Page 1

REGULACIJA

UPORABA SOLARNE ENERGIJE Za učinkovito rabo solarne energije je poleg sprejemnikov toplote odločilna regulacija celotnega sistema.

U

poraba solarne energije, ki jo zbiramo s solarnimi sprejemniki toplote (SSE), že lep čas ni več omejena samo na ogrevanje sanitarne vode. Toplota se vse pogosteje zbira v hranilnikih toplote, ki so namenjeni za ogrevanje sanitarne vode in za ogrevanje prostorov. Narejene so vse bolj sofisticirane hidravlične rešitve hranilnikov toplote in povezave z drugimi grelniki in viri toplote. Da takšni sistemi učinkovito delujejo in izkoristijo vso razpoložljivo solarno energijo so potrebni tudi sodobni in zmogljivi sistemi regulacije. V sestavku bomo predstavili lastnosti, prednosti in koristi nove generacije solarnih regulacij SGC13, 24 in 35 podjetja Seltron. Kaj pomenijo oznake diferenčnih regulatorjev SGC? SGC13 je regulator za osnovne zahteve z 1 diferenčno regulacijsko zanko in 3 temperaturnimi tipali. SGC24 lahko krmili sheme z 2 diferenčnima zankama in 4 temperaturnimi tipali. SGC35 lahko krmili sisteme s 3 diferenčnimi zankami in 5 temperaturnimi tipali. To je nekoliko poenostavljen opis saj so dejanske zmogljivosti regulatorjev mnogo širše in so prikazane v tabeli 1.

Tabela 1 Zmogljivosti regulatorjev Število mehanskih relejev SGC Število elektronskih relejev

Število vhodov za tipala Število hidravličnih shem Število kolektorskih polj Število hranilnikov Osvetljen grafični LCD diplej Merjenje energije (kWh) Možnost merjenja pretoka (l/min)* Regulacija vrtljajev (RPM) Antilegionarska zaščita Zaščita proti zmrzovanju Zaščita solarnega sistema Varnostni izklop kolektorjev Zaščita pregrevanja sanitarne vode Funkcija za vakuumske kolektorje Funkcija za povratno hlajenje Števci obratovalnih ur Datalogger funkcija Počitniški program Programska ura Možnost prostega programiranja * Ni na voljo pri vseh hidravličnih shemah.

42

3/2009

SGC13 0 1 3 4 1 1 da da da da ne da da da da da da da da da ne ne

SGC24 1 1 4 20 1 1 da da da da da da da da da da da da da da da da

SGC35 1 2 5 48 2 2 da da da da da da da da da da da da da da da da

Kaj so ključne prednosti regulatorjev SGC in po čem se razlikujejo od drugih? Regulatorji SGC se odlikujejo po izjemno enostavnem načinu uporabe tako za uporabnika kakor za monterja. Uporabniški vmesnik je zasnovan na grafični predstavitvi vseh aktivnosti in nastavitev. To omogoča velik osvetljen grafični LCD prikazovalnik in navigacija s pomočjo namenske tipkovnice. S tipko “Help” lahko prikličemo pomoč oziroma kratka navodila.

1

2

Druga ključna prednost je vgrajena zagonska procedura. Le ta se samodejno aktivira pri prvem zagonu regulatorja in nas vodi skozi nastavitev. Postopek je povsem enostaven in temelji na izbiri želene hidravlične sheme. Na zaslonu pregledujemo hidravlične sheme in izberemo tisto, ki ustreza dejanskim potrebam. S tem se delovanje regulatorja v celoti nastavi za optimalno reguliranje izbrane hidravlične sheme. Za morebitne dodatne


REGULACIJA

prilagoditve delovanja regulatorja, na primer specifičnim zahtevam uporabnika ali zahtevam vgrajenih komponent, so na voljo številni parametri z opisom pomena vsake nastavitve. Pri regulatorju SGC35 je na voljo kar 48 različnih hidravličnih shem.

