Page 1

அரச ோலோகபோல சடட மோசோதோ Vs மககள ோலோகபோல சடட மோசோதோ ஒர ஒபபீ ட இைத உஙகளத நணபரகளககம விரபபபபடட மறறவரகளககம விநிோயோகிககவம. PDF வடவிைன இஙோக தரவிறககம ெசயயலோம ( தமிழ வடவம ) (ஆஙகில வடவம: Government BIll vs Jan Lokpal Bill ) ( இநதி வடவம - for Hindi version click here ).

அரசின ோலோகபோல - ஊழைலயம ஊழல பரபவரகைளயம விடட விடட ஊழைல எதிரதத கரலெகோடபபவரகைள ஒழிததக கடடவதோக உளளத. அரசின ோலோகபோல எவவிதம ெசயலபடம? விசோரைண தவஙகம

மனனோர, அரச ஊழியர தனமீ தோன பகோர தவறோனத

பரவோஙக விசோரைணயம (Preliminary Enquiry) இலலோமல, ோநரடயோக ஒர கறகக ஆனோல

சிறபப

பகோைரத தோககல ெசயயலோம. இதறகோக அரச ஊழியரகக

மககள தோஙகோள ஏறபோட ெசயத

அடதத, ஊழலபரநத

எதிரெகோளள

இலவசமோக

எனற, எநத தைறயின

மககளகக எதிரோக

வழககறிஞரஒரவைர

அரச அளிககம.

ெகோளளோவணடம!

அரச ஊழியரகக கைறநத ணடைனயம, பகோர ெசயயதவரககக கடைமயோன

தணடைனயம கறிபபிடபபடடளளத. சிறபபநீதிமனறம, பகோர அறபமோனத எனற மடவ

அலலத அறபமோனத

நீதிமனறததில

ெசயயமோனோல, பகோரஅளிததவர

கைறநதபடசமோக

அலலத ெபோயயோனத

இரணட ஆணட தணடைனைய

ோநரடம. ஆனோல அரச ஊழியர கறறம பரநதளளோர எனற

நிரபிககப படடோல அவரகக

கைறநதபடச தணடைன ஆற மோதஙகளதோன. இநத

நோடடல உளள அைனதத அரசசோரோ ெதோணட நிறவனஙகளம (NGOs) அரச ோலோகபோல

ஆனோல 0.5 % ககம கைறவோன அரசின அைனதத

அைமபின

கடடபபோடடறகள வரவர.

அரசோஙக ஊழியரகள மடடோம அதன அதிகோர கடடபபோடடன கீ ழ வரவர.

ஊழியரகளம ோலோகபோல அைமபபின கீ ழ வரவோரகோளயோனோல ோலோகபோல எரோளமோன வழகககளின ோதககததோல

மழகிவிடம எனபத அரச தரபப வோதம. எனோவ, சமோர 65,000 'A' பிரவ அரச அதிகோரகள

மடடோம அதன கடடபபோடடல

ெகோணடவரபபடவர. அோதோட மோநில அரச ஊழியரகள எவரம ோலோகபோல அைமபபின கீ ழ வர மோடடோரகள. ெமோததம 4 மிலலியன மததிய அரச ஊழியரகளம, 8 மிலலியன மோநில அரச ஊழியரகளககம இரககினறனர. இதறகக மறறிலம மோறோக, ெபரயைவ, சிறியைவ எனற ோவறபோோட இனறி மததியிலம, மோநிலஙகளிலம உளள அைனதத அரசசோர ெதோணட நிறவனஙகளம அரசின

ோலோகபோல அைமபபின கீ ழ வரவர. ெதோைலதர கிரோமஙகளில உளள

ெசயயபபடோத மககள கழககள கட தர

கிரோமததில, இைளஞரகளின ஒர

ோவைலகளில நைட ெபறற ஊழல பரநத

பதிவ

ோலோகபோல அைமபபின கடடபபோடடறகள வரவர. எனோவ, ஒர ெதோைல சிறிய கழ தகவல உரைம சடடதைத (RTI) பயன படததி

