50 years of the Department of Dental Anthropology

Page 1


Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Ivana Savić Pavičin, Marin Vodanović

50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1966. – 2016.) .::. 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb (1966 – 2016)


Autori .::. Authors Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Ivana Savić Pavičin, Marin Vodanović Naslov .::. Title 50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb Nakladnik .::. Publisher Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. School of Dental Medicine University of Zagreb Lektor .::. Proofreader Ksenija Trajbar Tehnički urednik .::. Layout editor Marin Vodanović ISBN 978-953-7781-10-1 Mjesto i godina izdavanja .::. Place and year of publishing Zagreb, 2016.

© Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. School of dental Medicine University of Zagreb Nijedan se dio ove knjige ne smije umnožavati ni na bilo koji način reproducirati bez prethodnog nakladnikova pismenog dopuštenja. .::. No part of this publication may be reproduced, in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. Izrazi koji se koriste u ovoj knjizi, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod, osim ako nije drukčije navedeno.


Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Ivana Savić Pavičin, Marin Vodanović

50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1966. – 2016.) .::.

50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb (1966 – 2016)

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu School of Dental Medicine University of Zagreb Zagreb, 2016.50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Zahvale .::. Acknowledgements Zahvaljujemo našim kolegama Jadranki Keros, Veri Njemirovskij, Zvonimiru Kaiću i Adnanu Ćatoviću što su s nama podijelili svoja sjećanja tijekom pripreme ove knjige. Također se zahvaljujemo Maji Duhač, Tini Zgurić i Pashke Paluca za pomoć u pronalaženju vrijednih podataka i dokumenata u arhivama Zavoda za dentalnu antropologiju i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

We have to express out appreciation to our colleagues Jadranka Keros, Vera Njemirovskij Zvonimir Kaić and Adnan Ćatović for sharing their memories with us during preparation of this book. We are also grateful to Maja Duhač, Tina Zgurić and Pashke Paluca for assistance in finding valuable data and documents in the archives of Department of Dental Anthropology and School of Dental Medicine University of Zagreb.

VAŽNO Abecedni popis imena koja se pojavljuju u ovoj knjizi nalazi se na kraju knjige. IMPORTANT Alphabetical list of names appearing in this book is available at the end of the book.

7


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

8


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

SADRŽAJ .::. CONTENTS Predgovor .::. Foreword ......................................................................................................................... 11 Povijest Zavoda za dentalnu antropologiju 1966.-2016. godine .::. History of the Department of Dental Anthropology 1966-2016 ....................................................................................................................... 13 Katedra za forenzičku stomatologiju .::. Chair of forensic dentistry ...................................................... 45 Zaposlenici .::. Employees ..................................................................................................................... 51 Mustafa Ćatović – Prvi predstojnik Zavoda .::. First head of the Department ....................................... 55 Curriculum vitae – Hrvoje Brkić ............................................................................................................. 57 Curriculum vitae – Jelena Dumančić ..................................................................................................... 63 Curriculum vitae – Zvonimir Kaić ........................................................................................................... 69 Curriculum vitae – Jadranka Keros ....................................................................................................... 73 Curriculum vitae – Vera Njemirovskij .................................................................................................... 77 Curriculum vitae – Ivana Savić Pavičin ................................................................................................. 81 Curriculum vitae – Marin Vodanović ...................................................................................................... 85 Gostujući profesori i predavači .::. Guest professors and lecturers ....................................................... 93 Priznanja i nagrade .::. Prizes and awards ............................................................................................ 99 Funkcije i aktivnosti .::. Positions and activities ................................................................................... 101 Popis kolegija .::. List of courses ......................................................................................................... 105 Popis diplomskih radova .::. List of graduation theses ........................................................................ 107 Popis magistarskih radova .::. List of master theses ........................................................................... 113 Popis doktorskih radova .::. List of doctoral theses ............................................................................. 115 Popis demonstratora .::. List of demonstrators.................................................................................... 117 Popis knjiga .::. List of books ............................................................................................................... 119 Popis poglavlja u knjigama .::. List of book chapters .......................................................................... 125 Prijevodi knjiga .::. Translations of books ............................................................................................ 127 Popis projekata .::. List of projects....................................................................................................... 129 Popis najvažnijih radova .::. List of most important papers ................................................................. 133 Popis radova objavljenih u Acta stomatologica Croatica .::. List of papers published in Acta stomatologica Croatica ........................................................................................................................ 139 Recenzije .::. Reviews ......................................................................................................................... 145 Popis skupova .::. List of meetings ...................................................................................................... 147 Pozvana predavanja .::. Invited lectures ............................................................................................. 149 Abecedni popis imena koja se pojavljuju u ovoj knjizi .::. Alphabetical list of names appearing in this book ..................................................................................................................................................... 159

9


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

10


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Predgovor .::. Foreword Sveučilište u Zagrebu osnovao je 1669. godine car i ugarsko-hrvatski kralj Leopold I. Gotovo tri stoljeća poslije – 1962. godine, odlukom Sabora Republike Hrvatske, utemeljen je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao samostalna ustanova. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od samo nekoliko istovrsnih ustanova u svijetu s vlastitim zavodom za dentalnu antropologiju. Utemeljen je 1966. godine, a prvi predstojnik bio je Mustafa Ćatović. Tijekom 50godišnje povijesti u njemu je djelovalo samo osmero nastavnika, što ga čini najmanjim zavodom na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Unatoč tomu, Zavod za dentalnu antropologiju smatra se jednim od najuspješnijih na Stomatološkom fakultetu s obzirom na broj nastavnika. Velik doprinos njegovu uspjehu dale su također naše sestre i zubni tehničari. U Zavodu se održava nastava iz 14 predmeta u sklopu integriranog, specijalističkog i doktorskog studija. Mentorirali smo više od 150 diplomskih radova, 26 magistarskih, 12 doktorskih disertacija, te nekoliko specijalizanata obiteljske stomatologije. Bili smo autori ili urednici 17 knjiga, udžbenika i priručnika. Objavili smo više od 100 radova u časopisima indeksiranima u bazi Current Contents i stotine članaka u drugim publikacijama. Vodili smo 17 domaćih i međunarodnih projekata i bili pozvani kao predavači više od 50 puta diljem svijeta. Organizirali smo sedam međunarodnih skupova sa sudionicima iz više od 50 zemalja, a imali smo i dvojicu gostujućih profesora: Torea Solheima iz Norveške i Kurta W. Alta iz Njemačke. Za naše znanstvene, obrazovne i stručne doprinose nekoliko smo puta nagrađivani – tako smo čak dva puta dobitnici Državne nagrade za znanost Republike Hrvatske. I na kraju, naš je Zavod dao dva dekana i tri prodekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za dentalnu antropologiju, kao primarno znanstvenu disciplinu, izazov je pronaći vlastito mjesto u suvremenoj stomatologiji pokretanoj

University of Zagreb was founded in 1669 by Emperor and King Leopold I Habsburg. Almost three centuries later, in 1962, after the decision of the Parliament of the Republic of Croatia the independent School of Dental Medicine University of Zagreb was established. School of Dental Medicine University of Zagreb is one of the few dental schools in the world with an own department of dental anthropology. At School of Dental Medicine University of Zagreb Department of dental anthropology was established in 1966 and the first head was Mustafa Ćatović. There were only 8 members of academic staff on the Department of dental anthropology during first 50 years. This makes Department of dental anthropology the smallest department at School of Dental Medicine University of Zagreb. Despite this, Department of dental anthropology is considered as one of the most successful departments on our school in relation to number of academic staff. An important contribution to the success of our department gave also our nurses and dental technicians. On department there are 14 courses in the integrated study, specialist university study and doctoral study. We mentored more than 150 graduation theses, 26 master theses and 12 doctoral theses and few specialists of family dentistry. We authored or edited 17 books, textbooks and handbooks. We published more than 100 papers in journals indexed in Current Contents and houndreds papers in other journals. We led 17 national and international projects and were invited to give lectures worldvide more than 50 times. We organized 7 international meetings with participants from more than 50 countries and hosted two guest professors: Tore Solheim from Norway and Kurt W. Alt from Germany. Our scientific, educational and professional achievements were awarded more times and even two times with Republic of Croatia National Science Award. And on the end our department gave two deans and three vice-deans of the School of

11


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

profitom. Iako smo mali, bili smo dovoljno jaki da kombinirajući nastavu, znanost i klinički rad te razvijajući jedinstveni pristup u kliničkoj dentalnoj antropologiji, u posljednjih 50 godina postanemo prepoznatljivi u zemlji i svijetu. Ova knjiga predstavlja činjenice iz naše prošlosti i sadašnjosti koje utiru put u budućnost.

Dental Medicine University of Zagreb. For a dental anthropology as a primary scientific area it is a challenge to find an own place in a profit driven contemporary dentistry. Although we are small, we were strong enough to build the national and international reputation of our department during last 50 years in combining education, science and clinics by developing a unique approach in clinical dental anthropology. This book presents facts about our past and present giving directions for future.

Marin Vodanović Predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Marin Vodanović Head of the Department of dental anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Naša fotografija iz 2013. .::. Our photo from 2013: Prvi red s desna .::. First row from right: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Vera Njemirovskij, Jadranka Keros, Ivana Savić Pavičin, Marin Vodanović Drugi red s desna .::. Second row from right: Tajana Kostelić, Dina Križanac, Pashke Paluca, Tina Zgurić

12


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Povijest Zavoda za dentalnu antropologiju 1966.-2016. godine .::. History of the Department of Dental Anthropology 1966-2016 Jelena Dumančić Si quid scriptum sit obscure, de re dubites. Ako je nešto nejasno napisano, odmah posumnjaj u samu stvar. Marcus Tullius Cicero Ciceron (106 – 43. g. prije Krista)

If something is written unclearly, you may also have doubts about its content. Marcus Tullius Cicero (106 – 43 BC)

UVOD Stomatološki fakultet jedna je od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, osnovanog još daleke 1669. godine. Začetak visokoškolskog obrazovanja iz područja stomatologije dogodio se osnutkom Katedre za stomatologiju i zubarstvo na Medicinskom, tada Liječničkom, fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 20. siječnja 1922. godine kada je doktoru Eduardu Radoševiću dodijeljen venia docendi. Studij stomatologije pri Medicinskom fakultetu započeo je 1948. godine osnutkom Odontološkog odsjeka, a daljnji razvoj doveo je do osamostaljenja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 26. rujna 1962. godine. Stomatološki fakultet u trenutku osnutka djeluje kroz šest zavoda: 1) Zavod za dentalnu kirurgiju, 2) Zavod za dentalnu protetiku, 3) Zavod za dentalnu patologiju, 4) Zavod za regulaciju zubi i čeljusti, 5) Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju te 6) Zavod za bolesti usta.

INTRODUCTION The School of Dental Medicine is part of the University of Zagreb which was founded back in the distant 1669. Higher education in dental medicine was introduced with the institution of the Department of dental medicine and dentistry at the School of Medicine, the School for the Medics at the time, at the University of Zagreb. The Department was instituted on 20 January 1922 when Doctor Eduard Radošević was awarded the venia docendi. Dental medicine course of study started in 1948 at the School of Medicine when the Department of Odontology was founded. Further course development led to formation of an independent School of Dental Medicine at the University of Zagreb, which was instituted on 26 September 1962. The School of Dental Medicine at the time consisted of 6 departments: 1) Department of dental surgery, 2) Department of dental prosthetics, 3) Department of dental pathology, 4) Department of regulation of teeth and jaw, 5) Department of paediatric and preventive dentistry, and 6) Department of oral diseases. The Department of morphology of teeth was founded as the 7th organisational and teaching unit of the School by a decision of the Council of the School of Dental Medicine at the meeting held on 8 February 1966. Mustafa Ćatović, DMD was appointed as the first Head of the Department of morphology of teeth. Department of General Dental Medicine, where

Zavod za morfologiju zubi utemeljen je kao 7. nastavna i organizacijska jedinica Fakulteta, odlukom Savjeta Stomatološkog fakulteta na sjednici održanoj 8. veljače 1966. Za prvoga predstojnika izabran je Mustafa Ćatović, dr. stom. Iste je godine utemeljen i Odjel za opću stomatologiju Klinike za stomatologiju, na kojem se obavljala klinička djelatnost.

13


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

clinical practice was conducted, was founded the same year at the Dental Medicine Clinic. NASTAVNI I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD Nastavni predmet na Zavodu za morfologiju zubi (u daljnjem tekstu: Zavod) dobio je ime „Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju“ i svojim se sadržajem nastavljao na predmet "Uvod u odontologiju/stomatologiju" (1952.1960.) te na nastavnu cjelinu "Morfologija zubi" u sastavu predmeta protetika (1952./1953.), dentalna tehnologija (1953.–1959.) te izdvojeni sadržaj (1959.–1960.), koje je u prethodnim godinama predavao Miroslav Suvin.

TEACHING AND RESEARCH The subject entitled “Teeth morphology and introduction to dental medicine” at the Department of morphology of teeth (hereinafter: the Department), in terms of content, was a continuation of the “Introduction to odontology/ dental medicine” (1950-1960) and the “Morphology of teeth” study module within the prosthetics (1952/1953), dental technology (1953-1959) and separate course content (1959-1960), taught in previous years by Miroslav Suvin. Dr Ćatović defended his habilitation paper in 1970 and was appointed assistant professor. Zvonimir Kaić, DMD, was appointed as an assistant and doctor at the clinic the following year, and the Department staff was further expanded by appointments of Vera Njemirovskij, DMD, in 1973, and Jadranka Keros, DMD, in 1977. In the years which followed teaching aids are produced and the scope of the course is widened beyond macroscopic image of the teeth in 1973 to microscopic study of the structure of teeth and surrounding tissue. Assistant Professor Ćatović, together with his associates, curated a rich collection of dental arch plaster models. This collection was used in the decades to follow in both teaching and research. The Department is also home to the collection of natural teeth of normal and abnormal shape. In 1978, the Department is moved to new building with two practice labs with a total of 36 working stations with negatoscopes for the analysis of roentgenograms, and an ample number of optical microscopes. Assistant Professor Ćatović retired the same year, and Dr Zvonimir Kaić took over as Head of the Department and stayed on for the following 25 years. Purchase of an ultramicrotome for semi-thin cuts, a photomicroscope and additional equipment marked the beginning of a routine work and research lab. Institutional cooperation was established with the “Ljudevit Jurak”

Dr. Ćatović 1970. godine brani habilitacijski rad te je izabran za docenta. Iduće godine, 1971, za asistenta i kliničkog liječnika izabran je Zvonimir Kaić, dr. stom, a zavodski kolegij proširuje se dolaskom Vere Njemirovskij, dr. stom., 1973. godine i Jadranke Keros, dr. stom., 1977. godine. Kroz iduće godine izrađuju se nastavna pomagala i fokus predmeta se od makroskopske slike zuba 1973. godine proširuje s mikroskopskim izučavanjem građe zuba i okolnih tkiva. Doc. Ćatović je sa suradnicima stvorio bogatu zbirku sadrenih modela zubnih lukova više generacija studenata stomatologije, koja se sljedećih desetljeća koristila u nastavne i istraživačke svrhe. Na Zavodu je prikupljena i zbirka naravnih zubi normalnog i anomalnog oblika. Godine 1978. Zavod se seli u nove prostorije gdje se uređuju dvije vježbaonice s ukupno 36 radnih mjesta s negatoskopima za analizu rendgenograma, a nabavljen je i dovoljan broj svjetlosnih mikroskopa. Iste godine doc. Ćatović odlazi u mirovinu a predstojnik Zavoda postaje dr. Zvonimir Kaić, koji će tu dužnost obnašati idućih 25 godina.

Započinje uređenje laboratorija za rutinski i istraživački rad nabavkom ultramikrotoma za polutanke rezove, fotomikroskopa i dodatne opreme. Ostvarena je stručna suradnja s Kliničkim zavodom za patologiju "Ljudevit Jurak"

14


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" (prije KB "Mladen Stojanović"), koja je omogućila školovanje zaposlenika Zavoda za izradu histoloških preparata. Edukaciju za rad u laboratoriju prošli su doktori stomatologije Jadranka Keros, Hrvoje Brkić i Jelena Galić, te zubna tehničarka Vesna Čuček. U kasnijim godinama, sredstvima znanstvenog projekta prof. Hrvoja Brkića, laboratorij je opremljen preciznom rezalicom za tvrda zubna tkiva ISOMET 100, uređajem za poliranje rezova PHOENIX BETA i adapterom za interaktivnu morfometriju tvrtke Olympus za postojeći fotomikroskop. Godine 2010. od strane uprave Fakulteta nabavljeni su foto-stereomikroskop „Olympus SZX10“ i osam binokularnih svjetlosnih mikroskopa „Olympus CX21“ za potrebe izvođenja nastave i istraživačkog rada. Posljednjih deset godina laboratorij uz zaposlenike Zavoda koriste i brojni drugi djelatnici i studenti Stomatološkog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. zavodska oprema osuvremenjena je nabavom još dva uređaja: Dino-Eye digitalne kamere za mikroskopiju te Dino-Lite digitalnog mikroskopa.

Clinical institute for pathology of the Sisters of Mercy Clinical Hospital (Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, previously called “Mladen Stojanović” Clinical Hospital), providing an opportunity for education of the staff of the Department for preparation of histology specimens. Three doctors of dental medicine, Jadranka Keros, Hrvoje Brkić and Jelena Galić, and one dental technician, Vesna Čuček, were trained in lab work. Later on, the lab was equipped with a precise slicer for hard dental tissue ISOMET 100, a cut polisher PHOENIX BETA, and an Olympus adapter for interactive morphometry for the existing photomicroscope – all purchased through the finances made available through a research project of Professor Hrvoje Brkić. In 2010, the School purchased an Olympus SZX10 photostereomicroscope, and eight Olympus CX21 binocular optical microscopes for teaching and research. Over the course of the last ten years the lab was used by the Department staff, but also by other School and University staff and students. In 2013, the lab equipment was updated with two pieces of equipment: a DinoEye digital camera for microscopy and a DinoLite digital microscope. In 1981, the curriculum of an elective subject, “Comparative dental anthropology” was included in the curriculum of “Morphology of teeth with an introduction to dental medicine”, which was agreed to the course organiser at the time, Professor Juraj Kallay, and the Head of the Department, Dr Zvonimir Kaić. This enriched the teaching and research at the Department, and the subject has since then included four teaching segments: macroscopy and microscopic structure of teeth, embryonal development and comparative study of teeth. Interdisciplinary projects were at the centre of research in the years which followed. In 1981, Dr Zvonimir Kaić encouraged interdisciplinary work within the “Occurrence and development of frequent, chronic, degenerative and tumour diseases” project, in which doctors from the Department, Vera Njemirovskij and Jadranka Keros took part alongside other doctors and researchers (orthodontics, periodontics,

Godine 1981. u predmet „Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju“ uključuje se sadržaj izbornog predmeta „Komparativna dentalna antropologija“, u dogovoru dotadašnjeg voditelja predmeta, profesora Juraja Kallaya, i predstojnika Zavoda dr. Zvonimira Kaića. Time se obogatio nastavni i znanstveni rad na Zavodu, a nastavni predmet od tada obuhvaća četiri nastavne cjeline: makroskopsku i mikroskopsku građu zuba, embrionalni razvoj i komparativni prikaz zuba. U idućim godinama u žarištu istraživačkog rada su interdisciplinarni projekti. Godine 1981. dr. Zvonimir Kaić potiče interdisciplinarni rad unutar projekta "Nastanak i razvoj učestalih, kroničnih, degenerativnih i tumorskih bolesti", u koji su se uključili liječnici Zavoda, Vera Njemirovskij i Jadranka Keros, te drugi liječnici i istraživači (ortodonti, parodontolozi, pedodonti, oralni medicinari, protetičari, ginekolozi,

15


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

pedijatri, oftalmolozi, endokrinolozi, genetičari, psiholozi). Kroz tri projekta u periodu 1986.– 1996. glavni zadatak je istraživanje osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadnoj disgenezi tj. utjecaja spolnih kromosoma X i Y na rast i razvoj kraniofacijalnog sustava. Prikupljena je zbirka sadrenih modela zubnih lukova i stomatološke dokumentacije osoba s Turnerovim i Klinefelterovim sindromom. Kao znanstveni novaci na Zavod su primljeni Hrvoje Brkić, dr. stom., (1988. godine) i Jelena Galić, dr. stom. (1996. godine), koji na projektnim zadatcima izrađuju svoje kvalifikacijske magistarske i doktorske radove, kao i nekolicina vanjskih kandidata.

paediatric dentists, dental medics, prosthetists, gynaecologists, paediatricians, ophthalmologists, endocrinologists, geneticists, and psychologists). The three projects which took place between 1986 and 1996 mainly focused on researching the specificities of the craniofacial complex in gonadal dysgenesis, i.e. how sex chromosomes X and Y affect the growth and the development of the craniofacial system. A collection of plaster dental arches was collected, as well as a collection medical and dental documentation on persons with the Turner and Klienefelter syndrome. Hrvoje Brkić, DMD and Jelena Galić, DMD joined the Department as research fellows in 1988 and 1996 respectively. Both have completed their qualifications, master and doctoral thesis, within the projects alongside of a small number of external candidates. During the raging Homeland War between1991 and 1995 in Croatia, and the war atrocities which affected occupied territories, crimes and mass executions took place, mostly in 1991. With the liberation of the parts of Croatia, mass graves are discovered and a need arose to identify the victims. In 1994, the Department establishes cooperation with the Department for forensic medicine and criminalistics of the School of Medicine at the University of Zagreb, and Dr Hrvoje Brkić joins the National team for identification of the victims of the Homeland War. That same year, Dr Hrvoje Brkić proposed for a new subject, “Dental identification” to be introduced into the postgraduate research programme. He undertook specialist studies in the area of forensic dental medicine first at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden (in 1995), and then in a number of trainings and workshops which took place mostly abroad. During 1994 the staff of the Department suggested changes into the curriculum and teaching plan: “Introduction to dental medicine” is established as a separate course which takes place in the 2nd semester; “Morphology of teeth and dental anthropology” takes place in the 2nd and 3rd semester, while “History of dental medicine”, and “Forensic dental medicine” are introduced as new courses

Od 1991.–1995. godine u Hrvatskoj bjesni Domovinski rat. U najvećim ratnim razaranjima okupiranih krajeva događaju se zločini i masovna pogubljenja, najviše tijekom 1991. godine. S oslobađanjem dijelova Hrvatske otkrivaju se masovne grobnice i javlja se potreba za identifikacijom žrtava. Godine 1994. Zavod uspostavlja suradnju sa Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dr. sc. Hrvoje Brkić uključuje se u Nacionalni tim za identifikaciju žrtava Domovinskog rata. Iste godine dr. sc. Hrvoje Brkić predlaže uvođenje predmeta "Dentalna identifikacija" u poslijediplomski znanstveni studij. Usavršava se iz područja forenzične stomatologije najprije na Karolinska institutu u Stockholmu, u Švedskoj (1995. godine), a zatim na brojnim tečajevima i radionicama, uglavnom u inozemstvu. Tijekom 1994. godine nastavnici Zavoda predlažu promjene nastavnog plana i programa: "Uvod u stomatologiju" postaje odvojeni predmet koji se sluša u II. semestru; "Morfologija zubi s dentalnom antropologijom" smještena je u II. i III. semestar; a "Povijest stomatologije" i "Forenzična stomatologija" uvode se kao novi predmeti u IX. semestru.

16


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

in the 9th semester. Professor Zvonimir Kaić proposed that the Department changes its name into the Department of dental anthropology following expansion of the teaching curricula in the undergraduate and postgraduate programmes, and expansion of the research and professional activities. The School Council accepted the proposal at a meeting held on 9 February 1995, whereby the Department of dental anthropology became the legal successor of the Department of morphology of teeth, with all the rights and obligations arising thereby. Chair of forensic dentistry is founded in 1997 at the Department, with Dr Hrvoje Brkić appointed as the Assistant Professor, and teaching of the course of the same name starts at the undergraduate level. On the occasion of the 30th anniversary of the Department, in 1996, Professor Kaić, PhD, procured designing of a logo for the Department. The design was inspired by the drawings of a tooth with stripes in the enamel made by Gabriel Philippe De La Hire (1699), a French artist and scientist. These stripes were later on named the Hunter-Schreger bands after the scientists who described them. The combination of the tooth drawing with a drawing of the letter “A” in the logo represent the idea of dental anthropology. Also, in 1996, Jelena Galić, DMD, (later Dumančić) was appointed as a research fellow at the Department on the “Characteristics of the craniofacial complex in gonadal dysgenesis” project lead by Professor Zvonimir Kaić. Her first task was to translate the recently purchased system of methodology for evaluation of morphological characteristics of teeth, dental arches and jaw named “Arizona State University Dental Anthropology System” (ASUDAS). The system was applied the very same year in teaching of “Morphology of teeth with dental anthropology” as well as in research.

Temeljem proširenja nastavnih sadržaja u dodiplomskom i postdiplomskom studiju te znanstvene i stručne aktivnosti, predstojnik Zavoda prof. Zvonimir Kaić predlaže promjenu naziva Zavoda u Zavod za dentalnu antropologiju. Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog na sjednici održanoj 9. veljače 1995. godine, te Zavod za dentalnu antropologiju u pogledu prava i dužnosti postaje pravni slijednik Zavoda za morfologiju zubi. U sklopu Zavoda 1997. godine osniva se Katedra za forenzičnu stomatologiju, dr. sc. Hrvoje Brkić izabire se za docenta te počinje izvođenje nastave iz istoimenog predmeta u dodiplomskom studiju.

Prigodom 30. obljetnice djelovanja Zavoda 1996. godine prof. Kaić organizira izradu logotipa Zavoda. Idejno rješenje inspirirano je crtežima francuskog umjetnika i znanstvenika Gabriel Philippe de la Hirea (1699. godine) koji je nacrtao zub s prugama u caklini, kasnije nazvanim Hunter Schregerovim prugama prema znanstvenicima koji su ih opisali. Kombinacija crteža zuba s crtežom slova „A“ u logotipu predstavlja pojam dentalna antropologija.

Iste godine, 1996., na Zavod i projekt "Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze" voditelja prof. Zvonimira Kaića, primljena je znanstvena novakinja Jelena Galić, dr. stom. (kasnije Dumančić). Prvi radni zadatak koji je dobila bio je prijevod netom kupljenog sustava znanstvene metodologije za vrjednovanje morfoloških obilježja zuba, zubnih lukova i čeljusti pod nazivom "Arizona State University dentoantropološki sustav" (ASUDAS). Primjena sustava zaživjela je već iste godine u nastavi predmeta "Morfologija zubi s dentalnom antropologijom" te u znanstvenoistraživačkom radu. Od ostalih nastavnih pomagala, u 2001. godini u uporabu su uvedeni računalni programi s opisom ljudskog genoma (Nature, veljača 2001) te prikazom razvoja ljudskog lica, nepca, jezika i

With respect to other teaching equipment, computer software containing description of the human genome were introduced (Nature, February 2001), and showing development of

17


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

zuba (autorica Marie Watt, Glasgow, kolovoz 2001). Od lipnja 2004. godine u nastavu predmeta „Povijest stomatologije“ uveden je multimedijski CD „Dental History: A History of the Profession and Practice of Dentistry" (American College of Dentists, 2003). Od 2005. godine kao računalna aplikacija za studente i nastavnike rabi se trodimenzionalni interaktivni atlas anatomije zuba i okolnih struktura (Brown and Hebranson 3D Interactive Tooth Atlas). Prof. Zvonimir Kaić je u suradnji sa Stomatološkim multimedijskim centrom (SMCom) Stomatološkog fakulteta 2001. godine osnovao internetsku stranicu Zavoda za dentalnu antropologiju. Na stranici su objavljeni prikazi predavanja/seminara/uvodnih dijelova vježbi u Microsoft Power-Pointu za predmete "Uvod u stomatologiju", "Morfologija zubi s dentalnom antropologijom", "Povijest stomatologije" i "Forenzična stomatologija". Godine 2002. stranica je integrirana u mrežnu stranicu Stomatološkog fakulteta.

the human face, palate, tongue and teeth (author Mari Watt, Glasgow, August 2001). In June 2004, the multimedia CD, “Dental History: A History of the Profession and Practice of Dentistry” (American College of Dentists, 2003) was introduced into the teaching of “History of dental medicine”. A three-dimensional interactive anatomy atlas for teeth and surrounding structures (Brown and Hebranson 3D Interactive Tooth Atlas). In cooperation with the Dental Multimedia Centre (Stomatološki multimedijski centar, SMC), Professor Zvonimir Kaić opened the Web site of the Department of dental anthropology. Portrayals of lectures/seminars/introductions to labs are published on the website, as Microsoft Power Point documents, for “Introduction to dental medicine”, “Morphology of teeth with dental anthropology”, “History of dental medicine”, and “Forensic dental medicine”. In 2002, the Department’s Web site was integrated into the Internet pages of the School of Dental Medicine. In 2003, Professor Jadranka Keros, was appointed Dean of the School of Dental Medicine, performing in this capacity for two terms, until 2007. Professor Keros is the second female Dean in the history of the School of Dental Medicine, and first that has risen from the ranks of the Department to the position. Profesor Hrvoje Brkić, was appointed Vice-Dean for international cooperation which position he held until 2012. Professor Brkić intensively worked on extending international cooperation through establishing cooperation and including teaching staff from abroad into teaching. During Professor Keros’s term as dean in academic year 2005/2006, the School of Dental Medicine started with the implementation of the new Bologna curriculum with the goal of incorporation in a common European higher education area. The System of computerisation of the institutions of higher education (Informatizacijski sustav visokih učilišta, ISVU) is implemented, and the teaching is adjusted with respect to evaluation and transfer of points (European Credit Transfer System - ECTS), as basis for future mobility of teachers and

U 2003. godini za dekanicu Stomatološkog fakulteta izabrana je prof. dr. sc. Jadranka Keros, a dužnost obavlja tijekom dva mandatna razdoblja, do 2007. godine. Prof. Keros je druga dekanica u povijesti Stomatološkog fakulteta i prva od djelatnika Zavoda na toj dužnosti. Prof. dr. sc. Hrvoje Brkić imenovan je prodekanom za međunarodnu suradnju, a funkciju obavlja do 2012. godine. Prof. Brkić intenzivno radi na proširenju međunarodne suradnje kroz pozivanje i uključivanje stranih nastavnika u nastavu. Tijekom dekanskog mandata prof. Keros, u akademskoj godini 2005./2006., Stomatološki fakultet započeo je s primjenom novog nastavnog programa usklađenog s Bolonjskom deklaracijom u cilju uključivanja u zajednički europski visokoškolski prostor. Započinje primjena Informatizacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), a nastava je prilagođena za vrednovanje i prijenos bodova (European Credit Transfer System - ECTS), kao temelj buduće mobilnosti nastavnika i studenata. Prof. Keros je voditeljica programa izrade kataloga znanja i vještina doktora stomatologije, programa specijalizacija iz stomatologije te

18


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

jedan od autora Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora stomatologije. Obnavljaju se i moderniziraju sve kliničke vježbaonice, za potrebe nastave uređuju se novi prostori u Gundulićevoj 3 te nastavnički kabineti u potkrovlju u Gundulićevoj 5. Na Zavodu se moderniziraju ambulanta i vježbaonice Zavoda, a s dvije dodatne prostorije postižu se bolji radni uvjeti. U sklopu prilagodbe nastavnog programa europskom sustavu visokoškolskog obrazovanja kolegiji „Uvod u stomatologiju“, „Forenzička stomatologija“ i „Povijest stomatologije“ postaju izborni predmeti. Također, mijenjaju se nazivi predmeta jer se termin "stomatologija" zamjenjuje terminom "dentalna medicina".

students. Professor Keros led the preparation of the catalogue of skills and competences of the doctors of dental medicine, specialization programmes in dental medicine, and is one of the authors of the Rules of professional education of the doctors of dental medicine. All labs are renovated and modernized, and new teaching rooms are furnished in Gundulićeva 3, as well as the teaching offices on the top floor of Gundulićeva 5. The infirmary and practise rooms of the Department are updated, and two additional rooms improve the working conditions. With the adjustmenet of the curriculum with respect to the European higher education system, “Introduction to dentistry”, “Forensic dentistry”, and “History of dentistry” are transformed into elective subjects. The titles of the subjects are changed as the term “dental medicine” substitutes the term “dentistry”. In 2003, Professor Vera Njemirovskij is appointed Head of the Department, which position she occupied for the decade that followed. Research at the Department is marked by new projects. Professor Brkić led three research projects between 1996 and 2013, in the area of forensic dental medicine financed by the Ministry of science, education and sport (previously called the Ministry of research and technology) of the Republic of Croatia: “Dental identification of the victims of the Homeland war”, “Analysis of dentitions in identification of exhumed victims of war in Croatia”, and “Human dentitions in forensic and archeologic research”. Outputs of this project included numerous qualification papers and articles published in scientific journals. A university textbook, “Forensic dental medicine”, authored by Hrvoje Brkić, Zvonimir Kaić, Jadranka Keros, Mario Šoljan and Ksenija Turković was published in 2000. On the 35th anniversary of the Department in 2001, a training course entitled “Forensic dental medicine: expert opinion in dental medicine” was held, and Professor Brkić kept teaching continuous education courses in forensic dental medicine over a number of years. Over the following year, alongside Professor Brkić,

Godine 2003. za predstojnicu Zavoda izabrana je prof. Vera Njemirovskij, a dužnost obnaša kroz iduće desetljeće. Znanstveno-istraživački rad na Zavodu obilježen je novim projektima. Od 1996. do 2013. godine prof. Brkić je voditelj tri znanstveno-istraživačka projekta iz područja forenzične stomatologije financirana od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (ranije Ministarstva znanosti i tehnologije) Republike Hrvatske: "Dentalna identifikacija žrtava Domovinskog rata", "Analiza zubala u identifikaciji ekshumiranih žrtava rata u Hrvatskoj" i "Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima". Plod ovih projekata brojni su kvalifikacijski radovi i radovi publicirani u znanstvenim časopisima. U 2000. godini objavljen je sveučilišni udžbenik "Forenzična stomatologija", a autori su Hrvoje Brkić, Zvonimir Kaić, Jadranka Keros, Mario Šoljan i Ksenija Turković. Na 35. obljetnicu Zavoda, 2001. godine, organiziran je tečaj "Forenzična stomatologija: vještačenje u stomatologiji", a prof. Brkić nastavlja vođenje tečajeva trajne edukacije iz forenzične stomatologije kroz dugi niz godina. Tijekom idućih godina edukaciju iz područja forenzične stomatologije uz voditelja predmeta prof. Brkića prolaze i mlađi nastavnici polazeći međunarodne tečajeve International

19


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Organization for Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS). Suradnja sa skandinavskim forenzičnim stomatolozima rezultirala je 2008. godine pozivom profesoru Tore Solheimu sa Sveučilišta u Oslu, u Norveškoj, da bude gost profesor Zavoda.

younger teachers undertake courses in forensic dental medicine, taking part in international courses of the International Organization for Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS). Cooperation with the Scandinavian forensic dentists resulted in an invitation to Professor Tore Solheim to be a visiting professor at the Department. Professor Jadranka Keros’s years-long research interest was biomechanics of the orofacial system. From 2003 to 2006, a research project, “Bone in dental medicine research”, led by Professor Keros was financed by the Ministry of science and technology of the Republic of Croatia. One of the research associates on the project was Professor Vera Njemirovskij, and as of 2004 Ivana Savić Pavičin, DMD, as a research fellow. Professor Keros was the principal investigator of the “Research of orofacial structures and materials in dental medicine” programme which spanned from 2007 to 2014, and comprised ten projects. Also, she led one of the included projects, “Research of bone structures of the stomatognathic system”. Dr Savić Pavičin prepared and defended her dissertation, “Studying co-relationship of osteoporosis and the state of support system of teeth” within the project. In 2005, through the “Analysis of dentures in identification of exhumed victims of the war in Croatia” project led by Professor Brkić, research fellow Marin Vodanović, DMD, joined the Department. The same year he defended his master thesis from in the area of paleostomatology. In the years which followed, Marin Vodanović, MSc, in cooperation with Dr Mario Šlaus, professor of anthropology and research advisor in the Croatian academy of sciences and arts, advance the area of paleostomatology through research of oral health of ancient peoples who lived in the Croatian territory. In 2006, Professor Hrvoje Brkić is appointed editor-in-chief of the only scientific journal of dental medicine in Croatia – Acta stomatologica Croatica, which has been continuously published since 1966. Marin Vodanović, MSc, in 2007 initiates an electronic scientific journal,

Dugogodišnje znanstveno područje interesa prof. Jadranke Keros je biomehanika orofacijalnog sustava. Od 2003. – 2006. godine pod vodstvom prof. Keros provodi se projekt financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske "Kost u stomatološkim istraživanjima". Na projektu je kao suradnica angažirana prof. dr. sc. Vera Njemirovskij, a od 2004. godine i znanstvena novakinja Ivana Savić Pavičin, dr. stom. Od 2007. – 2014. prof. Keros voditeljica je programa „Istraživanja orofacijalnih struktura i materijala u stomatologiji“ sastavljenog od deset projekata. Također je voditeljica jednog od uključenih projekata "Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava". Dr. Savić Pavičin na projektu je izradila i 2013. godine obranila disertaciju „Proučavanje suodnosa osteoporoze i stanja potpornog sustava zuba“. Godine 2005. godine u sklopu projekta "Analiza zubala u identifikaciji ekshumiranih žrtava rata u Hrvatskoj", voditelja prof. Brkića, na Zavod dolazi znanstveni novak Marin Vodanović, dr. stom. Već iste godine brani magistarski rad s temom iz područja paleostomatologije. Kroz iduće godine mr. sc. Vodanović, u suradnji s dr. sc. Mariom Šlausom, profesorom antropologije i znanstvenim savjetnikom u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, razvija područje paleostomatologije istražujući oralno zdravlje drevnih populacija koje su živjele na tlu Hrvatske.

