Page 1

Studentundersøkelse 2014 Studentsamskipnaden i Agder Studentboligene

ŠTNS 2014


Oppsummering 

Det er en økende andel av studentene i undersøkelsen som oppgir at de bor hos SiA. Mens 14% oppga at de bodde hos SiA i 2011 øker denne andelen til om lag 19% i 2014. Det er spesielt andelen som bor i SiA sine studentleiligheter som øker. Samtidig ser vi at andelen som bor i leilighet/hus som de selv eier går noe tilbake. Som i 2011 er andelen som oppgir at de bor i en SiA-bolig høyere blant studenter i Grimstad enn i Kristiansand, primært på grunn av at en høyere andel oppgir at de leier hybel av SiA. Som i tidligere målinger er kjennskapen til at SiA leier ut studentboliger svært høy. I mange undergrupper er kjennskapen så godt som total, og det er egentlig bare blant studenter ved Ansgarskolen at kjennskapen er avvikende lav. Selv der er det imidlertid om lag 2 av 3 som oppgir at de vet at SiA er ansvarlig for utleie av studentboliger. Gjennom måleperioden har andelen som oppgir pris/økonomi som årsak til valg av boform økt jevnt og trutt. I 2014 er det 44% av studentene totalt som oppgir dette som en årsak til at de har valgt å bo som de gjør. Blant SiA sine leietakere er tilsvarende andel 67%. 76% av SiA sine leietakere oppgir beliggenhet i forhold til lærestedet som årsak. Det er verdt å merke at andelene som oppgir god standard og/eller plass/størrelse også øker blant samskipnadenes leietakere. Blant studentene generelt er det fortsatt en bred oppfatning at måten man bor på er viktig for studiesituasjonen. Vi ser også at SiA sitt boligtilbud generelt vurderes på mer eller mindre samme måte som i 2011, med en svak positiv tendens på en del områder. Spesielt i forhold til opplevelsen av antall leiligheter er det en klar fremgang siden forrige måling. Blant studentene generelt er tilfredsheten med egen bolig stabil sammenliknet med målingen i 2011. Blant samskipnadens leietakere går imidlertid tilfredsheten totalt marginalt frem, fra 70 til 72 poeng. Sammenliknet med tilfredsheten blant leietakerne til andre studentsamskipnader er dette som tidligere et godt resultat. På attributtnivå ser vi stort sett stabile resultater sammenliknet med foregående måling, med to unntak. Det gjelder i forhold til tilfredsheten med parkeringsmulighetene ved bostedet og i forhold til muligheten for internettoppkobling i boligen. I begge tilfeller går tilfredsheten klart tilbake. Selv om det er liten grunn til å tro at dette har vesentlige konsekvenser for opplevelsen av den totale bosituasjonen, er det likevel grunn til å se nærmere på hva som denne nedgangen i tilfredsheten skyldes. Det er imidlertid grunn til å tro at nettopp disse to forholdene skaper en del frustrasjon blant leietakerne. På spørsmål om hva det er viktigst/nest viktigst å forbedre ved boligen, er det klart høyere andeler som trekker frem disse to forholdene enn tidligere.

©TNS 2014

2


Hvordan studentene bor Andelen som oppgir at de bor i studentleilighet som eies av SiA øker. Hvordan bor du? (N=2368) Prosent. 7 8 7

Hjemme hos foreldre

Hos andre slektninger

1 1 0

studentleilighet som eies av SiA, øker sammenliknet med målingen i 2011. 

På den annen side er det en laver andel som oppgir at de

1 2

bor i hus/leilighet som de eier

11 10 9

selv. 

8 4 4

Andelen som leier hus/leilighet/hybel privat er

29 30

I leilighet/hus som jeg/vi leier

stabil. 39

23

I leilighet/hus som jeg/vi eier I kollektiv/bofellesskap utenfor SiA

oppgir at de bor i en

2011

14 13 12

På studenthybel hos SiA I studentleilighet hos SiA

Andelen av studentene som

2014 2008

På hybel hos private

Midlertidig hos venner/bekjente

27 19 8 7 5

©TNS 2014

3


Hvordan studentene bor Andelen som bor hos SiA øker mer i Kristiansand enn i Grimstad 

Hvordan bor du? Prosent. 7 7

Hjemme hos foreldre

6 Hos andre slektninger

1 1 1

Alle spurte

Kristiansand i 2011 oppga at de

Kristiansand

leide av studentsamskipnaden,

Grimstad

oppgir 17% det samme i 2014. 

14 15

På hybel hos private

samskipnaden fra 22% i 2011

0

til 26% i 2014. 

11

På studenthybel hos SiA

9

I studentleilighet hos SiA

8 8 9

høyere i Grimstad enn i 29 29 31

Kristiansand.

23 23 21

I leilighet/hus som jeg/vi eier

©TNS 2014

Det er spesielt andelen som leier hybel av SiA som er

17

I leilighet/hus som jeg/vi leier

I kollektiv/bofellesskap utenfor SiA

I Grimstad øker andelen som oppgir at de bor hos

11 Midlertidig hos venner/bekjente

Mens 11% av studentene i

8 9 5

4


Intervjufordeling Vi har intervjuet i overkant av 30% av SiA-leietakerne

Kristian IVs gate 101 Roligheden Kongsgård alle St. Olavsvei 41-43 Gimle studentby Grøm Løvås Tele studentby Subtotal

Alle 23 25 20 10 206 32 27 105 448

På studenthybel hos I studentleilighet hos SiA SiA 12 11 17 8 11 9 5 5 106 100 23 9 16 11 70 35 260 188

 Tabellen viser antall svar per studenthjem og boligtype.  Samlet er det gjennomført intervju i 448 boenheter, noe som tilsvarer litt over 30% av alle.  I motsetning til tidligere undersøkelser før 2011 er det i årets undersøkelse ikke gjort noen spesiell kvotering eller overrepresentasjon av boligbrukere i utvalget. I 2011 og 2014 er undersøkelsen sendt til alle registrerte studenter.

©TNS 2014

5


Kjennskap til at SiA står for utleie av studentboliger

Kjennskapen til at SiA driver studentboliger er som i tidligere målinger høy i de fleste undergrupper 

Alle spurte

N= 2360

Kjennskapen til at det er SiA som er ansvarlig for studentboligene er som

94

tidligere gjennomgående høy. Kvinne Mann

N= 1541 N= 792

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 274 N= 1336 N= 313 N= 146 N= 260

92 97 93 92 85

Fra Kristiansand Fra Grimstad Fra annen kommune på Sørlandet Fra annet fylke i Norge Fra et annet land

N= 453 N= 109 N= 429 N= 1191 N= 44

92 96 94 97

Kristiansand Grimstad

N= 1724 N= 636

93 97

UiA Kristiansand UiA Grimstad Mediehøyskolen Ansgarskolen BI

N= 1549 N= 636 N= 66 N= 61 N= 47

94 97

©TNS 2014

94 94

80

Som i 2011 er kjennskapen lavere blant studenter på Ansgarskolen og Mediehøyskolen enn ved BI og UiA.

