Page 1

Informator dla kandydatów na studia 2011/2012 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w w w.sggw.pl


Kampus SGGW w Ursynowie

1. Centrum Informatyczne 2. Wydawnictwo SGGW, COBIS 3. Dziekanaty Studiów Międzywydziałowych 4. Wydział Nauk Humanistycznych 5,6,7. $:);-&=&8//3231-(;2:(, Wydział Nauk Ekonomicznych 8. Administracja Uczelni, Biuro Spraw Studenckich, AGROKADRA, Biuro Nauki, Biuro Współpracy z Zagranicą 9. Aula Kryształowa 10. Agendy Studenckie, 11. Kwestura, kasa, bank 12. Rektorat 13. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 15. Działy techniczne, Inspektorat BHP 16. Hala Maszyn WTD 17–19, 21. Wydział Inşynierii Produkcji 20. Hala Maszyn WIP 22. Klinika Małych Zwierząt 23. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Zwierzętach 24. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

25. 26. 27. 28. 29. 32.

Zwierzętarnia Hala sportowa Basen Centrum Językowo-Sportowe Stacja Uzdatniania Wody Wydział Nauk o ŝywności, Wydział Nauk o ŝywieniu $:);-&=&8/3D:923A(Człowieka i Konsumpcji 33. Wydział Budownictwa i Inşynierii Środowiska 34. Wydział Leśny, Wydział Technologii Drewna, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej 35. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 37. Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Rolnictwa i Biologii 38. Dom studencki, przychodnia lekarska, apteka 39. Hotel Asystencki „IKAR� 40–47. Domy studenckie 48. Biblioteka Główna 49. Centrum Wodne

1) METREM do stacji SĹ UĹťEW, dalej cztery przystanki autobusem linii 193  " )367&(.-!<#D$)&0*.(;7*5:45;:67&2/-&873'86*10-2--  do przystanku â&#x20AC;&#x201C; SGGW; )345;:67&2/8!$ 2) METREM do stacji !%>$)&0*.80&573/& 1-2874-*6;31-.&.C(67&(.B URSYNĂ&#x201C;W, dalej ul. B. Bartoka 15 minut pieszo, mijajÄ&#x2026;c stacjÄ&#x2122;  " )367&(.-# STATOIL â&#x20AC;&#x201C; dojĹ&#x203A;cie od strony domĂłw studenckich; !"")3.A(-*3)67532:31?9!78)*2(/-(,  " )367&(.-!"<!%)&0*.4-*6;380-(C31-6.-)8/&(.-&53)39*.6/5B7 3) METREM do stacji STOKĹ OSY, dalej pieszo ulicÄ&#x2026; Komisji Edukacji Narodowej, skrÄ&#x2122;t 2&4-*596;:(,A9-&7=&(,90*93980-6;*96/-*+3-4536733/ 1)3.A(-*3) na pierwszych Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;ach w lewo w ul. Ciszewskiego i prosto ok. 300 m â&#x20AC;&#x201C; dojĹ&#x203A;cie od 67532:*27581B;:/393!435739*+3 strony Centrum JÄ&#x2122;zykowo-Sportowego;

 !;*2758180&56;&=/396/C)30#2--8'*06/-*.-)&0*. 4) 808=&96/C6/5B7980$&='5;:6/C453673-43=8/8945&9345;*(-2&1: SAMOCHODEM z Centrum: ul. MarszaĹ&#x201A;kowskÄ&#x2026; do pl. Unii Lubelskiej i dalej ul. PuĹ&#x201A;awskÄ&#x2026;, skrÄ&#x2122;t w ul. WaĹ&#x201A;brzyskÄ&#x2026;, prosto i po Ĺ&#x201A;uku w prawo, przecinamy 8030-2&!=8@*9-*(/&-9.*@)@&1:980393856:2396/C ul. Dolina SĹ&#x201A;uĹźewiecka i wjeĹźdĹźamy w ul. NowoursynowskÄ&#x2026;;  #"#!0-2-- 5)  

 )35&1:=?92*.!$ AUTOBUSEM linii:    3)80 363=&3)67532:31?9!78)*2(/-(, 148, 166, 193 do Bramy GĹ&#x201A;Ăłwnej SGGW; 185, 503 od ul. RosoĹ&#x201A;a, od strony domĂłw studenckich.

ISBN 978-83-7583-249-5


drodzy kandydaci Zapraszam Was bardzo serdecznie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Uczelni, która jest jedną z najstarszych w Polsce, od wielu lat znajduje się na liście najlepszych polskich uczelni wyższych i która niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Popularność naszej Uczelni wynika zarówno z doskonałych warunków lokalowych, w jakich kształcą się nasi studenci, jak również z szerokiej oferty dydaktycznej, której wachlarz staramy się dostosowywać do aktualnych potrzeb rynku pracy i zainteresowań młodych ludzi. Jest to też efekt przyjaznej studentom atmosfery, jaką udało nam się stworzyć w SGGW, gdzie każdy student może liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony kadry dydaktycznej i administracyjnej. Dowodem partnerskich i życzliwych relacji między studentami oraz pracownikami jest uzyskanie zaszczytnego miana „Uczelni przyjaznej studentom”. Warto też podkreślić, że nasi absolwenci są usatysfakcjonowani z dokonanego przed laty wyboru. Zdecydowana ich większość deklaruje, że dokonałaby analogicznego wyboru zarówno Uczelni, kierunku, jak również bez wahania poleciłaby studia w SGGW innym osobom. Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do podjęcia studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gwarantujemy Wam wysoką jakość zajęć dydaktycznych, możliwość twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni i uczestniczenia w szeroko rozumianym życiu studenckim. Życzę Wam dokonania satysfakcjonujących wyborów i wyrażam nadzieję, że od nowego roku akademickiego będziecie studentami SGGW. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska

Prorektor ds. Dydaktyki

www.sggw.pl/rekrutacja


SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa http://www.sggw.pl

informacje ogólne o uczelni Początki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej uczelni rolniczej w Polsce i czwartej w Europie (Węgry – 1797, Szwajcaria – 1804, Niemcy – 1806). Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki. W 1918 roku Instytut Agronomiczny ostatecznie przyjął nazwę Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1919 roku Uczelnia została upaństwowiona i nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Historię SGGW tworzy liczne grono naukowców o europejskiej sławie, którzy oprócz rozwijania działalności naukowej odegrali wielką rolę w tworzeniu niepodległego Państwa Polskiego, a wśród nich Józef Mikułowski-Pomorski – pierwszy rektor SGGW, minister rolnictwa i dwukrotny minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, Władysław Grabski – wybitny ekonomista, twórca waluty polskiej – złotego, dwukrotny premier, minister skarbu i minister rolnictwa, Zdzisław Ludkiewicz – twórca Banku Rolnego i reform rolnych. Dzisiejszy obraz Uczelni to nowoczesny kampus, w którym kształci się ponad 27 000 studentów na 28 kierunkach studiów. Uczelnia posiada 47 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ponad 200 tys. m2, ponad 1,5 tysiąca pomieszczeń dydaktycznych, 650 nowocześnie wyposażonych pomieszczeń laboratoryjnych, ponad 60 pracowni komputerowych i nowoczesną bibliotekę. Budynki SGGW są w większości przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie kampusu znajdują się także obiekty sportowe: kryta pływalnia, korty tenisowe, hala sportowa, siłownia, boiska sportowe i kryta ujeżdżalnia. Uczelnia dysponuje 4 000 miejscami w domach studenckich oraz gwarantuje wysokiej jakości usługi gastronomiczne oferowane w stołówkach studenckich i kilkunastu bufetach. SGGW jest uczelnią nowoczesną, kształcącą młodzież zgodnie z deklaracją bolońską w systemie dwustopniowym. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, trwają w zależności od kierunku studiów

3 – 4 lata, a studia drugiego stopnia – magisterskie – trwają 1,5 – 2 lat. Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach studiów. W Uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS, umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą. SGGW jest koordynatorem programu MostAR, w ramach którego studenci od drugiego roku studiów mogą studiować 1 – 2 semestry w innej uczelni partnerskiej w kraju. Uczelnia dba o jakość kształcenia doskonaląc system zapewniania jakości w SGGW, którego ważnym elementem jest ocena przez studentów procesu dydaktycznego. SGGW współpracuje z około 200 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia. Systematycznie też wzrasta liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia oferowane przez SGGW. Oprócz wyjazdów naukowych, corocznie około 500 studentów ma możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Holandii i Stanów Zjednoczonych w ramach praktyk zagranicznych. W Uczelni ożywioną działalność prowadzą liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie (m.in. Samorząd Studencki, Chór Akademicki, Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI), kluby studenckie oraz różnego typu kluby dyskusyjne. Od lat Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w kraju i za granicą, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni Przyjaznej Studentom”. W 2010 roku SGGW zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”.

www.sggw.pl/rekrutacja


spis treści informacje ogólne o uczelni ................................................................ 02 zasady rekrutacji ................................................................................. 04 kierunki studiów: architektura krajobrazu ....................................................................... biologia ............................................................................................... biotechnologia .................................................................................... budownictwo ...................................................................................... dietetyka ............................................................................................. ekonomia ............................................................................................ finanse i rachunkowość ...................................................................... gospodarka przestrzenna ................................................................... informatyka ......................................................................................... informatyka i ekonometria .................................................................. inżynieria środowiska ......................................................................... leśnictwo ............................................................................................. logistyka ............................................................................................. ochrona środowiska ........................................................................... ogrodnictwo ........................................................................................ pedagogika ......................................................................................... rolnictwo ............................................................................................. socjologia ........................................................................................... technika rolnicza i leśna ..................................................................... technologia drewna ............................................................................ technologia żywności i żywienie człowieka ........................................ Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji technologia żywności i żywienie człowieka ........................................ Wydział Nauk o Żywności technologie energii odnawialnej ......................................................... towaroznawstwo ................................................................................. turystyka i rekreacja ........................................................................... weterynaria ......................................................................................... zarządzanie ........................................................................................ zarządzanie i inżynieria produkcji ....................................................... zootechnika ........................................................................................ informacje o niektórych jednostkach/organizacjach działających w SGGW Domy studenckie ........................................................................ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ............................. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ................................. Biuro Karier SGGW AGROKADRA ............................................. Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI ......................................... Chór Akademicki ......................................................................... Biblioteka Główna SGGW ........................................................... Samorząd Studentów SGGW ..................................................... Wydawnictwo SGGW ..................................................................

