__MAIN_TEXT__

Page 1


80 % K o d er HKS 92 ( 1 0. 1 0. 0 7 mit H err n W el z b es pr o c h e n)

A L L E U N T E R EI N E M D A C H All u n d er o n e r o of

2 0 0 6/ 2 0 0 7 w ur d e d as F a bri k g e b ä u d e d er » A elt est e n V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur « z u ei n er » Gl äs er n e n P or z ell a n m a n uf a kt ur « a us g e b a ut u n d di e P or z ell a n m a n uf a kt ur e n » U nt er w eiss b a c h er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst « mit d e n » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z el l a n k u n st «, » P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h « u n d di e » P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e « a m Pr o d u kti o nsst a n d ort V ol kst e dt z us a m m e n g ef ü hrt. B es u c h er k ö n n e n n u n di e k u nst h a n d w er kli c h e E ntst e h u n g d er

W er k e b ei ei n e m » Bli c k ü b er

di e S c h ult er « d es K ü nstl ers v erf ol g e n.

I n 2 0 0 6/ 2 0 0 7, t h e » Alt est e V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur « w as tr a nsf or m e d i nt o t h e » Gl äs er n e P or z ell a n m a n uf a kt ur « a n d c o m bi n e d wit h t h e » U nt er w eiss b a c h er

W er kst ätt e n f ür P or -

z ell a n k u nst «, t h e » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst «, t h e » P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h «, a n d t h e » P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e « a n d K u nst a bt eil u n g at t h e V ol kst e dt pr o d u cti o n sit e. Visit ors ar e n o w a bl e t o s e e f or t h e ms el v es t h e cr afts m a ns hi p b e hi n d t h e p or c el ai n pi e c es or e v e n t a k e a p e e k o v er t h e artists’ s h o ul d ers as t h e y w or k o n t h eir cr e ati o ns.


G E R H A R D

M A R C KS


I N H A L T H u g o M eis el Art h ur St or c h ( 1 8 7 0 – 1 9 4 7) H u g o M eis el ( 1 8 8 7 – 1 9 6 6) K ati Z or n ( g e b. 1 9 6 2) A n dr e as Kl öt z er

6-19

G ust a v O p p el

K urt St ei n er

U nt er w ei s s b a c h er W er k st ätt e n • •

K urt St ei n er ( 1 9 0 4 – 1 9 7 0) K urt L a ut e ns a c k ( 1 8 8 8 – 1 9 5 5)

20- 39

G er h ar d M ar c ks

S c h w ar z b ur g er W er k st ätt e n f ür P or z ell a n k u n st • • • • • •

G er h ar d M ar c ks ( 1 8 8 9 – 1 9 8 1) Et h a Ri c ht er ( 1 8 8 3 – 1 9 7 7) E d m u n d S o d e ( 1 8 5 6 – 1 9 2 2) Art h ur St or c h ( 1 8 7 0 – 1 9 4 7) G ust a v O p p el ( 1 8 9 1 – 1 9 7 8) M a uriti us Pf eiff er ( 1 8 7 5 – 1 9 5 7)

P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Al s b a c h • • •

Pr of. Ott o P o ert z el ( 1 8 7 6 – 1 9 6 3) H ei n z S c h o b er ( 1 9 3 3 – 1 9 9 7) F eli x Z e h ( 1 8 6 9 – 1 9 3 7)

6 0 - 71 P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e • • • •

G er d L ei b ( g e b. 1 9 2 7) G ust a v G oss e n b er g er Os k ar Si e d er ( 1 8 5 2 – 1 9 2 4) E d m u n d H a as e ( 1 8 5 0 – 1 9 1 7)

7 2 - 83 E d m u n d H a as e

K ati Z or n

• • • •

K urt L a ut ers a c k

A elt e st e V ol k st e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur

40- 59 H ei n z S c h o b er

Art h ur St or c h

c o nt e nt


K A TI Z O R N


80 % K o d er HKS 92 ( 1 0. 1 0. 0 7 mit H err n W el z b es pr o c h e n)

B er eits 1 7 6 2 g e gr ü n d et, ist di e » A elt est e V ol kst e dt er « di e ält e st e n o c h pr o d u zi er e n d e P or z ell a n m a n uf a kt ur T h üri n g e n s.

Di e

Gr ü n d u n g g e ht a uf

G e or g

H ei nri c h

M a c h el ei d z ur ü c k, d er 1 7 6 0 di e Z us a m m e ns et z u n g

d er ri c hti g e n P or z ell a n m ass e, d as » Ar k a n u m «, e ntr äts elt e. K u nst v oll e Fi g ur e n a us d er » A elt est e n V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur « g e ni e ß e n b ei Li e b h a b er n h o h e s A n s e h e n u n d er zi el e n h e ut e i m A nti q uit ät e n h a n d el H ö c h st pr ei s e. Fris c h e, A n m ut u n d T e m p er a m e nt d er b er ü h mt e n S pit z e n fi g ur e n si n d w elt w eit u n err ei c ht. J e d er n o c h s o kl ei n e H erst ell u n gss c hritt wir d a uss c hli e ßli c h v o n H a n d a u s g ef ü hrt: ei n e a uf w ä n di g e Ar b eit s w ei s e, di e j e d o c h H ar m o ni e u n d P erf e kti o n i n d er F or m- u n d F ar b g e b u n g g ar a nti ert.

AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N M A N UF A K T U R

T h e » A elt est e V ol kst e dt « w as f o u n d e d i n 1 7 6 2. It is t h e ol d est w or ki n g p or c el ai n m a n uf a ct or y i n T h uri n gi a. Its f o u n di n g d at es b a c k t o G e or g H ei nri c h M a c h el ei d w h o d e ci p h er e d t h e c o m p ositi o n f or t h e ri g ht p or c el ai n p ast e, t h e » Ar k a n u m «, i n 1 7 6 0. Artisti c pi e c es fr o m t h e » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur « ar e hi g hl y r e g ar d e d a m o n g c o n n oiss e urs a n d t o d a y f et c h t h e hi g h est pri c es i n t h e a nti q u es tr a d e. T h e fr es h n ess, gr a c e a n d t e m p er a m e nt of t h es e f a m o us, f a nt asti c pi e c es ar e u ns ur p ass e d w orl d wi d e. E v er y s m all st e p of t h e m a n uf a ct uri n g pr o c ess is o nl y c arri e d o ut b y h a n d: a c o m pl e x m et h o d t h at h o w e v er e ns ur es h ar m o n y a n d p erf e cti o n i n t h e s h a p e a n d c ol o uri n g.

6| 7


C H R O NI K c hr o ni cl e

1760

F ürst J o h a n n Fri e dri c h v o n S c h w ar z b ur g- R u d olst a dt

1760

ert eilt a m 4. O kt o b er d as Pri vil e g f ür ei n e P or z ell a nG e or g

H ei nri c h

1764

g e ar b eit et e

P or z ell a n fi g ur e n,

mit

d et ail-

1 7 6 8

von

1797

g etr e u g e ar b eit et e n Kl ei d u n gsst ü c k e n, e ntst e h e n. F a bri k

wir d

an

Pri n z

Er nst

C o nst a nti n

H ei nri c h

M a c h el ei d

a n d r e c ei v es

r etir es

a lif el o n g

fr o m

the

p e nsi o n fr o m

A rtisti c all y m a d e p or c el ai n fi g uri n es wit h cl ot hi n g f ait hf ul d o w n t o t h e s m all est d et ail ar e cr e at e d. T h e f a ct or y is s ol d t o Pri n c e Er nst

H ess e n- P hili p pst h al, ei n e m S c h w a g er d es r e gi er e n d e n

H ess e n- P hili p pst h al,

F ürst e n L u d wi g

li n g

G ü nt h er II. v o n S c h w ar z b ur g- R u d ol -

st a dt, f ür 2 1. 5 0 0 R ei c hst h al er v er k a uft. 1799

c o n c es -

t h e Pri n c e.

K u nst v oll Di e

G e or g co mpany

si o n.

1797

M a c h el ei d r e c ei v es t h e

R u d olst a dt t o est a blis h a p or c el ai n f a ct or y.

M a c h el ei d zi e ht si c h a us d er Fir m a

z ur ü c k u n d er h ält v o m F ürst e n ei n e l e b e nsl a n g e P e n 1768

H ei nri c h

si o n b y Pri n c e J o h a n n Fri e dri c h v o n S c h w ar z b ur g-

m a n uf a kt ur a n G e or g H ei nri c h M a c h el ei d. 1764

G e or g

Pri n z Er nst C o nst a nti n,

a

Pri n c e L u d wi g

C o nst a nti n v o n

br ot h er-i n-l a w

of t h e

ru -

G ü nt h er II v o n S c h w ar z b ur g-

R u d olst a dt at a pri c e of 2 1, 5 0 0 R ei c hst h al er.

w o hl i n s ei n e n Er w art u n g e n

1799

Pri n c e Er nst C o nst a nti n, w h os e e x p e ct ati o ns w er e pr o -

e ntt ä us c ht, v er k a uft di e F a bri k a n di e Fir m a Gr ei n er &

b a bl y dis a p p oi nt e d, s ells t h e f a ct or y t o M essrs. Gr ei n er

H ol z a pf el ( Wil h el m

& H ol z a pf el ( Wil h el m H ei nri c h I m m a n u el Gr ei n er a n d

H ei nri c h I m m a n u el

Gr ei n er u n d

C arl G ottfri e d H ol z a pf el).

C arl G ottfri e d H ol z a pf el).

AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N

1822

N a c hf ol g er v o n » Gr ei n er & H ol z a pf el « wir d » Gr ei n er,

1822

St a u c h & C o. « 1861

m es » Gr ei n er, St a u c h & C o. «

D er B etri e b wir d v o m P or z ell a n m al er K arl E ns s e n. u n d

1861

E ns, s e n. a n d Cl e m e ns Tri e b n er a n d n o w tr a d es u n d er

E ns & C o. «. D ur c h d e n

M o d ell e ur E d u ar d E ns er gi bt

t h e n a m e of » Tri e b n er, E ns & C o. «. D u e t o t h e d esi g n er

si c h ei n e s p ür b ar e q u alit ati v e u n d k ü nstl eris c h e V er-

E d u ar d E ns t h er e is c o nsi d er a bl e i m pr o v e m e nt, b ot h i n q u alit y a n d artisti c al d esi g n, of t h e pr o d u cts.

U m di es es J a hr w er d e n di e erst e n S pit z e n fi g ur e n er -

1 8 9 4

s c h aff e n. 1901

1936

Di e » A elt est e

1901

M er g er of » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k « a n d

» P or z ell a nf a bri k U nt er w eiss b a c h, v or m. M a n n & P or z e-

» P or z ell a nf a bri k U nt er w eiss b a c h, t h e f or m er

li us A G « s c hli e ß e n si c h z us a m m e n.

P or z eli us A G «.

Als F ol g e d er W elt wirts c h afts kris e wir d d er U nt er w eiss-

1936

D as

U nt er n e h m e n

wir d

z u m s o g e n a n nt e n

V ol ks-

Mann &

F ol o wi n g t h e w orl d e c o n o mi c crisis t h e U nt er w eiss b a c h c o m p a n y is s e p ar at e d fr o m » A elt est e « a g ai n.

1949

ei g e n e n B etri e b ( V E B). 1990

A r o u n d t his y e ar t h e first l a c e p or c el ai n fi g uri n es ar e cr e at e d.

V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k « u n d di e

b a c h er B etri e b wi e d er v o n d er » A elt est e n « g etr e n nt. 1949

T h e c o m p a n y is a c q uir e d b y t h e p or c el ai n p ai nt er K arl

Cl e m e ns Tri e b n er er w or b e n u n d fir mi ert j et zt » Tri e b n er,

b ess er u n g d er Er z e u g niss e. 1894

T h e s u c c ess or c o m p a n y of » Gr ei n er & H ol z a pf el « b e c o -

The

co mpany

b e c o m es

a

s o- c all e d

n ati o n all y-

o w n e d c o m p a n y.

N a c h d er W e n d e – Ü b er n a h m e d ur c h di e 1 7 9 4 g e gr ü n-

1 9 9 0

Aft er t h e r e u ni fi c ati o n of G er m a n y t h e c o m p a n y

d et e » K ö ni gli c h pri vil e gi ert e P or z ell a nf a bri k T ett a u «,

w as t a k e n o v er b y » K ö ni gli c h pri vil e gi ert e P or z ell a n-

ei n e h u n d ert pr o z e nti g e T o c ht er d er

f a bri k T ett a u « (f o u n d e d i n 1 7 9 4), a 1 0 0 % s u bsi di ar y of

gr u p p e S E L T M A N N.

U nt er n e h m e ns-

t h e S E L T M A N N gr o u p.