Som i 2011 er det verdt å merke at de eldste studentene i mindre grad oppgir kjennskap til at SiA driver studentboligene. Dette henger trolig sammen med at dette tilbudet er mindre relevant jo eldre studentene blir.

82 67 96

6


Årsaker til boform blant studentene Andelen som oppgir pris/økonomi som årsak til valg av bosted, øker. 44

Lav pris/økonomiske forhold

Det er også slik at flere oppgir flere årsaker til valg av bosted enn tidligere i måleperioden.

35 37 33 36 33

God standard

35 32

God plass/størrelse 27 25

Sosiale forhold 19 17

Fysisk miljø

15 16

Det er rent tilfeldig 10 11

Fikk ikke plass i SiA-bolig

9

Mangel på alternativer

©TNS 2014

41

Sentral beliggenhet ift. sentrum

Annet

Mens 34% av studentene oppga pris/økonomi som årsak til valg av boform i 2006, har denne andelen økt jevnt gjennom måleperioden. I årets undersøkelse oppgir 44% at pris/økonomi er en av årsakene til at de bor som de gjør.

39

Sentral beliggenhet ift. lærested

Vedlikehold

12 4 3

2014

18 19

2011

7


Årsaker til boform blant studentene 3 av 4 som leier av SiA oppgir beliggenhet ift lærested som årsak til at de bor som de gjør. 76

Sentral beliggenhet ift. lærested

Andelen som har valgt å bo hos SiA som følge av beliggenhet ift lærestedet fortsetter å øke. Fra 52% i 2008 til 66% i 2011, og videre til 76% i 2014.

Som i 2011 oppgir om lag 2 av 3 som leier hos SiA at de leier på grunn av pris/økonomi.

Merk at det er en lavere andel som oppgir at de bor i studentbolig på grunn av mangel på alternativer.

66 52 67 64

Lav pris/økonomiske forhold 50 34 31

God standard 19 22 23 18 19

Sentral beliggenhet ift. sentrum God plass/størrelse

14 11 19 20

Sosiale forhold

15 18 14

Fysisk miljø 9

13 14 13

Det er rent tilfeldig

Bor hos SiA 2014 Bor hos SiA 2011 Bor hos SiA 2008

9

Mangel på alternativer

12 14 7 7

Vedlikehold 2

Annet

©TNS 2014

7 5 5

8


Årsaker til boform blant studentene

Som i de foregående målingene er det pris og beliggenhet ift. lærestedet som trekkes fram som de viktigste årsakene til at  Som i 2011 er det på den man bor i studentboligene, og ikke annet sted. 76

Bel. Ift lærested

33 67

Lav pris/økonomiske forhold

38 34 36

God standard 22

Bel ift sentrum

41 19

God plass/størrelse

39 19

Sosiale forhold

29 18 20

Fysisk miljø 13

Det er rent tilfeldig

16 9 9

Mangel på alternativer 7

Vedlikehold Fikk ikke plass i SiA Bolig Annet

©TNS 2014

annen side leilighetenes/boligenes størrelse/god plass og beliggenhet ift. sentrum som er de viktigste årsakene til at studenter bor andre steder.

Bor hos SiA 2014

3 1

Bor annet sted

12 7 21

9


SiAs boligtilbud Måten man bor på oppfattes fortsatt som viktig for studiesituasjonen. Hvor viktig er måten du bor på for din studiesituasjon

81 80 76

Bel. til SiAs studentboliger boligtorget.no

59

Åpn.tid til SiA-boligkontor i Kristiansand Åpn.tid til SiA-boligkontor i Grimstad

56

Std. på studentboligene som tilbys av SiA

Ant. studenthybler som tilbys av SiA SiAs formidling av priv.boliger Ant. studentleiligheter som tilbys av SiA

Den positive tendensen i forhold til hvordan studentene oppfatter boligtilbudet til studentsamskipnaden fortsetter.

Inntrykket av prisnivået i studentboligene er stabilt sammenliknet med målingen i 2011.

Tilfredsheten med SiA sitt boligtilbud øker blant studentene generelt, men er fortsatt på et moderat nivå.

69 66

68 66 63 67 65 67 67

Prisnivået på studentboligene

Det sos. milj. i SiAs studentbol.

78 77 73

52

59 62 60

60 64 59 55 49 51 53 52 44 44

51

2014 Hvor fornøyd er du med SiAs boligtilbud totalt sett

©TNS 2014

64 61 58

2011 2008

10


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Relativt stabil opplevelse av viktigheten av boforholdene i forhold til Boforholdenes betydning for studiesituasjon studiesituasjon:

Hvor viktig er måten du bor på for din studiesituasjon? (N=2282 ) Gj.snittskåre 78 77

81 74

73

78 80 78 73 73

77

79 80 79 73

39 36

Svært viktig

79 77

78

81

80 81 79

32 33

5

75

18 18

4

N= 643

N= 557

N= 554

N= 514

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 446

N= 1836

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 615

N= 1667

Kristiansand Grimstad

N= 42

N= 1178

N= 417

N= 104

N= 427

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 239

N= 134

N= 310

N= 1306

N= 268

N= 1489

Kvinne Mann

N= 773

N= 2282

Alle 2014 2011 2008

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år ©TNS 2014

2011

6 7

3 2

2 3

Helt uten betydning

2 3

2014

Som i de tre foregående målingene er det en tendens til at yngre studenter og studenter med kort studieansiennitet (to grupper som til en viss grad overlapper hverandre) i større grad enn andre mener at boligforholdene er viktige for deres studiesituasjon.

11


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Som tidligere svært positiv oppfatning av plasseringen til studentboligene. Studentboligenes beliggenhet: Beliggenheten til SiAs studentboliger? (N=1995 ) Gj.snittskåre 84 82 84 82 83 81 80 81 80 81 80 81 80 76 76

36 31

Svært positivt 6

81 81

81 81

80 81 80 82

40 43

5

19 20

4

N= 552

N= 511

N= 484

N= 437

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 448

N= 1547

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 552

N= 1443

Kristiansand Grimstad

N= 34

N= 1092

N= 374

N= 85

N= 345

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 153

N= 94

N= 267

N= 1224

N= 238

N= 1294

Kvinne Mann

N= 684

N= 1995

Alle 2014 2011 2008

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år ©TNS 2014

Svært negativt 1

2011

4 4

3 2

2014

1 1 0

Gjennomgående små forskjeller i oppfatningen av studentboligenes plassering, med en svak tendens til at de som er eldst, har lengst ansiennitet og kommer fra Kristiansand/Grimstad er noe mer positive enn andre.

12


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter Mer positiv oppfatningen av antall studenthybler.

