Page 1

GRUPUL DE PRESÃ

SEMNAL Semnal de Ialomiþa ºi Cãlãraºi

Tel.: 0243.232.098; Fax: 0343.810.500; e-mail: redactiasemnal@xnet.ro redactiasemnal@gmail.com

Semnal de Dâmboviþa Telefon: 0730.098.430 Fax: 0345.814.411 e-mail: redactia@semnalonline.ro

Director general: Alin RADU Director marketing: Andreea SFETEA

Semnal de Ilfov ºi Giurgiu

Semnal de Galaþi ºi Brãila Fax: Brãila: 0339.810.520; Galaþi: 0336.814.890 e-mail: redactia@semnalonline.ro

Fax ILFOV: 031.810.53.91; GIURGIU: 0346.811.599 e-mail: redactia@semnalonline.ro

Semnal de Buzãu

Semnal de Prahova

Telefon: 0730.098.430 Telefon: 0730.098.430 Fax: 0344.815.794 Fax: 0344.815.794 e-mail: e-mail: redactia@semnalonline.ro redactia@semnalonline.ro

Departamentul Financiar - contabil Victoriþa CRISTOCEA- tel. 0762.227.804, 0243.232.098

REDACÞIA IALOMIÞA: Mihaela LEÞA - tel. 0721.695.800; 0762.227.781 CÃLÃRAªI: Marius TOMIÞÃ - tel. 0762.227.786 Adriana DÃNILÃ - tel. 0727.356.100 GIURGIU: Robert BRATU - tel. 0730.098.431 BRÃILA ºi GALAÞI: Loredana RADU - tel. 0762.227.788, Dana STROIA - tel. 0723.780.858 DÂMBOVIÞA: Dumitru PETRUÞ - tel. 0762.227.776 PRAHOVA: Nicoleta ANDREI - tel. 0762.227.778 BUZÃU: Carmen SÃVULESCU - tel. 0762.227.795

Redactor ºef: Mihaela LEÞA Grupul de Presã SEMNAL - SEDIUL CENTRAL: Slobozia, Casa de Culturã a Sindicatelor, bd. Chimiei nr. 6, etaj 1, camera 2, judeþul Ialomiþa Tel.: 0243.232.098; Fax: 0343.810.500; Web: www.semnal.eu

Cei interesaþi se pot abona la publicaþia SEMNAL apelând departamentul Difuzare (persoanã de contact: Dan CORODI, telefon 0762.227.773 IT: NICU SFETEA

PUBLICAÞII: SEMNAL DE IALOMIÞA ªI CÃLÃRAªI SEMNAL DE BRÃILA ªI GALAÞI SEMNAL DE ILFOV ªI GIURGIU SEMNAL DE DÂMBOVIÞA SEMNAL DE PRAHOVA SEMNAL DE BUZÃU SEMNAL MAGAZIN

Corecturã: Simona TOMIÞÃ Viorica PETCU

Sugestii ºi reclamaþii:

DESIGN ªI GRAFICÃ: MIHAI MUNTEANU

membru al

Tel. 0762.22.77.77 e-mail: alinradu@semnalonline.ro

Potrivit art. 205, 206 CP, responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

