Page 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

เรื่องนารูและขาวเกี่ยวกับบราเดอรมารติน

ภราดา ดร.ประทีป ม. โกมลมาศ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Science และ Bachelor of Arts จาก Loyola College, University of Madras ระดับปริญญาโท Master of Arts สาขา International Development Education และสาขา Social Science in Education จาก Stanford University ระดับบปริญญาเอก สาขา Organizational Development and Planning จาก South East Asia Interdisciplinary Development Institute และ Post Doctoral Studies จาก Universite de Fribourg, Stanford University, University of Warwick and Oxford Universit


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

คําสดุดเี กียรติคุณ ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในระหวางป พุทธศักราช 2521-2545 และปจจุบัน ไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงอธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ เคยดํารง ตําแหนงครูใ หญโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อาจารยใหญ และผูอํานวยการโรงเรียนเซนตคาเบรียล ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ไดปฏิบัติหนาทีใ่ นฐานะนักศึกษาในระดับสูงของชาติในหลาย ตําแหนง ซึ่งมีบทบาทในการใหแนวคิดและขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชนตอการนําไปสูก าร เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการศึกษา ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิสํานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา กรรมการบริหารสํานักงานปฎิรปู การศึกษา กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา กรรมการ วางแผนการศึกษาแหงชาติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานวางแผนการศึกษาและวัฒนธรรม เลขาธิการการศึกษา คาทอลิกประเทศไทย ประธานกรรมการดําเนินการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับ ที่ 7 ดานการศึกษาเอกชน เลขาธิการการศึกษาคาทอลิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟก นอกจากนี้ ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ยังไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางๆ ที่มีบทบาท สําคัญ อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กรรมาธิการการศึกษาแหงสภานิติบัญญัติ กรรมการ อํานวยการมูลนิธิรว มจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ นายากสมาคม เกียรตินิยม การศึกษา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เปนตน


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ในสวนที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ ไดดํารง ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒติ ิดตอกันหลายวาระ ตั้งแตพุทธศักราช 25362547 และยังใหความชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอการ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรอยางตอเนื่องตลอดมาสืบไป โดยเหตุที่ ภราดา ดร.ประทีป ม.โกมลมาศ เปนนักการศึกษาที่อุทิศตนทํางานเพื่อบริหาร การศึกษามาตลอด มีสัมฤทธิผลทางการบริหารการศึกษาจนเปนที่ประจักษทั้งระดับชาติและระดับ นานาชาติ มีความซื่อสัตย ยุติธรรม มีน้ําใจตอผูรว มงาน สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในคราว ประชุมครั้งที่ 282 (6/2548) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2548 จึงมีมติใหไดรับปริญญาศึกษา ศาสตรดุษฎีบณ ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อเปนเกียรติสืบไป เงี่ยหูฟง 'เสียง'

“ของแบบนี้มันมาจาก Intuition ญาณ ตัวเราเองจะรูจ ะเห็น ที่นี้เมื่อเกิดขึน้ แลวจนมันกลายเปน ระบบ แตตอนนี้ จุดที่บอกไดคือ บังเอิญ ไมโมโห ฟงเขาดา สรางหลักสูตรจําลอง เปนจุดที่ เปลี่ยนแปลง เรียนรูวาตอไปนี้ตองฟง ดูวาเขามีความหวังทีด่ ี ใหสถาบันเจริญ เราอยาไปสงสัย สงเสริมเขา มันทําใหเกิดสภาพใหมขนึ้ มา ฟงเขาแลวก็พัฒนาขึ้นมาใหมได” ภราดา ดร.ประทีป มารติน โกมลมาศ กลาว สิ่งเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเปนเพราะการฟงเสียงจากภายนอก เสียงใน ที่นี้ไมไดหมายถึง เสียงนก เสียงกา แตเปนเสียงที่สรางคุณปู การใหกับมหาวิทยาลัย และเปนสวน สําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนา “ศิษยเกา” หัวจักรสําคัญที่สรางความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเปนภาพ สะทอนบัณฑิตที่จบออกไปพรอมๆ กับตีโจทยขอบกพรองเมื่อกาวออกไปสูโลกแหงการทํางานนํา กลับมาเพื่อพัฒนาใหเกิด “คุณภาพ” ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมและทันกับ สถานการณปจจุบัน