Prof. Hrvoje Brkić 2006. godine postaje glavni urednik jedinog znanstvenog stomatološkog časopisa u Hrvatskoj – Acta stomatologica Croatica, koji neprekidno izlazi od godine 1966. Mr. sc. Marin Vodanović 2007. godine pokreće elektronički znanstveni časopis Bulletin of the

20


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

International Association for Paleodontology, čiji je glavni urednik. Po umirovljenju prof. Kaića 2007. godine, nastavu iz predmeta "Uvod u stomatologiju" preuzima prof. Keros, koja uvodi sadržajne izmjene a 2008. godine objavljuje istoimenu skriptu u izdanju Stomatološkog fakulteta. Predstojnica Zavoda, prof. Njemirovskij, od 2007. do 2014. godine voditeljica je znanstvenog projekta „Dentalna patologija divljih sisavaca“. U akademskoj godini 2008./2009. u suradnji s nastavnicima Veterinarskog fakulteta, prof. dr. sc. Zdravkom Janickim i dr. sc. Deanom Konjevićem, u integrirani studij uvodi izborni predmet "Komparativna odontologija". Predmet je zamišljen kao međufakultetski kolegij za studente biomedicinskih fakulteta, međutim ovaj modus nastave nije se ostvario već se predmet izvodi na Stomatološkom fakultetu i Veterinarskom fakultetu za pripadajuće studente. Jedan dio sadržaja predmeta tijekom ranijih godina predavao je prof. Zvonimir Kaić na poslijediplomskom znanstvenom studiju pod nazivom Komparativna odontografija. Odlukom Fakultetskog vijeća iz rujna 2007. nastavu kolegija „Povijest stomatologije“ preuzima dr. sc. Jelena Dumančić. Od akademske godine 2009./2010. pola satnice izvodi se kroz aktivnu nastavu u kojoj studenti pripremaju teme seminarskih radova prema svojim interesima. Kroz iduće godine dr. Dumančić osim nastave preuzima u nasljeđe i istraživanje povijesti hrvatske zdravstvene kulture. Na prijedlog prof. Kaića i doc. Dumančić, dekan prof. Hrvoje Brkić organizirao je uređenje izložbenog prostora – začetka muzeja stomatologije u predvorju desnog dvorišnog krila Stomatološkog fakulteta u ožujku 2014. godine.

the Bulletin of the International Association for Paleodontology, where he is the editor-in-chief. When Professor Kaić retired in 2007, “Introduction to dental medicine” is taught by Professor Keros who introduced changes in the curriculum, and in 2008 authored the course script published by the School of Dental Medicine. The Head of the Department, Professor Njemirovskij from 2007 to 2014 led a research project, “Dental pathology of wild mammals”. During the 2008/2009 academic year in cooperation with the staff of the Faculty of Veterinary Medicine, Professor Zdravko Janicki and Dr Dean Konjević, “Comparative odontology” is introduced as an elective into the integrated course of study. The subject was envisioned as an inter-faculty course for students in biomedical studies, but this was never implemented and is currently held as a subject at the School of Dental Medicine and at the Faculty of Veterinary Medicine for their respective students. One part of the subject in the early years was thought by Professor Zvonimir Kaić at the postgraduate research study, “Comparative odontography”. Pursuant to a decision of the School’s Council from September 2007, Dr Jelena Dumančić took over teaching of “History of dental medicine”. From the 2009/2010 academic year, half of the classes is delivered through progressive teaching where the students prepare seminar papers under the topic of their interest. In the following years, Dr Dumančić took over the tradition of researching the history of the Croatian health culture. Initially proposed by Professor Kaić and Assistant Professor Dumančić, decoration of a display area was organised by Professor Hrvoje Brkić – this was the start of a museum of dental medicine in the atrium of the right garden wing of the School of Dental Medicine in March, 2014. Marin Vodanović in 2007 together with a group of students of dental medicine, prepared an electronic trilingual dentistry dictionary available on the web. Intensive work continued in preparation of the Croatian dental, anatomical and physiological terminology, over the span of 2009-2010, and 2012-2013, on two

Marin Vodanović 2007. godine, u suradnji s grupom studenata stomatologije izrađuje elektronički, mrežno dostupni trojezični stomatološki rječnik. Tijekom 2009.-2010. te 2012.-2013. kroz dva projekta financirana od Hrvatske zaklade za znanost, u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje,

21


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

intenzivno radi na izgradnji hrvatskog stomatološkog, anatomskog i fiziološkog nazivlja. Plodovi ovog rada su tri knjige: Stomatološko nazivlje, Anatomski pojmovnik s hrvatsko-englesko-latinskim rječnikom i Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom. Godine 2012. profesor Hrvoje Brkić izabran je za dekana Stomatološkog fakulteta, te je na toj dužnosti i danas, u drugom mandatu. U jesen 2012. godine doc. Dumančić kreira novi tečaj trajne edukacije iz područja obiteljske stomatologije, koji je uvršten u program tečajeva 2013. godine i od tada se održava u kontinuitetu. Godinu kasnije doc. Vodanović inicira novi tečaj iz područja profesionalnih bolesti stomatologa te se isti održava od 2014. godine. Tematiku razrađuje uključivanjem specijalista raznih medicinskih i stomatoloških specijalnosti te u konačnici okuplja autorski tim za pisanje udžbenika. Godine 2015. "Profesionalne bolesti stomatologa" uvrštene su u VI. semestar kao novi izborni predmet, a krajem godine objavljen je sveučilišni udžbenik "Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa", na kojem je doc. Vodanović urednik i jedan od 48 koautora.

projects financed by the Croatian Science Foundation, in cooperation with the Institute for Croatian language and linguistics. This resulted in publication of the three books: Dental terminology, Croatian-English-Latin Dictionary of Anatomy and Croatian-English Dictionary of Physiology. Professor Hrvoje Brkić was appointed Dean of the School of Dental Medicine in 2012, and he remains in the position till today, in his second term. In autumn 2012 Assistant Professor Dumančić creates a new course for continuing education in the area of family dental medicine which was enlisted in the programme of courses in 2013 and has been held regularly ever since. One year later, Assistant Professor Vodanović initiated a new course in the area of occupational diseases of dentists which took place in 2014. The topic of the course is expanded by including specialists of a number of medicine and dental medicine specialities, finally forming a team to author a textbook. “Occupational diseases of dentists” were included in the VI semester curriculum in 2015 as a new elective, and a university textbook, “Occupational diseases and diseases related to work in dental medicine” was published in 2015. Assistant Professor Vodanović was editor of the textbook, and one of 48 co-authors. Professor Keros and Professor Njemirovskij retired at the end of 2013. Professor Kurt W. Alt, DMD, years-long professor of anthropology at the University of Mainz (Germany) visits the Department for the first time. Dean Brkić appoints Assistant Professor Marin Vodanović to the position of Head of the Department from January 2014. Assistant Professor Vodanović takes over organisation of two electives, Introduction to dental medicine and Comparative odontology. Preparations for the 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodonology take place at the Department where it was hosted in 2014, from the 26th to 30th of August. The Organising and Scientific Committee included: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić and Ivana Savić Pavičin as members,

Krajem 2013. godine u mirovinu odlaze prof. Keros i prof. Njemirovskij. U prvu posjetu Zavodu dolazi novi gost profesor Kurt W. Alt, doktor stomatologije i dugogodišnji profesor antropologije na Sveučilištu u Mainzu, u Njemačkoj. Za predstojnika Zavoda dekan prof. Brkić imenuje doc. Marina Vodanovića, koji na tu dužnost stupa u siječnju 2014. godine. Doc. Vodanović preuzima vođenje izbornih predmeta Uvod u stomatologiju i Komparativna odontologija. Na Zavodu se odvijaju pripreme za 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, kojem je Zavod bio domaćin 26.–30. kolovoza 2014. godine. U Organizacijski i Znanstveni odbor kongresa uključili su se svi nastavnici: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić i Ivana Savić Pavičin kao članovi te Marin Vodanović kao

22


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

predsjednik Organizacijskog odbora. Gost profesor Zavoda, Kurt W. Alt, također se značajno angažirao u pripremi i promociji kongresa kao predsjednik Znanstvenog odbora. Ovaj prvi međunarodni kongres u organizaciji Zavoda polučio je veliki uspjeh s 206 sudionika iz 36 država. Poster studentica Marije i Mateje Pejakić i doc. Dumančić nagrađen je 2. nagradom Christy G. Turner II. Docent Vodanović nagrađen je Priznanjem Stomatološkog fakulteta za uspješnu organizaciju.

and Marin Vodanović as the President of the Organising Committee. Kurt Alt, the visiting professor at the Department, contributed significantly to the preparation and promotion of the symposium as the president of the Scientific Committee. The first international congress organised by the Department was a success, with 206 participants from 36 countries. A poster presented by two students, Marija Pejakić and Mateja Pejakić, and Assistant Professor Dumančić was recognised by the 2nd award, the Christy G. Turner II award. Assistant Professor Vodanović received a Recognition from the School of Dental Medicine for organizational success. G. Richard Scott, Professor of biological anthropology of the University of Nevada, Reno (USA) visited the Department on invitation from Assistant Professor Dumančić between August 20th and 26th, 2014. Professor Scott is one of the authors of the Arizona State University Dental Anthropology System (ASUDAS), and during his stay at the Department he worked on the collection of plaster models of dental arches of individuals with Turner and Klinefelter syndrome collected within the “Characteristics of the craniofacial complex in gonadal dysgenesis” project. At the end of 2013, Assistant Professor Dumančić created a preventive programme, “Project for promotion of oral health of blind and visually impaired”, which was submitted for financing to the City of Zagreb’s call for funding of projects in the area of promotion of health. The project won funding from the City of Zagreb in 2014 and 2015, and in 2015 also received financial support from the University in Zagreb for the research segment of the project. The goals of the project are promotion of oral health of blind and visually impaired, and preparation of teaching and including students in oral healthcare for people with disabilities. Before the implementation of the project, Assistant Professor Dumančić attended an educational programme in September 2014 under an Erasmus+ scholarship, in the area of dental care for people with disabilities and the elderly at the Karolinska Institute in Stockholm,

Od 20. do 26. kolovoza 2014. na poziv doc. Dumančić Zavod je posjetio G. Richard Scott, profesor biološke antropologije sa Zavoda za antropologiju Sveučilišta u Nevadi Reno, SAD. Prof. Scott jedan je od autora Arizona State University dentoantropološkog sustava (ASUDAS) a tijekom boravka na Zavodu radio je na zbirci sadrenih modela zubnih lukova osoba s Turnerovim i Klinefelterovim sindromom prikupljenoj u sklopu znanstvenog projekta "Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze". Krajem 2013. godine doc. Dumančić osmišljava preventivni program "Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba" i prijavljuje na natječaj Grada Zagreba za projekte iz područja promicanja zdravlja. Projekt dobiva financijsku potporu Grada Zagreba za 2014. i 2015. godinu, a u 2015. godini i potporu Sveučilišta u Zagrebu za znanstveno-istraživački dio Projekta. Ciljevi su promocija oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba i osmišljavanje nastave i uključivanje studenata u oralno-zdravstvenu skrb za osobe s invaliditetom. Prije početka izvedbe Projekta, doc. Dumančić se u rujnu 2014. godine uz Erasmus+ stipendiju educira u području stomatološke skrbi za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi na Karolinska Institutu u Stockholmu, u Švedskoj, pod mentorstvom doc. dr. sc. Inger Wårdh. U periodu 2014-2016. godine na Projektu

23


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

volontira 21 student, što je prvo organizirano volontiranje na Stomatološkom fakultetu i prvi put da su studenti uključeni u klinički rad na Zavodu.

Sweden, under the mentorship of Assistant Professor Inger Wårdh. In the period between 2014 and 2016, 21 students volunteered on the project, which is the first organised volunteering at the School of Dental Medicine and first time the students were engaged in clinical work at the Department. In 2014, Dr Ivana Savić Pavičin joined the project team on “Isolation, characterisation and differential potential of stem cells of oral tissue” in the Department of histology laboratory at the School of Medicine led by Professor Ivan Alajbeg, Department of oral medicine of the School of Dental Medicine. This expanded the research area of the Department to include new challenging area of regenerative dental medicine. Dr Savić Pavičin was appointed Assistant Professor in 2016.

Dr. sc. Ivana Savić Pavičin 2014. godine pridružila se timu znanstvenog projekta "Izolacija, karakterizacija i diferencijacijski potencijal matičnih stanica oralnih tkiva", koji se provodi u laboratoriju Zavoda za histologiju Medicinskog fakulteta pod vodstvom prof. dr. sc. Ivana Alajbega sa Zavoda za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta. Istraživačka djelatnost Zavoda tako se proširila na novo izazovno područje regenerativne dentalne medicine. Dr. sc. Savić Pavičin izabrana je u zvanje docenta 2016. godine. Godinu 2015. obilježilo je pisanje udžbenika te pripreme za 50. obljetnicu Zavoda. Nastavnici Zavoda H. Brkić, J. Dumančić, I. Savić Pavičin i M. Vodanović za predmet "Morfologija zubi s dentalnom antropologijom" u koautorstvu su napisali sveučilišni udžbenik "Biologija i morfologija ljudskih zuba", koji je pred objavljivanjem. Doc. Vodanović krajem 2015. godine objavljuje četiri knjige, od čega dva sveučilišna udžbenika i jedan priručnik. Najopsežnije djelo je sveučilišni udžbenik "Osnove stomatologije". Doc. Dumančić i kolege dali su ideje za obilježavanje 50. obljetnice Zavoda tijekom cijele 2016. godine i to simpozijem na temu „Dentalna antropologija povijesni osvrt i suvremeni trendovi“, kao i sastavljanjem monografije i bibliografije za trajni zapis povijesti Zavoda. U trenutku pisanja ovih redaka sudjelovanje na Znanstvenom simpoziju dentalne antropologije, u Zagrebu 911. lipnja 2016. godine, potvrdilo je 12 kolega iz Hrvatske te 39 sudionika iz inozemstva. Zavod uživa popularnost kod studenata koji se rado prijavljuju za obavljanje demonstrature na studentskim vježbama. U Zavodu je izrađeno više od 150 diplomskih, kongresnih i drugih studentskih radova, od kojih su neki i nagrađeni.

2015 was marked by a writing of textbooks and preparations for the 50th Anniversary of the Department. Department teaching staff, H. Brkić, J. Dumančić, I. Savić Pavičin and M. Vodanović co-authored a textbook for “Morphology of teeth with dental anthropology”, entitled “Biology and morphology of human teeth”, which is in the process of being published. Assistant Professor Vodanović published four books in 2015, among which are two university textbooks and one handbook. The most comprehensive work is the university textbook entitled “Essentials of Dental Medicine”. Associate Professor Dumančić and colleagues provided the directional idea for marking the 50th anniversary of the Department throughout 2016, including a symposium on “Dental anthropology – historic perspective and contemporary trends”, as well as preparing a monography and bibliography for permanent record of the Department’s history. At the time this text was written, 12 colleagues from Croatia and 39 participants from abroad confirmed attending the Research symposium on dental anthropology which is to take part in Zagreb, June 9-11. The Department is widely popular among students who often register to be demonstrators in students practice hours.

24


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

More than 150 graduate thesis, congress papers and other student paper have been prepared at the Department, and some of them received awards. MEĐUNARODNA I DOMAĆA VANJSKA SURADNJA ZAVODA U kolegijima koji se predaju na Zavodu pojedine nastavne jedinice predaju nastavnici s drugih zavoda Fakulteta, a znanstveno-nastavna i stručna suradnja Zavoda ostvarena je i s brojnim vanjskim suradnicima iz Hrvatske i inozemstva. U sklopu predmeta "Morfologija zubi s dentalnom antropologijom" dugogodišnja suradnja ostvarena je s prof. dr. sc. Jakovom Radovčićem, kustosom zbirke krapinskog neandertalca u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Profesora Radovčića je nakon odlaska u mirovinu zamijenila dr. sc. Davorka Radovčić. U predmetima "Morfologija zubi s dentalnom antropologijom" te u izbornom predmetu "Komparativna odontologija" višegodišnji suradnik je doc. dr. sc. Dean Konjević s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnja s djelatnicima Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta uspostavljena 1994. godine nastavila se do danas kroz nastavu, znanstveni i stručni rad.

INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXTERNAL COOPERATION OF THE DEPARTMENT In the courses thought at the Department separate teaching units are thought by teachers from other Departments of the School, and the research and professional cooperation of the Department also took form in cooperation with numerous associates from Croatia and abroad. In “Morphology of teeth with dental anthropology” a years-long cooperation was established with Professor Jakov Radovčić, curator of the Krapina Neanderthal collection at the Croatian Natural History Museum. Dr Davorka Radovčić took over after Professor Radovčić retired. Assistant Professor Dean Konjević from the Faculty of Veterinary Medicine of the University of Zagreb is a years-long associate in two courses, “Morphology of teeth with dental anthropology”, and “Comparative odontology”, an elective. Cooperation with the staff of the Department of forensic medicine and criminalistics established in 1994 continues today through teaching, and research and professional collaboration. During his engagement with the National team for identification of the victims of the Homeland war, collaboration was established with Dr Mario Šlaus who is the Head of the Anthropological Centre of the Croatian Academy of Sciences and Arts at the present. The post mortem analysis of the remains of the bodies excavated included all classical forms of identification including forensic anthropology which has been developed by Dr Šlaus. Experience gained and years-long good collaboration resulted in furthering of archaeology, palaeontology and dental medicine, and numerous published articles which resulted in collaboration and engagement of Dr Marin Vodanović as a junior researcher. Professor of criminal law Ksenija Turković, from

Tijekom rada u Nacionalnom timu za identifikaciju žrtava Domovinskog rata započinje suradnja s dr. sc. Mariom Šlausom, danas upraviteljem Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na ekshumiranim tijelima provođena je postmortalna analiza ostataka, koja je uključivala sve klasične oblike identifikacije uključujući forenzičnu antropologiju koju je razvijao dr. Šlaus. Stečeno iskustvo te dobra višegodišnja suradnja rezultirala je i nadgradnji arheologije, paleontologije i stomatologije, te su do danas objavljeni brojni radovi nastali temeljem zajedničkog rada i uključivanjem dr. Marina Vodanovića kao mlađeg istraživača.

U sklopu predmeta Forenzična stomatologija

25


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

višegodišnja vanjska suradnica bila je profesorica doktorica znanosti kaznenog prava zagrebačkog Pravnog fakulteta Ksenija Turković, a od 2012. godine je sutkinja Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Kroz znanstveni projekt "Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze" započela je dugogodišnja suradnja s prof. dr. sc. Miroslavom Dumićem, specijalistom pedijatrom s Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb. Tijekom znanstvenog projekta „Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava“ (2006.-2014. godine) uspostavljena je suradnja s Klinikom za nuklearnu medicinu i onkologiju KBC-a „Sestre Milosrdnice“ i doc. dr. sc. Tomislavom Jukićem, specijalistom nuklearne medicine. U lipnju 2006. Zavod je posjetila doc. dr. sc. Zvonka Zupanič Slavec, pročelnica Katedre za povijest medicine na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. U periodu 2008.–2012. godine stalni gost profesor Zavoda bio je Tore Solheim, dr. stom. i profesor oralne patologije i forenzične stomatologije na Sveučilištu u Oslu, u Norveškoj. Prof. Solheim dugogodišnji je učitelj nastavnika Zavoda, koji su pod njegovim vodstvom prošli forenzičku stomatološku edukaciju u sklopu tečajeva IOFOS-a.

Zagreb Law School, was a years-long external associate on the Forensic dental medicine course. As of 2012 she is a judge of the European Court of Human Rights in Strasbourg. Within the “Specificities of craniofacial complex of gonadal dysgenesis” project, a years-long cooperation started with Professor Miroslav Dumić, specialist paediatrician of the Paediatric Clinic of the Clinical Hospital Centre Zagreb. During the research project, “Research of bone tissue of the stomatognathic system” (20062014) cooperation was establish with the Clinic for nuclear medicine and oncology of the Clinical Hospital Centre “Sisters of Mercy” and Assistant Professor Tomislav Jukić, specialist in nuclear medicine. Assistant Professor Zvonka Zupanič Slavec, Head of the Department for history of medicine at the Medical School in Ljubljana visited the Department in 2006. Between 2008 and 2012, Tore Solheim, DMD, and professor of oral pathology and forensic dental medicine at the University of Oslo (Norway) was permanent visiting professor at the Department. Professor Solheim was a yearslong teacher of those among the teaching staff at the Department who completed IOFOS forensic dental medicine education under his guidance. The Department fosters a long-lasting cooperation with the Department of dental morphology, dental anthropology and forensics at the School of Dental Medicine of the University of Sarajevo. Assistant Professor Selma Zukić held a visiting lecture in 2009, entitled “Experiences in dental identification of victims of the war in Bosnia and Herzegovina”. As of 2013, Kurt W. Alt, DMD and years-long professor of anthropology at JohannesGuttenberg University of Mainz (Germany) is the visiting professor at the Department. Professor Alt is the Head of the Centre for natural and cultural history of humanity at the Danube Private University in Krems-Stein (Austria) as of 2014, and is in the global research network of the University of Basel (Switzerland).

Zavod ima dugu suradnju sa Katedrom za morfologiju zubi, dentalnu antropologiju i forenziku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Doc. dr. sc. Selma Zukić 2009. godine održala je pozvano predavanje "Iskustva dentalne identifikacije na žrtvama rata u Bosni i Hercegovini". Od 2013. godine gost profesor Zavoda je Kurt W. Alt, dr. stom. i dugogodišnji profesor antropologije na Johannes-Gutenberg sveučilištu u Mainzu, u Njemačkoj. Od 2014. godine prof. Alt radi kao pročelnik Centra za prirodnu i kulturnu povijest čovječanstva na Dunavskom privatnom sveučilištu, Krems-Stein, Austrija te unutar globalne istraživačke mreže na Sveučilištu u Baselu, Švicarska.

26


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Kroz "Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba" uspostavljena je suradnja s Karmen Nenadić, prof. defektologije, i drugim djelatnicima Hrvatskog saveza slijepih. U 2015. godini suradnja je rezultirala knjigom "Osobe s oštećenjem vida – naši pacijenti. Vodič za pristup slijepim i slabovidnim osobama za zdravstvene djelatnike" autorica Karmen Nenadić, Željka Šubarić i Jelena Dumančić. Od vanjskih suradnika u Projektu sudjeluju i prim. dr. sc. Jelka Jukić, voditeljica Ambulante za djecu sa smetnjama u razvoju KBC-a Zagreb, prim. dr. Neda Striber, oftalmolog iz Klinike za dječje bolesti Zagreb, Andrea Fajdetić, prof. defektologije te mr. sc. Ante Omrčen, dr. stom.

Through the “Project for promotion of oral health of blind and visually impaired”, cooperation was established with Karmen Nenadić, professor of defectology, and other staff of the Croatian Blind Union. This cooperation resulted in the book published in 2015, “People with eye disorders – our patients. Handbook for health workers working with blind and visually impaired”, authored by Karmen Nenadić, Željka Šubarić and Jelena Dumančić. External associates who took part in the project were, Dr Jelka Jukić, chief dentist of the Clinic for children with development disorders of the Clinical Hospital Centre Zagreb, Dr Neda Striber, ophthalmologist from the Children’s hospital Zagreb, Andrea Fajdetić, professor of defectology, and Ante Omrčen, DMD, Msc. The Department collaborates with G. Richard Scott, professor of biological anthropology at the Department for anthropology of the University of Nevada, Reno (USA) and one of the creators of the Arizona State University Denatal Anthropology System (ASUDAS). The idea of organising an ASUDAS workshop and a symposium of dental anthropology on the occasion of the 50th anniversary of the Department for dental anthropology arose from the collaboration of Assistant Professor Dumančić and Professor Scott. In the academic year 2011/2012, under the Erasmus student mobility programme, first international student attended a course in forensic dental medicine at the Department. This was Andreja Krašovec from the Medical School of the University of Ljubljana. There is a number of other experts who visited the Department: Professor Jossei Beeley, Faculty of Biomedical and Life Sciences, University of Glasgow, Great Britain (2005); Professor Maria Giovana Belcastro, Laboratorio di Bioarcheologia e Osteologia Forense, University of Bologna, Italy (2006, 2007); Professor Roberto Cameriere, Institute of Forensic Medicine, University of Macerata, Italy (2004, 2007); Assistant Professor Renata Chalas, Medical University of Lublin, Poland (2009); Professor Branko Ermenc, Medical School,

Od 2014. godine Zavod surađuje s prof. dr. sc. G. Richardom Scottom, profesorom biološke antropologije sa Zavoda za antropologiju Sveučilišta u Nevadi Reno, SAD i jednim od tvoraca Arizona State University dentoantropološkog sustava (ASUDAS). Kroz suradnju doc. Dumančić i prof. Scotta rodila se ideja o organizaciji ASUDAS radionice i simpozija dentalne antropologije povodom 50. obljetnice Zavoda za dentalnu antropologiju.

U akademskoj godini 2011./2012., u sklopu Erasmus programa mobilnosti studenata, nastavu iz Forenzičke stomatologije na Zavodu je pohađala prva strana studentica - Andreja Krašovec s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Od ostalih međunarodnih stručnjaka u Zavodu su gostovali: prof. dr. sc. Jossei Beeley, Faculty of Biomedical and Life Sciences, Sveučilište u Glasgowu, Velika Britanija (2005.); prof. dr. sc. Maria Giovana Belcastro, Laboratorio di Bioarcheologia e Osteologia Forense, Sveučilište u Bologni, Italija (2006., 2007.); prof. dr. sc. Roberto Cameriere, Institute of Forensic Medicine, Sveučilište u Macerati, Italija (2004., 2007.); doc. dr. sc. Renata Chalas, Medicinsko sveučilište u Lublinu, Poljska (2009.); prof. dr. sc. Branko Ermenc, Medicinski fakultet,

27


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Sveučilište u Ljubljani, Slovenija (2004., 2005., 2006.); prof. dr. sc. David Frayer, Department of Anthropology, Kansas University, SAD (2003.); prof. dr. sc. Uwe Kierdorf, Jestus-LiebigUniversity of Giessen, Njemačka (2004.); prof. dr. sc. Hakan Mornstad, Karolinska institut, Stockholm, Švedska (2002., 2007.); prof. dr. sc. Vilma Pinchi, Sveučilište u Firenzi, Italija (2013.); dr. sc. Aina Teivens, Karolinska Institut, Stockholm, Švedska (2002., 2007.); dr. sc. Yvo Vermilen, Katoličko sveučilište, Leuven, Belgija (2003.); prof. dr. sc. Frank J. M. Verstraete, School of Veterinary Dentistry, Sveučilište u Kaliforniji Davis, SAD (2005., 2008); prof. dr. sc. Jos V. M. Welie, Center for Health Policy and Ethics, Creighton University, Omaha, SAD (2006) te dr. Bejtula Zeqiri, Stomatološki fakultet u Prištini, Kosovo (2004).

University of Ljubljana, Slovenia (2004, 2005, 2006); Professor David Frayer, Department of Anthropology, Kansas University, USA (2003); Professor Uwe Kierdorf, Jestus-Liebig-University of Giessen, Germany (2004); Professor Hakan Mornstad, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden (2002, 2007); Professor Vilma Pinchi, University of Florence, Italy (2013); Dr Aina Teivens, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden (2002, 2007); Dr Yvo Vermilen, Catholic University, Leuven, Belgium (2003); Professor Frank J. M. Verstraete, PhD, School of Veterinary Dentistry, University of California, Davis, USA (2005, 2008); Professor Jos V. M. Welie, PhD, Centre for Health Policy and Ethics, Creighton University, Omaha, USA (2006) and Dr Bejtula Zeqiri, School of Dental Medicine in Priština, Kosovo (2004).

KLINIČKI RAD Paralelno s nastavom i znanstveno-istraživačkim radom, nastavnici Zavoda obavljaju klinički rad u sklopu Odjela, kasnije Kliničkog zavoda za opću stomatologiju Stomatološke klinike KBC-a, a specijalisti su različitih grana. U sklopu Kliničkog zavoda djeluje i stomatološka ambulanta na lokaciji Rebro, a od 1.12.1986. godine i Renato Justament, dr. stom., koji provodi stomatološko liječenje nepokretnih bolesnika u njihovom domu. Liječnici Kliničkog Zavoda bili su predlagatelji, a kasnije i nositelji specijalizacije "Obiteljska stomatologija", koja je uvedena "Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika" iz 1994. godine (Narodne novine br. 33/1994). U Pravilniku stoji opis specijalizacije: "Zadnjih desetljeća postupno se mijenja žarište praktičnog djelovanja u stomatologiji s postupaka liječenja oralnih bolesti na njihovo sprečavanje. Ove činjenice bitno utječu i na organizaciju i sadržaj specijalizacije obiteljske stomatologije. Cilj nastave je osposobiti specijalizanta za samostalan rad i vođenje ambulante obiteljske stomatologije. Tijekom rada specijalizant treba pod vodstvom mentora: poznavati najčešće akutne i kronične bolesti organa usne šupljine te metodologiju i mogućnosti njihova liječenja; uočiti povezanost

CLINICAL WORK In parallel with the teaching and research, the teaching staff of the Department engages in clinical work at the Clinical Department for general dental medicine of the Dental Clinic of the Clinic Hospital Centre, specialising in different areas. The Clinical Department incorporates the dental clinic at Rebro location, and as of 1.12.1986 Renato Justament, DMD, is also associated, providing dental medical care to immobile patients in their home. Specialisation in “Family dental medicine” was proposed by the doctors at the Clinical Department, who organised the programme later on. Said specialisation was introduced by the “Rules of professional specialisation of health workers” from 1994 (Official Gazette no. 33/1994), wherein the following description of the specialisation is contained: “Over the course of the last decades there is a gradual shift in the focus of practical work in dental medicine from the treating of oral diseases to their prevention. These facts significantly affect organisation and substance of specialisation in family dental medicine. The goal of the teaching is to equip the specialist for individual work and leading a family dental medicine office. During their work under the leadership of the mentor, the specialist shall: know the most frequent acute

28


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

problema usne šupljine pacijenta s odnosima u njegovoj obitelji; poznavati djelokrug preventivne stomatologije i primjenjivati preventivne zahvate u svakodnevnom radu; usvojiti saznanje kako zdravlje i bolest usne šupljine mogu biti povezani i pod utjecajem okoliša i socijalnih činitelja; shvatiti razvoj i ponašanje pojedinca te ocijeniti njihov utjecaj na zdravlje usne šupljine; poznavati i razumjeti zdravstvenu skrb u cjelini i kako voditi pacijenta kroz tu skrb."

and chronical diseases of the organs of the oral cavity, and the methods of treatment and their options; spot the connection of the problems of the oral cavity of the patient with the relationships within the patient’s family; know the area of preventive dental medicine and apply preventive procedures in everyday work; know how the health and the disease of the oral cavity can be related to and under the influence of the environment and social factors; understand the development and behaviour of an individual and assess their effect on the health of oral cavity; know and understand healthcare as a whole, and how to guide the patient through healthcare.” First specialists in family dental medicine in 2006 were Dr Tomislav Udovičić from Mostar, B&H, and from Croatia, Dr Jelena Dumančić, under the mentorship of Professor Zvonimir Kaić. The regulation of internal organisation and systematisation of job posts of the Clinical Hospital Centre Zagreb, which entered into force on December 12, 2014, the Clinical Department was renamed the Department of family dental medicine. In 2016 new staff is hired after a 20-year long lull in employing new talent which led to reduction of the Clinical Department to one single clinical doctor (Professor Brkić), with cumulative employment of Assistant Professor Dumančić, specialist in family dental medicine, and Assistant Professor Vodanović, specialist in endodontics and restorative dental medicine. Senior medical nurse, Tina Zgurić, and medical nurse Pashke Paluca assist in clinical work. Dr Katarina Juras, specialist in family dental medicine, and medical nurse Zdenka Tkalčić work at the Rebro location. Specialists of the family dental medicine who specialised at the Clinical Department: Dr Tomislav Udovičić Dr Jelena Dumančić Dr Katarina Juras Dr Viktorija Runac Dr Darko Kero Dr Nikica Pirović Dr Ivona Bago

Prvi specijalisti iz obiteljske stomatologije postali su dr. Tomislav Udovičić iz Mostara, BiH, a iz Hrvatske dr. Jelena Dumančić 2006. godine, pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonimira Kaića. Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta KBC-a Zagreb, koji je stupio na snagu 12. prosinca 2014. godine, klinički zavod mijenja naziv u Zavod za obiteljsku stomatologiju. Nakon 20-godišnje pauze u primanju novih djelatnika, s čime se Zavod sveo na samo jednog liječnika kliničara (prof. Brkić), 2016. godine u kumulativni radni odnos primljeni su doc. Dumančić, specijalist obiteljske stomatologije, i doc. Vodanović, specijalist endodoncije i restaurativne stomatologije. U ambulantnom radu pomažu viša medicinska sestra Tina Zgurić i medicinska sestra Pashke Paluca. Na lokaciji Rebro rade dr. Katarina Juras, specijalist obiteljske stomatologije, i medicinska sestra Zdenka Tkalčić. Specijalizanti obiteljske stomatologije koji su specijalizirali na Kliničkom Zavodu za opću stomatologiju: dr. Tomislav Udovičić dr. Jelena Dumančić dr. Katarina Juras dr. Viktorija Runac dr. Darko Kero dr. Nikica Pirović dr. Ivona Bago

29


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

ZAKLJUČAK Rijetki su oni koji povijest žele učiti i poučavati, ali okrugle obljetnice, poput ove, zacakle interes u mnogome oku. Historia est magistra vitae (Marcus Tullius Cicero). Dobro je osvrnuti se na proteklih 50 godina. Bez poznavanja povijesti ne bismo mogli imati različite perspektive, ne bismo mogli imati viziju budućnosti i ne bismo mogli procijeniti jesmo li radili ispravno. Povijest ovog malog ali bitnog Zavoda potvrđuje da je svaki od djelatnika Zavoda utkao svoju nit, svoju kvalitetu, svoju ljudskost u ono što imamo danas. Vizija koju su od prvih početaka imali naši prethodnici danas zasigurno znamo da je bila dobra. Predanim dugogodišnjim radom oplemenili su generacije studenata dentalne medicine, oduševili i odgojili mlade istraživače i nastavnike i doprinijeli kvaliteti kliničkog rada i zadovoljstvu brojnih pacijenata. Za ovaj se Zavod s ponosom može reći da se u njegovoj uspješnoj sadašnjosti zrcali njegova povijest i povijest Hrvatske. Za budućnost nema straha nastavimo li svaki sadašnji trenutak živjeti i stvarati najbolje što znamo – na ponos našem Fakultetu, Sveučilištu i na opće dobro Hrvatske.

CONCLUSION There are few who enjoy to study and teach history, but round anniversaries such as this one spark an interest in many. Historia est magistra vitae (Marcus Tullius Cicero). It is good to reflect on the past 50 years. Without the knowledge of the history, we would not be in the position to have different perspectives, we would have no vision of the future, and would not be able to tell whether we did well. The history of this small but important Department affirms that every member of staff weaved their own thread, their quality, their human contribution into what we have today. As we know for certain today, the vision of our predecessors was good. Through years of their dedicated work, they enriched the generations of the students of dental medicine, inspired and formed young researchers and teachers, and have contributed to the quality of the clinical work and satisfaction of numerous patients. It can be proudly said that the present success of the Department is a reflection of its history and the history of Croatia. We should not fear what the future might bring should we stay the course, living each moment and creating the best we know to make our School and our University proud, and to contribute to the common good of Croatia.

Dr. Mustafa Ćatović, prvi predstojnik Zavoda za morfologiju zubi. Slika sa Svjedodžbe o državljanstvu iz 1962. godine Dr Mustafa Ćatović, the first Head of the Department of morphology of teeth. The picture from the document of citizenship from 1962

30


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Diploma o habilitaciji dr. Mustafe Ćatovića, 1970. godina Dr Mustafa Ćatović habilitation diploma, 1970

31


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Dr. Zvonimir Kaić prima diplomu od prof. dr. sc. Živka Bolfa, prvog dekana Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 30. svibnja 1965. godine Dr Zvonimir Kaić receiving the diploma from Professor Živko Bolf, the first Dean of the School of Dental Medicine University of Zagreb, 30 May 1965.

Vježbaonica Zavoda danas. The room for student exercises at the Department today.

32


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Djelatnici Zavoda za morfologiju zubi snimljeni 1990. godine. Staff of the Department of morphology of teeth in 1990. S lijeva stoje / from left standing: Pashke Paluca med. sestra/nurse, Zdravko Makarić – medicinski tehničar/medical techinican, dr. Melita Buneta – glavna sestra/the head nurse, prof. dr. sc. Zvonimir Kaić – predstojnik Zavoda/the Head of the Department; u čučnju/ in squat: Vesna Čuček – zubna tehničarka/dental technician; leži/lie: dr. sc. Jadranka Keros asistent/assistant teacher.

Dr. sc. Hrvoje Brkić radi na identifikaciji žrtava Domovinskog rata, Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dr Hrvoje Brkić working on identification of the victims of the Homeland War, Department of forensic medicine and criminalistics of the School of Medicine University of Zagreb.

