 cm 70 / 15 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W

0331.U14. X 50 cm 10 cm 4 lp., E 27, 60 W

0331.U13. X 40 cm 9 cm 3 lp., E 27, 60 W

0331.U12. X 30 cm 8 cm 2 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0331.UQ52. X 50 / 50 cm 5 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 120 W

0331.UQ41. X 40 / 40 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 120 W

0331.UQ31. X 30 / 30 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 120 W

0331.UQ21. X 20 / 20 cm 5 cm 1 lp., G9, 60 W

0331.61S. X .41 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 100 W, mit Schalter / with switch

0331.61D. X .41 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 118 mm, 120 W, mit Dimmer / with dimmer

0331.61. X 11 / 41 cm 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s 78 mm, 100 W 0331.20. Y 30 / 30 cm 3 cm

Uhr clock

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y

Glass

ÒÚÂÍÎÓ

Ag versilbert

silver-plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Au 24 K vergoldet

24-carat gilded

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Glas

EU

copyright

handmade in EU

24 K CHR gold plated

chrome plated

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by dimmer

337


Bianca,Anello 24.09.10 05:08 Seite 338

Anello + Bianca 338


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 339

Design by 339


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 340

0315.U15.3.WAu Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

0315.U15.5.WPl Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Anello + Bianca 340


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 341

0314.U12.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 32 cm 8 cm 2 lp.

0314.U13.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 8 cm 3 lp.

0314.U14.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 54 cm 8 cm 4 lp.

0314.U15.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Design by 341


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 342

0314.U15.5.SsT.W Deckenleuchte / ceiling lamp 62 cm 8 cm 5 lp.

Anello + Bianca 342


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 343

0314.55M.3.W abgeh채ngte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp 54 cm 30 cm 5 lp.

0315.55M.5.WPl abgeh채ngte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp 54 cm 30 cm 5 lp.

Design by 343


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 344

0314.35.3.W Hängeleuchte / hanging lamp 31 cm / 37 – 150 cm 62 cm 5 lp.

Anello + Bianca 344


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 345

0315.35.3.WAu Hängeleuchte / hanging lamp 31 cm / 37 – 150 cm 62 cm 5 lp.

Design by 345


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 346

0314.31.3.W Hängeleuchte / hanging lamp 10 cm / 18 – 200 cm 54 cm 1 lp.

0314.31.5.W Hängeleuchte / hanging lamp 10 cm / 18 – 200 cm 54 cm 1 lp.

Anello + Bianca 346


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 347

0315.31.5.WPl Hängeleuchte / hanging lamp 10 cm / 18 – 200 cm 54 cm 1 lp.

Design by 347


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 348

0315.41.3.WAu Bodenleuchte / floor lamp 180 cm 54 cm 1 lp., with dimmer

Anello + Bianca 348


Bianca,Anello 28.09.10 16:44 Seite 349

0314.61D.5.41.W Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

0315.61S.3.41.WAu Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 8 cm 1 lp., with switch

0315.61D.5.41.WPI Wandleuchte / wall lamp 11 / 40 cm 10 cm 1 lp., with dimmer

Design by 349


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 350

0314.UQ41.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 40 / 40 cm 5 cm 1 lp.

0314.UQ31.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 30 / 30 cm 5 cm 1 lp.

0314.UQ21.3.W Deckenleuchte / ceiling lamp 20 / 20 cm 5 cm 1 lp.

0314.UQ52.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Bianca 350


Bianca,Anello 24.09.10 05:09 Seite 351

0314.UQ52.5.W Deckenleuchte / ceiling lamp 50 / 50 cm 5 cm 2 lp.

Design by 351


Bianca,Anello 24.09.10 05:10 Seite 352

Bianca Weiss

weiß white

Hängeleuchte

10 cm / 18 –200 cm

hanging lamp

54 cm

Anello Gold

+ STRASS® Swarovski®

weiß/gold white/gold

ÂÎ˚È

·ÂÎ˚È/ÁÓÎÓÚÓÈ

0314.31.3.W

0315.31.3.WAu

incl.1xR7s,118mm,200W

0314.31.5.W

Hängeleuchte

31 cm / 37 –150 cm

0314.35.3.W

0314.35.3.SsT.W

hanging lamp

62 cm 5 x E 14, 60 W

0314.35.5.W

0314.35.5.SsT.W

abg. Deckenl.

