Manch

Page 1

igyk i`"B

tuojh&ekpZ 2011

1


f'koewfrZZ mÙkj Hkkjr ds xzkeh.k tuthou] fdlkuksa etnwjksa fL=k;ksa rFkk nfyrksas dh n;uh; fLFkfr] 'kks"k.k ,oa neu dks izHkkfor <ax ls fpf=kr djus okys dFkkdkj f'koewfrZ dk tUe v;ksè;k vkSj iz;kx ls cjkcj dh nwjh cukdj cls xkao dqjax ftyk lqYrkuiqj ¼m- iz-½ esa 11 ekpZ 1950 dks ,d lhekar fdlku ifjokj esa gqvkA ogha ls ch- ,- rd dh f'k{kkA cpiu esa lcls vfiz;dk;Z Ldwy tkuk yxrk Fkk ftlds pyrs ckj&ckj ?kj ls Hkkxrs jgsA T;knkrj ukuh ds ?kj vkSj ;nkdnk y{;ghu HkVdu ds :i esaA firk ds dBksj 'kkjhfjd naM ds pyrs jkLrs ij vk, rks firk gh lkèkq dk pksyk xzg.k djds iyk;u dj x,A blds pyrs 13&14 o"kZ dh mez esa gh ?kj ds eqf[k;k cuus rFkk vkfFkZd ladV o tku dh vlqj{kk ls nks&pkj gksus dk volj feykA vkthfodk tqVkus ds fy, ft;kou nthZ ls flykbZ lh[kh] chM+h cukbZ] dSysaMj cspk] cdfj;ka ikyh] V~;w'ku i<+k;k] etek yxk;k vkSj ujs'k Mkdw ds fxjksg esa 'kkfey gksrs&gksrs cpsA firk dks ?kj okil ykus ds iz;kl esa xq#ckck dh dqVh ij vkrs&tkrs [katM+h ctkuk lh[kk tks vkt Hkh mudk lcls fiz; ok|;a=k gSA dqN le; rd vè;kiu vkSj jsyos dh ukSdjh djus ds ckn mÙkj izns'k yksd lsok vk;ksx ls p;fur gksdj 1977 esa fcØh&dj vfèkdkjh ds :i esa LFkk;h thfodkiktZu ls yxs rFkk ekpZ 2010 esa ,fM'kuy dfe'uj ds in ls vodk'k izkIrA lkfgR; ls ifjp; Ldwy tkus ls Hkh igys firk ds eq[k ls lqus x, jkepfjr ekul ds va'k] dforkoyh] fou;if=kdk] guqeku ckgqd rFkk dchj ds inksa ds :i esa gqvkA cpiu esa ns[ks x, ukVd o ukSVadh ds laokn vkSj mldh dFkk ds jksekap us dgkuh foèkk dh vksj vkÑ"V fd;kA igyh dgkuh chdkusj ls izdkf'kr ^okrk;ku* esa ^ikuQwy* uke ls 1968 ;k 69 esaA fQj 72 rd nks&rhu dgkfu;kaA 1976 esa fnueku }kjk vk;ksftr] vi<+ laokn izfr;ksfxrk esa izFke iqjLdkj ikus ls iqu% ys[ku dh vksj >qdkoA tuojh 80 esa èkeZ;qx esa ^dlkbZckM+k* izdkf'krA ^ds'kj&dLrwjh* uke ls 1991 esa jkèkkÑ".k izdk'ku fnYyh ls dgkuh&laxzg rFkk 1995 o 2004 esa jktdey izdk'ku ls Øe'k% ^f=k'kwy* o ^riZ.k* muI;kl izdkf'krA u;k Kkuksn; tuojh 08 esa izdkf'kr miU;kl ^vkf[kjh Nykax* iqLrd:i esa izdk';A dgkfu;ka ckaxyk] iatkch] mnwZ] mfM+;k] dUuM+ vkfn esa] ^f=k'kwy* mnwZ o iatkch esa] ^riZ.k* dUuM+ rFkk teZu esa vuwfnr ^HkjrukV~;e*] ^dlkbZckM+k* o ^frfj;k pfjÙkj* ij fQYesa cuhaA ^riZ.k* ij fQYe fuekZ.k izLrkforA ^dlkbZckM+k* rFkk ^frfj;k pfjÙkj* ds lSdM+ksa eapuA ^frfj;k pfjÙkj* ij ^gal* dk izFke iqjLdkj rFkk 2002 ds fy, ^vkuan lkxj Le`fr dFkkØe iqjLdkj* ls lEekfurA laizfr vèkwjs miU;klksa] ykBhra=k] ixMafM;ka rFkk ,d vuke miU;kl dks iwjk djus esa izo`ÙkA chp&chp esa ;k;kojhA laidZ % 2@325] fodkl[kaM] xkserhuxj] y[kuÅ] Qksu % 0522&2398092( 09450178673 2

tuojh&ekpZ 2011


flyflyk usiF;

4- xzkE; dFkk&ys[ku ok;k f'koewfrZ izos'k

6- ,d vkSj egkHkkjr D;ksa ¼^fnueku* esa izFke iqjLÑr izfof"V½ % f'koewfrZ ^os.kq*

eqykdkr

134- eqykdkr ,d pjokgs dh ,d cutkjs ls ¼f'koewfrZ ls xkSre lkU;ky dh ckrphr½ % xkSre lkU;ky 157- pkgrh gwa , dksbZ ;knxkj miU;kl fy[ksa ¼f'koewfrZ dh iRuh lfjrk th ls fnus'k dq'kokg dh ckrphr½ % fnus'k dq'kokg

dgkfu;ka viuh utj esa

8- HkjrukV~;e 18- fljh miek tksx

164- le; dh vlyh ò"Vk gS 193- Mk;jh ds na'k

eap vkSj epku miU;kl va'k eapu

23- bykgkckn esa ^riZ.k* dk eapu % uany fgrS"kh 26- ukVd ^riZ.k* dk eapu ¼fjiksVZ½

197- f=k'kwy 204- riZ.k 210- vkf[kjh Nykax

Qksdl fe=k laokn

2837395768737577-

ej.k&Qkal ls ikj tkus dh ^Nykax* % fo'oukFk f=kikBh lekt dk u;k ;FkkFkZ % deyk izlkn f'koewfrZ dk dFkk&lalkj % jfoHkw"k.k ^dqjax* ds yksdjax okys f'koewfrZ % dey u;u ikaMs; csn[kyh ls tw>rh xkao dh dgkuh dk LoHkko % egs'k dVkjs ^f=k'kwy* % ,d 'kk'or na'k % lw;Znhu ;kno f=k'kwy % lkearh dnkpkj dk lkekftd fonzwi % lat; jk; ân; esa dgha ,d eqfDrnkf;uh flEQuh cth % 'kf'kdyk jk; 79- riZ.k vHkh tkjh gS % izse 'k'kkad 82- ns'kt ;FkkFkZ dh dgkfu;ka % gfj'panz JhokLro fljh miek tksx eap vkSj ekyap ;kjksa ds ;kj

99- dlkbZckM+s esa cq) % jktsUnz jko 104- f'koewfrZ % xzkeh.k nfyr ;FkkFkZ vkSj L=kh&laosnuk ds vizfre dFkkdkj % enueksgu 109- gekjh nksLrh vHkh rd rks cw<+h gqbZ ugha % Hkh"e izrki flag 113- xzkE; thou dh vuqHkwfr;ksa ds dFkkdkj % t;izdk'k /kwedsrq 116- xq.koar vkSj /kquoar ltZd f'koewfrZ% cyjke 118- vPNs ys[kd gh ugha] vPNs nksLr Hkh % HkksykukFk flag 120- ekuql lR; ds ys[kd gSa f'koewfrZ % jkenso flag 122- f'koewfrZ % vthc 'k[l gS ikuh ds ?kj esa jgrk gS % fnus'k dq'kokg 127- nksLrksa esa nksLr f'koewfrZ % mÙkepan 128- thus dk f'koewfrZ;kuk vankt+ % latho

tuojh&ekpZ 2011

213- ^ixMafM;ka* miU;kl ¼izLrkfor miU;kl ij ckrphr % latho&f'koewfrZ½ 215- ^frfj;k pfjÙkj* dh ukf;dk ds uke i=k 217- vHkh rks ge eqLrSn fiNyXxw Hkh ugha gSa 219- dB?kjs esa ys[kd] laiknd vkSj vkykspd eap vkSj epku ckbLdksi

220- cklq pVthZ ls jkts'k foØkar dh ckrphr % jkts'k foØkar 222- lkfgR; vkSj flusek dk varl±ca/k % ¼lanHkZ % f'koewfrZ dh dgkfu;ksa ij cuh fQYesa½ % izgykn vxzoky 227- dFkk dlkbZckM+k % lQj NksVs insZ dk % lq'khy dqekj flag 233- dSejs dh vka[k ls ns[krs gSa f'koewfrZ % dey ikaMs; eap vkSj iap

236- izLrqfr % jketh ;kno( eSustj ikaMs;] jkenj'k feJ] vkuan izdk'k] eS=ks;h iq"ik] jktsUnz ;kno ljs jkg

236- vCnqy fcfLeYykg ls iadt 'kekZ dh ckrphr eap vkSj iziap

241- f=k'kwy ij rwQkuh xks"Bh % dey ikaMs; eap ds ik;s

243- % iatkch dh fLFkfr fganh ls fHkUu gS % eghi flag 246- iwoksZÙkj esa l`tu dh /kqjh % Hkjr izlkn

3


usiF;

xzkE; dFkk&ys[ku ok;k f'koewfrZ

i

f=kdkvksa ds ifjokj esa ,d vkSj if=kdk eap!

BqLl ckSf)drk vkSj lrgh lwpukvksa ls dqN vyx] dqN fof'k"V djus dh dksf'k'k ds rgr eap us Hkkjr ds xzkE; dFkk ys[ku dks viuk izLFkku&fcanq cukuk r; fd;k rks dsanz esa Lor% gh ,d uke vk x;kµdFkkdkj f'koewfrZ] ftUgksaus blh o"kZ vius thou ds lkB o"kZ iwjs fd, gSaA xkao gh D;ksa\---vkSj f'koewfrZ gh D;ksa\ blfy, fd fganh vkSj Hkkjrh; ys[ku esa izsepan ds ckn ls gh xkao /khjs&/khjs gkf'k, ij Qsads tkrs jgs vkSj xzkE;&dFkk ds ys[kd HkhA dqN fe=kksa dks gh irk gS fd iwjh nqfu;k ds lkspus&le>us ds rjhdksa esa ;qxkardkjh gLr{ksi djus okys dkyZ ekDlZ us dfork,a Hkh fy[kh Fkha ftudk iatkch ds izfrf"Br lkfgR;dkj lqrsUnj flag ^uwj* us vuqokn fd;k gSA viuh dforkvksa esa ekDlZ ekDlZoknh ugha gSa] flQZ ,d balku gSaA dgrs gSa] teZu QkWd ¼Folk½ dh ftruh tkudkjh ekDlZ dks Fkh] mruh cgqrksa dks ugha FkhA ;s rF; Hkh lkfgR; vkSj lekt&foKku esa ^yksd* vkSj f'koewfrZ ds egRo dks iq"V djrs gSaA ,d LokHkkfod bPNk ;g tkuus dh gqbZ fd iwjh vkcknh dk isV Hkjus okyk fdlku vkSj mldh n'kk&fn'kk gekjh fpark ds dsanz esa D;ksa ugha gSA izsepan ds ijorhZ js.kq] ukxktqZu] f'koiwtu lgk;] txnh'kpUnz] fo|klkxj ukSfV;ky] 'kSys'k efV;kuh] 'ks[kj tks'kh] e/kqdj flag] fotsUnz vfuy] iqUuh flag] jke/kkjh flag fnokdj] fot;dkar] panzfd'kksj tk;loky] fefFkys'oj] cyjke] â"khds'k lqyHk] vo/ks'k izhr] 'ks[kj] eS=ks;h iq"ik] Jhdkar] uosUnq] 'kSoky] egs'k dVkjs] l`at;] lqHkk"kpanz dq'kokgk] jketh ;kno] f'kodqekj ;kno---A ;gka rd fd yksddFkkvksa ds vU;re fprsjs fot;nku nsFkk rd dh ,d lqnh?kZ ijaijk jgh gS ftls ,d rjg ls lkfgR;&lhekar ls ckgj gh j[kk x;kA bl ifjizs{; esa f'koewfrZ dk ys[ku vyx ls blfy, Hkh js[kkafdr djus dh ekax djrk gS fd mUgksaus u flQZ xkao dks ft;k vkSj fy[kk cfYd ml ys[ku dks LFkkfir Hkh fd;kA vkf[k+j ml ys[ku esa ,slk D;k Fkk fd mis{kk ds ekgkSy esa Hkh vis{kk txkrk jgk\ f'koewfrZ ds cgkus geus fganh iV~Vh vkSj FkksM+k&cgqr 'ks"k Hkkjr ds xkao] fdlku] mlds ty&taxy&tehu ds LokfeRo ds loky] tehankj] iVokjh] dkuwuxks] Fkkuk] ou foHkkx] cSad vkSj cktkj ls ysdj ^lst* vkSj nwljs nckoksa dk tk;tk ysuk mfpr le>kA mfpr le>k mu ijaijkvksa] ckSf)d fojklrksa] fopyuksa] xjt fd gj ml fcanq dks VVksyuk tks f'koewfrZ tSls dFkkdkj dks fufeZr djrs gSa] dkj.k] gekjk ekuuk gS fd dksbZ fufeZfr Lor% ugha gksrh] mlds ihNs vrhr dh lqnh?kZ ijaijk,a] orZeku ds ncko vkSj Hkfo"; ds lius gksrs gSaA oSls ;g ,d cM+k dke gS vkSj eap dh lkeF;Z lhfer gSA eap flQZ igy gh dj ldrk gSA vius bl iz;kl esa gesa bl ckr ls gSjkuh gqbZ fd fnYyh dsafnzr fganh ds dfri; ukephu fo}kuksa dks u fganh ds v|ru ys[ku dh tkudkjh gS] u tkuus dh #fp vkSj QqjlrA mRlo/kfeZrk gh muds thou dk Js; vkSj izs; cu pqdh gSA D;k lkfgR; ds dsanz fnYyh esa flQZ lkfgR;&lkfgR; [ksyk tk jgk gS viuh reke ^eSp fQfDlax* vkSj vU; dnkpkjksa ds lkFk vkSj ;fRdafpr tks Hkh iBu&ikBu] fparu vkSj ys[ku gks jgk gS] og fnYyh ds ckgj\ bruk cM+k ns'k gS] bruk cM+k izdk'ku ra=k vkSj xkaoksa&fdlkuksa dk lkfgR; lkfgR; esa Hkh misf{kr---\ eksVs rkSj ij ljdkjh vkadM+s ;g crkrs gSa fd Ñf"k esa vkcknh ds 75 izfr'kr yksx gq, gSa vkSj bu 75 izfr'kr yksxksa ;kuh fdlkuksa dk ldy jk"Vªh; mRiknu esa dqy ;ksxnku ek=k 18 izfr'kr gSA bl fglkc ls ^VsYdks* ;k ^ek#fr* ds fjdkWMZ mRiknu dh rqyuk esa [ksrh cspkjh dgha ugha Bgjrh] dgha ugha Bgjrk fdlkuA ;g fLFkfr cM+s fdlkuksa dh gSA [ksfrgj vkSj Ñ"kd etnwj fdlkuksa dk vonku rks u ds cjkcj Bgjk;k tk,xkA xyr <ax ls vkadM+s is'k djus okys iwjs ra=k dks tyk nsuk pkfg, tks gesa cjxykrh vkSj xkao] fdlku vkSj fdlkuh ds vonku ij /kwy 4

tuojh&ekpZ 2011


Mkyrh gSA gesa igys ^dkj* pkfg, ;k ^vUu*\ ew[kZ cukus dh izfØ;k vkt Hkh tkjh gS] tcfd nks yk[k ls T;knk fdlku vkRegR;k,a dj pqdsA ;g flyflyk Fkek ugha gS vkSj e/; izns'k ds ,d ea=kh ds vuqlkj ;g muds iwoZ tUe dh dekbZ gSA ;fn brus ij Hkh dye ,d ckj Hkh muds i{k esa ugha mBrh rks dkgs dh dye vkSj dkgs dh dgkuh&dfork\ f'koewfrZ mu pan ys[kdksa esa ls ,d gSa tks izfrokn esa vkokt mBk jgs gSaA ;qok fQYedkj dey ikaMs; ds vuqlkj os f'koewfrZ ds fy[ks dks i<+rs ugha] ns[krs gSaA ;g vdsys fQYedkj dh vkokt ugha] cgqrksa dh gSA ,sls egRoiw.kZ ys[kd us bruk de D;ksa fy[kk\ tgka rd eq>s ekywe gS] js.kq dh rjg f'koewfrZ ds ikl Hkh MkW- /keZohj Hkkjrh vkSj vU; laikndksa ds vuqjks/k yxkrkj vkrs jgs ysfdu mudk ys[ku dc vkSj D;ksa fclqd x;k] ;g ,d igsyh gSA ;wa xzke dFkk dh tc Hkh ge ckr djrs gSa vkt Hkh igyk uke izsepan dk gh vkrk gSA xksnku dh izklafxdrk vkt Hkh cuh gqbZ gS rks og blfy, Hkh fd og chloha 'krh ds iwokZ)Z dk ;FkkFkZ rks gS gh] izdkjkarj ls vkt dk Hkh ;FkkFkZ gSµHkkjrh; xzke cuke fo'o xzke dk }a}kRed ;FkkFkZ tks ;g n'kkZrk gS fd vkt ds vkS|ksfxd vkSj rduhdh fodkl dk ;K fdlkuksa dh cfy ysdj gh laiUu gks jgk gSA viuh laiw.kZrk esa ;g gksjh&xkscj&/kfu;k dh ugha] gkadk cksydj /khjs&/khjs gj fdlku dh tehu] laifr] csVs&csVh Lok/khurk ds fNuus vkSj dtZ esa Mwcrs tkus dh Ny dFkk gSA Mwcus ds ckn cprk D;k gS\ csVk vkthfodk ds fy, 'kgj esa ekjk&ekjk fQjsxk] cki vkRegR;k dh vksj c<+sxk] rqjkZ ;g fd ejrs ne rd Hkh ;g foi;Z; /keZ vkSj laLdkj ds xys dh gM~Mh cus jgsaxs vkSj foi;Z; ds dkj.kksa ij utj ugha tk,xhA izsepan dh dgkuh ^dQ+u* Hkh bu vFkks± esa izklafxd gS fd og Hkkjrh; xzke ds fujarj {k;eku Hkwr] Hkfo"; vkSj orZeku dk xzkQ [khaprh gSA ?khlw ¼Hkwr½ us dHkh Hkj isV Hkkstu ik;k Fkk] og Hkh fdlh Bkdqj dh ckjkr esa] ek/kks ¼orZeku½ dks ;g Hkkstu [kjhnuk iM+rk gS] viuh iRuh dk dQ+u cspdj vkSj rhljh ih<+h tks cqf/k;k ds xHkZ esa gS ¼Hkfo";½ vtUeh gh ej xbZA izsepan dh bl ijaijk dh vafre dM+h ds :i esa vkrh gSA ;qok dFkkdkj nhid JhokLro dh dgkuh ^y?kqre lekorZd*] tgka ,d ukS o"kZ dk cPpk vius vrhr] orZeku vkSj Hkfo"; rhuksa dks thr ysus dks rRij gS] ,d rjg ls ^Dyh;j f'k¶V* vkSj ^;w VuZ* gS dQu lsA bu nksuksa Nksjksa ds chp reke /kkjk,a vkrh vkSj tkrh gSa] chp ds ,d cM+s taD'ku gSa ^f'koewfrZ*] ftuls gksdj lkjh /kkjk,a xqtjrh gSaA ,d fcYdqy gh vyx rsoj ds dksaiy QwVs Fks f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esaA mudk vadqj.k ftruk lq[kn gS] mudk Fke tkuk mruk gh vQlksltudA f'koewfrZ fganh ;k Hkkjr ds mu nks&pkj ys[kdksa esa vkrs gSa ftUgksaus [kqn [ksrh dh gS] gy dh ewB Fkkeh gS vkSj xzkE; vkSj fdlku thou ds gj L;kg&lQsn dks >syk gS ¼izsepan vkSj js.kq us Hkh ;g ugha fd;k½A vius csVs&csfV;ksa vkSj Hkkuft;ksa lesr nl&nl lnL;ksa dks ikyuk&iksluk] mPp f'k{kk fnykdj mUgsa vius ikao ij [kM+k djuk] muds fookg] chfl;ksa yM+ds&yM+fd;ksa] fe=kksa dh VwVrh /kqjh dks da/ks nsdj ikj yxkukµ;g f'koewfrZ ds thou dk ,slk ijNkb± ukp gS tks fiz;aon ds ^ijNkb± ukp* ls fHkUu vkSj muds ^HkjrukV~;e* ls vf/kd nq:g gSA bls muds varjax gh tkurs gSaµukSdjh] rcknys] gkjh&chekjh vkSj fdruk dqN! dFkkud mtkyksa esa f[kys jgs vkSj va/ksjs esa ,d&,d dj folftZr gksrs jgsA lks ys[ku ij izHkko iM+uk gh iM+uk FkkA iM+kA Mklr gh xb chfr fu'kk lc dcgqa u ukFk uhan Hkj lks;s---A gesa [kq'kh gS] ;qok ys[kdksa esa db;ksa dh fpark dk dsanz fQj ls xkao gksus yxk gSA gesa [kq'kh gS] tgka lg;ksx ds Lrj ij dbZ ukephu ykpkj gks x,] ogha ^eap* dks Kkujatu tSlh dbZ nh?kZrik izfrHkkvksa dk Lusg Hkh izkIr gqvkA gesa [kq'kh gS fd ^eap* ds izdk'ku dh [kcj ds lkFk ys[kdksa] ikBdksa dh lSdM+ksa ckagsa Lokxr esa mB xbZ gSaA ge bu lcdk vkHkkj O;Dr djrs gSaA f'koewfrZ ds cgkus geus lewps Hkkjrh; xzkE; dFkk ys[ku dk vkdyu djus dk tks vfHk;ku 'kq: fd;k gS] og pyrk jgsxkA eap fof'k"V /kM+duksa] eqn~nksa] vfHk;kuksa dk fujis{k ^eap* cuk jgsxkµ;gh gekjh izR;; gS vkSj izfrJqfr HkhA µlatho tuojh&ekpZ 2011

5


izo's k

vi<+ laokn

,d vkSj egkHkkjr D;ksa ¼^fnueku* esa izFke iqjLÑr izfof"V½

f'koewfrZ ^os.kq*

la

rks[kh dkdk] yaxM+s ugha gSa fQj Hkh ^jkxnjckjh* ds yaxM+s gSaA ckSus ugha gSa fQj Hkh ^eSyk vkapy* ds ckounkl gSaA fuj{kjrk muds thou dks e#Hkwfe cukdj NksM+ xbZ gSA fuj{kjrk ds pyrs gh os fiNys rsjg o"kks± ls egkHkkjr dh yM+kbZ yM+ jgs gSaµrugkA rsjg lky igys vk"kk<+ ds ,d fnu tc xkao dk uacjnkj mudh l=kg ch?ks tehu ij vius gy&cSy ysdj p<+ vk;k rks larks[kh dkdk ,dk,d dqN le> gh u ldsA mudh fuj{kjrk dk Qk;nk mBkdj ml uacjnkj us dqN o"kks± igys dqN dkxtksa ij muds vaxwBs dk fu'kku yxok fy;k FkkA fQj uacjnkj ds iSls vkSj izHkko rFkk larks[kh dkdk ds vaxwBk fu'kku dh cnkSyr mudh tehu uacjnkj ds uke p<+ xbZA larks[kh dkdk dks fuj{kjrk dk ;g izFke iqjLdkj FkkA pkj&ikap lky rd larks[kh dkdk uacjnkj ds ijdksVs ij vkdj cSBus okys vehu dks ekyxqtkjh pqdkrs jgs vkSj jlhn uacjnkj ls i<+okdj vk'oLr gksrs jgs fd vehu us T;knk iSls ysdj de dh jlhn ugha ns nh gSA jlhn fdlds uke gS] bls u uacjnkj us i<+dj lquk;k u larks[kh dkdk us lqukA tc uacjnkj us lkjs dkxt&iÙkj iq[rk djok fy, rks ,d fnu gy&cSy ysdj p<+ vk;kA larks[kh dkdk us uacjnkj ds gkFk tksM+s] iSj iM+s] fxM+fxM+k,] iapk;r tqVkbZ] vu'ku fd;k ysfdu nq;ksZ/ku fcuk eqdíek yM+s lqbZ dh uksd ds cjkcj tehu Hkh nsus dks jkth u gqvkA larks[kh dkdk us larks"k djuk vkRegR;k ekuk vkSj eqdíek nk;j dj fn;kA og Fkk egkHkkjr dk izFke fnolA ,d rjQ lk/kughu larks[kh dkdk vkSj nwljh rjQ loZlk/kulaiUu uacjnkjA larks[kh dkdk dks fdrus ncko] vieku vkSj xkyh&xykSt ls gksdj xqtjuk iM+k] bldh dYiuk lgt ugha gSA bl egkHkkjr esa vfHkeU;q&o/k Hkh gqvkA larks[kh dkdk dk ,dek=k ckjg o"khZ; iq=k ekjdj xkao ds rkykc esa Qsad fn;k x;kA eqdíes ds izkjafHkd nkSj esa larks[kh dkdk vius dkxtkr xkao ds ,d izkS<+ f'k{kd ls i<+okrs FksA uacjnkj us ml f'k{kd dks viuh rjQ feyk fy;k vkSj ,su ml ekSds ij tc fd larks[kh dkdk dks vxys fnu dpgjh esa vius i{k ds izek.k izLrqr djus Fks] ml f'k{kd us larks[kh dkdk ds dkxtksa ds iq¯yns ls dbZ udysa vkSj egÙoiw.kZ lk{; xk;c dj fn,A fuj{kjrk dk f}rh; iqjLdkjA vnkyr esa tc larks[kh dkdk dks bl fo'okl?kkr dk Kku gqvk rks og QwV& QwVdj jksus yxsA rHkh mUgksaus fu"d"kZ fudkyk fd i<+s&fy[ks vkneh vkSj ejdgs cSy dk dHkh ,rckj ugha djuk pkfg,A mlds ckn vius dkxtkr capokus ds fy, os ?kj ls ukS ehy nwj viuh cgu ds xkao ds eqa'kh ds ikl tkus yxsA bldh Qhl ds :i esa mUgsa eqa'kh ds fy, eqnkZ /kkj okys dqYgkM+s ls nks&rhu cks> pSyk phjuk iM+rk FkkA dHkh lÙkw] pcsuk] xqM+] vke] vkyw] gjh eVj] puk] bZ[k vkfn Hkh ys tkrk iM+rk FkkA dyDVjh] nhokuh] dfe'ujh vkfn }kjksa dks dHkh thrrs 6

tuojh&ekpZ 2011


vkSj dHkh gkjrs ikj djrs ljLorh }kjk la L Ñr] ikfy] iz k Ñr] gq, larks[kh dkdk vc 'kkfir bl vHkkxs viHkza'k esa xzkeh.k Hkkjr gkbZdksVZ igqap x,A tehu dks viuh bl ij uacjnkj dk dCtk gSA 'kSyh ds eqdíes ds ihNs ?kj dk vTtaxvksfr vTtaxvksfr vkfo"dkj djus VkBh&yksVk rd fcd x;k gSA esjk fiz; vkt x;k gS] vkt x;k gS] vkt x;k gSA rFkk bls ;kn j[kus esa bruh vc Hkh[k ekaxrs gSa vkSj ¼fiz;k vius fiz;re ds pys tkus ij nhoky ij fnu fxuus esgur vkSj yxu ls rks lalkj ds fy, fpg~u cukrh gS rkfd og tku lds fd fdrus fnu dh xw<+re Hkk"kk Hkh lh[kh tk eqdíek yM+rs gSaA gq,A ij fo;ksx dkrj] foLe`r] foeqX/k gksdj ,d gh fnu esa ldrh FkhA ;g gS fuj{kjrk tc eSaus muls mudh og iwjh nhoky fpg~uksa ls Hkj nsrh gSA½ fuj{kjrk ds dkj.k eqdíes dk rhljk iqjLdkjA og µizLrqfr % fl)kFkZ flag vkSj ctjax fcgkjh frokjh vHkko lpeqp fdruk Hk;kog ds dkxt&iÙkjksa ds j[k j[kko vkfn ds ckjs esa gS ftldh mit gS ^jke ds gksus okyh ijs'kkfu;ksa dh Åij ,d MaMk*A lQsn dkxt ppkZ djrs gq, mudh ^dkafQMsaf'k;y ds rhu i`"Bksa ij eqdíes ds nkSjku gq, iwjh Qkby* ns[kus dh bPNk O;Dr dh rks [kpZ dk fglkc ntZ gSA gj nl #i;s ds ,dckjxh muds dku [kM+s gks x,A fy, ,d 'kwU; vafdr gSA iwjs i`"Bksa ij ;ks t uk ns [ kdj eu foLe; vkS j i<+k&fy[kk vkneh vkSj ejdgk ck,a vkSj nk,a iafDr;ksa esa QSys vla[; d#.kk ls vfHkHkwr gks mBrk gS lkeus cSBs bl cSy---ysfdu ckn esa dbZ ckj 'kwU; lewgA vla[; nl ds uksV] ^vki ls D;k Mj\ vki rks ?kj ftudks tksM+us dk rjhdk <wa<+uk ijega l ds iz f rA fdruh ekufld {kerk dk viO;; ds gh vkneh Bgjs* vkfn vHkh 'ks"k gSA larks[kh dkdk crkrs gSa fd djuk iM+rk gSA ljLorh }kjk 'kkfir bl vHkkxs dks nksgjkdj tSls Lo;a dks gh eq d íes ds izkjafHkd fnuksa esa ?kj ds vk'oLr fd;k vkSj viuk viuh bl 'kS y h ds vkfo"dkj djus rFkk bls ;kn j[kus es a fdlh dksus esa cknkeh dkxt iM+k cLrk fn[kkus dks jkth gks x,A ikrs Fks rks laHkkydj j[k ysrsA ckn bruh esgur vkSj yxu ls rks lalkj dh xw<+re Hkk"kk ,d yach] pkSM+h vkSj eksVh es a s cks > &Hkj pSyk fpjokus ds ckn n¶rh dh ftYn ds vanj vU; Hkh lh[kh tk ldrh FkhA ;g gS fuj{kjrk ea q a ' kh th crkrs fd ;g rks muds csVs NksVh&NksVh ftYnsaA vanj dh O;oLFkk dh fglkc dh dkih dk iUuk gSA csVs ns[kdj rks eSa ldrs esa vk x;kA dk rhljk iqjLdkjA dh ;kn us mudh vka[ksa lty dj nhaA fuj{kj gksus ds ckotwn larks[kh dkdk ;g iwNus ij fd mUgksaus i<+us dk iz;kl bl ftYn ls eupkgk dkxt fudky D;ksa ugha fd;k] larks[kh dkdk us crk;k ldrs gSaA blds fy, mUgksaus fofp=k cukdj ,d ftYn esa izkphurk ds Øe fd tc ls i<+kbZ dk egÙo le> esa rjhdk fudkyk gSA mudh gj ftYn vkSj esa ckgj dkxtksa dks O;ofLFkr fd;k tk vk;k rc ls eqdíes ds vykok fdlh ftYn ds vanj j[ks gj dkxt ds dksus ldrk gSA pwafd mUgsa dkxtksa dh fdLe dke dh QqlZr gh ugha feyhA fQj ,d esa mUgha ds gkFkksa Hkxoku jke dk eqdqV vkSj mudh izkphurk dk Lej.k gS] Hkk"kk gks rks dksf'k'k Hkh djsaA dpgjh esa okyk ,d js[kkfp=k cuk gSA bl blfy, dHkh Hkh dksbZ Hkh dkxt fudky fganh] mnwZ] vaxzsth lHkh dh t:jr iM+rh js[kkfp=k ds Åij uhps] nk,a ;k ck,a ldrs gSa---ftYnsa Hkh blh Øe esa fpfÌr Fkh] D;k&D;k i<+rk\ ,d&nks ;k rhu NksVh&NksVh iM+h ikb;ka gSaA eqdíek izkjaHk gksus ds igys ds vkSj dksbZ Hkk"kk larks[kh dkdk i<+ lds a ;k ugha ysfdu fganh rks eSaus mUgsa ¼{kSfrt js[kk,a½ ¯[kph gqbZ gSa tks i<+h dkxtkr dh Qkby vyx] dyDVjh dh tkrh gSaµ^jke ds Åij ,d MaMk* ;k vyx] nhokuh dh vyx vkfnA ftu ikap ebZ ¼xkao vkus ds rhljs fnu½ ls ^jke ds ck,a rhu MaMk* vkfnA ^jke ds QSlyksa ds vk/kkj ij mudh thr gqbZ gS gh i<+kuk 'kq: dj fn;k Fkk vkSj vk'kk Åij ,d MaMk* ls fpfÌr dkxt iwjh mudh dkfi;ka gjs jax ds jke ls fpfÌr djrk gwa fd mUgha dh ftYn ds dkxt ftYn esa lcls iqjkuk gksxk vkSj mldk gS] ftu QSlyksa ds vk/kkj ij gkjs gSa ij fy[kk x;k mudk ;g egkHkkjr tc LFkku ftYn ds dkxtksa esa lcls Åij mudh dkfi;ka yky jax ds jke lsA iwjh rd ^fnueku* ds i`"Bksa ij Nisxk rc gksxkA mlls ls u, dkxt ij ^jke ds ;kstuk ns[kdj eu foLe; vkSj d#.kk rd og bls ,d&,d v{kj tksM+dj us yk;d gks tk,axsA Åij nks MaMk* fpfÌr gksxk vkSj ftYn esa ls vfHkHkwr gks mBrk gS lkeus cSBs bl i<+¼^fnueku*] 15&21 vxLr] 1976 esa izdkf'kr½ ;g nwljs Øe ij j[kk jgsxkA blh izdkj ijegal ds izfrA fdruh ekufld nk,a] ck,a vkSj uhps MaMksa ds fu'kku {kerk dk viO;; djuk iM+rk gSA

tuojh&ekpZ 2011

7


dgkfu;ka HkjrukV~;e

^^v

Hkh rq>s fHkulkj ugha gqvk gS D;k js\** cki dk Øks/k vkSj ?k`.kk ls fpyfpykrk gqvk Loj dkuksa esa iM+rk gS rks eSa >V ls pknj Qsaddj mB cSBrk gwaA cl ,d feuV dh nsj gks xbZA lksp gh jgk Fkk fd vc mBwa] ij mlls dksbZ QdZ ugha iM+uk FkkA MkaV [kkus dk ;g ekSdk cpk ysrk rks os dksbZ vkSj ekSdk <wa<+ fudkyrs] cfYd MkaVus dk ,d pkal [kks nsus dh fp<+ mUgsa vkSj Hkh vkØked cuk tkrhA ftlus xkyh&QVdkj lqukus dh dle gh [kk yh gks] mlls dc rd Hkkxk tk ldrk gS\ mUgsa rks esjs mBus] cSBus] ns[kus] pyus] ;gka rd fd vka[kksa dh iydsa mBkus&fxjkus ds <ax rd esa [kjkch utj vkus yxh gS--- ^^lkyk] pyrk dSls gS] 'kksgnksa dh rjg! pyrk gS rks pyrk gS] lkFk esa lkjh nsg D;ksa ,saBs Mkyrk gS\ nfjnzrk ds yPNu gSa ;s] ?kksj nfjnzrk dsA ekaxh Hkh[k Hkh fey tk, bl gjke[kksj dks rks bldh is'kkc ls ewaN eqaM+k nwaxk---vkSj ns[krk dSls gS\ 'kfupjgk! bldh iqryh ij 'kuhpj okl djrk gSA lksus ij utj Mkysxk rks feêh dj nsxkA llqj] tEgkbZ gh ysrk jgsxk ;k pkjikbZ Hkh NksM+sxk\ ns[k ysuk] ;g pkjikbZ Hkh nks eghus ls T;knk ugha pysxhA** eSa >V pkjikbZ ls uhps mrjdj fcLrj lesVrk gwaA pkjikbZ gVkus esa tjk&lh nsj gksrs gh os ph[kus yxsaxs] ^^rksM+ Mky! /kwi esa u VwVs rks feêh dk rsy Mkydj Qwad nsA** vanj njokts esa esjh iRuh tkar pyk jgh gSA 'kk;n dkQh nsj ls yxh gSA rhu&pkj fdyks vkVk esM+jh ds fxnZ bdV~Bk gks x;k gSA psgjs ij ilhus dh /kkjk,a cg jgh gSaA Cykmt ilhus ls rj gS vkSj vkapy uhps ljd x;k gSA og flj mBkdj eq>s ns[krh gSA LoPN] pedrh gqbZ cM+h&cM+h vka[ksaA mlds LoLFk] lqMkSy vkSj ;qok 'kjhj dks ns[kdj esjs eu esa dqN gksus yxrk gS] ij eSa vkxs c<+ tkrk gwaA tc ls tkM+k dqN de gqvk] eSaus iRuh ds lkFk lksuk can dj fn;k gSA vkslkjs esa vdsys lksus yxk gwaA tc ls iRuh dks rhljh yM+dh iSnk gqbZ] cki dh cM+cM+kgV us ykt vkSj e;kZnk dh lkjh lhek,a rksM+ nhaA ,d ?kaVk fnu jgrs gh pj[kk 'kq: dj nsrs gSa] ^^lkyk] 'kke gksrs gh esgjk: dh Vkaxksa esa ?kql tkrk gSA pkj lky esa rhu fifYy;ka fudky nhaA [kcjnkj! vxj pkSFkh ckj ewl Hkh iSnk gks x;k rks fcuk [ksr&ckjh esa fgLlk fn, vyx dj nwaxkA** yxkrkj rhu&rhu cfPp;ksa dks tUe nsus ds ckn Hkh iRuh dh 'kkjhfjd Hkw[k Hkys gh de u gqbZ gks] ij esjh Hkw[k t:j de gks xbZ gSA vc rks g¶rs&nl fnu esa ,dk/k ?kaVs dk ekSdk gh dkQh gSA fQj Hkh] tkM+s&Hkj cki dh xkfy;ka vkSj rkus lgrs gq, eq>s ?kj esa ;kuh iRuh ds lkFk lksuk iM+k Fkk] D;ksafd vks<+us dh leL;k FkhA nksuksa cM+h yM+fd;ka viuh nknh ds ikl lksrh Fkha vkSj ge nksuksa ds fgLls esa ,d gh jtkbZ iM+h Fkh] ftlesa bl lky ,d rhljk tho Hkh fgLlsnkj cu x;k FkkA ;|fi iRuh us viuh rjQ ls iwjh dksf'k'k dh Fkh fd cki ds rkuksa vkSj xkfy;ksa dh ijokg fd, cxSj eSa mlds lkFk gh jkr esa lksrk jgwa fdarq esjh g;k

8

tuojh&ekpZ 2011


iwjh rjg ejh ugha Fkh vkSj tkM+k esjh utj esa rks ftruh dqekxhZ vkSj rkuk'kkgh rys os fry&fry dqN de gksrs gh eSaus ,d lsdaM&gSaM <ksaxh iqjkuh ih<+h jgh gS] mldh pkSFkkbZ djds tyh gSaA esjs ikl dacy [kjhndj vkslkjs esa lksuk 'kq: dj Hkh ubZ ih<+h ugha gSA fQj Hkh yksx ubZ gtkj #i, gksrs rks eSa muds fn;k FkkA lkspk Fkk] blls cki dh ih<+h dks eq¶r esa--iSjksa ij j[kdj vkt gh xkfy;ka de gks tk,axhA th gka! cki gh jkLrs esa xM+gh ds fdukjs eka xkscj euk ysrk dguk Bhd yxrk gSA yxrk gS ^cki* ikFk jgh gSA ,d utj esjh rjQ Mkyrh ij---eq>s ns[kdj os viuk gkFk xkscj ij ugha] ^ck?k* dg jgk gwaA nksuksa gh ds uke gS] fufoZdkj] fufyZIr vkSj fQj flj vkSj tksj&tksj ls iVdus yxrh gSaA ij esjs vkxs yky&yky vka[ksa dkSa/k tkrh uhpk djds gkFk pykus yxrh gSA vjlk yxrk gS] ;g gkFk xkscj ij ugha] esjs gSaA ^firkth* lacks/ku muds fy, Bhd gks x;k eka ls dksbZ ckr fd, gq,A tc xkyksa ij iM+ jgk gSµFkIi] FkIi! vkSj ugha cSBrkA esjs [k;ky esa ^firkth* ls eSa lsØsVsfj,V dh DydhZ ls fudkyk esjs psgjs ij xkscj Nksi mBk gSA cgqr gh ikyrw] lh/kk&lknk tho gksrk x;k] mlus cksyuk gh can dj fn;k gSA ugj esa gh Luku djds eSa okil gksxk] tks izk;% 'kgjksa esa ik;k tkrk gksxk eq>s cM+h ihM+k gksrh gSA dHkh&dHkh rks vkrk gwaA rc rd firkth iwtk ij cSB ;k fQj izkbejh vFkok fefMy Ldwy dk jksuk vk tkrk gSA viuh lxh eka flQZ pqds gSaA ikap feuV ds guqekupkyhlk pksVh&/kksrh/kkjh ^xq#th* gksrk gksxkA blfy, ekSu lk/kdj csVs dks tyk jgh vkSj nks&pkj b/kj&m/kj ds nksgs&lksjBksa ds pkjikbZ j[kdj ckgj vkrs gq, ,d gS] D;ksafd mldk csVk] ftls mlus isV lgkjs os irk ugha dSls nks ?kaVs dkV nsrs ckj fQj iRuh ij utj Mkyrk gwaA dkVdj] ,d&,d iSlk tksM+dj pkSng gSa\ eSa rkj ij viuk xhyk tkaf?k;k mldh vka[kksa dh ped lgh ugha tkrhA o"kZ rd i<+k;k] csdkj cSBk gqvk gSA Mkyus yxrk gwa] rHkh esjh cM+h yM+dh eghuksa gks x, gSa mlls lgokl dksA vk'kk jgh gksxh fd mldk iSlk e; lwn vkdj crkrh gS] ^^jksVh cu xbZ gSA** eSa mlds vlkèkkj.k LokLF; ls viuh ds okil vk,xk] ysfdu ewy Hkh Mwcrk vanj tkus yxrk gwa rks firkth Vksdrs rqyuk djus ij ghu Hkkouk mHkjrh gSA ns[kdj og vlfg".kq vkSj vkØked gks gSa] ^^nw/k cPpksa ds dke Hkj dk gh gksrk lkjh mej fdrkcksa esa xqtkj nhA FkksM+k mBh gSA bldh vfHkO;fDr og esjs izfr gSA thHk dks daVjksy esa j[kus dh vknr Hkh /;ku nsrk rks de&ls&de nsg&eqag ls MkyksA** tc ls HkSal fc;kbZ gS] 'kk;n gh rks ns[kus yk;d jgrkA ckgj eaM+gs esa dHkh eSaus vius eqag ls nw/k ekaxk gks vkSj firkth cM+cM+k, tk jgs FksA ¼pfy,] fcuk ekaxs dkSu dgs] ekaxus ij Hkh mlds eq>s ,dk/k ckj firkth Hkh dg ysrk gwaA½ feyus ds dksbZ yPNu ugha gSaA ,d ckj mEehn Fkh fd vius va r %dj.k dh muds cM+cM+kus dk rkRi;Z ;g Fkk [kkuk [kkrs le; iRuh us tkus dSls fd cM+k HkkbZ ,d ?kaVs jkr jgrs ,d fxykl nw/k ykdj cxy esa j[k vkokt ds fo#) dh tkus okyh bl uhprk ls gh [ksr esa tk pqdk gS vkSj ;g fn;k FkkA eq>s irk ugha Fkk fd bls esjs eu esa tks eyky vk;k gS] mls ckWl viuh Lokxr og HkkHkh vkSj eka dh pksjh ls ns lkyk fMIVh dyDVj dh rjg nksigj dks pkjikbZ rksM+dj jgh gS] ysfdu vkf[kjdkj HkkHkh us eq l dku ls nw j dj ns x kA la c a / k ukW e Z y gks tk,a x s ] ys f du mBrk gSA chp&chp esa os eka ds mls ns[k gh fy;k FkkA bldh lkFk ;kSu&laca/k LFkkfir djus ckWl rks esjh mifLFkfr esa Hkh esjh ctk; vius dqÙks ls ckr lwpuk mUgksaus rqjar eka dks nh FkhA dh /kedh Hkh nsrs tkrs gSaA eSa eka us vkdj fxykl rks ugha Nhuk] djus esa #fp ysrk FkkA eq>ls dHkh cksyrk Hkh mudh ckrksas dh ijokg fd, cxSj ysfdu >qddj] ,su vPNh rjg 'kkSp ds fy, ugj dh rjQ c<+ fxykl esa >kaddj mUgksaus rlYyh dj rks ;gh fd vHkh vkidk dke tkrk gwaA fny esa dqN gkSy ekjus yh Fkh fd HkkHkh dk vfHk;ksx jkbZ&jÙkh larks"ktud ugha gSA yxrk gSA eSa yk[k csjkstxkj gksÅa] lp FkkA eq>s bruk eyky gqvk fd fny ysfdu firkth dh rjg cnuke rks ugha esa vk;k] nw/k dk fxykl mBkdj vkaxu gwa] esjs pfj=k ij dksbZ maxyh rks ugha mBk esa Qsad nwaA fu'p; gh ;g eka vkSj HkkHkh ldrkA muds getksyh muds ckjs esa ekSu o mis{kk iznf'kZr djds rFkk esjh ds eaqag ij rekpk ekjus tSlh ckr gksrh] crkrs gSaA cgqr dqN lquus dks feyrk iRuh ds izfr mlds cki vkSj HkkbZ ls ij eSa Hkh D;k de ?kfV;k gwa! ikoHkj gSA pksjh&pdkjh ds ekeys esa ;s cnuke mldk ;kSu&laca/k tksM+dj djrh jgrh nw/k dk ykyp dj x;k FkkA vkSj mlds gq, FksA vkSjrksa ds ihNs gkFk&iSj ;s gSA mldk fo'okl gS fd igys eSa cM+k ckn iRuh dks g¶rksa ugha] eghuksa HkkHkh rqM+ok, Fks vkSj vkt cw<+s gksus ij eaM+gs gh yk;d vkSj HkkX;oku Fkk] ij tc ls vkSj eka ds rkus lquus iM+s Fksµ^lkaM+ esa 'kadj Hkxoku] guqekuth vkSj dkyh esjh dqyPNuh iRuh bl ?kj esa cgw cukuk pkgrh gS Hkrkj dksA rhu&rhu ekbZ ds dSysaMj Vkaxdj] 'ka[k&?kaVk cudj vkbZ] bl ?kj esa 'kuhpj dh csfV;ka fc;kus ds ckn Hkh xehZ de ugha cVksjdj] daBhekyk yVdkdj vkSj iSBkjh gks xbZ gSA eSa eka dks csgn I;kj gqbZ gS] iyVu rS;kj djus dh dle panu&Vhdk yxkdj egar cu x, gSaA djrk gwaA firkth ds vR;kpkj vkSj [kkdj vkbZ gS ek;ds lsA bl gjtkbZ dh tuojh&ekpZ 2011

9


dks[k esa yM+dk Qy ldrk gS Hkyk!**--ij esjh iRuh vc Hkh dHkh&dHkh ekSdk ikdj] lcds ysV tkus ds ckn jkr esa xje nw/k dk fxykl eq>s ns tkrh gSA blesa lgt Lusg de vkSj ,d fufgr LokFkZ vf/kd gksrk gS] fofp=k LokFkZ! lcdks irk gS fd HkSal nksuksa twu esa feykdj ikap lsj nw/k nsrh gS] ftlesa ls ,d rksyk Hkh cspk ugha tkrkA cspus dh t:jr Hkh ugha gSA [ksrh esa de&ls&de bruk rks iSnk gks gh tkrk gS fd iwjs ifjokj ds [kkus&ihus ds fy, i;kZIr gks ldsA cPpksa dh t:jr dk gokyk nsuk Hkh csekuh gS] D;ksafd bl ?kj esa flQZ HkkHkhth ds nksuksa yM+dksa dks gh ;g NwV gS fd os tc ftruk pkgsa] nw/k ih ldrs gSaA esjh cfPp;ksa dks [kkuk [kkrs le; tks fey x;k] lks fey x;kA diM+s&yÙks ysus ds ekeys esa Hkh ;gh i{kikr gksrk gS---vkSj cPpksa esa Hkh dksbZ vopsru 'kfDr vo'; fufgr gksrh gS] ftlls os fcuk crk, vklikl ds okrkoj.k dh vuqdwyrk&izfrdwyrk dk vuqeku yxk yssrs gSaA eSaus dbZ ckj ns[kk gS] tc vej vkSj fouksn vkaxu esa nw/k ih jgs gksrs gSa vkSj esjh cfPp;ka HkkHkhth ds fxnZ [kM+h gksdj pqipki gljr&Hkjh utjksa ls [kkyh gksrs fxyklksa dks Vqdqj&Vqdqj rkdrh jgrh gSa] ij dHkh Hkwydj Hkh gB ugha djrha fd os Hkh vej vkSj fouksn dh rjg nw/k ih,axhA muesa bruh nhurk dgka ls vk xbZ\ muesa cky&lqyHk ftn D;ksa ugha gS\ tUe ysrs gh bruh izkS<+rk dSls vk xbZ\ T;knk fnuksa dh ckr ugha gqbZ] eSa rk[ks ij dksbZ fdrkc <wa<+ jgk Fkk] vej vkSj fouksn nw/k ihus ds ckn twBk fxykl vkaxu esa j[kdj ckgj fudy x, Fks] rHkh esjh <kbZ lky dh ea>yh yM+dh Mjh&Mjh&lh pkSdUuh utjksa ls vklikl ns[krh gqbZ vkaxu esa vkbZ vkSj ,d fxykl mBkdj eqag ls yxk fy;k] ij fxykl esa flQZ Qsu 'ks"k Fkk] ftls mlus maxyh ls pkVuk 'kq: dj fn;kA mlds psgjs ij xgjk;k gqvk vkRerks"k mHkj jgk Fkk] rHkh ckgj ls gjgjkrh gqbZ HkkHkh 10

vkaxu esa vkb±A xqLls ls iSj iVdrh gqbZ ckgj tkdj nksuksa yM+dksa dks ihVus yxha] ^^gjketknks! ihuk ugha gksrk rks iwjk fxykl D;ksa Hkjk ysrs gks\ datfM+;ksa dks fiykus ds fy,\** jlksbZ esa tkdj ih<+s ij cSB tkrk gwaA HkkHkh eq>s ns[krs gh fdlh dkYifud O;fDr ;k ifjfLFkfr ds fo#) HkquHkqukus yxrh gSaA fladh gqbZ jksVh dks dBkSrs esa bruh tksj ls iVdrh gSa] tSls dBkSrk&dBkSrk u gks] lkr nq'euksa dk flj gksA eSa tkurk gwa] HkkHkh dh dYiuk dk ;g flj esjs vykok fdlh vkSj dk ugha gks ldrkA muds psgjs ij xqLlk gSA HkkHkh ds pqpds psgjs ij xqLlk vkrk gS

rks mudh dq:irk vkSj Hkh c<+ tkrh gSA cpius esa Mkbu ;k pqM+Sy dh tks dYiuk djrk Fkk] HkkHkh mlh dk lk{kkr~ izfr:i utj vkrh gSaA 'kk;n ;g xqLlk [kkuk cukrs&cukrs rax vk tkus ds dkj.k gSA dksbZ vkSj dk;Z gksrk rks vc rd ;g dHkh dk esjh iRuh ds ftEes iM+ pqdk gksrkA ysfdu HkaMkj dk ekeykA bldh pkHkh lkSaius dk eryc gS] iwjh x`gLFkh dk pktZ lkSai nsuk] tks laHko ugha gSA HkkHkh ,d Fkkyh esa dqN jksfV;ka vkSj 'kke dk cuk lkx j[kdj esjs vkxs ljdk nsrh gSaA BaMs lkx dks xje dj fn;k gksrk rks ,dk/k jksVh vkSj [kkbZ tk ldrh FkhA cxy dh dksBjh esa iRuh cM+h yM+dh dks MkaV jgh gSA eSaus dHkh bu yM+fd;ksa ij viuk I;kj izdV ugha fd;kA lp rks ;g gS fd pkSchl lky dh mez esa rhu cPpksa dk cki gks x;k gwa] ;g lkspdj gh jksuk vkrk gSA fny esa vkrk gS] eaM+gs

esa iwtk dj jgs cki dk 'ka[k&?kfM+;ky mBkdj xM+gh esa Qsad nwaA vkf[kj D;k vfèkdkj Fkk mUgsa ikap lky dh mez esa esjh 'kknh djus dk\ dHkh&dHkkj iRuh ds lkeus viuh ulcanh djkus dk izLrko j[krk gwa rks og bruh xexhu gks tkrh gS] tSls eSa mldk xyk dkVus dk izLrko j[k jgk gksÅaA esjh dej ds fxnZ fyiVh mldh ckagsa lqUu iM+ tkrh gSaA mldh utj esa cSy cf/k;k djuk vkSj vkneh dh ulcanh djuk ,d gh ckr gSA mls fdruh ckj le>k pqdk gwa fd nksuksa esa cgqr QdZ gSA ulcanh ds ckn Hkh lc dqN igys tSlk gh gksxk] flQZ cPps ugha gksaxsA og vk'oLr ugha gksrh vkSj iyVdj nwljk rdZ djrh gS] ^^dksbZ yM+dk rks gksuk pkfg,] csfV;ksa ls D;k gksxk\** ;g rdZ eq>s Hkh otunkj yxrk gS] ysfdu yM+dk vk,xk dc\ og dgrh gS] ^^D;k irk bl ckj---** D;k ?kj] ;k ckgj] gj txg eSa Qkyrw ekuk tkus yxk gwaA esjh csfV;ka eq>s ^ckcw* ¼firkth½ dgdj ugha cqykrhaA cM+s HkkbZ lkgc dks os ^ckcw* dgrh gSa] D;ksafd cktkj ls dksbZ pht ykus ij os ?kj ds lHkh cPpksa esa mls cjkcj&cjkcj ckaV nsrs gSaA bl mnkjrk ds fy, mUgsa HkkHkh th dk izcy fojksèk lguk iM+rk gS] ij mUgsa dksbZ dqN dgs] ijokg ughaA lcsjs [ksrksa esa tkrs gSa rks ,d ?kaVk jkr chrs gh okil vkrs gSaA nksigjh [ksr esa xM+s ekps ij gh dkV nsrs gSaA dHkh fdlh Qly dh j[kokyh dk le; gqvk rks nks&pkj jkrsa Hkh ekps ij gh dV tkrh gSaA gn ntsZ ds 'kkar vkSj ferHkk"khA dHkh fdlh ckr ij esjh muls rdjkj gqbZ gks] ;kn ugha iM+rkA eSa ?kj ls iwjh rjg fojDr ugha gks x;k gwa] blds ihNs mudh Hkyeulkgr dk cgqr cM+k gkFk gSA brus yacs&pkSM+s Mhy&MkSy okys HkkbZ lkgc dh ;g ijegalh eqnzk vk'p;Z esa Mky nsrh gSA eSa vkaxu esa cSBdj gkFk&eqag /kksus yxrk gwaA rHkh #d& #ddj jksrh gqbZ cM+h csVh] iRuh ds gkFk dk Hkjiwj >kiM+ [kkdj fpYykrs gq, ,d gkFk esa r[rh&cLrk vkSj nwljs gkFk esa feêh dh nokr idM+s ckgj dh tuojh&ekpZ 2011


vksj Hkkxrh gSA eSa fcuk mldk dksbZ uksfVl fy, eqag iksaNrk gqvk iRuh dh dksBjh esa ?kql tkrk gwaA 'kk;n eSa ,dkar pkgrk Hkh FkkA iRuh viuk cDlk [kksydj mlds lkeus cSBh gSA dqN fudky vFkok j[k jgh gSA eq>s ns[kdj [kM+h gks tkrh gSA ekSu] cM+h&cM+h vka[kksa ls rkdus yxrh gSA ftruh mldh tcku pqi gS] vka[ksa mruh gh eq[kjA dqN xqLlk ;k [kht gS] fQj Hkh fdruh fLuX/k] fdruh vkd"kZd! fny esa I;kj meM+ iM+rk gSA vkxs c<+dj ckgqik'k esa ?ksj ysrk gwaA og fi?ky tkrh gSA flj esjh Nkrh ls fVdk nsrh gSA urfljA mldh ihB FkiFkikrs gq, iwNrk gwa] ^^'kgj tk jgk gwa] dqN eaxkuk gS\** ^^csVh ds fy, fdrkc ysrs vkb,xkA** ^^vkSj! vius fy, dqN\** ^^esjs fy, D;k!** og vyx gks tkrh gSA eSa firkth ds ihNs&ihNs eaM+gs esa ?kqlrs gq, dgrk gwa] ^^ykb,!** firkth eqM+dj esjh rjQ Hkjiwj utjksa ls ?kwjrs gSaA fQj VsaV ls #i, dh FkSyh fudkyus yxrs gSaA mudh utj lkeus dq,a ij yxh gS] tgka eka ikuh Hkj jgh gSA firkth uksV fxurs gSaµiwjs ,d gtkjA tc eka ckYVh ysdj dq,a ls py iM+rh gS rks uksVksa dks esjs gkFk esa j[krs gSa vkSj gkFk tksM+dj dgrs gSa] ^^blds ckn Hkh vxj esjk fiaM NksM+ nksxs rks le>waxk] rqeus x;kth esa esjk thrs&th fiaMnku dj fn;kA** eSa fcuk dqN cksys #i, ysdj py iM+rk gwaA ihNs ls firkth fgnk;r nsrs gSa] ^^okftc txg ij [kpZ djus ls pwduk ughaA nyky dks gj rjg ls [kq'k dj ysukA** jkLrs esa eka feyrh gS] Hkjh gqbZ ckYVh ysdj] ekFks ij rktk flanwj yxk, gq,A eq>s Vksdrh gS] ^^tk jgs gks\** bldk ;g eryc fcydqy ugha fd eka esjs izfr lgt gks xbZ gSA ;g Vksduk] ekFks esa flanwj yxkdj jkLrs esa ikuh ls Hkjh ckYVh ysdj feyuk] lc firkth }kjk tqVk, x, lxqu gSa] esjh ;k=kk lQy cukus ds fy,A firkth us blh rjg esjh tkus fdruh ;k=kk,a lQy cukus ds fy, lxqu dk bartke fd;k tuojh&ekpZ 2011

gS] ysfdu--[ksrksa dks ikj djds lM+d ij vk tkrk gwa vkSj VSDlh ;k cl dh jkg ns[krs gq, cl&vìs dh rjQ c<+rk gwaA vkt eSa vius uke ls jkLrs xYys dh nqdku dk ykblsal izkIr djus 'kgj tk jgk gwaA lkjk dke gks pqdk gS] flQZ vQlj ds nLr[kr gksus ckdh gSa] ysfdu blh tjk&ls dke ds fy, chl&bDdhl fnu ls nkSM+&nkSM+dj 'kgj tkuk iM+ jgk gSA vc tkdj le> esa vk;k gS fd eSa viuh gh xyrh ls ijs'kku gks jgk gwa] nyky us eq> ij rjl [kkdj le>k;k Fkk] ^^eq¶r esa nLr[kr ugha gksrs] feLVj! ekuk fd rqe vubEIyk;M xzStq,V gksA rqEgsa izsQjsal feyuk pkfg,] ysfdu blh ykblsal ds fy, leq> cfu;k Ms<+ gtkj nsus dks rS;kj gSA lkgc fujcafl;k rks gSa ughaA vHkh nks cguksa dh 'kknh djuh gS--cqjk u ekuukA uke rqEgkjk t:j Kku gS] ysfdu vdy&Kku dk lkjk jkLrk rqeus can dj j[kk gSA** Bhd dgk Fkk nyky usA esjs Kku ds jkLrs lpeqp can gSaA og vkB lkS ij mrj vk;k Fkk] ysfdu eq>s os Hkh vf/kd yxs FksA vkt feyus dk oknk djds ykSV vk;k FkkA firkth dks crk;k rks yxs xkfy;ka nsus] ^^rqEgsa dHkh vdy vk gh ugha ldrh llqj ds ukrhA bl rjg ds fcpdbZ lcdks ulhc gksrs gSa\---xngs dks Hkh pkSng lky i<+k;k tkrk rks vkneh cu tkrk] ysfdu rw---** eq>s viuh xyrh le> esa vk xbZ gSA vkt xyrh ugha d:axkA cl ;k VSDlh feyus dh mEehn u ns[kdj eSa bDdk idM+rk gwaA /kwi [kqydj fudy vkbZ gSA jch dh Qly dV xbZ gS vkSj lM+d ds nksuksa rjQ ohjku [ksr QSys gSaA xsgwa dh ihyh [kwafV;ksa&ls ihys] egÙokdka{kkghu! esjs eu dh rjg jhrs vkSj mnkl! ^^xq#th] ueLdkj!** gkFk izR;qÙkj esa tqM+ x, gSa] th tqM+ x;k gSA yM+dksa dk lkbfdy ij 'kgj ls ykSVrk gqvk >qaM! igpku ysrk gwaA vius i<+k, gq, yM+dksa dks dkSu ugha igpkusxk! rhu&pkj lky igys tks psgjs ;rheh yxrs Fks] 'kgj dh

gok yxrs gh fpduk x, gSaA tkrs&tkrs ,d yM+dk fpYykdj lwfpr djrk gS] ^^iafMrth lLisaM gSa] xq#th!** iafMrth ;kuh fizafliy lkgcA lLisaM! t:j dksbZ #i,&iSls dk ekeyk gksxkA iwjs fo|ky; dks irk Fkk fd esjh fizafliy lkgc ls ugha iVrhA yM+ds us ;g lwpuk fu'p; gh eq>s [kq'k[kcjh ds rkSj ij nh gSA esjk eu vrhr esa ykSV tkuk pkgrk gSA xzStq,V gksus ds ckn lky&Hkj HkVdus ij Hkh eSa dgha [ki u ldk rks ?kj okyksa dk /khjt NwVus yxk FkkA firkth vk, fnu le>krs ¼xkfy;ka nsuk rc 'kq: ugha fd;k Fkk½ fd bl rjg csdkj ?kweuk csbTtrh dh ckr gS--vkSj tc esjs iz;klksa ls fujk'k gks x, rks Lo;a ^LFkkuh; izkbosV gkbZ Ldwy* ds eSustj&v/;{k vkfn ds ihNs&ihNs ?kweus yxsA vkf[kjdkj eSa xf.kr v/;kid gks x;kA nLr[kr djus okyh ru[okg Ms<+ lkS vkSj feyus okyh ipgÙkj #i,A ^feyus okyh* ls ikap #i, izfrekg vfuok;Z :i ls fc¯YMx QaM esa dV tkrs FksA firkth dks cgqr [kq'kh gqbZ FkhA fj'rsnkjksa rFkk iM+ksfl;ksa dks eghuksa ?ksj&?ksjdj crkrs jgs Fks fd ^^nsj ls gh lgh] yM+ds dks mldh i<+kbZ&fy[kkbZ ds fygkt ls vPNh txg fey xbZA ru[okg ?kV gh lgh] ysfdu vkxs c<+us dk ^pkul* gSA ch- ,M- dj ys rks fizazfliy rd gks ldrk gSA** ru[okg feyrh fdruh gS] bls os cM+h lQkbZ ls xksy dj tkrs FksA dksbZ cgqr dqjsnrk rks rfud vizÑrLFk gksdj dgrs] ^^nky&jksVh Hkj dks fey gh tkrk gSA vkSj D;k #i;k xkM+dj j[kuk gS\ vly pht gS fo|knkuA** ij ;g fo|knku eSa vf/kd fnuksa rd ugha dj ldkA Ms<+ lkS ij nLr[kr djds lÙkj #i, ysuk van:uh ekeyk FkkA baVjoy esa eSustj vkSj vè;{k ds csVs&csfV;ksa dks fu%'kqYd V~;w'ku i<+kuk rFkk vkB ihfj;M esa ls ,d dk Hkh ^oSdsaV* u jguk Hkh cgqr cqjk ugha yxrk Fkk ij dqN ,slh fLFkfr;ka Hkh vkrh Fkha] ftUgsa >sy ikuk vlá gks mBrk FkkA eSustj ;k v/;{k 11


ds ?kj dksbZ mRlo gksrk rks Ldwy ds v/;kidksa dk ogka O;oLFkk laHkkyus ds fy, igqapuk gksrk FkkA ogka vk, vkxarqdksa esa ls dksbZ ;g tkuuk ilan ugha djrk Fkk fd vki ,d gkbZ Ldwy ds rFkkdfFkr lEekfur xq#tu gSaA oSls gj v/;kid viuh rjQ ls ;g iz;kl djrk Fkk fd mldh fLFkfr ogka dke dj jgs etnwjksa&dgkjksa ls ,d fMxzh Åij] mu ij fuxjkuh dj jgs lqijokbtjksa tSlh ekuh tk,] ij bl iz;kl esa os izk;% vlQy jgrs FksA ,sls ekSdksa ij fo|ky; ds cPps Hkh n'kZd vFkok vkeaf=kr ds :i esa mifLFkr jgrs FksA os izR;sd fØ;k&dyki vkSj laokn xkSj ls ns[krs&lqurs rFkk vius HkkX;foèkkrkvksa ds HkkX; ds isans rd igqap tkrs FksA NBh&lkroha d{kk ds cPps Hkh vPNh rjg le>us yxs fd ge lc fdjk, ds VV~Vw gSaA mlesa Hkh dks<+ esa [kkt gks xbZ Fkh] Ldwy ds ekLVjksa dh ikVhZcanhA lo.kZ vkSj fupyh tkfr;ksa ds vk/kkj ij nks xqV cu x, FksA fuEuoxZ okys vius&vkidks ^nfyr&iSaFklZ* ds xzzqi dk eukrs Fks vkSj pwafd ^nfyr* 'kCn ls mUgsa ,ythZ Fkh rFkk ^nfyr* ftruk nfyr ekuus esa FkksM+k vieku&lk Hkh yxrk Fkk] blfy, ^nfyr* dh ctk; ^,axzh* 'kCn dk bLrseky djrs FksA VhplZ :e dh cglksa esa [kqydj ,d&nwljs ij dhpM+ mNkyk tkrkA gfjtu ekLVj lkgc rdZ djus esa vf}rh; FksA tkus dgka ls lkexzh bdV~Bh dj vkSj fy;ksukMZ cwyh] eSDlewyj] fxYxes'k] vksYM VsLVkeaV] fgczw] Åj] ehfM;u] tjFkq"Vª vkfn 'kCnksa dk Hk;adj iz;ksx djds var esa ;g fl) dj nsrs Fks fd ewy czkã.k tkfr rks dc dh foyqIr gks pqdh gSA Hkkjr ds ekStwnk czkã.k rks fldanj ds lkFk ;wuku ls vk, fHkf'r;ksa dh vkSykn gSaA blds izR;qÙkj esa feJk th ewaNksa esa ean&ean eqLdjkrs gq, rdZ nsrs fd dk;ns ls rks gfjtu ekLVj lkgc ^nfyr iSaFklZ* ds lnL; gh ugha gks ldrsA D;ksafd ;|fi ml le; rd mudk ¼feJk th dk½ tUe ugha gks ldk Fkk ij ijorhZ lwpukvksa ls ;g fl) gksrk 12

gS fd gfjtu ekLVj lkgc dk tUe muds firk dh e`R;q ds iwjs lky&Hkj ckn gqvk FkkA rqylhnkl vkfn ds tUe dk gokyk nsus ds ckotwn gfjtu ekLVj lkgc dh ;g ckr ekuus ds fy, dksbZ rS;kj ugha gksrk Fkk fd iSnk gksus esa os FkksM+k ysV gks x, FksA feJk th ds bl rdZ dk muds ikl dksbZ tokc ugha cu ikrk Fkk fd tks vkneh Ldwy esa Ng ?kaVs ugha fVd ikrk] og ogk¡ ckjg eghus dSls fVdk jg x;k\ bEikWflcyA fQj rks egkHkkjr gh 'kq: gks tkrkA vkSj rc vius vkWfQl ls fudyrs fizafliy lkgc! mudk vkWfQl dgha nwj ugha FkkA jsosU;w jsdkMZ esa chl QhV yack nkykuuqek tks dejk iapk;r&?kj ds :i esa ntZ Fkk] mlh ds 14 QhV ds fgLls dks VhplZ :e vkSj ikap QhV ds fgLls dks fizafliy vkWfQl cuk fn;k x;k FkkA chp esa ,d QqV eksVh vkSj lk<+s rhu QhV Åaph dPph b±Vksa dh nhokjA chp ds njokts esa dksbZ inkZ ;k fdokM+ ugha FkkA flQZ ekufld vyxko fd;k x;k FkkA vkSj ,d rjQ dh gj xfrfof/k dk voyksdu nwljh rjQ [kM+s gksdj gh ugha] ysVs&ysVs Hkh lqfo/kkiwoZd fd;k tk ldrk FkkA fizafliy vkWfQl esa ;k rks ,d pkjikbZ iM+ ldrh Fkh ;k ,d dqlhZ&estA fizafliy lkgc us pkjikbZ dks ojh;rk nh FkhA fizafliy lkgc blfy, ugha fudyrs Fks fd nksuksa xqVksa esa lqyg djk nsaA mUgsa rks etcwju fudyuk iM+rk Fkk] D;ksafd 'kksj ds dkj.k mudk iksLrs ds fNyds dk u'kk fQlyus yxrk FkkA mudh n'kk ^pfdr pdÙkk pkSafd&pkSafd mBS ckj&ckj* okyh gks tkrh FkhA dqN nsj rd os fizafliy vkWfQl vkSj VhplZ :e ds laf/k&}kj ij [kM+s jgrsA ,d&,d psgjs dks ckjh&ckjh ls ?kwjrsA fQj [ka[kkjdj FkwdrsA rc rd yksx cukoVh fygkt ls 'kkar gksus yxrsA os okil tkdj fQj vkSa/ks eqag pkjikbZ ij fxj iM+rsA gfjtu ekLVj lkgc crkrs Fks fd tc fizafliy lkgc bl vkSa/kh eqnzk esa iM+s gksrs gSa rks muds eqag ls izfr ?kaVs lkS ls nks lkS xzke rd jky fudydj

rfd;k esa tTc gksrh jgrh gSA ;gh dkj.k gS fd xehZ esa rfd;k rj jgrk gS] vkSj BaMd igqapkrk gSA ml le; rd ^fl)kar* 'kCn ls esjk eksg VwVk ugha FkkA vU; ekLVj yksx Hkh vius vkidks de fl)karoknh ugha ekurs FksA varj ;g Fkk fd tgka vkSj yksx fl)kar dks ^'kksdsl* esa j[krs Fks] eSa dHkh&dHkh mldk ^jQ ;wt* djus yxrk FkkA ftl ?kVuk ds dkj.k eq>s fo|ky; NksM+uk iM+k] ml le; Hkh ;gh gqvk FkkA ?kVuk l=kkolku ds fnu dh gSA fo|ky; esa NBs] lkrosa vkSj ukSosa ntsZ dk fjtYV lquk;k tk pqdk FkkA dqN Lis'ky dsl ls lacaf/kr yM+ds] ftuesa dqN nks&pkj uacjksa ls Qsy gks jgs Fks vkSj dqN] tks fu/kkZfjr xq#&nf{k.kk dh jde vHkh rd ugha ns lds Fks] jksd fy, x, FksA fizafliy lkgc nsj rd mUgsa muds lhfj;l dsl ds ckjs esa vkSj xq#&nf{k.kk dh efgek ds ckjs esa le>krs jgs Fks fd os ugha pkgrs fd muds gkFkksa fdlh dk Hkfo"; va/kdkje; gks tk,A muds rks thou dk ea=k gh gSµrelks ek T;ksfrxZe;] ysfdu Nk=kksa dks Hkh xq# dk /;ku j[kuk gksxkA os dksbZ maxyh&vaxwBk rks ekax ugha jgs gSa--lkjh xq#&nf{k.kk olwyrs vkSj fglkc&fdrkc djrs 'kke ds pkj ct x,A dqy lkr lkS c;kyhl #i, p<+s Fks] tSlk fd fizafliy lkgc us ?kksf"kr fd;k] fdarq ^,axzh iSaFklZ* ds lnL;ksa us vkjksi yxk;k fd ?kksf"kr jkf'k ewy jkf'k ls dkQh de gS] fdarq xq#&nf{k.kk ds fy, ogka dksbZ desVh xfBr ugha Fkh] blfy, dkQh cd>d ds ckn ?kksf"kr jkf'k gh ewy jkf'k eku yh xbZA rc fizzafliy lkgc us ?kks"k.kk dh fd blesa ls c;kyhl #i, os la;qDr fganw ifjokj dh izkphu ijaijk ds vuqlkj T;s"Bka'k ds :i esa vius ikl j[k ysrs gSaA 'ks"k lkr lkS #i, ckaVus ds fy, mUgksaus eq>s vkeaf=kr fd;kA eSaus nksigj esa ,d yM+ds dks dgrs lqu fy;k Fkk] ^^lkys] blh ^ikl djkbZ* okys #i, ls ,dk/k dqrkZ&itkek cuok ysaxsA fQj mlh dks lky Hkj jsrsaxsA** esjk eqag dM+ok gks tuojh&ekpZ 2011


pqdk FkkA vr% eSaus ?kks"k.kk dj nh] ^^pwafd vf/kdka'k #i;k tcjnLrh olwyk x;k gS vkSj blesa ls frjLdkj vkSj vieku dh cw vk jgh gS] blfy, ;g #i;k eSa NqÅaxk Hkh ugha] fgLlk ysuk rks nwj jgkA** esjh ?kks"k.kk ls fizafliy lkgc dh eqnzk ijegalh gks xbZA mUgksaus dksbZ nq[k ugha izdV fd;kA [kq'kh gqbZ gksxh rks mls Hkh nck x,A /khj Hkko ls uksVksa dks ukd rd ys tkdj lwa?kk] vk'oLr gq, fd dksbZ cw ugha vk jgh gS vkSj ?kks"k.kk dh fd ,slh fLFkfr esa R;kxh xbZ bl leLr jkf'k ij Js"B czkã.k dk gd gksrk gSA vr% buds fgLls dk #i;k eSa ysrk gwaA bl ?kks"k.kk ls 'ks"k czkã.k] ,axzh iSaFklZ vkSj vU; lo.kZ lHkh HkM+d mBsA vkjksi&izR;kjksi ds e/; pkd&MLVj Qsads tkus yxsA tks nks&pkj yM+ds vHkh rd fo|ky; esa #ds gq, Fks] os f[kM+dh ds jkLrs dadj&iRFkj lIykbZ djds xq#tuksa dh enn djus yxsA dqgjke ep x;kA nwljs fnu izpkj gks x;k fd xq#&nf{k.kk dk #i;k gM+ius dk iz;kl djus ds QyLo:i v/;kidksa us esjh tedj fiVkbZ dh gS vkSj yksxksa us v/;kidksa dks vkpkj&lafgrk crkuk 'kq: dj fn;kA twu esa tc eSustesaV dh ehfVax esa eq>ls bl laca/k esa Li"Vhdj.k ekaxk x;k rks eSaus mÙkj esa bLrhQk Hkst fn;kA firkth dks esjs bLrhQs dk irk pyk rks yxs xkfy;ka nsus] ^^lkyk] ykV lkgc cuuk pkgrk gSA nkus&nkus dks u rjl x;k rks dguk!** xkfy;ksa ds izfr eSa cpiu ls gh mnklhu FkkA xkyh ls T;knk rjthg ihVs tkus dks nsrk jgk gwa] ftldh laHkkouk vc ugha ds cjkcj FkhA 'kgj igqapdj bDdk #drk gS rks esjh ranzk VwVrh gSA eSa mrjdj lIykbZ vkWfQl igqaprk gwaA nyky xksihpan izkax.k esa gh fey tkrk gSA esjh ueLrs dk cM+h mnklhurk ls tokc nsrk gS] ysfdu tc dksus esa ys tkdj eSa mls vkB lkS #i, nsrk gwa rks mldh mnklhurk xk;c gks tkrh gSA og tuojh&ekpZ 2011

gjdr esa vk tkrk gSA eq>s ys tkdj tcjnLrh pk; fiykrk gS vkSj fQj ckgj izrh{kk djus dks dgdj n¶rj ds vanj pyk tkrk gSA eSa ,d [kkyh csap ij ilj tkrk gwaA vka[kksa esa iqjkus n`'; ?kweus yxrs gSaA ekLVjh NksM+us ds ckn ?kj esa esjh jgh&lgh lk[k Hkh lekIr gks xbZ FkhA gj lnL; eq>ls igys ls vf/kd nwj gks x;kA firkth us lkcqu] rsy] L;kgh vkSj dkxt rd dk iSlk nsuk can dj fn;kA eq>s vius diM+s lkcqu dh ctk; jsg ls /kksus iM+rsA ntkZ vkB rd rks eSa oSls gh jsg ls diM+s /kksrk jgk Fkk] ysfdu xzStq,V gks tkus ds ckn Hkh vkB vkus dk lkcqu u [kjhn ikus dh etcwjh eq>s dHkh&dHkh vanj ls rksM+us yxrhA deht esjs ikl] tc ls eSaus deht iguuk lh[kk] rc ls ges'kk ,d gh jgh gSA igys rks dHkh&dHkh ,slk Hkh gksrk Fkk fd iqjkuh deht ds iwjh rjg QV tkus vkSj ubZ deht ds flydj rS;kj gksus ds chp rhu&pkj fnu dk varj iM+ tkrk FkkA ;s rhu&pkj fnu fcuk deht ds gh fudy tkrs FksA cfu;ku dks ges'kk deht ds cjkcj dk ntkZ feyrk vk;k Fkk vkSj ,d gh lkFk deht vkSj cfu;ku nksuksa igudj QkM+us dh ew[kZrk gekjs ;gka vkt Hkh dksbZ ugha djrkA gka] fMxzh dkWyst esa uke fy[kkus rd gokbZ pIiy iguus dh vknr iM+ xbZ FkhA bu fnuksa tcfd iqjkuh pIiy ds VwVs iV~Vs ckj&ckj flyokrs&flyokrs lM+ x, Fks vkSj tsc esa ,d Hkh iSlk ugha FkkA uaxs iSj iksLV&vkWfQl vFkok cktkj tkus esa dqN >sai yxus yxh FkhA ;|fi bl >sai ds fy, dHkh&dHkh eSa Lo;a dks dkslrk Hkh FkkA eq>s dHkh&dHkh yxrk fd ;s lkjs vHkko eq>s tcjnLrh egkurk dh rjQ <dsydj ys tk jgs gSaA eSa egku yksxksa dh thouh i<+us yxkA i<+rs&i<+rs fglkc yxkrk fd buesa ls fdrus yksx esjh rjg xkao esa iSnk gq, Fks vkSj fdruksa dk cpiu vHkko esa chrk Fkk rks ;g la[;k dkQh vf/kd gksrhA rc esjk ân; ubZ vk'kk vkSj fo'okl ls Hkj tkrkA ,sls le; tcfd eSa ekufld :i

ls O;xz jgrk] iRuh ls lgokl dks Hkh O;kdqy jgrkA iRuh esjh eqQfylh ls iwjh&iwjh vlarq"V Fkh] fQj Hkh fcuk fdlh [kkl ,rjkt ds [kqn dks esjs fy, izLrqr djrh jgrh Fkh] ysfdu tc&tc esjh utj mlds QVs vkSj eSys&dqpSys diM+ksa ij iM+rh] eSa vijk/k&cks/k ls xM+ tkrkA mls pqipki HkkHkhth ds rkus lqurs ns[krk rks yxrk] iwjs ?kj dks vHkh] blh oDr vkx yxk nwaA eka dk #[k ml le; rd bruk vkØked ugha gqvk Fkk] u mlds izfr] u esjs izfr] ysfdu /khjs&/khjs vkRefuHkZjrk dh vfuok;Zrk esjh le> esa vkus yxhA blh chp bykgkckn ;wfuoflZVh esa v/;;ujr esjk ,d nksLr ,d fnu ^DyDlZ xzsM ijh{kk* dk vkosnu&i=k ysdj vk;kA og vksoj,t gks pqdk FkkA eq>ls dgk fd Hkjuk pkgwa rks Hkj nwa] Qhl og ns nsxkA eSaus QkeZ Hkj fn;kA ckn esa dbZ txg vkSj dbZ ek/;eksa ls iwNrkN djus ij ;w- ih- ,l- lh- rFkk izkarh; yksd&lsok vk;ksx ds dk;ks± vkSj mís';ksa ds laca/k esa tkudkjh izkIr gqbZA ;g esjh gh ugha] esjh rjg mu gtkjksa&gtkj xzkeh.k Lukrdksa dh fu;fr gS] tks fcuk 'kgj dk eqag ns[ks] taxy ;k xkao ds cktkj esa fLFkr fMxzh dkWystksa ls fMxzh izkIr djrs gSaA vkxs dh dM+h ds :i esa os dsoy ch- ,M-] ,y- Vh- ;k ,y&,y- ch- dk uke gh tku ikrs gSaA f'k{kk vkSj jkstxkj ds chp dh dM+h ;wih- ,l- lh- ds ckjs esa tkudkjh nsus okyk ogka dksbZ ugha gSA eSaus ijh{kk nh vkSj pqu fy;k x;kA lkyksa ckn Tokbfuax ysVj feyk rks yxk] jktxíh dk ijokuk vk;k gSA lkspk Fkk] fdlh dks Hkh ugha crkÅaxkA cgqr rax fd;k gS ?kj okyksa usA pqipki fcuk crk, budh nqfu;k ls nwj pyk tkÅaxk] ysfdu tc ls iksLVeSu jftLVªh ns x;k] firkth us iwNrs&iwNrs dku cgjs dj fn,] ^^llqjk crkrk Hkh ugha fd dSlk dkxt&iÙkj gS\ dqN cksys Hkh fd dgka ls vk;k gS] D;k fy[kk gS\** eSaus crk;k rks mudk eqag [kq'kh ls 13


[kqyk&dk&[kqyk jg x;kA iku dh ihd nk<+h rd cg fudyhA la{ksi esa mUgksaus ml ukSdjh esa feyus okyh ru[okg] dke ds izdkj ¼vFkkZr~ dye idM+uh iM+sxh ;k dqnky½ rFkk Åijh vkenuh ds ckjs esa iwNk vkSj flj ij ixM+h yisVdj xkao okyksa dks [kcj nsus fudy x,A eSa iyd >idrs lcdk nqykjk gks x;kA gksugkj gks x;kA eka us vius gkFk ls ijksldj [kkuk f[kyk;kA HkkHkh us [kkus ds lkFk nw/k dk fxykl nsdj vkSj iRuh us jkr esa lkjs 'kjhj dh ekfy'k djds vkSj chlksa maxfy;ka pVdkdj viuh izlUurk O;Dr dhA ml jkr mlus esjh dej dks brus tksj ls viuh Hkqtkvksa esas dldj nck;k Fkk fd ;kn djus ij vkt Hkh nnZ gksus yxrk gSA cM+s HkS;k us ;|fi viuh [kq'kh dk dksbZ LFkwy izek.k ugha fn;k] ysfdu ml jkr ekps ls muds xkus dh vkokt cgqr nsj rd vkrh jgh FkhA firkth dks dksbZ u feyrk rks vius vki gh cM+cM+krs] ^^cpiu ls gh blds jkt;ksx FksA v;ks/;kth ds iaMk egkjkt us gkFk ns[krs gh dgk Fkk] yM+dk vksgnsnkj gksxkA Ldwy dk eqag ugha ns[kk Fkk] rHkh iwjk ^guqekupkyhlk* tckuh ;kn dj fy;k Fkk---NVkad&NVkad ns'kh ?kh nky esa Mkydj fiyk;k gS thA xkao esa vkSj fdlh yM+ds dks ljdkj us jftLVªh Hkstdj cqyk;k dHkh! jktdkt pykuk lcds o'k dh ckr ugha gksrhA** tkrs le; firkth us eghus&Hkj ds [kpZ ds fy, pkj lkS #i, fn, FksA nks lwrh dehtsa vkSj iSaV flyk fn;k FkkA eka us vpkj] lÙkw] ns'kh ?kh] pcsuk] xqM+] vkyw&I;kt vkfn cka/k fn;k FkkA cM+s HkS;k og lkjk xV~Bj <ksdj cl&vìs rd yk, FksA cM+s [kq'k Fks] ij iSj ugha Nwus fn;kA flQZ bruk dgk Fkk] ^^fpV~Bh tYnh nsukA** vkSj eSa cM+s gkSlys ls dsanzh; lfpoky; dh ukSdjh ds fy, fnYyh py iM+k FkkA 14

lfpoky; dh nqfu;k esa vkus ds ckn eSaus igyh ckj eglwl fd;k fd xkao dks eSa fdruk I;kj djrk gwaA xkao esjs jkse&jkse esa cl x;k gS] ;g xkao NksM+us ds ckn tkukA eq>s n¶rj esa Hkh xkao ds rky] HkhaVsa] ckx] Ålj&catj] <dqykgh] calokjh vkSj #lguh dh ;kn lrkrh] tSls taxyh rksrk fiatM+s esa can gks x;k gksA eSa vius xkao ds ,d Xokys ds lkFk mlds ekfyd ds rcsys esa jgrk FkkA 'kke dks og nw/k nsus fudy tkrk rks eSa dHkh&dHkh jksus yxrkA tSls&tSls eSa vius 'kgjh lg;ksfx;ksa ls ?kqyrk&feyrk x;k] eq>s muls fojfDr gksrh xbZA lfpoky; eq>s ,slk fpfM+;k?kj utj vkrk] tgka ,d gh

fdLe dh fpfM+;ka dSn dh xbZ gksa] ftUgsa psgjs ls igpkuuk laHko u gksA eSa bu yksxksa dks psgjs ls ugha] cfYd buds diM+ksa ls igpkurk FkkA yksx xkao ds yksxksa dks dwieaMwd dgrs gSa] ij eq>s rks vius n¶rj esa Hkh de dwieaMwd utj ugha vk,A fnYyh esa jgrs gq, Hkh muesa ls vf/kdka'k us dHkh dqrqcehukj] jkt?kkV ;k 'kkafrou ugha ns[kk FkkA lcdh nqfu;k furkar lhfer Fkh] n¶rj vkSj ifjokj] chp esa dqN ughaA dksbZ

xkft;kckn ls Hkkxrk vkrk rks dksbZ 'kkgnjk vkSj lksuhir lsA eghus ds e/; ls gh m/kkj ekaxus dk Øe 'kq: gks tkrkA cgqrksa dks rks ;g Hkh ugha irk Fkk fd pus dk isM+ cM+k gksrk gS ;k vjgj dkA vuq'kklu vkSj O;oLFkk ds uke ij lc vius ckWl ds gkFk dh dBiqryh cus jgrs FksA ftldks og vius dsfcu esa cqyokrk] mlds fny dh /kM+du c<+ tkrhA vanj ?kqlus ls igys vanj ds okrkoj.k dh xa/k ikus ds fy, pijklh dks chM+h vkWQj djus yxrkA ckWl dk ckr&O;ogkj dk rjhdk Fkk Hkh cgqr Hk;kogA ;gka ckWl dh xqMcqd esa gksuk bl ckr ij fuHkZj ugha Fkk fd vki fdrus gkMZ&odZj gSa cfYd bl ckr ij fd vki fdruh pkiywlh dj ysrs gSa] mlls fdruk T;knk Mjrs vkSj fdruh de ckrsa djrs gSaA mlds tk;t&uktk;t xqLls dks fdruh lgtrk ls ^lq[ks&nq[ks les ÑRok* ds Hkko ls flj >qdkdj Lohdkj djrs gSaA mlds ?kj ij fdruh ckj lyke djus tkrs gSaA vkSj mlds cPpksa ds tUefnu ij dSlk migkj ys tkrs gSaA 'kq:&'kq: esa rks eq>s ;g pkVqdkfjrk vkSj vdkj.k Hk;&izn'kZu fugk;r ukxokj yxk] fdarq /khjs&/khjs le>kSrkoknh gksus dh dksf'k'k djus yxkA >wB&ewB Hk;&izn'kZu rks dksbZ esjk xyk dkVus ij mrk: gks] rc Hkh ugha dj ldrkA gka] ,d&nks ckj NksVh&eksVh HksaV ysdj ckWl ds caxys ij t:j x;kA eq>s mEehn Fkh fd vius var%dj.k dh vkokt ds fo#) dh tkus okyh bl uhprk ls esjs eu esa tks eyky vk;k gS] mls ckWl viuh Lokxr eqldku ls nwj dj nsxkA laca/k ukWeZy gks tk,axs] ysfdu ckWl rks esjh mifLFkfr esa Hkh esjh ctk; vius dqÙks ls ckr djus esa #fp ysrk FkkA eq>ls dHkh cksyrk Hkh rks ;gh fd vHkh vkidk dke larks"ktud ugha gSA er Hkwyks fd tuojh&ekpZ 2011


rqe izkscs'ku ij gks vkSj rqEgkjh ukSdjh esjs fjekdZ ij fuHkZj gSA eq>s yxrk fd ;g rks lkQ&lkQ /kedh ns jgk gS] vdkj.kA dqÙks dh rjg iwaN fgykus ij mrk: Hkh gqvk rks mldk ;g urhtkA eu [kêk gks x;kA ckWl ds caxys ij tkuk gh can dj fn;kA og bartkj djrk jgk fd esjk joS;k lq/kjsxk] ysfdu dqÙks dh iwaN Hkh dHkh lh/kh gqbZ gS! ,d fnu fdlh ekewyh Hkwy ij mlus eq>s vius dsfcu esa cqykdj tksj ls MkaV fn;kA eSaus pqi jgus dk fu'p; fd;k Fkk] ysfdu ckWl us bls esjh dk;jrk le>k vkSj dqN ,slk Hkko iznf'kZr djus yxk fd vxj eSa dsfcu ls fudydj rqjar gh Hkkx ugha x;k rks og twrs mrkjdj eq>s ihVuk 'kq: dj nsxkA eSa bl gn rd lg ldus ds fy, vius vkidks dks rS;kj ugha dj ldk] blfy, tc xqLls esa twrs iVdrk gqvk og esjs eqag ds ikl viuk eqag ykdj fpYyk;k] ^xsV vk&m&V---* rks esjs vanj lks;k xaokj HkM+d mBkA eSaus mldh rksrk&Vkbi ukd ij dldj ,d ?kwalk tek;k---HkPp! ry&ry djds mlds ukd&eqag ls [kwu cgus yxkA og fpYyk;kA yksx bdV~Bk gks x,---vkSj ,d yach iwNrkN vkSj Li"Vhdj.kksa dh vkSipkfjdrk ds ckn eq>s ,d eghus dk vfxze osru nsdj ukSdjh ls fudky fn;k x;kA ?kj okys esjs vkdfLed vkxeu ij fdafpr pfdr gq, vkSj fQj Lokxr esa tqV x,A eka us f'kdk;r dh fd nqcyk gks x;k gwaA HkkHkh us [khj f[kykbZA cM+h csVh us lkS rd fxurh lqukbZA xkao esa ?kweus fudyk rks xkao dh vkSjrsa fdafpr laHkze] fdafpr dqrwgy vkSj fdafpr vknj dk iqV nsdj dkukQwlh djus yxha] ^^fnYyh esa ukSdjh ikbZ gS xkSjfeaV ds n¶rj esaA** jkr esa iRuh us ukS ctrs&ctrs gh dke lekIr djds dksBjh esa lst ltk nh vkSj fnykstku ls lefiZr gqbZA pje fcanq ij igqaprs&igqaprs mlus fdafpr ykt vkSj eku&Hkjs Loj esa dgk] ^^bl ckj eq>s Hkh ys pfy, vius lkFkA dc rd ;gka lMwaxhA vkt rd eSaus dHkh 'kgj ugha tuojh&ekpZ 2011

ns[kk gSA** eSa jl&Hkax ugha djuk pkgrk Fkk vkSj pqacuksa dh ckSNkj ls mldk eqag can dj fn;kA fgEer ugha iM+ jgh Fkh fd firkth dks lkjh ckrsa crkÅa] ysfdu firkth dh utjsa rks xh/k ls Hkh rst gSaA nwljs fnu ls gh iwNus yxs] ^^fdrus fnu dh Nqêh ysdj vk, gks\** rhljs fnu eSaus 'kke dks [ksrksa esa HkkbZ lkgc dks Mjrs&Mjrs lkjh ckr crk nhA muds psgjs ij dksbZ ifjorZu ugha vk;kA mUgksaus dgk] ^^eSa puk m[kkM+dj ykrk gwa] rqe ekps ls ekfpl ykvks rks gksjgk Hkwuk tk,A** pkSFks fnu gh ?kj] iM+ksl vkSj fQj iwjs xkao dh utjksa esa ukyk;d gks x;kA vkSjrsa ijLij ckrsa djus yxha] ^^xkSjfeaV us fudky ckgj fd;kA dgk] plek&Bksadk yxkus okyk yM+dk ugha pkfg,A D;k irk] dc iwjk vkUgj gks tk,A** firkth us fcuk ,d fnu dh Hkh eksgyr fn, xkfy;ka nsuk 'kq: dj fn;k] ^^esgjk] lkyk! vkokjk] yksQj! tks: ds cxSj ugha jg ldrk Fkk rks eSaus dkSu mls fxjoh j[k fy;k FkkA ys tkrk lkFk esa cujh upkus ds fy, mls HkhA** vkSj var esa eka dh xkyh nsrs gq, Hkfo";ok.kh dh Fkh] ^^^lkys rjkbZ esa xqg xksM+ksxs vkSj pekbu QkalksxsA vkf[kj gks rks esjs gh csVsA** lp] ;g tkudj fd mUgha dk csVk gwa] cM+h jkgr feyh FkhA Ldwy dh ekLVjh NksM+h Fkh rks bUgksaus ?kks"k.kk dj nh Fkh fd eSa budk csVk gks gh ugha ldrk] D;ksafd budk csVk bruk cq)w ugha gks ldrkA vkt dh ?kks"k.kk ls lkjk eyky feV x;kA oSls vlyh cki dk ;k gjkeh dk csVk gksus dh ckr esjh utj esa dksbZ [kkl vgfe;r ugha j[krhA nqfu;k esa vkuk gh FkkA budh dksf'k'k ls vkrs ;k fdlh vkSj dh! firkth ges'kk nkseqags lkai jgs gSaA mudk ,d eqag [kqyrk] tc vkl&ikl dksbZ ijk;k ugha gksrkA ml eqag ls os yxkrkj esjh cqjkbZ djrsA nwljk eqag [kqyrk] tc ikl esa dksbZ ifjfpr ;k fj'rsnkj cSBk gksrkA ;g eqag esjh cqjkb;ksa dks bruh [kwch ls vPNkb;ksa esa ifjofrZr dj nsrk fd lqudj [kqn eq>s vk'p;Z gksrk] ^^eSa

rks HkbZ cl] ,d ckr tkurk gwaA tku tk, rks tk,] 'kku u tkus ik,A esjs csVs us ogh izR;{k djds fn[kk fn;kA D;k uke---og bldk lkgc llqjA tkfr dk cfu;k FkkA mldh MkaV&MiV rks esjk csVk lgus ls jgkA ns fn;k dldj ,d ykr isV esaA QPp&ls eqag ls [kwu Qsad fn;kA rhu fnu rd vLirky esa gks'k gh ugha vk jgk FkkA ;g bLrhQk nsus yxk rks ml lkgc ds Åij okys lkgc us dgk] ^^rqe jgks Kku] eSa bl lkgc dks gh fudky ckgj djrk gwa]* ysfdu esjs csVs us Hkh pkyhl lsj dk tokc fn;k] ^bldks fudkyksxs rks blds cPps Hkw[kksa ej tk,axs lkgc! esjk D;k] xkao esa ewaN ,saBdj [ksrh d:axkA vkSj Hkkys esa rsy yxkdj ?kwewaxkA** fQj fo"k; dh xaHkhjrk dks FkksM+k gYdk djus ds fy, i'pkÙkki&Hkjs Loj esa dgrs] ^^llqjk] 'kgj esa tkdj eawNsa lkQ dj vk;k] ;gh cstk fd;kA 'kgj esa jgdj rks vkneh lpeqp fgtM+k cu tkrk gSA vPNk gh gqvk---** ysfdu ml ckgjh vkneh ds gVrs gh eqag can gks tkrk vkSj vdsyk gksrs gh os fQj xkfy;ka nsuk 'kq: dj nsrsA vkt lksprk gwa rks i'pkÙkki gksrk gS viuh djuh ij] ysfdu xqLlk vkrk gS mu f'k{kk'kkfL=k;ksa ij] tks vkt Hkh Ldwyksa&dkWystksa esa egkjk.kk izrki] f'kokth] panz'ks[kj vktkn] Hkxrflag vkSj usrkth dks i<+krs gSa] cPps ds dPps eu ij jk.kk vkSj vktkn dh uqdhyh ewaNsa vkSj xt&Hkj dh Nkrh] Hkxrflag dk Vksi vkSj usrkth dh lSfud Nfo bruh xgjkbZ rd ?kql tkrh gS fd izkS<+ gksus ij vkt ds xfgZr ;FkkFkZ thou ds lkFk Lo;a dks lek;ksftr djus ds nkSjku mls Hkh"k.k ekufld ;a=k.kk ls xqtjuk iM+rk gSA dHkh&dHkh rks blh d'ked'k esa og esjh rjg VwV tkrk gSA ekuk fd lekt dks cnyuk dfBu gS] ij VsDLV cqDl dks cnyuk rks eqf'dy ughaA D;ksa ugha vkt ds cPpksa dks cwzVl] dkusZfy;k] t;pan] foHkh"k.k] vkfEHk vkfn lkear;qxhu pkj.kksa rFkk vU; fo'okl?kkfr;ksa] voljokfn;ksa vkSj 15


pkVqdkjksa ds pfj=k i<+k, tkrs] tks muds ;FkkFkZ thou dh leL;kvksa dks gy djus esa lgk;d gks ldsa\ ;FkkFkZ dks cnyuk dfBu gS] ysfdu vkn'kZ cnyus esa D;k yxrk gS! fnYyh esa dkVs x, pan eghuksa rFkk ?kj esa feyus okys frjLdkj us iSls ds izfr esjk n`f"Vdks.k cny fn;kA eSaus fu'p; fd;k fd eq>s iSlk dekuk gSA dbZ ;kstuk,a rFkk ÝkWM fnekx esa vkrs jgs] tkrs jgsA la;ksx ls blh chp xkao ds iqjkus lLrs xYys ds ykblsalh dk ykblsal jn~n gqvk rks firkth us eq>ls Hkh vIykbZ djok fn;kA yxk fd dksbZ tksj&tksj ls f>a>ksM+ jgk gSA vka[k [kqyh rks xksihpan [kM+k FkkA cksyk] ^^u, gks] blfy, lkQ&lkQ crk jgk gwaA vdsys phuh ds CySd esa gh gj eghus rhu gtkj dh cpr gSA ekSds ij ^ukek* gh dke vkrk gSA fdlh fnu lkgc ls tkdj ^ijluyh* fey yksA lkjh ckr lkQ&lkQ jgs rks Bhd jgrk gSA vius bykds ds njksxk] ch-Mh-vksrFkk vkSj Hkh tks nks&pkj eqagyxs dqÙks gksa] mUgsa nks&pkj fdyks nsdj iVk, jgks] cl! lh/kh&lh ckr gS] ftlds dkVus dk Mj gks] mldk eqag can dj nksA lkyk dkVsxk fd/kj ls\---lky&Hkj esa fcfYaMx [kM+h gks tk,xhA** og mBrk gS rks eSa Hkh mBdj ckgj dh rjQ py iM+rk gwaA cgqr Bksdj [kkus ds ckn vkt fdukjk feyk gSA vkn'kZokn ds pyrs vc rd thou ds gj {ks=k esa ^felfQV* gksrk jgk gawA vc tkdj vDy vkbZ gS jkLrs ijA eSa iSj dh Bksdj ekjdj lkjs vkn'kZokn dks pwj&pwj dj nsuk pkgrk gwa---fcfYMax! lky&Hkj esa! eq>s vHkh ls vius dPps edku dh txg freaftyh fcfYMax utj vkus yxh gSµihyh&ihyh! ckyduh esa 'kk;n esjh iRuh [kM+h gS--iRuh dh ;kn vkrs gh mldh cM+h&cM+h vka[ksa ;kn vkrh gSaA lqcg pyrs le; iwNk Fkk] ^^D;k&D;k eaxkuk gS 'kgj ls vius fy,\** rks cksyh Fkh] ^^esjs fy, D;k\** vktdy og ,sls gh cksyrh gSA ,d le; og Hkh Fkk] tc ubZ&ubZ C;kg dj vkbZ Fkh rks jkr esa 16

cM+h egRoiw.kZ txg ls esjk gkFk gVkrs gq, f'kdk;r djrh Fkh] ^^I;kj bruk trkrs gks] ysfdu ,d pksyh ¼czsft;j½ rd ykdj ugha ns ldrsA** ij eSa Hkh ,slk csg;k Fkk fd lkyksa rd Qjekb'k lquus ds ckn Hkh mls ,d pksyh ykdj ugha ns ldkA mls Qqlykus ds fy, rdZ djrk fd pksyh dh t:jr mUgsa gksrh gS ftudh Nkfr;ka yÙkk gksdj yVdus yxrh gSaA rqEgsa mldh D;k t:jr gS\ esjh iz'kalk xyr ugha gSA rhu&rhu cPps gksus ds ckotwn vkt Hkh mlds Lru rud Hkh Jhghu vFkok ureq[k ugha gq, gSaA dHkh&dHkh rks mlds vkSj vius LokLF; dh rqyuk ls eq>s [kqn 'keZ&lh vkus yxrh gSA og rks bl varj dks vc t:jr ls T;knk egRo nsus yxh gSA mlds vuqkj rhuksa dh rhuksa yM+fd;ka gksus dk ,dek=k ftEesnkj esjk mlls mUuhl LokLF; gSA blds ekeys esa mldk xf.kr ,dne lh/kk gSA mlds vuqlkj ;fn ifr rxM+k gS rks yM+dk gksxk] iRuh rxM+h gS rks yM+dhA bls og HkkbZ lkgc dk mnkgj.k nsdj c[kwch fl) dj nsrh gSA eq>s pksjh ls nw/k fiykus dk mn~ns'; Hkh ;gh gS fd vf/kd LoLFk gksdj eSa mls ,d csVk ns ldwaA eSa mls ,Dl vkSj okbZ ØksekslksEl rFkk lsDl Øksekslkse ds rsbZlosa tksM+s ds ckjs esa crkuk pkgrk gwa rks og le>rh gS fd eSa mls csodwQ cuk jgk gwaA csVk iSnk djds ?kj Hkj dh utjksa esa p<+ tkus dh mldh dkeuk bruh rhoz gS] bldk irk eq>s dHkh u yxrk] vxj ml fnu--ml fnu eka vkSj firkth xaxkLuku ds fy, x, gq, FksA HkkHkh ,d g¶rs igys HkkbZ lkgc ls yM+dj ek;ds pyh xbZ FkhaA eSa blh ykblsal ds pDdj esa 'kgj tkus fudyk rks nl ctus okys FksA ml le; HkkbZ lkgc eaM+gs esa cSBs [kkaph cqu jgs FksA nks ?kaVs rd vM~Ms ij lokjh dk bartkj djus ds ckn fny esa irk ugha D;k vk;k fd eSa okil ykSV iM+kA njvly vkt ?kj lwuk ikdj eSa mUeqDr gksdj iRuh dks ik ysuk pkgrk FkkA eghuksa ckgj lksus ds dkj.k 'kjhj lqLr vkSj Hkkjh gks jgk FkkA mEehn Fkh fd vc rd HkkbZ lkgc [kk&ihdj [ksr ij

pys x, gksaxsA lwuk vkaxu gksxk] can fdokM+A bruk fujkin ,dkar dHkh&dHkh gh feyrk gSA tkrs le; eSaus iRuh dh vka[kksa esa ,d [kkl ped ns[kh Fkh] tSls f'kdkj ij utj tek, fcYyh dh vka[kksa esa mrj vkrh gS] uhyh&uhyh! lt&laoj Hkh jgh Fkh losjs ls ghA 'kk;n pkj&Ng fnu igys gh _rqerh gqbZ FkhA eSa csrkc gksus yxkA eaM+gs esa [kkaph v/kwjh iM+h FkhA HkkbZ lkgc ugha Fks] vk'oLr gqvkA ,Mosapj dk vkuan ysrs gq, vkfgLrs&vkfgLrs vkaxu esa tkdj iRuh dh dksBjh ds can fdokM+ksa ds vkxs [kM+k gks x;k vkSj lkspus yxk fd fdl rjg mls pkSadkÅa] rHkh fdokM+ [kqys vkSj HkkbZ lkgc ilhuk iksaNrs gq, ckgj fudysA eq>s lkeus ikdj grizHk gq, vkSj vka[k pqjkdj cxy ls ckgj fudy x,A dksBjh ds vanj ls ckgj vkrs gq, esjh iRuh dh utj eq> ij iM+h rks og iFkjk xbZA eSaus Li"V ns[kk] mlds xkyksa ij vkSj v/kjksa ds uhps nkar dkVus ds fu'kku FksA diM+s vLr&O;Lr FksA lkal rst FkhA ns[krs&ns[krs eq>s mldh vka[kksa dk ikuh cnyrk utj vk;kA vc og eq>s ?kwj jgh FkhA esjh le> esa ugha vk;k fd eq>s D;k djuk pkfg,A eSa ckgj fudy x;k vkSj jkr nsj rd ijrh [ksrksa esa Vgyrk jgkA dbZ fnuksa ckn iRuh us Lohdkj fd;k] ^^mudh dksbZ xyrh ugha gSA eSa gh mudk gkFk idM+dj eaM+gs ls fyok ykbZ Fkh] csVk ikus ds fy,A** bl rjg ds fNViqV ;kSu&laca/kksa dks eSa xaHkhjrk ls ugha ysrkA bls esjk nfer iqalRo dfg, ;k fycjy vkmVyqdA eSa iki&iq.;] tk;t&uktk;t] ifo=k& vifo=k vkSj lrhRo&vlrhRo ds ekunaMksa ls Hkh lger ugha gwaA ekaxdj jksVh [kk yh ;k dkerqf"V ik yh] ,d gh ckr gSA izkphu dky dh fu;ksx izFkk dks eSa vkt ds ;qx esa Hkh mruk gh mi;ksxh ekurk gwaA eSa Hk;Hkhr gqvk Fkk rks flQZ bl ckr ls fd bu fnuksa eSa ftl grk'kk vkSj fuiV ,dkdhiu dh va/ksjh xqQk esa Qalk gwa] ogka iRuh gh ,dek=k ,slk vkyac gS] ftlds vkapy tuojh&ekpZ 2011


esa eqag fNik ysus ij ?kM+h&nks ?kM+h lqdwu fey tkrk gSA vkyac Hkh NwV x;k rks >sy ugha ikÅ¡xkA iSj m[kM+ tk,axs vkSj eSa Mwc tkÅaxkA nks lkS #i, tsc esa gSaA eSa cktkj ls iRuh ds fy, nks czsft;j] uk;yku ds nks Cykmt] ikmMj vkSj Øhe dh fMfc;k] fjcu] lkcqu] fyifLVd] usyikWfy'k] gs;j vkW;y vkSj ,d lkM+h [kjhnrk gwaA js[kk dh ^izosf'kdk* vkSj ^igkM+k* ysrk gwaA ,d fMCcs esa feBkbZ ca/kokrk gwa vkSj bDdk idM+dj okil ykSV iM+rk gwaA lkjs jkLrs fu'p; djrk vkrk gwa fd vkn'kZokn dk eSy vius eu ls jxM+&jxM+dj NqM+k nwaxkA gj eghus rhu&pkSFkkbZ phuh CySd d:axkA vkSj iRuh dks xguksa rFkk diM+ksa ls ykn nwaxkA dnj ikus ds fy, dnj djuh gksxhA vkt rd mlus 'kgj ugha ns[kk] luhek ugha ns[kk] jsyxkM+h ij ugha p<+h] mldk ik;y VwVk iM+k gS] Qksadh dh dhy ugha gS] lc dqN cuokÅaxk] lc dqN igukÅaxk] lc dqN fn[kkÅaxkA vM~Ms ij bDds ls mrjdj vkxs c<+rk gwaA rHkh dksbZ uke ysdj iqdkjrk gSA xkao ds VhM+h flag gSaA eSa jke&jke djrk gwaA os ykblsal ds ckjs esa iwNrs gSaA eSa crkrk gwa] ^^fey x;kA** os esjs xys ls yx tkrs gSa] ^^cl] vkt rks fcuk fi, NksM+ ugha ldrkA ,slk ekSdk fQj dc feysxk\** os eq>s tcnZLrh ^ns'kh* ds Bsds ds vanj [khap ys tkrs gSaA eSaus vkt rd dHkh 'kjkc ugha ih] ij vkt fny dg jgk gSµns[k Hkh ywa] dSlh yxrh gS\ igyk ?kwaV vanj tkrk gS rks eqag dM+ok gks tkrk gS] dS gks tk,xh] ij ugha] dS ugha gksus nwaxkA vkt bldh rklhj ns[kw¡xkA FkksM+h gh nsj esa eq>s mldk vlj Li"V gksus yxrk gSA eSa Bsdsnkj ls ,d ikSok vkSj ysdj iSaV dh tsc esa Mky ysrk gwaµvkt jkr iRuh dks Hkh fiykÅaxk] vius gkFk lsA VhM+h flag nqdku esa vanj gh csap ij ilj x, gSaA eSa ?kj dh rjQ py iM+rk gwaA eaM+gs esa tyrh gqbZ ykyVsu nwj ls gh fn[kkbZ nsrh gSA firkth la/;k dj jgs tuojh&ekpZ 2011

gksaxsA firkth dh ;kn vkrs gh xqLlk vkus yxrk gSA eSa ;gka ls fpYykdj crk nsuk pkgrk gwa fd vkt ls esjh pkjikbZ iRuh dh dksBjh esa fcNsxhA mls vius gkFkksa nqYgu dh rjg ltkÅaxk vkSj dy 'kgj ys tkdj ,d xzqi QksVks f[kapokÅaxkA pkj&ikap lky ls lkFk gS] ysfdu vHkh rd mldh ,d QksVks rd esjs ikl ugha gSA ,sa] esjs ?kj ds lkeus bruh HkhM+ D;ksa gS\ dkSu gSa ;s yksx\ dq,a ds xkS[ks esa ty jgh f<cjh dh jks'kuh ls nhokj ij mudh yghe&lghe ijNkb;ka jsax jgh gSaA utnhd igqapus ij [kqlj&iqlj dh vkokt lqukbZ iM+rh gSA eSa vkrafdr gksrk gwaA rHkh dksbZ vkSjr vkxs vkdj crkrh gS] ^^rsjh esgjk: rks Hkkx xbZ dydÙkk] [kyhy nthZ ds lkFkA** ,sa! l:j xk;cA iw.kZ pSrU;A vka[kksa esa [kyhy dk NksVh&NksVh nk<+h okyk cfy"B psgjk vkSj iRuh dk lcsjs [kqyk gqvk cDlk ?kwe tkrk gSA vHkh rd dHkh /;ku gh ugha x;kA [kyhy dk vkokxeu b/kj dkQh c<+ x;k FkkA igys Cykmt&ÝkWd dh uki ysus dHkh&dHkh vkrk Fkk] ij b/kj rks firkth dks xkatk fiykus ds cgkus yxHkx jkst gh vkus yxk FkkA vkt irk pyk fd mldk vlyh edln D;k FkkA eq>s ns[kdj yksx vfrfjDr :i ls mRlkfgr gks x, gSaA os bl mEehn esa gSa fd vc eSa dqN cksywaxk] dqN d:axkA mUgsa dqN vizR;kf'kr ns[kus vkSj lquus dks feysxkA eq>s pqi ns[kdj mu yksxksa dk /khjt tokc nsrk tk jgk gSA eSa eaM+gs esa ?kqlrk gwaA firkth jkSnz :i esa cSBs gSaA eSa crkrk gwa] ^^ykblsal fey x;kA** ysfdu os dqN lquus ds fy, ugha] dqN dgus ds fy, csrkc gks jgs gSaA** nkar ihlrs gq, dgrs gSa] ^^D;ksa js dqÙks! ukd dVok yh u!** ^vc dqN gksxk* dh laHkkouk ls yksx eaM+gs dks ?ksj yssrs gSa] ^^ukd gS vkids\** eSa firkth dh vka[kksa esa vka[ksa Mkydj fuHkZ; vkSj 'kkar iz'u djrk gwaA ^^ukd ugha gS js esjs! esjs ukd ugha gS!** os pkSafp;krs gq, yiddj esjs eaqg

ij >kiM+ ekjrs gSaA nsj ls gh lgh] ysfdu dqN 'kq: rks gqvk] yksxksa dks rlYyh gksrh gSA ^^irk ugha] esjs rks ugha gSA** ^^fgtM+s] tu[ks! cwr ugha Fkk rks eq>ls dgk gksrkA eq>s Hkh ukenZ le> fy;k Fkk D;k\** igyh ckj firkth ds vkxs ph[krk gwa] ^^eSaus vkidks euk fd;k Fkk D;k\** os cq> tkrs gSa] iLr! 'kkar! eSa ckgj fudydj [ksr esa xM+s ekps dh rjQ c<+us yxrk gwaA HkkbZ lkgc yksxksa ls vius&vius ?kj tkus dk vuqjks/k dj jgs gSaA yksx f[kld jgs gSa] fujk'k eu! D;k dqN ns[kus dh mEehn ysdj vk, Fks] ysfdu--eSa ekps ij ysV tkrk gwa---pyh xbZ] pyks] tgka Hkh jgs] lq[kh jgs---ysfdu Hkkxuk gh Fkk rks ,d fnu igys Hkkx tkrhA eSa VwVus ls cp tkrk---?kwl nsus ls---iFkHkz"V gksus ls---irk ekywe gksrk rks ;s czsft;j] Cykmt oxSjg iklZy dj nsrk---fy[krk fd csVk gksus ij [kcj djsA eSa f[kykSus ysdj vkÅaxkA gok dqN BaMh vkSj rst gSA uhan ugha vk jgh gSA nwj dgha fl;kj jks jgs gSa---[ksr ls ids gq, [kjcwtksa dh xa/k vk jgh gSA dbZ fnuksa ls lksp jgk FkkA vkt Qqjlr feyh gSA HkjisV [kjcwts [kkÅaxkA eSa ekps ls mrjdj [kjcwts ds [ksr dh rjQ py iM+rk gwa---,sa! iSj yM+[kM+k D;ksa jgs gSa\---'kjhj bruk gYdk&gYdk&lk D;ksa yx jgk gS\---fopkj vLr&O;Lr D;ksa gSa\---vkneh esa ikxyiu dh 'kq#vkr dSls gksrh gksxh\---esjs diM+s D;k gq,\ ---eSa uaxk dSls gks x;k\ eSa [ksr ds chpkschp [kM+k gwaA dqN xkus dk fny dj jgk gS---bl Hkjh nqfu;k esa dksbZ Hkh---csfV;ka rhu gSa] csVs dk lgkjk u gqvk--u---u---u---! flQZ xkus ls dke ugha pyus dkA vkSj eSa [kjcwts ds [ksr esa HkjrukV~;e 'kq: dj nsrk gwaA ¼1991 esa jk/kkÑ".k izdk'ku ls izdkf'kr dgkuh&laxzg ^ds'kj&dLrwjh* ls½

17


fljh miek tksx

fd

jZ&fdjZ&fdjZ ?kaVh ctrh gSA ,d vkneh inkZ mBkdj dejs ls ckgj fudyrk gSA vnZyh ckgj izrh{kkjr yksxksa esa ls ,d vkneh dks b'kkjk djrk gSA og vkneh tYnh&tYnh vanj tkrk gSA lcsjs vkB cts ls ;gh Øe tkjh gSA vHkh nl cts ,- Mh- ,e- lkgc dks nkSjs ij Hkh tkuk gS] ysfdu HkhM+ gS fd de gksus dk uke gh ugha ys jghA fdlh dh [ksr dh leL;k gS rks fdlh dh lhesaV dhA fdlh dh phuh dh] rks fdlh dh ykblsal dhA leL;k,a gh leL;k,aA ikSus nl cts ,d yach ?kaVh ctrh gSA izR;qÙkj esa vnZyh Hkkxk&Hkkxk Hkhrj tkrk gSA ßfdrus eqykdkrh gSa vHkh\Þ ßgqtwj] lkr&vkB gksaxsÞ ßlcdks ,d lkFk Hkst nksAÞ vxys {k.k dbZ yksxksa dk >qaM vanj ?kqlrk gS] ysfdu nl&X;kjg lky dk ,d yM+dk vHkh Hkh ckgj cjkens esa [kM+k gSA vnZyh >aq>ykrk gS] ßtk&tk] rw Hkh tkAÞ ßeq>s vdsys esa feyk nks]Þ yM+dk fQj feufeukrk gSA bl ckj vnZyh HkM+d tkrk gS] ßvkf[kj ,slk D;k gS] tks rw lcsjs ls vdsys&vdsys dh jV yxk jgk gSA D;k gS bl fpëh esa] cksy rks] D;k pkfg,µphuh] lhesaV] feêh dk rsy\Þ yM+dk pqi jg tkrk gSA fpëh okil tsc esa Mky ysrk gSA vnZyh yM+ds dks è;ku ls ns[k jgk gSA eVeSyh&lh lwrh deht vkSj ik;tkek] xys esa yky jax dk xeNk] NksVs&dM+s&[kM+s&:[ks cky] uaxs ikaoA èkwy&èkwlfjr psgjk] eqj>k;k gqvkA vifjfpr ekgkSy esa fdafpr laHkzfer] vfo'oklh vkSj dBksjA nwj nsgkr ls vk;k gqvk yxrk gSA dqN lkspdj vnZyh vk'oklu nsrk gS] ßvONk] bl ckj rw vdsys esa fey ysAÞ ysfdu tc rd vanj ds yksx ckgj vk,a] lkgc vkWfQl&:e ls csM&:e esa pys tkrs gSaA Mªkboj vkdj thi iksaNus yxrk gSA fQj batu LVkVZ djds ikuh Mkyrk gSA yM+dk thi ds vkxs&ihNs gks jgk gSA FkksM+h nsj esa vnZyh fudyrk gSA lkgc dh eSxthu] :y] iku dk fMCck] flxjsV dk iSdsV vkSj ekfpl ysdjA fQj fudyrs gSa lkgc] èkwi&Nkagh p'ek yxk,A psgjs ij vkfHktkR; vkSj xaHkhjrk vks<+s gq,A yM+ds ij utj iM+rs gh iwNrs gSa] ßgka] cksyks csVs] dSls\Þ yM+dk lglk dqN cksy ugha ik jgk gSA og laHkze ueLdkj djrk gSA ßBhd gS] Bhd gSAÞ lkgc thi esa cSBrs gq, iwNrs gSa] ßdke cksyks viuk] tYnh] D;k pkfg,\Þ vnZyh cksyrk gS] ßgqtwj] eSaus yk[k iwNk fd D;k dke gS] crkrk gh ughaA dgrk gS] lkgc ls vdsys esa crkuk gSAÞ 18

tuojh&ekpZ 2011


ßvdsys esa crkuk gS rks dy feyuk] dyAÞ thi jsaxus yxrh gSA yM+dk ,d {k.k vleatl esa jgrk gS] fQj thi dh cxy esa nkSM+rs gq, tsc ls ,d fpëh fudkydj lkgc dh xksn esa Qsad nsrk gSA ßBhd gS] ,d g¶rs ckn feyukAÞ lkgc ,d pkyw vk'oklu nsrs gSaA rc rd yM+dk ihNs NwV tkrk gSA ysfdu fpëh dh xaok: 'kDy mudh mRlqdrk c<+k nsrh gSA mls vkVs dh ysbZ ls fpidk;k x;k gSA fpëh [kksydj os i<+uk 'kq: djrs gSaµßljc fljh miek tksx] [kr fy[kk ykyw dh ekbZ dh rjQ ls] ykyw ds cIik dks ikao Nwuk igqaps---Þ vpkud tSls djsaV yx tkrk gS mudksA ykyw dh ekbZ dh fpëh! brus fnuksa cknA ilhuk pqgpqgk vk;k gS muds ekFks ijA lUu! cM+h nsj ckn izÑfrLFk gksrs gSa osA frjNh vka[kksa vkSj cSd fejj ls ns[krs gSaµMªkboj fufoZdkj yhi pyk, tk jgk gSA vnZyh Åa?krs gq, >wyus yxk gSA os fQj fpëh [kksyrs gSaµßvkxs lekpkj ekywe gks fd ge yksx ;gka ij jkth&[kq'kh ls gSa vkSj vkidh jkth&[kq'kh Hkxoku ls usd euk;k djrs gSaA vkxs] ykyw ds cIik dks ekywe gks fd ge viuh ;kn fnykdj vkidks nq[kh ugha djuk pkgrs] ysfdu dqN ,slh eqlhcr vk xbZ gS fd ykyw dks vkids ikl Hkstuk t:jh gks x;k gSA ykyw nl eghus dk Fkk] rc vki vkf[kjh ckj xkao vk, FksA bl ckr dks nl lky gksus tk jgs gSaA bèkj nks&rhu lky ls vkids pkpkth us ge yksxksa dks lrkuk 'kq: dj fn;k gSA fdlh u fdlh cgkus ls gedks] ykyw dks vkSj dHkh&dHkh deyk dks Hkh ekjrs&ihVrs jgrs gSaA tkurs gSa fd vkius ge yksxksa dks NksM+ fn;k gS] blfy, tuojh&ekpZ 2011

nwj vk x, gSa fd okil ykSVuk mfpr ugha yx jgk gSA fQj okil pydj lcds lkeus mlls ckr Hkh rks ugha dh tk ldrh gSA mUgsa I;kl yx vkbZ gSA Mªkboj ls dgrs gSa] ßthi jksduk] I;kl yx vkbZ gSAÞ ikuh vkSj pk; ihdj flxjsV lqyxkbZ mUgksausA rc èkhjs&èkhjs izÑfrLFk gks jgs gSaA thi vkxs c<+ jgh gSA

xkao&Hkj esa dgrs gSa fd ^ykyw* vkidk csVk ugha gSA ßos pkgrs gSa fd ge yksx xkao NksM+dj Hkkx tk,a rks lkjh [ksrh&ckjh] ?kj&nqokj ij mudk dCtk gks tk;A vkt vkB fnu gq,] vkids pkpkth gesa cM+h ekj ekjsA esjk ,d nkar VwV x;kA gkFk&ikao lwt x, gSaA dgrs gSaµxkao NksM+dj Hkkx tkvks] ugha rks egrkjh&csVs dk ewaM+ dkV ysaxsA vius fgLls dk egq, dk isM+ os tcjnLrh dVok fy, gSaA deyk vc lÙkjg o"kZ dh gks xbZ gSA eSaus cgqr nkSM+&èkwi dj ,d txg mldh 'kknh iDdh dh gSA vxj vkids pkpkth esjh >wBh cnukeh yM+ds okyksa rd igqapk nsaxs rks esjh fcfV;k dh 'kknh Hkh VwV tk,xhA blfy, vkils gkFk tksM+dj fourh gS fd ,d ckj ?kj vkdj vius pkpkth dks le>k nhft,A ugha rks ykyw dks ,d fpëh gh ns nhft,] vius pkpkth ds ukeA ugha rks vkids vka[k Qsjus ls rks ge Hkhxh fcykj cus gh gSa] vc ;g xkao&Mhg Hkh NwV tk,xkA jke [ksykou ekLVj us v[kckj ns[kdj crk;k Fkk fd vc vki bl ftys esa gSaA blh txg ij ykyw dks Hkst jgh gwaAÞ fpëh i<+dj os yach lkal ysrs gSaA mUgsa ;kn vkrk gS fd yM+dk ihNs caxys ij NwV x;k gSA dgha fdlh dks viuk ifjp; ns fn;k rks\ ysfdu vc bruh

muds efLr"d esa nl lky iqjkuk xkao mHkj jgk gSA xkao] tgka mudk fiz; lkFkh Fkkµegq, dk isM+] tks vc ugha jgkA mlh dh tM+ ij cSBdj lcsjs ls 'kke rd ^daiVh'ku* dh rS;kjh djrs Fks osA xkao] tgka mudh ml le; dh fiz; csVh deyk Fkh] ftlds yky&yky uje gksaB fdrus lqanj yxrs Fks! egq, ds isM+ ij cSBdj dkSvk tc ^dka&dka!* cksyrk rks tehu ij cSBh uUgh deyk nqgjkrhµdka! dka! dkSvk Fkd&gkjdj mM+ tkrk rks og rkyh ihVrh FkhA og vc l;kuh gks xbZ gSA mldh 'kknh gksus okyh gSA ,d fnu gks Hkh tk,xhA fonk gksrs le; vius NksVs HkkbZ ds ikao idM+dj jks,xhA cki ds ikao ugha jgsaxs idM+dj jksus ds fy,A HkkbZ vk'oklu nsxk daèkk idM+dj] vkQr&fcir esa lkFk nsus dkA cki dh 'kk;n dksbZ èkaqèkyh&lh rLohj mHkjs mlds fnekx esaA fQj muds fnekx esa iRuh ds VwVs nkar okyk psgjk ?kwe x;kA nhurk dh ewfrZ] vfr ifjJe&dqiks"k.k vkSj ifr dh fu"Bqjrk ls Ñ'k] lw[kk 'kjhj] gkFk&ikao lwts gq,] ekj lsA cgqr xjhch ds fnu Fks] tc mudk xkSuk gqvk FkkA baVj ikl fd;k Fkk ml lkyA ykyw dh ekbZ cfy"B dn&dkBh dh fgEer vkSj thoV okyh efgyk Fkh] fuj{kj ysfdu vk'kk vkSj vkRefo'okl dh ewfrZA mls ns[kdj muds eu esa J)k gksrh Fkh mlds izfrA bruh vkLFkk gks ftanxh vkSj ifjJe esa 19


os Hkh jksus yxs Fks mldk daèkk idM+djA tkus fdruh eukSfr;ka ekus gq, Fkh ogA lR;ukjk;.k---larks"kh---'kqØokj--foaè;kpy---lc ,d&,d djds iwjk fd;k FkkA tjk&th.kZ diM+ksa esa iqydrh ?kwerh mldh Nfo] ftls dgrs gSa] jktikV ik tkus dh [kq'khA lfoZl Tokbu djus ds ckn ,d&Ms<+ lky rd os gj ekg ds f}rh; 'kfuokj vkSj jfookj dks xkao tkrs jgs FksA firk] iRuh] iq=kh lcds fy, diM+s&yÙks rFkk ?kj dh vU; NksVh&eksVh phtsa tks vHkh rd iSls ds vHkko ds dkj.k ugha Fkha] os v.Meku esa vDVwcj 2006A ,d&,d djds ykus yxs FksA iRuh dks i<+kus ds fy, ,d V~;wVj yxk fn;k FkkA rks lalkj dh dksbZ Hkh oLrq vyH; ugha ßesgur djsaxs rks Hkxoku mldk Qy iRuh dh nsgkrh <ax ls iguh xbZ lkM+h jg ldrhA ch- ,- ikl djrs&djrs t:j nsaxsAÞ vkSj f?kls&fiVs diM+s mudh vka[kksa esa ;g mlh ds R;kx] riL;k vkSj pqHkus yxs FksA ,d&nks ckj 'kgj ys deyk iSnk gks xbZ FkhA mlds ckn csjkstxkjh ds o"kks± esa yxkrkj fgEer vkLFkk dk ifj.kke Fkk fd ,d gh ckj tkdj fQYe oxSjg fn[kk yk, Fks] caèkkrh jgrh FkhA vius xgus cspdj esa mudk lsysD'ku gks x;k FkkA ifj.kke ftldk vuqdj.k dj og vius esa izfr;ksfxrk ijh{kk ds 'kqYd vkSj iqLrdksa fudyk rks os [kqn vk'p;Zpfdr FksA ?kj vko';d lqèkkj ys vk,A [kM+h cksyh dh O;oLFkk dh Fkh mlusA [ksrh&ckjh dk vkdj ,dkar esa iRuh dks xys yxk fy;k cksyus dk vH;kl djk;k djrs Fks] lkjk dke vius ftEes ysdj mUgsa ijh{kk FkkA ok.kh vo#) gks xbZ FkhA mldks ysfdu ?kj&x`gLFkh ds vFkkg dke vkSj dh rS;kjh ds fy, eqDr dj fn;k FkkA irk yxk rks og cM+h nsj rd fuLian chekj llqj dh lsok esa bruk le; og jch dh flapkbZ ds fnuksa esa lkjs fnu jksrh jgh] csvkoktA flQZ vkalw >jrs jgs u fudky ikrh] ftlls ifr dh bPNk cPph dks isM+ ds uhps fyVkdj dq,a ij FksA iwNus ij crk;k] [kq'kh ds vkalw gSa ds vuqlkj ifjorZu yk ikrhA og iqj gkadk djrh FkhA cktkj ls gjh lCth ;sA xkao dh vkSjrsa rkuk ekjrh Fkha fd eglwl djrh Fkh fd mlds xaokjius ds [kjhnuk laHko ugha Fkk] ysfdu NIij ij [kqn <ks,xh xkscj vkSj HkrkZj dks cuk,xh dkj.k os vDlj [kht mBrs vkSj p<+h gqbZ usuqvk dh yrkvksa dks og dIrku] ysfdu vc dksbZ dqN ugha dHkh&dHkh rks jkr esa dgrs fd ßmBdj vxgu&iwl rd ckYVh Hkj&Hkjdj dgsxk] esjh ir cp xbZA ugk yks vkSj diM+s cnyks] rc vkdj lhaprh jgrh Fkh] ftlls mUgsa gjh lCth lksvksA Hkwls tSlh xaèk vk jgh gS rqEgkjs feyrh jgsA jkst lcsjs rkth jksVh 'kjhj lsAÞ ml le; og dqN u eu cukdj mUgsa f[kyk nsrh vkSj [kqn cklh cksyrhA pqipki vkns'k dk ikyu [kkuk [kkdj yM+dh dks ysdj [ksr djrh] ysfdu tc euksuqdwy okrkoj.k esa loky mBus yxsµD;k feyk ij pyh tkrh FkhA ,d cdjh ikrh rks eqLdjkdj dgrh] ßvc eSa mldks mUgsa vkxs c<+kdj\ os csjkstxkj jgrs] ykbZ Fkh og vius ek;ds ls] vkids ^tksx* ugha jg xbZ gwa] dksbZ ftlls mUgsa lcsjs FkksM+k nwèk ;k , vius fy,AÞ xkao esa [ksrh&ckjh djrsA og daèks ls daèkk fHkM+kdj [ksr 'kgjkrhßD;ks^esa]erq* e<waf<+dgka pk; fey ldsA jkr dks lksrs tkvksxh\ß le; iwNrh] ßvHkh fdruh esa esgur djrhA jkr esa nksuksa lq[k dh uhan lksrsA rhuksa ßtkÅaxh dgka] ;gka jgdj fdrkc vkSj i<+uk ckdh gS] llq j th yksdksa dk lq[k mldh eqëh esa jgrkA NksVs&ls lalkj esa ?kj&nqokj dhlaHkkywlsoaxkhAd:atcxhAdHkhvkidk lkgch okyh ukSdjh ikus ds vki fy,\Þ vkRerq"V gks thou dkV nsrhA mUgsa vkxs c<+kdj og xkao vk,axs] vkidh lsok d:axhAÞ os mlds iz'u ij eqLdjk ßrqeus esjs fy, bruk nq[k >syk ihNs NwV xbZA ekFks dk flanwj vkSj gkFk dh nsrs] ßdqN dgk ugha tk ldrkA gS] rqEgkjs gh iq.;&izrki ls vkt eSa èkwy lkjh fdrkcsa i<+ ysus ds ckn Hkh pwfM+;ka fujarj nq[k ns jgh gSa mlsA ls vkleku ij igqapk gwa] xk<+s le; esa t:jh ugha fd lkgc cu gh tk,aAÞ lgkjk fn;k gSA rqEgsa NksM+ nwaxk rks ujd ß,slk er lkspk dfj,]Þ og dgrh] esa Hkh txg u feysxh eq>sAÞ 20

tuojh&ekpZ 2011


ysfdu muds vanj ml le; Hkh dgha dksbZ pksj fNik cSBk Fkk] ftls os igpku ugha ik, FksA ftl lky ykyw iSnk gqvk] mlh lky firkth dk nsgkar gks x;kA fØ;k&deZ djds okil x, rks eu xkao esa FkksM+k&FkksM+k mpVus yxk FkkA nks cPpksa dh izlwfr vkSj dqiks"k.k ls iRuh dk LokLF; m[kM+ x;k FkkA 'kgj dh vkcksgok rFkk lkFkh vfèkdkfj;ksa ds ?kj&ifjokj dk okrkoj.k ghu Hkkouk iSnk djus yxk FkkA ftanxh ds izfr n`f"Vdks.k cnyus yxk FkkA xkao dbZ&dbZ eghuksa ckn vkus yxs FksA vkSj vkus ij iRuh tc ?kj dh leL;k,a crkrh rks yxrk] ;s fdlh vkSj dh leL;k,a gSaA buls mUgsa dqN ysuk&nsuk ugha gSA os 'kgj esa vius dks ^vueSfjM* crkrs FksA bl le; rd mudh tku&igpku ftyk U;k;kèkh'k dh yM+dh eerk ls gks pqdh Fkh vkSj mlds lkfUuè; ds dkj.k iRuh

rks firkth Hkh ugha jgsAÞ ßrks [ksrh&ckjh ds fy, viuk 'kjhj lq[kkb,xk\Þ ßrqe rks Qkyrw esa fpark djrh gksAÞ ysfdu og dqN vkSj lquuk pkgrh Fkh] cksyh Fkh] ßfQj vki 'kknh D;ksa ugha dj ysrs ogka fdlh i<+h&fy[kh yM+dh ls\ eSa rks 'kgj esa vkid lkFk jgus yk;d Hkh ugha gwaAÞ ßdkSu fl[kkrk gS rqEgsa bruh ckrsa\Þ ßfl[kk,xk dkSu\ ;g rks lukru ls gksrk vk;k gSA eSa rks vkidh lhrk gwaA tc rd cuokl esa jguk iM+k] lkFk jgh] ysfdu jktikV fey tkus ds ckn rks lksus dh lhrk gh lkFk esa lksgsxhA ykyw ds ckcw] lhrk dks rks vkxs Hkh cuokl gh fy[kk jgrk gSAÞ ßpqipki lks tkvksAÞ mUgksaus dgkA ysfdu lksbZ ugha ogA cM+h nsj rd

o/kkZ esa tuojh 2009 esa xks"Bh esaA

ls tqM+k jgk&lgk jkxkRed lacaèk Hkh vR;ar {kh.k gks pyk FkkA rhu&pkj eghus ckn fQj xkao vk, rks iRuh us Vksdk Fkk] ßbl ckj dkQh nqcys gks x, gSaA yxrk gS] dkQh dke jgrk gS] cgqr xqelqe jgus yxs gSa] D;k lksprs jgrs gSa\Þ os Vky x, FksA jkr esa mlus dgk] ßbl ckj eSa Hkh pywaxh lkFk esaA vdsys rks vkidh nsg xy tk,xhAÞ os pkSad x, Fks] ßysfdu ;gka dh [ksrh&ckjh] ?kj&nqokj dkSu ns[ksxk\ vc tuojh&ekpZ 2011

Nkrh ij flj j[kdj iM+h jghA fQj cksyh] ß,d xhr lqukÅaxh vkidksA esjh eka dHkh&dHkh xk;k djrh FkhAÞ fQj cM+s d#.k Loj esa xkrh jgh Fkh og] ftldh ,dkèk iafDr gh vc mUgsa ;kn gSµ^lkSrfu;k lax jkl jpkor] eksa lax jkl Hkqyku] ;g cfr;k dksÅ dgr cVksgh] r yxr djstok esa cku] laofj;k Hkwys gesa---* os vanj ls fgy x, vkSj mls fnyklk nsrs jgs fd og Hkze esa iM+ xbZ gS] ij og rks tSls Hkfo";nz"Vk FkhA

vkxr] tks vHkh muds lkeus Hkh cgqr Li"V ugha Fkk] mlus lkQ ns[k fy;k FkkA mlds lhus esa mlus dgha ^eerk* dh xaèk ik yh FkhA ml ckj xkao ls vk, rks fQj ikap&Ng eghus rd okil tkus dk ekSdk ugha yx ik;kA blh chp eerk ls mudk fookg gks x;kA 'kknh ds nwljs ;k rhljs eghus xkao ls iRuh dk i=k vk;k fd deyk dks pspd fudy vkbZ gSA ykyw Hkh cgqr chekj gSA ekSdk fudkydj pys vkb,A ysfdu xkao os i=k feyus ds nks g¶rs ckn gh tk ldsA dksbZ cgkuk gh le> esa ugha vk jgk Fkk] tks eerk ls fd;k tk ldrkA nksuksa cPps rc rd Bhd gks pqds Fks] ysfdu muds igqapus ds lkFk gh mldh vka[ksa >jus&lh >juh 'kq: gks xbZ FkhaA dqN cksyh ugha FkhA jkr esa fQj ogh xhr cM+h nsj rd xkrh jgh FkhA mudk gkFk idM+dj dgk Fkk] ßyxrk gS] vki esjs gkFkksa ls fQlys tk jgs gSa vkSj eSa vkidks laHkky ugha ik jgh gwaAÞ os bl ckj dksbZ vk'oklu ugha ns ik, FksA mldk jksuk&èkksuk mUgsa dkQh vU;euLd cuk jgk FkkA os mdrk, gq,&ls FksA vxys gh fnu os okil tkus dks rS;kj gks x, FksA ?kj ls fudyus yxs rks og vkèks ?kaVs rd ikao idM+dj jksrh jgh FkhA fQj yM+dh dks iSjksa ij >qdk;k Fkk] uUgs ykyw dks iSjksa ij fyVk fn;k FkkA tSls lc dqN yqV x;k gks] ,slh yx jgh Fkh og] nhu&ghu&efyuA os tku NqM+kdj ckgj fudy vk, FksA ogh mudk vafre feyu FkkA rc ls nl lky ds djhc gksus dks vk,] os u dHkh x,] u gh dksbZ fpëh&i=kh fy[khA gka] djhc lky&Hkj ckn iRuh dh fpëh t:j vkbZ FkhA u tkus dSls mls irk yx x;k Fkk] fy[kk Fkkµ^deyk ubZ vEek ds ckjs esa iwNrh gSA dHkh ys vkb, mudks xkaoA fn[kk&crk tkb, fd xkao esa Hkh mudh [ksrh&ckjh] ?kj&nqokj 21


gSA ykyw vc nkSM+ ysrk gSA rsokjh ckck >a>kokr fMxk ugha ldrkA dksbZ rfi'k gS vkSj iSjksa ls fyiV tkrh gSA fQj mldk gkFk ns[kdj crk jgs Fks fd lq[kk ugha ldrhA mis{kk dh èkwi esa tks egRoiw.kZ lwpuk nsrh gS rtZuh mBkdj] yM+dk Hkh cki dh rjg rksrkp'e gksxkA gjk&Hkjk jg ysxk] vuqxzg dh ck<+ esa tks ßikik] ikik] vks cnek'k yM+dk] cjkens rd ?kql vk;k FkkA eEeh iwNrh] rks tSls rksrs dks ikfy,&iksfl,] f[kykb,] xy tk,xkA thi xsV ds vanj eqM+rh gS rks xsV cksyrk ugha FkkA Hkxkrh rks Hkkxrk ugha ysfdu ekSdk ikrs gh mM+ tkrk gSA iksl ugha ekurkA oSls gh ;g Hkh---rks eSaus ls lVs pcwrjs ij yM+dk vkSaèkk ysVk FkkA eSaus viuh eksVj Qsaddj ekjk] dgk fd ckck] rksrk iaNh gksrk gS] fQj fn[kkbZ nsrk gSA vaxksNs ls mlus lkjk mldk ekFkk dV x;kA [kwu cgdj eqag Hkh viuh vku ugha NksM+rk] t:j mM+ 'kjhj <ad fy;k gSA thi vkxs c<+ tkrh esa tkus uxk rks Fkw&Fkw djrk gqvk HkkxkA vkSj ikik] og t:j cnek'k FkkA tjk tkrk gS] rks vkneh gksdj Hkyk dksbZ dSls gSA vanj mudh pkj lky dh csVh Vh- Hkh ugha jks;kA cl] ?kwj jgk FkkA ckgj viuh vku NksM+ ns\ iksluk dSls NksM+ ns\ eSa rks bls ckiw ls Hkh cM+k lkgc oh- ns[k jgh gSA vkgV ikdj nkSM+h vkrh pijkfl;ksa ds yM+ds ekj jgs Fks] ysfdu eEeh us euk djok fn;kAÞ cukÅaxh---* ok'k&csflu dh rjQ c<+rs mUgksaus i=k dk dksbZ mÙkj laLÑr] ikfy] izkÑr] gq, os eerk ls iwNrs gSa] ßdkSu ugha Hkstk FkkA gka] og i=k Fkk\Þ eerk ds gkFkksa esa t:j iM+ viHkza'k esa xzkeh.k Hkkjr ß'kk;n vkids xkao ls x;k Fkk] ftlds dkj.k eghuksa 3¼iw . kkZ uked nklh vkS j ,d cz k ã.k ds chp vk;k gSA HksaV ugha gqbZ D;k\Þ ?kj esa jksuk&èkksuk vkSj ruko okrkZyki½ % ßeSa rks vHkh pyk vk jgk O;kIr jgk FkkA---vkSj djhc ukS (i) mngkjh vga lhrs] lnk mndeksr¯jA gwa] dgka x;k\Þ lky ckn vkt ;g nwljk i=k v¸;kua n.MHk;Hkhrk] okpksnkslHk;fërkA ßuke ugha crkrk Fkk] gSA dLl cz k ã.k Roa Hkhrks ] lnk mndeks r ¯jA dke ugha crkrk Fkk] dgrk i=k muds gkFkksa esa cM+h os/kekusfg xÙksfg] lhra osn;ls HkqlaAA Fkk] flQZ lkgc dks crkÅaxkA nsj rd dkairk jgk vkSj fQj fQj yM+ds rax djus yxs rks mls mUgksaus tsc esa j[k fy;kA µeSa ¼iw.kkZ nklh½ 'khr _rq esa vk;ks± ds naM ls ckgj pyk x;kAÞ eu esa loky mBus Hk;Hkhr gks ;k muds }kjk iz;qDr vi'kCnksa ds Hk; ls ßdqN [kkuk&ihuk\Þ yxsµD;k feyk mldks mUgsa ty esa Mqcdh yxk, jgrh gwaA ijarq czkã.k! rqe fdlds ßigys ;g crkb,] og gS vkxs c<+kdj\ os csjkstxkj Hk; ls lnk ty esa gh iM+s jgrs gks] tcfd rqEgkjk 'kjhj dkS u \Þ ,dk,d eerk dk Loj jgrs] xkao esa [ksrh&ckjh djrsA dkai jgk gS] blls Kkr gksrk gS fd rqe vfr'k; 'khr ddZ'k vkSj rst gks x;k] ßml og daèks ls daèkk fHkM+kdj [ksr dk vuqHko dj jgs gksA pqM+Sy dh vkSykn rks ugha] ftls esa esgur djrhA jkr esa nksuksa vki xkao dk jkt&ikV ns vk, lq[k dh uhan lksrsA rhuksa (ii) ¼czkã.k dk mÙkj½ % gSa\ ,slk gqvk rks [kcjnkj] tks yksdksa dk lq[k mldh eqëh esa ;ks p oqM~<ks ngjks ok] ikidEea idqCcfrA mls xsV ds vanj Hkh yk,] [kwu jgrkA NksVs&ls lalkj esa ndkfHklspuk lks fi] ikidEek ieqPpfrAA ih tkÅaxhAÞ vkRerq"V gks thou dkV nsrhA µtks Hkh o`) ;k ;qod dksbZ ikideZ djrk gS] os pqipki Mªkbax:e esa mUgsa vkxs c<+kdj og ihNs NwV tyLuku ds }kjk og ml ikideZ ls eq D r gks tkrk gS A vkdj lksQs ij fu<ky iM+ x, xbZA ekFks dk flanwj vkSj gkFk gSaA pDdj vkus yxk gSA dh pwfM+;ka fujarj nq[k ns jgh (iii) ¼iqu% iw.kkZ dk izR;qÙkj½ % 'kk;n jDrpki c<+ x;k gSA gSa mlsA dks uq rs bneD[kkfl] vtkuUrLl vtkudksA ckgj Qkxquh tkM+k c<+rk ndkfHklspuk uke] ikidEek ieqPpfrAA tk jgk gSA lkjs fnu fdlh dk;ZØe esa lXxa uwu xfeLlfUr] lCcs e.MwddPNikA lcsjs mBdj os ns[krs mudk eu ugha yxrkA ukxk p lqlqekjk p] ;s p××ks mnds pjkAA gSaµpcwrjs ij ^xkao* ugha gSA 'kke dks thi okil ykSV vjs! rq> ew[kZ dks fdl ew[kZ us ;g cryk fn;k fd os pSu dh lkal ysrs gSaA jgh gSA muds efLr"d esa tyLuku ikih dks ikideZ ls eq D r dj ns r k gS A ;fn yM+ds dk psgjk mHkj vk;k ¼1991 esa jk/kkÑ".k izdk'ku ,slh ckr gksrh rks ty esa jgus okys ;s lHkh es<d] ls izdkf'kr dgkuh&laxzg Fkk] tSls e#Hkwfe esa [kM+k gqvk ^ds'kj&dLrwjh* ls½ dNq , ] lka i ] exj vkS j vU; eNyh vkfn typj tho v'ks"k ftthfo"kk okyk ccwy LoxZ es a pys tkrs \ dk dksbZ f'k'kq>kM+] ftls dksbZ 22

tuojh&ekpZ 2011


eap vkSj epku eapu

bykgkckn esa ^riZ.k* dk eapu

vk

uany fgrS"kh tUe % 10 ebZ] 1946] xzke iV~Vh nyhiiqj] izrkix<+ ¼m- iz-½ ljdkjh lsok esa m- iz- ds dbZ ftyksa dh [kkd NkuhA ntZuksa iqLrdsa izdkf'kr] vusd lEekuksa ls lEekfur uany th ds thou vkSj ys[ku dk o.kZiV dkQh cM+k gSA laizfr % jsfM;ks dsanz vf/kdkjh] tuin fu;a=k.k d{k] dksrokyh lnj] bykgkckn ls fnukad 31 ebZ] 2006 dks ljdkjh lsok ls eqDrA

laidZ % 67@45 NksVk cxgkjk] iz;kx] bykgkckn&211002 eks- % 9415286634 tuojh&ekpZ 2011

t dFkkdkj vkSj miU;kldkj f'koewfrZ viuh jpuk/kfeZrk ds ftl eqdke ij gSa] ogka os fdlh vfrfjDr ifjp; ds eksgrkt ugha gSaA vk/kqfud cktkjokn dh ifjHkk"kk esa dgsa rks ^mudk uke gh dkQh gS*A mUgksaus fofo/k rjg dh jpuk,a dh gSaA eq>s yxrk gS iszepan ds ckn mudh ijaijk ds ekd±Ms; vkSj vejdkar ljh[ks gLrk{kjksa ds ckn dh ih<+h esa mudk uke vkdkj ys pqdk gSA f'koewfrZ xkao&tokj ds lanHkks± esa vktknh ds ckn ds ifjos'k dks] yksd/kfeZrk dks lgsts] lw{e fLFkfr;ksa dh eatjd'kh djrs gq, ogka dh fonzwirkvksa dks] vkSj cnys jktuSfrd Loj dks vius ik=kksa ds }kjk ikBdksas dks ijkslrs gSaA f'koewfrZ ls xqtjrs gq, eq>s ,d lkekU; ikBd dh gSfl;r ls ,slk yxrk gS] ^ekuks og dgkuh dgrs ;k fy[krs ugha] cfYd ^gqadkjh* dh vis{kk Hkh ugha djrs] fQj Hkh dgkuh lqukrs ls pyrs gSaA* ^riZ.k* miU;kl lekIr djrs&djrs eSaus mlds ukV~; :ikarj.k dk eu cuk fy;k FkkA tkfgj gS] ml jpuk us vius iwjs ifjos'k ds lkFk dgha&u&dgha eq>s vanj rd >d>ksjk FkkA ;gh Fkh f'koewfrZ dh ml jpuk dh rkdrA mudh blh rkdr ds pyrs] ukV~;karj dh laHkkoukvksa ds dkj.k gh mudh ,d jpuk ^frfj;kpfjÙkj* ij fQYe Hkh cuh FkhA ^riZ.k* miU;kl dk dFkkud vktknh ds ckn ds xkao vkSj 'kgj dk gSA eq[; dsanzh;rk xzkeh.k ifjos'k gh gSA xkao dk ,d Vksyk] dqN ?kj lo.kks± ds gSa] vf/kdka'kr% nfyrksa ds] tks lo.kks± ds [ksr&[kfygku ij dke djds vius ifjokj dks iky jgs gSaA muds ?kjksa dh efgyk,a Bkdqjksa&ckeuksa ds ?kjksa ij xkgs&xkgs csxkj Hkh djrh gSa] vkSj dHkh&dHkh cqyok Hkh yh tkrh gSaA bu efgykvksa dk ykyp Hkh gksrk gS] dHkh nw/k] dHkh eV~Bk vkSj dHkh nks&pkj vatqjh ^fxudh* ;k pkoy vkfnA iafMr th dk ,d fcxM+Sy yM+dk flQZ eVj dh dqN Nheh rksM+ ysus ds dkj.k nfyr dh ,d yM+dh dks yaxh yxkdj fxjk nsrk gS vkSj ihVrk gSA vkl&ikl ds [ksrksa esa dke dj jgh pejkSVh Vksys dh efgykvksa ds izfrjks/k ds QyLo:i iafMr dk og yM+dk Hkkx tkrk gS vkSj cl ;gha ls 'kq: gksrh gS Vksys dh ikjaifjd jktuhfrA ckr Fkkus rd igqaprh gS] ysfdu dkxth dk;Zokgh ds chp tkap dh fn'kk rd cny tkrh gSA xkao dh iqfyl pkSdh vkSj iqfyldfeZ;ksa dh ekufldrk dks f'koewfrZ us ekuks cgqr gh djhc ls ns[kk gSA ml izdj.k dh fp=kkRedrk us Hkh ukV~;karj ds fy, izHkkfor fd;kA vusd NksVh&cM+h fLFkfr;ka lekt dk lp c;ka djrs gq, reke lokfy;k fu'kku Hkh O;oLFkk ij yxkrh gSaA oxZ&'k=kq dh igpku dh tn~nkstgn Hkh mHkjrh gSA bl miU;kl esa ,d ,slk eksM+ Hkh vkrk gS tgka ^HkkbZ th* uked ,d NksVHkb;k usrk] ds ifjos'kxr mdlkus ij ^jtifr;k* ¼tks Nheh pqids ls rksM+rh 23


gS½ ds HkkbZ ds }kjk iafMr ds fcxM+Sy yM+ds panj dh ukd] fcjknjh dh ukd cpkus ds fy, dVok nh tkrh gSA bl miU;kl esa ^¶ys'k cSd* dh ,d ?kVuk gSA lo.kks± ds Vksys ds dqN yM+dksa ds }kjk jtifr;k dh cM+h cgu dHkh cykRdkj dk f'kdkj gqbZ Fkh] vkSj irk ugha mlus dq,a esa dwndj vkRegR;k dh Fkh ;k lo.kks± }kjk gR;k djds dq,a esa Qsad nh xbZ FkhA bl izdj.k dks eap ij n'kkZus ds fy,] ;kuh ukV~;karj djrs le; dqN fnDdr vkbZ FkhA bl ?kVuk dks eq>s laoknksa ds }kjk LoIu dh fLFkfr esa mlds firk ds }kjk cqyokuk vkSj n'kkZuk iM+k] ysfdu dgha ls Hkh n'kZdksa dks ^lkèkkj.khdj.k* ds fy, dksbZ ck/kk ugha vkbZA miU;kldkj dks tks n'kkZuk Fkk] og iwjh rjg ls izHkkoh jgkA nks NksVs&NksVs lanfHkZr xhrksa dks LVst ds ihNs ls crkSj ^VkbfVy xhr* vkSj fQyj ds :i esa ysdj eSaus iz;ksx ds Lrj ij [krjk mBk;k FkkA bl miU;kl esa ,d foy{k.k efgyk gS ^yoaxh*] ykbZ&ywdk yxkus okyh vkSjr] bl Vksys dh ckr] ml Vksys rd igqapkuk tSls mldk 'kxy gS] vuki&'kuki dqN&u&dqN cksyrh jgrh gS ges'kk] mlds fy, ^xb;o xkfHku vkSj Hkabfl;o xkfHku*A ftldk iyM+k Hkkjh ns[krh gS] cl m/kj dh gks tkrh gS ogA ;|fi ^yoaxh* ,d udkjkRed ik=kk gS] ysfdu ,sls ik=kksa dh deh dgha ugha gS] fQj Hkh miU;kl i<+rs gq, mlds O;fDrRo us eq>s dkQh izHkkfor fd;k FkkA mlds pfj=k dks eísutj j[krs gq, laokn&jpuk dh Fkh] vkSj ml ik=kk us okLrfod :i esa tks fdjnkj fuHkk;k] n'kZdksa dks Hkh Hkk xbZ Fkh ogA vxj eSa xyr ugha gwa rks n'kZd nh?kkZ ls lokZfèkd rkfy;ka mlh ds uke FkhaA ukV~;karj ds fy, dFkkud dks c<+kus ds fy, vkSj chrh ckrksa ds rkjrE; dks tksM+us ds utfj, ls ,d ^lw=k/kkj* dh ifjdYiuk djuh iM+h] ftlus fu'p; gh ukVd ds dlko esa vge Hkwfedk fuHkkbZA FkksM+h&lh fnDdr miU;kl ds var 24

esa vkbZ Fkh] ukV~;karj ds lanHkZ esaA dFkkud dqN ;wa FkkµiafMr ds yM+ds dh ukd dV pqdh gS] ;k dkVh tk pqdh gSA izHkkjh vfèkdkjh iqfyl pkSdh eqfYte dh ryk'k esa gSA ekSd, okjnkr ls ,d pkdw cjken gqvk gS---,d yksVk HkhA ogh ykbZ&ywdk yxkus okyh yoaxh rLnhd dj pqdh gS fd ;g yksVk jtifr;k ¼ogh Nheh pqjkus okyh yM+dh ftlds lkFk cykRdkj dk dsl fy[kok;k x;k Fkk½ dk gSA iqfyl bl rg rd igqap pqdh gS fd bl ?kVuk dks vatke fn;k gS] jtifr;k ds HkkbZ] vkSj ml NksVHkb;s ^usrok* usA pkSdh ij njksxk csxkj ds :i esa ekfy'k djokrs gq, ukbZ ls vHkh iwN gh jgk gksrk gS] fd ^fdlus dkVh gksxh iafMr th ds yM+ds dh ukd\ rHkh jtifr;k dk firk ^fi;kjs* gkftj gksrk gS vkSj vius yM+ds dk tqeZ vius Åij ysrs gq, Lohdkjrk gS] ^geus gqtwj] geus!

djrk gqvkA vafre n`'; esa Hkh tks ukV~;karj djrs le; iz;ksx fd;k x;k] og cgqr gh lgt] ljy vkSj O;kogkfjd cu x;k FkkA dgha ls Hkh dqN Fkksik gqvk ugha yxkA vafre n`'; ij iwjk izs{kkx`g rkfy;ksa ds gokys FkkA O;kogkfjd :i ls bl ^riZ.k* ukV~;karj ds flyflys esa f'koewfrZ th ds dFkkud ds dlko us] vkSj mldh cqukoV us dgha dksbZ fo'ks"k fnDdr ugha vkus nhA lkfgR; ;k ukVd dk fo|kFkhZ gksus ds ukrs ekSfyd <ax ls dqN ckrsa dgus ;k djus dh Lora=krk ukV~;karj ds iwoZ gh eSaus Qksu ij f'koewfrZ th ls izkIr dj yh FkhA laHkor% lS)kafrd :i ls ;g t:jh Hkh FkkA mudh mnkjrk gh Fkh fd iwjh rjg ls vuqefr Hkh fey xbZ FkhA ^riZ.k* dh bl izLrqfr dks cgqr ifjJe vkSj csgrj <ax ls ^dalho* djrs gq, funsZ'ku esa lg;ksx fd;k Fkkµ;qok jaxdehZ lq'khy vk;Z usA

^frfj;k pfjÙkj* f'koewfrZ dh ,slh dgkuh gS] tgka yksd&psruk foLrkfjr gksrh gSA f'koewfrZ yksd&psrk jpukdkj gSaA vo/kh {ks=k vkSj cksyh mudh fojklr jgh gSA mudh jpukvksa esa vo/k dk xkao] yksd&lkfgR; vkSj yksd&laLÑfr lkal ysrh gSA ^frfj;k pfjÙkj* esa llqj ds cykRdkj dh f'kdkj ^foeyh* dks xkao dh iapk;r viuh ikjaifjdrk dh lyk[kksa ls nkxus dk QSlyk nsrh gSA geus dkVh gS panj dh ukd!* tsy tkrs le; fi;kjs dks yxrk gS ekuks vkt og viuh cM+h yM+dh ¼ftldh yk'k dq,a ls cjken gqbZ Fkh½ dk riZ.k djus tk jgk gSA dksVZ&dpgjh ds bu lanHkks± dk] fo'ks"k :i ls ftl vkRe&fo'okl ds lkFk fi;kjs tsy tkus ds fy, dSfn;ksa dks ys tkus okyh tkyh yxh iqfyl dh xkM+h esa cSBrk gS] dk fp=kkadu eap ds fy, fy[kuk] djuk&djkuk fnDdrryc FkkA ;gka eq>s dqN eapkuqdwy fLFkfr;ksa ds fy, ifjorZu djuk iM+k] laoknksa dks Hkh mlh ds vuqlkj fy[kuk iM+kA fdlh Hkh ukVd dk var ,d eqf'dy fo/kk gksrh gS D;ksafd tgka Hkh gksrk gS iVk{ksi fdlh ukVd dk] ogha ls izkjaHk gksrk gS] ukVd dk okLrfod eq[; dFkkud] lkjs lanHkks± ds o`Ùk dks iwjk

fnukad 19 ebZ] 2006 dks ^;qok jaxeap* dh ,d lkFkZd izLrqfr ^dlkbZckM+k*] mÙkj eè; {ks=k lkaLÑfrd dsanz] bykgkckn ds izs{kkx`g esa gqbZ Fkh] ftldks n'kZdksa vkSj ehfM;k us cgqr ilan fd;k FkkA bldk ,d dkj.k ;g Hkh Fkk fd fiNys ,d yacs vjls ls bl dsanz esa yxkrkj lkekU;] vkSj vfr ckSf)d izLrqfr;ka gksrh jgh Fkha ftudk ^yksd* ls dksbZ laca/k ugha Fkk] ,d oxZ fo'ks"k dh gh ekufldrk ds vuq:iA ^;qok jaxeap* dh bl izLrqfr us ekuks ,d fryLe rksM+kA eq>s yxrk gS] tks lgh Hkh gS fd ^yksd* dks NksM+dj dksbZ Hkh fo/kk yach ;k=kk ugha dj ldrh gSA ^dlkbZckM+k* f'koewfrZ dk ,d rjg ls y?kq miU;kl gSA laHkor% loZizFke tuojh&ekpZ 2011


;g jpuk 1980 ds izkjaHk esa ^/keZ;qx* esa izdkf'kr gqbZ FkhA bl y?kq miU;kl ;k yach dgkuh esa f'koewfrZ us xkao ds xjhc&xqjcksa dh] foiUu vkSj nfer] 'kksf"krksa dh ok.kh dks lkFkZd Loj fn;k gSA bl izLrqfr dks Lora=k :i ls ;qok jaxdehZ lq'khy vk;Z us cM+h lw>&cw> ls funsZf'kr fd;k FkkA 'kk;n blh ds lkFk Jh vk;Z us igyh ckj eap vkSj funsZ'ku ds {ks=k esa tksjnkj nLrd Hkh nh FkhA ysfdu jksVh&jksth dh ryk'k vkSj LFkkf;Ro ds fy, dksbZ dc rd lefiZr Hkko ls tqM+k jg ldrk gS\ ;g iz'u Hkh fdlh jpuk o fo/kk ds lkeus ges'kk ls jgk gSA bl izLrqfr esas bu iafDr;ksa ds ys[kd dh Hkwfedk insZ ds ihNs FkhA

f'koewfrZ dh bl dgkuh esa xkaoksa dks dsafnzr djds ogka dh pyRdk"Ba xyRdqM~; eqÙkku r`.k lap;e jhfr&fjokt] bZ";kZ& x.MwinkfFkZ e.Mwd dh.kZ th.kZ x`ga eeA }s"k] jkx&fojkx] laLdkj] ;kSu dk ikxyiu] lkFk gh oxZ&Hksn ¼;g esjk ?kj gSA Nr dh cfYy;ka fgyrh jgrh gSa blesaA Hkh :ikf;r gksrk gSA nhokjksa ls fxjrh jgrh gS feêhA ?kkl dh Qly flj mBk jgh f'koewfrZ dh bl dgkuh gS blesa tgka&rgkaA dsapq, fcyfcykrs gSa ;gka&ogkaA mUgsa <wa<+us ^frfj;k pfjÙkj* dk ukV~; dks Qqndrs jgrs gSa es<dA lpeqp cgqr iqjkuk ?kj gS esjkA½ :ikarj.k fd;k vfHkusrk µvKkr vk'kh"k dqekj feJ usA ifjdYiuk vkSj funsZ'ku fd;k mRlUuqPNfn#PN olnzofr xyn~fHkfÙk LFky e.Mfy ;qok vkSj cgqr etcwr] HkzkE;kRd.Mky fg.Mn[k [kqjfyizdhfM esdkokysPla lks>&le> vkSj ekSfyd peZjks/k i{k] friqjizkj/keks eksÑfr Jh eRlsu dqykooal dYiuk ds pfpZr gLrk{kj Hkor% 'k=kksfjokLinkrgeA izoh.k 'ks[kj usA izoh.k dh µvKkr n`f"V fFk;sVj ds lanHkZ esa cgqr ¼Nktu fxj iM+us dks gSA fgy jgh gS uhao] xy jgh gSa egÙoiw.kZ gSA fu'p; gh nhokjsa] /kju rd njd xbZ gSA Hkhrj rd jsaxrs gSa lkai] fogkj mUgksaus viuh lksp&le> vkSj djrs gSa pwgs] NqvkNqbZ [ksyrs gSa es<d] mNy&mNydj papy Je dks ,d lkFkZd fn'kk pexknM+sa ia[k QSykdj mM+rh gSa tc HkkW;&HkkW; dh vkokt iznku dh gSA lulukdj frjrh gS gok esaA jktk th] gekjk ?kj oSlk gh gS izoh.k }kjk funsZf'kr tSlk vkids 'k=kq dk gksuk FkkA½ ^frfj;k pfjÙkj* dh reke&reke iz L rq f r;ka iw j s ns 'k gLr izkI; r`.kkSfT>rk% izfri;kso`fÙk L[kyn~fHkÙk;ks esa gqbZ gSaA tgka rd esjh ^frfj;k pfjÙkj* f'koewfrZ dh nqjkyfEornk:nUrjeqjok% i;ZUroYyh o`rk% tkudkjh gS] o"kZ 2004 ls ,slh dgkuh gS] tgka oL=kkHkko foyhul=k; o/kq nÙkkxZyk% fufxZjLR;tUrs 2009 rd cjkcj ;s izLrqfr;ka yksd&psruk foLrkfjr gksrh fpj 'kwU; foHkzHkksHk`rks fHk{kk pjSeZn~x`gk%A Øe'k% tkSuiqj] ukxiqj] gSA f'koewfrZ yksd&psrk µvKkr vkSjaxkckn] izrkix<+] flYpj jpukdkj gSaA vo/kh {ks=k ¼lÙkw Hkhxdj cg x;k gS vkSj og cSB xbZ gS nq[kh ¼vklke½ vkfn ds lkFk&lkFk] vkSj cksyh mudh fojklr gksdjA cPps fpYyiksa dj jgs gSa vkSj og le>k&cq>k jgh gS jk"Vªh; ukV~; ioZ paMhx<+ jgh gSA mudh jpukvksa esa mudksA vc og lesV jgh gS ikuh dks fdlh fpFkM+s lsA vc ¼2006½] jk"Vªh; ukV~; egksRlo vo/k dk xkao] yksd&lkfgR; og cpkus dk tru dj jgh gS iqvky dk fcLrjA bl dq#{ks=k ¼2006½ ,oa jk"Vªh; vkSj yksd&laLÑfr lkal ysrh pwrs&Vidrs iqjkus ?kj esa VwVk&QwVk lwi dk VqdM+k j[ks gq, flj ukV~; lekjksg Xokfy;j gSA ^frfj;k pfjÙkj* esa llqj ij og vkrh gS vkSj tkrh gS] ;gka ls ogka] ogka ls ;gkaA ¼2007½ esa Hkh gqbZ gSa] tks ds cykRdkj dh f'kdkj D;k&D;k ugha dj jgh gS cspkjh ?kjokyh ?kj ds Hkhrj] nso lEekfur vkSj iqjLÑr Hkh gqbZ ^foeyh* dks xkao dh iapk;r tc cjl jgs gSa cgqr tksj ls ?kj ls ckgjA½ gSaA bykgkckn ds eapksa ij viuh ikjaifjdrk dh 2006] 2007 vkSj 2009 esa lyk[kksa ls nkxus dk QSlyk vEck rq";fr u e;k u Luq"k;k ^frfj;k pfjÙkj* dh izLrqfr;ka nsrh gSA dgkuh dk tgka lkfi u ekEc;k u e;ks cgqr lkFkZd jgha] vkSj ehfM;k lekiu& fcanq gksrk gS] ikBd vgekfi u r;k] u r;k ,o rFkk n'kZdksa ds }kjk ljkbZ xb±A fryfeyk tkrk gSA O;oLFkk on jktu dL; nks"kks·;eA ukV~; izLrqfr;ksa ds lanHkZ esa vkx yxkus dk eu Hkh µvKkr esa dFkkdkj f'koewfrZ] fo'ks"k djrk gSA ekufld fonzksg :i ls yksd&psruk] dqN ,sls gh fcanqvksa ij gSA ^frfj;k pfjÙkj* dk ;g fcanq dqN yksd&laosnuk vkSj viuh lw{e n`f"V ds ykdj NksM+ nsrk gSA dHkh ubZ dfork ds ,slk gh gSA ukjh&foe'kZ ds bl nkSj esa dkj.k lnSo izsj.kknk;h jgsaxsA ;gh iqjks/kk MkW- txnh'k xqIr us dgk Fkk fd ;g dFkkud cgqr ekStwa vkSj vko';d lkFkZdrk gS mudh dgkfu;ksa dh vkSj ^jpuk dh lkFkZdrk* mlds ^fj>kus* esa gS] D;ksafd vc can gksuk gh pkfg, ukV~; :ikarj.kksa dh HkhA ugha cfYd ^lrkus* esa gksrh gS] mldk lS)kafrd cdoklksa dk fetkt vkSj rkYyqd ^okg* ls vf/kd ^vkg* ls gksrk csgwnh ijaijk,aA tuojh&ekpZ 2011

laLÑr] ikfy] izkÑr] viHkza'k esa xzkeh.k Hkkjr

25


ukVd ^riZ.k* dk eapu ¼fjiksVZ½ eap ij 'kCn&'kCn c;ka gqvk lp bykgkcknA c`gLifrokj dks lkaLÑfrd dsanz izs{kkx`g esa ofj"B dFkkdkj f'koewfrZ ds pfpZr miU;kl ^riZ.k* dks eap dh Hkk"kk feyhA ukV~; laLFkk ^le;karj* ds U;ksrs ij tqVs n'kZdksa ds chp eap ij Hkkjrh; xzkeh.k ifjos'k dk og lp eq[kj gqvk ftlesa 'kks"k.k] Qjsc] jktuhfr ds edM+tky vkSj iqfyl dh Hkwfedk ds chp NksVs&cM+s dk la?k"kZ vkSj mldk fufgrkFkZ 'kkfey gSA

lkaLÑfrd dsanz izs{kkx`g esa ^le;karj* laLFkk dh vksj ls ukVd ^riZ.k* dk eapuA

lo.kks± ds vkfèkiR; okys xkao esa nfyr dh csVh dks iafMr dk yM+dk flQZ eVj dh dqN Nhfe;ksa ds fy, igys yaxh ekjdj fxjkrk gS vkSj fQj Hkkx tkrk gSA ckr Fkkus rd igqaprh gS] ij dkxth dkjZokbZ ds chp tkap dh fn'kk cny tkrh gSA vusd NksVh&cM+h fLFkfr;ka lekt dk lp c;ka djrs gq, reke rjg ds loky Hkh [kM+s djrh gSaA uany fgrS"kh ds ukV~; :ikarj vkSj xhr jpuk dks lq'khy vk;Z ds funsZ'kdh; dkS'ky esa ns[kus u flQZ n'kZd tqVs cfYd izLrqfr us mUgsa var rd ckaèks Hkh j[kkA Ük`axkfjdk us iafMrkbu vkSj fn'kk us yokaxh dh Hkwfedk esa ljkguh; vfHku; fd;kA lq'khy vk;Z] T;ksfr f=kikBh] èkhjt oekZ] lqjsUnz flag] eqds'k dqekj] Hkkuqfiz;k] e;ad] d#.kk] _frdk] usgk] foosd JhokLro vkfn us viuh&viuh Hkwfedkvksa ds lkFk csgrj U;k; fd;kA fou; JhokLro dh izdk'k ifjdYiuk vkSj vfer jk; dh laxhr ifjdYiuk izLrqfr ds vuq:i jghA lw=kèkkj dh Hkwfedk esa v#.k 'kqDyk us izLrqfr dks xfr'khy cuk, j[kkA izLrqfr la;kstu v'kksd JhokLro dk jgk tcfd lfpo jkds'k oekZ us vfrfFk;ksa dk Lokxr fd;kA ¼^vkt*] 18 flracj 2009½ 26

'k=kq dh igpku dh tíkstgn % ^riZ.k* bykgkckn] 18 flracjA ^le;karj* bykgkckn }kjk ^riZ.k* ukVd dk eapu mÙkj eè; {ks=k lkaLÑfrd dsanz ds izs{kkxzg esa gqvkA ofj"B dykdkj f'koewfrZ ds pfpZr miU;kl ij vkèkkfjr ukVd ^riZ.k* Hkkjrh; xzkeh.k ifjos'k dk dFkkud gS] tks pkSrjQk ,d lkFk 'kks"k.k] ogh Qjsc] ogh jktuhfr vkSj ogh iqfyl dh Hkwfedk ;kuh oxZ&'k=kq dh igpku dh tíkstgnA bl ukVd esa lo.kks± dk vkfèkiR; n'kkZ;k gS tgka xjhc lo.kks± ds [ksrksa esa dke djds vius ?kj dk [kpkZ pykrs gSaA jtifr;k uked yM+dh ds cykRdkj dh fjiksVZ tc Fkkus esa tkrh gS rks 'kq: gksrh gS iqfyfl;k laLdkj dh [kkukiwjh] egku dkxth dk;ZokghA dFkkud esa ,d ,slk eksM+ Hkh vkrk gS tgka HkkbZ th ¼tks ,d lektlsoh gSa½ ds mdlkus ij jtifr;k ds HkkbZ ds }kjk pUnj dh ukd fcjknjh dh ukd cpkus ds fy, dVok nh tkrh gSA jtifr;k dk firk ,d yacs le; ls lo.kks± }kjk filrk jgk gSA mldh cM+h yM+dh] tks jtifr;k dh cM+h cgu gS] dh lo.kks± ls izrkfM+r gksus ls e`R;q gks tkrh gS rFkk mldh yk'k dq,a ls cjken gksrh gSA

ukVd ^riZ.k* ds eapu dk n`';A

ukVd dks vkxs c<+kus esa dbZ vU; ik=kksa us lkFkZd fdjnkj fuHkk;k vkSj mUgha ds }kjk lkekftd&jktuSfrd vkfn ds okLrfod ifjos'k gh mn~?kkfVr gksrs gSaA eap ij v#.k 'kqDyk] lq'khy vk;Z] T;ksfr f=kikBh] èkhjt oekZ] Ük`axkfjdk] lqjsUnz flag] fn'kk pkSjfl;k] eqds'k dqekj] Hkkuqfiz;k f=kikBh] e;ad flag] fjfrdk lksuh] usgk f=kikBh] tuojh&ekpZ 2011


d#.kk lksuh us ljkguh; vfHku; fd;kA ukVd dk funsZ'ku lq'khy vk;Z rFkk ukV~; :ikarj ,oa xhr uUny fgrS"kh dk FkkA ¼;wukbVsM Hkkjr] 18 flracj 2009½

^riZ.k* us fd;k lkearh oxZ&la?k"kZ O;oLFkk ij izgkj lkaLÑfrd izfrfufèk] bykgkcknA mÙkj eè; {ks=k lkaLÑfrd dsanz esa xq#okj dks eafpr ukVd ^riZ.k* esa oxZ&la?k"kZ vkSj lkearh O;oLFkk ij izgkj fd;k x;kA laLFkk ^le;karj* dh ukV~; izLrqfr esa iqfyfl;k dk;Z laLÑfr dks Hkh mtkxj djus dk iz;kl fd;k x;k gSA funsZ'ku lq'khy vk;Z dk jgkA

oxZ&'k=kq dh igpku dh tíkstgn ^riZ.k* Hkkjrh; xzkeh.k ifjos'k dk ,slk dFkkud gS tks pkSrjQk 'kks"k.k ls f?kjk gksrk gSA ogh Qjsc] jktuhfr] iqfyl dh Hkwfedk utj vkrh gS ftlesa oxZ&'k=kq dh igpku dh tíkstgn fn[krh gSA ,d ,slk xkao gS tgka lo.kks± dk vkfèkiR; gksrk gSA muds [ksr&[kfygkuksa esa dke djds isV ikyus okys 'kks"k.k ds f'kdkj gksrs gSaA etnwj toku gksrh yM+fd;ksa dk fookg dj xkSuk Hkstus dh tYnh jgrh gSA

csgrj vfHku; ^riZ.k* ukVd ds eapu esa dykdkjksa v#.k] lq'khy] T;ksfr] èkhjt] Ük`axkfjdk] lqjsaUnz] fn'kk] eqds'k] Hkkuqfiz;k] e;ad] d#.kk] fjfrdk] usgk] foosd] i`Foh] jkgqy] fujatu] yksds'k] jkds'k] vafdr] txnh'k] vt;] jkgqy] jkt] vk'kqrks"k vkfn us thoar vfHku; fd;kA

,ulhtsMlhlh esa ukVd ^riZ.k* dk ,d Hkkoiw.kZ n`';A

ukVd dk dFkkud xzkeh.k ifjos'k esa fyiVk gSA tgka nfyr&'kks"k.k] iqfyl dk rkaMo gj {k.k fn[kkbZ nsrk gSA [ksr [kfygkuksa esa etnwjh dj isV ikyus okys] csxkjh dk [kwu&ilhuk cgkus okyksa dk nnZ n'kZdksa rd igqaprk gSA ik=kksa us dFkkud ds vuq:i thoar vfHku; dj var rd n'kZdksa dks ckaèks j[kkA ik=kksa esa v#.k 'kqDy ¼lw=kèkkj½] lq'khy vk;Z ¼fi;kjs½] lqjsUnz flag ¼Fkkusnkj½] jtifr;k ¼Hkkuqfiz;k f=kikBh½] Ük`axkfjdk Jh ¼iafMrkbu½] fn'kk pkSjfl;k ¼yoaxh½ dk vfHku; ljkguh; jgkA eap ij izdk'k ifjdYiuk fou; JhokLro dh Bhd jghA ukV~; :ikarj.k uUny fgrS"kh us fd;kA

---vkSj dkV yh cykRdkjh dh ukd laoknnkrk] bykgkckn A lkaLÑfrd dsanz esa c`gLifrokj dks ^le;karj* ds ukVd ^riZ.k* dk eapu gqvkA ofj"B dFkkdkj f'koewfrZ ds miU;kl ^riZ.k* ij vkèkkfjr ukVd dh dgkuh lkekftd folaxfr;ksa ds f[kykQ nfyrksa ds vkØks'k dks O;Dr dj xbZA

¼^nSfud tkxj.k*] 18 flracj 2009½

^riZ.k* esa 'kks"k.k dh vfHkO;fDr lkaLÑfrd dsanz izs{kkx`g esa ^riZ.k* dk eapuA

,ulhtsMlhlh esa ukVd ^riZ.k* dk Hkkoiw.kZ n`';A tuojh&ekpZ 2011

bykgkckn ¼18 flracj½A mÙkj eè; lkaLÑfrd dsanz ds gkWy esa xq#okj dh 'kke ^le;karj* bykgkckn }kjk izLrqr ukVd ^riZ.k* dk csgrjhu eapu fd;k x;kA ys[kd f'koewfrZ us ukV~; :ikarj] xhr jpuk uUny fgrS"kh us dh gSA funsZ'kd lq'khy vk;Z vkSj la;kstd v'kksd JhokLro jgsA

xkao ds iafMr dk fcxM+Sy yM+dk ckcw dh yM+dh ds lkFk NsM+[kkuh dj cSBrk gSA blds igys Hkh og cM+h yM+dh ds lkFk cykRdkj dj pqdk gSA cguksa ds lkFk nqO;Zogkj ls f[kfl;k, ckcw ds yM+ds dh HksaV iafMr ds yM+ds ls gks tkrh gSA vkØks'k esa og iafMr ds yM+ds dh ukd dkV ysrk gSA jkds'k oekZ dh izLrqfr dk ukV~; :ikarj.k uUny fgrS"kh us fd;kA lq'khy vk;Z ds funsZ'ku esa fn'kk f=kikBh] èkhjt oekZ] lqjsUnz flag] T;ksfr f=kikBh] Ük`axkfjdk o vU; dykdkjksa us dF; dks thoar fd;kA Jhjk; dk laxhr vkSj fou; JhokLro dk izdk'k&la;kstu ukVd dks izHkkoiw.kZ cukus esa lQy jgkA ¼^vej&mtkyk*] 18 flracj 2009½

27


ej.k&Qkal ls ikj tkus dh ^Nykax*

vk fo'oukFk f=kikBh tUe 16 Qjojh] 1931A fganh ds vkykspd gSa- fganh esa LukrdksÙkj rFkk ih&,p-Mh- mikf/k;ka izkIr Jh f=kikBh fnYyh fo'ofo|ky; ds lsokfuo`Ùk vkpk;Z gSa- vkidh izdkf'kr Ñfr;ksa esa izkjafHkd vo/kh] fganh vkykspuk] yksdoknh rqylhnkl] ehjk dk dkO;] ns'k ds bl nkSj esa ¼ijlkbZ ds O;aX; fuca/kksa dk foospu½] isM+ dk gkFk ¼vkykspuk½] tSlk dg ldk ¼dfork& laxzg½] uaxkrykbZ dk xkao ¼Le`fr vk[;ku½ rFkk viuk nsl&ijnsl ¼ys[kksa dk laxzg½ vusd iqLrdsa izdkf'kr gSavkidks xksdqypanz 'kqDy vkykspuk iqjLdkj] MkW- jkefoykl 'kekZ lEeku vkSj lksfo;r ySaM usg: iqjLdkj lfgr vusd iqjLdkj izkIr gks pqds gSa-