A N D R E AS K L Ö T Z E R A 1 9 1 5- M S P M är c h e n- L es u n g R e a di n g F air y t al es Kl öt z er, A n dr e as 2 2 x 1 2, 5 x 2 0 c m

8| 9


T AF E L A UFS A T Z


AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N M A N UF A K T U R VI T A | Kati Z or n, Art h ur St or c h, H u g o M eis el, A n dr e as Kl öt z er VI T A | K ati Z or n, Art h ur St or c h, H u g o M eis el, A n dr e as Kl öt z er

K A TI Z O R N ı g e b or e n 1 9 6 2 i n J e n a 1 9 7 9 – 1 9 8 2 A us bil d u n g als P or z ell a n g est alt er ( S p e zi alisi er u n g Fi g ur e n m o d ell e ur) i n M ei ß e n u n d Li c ht e. A b 1 9 8 2 i n d er » A elt est e n V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur « a n g est ellt. 1 9 8 6 Ar b eit i n M ei ß e n u nt er L eit u n g v o n P et er Str a n g. 1 9 8 7 G ol d m e d aill e d er » L ei p zi g er M ess e « f ür di e Fi g ur e ns eri e » M yt h os «, 1 9 8 8 A n er k e n n u n g a uf d e m G est alt ers y m p osi u m i n M ei ß e n d ur c h L u d wi g Z e p n er. Ar b eit et s eit 2 0 0 0 i m ei g e n e n At eli er i n C urs d orf. K ati Z or n ı b or n 1 9 6 2 i n J e n a 1 9 7 9 – 1 9 8 2 tr ai ni n g as a p or c el ai n d esi g n er (s p e ci alis e d i n fi g uri n e m o d elli n g) i n M ei ß e n a n d Li c ht e. Fr o m 1 9 8 2 s h e w as e m pl o y e d at » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur «. I n 1 9 8 6 s h e w or k e d i n M ei ß e n u n d er t h e dir e cti o n of P et er Str a n g. I n 1 9 8 7 s h e w as a w ar d e d t h e g ol d m e d al of » L ei p zi g er M ess e « ( L ei p zi g Tr a d e F air) f or t h e fi g uri n e s eri es » M yt h «. I n 1 9 8 8 s h e w as a p pr ais e d b y L u d wi g Z e p n er at t h e D esi g n ers’ S y m p osi u m i n M ei ß e n. Si n c e 2 0 0 0 s h e h as w or k e d at h er o w n st u di o i n C urs d orf. A R T H U R S T O R C H ı 2 2. 0 3. 1 8 7 0 – 0 9. 0 3. 1 9 4 7 ı M o d ell e ur u n d Bil d h a u er E ntst a m mt ei n er T h üri n g er P or z ell a n k ü nstl erf a mili e. I n d e n J a hr e n 1 8 8 6 – 1 8 8 8 L e hr e i m At eli er d er » V ol kst e dt er P or z el l a nf a bri k « b ei d e m a k a d e mis c h e n Bil d h a u er H a as e als M o d ell e ur u n d n a c hf ol g e n d i m B etri e b t äti g. V o n 1 8 9 7 – 1 9 0 2 St u di u m a n d er K u nst a k a d e mi e M ü n c h e n, d a n n d ort u n d a b 1 9 1 1 i n H a m b ur g als fr eis c h aff e n d er Bil d h a u er t äti g. Art h ur St or c h ı 2 2/ 0 3/ 1 8 7 0 – 0 9/ 0 3/ 1 9 4 7 ı D esi g n er a n d s c ul pt or H e c a m e fr o m a T h uri n gi a n f a mil y of p or c el ai n artists. H e tr ai n e d wit h t h e a c a d e mi c s c ul pt or H a as e as a d esi g n er i n t h e st u di o of » V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k « fr o m 1 8 8 6 – 1 8 8 8, a n d aft er his tr ai ni n g h e w or k e d f or t h e c o m p a n y. Fr o m 1 8 9 7 – 1 9 0 2 h e st u di e d at t h e Art S c h o ol i n M u ni c h, t h e n h e w or k e d as a fr e e l a n c e s c ul pt or t h er e a n d fr o m 1 9 1 1 i n H a m b ur g. H U G O M EI S E L ı 1 8 8 7 Li c ht e – 1 9 6 6 R u d olst a dt ı M o d ell e ur u n d Bil d h a u er A us bil d u n g als

M o d ell e ur d ur c h d e n B es u c h d er Z ei c h e n- u n d

wir kt e er f ür di e » S c h w ar z b ur g er Kri e gs v erl et z u n g i m I.

M o d elli ers c h ul e i n Li c ht e. A b 1 9 0 9 bis 1 9 3 6/ 3 7

W er kst ätt e n « u n d di e » A elt est e

V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur «.

D ur c h

W elt kri e g V erl ust d es r e c ht e n Ar m es. Er st u di ert e v o n 1 9 1 8 – 1 9 2 0 a n d er K ö ni gl. K u nst-

g e w er b es c h ul e i n M ü n c h e n b ei H ei nri c h W a d er é Bil d h a u er ei. H u g o M eis el ı 1 8 8 7 Li c ht e, G er m a n y – 1 9 6 6 R u d olst a dt ı D esi g n er a n d s c ul pt or M eis el w as tr ai n e d as a m o d el er wit h t h e dr a wi n g a n d m o d eli n g s c h o ol i n Li c ht e. H e t h e n w e nt o n t o w or k f or t h e » S c h w ar z b ur g er

W er kst ätt e n « a n d t h e » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur « fr o m 1 9 0 9 t o 1 9 3 6/ 3 7. D es pit e t h e

l oss of his ri g ht ar m i n W orl d W ar I, h e c o nti n u e d wit h t h e st u d y of s c ul pti n g wit h H ei nri c h W a d er é at t h e r o y al arts a n d cr afts s c h o ol i n M u ni c h fr o m 1 9 1 8 t o 1 9 2 0.

1

2

3 1 K ati Z or n 2 Art h ur St or c h 3 H u g o M eis el

10| 11


E R OS V 2 1 2 0 9- M S c h al e » Er os « B o wl » Er os « Z or n, K ati 20 x 20 x 7 c m


AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N M A N UF A K T U R

V 2 1 2 0 5- M S pi e g el » Er os « Mirr or » Er os « Z or n, K ati 41 x 6 x 43 c m

V 2 1 2 0 7- M L e u c ht er » Er os « C a n dl esti c k » Er os « Z or n, K ati 1 7 x 5, 5 x 1 7 c m

12| 13


K A TI Z O R N V 2 1 2 1 0- B D V as e » Er os « V as e » Er os « Z or n, K ati 1 4 x 1 4 x 2 1, 5 c m


AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N M A N UF A K T U R

V 2 1 2 0 6 1- M B u c hst üt z e » Er os « B o o k pr o p » Er os « Z or n, K ati 6, 5 x 6, 5 x 1 7 c m

V 2 1 2 0 6 1 1- M B u c hst üt z e » Er os « B o o k pr o p » Er os « Z or n, K ati 6, 5 x 6, 5 x 1 7 c m

V 2 1 2 1 1- M H a p p y E n d » Er os « H a p p y E n d » Er os « Z or n, K ati 7 x 7 x 25 c m

V 2 1 2 0 4- M U hr ( mit U hr w er k) » Er os « Cl o c k » Er os « Z or n, K ati 1 8, 5 x 6 x 2 2 c m

14| 15


A R T H U R S T O R C H U 1 3 0 9- M P a p a g ei mit Kirs c h e n P arr ot wit h c h err y St or c h, Art h ur 30 x 18 x 39 c m


AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N M A N UF A K T U R

U 1 3 0 0- S F as a n e nr a u b R o b b e d p h e as a nt St or c h, Art h ur 38 x 20 x 38 c m

16| 17


T Ä N Z E RI N N E N

AELTES TE V OL KS TE D TE R P O RZELL A N M A N UF A K T U R

V 2 0 0 1 3- M S P T ä n z eri n D a n c er 11 x 10 x 15 c m


M EI S E L H U G O V 2 0 1 4 8- M S P F a n n y El ßl er F a n n y El ßl er M eis el, H u g o 9 x 10 x 14 c m

V 2 0 0 1 4- M S P T ä n z eri n D a n c er 12 x 9 x 15 c m

V 2 0 0 1 5- M S P T ä n z eri n D a n c er 11 x 8 x 15 c m

V 2 0 1 4 6- M S P F a n n y El ßl er F a n n y El ßl er M eis el, H u g o 16 x 11 x 20 c m

V 2 0 0 1 2- M S P T ä n z eri n D a n c er 11 x 10 x 16 c m

18| 19


W O LF G A N G S C H W A R T Z K O PFF


Di e z u m » T h üri n g er K ult ur kr eis d es P or z ell a ns « g e h ör e n d e n U nt er w eiss b a c h er

W er kst ätt e n w ur d e n 1 8 8 2 v o n H er -

m a n n J ost g e gr ü n d et u n d z ä hl e n h e ut e w elt w eit z u d e n b er ü h mt est e n M a n uf a kt ur e n f ür e x q uisit e P or z ell a n k u nst. Pr ä c hti g e

Gr u p p e n

wi e

di e

K uts c h e L u d wi gs

d es

XI V.

o d er g al a nt e

M oti v e

wi e

di e » H arl e ki n- Gr u p p e «

z ei c h n e n si c h d ur c h b es o n d er es k ü nstl eris c h es F ei n g ef ü hl a us u n d b el e g e n d e n h o h e n R a n g di es er T h üri n g er M a n uf a kt ur. H a n d ar b eit

wir d a u c h h e ut e n o c h gr o ß g es c hri e b e n. S el bst

wi n zi gst e

D et ails

w er d e n v o n

H a n d g ef or mt, e x -

a kt z us a m m e n g es et zt u n d k u nst v oll b e m alt, u m s o ei n e n a bs ol ut n at ürli c h e n, h ar m o nis c h e n

G es a mt ei n dr u c k

z u er zi el e n.

U N T E R W EI S S B A C H E R W E R K S T Ä T T E N F Ü R P O R Z E L L A N K U N S T

T h e U nt er w eiss b a c h w or ks h o ps b el o n gi n g t o t h e » T h uri n gi a n c ult ur al s o ci et y of p or c el ai n « w er e f o u n d e d b y H er m a n n J ost i n 1 8 8 2, a n d t o d a y ar e a m o n g t h e m ost f a m o us m a n uf a ct ori es f or e x q uisit e p or c el ai n art i n t h e w orl d. M a g ni fi c e nt gr o u ps s u c h as t h e L o uis XI V. c arri a g e or g all a nt m otifs s u c h as t h e » H arl e ki n Gr o u p « ar e c h ar a ct eris e d b y a n es p e ci all y fi n e artisti c s e nsiti vit y, v erif yi n g t h e hi g h st a n di n g of t h e T h uri n gi a n m a n uf a ct or y. H a n d w or k still h as ut m ost i m p ort a n c e t o d a y. E v e n t h e ti ni est d et ails ar e f or m e d b y h a n d, c o m p os e d pr e cis el y a n d artf ull y p ai nt e d t o a c hi e v e s u c h a n a bs ol ut e n at ur al, h ar m o ni o us o v er all i m pr essi o n.

20| 21


C H R O NI K c hr o ni cl e

1882

Gr ü n d u n g ei n er P or z ell a nf a bri k d ur c h H er m a n n J ost i n

1882

U nt er w eiss b a c h. 1892

N a c h I n h a b er w e c hs el n fir mi ert d as U nt er n e h m e n als

1892

M a n n & P or z eli us «,

Aft er h a vi n g c h a n g e d its o w n er s e v er al ti m es t h e c o m p a n y tr a d es

u n d er t h e

&

» P or z ell a n-

h as a st aff of a b o ut 3 5 0 w or k ers a n d 1 0 0 h o m e w or k ers. 1 9 0 0

Mann

of

ti gt. D as l et zt e F a bri k g e b ä u d e mit d e m f ü nft e n Br e n n of e n

U nt er w eiss b a c h

na me

f a bri k

P or z eli us «

and

C o nstr u cti o n of t h e l ast f a ct or y b uil di n g wit h t h e fift h

e ntst e ht. H er g est ellt w er d e n n e b e n ei nf a c h e n Fi g ur e n,

kil n. A p art fr o m si m pl e fi g uri n es, fi o w er p ots, v as es a n d

J ar di ni er e n, V as e n u n d D os e n a u c h H eili g e n g est alt e n,

j ars als o fi g ur es of s ai nts, cr u ci fi x es a n d h ol y- w at er v es s els ar e pr o d u c e d.

Di e » P or z ell a nf a bri k U nt er w eiss b a c h v or m. M a n n &

1901

P or z eli us A G « u n d di e » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n -

M er g er of » P or z ell a nf a bri k

U nt er w eiss b a c h, f or m er

M a n n & P or z eli us A G « a n d » A elt est e V ol kst e dt er P or -

f a bri k « s c hli e ß e n si c h z us a m m e n. 1909

p or c el ai n f a ct or y i n

d as c a. 3 5 0 Ar b eit er u n d c a. 1 0 0 H ei m ar b eit er b es c h äf -

Kr u zi fi x e u n d W ei h w ass er k ess el. 1901

a

U nt er w eiss b a c h.

» P or z ell a nf a bri k U nt er w eiss b a c h

1900

H er m a n n J o bst f o u n ds

z ell a nf a bri k «.

M a x A d olf Pf eiff er gr ü n d et i m R a h m e n d es U nt er w eiss b a c h er U nt er n e h m e ns di e » S c h w ar z b ur g er

1 9 0 9

W er kst ät -

Wit hi n t h e fr a m e w or k of t h e U nt er w ei ß b a c h c o m p a n y M a x A d olf Pf eiff er f o u n ds » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n

t e n f ür P or z ell a n k u nst «. Er gi bt n e u e I m p uls e f ür di e

f ür P or z ell a n k u nst «. D u e t o his c o nt a cts wit h t h e m ost

k ü nstl eris c h e Ar b eit d ur c h K o nt a kt e z u d e n n a m h aft e n

f a m o us s c ul pt ors of his ti m e s u c h as Er nst B arl a c h,

Bil d h a u er n s ei n er Z eit, wi e z. B. Er nst B arl a c h, G er h ar d

G er h ar d

M ar c ks, P a ul S c h e uri c h u n d M a x Ess er.

gi v es n e w i m p et us t o t h e artisti c w or k.

M ar c ks, P a ul S c h e uri c h a n d

M a x Ess er, h e

U N T E R W EI S S B A C H E R W E R K S T Ä T T E N F Ü R P O R Z E L L A N K U N S T 1926

D ur c h ei n e n i nt er n ati o n al e n H a n d els b o y k ott u n d di e

1926

to

an

e c o n o mi c

tr a di n g

crisis t h e

b o y c ott

and

t e n z kris e g e dr ä n gt. Pr o d u kti o ns ei ns c hr ä n k u n g e n si n d

t hr o u g h a gr a v e crisis of e xist e n c e. R estri cti o ns of pr o-

co mpany

g o es

d u cti o n ar e i n e vit a bl e.

