Page 1


R E F E R E N Z E N / R ef er e n c e s


n F O R M E N ı S h a p es

n B U F F E T- K o n z e pt e ı B u ff et c o n c e pts

| BL U ES

1 8 8- 1 9 7

| B UFFET G O U R MET

2 0- 2 7

| GOOD MOOD

1 9 8- 2 0 7

| B U F F E T G O U R M E T F A N T A S TI C

2 8- 3 9

| C O U P FI N E DI NI N G

4 0- 5 1

| M A XI M

5 2- 5 9

| DI A M A N T

6 0- 7 1

| S A V OY

7 2- 8 9

| MER A N

9 0- 9 9

| M A N D A RI N

2 1 2- 2 1 5

| DI E B E C H E R

1 0 0- 1 0 7

| LAGUNA

2 1 6- 2 1 7

| B E C H E R T O G O ı M u g To G o

1 0 8- 1 1 3

| C O F F E- E- M O TI O N

2 1 8- 2 2 1

| KI N D E R- S E RI E N

1 1 4- 1 1 9

| PAS O

2 2 2- 2 2 3

| VI G N E T T E N ı Vi g n e tt es

1 2 0- 1 2 7

| I M P E R AL

1 2 8- 1 3 3

| S AL Z B U R G

1 3 4- 1 3 7

| C O MPACT

1 3 8- 1 4 5

| C O M M U NI T Y

1 4 6- 1 5 1

| VI T A LI S

6- 1 9

n S O N D E R A R TI K E L ı S o n d er d e k or a ti o n e n S p e ci al ar ti cl es ı S p e ci al d e c or a ti o n

2 0 8- 2 1 1

| L U K ULL U S Pizz a- / P ast at ell er A u fl a uf- u. B a c kf or m e n / P ast et e n n ä pf e L ö w e n k o p ft erri n e n / S e n ft o pf Tis c h a ufst ell er / - a bf all ei m er

n 2 0 g ut e G R Ü N D E ı 2 0 g o o d r e as o ns t o b u y

S E L T M A N N W EI D E N p or c el ai n

2 2 4- 2 2 5

|

S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P orz ell a n z u k a uf e n M A DEI N GE R M A NY BE GREE N

n V ertr et u n g e n & A ns pr e c h p art n er C o nt a ct p ers o ns & a g e n ci es

n F ar bi g e S O R TI M E N T E

C ol o ur e d r a n g e

1 5 2- 1 6 5

| F A S HI O N ı K A R M A

1 6 6- 1 7 5

| F A N T A S TI C

1 7 6- 1 8 3

| C O U N T R Y LI F E

1 8 4- 1 8 7

| VI P. C O L L E C TI O N

2 2 6- 2 3 0

|

D e uts c hl a n d ı A usl a n ds v ertr et u n g e n

231

|

A GB

2| 3S E L T M A N N W EI D E N - H O T E L K o m p et e n z s eit ü b er 1 0 0 J a hr e n I m J a hr e 1 9 1 0 g e gr ü n d et, h ält d as bis z ur U nt er n e h m e ns gr u p p e S E L T M A N N e nt wi c k elt e F a mili e n u nt er n e h m e n s ä mtli c h e Pr o d u kti o nsst a n d ort e a uss c hli e ßli c h i n D e uts c hl a n d . U m d e n g esti e g e n e n A ns pr ü c h e n d er G äst e i n d er G astr o n o mi e z u e nts pr e c h e n, h at di e S E L T M A N N- Gr u p p e i hr e Di visi o n H ot ell eri e/ G astr o n o mi e i n d e n l et zt e n J a hr e n er h e bli c h a us g e b a ut … – denn – di e » S p eis e n- Pr äs e nt ati o n « h at si c h i n d er m o d er n e n G astr o n o mi e v o n ei nf a c h e n S p eis e n- B e h ält niss e n ü b er di e Pr äs e nt ati o n u n d di e I ns z e ni er u n g bis hi n z ur Erl e b nis- G astr o n o mi e e nt wi c k elt. Äst h eti k, F u n kti o n, Vi elf älti g k eit u n d H a pti k si n d ei ni g e w es e ntli c h e Krit eri e n, di e d e n A ns pr u c h d es G astr o n o m e n u n d s ei n er G äst e d e ff ni er e n. D as K o c h e n k ö n n e n Si e b ess er als wir … … d a b ei u nt erst üt zt Si e u ns er ä u ß erst pr of essi o n ell es B er at er- T e a m g er n e b ei m T h e m a

PO R ZELL A N

mit ei n er a u ß er g e w ö h nli c h u mf a n gr ei c h e n S orti m e nts br eit e u n d ei n er h er v orr a g e n d e n Pr o d u kt- Q u alit ät.

C o m p et e n c y f or m or e t h a n 1 0 0 y e ars … F o u n d e d i n 1 9 1 0, t h e f a mil y-r u n b usi n ess t h at h as e v ol v e d i nt o t h e S E L T M A N N Gr o u p k e e ps all of its pr o d u cti o n sit es e x cl usi v el y i n G er m a n y . I n or d er t o k e e p u p wit h t h e e v er-i n cr e asi n g d e m a n ds of g astr o n o m y c ust o m ers, t h e S E L T M A N N Gr o u p h as e x p a n d e d its h ot el a n d g astr o n o m y li n e c o nsi d er a bl y i n r e c e nt y e ars … – b e c a us e – i n m o d er n g astr o n o m y t h e m e al pr es e nt ati o n h as e v ol v e d fr o m b asi c f o o d c o nt ai n ers t hr o u g h cr e ati v e arr a n g e m e nt t o e v e nt g astr o n o m y. D esi g n, f u n cti o n, di v ersit y a n d h a pti cs ar e ess e nti al crit eri a f or d e ti ni n g t h e d e m a n ds of t h e r est a ur at e urs a n d t h eir g u ests. Y o u'r e c ert ai nl y b ett er at c o o ki n g t h at us … … o ur e x c e e di n gl y pr of essi o n al t e a m of c o ns ult a nts w o ul d b e v er y gl a d t o s u p p ort a n d a d vis e y o u i n all t hi n gs c o n c er ni n g p or c el ai n wit h a n e xt e nsi v e pr o d u ct r a n g e a n d e x c ell e nt q u alit y.

4| 5


( Li ef er b ar a b 0 3/ 2 0 2 1)

B L UES


Ei n e F or m e ns pr a c h e g e pr ä gt v o n f ei n e n Rill e n – d as ist di e n e u e F or m d er P or z ell a ns eri e B L U E S . A d esi g n l a n g u a g e c h ar a ct eri z e d b y ff n e gr o o v es – t his is t h e n e w f or m of t h e p or c el ai n s eri es B L U E S .

2 0 6 | 27 0 7


B

L UES


8| 9B

L UES 10 | 11


Wi e w är e es mit ei n e m g es u n d e n Fr ü hst ü c k u n d ei n er g ut e n T ass e K aff e e ? Di e Rill e n d e k or ati o n e n i n vi er v ers c hi e d e n e n F ar b e n bri n g e n S c h w u n g a uf d e n Tis c h. H o w a b o ut a h e alt h y br e a kf ast a n d a g o o d c u p of c off e e ? T h e gr o o v e d d é c or i n f o ur diff er e nt c ol ors will bri n g a b u z z t o t h e t a bl e!


( Li ef er b ar a b 0 3/ 2 0 2 1)

B Lp er cUussiE oSn

12 | 13


�


B

Lp er cUussiE oSn

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

� �

D e k or / D e c. » Ar ktis bl a u « 5 7 7 1 7 D e k or / D e c. » S a n d b ei g e « 5 7 7 1 9

� �

D e k or / D e c. » P erl gr a u « 5 7 7 1 8 D e k or / D e c. » S al b ei gr ü n « 5 7 7 2 0

14 | 15


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

B L U E S w ei ß u ni ( Li ef er b ar a b 0 3/ 2 0 2 1)

w ei ß / u ni

i n o z.

0 0 1. 7 5 6 6 0 9

2

0, 4 4 / 1 4. 7

422

1 2 3 / 4. 8

1 8 7 x 1 0 2 / 7. 4 x 4. 0

0 0 1. 7 5 6 4 2 4

2

0, 5 2 / 1 7. 3

498

1 1 4 / 4. 5

2 0 5 x 1 1 6 / 8. 1 x 4. 6

0 0 1. 7 5 6 2 7 2

1

0, 2 7 / 9. 0

297

9 9 / 3. 9

1 0 0 / 3. 9

0 0 1. 7 5 6 2 7 1

1

0, 2 9 / 9. 7

235

8 0 / 3. 1

1 5 0 x 9 3 / 5. 9 x 3. 7

O b er e z ur K aff e et ass e 1 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 5 6 2 6 2

6

0, 1 8 / 6. 0

162

5 7 / 2. 2

1 0 7 x 7 8 / 4. 2 x 3. 1

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 3

6

233

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 6

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 5 6 7 4 7

6

221

6 8 / 2. 7

1 1 3 x 8 3 / 4. 4 x 3. 3

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 3

6

233

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 6

O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 5 6 3 5 7

6

101

4 3 / 1. 7

8 8 x 6 6 / 3. 5 x 2. 6

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 7 4 8

6

137

1 5 / 0. 6

1 3 7 / 5. 4

K aff e e k a n n e 1 0, 4 0 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

T e e k a n n e 1 0, 5 0 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

Z u c k er d os e 0, 2 7 ltr. S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Gi e ß er 2 0, 2 9 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

0, 2 6 / 8. 7

0, 0 9 / 3. 0

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 5 6 3 5 8

6

0, 3 0 / 1 0. 0

232

8 2 / 3. 2

1 1 1 x 7 9 / 4. 4 x 3. 1

0, 1 8 / 6. 0

153

6 0 / 2. 4

1 1 1 x 8 2 / 4. 4 x 3. 2

233

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 6

165

6 4 / 2. 5

1 1 2 x 8 6 / 4. 4 x 3. 4

233

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 6

271

9 4 / 3. 7

1 2 2 x 9 0 / 4. 8 x 3. 5

233

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 6

232

8 2 / 3. 2

1 1 1 x 7 9 / 4. 4 x 3. 1

137

1 5 / 0. 6

1 3 7 / 5. 4

219

8 6 / 3. 4

1 1 3 x 8 1 / 4. 4 x 3. 2

M u g wit h h a n dl e st a c k b al e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

O b er e z ur K aff e et ass e 1 T ul p e 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 5 6 4 2 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 3

6

O b er e z ur C af et eri at ass e T ul p e 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 7 5 6 4 2 9

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 3

6

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e T ul p e 0, 3 7 ltr.

0 0 1. 7 5 6 4 3 0

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 3

6

O b er e z ur M o c c at ass e T ul p e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 5 6 4 2 7

6

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 7 4 8

6

0, 2 3 / 7. 7

0, 3 8 / 1 2. 7

0, 0 9 / 3. 0

C u p a n d s a u c er / T ass e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

B e c h er mit H e n k el T ul p e 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 5 6 3 5 9

6

0, 2 8 / 9. 3

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

Ei er b e c h er mit A bl a g e ( gl att)

0 0 1. 7 5 6 2 8 3

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 4. 9

0 0 1. 7 5 6 2 7 0

1

542

6 9 / 2. 7

1 6 0 / 6. 3

E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n W ar mi n g pl at e


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

B L U E S w ei ß u ni ( Li ef er b ar a b 0 3/ 2 0 2 1)

w ei ß / u ni

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

T ell er fl a c h 3 3 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 4

6

1138

2 8 / 1. 1

3 3 2 / 1 3. 1

T ell er fl a c h 3 0 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 5

6

792

2 6 / 1. 0

3 0 3 / 1 1. 9

T ell er fl a c h 2 8 c m

0 0 1. 7 5 6 2 7 6

6

670

2 2 / 0. 9

2 7 7 / 1 0. 9

T ell er fl a c h 2 6 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 6

6

601

2 2/ 0. 9

2 6 3 / 1 0. 4

T ell er fl a c h 2 3 c m

0 0 1. 7 5 6 2 7 7

6

432

2 0 / 0. 8

2 3 3 / 9. 2

T ell er fl a c h 2 1, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 3 6 0

6

385

2 1 / 0. 8

2 1 8 / 8. 6

T ell er fl a c h 1 7 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 7

6

213

1 6 / 0. 6

1 6 8 / 6. 6

0 0 1. 7 5 6 2 7 8

6

0, 4 0 / 1 3. 3

494

4 1 / 1. 6

2 2 5 / 8. 6

0 0 1. 7 5 6 2 6 8

6

0, 2 0 / 6. 7

312

3 5 / 1. 4

1 9 3 / 7. 6

P ast at ell er ti ef 3 0 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 9

2

0, 6 3 / 2 1. 0

912

5 1 / 2. 0

3 0 7 / 1 2. 1

P ast at ell er ti ef 2 7 c m

0 0 1. 7 5 6 2 7 9

2

0, 5 0 / 1 6. 0

656

4 6 / 1. 8

2 7 4 / 1 0. 8

O b er e z ur S u p p e nt ass e 0, 2 7 ltr.

0 0 1. 7 5 6 7 4 6

6

0, 3 0 / 1 0. 0

246

5 6 / 2. 2

1 4 3 x 9 8 / 5. 6 x 3. 9

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 6 3

6

233

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

364

8 6 / 3. 4

2 0 4 x 1 2 8 / 8. 0 x 5. 0

130

5 5 / 2. 2

4 8 / 2. 0

i n o z.

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o p ast a

S o u p c u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

S a u ci er e 0, 5 5 ltr.

0 0 1. 7 5 6 2 7 5

1

0 0 1. 7 5 6 2 8 4

1

0, 5 8 / 1 9. 3

Gr a v y b o at / S a u ci èr e / S alsi er a

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er ( gl att)

S alt a n d p e p p er s et / S ali èr e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

0 0 1. 7 5 6 7 4 9

6

0, 3 0 / 1 0. 0

234

4 7 / 1. 9

1 3 2 / 5. 2

S c h üss el r u n d 1 5, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 8 7

4

0, 7 7 / 2 5. 7

364

7 6 / 3. 0

1 5 7 / 6. 2

S c h üss el r u n d 2 1 c m

0 0 1. 7 5 6 2 8 8

2

2, 0 0 / 6 6. 7

663

9 7 / 3. 8

2 1 2 / 8. 3

S c h üss el r u n d 3 0 c m

0 0 1. 7 5 6 2 8 9

1

3, 7 0 / 1 2 3. 3

1316

9 9 / 3. 9

3 0 3 / 1 1. 9

Pl att e o v al 2 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 8 0

2

380

2 2 / 0. 9

2 5 4 x 1 8 1 / 1 0. 0 x 7. 1

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 7 5 6 3 6 2

2

439

2 2 / 0. 9

2 8 3 x 2 1 1 / 1 1. 1 x 8. 3

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 7 5 6 2 8 1

2

633

2 2 / 0. 9

3 1 1 x 2 3 9 / 1 2. 2 x 9. 4

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 7 5 6 2 8 2

2

857

2 2 / 0. 9

3 5 3 x 2 8 0 / 1 3. 9 x 1 1. 0

F o o d b o wl 1 3 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 2

4

0, 4 2 / 1 4. 0

192

5 5 / 2. 2

1 2 8 / 5. 0

F o o d b o wl 1 7, 5 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 3

2

1, 5 2 / 5 0. 7

479

8 8 / 3. 5

1 7 7 / 7. 0

F o o d b o wl 2 0 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 4

2

1, 7 2 / 5 7. 3

576

7 9 / 3. 1

2 0 4 / 8. 0

F o o d b o wl 2 5 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 5

2

2, 3 5 / 7 8. 3

859

6 9 / 2. 7

2 5 5 / 1 0. 0

F o o d b o wl 2 8 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 6

2

2, 2 7 / 7 5. 7

852

5 2 / 2. 0

2 8 2 / 1 1. 1

D ess erts c h al e 1 3 c m B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

F o o d b o wl / S al a di er / I ns al ati er a

16 | 17


Arti k el Nr.

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

BL U ES

» Ar ktis bl a u «

» P erl gr a u «

» S a n d b ei g e «

» S al b ei gr ü n «

57717

57718

57719

57720

( Li ef er b ar a b 0 3/ 2 0 2 1)

0 0 1. 7 5 6 6 1 2

0 0 1. 7 5 6 6 5 3

0 0 1. 7 5 6 6 9 4

0 0 1. 7 5 6 7 3 5

0 0 1. 7 5 6 5 7 1

0 0 1. 7 5 6 6 1 5

0 0 1. 7 5 6 6 5 6

0 0 1. 7 5 6 6 9 7

0 0 1. 7 5 6 5 7 3

001756617

0 0 1. 7 5 6 6 5 8

0 0 1. 7 5 6 6 9 9

0 0 1. 7 5 6 5 7 4

0 0 1. 7 5 6 6 1 8

0 0 1. 7 5 6 6 5 9

0 0 1. 7 5 6 7 0 0

O b er e z ur K aff e et ass e 1 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 5 6 5 7 5

0 0 1. 7 5 6 6 1 9

0 0 1. 7 5 6 6 6 0

0 0 1. 7 5 6 7 0 1

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 6

0 0 1. 7 5 6 6 4 0

0 0 1. 7 5 6 6 8 1

0 0 1. 7 5 6 7 2 2

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 5 6 7 5 1

0 0 1. 7 5 6 7 5 5

0 0 1. 7 5 6 7 5 9

0 0 1. 7 5 6 7 6 3

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 6

0 0 1. 7 5 6 6 4 0

0 0 1. 7 5 6 6 8 1

0 0 1. 7 5 6 7 2 2

O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 5 6 5 7 6

0 0 1. 7 5 6 6 2 0

0 0 1. 7 5 6 6 6 1

0 0 1. 7 5 6 7 0 2

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 7 5 2

0 0 1. 7 5 6 7 5 6

0 0 1. 7 5 6 7 6 0

0 0 1. 7 5 6 7 6 4

0 0 1. 7 5 6 5 7 7

0 0 1. 7 5 6 6 2 1

0 0 1. 7 5 6 6 6 2

0 0 1. 7 5 6 7 0 3

O b er e z ur K aff e et ass e 1 T ul p e 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 5 6 5 7 8

0 0 1. 7 5 6 6 2 2

0 0 1. 7 5 6 6 6 3

0 0 1. 7 5 6 7 0 4

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 6

0 0 1. 7 5 6 6 4 0

0 0 1. 7 5 6 6 8 1

0 0 1. 7 5 6 7 2 2

O b er e z ur C af et eri at ass e T ul p e 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 7 5 6 5 7 9

0 0 1. 7 5 6 6 2 3

0 0 1. 7 5 6 6 6 4

0 0 1. 7 5 6 7 0 5

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 6

0 0 1. 7 5 6 6 4 0

0 0 1. 7 5 6 6 8 1

0 0 1. 7 5 6 7 2 2

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e T ul p e 0, 3 7 ltr.

0 0 1. 7 5 6 5 8 0

0 0 1. 7 5 6 6 2 5

0 0 1. 7 5 6 6 6 5

0 0 1. 7 5 6 7 0 6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 6

0 0 1. 7 5 6 6 4 0

0 0 1. 7 5 6 6 8 1

0 0 1. 7 5 6 7 2 2

O b er e z ur M o c c at ass e T ul p e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 5 6 5 8 1

0 0 1. 7 5 6 6 2 4

0 0 1. 7 5 6 6 6 6

0 0 1. 7 5 6 7 0 7

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 7 5 2

0 0 1. 7 5 6 7 5 6

0 0 1. 7 5 6 7 6 0

0 0 1. 7 5 6 7 6 4

0 0 1. 7 5 6 5 8 2

0 0 1. 7 5 6 6 2 6

0 0 1. 7 5 6 6 6 7

0 0 1. 7 5 6 7 0 8

0 0 1. 7 5 6 5 8 4

0 0 1. 7 5 6 6 2 8

0 0 1. 7 5 6 6 6 9

0 0 1. 7 5 6 7 1 0

0 0 1. 7 5 6 5 7 2

0 0 1. 7 5 6 6 1 6

0 0 1. 7 5 6 6 5 7

0 0 1. 7 5 6 6 9 8

K aff e e k a n n e 1 0, 4 0 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

T e e k a n n e 1 0, 5 0 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

Z u c k er d os e 0, 2 7 ltr. S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Gi e ß er 2 0, 2 9 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

C u p a n d s a u c er / T ass e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

B e c h er mit H e n k el T ul p e 0, 2 8 ltr. M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

Ei er b e c h er mit A bl a g e ( gl att) E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n W ar mi n g pl at e


Arti k el Nr.

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

BL U ES

» Ar ktis bl a u «

» P erl gr a u «

» S a n d b ei g e «

» S al b ei gr ü n «

57717

57718

57719

57720

T ell er fl a c h 3 3 c m

0 0 1. 7 5 6 5 8 5

0 0 1. 7 5 6 6 2 9

0 0 1. 7 5 6 6 7 0

0 0 1. 7 5 6 7 1 1

T ell er fl a c h 3 0 c m

0 0 1. 7 5 6 5 8 6

0 0 1. 7 5 6 6 3 0

0 0 1. 7 5 6 6 7 1

0 0 1. 7 5 6 7 1 2

T ell er fl a c h 2 8 c m

0 0 1. 7 5 6 5 8 7

0 0 1. 7 5 6 6 3 1

0 0 1. 7 5 6 6 7 2

0 0 1. 7 5 6 7 1 3

T ell er fl a c h 2 6 c m

0 0 1. 7 5 6 5 8 8

0 0 1. 7 5 6 6 3 2

0 0 1. 7 5 6 6 7 3

0 0 1. 7 5 6 7 1 4

T ell er fl a c h 2 3 c m

0 0 1. 7 5 6 5 8 9

0 0 1. 7 5 6 6 3 3

0 0 1. 7 5 6 6 7 4

0 0 1. 7 5 6 7 1 5

T ell er fl a c h 2 1, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 0

0 0 1. 7 5 6 6 3 4

0 0 1. 7 5 6 6 7 5

0 0 1. 7 5 6 7 1 6

T ell er fl a c h 1 7 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 1

0 0 1. 7 5 6 6 3 5

0 0 1. 7 5 6 6 7 6

0 0 1. 7 5 6 7 1 7

0 0 1. 7 5 6 5 9 2

0 0 1. 7 5 6 6 3 6

0 0 1. 7 5 6 6 7 7

0 0 1. 7 5 6 7 1 8

0 0 1. 7 5 6 5 9 4

0 0 1. 7 5 6 6 3 7

0 0 1. 7 5 6 6 7 8

0 0 1. 7 5 6 7 1 9

P ast at ell er ti ef 3 0 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 3

0 0 1. 7 5 6 6 3 8

0 0 1. 7 5 6 6 7 9

0 0 1. 7 5 6 7 2 0

P ast at ell er ti ef 2 7 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 5

0 0 1. 7 5 6 6 3 9

0 0 1. 7 5 6 6 8 0

0 0 1. 7 5 6 7 2 1

O b er e z ur S u p p e nt ass e 0, 2 7 ltr.

0 0 1. 7 5 6 7 5 0

0 0 1. 7 5 6 7 5 4

0 0 1. 7 5 6 7 5 8

0 0 1. 7 5 6 7 6 2

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 6

0 0 1. 7 5 6 6 4 0

0 0 1. 7 5 6 6 8 1

0 0 1. 7 5 6 7 2 2

( Li ef er b ar a b 0 3/ 2 0 2 1)

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o p ast a

S o u p c u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 7 5 6 5 9 7

0 0 1. 7 5 6 6 4 1

0 0 1. 7 5 6 6 8 2

0 0 1. 7 5 6 7 2 3

0 0 1. 7 5 6 5 8 3

0 0 1. 7 5 6 6 2 7

0 0 1. 7 5 6 6 6 8

0 0 1. 7 5 6 7 0 9

0 0 1. 7 5 6 7 5 3

0 0 1. 7 5 6 7 5 7

0 0 1. 7 5 6 7 6 1

0 0 1. 7 5 6 7 6 5

S c h üss el r u n d 1 5, 5 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 8

0 0 1. 7 5 6 6 4 2

0 0 1. 7 5 6 6 8 3

0 0 1. 7 5 6 7 2 4

S c h üss el r u n d 2 1 c m

0 0 1. 7 5 6 5 9 9

0 0 1. 7 5 6 6 4 3

0 0 1. 7 5 6 6 8 4

0 0 1. 7 5 6 7 2 5

S c h üss el r u n d 3 0 c m

0 0 1. 7 5 6 6 0 0

0 0 1. 7 5 6 6 4 4

0 0 1. 7 5 6 6 8 5

0 0 1. 7 5 6 7 2 6

Pl att e o v al 2 5 c m

0 0 1. 7 5 6 6 0 1

0 0 1. 7 5 6 6 4 5

0 0 1. 7 5 6 6 8 6

0 0 1. 7 5 6 7 2 7

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 7 5 6 6 0 2

0 0 1. 7 5 6 6 4 6

0 0 1. 7 5 6 6 8 7

0 0 1. 7 5 6 7 2 8

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 7 5 6 6 0 3

0 0 1. 7 5 6 6 4 7

0 0 1. 7 5 6 6 8 8

0 0 1. 7 5 6 7 2 9

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 7 5 6 6 0 4

0 0 1. 7 5 6 6 4 8

0 0 1. 7 5 6 6 8 9

0 0 1. 7 5 6 7 3 0

F o o d b o wl 1 3 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 7

0 0 1. 7 5 7 0 9 2

0 0 1. 7 5 7 0 9 7

0 0 1. 7 5 7 1 0 2

F o o d b o wl 1 7, 5 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 8

0 0 1. 7 5 7 0 9 3

0 0 1. 7 5 7 0 9 8

0 0 1. 7 5 7 1 0 3

F o o d b o wl 2 0 c m

0 0 1. 7 5 7 0 8 9

0 0 1. 7 5 7 0 9 4

0 0 1. 7 5 7 0 9 9

0 0 1. 7 5 7 1 0 4

F o o d b o wl 2 5 c m

0 0 1. 7 5 7 0 9 0

0 0 1. 7 5 7 0 9 5

0 0 1. 7 5 7 1 0 0

0 0 1. 7 5 7 1 0 5

F o o d b o wl 2 8 c m

0 0 1. 7 5 7 0 9 1

0 0 1. 7 5 7 0 9 6

0 0 1. 7 5 7 1 0 1

0 0 1. 7 5 7 1 0 6

S a u ci er e 0, 5 5 ltr. Gr a v y b o at / S a u ci èr e / S alsi er a

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er ( gl att) S alt a n d p e p p er s et / S ali èr e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

D ess erts c h al e 1 3 c m B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

F o o d b o wl / S al a di er / I ns al ati er a

18 | 19


G

OOD MOOD


20 | 21» Bl a c k Li n e « 1 0 8 2 6

22 | 23


G

OOD MOOD

G er a dli ni g, z eitl os u n d f u n kti o n al s ollt e si e w er d e n – di e P or z ell a n- S eri e G O O D M O O D v o n S E L T M A N N W EI D E N . Erst kl assi g es H a n dli n g – i n si c h ä u ß erst k o m p ati b el u n d d er S p eis e npr äs e nt ati o n ei n e f a nt astis c h e B ü h n e bi et e n d – d as ist G O O D M O O D . G ut e L a u n e, t oll es A m bi e nt e – g es u n d es Ess e n. G O O D M O O D st e ht f ür d as P ositi v e – f ür ei n e g es u n d e Er n ä hr u n g.

Str ai g ht, ti m el ess a n d f u n cti o n al – t h es e ar e t h e c h ar a ct eristi cs t h at o ur n e w p or c el ai n s eri es G O O D M O O D s h o ul d c o m bi n e. T his p or c el ai n s eri es r e pr es e nts a n e x c ell e nt h a n dli n g a n d i n a d diti o n it f u n cti o ns p erf e ctl y f or t h e ri g ht pr es e nt ati o n of f o o d. G O O D M O O D r e pr es e nts a h e alt h y di et as w ell as g o o d s pirits, a gr e at at m os p h er e a n d h e alt h y f o o d.


» M ár m ar os « 5 7 5 7 0

24 | 25


G

OOD MOOD


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht

Höhe in

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

P U

r a n d v oll

i n gr.

m m

Lx B

w ei ß / u ni

» Bl a c k Li n e «

» M ár m ar os «

V ol u m e

W ei g ht

H ei g ht

Ø in inch

10826

57570

i n o z.

i n gs.

in inch

0 0 1. 7 5 1 0 9 6

0 0 1. 7 5 5 5 9 9

0 0 1. 7 5 1 2 2 8

2

0, 4 0 / 1 3. 3

406

1 2 7 / 5. 0

8 6 / 3. 4

0 0 1. 7 5 1 1 0 8

0 0 1. 7 5 5 6 0 0

0 0 1. 7 5 1 2 3 2

1

0, 1 9 / 6. 3

234

7 0 / 2. 8

7 9 / 3. 1

0 0 1. 7 5 1 1 0 2

0 0 1. 7 5 5 6 0 1

0 0 1. 7 5 1 2 3 5

1

0, 1 4 / 4. 7

128

8 4 / 3. 3

5 7 / 2. 2

O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 5 1 1 0 3

0 0 1. 7 5 5 6 0 2

0 0 1. 7 5 1 2 3 6

6

0, 1 0 / 3. 3

101

5 5 / 2. 2

5 8 / 2. 3

U nt er e 1 3 c m M 5 4 0 2- 1 3

0 0 1. 7 5 1 0 9 9

0 0 1. 7 5 5 6 0 3

0 0 1. 7 5 1 2 3 1

6

180

1 8 / 0. 7

1 3 1 / 5. 2

GOOD MOOD K aff e e k a n n e 1 0, 3 8 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

Z u c k er d os e mit D e c k el 0, 1 8 ltr. S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Gi e ß er 1 0, 1 4 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur K aff e et ass e 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 5 1 1 0 4

0 0 1. 7 5 5 6 0 4

0 0 1. 7 5 1 2 3 7

6

0, 1 9 / 6. 3

164

5 7 / 2. 2

7 8 / 3. 1

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 5 1 1 0 7

0 0 1. 7 5 5 6 0 5

0 0 1. 7 5 1 2 4 0

6

0, 2 6 / 8. 7

236

6 8 / 2. 7

8 4 / 3. 3

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 5 1 1 0 6

0 0 1. 7 5 5 6 0 6

0 0 1. 7 5 1 2 3 9

6

0, 2 9 / 9. 7

261

8 2 / 3. 2

8 0 / 3. 1

K o m bi- U nt er e 1 6 c m M 5 4 0 2- 1 6

0 0 1. 7 5 1 1 0 5

0 0 1. 7 5 5 6 0 7

0 0 1. 7 5 1 2 3 8

6

270

1 9 / 0. 7

1 5 9 / 6. 3

C u p st a c k a bl e / T ass e à c afé / M u g / T a z z a d a t h è alt a C u p st a c k a bl e / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o C o m bi s a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o c o m bi T ell er fl a c h r u n d 3 0 c m M 5 3 9 7- 3 0

0 0 1. 7 5 1 0 8 9

0 0 1. 7 5 5 6 0 8

0 0 1. 7 5 1 2 1 9

2

1. 1 5 2

2 5 / 1. 0

3 0 1 / 1 1. 9

T ell er fl a c h r u n d 2 8 c m M 5 3 9 7- 2 8

0 0 1. 7 5 1 0 8 8

0 0 1. 7 5 5 6 0 9

0 0 1. 7 5 1 2 1 8

2

989

2 5 / 1. 0

2 8 1 / 1 1. 1

T ell er fl a c h r u n d 2 6 c m M 5 3 9 7- 2 6

0 0 1. 7 5 1 0 8 7

0 0 1. 7 5 5 6 1 0

0 0 1. 7 5 1 2 1 7

6

847

2 4 / 0. 9

2 6 0 / 1 0. 2

T ell er fl a c h r u n d 2 1 c m M 5 3 9 7- 2 1

0 0 1. 7 5 1 4 3 0

0 0 1. 7 5 5 6 1 1

0 0 1. 7 5 1 4 4 3

6

581

2 3 / 0. 9

2 0 9 / 8. 2

T ell er fl a c h r u n d 1 6 c m M 5 3 9 7- 1 6

0 0 1. 7 5 1 0 8 6

0 0 1. 7 5 5 6 1 2

0 0 1. 7 5 1 2 1 6

6

294

2 0 / 0. 8

1 6 1 / 6. 3

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er fl a c h o v al 2 9 c m M 5 3 9 8- 2 9 x 2 1

0 0 1. 7 5 1 0 9 3

0 0 1. 7 5 5 6 1 3

0 0 1. 7 5 1 2 2 5

2

830

2 3 / 0. 9

2 9 4 x 2 1 0 / 1 1. 6 x 8. 3

T ell er fl a c h o v al 3 2 c m M 5 3 9 8- 3 2 x 2 3

0 0 1. 7 5 1 0 9 4

0 0 1. 7 5 5 6 1 4

0 0 1. 7 5 1 2 2 6

2

992

2 3 / 0. 9

3 2 3 x 2 2 8 / 1 2. 7 x 9. 0

T ell er fl a c h o v al 3 6 c m M 5 3 9 8- 3 6 x 2 6

0 0 1. 7 5 1 0 9 5

0 0 1. 7 5 5 6 1 5

0 0 1. 7 5 1 2 2 7

2

1. 3 1 0

2 4 / 0. 9

3 6 6 x 2 6 0 / 1 4. 4 x 1 0. 2

Pl at e fl at o v al / Assi ett e pl at e o v al e à ail e / Pi att o pi a n o o v al e

S c h al e h al b h o c h 1 2 c m M 5 3 9 9- 1 2

0 0 1. 7 5 1 4 2 4

0 0 1. 7 5 5 6 1 6

0 0 1. 7 5 1 4 3 7

2

0, 3 8 / 1 2. 7

340

5 0 / 2. 0

1 2 2 / 4. 8

S c h al e h al b h o c h 1 6 c m M 5 3 9 9- 1 6

0 0 1. 7 5 1 0 9 0

0 0 1. 7 5 5 6 1 7

0 0 1. 7 5 1 2 2 0

2

0, 7 0 / 2 3. 3

514

5 2 / 2. 0

1 6 0 / 6. 3

S c h al e h al b h o c h 2 1 c m M 5 3 9 9- 2 1

0 0 1. 7 5 1 0 9 1

0 0 1. 7 5 5 6 1 8

0 0 1. 7 5 1 2 2 1

1

1, 3 0 / 4 3. 3

836

5 3 / 2. 1

2 0 9 / 8. 2

S c h al e h al b h o c h 2 6 c m M 5 3 9 9- 2 6

0 0 1. 7 5 1 0 9 2

0 0 1. 7 5 5 6 1 9

0 0 1. 7 5 1 2 2 2

1

2, 1 8 / 7 2. 7

1. 2 8 2

5 6 / 2. 2

2 6 1 / 1 0. 3

S c h al e h o c h 1 6 c m M 5 4 0 0- 1 6

0 0 1. 7 5 1 4 2 5

0 0 1. 7 5 5 6 2 0

0 0 1. 7 5 1 4 3 8

1

1, 5 8 / 5 2. 7

778

9 8 / 3. 9

1 6 3 / 6. 4

S c h al e h o c h 2 1 c m M 5 4 0 0- 2 1

0 0 1. 7 5 1 4 2 6

0 0 1. 7 5 5 6 2 1

0 0 1. 7 5 1 4 3 9

1

2, 8 8 / 9 6. 0

1. 2 3 9

1 0 0 / 3. 9

2 1 4 / 8. 4

C o u pt ell er ti ef 1 6 c m M 5 4 0 4- 1 6

0 0 1. 7 5 1 4 2 8

0 0 1. 7 5 5 6 2 2

0 0 1. 7 5 1 4 4 1

4

0, 3 8 / 1 2. 7

290

3 9 / 1. 5

1 6 1 / 6. 3

C o u pt ell er ti ef 2 1 c m M 5 4 0 4- 2 1

0 0 1. 7 5 1 4 2 7

0 0 1. 7 5 5 6 2 3

0 0 1. 7 5 1 4 4 0

4

0, 8 3 / 2 7. 7

659

5 4 / 2. 1

2 1 0 / 8. 3

C o u pt ell er ti ef 2 6 c m M 5 4 0 4- 2 6

0 0 1. 7 5 1 4 2 9

0 0 1. 7 5 5 6 2 4

0 0 1. 7 5 1 4 4 2

2

1, 6 5 / 5 5. 0

1. 1 6 0

6 7 / 2. 6

2 6 2 / 1 0. 3

0, 1 9 / 6. 3

159

5 7 / 2. 2

7 8 / 3. 1

75

1 8 / 0. 7

7 9 / 3. 1

B o wl / B ol / B ol o

B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o

Pl at e c o u p d e e p / Asi ett e cr e us e c o u p / Pi att o f o n d o c o u p

Di ps c h al e h o c h 8 c m

0 0 1. 7 5 1 1 0 0

0 0 1. 7 5 5 6 2 5

0 0 1. 7 5 1 2 2 3

6

Di ps c h al e ni e d er 8 c m M 5 4 0 3

0 0 1. 7 5 1 1 0 1

0 0 1. 7 5 5 6 2 6

0 0 1. 7 5 1 2 2 4

6

B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o

26 | 27


C

O U P FI N E DI NI N G


28 | 29C

O U P FI N E DI NI N G P or z elli n e Tis c h k ult ur a uf h ö c hst e m Ni v e a u, vi els eiti g ei ns et z b ar – u n d mit ei n er a u ß er g e w ö h nli c h e n F or m e ns pr a c h e v ers e h e n. V o m B a n k ett, d e m B uff et, d er T af el, d e m T h e m a K aff e e o d er d e m a u ß er g e w ö h nli c h e n E v e nt ist mit d er P or z ell a n- S eri e C O U P FI N E DI NI N G – all es m ö gli c h.

Hi g h- q u alit y, v ers atil e, p or c el ai n t a bl e w ar e – wit h a cl e arl y str u ct ur e d pr o d u ct r a n g e. Fr o m b a n q u et, b uff et, t a bl e or e xtr a or di n ar y e v e nt, e v er yt hi n g is p ossi bl e wit h t h e C O U P FI N E DI NI N G p or c el ai n s eri es.

30 | 31C

O U P FI N E DI NI N G

32 | 33


�


C

O U P FI N E DI NI N G

D e k or / D e c. » R efl e cti o ns « 5 7 5 1 4

D e k or / D e c. » Bl u e S e a « 5 7 5 1 5

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » Gr o wt h « 5 7 5 1 6

D e k or / D e c. » O a k « 5 7 6 5 4

34 | 35


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O U P FI N E DI NI N G

i n o z.

0 0 1. 7 4 2 6 6 4

2

0, 4 0 / 1 3. 3

384

1 2 2 / 4. 7 5

9 1 / 3. 6

0 0 1. 7 4 2 6 7 5

2

0, 6 5 / 2 1. 6

572

1 0 8 / 4. 2 5

1 3 1 / 5. 2

0 0 1. 7 3 7 2 0 1

1

0, 2 6 / 8. 6

300

1 0 2 / 4. 0

9 8 / 3. 7 5

0 0 1. 7 3 7 2 0 4

1

0, 2 6 / 8. 6

190

7 9 / 3. 0

8 5 / 3. 3

0 0 1. 7 4 2 6 6 5

6

0, 0 8 / 2. 6

121

5 1 / 2. 0

6 7 / 2. 6

0 0 1. 7 3 7 2 0 9

6

0, 1 4 / 4. 6

80

4 3 / 1. 7 5

1 0 2 x 8 9 / 4. 0 x 3. 5

0 0 1. 7 4 2 6 6 6

6

0, 1 9 / 6. 3

186

5 9 / 2. 3

8 7 / 3. 5

0 0 1. 7 4 2 6 6 7

6

0, 2 2 / 7. 3

193

6 4 / 2. 5

8 9 / 3. 5

0 0 1. 7 3 7 2 0 8

6

0, 2 8 / 9. 3

145

5 3 / 2. 0

1 1 0 / 4. 3

0 0 1. 7 4 2 6 6 8

6

0, 3 5 / 1 1. 6

288

9 0 / 3. 5

8 2 / 3. 2 5

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. M 5 3 8 9

0 0 1. 7 4 2 6 6 9

6

0, 2 8 / 9. 3

274

9 0 / 3. 5

8 2 / 3. 2

B e c h er mit H e n k el 0, 3 8 ltr. M 5 3 8 9

0 0 1. 7 4 2 6 7 0

1

0, 3 8 / 1 2. 6

332

1 0 3 / 4. 0

9 0 / 3. 5

K o m bi- U nt er e e c ki g kl ei n 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 7 *

0 0 1. 7 4 2 6 7 1

6

161

2 1 / 0. 7 5

1 3 2 x 1 3 2 / 5. 0 x 5. 0

K o m bi- U nt er e e c ki g gr o ß 1 6 x 1 6 c m M 5 3 8 7 * *

0 0 1. 7 4 2 6 7 2

6

253

2 5 / 1. 0

1 6 1 x 1 6 1 / 6. 3 x 6. 3

K aff e e k a n n e 0, 3 8 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

T e e k a n n e 0, 6 5 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

Z u c k er d os e 0, 2 6 ltr. ( LI F E) S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Mil c h k ä n n c h e n 0, 2 6 ltr. ( LI F E) Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à m o k a / T a z z a d a c affè

T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) C u p / T ass e à t h é / T a z z a d a t hè b ass a

O b er e z ur K aff e et ass e 0, 1 9 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c af é / T a z z a d a t hè alt a

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 0, 2 2 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o

T e e o b ert ass e 0, 2 8 ltr. ( LI F E) C u p / T ass e à t h é / T a z z a d a t hè b ass a

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 3 5 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c. m.

C o m bi s a u c er s q u ar e / S o u c o u p e c arr é / Pi atti n o c o m bi q u a d.


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O U P FI N E DI NI N G

i n o z.

K o m bi- U nt er e r u n d kl ei n 1 3, 5 c m M 5 3 9 0 *

0 0 1. 7 4 2 6 7 3

6

152

1 6 / 0. 6

1 3 3 / 5. 3

K o m bi- U nt er e r u n d gr o ß 1 6, 5 c m M 5 3 9 0 * *

0 0 1. 7 4 2 6 7 4

6

164

1 9 / 0. 7 5

1 6 4 / 6. 5

4

1. 1 8 0

1 8 / 0. 7 5

3 3 2 / 1 3. 0

C o m bi s a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o c o m bi r ot.

Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 2 9 4 7 6

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n c o u p el / S ott o pi att o pi a n o

C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 2 9 4 7 0

6

1. 0 2 2

3 0 / 1. 2 5

3 0 5 / 1 2. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 2 9 4 6 9

6

829

2 4 / 1. 0

2 8 2 / 1 1. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 2 9 4 6 8

6

650

2 4 / 1. 0

2 6 2 / 1 0. 3

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 2 9 4 6 7

6

396

2 0 / 0. 7 5

2 1 5 / 8. 5

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 2 9 4 6 6

6

236

1 9 / 0. 7 5

1 6 4 / 6. 5

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p e / Pi att o pi a n o c o u p

C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 2 9 4 7 5

4

1, 4 4 / 4 8. 0

935

5 9 / 2. 3

2 7 9 / 1 1. 0

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 2 9 4 7 4

6

1, 2 3 / 4 1. 0

743

5 5 / 2. 2 5

2 6 1 / 1 0. 2 5

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 2 9 4 7 3

6

1, 0 0 / 3 3. 3

575

5 3 / 2. 0

2 3 3 / 9. 2 5

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 2 9 4 7 2

6

0, 7 4 / 2 4. 6

422

5 4 / 2. 2 5

2 0 0 / 7. 7 5

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 2 9 4 7 1

6

0, 3 9 / 1 3. 0

233

5 3 / 2. 0

1 4 6 / 5. 7 5

C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 3 7 8 9

2

588

2 4 / 1. 0

3 2 9 x 1 7 9 / 1 3. 0 x 7. 0

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 2 9 4 7 7

2

960

2 5 / 1. 0

4 0 5 x 2 5 8 / 1 6 x 1 0. 2 5

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 2 9 4 7 8

2

800

2 9 / 1. 1

4 3 5 x 1 9 1 / 1 7. 2 5 x 7. 5

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 3 7 8 8

2

404

2 1 / 0. 8

3 5 2 x 1 1 5 / 1 3. 7 5 x 4. 5

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 2 9 4 7 9

2

615

2 1 / 0. 8

4 4 1 x 1 4 2 / 1 7. 3 x 5. 6

0 0 1. 7 3 2 6 3 0

2

610

2 2 / 0. 7 5

4 4 4 x 1 4 3 / 1 7. 5 x 5. 6

0 0 1. 7 3 2 6 3 1

6

0, 1 9 / 6. 3

139

5 9 / 2. 3

8 3 / 3. 2 5

0 0 1. 7 3 2 6 3 2

6

0, 2 0 / 6. 6

146

4 8 / 2. 0

9 6 / 3. 7 5

B o wl c o u p / B ol c o u p e / Pi att o f o n d o c o u p

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p

S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et

S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o

S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o

* p ass e n d f ür: O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * p ass e n d f ür: A L L E O B E R T A S S E N, a u ß er O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) *s uit a bl e f or c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z., c u p 4. 6 o z. ( LI F E) * *s uit a bl e F O R A L L C U P S , e x c e pt m o c h a c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z., t e a c u p 4. 6 o z. ( LI F E) * ass orti à: T ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass e à t h e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * ass orti à: T O U T E S L E S T A S S E S, à l' e x c e pti o n d e t ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass e à t h e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * a d att a p er: t a z z a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t a z z a d a t h è b ass a 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * a d att a p er: T U T T E L E T A Z Z A, t ass a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass a d a t h è b ass a 0, 1 4 ltr. ( LI F E)

36 | 37


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O U P FI N E DI NI N G

i n o z.