E D I T O R

Grupul de Presã SEMNAL

SEMNAL MAGAZIN

www.semnal.eu

Lucian Avrãmescu

Dai în mine, dai în fabrici ºi uzine Ziua de joi a arãtat o Românie udã, fleºcãitã, asemeni unui copil care, visând urât, a fãcut pipi în pat. Dar ce vise urâte poate avea o þarã, membrã a Uniunii Europene, componentã a marilor legiuni militare NATO care mãrºãluiesc asemeni romanilor, neînvinse pe toatã suprafaþa globului pãmântesc? Ce coºmaruri poate încerca sufletul unei naþii care, conform declaraþiilor de la sfârºitul anului trecut ale iubitului sãu conducãtor, nu va avea niciodatã de suferit de pe urma crizei economice ºi financiare mondiale, crizã rezervatã pârliþilor de americani? Ce vis urât poate munci somnul dascãlilor de ºcoli, atâta vreme cât au ajuns la putere cei care au promis cã vor pune în aplicare încã din prima zi o lege care prevedea creºterea cu 50 la sutã a lefurilor? Când scriu aceste rânduri, la Bucureºti plouã, în nordul Moldovei ninge (cel puþin aºa zic meteorologii) iar la ministerul cu epoleþi ºi pulane gradaþii cântã imnul naþional cu prilejul venirii preºedintelui Bãsescu. Motivul venirii la Interne? Ungerea domnului Nica în funcþia de ministru. Domnul Nica este ºi vicepremier, motiv pentru care domnul Bãsescu, salutând aceastã premierã în politica româneascã, îºi exprimã încrederea ºi se declarã prieten al poliþiºtilor. Foarte bine. E bine ca poliþiºtii ºi jandarmii sã gãseascã în persoana ºefului statului umãrul prieten pe care sã plângã atunci când nu prind bandiþii ºi violatorii, iar preºedintele sã-ºi afle sprijin de amiciþie în armia acestui puternic minister. Ce a greºit domnul Bãsescu este legat de unicitatea acestei suprapuneri de funcþie (ministru al Administraþiei ºi Internelor ºi vicepremier în aceeaºi persoanã). În ultima perioadã a Guvernului Nãstase (mereu Nãstase, fir-ar sã fie!), domnul Ioan Rus, ministru al Administraþiei ºi Internelor pe atunci, a fost uns ºi vicepremier. De fapt, au fost parcã unºi trei vicepremieri care se mai numeau ºi miniºtri de stat. Pãi, se poate o asemenea scãpare?! Nimic, cu alte cuvinte, nu-i nou sub soare. Iar dacã e sã gãsim ceva cu adevãrat nou sub soare, este ciocnirea în cosmos a doi sateliþi. Asta da, premierã în univers! Doi sateliþi artificiali ai pãmântului, unul rus ºi unul american, s-au ciocnit în spaþiul extraterestru. Unde? Taman deasupra Siberiei! Ce brodeala dracului! Cât e cosmosul ãsta de mare ºi lat, de înstelat ºi de infinit, douã boabe de nisip fabricate de om s-au izbit ºi s-au fãcut þãndãri. Asta da întâmplare fãrã precedent, mai greu de nimerit decât numerele unei trageri Loto cu pot uriaº. Sã ne mai mirãm cã în Bucureºti se izbesc zilnic sute de automobile, înghesuite ca niºte cirezi de vaci în spaþiul din ce în ce mai strâmt al bulevardelor ºi strãzilor? Iatã cã nici în cer nu se circulã mai lesne. Ori americanii nau þinut pe dreapta, ori ruºii. Oricum nici unul n-a acordat prioritate. Dar sã nu uit o altã tãrãºenie umoristicã. Cum s-o cataloghez altfel? La depunerea jurãmântului aceluiaºi domn Nica, ceremonie desfãºuratã la Cotroceni, domnul Bãsescu, gãsind nimerit prilejul, a cotonogit niþel presa, pe care în ultima vreme n-a mai tras-o de urechi. Motivul - trusturile ºi mogulii. Întrucât 90 la sutã din presã este încopciatã în trusturi private, înseamnã cã ciomãgirea vizeazã pe mai toatã lumea. Domnul Bãsescu este supãrat cã ziariºtii, mânaþi ca o turmã de ºefii lor, atacã ºi saboteazã autoritatea statului. Nici mai mult nici mai puþin. Din comportamentul domnului Bãsescu rezultã cã statul este chiar domnia sa. Netrebnicii de noi (de unii dintre noi!) ne-am luat de ºeful statului, subminându-i autoritatea. Pãi se poate?! Dai în mine, dai în fabrici ºi uzine! Dar nici lucrurile acestea nu-s noi sub soare. Leam mai auzit ºi-n alte regimuri ºi le vom mai auzi cu siguranþã.


II

SEMNAL

DIVERTISMENT

Cugetãri

ELEVUL VISÃTOR Alexandru Toth - Grozav aº vrea sã zbor pe Lunã în timpul tezelor! - De ce? - Acolo orice materie este … (continuarea glumei o veþi afla citind în ordine cuvintele de pe cele douã laturi marcate ale careului). ORIZONTAL: 2) A spune poezii – Pastã de fructe 3) Frunzã de brad – Tunsã de pe oi – Imitã goarnele 4) Bãtutã în formaþie – Zgârciþi 5) Ca niºte ºeici – Iubeºte porumbeii 6) Urcat – Bor ºi sulf 7) Fir de urzeli – Nouã la latinã – Pereche pe scenã 8) Baston – Trecutã în catalog 9) Aur din Franþa – Achitate periodic – Cremã veche 10) Final de vers – A se enerva. VERTICAL: 1) Umblã fãrã o þintã clarã 2) Scenografi 3) În beci! – Lovituri repetate 4) Segment fonetic – A întoarce brazda 5) Fir textil – A uda terenul 6) Produs lactat – Arbore de fier – Teme! 7) Bogat – Albã ca zãpada 8) Oana Grama – Bundy, tatãl – Notã dublã 9) Salarii.