K arl S a ar er wir bt di e P or z ell a nf a bri k U nt er w eiss b a c h. Di e

w orl d

i nt er n ati o n al

the

u n u m g ä n gli c h. 1938

Due

W elt wirts c h afts kris e wir d di e Fir m a i n ei n e er nst e E xis -

B el e gs c h aft ist a uf 4 0

1938

Ar b eit er z us a m m e n g e -

K arl S a ar a c q uir es P or z ell a nf a bri k U nt er w eiss b a c h. T h e st aff h as d wi n dl e d t o 4 0 w or k ers.

s c hr u m pft. 1940

1953

H ei n z S c h a u b a c h k a uft d e n B etri e b u n d v er dr eif a c ht

1940

Schaubach

b u ys t h e

co mpany

es, d as U nt er n e h m e n wirts c h aftli c h z u f esti g e n u n d di e

st a bili zi n g

k ü nstl eris c h e Q u alit ät d er Er z e u g niss e z u o pti mi er e n.

o pti mi zi n g t h e artisti c q u alit y of its pr o d u cts.

D er

B etri e b

wir d z u m s o g e n a n nt e n

V ol ks ei g e n e n

1953

The

y e ars t h e st aff tri pl es.

and

hi n t e n

B etri e b ( V E B). 1990

H ei n z

i n n er h al b v o n z e h n J a hr e n di e B el e gs c h aft. I h m g eli n gt

the

co mpany

co mpany b e c o m es

e c o n o mi c all y a

wit -

H e s u c c e e ds i n

s o- c all e d

and

in

n ati o n all y-

o w n e d e nt er pris e.

N a c h d er

W e n d e – Ü b er n a h m e d ur c h di e 1 7 9 4 g e-

gr ü n d et e

» K ö ni gli c h

pri vil e gi ert e

1 9 9 0

Aft er t h e r e u ni fi c ati o n of G er m a n y t h e c o m p a n y

P or z ell a nf a bri k

is t a k e n o v er b y » K ö ni gli c h pri vil e gi ert e P or z ell a n-

T ett a u «, ei n e h u n d ert pr o z e nti g e T o c ht er d er U nt er n e h-

f a bri k T ett a u « (f o u n d e d i n 1 7 9 4), a 1 0 0 % s u bsi di ar y

m e ns gr u p p e S E L T M A N N.

of t h e S E L T M A N N gr o u p.


U N T E R W EI S S B A C H E R

9 2 4 5- S P Schoßhündchen The Lap Dog St ei n er, K urt 21 x 12 x 16 c m

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

22| 23


K U R T S T EI N E R 8 2 8 3- S P H arl e ki n- Gr u p p e H arl e q ui ns St ei n er, K urt 33 x 21 x 31 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R W E R K S T Ä T T E N F Ü R P O RZELL A N K U NS T VI T A | Kurt St ei n er, K urt L a ut ers a c k VI T A | K urt St ei n er, K urt L a ut ers a c k

K U R T S T EI N E R ı 1 9 0 4 – 1 9 7 0 ı

M o d ell e ur

S eit A nf a n g d er 3 0 er J a hr e T h üri n g er M o d ell e ur u n d G est alt er. Mit s ei n e n ei g e nst ä n di g e n Fi g ur e n f ür U nt er w eiss b a c h u n d mit a n d er e n M o d ell e n b e ei n fi usst e er ü b er J a hr z e h nt e d as T h üri n g er Zi er p or z ell a n. Di e » T ä n z eri n n e n « si n d b eli e bt e S a m m el fi g ur e n d es T h üri n g er P or z ell a ns. D as gilt a u c h f ür » Ki n d er b all ett «. Di e U ms et z u n g d es » S c h w a n e ns e e «- T h e m as u n d » R os e n k a v ali er « w ar e n H ö h e p u n kt e i n s ei n e m S p äts c h aff e n. K urt St ei n er ı 1 9 0 4 – 1 9 7 0 ı D esi g n er T h uri n gi a n d esi g n er fr o m t h e b e gi n ni n g of t h e 1 9 3 0s. H e i n fi u e n c e d T h uri n gi a n d e c or ati v e p or c el ai n o v er d e c a d es b y his i n di vi d u al fi g uri n es f or U nt er w eiss b a c h a n d ot h er m o d els. T h e » B all eri n as « ar e p o p ul ar fi g uri n es i n c oll e cti o ns of T h uri n gi a n p or c el ai n. S o ar e t h e fi g uri n es » C hil dr e n’s B all et «. Tr a nsl ati o n of t h e » S w a n L a k e « s u bj e ct a n d » R os e n k a v ali er « w er e hi g hli g hts of his l at e cr e ati v e w or k. K U RT L A UTE NS A C K ı 1888 – 1955 I n U nt er w eiss b a c h i n d e n 5 0 er J a hr e n t äti g. S c h uf h a u pts ä c hli c h G ef ä ß e, wi e V as e n, D os e n, S c h al e n u n d a u c h L e u c ht er u n d W ei h w ass er k ess el. K urt L a ut e ns a c k ar b eit et e z us a m m e n mit K urt St ei n er. K urt L a ut e ns a c k ı 1 8 8 8 – 1 9 5 5 H e w or k e d i n U nt er w eiss b a c h i n t h e 1 9 5 0s. H e m ai nl y cr e at e d v ess els s u c h as v as es, j ars, b o wls a n d als o li g hts a n d h ol y- w at er v ess els. K urt L a ut e ns a c k c o o p er at e d wit h K urt St ei n er.

1

2

1 K urt St ei n er 2 K urt L a ut e ns a c k

24| 25


K U R T S T EI N E R 8 3 4 0- S P- K O B D as B o u q u et T h e B o u q u et St ei n er, K urt 19 x 13 x 20 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

8 3 4 1- S P S pr a c h u nt erri c ht L a n g u a g e L ess o n St ei n er, K urt 21 x 13 x 19 c m

8 3 4 2- S P D a m e mit Wi n d h u n d L a d y wit h Gr e y h o u n d St ei n er, K urt 21 x 14 x 21 c m

26| 27


K U R T S T EI N E R 8 4 0 1- S P T 채 n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m

8 3 9 9- S P T 채 n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m

8 7 7 4- S P T 채 n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m

8 3 9 5- S P T 채 n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R

1 0 0 1 2- S P T ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m

8 7 7 3- S P T ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 7 x 6 x 12 c m

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

8 7 7 2- S P T ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m

8 7 6 9- S P T ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 8 x 6 x 12 c m

28| 29


S C H W A N E NS E E 9 4 7 8- S P S c h w a n e ns e e II B all eri n a St ei n er, K urt 21 x 13 x 12 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

9 4 7 9- S P S c h w a n e ns e e III B all eri n a St ei n er, K urt 11 x 10 x 15 c m

9 4 7 6- S P S c h w a n e ns e e I B all eri n a St ei n er, K urt 23 x 16 x 15 c m

30| 31


U 9 0 8 6- S P- 1 0 K uts c h e, L u d w. XI V. C o a c h, L o uis XI V. St ei n er, K urt 83 x 28 x 32 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

32| 33


K U R T S T EI N E R 8 5 5 8- S P S pit z e nt ä n z eri n D a n c er 7 x 6, 5 x 1 5 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R

8 7 6 5- S P S pit z e nt ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 7 x 6, 5 x 1 5 c m

8 7 6 3- S P S pit z e nt ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 7 x 6, 5 x 1 5 c m

8 3 9 6- S P S pit z e nt ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 7 x 6, 5 x 1 5 c m

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

8 7 6 8- S P S pit z e nt ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 7 x 6, 5 x 1 5 c m

8 3 9 4- S P S pit z e nt ä n z eri n D a n c er St ei n er, K urt 7 x 6, 5 x 1 5 c m

34| 35


K U R T L A U T E NS A C K 8 2 8 9- B- S P R e n d e z v o us R e n d e z v o us 23 x 17 x 19 c m


WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

K U R T S T EI N E R

U N T E R W EI S S B A C H E R

9 8 4 4- S P Eit el k eit V a nit y St ei n er, K urt 19 x 12 x 24 c m

8 3 2 1- S P Bl u m e n m ä d c h e n Fl o w er girl St ei n er, K urt 11 x 8 x 17 c m

36| 37


8 3 4 5- S P A m S pi n ett Art t h e S pi n et St ei n er, K urt 20 x 13 x 19 c m

8 5 5 7- S P A uff or d er u n g z u m T a n z I n vit ati o n D a n c e St ei n er, K urt 21 x 10 x 19 c m


U N T E R W EI S S B A C H E R

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

38| 39


B Ä R B E L T H O E L K E


1909 von

Max

A d olf

Pf eiff er als ei n e

K u nst a bt eil u n g

k u nst « g e gr ü n d et. Pf eiff er s c hi e d i m A pril 1 9 1 3 i n M ö gli c h k eit e n n a c h t e n V ol kst e dt u n d

M ei ß e n ü b er.

d er » U nt er w eiss b a c h er

U nt er w eiss b a c h a us u n d

W er kst ätt e n f ür

P or z ell a n -

w e c hs elt e i n Er w art u n g gr ö ß er er

N a c h ei n e m er h e bli c h e n R ü c k g a n g d er Pr o d u kti o n i m z eit w eis e v er ei n -

U nt er w eiss b a c h z u B e gi n n d es erst e n

W elt kri e g es h att e si c h di e T h üri n g er P or z ell a ni n d us-

tri e i ns g es a mt b al d wi e d er er h olt. I m H a u pt b etri e b i n V ol kst e dt w ur d e n d a m als 1 0 9 Ar b eit er u n d 5 A n g est ellt e, i n U nt er w eiss b a c h 7 5 Ar b eit er u n d 1 A n g est ellt er b es c h äfti gt. F ür d as Fr ü hj a hr 1 9 1 8 w ur d e ei n e ü b er a us g ut e G es c h äftsl a g e d ar g est ellt, s o d ass di e A uftr ä g e k a u m z u b e w älti g e n w ar e n. Mitt e

d er

V ol kst e dt

z w a n zi g er J a hr e u m.

U nt er

d er

si e d elt e n

di e

Dir e kti o n v o n

» W er kst ätt e n « Dr. E d m u n d

mits a mt i hr er

Tr öst er

w ur d e

d as

M o d ell e

und

Pr o gr a m m

F or m e n

nach

w eit er a us g e b a ut.

Es b e fi n d e n si c h n u n Fi g ur e n d er Bil d h a u er M a uriti us Pf eiff er, D or ot h e a C h ar ol, Cl air e V ol k h ar dt; n a c h wi e v or v o n Ott o T hi e m, M art h a S c hl a m e us, P a ul S c h e uri c h, Et h a Ri c ht er, Wil h el m N e u h ä us er us w. u n d z u n e h m e n d a u c h M o d ell e h ei mis c h er K ü nstl er wi e G ust a v O p p el, Art h ur St or c h o d er H u g o M eis el i m A n g e b ot. Di e M ar k e d er W er k st ätt e n, d er ei n g e pr ä gt e s c h n ür e n d e F u c hs, wir d v o n A nf a n g a n v er w e n d et.

S C H W A RZ B U R GE R WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

Founded in 1909 by

Max

f ür P or z ell a n k u nst «. I n

A d olf Pf eiff er as a n artisti c d e p art m e nt of t h e » U nt er w eiss b a c h er

A pril 1 9 1 3 Pf eiff er l eft

U nt er w eiss b a c h, a n d

m ove d t o

W er kst ätt e n

M eiss e n i n t h e e x p e ct ati o n

of gr e at er o p p ort u niti es. Aft er a si g ni fi c a nt f all i n pr o d u cti o n i n t h e t e m p or aril y u nit e d V ol kst e dt a n d U nt er w eiss b a c h made a good

sit es

at t h e

st art

o v er all r e c o v er y.

The

of t h e m ai n

First

W orl d

o p er ati o n i n

W ar, t h e

T h uri n gi a n

V ol kst e dt e m pl o y e d

p or c el ai n i n d ustr y

109

soon

m a n u al l a b o ur ers a n d

5 of fi c e st aff at t h e ti m e, U nt er w eiss b a c h h a d 7 5 m a n u al l a b o ur ers a n d 1 of fi c e st aff. F or s pri n g 1 9 1 8, s u c h a n e x c el l e nt b usi n ess sit u ati o n e xist e d t h at it w as s c ar c el y p ossi bl e t o c o p e wit h t h e or d ers. I n t h e mi d dl e of t h e 1 9 2 0s, t h e » W er kst ätt e n «, wit h all t h eir m o d els a n d p att er ns, r el o c at e d t o V ol kst e dt. U n d er t h e dir e cti o n of Dr. E d m u n d Tr öst er, t h e r a n g e w as f urt h er e xt e n d e d. It n o w i n cl u d es fi g ur es fr o m t h e s c ul pt ors M a uriti us Pf eiff er, D or ot h e a C h ar ol, Cl air e V ol k h ar dt; a n d still fr o m Ott o T hi e m, M art h a S c hl a m e us, P a ul S c h e uri c h, Et h a Ri c ht er,

Wil h el m N e u h ä us er et c. a n d als o

m o d els of l o c al artists s u c h as G ust a v O p p el, Art h ur St or c h a n d H u g o M ei s el. T h e w or ks h o ps' tr a d e m ar k, t h e e m b oss e d l o pi n g f o x, is us e d fr o m t h e v er y st art.