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 9 x 2 9 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 6 5 6

4

1. 4 3 0

3 2 / 1. 2 5

2 9 2 x 2 9 2 / 1 1. 5 x 1 1. 5

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 6 5 5

6

998

2 6 / 1. 0

2 6 0 x 2 6 0 / 1 0. 2 5 x 1 0. 2 5

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 6 5 4

6

692

2 6 / 1. 0

2 2 0 x 2 2 0 / 8. 6 x 8. 6

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 1 6, 5 x 1 6, 5 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 6 5 3

6

284

1 8 / 0. 7 5

1 6 4 x 1 6 4 / 6. 5 x 6. 5

Pl at e fl at c o u p s q u ar e / Assi ett e pl at e c o u p e c arr é / Pi att o pi a n o q u a dr o c o u p

C o u ps c h al e e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 6 6 1

4

1, 0 0 / 3 3. 3

1. 0 9 0

6 1 / 2. 5

2 5 9 x 2 5 9 / 1 0. 0 x 1 0. 0

C o u ps c h al e e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 6 6 0

6

0, 6 3 / 2 1. 0

619

5 4 / 2. 2 5

2 1 8 x 2 1 8 / 8. 6 x 8. 6

C o u ps c h al e e c ki g 1 7, 5 x 1 7, 5 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 6 5 9

6

0, 3 3 / 1 1. 0

367

4 7 / 1. 7 5

1 7 4 x 1 7 4 / 6. 7 5 x 6. 7 5

C o u ps c h al e e c ki g 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 6 5 8

6

0, 2 0 / 6. 6

184

4 9 / 2. 0

1 2 7 x 1 2 7 / 5. 0 x 5. 0

1. 0 7 7

3 2 / 1. 2 5

3 5 5 x 2 0 3 / 1 4. 0 x 8. 0

674

5 8 / 2. 2 5

2 5 9 x 1 7 8 / 1 0. 0 x 7. 0

756

2 5 / 1. 0

3 8 5 x 1 4 2 / 1 5. 0 x 6. 6

B o wl c o u p s q u ar e / B ol c o u p e c arr é / Pi att o f o n d o q u a dr o

C o u pt ell er fl a c h r e c ht e c ki g 3 5 x 2 0 c m M 5 3 8 5

0 0 1. 7 4 2 6 5 7

2

Pl at e fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c o u p e r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p

C o u ps c h al e r e c ht e c ki g 2 5, 5 x 1 8 c m M 5 3 8 6

0 0 1. 7 4 2 6 6 2

2

0, 2 5 / 8. 3

B o wl c o u p r e ct a n g ul ar / B ol c o u p e r e ct a n g ul air e / Pi att o f o n d o r ett a n g ol ar e c o u p

C o u p pl att e r e c ht e c ki g 3 8 x 1 4 c m M 5 3 8 8

0 0 1. 7 4 2 6 6 3

2

Pl att er fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Pl at c o u p e r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p

0 0 1. 7 3 7 2 2 7

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

1. 6 6 5

1 6 1 / 6. 3

3 0 0 x 2 1 4 / 1 1. 8 x 8. 4

0 0 1. 7 3 7 2 3 0

1

0, 6 0 / 2 0. 0

435

9 2 / 3. 6

2 0 4 x 1 2 6 / 8. 0 x 5. 0

0 0 1. 7 3 7 2 3 1

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 5. 0

M üslis c h al e mit Griff 0, 6 0 ltr. ( LI F E)

0 0 1. 7 3 7 2 3 5

2

0, 6 0 / 2 0. 0

350

8 4 / 3. 3

1 5 7 x 1 3 7 / 6. 2 x 5. 4

M üslis c h al e mit Griff 0, 4 5 ltr. ( LI F E)

0 0 1. 7 5 7 0 7 6

2

0, 4 5 / 1 5. 0

362

6 7 / 2. 6

1 5 7 x 1 3 7 / 6. 2 x 5. 4

S c h üss el mit D e c k el 3, 0 0 ltr. ( LI F E) T ur e e n / S o u pi è r e / Z u p pi er a c. c o p.

S a u ci er e 0, 6 0 ltr. ( LI F E) Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

Ei er b e c h er mit A bl a g e ( LI F E) E g g c u p wit h r est / C o q u eti er / P ort a u o v o A

B o wl wit h h a n dl e / B ol a v e c pi g n é e / B ol o p er c er e ali

F o o d b o wl 1 3 c m

0 0 1. 7 5 7 1 0 7

4

0, 4 2 / 1 4. 0

184

5 4 / 2. 1

1 2 8 / 5. 0

F o o d b o wl 1 7, 5 c m

0 0 1. 7 5 7 1 0 8

2

1, 5 2 / 5 0. 7

502

8 9 / 3. 5

1 7 7 / 7. 0

F o o d b o wl 2 0 c m

0 0 1. 7 5 7 1 0 9

2

1, 7 2 / 5 7. 3

581

7 8 / 3. 1

2 0 3 / 8. 0

F o o d b o wl 2 5 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 0

2

2, 3 5 / 7 8. 3

894

6 8 / 2. 7

2 5 4 / 1 0. 0

F o o d b o wl 2 8 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 1

2

2, 2 7 / 7 5. 6

885

5 2 / 2. 0

2 8 2 / 1 1. 1

F o o d b o wl / S al a di er / I ns al ati er a


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

D es cri pti o n of it e m

P U

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

» R efl e cti o ns «

» Bl u e S e a «

» Gr o wt h «

» Oak«

57514

57515

57516

57654

C O U P FI N E DI NI N G

Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0

4

0 0 1. 7 4 9 6 0 6

0 0 1. 7 4 9 6 8 6

0 0 1. 7 4 9 5 8 5

0 0 1. 7 5 5 0 3 0

C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

6

0 0 1. 7 4 9 6 0 7

0 0 1. 7 4 9 6 8 7

0 0 1. 7 4 9 5 8 6

0 0 1. 7 5 5 0 3 1

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

6

0 0 1. 7 4 9 6 0 8

0 0 1. 7 4 9 6 8 8

0 0 1. 7 4 9 5 8 7

0 0 1. 7 5 5 0 3 2

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

6

0 0 1. 7 4 9 6 0 9

0 0 1. 7 4 9 6 8 9

0 0 1. 7 4 9 5 8 8

0 0 1. 7 5 5 0 3 3

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

6

0 0 1. 7 4 9 6 1 0

0 0 1. 7 4 9 6 9 0

0 0 1. 7 4 9 5 8 9

0 0 1. 7 5 5 0 3 4

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

6

0 0 1. 7 4 9 6 1 1

0 0 1. 7 4 9 6 9 1

0 0 1. 7 4 9 5 9 0

0 0 1. 7 5 5 0 3 5

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p e / Pi att o pi a n o c o u p

C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

4

0 0 1. 7 4 9 6 1 2

0 0 1. 7 4 9 6 9 2

0 0 1. 7 4 9 5 9 1

0 0 1. 7 5 5 0 3 6

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

6

0 0 1. 7 4 9 6 1 3

0 0 1. 7 4 9 6 9 3

0 0 1. 7 4 9 5 9 2

0 0 1. 7 5 5 0 3 7

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

6

0 0 1. 7 4 9 6 1 4

0 0 1. 7 4 9 6 9 4

0 0 1. 7 4 9 5 9 3

0 0 1. 7 5 5 0 3 8

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

2

0 0 1. 7 4 9 6 1 5

0 0 1. 7 4 9 6 9 5

0 0 1. 7 4 9 5 9 4

0 0 1. 7 5 5 0 3 9

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

2

0 0 1. 7 4 9 6 1 6

0 0 1. 7 4 9 6 9 6

0 0 1. 7 4 9 5 9 5

0 0 1. 7 5 5 0 4 0

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

2

0 0 1. 7 4 9 6 1 7

0 0 1. 7 4 9 6 9 7

0 0 1. 7 4 9 5 9 6

0 0 1. 7 5 5 0 4 1

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 9 x 2 9 c m M 5 3 8 3

4

0 0 1. 7 4 9 6 1 8

0 0 1. 7 4 9 7 0 0

0 0 1. 7 4 9 5 9 7

0 0 1. 7 5 5 0 4 2

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 3

6

0 0 1. 7 4 9 6 1 9

0 0 1. 7 4 9 7 0 2

0 0 1. 7 4 9 5 9 8

0 0 1. 7 5 5 0 4 3

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 3

6

0 0 1. 7 4 9 6 2 0

0 0 1. 7 4 9 7 0 3

0 0 1. 7 4 9 5 9 9

0 0 1. 7 5 5 0 4 4

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 1 6, 5 x 1 6, 5 c m M 5 3 8 3

6

0 0 1. 7 4 9 6 2 1

0 0 1. 7 4 9 7 0 5

0 0 1. 7 4 9 6 0 0

0 0 1. 7 5 5 0 4 5

B o wl c o u p / B ol c o u p e / Pi att o f o n d o c o u p

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p

Pl at e fl at c o u p s q u ar e / Assi ett e pl at e c o u p e c arr é / Pi att o pi a n o q u a dr o c o u p

C o u ps c h al e e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 4

4

0 0 1. 7 4 9 6 2 2

0 0 1. 7 4 9 7 0 6

0 0 1. 7 4 9 6 0 1

0 0 1. 7 5 5 0 4 6

C o u ps c h al e e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 4

6

0 0 1. 7 4 9 6 2 3

0 0 1. 7 4 9 7 0 8

0 0 1. 7 4 9 6 0 2

0 0 1. 7 5 5 0 4 7

0 0 1. 7 4 9 6 2 4

0 0 1. 9 4 9 7 0 9

0 0 1. 7 4 9 6 0 3

0 0 1. 7 5 5 0 4 8

0 0 1. 7 4 9 7 1 0

0 0 1. 7 4 9 6 0 4

0 0 1. 7 5 5 0 4 9

0 0 1. 7 4 9 7 1 1

0 0 1. 7 4 9 6 0 5

0 0 1. 7 5 5 0 5 0

B o wl c o u p s q u ar e / B ol c o u p e c arr é / Pi att o f o n d o q u a dr o

C o u pt ell er fl a c h r e c ht e c ki g 3 5 x 2 0 c m M 5 3 8 5

2

Pl at e fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c o u p e r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p

C o u ps c h al e r e c ht e c ki g 2 5, 5 x 1 8 c m M 5 3 8 6

2

0 0 1. 7 4 9 6 2 5

B o wl fl at c o u p r e ct a n g ul ar / B ol c o u p e r e ct a n g ul air e / Pi att o f o n d o r ett a n g ol ar e c o u p

C o u p pl att e r e c ht e c ki g 3 8 x 1 4 c m M 5 3 8 8

2

0 0 1. 7 4 9 6 2 6

Pl att er fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Pl at c o u p e r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p

38 | 39


M

A XI M

Di e S eri e M A XI M

v o n S E L T M A N N W EI D E N h ei ßt

ni c ht n ur M A XI M

– si e ist m a xi m!

Si e s pi e g elt i n i hr er cr e m e-f ar b e n e n A n m ut u n g di es e n a m e ntli c h e W elt off e n h eit wi d er. T h e M A XI M s eri es fr o m S E L T M A N N W EI D E N is n’t j ust c all e d M A XI M

– it is a m a xi m!

Its cr e a m- c ol o ur e d ff nis h, i n p arti c ul ar, hi g hli g hts t his c os m o p olit a n o utl o o k.

» B asi c «


40 | 41M

A XI M

»C o u p

Fi n e Di ni n g «

42 | 43M

A XI M

» Or g a ni c «

44 | 45


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

u ni

M A XI M » B asi c «

i n o z.

K aff e e k a n n e 1 0, 3 8 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 6 7

2

0, 3 8 / 1 2. 7

369

1 2 4 / 4. 8

9 9 / 3. 9

0 0 1. 7 2 4 9 7 0

2

0, 5 5 / 1 8. 3

389

1 2 8 / 5. 0

1 1 7 / 4. 6

0 0 1. 7 2 4 9 9 4

1

282

7 0 / 2. 8

1 0 7 / 4. 2

0 0 1. 7 5 0 8 5 0

2

15

6 0 / 2. 4

7 5 / 3. 0

0 0 1. 7 2 6 8 7 1

6

140

6 0 / 2. 4

8 1 / 3. 2

C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

T e e k a n n e 1 0, 5 5 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n W ar mi n g pl at e / R é c h a u d p etit / F or n ell o pi c c ol o

T e esi e b Fi n u m ( A C C E S S OI R E) T e a str ai n er / P ass e-t h é / I nf us or e

Z u c k ersti c k b e h ält er / T e esi e b a bl a g e b e h ält er

0, 1 8 / 6. 0

R est f or t e a str ai n er / s u g arsti c k h ol d er / C o nt e n a nt p o ur p ass e-t h é / s a c h et d e s u cr e / A p p a g gi o i nf us or e / P ort a b usti n e di z u c c h er o

0 0 1. 7 2 4 9 7 4

1

0 0 1. 7 2 4 9 7 3

12

Gi e ß er 0 0 0, 0 3 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 7 7

12

Gi e ß er 1 0, 1 5 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 7 8

1

Gi e ß er 2 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 7 9

O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 9 ltr. U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

Z u c k er d os e 2 0, 2 8 ltr.

0, 2 8 / 9. 3

241

1 0 0 / 4. 0

1 0 1 / 4. 0

58

1 4 / 0. 6

8 2 / 3. 2

0, 0 3 / 1. 0

29

4 0 / 1. 6

4 4 / 1. 7

0, 1 5 / 5. 0

125

7 4 / 2. 9

7 3 / 2. 9

1

0, 2 5 / 8. 3

181

8 4 / 3. 3

8 7 / 3. 4

0 0 1. 7 2 4 9 8 4

6

0, 0 9 / 3. 0

96

4 1 / 1. 6

6 5 / 2. 6

0 0 1. 7 2 4 9 8 3

6

148

1 5 / 0. 6

1 3 8 / 5. 4

S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Z u c k ers c h al e 8 c m S u g ar dis h / Assi ett e à s u cr e / Pi atti n o p er z u c c h er o

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur K aff e et ass e 1 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 5

6

0, 1 8 / 6. 0

176

5 6 / 2. 2

7 7 / 3. 0

O b er e z ur K aff e et ass e 2 0, 1 6 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 6

6

0, 1 6 / 5. 3

155

5 0 / 2. 0

7 8 / 3. 1

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

232

6 8 / 2. 7

8 3 / 3. 3

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

284

6 6 / 2. 6

9 6 / 3. 8

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h é e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 7

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 2 5 / 8. 3

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur Fr ü hst ü c kst ass e 0, 3 2 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 3 2 / 1 0. 7

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à d éj e u n er et s o u c o u p e / T a z z a d a c ol a zi o n e e pi atti n o c o m bi


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

u ni

M A XI M » B asi c «

i n o z.

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 9 2

6

0, 2 8 / 9. 3

251

8 2 / 3. 2

7 9 / 3. 1

0, 0 9 / 3. 0

95

4 8 / 1. 9

6 6 / 2. 6

148

1 5 / 0. 6

1 3 8 / 5. 4

155

6 0 / 2. 4

8 1 / 3. 2

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

169

6 4 / 2. 5

8 6 / 3. 4

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

278

9 4 / 3. 7

9 1 / 3. 6

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

M u g wit h h a n dl e st a c k b al e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

O b er e z ur M o c c at ass e T ul p e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 2

6

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 8 3

6

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè b o m b at a e pi atti n o

O b er e z ur K aff e et ass e T ul p e 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 9

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 1 8 / 6. 0

C u p a n d s a u c er / T ass e à c afé et s o u c o u p e / T a z z a d a t h è alt a b o m b at a e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur C af et eri at ass e T ul p e 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 9 0

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c h o c ol at n o n e m pil a bl e / T a z z a alt a b o m b at a e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e T ul p e 0, 3 7 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 0

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 3 7 / 1 2. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c afé a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a c ol a zi o n e b o m b at a e pi atti n o c o m bi

B e c h er mit H e n k el T ul p e 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 9 3

6

0, 2 8 / 9. 3

224

8 6 / 3. 4

8 1 / 3. 2

0, 2 1 / 7. 0

165

4 9 / 1. 9

9 5 / 3. 7

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o b o m b at o.

O b er e z ur T e et ass e 0, 2 1 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 8 1

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

T e a c u p a n d s a u c er / T ass e à t hé et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè b ass a e pi atti n o c o m bi

O b er e 0, 4 2 ltr.

0 0 1. 7 3 2 5 6 7

6

245

6 7 / 2. 6

1 2 0 / 4. 7

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 4 2 / 1 4. 0

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o c o m bi

T ell er fl a c h 3 3 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 8

6

1. 1 6 0

2 9 / 1. 1

3 3 3 / 1 3. 1

T ell er fl a c h 3 0 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 7

6

832

2 5 / 1. 0

3 0 3 / 1 1. 9

T ell er fl a c h 2 8 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 6

6

709

2 3 / 0. 9

2 8 4 / 1 1. 2

T ell er fl a c h 2 6 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 5

6

604

2 3 / 0. 9

2 6 2 / 1 0. 3

T ell er fl a c h 2 3 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 4

6

453

2 1 / 0. 8

2 3 1 / 9. 1

T ell er fl a c h 2 1, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 3

6

407

2 2 / 0. 9

2 1 5 / 8. 5

T ell er fl a c h 1 7 c m

0 0 1. 7 2 4 9 3 2

6

259

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

0 0 1. 7 2 4 9 3 9

6

0, 3 4 / 1 1. 3

499

3 5 / 1. 4

2 3 0 / 9. 1

0 0 1. 7 2 4 9 4 9

6

0, 2 0 / 6. 7

321

3 5 / 1. 4

1 9 0 / 7. 5

P ast at ell er ti ef 3 0 c m

0 0 1. 7 2 4 9 5 0

2

0, 6 3 / 2 1. 0

953

5 2 / 2. 0

3 0 6 / 1 2. 0

P ast at ell er ti ef 2 7 c m

0 0 1. 7 2 4 9 5 1

2

0, 4 8 / 1 6. 0

676

4 4 / 1. 7

2 7 4 / 1 0. 8

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o p ast a

46 | 47


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

250

5 6 / 2. 2

9 8 / 3. 9

265

1 8 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

u ni

M A XI M » B asi c «

i n o z.

O b er e z ur S u p p e nt ass e 0, 2 7 ltr.

0 0 1. 7 2 4 9 4 0

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 9 1

6

0, 3 0 / 1 0. 0

S o u p c u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 7 2 4 9 4 1

2

0, 3 8 / 1 2. 7

380

7 8 / 3. 1

1 8 1 x 1 2 5 / 7. 1 x 4. 9

0 0 1. 7 2 4 9 5 2

2

0, 4 5 / 1 5. 0

261

8 5 / 3. 3

1 1 9 / 4. 7

0 0 1. 7 2 4 9 5 3

4

0, 1 5 / 5. 0

119

6 3 / 2. 5

8 5 / 3. 3

Di ps c h äl c h e n kl ei n 8, 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 6

6

0, 0 4 / 1. 3

81

3 3 / 1. 3

8 6 / 3. 4

Di ps c h äl c h e n gr o ß 1 1 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 5

6

0, 0 9 / 3. 0

159

4 5 / 1. 8

1 1 2 / 4. 4

0 0 1. 7 2 4 9 9 7

6

0, 0 8 / 2. 7

95

3 0 / 1. 2

1 5 0 x 5 0 / 5. 9 x 2. 0

D ess erts c h al e 1 3 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 2

4

0, 3 0 / 1 0. 0

168

4 5 / 1. 8

1 3 1 / 5. 2

D ess erts c h al e 1 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 3

2

0, 4 7 / 1 5. 7

266

5 2 / 2. 0

1 5 0 / 5. 9

S c h üss el r u n d 1 8 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 4

2

0, 8 0 / 2 6. 7

379

6 1 / 2. 4

1 8 1 / 7. 1

S c h üss el r u n d 2 1 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 7

2

1, 3 0 / 4 3. 3

546

7 0 / 2. 8

2 1 0 / 8. 3

S c h üss el r u n d 2 4 c m

0 0 1. 7 2 4 9 4 8

2

2, 0 0 / 6 6. 7

785

8 0 / 3. 1

2 4 0 / 9. 4

Pl att e o v al 2 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 6 2

2

395

2 1 / 0. 8

2 5 2 x 1 7 9 / 1 0. 0 x 7. 0

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 7 2 4 9 6 3

2

519

2 0 / 0. 8

2 8 4 x 2 1 2 / 1 1. 2 x 8. 3

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 7 2 4 9 6 4

2

692

2 2 / 0. 9

3 1 2 x 2 4 0 / 1 2. 3 x 9. 4

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 7 2 4 9 6 5

2

898

2 1 / 0. 8

3 5 2 x 2 7 8 / 1 3. 9 x 1 0. 9

0 0 1. 7 2 4 9 5 4

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 4. 9

0 0 1. 7 2 4 9 6 1

1

140

7 9 / 3. 1

4 7 / 1. 9

E v e nt b o wl o v al 5 2 5 7 1 8 c m E v e nt b o wl / B ol é v é n e m e nt o v al e / B ol o e v e nt o v al e

S a u ci er e 0, 4 5 ltr. Gr a v y b o at / S a u ci èr e / S alsi er a

B utt ers a u ci er e 0, 1 5 ltr. Gr a v y b o at / S a u ci èr e à b e urr e / S alsi er a p er b urr o

B o wl / C o u p ell e p etit e/ gr a n d e / C o p p ett a pi c c ol a/ gr a n d e

P art yl öff el P art y s p o o n / C uill è r e / C u c c hi ai o p art y

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali èr e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

* p ass e n d f ür: O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 * * p ass e n d f ür: A L L E O B E R T A S S E N, a u ß er O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 *s uit a bl e f or c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z. * *s uit a bl e F O R A L L C U P S , e x c e pt m o c h a c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z. * ass orti à: T ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 * * ass orti à: T O U T E S L E S T A S S E S, à l' e x c e pti o n d e t ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 * a d att a p er: t a z z a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 * * a d att a p er: T U T T E L E T A Z Z A, t ass a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

u ni

M A XI M » C o u p Fi n e Di ni n g « O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à

i n o z.

0 0 1. 7 4 4 5 9 4

6

0, 0 8 / 2. 7

121

5 1 / 2. 0

6 7 / 2. 6

0 0 1. 7 4 4 5 9 5

6

0, 1 9 / 6. 3

186

5 9 / 2. 3

8 7 / 3. 4

0 0 1. 7 4 4 5 9 6

6

0, 2 2 / 7. 3

193

6 4 / 2. 5

8 9 / 3. 5

0 0 1. 7 4 5 0 4 1

6

0, 2 8 / 9. 3

145

5 3 / 2. 1

1 1 0 / 4. 3

0 0 1. 7 4 4 5 9 7

6

0, 3 5 / 1 1. 7

288

9 0 / 3. 5

1 2 0 x 8 2 / 4. 7 x 3. 2

0 0 1. 7 4 4 5 9 8

6

0, 2 8 / 9. 3

274

7 2 / 2. 8

1 0 8 / 4. 3

m o k a / T a z z a d a c affè

O b er e z ur K aff e et ass e 0, 1 9 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c afé / T a z z a d a t hè

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 0, 2 2 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o

T e e o b ert ass e 0, 2 8 ltr. C u p / T ass e à t hé / T a z z a d a t hè

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 3 5 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c afé a u l ait / T a z z a d a l att e

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. M 5 3 8 9 M u g wit h h a n dl e / G o b el et

a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

K o m bi- U nt er e e c ki g kl ei n 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 7 *

0 0 1. 7 4 4 5 9 9

6

161

2 1 / 0. 8

1 3 2 x 1 3 2 / 5. 2 x 5. 2

K o m bi- U nt er e e c ki g gr o ß 1 6 x 1 6 c m M 5 3 8 7 * *

0 0 1. 7 4 4 6 0 0

6

253

2 5 / 1. 0

1 6 1 x 1 6 1 / 6. 3 x 6. 3

C o m bi s a u c er s q u ar e / S o u c o u p e c arr é e / Pi atti n o c o m bi q u a d. pi c c ol o/ gr a n d e

K o m bi- U nt er e r u n d kl ei n 1 3, 5 c m M 5 3 9 0 *

0 0 1. 7 4 4 6 0 1

6

152

1 6 / 0. 6

1 3 3 / 5. 2

K o m bi- U nt er e r u n d gr o ß 1 6, 5 c m M 5 3 9 0 * *

0 0 1. 7 4 4 6 0 2

6

164

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 4

4

1. 1 8 0

1 8 / 0. 7

3 3 2 / 1 3. 1

C o m bi s a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o c o m bi r ot. pi c c ol o/ gr a n d e

Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0- 3 3- D

0 0 1. 7 2 9 6 2 1

Pl at e ff at c o u p / A ssi ett e a pr é s e nt ati o n c o u p / S ott o pi att o pi a n o

C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0- 3 0- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 5

4

1. 0 2 2

3 0 / 1. 2

3 0 5 / 1 2. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0- 2 8- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 4

6

829

2 4 / 0. 9

2 8 2 / 1 1. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0- 2 6- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 3

6

650

2 4 / 0. 9

2 6 2 / 1 0. 3

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0- 2 1, 5- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 2

6

396

2 0 / 0. 8

2 1 5 / 8. 5

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0- 1 6, 5- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 1

6

236

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

Pl at e ti at c o u p / A ssi ett e pl at e c o u p / Pi att o pi a n o C o u p

C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1- 2 8- D

0 0 1. 7 2 9 6 2 0

4

1, 4 4 / 4 8. 0

935

5 9 / 2. 3

2 7 9 / 1 1. 0

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1- 2 6- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 9

6

1, 2 3 / 4 1. 0

743

5 4 / 2. 1

2 6 1 / 1 0. 3

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1- 2 3- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 8

6

1, 0 0 / 3 3. 3

575

5 3 / 2. 1

2 3 3 / 9. 2

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1- 2 0- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 7

6

0, 7 4 / 2 4. 7

422

5 4 / 2. 1

2 0 0 / 7. 9

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1- 1 4, 5- D

0 0 1. 7 2 9 6 1 6

6

0, 3 9 / 1 3. 0

233

5 3 / 2. 1

1 4 6 / 5. 7

C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9- 3 3 x 1 8- D

0 0 1. 7 3 3 8 2 5

2

588

2 4 / 0. 9

3 2 9 x 1 7 9 / 1 3. 0 x 7. 0

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9- 4 0 x 2 5, 5- D

0 0 1. 7 2 9 6 2 2

2

960

2 5 / 1. 0

4 0 5 x 2 5 8 / 1 6. 0 x 1 0. 2

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9- 4 3 x 1 9- D

0 0 1. 7 2 9 6 2 3

2

800

2 9 / 1. 1

4 3 5 x 1 9 1 / 1 7. 1 x 7. 5

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9- 3 5 x 1 1- D

0 0 1. 7 3 3 8 2 4

2

404

2 1 / 0. 8

3 5 2 x 1 1 5 / 1 3. 9 x 4. 5

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9- 4 4 x 1 4- D

0 0 1. 7 2 9 6 2 4

2

615

2 1 / 0. 8

4 4 1 x 1 4 2 / 1 7. 4 x 6. 0

B o wl c o u p / B ol c o u p / Pi att o f o n d o C o u p

Pl att er c o u p / Pl at c o u p / Pi att o o v al e C o u p

48 | 49


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

610

2 2 / 0. 9

4 4 4 x 1 4 3 / 1 7. 5 x 5. 6

u ni

M A XI M » C o u p Fi n e Di ni n g «

i n o z.

0 0 1. 7 3 2 5 6 6

2

0 0 1. 7 3 2 5 6 5

6

0, 1 8 / 6. 0

140

6 0 / 2. 4

8 1 / 3. 2

0 0 1. 7 3 2 5 6 4

6

0, 2 1 / 7. 0

145

4 9 / 2. 0

9 5 / 3. 7

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 9 x 2 9 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 3 5 4 1

4

1. 4 3 0

3 2 / 1 2. 6

2 9 2 x 2 9 2 / 1 1. 5 x 1 1. 5

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 3 5 4 0

6

998

2 6 / 1. 0

2 6 0 x 2 6 0 / 1 0. 2 x 1 0. 2

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 3 5 3 9

6

692

2 6 / 1. 0

2 2 0 x 2 2 0 / 8. 7 x 8. 7

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 1 6, 5 x 1 6, 5 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 3 5 3 8

6

284

1 8 / 0. 7

1 6 4 x 1 6 4 / 6. 5 x 6. 5

S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et

S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut / B ol o alt o

S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b as / B ol o b ass o

Pl at e fl at c o u p s q u ar e / Assi ett e pl at e c o u p c arr é e / Pi att o pi a n o q u a d.

C o u ps c h al e e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 3 5 4 6

4

1, 0 0 / 3 3. 3

1. 0 9 0

6 1 / 2. 4

2 5 9 x 2 5 9 / 1 0. 2 x 1 0. 2

C o u ps c h al e e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 3 5 4 5

6

0, 6 3 / 2 1. 0

619

5 4 / 2. 1

2 1 8 x 2 1 8 / 8. 6 x 8. 6

C o u ps c h al e e c ki g 1 7, 5 x 1 7, 5 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 3 5 4 4

6

0, 3 3 / 1 1. 0

367

4 7 / 1. 9

1 7 4 x 1 7 4 / 6. 9 x 6. 9

C o u ps c h al e e c ki g 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 3 5 4 3

6

0, 2 0 / 6. 7

184

4 9 / 2. 0

1 2 7 x 1 2 7 / 5. 0 x 5. 0

1. 0 7 7

3 2 / 1. 3

3 5 5 x 2 0 3 / 1 4. 8

674

5 8 / 2. 3

2 5 9 x 1 7 8 / 1 0. 2 x 7. 0

756

2 5 / 1. 0

3 8 5 x 1 4 2 / 1 5. 2 x 5. 6

B o wl c o u p s q u ar e / B ol c o u p c arr é e / Pi att o f o n d o q u a d.

C o u pt ell er fl a c h r e c ht e c k. 3 5 x 2 0 c m M 5 3 8 5

0 0 1. 7 4 3 5 4 2

2

C o u ps c h al e r e c ht e c ki g 2 5, 5 x 1 8 c m M 5 3 8 6

0 0 1. 7 4 3 5 4 7

2

C o u p pl att e r e c ht e c ki g 3 8 x 1 4 c m M 5 3 8 8

0 0 1. 7 4 3 5 4 8

2

0, 2 5 / 8. 3

Pl at e fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett.

M A XI M » Or g a ni c « G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 4 0/ 3 4 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 5

2

1. 0 0 1

3 7 / 1. 5

3 4 2 x 2 8 6 / 1 3. 5 x 1 1. 3

G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 1 8/ 2 9, 5 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 4

6

774

4 3 / 1. 7

2 9 5 x 2 3 6 / 1 1. 6 x 9. 3

G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 1 9/ 2 4 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 3

6

444

3 5 / 1. 4

2 4 1 x 1 9 7 / 9. 5 x 7. 8

G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 3 9/ 1 9 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 2

6

292

2 5 / 1. 0

1 9 0 x 1 6 4 / 7. 5 x 6. 5

Pl at e ff at or g a ni c / A ssi ett e pl at e or g a ni c / Pi att o pi a n o g o ur m et or g a ni c

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 1 7/ 2 6 c m

0 0 1. 7 2 5 3 5 0

2

0, 6 0 / 2 0. 0

631

8 0 / 3. 1

2 5 0 x 2 1 9 / 9. 8 x 8. 6

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 1 6/ 2 0 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 9

2

0, 3 5 / 1 1. 7

351

6 7 / 2. 6

1 9 8 x 1 6 4 / 7. 8 x 6. 5

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 7 4/ 1 6 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 8

4

0, 1 4 / 4. 7

177

4 7 / 1. 9

1 5 8 x 1 3 7 / 6. 2 x 5. 4

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 7 3/ 1 2 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 7

6

0, 0 8 / 2. 7

120

4 1 / 1. 6

1 1 9 x 9 8 / 4. 7 x 3. 9

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 7 2/ 8 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 6

6

0, 0 3 / 1. 0

47

3 0 / 1. 2

8 3 x 6 5 / 3. 3 x 2. 6

B o wl d e e p or g a ni c / A ssi ett e cr e us e or g a ni c / Pi att o f o n d o g o ur m et or g a ni c


M

A XI M

D e k or / D e c. 1 0 8 1 0

50 | 51


D

I A M A NT


S E L T M A N N W EI D E N h at f ür di e H ot ell eri e/ G astr o n o mi e ei n e P or z ell a n- S eri e e nt wi c k elt, di e i n i hr er R ei n h eit, F ei n h eit u n d p erl e n h aft-s c hi m m er n d e n A n m ut u n g ei n zi g arti g ist. DI A M A N T – d er N a m e ist hi er b e z ei c h n e n d. Mit ei n er Art » W ass er z ei c h e n « v ers e h e n, »li e bt « si e d as S pi el mit d e m Li c ht … S E L T M A N N W EI D E N d e v el o p e d a p or c el ai n s eri es f or h ot el b usi n ess a n d c at eri n g t h at is u ni q u e i n its p urit y, ff n e n ess a n d p e arlis h gli m m eri n g i m pr essi o n. DI A M A N T – t his n a m e is si g ni ti c a nt. Br a n d e d wit h a ki n d of » w at er m ar k « s h e »l o v es « t o pl a y wit h diff er e nt li g ht irr a di ati o n …

52 | 53D

I A M A NT 54 | 55


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

u ni

DI A M A N T

i n o z.

0 0 1. 7 0 0 7 9 7

2

0, 3 8 / 1 2. 7

370

1 2 6 / 5. 0

1 0 0 / 4. 0

0 0 1. 7 0 0 7 9 8

2

0, 4 5 / 1 5. 0

490

9 2 / 3. 6

1 3 7 / 5. 4

0 0 1. 7 0 0 8 2 2

1

282

7 0 / 2. 8

1 0 7 / 4. 2

0 0 1. 7 5 0 8 5 0

2

15

6 0 / 2. 4

7 5 / 3. 0

0 0 1. 7 0 0 8 1 9

6

0, 1 7 / 5. 7

183

6 0 / 2. 4

7 3 / 2. 9

0 0 1. 7 0 0 7 9 9

1

0, 2 1 / 7. 0

280

6 9 / 2. 7

9 4 / 3. 7

Gi e ß er 0 0 0, 0 3 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 0 0

12

0, 0 3 / 1. 0

45

4 1 / 1. 6

4 3 / 1. 7

Gi e ß er 1 0, 1 5 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 0 1

1

0, 1 5 / 5. 0

175

9 1 / 3. 6

7 3 / 2. 9

Gi e ß er 2 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 0 2

1

0, 2 5 / 8. 3

255

1 1 4 / 4. 5

8 6 / 3. 4

Gi e ß er 4 0, 5 0 ltr.

0 0 1. 7 2 0 2 1 0

1

0, 5 6 / 1 8. 7

355

1 3 8 / 5. 4

1 0 0 / 4. 0

O b er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 7 0 0 8 1 0

12

0, 0 8 / 2. 7

89

5 3 / 2. 0

5 6 / 2. 2

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 0 0 8 0 9

12

125

1 2 / 0. 5

1 3 5 / 5. 3

K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

Teekanne 1 T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n W ar mi n g pl at e / R é c h a u d p etit / F or n ell o pi c c ol o

T e esi e b Fi n u m ( A C C E S S OI R E) T e a str ai n er / P ass e-t h é / I nf us or e

T e esi e b a bl a g e b e h ält er

R est f or t e a str ai n er / C o nt e n a nt p o ur p ass e-t h é / A p p o g gi o i nf us or e

Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur K aff e et ass e 1

0 0 1. 7 0 0 8 1 2

6

0, 1 8 / 6. 0

210

6 5 / 2. 6

7 3 / 2. 9

O b er e z ur K aff e et ass e 2

0 0 1. 7 0 0 8 1 4

6

0, 1 6 / 5. 3

194

6 0 / 2. 4

7 3 / 2. 9

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e

0 0 1. 7 0 0 8 1 6

6

0, 2 5 / 8. 3

226

8 0 / 3. 0

7 8 / 3. 0

K o m bi- U nt er e 1 1 7, 1 c m

0 0 1. 7 0 0 8 1 1

6

226

1 2 / 0. 5

1 7 1 / 6. 7

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à c afé a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè / l att e e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 7 0 0 8 2 0

B e c h er mit H e n k el

6

0, 2 8 / 9. 3

276

1 0 0 / 4. 0

7 3 / 2. 9

0, 0 8 / 2. 7

90

5 6 / 2. 2

5 7 / 2. 2

125

1 2 / 0. 5

1 3 5 / 5. 3

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c. m.

O b er e z ur M o c c at ass e T ul p e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 0 6

12

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 0 0 8 0 9

12

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè b o m b at a e pi atti n o


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

165

7 6 / 3. 0

7 5 / 3. 0

226

1 2 / 0. 5

1 7 1 / 6. 7

260

1 0 0 / 4. 0

9 1 / 3. 6

226

1 2 / 0. 5

1 7 1 / 6. 7

u ni

DI A M A N T

i n o z.

O b er e z ur K aff e et ass e T ul p e 0, 2 3 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 0 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 7, 1 c m

0 0 1. 7 0 0 8 1 1

6

0, 2 3 / 7. 7

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé n o n e m pil a bl e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h è alt a b o m b at a e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e T ul p e 0, 3 7 ltr. K o m bi- U nt er e 1 1 7, 1 c m

0 0 1. 7 0 5 6 2 5

6

0 0 1. 7 0 0 8 1 1

6

0, 3 7 / 1 2. 3

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé a u l ait n o n e m pil a bl e et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e b o m b at a e pi atti n o c o m bi

B e c h er mit H e n k el T ul p e 0, 3 0 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 2 1

6

0, 3 0 / 1 0. 0

206

9 1 / 3. 6

8 1 / 3. 2

0, 2 1 / 7. 0

125

4 8 / 1. 9

9 5 / 3. 7

226

1 2 / 0. 5

1 7 1 / 6. 7

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o b o m b at o

O b er e z ur T e et ass e 0, 2 1 ltr.

0 0 1. 7 0 0 8 0 4

6

K o m bi- U nt er e 1 1 7, 1 c m

0 0 1. 7 0 0 8 1 1

6

T e a c u p a n d s a u c er / T ass e à t hé et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè b ass a b o m b at a e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 7 0 0 8 2 3

2

180

1 1 3 / 4. 4

6 9 / 2. 7

0 0 1. 7 0 0 8 2 4

2

140

8 0 / 3. 0

6 3 / 2. 5

0 0 1. 7 0 3 7 7 4

6

35

3 5 / 1. 4

4 4 / 1. 7

T ell er fl a c h 3 3 c m

0 0 1. 7 0 0 7 7 3

6

1. 1 2 0

2 5 / 1. 0

3 3 2 / 1 3. 0

T ell er fl a c h 3 1, 5 c m

0 0 1. 7 0 1 7 3 7

6

1. 0 9 0

2 9 / 1. 1

3 1 6 / 1 2. 4

T ell er fl a c h 2 9 c m

0 0 1. 7 0 0 7 7 5

6

790

2 2 / 0. 8

2 9 0 / 1 1. 4

T ell er fl a c h 2 6 c m

0 0 1. 7 0 0 7 7 2

6

677

2 1 / 0. 8

2 6 3 / 1 0. 3

T ell er fl a c h 2 2, 5 c m

0 0 1. 7 0 0 7 7 4

6

405

1 7 / 0. 7

2 2 8 / 9. 0

T ell er fl a c h 1 9 c m

0 0 1. 7 0 0 7 7 1

6

283

1 7 / 0. 7

1 9 5 / 7. 7

T ell er fl a c h 1 7 c m

0 0 1. 7 0 0 7 7 0

6

220

1 5 / 0. 6

1 7 2 / 6. 8

0 0 1. 7 0 0 7 7 6

6

0, 3 3 / 1 1. 0

438

3 8 / 1. 5

2 3 5 / 9. 3

0 0 1. 7 0 0 7 8 4

6

0, 1 8 / 6. 0

320

2 3 / 1. 0

2 0 2 / 8. 0

P ast at ell er ti ef 3 0 c m

0 0 1. 7 0 0 7 8 5

2

0, 6 0 / 2 0. 0

850

4 2 / 1. 7

2 9 8 / 1 1. 7

P ast at ell er ti ef 2 7 c m

0 0 1. 7 0 0 7 8 6

2

0, 4 4 / 1 4. 7

660

3 9 / 1. 5

2 7 2 / 1 0. 7

0, 2 7 / 9. 0

218

5 7 / 2. 2

9 9 / 3. 9

226

1 2 / 0. 5

1 7 1 / 6. 7

V as e V as e / V as e / V as o

L e u c ht er C a n dl e h ol d er / B o u g e oir / C a n d eli er e

S er vi ett e nri n g N a p ki n ri n g / R o n d d e s er vi ett e / L e g at o v a gli ol o

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

S al att ell er 2 0 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o p ast a

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 7 0 0 7 7 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 7, 1 c m

0 0 1. 7 0 0 8 1 1

6

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

56 | 57


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

u ni

DI A M A N T

i n o z.

0 0 1. 7 0 0 7 7 9

2

0, 3 8 / 1 2. 7

380

7 8 / 3. 0

1 8 1 x 1 2 5 / 7. 0 x 5. 0

0 0 1. 7 0 0 7 8 7

2

0, 5 0 / 1 6. 7

390

9 4 / 3. 7

1 2 8 / 5. 0

0 0 1. 7 0 0 7 9 0

4

0, 1 5 / 5. 0

125

5 9 / 2. 3

8 0 / 3. 0

0 0 1. 7 0 3 7 2 7

2

0, 0 6 / 2. 0

52

3 7 / 1. 5

5 7 / 2. 2

0 0 1. 7 0 3 7 2 6

2

0, 1 3 / 4. 3

103

4 1 / 1. 6

8 1 / 3. 2

D ess erts c h al e 1 5 c m

0 0 1. 7 0 0 7 8 0

4

0, 1 7 / 5. 7

185

3 7 / 1. 5

1 4 6 / 5. 7

S c h üss el r u n d 1 8 c m

0 0 1. 7 0 5 6 2 3

2

0, 3 6 / 1 2. 0

380

4 9 / 2. 0

1 8 8 / 7. 4

S c h üss el r u n d 2 3 c m

0 0 1. 7 0 0 7 8 1

2

0, 7 2 / 2 4. 0

560

6 0 / 2. 4

2 3 4 / 9. 2

S c h üss el r u n d 2 6 c m

0 0 1. 7 0 0 7 8 2

2

1, 0 0 / 3 3. 3

720

6 6 / 2. 6

2 5 8 / 1 0. 0

Pl att e o v al 3 3 c m

0 0 1. 7 0 0 7 9 5

2

1. 0 8 0

3 5 / 1. 4

3 3 0 x 2 6 4 / 1 3. 0 x 1 0. 4

Pl att e o v al 3 8 c m

0 0 1. 7 0 0 7 9 6

2

1. 4 0 8

3 6 / 1. 4

3 8 7 x 3 0 9 / 1 5. 2 x 1 2. 2

0 0 1. 7 0 0 7 9 1

6

165

2 5 / 1. 0

1 4 6 / 5. 7

0 0 1. 7 0 0 7 9 4

1

130

7 9 / 3. 1

4 5 / 1. 8

0 0 1. 7 0 0 7 9 2

2

65

7 9 / 3. 1

4 5 / 1. 8

0 0 1. 7 0 0 7 9 3

2

65

7 9 / 3. 1

4 5 / 1. 8

E v e nt b o wl o v al 5 2 5 7 1 8 c m

E v e nt b o wl o v al / B ol é v è n e m e nt o v al e / B ol o e v e nt o v al e

S a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B utt ers a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a p er b urr o

B utt er n ä pf c h e n kl ei n * B utt er p a d s m all * / B e urri er * / B urri er a pi c c ol a *

B utt er n ä pf c h e n gr o ß * * B utt er p a d l ar g e * * / B e urri er * * / B urri er a gr a n d e * *

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a i ns al ati er a r ot.