- Nimic nu este mai de preþuit decât valoarea zilei. Goethe - Puþini oameni ºtiu sã fie bãtrâni. La Rochefoucauld - Oamenii care nu au niciodatã timp lucreazã cel mai puþin, deoarece împrãºtierea este duºmana acþiunii. Lichtenberg - Pierderea de timp este ireparabilã ºi tocmai ea este aceea care pricinuieºte cea mai puþinã neliniºte. Oxenstierna - Ceea ce n-a avut loc niciodatã, poate avea loc mâine. Maeterlinck - Mereu ne gândim cum vom trãi ºi niciodatã nu trãim în prezent. Manilius - Când îþi propui un scop, timpul, în loc sã creascã, scade. Rivarol - Pentru mulþi viitorul visat nu este decât reîntoarcerea la un trecut idealizat. Robertso Davies - Fiecare lucru are frumuseþea lui, dar nu oricine o vede. Confucius - Primul pas pentru a nu fi nefericit este sã nu ai timp sã te gândeºti la nefericire. G. B. Shaw - Nu existã muritor care sã fie sigur cã va mai trãi a doua zi. Euripides - Sã-þi închipui cã fiecare zi ce-þi rãsare este ultima. Horatius - Tragedia vârstei nu e de a fi bãtrân, ci de a rãmâne tânãr. Oscar Wilde - Pasul dintre timp ºi veºnicie este scurt, dar teribil. Scott - Minunea este copilul cel mai drag al credinþei. Goethe - Crezul zilelor noastre nu mai începe cu conºtientul „cred”, nici cu scepticul „nu cred”, ci cu tragicul „vreau sã cred”. Lucian Blaga - Trebuie sã îndrãznesc, fie cã izbutesc fie cã nu. Euripides - Dacã durerea trebuie stãpânitã fiindcã îndurereazã ºi pe alþii, bucuria trebuie stãpânitã fiindcã poate fi rãu înþeleasã. Marin Preda - Existã douã soiuri de scriitori: cei care scriu pentru a scrie ºi cei care scriu pentru a spune ceva. Arthur Schopenhauer - Amintirile nu reînvie decât atunci când viitorul ni se îngusteazã. Marin Preda - Genialitatea poate avea limitãrile sale, dar prostia nu are acest handicap. Elbert Hubbard - Micile tentaþii sunt mai puternice decât cele mari. G. Deledda

Frumoºii nebuni ai unei „Teorii hibride“ (II) Chester Charles Bennington (nãscut pe 20 martie, 1976) este un vocalist american, cunoscut în special ca membru al trupei Linkin Park. Chester este originar din Phoenix, Arizona, dar acum locuieºte în Los Angeles. Datoritã fratelui sãu (care este cu 13 ani mai mare decât el), Chester a fost influenþat de stilul celor de la Loverboy, Foreigner ºi Rush, visând sã fie al cincilea membru Depeche Mode. Înainte de a se alãtura trupei Linkin Park, Chester a fost vocalist în Grey Daze. A pãrãsit Grey Daze în 1998, pentru cã ceilalþi membri îºi asumau meritele pentru versurile scrise de el, dar a cãutat altã trupã. Dupã ce aproape a renunþat la cariera sa muzicalã, Linkin Park cãutau un nou vocalist pentru formaþie. Ei au trimis mai multe casete demo în toatã þara (S.U.A.) la prietenii lor sau alte cunoºtinþe, ºi au cerut oamenilor interesaþi de acest lucru sã-ºi înregistreze propriile versuri pe caseta demo ºi sã o trimitã înapoi. Chester Bennington ºi soþia lui de-abia îºi cumpãraserã o casã în Phoenix, Arizona, când un prieten ia dat o casetã lui Chester. Acesta a sunat imediat formaþia în acea searã ºi le-a spus ca era interesat sã cânte ºi el în formaþie. Cei din trupã nu se aºteptau la un rãspuns atât de rapid ºi au fost surprinºi sã primeascã o reacþie atãt de repede. Ei i-au cerut lui Chester sã cânte peste casetã cu versurile lui la telefon, acesta aºa a ºi facut, ºi astfel s-a alãturat trupei Linkin Park în 1999. Dupã ce a avut un succes total cu Linkin Park, în 2000, sãnãtatea lui era fragilã ºi a înregistrat „Meteora” fiind bolnav. Chester a avut probleme ºi cu soþia sa, Samantha.