40| 41


TI E R FI G U R E N


S C H W A RZ B U R GE R WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T VI T A | Ger h ar d M ar c ks, Et h a Ri c ht er, E d m u n d S o d e, Art h ur St or c h, G ust a v O p p el, M a uriti us Pf ei fi er VI T A | G er h ar d M ar c ks, Et h a Ri c ht er, E d m u n d S o d e, Art h ur St or c h, G ust a v O p p el, M a uriti us Pf eiff er

G E R H A R D M A R C K S ı 1 8. 0 2. 1 8 8 9 – 1 3. 1 1. 1 9 8 1 ı Bil d h a u er St u di u m i n B erli n b ei K ol b e, G a ul u n d S c h ei b e. b eit a n d e n » S c h w ar z b ur g er t er d er k er a mis c h e n Gi e bi c h e nst ei n

b ei

M a x A d ol p h Pf eiff er g e wi n nt i h n b er eits u m 1 9 0 9 z ur

Mit ar -

W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst «. V o n 1 9 1 9 – 1 9 2 5 a m B a u h a us, v or all e m als L ei -

W er kst att a uf d er D or n b ur g/ S a al e t äti g. S p ät er w ar er L e hr er a n d er K u nsts c h ul e a uf d er B ur g H all e.

N a c h s ei n er

d orti g e n,

1 9 3 3 a us

p olitis c h e n

Gr ü n d e n

b etri e b e n e n E ntl ass u n g,

ar b eit et e er als fr ei er K ü nstl er f ür B erli n. 1 9 4 6 wir d er a n di e L a n d es k u nsts c h ul e n a c h H a m b ur g b er uf e n u n d l e bt e a b 1 9 5 0 als Bil d h a u er i n K öl n. G er h ar d M ar c ks ı 1 8/ 0 2/ 1 8 8 9 – 1 3/ 1 1/ 1 9 8 1 ı S c ul pt or H e st u di e d i n B eli n wit h K ol b e, G a ul a n d S c h ei b e. Ar o u n d 1 9 0 9 alr e a d y M a x A d ol p h Pf eiff er e n g a g e d hi m t o w or k f or » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst «. Fr o m 1 9 1 9 – 1 9 2 5 h e w or k e d at t h e B a u h a us, m ai nl y as t h e Dir e c t or of t h e c er a mi c st u di o at C astl e D or n b ur g/ S a al e. L at er h e b e c a m e a t e a c h er at t h e Art S c h o ol at C astl e Gi e bi c h e nst ei n n e ar H all e. Aft er his dis miss al i n 1 9 3 3 fr o m t h er e f or p oliti c al r e as o ns h e w or k e d as a fr e e l a n c e artist f or B erli n. I n 1 9 4 6 h e w as as k e d t o w or k at t h e R e gi o n al Art S c h o ol i n H a m b ur g; fr o m 1 9 5 0 h e li v e d i n C ol o g n e as a s c ul pt or. E T H A RI C H T E R ı 4. 2. 1 8 8 3 Dr es d e n – 1 2. 3. 1 9 7 7 Dr es d e n ı Ti er bil d h a u eri n ı M al eri n Si e b e g a n n b er eits i m Alt er v o n s e c hs J a hr e n als erst e u n d ei n zi g e chen

H o c hs c h ul e i n

w ei bli c h e

H ör eri n di e

mit d e m Z ei c h n e n v o n Ti er e n. V orl es u n g e n v o n Pr of.

Dr.

Dr es d e n. T eil n a h m e a m pr a ktis c h e n Z ei c h e n- u n d

tri c h u n d d a n a c h S c h ül eri n v o n Pr of. R o b ert

Di e z i n

Dr ei J a hr e l a n g b es u c ht e si e

W. Ell e n b er g er a n d er Ti er är ztli -

M o d elli er u nt erri c ht v o n Pr of.

Dr es d e n. Si e b e gl eit et e i hr e n

H.

Dit -

M a n n 1 9 3 2 f ür si e b e n

J a hr e i n di e T ür k ei n a c h A n k ar a, w o si e a n d er Ti er m e di zi nis c h e n F a k ult ät a n at o mis c h es Z ei c h n e n u nt erri c ht et e. I hr e mit s p ars a mst e n gr a p his c h e n

Mitt el n h er g est ellt e n Z ei c h n u n g e n si n d ä u ß erst l e b e n di g u n d z e u g e n v o n

j a hr el a n g e m N at urst u di u m. Z us a m m e n ar b eit mit v ers c hi e d e n e n P or z ell a n m a n uf a kt ur e n. Et h a Ri c ht er ı 0 4/ 0 2/ 1 8 8 3 Dr es d e n – 1 2/ 3/ 1 9 7 7 Dr es d e n ı A ni m als c ul pt or ı P ai nt er Alr e a d y at t h e a g e of si x s h e b e g a n t o dr a w a ni m als. t h e l e ct ur es

of

Pr of.

Dr.

W.

Ell e n b er g er

at

Ast h e o n e a n d o nl y f e m al e st u d e nt s h e att e n d e d

» Ti er är ztli c h e

H o c hs c h ul e

Dr es d e n). P arti ci p ati o n at pr a cti c al dr a wi n g a n d d esi g n l ess o ns of Pr of.

Dr es d e n « ( V et eri n ar y H.

Dittri c h.

U ni v ersit y

Aft er t h at st u d e nt of

Pr of. R o b ert Di e z i n Dr es d e n. As of 1 9 3 2 s h e li v e d f or s e v e n y e ars wit h h er h us b a n d i n A n k ar a, T ur k e y. T h er e s h e t a u g ht a n at o mi c al p ai nti n g at » Ti er m e di zi nis c h e F a k ult ät « (f a c ult y of v et eri n ar y m e di ci n e). H er dr a wi n gs ar e cr e at e d

wit h e xtr e m e e c o n o mi c al r es o ur c es, b ut v er y li v el y a n d s h o w a l asti n g s cr uti n y of n at ur e.

C o o p er ati o n wit h diff er e nt p or c el ai n m a n uf a ct ori es. ED M U N D S O DE ı 1856 – 1922 G e h ört e z u d e n Bil d h a u er n, di e ei n e a u ß er or d e ntli c h gr o ß e

A n z a hl v o n

M o d ell e n f ür di e S c h w ar z b ur g er

W er kst ätt e n f erti gt e n. N a c h s ei n e n E nt w ürf e n w ur d e n v or all e m h ei mis c h e V o g el m oti v e, a b er a u c h ei n e R ei h e v o n L e u c ht er n u n d D os e n a us g ef or mt. E d m u n d S o d e ı 1 8 5 6 – 1 9 2 2 H e b el o n g e d t o t h e s c ul pt ors

who

m a d e a n e xtr a or di n ar y n u m b er of

m o d els f or S c h w ar z b ur g er

W er kst ätt e n.

Es p e ci all y l o c al bir d s u bj e cts b ut als o a s eri es of li g hts a n d j ars w er e f or m e d a c c or di n g t o his d esi g ns.

42| 43


S O N N G A R D

M A R C KS


S C H W A RZ B U R GE R WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T VI T A | Ger h ar d M ar c ks, Et h a Ri c ht er, E d m u n d S o d e, Art h ur St or c h, G ust a v O p p el, M a uriti us Pf ei fi er VI T A | G er h ar d M ar c ks, Et h a Ri c ht er, E d m u n d S o d e, Art h ur St or c h, G ust a v O p p el, M a uriti us Pf eiff er

A R T H U R S T O R C H ı 2 2. 0 3. 1 8 7 0 – 0 9. 0 3. 1 9 4 7 ı M o d ell e ur u n d Bil d h a u er E ntst a m mt ei n er T h üri n g er P or z ell a n k ü nstl erf a mili e. I n d e n J a hr e n 1 8 8 6 – 1 8 8 8 L e hr e i m At eli er d er » V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k « b ei d e m a k a d e mis c h e n Bil d h a u er H a as e als M o d ell e ur u n d n a c hf ol g e n d i m B etri e b t äti g. V o n 1 8 9 7 – 1 9 0 2 St u di u m a n d er K u nst a k a d e mi e M ü n c h e n, d a n n d ort u n d a b 1 9 1 1 i n H a m b ur g als fr eis c h aff e n d er Bil d h a u er t äti g. S c h uf b e d e ut e n d e Pl asti k e n i n St ei n u n d Br o n z e, di e i h m s e hr b al d öff e ntli c h e A n er k e n n u n g u n d w eit er e b ed e ut e n d e A uftr ä g e br a c ht e n.

W ä hr e n d d es I.

W elt kri e g es k e hrt e St or c h n a c h V ol kst e dt z ur ü c k u n d ar b eit et e hi er f ür

di e » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n- F a bri k « u n d f ür di e i hr a n g es c hl oss e n e n » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z el l a n k u nst «. Hi er m a c ht e er d ur c h s ei n e Mit ar b eit a n d er A us g est alt u n g d es M ess e h a us es » P or z ell a n p al ais L ei p zi g « i m J a hr e 1 9 2 1, e b e ns o wi e H u g o M eis el, d ur c h P or z ell a n- Gr o ß pl astik e n n a c h h alti g a uf si c h a uf m er ks a m. Art h ur St or c h ı 2 2/ 0 3/ 1 8 7 0 – 0 9/ 0 3/ 1 9 4 7 ı D esi g n er a n d s c ul pt or H e c a m e fr o m a T h uri n gi a n f a mil y of p or c el ai n artists. H e tr ai n e d wit h t h e a c a d e mi c s c ul pt or H a as e as a d esi g n er i n t h e st u di o of » V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k « fr o m 1 8 8 6 – 1 8 8 8, a n d aft er his tr ai ni n g h e w or k e d f or t h e c o m p a n y. Fr o m 1 8 9 7 – 1 9 0 2 h e st u di e d at t h e Art S c h o ol i n M u ni c h, t h e n h e w or k e d as a fr e e l a n c e s c ul pt or t h er e a n d fr o m 1 9 1 1 i n H a m b ur g. H e cr e at e d i m p ort a nt s c ul pt ur es i n st o n e a n d br o n z e w hi c h br o u g ht hi m p u bli c a p pr e ci ati o n a n d f urt h er i m p ort a nt or d ers. D uri n g

W orl d

W ar I St or c h r et ur n e d t o V ol kst e dt a n d w or k e d f or » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n-

F a bri k « a n d f or t h e ass o ci at e d » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst «. H er e his p arti ci p ati o n i n d e c or ati n g t h e tr a d e f air c e ntr e » P or z ell a n p al ai s L ei p zi g « i n 1 9 2 1. G U S T A V O P P E L ı 2 6. 0 9. 1 8 9 1 V ol kst e dt – 2 2. 7. 1 9 7 8 B erli n ı M o d ell e ur u n d Bil d h a u er A us bil d u n g a n d e n A k a d e mi e n u n d K u nst g e w er b es c h ul e n i n Dr es d e n, M ü n c h e n u n d B erli n. S eit 1 9 1 8 als s el bst ä n di g er Bil d h a u er i n Dr es d e n, a b 1 9 3 1 i n B erli n t äti g. Ar b eit et e f ür di e » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst «, u n d f ür di e » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k «.

W ar mit Ar b eit e n a n d er gr o ß e n B erli n er K u nst a usst ell u n g 1 9 2 3

u n d 1 9 2 8/ 2 9 a n d er I nt er n ati o n al e n W a n d er a usst ell u n g d er A m eri c a n F e d er ati o n of Arts, W as hi n gt o n U S A s o wi e a n d er W elt a usst ell u n g i n B ar c el o n a b et eili gt. G ust a v O p p el ı 2 6/ 0 9/ 1 8 9 1 V ol kst e dt – 2 2/ 0 7/ 1 9 7 8 B erli n ı D esi g n er a n d s c ul pt or Tr ai ni n g at t h e Art S c h o ols a n d Arts a n d Cr afts S c h o ols i n Dr es d e n, M u ni c h a n d B erli n. Fr o m 1 9 1 8 fr e e l a n c e s c ul pt or i n Dr es d e n, fr o m 1 9 3 1 h e w or k e d i n B erli n. H e w or k e d f or » S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst « a n d f or » A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a nf a bri k «. His w or ks w er e s h o w n at t h e gr e at Art E x hi biti o n i n B erli n i n 1 9 2 3 a n d at t h e I nt er n ati o n al Tr a v elli n g E x hi biti o n of t h e A m eri c a n F e d er ati o n of Arts, W as hi n gt o n, U S A i n 1 9 2 8/ 2 9 as w ell as at t h e W orl d E x hi biti o n i n B ar c el o n a. M A U RI TI U S P F EI F F E R ı 09. 0 4. 1 8 8 7 St u di u m b ei A d olf v o n Hil d e br a n d i n M ü n c h e n u n d b ei L o uis T u aill o n i n B erli n. S c h uf u nt er a n d er e m M o d ell e f ür di e St a atli c h e P or z ell a n m a n uf a kt ur B erli n u n d K ö ni gl. S ä c hsis c h e P or z ell a n m a n uf a kt ur M eiss e n. Wir d b e z ei c h n et als » vi els eiti g er K ü nstl er, d er es z u w e g e bri n gt, pr eis g e kr ö nt e E nt w ürf e f ür m o n u m e nt alst e Br ü c k e n fi g ur e n u n d d a n e b e n h ö c hst r ei z v oll e M o d ell e f ür kl ei n e P or z ell a n fi g ur e n f erti g z ust ell e n «. M a uriti us Pf eiff er ı 0 9/ 0 4/ 1 8 8 7 St u di e d

wit h A d olf v o n

Hil d e br a n d i n

M u ni c h a n d

wit h L o uis T u aill o n i n B erli n. A m o n g ot h ers h e cr e at e d

m o d els f or St a atli c h e P or z ell a n m a n uf a kt ur B erli n a n d K ö ni gl. S ä c hsis c h e P or z ell a n m a n uf a kt ur M ei ß e n. H e w as c all e d » a v ers atil e artist w h o m a n a g es t o a c hi e v e a w ar d- wi n ni n g d esi g ns f or m ost m o n u m e nt al bri d g e fi g ur es b esi d e m ost c h ar mi n g m o d els f or ti n y p or c el ai n fi g uri n es «.