Pl att er o v al / Pl at o v al / Pi att o o v al e

Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

S al zstr e u er S alt s h a k er / S el / S p ar gis al e

Pf eff erstr e u er P e p p er s h a k er / P oi vr e / S p ar gi p e p e

* p ass e n d z u: * * p ass e n d z u:

U nt er e z ur M o c c at ass e K o m bi- U nt er e 1

*fits:

M o c h a s a u c er

* ass orti à:

T ass e à m o k a et s o u c o u p e

* a d att a p er:

Pi atti n o c aff è

* *fits:

C o m bi s a u c er

* * ass orti à:

T ass e à m o k a et s o u c o u p e

* * a d att a p er:

Pi atti n o c o m bi


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

733

5 7 / 2. 2

2 6 8 / 1 0. 6

655

2 4 / 1. 0

2 5 2 / 1 0. 0

u ni

DI A M A N T E v e ntt ell er ti ef r u n d 2 6 c m

i n o z.

0 0 1. 7 1 2 3 9 5

2

0, 5 0 / 1 6. 7

E v e nt pl at e d e e p r o u n d / Assi ett e é v è n e m e nt cr e us e pl at e / Pi att o f o n d o r ot. e v e nt

E v e ntt ell er fl a c h r u n d 2 5 c m

0 0 1. 7 1 2 3 9 4

6

E v e nt pl at e fl at r o u n d / Assi ett e é v è n e m e nt r o n d e / Pi att o pi a n o r ot. e v e nt

E v e nts c h al e s c hr ä g 1 8 c m E v e nts c h al e s c hr ä g 2 2 c m

D

0 0 1. 7 1 2 3 9 8 0 0 1. 7 1 2 3 9 9

4

0, 1 3 / 4. 3

397

7 5 / 3. 0

1 8 4 / 7. 2

2

0, 2 9 / 9. 7

657

9 5 / 3. 7

2 1 8 / 8. 6

E v e nt b o wl sl o pi n g / B ol é v è n e m e nt o bli q u e / C o p p ett a i n cli n at a e v e nt

I A M A NT

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » G ol dli ni e « 1 0 7 6 9

58 | 59


S

A V OY


60 | 61


S

A V OY


Mit S A V O Y st ellt S E L T M A N N W EI D E N ei n e el e g a nt e u n d m o d er n e H ot elf or m v or, di e o ptis c h n e u e Hi g hli g hts s et zt u n d di e d e n h o h e n A ns pr Ăź c h e n i m G astr o n o mi e allt a g g er e c ht wir d. Wit h S A V O Y , S E L T M A N N W EI D E N pr es e nts a n el e g a nt a n d m o d er n h ot el p or c el ai n s h a p e w hi c h s ets n e w o pti c al hi g hli g hts a n d m e ets wit h t h e hi g h e v er y d a y r e q uir e m e nts of g astr o n o m y a n d c at eri n g tr a d e.

62 | 63


S

A V OY


64 | 65


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

w ei ß / u ni

» Gr a n d Bl u e «

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

57513

i n o z.

S A V OY

0 0 1. 5 0 5 0 8 2

2

0, 3 0 / 1 0. 0

374

1 3 5 / 5. 3

9 8 / 3. 9

Teekanne 1

0 0 1. 5 0 5 3 5 5

2

0, 4 0 / 1 3. 3

336

1 0 2 / 4. 0

1 1 5 / 4. 5

Teekanne 2

0 0 1. 5 0 5 6 2 8

2

0, 7 5 / 2 5. 0

607

1 3 2 / 5. 2

1 4 6 / 5. 7

0 0 1. 5 0 9 8 4 0

1

282

7 0 / 2. 8

1 0 7 / 4. 2

0 0 1. 5 0 6 5 6 4

1

290

1 0 7 / 4. 2

9 7 / 3. 9

0 0 1. 5 0 6 4 4 7

12

58

1 4 / 0. 6

8 2 / 3. 2

0 0 1. 5 0 6 8 3 7

12

0, 0 3 / 1. 0

30

3 4 / 1. 3

4 8 / 1. 9

Gi e ß er 1 0, 1 5 ltr.

0 0 1. 5 0 6 9 5 4

1

0, 1 5 / 5. 0

132

7 1 / 2. 8

7 5 / 3. 0

Gi e ß er 2 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 5 0 7 0 7 1

1

0, 2 5 / 8. 3

202

8 3 / 3. 3

8 9 / 3. 5

0, 1 8 / 6. 0

181

7 0 / 2. 8

7 0 / 2. 8

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

94

5 4 / 2. 1

5 6 / 2. 2

167

1 5 / 0. 6

1 4 5 / 5. 7

256

6 6 / 2. 6

9 8 / 3. 9

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

240

7 6 / 3. 0

7 3 / 2. 9

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

164

7 5 / 3. 0

8 1 / 3. 1

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n

W ar mi n g pl at e / R é c h a u d p etit / F or n ell o pi c c ol o

Z u c k er d os e 2

0, 2 5 / 8. 3

S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Z u c k ers c h al e

S u g ar dis h / Assi ett e à s u cr e / Pi atti n o p er z u c c h er o

Gi e ß er 0 0 0, 0 3 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

O b er e z ur K aff e et ass e 1

0 0 1. 5 0 8 7 8 7

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 1

6

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 5 0 8 5 1 4

12

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 4, 5 c m

0 0 1. 5 0 8 3 5 8

0 0 1. 7 4 9 5 7 2

12

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à

0, 0 9 / 3. 0

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur Fr ü hst ü c kst ass e

0 0 1. 5 0 9 6 0 6

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 1

6

0, 3 6 / 1 2. 0

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à dé j e u n er et s o u c o u p e / T a z z a d a c ol a zi o n e e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e

0 0 1. 5 0 9 3 3 3

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 1

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur K aff e et ass e K el c h 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 5 0 7 9 6 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 1

6

0, 1 8 / 6. 0

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé n o n e m pil a bl e et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè s v as at a e pi atti n o c o m bi


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

P U.

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

w ei ß / u ni

» Gr a n d Bl u e «

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

57513

i n o z.

83

5 6 / 2. 2

6 6 / 2. 6

167

1 5 / 0. 6

1 4 5 / 5. 7

197

8 5 / 3. 3

8 7 / 3. 4

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

314

1 0 1 / 4. 0

9 9 / 4. 0

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

231

8 8 / 3. 5

7 3 / 2. 9

S A V OY

O b er e z ur M o c c at ass e K el c h 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 5 0 8 2 4 1

12

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 4, 5 c m

0 0 1. 5 0 8 3 5 8

0 0 1. 7 4 9 5 7 2

12

0, 0 9 / 3. 0

C u p a n d s a u c er / T ass e à c afé à m o k a n o n e m pil a bl e / T a z z a d a c affè s v as at a e pi atti n o c aff è

O b er e z ur C af et eri at ass e K el c h 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 5 0 7 4 2 2

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 1

6

0, 2 3 / 7. 7

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c h o c ol at n o n e m pil a bl e et s o u c o u p e / T a z z a s v as at a e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e K el c h 0, 3 7 ltr.

0 0 1. 5 0 7 6 9 5

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 1

6

0, 3 7 / 1 2. 3

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé a u l ait n o n e m pil a bl e / T a z z a d a c ol a zi o n e s v as at a e pi atti n o c o m bi

B e c h er mit H e n k el

0 0 1. 5 0 9 7 2 3

6

0, 2 5 / 8. 3

0 0 1. 5 0 2 7 4 2

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 4 / 4. 9

0 0 1. 5 0 3 6 0 0

1

140

7 7 / 3. 0

4 6 / 1. 8

0 0 1. 5 0 9 8 7 9

2

138

1 1 9 / 4. 7

6 6 / 2. 6

0 0 1. 5 1 0 2 3 0

2

152

1 1 9 / 4. 7

6 3 / 2. 5

0 0 1. 5 1 0 1 1 3

4

178

4 0 / 1. 6

9 5 / 3. 7

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et / M u g

Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

V as e

0, 1 1 / 3. 7

V as e / V as e / V as o

L e u c ht er C a n dl e h ol d er / B o u g e oir / C a n d eli er e

As c h er 8 9 7 As h tr a y / C e n dri er / P ort a c e n er e

P art yl öff el

0 0 1. 5 1 0 3 4 7

6

0, 0 9 / 3. 0

95

3 0 / 1. 2

1 5 0 x 1 5 0 / 6. 0 x 6. 0

6

0, 0 4 / 1. 3

81

3 3 / 1. 3

8 6 / 3. 4

6

0, 0 9 / 3. 0

159

4 5 / 1. 8

1 1 2 / 4. 4

P art y s p o o n / C uill er / C u c c hi ai o p art y

Di ps c h äl c h e n s c hr ä g 8, 5 c m

0 0 1. 4 9 8 3 7 4

Di ps c h äl c h e n s c hr ä g 1 1 c m

0 0 1. 4 9 8 8 8 1

B o wl sl o pi n g / S al a di er i n cli n e / C o p p ett a i n cli n at a

Di ps c h äl c h e n e c ki g 9 c m

0 0 1. 4 9 8 4 9 1

6

0, 0 6 / 2. 0

70

3 4 / 1. 3

9 0 x 9 0 / 3. 5 x 3. 5

Di ps c h äl c h e n e c ki g 1 1 c m

0 0 1. 4 9 8 7 6 4

6

0, 1 8 / 6. 0

205

4 7 / 1. 9

1 2 2 x 1 2 2 / 4. 8 x 4. 8

B o wl s q u ar e / S al a di er a n g ul e us e / C o p p ett a q u a dr at a

Di ps c h al e o v al 9 c m J L

0 0 1. 6 2 0 8 8 9

6

80

3 9 / 1. 5

1 1 5 x 8 9 / 4. 5 x 3. 5

Di ps c h al e o v al 1 4 c m J L

0 0 1. 6 2 0 8 2 7

6

190

4 4 / 1. 7

2 0 0 x 1 3 3 / 7. 9 x 5. 2

B o wl o v al / B ol o v al e / C o p p ett a o v al e

66 | 67


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

w ei ß / u ni

» Gr a n d Bl u e «

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

57513

i n o z.

S A V OY

Pl at zt ell er 3 4 c m

0 0 1. 5 0 1 1 4 3

0 0 1. 7 4 9 5 7 3

2

1. 3 8 5

1 8 / 0. 7

3 4 0 / 1 3. 4

T ell er fl a c h 3 3 c m F a h n e T ell er fl a c h 3 0 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 7 3 2 1

6

1. 1 8 5

2 6 / 1. 0

3 2 7 / 1 3. 0

0 0 1. 4 9 7 1 6 5

0 0 1. 7 4 9 5 7 4

6

948

2 3 / 0. 9

3 0 8 / 1 2. 0

T ell er fl a c h 2 8 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 7 0 0 9

0 0 1. 7 4 9 5 7 5

6

780

2 3 / 0. 9

2 8 7 / 1 1. 3

T ell er fl a c h 2 6 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 6 8 5 3

0 0 1. 7 4 9 5 7 6

6

657

2 0 / 0. 8

2 6 5 / 1 0. 4

T ell er fl a c h 2 3 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 6 6 9 7

6

470

1 8 / 0. 7

2 3 5 / 9. 3

T ell er fl a c h 2 1 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 6 5 4 1

0 0 1. 7 4 9 5 7 7

6

370

1 9 / 0. 7

2 1 7 / 8. 5

T ell er fl a c h 1 8 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 6 3 8 5

6

264

2 0 / 0. 8

1 7 3 / 6. 8

T ell er fl a c h 1 6 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 6 3 0 7

0 0 1. 7 4 9 5 7 8

6

240

1 9 / 0. 7

1 6 5 / 6. 5

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

G o ur m ett ell er r u n d 3 0 c m

0 0 1. 5 0 0 3 6 3

2

0, 7 0 / 2 3. 3

1. 0 2 3

5 5 / 2. 2

3 0 3 / 1 2. 0

G o ur m ett ell er r u n d 2 7 c m

0 0 1. 5 0 0 5 1 9

0 0 1. 7 4 9 5 7 9

2

0, 4 6 / 1 5. 3

654

4 9 / 2. 0

2 7 0 / 1 0. 6

G o ur m ett ell er r u n d 2 1 c m

0 0 1. 5 0 1 0 6 5

0 0 1. 7 4 9 5 8 0

6

0, 3 5 / 1 1. 7

382

5 6 / 2. 2

2 1 5 / 8. 5

G o ur m ett ell er r u n d 1 8 c m

0 0 1. 5 0 0 9 8 7

6

0, 1 5 / 5. 0

402

4 8 / 1. 9

1 8 5 / 7. 3

G o ur m ett ell er r u n d 1 6 c m

0 0 1. 5 0 0 6 7 5

6

0, 1 0 / 3. 3

266

4 1 / 1. 6

1 6 4 / 6. 5

G o ur m ett ell er r u n d 1 2 c m

0 0 1. 5 0 0 8 3 1

6

0, 0 5 / 1. 7

127

2 8 / 1. 1

1 2 2 / 4. 8

0 0 1. 7 4 9 5 8 1

6

0, 2 5 / 8. 3

457

3 7 / 1. 5

2 3 4 / 9. 2

0 0 1. 7 4 9 5 8 2

6

0, 1 9 / 6. 3

335

3 0 / 1. 2

1 9 2 / 7. 6

0, 2 7 / 9. 0

240

5 6 / 2. 2

9 9 / 4. 0

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

340

7 4 / 3. 0

1 7 8 x 1 2 2 / 7. 0 x 4. 8

240

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

G o ur m et pl at e r o u n d / Assi ett e g o ur m et r o n d e / Pi att o g o ur m et r ot.

T ell er ti ef 2 3 c m F a h n e

0 0 1. 4 9 7 4 7 7

Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

S al att ell er 1 9 c m

0 0 1. 5 0 0 1 6 8

Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 4 9 7 7 8 9

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

6

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

E v e nt b o wl o v al 5 2 5 3 1 8 c m

0 0 1. 6 9 7 3 2 3

4

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 4 c m

0 0 1. 5 0 8 6 3 1

4

0, 3 5 / 1 1. 7

E v e nt b o wl a n d c o m bi s a u c er / B ol é v è n e m e nt et s o u c o u p e / B ol o e v e nt o v al e e pi atti n o c o m bi

T erri n e 1 2 P ers o n e n

0 0 1. 5 0 1 2 6 0

1

2, 9 0 / 9 6. 7

1. 7 1 5

1 9 6 / 7. 7

2 4 3 / 9. 6

0 0 1. 5 0 1 7 6 7

2

0, 3 5 / 1 1. 7

300

9 5 / 3. 7

1 1 1 / 4. 4

0 0 1. 5 0 2 6 2 5

4

0, 1 5 / 5. 0

114

5 0 / 2. 0

7 6 / 3. 0

2

0, 0 4 / 1. 3

45

3 2 / 1. 3

5 5 / 2. 2

T ur e e n / S o u pi è r e / Z u p pi er a

S a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B utt ers a u ci er e

Gr a v y b o at / S a u ci è r e à b e urr e / S alsi er a p er b urr o

B utt er n ä pf c h e n B utt er p a d / B e urri er / B urri er a pi c c ol a

0 0 1. 5 0 2 5 0 8


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

w ei ß / u ni

» Gr a n d Bl u e «

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

57513

i n o z.

S A V OY

D ess erts c h al e 1 2 c m

0 0 1. 4 9 7 9 0 6

6

0, 2 6 / 8. 7

182

4 4 / 1. 7

1 1 9 / 4. 7

D ess erts c h al e 1 4 c m

0 0 1. 4 9 8 0 6 2

4

0, 3 5 / 1 1. 7

259

4 8 / 1. 9

1 3 9 / 5. 5

S c h üss el r u n d 1 7 c m

0 0 1. 4 9 8 2 1 8

2

0, 7 2 / 2 4. 0

440

6 1 / 2. 4

1 6 7 / 6. 6

S c h üss el r u n d 2 0 c m

0 0 1. 4 9 8 6 0 8

2

1, 2 7 / 4 2. 3

643

7 2 / 2. 8

1 9 9 / 7. 8

S c h üss el r u n d 2 2 c m

0 0 1. 4 9 8 9 9 8

2

1, 4 7 / 4 9. 0

783

7 9 / 3. 1

2 1 6 / 8. 5

S c h üss el r u n d 2 4 c m

0 0 1. 4 9 9 1 5 4

2

1, 8 5 / 6 1. 7

1. 0 0 0

8 5 / 3. 3

2 3 5 / 9. 3

S al ats r u n d 1 3 c m

0 0 1. 4 9 9 9 3 4

4

0, 3 7 / 1 2. 3

230

4 3 / 1. 7

1 3 3 / 5. 2

S al ats r u n d 1 5 c m

0 0 1. 5 0 0 0 5 1

4

0, 5 5 / 1 8. 3

370

4 8 / 1. 9

1 5 3 / 6. 0

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 5 0 4 4 5 8

2

666

2 5 / 1. 0

2 8 0 x 1 9 2 / 1 1. 0 x 7. 6

Pl att e o v al 3 2 c m

0 0 1. 5 0 4 6 1 4

2

1. 0 2 5

3 0 / 1. 2

3 2 5 x 2 2 1 / 1 2. 8 x 8. 7

Pl att e o v al 3 6 c m

0 0 1. 5 0 4 7 7 0

2

1. 5 2 8

3 3 / 1. 3

3 7 0 x 2 5 5 / 1 4. 6 x 1 0. 0

Pl att e e c ki g 3 6 x 1 4 c m

0 0 1. 5 0 4 1 4 6

2

645

3 0 / 1. 2

3 6 0 x 1 4 0 / 1 4. 2 x 5. 5

Pl att e e c ki g 3 0 x 1 4 c m

0 0 1. 5 0 3 9 9 0

2

500

2 5 / 1. 0

3 0 0 x 1 4 0 / 1 1. 8 x 5. 5

Pl att e e c ki g 2 3 x 1 4 c m

0 0 1. 5 0 3 8 3 4

2

410

2 3 / 0. 9

2 3 2 x 1 4 0 / 9. 1 x 5. 5

Pl att e e c ki g 1 6 x 1 2 c m

0 0 1. 5 0 3 6 7 8

2

215

2 0 / 0. 8

1 6 0 x 1 2 0 / 6. 3 x 4. 7

0 0 1. 5 0 4 9 2 6

2

413

2 5 / 1. 0

2 7 0 x 1 5 0 / 1 0. 6 x 6. 0

S c h al e e c ki g 1 4 c m

0 0 1. 4 9 9 3 1 0

6

0, 2 9 / 9. 7

315

5 7 / 2. 2

1 4 5 x 1 4 5 / 5. 7 x 5. 7

S c h al e e c ki g 1 7, 5 c m

0 0 1. 4 9 9 4 6 6

2

0, 5 2 / 1 7. 3

400

6 6 / 2. 6

1 7 8 x 1 7 8 / 7. 0 x 7. 0

S c h al e e c ki g 2 2 c m

0 0 1. 4 9 9 6 2 2

2

1, 0 0 / 3 3. 3

690

7 8 / 3. 1

2 2 0 x 2 2 0 / 8. 7 x 8. 7

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

Pl att er r e ct a n g ul ar / Pl at r e ct a n g ul air e / Pi att o r ett a n g ol ar e

S et pl att e 2 6 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / V ass oi o

B o wl s q u ar e / S al a di er a n g ul e us e / I ns al ati er a q u a dr at a

68 | 69


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

w ei ß / u ni

» Gr a n d Bl u e «

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

57513

i n o z.

S A V OY

T ell er fl a c h e c ki g 3 2 c m

0 0 1. 6 2 6 3 3 1

6

1. 4 4 1

2 3 / 0. 9

3 2 4 x 3 2 4 / 1 2. 8 x 1 2. 8

T ell er fl a c h e c ki g 2 8 c m

0 0 1. 6 2 6 3 2 7

6

1. 0 7 5

2 2 / 0. 9

2 8 8 x 2 8 8 / 1 1. 3 x 1 1. 3

T ell er fl a c h e c ki g 2 2, 5 c m

0 0 1. 6 2 0 7 0 3

6

491

2 4 / 0. 9

2 2 6 x 2 2 6 / 9. 0 x 9. 0

T ell er fl a c h e c ki g 1 7 c m

0 0 1. 6 4 5 1 5 4

6

258

2 0 / 0. 8

1 6 5 x 1 6 5 / 6. 5 x 6. 5

608

4 3 / 1. 7

2 4 6 x 2 4 6 / 9. 7 x 9. 7

Pl at e fl at s q u ar e / Assi ett e pl at e à ail e c arré e / Pi att o pi a n o q u a dr at o

T ell er ti ef e c ki g 2 4, 5 c m

0 0 1. 6 2 0 7 6 5

6

0, 3 2 / 1 0. 7

Pl at e d e e p s q u ar e / Assi ett e pl at e à ail e c arré e / Pi att o f o n d o q u a dr at o

Pl att e r e c ht e c ki g 4 0 x 2 7, 5 c m

0 0 1. 6 8 4 4 4 5

2

1. 4 6 8

1 7 / 0. 7

3 9 8 x 2 7 3 / 1 5. 7 x 1 0. 7

Pl att er r e ct a n g ul ar / Pl at r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett.

T ell er r e c ht e c ki g 3 5 x 2 4, 5 c m

0 0 1. 6 5 4 8 7 5

0 0 1. 7 4 9 5 8 3

2

1. 0 1 0

2 0 / 0. 8

3 5 2 x 2 4 5 / 1 3. 9 x 9. 6

T ell er r e c ht e c ki g 2 9, 5 x 2 0 c m

0 0 1. 6 8 4 4 4 3

0 0 1. 7 4 9 5 8 4

6

760

2 0 / 0. 8

2 9 7 x 1 9 9 / 1 1. 7 x 7. 8

Pl att er r e ct a n g ul ar / Assi ett e r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett.

T ell er ti ef r e c ht e c ki g 2 7, 5 x 2 0, 5 c m

0 0 1. 6 8 4 5 1 9

2

0, 3 8 / 1 2. 7

692

4 3 / 1. 7

2 7 8 x 2 0 1 / 1 1. 0 x 8. 0

Pl att er r e ct a n g ul ar d e e p / Assi ett e cr e us e r e ct a n g ul air e / Pi att o f o n d o r ett.

G o ur m ett ell er e c ki g 2 7 c m

0 0 1. 6 2 6 3 3 6

6

0, 5 0 / 1 6. 7

870

5 9 / 2. 3

2 7 2 x 2 7 2 / 1 0. 7 x 1 0. 7

G o ur m ett ell er e c ki g 2 0, 5 c m

0 0 1. 6 2 1 0 7 5

6

0, 2 5 / 8. 3

447

4 5 / 1. 8

2 0 5 x 2 0 5 / 8. 1 x 8. 1

G o ur m ett ell er e c ki g 1 5, 5 c m

0 0 1. 6 2 0 9 5 1

6

0, 0 9 / 3. 0

216

3 9 / 1. 5

1 5 6 x 1 5 6 / 6. 1 x 6. 1

G o ur m ett ell er e c ki g 1 2 c m

0 0 1. 6 2 1 0 1 3

6

0, 0 4 / 1. 3

150

3 4 / 1. 3

1 2 0 x 1 2 0 / 4. 7 x 4. 7

G o ur m et pl at e s q u ar e / Assi ett e cr e us e à ail e c arré e / Pi att o g o ur m et q u a dr at o

U nt er e z ur K aff e et ass e 1 e c ki g *

0 0 1. 6 2 1 3 2 3

6

241

1 8 / 0. 7

1 6 4 x 1 6 4 / 6. 5 x 6. 5

12

142

1 4 / 0. 6

1 4 0 x 1 4 0 / 5. 5 x 5. 5

S a u c er s q u ar e * / S o u c o u p e c arr é e * / Pi atti n o q u a dr at o *

U nt er e z ur M o c c at ass e e c ki g

0 0 1. 6 2 1 3 8 5

S a u c er s q u ar e / S o u c o u p e c arr é e / Pi atti n o q u a dr at o

* K o m bi- U nt er e * C o m bi s a u c er *Soucoupe * Pi atti n o c o m bi


S

D e k or / D e c. » Gr a n d Bl u e « 5 7 5 1 3

A V OY

D e k or / D e c. » b ei g e « 3 4 6 0 9

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » bl a u e M ö w e « 3 3 3 7 4

70 | 71


M

ERA N

» B asi c «


72 | 73M

ERA N

» B asi c «

74 | 75


M

ERA N

» St e a k

a n d M or e «


76 | 77M

ERA N

» St e a k

a n d M or e «

M E R A N – P or z ell a n i m Z eit g es c h m a c k. Stil, Fl air, ei n g e p ff e gt es A m bi e nt e si n d s o g efr a gt wi e ni e. Mit M er a n pr äs e nti ert S E L T M A N N W EI D E N H ot el ei n fris c h es St ell di c h ei n v o m E ntr e e bis z u m D ess ert. M E R A N – p or c el ai n wit h t h e s e nsiti v e t ast e of ti m e. St yl e, ti air a n d a hi g h cl ass a m bi a n c e ar e t h e m ost r e q u est e d it e ms of t o d a y. Wit h t h e s h a p e M er a n, S E L T M A N N W EI D E N H ot el pr es e nts a fr es h t o u c h fr o m t h e e ntr e e t o t h e d ess ert.

78 | 79M

E R A N » Or g a ni c « 80 | 81


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

M E R A N » B asi c « K aff e e k a n n e 1

i n o z.

0 0 1. 1 7 3 5 5 1

2

0, 3 6 / 1 2. 0

345

1 3 7 / 5. 4

8 7 / 3. 4

0 0 1. 1 7 4 5 5 3

2

0, 3 2 / 1 0. 7

340

1 1 7 / 4. 6

1 0 0 / 3. 9

0 0 1. 1 7 5 2 3 8

1

0, 2 3 / 7. 7

225

9 6 / 3. 8

8 8 / 3. 5

0 0 1. 1 7 5 0 6 6

12

58

1 4 / 0. 6

8 2 / 3. 2

0 0 1. 1 7 5 9 1 1

12

0, 0 2 / 0. 7

32

3 1 / 1. 2

3 8 / 1. 5

C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

Teekanne 1 T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Z u c k ers c h al e S u g ar dis h / Assi ett e à s u cr e / Pi atti n o p er z u c c h er o

Gi e ß er 0 0

0, 0 2 ltr.

Gi e ß er 1

0, 1 5 ltr.

0 0 1. 1 7 6 2 3 1

1

0, 1 5 / 5. 0

140

7 0 / 2. 8

6 7 / 2. 6

Gi e ß er 2

0, 2 3 ltr.

0 0 1. 1 7 6 5 6 1

1

0, 2 3 / 7. 7

178

8 3 / 3. 3

7 7 / 3. 0

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 5 0 1 2

0 0 1. 1 7 7 2 1 3

6

0, 0 9 / 3. 0

111

7 0 / 2. 8

7 7 x 5 6 / 3. 0 x 2. 2

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 5 0 1 2

0 0 1. 1 7 6 7 3 4

6

110

1 9 / 0. 7

1 2 0 / 4. 7

172

7 7 / 3. 0

6 7 / 2. 6

157

2 0 / 0. 8

1 3 4 / 5. 3

250

9 7 / 3. 8

1 0 0 x 7 3 / 3. 9 x 2. 9

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

286

1 1 0 / 4. 3

1 1 0 x 8 2 / 4. 3 x 3. 2

226

2 4 / 1. 0

1 5 9 / 6. 3

110

5 0 / 2. 0

8 2 x 6 2 / 3. 2 x 2. 4

110

1 9 / 0. 7

1 1 8 / 4. 6

170

6 1 / 2. 4

8 5 / 3. 3

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

200

6 6 / 2. 6

8 7 / 3. 4

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er / T ass e à es pr ess o et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e 5 1 1 5 0, 1 4 ltr.

0 0 1. 1 8 5 8 1 8

6

U nt er e 5 1 1 5 1 3 c m

0 0 1. 1 8 5 6 4 7

6

O b er e 5 0 8 9 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 1 8 4 4 8 4

6

U nt er e 5 0 8 9

0 0 1. 1 8 3 9 8 3

6

O b er e 5 0 9 2 0, 3 5 ltr.

0 0 1. 1 8 5 1 5 6

6

U nt er e 5 0 9 2

0 0 1. 1 8 4 8 1 5

6

0, 1 4 / 4. 7

0, 2 3 / 7. 7

0, 3 6 / 1 2. 0

C u p a n d s a u c er / T ass e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

0 0 1. 1 7 8 5 1 6

6

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

0 0 1. 1 7 7 8 5 5

6

0, 0 9 / 3. 0

C u p a n d s a u c er / T ass e à es pr ess o et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e 1 1 6 3

0 0 1. 1 8 8 3 1 8

6

U nt er e 1 1 6 3

0 0 1. 1 8 7 8 1 7

6

0, 1 8 / 6. 0

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

0 0 1. 1 8 6 9 7 1

6

U nt er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

0 0 1. 1 8 6 3 1 2

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o c a p p.


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

230

6 8 / 2. 7

9 5 / 3. 7

226

2 4 / 1. 0

1 5 9 / 6. 3

245

7 0 / 2. 8

1 3 2 x 1 0 8 / 5. 2 x 4. 3

226

2 4 / 1. 0

1 5 9 / 6. 3

420

8 3 / 3. 3

1 5 5 x 1 2 2 / 6. 1 x 4. 8

280

2 0 / 0. 8

1 9 1 / 7. 5

w ei ß / u ni

M E R A N » B asi c «

i n o z.

O b er e 5 1 1 8 0, 2 9 ltr.

0 0 1. 6 5 8 8 3 8

6

U nt er e 5 1 1 8

0 0 1. 6 5 8 8 3 7

6

O b er e 1 1 6 4

0 0 1. 1 8 9 3 1 2

6

U nt er e 1 1 6 4

0 0 1. 1 8 8 6 5 1

6

O b er e 5 0 4 1 0, 5 0 ltr.

0 0 1. 1 8 5 4 8 7

6

U nt er e 5 0 4 1

0 0 1. 1 8 5 3 2 7

6

0, 2 9 / 9. 7

0, 3 7 / 1 2. 3

0, 5 0 / 1 6. 7

C u p a n d s a u c er / T ass e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o

O b er e 5 0 4 1 o h n e H e n k el

0 0 1. 1 8 5 9 8 9

6

0, 5 0 / 1 6. 7

340

8 3 / 3. 3

1 2 2 / 4. 8

C u p wit h o ut h a n dl e / T ass e s a ns a ns e / T a z z a s. m a n.

B e c h er 5 0 0 5

0 0 1. 1 9 0 9 4 4

6

0, 2 5 / 8. 3

252

9 2 / 3. 6

8 0 / 3. 1

B e c h er 0 5

0 0 1. 1 8 9 9 7 2

6

0, 2 6 / 8. 7

261

8 3 / 3. 3

7 7 / 3. 0

B e c h er 0 8

0 0 1. 1 9 0 1 3 2

6

0, 3 1 / 1 0. 3

283

9 4 / 3. 7

7 7 / 3. 0

B e c h er mit H e n k el

0 0 1. 1 8 9 8 1 2

6

0, 2 5 / 8. 3

240

7 8 / 3. 1

7 9 / 3. 1

175

5 6 / 2. 2

7 8 / 3. 0

199

2 1 / 0. 8

1 6 2/ 6. 4

160

6 6 / 2. 6

7 0 / 2. 8

133

2 0 / 0. 8

1 3 7 / 5. 4

177

6 5 / 2. 6

7 6 / 3. 0

199

2 1 / 0. 8

1 6 2 / 6. 4

210

7 9 / 3. 1

8 7 / 3. 4

199

2 1 / 0. 8

1 6 2 / 6. 4

95

4 3 / 1. 7

6 7 / 2. 6

117

1 9 / 0. 7

1 3 6 / 5. 4

133

5 4 / 2. 1

5 7 / 2. 2

117

1 9 / 0. 7

1 3 6 / 5. 4

225

6 2 / 2. 4

8 7 / 3. 4

199

2 1 / 0. 8

1 6 2 / 6. 4

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / n o n-st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

O b er e z ur K aff e et ass e 1

0 0 1. 1 8 1 8 1 5

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 2 c m

0 0 1. 1 8 1 1 5 4

6

O b er e z ur K aff e et ass e 2

0 0 1. 1 8 2 6 2 4

6

U nt er e z ur K aff e et ass e 2

0 0 1. 1 8 2 3 0 5

6

O b er e z ur K aff e et ass e 3

0 0 1. 1 8 7 4 8 4

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 2 c m

0 0 1. 1 8 1 1 5 4

6

0, 1 8 / 6. 0

0, 1 6 / 5. 3 0, 2 0 / 6. 7

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à c afé et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur C af et eri at ass e 0, 2 3 ltr.

0 0 1. 1 9 0 6 2 4

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 2 c m

0 0 1. 1 8 1 1 5 4

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c h o c ol at e e t s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 1 8 0 6 6 2

12

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 6 c m

0 0 1. 1 8 0 0 0 1

12

O b er e z ur M o c c at ass e h o c h

0 0 1. 1 7 9 8 3 8

12

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 6 c m

0 0 1. 1 8 0 0 0 1

12

0, 0 9 / 3. 0

0, 0 8 / 2. 7

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à m o k a e t s o u c o u p e / T a z z a d a c aff è e pi atti n o

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e

0 0 1. 1 8 3 2 9 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 2 c m

0 0 1. 1 8 1 1 5 4

6

0, 2 5 / 8. 3

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e e pi atti n o c o m bi

82 | 83


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

M E R A N » B asi c «

w ei ß / u ni

i n o z.

T ell er fl a c h 3 3 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 7 8 5 7

6

1. 0 5 0

2 6 / 1. 0

3 2 9 / 1 3. 0

T ell er fl a c h 3 0 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 7 0 1 4

6

950

2 2 / 0. 9

3 0 3 / 1 2. 0

T ell er fl a c h 2 8 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 6 0 2 2

6

770

2 2 / 0. 9

2 8 2 / 1 1. 0

T ell er fl a c h 2 6 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 5 1 8 8

6

573

2 1 / 0. 8

2 6 0 / 1 0. 2

T ell er fl a c h 2 3 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 4 8 5 4

6

440

1 9 / 0. 7

2 3 0 / 9. 0

T ell er fl a c h 2 0 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 4 0 1 3

6

330

1 6 / 0. 6

2 0 2 / 8. 0

T ell er fl a c h 1 7 c m F a h n e

0 0 1. 1 5 3 1 8 0

6

220

1 6 / 0. 6

1 7 3 / 6. 8

T ell er fl a c h 1 5 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 0 8 1 5

6

155

1 6 / 0. 6

1 5 2 / 6. 0

0 0 1. 1 6 0 9 4 1

6

0, 3 1 / 1 0. 3

465

3 6 / 1. 4

2 2 6 / 8. 9

0 0 1. 1 6 6 2 6 7

1

0, 4 5 / 1 5. 0

823

5 4 / 2. 1

3 1 9 x 2 6 1 / 1 2. 6 x 1 0. 3

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er ti ef 2 3 c m F a h n e Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

P ast at ell er o v al 3 2 c m

P ast a pl at e o v al / Assi ett e p ast a o v al e / Pi att o p ast a o v al e

P ast at ell er 5 0 0 9 3 0 c m

0 0 1. 1 6 7 7 3 0

2

0, 5 6 / 1 8. 7

970

5 9 / 2. 3

3 0 0 / 1 1. 8

P ast at ell er 5 0 6 4 2 7 c m

0 0 1. 1 6 7 0 6 8

2

0, 4 0 / 1 3. 3

725

5 5 / 2. 2

2 6 9 / 1 0. 6

P ast at ell er 5 0 0 8 2 3 c m

0 0 1. 1 6 7 3 8 8

6

0, 2 5 / 8. 3

419

4 2 / 1. 7

2 3 0 / 9. 0

0 0 1. 1 6 6 5 8 9

6

0, 2 0 / 6. 7

255

2 9 / 1. 1

1 9 2 / 7. 6

0 0 1. 1 6 8 0 9 3

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

1. 2 6 0

1 1 9 / 4. 7

2 6 9 / 1 0. 6

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 1 6 2 2 6 4

6

0, 2 8 / 9. 3

240

5 5 / 2. 2

1 0 0 / 4. 0

K o m bi- U nt er e 1 1 6, 2 c m

0 0 1. 1 8 1 1 5 4

6

199

2 1 / 0. 8

1 6 2 / 6. 4

P ast a pl at e / Assi ett e p ast a / Pi att o p ast a

S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

T erri n e off e n 3, 0 0 ltr. T ur e e n wit h o ut li d / S o u pi è r e / Z u p pi er a

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

S a u ci er e

0 0 1. 1 6 8 2 5 5

2

0, 4 0 / 1 3. 3

350

7 2 / 2. 8

1 1 7 / 4. 6

0 0 1. 1 6 8 8 9 4

2

0, 0 4 / 1. 3

45

3 2 / 1. 3

5 5 / 2. 2

0 0 1. 1 6 9 2 2 6

4

0, 1 0 / 3. 3

120

5 3 / 2. 0

1 3 4 / 5. 3

Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B utt er n ä pf c h e n B utt er dis h / B e urri er / B urri er a pi c c ol a

B utt ers a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e à b e urr e / S alsi er a p er b urr o


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

M E R A N » B asi c «

i n o z.

D ess erts c h al e 1 3 c m

0 0 1. 1 6 2 9 4 9

6

0, 2 4 / 8. 0

151

3 8 / 1. 5

1 3 2 / 5. 0

D ess erts c h al e 1 5 c m

0 0 1. 1 6 3 6 1 0

4

0, 3 5 / 1 1. 7

240

4 3 / 1. 7

1 4 7 / 5. 8

S c h üss el r u n d 1 6 c m

0 0 1. 1 6 4 1 2 3

2

0, 5 0 / 1 6. 7

248

5 0 / 2. 0

1 6 0 / 6. 3

S c h üss el r u n d 2 0 c m

0 0 1. 1 6 4 6 3 7

2

1, 0 0 / 3 3. 3

428

6 4 / 2. 5

2 0 0 / 7. 9

S c h üss el r u n d 2 3 c m

0 0 1. 1 6 5 2 8 7

2

1, 5 0 / 5 0. 0

626

7 2 / 2. 8

2 3 0 / 9. 0

S c h üss el r u n d 2 5 c m

0 0 1. 1 6 5 7 7 8

2

1, 9 0 / 6 3. 3

742

8 3 / 3. 3

2 5 0 / 1 0. 0

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a, I ns al ati er a r ot.

Pl att e o v al 2 5 c m

0 0 1. 1 7 1 5 5 4

2

402

2 1 / 0. 8

2 5 0 x 1 6 2 / 1 0. 0 x 6. 4

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 1 7 2 0 5 6

2

465

2 0 / 0. 8

2 8 0 x 2 1 0 / 1 1. 0 x 8. 3

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 1 7 2 5 4 7

2

596

2 0 / 0. 8

3 1 0 x 2 3 3 / 1 2. 2 x 9. 1

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 1 7 3 0 4 9

2

873

2 4 / 1. 0

3 5 1 x 2 6 3 / 1 3. 8 x 1 0. 6

0 0 1. 1 9 3 0 4 8

4

175

1 2 0 / 4. 7

8 0 / 3. 1

0 0 1. 1 9 4 0 6 2

2

125

6 5 / 2. 6

7 8 / 3. 0

0 0 1. 1 9 3 7 3 0

4

178

4 0 / 1. 6

9 5 / 3. 7

0 0 1. 1 7 1 0 6 3

1

130

5 5 / 2. 2

4 8 / 2. 0

0 0 1. 1 6 9 7 1 6

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 5. 0

T ell er o v al 5 2 3 4 2 1 c m

0 0 1. 0 0 4 4 1 4

6

378

2 6 / 1. 0

2 1 0 x 1 9 2 / 8. 3 x 7. 6

T ell er o v al 5 1 9 5 2 5 c m

0 0 1. 1 6 0 4 6 0

6

693

3 1 / 1. 2

2 5 0 x 2 3 0 / 9. 8 x 9. 0

T ell er o v al 5 1 9 3 2 7 c m

0 0 1. 1 5 9 9 8 0

6

764

3 4 / 1. 3

2 6 9 x 2 4 6 / 1 0. 6 x 9. 7

T ell er o v al 5 1 9 2 2 9 c m

0 0 1. 1 5 9 5 0 0

6

1. 0 1 5

3 4 / 1. 3

3 0 2 x 2 7 7 / 1 1. 9 x 1 1. 0

T ell er o v al 5 2 3 5 3 4 c m

0 0 1. 0 0 4 4 1 5

2

1. 1 4 0

3 4 / 1. 3

3 4 0 x 3 0 1 / 1 3. 4 x 1 2. 0

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

V as e 1 2, 5 c m

0, 1 4 / 4. 7

V as e / V as e / V as o

L e u c ht er 2 0 0 4 C a n dl e h ol d er / B o u g e oir / C a n d eli er e

As c h er 8 9 7 As h tr a y / C e n dri er / P ort a c e n er e

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

M E R A N » St e a k a n d M or e «

Pl at e fl at c o u p o v al / Assi ett e o v al e c o u p / Pi att o pi a n o o v al e

1

2

Fit n esst ell er 5 2 4 8 1 3 4 c m

0 0 1. 6 5 9 4 3 9

2

1. 1 8 0

3 0 / 1. 2

3 4 0 x 3 0 4 / 1 3. 4 x 1 2. 0

Fit n esst ell er 5 2 5 8

0 0 1. 7 0 5 9 2 5

2

1. 1 8 0

3 0 / 1. 2

3 4 0 x 3 0 4 / 1 3. 4 x 1 2. 0

2

34 c m

Fit n ess pl at e / Assi ett e fit n ess o v al e / Pi att o fit n ess o v al e

84 | 85


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

M E R A N » St e a k a n d M or e «

i n o z.

T ell er fl a c h 5 1 9 6 1 5, 5 c m

0 0 1. 1 5 8 5 4 0

6

256

1 7 / 0. 7

1 5 8 / 6. 2

T ell er fl a c h 5 1 9 7 1 7, 5 c m

0 0 1. 1 5 9 0 2 0

6

340

2 1 / 0. 8

1 7 9 / 7. 0

T ell er fl a c h r u n d 5 2 0 8 2 1, 5 c m

0 0 1. 6 1 8 3 9 7

6

536

2 4 / 1. 0

2 1 6 / 8. 5

T ell er fl a c h r u n d 5 2 0 9 2 5, 5 c m

0 0 1. 6 1 8 5 8 6

6

697

2 6 / 1. 0

2 5 4 / 1 0. 0

T ell er fl a c h r u n d 5 2 1 0 2 9 c m

0 0 1. 6 1 8 7 7 5

6

1. 0 1 0

3 1 / 1. 2

2 9 1 / 1 1. 5

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e c o u p / Pi att o pi a n o r ot.

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e r o n d e c o u p / Pi att o pi a n o r ot.

T ell er ti ef r u n d 5 2 3 6 1 4, 5 c m

0 0 1. 0 0 4 4 1 6

6

0, 3 4 / 1 1. 3

200

4 2 / 1. 7

1 4 5 / 5. 7

T ell er ti ef r u n d 5 2 3 7 2 3 c m

0 0 1. 0 0 4 4 1 7

6

1, 0 0 / 3 3. 3

565

4 8 / 2. 0

2 3 0 / 9. 0

T ell er ti ef r u n d 5 2 1 1 2 9 c m

0 0 1. 6 1 8 9 6 4

6

2, 1 0 / 7 0. 0

1. 0 9 3

6 1 / 2. 4

2 9 4 / 1 1. 6

0 0 1. 0 0 4 4 2 8

6

0, 6 0 / 2 0. 0

405

8 1 / 3. 2

1 3 0 / 5. 1

B o wl o v al M 5 3 0 7 9 c m

0 0 1. 7 2 2 2 0 8

6

0, 0 5 / 1. 7

70

3 3 / 1. 3

8 5 x 6 5 / 3. 3 x 2. 6

B o wl o v al M 5 3 0 6 1 2 c m

0 0 1. 7 2 2 2 1 3

6

0, 1 8 / 6. 0

160

4 5 / 1. 8

1 2 0 x 9 5 / 4. 7 x 3. 7

0 0 1. 0 0 4 4 1 8

4

0, 4 2 / 1 4. 0

258

6 3 / 2. 5

1 5 5 x 1 3 5 / 6. 0 x 5. 3

S c h üss el o v al 5 2 3 9 2 1 c m

0 0 1. 0 0 4 4 1 9

2

1, 0 0 / 3 3. 3

534

8 0 / 3. 1

2 1 0 x 1 7 9 / 8. 3 x 7. 0

S c h üss el o v al 5 2 4 0 2 5, 5 c m

0 0 1. 0 0 4 4 2 0

2

1, 9 0 / 6 3. 3

814

9 6 / 3. 8

2 5 5 x 2 1 6 / 1 0. 0 x 8. 5

0 0 1. 7 0 8 9 4 8

2

0, 2 3 / 7. 7

305

3 4 / 1. 3

1 8 4 x 1 2 0 / 7. 2 x 4. 7

0 0 1. 7 0 8 9 4 7

2

0, 3 8 / 1 2. 7

472

3 1 / 1. 2

2 3 5 x 1 5 0 / 9. 3 x 6. 0

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 5 2 4 1 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 0 0 4 4 2 7

6

0, 0 9 / 3. 0

90

6 0 / 2. 4

6 4 / 2. 5

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 5 2 4 1 1 2, 7 c m

0 0 1. 0 0 4 4 2 6

6

160

1 6 / 0. 6

1 2 7 / 5. 0

180

7 8 / 3. 0

8 2 / 3. 2

266

2 1 / 0. 8

1 6 2 / 6. 4

Pl at e d e e p c o u p / Assi ett e cr e us e r o n d e / Pi att o f o n d o r ot.