Ei s-au cãsãtorit în 1996, pe 31 octombrie. În 2002, pe 19 aprilie, s-a nãscut fiul lor, Draven Sebastian. În 2005, cu atâtea turnee, nu mai ajungea deloc acasã ºi se certa mereu cu soþia lui. În primãvara acelui an, Chester s-a despãrþit de iubita lui din adolescenþã. Cei doi fuseserã împreunã aproape 9 ani! La doar câteva sãptãmâni dupã despãrþire, pe 2 mai 2005, Chester ºi Samantha erau divorþaþi oficial. În urma partajului, Chester ºi-a pierdut aproape toatã averea acumulatã pânã atunci. „Am fost la pãmânt. Mi-a fost foarte greu sã-mi revin”, povesteºte Chester despre cea mai grea parte a vieþii lui. Dupã câteva luni, pe 31 decembrie 2005, s-a cãsãtorit cu Talinda Bentley. În acel moment, ea era deja însãrcinatã. Pe 16 martie 2006 a venit pe lume micuþul Tyler Lee. Însã fericirea nu a durat prea mult, cãci o fanã nebunã a început sã-i terororizeze. Devon Townsend i-a spionat pe Chester ºi pe Talinda, i-a spart parolele lui Chester de la conturile de e-mail ºi s-a conectat la telefonul sãu mobil. I-a copiat numerele ºi adresele de e-mail ale rudelor ºi colegilor de trupã. „Mã suna de 30 de ori pe zi ºi-mi spunea cã ºtie totul despre mine, cã ºtie unde sunt copiii mei ºi ce fac în acel moment - ºi cã are control asupra vieþii mele! A fost o perioadã cumplitã pentru noi”. Urmãritoarea nebunã a fost prinsã în noiembrie 2006. Astfel, Chester ºi-a regãsit liniºtea necesarã pentru a lucra la albumul Minutes to Midnight. Chester are ºi un proiect solo, însã nu ar renunþa niciodatã la Linkin Park. „Colaborãm mult mai bine acum, spune Bennington. Mike, de exemplu, mã cunoaºte mai bine, la fel cum o fac ºi eu, iar acum ne este mult mai uºor sã scriem versurile împreunã. În cazul nostru nu este posibil sã pãstrezi secrete unul faþã de

celãlalt. Trebuie sã îþi deschizi sufletul, pentru ca ºi cel de lângã tine sã facã acelaºi lucru. Bineînþeles cã având astfel de relaþii atât de deschise unul cu celãlalt, nu mai ai nevoie de phiholog, cine mai are nevoie de psiholog?”…


SEMNAL

DIVERTISMENT

III

Bancuri Bancuri Bancuri Bancuri Bancuri Bancuri * Într-un spital de nebuni, un „locatar“ pune mâna pe un topor ºi începe sã fugã dupã medicul de salon. Fuge medicul, fuge nebunul, dar medicul, de la o vreme, nemaiputând fugi, se lasã în jos ºi aºteaptã lovitura fatalã. În schimb, nebunul îl bate pe medic pe umãr ºii spune: - GATA! Acum te-am prins, fugi ºi tu dupã mine! * - Nemaiauzit! De ce cereþi ca eu sã achit plata înainte de a lua masa? - Problema e cã dumneavoastrã aþi comandat ciuperci... * Într-o zi Adam vorbeºte cu Dumnezeu: - Doamne, de ce ai fãcut-o pe Eva aºa de frumoasã, cu aºa pãr lung ºi blond? - Ca sã o iubeºti, fiule. - ªi de ce ai fãcut-o aºa de veselã ºi cu un corp aºa splendid? - Ca sã o iubeºti, fiule. - Dar de ce ai fãcut-o aºa de proastã? - Ca sã te iubeascã, fiule! * Care este diferenþa dintre doctori ºi pacienþi într-un spital de psihiatrie? Pacienþii se fac bine ºi pleacã. * La ora de psihologie profesorul întreabã: - De ce nu folosesc indienii degetul acesta? spune el arãtând al treilea deget de la mâna dreaptã. Nimeni nu rãspunde la întrebare. - Fiindcã este al meu! * De ce dureazã mai puþin psihanaliza la bãrbaþi? Nu mai e nevoie sã-i readuci în copilãrie, pentru cã ei sunt deja acolo. * Psihiatrul întreabã: - Au mai existat în familia dumneavoastrã cazuri cu

boli mintale? - Da, acum trei ani sora mea a refuzat sã se cãsãtoreascã cu un american miliardar... *Bulã iubea viaþa frumoasã. Când un unchi bãtrân ºi zgârcit a murit, lãsându-i o mare moºtenire, Bulã a comunicat vestea: -Azi, la ora 5 dimineaþa, unchiul meu ºi cu mine am pãºit într-o lume mai bunã! Patru întrebãri sensibile ºi variantele de rãspuns: 1. „La ce te gândeºti?“ 2. „Mã iubeºti?“ 3. „Sunt grasã?“ 4. „Crezi cã e mai frumoasã decât mine?“ Ceea ce face aceste întrebãri atât de nocive, este cã fiecare va fi însoþitã de o ceartã mare ºi/sau divorþ dacã bãrbatul nu rãspunde corect, adicã nu minte. Spre exemplu: 1 - „La ce te gândeºti?“ bineînþeles, rãspunsul corect la aceastã întrebare este: „Îmi pare rãu dacã am fost gânditor, dragã. Mã gândeam doar ce femeie blândã, bunã, iubitoare, atentã, frumoasã eºti ºi ce bãrbat norocos sunt cã te-am întâlnit”. Bineînþeles, acest rãspuns nu aduce deloc cu ceea ce gândea bãrbatul cu adevãrat în acel moment, cel mai probabil la unul dintre aceste patru lucruri: a - Fotbal. b - Tenis. c - Cu cât mai frumoasã este ea decât tine. Celelalte întrebãri au, de asemenea, doar un rãspuns corect ºi multe (mult mai multe) rãspunsuri greºite: 2 - „Mã iubeºti?“ Rãspunsul corect la aceastã întrebare este „Da“. Pentru aceia care simt nevoia sã dezvolte, pot rãspunde, „Da, dragã“. Rãspunsurile greºite includ:

HOROSCOP

HOROSCOP

a - Cred cã da. b - Depinde ce înþelegi prin „dragoste”. c - Conteazã? d - Cine, eu? 3. „Sunt grasã?“ Rãspunsul corect al bãrbaþilor la aceastã întrebare este sã spui încrezãtor, „Nu, bineînþeles cã nu“ ºi sã pãrãseºti încãperea imediat. Rãspunsurile greºite includ: a - Nu aº zice grasã, dar nici slabã nu aº zice. b - Faþã de ce? c - Un pic de grãsime aratã bine. d - Se poate ºi mai grasã. 4. „Crezi cã e mai frumoasã decât mine?“ În întrebare, „ea” poate fi o fostã prietenã, o trecãtoare la care te uitai atât de fix, încat era cât p’aci sã produci un accident de circulaþie sau o actriþã dintr-un film pe care abia l-aþi vãzut. În orice caz, rãspunsul corect este: - „Nu, tu eºti mult mai frumoasã.“ Rãspunsurile greºite includ: a - Nu mai frumoasã, doar frumoasã în alt fel. b - Nu ºtiu cum ai putea sã compari aºa ceva. c - Da, dar sunt sigur cã tu ai o personalitate mai bunã. d - Numai în sensul cã ea e mai tânãrã ºi mai slabã. e - Ai putea repeta întrebarea? Mã gândeam la asigurarea ta. PUTEREA VIRGULEI Citeºte ºi analizeazã fraza urmãtoare: “Dacã bãrbatul ar ºti realmente valoarea pe care o are femeia ar merge în patru labe în cãutarea ei.” Dacã sunteþi femeie, cu siguranþã aþi aºeza virgula dupa cuvântul “femeia”. Dacã sunteþi bãrbat, cu siguranþã aþi aºeza virgula dupã cuvântul “are”.

HOROSCOP

Sãptãmâna Berbecilor va fi una destul de confuzã în privinþa planurilor de viitor. Din toate pãrþile se ivesc atât oportunitãþi favorabile, Berbec cât ºi piedici. Le va fi greu sã-ºi aleagã drumul singuri, de aceea e recomandat sã asculte sfaturile celor care le vor binele. Vor avea o perspectivã mai clarã la sfârºitul perioadei. În dragoste, sunt avantajaþi numai cei care se aflã deja în relaþii stabile. Cei singuri ar fi bine sã se concentreze pentru moment asupra celorlalte aspecte ale vieþii, pentru cã nu vor avea prea mare succes la sexul opus, existând chiar riscul unor refuzuri umilitoare. Cu banii vor sta ceva mai bine ºi îºi vor permite o micã evadare de weekend care le va ajuta sã-ºi punã ideile în ordine.

Sãptãmâna Racilor va fi una plinã de contradicþii. Vor primi veºti foarte proaste, compensate de altele foarte bune, un adevarat carusel Rac emoþional. O decepþie în dragoste va fi urmatã de întâlnirea unei persoane deosebite. Niºte momente de singurãtate dureroasã vor fi înlãturate de vizita unui prieten bun. Pierderea unui obiect de valoare va fi compensatã de o sumã de bani la care nu se aºteptau. Atenþie, toate aceste evenimente îi vor face pe Raci sã-ºi ignore îndatoririle profesionale ºi se pot trezi sancþionaþi de superiori. La sfârºitul sãptãmânii îi aºteaptã o cãlãtorie mai mult decât interesantã.

Balanþele vor fi cam nemulþumite de felul cum decurge relaþia de cuplu. Vor fi tentate sã-ºi copleºeascã Balanþã partenerul cu reproºuri, sã se plângã continuu de toate nimicurile ºi chiar sã cearã un time-out. Problema nu e la partener, ci la ele. E nevoie de mai multã toleranþã ºi relaxare, dacã vor sã-ºi pãstreze relaþia. La job, ar fi bine sã-ºi concentreze energia asupra unui singur obiectiv, nu sa se împartã în mai multe direcþii. Nu vor finaliza nimic dacã se apucã de mai multe proiecte în acelaºi timp. La sfârºitul perioadei, se anunþã niºte musafiri cam nedoriþi. O sumã mare de bani le va parveni în zilele urmãtoare, însoþitã însã de unele restricþii.