33


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Odluka Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta o promjeni naziva Zavoda u Zavod za dentalnu antropologiju, 14. ožujka 1995. godine. The decision of the School Council on change of the name of the Department in Department of dental anthropology, 14 March 1995

34


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Logotip Zavoda za dentalnu antropologiju dizajniran 1996. godine. Logo of the Department of dental anthropology designed in 1996

Dr. Jelena Dumančić sa grupom studenata u pretkliničkoj vježbaonici, 1998. godina. Dr Jelena Dumančić with a group of students in preclinical excercises room.

Slika iz 2000. godine, s lijeva / Picture from the year 2000, from left: Zvonimir Kaić, Jelena Dumančić, Marinka Mravak Stipetić, Hrvoje Brkić

35


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Program tečaja za trajno usavršavanje "Forenzična stomatologija: vještačenje u stomatologiji" održanog 2001. godine. Program of the continuing education course “Forensic dentistry: expertize in dental medicine”, held in 2001

Prof. dr. sc. Tore Solheim, gost profesor Zavoda, u posjeti 2009. godine. S lijeva / Professor Tore Solheim, visiting professor at the Departmen, in visit in 2009. From left: Jelena Dumančić, Hrvoje Brkić, Jadranka Keros, Tore Solheim, Vera Njemirovskij, Marin Vodanović.

36


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Djelatnici Zavoda 2010. godine. Department staff in 2010. Stoje slijeva/from left, standing: Tajana Kostelić, Dina Radović, Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić, Vera Njemirovskij, Jadranka Keros, Marin Vodanović. Sjede slijeva/sitting, from left: Katarina Juras, Zdenka Tkalčić, Vesna Čuček, Hrvoje Brkić.

Uz postersku prezentaciju o povijesti forenzičke stomatologije u Hrvatskoj. In front of the poster presentation on the history of forensic dentistry in Croatia. 21st International Meeting on Forensic Medicine Alpe - Adria - Pannonia, Sarajevo, 2012: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović

37


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Prozor u povijest: izložbeni prostor uređen 2014. godine kao začetak muzeja Stomatološkog fakulteta. Glavni eksponat je stomatološki stolac i zubna jedinica Ritter iz 1930-tih godina, izvorno vlasništvo prof. dr. Živka Bolfa, prvog dekana Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Decoration of display area - the start of a museum of dental medicine of the School of Dental Medicine in 2014. The main exponat is Ritter dental unit from 1930ties, at first property of professor Živko Bolf, the first Dean of the School of Dental Medicine in Zagreb.

Djelatnici Zavoda na proslavi povodom umirovljenja prof. dr. sc. Vere Njemirovskij, 2013. godine. Department staff in the occasion of retirement of Professor Vera Njemirovskij. Slijeva/from left: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Ivana Savić Pavičin, Vera Njemirovskij, Marin Vodanović, Pashke Paluca, Tina Zgurić, Tajana Kostelić, Tana Barišić, Jadranka Keros, Dina Križanac.

38


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Sudionici međunarodnog kongresa ISDM IAPO 2014. - 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology Participants of the international congress ISDM IAPO 2014 - 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology

Dekan i tajnica dekana s dobitnicama nagrade za postersku prezentaciju na kongresu ISDM IAPO 2014. Dean and secretary of the dean with the winners of the prize for poster presentation at ISDM IAPO 2014. S lijeva/from left: prof. Hrvoje Brkić, Lada Prišlić, Marija Pejakić, Mateja Pejakić, Jelena Dumančić.

39


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Profesor G. Richard Scott sa Sveučilišta u Nevadi, Reno, SAD, u posjeti Zavodu 2014. godine. Professor G. Richard Scott, University of Nevada Reno, USA, visiting Department in 2014. Slijeva/from left: Marin Vodanović, G. Richard Scott, Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić.

Doc. Jelena Dumančić sa studenticama volonterkama na Projektu za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba, ožujak 2015. godine Assistant Professor Jelena Dumančić with student volunteeres at the Project for oral health promotion in blind and visually impaired persons, March 2015

40


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Prof. Jakov Radovčić, kustos zbirke krapinskog neandertalca u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, s doc. Jelenom Dumančić i prof. Vera Njemirovskij, 2010. godine. Professor Jakov Radovčić, curator of the Krapina Neanderthal collection at the Croatian Natural History Museum, with Assistant Professor Jelena Dumančić and Professor Vera Njemirovskij in 2010.

Prof. Tore Solheim, gost profesor Zavoda, predaje o procjeni dobi, 2009. godina. Visiting Professor of the Department Tore Solheim lecturing on age estimation, 2009.

41


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Ispred Muzeja krapinskih neandertalaca u Krapini, 2010. Godine. In front of the Krapina Neanderthal Museum, 2010. Slijeva/From left: Ivana Savić Pavičin, Vera Njemirovskij, Jadranka Keros, Jakov Radovčić, Jelena Dumančić, Hrvoje Brkić.

Posjeta prof. dr. Uwe Kierdorfa Fakultetu i Zavodu 2004. Godine. Professor Uwe Kiedorf visited School and Department in 2004. Slijeva/From left: Uwe Kierdorf, Hrvoje Brkić, Dean Konjević, Jadranka Keros

Obrana doktorskog rada dr. Jelene Dumančić 18. listopada 2005. Godine. Dr Jelena Dumančić defending doctoral thesis, 18 October 2005. Slijeva/From left: Jelena Dumančić, Zvonimir Kaić, Senka Meštrović, Marina Lapter Varga, Miroslav Dumić.

42


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Doc. dr. sc. Zvonka Zupanič Slavec u posjeti Fakultetu i Zavodu, 9. lipnja 2006. godine. Assistant Professor Zvonka Zupanič Slavec visited School and Department, 9 June 2006. Slijeva/From left: Biserka Lazić, Zvonimir Kaić, Zvonka Zupanič Slavec.

21st International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia, Sarajevo, 2012. Slijeva/From left: Marin Vodanović, Anita Bajsman, Amra Vuković, Selma Zukić, Jelena Dumančić, Hrvoje Brkić.

Prof. Kurt W. Alt, gost profesor Zavoda, u posjeti u prosincu 2013. Godine. Visiting Professor of the Department Kurt W. Alt lecturing in December 2013.

43


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Promocija knjige "Osobe s oštećenjem vida – naši pacijenti. Vodič za pristup slijepim i slabovidnim osobama za zdravstvene djelatnike", 10. ožujka 2016. Godine. Promotion of the handbook “Persons with visual impairment - our patients. The guidebook for health workers”, 10 March 2016. Slijeva/From left: Jelena Dumančić, Ana Vrbanić, Andrea Fajdetić, Karmen Nenadić, Neda Striber, Martina Laktić.

Prof. G. Richard Scott analizira morfologiju zuba na sadrenim modelima iz zbirke znanstvenog projekta Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze, kolovoz 2014. godine. Professor G. Richard Scott analyzing tooth morphology on dental casts from the collection of the project “Characteristics of the craniofacial complex in gonadal dysgenesis”, August 2014.

Prvi specijalistički ispit iz obiteljske stomatologije. First exam for the degree of specialist of family dental medicine. S lijeva kandidat a desno komisija/On the left candidate and on the right commission: dr. Tomislav Udovičić, prof. Jadranka Keros, prof. Zvonimir Kaić, prof. Josip Pandurić.

44


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Katedra za forenzičku stomatologiju

.::.

Chair of forensic

dentistry Hrvoje Brkić Preuzeto iz: .::. From: Brkić H. Forensic Science: 20 Years of Forensic Dentistry at the University of Zagreb, 1994 - 2014. Acta stomatol Croat 2014;48(2):96-8.

Podatci iz dostupne literature upućuju na rani početak forenzične stomatologije u Hrvatskoj, a vezuju se za vještačenje smrti pacijentice nakon intervencije stomatologa tridesetih godina prošlog stoljeća. Nakon toga, na teritoriju Hrvatske dogodilo se nekoliko masovnih stradavanja zbog sudara i pada zrakoplova te željezničke nesreće na glavnom kolodvoru u Zagrebu u kojima se identitet dokazivao na temelju zubnih obilježja. U većini navedenih stradavanja kao forenzičari sudjelovali su inozemni stručnjaci, a osobito forenzični stomatolozi jer je ta specijalnosti na našem području bila gotovo nepoznata. Jedino je, nakon željezničke nesreće 1974. godine na glavnom kolodvoru u Zagrebu, kao stomatolog sudjelovao sveučilišni profesor Zvonimir Kaić koji je, unatoč vrlo oskudnim prijesmrtnim obilježjima, nastojao identificirati poginule. Tijekom Domovinskog rata od 1991. do 1995. godine Hrvatskoj postaju prijeko potrebni stručnjaci različitih disciplina i njihovo znanje kako bi se doznali identiteti nepoznatih ljudskih ostataka/žrtava rata. Tako se početkom 1994. osniva Nacionalni tim za identifikaciju žrtava rata sastavljen od patologa, sudskih medicinara, radiologa, biokemičara, antropologa i prvi put stomatologa. Djelatnik Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uključuje se kao njegov ravnopravni član te započinje svoju sada već dvadesetogodišnju misiju razvoja forenzične stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu i na teritoriju Republike Hrvatske. Te davne 1994. godine, osim svakodnevne edukacije na terenu, rješavajući i pokušavajući otkriti identitet

Data from available literature point to an early beginning of Forensic Dentistry in Croatia relating to a post-mortem examination of a female patient after a dental procedure in the 1930s. Later on, there were several mass casualties due to collisions and airplane crashes and a railway accident at the Zagreb Main Railway Station wherein the identity of the victims was established based on dental features. Foreign experts in forensics helped identify those victims, particularly forensic dentists because this specialty was almost unknown in our region at the time. As an exception, in 1974, Professor Zvonimir Kaić, PhD, a dentist, assisted in identifying the victims of the railway crash at the Zagreb Main Station despite their scarce antemortem features. During the Homeland War from 1991 to 1995, Croatia desperately needed experts in different scientific disciplines and knowledge in order to establish the identity of unknown human remains/war casualties. Thus, in early 1994, a National War Victims Identification Team was founded, consisting of pathologists, forensic medicine experts, radiologists, biochemists, anthropologists and, for the first time, doctors of dental medicine. A faculty staff member of the Department of Dental Anthropology, School of Dental Medicine University of Zagreb joins the team as a full member and begins what is now a twenty-year mission to develop Forensic Dentistry at the University of Zagreb and in the Republic of Croatia. Back in 1994, apart from daily field education and making efforts to establish the identity of unknown war victims, as well as liaising between two departments -

45


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

nepoznatih ostataka žrtava rata te službenog povezivanja dvaju zavoda – Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta i Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, svoju prvu međunarodnu edukaciju dobio je na Karolinskom institutu u Štokholmu 1994. godine, gdje je radio s profesorom Hakanom Monstardom, tada predsjednikom Svjetske organizacije forenzičnih stomatologa – IOFOS-a. Dobivši stručna znanja od uglednih i svjetski poznatih stručnjaka, tijekom boravka u Štokholmu te uvježbavanjem praktičnih vještina tijekom identifikacijskog procesa u Hrvatskoj, nastojao je osmisliti kolegij forenzične stomatologije kojim bi se upotpunio studijski program stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu. Kao sveučilišni nastavnik – Hrvoje Brkić (tada docent) organizirao je kolegij forenzične stomatologije najprije u sklopu poslijediplomskog studija, a 1997. i u sklopu diplomskog studija te sudjeluje u otvaranju Katedre za forenzičnu stomatologiju pri Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Daljnji tijek razvoja forenzične stomatologije bazira se na učenju temeljenom na znanstvenim dokazima. Uspostavlja se znanstvenoistraživački projekt Analiza zubala na žrtvama Domovinskog rata koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Zahvaljujući tom projektu publiciraju se radovi važni za razvoj forenzične stomatologije i dentalne identifikacije, a objavljeni su u najcitiranijem forenzičnom časopisu International Journal of Legal Medicine IF 3,51. Paralelno s objavljivanjem radova, stječu se poznanstva na mnogobrojnim međunarodnim skupovima koja će poslije itekako utjecati na daljnji napredak Katedre za forenzičnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Teme iz ovog područja postaju vrlo popularne među mlađim kolegama pa ih rado uzimaju za diplomske ispite, te magistarske i doktorske radove. Rezultati obranjenih doktorata i magisterija redovito se objavljuju te ih često citiraju inozemni autori. Usporedno s edukacijom na diplomskom i

Department of Forensic Medicine and Criminalistics at the School of Medicine and the Department of Dental Anthropology, School of Dental Medicine, University of Zagreb, he also received his first international training at the Karolinska Institutet in Stockholm, where he worked with Professor H. Monstrad, then the president of the International Organisation of Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS). After obtaining knowledge from renowned world experts during his stay in Stockholm and by applying practical skills in the course of the identification process in Croatia, he made efforts to design a course of Forensic Dentistry which would improve the study program of Dental Medicine at the University of Zagreb. As a university teacher – Hrvoje Brkić (Assistant Professor at the time) organised a course in Forensic Dentistry, first within the postgraduate study program and in 1997 within the undergraduate study program. He also participated in the establishing the Chair of Forensic Odontology at the Department of Dental Anthropology, School of Dental Medicine, University of Zagreb. Further development of Forensic Dentistry is based on scientific evidence. The scientific research project titled ‘Dentition Analysis of Homeland War Victims’ supported by the Ministry of Science, Education and Sports. Owing to this project, papers relevant to the development of Forensic Dentistry and dental identification were published in the most cited forensic journal, International Journal of Legal Medicine IF 3,51. At the same time, some important acquaintances were made at numerous international gatherings which would in turn significantly affect further development of the Chair of Forensic Odontology, School of Dental Medicine University of Zagreb. The topics from this field have been very popular among younger colleagues and are often selected for graduate theses, master and doctoral dissertations. The results of the defended doctoral and master theses are regularly published and are often cited by foreign authors. Parallel with graduate and postgraduate studies, the Chair provides

46


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

poslijediplomskom studiju, Katedra također omogućuje cjeloživotnu izobrazbu doktora dentalne medicine, što su kolege pozitivno prihvatili. Godine 2005. Katedra, zajedno sa Zavodom za sudsku medicine i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, organizirala je i međunarodni skup na kojem sudjeluje dvadesetak kolega iz skandinavskih zemalja. Redovitu praktičnu izobrazbu djelatnici Katedre temelje na poslijesmrtnim analizama zubala u mrtvačnici Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku, vještačenjem na sudovima u RH te sudjelovanjem u ekshumacijama ljudskih ostataka. Na temelju dosad ostvarenih rezultata, Katedra je međunarodno prepoznata, što se može potvrditi činjenicama da su postignuti rezultati bili prezentirani na mnogobrojnim pozivnim predavanjima, od kojih posebno izdvajamo FDI 2004. u New Delhiju, 2007. u Hong Kongu, IOFOS-ov kongres u Firenci 2013. te Festival forenzičnih znanosti 2014. u Seulu. Osim pozivnih predavanja i citiranosti radova objavljenih o temi forenzične dentalne medicine, pročelnik Katedre član je međunarodnog odbora IOFOS-a, uređivačkog odbora međunarodnog časopisa IJOFOS-a te glavni urednik IOFOS-ova vjesnika. Tijekom dvadesetogodišnjeg razvoja forenzične dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu, Stomatološki Fakultet, Grad Zagreb i Hrvatska postali su međunarodno prepoznati na forenzičnoj karti svijeta.

lifelong education for doctors of Dental Medicine, which was well accepted by peers. In 2005, the Chair, together with the Department of Forensic Medicine and Criminalistics, School of Medicine, University of Zagreb organised an international meeting with the participation of twenty colleagues from Scandinavian countries. The Chair bases its regular education on the post-mortem analyses of dentitions at the Department of Forensic Medicine and Criminalistics morgue, on giving forensic evidence at courts in the Republic of Croatia and on taking part in exhuming of human remains. The Chair has been internationally recognised due the obtained results and achievements, which can be supported by the fact that they were presented at numerous invited lectures. We would like to particularly mention FDI 2004 in New Delhi, 2007 in Hong Kong, the IOFOS congress in Florence, 2013 and the Festival of Forensic Science in Seoul, 2014. Apart from the invited lectures and citations of papers on the topic of Forensic Dentistry, the Head of the Chair is a member of the IOFOS international board, editorial board of the IJOFOS international journal and Editor-in-chief of the IOFOS bulletin. During the twenty-year period of the development of Forensic Dentistry at the University of Zagreb, the School of Dental Medicine, the city of Zagreb and Croatia have become internationally recognised on the forensic map of the world. Hrvoje Brkić u laboratoriju za forenzičnu stomatologiju Hrvoje Brkić at forensic dentistry laboratory

47


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Izobrazba iz forenzične stomatologije za doktore stomatologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Forensic dentistry education for doctors of dental medicine at School of Dental Medicine University of Zagreb

Sudionici tečaja iz forenzične stomatologije za vojne stomatologe, Pula, 2006. Participants of the Forensic dentistry course for military dentists, Pula, Croatia, 2006

Sudionici tečaja iz forenzične stomatologije za grupu švedskih stomatologa, Zagreb, 2007. Participants of the Forensic dentistry course for a group of Swedish dentists, Zagreb, Croatia, 2007

48


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Sudionici tečaja iz forenzične stomatologije za grupu makedonskih stomatologa, Skopje, Makedonija, 2008. kojeg su organizirali Zdravko Čakar i Hrvoje Brkić Participants of the Forensic dentistry course for a group of Macedonian dentists, Skopje, Macedonia, 2008, organized by Zdravko Čakar and Hrvoje Brkić

Mario Šlaus i Hrvoje Brkić tijekom TV emisije „Zapisano u kostima“, Zagreb, 2011. Mario Šlaus and Hrvoje Brkić during the TV show entitled „Written in bones“, Zagreb, 2011

Hrvoje Brkić na utemeljenju Sekcije za forenzičnu stomatologiju Bosne i Hercegovine, Konjic, 2012. Hrvoje Brkić at the establishing of the forensic dentistry section of Bosnia and Herzegovina, Konjic, Bosnia and Herzegovina, 2012

49


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

50


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Zaposlenici

.::.

Employees

Zaposlenici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1966. – 2016.)

Ime Name

Godina početka zaposlenja na Zavodu Year of beginning of employment on the Department

Employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb (1966 – 2016)

Godina završetka rada na Zavodu Year of end of employment on the Department

Položaj Position

NASTAVNO OSOBLJE .::. ACADEMIC STAFF Mustafa Ćatović

1966

1978

docent .::. assistant professor

Zvonimir Kaić

1971

2007

redoviti profesor .::. full professor

Vera Njemirovskij

1973

2013

izvanredni profesor .::. associate professor

Jadranka Keros

1977

2013

redoviti profesor .::. full professor

Hrvoje Brkić

1988

redoviti profesor .::. full professor

Jelena Dumančić

1996

docent .::. assistant professor

Ivana Savić Pavičin

2004

docent .::. assistant professor

Marin Vodanović

2005

docent .::. assistant professor

NENASTAVNO OSOBLJE .::. NON-ACADEMIC STAFF Dinka Jünker

1977

1982

zubni tehničar .::. dental technician

Davorka Kolenc

1982

1984

zubni tehničar .::. dental technician

Vesna Čuček

1984

2010

zubni tehničar .::. dental technician

Željko Badžek

1990

2004

zubni tehničar .::. dental technician

Tajana Kostelić

2005

zubni tehničar .::. dental technician

Dina Radović

2010

zubni tehničar .::. dental technician

Ruža Korošec

1962

1988

medicinska sestra .::. nurse

Nada Bošnjaković

1972

1980

medicinska sestra .::. nurse

Đurđica Tudja

1979

1983

medicinska sestra .::. nurse

Zdenka Tkalčić

1981

1983

medicinska sestra .::. nurse

Ruža Sarkotić

1982

1988

medicinska sestra .::. nurse

Melita Buneta

1988

2011

medicinska sestra .::. nurse

Zdravko Makarić

1988

1990

medicinski tehničar .::. medical technician

Pashke Paluca

1990

medicinska sestra .::. nurse

Tina Zgurić

2011

medicinska sestra .::. nurse

51


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Vera Njemirovskij i Jadranka Keros u laboratoriju Zavoda za dentalnu antropologiju, 2004. Vera Njemirovskij and Jadranka Keros in the laboratory of the Department of dental anthropology, 2004

Godišnji susret 2005. Annual meeting 2005 S lijeva .::. From left: Melita Buneta, Vera Njemirovskij, Pashke Paluca, Zvonimir Kaić, Jadranka Keros, Jelena Dumančić

Godišnji susret 2006. Annual meeting 2006 S lijeva .::. From left: Ivana Savić Pavičin, Tajana Kostelić, Melita Buneta, Vesna Čuček, Jelena Dumančić, Vera Njemirovskij, Pashke Paluca, Jadranka Keros, Hrvoje Brkić, Lada Prišlić

52


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

S lijeva .::. From left: Zvonimir Kaić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović, 2006.

Godišnji susret 2008. Annual meeting 2008 S lijeva .::. From left: Jadranka Keros, Pashke Paluca, Viktorija Runac, Katarina Juras, Tajana Kostelić, Melita Buneta, Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij, Marin Vodanović, Ivana Savić Pavičin; u čučnju .::. in squat: Zdenka Tkalčić, Vesna Čuček

Godišnji susret 2010. Annual meeting 2010 S lijeva .::. From left: Tajana Kostelić, Katarina Juras, Marin Vodanović, Zdenka Tkalčić, Jelena Dumančić, Lada Prišlić, Jadranka Keros, Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin; sjede .::. sitting: Melita Buneta, Vesna Čuček

53


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godišnji susret 2011. Annual meeting 2011 S lijeva .::. From left: Jadranka Keros, Katarina Juras, Tajana Kostelić, Dina Križanac, Pashke Paluca, Vera Njemirovskij, Hrvoje Brkić, Melita Buneta, Zdenka Tkalčić; sjede .::. sitting: Vesna Čuček, Marin Vodanović, Dino Tödling, Lada Prišlić

Godišnji susret 2013. Annual meeting 2013 S lijeva .::. From left: Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić, Hrvoje Brkić, Jadranka Keros, Marin Vodanović

Godišnji susret 2014. Annual meeting 2014 S lijeva stoje .::. From left standing: Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić, Ana-Marija Fijala, Lada Prišlić, Tina Zgurić, Melita Buneta, Dina Križanac, Vesna Čuček, Tajana Kostelić, Marin Vodanović; sjede .::. sitting: Zrinka Tarle, Jadranka Keros, Zvonimir Kaić, Zdenka Tkalčić, Katarina Juras, Pashke Paluca

54


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Mustafa Ćatović - Prvi predstojnik Zavoda

.::.

First head of the

Department

Doc. dr. sc. Mustafa Ćatović rođen je 1925. godine u Trebinju, BiH, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Već kao gimnazijalac aktivno se uključuje u NOB. Za vrijeme službe u JNA, gdje je obavljao oficirsku dužnost u sanitetskoj službi, završio je dvije godine studija opće medicine. Studij je zbog tadašnjih okolnosti morao prekinuti a nastavio je sa školovanjem dolaskom u Zagreb. Upisan je na Stomatološki odjel Medicinskog fakulteta u Zagrebu 1955. godine. Studij završava 1962. godine uz kontinuiranu vojnu djelatnost u JNA. Nakon završenog studija zapošljava se u polivalentnoj stomatološkoj ambulanti Doma narodnog zdravlja Trnje gdje radi do odlaska na Stomatološki fakultet. Zaposlen je na mjesto asistenta na Zavodu za oralnu patologiju 1962.godine gdje započinje s radom u nastavi. Nadalje, 1966. godine izabran je za predavača iz predmeta Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju i predstojnika novoosnovanog Zavoda za morfologiju zuba. Nakon izbora za predstojnika Zavoda za morfologiju zuba provodi nastavu iz istoimenog predmeta a osobito se posvetio osmišljavanju i organiziranju vježbi modeliranja zubi što predstavlja temeljnu vještinu potrebnu za stomatološku profesiju. Njegovom zaslugom uređena je pretklinička vježbaonica za potrebe nastave koja se kasnije koristi, ne samo za vježbe iz Morfologije, već i za vježbe ostalih pretkliničkih predmeta. Osim provođenjem nastave na Zavodu, doc. Ćatović bio je posvećen i znanstvenom radu a bavio se širokim

Assistant professor Mustafa Ćatović was born in 1925 in Trebinje, BiH, where he finished elementary and high school education. In his youg days he actively joined NOB. During his national service in Yugoslavian Army, with officer's commission in medical team, he managed two years of general medical study. Due to exceptional circumstances he had to terminate further education which was continued after settling down in Zagreb. He enrolled at the Dental Department of School of Medicine, University of Zagreb in 1955. In 1962 he finished the study while continuously involved in Army. The graduation was followed by employment at polyvalent dental clinic Trnje where he was working till 1962. That was the year when prof.Ćatović was elected for teaching assistant at the Department of Oral Pathology where initiated his teaching and scientific career. In 1966 he became lecturer for the course Tooth morphology with introduction to dentistry, at the same time he estabilished new department, Department of Tooth Morpholology. After the election for Head of newly founded Department his work was dedicated toward education organization of the course of Tooth morphology. In that time, special attention was focused on preparing and realizing preclinical practicals of tooth modeling that is the basic skill in dental profession. On his own merits preclinical laboratory was arranged for the need of Tooth morphology classes and even for other preclinical courses. Except his significant teaching activities, prof. Ćatović was

55


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

područjem znanstvenog interesa kao što su: morfologija zuba, laboratorijski testovi, kemijska ispitivanja, elektromiografske registracije i ispitivanja defektnosti zubnog niza. Promicao je publicističku aktivnost kao član redakcijskog odbora znanstvenog časopisa Acta stomatologica Croatica. Izabran je u nastavnoznanstveno zvanje docenta 1970. godine. Od 1965. godine obnašao je dužnost Predstojnika poliklinike Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Bio je aktivan i na razini Sveučilišta, kao član investicijske komisije. Također, bio je član odbora za zubozdravstvenu službu gradskog Zavoda za zaštitu zdravlja i Stomatološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Svojim nesebičnim djelovanjem konstatno se zalagao za povezivanje fakulteta sa stomatološkom službom na terenu s ciljem unapređenja fakulteta i njegove promocije. Kroz znanstveno-istraživačku djelatnost, raznolike društveno političke aktivnosti i brojne odgovorne funkcije koje su mu bile povjerene doc.dr.sc. Ćatović je u značajnoj mjeri uspio iskazati svoje sposobnosti i ostaviti nam hvalevrijedno nasljeđe.

dedicated to the scientific work as well. Main field of his scientific interest was very broad and was including: tooth morphology, laboratory testing, electromiographic registration and analysis of tooth arch defects. He was working on promotion of scientific publishing as part of editorial board of scientific journal Acta Stomatologica Croatica. In 1970 he was promoted to assistant professor. Since 1965 he was the Head of the Dental Clinic of the University Hospital Centre Zagreb. He was respectable member of University board. Also, he was member of Section for dental health service in the City Bureau for health maintenance and Dental section of Croatian Medical Association. With his altruistic activities he constantly advocated the need for interrelationship between School of Dental Medicine and dental activities in society with the final goal of progression and promotion of his head office. Through his significant scientific, social, political and other activities and responsible positions assistant professor Ćatović managed to express his great possibilities and left us precious heritage.

56


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Hrvoje Brkić Ime .::. Name: Hrvoje Brkić Titula .::. Title: redoviti professor u trajnom zvanju .::. Full tenure professor Godina rođenja .::. Year of birth: 1963. Mjesto rođenja .::. Place of birth: Zagreb, Hrvatska .::. Zagreb, Croatia Bračno stanje .::. Marital status: oženjen, otac troje djece .::. married, father of three children Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights  2015 / 25th Meeting of the INTERPOL Standing Committee on Disaster Victim Identification, INTERPOL General Secretariat Headquarters, Lyon, France  2014 / 3rd Forum for Disaster Victim Identification, London, UK  2013 / 24th Meeting of the INTERPOL Standing Committee on Disaster Victim Identification, INTERPOL General Secretariat Headquarters, France  2011 / Setting Mediterranean Standards for Human Identification by Physical Anthropology. International Association of Forensic Sciences, Funchal, Madeira, Portugal  2005 / Reconstruction of Facial Features of the Deceased by Sculpting, Drawing and Computer Technology. International Association of Forensic Sciences, Hong Kong  2002 / Age Assessment in Forensic Odontology, Helsinki / Finland  1999 / Human Bite Mark Investigation, Los Angeles / California, USA  1998 / National Missing and Unidentified persons Violent Crime Workshop, Sacramento / California, USA  1997 / First European-American Intensive course in PCR Based Clinical and Forensic testing, Split / Hrvatska  1995 / First International Course in Forensic Odontology, 1995. Karolinska Institute, Stockholm / Sweden.  1995 / položio specijalistički ispit .::. Specialization finished  1992 / doktorirao pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu .::. PhD degree at School of Dental Medicine University of Zagreb  1992 / započeo specijalizaciju iz dentalne i oralne patologije sa parodontologijom .::. Started the speciality of oral and dental pathology with periodontology  1988 / upisuje poslijediplomski studij iz stomatologije .::. Entered postgraduate study  1988 / diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu .::. Graduated at School of Dental Medicine University of Zagreb

57


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights  2015 / reizabran za dekana Stomatološkog fakulteta .::. Dean of School of Dental Medicine University of Zagreb (re-election)  2014 / izabran za dopredsjednika Svjetske organizacije forenzičkih stomatologa (IOFOS) .::. Elected as vice-president of International Organization of Forensic Odonto Stomatology  2012 / dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Dean of School of Dental Medicine University of Zagreb  2008 / redoviti profesor u trajnom zvanju .::. Full tenure professor at the Department of Dental Anthropology  2007 / prodekan Stomatološkog fakulteta u Zagrebu .::. Vice-dean at School of Dental Medicine University of Zagreb  2006 / glavni urednik časopisa Acta Stomatologica Croatica .::. Editor in Chief of Acta stomatologica Croatica  2004 / izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora .::. Full professor at the Department of Dental Anthropology  2003 / prodekan Stomatološkog fakulteta u Zagrebu .::. Vice-dean at School of Dental Medicine University of Zagreb  2000 / izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora .::. Associate professor at the Department of Dental Anthropology  1997 / izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta .::. Assistant professor at the Department of Dental Anthropology  1997 / pročelnik Katedre za forenzičku stomatologiju .::. Head of the Chair of forensic dentistry  1995 / započeo kumulativni radni odnos s Klinikom za stomatologiju KBC-a .::. Cumulative employment began with University dental clinic  1994 / izabran za znanstvenog suradnika .::. Research associate  1994 / uvodi kolegij “Dentalna identifikacija” u sklopu poslijediplomskog studija .::. Pioneer of course “Dental identification” in postgraduate study  1988 / izabran za znanstvenog pripravnika na Stomatološkom fakultetu .::. Scientific researcher at School of Dental Medicine University of Zagreb Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights  Obavlja diplomsku nastavu u sklopu kolegija «Morfologija zubi s dentalnom antropologijom». .::. Performs graduate classes as part of the subject "Teeth Morphology and Dental Anthropology".  Pročelnik je Katedre za forenzičku stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. .::. Head of the Chair of Forensic Dentistry at School of Dentistry, University of Zagreb.  Izvodi nastavu u integriranom studiju, poslijediplomskom studiju, doktorskom studiju te u tečajevima cjeloživotnog obrazovanja. .::. He teaches in the integrated, postgraduate, and doctoral studies as well as in continuing education courses.

58


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

MENTORSTVA: Mentor je trideset i pet diplomskih radova, među kojima su dva nagrađena Rektorovom nagradom. Mentor je osam magisterija i četiri disertacije. .::. MENTORING: He was a mentor of thirty-five theses, including two awarded Rector's Prizes, mentor of eight master’s degrees and four dissertations.

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights  Glavna područja znanstvenog interesa: kromosomske aberacije, forenzične znanosti, dentalna antropologija. Sudjelovanje pristupnika u brojnim znanstveno-istraživačkim projektima proisteklo je iz bliske suradnje sa stručnjacima Medicinskog i Veterinarskog fakulteta te Instituta za fiziku u Zagrebu. Do sada je bio sudionik tri znanstveno-istraživačka projekta te voditelj tri projekta financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Uz domaće projekte, pristupnik je od 2005. do 2007. sudjelovao kao nacionalni koordinator u međunarodnom projektu Okvirnog programa 6 (FP6) financiranom od strane EU. .::. The main areas of scientific interest: Chromosomal aberrations, Forensic science, Dental anthropology, Dental age determination. His participations in numerous research projects resulted in close cooperation with experts of Medical School and School of Veterinary Medicine and the Institute of Physics in Zagreb. By now he has been a participant in three scientific research projects and the leader of three projects funded by the Ministry of Science, Education and Sports. In addition to local projects, the candidate participated as a national coordinator for the international project of the Framework Programme 6 (FP6) financed by the EU from 2005 to 2007.  Hrvoje Brkić stalni je recenzent u sljedećim znanstvenim časopisima: The Lancet, Archives of Oral Biology, Collegium Antropologicum, Acta Stomatologica Croatica, Indian Journal for Dental Research European Journal of Dental Education, a od godine 2006. glavni je urednik jedinog znanstvenog stomatološkog časopisa u Hrvatskoj – Acta stomatologica Croatica, koji neprekidno izlazi od godine 1966. sa četiri godišnja sveščića. Od 2013. do 2015. bio je glavni urednik IOFOS Newsletter. .::. Hrvoje Brkic is a permanent reviewer in the following journals: The Lancet, Archives of Oral Biology, Collegium Antropologicum, Acta Stomatologica Croatica, Indian Journal of Dental Research, and Journal of Dental Education. Since 2006 he is the editor of the scientific dental journal in Croatia - Acta Stomatologica Croatica. This journal has been continuously published since 1966 in four volumes per year. From 2013 to 2015 he was the editor of International Organization of Forensic OdontoStomatology Newsletter. Sudjelovanje u znanstvenim projektima .::.Participation in scientific projects:  Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze ( 1991-1993) .::. Characteristics of craniofacial complex in gonadal dysgenesis  Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze(1993-1996) .::. Characteristics of craniofacial complex in gonadal dysgenesis

59


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Voditelj znanstvenih projekata .::. Head of the scientific projects:  Dentalna identifikacija stradalih u Domovinskom ratu (1996-2000) .::. Dental identification of the victims from Homeland war  Analiza zubala u identifikaciji ekshumiranih žrtava rata u Hrvatskoj (2002-2005) .::. Analysis of teeth in identification of exhumed victims in Croatia  Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima (2006-2012) .::. Human dentition in forensic and archaeological research  Medical Research Iniciative in South Eastern Europe (MedResInSEE), 2005-2007 Profesionalne aktivnosti – izdvojeno .::. Professional activities – highlights  Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić je uz sve svoje nastavne, znanstvene i kliničke obaveze obnašao i brojne funkcije pri Stomatološkom fakultetu, Sveučilištu u Zagrebu, Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa RH. Ministarstvu zdravlja RH te Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. .::. Professor Hrvoje Brkic along with all of his teaching, research and clinical duties also found time to perform a number of functions at the School of Dental Medicine, University of Zagreb, the Ministry of Education and Sports, Ministry of Health of the Republic of Croatia and at the Agency for Science and Higher Education. Fakultetska povjerenstva .::. Faculty boards:  2005- / Član Dekanskog kolegija Stomatološkog fakulteta .::. Member of Dean’s office at School of Dental Medicine University of Zagreb  Član Odbora za znanost .::. Member of the Science board at School of Dental Medicine University of Zagreb  Član odbora za poslijediplomski studij – Doktorski studij .::. Member of the Doctoral study at School of Dental Medicine University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu .::. University of Zagreb:  2003- / Član Biomedicinskog vijeća područja .::. Member of the Biomedical Council  2005-2009 / Član Odbora za statutarna pitanja .::. Member of the Committee of Statutory Issues  2005-2009/ Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća biomedicinskog područja .::. Member of the Commission for establishing the criteria and confirm selection to titles Council of biomedicine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta .::. Ministry of Science, Education and Sports: • 2005/ Član Prosudbene skupine za ocjenu prijedloga znanstvenih programa i projekata .::. Member of the review panel to review the proposed research programs and projects • 2006-2009; 2009-2012/ Član stručnog Povjerenstva podjelu državnih nagrada za biomedicinske znanosti .::. Member of the Commission division of state awards for Biomedical Sciences

60


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Ministarstvo zdravlja .::. Ministry of Health: • 2015- / Član Nacionalnog povjerenstva za stomatologiju .::. Member of National council of dentistry Agencija za znanosti visoko obrazovanje .::. The Agency for Science and Higher Education: • •

2006-2009 / Član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo .::. Member of the Scientific Council of Biomedicine and Health 2009-2012 / Član Matičnog odbora za biomedicinu i zdravstvo .::. Member of the Board of Biomedicine and Health

Županijski sud u Zagrebu .::. Zagreb County Court • 1986- / Zaprisegnuti sudski vještak za stomatologiju .::. Court sworn expert for dentistry Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) • Ukupno 160 publikacija .::. Total of 160 publications: • 10 autorskih knjiga, udžbenika i poglavlja u knjigama .::. Author's books, textbooks and book chapters • 44 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC i SCI časopisima .::.journal articles and review articles in journals indexed in Current Contents and SCI bases • 60 znanstvenih radova u drugim časopisima.::. Scientific papers in other journals • 12 kongresnih priopćenja u CC časopisu .::. conference reports in journals indexed in Current Contents • 95 kongresnih priopćenja u drugim časopisima i knjigama sažetaka .::. Conference reports in other journals and books of abstracts Nagrade .::. Awards • 2012/ Državna nagrada za znanost .::. Croatian National Science Award in the field of Biomedicine Članstva .::. Memberships • Hrvatski liječnički zbor .::. Croatian medical Association • Hrvatsko društvo za forenzičnu stomatologiju .::. Croatian society of forensic dentistry • Hrvatsko endodontsko društvo .::. Croatian endodontic society • Hrvatska komora dentalne medicine .::. Croatian chamber of dental medicine • International Association for Dental Research - IADR • International Organization of Forensic Odonto Stomatology – IOFOS • Association of Dental Education in Europe - ADEE