54 cm

0314.55M.3.W

0314.55M.3.SsT.W

ceiling lamp

30 cm 5 x E 14, 60 W

0314.55M.5.W

0314.55M.5.SsT.W

Anello Platin

+STRASS® Swarovski®

weiß/platin white/platin

+STRASS® Swarovski®

·ÂÎ˚È/è·ÚË̇

0315.31.5.WPl

0315.35.3.WAu

0315.55M.3.WAu

0315.35.3.SsT.WAu 0315.35.5.WPl

0315.35.5.SsT.WPl

0315.55M.5.WPl

0315.55M.5.SsT.WPl

0315.55L.5.WPl

0315.55L.5.SsT.WPl

0315.55M.3.SsT.WAu

62 cm

0314.55L.3.W

0314.55L.3.SsT.W

30 cm 5 x E 14, 60 W

0314.55L.5.W

0314.55L.5.SsT.W

Deckenleuchte

32 cm

0314.U12.3.W

0314.U12.3.SsT.W

ceiling lamp

8 cm 0314.U12.4.W

0314.U12.4.SsT.W

0314.U12.5.W

0314.U12.5.SsT.W

0315.U12.5.WPl

0315.U12.5.SsT.WPl

0314.U12.6.W

0314.U12.6.SsT.W

0315.U13.6.WPl

0315.U12.6.SsT.WPl

0314.U13.3.W

0314.U13.3.SsT.W

0314.U13.4.W

0314.U13.4.SsT.W

0314.U13.5.W

0314.U13.5.SsT.W

0315.U13.5.WPl

0315.U13.5.SsT.WPl

0314.U13.6.W

0314.U13.6.SsT.W

0315.U13.6.WPl

0315.U13.6.SsT.WPl

0314.U14.3.W

0314.U14.3.SsT.W

0314.U14.4.W

0314.U14.4.SsT.W

0314.U14.5.W

0314.U14.5.SsT.W

0315.U14.5.WPl

0315.U14.5.SsT.WPl

0314.U14.6.W

0314.U14.6.SsT.W

0315.U14.6.WPl

0315.U14.6.SsT.WPl

0314.U15.3.W

0314.U15.3.SsT.W

0314.U15.4.W

0314.U15.4.SsT.W

0314.U15.5.W

0314.U15.5.SsT.W

0315.U15.5.WPl

0315.U15.5.SsT.WPl

0314.U15.6.W

0314.U15.6.SsT.W

0315.U15.6.WPl

0315.U15.6.SsT.WPl

2 x E 14, 60 W

42 cm

0315.55L.3.WAu

0315.U12.3.WAu

0315.U13.3.WAu

0315.55L.3.SsT.WAu

0315.U12.3.SsT.WAu

0315.U13.3.SsT.WAu

8 cm 3 x E 27, 60 W

54 cm

0315.U14.3.WAu

0315.U14.3.SsT.WAu

8 cm 4 x E 27, 60 W

62 cm

0315.U15.3.WAu

0315.U15.3.SsT.WAu

8 cm 5 x E 27, 60 W

Anello + Bianca 352


Bianca,Anello 28.09.10 16:51 Seite 353

INDEX Bianca Weiss

Anello Gold

+ STRASS®

weiß

weiß/gold

Swarovski®

white

white/gold

ÂÎ˚È Deckenleuchte

20/20 cm

ceiling lamp

5 cm

Anello Platin

+ STRASS® Swarovski®

·ÂÎ˚È/ÁÓÎÓÚÓÈ

weiß/platin

+ STRASS®

white/platin

Swarovski®

·ÂÎ˚È/è·ÚË̇

0314.UQ21.3.W

incl. 1 x G9, 60 W

0314.UQ21.5.W

30/30 cm

0314.UQ31.3.W

5 cm incl.1xR7s 78 mm, 120 W

0314.UQ31.5.W

40/40 cm

0314.UQ41.3.W

5 cm incl.1xR7s 118 mm, 120 W

0314.UQ41.5.W

50/50 cm

0314.UQ52.3.W

5 cm incl.2xR7s 118 mm, 120 W

0314.UQ52.5.W

Wandleuchte

11/40 cm

0314.61D.3.41.W

wall lamp

incl.1xR7s 118 mm, 120 W

Dimmer / dimmer

0314.61D.5.41.W

11/40 cm

0314.61S.3.41.W

0315.61D.3.41.WAu 0315.61D.5.41.WPl 0315.61S.3.41.WAu

incl.1xR7s 78 mm, 100 W

Schalter / switch

0314.61S.5.41.W

Bodenleuchte

180 cm

0314.41.3.W

floor lamp

54 cm incl.1xR7s 118 mm, 200 W

0315.61S.5.41.WPl 0315.41.3.WAU

0314.41.5.W

0315.41.5.WPI

Dimmer / dimmer

.3 gold/gold/ÁÓÎÓÚÓÈ

EU

copyright

handmade in EU

.4 altmessing/antique brass/ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