Sãptãmâna Capricornilor debuteazã cu neliniºti pe plan financiar. Datorii, facturi restante, taxe, toate se vor acumula ºi le Capricorn vor da impresia cã n-o s-o mai scoatã niciodatã la capãt. N-ar trebui sã fie deprimaþi din acest motiv, pentru cã vor face rost de bani în urmãtoarele zile ºi vor rezolva totul în timp util. Sentimental, stau probabil cel mai bine dintre toate semnele zodiacului. Fie cã sunt singuri, sau cuplaþi, vor fi asaltaþi de atenþii ºi complimente. Orice conflict de cuplu se va ameliora ºi vor avea sentimentul cã sunt într-adevãr iubiþi ºi înþeleºi. Trebuie sã fie puþin mai atenþi la relaþiile de serviciu, pentru cã cineva încearcã sã le ia locul.

Taurii trec printr-o perioadã excelentã din punct de vedere sentimental. Vor simþi cã au gãsit, Taur în sfârºit, ceea ce cãutau, iar pentru cei cu relaþii stabile se va pune chiar problema cãsãtoriei. Nici de bani nu se vor putea plânge: încet ºi sigur, îºi vor atinge scopurile. Sãptãmâna le va fi întunecatã de necazurile unei persoane foarte apropiate, dar vor fi în stare sã-i ofere ajutor ºi sfaturi bune. Intrigile invidioase ale cuiva din anturaj le vor pune beþe în roate la serviciu. Sã nu treacã incidentul cu vederea, mai bine sã riposteze ºi sã-ºi apere poziþia. O micã problemã de sãnãtate le va scãdea randamentul pentru douã-trei zile.

Ocazii nesperate pentru Lei, mai ales în profesie. Nu vor fi nevoiþi sã caute, pentru cã le vor Leu bate oportunitãþile la uºã. Cineva a remarcat performanþele lor ºi vrea sã le ofere o ºansã. Nu e bine, însã, sã-ºi tulbure apele la jobul actual pânã nu verificã bine cât de consistente sunt aceste noi oferte. În dragoste, atenþie mare la relaþiile cu celelalte semne de foc. Cei care au deja o relaþie stabilã pot spera la un weekend minunat în doi. Se recomandã mai multã prudenþã la cheltuieli, pentru cã îi aºteaptã o tentaþie care îi poate lãsa cu buzunarele goale. Ar fi bine sã evite cãlãtoriile în aceastã sãptãmânã.

Pe Scorpioni îi aºteaptã, din pãcate, o perioadã cam grea sub toate aspectele. Niºte necazuri Scorpion financiare neprevãzute le vor da planurile peste cap. Banii vor fi preocuparea lor principalã în urmãtoarele zile ºi se vor vedea siliþi sã strângã cureaua. Gândul schimbãrii nu le dã pace: schimbare de job, schimbare de partener, schimbare de planuri. Sã mai aºtepte, pentru cã nu e bine sã ia decizii sub presiunea problemelor care se ivesc. În dragoste, vor fi tentaþi sã caute defecte partenerului ºi sã creeze conflicte din nimic. Vestea bunã este cã lucrurile vor începe sã se liniºteascã la sfârºitul sãptãmânii.

Vãrsãtorii vor trece printr-o perioadã mai încordatã în relaþia de cuplu. Deºi nu þin de obicei sã fie Vãrsãtor centrul atenþiei, acum se vor simþi cu adevãrat eclipsaþi de partener pe plan social ºi chiar vor intra într-o competiþie mutã care nu-ºi are locul într-o relaþie de dragoste. E recomandat sã fie ceva mai modeºti ºi sã se bucure de succesele partenerului. Pe plan financiar, norii negri se ridicã ºi se întrevãd niºte perspective frumoase. Sã fie atenþi însã, pentru cã o persoanã din anturaj va încerca sãi atragã într-o afacere pãguboasã. Un eveniment fericit le va da ocazia unei reîntâlniri cu familia. Atenþie la planul profesional: nu este o perioadã bunã pentru a ridica pretenþii - chiar dacã situaþia nu merge cum ar dori ei, sã mai aºtepte un pic.