ஊழலகைள கணடறிநதனர

எனறோல அவரகள ோலோகபோலின

தஙகளத பஞசோயதத

ெகடபிடகக ஆளோக ோநரடலோம, ஆனோல

அநத கிரோம அதிகோரோயோ, வடடோர வளரசசி அதிகோரோயோ (BDO) அலலத அவரகளத ஊழலகோளோ

ோலோகபோல

அைமபபின சடட பரவ அதிகோரதகக உடபடமோடடர. திலலியின அரச அதிகோரகைள ோலோகபோல அைமபப கடடபபடததோத. அனோல திலலியிலளள எலலோ வடடவோசியினர ீ சஙகஙகைளயம (RWAs) அத

நலச

கடடபபடததம. இரோம லைல அலலத தரககோ பைஜ ெகோணடோட நனெகோைட வசலிககம எலலோ

கழவினரம அதன சீறிய போரைவகக உடபடவோரகள. அரச ோலோகபோல அைமபப - விவசோயிகள, உைழபபோளிகள, ஊழல எதிரபபோளரகள, பழஙகடயினர, நில உரைமப ோபோரோடடததினர ோபோனற எலலோ இயககஙகைளச ோசரநத

தனனோரவலரகைளயம (Activists) தன கிடககிபிடயோல உலககலோம. பதிவ ெசயயபபடடைவ,

பதிவ ெசயயபபடோதைவ எனற ோவறபோட எதவமினறி எலலோ இயககஙகளம ோலோகபோல அைமபபின சடட பரவ அதிகோரதகக உடபடடவிடம.


ஏறககைறய

4.3 லடசம பதிவ ெசயயபபடட

மிலலியன பதிவ ெசயயபபடோத கழககள

அரசசோரோ ெதோணட நிறவனஙகள இரககினறன. நோட மழவதம

இரககம.. ோலோகபோல

அரசசோரோ ெதோணட நிறவனஙகளிைடோய உளள இரககமடயோத. ஆனோல

அைவ

அைனதைதயம தன

ஊழல கைளயபபடோவணடம

ெபரமபோனைமயோன அரச ஊழியரகைள

விடட, கிரோமஙகள வைர உளள அைனதத அரசசோரோ ெதோணட

பல

அதிகோர எலைல ககள உடபடததம.

எனபதில எவரககம

ஆடோசபம

ோலோகபோல அைமபபின கறியிலகககிறக ெவளிோய

நிறவனஙகைள தன அதிகோர வரமபிறகள

விடட

ெகோணட வரோவணடம

எனபைத எவவோற ஏறறகெகோளள மடயம?.

இழெபோரள

கரததைர

அரசின கரதத

நம கரதத (Issue)

பிரதம மநதிர

(Comments)

பிரதமரகக எதிரோன ஊழல

பிரதமர ோலோகபோல அைமபபகக

இனைறய

கறறசசோடடககைள

அபபோரபபடடவரோக இரபபோர. .

பிரதமர

நிைலபபட

ஊழல தடபப

விசோரபபதறக ோலோகபோல

சடடததின கீ ழ

அதிகோரம ெகோணடதோக இரகக

விசோரககபபடலோம.

ோவணடம. அறபமோன

ஆனோல சதநதிரமோக இயஙகம

மறறம விசமததனமோன பகோரகளகக எதிரோன சிறபபபப

ோலோகபோல அைமபப மலம போதகோபப

அலலோத, அவரன ோநரட

அமசஙகள ெகோணடதோக இரககலோம.

கணகோணிபபில இயஙகம சிபிஐ மலமோக விசோரககபபடவைதோய அரச விரமபகிறத.

நீதிததைறயினரகக எதிரோன

நீதிததைற

எலலோ ஊழல கறறச

அைமபபகக அபபோரபபடடதோக

சோடடககைளயம

இரககம.