61


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

62


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Jelena Dumančić Ime .::. Name: Jelena Dumančić Titula .::. Title: docentica .::. assistant professor Godina rođenja .::. Year of birth: 1971. Mjesto rođenja .::. Place of birth: Zagreb, Hrvatska .::. Zagreb, Croatia Bračno stanje .::. Marital status: udana, majka troje djece .::. married, mother of three children E-pošta .::. E-mail: dumancic@sfzg.hr Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights •

• •

2015 / Radionica: Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi, IPA projekt StuDiSupport, Sveučilište u Zagrebu .::. Workshop: Enhancing the quality of higher education for disadvantaged groups through the provision of student counselling services, IPA project StuDiSupport, University of Zagreb, Zagreb, Croatia 2014 / Erasmus+ program akademske mobilnosti – edukacija nastavnog osoblja: Oralnozdravstvena skrb za osobe s invaliditetom i osobe starije životne dobi, Karolinska institut, Stockholm, Švedska .::. Erasmus+ Programme Staff Mobility - Staff Training, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 2012 / Radionica za mentore: Profesionalizacija supervizije doktoranada, Sveučilište u Zagrebu .::. Workshop for mentors: Professionalization of PhD Supervision, University of Zagreb, Zagreb, Croatia 2010 / 8. međunarodni tečaj forenzičke stomatologije: metode dentalne identifikacije, Međunarodna organizacija za forenzičku stomatologiju - IOFOS, Oslo, Norveška .::. 8th International Course in Forensic Odontology: Personal Identification by Dental Means, International Organization for Forensic Odonto-Stomatology, Oslo, Norway 2006 / specijalist obiteljske stomatologije, KBC Zagreb .::. Specialist in Family Dentistry, University Hospital Centre Zagreb, Croatia 2005 / doktor znanosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, „Osobitosti kraniofacijalnog sustava u osoba s Turnerovim sindromom - disertacija .::. PhD - Doctoral study, School of Dental Medicine, University of Zagreb, "Characteristics of the craniofacial complex in Turner syndrome" - dissertation

63


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• •

2004 / tečaj „Statistics for physicians“, Croatian Medical Journal i Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split .::. Course „Statistics for physicians“, Croatian Medical Journal and School of Medicine University of Split, Split, Croatia 2000 / magistar znanosti Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, „Gonadna disgeneza i značajke zubala“ – magistarski rad .::. MSc - Master of Science, School of Dental Medicine University of Zagreb. "Gonadal dysgenesis and dental traits" – master thesis. 1998 / Citogenetska radionica, Hrvatsko društvo za humanu genetiku, Drugi hrvatski kongres humane genetike, Zagreb .::. Cytogenetic workshop, Croatian Society of Human Genetics, 2nd Croatian Congress of Human Genetics, Zagreb, Croatia 1997 / državni ispit, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske .::. state qualifying exam, Ministry of Health, Republic of Croatia 1995 / doktor stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Doctor of Dental Medicine, School of Dental Medicine, University of Zagreb

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights •

• • • • • • • •

2016 / specijalist obiteljske stomatologije, Zavod za obiteljsku stomatologiju Stomatološke klinike Kliničkog bolničkog centra Zagreb .::. Specialist of family dentistry at the Department of Family Dentistry, Dental Clinic, University Hospital Centre Zagreb 2013 / viši znanstveni suradnik, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research scientist, Department of dental anthropology 2010 / docent za predmet Morfologija zubi s dentalnom antropologijom, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Assistant professor, Department of dental anthropology 2010 / znanstveni suradnik, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research associate, Department of dental anthropology 2005 / viši asistent, Zavod za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta .::. Senior teaching assistant, Department of dental anthropology 2001 – 2006 / specijalizant iz obiteljske stomatologije, KBC Zagreb .::. Resident in Family Dentistry, Dental Clinic, Clinical Hospital Center Zagreb 2000 / asistent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Teaching assistant, Department of dental anthropology 1997 / mlađi asistent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Graduate teaching assistant, Department of dental anthropology 1996 / znanstveni novak, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research fellow, Department of dental anthropology

Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights • • • •

2015- / Morfometrija u dentalnoj antropologiji – voditelj kolegija na doktorskom studiju .::. Morphometrics in dental anthropology - course leader in Doctoral (PhD) Study 2015- / Stomatološka etika – nastavnik .::. Dental ethics – teacher 2007- / Povijest dentalne medicine – voditelj kolegija .::. History of dentistry – course leader 2004- 2015 / Uvod u stomatologiju – nastavnik .::. Introduction to dentistry - teacher

64


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • •

1999- / Forenzička stomatologija – nastavnik .::. Forensic dentistry – teacher 1997- / Morfologija zuba s dentalnom antropologijom – nastavnik .::. Tooth morphology with dental anthropology – teacher Mentor 7 diplomskih radova .::. Mentor of 7 graduation thesis

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights •

Glavna područja znanstvenog interesa: dentalna antropologija, forenzička stomatologija, orofacijalna genetika, preventivna stomatologija, oralno zdravlje i povijest zdravstvene kulture .::. Main areas of scientific interest: dental anthropology, forensic dentistry, orofacial genetics, preventive dentistry, oral health and history of health culture 2015 / Voditeljica znanstvenog projekta Promocija oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba, Sveučilište u Zagrebu .::. Leader of the scientific project "Project for Oral Health Promotion in Blind and Visually Impaired Persons", University of Zagreb. Suradnik na 7 znanstveno-istraživačkih projekata .::. Collaborator at 7 scientific projects: o 1996 / Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze. Voditelj: prof. dr. sc. Zvonimir Kaić .::. Characteristics of the craniofacial complex in gonadal dysgenesis. Leader: Zvonimir Kaić. o

1996 -2000 / Dentalna identifikacija stradalih u Domovinskom ratu. Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić .::. Dental identification of the victims from Homeland war. Leader: Hrvoje Brkić.

o

2002 -2005 / Analiza zubala u identifikaciji ekshumiranih žrtava rata u Hrvatskoj. Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić .::. Analysis of teeth in identification of exhumed victims in Croatia. Leader: Hrvoje Brkić.

o

2006 -2013 / Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima. Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić .::. Human dentition in forensic and archaeological research. Leader: Hrvoje Brkić.

o

2009 – 2010 / Hrvatsko stomatološko nazivlje-HRSTON. Voditelj: doc.dr.sc. Marin Vodanović .::. Croatian Dental Terminology – HRSTON. Leader: Marin Vodanović.

o

2010–2013 / Epidemiologija karijesnih i nekarijesnih lezija u djece Republike Hrvatske. Voditelj: prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić .::. Epidemiology of carious and noncarious lesions in children in Republic of Croatia, leader: Ivana Čuković – Bagić.

o

2013 – 2014 / Stomatološki i forenzički aspekti stomatognatog sustava. Voditelj: Doc.dr.sc. Marin Vodanović .::. Dental and forensic aspects of stomatognathic system. Leader: Marin Vodanović.

65


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Profesionalne aktivnosti – izdvojeno .::. Professional activities – highlights •

• •

• •

2016/ Predsjednica Organizacijskog odbora međunarodnog Znanstvenog simpozija dentalne antropologije, Zagreb (DASS Zagreb 2016) .::. President of the Organizing Board of the international Dental Anthropology Scientific Symposium, Zagreb, Croatia (DASS Zagreb 2016) 2015- / članica Povjerenstva i mentor za nostrifikaciju stranih diploma na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu .::. member of the Committee and mentor for the recognition of foreign diploma at School of Dental Medicine University of Zagreb 2015/ članica Radne skupine za preventivu i promicanje zaštite oralnog zdravlja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske .::. member of the Working group for preventive care and promotion of the oral health care of the Ministry of Health, Republic of Croatia 2014/ voditeljica javno-zdravstvenog projekta "Projekt za promociju oralnog zdravlja u slijepih i slabovidnih osoba", financijska potpora Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba .::. leader of the public oral health programme "Project for Oral Health Promotion in Blind and Visually Impaired Persons", financial support Zagreb City Office for Health 2014/ suradnica na javno-zdravstvenom projektu Prevencija ranog dječjeg karijesa edukacijom patronažnih sestara Grada Zagreba, voditeljica prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, financijska potpora Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba .::. collaborator in the public oral health project "Prevention of Early Childhood Caries by education of the communityhealth nurses of the City of Zagreb", project leader: Ivana Čuković-Bagić, School of Dental Medicine University of Zagreb, financial support Zagreb City Office for Health 2014/ članica Povjerenstva za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu .::. member of the Committee for Rector's Award at the University of Zagreb 2014/ članica Organizacijskog odbora i Znanstvenog odbora 16. Međunarodnog simpozija dentalne antropologije i 1. kongresa Međunarodne udruge za palestomatologiju, Zagreb (ISDM IAPO 2014) .::. member of the Organizing Board and Scientific Board of the 16th International Symposium of Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagreb, Croatia (ISDM IAPO 2014) 2013- / voditeljica tečajeva trajne edukacije iz Obiteljske stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. continuing education Family Dentistry course leader, School of Dental Medicine University of Zagreb 2013- / članica Etičkog odbora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. member of the Ethical Committee, School of Dental Medicine University of Zagreb 2009- / članica Povjerenstva za diplomske radove Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of the Committee for graduation theses, School of Dental Medicine University of Zagreb

Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) Ukupno 55 publikacija .::. Total of 55 publications: • 1 autorska knjiga .::. Author books • 4 poglavlja u knjigama .::. Book chapters

66


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • • • • • •

11 izvornih znanstvenih, preglednih i stručnih radova u CC časopisima .::. research, review and professional articles in journals indexed in Current Contents 5 znanstvenih radova u drugim časopisima.::. research papers in other journals 11 stručnih radova u drugim časopisima .::. professional papers in other journals 1 znanstveni rad u zborniku skupa s međunarodnom recenzijom .::. research paper in the symposium book with interenational peer review 4 kongresna priopćenja u CC časopisu .::. conference reports in journals indexed in Current Contents 12 kongresnih priopćenja u drugim časopisima .::. Conference reports in other journals 6 kongresnih priopćenja u knjigama sažetaka .::. Conference reports in book of abstracts

Nagrade .::. Awards •

• •

2015 / Priznanje Stomatološkog fakulteta za Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba .::. Award for the "Project for Oral Health Promotion in Blind and Visually Impaired Persons", School of Dental Medicine University of Zagreb 2014 / nagrada Christy G. Turner II za najbolji poster, 2. mjesto, 16. Međunarodni simpozij dentalne antropologije i 1. kongres Međunarodne udruge za palestomatologiju, Zagreb (ISDM IAPO 2014) .::. Christy G. Turner II Award for the best poster, 2nd place, 16th International Symposium of Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagreb, Croatia (ISDM IAPO 2014) 2006 / putna stipendija IADR CED .::. CED Travel Stipend, International Association for Dental Research Continental European Division (IADR CED) 2005 / 3. nagrada za najbolji poster, 13th International Symposium on Dental Morphology, Lodz, Poljska .::. 3rd prize for the best poster, 13th International Symposium on Dental Morphology ISDM, Lodz, Polska 1995. Rektorova nagrada za najbolji studentski rad, Sveučilište u Zagrebu .::. Zagreb University Rector’s Award for the best student paper

Članstva .::. Memberships • • • • • • • • •

2016 / Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu .::. Croatian Society for Intensive Care Medicine 2012 .::. International Association for Paleodontology (IAPO) 2008 .::. European Society of Endodontology (ESE) 2006 .::. International Association for Dental Research - IADR 2006 Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora .::. Croatian Dental Society Croatian Medical Association 2006 / Hrvatsko endodontsko društvo .::. Croatian Endodontic Association 2005 .::. International Organization for Forensic-Odontostomatology - IOFOS 2003- / Hrvatska udruga forenzičnih stomatologa .::. Croatian Association of Forensic Stomatologists 2001- / Hrvatska stomatološka komora .::. Croatian Dental Chamber

67


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

68


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Zvonimir Kaić Ime .::. Name: Zvonimir Kaić Titula .::. Title: umirovljeni redoviti professor .::. retired full professor Godina rođenja .::. Year of birth: 1942. Mjesto rođenja .::. Place of birth: Livno, Bosna i Hercegovina Bračno stanje .::. Marital status: oženjen, otac jednog djeteta .::. married, father of one child E-pošta .::. E-mail: kaiczvonimir@gmail.com Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights • • • • • •

• • •

2005-2016/ MICC Medicinski fakultet, Zagreb .::. MICC School of Medicine, Zagreb 2004/ Developing Assessment in Dental Education, ADEE, Cardiff Wales, UK 1997/ First European-American Intensive Course in PCR Based Clinical and Forensic Testing, Split, Croatia 1984/ Medicinska genetika, IUC Dubrovnik .::. Medical genetics, IUC Dubrovnik, Croatia 1991/ Clinical Biology of the Fetus, IUC Dubrovnik 1983/ Doktorirao „Utjecaj kastracije i testosterona na aktivnost transportne adenozintrifosfataze u submandibularnoj žlijezdi i u bubregu miša“ .::. PhD „Effect of the castration and testosterone on transportional adenosine triphosphatase activity in the submandibular gland and in the kidney“ 1976-77/ Pedagoška izobrazba sveučilišnih nastavnika i suradnika, Centar za pedagošku izobrazbu i istraživanje Sveučilišta u Zagrebu .::. Pedagogical education of university teachers, University of Zagreb 1974/ Specijalistički ispit, pedodoncija i socijalna stomatologija .::. Specialist in pedodontics and social dentistry 1972/ Apsolvirao studij opće medicine, Medicinski fakultet u Zagrebu .::. Graduate at the School of Medicine, University of Zagreb 1971/ Poslijediplomski studij Eksperimentalne biologije, smjer: animalna fiziologija, PMF Zagreb .::. Postgraduate study of Experimental biology, orientation: animal phisiology, Faculty of Science, University of Zagreb 1967/ Stručni ispit liječnika stomatologa, s odličnim uspjehom .::. state qualifying exam with excellent success

69


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

1965/ Diploma, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Graduate at the School of Dental Medicine University of Zagreb

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights • •

• •

• • • •

2007/ umirovljeni redoviti profesor .::. retired full professor 2007/ redoviti profesor u trajnom zvanju, odluka Stomatološkog fakulteta, 27.09.2007. (Senat Sveučilišta u Zagrebu nije potvrdio odluku Stomatološkog fakulteta) .::. full professor tenure with decision of School of Dental Medicine, Zagreb, 27.09.2007. (Decision not confirmed by Senate of University of Zagreb) 1998/ redoviti profesor i znanstveni savjetnik .::. full professor and Senior research scientist 1988. izvanredni profesor, „Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju“, diplomski studij; „Dentalna antropologija“, „Komparativna odontografija“, „Zubi, nasljeđe, okoliš“, poslijediplomski studij .::. Associate professor, „Tooth morpology with introduction to dentistry“, undergraduate study; „Dental anthropology“, „Comparative odontography“, „Tooth, heritage, enviroment“, postgraduate study 1984/ docent, „Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju“, dodiplomski studij; „Odabrana poglavlja iz morfologije zubi“, Poslijediplomski studij iz stomatologije .::. Assistant professor, „Tooth morpology with introduction to dentistry“,undergraduate study; „Selected chapters from tooth morphology“, postgraduate study in dentistry 1978-2007/ Pročelnik Odjela, Kliničkog zavoda za opću stomatologiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb .::. Head of the clinical Department for general dentistry at Dental Clinic, University Hospital Centre Zagreb Predstojnik Zavoda za morfologiju zubi & dentalnu antropologiju (naziv od 1995.) do 01.11.2003. godine .::. head of the Department of tooth morphology, School of Dental Medicine, to 2003; name of the department changed in 1995 to Department of tooth morphology and dental anthropology 1976/ predavač, „Morfologija zubi s uvodom u stomatologiju“ .::. teacher, „Tooth morpology with introduction to dentistry“ 1971/ asistent, Zavod za morfologiju zubi Stomatološkog fakulteta .::. Teaching assistant, Department of tooth morphology School of Dental Medicine 1968/ asistent, Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta .::. Teaching assistant, Department of Paediatric and Preventive Dentistry 1966. liječnik stomatolog, MC Sisak .::. Dentist, Sisak, Croatia

Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights •

1994/ Obnovljeni nastavni plan i program, vodi „Uvod u stomatologiju“, „Morfologija zubi s dentalnom antropologijom“, do listopada 2003.; „Povijest stomatologije“; sudjeluje „Forenzična stomatologija“, „Stomatološka dijagnostika i propedeutika“ .::. Renewed study program, course leader in: „Introduction to dentistry“, „Tooth morpology with dental anthropology“ –to 2003; „History of dentistry“; teacher in „Forensic dental medicine“ and „Dental diagnostics and propedeutics“

70


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• •

• •

Organizaciji i reorganizacija nastave morfologije zubi, naglasak na morfogenetska svojstva zuba .::. Organization and reorganization of tooth morphology classes, with emphasis on morphogenetic characteristics Model učinaka kromosoma X i/ili Y na značajke kraniofacijesa, istraživan putem gonadne disgeneze (Turnerov i Klinfelterov sindrom) .::. Effects of chromosome X and/or Y on craniofacial characteristics (Turner's and Klinfelter's syndrome) Četiri nastavne cjeline (makroskopska i mikroskopska građa zuba, embrijski razvoj zuba i komparativna odontografija) .::. Four course topics (macroscopic and microscopic tooth structure, embriological tooth develpoment and comparative odontography) Pribavljeni i dostupni suvremeni izvori za praćenje nastave, učenje, stjecanje znanja i vještina za kasniji klinički rad .::. Advanced teaching procedures and tools 2001/ U suradnji s SMC-om, 2001. osnovana je mrežna stranica Zavoda. Od 2002. stranica je u sustavu integrirane web stranice Fakulteta. Na stranici Zavoda objavljivani su prikazi predavanja/seminara/vježbi, te ostvarivana komunikacija sa polaznicima. Na Carnetovom Web festivalu 2005., zavodska stranica probila se u drugi krug natjecanja .::. Web page od the Department of Dental Anthropology, realised in collaboration with SMC, presenting significant assistance in communication with students. It was integrated into web page of the School of Dental Medicine in 2002. Mentor 27 diplomskih radova (3 su nagrađena Rektorovom nagradom) .::. Mentor of 27 graduation thesis (3 were awarded with Rectors award) Mentor 10 magistarskih i 3 doktorska rada .::. Mentor of 10 master and 3 doctoral thesis

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights •

Glavna područja znanstvenog interesa: dentalna antropologija, orofacijalna genetika, povijest zdravstvene kulture, koja se mogu pratiti kroz sudjelovanje u projektima i pomoću publikacija. .::. Main areas of scientific interests are: dental anthropology, orofacial genetics, history of health culture, followed by scientific projects engagement and numerous publications.

Sudjelovanje u znanstvenim projektima .::. Participation in scientific projects: •

• •

„Utjecaj testosterona na brzinu sinteze i razgradnje nekih enzima u bubregu i submandibularnoj žlijezdi miša“, 1971. – 1975., voditelj projekta Nebojša Avdalović, Z. K. suradnik – istraživač, Naučni fond SR Hrvatske Projekt br 62 „Nastanak i razvoj učestalih kroničnih, degenrativnih i tumorskih bolesti“, Koordinator programa: Zvonko Poje, 1981. – 1986., Z. K. suradnik, SIZ V., SR Hrvatske „Medicina i farmacija na tlu Hrvatske kroz stoljeća“, Koordinator programa: Biserka Belicza; 1984. – 1986., Zvonimir Kaić suradnik, SIZ VII. SR Hrvatske

Voditelj znanstvenih projekata .::. Principal investigator in scientific projects: •

Istraživanje etiopatogeneze kroničnih i degenerativnih bolesti, te unapređenje njihove dijagnostike i liječenja. Šifra: 1.08.03; potprojekt: 1.08.03.02; zadatak: „Osobitosti

71


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• •

kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze i muškog hermafroditizma“, 1.08.03.02.10; 1986. – 1990., voditelj projektnog zadatka; SIZ V., SR Hrvatske „Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze“. Šifra: 3-02-383, glavni istraživač, 1991. – 1993., MZT Republike Hrvatske „Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze“. Šifra: 3-02-383, glavni istraživač, 1993. – 1996. MZT Republike Hrvatske

Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) Ukupan broj publiciranih znanstvenih i stručnih radova, poglavlja, knjiga 151. .::. Total number of published scientifical and professional papers, book chapters and books: 151. Nagrade .::. Awards • • • • •

1974/ Diploma i spomen plaketa 1874. – 1974. .::. Diploma and memorial plaquette 1874. – 1974. 2006/ Zbor liječnika Hrvatske. Začasni član HLZ .::. Honorary member of Croatian Medical Association 2007/ Medalja Sveučilišta u Zagrebu .::. Medal of University of Zagreb 2008/ Plaketa s poveljom HKDM .::. Plaquette with charter of Croatian Dental Chamber 2013/ Povelja HKDM .::. Charter of Croatian Dental Chamber

Članstva .::. Memberships • • • • • •

2001/ IDEALS 1995/ Hrvatska komora dentalne medicine .::. Croatian Dental Chamber 1994/ Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske .::. Croatian Academy of Medical Sciences 1991/ International Association for Dental Research (IADR) 1981/ Hrvatsko društvo za humanu genetiku .::. Croatian Association for Human Genetics 1965/ Hrvatski liječnički zbor .::. Croatian Medical Association

72


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Jadranka Keros Ime .::. Name: Jadranka Keros Titula .::. Title: umirovljeni redoviti professor u trajnom zvanju .::. retired full professor tenure Godina rođenja .::. Year of birth: 1948 Mjesto rođenja .::. Place of birth: Dubrovnik, Hrvatska .::. Dubrovnik, Croatia Bračno stanje .::. Marital status: udana, majka jednog djeteta .::. married, mother of one child E-pošta .::. E-mail: keros@sfzg.hr Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights • •

• • • •

1992 / Specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom .::. Specialist of dental and oral pathology with periodontology 1984 / Doktor znanosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Istraživanje deformacija koštanih struktura orofacijalnog skeletal – disertacija .::. PhD - Doctoral study, University of Zagreb, School of Dental Medicine [Investigation on deformations of bone structures of orofacial skeleton - Dissertation] 1981 – 1983 / Edukacija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Grazu (Austrija), Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i Kliničkoj bolnici “Dr. Mladen Stojanović” Zagreb (Hrvatska) – histologija, elektronska mikroskopija .::. Education at School of Medicine University of Graz (Austria), School of Medicine University of Zagreb (Croatia) and Clinical hospital “Dr. Mladen Stojanovic”, Zagreb (Croatia) – histology, electron microscopy 1980 / Klinička bolnica “Dr. Mladen Stojanović”, Zagreb (Hrvatska) – tečaj akupunkture .::. Clinical hospital “Dr. Mladen Stojanovic”, Zagreb (Croatia) – Acupuncture Training Course 1979 / Tečaj – Pedagoška izobrazba sveučilišnih nastavnika .::. Course - Pedagogical education of university teachers 1978 / Tečaj – Kraniofacijalni rast .::. Course – Craniofacial growth 1978 / Magistar znanosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kinematički parovi i ortodontsko liječenje .::. MSc - Master of Science, University of Zagreb, School of Dental Medicine [Kinematic pairs and orthodontic treatment] 1972 / Doktor stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Doctor of Dental Medicine, University of Zagreb, School of Dental Medicine

73


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights • • • •

• • • •

2011/ Primarijus .::. Primarius 2007 / Redoviti professor u trajnom zvanju .::. Full professor tenure 2003 – 2007 / Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Dean of School of Dental Medicine University of Zagreb 1999 – 2003 / Prodekan za poslijediplomski studij i trajno usavršavanje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Vice Dean for Postgraduate Study and Lifelong Education, School of Dental Medicine University of Zagreb 2001 / Redoviti profesor .::. Full professor 1997 / Izvanredni profesor .::. Associate professor 1992 / Docent .::. Assistant professor 1992 / Specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom na Odjelu za opću stomatologiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb .::. Specialist of dental and oral pathology with periodontology at University Hospital Centre Zagreb 1978 / Asistent .::. Teaching instructor

Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights • • • • •

• •

Morfologija zuba s dentalnom antropologijom – nastavnik .::. Dental morphology and anthropology – teacher Uvod u stomatologiju – voditelj kolegija .::. Introduction to dentistry – course leader Kost u stomatološkim istraživanjima (doktorski poslijediplomski kolegij) – voditelj kolegija .::. Bone and dental research (PhD course) – course leader Biomehanika orofacijalnog sustava (stručni poslijediplomski kolegij) – voditelj kolegija .::. Biomechanics of orofacial system (postgraduate course) – course leader Voditelj tima za izradu novog diplomskog, poslijediplomskog stručnog i poslijediplomskog doktorskog studija .::. Leader of the team for development of a new graduate, postgraduate and doctoral study Mentor 40 diplomskih radova (4 su nagrađena Rektorovom nagradom) .::. Mentor of 40 graduation thesis (4 were awarded with Rectors award) Mentor 5 magistarskih i doktorskih radova .::. Mentor of 5 master and doctoral thesis

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights •

• •

Glavna područja znanstvenog interesa: biomehanika, ergonomija, morfologija, i antropologija .::. Main areas of scientific interests are: biomechanics, ergonomics, morphology and anthropology. Voditelj i glavni istraživač na 3 znanstvena projekta .::. Leader and main researcher at 3 scientific projects Suradnik na 5 znanstvenih projekata .::. Collaborator at 5 scientific projects

74


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Profesionalne aktivnosti – izdvojeno .::. Professional activities – highlights •

• • •

• • • •

2007-2013 / Pročelnica Odjela za opću stomatologiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb .::. Head of the clinical Department for general dentistry, at Dental Clinic, University Hospital Centre Zagreb 2005 / Voditeljica programa izrade kataloga znanja i vještina i programa specijalizacija iz stomatologije .::. Leader of the project for development of the new program for dental specialties 2004 / Voditeljica projekta za izradbu novog studijskog programa .::. Leader of the project for development of the new program for dental medicine study 2003 / Član Upravnog odbora Hrvatske stomatološke komore .::. Member of the Managing board of the Croatian Dental Chamber 2001 / Autor izvješća o poslijediplomskim studijima za potrebe vrednovanja Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Author of the report about postgraduate studies for the purpose of the evaluation of the School of Dental Medicine University of Zagreb 1999 / Član Povjerenstva za vrednovanje stomatološkog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci .::. Member of the Committee for evaluation of the dental study at School of Medicine University of Rijeka 1999 / Članica Stručnog povjerenstva za uvođenje bodovnog sustava ECTS .::. Member of the Committee for introduction of ECTS scoring system 1998 / Predsjednica Povjerenstva za stručno usavršavanje Hrvatske stomatološke komore .::. President of the Committee for lifelong education at Croatian Dental Chamber 1986 / Članica povjerenstva za izradbu Monografije Stomatološkog fakulteta .::. Member of the Committee for monograph of School of Dental Medicine University of Zagreb 1985 / Tajnica Stomatološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske .::. Secretary of the Dental section of Croatian Medical Association

Ostale aktivnosti na Stomatološkom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu – izdvojeno .::. Other activities at School of Dental Medicine University of Zagreb – highlights • • • • • • •

Predsjednik sindikata .::. President of Trade union Član disciplinske komisije .::. Member of Disciplinary board Član Odbora za kvalifikacijske ispite .::. Member of Committee for Qualification Exam Član Odbora za izdavaštvo .::. Member of Committee for publishing Član Odbora za znanost .::. Member of Committee for science Član Odbora za nastavu .::. Member of Committee for undergraduate education Član Odbora za diplomske radove .::. Member of Committee for graduation theses

Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) Ukupno 88 publikacija .::. Total of 88 publications: • •

1 urednička knjiga .::. editor's book 2 udžbenik .::. textbooks

75


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • • • •

21 izvorni znanstveni i pregledni rad u CC časopisima .::. journal articles and review articles in journals indexed in Current Contents 13 znanstvenih radova u drugim časopisima .::. scientific papers in other journals 7 ostalih radova u drugim časopisima .::. nonscientific papers in other journals 2 kongresna priopćenja u CC časopisu .::. conference reports in journals indexed in Current Contents 42 kongresna priopćenja u ostalim časopisima i knjigama sažetaka .::. conference reports in other journals and book of abstracts

Nagrade .::. Awards • •

1988 / Nagrada «Vjesnik « za popularizaciju struke .::. “Vjesnik” award for popularization of dental profession 1985 / Nagrada «Vjesnik « za popularizaciju struke .::. “Vjesnik” award for popularization of dental profession

Članstva .::. Memberships • • • • • • • • • • • •

Društvo sveučilišnih nastavnika – Zagreb .::. Society of university teachers, - Zagreb Europska federacija za eksperimentalnu morfologiju .::. European federation of experimental morphology Europsko antropološko društvo .::. European antropological association Hrvatski liječnički zbor .::. Croatian Medical Association Hrvatsko antropološko društvo .::. Croatian Anthropological Society Hrvatsko društvo anatoma, histologa i embriologa .::. Croatian Society for Anatomy, Histology, and Embryology Hrvatsko društvo za biomehaniku .::. Croatian Society of Biomechanics Hrvatsko društvo za estetsku stomatologiju .::. Croatian Society of esthetic dentistry Hrvatsko društvo za kalcificirana tkiva .::. Croatian Calcified Tissue Society Hrvatsko endodontsko društvo .::. Croatian Endodontic Association Međunarodna organizacija za stomatološka istraživanja .::. International Association for Dental Research Svjetska stomatološka federacija .::. Federation Dentaire International

76


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Vera Njemirovskij Ime .::. Name: Vera Njemirovskij Titula .::. Title: umirovljeni izvanredni professor .::. associate professor Godina rođenja .::. Year of birth: 1948 Mjesto rođenja .::. Place of birth: Zagreb, Hrvatska .::. Zagreb, Croatia Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights •

• • •

• •

1983/ Doktorirala obranom disertacije pod nazivom : „Istraživanja caklinskih rubova pripremljenih jetkanjem za ispun kompozitnim sredstvima“ .::. PhD - Doctoral study, University of Zagreb, School of Dental Medicine; Disertation entitled “ Research of enamel margins prepared by etching for composite filling” 1982/ Specijalist dentalne patologije, oralne patologije i parodontologije .::. Specialist of dental and oral pathology with periodontology 1979-1980/ Pedagoška izobrazba sveučilišnih nastavnika .::. Course - Pedagogical education of university teachers 1977-1979 / Stipendijski boravak na Zahn, Mund und Kiefer Klinik Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu, Njemačka .::. Scholarship from Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) at Zahn, Mund und Kiefer Klinik, University of Johannes Gutenberg, Mainzu, Germany 1977/ Magistrirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranom rada pod nazivom : „Incidencija morfoloških anomalija u zagrebačke srednjoškolske omladine“ .::. MSc - Master of Science, University of Zagreb, School of Dental Medicine, „Incidence of morphological anomalies in high school children in Zagreb“ 1974/ Upisala poslijediplomski studij stomatologije, Sveučilište u Zagrebu .::. Postgraduate study of Dental Medicine, University of Zagreb 1972 / Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu .::. Doctor of Dental Medicine, University of Zagreb, School of Dental Medicine

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights •

2003/ Predstojnik Zavoda za denetalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Head of the Department of dental anthropology, University of Zagreb School of Dental Medicine 2003/ Izvanredni profesor, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Associate professor, Department of Dental anthropology

77


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • • • •

1987/ Docent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Assistant professor, Department of Dental anthropology 1984/ Znanstveni suradnik .::. Research associate 1983 / Specijalist Odjela za opću stomatologiju Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb .::. Specialist at University Hosiptal Centre 1979-1982/ Specijalizacija iz dentalne patologije, oralne patologije i parodontologije .::. Speciality of oral and dental pathology with periodontology 1973/ Asistent u Zavodu za dentalnu antropologiju .::. Teaching assistant in the Department of Dental Anthropology

Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights • • • •

Komparativna odontologija – voditelj kolegija .::. Comparative odontology - course leader Morfologija zuba s dentalnom antropologijom – voditelj kolegija .::. Dental morphology and anthropology – course leader Mentor 34 diplomska rada .::. Mentor of 34 graduation thesis Mentor 2 magistarska i 2 doktorska rada .::. Mentor of 2 master and 2 doctoral thesis

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights • •

Voditeljica znanstvenog projekta: „Dentalna patologija divljih sisavaca“ .::. Principal investigator in the scientific project: „Dental Pathology of Wild Mammals” Suradnik na projektu: „Istraživanje koštanog tkiva stomatognatog sustava“ .::. Collaborator in the scientific project: „Research of bone tissue of stomatognathic system „

Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) Ukupno 54 publikacije .::. Total of 52 publications: • • • • •

10 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima .::. Journal articles and review articles in journals indexed in Current Contents 13 radova u drugim časopisima .::. Papers in other journals 1 poglavlja u knjizi .::. Book chapter 7 kongresnih priopćenja u CC časopisu .::. Conference reports in journals indexed in Current Contents 20 kongresnih priopćenja u drugim časopisima .::. Conference reports in other journals

Članstva .::. Memberships • • • •

Hrvatsko stomatološko društvo .::. Croatian Dental Society Hrvatski liječnički zbor .::. Croatian Medical Association International Association for Dental Research Sekcija za dentalnu i oralnu patologiju HLZ-a .::. Section for dental and oral pathology of Croatian Medical Association

78


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• •

Hrvatsko antropološko društvo .::. Croatian Anthropological Society Hrvatska komora dentalne medicine .::. Croatian Chamber of Dental Medicine

79


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

80


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Ivana Savić Pavičin Ime .::. Name: Ivana Savić Pavičin Titula .::. Title: docent .::. assistant professor Godina rođenja .::. Year of birth: 1980. Mjesto rođenja .::. Place of birth: Zadar, Hrvatska .::. Zadar, Croatia Bračno stanje .::. marital status: udana, majka troje djece .::. married, mother of three children E-pošta .::. E-mail: savic@sfzg.hr Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights • •

• •

2016 / Service-Learning Networking in Higher Education / Erasmus+ project Europe Engage/ University of Zagreb 2013 / Međunarodna organizacija za forenzičnu stomatologiju – IOFOS / 1. međunarodnih tečaj iz forenzične stomatologije –Identifikacija stradalih uz pomoć DVI međunarodnog računalnog programa/ Reykjavik, Island .::. International Organization of Forensic OdontoStomatology - IOFOS / 1nd International course in forensic odontology – Personal identifaction by dental methods; Use of DVI System International computer program in Identification/ Reykjavik, Iceland 2013 / Doktor znanosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, „Proučavanje suodnosa osteoporoze i stanja potpornog sustava zuba“ – disertacija .::. PhD - Doctoral study, University of Zagreb, School of Dental Medicine, „Correlation of osteoporosis and the condition of tooth supportive tissues“ - Dissertation 2011/ Specijalist dentalne patologije i endodoncije, KBC Zagreb .::. Specialist of Dental Pathology and Endodontics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia 2004. / Doktor dentalne medicine .::. Doctor of Dental Medicine, University of Zagreb, School of Dental Medicine

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights • •

2016/ Docent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Assistant professor, Department of dental anthropology 2013 / Znanstveni suradnik, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research associate, Department of dental anthropology

81


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• •

• • •

2013/ Viši asistent- poslijedoktorand, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Senior teaching assistant- postdoctoral researcher , Department of dental anthropology 2004 – 2013/ Znanstveni novak u Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektima „Kost u stomatološkim istraživanjima“ (2004-2006) i „Proučavanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava“ (2007-2014) .::. Young researcher in the scientific projects: „Bone in dental medicine research“ (2004-2006) and „Research of bone tissue of stomatognathic system„(2007-2013) in the Department of Dental Anthropology, School of Dental Medicine, University of Zagreb 2004-2011/ Specijalizant Dentalne patologije i endodoncije na KBC-u Zagreb .::. Resident of Dental pathology and endodontics in Dental Clinic of Clinical Hospital Center Zagreb 2004 / Znanstveni novak, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research fellow, Department of dental anthropology 2004-2006/ Doktor dentalne medicine –pripravnički staž na KBC-u Zagreb .::. DMD Doctoral internship in Dental Clinic of Clinical Hospital Center Zagreb

Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights • • • • • •

2015 / Profesionalne bolesti stomatologa – nastavnik .::. Occupational diseases in dentistry teacher 2012 / Uvod u stomatologiju – nastavnik .::. Introduction to dentistry - teacher 2012 / Forenzična stomatologija – nastavnik .::. Forensic dentistry – teacher 2004 / Morfologija zuba s dentalnom antropologijom – nastavnik .::. Dental morphology and anthropology – teacher 2007-2012/ ISVU administrator u Zavodu za dentalnu antropologiju .::. ISVU administrator in the Department of Dental Anthropology Mentor je jednog diplomskog rada .::. Mentor of 1 graduation thesis

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights •

Osnovna područja znanstvenog i stručnog djelovanja su biologija i patologija koštanog tkiva (osobito osteoporoza i njezin utjecaj na čeljusne kosti), dentalna antropologija, dentalne matične stanice, forenzična dentalna medicina i endodoncija. .::. Main areas of her scientific and professional work are biology and pathology of bone tissues (specially osteoporosis and its impact on jaw bones), dental anthropology, dental stem cells, forensic dental medicine and endodontics. Suradnik na 6 znanstvenih projekata .::. Collaborator at 6 scientific projects: o 2004-2006/ „Kost u stomatološkim istraživanjima“( glavni istraživač prof. dr. sc.Jadranka Keros) .::. „Bone in dental medicine research“ (Main researcher: Jadranka Keros)

