Page 1

DOGODKI

14

Seltron za ˝top kupce˝ eltron iz Bistrice ob Dravi je letos v za~etku leta, `e ~etrto leto zapored, pripravil za najbolj{e Seltronove odjemalce v letu 2008, privla~en in zanimiv program dru`enja.

S

Prvega dne potovanja na Mad`arsko je pot vodila v konjeni{ki park Lazar Lovas park, kjer so se mad`arski konjski virtuozi predstavili v spretnostih jahanja in vo`nje s ko~ijo. Lastnika tega lepo urejenega konjeni{kega centra, s skoraj 70 lipicanci, sta namre~ ve~kratna svetovna prvaka v dirkah s ko~ijami. Nadaljevanje je sledilo v stilu Seltronovega vabila na dru`enje ˝razvajajmo se skupaj˝. Program se je nadaljeval z ogledom Budimpe{te. Kdor tega mesta {e ni obiskal, ga toplo priporo~am. Donava deli mesto na dva dela in sicer na Budim in Pe{to. Starej{e zgradbe iz ~asov avstroogrske monarhije govorijo o nekdanji mo~i tega velemesta, ki svojo zgodovino ponosno razkazuje {tevilnim obiskovalcem. Ve~er se je iztekel v prijetni mad`arski ~ardi s folklornim programom in ob zvokih dinami~ne ciganske glasbe. Dopoldansko jutro se je pri~elo z ogledom Budimpe{te z vrha znamenite Citadelle, kjer se kot na pladnju odpirajo pogledi na najlep{e stvaritve preteklega in sedanjega ~asa. V preteklost nas je Seltron popeljal tudi v gra{~inskem kompleksu Vi{egrada, kjer smo za~utili utrip srednjega veka. Po izbiri kralja, ki si je za kraljico izbral kar gostiteljico dru`enja, so doma~ini uprizorili prikaz nekdanjih vite{kih ve{~in. Tudi pojedina zatem je potekala tako kot v tistih davnih ~asih. Seltronovo dru`enje, ki je potekalo s sloganom ˝razvajajmo se skupaj˝ se je tudi dejansko izteklo v tem duhu.

Z Budimpe{to v ozadju.

In igre so se pri~ele.

na{im »top kupcem« letos `e ~etrto leto, v obliki tak{nega dru`enja, ni zanemarljiva. To je v bistvu na{a nagrada za zvestobo poleg vseh ostalih aktivnosti, ki jih vodimo v zvezi s tem. Vsekakor ho~emo tudi na ta na~in pokazati, da nam je kupec partner, s katerim sodelujemo skupaj pri izvedbi projekta. ˝

Mnenja udele`encev Izjava gostitelja Ivica ^re{nar, direktorica prodaje Seltron ˝ Veseli nas, ~e so bili na{i najbolj{i odjemalci zadovoljni s programom dru`enja po Mad`arski. Vsekakor si je treba v teh te`kih ~asih {e bolj prizadevati, da ohranimo njihovo zaupanje. Vsaka malenkost v odnosu kupec – prodajalec je {e kako pomembna. Zato tudi pozornost, ki jo podarjamo

Suzana Zorko, Vodotehna, Ho~e ˝ Prvi~ sem izkoristila prilo`nost, ki nam jo je ponudil Seltron. Prej se mi to nekako ni zdelo potrebno. Po izletu sem druga~nega mnenja. Zagotovo so tak{na dru`enja potrebna in tudi vzpodbuda za nadaljevanje. Izvedba je bila na visoki ravni. Poleg sprostitve, ki jo ob tem do`ivi{, je pomembno tudi dejstvo, da si toliko bogat kolikor ljudi pozna{. ˝

Sre~ko Mumel, Hi{ni servis s.p., Lovrenc na Pohorju ˝ Tudi udele`ba na tak{nih izletih je potrebna in koristna. S Seltronom veliko sodelujemo in na{e vezi so po tak{nih dru`enjih {e trdnej{e. Organizacija izletov je vselej dobra in tudi pri tem se maksimalno anga`irajo. Enako velja pri poslovnih stikih. Sodelavci Seltrona so do nas pozorni, prisluhnejo na{im `eljam, pa tudi oskrbljenost trgovine z artikli je solidna. ˝ Miran Kvas, Merkur Celje, produktni vodja ˝ Dru`enje v poslovnem svetu predstavlja sicer stro{ek, vendar ga je treba obravnavati kot nalo`bo. Osebni stiki namre~ pomenijo mnogokrat ve~, kot katerikoli dogovori. Trgovina v bistvu poteka v odnosih med ljudmi, zato je treba graditi na neformalnih stikih, kar je tudi na{a strategija. Zato je Seltronova ponudba k dru`enju v bistvu uresni~evanje obi~ajev, ki so v navadi v trgovini `e desetletja. S Seltronom sodelujemo `e vrsto let. ^eprav Seltron nastopa v dvojni vlogi, kot trgovec in proizvajalec, i{~emo neko zlato sredino sodelovanja. Od njih kupujemo blago z njihovo blagovno znamko. Glede na dolgoletno sodelovanje so ti odnosi koristni. ˝ • -am-

Seltron za top kupce  

Članek iz revije Svetovalec varčujem z enerijo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you