Antall hybler: Svært positivt 6

Antall studenthybler som tilbys av SiA? (N=1671 ) Gj.snittskåre

49 51

55 55

57

55

65

63

62 55 54 56 56

53 55

21 17

5

68 55

7 5

52

59 52

32

4

55 56

52

27

11

©TNS 2014

N= 453

N= 453

N= 405

N= 352

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 414

N= 1257

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 448

N= 1223

Kristiansand Grimstad

N= 26

N= 975

N= 311

N= 53

N= 262

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 94

N= 72

N= 206

N= 1078

N= 206

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 1072

Kvinne Mann

N= 586

N= 1671

Alle 2014 2011 2008

2

2011

24 25

3

Svært negativt 1

2014

17 5 9

Skåren på dette spørsmålet øker igjen etter to målinger med relativt lave skårer og en negativ utvikling. Det er spesielt blant studenter i Kristiansand at oppfatningen endres, mens den svekkes marginalt i Grimstad.

13


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Mer positiv oppfatning av antall studentleiligheter som tilbys Antall leiligheter: Svært positivt 6

Antall studentleiligheter som tilbys av SiA? (N=1575) Gj.snittskåre

6 4 17 12

5

65 60 51

51 51

54 54 52 50 49

58

54

53 48

44 44

50

49

54

48

50 52

47

4

30 26

3

27 27

N= 432

N= 427

N= 387

N= 322

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 390

N= 1185

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 406

N= 1169

Kristiansand Grimstad

N= 22

N= 918

N= 298

N= 45

N= 252

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 86

N= 74

N= 199

N= 1012

N= 191

N= 1003

Kvinne Mann

N= 560

N= 1575

Alle 2014 2011 2008

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år ©TNS 2014

2011

14

2 Svært negativt 1

2014

21 6 10

Som i forhold til oppfatningen av antall studenthybler, styrkes oppfatningen av antall studentleiligheter hovedsakelig blant studenter i Kristiansand, mens den er stabil blant studenter i Grimstad.

14


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Marginal styrking av oppfatningen av standarden på studentboligene som Standard: tilbys. Standarden på studentboligene som tilbys av SiA? (N=1632) Gj.snittskåre

7 5

Svært positivt 6

31

5

62 62

62 60

65 65 64 61 61

71

67

63

60 62

62

67 59

60

62 60 63 63

26 38 38

4

52

24 5 6

©TNS 2014

N= 451

N= 438

N= 402

N= 334

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 440

N= 1192

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 448

N= 1184

Kristiansand Grimstad

N= 30

N= 943

N= 305

N= 51

N= 267

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 85

N= 73

N= 208

N= 1048

N= 202

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 1052

Kvinne Mann

N= 567

N= 1632

Alle 2014 2011 2008

2

2011

18

3

Svært negativt 1

2014

2 1

Som i 2011 er det en mer positiv oppfatning av standarden på studentboligene blant studenter over 30 år, samt utenlandske studenter og studenter som bor hos SiA.

15


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Inntrykket av det sosiale miljøet i studentboligene er mer positivt enn i Sosialt miljø: foregående måling. 9 9

Svært positivt 6

Det sosiale miljøet i SiAs studentboliger? (N=1277) Gj.snittskåre

26

5

60

64 59

61

58

57 59

63

68 66

34

68 70 59 57 60

62

61 55

57

35 32

4

62 59 58 60

10

N= 327

N= 366

N= 311

N= 265

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 402

N= 875

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 396

N= 881

Kristiansand Grimstad

N= 26

N= 740

N= 241

N= 42

N= 196

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 61

N= 54

N= 155

N= 831

N= 161

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 440

N= 825

Kvinne Mann

Alle 2014 2011 2008

N= 1277

2

2011

17 17

3

Svært negativt 1

2014

6 3 1

Som i foregående målinger finner vi en forskjell mellom studenter som bor andre steder og studenter som leier av samskipnaden. Forskjellen er imidlertid mindre enn før. Som tidligere er det tydelig at de som bor i studentboligene har en type negative erfaringer knyttet til det å bo studentbolig, som de som bor andre steder ikke har. Som det har blitt poengtert tidligere er disse sannsynligvis knyttet til støy- og renholdsproblematikk.

©TNS 2014

16


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter Stabil tilfredshet med prisnivået på studentboligene

Prisnivå: Prisnivået på studentboligene? (N=1647) Gj.snittskåre

%

16 17

Svært positivt 6

35 35

5

67 66

67 67

70 69 66 67 65

68 68

64

68 70

69

66 69

66 66 66

69

26 26

4

61

59

N= 443

N= 448

N= 411

N= 339

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 440

N= 1207

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 450

N= 1197

Kristiansand Grimstad

N= 24

N= 987

N= 312

N= 45

N= 237

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 75

N= 63

N= 216

N= 1071

N= 208

N= 571

N= 1063

Kvinne Mann

N= 1647

Alle 2014 2011 2008

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år ©TNS 2014

Svært negativt 1

2011

15 14

3 2

2014

5 5 2 3

Som i 2008 og 2011 er det spesielt i Kristiansand at inntrykket av prisnivået på studentboligene er positivt.

I 2011 ble det kommentert at det ikke er noen forskjell i oppfatningen av prisnivået på studentboligene avhengig av om man bor i studentbolig eller ikke. Det samme er tilfelle i årets undersøkelse.

17


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Inntrykket av åpningstidene til boligkontoret i Kristiansand styrkes ytterligere Åpningstider Kr.sand: sammenliknet med 2008 og 2011. Åpningstider boligkontor Kristiansand? (N=607 ) Gj.snittskåre

14

Svært positivt 6

9 35 34

5

68 66

68 69 63

70 72 67 68 68

69 71

68 68

69

63

66

67

70

69 68 68 68

36 37

4

©TNS 2014

N= 173

N= 166

N= 142

N= 122

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 284

N= 323

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 96

N= 511

Kristiansand Grimstad

N= 19

N= 379

N= 95

N= 16

N= 85

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 29

N= 29

N= 81

N= 395

N= 64

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 393

Kvinne Mann

N= 208

N= 607

Alle 2014 2011 2008

Svært negativt 1

2011

12 15

3 2

2014

3 3 1 1

Merk at det er til dels få som har besvart dette spørsmålet i de ulike undergruppene.

Det er bare unntaksvis at studentene har et direkte negativt inntrykk av åpningstidene til boligkontoret i Kristiansand.