82


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

o

2007-2014/ „Proučavanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava“ (glavni istraživač prof. dr. sc. Jadranka Keros) .::. „Research of bone tissue of stomatognathic system“ (Main researcher: Jadranka Keros) o 2009-2010/ „Hrvatsko stomatološko nazivlje-HRSTON“ (voditelj: Doc.dr.sc. Marin Vodanović) .::. „Croatian Dental Terminology – HRSTON“ (Main researcher: Marin Vodanović) o 2013-14/ „Stomatološki i forenzički aspekti stomatognatog sustava“ (voditelj: Doc.dr.sc. Marin Vodanović) .::. „Dental and forensic aspects of stomatognathic system“ (Main researcher: Marin Vodanović) o 2014-15/ „Izolacija, karakterizacija i diferencijacijski potencijal matičnih stanica oralnih tkiva“( voditelj: Prof.dr.sc. Ivan Alajbeg) .::. „Isolation, characterization and differentiation potential of oral stem cells“ (Main researcher: Ivan Alajbeg) o 2015/ „Stomatognati sustav kao ishodište forenzičnih i arheoloških istraživanja“ (voditelj: Doc.dr.sc. Marin Vodanović) .::. Collaborate in project: „Stomatognathic system as starting point in forensic and bioarcheological investigations“ (Main researcher: Marin Vodanović) 2014/ Član znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodnog znastvenog skupa: 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology održanog u Zagrebu, Hrvatska, 26-30.08.2014.godine. .::. Member of Scientific and Organization board of International meeting: 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagreb, Croatia August 26 – 30, 2014

Profesionalne aktivnosti – izdvojeno .::. Professional activities – highlights •

2014/ Suradnik na projektu „Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba“ (voditeljica doc.dr.sc. Jelena Dumančić) .::. Collaborate on project „Project for oral health promotion in blind and visually impaired persons“ (Project menager: Jelena Dumančić)

Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) Ukupno 52 publikacije .::. Total of 52 publications: • • • • • •

3 poglavlja u knjigama .::. Book chapters 8 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima .::. Journal articles and review articles in journals indexed in Current Contents 17 znanstvenih radova u drugim časopisim a.::. Scientific papers in other journals 3 kongresnih priopćenja u CC časopisu .::. Conference reports in journals indexed in Current Contents 10 kongresnih priopćenja u drugim časopisima .::. Conference reports in other journals 8 kongresno priopćenje u knjigama sažetaka .::. Conference reports in book of abstracts

83


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Članstva .::. Memberships • • • •

2008 - /Hrvatsko endodontsko društvo (HED) .::. Member of Croatian Endodontic Association 2008 - / International Association for Dental Research (IADR) 2007 - / International Association for Paleodontology (IAPO) 2007 - / Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM) .::. Member of Croatian Dental Chamber

84


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Curriculum vitae – Marin Vodanović Ime .::. Name: Marin Vodanović Titula .::. Title: docent .::. assistant professor Godina rođenja .::. Year of birth: 1975. Mjesto rođenja .::. Place of birth: Bochum, Njemačka .::. Bochum, Germany

Obrazovanje – izdvojeno .::. Education – highlights • •

• • •

• • •

• • •

2016 / Workshop: Pedagogical Competences / School of Dental Medicine University of Zagreb and IQ Institute / Opatija, Croatia 2015 / International Organization of Forensic Odonto-Stomatology - IOFOS / 2nd International course in forensic odontology - Computerised dental identification in disasters / Reykjavik, Iceland 2012 / Smithsonian Institution / An investigation of tooth wear / Washington DC, USA 2010 / Specijalist dentalne patologije i endodoncije, KBC Zagreb .::. Specialist of Dental Pathology and Endodontics, University Hospital Centre Zagreb, Croatia 2008 / Doktor znanosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Paleostomatološka analiza kasnoantičkih i ranosrednjevjekovnih nalazišta u Hrvatskoj – disertacija .::. PhD Doctoral study, University of Zagreb, School of Dental Medicine Paleodontolgical analysis of late antique and early medieval sites in Croatia - Dissertation. 2008 / EQIBELT 2nd workshop on e-learning support centers / Zagreb, Croatia 2008 / MEDORA Workshop: How to get a FP7 project? / Zagreb, Croatia 2007 / Course: Dental identification in mass disasters / International Organization of Forensic Odonto-Stomatology - IOFOS / Zagreb, Croatia; Belgrade, Serbia; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 2007 / Medical Research Initiative South East – MedResIn / Croatia, Zagreb 2007 / Workshop: Meta data and Dublin Core / Croatian National and University Library Digital Archive, Zagreb 2006 / Workshop: Dental age estimation / International Organization of Forensic OdontoStomatology - IOFOS and Katholieke universiteit Leuven, Faculty of medicine, Leuven, Belgium 2006 / CUC 2006 - 8th CARNet User Conference; Workshop: Finding and evaluating Internet information / CARNet and University of Dubrovnik, Croatia

85


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • •

• • •

2006 / CUC 2006 - 8th CARNet User Conference; Workshop: Create your own online course / CARNet and University of Dubrovnik, Croatia 2006 / CUC 2006 - 8th CARNet User Conference; Tutorial: What does it mean being IT specialist? / CARNet and University of Dubrovnik, Croatia 2006 / Training workshop: Intellectual property rights and technology commercialization / European Union, CARDS, Republic of Croatia Ministry of Science, Education and Sports, Zagreb 2005 / magistar znanosti, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Analiza stomatognatog sustava srednjevjekovnih skeletalnih ostatka iz Bijelog Brda kod Osijeka – magistarski rad .::. MSc - Master of Science, University of Zagreb, School of Dental Medicine, Analysis of the stomatognathic system of the medieval skeletal remains from Bijelo Brdo near Osijek Master thesis 2005 / Course: Personal identification with dental methods / International Organization of Forensic Odonto-Stomatology - IOFOS and University of Oslo, Faculty of dentistry / Oslo, Norway 2004 / Course: Dental legal expertise / University of Zagreb, School of Dental Medicine / Zagreb 2001 / Workshop: Forensic dentistry and dental legal expertise / University of Zagreb, School of Dental Medicine / Zagreb 1999 / doktor stomatologije, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Doctor of Dental Medicine, University of Zagreb, School of Dental Medicine

Karijera – izdvojeno .::. Career – highlights •

• • • • •

2016 / specijalist dentalne patologije i endodoncije, Zavod za obiteljsku stomatologiju Klinika za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb .::. Specialist of Dental Pathology and Endodontics at the Department of Family Dentistry, Dental Clinic, University Hospital Centre 2015 / Prodekan za poslijediplomski specijalistički studij, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Vice Dean for Postgraduate Specialist University Study, University of Zagreb School of Dental Medicine 2014 / Predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Head of the Department of dental anthropology University of Zagreb School of Dental Medicine 2013 / Znanstveni savjetnik, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Senior research scientist, Department of dental anthropology 2012 / Docent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Assistant professor, Department of dental anthropology 2011 / Znanstveni suradnik, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research associate, Department of dental anthropology 2011 / Viši znanstveni suradnik, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Research scientist, Department of dental anthropology 2010 / Specijalist dentalne patologije i endodoncije - volonter na KBC – Zagreb .::. University Hospital Centre Zagreb, Croatia - Specialist of Dental Pathology and Endodontics – Volunteer

86


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • •

2008 / Viši asistent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Senior instructor, Department of dental anthropology 2005 / Asistent, Zavod za dentalnu antropologiju .::. Assistant instructor, Department of dental anthropology 2001 / Znanstveni novak, Zavod za fiziologiju .::. Research fellow, Department of Physiology

Nastavne aktivnosti – izdvojeno .::. Academic activities – highlights • •

• • • • • • • •

2015 / Odontobiografija: metaanaliza usne šupljine – voditelj kolegija na doktorskom studiju .::. Odontobiography: meta analysis of oral cavity - course leader at Doctoral (PhD) Study 2015 / Profesionalni zdravstveni izazovi u stomatologiji – voditelj kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju .::. Occupational health hazards in dental medicine - course leader at Postgraduate Specialist University Study 2015 / Profesionalne bolesti stomatologa – voditelj kolegija .::. Occupational diseases in dentistry - course leader 2015 / Stomatološka etika – nastavnik .::. Dental ethics – teacher 2014 / Komparativna odontologija – voditelj kolegija .::. Comparative odontology - course leader 2013 / Uvod u stomatologiju – voditelj kolegija .::. Introduction to dentistry - course leader 2005 / Forenzična stomatologija – nastavnik .::. Forensic dentistry – teacher 2005 / Morfologija zuba s dentalnom antropologijom – nastavnik .::. Dental morphology and anthropology – teacher 2001 / Fiziologija čovjeka – nastavnik .::. Human physiology – teacher Mentor 7 diplomskih radova (1 je nagrađen Rektorovom nagradom) .::. Mentor of 7 graduation thesis (1 was awarded with Rector`s award)

Znanstvene aktivnosti – izdvojeno .::. Scientific activities – highlights •

Glavna područja znanstvenog interesa: dentalna antropologija, stomatološka izobrazba, stomatološko nazivlje, endodoncija, ergonomija i profesionalne bolesti u stomatologiji, forenzička stomatologija, paleostomatologija .::. Main areas of scientific interests are: dental anthropology, dental education, dental terminology, endodontics, ergonomics and occupational diseases in dentistry, forensic dentistry, paleodontology. Voditelj i glavni istraživač na 4 znanstvena projekta .::. Leader and main researcher at 4 scientific projects o 2015 / Stomatognati sustav kao ishodište forenzičnih i bioarheoloških istraživanja .::. Stomatognathic system as starting point in forensic and bioarcheological investigations o 2013 – 2014 / Stomatološki i forenzični aspekti stomatognatog sustava .::. Dental and forensic aspects of stomatognathic system o 2012 – 2013 / Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje .::. Croatian Anatomical and Physiological Terminology

87


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

o •

2009 – 2010 / Hrvatsko stomatološko nazivlje .::. Croatian Dental Terminology

Suradnik na 5 znanstvenih projekata .::. Collaborator at 5 scientific projects o 2015 / Procjena dentalne dobi. Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić .::. Dental age assessment. Leader: Hrvoje Brkić o 2014 - 2018 / Utjecaj endemskog ratovanja na zdravlje kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjekovnih populacija. Voditelj: prof. dr. sc. Mario Šlaus .::. The effects of endemic warfare on the health of historic period populations from Croatia. Leader: Mario Šlaus o 2006 -2013 / Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima. Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić .::. Human dentition in forensic and archaeological research. Leader: Hrvoje Brkić o 1996 -2000 / Dentalna identifikacija stradalih u Domovinskom ratu. Voditelj: prof. dr. sc. Hrvoje Brkić .::. Dental identification of the victims from Homeland war. Leader: Hrvoje Brkić o 2001 - 2005 / Mehanizam razvoja inzulinske rezistencije. Voditelj: prof. dr. sc. Jagoda Roša .::. Mechanism of appearance of insulin resistance. Leader: Jagoda Roša

Profesionalne aktivnosti – izdvojeno .::. Professional activities – highlights •

• •

2015 / Član Odbora za evaluaciju kompetencija doktora stomatologije pri Hrvatskoj komori dentalne medicine .::. Member of Committee for evaluation of competence of doctors of dental medicine - Croatian Dental Chamber 2015 – 2016 / Član Odbora za izobrazbu u stomatologiji pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske .::. Member of Committee for education in dental medicine - Ministry of Health of Republic of Croatia 2015 - / Predsjednik Povjerenstva za trajnu izobrazbu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. President of the Committee for lifelong education - School of Dental Medicine University of Zagreb 2015 - / Predsjednik Odbora za poslijediplomski specijalistički studij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. President of the Committee for Postgraduate Specialist University Studies - School of Dental Medicine University of Zagreb 2014 / Predsjednik organizacijskog odbora 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology .::. President of the Organising board of the 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology 2013 / Član Vijeća biomedicine Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Council of Biomedicine University of Zagreb 2013 / Član upravnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Zagreb .::. Member of Managing board of Croatian Medical Association - Zagreb branch

88


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • •

• • • • • •

• •

• • • •

2013 / Član Odbora za hrvatsku stomatološku nomenklaturu pri Hrvatskoj komori dentalne medicine .::. Member of Committee for Croatian Dental Nomenclature of Croatian Dental Chamber 2013 – 2016 / Član Odbora za oralno zdravlje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske .::. Member of Committee for oral health - Ministry of Health of Republic of Croatia 2013 - / Član Odbora za izdavaštvo Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for publishing - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2012 / Predsjednik sjednice na 6. International Association for Dental Research PanEuropean Region Meeting (IADR/PER), Helsinki, Finska .::. Oral session chairman at the 6th International Association for Dental Research Pan-European Region Meeting (IADR/PER), Helsinki, Finland 2012 / Član Povjerenstva za izbor najboljeg e-kolegija na Sveučilištu u Zagrebu .::. Member of the jury at the University of Zagreb best e-learning course competition 2012 – 2015 / ECTS koordinator Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. ECTS Coordinator - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2012 - / Član Odbora za znanost Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for science - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2012 - / Član Odbora za kontrolu kvalitete Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for quality assurance - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2009 – 2012 / Član Biomedicinske koordinacije za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Biomedical coordination for e-learing of the University of Zagreb 2009 - / Član Odbora za međunarodnu suradnju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for international cooperation - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2009 - / Član Odbora za knjižnicu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Library committee - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2007 – 2009 / Član Odbora za diplomske radove Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for graduation theses - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2007 - / Član Odbora za informatizaciju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for informatization - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2007 - / Član Odbora za e-učenje Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for e-learning - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb 2007 - / Član Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Faculty council - School of Dental Medicine University of Zagreb 2006 – 2007 / Član Odbora za nastavu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Member of Committee for education - School of Dental Medicine Universtiy of Zagreb

Ostale aktivnosti – izdvojeno .::. Other activities – highlights •

2016 / Gostujući urednik u časopisu Annals of Anatomy – posebno izdanje .::. Guest editor of the Annals of Anatomy - special issue

89


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

• • • •

2011 - / Član uredništva časopisa Stomatološki vjesnik Bosne i Hercegovine .::. Member of editorial board of scientific journal Stomatološki vjesnik Bosne i Hercegovine 2007 - / Glavni urednik časopisa Bulletin of the International Association for Paleodontology .::. Editor in chief of the Bulletin of the International Association for Paleodontology 2006 - / Član uredništva časopisa Acta Stomatologica Croatica .::. Member of editorial board of scientific journal Acta Stomatologica Croatica 2006 – 2008 / Član uredništva časopisa Hrvatski stomatološki vjesnik .::. Member of editorial board of professional journal Croatian Dental Herald

Ukupan broj publikacija (prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji) .::. Total number of publications (according to Croatian Scientific Bibliography) Ukupno 258 publikacija .::. Total of 258 publications: • • • • • • • • •

6 autorskih knjiga .::. Author's books 2 uredničke knjige .::. Editor's books 2 poglavlja u knjigama .::. Book chapters 26 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima .::. journal articles and review articles in journals indexed in Current Contents 17 znanstvenih radova u drugim časopisima .::. Scientific papers in other journals 142 stručna rada .::. professional papers in other journals 15 kongresnih priopćenja u CC časopisu .::. conference reports in journals indexed in Current Contents 17 kongresnih priopćenja u drugim časopisima .::. Conference reports in other journals 31 kongresno priopćenje u knjigama sažetaka .::. Conference reports in book of abstracts

Nagrade .::. Awards •

• •

• • •

2015 / Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet – Nagrada za orgranizaciju 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine - Award for organisation of the 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology 2014 / Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet – Nagrada za najbolji e-kolegij, 3. mjesto .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine - Best E-Course Award - 3rd place 2013 / Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet – Nagrada za najboljeg nastavnika prema studentskoj anketi u akademskoj godini 2011./2012. .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine Student Survey in 2011 /2012 - Best Teacher Award 2013 / Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora .::. Croatian Medical Association - Letters of thanks 2010 / Stipendija Dunavske rektorske konferencije .::. Danube Rector Conference Scholarship 2006 / Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske .::. Republic of Croatia National Science Award

90


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Članstva .::. Memberships • • • • • • • • • • •

2007 - / Predsjednik .::. President / International Association for Paleodontology 2003 - / Tajnik / Hrvatska udruga forenzičnih stomatologa .::. Secretary / Croatian Association of Forensic Stomatologists 2008 - / član .::. Member / European Society of Endodontology - ESE 2008 - / član / Hrvatsko endodontsko društvo.::. Member / Croatian Endodontic Association 2007 - / član / Hrvatsko katoličko liječničko društvo .::. Member / Croatian Catholic Medical Society 2006 - / član .::. Member / International Association for Dental Research 2006 - / član / Hrvatski liječnički zbor .::. Member / Croatian Medical Association 2006 - / član / Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora .::. Member / Croatian Dental Society - Croatian Medical Association 2005 - / član .::. Member / International Organisation for Forensic-Odontostomatology IOFOS 2004 – 2006 / član / Hrvatsko društvo fiziologa .::. Member / Croatian Society of Physiologists 2001 - / član / Hrvatska komora dentalne medicine .::. Member / Croatian Dental Chamber

91


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

92


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Gostujući profesori i predavači

.::.

Guest professors and

lecturers Gostujući profesori u Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Guest professors at the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Prof.dr.sc. Tore Solheim, dr.med.dent.

Professor Tore Solheim, dr. odont.

Profesor emeritus, Sveučilište u Oslu, Stomatološki fakultet

Professor emeritus, University of Oslo, Dental Faculty

Tore Solheim bio je zaposlen kao professor patologije i forenzične stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Oslu od 1995 do 2013. godine. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu u Oslu 1966. godine. Započeo je usavršavanje na području forenzične stomatologije 1971. godine, a od 1974. je zaposlen na Zavodu za oralnu patologiju kao izvanredni professor zadužen za područje forenzike. Forenzična stomatologija i patologija bili osnovno su područje njegovog rada u nastavi. Kada je osnovano Norveško povjerenstvo za identifikaciju 1975. godine postao je njegovim članom, a tu funkciju je obnašao do umirovljenja 2010.godine. Radeći unutar nacionalnog povjerenstva godinama je bio odgovoran za većinu dentalnih identifikacija u pojedinačnim slučajevima al i u velikom broju masovnih stradanja uključujući "Alexander L Kielland" nesreću na naftnoj platform 1980., gdje su stradale 124 osobe, zatim "Scandinavian

Professor in oral pathology and forensic odontology at the Dental Faculty of Oslo from 1995 to 2013. Dental education is from Oslo 1966. In 1971 started training in forensic odontology, and was in 1974 attached to the Department of Oral Pathology as associate professor with special responsibility for forensic odontology. Main Teaching responsibility has been for forensic odontology and general pathology. When the permanent Norwegian Identification Commission was created in 1975, he was appointed a member and retired 2010. Within the Commission he has for many years been responsible for most of the dental identification in single cases and also in a number of major disasters, including the "Alexander L Kielland" oil rig disaster in 1980, where 124 persons died, the "Scandinavian Star" ferry disaster in 1990, where 158 people died, and also the Russian Tupolev disaster at Svalbard 1996, where 141 people died. In 2004/2005 he was head of the

93


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Star" nesreću na trajektu 1990., sa 158 poginulih, također i zrakoplovnu nesreću ruskog Tupoleva na Svalbardu 1996., gdje je poginula 141 osoba. Bio je voditelj Norveškog tima za dentalnu identifikaciju 2004/2005. godine, nakon tsunamija na Tajlandu. Među stradalima bio je 81 Norvežanin i svi su uspješno identificirani. Sudjelovao je i u identifikaciji stradalih nakon terorističkog napada 22. srpnja 2011. Pravosudna služba imenovala ga je 1976. Forenzičnim medicinskim stručnjakom za dentalna pitanja. Educirao se u području forezične stomatologije. u Adelaidu, Australia, 1982. (Dr. Kenneth Brown), zatim u Seattlu, SAD, 1983. (Dr. Thomas Morton) i 1995. u Melbournu, Australija (Dr. John Clement). Osnovno područje pručavanja su mu identifikacijske tehnike, osobito procjena dobi kod odraslih. Doktorirao je 1993. obranom rada pod naslovom “Regresivne promjene vezane uz dentalnu dob i nova metoda izračuna dobi pojedinca”. Na Stomatološkom fakultetu realizirao je 2002. godine projekt procjene dobi mladih tražitelja azila, za potrebe Norveškog odjela za strance.

Norwegian dental ID-team after the tsunami in Thailand. 81 Norwegian citizens died and all were identified. In 2011 he took part in the identification after the terror killings July 22. In 1976 he was acknowledged by the Department of Justice as a forensic medical expert in odontologic questions. In 1982 a study-leave for forensic odontology in Adelaide, Australia (Dr. Kenneth Brown), in 1983 in Seattle, USA (Dr. Thomas Morton) and in 1995 in Melbourne, Australia (Dr. John Clement) Main research interest has been identification techniques, especially age estimation in adults. In 1993 dr. odont. for the thesis "Dental agerelated regressive changes and a new method for calculating the age of an individual". In 2002 developed the project of age estimation in young asylum seekers at the Dental Faculty for the Foreign Department of Norway.

S lijeva .::. from left: Hrvoje Brkić, Senka Meštrović, Dragutin Komar, Tore Solheim, Jelena Dumančić, Ivana Čuković Bagić, Marin Vodanović, 2011.

94


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Prof.dr.sc. Kurt W. Alt, dr.med.dent.

Professor Kurt W. Alt, DMD, PhD

Profesor antropologije, Ravnatelj centra prirodoslovne i kulturološke povijesti čovječanstva na Dunavskom privatnom sveučilištu, KremsStein, Austrija Gostujući professor/Laboratorijski odjel, Zavod za biomehanički inžinjering (DBE), integriranu pretpovijesnu i arheološku znanost IPAS, Sveučilište u Baselu, Švicarska

Professor of Anthropology, Director of the Center for Natural and Cultural History of Man at the Danube Private University, KremsStein, Austria Visiting professor / Laboratory facilities, Department of Biomedical Engineering (DBE) and Integrative Prehistory and Archaeological Science IPAS, Basel University, Basel, Switzerland

Kurt W. Alt studirao je fiziku i stomatologiju na Freie Sveučilištu u Berlinu, u Njemačkoj, gdje je i diplomirao (dr.med.dent.). Studij biološke antropologije i pretpovijesti završio je 1992.godine na Sveučilištu u Freiburgu, Njemačka (Dr. habil.). Nakon toga radio je kao antropolog na Institutu za forenzičnu medicinu, Duesseldorf, Njemačka, a bio je i predavač na Sveučilištu u Freiburgu i Duesseldorfu. Od 1999. do 2013. zaposlen je kao redoviti professor antropologije na Sveučilištu u Mainzu, Njemačka, i Predstojnik Odsjeka za Bioarheologiju. Osnovna područja njegovog istraživačkog rada su biološka antropologija, molekularna analiza (drevna DNA) i biogeokemija (stabilni izotopi). U središtu njegovog istraživanja su određivanje spola, genetsko srodstvo, populacijska genetika i razvoj bolesti, rekonstrukcija opstanka modela, prehrana, mobilnost i migracije. Ovi podaci koriste u praćenju unutar-populacijske različitosti, populacijske dinamike, demografske i epidemiološke procesa koji su osnova za razumijevanje biološke i kulturološke evolucije. Nakon umirovljenja radi kao professor na Dunavskom privatnom sveučilištu, Krems, Austrija, gdje vodi Centar za prirodoslovnu i kulturološku povijest čovjeka. Uključen je u globalnu istraživačku mrežu, koja uključuje Zavod za biomehanički inžinjering, integriranu pretpovijesnu i arheološku znanost, Sveučilišta

Kurt W. Alt studied physics and dentistry and received his dental degree (DMD) from the Freie University Berlin, Germany. In 1992, he completed his studies in biological anthropology and prehistory at the University of Freiburg, Germany (Dr. habil.). Afterwards, he worked as an anthropologist at the Institute of Forensic Medicine, Duesseldorf, Germany and was a lecturer at the Universities of Freiburg and Duesseldorf. From 1999 to 2013, he was full professor of anthropology at the University of Mainz, Germany and head of the Bioarchaeology group. His main areas of research expertise are in biological anthropology, molecular (ancient DNA) and biogeochemistry (stable isotopes). His research focuses on sex determination, genetic kinship, population genetics, and the evolution of disease, the reconstruction of subsistence patterns, diet, mobility and migration. This data are used to trace intra-population diversity, population dynamics and demographic and epidemiological processes fundamental to the understanding of biological and cultural evolution. Since his retirement, he has been working as a Professor at the Danube Private University, in Krems, Austria, heading the Center of Natural and Cultural History of Man. His operates within a global research network, which comprises the Department of Biomedical Engineering and the Integrative Prehistory and

95


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

u Baselu, Švicarska, MPI Ljudske povijesti u Jeni, Njemačka, Hrvardsku sveučilišnu grupu koja proučava populacijsku genetiku u Bostonu, SAD, te brojne druge arheološke institucije širom svijeta. Radeći na području humane populacijske strukture i dinamike i evolucijske medicine, s osobitim naglaskom na dentalnu antropologiju, njegova najnovija istraživanja baziraju se na povezivanju kulturološke i prirodoslovne povijesti s medicinom.

Kurt W. Alt, Ivana Savić Pavičin, Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Zagreb, 2013.

Archaeological Science unit at the University of Basel, Switzerland, the MPI for Human History in Jena, Germany, the Harvard University population genetic group in Boston, USA, and numerous archaeological institutions worldwide. Working in the fields of human population structure and dynamics, and evolutionary medicine, with a special focus on dental anthropology, his most recent research focusses on the interface of cultural and natural history with medicine.

Kurt W. Alt i Jakov Radovčić u Muzeju krapinskog pračovjeka, 2014. Kurt W. Alt and Jakov Radovčić at Krapina Neanderthal Museum, 2014

96


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

. Hrvoje Brkić, Patricia Reynolds (King's College London), Jadranka Keros, 2007

Sahza Hatibović-Kofman (University of Western Ontario), Ivana Ćuković Bagić, Ilija Škrinjarić, Zrinka Tarle, Hrvoje Brkić, 2009

97


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

98


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Priznanja i nagrade

.::.

Prizes and awards

Priznanja i nagrade zaposlenika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Godina Year

Institucija Institution

2015

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine

2015

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine

2014

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine

2014

-

2013

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. University of Zagreb, School of Dental Medicine

2013

Hrvatski liječnički zbor .::. Croatian Medical Association Sabor Republike Hrvatske

2012

.::.

2010

Croatian Parliament Dunavska rektorska konferencija .::. Danube Rector Conference Sabor Republike Hrvatske

2006

.::. Croatian Parliament

2006

International Association for Dental Research

2005

-

1988

-

Prizes and awards won by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Nagrada / Priznanje Prize/Award th Nagrada za organizaciju 16 International st Symposium on Dental Morphology and 1 Congress of the International Association for Paleodontology (ISDM IAPO 2014) .::. Award for organization of the ISDM IAPO 2014 Priznanje Stomatološkog fakulteta za Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba .::. Award for the "Project for Oral Health Promotion in Blind and Visually Impaired Persons", School of Dental Medicine University of Zagreb

Ime Name

Marin Vodanović

Jelena Dumančić

Marin Vodanović Nagrada za najbolji e-kolegij – 3. mjesto .::. Best rd E-Course Award - 3 place Nagrada Christy G. Turner II za najbolji poster, 2. mjesto, ISDM IAPO 2014 .::. Christy G. Turner II Award for the best poster, 2nd place, 16th International Symposium of Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagreb, Croatia (ISDM IAPO 2014) Nagrada za najboljeg nastavnika prema studentskoj anketi u akademskoj godini 2011./2012. .::. Student Survey in 2011 /2012 – Best Teacher Award

Jelena Dumančić

Marin Vodanović

Marin Vodanović Zahvalnica .::. Letters of thanks Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske .::. Republic of Croatia National Science Award

Hrvoje Brkić Marin Vodanović

Stipendija .::. Scholarship Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske .::. Republic of Croatia National Science Award putna stipendija IADR CED .::. CED Travel Stipend, International Association for Dental Research Continental European Division (IADR CED) 3. nagrada za najbolji poster, 13th International Symposium on Dental Morphology, Lodz, Poljska .::. 3rd prize for the best poster, 13th International Symposium on Dental Morphology ISDM, Lodz, Polska Nagrada «Vjesnik « za popularizaciju struke .::. “Vjesnik” award for popularization of dental

99

Marin Vodanović Jelena Dumančić

Jelena Dumančić

Jadranka Keros


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year

Institucija Institution

Nagrada / Priznanje Prize/Award

Ime Name

profession

1985

-

1977

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Nagrada «Vjesnik « za popularizaciju struke .::. “Vjesnik” award for popularization of dental profession Stipendija .::. Scholarship

Jadranka Keros Vera Njemirovskij

Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske, Zagreb, 2006. Republic of Croatia National Science Award, Zagreb, 2006 Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij, Marin Vodanović

100


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Funkcije i aktivnosti

.::.

Positions and activities

Važne međunarodne i domaće funkcije i aktivnosti djelatnika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Godina Year 2015 2014 2012

2006 – 2012

2006 – 2009

2006 2005 – 2009

2005

2005 2003 – 2012 2003 1997

1994

1978 - 2003

2004 2003

Important international and domestic positions and activities of the employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Funkcije i aktivnosti Positions and activities Član Nacionalnog povjerenstva za stomatologiju .::. Ministry of Health – Member of Committee for dental medicine Dopredsjednik International Organization for Forensic OdontoStomatology .::. Vice-President of the International Organization for Forensic Odonto-Stomatology (IOFOS) Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Dean of University of Zagreb School of Dental Medicine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Član Povjerenstva za dodjelu Državnih nagrada za znanost .::. Ministry of Science, Education and Sports –member of Committee for Republic of Croatia National Science Award Agencija za znanosti visoko obrazovanje, Član Područnog znanstvenog vijeća za biomedicinu i zdravstvo .::. Agency for Science and Higher Education – Member of scientific committee for biomedicine Glavni urednik časopisa Acta stomatologica Croatica .::. Editor in chief of the Acta stomatologica Croatica Sveučilište u Zagrebu, Član Odbora za statutarna pitanja .::. University of Zagreb – Member of Committee for statutory issues Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Član Prosudbene skupine za ocjenu prijedloga znanstvenih programa i projekata .::. Ministry of Science, Education and Sports – member of Committee for evaluation of scientific projects Županijski sud u Zagrebu, Zaprisegnuti sudski vještak za stomatologiju .::. Court expert at the County court in Zagreb Prodekan za međunarodnu suradnju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Vice Dean for International Cooperation University Study, University of Zagreb School of Dental Medicine Sveučilište u Zagrebu, Član Biomedicinskog vijeća područja .::. University of Zagreb – Member of Council of Biomedicine Predstojnik Katedre za forenzičnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Head of the Chair of forensic dentistry University of Zagreb School of Dental Medicine Član Hrvatskog tima za identifikaciju žrtava Domovinskog rata .::. Member of the Croatian Team for Identification of the Homeland War Victims Predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Head of the Department of dental anthropology University of Zagreb School of Dental Medicine Član upravnog odbora Hrvatske komore dentalne medicine .::. Member of the board of Croatian Dental Chamber Dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Dean of University of Zagreb School of Dental Medicine

101

Ime Name Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje

Brkić, Hrvoje

Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje

Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Brkić, Hrvoje Kaić, Zvonimir

Keros, Jadranka Keros, Jadranka


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1998

1999-2003

2003 - 2014

2016 2015 – 2016

2015

2014

2014

2013 – 2016

2013

2011

2007 2007 2006 – 2008

2006

Funkcije i aktivnosti Positions and activities Predsjednik Odbora za trajnu stomatološku izobrazbu pri Hrvatskoj komori dentalne medicine .::. President of section for Permanent education in stomatology – Croatian Dental Chamber Prodekan za poslijediplomsku izobrazbu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Vice Dean for postgraduate education of University of Zagreb School of Dental Medicine Predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Head of the Department of dental anthropology University of Zagreb School of Dental Medicine Gostujući urednik u časopisu Annals of Anatomy – posebno izdanje .::. Guest editor of the Annals of Anatomy – special issue Član Odbora za izobrazbu u stomatologiji pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske .::. Ministry of Health – Member of Committee for education in dental medicine Prodekan za poslijediplomski specijalistički studij, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Vice Dean for Postgraduate Specialist University Study, University of Zagreb School of Dental Medicine th Predsjednik organizacijskog odbora 16 International st Symposium on Dental Morphology and 1 Congress of the International Association for Paleodontology .::. President of the th Organising board of the 16 International Symposium on Dental st Morphology and 1 Congress of the International Association for Paleodontology Predstojnik Zavoda za dentalnu antropologiju, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu .::. Head of the Department of dental anthropology University of Zagreb School of Dental Medicine Član Odbora za oralno zdravlje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske .::. Ministry of Health – Member of Committee for oral health Član upravnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Zagreb .::. Croatian Medical Association – Zagreb branch – Member of Managing board Član uredništva časopisa Stomatološki vjesnik Bosne i Hercegovine .::. Member of editorial board of scientific journal Stomatološki vjesnik Bosne i Hercegovine Glavni urednik časopisa Bulletin of the International Association for Paleodontology .::. Editor in chief of the Bulletin of the International Association for Paleodontology Predsjednik International Association for Paleodontology .::. President of the International Association for Paleodontology Član uredništva časopisa Hrvatski stomatološki vjesnik .::. Member of editorial board of professional journal Croatian Dental Herald Član uredništva časopisa Acta Stomatologica Croatica .::. Member of editorial board of scientific journal Acta Stomatologica Croatica

102

Ime Name Keros, Jadranka

Keros, Jadranka

Vera Njemirovskij

Vodanović, Marin Vodanović, Marin

Vodanović, Marin Vodanović, Marin

Vodanović, Marin Vodanović, Marin Vodanović, Marin Vodanović, Marin Vodanović, Marin Vodanović, Marin Vodanović, Marin Vodanović, Marin


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Jadranka Keros (u sredini) kao dekanica, Ileana Linčir (lijevo) i Hrvoje Brkić (desno) kao prodekani Jadranka Keros (in the middle) as Dean, Ileana Linčir (left side) and Hrvoje Brkić (right side) as Vice-Deans

Hrvoje Brkić i Vera Njemirovskij, Zagreb, 19. travnja 2012. Hrvoje Brkić and Vera Njemirovskij, Zagreb, April 19, 2012.

103


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

104


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis kolegija

.::.

List of courses

Popis kolegija koji se izvode na Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

List of courses held at the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

INTEGRIRANI STUDIJ INTEGRATED STUDY Voditelj kolegija Course leader

Naziv kolegija Semestar Course title Semester Uvod u dentalnu medicine Marin Vodanović 1 Introduction to dental medicine Morfologija zuba s dentalnom antropologijom Hrvoje Brkić 3, 4 Tooth morphology with dental anthropology Povijest dentalne medicine Jelena Dumančić 4 History of dental medicine Profesionalne bolesti kod stomatologa Marin Vodanović 6 Professional diseases in dental medicine Forenzična dentalna medicina Hrvoje Brkić 9 Forensic dentistry Komparativna odontologija Marin Vodanović 10 Comparative odontology SPECIJALISTIČKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SPECIALIST UNIVERSITY STUDY Naziv kolegija Voditelj kolegija Course title Course leader Forenzična stomatologija Hrvoje Brkić Forensic dentistry Dentalna identifikacija Hrvoje Brkić Dental identification Kraniofacijalna identifikacija Jelena Dumančić Craniofacial identification Profesionalni zdravstvene opasnosti u dentalnoj medicini Marin Vodanović Professional health hazards in dental medicine DOKTORSKI STUDIJ DOCTORAL STUDY Naziv kolegija Voditelj kolegija Course title Course leader Dentalni profil Hrvoje Brkić Dental profile Morfometrija u dentalnoj antropologiji Jelena Dumančić Morphometry in dental anthropology Odontobiografija Marin Vodanović Odontobiograpy Kost u stomatološkim istraživanjima Jadranka Keros Bone in stomatological research

105


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Studenti na kolegiju Forenzična stomatologija Students at Forensic dentistry course

Studenti na kolegiju Uvod u dentalnu medicinu Students at Introduction to dental medicine course

Studenti na kolegiju Profesionalne bolesti stomatologa Students at Professional diseases in dental medicine course

Studenti na kolegiju Komparativna odontologija Students at Comparative odontology course

106


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis diplomskih radova

.::.