விசோரபபதறக

ோலோகபோல

ோலோகபோலஅதிகோரம

ோசரககபபடவைதோய JAB ன கீ ழ, ஒர நீதிபதிகெகதிரோக

மறறம

விசோரககம அனமதிைய,

விசமததனமோன பகோரகளகக சிறபபபப

அககவணடபிலிடட மோசோதோவில ( Judicial Accountability Bill - JAB) அரச விரமபகிறத.

ெகோணடதோக இரகக ோவணடம. அறபமோன

எதிரோன

இைத நீ த ிததைற

மனற உறபபினரெகோணட

போதகோபப அமசஙகள

கழ ஒனற

ெகோணடதோக இரககலோம

( அோத நீதிமனறததின இரணட நீதிபதிகளம, ஓயவ

நீ த ிததைற

ெபறற ஒர தைலைம நீதி பதியம அடஙகியத ) மலமோக வழஙகபபடம. இத JAB ல

ோபோனற பல கைறகள இரபபினம,

ஒர வலவோன, சகதிவோயநத JAB, கரதபபடட ஒோர ோநரததில சடடமோககபபடமோனோல

நீதிததைற,

JAB ன கீ ழ வரவதில நமகக எநத ஆடோசபமம இலைல. . போரோளமனற உறபபினரகள

போரோளமனறததில வோககளிப பதறோகோ

எமபிகள ோலோகபோல

போரோளமனறததில வோககளிகக

அலலத

அைமபபகக

அலலதோபச, எமபிககள

ோபசவதறோகோ லஞசம வோஙகியதோக


எமபிகள

மீ த கறபபடம

பகோரகைள

விசோரைண ெசயய ோலோகபோல

அபபோரபபடடவரகளோக

லஞசம ெபறவத, நமத

இரபபோரகள.

ஜனநோயகததின

அைமபபககஅதிகோரம

அடததளதைதோய

இரககோவணடம.

போதிககம. ோலோகபோல கணகோணிபபின கீ ழ அவரகைளக ெகோணட வர அரச மறபபத, கிடடததடட தணடைன ஏதமினறி லஞசம வோஙக அவரகளகக உரமம அளிபபத ோபோனறதோகம.

கைற நிவோரணம

அரச அதிகோர ஒரவர "கடமககள சோசன"

எநதத தணடைனயம

அரச ோம 23 நோததிய இைண

(citizen’s charter) விதிகைள

கறிபபிடபபடவிலைல. எனோவ

ஆைணககழ

மீ றினோல அவர

தணடைனககளளோக ோவணடம. அோதோட

இத ஏடடளவில மடடோம

(Joint Commission) கடடததில

அவவோற ெசயதல ஊழல எனறம கரதபபட

இரககம.

நமத இகோகோரகைகைய

ோவணடம.

ஒபபகெகோணடத. . அவரகள இமமடவிலிரநத பினவோஙகியத தரதிரஷடமோனத.

சி பி ஐ யின ஊழல எதிரபப பிரவ ோலோகபோல

சி பி ஐ ைய தன கடடபபோடடல

சி பி ஐ அரசோல

அைமபோபோட இைணககபபட ோவணடம.

ைவததிரபபைதோய அரச

பயனபடததபபடட வரகிறத.

தவறோகப

விரமபகிறத.

அணைமயில சிபிஐ கக தகவல அறிவிபப சடடததின கடடபபோடடல இரநதம விலககளிககபபடடவிடடத. இதனோல சிபிஐ யில இனனம ஊழலகள ெபரக வோயபப ஏறபபடடரககிறத. சிபிஐ

சி பி ஐ

அரசின கடடபபோடடல இரககமவைர அதன ஊழலகள நீடககம.

ோலோகபோல உறபபினர ோதரவ மைற

1 .இர அரசியலவோதிகள, நோனக நீதிபதிகள, இர சதநதிரமோகச ெசயலபடம அரசியலைமபப அதிகோரகள அடஙகிய பரவலோன ோதரவககழ . 2. ஓயவெபறற சதநதிரமோகச ெசயலபடட அரசியலைமபப அதிகோரகள அடஙகிய ஒர ோதடனர கழ மதல படடயைலத தயோரககம. 3. விரவோன, ஒழிவமைறவ அறற பஙோகறபபைடய ோதரவ மைற.