24 K CHR gold plated

chrome plated

antique brass

.5 chrom/chrome/ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

NI

included HV

ready for

nickel plated

high quality bulb

energy saver

.6 nickel/nickel/ÌËÍËÎË‚˚È

Design by dimmer

353


Delphi 24.09.10 05:11 Seite 354

Delphi 354


Delphi 24.09.10 05:11 Seite 355

Design by 355


Delphi 24.09.10 05:11 Seite 356

0252.41.3 Bodenleuchte / floor lamp 185 cm 26 / 60 cm 1 lp., R7s, 500 W with dimmer Project

Delphi 356


Delphi 24.09.10 05:11 Seite 357

0252.41.5 Bodenleuchte / floor lamp 185 cm 26 / 60 cm 1 lp., R7s, 500 W with dimmer

EU

copyright

handmade in EU

24 K CHR gold plated

chrome plated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by dimmer

357


Index Inspiration 29.09.10 17:32 Seite 358

Art.-Nr. 0106.16M.3.SsT 0106.16M.5.SsBG 0106.16M.X.SsYYY 0106.62L.3.SsTA 0106.62L.5.SsBGR 0106.62L.X.SsYYY 0106.62S.3.SsT 0106.62S.5.SsT 0106.62S.X.SsYYY 0106.64.3.SsTAV 0106.64.5.SsTBG 0106.64.X.SsYYY 0106.68.3.SsTAV 0106.68.X.SsYYY 0200.MR65 0200.MR85 0215.11A.3 0215.11A.3.OSsT 0215.11A.3.OSsTAV 0215.11A.3.RSsT 0215.11A.3.RSsTAV 0215.11A.3.SSsT 0215.11A.3.SSsTAV 0215.11A.5 0215.11A.5.OSsT 0215.11A.5.OSsTBG 0215.11A.5.RSsT 0215.11A.5.RSsTBG 0215.11A.5.SSsT 0215.11A.5.SSsTBG 0215.11E.3 0215.11E.3.OSsT 0215.11E.3.OSsTAV 0215.11E.3.RSsT 0215.11E.3.RSsTAV 0215.11E.3.SSsT 0215.11E.3.SSsTAV 0215.11E.5 0215.11E.5.OSsT 0215.11E.5.OSsTBG 0215.11E.5.RSsT 0215.11E.5.RSsTBG 0215.11E.5.SSsT 0215.11E.5.SSsTBG 0215.O.3.SsT 0215.O.3.SsTAV 0215.O.5.SsT 0215.O.5.SsTBG 0215.R.3.SsT 0215.R.3.SsTAV 0215.R.5.SsT 0215.R.5.SsTBG 0215.S.3.SsT 0215.S.3.SsTAV 0215.S.5.SsT 0215.S.5.SsTBG 0217.11M.3.SsT 0217.11M.5.SsTBk 0217.11M.X.SsYYYY 0217.13.3.SsTAV 0217.13.X.SsYYYY 0217.16.3.SsTA 0217.16.5.SsTBG 0217.16.X.SsYYYY 0217.63.3.SsT 0217.63.X.SsYYYY 0217.85.3.SsTAV 0217.85.5.SsTRBk 0217.85.X.SsYYYY 0217.112.3.SsTAV

Index 358

Page 203 205 207 202 206 207 202 206 207 200 204 207 201 207 93, 95 113, 117 210, 212, 214 212 212, 213 210 210 214 214 210, 212, 214 212 212 210 210 214 214 210, 212, 214 212 212 210 210 214 214 210, 212, 214 212 212 210 210, 211 214, 215 214 212 212 212 212 210 210 210 210 214 214 214 214 106 106 107 102 107 100 104 107 100 107 103 105 107 101

Art.-Nr. 0217.112.X.SsYYYY 0217.812.3.SsT 0217.812.X.SsYYYY 0217.824.3.SsTAV 0217.824.X.SsYYYY 0239.11.3.SpT 0239.11.5.SpTSsB 0239.11.X.Y 0239.13.3.SpTSsA 0239.13.5.SpT 0239.13.X.Y 0239.61.3.SpT 0239.61.3.SpTSsA 0239.61.X.Y 0239.62.5.SpT 0239.62.5.SpTSsB 0239.62.X.Y 0240.62.3.W.STR NEU 0240.62.3.W.STR VOLL 0240.62.5.Bk.STR VOLL 0240.62.X.Z.Y 0240.85.5.W 0240.85.X.Z.Y 0240.86.3.W.STR NEU 0240.86.5.Bk.STR JET 0240.86.X.Z.Y 0240.87.3.W 0240.87.X.Z.Y 0240.85.3.W.STR NEU 0240.87.5.Bk.STR JET 0240.89.3.W 0240.89.X.Z.Y 0249.3.KIT43 0249.X.KIT43 0250.31.5.Ag.SsTRBk 0250.31.X.SsY 0250.33.3.AuSsTA 0250.33.X.SsY 0250.62.3.Au.SsTA 0250.62.5.Ag.SsTRBk 0250.62.X.SsY 0252.41.3 0252.41.5 0256.11.3.KpT 0256.11.5.KpT 0256.11.X.Y 0256.13L.5.KpT 0256.13L.X.Y 0256.13S.5.KpT 0256.13S.X.Y 0256.15L.3.KpT 0256.15L.X.Y 0256.15S.3.KpT 0256.15S.X.Y 0256.33.3.KpT 0256.33.X.Y 0256.35.3.KpT 0256.35.5.KpT 0256.35.X.Y 0256.39.5.SsT 0256.39.X.Y 0256.62.3.KpT 0256.62.X.Y 0256.64.5.KpT 0256.64.X.Y 0256.71.3.KpT 0256.71.X.Y 0256.315.3.SsT 0256.315.X.Y 026.62.5