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 35 35 35 35 36 36 36 36

www.sggw.pl/rekrutacja


zasady rekrutacji INFORMACJE OGÓLNE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Rejestracja kandydatów na wszystkie formy i rodzaje studiów w SGGW prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu: www.sggw.pl. Rejestracji internetowej można dokonać również w Biurze Spraw Studenckich SGGW – Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, budynek 8 w godz. 900–1500 (poniedziałek-piątek). Do pełnej rejestracji wymagana jest kolorowa fotografia cyfrowa kandydata o wymiarach 236 × 295 pkt. jako 24-bitowy plik JPG.

Uprawnienia laureatów olimpiad Laureaci olimpiad centralnych i konkursów będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr 46 Senatu SGGW z dnia 26 maja 2008 r. (z wyjątkiem sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu oraz sprawdzianu umiejętności jeździeckich na kierunek zootechnika – specj. hodowla koni). Z uprawnień tych mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury. Składają oni w wyznaczonym terminie w Biurze Spraw Studenckich wymagane dokumenty wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty wydane w języku innym niż język polski muszą być tłumaczone na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Kandydaci na studia drugiego stopnia oprócz ww. dokumentów składają dodatkowo: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z poświadczoną kopią suplementu (kandydaci, którzy legitymują się dyplom ukończenia studiów za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, składają oryginał dyplomu wraz z suplementem – wykazem ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów. Dokumenty muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille. Zagraniczne dyplomy ukończenia studiów wyższych podlegają procedurze nostryfikacji lub odstąpieniu od niej). Ponadto każdy kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na numer konta bankowego, który zostanie mu przydzielony w trakcie rejestracji internetowej. Dokumenty składają tylko kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunki, na które wymagane jest zaświadczenie o stanie zdrowia, otrzymają skierowanie do lekarza medycyny pracy i są zobowiązani do złożenia stosownego zaświadczenia w dziekanacie właściwego wydziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Studia stacjonarne Kandydaci z „nową maturą” na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminów maturalnych pisemnych z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów. Wyniki egzaminów maturalnych będą przeliczane na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania matury: → Matura z lat 2002 i 2005–2007: punkty SGGW = 0,4 × poziom podstawowy + 0,6 × poziom rozszerzony

→ Matura z lat 2008–2011: punkty SGGW = poziom podstawowy × 0,7 punkty SGGW = poziom rozszerzony × 1,0

Kandydaci ze „starą maturą” będą kwalifikowani na podstawie: • wyników egzaminów dojrzałości i/lub • wyników egzaminów przeprowadzonych w innych uczelniach we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości nie będzie miał przedmiotu wymaganego w kwalifikacji na dany kierunek studiów i nie przystąpi do egzaminów przeprowadzonych w innych uczelniach we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, nie może brać udziału w rekrutacji na ten kierunek studiów. Dla kandydatów ze „starą maturą” oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty SGGW według następującego przelicznika ocen:

skala 1 – 6

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia: wydruk podania o przyjęcie na studia (po wypełnieniu internetowego formularza rejestracyjnego), oryginał świadectwa dojrzałości i kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (kandydaci ze świadectwem uzyskanym za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym zostało wydane, składają oryginał świadectwa. Dokument musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz nostryfikowany w Kuratorium Oświaty), zaświadczenie o szczepieniu przeciw tężcowi, dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych i ta sama fotografia w formie cyfrowej dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego, kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (oryginał dokumentu do okazania w Biurze Spraw Studenckich),

skala 2 – 5

Szczegółowy terminarz rekrutacji na stronie: www.sggw.pl

Ocena

Punkty SGGW

2 (dop/mier)

20

3 (dost)

40

4 (db)

60

5 (bdb)

80

6 (cel)

100

Ocena 3 (dost)

Punkty SGGW 40

4 (db)

70

5 (bdb)

100

www.sggw.pl/rekrutacja


Biuro Spraw Studenckich ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa tel. 22 593 10 20

zasady rekrutacji Kandydaci z międzynarodową maturą będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja będzie przeliczana według następujących zasad: IB Poziom – SL 7 6 5 4 3 2

Odpowiednik matury – poziom podstawowy 100% 90% 75% 60% 45% 30%

Punkty SGGW 70 63 52,5 42 31,5 21

IB Poziom – HL 7 6 5 4 3 2

Odpowiednik matury – poziom rozszerzony 100% 90% 75% 60% 45% 30%

Punkty SGGW 100 90 75 60 45 30

Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą wyniki ze świadectwa maturalnego (w sześciostopniowej skali ocen) będą mieli przeliczane na punkty SGGW według następującej zasady: Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju E – Mediocre (2 dop/mier) D – Satisfactory (3 dost) C – Good (4 db) B – Very good (5 bdb) A – Excellent (6 cel)

Punkty SGGW 20 40 60 80 100

Punkty SGGW są podstawą do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wybranego kierunku studiów. Przy dwóch przedmiotach egzaminacyjnych wyniki są sumowane. Na kierunku ochrona środowiska sumuje się wyniki z uwzględnieniem przelicznika 0,7 dla wyniku z języka nowożytnego. Na kierunku turystyka i rekreacja wynik końcowy jest średnią geometryczną punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych. W przypadku kandydatów z jednakową punktacją w kwalifikacji będzie dodatkowo uwzględniana punktacja z języka polskiego (wszystkie formy studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie). Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane na stronie internetowej – w formularzu rejestracyjnym kandydata. Studia niestacjonarne Podstawą przyjęcia na studia będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym/dojrzałości i/lub na egzaminie przeprowadzonym na innej uczelni we współpracy z CKE z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów.

Na kierunkach: architektura krajobrazu, ochrona środowiska, weterynaria – rekrutacja na studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywa się w terminach i na zasadach określonych dla studiów stacjonarnych. Studia w trybie wieczorowym na kierunku ochrona środowiska trwają 1 rok, po zaliczeniu którego student kontynuuje naukę na studiach stacjonarnych I stopnia. Studia w trybie wieczorowym na kierunku weterynaria trwają 3 lata. Po zaliczeniu VI semestru student kontynuuje naukę na studiach stacjonarnych. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości nie będzie miał przedmiotu wymaganego w kwalifikacji na dany kierunek studiów i nie przystąpi do egzaminów przeprowadzonych w innych uczelniach we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, nie może brać udziału w rekrutacji na ten kierunek studiów. Wyniki egzaminów maturalnych (nowa matura) oraz wyniki egzaminów dojrzałości (stara matura) będą przeliczane na punkty SGGW w taki sam sposób jak opisany dla studiów stacjonarnych. Przy uwzględnianiu dwóch lub więcej przedmiotów w postępowaniu rekrutacyjnym będzie liczona suma punktów z przedmiotów. Na kierunku turystyka i rekreacja wynik końcowy jest średnią geometryczną punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, właściwa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci z tytułem inżyniera lub licencjata i absolwenci jednolitych studiów magisterskich. Kandydaci na studia drugiego stopnia nie mogą wybierać kierunku, na którym uzyskali już tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, tj. testu z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia oraz dla kandydatów na kierunek leśnictwo studia stacjonarne – specjalność w j. angielskim (forest information technology) na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia i potwierdzonej znajomości języka angielskiego. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów. W przypadku dużej rozbieżności w programach studiów pomiędzy ukończonymi studiami I stopnia, a podejmowanymi studiami II stopnia, dziekan może określić listę przedmiotów, które kandydat zobowiązany będzie zrealizować na zasadach odpłatności w trakcie trwania studiów II stopnia.

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dziekanat – budynek nr 35 tel. 22 593 20 50 (51); e-mail: dwoa@sggw.pl http://woiak.sggw.waw.pl

architektura krajobrazu REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA kwalifikacja – sprawdzian z rysunku odręcznego; biologia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier architekt krajobrazu STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 60 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 1600 oraz w wybrane soboty lub niedziele)

STUDIA II STOPNIA kwalifikacja – wykonanie zadania projektowego oraz dyplom inżyniera na kierunku architektura krajobrazu lub dyplom inżyniera architekta krajobrazu początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier architekt krajobrazu STACJONARNE (S) limit przyjęć – 75 NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 45

SPECJALIZACJE STUDIA II STOPNIA (S) • planowanie i projektowanie krajobrazu • sztuka ogrodu i krajobrazu • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu wybór specjalizacji: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, fizjografia, gleboznawstwo, drzewoznawstwo, rośliny zielne, fitosocjologia, krajobraz i zwierzęta, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryzacja, budownictwo i materiałoznawstwo, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu, podstawy gospodarki przestrzennej, ochrona środowiska, prawo i zarządzanie, przedmioty fakultatywne, seminarium

II stopień: historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiska, techniki cyfrowe w projektowaniu, systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, inżynieria krajobrazu, ochrona krajobrazu, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, przedmioty specjalizacyjne, przedmioty fakultatywne

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci kierunku architektura krajobrazu posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, pozwalającą kształtować obiekty architektury krajobrazu, zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka (obiektem architektury krajobrazu jest teren, zagospodarowany na stałe lub tymczasowo, któremu nadano określone wartości użytkowe i estetyczne, wykorzystując szatę roślinną i inne twory natury oraz dzieła ręki ludzkiej); ponadto w trakcie studiów II stopnia uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na kształtowanie krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowanie krajobrazu w skali planów miejscowych, w tym szczególnie w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, jednostkach administracji rządowej i samorządowej; ukończenie studiów II stopnia przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Rolnictwa i Biologii dziekanat – budynek nr 37 tel. 22 593 25 50 (51), e-mail: dwrb@sggw.pl http://www.agrobiol.sggw.waw.pl

biologia REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 kwalifikacja – biologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – biologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 105 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALNOŚCI

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW chemia, fizyka, matematyka, statystyka, botanika, informatyka, bioinformatyka, zoologia, anatomia roślin i zwierząt, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, genetyka i biotechnologia mikroorganizmów, biochemia, mikrobiologia, entomologia, hodowla roślin, fitopatologia, biologia komórki (mikroskopia elektronowa), biologia molekularna, wirusologia, immunologia, biologia gleby, bioróżnorodność ekosystemów, biologia rozrodu, ochrona przyrody, odporność roślin na stresy, mutageneza środowiska, ornitologia, ichtiologia, parazytologia, ewolucjonizm, komunikacja społeczna, etyka

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu biologii oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pozwalające na opis i wyjaśnienie procesów oraz zjawisk zachodzących w przyrodzie; są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych w zakresie wykonywania analityki oraz prowadzenia prac wykorzystujących materiał biologiczny absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych

STUDIA II STOPNIA (S) • biologia roślin • biologia zwierząt • biologia mikroorganizmów wybór specjalności: 1. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Międzywydziałowe Studium Biotechnologii dziekanat – budynek nr 37 tel. 22 593 55 81 (82); e-mail: msb@sggw.pl http://msb.sggw.pl

biotechnologia REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – biologia i (chemia lub matematyka lub fizyka i astronomia) początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku biotechnologia oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA • biotechnologia w produkcji roślinnej • biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt • biotechnologia w przemyśle spożywczym wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW chemia ogólna i fizyczna, chemia organiczna, biochemia, enzymologia i techniki biochemiczne, matematyka, technologie informacyjne, bioinformatyka, fizyka z biofizyką, etyka, bioetyka, logika, psychologia, społeczne i prawne aspekty biotechnologii, ekologia, botanika, embriologia roślin, embriologia zwierząt, anatomia i histologia zwierząt, biologia komórki, biologia molekularna, fizjologia ogólna, genetyka, metody biotechnologiczne w hodowli roślin, genetyczne doskonalenie roślin, genetyczne doskonalenie zwierząt, diagnostyka molekularna roślin, mikrobiologia ogólna, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, wirusologia ogólna, immunologia, immunologia rozrodu, regulacja wzrostu, różnicowania i śmierci komórek, kultury komórkowe i tkankowe, inżynieria genetyczna, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych, biotechnologia gamet i zarodków, biotechnologia rozrodu zwierząt, mikromanipulacje we wspomaganiu rozrodu, metody produkcji i praktyczne wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych, zastosowanie biotechnologii w diagnostyce i profilaktyce chorób zwierząt, inżynieria procesów biotechnologicznych, przemysłowe procesy biotechnologiczne, bioinżynieria, analiza instrumentalna produktów i procesów biotechnologicznych, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, biotechnologiczne wykorzystanie bakterii, drożdży, pleśni, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, systemy zarządzania jakością, ekologiczne aspekty biotechnologii, biotechnologia środowiskowa: fitoremediacja, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia w przemyśle spożywczym i ochronie środowiska, biosensory, podstawy farmakologii i farmacji, alternatywne metody oceny bezpieczeństwa ksenobiotyków (leków i trucizn), ekonomika produkcji, prawo UE, prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci są przygotowani do stosowania metod biotechnologicznych w działalności gospodarczej i badaniach naukowych; posiadają gruntowną wiedzę zarówno z zakresu przedmiotów leżących u podstaw biotechnologii, jak i specjalizacyjnych; posiadają znajomość selekcji i modyfikacji genetycznej (transformacji) organizmów na potrzeby produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przemysłu spożywczego uzyskana w czasie studiów wiedza umożliwia absolwentom podjęcie pracy w firmach farmaceutycznych, zakładach przemysłu spożywczego, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, placówkach naukowych, zakładach biotechnologicznych lub podobnych

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dziekanat – budynek nr 33 tel. 22 593 50 50 (51); e-mail: dwiks@sggw.pl http://www.iks.sggw.pl

budownictwo budownictwo REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 135 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

STUDIA II STOPNIA kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku budownictwo oraz dyplom inżyniera uzyskany tytuł – magister inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 55 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S) • budownictwo hydrotechniczne • budowle i systemy odwodnień i nawodnień • geotechnika • konstrukcje budowlane wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, geologia, geodezja, mechanika teoretyczna, hydraulika, hydrologia inżynierska, wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika gruntów, mechanika budowli, fizyka budowli, prawo budowlane, maszyny budowlane, materiały budowlane, technologia robót budowlanych, podstawy projektowania konstrukcji, budownictwo ogólne, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, budownictwo ziemne i tunelowe, fundamentowanie, budownictwo komunikacyjne, hydrotechnika, instalacje budowlane, organizacja produkcji budowlanej, kierowanie procesem inwestycyjnym II stopień: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, metody komputerowe, planowanie przestrzenne, wzmacnianie gruntów, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, konstrukcje drewniane, architektura i urbanistyka, budownictwo wodne, inżynieria melioracyjna, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki budownictwa na terenach wiejskich i osiedlowych, budownictwa hydrotechnicznego, ziemnego oraz technicznej infrastruktury wsi i osiedli; studia przygotowują do zdobycia uprawnień budowlanych absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, wodnego i inwentarskiego, w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, placówkach handlujących materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dziekanat – budynek nr 32 tel. 22 593 70 50, e-mail: dwnzck@sggw.pl http://wnzck.sggw.pl

dietetyka REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – biologia lub chemia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku dietetyka oraz dyplom licencjata na kierunku dietetyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALIZACJE STUDIA I STOPNIA • dietetyczno-żywieniowa • dietetyczno-technologiczna wybór specjalizacji: 4. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: chemia ogólna i organiczna, chemia żywności, parazytologia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, towaroznawstwo surowców i żywności, ogólna technologia żywności, higiena żywności i żywienia, toksykologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, analiza sensoryczna żywności, żywienie człowieka, ocena żywienia, racjonalizacja żywienia, podstawy dietetyki, podstawy genetyki, genetyczne podstawy chorób, dietoterapia, dietoprofilaktyka, dietetyka pediatryczna, technologia gastronomiczna, opakowania i przechowalnictwo żywności, kliniczny zarys chorób, farmakologia, farmakoterapia, interakcje leków z żywnością, ochrona zdrowia, prawo w ochronie zdrowia, kwalifikowana pierwsza pomoc, psychologia ogólna i żywienia, socjologia, etyka, informatyka w żywieniu, statystyka, ekologia, edukacja żywieniowa; opcja specjalizacyjna dietetyczno-żywieniowa (regulacja metabolizmu, poradnictwo dietetyczne, biologiczna ocena żywności, nutrigenomika, diagnostyka laboratoryjna); opcja specjalizacyjna dietetyczno-technologiczna (towaroznawstwo żywności funkcjonalnej, catering w placówkach służby zdrowia, towaroznawstwo żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego) II stopień: fizjologia żywienia człowieka, żywienie kobiet ciężarnych, dietoprofilaktyka, leczenie dietetyczne chorób dietozależnych, jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żyw-

ności, towaroznawstwo żywności, przechowalnictwo żywności, patofizjologia kliniczna, demografia i epidemiologia żywieniowa, psychologia kliniczna, immunologia, zdrowie publiczne, funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, żywienie a profilaktyka chorób cywilizacyjnych, organizacja zarządzanie i marketing w żywieniu zbiorowym, żywienie szpitalne – zarządzanie i organizacja, edukacja i poradnictwo żywieniowe i dietetyczne, polityka wyżywienia, ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe, ocena stanu zdrowia – badania laboratoryjne, planowanie i metodologia badań, żywienie kliniczne

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw; są przygotowani do planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności; są specjalistami z zakresu oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia w różnych stanach zdrowia i niedożywienia; posiadają umiejętność poradnictwa żywieniowego i dietetycznego w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych, kontroli jakości żywności w produkcji i podczas jej przechowywania; potrafią zarządzać i kontrolować procesy produkcji potraw w placówkach zdrowia zgodnie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP); potrafią organizować i prowadzić żywienie ludzi zdrowych i chorych w zakresie indywidualnym i zbiorowym, a w tym szpitalnym; potrafią organizować i prowadzić poradnictwo żywieniowe i dietetyczne oraz edukację żywieniową; absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności oraz leczenia dietetycznego, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, zapobiegania niedożywieniu; potrafią pracować z osobami chorymi, umieją zorganizować i kierować produkcją potraw; potrafią prowadzić badania i edukację z zakresu żywienia i dietetyki; potrafią dokonać oceny jakości żywności zgodnie z obowiązującym prawem; posiadają umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów, domów opieki; mogą pracować w placówkach sportowych, szkolnictwie, organizacjach konsumenckich, instytutach naukowo-badawczych, usługach doradztwa żywieniowo-dietetycznego, placówkach edukacji żywieniowej i upowszechniania wiedzy

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk Ekonomicznych dziekanat – budynek nr 7 tel. 22 593 40 50 (51); e-mail: dwne@sggw.pl http://www.wne.sggw.pl

ekonomia REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub geografia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub geografia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 (w tym 30 miejsc na specjalność w języku angielskim – studia płatne) kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ekonomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 180 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ekonomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW matematyka, statystyka opisowa, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, rachunkowość, zarządzanie, prawo, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza UE, rachunkowość zarządcza, system podatkowy i celny, system pośrednictwa finansowego, zabezpieczenia społeczne; oprócz realizacji przedmiotów obowiązkowych studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania programu studiów w ramach zaproponowanych przedmiotów do wyboru

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi i umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro-, makro- i megaekonomicznej; są przygotowani do opracowywania projektów świadczenia usług doradczych, przeprowadzenia audytu oraz podejmowania decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów kapitału finansowego, ludzkiego czy rzeczowego przez podmioty sektora prywatnego i publicznego absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, administracji państwowej i samorządowej, służbach doradczych i oświacie rolniczej, bankach i handlu zagranicznym, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S, N_Z) • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (specjalność prowadzona również w języku angielskim) • ekonomika sektora publicznego • ekonomia menedżerska • międzynarodowe stosunki gospodarcze • organizacja i ekonomika agrobiznesu wybór specjalności: 2. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk Ekonomicznych dziekanat – budynek nr 7 tel. 22 593 40 50 (51); e-mail: dwne@sggw.pl http://www.wne.sggw.pl

finanse i rachunkowość REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALNOŚCI

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW matematyka, informatyka, statystyka, geografia ekonomiczna, prawo, technologia i organizacja produkcji rolniczej, finanse publiczne, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse samorządu terytorialnego, finanse międzynarodowe, bankowość, zastosowanie matematyki w finansach i w bankowości, rynek kapitałowy i pieniężny, rachunkowość bankowa, polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw; oprócz realizacji przedmiotów obowiązkowych studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania programu studiów w ramach zaproponowanych przedmiotów do wyboru

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych; są teoretycznie i praktycznie przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych; studia na tym kierunku obejmują również podstawowe zagadnienia związane z rolnictwem, co pozwala na zdobycie dodatkowych umiejętności możliwych do wykorzystania w przedsiębiorstwach agrobiznesu, w gospodarce żywnościowej; pozwalają ponadto na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansowania agrobiznesu w Unii Europejskiej (programy ramowe UE) absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, giełdach, biurach maklerskich, instytucjach rachunkowych, agencjach konsultingowych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej, administracji państwowej i samorządowej, placówkach naukowo-badawczych