18


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Fortsatt forbedring av inntrykket av åpningstidene til boligkontoret i Grimstad Åpningstider Grimstad: Åpningstider boligkontor Grimstad? (N=512) Gj.snittskåre

17

Svært positivt 6

10

81 67 65

66

69

71

67 67

71 65

62

65

67

71 65

68

66

70

69

66 67 67

5

30 34

4

33 33

56

4 4

2

N= 108

N= 133

N= 134

N= 132

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 204

N= 308

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 321

N= 191

Kristiansand Grimstad

N= 9

N= 276

N= 119

N= 32

N= 59

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 32

N= 25

N= 67

N= 302

N= 76

N= 273

Kvinne Mann

N= 231

N= 512

Alle 2014 2011 2008

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år ©TNS 2014

2011

14 17

3

Svært negativt 1

2014

1 1

Som i forhold til tilsvarende spørsmål om åpningstidene i Kristiansand, er basen til dels lav i enkelte undergrupper.

Totalt sett er inntrykket noe mer positivt enn hva som var tilfelle i 2011.

19


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter Ytterligere forbedring av inntrykk av boligtorget.no

Boligtorget.no: www.boligtorget.no? (N=901) Gj.snittskåre

69

70

66

67

68 69 68 70 70

15 12

Svært positivt 6

69 68 68 69 71

69 68

73 66

5

36 33

4

33 35

69 70 70 67

59

N= 214

N= 246

N= 229

N= 205

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 375

N= 526

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 277

N= 624

Kristiansand Grimstad

N= 21

N= 562

N= 170

N= 26

N= 101

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 37

N= 30

N= 109

N= 583

N= 132

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 560

Kvinne Mann

N= 332

N= 901

Alle 2014 2011 2008

Svært negativt 1

2011

11 12

3 2

2014

4 5 1 2

Etter en fremgang mellom de to foregående målingene styrkes inntrykket av boligtorget .no ytterligere.

Det er spesielt blant studenter som leier av SiA at inntrykket er mest positivt.

Det er imidlertid gjennomgående svært få som er direkte negative.

©TNS 2014

20


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Inntrykket av SiA sin formidlig av privatboliger er fortsatt på et relativt lavt SiAs formidling av privatboliger: nivå, som i 2011. Svært positivt 6

SiA sin formidling av privatboliger? (N=539) Gj.snittskåre

53 52

52

54

63

66

57

58

54

51 50

47

50

50

51

56 54

53

N= 117

N= 135

N= 150

N= 134

2011

13 15 10 9

Som i 2011 er det svært mange som ikke har besvart dette

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 144

N= 395

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 158

N= 381

Kristiansand Grimstad

N= 14

N= 316

N= 100

N= 18

N= 79

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 28

N= 23

N= 63

N= 341

N= 77

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 321

Kvinne Mann

N= 213

N= 539

2014

21 19

3

47

Svært negativt 1

Alle 2014 2011 2008

26 29

4

2

©TNS 2014

19 22

5

74 68 66

11 7

spørsmålet. Som tidligere må dette tolkes som en indikasjon på at tilbudet er lite kjent og/eller utydelig. 

Antall intervju i ulike undergrupper er derfor som tidligere til dels lavt.

21


Totaloppfatning av SiA tilbud av boliger til studenter

Et klart flertall av studentene er litt eller ganske fornøyd med SiA sitt totale Total tilfredshet med SiAs tilbud av studentboliger. boligtilbud:

64

61

64 63 58

62 63

68 66 66

72 64

64 63

64 63 65 64

61

33

5

72

70 63 63

5 4

Svært fornøyd 6

Hvor fornøyd er du med SiAs boligtilbud totalt sett? (N=1753) Gj.snittskåre

28 43 45

4

4

N= 475

N= 460

N= 432

N= 378

1 - 2 semester 3 - 4 semester 5 - 6 semester 7 eller flere

N= 449

N= 1304

Bor annet sted Bor hos SiA

N= 479

N= 1274

Kristiansand Grimstad

N= 30

N= 1026

N= 330

N= 57

N= 266

Bodde i Kristiansand Bodde i Grimstad Annen kom. på Sørlandet Annet fylke i Norge Annet land

N= 95

N= 77

N= 219

N= 1122

N= 224

18 - 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 35 år Over 35 år

N= 1121

Kvinne Mann

N= 618

N= 1753

2

Alle 2014 2011 2008

2011

15 18

3

©TNS 2014

2014

8

Svært 1 misfornø… 1

Som i tidligere målinger er naturlig nok de som har fått og bor i studentbolig som er mest fornøyd med boligtilbudet.

Det er en tendens til at det er en sammenheng mellom alder på den ene siden og totaloppfatning av boligtilbudet på den andre.

22


Total tilfredshet med egen boligsituasjon Stabil tilfredshet med egen bosituasjon i studentmassen generelt. Som tidligere er de en tendens til at tilfredsheten med boligsituasjone stiger med alderen Hvor fornøyd er du totalt sett med boforholdene? Gj.snittsskåre

©TNS 2014

77

76

Kristiansand

Grimstad

Over 35 år

21 - 25 år

80

31 - 35 år

74

79

26 - 30 år

74

75

18 - 20 år

79

Mann

77

Kvinne

2011

78

2006

76

2008

77

Alle spurte 2014

86

23


©TNS 2014 N= 674

7 eller flere

60 52

N= 105

85

Tele studentby

N= 27

Løvås

65

N= 32

76

Grøm

26 56

N= 206

75

Gimle studentby

41

N= 10

N= 575

5 - 6 semester

24 62

St. Olavsvei 41-43

N= 571

3 - 4 semester

64

N= 20

N= 528

1 - 2 semester

64

Kongsgård alle

N= 264

Over 35 år

54 59

N= 25

N= 145

31 - 35 år

67

Roligheden

N= 316

26 - 30 år

77

N= 23

N= 1337

21 - 25 år

Deler du kjøkken/bad eller andre oppholdsrom med andre? 99

Kristian IVs gate 101

N= 275

18 - 20 år

N= 181

I kollektiv utenfor SiA

N= 793

N= 530

I leilighet/hus som jeg eier

27

Mann

N= 689

I leilighet/hus som jeg leier

58

N= 1548

N= 188

I studentleilighet hos SiA

57

Kvinne

N= 266

N= 6

På studenthybel hos SiA

Midlertidig hos venner/bekjente

N= 321

N= 19

Hos andre slektninger

55 58

På hybel hos private

N= 162

N= 2364

 

Hjemme hos foreldre

Alle

Delte oppholdsrom

Det er spesielt blant de yngste studentene at det er vanlig at man deler kjøkken/bad eller andre oppholdsrom med andre. Merk at basen i de ulike undergruppene varierer. Mens 3 av 4 studenter mellom 18 og 20 år deler kjøkken/bad eller andre oppholdsrom med andre, er tilsvarende andel bare 25% blant studenter over 30 år.

96 72 81

57

43

25

24


Nær 60% av studentene i Agder bor alene eller sammen med en annen. 

Hvor mange er det som deler boligen? 6 eller flere

4

5

4

Det er en klar tendens til at studenter med lang ansiennitet i mindre grad bor sammen med mer enn en annen. Imidlertid er andelen som bor alene relativt lik. Merk at andelen ubesvart på dette spørsmålet er relativt høy, og at antall besvarelser i enkelte undergrupper er lav.