28

tknh feyus ds dqN gh le; ckn fganh lkfgR; esa xzke&thou dk fp=k.k cM+s iSekus ij gksus yxk FkkA ,sls xhr fy[ks tkus yxs Fks ftuesa xkao&nsgkr ds thou&fcac vkSj 'kCn iz;qDr gksrs FksA ;g izo`fÙk dFkk lkfgR; esa Hkh FkhA dsoy ukV~; lkfgR; xzkeh.k izHkko ls eqDr jgkA fganh dk igyk Lokra=;ksÙkj izfl) ukVd ^va/kk&;qx* Fkk tks vius f'kYi ls ;wukuh vkSj fopkj/kkjk esa vfLrRooknh FkkA ;g egÙoiw.kZ lkaLÑfrd foMacuk Fkh fd izHkko'kkyh ,oa HkkjrO;kih tuukV~; la?k] bIVk ds ckotwn mldh fopkj/kkjk vkSj vkanksyu dk leqfpr izHkko fganh dh ukV~; jpuk ij ugha iM+kA tks gks] dfork esa 'kaHkqukFk flag] ukeoj flag] dsnkjukFk flag] Bkdqj izlkn flag] jkenj'k feJ] ca'kh/kj iaM~;k vkfn ds xhr izfl) gq,A dFkk lkfgR; esa ekd±Ms;] f'ko izlkn flag vkSj js.kqA js.kq us xzke&dFkk dks izsepan ls u, :i esa is'k fd;kµmldh nk#.krk dh vis{kk mldh eksgdrk dks T;knk vafdr djdsA tks chr jgk gSµfodkl ds lkFk&lkFk eu esa mldh dpksV mBkdjA bl flyflys esa HkSjo izlkn xqIr dh ^xaxk eb;k* dk mYys[k vfuok;Z gSA og js.kq dh xzke&dFkk ls fHkUu gSA izsepan dh rjg dk gSA fQj ubZ dfork] ubZ dgkuh vkbZA Hkk"kk dk foospu cgqr gqvkA dgrs gSa uDlyokn dk izHkko fganh dfork ij iM+kA fdl :i esa\ eqfDrcks/k dh dfork] /kwfey dh dfork esa] Kkujatu] dk'khukFk] nw/kukFk dh dgkfu;ksa esa [ksfrgj fdlku dgka gS\ tSls&tSls xkao ds f'kf{kr ukStoku] ¼vkSj ukStoku½ xkao NksM+dj 'kgj vk jgs Fksµ gSa] oSls&oSls lkfgR; dh fo"k;oLrq Hkh xkao ls 'kgj vk jgh FkhA ;g vPNk gks ;k cqjk] ;g gksuk le> esa vkrk gSA 'kgj esa cSBs vxj dqN yksx xkao ds ckjs esa fy[k Hkh jgs Fks rks mudh leL;kvksa dh tehuh gdhdr dks tkus cxSjA czkã.kokn ij izsepan tks fy[k x, Fks] mlh dk vuqlj.k gks jgk Fkkµmudh tSlh le> vkSj Hkk"kk ds cxSjA ,d rjg ls muls cprs gq,A xzkeh.k thou ij fyf[kr dFkk lkfgR; ds :i esa eq>s v#.k izdk'k dh dgkfu;kaµtyizkarj] HkS;k ,Dlizsl] ds lkFk dqN vkSj Hkh dgkfu;ka ;kn vk jgh gSaA latho dk ^vkjksg.k* vkSj txnh'k panz dk ^/ku&/kjrh*] Hkhelsu R;kxh dh ^tehu* vkSj desZUnq f'kf'kj dk---miU;klA eq>s le> esa ugha vkrk] bu jpukvksa dk ;Fkksfpr ewY;kadu D;ksa ugha gqvk\ izxfr'khy tuoknh jpukdkjksa us dqN nhxj t:jh dke fd,A mUgksaus ¼tSls gfj'kadj ijlkbZ] deys'oj] Lo;aizdk'k½ us lkaiznkf;drk ij dFkk&jpuk,a izLrqr dha] jktsanz ;kno] jekdkar] Lo;aizdk'k us ukjh ,oa nfyr thou dh nk#.k fLFkfr dk fp=k [khapk] e/;oxZ esa c<+rs miHkksDrkokn dh vilaLÑfr ij O;aX; dk :i izdV fd;kA 'ks[kj tks'kh us ^dkslh dk ?kVokj* esa vkSj fo|klkxj ukSfV;ky us fVgjh dh dgkfu;ka* dh vusd dgkfu;ksa ¼^HkSal dk dV~;k* vkSj ^?kkl*½ esa fdlku&thou fo'ks"kr% Ñ"kd&ukjh ds thou ij dkyt;h tuojh&ekpZ 2011


dgkfu;ka fy[khaA igkM+ dk fuEu ,oa fuEue/;oxhZ; fdlku&;qod lsuk dk flikgh curk gSA mlds izokl esa mldh iRuh ?kj dk dke laHkkyrh gSA ml thou dh fo"kerk esa izse] vkSj ifr&fu"Bk ds dkSu :i vkrs gSaµbldk fp=k.k fdlku&thou dk gh fp=k.k gSA blls ^dkslh dk ?kVokj* vkSj ^?kkl* esa izse dh fo"k;&oLrq esa O;kfIr vkbZ gSA blh rjg 'kgj esa fjD'kk [khapus okys etnwjksa vkSj ?kj esa dke djus okyh vkSjrksa ij fy[kha dgkfu;ka oLrqr% fdlku&thou dh dgkfu;ka gSaµtSls vejdkar dh ^ewl*A ysfdu ;s fNViqV mnkgj.k gSaA fganh esa fiNys dbZ n'kdksa dk lkfgR; iz/kkur% dLckbZ] uxjh;] egkuxjh; thou ij fy[kk x;k lkfgR; gSA ;g Bhd gS] ;k xyrµbl ij fopkj djuk ,d ckr gS ysfdu iwathoknh c<+ksrjh ds dkj.k vlarqfyr le`f) dLcksa] uxjksa] egkuxjksa esa T;knk fn[kykbZ iM+h gSA xq.khtu tSls f[kap&f[kapdj njckjksa esa igqaprs Fks] oSls gh vc jksth&jksVh ds fy, ;qod xkao NksM+ jgs gSaA NksM+dj cM+h txgksa] lÙkk&

lkekftd&vkfFkZd fLFkfr esas ¼vkfFkZd esa cgqr de½ ifjorZu vk pyk gS] tks Lokra=;ksÙkj Hkkjr dh ,sfrgkfld miyfCèk gSA L=kh&foe'kZ dk izHkko FkksM+k vyx gSA og tfVy gSA L=kh vius dks iq#"k&vkd"kZ.k dk fo"k; gksus esa viuh 'kfDr ekuus dh Hkkouk ls eqDr ugha gks ikrhA vkSj iwathokn] pkgs foÙkh; iwathokn&lkezkT;okn gks] cktkj gks] ukjh 'kjhj dks ywV dk lk/ku cukus ls ckt ugha vk ldrkA rkfjdk,a vc dkWjiksjsV gkmlst dh cSzaM~l cu jgh gSaA gekjs ;gka ukjh&Lora=krk dk ^vk?kkr* dykvksa vkSj ikfjokfjd ewY;ksa ij brus tksj ls gks jgk gS fd ukjh&eqfDr dk vkSfpR; [krjs esa iM+ x;k gSA bldk cgqr cM+k izek.k gky dk fganh dk lkfgR; gSµukjh&ys[kuA ;kn djuk eqf'dy iM+ tkrk gS fd ukjh& eqfDr dk òksr gekjk Lok/khurk vkanksyu gSA vkSj bu foe'kks± esa fdlku&etnwj] xjhc vkneh] csjkstxkj dh fLFkfr D;k gS\ bfrgkl dk ;g nkSj fofp=k gSA Hkkjrh; lekt esa lkearoknh O;oLFkk

f'koewfrZ ,sls jpukdkj gSa ftudks xkao ds fdlkuksaµNksVs fdlkuksa ds thou mudh leL;kvksa dh dsoy tkudkjh Hkj ugha] os muds nq[k&lq[k ls rknkRE; gSaµys[kd ds :i esaA O;fDr ds :i esa rks os [kqn NksVs fdlku ds gh dqy ds gSaA blfy, ^vkf[kjh Nykax* esa bruh fo'oluh;rk gS fd og dFkk jiV Hkh yxrh gSA mlesa] blhfy, Hkjiwj ukVdh;rk gSA bl jpuk dh Hkk"kk vius&vki esa ,d flf) gSA dsanzksa ij igqap jgs gSaA lÙkk&dsanz] lkfgR;&dsanz Hkh cu jgs gSaA ,slh fLFkfr esa xkao dk thou] fdlkuh thou misf{kr jg tk; rks gSjkuh dh ckr ughaA foe'kks± esa fdlku dgha ughaA nfyr] ukjh] vYila[;dµdksbZ foe'kZ fdlku dks lekfo"V djus dks rS;kj ughaA ih- lkbZukFk] es/kk ikVdj ds ckotwn fdlku&thou esa dqN ,slk gS gh tks peRÑr ugha djrk] jax dks pVdkrk ughaµpqipki iM+k jgrk gSA foe'kks± dk izHkko jktuhfr vkSj lekt ij dbZ rjg ls iM+k gSA nfyr vkSj L=kh dks vf/kdkj feys gSaA mudh tuojh&ekpZ 2011

dh nh?kZdkyhurk ds dkj.k oxZ vkSj o.kZ oLrqr% yxHkx lekukFkZd vkSj vHkh rd vfèkdka'kr% gSaA fuEure o.kZ dk lnL; fuEure oxZ dk Hkh gSA blfy, oxZ&la?k"kZ dk eryc o.kZ&la?k"kZ Hkh gksuk pkfg, FkkA fganh {ks=k esa nfyr psruk vkSj ukjh psruk f'kf{kr&lo.kZ leqnk; ls izkjaHk gqbZA Lok/khurk vkanksyu ds nkSj esa nfyr psruk lo.kZ tu dh Hkh psruk FkhA egkjk"Vª dh Hkkafr fganh {ks=k esa vacsMdj tSlk dksbZ izHkko'kkyh usrk ugha gqvkA vacsMdj dk izHkko Lok/khurk vkanksyu ds nkSjku fganh {ks=k ij mruk ugha iM+kA nzeqd ds usrk

ifj;kj dk rks yxHkx dksbZ izHkko fganh {ks=k ij ugha iM+kA fganh {ks=k ij vacsMdj dk izHkko dka'khjke ds cgqtu lekt ds izHkko ds lkFk iM+k] c<+kA ;g Lokxr;ksX; FkkA blds dkj.k eaMy ;kstuk dk iwjk izHkko nfyrksa ds fgr esa iM+kA vkSj vc fganh {ks=k ds lcls cM+s izns'k mÙkj izns'k ij nfyr usrk ek;korh vius ne ij eq[;ea=kh gSaA nfyr vkSj L=khA vc nfyr psruk nfyr 'kfDr Hkh gSA vkSj 'kfDr&lÙkk ds lkFk tks gksrk gS] ogh nfyr 'kfDr ds lkFk Hkh gks jgk gSA 'kfDr lÙkk esa fgLlsnkjh ugha pkgrhA jktuhfr esa rks fgLlsnkjh vfuok;Zr% gS] D;ksafd fcuk fgLlsnkjh ds lÙkk ugha feysxhA czkã.k&lo.kZ dks lkFk fy, fcuk mÙkj izns'k esa cgqer ugha feysxkA ysfdu nfyr psruk vkSj lÙkk esa fdlku&etnwj vkSj xjhc dh D;k fLFkfr gS\ nfyr lÙkk dks dkWjiksjsV gkmlst pyk jgs gSa ;k fdlku&etnwj] xjhc ¼nfyr&lo.kZ½\ [kqn nfyr lÙkk dh f?klksgj fuEu oxZ&o.kZ ls gS ;k Hkkjrh; fons'kh iwathifr;ksa ls! NksVs [ksfrgj fdlku vkSj xjhc ij fopkj djsas rks bu lokyksa ij fopkj djuk iM+rk gSA f'koewfrZ dh dFkk&jpukvksa dk ;g ,sfrgkfld usiF; ;k lanHkZ gSA f'koewfrZ ds y?kq miU;kl ^vkf[kjh Nykax* dk uk;d fdlku gSA ,d vFkZ'kkL=kh fganh lkfgR;dkjksa dks izkbejh Ldwy ds eqnfjZl dh rjg le>krs jgrs gSaA os ges'kk vkadM+ksa esa ckr djrs gSaA os dsnkjukFk flag dh dfork ^vkadM+s* i<+ ysrs rks vkadM+ksa ij iwjk Hkjkslk de gks tkrkA ns'k esa cgqr cM+h la[;k NksVs fdlkuksa dh gSµftuds ikl [ksr gSa vkSj os gy Hkh pykrs gSa] tqxkM+ yx tk; rks VSªDVj ls [ksr Hkh tqrok yssrs gSaA xUuk cksrs gSa] vkyw yxkrs gSa vkSj xsgwa&/kku HkhA eqf'dy ls [kkus&Hkj ls T;knk vukt iSnk gksrk gS ftls os csprs Hkh gSaA os [ksfrgj Hkh gSa vkSj fdlku HkhA gekjs vFkZ'kkL=kh i<+rs ¼vc baVjusV½ T;knk gSa] ns[krs de gSaA lkfgR;dkj ns[krk gSA 29


i<+rk de gS] de ls de jpuk ds fy,A ^vkf[kjh Nykax* dk uk;d igyoku NksVk fdlku gS] [ksr esa dke djrk gS] cSyksa dh lkuh&ikuh [kqn djrk gSA HkweaMyhÑr cktkj dk vlj [ksrh ij t:j iM+ jgk gSA fdlku dks dtZ fn;k tkrk gS fodkl ds uke ijA fdlku dks dtZ igys xkao ds lkgwdkj] egktu nsrs FksA og mUgsa Hkh ykSVk ugha ikrk Fkk] vkSj csn[ky gksrk FkkA gksjh vkSj mldk iq=k xkscj nksuksa etnwj curs gSaA rc xkao dk lkgwdkj xkao dk gksrk Fkk] og fdlku dks pwlrk FkkA ysfdu vusd dkj.kksa ls ¼ijyksd] yksd&yTtk iki&iq.; ds dkj.k½ jge Hkh dj ldrk FkkA jk;lkgc gksjh ls vkReh;rkiwoZd ckr Hkh djrs gSa vkSj vlkfe;ksa dks fiVokrs Hkh gSaA bl nkSj esa cM+h&cM+h daifu;ksa ds ekfyd czã dh rjg loZ'kfDreku vkSj vn`'; gSaA os laca/kfoghu gSaA euksfodkjksa ls jfgr os e'khu vkSj vkStkj gSaA os dtZ nsus dk eksgd tky QSykrs gSa] fodkl dk] csgrjh dk LoIu fn[kkrs gSa vkSj Qkaldj fdlku dks bruk vlgk; vkSj ykafNr dj nsrs gSa fd vkRegR;k ds flok mlds lkeus vkSj dksbZ jkLrk ugha jgrkA gksjh us viuh yM+dh csph Fkh] tehu cpkus ds fy, ysfdu vkRegR;k ugha dh FkhµfQj Hkh mldh Xykfu] vkRegR;k ekjd gSA ^vkRegR;k* egkjk"Vª vkSj vka/kz esa T;knk gqbZ gSaA mu fdlkuksa ds }kjkµ ftUgsa dqN vFkZ'kkL=kh fdlku u dgdj [ksfrgj dguk pkgrs gSa] tks Qly dks cktkj ds fy, rS;kj djrs gSaA cktkj&ra=k iwathokn dk fu.kkZ;d vfuok;Z vax gSA cktkj dk Hkjkslsean lg;ksxh foKkiu gSA lkearh O;oLFkk ds izkjaHk esa cktkj Jfed dks FkksM+h&cgqr eqfDr Hkh nsrk gSµtSls izsepan dh ^?kklokyh*] 'ks[kj dh ^nktw* vkSj jekdkar dh ^rsoj* dgkfu;ksa ds ik=kksa dksA ysfdu lk/ku≶ksxh ds :i esaA foKkiu dk iwathokn esa yxHkx ogh LFkku gS] tks osnkar esa ek;k dk gSµtks gS mls <d ysuk] vks>y dj nsuk vkSj 30

tks ugha gS mls fn[kkukA feF;k dks lR; vkSj lR; dks feF;k ds :i esa izdV djuk] vkÑ"V djuk fQj o'khHkwr djds fouk'k djukA fdlku dks] NksVs O;kikjh dks csgrjh ds jaxhu [okc fn[kkuk] mlds fy, dtZ nsus dh mnkjrk c?kkjuk vkSj dtZ ds tky esa Qalkdj mldks efV;kesV dj nsukA lwpuk ra=k dk foLrkj vkSj tky lkekU; ukxfjd dks rjg&rjg ls vkÑ"V djds vf/kdkf/kd lq[kh] foyklh vkSj miHkksDrk cuus dks fueaf=kr djrk gSA f'kdkj esa Qalk gqvk ;k rks vijk/kh curk gS ;k _.kxzLr] vlgk; gksdj tsy tk,] ekufld jksxxzLr gks] ;k vkRegR;k djsA fonHkZ] vka/kz vkSj iatkc ds fdlkuksa ds lkFk ;gh gqvkA vFkZ'kkL=kh vkadM+s izLrqr djrs gSaA mu vkadM+ksa dk lkekftd mi;ksx ihlkbZukFk tSls v[kckjuohl djds ikBdksa dks lpsr djrs gSaA jpukdkj ns[krs] vuqHko djrs gSaA 'kkfL=k;ksa dks rVLFk jguk gksrk gSA Hkkoqd 'kkL=kh csdkj dh ckr djsxk ysfdu jpukdkj rVLFkrk dk izHkko NksM+s rks csdkj gksxkA bl fo"k; ij vkpk;Z jkepanz 'kqDy us ^yksHk&izhfr* fuca/k esa ppkZ dh gSA iatkch dFkkdkj jkeLo:i vljoh vkSj rsyxq dFkkdkj ds'ko jsM~Mh us _.kxzLr NksVs fdlkuksa ds Hkwfe&oapu dh dFkk ^lyQkl* vkSj ^Hkw&nsork* esa dgh gSA nksuksa jpukvksa ds uk;d NksVs fdlku gSaA fdlku&[ksfrgj gSaA ^lyQkl* dk uk;d lark flag Hkh yM+dh dh 'kknh djus vkSj dtZ mrkjus ds fy, tehu jsgu j[krk gSA vkidks ;kn gksxk] yM+dh dh 'kknh gksjh dks Hkh djuh FkhA ^^rqEgsa cSad ls VªSDVj ds fy, dtZ fnyok nsrs gSaA VªSDVj rqEgsa fey tk;xkA cSad dtZ dk psd daiuh ds uke dkV nsrh gSA chl&rhl gtkj dk ?kkVk fn[kkdj VSªDVj nwljs fnu csp nsasxsA cjukys esa VªSDVjksa dh eaMh yxrh gS gj brokj dksA ftrus Hkh udn iSls rqEgsa feysaxs mlesa ls vk/ks eq>s ns nsuk] vk/ks ls csVh dk fookg dj ysukA** ¼dherh ykg dk dFku lark flag ds izfr]

^lyQkl*½ ;g lc D;ksa gksrk gS\ VSªDVj cukus okyh daiuh dk equkQk rks gksrk gh gS] vkSj Hkh yksxksa ds dbZ Qk;ns gSaµ ^^vc rks cSadksa us tSls QkVd [kksy fn, gSaA** ^^,slk D;ksa HkkbZ\** ^^,d rks ljdkj ;g fn[kkuk pkgrh gS fd ns[kks] ge fdlkuksa dks fdruk dtZ ns jgs gSaA Hkhrj dh ckr ;g Hkh gS fd cSad okys Lo;a pkgrs gSaA** ^^Lo;a D;ksa pkgrs gSa\** ^^fdlku dks VªSDVj nsdj nl izfr'kr ysrs gSaA ,d VªSDVj dk iPphl&rhl gtkj cu tkrk gS mudksA rglhynkj vyx ls ysrs gSaA iVokjh dk fgLlk vyx gksrk gSA txg&txg ij fx) cSBs gq, gSa lark flagA** tehu dks eka] fdlku ;ksa gh ugha dgrk gSA xkao ds yksxksa ls mldk fj'rk tehu gh r; djrh gSA tehu mlds ifjokj dk vk/kkj gksrh gSA xkao ds chp fdlku dk vieku mlds fy, ekSr ls vf/kd ;krukizn gSA ,slk ej.kkf/kd vieku lark flag dk Hkh gksrk gS] gksjh dk HkhA lark flag lyQkl [kkdj vkRegR;k djrk gSA ogh lyQkl tks [ksrh dh Qly ds dhM+ksa dks ekjus okyh nok gSA daiuh nok ds uke ij tks nsrh gS] og fdlku ds fy, vkRegR;k dk lk/ku gSA ^Hkw&nsork* dk uk;d cfDd jsìh vdky esa dq,a ls ikuh fudkyus rd xgjk [kqnokus ds fy, dtZ ysrk gS vkSj tehu fcd tkrh gSA tehu pyh tkus ds cknµ ^^tehu gkFk ls fudy tkus ds ckn vc djus dks D;k jg x;k gSA pwgksa dh nokbZ [kkuh jg xbZ gS ;k fQj isM+ ls Qkalh yxkuh jg xbZ gSA dksbZ ,d rks d:axk ghA tehu tc gkFk ls fudy gh xbZ rks vc /kjrh ij esjk D;k dkeA** µHkw&nsork ¼fganh vuqokn½ ^Hkw&nsork* esa cfDd jsìh ds vuqrki vkSj ej.k dks feFkd&Hkk"kk esa vfHkO;Dr fd;k x;k gSA mldh e`R;q ds ckn rhu xk;sa e`r cNM+ksa dks tUe nsrh gSaµ Hkw&nsork cfDd jsìh dh e`R;q&dFkk dk tuojh&ekpZ 2011


izrhd gSA fdlku dh tehu fcd tkus dh nk#.krk dk ,slk ,sfrgkfld 'kksd gS tks ikSjkf.kdrk esaµxzke&thou ds fo'okl esa ifj.kr gks x;k gSA cfDd jsìh dk e`r 'kjhj xkao okyksa us ns[kk] rcµ ^^gy dh ewaB ds pkjksa vksj dlh gqbZ ck,a gkFk dh eqëh dks] iSus dks dldj idM+h gqbZ nk,a gkFk dh eqëh dks vkSj dhpM+ esa vk/ks rd /kals 'kjhj dks mu lc yksxksa us ns[kkA og n`'; lcdh vka[kksa esa vafdr gks x;kA Q.k ij pksV djus okys vkneh dk :i ftl rjg ukx dh vka[kksa esa cSB tkrk gS mlh rjg og n`'; mu yksxksa dh vka[kksa esa cSB x;kA nzkSinh dh pksVh dks idM+dj [khaprs nq%'kklu dk fp=k Hkhelsu dh vka[kksa esa ftl rjg vafdr gks x;k Fkk] mlh rjg og n`';] mu yksxksa dh vka[kksa esa vafdr gks x;kA** ¼Hkw&nsork½ f'koewfrZ xzkeh.k thou ds fo'oluh; dFkkdkj gSaA fdlku&thou dks viuh jpuk dk fo"k; mUgksaus fdlh lkfgfR;d izo`fÙk ;k lkfgfR;d vkdka{kk ds rgr ugha viuk;k gSA os xzkeh.k ,oa fdlku&thou ds lgt jpukdkj gSaA mudk O;fDrRo] jgu&lgu] cksyh&ckuhµlc dqN xzkeh.k vkSj fdlkuh gSµ,d vkarfjd Bld ds lkFkA ftrus fouez gSa] mrus gh n`<+! ;g Hkh yxrk gS] fd mUgsa vius ys[ku ds izfr vkRefo'okl Hkh gSA bl vkRefo'okl dk vk/kkj jfpr oLrq dh xgjh] lw{e vkSj O;kid tkudkjh gSA futh QLVZ gSaM tkudkjhA [ksfrgj fdlku ifjokj ls gSa vkSj ^vkf[kjh Nykax* ds igyoku ds csVh dh 'kknh ds fy, oj <wa<+us dk tks fp=k.k gS] mldk Hkh i;kZIr vuqHko gSA mudh jpukvksa esa vkRedFkkRedrk i;kZIr gksxhA blh ls f'koewfrZ dks viuh jpuk& oLrq vkSj jfpr ik=kksa dh tkudkjh gh ugha] mlls yxko Hkh gSA bl vFkZ esa mudk lkfgR; mudh vkRekfHkO;fDr gS tks vPNh jpuk dh fu.kkZ;d 'krZ gSA Ñf"k dk cktkjhdj.k rst+h ls gqvk gS vkSj gks jgk gSA blds vusd :i vkSj nwjxkeh vPNs&cqjs ifj.kke lkeus vk jgs tuojh&ekpZ 2011

gSaA NksVh [ksrh] iwathghurk ,oa futh Je&lk/ku ds cy ij thou;kiu djus okyk NksVk fdlku iwathoknh nkSM+ vkSj vc HkweaMyhÑr cktkj ds nq"pØ esa Mky fn;k x;k gSA lkeus fodkl dh laHkkouk,a fn[kykbZ iM+rh gSa] larku ds fy, mPp f'k{kk vkSj Åaph ukSdjh dh laHkkouk] [ksrh ds fy, vPNh Qly ds fy, [kkn] cht] ikuh dh laHkkouk] vPNh Qly ds fy, Åaph nj ij Qly fcdus dh laHkkoukµvk'oLr djrk gqvk usrk&oxZ dk Hkk"k.k] pqukoh okns vkSj fuR; rRij dtZ ikus dh xqatkb'k! lcls cM+k lk/ku dtZA ykyp dk edM+tkyA dtZ nsus okyk igys xkao dk cfu;k ;k cM+k le`)rj fdlku gksrk Fkk] Øwj gksrs gq, Hkh n;kyq fn[kykbZ iM+us okykA gkFk&iSj tksM+dj mlls n;k dh dqN vk'kk dh tk ldrh FkhA vc

vkrs gSaA fujk'kk fdlku dh ekuks fu;fr gSA fLFkfr;ksa dk vkdyu vkSj muls mcjus ds rjhdksa dk Hkh ladsr gSA mu ladsfrr jkLrksa dh #dkoVsa ekuks nqy±Z?; gSaA xzkeh.k thou dh os :f<+;ka gSaµtkfrokn] va/kfo'okl] bZ";kZ&Mkg] tks jktuhfrd&lkekftd la?k"kZ esa fu.kkZ;d ck/kk Mkyrh gSaA urhtruµ ^^dHkh&dHkh igyoku lksprs gSa fd dk'k mUgsa lgh le; ij fdlh us vkxkg dj fn;k gksrk fd [ksrhckjh ls isV Hkjus dj vkljk NksM+dj i<+kbZ&fy[kkbZ dk Hkjkslk djsaA ekewyh pijklh dh ftanxh Hkh vkSlr fdlku dh ftanxh ls csgrj gksrh gSµ;g rc irk py x;k gksrk rks fefMy] gkbZLdwy vkSj baVjehfM;V rhuksa izFke Js.kh esa

fLFkfr;ka bruh gSa fd ^vkf[kjh Nykax* dks vkSj vf/kd Lisl feyuk pkfg, FkkA ;kuh mls Hkjk&iwjk miU;kl gksuk pkfg, FkkA igyoku esa yach Nykax ekjus dk ne FkkA vkf[kjh Nykax ekjus ds fy, ;kuh mls ldeZd cukus ds fy, ftl ldeZdrk dh ckr dh tk jgh gS mlds fy, fopkj/kkjk t:jh FkhA ;g fopkj/kkjk dk vHkko gh gS fd dFkkuk;d ldeZd ugha curkA dtZ nsus okyh cgqjk"Vªh; daifu;ka] ;k mudh dtZ[kksj lkdkj czg~e ds leku vn`'; vkSj loZO;kid gSA f'koewfrZ dh ;g dFkk mlh =kkln ^laHkkouk* vkSj ^nq"pØ* dh d#.k dFkk gSµ^vkf[kjh Nykax*A Nykax cph&[kqph ÅtkZ ls laHkkouk dks idM+ ikus dh dksf'k'k gSµvkf[kjh dksf'k'k! gksuk D;k gSµr; gS! ^vkf[kjh Nykax* ubZ fLFkfr;ksa ls ifjfpr vkSj mu ij fopkj djus okys ys[kd dh jpuk gSA blhfy, jpuk esa u rks ukSflf[k;k ik=k gSa vkSj u lrgh jksekuA ;g fdlkuksa dh fLFkfr ls lqifjfpr vkSj mf}Xuµijs'kku&fujk'k ys[kd dh jpuk gSA bl fdrkc esa dksbZ ik=k 'kk;n gh dHkh mYyflr gksrk gksA chp&chp esa fdlkuh thou ds ,sfrgkfld losZ{k.k vkSj igyoku ds vuqHko ls gkfly fujk'kkiw.kZ fopkj

ikl djus ds ckotwn os bl [kkunkuh nyny esa D;ksa Qalrs\** igyoku tku x, gSa fd ^^fdlkuh ds is'ks esa cjdr ugha gksus okyhA viuh ysbZ&iwath yxkdj tks Qly og ?kj ykrk gS] mls vKkuo'k ykHk le>dj FkksM+h nsj ds fy, [kq'k gks tkrk gSA blfy, fd mls ykxr vkSj ykHk dh ifjHkk"kk dk irk ugha gSA** ^ykHk vkSj ykxr* dk laca/k fodkl'khy Hkkjr esa tknqbZ j¶rkj ls cnyk gSA dkWjiksjsV eaMyh ds vkxeu ls lkaf[;dh ds vad cny x, gSaA NksVs fdlku ds ykHk vkSj ykxr dk laca/k nwljk gS vkSj rFkkdfFkr fodkl'khy Hkkjr dk vyxA igys y[kirh 'kCn lqukbZ iM+rk Fkk] vc vferkHk cPpu ,d ?kaVs esa djksM+irh cukrs gSaA vc nks yk[k djksM+ dk ?kksVkyk gksrk gSA yk[k vkSj djksM+ vyx&vyx ugha] ,d lkFkA 31


,sls esa gkFk ls dqnky vkSj gy pykus okyk] ;k fdjk;s ij VªSDVj pyokus okyk fdlku dgka gS! fQj Hkh NksVs fdlku dh ,d nqfu;k gSA ifjokj gSA xkao gSA fj'rsnkjh gSA ml ij ncko iM+ jgk gS vkSj og fc[kj jgk gSA f'koewfrZ NksVs fdlku dh nqfu;k ij ubZ vFkZO;oLFkk ds ncko iM+us] mlds VwVus&fc[kjus vkSj ml VwVu&fc[kju ls =kLr fn'kkgkjk NkssVs fdlku dh nqfu;k ds jpukdkj gSaA ;g Hkkjrh; fdlku dh ,sfrgkfld =kklnh dk nkSj gSA VwVus&fc[kjus vkSj =kLr gksus dh ;g izfØ;k gksjh&/kfu;k vkSj xkscj ds le; ls dgha T;knk nqzr ukVdh; gSA ,slh ukVdh; fd QSaVslh dh gS] tknqbZ gSA le> esa u vkus okyh gSA fn'kkgkjk oLrqr% le>gkjk gksrk gSµ ^vka[k tks dqN ns[krh gS] yc is vk ldrk ughaA* f'koewfrZ dh {kerk ,sfrgkfld fLFkfr dh le> esa ugha] NksVs fdlku dh lhfer nqfu;k ds lfoLrkj vadu esa gS] ftl ij fd rFkkdfFkr fodkl ;k c<+ksrjh dk ncko iM+ jgk gSA ;g vadu js.kq ;k Jhyky 'kqDy ds <jsZ dk ugha] izsepan ds Hkh <jsZ dk ughaA chp ds jkLrs ij gSA eq>s ^frfj;k&pfjÙkj* ij js.kq dh 'kSyh dk xgjk vlj fn[kykbZ iM+k FkkA xkao okyksa fo'ks"kr% fdlku dh yksd&ykt&dqy dh e;kZnk gksrh gSA cgqr le; rd lkFk&lkFk jgus&clus okyksa esa jhfr&ejtknk cu tkrh gS ftldk ikyu os dqy&ukjh ds leku djrs gSaA ,d lkewfgd ejtknk xkao dh gksrh gSA eqgYys dh gksrh gS] tkfr&fcjknjh dh gksrh gSA fQj ifjokj dhA xzkeh.k thou esa O;fDr dh ejtknk lcls ckn esa vkrh gSA iwathokn bls myV nsrk gSA [kSj] ;gka ge ipM+s esa ugha iM+saxsA ^vkf[kjh Nykax* ds uk;d igyoku dh xkao&tokj esa ejtknk gSA os gfj;k.kk ds igyoku ls dq'rh ekj pqds gSaA ikap&Ng ,dM+ ds fdlku Hkh gSaA yM+dk bathfu;¯jx esa nkf[kyk ik pqdk gSA eryc ;g fd dFkkuk;d dh ejtkn u flQZ cjdjkj gS] cfYd c<+rh tk jgh gSA ;g ejtkn laHkkouk ij vkfJr gS 32

vkSj laHkkouk dk vkèkkj dtZ gSA laHkkouk vfuf'pr gS] dtZ fuf'pr gSA dtZ dSls pqdk;k tk,xk ;g Hkxoku Hkjksls gSA Hkxoku dk gh lgkjk gSµ;g fpj&izpfyr eqgkojk fdruk Hk;kog vkSj fdruh nqoZg fLFkfr dk /ofu&ca/k gSµbls lcls T;knk gekjs ns'k dk yksd& ejtknh fdlku tkurk vkSj >syrk gSA dgkuh ¼^vkf[kjh Nykax* yach dgkuh gS] y?kq miU;kl ughaµbl ij ekSdk feyk rks fopkj djsaxs½ dk izkjaHk igyoku dh cnyh ekufldrk ls gksrk gSµ ^^igys os ugkus ds fy, lxjs ij gh tkrs FksA pkgs ftruh nsj gksrh jgsA fcuk ukxkA nl&ikap feuV xgjs uhys ikuh esas rSjs vkSj xgjkbZ rd Mqcdh yxk, fcuk mudk ugku iwjk gh ugha gksrk FkkA dgrs Fks fd tc fp[kjh lkgq us xkao okyksa ds fy, bruk cM+k iDdk lxjk cuok fn;k gS] viuh ftanxh&Hkj dh dekbZ xkao okyksa ds ugkus ds fy, yqVk nh gS] rks mlesa u ugkdj dq,a ;k xM+gh esa ugkuk lxjk vkSj fp[kjh nksuksa dk vieku gSA** xgjs uhys ikuh esa nsj rd rSjuk vkSj lxjk cuokus okys ds fy, ÑrKrkµnksuksa xkao ds fdlku dh vkpj.k jhfr gSA tyk'k; ds xgjs uhys ikuh esa Mqcdh yxkus vkSj rSjus dk lq[k ikaprkjk gksVycktksa dks ugha ulhc gksrkkA mlds fy, vijk/kh ugha] [kqyk eu vkSj [kqyh izÑfr dk foLrkj pkfg,A oLrqr% ,sls o.kZu laf{kIr fdarq laLdkjh ikBd ds fy, eksgd gksrs gSa vkSj ys[kd ds lkSan;Z&Lrj dk irk nsrs gSaA cgjgky] vc igyoku cny x, gS] dq,a ij gh ugk ysrs gSaA eu fldqM+ x;k gSA lge x;k gSµ ^^ij b/kj dqN fnuksa ls igyoku dks ,d&,d djds brus ^>ksM+* yxs fd mudh ,d <jsZ ij pyus okyh vkRerq"V fnup;kZ esa [kyy lkQ fn[kus yxk gSA** ,d y{k.k vkSj mHkjk gSµ^^/kksrh rkj ij yVdh gS vkSj iIiw ds ckcw uhe dh Nk;k esa [kM+s yksVs okys gkFk dks gok esa fgyk&fgykdj vdsys gh dqN cksys tk

jgs gSaA** ^^b/kj muesa ;g u;k ifjorZu gqvkµ'kadj th dks ty p<+kus dkA yksu cdk;k esa idM+s tkus ds ckn ,d fnu dgha ls rhu&pkj 'osr&';ke fpdus iRFkj ys vk,A uhe dh tM+ ds ikl vkB&nl bZ±Vksa dks tksM+dj NksVk&lk pcwrjk cuk;k vkSj bu iRFkjksa dks blh ij LFkkfir dj fn;kA** vkSj Hkh dbZ ifjorZu vk, gSa] yach eawNksa dks NksVk djkuk 'kq: fd;k gSA ekSdk ikrs gh iRuh dks fpiVk ysus dh vknr NwV xbZ gSA iSarkyhl dh mez rd Bhd FksA vc cny x, gSaA eu T;knk cny x;k] 'kjhj lsA ;|fi 'kjhj Hkh <hyk iM+ x;k gSA igyoku dh ftEesnkfj;ka c<+ xbZ gSaA NksVs fdlku ds fy, ftEesnkfj;ksa ds c<+ tkus dk eryc vk; ls vf/kdkf/kd [kpkZ c<+ tkukA [kpkZ c<+ tkus dk eryc dtZ c<+ tkukA buls fpark rks c<+ tkrh gSA ysfdu fdlku VwVrk ughaA igyoku dks V~;wcosy dk] [kkn dk] VªSDVj ls tksrkbZ dkµlcls cM+k [kpkZ iq=k dh bathfu;fjax dh i<+kbZ dk vkSj fQj yM+dh dh 'kknh dk [kpkZ tqVkuk gSA igyoku blls fpfrar gSaA ysfdu VwVs ughaA VwVrs gSa os ejtkn ij pksV vk tkus lsA vehu us Hkjs cktkj [kkn dk dtZ u ns ikus ds fy, csbTtr dj fn;kA xkao ds vkneh dks ckgj] vuphUgss yksxksa ds chp dksbZ pkgs ftruk csbTtr dj ns] dksbZ ckr ugha] ysfdu vius xkao&tokj esa csbTtr dj ns rks og ej.kkf/kd ;kruk Hkksxrk gSA lafpr yksd&ykt yqV tkrh gSµlkjh cuh&cukbZ bTtr nk#.k O;aX;ksa dh pksV cu tkrh gSµ ^^ogh igyoku tks dHkh rky Bksaddj iwjs bykds dks yydkjrs Fks vkSj dksbZ gkFk feykus dh fgEer ugha djrk Fkk] vius ls ,d gkFk NksVs efj;y&ls v/ksM+ pijklh }kjk ljs cktkj jkg jksddj idM+ fy, x, FksA igyoku ds ck,a iats esa viuk nkfguk iatk Qalk, og mUgsa ysdj ykys cfu;k dh pDdh dh vksj ys pykA igyoku mlds lkFk ,sls py jgs Fks tSls ixgs esa ca/kk cdjk tuojh&ekpZ 2011


fpdos ds ihNs&ihNs f?klVrk pyk vkrk gSA fefe;krk rd ughaA** xkao esa dgk tkrk gSµ vlekuh&lqyrkuh foinkA vlekuh rks vklekuh ;kuh nSoh foifÙk vkSj mlh dh rjg vpwd vkSj NqVdkjk u nsus okyh lqyrkuhµljdkjh foifÙkA bu nksuksa ds lkeus vlgk; leiZ.k ds vykok dksbZ jkLrk ughaA xkao dk ikjaifjd fdlku gkFk&ikao Hkh ugha ekjrkA og guqeku dh rjg viuh 'kfDr ugha igpkurkA vktknh ds ckn ljdkj us mlds fgr esa tks dkuwu cuk, gSa] mudh O;FkZrk og tSls tkurk gSA gksb gS lksbZ tks jke jfp jk[kkµbl vk'oklu dh [kksg esa tkdj og lks ;k ejdj foifÙk ls futkr ikus dk vknh gSA ^vkf[kjh Nykax* esa ikjaifjd lkearh O;oLFkk ds fdlkuµgksjh tSls fdlku vkSj vktknh ds ckn cnyh gqbZ fLFkfr;ksa ds u, fdlku dk }a} ;k ijLij&Hksnu fo'oluh; rkSj ij fn[kykbZ iM+rk gSA f'koewfrZ us ,sfrgkfld nkSj ds u, vkSj iqjkus fdlku dh fLFkfr;ksa vkSj cnyrh gqbZ ekufldrk ds ijLij&ca/ku ;k ruko dks ^vkf[kjh Nykax* esa fn[kkdj ,d nLrkost Hkh rS;kj fd;k gSA igyoku bl ijLij&Hksnu] la'ys"k] var%}a} dk izrhd ik=k gSaA igyoku gksjh ls T;knk ltx] [kkrs&ihrs] izcq) vkSj bTtrnkj cfYd izfrf"Br O;fDrRo ds fdlku&[ksfrgj gSaA ysfdu viuh yksd& ejtkn ds izfr vanj ls oSls gh l'kad vkSj lges gq, xzkeh.k gSaA os ljdkjh dtsZ mBk ldrs gSaµyM+ds dks bathfu;j dh i<+kbZ ¼xkscj dh rjg ugha½ djk ldrs gSaA ysfdu ml ubZ ewY;ka/k fLFkfr rd ugha igqaps gSa] ugha igqap ldrs gSa] tgka viuk dke djkus ds fy, vkneh lkjh ykt&g;k NksM+dj fu}±} gks tkrk gSA vc ¼bl jpuk&dky rd½ xkao esa ,sls NksVs fdlku Hkh gSa tks c<+ksrjh ds fy, fdlh NqVHkb;s usrk] vijk/kh] vkfn ds I;kns&peps cudj viuk dke cuk ysrs gSaA igyoku vktkn Hkkjr dh cnyh gqbZ ewY;ka/krk dh vksj nkSM+rh gqbZ fLFkfr;ksa esa ikjaifjd xzkeh.k tuojh&ekpZ 2011

fdlku&ik=k gSaA blhfy, muesa i'pkrki] ve;kZfnr dke djus ls vijk/k&cks/k] vkSj nqfo/kk cph gqbZ gSA 'ks[kj tks'kh dh dgkuh ^cncw* ds ik=k dh ?kzk.k&'kfDr xk;c ugha gqbZ gS vkSj bl dgkuh esa tks vkf[kjh Nykax gS] og Nykax fdl rjQ gksxh] fuf'pr ughaA igyoku dh vlgk;rk gksjh dh vlgk;rk ls fHkUu gSA flQZ vehu }kjk idM+s tkus ij gh mudh gkyr gksjh dh ;kn fnykrh gSA igyoku NwV tkrs gSaA ih- lh- ,l- vkSj mudk ,d 'kkfxnZ ¼dq'rh dk½ gh mudh rjQnkjh djrs gSaA igyoku dk lc dqN Lohdkj rks gksjh dh ;kn fnykrk gh gSA NwV tkus ij mudh euksO;Fkk csVh ds C;kg ds cnys iSls ysus okys gksjh dh euksO;Fkk dk vkHkkl nsrh gSµ ^^igyoku dks vius 'kjhj esa bruh rkdr ugha eglwl gks jgh Fkh fd lkbfdy ij cSB ikrsA iSny gh iSj ?klhVrs] lkbfdy dk lgkjk fy, gq, xkao rd igqapsA igyokfuu lM+d ds eksM+ ij gh batrkj djrh [kM+h FkhaA igyoku dk psgjk L;kg vkSj lwuk FkkA ikuh ihus ds iIiw dh vEek ds vkxzg dks vulquk djds os eM+gs esa iM+h pkjikbZ ij fxj iM+s FksA iIiw dh vEek dks mUgksaus b'kkjs ls crk fn;k fd mUgsa pqipki jgus nsaA** Hkjs cktkj] vius iz'kaldksa ds chp dtZ dh fdLr csckd u dj ikus ds fy, vehu }kjk idM+ fy;k tkuk] igyoku ds fy, vlá vieku] uekslh gSA muds fy,] ;g muds uke] [kkunku ij dyad gS ftls os feVk ugha ldrsA cktkj dk ;g n`'; dFkk dh lcls egÙoiw.kZ dsanzh; ?kVuk gSA blh ls igyoku dh ekufldrk esa ifjorZu vk;k gSA ftEesnkfj;ka c<+ xb±] 'kjhj <hyk iM+ x;k vkSj mej ds Bhd mrkj ij ;g rksM+ nsus okyh ?kVuk gqbZA vius ij Hkjkslk ?kVkA 'kadj th ij c<+kA lks fpdus iRFkj ys vk,A bl dFkk ds xBu esa f'koewfrZ dk f'kYi fo'ks"k fopkj.kh; gSA f'koewfrZ us f'kYi dk fodkl fd;k gSA ^vkf[kjh Nykax* esa igyoku dk pqi jg tkuk] ftls vkykspd ekSu dgrs gSa] fl) uqL[ks

dk dke djrk gSA og vdfFkr jgdj O;aftr djrk gSA lkfgR; 'kCnksa dh yhyk gSA fdarq lp ;g gS fd 'kCn lcls de izHkkoh lk/ku gSa vfHkO;fDr dsA 'kCn ls vf/kd izHkkoh nsg&Hkk"kkµmlesa Hkh vka[kksa dh Hkk"kk gksrh gS] vkSj lcls vf/kd izHkkoh vkSj O;atd ekSu gksrk gS] ;|fi bl izHkko dk usiF; ;k i`"BHkwfe 'kCnksa }kjk O;Dr fLFkfr;ksa dk lanHkZ gh rS;kj djrk gSA ^ekSu* dk f'kYi lk/kd jpukdkj gh lk/k ikrs gSaA ^vkf[kjh Nykax* esa f'koewfrZ ds f'kYi dh flf) esa ekSu dk mi;ksx n`"VO; gSµdFkk dks dFkkud esa :ikf;r djus esa bldk mi;ksx dkjxj gSA ftls f'kYi ;k dkjhxjh dgrs gSa og Hkh ewyr% thou& vkpj.k dk gh jpukRed vuqdj.k gSA f'kYi Hkh thou&m)j.k gSA mls thou ls gh lh[kk tkrk gSA og 'kwU;&izlwr ughaA eryc ;g fd thou esa tSlk gksrk gS oSlk mUgha fLFkfr;ksa esa jpuk esa Hkh fn[kk;k tkrk gS vkSj og jpukRed f'kYi dgykrk gSA nqoZg ekufld fLFkfr dgh ugha tkrhµdgh ugha tk ldrhA euq"; mls 'kCnksa esa cka/k ugha ldrkA mls dgdj vkReh; dks d"V ugha nsuk pkgrkA ftl O;fDr dks og izlax vfiz; gS mls lkeus ugha ykuk pkgrkA vkSj ;g fd fcuk dgs mls nksuksa lkFk&lkFk >sy jgs gSaA lgHkkxh gSaA bl lgHkkfxrk ls vdFkuh; nq[k vkSj vdFkuh; lq[k nksuksa vlhe rks gks tkrs gSa fdarq lgHkkfxrk dk cks/k ,d yksdksÙkj lkFkZdrk Hkh iznku djrk gSA lq[k dh lgHkkfxrk dk vizfre mnkgj.k fujkyk dk ;g izse& xhr gSµ tSls ge gSa oSls gh jgsaA fy, gkFk ,d&nwljs dk vfr'k; lq[k ds lkxj esa cgsaA iqjkuh dfork esa nq[k ds okgd ekSu ds mnkgj.k de ughaA ^vkf[kjh Nykax* ds dFkk&uk;d igyoku csVh dh 'kknh ds fy, oj <wa<+us x,A csVh ds fy, oj <wa<+us dk tks dFkk&fooj.k f'koewfrZ us fn;k gS og 33


foy{k.k gSSA mldh laokn&;kstuk Dykfld gSA xkao dk lh/kk&lknk vkneh vanj ls fdruk rkM+us okyk gksrk gS] Bku ys rks fdruh mn~?kkVd] funzkuk'kd vkSj ekjd Hkk"kk cksy ldrk gSµbls tkuus ds fy, f'koewfrZ dh jpuk dk ;g va'k i<+k tkuk pkfg,A ledkyhu dFkkdkjksa us bl Hkk"kk dk mi;ksx djuk ;ksa Hkh NksM+ j[kk gS] fdlku&thou ij u fy[kdjA fdlku&thou ij fy[kus okys Hkh izk;% bl Hkk"kk dk O;ogkj djus dh fLFkfr&;kstuk ugha dj ikrsA blh Hkk"kk dk mi;ksx rqylh dh jpukvksa esa gqvk gSA x| esa vkSj dgha&dgha i| esa fujkyk ds ;gkaA ^fcYyslj cdfjgk* vkSj ^dqYyh HkkV* ;kn dhft,A izsepan ds ik=k ,slh funzk&ukf'kuh Hkk"kk ugha cksyrsA ykSVrs gSa ^ekSu* ijA igyoku us [kh>dj] dq<+dj cpu&ck.k ls yM+ds ds firk vkSj eka dks cha/k rks fn;k ysfdu ?kj rks fujk'k gh ykSVuk iM+kA cpu& ck.k dk iz;ksx rks fujk'kk dk ifj.kke FkkA iRuh vk'kk vkSj fujk'kk ds >wys esa >wy jgh FkhA nkaiR; thou fdruh ekfeZdrkvksa ls Hkjk gksrk gSA ifr&iRuh ds chp dk lacaèk fdruh irks± esa fyiVk gksrk gSA os vius mÙkjnkf;Roksa ds iwjk gksus&u gks ikus] viuh {kerkvksa& v{kerkvksa ds lkFk&lkFk dSlk Hkksxrs gSaµ;g vxe&vdFk gSA ^Hkksxuk* 'kCn dk iz;ksx eSa tku&cw>dj dj jgk gwaA ,d&nwljs dks 'kjhj ls Hkksxuk vkSj ifr&iRuh dk ikfjokfjd leL;k,a Hkksxukµbuesa izxk<+rk leku gksrh gSA 'kjhj&Hkksxuk vU;=k Hkh gks ldrk gSA ikfjokfjdrk dks Hkksxuk ifjokj esa gh gksrk gSA mlh izxk<+ ,desdrk dk gh ,d izdj.k gS bl ekSu ¼u iwNus½ esaµ ^^?kj igqaprs&igqaprs [kokbZ&fi;kbZ dk le; fudy x;k Fkk---igyoku Mj jgs Fks fd vc fdlh Hkh le; iRuh yM+ds okys dk izlax NsMsa+xh] ysfdu iRuh us ,slk ugha fd;kA os rhFkZ vkSj muds ifjokj dk gky&pky ysrh jgha---os tkurh Fkha fd dksbZ mEehn dh ckr gksrh rks igyoku ls fcuk crk, ?kM+h Hkj Hkh u jgk tkrkA** u iwNus&dgus ls eu dk cks> de ughas gksrkA vanj&vanj xwatrk jgrk gSA 34

ysfdu iwNus ls tks osnuk mÙkj nsus okys dks gksxh vkSj iwNus ij tks osnuk mrj ikus okys dks gksxh mls nksuksa cpkrs jgrs gSaA vlg~; ;a=k.kk dh ,slh eu%fLFkfr esa pqi ls dke ysus dk dkS'ky dFkkdkj 'kkuh dks vkrk FkkA bl n`f"V ls mudh dgkuh ^,d uko ds ;k=kh* fof'k"V mYys[kuh; gSA ekSu dk mi;ksx bl dgkuh esa vkSj Hkh dbZ LFkyksa ij gqvk gSA ekSu dh gh rjg dh ,d i)fr gSµfdlh dFku ij /;ku u nsdj dke esa tqVs jgukA iRuh us dgkµ/kwi rst gksus ls igys ugk&[kkdj tYnh fudy tkb,A ysfdu igyoku us tSls lquk gh ughaA dq,a ds dqaM ls ikuh fudky&fudky dj lkjs tkuojksa dks fiyk;kA iRuh ds gh dFku ugha] vius eu dh ckr ¼bPNk½ ij Hkh /;ku u nsukA cpiu dh fiz; lkfFku dks ftldh galh laxhr dh rjg yxrh Fkh] ns[kus dk eu gqvk] ysfdu eu dks le>k fy;kµ ^^lruh ds ?kj ds ikl igqaps rks bPNk gqbZ fd mlds ?kj dh vksj eqM+ tk,aA D;k irk vkbZ gh gksA ysfdu nqfo/kk esa iM+s&iMs+ gh lkbfdy vkxs c<+ xbZA fQj eu dks le>k fy;k fd lruh Hkh mUgha dh rjg fcuk Qwy&ikr dh gks xbZ gksxhA og [ku[kukrh galh vkSj vka[kksa dh ped dc dh xk;c gks pqdh gksxhA** ^fcuk Qwy&ikr dh gks xbZ gksxhA* ,slh Hkk"kk vktdy dfork esa ugha feyrhA 'kk;n ;g izcaèkkRedrk esa gh 'kksHkk /kkj.k djrh gSA bl rjg ds NksVs&NksVs C;kSjs Åij&Åij ls i<+us ij [kkl egRoiw.kZ ugha yxrsA tSls 'kjhj dh iryh&iryh jDrokfguh f'kjk,aA ysfdu dFkkud dks laxfBr djus] fo'oluh; cukus vkSj ikBdh; vkReh;rk vftZr djus ds fy, dkjxj gksrs gSaA ;g dyk jpukdkj dh gh t:jr gSµflQZ ys[kd ds fy, mruk t:jh ughaA dSls\ jpuk&izfØ;k flQZ jpukdkj dh vksj ls ugha gksrhA jpuk&izfØ;k dh ;k=kk ikBd dh Hkh gksrh gSA bl izfØ;k dh NksVh&lh cgd jpuk dh uhja/kzrk dks

izHkkfor djrh gSA pkgs ftruk lrdZ& ltx jgsa] dqN ps"Vk,a vcw> vlj Mkyrh gSaA tSls thou&vkpj.k esa oSls f'kYi esa HkhA egRoiw.kZ u yxus okys] mis{k.kh;or~ lw{e C;kSjksa dk tknqbZ izHkko ikB&izfØ;k ij iM+rk gSA fØIl fe'ku dh egRoiw.kZ cSBd esa xka/khth ;dk;dµ^vjs eq>s cdjh dh Vkax ij iêh cka/kuh gS* cksydj mB x,A jktuSfrd n`f"V ls mudh ;g ps"Vk fdruh xSj egRoiw.kZ] yxHkx gkL;kLin Fkh] fdarq ;g muds O;fDrRo dh vkarfjd fu"Bk ,oa n`<+rk dks O;aftr djrh Fkh vkSj ml n`<+rk dk yxHkx tknqbZ izHkko muds jktuSfrd dk;Z lsµcksyus vkSj djus ls iM+rk FkkA yxHkx oSlk gh izHkko jpuk esa NksVh&NksVh ?kVukvksa] ps"Vkvksa] Hkafxekvksa vkSj laoknka'kksa ls iM+rk gSA yacs&yacs iz[kj laoknksa] ckgjh ps"Vkvksa] mNy&dwn dh vis{kk ;s lw{e C;kSjs ik=kksa ds pfj=k dks vf/kd fo'oluh; rkSj ij mn~?kkfVr djrs gSaA f'koewfrZ dh bl jpuk esa ge ,sls izHkkokfHkO;atd NksVs&NksVs C;kSjs ikrs gSa tks gesa mudh jpukRed {kerk ds izfr vk'oLr djrs gSaA fuLlansg f'koewfrZ xkao dh ftanxh esa brus jps&cls gSa fd mUgsa i<+rs gq, js.kq vkSj Jhyky 'kqDy dh ;kn vkrh gSA xkao esa fdlku ds lkFk muds i'kq&i{kh fo'ks"kr% xk;&cSy t:j vkrs gSaA js.kq] 'ks[kj tks'kh] fo|klkxj ukSfV;ky dh dFkkvksa esa budh txg gSA Jhyky 'kqDy xkao ds jpukdkj gSa] fdlkuh thou ds ughaµ'kk;n os xkao ds ugha dLckbZ thou ds jpukdkj gSa] ftlesa i'kq&/ku dh mruh Hkwfedk ugha gksrhA ^vkf[kjh Nykax* dk izkjaHk gh cSyksa vkSj xk; dks lkuh&ikuh nsus ls gksrk gSA xk;&cSy] cdjh] HkSal fdlku ds ikfjokfjd lnL; tSls gksrs gSaA muds uke gksrs gSaA mudh Hkw[k&I;kl dh fpark gksrh gSA mudk nqykj gksrk gSA os :Brs gSa] [kh>rs gSa vkSj izrh{kk djrs gSaA muds tUe&e`R;q ij mYykl&'kksd gksrk gSA mudk mi;ksx gksrk gS] os /ku gSaA blds lkFk&lkFk muls ekuoh; laca/k Hkh cu tkrk gSA cspus dks rks fdlku csVk&csVh Hkh csprk gSA gksjh viuh yM+dh dh tuojh&ekpZ 2011


'kknh ds fy, iSlk ysdj dtZ mrkjrk gSA mldh ;kruk ge i<+rs gSaA i'kq ds cspus dh ;kruk Hkh yxHkx larku cspus dh gksrh gSA vkSj og rc tc i'kq dVus ds fy, cspk tk;A fo|klkxj ukSfV;ky dh dgkuh ^HkSal dk dV~;k* bl fo"k; esa cstksM+ gSA vdky esa isV ds fy, cSSy dks ekjus dk ije ekfeZd fooj.k ik;Z ,l cd dh fo'oizfl) iqLrd ^fn xqM vFkZ* esa gSA f'koewfrZ us csVs dh Qhl nsus vkSj ljdkjh dtZ Hkjus ds fy, cNM+k cspus dk tks C;kSjk fn;k gS] og dFkk&lkfgR; esa Lej.kh; gSA dgrs gSa ifjp; ds fcuk izse ugha gksrkA f'koewfrZ dks fdlku&thou ds i'kq/ku dh xgjh igpku vkSj tkudkjh gS] laca/kksa dh] mi;ksfxrk dhA LoLFk&iq"V cNM+s dh igpkuµ ^^cM+h&cM+h pedrh dkyh vka[ksaA uqdhyh xBhyh dkyh eksVh tM+ okyh fcÙks Hkj dh lhaxA iqV~Bksa ij pchZ dh eksVh ijrA xys ds uhps ygjkrh yyjhA eksVs ?kus ckyksa okyh dkyh yach iwaNA da/ks ij vkdkj xzg.k djrh Mhy vkSj uhps yVdrk o`gn xqykch vaMdks"kA** cNM+s dk ;g 'kjhj&o.kZu fd'kksjh ds u[k&f'k[k o.kZu dks ekr djrk gSA tks yksx dgkuh esa dfork dh igpku djrs gSa] os ns[ksaA i'kq dk ,slk u[k&f'k[k o.kZu dFkk&lkfgR; esa eSaus vU;=k ugha i<+k gSA u[k&f'k[k gh ugha] i'kq&euksfoKku vkSj i'kq ds lkFk fdlku ds ftl ekuoh; laca/k dh ckr dh xbZ gSµogA cNM+k fcdus ds igys [kwaVs ls [kksyk x;kA mlds cknµ ^^[kwaVs ls eqDr gksus dh [kq'kh ls cNM+k pkj&Ng dne rks rsth ls pyk ysfdu tc ihNs ls xk; ds gksdM+us dh vkokt vkbZ rks mls dqN xM+cM+ gksus dk vans'kk gqvkA mlus iSj jksi fn,A [khapus ij ,d dne vkxs c<+krk fQj vM+ tkrk---igys og is'kkc ds cgkus #dk fQj xkscj ds cgkusA** tc ;g lc gks jgk Fkk rks igyoku ysVs gh jg x,A cNM+k nwj pyk tk; ¼ys tk;k tk pqds] fn[kykbZ u iM+s½ rks mBsaA bl fu"ps"Vk esa igyoku dh O;Fkk tuojh&ekpZ 2011

iqathHkwr gSA O;Fkk dh ekufld va/kM+ bl fu"ps"Vk esa :ikarfjr gS tSls ÅtkZ tM+ fiaM esa lekfgr gks xbZ gksA f'koewfrZ us ;g f'kYi&flf) vftZr dj yhA vkSj Hkhµ ^^cNM+k rkdroj gS] mls dSls ys tk;k tk,A cdjhnh [kjhnnkj us dgkµvki bldk ixgk [kqn esjs gkFk esa idM+kb, vkSj FkksM+h nwj gadok nhft,A blls tkuoj tku tk,xk fd ekfyd us viuh ethZ ls mls lkSaik gSA---fQj tkus esa vkuk&dkuh ugha djsxkA** ;gka i'kq&euksfoKku dh nqyZHk tkudkjh gSA ysfdu blds igys igyoku ysVs jgs FksA cNM+s dks ys tkrk ugha ns[k ik jgs FksA vc ogh igyoku [kjhnnkj ¼dlkbZ\½ ds dgus ij MaMk ysdj gkadus yxsA ,slk D;ksa gSµ dFkkud&fuokZg dh deh gS\ ;k f'koewfrZ O;aftr djuk pkgrs gSa fd fLFkfr;ka bruh nk#.k gSa fd dFkk&uk;d dks eu ekjdj le>kSrk djuk iM+ jgk gSµvkSj fQj dqy feykdj NksVs fdlku dh thou&fo"kerk O;aftr gSA ;k fd lkspk gks fd vc rks cNM+k fcd gh x;kµckr [kVdrh gSA irk ugha D;ksa f'koewfrZ us dFkk&uk;d igyoku dks jpuk esa loZ=k le>kSrk djrs gh fn[kk;k gSµvehu ds lkeus cSB tkuk] ca/ks gq, i'kq ds leku mlds lkFk pys tkuk] cNM+s dks csp nsuk] yM+ds dh 'kknh ds fy, rS;kj gks tkuk ¼\½A dgha Hkh og vdM+dj foifÙk;ksa dks >sydj Hkh le>kSrk u djus dk lkgl ugha fn[kk ikrkA vkSj blhfy, mldh vkf[kjh Nykax ds Hkh vkarfjd dl&cy ij ;dhu ugha gksrkA igyoku FkksM+k i<+s&fy[ks Hkh gSaA os fLFkfr;ksa ls mf}Xu T;knk gksrs gSa] Hkkoqd gSaA vO;kogkfjd mUgsa ugha dg ldrs] D;ksafd le>kSrk dj ysuk] fu"ps"V gks mudh O;kogkfjdrk gh gSA Hkkoqd] mf}Xu] ekSdk iM+us ij le>kSrk dj ysuk] vlgk; gks tkukµdqy feykdj os xkao ds ikjaifjd fdlku ls T;knk ledkyhu cqf)thoh yxrs gSaA jpuk esa] et:g lqyrkuiqjh dk] ';ke ukjk;.k ikaMs; dk ftØ gSA budk dksbZ fooj.k ughaA vk'p;Z gksrk gSA jpuk esa

izHkko'kkyh fMVsYl gSaA dg ldrs gSa] fMVsYl dh HkjHkkj gSA [ksrh] ioZ] mRlo] i'kqvksa dh euksoSKkfud tkudkjh] ds lkFk&lkFk fdlku dh leL;kvksa ij [kklk fparu gSA dsoy xkao dh gh leL;kvksa ds ckjs esa ugha] mu leL;kvksa dks HkweaMyhdj.k ls] Hkz"Vkpkj ls] iwathoknh&lkezkT;oknh 'kks"k.k&tky ls Hkh tksM+k x;k gSA igyoku v[kckj i<+rs gSa] [ksykou ls] dsVjh ls lwpuk yssrs gSaA vo/k dh fdlku&vkRegR;k ls ns'k ds fofHkUu izns'kksa dh fdlku&vkRegR;kvksa dk LoIu&fp=k Hk;kud :i esa izLrqr fd;k x;k gSA ysfdu fdlh fonzksgh ¼lkekftd&jktuSfrd fonzksgh½ ?kVuk dk fooj.k ughaA fonzksg ;k bZekunkjh dh ,d ?kVuk flQZ ml le; gksrh gS tc tehu ij vehu }kjk fcBk, x, igyoku dh vksj ls mudk ukbZ 'kkfxnZ vkSj ih- lh- ,l- lkeus vkrs gSaA dg ldrs gSa] f'koewfrZ us vius nkSj esa ,slk dksbZ fonzksg ns[kk gh ugha vkSj os vuqHko ds ckgj ugha tkuk pkgrsA vkSj muds le; esa ,sls fdlh fonzksg dh vk'kk&laHkkouk Hkh ughaA rc ^vkf[kjh Nykax* QSaVslh gSA ^vkf[kjh Nykax* QSaVslh blfy, gS] D;ksafd og jpuk dh LokHkkfod ifj.kfr ugha yxrhA og izsepan ds vkJeksa] eqfDrcks/k dh l'kL=k ^dkafr* dh rjg yxrh gSA NqVdkjs dk LoIu yxrh gSA de ls de ,d le>kSrs ls cpus dh mEehn ikBd dj ldrk FkkµcNM+s dks cspus dk le>kSrkA og bl dgkuh dk lcls ekfeZd fooj.k&[kaM gSA vius vki esa bruk eqdEey fd f'koewfrZ ml ,d ?kVuk dks gh /;ku esa j[kdj dksbZ mRÑ"V&vuqie dgkuh fy[k ldrs FksA cNM+k irk ugha fdrus izrhdkFkks± ls ;qDr gks ldrk FkkA eSaus ikfdLrku ds mnwZ dgkuhdkj dh dgkuh ^xk;* ;kn dh] ukSfV;ky dh ^HkSal dk dV~;k* ;kn dhA vkSj ;g Hkh lkspk fd f'koewfrZ dh ;g laHkkfor dgkuh ml ijaijk ls dqN tksM+ ldrh FkhA ,slk laosnu'khy i;Zos{k.k f'koewfrZ dk gSA fdlku le>kSrs djrk gS] ysfdu lHkh eqn~nksa ij ughaA 35


igyoku esa ladV ds fo#) la?k"kZ djus dh izo`fÙk ugha gSA os fopkjd] lân;] mf}Xu gksus okys ik=k gSaA fcYdqy ledkyhu nkSj ds ys[kdh; ik=kA eqfDrcks/k ds vdeZd Kku&laosnu ds ik=kA blhfy, mudh vkf[kjh Nykax Hkh fo'oluh; ugha] ftl ij ys[kd us ih- lh- ,l- dh fVIi.kh Hkh tM+ nh gSµtSls tky iM+us ij eNfy;ka mNyrh gSaAµ;g tky vkSj ;g ekSr igyoku dh 'kkjhfjd ekSr ughaµ;g vkRegR;k ughaA ;g uSfrd vkRegR;k gksxhA vkf[kjh Nykax ds ckn igyokuµNksVk fdlku viuh jgh&lgh uSfrd nqfo/kk Hkh R;kx nsaxsA tksxh dh 'kknh dj ysaxsA bl n`f"V ls ns[ksa rks t:j ^vkf[kjh Nykax* dFkkud&Øe esa laxr gSaA fdlh dof;=kh dh dfork dk Hkko gSµ ^Mwcrk gqvk vkneh blfy, d#.k] n;uh; ugha yxrk fd og Mwc jgk gSA ân;&fonkjd gksrk gS] Mwcus ls cpus ds fy, mldk Nidb;ka ekjukA* vafre iSjkxzkQ 'kq: gksrk gSµ lwjt Mwcus ls igys yky gks jgk gS--igyoku 45 o"kZ dh mez esa cnydj tks dqN djus yxs Fks vkSj tks dqN NksM+ pqds Fks mls iyVdj fQj NksM+us vkSj djus yxs gSaA lxjk ij ugkus yxs gSa] 'kkfyxzke iwtuk NksM+ fn;k gSA iRuh ds fy, iku yk jgs gSaA Nykax ekjus dk fu'kku rS dj jgs gSaA ,slk vlj iM+k gS ikaM+s ckck dh cj[kh lekjksg ds Hkk"k.kksa dkA blls mRiUu mNkg dk dkQh ljatke cka/kk gS] f'koewfrZ usA cl ml mNkg dh ldeZdrk dk dksbZ :i lkeus ugha vk;kA vk tkrk rks ^vkf[kjh Nykax* QSaVSlh u jg tkrhA blds fy, dkSu ftEesnkj gS] gekjk nkSj ;k jpukdkj\ dgkuh esa ladV ls NqVdkjk ikus dk jkLrk lq>k;k x;k gSA dgkuh ds 'kq: esa gh fojks/k&izn'kZu ds fy, yksxksa dks bdëk djus dk vkg~oku gSA ysfdu vkarfjd lkekftd <kaps esa vkarfjd ikjaifjd njkj gksus ls yksx bdëk ugha gks ikrs] ,d txgA vkSj bl rjg u dksbZ fojks/k&izn'kZu gS u iqfyl dk vR;kpkj gSA u dksbZ rksM+&QksM+ gSA gksrk 36

vkSj vlQy gksrk rks Hkh lkFkZd gksrkA ;g dFkk fdlh fof'k"V fopkj/kkjk ds <kaps esa ugha fy[kh xbZ gS] blfy, blesa ,d [kkl rjg dk [kqykiu gSA dqN vPNkµlpeqp vPNk u gks ikus dh fog~oyrk gSA fdlkuksa ds fy, vPNs fnu ykus ds dkuwu gSa] okns gSa ysfdu Hkz"Vkpkfj;ksa] yksyqiksa ds dkj.k gks dqN ugha ik jgk gSA bl u gks ikus ls ,d [kkl rjg dh vdeZ.;rk] csHkjkslkiu QSyk gS] tks dqN u djus] gkFk&ikao u fgykus dk vkSfpR; Hkh nsrk gSA igyoku deZB gksuk pkgrs gSa] dqN djuk pkgrs gSaA dqN u djus ls cspSu gSaA jkgr ekpk ij tkdj eu ds oSjkxh gks tkus esa feyrh gSA ysfdu dHkh&dHkhµ ^^igyoku dks cgqr rst xqLlk vkrk gS] eu djrk gS fd ykBh mBkdj lcdks ihV MkysaA xkao ds fgLls dh fctyh 'kgj ds ikdks± vkSj lM+dksa ij jkr&jkr&Hkj tykdj [kRe dj nsus okyksa dks ihVsaA xkao ds fodkl dk iSlk chp esa gM+i tkus okyksa dks ihVsaA feykoVh [kkn] udyh dhVuk'kd cspus okyksa dks ihVsaA lc izdkj dh xM+cM+h djus okyksa dks ihVsaA** f'koewfrZ ,sls jpukdkj gSa ftudks xkao ds fdlkuksaµNksVs fdlkuksa ds thou] mudh leL;kvksa dh dsoy tkudkjh Hkj ugha] os muds nq[k&lq[k ls rknkRE; gSaµys[kd ds :i esaA O;fDr ds :i esa rks os [kqn NksVs fdlku ds gh dqy ds gSaA blfy, ^vkf[kjh Nykax* esa bruh fo'oluh;rk gS fd og dFkk jiV Hkh yxrh gSA mlesa] blhfy, Hkjiwj ukVdh;rk gSA bl jpuk dh Hkk"kk vius&vki esa ,d flf) gSA fopkj/kkjk ls [kqykiu rks gS ysfdu dFkkud esa <hykiu Hkh gSA dFkk&oLrq ds fdlh òksr ls ,d vkSj izdj.k QksM+dj fudky ysus dk f'kYi rks gS ysfdu dHkh&dHkh yxrk gS fd xzke& thou dk VVdkiu ykus ds fy, fLFkfr;ksa dks xkat fn;k x;k gSA fLFkfr;ka bruh gSa fd ^vkf[kjh Nykax* dks vkSj vf/kd Lisl feyuk pkfg, FkkA ;kuh mls Hkjk&iwjk miU;kl gksuk pkfg, FkkA igyoku esa yach Nykax ekjus dk ne FkkA vkf[kjh Nykax ekjus ds fy,

;kuh mls ldeZd cukus ds fy, ftl ldeZdrk dh ckr dh tk jgh gS mlds fy, fopkj/kkjk t:jh FkhA ;g fopkj/kkjk dk vHkko gh gS fd dFkkuk;d ldeZd ugha curkA vkSj ^vkf[kjh Nykax* dk 'kCnkFkZ lafnX/k jgrk gSA ;g lafnX/krk okrkoj.k esa gS] bfrgkl esa gSµblfy, xSj jpukRed ughaA blesa ;FkkFkZ gSA ;FkkFkZ dk izokg de] ftls fopkj/kkjk ds fcuk vftZr ugha fd;k tk ldrkA ,d ckr vkSj] ,slk ugha lkspuk pkfg, fd ubZ ;k ;qxkuqdwy ubZ] tuoknh ;k dksbZ ekuoh; fopkj/kkjk nsus] u;k jkLrk lq>kus dk dke flQZ jktuhfrKksa ;k lekt& 'kkfL=k;ksa dk gSA jpukdkj fopkj/kkjk dh dfe;ka n'kkZrk gS rks fopkj/kkjk dk u;k :i Hkh lq>k ldrk gSA lkfgR; esa leL;kvksa dks lesVus okys jpukdkj dh viuh ftEesnkfj;ka gksrh gSaA ^vkf[kjh Nykax* csgn iBuh; dFkk Ñfr rks gS gh] og fdlkuh thou dh leL;kvksa ij fopkj djus dk fuea=k.k Hkh nsrh gSA nslh Hkk"kk dh y; bl fdrkc dk lcls eksgd i{k gSA lekt'kkL=kh lkfgR; ls viuh tkudkjh ugha c<+krsA ^vkf[kjh Nykax* tSlh fdrkc i<+sa rks mudk lekt'kkL=kh; v/;;u vkSj iq"V gksxkA b/kj fofHkUu tkfr leqnk;ksa dk vkanksyu vkj{k.k ds fy, c<+ jgk gSA mldk izèkku dkj.k gSµvc ru[okgsa cgqr c<+ xbZ gSaA fdlku&iq=k [ksrh esa mruk dekus dk LoIu Hkh ugha ns[k ldrkA iwathoknh vFkZO;oLFkk esa Ñf"k dk D;k gksxk\ ;g xaHkhj fo"k; gSA Hkkjr esa xkao dk vkneh 'kgj dh vksj blfy, vk jgk gS] D;ksafd xkaoksa esa u jkstxkj gS] u 'kgjksa tSlh ukSdjhA vkSj ;g Hkh fd Hkkjr esa etnwj vf/kdka'k fdlkuksa dh vis{kk csgrj ;k de cqjh ftanxh thrs gSaA lkekftd Økafr ds fy, flQZ etnwj&Økafr dh vk'kk djuk mfpr ughaA rsyaxkuk] uDly] vkSj vc Hkh fonzksg fdlku gh dj jgs gSaA ;g fdrkc i<+dj ;g lc lkspus dk jkLrk Hkh [kqyrk gSA tuojh&ekpZ 2011


lekt dk u;k ;FkkFkZ

^r

deyk izlkn

laidZ % 374] ,&2 frokjhiqj] ts-ds- js;u xsV ds lkeus] tkteÅ] dkuiqj&208 010 eks- % 9935266693 tuojh&ekpZ 2011

iZ.k* miU;kl dk dFkkud mÙkj Hkkjr ds ,d xkao dk gS tgka nfyrksa dh i;kZIr la[;k gSA os lo.kks± dh gyokgh djrs vk, FksA caèkqvk etnwj FksA lo.kZ mudh cgw csfV;ksa dh bTtr ywVrs FksA nfyrksa ds eqag esa rkys iM+s jgrs FksA vc fLFkfr;ka cny jgh gSaA D;k vkSj dSls cny jgh gSa] fdl djoV tk jgh gSaµ^riZ.k* mUgsa thou ds ^pyfp=k* dh rjg is'k djrk gSA fLFkfr;ksa dks ,sfrgkfld xfr ls pyus nsrk gS] ;Fkk laHko rVLFk jgrs gq,µlekt ds izfrfufèk dyk :i dh rjgA miU;kl dk dFkklw=k nks ifjokjksa ds ekè;e ls f?kjrs o.kZ la?k"kZ ls cquk x;k gSA ,d vksj nfyr fi;kjs dk ifjokj gS] nwljh vksj czkã.k èkjenÙk dkA fi;kjs dh toku csVh jtiÙkh etnwjh ls feyh èkku dh xBjh flj ij ykns ?kj ykSV jgh gSA èkjew ds xUus ds [ksr mls yqHkkrs gSa ij fnu ds mtkys esa pksjh dSls djsA vycÙkk eVj ds [ksr ls Qfy;ka rksM+us yxrh gSA èkjew dk iq=k pUnj jtiÙkh dk dbZ fnuksa ls ihNk djrk ekSds dh ryk'k esa ,d 'kke xUus ds [ksr esa ?kkr yxk, cSBk FkkA eVj ds [ksr esa mlds >qdrs gh bTtr ywVus dh uh;r ls mlus geyk dj fn;kA jtiÙkh us mls >Vdk fn;k] xkfy;ka nhaA ph[k lqu ikl ds [ksrksa esa dke dj jgh ijsek dj eka vkSj feL=kh cgw vk xb±A rhuksa us feydj pUnj dks dkQh Hkyk cqjk dgkA ;gh ?kVuk vius foLrkj esa miU;kl dk dFkkud cu tkrh gSA nfyr vkSj lo.kZ nks èkzqo gks tkrs gSaA nks rjg dh jktuhfrd èkkjk,a cu tkrh gSaA nfyrksa dk usr`Ro dfFkr HkkbZ th djrs gSaA HkkbZ th nfyr ikVhZ ds dk;ZdrkZ gSaA os uhfr vkSj j.kuhfr fuèkkZfjr djrs gSa vkSj lcdks ,dc) HkhA os izfrjksèk dh O;wg jpuk djrs gSaA lo.kks± dh vksj èkjew] mudh iRuh ekfyfdu vkSj iq=k pUnj gSaA ekfydu vius HkkbZ dks lgk;rkFkZ cqyk ysrh gSaA èkjew mQZ èkje nÙk dh vius HkkbZ jkenÙk ls ugha curh FkhA xkao ds Bkdqjksa] czkã.kksa esa dqN ruko FksA nfyrksa dks etk p[kkus ds fy, muesa ,drk gks tkrh gSA nfyrksa us Fkkus esa fjiksVZ fy[kkbZµued&fepZ ds lkFkµNsM+NkM+ dh ?kVuk cykRdkj esa cny djA igys cqtqxks± us dgkµß>wB cksyuk rks Hkxoku dks ukjkt djuk gSAÞ HkkbZ th us dkuwuh rdZ fn;kµßge vxj 376 cVk 511 ds Hkjksls jg x, rks baDok;jh vQlj fxjk dj 354 ij yk iVdsxkA 376 yxk, fcuk lkjh esgur csdkj gks tk,xhÞ fjiksVZ ds ckn pUnj dh fxj¶rkjh gks tkrh gSA gfjtu ,sDV ds dkj.k bls jksduk laHko ugha FkkA miU;kl ds foLrkj esa nksuksa vksj j.kuhfrd dwVuhfrd tax jpuk gksrh gSA nfyr vkil esa pank djrs gSaA èkjew ds ikl iSls dh deh ugha gSA ekyfdu csVs dh j{kk ds fy, èku cgkrh gSaA lo.kZ ,dtqV gksdj iqfyl vfèkdkfj;ksa rFkk U;k;kèkh'k ds fj'rsnkjksa dh [kkst djrs gSa ?kwl nsrs gSa] flQkfj'k djokrs gSaA nfyr gfjtu ,sDV ds izkfoèkkuksa dh nyhy nsrs gSa vkSj nfyr vfèkdkfj;ksa usrkvksa dk lg;ksx ysrs gSaA nfyr ikVhZ dk foèkk;d enn djrk gSA ;g yM+kbZ lp vkSj >wB ds ctk; U;k;&vU;k;] 'kks"kd&'kksf"kr vkSj nfyr lo.kZ ds chp pyrh gSA nfyr ;kn djrs gSa fd lo.kks± us muds lkFk ges'kk nqO;Zogkj fd;k gSA fdruh yM+fd;ksa us vkRegR;k,a dhaA cnyh ifjfLFkfr esa tc muds chp lkewfgdrk curh gS] usr`Ro mHkjrk gS] dkuwu dk;ns dh tkudkjh 37


gksrh gS rks tUetUekarj ls fNik Øksèk dk ykok lfØ; gksrk gSA bl rjg ges'kk ijkftr nfyr fu.kkZ;d tax ds fy, rRij gks mBrk gSA lo.kZ èkjew dgrk gSµßgj ifjokj esa de ls de ,d yM+ds dk uaxk fudyuk cgqr t:jh gS] ftlds uke ls lkjk xkao Fkj&Fkj dkairk jgsA 'kwnzksa] pekjksa dk jkt vk x;k] blfy, igys tSlk ncnck rks vc D;k jgsxk ysfdu iSyxh vk'kh"k rd can dj fn;k lkyksa usA ;gka lo.kks± dh grk'k euksn'kk esa Hkh tkfr dk niZ ekStwn gSA os lke nke naM Hksn dh pkysa pyrs gSaA nfyrksa esa Hksn iSnk djrs gSaA miU;kl esa yoaxyrk dk O;ogkj fp=k blh dk ladsr gS] èkjew us uSikyh naifr dks ukSdjh nh vkSj mudk Hkh mi;ksx fd;kA ;|fi nfyrksa dh rS;kjh ds dkj.k ;g dwVuhfr foQy gks tkrh gSA os lo.kks± dh Hkk"kk dk vFkZ tkurs gSa] viuh Hkk"kk x<+rs gSa] dkSe dh vktknh

cksVh&cksVh dkV Mkyk gS vkSj tc tl ysus dk ekSdk vk;k gS rks dgrs gSa fd badkj dj nwaAÞ ;g iwNus ij fd pUnj ij geyk djus dh ;kstuk dc ls cuk jgk Fkk] cksykµßtc ls bu yksxksa dk tksj&tqYe ns[kkA ,d tqx ls ;k dfg, fiNys tUe ls ljdkjAÞ bl rjg izfrjksèk dk ;g :i rkRdkfydrk dks yka?k dj ,sfrgkfld gks tkrk gSA dsj&csj dk lax VwV tkrk gSA f'koewfrZ lo.kZ nfyr laxzke esa tks Hkh dsanz is'k djrs gSa tSls iqfyl] tsy] dpgjh rFkk blds midj.k gSa] mu lcdh iksysa [kksyrs gSaA blh ls jpuk esa fo'okl tkxrk gSA miU;kl dk ;g var loky NksM+rk gS fd fi;kjs us tqeZ vius flj ij D;ksa fy;k D;ksafd geykoj rks og ugha] mldk csVk gSA geykoj dk irk u pyus ls csVs ds lkeus Hkh [krjk ugha gSA eqdnek mlds f[kykQ ugha gSA miU;kldkj jtiÙkh vkSj pUnj ds

xzkeh.k thou dk izkekf.kd fp=k gS f'koewfrZ ds ;gkaA rhl o"kZ dk ;g jpuk&lalkj xzkeh.k lekt dh ,d eqdEey nkLrku gSA muds ik=k la?k"kZ'khy gSaA ;g la?k"kZ mudk vdsyk la?k"kZ gSA gekjs le; ds izeq[k iz'u mudh jpukvksa esa gSaA la?k"kZ'khy gSaA ;g la?k"kZ mudk vdsyk la?k"kZ gSA gekjs le; ds izeq[k iz'u mudh jpukvksa esa gSaA pkgrs gSaA lo.kks± dh canwdksa ds vkrad dk mÙkj rS;kj djrs gSaA tSls dks rSlk dh O;wg jpuk djrs gSaA elyu tsy ls tekur fey tkus ij pUnj HkkbZ th dh gR;k djus fudyrk gSA HkkbZ th dk [kqfQ;k ra=k lkjh lwpuk,a j[krk gSA O;wg jpuk ds [ksy esa pUnj gh ?kk;y gksrk gSA fi;kjs dk yM+dk eqUuk mlds flj ij MaMs ls fNidj geyk djds xk;c gks tkrk gSA csgks'k pUnj fdlh dks ugha ns[k ik;kA jtiÙkh dh ?kVuk ds ckn eqdnes ds fy, ;g nwljh ?kVuk curh gSA bl geys dh tkap iM+rky gksrh gS ij fdlh dk irk ugha pyrkA vpkud fi;kjs geys dk tqeZ vius Åij ys ysrk gSA odhy ds le>kus ij Hkh ugha lqurkA dgrk gSµßlgh gS fd eSaus ugha ekjk ysfdu ;g Hkh lgh g fd eu gh eu fdruh ckj ekjk gSA 38

eqdneksa dh thr&gkj dks eq[; leL;k ugha cukrkA og nfyrksa dh fodkleku psruk dks ntZ djrk gSA xkSj djus yk;d gS fd bl miU;kl esa fL=k;ka dkQh okpky] lkglh vkSj fu.kkZ;d gSa] os fojksg ds vkalw ugha cgkrhaµgLr{si djrh gSaA bl n`f"V ls fi;kjs dk m)`r lkgl xkSj djus yk;d gSA mldh iRuh dgrh gSµßvc bUgsa er jksfd,] odhy lkgcA blh esa budh eqfDr gSAÞ varr% fi;kjs tsy dh xkM+h esa p<+rs gq, iqj[kksa ds riZ.k dk vuqHko djrk gSA og csVs dks fodflr psruk lkSai dj mTToy Hkfo"; dh mEehn esa vius thou dk eksg NksM+ nsrk gSA ;g lkearksa dh 'kfDr ds fo#) ubZ mnh;eku 'kfDr dk lap; gSA miU;kl dk var QkeZwys ls cp dj O;atuk dh ygjsa NksM+rk gSA riZ.k miU;kl oSpkfjd n`f"V ls o.kZ la?k"kZ dh

leL;k dks js[kkafdr djrk gS fdarq ys[kd dks ekywe gS fd vxyh yM+kbZ oxZ la?k"kZ gSA miU;kl esa ,d lkadsfrd izlax gSµtgka oxZ la?k"kZ vkSj o.kZ la?k"kZ dk varj Li"V fd;k tkrk gSA HkkbZ th ds usr`Ro esa nfyrksa us ,d vkanksyu etnwjh c<+kus dk fd;kA tehnkjksa dks ckè; gksdj etnwjh c<+kuh iM+hA HkkbZ th bls oxZ la?k"kZ dgrs gSa vkSj nwljh ckj jtiÙkh ds cgkus efgykvksa dh bTtr dh j{kk ds fy, tks la?k"kZ gqvk] mls o.kZ la?k"kZ dgkA bl miU;kl esa vuqL;wr oSpkfjdh esa o.kZ la?k"kZ vkSj oxZ la?k"kZ dh iwjdrk gSA ^riZ.k* miU;kl ds ik=kksa] pfj=kksa ls ys[kd dh xgjh jkxkRedrk dk gh izfrQy gS fd os vius :ikdkj vkSj LoHkko esa fo'oluh; cu lds gSaA ;gh fo'oluh;rk tura=kkRed ewY;ksa dh LFkkiuk djrh gSA ys[kd dh [kwch ;g gS fd og nfyr jktuhfr ds varfoZjksèkksa ls vka[k ugha ewanrkA >wB ds fo#) ?kwl] flQkfj'k ds fo#) flQkfj'k dk bLrseky jpuk izfØ;k dk fgLlk gSA HkkbZ th bls LVªsVth dgrs gSaµdkuwu dk vius fgr ea bLrsekyA vk'oLrdkjh ckr ;g gS fd ,d vksj >wB vkSj vU;k; dk esy gSµ^vU;k; ftèkj gS] mèkj 'kfDr* vkSj nwljh vksj U;k; dks gfjtu ,sDV dh dBksj ifjfèk esa ykus ds fy, >wB dk lgkjk fy;k x;k gSA iqfyl }kjk gfjtu ,sDV ds nq#i;ksx ds b'kkjs Hkh miU;kl esa de ugha gSaA nfyrksa ds usrk HkkbZ th }kjk fdlh dk VªkalQj djk dj ghjksiqd izkIr djuk rFkk blh rjg ds dkeksa ls thou Lrj ij vkus okys varj dk ftØ gSA bl rjg mnh;eku nfyr jktuhfr vkSj mlds usr`Ro ds izfr ys[kd dh lgkuqHkwfr ds ckotwn vkykspukRed fuxkg ekStwn gSA miU;kl dh Hkk"kk esa yxkrkj fonXèkrk fn[kkbZ iM+rh gSA dFkkud gekjs le; dh eq[; yM+kbZ dks la;ksftr djrk gqvk izfrfufèk vkdyu dk :i xzg.k dj ysrk gSA ;gh bldh lkFkZdrk gSA

tuojh&ekpZ 2011


f'koewfrZ dk dFkk&lalkj

l

jfoHkw"k.k

laidZ % 374] ,&2 frokjhiqj] ts-ds- js;u xsV ds lkeus] tkteÅ] dkuiqj&208 010 eks- % 9935266693 tuojh&ekpZ 2011

edkyhu Hkkjrh; lekt vkSj lkfgR; ¼dgkuh lfgr½ ij dksbZ Hkh lkFkZd& mi;ksxh fopkj vLlh ds n'kd ij fopkj ds cxSj laHko ugha gSA ipkl ds n'kd esa ubZ dgkuh vkanksyu ds tUe ls vc rd fganh dgkuh vusd :iksa&Nfo;ksa esa ekStwn gSA ;g dFkk&lalkj dFkkykspuk ds fdlh ekU; ekinaM vkSj fl)kar ls ijs gSA blus ^'kkWVZ LVksjh* ds izpfyr :i dks cnydj fo/kkxr <kaps esa rksM+&QksM+ Hkh dh gS] viuk nk;jk c<+k;k gS] tks vius le; ds ;FkkFkZ dks idM+us vkSj jpus ds Øe esa gSA foxr rhu n'kdksa esa Hkkjrh; lekt dk rkuk&ckuk cnyus dh dksf'k'ksa tkjh gSaA vLlh ds n'kd ds vkjaHk esa bafnjk xka/kh ds iqujkxeu vkSj mudh gR;k ds ckn jktho xka/kh ds iz/kkuea=kh cuus ij jktuhfr vkSj ns'k dh vFkZuhfr Hkh cnyus yxhA turk ikVhZ dh ljdkj vkilh mBk&iVd vkSj erHksnksa ds dkj.k viuk dk;Zdky iwjk ugha dj ldh FkhA uDlyckM+h vkanksyu esa igys tSlh /kkj ugha FkhA t;izdk'k ukjk;.k dh ^laiw.kZ Økafr* fQLl gks pqdh FkhA ^xSV&Mady* dk izos'k gks x;k FkkA ,tsaMk cny jgk FkkA lekt esa ifjorZu ds lkFk dgkuh esa cnyko vkuk LokHkkfod FkkA lkadsfrdrk de gks jgh Fkh vkSj dgkuh esa foLrkj vkSj ^fMVsYl* izeq[k gks jgs FksA ;g le; ladsrksa vkSj b'kkjksa esa dgus&lquus dk ugha FkkA lÙkj ds n'kd ds e/; esa bets±lh yxus ls dkaxzsl esa vkLFkk lekIr gks pqdh FkhA jktuhfrd vkSj lkekftd ifjn`'; cny jgk FkkA dFkk&ifjn`'; dk cnyuk Hkh LokHkkfod FkkA vLlh ds n'kd ds vkjaHk esa ^gal* dk iquizZdk'ku ugha gqvk FkkA jktsanz ;kno dks ^gal*&laiknd cuus esa vHkh dqN o"kZ ckdh FksA deys'oj vkSj /keZohj Hkkjrh tSls dFkkdkjksa&laikndksa dh viuh n`f"V FkhA lekukarj dgkuh vkanksyu izeq[k ugha jgk FkkA uDlyckM+h vkanksyu ls izHkkfor dFkkdkjksa us ,d ldkjkRed gLr{ksi fd;k Fkk] ij mlesa dFkk&jl dh deh FkhA fopkj vkSj fl)kar vuqHko dks nck jgs FksA izxfr'khy vkSj tuoknh dgkfu;ksa dk ,d QkWewZyk cu jgk Fkk] ftlesa ped&/ked Fkh] le>&n`f"V Fkh] ij fofo/krk,a de FkhaA vHkh rd laHkor% latho] Lo;aizdk'k] f'koewfrZ] fiz;aon] mn; izdk'k vkfn dgkuhdkjksa dh dgkfu;ksa ij ,d lkFk foLrkjiwoZd fopkj ugha gqvk gSA vLlh ds n'kd ds vkjaHk esa ftuesa laHkkouk,a Fkha] os vkt fganh ds LFkkfir vkSj egÙoiw.kZ dFkkdkj gSaA fQygky f'koewfrZ ghA f'koewfrZ dh vkjafHkd rhu dgkfu;ka lkB ds n'kd ds vafre rhu o"kks± esa ¼eq>s thuk gS] 1968( iku Qwy] 1969( ^mfM+ tkvks iaNh*] 1970½ izdkf'kr Hkys gqbZ gksa] ij mu dgkfu;ksa dks Lo;a mUgksaus [kkfjt dj fn;k gSA muds ,dek=k dgkuh&ladyu ^ds'kj dLrwjh* ¼1991½ esa ladfyr Ng dgkfu;ksa esa ls izdk'ku&Øe dh n`f"V ls igyh dgkuh ^dlkbZckM+k* gS] tks tuojh 1980 ds ^/keZ;qx* ds xzke dFkk fo'ks"kkad esa ¼igys lIrkg esa½ /keZohj Hkkjrh dh fVIi.kh lfgr izdkf'kr gqbZ FkhA ^/keZ;qx* dk ;g xzke dFkk vad izsepan tUe'krh ij vk;ksftr FkkA izsepan ds le; dk xkao cgqr cny pqdk FkkA f'koizlkn flag] ekd±Ms; vkSj Q.kh'ojukFk js.kq us viuh dgkfu;ka esa xkao dk tks ;FkkFkZ fp=k 39


izLrqr fd;k Fkk] mlls fHkUu gS ^dlkbZckM+k*A bl igyh dgkuh us f'koewfrZ dks izeq[k dgkuhdkj ds :i esa D;ksa&dSls LFkkfir fd;k\ dbZ vLokHkkfod n`';ksa&?kVukvksa ds ckn Hkh ;g dgkuh D;ksa pfpZr gqbZ Fkh\ f'koewfrZ foxr rhu n'kdksa esa xkao dks dsafnzr dj dgkuh fy[kus okys vU; dFkkdkjksa ls fHkUu gSaA fefFkys'oj] panz fd'kksj tk;loky] jke/kkjh flag fnokdj lfgr vU; xzkeh.k ifjos'k ds dFkkdkjksa ls f'koewfrZ dh fHkUurk ds dbZ i{k gSaA fcgkj] mÙkj izns'k vkSj e/; izns'k ds xkaoksa esa dksbZ ekSfyd fHkUurk ugha gSA egs'k dVkjs] iqUuh flag] lqHkk"kpanz dq'kokgk ls ysdj vkt ds dSyk'k ouoklh vkSj vU; dqN ;qok dFkkdkjksa dks ,d lkFk ns[kus ls tgka lekurk ds dfri; fcanq lgt :i esa fn[kkbZ nsrs gSa] ogka dqN fHkUurk,a Hkh ns[kh tk ldrh gSa] ftudk laca/k dFkkdkjksa ds vius thoukuqHko ls ysdj n`f"V ls gS vkSj dgkuh jpus dh dyk ls HkhA xkao igys ls Hkh dlkbZckM+k gh jgs gSa] ij ^dlkbZckM+k* dgkuh esa yhMjkbu vius yhMj ifr jkecq>kou ls dgrh gSµ^^rqe yksx dlkbZ gksA lkjk xkao dlkbZckM+k gSA eSa ugha jgwaxh bl xkao esaA** ^dlkbZckM+k* dgkuh esa xkao yhMj vkSj ^ij/kku* ds dkj.k ujd cu jgk gSA ij/kku us lkewfgd dU;k&fookg dj xkao dh yM+fd;ksa dks 'kgj esa csp fn;k gSA yhMj izkbejh Ldwy dk ekLVj gSA blls mls larks"k ugha gSA ^^izkbejh Ldwy dh ekLVjh mUgsa xnZu dh eSy yxus yxh gS---fQj CykWd izeq[k] fQj ,esys] fQj fefuLVj] ,;jdaMh'kaM dksp esa ns'kkVuA** usg: ds le; rd Lok/khurk&vkanksyu ds tks dqN ewY;] fopkj] fl)kar 'ks"k Fks] mUgsa ckn esa muds oa'ktksa us gh lekIr dj fn;kA f'k{kdksa esa vkus okyk ;g cnyko jktuhfr }kjk lc dqN yhyrs pys tkus ds dkj.k laHko gqvkA izkbejh Ldwy ds ekLVj ia- nsoef.k feJ Hkh Fks] ftuds dkj.k f'koewfrZ dks ys[ku esa vfHk#fp c<+hA ^^izkbejh Ldwy ds f'k{kd iansoef.k feJ }kjk fufeZr lkfgfR;d 40

ekgkSy us fu'p; gh ml dPph mez esa esjs varj esa lks, ys[ku ds fcjos dks lgykdj txk;k gksxkA** lkB ds n'kd rd izkbejh Ldwy dk 'kk;n gh dksbZ f'k{kd pquko yM+dj eqf[k;k] ljiap] fo/kk;d vkSj lkaln gksus dh bPNk j[krk FkkA thou esa rc f'k{kk vkSj Kku dk egÙo FkkA lekt esa bldh izfr"Bk Hkh FkhA bafnjk xkaèkh us vius 'kkludky esa dbZ jktuhfrd ewY; cny MkysA lc dqN jktuhfr ds isVs esa lekrk pyk x;kA 1980 fganh dgkuh esa gh ugha] fganh dfork esa Hkh vkSj Hkkjrh; lekt esa Hkh ,d ^fMikpZj* dk le; gSA ewY;ksa] uhfr;ksa vkSj ljksdkjksa ds cnyus dk Hkh le; gSA ^dlkbZckM+k* esa ij/kkfuu vius ifr ij/kku ls dgrh gSµ^^bZ xkao yadk gSA bgka yadk ngu gksosxkA jkou r gh gksA yhMj cuk gS fHkHkh[kuA rksgjs nwuks ds pyrs xkao dk lR;ukl gksosxkA gksbZ jgk gSA cfgu&fcfV;k cspks] gegwa dk csfp ysoA #i;k cVksjksA** tks xkao dks cjckn dj jgs gSa] mudh ifRu;ka mudk fojks/k djrh gSaA ;g fojks/k lhfer gS] 'kkfCnd gSA bu nks fL=k;ksa ds 'kkfCnd fojks/k dh rqyuk esa v/kjaxh dk fojks/k fHkUu gSA og 'kCn vkSj deZ nksuksa gh Lrjksa ij gSA v/kixyk v/kjaxh 'kfupjh ds i{k esa gS] ftldh csVh :ierh dks ijèkku us csp fn;k gSA v/kjaxh ^laiw.kZ okekax vkaf'kd iSjkfyfll dk f'kdkj* gSA ^^ckbZ± Vkax yqat] Vs<+h vkSj NksVhA ckbZ± vka[k fepfeph vkSj T;ksfrghuA gksaB ckb± rjQ f[kaps gq,A ck;ka gkFk psruk'kwU;A vkrafdr djus dh gn rd Li"VHkk"khA** ftl turk ikVhZ esa fganhHkk"kh turk dh vkLFkk Fkh] og vkil esa yM+&>xM+dj feV xbZA bafnjk xka/kh ds fojks/k esa lHkh xSj dkaxzslh ny FksA oke ikfVZ;ksa dh Hkwfedk Hkh izHkkfor gqbZA D;k v/kjaxh ds oke vaxksa dk dFkkdkj }kjk mYys[k vdkj.k gS\ f'koewfrZ dh fdlh Hkh jpuk esa fdlh jktuhfrd ny dh mifLFkfr ugha gSA xkao dh rckgh&cckZnh ds ihNs ljdkjh uhfr;ka gSaA v/kjaxh ds vuqlkj ij/kku vkSj yhMj ^^nksuksa xkao ds jkgq vkSj dsrq gSaA**

f'koewfrZ dk vkjaHk ls vc rd xkao ij gh /;ku jgk gSA muds v/kwjs rhuksa miU;kl xkao ij dsafnzr gSA mudh jpukvksa dk ek=k nfyr vkSj L=kh&ikB mfpr ugha gSA xkao dh leL;k ds le{k 'kgj dh leL;k mUgsa dksbZ leL;k gh ugha yxrhA fganh dFkkdkjksa ds tc xkaoksa ls ljksdkj de gks jgs gSa] f'koewfrZ ds ljksdkjksa esa dHkh dksbZ deh ugha vkbZA mUgsa xkaoksa ds ckjs esa ^ukLVkyftd* vkSj ^vfrHkkoqd* dguk mfpr ugha gSA xkao ds fcuk fdlh Hkh O;fDr dk thou ugha py ldrkA fdlku ogka gSA [ksrh ogka gksrh gSA uo mnkjoknh vFkZ&O;oLFkk esa Ñf"k dk ;ksxnku Hkys ?kVk gks] ij ns'k dk ctV vkt Hkh Ñf"k&mit ls izHkkfor gksrk gSA xkao ls tqM+ko feêh ls tqM+ko gS vkSj vkt Hkh Hkkjrh; ys[ku dh ,d eqdEey igpku xkao ls tqM+us ij gh gksxhA ;g cgl vkSj fookn dk fo"k; gks ldrk gS vkSj gksuk Hkh pkfg,] ij Hkkjrh; e/;oxZ dh vkt tks n'kk&fn'kk gS] og ns'k ds fy, rks ugha gh] Lo;a mlds fy, Hkh vf/kd ykHkdkjh ugha gSA f'koewfrZ ds fy, lkfgR; ls tqM+uk ^vius ifjos'k vkSj tM+ksa ls tqM+uk* gSA ys[kd vius ifjos'k dh iSnkb'k gSA f'koewfrZ ds dFkk&lkfgR; dk o.;±&fo"k; mudk viuk ifjos'k gSA fganh ds dbZ dFkkdkjksa us viuk ifjos'k cnykA f'koewfrZ bl n`f"V ls fganh ds bZekunkj dFkkdkj gSa fd mUgksaus viuh feêh ls nxk ugha dhA mUgsa] ^^;g ns[kdj gSjr gksrh gS fd fdlku] etnwj vkSj nLrdkjksa dk bl ns'k dh vkcknh esa vLlh izfr'kr fgLlk gSA vf/kdka'k csjkstxkj Hkh bUgha esa ls gSa] fQj Hkh fganh dFkk&txr esa buds thou dk izfrfuf/kRo ,d izfr'kr Hkh ugha gS--;qore ih<+h esa rks og izfrfufèkRo fparktud <ax ls ux.; gks x;k gSA** ¼gal] vxLr] 2006½ xzke&thou dk ;FkkFkZ vc igys ls fHkUu gSA f'koewfrZ bl ;FkkFkZ dks mldh laf'y"Vrk esa ns[krs gSaA mudh jpukvksa esa ;g ;FkkFkZ vius cnyrs :iksa esa gSA pfj=k] ?kVuk,a] fLFkfr;ka] leL;k,a lc ogka ,d lkFk gSaA lkekftdrk dk Ðkl tuojh&ekpZ 2011


gSA i<+k&fy[kk rcdk viuh fpark esa gSA f'k{kk dk vHkko gSA xkao esa ikB'kkyk ugha gSA vf'k{kk ds dkj.k gh 'kfupjh ¼^dlkbZckM+k*½ viuk nks ch?kk [ksr yhMj ds uke fy[k nsrh gSA tks vf'kf{kr gS] og fo'okl dks idM+s gq, gSA D;k vf'k{kk dk fo'okl vkSj f'k{kk dk vfo'okl ls dksbZ laca/k gS\ vf'kf{kr v/kjaxh Hkh gS] ij ;FkkFkZ dh mldh le> xgjh vkSj iDdh gSA 'kgj dk f'kf{kr leqnk; xkao dh lPpkb;ksa ls voxr ugha gSA ^HkjrukV~;e* ¼1981½ dgkuh esa ^^cgqrksa dks ;g Hkh ugha irk Fkk fd pus dk isM+ cM+k gksrk gS ;k vjgj dk** vkn'kZ fodkl esa ck/kd gSA ikB~; iqLrdksa dk ;FkkFkZ thou ls fj'rk de gSA ;FkkFkZ thou dh leL;kvksa dks gy djus ds fy, ftl ekul dh t:jr gS] og lcds ikl ugha gSA ^HkjrukV~;e* dk uSjsVj vkn'kZ dh lhek le>rk gSA vkn'kZokn ds dkj.k thou esa ^felfQV* gh gqvk tk ldrk gSA f'koewfrZ pfj=kksa ds fu:i.k&o.kZu esa mlds varfoZjks/kksa dks utjvankt ugha djrsA os fj'rksa&laca/kksa dh okLrfod ;FkkFkZ Hkwfe ls vka[ksa ugha QsjrsA firk ds izfr muds eu esa lEeku&Hkko ugha gSA ^HkjrukV~;e* vkSj ^fljh miek tksx* ¼1984½ tSlh dgkfu;ksa esa mudk viuk thou >kadrk gS] ij futh thou dks os viuh dgkfu;ksa dk fo"k; ugha cukrsA 15&21 vxLr 1976 ds ^fnueku* ¼lkIrkfgd i=k½ dh ^vi<+ laokn izfr;ksfxrk* dh 385 iwfrZ;ksa esa ls mudh izfof"V ^,d vkSj egkHkkjr D;ksas\* loZizFke FkhA blesa mUgksaus larks"kh dkdk dks yaxM+s vkSj ckSus u gksus ds ckn Hkh ^jkx njckjh* dk yaxM+k vkSj ^eSyk vkapy* dk ckounkl dgk FkkA larks"kh dkdk dh fuj{kjrk dk ykHk mBkdj gh xkao ds uacjnkj us mudh l=kg ch?ks tehu vius uke fy[kok yh FkhA vehu dks jlhn ds #i;s nssrs jgus ds ckn Hkh os ;g ugha tku lds Fks fd jlhn fdlds uke cuhA ml le; xkao dk uacjnkj] vehu vkSj f'k{kd feys gq, FksA fo'okl ds ?kVus ls Hkh Hk; c<+rk gS] ij f'koewfrZ ds ik=k vf/kd Hk;xzLr ugha tuojh&ekpZ 2011

gSaA os la?k"kZ djrs gSaA mudh jpukvksa esa ;g la?k"kZ futh Lrj ij vf/kd gSA lkFk nsus okyh 'kfDr;ka cgqr de gSaA larks[kh dkdk dk fu"d"kZ Fkk] ^^i<+s&fy[ks vkneh vkSj ejdgs cSy dk dHkh ,rckj ugha djuk pkfg,A** ;g le> vuqHkotU; gSA f'koewfrZ ds ;gka fopkj izeq[k ugha gSaA fganh esa fopkjkØkar vkSj fopkj& cksf>y dgkfu;ka de ugha gSaA dgkuh dk laca/k vuqHko ls gS vkSj f'koewfrZ dk vuqHko&lalkj l?ku gSA mudk vuqHko muds le; ls tqM+k gSA vius vuqHkoksa ds dkj.k gh muds ^^eu esa [krjs ds :i esa ges'kk vkneh gksrk gS] lkai&fcPNw ughaA** f'koewfrZ us ft;kou njth ls vkB&ukS o"kZ dh mez esa flykbZ lh[kh FkhA os Mkdw ujs'k xMs+fj;k ds Hkh lkFk jgs FksµdqN le; ds fy, gh lghA cslgkjksa ds lgkjk tax vkSj vU;kf;;ksa ds f[kykQ yM+us okys /kUuw ckck] tqYe ls eqdkcyk djus okys larks"kh dkdkµ lcds lkFk dk mudk vuqHko gSA muds ;gka fopkj ugha] n`'; vkSj pfj=k egÙoiw.kZ gSaA ^^esjs eu esa dgkuh ;k jpuk dk ewy fcanq ,sls gh fdlh n`';] pfj=k ;k laokn dks ns[kus&lquus ls mHkjrk gSA fQj bl ewy fcanq ds pkjksa rjQ dgkuh ds vU; vo;oksa dk rkuk&ckuk cquuk 'kq: gksrk gSA esjs eu esa dgkuh dHkh Hkh ,deq'r eqdEey :i esa ugha vkrhA fopkj/kkjk dks ewy fcanq cukdj dgkuh dk <kapk [kM+k djuk esjs fy, laHko ugha gSA** ¼eSa vkSj esjk le; % dFkkns'k] flracj 2003½ n`';] pfj=k] ?kVuk] laokn ds izfr yxko&vkd"kZ.k vDlj ckY;koLFkk esa gksrk gS] ftlesa eq[; Hkwfedk dgkuh dh Hkh gksrh gSA lquh&i<+h gqbZ dgkfu;ksa dh] tks ckn esa pfj=kksa ls ysdj dFkk& fLFkfr;ksa ds fuekZ.k rd esa lgk;d gksrh gSaA fdLlkxksbZ vkSj dFkk&jl ;gka ls tqM+s gksrs gSaA f'koewfrZ bldk Js; viuh QqqQsjh cgu vatuk nhnh dh nsrs gSaA dgkfu;ka i<+us ls igys lqukbZ gh rks tkrh FkhaA ^^cgu jkst jkr dks eq>s fdLls lqukrh FkhA og rks fdLlksa dk lkxj FkhA mlds o.kZu brus ltho gksrs] fdLlksa ds ik=k brus izk.koar gksrs fd

ml fdLlkxksbZ dk ikap izfr'kr Hkh eq>s gkfly gks tk, rks eSa fganh dk Js"B dFkkdkj cu tkÅaA ikBdksa us vxj esjh jpukvksa esa rfud Hkh dFkk&jl ik;k gS rks mldk Js; js.kq] izsepan] o`ankouyky oekZ ls vf/kd esjh ml QqQsjh cgu dks tkuk pkfg,A** ¼^Mªkek gks jkek*½ % xkSre lkU;ky ls ckrphr] dFkkns'k] fnlacj 2001½ xkao vkt Hkh n`';] pfj=k ?kVuk] laoknkfn n`f"V;ksa ls izeq[k gSA og vkjaHk ls vc rd vusd :iksa esa f'koewfrZ ds ;gka fpf=kr gSA ;g tkuuk vko';d gS fd ftu fganh dFkkdkjksa dh dFkk&Hkwfe xkao gS] ogka ouLifr&txr] [ksr&[kfygku] [kku&iku] os'k&Hkw"kk vkSj i'kq&if{k;ksa dh mifLFkfr fdruh gS] ftuls xzkeh.k thou dk ,d laiw.kZ fp=k fufeZr gksrk gSA f'koewfrZ dh jpukvksa esa xzkeh.k thou esa ekuosrj izkf.k;ksa dh thoar mifLFkfr gSA xkao ds ;FkkFkZ esa dsoy euq"; gh ugha gSA bl ;FkkFkZ dks fofo/k :iksa&vk;keksa] ladsrksa&/ofu;ksa] jaxksa&fn'kkvksa esa ns[k&le>dj] izzLrqr& fpf=kr dj gh xkao dks le>k tk ldrk gSA f'koewfrZ dks ;g vglkl gSA ^^xkao ij fy[kuk dfBu gksrk tk jgk gSA ftruk utnhd tkb,] mruk gh ;g vuqHko xgjkrk gS fd tks lkspk Fkk og fdruk lgh gSA dYiuk ds ftruk ns[kk Fkk] ;g rks dgha vf/kd mlls Hk;kog gSA** xkao ij vkt fy[kuk tksf[ke mBkus dh rjg gSA bl ys[ku dk dksbZ var ugha gSA ,d ckrphr esa f'koewfrZ us dgk gSµ^^lc /kjrh dkxn d:a ys[kuh lc cujk;@lkr leqn dh efl d:a] xq# xqu fy[kk u tk;A** ^dlkbZckM+k* ¼1980½ dgkuh ls ^vkf[kjh Nykax* ¼2008½ miU;kl rd f'koewfrZ dHkh xkao ls foeq[k ugha gq,A mudh dgkfu;ksa esa vius O;fDrxr thou dh ^dVqrk ;k rY[kh* de gSA ;g dVqrk vkSj rY[kh xzkeh.k thou dh gSA xkao dk thou Hkh ,d ugha gSA ^dlkbZckM+k* esa 'kfupjh vkSj mldh csVh :ierh] ^vdkynaM* ¼1992½ esa lqjth vkSj ekyk] ^fljh miek tksx* ¼1984½ esa 41


ykyw] deyk vkSj bu nksuksa dh eka] ^Hkjr ukV~;e* ¼1981½ esa yM+fd;ksa dk tUe] ^frfj;k pfjÙkj* esa foeyh] ^ds'kj&dLrwjh* ¼1991½ esa ds'kj ds tfj, yM+fd;ksa&;qofr;ksa vkSj fL=k;ksa ds izfr lkearh lksp vkSj ekul rFkk bl dkj.k mlls fd, tkus okys O;ogkjksa ds okLrfod fp=k gSaA f'koewfrZ ds jpuk&lalkj esa fL=k;ka izeq[k gSaA os eq[;r% ;kSu&'kks"k.k ds Qans esa f?kjh gqbZ gSaA fganh esa L=kh&foe'kZ dh tks dFkk gS] mlls FkksM+h fHkUu gSa f'koewfrZ dh dgkfu;kaA f'koewfrZ dh Ng dgkfu;ksa vkSj rhu miU;klksa ¼y?kq miU;kl lfgr½ esa fL=k;ka dbZ :iksa esa mifLFkr gSaA os L=kh&lEeku ds dFkkdkj gSaA viuh fe=k f'kodqekjh ds lkfUu/; ds dkj.k mudh dFkkdkj&n`f"V esa irqfj;k vkSj os';k dks ns[kus dh n`f"V esa ^ifj"dkj* gqvkA os L=kh&vieku dks cnkZ'r ugha djrsA xkSre lkU;ky dks fn, baVjO;w esa mUgksaus dgk gSµ^^bl l`f"V dh lcls vPNh pht ogh gS--L=kh---D;ksafd ogh l`f"V dj ldrh gSA iq#"k pkgs tks cu tk,] eka dHkh ugha cu ldrkA** Hkkjrh; xkaoksa esa L=kh&n'kk vkt Hkh fparuh; gSA xkao ls FkksM+k ckgj fudyrs gh mudk vkRefo'okl c<+rk gSA cksyh&ckuh cnyrh gSA ^vdkynaM* dgkuh esa ^^xkao dh ftu vkSjrksa yM+fd;ksa us CykWd ds vQljksa] MkWDVjksa] deZpkfj;ksas ;k 'kgj ds lsBksa ds ?kj pkSdk&cklu] >kM+Ã&iksaNk djus dk dke idM+ fy;k gS] mldh pky&<ky] cksyh&ckuh esa xtc dh f<BkbZ vkSj ^csinZxh* ns[k jgh gS lqjthA** xkaoksa esa rFkkdfFkr fupyh tkfr dh efgykvksa ds ifr jkstxkj dh ryk'k esa xkao NksM+dj 'kgj pys tkrs gSaA f'koewfrZ ds ;gka jkstxkj dk iz'u izeq[k :i esa mifLFkr ugha gS] ij og vO;Dr vkSj lkadsfrd :i esa mifLFkr gSA ^vdkynaM* esa lqjth dk ifr ,d o"kZ igys xkao ls ckgj pyk x;k gSA ^frfj;k pfjÙkj* esa foeyh dk ifr Hkh ckgj gSA tks jkstxkj esa gSa] mudh fLFkfr fHkUu gSA xkao esas ukSdjh djus okyksa dh vf/kd eku&izfr"Bk gS] ij dFkkdkj dh 42

n`f"V esa mruk eku&lEeku ugha gSA f'koewfrZ in] /ku ds LFkku ij euq";rk vkSj lkekftdrk dks egÙo nsrs gSaA ^HkjrukV~;e* dgkuh esa f'k{kdksa dks iwjh ru[okg ugha feyrhA nLr[kr djus okyh ru[okg vkSj izkIr gksus okyh ru[okg esa vk/ks dk varj gSA lw[kkxzLr vkSj vdkyxzLr xkao esa jkgr&dk;Z dh etnwjh Hkh iwjh ugha feyrhA lqjth ¼vdkynaM½ vk/kh etnwjh ij le>kSrk djrh gSA xkaoksa esa gj rjg dk Hksn&Hkko gSA ogka ekrcj yksxksa dk ncnck gSA xkao esa lsØsVjh ds f[kykQ ¼vdkynaM½ dksbZ eqag ugha [kksyrkA blds ihNs Hk; gSA tks lÙkk esa gS vkSj mlds lkFk gS] og Hk; mRiUu djrk gSA lcesa ughaA tks igys ls ncs&dqpys] ihfM+r&'kksf"kr gSa] muds Hkhrj Hk; cuk, j[kuk vf/kd vklku gS D;ksafd os 'krkfCn;ksa ls blesas thrs&jgrs jgs gSaA ^vdkynaM* dk lsØsVjh xkao ds yksxksa ds fy, ^vUunkrk

nl&X;kjg lky dk yM+dk ykyw gS vkSj l=kg o"kZ dh csVh deyk gSA mudh nwljh iRuh eerk ftyk U;k;k/kh'k dh yM+dh gSA f'koewfrZ ds ;gka xgjs ladsr gSa] ftuls dgkuh vf/kd okLrfod curh gSA U;k;k/kh'k dh csVh dks ^U;k;* ls dksbZ ljksdkj ugha gSA mldk oxZ ¼Dykl½ fHkUu gSA f'koewfrZ ds ;gka ,d lqLi"V oxhZ; n`f"V gSA fnDdr ;g gS fd mudh jpukvksa ij fopkj fdlh ,d n`f"Vµnfyr] L=kh] oxhZ;µls laHko ugha gSA fganh dFkkykspuk us vHkh rd ,d n`f"V&fo'ks"k ij gh /;ku dsafnzr fd;k gSA blls jpukvksas ds ckgjh fdokM+&njokts [kqyrs gSa] ij Hkhrjh txgksa dh igpku ugha gks ikrhA oxhZ; izHkko cPpksa rd ij iM+rk gSA ^fljh miek tksx* dgkuh esa cki dh laosnughurk] firk&iq=k&laca/kkfn ij fopkj ds lkFk gh oxhZ; ekul vkSj n`f"V ij Hkh /;ku nsuk vko';d gSA ,-

eqfDrcksèk ds ckn ogh gSa tks ^ikVZuj* 'kCn dk bLrseky dbZ rjg ls djrs gSaA os eq>ls dqN iwNsaxs rks mldk vFkZ dqN vkSj gksxk vkSj xkSre lkU;ky ls dqN vkSjA ;fn fnus'k dq'kokg ls jwNsaxs rks bl rjgµ^vkSj eueksgu th] ml fnu cl esa cxy dh lhV ij dkSu Fkh\* vki fny [kksydj galsaxs ysfdu os flQZ eqLdjk,axs vkSj mudh eqLdjkgV nsj rd vkidk ihNk djsxh vkidks xqnxqnk,xhA dk vorkj* gSA Åaph tkfr okyksa dk uke og dsoy jftLVj esa ntZ djkrk gSA xkao esa xk<+k nw/k ^^cM+dk Vksyk ds yksxksa esa caVrk gS vkSj ikuh feyk nw/k vo.kks± dksA** yM+fd;ksa&;qofr;ksas dks Qqlykus&Qalkus ds dbZ <ax gSA fL=k;ka Hkh fL=k;ksa dh nq'eu gSaA ^vdkynaM* dgkuh esas fo/kok czkã.kh ljtwikjh pkph ckjg&rsjg vkSjrksa&yM+fd;ksa dks xkao ls ckgj ys tkrh gSaA lqjth tkus ls euk djrh gSA ^^toku yM+fd;ka ys pyus dh 'krZ D;ksa\ D;k flQZ lsok&Vgy ds fy,\** f'koewfrZ pkSdl&pkSdUus dFkkdkj gSaA fo'okl vkSj vkLFkk ij mudk /;ku ugha gSA os rdZ vkSj foosd ds lkFk gSaA ^fljh miek tksx* dgkuh ds ,- Mh- ,e- viuh igyh iRuh dks Hkwy pqds gSaA bl iRuh ls mUgsa

Mh- ,e- dh nwljh iRuh eerk dh csVh vius firk ls ykyw ds ckjs esa dgrh gSµ^^cnek'k yM+dk cjkens rd ?kql vk;k FkkA eSaus viuh eksVj Qsaddj ekjk] mldk ekFkk QV x;kA** ykyw vkSj mldh eka dks xkao esa lrk;k tkrk gS pkpk ds }kjkA ml ifr ij dksbZ vlj ugha gS] ftlds fy, bl iRuh us ^^vius xgus cspdj izfr;ksfxrk ijh{kk ds 'kqYd vkSj iqLrdksa dh O;oLFkk dh FkhA** ifr ds fuekZ.k esa xzkeh.k iRuh dh Hkwfedk gSA xzkeh.k iRuh dk LoHkko vkSj laLdkj iqjkus gSaA ,sls laLdkjksas ds lkFk vc ft;k ugha tk ldrkA bl iRuh us i<+h&fy[kh yM+dh ls 'kknh djus dk lq>ko ifr dks fn;k FkkA nwljh iRuh ds izfr blds eu esa dksbZ cSj&Hkko ugha gSA og ifr dks fy[krh gSµ^^deyk ubZ tuojh&ekpZ 2011


vEek ds ckjs esa iwNrh gS] dHkh ys vkb, mudks xkaoA fn[kk&crk tkb, fd xkao esa Hkh mudh [ksr&ckjh] ?kj&nqokj gSA** nwljh iRuh blls fHkUu gSA eerk ykyw dks ^pqM+Sy dh vkSykn* dgrh gSA /kedh nsrh gSµ^^xsV ds vanj Hkh yk,] rks [kwu ih tkÅaxhA** [kwu ihus vkSj [kwu nsus esa varj gSA f'koewfrZ [kwu nsus dh fujFkZdrk crkrs gSaA os fLFkfr;ksa dks] ?kVukvksa dks izLrqr dj ikBdh; foosd ij lc dqN NksM+ nsrs gSaA tkfgj gS] dFkkdkj dk viuk ,d i{k gS] tks jpukvksa esa dbZ ik=kksa ds ek/;e vkSj ys[kdh; fVIif.k;ksa esa izdV gSA os fyax] f'k{kk] LFkku vkfn dks gh loZLo ugha ekursA ^fljh mitk tksx* dh nks ifRu;ksa esa dksbZ lekurk ugha gSA ykyw dFkkdkj ds fy, nl&X;kjg o"kZ dk yM+dk gh ugha gSA og vius esa ^xkao* dk izrhd Hkh gSA dgkuh ds var dk ;g okD; ^pcwrjs ij xkao ugha gS* dk viuk fo'ks"k vFkZ gSA f'koewfrZ us dgk gSµ^^eq>s lcls T;knk fjizstsaV djrh gS ^ds'kj&dLrwjh* dgkuhA fQj rfud ^fljh mitk tksx*A fQj ,d lhek rd ^HkjrukV~;e*A ^dlkbZckM+k*] ^vdkynaM*] ^frfj;k pfjÙkj* esjh dgkuh ugha] esjs vklikl dh dgkuh gSaA** tks mudh dgkuh gS] og lekt ds ,d fgLls dh Hkh dgkuh ds :i esa ns[kh tk ldrh gSA xkao vkSj ckgj ds Hksn dks] ogka jgus okys ikfjokfjd lnL;ksa vkSj laacaf/k;ksa ds chp ds varj dks vklkuh ls ns[kk&igpkuk tk ldrk gSA ^ds'kj& dLrwjh* esa f'koewfrZ dk ^fMikpZj* lqjsanz pkS/kjh dks vPNk yxk FkkA f'koewfrZ ,d lkFk ik=kksa] n`';ksa] ?kVukvksa dks ns[krs gSaA tgka mudh n`f"V ik=kksa&pfj=kksa ij fVdrh gS] ogka n`'; vkSj ?kVuk,a vf/kd egÙoiw.kZ ugha gksrs vkSj tgka ?kVuk,a egÙoiw.kZ gksrh gSa] os ik=kksa dks izHkkfor djrh gSaA dgkuh ds varxZr bUgsa ,d&nwljs ls tqnk djds ugha ns[kk tk ldrkA izR;sd dgkuhdkj dh dFkk&l`f"V ds vius rjhds gSaA f'koewfrZ viuh dFkk&jpuk dks Li"V djrs gSaµ ^^esjs eu esa dgkuh igys lw=k :i esa dkSaèkrh gS---dksbZ ?kVuk] laokn vkSj n`'; tuojh&ekpZ 2011

dks ns[kdj---[kkldj mldh ifj.kfr ;k ewyHkwr oDrO; ifjn`'; ds :i esa igys mHkjrk gS---fQj 'kq: gksrh gS] mu ifjn`';ksa esa rkjrE; nsus dh izfØ;k--fQj cqukoV dh izfØ;k---dFkk esa fo'oluh;rk vkSj LokHkfkodrk ykus dk dk;Z---izk;% vafre MªkW¶V esa igys MªkW¶V dk ikapoka Hkkx gh 'ks"k jg ikrk gS--mldk cgqr de va'k ryNV esa jg tkrk gSA** ¼dFkkns'k % fnlacj 2001½ ;g gS mudh jpuk&izfØ;kA ;gka fopkj vkSj fopkj/kkjk xkS.k gSaA tgka rd ^ifjn`';ksa esa rkjrE; nsus dh izfØ;k* dk iz'u gS] dqN LFkyksa ij ;g rkjrE;rk iwjh ugha gks ikrhA ;g dgkuh dks nh?kZ cukus ds dkj.k gS vFkok dgkuh esa ,d lkFk dbZ n`';ksa&?kVukvksa dks iw.kZr% la;ksftr u dj ikus ds dkj.k gS] fopkj.kh; gSSA D;k latho ds bl dFku ls iw.kZ lgefr gks ldrh gS fd jpuk esa vkykspuk dh vf/kdrk ls ^^l`tu dh izfØ;k esa O;k?kkr mRiUu gksrk gSA** vkSj f'koewfrZ ds ys[ku ij ^okfpdrk* gkoh gSA ;g ^okfpdrk* fganh ds dbZ dFkkdkjksa ij f'koewfrZ ls cgqr igys ls gh gkoh jgh gS] ftldk laca/k lkekftd ;FkkFkZ esas rsth ls gq, cnyko ls gSA latho ds vuqlkj ^^okfpdrk esa rRdky izfrfØ;k ds lq[k dks Hkksxus dk volj gksrk gS---'kk;n ge ys[kdksa esas /khjt dk okVj&ysoy uhps pyk tk jgk gS ;k pyk x;k gS---ge baLVSaV izfrfØ;k ds ihNs ^jpuk* ds cnys ^vkykspuk* vfèkd iSnk djus esa tqV x, gSaA** ¼u;k Kkuksn;] tuojh 2008½ tks le; ph[kus&fpYykus] xqLlkus vkSj [kh>us dk gks] ml le; esa jpuk dk iwoZ :i dk;e ugha jg ldrkA jpuk ds vanj ys[kdh; dFku vkSj gLr{ksi ds dbZ mnkgj.k lÙkj ds n'kd dh dgkfu;ksa ls gh fn[kkbZ nsrs gSaA ;FkkFkZ us jpuk dk :i&jax Hkh cnyk gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa ^vkykspuk* vf/kd ugha gSA og jpuk ds Hkhrj vf/kd gS] ckgj deA fdlh Hkh ys[kd ds fy, ;g ,d izeq[k iz'u gS fd og fdlds fy, fy[krk gS\ lHkh ys[kdksa dk dsoy ,d ikBd&oxZ ugha gksrkA ikBdksa esa Hkh varj gSA f'koewfrZ iz'u djrs

gSaµ^^ge fdlds fy, fy[krs gSa\ D;k gj i<+k&fy[kk gekjk ikBd gks ldrk gS\ ftuds ljksdkj gekjs ljksdkj ls fHkUu gSa] mlds fojks/kh gSa] os gekjs ikBd D;ksa gksaxs\ tks bl nqfu;k esa ifjorZu ds i{k esa ugha gSa] ftudk fgr ;FkkfLFkfr cuk, j[kus esa gS] os gekjs ikBd D;ksa gksasxs\ gekjk tsuqbu ikBd rks i<+s&fy[ks oxZ dk ogh rcdk gks ldrk gS tks 'kksf"krksa&oafprksa ds i{k esa] cqjkb;ksa dks vPNkb;ksa ls foLFkkfir djus ds i{k esa [kM+k gksA** ¼^eSa vkSj esjk le;]* dFkkns'k % vDVwcj 2003½ lkekftd ;FkkFkZ esa la?k"kZ vkSj egkHkkjr gksus dh lkjh fLFkfr;ka gSaA vdkj.k ugha gS fd f'koewfrZ 1976 ls ckn rd egkHkkjr dh ;kn djrs gSaA ;g foHksn] vU;k;] mRihM+u vkfn ds dkj.k gSA ifjokj ls ysdj lekt rd fLFkfr;ka ekStwn gSaA egkHkkjr ds ihNs ikfjokfjd Hksn&Hkko FkkA f'koewfrZ dh n`f"V ,d lkFk O;fDr] ifjokj vkSj lekt ij jgh gSA ^fnueku* }kjk vk;ksftr ^vi<+ laokn izfr;ksfxrk* ¼1976½ esa mudh izfof"V dk 'kh"kZd Fkk] ^,d vkSj egkHkkjr D;ksa\* ^frfj;k pfjÙkj* ¼1987½ ds var esa ^^brus fnuksa ckn fQj nqgjkbZ tk jgh gSA egkHkkjr dh dFkkµ Hkjh lHkk esa ykpkj vkSjr dh csbTtrhA blds dkj.k Hkh dksbZ egkHkkjr gksxk D;k\** ^fnueku* esa f'koewfrZ us larks"kh dkdk ds ckjs esa fy[kk Fkk vkSj mUuhl o"kZ ckn ^tuer* ¼1995½ esa mUgksaus taxw dh tkudkjh nhA taxw vkrrkf;;ksa dh Vkaxsa rksM+rk FkkA ^^taxw tSls pfj=k 'kksf"krkssa&ihfM+rksa ds eqj>k, eu dks fdruh jkgr nsrs gSa] fdruh mEehn txkrs gSa] ;g ns[kus dh pht gSA** f'koewfrZ dsoy vU;k; gh ugha ns[krsA blds f[kykQ yM+us okys pfj=kksa ij Hkh /;ku nsrs gSaA mUgsa yxrk gS] ^^larks"kh dkdk us gh taxw ds :i esa iqutZUe fy;k gSA** Hkkjrh; lekt esa lHkh rjg ds ik=k gSaA vU;k; djus okys vkSj mldk izfrjks/k djus okysA f'koewfrZ ds izfrjks/kh vkSj la?k"khZ pfj=k muds igys 43


ds uDlyoknh nkSj ds izfrjks/kh vkSj la?k"khZ pfj=k ls fHkUu gSaA foijhr fLFkfr;ksa dks cnyus ds fy, fd, tkus okys la?k"kZ ds dbZ :i vkSj Lrj gSaA bl la?k"kZ ds fy, ik=kksa esa ,d lkFk lkgl] Je vkSj vkRexkSjo vko';d gSA ^frfj;k pfjÙkj* dh foeyh ikfjokfjd fLFkfr;ksa dks cnyus ds fy, la?k"kZ djrh gSA fegur djrh gSA f'koewfrZ ds ;gka futh Lrj ij fd, x, la?k"kZ dh izeq[krk gSA futh fLFkfr vkSj lkekftd fLFkfr dks cnyus ds fy, fd, x, iz;Ruksa vkSj la?k"kks± esa varj gSA lkekftd fLFkfr dks cnyus ds fy, laxBu vkSj ny vko';d gSa] tcfd futh n'kk dks cnyus ds fy, vius iz;Ru vkSj m|e gh izeq[k gSa] ftlesa Je dh vkSj n`f"V&le> dh eq[; Hkwfedk gSA ukS lky dh voLFkk esa gh foeyh ¼^frfj;k pfjÙkj*½ ljiap ds ;gka dke u djus dk QSlyk djrh gSµ^^ugha djuk mls ,slh txg xkscj&>kM+Ã] tgka ekaxus ij Hkh[k Hkh ugha fey ldrhA mlds firk dks lc HkV~Bs ij dke u djus dk lq>kos nsrs gSaA foeyh ds 'olqj fcljke dks Hkh ,rjkt gS fd mldh irksgw HkV~Bs ij dke djsA foeyh ds leFkZu esa mldh eka gSA eka vkSj csVh ,d lkFkA nks ihf<+;ka ,d lkFkA L=kh& le> ,d lkFkA iq#"k L=kh dks xkao esa ?kj ls fudyus ugha nsrkA blls e;kZnk feVsxhA foeyh ds fu.kZ; ds ckn ^^vk/ks xkao dh fcfV;k&irksgw HkV~Bs ij etwjh djrh gSaA blls ?kj dh vkfFkZd n'kk lq/kjrh gSA foeyh /khjs&/khjs x`gLFkh tksM+rh gSA** >ksaiM+h esa Fkk D;k igys! VwVh pkjikbZ rd ugha FkhA cklu ds uke ij QwVk rok! VwVh dM+kgh! ,d dBkSrk! nks dBkSrk! nl txg ls fipdh vyeqfu;k dh Hknsyh! foeyh us /khjs&/khjs iwjh x`gLFkh tksM+h gS---foeyh dh gh dekbZ ls mldk cki fQj ls gkFk okyk gqvk gSA** Ng&lkr lky esas mlds ?kj esa jkSud vk xbZA ^ds'kj&dLrwjh* dgkuh esa ds'kj uSjsVj dh fj'rsnkj gSA lk<w HkkbZ dh yM+dhA csjksstxkj ifr dks dksbZ ukSdjh ugha feyrhA ^pijklh&vksijklh dh 44

ukSdjh* Hkh ughaA ekSlk ds ;gka dqN fnu jgus ij muds iM+kslh ,- Mh- ,e- dh csVh xqìh mldh lgsyh curh gS] tks vkbZ- ,- ,l- dh iRuh cuus ds ckn Hkh mldk Hkyk ugha dj ikrhA vdsys ne ij ?kj&x`gLFkh laHkkyus okyh ds'kj dks fdlh dk lgkjk ugha gSA ifr ,d HkV~Bs ij eqa'khxhjh djrk gS ¼xkao esa HkV~Bs ds dkj.k yksxksa dks dke feyrk gS½A tsB&tsBkuh] tks ikfjokfjd lnL; gSa] dsoy mldh f'kdk;r djrs gSA og eSds ugha tk ldrhA ^^cw<+k cSy] cw<+h lkl] bUgsa [kkuk&ikuh dkSu nsxk\** ds'kj vdsyh gSA mldh dksbZ ugha gSA** VqVgh eM+b;k ek ftuxh fcrmcS@ukgh tkcS vku dh nqvkjh thµbZ&bZA** eSds esa ds'kj gh ugha] foeyh Hkh Bhd FkhA lqjf{kr FkhA eSds esa foeyh ls fdlh us cnek'kh ugha dhA foeyh etnwjh dj l;kuh vkSj le>nkj gqbZ gSA ds'kj etnwjh ugha dj ldrhA foeyh vkSj ds'kj nksuksa esa vkn'kZ gSA ds'kj dh llqjky esa [ksrh ds vykok dksbZ dke ugha gSA nsgkr esa ifr csjkstxkj gSA foeyh ds ek;ds esa HkV~Bk gSA ogka csjkstxkjh ugha gSA foeyh lkekU; yM+dh ugha gSA lcls fHkUu gSA Mªkboj us vius thou esa vusd yM+fd;ka ns[kha gSa] ^^caxky] fcgkj vkSj ;w- ih- esaA ysfdu ,slh yM+dhA ftruh utnhd mruh gh nwjA nwj&utnhd lkFk&lkFkA** foeyh ls jedYyh vius HkkbZ fcYyj dk fookg djuk pkgrh gSA foeyh dks vius nwYgs dh lwjr rd ;kn ugha gS] og vkn'kZ esa thrh gS] ^^de iSls ls gh dksbZ [kjkc gks tkrk gS] NksVk gks tkrk gS---vkneh dks viuh esgur ij jh>uk pkfg, fd nwljs ds iSls ij js\** eka dk eu Mksyrk gS] foeyh dk eu fLFkj gSA eu dh ;g fLFkjrk dqN ewY;ksa] laLdkjksa vkSj vkn'kks± ds dkj.k gS] tks thou esa ck/kd gSaA bldk irk ckn esa pyrk gSA lqjth lsØsVjh ds tky esa ugha Qalrh ¼vdkynaM½ ij jaxh ckcw dh csVh ekyk Qalrh gSA ekyk lsØsVjh dh bPNk&iwfrZ djrh gS vkSj lqjth gafl, ls lsØsVjh ds ^^nsg ds uktqd fgLls dks vyx dj nsrh gSA** Li"V gS fd bTtr cpkus ds fy,

la?k"kZ djuk gksxk] cnyk ysuk gksxkA f'koewfrZ laca/k ds lHkh :iksa&i{kksa ij /;ku nsrs gSaA lc dqN cny jgk gSA ^HkjrukV~;e* dk uSjsVj vius ckWl dh ukd ij ?kwalk ekjdj ukSdjh ls fudyrk gSµfudkyk tkrk gS] ij viuh iRuh dks le> ugha ikrkA mldh iRuh [kyhy nthZ ds lkFk dydÙkk Hkkx tkrh gSA ifr Lora=k fopkj dk gSA iq=k&izkfIr ds fy, iRuh tsB ls lgokl djrh gSA ifr dks ;g cqjk ugha yxrkA ^riZ.k* ¼2004½ miU;kl ds igys f'koewfrZ us nfyr thou vkSj lekt ij dsafnzr dksbZ dgkuh ugha fy[khA lo.kZ vkSj vo.kZ dk iz'u muds fy, rc izeq[k ugha FkkA dsoy nfyr thou gh muds fy, loZLo gksrk rks os ^frfj;k pfjÙkj* tSlh dgkuh ugha fy[k ikrsA ^dlkbZckM+k* dh 'kfupjh fiNM+h tkfr dh gS] ij f'koewfrZ oxhZ; n`f"V ls ;FkkFkZ dks vf/kd ns[krs gSaA 'kks"k.k dgka ugha gS\ foeyh ls cykRdkj mlds 'olqj fcljke us gh fd;kA latho dh f'kdk;r gS] ^^dlkbZckM+k tSlh pks[kh dgkuh esa xkao dh yM+fd;ksa ds lkewfgd fookg ds izdj.k esa tkfr ds eqís dks ftrus gYdsiu ls fy;k x;k gS] og muds xkao dh igpku ij gh iz'u&fpÌ yxkrk gS---xzkE; thou ds bl vn~Hkqr fprsjs us thrh eD[kh dSls fuxy yh\** 1980 esa fganh esa nfyr&psruk vkSj n`f"V fodflr ugha FkhA eaMy&deaMy dh jktuhfr ds lkFk bl psruk dk vf/kd fodkl gqvkA ^dlkbZckM+k* esa nfyr yM+fd;ksa dk gh ^lkewfgd vkn'kZ fookg* gqvk Fkk] ij dFkkdkj dk ij/kku vkSj yhMj ds tfj, iapk;r ;k ij/kkuh ds bysD'ku ij vf/kd /;ku FkkA tks yhMj 'kfupjh dh e`R;q dk dkj.k gS] og dgkuh ds var esa viuh Mk;jh esa ;g uksV djrk gS] ^^fefuLVj gksus ds ckn lcls igys 'kfupjh dh ekSr ds dkj.kksa dh tkap ds fy, ,d tkap vk;ksx cSBokÅaxkA** f'koewfrZ ds ;gka cM+k iz'u vkt dh jktuhfr vkSj O;oLFkk dk FkkA nkjksxk dks ij/kku vkSj yhMj nksuksa vius&vius <ax ls iVkrs gSaA ,d&nwljs ls >wBs cksyrs gSaA f'koewfrZ dbZ izdkj ds tuojh&ekpZ 2011


^>wB* dks ^dlkbZckM+k* esa O;Dr dj jgs FksA nkjksxk vkSj yhMj ,d&nwljs dks /kedkrs gSaA ckn esa nksuksa esa eS=kh gks tkrh gSA nkjksxk crkrk gS] ^^tks ftruh Åaph dqlhZ ij cSBk gS] og mruk gh detksj vkSj ukyk;d gSA** yhMj dk 'kfupjh ls vius Qk;ns ds fy, vu'ku djkuk xka/kh dk migkl gSA 'kfupjh dks ?klhVus okys ij/kku ds gyokgs gSaA gyokgk dh tkfr Hkh fiNM+h gSA 'kfupjh yhMj dh] ^^ij/kkuh ds bysD'ku esa ,dek=k xksV gSA** bl dgkuh ds vkB o"kZ igys yksdlHkk ds pquko ds laca/k esa ukxktqZu us ,d dfork fy[kh Fkhµ^^vc rks can djks gs nsoh! ;g pquko dk izglu** pquko yksdlHkk dk gks ;k ij/kkuh dk] mlds fy, fdlh Lrj rd igqapk tk ldrk gSA v/kajxh }kjk ij/kku vkSj mlds csVs ijse dqekj dk iqryk cukdj 'kfupjh ds gkFkksa Qkalh fnykuk izfrjks/k gSA

dke djrs gSaA ^bykds esa etnwjh c<+kus dk vkanksyu* gksrk gSA uRFkwflag] /kjew iafMr vkSj mudk csVk panj dk xkao ij ncnck Fkk] tks ?kV jgk gSA ;g nfyrksa dh ,drk ds dkj.k laHko gqvkA lkearh&tehankjh LoHkko&fetkt ij izgkj gks jgk gSA pejkSVh ianzg&lksyg ?kjksa dh gS] ij lc esa ,drk ugha gSA nks&rhu ?kj Bkdqjksa&czkã.kksa ds ;gka etnwjh djrs gSaA cnyko bruk gS fd jtifr;k panj dks ^panjok* dgrh gS] ^gjketkns* dgrh gS vkSj fQj ^[kcjnkj* HkhA pekfju gksus ds ckn Hkh jtifr;k esa bruk lkgl dgka ls vk;k\ ;g vLlh ds n'kd ds var ls fiNM+h tkfr;ksa esa gq, tkxj.k vkSj mlls mRiUu LokfHkeku ds dkj.k gSA jtifr;k dh cgu lwjlrh us viuh bTtr ds yqV tkus ds dkj.k dq,a esa dwndj tku ns nh FkhA nl o"kZ ckn dk n`'; cny pqdk gSA panj }kjk jtifr;k dh gqbZ csbTtrh dks iwjh pejkSVh viuh

eqfDrcksèk ds ckn ogh gSa tks ^ikVZuj* 'kCn dk bLrseky dbZ rjg ls djrs gSaA os eq>ls dqN iwNsaxs rks mldk vFkZ dqN vkSj gksxk vkSj xkSre lkU;ky ls dqN vkSjA ;fn fnus'k dq'kokg ls jwNsaxs rks bl rjgµ^vkSj eueksgu th] ml fnu cl esa cxy dh lhV ij dkSu Fkh\* vki fny [kksydj galsaxs ysfdu os flQZ eqLdjk,axs vkSj mudh eqLdjkgV nsj rd vkidk ihNk djsxh vkidks xqnxqnk,xhA f'koewfrZ nfyrksa ds dFkkdkj ugha gSaA ^riZ.k* ds vfrfjDr nfyr&thou ij dsafnzr mudh dksbZ jpuk ugha gSA os vius dks ^nfyrksa dk flaisFkkbtj* dgrs gSaµ^^ys[kd Lo;a gksrk Hkh ;gh gS---esjs ys[ku esa foeyh&ikys&'kfupjh&v/kjaxh& fljtk ?kwe&fQjdj ckjackj vk,axsµ mudk vkuk r; gS---eSa vius vuqHko ds lalkj ls badkj dSls dj ldrk gwa\ eSa fy[krs gq, vius ik=kksas ds thou ls ckgj dSls tk ldrk gwa\** ^riZ.k* ¼2004½ miU;kl nfyr miU;kl gSA nfyr& thou ij dsafnzr gksus ij Hkh bl miU;kl esas dbZ ,sls iz'u gSa] ftu ij /;ku fn;k tkuk pkfg,A bl miU;kl esa Hkwfe&iz'u Hkh gSA vxM+h tkfr;ksa esa Bkdqj&czkã.k gSa vkSj fQj pekj gS] tks nfyr gSaA nfyr vxM+h tkfr;ksa ds ;gka tuojh&ekpZ 2011

tkfr dh csbTtrh vkSj cnukeh ekurh gSA iapk;r ds QSlys ds fo#) dks tuksa dh Bkdqjksa dh gyokgh dhA muesa iwjh ,drk ugha gSA nyir vkSj xus'kh bl tkfr ds cqtqxZ gSaA ^^igyh ih<+h pqi jgrh gS] ij nwljh ih<+h rudj [kM+h gSA ^HkjrukV~;e* ¼1981½ dgkuh esa lo.kZ vkSj fupyh tkfr;ksa ds vk/kkj ij f'k{kdksa ds nks xqV Fks] ij ogka bu nksuksa ds chp dgkuhdkj us dksbZ rukruh ;k >M+i ugha fn[kkbZA vLlh ds n'kd ds vkjaHk esa ;g fLFkfr vf/kd ugha FkhA ^riZ.k* esa yoaxh vius Vkssys ls cxkor dj /kje~ ds ;gka dke djrh gSA mldk ifr cXxM+ gyokgh djrk gSA yoaxh vius Vksys dh f'kdk;r iafMrkbu ls djrh gSA f'koewfrZ fn[kkrs gSa fd nfyrksa esa iwjh ,drk ugha gSA nfyr jktuhfr

jk"Vªh; Lrj ij ftl izdkj dbZ nfyr usrkvksa ds fy, Qk;nsean gS] mlh izdkj xzkeh.k Lrj ij HkhA HkkbZ th xkao esa nfyrksa ds usrk gSaA nl&ckjg o"kZ ls ?kwe&?kwedj mUgksaus viuh fcjknjh ds yksxksa dks vU;k; vkSj tqYe ds f[kykQ [kM+k gksuk fl[kk;k gSA jtiÙkh ls /kjew iafMr ds csVs panj us cykRdkj ugha fd;k gS] ij HkkbZ th Fkkus esa fjiksVZ fy[kkuk vkSj la?k"kZ djuk t:jh le>rs gSaµ^^LVsªVsth cukuk gksxkA fy[kkuk gksxk fd ^jsi* gqvk gSA** HkkbZ th dks lp esa fo'okl ugha gSA dsnkjukFk vxzoky dh ,d dfork gS] ^>wB ejs rks dSls\* HkkbZ th dfy;qx esa flQZ lp ds Hkjksls thr esa fo'okl ugha djrsA Åaph tkfr okyksa ds laca/k esa ¼czkã.k ds½ mudk dFku gSµ^^os rks ges'kk gh LVªsVsth ds rkSj ij >wB cksyrs vkSj thrrs vk, gSaA flQZ ,d >wB cksydj fd os czãk ds eqag ls iSnk gq, gS vkSj ge iSj ls] os gtkj lky ls gels viuk iSj iqtokrs vk jgs gSaA** >wB ds laca/k esa ,d /kkj.kk ;g gS fd og yacs le; rd fVd ugha ldrk vkSj thr lnSo lR; dh gksrh gSA f'koewfrZ bu nks n`f"V;ksa ij /;ku nsrs gSaA xuir ckck vkSj HkkbZ th ds fopkjksa esa varj gSA xuir ckck ds vuqlkj ^^>wB ds iSj iqvky ds gksrs gSaA pkj dne pydj ^?kl?klk* dj cSB tkuk gksxkA** nfyrksa esa tks tkxj.k gqvk gS] mlls xiur nwj gSaA xuir dk bZ'oj esa fo'okl gSA HkkbZ th ukfLrd gSA f'koewfrZ us bl miU;kl esa oxZ&la?k"kZ vkSj o.kZ&la?k"kZ ij /;ku fn;k gSA fi;kjs oxZ&la?k"kZ esa HkkbZ th ds lkFk FkkA o.kZ&la?k"kZ esa ughaA HkkbZ th ds fy, bTtr dh yM+kbZ jksVh dh yM+kbZ ls de ugha gSA mUgsa dbZ nQkvksa dh tkudkjh gSA ^gfjtu ,DV* dh HkhA ^riZ.k* nfyr ;qorh ds eku&lEeku ij dsafnzr miU;kl gSA xkao dh fiNM+h tkfr;ksa ds ikl ,d /kqj Hkh tehu ugha gS] ij ;gka Hkwfe&iz'u vuqifLFkr gSA foØe pjeVksyh esa lcls vf/kd tkx:d vkSj izcq) gSA iykew vkSj jksgrkl ftys ds uDlyh laxBu ds 45


laca/k esa lksprk gSµ^^,sls laxBu mlds bykds esa D;ksa ugha gSa\** tks ^^ekSds ij gh vU;k;h dks ltk nsrs gSaA** HkkbZ th dks viuh fpark vfèkd gSA lwcs ds eq[;ea=kh dh dqlhZ ij viuh fcjknjh ds vkneh ds cSBus ls mudk egÙo c<+ x;k gSA ;g laca/k&laidZ dk egÙo gSA os >wB ds lkFk gSaA cykRdkj dh >wBh fjiksVZ mlds dkj.k fy[kkbZ tkrh gSA os pejVksyh dks canwd fnykus ds ckjs esa lksprs gSa] ^^canwdsa jgsaxh rks vkxs cwFk dSIpfjax ds dke Hkh vk,axhA** D;k lpeqp ^dlkbZckM+k* ds yhMj vkSj ^riZ.k* ds HkkbZ th esa fHkUurk gSA yhMj Hkh vius lacaèk esa lksprk gS vkSj HkkbZ th HkhA yhMj 'kfupjh dks ek/;e cukrk gS vkSj HkkbZ th jtifr;k dksA nksuksa ds vius&vius Qk;ns gSaA ;g pqukoh jktuhfr dk ?kfV;k :i gS] ftlus xkao esa Hkh ?kqVHkS;s usrkvksa dks yisV fy;k gSA pqukoh jktuhfr ds bl xfgZr&ifrr :i us usrkvksa ds izfr vfo'okl iSnk fd;k gSA f'koewfrZ dks bl pqukoh O;oLFkk esa vkSj jktuhfr esa fo'okl ugha gSA mudh jpukvksa esa fdlh Hkh jktuhfrd ny dh mifLFkfr ugha gSA ^frfj;k&pfjÙkj* esa ukjh&eqfDr dk iz'u gS] vkSj ^riZ.k* esa fHkUu Lrj ij gh lgh] eku&lEeku ds Lrj ij nfyr tkxj.k dh igpku gSA ;gka nfyrksa ds chp izdVr% rhu fopkj gSaA iqjkuh ih<+h dks izfrjks/k vkSj la?k"kZ ls eryc ugha gSA HkkbZ th dk fo'okl >wB esa gSA os >wB ds tfj, viuk fgr lk/kuk pkgrs gSaA muds laidZ vQljksa vkSj usrkvksa ls gSaA nfyrksa esa ,drk ugha gSA yoaxh pejVksyh dh vkSjrksa dks QksM+rs esa yxh gSA HkkbZ th Mjiksd gSaA os Lo;a dqN ugha djrsA eqUuk dk bLrseky djrs gSaA fi;kjs dk csVk eqUuk pkdw ls panj ij okj djrk gS vkSj fi;kjs crkrk gS fd mlus panj dh [kksiM+h ij izgkj fd;k gSA ^riZ.k* esa eku&lEeku dk iz'u izeq[k gSA fi;kjs czkã.k&iq=k ij izgkj dj] mldh ukd dkVdj izlUu gSA og pkyku dVus ij Fkkus ls cktkj rd iSny tkuk pkgrk gS] ftlls lc ;g 46

le>sa fd mlus cnyk fy;k gSA blls mldh Nfo c<+sxhA eku&lEeku c<+sxkA og odhy dh ckr ugha ekurkA viuh ftn ij vM+k gSA csVs dks tekur ysus ls euk djrk gSA fi;kjs dks yxrk gSµ^^tSls iqj[kksa dk ^riZ.k* djus ds fy, x;kµ txUukFk th tk jgk gSA** ,d O;fDr&fo'ks"k dk izfrjks/k vkSj la?k"kZ f'koewfrZ dh dbZ jpukvksa esa gSA f'koewfrZ 1980 ls 2000 ds chp ds ifjorZu dks viuh jpukvksa esa izLrqr djrs gSµ^dlkbZckM+k* ls ^riZ.k* rdA ^riZ.k* esa yM+kbZ thrus ds fy, >wB dk lgkjk fy;k tkrk gSA ,d >wB dh dkV nwljs >wB ls ugha gks ldrhA f'koewfrZ dk igyk miU;kl ^f=k'kwy* ¼ 1993 ds ^gal* ds nks vadksa esa izdkf'kr½ gSA 6 fnlacj 1992 dh ?kVuk ds ckn fyf[kr miU;klA bl miU;kl esa lkaiznkf;drk vkSj tkfrokn dks ,d lkFk j[kk x;k gSA bu nksuksa ds ihNs jktuhfr gSA miU;kl dk vkjaHk bl okD; ls gksrk gSµ^^dgka ls 'kq: d:a egewn dh dgkuh\** cM+k ifjokj gksus ds dkj.k cw<+s vkSj iaxq cki us vius csVs egewn dks mlds cpiu esa gh uSjsVj dks lkSai fn;k FkkA bl miU;kl dh dFkk cquh gqbZ gSA dgkuh dgus vkSj dgkuh jpus&cukus esa varj gSA f'koewfrZ esa dgkuh dgus dh dyk gSA os dgkuh jpus vkSj cquus esa vf/kd lQy ugha gksrsA mudk eq[; {ks=k vkSj viuk {ks=k dgkuh gSA miU;kl muls laHky ugha ikrkA ogka dFkk&fufefrZ izeq[k gks tkrh gSA ^f=k'kwy* egewn dks dsanz esa j[kdj fy[kk x;k miU;kl gSA 'kkL=kh th egewn dks ^psyk*] ^psyok*] vkSj dke fudkyus ds fy, ^csVk* Hkh dgrs gSaA mlls le;≤ ij viuk dke Hkh djkrs gSaA uSjsVj vkSj 'kkL=kh th esa varj gSA nksuksa nks Nksjksa ij gSaA uSjsVj ds ;gka rdZ gS vkSj 'kkL=kh th ds ;gka vkLFkkA eaMy vk;ksx dh flQkfj'kksa ls lekt nks oxks± esa foHkkftr gqvkµvkj{k.k&leFkZd vkSj vkj{k.k&fojks/khA uSjsVj ^bfrgkl dh T;knfr;ksa ds ifjektZu* ds i{k esa ugha gSµ ^^vkt ds u tkus fdrus eafnjksa ds uhps /oLr ckS) fogkjksa ds vo'ks"k

ncs gSA** egewn dk nwljk uke ugha gSA og jkstk j[krk gSA ij uSjsVj dk iq=k vius Ldwy esa eqlyeku vkus dh ckr dgrk gSSA og eqlyeku dks ^cPps idM+us okys*] ^vkx yxkus okys* vkSj ^Nwjk Hkksadus okyk* dgrk gSA D;k og ;g ugha tkurk fd mldk ^HkkbZtku* eqlyeku gS\ pdcanh foHkkx ds twfu;j vQlj feJk th dh iRuh dk uSjsVj ds ;gka igys ls vkuk&tkuk gSA mUgsa ckn esa ;g irk pyrk gS fd uSjsVj dk ukSdj eqlyeku gSA mUgsa vk'p;Z gS fd eqlyeku ukSdj jlksbZ?kj esa D;ksa dke djrk gSµ^^efyPN gksdj crZu&HkkaM+k Nq,xk\** blh eysPN ls ifr&iRuh ¼feflj th vkSj fefljkbu½ nk: vkSj eNyh eaxkrs gSaA miU;kl dk dFkk& fodkl ukSdj ds eqlyeku gksus dh lwpuk ls tqM+k gSA i`"BHkwfe esa v;ks/;k gS] efLtn ij dslfj;k ygjkuk gSA feJ th ds vuqlkj eqlyekuksa ij fo'okl ugha fd;k tk ldrkA 'kkL=kh th uSjsVj dks dgrs gSa] ^^vkius vius vkLrhu esa lkai iky j[kk gS] tks dHkh Hkh] vkidks] vkids ifjokj dks Mal ldrk gSA** uSjsVj dk rdZ ugha lquk tkrk fd ^^v;ks/;k esa fganw eafnjksa ds izca/kd eqlyeku Fks** vkSj ^egkjk.kk izrki dh ?kqM+lokj lsuk dk iz/kku eqyleku vkSj vdcj dk iz/kku lsukifr fganw FkkA ^f=k'kwy* dh jpuk ckcjh efLtn ds /oal ds ckn gqbZA bl miU;kl esa dqN iz'uksa dk dksbZ leqfpr tokc ugha gSA lk>s dh iRuh dks nkao ij yxkus okyk ;qf/kf"Bj ^/keZjkt* dSls gS vkSj xHkZorh iRuh dks taxy esa fu"dkflr djus okyk Hkxoku dSls gks ldrk gS\ /keZ dk vkLFkk ls fj'rk gS vkSj dFkkdkj dk rdZ vkSj foosd lsA uSjsVj ds dk;kZy; esa lqn'kZu cM+k ckcw gSA muds cM+s HkkbZ tuknZu frokjh uSjsVj ds uke ds vkxs ^flag* tksM+rs gSaµ^flag lkgcA* ^f=k'kwy* miU;kl esa ikys pfj=k izeq[k gSA miU;kl ds igys fgLls ds egewn vkSj ckn ds ikys ls dksbZ fj'rk ugha curkA dFkk&la;kstu esa Qkad dk;e gks tkrh gSA f'koewfrZ lkaiznkf;d naxksa dks tehu ls Hkh tksM+rs gSa] tks okLrfod gSA njth tuojh&ekpZ 2011


dh >ksaiM+h okyh tehu tykbZ tkrh gS] tSls jkrkssjkr guqeku th ds ifjlj esa feyk fy;k tkrk gSA f'koewfrZ us ^ikys* ds :i esa vius bykds ds ^pSrw* uked ,d nfyr yksdxk;d dks izLrqr fd;k gSA muds pfj=k okLrfod gSaA bl yksdxk;d ^pSrw* ds laca/k esa mudk dFku gSµ ^^vius Hkk"k.kksa vkSj xhrksa ds ek/;e ls fiNys ,d n'kd esa vdsys bl ,d vkneh us nfyr mHkkj dk ftruk dke fd;k] mruk vc rd dksbZ cM+s ls cM+k laxBu Hkh 'kk;n gh dj ldk gksA** laxBu ds izfr f'koewfrZ esa vklfDr vkSj yxko ugha gSA os nfyrksa&fiNM+ksa ds chp jktuhfrd laxBu ls vf/kd mi;ksxh ^lkaLÑfrd laxBu* le>rs gSaA ;g nwljh ckr gS fd os fdlh lkaLÑfrd laxBu esa ugha gSaA ^f=k'kwy* miU;kl dk dFkk&foU;kl [kVdrk gSA egewn vkSj ikys dh dFkk esa dksbZ laxfr ugha gSA dFkkfUofr dk vHkko gSA ikys /keZ dk vkykspd gS vkSj feJ th] 'kkL=kh th /keZ ds izgjh&ln`'k gSaA ikys dks /kekZ;keks± vkSj /kekZ±/kksa ds fo#) [kM+k fd;k x;k gSA mUgsa lquus ds fy, gtkj&Ms<+ gtkj dh HkhM+ tqVrh gSA ^^/kje dk jkstxkj dksbZ ubZ ckr ugha gSA bl jkstxkj esa equkQk c<+kus ds fy, tedj feykoV dh xbZ gSA** nsoh&nsorkvksa vkSj Åaph tkfr;ksa ds f[kykQ cksyus ds dkj.k ikys ij izgkj fd;k tkrk gS] mlds vxys nkar rksM+ fn, tkrs gSaA ^f=k'kwy* esa fganw /keZ dks Åaph tkfr ls tksM+k x;k gSA ikys fganw /keZ vkSj Åaph tkfr nksuksa ds fo#) gSA /keZ dh jktuhfr djus okys lo.kZ gSaA f'koewfrZ dh fdlh Hkh jpuk esa lerk vkSj cjkcjh dh jktuhfr djus okys izeq[k ik=k ugha gSaA Hkkjrh; jktuhfr dk ifjn`'; 1989&90 ds ckn cny x;kA tkfr vkSj /keZ dh jktuhfr izeq[k gqbZA ^riZ.k* esa nfyr izeq[k gSa vkSj ^f=k'kwy* esa /keZA ^f=k'kwy* esa frokjh th cjkcjh ds dk;y gSa] ij mudh Hkwfedk xkS.k gSA ^riZ.k* vkSj ^f=k'kwy* nksuksa miU;klksa esa Fkkusnkj vkSj vf/kdkfj;ksa ls tkfr] fj'or vkSj laca/kksa ds vk/kkj ij iSjoh dh tkrh gSA ;g lgh U;k; ds fo#) tuojh&ekpZ 2011

gSA f'koewfrZ dh dbZ jpukvksa esa Fkkus dk o.kZu gSA ^f=k'kwy* esa yky lkgc dk CyM&izs'kj Fkkuk tkus ds uke ij c<+ tkrk gSA ^^gj Hkyk vkneh Fkkuk tkus ls cpuk pkg jgk gSA** iqfyl }kjk egewn dks idM+dj ys tkuk] lM+d ij ykfB;ksa ls ihVuk 'kkL=kh th ds iksrs ds vigj.k ds dkj.k gSA Fkkusnkj] ftykf/kdkjh] tt] ,l- ih-µlcds ;gka uSjsVj egewn dks NqM+kus ds fy, tkrk gS] ftlls egewn ds lkFk mldk laca/k vkSj O;oLFkk dk psgjk izdV gqvk gSA ,d vksj egewn vkSj nwljh vksj ikys! egewn dh fxj¶rkjh vkSj ikys dh gR;k dk dksbZ Bksl dkj.k ugha gSA feJk th vkSj 'kkL=kh th dk dksbZ uqdlku ugha gksrkA tkfr vkSj /keZ ds fojks/kh ikys dh gR;k jke&HkDr djrs gSaA ikys eafnj&efLtn fookn ds xgjkus ds ckn jkeHkDrksa ds fy, ljnnZ FkkA ikys jkeHkDrksas dks ekjhp dh larku dgrk FkkA fganwoknh mls ipk ugha ikrs FksA ikys ^^i<+k de ysfdu ^d<+k* cgqr FkkA ^^i<+s&fy[kksa esa dFkkdkj dk vf/kd fo'okl ugha gSA muds nksgjs psgjs&O;fDrRo ds dbZ mnkgj.k gSaA ^f=k'kwy* miU;kl esa tt ¼vfrfjDr ftyk ,oa l=k U;k;k/kh'k½ ikaMs th uSjsVj dks lh- th- ,e- ds ikl ys tkrs gS] tcfd nksuksa esa laca/k dh izxk<+rk ugha gSA ;g egewn dks NqM+kus ds fy, O;fDrxr rkSj ij dh xbZ flQkfj'k gSA O;fDrxr laca/k vkSj flQkfj'k ls lHkh txg dke l/krs gSaµ miU;kldkj crkrk gSA miU;kl ds vkjaHk esa iz'u lkQ FkkA bl iz'u esa egewn&dFkk FkhA miU;kl ds var esa Hkh iz'u gSA egewn NwV tkrk gSA 'kgj dk lkaiznkf;d ekgkSy #d&#ddj [kjkc gksrk gSA ikys dh gR;k 'kkL=kh th vkSj muds yksx djrs gSaA os gR;k dk t'u Hkh eukrs gSaA egewn dks eqfLye desVh ds inkf/kdkjh ds lkFk vk, yksxksa dks lkSaik tkrk gS] ftlls og lqjf{kr jgsA egewn dk uSjsVj ds lkFk mlds ?kj vkuk vkSj fQj vius ?kj tkus dks rS;kj gksuk LokHkkfod ugha gSA uSjsVj vkSj blds ifjokj dks dksbZ ijs'kkuh ugha gks] blfy, egewn vius

?kj tkuk pkgrk gSA blds igys mls vius ?kj dh ;kn ugha vkrhA egewn dks viuh lqj{kk ls dgha vfèkd fpark vius ekfyd vkSj mlds ifjokj dh lqj{kk dh gSA egewn dks uSjsVj ds csVs ugha tkus nsuk pkgrs] ij egewn tkus dks rS;kj gSA 'kkL=kh th dk ^viâr* iksrk ykSV vkrk gSA og ufugky esa FkkA egewn ?kj tkdj Hkh vius ?kj ugha igqaprkA mlds uke mlds vCck dh fy[kh fpëh ls irk pyrk gS fd naxs esa mldk bDdk vkSj ?kj tyk fn;k x;k gSA miU;kl ds var esa iz'u gS] ^^rc fdl ?kj x;k gksxk egewn\** miU;kldkj us ,d laHkkouk O;Dr dh gSµ^^dgha fu;fr dks ;gh rks eatwj ugha fd og fdlh&u&fdlh ^dkyk igkM+* dh 'kkfxnhZ djs\** dkSu gS ^dkyk igkM+*\ lqudj jks;sa FkjkZ tkrs gSa---dgrs gSa efy;kuk gR;kdkaM dk cnyk pqdkus ds fy, lu~ *87 okys naxs esa blus vdsys gh l=kg yksxksa dks dkVk FkkA ,d fnu esaA cfYd dqN ?kaVksa esaA blds 'kkfxnks± dh la[;k lSdM+ksa esa gSA ,sls 'kkfxnZ tks ,d b'kkjs ij dVus&dkVus dks rS;kj jgrs gSaA** ^f=k'kwy* esa ,d lkFk eaMy&eafnj dh dFkk gSA lkef;d ?kVuk dks dF; cukdj fy[kk x;k ;g miU;kl tkfrokn vkSj lkaiznkf;drk ds f[kykQ gSA ^dkyk igkM+* ds laca/k esa dsoy lwpuk gSA bl pfj=k dks vius [kwa[kkj :i esa izLrqr fd;k tk ldrk FkkA vklikl ds lp dks fy[kus ds fy, ftl /kS;Z] fujis{krk dh vko';drk gksrh gS] mldh ;gka deh gSA ;gka lwpuk,a gSaA ?kVuk,a de gSaA lwpukvksa us lcdks <ad fy;k gSA dFkk cquh gqbZ gSA ikys dh gR;k vkSj egewn dk vius ?kj tkuk vf/kd LokHkkfod ugha gSA f'koewfrZ ds rhu miU;kl nfyr] lkaiznkf;d vkSj Ñ"kd&iz'u ds gSaA mUgksaus viuh Ng dgkfu;ksa vkSj rhu miU;klksa esa vius le; dks fpf=kr fd;k gSA ßle; gh vlyh lz"Vk gS % le; gh x<+rk gS ftanfx;ksa dks] ogh ukuk :i nsrk gSAÞ f'kodqekjh dk ;g 47


dFku f'koewfrZ ds fy, lp gSA fdlku vkSj xkao dk thou mudk viuk thou gS] ftls jpus esa mUgsa egkjr gkfly gSA rhu fdLrksa esa izdkf'kr ^eSa vkSj esjk le;* dh vafre fdLr Ñ"kd&thou ls lacafèkr gSµßvius ns'k ds fdlku ?kwjs tSls HkkX;'kkyh Hkh ugha gSa] ftuds fnu ckjg lky ckn fQjsaAÞ muds HkksDrk :i vkSj n'kZd :i esa varj gSA ^riZ.k* vkSj ^f=k'kwy* miU;kl esa mudk HkksDrk :i de vkSj n'kZd :i vfèkd gSA ^frfj;k pfjÙkj* esa mudh ^ys[kdh; laosnu'khyrk vkSj ijnq%[kdkrjrk* vfèkd gSA ogka n`'; vkSj pfj=k nksuksa izeq[k gSaA ^vkf[kjh Nykax* miU;kl vHkh iqLrd :i esa izdkf'kr ugha gSA ^vkf[kjh Nykax* ¼u;k Kkuksn; tuojh 2008½ miU;kl ds dFkkud dk ifjizs{; cM+k gSA fdlku&thou ij dsafnzr ;g miU;kl xkaoksa dh orZeku okLrfod fLFkfr O;Dr djrk gSA ifjizs{; jk"Vªh; gh ugha] varjjk"Vªh; Hkh gSA l=kg fnuksa esa fy[ks tkus ds dkj.k miU;kl ds vkjaHk ls var rd rkjrE;rk dk vHkko gSA igyoku miU;kl dk izeq[k ik=k gSA lhekar fdlkuksa dks mnkjhdj.k vkSj uo mnkjoknh vFkZO;oLFkk ds nkSj esa ftu ljdkjh uhfr;ksa us lokZfèkd izHkkfor fd;k gS] mldh ppkZ bl miU;kl esa gSA igyoku ds vrhr vkSj orZeku esa cgqr QdZ gSA Hkfo"; vfuf'pr gSA 1990 ds ckn ds nfyr mHkkj] lkaiznkf;drk vkSj fdlkuksa dh fLFkfr dks ysdj f'koewfrZ us rhu miU;klksa dh jpuk dh gS] ftuesa ^vkf[kjh Nykax* dk fo"k; cM+k gSA igyoku dk Ldwyh le; ykycgknqj 'kkL=kh dk le; Fkk] ftuds yksdfiz; ukjs ^t; toku t; fdlku* dks lqudj igyoku QkSt esa HkrhZ gksuk pkgrs FksA ugha gq,A fefMy] gkbZLdwy vkSj baVjehfM;Vµrhuksa esa izFke Js.kh ikus okys igyoku viuk foxr thou ;kn djrs gSaA miU;kl ds vkjaHk esa igyoku vkSj mudh iRuh ds chp dk laokn ^xksnku* ds gksjh&èkfu;k laokn dh ;kn fnykrk gSA igys ds igyoku ds dbZ fp=k miU;kl esa gSaA ßigys buds 48

vêkgkl dks ch?kkHkj dh nwjh ls lquk tk ldrk FkkA vc galh fudyrh Hkh gS rks csvkoktAÞ ,d le; os lcls cM+k vkyw iSnk dj iqjLÑr gq, FksA pkj&ikap lky rd os ßvius xkao ds izfr ,dM+ lcls T;knk xUuk iSnk djus okysÞ fdlku jgs Fks] 130 dqaVy izfr gsDVj ladj èkku iSnk dj Ñf"k&jRu iqjLdkj izkIr fd;k FkkA vkSj vc\ ßeu djrk gS fd ykBh mBkdj lcdks ihV MkysaAÞ iRuh xokg gSA ßdgka rc ds os igyoku vkSj dgka vkt ds ^,*A igyoku fd igyoku dh dh ijNkb±AÞ ledkyhu fganh dFkkdkjksa esa fdlkuksa ls] xkaoksa ls] [ksr&[kfygku ls] xk;&cSy&cNM+s ls] dqÙks&fcYyh&cdjh ls] xzkeh.k thou vkSj Ñ"kd&thou dh leL;kvksa ls ifjfpr vkSj ml nq%[k&lq[k dks viuk le>us okyksa dh la[;k de gSA f'koewfrZ dk ,sls dFkkdkjksa esa fof'k"V LFkku gSA vc rd mudh Ngksa dgkfu;ksa vkSj ^riZ.k* miU;kl esa xkao ftu :iksa esa mifLFkr Fkk] mlls fHkUu :i esa ^vkf[kjh Nykax* esa gSA xkao esa tkfr&ikafr dh Hkkouk ;gka Hkh gS] ij ml vksj miU;kldkj dk è;ku ugha gSA tkfr&ikafr dh Hkkouk] ,drk dk vHkkoµbl lcdks os dFkk&fo"k; cuk pqds FksA ;gka igyoku tSls lhekar fdlku dh eqf'dysa gSa] tks futh u gksdj fdlkuksa dh gSaA ;gka ckgjh daifu;ksa ds lkFk ljdkj ds ,xzhesaV dk mYys[k gS] tks ßlkS lky igys fxjfefV;k etnwjksa ds lkFk gq, ,xzhesaV ls Hkh T;knk [krjukd gSAÞ igyoku i<+k&fy[kk fdlku gSA mls ns'k&nqfu;k dk Kku gSA og fdlku dk cká thou gh ugha ns[krk] mlds vareZu esa Hkh izos'k djrk gSA f'koewfrZ dk fdlkuh ls lax&lkFk gSA os cSyksa ds pedrs jksvksa ls ;g fu"d"kZ fudkyrs gSa fd ß vkSjr vius gkFk ls cSyksa dks lkuh&ikuh djrh gksxhAÞ ^vkf[kjh Nykax* miU;kl esa Hkh fdlku tkfr esa foHkkftr gSaA miU;kldkj dk ^daluZ* cM+k gSA mlus fdlku&leqnk; ij lkjk è;ku dsafnzr fd;k gSA lo.kZ fdlku gksa ;k vo.kZµ[krjk lHkh fdlkuksa ij gSA ugj

dkVus dh >wBh fjiksVZ iwjs xkao ds f[kykQ gS] u fd ,d tkfr&fo'ks"k ds f[kykQ] ij ftykfèkdkjh dk;kZy; ij èkjuk&izn'kZu ds fy,] tqywl esa 'kkfey gksus lc ugha vkrsA xkao ds Bkdqj&czkã.k vyx gSa D;ksafd izn'kZu vkSj tqywl dk dk;ZØe cukus okyk fiNM+h tkfr dk [ksykou gSA ßtkfroknh vyxko u gksrk rks fdruh etcwrh vk tkrh xkao esaA QkSykn tSlh etcwrhA** igyoku dk xkao fiNM+k ugha gSA ogka tt] vQlj] nkjksxk] odhy lc gSa] ij xkao ls mudk yxko ugha gSA ^vkf[kjh NYkkax* esa igyoku dh futh fpark,a lhekar fdlkuksa dh fpark,a gSaA yM+ds dh i<+kbZ vkSj yM+dh ds fookg dh leL;k dsoy ,d fdlku dh ugha gSA igyoku ds xkao ds fdlku le>nkj gSaA os tkurs gSa fd ljdkj iwathifr;ksa vkSj m|ksxifr;ksa dh gSA cw<+k lEir vehu ls dgrk gSµßcM+h&cM+h feyksa] QSfDVª;ksa ij flQZ fctyh dk gh yk[kksa cdk;k gS]muls olwyus dh fgEer] rqEgkjs cki dh Hkh ugha gSA lkjk dkuwu flQZ fdlkuksa&etnwjksa ds fy, gSAÞ [ksykou] QkSt ds fjVk;j lwcsnkj gjn;ky vkSj ih-lh-,l- dks vius le; dh] ns'k& nqfu;k dh tkudkjh gSA igyoku ds fy, [ksykou lsØsVjh ßvkèkqfud nqfu;k dh vksj [kqyus okyh f[kM+dh dh rjg gSAÞ igyoku dks irk gS fd dsoy [ksr ds Hkjksls fdlku vius csVs dks bathfu;fjax dh i<+kbZ ugha djk ldrkA ;g egaxh f'k{kk gSA igys dh f'k{kk vkSj vc dh f'k{kk esa varj gSA f'koewfrZ vU; jpukvksa esa Hkh f'k{kk dh fLFkfr ij è;ku fnykrs gSaA ßigys flQZ iSls ds cy ij HkrhZ gksus okys yM+dksa ls T;knk Qhl ysus dk fjokt FkkA vc rks lc èkku ckbl ilsjh gks x;k gSAÞ igyoku pkj&ikap ,dM+ dh tksr okys fdlku gSaA muds bykds esa ,sls fdlkuksa dh fxurh cM+s fdlkuksa esa gksrh gSA i<+kuk vc vfèkd [kphZyk gSA Mhty] fctyh] [kkn] dhVuk'kd] tksrkbZ] eM+kbZ] etnwjhµ lcdk nke c<+k gS] ij fdlku dh iSnkoj dh dher ugha c<+hA bathfu;fjax dh i<+kbZ rhu lky dh gS vkSj lky esa tuojh&ekpZ 2011


ipkl gtkj dh Qhl gSA Ng gtkj dk ckal cspus] vkB gtkj dh ifM+;k cspus vkSj iRuh ds nks Fkku xgus cspus ij Hkh igyoku dh leL;k ugha lqy>rhA csVs dh i<+kbZ dk [kpZ] dtZ vnk;xh] [ksrh dk [kpZ vkSj csVh dh 'kknh dh fparkA igyoku fparkxzLr gSA fiNys nks n'kd esa Hkkjrh; fdlkuksa dh fLFkfr vkSj cnrj gqbZ gSA ih- lkb±ukFk us fdlkuksa dh n'kk&nqnZ'kk vkSj mudh vkRegR;k ij lokZfèkd fopkj fd;k gSA ^vkf[kjh Nykax* esa VªSDVj yksu esa Qalus ds ckn ikaMs ckck dh vkRegR;k dh ppkZ gSA vejhdk dh udy ij pyus okyh gekjh ljdkjksa us vejhdk esa fdlkuksa dks nh tkus okyh lfClMh ij è;ku ugha fn;k gSA [ksykou crkrs gSaµßif'peh ds ns'kksa esa fdlkuksa dks Hkkjh lfClMh nh tkrh gSA lLrh nj ij [kkn] fctyh] nok oxSjgA eSaus dgha i<+k Fkk] vesfjdk viuh xk;ksa dks jkst pkSchl MkWyj dh lfClMh nsrk gSAÞ ^dlkbZckM+k* esa yhMj viuh ukSdjh ls larq"V u gksdj ijèkku dk pquko thruk pkgrk gSA rhu n'kd esa Hkkjr cny pqdk gSA m|ksxifr;ksa dh ljdkj blfy, gS fd os pquko ds le; jktuhfrd nyksa dks èku nsrs gSa] fQj ljdkj muds fgr esa uhfr;ka D;ksa u cuk,\ xkao dk cw<+k lEir xhrksa esa vkt dh n'kk ntZ djrk gS] ßtsdj yk[k #iS;k ckdh@vksdj ryqok vfeuok pkVh@lkS&lkS #i;k okys [ksoSa canh[kuok@ijuok lcdS xk<+s esa ijkAÞ bl miU;kl esa fdlku ds thou dh dksbZ ,d leL;k izeq[k ugha gSA dtZ vnk;xh] csVs dh f'k{kk] csVh dk fookg] flapkbZ dh O;oLFkk vkfn dbZ leL;k,a gSaA cM+k iz'u ;g gS fd ;g ns'k fdlkuksa dk gS ;k m|ksxifr;ksa&vehjksa dk\ gjn;ky [ksykou dks dgrs gSaµß;g ns'k djksM+ifr;ksa ls ugh] fujgw&?kjgw yksxksa yksxksa ls gh ftank gSA---fujgw&?kjgw ugha cpsaxs rks nl&chl lky esa iwjk ns'k dVksjk ysdj Hkh[k ekaxrk utj vk,xkAÞ fpark dsoy fdlku dh ugha] ns'k dh Hkh gSA xSj dkuwuh rjhds ls lkekU; yksxksa dks ijs'kku djus dh ?kVuk,a lkekU; gSaA dksvkWijsfVo ls [kkn tuojh&ekpZ 2011

ds fy, igyoku }kjk dtZ fy, tkus ds ckn mldh vnk;xh u dj ikus ds dkj.k vLFkk;h vehu mUgsa csbTtr djrk gSA vehu dks dkuwu dh tkudkjh ugha gSA jkts'oj vehu ls iwNrk gSµß,d ckjxh dSls idM+ ysaxs\ igys lkbVs'ku uksfVl tkjh djksxs fd ugha\ g¶rs&nl fnu dh eksgyr nksxs fd ugha\ dc fn;k uksfVl\ fdldks fn;k\Þ iz'u dsoy fdlku dh ^ejtkn* dk ugha] mlds thou&;kiu dk gSA fdlku dh fpark fdlh dks ugha gSA f'k{kk dk èkjrh] feêh vkSj [ksrh ls lacaèk ugha cukA fdlkuh ?kkVs dk dke gSA fdlku ds csVksa dks [ksrh ls yxko ugha gSA bl miU;kl esa fdlkuksa dks ikap [krjksa ls vkxkg fd;k x;k gSA cgqjk"Vªh; daifu;ksa }kjk cht isVsaV djkus ls mRiUu [krjk] fdlkuksa dh tehu gM+idj m|ksxifr;ksa dks fn, tkus dk [krjk] lM+dksa dk tky fcNkus esa fdlkuksa dh tehu ekVh ds eksy dCtk djus dk [krjk] fdlkuksa ds fy, t:jh phtksa ij lfClMh c<+kus ds ctk; ?kVkrs pys tkus dk [krjk] nwljs mRiknksa ds fy, ,evkj-ih- ¼eSfDlee fjVsy izkbl½ vkSj fdlkuksa ds mRiknksa ds fy, ,e-,l-ih¼feuhee liksfV±x izkbl½ dk [krjkA buesa ls dsoy ,d [krjsµikaposa ls igyoku tw> jgk gSA 'ks"k ikap vkxkeh fnuksa ds gSaµHkfo"; dsA blls cpus dk mik; ,dek=k yM+kbZ gSA miU;kl esa fdlkuksa dk dksbZ laxBu ugha gSA Hkkoh foifÙk ls deksos'k lc ifjfpr gSa] ij muesa ,dtqVrk dk vHkko gSA [ksykou dgrs gSaµßugha yM+sxk rks ejsxk] ej rks jgk gh gS vkSj tYnh ejsxkA ns'k&nqfu;k ds uD'ks ls xk;c gks tk,xkA dksbZ jksd ugha ldrkA cgqr lkjs eqís gSa] ftuls yM+uk t:jh gSA tSls ljdkj dh uhfr;kaA---fiNys iSarhl lky esa tehu lkS xquh egaxh gks xbZA lksuk ipgÙkj xquk] Mhty ipkl xquk] tcfd xsgwa flQZ lkr xqukA lkjh eanh fdlkuksa ds fy, gh gSA---ftank jguk gS rks vius ekjus okyksa ds lkeus MVuk rks iM+sxkA ojuk tSls gtkjksa tkfr;ka] tutkfr;ka] i'kq&if{k;ksa dh iztkfr;ka bl nqfu;k ls

mfPNUu gks xb±] oSls gh fdlku uke dh iztkfr Hkh foyqIr gks tk,xhAÞ miU;kl esa dkfrZd ,dkn'kh ;kuh nfyíj Hkxkus dh jkr dk o.kZu egRoiw.kZ gSA igyokfuu lkl ds tekus ls bl ijaijk dk fuokZg dj jgh gSA izR;sd ?kj ls x`gyf{ke;ka vkokgu djrh gSaµ^bLlj vkoSa nfyíj tkoSA* fdlkuksa dh xjhch dk o.kZu miU;kl esa dqN LFkyksa ij gSA igyoku ds LoIu esa ikaMs ckck vkrs gSaA igys xkaoksa esa xhr] dfork dh iwN FkhA mldk LFkku Hkh FkkA ikaMs ckck ds firk voèkh ds ukeh dfo FksA ^ckmj* miuke FkkA miU;kl esa lkIrkfgd i=k ^èkeZ;qx* dh ppkZ ds lkFk et:g lqYrkuiqjh ds xhr ^ekj ys lkFkh tkus u ik,* dk Hkh mYys[k gS] ftlds dkj.k mUgsa tsy gqbZ FkhA izfrjksèk vkSj la?k"kZ dh ,d ijaijk gS] fQj Hkh ikaMs ckck vèkZfof{kIr gq,A mUgksaus vkRegR;k dhA miU;kl esa yksdxhr vkSj Lojfpr xhr gSaA ys[ku ds vkjaHk ls gh f'koewfrZ us ,d jftLVj esa lSSdM+ksa yksdxhr fy[k NksM+s FksA bl n`f"V ls latho vkSj f'koewfrZ fganh ds vdsys dFkkdkj gSa] ftudh dgkfu;ksa vkSj miU;klksa esa xhr] yksdxhr Hkjs iM+s gSaA nksuksa dFkkdkj fe=k Hkh gSa vkSj mudh ;g fo'ks"krk ledkyhu fganh dFkkdkjksa esa mUgsa fof'k"V cukrh gSA ikaMs ckck dh cj[kh ij lHkh tkfr;ksa ds yksx ,d eap ij bdëk gksrs gSaA igyoku dk vkSj muds vM+ksl&iM+ksl ds xkao ^frfj;k pfjÙkj* ds fcljke ds xkao ls fHkUu gSA ogka iapk;r esa lHkh tkfr;ksa ds yksx Fks vkSj foeyh dks nkxus dk tks QSlyk lquk;k x;k] og vekuoh;] xfgZr vkSj vU;k;iw.kZ FkkA Hkkjrh; xkaoksa dk ;g varj egRoiw.kZ gSA ogka ,d L=kh FkhA ^vkf[kjh Nykax* esa Hkk"k.k esa fdlkuksa dks viuk laxBu cukus dh vko';drk crkbZ tkrh gSA ;gka yksdxk;d ijokuk gSA ^vkf[kjh Nykax* esa vkn'kZ vkSj ;FkkFkZ ds chp dk }a} dbZ LFkyksa ij gSA ehfVax esa yM+dksa ds firkvksa dks dle [kkus dks dgk tkrk gS fd ßngst ysuk 49


gjke gSAÞ ;FkkFkZ ;g gS fd igyoku dks iRuh ;g crkrh gS fd bathfu;fjax dh i<+kbZ dj jgs csVs tksxh dh i<+kbZ dk [kpZ eky ckcw mBkus dks rS;kj gSaA eky ckcw viuh csVh dh 'kknh tksxh ls djuk pkgrs gSaA csfV;ksa dh 'kknh lcds fy, leL;k gSA igyoku] eky ckcw vkSj jktirµrhuksa bl leL;k ls f?kjs gSaA igyoku ds jkth gksus ls lcdh leL;k,a nwj gks tk,axhA blesa vLokHkkfod dqN Hkh ugha gSA eky ckcw ds ukSdj dk igyoku dh jlksbZ esa ?kqluk] [ksr ls cSxu ykuk vkSj Hkhrjh gkypky tkuuk LokHkkfod ugha taprkA fdlkuksa ds chp ds vkSj ,d&nwljs ls lacaèk ds dbZ mnkgj.k gSaA igyoku ds QqQsjs HkkbZ rhjFk us igyoku dks fcfV;k dh 'kknh ds fy, ,d yM+ds dh lwpuk nhA igyoku vkSj mldh iRuh ds laokn egRoiw.kZ gSaA miU;kl ds var esa igyoku fparkvksa ls vius dks eqDr djrs gSaA iRuh ds fy, iku yxokrs gSaA D;k ,d Hkk"k.k bruk ifjorZu yk ldrk gS\ igyoku esa cj[kh okys usrkth ds Hkk"k.k ls cnyko vkrk gSA ?kj ykSVrs le; lkbfdy iVjh ij mrkjdj os v[kkM+s ds Ms<+ QhV Åaps eqa<s ds ikl igqaprs gSaA nkSM+rs gq, ßmUgsa yxrk gS fd muds lkFk mupkl iou nkSM+ iM+s gSaA eqa<s ls gqeddj gok esa Nykax yxkrs gSa rks mUgsa yadk ds fy, Nykax yxkrs guqeku th ;kn vk tkrs gSaAÞ D;k lpeqp ß;g ekSr ds f[kykQ yxkbZ xbZ Nykax gSA vkf[kjh Nykax!Þ ;g vdsyk iz;Ru gSA izrhd gSA oDrkvksa us vius Hkk"k.kksa esa fdlkuksa ds vius laxBu cukus dh ckr dgh FkhA fdlku dh ijs'kkfu;ka vdsyh Nykax ls nwj gksaxh ;k lkewfgd nkSM+ ls\ f'koewfrZ leL;kvksa&ijs'kkfu;ksa ls iw.kZr% ifjfpr gSa] ij buds gy dks ysdj vfèkd fpafrr ugha gSaA miU;kl ds var dh izrhd&;kstuk ;FkkFkZ ds lkFk fdl Lrj rd tk ldrh gS\ ^vkf[kjh Nykax* dk dFkkud igyoku ds bnZ&fxnZ gSA mldk ifjokj] lacaèk] laxh&lkFkh] vU; fdlkuµlc miU;kl esa gSa] ftlls mlds LoHkko ds lkFk fdlku ds 50

lkekftd thou dk Hkh cksèk gksrk gS] ij var esa ,d izdkj dh ukVdh;rk gSA pfj=k muds fy, lnSo izeq[k jgk gSµdgkuh esa gh ugha] miU;kl esa HkhA pfj=kksa ds lkFk ?kVukvksa&fLFkfr;ksa dk la;kstu Hkh izeq[k gSA f'koewfrZ dFkk&fuokZg esa dgha&dgha detksj fn[krs gSaA mUgksaus ,d baVjO;w esa ;g dgk gSµßesjh dgkuh&;k=kk esa vkjaHk vkSj xarO; nksuksa ^pfj=k* gSaA bls vki pfj=kksa dh nklrk dg yhft,] eq>s dksbZ vkifÙk ugha gksxhAÞ futh thou ds lkFk vklikl dh ?kVuk,a vkSj fLFkfr;ka egRoiw.kZ gSaA f'koewfrZ pfj=k&fuekZ.k ij vfèkd è;ku nsrs gSaA ik=kksa ds thou esa izos'k djus] mUgsa viuk cukdj jpus&x<+us esa os izoh.k gSaA ifjos'k ls vfèkd mudk è;ku ik=kksa ij jgrk gSA ik=k] ?kVuk] ifjos'kµlc egRoiw.kZ gSaA budk vkilh fj'rk] ,d dh nwljs ls vfHkUurk dFkk&jpuk vkSj dFkk&fodkl esa egRoiw.kZ gSA f'koewfrZ dk è;ku lc ij gS] ij ogka ?kVukvksa dh mifLFkfr vfèkd ugha gSA muds ;gka ^thou ds lPps vuqHkoksa* vkSj ^?kfVr dk ,glkl* vfèkd gSA csVh ds C;kg ds flyflys esa vius QqQsjs HkkbZ ds ;gka tkrs le; igyoku tks lksprk vkSj jkLrs esa [ksr] fdlku] fdlku&iq=k dks ftl rjg ns[krk gS] mldk o.kZu izsepUn dh ;kn fnykrk gSµß,d fdlku [ksr gsaxkrk ¼ikVk nsrk½ feykA mldh ?kjokyh yky dNkM+ ekjs dqnky ls dksu xksM+ jgh FkhA mldk rhu lky dk uax&èkM+ax csVk gsaxk ds ihNs&ihNs iSj iVdrk Bqudrk py jgk FkkA 'kk;n cki ls gsaxk ij cSBkus dh ftn dj jgk FkkA gsaxk ij cSBus dk vkuan mlds fy, ,slk gh Fkk tSlk vkSjksa ds fy, igyh&igyh ckj eksVj] jsy] Øwt ;k gokbZ tgkt esa cSBus dk gksrk gSAÞ ;g cPps ds vareZu esa izos'k gSA f'koewfrZ cká ?kVukvksa] n`';ksa ds o.kZu ds lkFk gh vareZu esa Hkh izos'k djrs gSaA fcuk blds D;k egRoiw.kZ vkSj fo'oluh; ys[ku laHko gS\ os rqyuk ds fy, vklikl dks gh ns[krs gSaA fdlku dh rqyuk mlh ls dh tk ldrh gS] tks mlds thou ls tqM+k gks] mldk ^ikVZ*

gks] mlds vklikl gksA igyoku dks yxrk gS ßtSls ugj ds isVs ds Hkhrj flYV Hkjrh gS] fdlku dh rdnhj esa Hkh lky nj lky flYV Hkjrh tk jgh gSA** f'koewfrZ dh n`f"V vkSj idM+ ls dksbZ n`';&fp=k ugha NwVrkA ,d&,d pht ij mudh lèkh&iSuh utj jgrh gSA igyoku dk cSyksa ls fj'rk vkReh; gSA eky&eos'kh fdlkuksa ds fy, ikfjokfjd lnL;ksa dh Hkkafr gSaA igyoku jkLrs esa Hkh vius cSyksa dks ;kn djrk gS] ftlds ßfiNys ck,a [kqj esa Hkknksa ls gh dhM+s iM+s gSaAÞ bldk egRo rc irk pyrk gS tc ge fdlkuksa ds lkFk ljdkj dk O;ogkj ns[krs gSaA ljdkjksa dks fdlkuksa dh fpark ugha gS] ernkrkvksa dh ijokg ugha gSA ftuds dkj.k os cwtkZ gSa] usrk ftuds dkj.k lÙkklhu gq, gSa] ftUgsa tuizfrfufèk dgk tkrk gS] os tufoeq[k gSa vkSj nwljh vksj igyoku dks vius cSyksa dh fpark gSA cSyksa ds fcuk ftl izdkj [ksrh ugha gks ldrh] mlh izdkj fdlkuksa dh ljdkj cukus esa Hkwfedk gSA i'kqvksa dks Hkh vius ^ekfydksa* dh fpark jgrh gSA lkFk jgus ds vius nq[k&lq[k gSaA igyoku ds ;gka cdjhnh cNM+k [kjhnus dbZ ckj vkrk gSA cNM+s dh fcØh dks ysdj igyoku&igyokfuu ,der ugha gSaA ,d vksj ;FkkFkZ gS] #i, dk vHkko gS] nwljh vksj jkx&Lusg vkSj vkReh;rk gSA ;FkkFkZ ls] vko';drk ls vka[ksa ugha ewanh tk ldrhaA csps tkus ds ckn Hkh cNM+k nkSM+dj ykSVrk gSA ßvkxs&vkxs nkSM+dj vkrk cNM+k] ihNs&ihNs eksVk MaMk fy, cdjhnhAÞ cdjhnh igyoku ls dgrk gS ßvki mldk ixgk [kqn esjs gkFk esa idM+kb, vkSj FkksM+h nwj rd gadok nhft,A blls tkuoj tkusxk fd ekfyd us viuh ethZ ls mls lkSaik gSA rc mldk tksj vius&vki vkèkk gks tk,xkAÞ ledkyhu fganh dFkkdkjksa esa i'kq&euksfoKku le>us okys dFkkdkj de gSaA fdlkuksa ds ?kj&ifjokj esa i'kqvksa dh cM+h Hkwfedk gksrh gSA muds fcuk fdlkuksa dk thou vèkwjk gSA os tkuojksa dk ukedj.k djrs gSaA igyoku ds nks cSyksa ds uke yfy;k] fprdcjk gSA ogka tuojh&ekpZ 2011


cNM+k] xk;] HkSal Hkh gSaA xHkkZèkku ds fy, xk,a ^dkys ejdgok lkaM+* ds ikl ys tkbZ tkrh gSaA igyoku dh iRuh dqÙks dks ^dkSjk* nsrh gSA ^ds'kj&dLrwjh* dgkuh esa dkWyksuh esa xk;] HkSal] dqÙks vkSj fcYyh gSaA ^frfj;k pfjÙkj* esa fuejh cdjh iwaN fgykdj fpYykrh gSA ^dlkbZckM+k* esa xhnM+ vkSj ^HkjrukV~;e* esa ck?k] lkai gSaA f'koewfrZ dks vius ?kj ds cSyksa dh ;kn&Hkj ugha gS] ;g Hkh ;kn gS fd edjk cSy nk,a pyrk Fkk vkSj yfy;k cSy ck,a pyrk FkkA os edjs cSy dks ugha HkwyrsA ßmu fnuksa edjs us esjh ftruh enn dh mruh rks fdlh vkneh us ugha dhAÞ ukuh us cdjh ds tks rhu cPps fn, Fks] muds uke Fksµ^[kSjh] fuejh vkSj iqVdkghA* ^vkf[kjh Nykax* dk fdlku igyoku igys ds le; dks ;kn djrk gSA mldh Le`fr ls mldk yxko izdV gSA og Hkwyrk ughaA gkbZLdwy esa ^ikbFkkxksjl dh ,d izes;µd.kZ ij cuk oxZ* dks fl) djus dh ;kn djrs gq, mls ßyxrk gS fd fdlku dh x`gLFkh dh izes; ikbFkkxksjl dh ml izes; ls Hkh dfBu gSAÞ csVh dh 'kknh r; ugha gksrh vkSj i<+rs csVs dh 'kknh djus ds fy, ncko iM+rk gSA igyoku dks ^ejtkn* dh fpark gSA muds ?kj 'kke dks muds csVs ds C;kg ds flyflys esa muds lkys rhu O;fDr;ksa ds lkFk igqaprs gSaA os eu gh eu lcds fVdus] Bgjus vkSj lksus dh O;oLFkk djrs gSaA csVk iIiw nwljs ds ;gka ls pkjikb;ka vkSj jtkb;ka ekax ykrk gSA eksguHkksx pkoy idk;k tkrk gSA f[kykus dh vPNh O;oLFkk dh tkrh gSA viuh csVh dh 'kknh ds fy, os tgka x, Fks] ikap ?kaVs jgs Fks] ij ogka dsoy pk; fiykbZ xbZ FkhA ykSVdj fnu dk [kkuk igyoku us viuh cqvk ds ;gka [kk;k FkkA lPpkbZ ls os eqag ugha eksM+rs vkSj muls lgh ckr NqikbZ ugha tk ldrhA mUgksaus [kksn&[kksndj >qUuw ckcw ls] ftuds csVs ls viuh csVh dh 'kknh ds fy, os x, Fks] muds vèksM+ nkekn ds lacaèk esa lkjh ckrsa tku yhaA igyoku vkSj mudh iRuh ds chp dk lacaèk Je vkSj deZ ls tuojh&ekpZ 2011