Page 107 98 107 99 107 194 195 197 195 194 197 194 195 197 194 195 197 47 48 48 49 46 49 44 42 49 46 49 47 45 43 49 19 21 18 21 19 21 20 20 21 356 357 76 76 77 72 77 75 77 72 77 75 77 73 77 70 71 77 68 77 74 77 74 77 76 77 69 77 174

Art.-Nr.

Page

026.72.5 174 026.84.5 175 027.11M.3 146 027.11M.5 146 027.11M.X.Y 147 027.63.5 146 027.63.X.VSP Y / Y 249 027.63.X.Y 147 027.84.X.VSP Y / Y 249 027.84.X.Y 147 027.84.3 STR NEU 141 027.84.5 142 027.84.5 STR 142 027.84.5 STR JET 143 027.84.5.VSP 04 / 07 244 027.87.3 144 027.87.5 144 027.87.5 STR 145 027.87.5.VSP 05 245 027.87.X.VSP Y / Y 249 027.87.X.Y 147 027.810.X.VSP Y / Y 249 027.810.X.Y 147 027.810.3 138 027.810.3 STR NEU 139 027.810.5 135 027.810.5 STR 134 027.810.5 STR JET 137 027.810.5.VSP 04 243 027.810.5.VSP 05 242 027.860.X.VSP Y / Y 249 027.860.X.Y 147 027.860.3 STR NEU 140 027.860.5 STR 136 0295.31L.5.W 270 0295.31L.X.Y 275 0295.31S.3.W 274 0295.31S.5.R 273 0295.31S.X.Y 275 0295.61.3.W 274 0295.61.5.Bk 272 0295.61.5.R 272 0295.61.5.W 272 0295.61.X.Y 275 0296.11A.3.WBk 307 0296.11A.3.WR 307 0296.11A.3.WV 307 0296.11A.3.WW 307 0296.11A.5.WBk 307 0296.11A.5.WR 307 0296.11A.5.WV 307 0296.11A.5.WW 307 0296.11E.3.WBk 307 0296.11E.3.WR 307 0296.11E.3.WV 307 0296.11E.3.WW 307 0296.11E.5.WBk 299, 307 0296.11E.5.WR 299, 307 0296.11E.5.WV 299, 307 0296.11E.5.WW 298, 299, 307 0296.31.3.WBk 306 0296.31.3.WR 306 0296.31.3.WV 306 0296.31.3.WW 306 0296.31.5.WBk 297, 306 0296.31.5.WR 306 0296.31.5.WV 306 0296.31.5.WW 306 0296.31L.5.WBk 286 0296.31L.5.WW 287

Art.-Nr. 0296.31L.X.Y 0296.31S.3.WW 0296.31S.X.Y 0296.35.3.WBk 0296.35.3.WR 0296.35.3.WV 0296.35.3.WW 0296.35.5.WBk 0296.35.5.WR 0296.35.5.WV 0296.35.5.WW 0296.41.3.WBk 0296.41.3.WR 0296.41.3.WV 0296.41.3.WW 0296.41.5.WBk 0296.41.5.WR 0296.41.5.WV 0296.41.5.WW 0296.55L.3.WBk 0296.55L.3.WR 0296.55L.3.WV 0296.55L.3.WW 0296.55L.5.WBk 0296.55L.5.WR 0296.55L.5.WV 0296.55L.5.WW 0296.55M.3.WBk 0296.55M.3.WR 0296.55M.3.WV 0296.55M.3.WW 0296.55M.5.WBk 0296.55M.5.WR 0296.55M.5.WV 0296.55M.5.WW 0296.61.3.WW 0296.61.5.WBk 0296.61.5.WR 0296.61.X.Y 0296.61D.3.41.WBk 0296.61D.3.41.WR 0296.61D.3.41.WV 0296.61D.3.41.WW 0296.61D.5.41.WBk 0296.61D.5.41.WR 0296.61D.5.41.WV 0296.61D.5.41.WW 0296.61S.3.41.WBk 0296.61S.3.41.WR 0296.61S.3.41.WV 0296.61S.3.41.WW 0296.61S.5.41.WBk 0296.61S.5.41.WR 0296.61S.5.41.WV 0296.61S.5.41.WW 0296.U12.3.WBk 0296.U12.3.WR 0296.U12.3.WV 0296.U12.3.WW 0296.U12.5.WBk 0296.U12.5.WR 0296.U12.5.WV 0296.U12.5.WW 0296.U12.6.WBk 0296.U12.6.WR 0296.U12.6.WV 0296.U12.6.WW 0296.U13.3.WBk 0296.U13.3.WR 0296.U13.3.WV