15

4

17

3

38

2

38

17

16

54

36

32

49

45

19

17

41

46 31

19

21

29

N= 204

0

0 4 4

5 0 11 5

0 10

4

52 86

27

40

14

14

N= 10

3 3 14

N= 19

3 4 16

N= 25

4 5 14

19

29

36 33

9

7 5 18

N= 22

19

3 8 10

N= 428

13

3 2 16

N= 447

N= 226

28

12

4 3 8 15

N= 457

N= 629

5

20

5 3 17

N= 398

N= 1096

4 7

N= 79

N= 181

5 4 17

N= 58

N= 73

4 4 15

N= 213

N= 674

18

36

41

63

46

80

28

13 3 0 10

13 4 4 0

8

23

33

52

46

44

Tele studentby

21

0 4 15

N= 24

75

2 2 11

Løvås

7

2 1 5 7

N= 1148

19

7 1 21

N= 31

26

21

0

N= 184

3 5 12

N= 261

N= 311

7

N= 4

N= 14

5 13

Grøm

17

N= 38

N= 1740 4 4 15

21

1

Hvor mange er det som deler boligen? Prosent

10 Gimle studentby

16

St. Olavsvei 41-43

32 Kongsgård alle

7 eller flere

14 Roligheden

21

Kristian IVs gate 101

20

22 5 - 6 semester

22

3 - 4 semester

26 - 30 år

40

1 - 2 semester

21 - 25 år

34 Over 35 år

19

25 31 - 35 år

21 18 - 20 år

Leilighet hos SiA

Hybel hos SiA

Midlertidig hos venner/bekjente

Hybel hos private

©TNS 2014

19

Mann

4 1

0

26

Kvinne

16

23 I kollektiv utenfor SiA

Hos annen slekt

32

I leilighet/hus eier

14

25

41

28

I leilighet/hus leier

11 Hos foreldre

Alle

21

27

39

3 1 1 50

26

29 13

N= 104

Antall som deler bolig

25


N= 312

Hybel hos private

©TNS 2014

N= 183 N= 657 N= 53

Leilighet hos SiA I leilighet/hus leier I leilighet/hus eier

N= 203

Gimle studentby

Tele studentby

N= 101

N= 25

N= 10

St. Olavsvei 41-43

Løvås

N= 18

Kongsgård alle

N= 31

N= 25

Roligheden

Grøm

N= 22

Kristian IVs gate 101

N= 408

7 eller flere

N= 61

Over 35 år

N= 441

N= 53

31 - 35 år

5 - 6 semester

N= 212

26 - 30 år

N= 442

N= 1125

21 - 25 år

3 - 4 semester

N= 215

18 - 20 år

N= 381

N= 612

Mann

1 - 2 semester

N= 1056

Kvinne

N= 178

N= 257

Hybel hos SiA

I kollektiv utenfor SiA

1638

N= 3 1133

N= 12

Hos annen slekt

Midlertidig hos venner/bekjente

N= 26

Hos foreldre

3329

3267

4253

4536

3820

3940

3495

2965

4845

4716

4659

4592

5319

4923

4590

4273

4586

4776

4296

5209

4722

4584

3708

3300

4703

Hvor mye betaler du totalt for boligen? Gjennomsnitt kr/mnd 6775

7285

N= 1681

Alle

Månedlige bokostnader

Studentene betaler i gjennomsnitt 4700 kroner i måneden for boligen de bor i. Merk at andelen ubesvart på dette spørsmålet er relativt høy, og at antall besvarelser i enkelte undergrupper er lav. Det er også mange som har besvart spørsmålet på en måte som gjør at det ikke er mulig å avgjøre om prisen er oppgitt per person eller for boligen totalt. Nivået på betalingen må derfor ikke tillegges for stor vekt. Det som er interessant er å se på nivåforskjellene mellom de ulike undergruppene.

26


Størrelsen på boligen

Studentene betaler i gjennomsnitt 4700 kroner i måneden for boligen de bor i. Som i forhold til pris på boligen er andelen ubesvart på dette spørsmålet relativt høy, og at antall besvarelser i enkelte undergrupper er lav. Det er også mange som har besvart spørsmålet på en måte som gjør at det ikke er mulig å avgjøre om størrelsen er oppgitt per person eller for boligen totalt. Nivået på betalingen må derfor ikke tillegges for stor vekt. Det som er interessant er å se på nivåforskjellene mellom de ulike undergruppene.

Hvor stor er boligen? Gjennomsnitt kvm

158

145

Merk at SiA sine leietakere oppgir mindre areal i boligen enn andre.

99 100 85 77 65

64

62

67

65

66

70

68

62

66

61

55

©TNS 2014

N= 90

Tele studentby

22

N= 16

23

Løvås

18 N= 27

N= 14

Kongsgård alle

N= 6

N= 14

Roligheden

St. Olavsvei 41-43

N= 14

26

Grøm

28

16

Kristian IVs gate 101

N= 350

7 eller flere

N= 54

Over 35 år

N= 375

N= 45

31 - 35 år

5 - 6 semester

N= 181

26 - 30 år

N= 354

N= 919

21 - 25 år

3 - 4 semester

N= 161

18 - 20 år

N= 289

N= 524

Mann

1 - 2 semester

N= 841

N= 51

I leilighet/hus eier

Kvinne

N= 582

I leilighet/hus leier

N= 118

N= 158

Leilighet hos SiA

I kollektiv utenfor SiA

N= 192

Hybel hos SiA

N= 1

Midlertidig hos venner/bekjente

N= 248

Hybel hos private

N= 7

Hos annen slekt

N= 16

Hos foreldre

N= 1373

Alle

16

27

N= 168

27

23

Gimle studentby

33

27


©TNS 2014

72

I kollektiv/bofellesskap utenfor SiA

SiA Leilighet

I leilighet/hus som jeg/vi eier

80

I leilighet/hus som jeg/vi leier

70 74

I leilighet hos SiA 2014

75

I leilighet hos SiA 2011

SiA Hybel

I leilighet hos SiA 2008

76

I leilighet hos SiA 2006

På hybel hos SiA 2014

67 68

På hybel hos SiA 2011

60 68

På hybel hos SiA 2008

71

På hybel hos SiA 2006

Midlertidig hos venner/bekjente

På hybel hos private

Hos andre slektninger

77

Hjemme hos foreldre

Alle spurte

Total tilfredshet med egen boligsituasjon Stabil tilfredshet med SiA sine boliger gjennom hele måleperioden. Som i tidligere målinger er de som eier boligen selv mest fornøyd. Hvor fornøyd er du totalt sett med boforholdene? Gj.snittsskåre

89

74 78 68

28


Total tilfredshet med egen boligsituasjon - SiAs leietakere 2014 Økningen i tilfredsheten med studentboligene skjer primært i  Tilfredsheten blant SiA sine leietakere i Kristiansand øker Kristiansand. fra 71 til 74 poeng. Også blant leietakerne som leier hybel øker tilfredsheten.