Hkh tqM+k gSA igyokfuu dks ifr dh fpark gSA ckgj tkus ls igys og dgrh gSµßèkwi rst gks xbZ gSA flj esa vaxksNk ckaèk yhft,AÞ og vius ifr dks xje [kkuk f[kykrh gSµßHkkr ds lQsn xksys ds Åij rktk fladh Qwyh gqbZ jksVhAÞ iRuh yM+ds okys ¼>qUuw ckcw½ ds ;gka mUgsa ckr djus ls euk djrh gS] ftlls ckr fcxM+ u tk;A og Fkds ifr ds ßiSj ds ryqvksa vkSj V[kuksa esa vPNh rjg nsj rd xje rsy dh ekfy'k djrh gSAÞ ifr ds LoHkko ls ifjfpr gSA mls ijs'kku ugha djrhA dqN iwNrh ughaA pqi jgrh gSµßdksbZ mEehn dh ckr gksrh rks igyoku ls fcuk crk, ?kM+h Hkj Hkh u jgk tkrkA dqN ugha crk jgs gSa] bldk eryc gS fd crkus yk;d dqN ugha gSAÞ eu dh ckr vkSj n'kk le>uk xgjs vkReh; lacaèkksa esa lgt&LokHkkfod gSA xkao ds yksxksa dh O;ogkj&dq'kyrk] ukSdjh ds izfr lEeku]

gSaµßirk ugha vkius ekpk ns[kk gS ;k ugha\ ;g dqN cM+s vkdkj dh [kfV;k gh gSA irys NksVs ik;ksa dh txg Åaps eksVs ik, yx tkrs gSaA daèks dh ÅapkbZ ij fcukbZ dj nh tkrh gSA o"kkZ vkSj èkwi ls cpko ds fy, vkB&ukS QqV dh ÅapkbZ ij Qwl dh Nktu iM+ tkrh gSAÞ ^ekpk* dks ns[kus&le>us dh ,d vyx n`f"V Hkh gSA ^vkf[kjh Nykax* esa ckck tks[kw nkl crkrs gSaµßekpk x`gLFkkJe vkSj laU;kl dks tksM+us okyk iqy gSA ekpk i.kZdqVh dk gh pyk;eku :i gSA blfy, og ?kj vkSj ou ds chp [ksr esa jgrk gSAÞ f'koewfrZ ds dFkk&lalkj esa Ñ"kd&lalkj egRoiw.kZ gSA xkao yxHkx vius laiw.kZ :i esa mifLFkr gSA ;g ns[kk gqvk ugha] ft;k gqvk xkao gSA ^vkf[kjh Nykax* esa Fkkuk&flikgh ugha gSA ljdkjh veyksa esa ,d lkèkkj.k vehu ekStwn gSµvLFkk;h

xkao ds yksxksa dh O;ogkj&dq'kyrk] ukSdjh ds izfr lEeku] ,d&nwljs ds izfr le;kuqlkj Lusg&bZ";kZµlc ^vkf[kjh Nykax* esa gSA ;gka xkao viuh thoarrk vkSj okLrfodrk esa ekStwn gSA f'koewfrZ ckgj vkSj Hkhrj nksuksa ns[krs gSa] ftlls mudh jpuk,a fo'oluh; curh gSaA os ljlksa vkSj èkku dh fdLeksa ls gh ugha] tkfr ds Hkhrj dh Jsf.k;ksa ls Hkh ifjfpr djkrs gSaA ,d&nwljs ds izfr le;kuqlkj Lusg&bZ";kZµlc ^vkf[kjh Nykax* esa gSA ;gka xkao viuh thoarrk vkSj okLrfodrk esa ekStwn gSA f'koewfrZ ckgj vkSj Hkhrj nksuksa ns[krs gSa] ftlls mudh jpuk,a fo'oluh; curh gSaA os ljlksa vkSj èkku dh fdLeksa ls gh ugha] tkfr ds Hkhrj dh Jsf.k;ksa ls Hkh ifjfpr djkrs gSaA ljlksa dh ,d fdLe o#.kk vkSj èkku dh ,d fdLe ladj ds lkFk czkã.kksa dh mitkfr ij Hkh mudk è;ku gSA èkku] xsgwa] Tokj] cktjk] lkaok] dksnks] eDdk] ljlksa] vkyw] cSxu] bZ[k] QwV ¼ddM+h dh ,d iztkfr½ lc [kkrs&ihrs fdlku ds ;gka gSaA fdlkuksa ds ;gka [ksr dh j[kokyh ds dbZ rjhds gSaA fdlkuksa ds jgus vkSj jkr esa lksus ds Hkh vius LFkku gSaA ^ekpk* ds ckjs esa os crkrs

vehu] ftlds lkeus igyoku ^tehu ij mdM+wa* cSBrk gSA igyoku ds lkFk mldk vrhr ennxkj ugha gS] ij mldk 'kkfxnZ yYyu igyoku vius mLrkn dk vrhr ugha HkwyrkA og vehu ls dgrk gSµßftls idM+dj xkek igyoku cu jgs gks oks vHkh ikn ns rks mM+ tkvksxsA ewr ns rks mlh èkkj esa cg tkvksxsAÞ xkao ds ukStoku igyoku dh ;g Hkk"kk lcdh Hkk"kk dSls gks ldrh gS\ igyoku dh csbTtrh iwjs xkao dh csbTtrh gSA foeyh ¼^frfj;k pfjÙkj*½ dh csbTtrh xkao dh csbTtrh ugha gks ldrh D;ksafd cykRdkjh fcljke mldk 'olqj gS vkSj og xkao dks vius i{k esa ,dtqV djrk gSA fcljke ds gkFk esa ,d izdkj ls xkao dh lÙkk gSA og pkSèkjh gSA mlds feF;k dFku dks lc 51


lp le>rs gSa vkSj foeyh dk lp vdsyk NViVkrk gSA ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh dks D;k dsoy ,d L=kh foeyh ds futh thou esa lhfer fd;k tkuk pkfg,\ foeyh L=kh&leqnk; ds :i esa [kM+h gksrh gSA foeyh dk firk rd mlds lkFk ugha gSA mlds f[kykQ tks iapk;r cSBh gS] mlesa cksèku egrks ljiap pqus tkrs gSaA os fcljke ds Lotkfr gSaA foeyh vius ek;ds esa gh foeyh gSA llqjky vkus ds ckn dFkkdkj us mls ^foeyh* u dgdj ^irksgw* dgk gS] ftlesa fj'rk izeq[k gSµ'olqj&irksgw dk fj'rkA xkao dh iapk;r ij iz'ufpÌ gS fd og QSlyk lp ds i{k esa ugha] >wB ds i{k esa nsrh gSA >wB ds lkFk cgqer gSA D;k iapk;r ds fu.kZ; ds lkFk U;k;ikfydk ds fu.kZ;ksa dks tksM+dj ns[kuk vlaxr gksxk\ ^frfj;k pfjÙkj* esa >wB dh thr vkSj lp dh gkj gSA foeyh vdsyh ugha gSA mlds leFkZu esa eurksfj;k dh ekbZ gSA L=kh ds leFkZu esa dsoy ,d L=khA eurksfj;k dh ekbZ dgrh gSµßnxuh nkxuk gS rks fcljke vkSj cks/ku pkSèkjh ds pwrj ij nkxuk pkfg,AÞ ,slk ugha gksrkA eurksfj;k dk cki viuh iRuh dks ?klhVdj iapk;r ls ckgj ys tkrk gSA lp nkxk tkrk gS vkSj lp dh leFkZd 'kfDr ?klhVh tkrh gSA ^frfj;k pfjÙkj* bl n`f"V ls laiw.kZ O;oLFkk vkSj U;k;&i)fr ds fo#) gSA bls dsoy iq#"k&lÙkk ds opZLo ds :i esa ns[kuk mfpr ugha gSA cky&foèkok fcjtk us fcljke dk fp[kuk&eNyh cuk;k Fkk] ij og pqi gSA L=kh foHkkftr gSA iq#"k ,dtqV gSA izsepUn ds le; ls f'koewfrZ dk le; fHkUu gSA izsepUn ds le; xkao esa iap ijes'oj FkkA foeyh iap dk QSlyk ugha Lohdkjrhµßiap esa Hkxoku dk ^lr* ugha gSA eSa ,sls QSlys ij Fkwdrh gwaµvk---D---Fkw---] ns[kwa dkSu ekbZ dk yky nxuh nkxrk gSAÞ ^ekbZ ds yky* dbZ gSaA 'olqj gh irksgw dks nkxrk gSA ßirksgw ftcg gksrh xk; dh rjg ^vYykus* yxrh gSAÞ ^ftcg gksrh xk; dh rjg* dgus dk fo'ks"k vFkZ gSA fcljke vxj cykRdkj ds ckn f'kokys 52

u x;k gksrk] ogka dh lhf<+;ksa ij ysVk u gksrk] rks foeyh mls tykdj jk[k dj pqdh gksrhA ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh esa f'kokys dks Hkqykuk vuqfpr gksxkA f'kokys dk ^izHkq* fdldk gS\ fcljke dk ;k foeyh dk\ xkao dh lhek NksM+rs le; foeyh cDlk uhps j[kdj nksuksa gkFk tksM+dj flj >qdkrh gSµßvkxs rqEgha lkFkh&lgkjs gks izHkqAÞ blls vfèkd O;aX; vkSj D;k gks ldrk gS! ^izHkq* foeyh ds lkFk ugha] fcljke ds lkFk gSA fcljke us foeyh dks ^vQhe dk pjukefjr* fiyk;k FkkA foeyh fo'okl djus ds dkj.k Bxh tkrh gSA D;k Hkkjrh; turk fo'okl djus ds dkj.k Lora=k Hkkjr esa ugha Bxh xbZ gS\ foeyh us fcljke ds cnys :i ij fo'okl fd;kA ;g èkkfeZd :i gSA foeyh èkeZ vkSj iwtk&ikB ds >kals esa vkrh gSA 'olqj fcljke us f'kokys ij lR;ukjk;.k dh dFkk dgokus dh ckr dghA ozr djus@j[kus dh ckrA crk;kµßog ,d gh ^Vse* 'kke dks [kk,xkA xaxkty dk fNM+dko djds >ksaiM+h ^ifoÙkj* djus vkSj ^pjukefjr* xzg.k djus ds cknAÞ foeyh izHkkfor gksrh gSA og ;g ugha le> ikrh fd èkeZ ds cgkus] lR;ukjk;.k dh dFkk ds cgkus mlesa fo'okl iSnk fd;k tk jgk gSA og lksprh gSµßbrus cM+s ladV ls mckj fy;k lR;ukjk;.k lkeh usA mlds 'olqj dk fnekx lgh dj fn;kA--lR;ukjk;.k dh dFkk ?kj esa gksuh pkfg, FkhAÞ og vanj&ckgj ls >ksaiM+h yhirh gSA g¶rksa ckn mlds eu&pSu vkrk gSA ;g ^vkLFkk* vkSj ^fo'okl* mldh nqxZfr dk eq[; dkj.k gSA dFkkdkj blls lkoèkku djrk gSA fcljke tc ykSVrk gS] mlds ß,d gkFk esa ^pjukefjr* dh gkaM+h gS vkSj nwljs esa iathjh dk nksukAÞ f'koewfrZ ân;&ifjorZu esa ;dhu ugha djrsA foeyh djrh gSA mls yxrk gS] 'olqj dk ân; cny x;k gSA ^frfj;k pfjÙkj* 'olqj&irksgw dh dgkuh vkSj iq#"k&opZLo dh dgkuh ugha gSA bl dgkuh ds ladsr Hkh gSaA ;g fo'okl?kkr dh dgkuh Hkh gSA ßesaM+ gh

[ksr [kk xbZ Ny lsAÞ fcljke tkuojksa dk fcuk fMxzh dk MkWDVj gSA f'koewfrZ ds ;gka ,sls vusd ik=k gSa] ftuds nks psgjs gSaA foeyh dk psgjk ,d gSA ,sls yksxksa dk thuk dfBu gSA Mªkboj] ikaMs [kyklh] [kku lkgc] fcYyjµlc mlds vius FksA Hkës ij dke djus ds ckn Hkh mldk ;kSu&'kks"k.k ugha gqvk FkkA ^xkao ds dPps ekal ij utj xM+k, xkao ds HksfM+,* Fks] ij og dHkh viekfur ugha gqbZA Mªkboj ds fy, Hkës ij og [kkuk cukrh Fkh] ij Vªd Mªkboj us dHkh mlds lkFk dksbZ cnlywdh ugha dhA Mªkboj dh ;kn ls mlds 'kjhj esa xqnxqnh gksrh Fkh] ij mlus Mªkboj }kjk fn, caMy] ftlesa lkM+h] Cykmt] isVhdksV Fkk] ns[kdj ;g dgk Fkkµßgekjk vkidk ukrk lkgsc&lyker dk gS] galh&fBBksyh dkA pht&crql ds ysu&nsu ek rks dejh Hkht tk,xhA cgqr xq#] cgqr xk<+ idM+ ysrh gSA gYdk cks> gh vPNk gksrk gS Mjsoj ckcw] tsruk vklkuh ls mB tk,AÞ foeyh dks vius ifr dh ;kn ugha gSA mldk uke ^lhrkjke* gSA dgkuhdkj us bl uke dk p;u lksp&fopkj dj fd;k gSA ^uke esa D;k j[kk gSA* ifr lhrkjke ds jgrs foeyh dk 'olqj mlls cykRdkj gh ugha djrk] mls ltk Hkh nsrk gSA ;g >wB vkSj vU;k; dh thr gSA foeyh dh vlgk;rk dpksVrh gSA fcYyj ds O;ogkj ij mlus mls nkarksa ls dkVk FkkA mls le>k;k Fkk fd cnek'kh ugha djuh pkfg,A f'koewfrZ ,d lkFk ckgj vkSj eu dh vka[kksa ls lc dqN ns[krs gSaA foeyh dh eka mls eu dh vka[kksa ls ns[krh gSA vkSj 'olqj fcljke\ og foeyh dk ;kSou ns[krk gSA foeyh ds lkFk etnwjksa&etnwfjuksa dk O;ogkj LoLFk vkSj 'kkyhu FkkA os fegurd'k FksA fcljke blls fHkUu gSA esys esa foeyh ds tkus dh [kcj lqudj og mlds ;gka nkSM+k vkrk gSµßdksbZ ^èkeZ'kkyk* gS mldh irksgw\ fd iapk;rh gaMk\ tks pkgs ^f[kpM+h* idk ysAÞ og vius leèkh ¼foeyh ds firk½ dks le>krk gSµßpkoy ^fljtk* tkrk gS] ^Hkkr* ughaA pkoy Hkkr cuk ugha fd nwljs fnu tuojh&ekpZ 2011


gh lM+us yxrk gSA yM+dh ^l;kuh* gqbZ rks Hkkr gks xbZAÞ lksp ds vuqlkj Hkk"kk Hkh curh gSA ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh L=kh&thou ds fofoèk i{kksa&vk;keksa dks lesVs gq, gSA blds dFkkjl] iBuh;rk dh lgh iz'kalk dh xbZ gS] ij bldh varoZLrq ij fo'ks"k è;ku ugha fn;k x;k gSA ikfjokfjd lacaèkksa ds varxZr vkus okys cnykoksa ij Hkh fopkj dh t:jr gSA foeyh laLdkjksa ls caèkh gS] fcljke laLdkjeqDr gSA fcljke dk xkao iqjkus lksp dk xkao gS] ftlesa L=kh gh eq[; nks"kh gSA dgkuh dk 'kh"kZd laLÑr esa L=kh lacaèkh iqjkus dFku dks èoLr djrk gSA 'kh"kZd ls gh tM+ tek pqdh ekU;rk dks /oLr djuk ,d ,sfrgkfld dFkk&?kVuk gSA ;g dgkuh L=kh&lacaèkh Hkkjrh; ekU;rk ij rhoz izgkj djrh gSA ;gka L=kh ugha] iq#"k nq'pfj=k gSA L=kh&foe'kZ dh n`f"V ls ;g dgkuh fo'ks"k egRoiw.kZ gS] ij blds vU; ikB Hkh laHko gSaA foeyh dh vkRefuHkZjrk vkSj LokfHkekufiz;rk dk ,d O;kid lanHkZ Hkh cu ldrk gSA bl n`f"V ls lw{e :iksa esa ;g O;oLFkk&fojksèk dh dgkuh cusxhA foeyh dk thou la?k"kZ dk thou gSA fcljke dh iapk;r fLFkj gSA lHkh tkfr;ksa ds yksx iap gSa vkSj os QSlyk foeyh ds fojksèk esa nsrs gSaA lHkh nyksa ds usrk D;k lpeqp Hkkjrh; turk ds lkFk O;fHkpkj ugha dj jgs gSa\ gekjs ns'k ds jktuhfrd nyksa dk vkpj.k fcljke ds vkpj.k ls D;k fHkUu gS\ >wB] èkks[kk] Nyµfcljke us bUgha dk lgkjk fy;kA gekjh ljdkjsa D;k >wB] èkks[kk] Ny ls ijs gSa\ foeyh us vius ^lksgkx* ls nxk ugha fd;kA mlus lnSo mldh j{kk dhA cykRdkj ds ckn ßpsruk vkrs gh mls #ykbZ NwVus yxh gSµèkks[kk! Ny! dgka&dgka ls fdu&fdu [krjksa ls cpkrh vkbZ Fkh og ijkbZ vekurA fdrus chgM+\ fdrus taxy\ fdrus tkuoj\ fdrus f'kdkjh\Þ tkuoj vkSj f'kdkjh] O;fHkpkjh ?kj ds Hkhrj gSaA 'k=kq ckgj ugha gSA D;k Hkkjr dk 'k=kq Hkkjr ds Hkhrj ugha gS\ foeyh lkèkkj.k L=kh ugha gSA mlesa ge ,d tuojh&ekpZ 2011

^Hkkjrh; Nfo* Hkh ns[k ldrs gSaA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa gh ugha] leLr fganh dgkfu;ksa esa ^frfj;k pfjÙkj* dk viuk ,d LFkku gSA ^dlkbZckM+k* vkSj ^frfj;k pfjÙkj* ls ysdj ^vkf[kjh Nykax* rd dk tks ifjn`'; gS] og ledkyhu Hkkjr dk ;FkkFkZ :i gSA ifjokj] Fkkuk] dksVZ&dpgjh] L=kh] nfyr] fdlku] èkeZ] lkaiznkf;drk] [ksrh&ukSdjh lcls tks ,d lexz fp=k fufeZr gksrk gS] og vlqanj vkSj nkxnkj gSA ^jaxs fl;kj* Hkjs iM+s gSaA Fkkuk&nkjksxk dk okLrfod fp=k dbZ dgkfu;ksa esa gSA f'koewfrZ us ^>wB* dks dbZ :iksa esa fpf=kr dj ;g crk;k gS fd ;g loZ=k QSyk gqvk gSA os >wB ds fo#) gSaA ^dlkbZckM+k* esa ijèkku dks nkjksxk lh- vkbZ- Mh- ds >wBs dsl ls Mjkrk gS vkSj yhMj Hkh nkjksxk dks >wB cksydj Hk;Hkhr djuk pkgrk gS fd lhvkbZ- Mh- gsMDokVZj ls mldh ilZuy fjiksVZ eaxkbZ xbZ gSA xkao dh yM+fd;ksa dk ^lkewfgd fookg* ,d cM+k >wB gSA ^vdky naM* dgkuh dh jkgr&lfefr >wB ij gh fVdh gSA ^fljh miek tksx* esa ,- Mh- ,e- egksn; 'kgj esa vius dks ^vueSfjM* crkrs gSa] tcfd os fookfgr gSaA ^HkjrukV~;e* esa xkao okyksa ds lkeus firk }kjk csVs dh c<+&p<+dj dh tkus okyh iz'kalk esa >wB 'kkfey gSA ^ds'kj&dLrwjh* esa fHkUu :i esa gh lgh] ;g >wB dFku rks gS gh fd firk ?kj ij ugha gSaA ^f=k'kwy* miU;kl esa eqlyekuksa ds ckjs esa >wB dgk tkrk gS] ftlls fganqvksa dk ,d fojksèkh ekul cusA ^riZ.k* esa jtifr;k ds cykRdj dh ckr >wBh gSA ^vkf[kjh Nykax* esa >qUuw ckcw vius lacaèk esa igyoku ls >wB cksyrs gSaA ^frfj;k pfjÙkj* esa foeyh ij >wBk bYtke yxk;k tkrk gS vkSj iwjk xkao >wB ds leFkZu esa gSA fdlh Hkh jpukdkj ls ;g vis{kk LokHkkfod gS fd lp ds lkFk [kM+k gksA f'koewfrZ lp ds lkFk [kM+s gSaA mudh jpukvksa esa ftl ukV~;&rRo vkSj ukVdh;rk dh ckr dh tkrh gS] mldk D;k dksbZ lacaèk >wB ds fojksèk vkSj lR; ds lkFk Hkh cSBrk gS\ f'koewfrZ ds ;gka ^n`';* izeq[k gSA

D;k bl ^n`';* dh ¼pfj=k lfgr½ izeq[krk ls mudh jpuk,a ukV~;ijd gqbZ gSa\ fdu dkj.kksa ls fdlh dgkuh dh jpuk&izfØ;k ukVdksa dh izfØ;k cu tkrh gS\ dgkuh vkSj ukVd ds chp ds lacaèk esa n`';&rRo dh fdruh izHkkoh Hkwfedk gS\ dgkuh dk ukV~;&:ikarj gksrk jgk gS] ij ukVdksa dk dgkuh&:ikarj\ ;g vc Hkh viokn gSA dgkuh dgh tkrh gS] fy[kh tkrh gS vkSj jph tkrh gSA dgkuh vk[;ku vkSj c;ku nksuksa gSA c;ku ds Øe esa og ukVd ds ikl pyh vkrh gSA ^uSjsV* vkSj ^fMLØkbo* djus dh Hkk"kk ,d ugha gksrhA bl izdkj dgkuh dh dksbZ ,d fuf'pr&lqfuf'pr Hkk"kk ugha gSA gj cM+k dFkkdkj viuh x|&Hkk"kk dh l`f"V djrk gSA f'koewfrZ dk fQYe ds izfr >qdko vkjaHk ls jgk gSA ^dlkbZckM+k* ¼1980½ vkSj ^HkjrukV~;e* ¼1981½ ds izdk'ku ds ckn mUgksaus 1982 esa latho ls dgk FkkµßT;knk ugha fy[kuk gS---eSa rks cl ;wa gh---,d&nks fQYe cu tk,aµ;gh lkspdj ys[ku esa vk;k FkkAÞ f'koewfrZ dh jpukvksa dk n`';&i{k egRoiw.kZ gSA os ,d&,d pht ij è;ku nsrs gSaA ^vkf[kjh Nykax* esa igyoku vius QqQsjs HkkbZ ds ;gka tkrs le; ,d [ksr esa dke dj jgs fdlku ds lkFk mlds rhu lky ds uax&èkM+ax csVs dks ns[krk gSµßyM+ds dh dej esa dkys eksVs lwrh èkkxs dh djèkuh caèkh FkhA djèkuh dh yVdu ds fljs ij yxh yky HkqaMh ¼xksyh½ mlds cky&fyax ij gyds&gyds mB&fxj jgh FkhA mUgsa ¼igyoku½ cPps dh eka dh le>nkjh ij [kq'kh gqbZA cPpk NqUuh dh ctk; bl HkqaMh dks gh [khaprk&uksprk jgs] bldh O;oLFkkAÞ tgka rd ukVdh;rk dk iz'u gS] bldk lacaèk dFkk ls gSA ;FkkFkZ dks izLrqr&fpf=kr djus ds lkFk gh fufeZr Hkh fd;k tkrk gSA ukVdh;rk dk lacaèk ;FkkFkZ dh fufeZr ls Hkh gSA ;g jpuk ds vk|ar leqfpr fuokZg ls Hkh tqM+k gSA dFkk&lajpuk ds cnyko ds dkj.k Hkh gSA dFkk ukVdh; gksdj f'kfFky gks 53


tkrh gSA dFkk ds ukVdh; gksus ds ihNs dk ,d dkj.k dFkk&foLrkj Hkh gSA yach dgkfu;ksa esa dFkkfUofr dfBu gksrh gSA lqjsUnz pkSèkjh us ^f=k'kwy* esa ^dFkk dh ukVdh;rk* dks ^lcls cM+h ckèkk* dgk FkkA f'koewfrZ laHkor% fganh ds vdsys dFkkdkj gSa] ftudh dgkfu;ksa esa ¼^dlkbZckM+k* vkSj ^frfj;k pfjÙkj*½ dk lSdM+ksa ckj eapu gqvk gSA ^HkjrukV~;e*] ^riZ.k*] ^dlkbZckM+k* vkSj ^frfj;k pfjÙkj* ij fQYesa cuh gSaA f'koewfrZ mn; izdk'k dh rjg f'kYi&ltx dFkkdkj ugha gSaA mUgksaus viuk dksbZ u;k dFkk&f'kYi vftZr&fodflr ugha fd;k gSA fo'oukFk f=kikBh f'koewfrZ dks ^js.kq vuqorhZ dFkkdkj* dgrs gSaA mu ij js.kq dk izHkko gSA cM+h vklkuh ls izsepUn ds ^daluZ* vkSj js.kq dh Hkk"kk&'kSyh dh [kkst mudh jpukvksa esa dh tk ldrh gS] ij fganh ds bu nks cM+s dFkkdkjksa ls

esa gesa laizs"k.kh;rk vkSj izkekf.kdrk nksuksa gh ekspks± ij ?kkVk mBkuk iM+rk gSAÞ f'koewfrZ dh Hkk"kk dk viuk jax gSA ledkyhu fganh dFkkdkjksa dh Hkk"kk ls ;g Hkk"kk fHkUu gSA ßHkk"kk dh rkdr eSa yksdthou vkSj yksdxhrksa ls cVksjrk gwa---eSa izpfyr eqgkojksa dh 'kfDr latksrk jgrk gwaA eSa viuh dgkfu;ksa esa bl 'kfDr dks foLrkj nsrk gwaAÞ ns'k&dky] LFkku] ik=k] lacaèk vkfn ds vkèkkj ij ;g Hkk"kk vius fofoèk :iksa esa izdV gqbZ gSA f'koewfrZ ds ;gka Hkk"kk dk turkaf=kd :i gSA ;g 'kq)] ifj"Ñr vkSj ekud fganh Hkj ugha gSA ogka yksdHkk"kk dk iwjk lEeku gSA f'koiwtu lgk; dh ^nsgkrh nqfu;k* esa fganh dk tks :i fn[kkbZ iM+k Fkk] mls Lora=k Hkkjr esa js.kq us ,d u;k :i vkSj vk;ke iznku fd;kA misf{kr vapy viuh ubZ&rktk Hkk"kk ds lkFk mifLFkr gqvkA f'koewfrZ dh Hkk"kk ik=kkuqdwy vkSj izlaxkuqdwy gSA

xzkeh.k thou dk izkekf.kd fp=k gS f'koewfrZ ds ;gkaA rhl o"kZ dk ;g jpuk&lalkj xzkeh.k lekt dh ,d eqdEey nkLrku gSA muds ik=k la?k"kZ'khy gSaA ;g la?k"kZ mudk vdsyk la?k"kZ gSA gekjs le; ds izeq[k iz'u mudh jpukvksa esa gSaA f'koewfrZ us vius le; vkSj lekt dh dFkk dgh gSA fo'oluh; dFkkA ek=k Ng dgkfu;ka vkSj rhu miU;kl rhl o"kZ esa fy[kdj os egRoiw.kZ dFkkdkj cus gSaA lh[kuk vkSj xzg.k djuk vuqdj.k ugha gSA voèk vkSj iwohZ mÙkj izns'k dk ,d Hkjk&iwjk fdlku&thou dk fp=k f'koewfrZ ds ;gka gSA f'koewfrZ ds ;gka cksyh dk lEeku gSA ;g js.kq dk izHkko ugha] viuh tehu&ekVh ls xgjs yxko&ljksdkj ds dkj.k gSA ßgekjs mn~xkj ewy :i esa gekjh cksyh esa izLQqfVr gksrs gSaA viuh vfHkO;fDr dks foLr`r {ks=k rd laizsf"kr djus ds fy, mls ge [kM+h cksyh esa :ikarfjr djrs gSaA :ikarj.k dh bl izfØ;k esa ewy vfHkO;fDr dh lkanzrk dk dkQh dqN {kj.k gks tkrk gSA xzkeh.k ik=kksa ds rks lkjs laokn gh etcwju vuwfnr djds fy[kus iM+rs gSa---bl izdkj bl :ikarj.k 54

mudk è;ku 'kCn fo'ks"k ij Hkh jgrk gSA os ^vkfLrd* 'kCn dks ^izpfyr :<+ vFkZ esa gh ladqfpr u djus* ds i{k esa gSaA os 'kCn ds :<+kFkZ ls vyx mls O;kid vkSj uohu vFkZ nsus ds i{k esa gSaA mudh okD;&lajpuk vusd LFkyksa ij ubZ vkSj ekSfyd gSA ,d gh le; ik=k&fo'ks"k dh dbZ eu% fLFkfr;ka curh gSa] tks mlds 'kCn&iz;ksxksa vkSj okD;&lajpuk esa nh[krh gSaA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa nkjksxk igys yhMj dks ^vki* lacksfèkr djrk gS vkSj fQj rqjr vius vksgns ds dkj.k vdM+ esa vk tkrk gS] mldh Hkk"kk cny tkrh gSµßljdkj dk r[rk iyVus dh lkft'k djus okys vkiA bfYyVjsV ekl esa j~;wej QSykus okys vkiA ok;ysal vkSj fMLVjcsal

QSykus okys vkiA vki ugha] rqe] rqEe! ljdkjh uhfr;ksa ds f[kykQ rqEe! vartkZrh; fookg ds f[kykQ rqEeA MseksØslh ds fy, [krjukd rqEeA vkids---ugha] rqEgkjs---rqEgkjs ?kj ls xkatk ge fudkysaxsA 'kjkc ge fudkysaxsA vQhe ge fudkysaxsA Nksdjh ge fudkysaxsA rqEgkjh yhMjh yhy ldrs gSaA ekLVjh pkV ldrs gSaA djsDVj eksM+ ldrs gSaA ¶;wpj yhi ldrs gSaAÞ ;g nkjksxk dh gh Hkk"kk ugha gS] ikWoj ySaXost Hkh gSA ,d {k.k&fo'ks"k esa ^vki* ls ^rqe* gh ugha] ^rqEe* ij vkuk Øq) eu%fLFkfr dk |ksrd gSA vkjafHkd iafDr;ksa esa vaxzsth 'kCnksa dk iz;ksx vkSj var ds okD;ksa esa vaxzsth ds lkFk fØ;k :i esa nslh 'kCnksa dk iz;ksx lkekU; ugha gSA fdLlkxksbZ ds vfrfjDr dFkkjl dh l`f"V esa Hkk"kk dk Hkh ;ksxnku gSA yhMj ls le>kSrk gksus ij nkjksxk dh Hkk"kk cny tkrh gSA ;g thoar] izHkko'kkyh vkSj fo'oluh; Hkk"kk gSA ^dlkbZckM+k* esa 'kfupjh vkSj vèkjaxh ^f'kf{kr* ugha gSaA mudh Hkk"kk f'kf{krksa dh Hkk"kk ls fHkUu gSA 'kfupjh ^ijèkku* ds lacaèk esa dgrh gSµßvjs ;k ijèkuÅ] xkao ds ufd;k dVkb ds HkkX;kA esgjh dS pqfj;k QksjkbZ ds HkkX;kA egy vVfj;k xaokbZ ds HkkX;kAÞ vèkjaxh ds dFku esa Hkh ukd dk ftØ gSA vèkjaxh yM+kdw pfj=k gSA blfy, og yhMj dh ukd dkVus dh ckr djrk gSA 'kfupjh ds ;gka ^izèkku* ds }kjk xkao dh ukd dVkus dh ckr gS vkSj vèkjaxh ds ;gka vkàku gSA ,d dh Hkk"kk esa foxr dh lwpuk gS vkSj nwljs dh Hkk"kk esa ,d lans'k gSA vèkjaxh dgrk gSµßfyMjk dS ufd;k dVkbZ tk,A Fkkusnjok dS cjnh mrkjh tk,A fcfYMax ek vfx;k yxkbZ tk,A ijèkuok dk Qkalh p<+kbZ tk,---p<+kbZ tk,AÞ ;gka ^ftankckn&ftankckn* dh rtZ ij ^p<+kbZ tk,---p<+kbZ tk,* gSA bl vko`fÙk ls cyorh bPNk izdV gks jgh gSA ^vdky naM* dgkuh esa dgkuhdkj lqjth dh cw<+h lkl dk tks fp=k izLrqr djrk gS] mlesa vk;q izeq[k gSµßv'kDr tuojh&ekpZ 2011


pqpds yVdrs peM+s okys gkFk&ikao] yÙkk tSlh yVdh lw[kh Nfr;kaA cnjax fc[kjs lu gq, ckyA idh cjkSfu;ksa ds vanj ls >kadrh nks cq>h vka[ksaA tSls uqps ia[kksa okyh cw<+h efj;y eqxhZAÞ bl fp=k ls cqf<+;k dh dsoy mez gh ugha] xjhch Hkh >kadrh gSA f'koewfrZ dh dFkk&Hkk"kk esa rqd] y;] xfr] laxhrµlc gSaA ^vdky naM* esa djek cqvk dh csVh ^esB* ds ?kj ^cSB* tkrh gSA ;gka ^esB* vkSj ^cSB* dk rqd&lkE; gSA bl dgkuh esa jaxh ckcw tc ;g dgrs gSaµßcsbZekuh ds lkSns esa csbZekuh djuk dksbZ csbZekuh ugha** rks ^csbZekuh* 'kCn viuh f=k&vko`fÙk ls ,d u;k vFkZ Hkh mRiUu djrk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa ^ijèkku* dk uke f[kjksèkj flag gS] ftls os ds- Mh- flag esa cnydj vius uke dks ,d vfHktu :i iznku djrs gSa 'kCn&fo'ks"k dh èofu] mlds vkReh; iz;ksx&O;ogkj ds lkFk iz;ksDrk ds dkj.k Hkh vFkZ esa cnyko vk tkrk gSA ^HkkbZ* vkSj ^Hkk;* esa QdZ gSA ^Hkk;* dk vFkZ lkèkkj.k ugha gSA mPpkj.k vkSj èofu ls Hkh vkReh;rk izdV gksrh gSA ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh esa ikaMs [kyklh foeyh ds ^Hkk;* lacksèku ls ^cgqr [kq'k gksrk gSA* ßHkk; ekus HkkbZ ughaA nksLr\ ;kj\ lkFkh\ xqb;ka\ ughaA blds vykok dqNA blls FkksM+k ckjhdAÞ ;g L=kh&èofu dk deky gSA ^mlus dgk Fkk* dgkuh esa ^èkÙk* vkSj ^rhljh dle* esa ^bLl* rks ,d 'kCn gh gS] ij D;k lpeqp ;g dsoy ,d 'kCn gS\ blds mPpkj.k esa] èofu esa tks ,d izdkj dk yTtk vkSj ladksp&Hkko gS] og fdlh yM+dh vkSj izseh ls gh lquus esa vPNk yx ldrk gSA Mjsoj dk foeyh dks ^foEey* dguk ,d lkekU; lacksèku ugha gSA bl la;qDrk{kj esa la;qDr gksus dh Hkh ykylk gSA foeyh dk dbZ ckj ^èkÙk* dguk ^mlus dgk Fkk* dgkuh ds ^èkÙk* dh rjg pednkj vkSj izHkko'kkyh ugha gS] ij laHkor% xqysjh ds ckn bldk vkReh; iz;ksx ^frfj;k pfjÙkj* esa gh gSA Mjsoj vka[kksa ls galrk gS vkSj ^foeyh HkkSagksa esa galrh gSA* ;gka galh dk LFkku tuojh&ekpZ 2011

cny tkrk gS vkSj galh vfèkd fiz; gks tkrh gSA f'koewfrZ dh Hkk"kk lkekU; ugha gSA Ñf=kerk dk rks iz'u gh ugha mBrkA os 'kCn ds varl esa vkSj mlds eeZ esa izos'k djrs gSaA ogka èofu vkSj y; vfèkd egRoiw.kZ gSaA ;g dFkk&Hkk"kk ekSfyd ugha gS] ij ledkyhu fganh dFkkdkjksa esa ,slh Hkkf"kd ltxrk de gSA dgha&dgha 'kCnksa ls FkksM+h&cgqr NsM+NkM+ Hkh gSA mlds izpfyr vFkZ ls fHkUu ,d u;k vFkZ Hkjus vkSj nsus dk jpukRed vkSj lkFkZd&lqanj iz;Ru Hkh gSA foeyh xkao NksM+dj dHkh 'kgj ugha xbZ gSA ^Mjsoj* mls >fj;k&èkuckn pyus dks U;ksrrk gSA ;s nks txgsa gSaA tks bu txgksa esa jg jgs gSa] muds fy, Hkh bu ukeksa dk dksbZ vFkZ ugha gSA foeyh bu LFkkuksa ds uke lquus ds ckn lksprh gSµß>j! >j! >jrk gqvk >fj;k@ cukjl@fdruk jlnkj xUus tSlk vkSj èkuckn esa mruk èku u gksrk rks dSls viuh Vjd nqYgu dh rjg ltkrs Mjsoj th\Þ f'koewfrZ dk :i] xaèk] 'kCn ij vfèkd è;ku gSA foeyh ^Mjsoj ds 'kjhj ls ids dSar dh egd* lwa?krh gSA 'kCnksa dh èofu ds vuqlkj iz;ksx fganh dFkk&lkfgR; esa js.kq us fd;k FkkA ^frfj;k pfjÙkj* esa xkyh&lacaèkh ,d 'kCn dk mPpkj.k ds vuqlkj iz;ksx gSµ ßg---jk---eh!Þ ,sls 'kCn&iz;ksx oDrk&iz;ksDrk ds rhoz vkarfjd Hkko dks O;Dr djrs gSaA f'koewfrZ us m)j.k&fpÌksa }kjk Hkh 'kCn dk vFkZ cnyk gSA ,sls dbZ 'kCn gSa] ftuesa ^fopkj* Hkh m)j.k&fpÌ esa gSA ^lj ihVuk* ,d eqgkojk gS] nwljksa dks ihVuk ,d deZ gS] ij ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh esa jaxh ckcw ßpksj&cktkjh ls gj eghus gtkj&Ms<+ gtkj #i, ihVrs gSaAÞ 'kCn dks] fØ;k dks u, vkSj fHkUu lanHkZ esa izLrqr dj mldk izpfyr vFkZ cnyk tkrk gSA tks 'kCn lkekU;r% iz;qDr ugha gksrs vkSj ftudk iz;ksx vuqfpr&v'yhy ekuk tkrk gS] f'koewfrZ mldk iz;ksx u dj ,d fHkUu iz;ksx ds }kjk earO; izdV djrs gSaA blls Hkk"kk esa ped vk tkrh

gSA ^vdky naM* dgkuh esa lqjth gafl, ls lsØsVjh dh ßnsg ds uktqd fgLls dks vyx dj nsrh gSAÞ jaxh ckcw lsØsVjh dks xkyh u nsdj mlds ckjs esa jaxh cgw dks crkrs gSa ßfldjsVjh&llqj vius cki dk lkj gSAÞ ¼vdky naM½ tSlk ik=k] oSlh Hkk"kkA ^fljh miek tksx* dgkuh esa , Mh ,e dh igyh iRuh us ifr dks i=k fy[kkµßljc fljh miek tksx] [kr fy[kk ykyw dh ekbZ dh rjQ ls] ykyw ds cIik dks ikao Nwuk igqapsAÞ ^HkjrukV~;e* dgkuh esa ifr viuh iRuh dks ^,Dl vkSj okbZ ØksekslksEl rFkk lsDl Øksekslkse ds rsblosa tksM+s ds ckjs esa * crkrk gS] ftls iRuh ugha le>rhA foeyh dk 'olqj foeyh dks ^mnar cfN;k* le>rk gS] tks ^iqës ij gkFk ugha j[kus nsrh* vkSj eurksfj;k dh ekbZ ds fy, vius pky&pyu ds dkj.k fcljke ^fcljeok* gS vkSj ^iwjk fo"kèkj* HkhA dbZ dFkkdkj cykRdkj ds o.kZu&fp=k.k esa èkS;Z ugha j[krsA f'koewfrZ buls fHkUu gSaA fcljke }kjk cykRdkj dks bu iafDr;ksa esa fy[kk x;k gSµfcljke ds 'kjhj esa ck?k dh rkdr vk xbZ gSA MkdxkM+h dk batuµ>d~! >d~! >d~!Þ foeyh ßflQZ xksa&xksa djds jg tkrh gSAÞ ^riZ.k* esa jtifr;k pUnj dks xkyh nsrh gSµßbgS esgjsMk èkjeqvk dS iqrokA dSyfl;k ¼pUnj dh cgu½ dS HkrjkA vUuklS ekjs ykxAÞ f'koewfrZ laokn&dyk ds fl) dFkkdkj gSaA os lkfgR; dks mu {ks=kksa ij dsafnzr djus ds vkdka{kh gSa] ßtgka ehfM;k pqukSrh ugha cu ldrkAÞ ;g ßeuksosxksa] vuqHkwfr;ksa o laoknksa dh vfHkO;fDr dk {ks=k gSAÞ f'koewfrZ bldh vfHkO;fDr esa l{ke gSaA fu".kkr! Hkk"kk vkSj vfHkO;fDr&dkS'ky ij mudk fo'ks"k è;ku gSA ^vkf[kjh Nykax* esa ifr&iRuh ds chp dk laokn ,d izdkj dk ugha gSA eu%fLFkfr;ksa vkSj fLFkfr;ksa ds vuqlkj ik=kksa ds laokn gSaA Nk=k&thou esa gh mu ij etescktksa dh ^cksyus dh 55


dyk] pqVhys laokn] laoknksa dh vnk;xh] Jksrk dks ckaèkus okys izlax ls vius eryc ij lQkbZ ls f'k¶V dj tkus dh dyk* dk izHkko iM+k FkkA mUgksaus mldh udy Hkh dhA ßeSa fujarj Jo.k& vuqJo.k vkSj ckn esa mldk ckjhd fo'ys"k.k djrkA fQj ykSVdj egqvkjh esa tkdj muds Hkk"k.kksa dh udy djrkAÞ urhtk\ ßikap&Ng eghus esa gh eSa okd~iVq gks x;kAÞ ^vkf[kjh Nykax* esa igyokfuu vius csVs ls Qksu ij ckr djrh gSµßgka csVokA dbls gks\ [kkuk&ihuk VSe ls dj ysrs gks\ jk'ku [kRe gks x;k gksxk\ cNok fcd x;k gSA dy gh rqEgkjs cIik tk jgs gSaA vPNkA rqEgkjs ekek ns x,\ dc\ vkSj dqN rks ugha dg jgs Fks\Þ ;g VsyhQksfud Hkk"kk gSA f'koewfrZ dh dFkk&Hkk"kk ds dbZ :i&jax gSaA viuk BkB Hkh gSA mudk okD;&foU;kl fHkUu gSA okD; NksVs gSaA okD;ksa esa lgk;d fØ;kvksa ds de iz;ksx gSaA ^vkf[kjh Nykax* miU;kl ds vkjaHk esa igyoku yM+dh ds C;kg ds flyflys esa ckgj tkus okys gSaµßos mBsA caMh iguhA èkksrh [kksydj u, <ax ls iguhA lkbfdy fudkydj iksaNkA nksuksa Vk;j nckdj gok dk vankt yxk;kA dqrkZ& tkfdV igukA ryos dh èkwy >kM+dj twrk igukA iRuh us ckyksa esa rsy yxkdj da?kh idM+k nhA mUgksaus ckyksa esa yxk rsy iksaNdj psgjs vkSj ewaN ij eyk vkSj Nwgs esa Vaxs 'kh'ks esa >kaddj da?kh djus yxsA vaxksNk xys esa Mkydj ,d ckj fQj 'kh'ks esa ns[kkA [kqn dks vPNs yxus yxsA iRuh dks ns[kkA iRuh mUgsa gh ns[k jgh FkhA eqLdjk nhAÞ D;k dqN ugha dgk x;k gS bu okD;ksa esa\ yxrk gS eapu ;k fQYekadu ds fy, gS ;g lc dqNA mudh Hkk"kk&'kSyh vU; dFkkdkjksa ls fHkUu gSA js.kq dk izHkko gS] ij f'koewfrZ dk viuk Hkh cgqr dqN gSA nks 'kCnksa ds okD; esa dsoy drkZ vkSj deZ gSA ik=k egRoiw.kZ gS vkSj fQj fØ;kA vusd LFkyksa ij lgk;d fØ;kvksa dh vuqifLFkfr ldkj.k gSA dgha&dgha ik=kksa dk lgk;d dksbZ ugha gS vkSj fQj os fganh x| dh okD;&lajpuk 56

dks vius vuqlkj] ftlesa fuf'pr :i ls ik=k] mldh eu%fLFkfr] fLFkfr] LFkku] ifjos'k vkfn egRoiw.kZ gSa] fufeZr djrs gSaA chp&chp esa dfork vkSj laxhr ds xq.k&rRoA bl Hkk"kk dk laosnuk ls vfèkd fj'rk gSA fopkj&izèkku Hkk"kk ds mnkgj.k de gSaA muds dbZ 'kCn xkao dh cksyh esa viuk ,d vyx izHkko mRiUu djrs gSaA mudh jpukvksa esa ,sls ipklksa 'kCn gSaµ pkul ¼pkal½] gcj&gcj ¼tYn&tYn½] ijxV ¼izdV½] pfjÙkj ¼pfj=k½] pekbu ¼pekfju½] nqvkj ¼}kj½] lwjlrh ¼ljLorh½] ,dnEeS ¼,dne½] ft;ku ¼Kku½] vksjgu ¼f'kdk;r½] dksV dpsgjh ¼dksVZ dpgjh½] pkg ¼pk;½] iSyxh v'kh'k ¼ik;ykxh vk'kh"k½] vfdy ¼vDy½] vkUgj&cfgj ¼vaèkk&cgjk½] yksfèk;kuk ¼yqfèk;kuk½] Qjd ¼QdZ½] eafrjh ¼ea=kh½] flQkfjl ¼flQkfj'k½] cjnkl ¼cnkZ'r½] chlh ¼cSdoMZ dkLV½] eq[k eafrjh ¼eq[; ea=kh½] ckHku ¼czkã.k½] QksVw ¼QksVks½] uPp ¼ukp½] dejk ¼dSejk½] ckjk uacj ¼ckjg uacj½] ijlkn ¼izlkn½] feljk th ¼feJk th½] dVqvk ¼eqlyeku ds fy,½] ^dmok* vQlj] cTtkr ¼cntkr½] yfjdk ¼cPpk½] dksPN ugha ¼dqN ugha½] fQjh ¼Ýh] eq¶r½] eq[k earjh ¼eq[; ea=kh½] HksaV&iwtk ¼fj'or½] ljkiuk ¼Jki nsuk½] njoTts ¼njokts½] erh ¼efr½] Hkfj"V ¼Hkz"V½] Hkn~njk ¼Hknzrk½] fljh pju ¼Jh pj.k½] tksx ¼;ksX;½] daVjksy ¼daVªksy½] yPNu ¼y{k.k½] fcpobZ ¼nyky½] rsokjh ¼frokjh½] mej ¼mez½ feLrjh ¼feL=kh½] Vjd ¼Vªd½] cslh ¼vfèkd½] Mjsoj ¼Mªkboj½] VSe ¼Vkbe½] Vjsfuax ¼Vªsfuax½] lqra=k ¼Lora=k½] vluku ¼Luku½] tl ¼;'k½] fcykmt ¼Cykmt½] xksLlk ¼xqLlk½] cIik ¼cki½] lgwj ¼'kÅj½] pjukefjr ¼pj.kke`r½] lkeh ¼Lokeh½] jsyos Vs'ku ¼jsyos LVs'ku½] fMIrh ¼fMIVh½] fxjfFku ¼x`gfLFku½ vkfnA eqgkojksa dk iz;ksx ik=k] le; vkSj LFkku ds vuqlkj gSA dbZ okD; lwfDr;ksa dh rjg gSaA ds'kj dgrh gSµßnq[k

dkVus ls dVsxkA Hkkxus ls rks vkSj fiNqvk,xkAÞ xzkeh.k thou dk izkekf.kd fp=k gS f'koewfrZ ds ;gkaA rhl o"kZ dk ;g jpuk&lalkj xzkeh.k lekt dh ,d eqdEey nkLrku gSA muds ik=k la?k"kZ'khy gSaA ;g la?k"kZ mudk vdsyk la?k"kZ gSA gekjs le; ds izeq[k iz'u mudh jpukvksa esa gSaA f'koewfrZ us vius le; vkSj lekt dh dFkk dgh gSA fo'oluh; dFkkA ek=k Ng dgkfu;ka vkSj rhu miU;kl rhl o"kZ esa fy[kdj os egRoiw.kZ dFkkdkj cus gSaA mUgksaus dgkuh cquh ugha] dgh gSA fo'oukFk f=kikBh mudh o.kZu&iz.kkyh dks ^dgu* dgrs gSaA os ^dgu* dks js.kq ls tksM+rs gSaA bls xkaoksa ds ^dgu* ls tksM+uk vfèkd laxr gksxkA ;g dyk f'koewfrZ us ys[kdh; ijaijk ds lkFk xkaoksa ls Hkh gkfly dh gSA f'koewfrZ dk ,d ik=k Hkh mPpoxhZ; ugha gSA izk;% fuEuoxhZ; ik=k gSaA eè;oxhZ; ik=k de gSaA ;s fuEuoxhZ; ik=k Hkkjr dk O;kid tu& leqnk; gSaA f'koewfrZ dh jpukvksa esa deZ vkSj Je dk lEeku gSA ^dlkbZckM+k* ls ^vkf[kjh Nykax* rd xkaoksa dh ftu n'kkvksa&fLFkfr;ksa dk o.kZu gS] og dgha ls vkjksfir ugha gSA tks gS lgt gS] LokHkkfod gSA dFkkdkj la?k"kZ'khy ik=kksa ds lkFk gSA muds ;gka O;aX; gS] tks rh{.k vkSj ekjd ugha gSA yksdxhr vkSj yksdHkk"kk dk egRo gSA mudh viuh 'kSyh gS] viuk vankt gSA ^f=k'kwy* miU;kl esa uSjsVj 'ksj] x+t+y vkSj uT+e dk varj bl izdkj djrk gSµ ßtks tYnh [kRe gks tk;] og 'ksj gksrk gSA tks nsj esa [kRe gksrh gS og x+t+y vkSj tks [kRe gksus dks u vk, og uTe gksrh gSAÞ bl varj esa Hkh le; izeq[k gSA f'koewfrZ ds fy, le; lokZfèkd egRoiw.kZ gSA ßD;k esjk otwn mrus gh le; esa gS] ftrus esa eSa l'kjhj mifLFkr gwa---eSa gh Hkfo"; dh gtkjoha ih<+h ds :i esa Hkh iSnk gksÅaxkAÞ ¼eSa vkSj esjk le;] dFkkns'k] vDVwcj 2003½ tkfgj gS] la?k"kZ'khy ik=k vHkh vkSj iSnk gksaxsA tuojh&ekpZ 2011


^dqjax* ds yksdjax okys f'koewfrZ ^^gkjs&[kh>s eu ls eSaus dHkh dgk Fkk]@^vxj tUe ysus esa eSa ykpkj u gksrk@eq>s fpjkuhiêh ls dqN I;kj u gksrk]*@igyk vlarks"k tks dqN Hkh jgk lgk Fkk@vkt ugha gS] D;ksa] bldk rks leqfpr mÙkj@ns ikuk vklku ugha gSA }s"k vkilh@ugha ?kVk gS] nkatkjslh c<+h iki lh@gS] fnu ij fnuA iwjc] ifPNe] nfD[ku] mÙkj@NksVs&NksVs [ksr] ck<+ esM+ksa dh] viuh@viuh fpark( esytksy ls dke ugha] D;k@bl ls gksxk] dkV diV Bkdqjksa dh] c<+k@tkus okyk [ksoV] {kqnz LokFkZ dh >iuhA@yqVs lrk, gq, vkneh tgka iM+s gksa]@vPNk gks tkxzr tu muds fy, [kM+s gksaAÞµf=kykspu

f=k dey u;u ikaMs; lqyrkuiqj ¼m- iz-½ tuin ds HkjFkhiqj xkao esa 5 vDVwcj 1948 dks tUeA ^;qx rsoj* ¼=k;ekfld½ if=kdk dk laiknuA fofHkUu i=k&if=kdkvksa esa izpqj ys[kuA mÙkj izns'k fganh laLFkku ds ^ljLorh lEeku*] vo/kh vdkneh ds ^tk;lh lEeku* ls lEekfurA laizfr % ^f=kykspu dh 'kCn&laink* ij dk;ZA

laidZ % 1587@1] mn; izrki dkWyksuh] c<+S;kohj] flfoy ykbu&2] lqyrkuiqj&228001 eks- % 9415046011 tuojh&ekpZ 2011

ykspu dh ;g dfork vkt ds xaobZ thou vkSj xaobZ lekt dh lajpuk ds Bksl ;FkkFkZ dks O;aftr djrh gSA xaobZ lekt&thou dks ns[kus] le>us dk lgh ifjizs{; Hkh jprh gS vkSj bl thou dks ekius] ij[kus vkSj vkadus dk lèkk izfreku HkhA xkao dk :i&jax] <c&<ax] Lrj&ijr lrg ij ,d tSlk yx ldrk gS ij ,slk gksrk ughaA xkao cgqjs[kh;] cgqijrh;] cgqvk;keh] cgqèkzqoh; vkSj cgqLrjh; gksrk gSA xkao dks blds bUgha cgqy:iksa esa ns[kuk] le>uk vkSj jpuk pkfg,A xaobZ lekt esa ljyrk gS rks tfVyrk Hkh gSA lgtrk gS rks Ñf=kerk Hkh gSA fueZyrk gS rks efyurk Hkh gSA ijLijrk gS rks vkRedsanzh;rk Hkh gSA eerk gS rks fueZerk Hkh gSA n;kyqrk gS rks funZ;rk Hkh gSA lqanjrk gS rks dq:irk Hkh gSA vPNkbZ gS rks cqjkbZ Hkh gSA 'kksf"kr gSa rks 'kks"kd Hkh gSaA Bxs gq, tu gSa rks Bxus okys nqtZu Hkh gSaA ;s ijLij fojksèkh o`fÙk;ka xkao dh detksjh Hkh gSa vkSj xkao dh rkdr Hkh gSaA bu ijLij fojksèkh o`fÙk;ksa ds chp la?k"kZ djrk gS] xaobZ lektA blh la?k"kZ dh vkap esa ridj l`ftr gksrk gS xaobZ tu dk O;fDrRoA izfrjksèk vkSj leatu dh lrr izfØ;k esa gh xaobZ lekt ds fodkl ds pj.kfpÌ ns[ks tk ldrs gSaA ltx o lèks yksdoknh jpukdkj xkao dks mlds cgqy :i&jaxksa esa ns[krs] le>rs vkSj jprs gSaA ,slh jpukvksa esa gh xaobZ lekt&thou ds ;FkkFkZ O;aftr gksrs gSaA bu ;FkkFkkZijd jpukvksa esa vPNkb;ka Hkh mHkjrh gSa vkSj dq:irk,a Hkh lkeus vkrh gSaA ,slh jpuk,a gh csgrj ifjorZu dk okrkoj.k l`ftr djrh gSaA oLrqr% bu lkFkZd jpukvksa ds tfj, gh vizhfrdj fLFkfr;ksa ,oa muds dkjd&rRoksa dh okLrfod igpku laHko gks ikrh gSA ;s ;FkkFkZijd jpuk,a gekjs Hkhrj vizhfrdj fLFkfr;ksa ds fo#) izfrjksèkh psruk dk l`tu djrh gSa vkSj izhfrdj fLFkfr;ksa ds l`tu ds fy, izsfjr djrh gSaA vk'k; ;g gS fd tc jpukdkj lekt&thou dk ;FkkFkZ jprk gS rks mlds jpko esa jpukdkj dh Hkh eqfDr gksrh gS vkSj lekt dh HkhA lekt&thou ds ;FkkFkZ dks O;aftr djus okyh jpuk,a vius lkjrRo esa ^yqVs] lrk, gq, vkneh* dh rjQnkj gksrh gSaA ,slh jpuk,a ,d vksj ^yqVs] lrk, gq, vkneh* vkSj muds oxZ ds yksxksa dks mudh mu [kkfe;ksa o detksfj;ksa ds izfr lpsr djrh gSa] ftuds pyrs muds Hkhrj eqfDrdkeh eu cu ugha ikrk] nwljh vksj] lkFkZd jpuk,a ,sls izsjd o ekuoh; 57


okrkoj.k dk l`tu djrh gSa] ftuds xgjs vlj ls f=kykspu tSls dfo;ksa ds jpukRed vHkh"V dh flf) Hkh gksrh gSµ^yqVs lrk, gq, vkneh tgka iM+s gksa]@vPNk gks tkxzr tu muds fy, [kM+s gksaA* vkjaHk esa f=kykspu dh ftl dfork dks mn~èk`r fd;k x;k gS] ml dfork ij ukeoj flag us egRoiw.kZ fVIi.kh dh gS] ßckr viuh tehu vkSj viuh ijaijk dh gSA bu nksuksa ls vius lacaèk dhA yxko dhA f=kykspu ds fy, viuh tehu vkSj ijaijk nks ugha] ,d gSaA blds lkFk mudk ^iz.k;&dyg* gS vkSj bl ^iz.k;&dyg* esa gh muds dkO; dk cht gSAÞµ¼,d u;k dkO;'kkL=k f=kykspu ds fy,½A ukeoj flag us tks fVIi.kh f=kykspu ij dh gS] og fVIi.kh f'koewfrZ ij Hkh ykxw gksrh gSA xkSj djus ij irk pyrk gS fd ftl rjg ^fpjkuhiêh* ds xaobZ ifjos'k esa f=kykspu dk O;fDrRo l`ftr gqvk Fkk] mlh rjg ^dqjax* ds xaobZ ifjos'k esa f'koewfrZ dk Hkh O;fDrRo l`ftr gqvk gSA ns[kk tk; rks ,d O;fDr ds ikl tks dqN Hkh gS ¼èkkj.kk] fo'okl] n`f"Vdks.k vkfn½ mu lc dk egk;ksx gh mldk O;fDrRo gSA vFkkZr~ fdlh O;fDr dh fo'ks"krkvksa dk laiw.kZ ;ksx gh ml O;fDr dk viuk O;fDrRo gksrk gSA O;fDrRo dk l`tu ifjos'k esa gksrk gS ij ;a=kor~ ugha] }a}kRed :i esa gksrk gSA izR;sd O;fDr dh viuh tUetkr izo`fÙk;ka gksrh gSaA O;fDr dh izo`fÙk;ksa dk tc vius le; vkSj lekt ds ifjos'k dh izo`fÙk;ksa ls feyki o Vdjko gksrk gS rks O;fDrRo ds fofoèk i{kksa dk Lo:i fodflr gksrk gSA O;fDrRo&fodkl ds bl fu;e ds rgr ns[kk tk; rks ftl rjg ^fpjkuhiêh* ¼f=kykspu dk xkao½ us f=kykspu dks lkèkkj.krk dk vlkèkkj.k dfo cuk;k gS] mlh rjg ^dqjax* ¼f'koewfrZ dk xkao½ us f'koewfrZ dks lkèkkj.krk dk vlkèkkj.k dFkkdkj cuk;k gSA f=kykspu dks ftl rjg xkao&O;oLFkk ls ysdj fo'o&O;oLFkk rd dh le> Fkh] rdjhcu mlh rjg dh 58

le> f'koewfrZ dks Hkh gSA blhfy, ;s nksuksa jpukdkj viuh rjg ds jpukdkj gSaµviuh felky [kqn vkiA f'koewfrZ us xkao ft;k gSµdguk pkfg, fd [kkaVh xaobZ thou ft;k gSA xkao muesa jpk&clk gSA ^HkksDrk* ds rkSj ij xaobZ thou&fLFkfr;ksa dks Lo;a Hkksxrs gq, mUgsa ^LokuqHkwfr* gkfly gksrh gSA vFkkZr~ lhèkh vkSj lèkh vuqHkwfrA ^nz"Vk* ds rkSj ij xaobZ thou&fLFkfr;ksa dks Hkksxrs gq, xaobZ tu dks ns[kdj mUgsa ^lgkuqHkwfr* gkfly gksrh gSA blh ^LokuqHkwfr* vkSj ^lgkuqHkwfr* ds lafèk&LFky ij f'koewfrZ dk dFkkdkj mHkkj vkSj vkdkj ikrk gSA laHkor% blhfy, f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa ledkyhu xkao vkSj xaobZ thou dk BsB o Bksl ;FkkFkZ O;aftr gqvk gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa rsth ls cny jgs xkao dh lkQ >yd fn[kykbZ iM+rh gSA cnys vkSj cny jgs xaobZ tu ds vkt tks u, lius gSa] tks bjkns gSa] tks izkFkfedrk,a gSa( bu lcdks budh dgkfu;ksa esa i<+k tk ldrk gSA vkt xaobZ lekt ds Hkhrj ijLijrk VwV jgh gSA esytksy [kRe gks jgk gSA lg;ksx&lgdkj dh Hkkouk frjksfgr gks jgh gSA vkRedsanzh;rk c<+ jgh gSA ekuoh; d#.kk foyksfir gks jgh gSA midkjh eu xqe gks jgk gSA Hkz"Vkpkj fujkin :i esa c<+ jgk gSA dgha vjktdrk c<+ jgh gS rks dgha vkReHkhfr ls volkn c<+ jgk gSA cgqvk;keh iru'khyrk ds fur&u, dhfrZeku LFkkfir gks jgs gSaA bu lc nk#.k n'kkvksa vkSj =kkln ifj.kfr;ksa ds mÙkjnk;h ?kVdksa o dkjdrRoksa dh lkQ igpku djkrh gSa] f'koewfrZ dh dgkfu;kaA f'koewfrZ eukstU; fujkdfYir thou ds eqXèk dFkkdkj ugha gSaA os xaobZ thou dh vkarfjdrk ds cksèkd vkSj csèkd dFkkdkj gSaA 'kSyh esa èkhj'khy fdarq var% esa {kqCèk dFkkdkj gSaA budh dgkfu;ka vius lkjrRo esa xaobZ thou dks ekius] ij[kus vkSj le>us dk lkFkZd izfreku jprh gSaA f'koewfrZ ds dFkkdkj ds ckjs esa ,d okD; esa dguk gks rks dgk tk ldrk gS fd os xaobZ

thou ds vkReh; o jpukRed vkykspd gSaA fu'p; gh os xaobZ thou ds rjQnkj dFkkdkj gSaA ysfdu mudh rjQnkjh Hkkoqd o vaèk rjQnkjh ugha gS] lpsr] ltx vkSj jpukRed rjQnkjh gSA blhfy, mudh dgkfu;ka tgka ,d vksj tu&fojksèkh 'kks"kd lÙkk] mRihM+d 'kfDr;ksa vkSj foMacukxzLr lekt& O;oLFkk dh cksèkd igpku djkrh gSa] ogha xaobZ tu dks mudh euksfoÑfr;ka µbZ";kZ] }s"k] tyu] fjfxj] ijlarki] Mkg vkfn ls Hkh lk{kkRdkj djrh gSaA f'koewfrZ dh dgkfu;ka xaobZ tu dks vkRefoÑfr ls flQZ ifjfpr gh ugha djkrha] oju~ muls eqDr gksus ds fy, izsjd èkjkry dk jpko Hkh djkrh gSaA vkRefoÑfr ls eqDr tu gh 'kks"kd lÙkk ls eqfDr ikus dk eu cuk ldrs gSaA f'koewfrZ dh dgkfu;ka gesa cksèk djkrh gSa fd ^vkReHkhfr* euq"; dk] 'kksf"kr lekt dk vkarfjd 'k=kq gSA bl 'k=kq ls eqDr gq, fcuk ge eqfDr dk ekxZ ugha ryk'k ldrsA è;ku nsus dh ckr ;g gS fd ;s tks vkrrk;h gSa] tks 'kks"kd lÙkk gS vkSj tks mRihM+d rkdrsa gSa] os viuh&viuh rjg ls turk ds chp Mj iSnk djrs gSa] ;g Mj tc tu ds Hkhrj ?kj dj tkrk gS rks lekt esa lqj{kk dh Hk;kogrk iSnk gks tkrh gSA bl Hk;kogrk ds pyrs izk;% yksx vius&vius nM+cs esa nqcddj vius dks lqjf{kr le>us dk vkRe?kkrh Hkze iky ysrs gSaA mudh izfrjksèkh psruk] gLr{ksih eu dgha xqe gks tkrk gSA ,sls esa muds eqfDr&ekxZ dh ;gh lcls cM+h ckèkk cu tkrh gSSA f'koewfrZ dh dgkfu;ka gesa psrkrh gSa fd 'kks"kd o mRihM+d ra=k ls ,dy eqfDr dh dkeuk vkReizoapuk ds flok vkSj dqN ugha gSA O;fDr dh eqfDr lekt dh eqfDr esa gSA lekt dh eqfDr tu dh ,drk esa gSA turk dh ,drk gh turk dh rkdr gSA tc ;g rkdr turk gkfly dj ysrh gS rks mRihM+d ra=k }kjk turk ds chp iSnk fd;k gqvk ^Mj* LFkkukarfjr gksdj mRihM+d lÙkk ds ikys esa pyk tkrk gSA vkSj fQj mRihM+d lÙkk dks Hkkxs jkg ugha feyrhA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa dh lcls tuojh&ekpZ 2011


cM+h fo'ks"krk ;g gS fd dgkfu;ka vius ^dgs* ls T;knk ^vudgs* esa cgqr dqN egRo dh ckrsa djrh pyrh gSaµ,glkl ds Lrj ijA f'koewfrZ dh dgkfu;ka tc ,d fLFkfr ls nwljh fLFkfr esa vkrh gSa rks nksuksa fLFkfr;ksa ds chp esa tks vodk'k curk gS mlesa lpsr ikBd ds Hkhrj cgqr dqN loky mxus yxrs gSaA ;s loky gh muesa cspSuh iSnk djrs gSaA ;s cspSuh gh muesa lksp dh n'kk iSnk djrh gSA bl rjg dh lksp ds fy, mdlkuk fdlh Hkh dgkuh dh lcls cM+h lkFkZdrk gksrh gSA bl vkyksd esa fl) gS fd f'koewfrZ dh dgkfu;ka lkFkZd Hkh gSa vkSj dke;kc HkhA è;ku nsus dh ckr ;g gS fd f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa nks fLFkfr;ksa ds chp lpsr ikBd ds fy, jpukRed vodk'k rks jgrk gh gS] lkFk gh mu fLFkfr;ksa ds chp laxfrtU; izokg Hkh cuk jgrk gSA dguk pkfg, fd ,d fLFkfr ds xHkZ ls nwjh fLFkfr dk mn;] vkSj foLrkj gksrk gSA muds dFkk&o`Ùk esa fofoèk ?kVdksa&?kVukvksa dh vkarfjd laxfr o y;kRedrk dk lkSan;Z curk vkSj c<+rk pyrk gSA buds dFkk&o`Ùk dh lajpuk ,slh gksrh gS] ftlesa dFkk&ik=kksa dh fofoèk fpÙko`fÙk;ksa ds foLrkj dh iwjh xqatkb'k cuh jgrh gSA viuh vke fnup;kZ esa ekewyh&lh yxus okyh ftu phtksa dks yksx izk;% utjvankt dj nsrs gSa] os phtsa tc f'koewfrZ dh dgkuh dk fo"k; curh gSa rks ikBd dks viuh vksj vkdf"kZr dj ysrh gSa vkSj muds lkeus thou dk ,d u;k ikB [kksy nsrh gSaA ,d u;k vFkZ j[k tkrh gSaA vfèkla[; euksoSKkfudksa dk ekuuk gS fd euq"; dh izÑfr mlds O;ogkj esa gh ns[kh vkSj le>h tk ldrh gSA gkykafd O;ogkj dh fofoèk foèkkvksa dks ij[kus dh [kkl izfofèk;ka gksrh gSaA bu izfofèk;ksa ds lgkjs gh ge O;ogkj dh lgtrk o Ñf=kerk dks vkad ldrs gSaA yksd ds ikl ,slh gh vuqHkotU; fl) izfofèk;ka gSaA 'kk;n blfy, fd muds ikl iksFkh dk mèkkjh Kku vkSj ijkbZ n`f"V ugha cfYd thoukuqHkotU; lèkk Kku vkSj ekSfyd n`f"V gSA ,sls le`) tuojh&ekpZ 2011

thoukuqHko okys ik=kksa ls f'koewfrZ dh dgkfu;ka vVh iM+h gSaA ,sls ik=k tc vius le; vkSj lekt dh fofoèk gjdrksa o O;ogkj&foèkkvksa dks ij[krs gSa vkSj mu ij viuh lksp izdV djrs gSa] vkRedFku o laokn djrs gSa vkSj dqy feykdj viuh izfrfØ;k O;Dr djrs gSa rks bUgha ds chp lekt&thou ds vkarfjd ;FkkFkZ O;aftr gksrs pyrs gSaA blds lkFk gh f'koewfrZ ds dFkk&ik=kksa ds chp gks jgs O;ogkj] py jgh xfrfofèk;ksa] gypyksa o gjdrksa vkfn ds njE;ku( tks folaxfr;ka] foMacuk,a mHkjrh gSa( muesa gh thou dh okLrfodrk,a cksèkd vkSj csèkd vfHkO;fDr ikrh gSaA budh dgkfu;ksa ds fooj.k xaobZ lekt dh ijaijk dk iquikZB Hkh djrs gSa vkSj ledkyhu xaobZ lekt dk u;k ikB Hkh jprs gSaA f'koewfrZ ds dFkkdkj dks ikjaifjd yksddFkkvksa] yksdxhrksa] yksdksfDr;ksa o fofoèk yksd&dykvksa us laLdkfjr fd;k gSA blhfy, muesa iSnkb'kh fdLlkxksbZ dk gquj gSA mudh dgkfu;ksa esa tks lgtrk gS] mlds ihNs dh ewy otg Hkh ;gh gSA os vius dFkk&o`Ùk dk euksxr x<+ko ugha djrsA mudh dgkuh dh tks varoZLrq gS] tks ik=k gSa] os lgtr;k thfor lekt ls vkrs gSaA Hkokuh izlkn feJ dh ,d dfork gS] ßftl rjg eSa cksyrk gwa@ml rjg rw fy[k@vkSj mlds ckn Hkh@eq>ls cM+k rw fn[k@pht ns ,slh@fd ftldk Lokn flj p<+ tk;@cht cks ,slk@fd ftldh csfy cu p<+ tk;AÞ Hkokuh HkkbZ dh ;g dfork f'koewfrZ dh dFkk&Hkafxek o jpuk&izÑfr ij iw.kZr% ykxw gksrh gSA f'koewfrZ ds dFkkdkj esa ,slh ikj[kh utj gS fd os blh ds cycwrs lfØ; xaobZ lekt ls dFkk&Hkjs thou dks xgrs gSa vkSj mls lgtr;k jprs gSaA lgt thou dh xgu vuqHkwfr;ksa dks lgt :i esa idM+uk vkSj fQj mls fcuk fdlh vfrfjDr miØe ds lgtr;k jpuk vklku dke ugha gSµcsgn eqf'dy&Hkjk dke gSA blds fy, yksdthou ds xgjs Mwcuk&mrjkuk iM+rk gSµ^eksrh mUgsa feyrs gSa@tks Mwcus okys gSaA* f'koewfrZ blh thoV] blh gquj

vkSj blh gkSlys ds dFkkdkj gSaA ,slh lgt jpukvksa dk mlds laiw.kZ vkarfjd vk'k; ds lkFk lgt Hkk"; jpuk Hkh mruk gh dfBu o eqf'dy&Hkjk dke gksrk gSA lgt jpuk djuk vkSj ml lgt jpuk dh lgt ij[k djukµbu nksuksa ¼vFkkZr~ jpuk o vkykspuk½ deZ ds fy, dyk gh ugha] dysts dh Hkh vis{kk gksrh gSA blds fy, thou vkSj Hkk"kk nksuksa dks lkèkuk iM+rk gSA bl lkèkuk ds fy, thou vkSj Hkk"kk ds xgjs mrjuk iM+rk gSA thou ds xgjs mrjus ij vuqHkwfr ls fyiVs thfor 'kCn feyrs gSa vkSj 'kCn ds xgjs mrjus ij thou dh vkarfjd Nfo;ka feyrh gSaA f'koewfrZ blh lkèkuk ds dFkkdkj gSaA f'koewfrZ vius dFkk&o`Ùk esa dksbZ ikyk] dksbZ [kkuk ugha [khaprsA oxZ&oxhZdj.k Hkh ugha djrsA os u rks fdlh izpfyr lkaps dks viukrs gSa vkSj u gh fdlh lkaps dk iwoZ fu;kstu djrs gSaA mudh dgkuh lekt&thou dh ljf.k ij pyrh gSA os u lekt dks gkadrs gSa] u pfj=k dks vkSj u gh thou&n'kZu c?kkjrs gSaA os lekt&thou dh fLFkfr;ksa] xfrfofèk;ksa o gypyksa dks ltx o lpsr gksdj viuh ikj[kh utj ls ns[krs gSa] Vksgrs gSa vkSj ij[krs gSa( fQj vius p;u&foosd ds cycwrs mls lgt :i esa viuh dgkuh dh fo"k;oLrq cukrs gSaµcfYd dguk pkfg, fd ,sls esa dgkuh ds okafNr o t:jh lekt&thou ds i{k lgtr;k mudh dgkuh dh fo"k;oLrq curs gSaA bl lp dks Lohdkjuk iM+sxk fd f'koewfrZ dh jpuk&n`f"V] jpuk&dkS'ky vkSj fdLlkxksbZ fojy gSA blhfy, dguk iM+rk gS fd f'koewfrZ lgtrk ds vuks[ks dFkkdkj gSaA xaobZ thou ds ekewyh izlax] lkekU; ckrsa] NksVh&NksVh gypysa] gjdrsa] xfrfofèk;ka] ftUgsa vketu viuh fnup;kZ esa ns[krs&lqurs gq, utjvankt djrs pyrs gSa( mu lc dk ;FkkFkZ tc f'koewfrZ dh dgkuh esa O;aftr gksrs ns[krs gSa rks mls i<+rs gq, os vketu gh muesa thou dks le>us 59


dh ubZ n`f"V ikrs gSaA u;k thou&lw=k ikrs gSaA mu ij bldk bruk lgt o xgjk vlj iM+rk gS fd os vkRe& fujh{k.k] vkRekykspu] vkRe&vUos"k.k o vkRe'kksèku ds fy, foo'k gks tkrs gSaA dyk dh yksdizÑfr dh ;gh ijaijk jgh gS] ftldh etcwr dM+h gSa dFkkdkj f'koewfrZA ;g de yksxksa dks irk gksxk fd f'koewfrZ dh dgkfu;ka gekjs vapy ds xkaoksa esa [kwc i<+h] lquh vkSj ljkgh tkrh gSaA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa dh tks varoZLrq gS] mlesa thfor lekt vkSj lfØ; thou dh okLrfod xfrfofèk;ka ntZ jgrh gSaA le; vkSj lekt&thou Liafnr gksrk gSA fLFkfr&foU;kl vkSj mlds chp ds vodk'k esa le; ds lkFkZd lokyksa vkSj lekt ds Bksl eqíksa dk izHkkoh mHkkj gksrk gSA blds vlj ls ikBd ds Hkhrj t:jh lksp dh n'kk iSnk gksrh gSA bl rjg lksp dh n'kk iSnk djuk gh f'koewfrZ dh dFkk&jpuk dk ewy vHkh"V gSA blh fcanq ij gh mudh dFkk&jpuk dk eeZ vkSj edln tkuk&le>k tk ldrk gSA ikBd ds Hkhrj lksp dh ;g tks n'kk curh gS] ogh euq"; ds LoRo vkSj ekuoh; lRo ds chp }a} gksrk gSA blh ds chp og jkLrk >ydrk gS] ftlls euq";rk dks cpkus dh mEehn curh gS vkSj mlds cpus dh vk'kk fn[krh gSA dFkk&jpuk dh ;gh Hkafxek f'koewfrZ ds dFkkdkj dks cM+k cukrh gSA xaobZ thou dh dFkk&jpuk esa f'koewfrZ ,d fl) dFkkdkj gSaA ij budh dqN dgkfu;ksa dks ysdj dqN loky Hkh [kM+s fd, tkrs gSaA elyu budh dqN dgkfu;ksa dh ,slh lajpuk gksrh gS vkSj os dgkfu;ka ,slh jkg ls xqtjrh gSa] ftuds ukrs vklikl dk tks o`gÙkj lekt vkSj thou gksrk gS mlds tks cgqy :i vkSj vk;ke gksrs gSa] os visf{kr gksrs gq, dgkuh esa ugha vk ikrsA ;kuh mls f'koewfrZ [kaxky ugha ikrs vkSj urhtru cgqr dqN t:jh ckrsa dgus ls jg tkrh gSaA budh dqN dgkfu;ksa esa izLrqr 'kks"k.k vkSj ?kksj mRihM+u ds elys ij lekt ds cM+s 60

fgLls dk dksbZ laf'y"V vkSj jpuk'khy #[k ugha >yd ikrkA blds lkFk gh ;g loky Hkh mBk;k tkrk gS fd dHkh&dHkh budh thou&n`f"V vkSj jpuk&n`f"V ds chp dh laxfr Hkh dqN f'kfFky&lh iM+ tkrh gSA budh dqN dgkfu;ksa ds var dks ysdj Hkh loky gksrs gSaA loky gksus pkfg,A loky mBus pkfg,A lokyksa ls cgl gksrh gSA cgl ls ubZ n`f"V] u, fopkj dk mn; gksrk gSA fodkl vkSj foLrkj dk u;k èkjkry curk gSA ysfdu ;gka bu lokyksa dks ysdj ppkZ djus dk volj vkSj vodk'k ugha gSA ;k dguk pkfg, fd esjs Hkhrj og lkeF;Z ugha gS fd eSa bu lokyksa dks ysdj f'koewfrZ dh lHkh dgkfu;ksa dh ppkZ] ij[k vkSj ewY;kadu ,d ys[k esa dj ldwaA blfy,] D;ksafd f'koewfrZ dh dgkfu;ka ^dgs* ls T;knk ^vudgs* esa cgqr dqN dgrh pyrh gSaA blh dks f=kykspu th ^dgk&dgoko ls Hkh vyx ckr gksrh gS* dh ckr dgrs FksA esjh n`f"V esa ;fn f=kykspu th ds bl ¼^dgk&dgoko ls Hkh vyx ckr gksus* lacaèkh½ lw=k dks idM+dj èkhjt ds lkFk f'koewfrZ dh dgkfu;ksa dks i<+k tk; vkSj mudh dgkfu;ksa esa ^dgs* ds lkFk ^vudgs* :i ij Hkh xkSj fd;k tk; rks 'kk;n f'koewfrZ dh dgkfu;ksa ij mBk, x, reke lokyksa dk cgqr dqN tokc fey tk;A fQj Hkh dqN loky rks 'ks"k jgsaxs gh D;ksafd dksbZ Hkh jpukdkj vkSj mldh fdlh Hkh jpuk dh csgrjh dh laHkkoukvksa dk var ugha gksrkA igys gh dgk tk pqdk gS fd f'koewfrZ dh lkjh dgkfu;ksa dh fofoèk varoZLrq dks ,d utj esa j[krs gq, mls mlds laiw.kZ fufgrkFkks± ds lkFk ,d ys[k ds Hkhrj fo'ysf"kr dj ikuk] O;k[;kf;r dj ikuk laHko ugha gSA gkykafd f'koewfrZ us vfèkd ugha fy[kk gS ij tks fy[kk gS] egRoiw.kZ fy[kk gSA budh izR;sd dgkuh ds ,d&,d okD; esa thou dk vFkZ Hkjk gSA blhfy, f'koewfrZ dh izR;sd dgkuh dh lexz vkSj le`) varoZLrq ¼ftlesa ^dgs* ls T;knk ^vudgs* :i esa thou O;aftr

gksrk gS½ dh xgu O;k[;k ds fy, vyx&vyx vkSj Lora=k ys[k dh t:jr eglwl gksrh gSA ;gka eSa f'koewfrZ dh dgkuh ^dlkbZckM+k* ij gh ppkZ dj jgk gwaA bl dgkuh dh laiw.kZ varoZLrq dk cksèkd 'kh"kZd gS] ^dlkbZckM+k*A vkSj bl 'kh"kZd dh cgqvk;keh O;atuk eeZHksnh gSA dlkbZ dk vk'k; gSµcsjge] csnnZ] funZ;h] u`'kal] ekal&foØsrkA ckM+k dk vFkZ gSµ?ksjk] vgkrk] i'kq'kkykA xkao ij dsafnzr bl dgkuh dks i<+ ysus ds ckn fdlh Hkh laosnu'khy ikBd ds Hkhrj ls osnuk vkSj {kksHk dk ;gh Loj fudysxk fd ;g xkao rks dlkbZckM+k gSA jpukdkj vkSj ikBd ds chp ,slk leLoj.k rHkh laHko gS tc jpukdkj us lgt thou dks lgt :i esa idM+us vkSj mls lgt <ax ls jpus esa flf) ikbZ gksA ,slh flf) ml yksdoknh jpukdkj dks feyrh gS] ftlds Hkhrj yksdfpÙk dk okl gksrk gSA yksdfpÙk dk okl ml jpukdkj ds Hkhrj gksrk gS] tks yksd dk vfofPNUu fgLlk gksrk gSA f'koewfrZ blh dksfV ds dFkkdkj gSaA ^dlkbZckM+k* dgkuh yksdrkaf=kd vHkh"V ds foi;Z; fcanq ij [kM+h Hkkjrh; yksdra=k dh 'kklu&iz.kkyh dh nk#.k xkFkk gSA gkykafd dgkuh dh ifjfèk esa xaobZ yksdra=k dk izlax gS ysfdu f'koewfrZ us bl izlax dh ,slh O;atuk dh gS fd ,d xkao dh yksdrkaf=kd O;oLFkk dh dgkuh iwjs Hkkjr dh yksdrkaf=kd O;oLFkk dh folaxfr;ksa] foMacukvksa] iru'khyrkvksa] =kklfn;ksa] dqfVyrkvksa] pky] dqpky] fipky] Ny] Nn~e] èkks[kk] ik[kaM dks [kksydj j[k nsrh gSA blds lkFk gh lkFkZd ^er&foosd* ds fodflr u gks ikus rFkk jpukRed yksder l`ftr u gks ikus dk nnZ Hkh dgkuh esa ntZ gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh ds nks izeq[k ik=k gSaµijèkku th ¼ds- Mh- flag vFkkZr~ f[kjksèkj flag½ rFkk yhMj th ¼jke cq>kou½A yksdrkaf=kd 'kklu&iz.kkyh ds lanHkZ esa ijèkku th lÙkk dh fl;klr ds izfrfufèk ik=k gSa vkSj yhMj th foi{k dh fl;klr dsA ;s nksuksa ik=k flQZ tuojh&ekpZ 2011


ij/kku th vkSj yhMj th ds :i&uke ls gh tkus tkrs gSaA ij/kku th dk O;fDr&uke flQZ rhu yksxksa us rhu ckj vyx&vyx rhu izlaxksa esa gh fy;k gSA dwVpky ds rgr vk;ksftr lkewfgd vkn'kZ fookg ds dk;ZØe esa ch- Mh- vksus ijèkku th dks vkSipkfjd rkSj ij lacksfèkr djrs gq, igyh ckj mudk O;fDr&uke fy;k Fkkµ^ds- Mh- flag*A nwljh ckj bZ";kZtU; {kksHk esa yhMj us ijèkku th dk vlyh uke ysdj mudh ykur&eyker dh FkhA blh rjg yhMj th dk O;fDr&uke ¼jke cq>kou½ Hkh flQZ ,d ckj tkfgj gqvk gS] tc viuh gM+d esa ysus ds fy, njksxk us yhMj th ls mudk vlyh uke iwNk FkkA vk'k; ;g fd yksd&leqnk; esa ;s nksuksaµ^ijèkku&th* vkSj ^yhMj th* ds :i&uke ls gh tkus tkrs gSaA 'ks"k buds vlyh uke frjksfgr gks pqds gSaA usr`Ro ds O;fDr&uke dk frjksg.k vius lkjrRo esa cgqvk;keh O;fDrRo dh igpku dk frjksg.k gSA lkekftd ljksdkj ds lanHkZ esa O;fDr dh ekSfyd o`fÙk] fopkj] lksp] fparu] rdZ] er o fu.kZ;&foosd dk frjksg.k gSA lgefr&vlgefr ds ifjizs{; dk frjksg.k gSA ,sls esa jktuhfr dh ifjfèk ls ^yksduhfr* vkSj ^yksddY;k.k* ds eqís csn[ky gks mBrs gSaA urhtru ,slh jktuhfr furkar vkRelq[kHkksx dk vfHk'kIr eap cu tkrh gS] orZeku yksdrkaf=kd jktuhfr ds bl Øwj lp dks cM+s gh lyhds ls mtkxj djrh gS] ;g dgkuhA ijèkku th vkSj yhMj th nksuksa dh fl;klr blh furkar vkRelq[kHkksx dh ifrr o`fÙk vkSj o`Ùk dh fl;klr gSA bu nksuksa esa lÙkklq[kHkksx dh vlhe yksyqirk gSA ijèkku th xzke&iapk;r dh lÙkk ij cus jgus vkSj yhMj th xzke&iapk;r dh lÙkk dks gfFk;kus ds fy, viuh&viuh rjg ls dqpØ jprs gSaA Ng ekg ckn gh xzke&iapk;r dk pquko gksuk gSA ijèkku th us vc rd tks lwn[kksjh dh gS] tks tqYe&T;knrh dh gS] tks Ny&iziap o tky&Qjsc fd;k gS( mldks ysdj xkao esa mudh fdjfdjh gks tuojh&ekpZ 2011

jgh gSA yhMj th bls gok ns jgs gSaA ijèkku th fparkrqj gSaA ijèkku th dks fpark&eqfDr dk ,d iziaph mik; lq>kbZ nsrk gS µlkewfgd vkn'kZ fookg ds vljdkjh vk;kstu dkA ijèkku th }kjk "kM;a=k ds rgr lkewfgd vkn'kZ fookg dk dk;ZØe vk;ksftr gksrk gSA nl lqanj] LekVZ] f'kf{kr 'kgjkrh nwYgs vkSj nqYgu ds :i esa xkao dh fiNM+h] xjhc nl dU;k,a vk;kstu ds dsanz esa gSaA izpkfjr fd;k x;k fd lkewfgd vkn'kZ fookg dk ;g vk;kstu tkfr&caèku] oxZ&Hksn vkSj ngst&izFkk ls loFkkZ eqDr gSA bl vk;kstu ls xkao&lekt esa ifjorZu dk] lqèkkj dk u;k ikB [kqyrk utj vkrk gSA vkSj blhfy, vc ijèkku th xkao ds elhgk cu tkrs gSa] nsork cu tkrs gSaµvpkud [kyuk;d ls egkuk;dA tks ijèkku viuh dkyh djrwrksa ds pyrs xkao&lekt dh utj esa fxj x;k Fkk] ogh ijèkku lkewfgd vkn'kZ fookg dk dqpØ jpdj vpkud xkao&lekt dh utj esa Åapk gks x;k gSA ;gka f'koewfrZ turk dh vkRe?kkrh foLe`fr dk =kkln eqík mHkkjuk pkgrs gSaA vk'k; ;g gS fd ftl ijèkku us vius dk;Zdky ds lk<+s pkj o"kks± rd turk dk flQZ 'kks"k.k fd;k] neu fd;k] mls lrk;k] Nyk vkSj Bxk( turk mls vpkud Hkwy D;ksa xbZ\ vkSj pquko ds Bhd Ng ekg igys ml 'kks"kd] mRihM+d ijèkku }kjk vk;ksftr lkewfgd vkn'kZ fookg ds dk;ZØe dks xkao&lekt us lansg dh utj ls D;ksa ugha ns[kk\ bl vk;kstu ds ihNs ijèkku th dh vlyh ea'kk ij xkSj D;ksa ugha fd;k\ mlds Qjsc esa turk D;ksa Qal xbZ\ ;s loky f'koewfrZ dh dgkuh ds ^vudgs :i* esa mHkjrs gSaA blhfy, eSa ckj&ckj dgrk gwa fd f'koewfrZ dh dgkuh vius ^dgs* ls T;knk ^vudgs* esa cksyrh gSµ^dgk&dgoko ls Hkh vyx ckr gksrh gS* dh rtZ ijA ^vudgk :i* f'koewfrZ dh dgkuh esa ,d fLFkfr ds volku vkSj nwljh fLFkfr ds mn; ds chp cksèkd vkSj csèkd :i esa l`ftr gksrh gSµekSu rjaxksa esaµ,glkl ds Lrj ijA

;gh f'koewfrZ dh dgkuh dh dyk Hkh gS vkSj dgkuh dk deky HkhA f'koewfrZ turk ds okLrfod rjQnkj dFkkdkj gSaA Kkr rF; gS fd yksdrkaf=kd 'kklu&iz.kkyh esa lÙkk&'kfDr&l`tu dk lw=k vkSj rkdr turk ds gkFkksa esa gksrh gSA ,sls esa tkfgj gS fd turk vius er ds tfj, [kqn vius vkSj vius le;&lekt rFkk ns'k ds HkkX; vkSj Hkfo"; dk QSlyk djrh gSA ;g QSlyk yksd&dY;k.kdkjh QSlyk rHkh gks ldrk gS] tc turk ds Hkhrj er&foosd dks fodflr djus ,oa jpukRed yksder l`ftr djus ds lkFkZd miØe r; fd, tk;aA ,sls miØe ls gh turk Hkze ls eqfDr ik ldrh gSA Hkkoqd fopyu vkSj nksgu ls cp ldrh gSA vius Hkhrj ns[kus dk lgh n`f"Vdks.k fodflr dj ldrh gSA tkuus] le>us] ij[kus] vkadus vkSj lgh fu.kZ; ysus dk foosd fodflr dj ldrh gSA f'koewfrZ viuh dgkfu;ksa ds tfj, ,sls gh jpukRed miØe r; djrs gSaA os turk dks Vksdrs gSa] Vgksdrs gSa] mdlkrs gSa] dqjsnrs gSa vkSj turk dks mldh vkRe?kkrh detksfj;ksa dh vksj psrkrs gSaA mudh dgkfu;ka turk dh okLrfod rjQnkjh dh dgkfu;ka blfy, gSa] D;ksafd mudh dgkfu;ka ,d vksj turk dh Hkhrjh detksfj;ksa dks mtkxj dj mUgsa muls eqDr gksus ds fy, izsfjr djrh gSa vkSj nwljh 'kks"kd] mRihM+d rkdrksa dh vlyh ea'kk mtkxj dj ml vksj turk dks ck[kcj vkSj lpsr djrh gSaA dwVpky ds rgr vk;ksftr lkewfgd vkn'kZ fookg ds laiUu gksus ds ckn xkao&lekt dh utj esa ßijèkku th nsork gks x, FksAÞ vFkkZr~ ijèkku th turk dks Bxus] Nyus vkSj Hkjekus esa dke;kc gq,A blls ßyhMj th dks lksp gks x;k FkkAÞ yhMj dh lksp ds dsanz esa turk ughaA turk dh eqfDr dh dkeuk ugha gSA yhMj dh lksp ds dsanz esa ijèkkuh gfFk;kus dh cspSuh gSA bl rjg ns[kk tk; rks lÙkk dh jktuhfr ds izfrfufèk ik=k ijèkku th vkSj foi{k dh 61


jktuhfr ds izfrfufèk ik=k yhMj thµbu nksuksa dh jktuhfr dk dsanzh; è;s; lÙkklu ij vklhu gksuk gSA lÙkklq[k dk fuyZTt Hkksx djuk gSA blds fy, os iru dh fdlh gn rd tk ldrs gSaA ;g dgkuh ijèkku th vkSj yhMj th dh jktuhfrd iruxkFkk ds lgkjs laiw.kZ Hkkjrh; yksdrkaf=kd jktuhfr esa lÙkk vkSj foi{k dh Hkwfedk ds =kkln ;FkkFkZ dks [kksydj j[k nsrh gSA ijèkku dh iksyiêh rc [kqyrh gS] tc ekSdk ikdj lqxuh ¼lkewfgd vkn'kZ fookg okyh ,d yM+dh½ Hkkxrh&gkaQrh fdlh rjg 'kuhpjh ds ikl igqaprh gSA lkewfgd vkn'kZ fookg dh vlfy;r mls crkrh gS fd lkewfgd vkn'kZ fookg ,d èkks[kk gSA 'kknh ds uke ij ijèkku us lc dks csp fn;k gSA lc dks is'kk djuk iM+rk gS] :ierh dks HkhA 'kuhpjh lUu jg tkrh gSA ijèkku ds nqjfHk;kstu ls {kqCèk gks mBrh gSA varr% 'kuhpjh viuh csVh dks okil djkus dh vfMx ekax ysdj ijèkku ds nqvkjs èkjuk ij cSB tkrh gSA blh èkjus ij cSBus ds fy, gh rks yhMj th 'kuhpjh dks ^iVk* jgs FksA vkSj tc 'kuhpjh èkjus ij cSB xbZ rks mldk lkFk nsus ds fy, os ßxkao ds gj dku esa earj Qwad jgs gSaA Þ ;gka ^iVkuk* vkSj ^earj Qawduk* bu nksuksa 'kCnksa ds xgjs fufgrkFkZ gSaA oLrqr% f'koewfrZ lfØ; thou ls thfor 'kCn idM+rs gSaA blhfy, muds 'kCn fpÙk&O;atd gksrs gSaA eeZHksnh gksrs gSaA ^iVkuk* dk vk'k; gSµlanfHkZr O;fDr o lewg dh psruk esa ?kqldj mls vius vuqdwy djukA mlds Hkhrj vius earO; dh vrD;Z LohÑfr dh eu%fLFkfr l`ftr djukA vius fufgrkFkZ dh flf) ds fy, mldk mi;ksx djuk---vkfnA blh rjg ^earj Qawduk* dk vk'k; gSµvaèkkuqlj.k gsrq vfHkizsj.kk o fpÙk&O;keksgu dh izfØ;k---vkfnA bu nks 'kCnksa ds xHkZ esa fufgr cgqvk;keh vk'k; ls yhMj th dh ea'kk tkfgj gks tkrh gSA mudh Ny&uhfr mtkxj gks tkrh gSA vius fufgrkFkZ dh flf) ds fy, turk dks xqejkg djus vkSj mls 62

bLrseky djus dh mudh fl;klr dk jkt Hkh [kqy tkrk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh yksdrkaf=kd O;oLFkk ij lkFkZd foe'kZ dh jpukRed ifjfLFkfr iSnk djrh gSA foe'kZ dh ;g ifjfLFkfr yksdrkaf=kd O;oLFkk dh orZeku n'kk vkSj fn'kk rFkk yksdrkaf=kd O;oLFkk ds vkn'kZ vkSj vHkh"V ds chp curh gSA è;ku nsus dh ckr ;g gS fd viuh dgkuh esa izLrqr o mifLFkr rF;ksa] rRoksa o fLFkfr;ksa dh cqukoV f'koewfrZ us ,slh lgt izfofèk ls dh gS] ftlds lzksrtU; izHkko ls ikBd vizLrqr o vuqifLFkr ds izfr ftKklq gks mBrk gSA lgt ftKklk gh foe'kZ dh n'kk iSnk djrh gSA ns[kk tk; rks LoLFk yksdra=k ds l`tu esa foi{k dh izeq[k Hkwfedk gksrh gSA lÙkk laiw.kZrk esa yksdrkaf=kd gks] ;g ^vkn'kZ fLFkfr* gksrh gSA ,slh vkn'kZ fLFkfr fQyoDr rks utj ugha vkrhA lÙkk vDlj yksdrkaf=kd jkLrs ls HkVd tkrh gSA lÙkk ls pwdsa Hkh gksrh jgrh gSaA lÙkk dk viuk en gksrk gSA ;g ^en* 'kks"k.k&mRihM+u dk dkj.k Hkh curk jgrk gSA ,sls esa tc foi{k 'kks"k.k] mRihM+u ,oa tu&fojksèkh uhfr;ksa ds elyksa o eqíksa dks ysdj lÙkk ds eq[kkfyQ [kM+k gksrk gS rks turk Hkh lpsr gks tkrh gSA ra=k ds ;FkkFkZ dks le>us dh dksf'k'k djrh gSA bl le>us dh izfØ;k esa gh turk ds chp lgefr&vlgefr] leFkZu&fojksèk dh euksn'kk,a curh gSaA turk ds chp jpukRed lgefr&vlgefr dh lkFkZd n'kk dk cuuk gh LoLFk yksdra=k ds l`tu dh xkjaVh gksrh gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa foi{k dh jktuhfr dk tks eeZHksnh fp=k.k fd;k x;k gS] og dsafnzr rks ,d xkao ij gS ij mldh jks'kuh iwjs Hkkjr dh foi{k dh jktuhfr ij iM+rh gSA bl xzke&iapk;r esa foi{k dh jktuhfr djrs gSaµyhMj thA yhMj th ijèkku ds dqpØ vkSj dqpky ds fo#) èkjus ij cSBus ds fy, 'kuhpjh dks iVkrs gSaA 'kuhpjh ds èkjus dk leFkZu djus ds fy, xkao ds yksxksa dks iksVus dh Hkjiwj

dksf'k'k Hkh djrs gSaA ijèkku ds 'kks"k.k] neu] Ny] iziap] ywV] Hkz"Vkpkj] lwn[kksjh dh =kkln dgkuh tu&tu rd igqapkrs gSaA ijèkku ds fo#) tuer [kM+k djus ds fy, gj uqL[kk viukrs gSaA ij blfy, ugha fd 'kuhpjh dks U;k; feys ;k ;g xkao 'kks"k.k] neu ls eqDr xkao gks tk; cfYd blfy, fd tc xkao ijèkku ds fo#) [kM+k gksxk] ijèkku dks ltk feysxh rks vxyh ijèkkuh bUgsa ¼yhMj th dks½ fey ldsxhA vkn'kZ fookg dh vkM+ esa yM+fd;ksa ds cspus dk jkt tc [kqyrk gS rks bl dkaM ls vkSj ijèkku ds t?kU; nqjfHk;kstu ls yhMj th {kqCèk ugha eqXèk gksrs gSa D;ksafd blls mUgsa ijèkkuh gfFk;kus dk ekSdk feyrk utj vk jgk gSA njvly 'kuhpjh ds la?k"kZ dh lQyrk esa gh yhMj th vius fl;klh liuksa dks lkdkj gksrk ns[krs gSaA dgkuh dk ;g egRoiw.kZ i{k gSA dgkuh ds bl i{k dh O;atuk ;g gS fd tc foi{k dh jktuhfr voljokfnrk dh fxj¶r esa gksxh vkSj foi{k ds usr`Ro dk jktuhfrd mís'; vkSj bjknk lÙkklu dk gj.k vkSj flQZ viuk Hkj.k djuk gksxk rks ,sls esa yksdra=k dk fo:i.k gksuk r; gSA vkSj vkt Hkkjrh; yksdra=k ds lkFk ;gh f?kukSuk [ksy [ksyk tk jgk gSA vis{kk dh tkrh gS fd yksdrkaf=kd 'kklu&iz.kkyh esa xzke&iapk;r ls ysdj fnYyh dh iapk;r rd yksd&dY;k.k ds izfr lefiZr gksaA vis{kk ;g Hkh dh tkrh gS fd ;s iapk;rsa yksdfgr ds n`f"Vxr lkFkZd uhfr&l`tu dk jpukRed eap Hkh cusa vkSj viuh xfrfofèk esa ikjn'khZ Hkh gksaA ikjnf'kZrk yksdra=k dh izkFkfed 'krZ gSA ns[kk tk; rks ,slh cgqr&lh otgsa gS] ftuds pyrs lÙkk izk;% yksdrkaf=kd jkg ls HkVd tkrh gSA iks"kd vkSj j{kd dh Hkwfedk ds cjDl 'kks"kd vkSj mRihM+d dh Hkwfedk esa vk tkrh gSA o`gÙkj yksd&lekt ls foeq[k futh ykHk&yksHk ds ladh.kZ o`Ùk esa fleV tkrh gSA ,sls esa ^yksd* vkSj ^yksdra=k* ds tuojh&ekpZ 2011


vfLrRo dh j{kk dk ftEek foi{k dk cu tkrk gSA ysfdu ledkyhu Hkkjrh; jktuhfr esa foi{k dk pfj=k D;k gS\ ^dlkbZckM+k* dgkuh yhMj th dh lksp ds tfj, bls O;aftr djrh gSA yhMj izkbejh Ldwy ds f'k{kd gSa] ysfdu mUgsa ijèkkuh esa vfèkd equkQk fn[kkbZ nsrk gSA rHkh rks yhMj dks ßizkbejh Ldwy dh ekLVjh xnZu dh eSy yxus yxh gSAÞ fufgrkFkZ ;g fd vkt dh jktuhfr equkQs dk m|ksx cu xbZ gSA foi{k Hkh blh equkQs dh vksj yid jgk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa ftu fLFkfr;ksa ds chp yhMj th dk pfj=k [kM+k gksrk gS] mu fLFkfr;ksa vkSj fooj.kksa ds chp tks folaxfr;ka] foMacuk,a] nqjfHk;kstu mtkxj gksrs gSa] muesa gh foi{k dh jktuhfr dk vLy eeZ [kqyrk gS vkSj okLrfod ;FkkFkZ O;aftr gksrk gSA vk'k; ;g fd lÙkklu ij vklhu gksus dh vkHkklh lq[kthfork euq"; dks ewY;ghu cuk nsrh gSA mls uSfrd y{; ds foi;Z; fcanq ij Qsad nsrh gSA mlds laosnuk lw=kksa dks tM+ cuk nsrh gSA dgkuh esa O;aftr tM+ laosnuklw=k ds fofoèk :iksa dks vyx&vyx vk;keksa esa ns[kk tk ldrk gSA vkn'kZ fookg dh vkM+ esa csph xbZ yM+fd;ksa dks okil ykus dh ckr djds ijèkku "kM;a=kiwoZd ijèkkfuu dks feykrk gSA nksuksa 'kuhpjh ds ikl tkrs gSa vkSj mls vk'oLr djrs gSa fd :ierh lesr lHkh yM+fd;ksa dks okil yk;k tk,xkA fQj 'kuhpjh ls vu'ku rksM+us dh fourh djrs gq, fdafpr cy ds lkFk mls nwèk fiyk nsrs gSaA nwèk fiykus ds igys ijèkku us ijèkkfuu dks Hkh èkks[ks esa j[kdj nwèk esa tgj feyk fn;k FkkA tgjhyk nwèk ihus ls 'kuhpjh ej tkrh gSA mlds ejus dh [kcj xkao esa QSyrh gSA xaobZ tu yk'k dks rks ns[k tkrs gSa ij mls u rks dkaèkk nsrs gSa vkSj u gh mls fBdkus yxkrs gSaA yk'k vdsys vukFk iM+h gSA ,d tkuoj viuh izÑfr ds vuqlkj yk'k dks ?klhVrk gS ij xkao dk dksbZ vkneh mls fBdkus yxkus dh fgEer ugha tqVk ikrkA tc vèkjaxh dks [kcj yxrh gS rks og vdsys vkSj vuks[ks <ax ls 'ko tuojh&ekpZ 2011

dk nkg djrk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh ds bl i{k ij lcls dM+s loky fd, tkrs gSa fd D;k xzkeh.k thou dk ;gh lkekftd ;FkkFkZ gS\ D;k xaobZ thou esa] tgka {kj.k ds ckotwn fdlh u fdlh :i esa vkt Hkh ijLijrk dk;e gS] ,slh fueZe lkewfgd rVLFkrk dh dYiuk dh tk ldrh gS\ D;k ,slh funZ;rk] ,slh vekuoh;rk xaobZ thou dk lp gS\ D;k fdlh Hkh xkao ds lkekftd thou esa ,slh ;kaf=kd laosnughurk fo'oluh; gS\ bl rjg reke loky mBk, tkrs gSaA tSlk eSaus igys gh dgk gS fd loky mBus pkfg, ysfdu lgh ifjizs{; esaA ns[kuk ;g pkfg, fd jpukdkj viuh jpuk ds tfj, dguk D;k pkgrk gS\ mlus viuh jpuk esa lekt&thou ds ftl fgLls dks l`tu dh fo"k;oLrq cuk;k gS] mlls fu%l`r lw=k vkSj ladsr D;k gSa\ jpuk fdl y{; dks lkèkuk pkgrh gS\ dHkh&dHkh thou dk tks var% ;FkkFkZ gS vkSj ckgj lrg ij thou dk tks :i fn[krk gS] nksuksa esa xgjk varfoZjksèk gksrk gS] dgkuh ds bl i{k esa f'koewfrZ lekt&thou ds var% ;FkkFkZ dh O;atuk djrs gSaA thou dk ;g var% ;FkkFkZ D;k gS\ thou esa Mj dk ?kj dj tkukA ;kuh thou esa yksdfojksèkh O;oLFkk }kjk Hk; dk l`tuA Hk; dh Hkwfedk vkSj bldh ifj.kfrA oLrqr% thou esa Hk; dk ;g l`tu izk;ksftr gSA blds dkjdrRo gSaµlÙkk&'kklu&iz'kklu dh O;oLFkk rFkk lekt dh O;oLFkkA ;s tufojksèkh vkSj Hkksxkdka{kh O;oLFkk,a lqfu;ksftr rkSj ij lekt&thou esa Mj iSnk djrh gSa] rkfd mudk 'kks"k.k&nksgu] neu&mRihM+u] ywV&[klksV fujkin rkSj ij tkjh jgsA ;gh Hk; gLr{ksi vkSj izfrjksèk dks #aèkrk gSA eqfDr&ekxZ ij pyus ls jksdrk gSA laosnuk dk gj.k djrk gSA dk;jrk dk dkj.k curk gSA Hk; vius lkjrRo esa vkRe?kkrh gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh blh Hk; dh Hkwfedk dks O;aftr djrh gSA Hk; ds fofoèk :iksa] vk;keksa ,oa Hkafxekvksa dh cksèkd o jkspd ppkZ

dgkuh ds dbZ izlaxksa esa gqbZ gSA bl ckcr Fkkus dk izlax xkSjryc gSA yM+dh cspus dk ekeyk tc Fkkus rd igqaprk gS rks njksxk th yhMj vkSj ijèkku dks Fkkus ij cqykrs gSaA igys ijèkku vkrs gSa fQj ckn esa yhMjA ijèkku vkSj yhMj ls njksxk dh vyx&vyx ckr gksrh gSA ;gka njksxk 'kklu&iz'kklu dk] ijèkku lÙkk dh jktuhfr dk vkSj yhMj foi{k dh jktuhfr dk izfrfufèk ik=k gSA budh eqykdkr ftl ifjos'k esa gksrh gS] ml ifjos'k ds fp=k.k vkSj fooj.k esa bu rhuksa izfrfuèk ik=kksa dh Hk;&Hkafxekvksa dk izrhdkRed ladsr feyrk gSA yhMj vkSj njksxk ds chp tc laokn 'kq: gksrk gS rks nksuksa ,d&nwljs dks Vksgrs pyrs gSaA gkykafd nksuksa ,d&nwljs ls Mjrs jgrs gSa ij viuh cdSrh ls fuMj gksus dk <ksax Hkh djrs jgrs gSaA nksuksa ,d&nwljs ij gkoh gksus dh ps"Vk Hkh djrs jgrs gSaA dqy feykdj viuh dgkuh esa f'koewfrZ us bl izlax dh ftl izfofèk ls cqukoV dh gS] mlds vlj ls lpsr ikBd bl izlax dks i<+rs gq, cM+s Hkjksls ds lkFk eglwl djrk gS fd ^Mjkrk ogh gS] tks Mjrk gS*A ;g lw=k dgkuh esa ntZ ugha gSA njvly ^dlkbZckM+k* dgkuh esa tks dqN izLrqr gS] tks dqN dgk x;k gS( og lc vius lkjrRo esa l`tu'khy lzksr gSaA tc laosnu'khy ikBd bl dgkuh ds fofoèk izlaxksa ls xqtjrk gS rks bUgha l`ftr lzksrksa ls mlds Hkhrj ubZ&ubZ lksp dh n'kk,a curh pyrh gSaA blh lksp ds QyLo:i dgkuh i<+rs gq, og Lo;a Hkh lw=k jprk vkSj gkfly djrk pyrk gSA dgkuh ikBd ds Hkhrj iwjh rjg ;g le> iSnk djrh gS fd tks ra=k fujkin 'kks"k.k&nksgu] neu&mRihM+u ds fy, turk ds chp Hk; dk okrkoj.k curk gS] og ra=k oLrqr% dk;j] detksj vkSj Mjiksd gksrk gSA bl Hk; ds ikj vkSj ijs tkdj ;fn turk Hkz"Vra=k ds izfrjksèk esa [kM+h gks tk; rks Hkz"Vra=k dks usLrukcwn fd;k tk ldrk gSA dgkuh dk deky ;g gS fd dgkuh vius ^vudgs :i* esa izfrjksèk dh bl t:jr 63


dk ,glkl djkrh gSA loky ;g gS fd turk lkewfgd izfrjksèk ds fy, ,dtqV dc gksrh gS\ bldk tokc ijaijk ds ikB esa gSA ijaijk dk ikB vkSj bfrgkl dk fu;e gesa ;g crkrk gS fd usr`Ro ifjorZu dk okrkoj.k cukrk gS vkSj ifjorZu turk ykrh gSA ifjorZu lkewfgd izfrjksèk ls gksrk gSA lkewfgd izfrjksèk dh n'kk,a rc curh gSa] tc usr`Ro la?k"kZ dh tehu rS;kj djrk gSA dgkuh dks i<+rs gq, ikBd ds Hkhrj ledkyhu jktuhfr esa ,sls la?k"kZ'khy yksdoknh usr`Ro dh deh [kyrh vkSj v[kjrh gSA ikBd ds Hkhrj ,slh cspSuh iSnk djuk fdlh Hkh jpuk dk vHkh"V gksrk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh bl jpukRed vHkh"V dks fl) djrh gSA la?k"kZ dh tehu rS;kj djus ds fy, ifjorZudkeh usr`Ro dh t:jr gksrh gSA bl fufeÙk ,sls usr`Ro dh vis{kk dh tkrh gS] ftlesa yksdfu"Brk gks] ra=k dh le> gks vkSj Hkfo"; dh :ijs[kk gksA ,slk ifjorZudkeh usr`Ro izk;% foi{k dh jktuhfr ls gh mHkjrk gSA lÙkk ls izk;% ,slh mEehn ugha curhA lÙkk dks la?k"kZ'khy turk ugha pkfg,A ^dlkbZckM+k* dgkuh esa lÙkk dh jktuhfr ds izfrfufèk ik=k gSa ijèkku thA xzke iapk;r ij viuh lÙkk cjdjkj j[kus ds fy, ijèkku th iru dh lkjh gnsa rksM+ nsrs gSaA os tc Fkkus ij njksxk ls feyus tkrs gSa rks ijèkkfuu ls dgrs gSa] ß---oks tks ijsedqekj dh [ksyus dh [kM+[kfM+;k gS u] ns nksA njksxk th dk yM+dk [ksysxkAÞ ijèkku njksxk ds yM+ds ds fy, vius bdykSrs iq=k dh [ksyus dh tks [kM+[kfM+;k nsrs gSa] og flQZ ,d f[kykSuk gh ugha nsrs cfYd viuh fl;klr dh fclkr ij vius iq=k dh [kqf'k;ksa dks Hkh nkao ij yxk nsrs gSaA ijèkku dh ;g Øwjrk vkSj t?kU; laosnughurk lÙkk dh nk#.k fl;klr dk vLy pfj=k [kksyrh gSA bruk gh ugha] 'kuhpjh dk vu'ku rksM+okus ds fy, tc ijèkkfuu mls nwèk fiykus tkrh gSa rks ijèkku mlesa pqids&ls tgj feyk nsrk gS vkSj eu esa lksprk gS fd Qalus 64

ij rksger ijèkkfuu ij e<+ nsxkA vk'k; ;g gS fd lÙkk dh fl;klr esa vius dks lqjf{kr j[kus ds fy, tks ijèkku vius iq=k vkSj iRuh ds izfr Hkh bruk fueeZ] Øwj] u`'kal] funZ;h vkSj tM+xzLr gks ldrk gS( mlls turk D;k mEehn dj ldrh gS\ tks vius fufgrkFkZ dh flf) ds fy, iq=k vkSj iRuh dk Hkh ugha gqvk] og turk dk D;k gksxk\ lÙkklq[k dh ?kksj fyIlk vkneh dks fdruk vkRefyIr cuk nsrh gS] mls fdl dnj vkReo`Ùk esa fleVk nsrh gS] fdruk vekuoh; vkSj Øwj cuk nsrh gS] ijèkku ds dyq"k dqpØksa dh izLrqfr ds tfj, f'koewfrZ ;gh dguk pkgrs gSaA ,sls esa lÙkklu ij cSBs lq[kkdka{kh usr`Ro ls la?k"kZ dh tehu rS;kj djus dh mEehn ugha dh tk ldrhA og rks izk;% ;FkkfLFkfroknh gksrk gS] izfrjksèk dk neu djus okyk gksrk gS] Hk; dk ltZd gksrk gS] yksdra=k dh ihB ij cSBk gqvk yksdra=k dh jh<+ rksM+us okyk gksrk gS] yksdra=k dks lgh jkg ls xqejkg djus okyk gksrk gS] yksder dks Hkjekus okyk gksrk gSA yksdpsruk ij èkkj èkjus dk dke foi{k dh jktuhfr djus okys usr`Ro dk gksrk gSA ;fn foi{k dh jktuhfr dk usr`Ro la?k"kZ'khy gksrk gS rks ogh yksdra=k dks lgh jkLrs ij ykus vkSj ys pyus dh Økafrdkjh ifjfLFkfr iSnk djrk gSA jpukRed yksdpsruk dk fodkl djrk gSA yksd esa izfrjksèk dk l`tu djrk gSA la?k"kZ dh izsjd i`"BHkwfe dh jpuk djrk gSA yksdfgr ds fy, yksd esa ,drk LFkkfir djrk gSA vius ls ckgj fudydj o`gÙkj lekt ls tqM+us dh izsj.kk nsrk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa yhMj th foi{k dh jktuhfr ds izfrfufèk ik=k gSaA foi{k dh jktuhfr ds usr`Ro ls tks vis{kk dh tkrh gS] yhMj th mlds foi;Z; fcanq ij fx) dh rjg utj rkus cSBs gSaA tc 'kuhpjh ijèkku ds dqpØ ds fojksèk esa èkjus ij cSBrh gS rks yhMj th èkjus ds leFkZu esa th&tku ls tqV tkrs gSaA blfy, ugha fd mUgsa ijèkku ds dqpØ ls ?k`.kk gSA blfy, Hkh ugha

fd os xkao dks dqpØ ls eqfDr fnykuk pkgrs gSaA cfYd blfy, D;ksafd blesa mUgsa ijèkkuh gfFk;kus dk ekSdk feyrk fn[k jgk gSA yhMj th lksprs gSa] ßijèkkuh dh QhYM rS;kj djus dk blls cM+k pkal fQj dc vk,xk\Þ vk'k; ;g fd yhMj 'kuhpjh ds la?k"kZ dks ijèkkuh gfFk;kus ds gFkdaMs ds :i esa bLrseky djrs gSaA tks njksxk 'kuhpjh dk ?kksj vieku djrk gS vkSj 'kuhpjh ds la?k"kZ ds bdykSrs rjQnkj vèkjaxh ds lkFk Øwj vkSj fgald O;ogkj djrk gS] mlh njksxk ds Lokxr esa yhMj iyd&ikaoM+s fcNk nsrk gSA lkjh gnsa ogka VwVrh gSa] tc yhMj eq[;ea=kh dks nj[kkLr nsus ds cgkus okVjekdZ ij 'kuhpjh dk vaxwBk yxok ysrk gS vkSj rglhy tkdj 'kuhpjh ds nks ch?ks [ksr dks vius uke djk ysrk gSA foi{kh jktuhfr ds izfrfufèk ik=k yhMj th dh lksp dh folaxfr;ksa] O;ogkj dh foMacukvksa vkSj LoIu dh nqjklfDr;ksa dk tks fooj.k bl dgkuh esa izLrqr fd;k x;k gS] mUgha folaxfr;ksa] foMacukvksa vkSj nqjklfDr;ksa esa ledkyhu foi{kh jktuhfr dk ;FkkFkZ O;aftr gksrk gSA f'koewfrZ us viuh dgkuh esa ijèkku th vkSj yhMj th ds foMacukRed pfj=k dh jpukRed izLrqfr ds tfj, ledkyhu Hkkjrh; jktuhfr ¼lÙkk vkSj foi{k dh jktuhfr½ ds var% ;FkkFkZ dh O;atuk dh gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh ds ladsr&lw=k ;g lkQ djrs gSa fd lÙkk vkSj foi{k dh jktuhfr ds ikys&[kkus vkSj Hkafxek,a vyx&lh Hkys yxsa ij mudk pfj=k ,d tSlk gSA ijèkku 'kuhpjh ds nwèk esa èkks[ks ls tgj feykdj mlds ^tho* dk gj.k djrk gS vkSj yhMj èkks[ks ls 'kuhpjh dk nks ch?kk [ksr vius uke fy[kokdj mldh ^thfodk* dk gj.k djrk gSA 'kuhpjh 'kksf"kr lekt dh izfrfufèk ik=k gSA ijèkku lÙkk vkSj yhMj foi{k dh jktuhfr ds izfrfufèk ik=k gSaA ;s nksuksa ¼ijèkku vkSj yhMj½ 'kuhpjh ¼turk½ dk f'kdkj djrs gSaA ^dlkbZckM+k* dgkuh blh lp dh dgkuh gSA bl dgkuh dks i<+rs gq, ;g =kkln lp Hkh ikBd ds tuojh&ekpZ 2011


eu esa mitrk gS fd tks ftruk vkRedsafnzr gksxk] futh ykHk&yksHk ds vfHk'kIr o`Ùk esa ftruk fleVk gksxk] ftruk vkRexzLr gksxk( og ewY;ksa ls mruk gh eqdjsxk] ekuoh; nhfIr ls mruk gh nwj gksxk] ekuoh; xfjek ls mruk gh fxjsxk vkSj ekuoh; lRo ls mruk gh ljdsxkA xaobZ thou] lekt vkSj ijaijk esa vPNkb;ka gSa rks dq:irk,a Hkh gSaA ;s dq:irk,a Hkh xaobZ thou vkSj lekt esa Mj iSnk djrh gSaA izfrjksèk dh jkg :aèkrh gSaA bZ";kZ] }s"k] Mkg] tyu] ijlarki tSlh euksxzafFk;ka o foÑfr;ka Hkh dgha u dgha lewg eu ds l`tu dks ckfèkr djrh gSaA ;g =kkln gS fd vkt bu foÑfr;ksa] dqizFkkvksa ds fo#) dksbZ jpukRed lkekftd vkanksyu ugha py ik jgk gSA dqy feykdj vkt gekjh jktuhfrd O;oLFkk] iz'kklfud O;oLFkk vkSj lkekftd O;oLFkk dh tks fo:irk,a gSa] os xaobZ thou dh lkal&lkal esa lkalr Hkjus dk viÑR; dj jgh gSaA muds laosnukra=k dks f'kfFky dj jgh gSaA bu O;oLFkkvksa dh foÑfr;ksa o fo:irkvksa ds fo#) u rks dksbZ lkekftd vkanksyu [kM+k gks ik jgk gSA vkSj u gh jktuhfrd vkanksyuA lkFkZd ifjorZu dh igy vkSj jpukRed la?k"kZ dh tehu rS;kj djus ds fy, u rks lekt ls dksbZ usr`Ro mHkj jgk gS vkSj u jktuhfr lsA blhfy, ^dlkbZckM+k* dgkuh dk tks xaobZ lekt gS] mlesa nk#.k lkekftd rVLFkrk] nq[kn laosnughurk vkSj =kkln izfrjksèkghurk dh tu?kkrh n'kk,a cuh gqbZ gSaA ^dlkbZckM+k* dgkuh dks i<+rs gq, ikBd dks ;s tu?kkrh n'kk,a v[kjrh gSaA ;g v[kjuk gh mlds Hkhrj vkRefparu dh n'kk iSnk djrk gSA eqfDr dh cspSuh iSnk djrk gSA eqfDr dh cspSuh eqfDr&ekxZ dks ryk'kus dh euksHkwfe rS;kj djrh gSA ikBd ds Hkhrj ,slh jpukRed cspSuh iSnk djuk gh ^dlkbZckM+k* dgkuh dk dsanzh; rRo gSA f'koewfrZ us ^dlkbZckM+k* dgkuh esa fofoèk :ikRed izfofèk;ksa dk lqlaxr mi;ksx fd;k gSA os tc izrhdksa dk tuojh&ekpZ 2011

jpukRed mi;ksx djrs gSa rks os izrhd vyx ls fd, x, dykRed miØe ds :i esa ugha vkrs cfYd dFkk dk lgt o vfofPNUu fgLlk cudj lgt xfr esa gh vkrs gSaA crkSj mnkgj.k] bl dgkuh ds ,d izlax ij xkSj djsaA njksxk ds dgus ij rky&fdukjs f'kdkj [ksyus ds fy, ijèkku 'kgj ls isVhcan cueqfxZ;ka eaxokrk gSA isVh esa can cueqfxZ;ksa dh vkokt lqudj rky dh cueqfxZ;ka Hkh ogka vk tkrh gSaA bl izrhd ds tfj, f'koewfrZ xaobZ lekt dks dksapuk pkgrs gSa fd cueqfxZ;ksa esa rks vius oxZ ds izfr bruk izse] vkReh;rk vkSj ijLijrk gS fd vius oxZ dh vkokt lqudj rky dh lkjh cueqfxZ;ka ogka tek gks tkrh gSa ysfdu 'kuhpjh ds ^dkju* ¼izk.kkard volkn dk ân;&fonkjd xhrkRed dFkk&foyki½ djus ij Hkh xaobZ tu ogka QVdrs rd ughaA njvLy izÑfr yksd&lekt dh fpjlgpjh gSA yksd us izÑfr ls gh thou dk ikB i<+k gSA izÑfr ls gh thou dks le>us vkSj cnyus dk lw=k gkfly fd;k gSA izfrjksèk vkSj leatu dk lcd lh[kk gSA pwafd f'koewfrZ Lo;a Hkh yksd ds lfØ; fgLlk gSa blhfy, os ,sls izrhd dk lgt mi;ksx dj lds gSaA bl izrhd dk èofu&ladsr Hkh xkSjryc gSA isVh esa can cueqfxZ;ksa vkSj rky dh eqDr cueqfxZ;ksa ds dqM+dqM+kus dh èofu&Hkafxek,a vyx&vyx gSaA isVh esa can cueqfxZ;ka ßdqM+d&dqM+d( Øsvka&ØsvkaÞ rFkk rky dh eqDr cueqfxZ;ka ßdqM+&dqM+! dqjZ&dqjZ!Þ dh vkokt esa dqM+drh gSaA isVh esa can caneqfxZ;ksa dh èofu esa lhfer o`Ùk esa dSn gksus dh nhu djkg gS vkSj rky dh eqDr cueqfxZ;ksa dh èofu esa [kqys foLrkj dk vkRefo'okl gSA dgkuh esa fpf=kr cueqfxZ;ksa dh bu èofu&Hkafxekvksa esa vius&vius o`Ùk esa can vkSj o`gÙkj lekt esa eqDr euq"; ds Loj lkadsfrd :i esa O;aftr gksrs gSaA f'koewfrZ us bl dgkuh esa vQokg ds euksfoKku dk Hkh jpukRed mi;ksx

fd;k gSA vQokg ,d rjg ls eu dh HkM+kl fudkyus ds fy, fd;k x;k vrD;Z izpkj Hkh gSA bl vQokg dh fip rks gks ldrh gS ij rdZ&laxfr ughaA dgkuh dk ,d va'k gS] ßlkjs xkao esa ppkZ gSµnjksxk us 'kuhpjh ds ^yqIi* yxok fn;kµfyMjok ds Hkh yxok fn;kµijèkku ds Hkh] vèkjafx;k ds dgus ijAÞ vQokg dk viuk yksd&euksfoKku gksrk gSA vQokg esa yksd ds vopsru eu ds izPNUu ;FkkFkZ dh vfHkO;fDr gksrh gSA bl vQokg dh fip njksxk dk og dFku gS] ftlesa mlus ^'kuhpjh&ywi&dsl* dh ckr dh FkhA blh fip ls vQokg 'kq: gksrh gS vkSj xaobZ tu vius Hkhrj dh HkM+kl fudkyus ds fy, yhMj vkSj ijèkku ds uke Hkh ywi yxokus ds ekeys esa viuh vksj ls tksM+ nsrs gSaA loZfofnr gS fd enZ dks ywi ugha yxrk fQj Hkh xaobZ tu ywi yxokus ds ekeys esa yhMj vkSj ijèkku ds uke tksM+dj vQokg QSykrs gSaA vrD;Z gksrs gq, Hkh bl vQokg esa yhMj vkSj ijèkku ds fo#) xaobZ tu dk izPNUu izfrjksèk O;aftr gksrk gSA ijèkku vkSj yhMj ds izfr xaobZ tu ds vopsru esa ntZ ?k`.kk dk Hkko Hkh izdV gksrk gSA vopsru eu esa fufgr ?k`.kk o izfrjksèk dk ;g jpko vius lkjrRo esa psru izfrjksèk dh i`"BHkwfe dk Hkh l`tu djrk gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ka lekt&thou ds cgqy i{kksa ij lkFkZd foe'kZ Hkh djrh gSaA mudh dgkfu;ksa esa foe'kks± dh mifLFkfr izk;ksftr ugha gksrhA ;s foe'kZ thou&fLFkfr;ksa ls mitrs gSaµiwjh laf'y"Vrk ds lkFkA blhfy, bu foe'kks± esa thou dh laxfr gksrh gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa yksdra=k] yksd esa izfrjksèk vkSj ukjh&fLFkfr fo"k;d foe'kZ dh mifLFkfr gSA 'kuhpjh vkSj vèkjaxh ^dlkbZckM+k* ds izeq[k ik=k gSaA 'kuhpjh 'kksf"kr lekt dh izfrfufèk ik=k gSµvkgr vkSj vfHk'kIrA vèkjaxh ledkyhu Hkkjrh; lekt esa izfrjksèk ds orZeku Lo:i dk izfrfufèk ik=k gSµfo{kqCèk vkSj larIrA 65


vèkjaxh gh vdsyk O;fDr gS] tks [kqydj 'kuhpjh dh rjQnkjh esa gSA mlesa eq[kj fojksèk dk fuHkZ; vkosx rks gS ij mlesa u rks lkaxBfud {kerk gS vkSj u Hkfo";&l`tu dk LoIu o foosd gSA blds lkFk gh mldk ^laiw.kZ okekax vkaf'kd iSjkfyfll* dk f'kdkj gSA vèkjaxh dk ^laiw.kZ okekax vkaf'kd iSjkfyfll dk f'kdkj gS* ;g crkdj f'koewfrZ us Hkkjr ds oke&la?k"kZ ds =kkln ;FkkFkZ dh lkadsfrd O;atuk Hkh dh gSA gkykafd vèkjaxh dh izfrjksèkh izfØ;k esa Hkkjr esa gks jgs ledkyhu izfrjksèk dh ifj.kfrtU; èofu rks feyrh gS ij vèkjaxh ds izfrjksèk dk pfj=k dqN fHkUu Hkh gSA mldk izfrjksèkh eu iqLrd ls ugha] thou ls izsj.kk ikrk gSA ns[kk tk; rks thou&fLFkfr;ksa dks Hkksxdj LokuqHkwfr gkfly djus okys O;fDr esa gh lPph lgkuqHkwfr iui ldrh gSA lPph lgkuqHkwfr ls gh izfrjksèk vanj ls mitrk gSA vèkjaxh blh rjg dk pfj=k gSA vèkjaxh lekt&O;oLFkk o thou&fLFkfr;ksa dk HkksDrk gS] blhfy, mldh n`f"V lhèkh vkSj lèkh gSA igpku lkQ gSA rdZ jgL;ksn~?kkVd gSA dFku eeZHksnh gSA rHkh rks og ijèkku vkSj yhMj nksuksa dks ^xsgqavu lkai* dgrk gSA xsgqavu lkai tgjhyk gksrk gS vkSj mldk jax xsgwa ds jax ln`'k gksrk gSA vk'k; ;g fd xsgwa ds jax ds leku gksus ds dkj.k xsgwa ds [ksr esa [kM+k fdlku mls igpku ugha ikrk vkSj mlds na'k dk f'kdkj gks tkrk gSA ;kuh Hkzfer dj naf'kr djukA ijèkku vkSj yhMj ;gh rks dj jgs gSaA vèkjaxh dk ;g dFku Hkkjr ds izfrjksèkh eap&ekspks± ds izcq)tu dks izsfjr djus okyk vkSj mudh vka[ksa [kksyus okyk dFku gSA oke nyksa ds ikyk&igyokuksa dks lh[k nsus okyk dFku gSA vèkjaxh tc =kLr&eLr gksrk gS rks xkrk fQjrk gS] ßfyMjk dS ufd;k dVkbZ tk,@Fkkusnjok dS cjnh mrkjh tk,@fcfYMax ek vfx;k yxkbZ tk,@ijèkuok dk Qkalh p<+kbZ tk,AÞ dgkuh esa vèkjaxh dk ;g tks mn~?kks"k ntZ gS] mlds dbZ fufgrkFkZ gSaµorZeku 66

esa yksdihM+k ds mÙkjnk;h ?kVdksa ds fo#) izfrjksèk dh i`"BHkwfe dk l`tuA vopsru dks psru ls tksM+us dk jpukRed miØeA fodV fLFkfr;ksa ls grk'k lewg eu esa vk'kk dk lapkjA tM+ le; vkSj lekt esa gypy iSnk djuk---vkfn&vkfnA vèkjaxh ds bl mn~?kks"k ls ckck ukxktqZu dh dfork ;kn vkrh gS] ßcq)w dk fny rks dgrk gS@vc dh Hkkjh xgu yxsxk@cq)w dk fny rks dgrk gS@vc dh laln Hkou <gsxkAÞ ns[kk tk; rks ukxktqZu dh ;g dfork Hkh ,d rjg ls yksdl`tu dk gh vuql`tu gSA ,sls yksdoknh mn~?kks"k dh dfork ukxktqZu blfy, fy[k lds gSa D;ksafd os fojkV yksdpsruk ds dfo gSaA vkt L=kh&foe'kZ vkSj nfyr&foe'kZ dh ppkZ pje ij gSA bu ppkZvksa esa cgqr&lh egRoiw.kZ ckrsa Hkh mHkjdj vkbZ gSaA dgha u dgha gekjh lkekftd lajpuk ij bldk vPNk vlj Hkh iM+k gSA L=kh&leqnk; esa u, vkRefo'okl dk Hkh mn; gqvk gSA ysfdu ;g Hkh lp gS fd izcq)oxZ ds chp py jgs bu foe'kks± esa ik[kaM vkSj izn'kZu Hkh Hkjiwj gSA bu foe'kks± esa iqLrdh; vkSj ckSf)d tqxkyh vfèkd gksrh gSA yksd ds chp tks foe'kZ gksrk gS] og iksfFk;ksa ds 'kkL=kh; ikB ls ugha thou&fLFkfr;ksa ls izHkkfor foe'kZ gksrk gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa ,sls gh foe'kks± dh mifLFkfr gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa 'kuhpjh 'kksf"kr lekt dh izfrfufèk ik=k gSA O;oLFkk vkSj thou&fLFkfr ds chp vfHk'kIr ik=k gSA 'kuhpjh ds izfrjksèk dh i`"BHkwfe] Hkwfedk vkSj euksHkwfe dk l`tu blh ds chp ¼O;oLFkk vkSj thou&fLFkfr ds chp½ gksrk gSA ;gh i`"BHkwfe] Hkwfedk vkSj euksHkwfe foe'kZ dk okLrfod vkèkkj gSA ijèkku }kjk vk;ksftr lkewfgd vkn'kZ fookg ds dqpØ ls vufHkK 'kuhpjh ml lekjksg esa viuh csVh :ierh ds lax vius nkekn dh Nfo fugkjdj xn~xn~ FkhA ml fookg ds ekgkSy esa vkSj vius nkekn dh Nfo esa og vopsru esa fufgr vius LoIu dks lkdkj gksrk ns[k jgh Fkh] ß'kuhpjh fugky Fkh vius nkekn

dh Nfo fugkjdjA xksjk jax] iryh ewaNsa] ckadk tokuA dye pykus okykAÞ ysfdu tc mls lqxuh ls irk pyrk gS fd vkn'kZ fookg dh vkM+ esa ijèkku us ftLe&Qjks'k ds gkFk yM+fd;ksa dks csp fn;k vkSj :ierh lesr lc dks is'kk djuk iM+rk gS rks 'kuhpjh lUu jg tkrh gSµßis'kk! lkjh jkr og VkVh ls ihB fVdk, fclwjrh jgh---AÞ blh LoIu&n'kZu] LoIu&Hkax vkSj fclwjus dh izfØ;k esa izfrjksèk dh euksHkwfe l`ftr gksrh gS vkSj izfrjksèk dh igy gksrh gSA tSlk fd eSaus ckj&ckj dgk gS fd f'koewfrZ Lo;a yksd&thou ds lfØ; fgLlk gSa] blhfy, os yksd esa izfrjksèk dh lgt O;atuk dj lds gSaA fclwjuk 'kCn dk xgjk fufgrkFkZ gSA fclwjuk ;kuh vrhr ls xqtjukA fcrk, x, {k.kksa dh lk{kkr~ Le`fr djukA lq[kn&nq[kn ?kVuk&izokgksa dk ikB&iquikZB djukA 'kuhpjh dk ;g tks fclwjuk gS] ogh mlds izfrjksèk dks vfopfyr xfr iznku djrk gS] ßysfdu 'kuhpjh rks yM+sxhA yM+dj izk.k ns nsxh ;k viuh csVh okil djk,xhAÞ vk'k; ;g fd f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa L=kh&foe'kZ izk;ksftr ugha gksrk] og thou dh lgt xfr esa gksrk gSA pwafd yksd&lekt O;oLFkk o thou&fLFkfr dk lhèkk HkksDrk gksrk gS] blfy, mldh vuqHkwfr;ka o vuqHkwfrtU; Kku lhèkk vkSj lèkk gksrk gSA blh lhèks vkSj lèks Kku ds ukrs mlds }kjk fy;k x;k fu.kZ; vfopfyr gksrk gSA f'koewfrZ bl lp dks le>rs gSa vkSj mls lgtrk ls jprs gSA xaobZ tu viuh fnup;kZ esa ftuls feyrs gSa] ftuds lax&lkFk jgrs gSa] ftuls O;ogkj djrs gSa( mu lc dh vkarfjdrk dks tku ysrs gSa vkSj blhfy, muls budh izrhfr vkSj izhfr lgt :i esa curh gSµ^tkus fcuq u gksb ijrhrh@fcuq ijrhfr gksb ufga izhrhA* mudk ;g tkuuk vuqHkwfrtU; gksrk gS] blhfy, lgt gksrk gSA lgt cksèk ds dkj.k gh mudh izhfr Hkh lgt gksrh gSµekuo ls Hkh] ekuosrj izkf.k;ksa ls Hkh vkSj vklikl dh oLrqvksa ls HkhA rHkh rks fonk gksrs le;] ß---dystk QkM+ nsus tuojh&ekpZ 2011


okyh vkokt esa jksbZ Fkh :ierhA viuh cdjh rd dks HksaVuk ugha Hkwyh FkhAÞ ;gka cdjh miHkksx dh oLrq gSA ysfdu bl cdjh ls Hkh :ierh dk jkxkRed yxko gSA f'koewfrZ dh bl dgkuh esa cdjh dk mi;ksx ,d vkSj jpukRed ifjizs{; esa Hkh gksrk gS] tc 'kuhpjh fonzksgh Loj esa vkrh gSµßeksj fcfV;k dj ns csbZeuok] eksj Qwy ,slh fcfV;k xk;&cdjh dh ukb± csfp ds frtksjh HkjS okys!---Þ 'kuhpjh ds bl fonzksgh dFku esa ^ekuo&vfLerk* ds izfr yksd&n`f"V vkSj yksder dks le>k tk ldrk gSA bl vfLerk dks cpkus ds fy, izfrjksèk dk Loj lquk tk ldrk gSA ,sls esa tkfgj gS fd reke nqfoèkkvksa] vojksèkksa] foMacukvksa] Qthgrksa] fdpkfguksa] fdYyrksa vkSj vHkko esa thrs gq, Hkh yksd&lekt ls gh le; vkSj lekt dh eqfDr dh mEehn curh gSA euq";rk ds cpus dh vk'kk txrh gSA dgkuh ds dsanz ls fudyus okyh ;g èofu gh bl dgkuh dks mRd"kZ iznku djrh gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa ijèkkfuu vkSj yhMjkbu ds dFku ^L=kh&foe'kZ* vkSj ^izfrjksèk&Hkafxek* ds n`f"Vxr egRoiw.kZ dFku gSaA ;s dFku enZoknh lekt esa L=kh dh lksp vkSj iq#"k dh lksp dh lkQ igpku djkrs gSaA ijèkku vkn'kZ fookg dh vkM+ esa csfV;ksa dks cspus dk nqjfHk;kstu djrk gSA bl nqjfHk;kstu dh iksy [kqy tkus ij og èkjus ij cSBh 'kuhpjh dk vu'ku rksM+okus ds fy, "kM;a=kiwoZd ijèkkfuu dks iVkrk gSA vu'ku rksM+okus ds fy, ijèkkfuu }kjk fiyk, tkus okys nwèk esa èkks[ks ls tgj feyk nsrk gSA 'kuhpjh ej tkrh gSA bl rjg ijèkku 'kuhpjh ds ^tho* dk gj.k djrk gSA ns[kus dh ckr ;g gS fd enZoknh lekt dh ;g tks O;oLFkk gS] ml O;oLFkk esa ikWoj] igpku] iSlk vkSj lq[kklu dh t?kU; fyIlk ijèkku tSls yksxksa dks fdl dnj vekuoh; vkSj u`'kal cuk nsrh gSA mlds laosnukra=k dks dSls tM+ cuk nsrh gSA ogha tc ijèkkfuu dks ijèkku ds dqpØ dh iwjh tkudkjh gks tkrh gS rks og ijèkku ds fo#) fonzksg dj nsrh gS] ßbZ xkao yadk gSA bagk yadk&ngu tuojh&ekpZ 2011

gksosxkA jkou rw gh gksA yhMj cuk gS fHkHkh[kuA rksgjs nwuks ds pyrs xkao dk lR;kukl gksosxkA gksbZ jgk gSA cfgu fcfV;k csapksA gegwa dk csfp ysoA #fi;k cVksjks---A ysfdu vc ge ;fg ?kjs ek uk jgcAÞ ijèkkfuu ds bl dFku esa L=kh dh o`gÙkj psruk dks le>k tk ldrk gSA L=kh&leqnk; ds ân; esa ygjkrs d#.kk ds egklkxj dks ns[kk tk ldrk gSA fo|ky;h; ikB vkSj 'kkL=kh; iksfFk;ksa ls fojr ijaijk ds ikB ls thou ds lw=k gkfly djus dk gquj tkuk tk ldrk gSA vkSj eqrebu gqvk tk ldrk gS fd ,sls lw=k gh gesa le; vkSj lekt dh nk#.k tM+rk ls eqfDr fnyk,axsA ,sls lw=kksa dk l`tu gh fdlh jpuk dks dkyt;h jpuk cukrk gSA blh vkyksd esa yhMjkbu dk odrO; Hkh nz"VO; gSA tc yhMjkbu dks irk pyrk gS fd yhMj us èkks[ks ls 'kuhpjh dk nks ch?kk [ksr vius uke fy[kok fy;k rks og izfrjksèk esa yhMj ds fo#) [kM+h gks tkrh gS] ßrqe yksx dlkbZ gksA lkjk xkao dlkbZckM+k gSA eSa ugha jgwaxh bl xkao esaAÞ tgka ,d vksj iq#"k& izèkku lekt dk izfrfufèk yhMj 'kksf"kr& lekt dh izfrfufèk 'kuhpjh dh ^thfodk* dk gj.k djrk gS] ogha L=kh& lekt dh izfrfufèk yhMjkbu vius gh ifr yhMj ds tufojksèkh o vekuoh; dqpØ ds eq[kkfyQ [kM+h gksrh gSA yhMjkbu vkSj ijèkkfuu nksuksa us ijaijk vkSj thou ds ikB ls tkuk gS fd vR;kpkj dh xfr nwj vkSj nsj rd ugha fVdrhA nquhZfr;ka ij?kkrh gh ugha] vkRe& ?kkrh Hkh gksrh gSaA ;gh gS L=kh& psrukA blh i`"BHkwfe esa L=kh&foe'kZ lkFkZd] jpukRed vkSj fu"ifÙknk;h gks ldrk gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa ds var dks ysdj Hkh loky mBrs gSaA dgk tkrk gS fd f'koewfrZ viuh dgkfu;ksa dk var tYnckth esa vkSj gM+cM+h esa djrs gSaA mudh dgkfu;ksa dk var fdruk can vkSj fdruk [kqyk gksrk gS] bl eqís dks ysdj Hkh ppkZ gksrh gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh ds var ij Hkh dqN blh rjg ds loky mBrs gSaA dlkbZckM+k dgkuh ftl fcanq ij mrjrh gS] ogka yhMjkbu yhMj ds ?kksj vekuoh; dqpØ dk fojksèk djrh gS] ^eSa

ugha jgwaxh bl xkao esaA* vFkkZr~ yhMj dh laxfr ls fojr gksus dk ,syku djrh gSA udkj dk ;g izfrjksèk vius fufgrkFkZ esa izfrjksèk dk cM+k èkjkry jprk gSA lq[kklu vkSj lÙkklu ds vkHkklh lq[kHkksx dk LoIuthoh yhMj yhMjkbu dks xkyh nsrk gSA ;g xkyh nsuk flQZ lkFkZd izfrjksèk dk gh tM+xzLr udkj ugha gS oju~ vlger ds izfr fgald] v'yhy vkSj ohHkRl vlfg".kqrk Hkh gSA ;g vlfg".kqrk yksdra=k ds fy, ?kkrd gSA dgkuh dks i<+rs gq, ikBd ds tsgu esa ;g eqík dkSaèkrk gSA yhMjkbu dks xkyh nsus ds ckn yhMj Mk;jh [kksyrk gS vkSj mlesa ntZ djrk gS] ßfefuLVj gksrs gh lcls igys 'kuhpjh dh ekSr ds dkj.kksa dh tkap ds fy, ,d tkap&vk;ksx cSBokÅaxkAÞ ^dlkbZckM+k* dk ;g var dgha ls Hkh can ugha gSA bldh xkFkk lekIr ugha gSA ;g var [kqyk gqvk var gSA [kqykiu Hkh ,slk fd dgkuh i<+ pqdus ds ckn ikBd vkxs dh lksp ds fy, cspSu gks mBsA yhMj dh Hkkoh jktuhfr dh ;kstuk esa mlds dqpØ ds ;FkkFkZ dks jpdj f'koewfrZ us ikBd ds Hkhrj fparu dk og lw=k txk fn;k gS] fd ^la?k"kZ dh xkFkk dHkh lekIr ugha gksrhA* ^dlkbZckM+k* dgkuh vius lkjrRo esa ledkyhu xaobZ lekt ds ;FkkFkZ dh dgkuh gSA xaobZ thou ds lRo dh dFkk gSA ;g dgkuh yksdra=k] yksd esa izfrjksèk vkSj L=kh&thou&fLFkfr ij lkFkZd o lgt foe'kZ Hkh djrh gSA dqy feykdj ^dlkbZckM+k* dgkuh ledkyhu xaobZ thou vkSj blds cgkus o`gÙkj le; vkSj lekt dk jpukRed nLrkost izLrqr djrh gSA ;g dgkuh viuh varoZLrq esa yksdrkaf=kd dgkuh gSµyksd dk] yksd ds fy, vkSj yksd ds }kjkA ^dlkbZckM+k* tSlh dgkuh f'koewfrZ tSls dFkkdkj gh jp ldrs gSaA vk'k; ;g fd ,slh dgkuh ogh jp ldrk gS] tks Lo;a Hkh yksd&thou dk lgt] lfØ; vkSj lpsr fgLlk gksrk gSA

67


csn[kyh ls tw>rh xkao dh dgkuh dk LoHkko

nk

egs'k dVkjs xzke fcYgSVh ft- Xokfy;j esa tuojh 1948 esa tUeA izdk'ku % ikap dFkk laxzg] nks ukVd ;k=kk&o`Ùk] dqN u`R; ukfVdk,a] fNViqV leh{kk,aA izysl esa lfØ;rkA iqjLdkj % dFkkØe lEeku] 'ke'ksj lEeku] lkfjdk loZHkk"kk dFkk esa izFkeA okxs'ojh] lkfgR; ifj"kn] lkfgR; vdkneh vkfnA laizfr % [ksrh vkSj ys[kuA

laidZ % fujkyk uxj] flagiqj jksM] eqjkj] Xokfy;j&474006 ¼e- iz-½

eks- % 9425364213 68

'kZfud] fpard&lh /khj] iz'kkar] QqlQql lacks/kuk&jhfr ;k rfM+r&rM+du ls Økafr&Loj nkxrh Hkk"kk esa fy[k dg ikuk eq> tSls ds fy, Jelk/; rFkk laokn dh rjg 'kq: djuk lgt iM+rk gS---rks eSa ckr ;wa vkjaHk d:axk] ;g Hkh Li"V djrs gq, fd yksd esa dgkuh&fdLls dks Hkh ckr dgk tkrk gSµ^ckr dgkS tkls jkr dVS*A---vc ge laokn ij vk,aµ vkius ^HkjrukV~;e* ns[kk gS\---cs'kd ;g 'kkL=kh; u`R; dk izkphu] tfVy lqlaLÑr o ,s'o;ZnhIr :i&izdkj gSA eap ij ugha rks ijns ;k LØhu ij ns[kk gksxk] ¯drq [kjcwts dk [ksr 'kk;n gh ns[kk gksA nksuksa dks ns[kus okyk eSa nkos ds lkFk dg ldrk gwa fd [kjcwts ds [ksr esa ^HkjrukV~;e* vlaHko gSµflrkjk nsoh o xksihÑ".k ds fy, HkhA bl vlaHko dks laHko esa cnyrh gS gekjh O;oLFkkA vkneh dks rksM+&ejksM+dj ,sls ukp upkrh gS fd fcxM+s psgjs vkSj vknehuqek <kaps dks NksM+dj mlds Hkhrj vkneh lk dqN 'ks"k ugha jgrkA rc og ^[kjcwts ds [ksr* esa ^HkjrukV~;e* jpus yxrk gSA---ukdkjk] fgtM+k cudjA O;oLFkk dk lcls vklku vk[ksV gS fdlkuA lezkVksa] 'kga'kkgksa ds ;q) ls ysdj foykl rd igyk xzkl ogh gSA vktknh ds ckn Hkh mldh fLFkfr esa rqyukRed :i ls dksbZ T;knk varj ugha vk;k gSA flok blds fd mlds chp ls dqN prqj ckgqcyh lÙkk o le`f) dh lhf<+;ka p<+ izHkqoxZ esa 'kkfey gks x, gSaA /kUuklsBksa ds mRikn dk ljdkj vf/kdre ewY; fu/kkZfjr djrh gS rks fdlku ds mRiknu dk U;wureA fdlku dk dPpk eky gh tc muds ;gka ls ^'kksf/kr* dh lhy yxdj ykSVrk gS rks M~;ks<+s&nqxqus ewY; esaA 'kks"k.k dh vuar vdFk dFkk gSA Ñ"kd&thou( ftlds fy, ek=k cká 'kfDr;ka gh ugha Lo;a mlds laLdkj] :f<+;ka] tkfr&o.kZ&oxZ ds foHkktu ds chp iuis bZ";kZ&}s"k Hkh gSaA ;g vkdfLed ;k lkfgfR;d :f<+ ugha fd xzke&thou ls tqM+s fdlh Hkh dFkkdkj dks izsepan ds iSekus ij ukik&tks[kk tkrk gSA izsepan bl ckr dks tkurs o ekurs Fks fd Hkkjrh; fdlku dh fu;fr cnyus ds fy, yacs rFkk fu.kkZ;d la?k"kZ dh njdkj gS ftlds cht lkfgR; dks NhaVus gksaxsA ^egktuh lH;rk* esa mUgksaus fy[kkµ^^euq"; lekt nks Hkkxksa esa caV x;k gSA cM+k fgLlk ejus vkSj [kius okyksa dk gS vkSj cgqr gh NksVk fgLlk mudk tks viuh 'kfDr vkSj izHkko ls cM+s leqnk; dks vius cl esa fd, gq, gSaA** izsepan us ftl xkao dks vius miU;kl esa izLrqr fd;k Fkk] mldk psgjk ljdkj rFkk mlls Hkh vf/kd ehfM;k us fcxkM+ fn;k gSA lkaLÑfrd Lrj ij nsgkr o 'kgj dh [kkbZ pkSM+h gksdj xkaoksa dh mis{kk rd tk igqaph gSA vFkZoknh ljdkj dk rdZ gS fd ldy ?kjsyw mRikn esa xkao dk ;ksxnku vBkjg Qhlnh ls Hkh de gSA---rks D;k dks;yk fnYyh] eqacbZ vkSj cSaxyksj esa iSnk gksrk gS\ jsr] lhesaV ds iRFkj] vukt] dikl D;k dksydkrk vkSj paMhx<+ esa mxk, tkrs gSaA nw/k] lCth] ouLifr] ou jktèkkfu;ksa ds mRikn gSa\ lh/kh&lh ckr rks ;gh gS fd xkao dh ywV ls gh uxj ds xkyksa ij ykyh gSA 'kgj f'koewfrZ ds ^fljh miek tksx* gSa tks xkao ds isV dk fgLlk Nhudj] xyktr esa c<+ksrjh dj vki caxyk&dkj] lÙkk] lk/ku& tuojh&ekpZ 2011


lqfo/kk okys gksrs gSa rFkk ;fn dgha ogh xkao viuh QVsgkyh vkSj cckZnh dh [kcj vki rd igqapkus dk iz;kl djs rks ;g gksrk gSµ ^^ikik] ikik] vks cnek'k yM+dk cjkens rd ?kql vk;k FkkA eEeh iwNrh rks cksyrk ughaA Hkxkrh rks Hkkxrk ugha FkkA eSaus viuh eksVj Qsaddj ekjk] mldk ekFkk dV x;kA [kwu cgdj eqag esa tkus yxk rks HkkxkA vkSj ikik] og t:j cnek'k FkkA tjk Hkh ugha jks;kA cl] ?kwj jgk FkkA** ¼^fljh miek tksx* ls½ ;g ?kwjuk 'kgj dh fpdukbZ o pdkpkSa/k ds fd, [krjs dh ?kaVh gks ldrk gSA dYiuk dhft, fd lIrkg& Hkj ds fy, 'kgj dh lCth] nw/k can gks tk,a---xkao&xkao ls fudyrh lM+d jksd nh tk,---Bhd mlh rtZ ij tSls dHkh&dHkh 'kgj esa izos'k jksd fn;k tkrk gS fd b/kj ls cSyxkM+h ugha xqtjsxhA 'kgj dk >kM+Ã&iksaNk can dj fn;k tkos] vkfn&vkfnA---fdarq bl ns'k ds rhu& pkSFkkbZ la[;k okys leqnk;] ftls vc lkB izfr'kr ls Hkh uhps crk;k tkus yxk gS] ds vius tfVy varfoZjks/k gSaA /keZ vkSj tkfr ds uke ij tks igys jksVh&csVh] NqvkNwr ds Lrj ij cká Fkk] vc Hkhrj /kaldj ?k`.kk vkSj vfo'okl esa cny x;k gSA czkã.k ls 'kwnz rd igys ls gh caVs lekt esa foMacuk gS fd lkekftd U;k; ds gfFk;kj ls dkVdj u, pkj o.kZ x<+ fn, gSaµlkekU;] vU; fiNM+k] nfyr] tutkfrA lkekU; dks lkekftd] jktuSfrd vNwr ?kksf"kr djus esa mu ncax tkfr;ksa dk cgqr cM+k gkFk gS] tks lhax dVkdj okLrfod nfyr] fiNM+ksa dh vxqvkbZ gfFk;kdj lÙkk dh eykbZ pkHk jgh gSaA fiNys o"kks± ds vkadM+s xokg gSa fd xjhcksa ij vR;kpkj ;gh tkfr;ka vf/kd djrh gSaA xkao rks D;k egkuxjksa rd esa bu tkfr;ksa dks lkFk fy, fcuk ;k budh pkSFk fn, fcuk dksbZ lkekU; ukxfjd u ?kj cuk ldrk gS] u O;olk; dj ldrk gSA lekt esa ,d u;k lkearokn] czkã.kokn mxdj Qyus&Qwyus yxk gSA lkoZtfud fgr ds fy, Hkh xkao vc tuojh&ekpZ 2011

,d ugha gks ikrkµ ^^T;knkrj Bkdqj&ckHku blfy, ugha vk, D;ksafd bl izn'kZu dk dk;ZØe [ksykou tSls fiNM+h tkfr ds vkneh us cuk;k gSA** ¼^vkf[kjh Nykax* ls½ xzke&lekt dh ;g cgqr cM+h lPpkbZ gS] ftldk mn~?kkVu f'koewfrZ djrs gSa xksfd og fiNM+h tkfr dk uke ugha [kksyrsA Bkdqj&fiNM+ksa us tks ckgqcyh opZLo dk;e fd;k gS] mlds mnkgj.k xkao&xkao fc[kjs gSaA Ldwy izkax.k esa HkSals ixqjkrh gSa---pkS/kjh dk [kfygku j[kk tkrk gS rFkk dejksa esa Hkwlk Hkjk tkrk gSA n;kjke xM+fj;k] euhjke tkVo] eksgu ek>h] fcjtk vkfnoklh] deyk] lhek ifjgkj vkfn dks chgM+ksa esa fduds dkj.k mrjuk iM+k] ;g egkuxjksa esa Lora=krk] lkekftdrk dh Lokfn"V tqxkyh djus okys 'kCnohj

[khap jgs gSa] rc bruk rks r; gS fd yksd ds lq[k&nq[k] mYykl volkn o varckZá la?k"kZ mudh Hkk"kk esa vaV ugha ldrsA dkjiksjsV dFkk&izfof/k feêh&ikuh ls Åij dh nqfu;k dk thou rFkk mlds }a} Hkys lkeus ykrh gks] rFkk fu'p; gh og Hkh ,d thou&izdkj gS] fdarq ogka dk la?k"kZ thus ds fy, yM+us dk ugha( lkewfgd csgrjh dk Hkh ugha] ^dj yks nqfu;k eqëh esa* dk gSA blfy, ogka pkSa/k vkSj mÙkstd fpdukgV iSnk djuh gksrh gSA ^ifjans* dh yfrdk ds ftl mnkl lkSan;Z us dHkh gtkjksa dks ykykf;r fd;k Fkk] og Hkh muds fy, chrh ckr gSSA ^xny* rks mudh nqfu;k esa gks gh ugha ldrhA fueZy oekZ ds ik=k euksokn dh ehBh ihM+k >syrs gSa rks xny viuk gksuk fl) djus ds fy, ^ljdkj* ls Hkh

dkjiksjsV dgkuh vkt vkSj vHkh ;k {k.k ij fVdh gSµeSa] esjs fy, izsfedk ¼iRuh ugha½ vkSj ckWlA---;wt ,aM Fkzks---A vr% ,slh dgkfu;ka viuk oy; vkSj o`Ùk pqu] cqudj rkaf=d dYiuk ds Hkk"kk&oSfp=; dh ;'keqX/k iz'kalkvksa ls >ksyh Hkjrh] bBykrh gqbZ os';k dh Hkkafr vle; cw<+h gks vks>y gks tkrh gSaA rc lkspuk iM+rk gS fd rhl lky igys fy[kh gqbZ ^dlkbZokM+k* vkt Hkh rktk D;ksa yxrh gS\ ugha tkursA cgjgky lp ;gh gS tks ^vkf[kjh Nykax* dsµ^^igyoku dks yxrk gS fd bruh i<+kbZ&fy[kkbZ djus vkSj ns'k&nqfu;k ?kweus ds ckn Hkh xkao dk vkneh lkewfgd fgr ds dke ds fy, ,der gksus ds eqn~ns ij Hkh tkfr&ikafr dh Hkkouk ls mcj ugha ikrkA** ,oa ^^ftudh uhfr;ksa vkSj "kM~;a=kksa ds pyrs fdlku dk thuk nwHkj gks jgk gS] muls yM+uk rks nwj] fdlku dks mldh igpku gh ugha gSA** xzke&dgkuhdkj dks vc u, ewY;ksa] ubZ cspSfu;ksa] ubZ jkgrksa ls okLrk gSA bl dky&fo'ks"k esa tc gekjs vusd dFkk&ys[kd rduhdh&psruk lai`Dr vkèkqfudrk ds prqj [ksy esa Hkkjrh; lekt dh thoar dFkk&fof/k ls eaaqg fcpdkdj ikBd dk è;ku lqjlqjh uohurk o Hkk"kk ds oSfp=; dh vksj

yM+rh gSA ;g ^xksnku* dh /kfu;k dk gh cnyk gqvk :i gSA f'koewfrZ ds ;gka 'kfupjh] lqjth] foeyh yM+rh gSaA lqjth rks fdlku ds furkar ikfjokfjd] ikjaifjd vL=k gafl, ls foyklh] vR;kpkjh] Hkz"V fldjsVjh dk ckal gh dkV nsrh gS fd ys] vc dSls ctk,xk ckalqjh! dkjiksjsV dgkuh vkt vkSj vHkh ;k {k.k ij fVdh gSµeSa] esjs fy, izsfedk ¼iRuh ugha½ vkSj ckWlA---;wt ,aM Fkzks---A vr% ,slh dgkfu;ka viuk oy; vkSj o`Ùk pqu] cqudj rkaf=kd dYiuk ds Hkk"kk&oSfp=; dh ;'keqX/k iz'kalkvksa ls >ksyh Hkjrh] bBykrh gqbZ os';k dh Hkkafr vle; cw<+h gks vks>y gks tkrh gSaA rc lkspuk iM+rk gS fd rhl lky igys fy[kh gqbZ ^dlkbZokM+k* vkt Hkh rktk D;ksa yxrh gS\ mÙkj Hkh dksbZ cgqr 69


dfBu ughaA ek=k bruk gS fd fdlku vkSj xzke&lekt dh fLFkfr 'kgjh rqyuk esa mruh ugha cnyh ftruh cnyuh pkfg, FkhA cfYd mlls yxHkx vkèkh lnh igys tc ^xksnku* bl rjg 'kq: gksrk gSµ ^^gksjhjke us nksuksa cSyksa dks lkuh& ikuh nsdj viuh L=kh /kfu;k ls dgkµxkscj dks Å[k xksM+us Hkst nsukA** rc f'koewfrZ dk 2008 esa Nik miU;kl ^vkf[kjh Nykax* dk vkjaHk gSµ ^^igyoku us pjh dk cks> pkjk e'khu ds ikl iVdk rks ikl esa lks;k iM+k dqÙkk pkSaddj HkkSadrs gq, HkkxkA** vk'k; ogh] isV dk /krdjeµ pkjk] ikuh---dtZ---toku csVh dk C;kg] chekjh vkSj ljdkj dh ykBhA dks<+ esa [kkt tkr&ikar ds tkuek: }a}A igys tehankj Fks] vc yhMj gSaA njksxkbu ipkl ds isVs esa igqapdj vkt Hkh pkyhl dh fn[krh gSA mldh nsg vkt Hkh xqykc&lh egdrh gS vkSj fdlku dh ?kjuh vle; cw<+h gksrh gSA yxs tbQ tokuh esa esjh D;ksa nq[rj rqEgkjh eka is vHkh Hkh 'kckc D;k eryc µuwj vkjafHkd dgkfu;ksa esa ys[kd ds Hkhrj tks cslczh] cspSuh gS] xqLlk gS mldk oSpkfjd vk/kkj oxZHksn gSA eaMy deh'ku ds jktuhfrd] lkekftd QfyrkFkZ us tc nwljh vktknh ds flikfg;ksa dks lÙkk ds flagklu rd igqapk;k rks dka'khjke ds ukjsµ^fryd rjktw vkSj ryokj---* ls lÙkk ds lehdj.k cnyus yxsA pkS/kjh pj.k¯lg dh vtxjh vo/kkj.kk ¼vghj] tkV] xwtj] jktiwr dk jkt½ esa izk.k vk, rks viuh&viuh {ks=kh; vko';drkvksa ds vuq:iµ^Hkwjk cky lkQ djks* ls ysdj dksbZ lkQ] dksbZ gkQ vkSj dksbZ ekQ okys tkrh; funsZ'k lkeus vkus yxsA bu ukjksa dk izR;{k&vizR;{k izHkko lkfgR; ij Hkh iM+kA ejkBh dk nfyr lkfgR; vkanksyu fganh esa Hkh dqN vf/kd mxz tkfr&}s"k ds lkFk izdV gqvkA eSaus bankSj esa ,d mPpkf/kdkjh nfyr lkfgR;dkj dh ,d dfork lquh Fkh ftlesa mlds }kjk czkã.kh ds xHkZ}kj 70

ij viuk oh;Z&cht cksus dh dkeuk FkhA ge xkao okys tkurs gSa fd unh esa tc igyh ck<+ vkrh gS] rks mlesa lky& Hkj dh tek xanxh] dwM+k&djdV cg vkrk gSA ckn dh ck<+ feêh dk jax rks lkFk fy, gksrh gS ij mlesa xanxh cgqr de cprh gSA xkao dh xjhch vkSj tkfrna'k f'koewfrZ ds thou esa Hkh vkjatd jgs gksaxs rks oxZ&psruk ds lkFk o.kZ&psruk dk tqM+uk LokHkkfod o lkef;d yxrk gSA blhfy, budh dgkfu;ksa esa o.kZ&psruk oxZ&psruk ls lVdj pyrh fn[krh gSA fdarq bl /kS;Z o dkS'ky ls fd foosd dh maxyh ugha NwVrhA ^f=k'kwy* muds dkS'ky vkSj foosd dk mnkgj.k dgk tk ldrk gS ftlesa og fopkj dh rkRdkfydrk ls cp Hkh ugha ikrs vkSj Qalrs Hkh ughaA nwfèk;k dks egewn ij lokjh djus dh dgs tkus ij og ftl mÙkstuk ls lsB&egktu ds yM+ds dh Nkrh ij p<+& cSBdj cM+cM+krk gS] ogka ogh ladsr NwVrs gSa tks ekbZ (My) esa fufgr gSaA ;|fi ^f=k'kwy* dh okLrfod fpark ys[kd ;k okpd ^eSa* dh bl fVIi.kh ls izdV gS fdµ^^yxrk gS egewn ds lkFk gh gekjh ;qxksa&;qxksa dh lafpr lfg".kqrk] mnkjrk vkSj fo'o&ca/kqRo dh iwath bl ?kj dks ges'kk&ges'kk ds fy, vyfonk djds tk jgh gS---A** ¼^f=k'kwy* ls½ blds lkFk gh og laiznk;ksa ds e/;dkyhu Vdjkoksa] vkØe.kksa] ywVksa dk cnyk vkt ds eqfLye nthZ ls ysus dks xyr Bgjkrs gq, tkrh; fo}s"k dh bl mfDr ij Hkh vlgefr trkrs izrhr gksrs gSa fd ^^gtkjksa lky ls ;s tkfr ;g djrh vkbZ gSA** D;ksafd gtkjksa lky iwoZ dk ftØ gks rks dqN lkS lky iwoZ ds bLykeh erkoyafc;ksa ds vkØe.k rFkk bZlkbZ&/kekZoyach vaxzsth jkT; ds }a} rks vis{kkÑr fudV ds gSaA lPpkbZ rks ;g gS fd lÙkk dh pkg vkSj fyIlk us lkekftd rkus&ckus rksM+s gh gSa---tksM+s rks ek=k lkewfgd la?k"kZ us gSaµog pkgs Lora=krk dh yM+kbZ gks ;k euq"; ds gd dhA ^bafM;k* ds fpardksa ds ckjs esa rks dqN dgk ugha tk ldrk ij Hkkjrh;

lanHkks± fo'ks"kr% xzke&lekt ds chp lkaiznkf;drk ls vf/kd [krjukd gS tkfroknA gqDds rks igys ls gh vyx Fks] vc rks vyko Hkh vyx&vyx gks x, gSaA dksbZ Hk;kog vfo'okl Hkhrj ?kqldj cSB x;k gSA tkfr dh nhokj <gkus dk ,d fugk;r ns'kh rjhdk gSµjksVh vkSj csVh ds laca/kA vktknh ds ckn jksVh ds laca/k rks c<+s] cusA etcwjh esa gh lgh csVh okys laca/k Hkh ;=k&r=k lqukbZ iM+us yxs fdarq blh chp vkj{k.k dk ftUu cksry ls fudy [kM+k gks x;kA dHkh&dHkh ifo=k lk/; Hkh vifo=k lk/ku ls foijhr&xq.k gks mBrs gSaA lÙkk izkfIr dk lk/ku curs gh iwjh jktuhfrd O;oLFkk vkj{k.k ds bZn&fxnZ fleV xbZA vc rks fLFkfr ;g gS fd xwtj tks e/;ns'k esa tehankj] tkxhjnkj vkSj egkjkt rd jgs gSa vkSj Bkdqj dgykrs jgs gSa] os vc vuqlwfpr tutkfr esa 'kkfey gksus ds fy, vkj&ikj dh yM+kbZ dh rS;kjh esa gSaA mudh laiUurk vkSj ckgqcy dksbZ fNih pht ugha gSA rks og lkekftd U;k; ekaxrs gSa vkSj ;g cM+k dM+ok lp gS fd cM+s ls cM+s lkekftd U;k;oknh us vius ls cM+h tkfr dh csVh rks pkgh gS] ij fdlh NksVh tkfr dks ugha nhA ea=kh] foèkk;dksa] vQljksa dk gh losZ djds ij[k fy;k tk,A tkfr ds vkxs oxZ dh psruk gh /kqaèkyk xbZ gSA ge dFkk lkfgR; dh vksj fuxkg Qsadsa rks Hkkjrh; fdlku viuh NksVh&lh bPNkvksa vkSj d#.k foo'krkvksa ds lkFk igys&igy gksjh esa izfrfcafcr gqvkA f'koewfrZ dk igyoku mldh rhljh ih<+h gSA ;g Hkh toku ls v/ksM+ gks x;k ij iRuh ds fy, ubZ galqyh ¼pkanh dh½ u x<+ok ldkA cnys le; ds lkFk csVs dh egaxh i<+kbZ flj ij vk ynh gSA toku csVh ds C;kg dh fpark us uhan gj j[kh gSA ¼csVh ds C;kg esa fpafrr fdlku f'koewfrZ dh izk;% gj dgkuh] miU;kl esa gS½ nfyn~nj nwj djus fdlku dk ifjokj lky&Hkj cSy dh rjg [ksr& [kfygku esa tw>rk gS fQj Hkh dqN ugha curk] xkaB dh tehu vkSj jsgu gks fcdus dh dxkj ij tk igaaqprh gSA tuojh&ekpZ 2011


vthc O;oLFkk gSµ ^^cM+s iwathifr;ksa ds dkj[kkus esa cuus okyh vkSj vehj yksxksa ds mi;ksx esa vkus okyh phtsa lLrh gks xbZ± vkSj dqVhj m|ksx esa cuus okyh ;k xjhc ds dke vkus okyh phtsa egaxhA ftl ljdkj dh uh;r ,slh xjhc fojks/kh gks] mlds f[kykQ xjhc [kM+k ugha gksxk] fdlku [kM+k ugha gksxk rks dkSu [kM+k gksxk\** ¼^vkf[kjh Nykax* ls½ ;gha blh esa tqM+rk gSµ ^^txuk rks iM+sxkA yM+uk rks iM+sxkA ftank jguk gS rks vius ekjus okyksa ds lkeus MVuk rks iM+sxkA ojuk tSls gtkjksa tkfr;ka] i'kq&if{k;ksa dh iztkfr;ka bl nqfu;k ls mfPNUu gks xbZ±] oSls gh fdlku uke dh iztkfr Hkh foyqIr gks tk,xhA** gesa ;gka ys[kd dh Hkk"kk vkSj 'kCnksas ds fufgrkFkZ le>us gksaxs fd izHkq&oxZ fdlku dks iztkfr vFkkZr~ i'kq&if{k;ksa ds tSlk ekurk gS] euq"; ugha] vkSj cs'kd ;g f'kdkj gksrs&gksrs foyqIr gksus dh vksj c<+ pyk gSA ns'kh vkSj fons'kh iwath viuh eafM;ka dk;e dj jgh gSaA gtkjksa ,dM+ tehu egaxs nkeksa ij [kjhn mlh tehu ds ekfyd fdlku dks ogha ukSdjh nh tk jgh gSA fdlku eqagekaxh jde vkSj ukSdjh ikdj nksuksa gkFkksa esa yM~Mw eku [kq'k gS ij ugha tkurk fd ukSdj mldh txg nwljk Hkh vk ldrk gSA dqN le; i'pkr~ NaVuh Hkh vfuok;Z gSA rc rd gkFk vk;k iSlk xSjt:jh lqfo/kkvksa dh HksaV p<+ pqdk gksxk---rc og D;k djsxk\ ftl izdkj iwathifr;ksa ds fcx cktkjksa us gtkjks&gtkj lCth] Qy foØsrkvksas] gkV] Qsjh] Bsys okys] [kqnjk foØsrkvksa dks jkstxkj ls csn[ky djuk vkjaHk dj fn;k gSA ^dlkbZckM+k* dgkuh esa ,d okD; gSµ^^vxj blh dks ij/kku cuk;k vki yksxksa us rks lcdk vxokj&fiNokj tksrdj pjh cks nsxkA** bldks ;wa Hkh i<+ ysa fdµfdlku ugha psrk] ugha cpk rks ;g ns'kh&fons'kh iwathifr ns'k ds vxokj&fiNokj dks tksr pjh cks nsxkA dqN yksx rks vxokj&fiNokj esa pjh cksus dk vFkZ Hkh tuojh&ekpZ 2011

ugha tkurs gksaxsA ;g rc le> vk,xk tc daiuh ls nw/k lkS #i;s yhVj feysxk vkSj ikuh iPphl dh cksryA nkysa] lCth] vkVk] b±/ku igqap ls nwjA rc dfFkr 30 izfr'kr 'kgjh Hkh pjh cksus dk vk'k; le>us yxsxkA ^vdkynaM* dgkuh i<+dj ng'kr gksrh gS fd 'kks"k.k dk bruk fojkV [ksy---! ^frfj;k pfjÙkj* dh foeyh tks cM+h fgEer vkSj tru ls Lo;a dks vius vns[ks ifr ds fy, lqjf{kr j[krh gS] vius gh llqj ds /kkfeZd diV vkSj okluk dk f'kdkj gks] naM Hkksxrh gSSA fdarq og izfrjks/k Hkh djrh gSA ;gh izfrjks/k mls izsepan dh /kfu;k] ukxktqZu dh mxzrkjk ;k jkaxs; jk?ko dh xny ls tksM+rk gSA f'koewfrZ ds dFkk&lalkj esa fHkUuHkwfe] fparu vkxzg ls mBk, x, ^dk¶dk* ;k ^oks* tSls dYi:id u gksdj] [kkSyrh&[kncnkrh fLFkfr;ksa esa rirs] >qylrs gkM+&ekal ds ik=k gSaA

csVk ikus ds fy, mldh iRuh tc rhu iq=k iSnk dj pqds vius gh tsB ls laca/k cukrh gS] rks Hkh og ekurk gSµ^^bl rjg ds fNViqV ;kSu&laca/kksa dks eSa xaHkhjrk ls ugha ysrkA bls esjk nfer iqalRo dfg, ;k fycjy vkmVyqdA eSa iki&iq.;] tk;t&uktk;t] ifo=k& vifo=k vkSj lrhRo&vlrhRo ds ekunaMksa ls lger ugha gwaA ekaxdj jksVh [kk yh ;k dkerqf"V ik yh] ,d gh ckr gSA** ;gh ugha] tc mldh iRuh NksVh nk<+h u cfy"B 'kjhj okys [kyhy ds lkFk Hkkx tkrh gS rks firk&iq=k esa bl rjg laokn gksrk gSµ ^^ukd ugha gS js esjs! ukd ugha gS!**µfirk pksafp;krs gq, esjs eaqg ij >kiM+ ekjrs gSaA ^^irk ugha] esjs rks ugha gSA** ^^fgtM+s] tu[ks! cwr ugha Fkk rks

dHkh&dHkh ifo= lk/; Hkh vifo=k lk/ku ls foijhr&xq.k gks mBrs gSaA lÙkk izkfIr dk lk/ku curs gh iwjh jktuhfrd O;oLFkk vkj{k.k ds bZn&fxnZ fleV xbZA vc rks fLFkfr ;g gS fd xwtj tks e/;ns'k esa tehankj] tkxhjnkj vkSj egkjkt rd jgs gSa vkSj Bkdqj dgykrs jgs gSa] os vc vuqlwfpr tutkfr esa 'kkfey gksus ds fy, vkj&ikj dh yM+kbZ dh rS;kjh esa gSaA mudh laiUurk vkSj ckgqcy dksbZ fNih pht ugha gSA muesa Hkh ^L=kh* izeq[k gSA ys[kd dh cspSuh ^nh gqbZ nqfu;k* ds vLohdkj rFkk ifjorZu dh vkdka{kk esa izdV gksrh gSA og euksoSdkfjd ;kSudqaBk] <ks, gq, la=kkl ;k foy{k.kksfDr ds Qsj esa ugha gS] Hkw[k] =kkl] Øks/k] foo'krk ds i{k ;gka viuh ikjaifjd izÑfr ds lkFk xqaFks gSaA dke&laca/kksa esa /kkfeZdrk ds LFkku ij lkekftd&ikfjokfjd ^bTtr* dk gh fopkj vf/kd gSA HknzoxhZ; voxqaBu rFkk nqjko dh HkwyHkqyS;ka ;gka ugha fn[krhaA ^HkjrukV~;e* dk ^eSa* dgrk gSµ ^^oSls vlyh cki ;k gjkeh dk csVk gksus dh ckr esjh utj esa dksbZ [kkl vgfe;r ugha j[krhA nqfu;k esa vkuk gh FkkA budh dksf'k'k ls vkrs ;k fdlh vkSj dhA**

eq>ls dgk gksrkA eq>s Hkh ukenZ le> fy;k Fkk D;k\** igyh ckj firkth ds vkxs ph[krk gwaµ^^eSaus vkidks euk fd;k Fkk D;k\ µos cq> tkrs gSa] iLr 'kkarA** dgus dh vko';drk ugha fd ;g >kiM+ HknzoxhZ; yqat ;kSu&uSfrdrk ds eq[k ij Hkh gS] tgka ncs&<ds [ksy [ksys tkrs gSaA f'koewfrZ /kqa/kqvkrs Ýk;fM;u pksapyksa dks Hkko ugha nsrsA ;fn ^frfj;k pfjÙkj* dh foeyh dk llqj fcljke Hkh foeyh dks jkth dj viuh dkesPNk iwjh djrk rks ;g 'kk;n foeyh dks Hkh Lohdk;Z gksrkµ ^^Vksih cyok fi;klk pyk tk;] gekjs yxh nqbZ xxjh---A** nks&nks xxjh gksrs gq, Hkh Vksih okys dks I;kls j[kus dk vQlksl mls Hkh 71


gksrk gSA rks ,d fLFkfr ;g gks fdarq f'koewfrZ dh la L Ñr] ikfy] iz k Ñr] jgh] ogha cnys le; ds lkFk dgkfu;ka mlds Hkfo"; esa viHkza'k esa xzkeh.k Hkkjr mlh ns'k] mlh ifjos'k ds >kaddj dgrh gSa fd mldh chp ys[kd dh mez vkSj pqIih vkSj ca/kh eqëh esa dksbZ ¼;g esjk ?kj gSA cjlkr esa ge blesa ?kkl Nhyrs gSaA vuqHko dh izkS<+rk esa igqapdj Mk;ukekbV dlelkrk gSA gj cjlkr esa bldh nhokjsa dqN&u&dqN <g tkrh gSaA fy[ks x, miU;kl ^vkf[kjh og viuh eqëh rksy ldrk gS txg&txg >qd vkbZ cfYy;ksa ls nkar fuiksjrk gS ;gA pkjksa Nykax* esa u ijdh; laca/kksa vkSj eqag [kqy iM+k rks tkus vksj mxh csysa tdM+s gq, gSa bldks ckgj lsA Hkhrj&gh&Hkhrj dh odkyr gS u ftØA ;gka fdl Hkk"kk esa cksyus yxsA Mksyrh gSA nqcdh&lh jgrh gS bl ?kj dh cgwA ru ij diM+s egaxkbZ dh ekj gS] 'kks"k.k gS lqjth us gafl, ls fldjsVjh u jgus ls >V p<+k ysrh gS og lkady tc Hkh tkrk gwa bl vkSj tkfr;ksa esa njdk xkao dk xqIrkax dkV Qsadk gSA ?kj ls gSA foeyh cksyus dks lUu) gSA ckgj---;k vkrk gwa ckgj ls ?kj esaA cksyrk ugha gS ;g dksbZ Hkh ys[kd vius ds'kj dLrwjh Hkh ladYi ls ?kjµ;g ,d xwaxk ?kj gS] cgqr fnuksa ls can gSa bldh le; vkSj lekt dh Hkjh gS rFkk igyoku us Hkh fdydkfj;ka] blds gko&HkkoA lwukiu Hkj iljk jgrk gS mFky&iqFky ls vNwrk jgdj flj >Vd Nykax ekjh gSA xks blesaA bl ?kj dks nwj ls gh ns[kdj vkxs c<+ tkrs gSa ugha fy[k ldrkA fganksLrku fd ^os yksx* vk'oLr gSa fd fHk[kkjhA½ esa rks vkneh tkfr ls gksaB Hkhapdj felfelkrk ukfHk&uky c) gSA fganw tkfr fdlku vHkh fdrus gh oxks±] yXu Ük`ax ;qxs x`gh lrU;ks o`)kS xq#% ik'oZ;ks% ls ca/kk gS rks eqfLye etgc o.kks±] tkfr;ksa esa my>k Lo;a iqPNkxzs x`g.kh [kqjs"k f'k'koks ykukow/kw dEcys lsA bl ij /;ku cgqr de ls gh yM+us esa O;Lr gSA ,da 'kh.kZ tjnznks fof/ko'kkr~ loZLo Hkwrks x`gs fn;k x;k gS fd xkaoksa esa ;g rks Li"V gS fd ;s losZ.kSo dqVqEcdsu #nrk lqIr% leqF;kI;rsA eqfLyeksa dks Hkh ,d tkfr dh µvKkr dgkfu;ka vkSj miU;kl rjg fxuk tkrk gSA bl lp rqPN&lh ?kVuk ds vklikl dks fNik;k ugha tk ldrk gS dFkk ds edM+tky ugha [kM+s fd njxkgksa] etkjksa ij ftruh ¼nksuksa lhax laHkkys gS] x`gLFkA vius csVs ds lkFk cw<+s djrs] vfirq xkao ds vkarfjd la[;k vkSj J)k ls dfFkr ekrk&firk us Hkh yxk, gS nksuksa vksj gkFk] ?kjokyh idM+s gS thou dh iM+rky esa euq"; fganw tkrk gS ¼vkSj ml ij iwaN] yxs gSa cPps mlds [kqjksa esa] cgw lgyk jgh gS mlds xys dks mldh i`"BHkwfe ds lkFk jksd Hkh ugha gS½ ml rjg dh >kyjA ys&nsdj ;gh ,d cw<+k cSy rks bl ?kV dk lc ij[krs gSaA Ñf=ke 'kjkQr dk eqfLye dks vuqefr ugha gSA dqN FkkA ?kwa?kV u deZ esa gS u Hkk"kk esaA ,slh viuh&viuh rjg dh HkkX; dh ckr] mlh us vkt cSBd ys fy;k gS vkSj jksrk ;gka Hkk"kk dFkkjl&ixh gS tks tdM+cafn;ka nksuksa vksj gSa tks gqvk lkjk ifjokj mls [kM+k djus esa yx tkrk gSA½ f[kyanM+siu ds lkFk ^cq<+kis ds LokfFkZ;ksa dks lkewfgd psruk vfHklkj* rd rkad&>kad dj dh tehu ij fo"k&cht cksus lDrwu 'kkspfr lEiyqrku izfr djksR;k ØUnrks ckydkuA ldrh gSA Hkk"kk dh og ds ekSds eqgS;k djkrh jgrh izR;qfRlpfr diZjs.k lfyya Nk;;kr`.ka jgkfr nRok foU;fLr fd Le`fr ds chgM+ gSaA ew/kZfu 'kh.kZ 'kwiZ 'kDya th.ksZ x`gs O;kdqyk fda esa xqe gq, vusd 'kCn vius f'koewfrZ dh yksd&i{kèkj rn~ ;Uu djksfr nq%[k x`gf.k nsos e`"kao"kZfrA laosnuk mÙkj Hkkjr ls nf{k.k fof'k"V vFkZ&vkyksd esa nhIr µyaxnÙk Hkkjr o iwoZ ls if'pe rd gks tkrs gSaµjsg] MksyMky] ds xkao dks lesVrh gS] Hkys gh dkSvkjksj] vxokj&fiNokj mudh Hkk"kk vo/k {ks=k dh gksA fdlku ys[kd dk ogh vuqHko fdµ^^fdlku ds tSls vusdkusd 'kCn o uke gSa tks vius dh nqnZ'kk rks lc nwj ,d lh gSµ ^^tSls ?kj tUe fy;k gS rks dystk dkB dk xq.k&cks/k ds lkFk izdV gks Lej.k fnykrs xM~<s ls [kksnh xbZ feêh mlh xM~<s dks djuk iM+sxkA** gSa] fd vfHkO;fDr dk lcls cM+k [ktkuk turk ds okLrfod vkSj O;kid Hkjus ds fy, iwjh ugha iM+rh] oSls gh yksdHkk"kk esa gSA vius vki esa fujarj [ksrh&fdlkuh dh vkenuh [ksrh&fdlkuh thou ls tqM+ko esa gh jpuk dk yksd la'kks/ku djrs jgus ds dkj.k og lnSo ds [kpsZ&Hkj dks ugha vaVrhA**µrHkh u vkSj LoHkko mHkjrk gSA lcls izeq[k ns'k&Hkj esa fdlkuksa esa vkRegR;k dk rRo gS ml ftthfo"kk ds eqag esa 'kCn thoar jgrh gSA flyflyk gS ;k os [ksr cspdj viuh nsuk tks vkxr e`R;q ls nks&nks gkFk djus tehu NksM+ etwjh esa =kk.k [kkstus 'kgjksa dh 'kfDr lesVrh gSA fdlkuh thou dh vksj nkSM+ jgs gSaA---dqy feykdj lgus vkSj pqi jgus dh d#.k dFkk Hkys 72

tuojh&ekpZ 2011


^f=k'kwy* % ,d 'kk'or na'k

lk

lw;Znhu ;kno tUe % 15 tqykbZ] lu~ 1952 LFkku % <kgk] ft- lqyrkuiqj ¼m- iz-½ f'k{kk % ,e- ,-] ch- ,M-] ih,p- MhlHkh fo/kkvksa esa fofo/k ys[ku] vusd lEekuksa ls lEekfurA laiknu % ^jpukdeZ* =k;&ekfld*2003 ls] ^lkfgR; ifjokj* if=kdk 2006 lsA

laidZ % 3] iquhr dkWyksuh] iou pDdh jksM] ufM;kn] ft- [ksM+k&387002 tuojh&ekpZ 2011