Page 289 286 289 306 306 306 301, 306 306 306 306 306 307 307 307 307 307 307 307 302, 307 306 306 306 306 300, 306 306 306 306 306 306 306 300, 306 306 306 306 306 288 288 288 289 307 307 307 307 307 303, 307 303, 307 307 307 307 307 307 303, 307 307 307 303, 307 306 306 306 306 306 306 306 292, 306 306 306 306 306 306 306 306


Index Inspiration 29.09.10 17:32 Seite 359

Art.-Nr. 0296.U13.3.WW 0296.U13.5.WBk 0296.U13.5.WR 0296.U13.5.WV 0296.U13.5.WW 0296.U13.6.WBk 0296.U13.6.WR 0296.U13.6.WV 0296.U13.6.WW 0296.U14.3.WBk 0296.U14.3.WR 0296.U14.3.WV 0296.U14.3.WW 0296.U14.5.WBk 0296.U14.5.WR 0296.U14.5.WV 0296.U14.5.WW 0296.U14.6.WBk 0296.U14.6.WR 0296.U14.6.WV 0296.U14.6.WW 0296.U15.3.WBk 0296.U15.3.WR 0296.U15.3.WV 0296.U15.3.WW 0296.U15.5.WBk 0296.U15.5.WR 0296.U15.5.WV 0296.U15.5.WW 0296.U15.6.WBk 0296.U15.6.WR 0296.U15.6.WV 0296.U15.6.WW 0296.UQ21.3.WBk 0296.UQ21.3.WR 0296.UQ21.3.WV 0296.UQ21.3.WW 0296.UQ21.5.WBk 0296.UQ21.5.WR 0296.UQ21.5.WV 0296.UQ21.5.WW 0296.UQ31.3.WBk 0296.UQ31.3.WR 0296.UQ31.3.WV 0296.UQ31.3.WW 0296.UQ31.5.WBk 0296.UQ31.5.WR 0296.UQ31.5.WV 0296.UQ31.5.WW 0296.UQ41.3.WBk 0296.UQ41.3.WR 0296.UQ41.3.WV 0296.UQ41.3.WW 0296.UQ41.5.WBk 0296.UQ41.5.WR 0296.UQ41.5.WV 0296.UQ41.5.WW 0296.UQ52.3.WBk 0296.UQ52.3.WR 0296.UQ52.3.WV 0296.UQ52.3.WW 0296.UQ52.5.WBk 0296.UQ52.5.WR 0296.UQ52.5.WV 0296.UQ52.5.WW 0304.31L.5.Bk 0304.31L.5.Y 0304.31S.5.W 0304.31S.5.Y 0304.61.5.Bk

Page 292, 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 294, 306 294, 306 292, 293, 306 306 306 306 306 306 306 306 292, 306 295, 306 306 306 306 306 306 306 306 307 307 307 307 304, 307 307 307 307 307 307 307 307 307 304, 307 307 307 307 307 307 304, 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 304, 305, 307 307 264 267 265 267 266

Art.-Nr. 0304.61.5.R 0304.61.5.W 0304.61.5.Y 0309.31.5.WR 0309.31.5.YY 0309.33.5.W 0309.33.5.YY 0309.61.5.Bk 0309.61.5.R 0309.61.5.V 0309.61.5.W 0309.61.5.YY 0314.31.3.W 0314.31.5.W 0314.35.3.SsT.W 0314.35.3.W 0314.35.5.SsT.W 0314.35.5.W 0314.41.3.W 0314.41.5.W 0314.55L.3.SsT.W 0314.55L.3.W 0314.55L.5.SsT.W 0314.55L.5.W 0314.55M.3.SsT.W 0314.55M.3.W 0314.55M.5.SsT.W 0314.55M.5.W 0314.61D.3.41.W 0314.61D.5.41.W 0314.61S.3.41.W 0314.61S.5.41.W 0314.U12.3.SsT.W 0314.U12.3.W 0314.U12.4.SsT.W 0314.U12.4.W 0314.U12.5.SsT.W 0314.U12.5.W 0314.U12.6.SsT.W 0314.U12.6.W 0314.U13.3.SsT.W 0314.U13.3.W 0314.U13.4.SsT.W 0314.U13.4.W 0314.U13.5.SsT.W 0314.U13.5.W 0314.U13.6.SsT.W 0314.U13.6.W 0314.U14.3.SsT.W 0314.U14.3.W 0314.U14.4.SsT.W 0314.U14.4.W 0314.U14.5.SsT.W 0314.U14.5.W 0314.U14.6.SsT.W 0314.U14.6.W 0314.U15.3.SsT.W 0314.U15.3.W 0314.U15.4.SsT.W 0314.U15.4.W 0314.U15.5.SsT.W 0314.U15.5.W 0314.U15.6.SsT.W 0314.U15.6.W 0314.UQ21.3.W 0314.UQ21.5.W 0314.UQ31.3.W 0314.UQ31.5.W 0314.UQ41.3.W 0314.UQ41.5.W