1. பததில ஐநத

உறபபினரகள

தறோபோதளள ஆளம

அரச கறவத அத தனகக

அைமபபிலிரநதம, ஆற

ோவணடயவரகைள

அரசியலவோதிகளம அடஙகிய

மடடம ோலோகபோல

ோதரவககழைவ அைமபபதன

உறபபினரகளோகவம அதன

மலம, அரச - பலவனமோன, ீ

தைலவரோகவம நியமிகக வழி

ோநரைம அறற, வைளநத

வகககினறத.

ெகோடகககடயோவரகள மடடோம

ோம 7 நோததி கடய கடடததில

ோதரநெதடககபபடவைத

நோம கறியவோற

உறதிபபடதிக ெகோணடத.

ோதரவககழ அைமய அவரகள

2. ோதரவககழவோல மடடோம ோதரநெதடககபபட இரபபதோல,

ஒததகெகோணடனர. ோதரவ மைறயம பரவலோக


ஒபபகெகோளளபபடடத

ோதடனரகழ, அதன ஏவலோளோகததோன அைமய

ோதடனர கழவின அைமபப

மடயம.

கறிதத மடடோம

3. ோதரவ மைற எதவம

இபோபோத தஙகள மடவிலிரநத

கறிபபிடபபடோததோல அத

பினவோஙகவத ோவடகைகயோக

மழககவம ோதரவககழைவப

உளளத. .

கரதத மரணபோட இரநதத. அவரகள

ெபோறதோத அைமயம. மககளகக; ஒர கடமகன உசச நீதி

அரசகக; அரச மடடோம அவைர

ோலோகபோலஅைமபைபத

மனறததிடம அவைர நீககமோற

நீககக ோகோறலோம

ோதரநெதடககவம,

மைறயிடலோம

நீககவம அதிகோரம அரசின ைகயில இரநதோல, அத

ோலோகபோல

ஏறககைறய அரசின

யாோரைடய

ைகபபோைவ ஆகோவ ெசயலபடம. அத

ெபோறபபககக

அரசின

கடடபபடடவர ?

உயர நிைல அதிகோரகைளயம விசோரைண ெசயயக கடமோைகயோல இத விரபப மரணபோடட நிைலைய உரவோககம. ோலோகபோல ஊழியரகளகக எதிரோன

ோலோகபோல மடடோம

அரச கறவத ோபோல

மைறயீடகைள சதநதிரமோக இயஙகம ஒர

தனத ஊழியரகளகக எதிரோன

அைமககபபடம

அதிகோர அைமபப விசோரககம.

மைறயீடகைள விசோரககம.

ோலோகபோல அத தனகக மடடோம

ஊழியரகளின

இத விரபப மரணபோடட

ெபோறபபோளியோக

ஒரைமபபோட

நிைலைய (conflicts

இநதககடடபபோடைட மககளிடம

ோலோகபோல

of interest)

அைமயம.

ெகோடககமோற நோம

உரவோககம.

பரநதைரககிோறோம... விசோரைண மைற

விசோரைண மைற, கறறவியல சடடக

கறறவியல சடடம (CrPC)

அரச கறகிறபட வழகக

ோகோடபோடடனபட (CrPC) அைமயம. மன

கீ ழளள மைறபபட

விசோரைண நைடெபறறோல,

விசோரனைய அடதத FIR பதிவ ெசயயபபடம.

திரததபபடம:

விசோரைண மிகவம

பலன விசோரைணககபபின, நீதி மனறததில

கறறம சோடடபபடடவரகக

நீரததபோபோக ஏதவோகம.

தோககல ெசயயபபடட அஙக வழகக

விோசச போதகோபப அளிககபபடம.