BksÙkjh miU;klksa esa ^f=k'kwy* vius u, rsoj dk ,d y?kq miU;kl ekuk tkrk gSA iqLrdkdkj ikus ds iwoZ ^f=k'kwy* y?kq miU;kl ;k yach dgkuh ds :i esa ^gal* if=kdk esa 1993 esa izdkf'kr gks pqdk Fkk vkSj rHkh eSaus mls euks;ksx ls i<+dj ml ij fVIi.kh Hkh fy[kh FkhA ppkZLin ,oa fooknkLin ^f=k'kwy* ij viuh izfrfØ;k O;Dr djrs gq, ÑR;ka'k csjeks us ^viuk ekspkZ* dkWye esa fy[kk Fkk fdµßeq>s ugha yxrk fd gekjs ns'k esa ,slh Hkh dksbZ txg gksxh] tgka dksbZ fd'kksjkoLFkk dh ngyht yka?krk egewn fdlh fganw ds ?kj ls bl izdkj ls tqM+k gksxkA jkstxkj dh etcwjh esa bls fdlh egewn us Lohdkj dj fy;k gks rks Hkh og dSls laHko gS fd xkao ds ifjos'k esa jgus okyk dksbZ fganw euqoknh ijaijk ds vuqlkj tks ewfrZ&iwtk esa vkLFkk j[krk gks] og fdlh eqlyeku yM+ds ls iwtk&ikB esa ,slk lg;ksx ysrk gksxkAÞ ¼gal*] fnlcaj 1993] i`- 11½ rks egewn] og dgkuh ys[kd f'koewfrZ dh dYiuk jgh gksxhA og tks Hkh Fkk] ysfdu ,d fo'kky ikBd&oxZ esa rgydk rks epk gh fn;k Fkk ml ^f=k'kwy* usA lu~ 1995 esa mls jktdey izdk'ku] fnYyh us Nkik FkkA ^f=k'kwy* ij izfrfØ;kLo:i esjh fVIi.kh ^gal*] tuojh 1994 esa vkbZ Fkh vkSj eSaus fy[kk Fkk fd varr% ,d Xokys ds lgkjs ys[kd egewn dks Hkxkdj cpk ikus esa lQy gks tkrk gS] ysfdu esjk iz'u vkt Hkh T;ksa dk R;ksa [kM+k gS fd vkf[kj f'koewfrZ dk egewn viuh lqj{kk ds fy, dgka tk,xk\ D;ksafd ikfdLrku esa rks vkSj Hkh [krjk gSA fdarq egewn dh nnsZ&nkLrka fganqLrkuh ifjos'k dh gSA vr% vldk gy Hkh Hkkjr esa gh <wa<+k tkuk pkfg,A vkt oSls vusd egewn gksaxs ftUgsa 'kd dh fuxkgksa ls ns[kk tkrk gSA ^f=k'kwy* miU;kl dks l=kg o"kZ iwoZ i<+k Fkk] fdarq og vkt Hkh mruk gh lelkef;d yxrk gSA izFke i`"B i<+rs&i<+rs ,sls yxk tSls egewn dks vkt Hkh iqfyl ?klhVrs gq, ys tk jgh gSµpkSjkgs ij ykfB;ksa ls ihV jgh gS vkSj eqgYys dk dksbZ vkneh nls cpkus ds fy, vkxs ugha vk jgk gS] vkSj fQj ,d pkSjkgs ij yksx mldh Nkrh ij f=k'kwy vM+dkj ^t;fljhjke* cksyus ds fy, mls etcwj dj jgs gSaA ;gka ys[kd dh ,dkaxh ;k ,di{kh; n`f"V cjdjkj jgrh gSA fdlh fganw dks ekjus dh ckr ugha vkrh gS] tcfd naxs esa nksuksa i{kksa ds yksx ekjs tkrs gSaA ysfdu ftl i{k dk izpkj&izlkj gks tkrk gS] ogha ls fdlh tkfr] èkeZ] izns'k vkfn fQj Hkh oxhZ;rk lacaèkh varjky euq"; ds ¼fganw&eqfLye½ ds eu esa ?kj dj pqdk gSA vkf[kj D;ksa vkSj dSls] og ?kVuk ^f=k'kwy* tSls ppkZLin miU;kl dks tUe ns xbZ! ^rel* miU;kl ls ysdj ^ty VwVrk gqvk* vkSj oSls lkBksÙkj dbZ miU;klksa esa fganw&eqfLye naxs dks mlds ;FkkFkZ :i esa fpf=kr fd;k x;k gSA 'kkL=kh th ds ?kj ds ukSdj egewn dks rks ys[kd Hkxkus esa lQy gks tkrk gS] ysfdu ^f=k'kwy* i<+rs&i<+rs ikBd laos| gks mBrs gSa fd egewn tk,xk dgka\ ysfdu jkenj'k feJ ds ^ty VwVrk gqvk* esa ekLVj lqXxu ds fiz; f'k"; vlxj dks ekj fn;k tkrk gS 73


vkSj iafMr lqXxu gkFk eydj jg tkrs gSa] f'k"; dks cpk ugha ikrs gSaA gka] ^f=k'kwy* dk egewn ikfdLrku Hkxk fn;k tkrk gS\ ;g ppkZ dk fo"k; gks ldrk gSA tks Hkh gks] ij f'koewfrZ ml funksZ"k eqfLye ckyd dks cpk ikus esa lQy jgs gSaA vkSiU;kfldksn~xe esa f'koewfrZ dgrs t:j gSa fdµ^dgka ls 'kq: d:a egewn dh dgkuh\ njvly og fdlh ,d egewn dh dgkuh ugha] cfYd mlds tSls vusd egewn lekt esa gksaxsA dFkk egewn ds bnZ&fxnZ ?kwerh gqbZ dqN bl izdkj gS tks lekt dh irZ&nj&irZ [kksyrh pyrh gSA vk'p;Z bl ckr dk gS fd ftu 'kkL=kh th ds ?kj esa dbZ lkyksa ls egewn ?kj ds ukSdj ds :i esa dke djrk jgk gS] [kkuk] pk; lc egewn gh cukrk Fkk] ogh 'kkL=kh th egewn dks cpkus ds cnys ekjus dk "kM~;a=k jprs gSa! v;ksè;k dh ifjØek ij jksd yx tkus ls tc 'kkL=kh th ;g dgrs gSa fd] J)kyqvksa dh vkLFkk ij pksV yx xbZ] rc ys[kd vueu Hkko ls dgrk gS fd ßvki Bhd ;g dg jgs gSa] fdlh dh èkkfeZd Hkkouk ls f[kyokM+ djuk vPNh ckr ugha gSAÞ ¼i`- 6½ v;ksè;k esa naxk gksus ds ckn 'kkL=kh th egewn dks eqlyeku le>us yxrs gSaA mlds igys mls cPps dh rjg ekurs FksA vkSj egewn Hkh ?kj ls ckgj dqy vaVk jgrk FkkA ys[kd bruk Li"V ,oa fu"i{k Hkko ls 'kkL=kh th dks mÙkj nsrk gSA tc 'kkL=kh th ys[kd ls ¼u, iM+kslh ls½ iwNrs gsa fd vki ukfLrd gSa ;k vkfLrd\ rc ys[kd ,d ehBs vankt esa mÙkj nsus ds ygts esa galrs gq, dgrk gSµß'kkL=kh th] vki eq>s cgqr fiz; gSaA dgrs gSa] rdZ nwjh iSnk djrk gS] vukLFkk ykrk gS] eSa fdlh okn&fookn] er&erkarj ds ukrs vkidks [kksuk ugha pkgrkA blfy, bl rjg ds iz'uksa esa my>uk ugha pkgrkAÞ ¼i`- 10½ ys[kd ekuorkoknh gSA og fdlh tkfr&èkeZ ;k laiznk;] <ksax&ik[kaM dks ugha ekurk gSA blfy, 'kkL=kh th ls 74

la{ksi esa lp dks lp ds :i esa dg nsrk gSµßesjh dYiuk dk bZ'oj dsoy fganqvksa dk ugha gSA og lHkh èkekZoyafc;ksa dk gS---vU; èkeks± us bZ'oj dh dYiuk vius lekt dks fu;af=kr djus] mldh csgrjh ds fy, dhA tcfd geus bldk mi;ksx fd;k vius gh Hkkb;ksa dk 'kks"k.k djus vkSj gjke dh dekbZ [kkus ds fy,A ;gh ugha] geus vius 'kks"k.k ls vius Hkxoku rd dks ugha c['kkA mls dksVZ&dpgjh rd ?klhVkAÞ rks bl ys[kdh; dF; esa ^geus* 'kCn tks vk jgk gS] og ge lc ds fy, vk jgk gSA gka] ge lc bZ'oj dks gfFk;kj cukdj eafnj&efLtn dh vksV esa vkSj dHkh nfyrksa] dHkh fL=k;ksa ds cgkus viuk mYyw lhèkk djus esa yxs jgrs gSaA f'koewfrZ dk ^f=k'kwy* miU;kl ge lcds lkeus cgqr cM+k iz'u [kM+k djrk gSA izdk'kdh; dF;kuqlkjµßns'kO;kih lkef;d ?kVuk dks dF; cukdj ys[kd tkfrokn ds dks<+ vkSj lkaiznkf;drk dh lkft'k dks csckdh vkSj fueZerk ls csudkc djrk gSA fganwokn dks yydkjrk gSAÞ ¼vkoj.k] i`- 1 ls½ izdk'ku ds iwoZ vkSj izdk'ku ds i'pkr ^f=k'kwy* ij tks ppkZ vkSj fookn 'kq: gqvk] og vkt Hkh cjdjkj gSA f=k'kwy ls ekjus dh èkefd;ka vkSj t;Jhjke ds t;&t;ukn de ugha gq, gSaA vkt Hkh vusd egewn ¼ukSdj cuke psys½ vkSj 'kkL=kh tSls yksx èkeZ&ladV esa iM+s gq, gSa fd tks cPpk Nkrh ij f=k'kwy vM+kus ds ckn Hkh t;Jhjke ugha cksyrk gS] mldk D;k fd;k tk;\ ns'k vkSj lekt esa vfèkdka'k fganw t;Jhjke ugha cksyrs gSaA os vyx&vyx nsoh&nsorkvksa vkSj Hkxokuksa dks iwtus okys fHkUu er okys gSaA vk'p;Z gS fd lHkh fganqvksa ds Hkxoku fHkUu dSls gks ldrs gSa\ tc lkjk ns'k t;Jhjkee; gks tk,xk rc Hkh erHksn rks jgsxk ghA D;ksafd ifjos'kxr fHkUurk] Hkk"kkbZ varjky] vkpkj&fopkj esa vlekurk izÑfrnÙk gksrh gSA tylkxj&lk ns'k vkSj fo'o gksus ds ckotwn mlesa

fHkUu&fHkUu izdkj ds typj rks jgsaxs ghA vkSj jgrs Hkh gSaA Hkkjr ek=k xk;ksa dk ugha] vusd i'kqvksa dk Hkh ns'k gSA ek=k guqeku gh D;ksa] gj izk.kh dh iwtk gksuh pkfg,A fdlh ns'k esa jsaMh;j uked izk.kh ;k i'kq dk nwèk fi;k tkrk gS] vkSj ÅaV dk nwèk Hkkjr esa fi;k gh tkrk gSA xkaèkh th Hkh cdjh dk nwèk ihrs FksA vkt dksbZ xkaèkh jk"Vªfirk ugha cu ldrkA vkf[kj D;ksa\ tkfrokn ds dks<+ vkSj lkaiznkf;drk dh lkft'k dks csckd csudkc vusd miU;kldkjksa }kjk fd, tkus ds ckotwn og gekjs fnyks&fnekx] ?kj&lekt vkSj ns'k&dky esa bl rjg ls ?kj fd, gq, gSa fd cgqr pkgdj Hkh dksbZ muls eqDr ugha gks ldrkA mlds mÙkjnk;h ge&vki Lo;a gSaA lkai viuh dsapqy cny nsrk gS] mrkj nsrk gS ysfdu euq"; tkfr] laiznk; ,oa èkek±/kuqek pksys dks vks<+s gq, th jgk gSA gesa ;g <wa<+uk gS fd gekjh tkrh;rk ,oa lkaiznkf;drk dh tM+sa dgka gSa\ mu tM+ksa dks dkVdj gh tkfrokn ds dks<+ vkSj lkaiznkf;drk dh lkft'kksa ls ekuo] egkekuo] tu&lkekU;] vkckyo`) dks iw.kZ lqjf{kr j[kk tk ldrk gSA f'koewfrZ ds ^f=k'kwy* esa Hkh ;gh xk;k tkrk gSA ;Fkkµ ßNqvkNwr vkSj tkfr&ikafr eka lxjkS eubZ tjr&ejr gS] Åij ls tc cksyu ykxSa ykxS ekuks Qwy >jr gSAÞ ¼^f=k'kwy*] i`- 73½ bl rjg lexz miU;kl esjk viuk gh HkaMkQksM+ djrk gSA 'kkL=kh tSls vusd <ksaxh&ik[kaMh vkSj lkft'kcktksa dk HkaMkQksM+ djus okyk ^f=k'kwy* miU;kl vkt Hkh lelkef;d yxrk gS] thoar yxrk gSA tc&tc i<+rs gSa] rc jpuk uohure vkSj thoar yxrh gS] ogh lgh ek;us esa lkfgfR;d jpuk ekuh tkrh gS ftlds }kjk ?kj] lekt] xkao] ns'k esa vkewy ifjorZu vkrk gS] og jpuk Hkfo";dky rd vej jgrh gSA ¼^lkBksÙkjh fganh miU;kl* ls lkHkkj½

tuojh&ekpZ 2011


f=k'kwy % lkearh dnkpkj dk lkekftd fonwzi ^^Hkys yksx Hkyk dke djsaxs] cqjs yksx cqjk dke djsaxsA ysfdu Hkys yksxkas ls cqjs dke djokus gksa rks blds fy, /keZ dh t:jr iM+rh gSA** µLVhou okbZuoxZ ¼ukscy iqjLdkj fotsrk oSKkfud½

^^i lat; jk;

laidZ % xzk- dlkjk ¼u`flag eafnj ds ikl½] iks- dlkjk] tuinµeÅ] m- iz-µ275102 eks- % 9450755593 tuojh&ekpZ 2011

f'peh nqfu;k ds fy, dgh xbZ bl mfDr esa Hkkjrh; lekt&O;oLFkk dk Hkh vkaf'kd lR; gSA Hkkjrh; lekt cfYd vfoHkDr Hkkjr ftu 'kfDr;ksa ls lapkfyr gksrk gS] muesa /keZ Hkh gS] mlds lekukarj LokFkZ] vgadkj vkSj lkearh lksp Hkh egr~ dkjd gSaA buesa lkearh yaiVrk tks fdlh Hkh yksdrkaf=kd lksp vkSj lekurk ds fopkjksa dh /kqj&fojks/kh gS] loksZifj gSA bl c`gr Hkw&[kaM esa pkgs tSls Hkh ifjorZu gq, gksa] FkksM+s le; ckn ?kwe&fQjdj mlh psruk ds f'kdkj gks tkrs gSaA /keZ&v/;kRe ds {ks=k esa gqbZ foiqy Økafr;ka varr% blh loZxzklh O;oLFkk dh HksaV p<+ xb±A lÙkk] jkT;] /keZ vkSj tkfr ds Nn~e dks ns[kus vkSj jpus dh izfØ;k esa gh ^f=k'kwy* dk ikB T;knk Bhd gksxkA mls bdgjh lkaiznkf;drk fojks/kh jpuk ds :i esa vkt Hkh i<+uk tSlk fd ml le; gqvk Fkk] ;FkkFkZ dks tku&cw>dj utjvankt djuk gksxkA og dky bUgha lkekftd la?k"kZ vkSj >a>kokrksa dks lefiZr FkkA Åijh lrg ij ^èkkfeZd la?k"kZ* vkSj ^ijaijk izse* ds varj esa lalk/kuksa ij dCts dh gksM+ py jgh FkhA ^eaMy deh'ku dh fjiksVZ* ykxw djuk vkSj ^jke&tUeHkwfe ij eafnj dk fuekZ.k djuk*µ;g nksuksa iz'u jk"Vª dks m}sfyr dj jgs FksA lekt esa la?k"kZ vkSj izn'kZu ds ftrus Nksj cus vkSj ftruh rjg ls ;g la?k"kZ lkeus vk;k] mlesa ;FkkFkZ de vkSj cgqLrjh; Nn~e vf/kd FkkA bl Nn~e dk f'kdkj Hkkjrh; lekt] /keZ ,oa ukSdj'kkgh lHkh gks x,A ^f=k'kwy* blh Nn~e ds Lrjhdj.k dk vk[;ku gS ftls dFkkdkj f'koewfrZ us ,d lekt& oSKkfud dh rjg igpkuk vkSj jpk gSA bl lÙkk&la?k"kZ vkSj lkekftd ruko dk igyk f'kdkj /keZ gqvk ftl ij lokj gksdj lkearh lo.kZ tkfr;ksa ds eBk/kh'k viuk dke lk/kuk pkgrs FksA ml le; jke /keZ] vkLFkk vkSj v/;kRe ds ije iq#"k gks x, FksA muds thou] tUe vkSj deZ dh Le`fr dks lgst ysuk c`gr~ fganw lekt dk drZO; gS] bls le>kus vkSj eaMy&izfrjks/k esa yxk nsus dh dksf'k'k esa jktusrk] /keZusrk vkSj Lo;alsod yxs FksA tqywl] lHkk,a] ?kaVs&?kfM+;ky] jFk;k=kk,a] f'kykiwtu bR;kfn dk;ZØeksa us ns'k esa ,slk ekgkSy jpk fd bl iz'u ds lkeus lHkh eqn~ns frjksfgr gks x,A fganw lkaiznkf;drk us mÙkj Hkkjr esa vius iSj ilkj fy,A fdarq ;g lc ,d >Vds ls ugha gqvk] bldh rS;kjh igys ls gks jgh FkhA lkearh rÙoksa us dsoy lkaiznkf;drk dh ihB ij lokjh xkaB yh FkhA blesa lo.kZ 75


tkfr;ksa ds vfrfjDr fiNM+s vkSj laLÑr] ikfy] izkÑr] lhekarksa ij iM+h vNwr tkfr;ka Hkh viHkza'k esa xzkeh.k Hkkjr 'kkfey gks xbZ±] ns'k eqlyekuksa ds fo#) ykecan gks x;kA 4- ¼pank uked ckS) fHk{kq.kh ds fHk{kq.kh lkaiznkf;drk og O;olk; cuus ls igys ds thou ds fo"k; esa½ % gS ftlds fy, lcls eqQhn nqXxrkga iqjs vk¯l] fo/kok p viqf=kdkA ifjfLFkfr gksrh gS vutkukiu] fcuk feÙksfg ×kkrhfg] HkÙkpksGdLl ukf/kxaA blh vk/kkj ij vQokgksa ds iÙka n.Ma p xf.gRok] fHkD[kekuk dqykdqyaA lgkjs og foLrkj ikrh gSA nksuksa lhrq.gsu p MjgUrh] lÙk oLlkfu pkfjgaAA laiznk;ksa ds chp vkoktkgh µigys eSa ,d iq=kfoghu nfjnz fo/kok ukjh blds fy, ?kkrd gksrh gSA Fkh] u dksbZ esjk fe=k Fkk u ukrsnkjA Hkkstu ,oa ^f=k'kwy* mÙke iq#"k esa fy[kk oL=k Hkh eq>dks lqfo/kkiwoZd miyC/k u gksrs FksA x;k miU;kl gS] blfy, ?kVuk,a ml le; lkr o"kZ rd eSa ik=k vkSj MaMk ysdj egewn ds lkFk ?kVrh gSa] la=kkl xyh&xyh] }kj&}kj ?kwedj tkM+s&xehZ ls mf}Xu ys[kd vkSj mldk ifjokj gksrh gqbZ Hkh[k ekaxdj viuk thou xqtkjrh FkhA Hkksxrk gSA budk nks"k egt izLrqfr % MkW- fl)kFkZ flag bruk gS fd vkoktkgh] tkuus&le>us dk ,d fodYi bUgksaus miyC/k djk fn;k gSA miU;kl ladV gS] D;k bls vdsys 'kkL=kh th ykus dk foLQksV gh blds izfrjks/k ls gksrk esa leFkZ Fks\ ;g rc rd laHko ugha Fkk] gS] tc 'kkL=kh th eqgYys dh fgQktr tc rd lekt ds rVLFk&ls nh[krs ds uke ij egewn dks gVkus dk lq>ko rcds dh lgefr ugha izkIr gks tkrhA nsus vkSj ncko cukus gsrq chlksa yksxksa ds ;k rks os yksx bUgsa vius i{k esa eq[kj dj ysrs gSa vU;Fkk mudh pqIih leFkZu lkFk ys[kd ds ?kj vkrs gSaA

lkaiznkf;drk og O;olk; gS ftlds fy, lcls eqQhn ifjfLFkfr gksrh gS vutkukiu] blh vk/kkj ij vQokgksa ds lgkjs og foLrkj ikrh gSA nksuksa laiznk;ksa ds chp vkoktkgh blds fy, ?kkrd gksrh gSA ^f=k'kwy* mÙke iq#"k esa fy[kk x;k miU;kl gS] blfy, ?kVuk,a egewn ds lkFk ?kVrh gSa] la=kkl ys[kd vkSj mldk ifjokj Hkksxrk gSA Åijh rkSj ij 'kkL=kh th lkQ [kyuk;d utj vkrs gSa] D;ksafd egewn ds eqlyeku gksus dh izFke lkFkZd vkifÙk djrs gSaA blds iwoZ 'kkL=kh th ^ghjk* vkneh gSa] ys[kd dgrk gS] ^^crkb, bl eqgYys esa u vkrk rks 'kkL=kh th dh rjg ^ghjk* vkneh dgka feyrkA** ¼^f=k'kwy*] i`- 8½ vkSj nkrwu ikus ij mlh dh rjg dk yM+dk egewn ls tc vius fy, ekaxrs gSSa rks iwNrs gSa] ^^dkSu tkfr dk gS js rw\** og dgrk gS ^^eubZA** rc ys[kd dgrk gS] ^^,sls ghjk vkneh dk ,slk csgwnk loky!** ¼ogh] i`- 14½ egewn ds cgkus ys[kd ij vk;k ladV tks ewyr% Hkkjrh; lekt dk 76

dk :i ys ysrh gSA ;fn 'kkL=kh th eqgYys esa egewn dh mifLFkfr ij vkifÙk u djrs ;k vius iksrs dh xqe'kqnxh esa egewn dk gkFk gksus dh f'kdk;r ugha djrs rks D;k ys[kd ¼lekt½ bu ijs'kkfu;ksa ls mcj tkrk\ ,slk yxrk ugha gSA D;ksafd fganqvksa ds eqgYys esa ;qok gksrs egewn ;kuh ,d eqlyeku dks ?kj esa j[kdj ys[kd ijaijk vkSj O;oLFkk ds izfr tks fonzksg djrk gS] mldk izFke izfrjks/k 'kkL=khth Hkys djrs gksa ysfdu lkjk ra=k mlds fo#) [kM+k gks tkrk gSA dFkkokpd dh iRuh crkrh gSa fd og eLVjkbu ftudk fctyh dk ¶;wt]

viuh tku dh ijok u djds egewn cka/kk djrk Fkk] dg jgh Fkha] ^^jkr&Hkj esa lc cdqj nsxkA** ;kuh Fkkus esa izk.kkard ;kruk dh dYiuk mUgsa gSA mlls ijs'kku ugha gksrha cfYd eu&gh&eu [kq'k gSaA eqgYys esa vius lkFk tkus ds fy, tgka ys[kd dks ,d&nks uke feyrs gSa] ogha mlds ;gka /kedh nsus chl yksx vk, FksA D;k dFkkokpd ds izfr lekt dk ;g O;ogkj izfri{k dk ugha gS\ og fdls etcwr djsxk\ ljdkjh eqykfte gksus ds dkj.k tgka mls ljdkjh ra=k ls lgkuqHkwfr ,oa lgk;rk feyuh pkfg,] ogka lkjk iz'kklfud ra=k mlds f[kykQ jgrk gS] mldk vlg;ksx djrk gSA vkjaHk esa Fkkus dk eqa'kh xQyr esa mls t;fgan dgrk gS] ?kVuk ls voxr gksrs gh mldk O;ogkj cny tkrk gS] ogh fjiksVZ i<+kus esa vkuk&dkuh djrk gSA ,l- vks- ls feyus ds fy, dgrk gSA ;g tkurs gq, fd ,l- vksvc ogka ugha gksaxs] mUgsa iqfyl ykbu Hkst nsrk gSA vius [kaM esa D;k og lekt ;k iz'kklu dk ldkjkRed i{k gS\ iqfyl ykbu esa ys[kd dh HksaV ,lih- ls gks tkuk vkSj lHkh rdks± dks lquus ds ckn Hkh dsoy dksjk vk'oklu eu esa [kyy iSnk djrk gSA os vius ekrgr dks Qksu dj ldrs Fks ysfdu dsoy bruk dgrs gSa] ^^nwljh ikVhZ Hkh mÙksftr gS] tkb,A** ;fn ,d ikVhZ ds ncko esa fdlh dks fxj¶rkj djk;k tk ldrk gS rks nwljh ikVhZ ds lgh rdks± ij csxqukg dSnh dh fiVkbZ jksdh tk ldrh gSA muds tSlk cM+k vf/kdkjh ;fn bruk ugha dj ldrk rks og vius NksVksa }kjk fd, x, [kyRo ls vf/kd [ky gSA ?kj&ifjokj ls lnk ds fy, fcNqM+k egewn vkSj vkthfodk rFkk firk dh fueZe gR;k ls fcNqM+s ukbZ ¼nthZ ds csVs½ ds fy, dsoy ^dkyk igkM+* dh 'kj.k cph gSA e`nqy izfrjks/k buds fy, i;kZIr vkSj mfpr u gksxkA tuojh&ekpZ 2011


ân; esa dgha ,d eqfDrnkf;uh flEQuh cth ^^ys[ku ds tfj, yM+ksA fn[kkvks fd rqe yM+ jgs gksA ÅtZLoh ;FkkFkZoknA ;FkkFkZ rqEgkjs i{k esa gS] rqe Hkh ;FkkFkZ ds i{k esa [kM+s gksA thou dks cksyus nksA bldh vogsyuk er djksA---rqe vdsys ugha yM+ jgs gks] rqEgkjk ikBd Hkh yM+sxk] ;fn rqe mlesa yM+kbZ ds fy, mRlkg HkjksxsA rqe vdsys gh lekèkku ugha <wa<+ksxs] og Hkh mls <wa<+sxkAÞ µczVksYV czs"V

^^v 'kf'kdyk jk;

tuojh&ekpZ 2011

c bUgsa er jksfd, odhy lkgscA blh esa budh eqfDr gSA** eqUuk dh ekaA ßtsy okgu dh tkyh ls eqag lVkdj Qkxqu dh BaMh iqjok dks QsQM+s esa Hkjrk gSA fi;kjs vka[ksa ewan ysrk gSA mls yxrk gS] tSls iqj[kksa dk ^riZ.k* djus ds fy, x;k] txUukFk tk jgk gSAÞ ;g gS ^riZ.k*A gM+rky] lkekftd vkanksyu] lektokn dk fuekZ.k x`g;q) ds LFkwy fp=k.k ugha gSaA f'koewfrZ dyk ds ekè;e ls ;FkkFkZ dh iqujZpuk djrs gSaA lgt Li"V thfor Nfo;ka vkSj fcac bl miU;kl ds izk.k gSaA og thou dh vogsyuk ugha djrsA ^riZ.k* dh lknxh gh mldh fo'oluh;rk gSA miU;kl ds Hkhrj ekStwn Hkkjrh; xzkeh.k le; ds Lianu dks c[kwch eglwl fd;k tk ldrk gSA ,d cM+h tula[;k gS Hkkjr dh] tks Xykscykbts'ku vkSj cktkj dh Nkao ls foyx thou th jgh gSA ij ogka Hkh gSa] thou ds cnyrs fofoèk jaxA vHkkoksa vkSj lknxh ds lkFk gSa NksVs&NksVs ykyp] eklwe NyA ^riZ.k* esa cfgeZq[kh ftanfx;ka gSaA vU;k; ds cjvDl dsoy la?k"kZ dh psruk gh ugha txh nfyrksa esa] cfYd nkao&isp] Ny&Nn~e gfFk;kj Hkh cusA f'koewfrZ dh jpukvksa dk lcls l{ke vk;qèk Hkk"kk gSA f'koewfrZ euq"; ds vuqHkwfr&txr ds lkFk&lkFk LoIu&txr dks Hkh egRo nsrs gSaA os [kwc dgrs gSa] ysfdu vk'p;Ztud rjhds ls de 'kCnksa dk iz;ksx djrs gSaA bykds dk uacjh ^esM~dV~Vk uRFkwflagA* uRFkwflag dh mifLFkfr miU;kl esa ux.; gS] ijarq mldh ;g pkfjf=kd [kwch ¼\½ ikBd ds efLr"d esa jg tkrh gSA f'koewfrZ O;fDr ds Hkhrj varfuZfgr pfj=k rRo dks ns[k ysrs gSaA vui<+ xzkeh.kksa ds lkekU; thou ds jaxksa dks idM+us dh vdwr {kerk gS muesaA la?k"kZjr ;ks)k dh rjg os vius miU;kl dh Hkwfe ij mrjrs gSa ijarq la?k"kZ ds lkFk Hkh izÑfr vkSj thou ds jl ls foeq[k ugha gksrsA ^riZ.k* dk gj n`'; njvly dFkk ds ihNs dh dFkk dgrk gSA f'koewfrZ xaèk&Lokn dk ,slk eksgd fotqvy jprs gSa] ftl ij NIiu Hkksx U;ksNkoj gSaA xUus ,sls fd uk[kwu ls [kqjp nks rks jl dh cwansa pw iM+saA eVj ds uje iksYys flj fgykdj [kksaVus dk U;ksrk ns jgs gSaA uje iksYyksa dh eklwfe;r vkSj jl&Hkjs xUus ds iksjksa dk lkSan;Z Nyrk gS jtifr;k dksA panj tkurk gS buds vkd"kZ.k dks] blh esa ckaèkdj rks jtifr;k dks ftcg fd;k tk ldrk gSA jl dh gljr nksuksa vksj iy jgh gSA cl ,d vksj ekuoh; gS vkSj nwljh vksj vekuoh;A miU;kl izkjaHk ls gh lkekftd ifjorZu dh cgqvk;keh ,oa vkfne rygVh dks ,d lkFk laLi'kZ djrk gSA etnwjksa o nfyrksa ds fnu cnys gSa] mudh psruk dks ykBh ds cy ij lqyk;k ugha tk ldrkA gka] cgykus&Qqlykus dh ckr vkSj gSA 77


panj vkSj jtifr;k nksuksa gh lèks dneksa ls vius y{; dh vksj c<+rs gSaA VdjkgV ls lehdj.k cny tkrk gSA eVj ds uje iksYyksa] xUus ds jl&Hkjs iksjksa vkSj L=kh&nsg esa QdZ rks djuk gh gksxkA vxj ;g QdZ ugha le> esa vkrk rks fL=k;ka le>kus dks rS;kj gSaA ßvjs rqe yksxksa dh vka[k dk ikuh ,dneS ej x;k gSA vka[k esa Qwyh iM+ xbZ gSA chfV;k] cfgu dh igpku ugha jg xbZ gS] rks dSyfl;k dks dkgs ugha idM+ ysrk ?kjoS esaAÞ ;g nfyr&psruk dk lkSan;Z gSA f'koewfrZ Hkk"kk dh lgtrk esa izsepan ds fcYdqy ikl [kM+s gksrs gSaA gknlk gksrs&gksrs Vy x;k] ij tks ugha gqvk mldh vuns[kh ugha dh xbZA cM+h&cM+h ?kVukvksa dh vuns[kh dh foo'krk vc ughaA panj dh cnuh;rh dh f'kn~nr ls n[ky yh xbZA vkSj blh n[ky esa vkilh Mkg] }s"k] Fkkuk&dpgjh] usrkA O;fDrxr vieku dh lkoZtfud jktuhfr] Ny&iziap] xokgh] ykyp] iqfyl o Fkkuk] Bkdqj&ckHkuA ?kj esa cqtqxks± dh mis{kk] fL=k;ksa ds lanHkZ esa iq#"k&ekufldrkµpkgs og iafMr gks ;k pekjA èkjew iafMrµßT;knk xpj&xpj fd;k rks Hkj twru ds---dqdqfjAÞ fi;kjsµßrw D;ksa QkV iM+h chp esa fcuk cqyk, vkSjr tkrAÞ esa tM+hHkwr lkE;okn ¼\½A bu lcdk leLr xgjkbZ ls fp=k [khaprs gSa f'koewfrZA os thou ds varjre dksuksa esa ftl fuHkZ;rk ls izos'k djrs gSa] vn~Hkqr gSA n`';ksa ds foi;Z; jpdj miU;kl dks u doy flusesfVd xq.kksa ls laiUu djrs gSa] cfYd xgjs vFkks± ds lkFk xgjk jax Hkh nsrs gsaA èkjew iafMr vius csVs ds lkFk ijns ds Hkhrj cSBdj tsy rd tkuk pkgrs gSa] ogha fi;kjs pkgrk gS] mls chp cktkj ls ys tk;k tk;A lk[k fxjus vkSj mBus dk jkLrk ,d gh gS] eafty Hkh ,d gh gSA eaxys'k Mcjky dgrs gSaµß;FkkFkZA ;g lalkj dk lcls dfBu 'kCn gSA djksM+ksa thou ;FkkFkZ dks le>rs&le>krs chr x,A ;g rc Hkh lcls fodV xw<+ vkSj jgL;e; 'kCn gSA D;k isM+ 'kCn fy[kdj ge isM+ dks iwjh rjg mlds lewpsiu esa O;Dr dj ldrs gSaAÞ ^riZ.k* ds lanHkZ esa ;g dgk tk ldrk gS fd f'koewfrZ esa isM+ dks mlds lewpsiu esa O;Dr djus dh {kerk gSA 78

cgqtu ikVhZ ds usrk HkkbZ th tc xkao okyksa ds bl dsl esa bUokWYo gksrs gSa] rks laiw.kZ ifjn`'; cnyus yxrk gSA vèkZlR; dks iwjh f'kn~nr ls lR; cukus dh LVªsVth viukuh gksxhA dEIysu ?kVuk ntZ djus ds fy, ugha] cfYd thr ds fy, fy[kuh gksxhA nksuksa gh vksj ls gjlaHko lkèku viuk, tkrs gSaA panj dks nks ckj tsy tkrk iM+rk gSA Hknz lekt dks ux.;] misf{kr 'kwnz tkfr;ksa dk vius le{k [kM+k gksuk gh vius izfr lcls cM+k vU;k; yxrk gSA ;gh rFkkdfFkr vU;k; czkã.k vkSj {kf=k; dks ,d eap ij ykrk gSA panj tsy ls NwVus ds ckn vius dks ghjks le>rk gSA ^tsy tkuk] tsy ls vkuk* cM+k XySej gSA flusek ls ysdj vcwlyse rd ncax ¼fganh fQYe½ lyeku [kku ds laokn ßeSa vQlj gwa] og Hkh djIV fdfle dkAÞ ij ejus okys yk[kksa ;qokvksa dh ekufldrk dk #>ku fdl vksj gS] lgt vuqekfur gSA HkkbZ th rks pkgrs gSa ^vkRej{kk* gsrq nfyrksa dks canwdsa fnyok nh tk,aA canwdsa jgsaxh rks cwFk dSIpfjax ds dke Hkh vk,axhA vkt dh nqfu;k esa diV vkSj Øwjrk ds lgkjs gh vkxs c<+k tk ldrk gSA bl diV vkSj Øwjrk dks gh vius le; dk vpwd czãkL=k eku fy;k x;k gS vkSj blh czãkL=k ij nfer o neudkjh nksuksa dh J)k ¼vaèk½ gSA dsoy Hkwfedkvksa dks cnyus dk [ksy th&tku ls [ksyk tk jgk gSA bl ckr dks bruh lgtrk ls O;Dr djuk] njvly le; ds vaèksjs dks Bhd ,sls O;Dr djuk fd izR;sd Nfo dks Li"V eq[kj vkSj mldh ckjhdh ds lkFk ns[kk tk lds] f'koewfrZ dh vkarfjd ÅtkZ dk gh izek.k gSA f'koewfrZ ds miU;klksa esa xzkeh.k thou ftl lgtrk ds lkFk fn[kkbZ nsrk gS] Bhd oSlk gh muds LoHkko esa Hkh ns[kk tk ldrk gSA vius miU;kl ds ewrZ :iA lqIr Tokykeq[kh dh rjg ftlds Hkhrj fdruk dqN [kncnkrk gSA ckgj ls 'kkarA ,slk yxrk gS] miU;kl dh fu;fr ys[kd us ugha] Lo;a fu;fr us r; dj nh gksA lc dqN izkÑfrd <ax ls vuk;kl ?kVrk pyk tk jgk gksA ?kVukvksa dk Øe bl rjg fu;ksftr fd;k x;k fd gj n`'; le; dh ok.kh

gks x;kA panj] HkkbZ th] eqUuk] vkeus&lkeusA gkykafd HkkbZ th isM+ ij p<+ x, gSaA eqUuk panj ij ihNs ls okj djrk gSA lkgl ;k izfr'kksèk ds fy, ugha] cfYd ^ejrk D;k u djrk* dh rtZ ijA csgks'kh esa ukd dkV ysus ds Hk; ls vko`Ùk lkglh [ksy pyrk gSA fQj HkkbZ th vkSj eqUuk Hkkx tkrs gSa ysfdu bl ?kVuk dh ftEesnkjh xkSjo dh rjg vius flj fi;kjs ysrk gSA vkSlr ftanxh esa vius dks dhM+s dh rjg jsaxrs gq, ikus okyk fi;kjs viuh Nn~e e;kZnk rksM+dj ,d fojkV pfj=k esa izos'k djrk gSA vkSj ;kn vkrs gSa ukWckdksoµß,d cqf)eku ikBd fdlh mRÑ"V iqLrd dks vius fny&fnekx ls gh ugha] cfYd viuh jh<+ ls Nwrk gSAÞ lpeqp ikBd viuh laosnu'khy jh<+ ls gh miU;kl dks eglwl djrk gSA nfyr jktuhfrd foe'kZ ds u, vk;ke dks cM+h f'kn~nr ls f'koewfrZ laLi'kZ djrs gSaA fi;kjs izfrjksèk dh laLÑfr esa vkLFkk j[kus dh viuh uo'kfDr ls ifjp; ikrk gSA ekuoh; xfjek dh {kfr fi;kjs ds gkFkksa ugha gksxhA ijarq HkkbZ th tSls yksxksa dh 'kfDr;ka varr% vyksdrkaf=kd vkSj vuSfrd cy esa gh :ikarfjr gks tk,axhA f'koewfrZ rkRdkfyd y{;ksa dks izkIr djus esa O;fDrxr jkx&}s"k ds fy, tkfrxr eqís dks Toyar iz'u cukus esa yxh ekuo dh var%'kfDr;ka] varr% fdu fn'kkvksa esa QyhHkwr gksaxh] bldk Li"V ladsr djrs gSaA blhfy, 'kCnksa dh 'kk'or lÙkk Lohdkjus ds fy, ikBd Hkh vius dks ckè; ikrk gSA f'koewfrZ ds lkFk ikBd Hkh naM nsus dk fpj vkdka{kh] vijkèk vius lj ysdj iqj[kksa dks rkjus okys fi;kjs esa gh viuh vuar vkLFkk O;Dr djrk gSA Qkxqu dh BaMh iqjok dks QsQM+s esa Hkjdj tc fi;kjs vka[ksa ewan ysrk gS] rc fi;kjs ds gh ugha] cfYd ikBd ds ân; esa Hkh dgha ,d eqfDrnkf;uh flEQuh ctrh gSA vkSj flEQuh dh ;g vuqxwat nwj rd ihNk djrh gSA dqN bl rjgµ oks dkSu gSa ftUgsa rkSck dh fey xbZ QqlZr] gesa xq+ukg Hkh djus dks fta+nxh de gSA tuojh&ekpZ 2011


riZ.k vHkh tkjh gS

f'k

izse 'k'kkad jkeiqj ¼m-iz-½ esa 26 ebZ] 1962 dks tUeA lgdkjh {ks=k dh phuh fey dh ys[kk lsok esa dk;ZjrA fofHkUu i=k&if=kdkvksa esa leh{kkRed ys[kuA vk;Z Le`fr lkfgR; lEeku ¼2005½ ls lEekfurA

laidZ % fdlku lgdkjh phuh feYl fylseh[ksM+k] cjsyh&243203 ¼m- iz-½ eks- % 9259774177 tuojh&ekpZ 2011

oewfrZ gekjs le; ds ,sls jpukdkj gSa tks 'kgj esa jgsa ;k xkao esa ysfdu xkao ds fy, ges'kk cspSu jgrs gSa vkSj cnyrs le; ds lkFk xkao dh gj èkM+du ij iSuh utj j[krs gSaA blfy, izk;% ckrphr esa tksj nsdj dgrs gSa fd ßikVZuj] xkao ds pfj=k vkSj pfj=k&fuèkkZj.k dh izfØ;k esa vFkok muds fu.kZ; ysus dh {kerk esa dksbZ cnyko ugha vk;k gSA jktuhfrd vktknh ik x, gSa ysfdu lkekftd :i ls vktkn gksus ds fy, vHkh yack la?k"kZ djuk gksxkAÞ mudh dgkfu;ksa esa xkao ls muds tqM+ko dks ge ns[krs jgs gSa ysfdu ^riZ.k* esa ;g pqukSrh fodV :i esa ns[kh tk ldrh gS tks gekjh ikjaifjd lekt&O;oLFkk dh dybZ [kksydj j[k nsrh gSA 'kq: ds nks va'kksa dks ns[kuk bl n`f"V ls dkjxj gksxk fd jtifr;k vkSj panj egt nks pfj=k ugha gSa] cfYd nks oxhZ; pfj=k gSa ftudh lkekftd fLFkfr vkSj bjkns csgn lkQ gSa] tSls etcwjh vkSj Qk;ns dk xf.krA ßjtifr;k us esM+ dh cxy esa ygjkrs&ljljkrs èkjew iafMr ds xUus ds [ksr ij gljr dh utj MkyhA mlds eu esa dbZ fnu ls iki clk gSµèkjew iafMr ds xUus dh pksjh djus dkA xUuk rks vlyh ;gh gksrk gSA gjh Nky okyh rks ^Å[k* gSA vkt gh mldk ;g iki Qfyr gks ldrk Fkk] vxj FkksM+k&lk vaèksjk gks x;k gksrkAÞ--ßykgh ds [ksr esa ?kqVus eksM+s flj fNik, nsj ls bartkj djrk èkjew iafMr dk csVk panj jg&jgdj ÅaV dh rjg xnZu mBkdj ns[krk gSA nwj [ksrksa dh esM+ ij pyh vk jgh gS jtifr;kA vc igqaph mlds [ksrksa dh esM+ ijA vHkh vxj og mlds [ksr ls ^dM+dM+kdj* nks xUus rksM+ ys rks jaxs gkFk idM+us dk fdruk cf<+;k ^pkul* gkFk yx tk,A fQj uk&uqdqj djus dh fgEer ugha iM+ ldrhA ij vkt rks ;g igys ls gh nks xUus daèks ij ykns gq, gSA---vxj FkksM+k&lk vaèksjk mrj vk;k gksrk---AÞ jtifr;k vkSj panj nks oxhZ; pfj=kksa dk izfrfufèkRo djrs gSaA panj ml oxZ ls vkrk gS tks [kkrk&ihrk vkSj laiUu Js.kh esa vkrk gS vkSj jtifr;k ml oxZ ls vkrh gS tgka [kkus&ihus dh fdYyr gS vkSj ekewyh [kkuk Hkh LoIu esa ;k fQj pksjh ls gh laHko gSA f'koewfrZ ,d gh ?kVuk ls mlesa bUokWYo nksuksa pfj=kksa ds ekè;e ls ml varfoZjksèk dks lkeus ykrs gSa ftlesa nksuksa gh i{k ,d&nwljs dh detksfj;ksa vkSj muds mBk, tkus okys Qk;ns ls vutku ugha gSaA fdlh ,d ds }kjk nwljs dh detksjh dk Qk;nk mBk;k tkuk fuf'pr gS vkSj blds fy, nksuksa gh i{k pqLr vkSj pkSdl gSaA nksuksa gh vaèksjs dh nsjh ds izfr lpsr gSaA jtifr;k dk tjk&lk yksHk mldh vfLerk ds fy, [krjk gks ldrk gS blfy, og dksbZ [krjk mBkus ds fy, rS;kj ugha gSA ysfdu panj gj [krjs ds fy, rS;kj utj vkrk gS] og jtifr;k dh nsg ikus dks vkrqj gS] dksbZ Hkh bartkj mlds fy, 79


riZ.k

èkjew iafMr vkSj panj ds d"Vksa dk dkjd Hkz"V vfèkdkjh ra=k gS] fi;kjs ughaA og rks fufeÙk ek=k gSA gfjtuksa ds i{k esa cus dkuwu varr% fdlds gd esa gSa\ Hkz"V vfèkdkjh ra=k ds ;k nfyrksa ds\ O;oLFkk ds vyacjnkj èkjew iafMr ls Hkh eykbZ [kk jgs gSa vkSj fi;kjs dks Hkh pwl jgs gSaA nfyrksa dh ljdkjh veys esa igqap] HkkbZ th tSls usrkvksa ds nkos] lÙkk ds nfyr i{k dh ejhfpdk,aµlcds lp dks mHkkM+rk gS ^riZ.k*A vkfFkZd lekurk ds cxSj lkekftd lerk dk nkok ,d Nn~e gSA vkt ;s ckr yxHkx 'kh'ks dh rjg lkQ gks pyh gSA exj tc nfyr&vkanksyu ds Hkhrj ejhfpdkvksa dk mQku iwjs tksj ij Fkk] rc dksbZ jpuk vkdj lkoèkku djrh gSA og crkus dk lkgl djrh gS fd tks ;g lksprs gSa fd nfyrksa ds lÙkk ij dkfct gksus ek=k ls gh =kk.k fey tk,xk] oks gkFk rks eysaxs gh] mudks vka[ksa Hkh eyuh iM+ ldrh gSaµvkRexzLrrk ds pyrsA og jpuk ^riZ.k* gSA µfiz;e vafdr ¼u;k Kkuksn;] tuojh 2008 ls lkHkkj½

vlá gSA og mldk gkFk idM+ ysrk gSA ß[kcjnkjAÞ og fiNM+rs gq, xqjkZbZ] ßnwj gh jgukAÞ ß[kcjnkj\ [kcjnkj cksyuk dc lh[k xb± bu ^ukUgksa* dh Nksdfj;ka\ bruh fgEer!Þ ;g O;oLFkk vkfFkZd detksjh ds lkFk lkekftd detksjh dh vksj Hkh b'kkjk djrh gSA jtifr;k dh ;gh detksjh panj dh 'kfDr cu tkrh gSA tgka ,d vksj lkekftd Js"Brk dk naHk gS] vkfFkZd le`)rk ls lkekftd lqj{kk dk vglkl gS rks mlds fy, dqN Hkh 80

laHko gS] tgka uSfrdrk Hkh vkM+s ugha vkrh] tgka ,d gh xkao&lekt esa lkFk jgus ls dksbZ fj'rk ugha curk vFkok mldh dksbZ ijokg ugha dh tkrh] tgka LokFkZ gh lc dqN gks tkrk gSA nwljk oxZ nks oDr dh jksth&jksVh ds fy, gh la?k"kZ djrk jg tkrk gS] tgka fnu&Hkj etnwjh djus ds ckn Hkh Hkkstu dh dksbZ xkjaVh ugha gSA njvly ;g O;oLFkk ,d lksph&le>h lkft'k dgh tk ldrh gS] tgka ekuoh; ewY;ksa ds fy, dksbZ txg ugha gSA ;g ?kVuk dFkk ds ewy esa cht dk dke djrh gS vkSj xkao vius otwn esa mHkjus yxrk gSA njvly ;g miU;kldkj dk y{; Hkh gS fd gekjs le; ds xkao esa ,sls dkSu&ls cnyko gks jgs gSa ftUgsa iwoZorhZ le; ls vyxkrs gq, orZeku le;&lanHkZ esa xkaoksa dh lgh iM+rky gks ldsA bldk lk{; Hkh tYn

lksprk gS cfYd miU;kl ds ,d vkSj o`) pfj=k nyir ckck dk er Hkh mlls feyrk&tqyrk gSA og dgrs gSa] ßFkkuk&iqfyl vkSj dksV&dpgjh esa nkSM+uk viuk gh [kwu ihus tSlk gSA nkSM+rs&nkSM+rs flj ds cky >M+ tkrs gSaA dqaHku ckck fd dkSu dfg x, gSaµtsdj eqag ns[ks nq[k mitS rsfgadk djuk ijS lykeA blesa dqN gkFk ugha yxus okykA odhy] eqa'kh] is'kdkj] rks cgsfy, gSa cgsfy,A fpfM+;k ls T;knk xjhc dkSu gksxkA ysfdu cgsfy, mlh dk f'kdkj djrs gSaA vaMs&cPps eka ds bartkj esa ?kkslys esa ph[krs&ph[krs ej tkrs gSa] ysfdu fpfM+;k rks xbZ cgsfy, ds isV esaA ge yksx Hkh dksV&dpgjh tkus ds fy, fudyrs gSa rks le>ks cgsfy, ds isV esa gh tkus ds fy, fudyrs gSaAÞ ysfdu ubZ ih<+h ds vkxs iqjkuh ih<+h dh dc pyh gS\ ubZ ih<+h

;g O;oLFkk vkfFkZd detksjh ds lkFk lkekftd detksjh dh vksj Hkh b'kkjk djrh gSA jtifr;k dh ;gh detksjh panj dh 'kfDr cu tkrh gSA tgka ,d vksj lkekftd Js"Brk dk naHk gS] vkfFkZd le`)rk ls lkekftd lqj{kk dk vglkl gS rks mlds fy, dqN Hkh laHko gS] tgka uSfrdrk Hkh vkM+s ugha vkrh] tgka ,d gh xkao&lekt esa lkFk jgus ls dksbZ fj'rk ugha curk vFkok mldh dksbZ ijokg ugha dh tkrhA fey tkrk gSA blls igys fd fi;kjs ?kj igqaps] ^^mldh vuqifLFkfr esa gh lc ,der gks x, gSa fd Fkkus esa fjiksVZ fy[kkuh t:jh gSAÞ ;g le; dk ncko gh gS fd lo.kZ tkfr;ksa ds opZLo dks lkewfgd :i esa ,dtqV gksdj pqukSrh nsus ds ckjs esa fopkj gks jgk gS vkSj ;g vkdfLed ugha gSA fu'p; gh jktuhfrd cnyko dk vlj gS ftls fojksèkh Hkh [kwc le> jgs gSaA iafMrkbu dh [kht esa bls y{; fd;k tk ldrk gSA tgka ,d rjQ ubZ ih<+h esa tks'k vkSj tquwu gS] rks iqjkuh ih<+h ds ikl tkfrxr la?k"kZ ds bfrgkl esa ljdkjh e'khujh dh Hkwfedk ds vufxur vuqHko gSaA blfy, fi;kjs gh ,slk ugha

Fkkuk&iqfyl dh deku miU;kl ds ,d vU; pfj=k HkkbZ th] tks usrkuqek gSa vkSj 'kgj ls vkrs gSa] dks lkSai nsrh gSA dkQh lkspus&fopkjus ds ckn HkkbZ th QSlyk lqukrs gSaµßihB fn[kkuk vPNh ckr ughaA fjiksVZ fy[kkuk gksxkA la?k"kZ djuk gksxkA vkSj flQZ la?k"kZ gh dkQh ughaA thr Hkh iDdh gksuh pkfg,A ^LVªsVsth* cukuk gksxkA fy[kuk gksxk fd ^jsi* gqvk gSAÞ ßysfdu ;g rks >wB gSAÞ f'koewfrZ dFkk ds fodkl ds lkFk mu varfoZjksèkksa ij xgjh idM+ j[krs gSa tks gekjs lkekftd cnyko ds lkFk&lkFk py jgs gSa vkSj mudk lkeuk fd, fcuk dksbZ Hkh cnyko rdZlaxr ugha Bgjk;k tk ldrkA tuojh&ekpZ 2011


bl dFkk&jpuk ds D;ksafd muds lksp la L Ñr] ikfy] iz k Ñr] dky[kaM ds lanHkZ esa ,d gh esa [kksV gS] fdlh viHkz a ' k es a xz k eh.k Hkkjr ckr mHkjdj vkrh gS fd dks U;k; fnykus ls nfyr L=kh lwcs dh eq[;ea=kh T;knk fQØ mUgsa (i) dLldks ifVtkukfl] u p iLlkfe rs dflaA gSA xkao dh ,d NksVh&lh viuk dn c<+kus dLldks iqfPNrks czwfg] dFka tkusHkq ra d¯l frAA ?kVuk vrhr ds tkfrxr dh gSA og LokFkZ vkSj µ¼,d fdlku cq) ls iwNrk gS½ % vki vius dks mRihM+u ds lanHkZ esa ledkyhu egRokdka{kk ds fy, dksbZ fdlku crkrs gSa] ysfdu eSa vkidh [ksrh dks ugha ns[krk tkfrxr ltxrk vkSj LokFkhZ dksj&dlj ugha mBk j[ksaxs] gwaA vkils ,d fdlku iwNrk gS fd ml vkidh Ñf"k oSpkfjd ,dtqVrk tgka ,d blfy, f'koewfrZ fi;kjs ds dks dSls tkusaA rjQ èkjew iafMr vkSj fi;kjs ds ekè;e ls èkeZ dh ckr mBkrs ifjokjksa dh 'kkafr Nhu ysrh gS] gSaA (ii) ¼cq) dk mÙkj½ % ogha nksuksa gh vkfFkZd :i ls f'koewfrZ oafpr vkSj l)k chta riks oqfë] i××kk es ;qxu³~xkyaA uqdlku lgrs gSaA ihfM+r ds lkFk ges'kk [kM+s fgjh bZlk euks ;ksÙka] lfr es QkyikpuaAA dguk u gksxk fd ,d feyrs gSaA ;gh dkj.k gS fd tks µKku ij vk/kkfjr fo'okl esjh [ksrh dk cht NksVh&lh ?kVuk xkao esa lo.kZ pfj=k lgh ekxZ ij ugha gS] og gS] esjk ri o"kkZ ds leku gS] esjh izKk tqvkB vkSj gy cuke nfyr ds la?k"kZ esa rCnhy [kyuk;d&lk utj vkrk gSA dh Hkw f edk es a gS ] cq j s dk;ks ± ls yTtk djuk gfjl ds gks tkrh gSA rF;ksa vkSj lR; ls pkgs iafMrkbu gks ;k yoaxhA leku gS ] es j k eu tks r gS ] Le` f r ¼lE;d½ Qky vkS j nwj nksuksa gh i{k ,d&nwljs ls HkkbZ th gksa ;k foèkk;d vFkok Ns d q u h dk dke djrh gS ¼,s l s gh eS a fdlku gw a ½ A fdl rjg xqRFkexqRFkk gSa] ,d Bkdqj yksxA njvly bl ckuxh fuEukafdr laokn ls ifjizs{; esa og pfj=kksa dh dybZ jgs gS a vkS j xz k eh.k fp=k.k vkS j ps r uk ds ns[kh tk ldrh gSµ [kksydj j[k nsrs gSaA blhfy, muds la n HkZ es a og yxkrkj L=kh vkS j nfyr dh HkkbZ th maxyh ls fi;kjs dh BksM+h pfj=k Lora=k utj vkrs gSa vkSj fp=k.k mBkrs gSa] ^^bèkj nsf[k,A brus iLr& ckr viuh dgkfu;ksa esa mBk jgs gSaA ds Lrj ij ys[kdh; dBiqryh cuus ls fgEer rks rqe dHkh ugha FksA etnwjh ysfdu blds ckotwn u rks L=kh vkSj cps jgrs gSaA mudh dFkk esa }a}kRed vkanksyu esa daèks ls daèkk feykdj VDdj nfyr&foe'kks± ds iSjksdkj muls [kqn dks varfoZjksèk ,dne lkQ mHkjdj vkrs gSa tksM+ ik jgs gSa vkSj u f'koewfrZ gh [kqn tks fdlh Hkh dFkkdkj ds fy, èkM+du fn;k FkkAÞ ßeSa iLr&fgEer vkt Hkh ugha gwa] dks muls fdlh Lrj ij tqM+k ikrs gSaA dh rjg gksrs gSaA pfj=kksa ds fp=k.k ls njvly fi;kjs dk èkeZ & vèkeZ dk HkkbZ thA gj oDr tku ysus ;k nsus dk T;knk lksp ek;us j[krk gS vkSj bl lkSnk djus dks rS;kj gwaA cl vèkje ls }a} flQZ pfj=k dk gh }a} ugha gS] bZekunkjh ds fy, f'koewfrZ tkus tkrs Mjrk gwaA og èkje dh yM+kbZ FkhA isV dFkkdkj dk }a} gSA fi;kjs mudh gSaA ds fy,A mlesa fdlh >wB&Qjsc dh nfyr&psruk dk okgd gS] HkkbZ th ughaA tcfd nfyr&foe'kZ dk nkjksenkj la?k"kZ feykoV ugha FkhAÞ ßog oxZ&la?k"kZ FkkA jksVh ds fy,A ij fVdk gS vkSj la?k"kZ HkkbZ th dh ;g o.kZ&la?k"kZ gSA bTtr ds fy,A ekQZr gh gks ldrk gSA HkkbZ th bTtr dh yM+kbZ jksVh dh yM+kbZ ls f'koewfrZ dk i{k ugha gSaA U;k;&èkeZ dk T;knk t:jh gSA blhfy, bl yM+kbZ ds i{k f'koewfrZ dk i{k gSA og fp=k.k fy, ljdkj us gesa vyx ls dkuwu fn;k nksuksa i{kksa ds la?k"kZ dk djrs gSa ysfdu gSA gfjtu ,DVA ge bl dkuwu ls bl og ,d lkFk nks la?k"kks± ls tw>rs gSaA ,d ckgjh la?k"kZ tks izfri{k dk la?k"kZ gS] ukx dks ukFksaxsAÞ ,sfrgkfld ijaijk esa gj la?k"kZ esa nwljk vkarfjd la?k"kZ tks ,d gh i{k esa nksuksa i{kksa esa dqN yksx t:j fey tk,axs U;k;&vU;k; ds chp pyrk gSA mudk tks èkeZ&vèkeZ dk [;ky j[krs gSaA fi;kjs ys[kdh; ljksdkj fi;kjs tSls pfj=kksa dh ,sls gh mnkgj.k ds :i esa f'koewfrZ dh ltZuk ls tqM+k gSA blhfy, ,d i{k esa gksrs gq, Hkh HkkbZ th oSpkfjd Lrj ij ltZuk gSA f'koewfrZ vjls ls dgkfu;ka fy[k yxHkx izfri{k dh rjg utj vkrs gSa] tuojh&ekpZ 2011

81


ns'kt ;FkkFkZ dh dgkfu;ka

xka

gfj'panz JhokLro dddd

82

o] [ksr&[kfygku vkSj iu?kV rd ns'kt ;FkkFkZ lhfer ugha gSA ns'kt ;FkkFkZ NksVs Qyd ij ekuo&laca/kksa dk iqat gSA ;gka Qyd ;k Ldsy egÙoiw.kZ gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ka ns'kt ;FkkFkZ dh ^[kkst* djrh gSaA [kkstiw.kZ v/;;u nks izdkj ds gksrs gSaA eSØks v/;;u (Macro study) vkSj ekbØks v/;;u (Micro study)A eSØks dk Ldsy cM+k ;k lacaèkksa dk xgu v/;;u (Indepth study) gSA eSØks dk Ldsy cM+k gksus dss dkj.k fu"d"kZ ^tujy* gksrk gSA Mfy;k esa ^xqM+&Hksyh&yb;k* ¼ds'kj&dLrwjh½ ns'kt ;FkkFkZ gSA xqM+ dk O;kikj] fuekZ.k vkSj jkstxkj vkapfyd ;FkkFkZ (Macro) gSA nksuksa esa dqN va'kksa rd ijLij O;kfIr (Overlapping) gSA xgu vkSj lkekU; dk varj gSA tkars dk xhrµtkark ihlrs le; lkal VwwV&VwV tkrh gSµlkalksa dk VwVuk] llqjky esa >syus okys nq[k&nnZ ds chp] Hkksj dk le;] tkars gh ?kj?kjkgVµdqy feykdj ns'kt ;FkkFkZ dk leka ckaèkrh gSA flykbZ djrs le; ds'kj ds nq[k&Hkjs yksdxhr vkSj vkalwµns'kt ;FkkFkZ dh jpuk gSA ns'kt ;FkkFkZ dh jpuk Hkkoqdrk ls eqDr ugha gks ldrhA fganh vkykspd dh nks fiz; vo/kkj.kk,a gSaµu;k&iqjkuk vkSj izklafxd&vizklafxdA nksuksa gh vkReizèkku (Subjective) vo/kkj.kk,a gSaA ftls tks pkfg,] dg nhft,A vkykspuk dh lcls cM+h detksjh gS fd iz;ksx esa vkus okyh vo/kkj.kk,a vkSj in vifjHkkf"kr gksrs gSaµ^^thou dh va/ksjh xfy;ksa esa** bldk Bksl rF; D;k gS\ 'kCntky&lk yxrk gSA blfy, ns'kt ;FkkFkZ dh dkepykÅ ifjHkk"kk vkSj mlds y{k.k crkuk t:jh gSA vLlh ds n'kd esa vaxzsth lkfgR; esa ^xkao okil pyks* dk foe'kZ mBk FkkA Vkel gkMhZ dks ;kn fd;k x;kA nyhysa eq>s vc ;kn ugha jghaA 'kgjh thou dh ,drjQk jpukvksa ds dkj.k ;g foe'kZ mBk FkkA fganh ds ,d cM+s vkykspd us bl ij dqN dgk rkss Fkk exj fy[kk ughaA lqYrkuiqj esa 2 twu 2001 dks tc ns'kt ;FkkFkZ dk foe'kZ j[kk x;k vkSj fjiksVZ i<+us dks feyh rks eq>s ^xkao okil pyks* dk foe'kZ ;kn vk;kA xzkeh.k thou ds gh ugha] 'kgjh thou ds ns'kt ;FkkFkZ dh dgkuh gks ldrh gS] tSls eaVks dh ^dkyh 'kyokj*A dk'khukFk flag dh dbZ dgkfu;ka Hkh okjk.klh ds vLlh ds ns'kt ;FkkFkZ ij gSaA eS=ks;h iq"ik us Hkh xzkeh.k thou dh Øwjrk ij jpuk,a fy[kh gSaA f'koewfrZ ds ns'kt ;FkkFkZ dh dgkfu;ksa esa dqN y{k.k ;gka izsf"kr gSaµ µ xzkeh.k ,yhV ¼fof'k"V tu½ vkSj deZpkjhra=k ds fupys Lrj ds yksx fey&tqydj fu/kZu xzkeokfl;ksa dk 'kks"k.k djrs gSaA nksuksa cM+s pkykd] eDdkj vkSj dk;j gSaA µ xzkeh.k fuoklh lk/kughu vkSj vlgk; gSaA µ ^ds'kj&dLrwjh* dks NksM+dj 'ks"k dgkfu;ksa esa lsDl LdsaMy vkSj iq#"k&iz/kku lekt esa ukjh dk vieku vkSj 'kks"k.k dk mYys[k gSA µ tj&tehu&tks: ¼/ku] tehu] L=kh½ gj dgkuh ds dsanz esa vyxks>k ls ysdj laifÙk gM+iuk] cnutj j[kuk Hkh gSA µ dgkfu;ksa ds ik=kksa dh jpuk fo'oluh; gSA xkao esa ,sls yksx (Elite, nontuojh&ekpZ 2011


Hkw[k ls <hys iSaV f'koewfrZ

dHkh&dHkh ,d Hk;kud nq%LoIu eq>s fnu&ngkM+s rax djrk gSA ns'k ds lkjs vUu mRikndksa us fu.kZ; fd;k gS fd vUu dk ,d nkuk Hkh vJethoh dks ugha nsuk gSA dekus okyk gh [kk,xkA 'kkjhfjd Je ls ghu cM+s&cM+s usrk] ea=kh] lsB&lkgwdkj] vQlj] vUu ds ,d&,d nkus ds fy, rjl jgs gSaA [kkyh >ksyk ysdj ;gka ls ogka nkSM+ jgs gSaµHkw[k ls <hys iSaV dks ck,a gkFk ls Åij [khaprs gq,A cM+h&cM+h flQkfj'ksa yx jgh gSaA le>kSrk okrkZ gks jgh gSA gjh onhZ okyh feyhVjh QkslZ us xkaoksa dks ?ksj fy;k gSA Hkw[ks yksx fpjkSjh dj jgs gSaA varr% lafèk gksrh gSA r; gksrk gS fd ftruh lq[k&lqfoèkk vJethoh yksx bl O;oLFkk ls mBk jgs gSa] mruh gh lkèku&lqfoèkk Jfedksa&fdlkuksa dks Hkh miyCèk djkbZ tk,xhA--varr%] iafDrc) yksx >ksys esa xsgwa fy, 'kgj dh vksj ykSV jgs gSaA ¼uoHkkjr VkbEl] y[kuÅ] 29 uoacj] 1991 ls lkHkkj½ elite) feyrs gSaA µ xzkeh.k lajpuk dqN ,slh gS fd dksbZ fdlh dh enn ugha djrk] vxj djrk Hkh gS rks LokFkZo'kA µ dgkfu;ksa esa Hkkoqdrk LokHkkfod gSA µ ifjos'k ds fp=k.k esa LFkkuh; cksy&pky dh Hkk"kk dk iz;ksx gSA laokn Hkh ^cksyh* esa gSaA ^lkaM cukuk pkgrh gS HkrkZj dks* ¼HkjrukV~;e½ ;k ^rhu fcfV;k fc;kus ds ckn Hkh xehZ de ugha gqbZA* µ ns'kt ;FkkFkZ lknk&likV gksxk tuojh&ekpZ 2011

vxj mlesa dqN MªkekbZ Vp u fn;k tk,A ^ds'kj&dLrwjh*] ^HkjrukV~;e*] ^fljh miek tksx* esa dgha&dgha MªkekbZ lPpkbZ feysxhA f'koewfrZ ds dgkuh&laxzg ds'kj& dLrwjh ¼1991½ dh dgkfu;ksa esa bUgha QhplZ dks vkadk x;k gSA ;g mudh dgkfu;ksa dk ewY;kadu Hkh gSA ^frfj;k pfjrj* f'koewfrZ dh cgqpfpZr dgkuh gSA dqN bls MªkekbZ dgrs gSaA tks ns'kt ;FkkFkZ ls ifjfpr ugha gSa] mUgsa ;g dgkuh MªkekbZ yxrh gSA ,slh [kcjsa--vk;k djrh gSa fd nfyr ;qod ls izse djus ds tqeZ esa HkkbZ vkSj cki uss feydj vius ?kj dh yM+dh dks dqYgkM+h ls phj Mkyk ;k nksuksa dks idM+dj ekj MkykA uosa n'kd esa fons'kh dFkk lkfgR; esa ,d VªasM pyk Fkk fd vxj fdlh leqnk; ds yksx Hkwr&izsr] ijh esa fo'okl djrs gSa rks mudh laLÑfr esa ;g ;FkkFkZ gSA blh VsaªM ds v/khu dqN vaxzsth lkfgR; ds vkykspdksa us :idqaoj ds lrh gksus dks lgh Bgjk;k FkkA bl VsaªM dks ekuo&'kkL=k esa lkaLÑfrd lkis{kokn (Cultural relativism) dgrs gSaA viuh laLÑfr ds LVSaMMZ ls nwljh laLÑfr dks u ns[kukA ftl laLÑfr ds tks ewY; vkSj izfreku gSa] os ml laLÑfr ds vuqlkj Bhd gSaA fdlh laLÑfr dks csgrj vkSj nwljh dks derj u ekuk tk,A iksLV&ekWMuZ cgqlaLÑfrokn vkSj tknqbZ ;FkkFkZ dqN blh rjg dh /kkjk,a gSaA vf/kdka'k fganw ^egkHkkjr* vkSj ^jkek;.k* tSlh yksd&dFkkvksa (Mythology) dks ,sfrgkfld ;FkkFkZ ekurs gSaA yksxksa dk fetkt feFkdh; gSA bl ns'kt ;FkkFkZ dks f'koewfrZ dh dgkuh pfjrkFkZ djrh gSA iq#"k&iz/kku lekt esa nzkSinh dk phjgj.k] lhrk dk cuokl] jkuh ihaxyk dk nnZ] foeyh ds ekFks ij nkx] lc ,d gh ekufld lkaps (Sterotype) ds uewus gSaA f'koewfrZ dh bl dgkuh esa ns'kt ;FkkFkZ dk eksfVQ (Motif) gSA ns'kt ;FkkFkZ ds MhVsy tSls] gqDdk xqM+xqM+kuk] dBksrh] fNduk] Vjd] yksdxhrksa ds uke] xksnuk] dq<+ok ihiy]

Mhty dk rsy] ids dSFk dh egd vkfnA dgkuh esa iq#"k&iz/kkurk dh Øwjrk fny fgyk nsrh gSA fganh vkykspuk ds nks izpfyr eqn~ns gSaA ,d gS iqjkuk&u;k] nwljk gS izklafxd&vizklafxd gksukA lkfgR; esa ,sls eqn~ns mBkuk dgka rd mfpr gS] bl ij rks dqN dguk t:jh ugha gSA exj bu eqn~nksa esa f}Hkktd rdZ&nks"k gks ldrk gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ksa dks bl rdZ&nks"k ls cpkrk gS] lkrR; ij ij[kuk gSA dgkfu;ksa esa dqN rRo iqjkus] dqN rRo u,] vkSj cgqr dqN lkrR; vkt Hkh ekStwn gSA ^dlkbZckM+k* ds pfj=k vkSj ?kVuk,a vkt Hkh gSaA ^vdkynaM* dqN MªkekbZ t:j gS A vlgk;] vdsyh nfyr L=kh ij cqjh utj j[kus dh ?kVuk,a dy Hkh Fkha vkSj vkt Hkh gSaA ^fljh miek tksx* dh ?kVuk,a vkt dqN T;knk gh gSaA lQy gksdj ifr dk viuh igyh nsgkrh&xaokj iRuh dks NksM+uk vkt dqN dkj.kksa ls T;knk gh gks jgk gSA gks ldrk gS bruh laosnu'kwU;rk u gksrh gksA la;qDr ifjokj esa ,d csjkstxkj O;fDr dh =kklnh vkt Hkh gSA 'kk;n igys u jgh gks exj rhu csfV;ka tuus okyh eka dks rkus rks vkt Hkh lquk, tkrs gSaA llqj dh cgw ij cqjh utj ¼frfj;k pfjÙkj½ rks vkt Hkh lquus dks feyrh gSA ^ds'kj dLrwjh* rks bruh eeZLi'khZ dgkuh gS fd ml nq[k dks gj csVh dk cki eglwl djrk gSA gj ns'kdky esa eka&cki csVh ds izfr fpafrr jgrs gSaA dgkfu;ka Kkuehekalk rks gksrh gSa] lkFk gh vius ;qxhu ;FkkFkZ dh ^xokg* Hkh gksrh gSaA izsepan dh ^iwl dh jkr* vkSj ^dQu* vius ;qx ds xzkeh.k thou dh xokgh ih<+h&nj&ih<+h nsrh jgsaxhA mlh rjg f'koewfrZ dh dgkfu;ka Hkh ns'kt ;FkkFkZ dh xokg cuh jgsaxhA ;gka f'koewfrZ dkss izsepan dh Js.kh esa j[kus dh Hkwy ugha dh tk jgh gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ka ns'kt ;FkkFkZ dks le>us dh Kkuehekalk vkSj xokg gSaA ¼^fu"d"kZ* ls lkHkkj½

83


fljh miek tksx [1]

v{kj izdk'ku izk- fy-] 2@36] nfj;kxat] ubZ fnYyh&2 fnukad % 29-8-89 fiz; f'koewfrZ] vk'kk gS rqe ogka ls ykSVus ds ckn ije izlUu gksaxsA tSlh fd ckr gqbZ Fkh dkuwuh Hkk"kk esa ykSVrh Mkd ls vejthr dks jftLVMZ ,- Mh- i=k Mkyks vkSj 15 fnu ;k eghus&Hkj dk le; nsdj ^frfj;k pfjÙkj* dks eqDr djk yksA eSaus cklq ls ckr dj yh gS] os vHkh Hkh bls viuh fuekZ.k ;kstuk esa ys ldrs gSaA ,slk u gks fd ogka ls Hkh ckr u cus vkSj ;g volj Hkh gkFk ls pyk tk,A vkSj u, D;k lekpkj gSa\ vk'kk gS LoLFk lkuan gksA lLusg] jktsUnz ;kno Jh f'koewfrZ fcØh dj vfèkdkjh cLrh] mÙkj izns'k [2]

v{kj izdk'ku izk- fy-] 2@36] nfj;kxat] ubZ fnYyh&2 fnukad % 13-11-89 jk{kl f'kjksef.k] og dgkuh Hkst jgs gks ;k vHkh mldk vpkj Mkyuk gS\ lLusg] jktsUnz ;kno Jh f'koewfrZ foØ; vf/kdkjh ¼mM+unLrk½ fetkZiqj [3]

v{kj izdk'ku izk- fy-] 2@36] nfj;kxat] ubZ fnYyh&2 fnukad % 15-1-92 egkiafMr f'koeqfrZ th] bl chp rqEgsa esjk i=k fey x;k gksxkA Hkstk eSaus tkSuiqj gh gS blfy, eSa ugha 84

tuojh&ekpZ 2011


tkurk ;g lc i=k dgka tk jgs gSa\ vk'kk gS bl chp rqe fnus'k dq'kokgk ds ;gka ls ykSV vk, gksaxsA fnus'k ds Qsads LdM&iz{ksikL=kµx;kflag uke ls ;gka eaMjk jgs gSa] irk ugha fdlds flj fxjsaxs\ ßds'kj&dLrwjhÞ dh izfr fey xbZ gS vkSj eSaus cjuoky th dks igqapk nh gSA vc ,d i=k rqe Hkh fy[k nksxs rks vPNk jgsxkA eSa pkgrk gwa fd leh{kk tYnh vk, vkSj os ekpZ ds ckn fy[kus dks dgrs gSa] ;kuh vizSy esa os nsaxs vkSj ebZ esa leh{kk vk ldsxhA eSa tuojh esa gh pkgrk gwa rkfd ekpZ vad esa mls fn;k tk ldsA caèkqoj] ßu jgusÞ dh ckr dk yVdk cgqr lksp&le>dj fn;k x;k gSA tks fy[ksaxs mudh mez 10 lky c<+ tk,xhA xkao esa cM+s&cw<+s tks viuk Jkn~èk [kqn gh dj ysrs Fks os ;gh ekurs Fks fd mudh mez 10 lky vkSj c<+ xbZ gSA vxj rqEgsa viuh mez c<+kuh gks rks fy[kus dh dksf'k'k djksA ßgalÞ dh izfr;ka ;Fkkle; ;gka ls Hkst nh xbZ gSaA vkSj u, D;k gky gSa\ vk'kk gS Qjojh esa eqykdkr gksxhµtqekZus ds lkFkA lLusg] jktsUnz ;kno Jh f'koewfrZ ds- ds- flag dk edku] gkbfMy dkyksuh jksM] tkSuiqj Dyc ds cxy tkSuiqj ¼m- iz-½ [4]

v{kj izdk'ku izk- fy-] 2@36] nfj;kxat] ubZ fnYyh&2 fnukad % 17-3-92 fiz; f'koewfrZ] rqEgkjs Qksu ds vuqlkj eSa rqEgkjs vkus dh izrh{kk djrk jgk] exj tSlk fd ges'kk gqvk gS rqeus pjdk fn;kA i=k rqEgkjk fey x;k gSA bèkj jkeizlkn dq'kokgk yxkrkj eq>s ßds'kj&dLrwjhÞ ij viuh leh{kk Hkstus dk vkxzg dj jgs gSa exj eSa le>rk gwa fd tc cjuoky th ls ckr gks gh xbZ gS rks ogh mfpr jgsxkA ekpZ ds var rd os vius >a>Vksa ls eqDr gks tk,axsA rqeus latho dh dgkuh dk fMQsal dkQh rdZiw.kZ <ax ls fd;k gS] exj esjh vkifÙk mlds izLrqr&;FkkFkZ dks ysdj gSA tks efgyk dejs ds uhps iksfy;ksxzLr gS og Bqed&Bqeddj dSls py ldrh gS\ ;kuh vkd"kZd xfr ls mlds izLrqr&;FkkFkZ i{k ij latho dks vkSj vfèkd dke djuk pkfg, Fkk] exj yxrk gS os izrhdkFkZ ls brus vkClsM gks x, fd izLrqr&;FkkFkZ dh viuh fo'oluh;rk xSj&egRoiw.kZ gks mBhA tgka&tgka bl rjg dh izrhdkRed dgkfu;ka gSa ogka fn, tkus okys ;FkkFkZ dh cqukoV csgn rkfdZd gksrh gSA cgjgky] ;g i=k vxys vad esa vk,xk vkSj vius u, tuojh&ekpZ 2011

lekpkj nksA D;k èkaqvkèkkj dj jgs gks\ rqeus vius dqN xq.kksa ds foKkiu ds fy, jktsUnz jko ls fdrus dk lkSnk fd;k\ vkSj\ lLusg] jktsUnz ;kno Jh f'koewfrZ] ds- ds- flag dk edku gkbfMy dkyksuh jksM tkSuiqj Dyc ds cxy tkSuiqj ¼m- iz-½ [5]

:ik;u laLFkku] cks#Unk&342604] ¼tksèkiqj½ fnukad % 21 fnlacj] 1992 fiz; f'koewfrZ] pkj fnlacj dk i=k feykA eSa jktLFkkuh vuqokn dk;Z'kkyk esa vtesj x;k gqvk FkkA 9 rkjh[k ls 20 rkjh[k rd ogha FkkA cgqr lq[kn vuqHko gqvkA lkfgR; vdknseh] fnYyh dh vksj ls eSaus gh vk;ksftr dh FkhA 11 fnu esa tcjnLr dke gqvkA [kSj] dHkh feyuk gqvk rks ppkZ d:axkA ehBs'k fueksZgh Hkh lkFk jgkA mlesa dkQh ifjorZu vk,xkA tu&laidZ vfèkdkjh cuus okyk gSA mPp U;k;ky; ls mlds i{k esa fu.kZ; gks x;kA og j?kqohj lgk; dh iqjLÑr dkO;&Ñfr dk vuqokn jktLFkkuh esa dj jgk gSA dk;Z'kkyk ds nkSjku iPphl dforkvksa dk vuqokn dj pqdkA vBkjg ?kaVs tek jgrk FkkA ^ds'kj&dLrwjh* miyCèk gksrs gh i<+awxkA ^:a[k* dk nwljk Hkkx fudkyus dh fQygky ;kstuk ugha gSA esjh jpukoyh izdkf'kr gksxhA vHkh l`tu dk;Z pkyw gSA Jh foHkwfrukjk;.k jk; dks Hkh vkt i=k fy[k jgk gwaA tksèkiqj dk irk o Qksu uacj feyus ls laidZ lkèk ldsaxsA ^bafM;k VqMs* ds lkfgR; fo'ks"kkad esa esjh dgkuh ^gkFkh&dkaM* izdkf'kr gqbZ FkhA u i<+h gks rks if<+,xkA lk{kkRdkj esa Nih Fkh ^iqfV;k&pkpk*A uohure vad esaA eq>s rks og vad ugha feykA ij ikBdksa dh izfrfØ;k vkbZ FkhaA mls Hkh if<+,xkA 'ks"k vkidk dFkk&laxzg feyus ijA vkidk] fcTth ¼fot;nku nsFkk½ Jh f'koewfrZ fcØh dj vfèkdkjh ¼,½ flfoy ykbu bykgkckn ¼mÙkj izns'k½ [6]

fnukad % 6 tuojh] 1992 fiz; f'koewfrZ] i=k ikdj vPNk yxk! esjh vksj ls u, lky dh 85


eaxydkeuk,aA dHkh ,d gYdk&QqYdk 'ksj lquk Fkkµ^xyrQgfe;ksa esa tokuh xqtkjh] dHkh rqe u le>s] dHkh ge u le>sA* ;gka cq<+kik Hkh xqtjk tk jgk gS vkSj eq>s ysdj xyrQgfe;ka cuh gqbZ gSa ftUgsa Bhd djus dh u dHkh dksf'k'k dh] u t:jr le>hA dqN gSa ftUgsa xyrQgeh esa jguk gh vPNk yxrk gSA eSaus dk;ns ls igyh ckj rqEgsa xks"Bh esa lquk vkSj mlds ckgj xkSj ls ns[kkA cM+h ckrsa] vkstLoh vkSj ân;fonkjd oDrO; vkSj cM+h ?kVuk,a vkneh dk ifjp; ugha nsrha] ifjp; nsrh gSa ekewyh vkSj NksVh&NksVh ckrsaA eSa rqEgkjk lkjk dqN Hkwy Hkh tkÅa ysfdu vksjNk esa ?kfVr dqÙks dh fiVkbZ ij rqEgkjh izfrfØ;k vkSj og Øq) Nfo ugha Hkwy ldrkA vkneh ds Hkhrj ds rarqvksa dks eSa ,slh txgksa ls ns[kuk pkgrk gwaµfd mlds Hkhrj dk euq"; fdruk NksVk ;k cM+k gSA lp] eSa Hkj vk;k Fkk ml oDr rqEgkjs izfr! bl pht dks cuk, Hkh j[kuk vkSj ftyk, HkhA rqEgkjk] dk'khukFk flag Jh f'koewfrZ ds- ds- flag dk edku] tkSuiqj Dyc ds ikl] gkbfMy dkyksuh jksM] tkSuiqj&222002

lekpkj gSa\ mudk dksbZ i=k ugha vk jgk gSA ;gka ge yksx Bhd gSaA d{kk,a flQZ 18 ebZ rd gSaA mlds ckn Nqfê;kaA flracj rd! vxys eghusµ;kuh twu esa eq>s teZuh tkuk gSA ogka cSEcxZ fo'ofo|ky; esa eq>s ,d Hkk"k.k nsuk gSA fQj 'kk;n 10&15 fnuksa ds fy, ge yksx leqnz&rV ij tk;a! ckdh rks cl cksfj;r gh cksfj;r gSA D;k vkius iqUuh flag dk miU;kl i<+k\ ^ikFkj?kkVh dk 'kksj*\ bu fnuksa ;gka ekSle Bhd gSA gekjs ;gka ds uoacj tSlkA geus ,d xeys esa èkfu;k cks;k gSA ikSèks ygygk jgs gSaA ;gka gjk èkfu;k liuk FkkA vc gekjs fy, lR; gSA ,d xeys esa yglqu] ,d esa VekVjA vkSj ,d xeys esa xsank---;g lc gkf'keh us fd;k gSA lks] vc yxrk gS fd gekjs vklikl dqN vkReh; izk.kh gSa! ikSèkksa esa Hkh rks izk.k gksrs gSa--js[kk dh csVh dk D;k uke jD[kk gS\ gkf'keh dk iz'u gS ;gA HkkHkh th dks iz.kkeA csfV;ksa dks vk'kh"kA csVok dks I;kjA vkidk] vCnqy fcfLeYykg

[8]

lqYrkuiqj fnukad % 27-4-84 [7]

WARSAW

fnukad % 11-5-94 fiz; HkkbZ] vkidk i=k ;Fkkle; fey x;k FkkA ^bafM;k VqMs* HkhA ysfdu eSa i=k ugha fy[k ldkA dkj.k] chekj FkkA nl fnuksa rd cq[kkj esa iM+k jgkA mlds ckn csgn detksjhA vc Bhd gwaA bl chp ,d lkFk ^gal* ds Hkh dbZ vad fey x,A i<+us ds fy, dkQh lkexzh gks xbZA exj ;gka eSaus vaxzsth dh Hkh dbZ fdrkcsa [kjhn yh gSaA bu fnuksa tktZ vkosZy dk ^,fuey QkeZ* i<+ jgk gwaA ikVZuj] xtc dk miU;kl gSA th pkgrk gS fd fganh esa vuqokn dj MkywaA ;|fi igys dHkh bldk vuqokn fganh esa gqvk Fkk] ij vc og vuqiyCèk gS! nsf[k,] vxj dksbZ Nkius dks rS;kj gqvk rks dksf'k'k d:axkA esjk i=k vkidks feyk gksxkA esjh jk; dk cqjk rks ugha ekuk\ vkSj] fQYe dh D;k fLFkfr gS\ cu tk; rks dSlsV Hksft,xkA ge ;gka ohfM;ks ij mls ns[ksaxsA gekjh ,Ecslh esa fganh fQYeksa dh cgqr lkjh dSlsVsa gSa! mUgha dks yk&ykdj ns[krs jgrs gSa! fiNys fnuksa ,d fQYe QsfLVoy esa ^lyke ckWEcs* ;gka ,d flusek gky esa yxh Hkh FkhA vkidks nkuwrk th cgqr ;kn djrh gSaA eq>ls izk;% iwNrh gSaA gka] tjk ,d jgL;ksn~?kkVu dhft,xk] vthe HkkbZ ds D;k 86

fiz; HkkbZ] lqYrkuiqj ls ykSVus ds ckn vkidks esjk i=k feyk gksxkA nwljs fnu eSa jktsUnz esgjks=kk ds lkFk cukjl x;kA ogka Jh dk'khukFk flag ls ge yksxksa us ckrphr dhA os if=kdk ds laiknu ds fy, rS;kj gSaA dkQh mRlkfgr gksdj ge yksx ykSVsA vkidh ckrphr ls Hkh eq>s dkQh mRlkg feyk FkkA fiNys vuqHkoksa ls lcd ysdj eSaus u, fljs ls dke djus dh ;kstuk cukbZ gSA Jh dk'khukFk flag us if=kdk }Sekfld fudkyus dh is'kd'k dh gSA esjs [;ky ls Hkh ;gh O;kogkfjd gksxkA bl fygkt ls lky esa flQZ 6 vad fudyus gSaA vxj ge 6 vadksa ds fy, t:jh èku ,df=kr dj ldsa rks fcuk fdlh fnDdr ds ,d vONh vkSj t:jh if=kdk dk izdk'ku gks ldsxkA bl ckjs esa vkils ckr djus dh t:jr eglwl dj jgk gwaA D;k ;g laHko gS fd vki fudV Hkfo"; esa tYnh lqYrkuiqj vk ldsa\ vk'kk gS LoLFk gksaxsA vkidk] foHkwfr ¼foHkwfr ukjk;.k jk;½ Jh f'koewfrZ fcØh dj vfèkdkjh eÅukFk Hkatu] vktex<+ ¼m- iz-½ tuojh&ekpZ 2011


[9]

245@6] ts- ds- dkyksuh] dkuiqj&208010 fnukad % 22 tuojh 1993 fiz; HkkbZ f'koewfrZ th] vkidk cgqr gh lqanj uoo"kZ lans'k feykA yktokc! nksgjh [kq'kh gqbZA bl cgkus vkius Lej.k rks fd;kA eSa rks le>k fd Hkwy x,A vkidh uoo"kZ dh 'kqHkdkeuk viuh est ij] 'kh'ks ds uhps yxk j[kh gS rkfd fuR; i<+rk jgwaA blesa vkSj rks lc Bhd gS] dqN u dqN gks jgk gS exj ;s defyfu;ksa ls Hkjs rkykc gSa u tkus dgka gSa\ jkst lksprk gwa fd vkt feys] vkt feys ysfdu vOoy rks rkykc gh ugha iM+rk jkLrs esa] iM+rk Hkh gS rks ^tksgM+* ftlesa pan HkSalsa ugk jgh gksrh gSa ¼vgk! xzkE; thou Hkh D;k gS!½ ckr ;s gS fd jkLrs esa ,d NksVk&lk xkao iM+rk gSA [kSj] dHkh u dHkh rks bu rkykcksa esa Hkh ,dkèk dac[r defyuh f[kysxh ghA vkSj lqukb, vktdy D;k&D;k gks jgk gS\ dksbZ ubZ jpuk\ esjh ,d dgkuh ¼30 tuojh vad½ bafM;k VqMs esa vkbZ FkhA 'kk;n vkidh fuxkg ls xqtjh gksA ,d vkSj fy[kh gSµgal ds fy,A ns'kdky&ifjfLFkfr Hk;kog gSA vki D;k lksprs gSa\ dSlk gksxk vkusokyk le;\ ?kj esa lc jkth&[kq'kh gksaxsA ifjokj bykgkckn esa gh gS u\ vkidk] jktsUnz jko [ 10 ] Violete Villa Weat Avenue Santacruz (W) Bombay-400 054 Date : Sep. 7, 94 Dear Shivmurti Ji, I have received the first cassette and awaiting the second one. The shooting party (about 29 persons) will leave Bombay on 31st Jan and reach Allahabad on I Feb at about 12 noon. We shall start shooting from 2 Feb at BHATTA—about 3 days—and then at the shallow river near Phaphamau for the next 2 days or so. There is a man named Satyapriya Mukherji (bearded man who came with younger Wadhawan at our Hotel) who was here in Bombay and contacted me. He may contact you. His telephone number in Allahabad is 608370. He has been asked to provide a hairdresser (female) and about ten male and female artistes to move about the Bhatta as labourer. Please help him. Our production man, Saurabh Srivastava, an Allahabadi, will reach there about a week in advance, say 25 Jan. He will contact you. He has money to book hotels and transport. We need one or two good hotels at Civil lines to accommodate 18 persons. And another hotel nearby to accommodate 11 persons of junior level. We also need a tuojh&ekpZ 2011

mini-bus and 3/4 Ambassador cars or Maruti vans. Saurabh knows other requirements. Please help him. Since we are shooting in a bhatta, a private property, and a shallow river away from traffic, road or city or village, I think we do not need any permission from police or any other authority. Do help Saurabh on this point. We also need about ten or twelve people—all men—with one or two bullock carts, a cycle, radio, big 'thaal' or 'parat' and a band party—for the 'Bidai' scene of Bimli, near the shallow river. I am leaving for Calcutta this evening. My calcutta number is 4408433. I shall be there till 15th and shall come back the same night to Bombay—thereafter I am in Bombay till we leave for Alld on 31st Jan. I hope all goes well with your help and cooperation. With thanks, love and best wishes to you and your family. Sincerely, Basu Chatterji [ 11 ] LUTHRA BUILDING PALACE ROAD, JAMMU-180 001 Date : 2-9-1991 Dear Sh. Shivmurti Ji, 'Namaskar'. It had been my long awaited desire to meet you in person or to write you. In 1987 I did the adoptation of your 'Kasai Barah' and later I directed the same for my group. I am enclosing the a copy of the folder. I am sorry as I am late to contact you, but here I would like to mention that I got your adress today only ..............printed script. The prouduction under my direction was...................by the audience and am hopful that the production was one of the best of its productions produced in India. Now I may revive this play for my repretory. I do'nt have the photorecord with me but I do have a video recording with me and few press-cippia. I am a wholetime theatre director and am National Senior Research Fellow (Theatre) I fonded this group Natrang in 1983 and now we have a small repretory run with the help of our own resources. We are facing a hard time in carrying our reguler theatre activity in this trcoblesome State of Jammu and Kashmir. I would always like to be in your contact in future. Shall hope to hear from you in detail. Sincerely Yours, Balwant Thakur (Director) [ 12 ]

cLrh fnukad % 13&01&87 fiz;oj f'koewfrZ HkkbZ] 87


dgkuh vkSj vkidk i=k feykA i<+ rks eSa dy gh x;k] exj yky&uhyh isaflyksa ls fdlh ikaMqfyfi ij nkx yxkuk tkus D;ksa vPNk ugha yxkA izfrfØ;k i<+dj vki le> tk,axsA dgkuh dh dsanzh; leL;k ;kSu&'kqfprk gS ftlds fxnZ Mjscj ¼Mªkboj½] ikaM+s] fcYyj dqblk] ;gka rd fd eka] ywyk cki vkSj dkeka/k 'olqj rd pDdj yxkrs gSaA o;kuqdwy LokHkkfodrk ds fygkt ls foeyh dks mlesa ,d gn rd jl Hkh feyrk gSA exj dgkuh dh ,d fnDdr ;g yxh fd 'olqj dks NksM+dj nks&frgkbZ dgkuh ftu pfj=kksa ds fxnZ ?kwerh gS os dqgjs dh rjg foyhu gks tkrs gSa] vkSj 'olqj tc xkSuk djk dj ys tkrk gS rks ;s ;kn Hkh ugha vkrsA O;fDrxr dgkuh ds Lo&vftZr laLdkjksa ds rgr eq>s mu pfj=kksa ds brus foLrkj esa tkus dh lkFkZdrk ij lansg gSA yksdxhrksa esa vafre dks NksM+dj ,d Hkh 'kkyhu ugha] vr% mudk eksg NksM+ nsuk gh csgrj gSA ifr dk 'kq: ls vkf[kj rd vuqifLFkr jguk dgkuh dh dykRedrk dks c<+krk gS] exj mldh ;kn foeyh dks egt ,d ckj] og Hkh xkS.k izlax esa gh D;ksa vkrh gS\ xkSus ds le;] ;k mu {k.kksa esa tc 'olqj Hkw[ks HksfM+;s&lk ml ij ckj&ckj vkØe.k djrk gS] mldh ;kn vkuk LokHkkfod gSA mls fpëh fy[kokus dh dksf'k'k ¼Hkys gh ;g dksf'k'k ukdke jgs ;k /kqa/k esa fc[kj tk,½ ;k mlds ikl Hkkx tkus dh tqxr gksuh pkfg, FkhA vius f?kukSus iz;kl esa dkQh fnuksa rd vlQy jg tkus ds ckn fcljke dk foeyh ds lkeus vuqrIr gksus vkSj izk;f'pr dk ukVd lqanj cu iM+k gS] tcfd vafre va'k ¼tyk Mkyus dk½ ukVdh;A 'kq#vkr ds fp=k.k cgqr gh vPNs gSa] exj vkSiU;kfld foLrkj fy, gq,A ;fn 'kq#vkr rfud laf{kIr gksrh] Åij crkbZ xbZ [kkfe;ksa ls cpk tkrk vkSj 'olqj fcljke dh mifLFkfr dk vglkl 'kq: ls cuk jgrk] tSls ywys cki vkSj eka dks ckj&ckj tkdj /kedkuk fd esjh cgw esa nkx u yxs fd ge Hkxr ;k [kkunkuh gSa] rks dgkuh vius dF; ds izfr T;knk U;k; dj ikrhA foeyh dh eka dk foeyh dh ;kSu&'kqfprk ij 'kafdr gksdj mls VVksyuk cgqr gh [kwclwjr gS ij ^vxokjs& fiNokM+s* 'kCn v'yhy gSaA dgkuh dh ,d izfr vkids ikl gS ghA cyjke ls Consult dj ykSV vk, gksaxsA bl izfr dks tc nkx gh ugha yxkuk rks vki rd D;k HkstwaA tks dguk Fkk] og bl i=k esa gSA ;g esjs ikl lqjf{kr gSA tks dkV&ihV djuh gS] mlh esa djds ysrs vkb,xkA ;gka iwjh dj ysaxsA 'kh"kZd ^tky* gksuk pkfg, ;k ^HksfM+,*A ;gka dkj[kkuk cgqr tight duty dk gks x;k gSA ckdh lc Bhd gSA dc vk jgs gS vki yksx\ HkkHkhth vkSj vkidks] cfPp;ksa dks vkSj eksuw dks ge lcdk ;Fkk;ksX; iz.kke vkSj 'kqHkdkeuk,aA vkidk] 88

latho [ 13 ]

dqyVh fnukad % 31 vDVwcj 89 fiz;oj f'koewfrZ HkkbZ] cacbZ ls egsanz dkfrZds; dk ,d vkea=k.k vk;k gSµ^^ledkyhu lkfgR; lEesyu**µ7] 8 ,oa 9 fnlacj] 89 dkA cacbZ tkus dk eu gks jgk gS ij vdsys ugha] xj vki Hkh pysa rcA Ñi;k ;Fkk'kh?kz lwfpr djsaA vkus&tkus ds fjtosZ'ku dk yQM+k gSA ogka os fdlh /keZ'kkyk esa Hkkstu&vkokl dh O;oLFkk djsaxs] 6 fnlacj ls 10 fnlacj rd dhA gkykafd mUgksaus fy[kk gS] vk,axs rks dbZ fe=kksa ls eqykdkr gksxh ij eq>s Bhd&Bhd ekywe ugha vk;kstd dSls yksx gSaµmEehn gS politically neutral gksaxsA ;wa eSa mUgsa vkidks Hkh vkeaf=kr djus dks fy[ks ns jgk gwaA ckdh QSlyk vki rc rd dj ysaA iRuh blh 'kfuokj dks xkao xb±A mUgsa fo'kky dkWyksuh dk irk fHktok fn;k gS vkt] ysfdu ,d rks vki edku cnyus okys Fks] nwljs os mruh n{k ugha fd vkidks <wa<+ fudkysaA vr% vki viuk u;k irk tYn Hkst nsaxs ¼vkSj dnkfpr mèkj dk dksbZ dk;ZØe cus rks [kqn gh fyok ysaxs\½ vkxjs vki x, gksa jktsanz ;kno lEeku esa] rks gky fy[ksaA esjs miU;kl ^ikao rys dh nwc* dks i<+dj la`t; us dgkµHk;adj :i ls xM+cM+ gSA mls NksM+ fn;k gS QjesaVs'ku ds fy,A l`at; fujk'k gSa mllsA ^fQjkSrh* dks fQj ls mBkus dh ekufldrk cuk jgk gwaA viuk miU;kl ;fn vki iwjk dj pqds gksa rks dqN fnu ds fy, NksM+dj fQj mBk,aA HkkHkh th dks ueLdkjA cPps iz.kke dg jgs gSa vki nksuksa dksA cPpksa dks I;kj vkSj leLr ifjokj dks nhikoyh dh 'kqHk dkeuk,aA Hkksyk HkkbZ xkao x, Fks] vkt gh vk, gSaA vuhrk dh 'kknh esa tks T.V. fn;k x;k Fkk] fcxM+ x;k gSA 600@& nsdj mu yksxksa us repair djok;k] fQj fcxM+k iM+k gSA pwafd vHkh ,d lky iwjk ugha gqvk] lks ml nqdku ls repair gks ldrk gSA Ñi;k mldk uke&irk fy[ksaA j'khn Hkh ugha FkhA vkidk] latho izfr"Bk esa Jh f'koewfrZ] fcØh dj vf/kdkjh ¼lpy ny½ fetkZiqj ¼m- iz-½ [ 14 ]

lsaVªy xzksFk oDlZ LVhy vFkkWfjVh vkWQ bafM;k fyfeVsM dqYVh ¼ftykµcnZoku½ fiuµ713343 ¼i- caxky½ fnukad % 22&6&91 fiz;oj f'koewfrZ HkkbZ] tuojh&ekpZ 2011


vkt&dy djrs&djrs brus fnu chr x,] [kr ugha fy[k ldkA ,d rjg ls vlw> dh lh fLFkfr esa dHkh&dHkh Mwc tkrk gwaA vkt [kr blfy, Hkh fd ,d yM+dh fn[k xbZ gw&c&gw viuh js[kk fcfV;k dh rjgA fQj tSls mlds projection esa vki lc ;kn vk,] viuh dkfgyh ij dpksV vkbZA ^orZeku lkfgR;* dk egkfo'ks"kkad chp&chp esa myVrk jgk] vkSj ;g fu"d"kZ lcy gksrk jgk fd esgur vkSj O;; dh rqyuk esa miyfC/k Hkh gksrh rks D;k ckr FkhA b/kj ,d vkSj /kkj.kk dks cy feyk fd fuU;kUcs Qhlnh rFkkdfFkr lo.kZ ys[kdksa ds fy, tkfrokn ds vkxzg ls eqDr gksuk laHko ughaA b/kj lqokl th vk, FksA ogha ckr gh ckr esa l`at; us jktsanz ;kno ij tkfrokn QSykus dk vkjksi yxk;k vkSj eq>ls >xM+ iM+kA tuokn buds fy, ,d <ky gS rkfd ;s viuk HksfM+;k psgjk Nqik, j[k ldsaA tkfrokn ls eq>s lcls T;knk ?k`.kk gS] vr% eu esa le> ds dqN iqjkus eksgca/k VwVs gSa] dqN u, cu jgs gSaA csbargk mel ds pyrs 'kjhj ij vthc <ax dh eugwfl;r rkjh gSA vxj 'kjhj lkFk nsrk rks dqN fy[kus&i<+us dh [okfg'ksa iwjh gksrhaA vki gtkjhckx vk jgs gS rks----\ vxj b/kj gksdj vk,a rks eatw dks Hkh fyokrs vk,a] vxj lh/ks dksMjek gksdj vk,a rks jgus nsaA ns[ksa ftl ^FkksM+k vkSj baizwOesaV* dk yksHk eq>s mls iqu% ,d ekg j[kus ds fy, ok/; dj x;k] mlls dksbZ csgrjh gqbZ ;k ughaA Hoping against hope...! jes'k us vkidks i=k fy[kk gksxkA og bl eghus ugha] vxys eghus 'kk;n vkils feys\ eSaus vatw ds ifr lqjs'k ls iwNk gS fd D;k og vthe ds lkFk crkSj Vªsuh dqN fnu dk;Z djuk pkgsxkA mudk vkt gh cspSuh okyk i=k vk;k Fkkµmlh ds tokc esa eSaus iwNkA vkse izdk'k] irk ugha] dSlk dj jgk gS\ vki ij fdruk cks> cu x;k gwa ;kjA vxys tue esa cSy cuwaxk vkidk--;gka lHkh tSls&rSls mel&Hkjs fnu ikj dj jgs gSaA ge lHkh dk vkidks o HkkHkh dks ueLdkj@iz.kke vkSj js[kk] eksuw] eatw lesr lHkh cPpksa dks I;kj Hkjh 'kqHkdkeuk,aA eatw dks dfg,xk i=k nsus ds fy,A jk/kkÑ".k izdk'ku us dksbZ i=k fy[kk ;k ugha] laxzg Nkius ds flyflys esa\ vkidk] latho [ 15 ]

lsaVªy xzksFk oDlZ LVhy vFkkWfjVh vkWQ bafM;k fyfeVsM dqYVh ¼ftykµcnZoku½ fiuµ713343 ¼i- caxky½ fnukad % 27&11&92 I;kjs f'koewfrZ HkkbZ] vkidk i=k feykA b/kj Vk;Qk;M ls ,d ekl rd rckg&lk jgkA xkao ij tuojh&ekpZ 2011

vkseizdk'k] mldh iRuh vkSj vU; dbZ ds lkFk gknlksa dks vki tku pqds gksaxsA esjh ,d ppsjh HkkHkh cM+h n;uh; e`R;q dh f'kdkj jghaA ;gka ckdh ifjokj Hkh Toj] jksx vkfn ls fLFkj ugha jg ik;kA eSa vHkh Hkh csgn detksj gwa vkSj jksx vkSj dSIlqYl ds ckn ds nq"ifj.kke Hkqxr jgk gwa\ flQZ dy dydÙks dks NksM+dj vkuk&tkuk] fy[kuk&i<+uk can gSA dydÙkk esa ek=k vkfFkZd ckr dks ysdjA mTtSu] fnYyh Hkh u tk ldkA bl i=k ds lkFk VkVk ds vkea=k.k dk i=k layXu gSA Ñi;k mUgsa LohÑfr Hkst nsaA vkius esjh dgkfu;ksa ij tks csckd fVIi.kh dh gS] og vius vf/kdkj cks/k ds rgr gh nkf;Ro fuokZg fd;k gS vkiusA mez esa NksVs gksus ds ckotwn role rks cM+s HkkbZ dk gh fuckgrs jgs gSaA eSa fDy"Vrk* dh ckr ij dkQh m/ksM+&cqu esa jgkA i=k eSaus chekjh ds fnuksa esa gh vLirky ls ykSV dj Hkksyk HkkbZ dks fn[kk;k Fkk] ftUgksaus vkids vkjksi dks ,d lkS ikap Qhlnh lp crk;k vkSj dksbZ feyk ugha mu fnuksaA ij vkids i=k dh rjg gh Hkksyk HkkbZ Hkh dksbZ specific mnkgj.k ugha ns lds] mYVs mUgksaus esjh rqyuk ¼ys[ku ds ifjek.k ds Lrj ds eísutj½ jktoa'k ls dj MkyhA vkids vkjksi ij ,d vkSj irZ! eq>s fnus'k] vkj- Mh- flag] ;k ujsu vkfn us feyus ij dHkh dqN dgk ughaA ^udkc* vkSj igys dHkh ^da¶;wtu* dks NksM+dj dHkh Hkh eSaus fDy"Vrk dk nkeu ugha idM+kA fo"k;oLrq dh ekax yxh ogkaA ;wa gYdk&lk xk<+kiu rks esjh gj dgkuh esa jgk] ij fo"k; dh ekax gh jgh ogka HkhA eSa vkReeaFku dh izfØ;k ls xqtj jgk gwa fd [kksV eq>esa dgka gSA HkkbZ yksxksa us mBkdj ^MsM&lh* esa Qsad fn;k gS] u Mwc ik jgk gwa] u ikj yx ik jgk gwaA tgka rd eq>s ;kn vkrk gS] fnus'k us bykgkckn esa bl ckj ^vkSj var esa izkFkZuk* ¼mn; izdk'k½ ij eqX/k gksdj dgk Fkk] oSlk dqN fy[kdj fn[kkb, rks tkusa---A vki ij dqN rks fnus'k dh le:i Hkkouk] dqN lR; izdk'k] eku cgknqj vkSj vkj- Mh-] ujsu] fnus'k vkfn fe=kksa dh jk; dk Hkh vlj gks ldrk gSA ckdh lrdZ ok.kh viuh txg gSA blesa dksbZ 'kd ugha fd ^og dgkuh* csgn vPNh gS ij ml ij jk; cukus esa ge lHkh dh viuh lhek,a vkSj vkxzg Hkh pys vkrs gSaA ^vkSj var esa izkFkZuk* dk lcls [kwclwjr va'k okd.kdj ds la;ksx ds le; iRuh dk jksuk ¼fdlh us crk;k½ oxZeu dh fQYe ls lh/ks ysdj viuh t:jr ds eqrkfcd <ky fy;k x;k gSA ,sls izlax lejs'k clq dh ,d dgkuh esa Hkh gSaA pj.kke`r ihus ls jksduk lR;thr jk; dh ^x.k'k=kq* ls gSA dFkk dk var mn; dh gh ^bokulksfd;* tSlh gh ,d dFkk ls feyrk&tqyrk gSA ckd.kdj ds thou esa Åij ls gS rks vkj,l- ,l- ij izèkkuea=kh] is;ty dh 'kqf)] iksLVekWVZe] ,eMh- dh fMfxz;ka] 'kks/k vkfn esa og lgkjk ysrk gS] foKku dk ghA bl Nn~e ls og dHkh Hkh mcj ugha ikrk rks flQZ vius czkã.koknh laLdkj ;k vijks{k i{k iks"k.k ds rgr gh] ftls 89


dgkuh dgha Hkh ugha Nwrh] og Hkh blfy, fd mn; ds vanj Hkh lo.kZokn dgha xgjs dqaMyh ekjs cSBk gSA tks ckt oDr ij uaxk gksrk jgrk gSA og vne xksaMoh vkSj xksj[k tSlk gksrk rks bl Nn~e dks mdsjrkA le;≤ dh ckr gSA ,sls ik=k vkt ls nl&ianzg o"kZ igys jps x, gksrs rks fnus'k dh jk; nwljh gksrhA ukeoj dh rjg mn; Hkh oDr ds cnyrs gh chp dh js[kk ij pyus esa egkjr gkfly dj pqds gSaA og fQYe dk vkneh Hkh gS] dfo Hkh gS] dFkkdkj Hkh gS] ckdh og lc dqN gS] tks nwljksa dks FkksM+h nsj rd pfdr&Fkfdr ;k ijkLr dj ldrk gSA vc bl /kks[ks dks D;k dgk tk; ¼ftl ij ,d fljs ls lHkh vkg&okg epk, gq, gSa½ fd og vkneh tks bZekunkj ugha Fkk] bZekunkj fn[kk;k x;k gS] etcwr ugha Fkk etcwr fn[kk;k x;k gSA tknqbZ ;FkkFkZokn dh bargk rks ;gka gS] vki ;g igsyh cw>rs jg tkb, fd og vkj- ,l- ,l- ds i{k esa gS fd foi{k esa---A iRuh] vuhrk] eqUuk] uh'kq] eatw 10@12 rd 'kk;n ?kj tk,aA HkkHkh th dks ueLdkjA cPpksa dks I;kjA vkidk] latho [ 16 ]

dqyVh fnukad % 27&7&94 fiz;oj f'koewfrZ HkkbZ] eqUuk ls vkidk 18@7 dk i=k feykA vkius ^f=k'kwy* dks iwjk djds Hkst fn;k gS] vPNk gh fd;kA ftu&ftu fcanqvksa dh vksj vkius stress fn;k gS] dekscs'k ogh fcanq Fks] ,d ckr vkSj Fkh] f=k'kwy dh dgkuh dFkkokpd ¼ys[kd½ dh vksj T;knk >qdh gqbZ Fkh vkSj egewn dk pfj=k fcYdqy csnkx Fkk] [kSj---! eqUuk ds lkFk mlds ;gka ds ijh{kk&ifj.kke dh nsjh rks folaxfr gS ghA bldk dksbZ mik; Hkh ugha FkkA eSaus fQj Hkh vk'kk blfy, ugha NksM+h Fkh fd ogka rks vki yksx gSa ghA vkids fp=kdwV tkus dh ckr vkids i{k esa tk,xh] fcuk ;k;koj cus ys[kd ugha gqvk tk ldrkA bCucrwrk us thou ds igys ds 40 lkyksa esa flQZ ;k=kk,a dha] ckdh ftanxh mlus flQZ fy[kkA eSa rks izk;% cq>k&cq>k iM+k jgrk gwaA b/kj igys ls tks xe Fks] lks rks Fks gh] banq fQj compartmental ik xbZ lkbal xzzqi esa dqN uacjksa lsA ,d vthc&lk va/ksjk vkSj mnklh iljk jgrk gSA lkjk Kku] lkjk /kS;Z] lkjh lfØ;rk QaQwnh dh tn esa gSA fe=kksa esa ujsu] jkepanz vks>k] xksfcanz fiz;] f'ko dqekj] egs'k] jes'k vkdj <k<l ca/kk x,] fQj Hkh---A ijr&nj&ijr va/ksjk---eu dks dgha ls Hkh mRlkg ugha feyrkA n¶rj esa lqcg ls 'kke gks tkrh gS] fQj ?kj ij yksM'ksfMax] Fkdku vkSj iLr dj nsus okyh vlgk;rkA jkepanz vks>k us vkjk esa vkils ^frfj;k pfjÙkj* fQYe ds fy, xhr fy[kus dh is'kd'k dh Fkh] vkius ^gka* Hkh dgk vkSj mUgksaus xhr vkidks bykgkckn n¶rj ds irs ij dkQh 90

igys Hkst Hkh fn, Fks] exj vkius dksbZ ikorh rd dk Hkh i=k u fn;kA de&ls&de tokc rks nsuk gh pkfg, FkkA enueksgu th dh Hkh ,slh dqN f'kdk;r FkhA cgqr T;knk O;Lr gks x, gSa D;k\ HkkHkh th dks ueLdkj] ekS;kZ th dks 'kqHkdkeuk,aA cPpksa dks LusgA vkidk] latho [ 17 ]

dqyVh fnukad % 27&3&95 fiz;oj f'koewfrZ HkkbZ] lkspk] i=k D;k fy[ksa] Qksu dj ysaxsA og fdlh dkj.ko'k ugha gks ik;k] fnu Vyrs jgs rks varnsZ'kh; dh ckag xguh iM+hA fp=kdwV dh ;k=kk tsgu esa clh gqbZ gSA vkids dbZ vkHkkj gSa] ,d vkHkkj vkSj tqM+ x;k fp=kdwV dkA yxrk gS HkksykHkkbZ dks v'kksd dh 'kknh ds fy, bl o"kZ ^gka* dguk iM+sxkA oSls vki rc rd bartkj u djsa] le; fudkydj ,d ckj pys vk,aA gSnjkckn rks ugha&gh x, gksaxs\ l`at; Hkh tkus ls jg x,A vki nksukas vk;kstdksa dh fgVfyLV esa FksA ugha x, rks ,d vPNh txg ns[kus] vPNs yksxksa ls feyus ls eg:e jg x,A laLdkj ¼;w-vkj- vuarewfrZ½ cgqr gh vPNk miU;kl gSA ijlksa mUgsa KkuihB Hkh feykA fdruk lgt gS dFkkudµBsB Hkkjrh;A ge nqfu;k Hkj ds dqykcs tksM+saxs exj bruk /kS;Z ugha tqVk ik,axs fd ,slk ,d larqfyr ukWoy fy[k ldsaA ge ftl dk;ZØe ¼bykgkckn laxzgky;½ esa x, Fks] ml ckcr dksbZ [kcj gks rks fy[ksaxsA vkSj tukc vuoj teky rFkk dey ykspu ikaMs; dk irk vki nsrs gh jg x,A ;g nsuk Bhd mlh rjg gqvk ftl izdkj ekd±Ms; dh if=kdk dFkk ¼ftlesa esjs miU;kl ^/kkj* dh leh{kk Fkh½ dk nsukA ^frfj;k pfjrj* ge lcds chp bdykSrh lQyrk gSµdc fjyht gks jgh gS\ gal dk bl ckj dk ^'kkuh* ij laikndh; vPNk cu iM+k gSA HkkHkh th dks ueLdkj] cPpksa dks 'kqHkdkeuk,aA ekS;kZ th dks ueLdkjA D;k bykgkckn ds jsyos deh'ku esa dksbZ lw=k fHkM+ ldrk gS\ crk,axsA lkfHkoknu] vkidk] latho izfr"Bk esaµ Jh f'koewfrZ] ¶ySV ua- 30] fu#iek vkokl ;kstuk] LVsuyh jksM] bykgkckn [ 18 ]

fiz;oj f'koewfrZ HkkbZ] tuojh&ekpZ 2011


vkids i=k ls yxk] vki esjs ml i=k ls dqN T;knk ijs'kkuh esa iM+ x,A eq>s vkidh nksLrh dk ,d xgjk vglkl vkSj gqvkA vQlksl Hkh gqvk fd vkidks fpark esa Mkyus dh t:jr u FkhA cgjgkyA jktsUnz th firk&rqY; gSa] ;g vc Hkh lp gSA tSls ;g t:jh ugha fd firk ds gj fu.kZ; dks ¼tks vuqfpr gks½ ge Lohdkj ysa] mlh rjg mudh ^'yhy&v'yhy* ;k gal ds laiknu dh ckr Hkh gSA esjk n`f"Vdks.k muls fHkUu gS] pwafd lkfgR; ds vius ljksdkj fHkUu gSaA eSa vius gj varjax dh jpuk dks funksZ"k ns[kuk pkgrk gwa] ;g esjh dqaBk Hkh ekuh tk ldrh gSA dkj.k eSa Lo;a gh [kqn dks ifjiDo D;ksa eku ysrk gwaA fQj Hkh---A ^r[rrko* ¼l`at;½ ij Hkh mudk dguk gS fd ;g fnekxh dgkuh gS] fdUgha Ñfr;ksa dh udy HkhA eSaus fojDr gksdj dguk NksM+ fn;k gSA ^orZeku lkfgR;* esa esjk [;ky gS laiknd eaMy ds vius iwokZxzg vkSj lrghiuk gSA b/kj O;kolkf;drk dh vksj >qdrs gh mldk fetkt lkfjdkuqek gksus yxk gSA esjk ys[k ;fn dgha vkifÙkdj Fkk rks mls fVIi.kh ds lkFk ykSVkrsA eq>s nq[k blh ckr dk gS fd lkjk dqN vxaHkhj Fkk] xkyh fnykuk Hkh vkSj jpuk,a ekaxdj viuh cgknqjh cjdjkj j[kuk HkhA ykSVkuk HkhA vkykspuk dh gkyr lpeqp bUgha lrg&thfo;kas us fcxkM+ j[kh gSA muds fy, lkfgR; ,d QS'ku gS] gekjs fy, ughaA iRuh dh rch;r lq/kj ugha jgh gSA dbZ rjg ds esfMdy psdvi ;gka gks pqdsA mls rkdr gh ugha vk ik jgh gSA foVkfeu vkSj ekufld ruko de djus dh nok,a py jgh gSaA ns[ksa---A flracj esa vkus dh ckr---A esjs fxnZ ftl rjg ds ^Hkjetky* gSa] yxrk ugha gS fd vk ikÅaxkA fQj Hkh dksf'k'k jgsxhA eq>s ,dkxz gksdj fy[kus ds pkj ?kaVs Hkh ,d lkFk jkst feyk djsa rks rks eSa viuh jpuk'khyrk dh cnkSyr dqN dj xqtj ldrk gwa] eqf'dy gS] og le; Hkh ugha fey ik jgk gSA 11&12 tqykbZ ds Hkkxyiqj okys lEesyu dh lwpuk nksckjk ugha feyh] lks tkuk ugha gks ik,xkA iRuh dh rch;r vkSj xkao esa ifjokj dh fLFkfr ds lq/kjrs gh eSa cgqr dqN lkekU; gks ldrk gwaµviuh vkfFkZd raxh ds ckotwnA ysfdu og gks rc rks---A HkkHkhth dks ueLdkjA cPPkksa dks 'kqHkdkeuk,a! vkidk gh latho Jh f'koewfrZ fcØh dj vf/kdkjh tkSuiqj ¼m- iz-½ [ 19 ]

jhok fnukad % 9-03-03 tuojh&ekpZ 2011

vknj.kh; f'koewfrZ HkkbZ] ueLdkjA ;gka 21 tuojh dks lifjokj okil vk;k gwaA rc ls Qksu blfy, ugha fd;k fd i=k fy[kwaxkA vkt tc fy[kus cSBk gwa rks lksprk gwa D;k fy[kwa\ bl lky dk u;k fnu vkSj igyk&nwljk eghuk 'kksd esa gh x;kA vc tkdj xhrk mcj jgh gSaA va'kqyk dh nloha dh ijh{kk gks jgh gS rFkk mRdy vkBoha dh ijh{kk ns jgs gSaA lc dq'ky gSaA bèkj eq>s gYdh&QqYdh 'kqxj c<+h jgrh gS rFkk yxHkx ges'kk jDrpki ^yks* jgrk gSA yxrk gS xBjh esa vHkh ls pksj yx x;kA eqlkfQj dks tkxuk iM+sxkA D;k rek'kk gSµvka[kksa ij p'ek vkSj ckyksa dh lQsnh ds lkFk nkar vkSj elwM+s Hkh <hys iM+us yxsA thou esa Lusg ds lzksr ij dksbZ [kkl QdZ ugha iM+k gS ij og mn~nke osx rks ugha jgkA eq>s xkao ij Hkh[k ekaxus okys ,d ckck dk xhr ;kn vk jgk gSµ ^tuesa ds lkFkh lkFk NksM+syk u;uok chry· mefj;k Hktu d# euokA* [kSjA HkkHkh dSlh gSa\ vkSj ekrk th dh dq'kyrk tkuus dh bPNk gSA vknj.kh; firk th lesr lcdks esjk iz.kke cksydj dg nsaA esjh csfV;ksa vkSj eksuw HkS;k dks <sj lkjk izseA var esa ftlds fy, i=k fy[kus dk gsrq jgkA esjs llqj th rks ugha jgs] ij ogka y[kuÅ esa muds lkFk tks yksx Fks os crk jgs Fks fd vkius mUgsa vU;re lgk;rk dhA os lkjs yksx vkids izfr cgqr ÑrKrk vuqHko dj jgs FksA bruh fd eSa mls fy[k ugha ldrkA eSa fdl izdkj vkidk vkHkkj O;Dr d:a! esjs thou esa vkidk Lusg ikFks; jgk gSA HkkHkh th us ges'kk cgqr Lusg vkSj lg;ksx fn;k gSA vius csVs vkSj nsoj tSlkA esjs 'kjhj esa tks mudk ued gS mlls eSa m_.k ugha gks ldrkA eSa vkids fdlh dke vk ldwa ;gh dkeuk gSA fy[kuk&i<+uk dqN O;ofLFkr gqvk gSA bl o"kZ laxzg Nikus dk Hkh eu gSA dksbZ lq>ko gks rks crk,axsA i=k dh igqap ls voxr djk,axsA viuk] fnus'k ¼fnus'k dq'kokg½ izfr"Bk esa] Jh f'koewfrZ 5@1140] fojke [kaM] xkserh uxj] y[kuÅ ¼m- iz-½ [ 20 ]

Mh 11@237] fdnobZ uxj osLV] ubZ fnYyh&110023 fnukad % 15-11-93 fiz; f'koewfrZ th] nhikoyh dh cgqr&cgqr 'kqHkdkeuk,a Lohdkj djsaA vkidk i=k 91


feykA fdruh [kq'kh gqbZ] O;Dr ugha dj ldrhA irk ugha D;ksa eq>s yxrk gS] tks fopkj&Hkko eSa lekt dks nsuk pkgrh gwa] mlh jkg dks vkius eq>ls T;knk etcwrh ls idM+ j[kk gSA laHkor% nksuksa us vius&vius utfj, ls ogh =kklnh ogh foMacuk vyx&vyx ns[kh gksA vkidh jk;] vkids lq>ko lj vka[kksaA lpeqp eSa pkgrh Fkh fd ml ?kj dh csVh ds :i esa ,d miU;kl fy[kwa] vkius oSls tku yh esjh bPNk\ ^bnUuee* ,d >yd gksxh ogka dh] ftldks eSaus mdsjus dh dksf'k'k dh gSA y?kq miU;kl ^f=k'kwy* dk igyk Hkkx i<+k gS] vLoLFk jgh gwa] nwljk Hkkx i<+waxhA ^yyefu;ka* dk dqN Hkkx vLirky esa lh- lh- ;w- ds cSM uacj 10 ls fy[kdj Hkstk FkkA vc LoLFk gksrh tk jgh gwaA ?kj esa cPpksa dks cgqr&cgqr I;kjA 'ks"k fQjA lnSo 'kqHkdkeukvksa ds lkFk] eS=ks;h ¼eS=ks;h iq"ik½ [ 21 ] Burdwan&713331 ¼W.B.½

fnukad % 1-2-98 fiz; nknk] vkidks baVjO;q;kuk pkgrk gwaA foLrkj lsA ;gh ¼uhps okyk½ igyk iz'u gksxkA vHkh vki bldk ftØ fdlh ls u djsaA rhu fnu ¼ekpZ ds r`rh; lIrkg esa½ eq>s le; nsaA ykSVrh Mkd ls vo'; fy[ksa fd vki baVjO;q;kuk pkgrs gSa ;k ugha] fy[ksaA ogka fiz;aon dks Hkh feyuk gS] blh flyflys esa] fQj fnYyh pyk tkÅaxkA mn; izdk'k] iadt fc"V] Lo;a izdk'kA ysfdu gfjukjk;.k th ¼dFkkns'k½ vkus&tkus dk ekxZ O;; Hkstsa] rHkhA iSlksa dh fdYyr gSA lp rks ;gh gSA fQygky ekpZ ds izFke lIrkg esa r; jgkA D;k dgrs gSaµfy[ksaxsA ykSVrh Mkd lsA tYnhA vo';A HkkHkh dks Jn~èkkA cPps&cfPp;ksa dks I;kjA dgkfu;ka vkidh rsjg gks xb± vkSj cPps---fpafrr gwa oSls eq>s yxrk gS fd dgkfu;ka [kjxks'k gSa vkSj cPps dNq,A thr rks mudh gh gksxh tks slow and steady gSaµugha\ vkidk] xkSre lkU;ky [ 22 ]

240 Mh] v#.k ykWt nf{k.k èkkndk vklulksy&713302 fnukad % 17-10-89 iz.kE; HkS;k] vkidk 10&10 okyk i=k feykA jfoHkw"k.k HkkbZ us Bhd fy[kk FkkA eSa vktdy Hkkxyiqj esa gh fcjkt jgk gwaA 1 uoacj ls 22 fnlacj rd ogh jgwaxkA ogha ls ijh{kk nwaxkA Hkkxyiqj fo'ofo|ky; esaA bu fnuksa 92

i<+kdw Nk=k cu x;k gwa] blfy, lkfgR;&okfgR; dqN fnuksa ds fy, NwV&lk x;k gSA latho HkkbZ ds ekQZr vkidh [kcj feyh FkhA fetkZiqj ls ykSV vkus dhA 21 rjh[k dks vkxjk tk jgs gSa D;k\ tkuk rks eq>s Hkh Fkk] ysfdu tk ugha ikÅaxkA 'kk;n latho HkkbZ Hkh u tk ik,aA vHkh&vHkh mudh ikaMqfyfi ^ikao rys dh nwc* [kRe dj mBk gwaA bl ckj mUgksaus ,d u;k fo"k; mBk;k gS] ysfdu vHkh dlko ykuk ckdh gSA vki fy[k jgs gSa ;k ugha\ ,d fnu gekjs chp ckr gks jgh Fkh fd dgha vki ij ge viuh fopkjèkkjk Fkksidj vkidh uSlfxZdrk ls fopfyr rks ugha dj jgs gSa\ vki vius mlh iqjkus :i esa lgt&ljy <ax ls ysfdu ljl fo"k; mBk,aA foHkka'kq fnO;ky us Bhd gh dgk gS fd ^frfj;k pfjÙkj* tSlh dgkfu;ka gh O;kid ikBdksa rd tk ik,axhA latho HkkbZ dks vkius og dgkuh ¼tks fy[kh tk jgh gS½ fn[kykbZ Fkh u\ ;fn mfpr le>sa rks eq>s Hkh ekSdk nsaA fnlacj ds ckn dfg, rks ,dkèk lIrkg ds fy, mèkj gh fudy vkÅa ;k vki bèkj vk tk,aA vkSj lc dSlk py jgk gS\ fetkZiqj esa vkSj dkSu&dkSu&ls lkfgfR;d fe=k gSa ;k cus gSa\ dye dks #dus u nhft,A dqN Hkh] tks eu esa vk,] tSlk cu iM+s] fy[k Mkfy,A ckn esa fopkj&foe'kZ gksxk ghA eSa rks ijh{kk ls fucVus ds ckn gh fy[kus dh eu%fLFkfr esa vk ikÅaxkA 'ks"k fQjA 31 vDrwcj rd ;gha ds irs ij i=k nsa---mlds ckn jfoHkw"k.k HkkbZ ds irs ij ns ldrs gSa 21&22 fnlacj rdA HkkHkh th dks iz.kke vkSj cPpksa dks <sjksa I;kjA ekS;kZ th vktdy dgka gSa\ Lusgkèkhu] la`t; iqu'p % ,d vkSj fcØhdj vfèkdkjh dh dgkuh vkbZ gS ^gal* ds rktk vad esaA os Hkh lqYrkuiqj ds gh gSaA izfr"BkFkZµ Jh f'koewfrZ fcØhdj vfèkdkjh ¼lpy ny½ ikaMs; cspu 'kekZ mxz ekxZ] fetkZiqj ¼m- iz-½ [ 23 ]

x;k&824118 fnukad % 13-10-94 fiz; f'koewfrZ th] vknkcA vkidk i=k feykA ;g tkudkj cM+h [kq'kh gqbZ fd dksbZ ^f=k'kwy* dk mnwZ vuqokn dj jgk gS ijarq og miU;kl vc rd izdkf'kr D;ksa ugha gqvk! 'kk;n vHkh rd mudk vuqokn dk tuojh&ekpZ 2011


dk;Z iwjk ugha gqvk gS! Ñi;k vki mudk irk eq>s Hkst nsaA 'kk;n eSa muds dksbZ dke vk ldwaA eSaus vkidks i=k Hkstus ds lkFk gh vuqokn dk dke izkjaHk dj fn;k Fkk vkSj iwjk djds cSBk Fkk fd vkidk i=k vk;k vkSj viuh esgur ij vQlksl gqvkA cgjgky] x;k esa cgqr ls yksxksa us mls i<+k vkSj lquk vkSj vkidh rkjhQ dhA vkids Qu vkSj vuqHko ds dk;y gq,A vkius eqlyekuksa dh detksfj;ksa dk Hkh tks ftØ fd;k gS] og vuqHkoh gh dj ldrk gSA vxj og miU;kl ¼iqLrd½ izdkf'kr dj jgs gSa rks Bhd gS] oSls esjk bjknk mls loZ&izFke if=kdk esa fdLrokj Niokus dk Fkk] fQj fdrkch lwjr esa ykus dk!µvc ml ij ,d Hkjiwj ys[k ¼leh{kk½ fy[kus dk bjknk gSA vxj vki mu lkgc dk irk Hkst nsrs gSa rks eSa viuk vuqokn vxj og dke ugha fd, gksa rks ns ldrk gwaA rkfd miU;kl ;Fkk'kh?kz Ni tk,A reUuk eqt¶Qjiqjh

[ 24 ]

lklkjke fnukad % 11-12-91 fiz; HkkbZ] dqyVh&te'ksniqj&iVuk dh iwjh ;k=kk vkids dkj.k cgqr lq[kn jghA vkids lkFk brus yacs le; rd jgus dk 'kk;n igyk volj FkkA Le`fr;ka lkFk gSaA jgsaxhA latho ds ?kj&ifjokj dks ns[kdj rks eSa cgqr izHkkfor gqvkA eq>s yxrk Fkk ifjfLFkfr;ksa ls la?k"kZ djus okyk eSa vdsyk gwaA vc yxrk gS gekjs lkFk cgqr yksx gSaA ?kj esa HkkHkh dks ueLdkj dgsaA cPpksa dks LusgA viuk] ef.k ¼izse dqekj ef.k½ izfr] Jh f'koewfrZ fcØhdj vfèkdkjh fudV tkSuiqjDyc] tkSuiqj ¼m- iz-½ [ 25 ]

48] Lo.kZdkj dkyksuh] fofn'kk ¼e- iz-½ fnukad % 25-6-87 fiz; HkkbZ] lLusg ueLdkjA 'kqØxqtkj gqvk fd vkidks èkuokn okyh eqykdkr ;kn gks ikbZA eSa lsejh ls vkB fdyksehVj mÙkj eg#vk ¼ls½ ds Bhd iwjc nksLriqj okyh lM+d ij Bhd rhljs fdyksehVj tuojh&ekpZ 2011

t;eyiqj dk gwaA nksLriqj esjs ;gka ls 12 fdyksehVj iM+rk gS nfD[ku&iwoZA cgjgky] lky esa nks&,d ckj tkuk gksrk gh gSA ;gka ,d LukrdksÙkj egkfo|ky; esa izksQsljh ¼vè;{k½ Hkh dj jgk gwa] fy[k Hkh jgk gwaA e- iz- tuoknh ys[kd la?k dk izknsf'kd dke Hkh vè;{k dh gSfl;r ls ns[krk gwaA ukxktqZu dk jpuk lalkj] tudfo vkSj o`g=k;h Øe'k% laHkkouk] jkèkkÑ".k vkSj eSdfeyu ls Nih gSaA ^ekSle dh fpëh* ¼dfork laxzg½ ifjey ls Nik FkkA u;k iFk ds rktk vad esa ,d yach dfork] ygj] lk{kkRdkj esa] nLrkost esa dqN Nik gSA u;k fodYi dk laiknu Hkh esjs ftEes gSA dHkh fQjA vkidk viuk dks.k Bhd gSA esjk lkspuk gS fd izfrjksèk djus okyh rkdrksa dks VªSftd D;ksa fn[kk;k tk;\ dgkuh rks ml vapy dh egkxkFkk tSlh gSA ^yksdsy* dh idM+ rks tcnZLr gSA bl ckj vk;k rks mèkj Hkh vkÅaxkA HkkxeHkkx vkSj xjeh ds pyrs Hkkx vk;kA cl HksaV flQZ eku cgknqj flag ¼cjokjhiqj&dknhiqj½ vkSj vf[kys'k ¼lqYrkuiqj½ ls 22@5 dks gks ikbZA vkSj vc D;k fy[k jgs gSa\ u;k fodYi dk vxyk vad tk;xkA lizse] fot; cgknqj flag Jh f'koewfrZ foØ; dj vfèkdkjh cLrh ¼m- iz-½ [ 26 ]

lh&855] bafnjk uxj] y[kuÅ&226016 fnukad % 11-10-93 fiz; HkkbZ f'koewfrZ th] ^f=k'kwy* dgkuh dk izFkekèkZ vkt gh i<+kA cèkkbZA vkius lkaiznkf;drk o lkekftd U;k; tSls vR;ar tfVy fo"k; dks vR;ar gh lgtrk o lthork ds lkFk lkèkk gSA nwljs va'k dh O;xzrk ds lkFk izrh{kk gSA esjh bPNk gS fd eSa ^gal* esa bl ij rS;kjh ds lkFk dqN fy[kwaA ;fn laHko gks rks dgkuh ds 'ks"k va'k dh QksVks izfr fHktok nsa rkfd eSa vHkh r<+dj dqN fy[kus dh rS;kjh dj ldwaA vkSj dgkuh iwjh Nius ds ckn rRdky ^gal* esa Hkst nwaA bl dgkuh ij vPNh cgl gksuh pkfg,A eSa vius ^nkf;Ro cksèk* ds varxZr bl ij vo'; dqN fy[kuk pkgrk gwaA bèkj dc vk jgs gSa\ 'ks"k HksaV gksus ijA vkidk] ohjsUnz ;kno Jh f'koewfrZ ¼fcØh dj vfèkdkjh½ fcØh dj dk;kZy;] flfoy ykbal bykgkckn ¼m- iz-½ 93


30 fu:iek vkokl ;kstuk] lh-,e-vks- vkWfQl ds ihNs] LVSuyh jksM] bykgkckn Qksu ¼vkokl½ 64527 01&10&1995 fiz; HkkbZ nsosUnz] ijlksa latho th dk i=k feyk FkkA blesa laf{kIr lh lwpuk Fkh fd vkids yM+ds dk vigj.k gks x;k FkkA fQj mldh gR;k dj nh xbZA eSa cspSu gks x;k i=k i<+djA dksbZ lzksr ugha Fkk tgka ls iwNrkN djrkA fnus'k th ls laidZ djuk pkgk ij irk yxk fd dy feysaxsA ysfdu dy flracj dk ^gal* feykA mldks i<+dj rks D;k n'kk gqbZ] dg ugha ldrkA dy fnu Hkj esjh vka[ksa cjlrh jghaA ^ejhfpdk dh bl ;k=kk esa ge vc dgha ugha] dHkh ugha feysaxs ikikA* dbZ&dbZ ckj bu iafDr;ksa dks i<+rk jgk vkSj jksrk jgkA cPps ds vanj dk nq[k mldh bl iafDr esa O;Dr gqvk Fkk & ikik] vki eq>s dHkh y[kheiqj ugha ys pysaxs D;k\ mldh bl vk'kadk dk dksbZ mÙkj ugha fey ldk vkSj og pyk x;kA eSaus va'kqy dks dHkh ns[kk ugha Fkk fQj Hkh ,d xksjk yacksÙkjk cM+h&cM+h vka[kksa okyk psgjk dy ls esjh vka[kksa ds vkxs ukp jgk gSA D;k eglwl fd;k gksxk vkf[kjh oDr essa mlusA eSaus vkSj esjs X;kjg lky ds ,d ek=k csVs us lkFk&lkFk ^gal* ds bu iUuksa dks i<+kA vius csVs ds vigj.k dh vk'kadk ls eaS b/kj pkj o"kks± ls fpafrr jgus yxk gwaA xkao dh ,d ekewyh nq'euh ds pyrs tc Hkh og xkao tkrk gS] eSa vk'kafdr jgrk gwa ;gka cSBs&cSBsA vlkekU; gks tkrk gwaA Bhd blh mez esa esjk vigj.k xkao ds esjs ,d nq'eu us fd;k FkkA vkt ls 35 o"kZ iwoZA latksx Fkk ftl dksBjh esa gkFk&eqag cka/k dj eq>s can djds ckgj ls tathj yxk;k Fkk nq'eu us] mldh iRuh blls vutku Fkh vkSj vpkud og pkoy ;k nky fudkyus vkbZ 'kke dks idkus ds fy,A le; Hkh ogh Fkk 'kke dk vkB] lk<+s vkB cts dkA vkSj eq>s Hkkxus dk ekSdk fey x;k FkkA ml dksBjh esa vk/kk ?kaVk ca/ks&ca/ks e`R;q dh izrh{kk esa xqtkjus ds vuqHko dks dksbZ dye fyfic) ugha dj ldrhA va'kqy rks fcuk dqN dgs gh pyk x;kA ,sls t?kU; vijkf/k;ksa dk dksbZ bykt ughaaA flok flj ihVus ds dqN fd;k Hkh ugha tk ldrkA ;g vikj nq[k vki dSls >sy jgs gS\ vkSj vki ls Hkh c<+ dj csVs dh ekaA gal ls yxrk gS fd vki vdsys gh mUgsa NksM+dj y[kheiqj x, gSaA ;g le; rks mUgaas vdsys NksM+us dk fcYdqy gh ugha FkkA ij irk ugha vkidh O;fDrxr ftanxh dh fLFkfr;ka fdruh foijhr gSa fd vki ;g [kkbZ nwj djus esa leFkZ ugha gks ik jgs gSaA csVs dk xe Hkh blesa yxrk gS fdlh iqy dk dke djus esa leFkZ ugha gqvkA vkius fy[kk gS] /kU; eSa firk fujFkZd FkkA vkidh ;g dfork i<+us ds ckn fd dqN xSjt:jh yksxksa ds fy, oDr cjckn dj ysus ds ckn] ge rjlrs jg tkrs gSa oDr ds cgqr ekewyh fgLls ds fy,A rc dqN Hkh ugha jg tkrk gekjs iklA u nwljksa ds fy,] u vius fy,A eSa lksprk gwa dgh dHkh vkidks ;g u fy[kuk iM+s fd /kU; eSa ifr fujFkZd FkkA eSa mins'kd lk gks jgk gwa 'kk;nA blfy, NksM+rk gwaA njvly esjs fy, ;g nq?kZVuk dy gh ?kfVr gqbZ gS blfy, T;knk Hkkoqd gks jgk gwaA tcfd vkids fy, ;g ?kVuk 94

iqjkuh gks xbZ gSA vc rd vkidk dystk iRFkj dk gks pqdk gksxkA ,d nwljh vko';d ckrA tc nks cPps ?kj ls mls cqykdj ys x, rks ;g irk yxkuk dfBu ugha gksuk pkfg, fd ;g dqÑR; fdlus fd;k fpV~Bh dks fQaxj fizaV ds fy, ;fn njksxk us lqjf{kr ugha j[kk rks mlds Åij Hkh dk;Zokgh gksuh pkfg,A vktdy izkbosV tklwl cgqr lkjh xqfRFk;ka lqy>k jgs gSaA ;g dke muls Hkh djk;k tk ldrk gSA vkf[kj HkkbZ eklwe cPps ds dkfryksa dk irk pyuk gh pkfg,A ;wa pqi jgdj larks"k dj ysuk dnkfi mfpr ugha gSA dSls dHkh Hkh u, fljs ls bUosfLVxsV gks ldrk gSA vkidh jpuk ls cgqr lkjs iz'u vuqÙkfjr gSaA oh-Mh-lh- ds pquko esa eq[; izfr}a}h dkSu Fkk\ bl iwjs ?kVukØe esa vkids HkkbZ lkgc dh D;k Hkwfedk Fkh\ vki yksx fdrus HkkbZ gSa\ muds fdrus cPps gSa\ cnyk ysus ds fy, vkids gh cPps dks D;ksa pquk x;k\ iVk{ksi dj nsuk rks ml e`r vkRek ds izfr vU;k; gh gSA ;|fi ;g] tSlk fd vkius viuh jpuk ds var esa fy[kk gS] fcuk ekaxh lykg gS ij eSa bl dke ds fy, O;fDrxr :Ik ls nl&ikap gtkj #Ik, vkSj nl&ikap fnu ;k T;knk Hkh [kpZ djus ds fy, rS;kj gwaA ÑIk;k i=k fy[ksaA gks ldrk gS ;g esjh vfr'k; vk'kkokfnrk gks ij jpuk eas i<+s x, ?kVukØe ds fo'ys"k.k ds ckn eq>s yxrk gS fd os gfM~M;ka vkSj [kksiM+h va'kqy dh ugha FkhaA cky diM+s vkfn Qsad dj ;g crkus] fo'okl fnykus dk Ikz;kl fd;k x;k gS fd va'kqy dh gR;k gks xbZ gS] ij okLro esa og thfor gSA [kksiM+h dk DNA VsLV Hkh djk;k tk ldrk gSA vc ;g lksspus dh ckr gksxh fd va'kqy dks fNik dj bl izdkj dk] mldh e`R;q dk ;dhu fnykus ds ihNs fdldk D;k mn~ns'; gks ldrk gS\ ;fn deht ij [kwu ds NhsaVs gSa rks mldh Hkh tkap gks ldrh gSA fnYyh ds tklwlksa dh enn yh tk ldrh gSA njvly vkidk foLr`r i=k vkus ds ckn gh tkuk tk ldrk gS fd ebZ ls vc rd ds chp D;k&D;k izxfr gqbZ gSA esjk Qksu uabykgkckn esa ?kj dk 644527 gSA fdlh fnu jkr esa Qksu dfj, ;k eq>s dksbZ Qksu uacj nhft, fd eSa feykdj ckr d:aA vkSj D;k fy[kwa\ vkidks ;g ,slh {kfr gqbZ gS fd bldk [kfe;ktk fdlh vU; pht ls iwjk ugha fd;k tk ldrkA vkidh iRuh ds nq[k dk rks vksj&Nksj ugha gksxkA esjh iRuh rFkk cfPp;ksa us i<+k ckjh&ckjhA lc cgqr nq[kh gSaA vkids i=k dk bartkj cslczh ls dj jgk gwaA i=k feyus dh lwpuk Qksu ij nhft,xk vkt ghA iqu'p] fnus'k th ls Qksu ij iwNk rks mUgksaus crk;k fd gR;kjk iM+ksl dk gh gS] ysfdu idM+ esa ugha vk ik;k gS vHkh rdA D;k ,slk gS\ vkidk] f'koewfrZ izfr] Jh nsosUnz larks"k lnu jktx<+] y[kheiqj&[khjh ¼m-iz-½ 262701 tuojh&ekpZ 2011


viuh pqIih ds ckjs esa D;k dgwa! fnukad 15&1&2000 fiz; HkkbZ] vkidk u, o"kZ dk fof'k"V 'kqHkdkeuk dkMZ feykA /kU;okn Lohdkjsa rFkk esjh 'kqHkdkeuk,a Hkh Lohdkj djsaA ^dFkkns'k* ds ek/;e ls vkidh jpukvksa ls :&c&: gksrk jgrk gwaA viuh pqIih ds ckjs esa D;k dgwa! vc rks [kqn eq>s ;g pqIih vijk/k&lh yx jgh gSA VwVsxh] 2000 esa fu'p; gh VwVsxhA csVh Ldwy tkus dh 'kq#vkr dj jgh gksxhA mlds ukuk&ukuh fu'p; gh vc dgha vkSj gksaxs vU;Fkk vc rd vkils Hkh lk{kkRdkj dk volj feyk gksrkA bl ckj dFkkdkjksa dk lEesyu ^laxeu* ebZ esa o`ankou esa djus dk bjknk gSA gekjs ,d lg;ksxh vk;kstd deys'k Hkê ^dey* dh iks¯LVx bu fnuksa eFkqjk esa gSA vkus dk eu cukb, rks eqykdkr gksA ;k fQj vius 'kgj esa ,slk dqN vk;kstu dfj,A vgenkckn esa rks bu fnuksa dbZ lkfgR;dkj bdëk gq, gSaA ubZ lgòkCnh esa mÙkjksÙkj mRÑ"V jpuk,a nsrs jgsa] blh dkeuk ds lkFk! vkidk] f'koewfrZZ izfr"Bk esa] Jh vksek 'kekZ ch&12] vkbZ- Vh- ¶ySV~l xqtjkr gkbZdksVZ ds lkeus uojaxiqjk] vgenkckn ¼xqtjkr½

Jh f'koewfrZ fcØh dj vfèkdkjh ¼,½ flfoy ykbal bykgkckn ¼m- iz-½ [ 28 ]

vkVk&ijliqj] xksaMk ¼m- iz-½ fnukad % 24-8-1987 fiz; HkkbZ] vki tSls pfpZr ys[kd dh iz'kalk esjs fy, xkSjo dh ckr gSA [kq'kh dh ckr gS fd vki ge yksxksa ds fcYdqy iM+ksl esa gSaA ;gka ftyk iz'kklu esa Hkh vkids ifjfpr gSaA eq[; jktLo vfèkdkjh xqIrk th vkidkss xksaMk cqykus dks mrkoys gSaA ge yksx pkgrs gSa fd vki ,d ckj ;gka vo'; vk,aA ;gka 'kkL=kh egkfo|ky; esa dgkuh ij ,d xks"Bh dk vk;kstu ge yksx vDrwcj esa j[k jgs gSaA fuea=k.k i=k eSa Lo;a ysdj vkÅaxkA vkidks vkuk gh gksxkA xksaMkA cLrh&cgjkbp bu ftyksa esa dksbZ [kkl lkfgfR;d gypy ugha gSA vki Hkh lksprs gksaxs dSlh txg vk x, ysfdu vki vk x, gSa rks FkksM+h i`"BHkwfe gh rS;kj djds tkb,A vkidk] vne ¼vne xksaMoh½ izfr"Bk esaµ Jh f'koewfrZ fcØh dj vfèkdkjh cLrh ¼m- iz-½ [ 29 ]

fnukad % 27-11-92

Nchyh ?kkVh] chdkusj&334005 fnukad % 9-12-92

I;kjs f'ko] [kr feykA Hkb;k rqEgkjk bykgkckn igqap tkus dk [kr eq> rd ugha igqapkA ysfdu ;g vPNk gqvk fd rqe lkfgR;dkjksa ds izkphu rhFkZLFky esa igqap x, gksA eSaus vc rd bykgkckn ugha ns[kkA vc rqe gks rks vkus dk tqxkM+ fQV djrk gwaµvxys lkyA foHkwfr ukjk;.k th Hkh ogha gSaA mudk irk fHktokvks ;kjA lnL; la[;k igys dh rjg pkj gh gSA ge nks] gekjs nksA bl chp ,d ubZ dgkuh vkSj fy[kh gS] Nius ij crkÅaxkA esjh pquh gqbZ dgkfu;ksa dk laxzg ^ok.kh* ls vxys eghus vk jgk gSA HkstwaxkA ckdh lc Bhd gSA vius lekpkj nsukA lLusg] èkhjsUnz vLFkkuk

HkkbZ f'koewfrZ] laHko gS bl vFk ds lkFk gh dqN Le`fr;ka rktk gks tk,aA bl u, vFk ds lkFk gh esjh vksj ls rktk f'kdk;r ntZ djsaA Hkfo"; esa dHkh ,slk gqvk rks eq>s Fkkuk&iqfyl dk gh lgkjk ysuk iM+sxkA vHkh&vHkh jktLFkku gksdj x, vkSj ohdkusj dks Nqvk Hkh ughaA vc cksfy, vkSj D;k fy[kwa vkxs---A okrk;ku vyx ls izsf"kr fd;k gSA 18 o"kks± ds ekSu ds i'pkr iqu% [kqyk gSA vki blesa ls gksdj vkeus&lkeus dc gksaxs\ orZeku okrkoj.k dks ns[krs gq, tgka jpukdehZ vkil esa fujarj laokn dh fLFkfr esa vk,a ogha ikBd Hkh jgsA ge mls vius esa 'kkfey djsa vkSj ;g =k;h rFkkdfFkr ßfgjkoyksaÞ dks lkspus vkSj dqN vkSj djus ij foo'k djs] bl vkdka{kk ds lkFk vuqjksèk gS fd vki okrk;u dks iwoZor Hkkouk ds lkFk

[27 ]

tuojh&ekpZ 2011

95


LohdkjsaA vkids i=k dh izrh{kk jgsxhA Lusgkèkhu] gjh'k Hkknkuh izfrµ Jh f'koewfrZ ¼fcØhdj vfèkdkjh ß,Þ½ flfoy ykbal] bykgkckn ¼m- iz-½ [ 30 ]

fnukad 15&2&94 ekU;oj] f'koewfrZ nk] esjh vuqifLFkfr esa vkidk vkuk gqvkA vxys fnu vki ugha vk,A ckjh&ckjh ls xkSre lkU;ky ,oa latho vk,&x,A cnLrwj latho HkkbZ dks vkrs gh tkus dh tYnh FkhA lks mUgksaus dqN Hkh dgk&lquk ughaA ckn esa jkepanz vks>k th vk, rks eq>s foLRkkj ls dbZ ckrksa dh tkudkjh feyhA ^f=k;k pfjÙkj* ij cuus okyh fQYe dh 'kw¯Vx ds nkSjku mifLFkr jgus dk vkea=k.k feyk FkkA ysfdu eSa tkus dh fLFkfr esa ugha FkkA ;wfulsQ ls lac)rk ds dkj.k O;Lrrk,a vR;ar c<+ xbZ gSaA fiNys nks&<kbZ ekg ls O;Lr gwa] 20 y?kq fQYe dh iVdFkk,a rS;kj djokus ds fy, fofHkUu izfØ;kvksa dh dk;Z'kkyk,a vk;ksftr djokus esaA lks pkgdj Hkh tkuk ugha gks ldk bykgkcknA b/kj vks>k th us crk;k fd mDr fQYe esa Mkyus ds fy, rhu xhr mUgsa fy[kus dk iz;kl djuk gSA lkFk gh ;g Hkh crk;k fd 10&15 fnuksa esa oklq ls feyus dydÙkk dh vksj jokuk gksuk gSA esjh le> esa lkjh ckrsa lkQ&lkQ ugha vkbZ gSaA eq>s yxrk gS fd fQYe dh 'kw¯Vx vHkh vkSj dbZ fdLrksa esa gksuh ckdh gSA vxyh ckj tc] tgka 'kw¯Vx gksuh gks] Ñi;k ;Fkk le; mlds ckjs esa lwfpr dj nsaA vxyh ckj eSa vo'; gh mifLFkr gksuk pkgwaxkA Ñi;k foLrkj ls fQYe ds ckjs esa fy[ksa fd D;k ;g Qhpj fQYe gS ;k Vsyh fQYeA vfHkusrk] vfHkusf=k;ka dkSu&dkSu ls gaSa\ vks>k th us eq>s Hkh cklq ls feyus ds fy, lkFk pyus dks dgk gSA vHkh rd rks eq>s le> esa ugha vk jgk gS fd ml feyus&tkus dk dksbZ [kkl vkSfpR; Hkh gS ;k ughaA cgqr pkgk Fkk fd vkjk pys pywaA ysfdu yxkrkj lkr fnu&lkr jkr dh Fkdku FkhA lks fgEer ugha iM+h vkjk tkus dhA xkSre ls irk pyk ^f=k'kwy* dks ysdj bykgkckn esa tks&tks dqN ukVd&ukSVafd;ka gqb±A ;g lc rks pyrk&gksrk gh jgsxkA iRuh ls vkids ukuk cu tkus dh lwpuk feyhA c/kkbZ! ,sls {k.k ftanxh esa u, eksM+ okys] ubZ vuqHkwfr;ksa okys gkssrs gSaA vc rks ge ukuk cuus yxs lks rkow&dkdw] dgkfu;ka fy[kuk canA tjk lar izÑfr dh dgkfu;ka fy[ksaA Ñi;k i=kksÙkj 'kh?kz nsaA Lusgk/khu vkidk ujsu 96

tkSuiqj 22&09&1991 fiz; HkkbZ nsosUnz th] ^VqdM+s&VqdMs+* 'kkfyxzke* tSlh l'kDr dgkuh nsus ds fy, esjh c/kkbZ LohdkjsaA cgqr fnuksa ckn bruh ÅtkZoku dgkuh i<+us dks feyh tks vkt ds lekt dh dbZ Toyar leL;kvksa dks ,d lkFk mBkrh gSA bl dgkuh ij viuh ,d yach izfrfØ;k vkt gh ^gal* ds laiknd egksn; dks fy[kdj izsf"kr fd;k gSA oSls ;g vad fo'ks"k :Ik ls laxzg.kh; cu x;k gSA ,d lkFk dbZ vPNh dgkfu;ka i<+us dks fey x;haA vk'kk gS LoLFk lkuan gksaxsA vktdy D;k fy[k&i<+ jgs gSa\ vkidk] f'koewfrZ izfr] Jh nsosUnz larks"k lnu jktx<+] y[kheiqj&[khjh ¼m-iz-½ 262701 [ 31 ]

cks/k x;k ¼fcgkj½ fnukad 26&2&82 vknj.kh; f'koewfrZ lkgc] iz.kke! vkidh dgkuh ^dlkbZckM+k* eq>s dy feyhA ns[kdj eq>s vk'p;Z gqvkA eq>s de fo'okl Fkk fd vk,xhA eSa vkidk vkHkkjh gwaA vkius vius dherh le; ls dqN le; fudkydj eq>s fn;kA vFkd ifjJe fd, Vkbi djkus esaA dqN vlkekftd rRoksa ds gLr{ksi ds pyrs fo'ofo|ky; dh ukV~; izfr;ksfxrk LFkfxr dj nh xbZ gSA fnu vHkh fuf'pr ugha fd;k x;k gSA ;g gekjs fy, vPNk gh gqvk gSA ^dlkbZckM+k* i<+us ds ckn eSa cgqr T;knk izHkkfor gqvkA mldk ,d&,d 'kCn lekt dks >d>ksjus ds fy, dkQh gSA oLrqr% dlkbZckM+k dks ukVd dk :i nsus esa eSa dqN dfBukbZ eglwl dj jgk gwa D;ksafd n`'; dHkh >ksaiM+h dk rks dHkh ij/kku dk ?kjA dHkh yhMj ds ;gka rks dHkh njksxk ds ?kjA fQj Hkh eSa n`';&ca/k djus dh dksf'k'k dj jgk gwaA eSa mls lklkjke esa ¼tgka esjk viuk fuokl LFkku gS½ ebZ esa eafpr djuk pkgrk gwaA vkils ,d jk; ysuk pkgwaxk ;k ;ksa dgsa fd vkns'k fd D;k eSa ukVd dk :i nsus esa dqN la'kks/ku ;k gsjQsj djus ds dkfcy gwa\ D;ksafd ;g loZfofnr gS fd fdlh Hkh ukVd dk nks ckj tUe gksrk gSA ,d ckj rc tc ukVddkj mls fy[krk gS vkSj nwljh ckj rc tc funsZ'kd mls eafpr djuk pkgrk gSA essjs vxzt HkkbZ Jh 'kadj bl le; tes'kniqj esa okf.kT; tuojh&ekpZ 2011


dj v/kh{kd gSaA blds vykok os lklkjke ¼fcgkj½ ls y?kq if=kdk ^vc* ¼vfu;rdkyhu½ dk laiknu djrs gSaA mudh jpuk,a izk;% lkfjdk] /keZ;qx] dFkk;k=kk] igy bR;kfn if=kdkvksa esa fudyrh gSaA vkdk'kok.kh iVuk ls Hkh budh dgkuh izlkfjr gksrh gSA vkxkeh vad ¼igy½ esa mudh dgkuh ^/otk* izdkf'kr gks jgh gSA lkfjdk esa ¼eq>s vad ;kn ugha½ ^vkmV gkml* Ni jgh gSA blds vykok os fQYe&nqfu;k esa tkus dks lksp jgs gSaA D;ksafd muds lkFkh Jh deys'oj ¼laiknd dFkk;k=kk½ mUgsa vkus ds fy, ck/; dj jgs gSaA eq>s vc iw.kZ fo'okl gS fd vki i=k fy[ksaxsA ukVd D;kas ugha fy[krsA vkidh dgkuh i<+us ds ckn eq>s ,slk yxus yxk gS fd vkids ukVd cgqr gh ekfeZd] l'kDr ,oa O;aX; ls ifjiw.kZ gks ldrs gSaA eSa gksyh esa 14 ekpZ rd lklkjke jgwaxk] vr% i=kksÙkj ogha nsaA u tkus D;ksa vkils eq>s dqN utnhdh eglwl gks jgh gSA lkfjdk esa vkidk Article QksVks ds lkFk eSaus ns[kkA vkidk vuqt fo|k'kadj izlkn [ 32 ]

vk'kk iMjh Hkkstiqj ¼fcgkj½ fnukad % 25&10&81 vknj.kh; f'koewfrZ HkS;k] iz.kkeA eq>s csgn izlUurk gqbZ tc vkids gkFk dk fy[kk i=k izkIr gqvkA ,d i=k] og Hkh ,d izfrf"Br dFkkdkj ds }kjk fy[kk x;k i=kA lkfgR;dkjksa ds izfr J)k Hkko eq>esa cpiu ls jgk gSA vkius i=k esa fy[kk gS fd vxys i=k esa ;g Hkh crkb,xk fd vki djrs D;k gSa\ vki bl dnj fny okys gSa ;k Hkkoqd gS ;k izfrf"Br dFkkdkj] ikBdksa ds i=k dk [;ky djrs gSa] ;g esjs thou dh igyh tkudkjh gSA eSa Hkkstiqj ftyk esa vk'kk iMjh xkao dk jgus okyk gwaA esjk ;g xkao cfy;k ls xaxk ikj nfD[ku rjQ 8 ehy nwj gSA esjs ckcwth vij izkbejh esa f'k{kd gSaA ge nks HkkbZ gSa] ftuesa cM+k eSa gh gwaA eSa vkjk ,p-Mh- tSu dkfyt esa fganh ¼izfr"Bk½ ¼80&82 ds l=k esa½ prqFkZ o"kZ dk Nk=k gawA esjk NksVk HkkbZ uoe oxZ dk Nk=k gSA ifjokj esa pkj lnL;ksa dh la[;k gSaA eka] ckcwth] nks HkkbZA bl rjg ls rks la;qDr ifjokj cgqr cM+k gS ij la;qDr ifjokj uke Hkj ds fy, gSA esjh dFkk lkfgR; eas fo'ks"k #fp gSA dgkfu;ka fy[krk Hkh gwa] dfork,a HkhA bl rjg ls vkidk rks ,d vPNk [kklk lkfgfR;d ekgkSy gS ij eq>s fefFkys'oj HkS;k dk fo'ks"k Lusg vkSj lg;ksx izkIr gksrk gSA muds laidZ esa jgus ls gh gj rjg dh if=kdk,a i<+us dks fey tkrh gSaA ogha ^dFkkud* esa ^fjgkbZ* i<+k FkkA vkfFkZd fLFkfr rks esjh mruh csgrj ugha gS ij lkfgR; esjs thou dh ,dek=k #fp gSA dgkfu;ka vHkh i<+rk vf/kd gwa] fy[krk de gwaA tuojh&ekpZ 2011

vki ,d ckj vkjk vk, Fks] eq>ls eqykdkr ugha gqbZA fefFkys'oj HkS;k ds NksVs HkkbZ dg jgs Fks fd f'koewfrZ th vk, FksA rc rd ^HkjrukV~;e* i<+ pqdk FkkA cgqqr nq%[k gqvk Fkk vkils u fey ldk Fkk ml fnuA ckn esa eSa vius dks jksd ugha ldkA Mjrs&Mjrs ,d i=k fy[k gh cSBkA tc bl i=k dk tokc Hkh esjs ikl vk;k gS rks cgqr [kq'k gwaA blds igys Hkh dqN yksxksa ds ikl i=k Hkstk FkkA ij x;k [kr lks x;k] mlds ckn tokc dkSu nsrk gS\ tokc nsus ds fy, QqlZr pkfg,A HkS;k! eSa cgqr izlUu gwa i=k ikdj vkSj pkgrk gwa fd vkidh dgkfu;ka i=k&if=kdkvksa eas tYnh&tYnh i<+us dks feysaA iqLrdkdkj Hkh feysaA vki gekjs fiz; dFkkdkj gSaA ^lkfjdk* ;k fdlh if=kdk esa vktdy uhjl dgkfu;ka gh vf/kd Nirh gSaA dHkh ^HkkjrukV~;e* tSlh pht fey tkrh gSA dgkfu;ka vkidh Nisaxh rks eq>s tYnh&tYnh i=k Hkh fy[kus dks feysxkA vc eSa bl i=k esa vkidks iz.kke dj fonk gksrk gwwaA vkidk Lusgkdka{kh] panzs'oj Jh f'koewfrZ fcØhdj vf/kdkjh cfy;k ¼mÙkj izns'k½ [ 33 ]

,&1@24] xks;y baVj flVh Mªkbo&bu jksM] vgenkckn fnukad 19&7&95 vknj.kh; f'koewfrZ th] ueLdkjA eSa vkidks ,d foLr`r i=k fy[kus dh izfØ;k eas gh Fkk fd viuh dgkuh ij vkidh jk; dks gal esa i<+kA vki vki tSls vxzt dFkkdkj ls bl izdkj fn;k x;k izksRlkgu cs'kd vFkkg rlYyh nsrk gSA njvly eSa Lo;a bl Fkhe dks ysdj ,d o"kZ rd vius vki ls }a} djrk jgk vkSj fQj ,d fnu cl---A vHkh fnYyh x;k Fkk rks ^v{kj* esa gfjukjk;.kth us vki }kjk HksaV ^ds'kj dLrwjh* nhA ;kuh vkidks viuk ok;nk ckdk;nk ;kn jgk ¼tks vkius gekjs ?kj ¼izseiky th½ ij fd;k Fkk½A eSa lpeqp vkRefoHkksj gks x;kA gfjukjk;.k th ls gh ogha vkidk orZeku irk fy;kA ysfdu b/kj xehZ dh NqfV~V;kasa ds dkj.k b/kj&m/kj dkQh le; O;FkZ gks x;kA vkSj pwafd gfjukjk;.k th us lpsr fd;k Fkk fd vki bykgkckn ds bl irs ij yxHkx ,d ekg rd gh gkasxs vr% /kU;okn i=k fy[kus dks Hkh drjkrk jgk---fd D;k irk vki rd igqaps gh uA iqLrd esa vkidk LFkk;h irk fn;k gS vr% mlh ij i=k fy[kus dh lksp jgk FkkA [kSj] tSlk Hkh gks vki eq>s lwfpr dhft,xk fd D;k oLrqfLFkfr gSA ^ds'kj dLrwjh* i<+ pqdk gwa vkSj bl dnz izHkkfor gqvk gwa fd fdlh vU; ls dHkh ugha gqvkA lHkh dgkfu;kas us eq>s ftl 97


rjg ¯>>ksM+k gS] ckj&ckj i<+us dks m}sfyr fd;k gS] og fdlh dfj'es ls de ugha yxrkA eSaus igyh dgkuh ¼dlkbZckM+k½ i<+h rks yxk fd D;k ;g laxzg dh loZJs"B dgkuh ugha gksxh\ fQj nwljh i<+h rks yxk fd ;g rks vkSj Hkh vf/kd l'kDr gS---vkSj lHkh dgkfu;ksa dks i<+dj ;gh yxk fd vkidh dgkfu;ksa dh vkil esa rqyuk djuk vU;k; gSA bl lxzg dh gjsd dgkuh gh fo/kkxr izfreku ,oa laHkkoukvksa dk vuar izLrqr djus esa l{ke gSA eSa vkils vusd pfj=kksa ij O;fDrxr :i ls ckrphr djus ds fy, vkrqj gwaA [kSj] ;gka vgenkckn esa cSBs&cSBs ^ds'kj dLrwjh* i<+rs&i<+rs eSaus vkidks vusd ckj lyke fd;k gksxkA izseiky th us] eq>s ;kn gS] gal esa vkidks vk/kqfud izsepan dgdj lacksf/kr fd;k FkkA rc eq>s mlesa dqN vfr'k;ksfDr yxh FkhA exj rc rd eSaus ^ds'kj&dLrwjh* Hkh rks ugha i<+h FkhA vc eSa vius HkkbZ ls lksyg vkus bÙkQkd j[krk gwaA [kSj] tSlk fd dg pqdk gwa] ckdh ckrsa vxys i=k esa iz'uksÙkj ds cknA vkidk vksek ¼vksek 'kekZ½ [ 34 ]

cqudj la?k ds ihNs larjkckM+h] nqxZ&991001 fnukad 17&6&95 vknj.kh; HkkbZ] vkidk izse&i=k feykA bl gkSlyk&vQtkbZ ¼Bhd gS u] cxSj uqDrs ds½ ds fy, vkidk vkHkkjh gwaA vki tSls nks&pkj yksxksa ds i=k fey tk,a rks lpeqp vius Hkkx ij brjkus yxwaA ^f=k'kwy* ds ckn rks vki esjs izeq[k izfr}af};ksa esa 'kkfey gSaA blds ckn ds /kekds dh izrh{kk dj jgk gwaA bl izrh{kk ds ckn tks foLQksV gksxk] og 'kkunkj gksxkA lpA /kekdk djuk vki tSls dqN ds cwrs dh ckr gSA bls vius i{k esa i<+saxs Ñi;kA ojuk vFkZ dk vuFkZ gks tk,xkA vius le; esa vaxszt dfo ck;ju dh yksdfiz;rk blh --- FkhA ;g vkSj&vkSj c<+s] dk;e jgs] bUgha Hkkoukvksa ds lkFkA blh rjg i=k fy[krs jfg,A viuh mez ls nl lky T;knk ftÅaxkA dSyk'k cuoklh Jh f'koewfrZ 30] fu#iek vkokl ;kstuk lh ,e vks vkWfQl ds ihNs] LVsuyh jksM] bykgkckn [ 35 ]

gksVy ^eukyh* eykM ¼iwoZ½] cacbZ&64 fnukad % 10&10&81 vknj.kh; f'koewfrZ th] lknj iz.kke! vkidk i=k izkIr gqvkA i<+dj cM+h [kq'kh gqbZ fd vc 98

yksx bl vksj Hkh viuk /;ku nsus yxs gSa ftlls fd mfpr yksxksa dh ckr lgh <ax ls ns'k ds gj dksus rd igqapkbZ tk ldsA blh lanHkZ esa eSa vkidks gkfnZd c/kkbZ nsrk gwa vkSj vkxs Hkh blh izdkj ds dkjukeksa dks vatke nsus dh vk'kk j[krk gwaA eSa y?kq fQYe ugha cuk jgk gwa cfYd vPNs [kkls cM+s iSekus ij Qhpj fQYe cukus dh dksf'k'k esa gwa ftlds fy, National Film Development Corporation ls yksu fey jgk gS vkSj ftlesa dqN tkus&ekus uke vkSj dykdkj Hkh 'kkfey gSa ¼ftldk lkjk Js; vkidh ys[kuh dks tkrk gS½A blfy, vkils fuosnu gS fd vki dqN bl izdkj dh vuqefr ¼,d vyx dkxt ij vkSj vxj vkidk ySVj iSM gks rks vfr mÙke gS½ Hksft, fd eSa ¼Jh f'koewfrZ½ vkse dVkjs dks viuh dgkuh ^dlkbZckM+k* ij Qhpj fQYe cukus dh vuqefr nsrk gwaA gka] ;gka ij eSa vkidks ,d ckr crk nwaA bl flyflys esa ,d eh¯Vx bl eghus ds var esa N.F.D.C. ds lkFk gSA vxj dqN ckrphr ugha curh gS rks eSa vuqefr ykSVk nwaxkA ;s i=k bl vk'k; esa egÙo j[krk gSA ^lkfjdk* eq>s ugha fey jgh gS ftlesa vkidh jpuk Nih gS vr% vki vxj Hkst ldsa rks vPNk jgsxkA 'ks"k oh.kkikf.k dk n;k&i=k 'kh?kz] vfr'kh?kz nhft,xk rkfd dke vkxs c<+ ldsA vkidk gh] vkse dVkjs tkSuiqj 22&09&1991 fiz; HkkbZ nsosUnz th] ^VqdM+s&VqdMs+* 'kkfyxzke* tSlh l'kDr dgkuh nsus ds fy, esjh c/kkbZ LohdkjsaA cgqr fnuksa ckn bruh ÅtkZoku dgkuh i<+us dks feyh tks vkt ds lekt dh dbZ Toyar leL;kvksa dks ,d lkFk mBkrh gSA bl dgkuh ij viuh ,d yach izfrfØ;k vkt gh ^gal* ds laiknd egksn; dks fy[kdj izsf"kr fd;k gSA oSls ;g vad fo'ks"k :Ik ls laxzg.kh; cu x;k gSA ,d lkFk dbZ vPNh dgkfu;ka i<+us dks fey x;haA vk'kk gS LoLFk lkuan gksaxsA vktdy D;k fy[k&i<+ jgs gSa\ vkidk] f'koewfrZ izfr] Jh nsosUnz larks"k lnu jktx<+] y[kheiqj&[khjh ¼m-iz-½ 262701 tuojh&ekpZ 2011


dlkbZckM+s esa cq)

eSa

jktsUnz jko 9 tqykbZ] 1944 dksVk] jktLFkku esa tUes jktsUnz jko f'k{kk vkSj is'ks ls Hkys gh eSdsfudy bathfu;j jgs gksa] exj mudk eu lnSo lkfgR; vkSj i=kdkfjrk esa gh jek jgkA igyh dgkuh ^f'k¶V* 1971 esa ^dgkuh* esa izdkf'kr gqbZA buds dgkuh laxzg ^ukSflf[k;k*] ^dhrZu rFkk vU; dgkfu;ka*] ^dks;yk HkbZ u jk[k*] ^vlR; ds iz;ksx*] ^nw/k ds nkar* vkSj izse dFkk Ük`a[kyk ^lwyh Åij lst fi;k dh* [kwc pfpZr jgsA ^fdrus 'khjha gSa yc fd* mudk uohure cgqiz'kaflr dgkuh laxzg gSA laizfr % ^nSfud tkxj.k* esa lkfgR; laikndA

laidZ % 374 ,&2 frokjhiqj] ts-ds- js;u xsV ds lkeus] tkteÅ] dkuiqj&208 010 eks- % 9935266693 tuojh&ekpZ 2011

mu fnuksa ukVddkj vkSj Vh- oh- fQYe ds funsZ'kd lq'khy dqekj flag ls iVdFkk ys[ku lh[kus dh dksf'k'k dj jgk FkkA ,d fnu mUgksaus dgk] ^^crkb, bl dFkk&iafDr dk fotqvy :ikarj dSls fd;k tk,µ^izkbejh Ldwy dh ekLVjh mUgsa ¼yhMj th dks½ xnZu dk eSy yxus yxh gS---*\** eSa lksp esa iM+ x;kA ;g f'koewfrZ dh dgkuh ^dlkbZckM+k* dh ,d ykbu gS vkSj vFkZiw.kZ gSA bl eqgkojs dk iz;ksx ugha fd;k tk, rks ik=k dh euksfLFkfr crkus ds fy, de&ls&de 30&35 'kCn O;; djus gksaxsA iwjh dgkuh esas xzkeh.k eqgkojksa] yksdksfDr;ksa vkSj dgkorksa dk ,slk etcwr tky cquk x;k gS fd eNfy;ka ¼ikBd½ Qaldj NViVkrh jgrh gSaA ;g dFkk ekuks Lokra=;ksÙkj Hkkjr ds ,d izfrfuf/k xkao dk Cyksvi gSA ';ke&'osr ugha cfYd VSfDudyjA bls Nkik Hkh ¼ml le; dh½ ,d cM+s ijns okyh jaxhu if=kdk ^/keZ;qx* usA blesa Hkk"kk dk iz;ksx /kkjnkj lftZdy CysM dh rjg fd;k x;k FkkA bls i<+us ds ckn ,slk yxrk Fkk fd u, mLrjs ls nk<+h cuokus esa psgjk txg&txg ls fNy x;k gksA igyh ckj tc bl dgkuh dks i<+k rks vka[kksa ds vkxs ;qok ys[kd f'koewfrZ dk psgjk Nk x;kA vk'p;Z gqvkA fQj [kq'khAµdks;yk rjk'kk tkdj ghjs&lk ped mBk FkkA 35 lky igys f'koewfrZ ls igyh eqykdkr gqbZ FkhA os cyjke ds lkFk feyus vk, FksA ns[kkµ,dne lh/kk&lknk ;qod] vfr'k; fouez] BsB nsgkrh BkBA ;g lqudj rkTtqc gqvk fd os ih- lh- ,l- ikl djds gky esa gh fcØhdj vf/kdkjh fu;qDr gq, gSaA mu fnuksa cyjke us <aaw<+&<wa<+dj 25&30 ,dne u, ys[kdksa dh dgkfu;ksa dk ,d ladyu rS;kj fd;kµ^dkfQyk* vkSj lcls lkS&lkS #i, ysdj [kqn gh Niok;kA f'koewfrZ dh dgkuh ^vdkynaM* mlesa FkhA og ,d rh[kh vkSj /kekdsnkj var okyh xzkE;&dFkk Fkh vkSj blfy, Hkh mldk egRo Lohdkj fd;k tk ldrk gS fd varjkZ"Vªh; [;kfr dk ^ckfcV dkaM* rc rd ?kfVr ugha gqvk FkkA vc rks og eqgkojk cu pqdk gSA dqN le; ckn ^dlkbZckM+k* izdkf'kr gqbZ rks og ppkZ esa vk x,A ^/keZ;qx* ds fo'ks"kkad esa dgkuh Nius ls vPNh 'kq#vkr ugha gks ldrh FkhA ysfdu bl miyfCèk ds fy, mUgsa ,d yach izrh{kk djuh iM+h FkhA lq'khy dqekj flag nwjn'kZu] y[kuÅ esa ukVdksa ds izksM~;wlj gksdj vk, rks mUgksaus fganh dh dqN dgkfu;ksa ij VsyhfQYesa cukb±A ^dlkbZckM+k* mUgsa cgqr ilan vkbZ] ml ij VsyhfQYe dh rS;kjh 'kq: gqbZA cM+h esgur ls iVdFkk fy[kh xbZA 'kwfVax ds fy, yksds'ku ns[kh xbZµv/kjaxh] 'kuhpjh] ij/kkuth vkSj yhMjth tSls ik=kksa dk p;u Hkh dj fd;k ysfdu /kU; gks ukSdj'kkgh! dlkbZckM+k izkstsDV tks ,d efgyk dsanz funs'kd us LohÑr dj fn;k Fkk] muds mÙkjkf/kdkjh vfr lrdZ funs'kd }kjk BaMs cLrs esa Mky fn;k x;kA gkykafd eq>s igys ls gh ;g vk'kadk Fkh fd dgka bl dFkk ds [kky m/ksM+ nsus okys laokn vkSj ngykus okyh ?kVuk,a 99


vkSj dgka nwjn'kZu! tjk eqykgtk Qjekb,µ^^fdruh 'kfupfj;ksa ds ywi yxokvksxs njksxk lkgsc] tc rd ij/kku th dh tokuh xje gSA ywi yxokuk gS rks ij/kku th ds yxokvksA** vkSj ^^yhMjkbu dks lksp gks x;k gSA vkf[kj ugha jgk tkrk rks flj esa rsy ekfy'k djrs gq, cksy gh iM+rh gSµblhfy, [kcjnkj djrh Fkh eSa] fd iqyql&njksxk dh nksLrh---bruk iwjh&ijkSBk] dfy;k] nk: f[kyk;k& fiyk;k] exj vkids Hkh yqIi yxk x;kA** ysfdu ^dlkbZckM+k* dk ukV~; :ikarj gqvk vkSj vc rd mlds vufxur eapu tkus fdrus 'kgjksa esa tkus fdruh ckj gks pqds gSaA mlds ckn xzkE; i`"BHkwfe dh dgkfu;ksa dk ,d vR;ar ean xfr dk flyflyk 'kq: gqvkA ^fljh miek tksx* vkSj ^HkjrukV~;e* dgkfu;ka Nirs&Nirs ;g tkfgj gks x;k

ds mn; dks fganh dgkuh ds Ñi.k vkSj vlgt ewY;kadu&drkZvksa us dkap dh nqdku esa lkaM+ ds izos'k dh rjg ekuk vkSj eqag Qsj fy;kA ;wa Hkh /kksrh/kkjh vkykspd ,sls dFkkdkjksa dks ukilan djrs gSa tks ikBdksa esa yksdfiz; gksaA ysfdu dbZ cjlksa ds varjky ds ckn budh yach dgkuh ^frfj;k pfjÙkj* ^gal* esa Nih rks pkjksa vksj ^dkSvkjkSj* ep x;kA ,dne u, rsoj dh vkapfyd dgkuh vius fojkV :i esa lkeus vkbZA blesa js.kq&;qx dh :ekfu;r vkSj deuh;rk b=k ds nkx ftruh Hkh ugha cph Fkh] ysfdu lsDl dh vkfne xa/k fpjka;/k dh rjg mBrh FkhA bls vklkuh ls mÙkj&vk/kqfud vkapfyd dgkuh dh laKk nh tk ldrh gSA ^gal* esa blls igys 'kk;n gh bruh fookfnr vkSj pfpZr yach dgkuh Nih gksA dgkuh i<+dj tc ikBd mBrk gS rks mls yxrk gS fd fdlh cwpM+[kkus dh