B o wls 1 0 6 0 B o wl 1 0 6 0 / B ol / B ol o

B o wl o v al / B ol o v al e / B ol o o v al e

S u p p e n b o wl o v al 5 2 3 8 1 6 c m S o u p b o wl o v al / B ol o v al e / B ol o o v al e

B o wl o v al / S al a di er o v al e / I ns al ati er a o v al e

B eil a g e o v al ti ef 5 2 3 1 1 8, 5 c m Pl att er o v al d e e p / R a vi er / R a vi er a o v al e f o n d o

B eil a g e o v al 5 2 3 0 2 3, 5 c m R elis h o v al d e e p / R a vi er / R a vi er a o v al e

C u p a n d s a u c er / T ass e à es pr ess o et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur K aff e et ass e 5 2 4 2 0, 2 0 ltr.

0 0 1. 0 0 4 4 2 5

6

U nt er e 5 2 4 2 / 5 2 4 3 1 6, 2 c m *

0 0 1. 0 0 4 4 2 4

6

0, 2 0 / 6. 7

C u p a n d s a u c er / T ass e à c afé et s o u c o u p e / T a z z a d a t hè e pi atti n o * K o m bi- U nt er e / * C o m bi S a u c er / * S o u c o u p e / * Pi atti n o c o m bi * * p ass e n d z u: B e c h er 5 1 5 6 DI V A, S u- B o wl o v al 5 2 3 8/ 1 6 c m u n d T ell er ti ef r u n d 5 2 3 6/ 1 4, 5 c m * *fits: M u g wit h h a n dl e 5 1 5 6 DI V A, S o u p b o wl o v al 5 2 3 8/ 6. 3 i n c h, C o u p pl at e d e e p 5 2 3 6/ 5. 7 i n c h * * ass orti à: G o b el et 5 1 5 6 DI V A, B ol o v al e 5 2 3 8, Assi ett e cr e us e r o n d e 5 2 3 6 * * a d att a p er: M u g 5 1 5 6 DI V A, B ol o o v al e 5 2 3 8, Pi att o f o n d o r ot. 5 2 3 6


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

266

9 1 / 3. 6

8 8 / 3. 5

266

2 1 / 0. 8

1 6 2 / 6. 4

326

1 0 7 / 4. 2

9 8 / 3. 9

330

2 3 / 1. 0

1 7 5 / 7. 0

w ei ß / u ni

M E R A N » St e a k a n d M or e «

i n o z.

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 5 2 4 3 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 0 0 4 4 2 3

6

U nt er e 5 2 4 2 / 5 2 4 3 1 6, 2 c m *

0 0 1. 0 0 4 4 2 4

6

0, 2 5 / 8. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o

B e c h er Di v a 5 1 5 6 0, 3 5 ltr.

0 0 1. 0 0 4 4 2 9

6

U nt er e 5 1 5 6 1 7, 5 c m * *

0 0 1. 0 0 4 4 2 1

6

0, 4 0 / 1 3. 3

M u g a n d s a u c er DI V A / G o b el et DI V A et s o u c o u p e / M u g DI V A e pi atti n o

M E R A N » Or g a ni c « G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 4 0/ 3 4 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 3

2

1. 0 0 1

4 0 / 1. 6

3 4 0 x 2 8 4 / 1 3. 4 x 1 1. 0

G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 1 8/ 2 9, 5 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 2

6

774

4 7 / 1. 9

2 9 3 x 2 3 6 / 1 1. 5 x 9. 3

G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 1 9/ 2 4 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 1

6

444

3 5 / 1. 4

2 3 8 x 1 9 5 / 9. 4 x 7. 7

G o ur m ett ell er fl a c h Or g a ni c M 5 3 3 9/ 1 9 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 0

6

292

2 6 / 1. 0

1 9 0 x 1 6 4 / 7. 5 x 6. 5

Pl at e fl at or g a ni c / Assi ett e pl at e or g a ni c / Pi att o pi a n o g o ur m et or g a ni c

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 1 7/ 2 6 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 8

2

0, 7 6 / 2 5. 3

631

8 0 / 3. 1

2 4 8 x 2 2 1 / 9. 8 x 8. 7

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 1 6/ 2 0 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 7

2

0, 3 8 / 1 2. 7

351

6 5 / 2. 6

1 9 6 x 1 6 3 / 7. 7 x 6. 4

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 7 4/ 1 6 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 6

4

0, 1 6 / 5. 3

177

4 7 / 2. 0

1 5 8 x 1 3 8 / 6. 2 x 5. 4

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 7 3/ 1 2 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 5

6

0, 1 0 / 3. 3

120

4 1 / 1. 6

1 2 2 x 1 0 0 / 4. 8 x 4. 0

G o ur m ets c h al e ti ef Or g a ni c M 5 3 7 2/ 8 c m

0 0 1. 7 2 5 3 2 4

6

0, 0 3 / 1. 0

47

2 8 / 1. 1

8 6 x 6 8 / 3. 4 x 2. 7

6

0, 2 1 / 7. 0

123

6 6 / 2 6. 0

1 0 9 x 7 9 / 4. 3 x 3. 1

6

0, 2 8 / 9. 5

188

7 3 / 2. 9

8 8 / 3. 5

6

0, 3 7 / 1 2. 3

293

1 0 1 / 4. 0

1 2 4 x 9 0 / 4. 9 x 3. 5

6

0, 2 2 / 7. 3

120

5 2 / 2. 0

1 2 0 x 9 1 / 4. 7 x 3. 6

6

0, 3 2 / 1 0. 7

256

9 1 / 3. 6

1 2 3 x 8 7 / 4. 8 x 3. 4

189

2 6 / 1. 0

1 9 0 x 1 6 4 / 7. 5 x 6. 5

B o wl d e e p or g a ni c / Assi ett e cr e us e or g a ni c / Pi att o f o n d o g o ur m et or g a ni c

O b er e z ur K aff e et ass e Or g a ni c 0, 2 1 ltr.

0 0 1. 7 2 5 3 3 3

C u p or g a ni c / T ass e à c afé or g a ni c / T a z z a d a t hè alt a or g a ni c

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e Or g a ni c 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 2 5 3 3 4

C u p or g a ni c / T ass e à c a p u c ci n o or g a ni c / T a z z a d a c a p p u c ci n o alt a or g a ni c

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e Or g a ni c 0, 3 7 ltr.

0 0 1. 7 2 5 3 3 5

C u p or g a ni c / T ass e à c afé a u l ait or g a ni c / T a z z a alt a or g a ni c

O b er e z ur T e et ass e Or g a ni c 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 7 2 5 3 3 6

C u p or g a ni c / T ass e à t hé or g a ni c / T a z z a d a t hè b ass a or g a ni c

B e c h er mit H e n k el Or g a ni c 0, 3 3 ltr.

0 0 1. 7 2 5 3 4 1

M u g wit h h a n dl e or g a ni c / G o b el et a v e c a ns e or g a ni c / M u g c. m. or g a ni c

K o m bi- U nt er e Or g a ni c M 5 3 7 5/ 1 9 c m

0 0 1. 7 2 5 3 4 0

6

C o m bi s a u c er or g a ni c / S o u p c o u p e or g a ni c / Pi atti n o c o m bi or g a ni c

86 | 87


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

M E R A N » Or g a ni c « O b er e z ur Es pr ess ot ass e Or g a ni c 0, 1 1 ltr. C u p or g a ni c / T ass e à

i n o z.

0 0 1. 7 2 5 3 3 7

6

0, 1 1 / 3. 7

79

5 1 / 2. 0

6 5 / 2. 6

6

0, 1 6 / 5. 3

86

4 3 / 1. 7

1 1 0 x 8 7 / 4. 3 x 3. 4

177

2 4 / 1. 0

1 5 0 x 1 3 2 / 6. 0 x 5. 2

m o k a or g a ni c / T a z z a d a c affè or g a ni c

O b er e z ur T e et ass e Or g a ni c 0, 1 6 ltr.

0 0 1. 7 2 5 3 3 8

C u p or g a ni c / T ass e à t hé or g a ni c / T a z z a d a t hè b ass a or g a ni c

K o m bi- U nt er e Or g a ni c M 5 3 7 6/ 1 5 c m

0 0 1. 7 2 5 3 3 9

6

C o m bi s a u c er or g a ni c / S o u c o u p e or g a ni c / Pi atti n o c o m bi or g a ni c

Z u c k er d os e mit D e c k el Or g a ni c M 5 3 4 2/ 6 P

0 0 1. 7 2 5 3 2 9

1

0, 2 5 / 8. 3

303

1 1 4 / 4. 5

9 1 / 3. 6

0 0 1. 7 2 5 3 3 2

1

0, 2 5 / 8. 3

160

7 3 / 2. 9

8 7 / 3. 4

S u g ar b o wl or g a ni c / S u cri er or g a ni c / Z u c c h eri er a

Mil c h k ä n n c h e n Or g a ni c M 5 3 4 1/ 6 P ers o n e n Cr e a m er or g a ni c / Cr é mi er or g a ni c / L atti er a


M

ERA N

» St e a k a n d M or e «

88 | 89M

A N D A RI N

90 | 91M

A N D A RI N

92 | 93M

A N D A RI N » E v e nt « I n n o v ati v u n d mit gr o ß er Fi n ess e l ass e n si c h K o c h k ü nst e – mit M A N D A RI N

E v e nt – f estli c h u n d p erf e kt i ns z e ni er e n!

Wit h M A N D A RI N

E v e nt, artisti c c uisi n e c a n al w a ys b e pr es e nt e d

wit h i n n o v ati o n, tr e m e n d o us st yl e a n d t h e ut m ost p erf e cti o n.

94 | 95


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

M A N D A RI N

i n o z.

0 0 1. 6 8 1 3 1 9

2

0, 3 5 / 1 1. 7

405

1 2 1 / 4. 9

1 0 0 / 3. 9

0 0 1. 6 8 1 3 2 0

2

0, 4 5 / 1 5. 0

475

1 2 2 / 4. 8

1 1 0 / 4. 3

0 0 1. 6 8 1 3 4 7

1

282

7 0 / 2. 8

1 0 7 / 4. 2

0 0 1. 7 5 0 8 5 0

2

15

6 0 / 2. 4

7 5 / 3. 0

0 0 1. 6 8 6 0 2 2

6

0, 1 8 / 6. 0

160

6 7 / 2. 6

8 0 / 3. 1

0 0 1. 6 8 1 2 2 3

1

0, 2 5 / 8. 3

280

8 5 / 3. 3

1 0 0 / 3. 9

0 0 1. 6 8 4 4 4 8

12

58

1 6 / 0. 6

8 0 / 3. 1

Gi e ß er 1 0, 1 5 ltr.

0 0 1. 6 8 1 3 2 6

1

0, 1 5 / 5. 0

138

7 7 / 3. 0

6 5 / 2. 6

Gi e ß er 2 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 6 8 1 2 2 4

1

0, 2 5 / 8. 3

198

8 5 / 3. 3

8 0 / 3. 1

0 0 1. 6 8 1 3 3 9

12

0, 0 9 / 3. 0

100

5 4 / 2. 1

5 6 / 2. 2

0 0 1. 6 8 1 7 6 2

6

176

1 9 / 0. 7

1 5 5 x 1 4 0 / 6. 1 x 5. 5

0 0 1. 6 8 1 2 2 7

12

167

1 8 / 0. 7

1 3 7 / 5. 4

0 0 1. 6 8 1 3 4 2

6

0, 1 8 / 6. 0

186

6 9 / 2. 7

7 0 / 2. 8

0 0 1. 6 8 1 2 3 1

6

0, 2 5 / 8. 3

240

7 6 / 3. 0

8 0 / 3. 1

0 0 1. 6 8 1 2 3 2

6

0, 2 8 / 9. 3

277

9 2 / 3. 6

7 7 / 3. 0

K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

Teekanne 1 T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n W ar mi n g pl at e / R é c h a u d p etit / F or n ell o pi c c ol o

T e esi e b Fi n u m ( A C C E S S OI R E) T e a str ai n er / P ass e-t h é / I nf us or e

T e esi e b a bl a g e b e h ält er

R est f or t e a str ai n er / C o nt e n a nt p o ur p ass e-t h é / A p p o g gi o i nf us or e

Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Z u c k ers c h al e S u g ar dis h / Assi ett e à s u cr e / Pi atti n o p er z u c c h er o

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

O b er e z ur M o c c at ass e C u p st a c k a bl e / T ass e à

m o k a / T a z z a d a c affè

U nt er e z ur M o c c at ass e o v al S a u c er o v al / S o u c o u p e o v al e / Pi atti n o o v al e

U nt er e z ur M o c c at ass e r u n d S a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o r ot o n d o

O b er e z ur K aff e et ass e 1 C u p st a c k a bl e / T ass e à

m o k a / T a z z a d a t hè alt a

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e C u p st a c k a bl e / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. st a p. M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et

a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

6

235

1 9 / 0. 7

1 7 8 x 1 6 2 / 7 x 6. 4

6

225

1 9 / 0. 7

1 6 0 / 6. 3

w ei ß / u ni

M A N D A RI N

i n o z.

K o m bi- U nt er e 1 o v al 1 7, 8 x 1 6, 2 c m

0 0 1. 6 8 1 2 3 0

C o m bi s a u c er o v al / S o u c o u p e o v al e / Pi atti n o c o m bi o v al e

0 0 1. 6 8 1 2 2 9

K o m bi- U nt er e 1 r u n d 1 6 c m

C o m bi s a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o c o m bi r ot o n d o

O b er e z ur M o c c at ass e k o nis c h 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 6 8 1 2 2 5

12

0, 0 9 / 3. 0

95

5 4 / 2. 1

6 2 / 2. 4

0 0 1. 6 8 1 3 3 6

6

0, 1 8 / 6. 0

179

6 7 / 2. 6

8 0 / 3. 1

0 0 1. 6 8 1 2 2 6

6

0, 2 5 / 8. 3

248

9 1 / 3. 6

8 0 / 3. 1

0 0 1. 6 8 1 3 3 7

6

0, 3 7 / 1 2. 3

328

1 1 4 / 4. 5

8 5 / 3. 3

0 0 1. 6 8 1 3 4 6

6

0, 2 8 / 9. 3

243

9 7 / 3. 8

8 1 / 3. 2

C u p / T ass e à m o k a / T a z z a d a c aff è

O b er e z ur K aff e et ass e k o nis c h 0, 1 8 ltr. C u p / T ass e à m o k a / T a z z a d a t h è

O b er e z ur C af et eri at ass e k o nis c h 0, 2 5 ltr. C u p / T ass e à c h o c ol at / T a z z a

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e k o nis c h 0, 3 7 ltr. C u p / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. k o nis c h M u g wit h h a n dl e / G o b el et

a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

Ei er b e c h er mit A bl a g e

0 0 1. 6 8 6 0 2 5

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 4. 9

0 0 1. 6 8 1 3 1 3

1

130

5 5 / 2. 2

4 8 / 1. 9

E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

T ell er fl a c h o v al 1 8 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 4

6

227

1 7 / 0. 7

1 7 8 x 1 6 2 / 7. 0 x 6. 4

T ell er fl a c h o v al 2 4 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 5

6

452

2 2 / 0. 9

2 3 8 x 2 1 6 / 9. 4 x 8. 5

T ell er fl a c h o v al 3 0 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 6

6

796

2 5 / 1. 0

2 9 8 x 2 7 0 / 1 1. 7 x 1 0. 6

T ell er fl a c h o v al 3 4 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 7

6

1. 1 3 6

2 9 / 1. 1

3 4 4 x 3 0 7 / 1 3. 5 x 1 2. 1

T ell er fl a c h o v al 3 7, 5 c m

0 0 1. 6 8 1 7 5 2

2

1. 3 6 8

2 7 / 1. 1

3 7 9 x 3 4 0 / 1 4. 9 x 1 3. 4

551

4 5 / 1. 8

2 5 0 x 2 3 4 / 9. 8 x 9. 2

Pl at e fl at o v al / Assi ett e pl at e o v al e à ail e / Pi att o pi a n o o v al e

T ell er ti ef o v al 2 5 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 8

6

0, 2 8 / 9. 3

Pl at e d e e p o v al / Assi ett e cr e us e o v al e à ail e / Pi att o f o n d o o v al e

T ell er fl a c h r u n d 1 6 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 0

6

207

1 6 / 0. 6

1 5 8 / 6. 2

T ell er fl a c h r u n d 2 3 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 1

6

473

1 8 / 0. 7

2 2 9 / 9. 0

T ell er fl a c h r u n d 2 6 c m

0 0 1. 6 8 1 7 5 1

6

664

1 9 / 0. 7

2 6 1 / 1 0. 3

T ell er fl a c h r u n d 2 8 c m

0 0 1. 6 8 1 2 1 2

6

818

2 2 / 0. 9

2 8 0 / 1 1. 0

Pl at e fl at r o u n d / Assi ett e pl at e r o n d e à ail e / Pi att o pi a n o r ot.

96 | 97


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

M A N D A RI N

w ei ß / u ni

i n o z.

G o ur m ett ell er r u n d 2 3 c m

0 0 1. 6 8 1 2 2 0

6

0, 3 0 / 1 0. 0

499

4 3 / 1. 7

2 3 1 / 9. 0

G o ur m ett ell er r u n d 2 7 c m

0 0 1. 6 8 1 7 6 1

2

0, 4 5 / 1 5. 0

763

4 3 / 1. 7

2 7 0 / 1 0. 6

0, 3 6 / 1 2. 0

780

6 3 / 2. 5

2 6 5 / 1 0. 4

0, 2 7 / 9. 0

250

5 6 / 2. 2

1 0 0 / 3. 9

G o ur m et pl at e r o u n d d e e p / Assi ett e g o ur m et r o n d e / Pi att o f o n d o r ot. g o ur m et

P ast at ell er r u n d ti ef 2 6, 5 c m

0 0 1. 7 2 2 8 9 3

6

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e à p ast a r o n d e cr e us e / Pi att o p ast a r ot. f o n d o

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 6 8 1 1 7 7

6

K o m bi- U nt er e 1 o v al 1 7, 8 x 1 6, 2 c m

0 0 1. 6 8 1 2 3 0

6

235

1 9 / 0. 7

1 7 8 x 1 6 2 / 7 x 6. 4

K o m bi- U nt er e 1 r u n d 1 6 c m

0 0 1. 6 8 1 2 2 9

6

225

1 9 / 0. 7

1 6 0 / 6. 3

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 6 8 1 3 0 6

2

0, 5 0 / 1 6. 7

421

8 9 / 3. 5

1 2 5 / 4. 9

0 0 1. 6 8 1 3 0 9

4

0, 1 5 / 5. 0

138

5 7 / 2. 2

7 5 / 3. 0

D ess erts c h al e o v al 1 5 c m

0 0 1. 6 8 3 1 6 9

6

0, 2 0 / 6. 7

205

4 0 / 1. 6

1 5 2 x 1 4 2 / 6. 0 x 5. 6

D ess erts c h al e o v al 1 7 c m

0 0 1. 6 8 3 1 7 0

4

0, 3 0 / 1 0. 0

254

4 9 / 1. 9

1 6 8 x 1 5 6 / 6. 6 x 6. 1

S c h üss el o v al 2 0 c m

0 0 1. 6 8 1 7 5 9

2

0, 4 5 / 1 5. 0

392

5 5 / 2. 2

1 9 9 x 1 8 5 / 7. 8 x 7. 3

S c h üss el o v al 2 4 c m

0 0 1. 6 8 1 7 6 0

2

0, 7 5 / 2 5. 0

525

6 4 / 2. 5

2 4 0 x 2 2 0 / 9. 4 x 8. 7

S a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B utt ers a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e à b e urr e / S alsi er a p er b urr o

B o wl o v al / S al a di er o v al e / C o p p ett a, i ns al ati er a o v al e

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 6 8 3 7 6 8

2

512

2 2 / 0. 9

2 8 0 x 2 0 9 / 1 1. 0 x 8. 2

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 6 8 1 2 2 1

2

635

1 8 / 0. 7

3 1 0 x 2 3 2 / 1 2. 2 x 9. 1

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 6 8 1 2 2 2

2

915

2 1 / 0. 8

3 4 7 x 2 5 9 / 1 3. 7 x 8. 7

0 0 1. 6 8 3 1 6 7

2

463

6 0 / 2. 4

2 1 0 / 8. 3

0 0 1. 6 8 1 7 5 4

6

587

2 2 / 0. 9

2 5 2 x 2 2 9 / 9. 9 x 9. 0

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

B o wl 2 1 c m F a h n e

0, 4 0 / 1 3. 3

B o wl / B ol b as / B ol o f al d a

E v e ntt ell er fl a c h o v al 2 5 c m

E v e nt pl at e fl at o v al / A ssi ett e é v é n e m e nt o v al e / Pi att o pi a n o o v al e e v e nt

E v e ntt ell er ti ef o v al 2 2 c m

0 0 1. 6 8 1 7 5 7

4

0, 0 9 / 3. 0

465

4 7 / 1. 9

2 2 3 x 1 9 8 / 8. 8 x 7. 8

E v e ntt ell er ti ef o v al 2 5 c m

0 0 1. 6 8 1 7 5 8

2

0, 3 5 / 1 1. 7

590

6 4 / 2. 5

2 6 4 x 2 3 8 / 1 0. 4 x 9. 4

636

5 5 / 2. 2

2 6 0 / 1 0. 2

E v e nt pl at e d e e p o v al / Assi ett e é v é n e m e nt cr e us e o v al e / Pi att o f o n d o o v al e e v e nt

E v e ntt ell er ti ef r u n d 2 6 c m

0 0 1. 6 8 1 7 5 5

2

0, 5 0 / 1 6. 7

E v e nt pl at e d e e p r o u n d / Assi ett e é v é n e m e nt cr e us e pl at e r o n d e / Pi att o f o n d o r ot. e v e nt

E v e nt b o wl 8, 5 c m

0 0 1. 6 8 5 6 4 3

6

0, 0 4 / 1. 3

90

4 5 / 1. 8

8 5 / 3. 3

E v e nt b o wl 1 0, 5 c m

0 0 1. 6 8 5 6 4 4

6

0, 0 8 / 2. 7

136

5 5 / 2. 2

1 0 5 / 4. 1

E v e nt b o wl 1 6 c m

0 0 1. 6 8 5 6 4 5

4

0, 2 4 / 8. 0

361

7 0 / 2. 8

1 6 0 / 6. 3

E v e nt b o wl 2 1 c m

0 0 1. 6 8 5 6 4 6

2

0, 5 0 / 1 6. 7

647

8 5 / 3. 3

2 0 0 / 7. 9

E v e nt b o wl / B ol é v é n e m e nt / B ol o e v e nt


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

M A N D A RI N

i n o z.

E v e ntl öff el 1 2 c m

0 0 1. 6 8 5 6 5 4

6

94

4 2 / 1. 7

E v e ntl öff el 1 8 c m

0 0 1. 6 8 5 6 5 5

4

205

3 8 / 1. 5

E v e nts c h al e s c hr ä g 1 4 c m

0 0 1. 6 8 5 6 4 8

6

0, 0 5 / 1. 7

186

5 5 / 2. 2

1 4 2 / 5. 6

E v e nts c h al e s c hr ä g 1 8 c m

0 0 1. 6 8 5 6 5 0

4

0, 1 4 / 4. 7

375

7 5 / 3. 0

1 8 3 / 7. 2

E v e nts c h al e s c hr ä g 2 2 c m

0 0 1. 6 8 5 6 5 1

2

0, 2 6 / 8. 7

635

9 5 / 3. 7

2 2 0 / 8. 7

E v e nt s p o o n / C uill èr e é v é n e m e nt / C u c c hi ai o e v e nt

E v e nt b o wl sl o pi n g / B ol é v é n e m e nt o bli q u e / C o p p ett a i n cli n at a e v e nt

M

A N D A RI N 98 | 99


L

AGUNA


L A G U N A – s c h o n d er N a m e kli n gt s o, wi e di e F or m si c h pr äs e nti ert: w ei c h u n d h ar m o nis c h – ei n e o pti m al e V er bi n d u n g v o n F u n kti o n u n d Äst h eti k. D as h ar m o nis c h e Z us a m m e ns pi el d er ei n z el n e n T eil e g e n eri ert ei n e e d el-s e nsi bl e A usstr a hl u n g u n d er m ö gli c ht f as zi ni er e n d e Tis c h- Arr a n g e m e nts. L A G U N A – t h e n a m e alr e a d y s o u n ds li k e t h e f or m is pr es e nti n g its elf: s oft a n d h ar m o ni c – a n i d e al c o n n e cti o n b et w e e n f u n cti o n a n d a est h eti cs. T h e h ar m o ni c i nt er a cti o n b et w e e n t h e diff er e nt pi e c es cr e at es a pr e ci o us a n d s e nsiti v e c h aris m a a n d e n a bl es f as ci n ati n g t a bl e c o m p ositi o ns.

100 | 101


L

AGUNA


102 | 103L

AGUNA

D e k or / D e c. » b or d e a u x « 3 4 6 2 2

D e k or / D e c. » bl a u « 5 6 2 5 3

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » gr ü n « 5 6 2 5 5

D e k or / D e c. » bl a u e M ö w e « 3 3 3 7 4

D e k or / D e c. » or a n g e « 3 4 4 6 5

104 | 105


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

LAGUNA

i n o z.

0 0 1. 6 9 8 9 1 9

2

0, 3 0 / 1 0. 0

340

1 2 3 / 4. 8

9 0 / 3. 5

0 0 1. 6 9 8 9 2 2

2

0, 3 2 / 1 0. 7

370

9 6 / 3. 8

1 1 0 / 4. 3

0 0 1. 6 9 8 9 2 5

1

0, 2 5 / 8. 3

246

8 3 / 3. 3

9 8 / 4. 0

0 0 1. 6 9 8 9 2 8

1

0, 2 4 / 8. 0

168

6 5 / 2. 6

1 3 1 x 9 8 / 5. 2 x 4. 0

O b er e z ur K aff e et ass e 1

0 0 1. 6 9 8 9 4 6

6

0, 1 8 / 6. 0

176

5 7 / 2. 2

7 9 / 3. 1

K o m bi- U nt er e 1 1 6 c m

0 0 1. 6 9 8 9 4 5

6

205

2 2 / 0. 9

1 6 0 / 6. 3

88

5 1 / 2. 0

6 0 / 2. 4

122

1 8 / 0. 7

1 3 4 / 5. 3

209

6 9 / 2. 7

8 1 / 3. 2

205

2 2 / 0. 9

1 6 0 / 6. 3

149

7 5 / 3. 0

8 0 / 3. 1

205

2 2 / 0. 9

1 6 0 / 6. 3

184

8 0 / 3. 1

8 5 / 3. 3

205

2 2 / 0. 9

1 6 0 / 6. 3

K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

Teekanne 1 T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Gi e ß er 2 0, 2 5 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé / T a z z a d a t hé e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 6 9 8 9 4 3

12

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 4 c m

0 0 1. 6 9 8 9 4 2

12

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

0, 0 9 / 3. 0

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affé e pi atti n o

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e

0 0 1. 6 9 8 9 4 9

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6 c m

0 0 1. 6 9 8 9 4 5

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur K aff e et ass e K el c h 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 6 9 8 9 3 7

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6 c m

0 0 1. 6 9 8 9 4 5

6

0, 1 8 / 6. 0

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c afé n o n e m pil a bl e et s o u c o u p e / T a z z a d a t hé s v as at a e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur C af et eri at ass e K el c h 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 6 9 8 9 3 1

6

K o m bi- U nt er e 1 1 6 c m

0 0 1. 6 9 8 9 4 5

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c h o c ol at n o n e m pil a bl e et s o u c o u p e / T a z z a l att e e pi atti n o c o m bi s v as at a

Ei er b e c h er mit A bl a g e

0 0 1. 7 0 2 2 1 0

6

127

2 2 / 0. 9

1 3 3 / 5. 2

0 0 1. 7 0 2 2 1 2

1

144

6 3 / 2. 5

6 0 / 2. 4

248

7 9 / 3. 1

7 9 / 3. 1

E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u a n. s al e / p e p e

B e c h er mit H e n k el

0 0 1. 6 9 8 9 5 0

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c. m.

6

0, 2 5 / 8. 3


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

LAGUNA

i n o z.

T ell er fl a c h 3 0 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 8 8 9 8

6

1. 0 2 3

2 8 / 1. 1

3 0 2 / 1 2. 0

T ell er fl a c h 2 8 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 8 8 9 7

6

784

2 3 / 1. 0

2 8 2 / 1 1. 0

T ell er fl a c h 2 6 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 8 8 9 6

6

643

2 3 / 1. 0

2 6 2 / 1 0. 3

T ell er fl a c h 2 3 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 8 8 9 5

6

457

2 1 / 0. 8

2 3 0 / 9. 0

T ell er fl a c h 2 1 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 8 8 9 4

6

389

2 2 / 0. 9

2 1 5 / 8. 5

T ell er fl a c h 1 7 c m F a h n e

0 0 1. 6 9 8 8 9 3

6

217

1 8 / 0. 7

1 6 8 / 6. 6

P ast at ell er ti ef 3 0 c m

0 0 1. 6 9 8 9 1 0

2

0, 7 5 / 2 5. 0

992

5 7 / 2. 2

3 0 2 / 1 2. 0

P ast at ell er ti ef 2 7 c m

0 0 1. 6 9 8 9 1 1

2

0, 5 0 / 1 6. 7

651

5 0 / 2. 0

2 6 8 / 1 0. 6

0 0 1. 6 9 8 9 0 0

6

0, 3 4 / 1 1. 3

478

4 7 / 1. 9

2 3 1 / 9. 1

0 0 1. 6 9 8 9 0 9

6

0, 2 0 / 6. 7

324

3 2 / 1. 3

1 8 8 / 7. 4

0 0 1. 6 9 8 9 0 1

6

0, 6 5 / 2 1. 7

331

4 4 / 1. 7

1 8 7 / 7. 4

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 6 9 8 9 0 4

6

0, 2 7 / 9. 0

241

5 8 / 2. 3

1 0 0 / 4. 0

K o m bi- U nt er e 1 1 6 c m

0 0 1. 6 9 8 9 4 5

6

205

2 2 / 0. 9

1 6 0 / 6. 3

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e p ast a / Pi att o p ast a

T ell er ti ef 2 3 c m F a h n e S o u p pl at e / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a C o u ps o u p 1 9 c m Pl at e c o u p d e e p / Assi ett e c al ott e / C al ott a

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n e t s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 7 0 2 2 1 1

2

0, 5 0 / 1 6. 7

377

7 6 / 3. 0

1 2 5 / 5. 0

0 0 1. 6 9 8 9 1 2

4

0, 1 5 / 5. 0

114

5 4 / 2. 1

8 5 / 3. 3

S al ats r u n d 1 5 c m

0 0 1. 6 9 8 9 0 5

4

0, 2 6 / 8. 7

206

4 6 / 1. 8

1 4 9 / 6. 0

S al ats r u n d 1 8 c m

0 0 1. 6 9 8 9 0 6

2

0, 4 5 / 1 5. 0

310

5 2 / 2. 0

1 7 9 / 7. 0

S al ats r u n d 2 0 c m

0 0 1. 6 9 8 9 0 7

2

0, 6 0 / 2 0. 0

424

6 0 / 2. 4

2 0 0 / 8. 0

S al ats r u n d 2 3 c m

0 0 1. 6 9 8 9 0 8

2

0, 8 0 / 2 6. 7

573

65/ 2.6

2 2 8 / 9. 0

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 6 9 8 9 1 5

2

474

2 2 / 0. 9

2 7 6 x 2 0 7 / 1 1. 0 x 8. 1

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 6 9 8 9 1 6

2

663

2 2 / 0. 9

3 0 7 x 2 3 4 / 1 2. 1 x 9. 2

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 6 9 8 9 1 7

2

827

2 1 / 0. 8

3 4 5 x 2 6 5 / 1 3. 6 x 1 0. 4

0 0 1. 7 0 6 0 0 9

6

0, 5 0 / 1 6. 7

359

3 0 / 1. 2

1 6 0 / 6. 3

0 0 1. 7 0 6 0 1 0

6

0, 3 5 / 1 1. 7

710

2 6 / 1. 0

2 5 2 / 1 0. 0

S a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B utt ers a u ci er e 0, 1 5 ltr. Gr a v y b o at / S a u ci è r e à b e urr e / S alsi er a p er b urr o

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

S u p p e ns c h al e 0, 5 0 ltr. S o u p b o wl / B ol à s o u p e / B ol o

S yst e mt ell er fl a c h 2 5, 5 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

106 | 107C

O F F E- E- M O TI O N

108 | 109C

O F F E- E- M O TI O N O b K aff e e, L att e, C a p p u c ci n o o d er Es pr ess o – o b B ä c k er ei, T o p H ot els, L a n d g ast h of o d er S z e n e- L o k al – di e a uf »i nt e nsi v e n K aff e e- G e n uss « s p e zi alisi ert e P or z ell a n- S eri e C O F F E- E- M O TI O N tr ä gt all e » G e n e « di es er g el e bt e n K ult ur i n si c h u n d ist ü b er all Z u h a us e. W h et h er c off e e, l att e, c a p p u c ci n o or es pr ess o – w h et h er b a k er y, t o p h ot els, c o u ntr y p u b or tr e n d y b ar – t h e C O F F E- E- M O TI O N p or c el ai n r a n g e is s p e ci all y m a d e f or i nt e ns e c off e e e nj o y m e nt, h as e v ol v e d fr o m a n d f or t his vi br a nt c ult ur e a n d will fft i n a n y w h er e.

110 | 111


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O F F E- E- M O TI O N

i n o z.

0 0 1. 7 1 8 4 7 2

1

0, 2 5 / 8. 3

160

7 3 / 3. 0

8 7 / 3. 4

0 0 1. 7 1 8 4 6 9

1

0, 2 6 / 8. 7

303

1 1 5 / 4. 5

8 7 / 3. 4

0 0 1. 7 1 8 4 7 7

6

0, 0 9 / 3. 0

110

5 2 / 2. 0

6 5 / 2. 6

0 0 1. 7 1 8 4 7 6

6

0, 1 8 / 6. 0

185

6 6 / 2. 6

7 8 / 3. 0

0 0 1. 7 1 8 4 8 2

6

0, 2 6 / 8. 7

220

7 3 / 2. 9

8 8 / 3. 5

0 0 1. 7 1 8 4 8 0

6

0, 3 8 / 1 2. 7

285

1 0 1 / 4. 0

9 0 / 3. 5

B e c h er mit H e n k el M 5 3 4 8/ 0, 3 0 ltr.

0 0 1. 7 1 8 4 8 3

6

0, 3 0 / 1 0. 0

280

9 1 / 3. 6

8 7 / 3. 4

B e c h er mit H e n k el M 5 3 4 9/ 0, 4 5 ltr.

0 0 1. 7 1 8 4 8 4

1

0, 4 5 / 1 5. 0

375

1 0 8 / 4. 3

9 8 / 3. 9

0 0 1. 7 2 0 1 5 3

6

0, 1 8 / 6. 0

170

5 6 / 2. 2

8 5 / 3. 3

0 0 1. 7 1 8 4 8 1

6

0, 2 4 / 8. 0

220

6 0 / 2. 4

9 3 / 3. 7

0 0 1. 7 2 0 1 5 4

6

0, 3 7 / 1 2. 3

290

8 2 / 3. 2

1 0 0 / 3. 9

0 0 1. 7 1 8 4 7 4

6

235

3 0 / 1. 2

1 7 3 x 1 4 6 / 6. 8 x 5. 7

6

385

3 3 / 1. 3

2 2 1 x 1 8 5 / 8. 7 x 7. 3

0 0 1. 7 2 0 1 5 2

6

385

2 0 / 0. 8

2 2 0 x 1 9 5 / 8. 7 x 7. 7

0 0 1. 7 1 8 4 6 2

6

570

2 4 / 0. 9

2 5 4 x 2 2 8 / 1 0. 0 x 9. 0

Mil c h k ä n n c h e n M 5 3 4 1/ 6 P ers o n e n Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

Z u c k er d os e mit D e c k el M 5 3 4 2/ 6 P ers o n e n S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

O b er e z ur M o c c at ass e M 5 3 5 2/ 0, 0 9 ltr. C u p / T ass e à m o k a / T a z z a d a c affè

O b er e z ur K aff e et ass e M 5 3 4 4/ 0, 1 8 ltr. C u p / T ass e à c af é / T a z z a d a t hé alt a

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e M 5 3 4 5/ 0, 2 5 ltr. C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o alt a

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e M 5 3 4 7/ 0, 3 7 ltr. C u p / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e alt a

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

O b er e z ur K aff e et ass e n d M 5 3 6 4/ 0, 1 8 ltr. C u p l o w / T ass e à c af é / T a z z a d a t hé b ass a

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e n d M 5 3 4 6/ 0, 2 5 ltr.

C u p l o w / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o b ass a

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e n d M 5 3 6 5/ 0, 3 7 ltr. C u p l o w / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e b ass a

K o m bi- U nt er e M 5 3 5 4/ 1 7, 5 c m kl ei n *

C o m bi s a u c er * / S o u c o u p e p etit * / Pi atti n o c o m bi pi c c ol o *

K o m bi- U nt er e M 5 3 5 0/ 2 2 c m gr o ß * *

0 0 1. 7 1 8 4 7 3

C o m bi s a u c er * * / S o u c o u p e gr a n d * * / Pi atti n o c o m bi gr a n d e * *

Br ott ell er fl a c h M 5 3 6 3/ 2 2 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

Fr ü hst ü c kst ell er fl a c h M 5 3 5 1/ 2 5, 5 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O F F E- E- M O TI O N

i n o z.

S p eis et ell er fl a c h M 5 3 5 5/ 2 9 c m

0 0 1. 7 1 8 4 6 3

6

845

2 9 / 1. 1

2 9 1 x 2 6 6 / 1 1. 5 x 1 0. 5

S p eis et ell er fl a c h M 5 3 5 6/ 3 3, 5 c m

0 0 1. 7 1 8 4 6 4

6

1. 2 4 5

3 4 / 1. 3

3 3 6 x 2 9 8 / 1 3. 2 x 1 1. 7

S c h al e M 5 3 5 7/ 1 5 c m

0 0 1. 7 1 8 4 6 5

2

0, 2 7 / 9. 0

233

4 3 / 1. 7

1 5 0 x 1 2 8 / 6. 0 x 5. 0

S c h üss el M 5 3 5 8/ 2 0 c m

0 0 1. 7 1 8 4 6 6

1

0, 6 0 / 2 0. 0

420

5 4 / 2. 1

2 0 2 x 1 7 4 / 8. 0 x 6. 9

S c h üss el M 5 3 5 9/ 2 5 c m

0 0 1. 7 1 8 4 6 7

1

1, 3 5 / 4 5. 0

787

6 7 / 2. 6

2 4 8 x 2 1 6 / 9. 8 x 8. 5

0 0 1. 7 1 8 4 8 5

1

0, 5 5 / 1 8. 3

360

7 4 / 3. 0

1 3 2 / 5. 2

0 0 1. 7 1 8 4 7 8

6

160

1 6 / 0. 6

1 2 7 / 5. 0

6

330

2 3 / 0. 9

1 7 5 / 6. 9

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

B o wl / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

B o wls M 5 3 6 0/ 0 5 0 ltr. * * * * B o wl * * * * */ S al a di er r o n d * * * * / I ns al ati er a r ot. * * * *

K o m bi- U nt er e r u n d M 5 3 6 1/ 1 2, 5 c m kl ei n * * *

C o m bi s a u c er r o u n d * * * / S o u c o u p e r o n d e * * * / Pi atti n o r ot. pi c * * *

K o m bi- U nt er e r u n d M 5 3 6 2/ 1 7, 5 c m gr o ß * *

0 0 1. 7 1 8 4 7 9

C o m bi s a u c er r o u n d * * / S o u c o u p e r o n d e * * / Pi atti n o r ot. gr. * *

* p ass e n d f ür: A L L E O B E R T A S S E N * * p ass e n d f ür: O b er e z. K aff e e- T a. 0, 1 8 ltr., O b er e z. C a p p.- T a. 0, 2 5 ltr., O b er e z. Mi k a.- T a. 0, 3 7 ltr., B e c h er mit H e n k el 0, 3 0 ltr., B e c h er mit H e n k el 0, 4 5 ltr., O b er e z. K aff e e- T a. ni e d er 0, 1 8 ltr., O b er e z. C a p p.- T a. ni e d er 0, 2 5 ltr., O b er e z ur Mi k a- T a. ni e d er 0, 3 7 ltr. * * * p ass e n d f ür: O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 9 ltr. * * * * p ass e n d e U nt er e: K o m bi- U nt er e r u n d M 5 3 6 2/ 1 7, 5 c m gr o ß

*fits: F O R A L L C U P S, T O U T E S L E S T A S S E S / T U T T E L E T A Z Z A * *fits: C u p 6. 0 o z. / T ass e à c af é / T a z z a d a t h é alt a, c u p 8. 3 o z. / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o alt a, c u p 1 2. 3 o z. / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e alt a, M u g wit h h a n dl e 1 0. 0 o z. / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o, M u g wit h h a n dl e 1 5. 0 o z. / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o, c u p l o w 6. 0 o z. / T ass e à c af é / T a z z a d a t h é b ass a, c u p l o w 8. 3 o z. / T ass e à c a p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o b ass a, c u p l o w 1 2. 3 o z. / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e b ass a * * *fits: C u p 3. 0 o z. / T ass e á m o k a / T a z z a d a c aff é * * * *fits: C o m bi-s a u c er r o u n d M 5 3 6 2 6. 9 i n c h / S o u c o u p e r o n d e M 5 3 6 2 / Pi atti n o r ot. gr.

112 | 113


P

AS O


114 | 115


P

W el c h e K Ăź c h e s oll es s ei n? B a y eris c h, i n dis c h, it ali e nis c h, c hi n esis c h, v o n all e m et w as?

AS O

A uf P A S O s p eist di e W elt. I hr e W elt! W h at ki n d of c uisi n e is o n t h e m e n u t o d a y? B a v ari a n, I n di a n, It ali a n, C hi n es e, or m a y b e a littl e bit of e v er yt hi n g? Wit h P A S O , t h e w orl d is o n y o ur pl at e. Y o ur w orl d.


P

AS O

116 | 117


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

PAS O

i n o z.

Z u c k er d os e 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 0 1 5 9 1 5

1

0, 2 8 / 9. 3

269

1 0 4 / 4. 0

1 0 2 / 4. 0

0 0 1. 0 1 5 9 1 6

1

0, 2 5 / 8. 3

190

8 6 / 3. 4

1 3 0 x 8 3 / 5. 1 x 3. 3

0 0 1. 0 1 5 9 1 8

6

0, 2 2 / 7. 3

122

7 2 / 2. 8

7 8 x 9 9 / 3. 1 x 3. 9

0 0 1. 0 1 5 9 2 3

6

0, 2 5 / 8. 3

147

6 8 / 2. 7

1 1 0 x 9 0 / 4. 3 x 3. 5

0 0 1. 0 1 5 9 2 2

6

0, 3 7 / 1 2. 3

183

7 0 / 2. 7

1 2 4 x 1 0 2 / 4. 9 x 4. 0

0 0 1. 0 1 5 9 2 7

6

225

2 1 / 0. 8

1 7 0 / 6. 7

6

415

2 3 / 0. 9

1 9 7 x 1 6 5 / 7. 8 x 6. 5

S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Mil c h k ä n n c h e n 0, 2 5 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

K aff e e o b ert ass e 0, 2 2 ltr. C u p / T ass e à

m o k a / T a z z a d a t hè alt a

C a p p u c ci n o o b ert ass e 0, 2 3 ltr. C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o

Mil c h k aff e e o b ert ass e 0, 3 7 ltr. C u p / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e

K o m bi- U nt ert ass e r u n d 1 7 c m

C o m bi s a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o c o m bi r ot.