STUDIA II STOPNIA (S, N_Z) • bankowość • finanse publiczne • inżynieria finansowa • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw • ubezpieczenia wybór specjalności: 2. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej dziekanat – budynek nr 34, p. 0/9 tel. 22 593 56 80; e-mail: msgp@sggw.pl http://msgp.sggw.pl/

gospodarka przestrzenna REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – matematyka i geografia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – matematyka lub geografia lub wiedza o społeczeństwie początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz dyplom inżyniera lub licencjata na kierunku gospodarka przestrzenna początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier lub magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna oraz dyplom inżyniera lub licencjata na kierunku gospodarka przestrzenna początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier lub magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: matematyka, statystyka, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, socjologia, historia architektury i urbanistyki, prawoznawstwo, grafika inżynierska, fizyka, podstawy gospodarki przestrzennej, społeczno-kulturowe, przyrodnicze i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej, ekonomika miast i regionów, samorząd terytorialny, kataster wielozadaniowy, infrastruktura techniczna, systemy informacji przestrzennej, strategia rozwoju gminy, gospodarka nieruchomościami, geodezja i kartografia, budownictwo, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, oceny oddziaływania na środowisko, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne II stopień: teoria systemów, ocena i wycena zasobów przyrodniczych, agroekosystemy, monitoring środowiska, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, teoria organizacji i zarządzania, gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej, marketing terytorialny, polityka regionalna, techniki legislacyjne w planowaniu, planowanie rozwoju miast, modele w gospodarce przestrzennej, współczesne problemy gospodarki przestrzennej

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym, z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi absolwenci mogą być zatrudnieni w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją, w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, biurach obrotu nieruchomościami, bankach

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki dziekanat – budynek nr 34 tel. 22 593 72 10; e-mail: wzim@sggw.pl http://www.wzim.sggw.pl

informatyka REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW algebra liniowa z geometrią analityczną, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, podstawy elektroniki, elektronika cyfrowa, algorytmy i struktury danych, podstawy fizyki, statystyka, programowanie w języku wysokiego poziomu, architektura komputerów i systemów komputerowych, automatyki i języki formalne, grafy i sieci, metody numeryczne, systemy operacyjne, programowanie komponentowe i strukturalne, technologie sieci komputerowych, inżynieria oprogramowania, sztuczna inteligencja, bazy danych, techniki cyfrowe i systemy wbudowane, grafika komputerowa, systemy mobilne, programowanie w internecie, teleinformatyka

STUDIA II STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka oraz dyplom inżyniera uzyskany tytuł – magister inżynier

absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa dla użytkowników systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych, umiejętności programowania komputerów i znajomości zasad inżynierii oprogramowania, wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek-komputer, umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki

STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA • inżynieria systemów informatycznych • inżynieria systemów komputerowych • systemy informacyjne i analityczne w gospodarce • techniki multimedialne

absolwenci mogą być zatrudnieni w instytucjach europejskich i szczebla centralnego, administracji państwowej i samorządowej na szczeblu powiatów i gmin, instytucjach pozarządowych i przedsiębiorstwach działających w rolnictwie i dla rolnictwa (ośrodki doradztwa rolniczego, giełdy towarowe, przetwórstwo żywności, itp.), instytucjach naukowo-badawczych, firmach komputerowych

wybór specjalności: 5. semestr STUDIA II STOPNIA • obliczenia równoległe i ich zastosowania w nauce i finansach • systemy inteligentne • systemy informatyki gospodarczej • systemy komputerowe • zastosowania multimediów • informatyka w naukach przyrodniczych wybór specjalności: 1. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki dziekanat – budynek nr 34 tel. 22 593 72 10; e-mail: wzim@sggw.pl http://www.wzim.sggw.pl

informatyka i ekonometria REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S, N_Z) • information systems in management (w języku angielskim) • inżynieria finansowa • statystyka i ekonometria • systemy informacyjne w zarządzaniu • inwestycje i ubezpieczenia wybór specjalności: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: mikroekonomia, algebra liniowa, analiza matematyczna, sieci komputerowe, podstawy programowania, statystyka matematyczna, makroekonomia, rachunek prawdopodobieństwa, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, finanse przedsiębiorstw, bazy danych SQL, analiza funkcjonalna i wypukła, ekonometria, statystyka opisowa, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, programowanie obiektowe, rachunkowość, grafy i sieci, prawo gospodarcze, modelowanie procesów finansowych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, metody numeryczne, programowanie w internecie, współczesne obliczenia heurystyczne, teoria gier, badania operacyjne, prognozowanie gospodarcze, programowanie w .NET i C# II stopień: równania różniczkowe i różnicowe, metody aktuarialne, inżynieria oprogramowania, finanse publiczne, programowanie baz danych, ekonometria dynamiczna, automaty, gramatyki i języki formalne, ekonometria finansowa, architektura komputerów, bazy danych Oracle, teleinformatyka, teoria prognozy i symulacji, metoda reprezentacyjna, wielowymiarowa analiza danych, metody optymalizacyjne w badaniach ekonomicznych, modele danych panelowych, podstawy inżynierii finansowej, teoria ryzyka, teoria portfela i rynków kapitałowych, strategie inwestycyjne

SYLWETKA ABSOLWENTA nabyte umiejętności: programowanie komputerów, zarządzanie systemem operacyjnym, tworzenie relacyjnych baz danych, podstawy teoretyczne tworzenia, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjnych, sieci lokalnych i rozległych, wykorzystanie metod matematyczno-statystycznych w ekonomii, prognozowanie zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych metod ekonometrycznych, symulacje komputerowe, języki programowania wysokiego poziomu, projektowanie baz danych, praktyczne posługiwanie się sieciowymi systemami komputerowymi, budowa modeli ekonometrycznych oraz metody estymacji ich parametrów, tworzenie i wykorzystanie baz danych statystycznych, zarządzanie ryzykiem, konstrukcja instrumentów pochodnych i ich wycena, budowa strategii inwestycyjnych, wycena akcji, opcji na akcje i waluty, kontrakty futures i forward absolwenci mogą być zatrudnieni w administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE, zarządach przedsiębiorstw i organizacji działających w sektorze gospodarki żywnościowej, działach analiz banków, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych i powierniczych towarzystw ubezpieczeniowych, firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska dziekanat – budynek nr 33 tel. 22 593 50 50 (51); e-mail: dwiks@sggw.pl http://www.iks.sggw.pl

inżynieria środowiska REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 135 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 55 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S) • geoinżynieria środowiska • inżynieria sanitarna • kształtowanie środowiska • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, geodezja i kartografia, geologia i hydrogeologia, biologia i ekologia, meteorologia i klimatologia, rolnicze podstawy kształtowania środowiska, rysunek techniczny i geometria wykreślna, systemy informacji przestrzennej, ochrona środowiska, budownictwo ogólne, gleboznawstwo i rekultywacja, mechanika gruntów i geotechnika, mechanika płynów, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, podstawy melioracji, materiałoznawstwo, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne, fundamentowanie, inżynieria rzeczna, sieci i instalacje sanitarne, systemy odwodnień, gospodarka wodna i ochrona wód, technologia wody i ścieków, termodynamika techniczna, technologia robót budowlanych, podstawy prawoznawstwa, ekonomia II stopień: alternatywne źródła energii, statystyka, wodociągi i kanalizacje, zbiorniki retencyjne, inżynieria ochrony powietrza, niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, planowanie przestrzenne, renaturyzacja rzek, składowiska odpadów, zarządzanie środowiskiem, monitoring środowiska, ocena zagrożeń powodziowych

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań w zakresie problematyki inżynierii sanitarnej, składowania i unieszkodliwiania odpadów, rekultywacji terenów zdegradowanych, racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i glebowych; studia przygotowują do zdobycia pełnych uprawnień w specjalności instalacyjnej oraz ograniczonych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej absolwenci mogą podjąć pracę projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa hydrotechnicznego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska przyrodniczego, w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Leśny dziekanat – budynek nr 34 tel. 22 593 80 50 (51); e-mail: dwl@sggw.pl http://wl.sggw.pl

leśnictwo REKRUTACJA

SPECJALNOŚCI

STUDIA I STOPNIA

STUDIA I STOPNIA • leśnictwo wielofunkcyjne (S, N_Z) • ochrona przyrody i krajobrazu (N_Z)

STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 kwalifikacja – biologia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 150 kwalifikacja – biologia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku leśnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

STUDIA II STOPNIA • leśnictwo wielofunkcyjne (S, N_Z) • systemy informacyjne w leśnictwie (Forest Information Technology) (S) • ochrona przyrody i krajobrazu (N_Z) wybór specjalności: studia niestacjonarne I stopnia – 6. semestr; studia niestacjonarne II stopnia – 3. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW botanika i zoologia leśna, fizjologia roślin drzewiastych, ekologia, sozologia, entomologia, fitopatologia, ochrona przyrody, matematyka, statystyka matematyczna, technologie informacyjne, podstawy chemii i fizyki, inżynieria i maszynoznawstwo leśne, geodezja i fotogrametria leśna, systemy informacji przestrzennej, hodowla lasu, ochrona lasu, urządzanie lasu, użytkowanie lasu, produkcyjność lasu, łowiectwo, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym

Forest Information Technology – specjalność w języku angielskim limit przyjęć – 25 kwalifikacja – średnia ocen ze studiów I stopnia, potwierdzona znajomość języka angielskiego oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SYLWETKA ABSOLWENTA

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku leśnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach Lasów Państwowych), instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk Ekonomicznych dziekanat – budynek nr 7 tel. 22 593 40 50 (51); e-mail: dwne@sggw.pl http://www.wne.sggw.pl

logistyka REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW matematyka, informatyka, zarządzanie, inżynieria systemów, marketing, towaroznawstwo, prawo, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastruktura logistyczna, logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji; oprócz realizacji przedmiotów obowiązkowych studenci mają możliwość indywidualnego kształtowania programu studiów w ramach zaproponowanych przedmiotów do wyboru

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych; znają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych; potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, łączyć zagadnienia ekonomiczne i technologiczne z nastawieniem na organizację systemów logistycznych w różnych jednostkach gospodarczych absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem

www.sggw.pl/rekrutacja


Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska dziekanat – budynek nr 33 tel. 22 593 55 70; e-mail: msos@sggw.pl Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny (ZOD) Łowicz, tel. 46 837 99 56 http://msos.sggw.pl/

ochrona środowiska REKRUTACJA

SPECJALIZACJE

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA (S) • funkcjonowanie i ochrona środowiska przyrodniczego • restoration and management of environment • systemy ochrony środowiska • środowisko – żywność • technologie ochrony środowiska wybór specjalizacji: 1. semestr