^HkjrukV~;e* i<+dj vuqeku yxk ldrs gSa] ysfdu L=kh&iq#"k laca/kksa esa ;g ugha dgk tk ldrk fd fdldk Vkadk dc vkSj dgka fdlh ls fHkM+ tk,A vkSj ekQ dhft,] ;g nSfgd vkd"kZ.k rks ugha gh FkkA f'koewfrZ ,sls dksbZ xc: toku rks jgs ugha gksaxs exj ckrksa ls fny thr ysus ds [kyhQk Fks] vc Hkh gSaA rks D;k Fkk bl vuke fj'rs dk vk/kkj tks dbZ n'kd chrus ds ckotwn vHkh Hkh dk;e gS\ fd js.kq dh ijaijk dk ,d dq'ky dFkkf'kYih vorfjr gks x;k gSA xzkeh.k ifjos'k ij fy[kus okyksa esa ml le; ekd±Ms;] e/kqdj flag] fefFkys'oj vkfn dqN pfpZr dFkkdkj Fks---ikBd bUgsa Hkwyus yxs vkSj djus yxs /kS;ZiwoZd izrh{kk f'koewfrZ dh ubZ jpukvksa dhA budh txg dksbZ egÙokdka{kh LekVZ ;qok ys[kd gksrk rks ^dlkbZckM+k* dh 'kksgjr ds nkSj esa QVkQV ,d ntZu dgkfu;ka fy[k MkyrkA ysfdu budh dye ekyxkM+h dh rjg vuar dky rd fdlh Hkh NksVs&cM+s LVs'ku ij [kM+h gksrh jgh gSA urhtru lk<+s rhu n'kd esa ek=k Ng dgkfu;ka vkSj nks y?kq miU;kl l`ftr gq, gSa exj D;k dgkfu;ka gSa! tSls NIiu rksys dh dj/kusa gksaA tkfgj gS fd bl [kkaVh xaobZ izfrHkk 100

lSj ls fudydj vk;k gksA ;g dgkuh Hk;kog :i ls vkØkar djrh gS D;ksafd ;g xgjs lkSan;Zcks/k vkSj iS'kkfpd uhprk nksuksa dh xgjkbZ dks ,d gh dlkSVh ij dlrh gSA ;g fganh dh loksZRÑ"V ^MkdZ* dgkfu;ksa esa ls ,d gS ftlesa volkn vkSj fo"kkn ds xgjs jax vkil esa xìeì gks x, gSaA tkfgj gS fd iksaxk iafMrksa dh bl y)M+ ewY;kadu iz.kkyh dks ^frfj;k pfjÙkj* tSlh pkcqd QVdkjus okyh dgkuh jkl ugha vkuh FkhA blesa 'khy& Hkax dh iwjh&iwjh laHkkouk,a ekStwn FkhaA fygktk bls v'yhy] x<+s gq, ;FkkFkZ dh vkSj vuSfrd dgkuh ekudj l[r ,rjkt trk;k x;kA ysfdu ,sls fo"ke Loj fxus&pqus Fks] ikBdksa ds chp ;g csgn pfpZr vkSj iz'kaflr gqbZA dyk

txr us bldk vius <ax ls lEeku fd;kA cklq pVthZ us ^frfj;k pfjÙkj* ij fQYe cukbZA njvly f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa xgjs 'ksM~l okys ik=k] lqx<+ fcac vkSj Le`fr;ka txkus okys n`'; bl dnj gksrs gSa fd i<+rs gq, gh efLr"d& iVy ij fQYe&lh pyrh jgrh gSA budh yxHkx lHkh dgkfu;ka fQYekadu ds mi;qDr gSaA dgkfu;ksa ij vkxs ckr djus ls igys tjk f'koewfrZ dks FkksM+k tku rks ysaA 1992 esa >kalh esa 'kSysanz lkxj ds HkkxhjFkh iz;kl ls ,d cM+k dFkkdkj lEesyu gqvk ftlesa jax&fcjaxh thou vkSj dFkk&'kSfy;ksa ds cgqr&ls ys[kd&ysf[kdkvksa us f'kjdr dh vkSj Hkk"k.kckth ds vykok dkQh ekSt&eLrh dk ekgkSy jgkA dbZ laqnj ysf[kdk,a vkSj dbZ chgM+ dFkkdkj ogka FksA ogka f'koewfrZ ls yach varjax okrkZ dk volj feykA lHkkxj esa gkjs gq, tqvkfj;ksa dh rjg cgqr&ls vQykrwu fganh dgkuh ds Hkfo"; ij] nkao ij nkao yxk jgs Fks rks ge nksuksas vfrfFkx`g ds ^/klku d{k* esa ?kqls vkSj jtkb;ka vks<+dj ysV x,A ;g flapkbZ foHkkx dk Hkou Fkk ftlesa cqansy[kaM dh ufn;ksa ds uke ij d{k cuk, x, Fks ¼/klku Hkh ,d unh gS½A bl d{k dks ysdj [kwc galh&etkd gksrk FkkA mUgksaus viuh jke&dgkuh ds dqN izkjafHkd v/;k; lquk,A ^^ntkZ vkB rd rks eSa oSls gh jsg ls diM+s /kksrk jgk] ysfdu vc xsztq,V gks tkus ds ckn Hkh vkB vkus dk lkcqu u [kjhn ikus dh etcwjh eq>s dHkh&dHkh vanj ls rksM+us yxrhA deht esjs ikl] tc ls eSaus deht iguuk lh[kk] rc ls ges'kk ,d gh jgh gSA igys rks dHkh&dHkh ,slk Hkh gksrk Fkk fd iqjkuh deht ds iwjh rjg QV tkus vkSj ubZ deht ds flydj rS;kj gksus ds chp rhu&pkj fnu dk varj iM+ tkrk FkkA ;s rhu&pkj fnu fcuk deht ds gh fudy tkrs FksA** ¼dgkuhµHkjrukV~;e½ f'kf{kr csjkstxkj xzkeh.k ;qod dh =kklnh dk izHkkoiw.kZ fp=k.k f'koewfrZ ds tuojh&ekpZ 2011


fy, ck,a gkFk dk [ksy gSA mUgksaus vius cpiu vkSj f'k{kk&dky esa dne&dne ij vHkko vkSj xjhch dh ekj >syh gSA m- iz- ds lqYrkuiqj ftys dh vesBh rglhy ds ,d NksVs xkao ^dqjax* esa 1950 esa tUeh bl foy{k.k izfrHkk ds fy, izkjafHkd thou esa dqN Hkh vklku ugha jgkA cdkSy muds] ^^xHkZ ds ukS eghus Hkh tksM+ nsa rks lok Ng o"kZ dh mez esa fookg gks x;kA Ldwy esa HkrhZ gksus ls Bhd igysA firkth dk eu x`gLFkh esa jerk ugha Fkk] tc eSa ntkZ lkr esa Fkk rks og ?kj NksM+dj pys x,A lk/kq gks x,A cjlksa ckn ykSVs rks dchjiaFkh gksdjA** lkaiznkf;drk ds f[kykQ ekspkZ [kksyus dks fy[kk x;k y?kq miU;kl ^f=k'kwy* vki i<+sa rks mlesa dchjiaFk viuh izkekf.krk vkSj izklafxdrk ds lkFk mifLFkr gSA ^^vjs] /kksch Hkb;k ferok gekj eu /kksb ns vjs] /kje dh ynuh] i[kaM dk xngk lkb± ds nqvjok foey ,d iks[kjk eksj eu dgS eksdk vksgh ek pHkksj ns /kksch Hkb;k ferok gekj eu /kksb nsA** ¼f=k'kwy] i`"B 70½ rks LoHkko esa QDdM+iu] fufyZfIr vkSj dchj&n'kZu mUgsa fojklr esa feys gSaA ml dqjax xkao esa ,d udNsn ikaMs Fkss ftuds ikl iqLrdksa dk futh laxzg FkkA fdLls&dgkfu;ksa ds 'kkSdhu] ntkZ ikap esa i<+us okys xzkeh.k ckyd ds fy, og fdlh nqyZHk [ktkus ls de ugha FkkA izse lkxj] lq[k lkxj] jk/ks';ke jkek;.k ls ysdj izsepan ds miU;klksa rd] muls ekax&ekaxdj i<+rs x,A xkao ds thou esa le; dh deh ugha gksrhA tkuoj pjkrs le; ;k [ksr dh j[kokyh djrs gq, i<+us dk [kwc MkSy cSBkA ,d ckj jkr&Hkj [ksr ns[kuk iM+k rks vatksfj;k ¼pkanuh½ dh mtkl esa ^fojkVk dh ifn~euh* iwjk i<+ MkykA rHkh ls eu esa ;g ckr xgjs iSB xbZ fd pkanuh esa i<+us tuojh&ekpZ 2011

ls vka[kksa ij bruk tksj iM+k fd utjsa detksj gks xbZ±A ;g ckr vkSj gS fd f'koewfrZ ds ikl nqyZHk fdLe dh os/kd n`f"V gS tks fo"k;xr pfj=kksa ds Hkhrj >kaddj ijr&nj&ijr nckbZ xbZ oklukvksa] ikiksa vkSj detksfj;ksa dks i<+ ysrh gSA mUgksaus vius izkjafHkd thou esa gh ik[kaM] Ny&diV] fgalk vkSj fQrjr esa lek, dehusiu dks bruk ckjhdh ls ns[k fy;k fd ckn esa buls lacaf/kr ?kVukvksa vkSj izdj.kksa ij vk'p;Z gksuk can gks x;kA os bUgsa Hkh lgt ekuoh; izo`fÙk;ka ekurs gSa ftuls NqVdkjk ugha ik;k tk ldrkA muds nksuksa y?kq miU;klksa ^riZ.k* vkSj ^f=k'kwy* esa ,d Hkh ik=k ,slk ugha gS ftldk vkf[kjh iUus rd igaqprs&igqaprs ân;&ifjorZu gks x;k gks ;k og i'pkrki dh vkx esa ridj lk/kq cu x;k gksA vkSj ;g flyflyk mudh csgn mEnk yach dgkuh ^Nykax* rd dk;e gSA

vk, FksA vc Hkys gh y[kuÅ esa egy&nksegys esa jgrs gksa exj eu dqjax xkao esa clrk gSA fnekx esa lqYrkuiqjA mUgsa cM+k larks"k gksrk gS ;g ns[k&ns[kdj fd fganh dFkk&txr esa lqYrkuiqjh ys[kdksa dk cksyckyk gSA latho vkSj vf[kys'k] ;s nks uke gh dkQh gSa f'koewfrZ }kjk fd, x, ys[kuh&ijkØe dks vkxs c<+kus ds fy,A f'k{kk&dky esa firk ds iyk;u ls ?kksj vkfFkZd ladV jgkA fdrkcksa dh] diM+ksa dh] Qhl dh fdYyr cjkcj cuh jgrh ysfdu i<+us dk gkSlyk cqyan FkkA i<+kbZ tkjh j[kus ds fy, u tkus fdrus ikiM+ csys mUgksausA gkykr ds FkisM+s [kkrs&[kkrs l[rtku gks x,A xkao ds esyksa esa lkbfdy LVSaM yxk,] Qsjh yxkbZ] nok,a csphaA V~;w'ku rks cjkcj i<+krs gh jgsA mu fnuksa ds ckjs esa ,d

f'koewfrZ LoHkko ls QDdM+ balku gSaA viuh ih<+h ds vU; ys[kdksa ls ,dne tqnkA mUgsa vius la?k"kZ ds fnu ugha HkwyrsA n'kdksa ls mUgsa ns[k jgk gwa] tekuk cny x;k] mudh lkekftd&vkfFkZd&lkfgfR;d gSfl;r fujarj c<+rh gh jgh gS exj og T;ksa ds R;ksa gSaA lgt&ln;&e/kqjA Hkys gh psgjs ij fpdukbZ vkSj ped c<+ xbZ gks exj vka[kksa esa lekbZ d#.kk vkSj rjyrk ds dkj.k xka/khth dh rjg 'kkar] fujis{k vkSj ckjgeklh fn[krk gSA fefMy ikl djus ds ckn vkxs i<+us ds fy, lqYrkuiqj dh Msyh iSlsatjh djuh iM+hA xkao ls LVs'ku nwj FkkA lkbfdy ls tkrs vkSj Vªsu esa lkbfdy ykndj ys tkrsA baVjehfM,V rd ;g dljr pyrh jghA vkt Hkh lqYrkuiqj vkSj lkbfdy ls mUgsa yxko gSA tc ;s fcØh dj vf/kdkjh Fks rks ,d ckj feyus vk, vius ,d v/;kid fe=k ¼Jh jke ckcw dq'kokgk½ ds lkFkA fonk djus ckgj vk;k rks ns[kk nksuksa tus ,d lkbfdy ij vk, FksA dq'kokgk th us lkbfdy l¡Hkkyh vkSj f'koewfrZ nkSM+dj dSfj;j ij vklhu gks x,A ;g rc dh ¼1991½ ckr gS tc igyk ¼vkSj vHkh rd vdsyk½ dFkk&laxzg ^ds'kj&dLrwjh* izdkf'kr gks pqdk Fkk vkSj mlh dks nsus

fnypLi fdLlk ;g gS fd baVj dh i<+kbZ ds nkSjku ?ku?kksj raxh ds vkye esa [kfM+;k vkSj gYnh feykdj xksfy;ka cukb± vkSj 'khf'k;ksa esa Hkjdj ^xHkZ fujksèkd cVh* ds uke ls nsgkrh esyksa&<syksa esa cspus yxsA ns[krs&gh&ns[krs ;g nok ml bykds esa vR;ar yksdfiz; gks xbZA gkFkksgkFk fcd tkrhA ,d dksbZ egar th Fks] os rks bl djkekrh cVh ds eqjhn gks x,A vDlj vius fdlh psys ¼lk/kq½ dks Hkstdj eaxkrsA mu fnuksa lh[kh xbZ viuk eky cspus dh dyk] vkxs tkdj] lkfgR; esa buds cgqr dke vkbZA >kalh dh mlh dgkuh laxks"Bh esa ys[kdksa dh vkilh xi'ki esa f'koewfrZ us nkok fd;k fd mudks ,slh dljr 101


ekywe gS ftlds vH;kl ls] lgokl esa] ftruh nsj pkgsa] LraHku fd;k tk ldrk gSA eSaus bls etkd gh le>k exj ¼iq#"k½ dFkkdkjksa esa bldks ysdj dkukQwlh pyrh jghA nwljs fnu vyLlqcg D;k ns[krs gSa fd dPNk&cfu;ku igus rhu&pkj ys[kdksa dks f'koewfrZ fdlh ;ksx&xq# dh rjg dljr djok jgs gSaA Hkxoku tkus mUgsa bldk Qy feyk ;k ugha! dksbZ crkus ls rks jgk] gka] fdlh ohj ckyd dh vkRedFkk esa [kqyklk gks rks gksA cgjgky] baVjehfM,V ds ckn vkxs dh i<+kbZ tkjh jgus ds vklkj ugha FksA ysfdu lkSHkkX; ls lehi ds ,d dLcs esa fMxzh dkWyst [kqy x;kA 'kkldh; vuqnku ds fy, fu/kkZfjr Nk=k&la[;k iwjh djus ds fy, v/;kid xkao&xkao ?kwedj yM+dksa dks HkrhZ dj jgs FksA utj detksj gksus ls fu#Rlkfgr i<+kbZ NksM+ cSBs f'koewfrZ us Hkh ch- ,- esa nkf[kyk ys fy;kA vc\ mu fnuksa xkao dh irqfj;k dgh tkus okyh ,d efgyk us mudh cgqr lgk;rk dhA fuLokFkZ] fcuk vis{kkvksa dh bl lgk;rk us mUgsa mnkjrk gh ugha] nfj;kfnyh dk ,d ,slk ikB i<+k;k ftls os dHkh ugha HkwysA og 'kjPpafnz;u ukf;dk Fkh] D;k gqvk tks /kwy&èkwlfjr Fkh] voekfur FkhA bruk nsus dh lkeF;Z ykafNr fL=k;ksa esa gh gksrh gSA th gka] og L=kh gh Fkh] mlds ân; esa vifjfer d#.kk FkhA f'koewfrZ uke ds laHkkouk'khy dykdkj dks ml xaobZ ^irqfj;k* us lcls igys igpku fy;kA /keZohj Hkkjrh ;k jktsanz ;kno ls cgqr igysA pfy, vkidks mudk uke crk nsrs gSaµf'ko dqekjh thA is'kkµ'kknh&C;kg esa ;k vU; mRloksa esa ukpuk&xkukA tkus dSls mUgsa la?k"kZjr xzkeh.k fo|kFkhZ ds :i esa ,d ferok fey x;k vkSj og Hkh dSlk\ ^HkjrukV~;e* i<+dj vuqeku yxk ldrs gSa] ysfdu L=kh&iq#"k laca/kksa esa ;g ugha dgk tk ldrk fd fdldk Vkadk dc vkSj dgka fdlh ls fHkM+ tk,A 102

vkSj ekQ dhft,] ;g nSfgd vkd"kZ.k rks ugha gh FkkA f'koewfrZ ,sls dksbZ xc: toku rks jgs ugha gksaxs exj ckrksa ls fny thr ysus ds [kyhQk Fks] vc Hkh gSaA rks D;k Fkk bl vuke fj'rs dk vk/kkj tks dbZ n'kd chrus ds ckotwn vHkh Hkh dk;e gS\ ysfdu ;gh rks jgL; gS ftls cw>us dh izk.ki.k dksf'k'k vkfndky ls dFkkdkj djrs vk, gSaA eSaus f'koewfrZ ls iwNk] ^D;k f'kodqekjh lqanj Fkh\* mUgksaus dgk] ^izpfyr ekinaMksa ds fglkc ls rks vkSjr gh lef>, exj ,d vn~Hkqr yqukbZ vkSj yksp mlesa FkhA* f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa tks Hkh ukjh&pfj=k vk, gSa] ds'kj dks NksM+dj] vfua| lqanjh dksbZ Hkh ugha gS exj yksp vkSj yqukbZ] eu dh vry xgjkbZ ds cy ij míke okluk dk Tokj mBkus esa fl)gLr gSaA vHkh Hkh xkao tkus ij os f'ko dqekjh ls feyrs gSaA xkao dh xksfj;ksa dk ;ksxnku viuh txg] ysfdu mudh ckfydk&o/kwµ lfjrk th rks tSls nhokj cu dj [kM+h gks xbZ± f'koewfrZ ds ihNsA Lo;a vui<+ gksrs gq, Hkh cjkcj ifr dh i<+kbZ&fy[kkbZ ds izfr lrdZA viuh pfpZr dgkuh ^fljh miek tksx* esa mUgksaus ,d ,slh gh ik=k dks fpf=kr fd;k gS] dqN vkSj eeZLi'khZ cukdj] ^^fQj muds fnekx esa iRuh ds VwVs nkar okyk psgjk ?kwe x;kA nhurk dh ewfrZ] vfr ifjJe] dqiks"k.k vkSj ifr dh fu"Bqjrk ls Ñ'k] lw[kk 'kjhj] gkFk&ik¡o lwts gq,] ekj lsA cgqr xjhch ds fnu Fks] tc mudk xkSuk gqvk FkkA baVj ikl fd;k Fkk ml lkyA ykyw dh ekbZ cfy"B dn&dkBh dh fgEer vkSj thoV okyh efgyk Fkh] fuj{kj ysfdu vk'kk vkSj vkRefo'okl dh ewfrZ---[ksrh&ckjh dk lkjk dke vius ftEes ysdj mUgsa ijh{kk dh rS;kjh ds fy, eqDr dj fn;k FkkA jch dh flapkbZ ds fnuksa esa lkjs fnu cPph dks isM+ ds uhps fyVkdj dq,a ij iqj gkadk djrh FkhA** 1970 esa f'koewfrZ us ch- ,- ikl dj fy;kA blh o"kZ igyh fcfV;k us

tUe fy;k vkSj yxHkx 400 i`"Bksa dk ,d vkapfyd miU;kl ^ekVh dh egd* fy[kk x;kA dgkfu;ka fy[kuk igys gh 'kq: dj fn;k FkkA igyh dgkuh ^iku Qwy* 1969 esa ^okrk;u* esa izdkf'kr gks pqdh FkhA mu fnuksa js.kq ds jax esa xgjs jaxs f'koewfrZ ij vkapfyd ys[ku dh /kqu lokj FkhA ^ekVh dh egd* miU;kl ds ckjs esa og crkrs gSa fd mls izdkf'kr rks ugha djk;k ysfdu tc t:jr iM+h] ,dk/k dgkuh dk IykWV mlesa ls ys fy;k x;kA ^vdkynaM* vkSj ^frfj;k pfjÙkj* dgkfu;ka mlh esa ls yh xbZ gSaA 1970 esa gh ^mfM+ tk vks iaNh* dgkuh ^dkR;k;uh* ds xzke dFkk fo'ks"kkad esa Nih rks MkW- foosdh jk; us vius 'kks/kxzaFk esa mldh ppkZ fo'ks"k :i ls dhA ^vdkynaM* dks cyjke us ^dkfQyk* ladyu esa Nkik gh FkkA mlh vkapfyd tks'k esa fy[kh xbZ ^ekjsyw djstok eka cku* dgkuh ^lkfjdk* dks Hksth xbZA deys'oj us mls ykSVkrs gq, fdlh LFkkuh; ;k {ks=kh; if=kdk esa Nikus dh lykg ns MkyhA ;g fy[kuk&i<+uk fufoZ?u ugha py ldkA csjkstxkjh ds pyrs 1972 rd thou&la?k"kZ iz[kj gks mBkµ^;g esjh ugha] esjh rjg ds mu gtkjksa xzkeh.k Lukrdksa dh fu;fr gS] tks fcuk 'kgj dk eqag ns[ks] taxy ;k xkao ds cktkj esa fLFkr fMxzh dkWystksa ls fMxzh izkIr djrs gSaA vkxs dh dM+h ds :i esa os dsoy ch- ,M-] ,y- Vh- ;k ,y- ,y- ch- dk uke gh tku ikrs gSaA f'k{kk vkSj jkstxkj ds chp dh dM+h ;w- ih- ,l- lh- ds ckjs esa tkudkjh nsus okyk ogka dksbZ ugha gSA* thfodk ds fy, xkao ds Ldwy esa ekLVjh dj yh ftlesa 150 #i, ij nLr[kr djus ij gkFk esa 70 #i, feyrs FksA rc rd ,d vkSj dU;k xksn esa [ksyus yxh FkhA xkao dh ekLVjh ls vlarq"V iRuh ds cjkcj dgus ij mUgksaus jsyos dh ijh{kk nh vkSj vflLVsaV LVs'ku ekLVjh esa pqus x,A ;g ukSdjh pyrh jgrh ijarq n`f"V&nks"k vkM+s vk x;kA ,,l- ,e- ls rkjckcw cuk fn, x, rks tuojh&ekpZ 2011


eu dks pksV igqaphA jsyos ls th mpV x;kA ml le; lfjrkth ¼Jherh f'koewfrZ½ us muls dgk] ^igys cgqr&lh fdrkcsa i<+dj dksbZ cM+h ijh{kk D;ksas ugha ikl djrs gSaA cky&cPpksa dks rks [ksr esa etwjh djds eSa gh ftyk ywaxhA vki eu yxkdj if<+,A* vkSj og pksVh cka/kdj ih- lh- ,l- dh rS;kjh esa tqV x,A ifr&iRuh dh dM+h esgur jax ykbZA 1975 esa ih- lh- ,l- dk fdyk Qrg gks x;k vkSj og xzkeh.k Lukrd fcØh dj vf/kdkjh cu x;kA vkfFkZd ladV ls mcjs rks fy[kus dk mRlkg fQj ls meM+kA mlh o"kZ ^fnueku* }kjk vk;ksftr ^vi<+ laokn izfr;ksfxrk* esa mudh izfof"V ^,d vkSj egkHkkjr D;ksa* dks izFke iqjLdkj feykA bUgha fnuksa ^HkjrukV~;e* fy[kh xbZA vkSj xzkE; thou ij gh fy[kh xbZ ^/keZ{ks=ks&dq#{ks=ks* ftls lrh'k tekyh us

tekuk cny x;k] mudh lkekftd&vkfFkZd&lkfgfR;d gSfl;r fujarj c<+rh gh jgh gS exj og T;ksa ds R;ksa gSaA lgt&ln;&e/kqjA Hkys gh psgjs ij fpdukbZ vkSj ped c<+ xbZ gks exj vka[kksa esa lekbZ d#.kk vkSj rjyrk ds dkj.k xka/khth dh rjg 'kkar] fujis{k vkSj ckjgeklh fn[krk gSA xkao esa cgqr cM+k iDdk edku cuok fn;k] VsyhQksu vkSj lkjh lqfo/kk,a igqapk nha] rks Hkh ^Nykax* tSlh dfBu jpuk mudh dye ls mruh gh lgtrk ls fu%l`r gksrh gSA eq>s vPNh rjg ls ;kn gS fd >kalh esa f=kfnolh; dgkuh laxks"Bh esa og flQZ ,d irywu igus pys vk,A mlh dks igudj lksrs vkSj mlh dks igudj dgkuh dh pqukSfr;ksa ij ets ls Hkk"k.k nsrsA tc os xksf"B;ksa esa cksyrs gSa] rks mudk lh/ks&lk/ks iwjch xaobZ ekuql dk pksyk mrj tkrk gS vkSj ge lkeus ,d

bl gkfrerkbZ esa cl ,d gh detksjh gSµukjh&lkSan;Z ds izfr vnE; vkd"kZ.kA lqanj L=kh dks ns[kdj rqjar eu&gh&eu iz.kke djrs gSaA fo/kkrk dh fdlh Hkh vuqie Ñfr dh ljkguk u djuk budh n`f"V esa v{kE; vijk/k gSA gka] ysf[kdkvksa ls dkslksa nwj jgrs gSaA tks Hkh gks] lPpkbZ ;g gS fd bl fujarj ?kwers mixzg dk dsanzfcanq fpjlafxuh lfjrk th gh gSaA bl 'krZ ij Nkiuk eatwj fd;k fd mlds ,ot esa f'koewfrZ mudh if=kdk ds fy, nks foKkiu tqVk,aA lkSHkkX; ;g jgk fd muls foKkiu ugha tqVs vkSj ogh dgkuh fe=k cyjke ds lq>ko ij la'kksf/kr&ifjekftZr djds ^/keZ;qx* dks Hksth xbZ ftlds xzke dFkk vad esa ;g ^dlkbZckM+k* 'kh"kZd ls MkW- /keZohj Hkkjrh dh fVIi.kh ds lkFk Nih vkSj jkrks&jkr f'koewfrZ fganh dgkuh ds txexkrs u{k=k cu x, vkSj vkdk'k esa Vax x,A 'ks"k bfrgkl gSA f'koewfrZ LoHkko ls QDdM+ balku gSaA viuh ih<+h ds vU; ys[kdksa ls ,dne tqnkA mUgsa vius la?k"kZ ds fnu ugha HkwyrsA n'kdksa ls mUgsa ns[k jgk gwa] tuojh&ekpZ 2011

tghu vkSj lqy>s gq, cqf)thoh dks ikrs gSa ftldk v/;;u&euu&fparu nks Vwd vkSj oLrqfu"B gSA gka] dVq vkykspuk] ihB&ihNs dh fuank vkSj fdlh dks Hkh uhph utj ls ns[kus dk O;lu muesa ugha gSA oSls Hkh lkfgR;dkjksa ds lHkh fQrjrh O;luksa ls og nwj gSa flok; ,d dsA mlds ckjs esa dqN nsj ckn ckr djsaxs] fQygky rks 'kqØ izlax dks NsM+rs gSaA loZJh ih- oh- ujflag jko] ykyw ;kno vkfn dh Hkkafr f'koewfrZ us Hkh ifjokj fu;kstu dh e/;oxhZ; :f<+ dk Hkatu fd;k gSA vki Ng dU;kvksa vkSj ,d iq=k ds xkSjo'kkyh firk gSaA tc ^frfj;k pfjÙkj* fy[kh xbZ Fkh] rc vki ml lesr Ng dgkfu;ksa vkSj ,d y?kq

miU;kl ds tud Fks vkSj de&ls&de rhu vkSj miU;kl fy[kus dk bjknk j[krs FksA muesa ls nks rks fy[ks Hkh x, ijarq tkus D;k lkspdj mUgksaus oa'k&o`f) ij fojke yxk fn;kA vc rks os pkgs ftruh dgkfu;ka vkSj miU;kl fy[k ldrs gSa] nsg ij dksbZ vfrfjDr tksj ugha iM+us okykA cgjgky] bruk de fy[kdj brus vf/kd pfpZr gkssus okys og viuh fdLe ds vdsys dFkkdkj gSaA fe=krk,a djus ls vf/kd fe=krk fuHkkus ds izfr xaHkhj bl ys[kd dh ekSu lnk'k;rk ds n'kZu lqxe ugha] fQj Hkh ,d lqxa/k gS tks vklikl NkbZ jgrh gSA ?kj&xkao ;k ifjp; ds tkus fdrus vHkkoxzLr fd'kksjksa dh enn dh gSA dqN dks vius ?kj esa j[kdj i<+k;k Hkh gSA bl gkfrerkbZ esa cl ,d gh detksjh gSµukjh&lkSan;Z ds izfr vnE; vkd"kZ.kA lqanj L=kh dks ns[kdj rqjar eu&gh&eu iz.kke djrs gSaA fo/kkrk dh fdlh Hkh vuqie Ñfr dh ljkguk u djuk budh n`f"V esa v{kE; vijk/k gSA gka] ysf[kdkvksa ls dkslksa nwj jgrs gSaA tks Hkh gks] lPpkbZ ;g gS fd bl fujarj ?kwers mixzg dk dsanzfcanq fpjlafxuh lfjrk th gh gSa ftUgsa og viuh iRuh] fe=k] jktnka] vfHkHkkod] eka] iFkizn'kZd vkSj tkus D;k&D;k ekurs gSaA vR;ar usd vkneh gksrs gq, Hkh ,slk&oSlk ¼vknru½ dgha] fdlh ds lkFk dqN dj vkrs gSa rks fuLladksp lc crk nsrs gSaA vkSj lfjrk th Hkh dksbZ lk/kkj.k efgyk ;k x`fg.kh ugha gSaA igyh ckj ¼nks n'kd iwoZ½ tkSuiqj esa mUgsa ns[kdj yxk Fkk fd O;fDrRo] xfjek vkSj vkRefo'okl dh thrh&tkxrh ewfrZ gSaA gj ekeys esa f'koewfrZ ls chl] ugha ckbZlA ml le; os viuh I;kjh&I;kjh csfV;ksa ds chp jkuh eka ¼enj gsu½&lh lksg jgh FkhaA eSa fofLer gks ns[krk gh jg x;kA dy ;k ijlksa Qksu ij f'koewfrZ crk jgs Fks fd lfjrk th vHkh Hkh oSlh dh oSlh gSa vkSj og tdM+s gq, gSa muds eksgik'k esaA tksM+h lyker jgs! 103


f'koewfrZ % xzkeh.k nfyr ;FkkFkZ vkSj L=kh&laosnuk ds vizfre dFkkdkj ¼izLrqr vkys[k vkykspuk&lkfgR; ds 'kkL=kh; ekudksa ls eqDr gSA oLrqr% ;g ,d varjax ikBd&fe=k dk utfj;k gS] ftls mlh :i esa ns[kk tkuk pkfg,Aµys-½

eq enueksgu xzke cudfl;k ftyk lar dchj uxj esa tqykbZ 1947 esa tUeA f'k{kkk Q+dr LukrdA ^Nykax*] ^cPps cM+s gks jgs gSa*] ^gk:*] ^paik rFkk vU; dgkfu;ka* vkSj pkj dgkuh laxzg izdkf'krA dgkuh laxzg ^ikrky ikuh* rFkk ,d miU;kl 'kh?kz izdk';A dgkfu;ka dbZ vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa vuwfnrA ^cPps cM+s gks jgs gSa* dgkuh laxzg ds fy, ^,yse* dk dFkkJh lEekuA laizfr % ys[ku vkSj i=kdkfjrkA

laidZ % 15] ,e- vkbZ- th-µ15] jkIrhuxj Qst&3] i=kdkjiqje~] xksj[kiqj eks- % 093352890012 104

>s ;kn vkrk gS] f'koewfrZ ls esjh igyh eqykdkr laHkor% vkBosa n'kd ds iwokZ)Z esa] èkuckn esa gqbZ FkhA ogka ;qok dFkkdkjksa dk lEesyu Fkk] ftls ¼'kk;n½ latho ds lkStU; ls] fdlh lkfgfR;d&lkaLÑfrd laxBu us vk;ksftr fd;k FkkA latho rc rd viuh ^vijkèk* vkSj dbZ&,d vU; egRoiw.kZ dgkfu;ksa ls ;qok dFkkdkjksa vkSj izcq) ikBdksa ds fljekSj cu pqds FksA igyh eafty dh lhf<+;ka p<+us ds ckn tks ,d NksVh&lh Nr feyh] ogha pkj&Ng yksxksa ds chp latho us esjk ifjp; f'koewfrZ ls djk;kA vkSlr dn&dkBh ls rfud chl iM+rk lkaoyk&xBhyk 'kjhj vkSj lyksuk psgjkA yxHkx nksuksa xkyksa ij pan eqgklsµtokuh ds ^yPNu*A lkaoys Ýse ds ikWoj&p'es ls rkdrh&ij[krh ,d tksM+h pkSdUuh vka[ksaA yxHkx dherh Qqy iSaV&'kVZ esa lts&èkts ml ;qok ys[kd dks ns[k ljljh rkSj ij rfud nsj ds fy,] eSaus mlds O;fDrRo ds lkeus [kqn dks ^MkWehusV* ¼D;ksafd eSa vius dks Hkh dqN le>rk Fkk!½ eglwl fd;k FkkA Bhd mlh rjg ftl rjg ^dlkbZckM+k* vkSj ^HkjrukV~;e* dgkfu;ksa dks ysdjA rc rd esjk igyk laxzg ^Nykax* Ni pqdk FkkA cgjgky] èkuckn esa ge laf{kIr vkSipkfjd ifjp; ls vkxs ugha c<+ ik, FksA otg] ml oDr f'koewfrZ dk pqi&pqi jguk gh] jgh gksxh] tks latho dks NksM+dj] ckdh yksxksa ds fy, ladksp dh nhokj&lh cu xbZ FkhA fQj ge dgka vkSj fdruh ckj feys ¼ftldk lokZfèkd Js; ^dFkkØe* ds lsfeukjksa dks tkrk gSA ;k fQj ^tle* dh cSBdksa dks½] dk izlax yack gSA vkSj ;gka mldk mYys[k visf{kr Hkh ughaA fdarq feyus&tqyus ds flyflys ds fdlh cM+s C;ksjs ls cprs gq, bruk t:j dguk pkgwaxk fd f'koewfrZ dk dFkkdkj fe=k ftl rjg èkhjs&èkhjs vkSj vkReh;rk ds lkFk viuh lkfgfR;d fe=krk dks ,d lkekU; varjax fe=krk esa rCnhy djrk x;k Fkk] oSlk eSaus vius cgqr de dFkkdkj&lkfgfR;d fe=kksa esa ns[kk gSA fe=kks] eSaus f'koewfrZ dks ftruk le>k] tkuk gS] mldh fcuk ij dg ldrk gwa] fd flQZ esjs lkFk gh ugha] f'koewfrZ us vius yxHkx lHkh ledkyhuksa vkSj vxztksa ds lkFk leku fe=k&Hkko cuk;k gS vkSj mldk fuokZg c[kwch dj fn[kk;k gSA esjs dgus dk vk'k; flQZ bruk] fd f'koewfrZ esa I;kj&vuqjkx dk og xgjk Hkko gh jgk gS] tks mudh dgkfu;ksa esa u dsoy euq"; ds izfr Nydrk fn[kykbZ iM+rk gS] cfYd euq";srj tho&tarqvksa ds izfr Hkh eeRo vkSj usg esa dksbZ deh fn[kykbZ ugha iM+rhA bl lanHkZ esa] vius ledkyhuksa ds chp] f'koewfrZ ,d ,sls foy{k.k dFkkdkj gSa] ftuesa laosnuk dh vuar xgjkbZ ds vusd lk{; mudh dgkfu;ksa esa lgt gh miyCèk gSaA f'koewfrZ dh ikfjokfjd] lkekftd] vkfFkZd i`"BHkwfe dh tkudkjh muds dFkkdkj ;k xSj&dFkkdkj fe=kksa ds vykok vc ryd muds ikBdksa ls Hkh Nqih tuojh&ekpZ 2011


ugha jg xbZ gSA mUgksaus [kqn vkxs c<+dj vius dks mnkj dj fn;k gSA [Ñi;k f'koewfrZ ds lkFk xkSre lkU;ky dh ckrphr ¼^dFkkns'k*] fnlacj 2001½ rFkk f'koewfrZ dk ^eSa vkSj esjk le;* ¼^dFkkns'k*] 2003½ ns[ksa] f'koewfrZ dks 'kk;n yxk gksxk] fd gks&u&gks dgkfu;ksa ds lkFk Nis muds ^ifjp;* ls muds ikBdksa dks mudh tehuh laosnuk vkSj ljksdkjksa dks ysdj dksbZ Hkze gksA blfy, mUgksaus viuh tkrh gdhdr vius ikBdksa dks crk nsuk t:jh le>k gksA ;k ;g Hkh gks ldrk gS] fd viuk dPpk fpV~Bk vius ikBdksa dks crkus ds ihNs fdlh izdkj dk dksbZ Hkze u gks] vkSj og lgt&LokHkkfod lksp dh vfHkO;fDr gksA ij blls budkj djuk eqf'dy gS] fd f'koewfrZ ds izkjafHkd thou ds [kqykls ls dgkfu;ksa esa mudh xgjh laosnuk vkSj O;kid ljksdkjksa ds mRl rd igqapus esa ikBd dks ,d [kkl rjg dk vklku jkLrk fey tkrk gSA f'koewfrZ us vius lk{kkRdkj vkSj ^eSa vkSj esjk le;* esa vius vR;ar dfBu thou dk ?kVuk&cgqy tks foLr`r c;ku ikBdksa ds le{k j[kk gS] rks ,d rjg ls mUgksaus ikBdksa ¼vkSj 'kk;n vkykspuk&'kkfL=k;ksa½ dks crkus dh dksf'k'k dh gS] fd mudh dgkfu;ksa esa vk, ik=kksa] pfj=kksa] ?kVukvksa] fLFkfr;ksa] C;ksjksa vkSj laoknksa ds vLy eeZ mudh ¼ys[kd dh½ ^VªSftd* thou&fLFkfr;ksa esa ryk'ks tkus pkfg,A fe=kks] ;wa rks nqfu;k ds vfèkdrj ukephu ys[kdksa dk izkjafHkd vkSj vusd dk lkjk thou gh deksos'k dfBukb;ksa&nq[kksa vkSj ;knxkj ?kVukvksa ls vNwrk ugha jgk gS] vkSj mudh Ñfr;ksa esa Hkh muds thou dk xgjk vDl ns[kk tk ldrk gSA fdarq fganh esa 'kk;n gh dksbZ ,slk ys[kd gks] ftlus vius thou esa nhu&ghu xzkeh.k fdlku&etnwj dk Hkh thou ft;k gksA ;gka rd fd izsepUn vkSj js.kq us Hkh gy pykdj u rks fdlkuh dh gksxh vkSj u gkV&esys esa etek yxkdj nks oDr dh jksVh dk tqxkM+ fd;k gksxkA bl izlax ls eSa fganh ds nfyr tuojh&ekpZ 2011

ys[kdksa dks tksM+uk ugha pkgrk] D;ksafd esjh le> ls mudh thou&fLFkfr;ka vkSj mudh ltZukRedrk dk ekeyk xSj& nfyr fganh ys[kdksa ls vygnk gSA vygnk blfy,] fd ;g fookfnr iz'u vc ryd lkfgR; dh vkcksgok esa rSj jgk gS] fd nfyr gh nfyr ;FkkFkZ dh fo'oluh;&izkekf.kd vfHkO;fDr dj ldrk gSA fdarq ;gka rks vk'p;Z bl ckr dk gS] fd f'koewfrZ nfyr lekt ls ugha vkrs gSa vkSj muds dFkk&lkfgR; dk yxHkx lexz nfyr ;FkkFkZ dh gh fo'oluh;] izkekf.kd vkSj thoar vfHkO;fDr gSA tSlk fd izsepUn vkSj js.kq dkA vkSj Hkh dbZ ys[kdksa dk] tks xzkeh.k ;FkkFkZ dks viuk fo"k; cukus esa #fp ysrs gSa vkSj xkao ls tqM+s gSaA firk ds ^lèkqok* tkus ds ckn Hkh f'koewfrZ dh i<+kbZ ¼Ldwyh f'k{kk½ tkjh jghA vk'p;Z] [kqn vf'kf{kr vkSj f'k{kk ds Qk;nksa ls fuLlax&fuLi`g lkèkq cus ¼f'koewfrZ ds½ firk us csVs dh i<+kbZ esa #fp fn[kkbZ vkSj iSlksa ds tqxkM+ fd,A 'kk;n f'koewfrZ esa gh og yyd vkSj liuk jgk gks] fd mUgsa f'kf{kr gksuk gS vkSj vius vf'kf{kr&fiNM+s tkrh; lekt esa dqN cudj fn[kkuk gSA fdlh Hkh fd'kksj vkSj ;qok esa bruh&Hkj psruk dk fodflr gks tkuk] mlds izfrHkk'kkyh gksus dk ladsr rks gS gh] mls vkxs ys tkus ds etcwr igys ik;nku dk Hkh dke djrk gSA firk ds tjk&lk ^/kDdk* ns nsus ek=k ls f'koewfrZ us viuh izfrHkk vkSj Je dk deky fn[kk;kA esjk vk'k; ;gka muds ljdkjh ukSdjh ¼ih- lh- ,l- oxSjg½ gkfly djus esa feyh lQyrk&Hkj ls ugha gSA esjk vLy ladsr vkSj vk'k; mudh ml fof'k"V izfrHkk dh rjQ gS] ftlus mUgsa xzkeh.k lekt dh vfLerkvksa] [kkldj nfyr vkSj vU; gkf'k, dh vfLerkvksa dh thou&fLFkfr;ksa dks] muds varfoZjksèkksa ds lkFk tkuus&le>us dk lÅj&lyhdk fl[kk;kA izfrHkk'khyrk ds lkFk gh] fd'kksj o; esa gh] muesa yxHkx ifjiDo fdLe dh Hkkoqdrk vkSj laosnu'khyrk Hkh txg cukus yx xbZ FkhaA muds

fu[kkfyl oDrO;ksa ds cdkSy] cky&fookg ds fy, muls ,d lky cM+h iRuh] mUgsa jksrk ns[k f[kyf[kykdj galrh ckfydk&oèkw] vD[kM+&lkèkq firk] QqQsjh cgu] izsfedk tSlk usg nsrh f'kodqekjh] eqdnesckth esa gR;k ds fy, viâr f'koewfrZ] nknh dh [kkV ds ik, ls caèkh fefe;krh cdjh] >cqvk dqÙkk] Mkdw ujs'k xM+sfj;k] paik&f'kodqekjh ds Qhy okys ygaxs] edjk cSy oxSjg&oxSjg fd'kksj o; ls ysdj ;qok o; rd---Hkkoqdrk ds Lrj rd mUgsa izHkkfor djrs jgs FksA vkSj ;fn mu lcdh ;knsa vc Hkh rktk gSa] rks lgt gh f'koewfrZ dh izkS<+ laosnuk dh O;kfIr dks le>k tk ldrk gSA dguk pkgwaxk vkSj iwjs cyk?kkr ds lkFk dguk pkgwaxk] fd Hkkoqdrk ls laosnu'khyrk vkSj laosnu'khyrk ls fopkj'khyrk dh vksj c<+rs gq, f'koewfrZ us vius ft, vkSj fudV ls ns[ks&eglwl fd, gq, ;FkkFkZ dks gh vius dFkk&lkfgR; dh dsanzh; varoZLrq cuk;k gSA f'koewfrZ dh dgkfu;ka viuh varoZLrq vkSj dFkkjl ds fy, T;knk iz'kaflr gqbZ gSaA varoZLrq dh O;k[;k rks Li"V Fkh] ij ;g dFkkjl D;k pht gS! D;k ;g gw&c&gw f'kYi gh gS ;k mlls vyx dksbZ pht\ fdarq dksbZ fookn mBus ls igys f'koewfrZ us viuh dgkfu;ksa ls fl) fd;k fd dFkkjl og pht gS] ftld lkFk varoZLrq jp&cldj ikBd dh varjkRek rd mrj tk; vkSj mls jksekap vkSj lkSan;Z ls Hkj nsA ;k fQj ikBd dks ,d ,slh cspSuh vkSj ruko esa ys tk;] fd mldh uhan gh mM+ tk;A vki ;dhu dfj,] ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh i<+us ds ckn eSa vkSj esjh iRuh ml jkr Bhd ls lks ugha ik, FksA eSa vuqeku d:a] fd ,slk cgqrsjs ikBdksa ds lkFk gqvk gksxk] rks ;g dnkfpr vfr'k;ksfDr u gksxhA dgkuh dh fo"k;oLrq dh izLrqfr dk rkuk&ckuk f'koewfrZ dqN ;wa jprs gSa] fd ikBd LosPNk ls mlds tky esa Qal tkuk pkgsA vkSj fudyuk Hkh rHkh pkgs] tc tky dh Qaljh <hyh i<+ tk;] 105


;kuh dgkuh [kRe gks tk;A ^xkao esa fctyh dh rjg [kcj QSyrh gS] fd 'kfupjh èkjus ij cSB xbZ gS] ijèkku th ds nqvkjs! yhMj th dgrs gSa] tc rd ijèkku th mldh csVh okil ugha djrs] 'kfupjh vu'ku djsxh] vkej.k vu'ku!* ^dlkbZckM+k* dgkuh dk ;g igyk iSjk gSA bl ,d NksVs&ls iSjkxzkQ esa ikBd vius dbZ lokyksa ds lkFk mRlqdrk ds pje ij igqap tkrk gS] fd ijèkku us 'kfupjh dh csVh dks dgka vkSj D;ksa Nqik j[kk gS\ csVh okil gksxh Hkh ;k ugha\ ;fn ugha gksxh] rks ijèkku mldk D;k djsxk\ vkSj ;fn 'kfupjh ds vu'ku ij cSBus ls okilh gksxh] rks fdl :i esa\ bruk gh ugha] blh iSjkxzkQ esa ijèkku ds gokys ls xkao dk ,d foÑr psgjk mHkjus yxrk gSA lkFk gh 'kfupjh tSlh xaobZ xjhc efgyk dk la?k"kZèkehZ psgjk HkhA fQj dgkuh tSls&tSls vkxs c<+rh gS] ijèkku] yhMj th] vèkjaxh] nkjksxk] nkjksxkbu vkfn ik=kksa vkSj ?kVukvksa ds lkFk dgkuh dk rY[k vkSj nq[kn xzkeh.k ;FkkFkZ irZ&nj&irZ m?kkj gksrk pyk tkrk gSA f'koewfrZ dk dgkuh dgus dk viuk ,d vyx gh eqgkojk gS] tks ns[kus esa rks lknk vkSj likV yxrk gS] fdarq mldh O;atuk vusdkFkhZ gksrh gSA f'koewfrZ o.kZu&C;ksjksa esa de tkrs gSaA ik=kksa dh fØ;kvksa&laoknksa ls gh izk;% o`Ùkkarksa dh Hkh HkjikbZ dj ysrs gSaA ?kVukvksa dk rks djrs gh gSaA ^^---lqjth ij vklDr gSa fldjsVjh ckcwA mls gjgky esa Hkksxuk pkgrs gSaA ckrphr dh 'kq#vkr ds fy, dbZ fnuksa ls volj dh ryk'k esa gSaA lqjth dks ekfyd Vksys esa lqcg ds eqgvaèksjs esa xkscj dk<+us tkuk iM+rk gSA ,d fnu jkLrs esa fldjsVjh ckcw ls HksaV gks tkrh gSµvtc la;ksx! fldjsVjh ckcw ds gkFk esa ^MksyMky* dk yksVk gSA uhe vaèksjs esa igpku tkrh gS lqjth vkSj ^ijuke* djds jkLrk NksM+ nsrh gSA ysfdu vkxs c<+us ds ctk; galrs gq, #d tkrs gSa fldjsVjh ckcwA fQj 106

cksyrs gSaµ^tjk viuh nkfguh gFksyh rks fn[kkuk lqjtk!* cki js! uke dSls ;kn gS budks\ ykt vkSj ladksp ls fldqM+ tkrh gS lqjthA brus cM+s vkneh lqcg&lqcg el[kjh ij mrj vk,! cM+s tksj ls galrs gSa fldjsVjh ckcwµ^?kcM+k xbZ u! vjs] eSa T;ksfr"k 'kkL=k dk iafMr Hkh gwaA Qfyr T;ksfr"kA ml fnu jkgr dk xsgwa ysrs le; jftLVj ij vaxwBk&fu'kku yxk jgh Fkh] rks ,d >yd feyh Fkh rsjh gFksyh dhA rc ls cspSu gwa] rsjh gFksyh gkFk esa ysdj ^x.kuk* djus ds fy,A ns] vkxs djA* ** ;g ^vdky naM* dk ,d O;atd izlax&laokn gSA ,sls vusd izlax vkSj laokn vkSj ?kVuk,a dgkuh dks ,d lkFkZd ÅapkbZ ij ys tkrs gSaA eq>s f'koewfrZ dh ^ds'kj&dLrwjh* vkSj ^fljh miek tksx* dFkk&lkfgR; dh ^vkèkqfud* dlkSVh ij xgjh laosnuk dh ekfeZd dgkfu;ka yxrh gSaA bu nksuksa dgkfu;ksa esa f'koewfrZ Hkkoqdrk vkSj O;FkZ dh vfrjatuk ls cps gSaA buesa mudh ifj"Ñr&lpsr dFkk&n`f"V dk deky ns[kk tk ldrk gSA fdarq bldk eryc ;g ugha] fd eq>ls mudh ckdh dgkfu;ksa dks derj vkadus dh èk`"Vrk gks jgh gSA exj thou vkSj lekt ¼cs'kd xzkeh.k lekt Hkh½ esa fujarj cnyrh ;FkkFkZ&fLFkfr;ksa ds lkis{k dFkk&lkfgR; esa Hkh tks cnyko vkrk x;k gS] pkgs og la?k"kZ vkSj izfrjksèk dk gh D;ksa u gks] mlls oSKkfud n`f"V&laiUurk ds lkFk eqBHksM+ ls mudh dgkfu;ka cpko dh fLFkfr esa gSaA gkykafd ^vdky naM* esa lo.kZ xqaMs dh vklUu fgalk ds fojksèk esa gYdh&QqYdh ^izfrfgalk* mifLFkr gksrh gS] fdarq mlds fufgrkFkZ dk Qyd xjhcksa ij dgj cus vdky ls visf{kr :i ls ugha tqM+ ikrkA blesa nks jk; ugha] fd f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa d#.kk] izse&vuqjkx] eeRo] foNksg vkSj loZgkjk thou dh xjhch] 'kks"k.k vkSj jkstejsZ dh NksVh&cM+h dfBukb;ksa dk l?ku&izHkko'kkyh fp=k.k gqvk gS] fdarq dqN rks ,slk gS] tks ugha

gS vkSj tks viuh xSjekStwnxh dh Vhl ikBdksa ds fnyksa esa cuk, j[krk gSA HkweaMyhdj.k] mnkjhdj.k vkSj ^cktkj* ds jkLrs tks ubZ o`fÙk;ka euq"; vkSj lekt dks izHkkfor dj jgh gSa] muls lkfgR; Hkh vka[ksa ewandj ugha jg ldrkA tks ifjorZu gks jgs gSa] flQZ 'kgj&dsafnzr ugha gSa] os xkaoksa rd ilj jgs gSa] ftUgsa uCcs ds ckn Li"V :i ls xkaoksa esa Hkh ns[kk tk ldrk gSA uCcs ds ckn fy[kh dgkfu;ksa esa bl u, ;FkkFkZ ds vDl gksus pkfg, FksA tSls ^vkf[kjh Nykax* esa ^fdlkuksa dh vkRegR;k* dks fo"k;oLrq cukrs gq, ngst] Hkz"Vkpkj] egaxkbZ rFkk vU; ekuoh;&lkekftd fxjkoVksa ds lkFk dtZ esa Mwcs ,d fdlku dh osnuk vkSj la?k"kZ dh vkSj mldh ftthfo"kk dh vR;ar l'kDr vkSj dykRed izLrqfr gqbZ gSA gkykafd ^vkf[kjh Nykax* dks vkSj l'kDr vkSiU;kfld Ñfr dh xfjek izkIr gks] blds fy, ml ij vkSj dke dh njdkj gSA ckotwn blds ^frfj;k pfjÙkj* dks eSa ,d ^Dykfld* jpuk ekurk gwaA vc bl ^ekuus* dks D;k d:a\ D;ksafd eq>s vDlj yxrk gS] fd foeyh vkSj mldk iwjk ifjos'k esjs fy, vxys tUe rd vfoLej.kh; cus jgsaxsA ftl rjg ls ^rhljh dle* dk ghjkeu vkSj dFkk dk iwjk ifjos'kA f'koewfrZ us i<+s&fy[ks ;qodksa dh csjkstxkjh dh leL;k ij ,dek=k dgkuh fy[kh gSµHkjrukV~;eA i<+s&fy[ks ,d vkn'kZoknh ukStoku ds thou ls VwVdj vkn'kks± ls VwVus dh =kklnh dh dFkk gSa ^HkjrukV~;e*A vktknh ds ckn ls gh csjkstxkjh] ,d Toyar leL;k ds :i esa] ns'k ds ^d.kZèkkjksa* vkSj ^O;oLFkk* dks dV?kjs esa [kM+k djrh jgh gSA bl ij ,d fMxzhèkkjh csjkstxkj ;qod dks dsanz esa j[kdj latho dh cgqpfpZr ;knxkj dgkuh ^vijkèk* gSA Kkujatu dh ^?kaVk* vkSj ^cfgxZeu* gSaA nwljs dFkkdkjksa dh Hkh dbZ dgkfu;ka gSaA fdarq xkao ds fdlh i<+s&fy[ks csjkstxkj ;qod dks dsanz esa j[kdj fy[kh xbZ egRoiw.kZ pfpZr dgkfu;ksa esa f'koewfrZ dh ^HkjrukV~;e* vdsyh dgkuh gSA tuojh&ekpZ 2011


izk;% dgk tkrk jgk gS] fd f'koewfrZ ij js.kq dk izHkko gSA eSa rks dguk pkgwaxk] fd f'koewfrZ ij izsepUn dk Hkh izHkko gSA vkSj ;g xyr Hkh ugha gS] c'krsZ lrdZrk cl bruh jguh pkfg,] fd gw&c&gw mlh yhd ij pyus tSlk u gksA thou vkSj lekt dks ns[kus&ij[kus vkSj mldh vfHkO;fDr dh tks n`f"V vkSj lykfg;r cM+ksa us nh gks] mlls nhf{kr gksdj vius vyx O;fDrRo dk laèkku gh fdlh Hkh jpukdkj dks T;knk le; rd thfor j[k ikrk gSA f'koewfrZ ds dFkk&lkfgR; esa mudk vyx O;fDrRo vkSj igpku fdlh ls Nqis ugha gSaA oLrqr% izsepUn dh i{kèkjrk] lknxh vkSj O;atdrk vkSj js.kq dh yksdHkk"kk] eqgkojs] fcac vkSj izrhd f'koewfrZ dh dgkfu;ksa esa vkSj le`) gksdj vk, gSaA ;gh le`f) f'koewfrZ dks] izsepUn vkSj js.kq dh egku ijaijk ls Hkh tksM+rh gSA y?kq miU;kl ^riZ.k* esa f'koewfrZ dk vis{kkÑr fuFkjk gqvk O;fDrRo gekjs le{k mifLFkr gksrk gSA bl miU;kl dh dFkk f'koewfrZ dh iwoZorhZ dgkfu;ksa ds ;FkkFkZ vkSj psruk ds fHkUu Lrj ij ikB vkSj lksp ds fy, mdlkrh gSA pwafd miU;kl cgqifBr gS] blfy, eSa mlds dFkkud ds foLr`r C;ksjs esa tkuk ugha pkgrkA---'krkfCn;ksa ls 'kksf"kr] nfyr vkSj mRihfM+r leqnk; dh Hkkjrh; yksdra=k ds lkB o"kks± ckn Hkh D;k fLFkfr gS] fLFkfr esa D;k vkSj dSls ifjorZu gks jgs gSa] leqnk; vius nq[k] vHkko] 'kks"k.k vkSj vR;kpkj oxSjg dk izfrdkj&izfrjksèk dSls dj jgk gS] la{ksi esa] miU;kl ds fo"k; dk ewykèkkj ;gh gSA miU;kl ds dFkkukd ds izlax esa gesa ;kn djuk gksxk fd ckelsQ vkSj ch ,l Qksj tSls laxBuksa dh lfØ;rk ds dkj.k vLlh ds n'kd esa mÙkj Hkkjr ds nfyr leqnk; esa vHkwriwoZ lfØ;rk vkSj tkx`fr vkbZ FkhA vkSj mlus] ftls fganh&iêh dgk tkrk gS] mlds jktuhfrd bfrgkl dk psgjk gh cny tuojh&ekpZ 2011

Mkyk FkkA f'koewfrZ us ^riZ.k* esa ewy :i ls blh tkx`fr dk lgkjk fy;k gSA fdarq mUgksaus izlaxo'k uDly vkanksyu ls iSnk gqbZ oxZ&psruk vkSj la?k"kZ&psruk dh fpaxkjh dh NkSad Hkh yxk nh gSA Fkkus dh gokykr esa can fdlh xjhc eqyfte ij Fkkus ds vR;kpkj dks ns[kdj clik tSlh ikVhZ ls rkYyqd j[kus okys izHkko'kkyh usrk HkkbZ th mnklhu jg tkrs gSa! mls mlds gky ij NksM+ pyrk curs gSa! cyRÑr ¼okLro esa cyRÑr ugha½ jtifr;k ds firk fi;kjs ds lkFk lkbfdy ij pyrk Vksys dk nfyr ;qod foØe lksp jgk gSµ,sls Fkkus tkus ls rks vPNk gS Qfj;knh dq,a esa dwn tk;A HkkbZ th dk joS;k Hkh mls ilan ugha vk;k gSA viuk eqdnek etcwr djus ds fy, rks >wB&Qjsc dk lgkjk ysus ls Hkh ijgst ugha] ysfdu gokykr esa can ml nqf[k;kjs dk nq[k utjvankt dj x, HkkbZ th! mlds utnhd rd ugha x,! HkkbZ th ds lkFk vk;k Fkk] blfy, og [kqn dks tCr fd, jgk] ojuk ml vkneh dks NqM+k, fcuk okil u ykSVrkA pkgs [kqn lha[kpksa ds vanj dj fn;k tkrkA miU;kl esa nfyr dh oxZ&psruk dh bl ckuxh ds Øe esa vkxs uDly&psruk dh ckuxh nsf[k,µ foØe lksprk gSµxus'kh ckck dk crk;k jkLrk gh ,dek=k jkLrk gSA [kqn dks bruk etcwr dfj, fd ?kql tkb, nl vkneh vkSj vU;k;h dks ckaèk ykb,A flQZ v[kckjh dfVax ¼foØe uDly la?k"kks±&izfrjksèkksa dh [kcjksa dh dfVax lgstrk jgrk gS½ dh Qkby eksVh djus ls D;k Qk;nk\ ysfdu D;k lpeqp ,slk fnu vk,xk\ mlus v[kckj esa i<+k gS fd iykew ;k jksgrkl ftys esa ,sls laxBu cu x, gSa] tks bykds ds ljgax vU;kf;;ksa dks ltk nsus ds fy, [kqn tu&vnkyrsa yxkrs gSaA ekSds ij gh vU;k;h dks ltk nsrs gSaA ,sls laxBu mlds bykds esa D;ksa ugha gS\ og ,sls laxBu ds yksxksa ls feyuk pkgrk gSA f'koewfrZ pkgrs rks foØe ds }a} ls

iSnk gksrh oxZ&psruk vkSj uDly&psruk dks dFkk esa foU;Lr&fodflr djds mlesa Økafrdkjh vkokgu ds fu"d"kkZRed ladsr Hkj ldrs FksA fdarq mUgksaus ,slk ugha fd;k] D;ksafd ^'kk;n* bykdkbZ ;FkkFkZ bldh btktr ugha ns jgk Fkkµ^,sls laxBu mlds bykds esa D;ksa ugha gSa\* ¼foØe dh lksp½ ;gka eSaus ^'kk;n* dk bLrseky blfy, fd;k gS] D;ksafd lÙkj ds ckn uDly vkanksyu ls izHkkfor dgkfu;ksa&miU;klksa ij uDly fopkjèkkjk ds lpsrµvfrjatukiw.kZ bLrseky dk vkjksi yxk FkkA rks laHko gS] f'koewfrZ us mldk è;ku j[kk gks vkSj dFkkud esa vius izns'k vkSj bykdkbZ ;FkkFkZ dks gh foU;Lr djus dh dksf'k'k dh gksA exj rc Hkh ckr cuh ugha yxrh] D;ksafd oxZ&psruk vkSj Økafrdkjh oke ¼uDly½ psruk tfur la?ka"kZ vkSj izfrjksèk dh txg tkfr&o.kZ psruk vkSj HkkbZ th ds ch ,l Qksj ;k clik tSls laxBu dh voljoknh] Hkz"V vkSj czkã.koknh lfØ;rkvksa ¼psruk ugha½ ds tfj, ;fn 'kksf"kr&nfyr dh eqfDr dh dkeuk dh tk,xh] rks mldk glz D;k gksxk] ;g fopkj.kh; gSA dFkk esa ^gfjtu ,sDV* ds [kkSQ dks efgekeafMr fd;k x;k gS]µ^cM+k cs<c dkuwu gSA* ekekth crkrs gSa]µ^tSls igys czãgR;k dk dksbZ izk;f'pr ugha Fkk] oSls gh vc bl ^pej nks[kh* dkuwu dh dksbZ dkV ugha gSA tsy tkus ds flokA czãgR;k dk iki rks gR;k gksus ij yxrk Fkk] ^pje nks[k* rks pekj dks pekj dg nsus Hkj ls yx tkrk gSA fdarq okLrfodrk D;k gS\ og rks ;gh gS] fd nfyr&gfjtu mRihM+u vkSj fgalk dk flyflyk Fkeus dk uke ugha ys jgk] D;ksafd ^gj lk[k ij mYyw cSBk gS] vatke&,&xqfyLrka D;k gksxk!* izfrQfyr gks jgk gSA xSj&nfyr ¼T;knkrj lo.kZ½ gh ugha] laiUu&mPp Lrj dk thou th jgs nfyr Hkh pkgs 107


jktuhfr esa gksa] ukSdj'kkgh esa] tqfMf'k;jh esa gks] ehfM;k esa gksa ;k QkSt&iyVu esa gksa] vfèkdka'k ds fnyksa esa nhu&ghu loZgkjk nfyr leqnk; ds fy, u rks dksbZ lgkuqHkwfr&laosnuk gS vkSj u gh mudh eqfDr dh dksbZ bZekunkj uSfrd mRdaBkA otg ;gh gS fd ngst] Hkz"Vkpkj] pksjcktkjh vkSj cky&fookg fojksèkh dkuwuksa dh rjg gfjtu&nfyr mRihM+u fojksèkh dkuwu Hkh èkwy pkV jgk gSA miU;kl ds blh izlax&Øe esa f'koewfrZ us bldk [kqyklk Hkh dj fn;k gS] tc lo.kZ iqfyl ds lh- vks- ij Bkdqjksa us vius nwj ds fj'rs dk izHkko tekdj] xqipqi c;ku ds vkèkkj ij pUnj dh tekur djk yhA rc fQj dFkk esa fojksèkkHkkl D;ksa\ vioknLo:i dqNsd ekeyksa esa naMkRed dk;Zokgh gks tkus ek=k ls mldk lkekU;hdj.k ugha fd;k tk ldrkA xkao esa etnwjh c<+kus dk vkanksyu ¼gkykafd dFkk esa vkanksyu pykus dh ?kVuk ugha gSA½ pykdj ^HkkbZ th* lq[kZ: t:j cu tkrk gS] ij nfyr etnwjksa dk fny ugha thr ikrkA blfy, nfyr ges'kk mlds izfr 'kadkyq jgrs gSaA 'kadkyq blfy, cus jgrs gSa fd mldk pfj=k lafnXèk gSA vkSj pfj=k blfy, lafnXèk gS fd og ml ikVhZ dk usrk gS tks nfyr&vkèkkfjr rks gS] ij lÙkkyksyqirk] voljokfnrk] Hkz"Vkpkj vkSj czkã.kokn ls rfud Hkh ijgst ugha djrhA nfyr jtifr;k ds lkFk cykRdkj dk ekeyk ntZ gksus ds ckn cykRdkjh pUnj dqN fnu fgjklr esa jgdj tekur ij NwV tkrk gSA fdarq pUnj dh canwd ds fu'kkus ij p<+k nfyr eqUuk ;fn pUnj dh ukd dkV ysrk gS] rks nfyr cLrh ij vkQr gh VwV iM+rh gSA ekuks ukd ugha dkVh xbZ] xyk gh dkV fn;k x;k gksA gkykafd thou tkus ds ftl [krjs dh fLFkfr esa eqUuk vkSj HkkbZ th f?kj x, Fks] mlesa eqUuk ds gkFkksa ;fn pUnj dh gR;k Hkh gks tkrh] rks drbZ vLOkkHkkfod u gksrkA tSls ;fn pUnj 108

dh canwd ls eqUuk ;k HkkbZ th dh gR;k gks tkrhA HkkbZ th tSlk nfyrksa dk usrk ;qxksa&;qxksa ls nfyrksa ij tqYe&T;knrh <kus okys nfyr&'k=kqvksa dh ^ukd dVokdj* mudh eqfDr dk jkLrk fn[kkuk pkgrk gS] rks ;g mldh [kks[kyh] fufgr LokFkZoknh jktuhfr dk gh ifjpk;d gSA vkSj nfyr dks vkxs Hkh xqyke cuk, j[kus dh ,d lkft'k HkhA pUnj dh ukd dV tkus ij gfjtu cLrh ij iqfyl&ih- ,- lh- VwV iM+h gSA ¼è;ku jgs lwcs esa nfyr&vkèkkfjr ikVhZ dh ljdkj gS vkSj HkkbZ th mlh ikVhZ dk usrk!½ eqUuk lfgr gfjtu Vksys ds ukStoku Qjkj gSaA jtifr;k dks ¼ukspus&pksFkus ds fy,½ <w<+k tk jgk gSA cLrh esa gkM+h&[kksUgksa] pkSds&pwYgksa dks u"V fd;k tk jgk gSA ,sls esa fi;kjs] tks [kqn Hkh ,d xqeVh dh vkM+ esa Nqik Fkk] lkspus yxrk gSµog [kqn dc ls vjeku ikys Fkk] ,slk djus dkA ml ckj tc csVh dh yk'k dq,a ls fudkyh] rks eu gh eu dle [kkbZ Fkh] fd csVh dk loZuk'k djus okys dk irk yxkdj---A ysfdu dqN ugha dj ik;kA dc ls tksj&tqYe lg jgh gS mldh tkfr\ ihf<+;ka xqtj xb± lgrs&lgrsA dksbZ ekbZ dk yky u iSnk gqvk eqagk&eqagh tokc nsus okykA vkSj vkt mlds csVs us ,slk dj fn[kk;k] rks fNis&fNis ?kweus dk D;k eryc\ ;g rks nqfu;k&tgku esa Madk ihVus okyk dke gSA ysfdu ukd D;ksa dkVh\ lhèks ewM+ gh D;ksa ugha dkV fy;k\ ysfdu ihf<+;ksa ls nfyr fcjknjh ij gks jgs tksj&tqYe dk laKku ysrs gksrs gq, fi;kjs ;fn 'k=kq ds ^ewM+ dkVus dh psruk* rd vkrk gS] rks fQj Fkkus esa vkReleiZ.k D;ksa dj nsrk gS\ D;k blfy, fd eqUuk }kjk pUnj dh ukd dV tkus dk Madk fiV tk,\ ;g vjktd fdLe dh ^uddVkÅ* Madk fiVokus dh jktuhfr HkkbZ th vkSj mudh ikVhZ dh gh gks ldrh FkhA vkSj

lÙkk&iksf"kr] ;FkkfLFkfroknh vkSj ^fn[kkÅ* la?k"kks± esa lfØ; ;gh jktuhfr fi;kjs ls tsy tkrs le; ;g lkspokrh Hkh gS] fd og vius iqj[kksa dk ^riZ.k* djus x;k&txUukFk th tk jgk gSA tcfd okLro esa og [kqn vius ^riZ.k* ds fy, tsy ds fy, jokuk gks jgk gSA f'koewfrZ ds dFkk&lkfgR; esa L=kh ds ;kSu&'kks"k.k ij fo'ks"k Qksdl gSA fir`lÙkkRed lekt esa iq#"k tj] tehu vkSj tks: ij viuk opZLo cuk, j[kuk pkgrk gSA f'koewfrZ us tj vkSj tehu dks NksM+dj flQZ tks: ;kuh L=kh ds Hkksx&yksHk dks gh ysdj iq#"k&lekt dks dV?kjs esa [kM+k fd;k gSA bls ^ds'kj& dLrwjh* vkSj ^fljh miek tksx* dks NksM+dj 'ks"k mudh lHkh dgkfu;ksa vkSj y?kq miU;kl ^riZ.k* rd esa ns[kk tk ldrk gSA L=kh&Hkksx ds yksHk dk tks izpaM :i ^vdky naM* vkSj ^frfj;k pfjÙkj* esa gS] og jksaxVs [kM+s dj nsus okyk gSA ;g ,d LFkkfir lR; gS fd nqfu;k esa lokZfèkd 'kksf"kr&mRihfM+r ;fn dksbZ leqnk; gS] rks og L=kh&leqnk; gSA L=kh ij nksgjs 'kks"k.k dh ekj gSA ?kj vkSj ckgj mlds Je dk 'kks"k.k rks gksrk gh gS] nsg ds 'kks"k.k ds fy, Hkh og vfHk'kIr gSA foKku vkSj VsduksykWth esa nqfu;k fdruh Hkh vkxs c<+rh tk jgh gks] ij L=kh ds nsg&'kks"k.k esa mldk dksbZ n[ky ughaA vkSj ugha rks] VsduksykWth us Hkh L=kh dks nqfu;k dh lokZfèkd okafNr miHkksx dh oLrq esa rCnhy djds j[k fn;k gSA f'koewfrZ us vius le; ds brus cM+s lR; dks vius dFkk&lkfgR; esa ,d cM+k Lisl nsdj Lo;a dks ,d cM+s dFkkdkj ds :i esa pfjrkFkZ fd;k gSA f'koewfrZ vdsys dFkkdkj gSa] ftUgksaus L=kh&laosnuk dks L=kh cudj thus dk lk{; mifLFkr fd;k gSA mldh ftruh dk#f.kd] ekfeZd vkSj izkekf.kd vfHkO;fDr mUgksaus dh gS] og vfoLej.kh; jgdj fganh dFkk&lkfgR; ds bfrgkl esa ntZ jgsxhA tuojh&ekpZ 2011


gekjh nksLrh vHkh rd rks cw<+h gqbZ ugha

la

Hkh"e izrki flag ge tSlksa dh rjg Hkh"e izrki flag dks Hkh viuk tUefnu ;kn ughaA iwNus ij vuqeku ls crk;k 1952 ds vkl&iklA johUnzukFk VSxksj vkSj t;'kadj izlkn dh rjg f'k{kk Hkh dqN [kkl ughaµegt gkbZ Ldwy ¼nloha rd½ ysfdu tgka rd vuqHkwfr vkSj laosnuk i{k dk okLrk gS] os mUgha dh rjg db;ksa ls dkslksa vkxs gSaA izÑr dfo vkSj laosnu'khy O;fDrRoA f'koewfrZ ds xkao ^dqjax* ds HkwriwoZ xzke&iz/kku] Hkh"e th f'koewfrZ th ds cky&l[kk gSaA

laidZ % xzke dqjax] jkexat] ft- lqyrkuiqj eks- % 9453970491 tuojh&ekpZ 2011

tho th dk lans'k feyk gS fd eSa f'koewfrZ th ls viuh nksLrh ds ckjs esa fy[kwaA fy[kuk dkWyst NksM+us ds lkFk gh NwV x;kA dHkh fpëh&i=kh Hkh fy[kus dh t:jr ugha iM+hA dkxt&dye <wa<+dj fy[kus cSBk rks yxk fd fy[kuk fdruk dfBu gSA eSa ys[kd rks gwa ugha] fd dksbZ ys[k fy[k MkywaA ;g Hkh ugha tkurk fd nks yksxksa ds chp dSls èkhjs&èkhjs nksLrh iuirh gSA dgus ds fy, esjs ikl cpiu ls vc rd dh f'koewfrZ HkkbZ dh dqN ;knsa gSa] mUgha ls vkidks dke pykuk gksxkA eSa vkSj f'koewfrZ th yaxksfV;k ;kj gSaA yaxksVh iguus dh mej lsA Bhd&Bhd dc ls ge nksuksa fe=k gSa] ;kn ughaA ,d èkaqèkyh ;kn gS fd ge v[kkM+k ¼yach dwn½ dwnus ds flyflys esa feyrs FksA X;kjg cjl dh mej esaA f'koewfrZ th cgqr de mez ls yach dwn dwnrs FksA igys ckjg fQj rsjg gkFkA eSa Hkh mlh v[kkM+s ij dwnus yxkA erbZ dqEgkj ds njokts ij tks Nrukj vke dk isM+ Fkk] mlh ds uhps eqaM~<k curk FkkA f'koewfrZ th eq>ls nks&rhu lky cM+s gksaxsA igys eSa buds cjkcj igqapk] fQj vkxs gks x;kA ;s rsjg gkFk yach Nykax yxkrs Fks] eSa pkSng gkFk rd yxkus yxkA tsB&v"kk<+ ds eghus esa tc rd ikuh ugha cjlrk Fkk] chju rkjk ¼xkao ds rkykc½ ls ?kM+s esa Hkj&Hkjdj v[kkM+s esa ikuh Mkydj mldh feêh ue cukrs FksA ckn esa ;s eq>s ysdj ukxiapeh ds nkSjku gksus okyh naxyksa esa tkrs FkS mudh fnytksbZ ,slh Fkh fd mu fnuksa pkgs nqxkZiqj dh naxy gks] ihijiqj dh gks ;k yksgjkeÅ dh] gj txg eSa izFke vkrk FkkA esjs dwnus ds nkSjku esjk ik;tkek&deht ;gh laHkkyrsA esjs bl vkxzg ij fd iqjLdkj ds nkSjku tks rkSfy;k&cfu;ku feys gSa] muesa ls ,d&nks vki Hkh jf[k,] , dgrsµßge nwljs ds yhu yfjdk ukgha [ksykbrAÞ yach dwn dwnus ds ckn ge nksuksa yksx lxjs esa rSjrs FksA rSjus esa eSa HkkbZ lkgc ls ihNs jg tkrk FkkA xkao dk og lxjk vc lw[k x;k gSA mldh nhokjsa <g jgh gSaA mls ns[kdj cgqr nq[k gksrk gSA fiNys lky HkkbZ lkgc xkao vk, rks crk jgs Fks fd uks,Mk esa os fdlh Ldwy ds rj.krky esa rSjus tkrs gSaA lqudj cgqr vPNk yxk FkkA cpiu esa ,slk dHkh ugha gqvk fd cktkj esa dksbZ ukVd ;k ukSVadh eaMyh vk, vkSj ge yksxksa ls dksbZ [ksyk ns[kus ls NwV tk,A rc nl iSls dk fVdV yxrk Fkk ysfdu ge yksxksa dh tscksa us 'kk;n gh dHkh iSls dh 'kdy ns[kh gksA ?kj ls iSls feyus ;k ekaxus dk loky gh ughaA ysfdu [ksyk rks ns[kuk FkkA ge yksx eaMyh ds racw ds fxnZ eaMjkrs gq, ns[krs fd ckgj dk inkZ dgka QVk gSA tc LVst ij izkFkZuk 'kq: gksrh vkSj fuxjkuh ?kV tkrh rks QVs gq, insZ dks t:jr iM+us ij vkSj QkM+rs gq, ge yksx vanj izos'k djrsA ckn esa dqN vkSj cM+s gq, rks ukVd ds ctk; ukVd ns[kus okfy;ksa dks ns[kus tkus yxsA rc fVdV dk nke 50 iSls gks x;k FkkA ,slh ,d nf'kZdk ds eqag dk yko.; vkSj mldk eqUuh uke vkt rd ;kn gSA lkjh jkr og ukVd ns[krs jgh vkSj FkksM+h nwj ij cSBdj ge nksuksa yksx mldk eqag ns[krs jgsA og dkSu&lk ukVd Fkk] mldk D;k dFkkud Fkk] dqN 109


irk ughaA ukVd lekIr gqvkA og HkhM+ esa xqe gqbZ rks yxk dksbZ lqgkuk liuk fc[kj x;kA f'koewfrZ th us dgkµßvkt dh vBUuh rj xbZAÞ f'koewfrZ th ds lkFk eSaus ;k=kk,a Hkh cgqr dh gSaA xq# ckck ds vkJe ls ysdj viuh llqjky rdA igyh ckj pksjh&pksjh viuh llqjky bUgha ds ekxZn'kZu esa x;k FkkA lkjk dk;ZØe ^gj izdkj* ls lQy fl) gqvk FkkA ml lky f'koewfrZ th ch- ,- ikVZ Vw esa x, Fks vkSj eSa ckjgoha esaA mlh lky 1969 dh ebZ esa esjk fookg gqvk FkkA f'koewfrZ HkkbZ esjh ckjkr esa ugha tk lds Fks] blfy, ,d fnu cksysµßrqEgkjh 'kknh gks xbZ vkSj eSa HkkHkh th dk eqag ugha ns[k ldkA pyks vkt ek;ax ¼ftl xkao esa esjh llqjky Fkh½ pyk tk;A** esjs ?kj ls llqjky dh nwjh 40 fd- eh- FkhA mu fnuksa lkbfdy ge yksxksa ds

[kM+h djds eSa ldqpkrs&'kjekrs Ldwy dh vksj pykA fo|ky; dh cxy esa ,d cw<+s ckck vkyw cks jgs FksA HkkbZ lkgc ogha esM+ ij cSBdj muls vkyw dh fdLe] iSnkoj] vkenuh oxSjg ij xaHkhj ppkZ djus yxsA esjh iRuh eq>s ns[k [kq'k Hkh gqb± vkSj viuh HkkHkh dh mifLFkfr esa 'kjekb± HkhA mudh HkkHkh us ge yksxksa ds dk;ns ls eqykdkr djus dk bartke dj fn;kA rc feBkbZ [kkus vkSj eqag fn[kkus ds fy, eSaus HkkbZ lkgc dks cqykus ds fy, dgkA budk uke os tkurh Fkha] ij ns[kk ugha FkkA budk uke crk nsrk rks os ?kwa?kV dj ysrha vkSj budk eqag ns[kus dk ,ojsLV vfHk;ku èkjk dk èkjk jg tkrkA blfy, eSaus budks vius Ldwy dk lkFkh vkSj uke jkerhjFk ikaMs crk;kA budks Hkh vanj cqyok;k x;kA vkoHkxr gqbZA ge yksx fQj mM+ pys] pkyhl fd- eh-

;g O;oLFkk vkfFkZd detksjh ds lkFk lkekftd detksjh dh vksj Hkh b'kkjk djrh gSA jtifr;k dh ;gh detksjh panj dh 'kfDr cu tkrh gSA tgka ,d vksj lkekftd Js"Brk dk naHk gS] vkfFkZd le`)rk ls lkekftd lqj{kk dk vglkl gS rks mlds fy, dqN Hkh laHko gS] tgka uSfrdrk Hkh vkM+s ugha vkrh] tgka ,d gh xkao&lekt esa lkFk jgus ls dksbZ fj'rk ugha curk vFkok mldh dksbZ ijokg ugha dh tkrhA fy, gokbZ tgkt FkhA cSBs vkSj mM+ pysA ge yksx ?kj ls dkWyst ds jkLrs esa FksA eSaus dgkµßesjs diM+s ?kjsyw vkSj cgqr xans Hkh gSaAÞ mUgksaus rikd ls dgkµßrks D;k gqvk\ rqe esjk iSaV&cq'kVZ igu yksA eSa rqEgkjk ik;tkek&cq'kVZ igu ysrk gwaA fQj ge yksx dkWyst ugha x,A xkserh ikj djds ,d ljirkgh esa diM+s cnys vkSj mM+rs gq, <kbZ&rhu ?kaVs esa tk igqaps llqjkyA esjh iRuh d{kk vkB ikl djus ds ckn xkao ds gh izkbejh Ldwy esa i<+kus yxh FkhaA mlh Ldwy esa mudh cM+h HkkHkh Hkh i<+krh FkhaA ;g Hkh è;ku j[kuk Fkk fd xkao dk dksbZ vkneh] [kkldj esjs lkys&llqj eq>s igpku u ysaA Ldwy ls FkksM+h nwj ij ,d eafnj ds ikl lkbfdy 110

nwj vius xkao dh vksjA jkLrs esa #ddj diM+ksa dh vny&cny gqbZA f'koewfrZ HkkbZ us cpiu esa vius nknk th dks ijs'kku fd;k FkkA Ldwy Hksts tkrs rks viuh ukuh ds ?kj Hkkx tkrsA rc buds nknk th ogka tkdj ekjrs&ihVrs gq, Ldwy rd igqapkrs FksA tc bUgksaus Ldwy dh jkg etcwrh ls idM+ yh rks nknk th dh jkg fcxM+ xbZA os ckj&ckj ?kj dk dkedkt NksM+dj xkjkiqj ds ,d ckckth dh dqVh ij tkus yxsA xkatk ihus dh yr ,slh idM+h fd NqM+k, u NwVsA uke Fkk mudk egkchjA os egkchj u Hkh jgs gksa ysfdu chj rks Fks ghA ppkZ ds vuqlkj mUgksaus HksfM+, ds eqag ls dHkh HksM+ dk cPpk Nhu fy;k FkkA ysfdu tc QDdM+h ds vkye

esa pys x, rks ckck th dh dqVh ls eku&eukSoy djds yk, tkus ij xkao ds lxjs ds HkhVs ij eM+bZ Nkdj jgus yxsA ?kj dh ftEesnkjh ls iwjh rjg ls vius dks eqDr dj fy;kA xkatk ihus dh vknr ckj&ckj mUgsa ckck th dh dqVh ij [khap ys tkrhA ?kj ij jgrsA g¶rs&nl fnu chrrs rks vpkud dgrs fd ^^vkt xq# th us fcPNw cudj n'kZu fn;k vkSj canj cudj b'kkjk fd;k gS fd vkJe esa vk tkvksAÞ dHkh&dHkh cPpksa dh rjg ftn ij mrj vkrsA ftn D;k lhèks&lhèks uaxbZ dfg,A HkkbZ lkgc ls dgrs fd ßi<+kbZ&fy[kkbZ tk, HkkM+ esa] lkysA eq>s vBUuh jkst xkats ds fy, nks] ugha rks [ksrh&ckM+h csp MkywaxkA rqe ekaxksxs Hkh[kAÞ muds tkus ij gh buds ?kj esa pSu vkrkA eSa dgha tkus ds fy, budks lkFk ysus tkrkA ;s gy tksrrs gq, feyrsA dgrs] cl pkj&ikap dwaM+ jg x;k gS] vHkh pyrs gSaA >ViV gy [kksydj cSyksa dks ckaèkrs] gkFk&eqag èkksrs vkSj diM+s igudj rS;kj gks tkrsA blh mrkj&p<+ko Hkjh ftanxh esa esys] rek'ks] R;ksgkj] bErgku vkrs&tkrs jgrsA LFkkuh; esyksa esa f'koewfrZ th lkbfdy LVSaM yxkrs vkSj nwj&njkt ds esyksa esa xHkZ&fujksèkd vkSj enkZuxh dh xksfy;ka cukdj csprs vkSj viuk [kpZ fudkyrsA dgrsµßtgka rd gkFk&iSj ekjrs cus] ekjrs tkvks vkSj tgka Mwc tkvks ogka fu'kku NksM+ tkvksAÞ f'koewfrZ th ckj&ckj Mwcus dks gksrs] ysfdu mrjk vkrsA Mwcrs&mrjkrs os tks fu'kku xkao esa NksM+ x,] mlh ds lgkjs xkao dh ihf<+;ka buds ckn fMIVh dysDVjh] flfoy tt vkSj vkbZ- ,,l- tSls inksa rd igqaphaA f'koewfrZ th dks dqÙkksa ls cgqr I;kj FkkA buds njokts ij dbZ dqÙks&dqfr;k jgrs FksA dkfrZd ds eghus esa ogka <sj lkjs dqÙkksa dk tekoM+k gks tkrk rks HkkbZ lkgc viuh nhokj ij fy[k nsrsµ^fiYys fuekZ.kkèkhu gSaA rhu eghus ckn laidZ djsaA* rhu eghus ckn okLro esa dqfr;k tuojh&ekpZ 2011


dgha fn[kkbZ u nsrhA rhu&pkj fnu rd xk;c jgrhA rc HkkbZ lkgc mls <wa<+dj mlds fiYyksa dh fxurh djrs vkSj mlh oDr mudk ukedj.k Hkh dj nsrsA tks fiYyk mUgsa [kkl ilan gksrk] mls dqfr;k dk fiNyk Fku fiykrsA dgrsµßblesa T;knk nwèk gksrk gSAÞ buds ikl ,d ikap lwr eksVk yksgs dk pqYyk ¼NYyk½ Fkk ftls ;s Ldwy vkus&tkus ds fy, dkj dh rjg bLrseky djrsA ,d ckal dh iryh MaMh esa vkxs lkbfdy dh rhyh eksM+dj [kksal ysrs vkSj pqYys dks <uxkrs gq,] cLrk Vkaxs] vkSj nwljs cPpksa dks yypkrs Ldwy igqap tkrsA ykSVrs oDr fQj ogh lokjhA nkSM+us dk bruk vH;kl fd ?kaVksa nkSM+rs jgsaA ml pqYys dks mUgksaus bruk <uxk;k Fkk fd mldk i`"B Hkkx iryk vkSj pedhyk gks x;k FkkA lkjs cPps mls cM+h yypkbZ utj ls ns[krs FksA dgka feysxk\ iwNus ij dgrs fd ;g ÅaV dh ynuh dlus ds fy, gksrk gSA fdlh dk ÅaV ejs vkSj og fQj nqckjk ÅaV dk èkaèkk u djuk pkgs rks ns ldrk gSA ,slk vkneh dgka feyrk! blfy, ge yksxksa dh pqYys dh ykylk dHkh iwjh ugha gqbZA irk ugha vc budk pqYyk dgka gksxk\ baVj esa tkus ds lkFk gh f'koewfrZ th V~;w'ku i<+kus yxsA igyk V~;w'ku f'kodqekjh dh csVh dks i<+kuk 'kq: fd;k tks ckn esa budh iDdh nksLr gks xbZA pawfd f'kodqekjh 'kjhj dk èkaèkk djus okyh csfM+u tkfr dh Fkh] blfy, mlds ?kj vkus&tkus vkSj [kkus&ihus dks ysdj xkao ds yksx ukd&eqag fldksM+rs Fks ysfdu f'koewfrZ th bldh ijokg ugha djrs FksA Nqêh ds fnu ge yksx nksigj ds ckn fdlh ,dkar LFky ij cSBdj nqfu;k&tgku dh ppkZ djrsA ,sls gh ,d fnu xkao dh vksj tkus okyh ixMaMh dh iqfy;k ij cSBs Fks] rks jkenÙk iksLVeSu vk;k vkSj budks ,d fyQkQk idM+k fn;kA bUgksaus mls [kksydj i<+kA mlesa buds cM+s nknk th ds fuèku dk lekpkj FkkA buds eqag ls dsoy bruk tuojh&ekpZ 2011

fudykµßyks ;g Hkh x,AÞ iwNus ij fyQkQs dks tsc esa j[krs gq, crk;k fd cM+s nknk th py clsA os vgenkckn esa dekrs Fks vkSj tc ls NksVs nknk lkèkq gksdj ?kj NksM+dj x, Fks] ?kj ds [kpZ dk ,d fgLlk mUgha ds Hksts iSlksa ls pyrk FkkA ;g lgkjk Hkh NwV x;kA ysfdu vpkud vk iM+s bl cks> dks mUgksaus rqjar mrkj fn;kA dgus yxs]ß;g lwpuk ?kj ij lcsjs nsaxs] ugha rks 'kke dks yksx [kkuk&ihuk ugha djsaxsAÞ fQj ckr [ksy dh rjQ eqaM+ xbZA vkSj iwNus yxs fd vkt >kcj [ksyus ds fy, dkSu&lk [ksr rS;kj gS\ >kcj ge yksxksa dk fiz; [ksy FkkA fcuk fdlh [kpsZ ds] fcuk fdlh lkeku ds] ,sls le; esa [ksyk tkus okyk [ksy tc lkjk dke&èkke can gks pqdk gksA jkr ds vkB&ukS cts ls ckjg&,d cts rdA xjhcksa dk [ksyA tqrs gq, [ksr esaA [ksyus okyksa dh la[;k ij Hkh dksbZ

vdsys iq=k uke dh fufèk FksA ge yksxksa ds firkvksa dks cM+h vk'kk,a Fkha fd iq=k iSnk djsaA ysdu nksuksa gh ?kjksa esa csfV;ksa dh vken 'kq: gqbZ rks ,d] nks] rhu] pkj---#dus dk uke gh ugha ys jgh FkhA lc eukSfr;ka fu"Qy gks xb±A HkkbZ lkgc ds nknk th dHkh vdsys esa feyrs rks eq>ls dgrsµßvHkh rqe yksx ml ul dks ugha idM+ ik, ftlesa Nqvk nsus ls yM+dk gh iSnk gksrk gSAÞ pwafd os iqjkus f[kykM+h Fks] blfy, mUgsa ;dhuu ul dh igpku jgh gksxhA Hkys gh os pkj&Ng csVk u iSnk dj ik, gksaA dgha iSnk Hkh fd, gksa rks mldk dksbZ izek.k ughaA vkf[kj HkkbZ lkgc dks Ng csfV;ksa ds ckn ,d csVk gqvkA og Hkh esjh iRuh ds iz;kl lsA esjh iRuh HkkHkh th dks ysdj lqYrkuiqj dh MkW- foeyk dh

;g O;oLFkk vkfFkZd detksjh ds lkFk lkekftd detksjh dh vksj Hkh b'kkjk djrh gSA jtifr;k dh ;gh detksjh panj dh 'kfDr cu tkrh gSA tgka ,d vksj lkekftd Js"Brk dk naHk gS] vkfFkZd le`)rk ls lkekftd lqj{kk dk vglkl gS rks mlds fy, dqN Hkh laHko gS] tgka uSfrdrk Hkh vkM+s ugha vkrh] tgka ,d gh xkao&lekt esa lkFk jgus ls dksbZ fj'rk ugha curk vFkok mldh dksbZ ijokg ugha dh tkrhA #dkoV ughaA pkgs nks vkneh [ksysa] pkgs nks lkSA f'koewfrZ th p'ek yxkdj [ksyrs Fks D;ksafd pkanuh jkr esa i<+us ds dkj.k budh vka[ksa detksj gks xbZ FkhaA >kcj ds [ksy esa ;s fdlh dh idM+ esa u vkosa] blfy, 'kjhj ij rsy iqrokdj vkrs FksA ge yksxksa dh ifRu;ka jkr esa [kkus&ihus ds ckn bartkj gh djrh jg tkrh FkhaA mUgsa D;k irk fd >kcj dk [ksy f[kykM+h dks fdl rjg [khaprk gSA jkr nl cts ds i'pkr bartkj dk vkye fdlh uo;kSouk ls iwfN,A ckjg cts ds ckn ge yksx vius&vius ?kj tkrs FksA ubZ&uosfy;ka ?kj ds vanj vkSj ge yksx ckgj lhus ij iRFkj j[kdj lks tkrs FksA ge nksuksa gh yksx vius eka&cki ds

Dyhfud ij xbZ Fkha ,ckWlZu djkusA MkWfoeyk us crk;k fd bldh t:jr ugha gSA tkb,] bl ckj csVk gh gSA gksus ds ckn vkdj eq>s lkM+h iguk tkb,xkA ogh csVk vkt cM+k gksdj vkLVªsfy;k esa gSA f'koewfrZ th 'kkdkgkjh gSaA ysfdu esjh dqlaxfr esa iM+dj mUgksaus eNyh [kkuk 'kq: fd;kA igyh ckj xkao esa ,d fxjs gq, ccwy ds rus ij cSBdj jkr ds vaèksjs esa mUgsa idkSM+k dgdj tks jksgw dk ryk gqvk ihl [kkus dks fn;k Fkk] mldk Lokn bUgsa bruk vPNk yxk fd eNyh dks 'kkdkgkjh dh Js.kh esa Mky fn;kA vc xkao esa rks cgqr de jgrs gSa ysfdu ?kj ds lkeus ds futh iks[kjs esa eRL;&laj{k.k dj fn;k gSA 111


;k;kojh f'koewfrZ th ds laLÑr] ikfy] izkÑr] lkFk cpiu ls tqM+h FkhA viHkza'k esa xzkeh.k Hkkjr lkr&vkB lky dh mez esa lqxzhenkl lkèkq ds lkFk Hkh[k 1iDdksnuks nq)[khjks ge¯Le] ekaxrs&[kkrs iSny xaxk&Luku vuqrhjs efg;k lekuoklksA djus iz;kx pys x, Fks vkSj N=kkdqfV vkfgrks fxfu] g¶rs&Hkj ckn ykSVsA bl chp vFk ps iRFk;fl ioLl nsoAA feyus dks cspSu gksdj tc eSaus µ¼^/kfu; lqÙk* esa /kfu; uked Xokyk mudh ekrkth ls iwNk] rks ckfj'k dh izkFkZuk esa½ % Hkkr id pqdk gS] geus mUgksaus crk;k fd ßHkb;k rks nw/k nqg fy;k gS vkSj vius ifjtuksa ds lkFk ekgh lqxzhe lkèkw ds lkFk xaxk ugk; ¼egh½ unh ds fdukjs fuokl djrk gwaA dqVh x, gSaAÞ ,d ckj xkao ds vius vPNh rjg ls NkbZ gqbZ gS] vkx ty jgh gS] gs nwljs fe=k jkelq[k flag ds lkFk nso! ;fn rqe pkgrs gks rks cjlksA vDdks /kuks foxr f[kyks èkzqo dh rjg riL;k djus QefLe] vuqrhjs efg;s fg djfUr oklksA fgeky; dh vksj tk jgs FksA foork dqfV fuc~cqrks fxfu] vFk vaèksjk gksus ij Mj yxk rks nksuksa ps iRFk;fl ioLl nsoAA yksx okil ykSVsA tc jsyos dh ukSdjh esa µxkSre % eSa Øks/k jfgr gwa] esjs eu dh f'koewfrZ th dk lysD'ku gqvk efyurk fudy xbZ gSA ekgh unh ds fdukjs ,d rks ;g larks"k gqvk fd vc jkr ds fy, fuokl dj jgk gwaA esjh dqVh [kqyh #i,&iSls dh raxh ls dqN gqbZ gSA okluk,a bR;kfn vkx 'kkar gks xbZ gSA gs Qqjlr feysxhA ysfdu tc lsy nso! ;fn rqe pkgrs gks rks cjlksA VSDl vQlj dh ukSdjh ds fy, pqus x, rks iwjs xkao dks cgqr [kq'kh gqbZ] blfy, fd f'koewfrZ ¼lqanfjd Hkkj}kt uked czkã.k }kjk gou th xkao ds igys yM+ds Fks tks ds i'pkr 'ks"k nku nsus ds igys cq) ls mldh Mk;jsDV xStVsM vQlj cus FksA tkfr iwNus ij cq) dk mÙkj½ % eq>s ;kn gS] mUgsa izf'k{k.k ds fy, uSuhrky tkuk FkkA os ek tkfr iqPN] pj.ka p iqPN ubZ&ubZ ykbQckW; lkcqu dh dV~Bk gos tk;fr tkrs osnks ¼vkx½A cêh ls cxy ds dq,a ij ugkus uhpk dqyhuks}fi equh fprhuk dh rS;kjh dj jgs FksA mudh vktkfu;ks vksfi fgjh fu"ks/kksAA iRuh tks igys Hkh eq>s nsoh&lh µO;fDr dh tkfr u iwNks] mldk vkpj.k fn[kkbZ nsrh Fkha vkSj vkt Hkh iwNksA ftl izdkj lkekU; ydM+h ls vkx iSnk gks oSlh gh gSa] VwVs njokts dh vksV ldrh gS mlh izdkj fuEu dqy esa iSnk gqvk ls mUgsa ns[k jgh FkhaA eSa muds O;fDr Hkh mÙke vkSj yTtk;qDr dk;ks± ls nwj jgus lkFk lM+d rd vk;k Fkk] mudks okyk gks ldrk gSA fonk fd;k FkkA ge nksuksa dh vka[ksa vJqiwfjr FkhaA os thou&la?k"kZ ls tw>us fy, tk jgs FksA nksLrh djus ds fy,AÞ ysfdu esjs firkth us bl ckr ds fy, dHkh eq>s eSaus mUgsa vyfonk dgk FkkA gekjs xkao esa vkèkh cLrh Bkdqjksa ugha VksdkA f'koewfrZ th ds lkFk jgus ¼jktiwrksa½ dh gSA mu yksxksa dks f'koewfrZ ij tks dqN tkuus&le>us ds fy, th ds lkFk esjh nksLrh vPNh ugha yxrh feyrk Fkk] og Hkyk xkao esa vkSj fdlds FkhA os esjs firkth ls dgrsµßrqEgkjs lkFk jgdj fey ldrk gS! vc Hkh csVs dks xM+fj, dk gh yM+dk feyk gS mUgha ds ekQZr fdruh vPNh&vPNh 112

nqyZHk fdrkcsa i<+us dks feyrh gSaA og tc Hkh xkao vkrs gSa] esjs fy, dksbZ u dksbZ fdrkc ykrs gSaA mUgha dh nh gqbZ fdrkcksa esa ^cfuZ;j dh Hkkjr ;k=kk]* ^ckcjukek]* ^Qkfg;ku* vkSj ^g~osulkax dh Hkkjr ;k=kk* dk fooj.k] ^eSyk vkapy]* ^xksnku* tSlh ntZuksa iqLrdsa i<+us dks feyhaA f'koewfrZ th dh lkjh dgkfu;ka vkSj miU;kl eSaus i<+s gSaA mUgsa i<+dj ge igpku tkrs gSa fd mudk veqd ik=k xkao dh okLrfod ftanxh esa dkSu O;fDr gSA 'kuhpjh dkSu gS\ ijèkku dkSu gS\ vèkjaxh dkSu gS\ jtifr;k dkSu gS\ blh rjg ^vkf[kjh Nykax* miU;kl ds igyoku dk v[kkM+k dgka gS\ budh dgkuh vkSj miU;klksa esa viuk xkao <wa<+dj ge [kq'k gksrs gSaA 'kq:&'kq: esa tc f'koewfrZ HkkbZ ckgj ukSdjh djus x,] rc eSa dgrk Fkk fd ßvc vki vQlj gks x, gSaA 'kgj esa jgsaxsA xkao ykSVdj ugha vk,axsAÞ rc os dgrs Fks fd ßfjVk;jesaV ds ckn eSa ;gha ykSVwaxkAÞ ;g ns[kdj [kq'kh gksrh gS fd lpeqp xkao ls mudk lacaèk ugha VwVk gS vkSj os vk,&fnu xkao esa ns[ks tkrs gSaA cpiu esa os dgk djrs Fks fd ßtSls vkneh cw<+k gksrk gS] isM+&ikSèks cw<+s gksrs gSa] dq,a&rkykc cw<+s gksrs gSa] cki&csVs] ifr&iRuh rd dk fj'rk BaMk gks tkrk gS] oSls gh nksLrh Hkh cw<+h gksrh gSA ge yksx nksLr ugha jg tk,axsA vtuch tSls gks tk,axsA vius&vius njokts ij vdsys cSBs Vqdqj&Vqdqj rkdrs jgsaxsAÞ ysfdu f'koewfrZ th dh ;g ckr >wBh fudyhA gekjh nksLrh vHkh rd rks cw<+h gqbZ ughaA vkxs dh jke tkusA

tuojh&ekpZ 2011


xzkE; thou dh vuqHkwfr;ksa ds dFkkdkj

l

t;izdk'k /kwedsrq tUe % 1&1&1949] eÅ ftys dk xkao Hknlk ekuksiqj] iksLV&dksikxat] tuin&eÅ ¼m- iz-½ f'k{kk % ,e- ,-] ih&,p- Mh¼Hkwxksy½A laizfr % mÙkj izns'k izxfr'khy ys[kd la?k ds v/;{k dk nkf;RoA ^vfHkuo dne* lkfgfR;d&lkaLÑfrd if=kdk dk 1997 ls fujarj laiknu&izdk'kuA jkgh eklwe jtk vkSj dSQh vkteh fo'ks"kkad ds ek/;e ls fganqLrkuh dh ijaijk ij dk;ZA ^vfHkuo dne* ds egkif.Mr jkgqy lkaÑR;k;u fo'ks"kkad nks [k.Mksa esa izdkf'krA

laidZ % 223&futkeqn~nhuiqjk] eÅukFk Hkatu] eÅ ¼eŽ&275101] eks- % 9415246755 tuojh&ekpZ 2011

edkyhu fganh dgkuh ds leFkZ] pfpZr vkSj LFkkfir dFkkdkj f'koewfrZ ls esjh eqykdkr rc gqbZ tc cfy;k ls rcknys ds ckn 1981 esa fcØh dj vf/kdkjh ds :i esa eÅukFk Hkatu esa mudk vkuk gqvkA mu fnuksa rd gekjk 'kgj] yqaxh] elun vkSj naxs ds 'kgj ds :i esa tkuk tkrk FkkA cqudjksa ds rkus&ckus dk 'kgj] xaxk&;equh rgthc dk 'kgjA lkaiznkf;d naxksa us 'kgj dk psgjk fcxkM+dj j[k fn;kA 5 Qjojh 1980 ds /keZ;qx ds xzkE;kapy dsafnzr fof'k"V vad esa f'koewfrZ dh dgkuh ^dlkbZckM+k* izdkf'kr gqbZA 1980 ds igys lkfgR; ls esjk dksbZ [kkl yxko ugha FkkA dqN dfork,a fy[kuk] yksxksa dks lqukuk vkSj QkM+dj Qsad nsuk] cl bruk ghA thou dh vuqHkwfr;ksa dh vfHkO;fDr ek=kA v/;;u&v/;kiu vkSj Hkwxksy fo"k; esa 'kks/kA esjs lkFk gh Mh-lh-,l- ds dkWyst esa fganh O;k[;krk ds :i esa MkW- panznso jk; Hkh cfy;k ls eÅ vk pqds FksA 'kjhj ls nqcys&irys] fBxuk dnA ^dchj vkSj jSnkl* ij mUgksaus ia- ij'kqjke prqosZnh ds lkfUu/; esa 'kks/k dk;Z iwjk fd;k FkkA lknxh vkSj fouezrk dh izfrewfrZA ok.kh ds lkeF;Zoku lk/kdA ^dchj vkSj jSnkl* dk iwjk&iwjk izHkko muds O;fDrRo ij lkQ&lkQ fn[kkbZ iM+rkA izk;% jkst lqcg&'kke fdlh dksus pk; dh nqdku ij cSBdj lkfgR; dh ppkZ gksrhA panznso jk; dh xq#rk vkSj lkfgR; ij xaHkhj ppkZ ds pyrs esjk >qdko lkfgR; dh fn'kk esa yxkrkj c<+rk x;kA eSa MkW- jk; dks viuk lkfgfR;d xq# eku cSBkA /keZ;qx esa ^dlkbZckM+k* ds izdkf'kr gksus ds ckn f'koewfrZ dh fganh dFkk lkfgR; esa etcwr mifLFkfr ntZ gks pqdh FkhA 1981 esa f'keyk esa vk;ksftr vf[ky Hkkjrh; ;qok ys[ku lEesyu ds ckn lEesyu dh Le`fr esa 1982 esa izkph izdk'ku] ubZ fnYyh us ^vkBosa n'kd ds yksx* dgkuh laxzg dk izdk'ku fd;k] ftlesa 18 ;qok dgkuhdkjksa dh dgkfu;ka izdkf'kr gqb±A ^vkBoasa n'kd ds yksx* esa f'koewfrZ dh dgkuh ^dlkbZckM+k* izdkf'kr gqbZ FkhA dgkuh laxzg dk laiknu cyjke vkSj euh"k jk; us fd;k FkkA ^vkBosa n'kd ds yksx* ds izdk'ku ds Ng ekg iwoZ f'koewfrZ eÅukFk Hkatu 'kgj esa vk pqds FksA f'koewfrZ dh dgkuh ^dlkbZckM+k* dh mu fnuksa lkfgR;dkjksa esa [kwc ppkZ FkhA vHkh rd ^dlkbZckM+k* dgkuh eq>s i<+us dks ugha fey ldh FkhA ,d fnu 'kke dks Vgyrs gq, panznso jk; us eq>s crk;k fd gekjs 'kgj esa ^dlkbZckM+k* dgkuh ds dgkuhdkj f'koewfrZ cfy;k ls rcknys ds ckn vk, gSa] ge yksxksa dks muls feyuk pkfg,A MkW- jk; ^dlkbZckM+k* i<+ pqds FksA jfookj dk fnuA panznso jk; ds lkFk ge f'koewfrZ th ds vkokl tk igqapsA eqa'khiqjk esa eqUuw ckcw ds ?kj esa f'koewfrZ th fdjk;s ij jgrs FksA njoktk [kqyrs gh ge nksuksa us dgkµge yksx ^dlkbZckM+k* ds dgkuhdkj f'koewfrZ th ls feyuk pkgrs gSaA eqLdqjkrs psgjs ls mÙkj feykµvkb, vanj cSfB,] eSa gh f'koewfrZ gwaA viuk ifjp; nsus ds ckn jk; lkgc us esjk ifjp; djk;kA mu fnuksa eÅ esa lkfgR; dk eryc dfork vkSj dfo&lEesyu gh gqvk djrk FkkA ';keukjk;.k ik.Ms;] mek'kadj frokjh] 'krkuan dh dfork,a eapksa ij LFkkfir gks pqdh FkhaA 113


f'koewfrZ th ls igyh eqykdkr ds ckn mudh dgkuh ^dlkbZckM+k* dks i<+us ds fy, eSaus mRlqdrk tkfgj dhA dgkuh i<+us ds fy, panznso jk; us eq>s mdlk;k gh ugha cfYd i<+us ds fy, miyC/k Hkh djkbZA dgkuh i<+us ds ckn f'koewfrZ ds izfr esjk eksg c<+rk gh x;kA ge yksx izk;% f'koewfrZ th ds ?kj esa gksus dk vanktk yxkdj igqap tkrssA NqfV~V;ksa ds fnu yach cSBdh gks tk;k djrhaA mUgha fnuksa fudV ds dLcs dksikxat lss mÙkepan dk vkuk gqvkA f'koewfrZ th us mudk iqjkuk ifjp; FkkA ckn esa dksikxat ls vCnqy vthe [kka vkSj vkseizdk'k xqIrk dk Hkh f'koewfrZ th ds ;gka vkuk&tkuk 'kq: gqvkA mÙkepan th izxfr'khy ys[kd la?k ls igys ls tqM+s gq, FksA eÅ ls ckgj lkfgfR;d vk;kstuksa esa mÙkepan dh fgLlsnkjh gqvk djrh FkhA os y?kq if=kdk vkanksyu ls Hkh tqM+ pqds FksA fganh dh cgqr lkjh if=kdk,a mÙkepan ds ?kj vkrha] fQj mÙkepan da/ks ij >ksyk Vkaxs ikBdksa dh ryk'k esa eÅ 'kgj esa lM+dksa ij gksrsA mÙkepan ewyr% dgkuhdkj gSa ijarq lkfgR; ds lkekftd ljksdkj ds fy, ladYic)A mUgha fnuksa dks;yk cktkj] okjk.klh vkSj lqjrh dh nqdku] dksikxat ds irs ij ^dne* uke dh if=kdk dk izdk'ku 'kq: gqvkA if=kdk ds laiknd Fks vCnqy fofLeYykg vkSj mÙkepanA ^dne* ds pkj vad fudys vkSj fQj 1986 ds ckn if=kdk can gks xbZA MkWfolfeYykg dks;yk cktkj] okjk.klh NksM+dj tkfe;k fo'ofo|ky; ubZ fnYyh ds fganh foHkkx esa tk pqds FksA f'koewfrZ 1984 rd eÅ esa jgsA f'koewfrZ ds eÅ esa jgrs gq, muds ;gka ckgj ds lkfgR;dkj fe=kksa dk eÅ vkuk&tkuk c<+rk x;kA dk'khukFk flag] MkW- vCnqy fofLeYykg] latho] ijekuan JhokLro] cyjke] /khjsanz vLFkkuk vkSj cgqr ls lkfgR;dkjksa dk le;≤ ij vkukA fdlh Hkh lkfgR;dkj ds vkxeu ij fdlh u fdlh fo"k; ij xks"Bh j[k nh tkrhA dHkh ^eaFku* vkSj dHkh ^izysl* ds rRokoèkku esaA dHkh f'koewfrZ a114

th ds vkokl ij] dHkh esjs vkokl ij vkSj dHkh panznso jk; ds vkokl ijA cM+s dk;ZØe dHkh fganh Hkou] dHkh lksuh/kkik ckfydk baVj dkyst vkSj dHkh Mh-lh-,l- ds dkWyst ds lHkkxkj esaA cM+s dk;ZØeksa esa ckgj ds LFkkfir lkfgR;dkjksa dks cqykus dh ftEesnkjh f'koewfrZ vius Åij ys ysrs FksA 1986 esa izysl dk Lo.kZ t;arh o"kZ euk;k tkuk r; Fkk] LFkku Fkk y[kuÅ dk johanzky; ifjljA eSa mÙkepan th ds lkFk y[kuÅ igqapk FkkA f'koewfrZ vkSj vCnqy fofLeYykg dk;ZØe esa ekStwn FksA jk"Vªh; Lrj ds reke lkfgR;dkj] jaxdehZ ,d lkFk y[kuÅ esaA mlh lEesyu esa ckck ukxktqZu ls feyus dk volj feykA eÅ dh lkfgfR;d ifjf/k ls ckgj fudyus dk lq>ko o izsj.kk nsus okys 'kqHkfpardksa esa panznso jk;] mÙkepan] f'koewfrZ o vCnqy fofLeYykg] LofIuy

dk volj lkfgfR;d laxksf"B;ksa ds cgkus feyrk gh jgkA 1987 esa f'koewfrZ th ls feyus ds nks ekSds gkFk yxsA mu fnuksa cLrh esa f'koewfrZ fcØh dj vf/kdkjh FksA igyk volj Fkk ^iBuh;rk* dk ladV vkSj ^fganh dgkuh* xks"Bh dk vk;kstu f'koewfrZ us gh fd;k FkkA LFkku Fkk fdlku ih- th- dkWyst cLrh dk lHkkxkjA xks"Bh esa fgLlsnkjh ds fy, ckgj ls vk, fganh ds izxfr'khy psruk ds leFkZ dgkuhdkj o vkykspd vkSj Jksrkvksa ds :i esa cSBh ijaijkokfn;ksa dh tekrA Jksrkvksa esa T;knkrj v/;kidh; is'k ls tqM+s yksx] xaHkhj oSpkfjd foe'kZ ls ijgst j[kus okysA cLrh esa dgkuh xks"Bh esa Hkkxhnkjh ds fy, eÅ ls panznso jk; o eq>s ;kn fd;k x;k FkkA ge nksuksa eÅ ls cLrh rd dh ;k=kk cl }kjk r; dj dk;ZØe esa igqaps FksA jkLrs esa ge nksuksa ds chp iBuh;rk ds ladV ij ckr gksrh jghA

ftu yksxksa us eq>s lkfgR;&l`tu dk laLdkj fn;k] lkfgR; ds lkekftd ljksdkj dh fn'kk fn[kkbZ muesa f'koewfrZ dh vge Hkwfedk jgh vkSj vkt Hkh gSA njvly ;s lHkh yksx viuh tM+ksa ls tqM+s gq, yksx gSa ftudh lkfgfR;d Ñfr;ka xokg gSaA eÅ ls tkus ds ckn f'koewfrZ th ls esjk cjkcj laca/k cuk jgkA viukiu Hkjh vkReh; ckrsa] ifjokj dh ckrsa] lkfgR; dh ckrsa] lkekftd ljksdkj dh ckrsaA JhokLro dh Hkwfedk dks eSa dHkh ugha Hkqyk ikÅaxkA tc&tc izfrxkeh rkdrksa us esjs lkeus vojks/k [kM+k djus dk iz;kl fd;k rc&rc panznso jk; us ckgj fudyus vkSj dke djus dh usd lykg nhA ftu yksxksa us eq>s lkfgR;&l`tu dk laLdkj fn;k] lkfgR; ds lkekftd ljksdkj dh fn'kk fn[kkbZ muesa f'koewfrZ dh vge Hkwfedk jgh vkSj vkt Hkh gSA njvly ;s lHkh yksx viuh tM+ksa ls tqM+s gq, yksx gSa ftudh lkfgfR;d Ñfr;ka xokg gSaA eÅ ls tkus ds ckn f'koewfrZ th ls esjk cjkcj laca/k cuk jgkA viukiu Hkjh vkReh; ckrsa] ifjokj dh ckrsa] lkfgR; dh ckrsa] lkekftd ljksdkj dh ckrsa] dc vk jgs gSa] vkb, b/kj ?kwe tkb,A f'koewfrZ th ls feyus vkSj ?kweus

panznso jk; us eq>ls loky fd;k fd tc vki dgkfu;ka i<+rs gSa rks fdl rjg dh vkSj fdruh\ esjk mÙkj Fkkµ ,d&nkss iUus i<+us ds ckn eSa eglwl djrk gwa fd dgkuh iwjh i<+h tkuh pkfg, ;k mls ogha NksM+ nsuk pkfg,A gesa fdruh cka/krh gS vkSj gesa i<+us ds fy, fdruk etcwj djrh gSA ;fn fdlh dgkuh ds lkFk iBuh;rk dk ladV [kM+k gksrk gS rks bldh ftEesnkjh dgkuhdkj dks ysuh pkfg,A cLrh dh laxks"Bh esa ;g loky Nk;k jgkA xks"Bh esa dgkuh ikB dk l=k mckÅ gksus yxkA dgkuh ikB ds nks l=kksa dks ,d esa feyk fn;k x;kA dgkuh ikB okys l=k ds ckn gh nksigj dk Hkkstu gksuk FkkA eq>s Bhd&Bhd ;kn gS fd xks"Bh esa l`at; viuh yach dgkuh ^HkxnÙk dk gkFkh* dk ikB djus mBs rks tuojh&ekpZ 2011


mBrs gh gwfVax 'kq: gks xbZA la`t; us viuk isu [kksydj eqfBB~;ka ygjkrs gq, dgk Fkk fd vki dgkuh lqfu,] ;fn esjh dgkuh vkidks vius ls ugha tksM+ ikbZ rks eSa vkt ls dgkuh fy[kuk NksM+ nwaxk vkSj dye rksM+dj Qsad nwaxkA ckotwn blds la`t; dks fcuk dgkuh ikB fd, gh cSB tkuk iM+kA la`t; mnkl] pqipki nq[kh eu ds lkFk cSB x,A f'koewfrZ th la`t; ds dgkuh ikB u dj ikus ds nq%[k dks eglwl dj pqds FksA l`at; ds da/ks ij gkFk j[krs gq, vius vankt esa f'koewfrZ us dgkµvki dh dgkuh ^HkxnÙk dk gkFkh* cgqr vPNh gSA bl dgkuh dk ikB vo'; gksxkA ge lHkh lkfgR;dkjksa ds chpA nksigj dk Hkkstu 'kke dks gqqvk vkSj lHkh lkfgR;dkj viuh&viuh pkjikb;ksa ij tk fxjsA f'koewfrZ th vius ok;ns ds eqrkfcd vk igqapsA vc ;gka la`t; djsaxs viuh dgkuh ^HkxnÙk dk gkFkh* dk ikBA lHkh dgkuhdkj& vkykspd vueus Hkko ;s dgkuh ikB lquus dks rS;kj gq,A l`at; us dgkuh ikB 'kq: fd;kA nwj cSBs yksx l`at; dh pkjikbZ ds ikl fleVus yxsA fdlh us vkokt yxkbZµia[ks can djksA ia[ks can dj fn, x,A ^HkxnÙk dk gkFkh* dgkuh dk ikB dc 'kq: gqvk vkSj dc [kRe gqvk] fdlh dks bldk vanktk ugha yxkA dbZ if=kdkvksa ds laiknd viuh if=kdk esa dgkuh Nkius ds fy, la`t; ls dgkuh ekaxrs gq, ns[ks x,A l`at; ds psgjs ij [kq'kh nkSM+ xbZA blds igys la`t; dh dgkuh ^cSy cf?k;k* Ni pqdh FkhA jkr esa lksrs le; l`at;] panznso jk; vkSj esjh pkjikbZ fdukjs dh rjQ FkhA nsj jkr rd l`at; ls ckr gksrh gSA bl dgkuh esa dgka D;k ifjorZu fd;k tkuk t:jh gSA nwljs fnu cLrh ls ge nksuksa dh okilh gqbZA cLrh esa f'koewfrZ ds jgrs gq, esjh nwljh ;k=kk fdlku ih- th- dkWyst cLrh esa Hkwxksy izk;ksfxd ijh{kk laiUu djkus ds flyflys esa 1987 esa gqbZA lk;a ijh{kk laiUu djkus ds ckn f'koewfrZ th ds vkokl dh rjQ py iM+kA f'koewfrZ th vius vkokl ij ekStwn FksA lkspdj pyk Fkk nqvk&lyke ds ckn pk; ihdj tuojh&ekpZ 2011

eÅ ykSVuk gS ijarq f'koewfrZ th ls feyus ds ckn ykSVuk laHko ugha FkkA cgqr nsj rd ckrphr vkSj Hkkstu djrs&djrs jkr ds ckjg ct x,A uhan vka[kksa ij Msjk Mkyus dks rS;kj cSBh Fkh rc rd f'koewfrZ th gkFk esa ,d Qkby fy, lkeus [kM+s fn[ksµ;s esjh ubZ dgkuh gS ^frfj;k pfjÙkj*A bls vki jkr esa i<+ Mkfy,A lqcg fQj ckr gksxhA ;g dgkuh gal esa Nius ds fy, Hkst jgk gwaA tgka vkidks dgkuh Bhd u yxs vaMjykbu dj nhft,xkA f'koewfrZ th dh ckr lqudj eq>s vk'p;Z gqvkA eSa dksbZ vkykspd rks gwa ughaA eSa rks dgkuh dk flQZ ,d ikBd gwaA ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh lko/kkuh iwoZd i<+rs gq, pkj ct x,A lqcg gksus dks gS] dgkuh i<+rs le; esjh vka[kksa dh uhan irk ugha dgka pyh xbZA ;g f'koewfrZ dh dgkuh dk pfjÙkj FkkA dgkuh dks iwjk i<+s fcuk lksuk erµ;g frfj;k pfjÙkj dgkuh dk vkns'k FkkA fcLrj NksM+rs gh pk; dh nks I;kfy;ka lkeus j[kh Fkha vkSj f'koewfrZ lkeus cSBs eqLdjk jgs FksA dSlh yxh vkidks ;g dgkuh! esjk mÙkj Fkkµdgkuh ds lkeus iBuh;rk dk dksbZ ladV ugha gSA tgka&tgka vaMjykbu fd;k gS mls ns[k yhft,xkA t:jh yxs rks dqN tksM+&?kVk nhft,xkA f'koewfrZ th dk mÙkj Fkk fdlh Hkh dgkuh dk lq/kh ikBd gh mldk lgh vkykspd gksrk gS] blfy, eSaus ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh ds cgkus vkidh uhan pqjkbZA cLrh ls ykSVus ds nks eghus ckn laHkor% twu 1987 ds gal esa ^frfj;k pfjÙkj* dgkuh izdkf'kr gqbZA ckn esa bl dgkuh ij cklq pVthZ us fQYe cukbZA ^frfj;k pfjÙkj* ij cuh fQYe dk izhfe;j 'kks ns[kus ds ckn f'koewfrZ cgqr nq[kh FksA cklq pVthZ us dgkuh dh ewy vkRek ls NsM+NkM+ dh Fkh tks f'koewfrZ dks vPNk ugha yxkA mlh nkSjku f'koewfrZ dh dgkfu;ksa ij ;qok vkykspd 'kaHkq xqIr dk ,d yack leh{kkRed ys[k gal esa izdkf'kr gqvkA dFkkdkj f'koewfrZ dh dgkfu;ksa dh fueZe vkykspuk dh Fkh 'kaHkq xqIr usA ckn esa tc esjh eqykdkr f'koewfrZ ls gqbZ vkSj 'kaHkq xqIr ds vkykspukRed

ys[k ij izfrfØ;k tkuuh pkgh rks eqLdjkrs gq, mudk mÙkj Fkkµ'kaHkq xqIr us fny ls esjh dgkfu;ksa dks i<+dj [kaxkyk gS vkSj viuh vkykspuk&n`f"V dk ifjp; fn;k gSA f'koewfrZ ds LFkku ij dksbZ nwljk gksrk rks 'kaHkq xqIr ij o"kks± rd xqLlk djrk jgrkA eÅ ls rcknys ds ckn f'koewfrZ us dHkh eÅ dks ugha NksM+kA viuh cM+h fcfV;k js[kk dk fookg izfrf"Br odhy n;kjke iky ds csVs ls dj nhA vc eÅ muds fy, csVh dk ?kj gks x;kA eÅ vkus&tkus dk mudk flyflyk c<+rk gh x;k vkSj vkt Hkh dk;e gSA dgkuhdkj Hkksyk flag ia- caxky ls lsokfuo`Ùk gksdj vius xkao vknsfMg vkdj jgus yxsA Hkksyk flag dk f'koewfrZ ls iqjkuk ;kjkuk gSA tc dHkh eÅ vkus dk dk;ZØe cuk] igys gh lwpuk ;k Qksu vk tkrk] eSa eÅ vk jgk gwaA Hkksyk flag ds csVs dh ckjkr djuh gS] esjs lkFk latho Hkh vk jgs gSaA ckjkr ls ykSVus ds ckn vkids ?kj vkÅaxk] lkFk esa latho Hkh jgsaxsA eSa Hkh f'koewfrZ ds eÅ vkus ds volj dh ryk'k esa jgrk vkSj ,d xks"Bh dk vk;kstu dj nsrkA bl ckj latho Hkh lkFk esa FksA esjs vkokl ij dgkuh ij dsafnzr xks"Bh j[k nh xbZA dqy 20&25 Jksrk vkSj lkeus cSBs latho vkSj f'koewfrZA xks"Bh dh 'kq#vkr ds dqN gh le; ckn ikyik.Ms dh tqxycanh us xks"Bh esa [kyy Mky fn;kA mudk lh/kk fu'kkuk latho vkSj f'koewfrZ FksA lHkh LrC/kA f'koewfrZ eqLdqjkrs jgsA djus nhft, loky! lcdks viuh le>nkjh ds eqrkfcd cksyus dk ekSdk feyuk pkfg,A panznso jk; ds gLr{ksi ds ckn xks"Bh vkxs c<+hA vkt iath;u ds ckn ^dne* if=kdk ^vfHkuo dne* ds :i esa 22 vadksa rd viuh ;k=kk iwjh dj pqdh gSA 'kk;n gh dksbZ vad gksxk ftlesa f'koewfrZ th dk ;ksxnku u jgk gksA cgqrksa us ok;nk fd;k vkSj ckn esa dUuh dkVus yxsA f'koewfrZ th us tks dgk oks fd;kA 115


xq.koar vkSj /kquoar ltZd f'koewfrZ

fiz

cyjke dddd

laidZ % lh&69] midkj vikVZesaV~l] e;wj fogkj] Qst&1] fnYyh&110091 eks- % 9810333933 bZ&esy % balram_balram1000@rediffufmail.com 116

; HkkbZ] izek.k&i=k ds lkFk Hksth xbZ vkidh fpëh feyh] ysfdu tc fuea=k.k dkMZ fey x;k Fkk rks u vkus dk dksbZ dkj.k Lohdk;Z ugha gks ldrkA u lgh vc rd dh rhu 'kkfn;ksa esa] pkSFkh 'kknh esa gh lgh] vkidks vkuk t:j gS] tks lu~ 2002 esa iM+sxhA oSls] iqLrd esys ds nkSjku fnYyh vk jgk gwaA rc HksaV gksxhA dHkh&dHkh yxrk gS] /khjs&/khjs ge yksx ,d&nwljs ls fdrus nwj gksrs pys tk jgs gSaA b/kj vk, fnu euh"k dh ;kn vk;k djrh gSA muds cPpksa dk irk ugha D;k gky gS\ dHkh ge yksxksa dks pyuk pkfg, FkkA vki rks vo'; gh laidZ esa gksaxsA eq>s Hkh gksuk pkfg,A esjh fy[kar&i<+ar Hkh] yxrk gS] BIi tSlh gks xbZ gSA irk ugha D;k gksrk tk jgk gS ekufldrk esaA lkjh ÅtkZ cwan&cwan fjl xbZ yxrh gSA vki rks fy[k&i<+ jgs gksaxsA vPNs ^eSustj* gSaA lc dqN eSust djrs jgrs gksaxsA vk'kk gS] lifjokj LoLFk o lkuan gSaA bl ckj ,d jkr vkids ?kj ij fcrkÅaxkA vkSj gka] u, o"kZ dh 'kqHkdkeuk,a] lHkh dks! HkkHkh th dks] cPps dks! 14&1&2000 vkidk f'koewfrZ izfr"Bk esa Jh cyjke 53 lh] Åuk ,UDyso] e;wj fogkj Qst&1] fnYyh&110091

;g gS gesa fy[kh xbZ f'koewfrZ dh og fpëh] tks ml fpV~Bh ds tokc esa vkbZ Fkh] ftlesa geus mudh rhljh csVh dh 'kknh esa 'kjhd gksus ds fy, bykgkckn u igqap ikus dh otg crkbZ FkhA njvly dqyVh ls fnYyh vkdj gekjs ?kj #dus ds ckn jkr dh xkM+h ls bykgkckn tk jgs latho us jsyos LVs'ku ij vpkud iwNk Fkk] ^^rqe ugha py jgs f'ko HkkbZ dh fcfV;k dh 'kknh esa\** iz'u lqudj eSa vokd~A latho HkkbZ us fnu&Hkj lkFk jgus ds ckotwn ,d ckj Hkh fcfV;k dh 'kknh esa 'kjhd gksus ds fy, bykgkckn tkus dh ppkZ ugha dh FkhA LVs'ku ij rRdky fu.kZ; ysdj xkM+h esa p<+ tkus dh f=kykspuh Lora=krk gesa ugha FkhA ,d rks ^uoHkkjr VkbEl* tSls v[kckj dh phQ&lch vpkud dgha Hkh py nsus dh btkt+r ugha nsrh FkhA nwljs] tkus ds fy, fefuee rS;kjh rks djuh gh gksrh gS] tks LVs'ku ij rRdky ugha dj ldrk FkkA fuea=k.k dkMZ feyk t:j Fkk] ysfdu fcfV;k dh 'kknh laiUu gks tkus ds pkj fnu cknA f'koewfrZ us dkMZ ij gekjk tks irk fy[kk Fkk] mlls pkj fnu ckn gh lgh] fpëh fey xbZ] ;gh rkTtqc dh ckr FkhA BsB xaobZ ekufldrk dk ifjp; nsrs gq, f'koewfrZ us gekjk irk bl izdkj fy[kk Fkk % Jh cyjke uks,Mk eksM+ ds ikl] fnYyhA vc vki dYiuk dfj, fd bruh cM+h fnYyh esa iksLV vkWfQl cyjke uke ds tuojh&ekpZ 2011


vkneh dks fnYyh ds vklikl fLFkr pkj&ikap uks,Mk eksM+ksa ij cls fdu&fdu eksgYyksa ds fdu&fdu edkuksa esa <wa<+rk fQjrk\ f'ko HkkbZ us u gekjh lkslkbVh dk uke ¼Åuk ,aDyso½ fy[kk Fkk] u eksgYys ¼e;wj fogkj Qst&1½ dkA fQj Hkh] iksLV vkWfQl okyksa us uks,Mk eksM+ ds fudVLFk Mkd?kjksa dks fpëh jsQj dj nh gksxh vkSj uks,Mk eksM+ ds vklikl fpëh ckaVus okys yksxksa esa ls fdlh ,d us gekjs uke dh f'kuk[r dj yh gksxh vkSj ?kwers&?kkers fcfV;k dh 'kknh laiUu gks tkus ds pkj fnu ckn dkMZ gekjs gkFk esa lkSai fn;k gksxkA fyQkQs ij fy[ks x, vi;kZIr irs dks eSaus f'koewfrZ ds ikl ;g crkus ds fy, izek.k Lo:i Hkst fn;k Fkk fd muds fy[ks vk/ks&v/kwjs irs ds dkj.k fpëh cgqr nsj ls feyhA blfy, fcfV;k dh 'kknh esa 'kjhd gksus ds fy, ugha vk ldkA f'koewfrZ th izek.k dks ns[kdj Hkh rkus ij rkuk ekjrs jgs vkSj u vk ikus ds ml dkj.k dks Lohdk;Z ugha eku ik,--cgjgky] pkSFkh fcfV;k dh 'kknh esa ge 'kjhd gq, vkSj---f'koewfrZ th dks yxrk jgk gS fd os viuk fy[kuk&i<+uk Bhd ls eSust ugha dj ik, vkSj geus [kqn dks cgqr vPNh rjg ls eSust fd;k gqvk gS] ysfdu ;g Hkh mudk Hkze gh gSA lu~ 1981 esa 'kq: gqvk gekjk miU;kl ^dkjk* vHkh rd dkjk esa gh gS] ^ihj ioZr* dh ihj [kRe gksus dk uke gh ugha ys jgh gS vkSj ^ekQ djuk ;kj* Qkbuy dj egs'k dks u lkSai ikus ds fy, dbZ ckj muls ekQh ekaxuh iM+hA cgjgky] f'koewfrZ ds izkjafHkd ys[ku dks geus eSust dj fn;k Fkk vkSj dqN T;knk gh vPNh rjg eSust dj fn;k Fkk] ftldh otg ls mUgsa yxrk jgrk gS fd cgqr vPNk eSustj gwaA ikap cjl ls ftl rjg ^yksdk;r* dks fudky jgk gwa] mlls Hkh mudk ;g Hkze c<+ x;k gSA nks gtkj ist dk ^fo'o y?kqdFkk dks'k* vkSj nl gtkj ls vf/kd ist dh ^izsepan jpukoyh* ds izdk'ku esa Hkh os esjs mlh eSustj :i dks ns[krs gSaA ^f'k[kj* dks f'keyk rd QSyh esjh ckagsa ekuus okys f'koewfrZ dks njvly tuojh&ekpZ 2011

izkjaHk esa NksVh&eksVh if=kdkvksa rd us ?kkl ugha Mkyh FkhA ^fnueku* vkSj ^dkR;k;uh* tSls u[kfyLrkuksa esa ?kwers izdk'ku dks rjlrs jgs f'koewfrZ us fujk'k gksdj ^vdkynaM*] ^dlkbZckM+k*] ^frfj;k pfjÙkj*] ^HkjrukV~;e*] ^fljh miek tksx* tSlh viuh lkjh dgkfu;ka vkSj miU;kl gekjs gokys dj fn, vkSj cksys] ^^esjs uke ls rks bUgsa dksbZ Nki ugha jgk] rqe bUgsa vius uke ls Niok yks] vius uke ls Hkstksxs rks lcdh lc Ni tk,axhA** ;g mu fnuksa dh ckr gS] tc os fcØhdj vf/kdkjh ds :i esa iks¯LVx ikdj dkuiqj inLFk gq, Fks] tgka eSa nSfud ^vkt* esa dke dj jgk FkkA mudh igyh dgkuh ^vdkynaM* viuh igyh laikfnr if=kdk ^Hkwfedk* ds izos'kkad esa f'koewfrZ ds uke ls gh Nki nhA js.kq ls izHkkfor f'koewfrZ mu fnuksa vius uke ds vkxs miuke ^os.kq* Hkh yxk;k djrs FksA xSjt:jh le>dj eSaus os.kq dks gVk fn;kA vius igys laikfnr ladyu ^dkfQyk* esa Hkh mudh dgkuh 'kkfey dj nh] QksVks vkSj ifjp; ds lkFkA rHkh esjk p;u ^lkfjdk* ds fy, gks x;k vkSj viuh jpukvksa ds lkFk f'koewfrZ dh jpukvksa dk Hkh iqfyank ysdj eSa fnYyh vk x;kA ;gka vkdj muds iqfyans esa ls fudkydj laikfnr&la'kksf/kr dj ,d dgkuh ^/keZ;qx* ds laiknd /keZohj Hkkjrh dks Hkst nhA lkFk esa fpëh Hkh yxk nhµ vknj.kh; Hkkjrh th] vkidks esjh dgkfu;ka vPNh yxrh gSaA eSa muls Hkh vPNh f'koewfrZ dh dgkuh vkidks Hkst jgk gwaA mEehn gS] vPNh yxsxhA vkidk cyjke ianzg fnu Hkh ugha xqtjs gksaxs fd Hkkjrh th dk i=k vk x;kA dgkuh mUgsa vPNh yxh Fkh vkSj mUgksaus f'koewfrZ dk QksVks&ifjp; ekax fy;k FkkA og mudh yach dgkuh ^dlkbZckM+k* FkhA fQj rks og /kwe/kke ls ^/keZ;qx* esa Nih vkSj mlds lSdM+ksa eapuksa us u;k bfrgkl jp fn;kA ^dlkbZckM+k* ls Hkh cM+h vkSj

csgrj dgkuh ^HkjrukV~;e* dks ^lkfjdk* esa Nkius ds fy, uanuth dks jkth dj fy;kA mudh ,d vkSj dgkuh ^fljh miek tksx* Hkh geus ^lkfjdk* esa gh Nkih FkhA rHkh ^gal* dk izdk'ku 'kq: gqvk vkSj mudh dgkuh ^frfj;k pfjÙkj* ^gal* esa jktsanz th us NkihA izFke iqjLdkj dk lEeku Hkh feykA cklq Hkêkpk;Z us ml ij blh uke ls fQYe Hkh cukbZA blds ckn rks f'koewfrZ ^Jh f'koewfrZ th* gks x,A muds ikl dgkfu;ka rks igys Hkh Fkha] ysfdu ^Jh* ugha FkhA Jh ls ghu ys[kd NksVs&NksVs dLcksa dh {kqnz ys[kdh; jktuhfr esa xdZ gksrs gq, vDlj ulk tkrs ns[ks x, gSaA cLrh vkSj fp=kdwV tSls NksVs&eksVs dLcksa esa Hkh ukSdjh djrs gq, f'koewfrZ ysfdu mlesa fyIr ugha gq,A oSf'od vkSj yksd fo'ks"k] nksuksa n`f"Vdks.kksa ls os izkjaHk ls gh ÅHk&pwHk jgs gSaA lks] gekjh ih<+h esa lcls vkxs fudy x,] lcls de fy[kdj HkhA de] ysfdu xq.kkRed :i ls csgrjA rhu lkS dgkfu;ksa ds ys[kd izsepan dh ,d ntZu dgkfu;ka gh dkyt;h gksaxh] muls cgqr de dgkfu;ksa ds ys[kd Q.kh'ojukFk js.kq dh Hkh ,d ntZu dgkfu;ka oSlh gh dkykrhr gksdj mHkj vk,axh vkSj xqysjh dh rhu dgkfu;ka Hkh lc ij Hkkjh iM+rh jgsaxh] cgqr le; rdA blfy, l`tu esa ifjek.k dk mruk egÙo ugha gksrk] ftruk xq.k dkA lks] de fy[kdj Hkh f'koewfrZ gekjh ih<+h ds vR;ar xq.koar vkSj /kquoar ys[kd ds :i esa izfrf"Br gks x, gSa] vius vkiesa vdsysA vius cuk, f'k[kj ij fojkteku gSaA ukSdjh ls vodk'k xzg.k ds ckn vc rks l`tu ds vkdk'k esa fopj.k djus ds fy, os iw.kZr% eqDr gSa] mUeqDr HkhA ,d csVs dh pkg esa yxkrkj tUeha Ng csfV;ksa dks iky&iksldj mUgsa LFkkfir dj pqds gSa vkSj [kqn dks HkhA O;fDr ds :i esa vkSj ys[kd ds :i esa HkhA [kjs vkSj [kkaVh xzke&dFkkdkj :i esa fganh dFkk lkfgR; ls mUgsa foLFkkfir dj lduk vc fdlh ds Hkh fy, u rks vklku gS] u gh laHkoA

117


vPNs ys[kd gh ugha] vPNs nksLr Hkh

f'k

HkksykukFk flag tUe&frfFk Ldwy ds vuqlkj 26 flracj 1945 vkSj tUedqaMyh ds vuqlkj 4 fnlacj 1943A tUe gqvk eÅ ftys ds vknsMhg xkao esaA iSnk gksrs gh eka dks [kk x;k] ,slk yksx dgrs gSaA rkÅ vkSj rkbZ ysdj dqyVh HkkxsA ikyk&ikslkA cksMZ dh ijh{kk esa QsyA gk;j lsdsaMjh dh ijh{kk esa ijh{kd dks ihVdj jsLVhdsVA ckdh ftanxh bLdks] dqyVh dkj[kkus esa chrhA 1987 esa turk ikVhZ ds fVdV ij fo/kk;dh dk pquko Hkh yM+sA vc cSd Vq iosfy;u ;kuh xkaoA

laidZ % xzk- % vknsMhg] ft- % eÅ m-iz118

oewfrZ th ls esjk ifjp; rc gqvk tc os esjs ftys eÅ esa lsYl VSDl vQlj ds :i esa vk,A eSa vkSj latho th bLdks] dqYVh ¼i- caxky½ esa ukSdjh djrs FksA varjax fe=k FksA og 1983 FkkA Nqfê;ksa esa eSa xkao vkus yxk rks f'koewfrZ th ds uke ,d i=k nsrs gq, latho th us dgkµ, esjs ys[kd fe=k gSaA feyrs vkb,xkA uke i<+dj eSaus dgkµdksbZ nkf{k.k Hkkjrh; yxrs gSa\ ugha] I;ksj ns'kh gSaAµlatho th us dgkA ljdkjh vQljksa ls esjk dksbZ okLrk ugha iM+rk FkkA lsYl VSDl vQlj dk in esjs fy, gkSok FkkA fQj Hkh ,d fnu og i=k ysdj eSa muds n¶rj esa igqap x;kA njokts ls >kadus ij est ds ml ikj ,d nqcyk&iryk lkaoyk p'es okyk yM+dk est ds bl ikj ds odhyksa vkSj O;kikfj;ksa dh HkhM+ ls f?kjk fn[kkA dkys dksVksa dk gqtweA ml HkhM+ esa 'kkfey gksus dk eu ugha gqvkA ykSV vk;kA nqckjk x;k rks irk pykµlkgc yap djus x, gSaA ykSVs rks vanj vkdj eSaus og i=k muds gkFkksa esa ns fn;kA i=k ij latho th dk uke ns[kdj mls fcuk [kksys mUgksaus eq>s cSBk;k vkSj gkypky iwNus yxsA fQj pk; fiykus ds ckn cksysµfdlh fnu ?kj vkb,A esjh le> esa ugha vk jgk Fkk fd D;k ysdj fdlh lkgc ds ?kj tkuk pkfg,A dkQh lksp&fopkj ds ckn ,d ntZu dsys ysdj eSa muds ?kj 'kke dks igqapkA dsys est ds uhps ds [kkus esa /khjs ls f[kldk fn,A gkFk esa nsus ;k est ds Åij j[kus dh fgEer ugha gqbZA , nsj rd ckr djrs jgsA eSa lqurk jgkA ckgj fudyk rks tku esa tku vkbZA rc rd budh nks dgkfu;kaµ^dlkbZckM+k* vkSj ^HkjrukV~;e* Nidj rgydk epk pqdh Fkha ysfdu eSaus bUgsa ugha i<+k FkkA dqN le; ckn ,d fnu latho th us crk;k fd f'koewfrZ th blh jkLrs ls dydÙkk gksrs gq, iqjh tk jgs gSaA LVs'ku ij feyk tk;A xkM+h vkbZ rks mudk fMCck dkQh vkxs fudy x;kA os mrjdj nkSM+rs gq, ge yksxksa ds ikl vk,A xkM+h nks feuV #drh FkhA iy&Hkj dh eqykdkrA eSaus ogha ls LVs'ku ds ikl dk viuk ¶ySV fn[kkrs gq, dgkµokilh esa vkb, rks #fd,A xkM+h [kqy xbZA os lkeus okys fMCcs esa gh p<+ x,A eSaus latho th ls dgkµ;kj dkSu dgsxk fd ;g yM+dk vQlj gSA Bhd lksygosa fnu eSa pk; ih jgk Fkk fd iRuh us fn[kk;kµf'koewfrZ th vius fe=k vthe] iRuh lfjrk vkSj csVs eksuw ds lkFk pys vk jgs gSaA ml le; nqxkZ iwtk py jgh FkhA lcus caxky dh nqxkZ&iwtk ns[kh] ekbZ Fkku MSe vkSj dbZ vU; LFkkuksa dk Hkze.k fd;kA ;gha ls ge vrjax gq, tks vkt Hkh dk;e gSaA f'koewfrZ th >Ddh ;k vfM+;y Hkh de ugha gSaA ,d ckj tc fetkZiqj esa iksLVsM Fks rks eSa vius csVs ds lkFk eka foa/;okfluh ds n'kZu djus vk;k vkSj buds ?kj BgjkA dk;ZØe cuk fd fnYyh pyk tk;A bykgkckn ls iz;kxjkt esa fjtosZ'ku Hkh gks x;kA ge vVSfp;ka&cSx ysdj fetkZiqj LVs'ku vk x,A vpkud tuojh&ekpZ 2011


budk ewM ifjofrZr gqvkA cksysµ ikVZuj] vki yksx tkb,A esjk ewM ugh gSA fQj yk[k le>kus ds ckotwn os lkFk ugha x,A ckdh yksxksa dks gh tkuk iM+kA ,d ckj l`at; ds lkFk xksok ;k rfeyukMq tkuk FkkA l`at; g¶rs&Hkj buds ?kj cLrh esa jgs ysfdu fjtosZ'ku oxSjg ds ckotwn , ugha x,A lqurs gSa vius fe=k vCnqy fofLeYykg ds lkFk Hkh bUgksaus d'ehj ?kweus dk dk;ZØe cukdj Vky fn;k vkSj ckn esa rhu fnu ds vYidky esa cLrh ls fnYyh fQj mlh fnu fofLeYykg dks lkFk ysdj ¶ykbV ls Jhuxj tk igqapsA nks fnu dk rwQkuh Hkze.k djds mlh j¶rkj ls okil gks x,A dksbZ Hkh ekSle gks vkSj dSlh Hkh O;Lrrk gks] bUgsa nl cts ls igys gj gky esa lksuk gSSA ;gka rd fd ftl 'kke csfV;ksa dh ckjkr njokts ij yxrh gSa] ml 'kke Hkh lk<+s nl&X;kjg cts ds ckn , dHkh ugh txsA ge yksxksa ij lc dqN NksM+dj , dgha dksus esa pknj vks<+dj lks tkrs FksA 'kknh&C;kg dk deZdkaM ;k dU;knku tSlh jLe bUgksaus dHkh ugha fuHkkbZA dgrs gSa fd csVh dksbZ ftUl gS ftldk nku djsaxsA igys gh ;g ckr gksus okys le/kh dks crk nsrs Fks vkSj ;g Hkh fd ckjkr tYnh ysdj vkb,xkA ,d ckj esjk] latho th dk vkSj budk ifjokj tuojh ds eghus esa nks dkjksa esa caxky ds nh?kk leqnz&rV ij ?kweus ds fy, pykA pys rks lcsjs gh ysfdu jkLrs esa ,d dkj fcxM+ tkus ds dkj.k nsj jkr nh?kk igqapsA HkhM+&HkkM+ +cgqr Fkh vkSj gksVy dh cqfdax igys ls ugha dh xbZ FkhA cgqr <wa<+us ij Hkh dksbZ dejk ugha feykA nl ctus dks vk,A budh gkyr [kjkc gksus yxhA lM+d ij gh pknj vks<+dj ysVus dks rS;kjA vkf[kj ,d gksVy okys us viuk Mkbfuax gkWy fn;kA , fcuk dqN [kk, ,d est ds uhps pknj vks<+dj ysV x,A eSa vkSj latho th cPpksa&ifRu;ksa dh rhekjnkjh esa tqVs jgssA f'koewfrZ th ds laca/k esa dqN dgk tk, vkSj mudh iRuh lfjrk th dk izlax u vk,] ;g laHko ugh gSA deky tuojh&ekpZ 2011

dh efgyk gSa lfjrk HkkHkhA esjh mez lÙkj o"kZ dh gks jgh gSA esjs nksLrksa dh la[;k Hkh de ugha gSA muesa fjD'kkpkyd vkSj pksjksa] tscdrjksa] ls ysdj i=kdkj] ys[kd] ekfQ;k] jktusrk] vkSj m|ksxifr&lsB&egktu rd 'kkfey gSaA ysfdu vkt rd eq>s fdlh ds ?kj ,slh efgyk ds n'kZu ugha gq, ftlls lfjrk HkkHkh dh rqyuk dj ldwaA brus lkjs Lo;a ds cPps] fj'rsnkjksa ds cPps vkSj esgekuksa ls budk ?kj dHkh [kkyh ugha ns[kkA f'koewfrZ th ds lkfgfR;d fe=kksa dk tekoM+k vyx lsA Mªkbax:e ls fdpu rd yxkrkj vkrh Qjekb'ksaA ysfdu HkkHkh th fcuk >qa>ykgV ;k Fkdku ds eqLdjkrs gq, O;oLFkk esa tqVh jgrh gSaA fdruh ckj fdrus i;ZVuLFkyksa esa Hkze.k ds nkSjku ,slh ifjfLFkfr;ka vkb± fd vkneh yM+ iM+sA ysfdu budk ewM ges'kk 'kkar jgrkA ,d ckj eSa vius ifjokj vkSj

vk'p;Zpfdr Fks fd lfjrk HkkHkh lkjk dqN brus lyhds ls dSls O;ofLFkr dj jgh Fkha fd yxrk gh ugha Fkk fd ge fdlh vifjfpr txg ij gSaA mudh ,slh gh mÙke O;oLFkk 1990 ;k 91 esa tkSuiqj esa gq, ys[kd lEesyu esa Hkh Fkh ftles 30&40 ys[kdksa ds vykok vU; {ks=kksa ds yksx Hkh tek gq, FksA vkt rd eSaus mUgsa u dHkh xqLls esa ns[kk u dHkh Åaph vkokt esa cksyrs lqukA fganqvksa dh ekbFkkyksth esa tks iapdU;kvkas dk mYys[k gS] eq>s yxrk gS afd muesa ,d uke lfjrk HkkHkh dk Hkh gksuk pkfg,A eSa dg ldrk gwa fd ;fn f'koewfrZ th dks lfjrk HkkHkh iRuh ds :i esa u feyh gksrha rks f'koewfrZ th og ugha gksrs tks , vkt gSaA ,d ckr vkSj] [kqn fujkfe"k gksus ds ckotwn lfjrk HkkHkh fpdu vkSj

f'koewfrZ th >Ddh ;k vfM+;y Hkh de ugha gSaA ,d ckj tc fetkZiqj esa iksLVsM Fks rks eSa vius csVs ds lkFk eka foa/;okfluh ds n'kZu djus vk;k vkSj buds ?kj BgjkA dk;ZØe cuk fd fnYyh pyk tk;A bykgkckn ls iz;kxjkt esa fjtosZ'ku Hkh gks x;kA ge vVSfp;ka&cSx ysdj fetkZiqj LVs'ku vk x,A vpkud budk ewM ifjofrZr gqvkA cksysµ ikVZuj] vki yksx tkb,A esjk ewM ugh gSA lfjrk th rFkk muds csVs eksuw ds lkFk usiky&Hkze.k ij x;k FkkA jkLrk ,slk nqxZe fd eSa Hkh ,dckjxh flgj x;k ysfdu lfjrk th dh fgEer esa deh ughaA eqLdjkgV esa Hkh ughaA ogka fo"kkDr Hkkstu [kkdj cPps chekj iM+ x,A lfjrk th us /kS;Z ds lkFk lc dqN laHkkykA 1987 esa f'koewqfrZ th cLrh esa iksLVsM FksA rc ogka ,d dFkk&lEesyu dk vk;kstu gqvkA cyjke] egs'k niZ.k] /khjsUnz vLFkkuk] ijekuan JhokLro] ujsu] latho] l`at;] v"VHkqtk 'kqDy] mÙkepanz vkfnA xSj&lkfgfR;d yksxksa esa eSa vkSj ef.kdqekj f=kikBhA vkeaf=kr rks Fks laLFkk dh vksj ls ysfdu T;knkrj tes gq, Fks f'koewfrZ th ds ?kj ijA lcdh vyx&vyx Qjekb'ksaA vkSj lHkh

eNyh cgqr Lokfn"V idkrh gSaA ge vk'p;Z djrs gSa fd tc dHkh p[kk ugha rks Lokn dk vkdyu dSls dj ysrh gSa\ os cl eqLdjk nsrh gSaA tc rd f'koewfrZ th ds firkth thfor Fks] xkao esa buds ?kj ds lkeus okys NksVs iks[kj esa yky dey vkSj lQsn dqbZ f[kyh jgrh FkhA os lk/kw Fks blfy, blesa eNyh idM+uk oftZr FkkA vc mlesa Lokfn"V eNfy;ka iy jgh gSaA dbZ ckj U;ksrk feykA nsf[k, dc tkuk gksrk gSA f'koewfrZ th vPNs ys[kd rks gSa gh] os vPNs iq=k] vPNs ifr] vPNs firk o vPNs fe=k vkSj vPNs vkneh Hkh gSaA lfjrk HkkHkh dks thou&lafxuh ds :i esa ikus ds dkj.k os /kU; rks gSa gh] bZ";kZ ds ik=k Hkh gSaA 119


ekuql lR; ds ys[kd gSa f'koewfrZ lqqu js ekuql Hkk; lckfj mij ekuql lR;] rkgkj mij fdNq uk;A µpaMhnkl

fga jkenso flag tUe % 15 uoacj 1954] e/ksiqjk ¼fcgkj½ dgkfu;ksa ds vykok] dfork,a] ys[k] leh{kk,a ,oa laLej.k izdkf'krA ^dkys dksV dk lQsn fnu* pfpZr dgkuh laxzg ftl ij jsyos cksMZ us izsepan iqjLdkj ls uoktkA o"kks± rd crkSj vfHkusrk jaxeap ij lfØ;A nwjn'kZu y[kuÅ }kjk fufeZr fQYe ^?kuhHkwr ihM+k ds dfo t;'kadj izlkn* esa vfHku;A fQygky jsyos dh ukSdjhA

laidZ % 1115 lh Mh] bafM;u baLVhV~;wV dkWyksuh] eqxyljk; 120

nh lkfgR; ds leh{kd f'koewfrZ ds lkfgR; dks Hkys vyx&vyx oSpkfjd [kkaps esa j[krs gksa ysfdu ,d ikBd ds rkSj ij eSa muds lkfgR; dks paMhnkl ds mijksDr ^ekuql lR;* ds T;knk djhc ekurk gwaA os euq"; thou dh ?kVukvksa dks fdlh jktuhfrd ^okn* ds rgr ugha ns[krs vkSj u dksbZ ,slk ^p'ek* yxkrs gSaA muds fy, ekuql lR; lcls mij gSA ^dlkbZckM+k* ls ysdj ^vkf[kjh Nykax* rd mudh dgkfu;ka vkSj miU;kl euq"; thou vkSj [kkldj xzkeh.k thou dh foMacukvksa ds mn~?kkVu dh gh rks dFkk,a gSaA os izsepUn vkSj js.kq ds chp ,d rhljh èkkjk fodflr djrs gSaA os bl lR; ds fy, dkQh Hkhrj rd èkalrs gSa vkSj dyk dks mruk gh j[krs gSa tks bl lR; dks mHkkjus esa enn djsA f'koewfrZ dh i`"BHkwfe Hkh muls vyx jgh gSA izsepUn vkSj js.kq dh rjg ys[ku esa os ^gksyVkbej* ugha jgs gSa] ysfdu ftl ^dfeVesaV* ds lkFk mUgksaus fy[kuk 'kq: fd;k Fkk] mlesa vkt Hkh dksbZ deh ugha vkbZ gSA os fdlh ys[kdh; ^;wVksfi;k* esa Hkh ugha thrs gSa] cfYd ,d vke nqfu;knkj vkneh dh rjg ftanxh thrs gq, ys[ku djrs jgs gSaA lkfgR; ;k jktuhfr esa Hkys ;g ckr ckj&ckj nqgjkbZ tkrh jgh gks fd ^chp dk dksbZ jkLrk ugha gksrk* ysfdu lPpkbZ ;g gS fd ftanxh rks chp ds jkLrs ij gh pyrh gSA f'koewfrZ blh chp jkLrs ij pyus dh etcwjh dks ^dUQsl* djrs gSaA gkykafd vHkh muls vkSj cM+s ^dUQs'ku* dh mEehn gSA fiNys 25&30 o"kks± ls fganh dFkk lkfgR; esa vusd díkoj ys[kdksa esa f'koewfrZ vdsys ,sls ys[kd gSa tks de fy[kdj Hkh izklafxd cus gq, gSaA muds ljksdkj vkt Hkh xkao ds thou ls gSaA f'koewfrZ ds ljksdkjksa dk ifj.kke u rks xynJqrk gS vkSj u vU;k; ds f[kykQ gfFk;kj mBk ysus dk :ekuhiuA gkykafd mudk tqM+ko izxfr'khy vkSj okeiaFkh vkanksyuksa ls gh T;knk jgk gS ysfdu mudh jpukvksa esa dHkh Hkh tcjnLrh dk >qdko ugha jgk gSA gka] le; dh uCt ij mudh maxyh ges'kk jgh gSA ^riZ.k* vkSj ^vkf[kjh Nykax* muds nks ,sls miU;kl gSa ftuesa bl nkSj esa jktuhfr vkSj fodkl ds uke ij Nys x, ^xkao* dh dFkk gh mtkxj gqbZ gSA latho HkkbZ mUgsa vkylh Hkys dgsa ysfdu mudk vkyL; tc VwVrk gS rks dqN vPNk gh ns tkrk gSA ckgjh os'kHkw"kk ls os fdlh ^,saxy* ls ys[kd ugha fn[krs vkSj u iz'kklfud vfèkdkjhA ¼vc rks [kSj fjVk;j Hkh gks x, gSaA½ nksuksa rjg ds rke>ke ls eqDrA dHkh lkèkkj.k&lh lQkjh esa ;k izk;% iSaV&'kVZ esa lcls de lkeku ysdj pyus okysA dbZ fnuksa dh ;k=kk esa Hkh ,d NksVk&lk czhQdslA os vkt Hkh ,d xaobZ O;fDr tSls gSaA eSa ^vkt Hkh* ij blfy, tksj ns jgk gwa fd mUgksaus yacs le; ls uxjksa vkSj egkuxjksa esa jgrs gq, mPp iz'kklfud inksa dk nkf;Ro fuHkk;k gS] tgka igqapdj yksx viuh tM+ksa ls izk;% gh dV tkrs gSa ;k mudh tM+sa gh fldqM+ tkrh tuojh&ekpZ 2011


gS---A* eSa ugha tkurk fd rc esjk loky lgh Fkk ;k xyr] ysfdu f'koewfrZ us viuh lQkbZ esa dksbZ ^n'kZu* fiyk;k gksrk rks eSa mudh vkxs dh dgkfu;ksa esa bruh #fp gh ugha ysrkA f'koewfrZ dks geus lcls vfèkd tkuk lkfgfR;d lekjksgksa ds ekè;e lsA ftl Hkh vk;kstu esa f'koewfrZ dk uke gksrk ogka tkus dk ¼1990 ds vklikl eqxyljk; esa jkenso flag ds vkokl ij½ ck,a ls m"kk flag] jksgu ¼bu fnuksa nwjn'kZu lekpkj] fnYyh dk pfpZr fo'ks"k vkd"kZ.k gksrkA i=kdkj½ latho vkSj f'koewfrZA ihNsµjkenso flag vkSj fnus'k dq'kokgA ogha muls lkfgR; ds vykok Hkh ?kj&ifjokj dh gSaA ysfdu f'koewfrZ dh tM+sa ^cksulkbZ* <sj lkjh ckrsa gksrhaA xksf"B;ksa esa gksus dh rjg 'kgjh xeyksa esa ugha fleV okyh cglksa esa viuh ckr j[kus ds fy, ldhaA os xkao ds ^fVfidy* eubZ dh os mdlkrs ;k vpkud eap ls uke rjg gSa tks ^cqM+cd* cudj vkils cgqr iqdkj cSBrs rks tkuk gh iM+rkA dbZ ckj dqN tku ysaxsA f'koewfrZ HkkbZ ls cM+h ftEesnkjh ns nsrsµ^dy ds igys cksyrs𝔠krs eSa vfrfjDr lkoèkku l=k dk lapkyu vkidks gh djuk gS] jgrk gwaA p'es ds Hkhrj mudh vka[kksa esa viuh rS;kjh dj yhft,A* fiNys ges'kk ,d 'kjkjr fn[kkbZ nsrh gSA 20&25 o"kks± ds lkfgfR;d lekjksgksa vkSj eqfDrcksèk ds ckn ogh gSa tks ^ikVZuj* [kkldj dgkuh vkanksyuksa esa f'koewfrZ 'kCn dk bLrseky dbZ rjg ls djrs gSaA dh bl Hkwfedk ij vyx ls fy[kk tkuk os eq>ls dqN iwNsaxs rks mldk vFkZ dqN pkfg,A tgka vkjkensg O;oLFkk gksrh gS vkSj gksxk vkSj xkSre lkU;ky ls dqN ogka rks lHkh tkuk pkgrs gSa] f'koewfrZ vkSjA ;fn fnus'k dq'kokg ls iwwNsaxs rks ogka Hkh tkrs jgs gSa tgka njh&pknj ij bl rjgµ^vkSj eueksgu th] ml fnu lksuk iM+rk gSA os lkfgR; dh dbZ cl esa cxy dh lhV ij dkSu Fkh\* ihf<+;ksa ds chp lsrq cuus vkSj cukus dk vki fny [kksydj galsaxs ysfdu os flQZ dke djrs jgs gSaA ftu xksf"B;ksa esa eqLdjk,axs---vkSj mudh eqLdjkgV nsj fl)karksa vkSj n'kZuksa ls Jksrk Åcus rd vkidk ihNk djsxh---vkidks yxrs gSa] mls f'koewfrZ gh gSa tks mckj xqnxqnk,xhA f'koewfrZ HkkbZ ds O;fDrRo ysrs gSa D;ksafd os dkxn ys[kh de dk ;g igyw fe=kksa dks Hkh thoar cuk, vka[ku ns[kh T;knk cksyrs gSaA f'koewfrZ j[krk gSA fganh ds ys[kdksa esa jktsUnz dh Hkksyh&Hkkyh ftKklk ds lkeus ;kno ds ckn ogh gSa ftuds lkFk le; vkids nsfjnk vkSj Qwdks èkjs jg tk,axsA dHkh cksf>y ugha yxrkA os lkfgR; esa lQy gksus ds uqL[ks Hkh f'koewfrZ HkkbZ ls esjk igyh ckj crk,axsA vxy&cxy ns[kdj dbZ ofj"B i=kkpkj ^HkjrukV~;e* dks ysdj gqvk yksx Hkh muls ,dkar esa feyus dh FkkA eSaus ml dgkuh ds var dks ysdj dksf'k'k djsaxs] tSls fdlh lkèkqckck us viuh vlgefr tkfgj dh Fkh fd ,slh muls enkZuxh dh iwjh nok [kjhn yh lefiZr iRuh nthZ ds lkFk dSls Hkkx FkhA ldrh gS\ f'koewfrZ us dksbZ lQkbZ ugha ^foV* vkSj ^g~;wej* ds èkuh nhA fy[kkµ^vki dk dguk lgh gSA f'koewfrZ ds O;fDrRo ds <sj lkjs dgkuh Nius ds igys ;fn nks&pkj lqèkh ekuoh; igyw gSa tks iwjs lkfgR; txr fe=kksa ls i<+ok ysrk rks ;g deh nwj gks dks irk gSa vkSj le;≤ ij mudh tkrhA vc rks [kSj dgkuh Ni xbZ jpukvksa esa izfrfcafcr Hkh gq, gSaA fL=k;ksa tuojh&ekpZ 2011

ds izfr tks lEeku vkSj muds i{k esa [kM+s gksus dk Hkko mudh jpukvksa esa gS ogh Hkko os O;kogkfjd thou esa Hkh j[krs gSaA eSa ,d ?kVuk dk ftØ djuk pkgwaxk tks muds ekuoh; igyw vkSj chp ds jkLrs dks pquus dh etcwjh] nksuksa dks n'kkZrk gSA dqN o"kks± iwoZ esjs ,d fl[k fe=k dh csVh dh 'kknh y[kuÅ ls gqbZ Fkh tks muds fudV lacaèkh gh FksA ysfdu de ngst feyus ;k ftu Hkh otgksa ls gks] izkjaHk ls gh ;g fj'rk cu ugha ik;kA izrkM+uk vkSj mis{kk dh otg ls yM+dh eqxyljk; esa vius firk ds ?kj gh FkhA lxs&lacafèk;ksa dh dksf'k'k Hkh O;FkZ jghA pwafd yM+dk O;olk; esa Fkk vkSj f'koewfrZ th dk foHkkx mlh ls lacafèkr Fkk rks eSaus f'koewfrZ th dks Qksu fd;k fd vius fdlh vfèkdkjh dks Hkstdj mls le>k,a fd os viuk joS;k cnysA f'koewfrZ th us iwjk iz;kl fd;kA yM+dh dk HkkbZ cgu dks ysdj y[kuÅ x;k rks f'koewfrZ th us mUgsa vius ?kj j[kkA HkkHkh th us vkSj mudh cfV;ksa us ftl rjg yM+dh dks HkkoukRed lgkjk fn;k og rks vkt ds le; esa ,dne nqyZHk gSA gkykafd lkjh dksf'k'ksa csdkj xb± vkSj ,d fnu ml yM+ds us QthZ rykdukek rS;kj dj nwljh yM+dh ls 'kknh Hkh dj yhA vc rks lkjs jkLrs can gks x, FksA dkuwuh yM+kbZ yM+us dk dksbZ eryc ugha FkkA ysfdu yM+ds okys us ngst esa Ng yk[k #i, Hkh fy, Fks] ftls og ykSVkuk ugha pkgrk FkkA vkf[kj eSaus iqu% f'koewfrZ HkkbZ dks Qksu fd;kA f'koewfrZ HkkbZ us 'kSysUnz lkxj th dh enn yh vkSj ,d lIrkg ds vanj yM+ds okys dks Ng yk[k dh jde ykSVkuh iM+hA ckn esa ml yM+dh dh Hkh 'kknh gqbZA vkt og vius ifr vkSj cPph ds lkFk csgn [kq'k gSA tc Hkh bl ?kVuk dk ftØ gksrk gS] esjs fe=k f'koewfrZ ds fy, nqvk,a ekaxrs jgrs gSaA nsf[k,] ckr rks eSaus muds Qu ls gh 'kq: dh Fkh ysfdu mudh 'kf[l;r dh vksj c<+ x;kA dg ugha ldrk mudk Qu cM+k gS ;k mudh 'kf[l;r\ 'kk;n nksuksaA ,slk cgqr de gksrk gSA 121


f'koewfrZ % vthc 'k[l gS ikuh ds ?kj esa jgrk gS oks v'd cuds esjh p'e&,&rj esa jgrk gS] vthc 'k[l gS ikuh ds ?kj esa jgrk gSA

f'k fnus'k dq'kokg cgqpfpZr dfoA tUe lu~ 1961 dh 08 tqykbZ dks v;ks/;k esaA mÙkj izns'k ds nsofj;k ftys ds NksVs ls xzke xfgyk esa cpiu chrkA Lukrd ls ysdj ih&,pMh- rd dh f'k{kk&nh{kkA dk'kh fganw fo'ofo|ky;] okjk.klh esaA ,d n'kd rd lkE;oknh Nk=k jktuhfr ds iw.kZdkfyd dk;ZdrkZA egkiafMr jkgqy lkaLÑR;k;u ij yacs le; rd 'kks/kdrkZA [kwc ?kqEedM+h dhA i=kdkfjrk vkSj v/;kiu ds chp ckj&ckj vkoktkghA ikap o"kks± rd izfl) if=kdk ^olq/kk* ds lgk;d laiknd jgsA lu~ 1994 ls jhok esa #ddj ukSdjhA ^fujkyk&lEeku*] ^okxh'ojh iqjLdkj*] ^ey[kku flag fllkSfn;k* dfork iqjLdkj* ls lEekfurA

laidZ % vè;{k] fganh foHkkx] voèks'k izrki flag fo'ofo|ky;] jhok ¼e- iz-½&486003 eks % 9425847022 122

oewfrZ ls esjk igyk ikBdh; ifjp; mudh dgkuh ^fljh miek tksx* ls gqvkA laHkor% lu~ 1984&85 dk o"kZ FkkA eSa dk'kh fganw fo'ofo|ky; esa 'kksèk Nk=k FkkA nhikoyh dh Nqfê;ksa esa xkao tk jgk FkkA okjk.klh ls lyseiqj ds jkLrs esa tc eÅ taD'ku ij xkM+h #dh rks eSaus ogha if=kdkvksa ds iVy ls ^lkfjdk* [kjhnhA igys vtZ dj nwaµcpiu esa eSa xkao dh cgqr lkjh fL=k;ksa dk i=k&ys[kd FkkA os lc dh lc fpëh dh 'kq#vkr esa ^fljh miek tksx i=k fy[kk* fy[kokrh FkhaA esjh fuxkg 'kh"kZd ds lkFk gh dgkuh esa mrj xbZA dgkuh [kRe gksus rd fdlh vkSj pht dk gks'k gh ugha jgkA gkykafd dgkuh i<+rs gq, esjh vka[kksa ls vkalw fxj jgs Fks] ysfdu eq>s bl ckr dk japek=k è;ku ugha Fkk fd eSa lSdM+ksa yksxksa ds lkFk Vªsu ds fMCcs esa cSBk gwa] xkM+h py jgh gS] LVs'ku vk&tk jgs gSa] yksx p<+&mrj jgs gSaA dgkuh ds var esa ys[kd dk irk Nik FkkA fcØhdj vfèkdkjh] eÅ ¼mÙkj izns'k½A eSa cgqr mf}Xu gks x;kA dk'k! ;g dgkuh eSaus dqN nsj igys i<+ yh gksrh rks ^eÅ* mrjdj ys[kd ls fey vkrkA bl dgkuh ls igys eSaus f'koewfrZ dk dqN Hkh ugha i<+k FkkA eq>s ;g Hkh ugha ekywe Fkk fd os ^èkeZ;qx* esa Nih viuh dgkfu;ksa ^dlkbZckM+k* vkSj ^HkjrukV~;e* ds tfj, dkQh e'kgwj gks pqds gSa vkSj ^dlkbZckM+k* ds lSdM+ksa ukV~;eapu ns'k&Hkj esa gks pqds gSaA dqy feykdj ,d gh dgkuh ls f'koewfrZ ls yxu yx xbZA ysfdu u tkus lfn;ksa ls ;g dkSu&lk vfHk'kki gS fd ftlls yxu yx tkrh gS og tYnh feyrk gh ughaA vkSj gekjs lkFk Hkh ;gh gqvkA f'koewfrZ ls eqykdkr gqbZ ijarq rc rd lu~ 1989 dk o"kZ vk x;k FkkA os fetkZiqj esa fcØhdj vfèkdkjh ds :i esa inLFk FksA unh&uko la;ksx ;g fd mUgha fnuksa esjs cguksbZ Hkh fetkZiqj dh iqfyl ykbu esa inLFk gq,A muls feyus x;k rks f'koewfrZ th ls Hkh feyus pyk x;kA yxk gh ugha fd eSa fdlh cM+s ys[kd ls fey jgk gwaA eSaus f'koewfrZ dks crk;k fd vc rd mudh ^fljh miek tksx*] ^HkjrukV~;e* vkSj ^dlkbZckM+k* dgkfu;ka i<+h gSaA mudh fdrkcsa [kkst jgk gwa] dgha feyrh gh ugha! rks os eqLdqjk,] ßtc Nih gh ugha rks Hkyk dSls feysaxhAÞ mUgksaus eq>ls iwNk fd ßvkids fiz; ys[kd dkSu gSa\Þ eSaus dgk] ßlathoAÞ ßD;ksa\Þ ßblfy, fd muds tSlk ^dksbZ Hkh* nwljk ugha fy[krk vkSj vkt fganh dh lkjh y?kq if=kdk,a muls Hkjh iM+h gSaAÞ ß,slh mnkjrk Bhd gS D;k fd vkneh fdlh dks euk u djsA eku yhft, latho th esgfj;k gksrs rks bl mnkjrk ds dkj.k mudh D;k xfr gksrh!Þ tuojh&ekpZ 2011


f'koewfrZ esjh rjQ ns[kdj galus yxs vkSj eSa fdafpr~ xaHkhj eqnzk esa vk x;kA f'koewfrZ tSls lathnk ys[kd ls bl rjg dh Qkfg'k ckr dh mEehn ugha FkhA ßcrkb,] ,d rks caxky dk ckaXykHkk"kh ys[kd fganh esa bl rjg fy[krk gS tSls fganh&iêh esa gh mldh uky xM+h gksA uDly ewoesaV ij ^vijkèk* tSlh dksbZ nwljh dgkuh fganh esa gS D;k\ os fopkjd vkSj ys[kd nksuksa gSaA gekjh ;qok ih<+h vktdy muls vfèkd fdlh Hkh dFkkdkj dks lfØ; ugha ns[k jgh gSAÞ bruk dgus ds ckn eSa dqN ,slh eqnzk esa fojkteku gqvk tSls eSaus f'koewfrZ dks fu#Ùkj dj fn;k gksA rc eSa ugha tkurk Fkk fd f'koewfrZ prqj lqtku gSaA laHkor% ;g ifjgkl gh gS tks muds vkalqvksa dks larqfyr djrk gSA

dk irk gj txg Nirk jgrk gSA vkius dHkh è;ku ugha fn;k\Þ f'koewfrZ vaxM+kbZ ysrs gq, [kM+s gq,( dgk] ßvPNk ikVZuj] dy brokj gSA nl cts vkb,A eSa vkidks ,d ljizkbt fx¶V nwaxkA fy vodk'k gS blfy, fnu&Hkj lkFk jgsaxsAÞ nwljs fnu tc x;k rks D;k ns[krk gwa fd ,d O;fDr tks cgqr lkèkkj.k&lk fn[k jgk gS] Nkiokyh yqaxh rFkk fcuk dkWyj dh jaxhu Vh&'kVZ igus gS] dsu dh dqlhZ ij cSBk rackdw pqHkyk jgk gSA mldh cxy esa cSBs ,d yghe&lghe #rcs okys lTtu mldh gka esa gka feyk, tk jgs gSaA pan feuVksa ckn f'koewfrZ th vk, rFkk ge yksxksa dk ifjp; djkus yxsA ßlatho HkkbZ] buls fefy,] fnus'k dq'kokg] vkids vFkd iz'kald] ch- ,p- ;w- lsAÞ eSa grizHkA rks dy D;ksa ugha crk;k f'koewfrZ th

voèk ds xzkeh.k vapy ds lcls pkSdUus bl dFkkdkj ds ihNs <sjksa dFkkud HkkSadrs gq, ihNk djrs jgrs gSa] ij f'koewfrZ gSa fd iYyk NqM+kdj Hkkxrs pyrs gSaA ys[kusrj ekeyksa esa csgn deZB ij fy[kus esa mrus gh dkfgyA dkfgyh dk ;g vkye gS fd ,d ckj dksbZ iSE¶ysV fy[kuk Fkk] la;ksxo'k eSa ogha Fkk] lks mUgksaus eq>s gh vkxs dj fn;k] ßvki gh fy[k nks ikVZuj!Þ ifjgkl dk ekn~nk muesa cgqr gSA esjs vKku dks os ckyd dh ^rksrfjckrk* le> jgs gSaA os nwljksa ij gh ugha] vius Åij Hkh galrs gSaA ftl fganh&iêh dh ckr eSa dj jgk gwa] mlesa latho&f'koewfrZ dh ^tqxytksM+h* jke&y{e.k dh rjg tkuh tkrh gSA vkSj ;g tksM+h fdlh laiknd ;k vkykspd egku us ugha cukbZA fganh ds ikBdksa us cukbZ gS vkSj ujsu] xkSre lkU;ky] voèks'k izhr] l`at;] vkj- Mh- flag tSls yxHkx ipklksa dFkkdkj bl tksM+h ds nhokus gSaA f'koewfrZ us mlh ets ls dgk] ßvPNk rks latho caxkyh gSaA eSa ugha tkurk FkkAÞ eSaus iwoZor~ mRlkg esa dgk] ßofj"B jlk;uK] bZLdks] dqyVh] if'pe caxky tuojh&ekpZ 2011

us\ vPNk rks ;gh esjk ^ljizkbt fx¶V* gSA ys[kdh; nqfu;k dk esjk fiz; ys[kd] esjs eu dk vkn'kZ ys[kd] esjk dgkuhdkj ghjks esjs lkeus cSBk gS vkSj eSa mls Vqdqj&Vqdqj HkDdw dh rjg rkd jgk gwaA esjh tM+rk rc VwVh tc latho HkkbZ us viuk gkFk feykus ds fy, vkxs c<+k;k vkSj dgk] ßfnus'k HkkbZ] ;s gSa esjs ije fe=k] Hkksyk flagA vki rks dfo gSaA eSaus vkidh dfork,a i=k&if=kdk,a esa ns[kh gSaA dqN Bhd ls ;kn ugha vk jgkA ijgSIl! ;w vkj , ys¶V iks,VAÞ fe=kks! ml fnu u tkus dkSu&lh frfFk FkhA fnu pqVfd;ksa esa chr x;kA [kkuk&ihuk] xkuk&ctkuk] fdLlk&dgkuh vkSj dfork dk fnuA fetkZiqj ds lqjE; LFkyksa dk Hkze.kA xaxk unh esa ukSdk;uA

xaxkikj jsrh ij esjk dkO;&ikBA dguk 'kk;n >wB yxs ij ml ,d fnu us gh gekjs chp tUe&tUekarjksa dh vkReh;rk iSnk dj nhA gesa ,d vVwV caèku esa ckaèk fn;kA ml fnu lkFk&lkFk gals] dbZ ckj xjekxje cgl esa my>s] ?kj&nqvkj] ek;ds&llqjky la?k&lh- ihvkbZ- ¼,e- ,y-½ lc vkil esa cfr;k fy;kA yxk gh ugha fd blls igys dksbZ vifjp; FkkA irk ugha gekjs lacaèkksa dk ;g dkSu&lk fo'okl gS fd ^dFkkns'k*] flracj 1997 ds vad esa xkSre lkU;ky dks lk{kkRdkj nsrs gq, latho us dgk fd] ßesjh vFkhZ esa yxus okys daèkksa esa nks daèks f'koewfrZ vkSj fnus'k dq'kokg ds gksaxsAÞ bfrA ,d ckj ^ckM+esj* esa esjs lkeus gh f'koewfrZ us foHkwfr ukjk;.k jk; ls dgk] ßfnus'k th ges'kk nnZ esa mcyrs jgrs gSaAÞ dgh xbZ ckr esa etkd dk Vksu Fkk tks eq>s vPNk ugha yxkA le;≤ ij] vius ,dkèk okD; ls pqgy djuk f'koewfrZ dh vknr gSA ,d ckj Hkars jktsUnz ;kno ds gkSt [kkl okys ?kj esa esjk vkSj f'koewfrZ dk lkIrkfgd izokl FkkA lqcg eSa jktsUnz th ds ckFk:e esa cgqr nsj rd ugkrk jgkA tc ckgj vk;k rks Hkars us pqVdh yh] ßugkus esa cgqr le; yxkrs gks\Þ f'koewfrZ dc pqi jgus okys FksA cksys] ßfnus'k th ,d&,d vax pkj&pkj ckj èkksrs gSaA bUgsa ekywe ugha fd fojgh dk;k ikuh ls BaMh ugha gksrhAÞ fe=kks! bu dFkuksa esa fdruk lR; gS] fdruk ifjgkl] eSa ugha tkurkA ysfdu bl lp ls c[kwch ifjfpr gwa fd f'koewfrZ ges'kk vius vanj dh vkap ij p<+s vngu esa [kncnkrs jgrs gSaA muds }kjk fd, x, galh&etkd ml mcyrh dsryh ij j[kk x;k <Ddu gSaA muds eqag ls vDlj QwVus okys bu mn~xkjksa dks vki Hkh nsf[k,A eq>s irk ugha fd bUgsa ^vkIr okD;* dgk tk ldrk gS fd ughaµ 123


1- dgrs gSa ckjg lky ckn ?kwjs ds fnu Hkh fQjrs gSaA fQjrs gksaxsA ij vius ns'k ds fdlku ?kwjs tSls HkkX;'kkyh Hkh ugha gSaA 2- xjhc detksj ds fgLls esa dqÙks ls Hkh T;knk nqRdkj vkbZ gSA 3- fdlkuksa ds uke ij jktèkkuh esa cus fdlku Hkou dh cgqeaftyh bekjr esa lSdM+ksa ,- lh- yxs gSaA ,slk Hkou ftldh pdkpkSaèk ns[kdj fdlku mlds vanj ikao j[kus dh fgEer Hkh u dj ldsA 4- fdlku dSls ft,xk\ mldh Qly dk ewY; os r; djrs gSa ftUgsa ;gh irk ugha gksrk fd pus dk isM+ cM+k gksrk gS ;k vjgj dkA 5- vHkh rd dksbZ eqYd vUu ds nkuksa dks QSDVªh esa cukus dk uqL[kk ugha fudky ldk gSA 6- ;g blh ns'k esa gS fd ,d vksj ljdkj yk[kksa Vu xYyk leqnz esa Qsadus dk fu.kZ; ysrh gS] nwljh vksj lLrs xYys dh nqdkuksa ij xsgwa] pkoy dk ewY; M~;ks<+k djrh gSA 7- ;g blh ns'k esa gS ftlesa fiNys dbZ o"kks± esa gokbZ tgkt ds fdjk, esa fujarj ?kVksrjh vkSj cl ds fdjk, esa fujarj c<+ksrjh gks jgh gSA 8- ;g blh ns'k esa gSa tgka fiNys ctV esa lLrh dh xbZ oLrqvksa esa 'kkfey gSaµdkj] daI;wVj] dkyhu] lksuk vkSj lkW¶V fMªad rFkk egaxh dh xbZ oLrqvksa esa 'kkfey gSaµchM+h] ekfpl] pk; vkSj iksLVdkMZA 9- ;g blh ns'k esa gS fd ;gka dh tsyksa esa chlksa lky ls ,sls yksx can gSa ftuds ckjs esa vc [kqn ljdkj dks irk ugha fd mudk vijkèk D;k gS\ 10- ftudk fgr ;FkkfLFkfr cuk, j[kus esa gS] os gekjs ikBd D;ksa gksaxs\ 11- viuh Vkax rksM+us okys dh Vkax esa nkar xM+kuk gekjh utj esa viuk cpko gSA MkW- fo'oukFk f=kikBh dgrs gSa fd 124

vktknh ds igys dk Hkkjr tkuuk gks rks izsepUn dks i<+uk pkfg, vkSj vktknh ds ckn ds Hkkjr dks tkuuk gks rks gfj'kadj ijlkbZ dksA bl ckr ls eq>s [;ky vkrk gS fd vxj vktknh ds igys ds Hkkjrh; fdlku dh nqnZ'kk tkuus ds fy, izsepUn dks i<+uk ykfte gS rks vktknh ds ckn ds Hkkjrh; fdlku [kkldj mÙkj Hkkjr ds fdlkuksa dh nqnZ'kk] fu;fr vkSj xkao&nsgkr dh QVsgkyh dks ns[kuk gks rks f'koewfrZ dks i<+uk t:jh gSA laosnuk vkSj f'kYi ds Lrj ij muesa izsepUn vkSj Q.kh'ojukFk js.kq dk ef.kdkapu ;ksx fn[kkbZ nsrk gSA f'koewfrZ dks i<+dj gh lgh ek;us esa ;g irk pyrk gS fd Lora=k Hkkjr ds xkao vkSj nsgkr vkt Hkh fdl rjg lkearksa] lkgwdkjksa] usrkvksa vkSj gkfdeksa ds pØO;wg esa Qaldj dlkbZckM+k cus gq, gSaA lhekar fdlkuksa ds ?kj iSnk gksus okys

gSA muds xq#vksa esa muds xkao ds ^larks"kh dkdk* ls ysdj ^fonzksgh taxw* vkSj ^Økafrdkjh dkWejsM eaxy flag* rd gSaA vius yxHkx lkjs L=kh&iq#"k nksLrksa ls f'koewfrZ us eq>s feyk;k gSA ysfdu ftu nks fL=k;ksa ls eq>s feykus ds fy, f'koewfrZ us iVuk vkSj iwf.kZ;k dh vyx&vyx nks yach ;k=kk,a dha vkSj djkb±] os eq>s thou&Hkj u HkwysaxhA ;s fL=k;ka mudh utj esa iwtuh; gh ugha] lkfgR; dk bfrgkl FkhaA njvly eSaus eglwl fd;k gS fd js.kq f'koewfrZ ds l`tukRed {k.kksa ds ije vkjkè; gSaA igyh ckj tc os eq>s Q.kh'ojukFk js.kq dh fiz;k yfrdk th ls feykus ys x, rks brus Hkko&fog~oy Fks fd yxrk Fkk] yfrdk th dh pj.kèkwfy vius ekFks ij p<+k ysaxsA nwljh ckj bykgkckn ls dfVgkj vkSj dfVgkj ls iwf.kZ;k dh ;k=kk js.kq th ds xkao ^vkSjkgh

voèk ds xzkeh.k vapy ds lcls pkSdUus bl dFkkdkj ds ihNs <sjksa dFkkud HkkSadrs gq, ihNk djrs jgrs gSa] ij f'koewfrZ gSa fd iYyk NqM+kdj Hkkxrs pyrs gSaA ys[kusrj ekeyksa esa csgn deZB ij fy[kus esa mrus gh dkfgyA dkfgyh dk ;g vkye gS fd ,d ckj dksbZ iSE¶ysV fy[kuk Fkk] la;ksxo'k eSa ogha Fkk] lks mUgksaus eq>s gh vkxs dj fn;k] ßvki gh fy[k nks ikVZuj!Þ xc: toku rks vkt Hkh vius vuar nq[kksa dh rky ij HkjrukV~;e dj jgs gSaA f'koewfrZ fdlh ds Hkh }kjk cksyh xbZ ckr dks fpfM+;k dh rjg nkuk&nkuk pqxrs gSaA ftl rjg nÙkk=ks; us vius pkSchl xq# cuk, Fks] mlh rjg f'koewfrZ us Hkh vusd yksxksa dks viuk xq# cuk;kA ftl rjg nÙkk=ks; ds pkSchl xq#vksa esa ,d os';k Hkh Fkh] mlh rjg f'koewfrZ dh ,d xq# ,d rok;d FkhaA ¼ekQ djsa] fdlh is'ks esa iM+h L=kh ds fy, iz;qDr ;s nksuksa 'kCn ;k buds lkjs i;kZ;okph L=kh tkfr dk vieku gSa½ f'koewfrZ eq>s muls feykus ys x, FksA eSaus ns[kk fd og xjhc nqf[k;kfju f'koewfrZ dh ÝSaM] fQykWLQj] xkbM rhuksa

fgaxuk* tkus vkSj mudh iRuh in~ek th ls feyus ds fy, dh xbZA js.kq ds ?kj igqaps f'koewfrZ th mudh ,d&,d pht dks Nw&Nwdj ,sls ns[k jgs Fks tSls js.kq ls ^nsg&feykok* dj jgs gksa] muds xys yx jgs gksa] muds ikao Nw jgs gksaA in~ek th crk'kk vkSj ikuh ysdj ge yksxksa ds ikl gh cSBh FkhaA cq<+kis esa Hkh os cgqr lqanj yx jgh FkhaA yfrdk th ls Hkh FkksM+h vfèkd lqanjA tc dkQh nsj gks xbZ vkSj in~ek th mBdj dqN nsj ds fy, dgha pyh xb± rks eSaus f'koewfrZ ds dku esa dgk] ßin~ek th dks Hkh Nwdj ns[kuk gS D;k\Þ f'koewfrZ us eq>s cs#[kh ls ns[kkA mudh vka[ksa lty FkhaA eSaus ckr cnyus ds fy, in~ek th ls iwNk] ßvkids jgrs gq, js.kq th us yfrdk th tuojh&ekpZ 2011


nk,a ls f'koewfrZ ¼xksn esa csVk mRdy dq'kokg½] fnus'k dq'kokg ¼xksn esa csVh va'kqyk dq'kokg½

ls nwljh 'kknh dh rks vki dks cqjk ugha yxk\Þ in~ek th dh txg f'koewfrZ th cksys] ßpqi jgks ikVZuj] dkB dh lkSr Hkh thHk fp<+krh gSAÞ ßdHkh Qal x, cPpw rks ns[kwaxkAÞ Hkkb;ks! dk'kh esa dfydky dk og izFke pj.k Fkk tc ,d vIljk us eksfguh ea=k Mkydj eq>s vius o'k esa dj fy;kA cpus ds fy, eSaus vkdk'k&ikrky dh 'kj.k yhA ij mlds tknw ds vkxs lc csdkjA esjs ?kj dh y{eh us rc rd ,d dqekj vkSj ,d dqekjh dks esjh xksn esa nsdj] eq>s firk gksus dk xkSjo ns fn;k FkkA ysfdu og izse gh D;k ftlesa vkneh ds gks'k&gokl nq#Lr jgsaA iqutZUe Hkys u gks ijarq izse iqutZUe gSA fQj rks vxys tUe dh dksbZ ckr ;kn ugha jgrhA dchj ds 'kCnksa esa viuk 'kh'k mrkjdj igys gkFk esa ysrs gSa vkSj fQj izse ds ?kj esa izos'k djrs gSaA ;g <kbZ vk[kj czãkuan lgksnj gS rks ej.kksÙkj fot;ksYykl Hkh gSµ cs[kqn Fks] x+'k Fks] eg~o Fks] nqfu;k dk x+e u Fkk] thuk folky esa Hkh rks ejus ls de u FkkA esjk ;g ejuk fujarj py jgk FkkA esjk thuk eg&eg egd jgk FkkA erokyh pky vkSj u'khyh vka[ksa txg&txg viuk c;ku ntZ djk jgh tuojh&ekpZ 2011

FkhaA tekus dks [kcj gks u gks vius tkuus okyksa dks [kcj gks xbZA dqN yksx [kqys&[ktkuk lkFk [kM+s Fks rks dqN yksx rky Bksdj fojksèk dj jgs FksA ,sls esa f'koewfrZ fdruh ckj esjs ikl vk,] ns'k&nqfu;k vkSj nhu&bZeku dh le>kb'k nsrs jgsA cPpksa ds vukFk gksus dh nqgkbZ nsrs jgs vkSj ,d fnu dM+s ygts esa dgk fd] ß,d E;ku esa nks ryokjsa ugha jgrh gSaAÞ tc eSaus dgk fd] ß;g dksbZ cM+h leL;k ugha gSA eSa nks E;ku j[k ywaxkAÞ rks mUgksaus dgk] ßg¶rs&Hkj ckn vkidh HkkHkh dks ysdj vkrk gwaA ge nksuksa vkidh ilan dks ns[kuk pkgsaxsA lfjrk th dh Hkh jk; t:jh gSAÞ ,d lIrkg ckn tc ,d iqLrdky; esa ge pkjksa dh HksaV gqbZ rks f'koewfrZ esudk dks bl rjg ns[krs jg x, tSls dsnkj 'kekZ dh fQYe ^fp=kys[kk* esa chtxqIr ds ?kj czãpkjh 'osrkax fp=kys[kk dks ns[krk gSA lfjrk HkkHkh vkSj f'koewfrZ dks tc ge nksuksa NksM+us x,] rc lfjrk HkkHkh us xgu&xaHkhj eqnzk esa dgk] ßBhd gS HkkbZ lkgcAÞ eSa bl ckr ls ijs'kku gks jgk Fkk fd lfjrk HkkHkh ,d C;kgrk vkSjr dh rjg lksp jgh gksaxh vkSj vc f'koewfrZ eq>ls feyuk&tqyuk NksM+ nsaxs] D;ksafd gekjs ns'k esa fookfgr L=kh ;k iq#"k }kjk fd, tkus okys izse dks vèke

dksfV esa j[kk x;k gSA esjh mnklh Hkkaidj viuk fu.kZ; crkus ds fygkt ls f'koewfrZ eq>s ,d rjQ ys x, vkSj dgk] ßikVZuj] ;g dU;k rks fdlh fo'okfe=k dh riL;k Hkax dj ldrh gSA bls NksM+dj rks vki tUeHkj ds fy, nfjnz gks tk,axsAÞ fjD'ks ls nwj gksrs gq, f'koewfrZ HkkbZ vkSj lfjrk HkkHkh dh galh lqukbZ ns jgh FkhA f'koewfrZ rc muls ogh lc t:j dg jgs gksaxsA rc eSa D;k tkurk Fkk fd lfjrk HkkHkh muds dbZ b'dksa dh jktnkj gSa! xqIr izse dh cgqr leL;k,a gksrh gSa rks [kqys izse ds [krjs Hkh gtkj gSaA gekjs izse dks lkekftd ekU;rk fnykus] ?kj&ifjokj] fe=k&ifjtuksa dks fo'okl esa ysus rFkk mls ,d caèku dk :i nsus ds fy, ,d varjax iapk;r cSBh rks nl&ikap L=kh&iq#"kksa esa f'koewfrZ HkkbZ Hkh 'kkfey FksA reke ppkZvksa dks lqu jgh esjh y{eh ftUgsa Lo;a viuh lqanjrk vkSj 'kkjhfjd lkS"Bo dk cM+k xqeku jgrk gS] esudk ds lkSan;Z&o.kZu vkSj esjs Lo;aoj vfHkeku ij ^ljks"k Hkqoax Hkkfefu* dh rjg QqQdkj mBhaµßmldh mlesa---lksus dk ikfy'k yxk gS D;k \\\** lHkk Hkax gks xbZA dkyh dh dVkj ds lkeus dkSu fVd ldrk gS\ tks tu tgka ls vk, Fks ogka ds fy, izLFkku dj x,A f'koewfrZ dks jkrHkj esjs ?kj esa #duk Fkk vkSj lqcg vius 'kgj ds fy, cl idM+uh FkhA x`gy{eh ge nksuksa dks Hkkstu djk jgh FkhaA eSa muls vka[ksa ugha feyk ik jgk FkkA tc ,d ckj mudh rjQ ns[kk rks mUgksaus tyrh gqbZ nky esjs gkFk ij Mky nhA eSa lh&lh djrs gq, Qwad ekjus yxkA f'koewfrZ HkkbZ ohrjkxh eqnzk esa cksys] ßikVZuj] lkS Qhlnh [kjk lksuk ns[kk gS\ HkkHkh th lkS Qhlnh [kjk lksuk gSaA cl---dHkh&dHkh Hknsl cksy nsrh gSaAÞ Hknsl ij ;kn vk;k fd f'koewfrZ us eq>s ns'k&Hkj dh ;k=kk,a djkb±A ;g mUgha fnuksa dh ckr gS tc dk'kh esa dfydky ds izFke pj.k dk vafre dky py jgk 125


Fkk vkSj esudk fo'okfe=k dks NksM+dj pyh xbZ FkhA mlds xe esa fo'okfe=k =ksrk] }kij vkSj dy;qx dh blh dk;k esa fog~oy] mf}Xu fopj jgs FksA Hkars jktsUnz ;kno] 'kSysUnz lkxj] latho] f'koewfrZ] ujsu] xkSre lkU;ky vkSj la`t; dk lIrf"kZ eaMy mudh cspSu vkRek ds fy, 'kkafr&ikB dj jgk FkkA

ge Hkh eqag esa tqcku j[krs gSa bruk Åapk u cksfy, lkgscA ;g la;ksx gh Fkk fd ^dkWejsM dk dksV* ds f'kYih l`at; dh ckjh lcls igys iM+hA mlus mlh otu ij ,d vk'kq 'ksj jpdj dgkµ

voèk ds xzkeh.k vapy ds lcls pkSdUus bl dFkkdkj ds ihNs <sjksa dFkkud HkkSadrs gq, ihNk djrs jgrs gSa] ij f'koewfrZ gSa fd iYyk NqM+kdj Hkkxrs pyrs gSaA ys[kusrj ekeyksa esa csgn deZB ij fy[kus esa mrus gh dkfgyA dkfgyh dk ;g vkye gS fd ,d ckj dksbZ iSE¶ysV fy[kuk Fkk] la;ksxo'k eSa ogha Fkk] lks mUgksaus eq>s gh vkxs dj fn;k] ßvki gh fy[k nks ikVZuj!Þ 'kSys'k efV;kuh] dSQh vkteh] vkj- Mhflag vkSj nsosUnz xe dk tke ihdj eg~o gks tkus dk e'kfojk ns jgs FksA ij f'koewfrZ dk lkspuk dqN vkSj FkkA os dgrs] ßikVZuj ?kweks---?kweks&?kweksA pyus ls fnekx dk [kwu ikaoksa dh rjQ vkrk gSA pyrs&fQjrs jfg,A ugha rks fnekx dh ulsa QV tk,axhAÞ bl pDdj esa os eq>s xksok] enzkl] caxywj] ÅVh] t;iqj] tksèkiqj] if'pe caxky] ;gka rd fd esjh llqjky] iVuk] vkjk] dfVgkj] dgka&dgka ugha ys x,A vius [kpsZ ij vkSj flQZ ?kweus ds fy,A ,d ckj vkj- Mh- HkkbZ ds laj{k.k esa latho] f'koewfrZ] eSa vkSj l`at; vkjk ls eqxyljk; vk jgs FksA xkM+h esa euksjatu ds fy, vaR;k{kjh dh ckr pyhA cgqr de yksx tkurs gSa fd izkphudkyhu leL;k&iwfrZ okyh dforkbZ latho dk fiz; 'kxy gSA mUgksaus dgk] ßfnus'k HkkbZ] fdlh dfork dh dqN iafDr;ka lqukb,AÞ geesa ls gj ,d O;fDr viuh rjQ ls ,d&,d can tksM+rk pysxkA eSaus dfork dh txg txnh'k xqIr ls lquh ,d xty ds nks 'ksj lquk,µ vki rks jkr lks fy, lkgsc geus rfd, fHkxks fy, lkgscA 126

ge Hkh dqN èkkjnkj j[krs gSa igys ukM+k rks [kksfy, lkgscA viuh ckjh dk bartkj NksM+dj f'koewfrZ chp esa gh yid iM+s] ßcan djks] can djks ikVZuj! ;g rks Hknsl gks x;kAÞ egfQy HkjHkaM gks xbZA bldk eryc dÙkbZ ugha gS fd f'koewfrZ dks Hknsl ls cgqr ijgst gSA ukxj tuksa esa Hknsl dgs tkus okys yksdxhrksa ds os jfl;k gSaA etky D;k fd eSaus mUgsa dksbZ yksdxhr lquk;k gks vkSj f'koewfrZ us mls viuh Mk;jh esa uksV u fd;k gksA esjs lquk, ,d Qkx dks rks mUgksaus cgqr egRoiw.kZ <ax ls vius ^eSa vkSj esjk le;* esa mn~èk`r fd;k FkkA xksih Ñ".k ls dgrh gS fd] ßgs uanyky! vkt eSa ?kj dk lkjk dke fuiVkdj] vius ifr ijes'oj dks Hkkstu djkdj] lst yxkdj mUgsa lqykus ds ckn] gj rjg ls Qqjlr ikdj ml dne ds uhps feyus vkÅaxhAÞ vksgh dnes rj· gks uanyky vktq ge vkbc· dar tsaokbZ] lksokbZ lst ij lc fcfèk volj ikbZ vktq ge vkbc·A blh izdkj cgqr lkjs Hknz oafpr yksdxhrksa ds eq[kM+s f'koewfrZ xquxqukrs

jgrs gSaA tSlsµ^,d Bks pqEek fngys tbg· gks djstÅA* viuh lqizfl) dgkuh ^f=k;k&pfjÙkj* ftls ysdj ,d le; ^lsDl vkSj tuokn* dh cgl fNM+ xbZ Fkh] ftl ij ulh#n~nhu 'kkg tSls vfHkusrk dks ysdj cklq pVthZ us mlh uke ls fQYe cukbZ] esa dgkuh dh ukf;dk ^foeyh* ds izfr Vªd ds [kyklh ^fcYyj* ds iz.k;&fuosnu ds fy, tc dksbZ laokn ugha lw> jgk Fkk rks f'koewfrZ us ,d yksdxhr dk gh lgkjk fy;kA Vªd&Mªkboj ds ifo=k izse esa vuqjDr] fookg ds ckn ifr dk vifjp; vkSj izokl >sy jgh ^foeyh* ls Vªd&Mªkboj dk 'kkfxnZ ^fcYyj* dgrk gSµ VwVgh eM+b;k ds ge gb±· jktk djhyka xqtkjk Fkksjs ek rksj eu ykxs u ykxs irjdh eksj eu ykxy ck rksjs ekA viuh jfldrk] #rcs] pqgqyckth vkSj csckd nqfu;knkjh ds ckotwn f'koewfrZ flQZ ,d ys[kd gSaA ijnq[kdkrjrk ds ekjsA os ij&ihM+k ls iwj&iwj vkSj nfyrksa&oafprksa&fL=k;ksa ds nnZ esa nfyr nzk{kk dh rjg pwj&pwj gksdj fy[krs gSaA os fy[krs le; vius fy, ugha] muds fy, jksrs gSaµ ßfelz ds fijkfeM ;k rktegy ds fuekZ.k ds nkSjku ncdj&fildj ejus okys etnwjksa ds :i esa eSa gh ejk FkkA Lora=k Hkkjr esa iqfyl }kjk fd, tk jgs QthZ budkmaVjksa esa eSa gh ekjk tk jgk gwaA cykRdkj vkSj fuoZlu djds esjh gh cgu&csfV;ka ?kqekbZ tk jgh gSaA iqutZUe esa esjk fo'okl ugha gS ijarq ekuo&Ük`a[kyk esa ih<+h&nj&ih<+h eSa gh Hkfo"; dh gtkjoha ih<+h ds :i esa iSnk gksÅaxkA blfy, vkt bl nqfu;k esa tks dqN dqfRlr gS] xfgZr gS] vlqanj gS] vU;k;iw.kZ gS] mlds [kkRes ds fy, fd;k tkus okyk iz;kl okLro esa vius gh Hkfo"; dks csgrj cukus ds fy, fd;k tkus okyk iz;kl gS---A eSa pkgrk gwa] ,slh ;k=kk ij fudys gj ;k=kh ds fy, jksVh&ikuh ysdj jkLrs esa [kM+k feywaA** tuojh&ekpZ 2011


nksLrksa esa nksLr f'koewfrZ

f'k

mÙkepan

tuojh&ekpZ 2011

oewfrZ ls esjh igyh eqykdkr ¼lu~ 1981½ izxfr'khy ys[kd la?k ¼y[kuŽ dh xks"Bh esa gqbZA eap ij cM+s ys[kdksa dk etek yxk gqvk FkkA Hkh"e lkguh] vejdkar] jktho lDlsuk] ohjsanz ;kno] 'kdhy flíhdhA lc tkus&igpkus ukeA vpkud ,d vkSj tkuk&igpkuk uke vka[kksa ds vkxs rSjk---f'koewfrZ---A lkQ&lqFkjs diM+ksa esa ,d lkaoyk lw[kk psgjk] vka[kksa esa p'ek yxk,A eap ij dfork vkSj vkys[k ikB gks jgk FkkA vpkud fdlh dke ls f'koewfrZ ckgj fudyus yxsA muds ihNs&ihNs eSa Hkh ckgj fudy x;kA ckgj fudyrs gh eSaus muls iwNkµ^^vki f'koewfrZ gSa\ HkjrukV~;e okysA** mUgksaus cM+h lathnxh ls mÙkj fn;kµ^^gka&gka] dfg, D;k ckr gS\** nwljs fnu lekiu Fkk ftlds var esa fouksn dqekj 'kqDy ds miU;kl ^ukSdj dh deht* dk eapu gksuk FkkA jkr Bgjus dh O;oLFkk tgka dh xbZ Fkh ogka geyksx nsj jkr igqap ik,A dejs dh tehu ij xís fcNs gq, Fks] tgka f'koewfrZ vkSj vU; ys[kd lkFkh ysVs gq, FksA mUgksaus eq>s ns[kk rks vkokt yxkdj cqyk;k vkSj vius lkFkh MkW- vCnqy fcfLeYykg ls ifjp; djk;kA ckn esa vCnqy fcfLeYykg ls Hkh i=k&O;ogkj 'kq: gqvkA mUgksaus gh crk;k fd f'koewfrZ eÅ esa fcØh dj vf/kdkjh gSaA ;g ckr eSaus dk- vftl [kka dks crkbZ] mUgksaus [kkstchu 'kq: dhA cgqr tYn gh gesa mudk irk ekywe py x;kA fQj f'koewfrZ ls feyus muds fuokl ij x,A mUgksaus xeZtks'kh ls ge yksxksa dk Lokxr fd;kA cgqr nsj rd ckrsa Hkh gqb±A ;s ckr mu fnuksa dh gS tc eÅ ftyk ugha cuk FkkA f'koewfrZ dk ys[ku deZ vkSj thou deZ nksuksa yxHkx ,d&lk gSA ifj.kke pkgs tks Hkh gksA muds lkgl dks geus izR;{k ns[kk gSA cgqr&lh ?kVuk,a gS] exj ;gka flQZ ,dA dksikxat lkaiznkf;d ekeys esa vfr laosnu'khy gSA ,d fnu pkjksa rjQ f'kojkf=k dh /kwe FkhA la;ksx ls ml fnu 'kqØokj Hkh FkkA lksudj cLrh vkSj eqfLye cLrh lVh gqbZ gSaA lkQ&lQkbZ dks ysdj yksxksa ds chp vkil esa ^rw&rw eSa&eSa* 'kq: gks xbZA vQokgksa dk cktkj bruk xeZ gqvk fd NksVh&lh ?kVuk us naxs dk fodjky :i /kkj.k dj fy;kA nwljs fnu lkaiznkf;d usrkvksa us nfyr lksudj cLrh ij geyk] ywV] f'koth dh lksus dh vka[k fudky ys tkus vkfn dk dqfRlr izpkj vfHk;ku 'kq: dj fn;kA lkjk ekgkSy vkrad ls ljkcksj gks pqdk FkkA yksx Mj ds ekjs ?kj esa ?kqls jgsA ;gh flyflyk rhljs fnu Hkh tkjh jgkA LVs'ku ij eqlkfQjksa ij geyk gqvkA ge yksxksa us ,d lEesyu j[kk Fkk oks Hkh [kVkbZ esa iM+ x;kA fdarq f'koewfrZ us ml le; tc pkjksa rjQ vkrad iljk gqvk Fkk] ml dk;ZØe esa Hkkx fy;kA tc os vius LdwVj ls dk;ZØe esa Hkkx ysus vk jgs Fks] rc dqN yksxksa us mudk LdwVj jksdk Hkh FkkA muls dgk x;k] ^^ftl dk;ZØe esa os tk jgs gSa] og ,d jktuhfrd ikVhZ dk Mªkek gSA vxj vkius ml dk;ZØe esa Hkkx fy;k rks bldk xaHkhj ifj.kke vkidks Hkqxruk iM+ ldrk gSA** ij bu ckrksa dh ijokg fd, cxSj mUgksaus dk;ZØe esa Hkkx fy;kA mlh le; mudh ukSdjh yxh gh Fkh] ij f'koewfrZ dks jksd dkSu ldrk gS! f'koewfrZ ds Msjs ij ges'kk nksLrksa dk etek yxk jgrkA NksVh&eksVh xks"Bh rks muds Msjs ij gh laiUu gksrhA e`nq LoHkko vkSj viusiu ds O;ogkj ls mUgksaus lHkh dk eu eksg fy;k FkkA gekjs fj'rs cgqr de le; esa gh xk<+s gks x,A oDr ets esa dV jgk Fkk fd muds rcknys dh lwpuk feyhA ge lHkh us mUgsa #dus dk cgqr vkxzg fd;kA ^thou pyus dk uke gS* ;g dgrs gq, os cLrh pysA f'koewfrZ Hkh eÅ mlh rjg R;kx x, tSls czt dks R;kxdj JhÑ".kA 127


thus dk f'koewfrZ;kuk vankt+

f'k

latho tUe % 1947A lqyrkuiqj ds ckaxjdyka xkao esaA f'k{kk&nh{kk ia- caxky esaA vM+rhl o"kks± rd bLdks esa jlk;uK cus jgsA Ms<+ lkS dgkfu;ka] nl miU;kl vkSj fofo/k fo/kkvksa esa izpqj ys[kuA bl nkSj ds turk ds lcls ykM+ys ys[kdksa esa ls ,dA

laidZ % dk;Zdkjh laiknd % gal 2@36 valkjh jksM] nfj;kxat] ubZ fnYyh&110002 eks- % 9910021256 128

oewfrZ ;kuh f'ko dh ewfrZ! vusdkusd uafn;ksa&Hk`afx;ksa] Hkwrksa&fi'kkpksa] Mkfdfu;ksa&'kkfdfu;ksa] jksfx;ksa&vikfgtksa] ukxksa] panzekvksa vkSj ijLij fojksèkh feFkdksa ds tVktwV esa dY;k.kh xaxk dks Hkjek, gq, egkdky! th] eSa dksbZ f'koLrks=k dk ikB ugha dj jgk] eSa rks egt mu vfr;ksa vkSj varfoZjksèkksa dh vksj b'kkjk Hkj dj jgk gwa tks f'koewfrZ esa gSaA voèk jke dk {ks=k gS vkSj f'koewfrZ dh tUeLFkyhµvesBh ¼lqYrkuiqj½ ¼vc N=kifr lkgwth uxj½A Bgjk BsB voèk tgka jke dk ukFk&ixgk yxk, cxSj dksbZ Hkh uke iwjk ugha gksrkA igyh cxkor ;gha ls] uke ls ^jke* ugha ^f'ko*! vk;ks± ugha] vuk;ks± vkSj nzfoM+ksa ds nsorkA f'ko dh gh rjg f'koewfrZ ds gtkj fdLls gSa! ijLij fojksèkh fdLls! le> esa ugha vkrk] fdruk lp gS] fdruk >wB! voèk ds xzkeh.k vapy ds lcls pkSdUus bl dFkkdkj ds ihNs <sjksa dFkkud HkkSadrs gq, ihNk djrs jgrs gSa] ij f'koewfrZ gSa fd iYyk NqM+kdj Hkkxrs pyrs gSaA ys[kusrj ekeyksa esa csgn deZB ij fy[kus esa mrus gh dkfgyA dkfgyh dk ;g vkye gS fd ,d ckj dksbZ iSE¶ysV fy[kuk Fkk] la;ksxo'k eSa ogha Fkk] lks mUgksaus eq>s gh vkxs dj fn;k] ßvki gh fy[k nks ikVZuj!Þ 'kqØ gS fd muds izsei=k fy[kus ds fnuksa esa eSa muds lkFk ugha FkkA ¼dgkuh i<+us esa Hkh ogh vojksèkA vki gh i<+ nks u ikVZuj!½ eSa dq<+dj jg tkrkµ[kk,a Hkhe] gxsa 'kdquh! vxj f'koewfrZ dks gkFk ls fy[kuk u iM+s vkSj mudh dFkk lqu&lqudj dksbZ fy[kus okyk fey tk, rks deky gks tk,A vkius 'kq#vkrh ^dlkbZckM+k*] ^vdkynaM* vkSj ^HkjrukV~;e* fy[k rks yha exj Niokus esa fQj ogh xfrjksèkA rhuksa dgkfu;ka ysdj ;kpd dh rjg tk igqaps dFkkdkj fe=k cyjke ds ikl] ßlquk gS] vkidh phtsa i=k&if=kdkvksa esa Nirh jgrh gSaA nsf[k,] ;s vxj Bhd yxsa rks bUgsa Hkh vius uke ls Niok ysa!Þ ;g dkuiqj dk fdLlk gSA blds ,d&vkèk o"kZ ds ckn cyjke ^lkfjdk* ds milaiknd cudj fnYyh vk x,A Hkyk gks cyjke dk fd mu dgkfu;ksa dks mUgksaus vius uke ls ugha Niok;k] ojuk D;k gksrk! ^dlkbZckM+k* dks cyjke us Hkkjrh th dks Hkst fn;k] ^vdkynaM* ^dkfQyk* esa Nih vkSj ^HkjrukV~;e* dkQh ckn esa ^lkfjdk* esaA tuojh] lu~ 1980 esa ^èkeZ;qx* esa Nidj ^dlkbZckM+k* us tks 'kksgjr gkfly dh] og fcjyh gh dgkfu;ksa dks izkIr gqbZA larks[kh dkdk ¼laokn&izfr;ksfxrk ^fnueku*½ dh rjg ghA ^dlkbZckM+k* i<+dj vius vapy dh [kq'kcw ls eSa xn~xn FkkA lkspk] gksxk dksbZ èkkdM+ ys[kd] ij lu~ 81 esa tc f'keyk esa igyh ckj feyk rks f'koewfrZ dks ns[kdj esjh HkkoewfrZ HkjHkjk xbZµ;g rks ,d nqcyk&iryk yM+dk gSA ^dlkbZckM+k* ds lSdM+ksa eapu gq, vkSj f'koewfrZ crkSj dgkuhdkj LFkkfir gks x,A ysfdu ys[kd cuus vkSj viuh dgkfu;ksa dks Nik gqvk ns[kus ds bPNqd f'koewfrZ dks ^èkeZ;qx* ds fy, dgkuh Hkstus ds [kr Hkkjrh th Hkstrs jgs] ij f'koewfrZ ls u fy[kk x;k rks u gh fy[kk x;kA nwljksa dks tx thr ysus ds fy, yydkjrs jgus okys f'koewfrZ dc Lo;a gkbcjus'ku esa pys tk,axs vkSj ml 'kki ls bUgsa dc eqfDr fey ik,xhµdksbZ ugha tuojh&ekpZ 2011


tkurkA tx Hkh x, rks tkfgjk rkSj ij viuh jpukvksa ds izfr dksbZ fo'ks"k mRlkg ugha izdV djsaxsA ;g mnklhurk ^xqYyh MaMk* ¼izsepUn½ ds mLrkn dh mnklhurk gSA lu~ 1982 esa eq>ls dgk Fkk] ßT;knk ugha fy[kuk gSA eSa rks cl ;wa gh---,d&nks fQYe cu tk,aµ;gh lkspdj ys[ku esa vk;k FkkAÞ mudh ;g eqjkn Hkh iwjh gksrh jghA iatkc esa jsyos dh ukSdjh djrs le; fy[kk x;k igyk gh miU;kl ¼tks mudh jpukvksa dh lwph ls [kkfjt gS½ fQYe ds fy, LohÑr gqvk Fkk] ^dlkbZckM+k* ij Hkh fQYe cuh] ^frfj;k pfjÙkj* ij Hkh] vkSj vc ^riZ.k* ij Hkh cu jgh gSA bl mnklhurk dk fo'ys"k.k fe=k vius&vius <ax ls djrs gSaA fiz;aon dgrs gSa] ßjg&jg dj budks dqN gks tkrk gSA dgsaxs] cq[kkj gS] [kkuk ugha [kk,axsA jtkbZ] dacy vks<+dj ysV tk,axs---vkSj okdbZ budks og lc gks

csfV;ka eatq vkSj vuhrk HkhA bl cM+s ifjokj esa xk; vkSj cfN;k Hkh dkQh fnuksa ls lnL; jgha] ,d ykokfjl dqfr;k ^Vhuk* HkhA f'koewfrZ crkrs gSa fd dHkh dksbZ ykyh xk; vkSj edjk cSy ifjokj ds lnL; gqvk djrs Fks] lkai&okai Hkh] og ijaijk vHkh fiNys fnuksa rd dk;e jghA firk ijys ntsZ ds vD[kM+A thfor eseuk yM+dj Nhu yk, HksfM+;s ls vkSj ckn esa dkfgy ,sls fd csVs ls Hkh csVs dk xzkl Nhu ysrsA igys igyokuh dh] ykBh pykbZ] Bkdqjksa ls ekspkZ fy;k] fQj lkèkq gks x,A vè;kRe dh gsjk&Qsjh djrs&djrs dchjiaFkh gq,A e`R;qi;±r vk;q ds vafre iM+ko ij csVs ds lkFk gh jgrs FksA f'koewfrZ us firk ls vD[kM+rk yhA firk ds foijhr ekaµiDdh ;FkkFkZoknhµJe vkSj d"V& fDy"V thou! cgqr chekj Fkha rks csVs