List of graduation theses

Popis diplomskih radova koji su nastali pod mentorstvom djelatnika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Godina Year

List of graduation theses mentored by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Naslov Title Humana denticija i teorija razvojnih polja

Student

Mentor

Tena

Tiljak

Dumančić, Jelena

Monika

Medved

Savić Pavičin, Ivana

Krešimir

Matoš

Vodanović, Marin

2014

Matične stanice i njihova primjena u regeneraciji zubnih tkiva Osviještenost o profesionalnim bolestima stomatologa među studentima Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Recepti za liječenje oralnih bolesti iz starih zapisa

Aleksandra

Menčik

Dumančić, Jelena

2014

Spolni dimorfizam u humanoj denticiji

Marija

Pejakić

Dumančić, Jelena

Dunja

Peko

Vodanović, Marin

2013

Analiza zdravlja usne šupljine antičkih stanovnika Vinkovaca Dentalna identifikacija u masovnim stradanjima

Ivan

Škerlep

Brkić, Hrvoje

2013

Značenje radiografije u dentalnoj medicini

Nikola

Paunović

Njemirovskij, Vera

2013

Simetričnost bradnog otvora donje čeljusti

Ivan

Pavušek

Vodanović,Marin

Marija

Šimović

Vodanović,Marin

Marko

Blagović

Brkić, Hrvoje

2012

Usnice kao sredstvo za identifikaciju u forenzičnoj stomatologiji Utvrđivanje ovisnosti o drogama pomoću zubnog tkiva Izolacija mtDNK iz tkiva za potrebe forenzike

Krešimir

Cupek

Brkić, Hrvoje

2012

Reklamiranje u stomatologiji

Martina

Juzbašić

Dumančić, Jelena

2012

Abrazija i atricija zubi

Ivan

Lubina

Njemirovskij, Vera

2011

Dentalna radiografija u forenzici

Marko

Bračun

Brkić, Hrvoje

2010

Procjena dobi na temelju zubne cakline

Dunja

Knez

Brkić, Hrvoje

2010

Studij stomatologije: sustav izobrazbe

Marko

Horvat

Keros, Jadranka

2010

Komparacija zuba različitih vrsta sisavaca

Kristina

Pudić

Njemirovskij, Vera

Određivanje dentalne dobi u forenzičnim slučajevima Važnost mineralizacije trećih kutnjaka u procjeni dentalne dobi Organizacija stomatološke službe

Iva

Badovinac

Brkić, Hrvoje

Irena

Vrdoljak

Brkić, Hrvoje

Tihomir

Habjanec

Keros, Jadranka

Ivana

Vučetić

Keros, Jadranka

2009

Rendgenske tehnike u analizi normalnih struktura orofacijalnog skeleta Radiografija tkiva i ležišta

Anja

Komerički

Njemirovskij, Vera

2009

Paleostomatologija

Ante

Čović

Vodanović, Marin

Inda

Gauta

Vodanović, Marin

2008

Morfološke osobitosti humanih kutnjaka iz srednjovjekovnog arheološkog nalazišta Malokluzijska obilježja ljudskog ugriza

Ana

Matas

Brkić, Hrvoje

2008

Sazrijevanje zubnog organa u procjeni dentalne dobi

Mirna

Miler

Brkić, Hrvoje

2008

Osobitosti zubala biljojeda i mesojeda

Lovorka

Zorić

Njemirovskij, Vera

2008

Uloga apoptoze u morfogenezi zuba

Marko

Špehar

Vodanović, Marin

2006

Važnost nepčanih nabora u određivanju identiteta

Vedran

Budak

Brkić, Hrvoje

2015 2015 2015

2014

2013 2012

2009 2009 2009 2009

2009

107


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2006

Naslov Title Najučestaliji dentalni nalaz u dobi od 16-30 godina

Lana

Grabarević

Brkić, Hrvoje

2006

Primjena računala u stomatologiji

Sanjin

Petrović

Dumančić, Jelena

2006

Zubalo sisavaca

Helena

Golenić

Njemirovskij, Vera

2005

Inkrementne linije zubne cakline

Ivana

Borčić

Brkić, Hrvoje

2005

Histološki postupci za određivanje dentalne dobi

Lana

Katavić

Brkić, Hrvoje

Tamara

Opalić

Brkić, Hrvoje

Romana

Ružman

Brkić, Hrvoje

2005

Pronalazak kodeina u ljudskom zubu kao pomoć pri identifikaciji ljudskih ostataka Analiza ljudskog ugriza s pomoću elektroničkih potencijala Samozaštitne osobine zubala

Mijo

Habjanec

Keros, Jadranka

2005

Konzistencija hrane i trošenje zubi

Ivana

Lovrić

Keros, Jadranka

2004

Dentalna obilježja crne rase

Ivona

Arar

Brkić, Hrvoje

Irena

Marić

Brkić, Hrvoje

2004

Dentalna identifikacija žrtava na tržnici u Parizu 1897. godine Uporaba zuba u odontološkim istraživanjima

Iva

Rakvin

Brkić, Hrvoje

2003

Utjecaj sifilisa na odontogenezu

Viktorija

Horvat

Brkić, Hrvoje

2003

Rendgen tehnike u postupku dentalne identifikacije

Viktorija

Runac

Brkić, Hrvoje

2003

Amelogenin zubne cakline

Jerko

Zrilić

Brkić, Hrvoje

2003

Morfološke varijacije i anomalije trajnih kutnjaka

Mladen

Božić

Dumančić, Jelena

2003

Pandža-kvržica

Martina

Tolj

Dumančić, Jelena

2002

Obilježja lubanja prema rasi

Saida

Suliman

Brkić, Hrvoje

2002

Utjecaj vatre na strukture zubnih tkiva

Mirta

Šakić

Brkić, Hrvoje

Eduard Radošević, fiziologija i patologija zuba, 19352000 Aleolarni greben u gornjoj čeljusti

Ana

Balić

Kaić, Zvonimir

Andreja

Carek

Keros, Jadranka

Danijela

Komadina

Keros, Jadranka

2001

Normalne i patološke strukture tvrdih zubnih tkiva vidljive scanning elektronskim mikroskopom Zubni status žrtava Domovinskog rata

Iva

Krmpotić

Brkić, Hrvoje

2001

Dentalna identifikacija Adolfa Hitlera

Irena

Krtić

Brkić, Hrvoje

Izvješća o oralnom zdravlju – temeljni postupci (SZO, 1997) Razvoj i funkcijske značajke potpornih tkiva zuba

Velimir

Prpić-Gajić

Kaić, Zvonimir

Tihana

Naglić

Keros, Jadranka

Danijela

Raspović

Keros, Jadranka

2001

Rendgenska detekcija koštanih nepravilnosti u gornjoj i donjoj čeljusti Uzroci razvojnih nepravilnosti zuba i zubnih lukova

Maja

Grozdanov

Njemirovskij, Vera

2001

Morfologija anomalija trajnih zuba

Iva

Pende

Njemirovskij, Vera

2001

Osobitosti zuba u osoba s Turnerovim sindromom

Ivona

Pomenić

Njemirovskij, Vera

2000

Kazneni zakon i stomatolog

Marijan

Jelić

Brkić, Hrvoje

Određivanje starosti uporabom linija rasta tvrdih zubnih tkiva Asimetrije zubi čovjeka

Zrinka

Rendulić

Brkić, Hrvoje

Tihana

Žižić

Kaić, Zvonimir

Goran

Grginić

Keros, Jadranka

2000

Različitost oblika apikalnog otvora i nazivlja u literaturi Promjene alveolarnog nastavka tijekom života

Nataša

Ivošević

Keros, Jadranka

2000

Osobitosti mliječnih zuba

Mladen

Berket

Njemirovskij, Vera

Morfološke osobitosti denticije Krapinskog pračovjeka i moguće usporedbe s dentalnom morfologijom suvremenih populacija Hipodoncija trajnih očnjaka

Ivana

Juranić

Njemirovskij, Vera

Nataša

Milovac

Njemirovskij, Vera

2005 2005

2004

2002 2002 2002

2001 2001 2001

2000 2000 2000

2000 2000

108

Student

Mentor


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year

Naslov Title Identifikacija počinitelja ugriza na tijelu žrtve

Student

Mentor

Vedran

Matulović

Brkić, Hrvoje

Željka

Presečki

Brkić, Hrvoje

1999

Izolacija DNK iz zubnih tkiva u forenzičkim slučajevima Apikalni, leteralni i furkacijski kanalići

Ivana

Kujundžić

Keros, Jadranka

1999

Nekariozno trošenje tvrdih zubnih tkiva

Dražen

Lazić

Keros, Jadranka

1999

Morfološke anomalije zuba

Ivan

Galić

Njemirovskij, Vera

1999

Anomalije položaja zubi

Marin

Vodanović

Njemirovskij, Vera

1998

Lopatasti sjekutići

Sandro

Kelam

Brkić, Hrvoje

1998

Dentalna identifikacija u masovnim stradanjima

Vanesa

Memić

Brkić, Hrvoje

1998

Načini obilježavanja humane denticije

Zrinka

Milas

Brkić, Hrvoje

1998

Lopatasti sjekutići – prikaz slučaja

Igor

Turković

Brkić, Hrvoje

1998

Mjerenje zubi čovjeka

Marčela

Greblički

Kaić, Zvonimir

1998

Funkcijska građa parodonta

Ivana

Juranić

Kaić, Zvonimir

Dentoantropološki sustav državnog sveučilišta u Arizoni (SAD) Impakcija zuba

Mina

Krznarić

Kaić, Zvonimir

Jelena

Ivezić

Keros, Jadranka

Hipodoncija u mliječnom i trajnom zubalu

Jutta Andreja Martina

Stručić

Keros, Jadranka

Bulj

Njemirovskij, Vera

Sanja

Košec

Njemirovskij, Vera

Renata

Lukšić

Brkić, Hrvoje

1997

Morfološke osobitosti kutnjaka s osvrtom na oblik endodontskog prostora Identifikacija žrtava Domovinskog rata pomoću stanja zubala Dentalna identifikacija

Sanela

Memić

Brkić, Hrvoje

1997

Suodnos stanja zubnog niza i hipercementoze

Sandra

Filipić

Keros, Jadranka

1997

Zaštita pulpodentinskog kompleksa

Alma

Konjhodžić

Keros, Jadranka

1997

Evaginacija zuba

Lidija

Lasić

Keros, Jadranka

1997

Razvoj korijena zuba

Aleksandra

Jeremić

Njemirovskij, Vera

1997

Hipodoncija genetski labilnih zubi

Radovan

Jovanović

Njemirovskij, Vera

1997

Varijacije oblika trajnih zubi

Daniela

Kekez

Njemirovskij, Vera

1996

Izostanak erupcije gornjih trajnih očnjaka

Vlasta

Bosnić

Brkić, Hrvoje

1996

Morfologija zubi krapinskog pračovjeka

Vojin

Pašić

Kaić, Zvonimir

1996

Filogenetski razvoj usne šupljine

Goran

Bajran

Keros, Jadranka

Stečene strukturne nepravilnosti zuba uzrokovane sistemskim štetnim utjecajima Histološke i fiziološke karakteristike pulpodentinskog spoja Fiziološki aspekti okluzije i artikulacije

Dubravka

Butigan

Keros, Jadranka

Jadranka

Kovačić

Keros, Jadranka

Katarina

Žuvela

Keros, Jadranka

Histološka građa mliječnih zubi

Milena

Njemirovskij, Vera

1996

Razvoj zuba u sisavaca

Renata

GudeljVelaga Lončar

1996

Embrionalni razvoj tvrde zubne supstance

Koraljka

Lovreković

Njemirovskij, Vera

1995

Uporaba zubi pri određivanju spola

Minja

Birmiša

Brkić, Hrvoje

1995

Određivanje dobi dentoantropološkim parametrima

Jelena

Galić

Brkić, Hrvoje

1995

Genetski aspekti odontogeneze

Mirta

Jukić

Brkić, Hrvoje

1995

Indeks razvojnih defekata cakline

Iva

Kutleša

Kaić, Zvonimir

1995

Evolucija kutnjaka u sisavaca

Ljerka

Musa

Kaić, Zvonimir

1995

Nastanak i razvoj dentikla

Tatjana

Jergović

Keros, Jadranka

1999 1999

1998 1998 1998 1998 1998 1997

1996 1996 1996 1996

Pulpa i njene funkcije

109

Njemirovskij, Vera


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year

Naslov Title Histološke i fiziološke karakteristike pulpo-dentinskig spoja Embrionalni razvoj tvrdih zubnih tkiva

Student

Mentor

Blaženka

Kovaček

Keros, Jadranka

Nada

Jelić

Njemirovskij, Vera

Sanja

Jermen

Njemirovskij, Vera

1995

Hipercementoza- uzroci i posljedice na žvačni aparat i parodontno tkivo Anomalije veličine i oblika zuba

Hrvoje

Šakić

Njemirovskij, Vera

1994

Genetska kontrola morfoloških varijabilnosti zuba

Moussa

Fattah

Kaić, Zvonimir

Djelovanje RDG kabineta stomatološkog fakulteta u Zagrebu od 1970-1994 god. Morfologija endodontskih prostora kod trajnih zuba

Kata

Filipović

Kaić, Zvonimir

Ivica

Dodig

Keros, Jadranka

Robert

Matulin

Keros, Jadranka

1993

Racionalna primjena profilakse bakterijskog endokarditisa Taurodontizam

Domagoj

Bubalo

Kaić, Zvonimir

1993

Razvoj i strukturne osobitosti gornje čeljusti

Darko

Banožić

Keros, Jadranka

1993

Embrionalni razvoj i funkcija čeljusnog zgloba

Hrvoje

Starčević

Keros, Jadranka

1992

Inervacija dentina

Yasser

Ikacheh

Kaić, Zvonimir

1992

Osobitosti zubi u osoba s Klinefelterovim sindromom

Mohamed

Karrat

Kaić, Zvonimir

Munir

Shihab

Kaić, Zvonimir

Anka

Bagarić

Keros, Jadranka

1992

Pierre Fauchard – utemeljitelj moderne stomatologije Građa cakline s osvrtom na promjene u tijeku nicanja zubi Građa cementa s obzirom na opterećenje zuba

Renata

Ivić

Njemirovskij, Vera

1992

Amelogenesis imperfecta

Dino

Jeričević

Njemirovskij, Vera

1991

Mineralizacija zubnih tkiva

Teuta

Bogdan

Keros, Jadranka

Vlatka

Gregorić

Keros, Jadranka

1991

Usporedbena studija histološke građe cakline trajnih i mliječnih zuba Filogeneza zubnih tkiva

Valdijana

Grublješić

Keros, Jadranka

1991

Resorpcija korijena mliječnih zuba

Željka

Pavković

Keros, Jadranka

1991

Razvoj korjenova kutnjaka

Andrea

Brkić

Njemirovskij, Vera

Ivana

Čuković

Keros, Jadranka

Lelija Abu Hamed

Rožić Malbašić Salah

Njemirovskij, Vera

1989

Morfološke osobitosti pretkutnjaka s osvrtom na oblik endodontskog prostora Morfološke anomalije zubi s osvrtom na tuberculum carabelli Osobitosti građe cementa

1989

Klinički značaj anomalije zubi

Elio

Senharebe

Kaić, Zvonimir

Anatomske i funkcionalne osobitosti čeljusnog zgloba Histologija mliječnih zubi

Suleiman

Jihad

Keros, Jadranka

Mirela

Drugović

Njemirovskij, Vera

Morfološke i histološke sličnosti i razlike mličnih i trajnih zubi Embrionalni razvoj zuba čovjeka

Darija

Slukić

Njemirovskij, Vera

Vladimir

Profeta

Kaić, Zvonimir

Zlatko

Vranješ

Kaić, Zvonimir

1988

Stomatološko zdravstveno prosvjećivanje u Hrvatskoj od oslobođenja do 1989. Građa i funkcija parodontalnog ligamenta

Željko

Rotim

Keros, Jadranka

1988

Razvoj korijena zuba

Branko

Stilinović

Keros, Jadranka

Snježana

Antunović

Njemirovskij, Vera

1988

Histološka građa cakline s posebnim osvrtom na abraziju Morfološke osobitosti pretkutnjaka

Ljiljana

Boban

Njemirovskij, Vera

1987

Strukturne osobitosti mliječnih zuba

Božidar

Pavelić

Keros, Jadranka

1987

Razvoj cakline zuba

Jelena

Barba

Njemirovskij, Vera

1995 1995 1995

1994 1994 1994

1992 1992

1991

1990 1990

1989 1989 1989 1988 1988

1988

110

Kaić, Zvonimir


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1987

Naslov Title Građa pulpe i njena funkcija

Mislav

Radoš

Njemirovskij, Vera

1986

Histološka građa dentina

Youssef

Hassan

Keros, Jadranka

1986

Histologija cakline s osvrtom na kemijski sastav

Dubravka

Knežević

Keros, Jadranka

1986

Filogenetski razvitak donje i gornje čeljusti

Renato

Presečki

Keros, Jadranka

1986

Filogenetski razvitak donje čeljusti

Anita

Rajković

Keros, Jadranka

1986

Morfološke osobine gornjih molara

Mišo

Romac

Njemirovskij, Vera

Prevencija karijesa kod adolescenata grada Samobora Građa dentina

Aleksandra

Treppo

Njemirovskij, Vera

Mira

Tukec

Njemirovskij, Vera

Ljerka

Kvaternik

Kaić, Zvonimir

1985

Stomatološko zdravstveno prosvjećivanje u Hrvatskoj između 2 rata Osobitosti oblika mliječnih zubi

Ivanka

Milković

Kaić, Zvonimir

1985

Djelovanje zadruge hrvatskih stomatologa

Vladimir

Zobunđija

Kaić, Zvonimir

1985

Inervacija zubi

Željko

Grgurić

Keros, Jadranka

1985

Građa dentina

Alfred

Rantisi

Njemirovskij, Vera

1985

Novija saznanja o građi cakline

Ljiljana

Šoštarić

Njemirovskij, Vera

1986 1986 1985

Student

Mentor

Marija Šimović i Ivan Pavušek – prvi studenti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su diplomirali na dan ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju – 1. srpnja 2013. Marija Šimović and Ivan Pavušek – first students at School of Dental Medicine University of Zagreb graduated on the day when Republic of Croatia joined the European Union – July 1st, 2013 Prva fotografija s lijeve strane .::. First photo from left side: Hrvoje Brkić, Paris Simeon, Marija Šimović, Marin Vodanović. Druga fotografija s lijeve strane .::. Second photo from left side: Vlaho Brailo, Ivan Pavušek, Vera Njemirovskij, Marin Vodanović

111


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

112


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis magistarskih radova

.::.

List of master theses

Popis magistarskih radova koji su nastali pod mentorstvom djelatnika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Godina Year 2007 2007 2006

2005

2005

2005 2004 2004

2003

2002

2002 2002 2002

2000

2000

2000

List of master theses mentored by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Naslov Title Određivanje dentalne starosti inkrementnim linijama Evaluation of dental age according to Incremental lines Usporedba dvaju postupaka određivanja dentalne dobi Comparison of two dental age estimation methods Evaluacija učestalosti dento-oralnih komplikacija uzrokovanih radioterapijom glave i vrata Evaluation of incidence of dento-oral complications caused dy head and neck radiotherapy Gubitak zubi nakon smrti u procesu identifikacije ljudskih tijela Postmortem tooth loss in the process of dead body identification Analiza stomatognatog sustava srednjovjekovnoga koštanog uzorka iz Bijelog Brda kod Osijeka Analysis of the stomatognathic system of the medieval skeletal remains from Bijelo Brdo near Osijek Periapikalni procesi kod pasa Periapical lesions in dog's teeth Utjecaj dobi na promjenu boje korijena zuba The influence of age on tooth root colour changes Određivanje dentalne dobi kod djece u forenzičnim postupcima Dental age estimation of children in forensic procedures Učestalost karijesa u stanovnika Šibensko-kninske županije Caries prevalence of inhabitants of Šibenik-Knin county Denzitometrija u prosudbi zdravlja potpornog sustava zuba Densitometry in health assessment of selfsuporting system of teeth Određivanje spola analizom DNA izoliranom iz zuba Determination of sex by the analysis of the DNA isolated from teeth Gonadna disgeneza i asimetrija zubi Gonadal dysgenesis and dental asymmetry Teeth analysis of victims in Croatian War of Independence Analiza zubala poginulih tijekom domovinskog rata Morfološke osobitosti zubi u funkciji samozaštitnih mehanizama Morphological characteristics of the teeth in function of selfprotection mechanism Gonadna disgeneza i značajke zubala Gonadal dysgenesis and dental traits Istraživanje dinamičkih utjecaja konzistentnosti hrane na žvačne kretnje The investigation of dynamic influence of food consistency on the masticatory motion

113

Student

Mentor

Sanja Štefančić

Vera Njemirovskij

Nina Sever

Hrvoje Brkić

Alma KonjhodžićPrcić

Jadranka Keros

Andrej Katalinić

Hrvoje Brkić

Marin Vodanović

Hrvoje Brkić

Svjetlana Milin Radić

Zvonimir Kaić

Mirko Laškarin

Hrvoje Brkić

Zrinka Milas

Hrvoje Brkić

Krešimir Bego

Vera Njemirovskij

Nataša Ivošević

Jadranka Keros

Minja Birimiša Komazec

Hrvoje Brkić

Iva Kutleša-Oroši

Zvonimir Kaić

Dalibor Šafar

Hrvoje Brkić

Zlatko Vranješ

Jadranka Keros

Jelena Dumančić

Zvonimir Kaić

Sandra Filipić

Jadranka Keros


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1999

1999 1998 1998

1996

1993

1991

1990

1988

1985

Naslov Title Antropološka analiza stomatognatog sustava koštanog uzorka brončanodobne nekropole Bezdanjače u Lici Anthropological analysis of oral and dental stuctures of exhumed human remains from cave Bezdanjača Svojstva zubi u osoba s Turnerovim sindromom Dental characteristics in patients with Turner's syndrome Abrazija i promjene u pulpnom prostoru krune i korijena Abrasion and retated changes in endodontic space of crown and rooth Klinefelterov sindrom i svojstva okluzije Klinefelter's syndrome and characteristics of occlusion Bibliometrijska kvantitativna i kvalitativna analiza stomatoloških časopisa na području bivše Jugoslavije u periodu od 1985. do 1991. godine Bibliometric quantitative and qualitative qnalysis of dental journals in the area of ex Jugoslavia in the period 19851991 Analiza kraniofacijalnih i gnatometrijskih posebnosti u ispitanika južnodalmatinske regije Analysis of craniofacial and gnatometric characteristics in population of Southdalmatian region Varijacije kvantitativnih i kvalitativnih dentalnih varijabli analizirane primjenom Butlerove teorije razvojnih polja Variations of quantitative and qualitatitive dental variables analysed by application of Butler's field theory Osobitosti oblika zubi u osoba s Klinefelterovim sindromom Characteristics of tooth shape in patients with Klinefelter's syndrome Prevalencija palatinalnog žlijeba gornjih inciziva i važnost u razvoju parodontne bolesti Prevalence of central incisor's palatal sulcus and its importance in development of parodontal disease Genetski aspekti zubnih dimenzija naše populacije Genetic aspects of teeth dimensions in our population

114

Student

Mentor

Ivana Pranjić

Hrvoje Brkić

Marija Blažanović

Zvonimir Kaić

Ivo Matković

Jadranka Keros

Ahmed Abulwefa

Zvonimir Kaić

Mira Bačić

Zvonimir Kaić

Zdenka Radović

Vera Njemirovskij

Biserka Perinić

Zvonimir Kaić

Hrvoje Brkić

Zvonimir Kaić

Zlatko Karakaš

Zvonimir Kaić

Željka Lovrić

Zvonimir Kaić


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis doktorskih radova

.::.

List of doctoral theses

Popis doktorskih radova koji su nastali pod mentorstvom djelatnika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Godina Year 2013

2011

2010

2009

2008

2005

2003

2003

1996

1992

1989

List of doctoral theses mentored by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Naslov Title Proučavanje suodnosa osteoporoze i stanja potpornog sustava zuba Correlation of osteoporosis and the condition of tooth supportive tissues Određivanje dentalne dobi očitavanjem s ortopantomograma kod djece u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini Dental age estimation using orthopantomograms from children in Croatia and Bosnia-Herzegovina Osteoporoza i kirurško parodontna terapija kod žena u menopauzi Osteoporosis and periodontal surgical therapy in women during menopause Međuzavisnost pojedinih morfoloških osobitosti zubi Correlation between certain morphological characteristics of teeth Paleostomatološka analiza kasnoantičkih i ranosrednjovjekovnih nalazišta u Hrvatskoj Paleodontolgical analysis of late antique and early medieval sites in Croatia Osobitosti kraniofacijalnog sustava u osoba s Turnerovim sindromom Characteristics of the Craniofacial Complex in Turner Syndrome Traumatizam stomatognatog sustava na žrtvama rata u Hrvatskoj Traumatology of the stomatognatic system in victims of war in Croatia Određivanje životne dobi uporabom antropoloških parametara na zubima Age assesment using anthropological parameters on teeth Morfološka i klinička podloga provodne anestezije u stomatologiji Skeletotopical relations in lower dental nerve anaesthesia Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u osoba s Klinefelterovim sindromom Craniofacial characteristics in patients with Klinefelter's syndrome Osobitosti oblika okluzalnih ploha molara na uzorku naše populacije Occlusal characteristics of molars in our population

115

Student

Mentor

Ivana Savić Pavičin

Jadranka Keros

Ivan Galić

Hrvoje Brkić

Jelka Leušić

Vera Njemirovskij

Zdenka Radović

Vera Njemirovskij

Marin Vodanović

Hrvoje Brkić

Jelena Dumančić

Zvonimir Kaić

Mato Sušić

Hrvoje Brkić

Miroslav Miličević

Hrvoje Brkić

Zlatko Mihelčić

Jadranka Keros

Hrvoje Brkić

Zvonimir Kaić

Mihajlo Maćešić

Zvonimir Kaić


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

116


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis demonstratora

.::.

List of demonstrators

Popis demonstratora na Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Aleksić, Andreja Alfirević, Tanja Bagić, Martina Bago, Kristina Ban, Andrija Banjšak, Luka Barić, Jana Beč, Danijel Bival, Sven Bok, Sunčica Borčić, Ivana Borisov, Brankica Božić, Milan Božić, Mladen Brkić, Hrvoje Brozan, Ines Bujak, Marina Čović, Ružica Čuković, Ivana Cvijetić, Marijana Drugović, Mirela Đadić, Mladen Đurić, Dubravka Filipić, Sandra Galić, Jelena Golenić, Helena Grabarević, Lana Grgurević, Vedrana Guberina, Marko Haban, Vesna Habek, Maja Hohnjec, Petra

List of demonstrators at the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Hošnjak, Dino Jerković, Mirjana Jonak, Tomislav Jurlina, Davor Katalinić, Marija Kindler, Monika Kišić, Sunčana Klaić, Marija Knežević, Alena Kolačko, Gordana Kostincer, Ivana Krajina, Anela Krstulović, Lovro Krupić, Ivana Leskovar, Gabrijela Loborec, Sanja Maltar, Mia Margić, Helena Martinović, Željka Masnić, Luka Matijašević, Hrvoje Matijašević, Željko Matulović, Vedran Meniga, Andrej Mihaljević, Dragana Miloš, Lucija Milunić, Ines Nola, Petra Nosić, Marija Oreč, Ivan Oreč, Ivana Pavelić, Božidar

117

Pehar, Goran Pejakić, Marija Pejakić, Matea Petaros, Sandra Petrović, Sanjin Petrušić, Nikolina Pezer, Filip Radmilović, Marko Radoš, Mislav Rodin, Ivana Romić, Martina Rotim, Željko Savić, Ivana Šegedin, Alina Šinković, Ana Škojo, Lucija Šoić, Ivana Starčević, Hrvoje Šulina, Petra Tolj, Martina Topić, Marela Vidović, Dina Vihnanek, Nikolina Vodanović, Marin Vojić, Nikolina Vukasović, Karla Vukmanović, Ljiljana Vuković, Matilda Zadro, Iva Zobundžija, Alen Žurić, Antonija


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

118


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis knjiga

.::.

List of books

Popis knjiga koje su kao glavni autori ili urednici objavili djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godina Year 2015 2015

2015 2015

2015

2013

2013

2011

List of books authored/edited by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Naslov Title Osnove stomatologije Essentials of dental medicine Profesionalne bolesti I bolesti vezane uz rad stomatologa Occupational diseases and diseases related to work in dental medicine Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom Physiological Lexicon with Croatian-English dictionary Anatomski pojmovnik s hrvatsko-engleskolatinskim rječnikom Anatomical Lexicon with Croatian-English-Latin dictionary Osobe s oštećenjima vida – naši pacijenti. Vodič za pristup slijepim i slabovidnim osobama za zdravstvene djelatnike Visually impaired patients – Guidelines for health professionals Fotografski bioarheološki atlas osteološke zbirke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Photographic Atlas of Bioarchaeology from the Osteological Collection of Croatian Academy of Sciences and Arts 50 godina Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 65 godina stomatološke izobrazbe u Hrvatskoj 50 years of School of Dental Medicine University of Zagreb and 65th anniversary of dental medicine education in Croatia Dentalna erozija: etiologija, dijagnostika i terapija Dental Erosion: Etiology, Diagnostic and Therapy

2010

Stomatološko nazivlje Dental terminology

2005

Vještačenje u stomatologiji Legal Experisis in Dentistry

Izdavač Publisher Naklada Slap, Jastrebarsko Naklada Slap, Jastrebarsko

Glavni autori / urednici sa Zavoda Authors / Editors from the department Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Ivana Savić Pavičin Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić

Naklada Slap, Jastrebarsko Marin Vodanović Naklada Slap, Jastrebarsko Marin Vodanović

Hrvatski savez slijepih; Stomatološki fakultet Zagreb

Karmen Nenadić, Željka Šubarić, Jelena Dumančić

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti School of Dental Medicine University of Zagreb and Croatian Academy of Sciences and Arts

Hrvoje Brkić, Marin Vodanović

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb

Jadranka Keros, Marin Vodanović

Školska knjiga, Zagreb

Hrvoje Brkić

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb

119

Marin Vodanović

Hrvoje Brkić, Jadranka Keros, Zvonimi Karić


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year

Naslov Title

2005

Englesko-njemačko-hrvatski stomatološki rječnik English-German-Croatian Dictionary of Dentistry

2004

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb

2001

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb

2000 1995

1994 1988

1

Forenzična stomatologija 1 Forensic dentistry Veliki zdravstveni savjetnik Health counselor Bibliografija 1948. – 1993. Stomatološki fakultet, Zagreb Bibliography 1948 – 1993 School of Dental Medicine University of Zagreb Bibliografija radova Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 1948. – 1988. Bibliography School of Dental Medicine University of Zagreb 1948 - 1988

Izdavač Publisher

Glavni autori / urednici sa Zavoda Authors / Editors from the department

Školska knjiga, Zagreb

Marin Vodanović

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb

Jadranka Keros

Školska knjiga, Zagreb

Hrvoje Brkić

Novi Liber Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagreb School of Dental Medicine University of Zagreb

Prevedeno na albanski jezik 2005. godine .::. Translated to Albanian in 2005

Naslovnice naših knjiga Covers of our books

120

Jadranka Keros

Jadranka Keros

Jadranka Keros

Jadranka Keros


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

121


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Naslovnica albanskog prijevoda knjige Forenzična stomatologija Cover of albanian translation of Forensic dentistry

122


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Promocija Englesko-njemačko-hrvatskog stomatološkog rječnika, Školska knjiga, Zagreb, 2005. Promotion of English-German-Croatian Dictionary of Dentistry, Školska knjiga, Zagreb, 2005 S lijeva .::. From left: Hrvoje Brkić, Jadranka Keros, Vladimir Ivir, Lidija Štefić, Marin Vodanović, Vera Njemirovskij

Promocija knjige Dentalna erozija: etiologija, dijagnostika i terapija, Školska knjiga, Zagreb, 2011. Promotion of textbook Dental Erosion: Etiology, Diagnostic and Therapy, Školska knjiga, Zagreb, 2011 S lijeva .::. From left: Gordana Vohalski-Krznarić, Jadranka Keros, Goranka Prpić Mehičić, Rajko Ostojić, Hrvoje Brkić

Promocija 4 knjige na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, 2015.    

Osnove stomatologije Profesionalne bolesti I bolesti vezane uz rad stomatologa Fiziološki pojmovnik s hrvatsko-engleskim rječnikom Anatomski pojmovnik s hrvatsko-engleskolatinskim rječnikom

Promotion of 4 books at University of Zagreb Music Academy, Zagreb, 2015   

123

Essentials of dental medicine Occupational diseases and diseases related to work in dental medicine Physiological Lexicon with Croatian-English dictionary Anatomical Lexicon with Croatian-EnglishLatin dictionary


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

124


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis poglavlja u knjigama

.::.

List of book chapters

Popis poglavlja u knjigama koja su napisali djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naslov knjige Book title

2015

Osnove stomatologije

Naklada Slap, Jastrebarsko

Marin Vodanović

Organizacija stomatološke zdravstvene zaštite

2015

Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa

Naklada Slap, Jastrebarsko

Marin Vodanović

Ozljede na radu u stomatologiji

2015

Dječja dentalna medicina

Naklada Slap, Jastrebarsko

Hrvoje Jurić

2015

Dječja dentalna medicina

Naklada Slap

Hrvoje Jurić

2012

Orthodontics - Basic Aspects and Clinical Considerations

InTech, Rijeka

Farid Bourzgui

Routledge, London

Nicholas Marquez Grant

Croatia

Marin Vodanović

Medicinska naklada, Zagreb

Živko Gjnidić, Ranko Bilić

Stomatološka vještačenja

Hrvoje Brkić

2011

2008

Urednik Editor

Naslov poglavlja Chapter title

Autori poglavlja za Zavoda Chapter author(s) from the department Ivana Savić Pavičin Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić

Godina Year

The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama

Izdavač Publisher

List of book chapters authored by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Anatomsko-histološka obilježja orofacijalnog područja u dječjoj dobi Djeca s posebnim potrebama u stomatološkoj ordinaciji Temporomandibular Disorders and Orthodontic Treatment – A Review with a Reported Clinical Case

Sudska odontologija analiza zubala u utvrđivanju identiteta Mjere zaštite u stomatologiji Razvojne i stečene nepravilnosti zubi

Jelena Dumančić

Jelena Dumančić

Ivana Savić Pavičin

2004

Sudska medicina i deontologija

Medicinska naklada, Zagreb

Dušan Zečević

1996

AIDS - HIV bolest

Graphis, Zagreb

Ivan Beus, Josip Begovac

2000

Forenzična stomatologija

Školska knjiga

Hrvoje Brkić

1990

Stomatološki lektiskon

Globus, Zagreb

Vladimir Lapter

-

Zvonimir Kaić, Jadranka Keros, Vera Njemirovskij

1987

Klinička endodoncija

Globus, Zagreb

Njemirovskij, Zdenko

--

Vera Njemirovskij

125

Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Jadranka Keros


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

126


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Prijevodi knjiga

.::.

Translations of books

Popis knjiga i poglavlja u knjigama koja su preveli djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godina Year 1978 1989 1992

Naslov knjige Book Title Klinička onkologija Priručni anatomski atlas -utrobni organi Priručnik kliničke onkologije

List of books and book chapters translated by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Prevoditelj sa Zavoda Translator from the department

Izdavač Publisher

Naslov poglavlja Chapter Title

Medicinski fakultet

Međunarodna unija za borbu protiv raka

Jadranka Keros

JUMENA

-

Jadranka Keros

Medicinski fakultet

Međunarodna unija za borbu protiv raka

Jadranka Keros

127


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

128


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis projekata

.::.

List of projects

Popis projekata koje su vodili djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

List of projects led by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Godina Year

Ustanova koja je financirala project Funding Institution

Glavni istraživač Main researcher

Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb

Marin Vodanović

Hrvoje Brkić, Ivana Savić Pavičin

Hrvoje Brkić

Marin Vodanović, Ivana Savić Pavičin

Naziv projekta Project title

Suradnici sa Zavoda Collaborators from the Department

2015

Stomatognati sustav kao ishodište forenzičnih i bioarheoloških istraživanja Stomatognathic system as starting point in forensic and bioarcheological investigations

2015

Procjena dentalne dobi Dental age assessment

2014

Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba Project for oral health promotion in blind and visually impaired persons

Grad Zagreb, Sveučilište u Zagrebu City of Zagreb and University of Zagreb

Jelena Dumančić

Ivana Savić Pavičin

2013

Stomatološki i forenzični aspekti stomatognatog sustava Dental and forensic aspects of stomatognathic system

Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb

Marin Vodanović

Hrvoje Brkić, Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić

2012

Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje Croatian Anatomical and Physiological Terminology

Hrvatska zaklada za znanost Croatian Science Foundation

Marin Vodanović

-

Hrvatsko stomatološko nazivlje Croatian Dental Terminology

Hrvatska zaklada za znanost Croatian Science Foundation

Marin Vodanović

Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin, Jelena Dumančić

Vera Njemirovskij

Jadranka Keros

Hrvoje Brkić

Jelena Dumančić, Marin Vodanović

Jadranka Keros

Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin

2009

2007

Dentalna patologija divljih sisavaca Dental Pathology of Wild Mammals

2007

Humano zubalo u forenzičnim i arheološkim istraživanjima Human teeth in forensic and archaeological investigations

2007

Istraživanje koštanog tkiva stomatognatskog sustava Research of bone tissue of stomatognathic system

Sveučilište u Zagrebu University of Zagreb

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Ministry of Science, Education and Sports of Republic Croatia Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Ministry of Science, Education and Sports of Republic Croatia Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Ministry of Science,

129


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year

2005

Ustanova koja je financirala project Funding Institution

Naziv projekta Project title

Glavni istraživač Main researcher

Suradnici sa Zavoda Collaborators from the Department

Hrvoje Brkić

Marin Vodanović

Jadranka Keros

Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin

Hrvoje Brkić

Jelena Dumančić, Jadranka Keros

Hrvoje Brkić

-

Zvonimir Kaić

-

Zvonimir Kaić

-

Zvonimir Kaić

-

Education and Sports of Republic Croatia FP6

Medical Research Initiative South Eastern Europe – Med Res In SEE Sixt Framework Programme

2002

Kost u stomatološkim istraživanjima Bone in dental medicine research

2002

Analiza zubala u identifikaciji ekshumiranih žrtava rata u Hrvatskoj Dental analysis in identification of exhumated war victims in Croatia

1996

Dentalna identifikacija stradalih u Domovinskom ratu Dental identification of Homeland war victims

1993

Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze Features of craniofacial complex in gonadal disgenesis

1991

Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u gonadne disgeneze Features of craniofacial complex in gonadal disgenesis

1986

Istraživanje etiopatogeneze kroničnih i degenerativnih bolesti, te unapređenje njihove dijagnostike i liječenja Research of etiopathogenesis of chronical and degenerative diseases, and improvement of their diagnostics and treatment

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Ministry of Science, Education and Sports of Republic Croatia Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Ministry of Science, Education and Sports of Republic Croatia Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Ministry of Science, Education and Sports of Republic Croatia Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Ministry of Science and technology of Republic Croatia Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Ministry of Science and Technology of Republic Croatia

SIZ V. SR Hrvatske Croatia.

