Page 1

Jaarrekening 2011

Onthoud het goede niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen. Spreuken 3:27

Opgesteld door: Jordi Bosch, voorzitter Stichting Shailoh


Inhoud Bestuursverslag Algemeen Bestuur Doelstelling Woord van voorzitter Begroting 2012 Beleidsplan 2012

Activiteitenverslag Projecten

Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten 2011 Conclusie


Bestuursverslag Algemeen De stichting is opgericht op 6 mei 2003 en is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30188308. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht. Het contactadres van de stichting is Graaf Bloisstraat 31, 2805 RM te Gouda.

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit: Jordi Bosch, voorzitter Gerdien van de Wetering-Aanen Fanny van der Waal Esther Reekers Bram de Jong

Doelstelling De stichting heeft ten doel het verbeteren van het welzijn en welbevinden van kinderen die bij het ontbreken van een correcte interventie verhoogd risico lopen op een bestaan, waarbij ziekte, overlijden of ander menselijk leed aan de orde van de dag zijn.


Woord van voorzitter Het is bijna saai om ieder jaarverslag weer te beginnen met: het was weer een enerverend jaar. Toch zou ik het jammer vinden als dit niet het geval zou zijn geweest. Enerverend betekent voor mij ook vooruitstrevend en ontwikkelend. Dit jaar mochten we in Peru de stichting Brazos Abiertos leven in blazen. Met een team van 5 personen in Peru, een achterban van 5 personen in een actief thuisfront, ruim 90 sponsors en ik weet niet hoeveel meer bidders, mocht Brazos Abiertos een goede start krijgen. We konden zelfs al een preventiecentrum bouwen van ruim 200 vierkante meter. Momenteel wordt er met ruim 50 kinderen en hun families gewerkt in een sloppenwijk net buiten Lima. Ook vanuit het scholingsproject zijn de berichtgevingen goed. Doordat we nu als familie Bosch in Peru wonen, kunnen we intensiever betrokken zijn. We willen immers niet alleen financieel bijdrage leveren, we willen ook sociaal, emotioneel en spiritueel betrokken zijn. Wel wordt het een flinke uitdaging om de benodigde gelden bij elkaar te werven. Voor zijn laatste 2 jaar universiteit verwachten we ongeveer 13.000 euro nodig te hebben. De kosten zijn echter wel omhoog gegaan. Peru is goedkoop om vakantie te vieren, maar om er te wonen en te werken is andere koek. Te denken aan scholing, verzekeringen en abonnementen voor telefoon en internet, om maar niet te spreken van pensioen. We zullen ons best moeten doen juiste balansen te vinden en actief moeten zijn om de kosten te dekken. Ook voor Brazos Abiertos zien we het als een uitdaging om een vast maandelijks inkomen te verwerven; dit geldt ook voor de familie Vargas, die veel problemen heeft om maandelijks rond te komen. We vertrouwen in alles volledig op God, die in Zijn oneindige goedheid Zijn plan met ons tot voleinding zal brengen. We zien dan ook in verwachting uit naar het komende jaar.

Begroting 2012 De begroting voor het jaar 2012 verwachten wij het volgende beeld: Baten uit eigen fondsenwerving

50.000

Kosten promotie

100 --------49.900

Netto baten Te besteden aan: Scholingsproject

6.000

Familie Bosch in Peru

28.500

Brazos Abiertos Peru

12.400

Familie Vargas

3.000


Beleidsplan 2012 Familie Bosch Het salaris zal gehandhaaft worden op 2. 100 euro. Dit is exclusief eventuele verlofkosten en pensioen. De wens i s om in december op het 2 jaarlijks verlof te komen.

Scholingsproject Er worden geen nieuwe kinderen momenteel aangenomen. Er is geen tijd noch manskracht om voor de hoge kosten te werven en zo zal voorlopig Reyes de enige blijven. Deze loopt af in december 2013.

Brazos Abiertos Dit jaar staat in het licht van stabiliteit. Het verkrijgen van een stabiel team met een stabiele methodiek. Veranderingen zijn er altijd, maar het is goed om als basis stabiel te zijn. Ons doel is 5 korte of lange termijn werkers extra dit jaar en een start van een comercieel product die inkomsten moet gaan generen om de bediening te bekostigen.

Familie Vargas Ofschoon zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun fondsenwerving, willen wij toch een steun in de rug blijven totdat ze zelf genoeg hebben.

Overig Verder zijn we flexibel en open in wat God ons op ons weg zal brengen. Onze rol in JMEO Lima is nog onduidelijk en die zal zich wellicht wat meer openbaren het komende jaar. Indien het doel van stabiliteit wordt gehaald, willen we ons gaan voorbereiden op het organiseren van een Children at Risk School in 2013.


Activiteitenverslag Projecten Meer werkers in Brazos Abiertos Peru Het komende jaar zullen wij promotiemateriaal gaan versturen naar diverse kerken en basissen van JMEO over de gehele wereld met een oproep tot meer werkers. Ook zijn we bezig met een specifieke website voor Brazos Abiertos en worden we vermeld op de website van YWAM en Mission Center. We zullen onderzoeken of nog meer vermeldingen kunnen krijgen op belangrijke websites. Door JMEO Lima ontvangen we regelmatig teams uit de hele wereld. We willen aan hen ook een prospectus kunnen geven. Ook denken we om een workshop te gaan geven bij JMEO als we op verlof zijn. Meer stabiliteit Jordi gaat nu maandelijks het team toerusten vanuit het contextueel gedachtengoed van Nagy. Deze heeft een methodiek die vanuit de Bijbel goed toepasbaar is. Ria gaat een soort alpha cursus opzetten voor onze doelgroep. We willen als Brazos Abiertos een legitiem bestuur gaan opzetten. Hiervoor willen we 2 oudstenechtparen benaderen van een kerk, waarmee we intiem samenwerken.


Jaarrekening Balans per 31 december 2011 Op 31 december 2011 hadden wij een saldo van EUR 9.824,68. Het hoge eindsaldo is te verklaren door enkele hoge giften in de laatste weken van december. De stichting heeft geen vaste activa, noch schulden.

Staat van baten en lasten 2011 BATEN Saldo per 1 januari Baten uit eigen fondsenwerving

2011 9. 192,09

2011

48.940,30

Overheadkosten

170,39

5201, 15 13.774, 18 3.511,50 26.363,47 90,-

Lasten onderverdeeld in bestemming Scholingsproject Brazos Abiertos Familie Vargas Familie Bosch Overig

3.977,97 16.395,57 4.037,87 30.522,30 170,39

Baten onderverdeeld in bestemming Scholingsproject Brazos Abiertos Familie Vargas Familie Bosch Overig

LASTEN

Conclusie Geen slecht jaar qua cijfers. Toch moeten we opletten dat we ons niet blind staren op de inkomende cijfers. De kosten worden hoger en met de economie is de koers dusdanig gedaald dat de koopkracht ook een stuk minder is geworden (voor de familie Bosch met 300 euro per maand). Net als vorig jaar een belangrijk aandachtspunt voor het scholingsproject. Hiervoor dient echt een aparte fondsenwerving te komen, want de kosten worden ieder jaar hoger en hoger en de inkomsten zijn er niet echt naar. We zien wederom uit naar een jaar, waarin God mooie en grootse dingen gaat laten zien en waar veel zaadjes mogen worden gezaaid die zullen leiden tot het eeuwige leven.

Jaarverslag 2011  

Financieel jaarverslag stichting Shailoh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you