44| 45


M A U RI TI U S P F EI F F E R U 1 2 8 3- W Hirs c h D e er Pf eiff er, M a uriti us 1 9, 5 x 1 1 x 2 2 c m


S C H WARZB UR GER

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

46| 47


E T H A RI C H T E R

S C H WARZB UR GER

U 1 2 9 4- W El ef a nt El e p h a nt Ri c ht er, Et h a 30 x 15 x 28 c m

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T


A R T H U R S T O R C H U 1 2 9 5- S St ei n b o c k C a pri c or n St or c h, Art h ur 40 x 15 x 28 c m

48| 49


M A R C KS G E R H A R D U 1 0 2 0- W, Pl, G o S c hr eit e n d e L รถ wi n T h e Li o n ess M ar c ks, G er h ar d 24 x 9 x 42 c m


S C H WARZB UR GER

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

U 1 0 2 0- Pl ( Pl ati n)

U 1 0 2 0- G O ( G ol d)

50| 51


E D M U N D S O D E U 1 1 6 8- S Pf a u Peacock S o d e, E d m u n d 66 x 30 x 17 c m


WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

G US T A V O P P E L

S C H WARZB UR GER

U 4 3 9- W T a n z p a ar D a n c e c o u pl e O p p el, G ust a v 3 0 x 1 7, 5 x 2 2 c m

52| 53


A NI M A L S

1

2

1 2 3 4 5

3

U 7 0 0 0- bis / » Aff e « ı » M o n k e y « ı 8 x 6 x 6 c m U 7 0 0 1- bis / » Eis b är « ı » P ol ar b e ar « ı 7 x 4 x 1 3 c m U 7 0 0 2- bis / » El ef a nt « ı » El e p h a nt « ı 9 x 5, 5 x 1 1 c m U 7 0 0 3- bis / » W ass er b üff el « ı » W at er b uff al o « ı 8, 5 x 6, 5 x 1 0 c m U 7 0 0 4- bis / » Bis o n « ı » Bis o n « ı 8 x 5 x 1 1 c m M o d ell e ur u n b e k a n nt / M o d ell er u nf a mili ar


S C H WARZB UR GER

WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T

4

5

54| 55


S eit ü b er 2 0 J a hr e n ist si e i n d e n » U nt er w eiss b a c h er W er kst ätt e n f ür P or z el l a n k u nst « als G est alt eri n t äti g. I n di es er Z eit s c h uf si e ei n e Vi el z a hl u nt ers c hi e dli c h er ( Kl ei n-) Pl asti k e n. K atri n Hi m m elr ei c hs M ar k e n z ei c h e n ist i hr e Vi els eiti g k eit.

K A T RI N HI M M E L R EI C H Vi el s eiti g k eit i n P or z ell a n

U 6 0 0 1- W R e v u e- T ä n z eri n R e v u e D a n c er Hi m m elr ei c h, K atri n 35 x 22 x 57 c m

K atri n Hi m m elr ei c h – V ers atilit y i n P or c el ai n F or m or e t h a n 2 0 y e ars s h e h as w or k e d as a d esi g n er i n t h e » U nt er w eiss b a c h er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst «. D uri n g t his p eri o d s h e h as cr e at e d a l ar g e n u m b er of diff er e nt ( mi ni at ur e) s c ul pt ur es. K atri n Hi m m elr ei c h‘s tr a d e m ar k is h er v ers atilit y. St är k st e s i nt e gr ati v e s M o m e nt s ei n er Ar b eit e n i n P or z ell a n i st di e Z u g e h öri g k eit z u ei n er gr o ß e n Z a hl v o n W er k e n, di e ei n w e s e ntli c h e s, pr o gr a m m ati s c h z u n e n n e n d e s, k ü n stl eri s c h e s A nli e g e n v er a n s c h a uli c h e n – d a s B e m ü h e n u m di e G e st alt u n g d e s Z EI T L O S S C H Ö N E N.

W A L T E R A. KI R C H N E R z eitl o s e S c h ö n h eit W alt er A. Kir c h n er – Ti m el ess B e a ut y T h e str o n g est i nt e gr ati v e m o m e nt of m y w or ks i n p or c el ai n is t h e f a ct of b el o n gi n g t o a l ar g e n u m b er of w or ks w hi c h d e m o nstr at e a si g ni fi c a nt artisti c ai m t o b e d e fi n e d pr o gr a m m ati c all y – t h e eff ort t o d esi g n w h at is TI M E L E S S L Y B E A U TI F U L.

U 6 0 0 3- BI S V ertr ä u mt h eit Dr e a mi n ess Kir c h n er, W alt er A. 33 x 19 x 33 c m

U 6 0 0 2- W W eis h eit u n d J u g e n d Wis d o m a n d Y o ut h Z or n, K ati 2 1 x 1 8 x 4 1, 5 c m

K ati Z or n h at si c h d er kl assis c h e n Ar b eit mit P or z ell a n v ers c hri e b e n u n d ist d a mit b ei d e n K ü nstl er n i n D e uts c hl a n d di e a bs ol ut e A usn a h m e. Si e v erst e ht es m eist erli c h, di e gr o ß e n, all g e m ei n g ülti g e n G ef ü hl e, wi e Li e b e, L ust, Fr e u d e, Tr a u er u n d M el a n c h oli e i n ei n zi g arti g e n P or z ell a n fi g ur e n f e st z u h alt e n.

K A TI Z O R N v o n pr o v o k a nt bi s c h ar m a nt - v o n l a s zi v bi s fri v ol K ati Z or n – fr o m pr o v o c ati v e t o c h ar mi n g – fr o m w a nt o n t o fri v ol o us K ati Z or n h as d e di c at e d h ers elf t o cl assi c al w or k wit h p or c el ai n, a n d is t h er e f or e t h e a bs ol ut e e x c e pti o n a m o n gst artists i n G er m a n y. S h e h as a m ast erf ul u n d erst a n di n g of h o w t o c a pt ur e t h e i m p ort a nt u ni v ers al e m oti o ns, s u c h as l o v e, d esir e, j o y, s a d n ess, a n d m el a n c h ol y i n u ni q u e p or c el ai n fi g ur es.


S C H W A RZ B U R GE R WE R KS T ÄT TE N F Ü R P O RZELL A N K U NS T Z EI T G E N Ö S SI S C H E K Ü N S T L E R C o nt e m p or ar y artists

Di e » S c h w ar z b ur g er

W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst « w er d e n i m Si n n e v o n

M a x A d olf Pf eiff er f ort g ef ü hrt, n a c h

d e m » … j e d e K u nst i hr Ei g e n es a us i hr er Z eit h er a us s c h aff e n m üss e … «. Di e ü b er a us erf ol gr ei c h e n E x p o n at e, di e v o n z eit g e n össis c h e n K ü nstl er n K atri n

Hi m m elr ei c h,

P et er

Str a n g,

A n dr e as

E hr et,

T atj a n a

C h a p ur gi n a,

wi e K ati Z or n, B är b el

W alt er A. Kir c h n er,

T h o el k e,

B er n h ar d

S c h ärf,

P etr a B e n n d orf, G u dr u n G a u b e, S o n n g ar d M ar c ks o d er H a y M a ns v el d ers als N e u h eit e n f ür di e » S c h w ar z b ur g er W er k st ätt e n f ür P or z ell a n k u nst « g es c h aff e n w ur d e n, k n ü pf e n a n d e n d a m ali g e n gr o ß e n Erf ol g a n.

T h e » S c h w ar z b ur g er

W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst « ar e r u n i n li n e

wit h t h e i d e a of

M a x A d olf Pf eiff er t h at

» … all art m ust cr e at e its o w n u ni q u e n ess fr o m its o w n ti m e … «. C o nti n ui n g t h e s u c c essf ul hist or y of t h e » S c h w ar z b ur g er u ni q u e

w or ks

of art

b y c o nt e m p or ar y artists

K ati

W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst « ar e t h e p o p ul ar y et

Z or n,

W alt er

A.

Kir c h n er,

K atri n

Hi m m elr ei c h,

Str a n g, A n dr e as E hr et, T atj a n a C h a p ur gi n a, B är b el T h o el k e, B er n h ar d S c h ärf, P etr a B e n n d orf,

G u dr u n

P et er G a u b e,

S o n n g ar d M ar c ks a n d H a y M a ns v el d ers.

K ati Z or n

W alt er A. Kir c h n er

K atri n Hi m m elr ei c h

P et er Str a n g

A n dr e as E hr et

T atj a n a C h a p ur gi n a

B är b el T h o el k e

B er n h ar d S c h ärf

P etr a B e n n d orf

G u dr u n G a u b e

S o n n g ar d M ar c ks

H a y M a ns v el d ers

56| 57


S ei n e ei g e n e n W er k e z u k o m m e nti er e n ist ni c ht s ei n e S a c h e. U n d wi e k a n n m a n ei n e s ol c h e s c h ö pf eris c h e Ur g e w alt i n W ort e f ass e n? Er s pr e n gt j e d e S c h u bl a d e, i n di e m a n i h n st e c k e n m ö c ht e u n d g e n a u d as m a c ht i h n z u d e m, w as er ist – d er gr o ß e, z eit g e n össis c h e P or z ell a n pl asti k er.

Z EI T G E N Ö S SI S C H E K Ü N S T L E R

PETER STR A N G z ei g e n ö s si s c h er P or z ell a n pl a sti k er

U 6 0 3 3- M B a ß g ei g e B ass Vi oli n Str a n g, P et er 5, 4 x 4, 7 x 1 4, 5 c m

P et er Str a n g – C o nt e m p or ar y P or c el ai n S c ul pt or C o m m e nti n g o n his o w n w or ks is n ot his st yl e. A n d h o w c a n o n e p ut s u c h a cr e ati v e el e m e nt al f or c e i nt o w or ds? H e br e a ks o ut of e v er y b o x i nt o w hi c h o n e mi g ht tr y t o pl a c e hi m, a n d t h at is e x a ctl y w h at m a k es hi m w h at h e is – t h e gr e at c o nt e m p or ar y p or c el ai n s c ul pt or.

P or z ell a n e x p eri m e nt ell u n d kr e ati v ei n z us et z e n ist d er W e g A n dr e as E hr ets. Er k o nstr ui ert a us d er Fl ä c h e h er a us s ei n e O bj e kt e, di e u n v er w e c hs el b ar si n d. Er g e ht d a b ei a n di e Gr e n z e n d es W er kst off es, u m di es e st eti g z u er w eit er n. Di e K u nstf or m P or z ell a n ei g e nst ä n di g z u et a bli er e n ist s ei n A nli e g e n. U 6 0 5 7- M M e p hist o ı M e p hist o E hr et, A n dr e as 1 8 x 1 6 x 2 7, 5 c m

A N D RE AS E H RE T ei g e n st ä n di g e K u n st A n dr e as E hr et – Art i n its o w n ri g ht E x p eri m e nt al a n d cr e ati v e i m pl e m e nt ati o n of p or c el ai n is t h e p at h of A n dr e as E hr et. H e cr e at es his u n mist a k a bl e o bj e cts o ut of t h e s urf a c e. I n d oi n g s o, h e t a k es t h e m at eri al t o its li mits, i n or d er t o p er m a n e ntl y e xt e n d t h e m. His missi o n is t o i n d e p e n d e ntl y est a blis h t h e art f or m of p or c el ai n.

T atj a n a C h a p ur gi n a kr ei ert ni c ht n ur tr a diti o n ell g ef or mt e G e g e nst ä n d e a us P or z ell a n, s o n d er n ar b eit et a u c h a n n e u e n T h e m e n, wi e Tis c h pl att e n a us P or z ell a n u n d P or z ell a n m os ai k e n.

T A TJ A N A C H A P U R GI N A d er g a n z p er s ö nli c h e G e d a n k e

U 2 0 1 0- 0 4 7- B T P ortr ät ı P ortr ait C h a p ur gi n a, T atj a n a Ø 13 c m

T atj a n a C h a p ur gi n a – a n e ntir el y p ers o n al t h o u g ht T atj a n a C h a p ur gi n a d o es n‘t j ust cr e at e tr a diti o n all y s h a p e d o bj e cts m a d e of p or c el ai n, s h e als o d e di c at es h ers elf t o n o v el t o pi cs li k e p or c el ai n t a bl et o ps a n d m os ai cs.

A us g a n gs p u n kt ist ei n Gr u n d k ör p er mit a us g e w o g e n e n Di e I d e e d a z u wir d s o u m g es et zt, d ass d as Er g e b nis s eri ell z u pr o d u zi er e n ist. Di n g e, s o u n a uf dri n gli c h wi e h ar m o nis c h wi e m ö gli c h, st ör e n d vi ell ei c ht n ur, w e n n s c h o n ei n e A n n ä h er u n g a n di es es Zi el w är e ei n Erf ol g.

Pr o p orti o n e n. u. U. a u c h n öti g u n d s o si e f e hl e n –

B ÄRBEL T H OEL KE u n a uf dri n gli c h h ar m o ni s c h B är b el T h o el k e – dis cr e etl y h ar m o ni o us T h e st arti n g p oi nt is a b asi c b o d y wit h b al a n c e d pr o p orti o ns. T h e i d e a f or it is i m pl e m e nt e d i n s u c h a w a y t h at it m a y als o b e p ossi bl e t o cr e at e t h e r es ult i n s eri es pr o d u cti o n. T hi n gs w hi c h ar e as di s cr e et as n e c ess ar y, a n d as h ar m o ni o us as p ossi bl e, dist ur bi n g p er h a ps o nl y w h e n t h e y ar e a bs e nt – e v e n a p pr o a c hi n g t his g o al w o ul d b e a s u c c ess.

U 6 0 8 9- W F ä c h er v as e ı V as e T h o el k e, B är b el 1 7, 5 x 3 0 x 2 5 c m


Als k er a mis c h er A ut o di d a kt v erst e ht es B er n h ar d S c h ärf p erf e kt, di e Gl as ur mit d er ri c hti g e n Mis c h u n g Zi n k o xi d u n d d e n f ar b g e b e n d e n M et all o xi d e n i n ei n h ar m o nis c h es V er h ält nis z u s et z e n, u m mit pr ä zis e d e fi ni ert e n Br e n n k ur v e n di e g e w ü ns c ht e n Krist allstr u kt ur e n u n d e nts pr e c h e n d e F ar b eff e kt e e ntst e h e n z u l ass e n.