3

Tretja ključna prednost je zmogljiv regulacijski algoritem diferenčnega kroga za solarni sistem. Za doseganje največjega izkoristka solarne energije je vgrajen diferenčni regulator in ne klasični diferenčni termostat. V čem je razlika? Diferenčni termostat deluje po principu ON/OFF. Tak način delovanja pogosto izklaplja solarno črpalko in s tem zmanjšuje učinek solarnega sistema. Pri reguliranem delovanju pa z regulacijo vrtljajev črpalke (RPM) in s tem pretoka medija, vzdržujemo stani delta T med kolektorji in grelnikom. Tak način delovanja omogoča neprekinjen prenos toplote iz solarnega sistema. V ta namen pozna regulator poleg vklopne in izklopne diference, ki pomenita samo robne pogoje za zagon in prekinitev delovanja, še širino temperaturne cone za RPM modulacijo. Regulacijski algoritem RPM regulacije teži k temu, da je dejanska diferenca v sredini cone.

4

Četrta ključna prednost regulatorjev SGC je merjenje pridobljene energije solarnega sistema. Merjenje energije je omogočeno na dva načina. Prvi način je enostavnejši in omogoča približno merjenje energije, za kar potrebujemo samo dodatno temperaturno tipalo na povratku solarnega sistema. Pretok medija odčitamo na mehanskem merilniku, ki je vgrajen v solarno enoto in ga vnesemo v regulator. Drugi način je točno merjenje energije. V tem primeru, s pomočjo impulznega merilnika pretoka, merimo dejanski pretok medija v solarnem sistemu. Merilnik pretoka je na voljo kot dodatna oprema in ima oznako SVC15 za pretoke do 1,5 m3/h in SVC25 za pretoke do 2,5 m3/h. Aktiviranje merjenja energije in nastavitev delovanja se izvrši s parametri F1. Med drugim je potrebno vnesti podatek o vrsti glikola in koncentraciji le tega, če je mešan z vodo.

5

Peta ključna prednost je sistem za shranjevanje vseh izmerjenih temperatur in podatkov o pridobljeni energiji. Regulator si vse podatke o izmerjenih temperaturah shrani. Podatke nam regulator grafično prikaže. Na ta način lahko natančno spremljamo delovanje regulatorja v zadnjem časovnem obdobju. Podobno velja za podatke o pridobljeni energiji, le te beleži za zadnji dan, za vse dni v zadnjem tednu in zbirno po letih. Podatki so prikazani numerično in grafično.

6

Šesta ključna prednost regulatorjev SGC je prosto programiranje delovanja krmilnega izhoda R1. To je izjemno močno orodje, ki nam omogoča enostavno programiranje delovanja enega prostega krmilnega izhoda. Na ta način si lahko obstoječe sheme nadgradimo s svojimi posebnimi zahtevami in izkoristimo vse možnosti regulatorja. Pri tem lahko kombiniramo časovne programe, termostat, diferenčni termostat, časovne zakasnitve itd...

Sodobni diferenčni regulatorji so že daleč prešli svojo osnovno poslanstvo diferenčnega krmiljenja obtočne črpalke za solarni sitem. Regulatorji SGC sodijo v vrh ponudbe na tem področju in učinkovito ter enostavno rešujejo številne hidravlične sheme v katerih nastopajo grelniki sanitarne vode, hranilniki toplote, bazeni in kombinacije solarnega in drugih virov energije.

POKLIČITE Za dodatne informacije o novih diferenčnih regulatorjih SGC pokličite na tel.: 02 671 96 00.

OBIŠČITE FORUM Vaša vprašanja lahko zastavite tudi na forumu spletne strani www.seltron.si

Jože HERTIŠ, univ. dip. inž., Seltron d.o.o., 3/2009

43

Uporaba solarne energije  

Za učinkovito rabo solarne energije

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you