ஒவெவோர கடடததிலம

விசோரைண நைட ெபறம

மன விசோரைணககப பினப

சோடடபபடடவரகக

அவர ோகோரம

சோடசியஙகள வழஙகப

சோடசியஙகள

வழஙகப படட

கறறம

படோமயோனோல அதனோல

அவர மீ த ஏன FIR பதிவ

விசோரைண நீரததபோபோவதடன,

ெசயயபபடககடோத

மைறநெதோலிககம (whistle blower)

எனபைதகோகடடறியபபடம.

சோடசிகளின அைடயோளமம

பலன விசோரைண மடநத பிறக

ெவளிபபடடவிடவோதோட

மீ ணடம சோடசியஙகள

அவரகளின

வழஙகபபடட அவர மீ த ஏன

ோகட விைளயம.

நீதி மனறததில

இமமைறயிலோன

வழககதெதோடரபபடக கடோத

விசோரைண மைற உலகில

எனபைதகோகடடறியபபடம.

ோவற எஙகம ோகளவிபபடோத

வழகக விசோரைணயினோபோத

ஒனற. இமமைறயோல

பதிதோக ோவெறோரவரம

எநதெவோரவழகைகயம

விசோரககபபடோவணடயிரநதோல

சிைதததவிட மடயம.

அவரககம அவரோகோரம சோடசியஙகள வழஙகப படட விசோரககபபடம.

போதகோபபககம கறறவியல


ஊழல தைட சடடததில

'அரச ஊழியர' எனற

வைரயைரககள வரம அைனவரம இதன

அரசின கரப - A அதிகோரகள

கீ ழ நிைல அரச அதிகோரகைள

மடடம உளளடஙகவர

ோலோகபோலின

கீ ழ

கணகோணிபபில வரவர. கீ ழ நிைல அரச

ெகோணடவரவதறக அரச

ஊழியகளம இதில அடஙகவர.

ெதரவிககம

கடைமயோன எதிரபப

பரநத ெகோளள மடயோததோக உளளத. சிபிஐ ைய தன கடடபபோடடல கீ ழ நிைல அரச

ைவததக

அதிகோரகள

ெகோளள ெசோலலபபடம சோககோகோவ இத ோதோனறகிறத.. எலலோ அரச ஊழியரகளம ோலோகபோலின கீ ழ வரவதறக ஒததகெகோணடோல பின அரசிடம எநதச சோககம இரகக மடயோதலலவோ.? மததியில ெகோணடவரபபடம ோலோகபோல

இநத சடட மோசோதோவில

திர.பிரணோப மகரஜி, சில மோநில

சடடமோசோதோ

மததியில வரம ோலோகபோல

மதலவரகள இோத மோசோதோவில

மடடம இரககம.

ோலோகோயகதோகளம

தனனடோனோய

மோநிலஙகளின ோலோகோயகதோைவயம உளளடககியதோக இரககோவணடம.

இரபபைத

ோலோகோயகதோ

ோசரநத

எதிரபபதோகக கறினோர.

தகவல அறியம உரைமச சடடததின கீ ழ மோநில தகவல ஆைணயஙகள ஒோர சடடததின

அடபபைடயில ெகோணணடவரபபடடத இஙோக சடடககோடடபபடடத. . . சோடசிகள, மைறநெதோலிபோபோர(whistle blowers),

இத பறறி இநதச சடடததில

மைறநெதோலிபோபோரகளகக (

ஊழலோல போதிபபககளளனவர

ஏதம கறபபடவிலைல.

whistle blowers) மறெறோர சடடததின

அைனவரககம

ோலோகபோல போதகோபப

மலம போதகோபபளிககபபடகிறத

அளிககோவணடம

எனற அரசின தரபபில கறபபடடத. ஆனோல அசசடடம சரயோக இயறறபபடோதத எனற

போரோளமனற நிைலககளவோல ெசனற மோதம கடநதைரககபபடடத.

மைறநெதோலி பப

இநதககமிடடகக திரமதி ெஜயநதி

ோாோர

நடரோஜன தைலவரோக இரநதோர.