Page 266 266 267 258 261 259 261 260 260 260 260, 324 261 346, 352 346, 352 352 344, 352 352 352 353 353 352 352 352 352 352 343, 352 352 352 353 349, 353 353 353 352 352 352 352 352 341, 352 352 352 352 341, 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 341, 352 352 352 352 341, 352 352 352 342, 352 352 352 352 350, 353 353 353 350, 353 350, 353 353

Art.-Nr.

Page

0314.UQ52.3.W 353 0314.UQ52.5.W 350, 351, 353 0315.31.3.WAu 352 0315.31.5.WPl 347, 352 0315.35.3.SsT.WAu 352 0315.35.3.WAu 345, 352 0315.35.5.SsT.WPl 352 0315.35.5.WPl 352 0315.41.3.WAu 348, 353 0315.41.5.WPI 353 0315.55L.3.SsT.WAu 352 0315.55L.3.WAu 352 0315.55L.5.SsT.WPl 352 0315.55L.5.WPl 352 0315.55M.3.SsT.WAu 352 0315.55M.3.WAu 352 0315.55M.5.SsT.WPl 352 0315.55M.5.WPl 343, 352 0315.61D.3.41.WAu 353 0315.61D.5.41.WPI 349, 353 0315.61S.3.41.WAu 349, 353 0315.61S.5.41.WPl 353 0315.U12.3.SsT.WAu 352 0315.U12.3.WAu 352 0315.U12.5.SsT.WPl 352 0315.U12.5.WPl 352 0315.U12.6.SsT.WPl 352 0315.U12.6.WPl 352 0315.U13.3.SsT.WAu 352 0315.U13.3.WAu 352 0315.U13.5.SsT.WPl 352 0315.U13.5.WPl 352 0315.U13.6.SsT.WPl 352 0315.U13.6.WPl 352 0315.U14.3.SsT.WAu 352 0315.U14.3.WAu 352 0315.U14.5.SsT.WPl 352 0315.U14.5.WPl 352 0315.U14.6.SsT.WPl 352 0315.U14.6.WPl 352 0315.U15.3.SsT.WAu 352 0315.U15.3.WAu 340, 352 0315.U15.5.SsT.WPl 352 0315.U15.5.WPl 340, 352 0315.U15.6.SsT.WPl 352 0315.U15.6.WPl 352 0322.34.5.Bk 252 0322.34.5.W 253 0322.34.5.Y 255 0322.62.5.W 254 0322.62.5.Y 255 0322.Deko1.5.SsV 253, 255 0323.61D.5.41.KpT 186 0323.61D.X.41.KpT 187 0323.61S.3.41.KpT 186 0323.61S.X.41.KpT 187 0323.U12.3.KpT 182 0323.U12.X.KpT 187 0323.U13.5.KpT 182 0323.U13.X.KpT 187 0323.U14.3.KpT 182 0323.U14.5.KpT 183 0323.U14.X.KpT 187 0323.UQ21.3.KpT 184 0323.UQ21.X.KpT 187 0323.UQ31.5.KpT 184 0323.UQ31.X.KpT 187 0323.UQ41.3.KpT 184 0323.UQ41.5.KpT 185 0323.UQ41.X.KpT 187

Art.-Nr. 0323.UQ52.5.KpT 0323.UQ52.X.KpT 0324.11.3.KpT 0324.11.5.KpT 0324.11.X.KpT 0324.62.3.KpT 0324.62.X.KpT 0324.86.3.KpT 0324.86.5.KpT 0324.86.X.KpT 0324.88.5.KpT 0324.88.X.KpT 0324.KIT16.X 0324.KIT16+3LED.X 0324.KIT18.X 0324.KIT18+3LED.5 0324.KIT18+3LED.X 0326.31.3.KpT 0326.31.3.TKpT 0326.31.3.WT 0326.31.5.WT 0326.31.X.Y 0328.13.3.KpT 0328.13.X.KpT 0328.16.X.KpT 0328.16+3LED.3.KpT 0328.16+3LED.X.KpT 0328.18.X.KpT 0328.18+3LED.5.KpT 0328.18+3LED.X.KpT 0331.20.Ag 0331.20.Au 0331.20.Y 0331.31L.3 0331.31L.5 0331.31L.X 0331.31S.5 0331.31S.X 0331.61.3 0331.61.5 0331.61.X 0331.61D.3.41 0331.61D.X.41 0331.61S.5.41 0331.61S.X.41 0331.U12.5 0331.U12.X 0331.U13.3 0331.U13.X 0331.U14.5 0331.U14.X 0331.UQ21.5 0331.UQ21.X 0331.UQ31.3 0331.UQ31.X 0331.UQ41.5 0331.UQ41.X 0331.UQ52.3 0331.UQ52.5 0331.UQ52.X 0335.20.Ag 0335.20.Au 0335.31L.3 0335.31L.5 0335.31S.3 0335.31S.5 0335.61.3 0335.61.5 0335.61D.3.41 0335.61D.5.41