BE R N H A R D S C H Ä RF P or z ell a n- K u nst h a n d w er k er mit wiss e ns c h aftli c h e n A m biti o n e n

U 2 0 1 5- 0 0 9 V as e ı V as e S c h ärf, B er n h ar d 2 1 x 1 3, 5 x 1 3, 5 c m

B er n h ar d S c h ärf – P or c el ai n cr afts m a n wit h s ci e nti fi c a m biti o ns S elf-t a u g ht i n t h e fi el d of c er a mi cs, B er n h ar d S c h ärf u n d erst a n ds p erf e ctl y h o w t o g et t h e ri g ht mi xt ur e of zi n c o xi d e a n d t h e c ol ori n g m et al o xi d es i nt o a h ar m o ni o us r el ati o ns hi p wit h t h e gl a z e, c o m bi n e d wit h pr e cis e firi n g c o n diti o ns, t o cr e at e t h e d esir e d cr yst al str u ct ur es a n d c ol or eff e cts.

P etr a B e n n d orf s et zt i hr e n stilistis c h e n S c h w er p u n kt a uf t eil w eis e o d er g a n z u n gl asi ert es P or z ell a n, u m a u c h di e h a ptis c h e S c h ö n h eit d es Bis q uit- P or z el l a ns z ur G elt u n g z u bri n g e n.

PET R A BE N N D O RF g a n z i n di vi d u ell P etr a B e n n d orf – c o m pl et el y i n di vi d u al P etr a B e n n d orf pl a c es h er st ylisti c f o c us o n p arti all y or c o m pl et el y u n gl a z e d p or c el ai n, i n or d er als o t o bri n g o ut t h e t a ctil e b e a ut y of bis c uit p or c el ai n.

U 6 0 5 4- B E N M erl ot gr o ß M erl ot l ar g e B e n n d orf, P etr a 8 x 30 c m

F a nt astis c h e M oti v e, tr a u m h aft e F ar b e n u n d ei n e kl ar e F or m e ns pr a c h e k e n n z ei c h n e n d e n Stil v o n G u dr u n G a u b e. W eit er es Pr ä di k at i hr er W er k e ist di e V er bi n d u n g z wis c h e n a bstr a kt er M al er ei u n d d er D et ail g e n a ui g k eit i hr er D ar st ell u n g e n.

G U DR U N G A UBE v o n a b str a kt bi s d et ail g etr e u U 6 0 6 0- U B D Ti er p ar a di es A ni m al P ar a dis e G a u b e, G u dr u n 8 x 24 x 8 c m

G u dr u n F a nt as y G u dr u n a bstr a ct

G a u b e – fr o m t h e a bstr a ct t o pr e cis e d et ail m oti v es, dr e a mli k e c ol o urs a n d a cl e ar l a n g u a g e of f or m c h ar a ct eris e G a u b e‘s st yl e. A f urt h er attri b ut e of h er w or ks is t h e c o n n e cti o n b et w e e n p ai nti n g a n d t h e d et ail e d pr e cisi o n of h er pr es e nt ati o ns.

S o n n g ar d M ar c ks, g e b or e n 1 9 5 9 i n L ut h erst a dt Eisl e b e n, n a h m a n z a hlr ei c h e n A usst ell u n g e n t eil u n d w ur d e i nt er n ati o n al vi elf a c h a us g e z ei c h n et.

S O N N G A R D M A R C KS fr ei b er u fii c h e K ü n stl eri n S o n n g ar d M ar c ks – Fr e el a n c e artist S o n n g ar d M ar c ks, b or n i n L ut h erst a dt Eisl e b e n i n 1 9 5 9, h as p arti ci p at e d i n n u m er o us e x hi biti o ns a n d r e c ei v e d m a n y i nt er- n ati o n al a w ar ds.

U 2 0 1 8/ 0 1 1- B T A uf d e m bl a u e n T e p pi c h O n t h e Bl u e C ar p et F or m / M ar c ks, G er h ar d D e k or / M ar c ks, S o n n g ar d 24 x 9 x 42 c m H a y M a ns v el d ers m a c ht e si c h u nt er d er i ns piri er e n d e n F ü hr u n g v o n S ef M o o n e n di e K u nst d es Z ei c h n e ns, M al e ns u n d Bil d h a u e ns z u ei g e n. Er b e z ei c h n et si c h s el bst als » vis u ell er D esi g n er «. S ei n e v ers c hi e d e n e n T e c h ni k e n, di e er i n T o n, K er a mi k, Br o n z e u n d St ei n u ms et zt, fi n d e n si c h b er eits i n ei n er Vi el z a hl v o n St ä dt e n u n d M us e e n – u n d s o g ar i m B el gis c h e n K ö ni gs h a us.

H AY M A NS VEL DE RS vi s u ell er D e si g n er

U 5 0 5 0- BI S G ef ü hl e ı F e eli n gs M a ns v el d ers, H a y 54 x 16 x 37 c m

H a y M a ns v el d ers, u n d er t h e i ns pir ati o n al l e a d ers hi p of S ef M o o n e n, e m br a c e d t h e art of dr a wi n g, p ai nti n g a n d s c ul pti n g. H e c alls hi ms elf a » vis u al d esi g n er «. His v ari o us t e c h ni q u es, w hi c h h e w or k e d i n cl a y, c er a mi c, br o n z e a n d st o n e, c a n b e f o u n d i n a n u m b er of citi es a n d m us e u ms – a n d e v e n t h e B el gi a n R o y al H o us e.

58| 59


L E D A U N D D E R S C H W A N 7 2 7/ 2- BI S L e d a u n d d er S c h w a n Leda andthe s wan 18 x 10 x 21 c m


N a c h i hr er Gr ü n d u n g 1 8 3 5 erl a n gt e di e T h üri n g er » P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h « i n n er h al b w e ni g er J a hr z e h nt e W elt g elt u n g. B er eits u m 1 8 5 0 erfr e ut e n si c h i hr e Fi g ur e n- K oll e kti o n e n w e g e n d er k u nst h a n d w er kli c h e n Q u a lit ät ei n er d er arti g e n B eli e bt h eit, d ass S c h ei b e- Als b a c h als ei n zi g e T h üri n g er

M a n uf a kt ur fi g ürli c h es P or z ell a n i n

h o h e n A u fi a g e n h erst ell e n k o n nt e. H e ut e wi e d a m als w er d e n i n d er » P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h « Fi g ur e n a uss c hli e ßli c h v o n H a n d g ef erti gt, w o b ei di e M a n uf a kt ur v o n i hr e m s or gs a m g e h üt et e n F or m e ns c h at z pr o fiti ert. D as A n g e b ot r ei c ht v o n d er D arst ell u n g g al a nt er S z e n e n bis z u hist oris c h e n Fi g ur e n, b ei d e n e n v or all e m S z e n e n a us d e m L e b e n v o n N a p ol e o n ü b er a us b e k a n nt g e w or d e n si n d. A us g es u c ht e R o hst off e, ei n e h o c h w erti g e, s p e zi ell e P or z ell a n m ass e u n d di e p erf e kti o ni ert e Gl as urt e c h ni k erl a u b e n d a b ei di e A usf or m u n g s el bst kl ei nst er D et ails.

P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R S C H EI B E- A L S B A C H

Aft er its f o u n di n g i n 1 8 3 5, t h e T h uri n gi a n » P or c el ai n m a n uf a ct or y S c h ei b e- Als b a c h « a c q uir e d a n i nt er n ati o n al st a n di n g i n j ust a f e w d e c a d es. Its fi g ur e c oll e cti o ns w er e alr e a d y s o p o p ul ar i n 1 8 5 0 d u e t o t h eir hi g h- q u alit y cr afts m a ns hi p t h at S c h ei b e- Als b a c h c o ul d pr o d u c e p or c el ai n fi g uri n es i n hi g h v ol u m es as t h e o nl y T h uri n gi a n m a n uf a ct or y. T o d a y as t h e n, fi g uri n es ar e m a d e e x cl usi v el y b y h a n d at t h e » P or c el ai n m a n uf a ct or y S c h ei b e- Als b a c h «, w h er e b y t h e m a n uf a ct or y pr o fits fr o m its cl os el y- g u ar d e d w e alt h of s h a p es. T h e pi e c es r a n g e fr o m t h e pr es e nt ati o n of g all a nt s c e n es t o hist ori c al fi g ur es of w hi c h s c e n es fr o m t h e lif e of N a p ol e o n, i n p arti c ul ar, h a v e b e c o m e q uit e w ell- k n o w n. C ar ef ull y s el e ct e d r a w m at eri als, a hi g h- q u alit y, s p e ci al p or c el ai n p ast e a n d a h o n e d gl a zi n g t e c h ni q u e e n a bl est h e s h a pi n g of e v e n t h e s m all est d et ails.

60| 61


C H R O NI K c hr o ni cl e

1835

Gr ü n d u n g d ur c h L o uis O els.

1835

F o u n d e d b y L o uis O els.

1840

K o n z essi o n d ur c h di e f ürstli c h e K a m m er. D er A ufsti e g

1840

C o n c essi o n b y t h e r o y al c h a m b er. T h e st arti n g p oi nt f or

z ur M a n uf a kt ur v o n W elt g elt u n g b e gi n nt. 1847

t h e m a n uf a ct or y t o g ai n w orl d wi d e r e p ut ati o n.

Di e n e u e n B esit z er Dr ess el u n d Kist er e x p a n di er e n. U m di e 1 5 0 F a c h ar b eit er

w er d e n b es c h äfti gt.

1847

Di e 1 8 5 7

Dr ess el

and

Kist er

e x p a n d.

T h e p or c el ai n m a n uf a ct or y is t h e first o n e i n T h uri n gi a t o pr o d u c e p or c el ai n fi g uri n es i n a l ar g e n u m b er of

h er.

c o pi es.

A u g ust

Wil h el m Fri d oli n Kist er, d er S o h n v o n J o h a n n

1863

Fri e dri c h A n dr e as Kist er, wir d all ei ni g er B esit z er. 1894

o w n ers

lit y b e c o m es k n o w n v er y q ui c kl y.

Di e P or z ell a n m a n uf a kt ur st ellt als erst e t h üri n gis c h e M a n uf a kt ur fi g ürli c h es P or z ell a n i n gr o ß e n A u fi a g e n

1863

ne w

T h e y e m pl o y a b o ut 1 5 0 s kill e d w or k ers. T h e fi n e q u a -

h o h e Q u alit ät wir d s c h n ell b e k a n nt. 1857

The

N e b e n T ä n z eri n n e n, T a n z p a ar e n u n d T af el a ufs ät z e n

A u g ust Wil h el m Fri d oli n Kist er, J o h n Fri e dri c h A n dr e as Kist er’s s o n, b e c o m es t h e s ol e o w n er.

1894

A p art fr o m f e m al e d a n c ers, d a n ci n g c o u pl es a n d c e n -

b er ei c h er n S pit z e n fi g ur e n u n d hist oris c h e Fi g ur e n di e

t er pi e c es f or t h e t a bl e t h e c oll e cti o n c o m pris es l a c e

K oll e kti o n.

p or c el ai n fi g uri n es a n d hist ori c al c h ar a ct ers.

P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R S C H EI B E- A L S B A C H

1905

A. W. F.

Kist er

v er k a uft

di e

Fir m a

an

s ei n e n

1905

A. W. F. Kist er s ells t h e c o m p a n y t o t his s o n-i n-l a w

S c h wi e g ers o h n Off e n e y. D as U nt er n e h m e n wir d z ur

Off e n e y. T h e c o m p a n y is

G m b H u n d fir mi ert als A. W. F. Kist er G m b H.

c o m p a n y c all e d A. W. F. Kist er G m b H.

D as d ur c h kr e u zt e S wir d M ar k e n z ei c h e n.

m a d e a pri v at e li mit e d

T h e cr oss e d » S « b e c o m es t h e c o m p a n y tr a d e m ar k.

1920

Off e n e y v er k a uft a n B ar o n v o n S c hilli n g.

1920

Off e n e y s ells t h e c o m p a n y t o B ar o n v o n S c hilli n g.

1972

Di e

wir d v ol ks ei g e n er

1972

T h e P or c el ai n m a n uf a ct or y S c h ei b e- Als b a c h b e c o m es

W e n d e erf ol gt di e Ü b er n a h m e d ur c h di e

1 9 9 0

M a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h

B etri e b. 1990

N a c h d er 1794

a n ati o n all y- o w n e d e nt er pris e.

g e gr ü n d et e

» K ö ni gli c h

pri v.

P or z ell a nf a bri k

T ett a u «, ei n e h u n d ert pr o z e nti g e T o c ht er d er n e h m e ns gr u p p e S E L T M A N N.

U nt er -

Aft er t h e r e u ni fi c ati o n of G er m a n y t h e c o m p a n y is taken

o v er

by

» K ö ni gli c h

pri vil e gi ert e

P or z ell a n-

f a bri k T ett a u «, f o u n d e d i n 1 7 9 4, w hi c h is a 1 0 0 % s u bsi di ar y of t h e S E L T M A N N gr o u p.


P R O F. O T T O P O E R T Z E L

P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R S C H EI B E- A L S B A C H

9 5 4 4- 1 0 M a d a m e R e c a mi er M a d a m e R e c a mi er P o ert z el, Ott o, Pr of. 20 x 13 x 25 c m

62| 63


BI S Q UI T P O R Z E L L A N


P O RZELL A N M A N UFA KT U R S C H EI B E- A L S B A C H VI T A | H ei n z S c h o b er, F eli x Z e h, Pr of. Ott o P o ert z el VI T A | H ei n z S c h o b er, F eli x Z e h, Pr of. Ott o P o ert z el

H EI N Z S C H O B E R ı 1 0. 2. 1 9 3 3 M e n g ers g er e ut h – 2 3. 6. 1 9 9 7 Si e g m u n ds b ur g B e k a n nt est er P or z ell a n m o d ell e ur d es T h üri n g er P or z ell a ns d er

N e u z eit.