STACJONARNE (S) limit przyjęć – 75 kwalifikacja – język obcy nowożytny i (biologia lub chemia lub matematyka) początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 45 kwalifikacja – język obcy nowożytny i (biologia lub chemia lub matematyka) początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 semestry po zaliczeniu drugiego semestru kontynuacja na studiach stacjonarnych NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 ZOD Łowicz kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 75 (w tym 15 miejsc na specjalizacji w języku angielskim) kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom licencjata na kierunku ochrona środowiska lub dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier lub magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 40 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska oraz dyplom licencjata na kierunku ochrona środowiska lub dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier lub magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW matematyka ze statystyką, informatyka, fizyka, chemia, botanika, zoologia, biochemia, mikrobiologia, toksykologia, geologia, gleboznawstwo, meteorologia i klimatologia, hydrologia, ekologia, ekonomiczne aspekty gospodarowania środowiskiem, analiza systemowa, ekofilozofia, socjologia, szata roślinna i fauna Polski, zagrożenia i ochrona atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrona przyrody i zasobów kulturowych, wpływ działalności człowieka na środowisko, monitoring i bioindykacja środowiska, teledetekcja i podstawy geodezji, systemy informacji przestrzennej i kartografia komputerowa, gospodarka ściekowa i odpadowa, planowanie przestrzenne, oddziaływanie inwestycji na środowisko, prawo i zarządzanie w ochronie środowiska, polityka i edukacja ekologiczna, ochrona i kształtowanie krajobrazu, rekultywacja środowiska

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk o środowisku oraz technicznych i rolniczych lub leśnych, z zakresu metodyki badań środowiskowych, planowania przestrzennego; potrafią analizować procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko, znają techniki i technologie istotne dla ochrony środowiska, potrafią podejmować decyzje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; posiadają umiejętności organizowania stanowisk pracy i kierowania zespołami ludzkimi absolwenci mogą być zatrudnieni w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach ochrony i kształtowania środowiska, przedsiębiorstwach usług komunalnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, biurach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dziekanat – budynek nr 35 tel. 22 593 20 50 (51); e-mail: dwoa@sggw.pl http://woiak.sggw.waw.pl

ogrodnictwo REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4,5 roku/9 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ogrodnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 45 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku ogrodnictwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALIZACJE STUDIA I STOPNIA • ekonomika i organizacja ogrodnictwa (S) • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin (S) • ochrona roślin (S) • rośliny lecznicze (S) • rośliny ozdobne (S, N_Z) • rośliny warzywne i lecznicze (N_Z) • sadownictwo (S, N_Z) • szkółkarstwo ogrodnicze (S) • warzywnictwo (S) wybór specjalizacji: studia stacjonarne – 4. semestr; studia niestacjonarne – 5. semestr

STUDIA II STOPNIA • agrofagi w środowisku – proekologiczna ochrona roślin (S) • agroekologia z podstawami ogrodnictwa zrównoważonego (S) • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin (S) • rośliny ozdobne (N_Z) • rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka (S) • rośliny warzywne i lecznicze (S, N_Z) • sadownictwo (N_Z) • sadownictwo, szkółkarstwo i przechowalnictwo (S) • surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej (S) • zarządzanie gospodarką i przedsiębiorstwem ogrodniczym (S) wybór specjalizacji: 1. semestr (uruchomienie specjalizacji następuje w przypadku zgłoszenia się minimum 8 osób)

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, gleboznawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zagospodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkółkarstwo, statystyka i doświadczalnictwo, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrona przyrody, współczesne trendy w ogrodnictwie

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk Humanistycznych dziekanat – budynek nr 4 tel. 22 593 47 10; e-mail: dwnh@sggw.pl http://wnh.sggw.pl

pedagogika REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – język polski lub historia lub biologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – język polski lub historia lub biologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku pedagogika początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW filozofia, logika, podstawy socjologii, psychologia, psychologia społeczna, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, metody badań pedagogicznych, technologie edukacyjne, pedagogika opiekuńcza, specjalna, resocjalizacyjna, metody i techniki negocjacji, subkultury młodzieżowe, międzynarodowe stosunki kulturalne

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają podstawowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki kultury, terapii pedagogicznej, dysponują podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego, uzyskują wykształcenie interdyscyplinarne studia przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, administracji samorządowej i organizacjach społecznych, lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych, ośrodkach pomocy społecznej, muzealnictwie i ochronie zabytków, regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych, animacji społeczno-kulturowej, organizacji turystyki edukacyjnej i agroturystyki

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA (S, N_Z) • animacja społeczna z edukacją kulturową • terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) wybór specjalności: 5. semestr STUDIA II STOPNIA (S, N_Z) • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną • profilaktyka i terapia uzależnień • edukacja międzykulturowa wybór specjalności: 1. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Rolnictwa i Biologii dziekanat – budynek nr 37 tel. 22 593 25 50 (51); e-mail: dwrb@sggw.pl Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne (ZOD) Łowicz, tel. 46 837 99 56 Widzew k. Łodzi, tel. 42 215 82 09 http://www.agrobiol.sggw.waw.pl

rolnictwo REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limity przyjęć – 90 Warszawa 60 ZOD Łowicz 60 ZOD Widzew czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

STUDIA II STOPNIA kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia na studiach I stopnia na kierunku rolnictwo oraz dyplom inżyniera uzyskany tytuł – magister inżynier czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry STACJONARNE (S) limit przyjęć – 105 początek zajęć – semestr letni NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr zimowy e-Rolnictwo (zajęcia prowadzone metodą blended-learning) limit przyjęć – 30 początek zajęć – semestr zimowy

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA • agronomia i agrobiznes (S, N_Z) • bioinżynieria rolnicza (S) • gospodarowanie powierzchnią Ziemi (S) • informatyka w rolnictwie (S) • rolnictwo ekologiczne (S) wybór specjalności: 5. semestr STUDIA II STOPNIA • agroekologia i energia odnawialna (specjalność prowadzona również w języku angielskim) (S) • agronomia i agrobiznes (S, N_Z) • bioinżynieria rolnicza (S) • gospodarowanie powierzchnią Ziemi (możliwość realizowania części studiów w Wielkiej Brytanii) (S) • informatyka w rolnictwie (S) • nasiennictwo (S) wybór specjalności: 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW botanika, chemia, agrofizyka, statystyka matematyczna, informatyka, ekonomia, socjologia, psychologia, techniki negocjacji i automarketing, genetyka, biochemia, fizjologia roślin, gleboznawstwo, chemia rolna, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, chów zwierząt, hodowla roślin i nasiennictwo, mechanizacja rolnictwa, standaryzacja płodów rolnych, produkcja żywności ekologicznej i agroturystyka, monitoring i bioindykacja środowiska, przyrodnicze wykorzystywanie ścieków i odpadów, technologie rekultywacji gleb, prawo w ochronie środowiska i odnowie powierzchni Ziemi, ekonomika i organizacja gospodarstw, zarządzanie i marketing, komputerowe doradztwo agrotechniczne, systemy operacyjne, sieci komputerowe, języki programowania, bazy danych, tworzenie witryn internetowych i grafika komputerowa

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, są uprawnieni do pozyskiwania środków z WPR, są przygotowani do pracy w usługach i doradztwie rolniczym, kompetentni w zakresie wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej absolwenci są przygotowani do pracy w szeroko rozumianym agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agrokonsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk Humanistycznych dziekanat – budynek nr 4 tel. 22 593 47 10; e-mail: dwnh@sggw.pl http://wnh.sggw.pl

socjologia REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 kwalifikacja – język obcy nowożytny i (historia lub wiedza o społeczeństwie) początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 150 kwalifikacja – język obcy nowożytny i (historia lub wiedza o społeczeństwie) początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku socjologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW filozofia, logika, psychologia społeczna, ekonomia, ogólna metodologia nauk, metody badań socjologicznych, zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, historia myśli socjologicznej, współczesne teorie socjologiczne, struktury i procesy społeczne, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa, zróżnicowanie społeczne, globalne procesy społeczne, etyczne problemy zawodu socjologa

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci są przygotowani do samodzielnej i zespołowej realizacji badań społecznych, posiadają umiejętności komunikacji, mediacji, negocjacji, są przygotowani do projektowania, realizowania, monitorowania i oceniania programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach, w sektorze publicznym, prywatnym i pozarządowym (administracja rządowa i samorządowa, media, instytucje badań rynkowych, instytucje badań opinii publicznej, organizacje społeczne)

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku socjologia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALNOŚCI STUDIA I (S) i II STOPNIA (S, N_Z) • komunikacja społeczna • socjologia polityki i stosunków międzynarodowych • socjologia spraw publicznych wybór specjalności: studia I stopnia – 5. semestr; studia II stopnia – 1. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Inżynierii Produkcji dziekanat – budynek nr 21 tel. 22 593 45 50 (51); e-mail: dwip@sggw.pl http://www.wip.sggw.pl

technika rolnicza i leśna REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 50 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 30 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALNOŚCI STUDIA I i II STOPNIA (S, N_Z) • inżynieria i technika informacyjna w rolnictwie • inżynieria i technika informacyjna w leśnictwie • technologie energetyki odnawialnej wybór specjalności: studia I stopnia – 3. semestr; studia II stopnia – 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW technologia informacyjna, socjologia, komunikowanie społeczne, matematyka wyższa, fizyka, chemia, ekonomia, biologiczne podstawy produkcji, nauka o materiałach, ergonomia, grafika inżynierska, mechanika ogólna, języki programowania, technika cieplna, gospodarka energetyczna, metody numeryczne w inżynierii, wytrzymałość materiałów, elektrotechnika, produkcja rolnicza i leśna, teoria maszyn i mechanizmów, układy hydrauliczne, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy elektroniki, pojazdy rolnicze i leśne, maszynoznawstwo rolnicze, maszynoznawstwo leśne, maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego, jakość wyrobów, ćwiczenia terenowe profilowane, eksploatacja techniczna, automatyka i podstawy sterowania, użytkowanie maszyn rolniczych, użytkowanie maszyn leśnych, użytkowanie maszyn przetwórstwa spożywczego, technologia żywności, rachunek kosztów dla inżynierów, maszyny do produkcji zwierzęcej, maszyny do produkcji roślinnej, towaroznawstwo rolnicze, maszyny ogrodnicze, przechowalnictwo, organizacja produkcji rolniczej i usług, logistyka, certyfikacja, techniki rolnictwa precyzyjnego, użytkowanie lasu, systemy informatyczne w leśnictwie, maszyny leśne, towaroznawstwo leśne, projektowanie procesów technologicznych w leśnictwie, transport i składowanie drewna, zarządzanie produkcją w leśnictwie, rynek energii, uprawa roślin energetycznych, hydrotechnika, technologia biopaliw ciekłych i gazowych, technika grzewcza, małe elektrownie wodne, energetyka wiatrowa, słoneczne instalacje grzewcze, technologie produkcji biomasy, geotermia i pompy ciepła