K o m bi- U nt ert ass e e c ki g 1 9, 5 x 1 6, 5 c m

0 0 1. 0 1 5 9 2 8

C o m bi s a u c er r e ct a n g ul ar / S o u c o u p e c arr é e / Pi atti n o c o m bi r ett.

0 0 1. 0 1 5 9 2 4

6

0, 3 4 / 1 1. 3

210

9 5 / 3. 7

1 0 9 x 8 5 / 4. 3 x 3. 3

0 0 1. 6 5 9 4 3 7

6

0, 0 9 / 3. 0

90

6 0 / 2. 4

6 4 / 2. 5

0 0 1. 6 5 9 4 3 6

6

0, 2 0 / 6. 7

180

7 8 / 3. 0

8 2 / 3. 2

0 0 1. 6 5 9 4 3 5

6

0, 2 5 / 8. 3

266

9 1 / 3. 6

8 8 / 3. 5

U nt er e e c ki g H ot el 1 9, 5 c m * *

0 0 1. 6 5 9 4 3 4

6

428

2 3 / 1. 0

1 9 7 x 1 6 5 / 7. 8 x 6. 5

U nt er e e c ki g H ot el 1 6, 0 c m * * *

0 0 1. 6 5 9 4 3 3

6

255

2 0 / 0. 8

1 6 2 x 1 3 4 / 6. 3 x 5. 3

0 0 1. 0 1 5 9 0 0

6

1. 1 6 0

2 8 / 1. 1

2 9 8 x 2 6 1 / 1 1. 7 x 1 0. 3

6

670

2 2 / 0. 9

2 5 2 x 2 1 3 / 1 0. 0 x 8. 4

6

415

2 2 / 0. 9

1 9 8 x 1 6 6 / 7. 8 x 6. 5

B e c h er mit H e n k el 0, 3 4 ltr. M u g wit h h a n dl e / G o b el et

a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 5 2 4 1 0, 0 9 ltr. * C u p / T ass e à

m o k a / T a z z a d a c affè

O b er e z ur K aff e et ass e 5 2 4 2 0, 2 0 ltr. * C u p / T ass e à c af é / T a z z a d a t hè alt a

O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 5 2 4 3 0, 2 5 ltr. * C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o

S a u c er r e ct a n g ul ar / S o u c o u p e / Pi atti n o r ett. H ot el

T ell er fl a c h e c ki g 3 0 x 2 6 c m

Pl at e fl at r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c arr é e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e

Fr ü hst ü c kst ell er e c ki g 2 5 x 2 1 c m

0 0 1. 0 1 5 8 9 8

Pl at e fl at r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c arr é e / Pi att o fr utt a r ett a n g ol ar e

Br ott ell er e c ki g 2 0 x 1 6, 5 c m

0 0 1. 6 8 0 9 8 5

Pl at e fl at r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c arr é e / Pi att o p a n e r ett a n g ol ar e


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

6

735

2 7 / 1. 0

2 8 2 / 1 1. 0

0 0 1. 0 1 5 8 9 7

6

415

2 4 / 0. 9

2 3 0 / 9. 0

0 0 1. 0 1 5 9 0 6

2

0, 4 0 / 1 3. 3

725

5 3 / 2. 1

2 7 2 / 1 0. 7

0 0 1. 0 1 5 8 9 5

6

0, 3 1 / 1 0. 3

415

4 2 / 1. 7

2 2 7 / 9. 0

0 0 1. 0 1 5 9 0 1

6

0, 6 6 / 2 2. 0

355

5 1 / 2. 0

1 8 9 / 7. 4

0 0 1. 0 1 5 9 1 1

1

850

3 0 / 1. 2

3 1 8 x 2 6 4 / 1 2. 5 x 1 0. 4

S c h üss el r u n d 2 5 c m

0 0 1. 0 1 5 9 0 4

1

2, 1 0 / 7 0. 0

744

8 7 / 3. 4

2 5 2 / 1 0. 0

S c h üss el r u n d 2 0 c m

0 0 1. 0 1 5 9 0 3

1

1, 0 0 / 3 3. 3

418

7 0 / 2. 8

2 0 1 / 8. 0

D ess erts c h al e r u n d 1 5 c m

0 0 1. 0 1 5 9 0 2

2

0, 4 5 / 1 5. 0

215

5 2 / 2. 0

1 5 2 / 6. 0

1

0, 5 5 / 1 8. 3

350

8 6 / 3. 4

1 8 9 x 1 2 7 / 7. 4 x 5. 0

w ei ß / u ni

PAS O

i n o z.

0 0 1. 0 1 5 8 9 4

S p eis et ell er r u n d 2 8 c m

Pl at e fl at r o u n d / Assi ett e pl at e r o n d e / Pi att o pi a n o r ot.

Fr ü hst ü c kst ell er r u n d 2 3 c m Pl at e fl at r o u n d / Assi ett e r o n d e / Pi att o fr utt a r ot.

P ast at ell er r u n d 2 7 c m

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o p ast a r ot.

S u p p e nt ell er r u n d 2 2, 5 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o r ot.

S al ats c h al e r u n d 1 9 c m Pl at e d e e p / S al a di er r o n d / C al ott a

S er vi er pl att e o v al 3 2 x 2 6, 5 c m Pl att er o v al / Pl at o v al / Pi att o o v al e

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot., C o p p ett a

0 0 1. 0 1 5 9 0 8

S a u ci er e 0, 5 5 ltr. Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

* a us d er F or m: * * p ass e n d z u:

* * * p ass e n d z u:

M er a n St e a k & M or e O b er e z ur K aff e et ass e 5 2 4 2, O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 5 2 4 3 O b er e z ur Es pr ess ot ass e 5 2 4 1

*fr o m li n e: M er a n St e a k & M or e

* d e l a f or m e:

* *fits: C u p 5 2 4 2, Cup 5243

* * ass orti à:

* * *fits: C u p 5 2 4 1

* * * ass orti à:

M er a n St e a k & M or e

* d ell a f or m a:

M er a n St e a k & M or e

T ass e à c af é 5 2 4 2, T ass e à c a p p u c ci n o 5 2 4 3

* * a d att a p er:

T a z z a d a t h è alt a 5 2 4 2, T a z z a d a c a p p u c ci n o 5 2 4 3

T ass e à m o k a 5 2 4 1

* * * a d att a p er:

T a z z a d a c aff è 5 2 4 1

118 | 119


I

M P E RI A L


120 | 121I

M P E RI A L O b i n u n d e k ori ert e m W ei Ă&#x; o d er i n f ar b e nfr o h e n D e k or e n: i n V er bi n d u n g mit s ei n e m d e z e nt e n, fili gr a n e n Li ni e n- R eli ef h ar m o ni ert I M P E RI A L o pti m al mit ei n er fris c h e n, m o d er n e n Ei nri c ht u n g. Pl ai n w hit e or c ol o urf ul d e c or ati o ns: i n c o n n e cti o n wit h its ff n e li n e e m b oss e m e nt, I M P E RI A L is i n h ar m o n y wit h a fr es h, m o d er n l o o k.

122 | 123I

M P E RI A L

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » N o v a « 2 1 1 0 1

D e k or / D e c. » K as k a d e « 3 0 5 5 4

D e k or / D e c. » Gr afi k d e k or « 3 0 9 4 1

D e k or / D e c. » P ort ofi n o « 3 0 7 7 0

D e k or / D e c. » m e hrf ar bi g e K a nt e « 3 4 0 6 4

124 | 125


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

I M P E RI A L

i n o z.

0 0 1. 5 6 0 5 3 2

2

0, 3 5 / 1 1. 8

320

1 2 2 / 4. 8

8 3 / 3. 3

0 0 1. 5 6 2 6 4 5

2

0, 3 5 / 1 1. 8

325

1 0 2 / 4. 0

9 8 / 3. 8

0 0 1. 5 6 4 4 9 3

1

0, 2 0 / 6. 7

225

8 2 / 3. 2

8 4 / 3. 3

Gi e ß er 4

0 0 1. 5 6 5 9 4 6

1

0, 1 5 / 5. 0

140

7 1/ 2. 8

1 0 0 / 4. 0

Gi e ß er 5

0 0 1. 5 6 6 7 3 5

1

0, 3 0 / 1 0. 0

240

9 2 / 3. 6

1 2 5 / 5. 0

O b er e z ur K aff e et ass e 1

0 0 1. 5 7 0 5 6 5

6

0, 1 8 / 6. 0

180

5 6 / 2. 2

8 0 / 3. 1

K o m bi- U nt er e 1 1 5, 1 c m

0 0 1. 5 6 9 9 0 5

6

170

2 2 / 0. 9

1 5 1 / 6. 0

175

6 5 / 2. 5

7 0 / 2. 8

125

2 0 / 0. 8

1 3 6 / 5. 3

105

5 1 / 2. 0

6 1 / 2. 4

100

1 8 / 0. 7

1 2 1 / 4. 8

210

6 8 / 2. 7

8 1 / 3. 2

170

2 2 / 0. 9

1 5 1 / 6. 0

220

8 2 / 3. 2

8 1 / 3. 2

170

2 2 / 0. 9

1 5 1 / 6. 0

K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a

Teekanne 1 T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a

Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h é e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur K aff e et ass e 2

0 0 1. 5 7 2 0 1 6

6

U nt er e z ur K aff e et ass e 2

0 0 1. 5 7 1 4 8 8

6

0, 1 6 / 5. 3

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h é e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 5 6 9 2 4 2

12

U nt er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 5 6 8 8 4 7

12

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

0, 0 9 / 3. 0

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e

0 0 1. 5 7 3 4 6 8

6

K o m bi- U nt er e 1 1 5, 1 c m

0 0 1. 5 6 9 9 0 5

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c af é a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e e pi atti n o c o m bi

O b er e z ur C af et eri at ass e 0, 2 3 ltr.

0 0 1. 5 7 9 6 7 1

6

K o m bi- U nt er e 1 1 5, 1 c m

0 0 1. 5 6 9 9 0 5

6

0, 2 3 / 7. 7

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c h o c ol at et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o c o m bi

B e c h er mit H e n k el

0 0 1. 5 7 6 9 0 0

6

0, 2 5 / 8. 3

210

7 8 / 3. 0

7 6 / 3. 0

0 0 1. 5 7 7 6 9 2

12

0, 2 2 / 7. 3

185

8 4 / 3. 3

7 6 / 3. 0

0 0 1. 5 5 5 9 1 2

6

0, 0 6 / 2. 0

140

2 3 / 0. 9

1 2 4 / 4. 9

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c. m.

Mil c h b e c h er kl ei n M u g s m all / G o b el et / M u g

Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

I M P E RI A L

i n o z.

T ell er fl a c h 3 0 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 7 2 0 1

6

1. 0 2 0

2 6 / 1. 0

3 0 5 / 1 2. 0

T ell er fl a c h 2 7 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 6 5 4 1

6

735

2 5 / 1. 0

2 7 1 / 1 0. 7

T ell er fl a c h 2 5 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 5 8 8 1

6

565

2 2 / 0. 8

2 5 2 / 1 0. 0

T ell er fl a c h 2 1 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 5 2 2 1

6

365

2 0 / 0. 8

2 1 2 / 8. 3

T ell er fl a c h 1 9 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 4 6 9 2

6

280

1 9 / 0. 7

1 9 2 / 7. 5

T ell er fl a c h 1 7 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 4 1 6 4

6

225

1 6 / 0. 6

1 7 3 / 6. 8

T ell er fl a c h 1 5 c m F a h n e

0 0 1. 5 4 3 7 6 7

6

150

1 3 / 0. 5

1 5 1 / 6. 0

0 0 1. 5 4 7 8 6 0

6

0, 3 5 / 1 1. 7

435

3 5 / 1. 4

2 2 8 / 9. 0

0 0 1. 5 5 3 4 0 4

6

0, 1 7 / 5. 7

275

2 6 / 1. 0

1 9 2 / 7. 5

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 5 4 9 4 4 3

6

0, 3 0 / 1 0. 0

240

5 1 / 2. 0

1 0 0 / 4. 0

K o m bi- U nt er e 1 1 5, 1 c m

0 0 1. 5 6 9 9 0 5

6

170

2 2 / 0. 9

1 5 1 / 6. 0

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er ti ef 2 3 c m F a h n e Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n e t s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

0 0 1. 5 5 4 7 2 4

2

0, 5 0 / 1 6. 7

330

6 6 / 2. 6

1 6 3 / 6. 4

S al ats r u n d 1 3 c m

0 0 1. 5 4 9 9 7 2

4

0, 3 8 / 1 2. 7

280

4 4 / 1. 7

1 3 5 / 5. 3

S al ats r u n d 1 5 c m

0 0 1. 5 5 0 5 0 0

4

0, 6 0 / 2 0. 0

350

5 0 / 2. 0

1 5 5 / 6. 0

S al ats r u n d 1 8 c m

0 0 1. 5 5 1 0 2 9

2

0, 9 0 / 3 0. 0

510

5 4 / 2. 1

1 8 0 / 7. 0

S al ats r u n d 2 1 c m

0 0 1. 5 5 1 6 8 9

2

1, 4 0 / 4 6. 7

770

6 4 / 2. 5

2 1 1 / 8. 3

S al ats r u n d 2 3 c m

0 0 1. 5 5 2 3 4 8

2

1, 9 0 / 6 3. 3

930

7 3 / 2. 9

2 3 1 / 9. 0

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 5 5 8 5 5 3

2

475

2 1 / 0. 8

2 7 8 x 2 0 7 / 1 1. 0 x 8. 0

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 5 5 9 2 1 3

2

590

2 1 / 0. 8

3 0 9 x 2 3 2 / 1 2. 2 x 9. 1

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 5 5 9 8 7 2

2

860

2 4 / 1. 0

3 5 1 x 2 6 0 / 1 3. 8 x 1 0. 2

S a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

126 | 127


S

AL Z B U R G


128 | 129S

AL Z B U R G

Ei n e d er erf ol gr ei c hst e n H ot el p or z ell a ns eri e n: F or m S A L Z B U R G . K e n n z ei c h n e n d d af ür: di e ffli gr a n e, i m R o k o k ostil g est alt et e F or m. D a z u f u n kti o n ell e V or z ü g e, wi e R o b ust h eit u n d St a p elf ä hi g k eit. S A L Z B U R G – o n e of t h e m ost s u c c essf ul h ot el p or c el ai n by S EL T M A N N

WEI D E N .

T y pi c al: t h e d eli c at e f or m d esi g n e d i n t h e gr a c ef ul st yl e of r o k o k o. S al z b ur g off ers f u n cti o n al a d v a nt a g es s u c h as s oli d n ess a n d st a c k a bilit y.

130 | 131


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

S AL Z B U R G

i n o z.

K aff e e k a n n e 1

0 0 1. 6 0 6 6 9 0

2

0, 3 4 / 1 1. 3

305

1 3 9 / 5. 5

9 0 / 3. 5

K aff e e k a n n e 3

0 0 1. 6 0 7 2 1 6

2

0, 6 6 / 2 2. 0

560

1 7 5 / 6. 9

1 1 0 / 4. 3

0 0 1. 6 0 7 9 0 1

2

0, 3 3 / 1 1. 0

315

1 1 4 / 4. 5

1 0 0 / 4. 0

0 0 1. 6 0 8 8 0 2

1

0, 2 0 / 6. 7

205

1 0 0 / 4. 0

9 6 / 3. 8

Gi e ß er 0

0 0 1. 6 0 9 3 9 4

12

0, 0 4 / 1. 3

55

5 1 / 2. 0

5 0 / 2. 0

Gi e ß er 1

0 0 1. 6 0 9 5 3 8

1

0, 1 5 / 5. 0

130

8 0 / 3. 1

7 6 / 3. 0

Gi e ß er 2

0 0 1. 6 0 9 7 5 4

1

0, 2 3 / 7. 7

185

8 9 / 3. 5

8 6 / 3. 4

O b er e z ur K aff e et ass e 1

0 0 1. 6 1 1 1 1 3

6

0, 1 8 / 6. 0

170

5 6 / 2. 2

8 0 / 3. 1

K o m bi- U nt er e 1 1 4, 5 c m

0 0 1. 6 1 0 8 6 0

6

180

2 4 / 1. 0

1 4 5 / 5. 7

200

7 8 / 3. 0

8 1 / 3. 2

180

2 4 / 1. 0

1 4 5 / 5. 7

100

5 0 / 2. 0

6 2 / 2. 4

120

2 0 / 0. 8

1 1 9 / 4. 7

220

6 5 / 2. 5

8 2 / 3. 2

180

2 4 / 1. 0

1 4 5 / 5. 7

C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a Teekanne 1 T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er n o n-st a c k a bl e / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h è e pi atti n o c o m bi O b er e z ur C af et eri at ass e 0, 2 2 ltr.

0 0 1. 6 1 3 6 1 0

6

K o m bi- U nt er e 1 1 4, 5 c m

0 0 1. 6 1 0 8 6 0

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c h o c ol at et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o c o m bi O b er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 6 1 0 5 8 5

12

U nt er e z ur M o c c at ass e

0 0 1. 6 1 0 3 3 3

12

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

0, 0 9 / 3. 0

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e

0 0 1. 6 1 2 5 0 4

6

K o m bi- U nt er e 1 1 4, 5 c m

0 0 1. 6 1 0 8 6 0

6

0, 2 5 / 8. 3

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à c af é a u l ait et s o u c o u p e / T a z z a d a l att e e pi atti n o c o m bi Ei er b e c h er mit A bl a g e

0 0 1. 6 0 4 6 9 5

6

115

2 4 / 1. 0

1 2 2 / 4. 8

0 0 1. 6 0 5 5 3 8

1

130

6 7 / 2. 6

5 1 / 2. 0

255

7 7 / 3. 0

8 0 / 3. 1

E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A G ar nit ur S al z u n d Pf eff er

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e 0 0 1. 6 1 3 2 5 6

12

T ell er fl a c h 3 0 c m F a h n e

0 0 1. 6 0 0 9 4 2

6

940

2 8 / 1. 1

3 0 5 / 1 2. 0

T ell er fl a c h 2 7 c m F a h n e

0 0 1. 6 0 0 6 5 3

6

720

2 9 / 1. 1

2 6 9 / 1 0. 5

T ell er fl a c h 2 5 c m F a h n e

0 0 1. 6 0 0 3 6 5

6

650

2 1 / 0. 8

2 5 0 / 9. 8

T ell er fl a c h 2 1 c m F a h n e

0 0 1. 6 0 0 0 4 7

6

400

2 3 / 0. 9

2 1 1 / 8. 3

T ell er fl a c h 1 9 c m F a h n e

0 0 1. 5 9 9 7 5 9

6

310

2 3 / 0. 9

1 9 2 / 7. 5

T ell er fl a c h 1 7 c m F a h n e

0 0 1. 5 9 9 4 3 4

6

210

2 1 / 0. 8

1 7 1 / 6. 7

T ell er fl a c h 1 5 c m F a h n e

0 0 1. 5 9 9 3 1 8

6

165

1 4 / 0. 5

1 5 2 / 6. 0

B e c h er 0 6

0, 2 5 / 8. 3

M u g 0 6 st a c k a bl e / G o b el et 0 6 / M u g c o n m a ni c o 0 6

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

S AL Z B U R G

i n o z.

0 0 1. 6 0 1 3 2 5

6

0, 3 0 / 1 0. 0

450

3 8 / 1. 5

2 2 7 / 9. 0

0 0 1. 6 0 3 8 2 2

6

0, 1 8 / 6. 0

285

2 7 / 1. 1

1 9 1 / 7. 5

0 0 1. 6 0 1 6 0 7

6

0, 5 0 / 1 6. 7

365

4 1 / 1. 6

1 9 1 / 7. 5

0 0 1. 6 0 4 0 3 1

2

0, 5 5 / 1 8. 3

960

6 0 / 2. 4

3 0 2 / 1 1. 9

O b er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 6 0 2 2 4 2

6

0, 2 8 / 9. 3

275

5 4 / 2. 0

1 0 6 / 4. 2

U nt er e z ur S u p p e nt ass e

0 0 1. 6 0 1 9 5 3

6

250

2 6 / 1. 0

1 6 2 / 6. 4

T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a C o u ps o u p 1 9 c m Pl at e c o u p d e e p / B ol C o u p / C al ott a

P ast at ell er ti ef 3 0 c m P ast a pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o p ast a

S o u p c u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à b o uill o n e t s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o br o d o

0 0 1. 6 0 4 1 2 6

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

1. 1 6 0

1 1 / 0. 4

2 7 0 / 1 0. 6

0 0 1. 6 0 4 2 7 0

2

0, 5 5 / 1 8. 3

355

1 0 1 / 4. 0

1 6 3 / 6. 4

0 0 1. 6 0 4 5 1 5

4

0, 1 0 / 3. 3

145

5 4 / 2. 1

9 1 / 3. 5

0 0 1. 6 0 4 4 5 0

2

0, 0 6 / 2. 0

45

3 7 / 1. 5

6 4 / 2. 5

S al ats r u n d 1 3 c m

0 0 1. 6 0 2 4 8 8

6

0, 2 5 / 8. 3

120

3 5 / 1. 4

1 3 0 / 5. 0

S al ats r u n d 1 5 c m

0 0 1. 6 0 2 6 6 9

4

0, 4 2 / 1 4. 0

225

4 7 / 1. 9

1 5 0 / 6. 0

S al ats r u n d 1 8 c m

0 0 1. 6 0 2 9 2 1

2

0, 8 3 / 2 7. 7

350

6 0 / 2. 4

1 8 0 / 7. 0

S al ats r u n d 2 0 c m

0 0 1. 6 0 3 1 3 8

2

1, 1 0 / 3 6. 7

430

6 3 / 2. 5

2 0 1 / 8. 0

S al ats r u n d 2 3 c m

0 0 1. 6 0 3 3 9 0

2

1, 6 0 / 5 3. 3

650

7 3 / 2. 9

2 3 0 / 9. 0

S al ats r u n d 2 5 c m

0 0 1. 6 0 3 6 0 6

2

2, 2 2 / 7 4. 0

855

8 7 / 3. 4

2 5 0 / 9. 8

Pl att e o v al 2 8 c m

0 0 1. 6 0 5 7 1 8

2

525

2 7 / 1. 0

2 8 3 x 1 8 0 / 1 1. 0 x 7. 0

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 6 0 5 9 7 0

2

720

3 0 / 1. 2

3 1 7 x 2 1 4 / 1 2. 5 x 8. 4

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 6 0 6 2 1 5

2

905

3 3 / 1. 3

3 5 5 x 2 4 0 / 1 4. 0 x 9. 5

Pl att e o v al 3 8 c m

0 0 1. 6 0 6 4 6 7

2

1. 1 7 0

3 8 / 1. 5

3 8 0 x 2 6 3 / 1 5. 0 x 1 0. 4

0 0 1. 6 0 4 9 1 1

2

335

2 6 / 1. 0

2 3 9 x 1 4 3 / 9. 5 x 5. 6

0 0 1. 6 1 6 2 0 3

2

190

9 1 / 3. 6

9 0 / 3. 5

T erri n e off e n 3, 0 0 ltr. T ur e e n wit h o ut li d / S o u pi è r e / Z u p pi er a

S a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B utt ers a u ci er e Gr a v y b o at / S a u ci è r e à b e urr e / S alsi er a p er b urr o B utt er n ä pf c h e n B utt er dis h / B e urri er / B urri er a pi c c ol a

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e B eil a g e n pl att e 2 4 c m R elis h o v al d e e p / Pl at o v al e / R a vi er a o v al e

L e u c ht er 9 4 1 C a n dl e h ol d er / B o u g e oir / C a n d eli er e

132 | 133


C

O MPACT


Di e F or m C O M P A C T ist ei n e g el u n g e n e K o m bi n ati o n a us D esi g n u n d F u n kti o n. C O M P A C T ü b er z e u gt mit vi el e n Ei ns at z m ö gli c h k eit e n. O b Fr ü hst ü c k, Br u n c h, Mitt a g ess e n o d er Di n n er, mit C O M P A C T v o n S E L T M A N N W EI D E N wir d j e d er A nl ass z u et w as B es o n d er e m. T h e s h a p e C O M P A C T is a s u c c essf ul c o m bi n ati o n fr o m d esi g n a n d f u n cti o n. T h e s h a p e C O M P A C T c o n vi n c es wit h m a n y f a ciliti es. Br e a kf ast, br u n c h, l u n c h or di n n er, wit h C O M P A C T it b e c o m es a s p e ci al e v e nt.

134 | 135


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O MPACT

i n o z.

0 0 1. 4 7 0 7 2 3

1

1, 4 0 / 4 6. 7

740

2 2 0 / 8. 7

2 2 0 x 1 1 5 / 8. 7 x 4. 5

0 0 1. 4 7 1 5 9 7

1

1, 1 5 / 3 8. 3

730

1 4 2 / 5. 6

2 3 0 x 1 4 0 / 9. 1 x 5. 5

0 0 1. 4 7 2 4 7 3

1

0, 2 5 / 8. 3

270

9 6 / 3. 8

9 8 / 3. 9

Mil c h k ä n n c h e n 0, 2 3 ltr.

0 0 1. 4 7 3 1 3 3

1

0, 2 3 / 7. 7

162

7 4 / 3. 0

7 8 / 3. 1

Mil c h k ä n n c h e n 2 P ers o n e n

0 0 1. 4 7 3 0 5 1

1

0, 1 7 / 5. 7

124

6 6 / 2. 6

7 1 / 2. 8

Mil c h k ä n n c h e n 1 P ers o n

0 0 1. 4 7 2 8 9 3

6

0, 0 2 / 0. 7

32

3 1 / 1. 2

3 8 / 1. 5

K aff e e o b ert ass e 0, 2 1 ltr.

0 0 1. 4 7 5 4 8 5

6

0, 2 1 / 7. 0

154

6 2 / 2. 4

1 0 7 x 8 3 / 4. 2 x 3. 3

K aff e e u nt ert ass e 1 4, 5 c m

0 0 1. 4 7 5 1 7 5

6

170

2 0 / 0. 8

1 4 7 / 5. 8

0 0 1. 4 4 8 8 4 3

6

254

1 8 / 0. 7

1 9 3 / 7. 6

0 0 1. 4 7 7 0 5 3

6

240

9 0 / 3. 5

1 0 5 x 7 5 / 4. 1 x 3. 0

K aff e e k a n n e 1, 4 0 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a T e e k a n n e 1, 1 5 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a Z u c k er d os e 0, 2 5 ltr. S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h é e pi atti n o d a t h é

Fr ü hst ü c kst ell er r u n d 1 9 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

B e c h er mit H e n k el 0, 2 5 ltr.

0, 2 5 / 8. 3

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

0 0 1. 4 6 7 9 9 1

1

977

1 1 / 0. 4

3 0 2 / 1 1. 9

0 0 1. 4 6 7 6 6 5

1

718

2 5 / 1. 0

3 4 6 x 1 4 7 / 1 3. 6 x 5. 8

0 0 1. 4 6 7 1 0 7

1

256

1 7 / 0. 7

2 0 4 x 1 2 7 / 8. 0 x 5. 0

0 0 1. 4 5 8 0 4 3

1

685

6 2 / 2. 4

1 7 5 x 1 4 0 / 6. 9 x 5. 5

0 0 1. 4 5 8 6 7 1

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 4. 9

0 0 1. 4 8 0 3 2 9

1

500

7 5 / 3. 0

1 4 2 / 5. 6

S p eis et ell er r u n d 2 7 c m

0 0 1. 4 4 9 5 7 3

6

729

2 7 / 1. 1

2 7 0 / 1 0. 6

S p eis et ell er r u n d 2 5, 5 c m

0 0 1. 4 4 9 3 3 5

6

590

2 5 / 1. 0

2 5 4 / 1 0. 0

S u p p e nt ell er r u n d 2 0 c m

0 0 1. 4 5 0 0 4 1

6

0, 6 0 / 2 0. 0

342

3 8 / 1. 5

2 0 2 / 8. 0

S al ats c h al e 1 9 c m

0 0 1. 4 5 0 5 0 9

6

0, 5 8 / 1 9. 3

319

3 9 / 1. 5

1 9 0 / 7. 5

T ort e n pl att e 3 0 c m C a k e pl att er / Pl at à t art e / Pi att o t ort a

K u c h e n pl att e e c ki g 3 4, 5 x 1 4, 5 c m

Pl att er r e ct a n g ul ar / Pl at à gâ t e a u x / Pi att o r ett a n g ol ar e B utt er pl att e 2 0, 5 x 1 2, 5 c m Pl att er r e ct a n g ul ar / Pl at à b e urr e / Pi att o b urr o B utt er d os e 2 5 0 g B utt er dis h wit h c o v er / B e urri er / B urri er a Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

St ö v c h e n W ar mi n g pl at e / Ré c h a u d / F or n ell o

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e / Pi att o f o n d o Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

250

5 4 / 2. 1

1 5 8 x 1 0 8 / 6. 2 x 4. 3

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

338

7 5 / 3. 0

1 1 8 / 4. 6

994

3 2 / 1. 3

3 2 7 x 1 9 5 / 1 2. 9 x 7. 7

w ei ß / u ni

C O MPACT

i n o z.

S u p p e n o b ert ass e 0, 3 4 ltr.

0 0 1. 4 5 1 2 0 9

6

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

0, 3 4 / 1 1. 3

S o u p c u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o br o d o

0 0 1. 4 5 7 1 0 7

1

0 0 1. 4 6 6 6 2 1

1

S c h üss el r u n d 2 5 c m

0 0 1. 4 5 2 7 7 1

1

1, 9 0 / 6 3. 3

742

8 3 / 3. 3

2 5 0 / 9. 8

S c h üss el r u n d 2 3 c m

0 0 1. 4 5 2 4 4 3

1

1, 5 0 / 5 0. 0

626

7 2 / 2. 8

2 3 0 / 9. 0

S c h üss el r u n d 2 0 c m

0 0 1. 4 5 2 1 2 7

1

1, 0 0 / 3 3. 3

428

6 4 / 2. 5

2 0 0 / 7. 9

S c h üss el r u n d 1 6 c m

0 0 1. 4 5 1 7 1 5

1

0, 5 0 / 1 6. 7

280

5 0 / 2. 0

1 6 0 / 6. 3

0 0 1. 4 5 3 4 2 9

6

0, 5 7 / 1 9. 0

272

7 6 / 3. 0

1 2 7 / 5. 0

0 0 1. 4 5 1 3 6 9

6

0, 2 4 / 8. 0

151

3 8 / 1. 5

1 3 2 / 5. 2

0 0 1. 4 6 1 4 4 9

1

124

6 7 / 2. 6

4 9 / 1. 9

0 0 1. 4 8 5 7 1 1

1

125

6 5 / 2. 6

7 8 / 3. 1

0 0 1. 4 8 5 4 7 7

1

178

4 0 / 1. 6

9 5 / 3. 7

S a u ci er e 0, 6 0 ltr.

0, 6 0 / 2 0. 0

Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

S er vi er pl att e o v al 3 3 x 2 0 c m Pl att er o v al / Pl at o v al / Pi att o o v al e

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a r ot.

M üslis c h al e 0, 5 5 ltr. B o wl / S al a di er r o n d / B ol o p er c er e ali

D ess erts c h al e r u n d 1 3 c m B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a r ot.

S al z- u n d Pf eff erstr e u er- S et

S alt a n d p e p p er s et / S ali è r e et p oi vri er / G u ar n. s al e / p e p e

K er z e nl e u c ht er C a n dl e h ol d er / B o u g e oir / C a n d eli er e

As c h e n b e c h er 9, 5 c m As h tr a y / C e n dri er / P ort a c e n er e

136 | 137


C

O M M U NI T Y


C O M M U NI T Y – P or z ell a n f ür M e ns c h e n mit B e w e g u n gs- u n d K o or di n ati o ns ei ns c hr ä n k u n g e n. C O M M U NI T Y P or c el ai n f or p e o pl e wit h m o v e m e nt a n d c o or di n ati o n r estri cti o ns.

138 | 139


C

O M M U NI T Y


140 | 141


D e k or / D e c. » Str e u bl u m e « g el b e Li ni e 5 7 3 8 7 D e k or / D e c. » Str e u bl u m e « r ot e Li ni e 5 7 3 8 8 D e k or / D e c. » Str e u bl u m e « gr ü n e Li ni e 5 7 3 8 9 D e k or / D e c. » Str e u bl u m e « bl a u e Li ni e 5 7 3 9 0 D e k or / D e c. » Str e u bl u m e « 5 7 3 9 1


C

O M M U NI T Y

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » F eli x « 5 7 3 9 7

D e k or / D e c. » Pi ns el b a n d « o c k er 5 7 3 9 2

D e k or / D e c. » L a n d h a us « 5 7 4 0 1

D e k or / D e c. » Pi ns el b a n d « gr ü n 5 7 3 9 4

D e k or / D e c. » Gr e e n Li n e « 5 7 4 0 3

D e k or / D e c. » Gr äs er « 5 7 3 9 6

D e k or / D e c. » R e d Li n e « 5 7 4 0 2

D e k or / D e c. » Pi ns el b a n d « r ot 5 7 3 9 3 D e k or / D e c. » Pi ns el b a n d « bl a u 5 7 3 9 5

142 | 143


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O M M U NI T Y

i n o z.

T ell er fl a c h 2 0 c m F a h n e

0 0 1. 7 4 3 3 9 8

6

356

2 2 / 0. 8

2 0 4 / 8. 0

T ell er fl a c h 2 3 c m F a h n e

0 0 1. 7 4 3 3 9 9

6

505

2 4 / 1. 0

2 3 1 / 9. 0

0 0 1. 7 4 3 4 0 0

6

704

2 8 / 1. 1

2 5 5 / 1 0. 0

0 0 1. 7 4 3 4 1 0

6

0, 4 3 / 1 4. 3

655

3 3 / 1. 3

2 5 6 / 1 0. 0

0 0 1. 7 4 3 4 0 3

6

0, 5 0 / 1 6. 7

520

4 0 / 1. 6

2 3 1 / 9. 0

S al ats r u n d 1 2 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 5

4

0, 3 3 / 1 1. 0

235

4 3 / 1. 7

1 2 3 / 4. 8

S al ats r u n d 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 6

4

0, 4 0 / 1 3. 3

278

4 2 / 1. 6

1 3 8 / 5. 4

O b er e z ur K aff e et ass e 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 3 0

6

0, 1 8 / 6. 0

173

5 6 / 2. 2

1 0 6 x 7 7 / 4. 2 x 3. 0

O b er e z ur K aff e et ass e 0, 2 2 ltr. T ul p e

0 0 1. 7 4 3 4 3 1

6

0, 2 2 / 7. 3

178

6 4 / 2. 5

1 1 4 x 8 6 / 4. 5 x 3. 4

K o m bi- U nt er e 1 1 5, 5 c m

0 0 1. 7 4 3 4 3 2

6

180

1 8 / 0. 7

1 5 5 / 6. 0

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er fl a c h 2 5, 5 c m ( S yst e mt ell er) Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er h al bti ef 2 5, 5 c m

Pl at e s e mi- d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o s e mif o n d o

T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

S al a d pl at e / Assi ett e à s al a d e / I ns al ati er a

C u p st a c k a bl e / n o n-st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à c af é et s o u c o u p e / T a z z a d a t h è e pi atti n o c o m bi

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 3 3

6

0, 2 8 / 9. 3

253

8 1 / 3. 1

1 1 4 x 7 9 / 4. 5 x 3. 1

B e c h er mit 2 H e n k el 0, 2 8 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 3 4

6

0, 2 8 / 9. 3

282

8 1 / 3. 1

1 4 9 x 7 8 / 5. 9 x 3. 1

0, 3 5 / 1 1. 7

282

6 2 / 2. 4

1 5 9 x 1 0 1 / 6. 3 x 4. 0

180

1 8 / 0. 7

1 5 5 / 6. 0

M u g 1 a n d 2 h a n dl es st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c. m.

O b er e z ur S u p p e nt ass e 0, 3 0 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 0 4

6

K o m bi- U nt er e 1 1 5, 5 c m

0 0 1. 7 4 3 4 3 2

6

S o u p c u p st a c k a bl e a n d c o m bi s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o c o m bi

K aff e e k a n n e 1 0, 3 8 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 1 7

2

0, 3 8 / 1 2. 7

368

1 2 2 / 4. 8

1 6 4 x 9 8 / 6. 5 x 3. 9

T e e k a n n e 1 0, 5 5 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 2 0

2

0, 5 5 / 1 8. 3

447

1 2 3 / 4. 8

1 8 4 x 1 1 5 / 7. 3 x 4. 5

282

7 0 / 2. 7

1 0 7 / 4. 2

C off e e / T e a p ot / C af eti èr e / T h éi èr e / C aff etti er a / T ei er a

0 0 1. 7 4 3 4 3 5

1

0 0 1. 7 4 3 4 2 3

1

0, 2 8 / 9. 3

265

9 7 / 3. 8

9 8 / 3. 8

Gi e ß er 1 0, 1 5 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 2 6

1

0, 1 5 / 5. 0

138

7 3 / 2. 8

1 1 3 x 7 2 / 4. 4 x 2. 8

Gi e ß er 2 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 2 7

1

0, 2 5 / 8. 3

199

8 5 / 3. 3

1 3 6 x 8 5 / 5. 4 x 3. 3

O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 9 ltr.

0 0 1. 7 4 3 4 2 9

6

0, 0 9 / 3. 0

93

4 1 / 1. 6

8 9 x 6 4 / 3. 5 x 2. 5

U nt er e z ur M o c c at ass e 1 3, 5 c m

0 0 1. 7 4 3 4 2 8

6

139

1 5 / 0. 6

1 3 7 / 5. 4

St ö v c h e n 1 0 6 9 kl ei n W ar mi n g pl at e / R é c h a u d p etit / F or n ell o pi c c ol o

Z u c k er d os e 2 0, 2 8 ltr. S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a

Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o d a c aff è


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

C O M M U NI T Y

i n o z.

T ell er fl a c h 3 0 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 2

6

802

2 4 / 1. 0

3 0 2 / 1 2. 0

T ell er fl a c h 2 8 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 1

6

729

2 1 / 0. 8

2 8 6 / 1 1. 3

T ell er fl a c h 1 7 c m

0 0 1. 7 4 3 3 9 7

6

257

1 7 / 0. 7

1 6 9 / 6. 7

0 0 1. 7 4 3 4 1 1

6

0, 2 5 / 8. 3

341

3 4 / 1. 3

1 9 0 / 7. 5

0 0 1. 7 4 3 4 1 2

2

0, 4 8 / 1 6. 0

692

4 4 / 1. 7

2 7 3 / 1 0. 7

0 0 1. 7 4 3 4 1 3

2

0, 4 7 / 1 5. 7

334

8 4 / 3. 3

1 8 5 x 1 1 9 / 7. 3 x 4. 7

S c h üss el r u n d 1 8 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 7

2

0, 8 0 / 2 6. 7

380

6 1 / 2. 4

1 8 0 / 7. 0

S c h üss el r u n d 2 1 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 8

2

1, 3 0 / 4 3. 3

546

6 9 / 2. 7

2 1 0 / 8. 3

S c h üss el r u n d 2 4 c m

0 0 1. 7 4 3 4 0 9

2

1, 9 5 / 6 5. 0

794

7 9 / 3. 0

2 4 2 / 9. 5

Pl att e o v al 3 1 c m

0 0 1. 7 4 3 4 1 5

2

643

2 2 / 0. 9

3 1 1 x 2 3 9 / 1 2. 3 x 9. 4

Pl att e o v al 3 5 c m

0 0 1. 7 4 3 4 1 6

2

885

2 2 / 0. 9

3 5 2 x 2 7 9 / 1 3. 9 x 1 1. 0

0 0 1. 7 4 3 4 3 6

1

155

1 0 3 / 4. 0

6 7 / 2. 6

0 0 1. 7 4 3 4 3 7

1

192

1 0 1 / 4. 0

7 1 / 2. 8

0 0 1. 7 4 3 4 1 4

6

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 5. 0

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

S al att ell er 1 9 c m Pl at e d e e p / Assi ett e à s al a d e / Pi att o p er i ns al at a

P ast at ell er ti ef 2 7 c m P ast a pl at e d e e p / Assi ett e à p ast a / Pi att o p ast a

S a u ci er e 0, 4 5 ltr. Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a

Pl att er o v al / Pl at o v al e / Pi att o o v al e

V as e V as e / V as e / V as o

L e u c ht er C a n dl e h ol d er / B o u g e oir / C a n d eli er e

Ei er b e c h er mit A bl a g e E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

144 | 145


V

I T A LI S


Äst h eti k u n d F u n kti o n alit ät. Ü b er all d a, w o n e b e n d er Äst h eti k di e F u n kti o n alit ät ei n e b es o n d er e R oll e s pi elt, s pi elt VI T A LI S ei n e R oll e. A est h eti cs a n d f u n cti o n alit y. W h er e v er a est h eti cs a n d f u n cti o n alit y ar e ess e nti al,

VI T A LI S c o m es i nt o its o w n.

146 | 147


V

I T A LI S


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

VI T A LI S

i n o z.

T ell er fl a c h 2 8 c m

0 0 1. 4 9 2 0 0 9

6

830

2 7 / 1. 1

2 8 0 / 1 1. 0

T ell er fl a c h 2 5, 5 c m

0 0 1. 4 9 1 6 8 7

6

650

2 7 / 1. 1

2 5 5 / 1 0. 0

T ell er fl a c h 2 3 c m

0 0 1. 4 9 1 3 5 5

6

455

2 2 / 0. 9

2 3 0 / 9. 1

T ell er fl a c h 2 0 c m

0 0 1. 4 9 1 1 1 1

6

350

2 2 / 0. 9

2 0 0 / 7. 9

0 0 1. 4 9 4 0 8 9

6

0, 4 5 / 1 5. 0

640

3 1 / 1. 2

2 5 5 / 1 0. 0

0 0 1. 4 9 2 3 4 1

6

0, 4 5 / 1 5. 0

480

3 8 / 1. 5

2 3 0 / 9. 1

O b ert ass e 1 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 4 9 4 9 2 9

6

0, 1 8 / 6. 0

185

6 2 / 2. 4

7 7 / 3. 0

U nt ert ass e 1 1 5, 5 c m

0 0 1. 4 9 4 5 8 7

6

170

1 7 / 0. 7

1 5 6 / 6. 1

Pl at e fl at / Assi ett e pl at e à ail e / Pi att o pi a n o

T ell er h al bti ef 2 5, 5 c m

Pl at e s e mi- d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o s e mif o n d o T ell er ti ef 2 3 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e à ail e / Pi att o f o n d o

C u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a d a t h è e pi atti n o

B e c h er mit H e n k el 0, 3 0 ltr.

0 0 1. 4 9 5 1 0 5

6

0, 3 0 / 1 0. 0

300

9 5 / 3. 7

7 7 / 3. 0

B e c h er mit H e n k el 0, 2 5 ltr.

0 0 1. 4 9 5 3 4 9

6

0, 2 5 / 8. 3

270

8 4 / 3. 3

7 7 / 3. 0

6

0, 3 0 / 1 0. 0

330

9 4 / 3. 7

7 7 / 3. 0

M u g wit h h a n dl e st a c k a bl e / G o b el et

a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

B e c h er mit 2 H e n k el 0, 3 0 ltr. M u g 2 h a n dl es / G o b el et

0 0 1. 4 9 5 5 2 5

a v e c d e u x a ns es / M u g c o n 2 m a ni ci

S c h al e h o c h 1 6 c m

0 0 1. 4 9 3 2 3 9

4

0, 5 5 / 1 8. 3

440

6 0 / 2. 4

1 6 0 / 6. 3

S c h al e ni e d er 1 6 c m

0 0 1. 4 9 3 5 6 1

4

0, 3 5 / 1 1. 6

340

4 1 / 1. 6

1 6 0 / 6. 3

D ess erts c h al e 1 2 c m

0 0 1. 4 9 3 8 2 5

4

0, 2 2 / 7. 3

200

4 2 / 1. 7

1 2 0 / 4. 7

O b er e z ur S u p p e nt ass e 0, 3 5 ltr.

0 0 1. 4 9 2 9 9 5

6

0, 3 5 / 1 1. 6

290

6 4 / 2. 5

1 0 0 / 3. 9

U nt er e z ur S u p p e nt ass e 1 7, 5 c m

0 0 1. 4 9 2 6 6 3

6

240

1 8 / 0. 7

1 7 5 / 6. 9

340

6 5 / 2. 6

1 3 7 / 5. 4

750

3 0 / 1. 2

2 5 7 / 1 0. 1

B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a c o p p ett a r ot.