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

“สิ่งที่ดีงามที่เกิดขึน้ กับเรามาจากนักศึกษา จากศิษยเกา เปนคนใหฟดแบ็คกลับมา รูสึกวา หลักสูตรเปนอยางไรภายนอกเปนอยางไร แลวกลับมาเปลี่ยนแปลง เปนประเพณีนี้มานาน เรา ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ เปลี่ยนแปลงแทบทุก Semester แตยังอิง core subject” ภราดา ดร.ประทีป มารตนิ โกมลมาศ อธิการบดีกติ ติคณ ุ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กลาว การไมหยุดนิ่ง ปรับเปลี่ยน พัฒนาตลอดเวลา แมสิ่งที่ดีอยูแลวก็ยังตองพัฒนาใหดขี ึ้นคือปรัชญา การบริหารจัดการที่เปนสากลก็เหมือนอยางที่ Peter Drucker เคยพูดเอาไวซึ่งโยงกับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนสินคาและบริการวา สินคาที่เคยไดรับความนิยม (yesterday’s superstars) ก็ยังคง ตองพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดสินคาของวันนี้ (today’s superstars) และพัฒนาสินคาปจจุบัน ตอยอดไปยังสินคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Tomorrow’s superstars) ซึ่งจะเปนดาวดวงใหม เกิดขึน้ แทนที่ ไมตางจากหลายสิ่งที่ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในรัว้ มหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตร การศึกษาที่ตองพัฒนาปรับเปลี่ยนคณาอาจารยทตี่ องปรับตัวใหเขากับสมัย และเทคโนโลยีที่ล้ําหนา มากขึ้นทุกวัน ความเปน nature ของมหาวิทยาลัย คือ พรอมที่จะเปลีย่ นแปลงอยูเสมอ มหาวิทยาลัยก็ เหมือนกับ “คน” ยอมตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องบนเศรษฐกิจฐานความรู และ การเรียนรูต องเปนแบบ Life Long Learning องคความรูที่เปลี่ยนโลกจากอดีตก็เพื่อเปนวันนี้ และพัฒนาตอไปเพื่ออนาคต “ตัวมหาวิทยาลัยถูกเทรนใหเปนผูที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะถาตัวเองไมพรอมจะเปลี่ยนแปลง ไมฟงเสียงคนก็ดอื้ หมดสภาพที่ Organization ตองมี Constant Change เปนสิ่งสําคัญ ตองมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตองปรับตัวเองใหได สภาพนี้เราก็เตรียมตัวไวแลว อานเครื่องหมายกาลเวลาใหออก ใหเปน แลวพรอมจะเปลี่ยนแปลง ทําใหตัวเรามี Sensitivity แบบหนึ่ง มันเปนเครื่องหมายหยั่งรู” ขาว-ใครพูดถึงใครอยางไร วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ผมและคณะกรรมการบริหาร สสอท. ชุดใหม จํานวนหนึ่ง พรอมดวยที่ ปรึกษาสมาคมอีก 3 ทาน คือ ดร. ธนู กุลชล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ไปเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ หรือที่ลูกศิษยลูกหารูจ ักในชื่อ บราเดอร มารติน ทั้งนี้ ทานไดสูญเสียการมองเห็น (ตาบอด)อันเนื่องมาจากถูกเชื้อโรครายไวรัสเขาไปทําลาย ประสาทสายตา ในชวงที่ทานและคณะเดินทางไปรวมประชุมสมาคมอธิการบดีโลก (International Association of University Presidents: IAUP) ที่กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. เมื่อสอง เดือนกอน จนตองเขารับการผาตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลวอชิงตันและกลับมารับการเยียวยารักษา และฟนฟูสภาพรางกายใหกลับสูสภาวะปกติอกี ระยะหนึ่งในประเทศไทย จนเวลานี้ทานแข็งแรง สมบูรณ เพียงแตมองไมเห็นตองมีพยาบาลดูแลเอาใจใสตลอดเวลา


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

ทุกวันนี้ ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ เปนอธิการบดีเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และยังคงทํางานอยางแข็งขันในมหาวิทยาลัยและภารกิจที่เกี่ยวของ ทานเปนผูมีบทบาทสําคัญใน การกอตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) ในสมัยเริ่มแรก รวมกับผูบริหาร สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทานอื่นๆ เชน อาจารยไสว สุทธิพิทักษ ศ. ดร. ปจจัย บุนนาค ดร. ธนู กุล ชล ดร. อํานวย ทะพิงคแก เปนตน ในวันนี้ ทานยังใหเกียรติรับเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ บริหาร สสอท. อีกดวย ผมเชื่อวา ปรัชญาการดําเนินชีวิต การทํางานดวยความเสียสละและอุทิศ ทุมเทเพื่อการจัดการศึกษาอยางมีคณ ุ ภาพ ตลอดจนแนวคิดที่ทันสมัยทันเหตุการณของทานจะยังคง เปนพลังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาของ สสอท. และประเทศชาติสืบไป ขาวจาก

โดยอธิการบดี

Brother Matin  

Brother Matin

Brother Matin  

Brother Matin

Advertisement