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci przygotowani są do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej, gospodarki energetycznej, posiadają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej oraz energetyce lokalnej, są także przygotowani do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii biosystemów i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną. absolwenci znajdują zatrudnienie we własnych gospodarstwach rolnych, zakładach świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, punktach naprawy i sprzedaży sprzętu, produkcji biomasy i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, organach administracji samorządowej

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Technologii Drewna dziekanat – budynek nr 34 tel. 22 593 85 50 (51); e-mail: dwtd@sggw.pl http://wtd.sggw.pl

technologia drewna REKRUTACJA

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA

I stopień: matematyka, fizyka, chemia, ochrona środowiska, język obcy, zapis konstrukcji, nauka o materiałach, informatyka i techniki informatyczne, struktura i fizyka drewna, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, termodynamika techniczna, automatyka, obróbka cięciem i narzędzia, wytrzymałość materiałów, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, meblarstwo, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drewna, urządzenia produkcyjne i transportowe, kleje i klejenie, ergonomia, ekonomika i rachunkowość, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych – na specjalności konserwacja drewna zabytkowego: rysunek odręczny, metody i środki ochrony drewna, ludowe budownictwo drewniane, wprowadzenie do architektury, podstawowe wiadomości o stylach, dokumentacja konserwatorska i kosztorysowanie, konserwacja wyrobów zabytkowych II stopień: ekonomika i organizacja drzewnictwa, podstawy prawa gospodarczego, patologia drewna, suszarnictwo, budownictwo drewniane, nauka o drewnie egzotycznym, statystyka w doświadczalnictwie, profilaktyka mykologiczno-budowlana, mechanika mebli, systemy CAD, gospodarka odpadami drzewnymi, modyfikacja drewna, technologia wykańczania powierzchni tworzyw drzewnych, inżynieria materiałów tartych i skrawanych – na specjalności konserwacja drewna zabytkowego: biologiczna korozja drewna, historia mebli z elementami konstrukcji, wzornictwo przemysłowe, historia konstrukcji drewnianych i stolarki architektonicznej, mikroklimat dla drewna zabytkowego, metody badań wyrobów z drewna, techniki zdobnicze mebli, problematyka konserwacji drewna zabytkowego

kwalifikacja – matematyka lub chemia lub biologia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 45 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

STUDIA II STOPNIA kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technologia drewna oraz dyplom inżyniera czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 96 początek zajęć – semestr letni NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 początek zajęć – semestr zimowy NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 30 początek zajęć – semestr zimowy

SPECJALNOŚCI STUDIA I i II STOPNIA • konserwacja drewna zabytkowego (S, N_W) • meblarstwo i konstrukcje drewniane (S, N_Z) • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych (S, N_Z) wybór specjalności: studia I stopnia – 5. semestr; studia II stopnia – 1. semestr

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk o drewnie, technologii drewna i wyrobów z drewna oraz ekonomiki i organizacji drzewnictwa; są przygotowani do pracy w zakresie projektowania procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach przemysłu drzewnego, firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna), biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym, pracowniach ochrony i konserwacji zabytków

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji dziekanat – budynek nr 32 tel. 22 593 70 50; e-mail: dwnzck@sggw.pl http://wnzck.sggw.pl

technologia żywności i żywienie człowieka

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

stawy dietetyki, dietoterapia, dietoprofilaktyka, technologia gastronomiczna, opakowania żywności, informatyka w żywieniu, statystyka, biotechnologia, podstawy ekonomii i marketingu, gospodarka żywnościowa, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem łańcucha żywnościowego, prawo żywnościowe, ochrona konsumenta II stopień: współczesne trendy w żywieniu człowieka, w technologii żywności, w konsumpcji, towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej, zarządzanie jakością w łańcuchu żywnościowym, bioinżynieria, enzymologia, statystyka stosowana; opcja specjalizacyjna żywienie człowieka i dietetyka (żywienie wybranych grup ludności, regulacja metabolizmu); opcja specjalizacyjna jakość żywności i żywienia (projektowanie produktu, suplementy diety, nowa żywność) opcja specjalizacyjna rynek żywności i konsument (marketing żywności, projektowanie produktu, edukacja konsumencka)

STUDIA II STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz dyplom inżyniera czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu nauk żywieniowych, konsumenckich i technologii żywności z uwzględnieniem chemii żywności nauk technicznych i informatycznych; są specjalistami z zakresu oceny i racjonalizacji żywienia, zarządzania produkcją i jakością oraz bezpieczeństwem żywności; znają zasady przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz obrotu żywnością z uwzględnieniem marketingu i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka; posiadają umiejętności związane z kontrolą jakości żywności w łańcuchu żywnościowym i żywieniem ludzi w placówkach gastronomicznych; posiadają umiejętność projektowania procesów; absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, organizacji i funkcjonowania rynku żywności oraz usług żywieniowych z uwzględnieniem informatyki, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w łańcuchu żywnościowym; posiadają umiejętności projektowania produktu z uwzględnieniem nowoczesnej wiedzy o żywieniu człowieka; znają prawo żywnościowe; posiadają zdolność pracy na stanowiskach kierowniczych oraz prowadzenia badań i szkoleń pracowników, posiadają umiejętność organizowania procesów i doboru niezbędnych urządzeń miejscami zatrudnienia absolwentów mogą być przedsiębiorstwa łańcucha żywnościowego (produkcyjne, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, doradcze), placówki doradztwa żywieniowego i dietetycznego, zakłady żywienia zbiorowego, szkolnictwo różnego stopnia w zakresie nauk o żywności i żywieniu człowieka, ośrodki badawczo-rozwojowe, placówki profilaktyczno-zdrowotne, inspekcje urzędowej kontroli żywności, placówki upowszechniające wiedzę, przedsiębiorstwa audytujące ogniwa łańcucha żywnościowego

REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA kwalifikacja – matematyka lub biologia lub chemia początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 45 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów

STACJONARNE (S) limit przyjęć – 150 początek zajęć – semestr letni NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr zimowy

SPECJALIZACJE STUDIA I i II STOPNIA • żywienie człowieka i dietetyka • jakość żywności i żywienia • rynek żywności i konsument wybór specjalizacji: studia I stopnia – 5. semestr (S, N_W); 6. semestr (N_Z); studia II stopnia – 1. semestr (S, N_Z)

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: chemia ogólna i organiczna, chemia żywności, fizyka, matematyka, biologia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, maszynoznawstwo, ogólna technologia żywności, technologia produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, higiena żywności, toksykologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, analiza sensoryczna żywności, żywienie człowieka, ocena żywienia, racjonalizacja żywienia, biologiczna ocena żywienia, pod-

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk o Żywności dziekanat – budynek nr 32 tel. 22 593 75 50 (51); e-mail: dwnoz@sggw.pl http://wnoz.sggw.pl

technologia żywności i żywienie człowieka REKRUTACJA

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 60 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

ogólna technologia żywności, współczesne trendy w produkcji żywności, kierunkowe technologie żywności (koncentratów spożywczych, mięsa, mleka, owoców i warzyw, przemysłu fermentacyjnego, tłuszczów, zbóż), analiza i ocena jakości żywności, mikrobiologia żywności, maszynoznawstwo i inżynieria procesowa w technologii żywności, żywienie człowieka z toksykologią, ekonomika, organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym w przemyśle spożywczym, marketing żywności, opakowania w przemyśle spożywczym, chemia żywności, podstawy rachunkowości, projektowanie produktu, prawo żywnościowe, polityka wyżywienia oraz przedmioty ogólne (np. biochemia, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna i fizyczna, fizyka, matematyka, informatyka, statystyka)

STUDIA II STOPNIA

SYLWETKA ABSOLWENTA

kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz dyplom inżyniera czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii żywności i nauk żywieniowych, przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, biotechnologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji procesu produkcyjnego, ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego, zarządzania oceną jakości i bezpieczeństwem żywności, mogą pracować na stanowiskach kierowniczych i prowadzić badania naukowe

STUDIA I STOPNIA kwalifikacja – chemia lub matematyka lub biologia początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 180 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 180 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów

STACJONARNE (S) limit przyjęć – 180 początek zajęć – semestr letni NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 początek zajęć – semestr zimowy

SPECJALNOŚCI STUDIA I i II STOPNIA (S, N_Z) • biotechnologia, mikrobiologia i ocena żywności • inżynieria żywności i organizacja produkcji • technologia żywności wybór specjalności: studia I stopnia – 5. semestr; studia II stopnia – 1. semestr

absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach różnych branż przemysłu spożywczego, instytucjach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem, handlu wewnętrznym i zagranicznym, biurach projektowych, placówkach edukacyjnych i naukowo-badawczych, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego, inspekcjach urzędowej kontroli jakości, firmach audytujących

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Inżynierii Produkcji dziekanat – budynek nr 21 tel. 22 593 45 50 (51); e-mail: dwip@sggw.pl http://www.wip.sggw.pl

technologie energii odnawialnej REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunkach inżynieria środowiska i technika rolnicza i leśna oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 30 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunkach inżynieria środowiska i technika rolnicza i leśna oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW matematyka, chemia, fizyka, organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia i geologia, grafika inżynierska, mechanika płynów, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, automatyka, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, eksploatacja maszyn i urządzeń, mechanika gruntów i geotechnika, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, inżynieria elektryczna, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, budownictwo ogólne, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, sieci i instalacje sanitarne, energetyka słoneczna, energetyka wiatrowa, instalacje geotermiczne, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy, infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, lokalny audyt energetyczny (projekt), oceny oddziaływania na środowisko (projekt), zarządzanie projektami i innowacjami, projekt technologiczny energetyki źródeł odnawialnych