S o u p c u p st a c k a bl e a n d s a u c er / T ass e à b o uill o n et s o u c o u p e / T a z z a d a br o d o e pi atti n o br o d o

V 2 0 3 I M _ S u p p e ns c h al e 0, 5 0 ltr. mit Griff

0 0 1. 4 9 5 9 7 5

6

0, 5 0 / 1 6. 7

B o wl wit h h a n dl e / B ol d e s o u p a v e c p oi g n é e / B ol o c o n m a ni c o

V 2 1 9 I M _ Pl att e r u n d 3 tl g. 2 5, 5 c m

0 0 1. 4 9 6 0 6 3

2

Pl at e r o u n d 3- c o m p art / pl at r o n d 3 p arti es / Pi att o r ot. 3 s c o m.

Z us ät zli c h e Arti k el a us I M P E RI A L a uf S eit e 1 1 6 - 1 2 3 v er w e n d b ar. A d diti o n al arti cl es fr o m I M P E RI A L o n p a g e 1 1 6 - 1 2 3 c a n b e us e d. Arti cl es s u p pl é m e nt air es d e I M P E RI A L à l a p a g e 1 1 6 - 1 2 3 utilis a bl e. Ult eri ori arti c oli I M P E RI A L s o l a p a gi n a 1 1 6 - 1 2 3 utili z z a bil e.

148 | 149


D e k or / D e c. 5 4 2 4 1 D e k or / D e c. 3 4 4 2 6

D e k or / D e c. gr Ăź n- gr a u 3 4 2 8 1 D e k or / D e c. r ot- gr a u 3 4 4 4 0 D e k or / D e c. bl a u- gr a u 2 1 1 0 1 D e k or / D e c. d u n k el g el b-r ot 3 4 2 9 0


V

I T A LI S

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. r ot 3 4 6 8 8

D e k or / D e c. gr ü n 3 4 9 2 7

D e k or / D e c. gr ü n 3 4 6 8 9

D e k or / D e c. g el b 3 4 9 2 8

D e k or / D e c. t err a k ott a 3 4 6 9 0

D e k or / D e c. d u n k elr ot 3 4 9 2 9

D e k or / D e c. bl a u 3 4 6 9 1

D e k or / D e c. bl a u 3 4 7 0 8

D e k or / D e c. g el b 5 7 0 8 2 D e k or / D e c. br a u n 5 7 0 8 3 D e k or / D e c. h ellr ot 5 7 0 8 4

150 | 151


C O U P FI N E DI NI N G

F A S HI O N


152 | 153C O U P FI N E DI NI N G

F A S HI O N

154 | 155C O U P FI N E DI NI N G

F

A S HI O N

F ei n r eli efi ert, m o d er n i nt er pr eti ert u n d mit d e n Tr e n d- F ar b e n v ers e h e n, di e si c h z u d e m tr a u m h aft k o m bi ni er e n l ass e n. D as ist » F as hi o n «! E d el – b ei h ö c hst er F u n kti o n alit ät. D eli c at el y e m b oss e d, i nt er pr et e d i n a m o d er n w a y a n d d esi g n e d i n c o nt e m p or ar y c ol o urs, w hi c h ar e st u n ni n g t o mi x a n d m at c h. T h at’s » F as hi o n « ! E x q uisit e – w hil e m ai nt ai ni n g p erf e ct f u n cti o n alit y.

156 | 157C O U P FI N E DI NI N G

K

AR MA

57423

D er D e k or » K ar m a « v erl eit et z u ei n e m g e d a n kli c h e n W e c hs els pi el z wis c h e n d e m » Si n n d es S ei ns «, d e m » ei g e n e n S ei n « u n d d e m k uli n aris c h e n »J et zt «. T h e » K ar m a « d esi g n t e m pts y o u i nt o a m e nt al i nt er pl a y b et w e e n t h e » m e a ni n g of e xist e n c e «, y o ur » o w n e xist e n c e « a n d t h e c uli n ar y » n o w «.

158 | 159C O U P FI N E DI NI N G

F K

A S HI O N AR MA

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns 57423

D e k or / D e c. » Altr os a « 5 7 2 7 0 D e k or / D e c. » A nt hr a zit « 5 7 2 7 3

D e k or / D e c. » T ür kis « 5 7 2 7 1 D e k or / D e c. » S c h w ar z « 5 7 3 5 0

D e k or / D e c. » Gr a u « 5 7 2 7 2 D e k or / D e c. » K ar m a « 5 7 4 2 3

160 | 161


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

C O U P FI N E DI NI N G

i n o z.

» F as hi o n « ı » K ar m a «

2

0, 4 0 / 1 3. 3

384

1 2 2 / 4. 8

1 6 7 x 9 1 / 6. 6 x 3. 6

2

0, 6 5 / 2 1. 7

572

1 0 8 / 4. 3

1 9 7 x 1 3 1 / 7. 8 x 5. 2

1

0, 2 6 / 8. 7

300

1 0 2 / 4. 0

9 8 / 3. 9

1

0, 2 6 / 8. 7

190

7 9 / 3. 1

1 2 9 x 8 5 / 5. 1 x 3. 3

6

0, 0 8 / 2. 7

121

5 1 / 2. 0

9 0 x 6 7 / 3. 5 x 2. 6

6

0, 1 4 / 4. 7

80

4 3 / 1. 7

1 0 2 x 8 9 / 4. 0 x 3. 5

6

0, 1 9 / 6. 3

186

5 9 / 2. 3

1 1 9 x 8 7 / 4. 7 x 3. 4

6

0, 2 2 / 7. 3

193

6 4 / 2. 5

1 2 2 x 8 9 / 4. 8 x 3. 5

6

0, 2 8 / 9. 3

145

5 3 / 2. 1

1 3 7 x 1 1 0 / 5. 4 x 4. 3

6

0, 3 5 / 1 1. 7

288

9 0 / 3. 5

1 2 0 x 8 2 / 4. 7 x 3. 2

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. M 5 3 8 9

6

0, 2 8 / 9. 3

274

9 0 / 3. 5

1 1 7 x 8 2 / 4. 6 x 3. 2

B e c h er mit H e n k el 0, 3 8 ltr. M 5 3 8 9

1

0, 3 8 / 1 2. 7

332

1 0 3 / 4. 1

1 2 8 x 9 0 / 5. 0 x 3. 5

K aff e e k a n n e 0, 3 8 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a T e e k a n n e 0, 6 5 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a Z u c k er d os e 0, 2 6 ltr. ( LI F E) S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a Mil c h k ä n n c h e n 0, 2 6 ltr. ( LI F E) Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à m o k a / T a z z a d a c affè T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) C u p / T ass e à t h é / T a z z a d a t hè b ass a O b er e z ur K aff e et ass e 0, 1 9 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c af é / T a z z a d a t hè alt a O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 0, 2 2 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o T e e o b ert ass e 0, 2 8 ltr. ( LI F E) C u p / T ass e à t h é / T a z z a d a t hè b ass a O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 3 5 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o K o m bi- U nt er e e c ki g kl ei n 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 7 *

6

161

2 1 / 0. 8

1 3 2 x 1 3 2 / 5. 2 x 5. 2

K o m bi- U nt er e e c ki g gr o ß 1 6 x 1 6 c m M 5 3 8 7 * *

6

253

2 5 / 1. 0

1 6 1 x 1 6 1 / 6. 3 x 6. 3

K o m bi- U nt er e r u n d kl ei n 1 3, 5 c m M 5 3 9 0 *

6

152

1 6 / 0. 6

1 3 3 / 5. 2

K o m bi- U nt er e r u n d gr o ß 1 6, 5 c m M 5 3 9 0 * *

6

164

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

4

1. 1 8 0

1 8 / 0. 7

3 3 2 / 1 3. 1

C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

6

1. 0 2 2

3 0 / 1. 2

3 0 5 / 1 2. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

6

829

2 4 / 0. 9

2 8 2 / 1 1. 1

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

6

650

2 4 / 0. 9

2 6 2 / 1 0. 3

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

6

396

2 0 / 0. 8

2 1 5 / 8. 5

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

6

236

1 9 / 0. 7

1 6 4 / 6. 5

C o m bi s a u c er s q u ar e / S o u c o u p e c arr é e / Pi atti n o c o m bi q u a d.

C o m bi s a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o c o m bi r ot. Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0 Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n pl at e / S ott o pi att o pi a n o

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p / Pi att o pi a n o c o u p * p ass e n d f ür: O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * p ass e n d f ür: A L L E O B E R T A S S E N, a u ß er O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) *s uit a bl e f or c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z., c u p 4. 6 o z. ( LI F E) * *s uit a bl e F O R A L L C U P S , e x c e pt m o c h a c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z., t e a c u p 4. 6 o z. ( LI F E) * ass orti à: T ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass e à t h e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * ass orti à: T O U T E S L E S T A S S E S, à l' e x c e pti o n d e t ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass e à t h e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * a d att a p er: t a z z a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t a z z a d a t h è b ass a 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * a d att a p er: T U T T E L E T A Z Z A, t ass a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass a d a t h è b ass a 0, 1 4 ltr. ( LI F E)


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

C O U P FI N E DI NI N G

i n o z.

» F as hi o n « ı » K ar m a «

C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

4

1, 4 4 / 4 8. 0

935

5 9 / 2. 3

2 7 9 / 1 1. 0

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

6

1, 2 3 / 4 1. 0

743

5 5 / 2. 2

2 6 1 / 1 0. 3

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

6

1, 0 0 / 3 3. 3

575

5 3 / 2. 1

2 3 3 / 9. 2

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

6

0, 7 4 / 2 4. 7

422

5 4 / 2. 1

2 0 0 / 7. 9

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

6

0, 3 9 / 1 3. 0

233

5 3 / 2. 1

1 4 6 / 5. 7

B o wl c o u p / B ol c o u p / Pi att o f o n d o c o u p C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

2

588

2 4 / 0. 9

3 2 9 x 1 7 9 / 1 3. 0 x 7. 0

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

2

960

2 5 / 1. 0

4 0 5 x 2 5 8 / 1 5. 9 x 1 0. 2

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

2

800

2 9 / 1. 1

4 3 5 x 1 9 1 / 1 7. 1 x 7. 5

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

2

404

2 1 / 0. 8

3 5 2 x 1 1 5 / 1 3. 9 x 4. 5

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

2

615

2 1 / 0. 8

4 4 1 x 1 4 2 / 1 7. 4 x 5. 6

2

610

2 2 / 0. 9

4 4 4 x 1 4 3 / 1 7. 5 x 5. 6

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr.

6

0, 1 9 / 6. 3

139

5 9 / 2. 3

8 3 / 3. 3

6

0, 2 0 / 6. 7

146

4 8 / 1. 9

9 6 / 3. 8

B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 9 x 2 9 c m M 5 3 8 3

4

1. 4 3 0

3 2 / 1. 3

2 9 2 x 2 9 2 / 1 1. 5 x 1 1. 5

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 3

6

998

2 6 / 1. 0

2 6 0 x 2 6 0 / 1 0. 2 x 1 0. 2

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 3

6

692

2 6 / 1. 0

2 2 0 x 2 2 0 / 8. 7 x 8. 7

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 1 6, 5 x 1 6, 5 c m M 5 3 8 3

6

284

1 8 / 0. 7

1 6 4 x 1 6 4 / 6. 5 x 6. 5

Pl at e fl at c o u p s q u ar e / Assi ett e pl at e c o u p c arr é e / Pi att o pi a n o q u a dr o c o u p C o u ps c h al e e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 4

4

1. 0 9 0

6 1 / 2. 4

2 5 9 x 2 5 9 / 1 0. 2 x 1 0. 2

C o u ps c h al e e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 4

6

619

5 4 / 2. 1

2 1 8 x 2 1 8 / 8. 6 x 8. 6

C o u ps c h al e e c ki g 1 7, 5 x 1 7, 5 c m M 5 3 8 4

6

367

4 7 / 1. 9

1 7 4 x 1 7 4 / 6. 9 x 6. 9

C o u ps c h al e e c ki g 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 4

6

184

4 9 / 1. 9

1 2 7 x 1 2 7 / 5. 0 x 5. 0

2

1. 0 7 7

3 2 / 1. 3

3 5 5 x 2 0 3 / 1 4. 0 x 8. 0

674

5 8 / 2. 3

2 5 9 x 1 7 8 / 1 0. 2 x 7. 0

756

2 5 / 1. 0

3 8 5 x 1 4 2 / 1 5. 2 x 5. 6

B o wl c o u p s q u ar e / B ol c o u p c arr é e / Pi att o f o n d o q u a dr o c o u p C o u pt ell er fl a c h r e c ht e c ki g 3 5 x 2 0 c m M 5 3 8 5

Pl at e fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p C o u ps c h al e r e c ht e c ki g 2 5, 5 x 1 8 c m M 5 3 8 6

2

0, 2 5 / 8. 3

B o wl c o u p r e ct a n g ul ar / B ol c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o f o n d o r ett a n g ol ar e c o u p C o u p pl att e r e c ht e c ki g 3 8 x 1 4 c m M 5 3 8 8

2

Pl att er fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Pl at c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p S c h üss el mit D e c k el 3, 0 0 ltr. ( LI F E)

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

1. 6 6 5

1 6 1 / 6. 3

2 1 4 / 8. 4

1

0, 6 0 / 2 0. 0

435

9 2 / 3. 6

1 2 6 / 5. 0

130

2 5 / 1. 0

1 2 5 / 4. 9

T ur e e n / S o u pi è r e / Z u p pi er a c. c o p. S a u ci er e 0, 6 0 ltr. ( LI F E) Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a Ei er b e c h er mit A bl a g e ( LI F E)

6

E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

162 | 163


Arti k el Nr.

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

» Altr os a «

» T ür kis «

» Gr a u «

» A nt hr a zit «

» S c h w ar z «

» K ar m a «

57270

57271

57272

57273

57350

57423

0 0 1. 7 4 2 4 7 3

0 0 1. 7 4 2 5 1 5

0 0 1. 7 4 2 5 5 7

0 0 1. 7 4 2 5 9 9

0 0 1. 7 4 2 6 4 1

0 0 1. 7 4 4 5 6 9

0 0 1. 7 4 2 4 8 4

0 0 1. 7 4 2 5 2 6

0 0 1. 7 4 2 5 6 8

0 0 1. 7 4 2 6 1 0

0 0 1. 7 4 2 6 5 2

0 0 1. 7 4 4 5 7 0

0 0 1. 7 4 4 6 2 7

0 0 1. 7 4 4 6 3 4

0 0 1. 7 4 4 6 4 1

0 0 1. 7 4 4 6 4 8

0 0 1. 7 4 4 6 5 5

0 0 1. 7 4 4 5 7 1

0 0 1. 7 4 4 6 2 8

0 0 1. 7 4 4 6 3 5

0 0 1. 7 4 4 6 4 2

0 0 1. 7 4 4 6 4 9

0 0 1. 7 4 4 6 5 6

0 0 1. 7 4 4 5 7 2

0 0 1. 7 4 2 4 7 4

0 0 1. 7 4 2 5 1 6

0 0 1. 7 4 2 5 5 8

0 0 1. 7 4 2 6 0 0

0 0 1. 7 4 2 6 4 2

0 0 1. 7 4 4 5 7 3

0 0 1. 7 4 4 6 2 5

0 0 1. 7 4 4 6 3 2

0 0 1. 7 4 4 6 3 9

0 0 1. 7 4 4 6 4 6

0 0 1. 7 4 4 6 5 3

0 0 1. 7 4 4 5 8 7

0 0 1. 7 4 2 4 7 5

0 0 1. 7 4 2 5 1 7

0 0 1. 7 4 2 5 5 9

0 0 1. 7 4 2 6 0 1

0 0 1. 7 4 2 6 4 3

0 0 1. 7 4 4 5 7 4

0 0 1. 7 4 2 4 7 6

0 0 1. 7 4 2 5 1 8

0 0 1. 7 4 2 5 6 0

0 0 1. 7 4 2 6 0 2

0 0 1. 7 4 2 6 4 4

0 0 1. 7 4 4 5 7 5

0 0 1. 7 4 4 6 2 6

0 0 1. 7 4 4 6 3 3

0 0 1. 7 4 4 6 4 0

0 0 1. 7 4 4 6 4 7

0 0 1. 7 4 4 6 5 4

0 0 1. 7 4 4 5 8 8

0 0 1. 7 4 2 4 7 7

0 0 1. 7 4 2 5 1 9

0 0 1. 7 4 2 5 6 1

0 0 1. 7 4 2 6 0 3

0 0 1. 7 4 2 6 4 5

0 0 1. 7 4 4 5 7 6

B e c h er mit H e n k el 0, 2 8 ltr. M 5 3 8 9

0 0 1. 7 4 2 4 7 8

0 0 1. 7 4 2 5 2 0

0 0 1. 7 4 2 5 6 2

0 0 1. 7 4 2 6 0 4

0 0 1. 7 4 2 6 4 6

0 0 1. 7 4 4 5 7 7

B e c h er mit H e n k el 0, 3 8 ltr. M 5 3 8 9

0 0 1. 7 4 2 4 7 9

0 0 1. 7 4 2 5 2 1

0 0 1. 7 4 2 5 6 3

0 0 1. 7 4 2 6 0 5

0 0 1. 7 4 2 6 4 7

0 0 1. 7 4 4 5 7 8

C O U P FI N E DI NI N G

» F as hi o n « ı » K ar m a «

K aff e e k a n n e 0, 3 8 ltr. C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a T e e k a n n e 0, 6 5 ltr. T e a p ot / T h éi èr e / T ei er a Z u c k er d os e 0, 2 6 ltr. ( LI F E) S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a Mil c h k ä n n c h e n 0, 2 6 ltr. ( LI F E) Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à m o k a / T a z z a d a c affè T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) C u p / T ass e à t h é / T a z z a d a t hè b ass a O b er e z ur K aff e et ass e 0, 1 9 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c af é / T a z z a d a t hè alt a O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 0, 2 2 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c a p p u c ci n o / T a z z a d a c a p p u c ci n o T e e o b ert ass e 0, 2 8 ltr. ( LI F E) C u p / T ass e à t h é / T a z z a d a t hè b ass a O b er e z ur Mil c h k aff e et ass e 0, 3 5 ltr. M 5 3 8 9 C u p / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o K o m bi- U nt er e e c ki g kl ei n 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 7 *

0 0 1. 7 4 2 4 8 0

0 0 1. 7 4 2 5 2 2

0 0 1. 7 4 2 5 6 4

0 0 1. 7 4 2 6 0 6

0 0 1. 7 4 2 6 4 8

0 0 1. 7 4 4 5 7 9

K o m bi- U nt er e e c ki g gr o ß 1 6 x 1 6 c m M 5 3 8 7 * *

0 0 1. 7 4 2 4 8 1

0 0 1. 7 4 2 5 2 3

0 0 1. 7 4 2 5 6 5

0 0 1. 7 4 2 6 0 7

0 0 1. 7 4 2 6 4 9

0 0 1. 7 4 4 5 8 0

C o m bi s a u c er s q u ar e / S o u c o u p e c arr é e / Pi atti n o c o m bi q u a d. K o m bi- U nt er e r u n d kl ei n 1 3, 5 c m M 5 3 9 0 *

0 0 1. 7 4 2 4 8 2

0 0 1. 7 4 2 5 2 4

0 0 1. 7 4 2 5 6 6

0 0 1. 7 4 2 6 0 8

0 0 1. 7 4 2 6 5 0

0 0 1. 7 4 4 5 8 1

K o m bi- U nt er e r u n d gr o ß 1 6, 5 c m M 5 3 9 0 * *

0 0 1. 7 4 2 4 8 3

0 0 1. 7 4 2 5 2 5

0 0 1. 7 4 2 5 6 7

0 0 1. 7 4 2 6 0 9

0 0 1. 7 4 2 6 5 1

0 0 1. 7 4 4 5 8 2

0 0 1. 7 4 2 5 0 7

0 0 1. 7 4 2 5 4 9

0 0 1. 7 4 2 5 9 1

0 0 1. 7 4 2 6 3 3

0 0 1. 7 4 4 5 3 9

C o m bi s a u c er r o u n d / S o u c o u p e r o n d e / Pi atti n o c o m bi r ot. Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 4 2 4 6 5

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n pl at e / S ott o pi att o pi a n o C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 4 2 4 4 7

0 0 1. 7 4 2 4 8 9

0 0 1. 7 4 2 5 3 1

0 0 1. 7 4 2 5 7 3

0 0 1. 7 4 2 6 1 5

0 0 1. 7 4 4 5 4 0

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 4 2 4 4 6

0 0 1. 7 4 2 4 8 8

0 0 1. 7 4 2 5 3 0

0 0 1. 7 4 2 5 7 2

0 0 1. 7 4 2 6 1 4

0 0 1. 7 4 4 5 4 1

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 4 2 4 4 5

0 0 1. 7 4 2 4 8 7

0 0 1. 7 4 2 5 2 9

0 0 1. 7 4 2 5 7 1

0 0 1. 7 4 2 6 1 3

0 0 1. 7 4 4 5 4 2

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 4 2 4 4 4

0 0 1. 7 4 2 4 8 6

0 0 1. 7 4 2 5 2 8

0 0 1. 7 4 2 5 7 0

0 0 1. 7 4 2 6 1 2

0 0 1. 7 4 4 5 4 3

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 4 2 4 4 3

0 0 1. 7 4 2 4 8 5

0 0 1. 7 4 2 5 2 7

0 0 1. 7 4 2 5 6 9

0 0 1. 7 4 2 6 1 1

0 0 1. 7 4 4 5 4 4

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p / Pi att o pi a n o c o u p

* p ass e n d f ür: O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * p ass e n d f ür: A L L E O B E R T A S S E N, a u ß er O b er e z ur M o c c at ass e 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, T e e o b ert ass e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) *s uit a bl e f or c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z., c u p 4. 6 o z. ( LI F E) * *s uit a bl e F O R A L L C U P S , e x c e pt m o c h a c u p M 5 3 8 9 2. 6 o z., t e a c u p 4. 6 o z. ( LI F E) * ass orti à: T ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass e à t h e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * ass orti à: T O U T E S L E S T A S S E S, à l' e x c e pti o n d e t ass e à m o k a 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass e à t h e 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * a d att a p er: t a z z a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t a z z a d a t h è b ass a 0, 1 4 ltr. ( LI F E) * * a d att a p er: T U T T E L E T A Z Z A, t ass a d a c aff è 0, 0 8 ltr. M 5 3 8 9, t ass a d a t h è b ass a 0, 1 4 ltr. ( LI F E)


Arti k el Nr.

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

» Altr os a «

» T ür kis «

» Gr a u «

» A nt hr a zit «

» S c h w ar z «

» K ar m a «

57270

57271

57272

57273

57350

57423

C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 4 2 4 6 2

0 0 1. 7 4 2 5 0 4

0 0 1. 7 4 2 5 4 6

0 0 1. 7 4 2 5 8 8

0 0 1. 7 4 2 6 3 0

0 0 1. 7 4 4 5 4 5

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 4 2 4 6 1

0 0 1. 7 4 2 5 0 3

0 0 1. 7 4 2 5 4 5

0 0 1. 7 4 2 5 8 7

0 0 1. 7 4 2 6 2 9

0 0 1. 7 4 4 5 4 6

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 4 2 4 6 0

0 0 1. 7 4 2 5 0 2

0 0 1. 7 4 2 5 4 4

0 0 1. 7 4 2 5 8 6

0 0 1. 7 4 2 6 2 8

0 0 1. 7 4 4 5 4 7

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 4 2 4 5 9

0 0 1. 7 4 2 5 0 1

0 0 1. 7 4 2 5 4 3

0 0 1. 7 4 2 5 8 5

0 0 1. 7 4 2 6 2 7

0 0 1. 7 4 4 5 4 8

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 4 2 4 5 8

0 0 1. 7 4 2 5 0 0

0 0 1. 7 4 2 5 4 2

0 0 1. 7 4 2 5 8 4

0 0 1. 7 4 2 6 2 6

0 0 1. 7 4 4 5 4 9

C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 4 2 4 7 0

0 0 1. 7 4 2 5 1 2

0 0 1. 7 4 2 5 5 4

0 0 1. 7 4 2 5 9 6

0 0 1. 7 4 2 6 3 8

0 0 1. 7 4 4 5 5 0

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 4 2 4 6 6

0 0 1. 7 4 2 5 0 8

0 0 1. 7 4 2 5 5 0

0 0 1. 7 4 2 5 9 2

0 0 1. 7 4 2 6 3 4

0 0 1. 7 4 4 5 5 1

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 4 2 4 6 7

0 0 1. 7 4 2 5 0 9

0 0 1. 7 4 2 5 5 1

0 0 1. 7 4 2 5 9 3

0 0 1. 7 4 2 6 3 5

0 0 1. 7 4 4 5 5 2

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 4 2 4 6 9

0 0 1. 7 4 2 5 1 1

0 0 1. 7 4 2 5 5 3

0 0 1. 7 4 2 5 9 5

0 0 1. 7 4 2 6 3 7

0 0 1. 7 4 4 5 5 3

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 4 2 4 6 8

0 0 1. 7 4 2 5 1 0

0 0 1. 7 4 2 5 5 2

0 0 1. 7 4 2 5 9 4

0 0 1. 7 4 2 6 3 6

0 0 1. 7 4 4 5 5 4

0 0 1. 7 4 2 4 7 2

0 0 1. 7 4 2 5 1 4

0 0 1. 7 4 2 5 5 6

0 0 1. 7 4 2 5 9 8

0 0 1. 7 4 2 6 4 0

0 0 1. 7 4 4 5 5 5

0 0 1. 7 4 2 4 6 4

0 0 1. 7 4 2 5 0 6

0 0 1. 7 4 2 5 4 8

0 0 1. 7 4 2 5 9 0

0 0 1. 7 4 2 6 3 2

0 0 1. 7 4 4 5 5 6

0 0 1. 7 4 2 4 6 3

0 0 1. 7 4 2 5 0 5

0 0 1. 7 4 2 5 4 7

0 0 1. 7 4 2 5 8 9

0 0 1. 7 4 2 6 3 1

0 0 1. 7 4 4 5 5 7

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 9 x 2 9 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 4 5 1

0 0 1. 7 4 2 4 9 3

0 0 1. 7 4 2 5 3 5

0 0 1. 7 4 2 5 7 7

0 0 1. 7 4 2 6 1 9

0 0 1. 7 4 4 5 5 8

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 4 5 0

0 0 1. 7 4 2 4 9 2

0 0 1. 7 4 2 5 3 4

0 0 1. 7 4 2 5 7 6

0 0 1. 7 4 2 6 1 8

0 0 1. 7 4 4 5 5 9

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 4 4 9

0 0 1. 7 4 2 4 9 1

0 0 1. 7 4 2 5 3 3

0 0 1. 7 4 2 5 7 5

0 0 1. 7 4 2 6 1 7

0 0 1. 7 4 4 5 6 0

C o u pt ell er fl a c h e c ki g 1 6, 5 x 1 6, 5 c m M 5 3 8 3

0 0 1. 7 4 2 4 4 8

0 0 1. 7 4 2 4 9 0

0 0 1. 7 4 2 5 3 2

0 0 1. 7 4 2 5 7 4

0 0 1. 7 4 2 6 1 6

0 0 1. 7 4 4 5 6 1

C O U P FI N E DI NI N G

» F as hi o n « ı » K ar m a «

B o wl c o u p / B ol c o u p / Pi att o f o n d o - c o p p ett a c o u p

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o

Pl at e fl at c o u p s q u ar e / Assi ett e pl at e c o u p c arr é e / Pi att o pi a n o q u a dr o c o u p C o u ps c h al e e c ki g 2 6 x 2 6 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 4 5 6

0 0 1. 7 4 2 4 9 8

0 0 1. 7 4 2 5 4 0

0 0 1. 7 4 2 5 8 2

0 0 1. 7 4 2 6 2 4

0 0 1. 7 4 4 5 6 2

C o u ps c h al e e c ki g 2 2 x 2 2 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 4 5 5

0 0 1. 7 4 2 4 9 7

0 0 1. 7 4 2 5 3 9

0 0 1. 7 4 2 5 8 1

0 0 1. 7 4 2 6 2 3

0 0 1. 7 4 4 5 6 3

C o u ps c h al e e c ki g 1 7, 5 x 1 7, 5 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 4 5 4

0 0 1. 7 4 2 4 9 6

0 0 1. 7 4 2 5 3 8

0 0 1. 7 4 2 5 8 0

0 0 1. 7 4 2 6 2 2

0 0 1. 7 4 4 5 6 4

C o u ps c h al e e c ki g 1 3 x 1 3 c m M 5 3 8 4

0 0 1. 7 4 2 4 5 3

0 0 1. 7 4 2 4 9 5

0 0 1. 7 4 2 5 3 7

0 0 1. 7 4 2 5 7 9

0 0 1. 7 4 2 6 2 1

0 0 1. 7 4 4 5 6 5

0 0 1. 7 4 2 5 3 6

0 0 1. 7 4 2 5 7 8

0 0 1. 7 4 2 6 2 0

0 0 1. 7 4 4 5 6 6

0 0 1. 7 4 2 5 4 1

0 0 1. 7 4 2 5 8 3

0 0 1. 7 4 2 6 2 5

0 0 1. 7 4 4 5 6 7

0 0 1. 7 4 2 5 5 5

0 0 1. 7 4 2 5 9 7

0 0 1. 7 4 2 6 3 9

0 0 1. 7 4 4 5 6 8

B o wl c o u p s q u ar e / B ol c o u p c arr é e / Pi att o f o n d o - c o p p ett a q u a dr o c o u p C o u pt ell er fl a c h r e c ht e c ki g 3 5 x 2 0 c m M 5 3 8 5

0 0 1. 7 4 2 4 5 2

0 0 1. 7 4 2 4 9 4

Pl at e fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Assi ett e pl at e c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p C o u ps c h al e r e c ht e c ki g 2 5, 5 x 1 8 c m M 5 3 8 6

0 0 1. 7 4 2 4 5 7

0 0 1. 7 4 2 4 9 9

B o wl c o u p r e ct a n g ul ar / B ol c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o f o n d o r ett a n g ol ar e c o u p C o u p pl att e r e c ht e c ki g 3 8 x 1 4 c m M 5 3 8 8

0 0 1. 7 4 2 4 7 1

0 0 1. 7 4 2 5 1 3

Pl att er fl at c o u p r e ct a n g ul ar / Pl at c o u p r e ct a n g ul air e / Pi att o pi a n o r ett a n g ol ar e c o u p S c h üss el mit D e c k el 3, 0 0 ltr. ( LI F E)

0 0 1. 7 4 4 6 2 2

0 0 1. 7 4 4 6 2 9

0 0 1. 7 4 4 6 3 6

0 0 1. 7 4 4 6 4 3

0 0 1. 7 4 4 6 5 0

0 0 1. 7 4 4 5 8 4

0 0 1. 7 4 4 6 2 3

0 0 1. 7 4 4 6 3 0

0 0 1. 7 4 4 6 3 7

0 0 1. 7 4 4 6 4 4

0 0 1. 7 4 4 6 5 1

0 0 1. 7 4 4 5 8 5

0 0 1. 7 4 4 6 2 4

0 0 1. 7 4 4 6 3 1

0 0 1. 7 4 4 6 3 8

0 0 1. 7 4 4 6 4 5

0 0 1. 7 4 4 6 5 2

0 0 1. 7 4 4 5 8 6

T ur e e n / S o u pi è r e / Z u p pi er a c. c o p. S a u ci er e 0, 6 0 ltr. ( LI F E) Gr a v y b o at / S a u ci è r e / S alsi er a Ei er b e c h er mit A bl a g e ( LI F E) E g g c u p wit h r est / C o q u eti er A / P ort a u o v o A

164 | 165


C O U P FI N E DI NI N G

F

A N T A S TI C


166 | 167


C O U P FI N E DI NI N G

F A N T A S TI C


» L e b e ns eli xi er « i n F or m u n d F ar b e. Sti m m u n gs v oll s c h aff e n di e f ü nf F ar b e n – j e w eils f ür si c h, o d er a u c h k o m bi ni ert – ei n w ar m es u n d w o h nli c h es A m bi e nt e. » Eli xir of Lif e « i n f or m a n d c ol o ur. T h e ff v e c ol o ur w a ys – o n t h eir o w n or c o m bi n e d – p erf e ctl y cr e at e a w ar m a n d h o m el y a m bi e n c e.

168 | 169C O U P FI N E DI NI N G

F

A N T A S TI C

170 | 171


C O U P FI N E DI NI N G

F

D e k or / D e c. » R o y al bl a u « 5 7 1 2 2

A N T A S TI C

D e k or / D e c. » T ür kis « 5 7 1 2 3

D e k or / D e c. » Gr a u « 5 7 1 2 4

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » C ar a m el « 5 7 1 2 5

D e k or / D e c. » Zi e g elr ot « 5 7 1 2 6


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e i n o z.

i n gs.

in inch

Ø in inch

4

1. 1 8 0

1 8 / 0. 7 5

3 3 2 / 1 3. 0

C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

6

1. 0 2 2

3 0 / 1. 2 5

3 0 5 / 1 2. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

6

829

2 4 / 1. 0

2 8 2 / 1 1. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

6

650

2 4 / 1. 0

2 6 2 / 1 0. 3

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

6

396

2 0 / 0. 7 5

2 1 5 / 8. 5

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

6

236

1 9 / 0. 7 5

1 6 4 / 6. 5

C O U P FI N E DI NI N G » F a nt as ff c « Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0 Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n c o u p el / S ott o pi att o pi a n o

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p e / Pi att o pi a n o c o u p C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

4

1, 4 4 / 4 8. 0

935

5 9 / 2. 3

2 7 9 / 1 1. 0

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

6

1, 2 3 / 4 1. 0

743

5 5 / 2. 2 5

2 6 1 / 1 0. 2 5

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

6

1, 0 0 / 3 3. 3

575

5 3 / 2. 0

2 3 3 / 9. 2 5

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

6

0, 7 4 / 2 4. 6

422

5 4 / 2. 2 5

2 0 0 / 7. 7 5

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

6

0, 3 9 / 1 3. 0

233

5 3 / 2. 0

1 4 6 / 5. 7 5

B o wl c o u p / B ol c o u p e / Pi att o f o n d o c o u p C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

2

588

2 4 / 1. 0

3 2 9 x 1 7 9 / 1 3. 0 x 7. 0

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

2

960

2 5 / 1. 0

4 0 5 x 2 5 8 / 1 6. 0 x 1 0. 2 5

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

2

800

2 9 / 1. 1

4 3 5 x 1 9 1 / 1 7. 2 5 x 7. 5

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

2

404

2 1 / 0. 8

3 5 2 x 1 1 5 / 1 3. 7 5 x 4. 5

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

2

615

2 1 / 0. 8

4 4 1 x 1 4 2 / 1 7. 3 x 5. 6

2

610

2 2 / 0. 7 5

4 4 4 x 1 4 3 / 1 7. 5 x 5. 6

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et 6

0, 1 9 / 6. 3

139

5 9 / 2. 3

8 3 / 3. 2 5

6

0, 2 0 / 6. 6

146

4 8 / 2. 0

9 6 / 3. 7 5

2

0, 3 6 / 1 2. 0

345

1 3 7 / 5. 4

8 7 / 3. 4

1

0, 2 3 / 7. 7

225

9 6 / 3. 8

8 8 / 3. 5

1

0, 2 3 / 7. 7

178

8 3 / 3. 3

7 7 / 3. 0

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

6

0, 0 9 / 3. 0

110

5 0 / 2. 0

6 2 / 2. 4

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

6

110

1 9 / 0. 7

1 2 0 / 4. 7

170

6 1 / 2. 4

8 5 / 3. 3

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

245

7 0 / 2. 8

1 0 8 / 4. 3

226

2 4 / 1. 0

1 5 9 / 6. 3

200

6 5 / 2. 5

8 3 / 3. 2 5

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a Gi e ß er 2 0, 2 3 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affé e pi atti n o

O b er e 1 1 6 3

6

U nt er e 1 1 6 3

6

O b er e 1 1 6 4

6

U nt er e 1 1 6 4

6

0, 1 8 / 6. 0 0, 3 7 / 1 2. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

6

U nt er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o 6

0, 5 0 / 1 6. 7

340

8 3 / 3. 3

1 2 2 / 4. 8

B e c h er 5 0 0 5

6

0, 2 5 / 8. 3

252

9 2 / 3. 6

8 0 / 3. 1

B e c h er 5 0 2 5

6

0, 4 0 / 1 3. 3

315

1 0 5 / 4. 1

9 3 / 3. 7

O b er e 5 0 4 1 o h n e H e n k el C u p wit h o ut h a n dl e / T ass e / T a z z a

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e /

M u g c o n m a ni c o b o m b at o

172 | 173


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

D es cri pti o n of it e m

»r o y al bl a u « 5 7 1 2 2

»t ür kis « 5 7 1 2 3

» gr a u « 5 7 1 2 4

» c ar a m el « 5 7 1 2 5

» zi e g elr ot « 5 7 1 2 6

Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 6 0 6 7

0 0 1. 7 3 6 0 7 1

0 0 1. 7 3 6 0 7 5

0 0 1. 7 3 6 0 7 9

0 0 1. 7 4 9 5 1 2

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n c o u p el / S ott o pi att o pi a n o C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 6 0 6 5

0 0 1. 7 3 6 0 6 9

0 0 1. 7 3 6 0 7 3

0 0 1. 7 3 6 0 7 7

0 0 1. 7 4 9 5 1 3

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 6 2 8 2

0 0 1. 7 3 6 3 1 2

0 0 1. 7 3 6 3 4 2

0 0 1. 7 3 6 3 7 2

0 0 1. 7 4 9 5 1 4

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 6 0 6 4

0 0 1. 7 3 6 0 6 8

0 0 1. 7 3 6 0 7 2

0 0 1. 7 3 6 0 7 6

0 0 1. 7 4 9 5 1 5

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 6 2 8 1

0 0 1. 7 3 6 3 1 1

0 0 1. 7 3 6 3 4 1

0 0 1. 7 3 6 3 7 1

0 0 1. 7 4 9 5 1 6

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 6 2 8 0

0 0 1. 7 3 6 3 1 0

0 0 1. 7 3 6 3 4 0

0 0 1. 7 3 6 3 7 0

0 0 1. 7 4 9 5 1 7

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p e / Pi att o pi a n o c o u p C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 6 0 6 6

0 0 1. 7 3 6 0 7 0

0 0 1. 7 3 6 0 7 4

0 0 1. 7 3 6 0 7 8

0 0 1. 7 4 9 5 1 8

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 6 2 8 6

0 0 1. 7 3 6 3 1 6

0 0 1. 7 3 6 3 4 6

0 0 1. 7 3 6 3 7 6

0 0 1. 7 4 9 5 1 9

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 6 2 8 5

0 0 1. 7 3 6 3 1 5

0 0 1. 7 3 6 3 4 5

0 0 1. 7 3 6 3 7 5

0 0 1. 7 4 9 5 2 0

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 6 2 8 4

0 0 1. 7 3 6 3 1 4

0 0 1. 7 3 6 3 4 4

0 0 1. 7 3 6 3 7 4

0 0 1. 7 4 9 5 2 1

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 6 2 8 3

0 0 1. 7 3 6 3 1 3

0 0 1. 7 3 6 3 4 3

0 0 1. 7 3 6 3 7 3

0 0 1. 7 4 9 5 2 2

B o wl c o u p / B ol c o u p e / Pi att o f o n d o c o u p C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 6 2 9 3

0 0 1. 7 3 6 3 2 3

0 0 1. 7 3 6 3 5 3

0 0 1. 7 3 6 3 8 3

0 0 1. 7 4 9 5 2 3

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 6 2 8 9

0 0 1. 7 3 6 3 1 9

0 0 1. 7 3 6 3 4 9

0 0 1. 7 3 6 3 7 9

0 0 1. 7 4 9 5 2 4

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 6 2 9 0

0 0 1. 7 3 6 3 2 0

0 0 1. 7 3 6 3 5 0

0 0 1. 7 3 6 3 8 0

0 0 1. 7 4 9 5 2 5

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 6 2 9 2

0 0 1. 7 3 6 3 2 2

0 0 1. 7 3 6 3 5 2

0 0 1. 7 3 6 3 8 2

0 0 1. 7 4 9 5 2 6

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 6 2 9 1

0 0 1. 7 3 6 3 2 1

0 0 1. 7 3 6 3 5 1

0 0 1. 7 3 6 3 8 1

0 0 1. 7 4 9 5 2 7

0 0 1. 7 3 6 2 9 4

0 0 1. 7 3 6 3 2 4

0 0 1. 7 3 6 3 5 4

0 0 1. 7 3 6 3 8 4

0 0 1. 7 4 9 5 2 8

0 0 1. 7 3 6 2 8 8

0 0 1. 7 3 6 3 1 8

0 0 1. 7 3 6 3 4 8

0 0 1. 7 3 6 3 7 8

0 0 1. 7 4 9 5 2 9

0 0 1. 7 3 6 2 8 7

0 0 1. 7 3 6 3 1 7

0 0 1. 7 3 6 3 4 7

0 0 1. 7 3 6 3 7 7

0 0 1. 7 4 9 5 3 0

0 0 1. 7 3 6 2 9 5

0 0 1. 7 3 6 3 2 5

0 0 1. 7 3 6 3 5 5

0 0 1. 7 3 6 3 8 5

0 0 1. 7 4 9 5 3 1

0 0 1. 7 3 6 2 9 6

0 0 1. 7 3 6 3 2 6

0 0 1. 7 3 6 3 5 6

0 0 1. 7 3 6 3 8 6

0 0 1. 7 4 9 5 3 2

0 0 1. 7 3 6 2 9 7

0 0 1. 7 3 6 3 2 7

0 0 1. 7 3 6 3 5 7

0 0 1. 7 3 6 3 8 7

0 0 1. 7 4 9 5 3 3

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

0 0 1. 7 3 6 2 9 9

0 0 1. 7 3 6 3 2 9

0 0 1. 7 3 6 3 5 9

0 0 1. 7 3 6 3 8 9

0 0 1. 7 4 9 5 3 5

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

0 0 1. 7 3 6 2 9 8

0 0 1. 7 3 6 3 2 8

0 0 1. 7 3 6 3 5 8

0 0 1. 7 3 6 3 8 8

0 0 1. 7 4 9 5 3 4

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a Gi e ß er 2 0, 2 3 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affé e pi atti n o

O b er e 1 1 6 3

0 0 1. 7 3 6 3 0 4

0 0 1. 7 3 6 3 3 4

0 0 1. 7 3 6 3 6 4

0 0 1. 7 3 6 3 9 4

0 0 1. 7 4 9 5 3 6

U nt er e 1 1 6 3

0 0 1. 7 3 6 3 0 3

0 0 1. 7 3 6 3 3 3

0 0 1. 7 3 6 3 6 3

0 0 1. 7 3 6 3 9 3

0 0 1. 7 4 9 5 3 7

O b er e 1 1 6 4

0 0 1. 7 3 6 3 0 6

0 0 1. 7 3 6 3 3 6

0 0 1. 7 3 6 3 6 6

0 0 1. 7 3 6 3 9 6

0 0 1. 7 4 9 5 4 0

U nt er e 1 1 6 4

0 0 1. 7 3 6 3 0 5

0 0 1. 7 3 6 3 3 5

0 0 1. 7 3 6 3 6 5

0 0 1. 7 3 6 3 9 5

0 0 1. 7 4 9 5 4 1

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

0 0 1. 7 3 6 3 0 2

0 0 1. 7 3 6 3 3 2

0 0 1. 7 3 6 3 6 2

0 0 1. 7 3 6 3 9 2

0 0 1. 7 4 9 5 3 8

U nt er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

0 0 1. 7 3 6 3 0 1

0 0 1. 7 3 6 3 3 1

0 0 1. 7 3 6 3 6 1

0 0 1. 7 3 6 3 9 1

0 0 1. 7 4 9 5 3 9

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o 0 0 1. 7 3 6 3 0 0

0 0 1. 7 3 6 3 3 0

0 0 1. 7 3 6 3 6 0

0 0 1. 7 3 6 3 9 0

0 0 1. 7 4 9 5 4 2

B e c h er 5 0 0 5

0 0 1. 7 3 6 3 0 7

0 0 1. 7 3 6 3 3 7

0 0 1. 7 3 6 3 6 7

0 0 1. 7 3 6 3 9 7

0 0 1. 7 4 9 5 4 3

B e c h er 5 0 2 5

0 0 1. 7 3 6 3 0 8

0 0 1. 7 3 6 3 3 8

0 0 1. 7 3 6 3 6 8

0 0 1. 7 3 6 3 9 8

0 0 1. 7 4 9 5 4 4

O b er e 5 0 4 1 o h n e H e n k el C u p wit h o ut h a n dl e / T ass e / T a z z a

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o b o m b at o


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e i n o z.

i n gs.

in inch

Ø in inch

C O U P FI N E DI NI N G » F a nt as ff c « F o o d b o wl 1 3 c m

2

0, 4 2 / 1 4. 0

184

5 4 / 2. 1

1 2 8 / 5. 0

F o o d b o wl 1 7, 5 c m

4

1, 5 2 / 5 0. 7

502

8 9 / 3. 5

1 7 7 / 7. 0

F o o d b o wl 2 0 c m

4

1, 7 2 / 5 7. 3

581

7 8 / 3. 1

2 0 3 / 8. 0

F o o d b o wl 2 5 c m

4

2, 3 5 / 7 8. 3

894

6 8 / 2. 7

2 5 4 / 1 0. 0

F o o d b o wl 2 8 c m

4

2, 2 7 / 7 5. 6

885

5 2 / 2. 0

2 8 2 / 1 1. 1

F o o d b o wl / S al a di er / I ns al ati er a

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

D es cri pti o n of it e m

»r o y al bl a u « 5 7 1 2 2

»t ür kis « 5 7 1 2 3

» gr a u « 5 7 1 2 4

» c ar a m el « 5 7 1 2 5

» zi e g elr ot « 5 7 1 2 6

F o o d b o wl 1 3 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 2

0 0 1. 7 5 7 1 1 7

0 0 1. 7 5 7 1 2 2

0 0 1. 7 5 7 1 2 7

0 0 1. 7 5 7 1 3 2

F o o d b o wl 1 7, 5 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 3

0 0 1. 7 5 7 1 1 8

0 0 1. 7 5 7 1 2 3

0 0 1. 7 5 7 1 2 8

0 0 1. 7 5 7 1 3 3

F o o d b o wl 2 0 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 4

0 0 1. 7 5 7 1 1 9

0 0 1. 7 5 7 1 2 4

0 0 1. 7 5 7 1 2 9

0 0 1. 7 5 7 1 3 4

F o o d b o wl 2 5 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 5

0 0 1. 7 5 7 1 2 0

0 0 1. 7 5 7 1 2 5

0 0 1. 7 5 7 1 3 0

0 0 1. 7 5 7 1 3 5

F o o d b o wl 2 8 c m

0 0 1. 7 5 7 1 1 6

0 0 1. 7 5 7 1 2 1

0 0 1. 7 5 7 1 2 6

0 0 1. 7 5 7 1 3 1

0 0 1. 7 5 7 1 3 6

F o o d b o wl / S al a di er / I ns al ati er a

174 | 175


C O U P FI N E DI NI N G

C O U N T R Y LI F E


U n a uf dri n gli c h, mit l ei c ht g e d e c kt e n F ar b e n fl ä c hi g a n g el e gt, v er mitt elt d er D e k or mit s ei n e n will k ürli c h e n S pr e n k el n ei n e n at ürli c h e, w o h nli c h e » W o hlf ü hl- At m os p h är e «. T his dis cr e et d esi g n wit h its r a n d o m m otti n g a n d m ut e d c ol o urs c o n v e ys a n at ur al, c os y f e eli n g of » h e art h a n d h o m e «.