Ab 1947

B es u c h d er

M eist er- u n d

B er ufs v olls c h ul e f ür S pi el z e u g u n d K er a mi k, S o n n e b er g u n d A bs c hl uss als K er a mi k m o d ell e ur. V o n 1 9 5 0 – 1 9 7 1 als M o d ell e ur i n d er P or z ell a nf a bri k » A. W. Fr. Kist er K G «, d er s p ät er e n » P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h «, t äti g. W elt b e k a n nt si n d

H ei n z S c h o b ers » D er gr o ß e J a g d z u g «, di e » M us k eti er e «, di e »It ali e nis c h e K o m ö di e « u n d di e

» S p a nis c h e H ofr eits c h ul e «, di e er f ür di e W er kst ätt e n i n U nt er w eiss b a c h s c h uf. H ei n z S c h o b er ı 1 0/ 0 2/ 1 9 3 3 M e n g ers g er e ut h – 2 3/ 0 6/ 1 9 9 7 Si e g m u n ds b ur g The

m ost f a m o us

att e n d e d t h e

p or c el ai n

M eist er- u n d

m o d el er

of

T h uri n gi a n

p or c el ai n i n t h e

B er ufs v olls c h ul e f or T o ys a n d

m o d er n ti m es. Fr o m

C er a mi cs i n S o n n e b er g,

1 9 4 7, S c h o b er

w h er e h e gr a d u at e d as

a c er a mi c m o d el er. T h er e aft er b et w e e n 1 9 5 0 a n d 1 9 7 1, h e w or k e d as a m o d el er i n t h e p or c el ai n f a ct or y » A. W. Fr. Kist er K G «, l at er k n o w n as » P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h «. M a n y of H ei n z S c h o b er‘s w or ks ar e f a m o us w orl d wi d e, s u c h as » T h e Gr e at H u nti n g Tr ai n «, » T h e

M us k ett ers «, » T h e It ali a n C o m e d y « a n d t h e » S p a nis h Ri di n g S c h o ol «,

w hi c h h e cr e at e d f or t h e w or ks h o ps i n U nt er wi ess b a c h. F E LI X Z E H ı 1 8 6 9 – 1 9 3 7 ı M o d ell e ur 1 8 8 3 – 1 8 8 8 als S c h ül er v o n Pr of ess or s ei n e m T o d e als d er

M öll er. St u di u m a n d er I n d ustri es c h ul e S o n n e b er g. V o n 1 8 8 8 bis z u

M o d ell e ur i n d er P or z ell a nf a bri k A.

m eist b es c h äfti gt e

M o d ell e ur d er

W. F. Kist er, S c h ei b e- Als b a c h, t äti g. Z e h w ar n e b e n S c h o b er

M a n uf a kt ur. Er s p e zi alisi ert e si c h a uf R o k o k o- u n d Bi e d er m ei er fi g ur e n

u n d a uf di e N a c h bil d u n g hist oris c h er S z e n e n. F eli x Z e h ı 1 8 6 9 – 1 9 3 7 ı D esi g n er 1 8 8 3 – 1 8 8 8 st u di es at t h e i n d ustri al s c h o ol i n S o n n e b er g as a st u d e nt of Pr of ess or his d e at h h e S c h o b er, Z e h

w or k e d as a d esi g n er at A. W. F. Kist er p or c el ai n w as t h e b usi est d esi g n er of t h e

m a n uf a ct or y.

M öll er. Fr o m 1 8 8 8 t o

m a n uf a ct or y, S c h ei b e- Als b a c h. A p art fr o m

H e s p e ci ali z e d i n Bi e d er m ei er a n d R o c o c o

fi g uri n es a n d i n r e pr o d u cti o ns of hist ori c al e v e nts. P R O F. O T T O P O E R T Z E L ı 2 4. 1 0. 1 8 7 6 S c h ei b e/ T h ür. – 1 6. 0 1. 1 9 6 3 C o b ur g ı M o d ell e ur u n d Bil d h a u er N a c h s ei n er

A us bil d u n g als P or z ell a n m o d ell e ur i n d er P or z ell a n m a n uf a kt ur

St u di u m a n d er I n d ustri es c h ul e S o n n e b er g u nt er Pr of.

Kist er S c h ei b e- Als b a c h, 3 J a hr e

M öll er. A ns c hli e ß e n d Ar b eit i n ei n e m At eli er i n G ot h a u n d

St u di u m a n d er A k a d e mi e d er Bil d e n d e n K ü nst e M ü n c h e n u nt er Pr of. Hil d e br a n d. Pr of. Ott o P o ert z el ı 2 4/ 1 0/ 1 8 7 6 S c h ei b e/ T h uri n gi a – 1 6/ 0 1/ 1 9 6 3 C o b ur g ı D esi g n er a n d s c ul pt or Aft er his tr ai ni n g as a p or c el ai n d esi g n er i n t h e Kist er p or c el ai n

m a n uf a ct or y S c h ei b e- Als b a c h 3 y e ars of

st u di es at t h e i n d ustri al s c h o ol i n S o n n e b er g dir e ct e d b y Pr of ess or

M öll er. T h er e u p o n h e w or k e d i n a st u di o

i n G ot h a a n d st u di e d at t h e A c a d e m y of Fi n e Arts i n M u ni c h dir e ct e d b y Pr of ess or Hil d e br a n d.

1

2 1 H ei n z S c h o b er 2 Pr of. Ott o P o ert z el 64| 65


F E LI X Z E H

2 9 1 1- 1 0 S c hlitts c h u hl a uf I c e- S p ort Z e h, F eli x 32 x 13 x 25 c m

1 0 3 1 5- 1 0 Fr รถ hli c h es Bi e d er m ei er H a p p y Bi e d er m ei er Z e h, F eli x 19 x 11 x 20 c m


D R EI G R A ZI E N

P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R S C H EI B E- A L S B A C H

3 2 8 3- BI S Dr ei Gr a zi e n T hr e e Gr a ci es Z e h, F eli x 16 x 9 x 25 c m

66| 67


F E LI X Z E H 1 0 2 5 6- 1 0 Ki n d err ei g e n D a n c e C hil dr e n Z e h, F eli x 31 x 15 x 20 c m


P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R S C H EI B E- A L S B A C H

68| 69


H EI N Z S C H O B E R

2 4 5 6- 1 0 K n a b e mit S c h u b k arr e n B o y wit h W h e el b arr o w S c h o b er, H ei n z 1 8 x 9 x 1 4, 5 c m 12556 P et ers b ur g er S c hlitt e nf a hrt P et ers b ur g er Sl ei g h S c h o b er, H ei n z 38 x 16 x 18 c m


N A P O L E O N

P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R S C H EI B E- A L S B A C H

9 6 5 0- 1 0 N a p ol e o n, gr o Ã&#x; N a p ol e o n P o ert z el, Ott o, Pr of. 45 x 26 x 65 c m

70| 71


LI T H O P H A NI E N P 7 0 9 9/ 2/ 7 0 8 9- W G Lit h o p h a ni e- L e u c ht e » Fr a u e n « Lit h o p h a ni e- L a m p » W o m e n « 29 x 29 x 43 c m


Di e » P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e «

w ur d e i m J a hr e 1 8 1 7 g e gr ü n d et. Z u

W elt g elt u n g g el a n gt e di e r e n o m mi ert e

T h üri n g er M a n uf a kt ur d ur c h i hr e s eit 1 8 4 9 a uf A nr e g u n g v o n G ottfri e d H e n kl ei n g ef erti gt e n Lit h o p h a ni e n: d ü n n e n, u n gl asi ert e n P or z ell a n pl att e n mit fili gr a n e n, li c ht d ur c hl ässi g e n Gr a v ur e n. Lit h o p h a ni e n, d a m als i n F or m v o n F e nst er bil d er n u n d Li c hts c hir m e n – h e ut e als Lit h o p h a ni e- L e u c ht e n er g ä n z e n d as S orti m e nt v o n D os e n, S c h al e n, S pi e g el n us w. u n d si n d b ei Li e b h a b er n h o c h g es c h ät zt. Di e H erst ell u n g erf ol gt i n r ei n er H a n d ar b eit. E c ht h eit d er M o d elli er u n g u n d B e m al u n g v o n H a n d n a c h Ori gi n al v or l a g e ist v er b ür gt.

P O RZELL A N M A N UFA CT U R PL A UE

T h e p or c el ai n f a ct or y of » P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e « w as f o u n d e d i n 1 8 1 7. T h e r e n o w n e d T h uri n gi a n m a n uf a ct ur er att ai n e d i nt er n ati o n al st a n di n g t hr o u g h its lit h o p h a n es i ns pir e d b y G ottfri e d H e n kl ei n, w hi c h h a v e b e e n m a d e si n c e 1 8 4 9: t hi n, u n gl a z e d p or c el ai n pl at es wit h fili gr e e, tr a nsl u c e nt e n gr a vi n gs. Lit h o p h a n es, t h e n i n t h e f or m of wi n d o w pi ct ur es a n d li g ht s h a d es – t o d a y as lit h o p h a n e li g hts – e n h a n c e t h e pr o d u ct r a n g e of j ars, b o wls, mirr ors, et c. a n d ar e hi g hl y a p pr e ci at e d b y c o n n oiss e urs. P ai nst a ki n gl y m a d e b y h a n d. T h e a ut h e nti cit y of t h e m o d elli n g a n d p ai nti n g b y h a n d a c c or di n g t o t h e ori gi n al art w or k is g u ar a nt e e d.

72| 73


C H R O NI K c hr o ni cl e

1816

Di e G e br ü d er J o h a n n K arl R u d olf, Dr. p hil. G ottl o b

1816

u n d F er di n a n d H e u ä c k er b a u e n i n Pl a u e ei n e P or z el -

a n d F er di n a n d H e u ä c k er est a blis h a p or c el ai n f a ct or y

l a nf a bri k. 1817

i n Pl a u e.

J o h. K. R. H e u ä c k er v er bi n d et si c h n a c h d e m T o d s ei n es

1817

Br u d ers mit d e m K a uf m a n n C hristi a n G ottfri e d S c hi er H e u ä c k er s c h ei d et a us d e m B etri e b a us, S c hi er h ol z

S c hi er h ol z. T h e P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e is f o u n d e d. 1 8 1 8

wir d all ei ni g er B esit z er. 1849

H e u ä c k er r etir es fr o m t h e fir m a n d S c hi er h ol z b e c o m es t h e s ol e o w n er.

A uf A nr e g u n g v o n G ottfri e d H e n kl ei n w er d e n i n Pl a u e

1849

di e erst e n Lit h o p h a ni e n e nt wi c k elt. Z u v or g a b es si e

At t h e a d vi c e of G ottfri e d H e n kl ei n lit h o p h a n es ar e d e v el o p e d at Pl a u e. B ef or e, t h e y w er e o nl y pr o d u c e d at

n ur i n P aris u n d B erli n. 1851

J o h. K. R. H e u ä c k er i n h erits t h e f a ct or y a n d ass o ci at es hi ms elf wit h t h e b usi n ess m a n C hristi a n G ottfri e d

h ol z. Di e P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e wir d g e gr ü n d et. 1818

T h e br ot h ers J o h a n n K arl R u d olf , Dr. P hil. G ottl o b

P aris a n d B erli n.

Di e S ö h n e d es Fir m e n gr ü n d ers, J uli us A d al b ert u n d

1851

J uli us A d al b ert a n d H u g o S c hi er h ol z, t h e s o ns of C hris-

H u g o S c hi er h ol z, ü b er n e h m e n di e L eit u n g d er fi ori e -

ti a n G ottfri e d S c hi er h ol z t a k e o v er t h e m a n a g e m e nt of

r e n d e n M a n uf a kt ur. Et w a 1 6 0 Mit ar b eit er w er d e n b e-

t h e fi o uris hi n g m a n uf a ct ur. A b o ut 1 6 0 w or k ers ar e

s c h äfti gt.

e m pl o y e d.

P O RZELL A N M A N UFACT U R PL A UE

1877

Di e n ä c hst e

G e n er ati o n,

M a x u n d Art h ur S c hi er h ol z,

1877

ü b er n e h m e n di e Fir m e nl eit u n g. 1899

T h e n e xt g e n er ati o n c o nsisti n g of

M a x a n d Art h ur

S c hi er h ol z t a k es o v er m a n a g e m e nt of t h e c or p or ati o n.

Di e Fir m a wir d i n ei n e G es ells c h aft mit b es c hr ä n kt er

1899

T h e f a ct or y b e c o m es a pri v at e li mit e d c o m p a n y.

1932

O ut p ut si n ks dr asti c all y as a r es ult of t h e

H aft u n g u m g e w a n d elt. 1932

Er h e bli c h er Pr o d u kti o nsr ü c k g a n g d ur c h di e

W elt wirt-

s c h afts kris e. Di e Z a hl d er B es c h äfti gt e n si n kt v o n 4 0 0

Gr e at

D e pr essi o n, t h e w or kf or c e g o es d o w n fr o m 4 0 0 t o 8 6.

a uf 8 6. 1945

W e ni g e T a g e n a c h E n d e d es 2. W elt kri e g es ni m mt di e

1945

M a n uf a kt ur di e Pr o d u kti o n wi e d er a uf. 1972

D er

B etri e b

wir d

u nt er

W orl d W ar II.

V er w alt u n g

d es

VE B

1972

P or z ell a n-

1990

P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e g est ellt. 1990

A uf h e b u n g

d er

V er w alt u n g

d ur c h

Pr o d u cti o n r es u m es o nl y a f e w d a ys aft er t h e e n d of V E B P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e n o w h as t h e a d mi nistr ati v e a ut h orit y of t h e f a ct or y.

VE B

A n n ul m e nt of t h e a d mi nistr ati v e a ut h orit y b y V E B

m a n uf a ct ur Pl a u e.