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki, są przygotowani do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej, są specjalistami zdolnymi do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła, znają zagadnienie rynków energii, w tym odnawialnej, absolwenci są przygotowani do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła energii interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych, absolwenci są także przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi, w szczególności posiadają wiedzę pozwalającą na ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych

www.sggw.pl/rekrutacja


Międzywydziałowe Studium Towaroznawstwa dziekanat – budynek nr 3 tel. 22 593 55 90; e-mail: mst@sggw.pl http://www.mst.sggw.pl

towaroznawstwo REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – chemia lub matematyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 45 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALIZACJE STUDIA II STOPNIA • logistyka produktów rolniczych i żywnościowych • ocena jakości żywności, jakość i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym • strategie rynkowe w agrobiznesie • towaroznawstwo produktów warzywnych i zielarskich • towaroznawstwo żywności • zarządzanie jakością w łańcuchu żywnościowym • żywność, rynek i wyżywienie wybór specjalizacji: 2. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW I stopień: chemia nieorganiczna, fizyka, matematyka, biologia, podstawy informatyki, ekologia i ochrona środowiska, chemia organiczna, matematyka stosowana, mikroekonomia, podstawy prawa, metodyka pracy umysłowej, makroekonomia, podstawy marketingu, biochemia – wybrane działy, podstawy produkcji zwierzęcej i roślinnej, ogólna technologia żywności, podstawy zarządzania, mikrobiologia – wybrane działy, podstawy produkcji ogrodniczej, zarządzanie marketingowe, podstawy biotechnologii, opakowalnictwo, podstawy finansów w przedsiębiorstwach, rachunkowość, higiena produkcji, technologia materiałowa, aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, towaroznawstwo produktów rolniczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, towaroznawstwo żywności, przechowalnictwo, metody oceny produktów, towaroznawstwo ogrodnicze, towaroznawstwo żywności wygodnej i funkcjonalnej, zarządzanie jakością, analiza instrumentalna, logistyka, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, statystyka matematyczna, towaroznawstwo artykułów przemysłowych, analiza sensoryczna, ochrona własności intelektualnej II stopień: towaroznawstwo przemysłowe – środki do produkcji zwierzęcej, towaroznawstwo przemysłowe – środki do produkcji roślinnej, towaroznawstwo roślin przyprawowych i leczniczych, ekonomia menedżerska, standaryzacja i normalizacja, determinanty jakości wyrobów, kompleksowe zarządzanie jakością, polityka rolna i żywnościowa, giełdy towarowe, techniki komunikacji i negocjacji

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę z zakresu towaroznawstwa i zarządzania jakością, aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach; są przygotowani do kształtowania jakości produktów poprzez projektowanie produktów, wybór surowców i technologii oraz dobór parametrów produktów uzasadnionych technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie, do ochrony i kontroli jakości produktów absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórstwa i obsługi rynków o różnym charakterze własności, przedsiębiorstwach i instytucjach usługowych w zakresie zarządzania jakością i informacją rynkową, instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją i doradztwem, urzędach kontroli i administracji państwowej, urzędach administracji samorządowej

www.sggw.pl/rekrutacja


Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji dziekanat – budynek nr 3 tel. 22 593 56 00; e-mail: mstr@sggw.pl http://mstr.sggw.pl

turystyka i rekreacja REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – geografia i język obcy nowożytny początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – geografia i język obcy nowożytny początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, marketing usług turystycznych, turystyka kwalifikowana, doradztwo turystyczne, region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego, obowiązkowe zajęcia sportowe

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i geograficznych; są przygotowani do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, posiadają umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w tej dziedzinie, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, prowadzenia własnej działalności gospodarczej absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych

SPECJALIZACJE STUDIA I STOPNIA (S) • przedsiębiorstwo na rynku usług turystycznych • turystyka wiejska • turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych wybór specjalizacji: 3. semestr (realizacja specjalizacji od 4 semestru) STUDIA II STOPNIA (S) • hotelarstwo i gastronomia • organizacja ruchu turystycznego • turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych wybór specjalizacji: 1. semestr (realizacja specjalizacji od 2 semestru)

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Medycyny Weterynaryjnej dziekanat – budynek nr 23 tel. 22 593 60 50 (51); e-mail: dwmw@sggw.pl http://wmw.sggw.pl

weterynaria REKRUTACJA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STACJONARNE (S) limit przyjęć – 105 kwalifikacja – biologia i chemia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 5,5 roku/11 semestrów uzyskany tytuł – lekarz weterynarii NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 105 kwalifikacja – biologia i chemia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów po zaliczeniu VI semestru kontynuacja na studiach stacjonarnych

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW języki obce (w tym język łaciński), informatyka, przedmioty humanistyczne, chemia, biofizyka, biochemia, botanika lekarska, anatomia zwierząt, histologia i embriologia zwierząt, fizjologia zwierząt, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna, genetyka i hodowla zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ochrona środowiska, anatomia patologiczna, patofizjologia, farmakologia, toksykologia, diagnostyka kliniczna, choroby wewnętrzne, chirurgia i anestezjologia, ortopedia, położnictwo i rozród, parazytologia i inwazjologia, epizootiologia, choroby ptaków, choroby owadów użytkowych, biologia i choroby ryb, choroby zwierząt futerkowych, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena żywności i przetwórstwa spożywczego, administracja weterynaryjna, zoonozy, chirurgia małych zwierząt, chirurgia koni, choroby zwierząt łownych, choroby zwierząt egzotycznych, choroby zwierząt laboratoryjnych

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają wiedzę umożliwiająca badanie stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie i leczenie chorób zwierząt, wykonywanie zabiegów chirurgicznych, wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, wydawanie recept na leki i materiały medyczne, badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych przetworów pochodzenia zwierzęcego, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochroną zdrowia publicznego i środowiska oraz zwierząt w stadzie absolwenci są przygotowani do pracy w lecznicach weterynaryjnych, inspekcji weterynaryjnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach kontrolnych i badawczych, stacjach hodowli zwierząt, placówkach naukowych, w nadzorze produkcji żywności, zakładach farmaceutycznych, hurtowniach leków

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk Ekonomicznych dziekanat – budynek nr 7 tel. 22 593 40 50 (51); e-mail: dwne@sggw.pl http://www.wne.sggw.pl

zarządzanie REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub informatyka lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 180 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW matematyka, informatyka, statystyka, podstawy zarządzania, nauka o organizacji, finanse, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, marketing, badania rynkowe i marketingowe, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstw, procesy informacyjne w zarządzaniu

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci studiów posiadają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i instytucji publicznych; posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami oraz do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym lub administracyjnym absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, handlu, usługach, różnego rodzaju agencjach konsultingowych, organizacjach gospodarczych i samorządowych, szkolnictwie, placówkach naukowo-badawczych, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem

NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 210 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA (S, N_Z) • zarządzanie edukacją i doradztwem • zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie • zarządzanie i marketing w turystyce • zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym • operator logistyczny • logistyka w przedsiębiorstwie wybór specjalności: 2. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Inżynierii Produkcji dziekanat – budynek nr 21 tel. 22 593 45 50 (51); e-mail: dwip@sggw.pl http://www.wip.sggw.pl

zarządzanie i inżynieria produkcji REKRUTACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 90 kwalifikacja – matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 100 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz dyplom inżyniera początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry uzyskany tytuł – magister inżynier

SPECJALNOŚCI STUDIA I i II STOPNIA (S, N_Z) • inżynieria produkcji • zarządzanie i organizacja produkcji wybór specjalności: studia I stopnia – 4. semestr; studia II stopnia – 1. semestr

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW technologia informacyjna, socjologia pracy, komunikowanie społeczne, matematyka wyższa, chemia, mikroekonomia, grafika inżynierska, biologiczne podstawy produkcji, język obcy, nauka o materiałach, makroekonomia, prawo, marketing, mechanika i wytrzymałość materiałów, maszynoznawstwo, ekologia i zarządzanie środowiskiem, technika cieplna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, maszynoznawstwo rolnicze, maszynoznawstwo leśne, maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego, metrologia, komputerowe przetwarzanie danych, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, procesy produkcji roślinnej, procesy produkcyjne w leśnictwie, procesy produkcyjne w przetwórstwie, procesy produkcji zwierzęcej, języki programowania, inżynieria elektryczna, towaroznawstwo rolnicze i leśne, eksploatacja techniczna, pojazdy rolnicze i leśne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, logistyka w przedsiębiorstwie, metody sztucznej inteligencji, statystyka dla inżynierów, inżynieria systemów, ekonometria, budowa maszyn, projektowanie inżynierskie, rynek maszyn rolniczych i leśnych, rynek energii, technologie produkcji rolniczej, technologie produkcji leśnej, rynek finansowy, maszyny do produkcji roślinnej, maszyny leśne, maszyny do produkcji zwierzęcej, technologia produkcji rolniczej – projekt, technologia produkcji leśnej – projekt, technologia żywności, laboratorium sterowników, przechowalnictwo

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci posiadają umiejętności w zakresie inżynierii produkcji rolnej, leśnej oraz żywnościowej, są one uzupełnione wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii; mają również umiejętności menedżerskie oraz rozwiązywania zagadnień z określonego zakresu inżynierii produkcji: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych: nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki oraz zarządzania inwestycjami ukończenie studiów zapewni absolwentom przygotowanie do podjęcia pracy we własnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym, biurach doradczych, jednostkach administracji lokalnej, na kierowniczych stanowiskach średniego szczebla w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytutach badawczych

www.sggw.pl/rekrutacja


Wydział Nauk o Zwierzętach dziekanat – budynek nr 23 tel. 22 593 65 50 (51); e-mail: wnz@sggw.pl http://www.animal.sggw.pl

zootechnika REKRUTACJA

ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA

I stopień: chemia, biochemia, podstawy ekonomii i marketingu, zoologia, anatomia zwierząt, embriologia, fizjologia, mikrobiologia, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, hodowla, chów i użytkowanie zwierząt, higiena, dobrostan i ochrona zwierząt, biologia rozrodu zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, organizacja produkcji zwierzęcej

początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 140 kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 140 kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów NIESTACJONARNE TRYB WIECZOROWY (N_W) limit przyjęć – 35 kwalifikacja – biologia lub chemia lub matematyka oraz sprawdzian umiejętności jeździeckich czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów

STUDIA II STOPNIA kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku zootechnika oraz dyplom inżyniera uzyskany tytuł – magister inżynier STACJONARNE (S) limit przyjęć – 115 początek zajęć – semestr letni czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY (N_Z) limit przyjęć – 60 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 1,5 roku/3 semestry

SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA • hodowla zwierząt (S) • hodowla małych zwierząt użytkowych i amatorskich (S) • zwierzęta w agroturystyce i produkcji ekologicznej (S) • hodowla koni (N_W)

II stopień: diagnostyka genetyczna, metody badań na zwierzętach, biotechniki rozrodu, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, planowanie i organizacja pracy hodowlanej, proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących, podstawy przetwórstwa, hodowla zachowawcza ras