Astrele sunt iarãºi generoase în ceea ce-i priveºte pe Gemeni. Vor reuºi sã ducã la îndeplinire tot ce-ºi pun în gând în aceste zile. În Gemeni dragoste, surprizele plãcute se þin în lanþ ºi toate conflictele sunt lãsate în plan secund. La job, vor da dovadã de mai multã deschidere ºi comunicativitate, ocazie cu care vor afla niºte informaþii preþioase. Oricum, au fost deja luaþi în calcul pentru o promovare, sau o mãrire de salariu. Banii vor veni în urma unor demersuri reuºite pe lângã cei de care depind: ºefi sau pãrinþi. Sã fie mai atenþi la modul în care îºi organizeazã timpul, mai ales când este vorba de cãlãtorii, altfel existã riscul unor întârzieri inutile, sau al pierderii unor mijloace de transport.

Fecioarele vor avea o perioadã extrem de încãrcatã: li se vor da o mulþime de sarcini profesionale dificile ºi li se va cere sã-ºi demonstreze Fecioarã capacitãþile. Dacã se achitã onorabil de aceste îndatoriri, pot spera în curând la o mãrire de salariu. Apar probleme legate de locuinþã: mutãri, taxe, sau mici accidente casnice. Ar fi bine sã cearã ajutorul prietenilor ºi nu sã încerce sã facã totul singure, dupã cum le stã în fire. Relaþia de cuplu nu este prea bine aspectatã pentru aceastã sãptãmânã. Fecioarele îºi vor reevalua partenerii ºi se vor gândi bine la viitor. E o perioadã bunã sã rupã o relaþie care le nemulþumeºte, cu condiþia sã dea dovadã de diplomaþie. Vor primi vizita plãcutã a unui membru al familiei.

Pentru Sãgetãtori urmeazã o perioadã cu multe provocãri pe plan profesional. Vor avea de dat teste, susþinut interviuri, de prezentat Sãgetãtor de proiecte. În ciuda firii lor relaxate, vor trece prin emoþii care le-ar putea afecta munca, depinde doar de ei sã ºi le controleze. În dragoste, totul merge cum nu se poate mai bine, partenerul le va dovedi încã o datã cã îi sprijinã necondiþionat. Un cadou de la persoana iubitã le va însenina un pic sãptãmâna. La sfârºitul perioadei, vor reuºi sã aplaneze un conflict cu cineva apropiat, cel mai probabil o persoanã din familie. Atenþie la cheltuielile fãrã mãsurã: reducerile de dupã sãrbãtori sunt tentante, dar îi vor lãsa cu buzunarele goale ºi cu foarte multe lucruri de care nu au cu adevãrat nevoie.

Peºtii vor fi tentaþi în urmãtoarele zile sã mai arunce o privire pe icicolo, sã flirteze ºi sã caute Peºti confirmarea sex-appeal-ului lor la alte persoane decât partenerul de cuplu. Dacã nu sunt atenþi, îºi vor da singuri foc la valizã. La job, ar fi bine sã nu facã exces de zel, ci doar sã-ºi urmeze programul obiºnuit. Eforturile suplimentare nu le vor fi rãsplãtite, ba chiar vor fi bãnuiþi cã încearcã sã obþinã ceva. Banii nu le vor lipsi, însã ºi cheltuielile vor fi pe mãsurã: Li se va cere restituirea unor datorii. Vor face o scurtã cãlãtorie în scopuri personale, însã vor întâmpina câteva dificultãþi la drum.


IV

SEMNAL

FINANCIAR-BANCAR

Futures pentru începãtori Aprecierea euro, care a câºtigat peste 7%, de la începutul anului, a creat probleme mari celor care plãtesc rate la creditele în valutã, în special cele ipotecare, ei trebuind sã aducã de acasã mai mulþi bani la bancã, sau importatorilor, care îºi vãd planurile de afaceri date peste cap. La rândul lor, cei care au fãcut investiþii în acþiuni la BVB au vãzut portofoliile lor topindu-se mai repede decât gheaþa. Aceste pierderi pot fi diminuate sau aproape anulate cu un pic de curaj ºi la costuri reduse. Cum? Prin acoperirea (reducerea) riscului valutar sau de portofoliu (hedging), prin cumpãrarea sau vânzarea de contracte futures la Bursa din Sibiu (www.sibex.ro).

Ce este un contract futures? El este un angajament (contract) standardizat între doi parteneri - un vânzãtor ºi un cumpãrãtor - de a vinde, respectiv de a cumpãra un bun (acþiuni, valute, aur, mãrfuri etc.) la un preþ stabilit în momentul încheierii tranzacþiei ºi cu executarea contractului la o datã viitoare (future), numitã scadenþã. Astfel, a fost deschisã o poziþie, care poate fi lichiditatã (închisã) în oricare moment al existenþei contractului, printr-o operaþiune inversã, de cumpãrare sau vânzare, (dupã zece minute de la deschiderea poziþiei, douã zile, o sãptãmânã sau la scadenþã). Scadenþele de la Sibex sunt la 1 lunã, 2 luni, 3 luni, 6 luni, 9 luni ºi 1 an.