Tall for 2011 på neste side.

N= 164

N= 104

N= 104

N= 131

N= 108

1 - 2 semester

3 - 4 semester

5 - 6 semester

7 eller flere

N= 187

68

74 70

N= 264

67

Grimstad

73 73 73

På studenthybel hos SiA I studentleilighet hos SiA

74

N= 287

N= 20 Fra et annet land

N= 311

N= 85

Fra annen kommune på Sørlandet Fra annet fylke i Norge

N= 9

N= 4 Over 35 år

Fra Grimstad

N= 21 31 - 35 år

Merk at basen er lav i en del undergrupper.

68

N= 22

N= 65 26 - 30 år

©TNS 2014

72 74

70

N= 295

67

75

Fra Kristiansand

72

21 - 25 år

N= 180 Mann

75

N= 60

N= 265 Kvinne

72

18 - 20 år

N= 451

72 71

Alle

72

Kristiansand

Hvor fornøyd er du totalt sett med boforholdene? Gj.snittsskåre (Antall svar i basen i parentes) 84

29


Total tilfredshet med egen boligsituasjon - SiAs leietakere 2011 De som har flyttet lengst er mest fornøyd 

Økende tilfredshet i Grimstad, sammenliknet med målingen i 2008. Tilbake til samme nivå som i 2006.

Hvor fornøyd er du totalt sett med boforholdene? Gj.snittsskåre (Antall svar i basen i parentes)

Tilfredsheten blant boligbrukerne i Kristiansand har vært stabil gjennom perioden. 74

73 73

N= 121

N= 105

N= 98

N= 92

1 - 2 semester

3 - 4 semester

5 - 6 semester

7 eller flere

N= 251

N= 177 Grimstad

På studenthybel hos SiA I studentleilighet hos SiA

67 67

N= 245

68

67

Kristiansand

N= 28 Fra et annet land

N= 269

N= 26 Fra Kristiansand

N= 88

N= 11 Over 35 år

71

70 69

Fra annen kommune på Sørlandet Fra annet fylke i Norge

N= 15 31 - 35 år

N= 6

N= 54 26 - 30 år

©TNS 2014

Fra Grimstad

N= 270 21 - 25 år

N= 209 Mann

N= 63

N= 205 Kvinne

66 65

18 - 20 år

N= 422

68

Alle

70

70 70 71 70 68

N= 171

75 71

30


Studentenes tilfredshet med egen boligsituasjon Økende tilfredshet med SiA sine boliger 80

77 76 75

75

73 72

72

72 70

70

70 69

69 68 67

67

65

71 70

69

69

67 66

67

68

67 66

72

72 71 70

66 65

65

64

66 65 64

64 63

63 61 60 59

60

60 59 58 57 55

55

55

50

1998

2000

SiO

2001

OAS

©TNS 2014

2002

SiB

2003

2004

SiT

2005

SiS

2006

SiTø

2007

SiA

2008

2009

SOPP

2010

SIV

2011

SfS

2012

2013

SiÅs

2014

SiF

31


Tilfredshet med boligforhold – alle som bor hos SiA 2011 vs. 2014 Skalagjennomsnitt

92

Beliggenheten i forhold til ditt lærested

88 85 82 82 83 80 77

Beliggenhet i forhold til friluftsområder/natur Innholdet i leiekontrakten Forholdet til huseier Størrelsen på boligen Standarden på boligen Husleie/kostnader Vedlikeholdet ved boligen Det kollektive trafikktilbudet ved bostedet Muligheten for Internettoppkobling Beliggenheten i forhold til sentrum Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.) Renholdet på fellesbadet Støyforhold ifm. sosiale aktiviteter De sosiale forhold Standarden på fellesbadet Standarden og renholdet på felleskjøkkenet Søppelhåndteringen på felleskjøkkenet Parkeringsmulighetene ved bostedet

73 72 73 73 72 73 70 69 69 67 68 75 68 66 65 67 64 66 64 61 61 64 61 65 59 58 56 2014 58 2011 55 69

Generelt er det små endringer i resultatene på overordnet nivå, sammenliknet med tidligere målinger.

Unntaket er i forhold til tilfredsheten med parkeringsmulighetene ved bostedet. Her går tilfredsheten kraftig tilbake.

For andre måling på rad går tilfredsheten med muligheten for internettoppkobling i boligen ned. Som tidligere nevnt er Internett etter hvert å anse som en hygienefaktor, noe man forventer er tilstede ikke bare i egen bolig, men i hele komplekset og på campus for øvrig.

**Merk at basen for skalagjennomsnittene varierer. Se skjema.**

©TNS 2014

32


Tilfredshet per studenthjem Tabellen viser tilfredshet med de ulike studenthjemmene, uavhengig av boligtype. Grønn farge indikerer positiv skåre, rød farge er negativ. Alle SiA leietakere 72

På studenthybel hos SiA 70

I studentleilighet hos SiA 74

Kristian IVs gate 101 76

Roligheden 67

Kongsgård alle 68

St. Olavsvei 4143 74

Gimle studentby 76

Grøm 63

Løvås 69

451

264

187

22

25

19

10

206

32

27

Beliggenhet i forhold til sentrum

68

67

69

99

62

77

82

66

88

65

Beliggenhet i forhold til ditt lærested

92

92

94

74

62

82

96

99

74

99

Beliggenhet i forhold til friluftsområder/natur

85

83

89

90

73

70

88

95

75

75

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

65

65

65

89

89

74

82

60

87

63

Det kollektive trafikktilbudet ved bostedet

69

68

71

87

65

79

93

75

55

74

Parkeringsmuligheter ved bostedet

55

56

54

48

83

67

80

56

86

82

De sosiale forholdene i området du bor i

61

60

61

69

55

56

60

64

59

59

Støyforhold ifm. sosiale aktiviteter i eller ved boligen

64

64

63

57

60

55

67

65

70

62

Vedlikeholdet ved boligen (renhold/snømåking o.l.)

70

68

72

77

75

67

76

70

66

68

Mulighet for Internett-oppkopling i boligen

68

67

70

79

66

68

68

69

68

70

Innholdet i leiekontrakten

82

82

82

86

76

71

89

86

76

70

Forholdet til huseier (vennlighet/imøtekommenhet)

80

80

80

88

78

68

78

83

71

75

Standarden på boligen ift. dine forventninger

73

72

75

67

68

67

72

78

63

65

Størrelsen på boligen ift. dine forventninger

73

71

76

68

76

70

67

76

64

70

Det generelle prisnivået

72

69

76

88

75

75

93

72

75

68

Standarden på fellesbadet

61

59

68

61

68

65

67

75

52

62

Renholdet på fellesbadet

64

62

72

60

65

64

73

77

54

62

Standarden og renholdet på felleskjøkkenet

59

57

65

57

59

64

73

64

37

53

Søppelhåndteringen på felleskjøkkenent

56

54

64

62

57

67

73

58

38

48

Total tilfredshet bolig N=

Merk at N er lav for enkelte studenthjem.