- - - lcls pkSdUus bl dFkkdkj ds ihNs <sjksa dFkkud HkkSadrs gq, ihNk djrs jgrs gSa] ij f'koewfrZ gSa fd iYyk NqM+kdj Hkkxrs pyrs gSaA ys[kusrj ekeyksa esa csgn deZB ij fy[kus esa mrus gh dkfgyA dkfgyh dk ;g vkye gS fd ,d ckj dksbZ iSE¶ysV fy[kuk Fkk] la;ksxo'k eSa ogha Fkk] lks mUgksaus eq>s gh vkxs dj fn;k] ^^vki gh fy[k nks ikVZuj!** 'kqdz gS fd muds izsei= fy[kus ds fnuksa esa eSa muds lkFk ugha FkkAÞ tk,xkAÞ ^yks izs'kj* ds ejht! pkgs cTtj dh xjeh iM+ jgh gks] lksrs le; ia[kk ugha pyus nsaxsA xehZ gks ;k lnhZ] vkB&ukS cts 'kke ls gh uhan ?ksjus yxsxhA vycÙkk lqcg 4&5 cts mB tk,axsA nks&rhu ckj esa fucVku iwjk gksxk] fQj O;k;ke] chp&chp esa v[kckj Hkh] Qksu Hkh vkSj cPpksa dks lq>ko&ijke'kZ HkhA oSls rks csVk eksuw Hkh gS] ukSdj Hkh] Mªkboj Hkh] [kqn Hkh] iRuh Hkh] exj f'koewfrZ dk ?kj eq[;r% cfPp;ksa dk ?kj gS] viuh csfV;ka] ukrh&ukfru] ds'kj ls ysdj mek&dyk rd] dHkh&dHkh esjh tuojh&ekpZ 2011

ds ikl FkhaA f'koewfrZ us eka ls ;FkkFkZokn fy;kA ?kj dk okrkoj.k mnkj gS] tgka egewn ¼f=k'kwy dk egewn½ tSlksa dh Hkh xqtj&clj gks tkrh Fkh] czkã.k vkSj oS".ko fe=kksa dh HkhA ?kj&ifjokj dh fuxgckuh iRuh lfjrk th ds gkFkksa esa jgrh gSµckfydk&oèkw ls vc izkS<+ iRuh ds yacs lQj esa f'koewfrZ dh okdbZ gelQj! ijorhZ fnuksa esa rks f'koewfrZ ds ikl lsYlVSDl dh laiUurk ds Øe'k% vkxeu ls fnu cnyus yxrs gSa] ij dHkh Qkdkd'kh ds Hkh fnu FksA mu fnuksa dh nkLrku f'koewfrZ vkSj xkSre lkU;ky us foLrkj ls fy[kh gSA iSls mxkgus ds fy, iqalRo vkSj xHkZfujksèkd

xksfy;ka cukuk vkSj esys&Bsys esa etek yxkdj cspuk vkSj [kjhnus okys ogh lkèkq&lar! Bxksa ds lkFk Bxh! lkèkqvksa us f'koewfrZ ds ifjokj dks [kwc ywVk Fkk] C;kt lesr olwy fy;k f'koewfrZ usA jktsUnz ;kno dgrs gSa fd tks ftruk cM+k dehuk gksrk gS] mruk cM+k ys[kd gksrk gSA mnkgj.k ds fy, igys vejdkar dk uke ysrs Fks] ckn esa f'koewfrZ dk Hkh ysus yxsA 'kqØ gS] lsYlVSDl dh izfr;ksfxrk dh ixMaMh fey xbZA izfr;ksfxrk ds fy, ,dkar esa i<+uk pkfg,] lks tk p<+s isM+ ijµpkSng&pkSng ?kaVs isM+ ij i<+uk ¼f'koewfrZ;kuk vankt½! ftEukfLVDl LVkj ukfna;k dksekalh Hkh isM+ ij tk p<+rh FkhA vKs; rks ckdk;nk isM+ ij ?kksalyk gh cukus dk [okc ns[krs jgsA ysfdu ;g ,dkxzrk vkSj fuf'aprrk u feyrh] vxj lfjrk th] iM+ksfl;ksa ls ekax&tkp dj isM+ ij gh Hkkstu u igqapk nsrhaA irk pyk gS] mu fnuksa lIrkgkar esa ek=k ,d ckj mUgsa ^Nwus* dh bt+kt+r Fkh! Ng fnu dYiokl! y{e.k th ls Hkh dBksj czãp;Z! nks&nks csfV;ka gks pyh Fkha] csVk ,d Hkh ughaA firk vanj gh vanj Bkus jgrsA ^HkjrukV~;e* ,d rjg ls mu fnuksa dh Nk;k&lh gS] ftlesa firk] ft;kou nthZ] iRuh] eka] xkao ds yksx ¼laHkor% ekek Hkh cM+s HkkbZ ds :i esa½] csdkjh ds fnu] dFkkRed eq[kkSVk yxk&yxkdj Lyks eks'ku esa vkrs&tkrs jgrs gSaA f'koewfrZ dk dFkkdkj vius fdlh ik=k dks ugha c['krkA firkµßlkyk 'kke gksrs gh esgjk: dh Vkaxksa esa ?kql tkrk gSA pkj lky esa rhu fifYy;ka fudky nha! [kcjnkj! vxj pkSFkh ckj ewl Hkh iSnk gks x;k rks fcuk [ksrh&ckM+h esa fgLlk fn, vyx dj nwaxk!Þ ;k fQj firk&iq=k laoknµ Kku viuh iRuh dks csVk ugha ns ikrk] iRuh nthZ ds lkFk Hkkx tkrh gSA firk nkar ihlrs gq, dgrs gSa] ßD;ksa 129


js dqÙks! ukd dVok yh u!Þ ßukd gS vkids\Þ eSa firkth dh vka[kksa esa vka[ksa Mkydj fuHkZ; vkSj 'kkar iz'u djrk gwaA ßukd ugha gS js esjs! esjs ukd ugha gS!Þ firk dk ,d >kiM+A ßirk ugha] esjs rks ugha gSAÞ ßfgtM+s] tu[ks! cwr ugha Fkk rks eq>ls dgk gksrkA eq>s Hkh ukenZ le> fy;k Fkk D;k\Þ igyh ckj firk ds vkxs ph[krk gwa] ßeSaus vkidks euk fd;k Fkk D;k\Þ okdbZ! Kku fdlh dks Hkh euk ugha djrk] cM+s Hkb;k gksa] firk gksa ;k [kyhy nthZ] tks pkgs csVk iSnk djk ns iRuh lsA ;g ^firk* Kkujatu ds ^firk* vkSj nwljs lHkh ys[kdksa ds ^firkvksa* ls fHkUu gS] ekSfyd gS] vÑf=ke vkSj vuwBk gSA dgrs gSa] lkfgR; esa gj ih<+h fir`gark gqvk djrh gSA f'koewfrZ mlds thrs&tkxrs fonzwi gSa ¼;g vyx ckr gS fd uhan yx tkus ds pyrs fljgkus ds uhps dk j[kk x;k xaM+klk èkjk dk èkjk jg x;k vkSj firk cp x,½A vkSj iRuh---\ tSusUnz dh ^iRuh*] fot; dh ^oks lqjhyh*] 'kSys'k efV;kuh dh ^v)k±fxuh* ls vyx] ekVh ls mith] nq[k esa rih] ekVh dh ewjr gSaA C;kg ds le; dku Nsnokus ls cpus ds fy, f'koewfrZ Hkkxrs gSa] idM+dj ckfydk&oèkw lfjrk th ds ikl yk, tkrs gSaµßcksfy, egkjkuh] D;k lywd fd;k tk; vkids bl HkxsM+w egkjkt ls\Þ vkSj egkjkuh dk eqDdk tk cSBrk gS f'koewfrZ ds tcM+s ijµßcksy fQj Hkkxsxk\Þ ßughaAÞ ßdHkh ugha\Þ ßdHkh ughaAÞ lp] fQj u dHkh f'koewfrZ us Hkkxus dh dksf'k'k dh] u lfjrk th ds MkaVus dh ukScr vkbZA f'koewfrZ] f'koewfrZ u gksrs] vxj lfjrk th tSlh iRuh dk lax&lkFk mUgsa u feyk gksrkA ,slh iRuh nqyZHk gSA f'koewfrZ ekurs Hkh 130

gSaA ekuus dh ,d cM+h otg ;g Hkh gS fd lfjrk th us ifr dks mu phtksa ds fy, Hkh {kek dj fn;k] ftuds fy, ifRu;ka ifr;ksa dks dHkh {kek ugha djrhaA f'koewfrZ dh eS=ks;h th dh rjg mÙkj&vkèkqfudrk] eSftd fj;fyTe vkfn Hkys gh vViVk yxs exj tc lfjrk th mUgsa viuh ^Hkk[kk* esa le>krh gSa rks iyd >idrs gh le> tkrs gSaµ neM+h ds rsy yk;kSa] vjZ iks;ksa] cjZ iks;ksa lSa;k dh Vaxfj;k yxk;kSa] Fkksj ds vM+kbxk unh ukj cfgxk fVdqyh ds Hkkx ls lSa;k eksjk cfpxkA ¼,d neM+h dk rsy ykbZ] vjk iksbZ] cjk iksbZ] lSa;k dh Vkax esa yxk;k] blh esa tjk&lk rsy <jd Hkh x;kA ml <jds

f'koewfrZ vkSj f'kodqekjhA ghjkeu vkSj ghjkckbZA ehrk! f'kodqekjh ds dbZ ,glku Lohdkjrs gSa f'koewfrZA dbZ ckj vkink&foink esa cpk;k Fkk mlusA ?kj cuokus ds fy, etnwjksa ds Hkkx tkus ij iRuh ds lax&lax feêh Hkh <ksbZ] igyh ukSdjh ij mlh dh vVSph] dacy dke vk;k FkkA ij f'koewfrZ bl fj'rs dks laKkf;r ugha dj ikrsA eq>s xksdhZ ds cpiu dh og os';k ;kn vkrh gS ftlus Hkh"k.k 'khr esa terh gqbZ unh ds fdukjs xksdhZ dks fdlh tgkt ij vius vkxks'k esa Nqikdj vius eqag dk fuokyk vkSj vius cnu dh xehZ nsdj cpk;k FkkA rks vxj f'kodqekjh nwljh gqb± rks rhljh ;k pkSFkh&ikapoha Hkh gksaxhA bUgsa fQygky ;gka NksM+ Hkh nsa rks f'koewfrZ dh ^ekb owesu* dh lwph [kklh yach gSµ,d ls c<+dj ,d pfj=k! jktsUnz ;kno dHkh c`t vkSj chgM+ dh vkSjrksa dh fefyVsalh

fdlh dk ewY;kadu djrs le; igys psgjk&eksgjk ns[krs gSa] fQj mlds xq.kksa&voxq.kksa dks ! rst&rjkZj] Mk;ukfed yksx mUgsa T;knk ilan gSa] yn~èkM+] <hys ugha] ysfdu lcls T;knk ilan gSa Økafrdkjh] oSKkfud vkSj ryNV ls Åij vkrs yksxA fL=;ksa ds ^lsDl* dks muds xq.kksa ls vyx dj ugha ns[k ikrs vkSj lqanj nsg;f"V vkSj toku dlh gqbZ dk;k dks T;knk uacj ns cSBus ds i{kikr ls vki mUgsa jksd ugha ldrsA rsy ls unh&ukys cg x,] vx&tx Mwcus yxkA exj esjk lSa;k ugha cgkA esjh fVdqyh ds Hkkx ls cp x;k eksjk lSa;k!½ eSaus dHkh fnus'k dq'kokg ls lfjrk th dh ckcr dgk Hkh Fkk] ßnqfu;k esa ,slk dgka lcdk ulhc gS] dksbZ&dksbZ ^viuh fl;k* ds djhc gSAÞ voèkh dk ,d fcjgk gSµ fcjgk xkoSa fujgw xM+sfj;k tsdj esgfj nqb pkjA ,d dwVS] ,d ihlS vkS ,d HksfM+;k pjkoS tk;AA f'koewfrZ fcjgk xkrs jgs] dwVus&ihlus dk ÝaV laHkkyk lfjrk th usA exj og rks dqy tek ,d gh esgfj gqb±] ckdh---\ D;k irqfj;k f'koewfrZ\

dh rkjhQ djrs ugha v?kkrs rks dHkh gfj;k.kk dh dYiuk pkoyk tSlh Mkbukfed vkSjrksa dhA xksj[k ikaMs; dh ilan vyx FkhA dSFkj dyka dh tkackt vkSjrsa! exj f'koewfrZ dh vkSjrsa f'koewfrZ dh vkSjrsa gSaA f'kodqekjh ls Hkh Åij ftl vkSjr dk uke vk,xk] os Fkha f'koewfrZ dh ekeh ftUgsa ek;dk Hkh laHkkyuk Fkk] llqjky HkhA r; gqvk fd ekek viuk iSr`d ?kj laHkkysa] ekeh viukA ysfdu ifr&iRuh BgjsA llqjky vkSj ek;ds ds chp dksl&Hkj dh nwjhA ekeh gh vkrha nwfj;ka ukidj vekoL;k vkSj iwf.kZek dksA ekek xkao ds ckgj i'kqvksa ds lkFk ^Numj* djrs gq, ekps ij lks jgs gksrsA ekeh vius firk ¼rFkk ckn esa csVksa½ dks tuojh&ekpZ 2011


f[kyk&fiykdj] lqykdj ykBh ysdj ?kj ls fudy iM+rhaµtaxy] Ålj] dkaVk] dq'k] vkne[kksjksa ls cprs&cpkrsA ekps ij feyu] Hkksj gksrs&gksrs okil fQj vius ek;dsA lwyh Åij lst fi;k dh---! esjh viuh dYiuk esa os ^n oqnfjax gkbV~l* dh ukf;dk dh thoar ewfrZ&lh yxrh gSa] tks ^ekeh* rd vkrs&vkrs vojksèkksa dks vius ink?kkr ls èkwfylkr dj pqdh gSaA ufn;ka ftl rjg eSnkuksa dh moZjk tehu rS;kj djrh gSa] mlh rjg bu fL=k;ksa us fdrus gh ys[kdksa dh tehu rS;kj dhA og d#.kk] og Hkkoqdrk] og pkrqjh] og yqdkfNih] og leiZ.kA muds uke:i gSaµukuh] ekeh] ekbZ] HkkSth] l[kh] cgu Hkh] csfV;ka Hkh] fe=kksa dh ifRu;ka Hkh] fiz;k Hkh] iRuh HkhA f'koewfrZ ds f=kik'oZ ls xqtjdj gj L=kh vyx&vyx jaxksa] :ikdkjksa esa f[ky mBrh gS vkSj ns[krs gh ns[krs L=kh ds jaxksa dh izHkko&Nk;k mud thou vkSj jpuk ds fo'kky Qyd ij QSy tkrh gSA ;s vijkÌ ds taxy ds jax gSaA Le`fr&forkuksa dh rjg idh xaèk esa fu%'kCn meM+rs gq,A eq>s rhu gh jax pVd fn[k jgs gSaA bl o.kZiV esaµ^vdkynaM* vkSj ^dlkbZckM+k* esa vkØks'k dk yky] vkSj ^fljh miek tksx*] ^ds'kj&dLrwjh* esa d#.kk] ^frfj;k pfjÙkj* esa d#.kk dks <adrk ;kSuksíhiu dk jax---vkSj ;gha eSa xM+cM+kus yxrk gwaA tc Hkh f'koewfrZ ?ksjk,] pV dksbZ xokg [kM+k dj fn;k funksZf"krk fl) djus ds fy,A xksj[kiqj vkSj vgenkckn esa ^frfj;k pfjÙkj* dh ukf;dk fceyh ds ckjs esa cksyrs gq, Hkkoqd gksdj jksus yxsA ¼vkalqvksa dh xokgh!½ fujkyk us viuh csVh ljkst dh e`R;q ij ^ljkst&Le`fr* fy[krs le; ljkst dh ;qok gksrh nsg dk rVLFk o.kZu fd;k gSA rks D;k fceyh dks ljkst ds lekarj [kM+k fd;k tk ldrk gS\ è;krO; gS fd vgenkckn esa mUgksaus fceyh dks viuh eesjh cgu crk;k tuojh&ekpZ 2011

FkkA ikBdksa ds dB?kjs esa] lokyksa ls cpus ds fy,] ml ikd fj'rs ds vHk; yksd dk vkJ;\ blh rjg ^dlkbZckM+k* tSlh pks[kh dgkuh esa xkao dh yM+fd;ksa ds lkewfgd fookg ds izdj.k esa tkfr ds eqís dks ftrus gYdsiu ls fy;k x;k gS] og muds xkao dh igpku ij gh iz'ufpÌ yxkrk gSA tkfr dks NksM+dj vkt Hkh dksbZ ckr ugha gksrh] izdV gks ;k xqIr! xzkE; thou ds bl vn~Hkqr fprsjs us thrh eD[kh dSls fuxy yh\ [kkstus ij irk pyk fd og js.kq dk izHkko gSA 'kq#vkrh nkSj esa os js.kq ls vfHkHkwr FksA js.kq ds Hkwr us mudk o"kks± rd ihNk fd;kA js.kq dh thou&'kSyh] ys[ku&'kSyh ---dqN eksVh lPpkb;ksa ls vka[k pqjkrs gq, viuh jkS esa cgrs tkuk vkSj js.kq dk lsDl vkSj izseA js.kq dk fnyQsad uk;d vke dh fctyh maxfy;ksa esa nckdj iwNrk gSµfctyh dk ek;dkA fctyh ftèkj fNVddj tkrh gS] ukd dh lhèk esa mlh fn'kk esa py iM+rk gSA vkxs tkdj feyrh gS pk;&idkSM+s okyh! lM+d ds ml ikj ukf;dk gS] bl ikj uk;dµ,d ?kj cukÅaxk rsjs ?kj ds lkeus vkSj ogha viuh >ksaiM+h Mky ysrk gSA og idkSM+h okyh js.kq dh dgkfu;ksa ls mrjdj f'koewfrZ ds lkFk gks ysrh gSA ys[kd ej tkrk gS ij mlds ik=k ugha ejrs( os vtj&vej gksrs gSaA ;g jgL; tkus dksÅ&dksÅ! eSa ;g jgL; blfy, tkurk gwa fd HkqDrHkksxh gwaA fp=kdwV dh i;fLouh unh ds if'peh ?kkV ij tgka rqylhnkl panu f?klk djrs vkSj jke&y{e.k fryd nsus vkrs Fks] ge nksuksa [kM+s FksA lkeus ogh] idkSM+h okyh] dkyh&dkyh dM+kgh esa idkSfM+;ka ry jgh FkhA geus ,d&nwljs dks rkM+k vkSj rqylh dks rtdj idkSM+h okyh rd igqapsA nks&nks #i, dh idkSM+hA eqag esa j[krs gh feykoVh lM+s rsy dh cwA ml idkSM+h ls esjk isV tks [kjkc gqvk fd bykgkckn vkSj dqyVh rd vkrs&vkrs cqjk gkyA ckn esa geus f'koewfrZ dks

crk;k rks cksys] ßgka ikVZuj] esjk Hkh isV [kjkc gks x;k FkkA idkSM+h okyh rks vPNh Fkh ysfdu mldh idkSfM+;ka--\Þ vkokt esa djkg Hkh] df'k'k Hkh\ ekjs x, xqyQke! 'kqØ gS] nfyr&fiNM+h tkfr;ksa] fuEu oxZ ds Åij gksus okys vR;kpkjksa vkSj mudh vfLerk ds mHkkjksa us js.kq dk tkyk èkhjs&èkhjs lkQ dj Mkyk gSA voèk ds xkaoksa ds fojy vkSj fof'k"V vuqHkoksa dk t[khjk gS f'koewfrZ ds iklµijèkkuh dk pquko] pdcanh] eqdnesckth] b±V ds HkV~Bs] vxM+s&fiNM+s] nfyr&lo.kZ] fcjknjh ds c[ksM+s] iêhnkjh ds jxM+s&>xM+s] ugj] rky] iks[kj] Ålj] taxy] eky&eos'khA O;fDrxr Lrj ij ekSr dbZ ckj mUgsa lwa?k pqdh gSA ys[ku ds fy, vkèkqfud lkjh lqfoèkk,a Hkh gSa] exj dgha dksbZ tM+rk gS tks mUgsa fgekf;r fd, jgrh gSaA ,slk Hkh ugha fd os pfj=k vkSj ?kVuk,a mUgsa Hkwy xbZ gksaA pfj=k mUgsa ?ksjrs jgrs gSaµ^puk tksj xje* xk&xkdj Hkh[k ds iSls ls eqdnes yM+us okys vkSj gj is'kh ij jkLrk cny nsus okys larks[kh dkdk] thrs&th ejk ?kksf"kr dj fn, x, e`rd fcgkjhyky vkSj muds ^e`rd la?k* ds ?ku?kukrs Qksu ¼izsr cksyrs gSa!½] ukuh] ekek] ekeh vkfn dh ijNkb;ka] exj f'koewfrZ dk dFkkdkj nqfoèkkxzLrA Vscy&VkWd djuh gks rks f'koewfrZ iwjs mRlkg ls crk Mkysa ysfdu fy[kuk---\ fy[kuk gh ugha] tfVyrk vkSj xaHkhjrk esa tkuk HkhA fo"k; vxj 'kCnkofy;ksa ;k n'kZu ds pyrs xw<+ gS rks lxhuk egrks dh rjg dUuh dkV ysaxsA ,d ckj tu laLÑfr eap ds f}rh; jk"Vªh; vfèkos'ku ds nkSjku ge dbZ fe=k voèks'k izhr ds ?kj Msjk Mkys iM+s FksA r; gqvk fd dy ds l=k esa ftl ipsZ ij ppkZ gksuh gS] mldks i<+dj jkr esa gh le>&cw> fy;k tk;A izQqYy dksy[;ku dks ipkZ i<+us dks dgk x;kA FkksM+h nsj rd i<+us ds ckn ipsZ dh xfj"Brk ls gekjk èkS;Z pqdus 131


yxkA ^;kj ;g rks---tjk MkbY;wV djds fy[kk x;k gksrk rks lcdh le> esa vkrkA* geesa ls fdlh us HkUu&ls dgkA f'koewfrZ tSls blh igy dk bartkj dj jgs Fks] rikd&ls cksys] ßbls rS;kj djus okyk pwfr;k] i<+us okyk pwfr;k!Þ izQqYy us èkhjs ls j[k fn;k ipkZ] ßeq>s c['k nsa] vHkh vkèkk gh cuk gwaAÞ Hkkoqdrk dk og vkye gS fd fdlh Hkh eqlhcrtnk ij jks iM+saxs vkSj mldh gj laHko lgk;rk ds fy, vkxs vk tk,axs] ml oDr mudk èkS;Z ns[krs curk gSA ,d ckj ge nksuksa gh Vªsuksa ds ePNjksa dh fu;fr ij xexhu gks pys Fks] ^dgka ds ePNj cspkjs vius ?kj&ifjokj] fj'rksa&ukrksa ls nwj] dgka pys gSa!* Vªsusa tksM+rh gh ugha] tqnk Hkh djrh gSaA lfjrk th ge nksuksa ckSM+eksa ds okrkZyki ij dikj Bksad jgh Fkha vkSj ePNj mM+k jgh FkhaA 'k=kq dks Hkh fe=k cukus dh nqfu;knkjh lh[kuh gks rks dksbZ f'koewfrZ ls lh[ksA oSls os ftu euksHkkoksa dks Nqikrs fQjrs gSa] muds gkoHkko mldh pqxyh djrs jgrs gSaA fdlh dk ewY;kadu djrs le; igys psgjk&eksgjk ns[krs gSa] fQj mlds xq.kksa&voxq.kksa dks! rst&rjkZj] Mk;ukfed yksx mUgsa T;knk ilan gSa] yn~èkM+] <hys ugha] ysfdu lcls T;knk ilan gSa Økafrdkjh] oSKkfud vkSj ryNV ls Åij vkrs yksxA fL=k;ksa ds ^lsDl* dks muds xq.kksa ls vyx dj ugha ns[k ikrs vkSj lqanj nsg;f"V vkSj toku dlh gqbZ dk;k dks T;knk uacj ns cSBus ds i{kikr ls vki mUgsa jksd ugha ldrsA bÙkh&lh js.kq&xzafFk tkrs&tkrs jg xbZ gSA dbZ ckrsa] ftUgsa yksx cksyus esa ladksp djrs gSa] f'koewfrZ fcuk f>>d cksy Mkyrs gSa] elyuµLruA [ktqjkgks] jlyhu] e`nqyk th] ;'kiky th vkSj fnus'k dq'kokg rd Lru&fp=k.k dh dM+h f'koewfrZ dks fcuk 'kkfey fd, iwjh ugha gksrhA xkSjryc gS] buds ekWMyksa esa dbZ ysf[kdk,a Hkh gSaA Fkkus dk fp=k.k tSlk f'koewfrZ djrs gSa] og cstksM+ gSA blh rjg ^frfj;k pfjÙkj* esa dBtkequksa dk taxy ;k ^dlkbZckM+k* esa cueqfxZ;ksa ds 132

lkFkh ys[kdksa latho] l`at;] foHkka'kq fnO;ky] fxjh'kpanz JhokLro] dey ikaMs vkfn ds lkFk vizSy 1994 esa Q.kh'ojukFk js.kq ds xkao vkSjkgh fgaxuk esaA

f'kdkj ds fp=k cstksM+ gSaA lhèks&lhèks lkdkj dj nsuk blh dks dgrs gSaA O;aX;&fefJr dFkkjlA xtc dh iBuh;rkA laoknksa ds ekus esa mudk etesckt vius 'kckc ij gksrk gSA njksxk ¼yhMj ls½µßljdkj dk r[rk iyVus dh lkft'k djus okys vki! bfYYVjsV ekl esa j~;wej QSykus okys vkiA ok;ysal vkSj fMLVjcsal djokus okys vki! vki ugha rqe] rqEe! ljdkjh uhfr;ksa ds f[kykQ rqEe! Fkkus ds f[kykQ rqEe! vkids---ugha] rqEgkjs ?kj ls xkatk ge fudkysaxsA vQhe ge fudkysaxsA Nksdjh ge fudkysaxsA rqEgkjh yhMjh yhy ldrs gSaA ekLVjh pkV ldrs gSaA ¶;wpj yhi ldrs gSa---Þ ¼dlkbZckM+k½A ,sls gh thoar laokn ^HkjrukV~;e* esa Hkh gSa tks fganh ds xzkekapy dh lcls vkèkqfud dFkk gSA ckrsa QSykrs&QSykrs f'koewfrZ nwj rd pys tkrs gSa] lks dgkfu;ka vDlj yach ;k vkSiU;kfld gks tkrh gSaA xhrkatfyJh f'koewfrZ ij j'd djrs gq, dgrh gSa] ßf'koewfrZ dh tks tehu gS] tks vuqHko gSa] eSa muls oafpr gwaAÞ jktsUnz th dgrs gSa] ßf'koewfrZ esFkkWfMdy gSaAÞ dfiynso dgrs gSa] ßf'koewfrZ

ukVdh; gSaAÞ 2003 dk ^laxeu* Fkk] pw: ¼jktLFkku½ esa] vkSj f'koewfrZ [kqn chekj iM+s Fks fnYyh ds ^,LdksVZ* vLirky esaA jktsUnz th vkSj eSa mUgsa ns[kus igqapsA ladV izfr iy xgjk jgk FkkA eSaus dgk] ^vkRecy jf[k,] vkRecy! tc dksbZ nok&nqvk dke ugha vkrh rks vkRecy gh dke vkrk gS!* f'koewfrZ us dgk] ^vkRecy rks gS ikVZuj!* Loj esa ogh rkc Fkk] ogh rsojA vkSj yhft,] MkWDVjksa dh nok] ifjokj] fe=k 'kqHkfpardksa dh nqvk vkSj vius vkRecy ls f'koewfrZ fQj mB [kM+s gq,A u flQZ [kM+s gq, cfYd tks'k txk bruk fd ru&eu esa u lek,A vkSj bl izdj.k dk 'ks"k pj.kµ vkokt ejh&ejh&lh vkSj cnu <hyk&<hykA ßdk Hkok\Þ ge iwNrs Hk,A ßnks&<kbZ yk[k Qqad x,A chekj u iM+k gksrk dk'k!Þ irk ugha] ;g eyky nks yk[k ds Qqad tkus ds Fks] LVsjk;sM ds 'ks"k gksrs vlj ds ;k fdlh vkSj gh ÝaV dh ukdke;kch mUgsa dpksV jgh Fkh\ xzkQ dc Åij mBrs&mBrs dcwrj dh dykckth [kkdj cqM+dh ekj nsxkµdksbZ ugha tkurkA lu 1987 esa dFkkdkj l`at; ianzg fnuksa ls muds lkFk xksok tuojh&ekpZ 2011


tkus dks ^cLrh* esa izrh{kk djrs jgsA vkt ugha dy] dy ugha ijlksa] djrs&djrs f'koewfrZ ugha gh x, xksok ml lkyA vkSj bl lky ,d fnu Qksu vk;kµvaMeku ls cksy jgk gwaA ij ;g lkjk dqN VqdM+s&VqdM+s esa vkdyu gS] f'koewfrZ dh fdruh ewfrZ;ka gSa] dksbZ ugha tkurkA Åij ls Hkksys vkSj ljy xzkeh.k&ls fn[kus okys] vanj ls csgn ltx vkSj prqj vkSj pkSdUus gSaA f'koewfrZ ftrus O;kogkfjd vkSj izR;qRiUuefr gSa] eSa mruk gh xSj&O;kogkfjd vkSj ew<+efrA ckuxh ds fy, vkjk dk ,d izdj.k gh dkQh gksxkA cukjlh izlkn Hkkstiqjh lEeku lekjksg esa ,d ckj vkjk ¼Hkkstiqj½ tkuk gqvkA fnO; fucVku ds fy, dgka tkuk Bhd gksxk\ ugj! gka ugj! lks vkjk dh ugj rd ge x,A m- iz- esa gekjs bykds dh ugjsa veweu lkQ gksrh gSa exj ogka---A ugj esa ikuh dk ukeksfu'kku ughaA pkjksa rjQ xanxh dk vkyeA D;k fd;k tk;] ykSV pyk tk;\ f'koewfrZ us dgk] ßvki pydj ml isM+ dh vksV esa cSB tkvksAÞ ßcSB rks tkÅa exj ikuh---\Þ ß'kkSp esa fucVku t:jh gksrk gS] u fd ikuhAÞ eSa dlelk jgk FkkA mUgksaus dgk] ßvki cSB rks tkvks] ikuh dk tqxkM+ gks tk,xkAÞ vleatl esa eSa cSB rks x;k exj esjh le> esa ;g ugha vk jgk Fkk fd ikuh vk,xk dgka lsA lM+d ij Vªd [kM+s FksA vpkud eSaus ns[kk] fdlh Vªd dk [kyklh MCck Hkjdj chM+h lwVrs gq, fucVku ds fy, tk jgk FkkA f'koewfrZ us vkxs c<+dj mldk MCck yid fy;k vkSj isM+ ds ikl nkSM+dj j[k vk,A og O;fDr >xM+rs gq, MCck ysus muds ihNs&ihNs nkSM+kA mUgksaus mls idM+ fy;k vkSj eq>ls dgk] ^^tYnh djks ikVZuj] eSa bls idM+s gq, gwaA blls igys fd ;g esjh fxj¶r ls NwV tk,] vki---** tuojh&ekpZ 2011

ckn esa mls le>k&cq>kdj 'kkar djk;k] ßvki rks vHkh ewM cuk jgs Fks vkSj ;s fucV pqds FksA vkidh t:jr rks fucVus ds ckn vkrh u!Þ ßvkSj eSa ikuh dgka ls ykÅa\Þ ßogha ls] tgka ls igys ys vk, FksAÞ ikBdks] vkidks irk u gksxk fd moZ'kh Hkh f'koewfrZ dh izsfedk jgh gksxh dHkhA bykgkckn ls y[kuÅ vk, rks moZ'kh vius iq:jok dks NksM+dj LoxZ flèkkj pqdh FkhA mldk LFkku ys fy;k ubZ izsfedk ykjk usA f'koewfrZ dks u ns[k ik, rks [kkuk&ihuk NksM+ nsA eku dj cSBh jgs ekfuuhA tSls gh f'koewfrZ fn[k x,] Hkwadrs gq, nsg ij p<+dj thHk ls pkVus vkSj iatksa ls VVksyus&[k[kksjus yxsA mlds I;kj dk ifj.kke ;g gksrk gS fd izseh&izsfedk nksuksa dks lwb;ka ysuh iM+rh gSaA lfjrk th dk rks ;gka rd dguk gS fd vki viuh ^xyZÝsaM* ds lkFk jkrsa fcrk;k djsa] eq>s Hkh FkksM+h jkgr jgsA etkd&etkd esa dgrs gSa] ß>wB cksyus esa eq>s tjk Hkh oDr ugha yxrk] tcfd vkils >wB cksyk gh ugha tkrkAÞ viuh vkRedFkk esa ikl ds taxy esa lkaiksa dk ftØ djrs gq, dgrs gSa] ßyacs&yacs lkai ,d isM+ ls nwljs isM+ ij ;wa >wy tkrs ekuks ¶ykbax VªSiht [ksy jgs gksaAÞ ,slh gh vfr'k;ksfDr esa rkjk'kadj ca|ksikè;k; vius miU;kl ^ukfxuh dU;k* esa ^fgftyfcy* dk fp=k.k djrs gSaA ysfdu Åij ds feFkdksa ds tVktwV dks gVk nsa rks f'koewfrZ ds vanj ,d f'koewfrZ vkSj gSµesys esa [kks;k cPpk] ftldk fg;k jksrk gSµ ßfiNM+k Hkh gwa] Hkwfeghu Hkh vkSj cpiu ls lo.kks± dh T;knrh >syrk] Hkksxrk] ns[krk Hkh jgk gwaA eq>ls mi;qDr O;fDr dkSu Fkk bl nfyr mHkkj dks ok.kh nsus okyk\ fQj D;ksa eSa nks;e izkFkfedrk okyh leL;kvksa esa exu jgk\ lu~ 68 esa rks ;g vkx Fkh ,slh fd Nw nks rks ty tkvks] fQj ;g usiF; esa D;ksa pyh xbZ\ blds vfrfjDr

vkSj D;k dkj.k gks ldrk gS fd ftanxh esa tSls&tSls lq[k&lqfoèkk c<+rh xbZ] ml vkx ij jk[k iM+rh xbZAÞ ¼ledkyhu tuer½ bl duQs'ku ds ckn gh ^riZ.k* vk;k FkkA exj ge vHkh Hkh vk'oLr ugha gSa] vk'oLr blfy, ugha gSa fd D;k irk dy dksbZ vkSj c;ku vk tk;! O;fDr f'koewfrZ dk ;g duQs'ku gks ldrk gSA ysfdu dFkkdkj f'koewfrZ dk ;g duQs'ku ugha gks ldrkA gks Hkh ugha ldrk] ogka rks ,d etesckt gh ekStwa gSA ysfdu fQj os thoar pfj=k cjlkrh iklh] ujs'k xM+sfj;k] taxyh vghj D;k >wB gSa\ nfyr yksdxk;d pSrw ¼tks muds ^f=k'kwy* esa ^ikys* esa dk;karfjr gqvk gS½ >wB gS\ fiNys o"kks± mHkjs nfyr ;qod taxw] tks vijkfèk;ksa&vkrrkb;ksa ds gkFk&ikao isM+ dh tM+ esa Qalkdj rksM+ Mkyk djrk Fkk] >wB gS\ ^puk tksj xje* xk&xkdj Hkh[k ekaxdj viuk eqdnek yM+us okys larks[kh dkdk >wB gSa\ ekek] ukuh] ekeh] firk] ekrk] cgusa] edjk cSy] ykyh xk; D;k >wB gSa\ ugha] ;dhu ugha vkrkA ysfdu ogha mudk nwljk Li"Vhdj.k---ßukuh lxh ukuh ugha] ekek lxs ekek ugha]Þ ¼;gka rd rks py tk,xkA ysfdu blds vkxs½ ßfirk Hkh lxs firk ugha---\Þ ¼le; gh vlyh lz"Vk gSµ^dFkkns'k*½ D;k eryc---\ dchjiaFkh firk dks dchj dh gh myVckalh! lp! fganh esa f'koewfrZ vius <ax ds vdsys ys[kd gSaA f'koewfrZ tSlk dksbZ ughaA

133


,d pjokgs dh ,d cutkjs ls f'koewfrZ ls xkSre lkU;ky dh ckrphr nqfu;k dh vf/kla[; dFkk,a ;k;koj pjokgksa vkSj cutkjksa }kjk jph xbZ gSaA izLrqr gS ,sls gh nks ;k;koj O;fDr;ksa dh VdjkgV dk ,d va'k %

lhu ,d % esyk fctsFkqvk] lu~ 1968

iz

ns'kµmÙkj izns'k] ftykµlqyrkuiqj] b/kj ds rhu esys izfl) gSaµxkjkiqj] ikaMs; ckck vkSj fctsFkqvk dk esykA igyk esyk jktk dk] nwljk iztk dk vkSj rhljk\ rhuksa ls tqM+h gSa tVktwV fdaonafr;kaA tSls tVkeklh cjxn dh tM+sa ijLij lai`DrA xhr gSµ

xkSre lkU;ky tUe % vxLr 1956] e/ksiqjk] fcgkj esaA f'k{kk % ,e-,- ¼fganh½] bykgkckn fo'ofo|ky; lsA izdk'ku % fganh&ckaXyk dh yxHkx lHkh izfrf"Br i=k&if=kdkvksa esa Ms<+&'krkf/kd jpuk,a izdkf'krA ,d O;aX;&ladyu ¼ih-th- HkkSth dks iz.kke½ vkSj dFkkykspu ¼fganh dgkuh esa vuqifLFkr½ ij ,d iqLrd es/kk cqDl] fnYyh ls izdkf'krA ,d vkSj ^O;aX;&ladyu* o iqLrd&leh{kk ij ,d vkSj iqLrd 'kh?kz izdk';A ukVd] flusek] yksddyk] O;aX;] dFkkykspu] fp=kdyk vkfn esa fo'ks"k vfHk#fp vkSj ys[kuA laizfr % v/;kiu

lEidZ % fganh foHkkx] o/kZeku fo'ofo|ky;] xqykc ckx] o/kZeku] if'pe caxky&713104 Qksu % 09434182184 @ 0341&2656384 134

xkjkiqj ds esyok /kksiki ¼?kkV½ ds uguoka xksfj;k ikaMs+ ckck· uk·µ ckts efV;k ds Hkksaxjok ¼fififgjh½ xksfj;k ikaMs+ ckck· uk·µ >Vds yilh vmj lksgfj;k ¼iwM+h½ xksfj;k ikaMs+ ckck· uk·A rks] ijtk dk esyk ikaM+s ckckA jktk Fkk vR;kpkjh] rks blesa vpjt D;k\ exj ikaMs+ ckck ml vBkjgoha 'krh ds Hkkjro"kZ esa tsuqbu xka/khoknhµckWy'ksfod FksA bl tuin dh yksd&le`fr;ka gks&gYyk epkrh xokgh nsrh gSa fd rc ds Hkkjro"kZ ds mu yksxksa dks laxfBr djus esa ikaMs+ ckck ,d gn rd lQy gks x,] tks lh/ks eqag jktk dh rjQ dHkh ugha ns[krs Fks vkSj tks tehu ij ysVdj /kwy ls dku lVk, ?kksM+s dh Vki dks lqudj jktk ds vkxeu dh okrkZ cw> ysrs Fksµmu yksxksa dksA ikaM+s ckck ds ckjs esa vyx ls rfud dguk gSA bl ns'k ds ekDlZoknh fordZ esa] cgqr fnuksa ls tcfd ;g O;kdqy [kkstchu tkjh gS fd D;ksadj xkUgh ckck vkSj ekDlZ lkgscµ^yssfuu lkgsc dks ,d gh 'kf[l;r esa feyk;k tk,µesjk fouhr ijke'kZ gS fd ikaM+s ckck vkSj lxhuk egrks] ckck jkepanz nkl vkfn tSls vukenkl yksduk;dksa ds fØ;k&dykiksa dh xgjh Nkuchu ls gh dksbZ jkLrk fudy ldrk gSµrks [kSjA tc yxku olwyh dk dgj xkserh dh Hkh"k.k ck<+ dh rjg iwjs bykds esa Nkus yxk rc ikaM+s ckck us vius tukanksyu dh dFkk dks ,d vn~Hkqr DykbesDl ns MkykA os yxkuolwyh ds izfrokn esa ifCydyh uhe ds isM+ ls >wy x,A ;s 'kgknr Fkh] yhyk Fkh] lR;kxzg Fkk ;k vkRegR;k\ ;k pkjksa dk esy] ftls laiw.kZ tuojh&ekpZ 2011


Hkkjrh; Økafr dgrs gSa\ dguk eqf'dy gS exj yksd&lgkuqHkwfr;ksa us vla[; yksdokrkZvksa dks tUe fn;kA dgrs gSa u fd yksdekul gS galkµvkSj yksdLe`frµyksdfoosd blds nks Bksj ¼pksp½ gSaA vkSj yksddFkk gS uhj&{khjµfooj.kµnw/k dk nw/k vkSj ikuh dk ikuh! ugha\ exj fiz; ikBdks] gekjk VkjxsV rks fctsFkqvk dk esyk gSA ogka pysa\ ikSjkf.kd vry ls mitk esyk fctsFkqvkA tVkeklh cjxn dh rjg QSyh gSa bldh Hkh nardFkk,aA ewydFkk dkyusfe dhA dkyusfe Fkk rks ekjhp dh rjg lar&Vkbi] exj izks&jko.k FkkA ;gka Bgjdj] ikSjkf.kd dFkkvksa ds lanHkZ esa] ,d ckr vkils dguh gS fiz; ikBdksA vkius reke ikSjkf.kd dFkkvksa esa xkSj fd;k gksxkµ/kjrh ds lkjs >xM+ksa dk fLØIV exj Åij vkdk'k esa gh fy[kk tkrk FkkA reke ;q)ksa dk chtkjksi.k ogha gksrk Fkk ysfdu vkdk'k esa dnkfpr~ gh dksbZ ;q) yM+k tkrk FkkµÅij ls xksfV;ka lsV dh tkrh Fkha vkSj lkjs ds lkjs ;q) /kjrh ij yM+s tkrs FksA xkSj ls ns[ksa rks /kjrh ds lkjs ej.kkard ;q) vkdk'k ds ojnku ;k vfHk'kki ls gh fu;af=kr gksrs Fks vkSj ckn esa] 'kkafr&le>kSrk oxSjg vkdk'k dh gh ns[kjs[k esa fu"iUu gksrs FksA vkdk'kµml oDr dk vejhdk jgk gksxkA ugha\ [kSjA rks guqeku vkdk'k :V ls mYdk xfr ls pys tk jgs Fks] lathouh ykusA yadk ls dkyusfe ds uke VsfyiSfFkd funsZ'k vk;k fd fdlh rjg fo?ku Mkyks] fMys djokvksA dkyusfe cspkjs /;ku&iwtu esa O;Lr FksA eu rks ugha Fkk exj Lokeh dk vkns'k Fkk] D;k djrs\ lks guqeku dks jksddj cksysµ^vfrfFk] Ýs'k gksdjugk&/kks ysaA fQj [kk&ihdj mM+ pys tkb,xkA guqeku x, ikl ds edjh&dqaM esa ugkusA ^edjh* ,d vfHk'kIr vIljk Fkh tks fdlh laHkksxkrqj nsork dks ^uk* dg nsus dk iki edjh cudj >sy jgh FkhA guqeku ds laLi'kZ ls vIljk izxV gqbZA mlus dkyusfe dk Hksn [kksy fn;kA guqeku us tkdj dkyusfe dks ykr gh ykr ls ekj Mkykµ m?kjS var u gksb fuckgwA dkyusfe ftfe jko.k jkgwÏ ;g dksbZ izh&IykaM eMZj rks ugha Fkk exj og dkyusfe czkã.k ds Nn~eos'k esa Fkkµvr,o czãgR;k dk Hk; ^vkdk'k* ls mrjdj guqeku ds Hkhrj lek x;kA os edjh&dqaM ds cxy okys dqaM dks ugkus pysA ml dqaM dk uke iM+ x;kµgR;kgj.k dqaMA guqeku vkSj dkyusfeµnksuksa vius rb± vius&vius Lokeh dk vkKkikyu dj jgs FksA nksuksa vkdk'k dh dBiqryh FksA fdlus /kks, fdlds iki\ vkdk'k us fd /kjrh us fd dkyusfe us fd guqeku us\ ;s fordZ dk fo"k; gks ldrk gS] ysfdu gR;kdj.k dqaM dh okLrfodrk ij dksbZ lansg ughaA ;s vkt Hkh gS vkSj gtkjksa dh rknkn esa yksx gj lky blesa ugkrs gSaA dkSu&fdlds&dSls&D;k iki /kksrk gS] D;k irk! ljdkj pkgs rks cgqr ls gR;kjs ;gka lizek.k /kjs tk ldrs gSaA eq>s rks yxrk gS fd fo'o ds bl lcls cM+s yksdra=k dk og fnYyh okyh loksZPp laln Hkh tSls dksbZ gR;kgj.k dqaM gh tuojh&ekpZ 2011

gS tgka Qwyu nsoh] iIiw ;kno] tkWtZ Quk±Mht] fiz;jatu nkleqa'kh] ykyÑ".k vMokuh] v#.k 'kkSjh] eqyk;e flag ;kno vkfn u tkus fdrus&fdrus ugkdj eqDr vkSj ifo=k gks x, gSaA dkSu ogka dSls] fdruk vkSj fdldk iki /kksrk gS] D;k irk! [kSjA ysfdu fiz; ikBdks] gekjk VkjxsV rks gR;kdj.k dqaM o dkyusfe o guqeku Hkh ugha gSaA gekjk VkjxsV gSµlu~ 1968 dk fctsFkqvks dk esykA D;k nsf[k, fd gekjs gkFkksa tc ,pth- osYl dh Vkbe&e'khu yx gh xbZ gS] rks lh/ks ogha pysaA gesa lkQ fn[kkbZ ns jgk gS fd gR;kdj.k dqaM ds rhl ehVj nf{k.k ml fNrjk, isM+ ds uhps ,d NksVk&lk etek yxk gqvk gS tgka Vwy ij [kM+k dksbZ l=kg o"khZ; ukStoku fpYyk&fpYykdj dqN csp jgk gSA og uhyk lQsn /kkjhnkj iStkek igus gq, gS ftldk ukM+k yVd jgk gSA og igys gh yksgs ds ,d NksVs&ls fjax ls ,d cM+k&lk fjax fudkydj vkSj ,sls gh dbZ ?kfV;k eSftd fn[kkdj yksxksa dk /;ku viuh rjQ vkdf"kZr dj pqdk gS vkSj vc fdlh enkjh dh rjg /kkjkizokg cksys tk jgk gSA eDdkjh mldh vka[kksa esa] 'kDdkjh mldh ckrksa esaA esys&Bsys dh xgekxgeh vkSj 'kksjxqy esa Bhd ls lqukbZ ugha ns jgk gS fd og dg D;k jgk gSA rfud utnhd pysaA

eq>s rks yxrk gS fd fo'o ds bl lcls cM+s yksdra= dk og fnYyh okyh loksZPp laln Hkh tSls dksbZ gR;kgj.k dqaM gh gS tgka Qwyu nsoh]iIiw ;kno] tkWtZ QukZaMht] fiz;jatu nkleqa'kh] ykyÑ".k vMokuh] v#.k 'kkSjh] eqyk;e flag ;kno vkfn u tkus fdrus&fdrus ugkdj eqDr vkSj ifo= gks x, gSaA gka rks Hkkb;ks] ,d Bks fj;y LVksjh lqfu,A ykycgknqj 'kkL=kh tc rk'kdan ¼:l½ x, vkSj muls iwNk x;k fd vki D;k [kk,axs rks os D;k cksys ekywe\ VksLV&cVj&vkeysV&eqxZ& eqlYye vVje&iVje~\ ugha tukc] ughaA os cksys fd ge nslh [kkuk [kk,axs] ge rks f[kpM+h [kk,axsA rks :lh&fcySrh gSjkuµOgkV f[kpM+h\ ;s f[kpM+h D;k gksVk] gedks ukWV ekyweA os ykycgknqj 'kkL=kh dks f[kpM+h rks u f[kyk lds exj f[kpM+h idk x,A f[kpM+h id xbZ vkSj ykycgknqj 'kkL=kh dh gR;k gks xbZA rks] Hkkjr ekrk dh tku] fgan dh 'kku] fdlkuksa dk Hkxoku vkSj tokuksa dh vkuµos ykycgknqj 'kkL=kh ns'k ds fy, jksrs&jksrs LoxZ pys x,A lkalsa vVd xbZ Fkha] vkarsa meB xbZ Fkha] vka[ksa myV xbZ Fkha exj os fQj Hkh ns'k ds fy, fpafrr FksA ejrs&ejrs ns'k ds fy, lans'k ns x,µtula[;k de djks] tula[;k de djks! rks gkfde&gqDdke] ukStoku& igyoku] goynkj&ekLVjth] eqf[k;kth&iVokjhthµgels Hkh lqu yhft, NksVs eqag cM+h ckrA 135


ge Hkh dgrs gSa fd tula[;k de djks] tula[;k de djks! lkjh nqfu;k ikih isV ds ihNs ijs'kku gSA vkSj D;k gS fd isV ds uhps Hkh ijs'kku gSA isV esa gS Hkq[k] isV ds uhps gS lq[kµ vks>k&iks>k dke u vkoS Hkw[k u earj ekus dksbZA yksd&ykt dks Bsaxk fn[kkoS lq[k u earj ekus dksbZÏ vkSj dgk dfo us vtZ fd;k gS fdµ [kSj [kwu [kkalh [kq'kh] Hkw[k lq[k e/kqikuÏ jfgeu nkcS uk ncS] tkur ldy tgkuÏ tkur ldy tgku] exj ekur u euok csbZekuA urhtk\ ifj.kke\ tula[;k] tula[;k vkSj tula[;k! tula[;k ij tula[;k] tula[;k ls tula[;k! b/kj tula[;k c<+s] m/kj [ksr&[kfygku c<+s! xk;&cSy fcdk,] irksgw nthZ ds lkFk Hkkx tk,! rks D;k gS lek/kku\ lek/kku gS Hkkb;ksA ;s gS lek/kkuµ;s gS lek/kku esjs gkFk esaA Hkxoku dk fn;k gqvk Hkxoku gh chps ls ykSVk ys fd nscs u djsµ;s gS lek/kku esjs gkFk esaA ;s gS xHkZ&fujks/kd cVhA gfj}kj ds fo[;kr egku lar Nsdknkl dks LoIukns'k esa izkIr ;g xHkZ&fujks/kd cVhA oh;ZraqHkk tM+h&cwVh ls cuh gqbZ ;g xHkZ&fujks/kd cVh tks nsojkt banz Hkh mi;ksx esa ykrs FksA --pkj vkus dh chl tksM+h] vkB vkus esa pkyhl ysfdu ,d #i, esa lkS tksM+h cM+h 'kh'kh esa ;kuh chl tksM+h Ýh---rks ou #iht] ou #iht] ou #iht IyhtA ,d #i, esa tula[;k de djus dh vpwd nokA eu esa bPNk tkxs rks ,d tksM+h Lo;a [kk ysa vkSj fdfj;k&deZ ds ckn nwljh vkSjr dks f[kyk nsaA ys yhft, lkgscku] ys yhft,µlksprs D;k gSa! tks dchj Mwcu Mjk] jgk fdukjs cSB] gkFk eyus ls D;k gksxk tks fpfM+;k pqx xbZ [ksrA yksdykt dk [k;ky gks] lkFk esa vk, dqVqac tuksa dk fygkt gks rks 'kke dks blh isM+ ds uhps lsok esa gkftj jgsxk cank---ysfdu ;kn j[ksa lkgscku---dy lcsjs okyh xkM+h ls pys tk,axs---lcsjs okyh xkM+h ls pys tk,axsA jerk tksxh cgrk ikuh] /kks yks gkFk] u djks vkukdkuh! dy lqcg ;g cank fgeky; dks dwp dj tk,xk ckck Nsdknkl dh lsok esaA --vHkh ugha rks dHkh ugha ---gka rks Hkkb;ks\ nq%lkglh vkSj fuyZTtksa us gkFkksgkFk [kjhnk] yksdykt okys 'kke <ys vk,A nsj jkr dks ,d tVk/kkjh lk/kq ckck Hkh vk,A b/kj&m/kj rfud lRlax ds ckn cksysµgedks Hkh ns nhft,] T;knk ugha] chl tksM+h ls dke py tk,xkA iSlk ekaxus ij cksysµlk/kq yksx ls D;k iSlk ekaxrs gSa! cnys esa lkai&fcPNw Hkxkus dh ,d rkcht Ýh esa ns x,A fiz; ikBdks] vkb, vVdysa yxk,aA pkgs Qfyr T;ksfr"k ds b/kj&m/kj nkSM+rs&Hkkxrs uoxzgksa ds VªsfQd vkbySaM ij py tk,aµxHkZ&fujks/kd cVh csprk vkSj /kM+Yys ls >wB cksyrk ;g 136

yM+dk vkxs pydj D;k cusxk\ vuqeku yxk,a fd ;g thou dk jkLrk fdl rjQ dks tk,xkµxkao dk dksbZ rkSyekj cfu;k] DokfyVh ikWdsVekj] eqf[k;k ;k ,esys\ ;k T;knk ls T;knk g"kZn esgrk\ pkSjkgs ij dFkk ckaprk lar egaxwnkl ;k Jh xqykc jkeyhyk ukVd daiuh dk fonw"kd\ ;k b/kj /kM+Yys ls fcd jgs ^ok;xzk* dk LVkWfdLV Mhyj\ ;k fd vflLVsaV lsYl VSDl dfe'uj vkSj fganh dk ,d gj fny vtht] cgqpfpZr dFkkdkj\ rks ikBdks] gks x;k u Mªkek gks jkek! gqvk u ykbQ LVªsatj nSu fQD'ku] LVªsatj nSu T;ksfr"k\

lhu nks % osfVax QkWj eMZj % Mªkek gks jkek! lkou dh lka> xf>u gks pyh FkhA rHkh f{kfrt ij yq<+drs lwjt dks lysVh cknyksa us /kdsyuk 'kq: dj fn;kA ogka [kwu dk ,d drjk&lk yxk Fkk] og Hkh feV x;kA nwjkar rd dksbZ gypy fn[kkbZ ugha nsrh FkhA [ksrksa ds dkexkj Hkh ?kj ykSVus yxs FksA rHkh feuV&nks feuV ds fy, >M+h yx xbZ rks [ksrksa us tSls djoVsa cnydj yach lkalsa NksM+haA ?kqeykrs [ksr&izkarj ij u tkus D;k >Ii&ls vk fxjk fd vaf/k;kjk vkSj Hkh rsth ls xgjkus yxkA lkeus ,d vdsyk egqos dk isM+ Fkk tks vla[; tqxuqvksa ls ynkcnk fny dh /kqd/kqdh ds lkFk rky feykrs] tkus D;k fnifni vanslk nsrk Fkkµ>halh can gks xbZ rks >haxqjksa dk dUlVZ 'kq: gks x;k! ,d cy[kkbZ ixMaMh Fkh tks bl iDdh lM+d ¼lqyrkuiqj&izrkix<+½ dks Qykaxrh vkbZ Fkh vkSj bl fla?kksjk rkjk ¼rkykc½ dks Nwrs gh eqM+dj jsyos ykbu dh rjQ fudy xbZ Fkhµftl rjQ og f'kokyk Fkk] ftldh ihry dh dyaxh o >aMs vHkh FkksM+h nsj igys Hkh lkQ&lkQ fn[kkbZ ns jgs Fks vkSjµftldh rjQ og ckjg&rsjg o"khZ; fd'kksj VdVdh yxk, ns[k jgk Fkkµog] mlh rjQ ls vk,xk! og ;kuh mldk cki] mlh rjQ ;kuh eafnj dh rjQ lsA dksV- f'koewfrZµeSa lkroha d{kk esa i<+rk Fkk rHkh firkth ;dk;d lk/kq gks x, vkSj ?kj ls chl fdyksehVj nwj ,d ckckth dh dqfV;k esa jgus yxsA muds [kkl psys cu x,A yksxksa us le>kus dk iz;kl fd;kµ?kj&[ksrh dkSu laHkkysxk\ yM+dk i<+sxk dSls\ mudk ,d gh tokc Fkkµckjg lky ds vfHkeU;q us pØO;wg dk Hksnu dj fn;k Fkk] ;g rks rsjg dk gS! dSls ugha Hksn ik,xk\ rks] mlh vfHkeU;q us vius tcM+s l[rh ls Hkhaps vkSj eu gh eu vius ladYi dks nksgjk;kµvkt og vius cki dks Hksndj jgsxkA dkV gh Mkysxk mls] VqdM+ksa esaA fQj pkan Nki ;wfj;k ds nks cksjksa esa mu VqdM+ksa dks Hkjdj] xkao ds iwjcµejh&ijhokys ml egqok ds isM+ ds ikl vkSa/ks dq,a esa Qsad nsxk] ftl rjQ fd dksbZ ugha tkrkA tuojh&ekpZ 2011


nwj f'kokys ls dhrZu dh ygfj;ka vkus yxha] ?kaVs&?kfM+;ky] [katuh dh vkoktsa HkhA mlus ikl j[ks xaM+kls dks NqvkA ,d vthc&lk 'khriu ml /kkjnkj xaM+kls ls fudydj mldh jh<+ dh gfM~M;ksa esa mrjk;kA firk ij rkcM+rksM+ ckj djus dh dYiuk ls gh mldh ihB ij phafV;ka jsaxus yxhaA mlus f'kokys ds ihNs] jsyos ykbu ds ml va'k dh rjQ ns[kk tgka fd lqduk pqM+Syµ,sls gh lka> ds /kq/kyds esa vDlj fn[k tkrh FkhA dFkk gS fd cjlksa igys cdfj;ka pjkrh gqbZ lqduk jsy ls dV xbZ FkhA exj lqduk ewaNsa xgjkrs fd'kksjksa o uo;qodksa dks gh vdljgk D;ksa fn[kkbZ nsrh Fkh\ D;k lqduk o;%laf/k dh xkaBksa ls mith Fkh\ exj vkt ml yM+ds dks lqduk ls fcydqy Mj ugha yxkA vkt rks ckr gh nwljh gSA og firk dks dkVdj vklke Hkkx tkus okyk FkkA ¼vklke gh D;ksa\ [kSjA½ vkt lqduk fn[k tk, rks og mldks Hkh dkV MkysxkA mlus Lo;a ls dgkµvkt eq>s dksbZ ugha jksd ldrk] vkt lkjh nqfu;k dks ----lkeus vk tk, rks Hkxoku dks Hkh dkV MkysxkA mlus Fkwd fn;k vkSj iDdh lM+d ikj ?kj&>ksaiM+ ds ml va'k dh rjQ eqag ?kqekdj ns[kus yxk] tks fd ;gka ls fn[krk FkkA ogka ls /kqvka ugha mB jgk Fkk] vkt rks jksVh cuus&cukus dk iz'u gh ugha FkkA

^;gka ,d cM+k&lk tkequ dk isM+ gqvk djrk FkkA mldh ,d eksVh&lh fupyh Mky dq,a dh rjQ ls fudyh gqbZ Fkh ftl ij cSBdj pkanuh jkrksa esa ¼ewuykbV jhfMax½ eSaus dbZ fdrkcsa i<+haA ;s fdrkcsa eSa ¼udNsn½ ikaMs; th ls ekaxdj yk;k djrk FkkA eSaus ;gha cSBs&cSBs e`xu;uh] x<+dqaMkj] lsok lnu] jaxHkwfe] ekuljksoj dk ,d Hkkx vkfn i<+kA*

Hkko FkkµcSy cM+s gSa] eSa gwa NksVkA dguk ugha ekursA gy gS otuhA eq>ls ugha mBrkA tqrkbZ dSls gks\ eu Hkj dk gSaxk ¼ikVk½ vkSj nks eu dk iqj! frl ij cki njos'k&Qdhj cudj ijns'k esaA tqrkbZ dSls gks\ bR;kfnA ¼ysfdu ml fnu og yM+dk vius firk dh gR;k ugha dj ik;k D;ksafd mldh vka[k yx xbZ FkhA vkSj nsj jkr tc mldh vka[ksa [kqyha rks firk gh mls yfr;krs gq, txk jgs Fksµdc rd lksrk jgsxk js xngok\ vc lcsjs xngok D;k crkrk!½ dksV- f'koewfrZµ¼1½ ckn esa eSaus firk dh gR;k dh ifjdYiuk ;k fopkj dks blfy, R;kx fn;k] pwafd os igyoku FksA laU;kl ysus ds igys os fu;fer v[kkM+k tk;k djrs FksA ¼2½ esjs firkth dk lehdj.k cM+k euksjatd exj ljy gS xkSre! tc ?kj esa [kkus dks ugha Fkk rks os lk/kq gks x,A fnuHkj Hkxoku vkSj fpye&lsok esa fueXu jgrs] ij vkrs rks jk'ku&ikuh ;k cpk[kqpk iSlk NhuNkudj ys tkrs] ;gh ughaµos dtkZ ysdj lk/kq&lsok djrs] ckn esa gesa jksrs&ejrs mls pqdkuk iM+rkA blh dkj.k eq>s cgqr NqViu esa gh [ksrh&ckjh ¼eqV~BhHkj [ksr½ esa tqV tkuk iM+kA vkSj tc esjh jsyos okyh ukSdjh yx xbZ] ?kj esa rfud [kq'kgkyh mithµvukt o iSlksa dk vHkko ugha jgk rks os okil ykSV vk,A x`gLFk cu x,A ¼3½ firkth esjs Hkhrj vy[k txkuk pkgrs FksA os esjs Hkhrj Hkxoku iSnk djuk pkgrs FksA blds fy, muds vius mik;&O;k;ksx&iz;ksx Fks tks os vdlj eq> ij lk/krsA tSls fd tkM+s ds fnuksa esa ^cjãeqgqjr* esa BaMs ikuh ls ugyk nsuk] jkr dks ekul dk ikB bl psrkouh ds lkFk djuk fd ikB ds nkSjku tks lks tkrk gS] og vxys tUe esa vtxj cudj tue ysrk gSA fnuHkj dh etwjh&esgur ds ckn 'kjhj ls uhan ;ksa Vidrh tSls [kwc okfj'k ds ckn cjxn ds Mkj&iÙksµysfdu vtxj gks tkus ds Mj ls eSa iyd Hkh >idk u ikrk! cpiu esa firk ds lkFk eSaus cM+k dfBu le; fcrk;k gSA

dksV- f'koewfrZµrc rd HksM+sa Hkh fcd pqdh FkhaA cM+h cgu ¼QqQsjh½ viuh llqjky tk pqdh FkhA ?kj esa Hkw[k&la?k"kZ >syus dks jg x, FksµeSa] eka vkSj eq>ls ikap lky NksVh ,d vkSj cguA yksxksa us eka dks le>k;kµcPpksa dks ys tkdj iSjksa iM+ tkvks xq#th dsA ifr dks eukus tkvksA eka us lkjs tru fd,A eSa dbZ ckj eka ds lkFk tkdj firk dks ys vk;kA os vkrs] ,dk/k eghus jgrs] fQj lk/kq&laxr esa Hkkx tkrsA tkrs le; ?kj esa cpk&[kqpk jk'ku&xYyk Hkh cka/kdj ys tkrsA ge yksx D;k [kk,axs] bldh fpark fcydqy ughaA os ijyksd lq/kkjus dh fpark esa tSls ikxy gks x, FksA eSa [ksrh&ckjh esa tqV x;k exj eq>ls laHkkys u laHkyrkA cSy esjs dgus ij pysa u] gy&tqokB ysdj b/kj&m/kj HkkxsaA gSaxk ¼ikVk½ ysdj rks eka tkrh Fkha [ksr ijA thou dk bruk dBksj :i esjs lkeus igyh ckj izxV gqvkA csclh ds va/kdwi esa iM+k gqvk xgjh osnuk esa lkou dh ,d jkr fpeuh ds mtky esa nqvkj ij cSBdj jksrs gq, eSaus viuh igyh jpuk fyfic) dhµ,d dforkA dfork ds cksy vc ;kn ughaA

fiz; ikBdks] igyh utj esa bl lhu dk MªkWilhu Hkys gh bu luluh[kst okrkZvksa ¼f'koewfrZ us cpiu esa vius firk dh gR;k dk iz;kl fd;k FkkA½ esa fufgr izrhr gksµvkidh midkjd lgk;rk ds fy, eSaus bl ij vf/kd /;ku ugha fn;kA blds nks dkj.k FksA vOoy rks eSa fdlh ckr dh iwaN idM+dj ihr lkfgfR;drk dh fdlh luluh[kst oSrj.kh dks ikj ugha djuk pkgrk Fkk vkSj nwljsµeSa f'koewfrZ dh [kqnkbZ djuk pkgrk Fkk] xgjh [kqnkbZ rkfd eq>s thou vkSj jpuk esa vkus&tkus ds xqIr ekxks± dk irk pysA vkSj blds fy, eSa dqnky&[kqihZ&xSark dh txg f'koewfrZ dh jpuk,a gh mi;ksx esa ykuk pkgrk FkkA f'koewfrZ ds laiw.kZ lkfgR;] tks fd ifjek.k dh n`f"V ls vR;Yi gS] dks v{kj'k% i<+rs gq, eSaus xkSj fd;k Fkk fd ^firk* 'kCn tc Hkh vk;k] LokHkkfod lEeku ds lkFk dnkfpr~ gh vk;k ;k Li"V dgsa rks dHkh ugha vk;kA muds lkjs ds lkjs cki&pfj=k fu%Ñ"V vkSj vid"khZ ¼istksjsfVo½ gh izLrqr gq,

tuojh&ekpZ 2011

137


mudh jpukvksa esaµpkgs og ^fljh miek tksx* dk voljoknh] dk;j] vÑrK cki Fkk ftlus lqcg mBdj tc ;g ns[kk fd xsV ds pcwrjs ls og yM+dk mBdj pyk x;k Fkk rks mlus jkgr dh lkal yh fd pyks] xkao ^xk;c* Fkk! ;g ^firk* xaobZ e/;eoxZ dh uxj&fyIlk dk pwM+kar fun'kZu FkkA bl ^dk;jrk* dk ,d nwljk i{k Hkh gSA ^dslj&dLrwjh* dk ^cki* etcwj Fkk exj bruk ^etcwj* Hkh rks ugha Fkk fd dslj dh rfud lgk;rk dj u lds\ ^frfj;k pfjÙkj* esa rks f'koewfrZ us firk dks tSfod rkM+uk dh fprk ij p<+k fn;k gSA dkeka/k firk ¼fceyh ds llqj&cki us½ us fceyh ds lkFk tks fd;k lks fd;kµckn esa mlus tks "kM~;a=k jpk] og ik'kfodrk ds lhekar dk vfrØe.k Fkk ftls ^tkuoj* dgrs gSaA ysfdu f'koewfrZ ds bl ^firk&n`f"Vdks.k* ¼;k cki&utfj,½ ds esjs fl)kar dh vk/kkjHkwfe gSµ^HkjrukV~;e*] ftls eSa cki&ukV~;e dgwa rks esjs [k;ky ls vR;qfDr u gksxhA f'koewfrZ us tks&tks bl pfj=k esa Bwalk gS] bl cki&pfj=k esa tks&tSlh lkekftd] xzkeh.k vkSj tuinh; ijaijkvksa ds foÑr va'k dSls&fdl izdkj QyhHkwr gq, gSa] eSa bl yach cgl esa iM+uk ugha pkgrkA eSa ^HkjrukV~;e* dk igyk iSjkxzkQ vkSj blds vkSj Hkh nks&rhu va'kksa dks lh/ks&lh/ks dksV djuk pkgrk gwa rkfd viuh rjQ ls eq>s de dguk iM+sµ dksV- ^HkjrukV~;e*µ¼1½ ^vHkh rq>s fHkulkj ugha gqvk gS D;k js\* cki dk Øks/k vkSj ?k`.kk ls fpyfpykrk gqvk Loj dkuksa esa iM+rk gS rks eSa >V ls pknj Qsaddj mB tkrk gwaA cl] ,d gh feuV dh nsj gks xbZA lksp gh jgk Fkk fd vc mBwa] ij mlls dksbZ QdZ ugha iM+uk FkkA MkaV [kkus dk ;g ekSdk cpk ysrk rks os dksbZ vkSj ekSdk <wa<+ fudkyrs cfYd MkaVus dk ,d pkal [kks nsus dh fp<+ mUgsa vkSj Hkh vkØked cuk tkrhA ftlus xkyh&QVdkj lqukus dh dle gh [kk yh gks] mlls dc rd Hkkxk tk ldrk gS\ mUgsa rks esjs mBus&cSBus] ns[kus] pyus ;gka rd fd vka[kksa dh iydsa mBkus&fxjkus ds <ax rd esa [kjkch utj vkrhµ^lkyk] pyrk dSls gS\ 'kksgnksa dh rjg! pyrk rks pyrk gS] lkjh nsg D;ksa ,saBs Mkyrk gS\ nfjnzrk ds yPNu gSa ;s] ?kksj nfjnzrk ds! ekaxh Hkh[k Hkh fey tk, bl gjke[kksj dks rks bldh is'kkc ls ewaN eqM+k nwaxkA---vkSj ns[krk dSls gS\ 'kfupjgk! bldh iqryh ij 'kfupj okl djrk gSA lksus ij utj Mkysxk rks feV~Vh dj nsxk! ¼2½ tc ls iRuh dks rhljh yM+dh iSnk gqbZ] cki dh cM+cM+kgV us yksdykt dh lkjh lhek,a rksM+ nha] ,d ?kaVk fnu jgrs gh pj[kk 'kq: dj nsrs gSaµlkyk] 'kke gksrs gh esgjk: dh Vkaxksa esa ?kql tkrk gS! pkj lky esa rhu fifYy;ka fudky nhaA [kcjnkj! vxj pkSFkh ckj esa ewl Hkh iSnk gks x;k rks fcuk [ksrh&ckjh esa fgLlk fn, vyx dj nwaxkA ¼3½ th gka] firkth ugha] ck?k gh dguk Bhd yxrk gSA yxrk gS] cki ugha ck?k dg jgk gwaA nksuksa gh uke ij esjs vkxs yky&yky vka[ksa dkSa/k tkrh gSaA ^firkth* lacks/ku muds fy, 138

Bhd ugha cSBrkA esjs [;ky esa ^firkth* cgqr gh ikyrw] lh/kk&lknk tho gksrk gksxk] tks izk;% 'kgjksa esa ik;k tkrk gksxk ;k fQj izkbejh vFkok fefMy Ldwy dk pksVh&/kksrh/kkjh xq#th gksrk gksxkA ¼4½ fny esa dqN gkSy ekjus yxrk gSA eSa yk[k csjkstxkj gksÅa] ysfdu firkth dh rjg cnuke rks ugha gwa] esjs pfj=k ij dksbZ maxyh rks ugha mBk ldrkA muds getksyh muds ckjs esa crkrs gSaA cgqr dqN lquus dks feyrk gSA pksjh&pdkjh ds ekeys esa ;s cnuke gq, FksA vkSjrksa ds ihNs gkFk&iSj ;s rqM+ok, Fks vkSj vkt cw<+s gksus ij eaM+gs esa 'kadj Hkxoku] guqeku th vkSj dkyh ekbZ dk dSysaMj Vkaxdj] 'ka[k&?kaVk cVksjdj] daBhekyk yVdkdj vkSj panu Vhdk yxkdj egar&lk/kq cu x,A ¼5½ ^fgtM+s] tu[ks! ukd dVok nh! cwrk ugha Fkk rks eq>ls dgk gksrk! eq>dks Hkh ukenZ le> fy;k gS D;k\* igyh ckj firk ds vkxs ph[krk gwa] ^eSaus vkidks euk fd;k Fkk D;k\* os cq> tkrs gSa] iLr! 'kkar! ¼6½ lp rks ;s gS fd pkSchl lky dh mez esa rhu cfPp;ksa dk cki cu x;k gwa] ;g lksprs gh jksuk vkrk gSA fny esa vkrk gS] eaM+gs esa iwtk dj jgs cki dk 'ka[k&?kfM+;ky mBkdj xM+gh esa Qsad nwa! vkf[kj D;k vf/kdkj Fkk mUgsa ikap lky dh mez esa esjh 'kknh djus dk\ fiz; ikBdks] mi;qZDr va'k ¼5½ ds 'kCnksa ij xkSj djsaA ^ftanxh Hkj dk ^eqagpksj*] firk ds vkxs igyh ckj ph[kk vkSj firk dks iLr&'kkar] fu#Ùkj] fujLr dj fn;kA vkSj eq>ls iwNsaµeSa bu m)`fr;ksa ds ek/;e ls dguk D;k pkgrk gwa\ thou vkSj jpuk ds chp ds xqIrekxks± ds vUos"k.k dh izps"Vk esa eSa lh/ks&lh/ks nks iz'uksa dks j[kuk pkgwaxkµD;k f'koewfrZ okdbZ esa vius firk dh gR;k djuk pkgrs Fks\ vkSj nwljsµthou vkSj jpuk esa] ^firk* LokHkkfod lEeku ds lkFk blfy, izLrqr u gks ldk D;ksafd firk ds izfr f'koewfrZ vkthou vkØks'k ls Hkjs gq, FksA iz'u gS fd ml vkØks'k ds ihNs D;k Fkk\ ckaXyk esa] Mh-,y- jk; dk ,d lqizfl) ukVd gS ^panzxqIr* tks fd t;'kadj izlkn ds ^panzxqIr* ls igys izdkf'kr gSA mlesa pk.kD; ds fe=k dkR;k;u dk ,d layki gS pk.kD; ds izfrµ^fe=k rqEgkjs Øks/k&vkØks'k ls Hk;adj gS rqEgkjh galh---vkSj mlls Hkh Hk;adj gS rqEgkjh d#.kk!* eSa nksuksa iz'uksa dk mÙkj ?kqyk&feykdj nsus dk ;Ru dj jgk gwaA lp rks ;g gS fiz; ikBdks fd f'koewfrZ vius firk dks ekjuk gh ugha pkgrs Fks] blhfy, mUgksaus ckn esa] mUgsa vyx ls dksbZ d"V igqapkus dk dHkh iz;Ru gh ugha fd;kA lp rks ;s gS fd ftanxh esa ^dqN* cuus ds fy, f'koewfrZ lnSo ,d lw·Mks&izfri{k dks cpk, j[kuk pkgrs Fks] ml ekufld naxy ds fy, fd ftlesa os vius ^igyoku* firk dks ckj&ckj iN+kM+dj vaVkfpÙk dj ldsa! lp rks ;s gS fd vius firk ls f'koewfrZ thou&Hkj tSls lkai&lh<+h okys ywMks dk [ksy [ksyrs jgsµgj ckj os thou ds tuojh&ekpZ 2011


lksiku ij Åapk p<+rs ¼iSlk] lEeku] vksgnk] ntkZ] in vkfn½ vkSj >qddj uhps ns[krsµigys n'kd ¼tc os d{kk rhu&pkj esa i<+rs Fks½ dk og vtxj tks fd mUgsa fuxyus gh okyk Fkkµvc fdruk NksVk nh[kus yxk Fkk vkSj varr% tc og dsapq, dh Hkkafr nh[kus yxkµrks f'koewfrZ us gh ^laU;kl* ys fy;k] lkai&lh<+h okys ml [ksy ls vkSj firk lsA vc yM+us dks vkSj Åij p<+us dks ^dqN* Hkh ugha FkkA lu~ *85 ds ckn os firk ls fujklDr gks x,A blh lanHkZ esa ,d lwpuk vkSj] tc eSa ^izÑr* f'koewfrZ dh [kkst esa 4-12-99 dks muds lkFk muds xkao dqjax ¼ftykµlqyrkuiqj½ x;k D;ksafd eq>s ml ekgkSy&ekVh dks Nwuk&tkapuk&ij[kuk gh Fkk ftlls fd f'koewfrZ cus&xqaFks FksA ge rfud fnu ogka jgs vkSj eSaus uksV fd;k fd f'koewfrZ us bl nkSjku firk ls dksbZ ckr ¼dksbZ dEiyhV okD; ;k dksbZ iw.kZ layki½ ugha dhA mUgksaus esjk ifjp; djk;k vkSj firk ls fcydqy fufyZIr gks x,A os ;k rks eq>s xkao fn[kkus esa O;Lr gks x, ;k fd ,d n{k x`gLFk dh rjg ?kj&[ksrh dh leL;k,a lqy>krs jgsA firk ls ckr djus dh QqlZr gh ugha fudky ik,] ysfdu tc ge pyus dks gq, rks [kfV;k ij ysVs firk ls mUgksaus tc iwNkµiSlk cblk pkgh dk\ rks] p'es ds Hkhrj ls mudh pedrh vka[kksa dks ns[kdj eSa fpgqad mBk! os vka[ksa xaM+kls dh rjg ped jgh Fkha vkSj os d#.kk ls vkIywr Fkha pk.kD; dh rjgµftl ^d#.kk* dh ppkZ Mh-,y- jk; ds ukVd panzxqIr esa dkR;k;u us dh gSA eSaus 'kSrku dks dHkh ugha ns[kk gS ysfdu lwQh&n'kZu esa i<+k dnkfpr~ leh tykyqn~nhu dh dforkvksa esa½ gS fd os d#.kk ls vkIyqr gksrh gSaµesjk vuqeku gS fd os ,slh gh gksrh gksaxh tSlh fd ml oDr f'koewfrZ ds p'es ds Hkhrj ls O;Dr gks xbZ FkhaA ysfdu fiz; ikBdks] osfVax QkWj eMZj okys bl lhu dk MªkWilhu fdl ?kVuk] fdl rF;] fdl ckr esa fufgr gS tcfd ge thou vkSj jpuk ds chp pksj&jkgksa dh ryk'k esa Hkh Fks\ cgjgky eSa vkidk /;ku dqjax xkao ds iwjc dksus esa fLFkr ejh&ijh okys ml egq, ds isM+ ij dsafnzr djus dk vkxzg d:axk ftlds ikl fd og vkSa/kk dqvka Fkk vkSj ftlesa vius firk dks pkan Nki ;wfj;k ds nks cksjksa esa ¼muds VqdM+s½ Hkjdj os Qsad nsuk pkgrs FksA 6-12-99 dh nksigj <ys ge ml dq,a ds ikl x,A f'koewfrZ us eq>s crk;kµ^;gka ,d cM+k&lk tkequ dk isM+ gqvk djrk FkkA mldh ,d eksVh&lh fupyh Mky dq,a dh rjQ ls fudyh gqbZ Fkh ftl ij cSBdj pkanuh jkrksa esa ¼ewuykbV jhfMax½ eSaus dbZ fdrkcsa i<+haA ;s fdrkcsa eSa ¼udNsn½ ikaMs; th ls ekaxdj yk;k djrk FkkA eSaus ;gha cSBs&cSBs e`xu;uh] x<+dqaMkj] lsok lnu] jaxHkwfe] ekuljksoj dk ,d Hkkx vkfn i<+kA* rks] ;gh og txg Fkh tgka fdlh fd'kksj ds lhus ds Hkhrj 'kCnksa ds dikl&cht QV iM+s vkSj mlds Qkgs vkthou mM+rs jgsA ;gha ls 'kCnksa ds ;ku ij p<+dj egktkxfrd vfHk;kuksa dh 'kq#vkr gqbZ( ;gha ls 'kq: gqbZ 'kCnksa dh vkthou nklrk] tuojh&ekpZ 2011

'kCnksa dh tknwxjh dh izs{krkµjpukvksa ds ?kwa?kV esa ejh&ijh dks vkadus dh] mls vkaddj ns[kus dh vuar O;kdqyrk! eq>s rks yxrk gS fiz; ikBdks fd gj jpukdkj ds thou esa dksbZ u dksbZ ejh&ijh dHkh u dHkh mrjrh gh gS ftldh maxfy;ka Fkkes og jgL;e; 'kCnyksd dh ;k=kk djus fudy iM+rk gS] dksbZ u dksbZ jgL;e; egq, dk isM+ gksrk gh gS ftldh Mky ij cSBdj 'kq: gksrh gS LoIuthforkµ;gka ls ogka rd QSys ,dkdhiu dh fujarj HkVduksa esa dksbZ u dksbZ ^dksuk* gksrk gh gS tgka j[kk gksrk gS ;k tgka ls mRiUu gksrs gSa l`tu ds ladYiµvkSj dksbZ u dksbZ eSnku dk VqdM+k ,slk Hkh gksrk gh gS ftlesa fcu cks, mx vkrh gS fonzksg dh psrukµ?kkl dh rjg! rks] ;g dg nsus esa ladksp dSlk fd jpukdkj dk 'kCndks'k cgqr NksVk gksrk gS] bruk NksVk fd mlesa pkj gh 'kCn gksrs gSaµvKkr ds izfr vifjlhe dkSrwgy vkSj ftKklk] LoIuthfork] l`tu dk ladYi vkSj fonzksgA rks] 6-12-99 dh og lka> iwjh rjg <y pqdh FkhA vkdk'k dk tkequh jax tkus dc xk;c gks x;k Fkk vkSj ;gka&ogka Qhds&ls eVeSys nks&pkj rkjs mx vk, FksA nwj xkao ds [kijSy ds 'kh"kZ dqgkls esa Mwcs FkksM+h nsj igys fn[kkbZ nsrs Fks] vc os Hkh feV pys FksA ge ogka pqipki [kM+s Fks tSls BaM esa te x, gksa vkSj isM+ gksa] ^dksbZ* Fkk tks ^pqi&pqi&pqi* ds MLVj ls iwjs izkarj dks iksaN jgk FkkA f'koewfrZ #avkls gks x,µyksx isM+ D;ksa dkV nsrs gSa] xkSr\ ;gka ikap lkS ls vf/kd rks egqos ds gh isM+ Fks---eSaus cpiu esa dbZ ckj ;gka fgjuksa dk >qaM ns[kk gS---vkt ns[kks fd ,d Hkh isM+ ugha---ljÅ lc] esjk cpiu gh dkVdj ys x,A µvkius dHkh ejh&ijh dks ns[kk gS\ cgqr nsj rd pqi jgus ds ckn f'koewfrZ cksysµugha! ysfdu tc eSa ;gka Mky ij cSBk i<+rk Fkk] rks dHkh&dHkkj eq>s yxrk Fkk fd dksbZ esjs ihNs ls mUghsa iafDr;ksa dks i<+ jgk gSA ---mldh lkal tSls esjs dku dh yfÙk;ksa dks Nw tkrh FkhA µvkius dkSu&lh fdrkc igyh ckj ;gka cSBdj iwjh i<+h Fkh\ µfojkVk dh ifn~euh---dkfrd iwf.kZdk dh jkr--rHkh] eSaus fiz; ikBdks] ejh&ijh dks ns[kk! lPph! 'kCnksa dh dle] thou dh dle] ;FkkFkZ vkSj tknw dh dle] lPph] eSaus ejh&ijh dks ns[kkA og pkanuh jax dh js'keh lkM+h igus gq, FkhA mlds cky csgn yacs vkSj ?kqa?kjkys FksA mldh ukd esa ghjs dh ykSax] vksl ds vkdkj ds Fks tks bruh nwj ls Li"V ped jgs FksµeSa >wB cksywa rks ;s jpuk gkj tkÅaµeSaus ejh&ijh dks ns[kkA og rfud Åaph ,d Mhg ij cSBh gels cs[kcj xk jgh Fkhµ pqfu pqfu Qqyok] yxkbZ cM+h jkl] mfM+ x, Qqyok] jg xbZ okl! rHkh f'koewfrZ us bUghsa nks iafDr;ksa dks xquxquk;kµvkSj eq>s 139


;kn vk;k fd ^fojkVk dh ifn~euh* ds var esa ;gh xhr&iafDr ntZ FkhA ykSVrs gq, eq>s yxkµtks thou esa vaV ugha ikrk] og jpuk esa j[k fn;k tkrk gS vkSj tks thou ls [kks tkrk gSµog jpuk esa j[kk gksrk gSA f'koewfrZ us D;k ns[kk&cw>k] ;g eSaus ugha iwNkA thou dh gj ckr iwNus ds fy, ;k crkus ds fy, ugha gksrh] ekjDost dh dgkfu;ka i<+us ds ckn bruh reht rks eq>esa vk gh xbZ gSA

lhu rhu % csxkuh 'kknh esa vCnqYyk nhokuk % Mªkek gks jkek! dqgjs dh eVeSyh pknj dks ljdkdj Hkksj us viuk eqag rfud fudkyk rks jrtxs ls og Fkdk&Fkdk&lk yxkA Hkh"k.k fpafrr egqos ds isM+ksa us igys ls gh Qwy Vidkus can dj fn, Fks rks vkdk'k us vkslA gok,a Fke&lh xbZ Fkha tSls vpkud dwdrh gqbZ dks;yA fFkj rkykcksa esa 'kkL=kksa dh dksbZ oS/kkfud psrkouh mHkj jgh Fkh ftls vHkh rd i<+ ikuk laHko ugha gks ik;k FkkA xkao ^dqjax* xgjh lksp esa iM+ x;k FkkµC;kg dSls gks\ rks] vCnqYyk dk fc;kg dSls gks\ nqyfgu lkr cfjl dh vkSj vCnqYyk Ng dkµtcfd ckyfookg ds fy, t:jh Fkk fd nwYgk Hkh cstksM+ dk gks vFkkZr~ ikap dk gks ;k lkr dkA exj nwYgk Fkk fd tksM+ dk vFkkZr~ Ng cjl dk FkkA rks] xkao dqjax ijs'kku&csgky Fkkµf'ko&ikoZrh dk cuk;k gqvk fo/kku! dksbZ tc pkgs dSls cny ns tSls , dksfByk dk /kku m dksfByk esa\ xkao dqjax dqykaprk gqvk mÙkj dh nsoh egkekbZ ds ikl x;kA egkekbZ us f>M+d fn;kµmldk cki rks g¶rs&g¶rs Hkj fpye fy, f'kokys esa iM+k jgrk gSA fpye esa tksj ls Vku ekjdj fpYykdj Vksu dkVrk gSµcks·e dkyh dydÙks okyh] diM+ok dkgs ugha igurh lkyhA cksyks] cksyrk gS fd ugha\ vc vkink vkbZ gS rks cksfy, tkus mlh tVk'kadj ds ikl! iwjc dh nsoh ejh&ijh vknru /khes Loj esa cksyhµeSaus [kqn ugha dh Fkh 'kknh] D;k 'kknh&C;kg ds ekeys esa esjk jk; nsuk Bhd gksxk\ ifPNe ds nsork nj&cnj ugha Fks] fdUghsa ftUukr ls fuiVus dgha ckgj x, FksA e/; ds nsork xkslkb± ckck Hkh Vky x,µns[kks HkkbZ] ekSle&okSle] [ksrh&ckjh dk izkWCye gksrk u] rks ge pqVdh ctkrs gy dj nsrsA ckdh ;s 'kknh&fc;kg dk ekeyk gekjh le> esa ugha vkrkA varr% yksx nfPNu ds Mhg&ckck ds ikl x,] lhfu;j eksLV nso! fp<+fp<+s Mhg&ckck vkSj Hkh fp<+ x,µrqe yksxksa dks dksbZ dke&cke gS fd ugha! vjs m cpok vHkh cPpk gS] mldks fy[kus&i<+us nks---ljÅ b fdrkc i<+us dk mej gS fd ukjh&nsg ij p<+us dk\ Hkkxks ;gka ls ugha rks ljlksa&earj ekjdj ePNj dh rjg ekj nsaxs] fd m lc xk;cs dj nsaxs! fQj u jgsxk ckal fd u ctsxh ckalqjh! exj yksx Fks fd gVs ugha] ePNjksa dh rjg gh fiufiukus yxsµegkjkt nks[k&iki fNek! vxj fc;kg ugha gqvk rks flfjf"V #d tk,xh] ijy; vk tk,xk---frl ij xkao dqjax dh bTtr dk loky gS ckck---pkj&ikap ?kaVs esa ljkrh okys vk 140

tk,axs dk ---dksbZ u dksbZ gy rks fudkyuk gh iM+sxkA fc;kg dk vkt fnu r; gks pqdk gS ckck] vki xkao ds loksZPp nso gSa] vki euk dj nsa rks ge dgka tk,a\ iz'kalk ds ty esa Hkhxdj Mhg&ckck rfud uje iM+s vkSj QwysµtSls fpmM+kA fQj lq>k,µljÅ] m /;ku esa ugha gS\ mldks Hkh fxuks! rc yksxksa dks /;ku esa vk;kµvjs js js js js! vkSj xHkZ ds nl eghus Hkh fxu fy, x,A nwYgk Hkh lkr lky dk eku fy;k x;kA vc dksbZ ixck/kk ughaA vyksd es bruh ckrsa vn`'; ?kfVr gqb±] Hkw&yksd esa lks jgs eklwe vCnqYyk ¼vc nwYgk½ dks D;k ekywe! rks vc nwYgk pyk Fkk Ldwy] jkst dh rjgA jkst dh rjg da/ks ls cLrk vkSj iStkes ¼uhyh&lQsn /kkjh okys½ ls ukjk yVd jgk FkkA pyk Fkk Ldwy fd jksd fy;k x;kµvkt enjlk ftu tkA µ dkgs\ og vpjt esa iM+ x;kA µ vjs vkt rksgkj fc;kg gks,A vCnqYyk xgjh lksp esa iM+ x;kµfc;kg vPNk gksrk gS ;k cqjk\ tks tkuk&igpkuk va'k Fkk tSls fd xktk&cktk] rek'kk&feBkbZ&diM+k] ---og rks [kwc vPNk vkSj yqHkkouk Fkk] exj tks vutkuk va'k FkkµvCnqYyk xgjh lksp esa iM+ x;kµnqyfgu D;k gksrh gS\ og vutkus va'k dks cw>us ds iz;Ru esa lksprk pyk x;kA rHkh ukÅ vkSj lqukj vk x,µvkSj duNsnh dk /;ku vkrs gh FkjkZdj jg x;k vCnqYykµvjs js js! 'kknh esa duNsnh rks gksuk gh Fkk! vkrafdr vCnqYyk rhj dh rjg NwVkµdVh vjgjh dh [kwafV;ksa dks QykaxrsµihNs&ihNs ukÅ nkSM+k] gks&gks djrs >qaMHkj cPps] ,d&nks xkao&xksfr;k HkhA varr% og idM+ esa vk x;kA yksx tc mls >qykdj fy, ykSV jgs Fks rks og lqvj dh rjg pha&pha&pha dj jgk FkkA ¼fiz; ikBdks] rqyuh;µtc ^frfj;k pfjÙkj* dh fceyh dks yksx LVs'ku ls fy, ykSV jgs Fks] og ekfeZd iSjkxzkQ ;kn gS u vkidks\½ pwafd xjhc Fks] ,d cSyxkM+h esa ljkrh okys gh dU;k dks ysdj vk x, Fks] C;kg jpkus os yksx ?kj ds lkeus ,d cjxn ds uhps Bgjs FksA tkuysok duNsnh&dkaM ds ckn vCnqYyk QqDdk QkM+dj jksus yxk] bruh tksj ls fd lkeus rkM+ ij cSBk fx) QM+QM+kdj mM+ HkkxkA jksrs&jksrs mlus vka[ksa Qqyk yha] xyk #a/kk fy;kA rHkh dksbZ xksn esa mBkdj vCnqYyk dks mldh laHkkfor iRuh ds lkeus iVd x;kµjksor dkgs ckVs] ns[k vkifu nqyfgu! vc nwYgk pqi! yM+dh ds lkeus dSls jks ldrk gS Hkyk\ vc nwYgs us ns[kkµ,d pksVh esa yky fjcu cka/ks rks nwljh esa gjhA nqcyh&iryh dkyh&dywVhA exj ids tkequ lh vka[ksaµog Hkh fu"iyd ns[k jgh FkhA vCnqYyk dks jksrs ns[k og f[kyf[kykdj gal iM+h] bruh tksj ls vkSj csckd fd Qkxquh >ksadk&lk cg pykA vCnqYyk us eqag fp<+k;kA mlus HkhA vCnqYyk us gkFk pyk fn;kA mls ugha yxkA exj mlus nUu&ls pyk;k rks vCnqYyk ds lhus ij tksjnkj iM+kA fQj og Hkkxdj tuokls esa vius ckck dh xksn esa Nqi xbZA vCnqYyk djs rks D;k djs\ gka] rks fiz; ikBdks] eSa dg jgk Fkk fd mlus ,d tksjnkj tuojh&ekpZ 2011


?kwalk vCnqYyk mQZ rc nwYgk mQZ f'koewfrZ ds lhus ij ekjkA ?kwalk lh/ks dysts ij yxk FkkA oks fnu vkSj vkt dk fnuA f'koewfrZ dystk Fkkes vokd~ Vsjrs gSaA fN;kyhl o"kZ xqtj x,A f'koewfrZ ds Vsjus dks fcljke ugha] muds vokd~ gksus dk var ughaA bl chp xaxk&xkserh esa tkus fdruk dqN cgdj fudy x;kµnqfu;k lksyg gtkj lkr lkS uCcs ckj ?kwe xbZ viuh /kqjh ijA ikap lkS vBkucs ckj iwjueklh dk pkan fi?kydj xk;c gqvkµfQj vius vkdkj ij ykSVkA exj grokd~ Vsjus esa dksbZ O;k?kkr ugha] dksbZ fcljke&fojke ugha] dksbZ O;frØe ughaA dksV- fljh miek tksxµ¼1½ og thoV okyh efgyk Fkh] fuj{kj ysfdu vk'kk vkSj vkRefo'okl dh ewfrZA mls ns[kdj mlds eu esa J)k gksrh Fkh mlds izfrA bruh vkLFkk gks ftanxh vkSj ifjJe esa rks lalkj dh dksbZ Hkh oLrq vyH; ugha jg ldrhA ¼2½ ch-,- ikl djrs&djrs deyk iSnk gks xbZ FkhA vius xgus cspdj izfr;ksfxrk ijh{kk ds 'kqYd vkSj iqLrdksa dh O;oLFkk dh Fkh mlusA [ksrh&ckjh dk lkjk dke vius ftEes ysdj mUgsa ijh{kk dh rS;kjh ds fy, eqDr dj fn;k FkkA ¼3½ jch dh flapkbZ ds fnuksa esa lkjs fnu cPph dks isM+ ds uhps fyVkdj dq,a ij iqj gkadk djrh FkhA cktkj ls gjh lCth [kjhnuk laHko ugha Fkk] ysfdu NIij ij p<+h gqbZ usuqvk dh yrkvksa dks og vxgu&iwl rd ckYVh Hkj&Hkjdj lhaprh jgrh Fkh] ftlls mUgsa gjh lCth feyrh jgsA jkst lcsjs rkth jksVh cukdj mUgsa f[kyk nsrh vkSj [kqn cklh jksVh [kkdj yM+dh dks ysdj [ksr ij pyh tkrh] rkfd mudh rS;kjh es ck/kk u igqapsA ¼4½ jkr dks lksrs le; iwNrhµ^vHkh vkSj fdruh fdrkc i<+uk ckdh gS] lkgch okyh ukSdjh ds fy,\* os mlds iz'u ij eqLdqjk nsrsµ^dqN dgk ugha tk ldrkA lkjh fdrkcsa i<+ ysus ds ckn Hkh t:jh ugha fd lkgc cu tk,aA* ^,slk er lksfp,]* og dgrhµ^esgur djsaxs rks Hkxoku mldk Qy t:j nsaxsA* ¼5½ ;g mlh ds R;kx] riL;k vkSj vkLFkk dk ifj.kke Fkk fd ,d gh ckj esa mudk lsysD'ku gks x;k FkkA ifj.kke fudyk rks os [kqn vk'p;Zpfdr FksA ?kj vkdj ,dkar esa iRuh dks xys yxk fy;k FkkA mldks irk pyk rks og cM+h nsj rd fuLian jksrh jgh] csvkoktA flQZ vkalw >jrs jgs FksA tkus fdruh eukSfr;ka ekus gqbZ Fkh ogA lR;ukjk;.k] larks"kh eka] 'kqØokj] fca/;kpy ---lc ,d&,d djds iwjk fd;k FkkA ¼6½ muds eu esa loky mBus yxsµD;k feyk mldks mUgsa vkxs c<+kdj\---mUgsa vkxs c<+kdj og ihNs NwV xbZ! dksV- ^HkjrukV~;e*µ¼a1½ eSa Hk;Hkhr gqvk Fkk rks flQZ bl ckr ls fd bu fnuksa eSa ftl grk'kk vkSj fuiV ,dkdhiu dh va/ksjh xqQk esa Qalk gwa] ogka iRuh gh ,dek=k vkyac gS] ftlds vkapy esa eqag fNik ysus ij ?kM+h&nks ?kM+h lqdwu fey tkrk gSA ;g vkyac Hkh NwV x;k rks >sy ugha ikÅaxk] iSj m[kM+ tk,axsA Mwc tkÅaxkA tuojh&ekpZ 2011

¼2½ rc eSa iRuh dks xguksa ls ykn nwaxkA dnj ikus ds fy, dnj djuh gksxhA vkt rd mlus 'kgj ugha ns[kk] luhek ugha ns[kk] jsyxkM+h ij ugha p<+h] mldk ik;y VwVk iM+k gS] QksaQh dh dhy ugha gS] lc dqN cuokÅaxk] lc dqN igukÅaxk] lc dqN fn[kkÅaxkA ¼3½ iRuh esjh eqQfylh ls iwjh&iwjh vlarq"V Fkh] fQj Hkh fcuk fdlh [kkl ,rjkt ds [kqn dks esjs fy, izLrqr djrh jgrh Fkh] ysfdu tc&tc esjh utj mlds QVs vkSj eSys&dqpSys diM+ksa ij iM+rh] eSa vijk/k cks/k ls xM+ tkrkA rks] jpuk esa gks ;k thou esaµf'koewfrZ dh iRuhfiz;rk txtkfgj gSA os bls ugha Nqikrs] mYVs iRuh dh iz'kalk djrs ugha v?kkrsA ysfdu esjh ea'kk ;gha rd lhfer ugha gS] fiz; ikBdks! ek=k bruk crkus ds fy, fd f'koewfrZ dk oSokfgd thou vR;ar lq[ke; gS vkSj ml cky&o/kw dks vokd~ Vsjrs os vkt Hkh iyd ugha >idkrsµeSaus m)`fr;ksa dk fiVkjk [kksydj] mfDr;ksa ds Qu d<+okdj bruh yach chu cl blfy, ugha ctkbZ gSA nkaiR; ds fN;kyhl o"kZ xqtj tk,a rks ,desdrk dks vyx ls D;k c[kku djuk! esjh ,d cka/koh dydÙks ds ,d fo'ofo|ky; esa 'kks/kjr gS vkSj mlds 'kks/k dk fo"k; gS fMokslZµ,sls lks'ky eSjst fd ftudh cqfu;kn xkao gSa] vkSj mlds v/kwjs losZ{k.k] cgjgky crkrs gSaµckyfookg okyh 'kkfn;ksa esa fMokslZ dh ?kVukvksa dk izfr'kr n'keyo iPphl Qhlnh ls Hkh de gSA ugha] bls crykus ds fy, Hkh ughaA bl ,ihlksM ds lanHkZ esa gh ugha cfYd fiz; ikBdks] eSa Li"V dgrk gwa fd bl laiw.kZ lk{kkRdkj ds lanHkZ esa esjh ea'kk Li"V gSµeSa thou vkSj jpuk esa vkus&tkus ds xqIr ekxks± dh ryk'k es gwa] eSa mu pksj&jkLrksa o njoktksa dh [kkst esa gwa ftlls fd jpuk vkSj thou esa ijLij vk;k&tk;k tk lds] eSa mu xqIr vfyanksa ds vUos"k.k ds iz;Ru esa gwa ftuls thou ls jpuk esa vkSj jpuk ls thou esa rkd&>kad fd;k tk ldsA eSa tkurk gwa fd ;g nq%lk/; gS exj vki lkFk gksa rks D;ksa u gks tk, Mªkek gks jkek!

lhu pkj % fdruh ukoksa esa fdruh ckj % vfHk;ku vkSj varr% Mªkek gks jkek! f'koewfrZ dh xgjh [kqnkbZ ls vusd v/kwjs exj mn~HkV vfHk;kuksa ds fun'kZu feysA bu ^iqjkrkfRod* vo'ks"kksa dks eSaus /;ku ls ij[kk rks nks rF; mHkjdj vk,A vOoy rks ^;s vfHk;ku* muds deZthou ls fHkUu FksA izlaxo'k mYys[kuh; gS fd fo'ks"k ,axsy ls ns[ksa rks VqdM+s&VqdM+s mudk deZthou vfHk;kuksa dk esxk lhfj;y gh fn[ksxkA ikih isV ds fy, f'koewfrZ us D;k&D;k ugha fd;kµesys esa etes yxk,] xHkZ&fujks/kd cVh csph] os';k dh cfPp;ksa dks V~;w'ku i<+k;k] dysaMj cspsµuj&ukjh okys Hkh rks dkSu lk iki djus ls dkSu ls ujd 141


esa tkvksxs* 'kh"kZd psrkouh&ewyd Hkh ftlesa Hkh"k.k vkSj jkSjo ujd ds vkB&nl ifjn`'; gksrs FksµtSls fd [kkSyrs rsy dh cM+h d<+kgh esa Mkys tk jgs gksa ;k lj ds chpkschp cM+h&lh vkjh pykbZ tk jgh gS] /kqa/kqvkrh 'kykdkvksa ls vka[ksa Nsnh tk jgh gSa ;k rqEgsa dksbZ vtxj tdM+s cSBk gSµHkh"k.k] Hk;kud ujd! blds vfrfjDr f'koewfrZ us [ksrh&ckjh dh] tkuoj pjk,] xkao ds Ldwy esa ekLVjh dh] jsyos esa rkjckcw cus vkSj tkus D;k&D;k fd;kA dguk ;gh gS fd ;gka mu vfHk;kuksa dh ppkZ ugha gS tks ^ikih isV* ds fy, fd, x,] ;gka mu vfHk;kuksa dh ppkZ gS tks ilfy;ksa ds ihNs vkSj da/kksa ds Åij ¼fny vkSj fnekx½ dh mRizsj.kk ls mits Fks ;k gSaA nwljk rF; xaHkhj foe'kZ dh ekax djrk gSA f'koewfrZ ds esaVy LVsV dk v/;;u djrs gq, eSaus ik;k gS fd ^;k=kk ;k vfHk;ku* f'koewfrZ ds esaVy LVsV dk ,d egRoiw.kZ dsanz o va'k gSA ;g lwpuk Hkys gh ikBdksa dks pkSadk ns exj ;g lp gS vkSj f'koewfrZ dks djhc ls tkuus okys eq>ls lger gksaxs fd f'koewfrZ fganh ds os ys[kd gSa tks dnkfpr~ lcls de fy[krs gSa vkSj lcls vf/kd ;k=kk djrs gSaA ;g ckr yxHkx dgkor lh cu iM+h ;k pyh gS fd tEew ls ukxiqj rd vkSj t;iqj&eqacbZ ls dydÙkk rdµxksf"B;ka pkgs tgka Hkh vk;ksftr gksa] lsfeukj dk fo"k; pkgs dqN Hkh gks] vk;kstu lfefr;ka pkgs ftl ny&f'kfoj&laxBu dh gksaµf'koewfrZ dk uke yks vkSj f'koewfrZ gkftj! dwVtuksa dk dguk gS fd f'koewfrZ dh ^lQyrk* ds ihNs bu ^dE;qfudsfVo ;k=kkvksa* o ^yk;tu foftVksa* dk egRoiw.kZ gkFk gSA mu nq"Vtuksa dk ;g Hkh dguk gS fd f'koewfrZ os ^rjy ty* gSa tks fdlh Hkh ik=k esa fQV cSB tkrs gSaµ;kuh fd ^lc ?kV jg~;kS lekbZ!** lp dgwa rks eq>s ;s ckrsa fcydqy] cscqfu;kn izrhr ugha gksrha vkSj ,d gn rd esjh buesa lgefr gSµysfdu n'keka'k! ckdh f'koewfrZ dh bl ^vR;f/kd ;k=kkfiz;rk* dh tM+sa cgqr xgjh gSa vkSj ogka rd /kalh gqbZ gSa tgka ls [kksndj eSaus bu ^vfHk;kuksa* dks fudkyk gSA f'koewfrZ mu vfHk;kuksa ds ckjs esa nsj rd vkSj <sj cfr;krs jgsA iwjs dk iqfyank cka/k nsa rks ;s jpuk ,jsfc;u ukbV~l o iapra=k dh rjg QSy tk,A mu vfHk;kuksa ds cgqr FkksM+s ls va'k dk lkjka'k ;gka lkadsfrd <ax ls izLrqr gSA ysfdu mlds igys ^vfHk;ku* ds izfr f'koewfrZ dk n`f"Vdks.k n'kZu dh pk'kuh esa Mqcksdj [kaM&[kaM izksfDr;ksa ds :i esaµ ¼1½ vKkr vkSj vutkus vkSj vphUgs ds izfr esjs eu esa vifjlhe ftKklk [kwc cpiu ls fo|eku jghA esjs vklikl D;k gks jgk gS] D;k py jgk gSµbls tkuus ds fy, fudy iM+us esa eSaus dHkh iyHkj tk;k u fd;kA ^vklikl* dk nk;jk ftruk c<+rk x;k] esjs vfHk;kuksa dh nwjh Hkh c<+rh pyh xbZA ¼2½ tSls rhoz I;kl yxh gks vkSj dksbZ ikuh [kksts---vki xkSre HkkbZ esjh ;k=kkvksa ds ihNs dh ml ekufld O;kdqyrk dks cw>us dk iz;kl dhft,---eu esa vk;k fd fudy pyks rks cl fudy iM+kµpy iM+s fd jkg cu xbZµfn'kk,a tc lkFk py iM+ha! 142

¼3½ tSls fd eu esa vk,µlwjt dks pys pyks rks cl] fudy iM+s! vc dksbZ le>nkj ;g le>kus dk iz;kl djs fd xnÅ] nl gtkj fdyksehVj ds vklikl Hkh QVdks rks HkLe gks tkvksxs] rks gks u gks] esjk mÙkj gksµuks izkCyse ikVZuj] jkr dks pysaxsA ¼4½ eq>s lnSo Hkwxksy ls vf/kd vkneh us [khapk gS] esjh ;k=kkvksa dk y{; vkneh gS] Hkwxksy ugha gS---;gh dkj.k gS fd esjs fe=k vufxur gSa] eSaus fy[kk Hkh gS fd I;kj vkSj fe=krk esa eSa fdlh lhek dk dk;y ugha gwaA ¼6½ lQjh\ ;kuh tks lnSo lQj djs vFkkZr~ eNyh\ gka] eq>s lQjh gh dg yhft, ysfduµ eNyh gS ty dh jkuh thou gS mldk ikuh] gkFk yxkvksxs rks Mj tk,xh] ckgj fudkyksxs rks ej tk,xhA vHkh D;k gS fd ty ugha---bl x`gLFk thou esa tykHkko gS---iqu% rSjus dks ty feys rks mlh {k.k fudy tk, nUu~&ls! vkidks ;kn gksxk xkSre] x`gLFk Vw laU;kl ,aM laU;kl Vw x`gLFk dh Msyh iSlsatjh esjh iq'rSuh gS! vfHk;ku ¼1½- vkliklµtgka ,d vksj eq>s i;kZIr ,dkar rFkk fnu&fnu Hkj fuckZ/k ?kwers jgus dk volj feyk ogha esjs ?kj ds vklikl dk okrkoj.k Hkh i;kZIr jgL;&jksekap ls Hkjiwj FkkA esjk xkao dqjax bykgkckn&QStkckn jksM ij bu nksuksa ¼izrkix<+&lqyrkuiqj½ 'kgjksa dh cjkcj nwjh ij fLFkr gSA iDdh lM+d xkao dks nks Hkkxksa esa ckaVrh gSA iqjkuk xkao lM+d ds if'pe vkSj ikap&Ng ?kjksa dh ubZ cLrh lM+d ds iwjcA bl ubZ cLrh esa Hkh esjk ?kj lcls vyx ,dne iwjcA fiNokM+sµlM+d ds if'pe vkSj mlds lekukarj yxHkx nks ehy yack >kfM+;ksa] ckalksa] #lguh] dkal&dwap] HkhVs&rky] efB;k vkSj lxjs ls ;qDr ?kuk taxyµftlesa 'kkgh] xhnM+] taxyh fcYys] usoys] [kjxks'k vkfn tkuoj jgrs FksA xksg vkSj lkaiksa dh rks cgqrk;r FkhA ?kuk bruk fd fnu esa Hkh izos'k djrs Mj yxrkA ?kj ds nk,a vkSj ck,a rFkk lkeus rks ehyksa yach egqvkjh ¼egqos dk ckx½ Fkh] tgkth isM+A bu isM+ksa ij brus rksrs gksrs fd mM+rs rks vkleku gjk gks tkrkA mu rksrksa ds f'kdkj dh Vksg esa bl Mky ls ml Mky ij mNyrs pkj&ikap gkFk yacs gjs jax ds lkai! ?kj esa cPps ds uke ij eSa vdsykA ,d QqQsjh cgu Hkh esjs ?kj jgrh Fkh tks eq>ls 15&16 lky cM+h Fkh vkSj lcsjs firkth ds lkFk HksM+ pjkus fudyrh rks 'kke dks ykSVrh] eka ?kj ds dkeksa esa my>h jgrhA eSa [kk&ihdj taxy dh vksj fudy tkrk vkSj 'kh'kh esa frryh] jke dh ?kksM+h] xkstj ;k phaVs HkjrkA yky vkSj dkyk ,d lkFk Hkj nsrk rks mudh dq'rh ?kaVksa pyrhA fdlh ,d dh e`R;q ds lkFk gh bldk var gksrkA 'kkgh&usoys&[kjxks'k ds fcy ;k [kksg <wa<+us vkSj buds tuojh&ekpZ 2011


uotkr cPpksa ds bartkj esa cSBs&cSBs lwjt dc Mwcus&Mwcus dks gks tkrk fd irk gh ugha pyrkA 'kke gksrs gh eSa csgn mnkl gks tkrk FkkA eq>s yxrk fd ^dqN* ej x;k gSµD;k\ esjh le> esa ugha vkrkA ysfdu lqcg gksrs gh eSa fiNyh 'kke dh mnklh dks Hkwy tkrk FkkA vfHk;ku ¼2½- ekSrµ,d ckj eq>s lkai us Mal fy;k] ?kj ds lkeus ,d egqos ds dksVj esa rksrs dk ,d ?kksalyk FkkA mlesa rhu cPps FksA ,d g¶rs igys eSaus gkFk Mkydj ns[ks Fks] rc muds ij ugha fudys FksA eSaus lkspk fd vc ikyus yk;d gks x, gksaxsA eSa nksigjh esa isM+ ij p<+ x;k vkSj tSls gh dksVj esa gkFk MkykµQksa; dh vkokt gqbZ vkSj esjk iwjk vaxwBk lkai ds eqag esa! >Vds ds lkFk gkFk [khapk rks lkai Hkh ljljk vk/kk fudyk exj dksVj esa vVdk jg x;kA eksVs rus ij esjh idM+ <hyh iM+hA ljljkrk gqvk ikap gkFk uhps nwljh Mky ds tksM+ ij vkdj #dkA Åij rksrs Vka;&Vka; djus yxsA eqag ls vaxwBs dk [kwu pwlrs gq, eSaus ns[kk] lkai dk vk/kk /kM+ ckgj Fkk vkSj og flj QVdkj jgk FkkA ckn esa esjh QqQsjh cgu us crk;k fd rksrs ds cPpksa dks fuxy ysus ds dkj.k mldk isV Qwy x;k Fkk vkSj og ckgj ugha fudy ik jgk FkkA esjk lj pdjkus yxk Fkk] vaxwBk ygqyqgku FkkA fdlh rjg isM+ dh tM+ rd vk;k vkSj ysV x;kA le> x;k fd bl ckj e`R;q fuf'pr gS ¼,d ckj igys Hkh liZna'k ls cp x;k Fkk½A dPNh dk ukjk fudkydj vaxwBs esa cka/krs gq, ejus dh izfØ;k vkSj mlds ckn dh fLFkfr;ksa dh dYiuk djus yxkA eSa e`R;qHk; ls dkai jgk FkkA exj irk ugha D;ksa esjs eu esa ;s ckr ?kj dj xbZ Fkh fd e`R;q ds lkjs vuqHko fdlh u fdlh rjg cgu dks crkuk gh iM+sxkA eSaus fu'p; fd;k fd ejus rd gj izfØ;k dks /;ku ls vuqHko d:axkA ysfdu LoLFk gksus ds ckn ejus dk tks o.kZu eSaus fd;k] og mlls rfud Hkh izHkkfor ugha gqbZA ejus dh izfØ;k vkSj bruk lk/kkj.k o.kZu\ fQj mlus viuh dYiuk dk o.kZu lquk;kµjksaxVs [kM+s dj nsus okyk! fpark ij pV~&pV~ djds tyrh esjh yk'k---ekFkk iVd&iVddj cky fNrjk, jksrh esjh eka---esjs izk.k dks cka/kdj ys tkrs ;ejkt ds nwr! oSrj.kh dh vkx dh yach&yach yiVsa---dkaVs fcNs jkLrs! eSa Mjdj vius gh ekSr ds xe esa jksus yxk! cgu jkst jkr dks eq>s fdLls lqukrh FkhA og rks fdLlksa dk lkxj FkhA mlds o.kZu brus ltho gksrs] fdLlksa ds ik=k brus izk.koar gksrs fd ml fdLlkxksbZ dk ikap izfr'kr Hkh eq>s gkfly gks tk, rks eSa fganh dk Js"B dFkkdkj cu tkÅaA ikBdksa us vxj esjh jpukvksa esa rfud Hkh dFkk&jl ik;k gS rks mldk Js; js.kq] izsepan] o`ankouyky oekZ ls vf/kd esjh ml QqQsjh cgu dks tkuk pkfg,A vfHk;ku ¼3½- dSyk'kµvly esa VkjxsV Fkk mÙkjh /kzqo! fgeky; dSyk'k esa rfud riL;k&lk/kuk djds ogka dwp djus dk Iyku FkkA irk yxk fd QStkckn rd Vªsu tkrh gS vkSj ogka ls iSnyµogka ls fgeky; fn[krk gSA lks fudy iM+s jkelq[k flag ¼fe=k½ ds lkFk] rc eSa d{kk pkj esa FkkA tuojh&ekpZ 2011

exj igys LVs'ku ij gh vfHk;ku LFkfxr gks x;kA Vh-Vh-bZ- us idM+ fy;kA nksuksa dks idM+dj cSBk fn;kµekSdk ns[kdj ge Hkkx fudysA fQj jsyos ykbu ij pyrs gq, 'kke rd ?kj okilA ¼fiz; ikBdks] 5-12-99 dh lqcg jkelq[k th ds n'kZu gq,A iDdh lM+d ij VSªDVj ij QwyxksfHk;ka ynok jgs FksA f'koewfrZ us feyok;kµnsf[k, ;gh gSa jkelq[k thA eSaus mUgsa cpiu dh ml riL;k ;k=kk ¼vlQy½ dh ;kn fnykbZ rks dPph&iDdh ?kuh nk<+h&ewaNksa ds chp mudh narqfjr eqLdku f[ky xbZ] tSls iÙkksa ds chp QwyxksHkh! os cksysµexj oknkf[kykQh bUgksaus dh gSAµdSls&dSls\ eSaus iwNk] rks os cksysµykSVrs gq, bUgksaus dgk FkkµcM+s gksdj Vh-Vh-bZ- cuuk gh cuuk gS] fQj rqedks Ýh esa dSyk'k ys pysaxsA jkelq[kth us eq>s ,d fo'kkydk; xksHkh nhµbldks ys tkb,A xksHkh bruh cM+h Fkh fd ?kj rd ykrs&ykrs ge nksuksa ¼dHkh f'koewfrZ rks dHkh eSa½ ilhus&ilhus gks x,A varr% eSaus ml fo'kkydk; /koy QwyxksHkh dks dSyk'k dh rjg da/ks ij ykn fy;k!½ vfHk;ku ¼4½- tyry esa jk{kl dk egy\µxkao esa taxy ds mÙkjh fljs ij ,d iDdk lkxj ¼rkykc½ gSA 5-12-99 dks eSa mls ns[kus x;k D;ksafd blh ds fdukjs dHkh f'koewfrZ us firk dh gR;k ds fy, ?kkr yxkbZ FkhA tc ge mlds fdukjs igqaps rks f'koewfrZ us eq>s ,d fofp=k ^vuqHko dFkk* lqukbZA rc ;s cgqr xgjk Fkk] eSa d{kk rhu ;k pkj esa FkkA fiNys pkyhl lkyksa esa bl bykds esa dbZ ckj lw[kk iM+kA fQj Hkh bldk ikuh dHkh lw[kk ugha] cfYd ckdh ds rkykc dbZ ckj lw[k x,A gekjs xkao esa ,d lk/kq ckck Fksµckck cynsonklA eSa ,d fnu ?kwers&?kwers lcsjs lkxj dh rjQ tk fudyk rks ns[krk D;k gwa fd ckck cynsonkl ikuh esa mrku iM+s gSaµfcuk gkFk&ikao fgyk,] eqnsZ dh rjg! mUgha fnuksa esjh QqQsjh cgu us ,d dgkuh lqukbZ Fkhµftlesa ,d jktdqekjh dks ^dfj;k* uke dk jk{kl ikuh ds vanj vius tyegy esa dSn dj j[krk gSA eq>s yxk fd ^dfj;k jk{kl* dk tyegy blh lkxj ds vanj gS vkSj laHko gS fd cynsonkl dks bldh tkudkjh gksµgks u gks] cynsonkl mlh dfj;k ds izgjh gksaA rc rd eSa rSjuk lh[k x;k FkkA cynsonkl ls Nqikdj ¼tc os ugkdj pys tkrs½ eSa ikuh esa ?kqlrkA chp lkxj esa tkdj Mqcdh yxkrk vkSj T;knk ls T;knk uhps tkrs gq, vka[k [kksydj ns[kus dh dksf'k'k djrkµ'kk;n dfj;k ds egy dk }kj fn[k tk,! dbZ fnuksa ds iz;kl ds ckn eq>s ^dqN&dqN* nh[kus yxkA bl lkxj esa dbZ yksx Mwc pqds gSaA mu fnuksa bldh lhf<+;ksa ij bruh fQlyu jgrh fd tjk ls pwds fd x,! bldk ty rc vkSj Hkh dkyk fn[kkbZ nsrk FkkA [kwc xgjk Fkk ;gA nl lky ds cPpks ds cjkcj rks eNfy;ka Fkha blesaA ukS&nl lky dk Fkk eSa] irk ugha Mwcus ls dSls cp x;kA µvkius dgk fd vkidks ^dqN&dqN* fn[kkbZ nsus yxk Fkk] mlds ckn\ 143


^mlds ckn ,d fnu tykfHk;ku dks LFkfxr dj nsuk iM+kA* f'koewfrZ us nh?kZ'okl NksM+hA µD;ksa&D;ksa\ ^esjs Å esa Å fpid x;kA igys rks irk gh ugha pyk! ckn esa irk pyk rks cgqr d"V gqvk] [kwc ued Mkyuk iM+kA [kwc jDr cjckn gqvkA* ¼igyk ^Å* rks NiksX; ugha Fkk] b'kkjs ls gh crkus vkSj le>kus ;ksX; Fkk] f'koewfrZ us oSlk gh fd;kA exj nwljk ^Å*\ f'koewfrZ us crk;kµtksad!½ vfHk;ku ¼5½- v'd thµrc eSa d{kk vkB esa Fkk] irk ugha v'd th dh dkSu&lh jpuk i<+dj eSa vius fe=k tequk ;kno ds lkFk bykgkckn pyk x;k muls feyusµbl ckj Hkh fcuk fVdVA mudk iDdk ?kj ns[kk] dejs esa <sj lkjh fpfV~B;ka vkSj fdrkcsa ns[kha rks vka[ksa QDdA vPNk] rks ys[kd ,slk gksrk gS\ dkS'kY;k th us ,d&,d ijkaBk fn;kA nwljs dk bartkj djrs jgs] ugha feykµvPNk] rks ys[kd ,d gh ijkaBk [kkrs gSa\ ge QDd! v'd th cksysµvc vki yksx tkb,] ;s esjs lksus dk le; gSµrks ge iqu% QDd! vPNk] rks ys[kd jkr dks ugha lksrs] nqigfj;k esa gh lksrs gSa\ ykSVrs gq, ge nksuksa us ys[kd gksus ij xgjs fopkj fd;kA lcdqN rks Bhd gS] exj ,d ijkaBs ij xqtkjk djuk gksxkµge ,der gq, fd ys[kd gksuk dfBu dke gSA vfHk;ku ¼6½- cVksfg;k dsvj vkWQ ckck lqxzhenklµesjs xkao esa ckck lqxzhenkl lk/kq vkt Hkh gSaA rc eSa d{kk ikap esa FkkA ,d fnu muds lkFk laxe ugkus fudy iM+kA xfeZ;ksa ds fnu FksA ge iSny ekaxrs&[kkrs nl fnu esa iz;kx igqaps ¼QkQkeŽ vkSj ykSV vk,A eSa pwYgk [kksnrk Fkk] ydfM+;ka churk FkkA ckck vklikl dh cLrh ls dqN ekaxdj ys vkrs FksA iDdh lM+d ds fdukjs fdlh isM+ ds uhps jSu&clsjk gksrk FkkA ckck f[kpM+h [kwc vPNh idkrs FksA blh rjg ge lÙkj fdyksehVj nwj iz;kx igqap x,A ckck lqxzhenkl ds dysD'ku esa mn~HkV vkSj vulqus fujxquksa ¼yksdxhr½ dh Hkjekj Fkh] tSls fd ,d xhr ckck vDlj xkrs Fks] vc ;s lxq.k gS ;k fuxqZ.k] ;k fd nksuksa\ esjh le> esa vkt rd ugha vk;kµ rky dh eNfj;k [kk;k Vksb&Vksb ds ftuxfuvk xokab nsgY;k lksb&lksb ds --eq>s yxrk gS fd ckck lqxzhenkl esjs firk dh rjg x`gksUeq[k laU;klh Fks! vfHk;ku ¼7½- ihNs gVrs&gVrs tc ihB] nhokj ls lV tk, vkSj nhokj esa dksbZ f[kM+dh u gksµog vktknh ds ckn dk nkSj FkkA mÙkj izns'k esa ,d dkuwu ykxw gqvk Fkk ftlds vuqlkjµftl tehu ij ftldk dCtk pyk vk jgk gS] og mlh ds uke p<+k nh tk,xhA xkao ds thou esa rks tSls gM+dai ep x;k FkkA [ksrksa ij O;kogkfjd dCtk fiNM+h tkfr;ksa ds tksrnkj fdlkuksa dk Fkk D;ksafd os gh mu [ksrksa dks o"kks± ls 144

tksrrs pys vk jgs FksA vc Bkdqj yksx mu [ksrksa ij iqu% dCtk djus yxs] ml tekus esa mPpoxZ dk tks tytyk Fkk] fdlh us pha&piM+ rd ugha dhA fdlh dh fgEer gh ugha iM+rh Fkh fd vkxs c<+dj eqdnek nk;j dj nsA esjs firk us ;g igy dj nhA rqjar ckn nks&,d vkSj tksrnkjksa usA ;g ubZ ckr FkhA Bkdqjksa esa [kycyh ep xbZA ckr tehu dh de vkSj ukd dh T;knk Fkhµfdlh 'kwnz fj;k;k ds lhax fudy vk, vkSj ge pqi cSBs jgsa\ f/kDdkj gS! fQj Mjkus&/kedkus dk nkSj 'kq: gqvkA vdlj os firkth dks ?ksjdj ekj&dkVdj egkekbZ ds lkxj esa Qsad nsus dh /kedh nsrsA exj firkth fgEer ugha gkjsA u tkus dgka ls muesa 'kfDr vk xbZ FkhA vfHk;ku ¼8½- tc nhokj esa f[kM+dh gksrh gh gSµrks] ,d fnu tc eSa cfu, dh nqdku ls fdjkus dk lkSnk fy, ykSV jgk Fkk rks >kM+ksa ds chp ls xqtjrh ixMafM;ksa ij nks O;fDr;ksa us eq>s ncksp fy;kA pSr dk eghuk Fkk] iwjueklh ds vkl&ikl okyh jkr FkhA mu nksuksa esa ls ,d dh vkokt rks tkuh&igpkuh&lh yxhA nwljk] vutku O;fDr Fkk vkSj ckgj ls vk;k FkkA ogh T;knk funZ;h FkkA mlus esjk eqag bruk dldj nckspk Fkk fd g¶rksa esjs tcM+ksa esa nnZ jgkA eSa rc X;kjg&ckjg lky dk jgk gksÅaxkA nksuksa us feydj esjs gkFk&ikao cka/ksA eqag esa diM+k BwalkA /kedk;k fd fpYyk, rks ;gha vHkh jsr nwaxkA xBjh dh rjg cka/kdj ?kj ys x,A nksuksa esa ls ,d ogh Fks ftuls eqdnesckth py jgh FkhA os dksBjh dk njoktk ckgj ls can djds pys x,A eSa dksBjh ds Q'kZ ij iM+k fu%'kCn vkalw cgkrk vkSj ca/kueqDr gksus ds fy, NViVkrk jgkA mudh ckrphr ls yxk fd jkr xgjkus ij os xyk ?kksaVdj ekjsaxs vkSj yk'k cxy dh xqtjkrh jsyos ykbu ij Mky nsaxsA cM+h nsj ckn tkars dh [kwaVh dh enn ls ca/kueqDr gqvkA rHkh fdokM+ksa dh f>jhZ ls izdk'k dh iryh js[kk vanj vkbZA dksbZ f<cjh ysdj vk jgk FkkA eSa fdokM+ dh vkM+ esa [kM+k gks x;kA njoktk [kqyk] x`gLokfeuh FkhaA ,d gkFk esa Fkkyh vkSj nwljs esa fn;k ysdj os vanj vkb±A [kkuk cukus ds fy, jk'ku fudkyus vkbZ FkhaA mUgsa esjs ckjs esa lko/kku ugha fd;k x;k gksxkA muds vanj vkrs gh eSa fdokM+ dh vkM+ ls fudydj rsth ls ckgj vk;k vkSj vkaxu ls fiNokM+s dh vksj [kqyus okyh f[kM+dh ¼NksVs njokts½ ls gksdj fudy x;kA ?kj dSls igqapk\ eka us D;k iwNk\ eSaus D;k crk;k] ;g vkt dqN ;kn ughaA ij og idM+] ca/kueqDr gksus dh ,d&Ms<+ ?kaVs dh NViVkgV vkSj ml vkneh dh xqjkZgV vkt rd fnekx esa ,dne Li"V gSA e`R;q ds eq[k ls gksus okyh izR;sd okilh vkidh thou&n`f"V dks xgjkbZ esa izHkkfor djrh gS] xkSreA vki ogh ugha jg tkrs tks igys gksrs gSaA vfHk;ku ¼9½- blh rjgµblh rjg ,d fnu gesa ?kj NksM+ nsuk iM+kA ,d 'kke [ksrksa dh rjQ ls eqn~nbZ dk gyokgk izxV gqvk vkSj firk dks ,d rjQ ls tkdj QqlQqlkdj dqN dgus tuojh&ekpZ 2011


yxkA fQj og va/ksjs esa xk;c gks x;kA irk pyk fd ml eqn~nbZ Bkdqj us ckgj ls dqN cnek'k cqyok, gSaA vkt Hkksj jkr esjs ?kj esa MdSrh iM+ ldrh gSA MdSrh rks fn[kkus ds fy,] vlyh edln gS] esjs firkth dk dRyA gyokgk nfyr Fkk] gesa le; ij vkxkg dj x;kA ge yksxksa us ?kj NksM+ nsus dk fu'p; dj fy;kA leL;k Fkhµnks cSy] ,d xk; vkSj cdjhA xk;&cSy dk ixgk [kksydj mUgsa egqvkjh esa gkad fn;k x;kA eka us rc rd lkeku cka/k fy;k FkkA ?kj ds fiNokM+s cw<+h vkSj va/kh nknh cp xbZ FkhaA cdjh dks mudh pkjikbZ ls cka/k fn;k x;kA pkj ?kaVk jkr chrrs ge ?kj ls fudysA firkth ds flj ij cDlk] da/ks ij iksVyh vkSj gkFk esa ykBhA eka ds da/ks ij NksVh cgu lksbZ gqbZA esjs lj ij Hkh ,d iksVyh ftlesa t:jr dk lkekuA edku&[ksr ds dkxtkr firkth dgha Nqik vk,A dgha eqBHksM+ gks tk, rks cnek'k lcls igys ;gh Nhu ysaxsA ?kj ls fudyus dks gq, rks fiNokM+s ls cdjh esafe;kus yxh tksj&tksj lsA og ubZ txg ca/kh gksus ds dkj.k ?kcM+k xbZ FkhA dgha ls >cqvk ¼ikyrw dqÙkk½ va/ksjs ls fudyk vkSj dwa&dwa djrk gqvk nwj rd lkFk pyrk x;kA mls <syk ekjrs gq, esjh vka[kksa esa vkalw vk x,] eq>s yxk fd ge ?kj ij fQj dHkh ykSV ugha ik,axs vkSj bls eSa fQj dHkh ns[k ugha ikÅaxkA ?kj&nqvkj NksM+dj] ?kj ij cw<+h va/kh nknh dks NksM+dj] >cqvk vkSj cdjh vkSj xk;&cSyksa dks NksM+dj gesa Hkkxuk iM+k FkkA vfHk;ku ¼10½- eq>s thus nks mQZ Mkdw lqYrkuk LVkbyµebZ&twu] lu~ 70 dh ckr gSA Mkdw ujs'k xM+sfj;k ds vkàku ij eSaus mlds xSax esa 'kkfey gksus dk fu'p; dj fy;kA tks gesa nck jgs Fks] ge ij vR;kpkj dj jgs Fksµmuls cnyk rks ysuk gh Fkk] bl /kjrh dks ikfi;ksa ds cks> ls gYdk Hkh djuk FkkA ujs'k esjh fcjknjh dk Fkk vkSj xkao&tokj ds ukrs nwj ds fj'rs esa vkrk FkkA lcls c<+dj og esjk fe=k FkkA mlu crk;k fd MdSrh ds fy, vkneh o reaps oxSjg tqxkM+ djus ds fy, iSlk pkfg, vkSj iSlksa ds fy, NksVh&eksVh MdSrh djuh gksxhA ,d fnu cqykok vk x;kA ge dqy tek ikap FksA gesa fcydqy ugha crk;k x;k fd dgka tkuk gS] D;k djuk gSA vius xkao ls yxHkx rhu ehy nwj ge ,d xkao igqapsA ,d vkneh Vksg ysus x;kA ge ,d vkSj la?kkrh ds bartkj esa Fks tks canwd ykus okyk FkkA eSa ujs'k ds vykok fdlh vkSj dks igpkurk u FkkA ge nks cts jkr rd ?kj ds ikl ,d rkykc ds fdukjs izrh{kk djrs jgsA fQj Vksg ysus okys O;fDr us ykSVdj crk;k fd mlds ¼ml ?kj ds½ iM+ksl esa nks esgeku vk, gSa ftuds ikl canwd gSA gekjh canwd ysdj vkus okyk ugha vk;k FkkA ujs'k ds ikl ,d reapk Fkk] vU; ds ikl dnkfpr~ ,d&nksA esjs gkFk [kkyh FksA eq>s dnkfpr~ eky <ksus ds fy, ys tk;k x;k Fkk! [kSj] ge fdlh vkSj fnu ds fy, MdSrh dks Vkydj vyx&vyx fn'kkvksa esa pys x,A ckn esa ujs'k us eq>s dHkh ugha cqyk;kA cfYd og eq>s tuojh&ekpZ 2011

Vkyrk jgkA 'kk;n og pkgrk Fkk fd eSa MdSrh dh ykbu esa u vkÅaA ujs'k 74 esa] ,d ,udkmaVj esa ekjk x;kA mu fnuksa og f'kodqekjh dk izseh FkkA f'kodqekjh dh vkf[kjh larku ¼iq=kh½ mlh ujs'k dh csVh FkhA eSa mu fnuksa f'kodqekjh dh cM+h yM+fd;ksa dks V~;w'ku i<+krk FkkA µD;k f'kodqekjh ds dgus ij gh ujs'k rqEgsa Vkyrk jgk vkSj mlus rqEgsa vius xSax esa 'kkfey ugha fd;k\ ^vkius vPNk lq>k;k xkSre HkkbZ] f'kodqekjh vc feyh] rks eSa vo'; iwNwaxkA* vfHk;ku ¼11½- I;kj esa dHkh&dHkh ,slk gks tkrk gSµ,d esjs mLrkn Fks] ft;kou nthZA dkuiqj ls Vsfyfjax lh[kdj vk, FksA rc eSa ntkZ rhu esa i<+rk FkkA firkth us eq>s muds lkFk yxk fn;kA mudk dguk Fkk fd ^i<+kbZ ds [kpsZ d<+kbZ* ls fudyrs jgsaxs vkSj gkFkksa esa gquj vk tk,xk] rks Hkw[kksa rks u ejsxkA ft;kou mLrkn ckbl&pkSchl dh mez ds cM+s eLrekSyk fdLe ds tho FksA os eq>s cgqr I;kj ds lkFk flykbZ fl[kkrsA ft;kou cgqr vPNk xkrs FksA muds eqag ls yksdxhr ,sls pwrk jgrk tSls rksMs+ x, dPps iihrs ls nw/k ;k lkou ds eghus esa ,d ids vke ls jlA muds xhr] tjk ^,* ekdkZ gksrs FksA tSls fdµ cnjk Qksfj ds fudjS rjb;k] /kjrh Qksfj ds nwcA vjs Nfr;k Qksfj ds fudjS tkscuok fi;k ds f[kykSuk [kwc--rks] os ft;kou mLrkn] izse esa vlQy gksdj ikxy gks x,A xys esa yky :eky cka/kjdj fnu&Hkj xkrs fQjrsA ,d ckj eq>s iqy ds ikl ugj esa ugkrs gq, ns[kk rks ikuh esa dwn iM+sA idM+dj ugykus yxsA Mqcfd;ka yxokuk 'kq: fd;k rks can u djsaA eSa fdlh rjg mLrkn ds paxqy ls NwVk rks Hkkxus dk jkLrk vkSj xgjs ikuh dh vksj feykA os ihNs yidsA os esjs ^Hkhrj* rd /kks Mkyuk pkgrs FksA eq>s rSjuk vPNh rjg vkrk Fkk exj lkeus iqy dh eksgM+h Fkh vkSj iqy rFkk ikuh ds chp eqf'dy ls pkj vaxqy dk QdZ FkkA eq>s ikuh dh /kkj iqy ds Hkhrj ys xbZA iqy dh pkSM+kbZ lksyg QhV FkhA iqy ds uhps bu lksyg QhV dks ikj djrs&djrs csgky gks x;kA <hyk iM+ x;k] cgus yxkA ,d pjokgs us yiddj ckgj u [khapk gksrk rks eSa ml fnu--fiz; ikBdks] eSa bl ^vfHk;ku&lhjht* dks ;gha LFkfxr dj jgk gwaA blds nks dkj.k gSaA igyk dkj.k gS fd eq>s irk pyk gSµ^dFkkns'k* ds fy, gh f'koewfrZ ^eSa vkSj esjk le;* fy[k jgs gSaA vr,o vusd vU; jkspd izlax tSls fuoZluk dks tc igyh ckj ns[kk] Mkdw ujs'k xM+sfj;k ds lkFk] f'kodqekjh ds ckjs esa vU; lwpuk,aµbR;kfn dks vki mudh dye ls i<+sa] rks csgrj] vkSj nwljsµeSa Fkd jgk gwaA muds thou esa vfHk;ku 145


vuar] vfHk;ku dFkk vuark] la{ksi esaµMªkek gks jkek! dgka rd fy[krs jgsa\

lhu ikap % izlax f'kodqekjh rFkk vU; % furizfr ,dr gh jgr---% Mªkek gks jkek! fiz; ikBdks] fcgkjhyky dk og nksgk ;kn gS u vkidks\ fpjthokS tksjh tqjS] D;ksa u lusg xaHkhj@ dks ?kfV\ bR;kfnA vkSj og nksgkµfurizfr ,dr gh jgr---µbR;kfn\ rks] D;k gS fd nksuksa esa vusd lekurk,a ¼vusd fo"kerk,a Hkh½ gSaA nksuksa esa ^f'ko* gSµ,d f'kodqekjh gS rks nwljk f'koewfrZA ,dµD;k dgrs gSa fd os';k gS rks nwljk vfllVsaV lsYl VSDl dfe'uj o ,d [;kfruke dFkkdkjA thou vkSj lekt us nksuksa ij pkgs tks eqgj Bkai fn;k gksµpkj n'kd chrus dks gSa] nksuksa esa izxk<+ eS=kh gS] nksuksa furizfr ,dr gh jgr gSa! rks] gks x;k u Mªkek gks jkek! fiz; ikBdks] ge nks fe=kksa ds chp D;ksa iM+sa\ csgrj gS fd ge f'koewfrZ dh lqusa ¼f'kodqekjh ;gka ekStwn gksrh rks mls Hkh lqursA½µ igyh ckj eSaus mls ukprs gq, ns[kk FkkA rc eSa cgqr NksVk FkkA udNsn ikaMs; ds ?kj ds vkxs iaMky yxk Fkk] ukp gks jgk Fkkµizlax eq>s ;kn ughaA paik ¼cM+h cgu½ vkSj f'kodqekjh ukp jgh FkhaA eq>ls rfud cM+k ,d pjokgk esjs lkFk Fkkµ^ns[k] b irqfj;k gS! vius gh xkao dh gS] ml rjQ jgrh gS---* rc eq>s paik&f'kodqekjh ls T;knk mu nksuksa ds N=kkdkj yacs Ýhy okys ygaxs us vkdf"kZr fd;k FkkA nksuksa /kwe&?kwedj ukp jgh FkhaA unh fdukjs iyax iM+h gS ikVh >qd&>qd tk,A dmuks NSy dh utj iM+h gS] vapjk mfM+&mfM+ tk,--mefj;k ckjh chrh tk, cye ?kj ukgha vk, eksj--nksuksa esa ^dqN* Fkk] tks eq>s [khap jgk FkkA eSa djhc ls ns[kus x;k rks pjokgs us ihNs [khap fy;kµvjs] uxho ftu tk! m irqfj;k gS! djhc x, rks ukprh gqbZ vk,xh vkSj ?kwa?kV ds vanj dj ysxhµfQj fcuk iSls fy, ugha NksM+sxh! nwljk izlax tks ;kn gS] rc eSa vkB&ukS cjl dk jgk gksÅaxkA eSa lkeus okys vkSj vius xkao ds chp <ksj&<axj pjk jgk FkkA tsB dk eghuk Fkk] 'kke ds ikap&Ng dk oDr jgk gksxkA lkeus okys xkao ds czkã.k yM+ds dgha ls iwM+h [kkds ¼czã&Hkkst½ ykSV jgs FksA os eq>ls cM+s Fks vkSj pkj&ikap dh la[;k esa FksA mu yksxksa us eq>s idM+ fy;k vkSj yxs fp<+kusA fQj rjg&rjg dh ;kruk,a nsus yxsA os esjs dku mesB jgs Fkss] esjs gkFk ejksM+ jgs FksA esjs cky [khap jgs FksA os eq>s uaxk djus dh dksf'k'k djus yxsA rHkh f'kodqekjh m/kj ls fudyhA f'kodqekjh eq>ls rhu&pkj lky cM+h] mu yM+dksa ds led{k FkhA og nkSM+rh gqbZ vkbZ vkSj yxh yM+dksa dks fpYyk&fpYykdj xkyh cdusA mlus ,d cM+k&lk <syk mBk j[kk FkkA mlds jkSnz 146

:i dks ns[kdj yM+ds ihNs gV fy, vkSj varr% f[kld x,A og lu~ 67&68 dk le; jgk gksxk] rc eSa baVj esa Fkk fd f'kodqekjh dh cfPp;ksa dks V~;w'ku i<+kus yxkA mldh ,d cPph 'kdqaryk] vki rks mlls feys gSa xkSre] rc ikap&Ng o"kZ dh jgh gksxh] og i<+us esa [kwc rst FkhA rHkh eSa f'kodqekjh ds ?kj jkstkuk tkus yxkA mlh nkSjku f'kodqekjh ls esjh eS=kh izxk<+ gksrh pyh xbZA fe=krk xgjh curh xbZ vkSj ml Lrj rd pyh xbZ fd tc esjk dPpk ?kj cu jgk Fkkµxkao esa fLFkfr dqN ,slh cu xbZ Fkh fd esjh enn djus okys rc ugha ds cjkcj jg x, FksA fLFkfr izfrdwy Fkh] yksxksa us feydj edku cuus ds dke dks can djok fn;k FkkA etnwjksa dks Hkxk fn;k FkkA og ,d vyx izlax gS] rks mlh nkSjku~ dbZ fnu rd f'kodqekjh us Vksdjh esa feV~Vh <ksbZ Fkh] rc tkdj esjk ?kj cu ldk FkkA esjs ,d fe=k uanyky dh eka [kwc yach&pkSM+h Fkh] yksx mls ^gkFkh* dgrs Fksµ,d vkSj Fkha ^HkfDru*µrks f'kodqekjh] gkFkh] HkfDru] esjh eka vkSj esjh iRuh bu iaprRoksa us Vksdjh esa feV~Vh <ks&<ksdj esjs ml dPps ?kj dks cuk;kµml ?kj dks ftls vkius [kwc ilan fd;k vkSj iDds ?kj dh rqyuk esa Js"B dgkµmUgha iaprRoksa ls cuk ^esjk ?kjA* f'kodqekjh vHkh dydÙks ¼dkaxM+k ikM+k½ esa gSA esjh iRuh ds lkFk rks f'kodqekjh dh vkSj Hkh xgjh Nurh gSA vHkh fiNys o"kZ tc ij/kkuh ¼iapk;r½ dk pquko gqvk rks nksuksa vjls ckn iksfyax cwFk ij gh HksaVk xb±A nksuksa xys feydj [kwc jksb±] tSls nks cgusa gksaA fQj gkypky iwNkµ?kj&nqvkj cPpksa ds ckjs esa] lq[k&nq[k ckaVsµiwfN, bulsA ¼f'koewfrZ gal jgs FksA½ tc eSa f'koewfrZ ls ;s izlax lqu jgk Fkk ¼bykgkckn esa] 25 ekpZ 2001 dks½ rks mlh nkSjku dydÙks esa ;kSudfeZ;ksa dk egklEesyu usrkth baMksj LVsfM;e esa py jgk Fkk] ftlesa cM+s ls cM+s ys[kd vkSj lektlsoh Hkkx ys jgs FkssA os ;kSudehZ Hkkjr ljdkj ls vius fy, ^Jfed* dh e;kZnk dh ekax dj jgs FksA eSaus f'koewfrZ dks ;kn fnyk;k rks mBdj fpYyk iM+sµmUgsa ;s e;kZnk feyuh gh pkfg,A eSaus [khapdj mUgsa cSBk u fn;k gksrk rks os tSls dydÙks ds fy, dwp dj x, gksrsA f'koewfrZ us dgkµgks u gks] f'kodqekjh ml vkanksyu esa dksbZ egRoiw.kZ in gksYM dj jgh gSA vkidks mldh izfrHkk dk vanktk ugha xkSre] og Hkys gh fuj{kj gS exj thou ds ^vk[kj* mlus dchj dh rjg [kwc i<+s gSaA rks bl lhu ij ;kuh fd bl ^izxk<+ eS=kh* ij D;k gS fd fiz; ikBdkssµuks desaV~l! cl pyrs&pykrs bruk fjekdZ dl nsuk pkgwaxk fd f'kodqekjh ds dejs esa nks rLohjsa Vaxh jgrh FkhaA nksuksa d<+kbZ ds uewus Fksµ,d esa ljLorh dh vkÑfr Fkh rks nwljs esa tkWu dhV~l dh dkO;iafDr ntZ Fkh —Love is loveliest, when embalmed with tears! ¼I;kj lcls I;kjk gksrk gS] tc og vkalqvksa ls vkIywrµvksr&izksr gksrk gS!½ rks ljLorh dh vkÑfr vkSj tkWu dhV~l dh dkO;iafDrµ;s nksuksa d<+kbZ ds uewus gYds&ihys diM+s ij xk<+s tuojh&ekpZ 2011


cSaxuh jax ds /kkxs ls dk<+s x, FksA ;s mPpdksfV ds d<+kbZ ds uewus rks u Fksµns[kus okyh ckr ;s Fkh fd ;s igys rfd, dh [kksy ij dk<+s x, Fks] ckn esa f'kodqekjh us bls rfd, ls mrkjdj Ýse esa e<+ fn;k FkkA f'kodqekjh us D;k lkspdj bUgsa rfd, ls mrkjdj Ýse esa e<+ fn;k Fkk\ eSa bl ^D;ksa* ij bl lhu dk MªkWilhu fxjk jgk gwaA

MªkWilhu fxjkrs&fxjkrs % rFkk vU; ! ^la?k"kZ ds nkSjku vki fdlls lcls T;+knk izHkkfor gq,\ tc firkth ?kj NksM+dj pys x, vkSj [kwc NqViu esa vkidks [ksrhckjh esa tqV tkuk iM+kµrks fdlus vkidh lcls T;knk enn dh\* esjs bl iz'u ds mÙkj esa f'koewfrZ us tks dgk] eSa rks grokd~ jg x;k] fiz; ikBdks!µ mldk uke edjk Fkk] og ,d cSy Fkkµlp dgwa rks lcls T;knk mlh dh ;kn vkrh gSA firkth tc ?kj NksM+dj pys x,] rks eSa dn esa bruk NksVk Fkk fd gy dh ewB esjs da/kksa rd vkrh Fkh tcfd lkekU;r% bls dej rd gksuk pkfg,A gjkbZ dh lekfIr ds nkSjku ;k Qj esa ?kkl&nwc my> tkus ij nl&ianzg fdyks dk dw<+k mBkdj nwc fxjkuk esjs cl esa ugha FkkA ,d gkFk ls dkSu dgs] nksuksa gkFk ls dfBu FkkA vH;kl u gksus ds dkj.k gjkbZ Qukrs le; gy dk dwwaM lh/kk j[kuk eqf'dy FkkA ,sls esa esjs edjs cSy us gyokgs dh Hkwfedk Hkh [kqn gh fuHkkbZA [ksrhckjh esa ;g tSls esjk xq# FkkA og Lo;a nkfgus pyrk FkkA og [kqn gh fu.kZ; ysrk Fkk fd dgka eqM+uk gS vkSj dgka lh/kk pyuk gSA ck,a pyus okyk ^yfy;k* FkksM+k&lk cSy&izÑfr Fkk] exj og edjs ds fu;a=k.k esa jgrk FkkA pkjk&ikuh ;k [kokbZ&fiokbZ ds ckn edjs dks feyus okyh jksVh nsus esa nsj gks tkus ij og gqadkj ekjdj ;kn fnykrk FkkA ;gh ugha] ,dk/k ckj rks ,slk gqvk fd gy uk/kus dk le; gks tkus ij eSa [ksr tkus dks rS;kj ugha gqvk gksrk rks og Lo;a mB [kM+k gksrk vkSj gqadkj ekjdj tSls eq>s MkaVrk! ekuks dgrkµbruk vkyl Bhd ugha! vkneh dks le; dk /;ku j[kuk pkfg,A tqvkB ns[krs gh rqjar mB [kM+k gksuk vkSj yiddj xnZu vkxs dj nsuk rks mldh igys dh vknr FkhA mu fnuksa edjs us esjh ftruh enn dh] mruh rks fdlh vkneh us ugha dhA f'koewfrZ tc edjs dh ckr dj jgs Fks] vpkud esjs eu esa fctyh lh dkSa/khA vkSj brus o"kks± ckn eq>s izsepan ds ^nks cSyksa* ds dFkksidFku dk vFkZ le> esa vk;kA ,d ckr vkSj le> esa vkbZA ge ^ukxjtu* fdrus ctjcV~Vw gksrs gSa fd bl lh/kh&lh ckr dks le>us esa iwjk thou tk;k dj nsrs gSaµHkkjro"kZ ewyr% xkaoksa dk ns'k gS HkkbZ! vkSj u tkus dSlh&dSlh cgl ds xqVjxwa dcwrj ikyrs jgrs gSaµxksnku esa uxjdFkk cuke xkao&dFkk! Nh%!

tuojh&ekpZ 2011

lhu Ng % vka[kksa esa D;k th\ #igyk ckny ---ckny esa D;k th\ fdlh dk vkapy--- vkapy esa D;k th\ vtc&lh gypy! f'koewfrZ ds Hkhrj ls vDlj eSaus vusd oU;&ikyrw euq";srj izkf.k;ksa o oLrqvksa dks >kadrs gq, ik;k gSA ;ksa rks og ySfVu vesfjdu dgkor e'kgwj gS gh fd vka[kksa ij inkZ ¼iydsa½ ugha gavk djrk vFkkZr~ vka[ksa dqN Nqik ugha ikrhaaµos eu ds Hkkoksa dks FkksM+k&cgqr izxV dj gh nsrh gSaA f'koewfrZ dh vka[ksa lqanj rks ugha gSa ojap csgn ladsre;h gSa] os 'kCnkas esa ugha cfYd ^izk;%Hkk"kk* ¼iSjk&ySaXost] tSls VªSfQd iqfyl dh Hkk"kk o iSjk Ýst½ esa ckrsa djrh gSaA cgjgky] ^xsVos vkWQ f'koewfrZ* ¼vka[ksa½ ij nLrd nsrs gq, eSaus dqNsd euksjatd vkfo"dkj fd, gSa ftuesa ls pqfuans izLrqr gSaµ ¼1½ tc eSaus muls dgk fd os vkSjrksa ds ekeys esa ¼yM+fd;ka ugha!½ banz] panzek] okftn vyh 'kkg vkSj JhÑ".k ls dnkfpr~ nks dne vkxs gh gSa rks os fcfYy;ksa ¼Hkhxh\½ dh rjg vka[ksa fepfepkus yxs! ¼2½ eSaus muls lkQ iwNkµD;k vki ?kwl ysrs gSa\ rks] mUgksaus ^gka* vkSj ^uk* ds chp ,d yack Hkk"k.k ns >kM+kA mudk oDrO; lu~ 1858 dh egkjkuh foDVksfj;k ds ?kks"k.kk&i=k ls vf/kd mnkj] foHkh"k.k ¼tc os jke dh lkbM esa pys vk, Fks½ ls vf/kd rdZ;qDr] ;qf/kf"Bj ls vf/kd lR;e~ cqz;kr~] lqf"erk lsu ls vf/kd Økafrdkjh fd tc mlus czãkaM lqanjh dk rkt ¼ef.k&eqDrkgy&tfM+r 'kksfHkr½ iguk Fkk rks dgk fd eSa enj Vsjslk ls csgn izHkkfor gwa vkSj eSa vkthou cslgkjs xjhc f'k'kqvksa ds fy, dke d:axh ¼fnycj&fnycj] gk;] vks fnycj&fnycj---!½ vkSj ljdkj dh ueZnk cka/k ifj;kstuk ls vf/kd vk/kqfud Fkkµog Økafrdkjh oDrO; ykgkSj cl ;k=kk ls vf/kd jksekapd Fkk! rks] igys rks mudh vka[ksa izhfr'k uanh dh rjg lqanj&,Dlizsflo vkSj ckn esaµfxygfj;ksa dh rjg pednkj o dqrk: gks xb±! ¼3½ eSaus xkSj fd;k fd vkt Hkh ¼fo'oxzke okys bl xM+cM+>kys okys nkSj esa Hkh½ xkao dk izlax mBrs gh mudh vka[ksa lkou ds [ksrksa dh rjg ikuhnkj gks tkrh gSaA ¼4½ tc&tc mudh iRuh dk lanHkZ vk;k] f'koewfrZ dks cukus esa muds R;kx] Je vkSj la?k"kZ ds ppsZ py fudysµ f'koewfrZ dh vka[ksa LoPN 'kh'ks dh Hkkafr ikjn'khZ cu xb±] tks pkgs vanj >kad ysA ¼5½ tc os dslj ¼dslj&dLrwjh dgkuh½ dk izlax ¼okLrfod thou esa½ lqukus yxs rks mudh vka[ksa ^gksjgk* ¼gjs pus½ dh Hkkafr dksey] Hkhxh&Hkhxh lh] Jejax vkSj QLyh gks xb±A ¼6½ f'koewfrZ tc edjs dh dFkk lquk jgs Fks rks mudh vka[kksa esa dbZ&dbZ js[kkÑfr;ka o vfHkys[k mHkjrs jgs ftUgsa eSa Bhd ls phUg ugha ik;kA os izkFkZuk esa [kwc varyhZu v?;Zc) gkFk Fks\ ;k [kwc xnjk, /kkuh jax /kku[ksr ds chpkschp cSBdj 147


fy[kk x;k nq";ar dqekj dk ;g 'ksjµ

lhu lkr % f'koewfrZ ds fdLls % laf{kIr laLdj.k

ftu gokvksa us nqyjk;k gS rq>s muesa esjh xty jgh gksxhA

f'koewfrZ ds fdLls cM+s e'kgwj gSa] os cM+s ekStwa gksrs gSaA fdlh lsfeukj o dFkk&xks"Bh dh fnu&Hkj dh nk'kZfud fdpfdp vkSj vfrckSf)d vksojfczt cglk&cglh ds ckn ;k chp esa] tc cksyus ds fy, mB [kMs+ gksrs gSa rks tSls Mwcrs dks fruds dk lgkjk fey tkrk gS] tSls ne?kksaVw dejs esa vpkud Ýs'k gokvksa dk >ksadk cg fudyrk gSA muds fdLlksa esa ls dqN pqudj ;gka izLrqr gSaµ ¼1½ ^f=k'kwy* ij tc ;s vkjksi yxk;k x;k fd ;g tkfr;q) dks mdlkrk gS vkSj ;g miU;kl lekt esa fo?kVu vkSj v'kkafr (Unrest) dks QSykrk gSµrks f'koewfrZ dk tokc] yktokc FkkA mUgksaus dgkµnsf[k,] nks HkkbZ gSa] ,d cyoku] nwljk detksjA cyoku HkkbZ detksj dks iVddj mlds lhus ij p<+k cSBk gS] mls mBus ugha nsrkA og nks&rhu gtkj o"kks± ls p<+k cSBk gSA detksj feUursa djrs&djrs Fkd x;k fd ns[k] eSa rsjk gh HkkbZ gwa] NksM+ ns] cgqr gks x;k] vc eq>s mBus nsA vcs eq>s mBus nsA cyoku gS fd ekurk gh ughaA detksj ls vc cnkZ'r ugha gksrkA og fpYyk jgk gS] gkFk&iSj iVd jgk gSA cyoku f'kdk;r djrk gSµns[kks HkkbZ xkaookyks] rqe Lo;a ns[k yksA ;s fgald gks jgk gS] Unrest QSyk jgk gS! ;g ;q) ij vkeknk gS! D;k bldk ,slk djuk Bhd gS\ varr% cyoku rfud laoS/kkfud <hy nsrk gSµpyks lkys] VV~Vh&is'kkc djus Hkj dks NksM+ nsrk gwaA tYnh&tYnh fuiVdj vk tkvksA eSa fQj lhus ij p<+ cSBwaxkA vc eSa iwNrk gwaµcyoku ;g laoS/kkfud <hy D;ksa nsrk gS\ gka] gka iwfN,µD;ksa nsrk gS\ D;ksafd cyoku dks [kqn Hkh fuiVus ds fy, eksgyr pkfg, Fkh! ¼nfyr ds lanHkZ esa d#.kk ls vkIywr ,slh lqrhoz O;aX;&dFkk eSaus nwljh ugha lquhA½ ¼2½ lu~ 92 ds nkSjku] >kalh dh ,d laxks"Bh esa] ys[kdksa dh vkilh xi'ki esa ;g gok mM+h fd f'koewfrZ dks ,d ,slh dljr ekywe gS ftlds vH;kl ls lgokl esa pkgs ftruh nsj rd LraHku fd;k tk ldrk gSA crtZ jktsanz jko ¼gky eqjhnksa dk] tqykbZ 93] orZeku lkfgR;½µ^geus bls etkd gh le>k Fkk exj nwljs fnu vyLlqcg D;k ns[krs gSa fd dPNk&cfu;ku igus 3&4 ;qok ys[kdksa dks f'koewfrZ dljr djok jgs gSa!* f'koewfrZ vkt vLohdkjrs gSa fd ;s gok geus ugha mM+kbZ FkhA exj bl jpuk dks fy[krs gq, eSa f'koewfrZ dks ftruk cw> ik jgk gwa] eSa fuf'pr gwa fd ;s gok mUgksaus gh mM+kbZ FkhA f'koewfrZ rc u,&u, Fks vkSj ppkZ,a mu fnuksa mu ij mruh dsafnzr ugha FkhaA f'koewfrZ ds fnekx esa xzs&dks"k lka?kkfrd fdLe ds vkSj mPpdksfV ds gSaA mnkgj.k ds fy,] ftl gLrh us dHkh ^f=k'kwy* ds ys[kd dks o.kZfo}s"k QSykus okyk dpM+k ys[kd dgk Fkk] mlh us lu~ 99 esa] /kuokn dh laxeu xks"Bh esa] f'koewfrZ dks chloha 'krh ds vafre n'kd ds Js"B ikap dFkkdkjksa esa vU;re ?kksf"kr fd;k vkSj mudh Hkwfj&Hkwfj iz'kalk dhA

¼7½ eSaus tc rfud vka;&cka; ;k v"Ve&i"Ve fd;k vFkkZr~ fo[kaMuokn] mÙkj&vk/kqfudrk] lajpukokn bR;kfn ijkslk rks f'koewfrZ rfud >qd x, vkSj mudh vka[kksa esa ej[kus cSyksa ds iSus lhax mx vk,! ¼8½ eSaus rikd~ ls dgkµvki vk/kk >wB cksyrs gSa] ;s rks Bhd gS exj vk/kk lp D;ksa cksyrs gSa\ f'koewfrZ pdjk,µdSls&dSls\ µtSls fd vki BlkBl izs{kkx`g esa ¼fdlh lsfeukj esa½ ;g dgdj [kwc rkfy;ka cVksjrs gSa fd ftl rjg esjh lkr gh larku gSa---Ng csfV;ka vkSj ,d iq=k --- mlh rjg esjh jpuk,a Hkh Qdr lkr gh gSaµNg dgkfu;ka ¼dlkbZckM+k] HkjrukV~;e] vdkynaM] fljh miek tksx] dslj&dLrwjh] frfj;k pfjÙkj½ vkSj ,d miU;kl ¼f=k'kwy½ --- vkSj vc vxys dh rS;kjh esa gwa] rks lkjk gkWy galrs&galrs csgky gks tkrk gSµvki >wBh lkaf[;dh D;ksa is'k djrs gSa\ µD;ksa\ blesa >wB D;k gS\ lkr jpuk,a vkSj lkr larkusa ---Bhd gh rks gS\ µD;ksa >wB cksyrs gSa\ lu~ 1969 esa ^ikuQwy* ¼okrk;u] jktLFkku½ vkSj ^eq>s thuk gS* 'kh"kZd dgkuh ¼^;qod] vkxjk½ esa izdkf'kr ugha gqbZ Fkh\ vkSj y[kuÅ ls izdkf'kr ^dkR;k;uh* ds xzkedFkk&fo'ks"kkad esa ^mfM+ tkvks iaNh* dgkuh\ vkSj os yacs&yacs ^miU;kl* tks vkius vk/sk ntZu Hkj fy[ks gSa vkSj xkao ds lanwdksa esa can iM+s gSa\ os dc izdkf'kr gksaxs\ ,d dk rks eq>s uke Hkh irk gSµ^ekVh dh egd\* ,d vkSj ^ixMafM;ka*] ,d vkSj ^ykBh ra=k*] bUgsa vki D;ksa ugha Lohdkjrs\ budk uke vki D;ksa ugha ysrs\ D;k ;s ^bfYyxy iSnkb'k* gSa\ µvjs gka---! ¼f'koewfrZ tksjksa ls gal iM+sA eSaus mudh vka[kksa esa ns[kk] dbZ&dbZ lkai ljljkrs gq, Hkkxs vkSj u tkus fdu fcyksa esa xk;c gks x,A½ ¼9½ f'koewfrZ us vdlj dgk o fy[kk ¼esjh dFkk&;k=kk] esjh jpuk&izfØ;k vkfn½ fd cpiu esa vdlj isM+ ij p<+dj dksVj ns[krs gh eSa mlesa >kadus dk iz;Ru djrk Fkkµmlds Hkhrj iafN;ksa ds uUgs pwtksa o vaMksa dks ns[kus dh rhoz yyd esjs Hkhrj Fkhµrks] eSaus mudk /;kukdf"kZr fd;k fd ;g nfer dke dh QyhHkwr izfrfØ;k gh gS vkSj ;s njvly lsDl flacy gS rks os rksrkp'e gks x,A mudh vka[ksa rksrs dh rjg QSyus vkSj fldqM+us yxhaA fQj mUgksaus ,d ^dFkk* lqukbZ ftldk ^dF;* NiksX; ugha Fkk vkSj eSaus rHkh fu.kZ; ys fy;k fd ;g izlax f'koewfrZ dh fdlh dgkuh esa <ydj vk, rks csgrjA eSa ,slk lksp gh jgk Fkk fd f'koewfrZ us dgkµ;kj xkSre] vkidh vka[ksa rks fl;kj dh Hkkafr pedrh gSa] dHkh&dHkh! eSaus vkifÙk ugha dhA fl;kj dh xfr fl;jok tkuS] ;k ts dqyfl;jok gksb! 148

tuojh&ekpZ 2011


tc jktsanz ;kno us gal&laikndh; esa lh/ks&lh/ks cgl dks vkeaf=kr fd;k] rks os] Hkkx [kM+s gq,A f'koewfrZ dqN ,slk lsV djrs gSa fd o"kks± ckn irk pyrk gS fd D;k ls D;k gqvk ;k gks x;kA vdlj os vkykspdksa ls ,sls [ksy ysrs gSa tSls pwgs ls fcYyh! os vkykspdksa dks /krk crkus esa ekfgj gSaA [kSj] >kalh okys bl fdLls dk vizdkf'kr va'k vR;ar jkspd gSA nwljs fnu lqcg ,d izfl) vkSj izksS<+ leh{kd us mUgsa ,dakr esa cqyk;kA igys rks mUgksaus b/kj&m/kj dh ckrsa dhaA tSls fdµvkiesa ^[kwc izfrHkk* gSA vki ^ekSfyd* gSaA vki ^Hkksxs gq, ;FkkFkZ* dks tSls ^la;e* ds lkFk is'k djrs gSa] oSlk latho ;k vf[kys'k ugha dj ikrsA fQj cksysµb/kj eSa ,d xaHkhj fo"k; ij fy[kus dh lksp jgk gwaµfganh dgkuh esa ujukjh laidZ vkSj iratfy dk ;ksx&n'kZuA tjk gedks Hkh rks crkb,---gSa gSa---D;k gS m lc vklu&oklu fd dljr---eq>dks fy[kuk gSA mlesa vkidh dgkuh dh ppkZ vo';eso gksxhA f'koewfrZ us mUgsa crk;k Hkh rks D;k crk;k Fkk] ;g mUgksaus eq>s ugha crk;kA ¼3½ f'koewfrZ vkykspdksa ls [kwc fp<+s gksrs gSa] ;g mudh ihM+knk;d ul gSA vkSj bls nck nsa rks nuknu fdLls gh fdLls! eSaus ,slk gh fd;kA mUgksaus vk/ks ntZu fdLls lquk MkysA muesa ls pansd pqfuans izLrqr gSaµ ,d fdLlk rks okYehfd jkek;.k ls mUgksaus fy;k gS] exj yksdJqfr ds vk/kkj ijA bldk bLrseky eSaus viuh ,d O;aX; jpuk ¼ih-ih-,p-Mh- tks eSaus ugha dh % gal fnlacj&93½ esa dh gSA mls fy[kus ls igys vkykspdksa ds izfr f'koewfrZ ds eu esa tks daVhyh xkaB gS] mldh rfud ckuxhµ f'koewfrZµ^pus ds cslu ls lÙkw curk gS vkSj yM~Mw HkhA ysfdu izk;% vkykspd yM~Mw [kkrs gq, lÙkw ds Qk;ns crkrs gSa vkSj ;fn ys[kd us lÙkw ijkslk gS rks yM~Mw u [kk ldus dk foyki djrs gSa---gekjs vkykspd gekjh dgkuh i<+dj gels og ekax djrs gSa tks os [kqn fy[kuk pkgrs Fks exj fy[k ugha ik,A ;k fd dksbZ Hkh fy[k ugha ik;k! ¼f'koewfrZ dk vkys[k % ys[kd&vkykspd us feydj Hkxk;k gS ikBdksa dks % orZeku lkfgR;] ebZ&fnlacj] 93½A vki rks rfud i<+s&fy[ks gSa xkSre] eq>s rks ugha ekywe---vki crk,axs fd fo'o vkykspuk dh fdlh Hkk"kk esa ;k fdlh ns'k esaµD;k vkykspd bruh ^ekax* is'k djrs gSa dgha] ftruk fd gekjs fganh ds dFkkykspd ge dFkkdkjksa ls djrs gSa\ D;k dgha Hkh vkykspd brus fNnzkUos"kh gSa\* blh uqDrkpha ¼fNnzkUos"k.k½ ds lanHkZ esa f'koewfrZ dk fdLlk ¼okYehfd jkek;.k okyk½ e'kgwj gSµ jko.k&o/k fu"iUu gqvk] lhrk&m)kj laiUu] canjksa esa [kwc [kycyh gSµftlds fy, bruk coaMj epk] bruh ekjdkV gqbZ] bruk HkCcM+ epk;k geusµns[ksa rks] os lhrk dSlh gSa\ rks] lhrk dks ns[kdj ,d canj us nwljs ls dgkµvgks lqjE;e~! fQj rks mlus miekvksa dh o`f"V dj nhµbldk eq[keaMy Ýs'k daoy dh Hkkafr gS] bldk v/kjks"B jfDre foEcQy dh rjg gS] ;g in~ekykspu gS] lqukfldk gSµNÙkhl tuojh&ekpZ 2011

miek,a ijksl nha ml canj usA dgk fd fu#iek! exj var esa og [kwc ek;wl gks x;kA cM+s nq[kh eu ls cksykµeSa bls lqanj dg nsrk] exj dg ugha ik jgk gwaA D;ksafdµiqPNe~ fouk rqPNe~ bna fg loZe~! bldh ^iwaN* gksrh rks dg nsrk bls lqanj! vkykspd rks lhrkth dh iwaN [kkstrs jgrs gSa] os lhrk th dks Bhd ls ns[k dc ikrs gSa! f'koewfrZµfnYyh&Hkksiky tSls cM+s 'kgjksa esa cSBs&cSBs pkj&ikap leh{kd Qros nsrs jgrs gSa vkSj ns'k mu Qroksa dh canjckaV esa my> tkrk gS] ,sls VwV iM+rk gS tSls cPps irax ywV jgs gksaA ckn esa ml irax ¼VkWfid½ dk D;k gky gksrk gS] bl ij vyx ls D;k dguk! jktsanz ;kno us ,d ckj fganh esa oSpkfjd nfjnzrk dk elyk mBk;k Fkk] dFkkykspu ds lanHkZ esaA esjh bl ckr ls iw.kZ lgefr gS! [kSj] fLFkfr dSlh gS] Qros nsus ds ckn fLFkfr dSlh curh gS] fdLlk lqfu,! ,d egk'k; Fks] mudh ,d I;kjh&lh iRuh] I;kjs&ls nks cPps FksA ,d nsoj Fkk] ,d uun] cM+k lq[kh lalkj Fkk ¼ys[kd&ikBd dk\½A ,d fnu D;k gqvk fd iRuh ds isV esa [kwc nnZ mBkA nsoj nkSM+dj MkWDVj ys vk;k] ukeh&fxjkeh] csgn xaHkhjA vkrs gh mlus dgkµvki lc ckgj tkb,] eq>s psdvi djus nhft,] MksaV fMLVcZ! fQj mlus njoktk can dj fn;kA ckgj] csgn fpafrr ifjokj [kM+k FkkA ikap feuV ckn MkWDVj us njoktk [kksykµ,d ispdl ¼LØw Mªkboj½ feysxk\ og rfud ?kcM+k;k&lk yx jgk Fkk] nsoj nkSM+dj ispdl ys vk;kA mlus njoktk can dj fn;kA FkksM+h nsj ckn mlus njoktk rfud [kksydj dgkµ,d cVkyh feysxh\ bl ckj og vf/kd ?kcM+k;k gqvk FkkA nsoj nkSM+dj iM+ksl ls cVkyh ekaxdj ys vk;kA MkWDVj us /kM+ke~&ls njoktk can dj fn;kA yksx ijs'kkuµgks D;k jgk gS vanj\ FkksM+h nsj ckn MkWDVj us rfud njoktk [kksydj eqag fudkyk] og ilhus&ilhus gks jgk Fkkµ,d gFkkSM+k feysxk\ cPps Hkkxdj gFkkSM+k Hkh ys vk,A ifr ds iwNus ij MkWDVj us dgkµMksaV ojh] eSa gwa u! mlus iqu% njoktk can dj fy;kA vanj ls Bd~Bd~ dh vkoktsa vkus yxhaA ckgj ifr rks csgky gks x;kµ;s lkyk dj D;k jgk gS\ varr% MkWDVj dk gkgkdkj ;k vkrZukn lqukbZ fn;kµ,d vkjh feysxh\ vc rks yksx njoktk rksM+dj vanj pys x,! vanj dk n`'; fofp=k FkkA og iRuh [kkV ds ,d dksus esa lgeh&fleVh cSBh FkhA Hk; ls mlds us=k foLQkfjr Fks] tSls xsans ds Qwy! MkWDVj ds gkFk esa vkjh Fkh] og ilhus&ilhus fpYyk;kµvjs] bykt D;k [kkd djsa! cDlk gh ugha [kqy jgk gS! rks dguk ;gh gS xkSre fd ge lc fgEer djds njoktk rksM+dj vanj pys tk,a rks ik,axs fd fganh ds ukeh&fxjkeh] cM+s ls cM+s egku vkykspdksa dk ^cDlk* gh ugha [kqyk gSA fiz; ikBdks] bl fdLls esa rfud tksM+uk pkgwaxkA og MkWDVj gS fganh dk dFkkykspd] blesa D;k dguk! og iRuh ¼lh/kh lknh x`go/kw½ tks [kkV ds ijys dksus esa Mj ls dkairh fleVh 149


mdM+wa cSBh gSµog gS fganh dgkuh! vkSj ckgj fpafrr ifjokj gSµfganh dk ikBd! ,d ckr vkSj] eSaus f'koewfrZ dks tc ;g crk;k fd ;g fdLlk cgqJqr gS vkSj caxyk ds gkL;&O;aX; lezkV ¼fufoZokn :i ls½ f'kojke pØorhZ bls fy[k Hkh pqds gSa rks mudk mÙkj vR;ar euksjatd FkkA mUgksaus gkFk mBkdj ,sls iz.kke fd;k tSls fdlh nsork dks iz.kke dj jgs gSaµvjs] os rks esjs xq# gSa---;kuh fd ^egkxq#* gSa! Bhd ls irk yxkb,] mUgksaus Hkh dgha ls Vhik gksxk! vPNk] vki ,d ckr crkb,] vkidks vke [kkus ls eryc gS fd tM+sa ryk'k djus ls\ vkids gkFk ls vke Nhudj tM+sa Fkek nsa] rks dSlk yxsxk tM+sa pwlus esa\ f'koewfrZµtks mÙkj&vk/kqfudrkoknh] mÙkj&lajpukoknh] fo[kaMuoknh] uS_r vkSj vfXudks.koknh bR;kfn vFkkZr ljfQjs vkykspd gSa] mUgsa esjs ikl Hkst nhft,A eSa feuVksa esa bykt dj nwaxk] tSls fd ml elhgs us ml ljfQjs dk fd;k FkkA µdSls&dSls\ µ,d vkneh Vgyus x;k] canjxkgA mlds lkFk ,d fe=k Hkh FkkA mlus igyh ckj fo'kkydk; tgktksa dks ns[kkA muds vkdkj&izdkj dks ns[kdj og grizHk jg x;kA mlus iwNkµblesa D;k ynk gS] HkkbZ\ fdlh us crk;kµlqryhA rks og ikxy gks x;k] ;g lksprs gq, fd bruh <sj lkjh lqryh my> xbZ rks lqy>sxh dSls\ mldk ikxyiu c<+rk gh pyk x;kA og gj ckr ds mÙkj esa dgrkµmy>s rks lqy>s dSls! tSls dksbZ iwNrkµ[kkuk [kkvksxs\ VV~Vh tkvksxs\ rks mldk mÙkj gksrkµpys tkrs] exj D;k Qk;nk\ my>s rks lqy>s dSls! mls dbZ euksfpfdRldksa ds ikl ys tk;k x;kA dksbZ mls Bhd ugha dj ik;kA lquus esa vk;k fd ,dk/k euksfpfdRld gh ixyk x,] mldh fpfdRlk ds pddj esaA ,slh fparktud fLFkfr cu xbZ Fkh mldhA varr% mls ,d elhgk feykA elhgs us dgkµb/kj vkvksA rks mlus dgkµvk rks tkÅa exj D;k QdZ iM+sxk\ ge vkSj vki nksuksa my> x, rks D;k gksxk\ elhgs us iwNkµrqEgkjk uke D;k gS\ mlus dgkµcrk rks nwa exj ukgd >esyk gksxk] lkbu vkSj flXuhQk;M my> x, rks flXuhQk;j dk D;k gksxk\ elhgk, fpark esa iM+ x,A fQj mUgksaus fe=k ls iwNkµ;s ,slk fcgso dj jgk gS\ fdl fnu ls 'kq: gqvk ;s my>s rks lqy>s okyk pDdj\ fe=k us lkspdj crk;kµQyka fnu lsA elhgs us iwNuk 'kq: fd;kµml fnu rqe yksxksa us D;k&D;k fd;k Fkk\ dgka&dgka x, Fks\ D;k&D;k ns[kk\ fe=k us lHkh iz'uksa ds mÙkj fn,A µcanxkg\ canjxkg esa D;k ns[kk\ elhgs us iwNkA fe=k us crk;kµth] tgkt! ogka cM+s&cM+s tgkt FksA µvkSj tgkt esa D;k Fkk\ µlqryhA elhgk mNy iM+kµcl] cl] ;s Bhd gks x;k le>ksA eSa feuVksa esa bls Bhd dj nwaxkA vcs] rw b/kj vk rks tjk! mlus dgkµvk rks tkÅa] exj my>s rks lqy>s dSls\ elhgs us dgkµ,d tgkt lqryh my> tkrh gS rks cM+h 150

eqf'dy gksrh gS] gS u\ µBhd&Bhd! exj D;k fd;k tk ldrk gS\ og [kq'k gksdj ikl vk x;kA µcl ,d ckr crkuh gS rqEgsa] dy gh leqanj ikj ls [kcj vkbZ gSA oks tks tgkt Fkk u] mlesa Hkh"k.k vkx yx xbZ Fkh] lkjh lqryh ---,d tgkt lqryh tydj [kkd gks xbZ--mQ~! oks tgkt Hkh Mwc x;k! gk;&gk;] vc dqN Hkh u jgk! og O;fDr feuVksa esa Bhd gks x;kA ¼eSaus VgksdkµD;k dFkkykspu dh fLFkfr bruh [kjkc gS\ ;g tks vkykspdksa ij vkidh vkLFkk fcanqek=k ugha gS] vki mu ij fcydqy Hkjkslk ugha djrs] D;k ;s T;knrh ugha gS\½ f'koewfrZµHkjkslk dSls djsa HkkbZ] fdLlk lqfu,A nksigj dks gyokbZ Hkhrj lks;k iM+k FkkA ckgj nqdku ij mlus vius eklwe cPps dks fcBk j[kk FkkA brus esa ,d xzkgd vk;kA mlus xaHkhjrk ls iwNkµisM+k D;k Hkko\ cPps us crk fn;kA mlus dgkµlsj&Hkj rkSy nksA cPps us rkSy fn;kA blh nkSjku ml xzkgd us rfud isM+k rksM+dj [kk;k vkSj eqag fcpdk fn;kµisM+k vPNk ugha gS] blesa phuh cgqr gSA ,slk djks] isM+s ds cnys cqafn;k ns nks] cqafn;k D;k Hkko\ yM+ds us cqafn;k rkSy fn;kA blh chp ml vkneh us rfud cqafn;k Qkads vkSj eqag fclwjdj dgkµ#dks] #dks! ;s rks [kV~Vh gS ;kj! ,slk djks] cqafn;k ds cnys cQhZ ns nksA cQhZ D;k Hkko\ og cQhZ fy,] fcuk iSls fn, pyrk cukA yM+ds us VksdkµiSlk\ og vokd~ gks x;kµfdl ckr ds\ yM+ds us dgkµD;ksa] cQhZ ds\ mlus dgkµcQhZ rks eaSaus cqafn;k ds cnys fy, FksA yM+ds us dgkµrks fQj cqafn;k ds iSls ns nhft,A mlus dgkµysfdu cqafn;k rks eSaus isMs+ ds cnys esa fy, FksA vc yM+dk >qa>yk x;kµrks fQj isM+s ds iSls gh ns nhft,A vc mlus vokd~ gksus ij vfHku; djrs gq, dgkµexj isM+s eSaus fy, dgka ;kj\ eSaus rks cQhZ yh gS! fdlh vkykspd ls Li"V iwNks fd ,slk vkius esjh dgkuh ds ckjs esa D;ksa fy[kk&dgk gS] vkidk rdZ D;k gS] rks vf/kdrjµmudk mÙkj dqN ,slk gh gksrk gSA vc fdLlksa dh izdkj&izfØ;k vkSj f'koewfrZ dh jpuk&izfØ;k dks /;ku esa j[krs gq, nks&,d lh/kh ckrsaA ,d mnkgj.k ls viuh ckr 'kq: djuk pkgwaxkA vkt ls yxHkx ckjg&rsjg o"kZ igys tkSuiqj ds ,d lkfgR; lEesyu esa f'koewfrZ us eq>s vo/kh ds ,d ekfeZd yksdxhr ds ^dF;* o dFkk dks lquk;k FkkA cgqr ckn esa ¼okxFkZ] tuojh&97 vad½ eSaus y?kqdFkk dh izdkj&izfof/k ij fy[krs gq, bldk mi;ksx fd;k FkkA xhr dh dFkk bl izdkj Fkhµ Åaph vVkjh ij cSBh dkS'kY;k rfud fpafrr gSµcPps lqcg ls f'kdkj dks x, gSaA vHkh rd ugha ykSVsA nksigj chrus dks gS] os dgka ?kwe&fQj jgs gksaxs Hkw[ks&I;kls\ rHkh ,d fgjuh vkrh gS vkSj dkS'kY;k ls jks&jksdj f'kdk;r djrh gSA og dgrh gS fd rqEgkjs cPpksa us ,d vnn e`xNkyk ds fy, esjs tuojh&ekpZ 2011


vfrfiz; fgju dk o/k fd;k gSA D;k ;s Bhd fd;k gS\ rqe rks txUekrk gks] rqe dgks fd eSa vc dgka tkÅa] D;k d:a\ bl nqfu;k esa esjk vc dksbZ ugha jg x;kA vc eSa dgka tkÅaA rqe cM+s yksxksa ds ikl iguus&fcNkus dks brus lkjs ifj/kku o oL=k gSa] fQj Hkh rqEgsa e`xNkyk dk bruk yksHk D;ksa\ dkS'kY;k tokc ugha ns ikrh] vVkjh ls gV tkrh gS] mldk eu csgn v'kkar gks tkrk gSA eu dks 'kkar djus ds fy, og iwtk&izkFkZuk ds fy, ftl ij cSBrh gS] og e`xNkyk gh gksrh gSA eSaus ckn esa irk fd;k vkSj ik;k fd f'koewfrZ us vksfjtuy xhr esa vusd va'k Lo;a la;ksftr fd, FksA izLrqr Lrod esa os va'k bVsfyd gSaA rks dguk ;gh gS fiz; ikBdks] la{ksi esa vkSj ladsr ls] f'koewfrZ ds ^dFkkjl* vkSj jpuk& izfØ;k ds ckjs esa] D;k eSa FkksM+k&lk ;gka dg ik;k gwa\

lhu vkB % tkap vk;ksx exj fjiksrkZt v/kwjk % varr% jktsanz ;kno 26-4-2001 dh lqcg f'koewfrZ vpkud latho nk ds ?kj ¼dqYVh] vklulksy½ mfnr gq,A ns[kdj latho nk eqfnr gq,A eSaus ekSdk rkM+k vkSj tkap vk;ksx cSBk fn;kA vk;ksx ds lkeus fo"k; Li"V vkSj lh/kk&lk j[kk Fkkµ^f=k'kwy* ¼94&gal½ ds ckn] f'koewfrZ dqN [kkl] Li"V dgsa rks dqN Hkh ugha] D;ksa ugha fy[k ik,\ tkap lfefr nks lnL;ksa dh xfBr dh xbZµlatho vkSj f'koewfrZA eSaus ;g r; ik;k fd vxj vko';drk eglwl gqbZ rks ^u fy[k ikus ds dkj.k* dks fy[k pqds fo'ks"kK jktsanz ;kno dh jk; yh tk,xhA vFkkZr~ mUgsa dksV fd;k tk,xkA blh cgkus fiz; ikBdks] eSa vkils jktsanz ;kno ds ml lk{kkRdkj ¼fe=k vksek 'kekZ }kjk fy;k x;kµdFkkns'k&vxLr 2000½ dks fQj i<+ok ysuk pkgrk Fkk ftlesa fd vusd egRoiw.kZ l/kh gqbZ ckrsa ijkslh xbZ FkhaA exj ftl rjQ fd vkidk /;ku x;k gh ugha] tk gh ugha ik;k D;ksafd vki fganh dh ^dq[;kr vppkZ* ds pØO;wg esa Qaldj jg x,A dkjoka xqtj x;k xqckj ns[krs jgs] [kSj! bl ^tkap&vk;ksx* ds ihNs esjh ea'kk ysfdu lqnwj dh FkhA eSa ,d ledkyhu ys[kd ¼latho] tks fd izfrf"Br vkSj Js"B dFkkdkj gSa vkSj os fu;fer fy[krs gSa½ ds ^dUQs'kuy ckWDl* ds Hkhrj f'koewfrZ dks cSBkuk pkgrk Fkk rkfd ckrsa xgjh lrg ls mitsaµexj lPpkbZ ;s gS fd nksuksa dUuh dkVrs jgs] D;ksa\ ;g iz'u xaHkhj foe'kZ dh ekax djrk gSA ckr dks vkxs c<+krs gq, eSa jktsanz ;kno dks dksV djuk pkgwaxkA ¼dFkkns'k] vxLr 2000½ ¼1½ ;fn dksbZ jpuk gesa ilan vkbZ gS ;k lkfgR; ds fy, egRoiw.kZ miyfC/k gS rks ml ltZuk esa fdu ifjfLFkfr;ksa] fdu O;fDr;ksa vkSj ?kVukvksa dk gkFk jgk gSµ;g cgqr t:jh gksrk gS fd ge mls tkusa D;ksafd vdsyk O;fDr rks dksbZ dVk&NaVk }hi gksrk ugha gSA cgqr&ls rRo tks mlds lkFk dke djrs gSa] mudh ryk'k djuk] dgha u dgha mldh jpuk ds lzksrksa dh ryk'k djuk gSSA tuojh&ekpZ 2011