Cine tranzacþioneazã în piaþa futures? Cei care îºi acoperã riscurile, sau hedgerii, au nevoie de o contrapartidã, care poate fi tot un

hedger sau un speculator, rezultatul final al tranzacþiilor futures fiind un joc cu suma zero. Speculatorii sunt principalul motor al unei pieþe futures, fiind cei care preiau riscurile. „Speculatorii sunt mereu alþii, schimbã mereu poziþiile în piaþã ºi urmãresc obþinerea rapidã a câºtigurilor”, declara un broker din piaþa la termen de la Sibiu.

Soluþii de urgenþã pentru a scãpa de riscul valutar De exemplu, aveþi de plãtit o ratã lunarã de 1.000 de euro la un credit ipotecar. Puteþi cumpãra un contract futures pe raportul euro/ leu, care are la Sibex valoarea de 1.000 euro, pentru care va trebui sã depuneþi la SSIF-ul ales drept intermediar, o sumã de 100 de lei, numitã marjã. La aceasta se adaugã comisioanele, cel cãtre Sibex în valoare de 0,6 lei/ contract ºi cel cãtre SSIF, care este, de obicei, de 1 2 lei/ contract. În data de 6 februarie se putea cumpãra un contract futures cu scadenþa martie la preþul de 4,36 lei/euro. Dacã în data de 20 de

martie, ziua scadenþei, cursul mediu al BNR va fi, sã spunem, de 4,38 lei/euro veþi obþine un profit de 0,2 lei x 1.000 = 200 lei, minus comisioanele, care va acoperi pierderea pe care aþi fi suportat-o în momentul în care ar urma sã achitaþi rata la bancã. În cazul în care la scadenþã cursul mediu va fi de 4,35 lei, veþi înregistra o pierdere de 100 lei, marja depusã, plus comisioanele, dar veþi plãti o ratã mai micã datoritã scãderii euro pe piaþa valutarã. Pierderea poate fi limitatã în cazul în care aþi solicita brokerului sã vã închidã poziþia mai repede. (mai multe despre piaþa futures în sãptãmânile urmãtoare). * Acest articol are rolul unui demers educaþional. Strategiile prezentate nu reprezintã sfaturi de investiþie. Responsabilitatea aplicãrii acestora aparþine doar investitorilor.

Intesa Sanpaolo Bank majoreazã dobânda Certificatelor de depozit cu discount Intesa Sanpaolo Bank Romania a majorat recent dobânda Certificatelor de Depozit cu Discount destinate persoanelor fizice, atât pentru Lei, cât ºi pentru Euro. Acest produs de economisire oferã o dobândã fixã, garantatã în avans ºi plãtitã la termen ce ajunge acum pânã la 17,00% pentru Lei, respectiv 7,75% pentru Euro. Certificatele de depozit Intesa Sanpaolo Bank sunt emise în formã fizicã ºi au perioade de maturitate flexibile de 3, 6, 12 luni ºi 18 luni, cu o valoare nominalã minimã de 1.000 Lei, respectiv 500 Euro. Clienþii pot beneficia de urmãtoarele dobânzi fixe pentru Certificatele de depozit: Moneda LEI EURO

Dobânda anualã pentru Certificate de Depozit 3 Luni 6 Luni 12 Luni 18 Luni 17.00% 16.00% 15.00% 15.00% 7.00% 7.25% 7.50% 7.75%

„Certificatele de Depozit cu Discount au fost lansate de cãtre Intesa Sanpaolo Bank la finalul anului trecut ca o alternativã de economisire

avantajoasã atât în Lei, cât ºi în Euro. Produsul este apreciat de clienþii bancii, iar prin noile dobânzi oferite se plaseazã în topul produselor de economisire disponibile acum pe piaþã ºi sperãm sã reprezinte prima opþiune pentru cât mai multe persoane fizice care vor sã economiseascã”, declarã Riccardo Parasporo, director general adjunct Intesa Sanpaolo Bank. În prezent, clienþii Intesa Sanpaolo Bank beneficiazã pe lângã noile Certificatele de Depozit cu discount ºi de Depozite la termen cu dobândã fixã sau variabilã, precum ºi de Contul Curent LIDER. Intesa Sanpaolo Bank este parte a grupului Intesa Sanpaolo, una dintre primele 10 instituþii financiare din lume. Intesa Sanpaolo Bank a obþinut un profit net de 24,6 milioane lei (circa 6,7 milioane euro) în primele 3 trimestre din 2008, în creºtere cu 61% faþã de perioada similarã din 2007. Activele totale ale bãncii au ajuns la valoarea de 2 575 milioane lei (690 milioane euro) la sfârºitul lui septembrie 2008, în creºtere cu 67% faþã de septemrie 2007.

Semnal magazin 16 feb  

Semnal Liderii Presei Regionale