176 | 177C O U P FI N E DI NI N G

C

O U N T R Y LI F E

178 | 179C O U P FI N E DI NI N G

C

O U N T R Y LI F E

D e k or / D e c. » oli v « 5 7 0 1 2

D e k or / D e c. » c h a m p a g n e « 5 7 0 1 0

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. »t err a c ott a « 5 7 0 1 3

D e k or / D e c. » p etr ol « 5 7 0 1 1

180 | 181


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e i n o z.

i n gs.

in inch

Ø in inch

4

1. 1 8 0

1 8 / 0. 7 1

3 3 2 / 1 3. 1

C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

6

1. 0 2 2

3 0 / 1. 2

3 0 5 / 1 2. 0

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

6

829

2 4 / 0. 9

2 8 2 / 1 1. 1

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

6

650

2 4 / 0. 9

2 6 2 / 1 0. 3

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

6

396

2 0 / 0. 7 9

2 1 5 / 8. 5

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

6

236

1 9 / 0. 7 5

1 6 4 / 6. 5

C O U P FI N E DI NI N G » C o u ntr y Lif e « Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0 Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n c o u p el / S ott o pi att o pi a n o

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p e / Pi att o pi a n o c o u p C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

4

1, 4 4 / 4 8. 0

935

5 9 / 2. 3

2 7 9 / 1 1. 0

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

6

1, 2 3 / 4 1. 0

743

5 5 / 2. 2

2 6 1 / 1 0. 3

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

6

1, 0 0 / 3 3. 3

575

5 3 / 2. 1

2 3 3 / 9. 2

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

6

0, 7 4 / 2 4. 7

422

5 4 / 2. 1

2 0 0 / 7. 9

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

6

0, 3 9 / 1 3. 0

233

5 3 / 2. 1

1 4 6 / 5. 7

B o wl c o u p / B ol c o u p e / Pi att o f o n d o c o u p C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

2

588

2 4 / 0. 9

3 2 9 x 1 7 9 / 1 3. 0 x 7. 0

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

2

960

2 5 / 1. 0

4 0 5 x 2 5 8 / 1 5. 9 x 1 0. 2

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

2

800

2 9 / 1. 1

4 3 5 x 1 9 1 / 1 7. 1 x 7. 5

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

2

404

2 1 / 0. 8

3 5 2 x 1 1 5 / 1 3. 9 x 4. 5

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

2

615

2 1 / 0. 8

4 4 1 x 1 4 2 / 1 7. 4 x 5. 6

2

610

2 2 / 0. 9

4 4 4 x 1 4 3 / 1 7. 5 x 5. 6

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et 6

0, 1 9 / 6. 3

139

5 9 / 2. 3

8 3 / 3. 3

6

0, 2 0 / 6. 7

146

4 8 / 1. 9

9 6 / 3. 8

2

0, 3 6 / 1 2. 0

345

1 3 7 / 5. 4

8 7 / 3. 4

1

0, 2 3 / 7. 7

225

9 6 / 3. 8

8 8 / 3. 5

1

0, 2 3 / 7. 7

178

8 3 / 3. 3

7 7 / 3. 0

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

6

0, 0 9 / 3. 0

110

5 0 / 2. 0

6 2 / 2. 4

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

6

110

1 9 / 0. 7

1 2 0 / 4. 7

170

6 1 / 2. 4

8 5 / 3. 3

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

245

7 0 / 2. 8

1 0 8 / 4. 3

226

2 4 / 0. 9

1 5 9 / 6. 3

200

6 5 / 2. 6

8 3 / 3. 3

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a Gi e ß er 2 0, 2 3 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e 1 1 6 3

6

U nt er e 1 1 6 3

6

O b er e 1 1 6 4

6

U nt er e 1 1 6 4

6

0, 1 8 / 6. 0

0, 3 7 / 1 2. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

6

U nt er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

6

0, 2 2 / 7. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o 6

0, 5 0 / 1 6. 7

340

8 3 / 3. 3

1 2 2 / 4. 8

B e c h er 5 0 0 5

6

0, 2 5 / 8. 3

252

9 2 / 3. 6

8 0 / 3. 1

B e c h er 5 0 2 5

6

0, 4 0 / 1 3. 3

315

1 0 5 / 4. 1

9 3 / 3. 7

O b er e 5 0 4 1 o h n e H e n k el C u p wit h o ut h a n dl e / T ass e s a ns a ns e / T a z z a s. m a n.

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e /

M u g c o n m a ni c o b o m b at o


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

D es cri pti o n of it e m

»cha mpagne« 57010

» p etr ol « 5 7 0 1 1

» oli v « 5 7 0 1 2

»t err a c ott a « 5 7 0 1 3

Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 1 5 4 6

0 0 1. 7 3 1 5 6 0

0 0 1. 7 3 1 5 7 4

0 0 1. 7 3 1 5 8 8

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e à pré s e nt ati o n c o u p el / S ott o pi att o pi a n o C o u pt ell er fl a c h 3 0 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 1 5 4 0

0 0 1. 7 3 1 5 5 4

0 0 1. 7 3 1 5 6 8

0 0 1. 7 3 1 5 8 2

C o u pt ell er fl a c h 2 8 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 1 5 3 9

0 0 1. 7 3 1 5 5 3

0 0 1. 7 3 1 5 6 7

0 0 1. 7 3 1 5 8 1

C o u pt ell er fl a c h 2 6 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 1 5 3 8

0 0 1. 7 3 1 5 5 2

0 0 1. 7 3 1 5 6 6

0 0 1. 7 3 1 5 8 0

C o u pt ell er fl a c h 2 1, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 1 5 3 7

0 0 1. 7 3 1 5 5 1

0 0 1. 7 3 1 5 6 5

0 0 1. 7 3 1 5 7 9

C o u pt ell er fl a c h 1 6, 5 c m M 5 3 8 0

0 0 1. 7 3 1 5 3 6

0 0 1. 7 3 1 5 5 0

0 0 1. 7 3 1 5 6 4

0 0 1. 7 3 1 5 7 8

Pl at e fl at c o u p / Assi ett e p l at e c o u p e / Pi att o pi a n o c o u p C o u ps c h al e 2 8 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 1 5 4 5

0 0 1. 7 3 1 5 5 9

0 0 1. 7 3 1 5 7 3

0 0 1. 7 3 1 5 8 7

C o u ps c h al e 2 6 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 1 5 4 4

0 0 1. 7 3 1 5 5 8

0 0 1. 7 3 1 5 7 2

0 0 1. 7 3 1 5 8 6

C o u ps c h al e 2 3 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 1 5 4 3

0 0 1. 7 3 1 5 5 7

0 0 1. 7 3 1 5 7 1

0 0 1. 7 3 1 5 8 5

C o u ps c h al e 2 0 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 1 5 4 2

0 0 1. 7 3 1 5 5 6

0 0 1. 7 3 1 5 7 0

0 0 1. 7 3 1 5 8 4

C o u ps c h al e 1 4, 5 c m M 5 3 8 1

0 0 1. 7 3 1 5 4 1

0 0 1. 7 3 1 5 5 5

0 0 1. 7 3 1 5 6 9

0 0 1. 7 3 1 5 8 3

B o wl c o u p / B ol c o u p e / Pi att o f o n d o c o u p C o u p pl att e 3 3 x 1 8 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 3 7 9 3

0 0 1. 7 3 3 7 9 5

0 0 1. 7 3 3 7 9 7

0 0 1. 7 3 3 7 9 9

C o u p pl att e 4 0 x 2 5, 5 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 1 5 4 7

0 0 1. 7 3 1 5 6 1

0 0 1. 7 3 1 5 7 5

0 0 1. 7 3 1 5 8 9

C o u p pl att e 4 3 x 1 9 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 1 5 4 8

0 0 1. 7 3 1 5 6 2

0 0 1. 7 3 1 5 7 6

0 0 1. 7 3 1 5 9 0

C o u p pl att e 3 5 x 1 1 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 3 7 9 2

0 0 1. 7 3 3 7 9 4

0 0 1. 7 3 3 7 9 6

0 0 1. 7 3 3 7 9 8

C o u p pl att e 4 4 x 1 4 c m M 5 3 7 9

0 0 1. 7 3 1 5 4 9

0 0 1. 7 3 1 5 6 3

0 0 1. 7 3 1 5 7 7

0 0 1. 7 3 1 5 9 1

0 0 1. 7 3 2 8 1 2

0 0 1. 7 3 2 8 1 5

0 0 1. 7 3 2 8 1 8

0 0 1. 7 3 2 8 2 1

0 0 1. 7 3 2 8 1 1

0 0 1. 7 3 2 8 1 4

0 0 1. 7 3 2 8 1 7

0 0 1. 7 3 2 8 2 0

0 0 1. 7 3 2 8 1 0

0 0 1. 7 3 2 8 1 3

0 0 1. 7 3 2 8 1 6

0 0 1. 7 3 2 8 1 9

0 0 1. 7 3 1 9 6 8

0 0 1. 7 3 1 9 9 1

0 0 1. 7 3 2 0 0 6

0 0 1. 7 3 2 0 2 0

0 0 1. 7 3 1 9 6 9

0 0 1. 7 3 1 9 9 2

0 0 1. 7 3 2 0 0 7

0 0 1. 7 3 2 0 2 1

0 0 1. 7 3 1 9 7 0

0 0 1. 7 3 1 9 9 3

0 0 1. 7 3 2 0 0 8

0 0 1. 7 3 2 0 2 2

O b er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

0 0 1. 7 3 1 9 7 2

0 0 1. 7 3 1 9 9 5

0 0 1. 7 3 2 0 1 0

0 0 1. 7 3 2 0 2 4

U nt er e z ur Es pr ess ot ass e 1 1 3 2

0 0 1. 7 3 1 9 7 1

0 0 1. 7 3 1 9 9 4

0 0 1. 7 3 2 0 0 9

0 0 1. 7 3 2 0 2 3

Pl att er c o u p / Pl at o v al c o u p / Pi att o o v al e c o u p S et pl att e 4 4 c m S et pl att er / Pl at e a u p o ur s et / Pi att o s et S c h al e h o c h 0, 1 8 ltr. B o wl hi g h / B ol h a ut e / B ol o alt o S c h al e ni e d er 0, 2 1 ltr. B o wl l o w / B ol b ass e / B ol o b ass o K aff e e k a n n e 1 C off e e p ot / C af eti èr e / C aff etti er a Z u c k er d os e 2 S u g ar b o wl / S u cri er / Z u c c h eri er a Gi e ß er 2 0, 2 3 ltr. Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

O b er e 1 1 6 3

0 0 1. 7 3 1 9 7 7

0 0 1. 7 3 2 0 0 1

0 0 1. 7 3 2 0 1 5

0 0 1. 7 3 2 0 2 9

U nt er e 1 1 6 3

0 0 1. 7 3 1 9 7 6

0 0 1. 7 3 1 9 9 9

0 0 1. 7 3 2 0 1 4

0 0 1. 7 3 2 0 2 8

O b er e 1 1 6 4

0 0 1. 7 3 1 9 7 9

0 0 1. 7 3 2 0 0 3

0 0 1. 7 3 2 0 1 7

0 0 1. 7 3 2 0 3 1

U nt er e 1 1 6 4

0 0 1. 7 3 1 9 7 8

0 0 1. 7 3 2 0 0 2

0 0 1. 7 3 2 0 1 6

0 0 1. 7 3 2 0 3 0

C u p a n d s a u c er / T ass e et s o u c o u p e / T a z z a e pi atti n o O b er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

0 0 1. 7 3 1 9 7 5

0 0 1. 7 3 1 9 9 8

0 0 1. 7 3 2 0 1 3

0 0 1. 7 3 2 0 2 7

U nt er e z ur C a p p u c ci n ot ass e 1 1 3 1

0 0 1. 7 3 1 9 7 4

0 0 1. 7 3 1 9 9 7

0 0 1. 7 3 2 0 1 2

0 0 1. 7 3 2 0 2 6

0 0 1. 7 3 1 9 9 6

0 0 1. 7 3 2 0 1 1

0 0 1. 7 3 2 0 2 5

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o O b er e 5 0 4 1 o h n e H e n k el

0 0 1. 7 3 1 9 7 3

C u p wit h o ut h a n dl e / T ass e s a ns a ns e / T a z z a s. m a n. B e c h er 5 0 0 5

0 0 1. 7 3 1 9 8 9

0 0 1. 7 3 2 0 0 4

0 0 1. 7 3 2 0 1 8

0 0 1. 7 3 2 0 3 2

B e c h er 5 0 2 5

0 0 1. 7 3 1 9 9 0

0 0 1. 7 3 2 0 0 5

0 0 1. 7 3 2 0 1 9

0 0 1. 7 3 2 0 3 3

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o b o m b at o

182 | 183


V

I P. C O L L E C TI O N 10324- 10328


D e k or / D e c. »r ot « 1 0 3 2 4 D e k or / D e c. » gr ü n « 1 0 3 2 7

D e k or / D e c. » bl a u « 1 0 3 2 5

D e k or / D e c. » g el b « 1 0 3 2 6

D e k or / D e c. » or a n g e « 1 0 3 2 8

184 | 185


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e i n o z.

i n gs.

in inch

Ø in inch

0, 0 9 / 3. 0

110

5 0 / 2. 0

8 2 x 6 2 / 3. 2 x 2. 4

110

2 0 / 0. 8

1 2 0 / 4. 7

420

8 3 / 3. 3

1 5 5 x 1 2 2 / 6. 1 x 4. 8

280

2 0 / 0. 8

1 9 1 / 7. 5

VI P. C O L L E C TI O N

Es pr ess o o b ert ass e 1 1 3 2 0, 0 9 ltr.

6

Es pr ess o u nt ert ass e 1 1 3 2 1 2 c m

6

C u p a n d s a u c er / T ass e à

m o k a et s o u c o u p e / T a z z a d a c affè e pi atti n o

J u m b o o b ert ass e 5 0 4 1 0, 5 0 ltr.

1

J u m b o u nt ert ass e 5 0 4 1 1 9 c m

6

0, 5 0 / 1 6. 7

C u p a n d s a u c er / T ass e J u m b o et s o u c o u p e / T a z z a J u m b o e pi atti n o

1

0, 5 0 / 1 6. 7

340

8 3 / 3. 3

1 2 2 / 4. 8

C a p p u c ci n o o b ert ass e 1 1 3 1 0, 2 3 ltr.

6

0, 2 2 / 7. 3

200

6 5 / 2. 5

1 0 5 x 8 3 / 4. 1 x 3. 3

C a p p u c ci n o u nt ert ass e 1 1 3 1 1 4, 5 c m

6

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

245

7 0 / 2. 8

1 3 2 x 1 0 8 / 5. 2 x 4. 3

226

2 4 / 0. 9

1 5 9 / 6. 3

M üslis c h al e 5 0 4 1 0, 5 0 ltr. B o wl / B ol / B ol o

C u p a n d s a u c er / T ass e à c a p p u c ci n o et s o u c o u p e / T a z z a d a c a p p u c ci n o e pi atti n o

Mil c h k aff e e o b ert ass e 1 1 6 4 0, 3 7 ltr.

6

Mil c h k aff e e u nt ert ass e 1 1 6 4 1 6 c m

6

0, 3 7 / 1 2. 3

C u p a n d s a u c er / T ass e à c af é a u l ait / T a z z a d a l att e e pi atti n o

B e c h er 5 0 4 2 0, 5 0 ltr.

1

0, 5 0 / 1 6. 7

401

1 0 5 / 4. 1

1 3 7 x 1 0 1 / 5. 4 x 4. 0

B e c h er 5 0 0 5 0, 2 5 ltr.

1

0, 2 5 / 8. 3

252

9 2 / 3. 6

1 0 6 x 8 0 / 4. 2 x 3. 1

0, 4 0 / 1 3. 3

315

1 0 5 / 4. 1

1 2 1 x 9 3 / 4. 8 x 3. 7

0, 5 2 / 1 7. 3

259

6 8 / 2. 7

1 3 0 / 5. 1

6

215

2 0 / 0. 8

1 7 3 / 6. 8

6

285

2 0 / 0. 8

2 0 0 / 7. 9

B e c h er 5 0 2 5 0, 4 0 ltr.

1

M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

M üslis c h al e 5 1 2 1 1 3 c m ( T O P)

2

B o wl / B ol / B ol o

Br ott ell er r u n d 1 7, 5 c m Pl at e fl at / Assi ett e r o n d e / Pi att o pi a n o r ot.

Fr ü hst ü c kst ell er r u n d 2 0 c m Pl at e fl at / Assi ett e r o n d e / Pi att o pi a n o r ot.


Arti k e l Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

»r ot « 1 0 3 2 4

» bl a u « 1 0 3 2 5

» g el b « 1 0 3 2 6

» gr ü n « 1 0 3 2 7

» or a n g e « 1 0 3 2 8

0 0 1. 2 4 5 8 8 7

0 0 1. 2 4 5 8 9 1

0 0 1. 2 4 5 8 9 5

0 0 1. 2 4 5 8 9 9

0 0 1. 2 4 5 9 0 3

0 0 1. 2 4 4 7 3 9

0 0 1. 2 4 4 7 4 5

0 0 1. 2 4 4 7 5 1

0 0 1. 2 4 4 7 5 7

0 0 1. 2 4 4 7 6 3

0 0 1. 2 5 7 6 3 8

0 0 1. 2 5 7 6 4 1

0 0 1. 2 5 7 6 4 4

0 0 1. 2 5 7 6 4 7

0 0 1. 2 5 7 6 5 0

0 0 1. 2 5 7 0 6 2

0 0 1. 2 5 7 0 6 5

0 0 1. 2 5 7 0 6 8

0 0 1. 2 5 7 0 7 1

0 0 1. 2 5 7 0 7 4

0 0 1. 2 6 2 8 4 7

0 0 1. 2 6 2 8 5 1

0 0 1. 2 6 2 8 5 5

0 0 1. 2 6 2 8 5 9

0 0 1. 2 6 2 8 6 3

0 0 1. 2 6 1 7 0 1

0 0 1. 2 6 1 7 0 7

0 0 1. 2 6 1 7 1 3

0 0 1. 2 6 1 7 1 9

0 0 1. 2 6 1 7 2 5

0 0 1. 2 6 8 0 6 3

0 0 1. 2 6 8 0 6 7

0 0 1. 2 6 8 0 7 1

0 0 1. 2 6 8 0 7 5

0 0 1. 2 6 8 0 7 9

0 0 1. 2 6 6 9 1 7

0 0 1. 2 6 6 9 2 3

0 0 1. 2 6 6 9 2 9

0 0 1. 2 6 6 9 3 5

0 0 1. 2 6 6 9 4 1

0 0 1. 2 7 2 1 1 4

0 0 1. 2 7 2 1 2 1

0 0 1. 2 7 2 1 2 8

0 0 1. 6 5 8 6 1 4

0 0 1. 2 7 2 1 4 2

0 0 1. 2 7 4 2 2 1

0 0 1. 2 7 4 2 2 7

0 0 1. 2 7 4 2 3 3

0 0 1. 2 7 4 2 3 9

0 0 1. 2 7 4 2 4 5

0 0 1. 2 7 5 3 9 3

0 0 1. 2 7 5 4 0 3

0 0 1. 2 7 5 4 1 3

0 0 1. 2 7 5 4 2 3

0 0 1. 2 7 5 4 3 3

0 0 1. 2 2 6 6 5 3

0 0 1. 2 2 6 6 5 9

0 0 1. 2 2 6 6 6 5

0 0 1. 2 2 6 6 7 1

0 0 1. 2 2 6 6 7 7

186 | 187


G

B UFFET

O UR MET


188 | 189


G

B UFFET

O UR MET


» Vi el e W e g e f ü hr e n … z u ei n e m t oll e n B uff et « Di e P or z ell a ns eri e B U F F E T G O U R M E T z ei c h n et si c h i ns b es o n d er e d ur c h ei n e Vi el z a hl a n Ei ns at z m ö gli c h k eit e n a us. » Erl e b nis- G astr o n o mi e « – ist i hr » Cr e d o «. » M a n y w a ys l e a d … t o a gr e at B uff et « T h e B U F F E T G O U R M E T p or c el ai n r a n g e is disti n g uis h e d i n p arti c ul ar o n a c c o u nt of its wi d e r a n g e of us es. » E x p eri e n c e c at eri n g « is its » cr e d o «.

190 | 191G

B UFFET

O UR MET

192 | 193


G

B UFFET

O UR MET


Pl att e n, S c h üss el n u n d S c h äl c h e n er g ä n z e n di e S eri e B U F F E T G O U R M E T ni c ht n ur »f or m al «, s o n d er n bi et e n a u ß er d e m vi el e w eit er e M ö gli c h k eit e n … » T oll e M ö gli c h k eit e n « – s c h ei nt d as Arr a n g e m e nt z u s a g e n u n d v erf ü hrt a uf vi elf älti g e W eis e … Pl at es, dis h es a n d b o wls »f or m all y « c o m pl e m e nt t h e B U F F E T G O U R M E T r a n g e, at t h e s a m e ti m e as als o off eri n g s o m a n y m or e p ossi biliti es … » M ar v ell o us p ossi biliti es « – t h e t a bl e s etti n g s e e ms t o s a y, s e d u ci n g di n ers i n s o m a n y diff er e nt w a ys …

194 | 195


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

B UFFET G O U R MET

i n o z.

Pl att e 5 1 4 0 1 6 x 1 6 c m

0 0 1. 5 9 0 3 3 0

2

475

3 0 / 1. 2

1 6 0 x 1 6 0 / 6. 2 x 6. 2

Pl att e 5 1 4 0 2 5 x 2 5 c m

0 0 1. 5 9 0 4 0 5

2

1. 1 2 5

3 0 / 1. 2

2 5 0 x 2 5 0 / 1 0. 0 x 1 0. 0

Pl att e 5 1 4 0 2 5 x 1 4 c m

0 0 1. 5 9 1 2 8 3

2

655

3 0 / 1. 2

2 5 0 x 1 4 0 / 1 0. 0 x 5. 6

Pl att e 5 1 4 0 3 5 x 1 4 c m

0 0 1. 5 9 0 5 0 5

1

835

3 0 / 1. 2

3 5 0 x 1 4 0 / 1 4. 0 x 5. 6

Pl att e 5 1 4 0 3 5 x 2 5 c m

0 0 1. 5 9 0 5 3 0

1

1. 5 4 5

3 0 / 1. 2

3 5 0 x 2 5 0 / 1 4. 0 x 1 0. 0

Pl att e 5 1 4 0 3 5 x 3 5 c m

0 0 1. 5 9 0 5 8 0

1

2. 0 1 5

3 0 / 1. 2

3 5 0 x 3 5 0 / 1 4. 0 x 1 4. 0

B o wl 5 1 4 0 1 1 x 1 1 c m

0 0 1. 5 8 8 7 3 4

4

0, 2 6 / 8. 7

295

5 0 / 2. 0

1 1 0 x 1 1 0 / 4. 3 x 4. 3

B o wl 5 1 4 0 1 5 x 1 5 c m

0 0 1. 5 9 0 2 0 5

2

0, 6 0 / 2 0. 0

475

6 0 / 2. 3

1 5 0 x 1 5 0 / 6. 0 x 6. 0

B o wl 5 1 4 0 1 7 x 1 7 c m

0 0 1. 5 8 8 7 5 9

2

0, 8 5 / 2 8. 3

700

6 0 / 2. 3

1 7 0 x 1 7 0 / 6. 6 x 6. 6

B o wl 5 1 4 0 2 0 x 2 0 c m

0 0 1. 5 9 0 2 5 5

1

1, 4 0 / 4 6. 7

850

7 0 / 2. 7

2 0 0 x 2 0 0 / 8. 0 x 8. 0

B o wl 5 1 4 0 2 3 x 2 3 c m

0 0 1. 5 9 0 6 3 0

1

2, 2 0 / 7 3. 3

1. 2 5 0

8 5 / 3. 3

2 3 0 x 2 3 0 / 9. 0 x 9. 0

B o wl 5 1 4 0 2 6 x 2 6 c m

0 0 1. 5 9 0 6 5 5

1

3, 6 0 / 1 2 0. 0

1. 5 7 5

1 0 0 / 4. 0

2 6 0 x 2 6 0 / 1 0. 2 x 1 0. 2

S c h al e 5 1 4 0 6 x 6 c m

0 0 1. 5 9 1 5 0 8

6

0, 0 5 / 1. 7

80

4 0 / 1. 5

6 0 x 6 0 / 2. 4 x 2. 4

S c h al e 5 1 4 0 1 0 x 1 0 c m

0 0 1. 5 9 0 6 8 0

2

0, 1 6 / 5. 3

185

4 0 / 1. 5

1 0 0 x 1 0 0 / 4. 0 x 4. 0

S c h al e 5 1 4 0 1 0 x 2 0 c m

0 0 1. 5 9 1 5 8 3

2

0, 3 2 / 1 0. 7

360

4 0 / 1. 5

2 0 0 x 1 0 0 / 8. 0 x 4. 0

S c h al e 5 1 4 0 5 x 2 0 c m

0 0 1. 5 9 0 1 0 5

1

0, 1 4 / 4. 7

210

4 0 / 1. 5

2 0 0 x 5 0 / 8. 0 x 2. 0

S c h al e 5 1 4 0 5 x 3 0 c m

0 0 1. 5 9 0 1 5 5

1

0, 2 1 / 7. 0

300

4 0 / 1. 5

3 0 0 x 5 0 / 1 2. 0 x 2. 0

Dr essi n gt o pf o h n e D e c k el 5 1 4 0 1, 5 0 ltr.

0 0 1. 5 9 1 4 5 8

1

1, 5 0 / 5 0. 0

895

2 1 5 / 8. 5

1 3 0 / 5. 0

Dr essi n gt o pf o h n e D e c k el 5 1 4 0 1, 0 0 ltr.

0 0 1. 5 8 9 9 2 4

1

1, 0 0 / 3 3. 3

688

1 8 0 / 7. 2

1 2 2 / 4. 8

0 0 1. 5 9 1 4 8 3

12

0, 1 2 / 4. 0

120

5 5 / 2. 2

6 0 / 2. 3

Pl at e / Pl at r e ct a n g ul air e / Pi att o q u a dr o/r ett a n g ol ar e

B o wl / B ol / I ns al ati er a

B o wl / B ol / C o p p ett a

Dr essi n g p ot / P ot a Vi n ai gr ett e / V as o o bli q u o

P orti o ns dr essi n g 5 1 4 0

Dr essi n g p ot / P ot a Vi n ai gr ett e / C o p p ett a pi n zi m o ni o

B o wl 5 1 6 0 2 5 x 2 5 x 7 c m

0 0 1. 7 3 7 6 7 6

1

2, 5 0 / 8 3. 3

1. 4 4 8

7 0 / 2. 8

2 5 2 x 2 5 2 / 1 0. 0 x 1 0. 0

B o wl 5 1 6 0 2 0 x 2 0 x 7 c m

0 0 1. 5 8 9 4 4 3

1

1, 5 0 / 5 0. 0

1. 0 1 1

7 0 / 2. 8

2 0 0 x 2 0 0 / 8. 0 x 8. 0

B o wl 5 1 6 0 1 6 x 1 6 x 7 c m

0 0 1. 5 8 9 4 6 8

1

1, 0 0 / 3 3. 3

755

7 0 / 2. 8

1 6 0 x 1 6 0 / 6. 2 x 6. 2

B o wl 5 1 6 0 1 0 x 2 0 x 7 c m

0 0 1. 5 8 9 4 9 3

2

0, 6 0 / 2 0. 0

553

7 0 / 2. 8

2 0 0 x 1 0 0 / 8. 0 x 4. 0

B o wl 5 1 6 0 1 0 x 1 0 x 7 c m

0 0 1. 5 8 9 5 4 3

2

0, 2 3 / 7. 7

285

7 0 / 2. 8

1 0 0 x 1 0 0 / 4. 0 x 4. 0

Pl att e 5 1 7 0 1 0 x 1 0 c m

0 0 1. 5 8 9 5 9 3

2

158

1 5 / 0. 6

1 0 0 x 1 0 0 / 4. 0 x 4. 0

Pl att e 5 1 7 0 1 0 x 2 0 c m

0 0 1. 5 8 9 6 4 6

2

317

1 5 / 0. 6

2 0 0 x 1 0 0 / 8. 0 x 4. 0

Pl att e 5 1 7 0 1 6 x 1 6 c m

0 0 1. 5 8 9 7 7 1

2

438

1 5 / 0. 6

1 6 0 x 1 6 0 / 6. 2 x 6. 2

Pl att e 5 1 7 0 2 0 x 2 0 c m

0 0 1. 5 8 9 6 9 6

2

659

1 5 / 0. 6

2 0 0 x 2 0 0 / 8. 0 x 8. 0

Pl att e 5 1 7 0 2 3 x 2 3 c m

0 0 1. 6 5 9 4 2 6

1

900

1 8 / 0. 7

2 2 7 x 2 2 7 / 9. 0 x 9. 0

Pl att e 5 1 7 0 3 2, 5 x 1 0, 8 c m

0 0 1. 6 5 9 4 2 7

1

560

1 8 / 0. 7

3 2 5 x 1 0 8 / 1 2. 7 x 4. 2

Pl att e 5 1 7 0 3 2, 5 x 2 2, 4 c m

0 0 1. 6 5 9 4 2 8

1

1. 2 6 0

1 8 / 0. 7

3 2 5 x 2 2 4 / 1 2. 7 x 8. 8

Pl att e 5 1 7 0 3 2, 5 x 3 2, 5 c m

0 0 1. 6 5 9 4 2 9

1

1. 8 2 0

1 8 / 0. 7

3 2 5 x 3 2 5 / 1 2. 7 x 1 2. 7

0 0 1. 5 8 9 9 7 4

6

125

4 5 / 1. 8

9 0 / 3. 5

B o wl / B ol / B ol o

Pl at e / Pl at r e ct a n g ul air e / Pi att o q u a dr o/r ett a n g ol ar e

S c h al e r u n d 5 1 6 5 9 c m B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / C o p p ett a r ot.


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

B UFFET G O U R MET

i n o z.

G N- Pl att e 5 1 7 0- 1/ 1

0 0 1. 7 0 0 0 8 6

1

2. 7 0 0

1 6 0 / 6. 5

5 3 0 x 3 2 5 / 2 0. 8 x 1 2. 7

G N- Pl att e 5 1 7 0- 1/ 2

0 0 1. 7 0 0 0 8 7

2

1. 3 8 0

1 6 0 / 6. 5

3 2 5 x 2 6 5 / 1 2. 7 x 1 0. 4

G N- Pl att e 5 1 7 0- 1/ 3

0 0 1. 7 0 0 0 8 8

3

860

1 6 0 / 6. 5

3 2 5 x 1 7 6 / 1 2. 7 x 7. 0

G N- Pl att e 5 1 7 0- 2/ 4

0 0 1. 7 0 0 0 8 9

2

1. 3 6 0

1 6 0 / 6. 5

5 3 0 x 1 6 2 / 2 0. 8 x 6. 3

0 0 1. 5 9 0 0 0 2

4

0, 1 8 / 6. 0

230

5 0 / 2. 0

1 0 0 x 1 0 0 / 4. 0 x 4. 0

G N- pl at e / G N Pl at / V ass oi o G N

S c h al e 5 1 8 0 1 0 x 1 0 x 5 c m B o wl 5 1 8 0 1 6 x 1 6 x 5 c m

0 0 1. 5 8 9 9 4 9

1

0, 6 0 / 2 0. 0

674

5 0 / 2. 0

1 6 0 x 1 6 0 / 6. 2 x 6. 2

B o wl 5 1 8 0 3 5 x 3 5 x 5 c m

0 0 1. 7 3 7 6 7 7

1

3, 7 0 / 1 2 3. 3

2. 3 3 7

5 0 / 2. 0

3 5 0 x 3 5 0 / 1 4. 0 x 1 4. 0

S c h al e 5 1 2 0- 1 8/ 8

0 0 1. 6 8 2 2 5 0

4

0, 4 0 / 1 3. 3

554

8 2 / 3. 2

1 8 0 / 7. 0

S c h al e 5 1 2 0- 2 4/ 1 1

0 0 1. 6 8 2 2 5 1

2

0, 9 5 / 3 1. 7

1. 1 2 0

1 1 0 / 4. 3

2 4 0 / 9. 4

S c h al e 5 1 2 0- 2 8/ 1 1

0 0 1. 5 9 0 3 0 5

1

0, 9 2 / 3 0. 3

1. 3 6 0

1 1 0 / 4. 3

2 8 0 / 1 1. 0

S c h al e 5 1 2 0- 3 0/ 1 5

0 0 1. 5 9 0 2 8 0

1

2, 1 2 / 7 0. 7

1. 8 9 5

1 5 0 / 5. 9

3 0 0 / 1 2. 0

B o wl k o m pl ett 5 1 2 0 0, 5 0 ltr.

0 0 1. 6 5 6 9 7 6

1

0, 7 0 / 2 3. 3

500

1 4 5 / 5. 7

1 2 5 / 5. 0

B o wl k o m pl ett 5 1 2 0 1, 5 0 ltr.

0 0 1. 6 5 6 9 8 5

1

1, 9 0 / 6 3. 3

1. 1 3 5

1 9 5 / 7. 7

1 7 5 / 6. 9

B o wl k o m pl ett 5 1 2 0 3, 5 0 ltr.

0 0 1. 6 5 6 9 9 4

1

4, 5 0 / 1 5 0. 0

2. 3 0 0

2 5 0 / 1 0. 0

2 3 0 / 9. 0

B o wl / B ol / C o p ett a q u a dr a

B o wl / B ol / B ol o

B o wl wit h li d / B ol a v e c c o u v er cl e / B ol o c. c o p er c hi o

Fris c h e d os e 5 1 4 0 2, 0 0 ltr.

0 0 1. 6 8 6 8 5 2

1

2, 0 0 / 6 6. 7

1. 5 7 0

1 8 0 / 7. 1

1 9 5 / 7. 6

U nt ert eil z ur Fris c h e d os e 5 1 4 0 2, 0 0 ltr.

0 0 1. 5 8 8 6 3 4

1

2, 0 0 / 6 6. 7

1. 1 4 0

1 1 0 / 4. 3

1 8 0 / 7. 1

0 0 1. 1 0 3 2 5 7

1

0, 7 7 / 2 5. 7

464

4 5 / 1. 8

2 2 0 x 1 5 0 / 8. 7 x 5. 9

A ufl a uff or m e c ki g 3 0 x 1 8, 5 c m ( L U K U L L U S)

0 0 1. 1 0 3 7 3 3

1

1, 5 0 / 5 0. 0

1. 1 4 1

3 5 / 1. 3

3 0 0 x 1 8 5 / 1 2. 0 x 7. 3

A ufl a uff or m e c ki g 3 5 x 2 1, 5 c m ( L U K U L L U S)

0 0 1. 1 0 3 9 6 9

1

2, 4 2 / 8 0. 7

1. 4 9 7

6 2 / 2. 5

3 5 0 x 2 1 5 / 1 3. 7 x 8. 5

A ufl a uff or m e c ki g 3 8 x 2 4 c m ( L U K U L L U S)

0 0 1. 1 0 4 1 2 7

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

1. 9 7 5

6 4 / 2. 5

3 8 0 x 2 4 0 / 1 5. 0 x 9. 4

0 0 1. 1 0 4 6 0 1

1

0, 6 3 / 2 1. 0

584

3 7 / 1. 5

2 4 0 x 1 5 0 / 9. 6 x 6. 0

0 0 1. 4 6 4 1 1 7

1

0, 7 4 / 2 4. 6

515

4 1 / 1. 6

1 8 3 / 7. 2

2

0, 0 5 / 1. 7

69

5 2 / 2. 0

4 5 / 1. 7

0 0 1. 5 8 8 5 4 1

6

0, 1 4 / 4. 7

122

7 5 / 3. 0

5 7 / 2. 2

0 0 1. 5 8 8 4 9 1

6

0, 2 0 / 6. 8

140

7 5 / 3. 0

6 0 / 2. 3

B o x wit h li d / B ol a v e c c o u v er cl e / B ar att ol o c. c o p er c hi o

A ufl a uff or m o v al 2 2 x 1 4, 5 c m ( L U K U L L U S) R o ast er o v al / M o ul e à s o ufflé r o n d / Pir ofil a o v al e

R o ast er r e ct a n g ul ar / M o ul e à s o ufflé r e ct. / Pir ofil a r ett a n g ol ar e

B a c kf or m o v al 2 4 x 1 5 c m ( L U K U L L U S) S o uffl e o v al / M o ul e à m a n q u é o v al / S o ufflé o v al e

B a c kf or m r u n d ni e d er 1 8 c m ( C O M P A C T)

S o uffl e r o u n d l o w / M o ul e à m a n q u é r o n d / T orti er a r ot.

Z a h nst o c h er b e h ält er 5 1 4 0 5 x 4, 5 c m

0 0 1. 5 8 9 8 4 6

T o ot h pi c k h ol d er / B oit e d e c ur e- d e nts / P ort ast u z zi c a d e nti

Gi e ß er 5 1 4 0 Cr e a m er / Cr é mi er / L atti er a

Z u c k ersti c k h alt er 5 1 4 0

S u g arsti c k h ol d er / R é ci pi e nt p o ur s a c h ets d e s u cr e / P ort a b usti n e di e z u c c h er o

196 | 197


F

B UFFET G O U R MET

A N T A S TI C


Di e Vi elf alt d er P or z ell a n- Arti k el u nt erst üt z e n – i n F or m u n d F ar b e – di e k uli n aris c h e n Hi g hli g hts u n d s c h aff e n ei n F est f ür di e Si n n e. T h e di v ersit y of t h e f or m a n d c ol o ur of t h e p or c el ai n w o n d erf ull y s h o w c as es t h e c uli n ar y d eli c a ci es, cr e ati n g a f e ast f or t h e s e ns es.

198 | 199F

B UFFET G O U R MET

A N T A S TI C

200 | 201F

B UFFET G O U R MET

A N T A S TI C

D e k or / D e c. » R o y al bl a u « 5 7 1 2 2

D e k or / D e c. » T ür kis « 5 7 1 2 3

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » Gr a u « 5 7 1 2 4

D e k or / D e c. » C ar a m el « 5 7 1 2 5

D e k or / D e c. » Zi e g elr ot « 5 7 1 2 6

202 | 203


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

i n gr.

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

W ei g ht

in inch

Ø in inch

i n o z.

i n gs.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

It e m n o.

It e m n o.

»r o y al bl a u «

»t ür kis «

57122

57123

B U F F E T G O U R M E T » F a nt as ff c « B o wl 5 1 4 0 1 5 x 1 5 c m

2

0, 6 0 / 2 0. 0

475

6 0 / 2. 3

1 5 0 x 1 5 0 / 6. 0 x 6. 0

0 0 1. 7 3 6 0 9 6

0 0 1. 7 3 6 1 2 8

B o wl 5 1 4 0 2 0 x 2 0 c m

1

1, 4 0 / 4 6. 6

850

7 0 / 2. 8

2 0 0 x 2 0 0 / 8. 0 x 8. 0

0 0 1. 7 3 6 0 9 7

0 0 1. 7 3 6 1 2 9

B o wl 5 1 4 0 2 6 x 2 6 c m

1

3, 6 0 / 1 2 0. 0

1. 5 7 5

1 0 0 / 4. 0

2 6 0 x 2 6 0 / 1 0. 3 x 1 0. 3

0 0 1. 7 3 6 0 9 8

0 0 1. 7 3 6 1 3 0

B o wl 5 1 6 0 2 5 x 2 5 x 7 c m

1

2, 5 0 / 8 3. 3

1. 4 4 8

7 0 / 2. 8

2 5 2 x 2 5 2 / 9. 9 x 9. 9

0 0 1. 7 3 7 8 6 0

0 0 1. 7 3 7 8 6 1

B o wl 5 1 8 0 3 5 x 3 5 x 5 c m

1

3, 7 0 / 1 2 3. 3

2. 3 3 7

5 0 / 2. 0

3 5 0 x 3 5 0 / 1 3. 8 x 1 3. 8

0 0 1. 7 3 7 8 6 4

0 0 1. 7 3 7 8 6 5

Dr essi n gt o pf o. D e c k el 5 1 4 0 1, 5 0 ltr.

1

1, 5 0 / 5 0. 0

895

2 1 5 / 8. 5

1 3 0 / 5. 1

0 0 1. 7 3 6 0 9 9

0 0 1. 7 3 6 1 3 1

Dr essi n gt o pf o. D e c k el 5 1 4 0 1, 0 0 ltr.