130


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Hrvoje Brkić Medical Research Initiative South Eastern Europe – Med Res In SEE Sixt Framework Programme, 2007

Radionica u sklopu projekta Hrvatsko stomatološko nazivlje, 2010. Workshop at the Croatian Dental Terminology Project, 2010

Radionica u sklopu projekta Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje, 2012. Workshop at the Croatian Anatomical and Physiological Terminology Project, 2012

131


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

132


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis najvažnijih radova

.::.

List of most important papers

Popis najvažnijih radova djelatnika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi Current Contents

Godina Year 2016 2016 2016

2016 2016 2016 2015

2015

2015

2015

2014

2014 2013 2013 2013 2013

2013 2012

List of most important papers published in journals indexed in Current Contents authored by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Članak Paper Cavrić J, Vodanović M, Marušić A, Galić I. Time of mineralization of permanent teeth in children and adolescents in Gaborone, Botswana. Ann Anat. 2016 Jan;203:24-32. Čimić, S., Badel, T., Šimunković, S.K., Pavičin, I.S., Ćatić A. Centric slide in different Angle's classes of occlusion. Ann Anat. 2016; 203: 47-51. Kranjcic J, Slaus M, Persic S, Vodanovic M, Vojvodic D. Differences in skeletal components of temporomandibular joint of an early medieval and contemporary Croatian population obtained by different methods. Ann Anat. 2016 Jan;203:52-8. Muhasilovic S, Hadziabdic N, Galic I, Vodanovic M. Analysis of palatal rugae in males and females of an average age of 35 in a population from Bosnia and Herzegovina (Sarajevo Canton). J Forensic Leg Med. 2016 Feb 3;39:147-150. Pavičin IS, Dumančić J, Badel T, Vodanović M. Timing of emergence of the first primary tooth in preterm and full-term infants. Ann Anat. 2016 Jan;203:19-23. Vodanovic M, Alt KW, Götz W. Editorial. Ann Anat. 2016 Jan;203:1-2. Cukovic-Bagic I, Dumancic J, Kujundzic Tiljak M, Drvaric I, Boric B, Kopic V, Krupic I, Bakarcic D, Budimir M, Welbury RR. Croatian dentists' knowledge, experience, and attitudes in regard to child abuse and neglect. Int J Paediatr Dent. 2015;25(6):444-50. Galić I, Lauc T, Brkić H, Vodanović M, Galić E, Biazevic MG, Brakus I, Badrov J, Cameriere R. Cameriere's third molar maturity index in assessing age of majority. Forensic Sci Int. 2015 Jul;252:191.e1-5. Ivanišević Malčić A, Matijević J, Vodanović M, Knezović Zlatarić D, Prpić Mehičić G, Jukić S. Radiomorphometric indices of mandibular bones in an 18th century population. Arch Oral Biol. 2015 May;60(5):730-7. Lauc T, Fornai C, Premužić Z, Vodanović M, Weber GW, Mašić B, Rajić Šikanjić P. Dental stigmata and enamel thickness in a probable case of congenital syphilis from XVI century Croatia. Arch Oral Biol. 2015 Oct;60(10):1554-64. Ambarkova V, Galić I, Vodanović M, Biočina-Lukenda D, Brkić H. Dental age estimation using Demirjian and Willems methods: cross sectional study on children from the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Forensic Sci Int. 2014 Jan;234:187.e1-7. Savic Pavicin I, Dumancic J, Jukic, T, Badel, T, Badanjak, A. Digital orthopantomograms in osteoporosis detection: mandibular density and mandibular radiographic indices as skeletal BMD predictors. Dentomaxillofac Radiol. 2014; 43(7):20130366. Badel T, Savić Pavičin I, Carek AJ, Rosin-Grget K, Grbesa D. Pathophysiology of osteonecrosis of the jaw in patients treated with bisphosphonate. Coll Antropol. 2013; 37(2):645-51. Badel T, Savić Pavičin I, Jakovac M, Kern J, Zadravec D. Disc and condylar head position in the temporomandibular joint with and without disc displacement. Coll Antropol. 2013; 37(3):901-6. Ćosić J, Galić N, Vodanović M, Njemirovskij V, Šegović S, Pavelić B, Anić I. An in vitro Morphological Investigation of the Endodontic Spaces of Third Molars. Coll Antropol. 2013 Jun;37(2):437-42. Galić I, Vodanović M, Janković S, Mihanović F, Nakaš E, Prohić S, Galić E, Brkić H. Dental age estimation on Bosnian-Herzegovinian children aged 6-14 years: Evaluation of Chaillet's international maturity standards. J Forensic Leg Med. 2013 Jan;20(1):40-5. Vodanović M, Zukanović A, Galić I, Harvey L, Savić Pavičin I, Dumančić J, Bedić Ž, Njemirovskij V, Šlaus M, Brkić H. Carabelli's trait in Croatian populations over 1800 years. Homo. 2013 Aug;64(4):27385. Cuković-Bagić I, Dumancić J, Nuzzolese E, Marusić M, Lepore MM.Coll Antropol. Oral health awareness in Croatian and Italian urban adolescents. 2012;36(1):221-6.

133


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2012

2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011

2011

2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2008

Članak Paper Konjević D, Jelenko I, Severin K, Njemirovskij V, Poločnik H, Pokorny B, Barić J, Slavica A. Toward the reduction in tooth number: a case of P1 in roe deer from Slovenia. Italian journal of zoology 2012;79(3): 395-401. Kranjčić J, Vojvodić D, Žabarović D, Vodanović M, Komar D, Mehulić K. Differences in articulareminence inclination between medieval and contemporary human populations. Arch Oral Biol. 2012 Aug;57(8):1147-52. Savić Pavičin I, Ivošević-Magdalenić N; Badel T, Bašić K, Keros J. Analysis of Dental Supportive Structures in Orthodontic Therapy. Coll Antropol 2012; 36(3): 779-83. Vodanovic M, Galic I, Strujic M, Peros K, Slaus M, Brkic H. Orthodontic anomalies and malocclusions in Late Antique and Early Mediaeval period in Croatia. Arch Oral Biol. 2012;57(4):401-12. Vodanović M, Peroš K, Zukanović A, Knežević M, Novak M, Slaus M, Brkić H. Periodontal diseases at the transition from the late antique to the early mediaeval period in Croatia. Arch Oral Biol. 2012 Oct;57(10):1362-76. Anić-Milošević S, Anić-Milošević S, Lapter-Varga M, Dumancic J, Šlaj M. Analysis of the soft tissue profile in Croatians with normal occlusions and well-balanced faces. Eur J Orthod. 2011;33(3):305-10. Brkic H, Vodanovic M, Dumancic J, Lovric Z, Cukovic-Bagic I, Petrovecki M. The Chronology of Third Molar Eruption in the Croatian Population. Coll Antropol. 2011;35(2):353–7. Galic IK, Vodanovic M, Cameriere R, Nakas E, Galić E, Selimović E, Brkić H. Accuracy of Cameriere, Haavikko and Willems radiographic methods on age estimation on Bosnian - Herzegovian children age groups 6-13. Int J Legal Med. 2011;125(2):315-21. Konjević D, Jelenko I, Severin K, Poličnik H, Janicki Z, Slavica A, Njemirovskij V, Stanin D, Pokorny B. The prevalence of mandibular osteomyelitis in roe deer (Capreolus capreolus) in Slovenia. Journal of wildlife 2011; 47(2): 393-400. Malčić AI, Vodanović M, Matijević J, Mihelić D, Mehičić GP, Krmek SJ. Caries prevalence and periodontal status in 18th century population of Požega-Croatia. Arch Oral Biol. 2011;56 (12):1592– 1603. Peros K, Vodanovic M, Mestrovic S, Rosin-Grget K, Valic M. Physical Fitness Course in the Dental Curriculum and Prevention of Low Back Pain. J Dent Educ. 2011;75(6):761-7. Šlaus M, Bedić Ž, Rajić Šikanjić P, Vodanović M, Domić Kunić A. Dental health at the transition from the Late Antique to the early Medieval period on Croatia's eastern Adriatic coast. Int J Osteoarchaeol. 2011;21(5):577–590. Vodanović M, Šlaus M, Galić I, Marotti M , Brkić H. Stafne's defects in two mandibles from archaeological sites in Croatia. Int J Osteoarchaeol. 2011;21(1):119-26. Badel T, Carek A, Podoreški D, Savić Pavičin I, Kocijan Lovko S. Temporomandibular Joint Disorder in a Patient with Multiple Sclerosis – Review of Literature with a Clinical Report. Coll Antropol. 2010; 34(3): 1155-9. Cuković-Bagić I, Macan D, Dumancić J, Manojlović S, Hat J. Dilated odontome in the mandibular third molar region.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109(2):e109-13. Dumančić J, Kaić Z, Lapter Varga M, Lauc T, Dumić M, Anić Milošević S, Brkić H. Characteristics of the craniofacial complex in Turner syndrome. Arch Oral Biol 2010; 55(1):81-8. Dumancic J, Kaic Z, Varga ML, Lauc T, Dumic M, Milosevic SA, Brkic H. Characteristics of the craniofacial complex in Turner syndrome. Arch Oral Biol. 2010 Jan;55(1):81-8. Badel T, Marotti M, Keros J, Kern J, Krolo I. Magnetic Resonance Imaging Study on Temporomandibular Joint Morphology. Coll Antropol 2009; 33(2): 455-60. Lazar P, Konjević D, Kierdorf U, Njemirovskij V, Čurlik J, Grubešić M. Traumatic injury to the incisive bones and maxillary dentition in a male gray wolf (Canic lupus L) from Slovakia. European Journal of Wildlife Research 2009; 55(1):85-9. Sarajlić N, Topić B, Brkić H, Alajbeg IZ. Aging Quantification on Alveolar Bone Loss. Coll Antropol. 2009; 33(4):1165-70. Cameriere R, Brkić H, Ermenc B, Ferrante L, Ovsenik M, Cingolani M. The measurement of open apices of teeth to test chronological age of over 14-year olds in living subjects. Forensic Science International.2008; 174( 2-3): 217-221. Cameriere R, Ferrante L, Liversidge HM, Prieto JL, Brkić H. Accuracy of age estimation in children using radiograph of developing teeth. Forensic Science International.2008; 176 (2-3):173-177. Jukić Krmek S, Trošić I, Pavičić I, Keros J, Simeon P, Malčić A, Prpić-Mehičić G. Dose- and Mode-Dependent Effect of Halogen Dental Curing Blue Light on the V79-Cell Line. Coll Antropol 2008; 32 (3): 913-8.

134


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2007 2007 2006 2006 2006 2005 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Članak Paper Šlaus M, Strinović D, Pećina-Šlaus N, Brkić H, Baličević D, Petrovečki V, Pećina TC. Identification and analysis of human remains recovered from wells from the 1991 War in Croatia. Forensic Science International. 2007; 171 (1):37-43. Vodanović M, Demo Ž, Njemirovskij V, Keros J, Brkić H. Odontometrics: a useful method for sex determination in an archaeological skeletal population? J Arch Sc. 2007;34(6):905-13. Brkić H, Miličević M, Petrovečki M. Age estimation methods using anthropological parameters on human teeth. Forensic Science International.2006; 162:13-16. Laškarin M, Brkić H, Pichler G, Buković D. The influence of age on tooth root colour changes. Collegium Antropologicum.2006;30(4): 807-10. Lazić B, Tepavčević B, Keros J, Komar D, Staničić T, Azinović Z. Intercondylar distances of the human temporomandibular joints. Coll Antropol 2006; 30 (1): 37-41. Vodanović M, Brkić H, Šlaus M, Demo Ž. The frequency and distribution of caries in the mediaeval population of Bijelo Brdo in Croatia (10th-11th century). Arch Oral Biol. 2005;50(7);669-80. Brkić H, Šlaus M, Keros J, Jerolimov V, Petrovečki, M. Dental Evidence of Exhumed Human Remains From the 1991 War in Croatia. Collegium Anthropol 2004;28, Supplement 2; 259-266. Šlaus M, Pećina Šlaus N, Brkić H. Life stress on the Roman limes in continental Croatia. Homo. 2004;54(3): 240-263. Azinović Z, Keros J, Buković D, Azinović A. SEM analysis of tooth enamel. Coll antropol 2003; 27(1): 381-6. Bagić I, Verzak Ž, Čuković-Čavka S, Brkić H, Sušić M. Periodontal conditions in individuals with Down’s Syndrome. Coll Antropol 2003; 27: (Supplement) 75-82. Konjević D, Keros J, Brkić H, Slavica A, Janicki Z, Margaletić J. Somehistological characteristics of the fat dormice incisors in the Gorski Kotar area (Croatia). Acta Zoologica Academiae Scientarium Hungaricas.2003; 49 (Suppl 1): 63-68 Konjević D, Keros T, Brkić H, Slavica A, Janicki Z, Margaletić J. Comparative morphology of incisor enamel and dentin in humans and fat dormice (Glis glis). Coll Antropol 2003; 27: 373-380. Maćesić M, Kaić Z, Dumancić J, Poje Z, Dumić M. Occlusal molar surfaces in females with Turner's syndrome. Coll Antropol. 2003;27(2):761-8. Milčić D, Keros J, Bošnjak A. Analysis of bone tissue mechanical properties. Coll Antropol 2003; 27 (Supplement 2):9-15. Muftić O, Keros J, Baksa S, Carek V, Matković I. A 3D Vizualization and Simulation of the Individual Human Jaw. Coll Antropol 2003; 27:1-8. Ciglar I, Škaljac G, Šutalo J, Keros J, Janković B, Knežević A. Influence of Diet on Dental Caries in Diabetics. Coll Antropol 2002; 26 (1): 311-7. Filipić S, Keros J. Dynamic influence of food consistency on the mastication motion. J Oral Rehabil 2002 ; 27 (5): 492-6. Keros J, Ciglar I, Kobler P, Ivošević N. Tooth morphology in function of selfprotective mechanism. Coll Antropol 2002 ; 26 (2) : 651 - 6. Dumancić J, Kaić Z, Njemirovskij V, Brkić H, Zecević D. Dental identification after two mass disasters in Croatia. Croat Med J. 2001;42(6):657-62. Dumančić J, Kaić Z, Njemirovskij V, Brkić H, Zečević D. Dental identification after two mass disasters in Croatia. Croat Med J 2001; 42: 657-662. Keros J, Kobler P, Baučić I, Ćabov T. Foramen mandibulae as an indicator of successful conduction anesthesia. Coll Antropol 2001; 25(1): 327-31. Brkić H, Keros J, Kaić Z, Čadež J. Hereditary and environmental dental findings in identification of human remains. Coll Antropol 2000; 24 Supplement 1: 79-83. Brkić H, Strinović D, Kubat M, Petrovečki V. Odontological identification of human remains from mass graves in Croatia. Int J Legal Med 2000; 114(1-2):19-22. Buković D, Carek V, Đurek D, Kuna T, Keros J. Measurement of Magnetic Field in Dentistry. Coll Antropol 2000; 24 (1); 85-9. Dumić M, Mravak-Stipetić M, Kaić Z, Ille J, Plavsić V, Batinica S, Cvitanović M. Xerostomia in patients with triple A syndrome--a newly recognised finding. Eur J Pediatr. 2000;159(12):885-8. Filipić S, Keros J, Muftić O, Milčić D, Prpić-Mehičić G, Kuna T. Dynamic effects of food consistency on chewing motions. Coll Antropol 2000; 24 (Suppl 1): 43-7. Fuliščić S, Keros J, Muftić O, Miličić D, Prpić-Mehičić G, Kuna T. Dynamic effect of food consistency on chewing motions. Coll Antropol 2000; 24 (Suppl): 43-7.

135


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2000 2000 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1997 1997 1997 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1995 1995 1995 1995 1994 1994 1994 1994

Članak Paper Milčić D, Keros J, Saucha J, Rajić Z, Pezerović-Panijan R. Model for computer simulation of bone tissue. Coll antropol 2000; 24(52): 15-20. Njemirovskij V,Radović Z, Komar D, Lazić B, Kuna T. Distribution of craniofacial variables in South Dalmatian and Middle Croatian populations. Coll Antropol 2000;24(2)Supplement 1: 49-56. Ciglar-Knežević I, Keros-Naglić J, Štaudt-Škaljac G, Janković B. Alterations in optic canal following resection of nerve in rats. Coll Antropol 1999; 23(1): 159-65. Jerolimov V, Keros J, Bagić I, Lazić B, Komar D. Vomer as relevant factor in the mastication forces transmission system. Coll Antropol 1999 ; 23 (1) : 133 -42. Keros J, Bagić I, Verzak Ž, Buković D, Štautd-Škaljac G. The influence of tooth wear on root canal dimensions. Coll Antropol 1999 ; 23 (2) : 651 - 7. Njemirovskij V, Radović Z, Bujanović B, Jovanović V. High frequencies and grade expressions of Carabelli's trait in a sample of the Croatian population. Coll Antropol 1999;2:645-9. Pandurić J, Keros J, Pandurić V, Bagić I.Morphometric characteristics of toothless lower jaw ridge as a bed for lower jaw prothesis. Coll Antropol 1999; 23(1):143. Jerolimov V, Kobler P, Keros J, Staničić T, Bagić I. Assessment of position of foramen mandibulae in recent adult population. Coll Antropol 1998 ; 21 (1) : 169 - 77. Keros-Naglić J, Bagić I, Verzak Ž, Buković D, Lulić-Dukić O. A biomechanical analysis of deformation and strain on lower jaw model. Coll Antropol 1998; 22(1):195-201. Lulić Dukić O, Radionov D, Dukić W, Keros J. Psychophysiological Parameters and Children s Behavior During Dental Treatment. Coll antropol 1998; 22 (Suppl 2): 267-71. Brkić H, Strinović D, Šlaus M, Škavić J, Zečević D, Miličević M. Dental identification of war victims from Petrinja in Croatia. Int J Legal Med 1997; 110: 47-51. Čelebić A, Brkić H, Kaić Z, Vojvodić D, Poje Z, Singer Z. Occlusal plane orientation in Klinefelter syndrome (47,XXY males). J Oral Rehabil 1997; 24: 942-46. Keros Naglić J, Pandurić J, Buntak-Kobler D. Some Anatomical and Anthropological Measures of Mandibular Ramus in Our Population. Coll Antropol 1997; 21(1): 203-10. Brkić H, Kaić Z, Poje Z, Singer Z, Njemirovskij V, Dorn V. Periodontal disease and Klinefelter’s syndrome. Coll Antropol 1996; 20 (Supplement): 55-61. Kaić Z, Brkić H, Poje Z, Njemirovskij V, Dorn V. Hard palate size and shape in 47,XXY males. Coll Antropol 1996; 20 (Supplement): 87-91. Keros-Naglić J, Ivanković D, Brkić H, Azinović Z, Lazić B, Vinter I. Morphometric analysis of molar wearing and its effects upon endodontal space. Coll Antropol 1996; 20: 387-96. Keros-Naglić J, Ivanković D, Brkić H, Azinović Z, Lazić B, Vinter I.Morphometric analysis of molar wearing and its effects upon endodontal space. Coll Antropol 1996; 20(2): 387-96. Poje Z, Brkić H, Kaić Z, Singer Z. Malocclusion in males with Klinefelter syndrome. Coll Antropol 1996; 20 (Supplement): 93-6. Poje Z, Škrinjarić I, Kaić Z, Štefanac-Papić J. Prevalence of Malocclusions in Patients with Gonadal Dysgenesis. Coll Antropol 1996;20 (Supplemen):201-6. Čelebić A, Valentić-Peruzović M, Kraljević K, Brkić H. A study of the occlusal plane orientation by intraoral method (retromolar pad). J Oral Rehabil 1995; 22: 233-6. Keros J, Brkić H, Ivanković D. Some characteristics of tooth crown conwexity. Coll Antropol 1995; 19; 243-52. Šutalo J, Brkić H. Cementum spurs. Coll Antropol 1995; 19: 253-6. Vojvodić D, Predanić-Gašparac H, Brkić H, Čelebić A. The bond strength of polymers and metal surfaces using the “silicoater” technique. J Oral Rehabil 1995; 22: 493-9. Brkić H, Kaić Z, Poje Z, Singer Z. Shape of the craniofacial complex in patients with Klinefelter syndrome. Angle Orthod 1994; 64: 371-6. Brkić H, Kaić Z, Poje Z, Vitezić-Misjak M. Increased size of tooth crown in 47, XXY males. Coll Antropol 1994; 18 (Supplement): 113-17 Brkić H, Kaić Z, Poje Z, Vitezić-Misjak M. Increased Size of Tooth Crown in 47, XXY Male. Coll. Antropol 1994; 18 (Suppl.): 113-7. Čelebić A, Valentić-Peruzović M, Brkić H, Prpić-Mehičić G. Radiographic study on the resorption of the lower part of the mandible. Coll Antropol 1994; 18 (Supplement): 87-92.

136


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1994 1991 1990 1990 1981 1973

Članak Paper Kaić Z, Bagić I, Poje Z, Dumić M. Gonadal Dysgenesis and Reduction of Teeth Crown Dimensions. Coll. Antropol 1994; 18 (Suppl.): 119-24. Keros-Naglić J, Bagi Č, Muftić O. Contribution for studying the functional structure and face skeletal strength. Coll Antropol 1991; 15 (1):153-69. Bacić M, Karakas Z, Kaić Z, Sutalo J. The association between palatal grooves in upper incisors and periodontal complications. J Periodontol. 1990;61(3):197-9. Bačić M, Karakaš Z, Kaić Z, Šutalo J.The Association Between Palatal Grooves in Upper Incisors and Periodontal Complications. J Periodontol 1990; 61:197-9. Keros-Naglić J, Kaić Z, Muftić O. The use of the microscale to explain biomechanical events in the temporomandibular joint. Coll Antropol 1981; 5(2): 210-4. Avdalović N, Kaić Z, DamjanovI, Solter, D. (Na/K) dependent ATP-ase in mouse submaxillary gland. Pflügers Arch 1973; 345, 295-309.

137


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

138


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis radova objavljenih u Acta stomatologica Croatica

.::.

List of papers published in Acta stomatologica Croatica Popis radova djelatnika Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljenih u časopisu Acta stomatologica Croatica

Godina Year 2016

2016 2016 2015

2015 2015 2014

2013 2013

2013

2013 2012

2012

2011

List of papers published in journal Acta Stomatologica Croatica authored by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Članak Paper Izobrazba o profesionalnim bolestima i zdravstvenim navikama među studentima dentalne medicine u Hrvatskoj Education on Occupational Health and Health Related Habits among Dental Students in Croatia 50. obljetnica časopisa Acta stomatologica Croatica 50th Anniversary of Acta stomatologica Croatica Prof. dr. sc. Jadranka Štefanac-Papić: 1948. – 2015. In memoriam Professor Jadranka Štefanac-Papić: 1948 – 2015. In memoriam Izvješće o publicističkoj aktivnosti znanstveno-stručnog časopisa Acta stomatologica Croatica za 2014. godinu Anual Report on the Publications in the Scientific Journal Acta Stomatologica Croatica, 2014 10 godina objavljivanja časopisa Acta stomatologica Croatica Online 10th Anniversary of Acta stomatologica Croatica Online Iz uredništva Editorial Forenzične znanosti: 20 godina forenzične stomatologije na Sveučilištu u Zagrebu, 1994. – 2014. Forensic Science: 20 Years of Forensic Dentistry at the University of Zagreb, 1994 – 2014 Utjecaj osteoporoze na oralno zdravlje žena starijih od 45 godina The Impact of Osteoporosis on Dental Health in Women Older than 45 Years Povezanost između eruptivnih stadija trećeg kutnjaka i dentalne dobi kod bosansko-hercegovačke djece i adolescenata The Correlation between Third Molar Eruptive Stages and Dental Age in Bosnian and Herzegovinian Children and Adolescents Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet: 65 godina studija stomatologije / dentalne medicine University of Zagreb, School of Dental Medicine: 65 Years of Dental Medicine Study Prvi diplomirani doktor stomatologije/dentalne medicine na Sveučilištu u Zagrebu The First Graduate Doctor of Dental Medicine at the University of Zagreb Osnutak i razvoj Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .::. Establishment and Development of the School of Dental Medicine at the University of Zagreb U povodu 90. obljetnice: Eduard Radošević, začetnik visokoškolske nastave iz stomatologije u Hrvatskoj Marking the 90th Anniversary: Eduard Radošević, Pioneer of University Education in Dentistry in Croatia Diskoloracije i erozije zuba kao posljedica ovisnosti o kombiniranom analgetiku Dental Discoloration and Erosion Resulting from Addiction to Compound Analgesics

139

Autori Authors Matoš K, Jurec Z, Galić I, Vodanović M.

Brkić H. Brkić H. Brkić H.

Brkić H. Brkić H. Brkić H.

Savić Pavičin I, Sipina M, Badel T, Jukić T. Selmanagić A, Nakaš E, Brkić H, Vuković, Galić I, Prohić S. Brkić H.

Brkić H. Keros J.

Dumančić J, Kaić Z.

Petrovečki V, Čarapina M, Strinović D, Kovačić Z, Nestić M, Mayer D, Brkić H.


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2010

2010

2008 2008 2007 2007 2007

2006

2006

2006

2006 2006

2003 2003

2003 2002 2002 2002 2001 2000

2000

2000

Članak Paper Morfološke osobitosti humanih kutnjaka u srednjovjekovnoj i suvremenoj hrvatskoj populaciji Human Molar Crown Traits in Croatian Medieval and Contemporary Populations Časopis: RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Medicinske znanosti, br. 507/34 Report on No. 507/34 of the journal „Rad“ by the Croatian Academy of Science and Art Forenzično određivanje dentalne dobi kod odraslih Forensic Determination of Dental Age of Adults Određivanje dentalne dobi očitavanjem sa ortopantomograma Dental Age Estimation in Children Using Orthopantomograms Klinički i tribološki pogled na trošenje zuba Clinical and Tribological View on Tooth Wear Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u srednjoj Dalmaciji: pilot studija Epidemiological Research on Oral Health in Central Dalmatia: A Pilot Study Internet i koliko se njime koriste studenti Stomatološkog fakulteta u Zagrebu Internet and Information Technology Use by Students in School of Dental Medicine University of Zagreb Određivanje spola na temelju diskriminantne analize mandibula iz dva hrvatska arheološka nalazišta Determination of Sex by Discriminant Function Analysis of Mandibles From two Croatian Archaeological Sites Bibliografija radova objavljenih u časopisu Acta stomatologica Croatica za razdoblje od godine 1987. do 2006. Bibliography of Papers Published in Acta Stomatologica Croatica 1987 - 2006 Početak novog hrvatskoga elektroničkog časopisa: Acta stomatologica Croatica (Online) Early Life of New Croatian Online Journal: Acta Stomatologica Croatica (Online) Kandžasta kvržica: pregled literature s prikazom slučaja Talon Cusp: a Literature Review and Case Report Studija dvaju različitih postupaka za određivanje dentalne dobi kod djece u Hrvatskoj Studies of Two Different Methods for Dental Age Estimation in Croatian Children Medicinski i Stomatološki fakultet Sveučilišta Zapadna Australija Faculty of Medicine and Dentistry University of Western Australia Značajke okluzalnih ploha donjih molara na uzorku hrvatske populacije Characteristics of the Occlusal Surfaces of Lower Molars in a Sample of the Croatian Population Karijes u novaka Hrvatske vojske Caries of Croatian Army Recruits Mjerenje magnetnoga polja u zubnim laboratorijima Measurement of the Magnetic Field in Dental Laboratories Razvoj stomatologije u Hrvatskoj The Development of Dental Medicine in Croatia Dentalna identifikacija karboniziranoga tijela: prikaz slučaja Dental Identification of the Carbonized Body: Case Review Magnetno polje u stomatološkoj ordinaciji Magnetic Fields in the Dental Surgery Nacionalna i sveučilišna knjižnica - raspoloživi sadržaji i mogućnosti suradnje National and University Library - Available Facilities and Possibilities of Collaboration Određivanje kraniometrijskih i skeletotopskih osobitosti kostura lica i nepca u populaciji sjeverozapadne Hrvatske Assessment of Craniometric and Skeletotopic Characteristics of the Facial Skeleton and Palate in a Population of North-West Croatia Posvećeno tristodvadesetpetoj obljetnici oltarne pale Svete Apolonije u akademskoj crkvi Svete Katarine u Zagrebu

140

Autori Authors Gauta I, Vazdar MA, Vodanović M. Brkić H.

Brkić H, Miličević M, Petrovečki M Čuković Bagić I, Sever N, Brkić H, Kern J. Badel T, Keros J, Šegović S, Komar D. Bego K, Njemirovskij V, Pelivan I. Bašić K, Vazdar M, Vodanović M, Brkić H. Vodanović M, Dumančić J, Demo Ž, Mihelić D.

Borić V, Strujić M, Vodanović M, Tupek A. Brkić H, Valentić-Peruzović M, Vodanović M, Illeš D. Dumančić J, Kaić Z, Tolj M, Janković B. Borčić I, Petrovečki M, Brkić H. Kaić Z. Maćešić M, Kaić Z.

Badel T, Azinović Z, Keros J, Dulčić N, Mehulić K. Buković D, Carek V, Keros J. Kaić Z. Brkić H, Petrovečki V, Gusić S. Buković D, Carek V, Keros J. Carek V, Keros J.

Lazić B, Keros J, Komar D, Čatović A, Azinović Z, Bagić I. Kaić Z.


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year

2000 1999 1999 1999

Članak Paper In commemoration of the 325th anniversary of the altar pala of st. Apollonia in st. Catherine’s academic church in Zagreb Postupci pripreme zuba za izolaciju deoksiribonukleinske kiseline (DNK) Methods of Preparing the Tooth for DNA Isolation Morfologija kao temelj dentalne identifikacije: prikaz slučaja Tooth Morphology as the Basis of Dental Identification: Case Report Povijesni pregled razvoja stomatološke djelatnosti u Dubrovniku History of Dentistry as a Profession in Dubrovnik Gingivna recesija u odnosu na okluzijske poremećaje Gingival Recession in Relation to Occlusal Disturbances

1999

Miroslav Suvin (30.5.1899 - 30.5.1999)

1999

Prof.dr.sc. Šime Kordić, Komiža 20. rujna 1909. - Split 18. svibnja 1984. Prof. Šime Kordić, Komiža, 20 September 1909, Split 18 May, 1984 Osnutak Zadruge hrvatskih stomatologa 20. prosinca 1903. godine Constitution of the "Co-operative of croatian dentists" on 20 december 1903 Život i rad akademika Drage Perovića (1888. - 1968.) The life and work of academician Drago Perović (1888. - 1968.) Povijesni razvoj biomehanike Sources for the History of Biomechanics Ispitivanje površinske hrapavosti amalgamskih ispuna mehaničkom elektroničkom napravom Assessment of Amalgam Restoration Surface Roughness by Mechanical Electronic Instrument Impakcija donjih trećih kutnjaka - prikaz slučajeva Impaction of Lower Third Molars - Case Reports

1999 1999 1998 1998

1998

1998

1998

1998 1997 1997

1997

1996

1996 1995 1994

Gnatodinamska istraživanja u uvjetima patološkoga trošenja tvrdih zubnih tkiva Gnathodynamic Studies in Conditions of Pathological Abrasion of Hard Dental Tissues Pregled strategije adhezije na caklinu i dentin Review of Adhesion to Enamel and Dentin Čestoća dentalnih identifikacija trupla iz masovnih grobnica u Hrvatskoj The Incidence of Dental Identifications from Mass Graves in Croatia Razvoj anestezije u stomatologiji Development of Anaesthesia in Dentistry Bibliometrijska, kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta Stomatologica Croatica u razdoblju od 1992. do 1995. godine Bibliometric, Quantitative and Qualitative Analysis of the Journal Acta Stomatologica Croatica during the Period 1992-1995 Atipični mehanički defekti tvrdih zubnih tkiva uzrokovani prehrambenim navikama u našoj populaciji Unusual Mechanical Defects of Dental Hard Tissues as a Result of Nutritional Habits in Our Population Bibliometrijska kvantitativna i kvalitativna raščlamba časopisa Acta Stomatologica Croatica u razdoblju od 1985. do 1991. godine Bibliometric Quantitative and Qualitative Analysis of the Journal Acta Stomatologica Croatica in the Period 1985-1991 Dentalna identifikacija žrtava domovinskog rata u Hrvatskoj Dental Identification of Victims of the War in Croatia Postmortalna identifikacija dobi postignuta zubalom Dentition Based Postmortem Age Identification Djelovanje pušenja duhana na tvrda i meka tkiva usne šupljine Effects of Tobacco on Hard and Soft Tissues of Oral Cavity

141

Autori Authors

Presečki Ž, Brkić H, Primorac D, Drmić I. Brkić H, Keros-Naglić J. Raguž S, Keros-Naglić J. Jorgić-Srdjak K, Plančak D, Maričević T, Keros J, Bošnjak A. Kaić Z. Kaić Z. Kaić Z. Krmpotić-Nemanić J, Kaić Z. Keros J, Rajić-Meštrović S. Azinović Z, Lazić B, Mahović S, Keros J, Verzak Ž. Bag Iić, Sušić M, Keros J, Prpić-Mehičić G, Radionov D. Komar D, Keros J, Lazić B, Azinović Z, Jorgić-Srdjak K. Azinović Z, Galić N, Lazić B, Keros J, Buković D, JorgićSrdjak K. Brkić H, Strinović D, Kubat M. Keros J, Mihelčić Z, Kobler P. Bačić M, Keros J, Kaić Z.

Najžar-Fleger D, Dolinac D, Buntak-Kobler D, PrpićMehičić G, Keros J. Bačić M, Kaić Z, Keros J.

Brkić H, Strinović D, Čadež J, Gusić S, Šlaus M. Galić J, Brkić H, Kaić Z, Čadež J. Brkić H, Keros J, MravakStipetić M, Žiger T.


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1994

1994 1993 1993 1993 1992 1991 1989 1989 1989 1988 1988 1988 1986

1986 1986 1985

1984 1983 1982 1981 1980 1980 1980 1977 1977

Članak Paper E valuacija diplom skih radova S tom atološkog fakulteta Sveučilišta u Z agrebu od 1983-93 Evaluation of Graduate Theses at the Zagreb University School of Dentistry 198393 Poslijesmrtna identifikacija tijela temeljem dentalnih dokaza Post Mortem Identification of a Body by Use of Dental Evidence Ovisnost razine glukoze u krvi o adrenalinu pridodanom lokalnom anestetiku Correlation of Blood-Glucose Level and Adrenaline-Added Local Anaesthesia Vezna čvrstoća polimera i metala ostvarena »silicoater« postupkom The Bond Strength of Polymers and Metals Using »Silicoater« Technique Idiopatska trigeminalna neuralgija: petogodišnja studija Idiopatic Trigeminal Neuralgia: Five Years Study Učestalost taurodontizma u hrvatskoj populaciji The Prevalence of Taurodontism in Croatian Population Značenje taurodontizma u oralnoj kirurgiji - prikaz slučaja The Meaning of Taurodontism in Oral Surgery - Case Report Sekundarni rubni karijes i njegova prevencija Secondary lateral caries and its prevention Prof. dr. Juraj Kallay

Autori Authors Brkić H, Vojvodić D, Čelebić A.

Prevencija oboljenja usne šupljine : WHO Offset Publication No. 103 Prevention of oral diseases : WHO Offset Publication No. 103 Problem inicijalnog karijesa Initial caries Prevencija oralnih oboljenja: WHO Offset Publications No. 103 Prevention of oral diseases: WHO Offset Publications No. 103 Oralni nalaz oboljelih od AIDS-a Oral manifestations in AIDS Kadrovi, oprema i materijali u stomatologiji (rezultati ankete provedene u SR Hrvatskoj 1985. godine) Personnel, equipment and materials in stomatology (results of a poll taken in Croatia in 1985) Učestalost caklinskih perli u našoj populaciji Incidence of enamel pearls in our population Doc. Dr. Mustafa Ćatović

Brkić H.

Dens invaginatus treće i četvrte klase po Hallett-u i endodontsko liječenje Dens invaginatus of classes III and IV according to Hallett and the endodontic treatment Istraživanja Carabellijeve osobitosti u zagrebačkoj populaciji An investigation of Carabelli’s trait in the population of Zagreb Elektronsko mikroskopska istraživanja marginalne pukotine Scanning electron microscopical investigation of marginal crevice Restoracijski zahvati i prevencija u stomatologiji Restorative interventions and prevention in dentistry Utjecaj egzogenih i endogenih faktora na otapanje zubne cakline The influence of exogen and endogen factors in dissolution of enamel surface Rekuperacija kovina iz viškova pripremljenog amalgama Recuperation of metals out of the surplus of not used amalgam Morfološke karakteristike korjenova gornjih i donjih pretkutnjaka Morphologic characteristics of root canals in upper and lower premolars Varijabilnost broja korjenova i korijenskih kanala prvog i drugog donjeg molara Variability in the number of roots and root canal of lower first and second molars Antropološko značenje lopatastih sjekutića Anthropological significance of shovel shaped incisors Taurodontni molari Taurodont molars

Šutalo J, Kovačić R, Njemirovskij V.