Page 184 187 56, 64 56, 64 57, 65 56, 64 57, 65 63 62 65 61 65 65 65 65 61 65 181 180 179 178 187 54 57 57 55 57 57 53 57 336 336 337 328 329 337 328 337 330 330 337 331 337 331 337 334 337 334 337 335 337 332 337 332 337 332 337 332 333 337 318, 319 318, 319 311, 319 310, 319 310, 319 319 312, 319 312, 319 319 313, 319

Design by 359


Index Inspiration 29.09.10 17:32 Seite 360

Art.-Nr. 0335.61S.3.41 0335.61S.5.41 0335.UQ21.3 0335.UQ21.5 0335.UQ31.3 0335.UQ31.5 0335.UQ41.3 0335.UQ41.5 0335.UQ52.3 0335.UQ52.5 0336.31.5 0336.33.5 0336.61.5 0336.U12.3 0336.U12.5 0336.U13.3 0336.U13.5 0336.U14.3 0336.U14.5 0337.13L.5.WW.A4 0337.13L.5.Z.Y 0337.13S.5.Bk.F3 0337.13S.5.Z.Y 0337.35.5.WBk.E4 0337.35.5.WR.C4 0337.35.5.Z.Y 0337.62.5.WBk 0337.62.5.WR 0337.62.5.WW 0337.62.5.Z 0338.12.5.Bk.C3 0338.12.5.Z.Y 0338.13.5.Iv.D4 0338.13.5.Z.Y 0338.33.5.Iv.B3 0338.33.5.Z.Y 0338.35.5.Bk.A4 0338.35.5.Z.Y 0338.62.5.Bk.E1 0338.62.5.Z.Y 0338.64.5.Iv.A1 0338.64.5.Z.Y 0338.85.5.Bk.B5 0338.85.5.Iv 0338.85.5.Z.G 0338.85.5.Z.Y 0338.87.5.Bk.F6 0338.87.5.Z.G 0338.87.5.Z.Y 0345.16.3.S1.Bk 0345.16.3.Sa.Au 0345.16.5.Me.Ag 0345.16.X.Y 0345.36.3.Me.Au 0345.36.5.S1.Bk 0345.36.5.Sa.Ag 0345.36.X.Y 104.63.3 STR NEU 104.63.5 104.63.5.VSP 05 104.63.X.VSP Y / Y 104.63.X.Y 104.85.3 STR NEU 104.85.5 104.85.5.VSP 04 / 07 104.85.X.VSP Y / Y 104.85.X.Y 104.87.3 STR NEU 104.87.5 104.87.5 STR

Index 360

Page 313, 319 319 314, 319 319 319 314, 319 314, 319 319 315, 319 314, 319 322, 325 323, 325 324, 325 316, 319 319 319 316, 319 317, 319 319 34 39 34 39 37 35 39 38 38 38 39 28 30 28 30 24 30 25 30 29 30 29 30 26 26 30 30 27 30 30 8 14 12 15 11 9 13 15 156 156 248 249 157 154 155 247 249 157 150 151 150

Art.-Nr. 104.87.5 STR JET 104.87.5.VSP 04 104.87.X.Y 104.87.X.VSP Y / Y 1041.63.6.VR 03 / 05 1041.810.6.VR 03 / 05 1109.19.3.KoTA 1109.19.5.KoTBk 1109.19.5.PyT 1109.19.X.KoY 1109.19.X.PyY 1109.63.5.KoT 1109.63.5.PyT 1109.63.X.KoY 1109.63.X.PyY 1109.115.3.PyT 1109.115.5.PyT 1109.115.3.KoT 1109.115.5.KoT 1109.115.X.KoY 1109.115.X.PyY 1109.818.3.KoT 1109.818.5.KoTBk 1109.818.5.PyTBk 1109.818.X.KoY 1109.818.X.PyY 1109.830.X.KoY 1109.830.3.KoTA 1109.830.3.PyTA 1109.830.5.KoT 1109.830.5.PyTR 1109.830.X.PyY 1109.830L.X.KoY 1109.830L.X.PyY 1113.11M.3.SsT 1113.11M.5.SsT 1113.11M.X.Y 1113.19.3.SpT 1113.19.5.SpT 1113.19.X.Y 1113.63.3.SpT 1113.63.X.Y 1113.112.3.SpT 1113.112.X.Y 1113.818.3.SpT 1113.818.X.Y 1113.824.3.SpT 1113.824.5.SsT JET 1113.824.X.Y 1307.11M.3 1307.11M.3.VR 02 / 03 1307.11M.5 1307.11M.5.VR 03 / 05 1307.11M.X.Y 1307.11M.X.VR Y / Y 1307.19.3 1307.19.3.K 1307.19.3.VR 03/04 1307.19.5 1307.19.5.K 1307.19.5.VR MULTI 1307.19.X.Y 1307.19.X.VR Y / Y 1307.63.3 1307.63.5.K 1307.63.5.VR 03/07 1307.63.X.Y 1307.63.X.VR Y/Y 307.73.3.K 1307.73.3.VR 01 / 03