P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e. T h e f a ct or y is n a m e d » v o n

R ü c kf ü hr u n g i n di e » v o n S c hi er h ol z's c h e P or z ell a n-

S c hi er h ol z's c h e P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e G m b H «.

m a n uf a ct ur Pl a u e G m b H «. 1995

Ü b er n a h m e d ur c h di e 1 7 9 4 g e gr ü n d et e » K ö ni gli c h

1995

» K ö ni gli c h pri v. P or z ell a nf a bri k T ett a u «, f o u n d e d i n

pri v. P or z ell a nf a bri k T ett a u «, ei n e h u n d ert pr o z e nti g e

1 7 9 4, a 1 0 0 % s u bsi di ar y c o m p a n y of t h e S E L T M A N N

T o c ht er d er U nt er n e h m e ns gr u p p e S E L T M A N N.

Gr o u p, t a k es o v er t h e P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e.


P R O GF.E R O D T LT E OI B P O E R T Z E L

P O RZELL A N M A N UFACT U R PL A UE

P 7 0 8 4- 3 3 7- N A ufs at z T a bl e C e ntr e L ei b, G er d 24 x 18 x 30 c m

74| 75


P O T P O U R RI

V AS E


P O RZELL A N M A N UFA CT U R PL A UE VI T A | G er d L ei b, E d m u n d H a as e, G ust a v G oss e n b er g er, Os k ar Si e d er VI T A | G er d L ei b, E d m u n d H a as e, G ust a v G oss e n b er g er, Os k ar Si e d er

E D M U N D H A A S E ı 2 6. 0 3. 1 8 5 0 Kl ei n h ettst e dt – 1 3. 0 3. 1 9 1 7 Pl a u e ı Bil d h a u er A us bil d u n g

an

d er

M ü n c h e n er

N e us c h w a nst ei n, B a y er n. Pl a u e a uf.

K u nst a k a d e mi e,

Mit wir k u n g

an

d er

A us g est alt u n g

d es

» M är c h e ns c hl oss es «

N a h m a m 0 1. 0 4. 1 8 8 4 s ei n e T äti g k eit i n d er S c hi er h ol z's c h e n P or z ell a n m a n uf a ct ur

W ar d ort bis z u s ei n e m T o d e t äti g. V o n i h m st a m m e n di e s c h ö nst e n R o k o k o m o d ell e d er

M a n uf a k -

t ur. Er e nt wi c k elt e ei n e Vi el z a hl v o n pl astis c h e n Bl u m e n b el ä g e n. Bis h er k o n nt e n 1 2 5 v ers c hi e d e n e Bl üt e n p fi a nz e n a uf s ei n e n P or z ell a nst ü c k e n n a c h g e wi es e n

w er d e n. S ei n e J u g e n dstil g ef ä ß e

w ar e n ei n e B es o n d er h eit d es

T h üri n g er P or z ell a ns. Si e w er d e n h e ut e wi e d er n a c h d e n Ori gi n alf or m e n u n d D e k or b ü c h er n g ef erti gt. E d m u n d H a as e ı 2 6/ 0 3/ 1 8 5 0 Kl ei n h ettst e dt – 1 3/ 0 3/ 1 9 1 7 Pl a u e ı S c ul pt or Tr ai ni n g at Art S c h o ol i n

M u ni c h, h e t o o k p art i n d e c or ati n g t h e »f air y t al e c astl e « N e us c h w a nst ei n, B a v ari a. O n

0 1/ 0 4/ 1 8 8 4 h e t o o k u p w or k f or S c hi er h ol z's c h e P or z ell a n m a n uf a ct ur, Pl a u e, w h er e h e w or k e d u ntil h e di e d. H e cr e at e d t h e m ost b e a utif ul R o c o c o m o d els of t h e m a n uf a ct or y a n d d e v el o p e d n u m er o us s c ul pt ur al fi o w er d e c or ati o ns. U p t o n o w 1 2 5 diff er e nt fi o w er pl a nts h a v e b e e n f o u n d o n his p or c el ai n m o d els. His Art N o u v e a u v ess els w er e a s p e ci alt y of T h uri n gi a n p or c el ai n. T h e y ar e pr o d u c e d a g ai n t o d a y a c c or di n g t o t h e ori gi n al f or ms a n d d e c or ati o n b o o ks. G E R D L EI B ı g e b or e n a m 1 4. 4. 1 9 2 7 i n H as e nt h al ı M o d ell e ur E nt wi c k elt e T af el g es c hirr e wi e D os e n o d er A ufs ät z e. P fi e g e d er t r a diti o n ell e n Lit h o p h a ni e n h erst ell u n g. G er d L ei b ı 1 4/ 0 4/ 1 9 2 7 H as e nt h al ı D esi g n er H e d e v el o p e d t a bl e w ar e s u c h as j ars or c e nt er pi e c es a n d h as c ulti v at e d t h e tr a diti o n al pr o d u cti o n of lit h o p h a ni es. G U S T A V G O S S E N B E R G E R ı M o d ell e ur Wir kt e i n Pl a u e v o n 1 9 1 6 bis 1 9 5 1. Als b e m er k e ns w ert g elt e n s ei n e Ti erst ü c k e. G ust a v G oss e n b er g er ı D esi g n er W or k e d f or Pl a u e fr o m 1 9 1 6 t o 1 9 5 1. His m ost r e m ar k a bl e w or ks ar e his a ni m al s c ul pt ur es. O S K A R SI E D E R ı 2 9. 0 4. 1 8 5 2 S o n n e b er g – 0 3. 0 4. 1 9 2 4 ı M o d ell e ur Er k a m s c h o n 1 8 7 3 n a c h Pl a u e u n d w ar hi er bis 1 9 2 4 t äti g. Pr ä gt e ü b er J a hr z e h nt e a n d er S eit e E d m u n d H a as es m a ß g e bli c h d as k ü nstl eris c h e Pr o fil d er M a n uf a kt ur. Os k ar Si e d er ı 2 9/ 0 4/ 1 8 5 2 S o n n e b er g t o 0 3/ 0 4/ 1 9 2 4 ı D esi g n er H e c a m e t o Pl a u e alr e a d y i n 1 8 7 3 a n d w or k e d t h er e u ntil 1 9 2 4. T o g et h er wit h E d m u n d H a as e h e d e cisi v el y m ar k e d t h e artisti c pr o fil e of t h e m a n uf a ct or y o v er d e c a d es.

E d m u n d H a as e

76| 77


G US T A V G OSS E N B E R G E R P 6 3 6 5/ 1- 3 3 7- N S c h al e B o wl G oss e n b er g er, G ust a v 33 x 20 x 17 c m


O S K A R SI E D E R

P O RZELL A N M A N UFACT U R PL A UE

P 1 0 2 0- 3 3 7- N S c h al e B o wl Si e d er, Os k ar 33 x 20 x 17 c m

78| 79


E D M U N D H A AS E P 4 1 2 7/ 1- 3 3 7- N P ot p o urri v as e P ot p o urri v as e H a as e, E d m u n d 37 x 27 x 72 c m


P O RZELL A N M A N UFACT U R PL A UE

P 7 5 9- 3 3 7- N A ufs at z T a bl e C e ntr e H a as e, E d m u n d Höhe 52 c m/ Ø 34 c m

P 1 0 2 6- W G H Lit h o p h a ni e- L e u c ht e »J u g e n dstil « Lit h o p h a ni e-l a m p » Art N o v e a u « H a as e, E d m u n d 22 x 22 x 43 c m

80| 81


M A R TI N A Z A P F E P 8 1 2 0- W G Lit h o p h a ni e- L e u c ht e » D a m e n « Lit h o p h a ni e- L a m p » L a di es « 32 x 32 x 46 c m P 8 0 4 6/ 8/ 8 1 9 0- W Lit h o p h a ni e- L e u c ht e » R os e n « Lit h o p h a ni e- L a m p » R os es « Z a pf e, M arti n a 13 x 13 x 27 c m


P O RZELL A N M A N UFACT U R PL A UE

P 7 0 4 2/ A 2/ 7 0 3 4/ B- 3 3 7- N » M ä d c h e n mit T u c h « » Girl wit h s c arf «

P 7 0 4 2/ A 2/ 7 0 3 4/ A- 3 3 7- N »J u n g e mit G ar b e « » B o y wit h s h e af «

Lit h o p h a ni e- L e u c ht e n Lit h o p h a ni e- L a m ps 12 x 12 x 24 c m

82| 83


WI R L A D E N SI E G A N Z H E R Z LI C H EI N … W e c or di all y i n vit e y o u ...

B esi c hti g u n g e n & F ü hr u n g e n Li e b h a b er o d er

h o c h w erti g e n

K ü nstl er

mit I nt er ess e

P or z ell a n m a n uf a kt ur « –

P or z ell a n k u nst h a n d w er ks, an

P or z ell a n si n d

k u nsti nt er essi ert e

ganz

h er zli c h

mit all e n E x p o n at e n a us vi er v ers c hi e d e n e n

K u nst a bt eil u n g – z u b esi c hti g e n.

Hi er b est e ht a u ß er d e m di e

P or z ell a nli e b h a b er

ei n g el a d e n,

di e

» Gl äs er n e

M a n uf a kt ur e n u n d ei n er

M ö gli c h k eit z ur T eil n a h m e a n

ei n er F ü hr u n g, b ei d er di e B es u c h er – b ei ei n e m Bli c k ü b er di e S c h ult er d er P or z ell a n k ü nstl er – di e E ntst e h u n g d er P or z ell a n w er k e » mit erl e b e n « k ö n n e n. F ür P or z ell a n k ü nstl er P or z ell a n k u nst h a n d w er k er n, di e bis h er n o c h ni c ht i n/f ür » di e p or z ell a n m a n uf a kt ur e n « g e ar b eit et h a b e n, wir d hi er – n a c h A bs pr a c h e – di e M ö gli c h k eit g e g e b e n, i n ei g e ns hi erf ür v or b er eit et e n At eli ers i hr e H a n d w er ks k u nst » a m L e b e n « z u h alt e n. Vi el e K u nst h a n d w er k er fr e u e n si c h a uf ei n f ortf ü hr e n d es » Mit ei n a n d er « … I hr g a n z i n di vi d u ell es E v e nt Di e gl äs er n e S c h a u h all e bi et et i nt er essi ert e n V er a nst alt er n vi el e i hr er E v e nts – e g al o b K o n z ert e,

M ö gli c h k eit e n z ur

V ortr ä g e o d er a u c h S h o ws. Li c ht,

U ms et z u n g

A k usti k u n d ei n e t oll e

At m os p h är e m a c h e n s o j e d e V er a nst alt u n g z u ei n e m u n v er g essli c h e n Erl e b nis. Visits & G ui d e d T o urs L o v ers of hi g h q u alit y p or c el ai n art a n d cr aft, p or c el ai n art a p pr e ci at ors a n d artists wit h a n i nt er est i n p or c el ai n ar e c or di all y i n vit e d t o visit t h e » Gl äs er n e P or z ell a n m a n uf a kt ur «, w h er e all e x hi bits fr o m t h e f o ur diff er e nt m a n uf a ct ori es a n d t h e art d e p art m e nt ar e o p e n t o p u bli c. H er e y o u als o h a v e t h e o p p ort u nit y t o p arti ci p at e i n a g ui d e d t o ur a n d e v e n g et t o p e e k o v er t h e artists’ s h o ul d ers a n d wit n ess f or y o urs elf t h e cr afts m a ns hi p b e hi n d e a c h p or c el ai n w or k. F or P or c el ai n Artis a ns P or c el ai n artis a ns

w h o ar e n ot

w or ki n g i n a p or c el ai n

m a n uf a ct or y h a v e t h e o p p ort u nit y

t o k e e p t h eir cr aft » ali v e « i n o ur s p e ci all y pr e p ar e d st u di os.

M a n y artis a ns

w el c o m e t his

c oll a b or ati o n t o c o nti n u e t h eir cr e ati vit y. Y o ur I n di vi d u ali z e d E v e nt T h e gl ass e x hi biti o n h all off ers e v e nt or g a ni z ers m a n y p ossi biliti es f or r e ali zi n g t h eir dr e a m e v e nts, b e it c o n c erts, pr es e nt ati o ns or s h o ws. B e a utif ul li g hti n g, e x c ell e nt a c o usti cs a n d a n i ns piri n g at m os p h er e m a k e e v er y e v e nt a n u nf or g ett a bl e e x p eri e n c e! 84| 85


DI E P O R Z E L L A N M A N U F A K T U R E N K O N T A K TI E R E N SI E U N S –

g e m ei ns a m pl a n e n wir I hr E v e nt!

C o nt a ct us n o w – t o g et h er w e c a n m a k e y o ur e v e nt r e m ar k a bl e!

P or z ell a n m a n uf a kt ur e n A elt est e V ol kst e dt Br eits c h ei dstr a ß e 7 0 7 4 0 7 R u d olst a dt / T h üri n g e n T el.: + 4 9 3 6 7 2 / 4 8 0 2- 0 F a x: + 4 9 3 6 7 2 / 4 8 0 2- 2 2 w w w. di e- p or z ell a n m a n uf a kt ur e n. d e


G L ÄS E R N E P O R Z E L L A N M A N UF A K T U R 80 % K o d er HKS 92 ( 1 0. 1 0. 0 7 mit H err n W el z b es pr o c h e n)

P or z ell a n m a n uf a kt ur e n A elt est e V ol kst e dt Br eits c h ei dstr a ß e 7 ı 0 7 4 0 7 R u d olst a dt / T h üri n g e n T el.: + 4 9 3 6 7 2 / 4 8 0 2- 0 ı F a x: + 4 9 3 6 7 2 / 4 8 0 2- 2 2 w w w. di e- p or z ell a n m a n uf a kt ur e n. d e

Profile for Seltmann Weiden

Katalog "Die Porzellanmanufakturen"  

Katalog "Die Porzellanmanufakturen"