¼2½ O;fDr vkSj O;fDr dh psruk ds ckjs esa gekjs ys[kdksa us izk;% fy[kk gh ugha gS] cfYd ;s ekuk tkrk gS fd oks viuh ftanxh dks ftl vkn'kZ <ax ls dguk ;k fn[kkuk pkgrs gSa] ogh fy[krs gSaA vaxzsth esa ftls dgsa fd dUQs'kuy <ax ls fy[kukµtSls :lks dk iwjk dk iwjk ys[ku] vkneh dh reke vPNkb;ksa] cqjkb;ksa] xyfr;ksa vkSj dfe;ksa dks ysdj gS] og cgqr de gks ik;k gS--geus oks lc cgqr de fy[kk gS ftls ,axwySfjVht ¼dksf.kdrk½ dgrs gSaA ¼3½ gj vkRedFkk ¼pkgs og VqdM+s&VqdM+s gks ;k fo/kkxr rkSj ij ;k dksbZ jpuk tSls dgkuh½ esa ,d ^lsYQ tfLVfQds'ku* gksrk gSA fdruh Hkh bZekunkjh ls vki fy[ksa] blls cp ugha ikrsA vQlksl bl ckr dk gS fd bl lsYQ tfLVfQds'ku ls cpus dh dksf'k'k gekjs ;gka ugha fn[krhA ;g ,axwfyfjVh euksjatd gS fd fdlh if=kdk esa Ng eghus igys Nih ckrksa dks iqu% mlh if=kdk esa dksV djukµysfdu bl ^fy[kus* ds nks dkj.k gSaA ;g crkus ds fy, fd mDr lk{kkRdkj dh uCcs izfr'kr ckrksa dks geus /;ku ls i<+k gh ugha vkSj nqHkkZX;o'k fdUgha ^O;fDrxr* nk;js esa os egRoiw.kZ iafDr;ka ek=k Ng eghus esa fdl rjg [kks xb±A nwljsµcgqr fnuksa ls esjs eu esa ;g vo/kkj.kk cuh Fkh fd ^HkjrukV~;e* vkSj ^fljh miek tksx* ds vfrfjDr f'koewfrZ us dksbZ egRoiw.kZ dgkuh fy[kh gh ughaµD;ksa\ bl D;ksa dk mÙkj vkt tkdj [kqykA njvly bu nks dgkfu;ksa esa lsYQtfLVfQds'ku ls tw>us dk tSlk etcwr iz;Ru fn[kkbZ nsrk gS] lsYQtfLVfQds'ku dh tM+sa buesa ftruh xgjh /kalh gqbZ gSa] oSlh vU; jpukvksa esa fn[kkbZ ugah nsrhaA [kSjA nksuksa fganh ds ys[kd Fks vr,o vOoy rks dUuh dkVrs jgsA ¼dUQs'ku ;k lsYQtfLVfQds'ku ls½] ysfdu ^ys[kd* Fks] ckn esa] /khjs&/khjs [kqysA f'koewfrZ % ;g lp gS fd eSa fy[k ugha ik jgk gwaµtks fy[k ik jgk gwa] og Lo;a eq>s ilan ugha rks nwljksa dks D;k vk,xk\ D;k dkj.k gks ldrk gS bldk\--- ,d vthc izdkj dk vkyl--eSa % mldk ,d dkj.k ;g rks ugha fd vkidh gj dgkuh [kwc pfpZr gqbZ gSµvkSj vkids eu esa ;g Hk; lek x;k gS fd ;g tks eSa fy[k jgk gwa] gks ldrk gS fd ;g mruh pfpZr u gksA f'koewfrZ % ,d gn rd vkidk dguk lp gS] ;g Hkh dkj.k gSµ;g lp gS fd esjh dgkfu;ksa dh ppkZ dqN T;knk gh gks xbZ gSA ---,d ckj ;kno th us dgk Fkk fd viuh gh lQyrk vius gh ekxZ dk jksM+k cu tkrh gSA ---'kk;n l`at; dh leL;k Hkh ;gh gks--eSa % gsfeaXos us fy[kk gS--- lDlst usoj ldlhM~l , lDlst--f'koewfrZ % gka] ,slk gh dqN---ysfdu dsoy ;gh dkj.k ugha gS---vkSj Hkh dkj.k gksaxs--- os D;k gSa\ latho % tks l`tu dk ncko cuuk pkfg,] oks rks cu jgk 151


gS exj phtsa Iok;aV vkQ ¶;wtu ¼fo[kaMu dk fcanq½ ;k xyukad ¼¶;qftax Iok;aV½ rd ugha igqap ik jgh gSa ---,d izdkj dh mRlo/kfeZrk bu ij gkoh gks xbZ gS---;s lekjksgh gks x, bu o"kks± esa ---vc ukpus ls vf/kd ukp ns[kus esa] ukp ds fy, VkV&tkfte fcNkus esa bUgsa T;knk etk vkus yxk gS--- ,d vkSj dkj.k gks ldrk gS--- tc jpuk esa vkykspuk vf/kd pyh tk, rks l`tu dh izfØ;k esa O;k?kkr mRiUu gksrk gS--f'koewfrZ % eSa blls budkj ugha djrk--latho % eq>s ,d vkSj dkj.k lw> jgk gS ---budh okfpdrk us buds ys[ku dks nck fn;k gS] budh ^okfpdrk* buds ys[ku ij gkoh gks xbZ gS vkSj ,slkµgekjs nkSj ds dbZ leFkZ jpukdkjksa ds lkFk gqvk gS---okfpdrk esa rRdky&izfrfØ;k ds lq[k dks Hkksxus dk volj gksrk gS---'kk;n ge ys[kdksa esa /khjt dk okVj&yscy uhps pyk tk jgk gS ;k pyk x;k gS---ge bLVSaV izfrfØ;k ds ihNs ^jpuk* ds cnys ^vkykspuk* vf/kd iSnk djus esa tqV x, gSaA bUghsa ckrksa ds lkFk] viuh rjQ ls fdafpr~ tksM+uk pkgwaxkA jpuk ds bfrgkl esa lcls vkd"kZd >wBksa esa vU;re gS oM~lZoFkZ dk ;g dgukµ dfork ¼jpuk½ mnkÙk vuqHkwfr;ksa dk Lor%LQwrZ izokg gS] vkSj mldk tUe 'kkafr ds {k.kksa esa Lej.k fd, gq, vkosxksa ls gksrk gSA ogka] bl gkL;kLin mfDr ds fo#) rdks± dh Ük`a[kyk izLrqr djuk esjk mn~ns'; ugha gSA esjk iz'u lh/kk&lk gSA D;k ^larks"k* ls jpuk dk tUe gks ldrk gS\ D;k dksbZ ^larq"V* ys[kd gks ldrk gS\ vf/kd m)`fr;ksa esa u tkrs gq, eSa nks gh ckrsa j[kuk pkgwaxkµfujkyk us jpuk dks ^jks/k&izfrdwyk* dgk gSA vkSj vksek 'kekZ ls ckrsa djrs gq, jktsanz ;kno dgrs gSaµ vksek 'kekZ % vHkh dqN fnuksa igys vkius ,d ckr dgh Fkh] 'kk;n eueksgu BkdkSj ds lanHkZ esa fd tks yksx ?kjksa rd fleVdj jg tkrs gSa] lkfgR;&l`tu ls oafpr jg tkrs gSaA tcfd jpukvksa dk var bl ?kj vkSj mlls tqM+s lq[kksa dh izkfIr ls gksrk gSA jktsanz ;kno % ns[kks] ?kj cM+k vthc 'kCn gSA rqEgsa ;kn gks] bls eSaus ^ogka rd igqapus dh nkSM+* esa dgk Hkh gSSA tc gesa ,d HkkSfrd ?kj fey tkrk gS rks ekufld ?kj dh ryk'k gksus yxrh gSA ge bUghsa nks ?kjksa dh ryk'k esa ;k=kk,a djrs gSaA ¼;gka vksek 'kekZ dk iz'u vpwd gS½ vksek 'kekZ % ysfdu b±V&iRFkjksa ds ,d ?kj ls] ftlesa iRuh&cPps gSa] ;fn dksbZ izlUu gS] rks vkidks D;k vkifÙk gS\ jktsanz ;kno % vkifÙk ;gh fd og eq>s ;FkkfLFkfrokn dk gh :i yxrk gSA ;fn ifjorZu thou dk fu;e gS rks ;s ?kj mldk lcls cM+k fojks/kh gSA ?kj dk vFkZ bl :i esa tM+rk Hkh gS fd blesa jgdj vki fdlh Hkh rjg ds uSfrd] ;k vkfFkZd] ;k lkekftd ifjorZu dh ckr lksp Hkh ugha ik,axsA ?kj dksbZ Hkh gks] mlh rd lhfer jguk vkidks tM+ cukrk gSA 152

vtZ ;gh gS fd ¼1½ f'koewfrZ bu fnuksa b±V&iRFkj] iRuh] cPpksa ds ?kj esa dqN T;knk gh lq[kiwoZd] 'kkafriwoZd vkSj izlUu jgus yxs gSaA ¼2½ os f'kn~nr ls ;g eglwlus yxs gSa fd mudk ^ys[ku*] dFkk dks vkad ikus dk mudk ,axsy iqjkuk iM+ x;k gSA ¼3½ okfpdrk dk rRdky vkuan muds ys[ku dks lks[k jgk gSA ¼4½ vR;f/kd [;kfr o ppkZ ls muds Hkhrj dk ltZd vkrafdr gks x;k gSA f'koewfrZ bu rdks± dks fujLr dj nsa] ;s vfHk;ksx&tky fNUu&fHkUu dj nsa] esjs vkWCtosZ'ku dks lhfer fl) dj nsa rks] dnkfpr vf/kd izlUurk eq>s gh gksxhA

lhu ukS % rfud crjl eSa % foxr n'kd---cfYd yxkrkj dbZ o"kZ ---miU;kl o"kZ eku fy;k x;k exj vki dksbZ miU;kl u fy[k lds--f'koewfrZ % D;ksa\ eSaus f=k'kwy fy[kk--eSa % D;k f=k'kwy dks vki miU;kl dgsaxs\ f'koewfrZ % ¼rfud pqi½ ugha dgwaxk! ---exj mls D;k dgwaxk\ dqN rks dgwaxkA eSa % mls vki cgrh xaxk esa gkFk /kksdj ---py jgh ppkZvksa ls vatqjh&Hkj ty mBkdj x|kpeu gh dg ysa---;k cgqr eu djs rks miU;kl ds fctw[ks esa Bwalh xbZ v[kckj dh lqf[kZ;ka ;k drjusa!---

^;k=k ;k vfHk;ku* f'koewfrZ ds esaVy LVsV dk ,d egRoiw.kZ dsanz o va'k gSA ;g lwpuk Hkys gh ikBdksa dks pkSadk ns exj ;g lp gS vkSj f'koewfrZ dks djhc ls tkuus okys eq>ls lger gksaxs fd f'koewfrZ fganh ds os ys[kd gSa tks dnkfpr~ lcls de fy[krs gSa vkSj lcls vf/kd ;k=kk djrs gSaA f'koewfrZ % ikVZuj] vki T;knrh dj jgs gSa--eSa % vki f=k'kwy ij ckr tkjh j[ksaxs rks T;knrh gks tk,xh---tSls fd eq>s iwNuk iM+sxkµbl jpuk dk 'kh"kZd ^f=k'kwy* D;ksa gS\ vkSj--- egewn&dFkk ls tks vkius ikys&dFkk esa csgrk'kk Nykax yxkbZ gS] mldk vkSfpR;] mldk dk;Z&dkj.k D;k gS\ fQj--- ikys ekj fn;k tkrk gS] egewn xkao pyk tkrk gSµ;s x| gels dguk D;k pkgrk gS\ vkSj--f'koewfrZ % ¼rfud mÙksftr½ nsf[k,] esjs vklikl dk tks ^lp* gS] eSaus mls fy[kus dk iz;Ru fd;k gS] thou dk tks ^lpeqp lp* gksrk gS] mls vyx ls x<+us dh t:jr ugha gksrh--eSa % D;k vki ;g dguk pkg jgs gSa fd thou dk lp vkSj jpuk dk lp okLro esa ,d gh gksrk gS] vxj ,slk gS rks jpuk dks vyx ls jpus dh vko';drk D;ksa iM+rh gS\ f'koewfrZ % yksxksa dk /;ku vkdf"kZr djus ds fy,--- ;s crkus&fn[kkus ds fy, fd gekjs le;&lekt esa py D;k jgk gS---vkSj blds fy, eq>s xkao ds Ldwy&ekLVj dh rjg CySd tuojh&ekpZ 2011


cksMZ ij NM+h Nqvk&Nqvkdj ^v&vk] b&bZ] m&Å!* tSlh LFkwy 'kSyh Hkh viukuh iM+s rks dksbZ xe ugha---tSls--eSa % tSls 'kfupjh&'kSyh! ^^ij/kku th dk 'ko jLlh ds lgkjs ccwy ds bwaB ls yVd jgk gS! mlds eq[k ij dkfy[k iksr nh xbZ gSA mlds iq=k ijsedqekj dk 'ko ccwy ds rus ls cka/k fn;k x;k gSA vkus&tkus okys #ddj ns[krs gSa rks 'kfupjh gkFk dh NM+h iqryksa ij ekjdj ifjp; nsrh gSµ^^bZ f[kjks/kjk ¼ij/kku th½ vkA bZ ijseok bZ f[kjks/kjk--- ¼dgkuh dlkbZckM+k½ f'koewfrZ % fcydqy&fcydqy! FkSaD;q ikVZuj] vkius ,d vPNk lw=k ns fn;k---eSa 'kfupjh LVkby] 'kfupjh&Ldwy dk ys[kd gwa--- eSa pkgrk gawa fd esjh dgkuh ls xqtjrs gq,] vkrs&tkrs yksx #ddj ns[ksa fd eSa mUgsa fn[kk ldwa] NM+h Nqvk&nqvkdjµbZ ij/kkuok! bZ yhMjok! bZ 'kfupjh! bZ v/kjaxh! bZ njksxk! bZ dqrok! eSa % bZ fldjsVjh ckcw~ ! bZ cpok ¼fljh miek tksx½---m yM+dm\ f'koewfrZ % gka&gka! bZ eSa ¼HkjrukV~;e½! bZ gS ge ¼fljh miek tksx dk vQlj firk½! bZ fceyh! bZ dqblk! bZ Mjsoj ckcw! bZ fcljke!--- exj ,d ckr gSA 'kfupjh NM+h Nqvkdj cstku iqryksa dk ifjp; djkrh Fkh] eSa dye Nqvkdj muesa izk.k Qwadus dk iz;Ru djrk gwaA eSa % eSa vius iz'u ij ykSVwa\ f'koewfrZ % dkSu&lk iz'u\ eSa % ;gh fd ^miU;kl n'kd* chr x;k vkSj vki dksbZ miU;kl fy[k ugha ik,---pwYgk xeZ Fkk] rok xeZ Fkk] vkius jksfV;ka ugha lsadha\ bl foQyrk dk jgL; D;k gS\ f'koewfrZ % jgL; dksbZ ugha] Nqikuk Hkh ugha pkgwaxk] dye yxkbZ Fkh] exj Qyk ugha---jksVh lsad ugha ik;kA eSa % D;ksa\ D;k jksVh ty xbZ\ vkap rst Fkh\ rok T;knk xeZ gks x;k Fkk\ f'koewfrZ % ugha] ydM+h esa lhyu Fkh] /kqvkadj jg xbZ--ydM+h ty gh ugha ikbZ--eSa % fQj\ f'koewfrZ % fQj iz;kljr gwa] mlesa eSa lkjh {kerk Mky jgk gwaA bl ckj eSa miU;kl ds f'kykU;kl ij ?kkl& Qwl] >kM+&>a[kkM+ vkus ugha nwaxk---bl ckj bekjr [kM+h djds jgwaxk--eSa % fo"k;\ f'koewfrZ % ogh] xkao--- exj vc esjs fy, vewrZu esa fy[kuk laHko ugha gS---tks dqN xkao esa py jgk gS] tks cnyko vk;k gS] mls mlh izdkj fy[kuk gh esjk mn~ns'; gS---^f=k'kwy* ds ikys ds ckjs esa cgqr dqN NwV x;k Fkk] mls fy[kuk pkgwaxk--- oSls eSa dksbZ Qrok ugha ns jgk--eSa % Qros rks vki Hkh nsrs gSa vkSj [kwc nsrs gSa--- lu~ 1993 esa deyykspu ikaMs; dks ^lk{kkRdkj* nsrs gq, vkius dgk Fkkµvkt Hkh xkao ds laidZ esa jgus okyh dksbZ ukSdjh fey tk, rks eSa bl ukSdjh ¼lsYl VSDl½ ds vk/ks osru ij mls lg"kZ Lohdkj ywaxk---D;k vkt Hkh vki ,slk gh dg ldsaxs\ tuojh&ekpZ 2011

f'koewfrZ % oks rks cgqr iqjkuh ckr gS] oks eSaus chloha 'krh esa dgk Fkk] ;s bDdhloha 'krh gSA eSa % vki lnSo dkao&dkao djrs gSa fd xkao&xkao&xkao! vkidk xkao lcls U;kjk gS] lcls I;kjk gSµrks bu ckrksa dks vki uxj esa D;ksa dgrs gSa\ xkao tkdj D;ksa ugha dgrs\ ogha D;ksa ugha jgrs\ f'koewfrZ % ogha tkdj jgwaxk--eSa % eSa nkos ds lkFk dgrk gawa fd vki xkao esa ugha cl ik,axs--bl chp vkids Hkhrj uxj cl pqdk gS--- vkids Hkhrj dk lfdZV cny x;k gS--- vkSj vkidk ?kj\ oks eSaus ns[kk gS] ogka vki ^foJke fuokl* dh rtZ ij lkjh ukxfjd lqfo/kk,a tqVkuk pkgrs gSaA ¼fiz; ikBdks] ,d NksVk&lk czsd ysdj dguk pkgwaxk fd f'koewfrZ bu ckrksa ls] eu ls nq[kh gks x,A mUgksaus ;g ekuk fd xkao ds ckjs esa os ukWLVkyftd gSa] vfrHkkoqd gSaµexj os xkao ds ckjs esa fujarj cksyrs jgsA blh chp edjs cSy dk izlax ¼lhu ikap ns[ksa½ py fudyk rks mudh vka[ksa Hkj vkbZa vkSj varr% os QQddj jks iM+sA rc eSaus xkao&izlax dks vkSj vf/kd NsM+uk mfpr ugha le>kµD;k gS fd vkneh tc Hkhrj ls QwV fudyrk gS >jus dh rjg rks mlesa fruds dh rjg Mwcrk&miykrk og fudyrk gS] rc] fruds ls ;g ugha iwNk tkrk fd rqe vk dgka ls jgs gks vkSj rqe dgka tkvksxsA eq>s yxk fd eSa f'koewfrZ vkSj xkao ds varc±/kksa dks Bhd ls cw> ugha ik jgk gwa] vLrq!½ eSa % eq>s ,slk yxrk jgk gS fd vkius viuh dgkfu;ksa esa ewyr% ukVdksa dk gh vk[;kuijd :ikraj.k fd;k gSA yksx dgkuh dk ukV~;&:ikarj.k djrs gSa] vkius ukVdksa dk dgkuhdj.k fd;k gS--f'koewfrZ % dSls&dSls\ fdl vk/kkj ij vki ;s ckr dg jgs gSa\ eSa % dbZ Lrjksa ij ;g fo'ks"krk igpkuh tk ldrh gS--tSls fd lqijfcYV ;k v/kksjpuk dh n`f"V ls ^dlkbZckM+k* vk|ar ukVd gh gS--- ;gh dkj.k gS fd ns'k&Hkj esa ;g eafpr gksrk jgk--- blds gtkj eapu gq,--- cM+h vklkuh ls og ^ukV~;* esa :ikaarfjr gks x;k D;ksafd og oLrqr% ^ukV~;* gh Fkk---dFkkrarqvksa ¼eksfVQ½ dh n`f"V ls ns[ksa rks frfj;k pfjÙkj esa 23 ukVdh; Ýse gSa tks vad nj vad fijks;s x, gSa fcydqy ukVd dh rjg--- fQj dgkfu;ksa ds izos'k&fcanq dks ysa---tSls fd fljh miek tksx--f'koewfrZ % gka] mlesa\ D;k og Hkh---\ eSa % mlds 'kq: ds Ms<+ i`"B rks tSls fdlh ukVd ds jax&ladsr gh gSaµ ^^fdjZ&fdjZ ?kaVh ctrh gSA ,d vkneh inkZ mBkdj ckgj fudyrk gSA ¼vkfQl dk n`';½ ogka cSBs yksxksa esa ls ,d vkneh dks b'kkjk djrk gSA og Hkhrj tkrk gSA** bR;kfnA f'koewfrZ % ¼lksprs gq,½ gka--- eSaus bl ij dHkh lkspk ugha--eSa % vkSj Hkh dbZ ckrsa gSa---tSls fd bu dgkfu;ksa dh laokn 153


;kstuk dks xkSj ls ij[ksa---buesa ^dFkksidFku* dk va'k U;wu gS] buesa layki&eq[kjrk vf/kd gS---fQj dgkuh ds izLFkku fcanqvksa dks ns[ksaµfrfj;k pfjÙkj] HkjrukV~;e--- dslj&dLrwjh dk vafre n`'; ---fcydqy ukVd gS! f'koewfrZ % vki dguk D;k pkg jgs gSa\ D;k ;s dgkfu;ka ^ukVdh;* gSa\ eSa % ugha] eSa dguk pkg jgk gwaw fd ;s dgkfu;ka ukV~;ijd gSa---bu jpukvksa esa ukVdksa ds Åij dgkuh dk vkoj.k gS--f'koewfrZ % vxj ,slk gS---vkidh ckrksa esa ne gS yxrk gS--- vxj ,slk gS rks bldk D;k dkj.k gS\ eSa % igyk dkj.k rks vkidh l`tu&izfØ;k ls tqM+k gqvk gS--- vkius ^esjh jpuk&izfØ;k* ¼vizdkf'kr½ esa tks fy[kk Fkk] D;k vkt Hkh vki mlls lger gSa\ f'koewfrZ % gka] esjs eu esa dgkuh loZizFke lw=k :i esa dkSa/krh gS--- dksbZ ?kVuk] laokn vkSj n`'; dks ns[kdj--- [kkldj mldh ifj.kfr ;k ewyHkwr oDrO; ifjn`'; ds :i esa igys mHkjrk gS---fQj 'kq: gksrh gS mu ifjn`';ksa esa rkjrE; nsus dh izfØ;k ---fQj cqukoV dh izfØ;k--- dFkk esa fo'oluh;rk vkSj LokHkkfodrk ykus dk dk;Z--- izk;% vafre Mªk¶V esa igys Mªk¶V dk ikapoka Hkkx gh 'ks"k jg tkrk gS-- mldk cgqr de va'k ryNV esa jg tkrk gS--eSa % vkids bl LVsVesaV dks xkSj ls ns[ksa] igys Mªk¶V rd dh jpuk&izfØ;k ukVdksa dh gh gS] vafre Mªk¶V dk :i nsus ds fy, vki ^dgkuh* ;k ^dFkk* dk lgkjk ys jgs gSa--- blds vfrfjDr ,d dkj.k vkSj Hkh gS--f'koewfrZ % oks D;k gS\ eSa % tc fganh dgkuh esa ^ifjos'k* egRoiw.kZ gksrk tk jgk Fkk] tc ifjfLFkfr;ka o ekgkSy dk o.kZu] rc vkidh ih<+h tSls fd vki] mn;izdk'k vkfn iz[kj] izk.koar pfj=kksa dks ys vk,---latho vki nksuksa ls rfud fHkUu Fks---mn;izdk'k dh l`f"V&n`f"V eq[;r% dgkuh ds Hkhrj gh dsafnzr jgh tcfd latho dgkuh ds ckgj le;&lekt ij ¼vijk/k] vkWijs'ku tkukdh vkfn½ dsafnzr jgs---mudh l`f"V&n`f"V dFkk dk LVªDpj ugha cfYd thou ds rn~Hko---thou ds rn~:i ij gh Iok;aVsM jgh--- la{ksi esa] ljyksfDr esa dgsa rks latho Hkko ij] mn;izdk'k foHkko ij vkSj vkidh jpuk&n`f"V vuqHkko&lapkjh Hkko ij dasafnzr jgh ---blhfy, vkidh dgkfu;ka ukVdksa ds 'kSMks esa pyh xb±] ukVdksa ds izJ; esa QyhHkwr gqb±--f'koewfrZ % nsf[k,] vkidh ckrsa esjh le> esa T;knk ugha vk jgha--- exj ,d ckr Li"V dguk pkgwaxk--- pfj=k gh esjh dgkuh dk vk|ar gS] esjh dgkfu;ka eq[;r% pfj=k&iz/kku gSa--tSls bl nqfu;k ls vkWDlhtu [khap yks] tSls fdlh vkneh dk fny fudky yks vkSj dgks ftvks] tSls rjdkjh ls ^rj* fudky yks---rks D;k jg tk,xk\ ogh jg tk,xk esjh dgkfu;ksa esa--esjh dgkfu;ksa esa tks dqN Hkh fd;k x;k gS lcdqN mu pfj=kksa dk ^crkus* ds fy, --- esjh dgkfu;ka mu pfj=kksa ds ckjs esa cfr;krh gSa--- blds vfrfjDr og dqN Hkh dj ugha ikrhaA Hkys gh esjh bl vfrfjDr pfj=k&iz/kkurk ds dkj.k esjh dgkfu;ka 154

^ukV~;:i esa pyh xbZ gksa--- ,d eu dh ckr dgwa] vkils--eku ysa fd fceyh dh dFkk ¼frfj;k pfjÙkj½ eSa dgkuh :i esa ugha fy[krk--- mls eSa lh/ks&lh/ks cklq pVthZ dh fQYe ds fy, fy[krk] rks mlh :i esa fy[krk] pkgs vki mls ukVdksa dk dgkuhdj.k dg ysaA eSa % og fQYe dSlh yxh vkidks\ dSlh cuh Fkh og fQYe] ^frfj;k pfjÙkj*\ eSa % okfg;kr! f'koewfrZ % eSa bruk rks ugha dgwaxk] ysfdu bruk t:j dgwaxk fd fQYe eq>s vPNh ugha yxhA eSa % D;ksa&D;ksa\ f'koewfrZ % vkt jgus nsa] bu ckrksa dks eSa fy[kdj crkuk pkgwaxk--eSa % bl ls'ku dk vkf[kjh iz'u--- eku ysa fd fdlh futZu }hi esa vkidks fpjdky ds fy, fuokZflr dj fn;k x;k gS] vki ogka tk jgs gSa vkSj ,slh fLFkfr esa vkidks i<+us ds fy, fganh dh ikap fdrkcksa dks ys tkus dh vuqefr gS rks dkSu& lh ikap fdrkcsa vki ys tk,axs\ f'koewfrZ % ikap fdrkcksa ds cnys ,d L=kh ys tkus dh vuqefr---\ eSa % D;ksa\ L=kh D;ksa\

xksf"B;ka pkgs tgka Hkh vk;ksftr gksa] lsfeukj dk fo"k; pkgs dqN Hkh gks] vk;kstu lfefr;ka pkgs ftl ny&f'kfoj&laxBu dh gksaµf'koewfrZ dk uke yks vkSj f'koewfrZ gkftj! dwVtuksa dk dguk gS fd f'koewfrZ dh ^lQyrk* ds ihNs bu ^dE;qfudsfVo f'koewfrZ % ;gh--- idkus&f[kykus ds fy,\ eSa % exj fdrkcksa ds cnys L=kh\ f'koewfrZ % ¼lhfj;l½ bl l`f"V dh lcls vPNh pht ogh gS--- L=kh--- D;ksafd ogh l`f"V dj ldrh gS] iq#"k pkgs tks cu tk,] eka dHkh ugha cu ldrkA eSa % rks] ikap fdrkcsa\ f'koewfrZ % eSyk vkapy] xksnku--- ¼lkspdj½ jkepfjrekul--- esjk og jftLVj ftlesa lSdM+ksa yksdxhr ntZ gSa---vkSj ikapoka---\ NksfM+, bls] eSa 'kk;n fu.kZ; u ys ikus ds dkj.k U;k; ugha dj ik jgk gwa--eSa % vPNk] ml futZu }hi esa] vius jpuk&lalkj ls ,d ifjokj&lk cukrs gq,] vki viuh dgkuh ds fdu pfj=kksa dks ys tkuk ilan djsaxs\ f'koewfrZ % ,dk/k jpuk ds ckgj thou ls Hkh pqu ywa\ eSa % gka Bhd gSA f'koewfrZ % ¼cgqr nsj rd pqi jgus ds f=k'kwy dk ikys--frfj;k pfjÙkj dh fceyh--- dlkbZckM+k dk v/kjaxh---vdky naM dh lqjth--- f=k'kwy dh xk;---vkSj edjk cSy ---vkSj--vkSj--tuojh&ekpZ 2011


eSa % vkSj\ f'koewfrZ % ¼[kwc 'kekZrs gq,½ vkSj lfjrk! ¼fiz; ikBdks] vc ;s u iwfN, fd lfjrk dkSu gSa! fQj Hkh le> esa u vk, rks iyVdj lhu rhu myV&iqyV ysaA½

lhu nl % uks lhu fcdkWt ns;j bt uks Mªkilhu % vksuyh cksy&vcksy ¼1½ esjh dgkfu;ka ewyr% HkkokRed ;k Hkkoizo.k gSaA vkt tks dgkfu;ka py jgh gSa] muls esjh dgkfu;ka fiNM+h gqbZ gSa--bl ekeys esa eSa fiNM+s oxZ dk gwa!---eSa xkscj [kkn okyk gwa tcfd ;s ;wfj;k dk tekuk gS--- esjh dgkfu;ka izsepan&'kjrpanz ds <kaps ij vk/kkfjr gSaA ¼2½ eq>s yxrk gS fd esjh dgkfu;ksa dh ftruh ppkZ gqbZ gS mldk vLlh izfr'kr vkosx Lrj ij] ikBdh; Lrj ij gqbZ gS vkSj bl ppkZ ls eSa larq"V gawA ¼3½ lu~ 1970 esa] ch-,- djrs&djrs eSaus r; fd;k Fkk fd vkSj dqN ugha d:axk] flQZ fy[kwaxkA gksyVkbej ys[kd cuwaxkA eSa tqV Hkh x;k Fkk vkSj nks&rhu eghus esa ,d eksVk miU;kl fy[k MkykA 'kh"kZd ;kn gSµekVh dh egdA rHkh esjh igyh csVh iSnk gqbZA eksgHkax dh 'kq#vkrA fQj ukSdjh ds fufeÙk v/;;u esa tqV x;kA rHkh nwljh csVh vkbZA jsyos dh ukSdjh esa pyk x;kA fQj rhljh csVh vkbZA dsanzh; lfpoky; esa pqu fy;k x;k---rHkh pkSFkh csVh vkbZA blh rjg lu~ 70 ls 77 rd dk le; chrkA ,d ckr dgus ds fy, eSaus bruh ckrsa dgha] ,d fofp=k&lh ckr] lp dgwa rks ^ys[kd gksus* ls ckj&ckj esjk eksgHkax gqvkµikVZuj] D;k dksbZ ,slk ys[kd Hkh gksrk gS fd ftls ckj&ckj ;g irk pyrk jgs fd og ^ys[kd* ugha gS] fQj Hkh og tks fy[krk gS] yksx mls ilan djrs jgrs gSa\ ml iqjkus ^eksgHkax* ds dkj.k Li"V FksA bl ckj dk eksgHkax ¼lu~ 93 ls ^f=k'kwy* ds ckn½ esjh le> esa ugha vk jgkA ¼fiz; ikBdks] eSaus blhfy, tkap vk;ksx cSBk;k FkkA½ ¼4½ ,d ckr dks ysdj esjs eu esa cM+k eyky jgrk gSA yksx iku dh nqdku djds] fjD'kk pykdj] fngkM+h djds gekjs ;gka thfodk vftZr dj ysrs gSaA exj ,d ys[kd ek=k fy[kdj viuk xqtkjk dj ugha ldrkA ys[kd dk dk;Z ftruk Jelk/; gS rFkk ftruh ,dkxzrk vkSj le; dh ekax djrk gSµ,d ikVZVkbe ys[kd dHkh Hkh ml ÅapkbZ dks izkIr ugha dj ldrk ftruk og iw.kZdkfyd gksdj izkIr dj ikrkA fganh esa ehy dk iRFkj lkfcr gksus okyh jpuk,a fxurh dh gksus dk ,d dkj.k ;g Hkh gSA fganh esa fy[kdj isV ugha Hkjrk] u dHkh Hkjk gS] u HkjsxkA cl] T;knk ls T;knk eu Hkj ldrk gSA ¼5½ fganh vkykspuk ls eSa larq"V ugha gwa vkSj esjk dguk fcydqy Li"V gSµgj jpuk ds lkFk gj vkneh U;k; ugha dj ldrkA gj jpuk ds fy, gj vkykspd lwVscy ckW; ugha gksrk--- fganh esa D;k nsf[k, fd pkj&ikap gh vkykspd gSa tks dgkuh] dfork] laLej.k] ukVd---gj txg vius lhax ?kqlsM+s gq, gSa---,d ckr vkSj jpuk dk vkuan ysrk gqvk vxj dksbZ tuojh&ekpZ 2011

leh{kk djsxk rks mlesa i<+us okys dks Hkh vkuan feysxk] mls fn'kk feysxh( vktdy dksbZ vkykspuk D;ksa ugha i<+rk ;k de i<+rk gS\ blfy, fd ml vkykspuk esa ^jpuk ds vkuan* dk vHkko gSA ¼6½ esjh fof'k"V fdLlkxksbZ] ftls vki ilan dj jgs gSa] bldk vf/kdrj Js; vatuk nhnh ¼esjh QqQsjh cgu½ dks tkuk pkfg,--- eSa dHkh&dHkkj viuh dgkuh i<+rk gwa rks mldh ^Hkkoeqnzk,a eq>s mu iafDr;ksa esa vdlj fn[kkbZ ns tkrh gSa--- cfYd Js; izrkix<+& lqyrkuiqj ds tuin dh mu yksdokrkZvksa dks tkuk pkfg, tks fdLls&dgkfu;ksa ls vkIywr gSa--- js.kq&izsepan Hkh gSa--¼7½ tc vki jsy;k=kk djrs gSa vkSj fVdV ysrs gSa rks ml ij nks LVs'kuksa ds uke fy[ks gksrs gSaµigyk] tgka ls vki ;k=kk 'kq: djrs gSa vkSj nwljk] tgka fd vkidh ;k=kk [kRe gksrh gS tks fd vkidk xarO; gksrk gSA esjh dgkuh ;k=kk esa ;s nksuksa gh LVs'ku ^pfj=k* gSa] bls vki pfj=kksa dh nklrk dg yhft,] eq>s dksbZ vkifÙk ugha gksxhA ¼8½ eq>s lcls T;knk fjizstsaV djrh gSµ^dslj&dLrwjh* dgkuhA fQj rfud ^fljh miek tksx*] fQj ,d lhek rd ^HkjrukV~;e*A dlkbZckM+k] vdkynaM] frfj;k pfjÙkjµesjh ugha] esjs vklikl dh dgkfu;ka gSaA

f'koewfrZ ds fnekx esa xzs&dks"k lka?kkfrd fdLe ds vkSj mPpdksfV ds gSaA mnkgj.k ds fy,] ftl gLrh us dHkh ^f='kwy* ds ys[kd dks o.kZfo}s"k QSykus okyk dpM+k ys[kd dgk Fkk] mlh us lu~ 99 esa] /kuokn dh laxeu xks"Bh esa] f'koewfrZ dks chloha 'krh ds vafre n'kd ds Js"B ikap dFkkdkjksa esa vU;re ?kksf"kr fd;k vkSj mudh Hkwfj&Hkwfj iz'kalk dhA ¼9½ y?kq if=kdkvksa ds laikndksa esa ls vf/kdrj ;kuh fd vk/ks ls vf/kd ,sls gSa tks v&jpukdkj Vkbi gSa] muls dguk gS fd HkkbZ] pkj iSls tksM+dj vki ^O;oLFkkid* cu x, vkSj dgyk,a ys[kd] rks] eq>s vkifÙk ugha] exj ys[kdksa ds fy, Hkh dqN ^O;oLFkk* jf[k,A vki dkxt okys dks iSls nsrs gSa] izsl okys dks nsrs gSa] foKkiu ykus okys dks deh'ku nsrs gSa] vkoj.k cukus okys dks nsrs gSa] ml fjD'ks&Bsys okys dks iSls nsrs gSa tks izsl ls Nih gqbZ eSxthusa vkids ?kj&n¶rj ys vkrk gSµnsrs ugha gSa rks ,d fcpkjs ys[kd dks! D;ksa HkkbZ] D;ksa\ ftldh ÅtkZ ls vkidk cYc tyrk gS] vki lkfgR; dh nqfu;k esa pyus&fQjus ds yk;d curs gSa] vki mlls dgrs gSaµJe fd, tkvks] ikfjJfed er ekaxksA deZ fd, tkvks] Qy dh fpark u djks] lkfgR; lsok djks] lsok djks rkfd eSa ;'k dekÅa] esjh dhfrZ;ka fdj.kksa dh rjg QSysa---ys[kd cspkjk iSlk ekaxrk gS] ikfjJfed ekaxrk gS rks vki O;olkf;;ksa dh rjg gkFk tksM+ ysrs gSaµdSls nsa\ ns[krs ugha vkVks esa ?kkVks gks 155


x;ks gS! if=kdk pykuk fdruk nq%lk/; gS! rks] esjk eu djrk gS fd eSa muls dgwaµvkSj eSnkss esa tks Qk;nks gks x;ks gS] mldk\ esjk lq>ko Li"V gSA if=kdk ds izR;sd vad ds ctV dk iPphl ;k rhl izfr'kr ys[kdksa ds ikfjJfed ds rkSj ij j[kuk pkfg,A ¼10½ vkykspd dh fLFkfr fr;Zd gksuh pkfg,A mls jpuk ds lj ij lokj ugha gksuk pkfg,A mls ys[kd ds lj ij Hkh lokj ugha gksuk pkfg,A vkykspuk tc vuFkZd jpuk ds lj ij lokj gks tkrh gS rks jpuk dh ijNkbZ vfuok;Zr% ckSuh Vs<+h&es<+h gks tkrh gSA ml Vs<+h&es<+h ckSuh ijNkb± ls ys[kd dh okLrfod ijNkb± dks <wa<+ fudkyuk eqf'dy gks tkrk gSA ¼11½ vdlj dyk,a fodflr gksrs&gksrs dykok th gks tkrh gSa mlh izdkj] gj xyk vkSj Qrok pkyw jgrs&jgrs xyQrok ¼xyxaM½ gks tkrk gSA ¼12½ esjs firk vR;ar fu"Bk vkSj ,dkxzrk ds lkFk eq>s HkDr cukuk pkgrs FksA os esjs Hkhrj vy[k txkuk pkgrs Fks] Hkxoku iSnk djuk pkgrs Fks] exj ys[kd iSnk gks x;k! eq>s yxrk gS] eSa ugha tkurk fd bl ^yxus* ds ihNs dkSu&lk rdZ gS ;k gS fd ughaµeq>s yxrk gs fd ys[kd gksuk Hkxoku ds fo#) gksuk gS] mlds izfrdwy gksuk gSA ¼13½ vkykspd dks ekyh dh Hkwfedk fuHkkuh pkfg,A mldk dSapk ikS/kksa ij pys lkSan;Z c<+kus ds fy,--- exj gekjs ;gka rks vkykspd ydM+gkjs dh Hkwfedk fuHkkrs gSaµmBkbZ dqYgkM+h vkSj tgka ls eu pkgs ns nuknu] ns nuknuA ¼14½ ydM+gkjs ugha] rks ys[kd ds da/ks ij cSrky dh rjg p<+dj vuFkZd ckSf)d iz'u iwNrs gSa---ys[kd cspkjk mÙkj u ns ik, rks mldk lj nks Vwd! mÙkj ns ik, rks vkykspd Qq#d~ ls mM+dj okil viuh Mky ij] fQj ys[kd ls dksbZ okLrk ugha! ¼15½ esjk dguk cgqr lh/kk&lk gSµftl vuqHko&lalkj ls lha>dj] iddj] xqtjdj ys[kd us jpuk dh gS] mlh vuqHko&lalkj dks vkykspd <wa<+ fudkys] mlesa ?kwes&fQjs] fQj fu.kZ; ysµog jpuk dks vkRelkr~ djs] mldk xzl u djsA ,d ckr vkSjA dksbZ jpuk ftl fo"k; ij vk/kkfjr gS] ml fo"k; dh tkudkjh vkykspd dks gksuh pkfg,A mnkgj.k ds fy,] xkao ij fy[kh xbZ dksbZ jpuk gS] vkykspd mls leh{kk ds fy, pqurk gS] rks mls xkao dh tkudkjh gks] ;gh Js;Ldj gSA oukZ ekeyk lat; xka/kh dh rjg gks tk,xkA dgrs gSa fd ,d ckj xqtjrs gq, mUgksaus ljir ns[kkA ljir dh ifÙk;ka xUus dh Hkkafr fn[krh gSa] nwj lsA nwj&nwj rd ljir ds taxy Fks] rks] mUgksaus dg fn;kµbl ckj bl rjQ xUus dh Qly vPNh gqbZ gSA fdlkuksa dh gkyr esa gekjh ;kstukvksa ls ykHk igqap jgk gS] ;g mldk lqcwr gS] vkfn canjksa dks vnj[k ds ckjs esa ugha fy[kuk pkfg,A dguk ;gh gSA ¼16½ ys[kd laxBu gksus pkfg,A exj gksuk ;s pkfg, fd og laxBu jpukdkjksa dk gksA tSls xkao esa pkSiky gksrs gSaA ,d ckrphr dk eap] HkkbZpkjs dk eap] >xM+ksa ds fucVkjs dk eap--- mRlo ds fy, eapA ysfdu gekjs fganh esa tks laxBu gSa] muds ckjs esa D;k dgwa! ,d esa vki 'kkfey gks x, rks nwljs 156

ds fy, rRdky R;kT; gks x,A gkaM+h esa x, rks lha> x,] d<+kgh esa x, rks ry fn, x,! ¼17½ laxBu ds inkf/kdkfj;ksa ds ckjs esa u dgwa rks csgrjµos T;knkrj ;k rks pqd x, ys[kd gksrs gSa ;k tks jpukdkj gSa gh ugha---nkSM+/kwi djds tqxkM+ fHkM+kds tSls yksx bysD'ku dk fVdV gfFk;k ysrs gSa--- oSls ;s inLFk gks tkrs gSaA vkSj Dyse djrs gSa fd ge ys[kd gSa! gekjs ;gka dk ,d pksj&eokyh gqvk djrk Fkk] tSls tsy foftVj gksrs gSaA Hkysekuq"kksa dks] izfrf"Br ukxfjdksa dks tsy dh n'kk dk eqvk;uk djus Hkstk tkrk gS---rks mlus Hkh viuh eksVjlkbfdy ds vkxs IysV yxk fy;kµtsy foftVj! dgrk Fkkµvlyh tsy foftVj rks eSa gwaA nl ckj tsy tk pqdk gwaA ¼18½ eSaus dHkh ^u;k* fy[kus dk iz;kl gh ugha fd;k] blhfy, eq>ls veqd ;k reqd dgkuh ¼ckn esa f'koewfrZ ds vkxzg ij eSaus uke gVk fn, tks fd mUgksaus fxuk, Fks½ fy[kk ugha x;k---lp rks ;s gS fd esjs ikl fy[kus dks ^u;k* dqN ugha gSA cl] thou ds dqN lPps vuqHko gSa] ?kfVr dk ,glkl gSµvki pkgsa rks bls ftanxh dh fepZbZ okLrfodrk ;k ^e/kqesg vuqHko* dg ysaµvkSj esjs Hkhrj ys[ku ds uke ij tks dqN Hkh gS og esjk viuk ugha gS] lcdk gS---eSa lcdk ds rcds okyk ys[kd gwa---^fojys dk fcM+yk* ughaA ¼19½ ;g lp gS fd lPps ys[ku dks vyx ls fdlh vkanksyu dh vko';drk ugha iM+rhA ;s vyx ckr gS fd ys[kd dks fdlh vkanksyu dk izJ;&vkJ; feys] rks mlesa ,d fo'ks"k izdkj dh LQwfrZ] ,d lkWfyM&dkWUQhMsal vk tkrk gSA nwljh rjQ] ;g Hkh dguk pkgwaxk fd vkt ds ;s rFkkdfFkr nfyr ys[kd u fy[krs gksrs] rks Hkh nfyr vkanksyu ogh jgrk] tSlk fd vkt og gS--- og ,d ,sfrgkfld izfØ;k dh mit gS---og lfn;ksa ds nkc&ncko ds fo#)] izs'kj ds fo#)--psrkouhewyd izfrokn dh rhoz lhfV;ka gSaµmlesa ys[kdksa dk vonku xkS.k gS---dksbZ nfyr ys[kd vxj ;g lksprk gS fd mlds fy[kus ls ;g vkanksyu py jgk gS rks mlds fnekx esa xkscj Hkjk gSA ¼20½ ikys ¼f=k'kwy½ dks eSaus iSnk ugha fd;k---og rks le;&lekt dh mit gS---eSaus rks flQZ mls ns[kk vkSj fy[kk gS---esjh i{k/kjrk bruh egRoiw.kZ ugha gS] mldk bl le;&lekt esa gksuk gh njvly egRoiw.kZ gS---eSa ugha fy[krk rks dksbZ vkSj fy[k nsrk] exj fy[krk t:j! ,d ckr dgwa\ og gS gh fy[kus ds dkfcy! ¼21½ eSa Lo;a dks nfyr&ys[kd dSls dg nwa\ eSa T;knk ls T;knk Lo;a dks flaisFkkbtj dg ldrk gwa---ys[kd Lo;a esa gksrk Hkh ;gh gSA ysfdu ;g Hkh lp gS fd esjs ys[ku esa fceyh&ikys&'kfupjh&v/kjaxh&fljtk ?kwefQjdj ckjackj vk,axsµmudk vkuk r; gSA eSa] vius vuqHko ds lalkj ls badkj dSls dj ldrk gwa\ eSa fy[krs gq, vius ik=kksa ds thou ls ckgj dSls tk ldrk gwa\ ¼^dFkkns'k*] fnlacj 2001 ls lkHkkj½

tuojh&ekpZ 2011


pkgrh gwa , dksbZ ;knxkj miU;kl fy[ksa f'koewfrZ dh iRuh lfjrk th ls fnus'k dh ckrphr

MkW-

fnus'k dq'kokg cgqpfpZr dfoA tUe lu~ 1961 dh 08 tqykbZ dks v;ks/;k esaA mÙkj izns'k ds nsofj;k ftys ds NksVs ls xzke xfgyk esa cpiu chrkA Lukrd ls ysdj ih&,pMh- rd dh f'k{kk&nh{kkA dk'kh fganw fo'ofo|ky;] okjk.klh esaA ,d n'kd rd lkE;oknh Nk=k jktuhfr ds iw.kZdkfyd dk;ZdrkZA egkiafMr jkgqy lkaLÑR;k;u ij yacs le; rd 'kks/kdrkZA [kwc ?kqEedM+h dhA i=kdkfjrk vkSj v/;kiu ds chp ckj&ckj vkoktkghA ikap o"kks± rd izfl) if=kdk ^olq/kk* ds lgk;d laiknd jgsA lu~ 1994 ls jhok esa #ddj ukSdjhA ^fujkyk&lEeku*] ^okxh'ojh iqjLdkj*] ^ey[kku flag fllkSfn;k* dfork iqjLdkj* ls lEekfurA

laidZ % vè;{k] fganh foHkkx] voèks'k izrki flag fo'ofo|ky;] jhok ¼e- iz-½&486003 eks % 9425847022 tuojh&ekpZ 2011

fnus'k dq'kokgµHkkHkh th] dqN vius cpiu ds ckjs esa crkb,A viuh iSnkb'k] ifjokj HkkbZ&cgu vkfnA lfjrk th % esjk ek;dk Hkh buds ftys lqYrkuiqj esa gh gSA llqjky ls 4 dksl nwjA ge rhu cgusa gSa dsoyA HkkbZ ,d Fkk ysfdu ikxy fl;kj ds dkV ysus ls 12&13 o"kZ dh mez esa mldh e`R;q gks xbZA MkW- fnus'k % vjs dSls\ lfjrk th % Ldwy ls i<+dj vk, vkSj xkao ds cPpksa ds lkFk eSnku dh vksj [ksyus pyk x;kA ogha ,d tkrs gq, fl;kj dks ns[kdj yM+ds mlds ihNs HkkxsA esjk HkkbZ lcls ihNs Fkk ij nkSM+ rst gksus ds dkj.k lcls vkxs igqap x;kA rHkh vpkud eqM+dj fl;kj us esjs HkkbZ ds xky ij dkV fy;kA ,d eghus ckn mldh rfc;r [kjkc gks xbZA tks Hkh yksx feyus vkrs muls og dgrk fd vLirky ys pydj esjs lqbZ yxok nhft,A esjh tku cpk yhft,A ysfdu rc bruh tkx:drk ugha FkhA lqbZ yxokus ugha ys x,A >kM+&Qwad djrs jg x, vkSj esjk HkkbZ tku cpkus dh fpjkSjh djrs&djrs pyk x;kA lkjk xkao lUu FkkA yksx dgrs fd tc budk csVk ejk] cgw ejh rks ;g dgdj le>krs Fks fd ,d iksrk gSA mlh dks ns[kdj èkhjt jf[k,A vc rks ,dek=k iksrk Hkh pyk x;k rks vc D;k dgdj le>k,a\ MkW- fnus'k % rks ekrk&firk dk fo;ksx vkidks cpiu esa gh lguk iM+k\ lfjrk th % th gka] eSa vkB o"kZ dh Fkh rc firkth ejs vkSj mudh e`R;q ds ,d o"kZ ckn eka py clhA MkW- fnus'k % vkidks vius fookg dh ;kn gS\ lfjrk th % ughaA eSa 5&6 lky dh jgh gksÅaxhA MkW- fnus'k % llqjky dh igyh ;kn\ lfjrk th % tc fookg ds 11 o"kZ ckn xkSuk gqvk rc dh ;kn gSA MkW- fnus'k % Mksyh esa vkbZ Fkha\ lfjrk th % ugha] bDds ijA MkW- fnus'k % jksrs&jkrs\ lfjrk th % gka] jkLrs&HkjA MkW- fnus'k % rks xkSus esas igyh ckj budks ns[kk rks dSls yxs\ lfjrk th % dgka ns[kk\ nks jkr jgsA rhljs fnu fonk gks x,A MkW- fnus'k % rks HksaV rks gqbZ gksxh] fnu ;k jkr esaA lfjrk th % HksaV rks gqbZ ysfdu eSa ns[k ugha ikbZA fnu esa rks vkeuk&lkeuk gh ugha gqvkA jkr esa FkksM+h nsj ds fy, lkFk gqvkA ysfdu vka[k gh ugha mBhA ugha ns[k ik,A okil tkdj viuh ,d lgsyh ls iwNk fd dSls Fks rsjs thtk\ mlus crk;k fd vjs thth] muds psgjs ij rks cgqr lkjs nkx] cgqr lkjs QksM+sA lqudj eSa lksp esa iM+ xbZA bl mej esa brus nkx\ dSls\ MkW- fnus'k % rks cpiu ls nkxh Fks f'koewfrZ\ lfjrk th % njvly muds cgqr eqagkls gq, FksA 157


MkW- fnus'k % D;k eu esa vkrk Fkk] dSlh gksxh llqjky\ dSls gksaxs os\ lfjrk th % gka] dqN irk ughaA lc dqN vutkuk&vutkuk\ Mj yxrk FkkA MkW- fnus'k % rks nqckjk dc vkb±\ lfjrk th % ikap&Ng eghus cknA MkW- fnus'k % rc ns[kk budksA lpeqp\ lfjrk th % ¼galrh gSaA½ gka] rHkh ns[kkA dle lsA MkW- fnus'k % lky&Hkj yx x;k ifr dk eqag ns[kus esa\ lfjrk th % ugha] Ng eghusA ¼galrh gSaA½ MkW- fnus'k % rc ;s fdl Dykl esa i<+rs FksA lfjrk th % baVj esaA MkW- fnus'k % rks dSlh yxh llqjky\ lkl\ llqj\ lfjrk th % cgqr vPNsA uun Hkh cgqr vPNhA dbZ csfV;ka gksus ij vDlj rkuk feyrk gS ysfdu u dHkh bu yksxksa ds psgjs yVds u gesa dqN dgkA esjh lkl dgrh Fkha fd vka/kh vk jgh gS rks dHkh ikuh Hkh vk,xkA MkW- fnus'k % ysfdu vka/kh cgqr T;knk vkbZA Ng&Ng csfV;kaA lfjrk th % gka ¼galrh gSa½] ysfdu esjs llqj rks bartkj djrs jgrs Fks fd lkSj ?kj ls uosa fnu ckgj fudys rks os ukfru dks xksn esa ysdj f[kyk,aA tc vius xq# egkjkt dh dqVh ls pkj&Ng fnu ds fy, vkrs Fks rks [ksykrs FksA ekfyl djrs FksA MkW- fnus'k % rks igyh csVh dc gqbZ\ lfjrk th % ftl lky bUgksaus ch- ,- fd;kA MkW- fnus'k % rks ml le; eu yxkdj i<+rs Fks\ lfjrk th % gka] tc i<+us dk le; gksrk Fkk rks i<+rs FksA ¼vjs] lkQ&lkQ iwfN, fd HkjrukV~;e D;k bUgha dh dgkuh gS\µ latho th tksj ls dgrs gSaA½ MkW- fnus'k % f'koewfrZ th dh ,d dgkuh gS HkjrukV~;eA mldh ukf;dk ds Hkh yxkrkj yM+fd;ka gh yM+fd;ka gksrh gSaA cki Hkh cgqr xqLlSy gSA tcfd og pkgrh gS fd yM+dk gks tk,A vjs] ftlesa og [kyhy nthZ ds lkFk Hkkx tkrh gSA i<+h gS\ lfjrk th % gkaA MkW- fnus'k % lc yksx le>rs Fks fd f'koewfrZ viuh gh dgkuh fy[ks gSaA lfjrk th % ¼tksj ls galrh gSa½ ugha&ughaA vjs budh ,d dgkuh gS] ^fljh miek tksx*] ftls i<+dj gekjh cM+h csVh dh lgsfy;ka iwNrh Fkha fd tks eka rqEgkjs lkFk jgrh gSa os rqEgkjh igyh eka gSa fd nwljh okyh\ ¼lkewfgd galhA½ MkW- fnus'k % vPNk] ;g crk, fd vki yksxksa esa dqN uksad&>ksad] dqN rukruh] dqN VqUu&iqUu gksrk gS\ lfjrk th % gka] D;ksa ugha\ tc dksbZ esjh ckr , ugha ekurs ;k mudh dksbZ ckr eSa ugha ekurhA MkW- fnus'k % ,dne 'kq#vkr ls\ lfjrk th % gka] ,d ckj , eq>s fonk djkus ds fy, esjs 158

ek;ds vk,A eSa tkuk ugha pkgrh FkhA nknh us dgk badkj dj nksA ysfdu mUgksaus fyokdj gh tkus dh ftn~n dh rks nknh us eq>s le>k&cq>kdj fonk dj fn;kA esjs badkj ds pyrs , xqLlk gks x,A xkao ls fudydj FkksM+h nwj ixMaMh ij vkxs c<+us ds ckn lkbfdy ij cSBkus dk pyu FkkA ysfdu ml fnu dksl&Hkj iSny pykus ds ckn bUgksaus eq>s lkbfdy ij cSBk;kA MkW- fnus'k % vPNk] vkidks dc irk pyk fd vkids ifr ys[kd gSa\ lfjrk th % cgqr ckn esaA tc eSa buds lkFk cfy;k vk xbZA lsYl VSDl vQlj okyh ukSdjh esaA tc ^dlkbZckM+k* Nih ^/keZ;qx* esaA MkW- fnus'k % ckrphr rks 'kq: ls gksrh gksxh\ lfjrk th % gka] igys flQZ jkr esa gksrh FkhA fnu esa ughaA [kkuk Hkh eq>ls ugha ekaxrs FksA viuh eka ls gh ekaxrs FksA csVh gks xbZ ysfdu mls [ksykrs ugha FksA dHkh&dHkh tc og pkjikbZ ij lks jgh gksrh] mls >qddj ns[krs vkSj dgrs fd yxrk gS ;g ejsxh ughaA esjh tku dk daVd cusxhA dgka ls bldh 'kknh&C;kg d:axkA MkW- fnus'k % cM+h okyh] js[kk\ tks MkWDVj gS\ lfjrk th % gkaA cgqr LoLFk FkhA tc uhe ds isM+ ij dkSvk cSBdj dka&dka cksyrk rks og Hkh ysVs&ysVs mldh cksyh nksgjkrhA ml le; , ogha cxy esa cSBdj i<+ jgs gksrs vkSj eSa [ksr ij dke dj jgh gksrhA rc , mnkl gksrs mldh fdydkjh lqu&lqudjA ftruk gh yM+fd;ksa dh iSnkb'k ls Mjrs Fks mruk gh yM+fd;ksa dh Hkjekj gks xbZA MkW- fnus'k % dHkh vius cPpksa dks [ksykrs Fks f'koewfrZ th\ lfjrk th % dHkh ughaA xkao esa vius cPpksa dks 'kk;n gh dksbZ [ksykrk gksA lc 'kjekrs gSaA MkW- fnus'k % iSls dh rks cgqr raxh jgrh gksxh ml le;\ lfjrk th % cgqr T;knkA ikap&ikap #i, eghus dk V~;w'ku i<+krs FksA MkW- fnus'k % lqurs gSa] etek yxkdj esys esa nok Hkh csprs Fks\ lfjrk th % gka] cgqr dke fd, ge yksx ml le;A , etek yxkrs FksA mlds fy, eSa 'khf'k;ksa esa nok Hkjrh FkhA yscy fpidkrh FkhA rackdw vkSj rsanw dk iÙkk ykrs FksA ge yksx chM+h cukrs FksA eSa] esjs llqj] lkl] uun vkSj ,d HkxkSrh ;kno Fks] firkth ds xatsM+h nksLrµlc feydjA MkW- fnus'k % xatsM+h\ xkatk ihus okys\ lfjrk th % gka] mlds pyrs Hkh cgqr fnDdr gksrh FkhA xkats dh iqfM+;ka Hkh budks jkst ykuk iM+rk FkkA pkj vkus dh ,d iqfM+;k feyrh FkhA u ykus ij [ksr&ckjh csp Mkyus dh /kedh nsus yxrs FksA MkW- fnus'k % rks chM+h cukdj csprs Fks\ lfjrk th % cgqr lkjh rks , nksuksa yksx ihdj [kRe dj nsrs FksA tks cprh Fkha] xkao ds ,d t;jke Hkwt Fks] mUgha dks cspus dks ns fn;k tkrk FkkA tuojh&ekpZ 2011


MkW- fnus'k % vkSj D;k&D;k fd, ml le; vki yksx\ ekLVjh esa Hkh 70&75 #i, eghus feyrs FksA Ldwy lfjrk th % vkSj bUgksaus dSysaMj cspus dh ,tsalh fy;k ls vkdj tks Hkh [kkus ds fy, jgrk nks&pkj vkyw] FkkA mldk vkMZj cqd djus tkrs FksA lkfM+;ksa dk vkMZj ysus pcsuk] ;k xath ¼'kdjdanh½] rc rks ;gh nksigj tkrs FksA utnhd ds esyksa esa nokbZ dk etek ugha yxkrs FksA dk Hkkstu gksrk Fkk] mls [kkdj V~;wlu i<+kus pys ogka lkbfdy LVSaM yxkrs Fks nks&rhu yksx feydjA tkrs FksA ogka ls jkr nl&lk<+s nl cts rd ykSVrs MkW- fnus'k % rks bu lc ls fdruh vkenuh djrs Fks\ FksA fQj cM+s lcsjs pkj cts mBdj <kbZ&rhu ?kaVk i<+rs FksA lfjrk th % irk ughaA MkW- fnus'k % tc vf/kdkjh gks x, rks dSlk yxk\ MkW- fnus'k % vkenuh dh dksbZ ppkZ ugha djrs Fks vkils\ ¼latho th dh vkokt % iwjk crkb,A ytkb, er½A lfjrk th % ughaA vkf[kj ?kj mUgha dks pykuk FkkA lfjrk th % ytk ugha jgs gSaA vPNk yxkA irk yxk rks [kpkZ&opkZ mUgha ds ftEes jgrk Fkk blfy, u ge dqN iwNrs iwjs xkao ds yksx dbZ fnu rd 'kkcklh nsus vkSj iwNus vkrs Fks u os dqN crkrs FksA ;g t:j Fkk fd ,d fdyks nky cktkj jgs fd dSls gqvk\ D;k djus ls ukSdjh feyh\ njvly eSaus ls ykrs Fks rks dg nsrs Fks fd blh ls g¶rs&Hkj dk dke pykuk lius esa ns[kk Fkk fd budk ukSdjh okyk dkxt fudy vk;k gSA eSa oSlk gh djrh FkhA ml nky ds lkr Hkkx dj nsrs FksA gS ysfdu fdlh us fNik fn;k gSA ,slk igys gqvk Hkh FkkA ,d Vkbe 'kke dks idkrs FksA ued [kRe gks tkrk Fkk] rks buds baVjO;w dh fpëh vkbZ FkhA rks Mkfd, us xkao ds fdlh dHkh&dHkh nks&pkj fnu iM+kSl vkneh dks ns fn;k FkkA mlus ls m/kj ek¡xdj dke pykrs le; ls ugha fn;kA baVjO;w FksA vkus ij okil dj nsrs dh rkjh[k chr tkus ds ckn FksA dksbZ gekjs ?kj ds lkeus mls MkW- fnus'k % dHkh Qsasd x;k FkkA ysfdu , miokl dh ukScr rks ugha bykgkckn ls gh gj ckr dk vkbZ\ irk yxk, jgrs Fks vkSj le; lfjrk th % ughaA cl ls baVjO;w nsus igqap x, FksA nks ckj ,d twu miokl dh MkW- fnus'k % rks cgqr ukScr vkbZ FkhA njvly lko/kku jgrs Fks f'koewfrZ nknk vius xq# th dks HkaMkjs th\ dks.kkdZ eafnj mM+hlk esa vius fe=k vthe [kka rFkk iRuh iq=k ds lkFk vDVwcj 1984A ds fy, cqyk yk, FksA os lfjrk th % gka] jgrs FksA vius lkjs psyksa ds lkFk vk x,A ?kj esa ftruk jk'ku Fkk lc D;ksafd xkao esa gekjs ifjokj dks ,d ih<+h igys ls mUgsa f[kykus esa [kRe gks x;kA rks lcsjs mu yksxksa dh fcnkbZ yM+kbZ&fHkM+kbZ djuk iM+ jgk FkkA [ksr ds ,d fookn esa gekjs ds ckn nksigj esa idkus ds fy, dqN ugha FkkA 'kke dks gekjh llqj dks xkao ds ,d Bkdqj ifjokj ds lkFk yach eqdnesckth lkl dgha ls vukt m/kkj ykb±A mlesa ls ,d&Ms<+ fdyks eSaus djuh iM+h ftlesa QkStnkjh vkSj ?kj ls ckgj fudydj fNidj tYnh&tYnh tkar esa ihlkA rc jksVh cuhA jgus rd ds fy, etcwj gksuk iM+k FkkA tSlk fd gj xkao dk MkW- fnus'k % vkSj nwljh ckj dc\ pyu gS] fdldks vkils van:uh tyu gS vkSj dkSu dc nxk lfjrk th % gekjs ,d cM+s llqj th FksA vgenkckn esa dj nsxk bldk vanktk yxkuk eqf'dy gksrk gSA blfy, fey esa dke djrs FksA mudk nsgkar gks x;kA muds fØ;kdeZ lko/kku jguk iM+rk FkkA vkSj cpdj pyuk iM+rk FkkA ds Hkkst esa ?kj dk lkjk jk'ku [kRe gks x;kA lcsjs esgekuksa MkW- fnus'k % igyh ckj dc ys x, vkidks vius lkFk\ dh fcnkbZ ds le; mUgsa uk'rs esa nsus ds fy, dqN ugha FkkA lfjrk thµjsyos dh nks&<kbZ lky dh ukSdjh esa rks vdsys rc ,d iYFkk ¼D;kjh½ vkyw [kksnh xbZA vHkh vkyw iwjh rS;kj gh jgrs Fks yqfèk;kuk esaA ge lc xkao esa gh jgrs FksA fQj ugha FkhA uUgh&uUgh vkyw fudyhaA mUgsa mckydj lcdks lu~ 77 ls bl ukSdjh esa vk,A Vªsfuax ds ckn vxLr esa cfy;k FkksM+k&FkksM+k fn;k x;kA var esa esjs fy, ,d Hkh vkyw ugha esa Tokbu fd;kA mlds ikap&Ng eghus ckn ys x,A cpkA fdlh us ns[kk ugha] lkspk ugha fd esjs fy, Hkh dqN MkW- fnus'k % rks ifjokj ds yksxksa us ,rjkt ugha fd;k cpuk pkfg,A eSaus twBs crZu lesVs vkSj mUgsa /kksus yxhA ?kwa?kV vkidks 'kgj ys tkus dk\ gksus ds dkj.k dksbZ esjs vkalw ugha ns[k ldk tks nsj rd cgrs lfjrk th % ughaA cgqr igys tc os ekLVjh dj jgs Fks jgs FksA rHkh firk th us xkao vkuk NksM+ fn;k FkkA lk/kw ysdj vius MkW- fnus'k % rks tks nok oxSjg csprs Fks muls vkenuh\ xq# th dh dqfV;k ij jgus yxs FksA tc ge yksxksa dks ckgj lfjrk th % nok cspuk mlh ds ckn 'kq: fd;kA ys tkus dh ckr vkbZ rks , x,] llqj th ds ikl x,A mUgsa MkW- fnus'k % vkSj ekLVjh Hkh rks djrs Fks\ le>k;k fd vc ?kj ij dsoy eka gh vdsyh jg tk,axh lfjrk th % ,d&Ms<+ lky nok oxSjg csps] rc ekLVjh D;ksasfd uun Hkh llqjky pyh xbZ FkhaA blfy, vki ?kj 'kq: fd;kA ekLVjh 'kq: dh rks nok cspuk can dj fn,A pfy,A ogha dqVh cuok nsaxsA ogha jfg, rkfd eka vdsyh u tuojh&ekpZ 2011

159


iM+ tk,aA dqN dke&/kke er dfj,A flQZ Hktu dfj,A ¼latho th % vPNk lkQ&lkQ crkb,] dSlk yxk igyh ckj tc 'kgj xbZ± rks\½ lfjrk th % cgqr vPNk yxkA lc dqN u;k&u;k FkkA vPNh lM+dA fctyh dh jks'kuhA lkQ lqanj yksxA vPNk yxkA MkW- fnus'k % dksbZ [kkl ;kn ml le; dh\ lfjrk th % ,d pijklh vkrs Fks ?kj [kkuk cukusA rks eSaus dgk fd [kkuk , cuk,axs rks eSa D;k d:axh\ bUgksaus dgkµtSlk gksrk gS gksus nhft,A MkW- fnus'k % vkSj\ lfjrk th % ,d fnu fo'oukFk th] tks [kkuk cukrs Fks] cksysµcgwth] ,d dwdj ys vkb,A eSa le>h ughaA lkspk 'kgj esa dwdj ¼dqÙkk½ dk D;k dke\ fo'oukFk th eq>s ^cgwth* dgrs Fks ysfdu bruh tYnh esa Hkkstiqjh ygts esa cksyrs Fks fd eq>s ^Hkmth* lqukbZ iM+rk FkkA rks ges'kk dh rjg 'kke dks eSaus buls dgk fd , mez esa eq>ls cM+s gSa] rc eq>s Hkmth D;ksa dgrs gSa\ rks bUgksaus le>k;k fd Hkmth ugha] cgwth dgrs gSaA ¼lcdh leosr galh½ MkW- fnus'k % vkSj\ lfjrk th % cl vkSj tkus nhft,A ¼galrh gSa½ ¼dc lkspk fd vkidks i<+uk pkfg,\µlatho th iwNrs gSaA½ lfjrk th % tc , jsyos dh ukSdjh esa yqf/k;kuk x, rHkh esjs i<+us ds fy, xkao esa V~;w'ku yxok fn, FksA xkao dk ,d Bkdqj dk yM+dk 'kke dks ikap&Ng cts i<+kus vkrk Fkk vkSj eSa xk;&cSyksa dh lkuh&ikuh rFkk jlksbZ dk dke fuiVkus] lcdks f[kykus&fiykus ds ckn fn, dh jks'kuh esa mldk crk;k gqvk fy[krh FkhA MkW- fnus'k % lcsjs Hkh mBdj i<+rh Fkha\ lfjrk th % ugha] lcsjs ughaA lcsjs rks pkj cts mBdj jkst vukt ihlus ;k /kku dwVus dk dke jgrk FkkA og lcls t:jh FkkA ugha rks pwYgk dSls tyrk\ MkW- fnus'k % [kqn vkVk ihlrh Fkha\ ?kj ds tkars esa\ lfjrk th % gkaA rc vkVk&pDdh dk pyu mruk ugha FkkA ?kj&?kj esa vkSjrsa ckã.kksa] Bkdqj] cfu;k dks NksM+dj [kqn gh viuh t:jr dh dqVkbZ&filkbZ djrk FkhaA vc rks 'kk;n gh fdlh ds ?kj esa tkar feysA MkW- fnus'k % vPNk] rks vki viuh i<+kbZ ds ckjs esa crk jgh Fkha\ lfjrk th % xkao ls cfy;k x, igyh&igyh ckj rks ogka Hkh V~;w'ku yxok fn,A tks yM+dk cPpksa dks i<+kus vkrk Fkk ogh eq>s Hkh i<+krk FkkA bl rjg FkksM+k&FkksM+k i<+uk&fy[kuk vk;kA MkW- fnus'k % igyh cM+h fdrkc dkSu&lh i<+h\ lfjrk th % fcuk iSls iSny nqfu;k dk lQjA MkW- fnus'k % D;k Fkk blesa\ lfjrk th % nks yksx fcuk tsc esa ,d iSlk j[ks nks&ikSus 160

nks lky rd iSny lkjh nqfu;k ?kwes vkSj dbZ izdkj dh eqlhcrsa >sysA ,d dk uke lrh'k FkkA 'kk;n jktLFkku ds jgus okys] nwljs nf{k.k Hkkjrh;A , crk jgs Fks fd lrh'k vc 'kk;n yanu esa jgrs gSaA tc os ?kweus ds fy, fudys rks mudh iRuh dks cPpk gksus okyk FkkA MkW- fnus'k % f'koewfrZ th dh igyh dgkuh dkSu&lh i<+h\ lfjrk th % fljh miek tksxA i<+dj cgqr jksbZA MkW- fnus'k % vkSj dkSu&dkSu lh fdrkcsa i<+h gSa vkius\ lfjrk th % dbZ i<+h gSaA cfuZ;j dh Hkkjr ;k=kk] bCucrwrk dh ;k=kk dk gkyA esjk nkfxLrku] lwcsnkj lhrkjke ikaMs] Bx] <ks<kbZ pfjr ekul] xksnku] eSyk vkapy] xksdhZ dk miU;kl os rhu] tSd yaMu dh HksfM+, okyh dgkuh] vka[kksa ns[kk xnj] vk/kk xkao] D;k Hkwywa D;k ;kn d:a] uaxk rykbZ dk xkao] gkoMZ QkLV dk eqfDr ekxZ oxSjgA MkW- fnus'k % nksLrksa dh vkoktkgh c<+us ls f[kykus&fiykus dk >a>V c<+k rks cqjk yxk\ lfjrk th % dHkh ughaA vPNk yxrk FkkA ?kj pkj&Ng vkneh vk,a rks [kq'kh gksrh gSA buds nksLr&fe=k cgqr gSaA xkao esa Hkh gSaA vHkh fdrus lky ls ckgj jg jgs gSa ij vc Hkh xkao tkrs gSa rks ,slk dHkh ugha gqvk fd vkus dh [kcj ikdj pkj&Ng yksx feyus u vk tk,aA MkW- fnus'k % vPNk] dHkh bu ij ,slk xqLlk vk;k tc lkspk gks fd vc buls ugha cksysaxs\ lfjrk th % vk tkrk gS dHkh&dHkhA rc ,dk/k ?kaVs ;k ,dk/k fnu cksypky can gks tkrh gSA MkW- fnus'k % budh dkSu&lh vknr vkidks lcls T;knk vPNh yxrh gS\ lfjrk th % bl rjg rks dHkh lkspk ughaA MkW- fnus'k % vPNk] ifr ds vykok gj L=kh dk ,d izseh Hkh gksrk gSA nksuksa esa vki D;k varj djrh gSa\ lfjrk th % ifr rks ifr gSA mldk LFkku izseh ugha ys ldrkA ysfdu tSls vktdy ds yM+dksa dh xyZ ÝSaM gksrh gSa] yM+fd;ksa ds Cok; ÝSaM gksrs gSaA 'kknh gksus ij vxj ifr Cok; ÝSaM ls derj jgk fdlh :i esa rks Cok; ÝSaM dh ;kn vkrh jgsxhA vc nqfu;k T;knk [kqy jgh gSA yM+fd;ksa ds fy, ;g vPNh ckr gS ysfdu vkt dh fdruh yM+fd;ksa ds ikl izseh gksrs gSa\ cgqr deA fnYyxh vkSj ckr gSA eryc fudkyuk vkSj ckr gSA gekjs le; esa rks ifr gh lc dqN gksrk FkkA Cok; ÝSaM cukus dh NwV gh ugha Fkh] rks og ckr fnekx esa dHkh vkrh gh ughaA MkW- fnus'k % vPNk] f'koewfrZ HkkbZ ds lkFk dgka&dgka ?kweh gSa\ lfjrk th % igyh ckj usiky x, Fks ianzg fnu ds fy, iks[kjk dkBekaMq oxSjgA fQj iqjh dks.kkdZ x, FksA fQj dydÙkk lqanjou Mk;eaM gkcZj nh?kk oxSjgA fQj nkftZfyax] flfDde oxSjgA fQj vklke] ef.kiqj] es?kky;] pSjkiwath] oekZ ckMZj dh eksjs cktkj rdA fQj gfj}kj] _f"kds'k] Qwyksa dh ?kkVh] ef.kd.kZ gsedqaM lkgsc oxSjgA vaMeku&fudksckj gScyd tuojh&ekpZ 2011


vkbySaM tkjok vkfnokfl;ksa ds taxyksa esaA fQj ysg] yík[k] dkjfxy dk bykdk] phu&lhek dh fo'kky >hy ftldk uke Hkwy x;k] ,d NksVk jsfxLrku ftlesa nks dwcM+ okys ÅaV dh lokjh djrs gSaA vkSj ogka dk iwjk bykdk ,d g¶rs rdA [ktqjkgks] uSuhrky] jkuh[ksr] f'keyk] dqYyw eukyh] èkeZ'kkyk] pack] [kft;kj] MygkSth oxSjg vkSj Hkh dbZ txgsa] ;kn ugha vk jgh gSaA MkW- fnus'k % vPNk] bruh T;knk yM+fd;ka iSnk gqbZ± rks mudh 'kknh&C;kg dh fpark djrs Fks f'koewfrZ th\ lfjrk th % djrs gksaxs ysfdu dHkh eq>ls ugha dgkA bl rjg dh ckrsa T;knkrj eu esa gh j[krs gSa osA MkW- fnus'k % dHkh vkidks jksuk vk;k gks buds O;ogkj ls\ lfjrk th % gka] ,d ckj tc jssyos esa ukSdjh esa Fks rks cPpksa ds fy, Åu HkstkA vius ,d nksLr uanyky tks dlkbZckM+k dgkuh ds v/kjaxh gSa] muds fy, ,d LosVj HkstkA ml iSdsV ls lcds fy, dqN&u&dqN fudykA eSa lksprh Fkh esjs fy, Hkh dqN fudysxk ysfdu esjs fy, dqN ugha fudykA ml jkr esa cgqr jksbZ vdsys esa fd D;k eq>s tkM+k ugha yxrk\ MkW- fnus'k % D;ksa ugha Hkstk\ lfjrk th % vjs 'kq:&'kq: esa ,sls gh cdyksy Fks , bu ekeyksa esaA vius&ijk, dh le> ugha FkhA vc Hkh cgqr QdZ FkksM+s iM+k gSA MkW- fnus'k % vkSj dHkh jksus dk ekSdk fn,\ lfjrk th % ,d ckj tc xkao esa Fks rks esjs fy, dkyh fdukjh okyh lkM+h yk, FksA eSaus ,rjkt fd;k rks cksys fd rqe Hkh rks dkyh gksA bruh le> ugha Fkh fd ubZ nqYgu dks dkyh fdukjh ugha igukuk pkfg,A ml jkr Hkh eSa cgqr jksbZA MkW- fnus'k % vkSj dHkh budh otg ls jksuk iM+k\ lfjrk th % vkSj Hkh jksuk iM+k gS ysfdu vHkh cgqr dqN crkus dk le; ugha vk;k gS ¼galrh gSa½A ¼lcdh lkewfgd galhA½ MkW- fnus'k % f'koewfrZ th cgqr tYnh jks iM+rs gSa\ ,d ckj fetkZiqj esa eSaus bUgsa ,d xhr lquk;kA lqurs&lqurs jksus yxsA mlh ds ckn ds'kj&dLrwjh dgkuh fy[kh FkhA bruk T;knk jksuk D;ksa\ lfjrk th % jksuk vkSj xkuk nksuksa cgqr gSa buds iklA vDlj vdsys jgrs gSa rks dqN&u&dqN xquxqukrs jgrs gSaA fQj xkrs&xkrs vkalw fxjus yxrs gSaA dHkh&dHkh rks cs[;kyh esa xkrs gSaA iphlksa lky iqjkuk xhrA vkSj Vksd u nhft, rks ckn esa bUgsa ;kn gh ugha jgsxk fd D;k xk jgs FksA MkW- fnus'k % rks vki Vksdrh gSa\ lfjrk th % jgrh gwa rks dgrh gwa tjk [kqydj lqukb,A rc idM+ ysrs gSa ml ykbu dksA uksV djus yxrs gSaA MkW- fnus'k % b/kj dksbZ xhr idM+k gS vkius\ lfjrk th % gka] rhu&pkj fnu igys ckFk:e tkrs gq, pk; ihrs gq, xquxquk jgs FksA vkokt mnklh esa Mwch tk jgh FkhA eSaus dgkµtksj ls lqukb,A lquk;kµ^ftanxkuh esa yk[kksa dk tuojh&ekpZ 2011

esyk tqM+kA gal tc&tc mM+k rc vdsyk mM+kA* MkW- fnus'k % vkSj\ lfjrk th % gekjs ?kj ds ikl ds ,d Qjokg ¼ukpus okys½ Fks dUgbZ ;knoA mudk ,d xhr xkrs gSaµ^fi;jh Hkbma eSa xqab;k fi;k&fi;k jfV dsA ckojh Hkbma eSa cjluok ek cfl dsA* MkW- fnus'k % D;k eryc\ lfjrk th % eryc xksfi;ka dgrh gSa fd cjlkus esa clus ls eSa ckojh gks xbZA fi;k&fi;k jVrs&jVrs eSa ihyh iM+ xbZA MkW- fnus'k % okg! vkSj\ lfjrk th % gekjs iM+ksl ds ,d dfo gSa tqebZ [kka vktknA mudk xhr xquxqukrs gSaµ^cM+h&cM+h dksfB;k mBk;k iwathifr;k fd nqf[k;k dS jksfV;k pksjkb&pksjkbA viuh egfy;k ek dsgk rw vatksjok fd >ksiM+h dS fn;uk cq>kb&cq>kbA* MkW- fnus'k % mnklh ds xhr gh xkrs gSa\ lfjrk th % jkx&jax okys xhr Hkh xkrs gSaA ,sls xhr Hkh ftUgsa vkSjrsa gh xkrh gSa 'kknh&C;kg esaA QwgM+ xkfy;ka HkhA irk ugha dgka&dgka ls bdëk fd, gSaA frfj;k pfjÙkj] fljh miek tksx] ds'kj&dLrwjh vkfn dgkfu;ka fy[krs le; fujarj xkrs ;k jksrs jgrs FksA MkW- fnus'k % vktdy D;k fy[krs gSa\ lfjrk th % vktdy fy[k de jgs gSaA T;knkrj viuh xyZ ÝSSaM ds lkFk fcrkrs gSaA MkW- fnus'k % D;k\ lfjrk th % gka] ogh ftlds HkkSadus dh vkokt chp&chp esa vk jgh gSA mldk uke gS ykjkA mldks f[kykus&fiykus] ugykus&Vgykus esa brus exu gSa bu fnuksa fd csfV;ka dgrh gSa fd ;g ikik dh xyZ ÝSaM gSA MkW- fnus'k % latho HkkbZ us Hkh vius ,d laLej.k esa fy[kk gS fd f'koewfrZ th dqÙkksa ds izseh gSaA lfjrk th % cgqr T;knkA cpiu esa dqÙks ikyus ds pyrs cki dh ekj [kk, gSaA tc xkao esa Fks rks iwjs Vkssys ds dqÙks buds izseh FksA jsyos dh ukSdjh esa ckgj tkus ds ckn pkj&Ng eghus esa vkrs rks dqÙkksa dks xkao ds ckgj gh irk pyk tkrkA ,d ns[krk rks vkokt nsdj nwljksa dks crkrk] fQj iwjk >qaM buds lkFk pyrs gq, dwn&dwndj buds diM+s [kjkc djrs gq, ?kj rd vkrkA ckgj ukSdjh djrs gq, Hkh dgha&u&dgha ls dksbZ fiYyk&fiYyh mBk ykrsA iky ysrsA bykgkckn esa ,d Fkh moZlhA mlds igys ,d Fkh VhukA mlds Hkh igys tkus fdrus&fdruhA xkao esa gekjs ?kj ij vHkh Hkh pkj&ikap dqÙks gSaA igqaprs gh ?ksj ysrs gSaA MkW- fnus'k % fdLls Hkh cgqr lqukrs gSa NksVs&NksVsA dgka ikrs gSa brus fdLls\ lfjrk th % irk ughaA igys ls gh gSa buds iklA MkW- fnus'k % vPNk ;g crkb,] HkkbZ lkgsc dks tc lkgch okyh ukSdjh feyh] vki 'kgj vkb±] rks dHkh xgus oxSjg dh Qjekb'k fd;k buls\ lfjrk th % Qjekbl rks cgqr igys gh dj fn;k FkkA , 161


jsyos dh ukSdjh ls yach NqV~Vh ysdj pys vk, FksA cgqr lkjh fdrkcsa ysdj lcsjs ls 'kke rd egq, ds isM+ ds uhps [kVksyk fcNkdj i<+rs jgrs FksA dgrs Fks fd cM+h ukSdjh ds fy, i<+ jgs gSaA crk, fd ikap&Ng eghus ckn bErgku gksxkA mldks nsus ds ckn gh jsyos dh ukSdjh ij okil tk,axsA eSaus dgk fd nknk lk/kw gksdj vius xq# egkjkt ds ?kj pys x, gSaA eSa gh [ksrh&ckjh dk vkidk lkjk dke fuiVk jgh gwaA tc Hkkjh ru[kkg okyh ukSdjh fey tk,xh rks esjs fy, cgqr lkjs xgus x<+okuk gksxkA rHkh cpu ys fy, FkkA MkW- fnus'k % rks x<+ok;k bUgksaus\ lfjrk th % , rks tc ls eq>s 'kgj esa yk, vius ikl dHkh iSlk j[kk gh ughaA tks dqN yk, esjs gkFk ij j[k fn;k vkSj dHkh iwNk ugha dgka [kpZ fd;k\ xgus Hkh eSaus [kqn gh x<+k,A , rks lkFk Hkh ugha tkrs nqdku rdA MkW- fnus'k % dkyh fdukjh okyh lkM+h ds ckn fQj dc lkM+h fn,\ lfjrk th % cl nks ckj vkt rd lkM+h yk, gSa esjs fy,A ,d dkyh fdukjh okyh xkao esa vkSj ,d uhys jax dh tc xkao ls 'kgj vkuk Fkk ml le;A MkW- fnus'k % HkjrukV~;e dgkuh esa rks csVk ikus ds fy, og vkSjr [kyhy nthZ ds lkFk Hkkx tkrh gSA vkius csVk ikus ds fy, D;k&D;k fd;k\ lfjrk th % eSaus dqN ugha fd;kA eÅ esa iks¯LVx gqbZ rc rd esjs Ng csfV;ka gks pqdh FkhaA eÅ esa ,d feljkbu th ls gsy&esy gks x;kA mUgksaus dgk fd ekdZ.Ms iqjk.k lqu yhft, rks csVk gks tk,xkA eSaus dgk Bhd gSA ckn esa mUgksaus dgk fd cukjl ds tks fo}ku iqjk.k lquk,axs os lh/ks vkidks ugha lquk,axs D;ksafd 'kwnz yksx ;g iqjk.k ugha lqu ldrsA gekjh tkfr dks 'kwnz dgk tkrk gSA mUgksaus bldk mik; crk;k fd iqjk.k lqukus dk [kpZ ns nhft,A os [kqn ;g iqjk.k lqudj mldk iq.; eq>s ladYi dj nsaxh] rks iqjk.k lquus dk Qy eq>s fey tk,xkA eSaus dgk fd tks iqjk.k eSa lqu ugha ldrh mldk iq.; Hkh eq>s ugha pkfg,A MkW- fnus'k % lp\ ,slk dgk vkius\ D;ksa\ lfjrk th % vkneh&vkneh ds chp bruh uhp&Åap dh ckr eq>s vPNh ugha yxhA MkW- fnus'k % fd f'koewfrZ th us badkj djok fn;k Fkk\ lfjrk th % buls rks eSaus ml le; dqN dgk gh ughaA mlh ckj csVk gks x;kA tc csVk gks x;k] mlds ikap&Ng eghus ckn crk;k fd ,slk&,slk gqvkA MkW- fnus'k % rks dSls gqvk csVk\ vkius fdlh nsoh&nsork dh eUur ekuh Fkh\ lfjrk th % eSa fdlh nsoh&nsork dks ugha ekurhA MkW- fnus'k % iwtk&ikB] czr&miokl\ lfjrk th % dksbZ iwtk&ikB] czr&miokl vkt rd eSaus ugha fd;kA u fdlh eafnj esa gkFk tksM+us xbZA MkW- fnus'k % vjs vki rks iDdh dE;qfuLV gSa\ lfjrk th % ¼galrh gSa½ gekjh lkl Hkh ,slh gh FkhaA dHkh 162

czr&miokl] iwtk& ikB ugha fd;kA dgha xaxk&tequk Luku djus ugha xbZ±A MkW- fnus'k % gn gSA ysfdu vkids llqj rks lk/kw Fks\ lfjrk th % gka] os lk/kw FksA 'kkdkgkjh FksA fnu&Hkj iwtk&ikB djrs Fks ysfdu lkl ekal&eNyh [kkrh FkhaA , eka&cki nksuksa ds fy, vyx&vyx bartke djrs FksA lkl ds fy, eNyh&xksl vkSj llqj ds fy, xkatk&HkkaxA MkW- fnus'k % vPNk] ,d [kkl ckr iwNuk pkgrs gSaA f'koewfrZ th us dbZ txg viuh ,d efgyk fe=k f'kodqekjh dk ftØ fd;k gSA tkurh gSa\ lfjrk th % gka&gka] os rks gekjs gh xkao dh gSaA MkW- fnus'k % rks fdl rjg dh nksLrh gS bu yksxksa dh\ lqurs gSa fd os nsg dk is'kk djus okyh fcjknjh dh gSaA dc ls budh nksLrh gS\ lfjrk th % cpiu ls gSA esjs vkus ds igys lsA MkW- fnus'k % vki vkbZ±] vkidks irk yxk rks dSlk yxk vkidks\ lfjrk th % bu yksxksa dh nksLrh ,slh ugha gS ftlesa dqN cqjk yxsA eSa vkbZ rks f'kodqekjh esjh Hkh nksLr gks xbZ±A budh rks iDdh nksLr gSaA cgqr enn fd;k gS mUgksaus budh cpiu lsA buls rhu&pkj lky cM+h gSaA tSlk fd muds [kkunku ds ckjs tkudj lc lksprs gksaxs] budh nksLrh dk vk/kkj nsg ugha gSA ;g ckr esjh le> esa Hkh /khjs&/khjs vkbZA xkao dk tks esjk dPpk ?kj gS] mlds cuus ds nkSjku f'kodqekjh us Hkh eghus&Hkj feêh <ks;k gSA nksLrh esa] fcuk dksbZ iSlk&etnwjh fy,A iSls dh mUgsa t:jr Hkh ugha FkhA ukp&xkdj cgqr dekrh FkhaA ysfdu lc dqN NksM+dj tsB dh /kwi esa feêh <ksus tSlk dfBu dke djus vkb± rks t:j cgqr iDdh nksLrh jgh gksxh nksuksa ds chpA MkW- fnus'k % rks dSls gqbZ bruh iDdh nksLrh\ lfjrk th % vki rks xkao esa gekjs ?kj x, gSaA f'kodqekjh ds ?kj Hkh x, gSaA nksuksa ?kjksa ds chp dkQh nwjh gS ysfdu cpiu esa firk ds lk/kw gks tkus ds pyrs budks dksbZ Vksdus okyk ugha Fkk fd ;gka tkvks] ogka u tkvksA u f'kodqekjh ds ?kj esa dksbZ jksdus okyk Fkk fd dksbZ D;ksa feyus vk;k gSA , FkksM+k ?kweus&?kkeus] lacaèk cukus esa vkxs gSa ghA rks vkus&tkus yxs gksaxsA /khjs&/khjs nksLrh gks xbZ gksxhA esjh cM+h csVh dk eqaMu djkus xaxk th ogh ysdj xbZ Fkha eq>sA tc , jsy dh ukSdjh esa x, rks mUgha dk dacy&vVSph ysdj x,A MkW- fnus'k % rks vHkh xkao esa jgrh gSa f'kodqekjh\ lfjrk th % ughaA buds xkao NksM+us ds ckn os Hkh ckgj pyh xb±A igys dydÙkk jgrh FkhaA vktdy cacbZ esa jgrh gSaA dHkh&dHkkj vkrh gSaA MkW- fnus'k % vkils vkf[kjh ckj HksaV dc gqbZ muls\ lfjrk th % rhu eghus igys xkao x, rks irk pyk vkbZ gSaA feyus ds fy, x, rks irk pyk fd vkbZ Fkha ysfdu g¶rs&Hkj igys fQj cacbZ pyh xbZ±A rks feyuk ugha gks ldkA blds igys tc cgqr chekj gksus ds ckn , Bhd gq, vkSj xkao x, rks os feyus vkbZ FkhaA Ng lky igysA tuojh&ekpZ 2011


MkW- fnus'k % bl rjg dh nksLrh ;k izse dks vki dSlk ekurh gSa\ lfjrk th % vPNk ekurh gwaA esjs fnekx esa dHkh ugha vk;k fd ,d ukpus&xkus okyh ds lkFk budh nksLrh D;ksa gSA vkSjr&vkSjr cjkcj gksrh gSA tks ftl ns'k&lekt&tkfr esa iSnk gks xbZ mlh ds vuqlkj mls jguk gSA cgqr yksx bl utj ls ns[krs gSa fd ;g rks ukpus okyh gSaA is'kk djus okyh gSaA eSa ugha ns[krh gwaA u , ns[krs gSaA vly esa vkneh vkSj vkSjr ds chp dh nksLrh dks yksx ,slh gh utj ls ns[krs gSa] nsg dh ykyp ds utj lsA blfy, ,slh nksLrh ij yksxksa dh utj yx tkrh gSA T;knk py ugha ikrh gSA eq>s yxrk gS fd vkxs ds tekus esa ,slh nksfLr;ka T;knk gksaxhA budh rks bl rjg dh vkSj Hkh nksfLr;ka gSaA xkao tkrs gSa rks feyus tkrs gSaA , ugha tk ikrs rks os yksx vk tkrh gSaA ,d ;kno ifjokj dh HkkHkh gSaA bl le; 75 lky dh gksaxhA , 40&42 lky ls dgrs gSa fd esjh utj esa nqfu;k dh lcls lqanj efgyk ;gh gSaA muls Hkh dgrs gSa] muds ifr vkSj muds csVksa ls Hkh dgrs gSaA muds cM+s csVs dks bUgksaus V~;w'ku i<+k;k FkkA rc ls dgrs gSaA vHkh iapk;r pquko ds le; ¼vDVwcj 2010½ os ykBh Vsdrs gq, feyus ds fy, esjs ?kj vkbZ FkhaA ?kaVksa ge yksx ckr djrs jgsA budks cgqr dqN ;kn djrh gSaA ges'kk iwNrh gSaA vkSj Hkh gSaA ,d rks vc lk/kw gks xbZ gSaA xkao ds if'peh fljs ij mudk ?kj gSA vkrh&tkrh gky&pky ysrh jgrh gSaA ,d vkSj FkhaA eurksjk uke Fkk mudkA muls Hkh budh cgqr iVrh FkhA cgqr cksYM efgyk FkhaA fdlh ls Mjrh ugha FkhaA ?kj&ckj vPNh rjg laHkkyrh FkhaA , mudh gj txg rjhQ djrs FksA chl&ckbl lky igys lkai dkVus ls mudh e`R;q gks xbZA ysfdu , vHkh rd vDlj mudks ;kn djrs gSaA vkSj Hkh dbZ gSa nwljs xkao esaA igys 'kknh&C;kg esa tkrs Fks rks ogka Hkh buds nksLr&nksfLru cu tkrs FksA , gSa gh ,slsA lcls /kk; ds feyrs gSa rks mlh esa utnhdh gks tkrh gSA MkW- fnus'k % f'koewfrZ th us dgha fy[kk gS fd budh nksLrh fdlh Mkdw ls Hkh FkhA ;g rks vPNh ckr ugha gSA lfjrk th % gka] mudk uke ujs'k FkkA ysfdu os etcwjh esa Mkdw cus FksA viuh cgu dh csbTtrh dk cnyk ysusA bl rjg ds yksx tks vU;k; ds f[kykQ yM+rs gSa] budks cgqr vPNs yxrs gSaA ml le; xkao esa gekjh nq'euh Hkh cgqr FkhA ujs'k ds dkj.k cgqr fgEer jgrh FkhA MkW- fnus'k % vki feyh gSa mlls\ lfjrk th % gka] ,d&nks ckjA fQj bejtsalh esa mudk badkmaVj gks x;kA MkW- fnus'k % vki 'kkdkgkjh gSa fd ekalkgkjh\ lfjrk th % 'kkdkgkjh FkhA nl&ianzg lky igys ranq#Lrh ds fy, vaMs [kkus yxhA cPpksa us ncko cuk;k rks b/kj nks&rhu lky ls eNyh [kkus yxhA blds vkxs ughaA cPps vc vkSj tksj ns jgs gSa fd fpdu Hkh [kkvks ysfdu ge fpdu dHkh ugha [kk,axsA blh dks pkgs 'kkdkgkjh] dfg, pkgs ekalkgkjhA MkW- fnus'k % vkids cPps] csVs&csfV;ka f'koewfrZ th ds ys[ku dks fdl :i esa ysrs gSa\ tuojh&ekpZ 2011

lfjrk th % lHkh pkgrs gSa fd ikik fy[kssaA lcdks vPNk yxrk gS ysfdu fy[kus ds fy, eSa mu ij T;knk tksj nsrh gwa rks cPps esjk fojks/k djrs gSaA dgrs gSa ikik 60 lky ds gks pqds gSa] mUgsa vius vki r; djus nhft, fd fdruk dc fy[kuk gS] fdruk dc ?kweuk gSA MkW- fnus'k % fQj ?kweus dh dksbZ ;kstuk gS\ lfjrk th % , rks ugha tk jgs gSaA eSa cPpksa ds lkFk nl fnu ds fy, tuojh esa xksok tk jgh gwaA MkW- fnus'k % , D;ksa ugha tk jgs gSa\ lfjrk th % cgqr HkhM+ esa bUgsa etk ugha vkrkA gekjk cM+k ifjokj gSA dbZ csfV;kaA muds cPpsA chlksa yksxA blfy, , ugha tk jgs gSaA MkW- fnus'k % vdsys esa dgha tkus dh ;kstuk gS D;k\ lfjrk th % vdsys ughaA nksuksa yksx tk,axs ;wjksi] ebZ esaA mlds igys 'kk;n flaxkiqj] cSadkd oxSjgA MkW- fnus'k % f'koewfrZ th dks vkius cgqr dqN fn;kA bUgksaus vkidks cgqr dqN fn;kA vc vki buls D;k pkgrh gSa\ lfjrk th % gesa lc dqN feykA vc lpeqp dqN ugha pkfg,A cl ;gh pkgrh gwa fd , viuh lkjh rkdr lkjk le; fy[kus esa yxk,aA dksbZ ;knxkj miU;kl fy[ksaA MkW- fnus'k % tSls\ lfjrk th % ¼lksp esa iM+ tkrh gSaA FkksM+h nsj ckn½ vc tSls D;k crk,aA ge rks T;knk i<+s&fy[ks ughaA MkW- fnus'k % tks i<+k gS] mlh esa ls crk,a fd fdl rjg dh dgkuh fy[ksa rks vkidks vPNk yxsxk\ lfjrk th % xjhc nqf[k;k dh] fdlkuh dh] xkao&ns'k dh dgkuh dgsa rks vPNk yxsxkA tSls <ks<k; pfjr ekulA MkW- fnus'k % dksbZ dgkuh tks i<+h gks vkSj ;kn jg xbZ gks\ lfjrk th % gka] ,d dgkuh Fkhµlreh ds cPpsA vktex<+ ds iafMr th FksA dpsgjh ds ikl jgrs FksA cq<+kis esa viuk uke&irk Hkwy x, FksA ftudh ,d iRuh :lh Fkha] ,d nkftZfyax esa FkhaA mudk uke---nsf[k,--MkW- fnus'k % oks] jkgqy lkaLÑR;k;u\ lfjrk th % gka&gka] mUgha dh dgkuh FkhA #yk nsrh gS og dgkuhA fdruh Hk;kud xjhch dk tekuk FkkA ,d vkSj dgkuh 'kk;n izsepan dh gSµBkdqj dk dqavkA fdruh NqvkNwr FkhA fdruk vR;kpkj fd;k gS fganw /kje esa yksxksa us vius gh HkkbZ&canksa ijA blhfy, eSa /kje&dje ugha ekurhA MkW- fnus'k % vkids ?kj esa HkhM+HkkM+ dqN T;knk gh gSA ge rks dgsaxs fd vxj pkgrh gSa fd f'koewfrZ th flQZ fy[ksas rks budks dgha ,dkar esa Hkst nhft,] tgka fMLVoZ u gksA lfjrk th % ,dne ,dkar esa jgsaxs rks jksrs jgsaxsA fy[ksaxs de] jks,axs T;knkA blfy, ,dne vdsys ugha NksM+ ldrsA lkB ikj djus ds ckotwn eu ls vHkh cPps gh gSaA ¼vkokt dks /kheh djds½ eq>s rks Mj yxrk gS fd , Hkh vius nknk dh rjg lk/kw u gks tk,aA ¼eqLdjkrh gSa½A

163


eSa vkSj esjk le;

le; gh vlyh lz"Vk gS f'koewfrZ

rc

ys

[kd ds ^eSa* esa de ls de nks O;fDrRo lek, gksrs gSaA ,d og tks lk/kkj.k tu dh rjg vius le; ls lh/ks nks&nks gkFk dj jgk gksrk gSA lc dqN Hkksxrk] >syrk] lgrk vkSj izfrfØ;k dj jgk gksrk gSA nwljk og tks gj >sys] Hkksxs] lgs gq, dks rhljs dh rjg ns[krk] lqurk] /kqurk vkSj lgstrk pyrk gSA ;g nwljk ^ijk;ksa ds >sys] Hkksxs dks Hkh mlh rYyhurk vkSj ljksdkj ds lkFk vkRelkr djrk gS tSls Lo;a >sy] Hkksx jgk gksA dkykarj esa bl vius vkSj ijk, dh nwjh /khjs&/khjs [kRe gksrh tkrh gSA tc ;g nwljk O;fDrRo vius fdlh ik=k esa bl >sys] Hkksxs x, vuqHko dks vkjksfir djrk gS] rc rd ;g vuqHko [kqn ys[kd dk vuqHko cu pqdk gksrk gSA blhfy, dkYifud ik=k ds dkYifud nq[k dks fpf=kr djrs le; fudyus okys mlds vkalw okLrfod gksrs gSaA dSls iM+rk gS ys[ku dk cht fdlh ds eu esa\ fdl mez esa iM+rk gS\ D;k ;g tUetkr gksrk gS\ gks ldrk gS Hkfo"; ds oSKkfud bldk lgh vkSj lVhd gy [kkstsaA ij bruk rks r; gS fd izR;sd jpukdkj dks izÑfr ,d fof'k"V migkj nsrh gSA vfr laosnu'khyrk dk] ijnq[kdkrjrk dkA vrhafnz;rk dk Hkh] ftlls og izR;sd ?kVuk dks vius vyx utfj, ls ns[kus] izHkkfor gksus vkSj fo'ysf"kr djus esa l{ke gksrk gSA ;g fof'k"Vrk vH;kl ds lkFk viuh {kerk c<+krh tkrh gSA eka dh rjg ;k /kjrh dh rjg ys[kd dh Hkh viuh [kkl ^dks[k* gksrh gS] ftlesa og mi;ksxh] m}sfyr djus okyh ?kVuk ;k fcac dks Vkad ysrk gS] lqjf{kr dj ysrk gS] vuqdwy le; ij jpuk ds :i esas vadqfjr djus ds fy,A ftu ifjfLFkfr;ksa esa f'k'kq fodflr gksrk gS] ogh mldh ftanxh dh Hkh fu;ked curh gSa vkSj mlds ys[ku dh HkhA Qly dh rjg ys[kd Hkh viuh ^tehu* dh mit gksrk gSA tc esjh jpukvksa esa xkao&xjhc] [ksr&[kfygku&ckx] xk;&cSy] o.kZ& la?k"kZ] QkStnkjh vkSj eqdnesckth vkrs gSa rks ;g dsoy esjh ejth ;k esjs pquko ls ugha gksrkA esjs le; us ftu vuqHkoksa dks izkFkfedrk nsdj essjs var%dj.k esa latks;k gS] Le`fr ds }kj [kqyrs gh mUgha dh HkhM+ fudydj iUuksa ij QSy tkrh gSaA

164

tuojh&ekpZ 2011


eq>s dye idM+us ds fy, ck/; tkus ;k ikuh ds cgko esa djus okys essjs ik=k gksrs gSaA mUgha dk cg tkus dh ?kVuk,a thou ncko gksrk gS tks vU; dkeksa dks jksddj esa dbZ ckj ?kVha ij ugj] dkxt&dye dh [kkst 'kq: gksrh gSA rkykc] vkSj unh ds :i esa ftanxh ds lQ+j esa vyx&vyx le; tyòksrksa ls cpiu ls bruk ij bu ik=kksa ls eqykdkr gqbZ] ifjp; ifjp; jgk fd ikuh ls Mj ugha yxrkA gqvkA budh thoarrk] thoV] nq[k ;k vFkkg vxe tyòksr ns[kdj mlesa mrj bu ij gq, tqYe us buls fudVrk iSnk iM+us ds fy, eu yyd mBrk gSA dhA ,sls ik=kksa dh iwjh HkhM+ gSA ;s ckgj dqN cM+s gksus ij 'ksj ds f'kdkj dh vkus dks mrkoyh esa gSaA fdrus fnuksa dFkk,a i<+rk rks yxrk fd ;g 'ksj esjs rd bUgsa ^gkbcjus'ku* esa j[kk tk fiNokM+s fla?kksjk rkjk ds HkhVs dh ml ldrk gSA fy[kus dh esjh ean xfr bUgsa cdkbu okyh >kM+h ds uhps gh fNik jgk ¯gld cuk jgh gSA fdrus&fdrus yksx gksxkA egkekbZ ds taxy esa cuk dkbZnkj gSaA dqN thfor dqN e`rA dqN dbZ lhf<+;kasa okyk iDdk lkxj rc Hkh bruk 1984 es a A pfj=kksa ds leqPp;A lc ,d&nwljs dks gh iqjkru vkSj iqjkrkfRod yxrk FkkA ihNs /kdsydj vkxs vk tkuk pkgrs gSaA rkjk] vkfnA blh taxy] >kM+] egqokjh] bldk dkyk xgjk ikuh lEeksfgr gekjs mLrkn ft;kou njth] ftuls 8&9 vejkbZ ds chp ls vkuk&tkukA bUgha ds djrkA yxrk fd ;{k us blh lkxj dk lky dh mez esa eSaus flykbZ lh[kh FkhA chp [ksyukA ;g ifjos'k cpiu dk ikuh ihus ds igys ikaMoksa ls vius iz'u Mkdw ujs'k xM+sfj;kµcfgu ds vieku la?kkrh cu x;kA ifjfpr vkSj dk mÙkj nsus dh 'krZ j[kh gksxhA tsB esa dk cnyk ysus ds fy, Mkyh xbZ MdSrh vkReLFkA vkt Hkh eq>s va/ksjh jkr ds tc lkjs dPps rkykcksa dk ikuh lw[k esa eSa ftldk lkFk ugha ns ldkA taxw] ohjkus ls Mj ugha yxrkA Mj yxrk gS tkrk] cps&[kqps fgjuksa dk NksVk >qaM tks xjhckas] fo/kokvksa] cslgkjksa ds lkFk egkuxj dh fu;ku ykbV dh pdkpkSa/k tkuojksa ds fy, cuk, x, ?kkV ls ikuh tksj&tqYe djus okyksa dks fnu&ngkM+s okyh yach lqulku lM+d ij pyus esaA ihus ds fy, blesa mjrk FkkA I;kl mUgsa idM+dj mudh Vkax isM+ dh tM+ esa va/ksjs esa vkids ikl dgha Hkh fNi ldus fuMj cuk nsrhA rsokjh rkjk ds HkhVs ij vVdkdj rksM+ nsrk gSA gj vU;k;h ds dk fodYi gksrk gSA mtkys esa ;g ugha vius cPpksa dks chp esa ysdj cSBs >qaM f[kykQ vuk;kl fdlh Hkh ihfM+r ds jgrkA tkfgj gS esjs eu esa [krjs ds :i ds ikl tkus ij fgjuh mBdj vius i{k esa [kM+s gks tkus okys /kUuw ckckA esa ges'kk vkneh gksrk gSA lkai&fcPNw cPps o vkxarqd ds chp [kM+h gks tkrhA chlksa lky rd fcuk fujk'k gq, vkSj Mjs ughaA lkai&fcPNw ;k Hkwr&iszr ds fy, eu T;knk ikl igqapus ij flj >qdkdj lhax bykds ds tqYeh lkear ds fo#) yM+us esa Mj dk fodkl gh ugha gqvkA ;gh fn[kkrhµ[kcjnkj---! firkth crkrs gSa okys larks"kh dkdkA iwjh HkhM+! eq>ls Hkko ikuh ds lkFk gSA ;|fi yxHkx Mwc fd tgka vc [ksr cu x, gSa ogka vkSj esjs le; ls ifjfpr gksus ds fy, tehankjh mUewyu ds igys rd dbZ ehy vkidks Hkh mu ik=kksa] pfj=kksa] n`';ksa o esa QSys futZu Hkw&Hkkx ij lSdM+ksa dh fcacksa ls ifjfpr gksuk iM+sxkA foLrkj ls la[;k esa fgju FksA dbZ ckj HksM+ksa ds >qaM u lghA la{ksi esa gh lgh 'kk;n ;g esjs dss chp feydj pjrs FksA tehankjh mUgha O;fDrRo o ys[ku dks le>us esa Hkh lekIr gksrs&gksrs f'kdkfj;ksa us va/kk/kqa/k fnuksa I;kjs yky vkokjk] dq'kokgk lgk;d gksA f'kdkj djds budk lewy uk'k dj esjk ?kj] xkao ls dkQh fn;kA rsokjh rkjk ds HkhVs ij jgus dkar vkSj izse oktis;h ds miU;klksa ls ifjfpr gVdj] Vksys ds rhu&pkj ?kjksa ls okyk >qaM xkao okyksa }kjk f'kdkfj;ksa gqvkA D;k thoV okys i= gksrs Fks bu miU;klksa esaA izse dk fojks/k djus ds dkj.k dkQh Hkh vyx ,dne iwjch fljs ij gSA cpiu esa pkjksa rjQ ckal] oktis;h ds ,d miU;kl ds MdSr ik= eaxyh ls rks eSa fnuksa rd cpk jg x;k FkkA :lguh] daVhyh >kfM+;ksa dk ?kj ds lkeus vkSj nk,a&ck,a bruk iz H kkfor gq v k fd cM+ k gks d j mlds tS l k gh fnys j ] taxy vkSj ?kuh egqokjh FkhA QSyh fo'kky tgkth isM+ksa okyh vke ds ckx rks dekscs'k vHkh egq okjh ds iM+ksa ij 'kke dk clsjk ckr dk /kuh vkS j xjhcks a dh enn djus okyk Mkdw Hkh cps jg x, gSaA taxy >kM+ ysus okys rksrs bruk 'kksj epkrs fd cuuk dqN fnuksa rd vius thou dk y{; ds cjkcj gh txg ?ksjrs FksA xkao vkSj dqN lquuk eqf'dy gks tkrkA ds pkjksa rjQ QSys 10&12 rkykcµ lkou&Hkknksa ds eghus esa pkjksa rjQ ikuh cuk, jgkA ckye rkjk] rsokjh rkjk] nqyfgu rkjk] Hkj tkrkA rc pkj&ikap gkFk yacs gjs ¯l?kksjk rkjk] iuofj;k rkjk] xksykgh eVeSys lkai egq, dh Mkyksa ij clsjk tuojh&ekpZ 2011

165


ysrs vkSj fpids] fNis bartkj djrs fd dksbZ rksrk ikl eas vkdj cSBs rks os >iV~Vk yxk,aA dHkh&dHkh idM+ esa vk, rksrs dh QM+QM+kgV ls vlarqfyr lkai Nikd ls uhps ikuh esa fxjrkA Vka;&Vka; dk vkrZukn iwjs taxy esa Nk tkrk gSA pSr ds eghus esa bUgha isM+ksa ds dksVjksa esa rksrs vaMs nsrsA lkai ,d dksVj ls nwljs dksVj esa ?kql&?kqldj buds vaMs cPps [kkrsA rksrs 'kksj epk&epkdj vkleku xqatk nsrs ij u dksbZ Fkkuk u iqfylA ej u eqdnekA dksVj dk eqag ladjk gqvk rks dHkh&dHkh lkai vanj rks pys tkrs ij cPpksa dks [kkus ds ckn isV Qwy tkus ds dkj.k ckgj u fudy ikrsA gkFk&Ms<+ gkFk 'kjhj dksVj ls ckgj fudkydj nk,a&ck,aa fgykdj tksj yxkrs vkSj vlQy gksdj fQj vanj ljd tkrsA egkekbZ ds taxy esa ?kus isM+ksa ds chp cus iDds lkxj esa ugkus ds fy, xkao dh vkSjrsa] cPps vkrs rks ihNs&ihNs dqÙks Hkh pys vkrsA lkeus rsokjh rkjk ds HkhVs ij nqigfj;k dkVrs fuf'apr cSBs fgjuksa dk >qaM ns[kdj dqÙkksa dk vga Qu dk<+rkµfnu&ngkM+s vka[kksa ds lkeus ;g fuf'parrkA os Hkwadrs gq, nkSM+rsA rsokjh rkjk ds iwjc fl;jgok Vksys ls lVdj Ålj dh ,d yach iV~Vh nwj rd pyh xbZ Fkh] ftlesa lQsn jsg Qwyh jgrhA tkM+s esa bl ij uaxs iSj pyus ij crk'ks dh rjg QwVrh vkSj BaMd igqapkrhA xehZ esa iSj >qylkrhA dqÙkksa dks vkrk ns[k fgjuksa dk >qaM blh iV~Vh ij HkkxrkA xtc ds f[kykM+h Fks os fgjuA mruk gh Hkkxrs ftlls muds vkSj dqÙkksa ds chp ,d U;wure lqjf{kr nwjh cuh jgsA dqÙks Hkyk mUgsa D;k ikrsA muds Fkddj #dus ds lkFk gh fgju Hkh #d tkrsA fcuk flj ?kqek, gh os dqÙkksa dk #duk ns[k ysrsA dqÙks fQj nkSM+rsA ckj&ckj ;gh rek'kkA dqÙks Hkawd&Hkawddj nkSM+&nkSM+dj csne gks tkrsA thHk yVdk, ykSV iM+rsA fgju Hkh rqjar ykSVrsA ysfdu rc dqÙks tkudj Hkh vutku cu tkrsA ihNs eqM+dj ns[kuk can dj nsrsA fnekx ds daI;wVj esa dksbZ lsysDVj yxk jgrk gksxkA rHkh rks ,d gh n`'; 166

jktsUnz ;kno o MkW- fnus'k dq'kokg ds lkFk 1990 esaA

;k vuqHko ,d ds fy, jkstejkZ dh lkekU; ?kVuk gksrh gS vkSj nwljk bls Le`fr esa lqjf{kr dj ysrk gSA Le`fr dk Hkkx cu pqds vuqHko ;k n`'; esa oDr xqtjus ds lkFk eu viuh bPNk ;k dkeuk ds vuqlkj ifjorZu djrk jgrk gSA dkykarj esa bl ifjofrZr n`'; dks gh og [kqn Hkh vlyh n`'; ekuus yxrk gSA vkidks ,d ckj Ldwy esa nks&rhu yM+dksa us ?ksj fy;k FkkA vkids eqag ls ,d 'kCn ugha fudyk FkkA f?k??kh ca/k xbZ FkhA vki Mjdj dkaius yxs FksA ysfdu ckn esa vkidks yxk fd vkius Hkh mUgas yydkjk FkkA cgqr ckn esa dbZ ckj lkspus ij vkidks yxus yxk fd vkids rsoj ns[kdj gh rks os yM+ds Mjdj ihNs gVs FksA cgqr lkjs laokn Hkh ;kn vkrs gSa tks ml oDr fdlh us ugha lqus ysfdu vc vki xoZ ls mUgha yM+dksa dks lqukrs gSa rks os vleatl esa gqadkjh Hkjrs gSa D;kasfd os ml ?kVuk dks Hkwy pqds gSaA ckn dk ns[kk&lquk cgqr dqN Hkwy tkrk gS ysfdu dksbZ [kkl n`';] dksbZ jax] Lokn] xa/k] okD;] fcac] eqLdku] du[kh] fprou] Hkafxek] pky lqjf{kr jg tkrh gSA ;g cl ys[kdh; ^Lo* dh iwath curs pyrs gSaA ;g izfØ;k dHkh&dHkh nq?kZVuk ds :i esa Hkh lkeus vkrh gSA rc] tc fdlh vU; ys[kd dh i<+h gqbZ fdlh jpuk dk fiz; n`'; ;k lksp dkykarj esa viuk lkspk gqvk

yxus yxrk gSA vopsru dk va'k cu tkrk gS vkSj ckn esa viuh fdlh jpuk eas mrj tkrk gSA cpiu vkSj fd'kksjkoLFkk esa eu dh LysV ,dne lkQ vkSj ubZ&fudksj jgrh gSA ml le; dk ns[kk&lquk iwjh rjg thoar vkSj pedhys :i esa lqjf{kr jgrk gSA 'kk;n ;gh mez gksrh gS eu esa ys[kdh; cht ds iM+us vkSj vadqfjr gksus dhA isze] eeRo] Lusg vkSj I;kj izkfIr ds {k.k yach vof/k rd lkFk nsrs gSaA ,d eqjkbu vb;k ¼nknh½ FkhaA muds }kjk Qwy ds dVksjs esa nh gqbZ eVj dh xk<+h nky ¼rc jkst&jkst nky [kkus dks ugha feyrh FkhA½ dk jax] Lokn vkSj xa/k rhuksa Le`fr esa ,dne VVds gSaA ;kn djrs gh mldh egd uklkiqVksa esa eglwl gksus yxrh gSA ^^Hkw[k yxh gS\ flQZ nky gh rks gSA ysA** dVksjk idM+krs gq, mudh vka[kksa esa mrjk eeRo vkSj rfud galh ds chp fn[kus okys muds lksus&ea<+s nksuksa nkarA ,d frojkbu ¼frokjh dk L=kh¯yx½ vb;k ¼nknh½ FkhaA Ldwy ij ykSVus ij ?kj esa [kkus ds fy, dqN u gksrk ;k eka rkyk yxkdj dgha xbZ gksrha rks eSa pkjikbZ ds ik, esa cLrk yVdkdj frojkbu vb;k ds ?kj dh vksj fl/kkjrkA fcuk dgs&iwNs os esjh Hkw[k ns[k ysrhaA jTtw cqvk dks vkokt yxkrhaµ,d ewBh nkuk nS] |k csVkSuk dkA Hkq[kku gks,A fQj iwNrhaµcM+dh tuojh&ekpZ 2011


¼esjh eka½ ugha gS D;k ?kj esa\ vehj ugha Fkha vb;kA xjhch ds pyrs gh rsokjh nknk dk fookg ugha dj ldhaA ij fny nfj;kc FkkA cM+s&ls vkaxu ds dksus esa fLFkr Qwl ds vkslkjs ds uhps iM+h pkjikbZ ij cSBh mudh cw<+h dk;kA ckgqewy vkSj dej dh yVdrh >qjhZnkj peM+hA yacs yVdrs Lru] ftUgas <dus dh mruh rRijrk vc ugha FkhA tc buesa nw/k Hkjk jgrk gksxk rc ;s fdrus Hkkjh jgs gksaxsA bruk nw/k ihus ds pyrs gh rsokjh nknk brus Hkkjh&Hkjde gSaA esjh eka dh Nkfr;ka bruh cM+h ugha FkhaA 'kk;n rc eq>s bldk vQlksl Hkh jgk gksA eSaus ,d ckj muls iwNk Fkkµ,d&,d lsj nw/k gksrk jgk gksxk frojkbu vb;k dks] D;ksa eka\ eq>s rks viuh ;g ftKklk Hkwy gh pqdh FkhA vHkh fiNys eghus eka vkbZ FkhaA eSa ,dkar esa Qqjlr ls muds ikl ysVk mudh Le`fr ls dqN fudkyus dk iz;Ru dj jgk FkkA rHkh ckrksa&ckrksa eas eka us crk;kA bruk rks eq>s ;kn gS fd cpiu esa tc Hkh fdlh L=kh dks ns[krk] eu gh eu mlds Lruksa dh rqyuk eka ds Lruksa ls djrk FkkA ,dk/k ofj"B efgyk ysf[kdkvksa ds izfr esjs eu esa blfy, vkSj Hkh T;knk vknjHkko gS D;ksafd mUgas ns[kdj bl lanHkZ esa frojkbu vb;k dh ;kn rktk gks tkrh gSA ,d xk; FkhA jkr dh jksVh mls eSa gh nsrk Fkk jkstA ge yksx ,d&nwljs dks cgqr pkgrs FksA ,d fnu Ldwy ls ykSVk rks irk pyk fd og rks fcd xbZA xkao esa gh fcdh FkhA eSa cgqr jks;kA 'kke dks jksVh ysdj mlls feyus x;kA mlus va/ksjs esa gh nwj ls igpku fy;kA ^gqa&gqa* djus yxhA eSa mlds vkxs cSBdj mldh fyyjh ¼xys dh uje yVdrh peM+h½ lgykus yxkA og esjs cky pkVus yxhA lkjs cky xhys gks x,A cgqr fnu chrsA c;kyhl lky chr x;sA ysfdu ml xhsysiu dh BaMd vkt Hkh eglwl gksrh gSA vieku] [krjk ;k vklUu e`R;q dh Le`fr;ka rks thouHkj lkFk nsrh gSa---,d ckj gR;k djus ds fy, idM+dj dksBjh esa can dj fn;k x;kA nksuksa gkFk ihNs tuojh&ekpZ 2011

ca/ks FksA iSj ca/ks FksA eqag esa diM+k Bqalk gqvk FkkA va/ksjh dksBjh esa ,d dksus esa Mky fn;k x;k Fkk fd jkr xgjk tk, rks ekjk tk;A bl vuqHko ls xqtjs gksus ds dkj.k gh 'kk;n dFkkdkj nsosanz ds mlh mez ds csVs dh gR;k ls lacaf/kr dgkuh ^{kek djks gs oRl* i<+dj eSa ml fnu vius dejs ls ckgj ugha fudykA jksrk gh jg x;k Fkk fnu&HkjA mÙkj izns'k esa vHkh dqN o"kZ igys

2000 esaA

rd [kljk uked Hkw&vfHkys[k esa ;g izfof"V djus dk izko/kku Fkk fd fdlh [ksr ij fdldk dCtk gSA yksd&ekul esa bls ^oxZ ukS* ntZ djuk dgrs FksA tehankjh mUewyu ds igys vkSj ckn esa Hkh [ksr ds ekfyd cM+s fdlku vkSj NksVs tehankj viuk [ksr lkykuk iksr ;k yxku ysdj Hkwfeghu fdlkuksa dks tksrus ds fy, fn;k djrs FksA ;s Hkwfeghu fdlku izk;% fiNM+h vFkok vuqlwfpr tkfr ds gkssrs FksA ;fn fdlh [ksr ij fdlh tksrnkj dk dCtk ckjg o"kks± rd izekf.kr gks tk, rks ml [ksr ij dCtsnkj dks LokfeRo izkIr gks tkrk FkkA ij iVokjh dks feykdj cM+s fdlku dCtsnkjksa dk dCtk [kljs ij ntZ djus ls izk;% cpk ysrs FksA tehankjh mYewyu ds ckn iksr&yxku nsdj [ksr tksrus okyksa dk okLrfod vkadM+k fudkyus rFkk mUgsa LokfeRo iznku djus ds mís'; ls oxZ&9 ntZ djus ds fy, fo'ks"k vfHk;ku pyk;k x;kA bldh Hkud

yxus ij cM+s fdlkuksa us tksrnkjksa dks [ksr esa csn[ky djuk 'kq: dj fn;kA cM+s fdlku o tehankj T;knkrj Bkdqj FksA xkao esa mudk ncnck vkSj vkrad FkkA mudh rqyuk esa tksrnkj gj izdkj ls detksj FksA blfy, csn[kyh dk fojks/k djus dk fdlh dks lkgl ugha gksrk FkkA esjs firkth Hkh xkao ds ,d Bkdqj ds dqN [ksr iksrÅ ¼iksr ij½ ysdj tksrrs vk jgs FksA ml le; xsgwa dh Qly cksbZ xbZ Fkh vkSj [ksr esa eghus&Hkj dh MkHkh gfj;jkbZ Fkh] tc Bkdqj us blesa gy pyokdj [ksr myV fn;k vkSj viuk cht cks fn;kA lkFk gh cM+s&cM+s Fkkys cukdj muesa flj ls Hkh Åaps vke ds isM+ yxok fn,A brus cM+s isM+ blfy, rkfd eqdnesckth dh ukScr vkus ij bu isM+ksa dh mez ds vk/kkj ij 10&12 lky iqjkuk dCtk lkfcr fd;k tk ldsA firkth iqjkus tekus ds lu~ 28&29 ds pgkje ikl FksA igyoku] gssdM+] fuMj vkSj toku FksA [kljs esa mudk dCtk ntZ FkkA blfy, yxkrkj ?kqM+dh&/kedh feyus ds ckotwn os bl vU;k; ds f[kykQ [kM+s gks x,A eqdnek nk;j dj fn;kA xkao ds Bkdqj ds f[kykQ xkao dk gh 'kwnz] [kqn viuh gh fj;k;k] ^eubZ* ftldksµtehankjh dky esa viuh txg&tehu nsdj clk;k x;k Fkk] eqdnek yM+sxk\ vc rd] tehankjksa [kRe gksus rd ge bykds ds jktk FksA ljdkj us /kks[kk fd;k rks bu dhM+s&edksM+ksa] Hkquxksa dks Hkh lhax fudy vk,A iwjh Bkdqj fcjknjh dh ukd dkVus ij mrk: gS ;g vknehA bruh fgEer\ /kedk;k fd xkao NksM+dj Hkkx tkvks ugha rks ekjdj egkekbZ ds lkxj esa Mky fn;k tk,xkA ,d&nks ckj ekjk& ihVk HkhA firkth MVs jgs x,A eqndesckth 'kq: gks xbZA dqN fnu ckn lc dqN lkekU; lk yxus yxkA ,d 'kke eSa xko dh nqdku ls dksbZ lkSnk ysus tk jgk FkkA xkao ls iDdh lM+d dks tksM+us okyh ixMaMh ds nksuksa vksj Åaph [kkbZ Fkh vkSj ml ij ljir vkSj mldh 167


Åaph >kfM+;kaA xksgVs okyh ¼ftl ij xksgVk ;k xksg jgrh FkhA irk ugha vc Hkh jgrh gS ;k ugha\½ ,sfrgkfld tkequ ds isM+ ds uhps QSys xk<+s va/ksjs esa igqapdj eu esa Mj dh 'kq#vkr gksus gh okyh Fkh fd fdlh us ihNs ls dldj ncksp fy;kA os nks FksA eqag nckdj nkfgus gkFk ckx dh >kM+h esa yk, vkSj eqag esa diM+k Bwaldj vaxksNs ls cka/k fn;kA /kedk;kµvkokt fd, rks rqajr jsr MkywaxkA idM+us vkSj cka/kus okyk dksbZ ckgj dk cfy"B vkneh FkkA /kedkus okys ogh Fks ftuls eqdnesckth py jgh FkhA nksuksa us feydj ,d pknj esa eq>s xBjh dh rjg cka/kk vkSj [kkaph esa j[kdj ?kj ys x,A ,d dksBjh esa iVdkA pknj [kksydj jLlh ls gkFk ihNs djds cka/ksA iSj cka/ksA vkSj dksBjh dh lkady yxkdj pys x,A fu%'kCn vkalw cgkrk eSa gkFk&iSj pykdj ca/kueqDr gksus esa tqV x;kA vkHkkl gks x;k fd jkr xgjkus ij os ekjsaxs vkSj xkao ds if'pe ls xqtjus okyh bykgkckn& QStkckn jsyos ykbu ij Mky nsaxsA 'kk;n pSr dk eghuk FkkA Hk; ls 'kjhj ilhus&ilhus gks jgk FkkA /kdM+u rst FkhA lcls igys eqag ca/kueqDr gqvkA fQj eqag dk diM+k fudkykA 'kk;n fdlh [kwaVh ;k tkar ds gFkkSM+ dh uksd esa QalkdjA fQj iSj NwVsA gkFk ihNs ca/ks Fks vkSj ca/ku bruk dlk Fkk fd maxfy;ka lqUu iM+ jgh FkhaA dksbZ tksj ugha py jgk FkkA rHkh fdokM+ksa dh lsaf/k ls izdk'k dh iryh js[kk vanj vkbZA lkady [kM+dhA eSa fdokM+ dh cxy esa nhokj ls fpid x;kA fdokM+ [kqysA Bkdqj dh iRuh ,d gkFk es f<cjh vkSj nwljs esa Fkkyh ysdj vanj vkb±A og idkus ds fy, jk'ku fudkyus vkbZ FkhaA 'kk;n mUgsa esjs ckjs esa lko/kku ugha fd;k x;k gksxkA muds vkxs c<+rs gh eSa ncs ikao vkaxu esa fudykA bl c[kjh ds Hkwxksy ls eSa iwoZ ifjfpr FkkA dbZ ckj [kfygku ls /kku <ksdj ;gka yk pqdk FkkA vkSjrksa ds fn'kk&eSnku gsrq ckgj tkus ds fy, vkaxu ds dksus esa cuh f[kM+dh ¼NksVs njokts½ ls eSa ckgj HkkxkA ?kj dSls igqapk\ eka us gkFk dk 168

ca/ku [kksyrs gq, D;k&D;k iwNk\ eSaus D;k crk;k\ ;g lc vkt dqN Hkh ;kn ughaA ij og idM+] og ca/ku vkSj dky dksBjh esa chrs Ms<+&nks ?kaVs vkt Hkh Le`fr&iVy ij ,dne VVds gSaA e`R;q ds eq[k ls gksus okyh izR;sd okilh vkidh thou&n`f"V dks xgjkbZ rd izHkkfor djrh gSA vki ogh ugha jg tkrs tks igys gksrs gSaA fiNys fnuksa xkao x;kA 'kk;n dFkkns'k ds laiknd gfjukjk;.k th Hkh lkFk FksA rks lcsjs&losjs ogh Bkdqj vius ukrh dh ekdZ'khV ysdj vk, vkSj mls dgha ukSdjh fnykus dh fpjkSjh djus yxsA eSa mudh vka[kksa esa vka[ksa Mkydj ;g tkuus dk iz;kl djus yxk fd D;k eq>s lkeus ikdj os viuh ml fnu dh vlQyrk ij vc Hkh nq[kh gksrs gksaxsA lksprk gwa ,d fnu iwN ywa\ ;g Hkh fd og nwljk dkSu Fkk\ vc rks ;g lc dgk&lquk tk ldrk gSA ,d vkSj n`'; Hkh ekul&iVy ij mlh rjg lqjf{kr gSA 'kk;n vigj.k okyh ?kVuk ds ikap&Ng eghus ckn dh ckr gksxhA ,d 'kke [ksrksa dh vksj ls eqn~nbZ dk gyokgk izdV gqvkA firkth dks ,d rjQ ys tkdj dqN QqlQqlkdj vkSj va/ksjs esa xqe gks x;kA gyokgk nfyr Fkk vkSj firkth ls lgkuqHkwfr j[krk FkkA mls [kcj feyh rks vkxkg djus ds fy, vk x;kA mlus crk;k fd eqn~nbZ us ckgj ls dqN cnek'k cqyk, gSaA vkt jkr esjs ?kj MdSrh iM+sxhA MdSrh rks fn[kkos ds fy, gksxhA vlyh edln gS firkth dh gR;kA mlds tkus ds ckn eka vkSj firkth fpafrr gks x,A firkth lkjs crZu&HkkaMs+ ,d [kkaph esa j[kdj dqN nwj fLFkr xUus ds [ksr esa fNik vk,A eka us vius nks&pkj xguksa vkSj eqdnes ds dkxtksa dh iksVyh cukbZ] lkFk ys pyus ds fy, dFkjh&xqnjh fiNokM+s dh >kfM+;ksa esa fNik nhA nks cSy FksA ,d xk; vkSj ,d cdjhA fdlh dks u ikdj os yksx xk;&cSy gh gkaddj csp ldrs gSa] blfy, xk;&cSyksa dk ixgk [kksydj egqvkjh esa gkad nsuk FkkA dsoy cw<+h&va/kh nknh cp jgh FkhaA os eaMgs esa fcNh pkjikbZ ij iM+h jgrh FkhaA

cdjh mUgha dh pkjikbZ ds ihNs ydfM+;ksa dh vkM+ esa cka/k nh xbZA lkFk ys pyus ij mldh fpYYkkgV ge yksxksa ds fy, [krjk cu ldrh FkhA xk;&cSyksa dh rjg gkadus ij HksfM+, dk f'kdkj gks tkus dk [krjk FkkA ;gka ca/kh gqbZ pqi jg xbZ rks cp tk,xhA fpYykbZ rHkh ekjs tkus dk Mj FkkA ?kj esa rkyk yxkdj nksuksa cSYkksa vkSj xk; dks gkadrs gq, djhc nks ?kaVk jkr chrrs&chrrs ge yksx fudysA firkth ds flj ij ,d cDlk] gkFk esa ykBhA eka ds flj ij ,d cDlk vkSj xksn esa lks pqdh NksVh cgu] esjs flj ij eka dh iksVyh vkSj da/ks ij cLrkA cs&vkokt fudyuk FkkA fQj Hkh cdjh dks vkHkkl gks x;kA ubZ txg cka/krs gh og fpYykus yxhA >cqvk 'kke dks ugha FkkA fudyrs&fudyrs og Hkh vk vk x;kA eq>s yxk fd viuk ?kj&nqvkj] isM+&ikyo] [kkldj thfor va/kh&cw<+h nknh vkSj vlgk; cdjh dks NksM+dj ge yksx ges'kk&ges'kk ds fy, pys tk jgs gSaA eSa jksus yxk---va/ksjh jkr dh og ;k=kk---;g rks [kqVguk ds ckx esa igqapdj irk yxk fd eka ge HkkbZ&cguksa dks ysdj ;gha isM+ ds uhps lks,xh vkSj firkth ykSVdj ?kj ds ikl dh >kfM+;ksa esa fNidj cSBsaxs rkfd tku ldsa fd D;k dqN gqvkA fdlh ds ?kj blfy, ugha x, rkfd Mjdj ?kj NksM+us dh ckr fdlh dks irk u pysA vkrrk;h vk,A ge yksxksa dks u ikdj fdokM+ rksM+kA ykBh ls ?kj dh xxjh&dqpqjh QksM+h] cSyksa dh ukan&gkSnh QksM+hA vkslkjs dk NIij ihVk vkSj nknh dks ,d ykBh ekjdj cdjh da/ks ij ykndj pys x,A muds tkus ds ckn firkth ckx esa vk,A eka ds lkFk eSa Hkh txk FkkA okilh dh ;k=kk 'kq: gqbZA Hkksj gksrs&gkssrs nksuksa cSy vkSj xk; Hkh firkth [kkstdj gkad yk,A vlqj{kk vkSj vkrad ds ,sls izlaxksa us tks dbZ gSa vkSj mez ds vyx&vyx iM+ko ij ?kfVr gq, gSa] eq>s viuk i{k pquus esa fu.kkZ;d Hkwfedk fuHkkbZ gksxhA izlaxr%] rRdkyhu ys[kiky ds "kM;a=k ds dkj.k ml eqdnes esa firkth dks vkaf'kd lQyrk gh feyhA gekjk tuojh&ekpZ 2011


f'koewfrZ vkSj fcTth ¼2008½

dCtk vk/ks jdcs ij gh ekuk x;kA fiNys fnuksa xkao x;k rks ml eqdnes dh isphnxh tkuus ds fy, eSaus rRdkyhu ys[kiky jke vatksj dks cqyok;kA mUgksaus crk;k fd Bkdqjkas ds Hkkjh ncko vkSj /kedh ds pyrs mUgksaus dCts okys vfHkys[k esa ,d ds uhps ^cVk nks* yxk fn;k FkkA ;kuh iwjs jdcs ij ugha cfYd vk/ks ij dCtk gSA jke vatksj th us dgk fd iwjh ukSdjh eSa ;gha ,d dke eSaus ,slk fd;k ftlds fy, vkt rd iNrkrk gwwaA Hkxr ¼esjs firkth½ dh yM+kbZ mu fnuksa ppkZ esa FkhA ftlesa esjh otg ls bUgsa vk/kh lQyrk ij larks"k djuk iM+kA bldk eq>s naM Hkh feykA iwjs lsokdky dk ,dek=k naMA ,dek=k nkxA Vsi fd, x, jke vatksj th ds gh 'kCnksa esa] ^^eq>s ^cSMbaVªh* feyh vkSj ,d baØhesaV jksd fn;k x;k] ges'kk ds fy,A D;ksafd ckn dh tkap esa uD'ks esa dh xbZ ;g vksoj jkb¯Vx idM+ esa vk xbZ FkhA** ml fnu firkth dks crk;k fd jke vatksj xqIrk ys[kiky dks cqyk;k gS rks NwVrs gh cksysµ^^ml csbZeku dks\ D;k t:jr gS\ ogh rks esjs egkHkkjr dk 'kdquh gSA** ij jke vatksj th ds naM iz.kke djrs gh mudk eu fueZy gks x;kA lkai&fcPNw ds dkVus vkSj isM+ ls fxjus ds izlax rks dbZ gSaA tgka esjk ?kj lÙkj&ipgÙkj lky igys cuk ogka tehu FkksM+h Åaph vkSj dadjhyh FkhA tuojh&ekpZ 2011

yxrk gSa ogka lkaiksa dh ckafc;ka FkhaA vkt Hkh gj lky lkou&Hkkanksa ds eghus esa fdokM+ ds chp dksbZ u dksbZ lkai ncdj ejrk gSA firkth dh xksujh ¼pVkbZ½ ds uhps cSBk gqvk ;k vkaxu esa jsaxrk gqvk fn[kkbZ iM+rk gSA fdokM+ esa ncdj ejus okys lkai dh yackbZ o jax gj lky vk'p;Ztud :i esa ,d&lk jgrk gSA fiNys fnuksa vtxj dk ,d cPPkk fudy vk;k tkM+s esaA la;ksx ls eSa Hkh igqap x;k FkkA ekjus ls euk dj fn;kA ?kj dh cxy esa iljk /kwi dk vkuan ysrk jgk dbZ fnuksa rdA esjs ykSVus ds ckn] nwljs xkao ls dke ij vk, etnwjksa us Mjdj ekj fn;kA ?kj esa jgus okys bu lkaiksa us dHkh fdlh dks ugha dkVkA nksuksa ckj eq>s dkVus okys lkai ckgjh FksA ,d ckj Ldwy esa vkSj nwljh ckj [ksr esaA v"kf<+;ka FksA tgj ugha p<+kA dbZ ckj isM+ ls fxjuk blfy, LokHkkfod Fkk fd xehZ dk gekjk [ksy isM+ksa ij p<+us vkSj dwnus okyk FkkA ,d [ksy gksrk gS gekjs ;gkaµfpYgj&ikrhA Vkaxksa ds uhps ls ydM+h dk NksVk MaMk Qsadk tkrk gS vkSj tc rd ^pksj* yM+dk ml MaMs dks ykdj fu/kkZfjr txg ij j[ks rc rd lkjs yM+dksa dks isM+ ij p<+ tkuk gksrk gSA pksj yM+dk isM+ ij p<+dj yM+dksa dks Nwus dk iz;kl djrk gSA vkSj yM+ds bl iz;kl esa jgrs gSa fd Nw tkus ds igys tehu ij j[ks ml MaMs dks dwndj vius

dCts esa ys ysaA ;kuh canj dh rsth ls nkSM+dj isM+ ij p<+uk vkSj mruh gh rsth ls Mky ls dwndj ¼rus dh rjQ ls mrjdj ugha½ MaMs rd igqapukA rks blesa cgqr ckj Mky VwV tkrh gS vkSj vki Mky lfgr uhpsA ;k gkFk ls NwV tkrh gS vkSj vkidh xfr Mky ls pqds canj okyh gks tkrh gSA ikuh esa Mwcus dk vuqHko cgqr vkrafdr vkSj fujk'k djrk gS D;ksafd vkidks yxrk gS fd vkidh nqfu;k NwV jgh gS vkSj vki fu#ik; gksrs gSaA pSrU;ghurk /khjs&/khjs gkoh gksrh gSA Mwcus ls Hkh dbZ ckj cpk gwa ij ,sls nks vuqHko fnekx esa ,dne pVd gSaA ,d vius mLrkn }kjk Mqcks, tkus dk] nwljk eka ds lkFk Mwcdj cgus dkA xkao esa esjs ,d mLrkn Fksµft;kou nthZA firkth us ;g lkspdj vkB lky dh mez esa gh eq>s ft;kou dk 'kkfxnZ cuk fn;k fd gkFk esa ,d gquj gks tk,xk rks jksVh ds fy, eksgrkt ugha jgsxk esjk csVkA ft;kou ekLVj dkuqij ls Vsy¯jx lh[kdj vk, FksA ckbZl&rsbZl dh mezA jaxhyk LoHkkoA e'khu pykrs gq, fQYeh xkus xk;k djrsA ^dkt&cVu* ds lkFk eq>s Hkh cgqr ls xhr ;kn gks x,A mLrkn ysMht diM+ksa ds ,DliVZ ekus tkus yxsA eq>s Hkh le>kuk 'kq: fd;kA ikap rd i<+ fy,A cgqr gSA vc iwjk le; lh[kus esa yxkvksA dke ds vackj vkSj glhu psgjksa ls ftanxh&Hkj f?kjs jgksxsA os diM+ksa dh uki cgqr lgh vkSj cgqr nsj rd ysrs FksA ml tekus esa Hkh Vªk;y ds fy, cqykrs FksA blh ds pyrs ckn esa izse esa vlQy gksdj ikxy gks x,A xys esa yky :eky cka/kdj ^js'keh lyokj* xkrs gq, ?kwersA ,d ckj eq>s ugj esa ugkrs ns[k fy;kA os xqtj jgs Fks rHkh eSa ugj ls fudydj iqy ls dwnus ds fy, lM+d ij vk;kA vjs! mudk 'kkfxnZ uaxs nkSM+ jgk gSA esjs dwnus ds lkFk gh os Hkh ikuh esa dwnsA MkaVdj tkaf?k;k iguus dks foo'k fd;k fQj [kqn ugykus yxsA bruh eSy! vpkud Mqcfd;ka yxokuk 169


'kq: fd;k rks can u djsaA ne ?kqVus yxkA fpYYkkus rd dk ekSdk ughaA fdlh rjg fNVddj vyx gqvk rks Hkkxus ds fy, jkLrk xgjs ikuh dh vksj ls feykA vkxs iqy dh eksgM+hA eksgM+h ds fupys ry vkSj ikuh dh lrg ds chp ek=k 4&5 vaxqy dh txgA ukd ckgj fudkyus rd dh xqatkb'k ughaA chl QhV dh eksgM+h ikj djus Hkj dk ne ughaA csgky gks x;kA ikuh ih fy;kA <hyk iM+ x;kA cgus yxkA cki js! x, vkt! fdlus idM+dj fudkyk] ;kn ughaA vkSa/kk djds isV dk ikuh fudkyuk ;kn gSA [kVksys ij j[kdj yk;k x;kA [kVksys dk fgyuk&Mqyuk ;kn gSA ysfdu nwljh ckj dk cpuk rks lpeqp peRdkj FkkA tehu okyk eqdnek [kRe gksus ds lkFk gh firkth dk eu ?kj&x`gLFkh ls mpV x;kA eqdnes ds nkSjku os Øe'k% /kkfeZd gksrs x,A gj eaxyokj dks ,d LFkkuh; nsoh ^pafnzdu* ds n'kZu djus ikap dksl tkrsA gj iwf.kZek dks iSny iPPkhl dksl pydj xaxk&Luku djus tkrsA fQj ,d ckck th dh dqVh ij tkus yxsµlkr dksl pydj] xkatk ihus yxsA tc eSa ntkZ lkr esa Fkk] ml lky dqVh ij x, rks ykSVs gh ughaA ogha je x,A nks eghus gks x,A [ksrh&ckjh dk uqdlku gksus yxkA ekek mUgsa [kkstrs gq, igqaps rks mUgksaus nks Vwd QSlyk lquk fn;kµvc ge ?kj&x`gLFkh ds tatky esa ugha iM+saxsA Hkolkxj Hkh rks ikj djuk gksxkA mldk mik; dc d:axk\ cgqr le>kus&cq>kus ij ykSVs ysfdu /kku yxkus ds ckn fQj pys x,A tkus ds igys okyh 'kke dks eq>s cqykdj nwj [ksrksa esa ys x,A va/ksjs esa ,d isM+ ij cSBsA eq>s cxy esa cSBk;k fQj /kheh vkokt esa le>k;kµns[kks HkkbZ] vfHkeU;q us pkSng lky dh mez esa pØO;wg dk Hksnu fd;k FkkA rqe Hkh pkSng ds gks jgs gksA vc viuh ?kj& x`gLFkh laHkkyksA eq>s eqDr djksA Hkolkxj--eaSa pqi gh jgkA ge yksx esM+ksa ij vkxs&ihNs pyrs gq, ykSV vk,A losjs mudh pkjikbZ lwuh FkhA 170

cjlkr chrh] tkM+k chrk] xehZ chrhA fQj cjlkr vkbZA /kku cksus dk le; fudyk tk jgk FkkA os ugha ykSVsA yksxksa us eka dks le>k;kµrqe [kqn csVs ds lkFk tkvksA ckck ds lkeus jksvks fd gekjh x`gLFkh fcxM+h tk jgh gSA csVs dks muds pj.kksa esa Mky nksA os Hkh ns[k ysa fd vHkh ;g fdl dke yk;d gSA ckck okil Hkstsaxs rks mUgsa vkuk gh iM+sxkA ckck dh dqVh lkr dksl nwj FkhA ge eka&csVs losjs fudysA lkou chr jgk FkkA jkLrk ugj] Ålj] ckgk vkSj ckxksa ls gksdj tkrk FkkA dqVh ij igqaprs&igqaprs nksigj gks x;kA fnu yVd x;kA Fkddj iLrA tka?ksa Hkj vkb±A ckck us eka dk jksuk&xkuk lqukA fQj viuk fu.kZ; lquk;kµu eSaus cqyk;k gS- u tkus ds fy, dgwaxkA Hkxoku us cqyk;k gS] Hkxoku gh tkusaA Hkxoku dqN cksys ughaA firkth ekus ughaA 'kk;n jkr esa vkSjrksa dk dqVh ij jgus dk fu"ks/k Fkk] ;k D;k dkj.k Fkk] ge yksxksa dks ykSVuk iM+kA dqVh ls pys rks ,d&Ms<+ ?kaVs fnu gh 'ks"k FkkA jkLrs esa ikuh Hkh cjlus yxkA Hkw[k yx vkbZ FkhA ckck th dh dqVh ij ,d&,d fVDdj vkSj FkksM+h&lh f[kpM+h feyh Fkh nksigj esaA tks pkoy ge ysdj x, Fks os dqVh ds Hkxoku dks p<+k fn, FksA f'kox<+ ds ckgs rd igqaprs&igqaprs ?kqIi vaf/k;fj;k f?kj vkbZA vkleku cknyksa ls <dk FkkA f'kox<+ ds ckgs ij iDdk iqy cuus dh 'kq#vkr gks pqdh FkhA fiylZ dh uhao iM+ xbZ Fkh vkSj eksVh yach yksgs dh lfj;k vkleku dh vksj eqag fd, iqat esa ikuh ds chp [kM+h Fkhµcjlkr chrus dh izrh{kk esa] cgko ds p<+ko dh rjQ] cxy esa xzkeh.kksa us ckal dk dkepykÅ iqy cuk;k Fkkµpkj ckal ;kuh Ms<+ QqV dh pkSM+kbZ okykµftl ij ckjh&ckjh ls ,d vkneh ikj gksrk FkkA ruh gqbZ jLlh ij pyus okys uV ls FkksM+h gh de lko/kkuh ds lkFkA ge yksx ckgs ij igqaps rks FkksM+h nsj igys cjls ikuh ds pyrs ckgk meM+ vk;k FkkA ckal dk iqy Mwc pqdk FkkA va/ksjs esa vankt ls mls [kkstrs gq, ge ikuh esa Mwch esM+ ij laHky&laHkydj

vkxs c<+ jgs FksA ikuh dej rd vk x;kA cgko rst FkkA yxrk Fkk iqy nk,a&ck,a dgha NwV jgk gSA rHkh eSa fQlyk vkSj xM+i dh vkokt ds lkFk xk;c gks x;kA fuekZ.kk/khu iqy ds nksuksa fljksa ij feV~Vh Mkyus ds fy, esM+ dh cxy esa [karh [kksnh xbZ FkhA ikuh Hkjk gksus vkSj va/ksjs ds dkj.k mldk irk ugha py jgk FkkA Bhd ihNs pyrh gqbZ eka Mjdj ph[kh gksaxhA og Hkh Mxexkb± vkSj [karh ds isV esa lek xb±A iqy okyh txg ls xqtjus ds ckn ckgk FkksM+k&lk ckb± vkSj eqM+rk FkkA cgrs&rSjrs gq, eSa mlh ?kqeko ds nkfgus fdukjs ij yxk rks eka dks vkokt nsus yxkA eka dh vkokt vkbZµcp xbZ gwaA yksgs dh lfj;ksa ds lgkjs fVdh gwaA eka Hkh rSjuk tkurh gS ysfdu ?kqIi va/ksjk FkkA /kkj dk] Fkkg dk] foLrkj dk vankt ugha FkkA blfy, eSaSus mUgsa fpYykdj vkxkg fd;kµlfj;k NksM+uk ughaA ckgs ds pkjksa rjQ Ms<+&nks ehy rd dksbZ xkao&fxjkao ugha FkkA fpYykuk] xksgkj yxkuk csdkj FkkA f'kox<+ dh vksj fn, dh ef)e fVefVekgV fn[k jgh FkhA eSa m/kj gh x;kA ikap&Ng yksx vk,A rc rd ck<+ Hkh dqN ?kV xbZA mu yksxksa us eka dks fudkykA f'kox<+ vkSj csylksuk ds chp ds egkÅlj dk foLrkj ikj djrs&djrs diM+s lw[k x,A ge yksx ?kj igqaps rks lwjt fudy jgk FkkA mu fnuksa ds fdlh izk.kh dh lcls T;knk ;kn vkrh gS rks og gS edjk cSyA tc firkth us ?kj NksM+k rks eSa dn esa bruk NksVk Fkk fd gy dh ewB esjs da/ks rd vkrh FkhA ¼lkekU;r% bls dej rd jguk pkfg,½ gjkbZ dh lekfIr ds nkSjku ;k Qkj esa ?kkl&nwc ^v#>* tkus ij nl fdyks dk dq<+k mBkdj nwc fxjkuk esjs cl esa ugha FkkA ,d gkFk ls dkSu dgs nksuksa gkFkksa ls dfBu FkkA vH;kl u gksus ds dkj.k igyh lky rks gjkbZ Qukrs le; gj dk eqag lh/kk j[kuk gh dfBu FkkA ,sls esa esjs ^edjs* us gyokgs dh Hkwfedk Hkh [kqn gh fuHkkbZA og nkfgus pyrk FkkA og [kqn gh fu.kZ; ysrk Fkk fd dgka eqM+uk tuojh&ekpZ 2011


gS vkSj dgka lh/ks pyuk gSA ck,a pyus okyk ^yfy;k* lh/kk vkSj lpeqp FkksM+k ^cSy* Fkk ysfdu iwjh rjg edjs dk fu;a=k.k ekurk FkkA pkjk nsus] ikuh fiykus ;k jkr esa [kokbZ&fiokbZ ds ckn mudks feyus okyh jksVh nsus esa nsj gksus ij rks og gqadkj ekjdj ;kn fnykrk gh Fkk] ,dk/k ckj rks ,slk Hkh gqvk fd gy uk/kus dk le; gks x;k] og le; ij Lo;a mBdj [kM+k gks x;kA is'kkc&xkscj fd;kA rc rd Hkh eSa tqokB ysdj mlds ikl ugha igqapk rks og gqadkj Hkjdj lpsr djus yxkA ekuks dg jgk gks] bruk vkyl Bhd ughaA vkneh dks le; dk /;ku u jgk rks cjDdr D;k [kkd gksxhA tqokB ns[kdj rqjar [kM+k gksuk vkSj yiddj xnZu vkxs djuk rks mldh igys dh vknr FkhA mu fnuksa

igpku esa u vk lds fd fdlds tkuoj us ;g lR;kuk'k fd;k gS] og xhsys [ksr esa u ?kqldj mldh esM+ idM+dj pyrkA pj&[kkdj okil vius [kwwaVs ij gh vkdj cSBrkA ;fn vkids ikl dHkh bruk le>nkj cSy ugha jgk gksxk rks vki gal jgs gksaxs fd vius cSy dh cM+kbZ esa eSa vfo'oluh; C;kSjs ns jgk gwaA ftl le; edjk [kjhndj yk;k x;k] og mnar FkkA ;k 'kk;n nks nkar dk jgk gksA [ksr okyk eqdnek thrus ds vxys lky dh ckr gksxhA ns[kus&lquus esa pjQj vkSj QqUuSrA [kwaVk cnyus dh mnklh nks fnu ls T;knk ugha jghA ?kjckj igpkuus yxkA ikl ls xqtjus okys vtuch rd dks gwa&gwa djds fo'k djrkA ihB lgyokuk ilan ugha djrk FkkA gqadkjdj] fiNyk iSj

ukVd frfj;kpfjÙkj dk ,d n`';A

edjs us esjh ftruh enn dh mruh rks fdlh vkneh us ugha dhA edjk bruk pkykd vkSj Kkuh Fkk fd [kwaVs ls viuk ixgk nakrksa ls idM+dj fudkyrk vkSj ihB ij Qsad nsrkA [kkldj xehZ ds eghus esa tc gjs pkjs dk vHkko gks tkrk vkSj lw[kk Hkwlk [kkrs&[kkrs Åc tkrkA rc fnu esa pjus ds nkSjku og lkaok] xUuk ;k mjn&eawx ds [ksrkas dh iM+rky fd, jgrk vkSj jkr dks vkdj mu ij thHk lkQ djrkA jkLrs esa iM+us okys vius [ksr dks NksM+ nsrk vkSj nwj ds nwljs ds [ksr dks pjrkA tuojh&ekpZ 2011

iVddj] iwaN lVdkdj euk dj nsrkA lgykuk gh gS rks fyyjh ¼xys ds uhps >wyrh uje peM+h½ lgykb,A og eqag Åij mBk nsrkA pjus ds fy, NwVrk rks pjus ls T;knk bl >qaM ls ml >qaM esa pj jgs tkuojksa ds chp nkSM+&nkSM+dj igqaprkA lwa?krk] tku&igpku djrk ;k j.k jksirkA xje xk; ds ihNs nkSM+us okys >qaM esa 'kkfey gksrkA >qaM esa Hkkjh& Hkjde lkaM+ vkSj uqdhys lhax okys ejdgs cSyksa dk ncnck gksrkA edjs tSls ekewyh dndkBh okys fdl fxurh esa! fQj Hkh vius dkS'ky ls og ,dk/k ckj

p<+us dh tqxr fHkM+k ysrkA lkjs pjokgs vius&vius cSyksa&cNM+ksa dh lQyrk ij rkyh ctkrsA eq>s fo'okl jgrk fd esjk edjk eq>s Hkh rkyh ctkus dk ekSdk t:j nsxkA ysfdu edjs ds thou dk ;g ^Lo.kZ ;qx* ,d gh lky jgkA fdlku dh ekU;rk gS fd vaMw cSy dh ÅtkZ ;kSu&fparu vkSj lalxZ esa [kpZ gksus ds dkj.k mlds ikl gy tksrus ds fy, i;kZIr 'kfDr lafpr ugha jg ikrhA og tYnh ^pqd* tkrk gSA mldk [kk;k&fi;k nsg esa yxs] ekalisf'k;ka etcwr gksa] de ls de nl ekVh gy tksrus dh 'kfDr lafpr gks lds blfy, mldk ^[kquk;k* tkuk vko';d gSA [kqukuk vFkkZr mlds vaMdks'k vkSj ¯yx dks tksM+us okyh ulksa dks gYnh&rsy yxkdj iRFkj ds yks<s+ ls dwapdj futhZo djukA rkfd og xje xk; ds ihNs Hkkxus yk;d u jg tk,A ;g nq?kZVuk ^e?kk* u{k=k esa ?kVhA pkj&ikap yksxksa us edjs ds pkjksa iSjksa dks etcwr jLls ls cka/kkA /kM+ esa jLLkk yisVkA ,d etcwr vkneh us lhax idM+sA fQj lcus feydj mls iVdkA yks<s+ ds izR;sd izgkj ij edjk viuh yach thHk fudkydj cka&cka djus yxkA mldh vka[ksa vkrad ls QSy xb±A mldk vkrZukn lqudj ikl ca/kk nwljk cSy vkSj xk; gksadM+us&Mdjkus yxsA esjs jksaxsVs [kM+s gks x,A m/kj ns[kk ugha tk jgk FkkA ca/ku [kqyus ds ckn Hkh og 'kke rd ogha cSBk jg x;kA mldh vka[kksa esa vkrad dh txg ^nhurk* mrj vkbZA 'kke dks gYnh&ekBk fiykus ds ckn mls ykr ekjdj mBk;k x;kA og viuh txg ls fgy rd ugha ik jgk FkkA fldqM+k [kM+k jg x;kA bruk nnZA bruh cspkjxhA tSls iwNrk gksµD;ksa dh esjs lkFk bruh ?kfV;kjhA fdl tue dk cnyk fy;k\ firkth ,d fdLlk lqukrs Fks] lnu dlkbZ dkA lnu dlkbZ ds ?kj ,d ckj esgeku vk, rks idkus ds fy, ?kj esa lkyu ugha FkkA iSlk Hkh ugha FkkA ijs'kku gks x, rks iRuh us mik; crk;kµ?kj ij tks HkSalk ca/kk gS mls rks 171


nks&pkj fnu esa dV gh tkuk gSA mldk vaMdks'k vc mlds fdl dke dkA dkV ykb, ,d fdyks ls de D;k gksxk\ vkt dk dke py tk,xkA lnu dlkbZ ckadk ysdj x,A HkSals dks vius vkus dk iz;kstu crk;kA HkSalk cksykµHkb;k lnu] gekjs vkids chp ewaM&dVkSoy rks ihf<+;ksa ls gS ij vc ;g ubZ ijaijk\ thrs th isYgj&dVkSoyA vjs ogh rks Hkxoku us fcuk HksnHkko ds ,d lq[k dk lkt fn;k gS gj tksfu ds enZ dksA mldks Hkh esgfj;k ds dgus ls--vjs dkVuk gh gS rks igys ewaM+ dkV yhft,A fQj tks ejth dkVrs jfg,xkA vkSj lnu dlkbZ flj >qdkdj ykSV vk,A u flQZ ykSV vk, cfYd ckadk Qsaddj Hkxr gks x,A 'kcjh] vtkfey xh/k ¼tVk;w½ dh rjg mUgsa Jhjke us ^rkj* fn;kA firkth rUe; gksdj xkrsµ 'kcjh dk rkj~;k dlkbZ dk rkj~;k] jke] gegwa dk uk] Y;k ljfu;k ek gykbZ@jke] gegwa dk ukA ;kuh [kqn firkth Hkh 'kcjh vkSj lnu dk gokyk nsdj rjus dh dkeuk djrs FksA lksprk gwa dbZ&dbZ ckj bl fdLls dks lqukus okys firkth edjs dh vka[kksa dh ;kpuk D;ksa ugha i<+ lds\ edjs dks bl gknls ls mcjus esa g¶rksa yxsA og /khjs&/khjs pjus&[kkus yxkA ge yksxksa dks ekQ dj fn;k gksxkA ysfdu mldk bl >qaM ls ml >qaM esa gksdM+rs&Mdjrs gq, nkSM+uk NwV x;kA firkth x, rks eSa ntkZ lkr esa Fkk vkSj cgu ntkZ nks esaA muds x`gR;kx dks geus fu;fr dk Øwj etkd ekudj Lohdkj dj fy;kA ukuh us lgk;rk Lo:i ,d cdjh nhA mldk uke Hkwy jgk gwaA mlds ,d gh lkFk rhu cPps gq,A rhuksa eknkA uke Fksµ[kSjh] fuejh vkSj iqVdkghA fQj bu rhuksa dh larfr;ka vkb±A cgu i<+kbZ NksM+dj mUgsa pjkus yxhA eSa Ldwy ls ykSVrk rks buds fy, ihiy] ikdM+ ;k egq, dh ifÙk;ksa dk bartke djrkA jfookj ds fnu buds fy, fo'ks"k :i ls csj] ccwy] ;k uhe dh Mky fNuxkrkA budk >qaM cM+k gksrk x;kA nl&ckjg gks xb±A ftl fnu dksbZ ikyk&ikslk cdjk fpdcs ds gkFk cspk tkrk vkSj og mls lkbfdy ds Ýse ds 172

uhps fo'ks"k :i ls cuk, x, cksjs esa cka/kdj ys pyrk] cdjh dh fpYYkkgV ls lkjk ekgkSy xexhu gks tkrkA lkjk ?kj jksus yxrkA ml 'kke fcuk [kk, ge rhuksa izk.kh pqipki viuh&viuh pkjikb;ksa ij iM+ tkrsA cdfj;ka mldh ;kn esa jkrHkj [kksHkkj esa vYykrh jgrhaA firkth pkj&Ng eghuksa esa g¶rs&nl fnu ds fy, vkrsA ?kj ds dke esa gkFk caVkrs fQj xk;c gks tkrsA ysfdu Ms<+&nks lky ckn mudk ,d u;k tatkyh :i lkeus vk;kA os ?kj vk, vkSj egkekbZ ds lxjs okys HkhVs dks lery djus esa tqV x,A irk pyk fd vius xq# ckck dks cqykdj HkaMkjk djk,axsA fQj HkaMkjk gqvkA xq# ckck ds lkFk lk/kqvksa dh Hkkjh HkhM+ vkbZA ?kj esa tks xsgwa] pkoy Fkk og rks [kpZ gqvk gh] firkth us dtZ Hkh fy;kA vukt dk Hkh dtZ] #i;s dk HkhA djhc ikap eu jk'ku vkSj pkj lkS #i;s dk dtZ djds os xq# ckck ds lkFk ykSV x,A ;g Dokj dh uojkf=k dk le; FkkA blh cjlkr esa nks eghus igys ?kj dk vk/ks ls T;knk Hkkx fxj x;k FkkA flQZ ,d dksBjh cph FkhA ?kj cuokus dh ckr lkspus dk iz'u gh ugha FkkA fdlh rjg fnu dkVuk FkkA ysfdu vc firkth gj nwljs&rhljs eghus vkus yxsA vc muds lkFk nks&pkj xq# HkkbZ Hkh gkssrsA dHkh v;ks/;k th ls okilh gks jgh gS] dHkh iz;kxjkt ds jkLrs esa gSaA ,d&nks fnu #ddj ?kj esa eqf'dy ls tqVk;k x;k vUu lkQ djrs vkSj vkxs c<+ tkrsA tkrs&tkrs lkS&ipkl #i;s dk dtZ Åij ls p<+k tkrsA tks Bdqjkbusa esjh Qhl ds fy, eka dks nl&ikap #i;s dk dtZ nsus ds igys nksigj&Hkj fpjkSjh djkrh Fkha] ogh firkth dks mnkjrk ls lkS&ipkl ns nsrhaA bl mEehn esa fd dHkh u dHkh rks [ksr fxjoha ysus dk ekSdk feysxk ghA ge ijs'kku gks x,A lk/kqvksa dks vkrs ns[kdj gekjs psgjs mrj tkrsA lk/kq yksx viuh jlksbZ [kqn cukrsA bl nkSjku ,d&,d pht pqudj eka ls ekaxrsA elkys] dM+qvk rsy] ns'kh ?kh] xqM+ vkfnA xqM+ vkSj ns'kh ?kh vDlj u jgrkA ij lk/kqvksa dks ;dhu u vkrkA os tksj

nsdj ekaxrsA Hkxoku dk Hkksx yxkus ds fy, budh vfuok;Zrk crkrs vkSj bu phtksa dk bartke djus ds fy, eka ls cseqjkSorh ls dgrsA ;g lc esjh vuqifLFkfr esa gksrk ysfdu ckn esa eSa lqurk rks cgqr xqLLkk vkrkA lk/kqvkas ls dM+kbZ ls cksyrk rks firkth eq> ij fcxM+rsA [ksrh&ckjh csp Mkyus dh /kedh nsrsA ,d ckj ,slh fLFkfr vkbZ fd lcsjs mu yksxksa ds tkus ds ckn ?kj esa lpeqp vUu dk ,d nkuk Hkh ugha cpk FkkA ;g gksyh ds vkl&ikl dk le; FkkA jch dh Qly idus esa nl&ianzg fnu dh nsj FkhA ,sls fnuksa esa eVj] puk] xUUkk vkSj vkyw gh lkFk nsrs gSaA ij esjs [ksr esa ;s pkjksa ugha FksA xsgwa dh ckfy;ksa esa nw/k rks cSB x;k Fkk ij vHkh iks<+k ugha gqvk FkkA ogh dPPkk xsgwa dkVk x;kA mldh ckfy;ksa dks vkx esa Hkwuk x;k vkSj ehatdj fudys nkuksa dk uk'rk gqvkA jkr gksus ij esa ¯lokj esa fudy x;kA fdlh ds [ksr ls ¼;kn gS fdlds [ksr ls½ puk m[kkM+dj yk;k vkSj gksjgk Hkwudj ge yksx nsj rd va/ksjs esa chu&chudj pus ds nkus [kkrs jgsA firkth nqckjk xfeZ;ksa esa vk,A bl ckj muds vkus ds eghus&Hkj igys ls xkao esa ppkZ Fkh fd ^lk/kw* ¼rc rd yksx firkth dks lk/kw dgus yxs Fks½ bl ckj vius [ksr cspus ds fy, vk jgs gSaA [ksr cspdj vius xq# th dh dqVh ij cgqr cM+k HkaMkjk djsaxsA ge yksx ?kcjk, gq, FksA [ksr gh rks ge yksxksa dk thus dk ,dek=k lgkjk gSA fcd x;k rks D;k [kk,axs\ firkth geas Hkw[kksa ekjus ij D;ksa vkeknk gSaA irk gksrk fd [kjhnkj dkSu gS rks mlds iSj idM+dj mls u [kjhnus ds fy, eukrkA eka dgrh fd vc ^,* ge yksxksa dks xkao ls fudyus dks etcwj dj nsasxsA ;gka jgdj D;k [kk,axs\ cgqr lksp&fopkj fd;k x;kA eSa vkSj eka njokts ij pkjikb;ksa ij cSBs&cSBs cgqr jkr rd fclwjrsA bl ckr ij ge nksuksa ,der Fks fd firkth tks lksp fy, gksaxs ogh djsaxsA mUgsa dksbZ jksd ugha ik,xkA rc\ bl ckj mUgsa vdsys vk;k ns[k eSa tuojh&ekpZ 2011


[kq'k gqvkA dbZ fnu igys eu gh eu fnu esa idM+ esa vkus okyh pht ugha ds vapys esa lts vkSj yach r; dj fy;k Fkk fd lksrs le; mudk FkhA eSa fujarj Jo.k&vuqJo.k vkSj ckn dkyh nk<+h&ewaN&tVk okys xyk xaM+kls ls vyx dj nsuk gSA fQj esa mldk ckjhd fo'ys"k.k djrkA fQj iSarkyhl& ipkl dh mez ds yk'k ds VqdM+s djds cksjs esa Hkjdj ?kj ykSVdj egqvkjh esa tkdj muds yacs Njgjs ,d ckck th [kqVguk ds dq,a esa Mky vkuk gSA ml Hkk"k.kksa dh udy djrkA varr% [kfM+;k [kM+kÅa [kVdkrs vk,A fnu firkth va/ksjk gksus ds ckn xkao ls feV~Vh esa Øe'k% ihyk vkSj yky jax iwNkµfdruh 'khf'k;ka cp xbZ gSa cPPkk\ ?kwedj ykSVs vkSj nsj jkr rd eM+gs esa feykdj cukbZ xbZ vjgj ds nkuksa tSlh eSaus igpkukµetes ds nkSjku ckck th jkepfjr ekul dk ikB djrs jgsA eSa ^xHkZ fujks/kd* vkSj cktkdj.k dh nks&rhu pDdj yxk x, FksA ns[kdj dFkjh ds uhps xaM+klk fNik,] ckgj ysVk 'khf'k;ksa ds :i esa lu~ 68 ds n'kgjs esa crk;kµvkBA ckckth us nl dk uksV muds lksus dk bartkj djrk jgkA eka eSaus Hkh viuk mRikn cktkj esa mrkj c<+k;kA vkBksa 'khf'k;ka vapys dh yach vkSj cgu ,dek=k dksBjh esa njoktk can fn;kA esjs mRikn dh fo'oluh;rk ds tsc esa Mkyrs gq, iwNkµQk;nk rks iwjk djds ysV xb±A varr% tkus dc esjh Hkh fy, lcls cM+k ladV esjh mez FkhA djsaxh\ vkSj fcuk nks #i;s okil fy, vka[k yx xbZA lcsjs txk rks ns[kk] vHkh Bhd ls js[k Hkh ugha QwVh FkhA rqjar ykSV x,A D;k xtc dh ped Fkh firkth tkus dh rS;kjh dj jgs FksA dgka blds fy, dSysaMj esa Nis yach tVktwV mudh vka[kksa esaA jkLrs&Hkj ckck ds ckjs tk jgs gSa\ D;k [ksr fy[kus\ dkSu okys ,d o`) ckck th ds fp=k dks eSaus esa gh lksprk jgkA dYiuk esa ckck th tkurk\ os pys x,A ckn esa irk pyk voyac cuk;kA etes dh 'kq#vkr gh dk HkO; vkJe vkSj mlesa fopj.k fd lkSnk u iVus ds dkj.k fcduk Vy eSa ckck th ds fp=k dks tjh dh ekyk djrh xs#vk oL=k&/kkfj.kh lkr&vkB x;k FkkA lksprk gwa ml fnu esjh vka[k ;qok fpduh lkf/o;ksa dh f[kyf[kykgV u yxh gksrh ;k firkth tYnh lks x, xwatrh jghA ?kj igqapdj mlh jkr bl gksrs ;k vxys fnu Hkh #d x, gksrs rks ckck th dks fyfic) djus ds fy, eSa Lrjh; D;k gksrk\ vkt eSa dgka gksrk\ ml csrkc gks x;k FkkA laHkor% og js[kkfp=k fnu lkS #i;s dk dtZ ysdj x, jgk gksxkA ys[ku ds fy, iw.kZdkfyd gksuk Hkh firkth rks fQj lkyHkj ugha esjk vuqeku gS fd gj fy[kus ,d iz e q [ k vfuok;Z r k gS A tc fga n h es a fy[kdj ykSVsA bl chp vkfFkZd okyk izkjaHk esa ;k rks fdlh pfj=k dfBukb;ksa ls fucVus ds fy, ge pk; dk [kpZ Hkh fudky ikus esa leFkZ ugha gks ldrs dks ns[kdj mldk js[kkfp=k mrkjrk eSa ^etek* yxkus dk ^xqj* gksxk ;k fdlh ?kVuk vFkok n`'; rks iw.kZdkyhu ys[ku rks fnokLoIu gh gSA vkSj fcuk iwjh dks ns[kdj mldk o.kZu djrk lh[kus esa rsth ls yx x;kA gkbZLdwy dh i<+kbZ ds {kerk] n{krk vkSj layXurk ds fo'o&Lrj dh cjkcjh dSls gksxkA ;g n`'; ;k pfj=k uotkr fy, 'kgj tkuk iM+kA Vªsu lcsjs ;k tUe ys jgs ys[kd dk vaMk gSA gks ldrh gSA ued&jksVh [kkdj igyokuh djus dk bls og lsrk jgk] lsrk jgk rks ,d lk<+s vkB rd igqapk nsrhA LVs'ku ls Ldwy ds jkLrs esa dpgjh fnu og mls eqdEey pwts esa cny vkxzgA vkjksi gS fd fganh dk ys[kd esgur iM+rhA eqdnesckth ds chp /ka/kk ysus esa dke;kc gks tkrk gSA vius vaMs ugha djrkA tekus ds fy, etesckt blh le; dks lsuk ys[kd ds fodkl ds fy, etes dh 'kq#vkr djrsA esjs ikl ,d vfuok;Z gSA vkSj ;g tks vius ns[ks ;k ?kaVs dk Qkyrw le; jgrkA eSa ckjh&ckjh lqus dks jpuk dk :i nsdj vkSjksa dks vyx&vyx fnuksa esa vyx&vyx igukdj vkSj muds vkxs vxjcÙkh fn[kkus ;k lqukus dh vkdka{kk ;k csrkch etescktksa dk izn'kZu ns[krkA lkaM+s dk lqyxkdj djrkA lkFk esa ;g ?kks"k.kk fd gS] ;gh ^jpus* esa izo`Ùk gksus dk ewy rsy] /kkr dh nok] LraHku dh nok] gfj}kj ds vius vkJe ls ckgj u dkj.k gSA yackbZ] eksVkbZ c<+kus dh nok] LoIunks"k] fudyus dk ozr ys pqds xq# th us eq>s essjs eu esa dgkuh ;k jpuk dk ewy ukenhZA buesa ls dksbZ leL;k esjh ugha vkSj esjs tSls ntZuksa f'k";ksa dks turk fcanq ,sls gh fdlh n`';] pfj=k ;k laokn Fkh ysfdu muds cksyus dh dyk] pqVhsys tuknZu ds dY;k.k ds fy, Hkstk gSA ds ns[kus&lquus ls mHkjrk gSA fQj bl laokn] laoknksa dh vnk;xh] Jksrk dks ikap Ng eghus esa gh eSa okdiVq gks ewy fcanq ds pkjksa rjQ dgkuh ds vU; cka/kus okys izlax ls vius eryc ij x;kA bl /ka/ks us esjk lkjk nq[k&nfyn~nj vo;oksa dk rkuk&ckuk cquuk 'kq: gksrk lQkbZ ls f'k¶V dj tkus dh dykµ;g nwj dj fn;kA bl /ka/ks dk ,d fcac gSA esjs eu esa dgkuh dHkh Hkh ,deq'r lc eq>s izHkkfor djrsA ?kaVs&Hkj esa ianzg vHkh rd Le`fr esa rktk gSA xkjiqj ds eqdEey :i esa ugha vkrhA T;ksa&T;ksa chl #i;s dek ysus ds bl gquj esa eq>s esys esa etes dh ;g rhljh f'k¶V FkhA lkspus vkSj fy[kus dh izfØ;k vkxs Hkh viuh leL;kvksa dk lek/kku fn[kkbZ va/ksjk gksus okyk FkkA etek [kRe djds c<+rh gS] dgkuh vkdkj xzg.k djrh gSA iM+k gksxkA ij mudh ;g iVqrk ,d eSa lkeku lesV jgk Fkk] rHkh xs#, jax dHkh&dHkh rks esjh dgkuh ds igys vkSj tuojh&ekpZ 2011