Page 152 246 157 249 238 239 126 122 220 127 225 122 224 127 225 222 218 126 123 127 225 124 120 221 127 225 127 125 223 121 219 225 127 225 116 116 117 112 114 117 116 117 113 117 110 117 111 115 117 94 234 94 234 95 235 84 84 230 93 93 228 95 235 86 92 232 95 235 86 232

Art.-Nr. 1307.73.5 1307.73.X.Y 1307.73.X.VR Y / Y 1307.112.3 1307.112.3.VR 02 / 03 1307.112.5 1307.112.5.VR 03 / 05 1307.112.X.Y 1307.112.X.VR Y / Y 1307.412.3 1307.412.5.VR 03 / 05 1307.412.X.VR Y / Y 1307.412.X.Y 11307.812.3 1307.812.X.VR Y / Y 1307.812.X.Y 1307.818.3 1307.818.3.VR 01 / 03 1307.818.5 1307.818.X.VR Y / Y 1307.818.X.Y 1307.824.3 1307.824.5 1307.824.5.VR 03 / 07 1307.824.X.VR Y / Y 1307.824.X.Y 1307.85.3 1307.85.5 1307.85.X.VR Y / Y 1307.85.X.Y 1817.32.5.Bk 1817.32.5.R 1817.32.5.W 1817.32.X.Y 262.11.3 262.11.5 262.11.3.SpTSsA 262.11.5.SpTSsB 262.11.X.Y 262.13.3 262.13.5 262.13.3.SpTSsA 262.13.5.SpTSsB 262.13.X.Y 262.31.3 262.31.5 262.31.X 262.61.3 262.61.5 262.61.3.SpTSsA 262.61.5.SpTSsB 262.61.X.Y 262.62.3 262.62.3.SpTSsA 262.62.5.SpTSsB 262.62.5 262.62.X.Y 262.86.3 262.86.5 262.86.X 306.62.6 306.110.6 306.810.6 314.11M.3 314.11M.5 314.11M.X 314.18.5 314.18.X 314.63.5 314.63.X

Page 92 95 235 85 230 91 228 95 235 87 233 235 95 82 235 95 80 231 89 235 95 81 88 229 235 95 83 90 235 95 278 278 279 283 193 191 192 190 197 193 191 192 190 197 193 191 197 193 191 192 190 197 196 192 190 196 197 193 191 197 130 130 131 164 164 165 161 165 162 165

Art.-Nr. 314.85.3 314.85.X 314.87.5 314.87.X 314.116.3 314.116.X 344.11M.3 344.11M.5 344.11M.X 344.16.5 344.16.X 344.112.3 344.112.X 369.11.W 369.11R.W 369.19.W 369.31.W 369.31R.W 369.85.W 369.87.W 817.10 817.11 817.12 817.13 817.32.3 817.32.6 817.32.X 844.Cleaner Family Akita Anello Arabesque Barca Bianca Carla Cascade Charleston Concorde Concorde 2 Cyrano Delphi Desiré Dragon Eclipse Emozione Explosion Explosion Bubble Kio Margherita Medici Barca Mikado Mikado Barca Mystery Palma Papagena Paralume Phantom Polaris Prisma Prisma Colonial Quadra Rosy Saba Barca Saba Margherita Solaris Sparkling Spiralo Stretta Twister Twister Rosy

Page 162 165 163 165 161 165 164 164 165 160 165 160 165 170, 171 170, 171 168, 171 170, 171 170, 171 169, 171 168, 171 282, 283 282, 283 282, 283 282, 283 281 280 283 39, 117 Page 32 338 198 268 338 66 58 188 280 276 128 354 16 132 172 6 118 216 22 256 326 290 284 50 250 96 40 262 108 158 166 236 308 320 208 176 240 148 78 226


With Compliments

Profile for Lampishop Oradea

Kolarz no92 1 inspiration  

Kolarz no92 1 inspiration  

Advertisement