©TNS 2014

33


Forbedringer 2014: Om lag hver fjerde leietaker mener det viktigste eller nest viktigste å forbedre ved studentboligene er parkeringsmulighetene og internettet. Parkeringsmuligheter

9

17

Mulighet for Internett-oppkopling i boligen

13

9

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

9

11

Standarden og renholdet på felleskjøkkenet

7

9

Standarden på boligen ift. dine forventninger

7

7

Støyforhold

7

6

Søppelhåndteringen på felleskjøkkenent Sosiale forhold Beliggenhet i forhold til ditt lærested

10

4

4

9

Vedlikeholdet ved boligen (renhold/snømåking o.l.)

3

5

7

Det kollektive trafikktilbudet ved bostedet

2

5

7

Størrelsen på boligen ift. dine forventninger Beliggenhet i forhold til sentrum Forholdet til huseier (vennlighet/imøtekommenhet)

14 12

4

6

4

3

ved boligen og/eller muligheten for internettoppkobling.

20

15

En økende andel er opptatt av å forbedre parkeringsmulighetene

21

16

9

3

22

8

13

Husleie/kostnader

25

Støy i forbindelse med sosiale arrangementer ser ut til å i mindre grad være et irritasjonsmoment blant leietakerne enn i tidligere målinger. Det samme gjelder også husleie/prisen for boligen.

7

3 2 5 22 3

Renholdet på fellesbadet 1 2 2 Beliggenhet i forhold til friluftsområder/natur

2 2

Standarden på fellesbadet 11 2

Viktigst Nest viktigst

Innholdet i leiekontrakten 1 1

©TNS 2014

34


Forbedringer 2011: En økende andel ønsker at det gjøres noe med støyforholdene rundt boligene Husleie/kostnader

15

Støyforhold

9

11

Standarden og renholdet på felleskjøkkenet

11

14

4

23

Som i tidligere målinger er prisreduksjon det et flertall

23

ønsker å forbedre. Gjennom

18

Servicetilbudet ved bostedet

7

9

16

måleperioden har imidlertid

Muligheten for Internett-oppkobling i boligen

6

10

16

andelen som oppgir dette gått

Søppelhåndteringen på felleskjøkkenet

3

De sosiale forholdene i området du bor i

12 5

7

12

Parkeringsmulighetene ved bostedet

6

5

Standarden på boligen ift. dine forventninger

6

5

Beliggenheten i forhold til ditt lærested

6

Vedlikeholdet ved boligen

11

4

Beliggenheten i forhold til sentrum

3

5

Størrelsen på boligen ift. dine forventninger

4

2 6

4

1 3

Innholdet i leiekontrakten

2 1 3

Renholdet på fellesbadet

1 2 3

Forholdet til huseier

1 1 3

I motsetning til de to foregående målingene er støyforhold det forholdet som nevnes nest

9

6

Det kollektive trafikktilbudet ved bostedet

Standarden på fellesbadet

11

3

3

ned.

15

oftest, mens andelen som nevner

9

standard/renhold på

9

felleskjøkken og standarden på

8

boligen i forhold til forventninger går ned.

4

Viktigst Nest viktigst

Beliggenhet i forhold til friluftsområder/natur 01 1

©TNS 2014

35


Forbedringer 2008: Som i 2006 er det flest leietakere som mener at prisreduksjon bør prioriteres Husleie/kostnader

14

Standarden og renholdet på felleskjøkkenet

13

Standarden på boligen ift. dine forventninger

11 8

Vedlikeholdet ved boligen

6

Servicetilbudet ved bostedet

6

Standarden på fellesbadet

6

Parkeringsmulighetene ved bostedet

Renholdet på fellesbadet Beliggenheten i forhold til ditt lærested Beliggenheten i forhold til sentrum Forholdet til huseier

7 8 7 3

4

5

3 2

4 5

4

26

gjøre noe med er imidlertid

20

16

Andelen som oppgir er at prisreduksjon er det viktigste å

24

lavere i 2008 enn i 2006.

17 8

7

Det kollektive trafikktilbudet ved bostedet

Muligheten for Internett-oppkobling i boligen

7

5

Støyforhold

De sosiale forholdene i området du bor i

11

12

Søppelhåndteringen på felleskjøkkenet

Størrelsen på boligen ift. dine forventninger

12

Standarden på boligene generelt,

14

men også renhold og

14

søppelhåndtering er områder

13

9

som studentene i 2008 mener bør prioriteres.

9 8 7

3

7

2 2 4 4

1 4

2 2 4 1 2 3

Innholdet i leiekontrakten 1 2 3

Viktigst Nest viktigst

Beliggenhet i forhold til friluftsområder/natur 01 1

©TNS 2014

36


Forbedringer 2006: I følge SiAs leietakere bør prisreduksjon prioriteres Husleie/kostnader i forhold til det generelle…

26

Standarden på boligen

12

Støyforhold 7

Vedlikeholdet ved boligen

7

4

Standarden på fellesbadet Størrelsen på boligen Det kollektive trafikktilbudet ved bostedet Forholdet til huseier

2

Beliggenheten i forhold til ditt lærested 1 3 Renholdet på fellesbadet

standarden på boligene og støyforholdene.

7

4 4

mener det bør gjøres noe med

8

3

3

Det er også relativt mange som

9

3

4

11

4

5

prioriteres.

12

8

Mer enn hver tredje leietaker mener prisreduksjon bør

19

13

7

26

13

10

3

36

17

7

5

Parkeringsmulighetene ved bostedet

6 10

3

Servicetilbudet ved bostedet De sosiale forholdene i området

15

13

Standarden og renholdet på felleskjøkkenet

Søppelhåndteringen på felleskjøkkenet

11

7 6

4

21 3

Beliggenheten i forhold til sentrum 1 2 3 Muligheten for Internettoppkobling i boligen 1 1 2 Beliggenhet i forhold til friluftsområder/natur 1 1 2

Viktigst SiA Bolig Nest viktigst

Innholdet i leiekontrakten 01 1

©TNS 2014

37


Områder som det er viktigst å forbedre pr. studentboligtype (N) Alle spurte

Boligtype

Alle Viktigst

På studenthybel hos SiA Viktigst

I studentleilighet hos SiA

Parkeringsmuligheter

71

Nest viktigst 35

37

Nest viktigst 13

20

32

Viktigst 34

Nest viktigst 22

Internettoppkopling

40

51

20

19

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

54

34

32

14

22

20

Husleie/kostnader

46

36

25

19

21

17

Std og renh på felleskjøkkenet

31

35

29

25

2

10

Std på boligen

32

30

16

12

16

18

Støyforhold

32

26

17

14

15

12

Søppelhåndt. på felleskj.