173


vafre Mªk¶V esa ek=k nl izfr'kr dh gh lekurk 'ks"k jg tkrh gSA fopkj/kkjk dks ewy fcanq cukdj dgkuh dk <kapk [kM+k djuk esjs fy, laHko ugha gSA ysfdu pfj=kksa] ?kVukvksa ;k laoknksa ds izfr vkd"kZ.k ;k tqM+ko dh izo`fÙk dSls fdlh esa iSnk gksrh gS ;k vkSjksa dh rqyuk esa T;knk iSnk gksrh gS\ esjs eu eas ;g vkd"kZ.k dSls iSnk gqvk gksxk\ lkspus ij viuh QqQsjh cgu dh ;kn vkrh gSA ;g cgu llqjky tkus rd ;kuh tc eSa ntkZ nks esa x;k rc rd esjs ?kj ij gh jgrh FkhA og jkst 'kke dks eq>s fdLls lqukrhA fdLls lquus ds ykyp esa eSa 'kke gksrs gh mUgsa ?ksjus yxrkA dHkh&dHkh rks ?kj dk vk/kk&v/kwjk dke NksM+dj mUgsa fdLLkk 'kq: djuk iM+rkA dbZ jktdqekj vkSj jk{klksa ds fdLls vHkh rd ;kn gSaA nq[kkar fdLlksa ij cgqr ckj jks;k gwaA nq"V pfj=kksa ij Øksf/kr gqvk gwaA ,dk/k dks rks ?kj ds fiNokM+s QSys taxy esa [kkstrk fQjk gwaA laHkor% dgkuh ds izfr ;k vkSj ewy QkWeZ esa pfj=k ;k ?kVuk ds izfr vkd"kZ.k cgu }kjk lquk, x, mUgha fdLlksa ls [kwu esa vk;k gksxkA izkbejh Ldwy esa gekjs ,d f'k{kd Fksµia- nsoef.k feJA xf.kr cgqr le>kdj] lko/kku djds vkSj fganh cgqr jl ysdj i<+krs FksA nqykjus eas Hkh vkxs vkSj naM nsus esa HkhA muds crk, gq, ,sfdd fu;e] ykHk&gkfu] izfr'kr vkSj C;kt ds lw=k rks brus ^eLr* gks x, Fks fd mlh etcwr vk/kkj ds cy ij izfr;ksfxrk dh oSrj.kh ikj dj x;kA ,d ckj fganh beyk esa vkLVªsfy;k ds ^V* ds uhps vk/kk ^j* yxkuk Hkwy x;k rks blh ,dek=k xyrh ds fy, feyh nks NfM+;ksa cfYd xksnksa dh ltk maxfy;ksa ij bruh Hkkjh iM+h fd 'kke rd eqV~Bh gh ugha ca/k ldh FkhA muds i<+k, jl[kku ds loS;k ds ^djhy ds dqat* vkSj ^dy/kkSr ds /kke* vHkh rd Le`fr&iVy ij ewrZ gSa tcfd ml le; rd u djhy ls ifjp; Fkk u dy/kkSr lsA feJ th eaxyokj dk ozr j[krs vkSj ;g fnu cPpksa ds fy, ,d fo'ks"k vkuq"Bkfud ifo=krk dk gksrkA bl fnu 174

iafMr th jkepfjr ekul dk ikB djrs] mldk vFkZ le>krs] egkHkkjr dk dksbZ izlax lqukrs ;k ^dY;k.k* esa izdkf'kr fdlh dFkk dk ikB fdlh cPps ls djokrsA ,d ckj ckfy vkSj lqxzho dh yM+kbZ dk o.kZu mUgksaus bruk thoar fd;k fd eq>s yxkµnksuksa HkkbZ bl le; Hkh iuofj;k ds HkhVs ij rky Bksad&Bksaddj yM+ jgs gSaA iafMr th }kjk fufeZr bl lkfgfR;d ekgkSy us fu'p; gh ml dPph mez esa esjs varj esa lks, ys[ku ds fcjos dks lgykdj txk;k gksxkA firkth 'kke dks [kkuk [kkus ds ckn jkst jkepfjr ekul dk ikB djrs FksA eq>s Hkh Jksrk ds :i esa lkeus cSBkrsA mudk dguk Fkk fd jkek;.k ¼jkepfjr ekul dks yksd esa jkek;.k lacks/ku feyk gqvk gSA½ lquus ds nkSjku vxj dksbZ lks tk, rks vxys tUe esa vtxj gksrk gS vkSj gtkj lky okyh vtxj ;ksfu esa iwjh ftanxh [kkus vkSj jgus dh leL;k ls ijs'kku jgrk gSA vtxj gks tkus ds Mj ls uhan ij dkcw j[krs gq, eSa iwjh mRlqdrk ls jke&dFkk lqurk FkkA blus Hkh ml ^vpsr* mez esa dFkk fo/kk ds izfr tqM+ko iSnk fd;k gksxkA ,d vkSj Le`frA ntkZ rhu dh iqLrdsa eSaus viuh dekbZ ls [kjhnhaA ft;kou ekLVj us fdrkc [kjhnus ds fy, dkt&cVu djus dk ,Mokal esgurkuk ns fn;kA cktkj okyh nqdku ij txg de jgrh Fkh] blfy, dkt&cVu fd, tkus okys diM+ksa dks ysdj eSa FkksM+h nwj ,d dksBjh esa cSBrk FkkA ubZ&ubZ fdrkcsa ysdj vk;k rks Hkk"kk dh iqLrd ns[kus yxkA ,d dgkuh us fpafrr dj fn;kA uke Fkkµ^dkB dk ?kksM+k*A jktdqekjh gsysu ds fy, o"kks± rd pyus okyh yM+kbZ esa Vªk; ij fot; ikus ds fy, foi{kh lsuk us dkB dk ,d ?kksM+k cukdj mlds isV esa ,d jkr igys vius lSfudksa dks fNik fn;k Fkk ftls Vªk; ds yksx fdys esa [khap ys x, FksA bUgha lSfudksa us jkr esa ?kksM+s ds isV ls fudydj fdys dk QkVd [kksyk FkkA eSa nsj ls blh lksp esa iM+k Fkk fd bl chp ;s lSfud viuh fn'kk&

eSnku dh leL;k ls dSls fuiVs gksaxsA rc rd mLrkn vanj vk,A dbZ xzkgdksa dks 'kke gksus ds igys diM+s nsus Fks vkSj eSa fn'kk&eSnku dh leL;k esa my>k cSBk FkkA mLrkn us esjs nksuksa dkuksa esa ,d lkFk ^flVdk* yxk;kA lds ckn Hkh lSfudksa dh leL;k esa eSa dbZ fnu my>k jgkA vFkkZr nwljs ns'k&dky vkSj ik=k dh leL;k dks viuh leL;k eku ysus okyh dksbZ ^jx* tx pqdh FkhA ;gh ^jx* ftEesnkj gksrh gS ys[ku ds fy,A ckn esa Hkys x`gLFkh dk cks>k dPph mez esa Mkydj pys x, gksa firkth ij ;g mudk Øwj vuq'kklu gh Fkk tks eq>s jkLrs ij yk;kA 'kq#vkr esa Ldwy tkus ls Hkkxrk FkkA jke fujatu iafMr th dh NM+h dh pksV cPpkas esa ppkZ dk fo"k; FkhA Ldwy dh ckmaMjh esa ?kqlrs :g dkairhA Ldwy ds fy, fudyrk rks jkLrs ds fdlh ccwy ds isM+ ij p<+dj ^xqn* [kkus yxrk ;k fdlh rkykc esa ugkus mrj tkrkA fgjuksa dk nw/k nqgus ;k fdygaVh Qalkus dh dksf'k'k djrkA firkth vDlj Ldwy tkdj tkap djrsA ogka u ikdj [kkstrsA idM+ tkus ij bruk ekjrs fd dPNh xhyh gks tkrhA dHkh&dHkh rsokjh nknk vk tkrs vkSj ,slk etkd djrs fd eq>s mudh ckrsa ,dne lgh yxrhaA ,d ckj HkM+dk fn;kµfcuk C;kg fd, gh i<+us pys tkvksxsA ckn esa 'kknh dSls gksxh\ dksbZ ugha djsxkA rc eka ds ej tkus ij [kkuk dkSu cuk,xkA eq>s ns[kk] i<+us ds pyrs 'kknh ugh gqbZA vc [kkus ds fy, xkao&Hkj esa pDdj yxkrk gwaA eSa g¶rs&Hkj rd 'kknh djus ds fy, jksrk jgkA ,d ckj jkr esa tkaf?k;k esa is'kkc gks xbZ FkhA eka tkaf?k;k mrkjrs gq, MkaV jgh FkhA rHkh rsokjh nknk vk x,A eka dks MkaVus yxsµxyrh rsjh gSA bruh NksVh uydh ykbZ gks cktkj ls csVs ds fy,\ datwl] iSlk cpkrh gksA NksVh u gksrh] dPNh ls ckgj fudyh jgrh rks dSls xhyh gksrh dPNhA fQj eq>s Qqlyk;kµge yksx vius fy, cM+h&cM+h uydh yk, gSaA vkt rd dHkh dPNh xhyh ugha gqbZA eka ls dgks igys cM+h tuojh&ekpZ 2011


uydh ykos cktkj lsA rHkh Ldwy tkukA eSa le> x;k] mUgksaus iwNkµ^fdruh cM+h uydh pkfg,\** eSaus gkFk ds b'kkjs ls crk;kµ^Ms<+ fcÙks dhA* ^gkaA ns[k ys cM+dhA* mUgksaus eka dks lacksf/kr fd;kA eka galus yxhaA eq>s eka ij cgqr xqLlk vk;kA fcuk cM+h uydh fy, Ldwy ugha tkukA pkgs dkV Mkyks dqYgkM+h lsA cLrk fdlh isM+ ij fNikdj ukuh ds ?kj Hkkx tkrk rks rhu&pkj fnu dks Qqjlr fey tkrhA ukuh ds ?kj pkj&ikap lkS HksM+sa FkhaA muds >qaM dk pjrs gq, /khjs&/khjs vkxs c<+uk lEeksfgr djrkA da/ks ij yXxhA ihB ij Vaxh yksVk&MksjhA ,d da/ks ij dkyh dejhA iSj esa uqdhyh iughA ekek yksxksa dh cM+h&cM+h eawNsaA taxy esa vgjs ij idrk [kkukA nw/kA ekek ds ?kj ds lkeus tks taxy Fkk] mldh lhek dk rks irk gh ugha FkkA cal vanj ?kqlrs tkb,] ?kqlrs tkb,A blls vPNk dke D;k gks ldrk gS fd HksM+sa taxy esa NksM+ nhft, vkSj pSu dh ca'kh ctkrs jfg,A eSaus ukuh ls dgk] eSa i<+waxk ughaA ekek ds lkFk HksM+ pjkÅaxkA vki firkth dks le>k nhft,A firkth dks irk yxk rks yxs xkfy;ka nsusµllqjA jkr&fnu tkuojksa dh lksgcr ds pyrs gh rks cckZn gqbZ gS viuh tkfrA vkneh ls HksaV ughaA tcku can jgrs&jgrs fnekx Hkh can gks tkrk gSA ftl esM+ ij igqapks ogha pkj xkyhA MkaV&MiV vkSj xe [kkrs&[kkrs nCcw gks xbZ viuh tkfrA vkt ds tekus esa tks xjtuk&rM+iuk ugha lh[ksxk vkSj dfj;k vPNj ugha phUgsxk og fuxy fy;k tk,xkA dHkh izsfjr djrsµjs] fujh ewj[k vkSj pjokg gh ugha jgh gS viuh tkfrA bleas dkfynkl ls ysdj 'ksDlfi;j rd vkSj bZ'kkelhg ls ysdj eqgEen lkgc tSls iSxacj rd gq, gSA dsoy viuh gh tkfr ,slh gS tks iwjh nqfu;k eas QSyh gqbZ gSA gksYdj jktoa'k dk uke ugha lqukA tuojh&ekpZ 2011

dHkh fnYyh ys pydj fn[kkÅaxkµlaln ds ukSosa xsV ij yxh panzxqIr ekS;Z dh ewfrZ ds uhps D;k fy[kk gS\ n lsQMZ Cok;---ekus xM+sfj;k dk yM+dkA vaxzsth fcuk i<+s dSls tkuksxs\ esjs cki rks Ldwy tkus ij ekjus nkSM+rs FksA dgrs Fks i<+us yxs rks dej >qd tk,xh] ck<+ #d tk,xh] utj detksj gks tk,xhA muds M~;wVh tkus ds ckn Ldwy tkrk Fkk vkSj pgkje ikl dj x;kA tcjnLrh okil xkao u Hksts fn, gksrs rks irk ugha fdruk i<+ tkrsA csVk] ftl dke esa tqVks dej dldj tqVksA lpeqp dej dldj gh tqVrs Fks rc firkth dke esaA gj rhljs&pkSFks lky dqavk [kksnuk iM+rk FkkA bruk iSlk ugha Fkk fd mls iDdk djk;k tkrkA ikuh [kwc cjlrk FkkA gj cjlkr esa ;g dqavk yckyc Hkj tkrkA fQj ikuh ?kVus ds lkFk mldh dxkjsa fxjus yxrhaA ,dk/k lky ejEer djds dke fudkyk tkrkA vxyh cjlkr mrjus ds lkFk dqa, dh txg ^eaM+kj* utj vkrhA pkSM+h vkSj HkaBh gqbZA rc firkth nwljh txg dqavk [kksnuk 'kq: djrsA [ksrs cksus ds ckn] iwl esaA vdsys neA [kqn [kksnrsA [kqn feV~Vh <ksdj ckgj QsadrsA phaVh dh rjg fcuk Fkds] nl cts jkr rdA bl rjg [kksns x, dbZ dqavkas ds fu'kku vkt rd gSaA ge xehZ esa jch dh Qly dVus ds ckn jkst cM+s losjs /kwi gksus rd vkSj 'kke dks lwjt Mwcus ls igj jkr chrus rd os dqnky ls xksM+&xksM+dj [ksrs dh nwc fudkyrsA dgrs] ml fdlku dks vUu dSls tqVsxk] ftl [ksr esa [kjirokj [kwaVk xkM+dj cSBs gksaA gj xyrh ij fu/kkZfjr ltk nsuk mudk fl)kar FkkA Ldwy ds jkLrs esa fNis gq, idM+s x,A nl xksns dh ltk vkSj 'kke dk [kkuk canA Ldwy igqapus ds ctk; ukuh ds ?kj igqap x, rks idM+dj okil yk, tkrs le; iM+h xksnksa dh ekj ds vykok mcgu esa cus xxjs okyh Qans esa nksuksa iSj cka/kdj uhe ds isM+ ls mYVk yVdk, tkus dh ltkA bruk dBksj fo/kku u gksrk rks i<+us tSlk uhjl vkSj dejrksM+ dke eSa

gjfxt u 'kq: djrkA o`) bPNk'kfDr ds /kuh gksus ds lkFk&lkFk fufyZIr vkSj eksgek;k ls ijs jgus dh thou&'kSyh dks Hkh mUgksaus lk/kk gSA tgka jgrs gSa eLr jgrs gSaA vk'kadk] mf}Xurk] ruko] yksHk ykyp ls ,dne ijsA v;ks/;k] eFkqjk] dk'kh] iz;kx vkfn dh yach in;k=kk vkSj jke] 'kadj] guqeku] dkyh ra=k&ea=k] ekju mPPkkVu vkfn dh ekul ;k=kk ds ckn ftanxh ds vafre pj.k esa vc mUgksaus dchj&iaFk ij iM+ko Mkyk gSA jkexat fefMy Ldwy esa /keZ;qx vkSj uouhr nks if=kdk,a vkrh FkhaA dHkh&dHkkj mUgsa ns[kus dk volj fey tkrk FkkA vaR;k{kjh izfr;ksfxrk ds fy, cgqr lh dfork,a jVuh iM+h FkhaaA n'kgjs vkSj tUek"Veh ds le; jkexat cktkj esa ukSVadh daiuh vkrh FkhA g¶rs Hkj ukSVadh ns[kus dk ekSdk feyrk FkkA mu fnuksa ns[kh xbZ ukSVafd;ksaµ/kwy dk Qwy] 'kkgh ydM+gkjk] lqYrkuk Mkdw vkfn ds laokn vHkh rd ;kn gSaA mUgha fnuksa fefMy esa laLÑr i<+kus okys 'kkL=kh th us viuh ukVd daiuh [kksyh FkhA vkl&ikl tgka Hkh muds ukVd gksrs] eSa ns[kus tkrkA ohj vfHkeU;q] t;nzFk o/k] lR; gfj'panz vkfnA t;nzFk o/k esa vfHkeU;q ds vkstLoh laokn jksekap iSnk djrsA lR; gfj'panz esa rkjkerh }kjk iq=k&'kksd esa fd, x, foyki dh iafDr;ka vkt rd ;kn gSaµyky cksyh veksyh lquk tkA bu ukVdksa vkSj ukSVafd;ksa us jl dh igpku djuk vkSj mldk Lokn ysuk fl[kk;k gksxkA rHkh rks jl&l`f"V djus okys bu dykdkjksa dks utnhd ls ns[kus&tkuus dh yyd iSnk gqbZ Fkh eu esaA 'kkL=kh th dk xkao esjs xkao ls dksl Hkj ls Hkh de FkkA ml xkao ds cPps Hkh jkexat fefMy Ldwy esa i<+us vkrs FksA muls irk pyrk gS fd vfHkeU;q dk ikVZ vnk djus okys dk uke xq# ukbZ gSA vtqZu vkSj gfj'panz dk ikVZ 'khryk iafMr djrs gSaA lcds pgsrs Mkalj dk uke vatksjok gS] ftlus fiNys lky ntkZ lkr esa i<+kbZ NksM+dj gyokgh djuk 'kq: fd;k gSA rkjkerh 175


dk ikVZ blh dk cM+k HkkbZ djrk gSA eSa fnu ds mtkys esa bu dykdkjksa dks ns[kuk pkgrk FkkA ,slk D;k peRdkj gS buds O;fDrRo esa fd lkjk n'kZd leqnk; lEeksfgr gks tkrk gSA fnu esa ns[kus ;k ckr djus ij fujk'kk gkFk yxrhA [kqjnjs psgjs] lk/kkj.k eVeSys diM+s] foiUurk vkSj cspkjxhA jkr esa Lokax esa gh lgh] os vius dks vRa;r lqanj] cyoku] lR;oku ;k fo}ku eku ysrs Fks vkSj izk.ki.k ls vius vfHku; ls bu pfj=kksa dks lkdkj djrs FksA bu vfHkusrkvksa ds ckjs esa vc Hkh lekpkj ysrk jgrk gwaA 'khryk iafMr th ls eSa cM+h yyd ls feyrk gwaA irk pyk fd vatksjok vkSj mldk HkkbZ ej pqds gSa] xq# ukbZ ,d L=kh dks ysdj dgha Hkkx x, gSaA ij 'kkL=kh th vHkh Hkh tl ds rl fn[krs gSaA fiNys eghus xkao x;k FkkA 'kkL=kh th jkexat cktkj ls okil ykSVrs gq, fn[ksA ogh dk;k] ogh yacs ckyksa dks <ds gq, lQsn [kknh dh VksihA [kknh dh /kksrh vkSj dqjrkA lkbfdy dh ogh pky vkSj rfud >qdk gqvk psgjkA 'kkL=kh th ij le; viuk dksbZ fu'kku gh ugha NksM+ ik;kA lu~ 62 ls lu~ 2001 rd eSa rfud nwj Fkk blfy, iz.kke&ikrh ugha dj ik;kA mu fnuksa jkexat esa gh VwukZesaV gksrk FkkA nlksa Ldwy ds cPps Hkkx ysus vkrs FksA xqgkM+h ds ckx esa yacs&yacs Mx Hkjrs lhVh ctk&ctkdj O;oLFkk laHkkyrs 'kkL=kh thA viuh daiuh ds ukVdksa esa gkjeksfu;e ctkrs 'kkL=kh thA iM+ksl ds xkao vkS>h ds ,d fcxM+k;y czkã.k Nk=k ls yxHkx eYy ;q) dh fLFkfr rd vkdj mls naM nsrs vkSj dkcw esa djrs 'kkL=kh thA eu esa muds dbZ fcac ,dne VVds vkSj Li"V gSaA mUgha fnuksa I;kjs yky vkokjk] dq'kokgk dkar vkSj izse oktis;h ds miU;klksa ls ifjfpr gqvkA D;k thoV okys i=k gksrs Fks bu miU ;klksa esaA izse oktis;h ds ,d miU;kl ds MdSr ik=k eaxyh ls rks eSa bruk izHkkfor gqvk fd cM+k gksdj mlds tSlk gh fnysj] ckr dk /kuh vkSj xjhcksa dh enn djus okyk Mkdw cuuk dqN fnuksa rd vius thou 176

dk y{; cuk, jgkA lksprk gwa ;g lc ,d lkFk dSls gqvk gksxkA firk dks euk&eukdj ?kj ykukA [ksrh&ckjh ns[kuk] Ldwy tkuk] ukVd&ukSVadh ns[kuk] miU;kl&dgkfu;ka i<+ukA fojksf/k;ksa }kjk vk, fnu iSnk fd;k tkus okyk la=kkl >syukA ¼tSlsµnks ckj ?kj esa pksjh djok nsuk½ lksprk gwa] ftruh 'kkjhfjd vkSj ekufld {kerk cpiu esa gksrh gS] ipkl rd igqaprs&igqapr 'kk;n mldh 10&15 izfr'kr gh 'ks"k jg tkrh gSA ;k lq[k&larqf"V bldh /kkj dks rsth ls dqan djrs gksaxsA esjs fudVLFk iM+kslh Fks ykyrk ekS;ZA eq>ls nl&ianzg o"kZ cM+sA mUgksaus dHkh ckrphr essa crk;k Fkk fd xwyj dk Qwy ikb, rks lkjs nq[k&nfyn~nj nwj gks tkrs gSaA ftl crZu esa xwyj dk Qwy Mky nhft, mlesa j[kk gqvk vUu dHkh pqdsxk gh ugha] vki fudkyrs&fudkyrs Fkd tk,axsA v{k; HkaMkjA firkth ds u jgus ds pyrs iSnk gq, jksVh ds ladV dk blls izHkkoh fujkdj.k D;k gks ldrk Fkk\ xwyj dk isM+ ykyrk ds }kj ij gh FkkA vHkh Hkh gSA muls iwNdj irk yxk;kµ;g vekoL;k dh vk/kh jkr dks Qwyrk gS] ijkr dh rjg cM+k vkSj lQsnA cl ,d feuV ds fy,A fQj cq> tkrk gSA mlds Qwyrs gh mft;kj gks tkrk gSA vki cSBdj bartkj djrs jfg, isM+ ds uhpsA cfYd xwyj dh Mky ij gh cSBs jfg,A ,d feuV dk le; cgqr de gksrk gSA blh nkSjku fcuk Mjs gq, mls rksM+ yhft,A rksM+ fy, tkus ds ckn fQj ugha cq>sxkA ys tkdj mlds NksVs&NksVs VqdM+s vukt ds crZuksa] #i;s ds cDlksa] eksgj dh gkafM+;ksa esa Mky nhft,] lHkh v{k; gks tk,axsA eksgj dh gkaM+h ;k #i;s dk cDlk rks esjs ?kj esa ugha Fkk] gka] vukt dh xxjh esa Mky fn;k tk,xkA lkjk nq[k&nfyn~nj nwj gks tk,xkA fQj djrs jgsa firkth HkaMkjkA lkjh leL;k dk var gks tk,xkA vxj pkoy dh xxjh esa Mky fn;k tk, rks rc rks eka dks dwVus ls Hkh Qqjlr fey tk,xhA xwyj dk Qwy ikus ds fy, vekoL;k dh fdruh jkrsa tkxdj

fcrkb±] ;kn ughaaA pkjikbZ xwyj ds isM+ ds uhps gh fcNk ysrkA vk/kh jkr ds ckn rd tkxrkA dbZ ckj [kqn ykyrk Hkh tkxrs jgrsA ckrphr djrs jgrsA dgrsµeSaus rks cgqr dksf'k'k dh ij ugha ik ldkA rqe gks ldrk gS ik tkvksA ij gj vekoL;k [kkyh pyh xbZA 'kq#vkr esa rks ,d ckj xwyj ds isM+ ij p<+dj cSBk jgk] ij esjk nqHkkZX;A xjhch ugha gVrh Fkh] lks ugha gVhA ,dk/k ckj bartkj djrs&djrs uhan vk xbZA lcsjs txk rks ns[kk xwyj dh Mkyksa ls elwj ds vkdkj ds uUgs&uUgs nkus fpids gSaA ;g rks cgqr ckn esa irk pyk fd xwyj dk Qwy mlds bl y?kq:i okys nkus esa gh lekfgr gSA ;gh gSA xwyj ds Qwy ds bartkj esa eSaus pkj&ikap cjl rks dkVs gh gksaxsA rc rd tc rd etek yxkus ds xqj ds :i esa ^xwyj dk Qwy* esjs gkFk esa ugha vk x;kA ykyrk ekS;Z ds firkth Hkh cpiu esa ej x, FksA os rhu HkkbZ Fks vkSj ,d ?kwj tehu u igys Fkh u vc rd gSA irk ugha dSls eqjkbu vb;k us rhuksa dks ikyk gksxk\ xwyj dk Qwy ikus dh reUuk ykyrk dks Hkh cgqr jgh gksxhA mUgksaus Hkh bls ikus ds fy, fdruh jkrsa tkxdj dkVh gksaxhA 'kk;n blhfy, mUgksaus njokts ij xwyj dk ;g isM+ yxk;k gksxkA ij mUgsa Hkh xwyj ds Qwy ds :i esa dfBu 'kkjhfjd Je djus dh {kerk gh feyh ftls os ftanxhHkj nwljs ds vf/k;k fy, gq, [ksrksa esa xkjrs jgs vkSj vpkud fiNys lky ,d fnu 'kke dks gy&cSy ysdj [ksr ls vk,A flj&nnZ] cnu&nnZ vkSj cq[kkj ls =kLr gksus ds ckotwn pkjk dkVdj cSyksa dks fn;k vkSj rfud vkjke djus ds fy, ykSVs rks tc rd iRuh flj esa ekfy'k djus ds fy, dVksjh esa rsy ysdj vkrha] fpj funzk esa yhu gks x,A xtcA rqjr&QqjrA tSls esgur djus esa dHkh vkyL; ugha fd;k oSls gh dwp djus esa HkhA Nsnh dh vEek mUgas txkrh jg xbZA gksa rc rks tkxsaA liuksa dks ysdj fdruk dqN dgk x;k gSA dgrs gSa LoIu O;fDrRo dh ijrsa [kksyrs gSaA varjre esa >kadus esa enn tuojh&ekpZ 2011


djrs gSaA eSa vius 'kq#vkrh fnuksa ls ,d liuk ns[krk vk jgk gwaA ogh liuk mlh :i esa gj eghus nks eghus esaA D;k ns[krk gwa fd mM+ jgk gwaA isM+ dh Qqufx;ksa ls FkksM+k gh ÅijA ckagsa ia[k dk dke dj jgh gSaA uhps cM+s&cM+s tgjhys lkai gSa tks tehu ij pyrs gq, Qu mBk&mBkdj Mluk pkgrs gSa] iSjksa ls fyiVuk pkgrs gSaA cl gkFk nks gkFk ds varj ls cprk gwaA HksfM+, gSa] tks Åij ns[krs gq, thHk yiyik jgs gSa vkSj chp&chp esa esjh Vkax idM+dj uhps [khap ysus ds fy, mNyrs gSaA eSa dksf'k'k djrk gwa] rkdr yxkrk gwa fd ,d gh ckj esa mM+dj bruh ÅapkbZ ik ywa fd idM+s ;k Mls tkus dh vk'kadk lss eqDr gks tkÅa ij okafNr] lqjf{kr ÅapkbZ ugha fey ikrhA cl fdlh rjg mudh idM+ ls U;wure lqjf{kr nwjh cuk, j[k ikrk gwa] gkaQrk jgrk gwaA yidus okyksa lkaiksa vkSj HksfM+;ksa ds psgjs cnyrs jgrs gSaA fofHkUu vkÑfr;ksa vkSj nq'euksa ds psgjs ogka lqij&bEikst gksrs jgrs gSaA fd'kksjkoLFkk esa ns[kk tkus okyk ;g liuk] vHkh ,dk/k lky igys ls fn[kuk can gks x;k gSA ,slk D;ksa gqvk\ liuksa dk u vkuk dYiuk'khyrk ds var dk ifjpk;d rks ugha gS\ esjs lkeus ds xkao esa ,d cqtqxZ FksµudNsn ikaMsA xkao ds fudkl ij mudk ?kj FkkA xehZ dh NqV~Vh esa tkuojksa dks pjkrs gq, ge muds xkao ds ikl rd igqsprs rks ikuh ihus mUgha ds dqa, ij tkrsA os vius ckx esa pkjikbZ fcNk, dksbZ eksVh iksFkh i<+rs feyrsA ftl lky eSaus d{kk vkB dk bErgku fn;k] mlh lky ikaMs th dh ykbczsjh ls ifjfpr gqvkA dPPkh feV~Vh dh nhokj esa cuh vyekjh esa mudh fdrkcsa j[kh FkhaµipklksaA dbZ fnu rd eSa muds vkxs&ihNs ?kwerk jgkA ;kn dh gqbZ dfork,a lqukrk jgkA vkf[kj mUgksaus eq>s mu fdrkcksa dks i<+us dk ik=k eku fy;k vkSj bl funsZ'k ds lkFk Øe'k% ,d&,d fdrkc nsus dks jkth gq, fd iqLrdsa fcuk xanh fd, vkSj QkM+s gj gky esa nwljs fnu okil djuh gksaxhA mlhs xehZ esa eSaus Øe'k% lsoklnu] tuojh&ekpZ 2011

izsekJe] xcu vkSj dk;kdYi i<+kA misanzukFk v'd dk eksVk miU;kl ^fxjrh nhokjsa* i<+kA ekuljksoj ds dbZ Hkkx i<+sA gkbZLdwy esa i<+kbZ ds fy, 'kgj x;k rks esgrk ykbczsjh vkSj dkyst dh ykbczsjh ls fdrkcsa vkSj if=kdk,a ikus dk ekSdk feykA vc rd [kqn Hkh dqN fy[kus dk dhM+k eu esa dqycqykus yxk gksxkA D;ksafd gkbZLdwy dh ijh{kk nsus ds ckn xehZ dh NqfV~V;ksa esa eSaus viuk igyk miU;kl fy[kk FkkA lkbal dh dkih dk ck;ka ist fp=k cukus ds fy, [kkyh NksM+k tkrk FkkA mlh ijA bls eSa Hkwy Hkh x;k FkkA esjh Hkkath us fiNys fnuksa xkao esa iM+s dkB ds cDls esa bls [kkstkA eSaus ns[kk Mkdw eaxyh ls izHkkfor dFkkA xkao ds ncax Bkdqj ds vR;kpkj ds f'kdkj ifjokj ds fd'kksj }kjk Bkdqj dh vka[ksa QksM+us dh dgkuhA baVjehfM,V rd vkrs&vkrs fganh ys[kdksa ls FkksM+k&cgqr ifjp; gks x;k FkkA ;Fkk izsepan] js.kq] eUuw HkaMkjh] o`ankou yky oekZ vkfnA ^lkfjdk*] ^ubZ dgkfu;ka* vkSj ^dgkuh dh tkudkjh gks xbZ FkhA ^fnueku* Hkh mu fnuksa vPNk&[kklk lkfgfR;d gqvk djrk FkkA rc rd gkFk esa nks iSls Hkh vkus 'kq# gks x, FksA vc rd ys[kd cuuk thou dk mís'; ekuus yxk FkkA fy[kuk vkSj [ksrh djukA mUgha fnuksa gekjs bykds esa pdcanh 'kq: gks xbZA pdcanh ekus [ksrh&ckjh ls lacaf/kr cjlksa iqjkus ncs&xys >xM+ksa dk mB [kM+k gksukA xM+s eqnsZ m[kM+us yxsA m[kkM+s tkus yxsA ftl tehu dks vki tksr&cks jgs gSa og fdlh vkSj ds [kkrs eas ntZ gS Hkw&vfHkys[kksa esaA vkids [kkrs dh tehu ij fdlh vkSj dk dCtk ntZ gSA xkao ds pkykd lo.kZ lkearksa dks fuj{kj&xaokj fiNM+ksa] nfyrksa dks nckus𝔶kus vkSj vkil esa yM+kdj daxky dj nsus dk lqugjk ekSdk fey x;kA cgqr euc<+ gksrs tk jgs Fks lkysA u;k twrk] dqrkZ vkSj lkbfdy dk BkB djus yxs FksA yisVks ukxik'k esaA eqfge 'kq: gks xbZ fd gj lo.kZ fdlh u fdlh nfyr&fiNM+s dk Nn~e fgrS"kh cus vkSj mls mlds fdlh iV~Vhnkj

HkkbZ&HkSokn ls eqdnesckth esa my>k,A mldk xguk&xqfj;k] eky&eos'kh] VkBh&yksVk fcdok, vkSj ljdkjh veysµys[kiky] dkuwuxks] ,-lh-vks- lh-vks- dks ?kwl utjkuk fnyok,A nw/k]ngh] ?kh] pkoy fHktok,A cnys esa viuh xksVh yky djs vkSj mudh laHkyrh gqbZ ekyh gkyr fNUu&fHkUu djk,A rc eSa baVj esa i<+ jgk FkkA firkth ^muds* f[kykQ eqdnesckth dk vijk/k dj pqds Fks vkSj vc x`g&R;kxh gks x, FksA vc muds fgLls ds okj eq>s gh >syus FksA pd dVk rks irk yxk fd fdlh eqjkbZ ds ?kj ds lkeus fLFkr xks;M++ ds lksyg vkus ekfy;r okys [ksrksa dk pd dej Hkj ikuh okys rkykc esa dV x;kA uD'ks esa ftl txg fdlh xjhc dk pd ntZ gS] ekSds ij ogka iqjkuh gfjtu vkcknh gSA ejks Hkw[kksaA dVks&ejks vkil esaA cgqr [kq'k Fks fd Bkdqj&ckaHku vius gkFk ls viuk gy tksruk 'kq: fd,A rqe D;k tksrksxs\ pdcanh us cgqrksa dks u, fljs ls daxky fd;kA vius lkFk gq, vU;k; dk cnyk ysus ds fy, fdrus yksx MdSr&gR;kjs cu x,A dkuwu&dk;ns vkSj U;k;&Qfj;kn ds ykSg dikV ftudh igqap ls nwj gks tkrs gSa] muds lkeus ejus vFkok ekj Mkyus ds vykok rhljk fodYi cprk gh D;k gS\ gekjs {ks=k esa Hkh bl nkSjku rhu Mkdw ukeh gq,A cjlkrh iklh] ujs'k xM+sfj;k vkSj taxyh vghj\ rhukas ds Mkdw cuus dk dkj.k tehuh >xM+k ;k bTtr&vkc: ij geyk FkkA fcjknjh ds ukrs ujs'k ls esjh tku&igpku FkhA og vpkud jkr esa izdV gksrkA gkypky iwNrk vkSj fnyklk nsrkµ?kcjkuk ugha Hkb;kA tc t:jr iM+s crkukA fnu&ngkM+s Qsad nsaxsA esjk eu djrk fd eSa Hkh blds xSax esa 'kkfey gks tkÅaa vkSj vkrrkb;ksa dh lwph cukdj ,d rjQ ls mudk mPNsn 'kq: d:aA /kjrh dk vkSj viuh Nkrh dk cks> de d:aA ujs'k dks viuk bjknk crk;k rks og esjh vka[kksa esa >kaddj eqLdkus yxkA mlds gksaB 177


vfrfjDr :i ls yky FksA tSls iku [kk, jgrk gks ges'kkµrqEgkjs o'k dk ugha gS ;g lc Hkb;kA viuh i<+kbZ esa /;ku yxkvksA ge rks gSa gh oDr&t:jr ds fy,A rhuksa gh iqfyl budkmaVj esa ekjs x,A cpiu esa xkao esa ,d dgkor lqurk Fkkµvfgj xM+fj;k iklh pksjA /kj lkjs ds Vaxjh rksjA ;kuh loZ.k yksd ds er esa ;g rhuksa tkfr;ka tjk;e is'kk gSa vkSj tgka Hkh feysa] idM+dj budh Vkax rksM+ nsuh pkfg,A eSa cgqr fnuksa rd bu rhuksa Mkdqvksa dh tkfr vkSj dgkor ds lkE; ij fopkj djrk jgkA T;knrh rks vU; nfyr vkSj fiNM+h tkfr;ksa ds lkFk Hkh gqbZA fonzksgh ;gh rhuksa D;ksa gq,\ fdruk HkkX;'kkyh gaw eSa fd lu~ 68&70 esa pdcanh ds dkj.k 'kq: gq, eqdnes dk fuLrkj.k esjs thoudky esa gh lu 98 esa gks x;kA ij cgqqr ls ,sls gSa tks vHkh rd jktLo ifj"kn ;k gkbZdksVZ esa yVds gSaA le; gh vlyh ò"Vk gSA le; gh x<+rk gS ftanfx;ksa dksA ogh ukuk :i nsrk gSµMkdw&tt] nkrk&fHk[kkjh] lrh& os';k] Lusgh&Øwj] dk;j&lwjA 'kCn ;gh u jgs gksa ij dgus dk Hkko ;gh FkkA 'kk;n og xhr dh dksbZ [kM+h dM+h FkhA dgk Fkk esjs xkao dh urZdh f'ko dqekjh us vius csM:e esa eaxy ¯lg lsA 'kghn Hkxr ¯lg ds uke ij iwok±py eas xfBr vkSj lkekftd ifjorZu ds fy, izfrc) ,d laxBu ds lfØ; lnL; eaxy ¯lg esjs xkao vk, Fks] esjh bl fe=k ls feyusA f'ko dqekjh ds urZdh gksus fQj Hkh fonq"kh gksus] fdlh dh izsfedk ;k j[kSy gksus fQj Hkh esjh lcls xgjh fe=k gksus] vkfn dh ppkZ ls mits dkSrwgy ds o'khHkwr gksdjA tSls ckn esa dfo fnus'k dq'kokg vkSj fiNys o"kZ ;qok vkykspd xkSre lkU;ky vk, FksA f'ko dqekjh ds csM ds fljgkus 'kk;n csdu dh dksbZ ¯izVsM mfDr Vaxh FkhA iki dh ifjHkk"kkA rc eaxy ¯lg dh ftKklk dk mÙkj nsrs gq, mijksDr ckrsa dgh Fkha f'ko dqekjh usA Lusg] I;kj] lgk;rk vkSj nqykj ds 178

pedhys fcac de ugha gSa esjh Le`fr esaA ,slh efgyk fe=kksa ¼;|fi ml mez esa muds fy, ^efgyk* lacks/ku Hkkjh iM+sxkA fe=k lacks/ku vi;kZIr gS vkSj ^l[kh* 'kCn flQZ dkepykŽ dh la[;k de ugha gS ftuds lkehI; us ml oDr dh ifjfLFkfr;ksa ls gksus okyh mnklh] fujk'kk] ;k fMizs'ku ls ckgj vkus ds fy, eu dks rkdr nhA ,dk/k pkfp;ksa] HkkfHk;ksa us Nkrh ls lVkdj] ihB FkiFkikdj] cky lgykdj ;k xhys vkapy ls eqag&ekFkk iksaNdj iksj&iksj esa lathouh izokfgr dhA vkfFkZd lgk;rk dhA ?kksf"kr cSjHkko j[kus okys ,d ifjokj dh nknh us cqykdj vkfFkZd enn dh] i<+us ds fy,A lHkh tkfr;ksa dh efgyk,a 'kkfey gSa buesaA fdl fj'rs dks bruk viukiu fn;k mUgksaus\ csVs dks\ HkkbZ dks\ nsoj dks\ l[kk dks\ bruh cM+h nqfu;k esa] brus cM+s dky[kaM esa esjs fgLls esa ,d Hkh /kks[kk ;k nqRdkj ugha gSA ftanxh ls eq>s jap ek=k Hkh f'kdk;r ugha gSA ij f'ko dqekjh ds lkFk iuis fj'rs dks eSa vkt rd dksbZ uke ugha ns ik;kA nksLrh 'kCn ,dne vi;kZIr gS ij dke blh ls pykuk gksxkA dc gqbZ f'ko dqekjh ls tku&igpku\ dc ge utnhd vk,\ dqN vrk&irk ugha! yxrk gS iSnk gksus ds fnu ls gh ifjfpr FksA lcls nwj dh Le`fr dk ,d fcac ;kn gSA mudh ,d u`R;&eqnzkA dej vkSj flj dks o`Ùk ds ckgj dh vksj >qdk,A nkfguk gkFk /kjrh ds lekukarj mBk,A gok ds ncko ls QSyk gqvk ygaxs dk ?ksjkA 'kkfe;kuk] HkhM+! ?kqa?k:! rcyk vkSj gkjeksfu;eA lkeus okys xkao dss ckgj yxs 'kkfe;kus esa os ukp jgh Fkha] viuh cgu paik ds lkFkA xehZ dk vijkÌ FkkA tkuoj pjkrs&pjkrs vU; pjokgksa ds lkFk eSa Hkh igqap x;k ukp ns[kusA jgk gksÅaxk X;kjg&ckjg lky dkA irqfj;k dk ukpA ,d ;qok pjokgs us crk;k fd irqfj;k ¼os';k½ fdls dgrs gSa\ ;g Hkh crk;k fd ;s nksuksa vius gh xkao dh irqfj;k gSaA lko/kku fd;k fd nwj ls gh

ns[kukA vxj ikl igqap x, vkSj mlus ukprs&ukprs vkdj dykbZ idM+ yh rks iwjk ,d #i;k nsuk iM+sxkA ugha fn;k rks vkapy ds ?ksjs esa ysdj eqag pwe ysxhA gqDdk&ikuh NwV tk,xkA fcjknjh ckgjA blfy, eSaus nwj ls gh ns[kkA djhc&djhc racw ds ckgj lsA mudh nwljh Le`fr ,d =kkrk dh gSA eSa lkeus okys xkao dh ljgn ij tkuoj pjk jgk FkkA esjs xkao ds fdlh ;teku ds ?kj vk;ksftr czã Hkkst [kkdj gkFk esa ihry dk yksVk fy, lkeus ds xkao dh vksj czkã.kksa dk ,d >qaM ykSV jgk FkkA mlesa ls nks&rhu yM+ds fudydj esjs ikl vk x, vkSj eq>s fp<+kus yxsA eSaus fojks/k fd;kA ckr c<+ xbZA muds dku mesBus vkSj esjs nkar dkVus rd igqap xbZA bl chp mlh jkg ls dgha ls okil vkrh f'ko dqekjh igqap xb±A os mez eas eq>ls djhc rhu lky cM+h gkasxhA mUgksaus mu yM+dksa dks MkaVdj eq>s NqM+k;k vkSj pyh xb±A chp esa /kqa/k gSA vkxs dh Le`fr rc dh gS tc ge fe=k cu pqds FksA eSa mudh iq=kh dks V~;w'ku i<+kus yxk FkkA chp esa cgqr vPNk le; ns[kk Fkk f'ko dqekjh usA muds y[kuÅ&oklh izseh nqcs th /kuk<~; O;fDr FksA nksuksa dk liuk Fkk fd os viuh iq=kh dks y[kuÅ ds fdlh vaxzsth Ldwy esa i<+k,axsA MkDVj cuk,axsA mudh iq=kh 'kdqUryk vfua| lqanjh FkhA nqcs th vkrs rks Vksys&iM+ksl rd ds cPpksa dks y[kuÅ dh feBkbZ [kkus dks feyrh FkhA ysfdu ;g lqanj liuk tYnh chr x;kA nqcs th dk vkokxeu ?kVrs&?kVrs lekIr gks x;kA 'kdqUryk xkao ds Ldwy esa i<+us yxhA f'ko dqekjh vius ukp&&xkus dh vksj eqM+ xb±A ,d vkSj fcac ;kn iM+rk gSA firkth ,d ckj vius xq# th dh dqVh ls ?kj vk, Rkks fcjknjh ds ,d eqf[k;k us muls f'kdk;r dhµvius csVs dks le>k yhft, ckck thA irqfj;k ds ?kj esa ?kqlk jgrk gSA [kkuk] ihuk] lksukA fdlh pht ls ijgst ughaA vc vkidks VkV ckgj ¼tkfr cfg"Ñr½ djus ls dkSu cpk ik,xkA firkth eq>s Mjk&/kekdj pys x,A tuojh&ekpZ 2011


f'ko dqekjh us lquk rks iwNkµvc dc vk,axs firkth\ eq>s crkb,xkA os fQj ykSVs dbZ eghus cknA ugk& /kksdj iwtk 'kq: dj jgs Fks] rHkh gYds dslfj;k jax dh lkM+h esa vkb± f'ko dqekjh\ lkFk esa nks lekthµrcyk vkSj e`nax fy,A firkth ds Hkxoku ds lkeus cSBdj ,d ?kaVs rd tks ehjkckbZ] nknw] jSnkl vkSj fdl&fdlds in xk, f'kodqekjh us fd firkth xn~xn gks x,A ^ijlkn* nsrs gq, dgkµrqe rks ^HkfDru* gksA rqEgkjs ?kj [kkus&ihus esa D;k nks"k\ ftanxh dh igyh ukSdjh Tokbu djus ds fy, tkrs gq, f'ko dqekjh dk dacy vkSj vVSph ysdj x;k FkkA dkykarj essa tc muds iwoZ izseh dk lkFk NwV x;k] os ujs'k Mkdw ds lkFk tqM+ xb± vkSj vM+kslh&iM+kslh muls gsyesy j[kus ls ijgst djus yxs] rc Hkh gekjs laca/k ugha cnysA vkt rd ugha cnys gSaA ij ;s lc rks ckn ds ?kVukØe gSaA lcls vf/kd ftl ?kVuk us tksM+k gksxk gesaA og lu 72 dh gSA dkQh igys esjs ?kj dk vf/kdka'k fxj x;k FkkA ,d lky igys ch-,- djds eSa csjkstxkj FkkA ,d csVh dk cki cu pqdk FkkA etek yxkuk vkSj V~;w'ku i<+kuk gh vkenuh ds òksr FksA ?kj cuokus ds fy, etnwjksa ds ,d xM+s ¼xqzi½ dks Bsdk fn;k x;kA xkaoksa esa dPps ?kj ds fy, nhokj mBkus] fpukbZ djus] [kiM+k Nkus vkfn ds fy, bl dke esa dq'ky o ifjJeh etnwj vkB&nl yksxksa dk laxBu cuk ysrs gSaA vki le;≤ ij lkeku eqgS;k djkrs jfg,] os lkjk dke dj nsaxsA dke fucVkus ds vuqikr esa lkIrkfgd :i ls etnwjh dk va'k ysrs jgsaxsA yxHkx vk/kk dke gks tkus ds ckn ,dk/k fdLr nsus dh O;oLFkk le; ij ugha gks ldhA bldk ykHk mBkrs gq, cSjHkko j[kus okys xkao ds ,dk/k fo?uizseh etnwjksa dks HkM+dk fn;kA fcuk iSls fy, cfYd fcuk vxyh fdLr Hkh fy, mUgksaus dke djus ls badkj dj fn;kA v"kk<+ flj ij FkkA ,d Ms<+&eghus esa Nktu u iM+rh rks lkjh esgur csdkj gks tkrhA dPph feV~Vh dh nhokjsa ikuh cjlus ij <g tuojh&ekpZ 2011

tkrhaA iSls dh O;oLFkk gqbZ ysfdu bl chp mu etnwjksa us nwljh txg dk dke Hkh ys fy;kA fo?uizseh yksx Hkh yxs FksA ,sls le; esa etnwjksa dh fdYyr gks tkrh gSA ml le; f'ko dqekjh vkb± enn ds fy,A tsB dh ml rirh yw esa xgjs xM~<s ls xhyh feV~Vh dh iyjh nl&ckjg fnu rd esjh iRuh] eka vkSj cgu ds lkFk <ksbZ f'ko dqekjh us] tc rd iwoZ esa dke djus okys etnwjksa dks le>k&cq>kdj okil ugha ys vk;k eSaA ml le; iSls dh ugha] 'kkjhfjd Je dh njdkj Fkh vkSj f'ko dqekjh bl enn esa Hkh esjs lkFk [kM+h FkhaA xkao pfdr FkkA irqfj;k] os';k] csfM+u! ;s 'kCn iwjs ns'k esa vieku vkSj frjLdkj ds izrhd gSaA bUgsa ns[kus dh esjh n`f"V esa tks ifj"dkj gqvk gS og f'ko dqekjh ds lkfUu/; ds vHkko esa 'kk;n dHkh u gksrkA ftUgsa dqyVk] ifrr] Mkbu] ;k pqM+Sy dgrs gSa ,slh ,d Hkh L=kh ls esjk ifjp; ugha gSA lksprk gwa vxj ,sls ik=kksa dk fp=k.k djus dh vko';drk gqbZ rks dSls d:axk\ ;g vdkj.k ugha gS fd esjh dgkfu;ksa dh fL=k;ka vU;k; dk fojks/k djus okyh] Je djus okyh] pkj xky gal cksydj ruko nwj dj nsus okyh gh gSa\ pkgs og eurksfj;k dh ekbZ gks] fyMjkbu gks ;k ij/kkfuuA pkykd fL=k;ka rks cgqr gSa] tks fdlh fo/kqj ;k ew<+efr ;qok] v/ksM+ ds lkeus vlko/kkuho'k iyHkj ds fy, lkM+h dk iYyw fxjkdj ;k gal&cksydj muls pwYgs esa tykus ds fy, pSyk&fpjok ysrh gSa ;k pDdh ls vkVk filok ysrh gSa ij dqyVk ifrr---u uA iRuh ds vkus ds iwoZ eSa bruk le>nkj ugha Fkk fd nq[k] xjhch] foifÙk] ;k la?k"kZ dk fo'ys"k.k dj ikrkA tSls xkao&ioLr esa vU; yksx gkykr ls tq> jgs Fks] eSa Hkh tw>us yxkA bykds dh vk/kh ls vf/kd vkcknh blh rjg tw> jgh FkhA vkSj tc rd dqN le>nkjh vkrh] mlls igys gh iRuh vkdj esjs lkFk da/ks ls da/kk feykdj [kM+h gks xb±A muds lkFk nsus dk Hkku fnuksfnu xgjkrk x;kA oDr iM+us ij oss

cxy esa lVdj [kM+h fn[kus yxha] vk'ofLrHkko ds lkFkµeSa gwa uA esjh mez ds mUuhlosa o"kZ esa tc ckjgoha esa i<+ jgk Fkk] os vkb± vkSj o"kZ Hkj ds vanj gh [ksrh&ckjh] ?kj&x`gLFkh] pwYgk&pkSdk] vkSj xk;&xks: dh lkjh ftEesnkjh dSls /khjs&/khjs vius flj ys yh] dqN irk gh ugha pykA lw>&cw> ds ekeys esa mudk fuj{kj gksuk dHkh vkM+s ugha vk;kA cfYd eSa rks ;g ekuus yxk gwa fd fuj{kj yksxksa esa Hkh n`f"Vghuksa dh rjg vius ifjos'k] ifjfLFkfr;ksa dks le>us vkSj fo'ysf"kr djus dh foy{k.k {kerk dk fodkl gks tkrk gSA os vi<+ t:j Fkha ij vf'kf{kr ugha FkhaA cgqr le>nkj FkhaaA lkjk cks> vius da/kksa ij ysdj mUgksaus eq>s eqDr dj fn;kµif<+,] ftruh fdrkcsa i<+uk pkgrs gksa] ftrus cjl i<+uk pkgrs gksaA fuf'par gksdj if<+,A eSa gwa uA rc rd eSaus etek yxkuk 'kq: dj fn;k FkkA mUgksaus 'khf'k;ka /kksus] xksfy;ka cukus] lq[kkus] iSd djus] yscy fpidkus vkfn dk lkjk dke vius ftEes ys fy;kA u flQZ eq>s izsfjr fd;k] cfYd Lo;a Hkh i<+uk 'kq: fd;kA eSa T;knk le; u ns ikrk rks ikl&iM+ksl ds cPpksa ls iwNdjA vkt dkepykÅ fganh&vaxzsth i<+uk] fy[kuk] vkSj tksM+uk] ?kVkuk dj ysrh gSaA dgkfu;ka i<+dj ml ij viuh jk; nsrh gSaA lkbfdy ls ysdj dkj rd pykus yxh gSaA ckn esa dEiVh'ku dh rS;kjh 'kq: dhA mudks bldh izfØ;k irk pyh rks iwNus yxhaµfdruh fdrkcsa i<+us ls feyrh gS ljdkjh ukSdjh\ ;g jgh esjs xguksa dh iksVyh] [kjhn ykb, bUgsa cspdj lkjh fdrkcsaA µvxj Nkag eas cSBdj flQZ fdrkc ds iUus iyVus&Hkj ls ljdkjh ukSdjh fey tkrh gS rks blls vklku dke D;k gks ldrk gS\ vkt gh ls cSfB,A µckgj eaM+gs esa cSBdj if<+,A eu dks pkjksa rjQ ls ckaf/k,A vc g¶rs esa ,d ckj gh eq>s Nw ldksxsA 179


µu u u ! ,slh cafn'k u yxkvks HkkbZ A vDlj iwNrhaµvHkh fdruh i<+kbZ ckdh jg xbZ\ tSls vktdy ,d n'kd ls ykBh ysdj ihNs iM+h gSaµjkst fyf[k,A rhu cts jkr ls mBdj fyf[k,A eghus&Hkj esa ,d dgkuh fy[kus esa D;k fnDdr gS\ ,dkf/kd ckj ,sls dlwjksa ds fy, Hkh mnkjrkiwoZd ekQh nh gS ftuds fy, ifRu;ksa ds [kkrs esa dHkh ekQh ugha gksrhA ugha gks ldrhA dHkh esjh ckr ugha dkVh vkSj ,d ckj NksM+dj dHkh esjs Åij gkFk ugha mBk;kA lksprk gwa iRuh ds :i esa ;s u feyh gksrha dksbZ vkSj feyh gksrh rks esjk D;k gksrk\ ;k dSls gksrk\ vkSj ;s Hkh D;k bruh vklkuh ls fey xb±A buds ckck vius bykds ds pkS/kjh FksA os esjs xkao ds pkS/kjh ds csVs ls budk fookg r; djus vk, FksA pkS/kjh us iwNkµvkidh ukfru dk jax dSlk gS\ µiDds ikuh dk lkaoykA µvkSj esjs csVs dk jax nsf[k, tjkA xsgwa dh jksVh tSlk mtykA dSls gksxk\ fQj pkS/kjh us gh jkLrk Hkh lq>k;kµvxj ipkl HksM+ksa dk ngst u nsus dh gSfl;r gks rks--ckck us okil tkdj buds cki dks crk;kµog pkS/kjh rks cM+k ykyph gSA buds cki dks esjh eka dh ;kn vk xbZA fQj esjhA eka dks fpark jgrh Fkhµesjs csVs dk C;kg gksxk Hkh ;k ughaA <ax dk ?kj&nqvkj] [ksrh&ckjh ugha gSA bl xkao ds u, okflans Hkh gSaA xkao ds pkS/kjh ds ?kj dks NksM+dj dkSu vk,xk esjs csVs ds fy,\ blfy, tc Hkh dksbZ fcjknjh dk ifjfpr ;k fj'rsnkj vkrk] eka eq>s fl[kkrhaµtkdj jke&jke djksA fQj dgksµekek] QwQk ;k ekSlk] gekj fc;gok u djmO;k\ ¼esjk fookg ugha djkb,xk\½ ,sls gh ,d ekSds ij eSa iRuh ds firk ls Hkh Qfj;kn dj pqdk FkkA mUgsa ;kn vk;k gksxkA mUgksaus vius firk dks esjs ?kj vkus dh lykg nh gksxhA 180

buds ckck dks esjk fj'rk ilan ugha FkkA ij ;g r; Fkk fd esjs lkFk fcuk ngst ds fookg gks tk,xkA buds ckck vk,A fj'rk r; fd;k ij lkFk gh viuh vkSj esjh lkekftd gSfl;r ds varj dks ns[krs gq, mUgksaus 'krs± yxk nhaµeSa ckjkr ysdj muds njokts ij ugha tkÅaxkA os dksbZ ngst ugha nsaxsA yM+dh dks ysdj ;gha esjs ?kj vk tk,axs vkSj ijkr ;k Fkky ds LFkku ij <k[k ds gjs iÙkksa ls cuk, x,s nksus eas ikuh j[kdj oj&dU;k ds ikao iwt nsaxsA lkjh 'krs± eatwj dj yh xb±A bl rjg cjkr ys tkus ;k ?kksM+k&?kksM+h vFkok ikydh fe;kus dh lokjh djus ls bl tue eas oafpr jg tkus ds ckotwn esjk C;kg gks x;kA esjs bykds esa ,d dgkor gSµ dgsu] dkuh esgfj dgka ik;k\ vFkkZr~µ;g dkuh nqYgu dgka ls mBk yk,\ dgsuµ,ugw [kkfrj rks cu&cu jks, gSaA vFkkZr~µbuds fy, Hkh rks jksrs gq, cu&cu HkVduk iM+k gSA cpiu ls gh eSa ekek ls cgqr izHkkfor jgkA mudh [;kfr vius xkao] ns'k vkSj tkfr&fcjknjh esa ,d lw>cw> okys fu"i{k rFkk deZB O;fDr ds :i esa QSyh FkhA iapk;r esa [kjh&[kjh vkSj in dh ckr djrs FksA dqin djus ds fy, dq[;kr pkS/kjh muls ncrs&Mjrs FksA tfVy ls tfVy ekeyksa esa Hkh mUgsa yxHkx loZlEer fu.kZ; nsus esa egkjr gkfly FkhA mudh ykBh Hkh ikl&ioLr esa ukeh FkhA dksbZ iapk;r ds QSlys ls ckgj tkus dk iz;kl djrk rks mls ekywe jgrk Fkk fd ekek dh ykBh dk eqdkcyk Hkh djuk iM+ ldrk gSA vU;k; ds izfrdkj ds fy, mudh ykBh lnSo rS;kj jgrh FkhA blh ds pyrs tehankjh ds tekus esa mUgsa dbZ ckj rax gksuk iM+k FkkA ^fcucV* ¼ykBh lapkyu dk ,d iqjkru ek'kZy vkVZ½ dh dyk esa Hkh mUgsa egkjr gkfly FkhA eSa tc Hkh fdlh ladV esa Qalrk] ekek ls lykg ysus igqaprkA ekek ds ikl gj ladV dk funku feyrkA

ekek lkr Hkkb;ksa vkSj ,d cgu esa lcls cM+s FksA ukuh yghe&lghe dn&dkBh okyh xksjs jax dh vizfre lqanjh Fkha vkSj ogh :i lkr esa ls pkj Hkkb;ksa dks feyk FkkA NksVs ekek xksn esa Fks rHkh ukuk py cls FksA tkus ls igys mUgksaus ekek dk gkFk idM+dj dgk Fkkµlcdks rqEgsa lkSaidj tk jgk gwaA eq>s fo'okl gS fd rqe lc laHkky yksxs vkSj ekek us iwjh ftEesnkjh ls lc dqN laHkky fy;kA dkykarj esa ekek dk xkSuk gqvk] ekeh vkb±A xksjs xanqe ekek vkSj tB dkyh ekehA D;k tksM+h Fkh! ysfdu ,d leL;k FkhA ekeh vius eka&cki dh vdsyh larku FkhaA eka ej pqdh FkhaA firk o`) vkSj chekj FksA mudh lsok ds fy, ekeh dk ek;ds esa jguk t:jh FkkA mUgksaus ekek ls pydj llqjky esa jgus ds fy, dgkA ij ekek Hkh rks viuh o`) o fo/kok eka rFkk vcks/k Hkkb;ksa dh lkj& laHkky dh ftEesnkjh ds fy, firk ds lEeq[k opuc) Fks] bUgsa NksM+dj llqjky dSls tk ldrs Fks\ rc nksuksa us chp dk jkLrk fudkykA ekek us llqjky ds ?kj dh ejEer djkbZA [ksrh&ckjh cVkbZ ij nsus dh O;oLFkk djkbZA Qly rS;kj gksus ds fnuksa esa g¶rs&nl fnu ds fy, tkdj lc fucVk nsrs FksA ekeh gj eghus dh iwf.kZek vkSj vekol dks ekek ds ikl tkrh FkhaA ekek xkao ds ckgj] [ksrkas esa] tgka HksM+ksa dk jsoM+ vkSj xk;&HkSalksa dk >qaM jkf=k esa foJke djrk Fkk] ,d ekps ij lksrs FksA ekeh dk ek;dk llqjky ls rhu dksl ¼ukS&nl fd-eh-½ nwj FkkA chp esa taxy vkSj Ålj dk foLrkjA dksbZ lh/kh lM+d ;k ixMaMh ugha FkhA ekeh vius firk rFkk csVs@csVh ¼igys ,d csVk Fkk fQj nks gq,½ dks f[kyk&fiykdj] lqykdj ykBh ysdj ?kj ls fudyrha vkSj vk/kh jkr gksrs&gksrs ekek ds ekps ij igqaprhaA feyu dh ?kfM+;ka lhfer FkhaA cl ,d igj dk lkFk gksrk vkSj Hkksj gksrs&gksrs ekeh fQj cki&csVksa ds ikl igqap tkrhaA nksuksa dk nksuksa fuHk x;kµ/kje ¼drZO;½ Hkh vkSj nkaiR; HkhA tuojh&ekpZ 2011


cgqr fnuksa ckn ml fnu lh/kh] ljy Je dh ewfrZ ekeh dh ;kn cgqr rhozrk ls vkbZ] tc esjs fe=k dfo fnus'k dq'kokg us ,d in lquk;kµ vks dne rjs o`tjkr vkt ge vkmcA dar tsokb lksokb lst ij] lc fof/k volj ikb vkt ge vkmc! µxksih Ñ".k dks vk'oLr djrh gS fd ¼cspSu u gkssa½ ifr dks Hkkstu djkus rFkk lqykus ds ckn Qqjlr ikrs gh ml dnac ds uhps ¼vfHklkj ds fy,½ vkt eSa igqap jgh gwaA irk ugha] igyh ckj vkus ds igys ekeh us ekek dks bldh iwoZ lwpuk nh Fkh ;k ugha\ nh gksxh rc rks ekek dh vka[kksa esa uhan ugha jgh gksxhA vU;Fkk tc ekps ij p<+dj ekeh us [kjkZVk ysrs ekek dks igyh ckj ukd nckdj txk;k gksxk rks---ekek dk gkFk lcls igys cxy esa j[kh ykBh ij x;k gksxkA ukuh vkSj ekek ls feyk Lusg Le`fr&iVy ls feV tk, rks eSa fdruk v¯dpu gks tkÅaxkA tcfd u ukuh esjh lxh ukuh Fkha u ekek esjs lxs ekekA blh rjg ftanxh ds izkjafHkd o"kks± esa ;fn firkth dk dBksj vuq'kklu u gksrk rks irk ugha esjk D;k Hkfo"; gksrkA tcfd ftUgsa firk dgrk pyk vk jgk gwa] eka dh lwpuk ds vuqlkj os esjs firk gh ugha gSaA ij m/kj c<+saxs rksµck<+b dFkk ikj u¯g yggwa---

vc dgrs gSa ckjg lky ckn ?kwj ds fnu Hkh fQjrs gSaA fQjrs gksaxsA ij vius ns'k ds fdlku ?kwjs tSls HkkX;'kkyh ugha gSaA Lora=krk laxzke dh yM+kbZ tehankjh mUewyu vkSj Hkwfe ds iqufoZrj.k ds vk'oklu ij yM+h xbZ FkhA xkao dk fdlku bl yM+kbZ esa blh mEehn ds lkFk 'kkfey gqvk Fkk fd Lora=krk feyrs gh mls tehankjksa ds vR;kpkj ls eqfDr feysxhA tehankjh VwVsxhA u lgh /ku] /kjrh rks caVsxhA 1946 esa ,d baVjO;w esa yqbZ fQ'kj us egkRek xka/kh ls iwNk tuojh&ekpZ 2011

fdµ;fn vktknh feyus ds ckn Hkwfe forj.k dk dk;Z v¯glk ls iwjk ugha gqvk rks os D;k djsaxs\ egkRek xka/kh us dgk Fkkµos ¯glk dk leFkZu djsaxsA ij vktknh ds ckn cuh ljdkjksa ds ljksdkj brus tehuh ugha jg x,A rsyaxkuk ds fdlku vkanksyu dk neu tx&tkfgj gSA fcgkj esa rks tehankjh mUewyu ,d etkd gh cudj jg x;k gS ftldk [kkfe;ktk ogka dh turk vkt rd vk, fnu gksus okys ujlagkjksa ds :i esa Hkqxr jgh gSA vkSj irk ugha dc rd HkqxrsxhA mÙkj izns'k esa Hkh tehankjh mUewyu dk dk;Z fu"BkiwoZd ugha fd;k x;kA okLro esa rRdkyhu datosZfVo eq[;ea=kh xksfoUn cYyHk iar us iwjh rjg tehankjh ds ncko esa fu.kZ; fy;kA dksbZ fdruh tehu j[k ldrk gS bldh dksbZ O;kogkfjd lhek fu/kkZfjr ugha dh xbZA ckx&cxhps blls ckgj dj fn, x,A tehankjh mUewyu dk vf/kfu;e cukus okyh desVh us bldk izko/kku djus ls ;g dgdj euk dj fn;k fd ;g jktuSfrd :i ls vO;kogkfjd gSA tgka tehankjh mUewyu dkuwu ls gqbZ vkfFkZd {kfr ds fy, tehankjksa dks iquokZl vkSj gjtkus ds rkSj ij eksVh jde nh xbZ] ogha djksM+ksa Hkwfeghuksa dk ;g liuk] liuk gh jg x;k fd gtkjksa ,dM+ ij dkfct tehankjksa ds paxqy ls ,d lhek ls vf/kd tehu eqDr djkbZ tk,xh vkSj mls Hkwfeghuksa esa ckaVk tk,xkA ckn esa Hkh izns'k ds jktuhfrd iVy ij dbZ ifjorZu gksus ds ckotwn lu~ 52 ls ysdj vkt rd fdlh jktuSfrd ikVhZ us Hkwfe forj.k dh bl leL;k dks ugha mBk;kA vkxs Hkh dksbZ mBkus okyk ugha fn[krkA bruk gh ugha] fiNys rhl&pkyhl lkyksa esa ljdkjh tehu ds tks iV~Vs Hkwfeghuksa] gfjtuksa dks nsdj xqtjh ljdkjksa us okgokgh ywVh Fkh] os vf/kdka'kr% dkxth lkfcr gq,A 90 izfr'kr iV~Vs dh tehu ij n'kdksa xqtj tkus ds ckn Hkh vkt rd iV~Vsnkjksa dks ;g ljdkjsa dCtk ugha fnyk ldhaA esjs cpiu esa lu~ 60&62 esa xkaoksa esa ;g ppkZ tksjksa ij Fkh fd vc [ksr ij ekfydkuk gd fdlkuksa dk ugha jg

tk,xkA lkjh [ksrh ljdkjh gks tk,xhA cM+s&cM+s QkeZ cusaxsA ml ij fnu&Hkj dke dfj, vkSj lqcg&'kke ljdkjh HkaMkjs esa [kkuk [kkb,A u fju dh fpark u /ku dhA u csVs dh i<+kbZ dh fpark u csVh ds C;kg dhA lc ljdkj ds ftEesA D;k dgk\ ,slk ugha gks ldrk\ gksxk HkkbZA :l esa gks jgk gSA rc xkao dh uCcs izfr'kr turk Jethoh turk] izlUu FkhA bartkj dj jgh Fkh fd ,slk fnu dc vk,xk\ vc eq>s yxrk gS fd ;g vQokg tkucw>dj QSykbZ xbZ FkhA /kjrh dk iqufoZrj.k u gksus ls iSnk gqbZ fujk'kk [kRe djus ds fy, pyh xbZ pky FkhA ysfdu vkxs yxrk gS ,slk le; nwj ugha gS tc vpkud irk yxsxk fd ns'k dh lkjh tehu fdlh eYVhus'kuy daiuh dks 99 ;k 999 lky ds fy, Bsds ij ns nh xbZ gSA mBkvks viuk Msjk MaMk vkSj Hkkxks tgka lhax lek,A tSls vHkh ueZnk ?kkVh ds yksxksa ds lkFk gqvk gSA mtkM+us ds fy, ljdkj ls ysdj lqizhe dksVZ rd lHkh gSa ij clkus ds fy, dksbZ ughaA cgqjk"Vªh; daiuh ds Lokxr esa i<+s tkus okys Hkk"k.k esa ns'k dk eqf[k;k dgsxkµeq>s ekywe Fkk fd vki Hks"k cnydj fQj vk,axsA blhfy, lkjh tehu geus vc rd caVus ls jksd j[kh FkhA ckaV nsrs rks vkt vkidks dkSu&lk eqag fn[kkrsA mlh le; vkidks gesa vukFk djds ;gka ls ugha tkuk pkfg, FkkA vHkh rd dksbZ eqYd vUu ds nkuksa dks QSDVjh esa cukus dk uqL[kk ugha fudky ldk gSA tkfgj gS fd isV ds fy, vUu [ksrksa esa gh iSnk fd;k tkuk gSA lkjh /ku&nkSyr] lksuk&pkanh] ,s'kks&vkjke ds lk/ku isV esa vUu dh xehZ ?kVrs gh O;FkZ yxus yxrs gSa ij fdlh dks vkt ;g fpark lrkrh ugha nh[krh fd vUu mRiknd nqfu;k ls ^mfNUu* u gks tk;A fnuksfnu ,sls gkykr iSnk gksrs tk jgs gSa fd fdlku vius [ksr NksM+dj Hkkx [kM+k gksA mls mldh mRiknu ykxr ds cjkcj Hkh 181


dher ugha fey jgh gSA og fujarj ?kkVs dk lkSnk dj jgk gS vkSj csxkj esa Je dj jgk gSA izsepan dh dgkuh ^iwl dh jkr* ds gydw dk og fu.kZ; vkt ds lhekar fdlku dk Hkh fu.kZ; gS fd fdlku ls etwj HkykA de ls de fnu&Hkj esgur djus ds ckn jkr dks pSu ls lks rks ldrk gSA ,d le; esa ¯lpkbZ ds fy, yxk, x, ljdkjh uydwi vc lkykslky [kjkc iM+s jgrs gSa] ugjksa esa Hkjh ckyw dh lQkbZ ugha gks jgh gSA muesa le; ls ikuh ugha vk jgk gSA fdlkuksa us tks futh V~;wcosy yxk, gSa mUgsa le; ij fctyh ugha feyrhA ¯lpkbZ vkSj eM+kbZ ds le; rks g¶rksa& g¶rksa fctyh ds n'kZu ugha gksrsA tkM+s dh ¯lpkbZ ds fy, fctyh dk jksLVj jkr nl cts ls lcsjs Ng cts rd dk cuk;k tkrk gS ftldk dksbZ mi;ksx ugha gks ldrkA tgka 'kgjksa esa nks&pkj ?kaVs ds fy, Hkh fctyh ds xk;c gksus ij rwQku ep tkrk gS ogha xkao esa eghuksa ls [kjkc VªkalQkWeZj dks Bhd djus dh fdlh dks lq/k ugha jgrhA dgrs gSa fctyh dh deh gSA mRiknu ?kV x;k gSA ge dgrs gSa fd ftruh fctyh miyC/k gS mlh dk foosdiw.kZ vkoaVu D;ksa ugha djrs\ cM+s 'kgjksa esa ,d&,d dksBh esa ntZuksa ,-lhyxs gSa] mu ij dksbZ jksd ugha gSA D;k vkids ikl iSlk gS rks lkjs 'kgj dh fctyh vdsys [kpZ dj Mkyus dk vkidks gd fey x;k gS\ D;ksa gS ,slh O;oLFkk fd xkao ds pkjksa rjQ fLFkr pkj V~;wcosyksa dks pykus ds fy, i;kZIr fctyh ,d /kUuklsB viuh dksBh xje djus ds fy, [kpZ dj Mkyrk gS\ blesa [kpZ gksus okyh fctyh ls iwjs xkao dh Qly lhaph tk ldrh gSA gekjs xkao ds ,d pkS/kjh csVs ds ikl fnYyh x,A tYnh gh cgqr nq[kh gksdj ykSVs] fQj dHkh u tkus dh [kle [kkbZA iwNus ij crk;kµD;k tk,a\ ogka tkdj lwrh Hkj [kwu jkst ?kVrk gS] pkjksa rjQ lM+dksa ij fctyh&cÙkh dh bruh pdkpkSa/k] bruh fQtwy[kphZ fd fny cSBus yxrk gSA tgka ,d cYc ls dke py ldrk gS ogka lSdM+ksa gaMsA jkr dks fnu cuk, j[kus dh gksM+ yxh gSA ,d 182

rjQ gekjh Qlyasa fctyh dh dVkSrh ls lkykslky lw[k jgh gSa] nwljh rjQ cckZnhA dkSu gSa ,slk caVokjk djus okys\ feysa rks twrs ls ekjsaA jkr esa tc lkjk 'kgj lksrk gS rc Hkh fctyh tyk, jgrs gaSaA Hkwrksa&izsrksa ds fy,\ crkb,A fdlkuksa ds uke ij jkt/kkuh eas cus fdlku Hkou dh cgqeaftyh bekjr esa lSdM+ksa ,-lh- yxs gSaA ,slk Hkou ftldh pdkpkSa/k ns[kdj fdlku blds vanj ikao j[kus dh fgEer u dj ldsA foKku us bruh rjDdh dj yhA fctyh dh jk'k¯ux dh O;oLFkk D;kas ugha dh tkrh\ mlds mi;ksx dh izkFkfedrk D;ksa ugha fuf'pr dh tkrh\ ftu fdlkuksa us fctyh ds dqizca/k ls Åcdj ia¯ix lsV yxk, gSa mUgsa ¯lpkbZ&eM+kbZ ds lhtu esa Mhty ugha feyrkA losjs ls lkbfdy ij tjhdsu Vkaxs bl isVªksy iai ls ml ij nkSM+rs gSa vkSj vk, fnu ^miyC/k ugha* dh r[rh yVdh feyrh gSA cksokbZ ds lhtu esa [kkn dk vdky iM+ tkrk gSA feykoVh vkSj udyh [kkn /kM+Yys ls fcdrh gSA uxn iSlk nsdj fdlku vius [ksr esa [kkn dh txg ued vkSj iRFkj dh NfjZ;ka fc[kjrs gSa vkSj vius gh [ksr dks viuh xkaB dk iSlk [kpZ djds Ålj cukrs gSaA tc tks pkgs lhtu esa ,slh udyh [kkn idM+ ldrk gSA eSp&fQ¯Dlx tSls O;FkZ ds dke esa iwjs ns'k dh tkap ,tsafl;ka yx tkrh gSa] ij bl feykoV dks jksdus&idM+us ds fy, ,d njksxk rd dks Qqjlr ugha gSA ftldk [ksrh&fdlkuksa ls FkksM+k Hkh okLrk gS og tqrkbZ] cksokbZ] fujkbZ] dVkbZ] eM+kbZ dh etnwjh vkSj [kkn&cht] nokbZ] ¯lpkbZ dh ykxr tksM+dj vklkuh ls fglkc yxk ldrk gS fd vkt dh rkjh[k esa xsgwa vkSj /kku dh mRiknu ykxr nl #i;s fdyks ls de ugha vkrhA ij ljdkj budh [kjhn ds fy, viuk leFkZu ewY; ?kksf"kr djrh gS ikap #i;s vkSj rhu #i;s fdyks] fdlku dSls ft,xk\ ewY; os r; djrs gSa ftUgsa ;gh irk ugha gksrk fd pus dk isM+ cM+k gksrk gS ;k vjgj dkA xkao ls fudydj tks

yksx ea=kh] eq[;ea=kh cu tkrs gSa] cgqr ls cus gSa] os Hkh lÙkk dh Hkkax [kkdj lc Hkwy tkrs gSaA I;kt dk cht gesa 700@& fdyks feyrk gSA csju rhu #i;s fdyks feyrh gS vkSj I;kt fcdrh gS nks #i;s fdyksA fQj ns[krs gh ns[krs ;gh I;kt nks eghus ckn 40@& fdyks rd igqap tkrh gS fcpkSfy, ds ikl igqapdjA gekjk VekVj nks #i;s fdyks esa [kjhnk tkrk gS vkSj tSls gh gekjs [ksr ls Qly [kRe gksrh gS ;g 40@& fdyks gks tkrh gSA tks fdlku ds ikl gS og ekVh ds eksy fcdrk gSA og Nkrh ihV&ihVdj vkRegR;k djus ij ck/; gksrk gS vkSj mlds gkFk ls fudyrs gh ogh pht lksuk gks tkrh gSA pan fnuksa ds vanj gksus okys bl mrkj&p<+ko ds ifj.kkeLo:i fdlku daxky gks jgk gS] fcpkSfy;k ekykeky gks jgk gS vkSj ns[kus okyk dksbZ ugha gSA le; vkt dk gh gS ij og fcpkSfy, ds fy, pkanh dkVus okyk vkSj fdlku ds fy, vkRegR;k djus okyk gSA bZ va/ksj dS fnu pys\ bruk gh ugha fd gekjs lkFk gksus okys va/ksj dks dksbZ ns[k ugha jgk gSA ljdkj [kqn Hkh fdlkuksa ij va/ksj] vR;kpkj djus esa yxh gqbZ gSA dbZ&dbZ lky dk cdk;k xUus dk ewY; ekaxus ij ;g ljdkjsa xksyh pyokrh gaSaA ,d lwpuk ds vuqlkj vxLr] 2000 rd mÙkj izns'k esa phuh feyksa ij fdlkuksa dk djhc ikSus rhu vjc #i;k cdk;k gSA ;g cdk;k fiNys dbZ lkyksa dk gS vkSj bls ekaxus ij fiNys lky fdlkuksa ij xksyh pykbZ xbZA fdlku dSls ft,\ ljdkjksa dks nsus ds fy, rks oYMZ cSad gSaA fdlku dk ekbZ&cki dkSu gS\ varjkZ"Vªh; ifn`'; ij fdlkuksa ds vfLrRo dh fpark gekjh ljdkjsa fdruk dj jgh gSa bls fo'o O;kikj laxBu ds lkFk gq, gky ds le>kSrs ds Ñf"k laca/kh ,d izko/kku ij n`f"Vikr djds le>k tk ldrk gSA blds vuqlkj vkidks ckgj ls [kk|kUu dk vk;kr djuk gh iM+sxk] Hkys vkids ikl i;kZIr [kk|kUu gks rFkk mldh dhersa vk;kr fd, tkus okys [kk|kUu ls de gksaA ;g le>kSrk tuojh&ekpZ 2011


Hkkjr ds fdlkuksa vkSj Ñf"k dks cckZn djus dk jkLrk ekuk tk jgk gSA Lo;a iatkc vkSj dukVZd ds eq[;eaf=k;ksa us bl le>kSrs dks fdlkuksa ds fy, ekSr dh ?kaVh crk;k gSA lc dqN ,drjQk vkSj muds Qk;ns ds fy, gSA gekjh ljdkj vka[k ewandj mudh 'krss± Lohdkj dj jgh gSA gekjs i{k ds okrkZdkj ekuks gekjs fy, ugha muds fgr ds fy, okrkZ djrs gSaA ,d lekpkj ds vuqlkj xsV le>kSrs ds le; gekjs i{k ds izeq[k okrkZdkjksa esa ls ,d ckn esa xsV ds gh mifuns'kd cudj pys x,A fdlkuksa ds oksV ds cxSj dksbZ Hkh jktuSfrd ny lÙkk gkfly ugha dj ldrk vkSj cgqla[; fdlkuksa dh vlyh leL;kµHkwfe ds iqufoZrj.k dks gy djus ds fy, fdlh Hkh ny ds ikl jktuSfrd bPNk'kfDr ugha gSA blfy, ,slh uhfr cukbZ xbZ ftlessa cM+s tksrnkjksa vkSj iwoZ tehankjksa dks ukjkt fd, cxSj xjhc fdlkuksa dks fj>kus dk jkLrk fudy ldsA cgqr lkjh ;kstuk,a ykbZ xb±A xjhcksa] gfjtuksa ds cPPkksa ds fy, Nk=ko`fÙk] iq"Vkgkj ;kstuk] vkaxuckM+h ds dk;ZØe vkSj fofHkUu izdkj ds _.kksa dh ;kstuk,aA cSSy] HkSal] xk;] cdjh [kjhnus ds fy, yksu] m|ksx O;kikj ds fy, yksuA [kkn] cht ds fy, yksuA V~;wccsy] VªsDVj ds fy, yksuA xkao dk vkneh _.k ysus ls Hkjld cprk gS] mldk ihf<+;ksa dk vuqHko crkrk gS fd ,d ckj _.k ds tky esa Qalk rks fuLrkj ughaA ij xkao&xkao esa ,Mhvks] chMhvks] xzke lsod] cSaddehZ] iapk;r lsØsVjh dh QkSt fdlkuksa dks le>kus ds fy, fudyh gS fd yksu esa Qk;nk gh Qk;nk gSA vk/kh&frgkbZ jkf'k dh rks lfClMh gh gSA vkidks dqN ugha djuk cl QksVks ¯[kpkb, vkSj ;gka&;gka vaxwBs dk fu'kku yxkb,] eghus Hkj esa vkidks ?kj cSBs #i;k fey tk,xkA D;k dgrs gks ugha yksxs\ dtZ ugha yksxs\ gekjh ukSdjh yksxs\ f?km nsr ckHku ufj;k;A ljdkjh gqdqe gqvk gS fd dtkZ ckaVks vkSj ;s dgrs gSa ugha yasxsA µugha yksxs rks ge fdls nsaxs\ µvki dkys pksj dks ns nsa ljdkj] tuojh&ekpZ 2011

ij gesa c[l nsaA µrqEgkjh ;g etky\ ljdkjh ;kstuk Qsy djksxs\ blh tqeZ esa tsy esa Bwal fn, tkvksxsA gekjk Hkh dksVk fQDl gSA µflQZ yaxksVh Hkj cph gS bl ru ij ljdkj] bls u mrkjsaA µij os ugha ekusA mUgsa deh'ku [kksjh ds :i esa ,slh xaxks=kh fey xbZ fd ;g ;kstuk,a [kwc Qwyha&QyhaA tSls xehZ ds eghus esa xkao ds yksx cM+s&cM+s Vksis] tky vkSj ykBh ysdj egjk:&cPPkksa ds lkFk ufn;ksa] rkykcksa esa eNyh dk f'kdkj djus ds fy, fudyrs gSa] fidfud ds ewM esa] oSls gh ljdkjh veys ^ykHkkFkhZ* Qalkus ds fy, fudyrs vkSj bUgsa vkrk ns[kdj xkao ds cM+s&cw<+s vuqHkoh dksfy;k&dksfy;k yqdkrs fQjrsA µbudh ehBh&ehBh ckrksa esa ugha vkuk gSA QksVks ugha ugha ¯[kpkuk gSA vaxwBk fu'kku ugha yxkuk gSA µdSls ugha yxkuk gS\ xzke lsod vxkgh vkdj ?ksjrkµvki gekjs ^ykHkkFkhZ* gSaA vkids ykHk ds fy, gh rks lkjk ^VaV&?kaV* gSA vki gh ds ykHk esa rks ge lcdk ykHk lek;k gqvk gSA vki gh iwjs ns'k ds ^'kqHk&ykHk* gSaA vkidks dSls NksM+ nsaA cprs&cprs Hkh cgqr&ls QalsA fdlku dh leL;kvksa dh D;k fxurh\ ,d Nsn ewanks rks nl [kqyrs gaSaA csVh dk C;kg djuk gS] cSy ysus gSaA [kkn ysuh gS] csVk chekj gS] VsaV esa poUuh ugha gSA nsunkj njokts ij vkdj ns jgk gSA vk/kk&frgkbZ NwV gSA bl raxh esa Hkxoku us gh Hkstk gksxk bldksA /kwi yxus ls ftudk psgjk yky gks x;k gS] tks ilhus&ilhus gks x, gSa] /kwy&/kDdM+ ls gydku gSa] os fcuk ekaxs #i;k ckaVus vk, gSaµykb, ljdkjA dgka yxkuk gS vaxwBk\ vkSj tks ugha Qals os D;k lpeqp Qalus ls cp x,\ vkt 'kk;n gh dksbZ ,slk xkao gks ftlesa QthZ yks¯ux ds f'kdkj nl&ikap yksx u fey tk,aA vpkud rglhy ls olwyh vehu vkrk gS vkSj ncksp ysrk gSµHkSal dk yksu okil djus dk bjknk ugha gS D;k

cq<+Å\ µdSlk yksu ljdkj\ geus ftanxh esa dksbZ yksu ugha fy;k\ µ[kk&ihdj Mdjus ds ckn lHkh ;gh dgrs gSaA D;k tekuk vk x;kA igys bDdk&nqDdk csbZeku fudyrs Fks] vc xkao dk xkao csbZekuh ij mrk: gS\ µvjs ljdkj dgkS xaxk mBk ysaA µxaxk&tequk dks vkf[kjh fnu ds fy, NksfM+, nknkA pfy,] xkM+h esa cSfB,A nks pijklh mudk psapk idM+dj Vkax ysrs gSaA ykBh&iugh ihNs ykokfjl VwV tkrh gSaA cq<+Å gokykr igqap x, gSaA lh[kpksa ds ihNsA ugk&/kksdj 'kadj th dks ty p<+kus ds ckn gh ikuh ihrs gSa cq<+ÅA Hkw[ks& I;kls iM+s gSaA 'kke dks fn'kk&eSnku rd ds fy, ckgj djus okyk dksbZ ugha nh[krkA ftanxh essa ,slk dksbZ dke ugha fd;k ftlesa tsy gokykr tkus dk [krjk gksrk] ij cq<+kSrh esa og Hkh gks x;kA ukd dV xbZA bTtr pyh xbZA vc cpk D;k\ irk ugha ^iwjc&tue* esa dkSu&lk iki fd, Fks fd ;g fnu ns[kuk iM+kA fdlku cudj iSnk gksuk iM+kA vk, fnu dksbZ u dksbZ idM+k tkrk gSA ftlds ikl ,d ?kwaj tehu ugha gS mlds uke cSyksa dh tksM+h [kjhnus dk yksu p<+k gSA eSa tkfr dk ukbZ gwa vkSj esjs uke ykbZ Hkwatus dk yksu p<+k gSA os tkfr ds dqEgkj gSa] muds uke cky dkVus dk lkeku [kjhnus dk yksu ntZ gSA tUe ds va/ks lwjnkl ds uke lkbfdy dk iapj cukus dk yksu ntZ gSA ?kj&?kj ikuh Hkjdj xqtj djus okyh uSdk dgkbu dsuke VSªDVj ejEer ds fy, fn;k x;k yksu ntZ gSA ^uSdk* vc uke dh gh uSdk gSA v/ksM+ gks xbZ gSA vehu dh eksVj lkbfdy ds ihNs cSBus dh dksf'k'k djrs gq, dgrh gSµQVQfV;k is cbBS dk etk rks feysxkA ys pyks] dqN fnu tsgy esa Hkh ikuh Hkj vkosaA vehu ds crkus ls gh irk pyrk gS fd geus fdl dke ds fy, dc 183


fdruk yksu fy;k gSA ljdkjh thi ;k vehu dh eksVj lkbfdy ns[kdj yksx dksus&varjs esa yqdkus yxs gSaA irk ugha dkSu /kj fy;k tk;\ ekek dgrs gSaµgekjh ftanxh rks yqdkrs&yqdkrs gh chrh] cPPkkA igys tehankj ds dk¯jnsa ds Mj ls yqdkrs FksA fQj ulcanh ds Mj ls ¼fQj Hkh ugha cps½ vkSj vc QthZ yks¯ux esa gokykr tkus ds Mj lsA ekek crkrs gSaµtc ;gka pkjksa rjQ Ålj gh Ålj QSyk Fkk rks xehZ ds eghus esa Åaps&Åaps coaMjksa ds lkFk rst vka/kh vkrh FkhA lw[kh ifÙk;ka vkSj /kwy vkdk'k esa ÅapkbZ rd mM+dj lwjt dks <d ysrh FkhaA Nku] NIij mM+dj lSdM+ksa xt nwj fxjrs FksA mls yaxM+h vka/kh dgrs FksA mlh rjg vc lfClMh dh vka/kh vkbZ gSA NwV dh vka/kh] ywV dh vka/kh] HkkbZ&HkkbZ esa QwV dh vka/khA vkneh dk bZeku&/kje rgl&ugl djus vkbZ gSA ;g iSlk ljdkj gekjs fy, ugha] vius veys gkfdeksa ds c<+s gq, isV dks Hkjus ds fy, [kpZ dj jgh gSA ugha rks ljdkj dks Hkh dHkh fpark u gksrh fd xjhcksa ds fy, bruk [kpZ gks jgk gS] rks mldh nsg ij ekal D;ksa ugha p<+ jgk gSA ge vius tkuojksa dks pkjk nsrs gSa fQj Hkh vxj tkuoj nqcjkrk gS tkrk gS rks fpark&fQdj ugha djrs\ D;k ;g ljdkjsa Hkh /k`rjk"Vª gks xbZ gSa\ mUgsa fn[kkbZ ugha nsrk\ D;k dkuwu dh ek;k gSA ,d vksj tgka dqN lkS ds cdk, ds fy,] mlesa Hkh dkQh dqN QthZ] xkao esa xjhc fdlku idM+dj gokykr esa Mkys tk jgs gSa] 'kgjksa esa fyfeVsM daiuh cukdj] ljdkjh cSad ls vjcksa dk _.k ysdj m|ksx yxkus okys Mk;jsDVj ns'k&fons'k dh lSj djus] ikap flrkjk gksVyksa vkSj egaxs gsYFk fjlkWVZ esa ekSt&eLrh djus dks daiuh dh lsgr ds fy, t:jh crkrs gq, ;g lkjk [kpZ daiuh ds eRFks Mkyrs jgrs gSaA daiuh Hkys gh nl&ikap lky esa ^fld* gks tk,] mudh viuh lsgr lq/kj tkrh gSA Mk;jsDVj ykHkka'k ds fy, ftEesnkj gSA dEiuh ds yksu dh nsunkjh dh vnk;xh mldh ilZuy ftEesnkjh 184

ugha gSA og dksbZ xkao dk fujgw ?kqjgw gS ftls dksbZ fxjscku idM+dj vanj dj nsxkA ,slk fdruh gh vjcksa dh dtZnkj daifu;ksa ds Mk;jsDVj etk ekjdj] eykbZ [kkdj yanu] isfjl ;k fLoVtjySaM dh lSj djrs ;k nwljs izkar esa nwljs cSad ls nwljk _.k ysdj nwljh ;wfuV dk [kwu ihus ds tqxkM+ esa yxs fey tk,axsA ;wfuV ^fld* gksrh gS rks mlds LokLF; ykHk ;k m)kj ds fy, ljdkj us ntZuksa jkgr iSdst rS;kj djok, gSaA ch-vkbZ-,Qvkj- gSA fMQjesaV gSaA olwyrs jfg, vki turk ls VSDlA ysfdu mls ljdkjh [ktkus esa tek djus dh dksbZ t:jr ugha gSA vius ikl jf[k,A blls viuh nok&nk: dhft,A viuh fldusl nwj dfj,A fQj ykSVkrs jfg,xk vkjke lsA loky ;g gS fd xzkeh.kksa] fdlkuksa ds LokLF; ds fy, ljdkjsa bruh fpafrr D;ksa ugha gSa\ muds fgLls dk iq"Vkgkj [kkdj ljdkjh veyk eksVk gksrk tk jgk gS] bls jksdus dk dkjxj mik; D;ksa ugha gS\ m|ksxifr vkSj fdlku dh lsgr esa bruk varj dSls vkrk tk jgk gS\ m|ksxifr;ksa ls iwNk tkrk gS fd mUgsa dSlk ctV pkfg,\ fdlkuksa ls Hkh ,d ckj iwN fy;k tkrkA xkao ds cs&vkSykn ;k o`) jebZ] cq/kbZ ;k fl;k nqykjh dks vpkud v"kk<+ esa irk pyrk gS fd mUgkasus viuh nks ch?ks tehu dk cSukek xkao ds ncax yksgk ¯lg ;k xSaMk ¯lg ds uke dj fn;k gSA cq/kbZ ;k fl;k nqykjh dks dqN ;kn ughaA dsoy bruk ;kn gS fd xehZ dh nksigj esa dqN yksx vk, FksA o`)koLFkk vFkok fo/kok isa'ku nsu dk ok;nk djds ,d dkxt ij vaxwBk yxok;k FkkA QksVks [khapk Fkk vkSj nks lkS #i;s udn ns x, FksA vxys tkM+s esa eksfr;kfcan dk vkijs'ku djkus dk vk'oklu ns x;s FksA QthZ cSukes ;k olh;rukes ls o`)ksa] vlgk;ksa dh txg&tehu gM+ius ds ekeys dsoy mÙkj izns'k ds iwok±py ds ftyksa esa gh gtkjksa esa gSaA gj nwljs xkao eas fdlh u fdlh dks e`rd fn[kkdj {ks=k ds ncax us mldh tehu dh fojklr vius uke djk yh gSA

fl;k nqykjh dks vpkud dksbZ vkdj crkrk gS fd rqEgkjs [ksr esa rks Bkdqj xSaMk ¯lg dk gy py jgk gSA os [ksr ij tkrh gSaA iwNrh gSaµesjk [ksr D;ksa tksr jgs gSa\ µdkSu gks rqe\ µeSa] fl;k nqykjhA µfl;k nqykjh\ fl;k nqykjh rks ej pqdhA µej pqdh\ exj eSa rks rqEgkjs lkeus ftank [kM+h gwaA µD;k lcwr gS fd rqe fl;k nqykjh gks vkSj ftank gks\ µD;k lcwr gS fd eSa ej pqdh gwa\ µgS lcwrA pkSpd lcwrA btykl ij ns[kukA btykl ij] xSaMk ¯lg lcwr is'k djrs gSaA 'e'kku ?kkV dk izek.k i=kµgqtwj vkt ls rsjg lky igys fl;k nqykjh ej pqdh gSA mudk eqnkZ Qwadus esa lk<+s ikap eu ydM+h [kpZ gqbZ gSA ;g jgk ydM+h dh [kjhn dk vksfjtuy #DdkA xSaMk ¯lg dk odhy IykfLVd ds doj esa lqjf{kr izek.k i=k btykl dh vksj c<+kdj fn[kkrk gSA µtc ljdkjh dkxtksa esa ^e`rd* gks pqdh gks rks lpeqp ej D;ksa ugha tkrh fl;k nqykjh\ vk, fnu iSny nl dksl pydj dpgjh igqap tkrh gksA ljdkj dks vkSj dqN dke&/ka/kk djus nksxh fd ugha\ FksFkjbZ dh Hkh gn gksrh gSA ij ugha ekurh fl;k nqykjhA ugha ekurs iYVu ;knoA ugha ekurs yky fcgkjhA mUgas Hkze gS fd ,d fnu ljdkj mudh lqusxhA mudh txg&tehu okil fnyk,xhA yky fcgkjh us viuk miuke ^e`rd* j[k fy;k gSA mUgkasus e`rdksa dk ,d vf[ky Hkkjrh; la?k cuk;k gSA bl izdkj e`rd ?kksf"kr fd, x, vR;kpkj ds f'kdkj yksxksa dh yM+kbZ yM+us dk eapA os /kjuk&izn'kZu] vu'ku vkSj dksVZ ds ek/;e ls iz;kl dj jgs gSa fd QthZ e`rd fn[kk, tk pqds yksxksa dks ljdkjh vfHkys[k esa ^ftank* ntZ fd;k tk,A mudh txg&tehu okil fnykbZ tk,A gkbZdksVZ rd ls vkns'k gks pqdk gS fd bu yksxksa dks ljdkjh vfHkys[kksa esa tuojh&ekpZ 2011


^thfor* fd;k tk,A mudks txg&tehu fnyk;h tk,A ij yxrk gS fd ljdkj Hkh ilksis'k esa iM+ xbZ gS fd tks ej pqdk gS og /kjuk&izn'kZu dSls dj ldrk gS\ viuk thfor gksuk izekf.kr djus ds fy, yky fcgkjh us oh-ih- ¯lg vkSj jktho xka/kh ds f[kykQ pquko yM+kA ,d eftLVªsV ls dpgjh eas ekjihV dhA vkSj Hkh dbZ uqL[ks vktek,A gkbZdksVZ ds funsZ'k ij bu ekeyksa ds fuLrkj.k ds fy, ,d phQ tqfMfl;y eftLVªsV dh fu;qfDr gqbZA yacs la?k"kZ ds ckn lu~ 2000 esa yky fcgkjh cuke Bkdqj izlkn ys[kiky ds uke ls eqdnek ntZ gqvkA eqfYte Bkdqj izlkn ds ,d ckj Hkh gkftj u gksus ds dkj.k mlds uke xSj tekurh okjaV tkjh djus dk vkns'k gqvkA ysfdu vpkud ,d fnu iqfyl us Bkdqj izlkn ds ctk; yky fcgkjh dks gh idM+dj gokykr esa Mky fn;kA irk ;g pyk fd QthZ olh;r djkus ds dke esa ekfgj ys[kiky Bkdqj izlkn us ,slk tqxkM+ yxk;k fd xSj tekurh okjaV mlds uke ds ctk; yky fcgkjh ds uke ls tkjh gks x;kA yky fcgkjh vkSj muds lkFk ds dqN yksx rks fQj Hkh varr% thfor eku fy, x, ij gtkjksa vHkh Hkh ejs gq, gSaA gkgkdkj epk gSA dc vpkud dkSu ^ej* tk,xk] txg&tehu xaokdj fHk[kkjh gks tk,xk] dqN irk ughaA xjhc fdlku] etnwj dks ;kpd] ykpkj vkSj fHk[kkjh cukus dh eqfge iwoZor tkjh gSA ekek xkrs Fksµ tkSus nslok dS fdluok jke fHk[kkjh gksbZ x,A ltuh ofg nslok iS xkt ijSA D;k lpeqp xkt iM+rh gS\ rks D;k xkt iM+us yk;d fLFkfr;ka vHkh ugha cuh gSa\ lkS lky igys xk, tkus okys bl xhr dh izklafxdrk fnuksfnu c<+rh gh D;ksa tk jgh gS\ vkSj tSls bruk gh i;kZIr u gks] xkao esa vkilh bZ";kZ&}s"k] iV~Vhnkjh] tkrh; xqVcanh vkSj neu fnuksfnu c<+ jgk gSA ckdh ns'k&nqfu;k esa QSys iwathifr;ksa] equkQk[kksjksa] dkykcktkfj;ksa] tuojh&ekpZ 2011

yaiV o Hkz"V ukSdj'kkgksa vkSj iwjs ns'k dh vfLerk dk lkSnk djus okys fcpkSfy;ksa o jktusrkvksa dh rqyuk esa xkao dk cM+s ls cM+k 'kks"kd vkrrk;h] lkear Hkquxs ;k dsapq, ls cM+k ugha gSA ckdh fdlkuksa dh rjg gh mldk fgr Hkh nkao ij yxk gSA ij xkao dh detksj] fuj{kj vkSj xjhc turk ds fy, ;gh ukxukFk vkSj lkaiukFk gSaA tSls dVus ds fy, tkus okys eqxZs vius gJ ls cs[kcj vkf[kjh {k.k rd vius ls detksj eqxsZ] eqfxZ;ksa dks ekjrs] dkVrs&ihVrs] /kedkrs jgrs gSa] oSls gh , Hkquxs vius okLrfod 'k=kq ds fo#) ykecan gksus dh u lkspdj] vius ls detksjksa ij tksj vktekdj vius vga dh rqf"V djrs jgrs gSaA fganhHkk"kh {ks=k ds cgqr cM+s fgLls ds lo.kks± esa irk ugha dc ls ;g ekU;rk ?kj dj xbZ gS fd viuk gy Lo;a tksruk fuÑ"V dke gSA mudk ekuuk gS fd os jktss] jtokM+ksa] tehankjksa ;k rkYyqdnkjksa ds oa'kt gSa ftUgsa [kqn gy tksrus dh eukgh gSA ;g ^ghu* dke gS] NksVh tkfr;ksa ds fy, dj.kh;A ;fn czkã.k gSa rks o.kZ O;oLFkk ds 'kh"kZ ij gksus ds dkj.k eukgh gSA vxj dHkh fdlh us ,slk djus dk iz;kl fd;k rks mldk lkekftd cfg"dkj gks tkrk gSA ^gj tksrok* dgdj mldk etkd mM+k;k tkrk gSA csVh&csVksa ds C;kg #d tkrs gSaA fdruh foMacuk gS fd viuh vkthfodk izkIr djus ds fy, vfuok;Z dk;Z dks lekt bruk ^xfgZr* ekus cSBk gSA ifj.kker% budh toku ih<+h fu#ís'; cktkj&gkV esa ?kwe jgh gS] fdlh lsB] egktu dh M~;ks<h ij njckuh dj jgh gSA pijklh rd dh ukSdjh [kkst jgh gS ;k pksjh] MdSrh] fNuSrh] fQjkSrh] mBkbZxhjh dh va/kh lqjax essa mrj jgh gS vkSj buds [ksr buesa ln~cqf) vkus ds bartkj esa ijrh iM+s gSaA vius ijrh iM+s [ksrkas dh cxy esa ygykrh Jethoh tkfr;ksa dh Qly budh vka[kksa esa pqHkrh gSA , ijihM+d cu tkrs gSa vkSj bu Qlyksa dks rjg&rjg ls uqdlku igqapkrs gSaA ;gka rd fd Je'khy tkfr;ksa dk vPNk [kkuk&iguuk] vPNs okgu] vPNs ?kj

bUgsa ihM+k igqapkrs gSaA gekjs bykds esa 99 izfr'kr lo.kks± ds ikl lk<+s ckjg ,dM+ ls de tehu gSA 50 izfr'kr ds ikl rks 6 ,dM+ ls Hkh de gSA ljdkjh ifjHkk"kk ds vuqlkj ;g lHkh lhekar Ñ"kd gSaA lhekar ;kuh thfodksiktZu ds fy, vko';d U;wure tehu dss LokehA bruh de vkenuh es cPpksa dks vPNh o egaxh f'k{kk fnyk ikuk rks vlaHko gS gh] <ax ls jksVh] diM+k iwjk djuk Hkh eqf'dy gSA csfV;ksa ds fy, vPNk oj pkfg, rks [ksrh&ckjh cspus ds vykok nwljk mik; ugha gSA [ksfrgj etnwj dh etnwjh fiNys rhl lky esa Ms<+ lsj vukt ls c<+dj ipkl #i;s ;kuh nl&ckjg fdyks gks xbZ gSA lc dke etnwjksa ls djkrs gSa rks ftruk iSnk ugha gksrk mlls T;knk etnwjh pyh tkrh gSA vanj gh vanj dysts esa ?kqu yx jgk gSA ij vius gy dh eqfB;k Fkkeuk---vkt Hkh u u uA nqfu;k dgka ls dgka igaqp xbZ ij , vHkh Hkh mlh mUuhloha lnh esa vVdrs&HkVdrs lM+ jgs gaS vkSj lkjs lekt esa lM+u iSnk dj jgs gSaA vkt Hkh xkao ds cPPkksa dh vk/kh vkcknh ,slh gS tks Ldwy dk eqag ugha ns[k ikrhA mUgsa vka[k [kksyrs gh gksVyksa esa crZu /kksus] VsEiksa dh d¯ytjh djus] xk;&HkSal ;k lqvj pjkus] dkyhu cquus ;k HkV~Bs ij b±V <ksus tSls dkeksa esa yx tkuk iM+rk gSA dqN Ldwy dk eqag rks ns[k ysrs gaSa ysfdu izkbejh ikl djrs&djrs /ka/ks ls yxk fn, tkrs gSaA ,d v/;;u ds vuqlkj] izkbejh vFkok fefMy Ldwy dh f'k{kk ds nkSjku i<+kbZ NksM+us ds fy, etcwj gksus okys cPpksa esa ,sls cPpksa dh la[;k vPNh [kklh gS tks viuh d{kk ds lcls rst Nk=kksa esa jgsA Ldwy ds NksM+us ds lky nks lky ckn gh viuh vafre mÙkh.kZ d{kk ds Lrj ds iwNs x, iz'uksa ds mUgksaus lÙkj ls vLlh izfr'kr lgh mÙkj fn,A ;fn mUgsa Ldwy tkus ls oafpr u fd;k x;k gksrk rks vkt ds fuekZ.kk/khu bathfu;j] MkDVj] oSKkfud vkSj vkbZ-,-,l- dh Vksyh esa 185


os Hkh 'kkfey gksrsA ;ksX; vkSj dq'ky ukxfjd cuus dh Hkzw.kkoLFkk esa gh mudks nkSM+ ls ckgj dj nsus ds vijk/k ds fy, ge dc ftEesnkj Bgjk,a tk,axs\ eu ,sls oafprksa ds fy, jksrk gSA esjs ,d lhfu;j vf/kdkjh gSaA muds xkao ds ckgj gh izkbejh Ldwy Fkk] ij mUgas Ldwy u Hkstdj muds firkth us HkSal pjkus dh M~;wVh ij yxk fn;k FkkA izkbejh Ldwy ds iz/kkuk/;kid nwj ls LFkkukarfjr gksdj vk, Fks vkSj jkr esa xkao ds iz/kku dh nkyku esa #drs FksA iz/kku dk ?kj vf/kdkjh ds ?kj ds ikl FkkA vf/kdkjh dks lqcg&'kke bu ekLVj lkgc ds crZu /kksus vkSj >kM+w&cqgk: djus dk vfrfjDr dke ns fn;k x;kA ekLVj lkgc Loikdh Fks vkSj lqcg&'kke [kkuk cukrs gq, iz/kku th] lkg th vkSj yacnkj ds iq=kksa dks i<+krs Hkh FksA crZu /kksus okys vf/kdkjh th ds dku Hkh tksj&tksj ls igkM+k] fxurh] dfork jVus okys bu cPPkksa dh vkokt ij yxs jgrs FksA crZu /kks ysus ds ckn Hkh os ogha cSBdj i<+rs gq, cPpksa dks ns[kk djrs FksA ,d fnu fxurh lqukrs gq, lkg th dk yM+dk 79 ij vVdk rks vf/kdkjh th us crk fn;kA ekLVj lkgc dk /;ku m/kj x;kA mUgksaus dgkµvkt ls rw Hkh i<+sxkA ogh fnu Fkk tc ghjs ij tkSgjh dh utj iM+hA fcuk fdrkc] r[rh vkSj dye&nokr ds tc vf/kdkjh th us g¶rs Hkj esa dsoy dkuksa ls lqudj lkjh dfork,a fxurh vkSj 5 rd igkM+k lquk;k rks ekLVj lkgc vf/kdkjh ds firkth ls feyus x,µpkS/kjh] csVs dks Ldwy Hksft,A cgqr rstLoh gSA µysfdu gekjh HkSalsa Hkw[kksa ej tk,axh ekLVjA firkth dks le>kus esa ekLVj lkgc rhljs iz;kl esa lQy gq,A nl lky dh mez esa i<+kbZ 'kq: gqbZ vf/kdkjh th dhA xkao okys] vk'p;Z esa iM+ x,µdyqvk Hkh i<+us yxk] lkjA vf/kdkjh th us Ldwy&dkyst esa rks viuh rstfLork fn[kkbZ gh] foHkkx esa Hkh mUgsa pqukSrh vkSj esgur dh txg ij yxk;k tkrk gS vkSj os lgtrk ls lc dqN laHkky ysrs gSaA ;fn os ekLVj lkgc 186

dh utjksa esa u iM+s gksrs rks\ ysfdu tks cPps Ldwy tk jgs gSa muds fy, ge D;k dj ik jgs gSa\ ;g gekjs vkt ds le; esa gh gS fd ewfrZ;ksa] mRloksa] fons'k ;k=kkvksa] ;gka rd fd tu izfrfuf/k;ksa ds pk;&iku ds en eas djksM+ksa&djksM+ksa #i;k [kpZ fd;k tk jgk gS ysfdu izkbejh Ldwy dh gj d{kk ds fy, Hkou vkSj v/;kid] ;gka rd fd CySd cksMZ vkSj VkV&iV~Vh miyC/k djkus ds fy, ljdkj ds ikl /ku ugha gSA bl bDdhloha lnh esa Hkh xehZ&lnhZ vkSj cjlkr esa izkbejh Lrj ds cPps [kqys eSnku esa mu fo|ky;ksa esa f'k{kk vtZu djus ds fy, vfHk'kIr gSa ftuesa ikap d{kkvksa dks i<+kus ds fy, ek=k ,d ;k nks v/;kid gSa vkSj budh M~;wVh tux.kuk] erx.kuk tSls dkeksa esa yx tkus ij Ldwy esa rkykcanh gks tkrh gSA cPps ,dyO; dh ijaijk esa Lo;a f'kf{kr gksrs gSaA ;gka vkdj yxrk gS fd lafo/kku esa mfYyf[kr ekSfyd vf/kdkj] ekuokf/kdkj tSls pedhys 'kCn bu cPPkksa ds lanHkZ esa fdrus izklafxd gSaA bu Ldwyksa esa i<+us okys cPps vkt Hkh iwNus ij Hkkjr ds iz/kkuea=kh dk uke crkrs gSaµtokgj yky usg:A ,sls Ldwyksa esa i<+us ds fy, vfHk'kIr vk/kh vkcknh dh iwjh dh iwjh ih<+h dk Hkfo"; va/kdkje; gksus ls dkSu jksd ik,xk\ turk ds iSls ds bl vU;k;iw.kZ forj.k dks jksdus] blds f[kykQ vkokt mBkus okyk dksbZ ugha gSA bu leL;kvksa ls futkr ikus ds izfr ge vk'kkoknh gks ldrs Fks] ;fn jk"Vªh; f{kfrt ij fujk'kk dk va/kdkj c<+rk u nh[krkA lH;rk vkSj laLÑfr us yach ;k=kk r; dh gSA izkphu vkSj e/; ;qx dh ccZj dchyk'kkgh vkSj rkuk'kkgh dh Øwj ;kruk >syrs] xqykeh dh csfM+;ka dkVrs] muds nqxZ&}kj rksM+rs ,d yach ;k=kk vkSj la?k"kZ ds ckn ge iztkra=k ds }kj rd igqaps gSaA Åap&uhp dk HksnHkko ?kVk] thou&Lrj lq/kjk] vUu dh iSnkokj c<+h] lapkj ds lk/ku c<+s] csxkj [kRe gqbZ] erkf/kdkj feykA nqfu;k ogh ugha jg xbZ gS tks FkhA ij ns'k dh Lok/khurk ds ckn ftl vkyksd

iFk ij c<+us dk LoIu ge latks, Fks og [kafMr gks jgk gSA ge ckj&ckj e/; ;qx ds ykBh ra=k dh vksj eqM+ tkus ds fy, rRij gSaA ;g blh ns'k esa gS fd ;gka dh tsyksa esa chlksa lky ls ,sls yksx can gSa ftuds ckjs esa vc [kqn ljdkj dks irk ugha gS fd mudk vijk/k D;k gS\ ;g blh ns'k esa gS fd ,d vksj ljdkj yk[kksa Vu xYyk leqnz esa Qsadus dk fu.kZ; ysrh gS] nwljh vksj lLrs xYys dh nqdkuksa ij xsgwa] pkoy dk ewY; M~;ks<+k djrh gSA ;g blh ns'k es gS ftlesa fiNys dbZ o"kks± esa gokbZ tgkt ds fdjk;s esa fujarj ?kVksrjh vkSj cl ds fdjk;s esa fujarj c<+ksrjh gks jgh gSA ;g blh ns'k esa gS tgka fiNys ctV esa lLrh dh xbZ oLrqvksa esa 'kkfey gSaµdkj] dEI;wVj] dkyhu] lksuk vkSj lk¶V ¯Md rFkk egaxh dh xbZ oLrqvksa esa 'kkfey gSaµchM+h] ekfpl] pk;] fcLdqV vkSj iksLVdkMZA ;g blh ns'k esa tgka dSfn;ksa dh [kwu&ilhus dh dekbZ ls lafpr muds [kkrs dk iSlk tsy ds okguksa esa isVªksy Hkjkus esa [kpZ dj fn;k tkrk gSA ;g blh ns'k eas gS fd rhu lky esa lkalnksa dk osru vkB xquk c<+ tkrk gS tcfd jkst [kVdj isV ikyus okys nSfud Jfedksa dks U;wure etnwjh esa vkB #i;s dh o`f) djus dh t:jr Hkh ugha le>h tkrhA ;g blh ns'k esa gks jgk gS fd iqfyl [kqn vigj.k djds fQjkSrh ekaxrh gS vkSj u nsus ij dkmaVj dj nsrh gSA iqfyl dLVMh esa gR;kvksa dh la[;k c<+ jgh gSA og fnu ngkM+s ?kj ls idM+dj ys tkrh gSA ifjtuksa ds lkFk ys tkrh gSA mUgha ds lkeus uaxk mYVk yVdkdj ihVrh gSA dgrh gSµvkB ?kaVs dk le; fn;k tkrk gSA lwjt fudyus ds igys ykb,A xguk&xqfj;k cspdj ykb,A dtkZ&fju dk<+dj ykb,A lwjt fudyus ds ckn vkuk gS rks gjs ckal vkSj dQu ds lkFk iksLVekVZe gkml ij vkb,A D;ksafd lwjt fudyus ds lkFk gh vkidk csVk iqfyl dh vka[kksa esa /kwy >ksaddj Fkkus dh gokykr esa iStkes ds ukM+s ls yVddj Qkalh yxk ysxkA jde ?kVkus dh Qfj;kn djds Ñi;k viuk vkSj ljdkj dk le; cckZn u djsaA tuojh&ekpZ 2011


iwjk ns'k iqfyl vkSj xqaMks dh f'kdkjxkg cu x;k gSA fo/kk;d vkSj lkaln rd lnu esa tkj&tkj vkalw cgkrs vkSj xqgkj yxkrs ns[ks tk jgs gSa] mUgsa muds {ks=k ds Fkkusnkj ;k ,l-ih- ls tku dk [krjk gSA eq[;ea=kh&iz/kkuea=kh jg pqds yksx nks"kfl) vijk/kh Bgjk, tk jgs gSaA fuokZfpr ljdkjsa viuk nkf;Ro ugha fuHkk jgh gSaA os vijkf/k;ksa ds le{k Lo;a dks ekuks fxjoh j[k ns jgh gSaA igys usrk vijkf/k;ksa dks ikyrs FksA vc vijk/kh [kqn usrk cu x,A fo/kk;d] lkaln] ea=kh cu x,A Fkkus ds nl uacjh jftLVj esa ,d tekus ls ^Qjkj* ntZ eqfYte ds [kkrs esa ekuks ges'kk&ges'kk ds fy, fy[k fn;k x;k gS fd vklkeh c&flyflys otkjr lwcs dh jkt/kkuh esa jgus yxk gSA tks Fkkusnkj ds lkeus iM+us ls cprs Fks vc mUgsa gh Fkkusnkj lsY;wV ekj jgs gaSA mUgsa xkMZ vkWQ vkuj fn;k tk jgk gSA vHkh fiNys fnuksa ?kfVr ohjIiu& jktdqekj ,ihlksM us rks bu ljdkjksa dh laizHkqrk dk jgk&lgk Hkze Hkh rksM+ fn;kA ;fn bls fdlh miU;kl ds dFkkud esa fn[kk;k x;k gksrk rks ys[kd lkewfgd migkl dk ik=k cu tkrkA ,d lkS chl ukxfjdksa vkSj nks gtkj ls T;knk gkfFk;ksa dk gR;kjk nl&ianzg o"kks± ls taxyjkt dk;e djds cSBk tks ohjIiu izsl ds fy,] e/;LFkksa ds fy, lgt lqyHk gS] fuokZfpr ljdkjksa ds fy, mldh Nk;k Hkh ikuk vlaHko gSA lqizhe dksVZ vkM+s u vkrh rks bu yksxksa us mlds fxj¶rkj lkfFk;ksa dks NksM+dj ukd dVkus dk iwjk&iwjk eu cuk fy;k FkkA nwljh rjQ budk ;g gkSlyk Hkh n'kZuh; gS fd ohjIiu dh >yd u ik ldus okyh ljdkj ^izHkkdju* dks idM+us ds fy, okjaV tkjh fd, cSBh gSA ,slh gh ,d pqukSrh gS nnqvkA fp=kdwV ds taxyksa esa iwjs nks n'kd ls viuk jkT; LFkkfir fd, cSBk gSA tc rd mldh pkSFk u igqap tk,] ou foHkkx taxy ls rsanwiÙkk ugha rqM+ok ldrkA O;kikfj;ksa] m|fe;ksa] Bsdsnkjksa ls fu;efr pkSFk igqaprh gSA fo/kkulHkk vkSj laln dh lnL;rk ds mEehnokj tuojh&ekpZ 2011

ukVd frfj;kpfjÙkj dk ,d n`';A

pquko esa mldk leFkZu ekaxrs gSaA mlds lefFkZr mEehnokj iapk;r pqukoksa esa fufoZjks/k pqus tkrs gSaA mlds {ks=k esa mldh ejth ds cxSj iÙkk ugha [kM+d ldrkA nl&ikap fdyks vukt dh pksjh ds vijk/k esa n'kdksa rd cw<+ksa] foiUuksa dks fcuk eqdnek pyk, tsy esa Bawls j[kus okyh ljdkjksa dh jk;Qyksa dh ck:n bl nqnk±r ds lkeus ikuh fl) gks jgh gSA djksM+ksa #i;s mldks idM+us ds uke ij Lokgk gks x,] ysfdu iqfyl mls rks NksfM+,] mldh ,d QksVks rd ugha ik ldh gSA vHkh&vHkh mÙkj izns'k ljdkj ds ,d ea=kh nnqvk ds csVs ds fookg lekjksg essa lfEefyr gksdj ykSVsA foif{k;ksa }kjk ?ksjus] fojks/k djus ij mUgksaus dgk fd nnqvk dk fuea=k.k ikdj os xkSjokfUor gq, gSaA vHkh&vHkh dohZ dh ,d tulHkk esa Lo;a Hkktik ljdkj ds lekt dY;k.k ea=kh us ljdkjh ;kstukvksa ds fy, feyus okys /ku esa deh'ku[kksjh djus ls {ks=k ds fo/kk;d o lkaln dks jksdus ds fy, nnqvk ls xqgkj dh gSµnnqvk Hkb;k vkvksA turk ds /ku dks yqVus ls cpkvksA ;kuh ljdkj esa 'kkfey ea=kh Hkh ljdkj ls T;knk nnqvk dks leFkZ eku jgs gSaA fopkj djuk gksxk fd dkuwu dks pqukSrh nsus okys ,sls yksx turk vkSj tuizfrfuf/k;ksa ds lEeku vkSj lg;ksx ds ik=k dSls cu jgs gSa vkSj lafo/kku& lEer 'kfDr ls laiUu ljdkjksa dh lk[k

fnuksfnu D;ks ?kV jgh gSA dkuwu ds jkT; ds fu"iz;ksT; gksrs pys tkus ls mith fujk'kk o dqaBk gesa dgka ys tk,xh\ vHkh rks ;s yksx taxyksa esa jgdj] fNidj] cpdj viuk 'kklu pyk jgs gSa] dYiuk dhft, ,sls le; dh tc buds vkneh lwcs dh jkt/kkfu;ksa esa eaf=k;ksa] eq[;eaf=k;ksa dh idM+ djus ds fy, ?kwesaxs vkSj os yksx Mj ds ekjs fNirs fQjsaxsA jkr ds va/ksjs eas pqids&pqids vkokl cnysaxsA Hks"k cnysaxsA lqjaxsa [kksndj ckgj Hkkx tkus dk jkLrk lqjf{kr djsaxsA ?kj ls gokbZ vM~Ms rd bu xqIr lqjaxksa dks tksM+k tk,xkA tSls pwgs vkSj [kjxks'k 'k=kq ls cpus ds fy, dbZ }kj okyh fcysa cukrs gSaA lkoZtfud lekjksgksa esa 'kkfey gksus ls cpus dh 'kq#vkr rks gks gh pqdh gSA uDlyoknh ns'k ds fofHkUu Hkkxksa esa tu&vnkyrsa yxkdj fu.kZ; lquk jgs gaSaA ihfM+r&nfyr turk dks ogka rqjar vkSj eq¶r U;k; fey jgk gSA fof/k }kjk LFkkfir vnkyrksa esa n'kdksa >wyrh U;k; dh izfØ;k vkSj mldk [kphZykiu 'kksf"kr&nfer turk dk fo'okl [kafMr dj jgs gSaA pkSrjQk fxjkoV vkSj turk }kjk pquh xbZ ljdkjksa dh vius nkf;Roksa ds fuoZgu ds izfr iznf'kZr dh tkus okyh mnklhurk D;k iztkra=k ds u,&u, jksis x, fcjos dh tM+ksa esa eV~Bk Mkyus dk dke ugha dj jgh gS\ ;g fxjkoV tkjh jgh rks D;k ge fo'okliwoZd dg ldrs gSa fd ge vius iztkra=k dh lkSoha o"kZxkaB euk ldasxs\ D;k gesa Hkz"Vkpkfj;ka] xqaMksa] Bxksa] pfj=kghuksa vkSj ik[kafM;ksa dk 'kklu gh viuh ihB ij >syuk cnk gSA isM+&ikS/kksa dh uLy lq/kj xbZ] i'kqvksa dh uLy lq/kj xbZ] [kk|kUuksa dh uLy lq/kj xbZA vkneh dh uLy dc lq/kjsxh\ ekuosrj thoksa ds izfr gennhZ vkSj laosnuk esa Hkkjh fxjkoV Hkh gekjh fpark dk fo"k; gSA bu thoksa ds izfr T;knrh dh ?kVuk,a Hkh vk, fnu gekjs foosd vkSj fodkl ij iz'ufpÌ yxkrh gSaA fpfM+;ksa dks fiatM+s esa can 187


djus okyk gj O;fDr eq>s Lora=krk dh jkg dk ck/kd yxrk gSA flQZ vius f[kyokM+ ds fy, fdlh izk.kh dks vktUe dSn ns nsus dh T;knrh dk nnZ yksxksa dks eglwl ugha gksrkA i'kqvksa ij Øwjrk dh lSdM+ksa ?kVuk,a jkst izdk'k esa vk jgh gSaA vHk;kj.;ksa esa 'ksj&ck?k vkSj gkFkh ekjs tk jgs gSaA fpfM+;k?kjksa esa thrsth gh mudh [kky mrkj yh tk jgh gSA iz;ksx'kkykvksa esa iz;ksx ds uke ij vkSj QS'ku dh va/kh nkSM+ esa dekbZ ds fy, canj] pwgs] fcfYY;ka] [kjxks'k] exjePN] lkai] usoys] fgju] Hkkyw] xSaMs] ?kksM+s rM+ik&rM+ikdj ejus dks foo'k fd, tk jgs gSaA dkuiqj esa Bsyksa esa tqrs HkSalksa dk thHk vkSj vka[k fudkydj gkaQuk! yxrk gS fd vc csgks'k gksdj fxjs fd rcA igkM+ dh rjg yns cks> dks <ksus ds fy, fpyfpykrh /kwi esa csjgeh ls gksrh mudh fiVkbZ! vlgk;rk vkSj nnZ dk tks phRdkj mu vka[kksa esa gksrk gS mls ns[kdj rks iRFkj Hkh fi?ky tk,A blls rks ,d gh ckj esa xnZu mrkj nsuk yk[k ntsZ n;k dk dke dgk tk,xkA ikuh ls fHkxks&fHkxksdj dh tkus okyh ml fiVkbZ dks u lg ikdj 'kq:&'kq: esa nks&rhu ckj fiVkbZ djus okys etnwjksa ls fHkM+k gwa] ij gj ckj galh dk ik=k cuk gwaA lquk gS] ^fizosa'ku vxsULV Øq;fyVh Vq ,fueYl* uke dk ,DV cuk gSA okbYM ykbQ ds laj{k.k ds fy, ,DV cuk gSA mls ykxw djus okys dgka jgrs gSa\ Ldwyh yM+fd;ka LdVZ igusa ;k lyokj\ blds fy, vkanksyu] can vkSj ?ksjko] iFkjko gks tkrk gS] ij bu HkSalksa dh nqnZ'kk ds fo#) vkxs vkus okyk dksbZ ughaA fons'kksa esa tsjsHkhcsaFke tSlksa us thoksa ds vf/kdkj ij dkQh fy[kk vkSj vkokt mBkbZA vius ns'k esa jktLFkku esa fo'ukb;ksa ds :i esa i'kq&izsfe;ksa dh ijaijk dks ftyk, j[kus okys yksx ekStwn gSaA ge bl izdkj ds vR;kpkj ds fo#) muds lkFk D;ksa ugha [kM+s gks jgs gSa\ lqihfj;j jsl gksus ds ukrs D;k buQhfj;j jslst ds ljokboy dh xkjaVh lqfuf'pr djuk gekjk nkf;Ro ugha gSA cgqr ls n`'; ;k ?kVuk,a ,slh gSa tks 188

gekjs otwn ds igys] vrhr esa ?kfVr gqbZ gSa] fQj Hkh nq[kh vkSj ijs'kku djrh gSaA tSls nsoklqj laxzke eas vlqjksa ds lkFk fd;k x;k diV vkSj /kks[kkA lhrk dk iquoZuoklA d.kZ dh ekSr] ,dyO; dk vaxwBk dkVk tkuk] 'kacwd dk flj dkVk tkukA nzksinh dk ikapksa ikaMoksa ls C;kgk tkukA t;pan ;k vkfEHk dh xn~nkjhA LikVZdl ds xqyke fonzksg dh vlQyrkA fcjlk eqaMk tSls Lora=kpsrkvksa dk vekuqf"kd nyuA vaxzstksa ds f[kykQ vafre fu.kkZ;d ;q) eas Vhiw dh gkjA ,slh gj ?kVuk tgka lPpkbZ] gd] Lora=krk ;k cjkcjh dh Hkkouk dks csbZekuh] Ny&diV vkSj Øwjrk ls dqpyk x;kA cpiu esa jkr ds va/ksjs esa pkan&rkjksa dks eqX/k gksdj ns[krs gq, [kq'k gksrk Fkk fd vPNk gqvk bl nqfu;k esa bruh nsj ls vk;kA igys vk pqds cM+s&cM+s izrkih jktk&egkjktk Hkh fctyh] jsy] eksVj] VsyhQksu] vkSj jsfM;ks] Vh-oh-] dEI;wVj vkfn dk etk ysus ls oafpr jg x,A vHkh gky gh esa xqtjs vdcj tSls izrkih dks cjQ dk Lokn ysus ds fy, fdrus ikiM+ csyokus iM+rs FksA ogh ?kksM+s] ogh gkFkh vkSj ogh mudh pkyA fQj ;g lkspdj nq[kh gksrk fd fdruh tYnh pyk tkÅaxkA vHkh irk ugha D;k&D;k gksus okyk gS vkSj esjs fy, ;g nqfu;k ipkl lky ckn vfLrRoghu gks tk,xhA ij vc ,d u, rdZ us thou&n`f"V cny nh gSA D;k esjk otwn mrus gh le; eas ftrus esa gS eSa l'kjhj mifLFkr gwaA ihf<+;ksa ds :i esa pyh vkrh ekuo Ük`a[kyk dh dM+h ds :i esa D;k eSa fcjlk eqaMk ;k LikVZdl ds fonzksg esa 'kkfey ugha FkkA D;k fijkfeM ;k rkt egy ds fuekZ.k ds nkSjku ncdj] fildj ejus okys etnwjksa ds :i esa eSa gh ugha ejk FkkA D;k Lora=krk dh yM+kbZ esa eSa ugha 'kkfey FkkA QthZ budkmaVj esa D;k eSa gh vk, fnu ugha ekjk tk jgk gwaA ykokfjl yk'k ds :i esa iqfyl D;k eq>s gh Vkax ls ?klhVdj unh] ukys esa ugha Qsad jgh gSA D;k esjh gh cgu ;k csVh dk cykRdkj djds] fuoZlu djds ugha ?kqek;k tk jgk gS\ ;g esjs gh lkFk gks

jgk gSA ;g esjk gh QSyko gSA rHkh eq>s ml nnZ dk dkj.k le> esa vk;k tks vyx&vyx ;qxksa esa vyx yksxksa ds lkFk gq, vR;kpkj ds dkj.k esjs eu esa mBrk gSA bl :i esa u dHkh eSa [kRe gqvk u gksÅaxkA gkjdj Hkh ugha dHkh gkjk gwa] u gk:axkA ^jDrcht gksus ;k ukfHk& ve`r gksus* dh dYiuk blh vnE; ftthfo"kk dh mit gSA eSa gh Hkfo"; dh gtkjoha ih<+h ds :i esa Hkh iSnk gksÅaxkA blfy, vkt bl nqfu;k esa tks dqN dqfRlr gS] xfgZr gS] vlqanj gS] vU;k;iw.kZ gS mlds [kkRes ds fy, fd;k tkus okyk iz;kl okLro esa vius gh Hkfo"; dks csgrj cukus ds fy, fd;k tkus okyk iz;kl gSA dqN n`';] dqN pfj=k gSa tks fujarj rkdr nsrs gSaA lM+d dh iVjh idM+s ,d dqÙkk iwaN mesBs nqydh pky ls pyk jgk gSA rst xfr ls tkrs okguksa dh xfr o 'kksj ls vizHkkohA mls dgha nwj tkuk gSA mls irk gS fd vkxs dk jkLrk [krjksa ls Hkjk gSA nq'eu] mldh viuh fcjknjh] jkLrk jksds [kM+s gksaxsA lewg esa geyk djsaxsA gj cLrh ds ckgj og #drk gS] FkksM+h nsj lksprk gSA fdlh Hkwad ;k xqjkZgV ds vans'ks ij iwwaN dk djkZiu FkksM+k <hyk iM+rk gSA nq'eu lkeus vk tkus ij iwaN >qd Hkh tkrh gSA ij og [krjs ls [ksyus ds fy, eu ls rS;kj gSA tks gksuk gks] gksA okil ykSVus dk rks iz'u gh ughaA gj cLrh esa [krjkA ij og ,d&,d cLrh ikj djrk tk jgk gSA ;k=kk ds nkSjku isV ds fy, rks dqN feyus dk iz'u gh ughaA okil D;ksa ugha ykSV tkrs dqÙks HkkbZ\ µdgka tk jgs gks\ tgka tk jgs gks ogha dkSu&lk ekyiqvk j[kk gS rqEgkjs fy,\ ij rqe ugha ekursA gj vklUu [krjs ij #drs gksA gYdh&lh iwaN nckrs gksA law?krs gksA dwa&dwa&lk dqN djrs gksA rc rd eqdkcys esa dwn iM+uk gksrk gSA tw>rs gq, vkxs dh rjQ gh Hkkxrs gks rqeA eSa pkgrk gwa ,slh ;k=kk ij fudys gj ;k=kh ds fy, jksVh&ikuhs ysdj eSa jkLrs esa [kM+k feywaA ,slk D;ksa gS fd fons'kh ;k Åaph tuojh&ekpZ 2011


f'koewfr viuh iRuh ds lkFk ysg ;k=kk ds nkSjkuA

uLy ds dgs tkus okys dqÙks ges'kk iwaN nckdj pyrs gSa vkSj ns'kh dqÙks iwaN mesBdjA ekuks ewaN mesBdjA ftanxh ds lQj eas ,sls cgqr ls ;k=kh feys gSa ftudk la?k"kZ ns[kdj euq"; dh ftthfo"kk ds izfr flj vknj ls >qd tkrk gS] ij lcls pV[k ;kn gS larks"kh dkdk dhA cpiu esa mUgsa igyh ckj rc ns[kk Fkk tc ge eqdensckth ds pyrs vkrad ds lk, esa th jgs FksA ,d igj jkr chrs firkth ds lkFk os va/ksjs esa vkdj eaM+gs esa nkf[ky gq, FksA f<cjh dh fVefVekrh jks'kuh esa fn[kh mudh f[kpM+h ewaNsa] eSyk dqjrk vkSj eksVk lksVk jgL; vkSj volkn dh l`f"V dj jgs FksA xksujh ij cSBrs gq, mUgksaus Vsj yxkbZ Fkhµgs izHkq·· lq/k yhft,A tSls Mwcrk gqvk vkneh cpkus dh xqgkj dj jgk gksA larks"kh dkdk dk [ksr iM+kslh xkao ds ,d ncax lkear us Ny ls vius uke fy[kk fy;k FkkA [kkfjt nkf[ky gksus ds ckn tc v"kk<+ esa vpkud gy&gyokgs ds lkFk dCtk djus ds fy, og [ksr ij p<+k rc larks"kh dks irk pykA mUgksaus cgqr fpjkSjh&fourh dh] iapk;r cVksjhA n;k&/kje dk gokyk fn;k ij lc O;FkZA gkjdj mUgksaus eqdnek nk;j fd;kA ,d dksVZ ls nwljh dksVZ esa gkjrs&thrrs larks"kh yM+ jgs FksA bl chp muds ,d ek=k vkB lky ds csVs dh yk'k xkao ds rkykc essa mrjkbZ feyhA mudks ekjus dh tuojh&ekpZ 2011

/kefd;ka feyhaA mUgkasus iRuh dks ek;ds Hkst fn;kA xkao NksM+ fn;kA viuk isV ikyus vkSj eqdnes dk [kpZ iwjk djus ds fy, ^puk tksj xje* cspus yxsA vius lkFk gq, tqYe dks xk&xkdj lqukrs vkSj puk tksj xje csprsA tku ij eaMjkus okys [krjs ls cpus ds fy, os vius lksus dk LFkku vkSj dpgjh ls okilh dk jkLrk cnyrs jgrs FksA blh dM+h eas ml fnu gekjs ?kj vk, FksA ml 'kke eaM+gs eas firkth ds Hkxoku dh ewfrZ ds lkeus mUgksaus xk;k Fkkµnq[k gjks tkudh ukFk 'kj.k eSa rsjhA muds Loj dk daiu] vkSj mlls iSnk gksus okyh d#.kk mudh ykpkjh dks js'ks&js'ks m?kkM+us yxh FkhA eqn~nbZ dh rkdr vkSj /ku ls dksbZ rqyuk ugha Fkh larks"kh dhA vnkyrh yM+kbZ dk dksbZ vksj&Nksj ugha FkkA os bl laHkkouk ls Hkh voxr Fks fd fdlh fnu mudh yk'k Hkh fdlh dq,a ;k iks[kj esa lM+rh gqbZ fey ldrh gSA fQj Hkh tc rackdw ihrs gq, fdlh iM+kslh us muls dgkµos yksx Fkkuk] dpgjh [kjhn ysaxsA tku ls u Hkh ekjsa] eqdnesckth esa gh vkidh mej fcrk nsaxsA fcuk [ksr ds Hkh vkidh jksVh py tk,xhA vki ^larks"k* D;ksa ugha dj ysrs\ rks larks"kh dkdk us fruds ls vyko dh jk[k dqjnrs gq,] flj >qdk,&>qdk, /kheh vkokt esa dgk Fkkµckr vc [ksr okil ikus ;k u ikus dh ugha jg xbZ gS cpokA vc ckr Qalh gS tksj&tqYe ds f[kykQ [kM+s jgus

;k fgEer gkjdj ihNs gV tkus dhA tku ugha jgsxh rks lc Hkwy tk,xkA ij thrs&th ihNs gVk rks eSa [kqn viuh gh utjksa ls fxj tkÅaxkA mlds ckn Hkh ,d ;k nks ckj vk, Fks larks"khA gj ckj ogh VsjA mruh gh yachA gs izHkq··---A fQj irk ugha pyk fd larks"kh dkdk dk D;k gqvk\ ij esjs Le`fr&iVy ij os lnSo thoar jgsA mudh ;kn vkrs gh vkt Hkh og Vsj lqukbZ iM+rh gSA vkt lksprk gwa rks ikrk gwa fd ftls ys[kd dk i{k dgrs gSaµbls r; djus esa mls vYik;q esa larks"kh dkdk ls gqbZ eqykdkr us fu.kkZ;d Hkwfedk vnk dh gksxhA ;|fi ,d ckj ^fnueku* }kjk ^vi<+ laokn* ds uke ls vk;ksftr izfr;ksfxrk esa larks"kh dkdk ds la?k"kZ dks ^,d vkSj egkHkkjr* ds uke ls Hkstdj eSaus bls ok.kh nsus dk iz;kl fd;k FkkA ml fjiksVZ dh igyh iafDr ;kn gSµ^^larks"kh dkdk yaxM+s ugha gSa fQj Hkh ^jke njckjh* ds yaxM+ gSaA ckSus ugha gSa fQj Hkh ^eSyk vkapy* ds ^ckounkl* gSaA** 15 vxLr 76 ds vad esa izdkf'kr mudh bl la?k"kZ xkFkk dks izFke LFkku fn;k x;k Fkk fdarq muds la?k"kZ dks bldh iwjh xfjek vkSj xq#rk ds lkFk lesVuk LFkfxr gksrk pyk x;kA 'kk;n larks"kh ds la?k"kZ dks eq[kj djus ds fy, fgEer gh u tqVk ik;k gksÅaA 'kk;n blds fy, dye esa T;knk tksj dh njdkj jgh gksA ij og tksj dc vk,xk\ larks"kh dh xkFkk dks vkSj Vkyuk vijk/k gksxkA blfy, vc fy[ks tk jgs esjs miU;kl esa os eq[; ik=k ds :i esa izdV gks jgs gSaA T;knk >esyk taxw dks ysdj gSA fiNys vkB&ukS o"kks± ds nkSjku mHkjs bl pfj=k us gekjs bykds ds ncaxksa vkSj vkrrkb;ksa dk gkV&cktkj fudyuk can djok fn;kA ftu yksxksa us fdlh xjhc] fujhg] vlgk; o`) ;k fo/kok dks lrk;k gS] mldh cgu] csVh dh bTtr ywVh gS] mldh txg&tehu gM+ih gS] Vdk&lh Nekgh pØo`f) C;kt ds 189


pØO;wg esa Qalkdj xguk&xqfj;k] tek&tFkk nck;k gS] taxw ,sls yksxksa ls fglkc&fdrkc cjkcj djus esa yxk gSA cktkj] rglhy] CykWd ;k dpgjh tk jgs ,sls yksxksa ds lkeus vpkud jkLrs esa og izdV gksrk gS] vius nks&rhu lkfFk;ksa ds lkFkµ^^vkt fglkc gks tk; ckcw lkgscA** fglkc djus dk mldk viuk rjhdk gSA xksyh&canwd dh t:jr ughaA fdlh egq, ;k cjxn dh tehu ds ckgj fudyh tM+ esa Qalkdj og vkrrk;h dh Vkaxsa myVdj rksM+ nsrk gSA ^^vc pkjikbZ ij iM+s&iM+s gYnh&ekBk ihft, vkSj bykds dks pSu dh lkal ysus nhft,A** bykds esa gYnh&ekBk ihus okyksa dh la[;k c<+rh tk jgh gSA taxw ds ckjs esa jkst ubZ&ubZ ¯donafr;ka lquus dks feyrh gSaA vkt ds tekus esa tc vkneh vius lkFk gksus okys tqYe dks Hkh flj >qdkdj cnkZ'r djus ds fy, rS;kj gS] taxw tSls pfj=k 'kksf"krksa ihfM+rksa ds eqj>k, eu dks fdruh jkgr nsrs gSa] fdruh mEehn txkrs gSa] ;g ns[kus dh pht gSA taxw dh eka ls fdlh i=kdkj us iwNk Fkkµle>krha D;ksa ugha csVs dks\ mlds pyrs rqEgas Hkh iqfyl nkjksxk ls ekj&xkjh feyrh gSA brus yksxksa dh Vkax rksM+ jgk gSA tc mldh VwVsxh rks irk pysxkA µekj&xkjh rks ge dje esa gh fy[kk ds yk, gSa ckcwA pkgs iqfyl dh ekj [kk,a pkgs cM+duksa dhA ij vc bruk larks"k rks jgsxk fd viuh Vkax VwVus ds igys nl tqfYe;ksa dh Vkax rksM+ fn, FksA µrks lkjk QSlyk rqEghsa yksx djksxs\ iqfyl] njksxk] dksVZ] dpgjh fdlds fy, gSa\ µvkids fy, gksaxs ckcwA gekjs fy, ughaA dksbZ ekjdj dqÙks dh Vkax rksM+ nsrk gS rks D;k og iqfyl esa fjiksVZ fy[kkus tkrk gSA xjhc] detksj ds fgLls esa dqÙks ls T;knk gh nqRdkj vkbZ gSA og fdlh uaxk tcjk ljgax dh f'kdk;r djus Fkkus tkrk gS rks Fkkuk iqfyl mldh gh lw[kh gM~Mh fppksjuk 'kq: dj nsrh gSA fcykj ds Mj ls ck?k dh ekan esa tkus okyh ckrA tcjk rks ogka Fkkusnkj dh cxy esa dqlhZ ij cSBk ^pkg* ihrk gqvk feysxkA jgh dksVZ] 190

dpgjh dh ckr] rks xjhc vkneh ftls ikuh ihus ds fy, jkst dqvka [kksnuk iM+rk gS] gksr lqcsj isV ds /ka/ks ls fudysxk fd dksVZ] dpgjh tk,xkA x;k Hkh] nl&ianzg lky esa ,d dksVZ ls jkgr Hkh fey xbZ rks tcjk dks nwljh] rhljh dksVZ esa tkus ls dkSu jksdsxk\ lkjh mez de iM+ tk,xh balkQ ikus ds fy,A T;knk ugha] nl xkao ?kwe yhft, rks ,sls dbZ fey tk,axs tks vkf[kjh btykl rd thrdj Hkh gkjs cSBs gSaA ckal dksV gj dksV ij Hkkjh iM+ tkrk gS ckcwA ,sls esa viuh Vkax rksM+us okys dh Vkax esa nkar xM+kuk gekjh utj esa viuk cpko gS vkSj vkidh utj esa gekjk xqukgA FkksM+k #ddj] vka[k esa vka[k Mkydj iwNrh gS taxw dh ekaµywVus] gM+ius vkSj /kedkus ds fy, pykbZ xbZ tcjk dh xksyh vkSj vius cpko esa detksj yqVs&iqVs xjhc }kjk pykbZ xbZ xksyh esa vkidks dkSuks Qjd ugha fn[kkbZ iM+rk lkgsc\ bl ns'k dh vjcksa&[kjc laifÙk esa ls ftlds fgLls esa vkbZ >ksaiM+h dh dqy laifÙk] yksVk&Fkkjh] dFkjh&xqnjh] tkar&pdjh vkSj xxjh&dqpqjh dh dher gtkj esa ugha] flQZ dqN lSdM+s esa gksxh] ,slh taxw dh eka bl nqfu;k dks vius rjhds ls cnyus esa tqVs csVs ds lkFk [kqydj [kM+h gSA iqutZUe esa esjk fo'okl ugha fQj Hkh dHkh&dHkh yxrk gS fd larks"kh dkdk us gh tks ftanxh&Hkj eqdnek yM+dj viuh tehu vkrrk;h ds paxqy ls ugha NqM+k lds] taxw ds :i esa iqutZUe fy;k gSA cgqr igys 'kk;n uoacj] 95 ds ^tuer* ds ek/;e ls eSaus taxw dk ifjp; ikBdksa ls djk;k Fkk ij bl miU;kl esa rks og tcjnLrh ?kqlk gSA cgqrkas dks /kfd;kdjA mlds lkFk Hkh U;k; gksuk pkfg,A ij ;g fdruk pqukSrhiw.kZ gSA dbZ o"kZ igys] igyh eqykdkr esa taxw us viuh tks Lojfpr dfork bl mEehn esa nh Fkh fd bls eSa vius fy[ks tkus okys miU;kl esa LFkku nawxk] mls vki Hkh i<+saµ ;qxksa&;qxksa ls nfer iqalRo fonzksg dh vf/kdkj dh vkdka{kk,a la?k"kZ dk ekn~nk tks nck gqvk gS]

jk[k esa ¯pxkjh&lk] fd dqjsnks mls] Qwaddj izTofyr djksA tykdj rki yks] lkjk 'kks"k.k] neu] vR;kpkj fd ccZj ;qx dk og ikS#"k gh gS vHkh"V lH; dgykrs bl fugRFks ;qx dh] Hkh#rk vkSj tM+rk ds dyad lsA gkFk ij gkFk /kjs ekFkk >qdk, cSBh dk;j tkfr fd mB tkx! uxkM+k ctus yxkA gks ldrk gS dy vki i<+sa fd taxw iqfyl budkmaVj esa ekjk x;kA ij mlds uxkM+s dh xM+xM+kgV vc vkids vanj Hkh ;nk&dnk xwatk djsxhA orZeku dk ,d fcac lgdehZ vDlj iwNrs gSaµD;k fy[krs gSa\ fdruk dek ysrs gSa fy[kdj\ D;k dgkµvaxzsth esa rks djksM+ksa feyrs gSaA fQj D;ksa fy[krs gSa fganh esa\ fQYeksa ds fy,] lhfj;y ds fy, D;ksa ugha fy[krs\ fganh dk Lrj Hkh rks ugha gS dqNA ,d Hkh ukscsy izkbt ugha ik lds vHkh rdA cPPkksa ls dgrk gwaµvius lkfgR; ls tqM+uk vius ifjos'k ls] viuh tM+ksa ls tqM+uk gSA mUgsa mYys[kuh; jpuk,a Fkekrk gwwaµbUgsa i<+ksA os dkUosaV f'kf{kr larkusa dgrh gSaµD;k gS vkidh fganh esa ikik\ ogh 'kks"k.k] ogh xjhch] ogh Hkq[kejhA ukuk :iksa esa mlh dk nqgjkoA viuh budSficfyVht dks XyksjhQkbZ djukA ,DlD;wt eh cV bV~l vdoMZ bV~l cks¯jx ikikA vkf[kj dqN rks LVSaMMZ gksuk pkfg, ftls i<+dj ,fyosVsM Qhy djsaA i<+uk gh gksxk rks vaxzsth esa i<+saxsA fdruk fjp gS vaxzsth dk fyVjspjA vki vaxzsth esa D;ksa ugha fy[krs\ 'kksHkk Ms jkst Vh-oh- ij vkrh gSa] vkidks eqgYys esa Hkh dksbZ ugha tkurkA vki [kqn gh crkrs gSa fd fganh esa gtkj dkfi;kasa dk ,Mh'ku Hkh fQfu'k gksus esa lkyksa yx tkrs gSaA ,sls dke esa [kwu tykus dk D;k eryc\ blls T;knk ldZqys'ku rks ckck th dh dchjiaFkh Hktuekyk dk gSA rks ge fdlds fy, fy[krs gSa\ D;k gj i<+k&fy[kk gekjk ikBd gks ldrk tuojh&ekpZ 2011


f'koewfr viuh iRuh ds lkFk ysg ;k=kk ds nkSjkuA

gS\ ftuds ljksdkj gekjs ljksdkj ls fHkUu gSa] mlds fojks/kh gSa] os gekjs ikBd D;ksa gkasxs\ tks bl nqfu;k esa ifjorZu ds i{k esa ugha gSa] ftudk fgr ;FkkfLFkfr cuk, j[kus esa gS] os gekjs ikBd D;ksa gksaxsA gekjk tsuqbu ikBd rks i<+s&fy[ks oxZ dk ogh rcdk gks ldrk gS tks 'kksf"krksa] oafprksa ds i{k esa] cqjkb;kas dks vPNkb;ksa ls foLFkkfir djus ds i{k esa [kM+k gksA ij D;k og rcdk la[;k&cy esa bruk de gS fd fdlh pfpZr jpuk dh Hkh gtkj izfr;ka fcduk igkM+ gks tk,A ckr dqN vkSj Hkh gSA fiNys ipkl o"kks± esa gekjh vkcknh] lk{kjrk] Ø;'kfDrµlc dqN c<+us ds ckotwn ikBd&la[;k esa o`f) u gksus ds ihNs laLdkjksa dh nfjnzrk eq[; dkj.k gSA gekjs vkt ds le; dk ;g ;{k iz'u gS fd thou ls inP;qr gks pqds lkfgR; dks mldk leqfpr LFkku fQj fey ldsxk ;k ugha\ ukscy iqjLdkj rd u igqap ikus vFkkZr Lrjh;rk ij yxus okys iz'ufpºu ij nks n`f"V;ksa ls fopkj fd;k tk,A ,d rks vkfFkZd fLFkfr;ka gSaA nwljh vksj vius <ax dh vuwBh fLFkfr laHko gS fganh izns'k ds vykok fo'o esa blh :i esa vU;=k u gksA fganh dk vf/kdka'k ys[ku ekSfyd ys[ku gS gh ughaA th gka] 'kgjksa esa iSnk gq, ys[kdksa dks viokn eku fy;k tk, rks fganh ds gj ys[kd dh ekr`Hkk"kk okLro esa mldh viuh ekr`cksyh gSA tuojh&ekpZ 2011

ikap lkS ys[kd gSa rks ipkl cksfy;kaA og izkjafHkd Hkk"kk& Kku viuh cksyh esa izkIr djrk gSA mlh dks cksyrk gS vkSj mlh esa mlds lkspus dh izfØ;k dk fodkl gksrk gSA [kM+h cksyh ls mldk ifjp; gksrk gS Ldwy esa igqapus ijA i<+rk gSµ^gkFkh vkrk gSA* vkSj viuh eka dks vuqokn djds crkrk gSµ^ekbZ] gfFk;k vkofr ckA* gekjs mn~xkj ewy :i esa gekjh cksyh esa izLQqfVr gksrs gSaA viuh vfHkO;fDr dks foLr`r {ks=k rd laizsf"kr djus ds fy, mls ge [kM+h cksyh esa :ikarfjr djrs gSaA :ikarj.k dh bl izfØ;k esa ewy vfHkO;fDr dh lkanzrk dk dkQh dqN {kj.k gks tkrk gSA mldh ^baVsaflVh* de gks tkrh gSA xzkeh.k ik=kksa ds rks lkjs laokn gh etcwju vuwfnr djds fy[kus iM+rs gSaA yksdxhrksa dh laizs"k.kh;rk ij xkSj djus ls :ikarj.k ls gksus okys uqdlku dk vanktk yxk;k tk ldrk gSA djds nsf[k, u fdlh yksdxhr dk [kM+h cksyh esa i|kuqoknA vkSj vuqHko dh tks izkekf.kdrk yksdxhrksa esa vfHkO;Dr gksrh gS og dgka feysxh\ bl izdkj bl :ikarj.k esa gesa laizs"k.kh;rk vkSj izkekf.kdrk nksuksa gh ekspks± ij ?kkVk mBkuk iM+rk gSA Lrjh; ys[ku ds fy, iw.kZdkfyd gksuk Hkh ,d izeq[k vfuok;Zrk gSA tc fganh esa fy[kdj ge pk; dk [kpZ Hkh fudky ikus esa leFkZ ugha gks ldrs rks iw.kZdkyhu ys[ku rks fnokLoIu gh gSA

vkSj fcuk iwjh {kerk] n{krk vkSj layXurk ds fo'o&Lrj dh cjkcjh dSls gks ldrh gSA ued&jksVh [kkdj igyokuh djus dk vkxzgA vkjksi gS fd fganh dk ys[kd esgur ugha djrkA 'kks/k ugha djrkA v/;;u ugha djrkA Hkze.k ugha djrkA dksYgw ds cSy dh rjg vka[k ij <duh yxkdj ,d gh txg ?kwerk jgrk gSA fcYdqy lgh vkjksi gSA ij ;g 'kks/k dc djs fganh dk ys[kdA ifjokj ikyus ds fy, dksYgw dk cSy cuuk mldh etcwjh gSA gekjs {ks=k dk ,d cgqJqr fojgk ¼yksdxhr dh 'kSyh½ gS ftlesa crk;k x;k gS fd fcjgk dkSu xk ldrk gSA fcjgk xkuk ;kuh xhr] laxhr] dyk ;k lkfgR; dh lk/kuk esa tqVukA yksd&dfo dgrk gS fd lc ugha xkrs jg ldrs fcjgkµ fcjgk xkoSa fujgw xM+fj;k tsdjs esgfj nqbZ&pkj ,dbZ dwVS ,dbZ ihlS ,dbZ HksfM+;k pjkoS tk;A vFkkZr~ fcjgk rks vc fujgw xM+sfj;k gh xkrs gSaµxk ldrs gSa] ftuds dbZ ifRu;ka ;kuh dbZ ofd±x gSaM~l gSaA ,d dwV ysrh gS] ,d ihl ysrh gS vFkkZr ?kj dk vkarfjd izca/ku laHkkyrh gSa vkSj HksM+ pjkusµvkthfodk vtZu ds fy, pyh tkrh gSaA ;kuh fujgw dks jksVh&nky dh fpark ls eqDr dj nsrh gSaA fganh ds ys[kd dks mldk fo'kky fganh Hkk"kh {ks=k jksVh&nky dh fpark ls eqDr djus esa iwjh rjg leFkZ gS] ij og mnklhu gSA ,sls esa iM+kslh lgdehZ ;k cPpkssa dh ;g lwpuk fd vaxzsth ds ,d uoksfnr ys[kd dks ,Mokal jkW;YVh djksM+ esa feyrh gS] dks<+ esa [kkt dh rjg nq[k nsrh gSA feyrh gS rks feysA tSls xjhc eka&cki dh larku dks fojklr esa xjhch feyrh gSS oSls gh gesa fojklr esa xjhc Hkk"kk cfYd nfjnz] laLdkjksa ls nfjnz Hkk"kk&Hkk"kh feys gSaA tSls iSnk gksus ds fy, jax:i] tkfr] /keZ] uLy vkSj eqYd ds pquko dk fodYi vius gkFk esa ugha gS] oSls gh Hkk"kk dk HkhA varjkZ"Vªh; O;kfIr okyh Hkk"kk ls rqyuk gh D;ksa\ ftl Hkk"kk ds ek/;e ls nqfu;k dks tkuk 191


ogh Js"B gSA ogh Lohdk;Z gSA lc dqN Lohdk;Z gS] fganh dk ikBd i<+uk rks 'kq: djsA dkWUosaV f'kf{kr ubZ ih<+h fganh blfy, ugha i<+rh fd mls vknr ugha gSA t:jr ugha gSA vaxzsth dh rqyuk esa fganh mldh utjksa esa dgha Bgjrh ughaA tks ckdh 'kgjh i<+k&fy[kk oxZ gS og laLdkjghurk ds pyrs blls nwj gksrk tk jgk gSA ysfdu dLckbZ vkSj xzkeh.k ikBd tks vHkh rd ftanxh dks laLdkfjr djus ds fy, lkfgR; dks vko';d ekurk vk;k Fkk] mldh ubZ ih<+h Hkh vc blls nwj gksrh tk jgh gSA igys] iphl&rhl lky igys rd gj xkao esa ,d&nks cqtqxZ ,sls Fks ftuds ikl lkS&ipkl iqLrdksa okys iqLrdky; FksA buesa jkek;.k] egkHkkjr] jkepfjr ekul] izselkxj] lq[klkxj] panzdkark ls ysdj izsepan] t;'kadj izlkn vkSj o`ankou yky oekZ rd miyC/k FksA ml ih<+h dh lekfIr ds ckn ubZ ih<+h esa ;g vuqjkx ijaijk ds :i esa ugha vk;kA fcYdqy VVdh ih<+h rks ^ys[kd* dk eryc gh le> ikus esa vleFkZ gSA xkao esa vHkh Hkh ,dk/k dfo fey tkrs gSa tks loS;k] ?kuk{kjh esa dfork,a fy[k jgs gSaA [kaMdkO;] egkdkO; rd fy[k Mkyk gSA xkao esa feyus ij dgrs gSaµvki rks vDlj fnYyh] y[kuÅ ,d djrs jgrs gSaA esjs [kaMdkO; ^ck.kklqj o/k* ;k ^nsoklqj laxzke* ds fy, dksbZ izdk'kd rykf'k,] rhu lky ls fy[ks j[ks gSaA ,sls dfo;ksa ij rjl vkrk gSA D;ksa , yksx lgh le; ij iSnk gksus esa pwd x,\ ij D;k ge lgh le; ij iSnk gq, gSa\ lwpuk izkS|ksfxdh dk ftUu gekjs le; dks gekjs gkFk ls le; ls igys rks ugha Nhu ys jgk gS\ D;k gekjs lkfgR; ds ikjaifjd vkStkj gesa ehfM;k ds vk/kqfud gfFk;kjksa ds eqdkcys esa eSnku esa fVdk, j[kus esa leFkZ gksaxs\ igys ge unh] igkM+] taxy vkSj leqnz ds o.kZu esa gtkj&ikap lkS 'kCn [kpZ djrs FksA mls vk/ks ?kaVs rd i<+us ds ckn ikBd ds eu esa tks fcac curk Fkk mlls T;knk okLrfod vkSj eksgd fcac vc nwjn'kZu iy&Hkj esa laizsf"kr dj 192

nsrk gSA vc ys[ku esa izÑfr o.kZu vuko';d gSA vc viuh izklafxdrk fl) djus ds fy, lkfgR; dks ,sls {ks=kksa ij dsafnzr gksuk gksxk tgka ehfM;k pqukSrh ugha cu ldrkµtSls euksosxksa] vuqHkwfr;ksa o laoknksa dh vfHkO;fDr dk {ks=kA ,d fnu mUgha pqukSfr;ksa vkSj buds chp ^ljokboy* ds mik;ksa ij fopkj gks jgk FkkA xkSre lkU;ky FksA 'kk;n latho th Hkh FksA ,d&nks LFkkuh; fe=k FksA xkSre us crk;kµif'peh lkfgR; esa tknqbZ ;FkkFkZokn dk vH;qn; bUgha pqukSfr;ksa ls fucVus ds fy, gqvk gSA mUgksaus foLrkj ls fo"k; dk [kkdk [khapk vkSj bl Øe esa QSaVslh] ,fyxjh] tknqbZ ;FkkFkZokn] tknwVksuk vkfn 'kCnksa dks /kks;k] fupksM+k] >Vdk vkSj lq[kk;kA lcdk er Fkk fd 'kCnksa esa] fp=k.k esa T;knk idM+] T;knk peRdkj ykuk iM+sxkA vfHkO;fDr ds fy, ,slh 'kSyh ryk'kuh gksxh] ftlesa ge viuh dye dks T;knk leFkZ lkfcr dj ldsaA µysfdu] Bhd&Bhd gS D;k ;g tknqbZ pht\ xkSre us bl ckj fQj dbZ Vs<+s&es<+s fons'kh ukeksa dh >M+h yxkbZ vkSj crk;k fd bUgha yksxksa us if'pe esa bldk vkfo"dkj fd;k gSA ogka cgqrk;r esa feyrk gSA i<+uk iM+sxkA egkjr ykuh gksxhA µesjs fy, rks eqf'dy gSA ugha gks ik,xk] eSaus fgEer NksM+ nhA µbldh dqN iztkfr;ka vius ;gka Hkh ikbZ tkrh gSaA latho th us <k<+l caèkk;kµyksd&cksyh esa gSaA :ikarfjr djds lqukrk gwaA xjhc ifr viuh iRuh ls dgrk gSµ v/ksys dh nky tjk xk<+h cukukA ge gSa desjs vkSj rqe gks yjdksjhA cPpksa dks Hkh pkfg, FkksM+h&FkksM+h--;kuh] dqy v/ksys&vk/k iSls dh nky vkbZ gS ysfdu [kwc xk<+h cuuh pkfg, D;ksafd eSa fnu&Hkj esgur djrk gwa vkSj rqEgkjh xksn esa NksVk cPpk gS] nksuksa dks izksVhu dh t:jr gSA cPpksa dks rks pkfg, gh] lcsjs dysok ds fy, Hkh j[kuk gksxkA

µvks! ;gh [kkst jgs gSa vki yksx\ iRuh tks pqipki ge yksxksa dk fclwjuk ns[k jgh Fkha] cksy iM+haµ;g rks esjs ek;ds esa Hkh gksrh gSA xkao&nsgkr esa dgha Hkh >kM+h dh rjg mxh fey tk,xhA lqukÅa\ mUgksaus lquk;kµ neM+h dS rsy yk;kS] vjZ iks;ks cjZ iks;ks lSa;k dh Vaxfj;k yk;kS] Fkksj ds vM+kbZ xkA unh ukj cfgxkA fVdqyh ds Hkkx ls] lSa;k eksjk cfpxkA ;kuh flQZ ,d neM+h dk rsy [kjhnk x;k FkkA mlh ls vjk&cjk ryk x;k vkSj lSa;k dh Vkaxksa esa ekfy'k Hkh dh xbZA ekfy'k ds nkSjku FkksM+k&lk rsy tehu ij fxj x;kA cl] rsy ds unh&ukyk cgus yxsA og rks dgks fd esjh fVdqyh dk] esjs lqgkx dk HkkX; vPNk Fkk fd bl ck<+ esa esjk lSa;k cgus ls cp x;kA ¼eSaus le; jgrs lSa;k dh Vkax idM+dj [khap tks fy;kA½ µcrkb,] bldks pk{kq"k ek/;e dSls gM+isxk\ µtSls ;g feyk oSls gh [kkstus ij vU; iztkfr;ka Hkh feysaxhA tks gekjs ;gka ugha feysaxh mldk vk;kr djsasxsA u, vkStkj] ubZ Vsduhd dk fodkl djsaxs vkSj tSls ml ukf;dk us le; jgrs le; dh utkdr dks igpkuk vkSj vius lSa;k dks cgus ls cpk fy;k mlh rjg ge Hkh vius lkfgR; dks lwpuk izkS|ksfxdh dh ck<+ esa cgus ls cpk ysaxsA ;gh r; jgkA ¼^dFkkns'k*] vxLr&flracj&vDVwcj 2003 ls lkHkkjA½

tuojh&ekpZ 2011


Mk;jh ds na'k f'koewfrZ 2 flracj] 1991

ea

=kh dh ukjktxh ls vpkud gqvk ;g LFkkukarj.k ;|fi ikfjokfjd Lrj ij dbZ leL;k,a iSnk dj x;k ysfdu de dk;ZHkkj okys u, LFkku dk mi;ksx ys[ku ds fy, fd;k tk ldrk gSA ;fn bl ekSds dk mi;ksx ugha gqvk rks lef>, ys[ku bl ftanxh ls gh x;kA 42&45 dh mez ds ckn Hkh Hkyk dksbZ Lrjh; ys[ku dj ldk gSA 14 Qjojh] 1992

vkt pyh xbZ csVh ds'kj ¼lanHkZ % dgkuh ^ds'kj dLrwjh*½A pqipki pyh xbZA mlds ifr ds fy, eSa pkgdj Hkh dqN ugha dj ldkA fdrus gkSlys ls mlus i=k fy[kdj vius ifr dks cqyk;k Fkk fd ikik th dksbZ ukSdjh fnyk nsaxsA Ms<+ lky rd og lcsjs ls 'kke rd bl ?kj ds dkeksa esa tqVh jgh vkSj lkFk esa esjh MkaV&MiV Hkh [kkrh jghA tkrs le; mldh vka[kksa dk lwukiu fdruk Hk;kud FkkA eSa bl csVh ds fy, dqN Hkh u dj ldk] ftlus lHkh csfV;ksa ls c<+dj lsok dhA 15 Qjojh] 1992

lcsjk gks x;k gSA ds'kj gksrh rks vc rd pk; cukdj ns pqdh gksrhA lkjk ?kj mlds eq[k ds vkyksd vkSj daB&Loj ls vkyksfdr] eq[kfjr jgrk FkkA bl le; fdruk lwuk&lwuk yx jgk gSA ^ds'kj dLrwjh* dgkuh] fy[ks tkus ds pkj&ikap lky rd Hkh T;ksa dh R;ksa izklafxd cuh jg xbZA lkspk Fkk] bl ckj dh dgkuh ds'kj dh [kq'kgkyh dh dgkuh gksxhA ij tkrs le; eSa mls dksbZ vk'oklu rd u ns ldkA vkxs] dHkh mlds vkxs dSls iM+waxk\ mlds _.k dks D;k dHkh mrkj Hkh ldwaxk\ mlus >qddj iSj Nwrs gq, dgk FkkµHkwfy,xk ugha ikikA ml le; dh mldh McMckbZ vka[ksa D;k dHkh ekul&iVy ls gV ldsaxhA 13 ekpZ] 1992

lk;adky fnus'k th ds gkWLVy igqapk rks os ukSdk&fogkj ds fy, fudy jgs FksA ogka ls ge MkW- dk'khukFk flag ds ?kj x,A ogha MkW- pkSFkhjke ;kno rFkk MkW- f'ko'kadj feJ feysA jkLrs esa dk'khukFk flag us gjk puk [kjhnkA jhok ?kkV ls uko esa cSBsA uhps eaFkj xfr ls cgrh xaxk dh èkkjk vkSj Åij lIreh ;k v"Veh dk pkanA vèkZpanzkdkj cgrh xaxk ds fdukjs tyrh fctyh dh cfÙk;ka vkSj ikuh esa iM+rh mudh ijNkb;kaA ean&ean cgrh iNqokA dk'khukFk flag th iku Hkh yk, FksA igys iku f[kyk;k] fQj puk vkSj var esa HkkaxA igys gfj}kj nwcs us ,d xhr lquk;k] fQj feJ th us ,d&,d djds dbZA cM+h y; vkSj yksp gS mudh vkokt esaµufxu rksjs dkVs] ufxu rksjs dkVsA ge uk thcS ufxu rksjs dkVsA vkSjµyky ?kksM+ fprdkcj gks iryk vlokj] ns[ku u ik;kS u;u HkjA ?kqa?kVk tuojh&ekpZ 2011

193


cSjh eksj ?kqa?kVk cSjh eksj] ns[ku u ik;kS u;u HkjA ,d vkSj] ftldks Mk;jh esa fy[kus esa Mj yx jgk gSA Hkkax ds nks jkmaM gksus ds ckn] ukS cts ds ckn dk'khukFk flag us lquk;kµtkscuk ds Hkkj Hkbyh dej dekuh] jsaxS js l[khA eksjs vax&vax ikuh jsaxS js l[khA fQj lc yksx nsj rd yksdxhr ds tknw dh ppkZ djrs jgsA 11 uoacj] 1992

vkt ckM+esj lhek ij x,A ckM+esj ls 85 fd-eh- pkSdh ls ÅaV ij ikfdLrkuh >aMs ls ipkl xt igys rdA vkxs&vkxs QkslZ dk Vªd] ihNs&ihNs ikap ÅaVksa ij eSa] fnus'k dq'kokg] oh ,u jk;] lwjt izdk'k ikyhoky vkSj ,d---D;k uke\ la;ksx ls esjk ÅaV pkyd toku esjs gh iM+ksl 19 fd-eh- nwj yaHkqvk dk fudykA Hkksyk ;knoA lhek ds [ksrksa esa dke djrh vkSjrsaA yksgs ds rlys esa ysVk jksrk uotkr cPpkA erhjs dk QyA gekjs ;gka ds isagVs ls FkksM+k cM+kA rky ds fdukjs ikfdLrkuh cdfj;ka vkSj mudk pjokgkA 'kke dks dSEiQk;j esa Ñ".k dfYir] vtark th] vkbZnku flag HkkVh] Qk#d vkQjhnh 'kkg] euksgj tSu vkfn ls HksaV gqbZA vtark th us xhr lquk;kA 22 uoacj] 1992

xksok Hkze.k dk vkt ikapoka fnu gSA dgha tkuk ugha FkkA losjs czsM&eD[ku vkSj vaMs dk uk'rk gqvkA fQj fnus'k th vkSj jksfgrk'o th leqnz esa ugk,A fQj ,u- vkbZ- vks- ds ihNs leqnz ds pêkuh fdukjs ij dfork,a lquh xb±µtSuk dh] jksfgrk'o dh] fiz;adj ikyhoky dh] fnus'k dhA lkeus leqnz esa [kM+s tgktksa dh ean xfr] okLdks canjxkg] gokbZ tgktksa dk mM+uk vkSj mrjukA leqnz dk 'kksjA fQj jksfgrk'o th us vius firk] cM+s firk nknk ds laLej.k vkSj eafnj ds iqtkjh dh nxkckth dk fdLlk lquk;kA firk ds lkFk o;Ldksa ds euksjatu&LFky ij tkus dk vkSj vius ,sls nksLr dk 194

laLej.k lquk;k tks ntkZ 9 esa i<+rs le; jktsUnz dqekj dh rjg cky >kM+rs FksA nk<+h ugha mxh Fkh fQj Hkh 'kso djrs FksA ckck ds ejus ij laLdkj esa f[kykus ds fy, vkbZ phuh dks cspdj fiDpj ns[k yh FkhA izse esa vlQy gksdj xkuk lquus tkrs FksA crk;k fd mudh iRuh vi:i lqanjh gSa vkSj os xatsM+h gSaA dHkh pwM+h csp nsrs gSa dHkh crZuA crk;k fd mu nksuksa yksxksa us feydj ckck&nknh dh èkksfr;ka] crZu vkfn feykdj rhl vnn lkeku csps FksA crk;k fd ,d ckj mlus jksfgrk'o dh iSaV&cq'kVZ csp nh 6 flracj] 1991

,d vkylh dh Mk;jh gS ;g] ftlus dsoy ;kstuk,a cukb±A gokbZ fdys Qrsg fd,A FkhA laLej.k lqudj ge yksxksa us [kkuk [kk;k vkSj lks x,A rhu cts txsA vVSfp;ka Bhd dhaA fnus'k th o jksfgrk'o us ijkBk cuk;kA ijkBk cukrs gq, jksfgrk'o us dfork,a lqukb±µfQj ls yxs epyus vjeku ftanxh dsA vkaèkh ds ckn vk, rwQku ftanxh dsA okLro esa mudh dfork esa ^ftanxh* dh txg nwljk èkkalw 'kCn Fkk ftls NksM+uk gh Bhd gSA mudh ,d vkSj dfork Fkhµvc gks x, pquko---vc Hkkx vius xkao---A lpeqp jksfgrk'o ds ikl brus 24 dSjsV okys laLej.k vkSj xhr Fks fd muls bZ";kZ gksus yxhA fQj fiz;adj ikyhoky vk x,A rS;kj gksdj fudysA jfookj gksus ds dkj.k nksuk ikoyk ls Qsjh ugha FkhA cl idM+uh FkhA vJqiwfjr us=kksa ls fonk fy,A lpeqp nksuksa estcku fdrus lân;] fdrus feyulkj FksA ,dne vifjfpr ls ,dne vkReh; gks x,A fQj dgka feysaxs ,sls yksx! 18 tuojh] 1993

Hkksj dk izÑfr n'kZu! izkÑr n'kZu! vèkksizÑfr! mPp izÑfr! mPp

foHko izÑfr! mUur! mnxz! ml f'kYih us ml izLrj&[kaM ij D;k ltho jpuk dh gSA foJke djrh izrhf{kr ewfrZA fdarq vkt dk ;g izÑr n'kZu! 'kkar! lfLer! mPp iq"V oSHko! fdrus m}syu] fdrus rwQku lgtrk ls mj esa lesVs vFkkg leqnz dk 'kkar Lo:i! oká Lo:i ij vanj ds vkyksM+u&foyksM+u dh Nk;k rd ughaA izÑfr uVhA rw rks lpeqp gh uVh gSA fdrus volj feys izÑfr dks mlds vkfne izkÑr :i o ifjos'k esa ns[kus] Nwus] ikus ds vkSj oDr muds pV[k foacksa ij viuk èkwlj jax p<+krk jgkA fdarq l|% n'kZu dk jksekap rks lcls ÅijA fdruk vfdapu cuk x;kA ,s Øwj oDr! D;k rw bls Hkh èkqaèkyk fd, fcuk ugha ekusxk\ Le`fr! ftruk lgst lds] lesV lds] lesVs jgA rw gh rks lPph lkfFku Fkh ysfdu vc rw Hkh csoQkbZ ij mrk: yxrh gSA ;g èku Hkh rw Øe'k% Nhusxh ghA 27 tuojh] 1993

,d cw<+k lkaM+ 'kfDrHkou o gtjrxat ds chp ikliksVZ vkWfQl ds lkeus iVjh ij cSBd ys fy, Fkk ¼vFkkZr lnSo ds fy, cSB x;k Fkk ½A cSBs&cSBs gh xkscj fd;k Fkk tks iwaN vkSj tehu ds chp gh nck jg x;k FkkA ukd o eqag ls jky tSlk nzo cg jgk FkkA yxrk gS bl dM+kds dh BaM esa fcuk [kk,&fi, dbZ fnu ls [kqys esa iM+k gSA ,d vèksM+ mez dk dkyk lkaM+ mldh lgkuqHkwfr esa mlds vkxs mnkl [kM+k gSA fdrus dfBu fnu gSa bl cw<+s lkaM+ ds! 28 tuojh] 1993

r`fIr! egkr`fIrA gkFkksa dks feyh vuqHkwfrA vka[kksa dks feyk lok±x n'kZu&lq[kA czãkuan lgksnjA ,d ckj fQj n'kdksa iwoZ xqtjh dgkuh dh NksVh Bdqjkbu dh ;kn rktk gks xbZA izÑfr! rsjs le{k ge fdrus ckSus gSaA fdrus&fdrus lq[kksa dh vkdka{kk ikys jgrk gS ;g euA bls [kqn Hkh irk ugha tuojh&ekpZ 2011


gksrkA vkSj ikrk gS rks lesV ugha ikrkA xhys vjkjksV dh rjg gFksyh dh maxfy;ksa ds chp ls cg tkrk gSA le; chr tkus ds ckn vdsys esa fclwjrs gq, yxrk gS fd fdrus de le; ds fy, feyk Fkk og vdwr èkuA vlhe! vFkkg! egkleqnz&lkA ---og vdFk r`fIr! flj iVdus dh bPNk gks jgh gSA dHkh ugha gksaxs ge vkSj ;g lc v?kV ?kVk gqvk le; ds izokg esa fcuk dksbZ fpÌ NksM+s cg pqdk gksxkA 3 flracj] 1993

dy 'kke vk, dey ykspu ikaMs ds xkaoµNhcksA muds HkkbZ ds vykok feys eksuw] lksuw vkSj NksVwA ;gha feys gCcwA Li"Voknh] lkglh vkSj deZBA laLÑr dkWyst ds fizafliy iafMr th feys vkSj ;g tkudj fd vkt ge muds xkao [kstqjh ds ikl unh&ikj dk taxy ns[kus tk,axs] cksys fd vkt jkr esjs ?kj #fd,xkA eSa dkWyst can gksrs gh vk tkÅaxkA eSaus Lohdkj fd;kA dey us ,d dkB ds cDls ls fudkydj ^èkeZ;qx* ds tuojh *80 dh og izfr nh ftlesa ^dlkbZckM+k* Nih FkhA jkLrk cgqr vkd"kZd Fkk] Nhcks ls [kstqjh dkA ixMaMh vkSj [ksrksa ds chp ls gksdjA dej&Hkj ikuh esa ?kqldj unh ikj fd,A taxy ?kwesA cjlrs ikuh esaA Nkrk yxkdjA ykSVs rks unh esa xys rd ikuhA fdlh rjg ikj gq,A fizafliy lkgc ds cM+s HkkbZ lkgc us pk; fiykrs gq, dgkµigys crkrs rks eSa lkFk pyrkA cujkst vkSj taxyh lqvj fn[kkrkA lquk] cq<+Å cgqr vPNk xkrs Hkh gSaA lqu u ldkA cjlrs ikuh esa gh Nkrk yxk, ykSV iM+kA vkèks jkLrs esa feys fizafliy lkgcA cksys] #dus dk opu nsdj Hkkxs vk jgs gSaA ykSfV,A cM+h eqf'dy ls mUgsa jkth fd;kA dgkµ,d fnu fQj vk,axsA os cksysµvc vki dHkh ugha vk,axsA dHkh ugha vk,axsA dHkh ugha vk,axsA cksysµeq>s ^ds'kj&dLrwjh* ds ys[kd ds vkfrF; ls oafpr dj fn;kA ntkZ Ng&lkr esa i<+us okys tuojh&ekpZ 2011

lkr&vkB yM+dksa dk >qaM Hkh ykSV jgk FkkA viuh fdrkcsa cjlkrh esa yisVdj fuf'apr gq, os cPps cjlrs ikuh esa exu&eu yids tk jgs FksA eSaus vk'kadk O;Dr dhµunh rks cgqr c<+ xbZ gSA dksbZ ckr ughaA ;s yM+ds jkr blh ikj esjs ?kj #d tk,axsA cjlkr esa ,slk gks tkrk gS nks&,d ckjA esjs ?kj gh [kkdj lcsjs Ldwy vk tk,axsA Ng fdeh iSny pydj Ldwy tkrs vkSj ykSVrs cPpsA vkt HkhA vkt Hkh unh ikj djus ds fy, ;gka iqy ughaA fdruk lp] ij ckgjh nqfu;k dh utj esa fdruk vfo'oluh;A vxys fnu okilh esa cl dk bartkj djrs le; ogha fn[kk ,d lkaoyk] LFkwy 40 o"kZ dh vk;q dk czkã.k ;qodA dey us crk;k fd viuh ekeh vkSj ekeh dh csVh ls lacaèk gks tkus ds pyrs blus jkLrs dk jksM+k cus ekek vkSj ekek ds csVs dks fnu&ngkM+s xksyh ekj nhA fdruk izxYHk oDrk FkkA laLÑr dk dksbZ 'yksd lquk x;k vius ÑR; ds vkSfpR; dks fl) djus ds fy,A fo}rk] Øwjrk vkSj okluk dk vthc feJ.k! 4 vizSy] 1994

lcsjs lok Ng cts dfVgkj ls pydj vjfj;k esa thi dk iapj cuokrs] olardqekj jk; dk dkWyst ns[krs] uk'rk djrs 11 cts igqaps ^js.kq* ds xkao ^vkSjkgh fgaxuk*A xkao ds ckgj js.kq th dh ewfrZ yxh gSA njokts ij VªSDVj [kM+k gSA uacj gSµBHK 5604, ,d eksVjlkbfdy [kM+h gS ftldk vxyk ifg;k ugha gSA nkyku esa ckb± rjQ VwVk fe;kuk ¼Mksyh] ihul½ j[kk gSA js.kq ds ea>ys csVs vijkftr jk; us Lokxr fd;kA yacs] xksjs] lqanjA vkaxu esa js.kq th dh iRuh in~ek thA D;k rks lqanj gSa 60&65 dh mez esa Hkh! pedrs lQsn nkarksa dh iafDrA vkaxu esa js.kq dh nksuksa cgq,aA pwYgs ij idrh lgtu dh lCthA la`t; us yfrdk th ds ckjs esa iwNk rks in~ek th us dgkµyfrdk mlh

vLirky esa ulZ Fkha tgka js.kq Hkjrh FksA mUgksaus lsok djds tku cpkbZA u cpkrha rks u muds dke vkrs u esjsA ,slh L=kh ls laidZ gksuk LokHkkfod gSA bldk eq>s dksbZ nq[k ;k eyky ugha gSA vijkftr us dgkµ[kkuk [kkdj tkb,A ckgj ,d [ktwj ;k rkM+ dk [kwc yack isM+ [kM+k FkkA okilh ds jkLrs esa js.kq ds cM+s csVs os.kq feys tks vius csVs dks gkbZLdwy dk bErgku fnyokdj ykSVs jgs FksA 2 tqykbZ] 1994

psdiksLV ij Tokbfuax vkSj fjyhfoax dk flyflyk py jgk gS] nks fnu lsA u, vVSph fy, pys vk jgs gSa vkSj iqjkus vVSph fy, pys tk jgs gSaA ij lkeus cSBk ;g cwpk dkyk dYyw dgha ugha tk jgkA uax&èkM+ax cSBk jg&jgdj iwaN fgyk nsrk gSA rhu dYyw gSa bl psdiksLV ijA ,d VsaV okys dYyw] ftUgksaus ml fnu èkkjdqaMh dk xgu cu ?kqek;kA nwljk cSfj;j ij nSfud osruHkksxh dYyw] ftlls T;knk psdiksLV dh tkudkjh fdlh vQlj dks Hkh ugha gSA vkSj rhljk ;g vdM+h iwaN vkSj cwps dku okykA dqN&dqN flQyk vkSj fNujkA tSls cgqr igys esjs xkao esa Fkkµigys iz;kl esa gh lQy gks tkus okykA

24 vxLr] 1995

blh tsy esa HksaV gqbZ gluiqj] ftyk lqYrkuiqj ds [kku lkgc lsA 71 o"kZ ds gSaA tYnh NwV tk,axsA crk;k fd nkekn dks xksyh ekjuh iM+hA cnpyu gks x;k FkkA cgw&csfV;ksa dks NsM+rk FkkA euk djus ij ekurk ugha FkkA nkekn ds xkao okyksa us dgk fd ekQh ekax yks rks xokgh ugha nsaxs ge yksxA cp tkvksxsA eSaus dgkµekjk gSA Bhd ekjk gSA blfy, ekQh ugha ekxwaxkA ltk Hkqxr ywaxkA ckgj eqykdkfr;ksa ds uacj yxk, tk jgs FksA ,d ykbu esa igys vkSjrsa] fQj enZA viuh eka dh maxyh idM+s 195


vanj tkrh gqbZ ,d NksVh cPph iwN jgh Fkhµeb;k] vc cIik ls feyus py jgs gSa\ ,d eqykdkrh us vius yM+ds dks LdwVj ls nkSM+k;kµnkSM+dj ikap&Ng iqfM+;k ^vkf'kdh* ¼rackdw dk ikmp½ ys ysA

27 tqykbZ] 1999

dy ygwjh us crk;k] muds xkao dk izèkku dg jgk Fkk fd 1200 #i, nks rks rqEgsa o`)koLFkk isa'ku fnyk nsaA ygwjh us dgkµugha pkfg,A 10 ekpZ] 2000

31 ekpZ] 1997

vkt lcsjs bykgkckn ls djch vkrs gq, jkLrs esa ns[kk] lgtu ds isM+ ij ifÙk;ksa dk ukeksfu'kku ugha gSA dsoy yach iryh gjh Nhfe;ka gh yVdh gSa Mkyksa lsA blh dh lCth id jgh Fkh js.kq th ds vkaxu esa] 1994 ds vizSy esa tc muds ?kj x, FksA Vslw Hkh Qwyus yxk gSA 'kadjx<+ ls vkxs c<+rs gh lM+d ds nksuksa rjQ ehyksa rd igkfM+;ksa ds Åij dkyh Vksih okys yky Vslw ds QwyA yxrk gS tSls iwjs taxy esa vkx yx xbZ gSA dkSu&ls ,d dfo gSa ftUgksaus viuh izsfedk dks lacksfèkr xhr esa dgk gS fdµpy blh Vslw dh vkx esa nksuksa ty ejsaA

9 uoacj] 1998

pkSjhpkSjk ,Dlizsl ls dkuiqj tkrs gq, fn[kkbZ nsus okyk n`';µxsans ds Qwyksa dk [ksrA ykgh ¼vxSrh ljlksa½ dk Qwyk gqvk ihyk [ksrA jsyos ykbu ls nwj Hkkxrh uhyxk;ksa ds >qaM esa lcls ihNs Hkkxrk uhyxk; dk cPpk] tks #d&#ddj ihNs eqM+dj jsyxkM+h ns[kus dh reUuk Hkh ikys gq, gSA cdfj;ksa dk pjrk >qaMA xSj xkao ds dqÙkksa dks [knsM+rk dqÙkksa dk >qaMA xUus ds [ksr dh vkM+ esa xq¶rxw djrk izseh ;qxyA ve:n dk ckxA rky ds xkaB&Hkj ikuh esa [kM+k jsyxkM+h ns[krk lkjl dk tksM+kA ixMaMh ls xqtjrk yky jax dk VªSDVj vkSj ml ij lokj ixM+h ckaèks ukStoku MªkbojA ixgs esa caèkh vfuPNk ls f[kaprh pyh tk jgh cdjhA unh dh iryh èkkjkA yach ykBh ls cM+k&lk cSy gkaddj ys tkrk gqvk NksVk uaxk dkyk cPpkA nwj [kM+s rkM+ ds nks isM+A 196

dy HBTI dSEil esa lqcg Vgyus ds nkSjku ns[kk] ,d lQsn dqÙkk iwaN mBk, 'kku ls pyk vk jgk FkkA 'kku] xoZ] larqf"V ;k miyfCèk dk Hkko blfy, fd mlds eqag esa ,d lewph jksVh FkhA mls [kkus dh dksbZ tYnh ugha yx jgh FkhA jksVh dks eqag esa nck,&nck, Vgyus vkSj fQj gjh nwc okys ykWu esa j[kdj mls ns[krs jgus esa mlus ianzg&chl feuV xqtkj fn,A fQj cSBkA nksuksa vxys iSjksa ls nckdj iV iM+h jksVh dks lhèkk fd;kA ,d fdukjs FkksM+k&lk dqrjk fQj fotsrk dh utj ls nk,a&ck,a ns[kkA fQj tSls jksVh dksbZ f'kdkj gks] mls tehu ij j[k] mlds vkxs&ihNs nkSM+dj eqag esa nckspus] fQj NksM+us dk ukVd djus yxkA dHkh iwaN gYdh&lh nckdj] dHkh rkudj fgykrs gq,A #ddj jksVh dks ?kwjrs le; [kqys eqag ds ckgj fudyh thHk ls Vi&Vi pwrh ikuh dh cwansaA fQj mlh jksVh ij yksVus yxkA lqcg&lqcg [ktkuk ik tkus dh [kq'khA xtc! 4 tqykbZ] 2009

tSls vaMeku fudksckj tkus dh ykylk esjs eu esa cpiu ls Fkh] oSls gh lu~ *62 dh phu dh yM+kbZ ds ckn esa yíkd ns[kus ds fy, o"kks± ls ykykf;r FkkA yíkd ;k=kk ds nwljs fnu 04@07 dks flaèkq&n'kZu vkSj gSfeLV rFkk fFkdls dh ekWfuLVªh ns[kus ds fy, fudysA gSfeLV ekWfuLVªh ds ckgj clksa ls vk, ;qok fHk{kq&fHk{kqf.k;ksa ds >qaMA cPpksa tSlh funksZ"k eqLdqjkgV okys ;qok vkSj â"V&iq"V yky fHk{kqf.k;ka] ftudh piy vka[kksa dh fctyh vkSj nsg dh vkHkk rFkk y; ns[krs gh curh FkhA ;g ;kSou] ;g 'kjhj] fdlh ds dke ugha vkus okykA u mlds ftldk gS] u mlds ftldks gkfly gks ldrk FkkA fdlh dks

pksjh&Nqis gkfly Hkh gksxk rks iy&fNu ds fy,A vkx yxkus ds fy,] u fd vkx cq>kus ds fy,A bu eqafMr&flj fHk{kqf.k;ksa dks ns[kdj eu volkn vkSj d#.kk ls Hkj x;kA d#.kk ds lkxj dgs tkus okys cq) bu ;qofr;ksa ds HkkX; esa bruk lwukiu D;ksa Hkj x,! lkjs ds lkjs egkRek dgs tkus okys iq#"k] L=kh ds izfr brus fu"Bqj D;ksa gksrs jgs gSa! blh ekWfuLVªh ds vkaxu esa [kwc Åaps [kses ij >aMk Qgjk jgk Fkk vkSj ml >aMs dks lkèkus ds fy, cus ikap QqV Åaps pcwrjs ij jDrkHk vkVs ls cuk, x, djhc vkB&nl bap yacs ?kqVus eksM+s uXu cq) ysVs gq, FksA n'kZdksa dh vksj mudk iw.kZ mfRFkr fyax vkSj mlds nksuksa vksj nksuksa vaMdks"k yVds FksA vFkkZr~ mrku ysVs cq) dks ml voLFkk esa n'kZd muds iSjksa dh rjQ ls ns[kus dh fLFkfr esa FksA ,d fons'kh yM+dh viuk ewoh dSejk fy, ml n`'; dks nsj ls fQYekafdr dj jgh FkhA mldk ;qok lkFkh vkdj mldh enn djus yxkA esjh iRuh us dgkµnsf[k,] mèkj dqN [kkl gS] os nksuksa vaxzst yM+ds&yM+dh cM+h nsj ls QksVksxzkQh dj jgs gSaA mu nksuksa ds gVus ds ckn geus Hkh QksVksxzkQh vkSj fofM;ksxzkQh dhA ftl i`"BHkwfe ls iRuh vkbZ gSa vkSj ftl mez ls xqtj jgh gSa] mldk dksbZ nq"izHkko mudh lksp ;k n`f"Vdks.k ij ugha gSA blls fdruk cy feyrk gSA ml QksVksxzkQh ds ckn eB ds xHkZx`g esa tkus ij mUgksaus ogka mifLFkr chl&o"khZ; ;qok ykek ls mlds ckjs esa <sjksa iz'u iwNsA mlus crk;k fd og nl lky dh mez esa ykek cukA vkthou ykek jgsxkA 'kknh dk dksbZ bjknk ugha gSA iRuh us iwNkµog vkVs ds ysVs gq, mrku cq) dh ewfrZ mlh us cukbZ\ gYdk&lk Mj mlds psgjs ij vk;k] fQj crk;k fd mls rks ml ewfrZ ds ckjs esa dksbZ tkudkjh ugha gSA vkxs ds laHkkfor iz'uksa ls cpus ds fy, 'kk;n og ewfrZ;ksa dh lkQ&lQkbZ esa yx x;kA tuojh&ekpZ 2011


f=k'kwy f'koewfrZ

d

gka ls 'kq: d:a egewn dh dgkuh\ ogka ls tc iqfyl mls ?kj ls ?klhVdj ys tk jgh Fkh---pkSjkgs ij ykfB;ksa ls ihV jgh Fkh vkSj eqgYys dk dksbZ vkneh cpkus ds fy, vkxs ugha vk jgk FkkA ;k---tc blh pkSjkgs ij os yksx mldh Nkrh ij f=k'kwy vM+kdj etcwj dj jgs Fks] ßcksy lkys] tS fljh jke---Þ ogka ls D;ksa ugha] tc cM+h efLtn ds ifjlj esa HkhM+ mls ?ksjs [kM+h Fkh vkSj r; ugha dj ik jgh Fkh fd vkxs D;k djuk pkfg,\ ---tkM+s ds dqgjs ls vaèkh eè; jkf=kA isM+ dh ifÙk;ksa ls Vi&Vi pwrk ikuhA Fkkus ds vanj ls jg&jgdj mBrk mldk vkrZukn vkSj lqulku lM+d ij BaM ls fBBqjrs vlgk; [kM+s xhys gksrs ge--ysfdu D;k ;g dsoy egewn dh dgkuh gS\ rc flyflysokj gh D;ksa ugha\ iwjc esa lwjt fudy jgk gSA egewn ykWu esa Mgsfy;k ds ikSèks yxk jgk gSA eSa bu ikSèkksa esa ikuh ns jgk gwaA ---fd rHkh QkVd [kksydj izos'k djrs gSa 'kkL=khthA muds gkFk esa vkt dk v[kckj gSA ßiky lkgc] dqN lquk vkius\ bl eq[;ea=kh us rks v;ksè;k&ifjØek ij jksd yxk nhA tjk nsf[k, rks lkys dk gjkehiu!Þ os fn[kkrs gSaµeq[ki`"B dk lekpkjA egewn nkSM+dj nks dqflZ;ka fudky ykrk gSA ßyxs jksdA tc jksd ugha Fkh rHkh eSa dgka ifjØek djus nkSM+k tkrk FkkA cSfB,AÞ eSa dgrk gwaA os vlarq"V&ls cSBrs gSaA ßloky fdlh ,d ds tkus&u tkus dk ugha gS] ekU;ojA loky gS gtkjksa lky dh ijaijk dks vdkj.k rksM+s tkus dkA yk[kksa J)kyqvksa dh vkLFkk ij pksV djus dkA fdrus ,sls gSa tks chlksa lky ls ;g ifjØek djrs vk jgs gSa vkSj vkthou djrs jgus dk ozr fy;k gSA vki jkt&en esa vaèks gksdj mudh vkLFkk dks Bksdj ekjsaxs\Þ ns[k jgk gwa jketUe Hkwfe&ckcjh efLtn dk elyk T;ksa&T;ksa xjekrk tk jgk

tuojh&ekpZ 2011

197


gS] 'kkL=khth dqN v'kkar ls gksrs tk iM+ksl dh efgykvksa us] ßdksbZ Hkyk ßvHkh tkus nsaA dbZ dk;Z gSaA gka] jgs gSaA eSa vlkoèkkuh esa cksy x;kA eSa vkneh vk;k gSA [kqn Hkh ns[kus esa iM+kslh&èkeZ fuckgus ds fy, eSa vkèkh ckr dks laHkkyus dh dksf'k'k djrk gwa] xk;&tSlk gh lhèkkAÞ jkr dks Hkh rS;kj jgrk gwaA tc ftl ßvki Bhd dgrs gSaA fdlh dh mlh le; igyh ckj vk, Fks yk;d le>saAÞ èkkfeZd Hkkouk ls f[kyokM+ djuk 'kkL=khthA vius vkB lky ds iksrs ds crkb,A bl eqgYys esa u vk;k vPNh ckr rks ugha gSAÞ lkFkA cPps ds gkFk esa jksfV;ksa dh Fkkyh gksrk rks 'kkL=khth tSlk ^ghjk* vkneh 'kkL=khth v[kckj esa Mwc x, gSaA FkhA dgka feyrk\ 'kkL=khth esjs fudVre iM+kslh gSsaA igys 'kkL=khth us [kqn ,d&,d ckn esa rks 'kkL=khth dh gh izsj.kk ckb± vksj Bhd cxy dk edku gS jksVh xk; vkSj cNM+s dks f[kykbZA fQj ls eSaus izkr% Hkze.k 'kq: fd;kA mudkA O;olk;h gSaA fo|ky;ksa] Dycksa iksrs ls f[kyokbZA vkSj cjkens esa esjs 'kkL=khth dh igyh gkad lcsjs ikap vkSj vU; dbZ laLFkkvksa esa inkfèkdkjh ikl vkdj cSBrs gq, ifjp; cts yxrh gSA uhan VwV xbZ] idM+ esa vk gSaA lcds nq[k&nnZ esa 'kkfey gksus dks fn;kµßeq>s 'kkL=kh dgrs gSaA vkidk x;k rks lkjs jkLrs Vgyus ds Qk;ns rRij jgrs gSaA ck;ka iM+kslhA xk; ikyus ds fy, crkrs gSa vkSj esjh vkLFkk dh <grh Hkhr ikap eghus igys LFkkukarfjr gksdj dksfV'k% èkU;okn LohdkjsaAÞ etcwr djrs gSaA bl 'kgj esa vk;k rks dksbZ ljdkjh ßvjs! blesa ,slk [kkl D;k---\Þ egewn nks di pk; j[k tkrk gSA vkokl [kkyh ugha feykA bl eqgYys esa eSaus gkFk tksM+ fn,A 'kkL=khth v[kckj ls è;ku gVkrs gSa vkuk iM+kA dqN vlqfoèkktud yxk Fkk ßD;ksa ugha lkgc! xk; ikydj vkSj pqipki pk; ihus yxrs gSaA rcA ljdkjh dkWyksuh dh viuh vyx vki lPps fganw dk èkeZ fuckg jgs gSaA 'kkL=khthA vFkkZr uhacw dh pk;A laLÑfr gksrh gSA ogka lHkh lky&nks lky iRuh tkurh gSA igys ds vk, gksrs gSa vkSj lky&nks lky ftl fnu 'kkL=khth dh gkad ds vanj tkus dk eu cuk, jgrs gSaA vuq Ù kfjr jg tkrh gS] ml fnu okilh vU; izÑfr vkSj izo`fÙk ls cutkjsA esa mudh HksaV vdlj egewn ls gksrh èkeks± us bZ'oj dh dYiuk vius lekt dks iM+kslh ls u T;knk yxko gks gSA os mls vkokt nsdj >cqvk ds ikrk gS u nqjkoA ftruk ckjs esa iwNrs gSaA og [kqyk gksrk fu;af=r djus] mldh csgrjh ds fy, dh] tcfd geus pkgsa viuk foLrkj djsa] gS rks mls ckaèkus dk vkns'k bldk mi;ks x fd;k vius gh Hkkb;ks a dk 'kks " k.k djus vkS j gjke ftruk pkgsa ifjlheuA nsrs gSaA irk ugha D;ksa] >cqvk tcfd ikjaifjd eqgYyksa dh 'kkL=khth ls fcYdqy ugha dh dekbZ [kkus ds fy,A ;gh ugha ] geus vius 'kks " k.k ls vius dh viuh laLÑfr gksrh iVrhA os xsV ds ckgj [kM+s Hkxoku rd dks ugha c['kkA mUgsa dksVZ&dpgjh rd ?klhVk gSA gSA vkpkj&fopkj dk gksrs gSa rHkh og lwa?k ysrk gSA viuk LFkkuh; :<+ Hkwadus yxrk gSA [kqyk gks rc fofHkUu U;k;ky;ks a es a Jh jkepa n z fla g oYn n'kjFk fla g cuke rjhdkA bl eqgYys esa jgus rks yxrk gS Åij gh p<+ LVsV ;k Jh guqekuth oYn ukekywe cuke uxj ds ckn irk yx jgk gS fd cSBsxkA mlds caèk tkus ds ckn gh okLro esa iM+kslh ls feyus okyh os vanj vkrs gSaA egkikfydk ds eqdnes pyrs gSaA vkReh;rk D;k gksrh gSA egewn xk; dks pkjk&ikuh ns jgk lkeku ls yns nksuksa Vªd vkdkj gksrk gS rks mlds ikl rd pys tkrs edku ds lkeus yxs rks iM+kslh ?kjksa ls gSaµ feljkbu] yky cgw] ekLVjkbu oxSjg xks&czkã.k dh lsok! vkidks ns[kdj gh ßD;k gky gS th xkS ekrk dk\Þ vius&vius cjkens esa fudy vkb±A cPps yxrk gS fd vki vkLFkkoku O;fDr gSaA NksVs cNM+s dks Hkh 'kkL=khth [kkl Vªdksa ds bnZ&fxnZ ?kwers gq, ykns x, vkSj thou dk ewy gSµvkLFkkAÞ vkneh yxrs gSaA ukVh lkaoyh LFkwy lkeku dk fujh{k.k djus yxsA mUgksaus os eq>s ysdj fQ