142

Brkić H, Škavić J, Strinović D. Mihelčić Z, Keros J, Arko V. Vojvodić D, PredanićGašparac H, Brkić H. Brkić H, Brajković M, Kobler P, Macan D. Brkić H, Bagić I, Vojvodić D. Filipović I, Brkić H. Njemirovskij V. Kaić Z.

Njemirovskij V. Brkić H. Brkić H, Brajković M, Cekić-Arambašin A. Amšel V, Vukovojac S, Keros J.

Šutalo J, Ciglar I, Njemirovskij V. Kraljević K, Kaić Z.

Njemirovskij V. Njemirovskij V. Njemirovskij V. Šutalo J, Njemirovskij V. Njemirovskij V, Jean A. Šutalo J, Njemirovskij V. Popić V, Kaić Z. Njemirovskij V, Čatović M. Šutalo J, Njemirovskij V.


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1974 1972

1972 1968 1969 1968 1966

1966 1966

Članak Paper Racionalizacija u terapeutskoj stomatologiji Rationalisation in therapeutic dentistry Periapeksna trepanacija Periapical trephining

Autori Authors Njemirovskij V, Šutalo J.

Disharmonije u okluziji i mogućnost njihova utjecaja na parodontno tkivo Disharmonies in occlusion and their possible effect upon the parodont 65 godina Zadruge hrvatskih stomatologa 65 Jahre des bestehens der Genossenschaft kroatischer Stomatologen Stjecanje vještina i navika u stomatološkoj praksi The acquisition of skilles and habits in dental education Prekobrojni mandibularni inciziv A supernumerary mandibular incisive Određivanje uspjeha u liječenju parodontopatija alkalijskom fosfatazom Determination of the success obtained in treating parodontal diseases by means of alkaline phosphatase activity Elektromiografija kod pacijenata sa totalnim protezama Electromyography in patients with full denture prosthesis Centralna okluzija u postekstrakcionom periodu Central occlusion in the postextraction period

Njemirovskij V.

Njemirovskij Z, Herzer B, Njemirovskij V.

143

Kaić Z. Čatović M. Čatović M. Čatović M, Aurer-Koželj J.

Nikšić D, Miše I, Čatović M. Miše I, Nikšić D, Čatović M.


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

144


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Recenzije

.::.

Reviews

Časopisi za koje su članke recenzirali djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Journals with reviewers from the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Acta Medica Historica Adriatica Acta stomatologica Croatica American Journal of Physical Anthropology Annals of Anatomy Archives of Oral Biology Clinical Oral Investigations Collegium Antropologicum Croatian Review of Rehabilitation Research Indian Journal of Dental Research International Journal of Osteoarchaeology Journal of Archaeological Science Journal of Clinical Pathology and Forensic Medicine Journal of Dental Education Journal of Forensic Dental Sciences Journal of Oral and Maxillofacial Radiology Lancet PLOS ONE Quaternary International

145


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

146


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Popis skupova

.::.

List of meetings

Popis međunarodnih skupova koje su organizirali djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godina Year

List of international meetings organized by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Naziv Title

Organizatori sa Zavoda Organizer(s) from the Department Dumančić Jelena, Hrvoje Brkić, Marin Vodanović, Ivana Savić Pavičin

2016

Dental Anthropology Scientific Symposium Zagreb. Zagreb, 9-11 June 2016.

2014

PER/IADR meeting, Dubrovnik, Croatia, September 12-15, 2014

Hrvoje Brkić

2014

16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagreb, Croatia August 26 – 30, 2014

2008

Annual meeting of ADEE, Zagreb, Croatia, September 3-6, 2008

Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Ivana Savić Pavičin Hrvoje Brkić

2008 2007 2003

IV. International Congress of Croatian Dentists. Zagreb, Croatia, November 13 - 15, 2008 2nd Training and Proposal Building Meeting (Towards FP7), Zagreb, Croatia, February 8-9, 2007 III. International Congress of Croatian Dentists. Zagreb, Croatia , November 2003

Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić

USDM – EDSA Dubrovnik summer school, Dubrovnik, 2015 Hrvoje Brkić, Vilma Pinchi, Sigrid Kvaal, Tore Solheim, Lada Prišlić, Ana Marija Fijala

147


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagreb, 2014 S lijeva .::. From left: Hrvoje Brkić, Ivana Čuković Bagić, Damir Boras, Marin Vodanović, Zvonko Kusić, Lada Prišlić

4. Međunarodni kongres Hrvatskog stomatološkog društva, Zagreb, 2008. IV. International Congress of Croatian Dentists. Zagreb, Croatia, 2008 S lijeva .::. From left: Selma Zukić, Jelena Dumančić, Ivana Savić Pavičin, Jadranka Keros, Vera Njemirovskij, Marin Vodanović, Hrvoje Brkić

Godišnji susret Association for Dental Education in Europe (ADEE), Zagreb, 2008. Annual meeting of Association for Dental Education in Europe (ADEE), Zagreb, Croatia, 2008 S lijeva .::. From left: Hrvoje Brkić, Medi Ganibegović, Marin Vodanović

148


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Pozvana predavanja

.::.

Invited lectures

Pozvana predavanja koja su održali djelatnici Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Godina Year

Invited lectures given by employees of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb

Skup / Naslov / Mjesto Meeting and/or Title / Place EDSA European Visiting Programme. Oral health promotion in blind and visually impaired persons. Stomatološki fakultet, Zagreb, 7. ožujka 2016. Sokolska izložba za tjelesni odgoj i školsku higijenu, Izložba Hrvatskih liječnika zubara, 1906., Zagreb

Jelena Dumančić

2016

European Visiting Programme - EDSA / Zagreb, Croatia / March 10, 2016

Marin Vodanović

2015

Zdravi zubi za zdrav osmijeh. Kulturni centar Harmica. Zagreb, 18.4.2015.

Jelena Dumančić

2015

1st Symposium on ethics in dental medicine / Zagreb, Croatia / May 15 - 16, 2015

Marin Vodanović

2015

FDI 2015 - Annual World Dental Congress / Bangkok, Thailand / September 22 - 26, 2015

Marin Vodanović

2016 2016

2015 2015

International congress on minimally invasive approach in dental medicine / Zagreb, Croatia / November 27 – 28, 2015 The European Law Students' Association - ELSA Day 2015 / Zagreb, Croatia / November 25, 2015

Predavač Lecturer

Zvonimir Kaić

Marin Vodanović Marin Vodanović

2015

Hrvatski liječnički zbor - Podružnica Zagreb, HLD, Zagreb

Zvonimir Kaić

2015

Ärzteverein Mainz / Mainz, Germany / June 4 - 7, 2015

Marin Vodanović

2015

The 2015 Forensic Forums / London, UK / March 10 - 12, 2015

Marin Vodanović

2015

Aesthetic Dental Moment / Zadar, Croatia / May 21 - 24, 2015

Marin Vodanović

2014

European Academy of Forensic Anthropology, Zagreb, Croatia; September 8 - 12 2014

Hrvoje Brkić

2014

75. obljetnica smrti Eduarda Radoševića, 06.02.1939., Zagreb

Zvonimir Kaić

2014

VII. Forestadent Symposium, Punta Skala, Croatia: October 3, 2014

Hrvoje Brkić

2014

University of Florence, Italy; October 11, 2014

Hrvoje Brkić

2014

World Forensic Festival, Seoul, Korea; October 16, 2014

Hrvoje Brkić

2013 2013 2013 2013

III-th Panalbanian Congress of dentistry with international participation / Skopje, Macedonia / October 11 – 13, 2013 150 godina organiziranoga rasta dentalne medicine u Hrvatskoj, 1903. - 2013., HKDM, "S praktičarima otovreno o praksi 6", Zagreb Iverje stomatologije u Hrvatskoj, 50 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 65 godina studija stomatologije, Zagreb Pravila Zadruge hrvatskih stomatologa, Zagreb, 2012.1903., Obilježavanje 110 godina organizirane skrbi o oralnom zdravlju u Hrvatskoj, Zagreb

Marin Vodanović Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić

2013

Croatian Medical Association / Zagreb, Croatia / November 6, 2013

Marin Vodanović

2013

Medical information conference Croatia / Zagreb, Croatia / June 6, 2013

Marin Vodanović

149


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Skup / Naslov / Mjesto Meeting and/or Title / Place Annual Congress of the Norwegian Dental Association, Norway, Lillestrom; October 12, 2012 Dental Association of the Federation Bosnia & Herzegovina, Konjic, Bosnia and Herzegovina; March 30, 2012 University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; May 7, 2012 Utjecaj X-kromosoma na kraniofacijalne strukture. 1. kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ, 12.-13. listopada 2012, Zagreb. 5th international symposium on general dentistry / Konjic, Bosnia and Herzegovina / March 29th - April 1st 2012 235. obljetnica javne stomatološke službe u Hrvatskoj, Dubrovačka Republika, od 1777., Zagreb Prigovori pacijenata na pruženu uslugu u dentalnoj medicini, mirenje ili sudovanje?, XII. Proljetni bioetički simpozij HLZ, HLD Etika u hrvatskom zdravstvu, Tribina sustav zdravstva - organizacije i etička pitanja u Republici Austriji i Republici Hrvatskoj, Matica hrvatska, Zagreb European Dental Students Association (EDSA) Summer Camp – Zadar, Croatia, August 2228, 2011 University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; April 18th, 2011 1st Scientific Meeting Current Knowledge on Orofacial Diseases in Croatia - Croatian Academy of Science and Arts & School of Dental Medicine University of Zagreb / Zagreb, Croatia / November 18th, 2011 Pierre Fauchard, 1678. - 1761., dvjestopedeset godina od smrti P. F., Pariz, 22.03.1761., Medicinska fakulteta v Ljubljani Pierre Fauchard, 1678.- 1761., dvjestopedeset godina smrti (22.03.1761.), HLD HLZ, HDOMP, Zagreb Dental Chamber of Macedonia, Albans Stomatological Society, Struga, Macedonia, May 28-30, 2010 University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; May 10th, 2010 Zdravi zubi za zdrav osmijeh. Osnovna škola Granešina. Zagreb, 15.4.2010. Zdravlje usne šupljine. Tribina udruge ZAMISLI „Poboljšanje zdravlja usne šupljine kod osoba s invaliditetom“. Zagreb, 8.6.2010. TIKVES 2010 - Zdruzenie na Privatni Doktori po Stomatologija na Makedonija / Kavadarci, Macedonia / October 9th, 2010 Workshop: Professional language – a tool against euroscepticism!?! An example from dental medicine / Pecs, Hungary / July 26, 2010

Predavač Lecturer Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Jelena Dumančić Marin Vodanović Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Marin Vodanović Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Jelena Dumančić Jelena Dumančić Marin Vodanović Marin Vodanović

2010

Prva znanstvena stomatološka sjednica u Hrvatskoj, 20. prosinca 1903. godine, Zagreb

Zvonimir Kaić

2010

Stomatološko školstvo u Hrvatskoj, Medicinska fakulteta v Ljubljani

Zvonimir Kaić

2009

Društvo reumaticara djece i odraslih grada Zagreba / Zagreb, Croatia / December 9th, 2009

2009

Higijena i sterilizacija, Edukacija za medicinske sestre u stomatologiji, Split

Zvonimir Kaić

2009

Zadruga hrvatskih stomatologa, Zagreb

Zvonimir Kaić

2009 2009 2009

Stomatološka skrb u Hrvatskoj - paket zdravstvenih zakona, IX. Proljetni bioetički simpozij HLZ-a, HLD, Zagreb Blaženka Marković-Peičić, 1899.-1968., liječnica, nastavnica, znanstvenica, 10 Znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, Medicinski fakultet, Rijeka Stomatološka skrb treće dobi u Lijepoj našoj, prava i mogućnosti, HDUL HLZ, Zagreb

150

Marin Vodanović

Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2006 2006

Skup / Naslov / Mjesto Meeting and/or Title / Place Dental Association of the Federeation B&H – Mostar, B and H, March 29, 2008 8th Meeting of the Pediatric Dentistry of the Dental Association Bosnia and Herzegovina / Travnik, Bosnia and Herzegovina / November 3rd, 2007 Workshop: Forensic dentistry University of Skopje, Institute of Forensic Medicine / Skopje, Macedonia / June 23-28, 2008 Pierre Fauchard 1678. - 1761. - Dvjesto-osamdeset godina moderne stomatologije, Šibenik Osiguranja stomatološke skrbi za pacijente oboljele od krvlju prenosivih bolesti, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, , Dubrovnik Praktikertjanst Tandvard. International Course in Forensic Odontology in Croatia, Serbia and Bosnia-Herzegovina, 2007, April 21-28 University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; April 5th, 2007 University of Macerata - Macerata, Italy; October 5-6, 2007 University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; April 20th, 2006 Analiza ljudskog ugriza. Radni tečaj „Forenzični postupci na zubima“. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Pula, 7-9. Travnja 2006.

Predavač Lecturer Hrvoje Brkić Marin Vodanović Marin Vodanović Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Jelena Dumančić

2006

Informirani pristanak u stomatologiji (Europski dom, Zagreb)

Zvonimir Kaić

2006

O razvoju stomatologije na Hrvaškem; Pierre Fauchard 1678. - 1761. otac moderne stomatologije, Medicinska fakulteta Ljubljana

Zvonimir Kaić

2006

Informirani pristanak u stomatologiji, Zagreb

Zvonimir Kaić

2005 2005

University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; May 12th, 2005 Drug-Induced Oral Reactions (Aerztverein Mainz e. V. i Podružnica Zagreb HLZ-a, Trier, SR Njemačka)

Hrvoje Brkić Zvonimir Kaić

2005

Second Dental Congress of Kosove - Prishtine; Kosove, 1-4, June 2005

Hrvoje Brkić

2004

Central Identification Laboratory – Hickam Air Force Base, HI, USA; March 9th 2004

Hrvoje Brkić

2004

University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; April 24th 2004

Hrvoje Brkić

2004

FDI Annual World Dental Congress - New Delhi, India; 10-13, September 2004

Hrvoje Brkić

2003 2003 2002 1999 1998 1997 1997 1983

University of Ljubljana, Medical Faculty, Department of Forensic Medicine and Deontology - Ljubljana, Slovenia; April 24th 2003 XXI Annual Conference of the Polish Prosthodontic Association - Rajgrod, Poland; May 30th – 31st 2003 26th Annual Conference of the European prosthodontic Association - Cavtat/Dubrovnik, Croatia; September 26- 28, 2002 IV. Savjetovanje stomatologa sjeverozapadne Hrvatske. Varaždin 12. studeni 1999. Razvoj stomatologije u Hrvatskoj, II. Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa, Dubrovnik - Cavtat “Ovčara” - Forensic medicine aspects. Medical center for human rights. Human rights and medicine. Zagreb Hotel Sheraton 12-13 May 1997. History od Dental Medicine in Education of DMD's, IC History of Medicine in Medical Education Retrospective and Prospective Status and Role in Europe, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb Zdravstveni odgoj pacijenata primarne stomatološke zaštite odraslih. HLZ, podružnica Karlovac

151

Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Hrvoje Brkić Zvonimir Kaić Hrvoje Brkić Zvonimir Kaić Zvonimir Kaić


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Godina Year 1983

1980

1980

1978

Skup / Naslov / Mjesto Meeting and/or Title / Place Samozaštitne osobine zubala čovjeka. HLZ, Dubrovnik Mogućnost primjene aktupunkture u stomatologiji. U sastavu tečaja "Primjena akupunkture u neurologiji, psihijatriji, alkohologiji, i drugim ovisnostima", trajna poslijediplomska izobrazba iz neurologije, psihijatrije, alkohologije i drugih ovosnosti, Klinika za neurologiju KB "Dr. M. Stojanović", Zagreb Bolesti organa usne šupljine i ozljede, Savjetovanje trenera i sudaca Jugoslavenskog hokejskog saveza o temi "Zaštita zdravlja i psihofizička sposobnost aktivnih članova JHS, Zagreb Nastava iz povijesti medicine za studente stomatologije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Proslava 50. obljetnice nastave povijesti medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Predavač Lecturer Zvonimir Kaić

Zvonimir Kaić

Zvonimir Kaić

Zvonimir Kaić

Hrvoje Brkić kao pozvani predavač na FDI 2004 u New Delhiju u Indiji Hrvoje Brkić as invited speaker at FDI 2004 in New Delhi, India

Marin Vodanović kao sudionik IOFOS radionice, Oslo Norveška, 2005. Marin Vodanović as participant at IOFOS workshop, Oslo, Norway, 2005

Marin Vodanović kao sudionik IOFOS kongresa, Leuven, Belgija 2006. Marin Vodanović as participant at IOFOS congress, Leuven, Belgium, 2006

152


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Björg i Svend Richter, Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij na IADR kongresu, New Orleans, SAD, 2007. Björg and Svend Richter, Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij at IADR congress, New Orleans, USA, 2007

Vera Njemirovskij kao sudionik na IADR kongresu, New Orleans, SAD, 2007. Vera Njemirovskij as a participant at IADR congress, New Orleans, USA, 2007

Vera Njemirovskij i Hrvoje Brkić u posjetu American Dental Association, Chicago, SAD, 2007. Vera Njemirovskij and Hrvoje Brkić at American Dental Association, Chicago, USA, 2007

153


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Hrvoje Brkić, Helen Liversidge, Marin Vodanović, Vera Njemirovskij i Ivana Savić Pavičin kao sudionici na PER IADR konferenciji, London, Velika Britanija, 2008. Hrvoje Brkić, Helen Liversidge, Marin Vodanović, Vera Njemirovskij and Ivana Savić Pavičin as participants at PER IADR Conference, London, UK, 2008

Ivana Savić Pavičin kao sudionik na Europerio 6, Stockholm, Švedska, 2009. Ivana Savić Pavičin as participant at Europerio 6, Stockholm, Sweden, 2009

Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij i Ivana Savić Pavičin kao sudionici na PER IADR konferenciji, London, Velika Britanija, 2008. Hrvoje Brkić, Vera Njemirovskij and Ivana Savić Pavičin as participants at PER IADR Conference, London, UK, 2008

Vera Njemirovskij, Davor Katanec, Silvana Jukić i Paris Simeon kao sudionici na 14.-om kongresu Europskog endodontskog društva, Edinburgh, Velika Britanija, 2009. Vera Njemirovskij, Davor Katanec, Silvana Jukić and Paris Simeon as participants at 14th Congress of the European Society of Endodontology, Edinburgh, UK, 2009

154


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Jelena Dumančić, Vera Njemirovskij i Marin Vodanović kao sudionici na Međunarodnom stomatološkom simpoziju, Neum, Bosna i Hercegovina, 2009. Jelena Dumančić, Vera Njemirovskij and Marin Vodanović as participants at International dental symposium, Neum, Bosnia and Herzegovina, 2009

Hrvoje Brkić kao sudionik na FDI-u, Singapur, 2009. Hrvoje Brkić as participant at FDI, Singapore, 2009

Marin Vodanović, Uri Hangorsky i Marjana Knežević na Penn Dental School, Philadelphia, SAD, 2010. Marin Vodanović, Uri Hangorsky and Marjana Knežević at Penn Dental School, Philadelphia, USA, 2010

Asja Čelebić, Renata Poljak, Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Željka Lovrić, Ivana Čuković Bagić, Ilija Škrinjarić i Tomislav Škrinjarić na IADR konferenciji, Barcelona, Španjolska, 2010. Asja Čelebić, Renata Poljak, Marin Vodanović, Hrvoje Brkić, Željka Lovrić, Ivana Čuković Bagić, Ilija Škrinjarić and Tomislav Škrinjarić at IADR conference, Barcelona, Spain, 2010

155


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Simon Hillson, Don Brothwell i Marin Vodanović na 15.-om ISDM-u, Newcastle, Velika Britanija, 2011. th Simon Hillson, Don Brothwell and Marin Vodanović at 15 International symposium on dental morphology (ISDM), Newcastle, UK, 2011

Hrvoje Brkić, Rade Paravina i Ivan Galić na IADR konferenciji, Budimpešta, Mađarska 2011. Hrvoje Brkić, Rade Paravina and Ivan Galić at IADR conference, Budapest, Hungary 2011

Vera Njemirovskij, Marin Vodanović i Hrvoje Brkić na IDSu, Köln, Njemačka, 2011. Vera Njemirovskij, Marin Vodanović and Hrvoje Brkić at IDS, Cologne, Germany, 2011

Marin Vodanović kao pozvani predavač sa Vesnom Ambarkovom, Zulfigarom Carom i Darkom Božićem na 3.em Svealbanskom stomatološkom kongresu, Skopje, Makedonia, 2013. Marin Vodanović as invited speaker with Vesna Ambarkova, Zulfigar Cara and Darko Božić at 3rd Panalbanian Congress of Dentistry with International Participation, Skopje, Macedonia, 2013

156


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Jelena Dumančić, Hrvoje Brkić, Ivana Čuković Bagić, Ivan Galić i Marin Vodanović na IOFOS kongresu, Firenca, Italija 2013. Jelena Dumančić, Hrvoje Brkić, Ivana Čuković Bagić, Ivan Galić and Marin Vodanović at IOFOS congress, Florence, Italy, 2013

Roberto Cameriere, Emilio Nuzzolese, Marin Vodanović, Helen Liversidge i Sakher Al Qahtani na IOFOS kongresu, Firenca, Italija 2013. Roberto Cameriere, Emilio Nuzzolese, Marin Vodanović, Helen Liversidge and Sakher AlQahtani at IOFOS congress, Florence, Italy, 2013

Ivana Čuković-Bagić, Hakan Mornstad, Svend Richter, Tore Solheim i Ivana Savić Pavičin na IOFOS radionici, Reykjavik, Island, 2013. Ivana Čuković-Bagić, Håkan Mörnstad, Svend Richter, Tore Solheim and Ivana Savić Pavičin at IOFOS workshop, Reykjavik, Iceland, 2013

Ivana Savić Pavičin kao sudionik IOFOS radionice, Reykjavik, Island, 2013. Ivana Savić Pavičin as participant at IOFOS workshop, Reykjavik, Iceland, 2013

157


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Marin Vodanović kao sudionik na FDI-u, Bangkok, Tajland, 2015. Marin Vodanović as participant at FDI, Bangkok, Thailand, 2015

Marin Vodanović kao sudionik IOFOS radionice, Reykjavik, Island, 2015 Marin Vodanović as participant at IOFOS workshop, Reykjavik, Iceland, 2015

Studentska božićna zabava, Zagreb, 2013. S lijeva: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Kurt W. Alt, Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin i Marin Vodanović Students' Christmas Party, Zagreb 2013. From left: Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Kurt W. Alt, Vera Njemirovskij, Ivana Savić Pavičin and Marin Vodanović

158


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Abecedni popis imena koja se pojavljuju u ovoj knjizi .::. Alphabetical list of names appearing in this book

Abulwefa, Ahmed, 114 Al Qahtani, Sakher, 157 Alajbeg, Ivan, 24 Aleksić, Andreja, 117 Alfirević, Tanja, 117 Alt, Kurt W, 11, 22,23, 26, 43, 95, 96, 158 Antunović, Snježana, 110 Arar, Ivona, 108 Bačić, Mira, 114 Badovinac, Iva, 107 Badžek, Željko, 51 Bagarić, Anka, 110 Bagić, Martina, 117 Bago, Ivona, 29 Bago, Kristina, 117 Bajran, Goran, 109 Bajsman, Anita, 43 Balić, Ana, 108 Ban, Andrija, 117 Banožić, Darko, 110 Banjšak, Luka, 117 Barba, Jelena, 110 Barić, Jana, 117 Beč, Danijel, 117 Beeley, Jossei, 27 Bego, Krešimir, 113 Begovac, Josip, 125 Belcastro, Maria Giovana, 27 Belicza, Biserka, 71 Berket, Mladen, 108 Beus, Ivan, 125 Bilić, Ranko, 125 Birimiša, Minja, 113 Birmiša, Minja, 109 Bival, Sven, 117 Blagović, Marko, 107 Blažanović, Marija, 114 Boban, Ljiljana, 110 Bogdan, Teuta, 110 Bok, Sunčica, 117 Bolf, Živko, 32, 38 Boras, Damir, 148 Borčić, Ivana, 108, 117, 140 Borisov, Brankica, 117 Bosnić, Vlasta, 109 Bošnjaković, Nada, 51 Bourzgui, Farid, 125 Božić, Milan, 117 Božić, Mladen, 117 Bračun, Marko, 107 Brailo, Vlaho, 111 Brkić, Andrea, 110 Brkić, Hrvoje, 3, 4, 5, 12, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 65, 88, 94, 96, 97, 99, 100, 101,

103, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 123, 125, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Brothwell, Don, 156 Brozan, Ines, 117 Bubalo, Domagoj, 110 Budak, Vedran, 107 Bujak, Marina, 117 Bulj, Martina, 109 Buneta, Melita, 33, 51, 52, 53, 54 Butigan, Dubravka, 109 Cameriere, Roberto, 27, 157 Carek, Andreja, 108, 133, 134, 135, 140 Chalas, Renata, 27 Cupek, Krešimir, 107 Cvijetić, Marijana, 117 Čakar, Zdravko, 49 Čelebić, Asja, 155 Čović, Ante, 107 Čović, Ružica, 117 Čuček, Vesna, 15, 33, 37, 51, 52, 53, 54 Čuković-Bagić, Ivana, 65, 66, 94, 110, 117, 135, 140, 148, 155, 157 Ćatović, Adnan, 7 Ćatović, Mustafa, 11, 13, 14, 30, 31, 51, 55, 142 Dodig, Ivica, 110 Drugović, Mirela, 110, 117 Duhač, Maja, 7 Dumančić, Jelena, 3, 4, 5, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 63, 83, 94, 96, 99, 105, 107, 108, 113, 115, 119, 125, 129, 130, 133, 134, 135, 139, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 157, 158 Dumić, Miroslav, 26, 42 Đadić, Mladen, 117 Đurić, Dubravka, 117 Ermenc, Branko, 27 Fajdetić, Andrea, 27, 44 Fattah, Moussa, 110 Fijala, Ana-Marija, 54, 147 Filipić, Sandra, 109, 113, 117 Filipović, Kata, 110 Frayer, David, 27 Galić, Ivan, 109, 115, 133, 134, 139, 141, 156, 157

Galić, Jelena, 15, 117 Ganibegović, Medi, 148 Gauta, Inda, 107, 140 Gjnidić, Živko, 125 Golenić, Helena, 108, 117 Grabarević, Lana, 108, 117 Greblički, Marčela, 109 Gregorić, Vlatka, 110 Grginić, Goran, 108 Grgurević, Vedrana, 117 Grgurić, Željko, 111 Grozdanov, Maja, 108 Grublješić, Valdijana, 110 Guberina, Marko, 117 Gudelj-Velaga, Milena, 109 Haban, Vesna, 117 Habek, Maja, 117 Habjanec, Tihomir, 107, 108 Hangorsky, Uri, 155 Hassan, Youssef, 111 Hatibović-Kofman, Sahza, 97 Hillson, Simon, 156 Hohnjec, Petra, 117 Horvat, Marko, 107, 108 Hošnjak, Dino, 117 Ikacheh, Yasser, 110 Ivezić, Jelena, 109 Ivić, Renata, 110 Ivir, Vladimir, 123 Ivošević, Nataša, 108, 113, 134, 135 Janicki, Zdravko, 21 Jelić, Marijan, 108, 110 Jeremić, Aleksandra, 109 Jergović, Tatjana, 109 Jeričević, Dino, 110 Jerković, Mirjana, 117 Jermen, Sanja, 110 Jihad, Suleiman, 110 Jonak, Tomislav, 117 Jovanović, Radovan, 109 Jukić, Jelka, 27 Jukić, Mirta, 109 Jukić, Silvana, 154 Jukić, Tomislav, 26 Jünker, Dinka, 51 Juranić, Ivana, 108, 109 Juras, Katarina, 29, 37, 53, 54 Jurić, Hrvoje, 125 Jurlina, Davor, 117 Justament, Renato, 28 Juzbašić, Martina, 107 Kaić, Zvonimir, 7, 14, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 65, 69, 101, 108, 109, 110, 111, 113, 114,

159

115, 125, 130, 149, 150, 151, 152 Kallay, Juraj, 15 Karakaš, Zlatko, 114 Karrat, Mohamed, 110 Katalinić, Andrej, 113 Katalinić, Marija, 117 Katanec, Davor, 154 Katavić, Lana, 108 Kekez, Daniela, 109 Kelam, Sandro, 109 Kero, Darko, 29 Keros, Jadranka, 7, 12, 14, 33, 36, 37, 38, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 73, 82, 83, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 123, 125, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 148 Kierdorf, Uwe, 28, 42 Kindler, Monika, 117 Kišić, Sunčana, 117 Klaić, Marija, 117 Knez, Dunja, 107 Knežević, Alena, 117 Knežević, Dubravka, 111 Knežević, Marjana, 155 Kolačko, Gordana, 117 Kolenc, Davorka, 51 Komadina, Danijela, 108 Komar, Dragutin, 94 Komerički, Anja, 107 Konjević, Dean, 21, 42 Konjhodžić, Alma, 109 Konjhodžić-Prcić, Alma, 113 Korošec, Ruža, 51 Kostelić, Tajana, 12, 37, 38, 51, 52, 53, 54 Kostincer, Ivana, 117 Košec, Sanja, 109 Kovaček, Blaženka, 110 Kovačić, Jadranka, 109 Krajina, Anela, 117 Krašovec, Andreja, 27 Križanac, Dina, 12, 38, 54 Krmpotić, Iva, 108, 141 Krstulović, Lovro, 117 Krtić, Irena, 108 Krupić, Ivana, 117 Krznarić, MIna, 109 Kujundžić, Ivana, 109 Kusić, Zvonko, 148 Kutleša, Iva, 109, 113 Kvaal, Sigrid, 147 Kvaternik, Ljerka, 111 Lapter Varga, Marina, 42 Lapter, Vladimir, 125


50 godina Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 50 years of the Department of Dental Anthropology School of Dental Medicine University of Zagreb 1966. – 2016.

Lasić, Lidija, 109 Laškarin, Mirko, 113 Lazić, Biserka, 43 Lazić, Dražen, 109, 135, 136, 140, 141 Leskovar, Gabrijela, 117 Leušić, Jelka, 115 Linčir, Ileana, 103 Liversidge, Helen, 154, 157 Loborec, Sanja, 117 Lončar, Renata, 109 Lovreković, Koraljka, 109 Lovrić, Ivana, 108, 155 Lovrić, Željka, 114 Lubina, Ivan, 107 Lukšić, Renata, 109 Maćešić, Mihajlo, 115 Makarić, Zdravko, 33, 51 Maltar, Mia, 117 Margić, Helena, 117 Marić, Irena, 108 Marquez Grant, Nicholas, 125 Martinović, Željka, 117 Masnić, Luka, 117 Matas, Ana, 107 Matijašević, Hrvoje, 117 Matijašević, Željko, 117 Matković, Ivo, 114 Matoš,Krešimir, 107, 139 Matulin, Robert, 110 Matulović, Vedran, 109, 117 Medved, Monika, 107 Memić, Vanesa, 109 Menčik, Aleksandra, 107 Meniga, Andrej, 117 Meštrović, Senka, 42, 94 Mihaljević, Dragana, 117 Mihelčić, Zlatko, 115 Milas, Zrinka, 109, 113 Miler, Mirna, 107 Miličević, Miroslav, 115 Milin Radić, Svjetlana, 113 Milković, Ivanka, 111 Miloš, Lucija, 117 Milovac, Nataša, 108 Milunić, Ines, 117 Mornstad, Hakan, 28, 45, 157 Mravak Stipetić, Marinka, 35 Musa, Ljerka, 109 Naglić, Tihana, 108, 136, 137, 141 Nenadić, Karmen, 27, 44, 119 Nola, Petra, 117

Nosić, Marija, 117 Nuzzolese, Emilio, 157 Njemirovskij, Vera, 7, 12, 14, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 77, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 123, 125, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 142, 143, 148, 153, 154, 155, 156, 158 Njemirovskij, Zdenko, 125 Omrčen, Ante, 27 Opalić, Tamara, 108 Oreč, Ivan, 117 Oreč, Ivana, 117 Ostojić, Rajko, 123 Paluca, Pashke, 7, 12, 29, 33, 38, 51, 52, 53, 54 Pandurić, Josip, 44 Paravina, Rade, 156 Pašić, Vojin, 109 Paunović, Nikola, 107 Pavelić, Božidar, 110, 117 Pavković, Željka, 110 Pavušek, Nikola, 107, 111 Pehar, Goran, 117 Pejakić, Marija, 23, 39, 107, 117 Pejakić, Matea, 117 Pejakić, Mateja, 23, 39 Peko, Dunja, 107 Pende, Iva, 108 Perinić, Biserka, 114 Petaros, Sandra, 117 Petrović, Sanjin, 108, 117 Petrušić, Nikolina, 117 Pezer, Filip, 117 Pinchi, Vilma, 28, 147 Pirović, Nikica, 29 Poje, Zvonko, 71 Poljak, Renata, 155 Pomenić, Ivona, 108 Pranjić, Ivana, 114 Presečki, Renato, 111 Presečki, Željka, 109, 141 Prišlić, Lada, 39, 52, 53, 54, 147, 148 Profeta, Vladimir, 110 Prpić Mehičić, Goranka, 123 Prpić-Gajić, Velimir, 108 Pudić, Kristina, 107 Radmilović, Marko, 117 Radoš, Mislav, 111, 117 Radošević, Eduard, 13 Radovčić, Davorka, 25 Radovčić, Jakov, 25, 41, 42, 96

Radović, Dina, 37, 51 Radović, Zdenka, 114, 115 Rajković, Anita, 111 Rakvin, Iva, 108 Rantis, Alfred, 111 Raspović, Danijela, 108 Rendulić, Zrinka, 108 Reynolds, Patricia, 97 Richter, Svend, 153, 157 Rodin, Ivana, 117 Romac, Mišo, 111 Romić, Martina, 117 Rotim, Željko, 110, 117 Rožić Malbašić, Lelija, 110 Runac, Viktorija, 29, 52, 53, 108 Ružman, Romana, 108 Salah, Abu Hamed, 110 Sarkotić, Ruža, 51 Savić Pavičin, Ivana, 3, 4, 5, 12, 37, 38, 42, 51, 52, 53, 54, 81, 96, 107, 115, 117, 119, 125, 129, 130, 133, 134, 139, 147, 148, 154, 157, 158 Scott, Richard G., 23, 40, 44 Senharebe, Elio, 110 Sever, Nina, 113 Shihab, Munir, 110 Simeon, Paris, 111, 154 Slukić, Darija, 110 Solheim, Tore, 11, 20, 36, 41, 93, 94, 147, 157 Starčević, Hrvoje, 110, 117 Stilinović, Branko, 110 Striber, Neda, 27, 44 Stručić, Jutta Andreja, 109 Suliman, Saida, 108 Sušić, Mato, 115 Suvin, Miroslav, 14, 141 Šafar, Dalibor, 113 Šakić, Mirta, 108, 110 Šegedin, Alina, 117 Šimović, Marija, 107, 111 Šinković, Ana, 117 Škerlep, Ivan, 107 Škojo, Lucija, 117 Škrinjarić, Ilija, 97, 155 Škrinjarić, Tomislav, 155 Šlaus, Mario, 20, 49, 88 Šoić, Ivana, 117 Šoljan, Mario, 19 Šoštarić, Ljiljana, 111 Špehar, Marko, 107 Štefančić, Sanja, 113 Štefić, Lidija, 123 Šubarić, Željka, 27, 119 Šulina, Petra, 117

160

Tarle, Zrinka, 54, 97 Teivens, Aina, 28 Tiljak, Tena, 107 Tkalčić, Zdenka, 29, 37, 51, 53, 54 Tödling, Dino, 54 Tolj, Martina, 108, 117, 140 Topić, Marela, 117 Treppo, Aleksandra, 111 Tudja, Đurđica, 51 Tukec, Mira, 111 Turković, Igor, 109 Turković, Ksenija, 19 Udovičić, Tomislav, 29, 44 Vermilen, Yvo, 29 Verstraete, Frank J. M., 28 Vidović, Dina, 117 Vihnanek, Nikolina, 117 Vodanović, Marin, 3, 4, 5, 11, 12, 36, 37, 38, 40, 43, 51, 53, 54, 65, 83, 85, 94, 99, 100, 102, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 120, 123, 125, 129, 130, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158 Vohalski-Krznarić, Gordana, 123 Vojić, Nikolina, 117 Vranješ, Zlatko, 110, 113 Vrbanić, Ana, 44 Vrdoljak, Irena, 107 Vučetić, Ivana, 107 Vukasović, Karla, 117 Vukmanović, Ljiljana, 117 Vuković, Amra, 43 Vuković, Matilda, 117 Wårdh, Inger, 23 Welie, Jos V. M., 28 Zadro, Iva, 117 Zečević, Dušan, 125 Zeqiri, Bejtula, 28 Zgurić, Tina, 7, 12, 13, 38, 51, 54 Zobundžija, Alen, 117 Zobunđija, Vladimir, 111 Zorić, Lovorka, 107 Zrilić, Jerko, 108 Zukić, Selma, 26, 43, 148 Zupanič Slavec, Zvonka, 26, 43 Žižić, Tihana, 108 Žurić, Antonija, 117 Žuvela, Katarina, 109Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.