11

38

10

31

1

7

Sosiale forhold

24

16

16

12

8

4

Bel. i forhold til lærested

19

18

9

10

10

8

Vedlikeholdet ved boligen

11

19

6

11

5

8

Kollektive trafikktilbud

10

19

7

14

3

5

Str på boligen

15

14

8

7

7

7

Bel ift sentrum

14

8

8

5

6

3

Forholdet til huseier

7

7

3

3

4

4

Renh på fellesbadet

3

7

0

6

3

1

Bel ift friluftsområder/natur

1

8

1

6

0

2

Std på fellesbadet

4

4

4

1

0

3

Innholdet i leiekontrakten

3

2

0

2

3

0

428

407

248

237

180

170

N=

Merk at N er lav for enkelte studenthjem.

©TNS 2014

38


Områder som det er viktigst å forbedre pr. studenthjem (N) Alle spurte

Studenthus

Alle Viktigst

Kristian IVs gate 101 Viktigst

Roligheden

Parkeringsmuligheter

71

Nest viktigst 35

1

Nest viktigst 2

2

0

Viktigst 2

Nest viktigst 0

Internettoppkopling

40

51

2

5

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

54

34

0

0

1

1

Husleie/kostnader

46

36

1

2

3

1

Std og renh på felleskjøkkenet

31

35

1

1

2

1

Std på boligen

32

30

4

0

2

1

Støyforhold

32

26

3

3

2

0

Søppelhåndt. på felleskj.

11

38

0

0

0

3

Sosiale forhold

24

16

0

2

2

1

Bel. i forhold til lærested

19

18

0

1

2

4

Vedlikeholdet ved boligen

11

19

1

1

1

0

Kollektive trafikktilbud

10

19

0

1

3

4

Str på boligen

15

14

0

2

0

1

Bel ift sentrum

14

8

3

1

1

0

Forholdet til huseier

7

7

1

0

0

0

Renh på fellesbadet

3

7

1

3

1

0

Bel ift friluftsområder/natur

1

8

0

1

0

0

Std på fellesbadet

4

4

3

2

0

0

Innholdet i leiekontrakten

3

2

1

0

1

1

428

407

22

22

25

23

N=

Merk at N er lav for enkelte studenthjem.

©TNS 2014

39


Områder som det er viktigst å forbedre pr. studenthjem (N) Alle spurte

Studenthus

Alle Viktigst

Kongsgård alle Viktigst

St. Olavsvei 41-43

Parkeringsmuligheter

71

Nest viktigst 35

1

Nest viktigst 0

1

4

Viktigst 1

Nest viktigst 0

Internettoppkopling

40

51

2

4

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

54

34

0

0

1

0

Husleie/kostnader

46

36

1

1

0

1

Std og renh på felleskjøkkenet

31

35

0

0

0

0

Std på boligen

32

30

1

3

1

0

Støyforhold

32

26

3

2

1

0

Søppelhåndt. på felleskj.

11

38

0

1

0

0

Sosiale forhold

24

16

4

1

1

1

Bel. i forhold til lærested

19

18

0

1

0

0

Vedlikeholdet ved boligen

11

19

1

0

0

0

Kollektive trafikktilbud

10

19

1

0

0

0

Str på boligen

15

14

1

1

1

0

Bel ift sentrum

14

8

0

0

0

0

Forholdet til huseier

7

7

0

1

1

2

Renh på fellesbadet

3

7

0

0

0

0

Bel ift friluftsområder/natur

1

8

0

0

0

0

Std på fellesbadet

4

4

0

0

0

0

Innholdet i leiekontrakten

3

2

1

0

0

0

428

407

15

15

9

8

N=

Merk at N er lav for enkelte studenthjem.

©TNS 2014

40


Områder som det er viktigst å forbedre pr. studenthjem (N) Alle spurte

Studenthus

Alle Viktigst

Gimle studentby Viktigst

Grøm

Parkeringsmuligheter

71

Nest viktigst 35

27

Nest viktigst 20

19

21

Viktigst 0

Nest viktigst 0

Internettoppkopling

40

51

4

2

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

54

34

44

23

0

0

Husleie/kostnader

46

36

26

19

4

1

Std og renh på felleskjøkkenet

31

35

8

13

10

4

Std på boligen

32

30

13

13

1

5

Støyforhold

32

26

14

14

2

1

Søppelhåndt. på felleskj.

11

38

3

16

3

4

Sosiale forhold

24

16

9

8

2

0

Bel. i forhold til lærested

19

18

12

7

0

1

Vedlikeholdet ved boligen

11

19

4

15

1

2

Kollektive trafikktilbud

10

19

3

10

0

1

Str på boligen

15

14

8

5

1

2

Bel ift sentrum

14

8

5

3

0

0

Forholdet til huseier

7

7

4

2

1

0

Renh på fellesbadet

3

7

0

0

0

3

Bel ift friluftsområder/natur

1

8

0

3

1

0

Std på fellesbadet

4

4

1

1

0

1

Innholdet i leiekontrakten

3

2

0

1

0

0

428

407

200

194

30

27

N=

Merk at N er lav for enkelte studenthjem.

©TNS 2014

41


Områder som det er viktigst å forbedre pr. studenthjem (N) Alle spurte

Studenthus

Alle Viktigst

Løvås Viktigst

Tele studentby

Parkeringsmuligheter

71

Nest viktigst 35

0

Nest viktigst 2

2

1

Viktigst 39

Nest viktigst 11

Internettoppkopling

40

51

8

14

Servicetilbudet ved bostedet (butikk/post o.a.)

54

34

1

1

5

9

Husleie/kostnader

46

36

2

1

9

10

Std og renh på felleskjøkkenet

31

35

4

11

5

5

Std på boligen

32

30

4

2

6

6

Støyforhold

32

26

2

1

5

4

Søppelhåndt. på felleskj.

11

38

3

3

2

10

Sosiale forhold

24

16

1

0

4

3

Bel. i forhold til lærested

19

18

0

1

4

3

Vedlikeholdet ved boligen

11

19

1

0

2

1

Kollektive trafikktilbud

10

19

1

1

2

2

Str på boligen

15

14

2

0

2

3

Bel ift sentrum

14

8

1

0

4

3

Forholdet til huseier

7

7

0

0

0

1

Renh på fellesbadet

3

7

1

0

0

1

Bel ift friluftsområder/natur

1

8

0

1

0

3

Std på fellesbadet

4

4

0

0

0

0

Innholdet i leiekontrakten

3

2

0

0

0

0

428

407

25

25

97

89

N=

Merk at N er lav for enkelte studenthjem.

©TNS 2014

42

Studentbolig 2014  
Studentbolig 2014