போத கோபப (Whistleblower Protection)

ோம 23 நோததிய இைணககளக கடடததில மைறந ெதோலிபோபோரகளகக அநத மறற சடடததின மலம போதகோபபளிபபத

ோலோகபோலின கடைமயோக ஆககபபடம எனறம, அநதச சடடம பறறி விவோதிககபபடம எனறம ஒததகெகோளளபபடடத. எனினம அத நைடெபறவிலைல.

.

உயரநீ த ி

உயரநீதி மனறஙகள ஊழல வழகககளின

அமமோதிரயோக எதவம

ஊழல வழகக, ோமல

மனறததில

ோமலமைறயீடகைள விைரவோக மடகக

கறபபடவிலைல

மைறயீடடநிைலயில

சிறபபப பிரவகள (Special Benches in HC)

மடவைடய

தனிபபிரைவ

25 ஆணடகள ஆகினறன எனற ஒர

( Separate Bench) ஏறபடதத ோவணடம

ஆயவ ெதரவிககிறத

.


கறறவியல சடட திரததம ( CrPC)

ஊழல எதிரபப வழகககள

அவவோற எதவம

நீதிமனறஙகளில மடவைடய ஏன ெநடஙகோ

ோசரககபபடவிலைல

லம ஆகிறத, நமத அைமபபகள ஏன ோதோறற விடகினறன எனபத கறிதத மன அனபவததின ோபரல, அடககடயோன நீதிமனற தைட உததிரவகைளத தவிரகக, சில கறறவியல சடட திரததஙகள பரநதைரககபபடகினறன

ஊழல பரநத

விசோரைண மடநதபினனர நீதிமனறததில

ஓர ஊழலபரநத அதிகோரைய

ஊழலபரநதவரகைள

வழககத ெதோடரபபடவோதோட, அவவரச

நீககவதோ இலைலயோ எனபைத

அதிகோரம அோத தைறயின

அலவலர ோவைல நீககம ெசயயபபட

தைற சோரநத அைமசசர

அைமசசரகளிடம இரபபைத விடதத,

ோவணடமோ எனபைத மடவ ெசயய ஒர

ெசயவோர. பல சமயஙகளில,

சதநதிரமோன ோலோகபோல அைமபபிடம

ோலோகபோல கிைளயின

கறிபபோக ோமலதிகோரகள

ஒபபைடககபபட ோவணடம.

திறநத ைமய

விசோரபபில ோகடடறியபபடம

மடவ

நீககம

சமபநதபபடடரநதோல, அவரகள ஊழலோல லோபமைடநதவரகள;.

அரச அலவலர நீ க கம

அைமசசர, ஊழலபரநதவரகைள நீககவதறககபபதிலோக அவர ோமலம லோபம அைடவதறக உதவ கினறனர எனபோத அனபவ உணைமயோகம.. 1. அதிக படச தணடைன 10 வரடஙகள

இைவ எதவம ஒததகெகோளளப

2. கறறம சோடடபபடடவர

படவிலைல. அதிக படச

உயரைவப ெபோறதத தணடைனயம கடம

தணடைன மடடம 10

3. கறறம சோடடபபடடவர வியோபோரம

ஆணடகளோக உயரதத

சோரநதவரோக இரநதோல அதிக அபரோதம.

ஒபபகெகோளளபபடடத

4. ெவறறிகரமோக ஊழலகக தணடைன

பதவியின

கறறம நிரபிககபபடடோல

வணிக நிறவனஙகளகக எதிரகோலததில ஒபபநதஙகள (contracts) அளிபபத

தைட

ெசயயபபடம

.

நிதி சதநதிரம

ோலோகபோலில உளள 11 உறபபினரகளம ோசரநத மடவ ெசயவர.