SYLWETKA ABSOLWENTA absolwenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i praktyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, przygotowani są także w zakresie oceny wydajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej, kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego, pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwo rolnicze, pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, działalność publicystyczną w redakcjach czasopism rolniczych oraz radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych

wybór specjalności: 3. semestr STUDIA II STOPNIA (S) • hodowla zwierząt • dzikie zwierzęta wybór specjalności: 1. semestr

www.sggw.pl/rekrutacja


informacje o niektórych jednostkach/ /organizacjach działających w SGGW Domy studenckie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego posiada 3660 miejsc w 11 domach studenckich w Warszawie. SGGW oferuje studentom bardzo dobre warunki mieszkaniowe w pokojach 1-, 2- i 3-osobowych. Domy studenckie zorganizowane są w 2-pokojowe i 4-pokojowe segmenty, w każdym segmencie jest oddzielna łazienka, wc i natrysk, do większości pokoi doprowadzona jest sieć strukturalna internetowo-telefoniczna i instalacja antenowa radiowo-telewizyjna. Na każdym piętrze znajduje się pomieszczenie kuchenne do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. Najnowszy akademik (Limba) to wyłącznie pokoje 1- i 2-osobowe, pogrupowane w 2-pokojowe segmenty, każdy z łazienką i aneksem kuchennym. Cena za miejsce w domu studenckim, w zależności od standardu, kształtuje się od 250 do 450 zł miesięcznie. Dział Administracji Domów i Stołówek Studenckich Kampus SGGW, budynek nr 38 http://adiss.sggw.pl/ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO) oferuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia naukę jednego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) w wymiarze: – 120 godzin: 2 semestry × 60 godzin (dla studiów stacjonarnych), – 180 godzin: 3 semestry × 60 godzin dla Międzywydziałowego Studium Turystyki i Rekreacji, – do 120 godzin w zależności od decyzji rad wydziałów dla studiów niestacjonarnych. Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym, drugim lub trzecim semestrze w zależności od kierunku studiów. Udział studentów w zajęciach jest obowiązkowy. Zapisy do grup odbywają się wyłącznie przez Internet w okresie 2 tygodni przed rozpoczęciem semestru. Weryfikacja poziomu odbywa się na pierwszych zajęciach wg planu dla danego kierunku. Warunkiem zaliczenia języka jest zdanie obowiązkowego egzaminu pisemnego lub przedstawienie międzynarodowego certyfikatu na odpowiednim poziomie. Egzamin przeprowadzany jest w czterech sesjach egzaminacyjnych. Studenci studiów stacjonarnych II stopnia mają możliwość podjęcia nauki drugiego języka w formie fakultetu w wymiarze do 120 godzin: maks. 4 semestry × 30 godzin. Nauka drugiego języka obcego zakończona jest zaliczeniem. Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej mają możliwość podjęcia nauki drugiego języka (w formie fakultetu na zasadach ustalonych dla studiów II stopnia) po zdaniu egzaminu końcowego z pierwszego języka. Studium zaprasza wszystkich studentów do własnej czytelni, wyposażonej w podręczniki, słowniki, prasę obcojęzyczną, kasety, magnetofony ze słuchawkami, telewizor, wideo oraz komputer z dostępem do Internetu.

Studium prowadzi również odpłatne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania (język ogólny i specjalistyczny w dziedzinie biznesu, informatyki, korespondencji handlowej, medycyny, turystyki i hotelarstwa). SPNJO SGGW, ul. Ciszewskiego 10 02-786 Warszawa http://jezyki.sggw.waw.pl e-mail: spnjo@sggw.pl Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi dla studentów I roku obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (2 godziny tygodniowo). Zajęcia te odbywają się w następujących dyscyplinach: aerobic, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, badminton, judo, siłownia, tańce, pływanie, oraz rehabilitacja dla studentów niepełnosprawnych. Dla studentów pozostałych lat Studium prowadzi fakultatywne zajęcia sportowe, a dla uzdolnionych sportowo studentów treningi w sekcjach AZS. Kampus SGGW, budynek nr 28 e-mail: swfs@sggw.pl Biuro Karier SGGW AGROKADRA Sekcja Promocji Absolwentów SGGW wspiera studentów i absolwentów w rozwoju ich potencjału zawodowego. Studentom proponuje staże, praktyki i prace dorywcze, absolwentom – konkretne oferty pracy. Biuro organizuje spotkania z pracodawcami w formie targów pracy oraz prezentacji firm połączonych z rekrutacją. Dla zainteresowanych prowadzi warsztaty i szkolenia rozwijające umiejętności przydatne w konkurowaniu na współczesnym rynku pracy, oferuje konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych i inne. Kampus SGGW, budynek nr 8 http://www.agrokadra.sggw.pl PROMNI Ludowy Zespół Artystyczny SGGW PROMNI im. Zofii Solarzowej powstał w 1972. Ma w swoim repertuarze tańce narodowe oraz tańce ludowe i obrzędy z wielu regionów Polski. W ciągu ponad 35-letniej działalności zespół dał ponad 1800 koncertów w kraju i za granicą. Odwiedził większość krajów Europy, a także USA, Syrię, Kanadę, Koreę, Japonię oraz Tajwan. Miał również zaszczyt występować w Watykanie dla Papieża Jana Pawła II. Zespół jest laureatem wielu konkursów i festiwali folklorystycznych, krajowych i zagranicznych. Serdecznie zapraszamy do współpracy studentów naszej Alma Mater, którzy lubią tańczyć i śpiewać. Kampus SGGW, budynek nr 8 www.promni.pl

www.sggw.pl/rekrutacja


informacje o niektórych jednostkach/ /organizacjach działających w SGGW Chór Akademicki Chór Akademicki istnieje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od 1964 roku. Tworzą go studenci, absolwenci i pracownicy Uczelni. Repertuar stanowi muzyka klasyczna: polifonia renesansu i baroku, romantyzm, negro spirituals i opracowania pieśni ludowych. Co najmniej raz w roku prezentujemy dzieła oratoryjne z udziałem solistów i orkiestry. W ostatnich latach były to m.in.: „Requiem” W.A. Mozarta, Pasja według Św. Jana i Wielka Msza h-moll J.S. Bacha, Ein Deutsches Requiem J. Brahmsa, Requiem G. Faure. Chór jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Zapraszamy na próby dwa razy w tygodniu do sali 101 w budynku nr 8 na terenie kampusu. Oferujemy możliwość rozwoju artystycznego, miłe towarzystwo nietuzinkowych ludzi, niezapomniane wrażenia koncertowe i wyjazdy w różne części kontynentu. Umiejętność prawidłowego operowania swoim głosem oraz znajomość nut nie są wymagane – tutaj Cię tego nauczymy. Zapraszamy na próby otwarte w czwartki o 19.00 w ciągu roku akademickiego. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa tel. 22 593 14 28 lub 22 644 48 69 e-mail: ewamichal1@tlen.pl Biblioteka Główna SGGW Biblioteka Główna SGGW jest jedną z największych bibliotek rolniczych w kraju. Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 1918 r., w latach powojennych zostało ono ukierunkowane na reprezentowane przez Uczelnię dziedziny nauki. Obecnie Biblioteka Główna posiada 400 tysięcy woluminów – książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych. Duża część zbiorów (ponad 30 tysięcy książek oraz bieżące roczniki czasopism) znajduje się w wolnym dostępie. Biblioteka jest skomputeryzowana, w lokalnej sieci komputerowej pracuje 140 stanowisk. Dla czytelników przeznaczonych jest 60 stanowisk do przeszukiwania katalogowych baz komputerowych, zagranicznych i polskich bibliograficznych baz danych oraz zasobów internetowych. Czytelnie, informatorium, sala katalogowa i wypożyczalnia podręczników wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, kserograficzny oraz skaner, który ułatwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych baz bibliograficznych. Biblioteka utrzymuje wymianę międzybiblioteczną z wieloma instytucjami zagranicznymi i krajowymi. Kampus SGGW, budynek nr 48 http://www.bg.sggw.waw.pl

Samorząd Studentów SGGW Głównymi zadaniami Samorządu Studentów SGGW jest reprezentowanie interesów studenta na forum Uczelni, w kontaktach z samorządami innych uczelni oraz we wszystkich sprawach dotyczących studentów SGGW. Przedstawiciele Samorządu uczestniczą w pracach Senatu Akademickiego i jego komisji oraz Rad Wydziałów. Samorząd służy pomocą, informacją, poradą wszystkim potrzebującym. Doskonałym źródłem informacji dla studentów jest strona internetowa www.samorzad.sggw.pl. Samorząd stwarza jak najlepsze warunki do rozwoju kultury akademickiej, która nadaje uczelni pro-studencki charakter. Dzięki aktywności studentów Kampus SGGW tętni życiem, dając tysiące sposobów na przyjemne i kreatywne spędzanie czasu. Na terenie Uczelni działa wiele agend dających możliwość wszechstronnego rozwoju. Są to koła naukowe, Akademicki Związek Sportowy, Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” oraz organizacje międzynarodowe (IAAS, ESN). W trakcie roku akademickiego prowadzimy wiele projektów o szerokim spektrum tematycznym, którego granice wyznacza jedynie studencka wyobraźnia. Samorząd wypełnia kalendarz studenta wydarzeniami takimi jak Ursynalia, Otrzęsiny, wieczory kabaretowe, Miss SGGW, Parada Studentów oraz wieloma innymi imprezami tematycznymi. Działalność samorządowa prowadzona jest także w zakresie szkoleń, wyjazdów adaptacyjnych oraz konferencji tematycznych. Samorząd tworzą wszyscy studenci SGGW i każdy z Was może wziąć udział w organizowanych projektach, podzielić się z nami swoimi pomysłami, energią, kreatywnością i chęcią do działania. Zachęcamy Was do współpracy i do aktywnego wykorzystania czasu spędzonego na studiach. Kampus SGGW, budynek nr 10, pok. nr 8 http://www.samorzad.sggw.pl e-mail: samorzad@sggw.pl Wydawnictwo SGGW Wydawnictwo SGGW publikuje co roku około 150 tytułów książek i czasopism naukowych, w tym ponad 50 tytułów podręczników i skryptów dla wszystkich kierunków studiów realizowanych w SGGW oraz w wielu innych polskich uczelniach. Z naszych publikacji korzystają też nauczyciele i uczniowie szkół średnich, kupują je również liczni odbiorcy indywidualni i instytucjonalni. Kampus SGGW, budynek nr 2 (księgarnia) sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 593 55 22 (-25), fax 22 593 55 21 www.wydawnictwosggw.pl e-mail: wydawnictwo@sggw.pl

www.sggw.pl/rekrutacja


www.sggw.pl 22 593 10 20 (do 29)

Informator dla kandydatów 2011  

informator dla kandydatów na studia w SGGW w roku 2011