Setomaa kohabränd

Page 1


Logol on kaitsud ala 1/4 logo mõõdust

Ruudulogo vähim lubatud laius on 15mm, Sloganiga logo vähim lubatud kõrgus on 12mm


tumedal taustal valge


Elin Priks +372 562 20 903 elin@setomaa.ee MTÜ Setomaa Turism Pikk 12, Värska Setomaa vald Võru maakond 64001

+372 5682 1268 turism@setomaa.ee FB: Visit Setomaa www.visitsetomaa.ee


Stiiliraamat valmis Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi poolt rahastatud projekti UNESCO-tourism raames. See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.