தடபப

இத நிதிச சதநதிரதைத ெவகவோகப போதிககம

இயலபோக நைடெபறம ெசயலகளில

அவவோறோன கடைமோயோ

2 G ஊழல நைடெபறறோபோோத

ஊழல நடவடகைககள

அதிகோரோமோ ோலோகபோலகக

ெசயதி

இரககோத

தைற இத ோமலம ெதோடரோமல

ஏோதனம தனத

போரைவககக ெகோணடவரப படோமயோனோல

இழபபத ெதோடரல

நிதி அைமசசகததோல படெஜட மடவ ெசயயபபடம

ெவளிபபடடரககிறத. ஏதோவத

அவறைறதடகக, தகக நடவடகைக

தடகக நடவடகைக எடககம கடைம

ோமறெகோளளம கடைம

ெகோணடரகக ோவணடோமோ? அைத

ோலோகபோல

அைமபபகக இரககம. ோலோகபோல உயர

விடதத

நீதிமனறததின ஆைணையப ெபறம

பினனர மககைள தணடபபதில எனன பயன?.

.


ெதோைலோபசி

ோலோகபோல இதறகக அனமதி வழஙகம

உளதைறச ெசயலர இதறகக

அவவோறிரநதோல இத விசோரனைய

அனமதி வழஙகவோர

சிைதததவிடம விடம

ோலோகபோல -உயர நிைல அதிகோரகள,

எலலோ ோவைலகைளயம

இத ோலோகபோல

அரசியல வோதிகள, மிக அதிகபபடயோன

ோலோகபலதோன ெசயயம.

நிசசயமோன ஒர வழி மைற. எலலோ

ெதோைககள

நைடமைறயில

வழகககைளயம உறபபினரகள

ஒடடகோகடப

அதிகரோப பகிரவ

அரசசோர ெதோணட நிறவனஙகள

மடடோம

சமபநதபபடட வழகககைள விசோரககம. மறறைவ

அதிகரோப

பகிரவ இரககோத.

ெகோலலபபடவதறக

மடடோம ைகயோள

ோலோகபோலில கீ ழளள அதிகோரகளோல

மடயோத; அைவ

விசோரககபபடம

மழகடககம

ெவக விைரவில

அரசின நிதி உதவி ெபறம, அரசசோர ெதோணட

ெபரய, சிறிய எலலோ அரசசோர

அரசசோர ெதோணட நிறவனஙகளின

நிறவனஙகள மடடம இதன கீ ழ வரம

ெதோணட நிறவனஙகளம

ைககைளத திரகம வழி

சிைறத தணடைன கிைடயோத;

இரணட மதல ஐநத வரட

இத கறறம சோடடபபடடவர, கறறம

மைறயிடடவரகக அபரோதம மடடோம.

சிைற மறறம அபரோதம. கறறம

சோடடயவைர நீதி மனறததில

மைறயீட, ெபோயயோனதோ, அறபபமோனதோ,

சோடடபபடடவர, கறறம

அைலககழிகக வழி வகககம.

உைளசசலதர ெகோடககபபடடதோ எனபைத

சோடடயவர மீ த நீதி மனறததில

ெபோதவோக, ஊழல ெசயபவரகள

ோலோகபோல மடவ ெசயயம.

பகோர தோககல ெசயயலோம. இநத

பணககோரரகளோயிரபபர. அவரகள

இதன கீ ழ வரம

வழகிறகோன எலலோ ெசலவ

தஙகளகெகதிரோக எவரம தணிநத

ெதோைகயம, அரச

விடோமலிரகக, கறறம

உைளசசல

வழககைரஞரம, கறறம

சோடடயவரகக எதிரோக வழககப

மைறயீ ட கள

சோடடபபடடவரகக அரச

ோபோடவர. ஊழலகக ஆற மோதம தோன

வழஙகம எனபத

சிைற; ஆனோல ெபோய கறறததிறக

ோவடகைகயோனத. கறறம

இரணட வரடம எனபத

சோடடயவர, கறறம

ோவடகைகயோனத.

ெபோய, அறப,

சோடடபபடடவரகக இழபபத ெதோைகயம ெசலதத ோவணடயதிரககம

..

.

Government Lokpal Bill Vs Jan Lokpal Bill:- TAMIL  

Please distribute this link to your friends and others who might be interested. You can also download the PDF from here Government BIll vs J...

Advertisement