1

1, 0 0 / 3 3. 3

688

1 8 0 / 7. 0

1 2 2 / 4. 8

0 0 1. 7 3 6 1 0 0

0 0 1. 7 3 6 1 3 2

B o wl / B ol / I ns al ati er a

B o wl / B ol / B ol o, c o p p ett a q u a dr o

Dr essi n g p ot / P ot a Vi n ai gr ett e / V as o o bli q u o

Pl att e 5 1 7 0 1 6 x 1 6 c m

2

438

1 5 / 0. 6

1 6 0 x 1 6 0 / 6. 3 x 6. 3

0 0 1. 7 3 6 1 0 1

0 0 1. 7 3 6 1 3 3

Pl att e 5 1 7 0 2 3 x 2 3 c m

1

900

1 8 / 0. 7 5

2 2 7 x 2 2 7 / 9. 0 x 9. 0

0 0 1. 7 3 6 1 0 2

0 0 1. 7 3 6 1 3 4

Pl att e 5 1 7 0 3 2, 5 x 1 0, 8 c m

1

560

1 8 / 0. 7 5

3 2 5 x 1 0 8 / 1 2. 8 x 4. 2 5

0 0 1. 7 3 6 1 0 3

0 0 1. 7 3 6 1 3 5

Pl att e 5 1 7 0 3 2, 5 x 2 2, 4 c m

1

1. 2 6 0

1 8 / 0. 7 5

3 2 5 x 2 2 4 / 1 2. 8 x 8. 8

0 0 1. 7 3 6 1 0 4

0 0 1. 7 3 6 1 3 6

Pl att e 5 1 7 0 3 2, 5 x 3 2, 5 c m

1

1. 8 2 0

1 8 / 0. 7 5

3 2 5 x 3 2 5 / 1 2. 8 x 1 2. 8

0 0 1. 7 3 6 1 0 5

0 0 1. 7 3 6 1 3 7

Pl at e / Pl at r e ct a n g ul air e / Pi att o q u a dr o/r ett a n g ul ar e

G N- Pl att e 5 1 7 0- 1/ 1

1

2. 7 0 0

1 6 5 / 6. 5

5 3 0 x 3 2 5 / 2 0. 8 x 1 2. 8

0 0 1. 7 3 6 1 0 6

0 0 1. 7 3 6 1 3 8

G N- Pl att e 5 1 7 0- 1/ 2

2

1. 3 8 0

1 6 5 / 6. 5

3 2 5 x 2 6 5 / 1 2. 8 x 1 0. 4

0 0 1. 7 3 6 1 0 7

0 0 1. 7 3 6 1 3 9

G N- Pl att e 5 1 7 0- 1/ 3

3

860

1 6 5 / 6. 5

3 2 5 x 1 7 6 / 1 2. 8 x 7. 0

0 0 1. 7 3 6 1 0 8

0 0 1. 7 3 6 1 4 0

G N- Pl att e 5 1 7 0- 2/ 4

2

1. 3 6 0

1 6 5 / 6. 5

5 3 0 x 1 6 2 / 2 0. 8 x 6. 4

0 0 1. 7 3 6 1 0 9

0 0 1. 7 3 6 1 4 1

1

760

2 4 / 0. 9

2 2 8 / 9. 0

0 0 1. 7 3 6 1 1 0

0 0 1. 7 3 6 1 4 2

G N- pl at e / G N Pl at / V ass oi o G N

Pl att e r u n d 5 1 2 0 1 8 c m *

Pl at e r o u n d / Pl at r o n d / Pi att o pi a n o r ot o n d o

S c h al e 5 1 4 0 6 x 6 c m

6

0, 0 5 / 1. 7

80

4 0 / 1. 5

6 0 x 6 0 / 2. 3 x 2. 3

0 0 1. 7 3 6 1 1 1

0 0 1. 7 3 6 1 4 3

S c h al e 5 1 4 0 1 0 x 1 0 c m

2

0, 1 6 / 5. 3

185

4 0 / 1. 5

1 0 0 x 1 0 0 / 3. 9 x 3. 9

0 0 1. 7 3 6 1 1 2

0 0 1. 7 3 6 1 4 4

1

0, 9 2 / 3 0. 7

1. 3 6 0

1 1 0 / 4. 3

2 8 0 / 1 1. 0

0 0 1. 7 3 6 1 1 3

0 0 1. 7 3 6 1 4 5

B o wl k o m pl ett 5 1 2 0 0, 5 0 ltr.

1

0, 7 0 / 2 3. 3

500

1 4 5 / 5. 7

1 2 5 / 5. 0

0 0 1. 7 3 6 1 1 4

0 0 1. 7 3 6 1 4 6

U nt ert eil z ur B o wl 5 1 2 0 0, 5 0 ltr.

1

0, 7 0 / 2 3. 3

360

1 1 6 / 4. 5

1 2 5 / 5. 0

0 0 1. 7 3 6 1 1 5

0 0 1. 7 3 6 1 4 7

D e c k el z ur B o wl 5 1 2 0 0, 5 0 ltr.

1

140

5 5 / 2. 2

8 4 / 3. 3

0 0 1. 7 3 6 1 1 6

0 0 1. 7 3 6 1 4 8

B o wl / B ol / C o p p ett a q u a dr a

S c h al e 5 1 2 0 2 8/ 1 1 B o wl / B ol / B ol o

B o wl wit h li d / B ol a v e c c o u v er cl e / B ol o c. c o p er c hi o B o wl wit h o ut li d / B ol s a ns c o u v er cl e / B ol o s. c o p er c hi o Li d f or b o wl / C o u v er cl e p o ur b ol / C o p er c hi o p er b ol o

* p ass e n d z u:

E d elst a hlf u ß 1 8 c m

*fits:

c o oli n gtr a y st ai nl ess st e el 7 i n c h

* ass orti à:

pi e d e n a ci er i n o x y d a bl e


Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

» gr a u «

» c ar a m el «

» zi e g elr ot «

57124

57125

57126

0 0 1. 7 3 6 1 5 8

0 0 1. 7 3 6 1 8 8

0 0 1. 7 4 9 4 7 6

0 0 1. 7 3 6 1 5 9

0 0 1. 7 3 6 1 8 9

0 0 1. 7 4 9 4 7 7

0 0 1. 7 3 6 1 6 0

0 0 1. 7 3 6 1 9 0

0 0 1. 7 4 9 4 7 8

0 0 1. 7 3 7 8 6 2

0 0 1. 7 3 7 8 6 3

0 0 1. 7 4 9 4 7 9

0 0 1. 7 3 7 8 6 6

0 0 1. 7 3 7 8 6 7

0 0 1. 7 4 9 4 8 0

0 0 1. 7 3 6 1 6 1

0 0 1. 7 3 6 1 9 1

0 0 1. 7 4 9 4 8 1

0 0 1. 7 3 6 1 6 2

0 0 1. 7 3 6 1 9 2

0 0 1. 7 4 9 4 8 2

0 0 1. 7 3 6 1 6 3

0 0 1. 7 3 6 1 9 3

0 0 1. 7 4 9 4 8 3

0 0 1. 7 3 6 1 6 4

0 0 1. 7 3 6 1 9 4

0 0 1. 7 4 9 4 8 4

0 0 1. 7 3 6 1 6 5

0 0 1. 7 3 6 1 9 5

0 0 1. 7 4 9 4 8 5

0 0 1. 7 3 6 1 6 6

0 0 1. 7 3 6 1 9 6

0 0 1. 7 4 9 4 8 6

0 0 1. 7 3 6 1 6 7

0 0 1. 7 3 6 1 9 7

0 0 1. 7 4 9 4 8 7

0 0 1. 7 3 6 1 6 8

0 0 1. 7 3 6 1 9 8

0 0 1. 7 4 9 4 8 8

0 0 1. 7 3 6 1 6 9

0 0 1. 7 3 6 1 9 9

0 0 1. 7 4 9 4 8 9

0 0 1. 7 3 6 1 7 0

0 0 1. 7 3 6 2 0 0

0 0 1. 7 4 9 4 9 0

0 0 1. 7 3 6 1 7 1

0 0 1. 7 3 6 2 0 1

0 0 1. 7 4 9 4 9 1

0 0 1. 7 3 6 1 7 2

0 0 1. 7 3 6 2 0 2

0 0 1. 7 4 9 4 9 2

0 0 1. 7 3 6 1 7 3

0 0 1. 7 3 6 2 0 3

0 0 1. 7 4 9 4 9 3

0 0 1. 7 3 6 1 7 4

0 0 1. 7 3 6 2 0 4

0 0 1. 7 4 9 4 9 4

0 0 1. 7 3 6 1 7 5

0 0 1. 7 3 6 2 0 5

0 0 1. 7 4 9 4 9 5

0 0 1. 7 3 6 1 7 6

0 0 1. 7 3 6 2 0 6

0 0 1. 7 4 9 4 9 6

0 0 1. 7 3 6 1 7 7

0 0 1. 7 3 6 2 0 7

0 0 1. 7 4 9 4 9 7

0 0 1. 7 3 6 1 7 8

0 0 1. 7 3 6 2 0 8

0 0 1. 7 4 9 4 9 8

* a d att a p er:

pi e d e i n a c ci ai o i n ossi d a bil e

204 | 205


Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

i n gr.

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

W ei g ht

in inch

Ø in inch

i n o z.

i n gs.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

It e m n o.

It e m n o.

»r o y al bl a u «

»t ür kis «

57122

57123

B U F F E T G O U R M E T » F a nt as ff c « B o wl k o m pl ett 5 1 2 0 1, 5 0 ltr.

1

1, 9 0 / 6 3. 3

1. 1 3 5

1 9 5 / 7. 7

1 7 5 / 6. 8

0 0 1. 7 3 6 1 1 7

0 0 1. 7 3 6 1 4 9

U nt ert eil z ur B o wl 5 1 2 0 1, 5 0 ltr.

1

1, 9 0 / 6 3. 3

945

1 6 5 / 6. 5

1 7 5 / 6. 8

0 0 1. 7 3 6 1 1 8

0 0 1. 7 3 6 1 5 0

D e c k el z ur B o wl 5 1 2 0 1, 5 0 ltr.

1

190

5 8 / 2. 3

1 1 0 / 4. 3

0 0 1. 7 3 6 1 1 9

0 0 1. 7 3 6 1 5 1

B o wl wit h li d / B ol a v e c c o u v er cl e / B ol o c. c o p er c hi o B o wl wit h o ut li d / B ol s a ns c o u v er cl e / B ol o s. c o p er c hi o Li d f or b o wl / C o u v er cl e p o ur b ol / C o p er c hi o p er b ol o

B o wl k o m pl ett 5 1 2 0 3, 5 0 ltr.

1

4, 5 0 / 1 5 0. 0

2. 3 0 0

2 5 0 / 9. 8

2 3 0 / 9. 0

0 0 1. 7 3 6 1 2 0

0 0 1. 7 3 6 1 5 2

U nt ert eil z ur B o wl 5 1 2 0 3, 5 0 ltr.

1

4, 5 0 / 1 5 0. 0

1. 6 2 0

2 1 0 / 8. 3

2 3 0 / 9. 0

0 0 1. 7 3 6 1 2 1

0 0 1. 7 3 6 1 5 3

680

8 0 / 3. 1

1 7 0 / 6. 7

0 0 1. 7 3 6 1 2 2

0 0 1. 7 3 6 1 5 4

D e c k el z ur B o wl 5 1 2 0 3, 5 0 ltr. B o wl wit h li d / B ol a v e c c o u v er cl e / B ol o c. c o p er c hi o B o wl wit h o ut li d / B ol s a ns c o u v er cl e / B ol o s. c o p er c hi o Li d f or b o wl / C o u v er cl e p o ur b ol / C o p er c hi o p er b ol o

Fris c h e d os e 5 1 4 0 2, 0 0 ltr.

1

2, 0 0 / 6 6. 6

1. 5 7 0

1 8 0 / 7. 0

1 9 5 / 7. 7

0 0 1. 7 3 6 1 2 3

0 0 1. 7 3 6 1 5 5

U nt ert eil z. Fris c h e d os e 5 1 4 0 2, 0 0 ltr.

1

2, 0 0 / 6 6. 6

1. 1 4 0

1 1 0 / 4. 3

1 8 0 / 7. 1

0 0 1. 7 3 6 1 2 4

0 0 1. 7 3 6 1 5 6

D e c k el z ur Fris c h e d os e 5 1 4 0 2, 0 0 ltr.

1

430

8 0 / 3. 1

1 9 5 / 7. 7

0 0 1. 7 3 6 1 2 5

0 0 1. 7 3 6 1 5 7

B o wl wit h li d / B ol a v e c c o u v er cl e / B ar att ol o c. c o p er c hi o B o wl wit h o ut li d / B ol s a ns c o u v er cl e / B ar att ol o s. c o p er c hi o Li d f or b o wl / C o u v er cl e p o ur b ol / C o p er c hi o p er b ar att ol o

Di ps c h äl c h e n s c hr ä g 8, 5 c m ( S A V O Y)

6

0, 0 4 / 1. 3

81

3 3 / 1. 3

8 6 / 3. 4

0 0 1. 7 3 6 0 8 0

0 0 1. 7 3 6 0 8 4

Di ps c h äl c h e n s c hr ä g 1 1 c m ( S A V O Y)

6

0, 0 9 / 3. 0

159

4 5 / 1. 8

1 1 2 / 4. 4

0 0 1. 7 3 6 0 8 3

0 0 1. 7 3 6 0 8 7

Di ps c h äl c h e n e c ki g 9 c m ( S A V O Y)

6

0, 0 6 / 2. 0

70

3 4 / 1. 3

9 0 x 9 0 / 3. 5 x 3. 5

0 0 1. 7 3 6 0 8 1

0 0 1. 7 3 6 0 8 5

Di ps c h äl c h e n e c ki g 1 1 c m ( S A V O Y)

6

0, 1 8 / 6. 0

205

4 7 / 1. 8

1 2 2 x 1 2 2 / 4. 8 x 4. 8

0 0 1. 7 3 6 0 8 2

0 0 1. 7 3 6 0 8 6

B o wl sl o pi n g / S al a di er o bli q u e / C o p p ett a i n cli n at a B o wl s q u ar e / S al a di er a n g ul air e / C o p p ett a q u a dr at a


Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

Arti k el Nr.

It e m n o.

It e m n o.

It e m n o.

» gr a u «

» c ar a m el «

» zi e g elr ot «

57124

57125

57126

0 0 1. 7 3 6 1 7 9

0 0 1. 7 3 6 2 0 9

0 0 1. 7 4 9 4 9 9

0 0 1. 7 3 6 1 8 0

0 0 1. 7 3 6 2 1 0

0 0 1. 7 4 9 5 0 0

0 0 1. 7 3 6 1 8 1

0 0 1. 7 3 6 2 1 1

0 0 1. 7 4 9 5 0 1

0 0 1. 7 3 6 1 8 2

0 0 1. 7 3 6 2 1 2

0 0 1. 7 4 9 5 0 2

0 0 1. 7 3 6 1 8 3

0 0 1. 7 3 6 2 1 3

0 0 1. 7 4 9 5 0 3

0 0 1. 7 3 6 1 8 4

0 0 1. 7 3 6 2 1 4

0 0 1. 7 4 9 5 0 4

0 0 1. 7 3 6 1 8 5

0 0 1. 7 3 6 2 1 5

0 0 1. 7 4 9 5 0 5

0 0 1. 7 3 6 1 8 6

0 0 1. 7 3 6 2 1 6

0 0 1. 7 4 9 5 0 6

0 0 1. 7 3 6 1 8 7

0 0 1. 7 3 6 2 1 7

0 0 1. 7 4 9 5 0 7

0 0 1. 7 3 6 0 8 8

0 0 1. 7 3 6 0 9 2

0 0 1. 7 4 9 5 0 8

0 0 1. 7 3 6 0 9 1

0 0 1. 7 3 6 0 9 5

0 0 1. 7 4 9 5 0 9

0 0 1. 7 3 6 0 8 9

0 0 1. 7 3 6 0 9 3

0 0 1. 7 4 9 5 1 0

0 0 1. 7 3 6 0 9 0

0 0 1. 7 3 6 0 9 4

0 0 1. 7 4 9 5 1 1

206 | 207


E g al o b Si e P ast a-, Pi z z a-, A ufl a uf- o d er B a c k- T h e m e n » a uf d e m Z ett el « h a b e n – di e S eri e L U K U L L U S bi et et I h n e n ei n p or z elli n es » K o m pl ett- P a k et «. It d o es n´t m att er if y o u ar e cr a vi n g f or t h at p ast a, pi z z a, c ass er ol e dis h or e v e n a b a k e d dis h f or y o ur n e xt m e al – t h e s eri es L U K U L L U S will al w a ys s atisf y y o ur e v er y d esir e wit h its e xt e nsi v e p or c el ai n c oll e cti o n.


S O N D E R A R TI K E L

L U K ULL US

208 | 209


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

L U K ULL US

i n o z.

P a st a- u n d Pi z z at ell er P ast at ell er 5 0 0 8 r u n d 2 3 c m

0 0 1. 0 9 4 3 2 5

6

0, 2 5 / 8. 3

419

4 2 / 1. 7

2 3 0 / 9. 0

P ast at ell er 5 0 6 4 r u n d 2 7 c m

0 0 1. 0 9 3 7 7 3

2

0, 4 0 / 1 3. 3

725

5 5 / 2. 2

2 6 9 / 1 0. 6

P ast at ell er 5 0 0 9 r u n d 3 0 c m

0 0 1. 0 9 4 8 0 1

2

0, 5 6 / 1 8. 7

970

5 9 / 2. 3

3 0 0 / 1 1. 8

0 0 1. 0 9 2 0 3 0

1

0, 4 5 / 1 5. 0

823

5 4 / 2. 1

3 1 9 x 2 6 1 / 1 2. 6 x 1 0. 3

P ast a pl at e d e e p / Assi ett e à pâ t e / Pi att o p ast a

P ast at ell er o v al 3 2 x 2 6 c m

P ast a pl at e o v al / Assi ett e à pâ t e o v al e / Pi att o p ast a o v al e

Pi z z at ell er 3 0 c m

0 0 1. 0 9 3 2 9 5

2

1. 0 4 8

2 2 / 0. 9

2 9 5 / 1 1. 6

0 0 1. 7 2 9 4 7 6

4

1. 1 8 0

1 8 / 0. 7

3 3 2 / 1 3. 1

Pi z z a pl at e / Assi ett e à pi z z a / Pi att o pi z z a

Pl at zt ell er fl a c h 3 3 c m M 5 3 8 0 ( C O U P FI N E DI NI N G)

Pl at e fl at / Assi ett e d e pr és e nt ati o n pl at e / S ott o pi att o pi a n o

A ufl a uf- u n d B a c kf or m e n / P a st et e n n ä pf e A ufl a uff or m e c ki g 3 5 x 2 1, 5 c m

0 0 1. 1 0 3 9 6 9

1

2, 4 2 / 8 0. 7

1. 4 9 7

6 2 / 2. 4

3 5 0 x 2 1 5 / 1 3. 8 x 8. 5

A ufl a uff or m e c ki g 3 0 x 1 8, 5 c m

0 0 1. 1 0 3 7 3 3

1

1, 5 0 / 5 0. 0

1. 1 4 1

3 5 / 1. 4

3 0 0 x 1 8 5 / 1 1. 8 x 7. 3

R o ast er r e ct a n g ul ar / M o ul e à s o ufflé / Pir ofil a r ett a n g ol ar e

B a c kf or m r u n d 3 0 c m

0 0 1. 1 0 4 4 4 3

1

2, 4 0 / 8 0. 0

1. 4 8 5

3 7 / 1. 5

3 0 0 / 1 1. 8

B a c kf or m r u n d 2 6 c m

0 0 1. 1 0 4 2 8 5

1

1, 4 5 / 4 8. 3

1. 0 0 0

3 7 / 1. 5

2 5 0 / 9. 8

0 0 1. 1 0 4 6 0 1

1

0, 6 3 / 2. 1

584

3 7 / 1. 5

2 4 0 x 1 5 0 / 9. 4 x 5. 9

P ast et e n n a pf 1 0 1 1 r u n d 1 2 c m

0 0 1. 1 0 1 9 9 4

2

0, 3 2 / 1 0. 7

246

4 9 / 1. 9

1 2 0 / 4. 7

P ast et e n n a pf 1 0 1 1 r u n d 9 c m

0 0 1. 1 0 1 7 5 6

2

0, 1 5 / 5. 0

117

4 5 / 1. 8

9 0 / 3. 5

S o uffl e r o u n d / M o ul e à pâ tiss eri e r o n d / T orti er a r ot o n d o

B a c kf or m o v al 2 4 x 1 5 c m S o uffl e o v al / M o ul e à pâ tiss eri e o v al e / S o ufflè o v al e

R a m e ki n / R a m e q ui n à pâ té / R a m e q ui n


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

L U K ULL US

i n o z.

L ö w e n k o pft erri n e n / S e nft o pf T erri n e L ö w e n k o pf 0, 5 0 ltr.

0 0 1. 0 9 7 2 4 6

1

0, 5 1 / 1 7. 0

360

7 9 / 3. 1

1 5 9 x 1 2 5 / 6. 3 x 4. 9

T erri n e L ö w e n k o pf o h n e D e c k el 1, 0 0 ltr.

0 0 1. 0 9 7 0 0 9

1

1, 0 7 / 3 5. 7

622

1 0 8 / 4. 3

1 9 6 x 1 5 7 / 7. 7 x 6. 2

T erri n e L ö w e n k o pf o h n e D e c k el 2, 1 0 ltr.

0 0 1. 0 9 6 8 5 0

1

2, 1 5 / 7 1. 7

1. 0 3 0

1 2 8 / 5. 0

2 3 8 x 1 9 4 / 9. 4 x 7. 6

T erri n e L ö w e n k o pf mit D e c k el 2, 1 0 ltr.

0 0 1. 0 9 6 0 6 0

1

2, 0 0 / 6 6. 7

1. 4 9 8

2 1 0 / 8. 3

2 3 8 x 1 9 4 / 9. 4 x 7. 6

T erri n e L ö w e n k o pf o h n e D e c k el 3, 0 0 ltr.

0 0 1. 0 9 6 6 9 2

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

1. 4 8 0

1 3 9 / 5. 5

2 6 6 x 2 1 8 / 1 0. 5 x 8. 6

T erri n e L ö w e n k o pf mit D e c k el 3, 0 0 ltr.

0 0 1. 0 9 6 3 7 6

1

3, 0 0 / 1 0 0. 0

2. 0 3 3

2 2 4 / 8. 8

2 6 6 x 2 1 8 / 1 0. 5 x 8. 6

210

1 1 1 / 4. 4

9 0 / 3. 5

T ur e e n li o n h e a d wit h li d / S o u pi è r e tê t e d e li o n a v e c c o u v er cl e / Z u p pi er a t est a l e o n e c o n c o p er c hi o T ur e e n li o n h e a d wit h o ut li d / S o u pi è r e tê t e d e li o n s a ns c o u v er cl e / Z u p pi er a t est a l e o n e s e n z a c o p er c hi o S e nft o pf mit D e c k el 0, 1 8 ltr.

0 0 1. 0 9 7 4 8 2

1

0, 1 8 / 6. 0

0 0 1. 7 5 1 0 0 3

6

97

6 4 / 2. 5

1 0 8 x 6 2 / 4. 3 x 2. 4

0 0 1. 0 0 1 1 7 0

6

97

6 4 / 2. 5

1 0 8 x 6 2 / 4. 3 x 2. 4

97

6 4 / 2. 5

1 0 8 x 6 2 / 4. 3 x 2. 4

180

7 2 / 2. 8

9 5 x 6 3 / 3. 7 x 2. 5

0, 8 0 / 2 6. 7

645

1 3 0 / 5. 1

1 0 5 / 4. 1

0, 8 0 / 2 6. 7

645

1 3 0 / 5. 1

1 0 5 / 4. 1

M ust ar d- p ot wit h li d / M o ut ar di er / S e n a pi er a

Ti s c h a uf st ell er /- a bf all ei m er Tis c h a ufst ell er ( Z U S A T Z S O R T.) T a bl e st a n d / Pr é s e nt oirs d e t a bl e / T ar g h ett a Tis c h a ufst ell er » R es er vi ert « 5 2 7 9 1 ( Z U S A T Z S O R T.)

T a bl e st a n d » r es er v e d« / Pré s e nt oirs d e t a bl e » r es er vé « / T ar g h ett a » ris er v at o« Tis c h a ufst ell er » R es er vi ert f ür « 5 2 7 9 2 ( Z U S A T Z S O R T.)

0 0 1. 0 0 1 1 7 2

6

T a bl e st a n d » r es er v e d f or« / Pré s e nt oirs d e t a bl e » r es er vé p o ur « / T ar g h ett a » ris er v at o p er« Tis c h a ufst ell er 5 2 4 5 ( Z U S A T Z S O R T.)

0 0 1. 7 5 1 0 0 2

6

0 0 1. 4 8 7 2 0 5

2

T a bl e st a n d / Pr é s e nt oirs d e t a bl e / T ar g h ett a D os e o h n e D e c k el 1 0 4 5 1 0, 5 c m ( C O M P A C T)

P or c el ai n bi n f or t a bl e w ast e / C a n ett e s a ns c o u v er cl e / B ar att ol o s e n z a m a ni c o D os e o h n e D e c k el 1 0 4 5 1 0, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 8 7 3 4 3

2

P or c el ai n bi n f or t a bl e w ast e / C a n ett e s a ns c o u v er cl e / B ar att ol o s e n z a m a ni c o

210 | 211


DI E

B

EC HER


S elt m a n n H O T E L

bi et et ei n e Vi el z a hl a n u nt ers c hi e dli c h e n B e c h er n a us h o c h w erti g e m P or z ell a n.

S o k ö n n e n Si e I hr A n g e b ot »r u n d u m d e n K aff e e « p erf e kt a bsti m m e n. B e g eist er n Si e I hr e K u n d e n s p o nt a n mit n e u e n I d e e n u n d t h e m e n b e z o g e n e n A kti o n e n. S elt m a n n H O T E L

off ers a m ultit u d e of diff er e nt m u gs m a d e of t o p q u aliti y p or c el ai n.

S o t h e y will p erf e ctl y m at c h wit h y o ur off er » ar o u n d c off e e «. I ns pir e y o ur c ust o m ers s p o nt a n e o usl y wit h fr es h i d e as a n d »t h e m e « a cti o ns.

212 | 213


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

w ei ß / u ni

DI E B E C H E R

i n o z.

0 0 1. 3 2 5 8 6 1

6

261

8 3 / 3. 3

1 0 4 x 7 7 / 4. 1 x 3. 0

V 1 4 4 P R _ U nt ert ass e 1 3, 5 c m ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 4 8 9 8

6

185

2 2 / 0. 9

1 3 7 / 5. 4

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

U nt ert ass e 1 1 5, 5 c m ( VI T A LI S)

0 0 1. 4 9 4 5 8 7

6

170

1 7 / 0. 7

1 5 6 / 6. 1

B e c h er 0 5 0, 2 7 ltr. ( ½

DI C K)

0, 2 6 / 8. 7

M u g st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0 0 1. 3 2 6 3 4 0

6

283

9 4 / 3. 7

1 0 4 x 7 7 / 4. 1 x 3. 0

V 1 4 4 P R _ U nt ert ass e 1 3, 5 c m ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 4 8 9 8

6

185

2 2 / 0. 9

1 3 7 / 5. 4

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

U nt ert ass e 1 1 5, 5 c m ( VI T A LI S)

0 0 1. 4 9 4 5 8 7

6

170

1 7 / 0. 7

1 5 6 / 6. 1

B e c h er 0 8 ( ½

DI C K)

0, 3 1 / 1 0. 3

M u g st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0 0 1. 3 2 5 7 2 0

12

282

7 5 / 3. 0

1 0 9 x 8 5 / 4. 3 x 3. 3

V 1 4 4 P R _ U nt ert ass e 1 3, 5 c m ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 4 8 9 8

6

185

2 2 / 0. 9

1 3 7 / 5. 4

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

U nt ert ass e 1 1 5, 5 c m ( VI T A LI S)

0 0 1. 4 9 4 5 8 7

6

170

1 7 / 0. 7

1 5 6 / 6. 1

V 1 5 2 P R _ B e c h er m. H kl. 0, 2 5 ltr. ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 5 6 1 9

6

260

8 3 / 3. 3

7 7 / 3. 0

V 1 4 4 P R _ U nt ert ass e 1 3, 5 c m ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 4 8 9 8

6

185

2 2 / 0. 9

1 3 7 / 5. 4

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

U nt ert ass e 1 1 5, 5 c m ( VI T A LI S)

0 0 1. 4 9 4 5 8 7

6

170

1 7 / 0. 7

1 5 6 / 6. 1

V 1 5 3 P R _ B e c h er m. H kl. 0, 3 0 ltr. ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 5 9 0 5

6

295

9 4 / 3. 7

7 7 / 3. 0

V 1 4 4 P R _ U nt ert ass e 1 3, 5 c m ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 4 8 9 8

6

185

2 2 / 0. 9

1 3 7 / 5. 4

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

U nt ert ass e 1 1 5, 5 c m ( VI T A LI S)

0 0 1. 4 9 4 5 8 7

6

170

1 7 / 0. 7

1 5 6 / 6. 1

A ut o m at e n b e c h er ( H)

0 0 1. 4 0 3 8 8 4

6

220

9 0 / 3. 5

6 4 / 2. 5

K o m bi- U nt er e 1 1 4, 5 c m ( H)

0 0 1. 4 0 1 2 4 4

24

170

2 0 / 0. 8

1 4 7 / 5. 8

B e c h er mit H e n k el 0, 2 5 ltr. ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 7 7 0 5 3

6

240

9 0 / 3. 5

1 0 5 x 7 5 / 4. 1 x 3. 0

K aff e e u nt ert ass e 1 4, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 7 5 1 7 5

6

170

2 0 / 0. 8

1 4 7 / 5. 8

B e c h er mit H e n k el 0, 2 5 ltr. ( F O R M 1 9 9 9)

0 0 1. 0 6 7 1 7 7

6

196

9 0 / 3. 5

7 5 / 3. 0

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

B e c h er mit H e n k el 0, 4 0 ltr. ( F O R M 1 9 9 9)

0 0 1. 0 6 7 3 6 4

1

374

9 5 / 3. 7

8 8 / 3. 5

U nt er e z ur S u p p e nt ass e 1 7, 5 c m ( VI T A LI S)

0 0 1. 4 9 2 6 6 3

6

240

1 8 / 0. 7

1 7 5 / 6. 9

B e c h er 0 3 ( ½

DI C K)

0, 2 8 / 9. 3

M u g st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 2 5 / 8. 3

M u g st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 3 0 / 1 0. 0

M u g st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 2 0 / 6. 7

M u g st a c k a bl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 2 5 / 8. 3

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 2 5 / 8. 3

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o

0, 4 0 / 1 3. 3


Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

266

1 0 6 / 4. 2

7 5 / 3. 0

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

252

9 5 / 3. 7

8 0 / 3. 1

188

2 5 / 1. 0

1 4 7 / 5. 8

315

1 0 5 / 4. 1

9 3 / 3. 7

226

2 4 / 0. 9

1 5 9 / 6. 3

401

1 0 5 / 4. 1

1 0 1 / 4. 0

226

2 4 / 0. 9

1 5 9 / 6. 3

414

1 3 8 / 5. 4

8 7 / 3. 4

280

2 0 / 0. 8

1 9 1 / 7. 5

w ei ß / u ni

DI E B E C H E R

i n o z.

B e c h er 5 0 0 7 ( Z U S A T Z S O R T.)

0 0 1. 7 5 1 0 0 4

6

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

0, 4 0 / 1 3. 3

B e c h er 5 0 0 5 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 1 9 8 8 2

6

U nt er e z u m B e c h er 5 0 0 5 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 1 9 7 5 6

6

B e c h er 5 0 2 5 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 2 0 1 4 4

6

U nt er e z u m B e c h er 5 0 2 5 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 2 0 4 0 6

6

B e c h er 5 0 4 2 0, 5 0 ltr. ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 1 9 6 3 0

1

U nt er e z u m B e c h er 5 0 4 2 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 2 0 5 3 2

6

B e c h er 5 1 3 3 0, 5 0 ltr. ( VI P.)

0 0 1. 2 7 1 8 8 7

6

U nt er e 5 0 4 1 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 1 4 5 6 0

6

Br e z el b e c h er 0, 3 0 ltr. ( 1/ 2 DI C K)

0 0 1. 3 2 6 9 4 8

6

276

9 3 / 3. 7

7 8 / 3. 0

V 1 4 4 P R _ U nt ert ass e 1 3, 5 c m ( V A RI O N O R M)

0 0 1. 4 3 4 8 9 8

6

185

2 2 / 0. 9

1 3 7 / 5. 4

S u p p e n u nt ert ass e 1 6, 5 c m ( C O M P A C T)

0 0 1. 4 5 0 9 7 7

6

220

2 5 / 1. 0

1 6 5 / 6. 5

B e c h er Di v a 5 1 5 6 ( Z U S A T Z S O R T.)

0 0 1. 0 0 0 0 9 6

6

326

1 0 7 / 4. 2

9 8 / 3. 9

U nt er e 5 1 5 6 1 7, 5 c m ( M E R A N)

0 0 1. 0 0 4 4 2 1

6

330

2 3 / 0. 9

1 7 5 / 6. 9

B e c h er T a m b el 5 1 5 7 ( Z U S A T Z S O R T.)

0 0 1. 0 0 0 6 9 6

6

333

1 1 0 / 4. 3

8 9 / 3. 5

U nt er e 1 1 6 4 ( T O S C A N A)

0 0 1. 3 1 7 9 9 2

6

226

2 4 / 0. 9

1 5 9 / 6. 3

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 2 7 / 9. 0

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 4 0 / 1 3. 3

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 5 0 / 1 6. 7

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 5 0 / 1 6. 7

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 3 0 / 1 0. 0

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 4 0 / 1 3. 3

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o 0, 3 5 / 1 1. 7

M u g / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o S a u c er / S o u c o u p e / Pi atti n o

214 | 215B

EC HER T O G O

All z eit b er eit – s c h ei nt d er » T o G o- B e c h er « v o n S E L T M A N N W EI D E N z u s a g e n. Di e b es o n d ers r o b ust e A usf ü hr u n g d es b eli e bt e n Tri n k b e c h ers w ur d e mit ei n er s oli d e n Tri n k v ers c hl uss k a p p e u n d ei n er ef ff zi e nt e n Hit z es c h ut z b a n d er ol e a us g er üst et – f ür d e n t ä gli c h e n G e br a u c h. E v er r e a d y, e v er y d a y – t h e alt er e g o of S E L T M A N N W EI D E N’ S » M u g T o G o « . B o asti n g a r o b ust d esi g n, t his p o p ul ar dri n ki n g c u p is n o w e q ui p p e d wit h a s oli d dri n ki n g c a p a n d a n ef ti ci e nt h e at pr ot e cti o n b a n d. P erf e ct f or y o ur e v er y d a y li vi n g!

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr.

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

It e m n o.

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e

i n gs.

in inch

Ø in inch

363

1 2 7 / 5. 0

9 2 / 3. 6

w ei ß / u ni

i n o z.

B e c h er T o G o 0, 4 2 ltr. ( Z U S A T Z S O R TI M E N T)

0 0 1. 7 5 1 0 5 7

6

0, 4 2 / 1 4. 0

0 0 1. 7 5 1 0 5 8

6

20

1 2 / 0. 5

9 5 / 3. 7

0 0 1. 7 5 1 0 5 9

6

24

3 / 0. 1

1 7 5 x 4 5 / 6. 9 x 1. 8

0 0 1. 7 5 1 0 5 6

1

407

1 3 1 / 5. 2

9 5 / 3. 7

M u g t o g o / g o b el et t o g o / M u g t o g o

D e c k el t o g o ( Z U S A T Z S O R TI M E N T)

Li d f or m u g t o g o / C o u v er cl e t o g o / C o p er c hi o t o g o

B a n d er ol e t o g o ( Z U S A T Z S O R TI M E N T) Sl e e v e f or m u g t o g o / B a n d e t o g o / F as c ett a

B e c h er T o G o 0, 4 2 ltr. k o m pl ett

0, 4 2 / 1 4. 0

( Z U S A T Z S O R TI M E N T) M u g t o g o c o m pl et e / g o b el et t o g o / M u g t o g o

216 | 217


KI N D E R S E RI E N

C

O MPACT

Mit d e n fr ö hli c h e n Ti er- M oti v e n a uf d er g ef älli g e n F or m C O M P A C T

m a c ht » d e n

Kl ei n e n « d as Ess e n ei nf a c h m e hr S p a ß – u n d s c h m e c kt n at ürli c h a u c h vi el b ess er! Wit h t h e h a p p y a ni m al p att er ns d e c or ati n g o ur C O M P A C T s eri es, t h e »littl e o n es « ar e s ur e t o h a v e e v e n m or e f u n e nj o yi n g t h eir f o o d – a n d of c o urs e it’ll b e s o m u c h m or e d eli ci o us! D e k or / D e c. » M ei n P o n y « 2 4 7 7 8 D e k or / D e c. » Fli n k e Flit z er « 2 5 1 7 8 D e k or / D e c. » B u nt e Ti er w elt « 2 5 1 7 9


D e k or / D e c. Âť M ei n kl ei n es Ei n h or n ÂŤ 2 5 5 8 2

218 | 219


D e k or / D e c. » M ei n P o n y « 2 4 7 7 8

D e k or / D e c. » Fli n k e Flit z er « 2 5 1 7 8

Arti k el b e z ei c h n u n g

VE

I n h alt i n ltr.

G e wi c ht i n gr.

Höhe in m m

Øin m m

D es cri pti o n of it e m

P U

r a n d v oll

W ei g ht

H ei g ht

Lx B

V ol u m e i n o z.

i n gs.

in inch

Ø in inch

0, 2 5 / 8. 3

240

9 0 / 3. 5

7 5 / 3. 0

1

254

1 8 / 0. 7

1 9 3 / 7. 6

1

590

2 5 / 1. 0

2 5 4 / 1 0. 0

C O M P A C T » Ki n d ers eri e n «

1

B e c h er mit H e n k el 0, 2 5 ltr. M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

Fr ü hst ü c kst ell er r u n d 1 9 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o fr utt a

S p eis et ell er r u n d 2 5, 5 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

S u p p e nt ell er r u n d 2 0 c m

1

0, 6 0 / 2 0. 0

342

3 8 / 1. 5

2 0 2 / 8. 0

1

0, 5 0 / 1 6. 7

280

5 0 / 2. 0

1 6 0 / 6. 3

Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e / Pi att o f o n d o

S c h üss el r u n d 1 6 c m B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a

Ki n d er- S et 3-t eili g C hil dr e n S et 3

W

W / S et d e p or c el ai n e » e nf a nts « 3 p.

1 W / S er v. bi m bi 3 p z.

742 W

b est e h e n d a us: B e c h er mit H e n k el, Fr ü hst ü c kst ell er r u n d, S c h üss el r u n d / c o nsisti n g of: M u g wit h h a n dl e, Pl at e fl at, B o wl r o u n d c o m p os é d e: G o b el et a v e c a ns e, Assi ett e pl at e, S al a di er r o n d / c o nsist e i n: M u g c o n m a ni c o, Pi att o fr utt a, I ns al ati er a


KI N D E R S E RI E N

C

O MPACT

D E K O R Ü B E R SI C H T D e c or ati o ns

D e k or / D e c. » B u nt e Ti er w elt « 2 5 1 7 9

D e k or / D e c. » M ei n kl ei n es Ei n h or n « 2 5 5 8 2

Arti k el b e z ei c h n u n g

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

Arti k el Nr./ It e m n o.

D es cri pti o n of it e m

» M ei n P o n y «

» Fli n k e Flit z er «

» B u nt e Ti er w elt «

» M ei n kl. Ei n h or n «

24778

25178

25179

25582

0 0 1. 7 1 6 5 6 5

0 0 1. 7 2 8 6 0 5

0 0 1. 7 2 8 5 9 7

0 0 1. 7 4 1 8 5 7

0 0 1. 7 1 6 5 5 7

0 0 1. 7 2 8 6 0 4

0 0 1. 7 2 8 5 9 6

0 0 1. 7 4 1 8 5 6

0 0 1. 7 1 6 5 5 8

0 0 1. 7 2 8 6 0 6

0 0 1. 7 2 8 5 9 8

0 0 1. 7 4 1 8 5 8

0 0 1. 7 1 6 5 5 9

0 0 1. 7 2 8 6 0 7

0 0 1. 7 2 8 5 9 9

0 0 1. 7 4 1 8 5 9

0 0 1. 7 1 6 5 6 1

0 0 1. 7 2 8 6 0 8

0 0 1. 7 2 8 6 0 0

0 0 1. 7 4 1 8 6 0

0 0 1. 7 1 6 5 6 6

0 0 1. 7 2 8 6 0 9

0 0 1. 7 2 8 6 0 1

0 0 1. 7 4 1 8 6 1

B e c h er mit H e n k el 0, 2 5 ltr. M u g wit h h a n dl e / G o b el et a v e c a ns e / M u g c o n m a ni c o

Fr ü hst ü c kst ell er r u n d 1 9 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o fr utt a

S p eis et ell er r u n d 2 5, 5 c m Pl at e fl at / Assi ett e pl at e / Pi att o pi a n o

S u p p e nt ell er r u n d 2 0 c m Pl at e d e e p / Assi ett e cr e us e / Pi att o f o n d o

S c h üss el r u n d 1 6 c m B o wl r o u n d / S al a di er r o n d / I ns al ati er a

Ki n d er- S et 3-t eili g C hil dr e n S et 3

W

W / S et d e p or c el ai n e » e nf a nts « 3 p.

W / S er v. bi m bi 3 p z.

W

b est e h e n d a us: B e c h er mit H e n k el, Fr ü hst ü c kst ell er r u n d, S c h üss el r u n d / c o nsisti n g of: M u g wit h h a n dl e, Pl at e fl at, B o wl r o u n d c o m p os é d e: G o b el et a v e c a ns e, Assi ett e pl at e, S al a di er r o n d / c o nsist e i n: M u g c o n m a ni c o, Pi att o fr utt a, I ns al ati er a

220 | 221


VI G N E T T E N

P O R Z ELL A N

D as i n di vi d u ell e, u n d d a mit u n v er w e c hs el b ar e L o g o I hr es H a us es a uf e dl e m P or z ell a n. N a c h I hr e n V or g a b e n f erti g e n wir – k ost e nl os u n d u n v er bi n dli c h – ei n A n g e b ot s o wi e ei n e C o m p ut ersi m ul ati o n f ür I hr Vi g n ett e n- P or z ell a n. S e n d e n Si e u ns ei nf a c h I hr e V orl a g e n!

Y o ur p ers o n al a n d t h us disti n cti v e l o g o o n ff n e p or c el ai n. W e c a n pr o vi d e a q u ot e – fr e e of c h ar g e a n d o bli g ati o n – a n d a c o m p ut er si m ul ati o n f or y o ur c ust o mis e d p or c el ai n. S e n d us y o ur t e m pl at es, a n d w e'll d o t h e r est!


V

I G NETTE N C O N C EPT

222 | 223


B L EI- U N D C A D MI U M F R EI S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ist bl ei- u n d c a d mi u mfr ei u n d wir d r e g elm ä ßi g v o n u n a b h ä n gi g e n I nstit ut e n g et est et. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is l e a d- a n d c a d mi u m- fr e e.

1 2 3 4 5 t re p o r t 2 0 1 9

5

6

7

M o hss c h e H ärt es k al a

8

9

10

9 8 7 6 5 4

P h ysi k alis c h e H ärt es k al a

Q u ar z

K or u n d

Ort h o kl as

4

3

A p atit

K al zit 3

Fl u orit

T al k

Gi ps 2

3

U M W E L T F R E U N D LI C H E R B R A N D J e d es T eil S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n wir d z w ei m al g e br a n nt. D af ür wir d a uss c hli e ßli c h u m w eltfr e u n dli c h es Er d g as v er w e n d et. D er erst e Br a n d, Gl ü h- o d er Bis q uit br a n d g e n a n nt, erf ol gt b ei 1. 0 0 0° C elsi us, d er z w eit e Br a n d, als Gl as ur- o d er Gl att br a n d b e z ei c h n et, b ei 1. 4 5 0° C elsi us. Di es ist di e h ö c hst e Br e n nt e m p er at ur f ür k er a mis c h e Pr o d u kt e u n d d er G ar a nt f ür di e Q u alit ät v o n S E L T M A N N W EI D E N P or z ell a n. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is ftr e d wit h e c o-fri e n dl y n at ur al g as. E v er y pi e c e of w hit e p or c el ai n h as t o p ass 2 ftri n gs. T h e ttrst o n e, t h e s o- c all e d » bis q u e- firi n g « is m a d e at a t e m p er at ur e of a b o ut 1 0 0 0° C elsi us, a n d t h e s e c o n d o n e, t h e » gl a z e- firi n g «, at a t e m p er at ur e of 1 4 5 0° C elsi us. T his hi g h firi n g t e m p er at ur e, t h e hi g h est o n e f or c er a mi c pr o d u cts, i n c o nj u n cti o n wit h t h e r a w- m at eri als, gi v es o ur pr o d u ct its e xtr e m e h ar d n ess a n d d ur a bilit y.

2

Di a m a nt

1

N A T Ü R LI C H E R O H S T O F F E S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n b est e ht z u 5 0 % a us K a oli n u n d z u j e 2 5 % a us Q u ar z u n d F el ds p at. T h e b o d y of S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is m a d e fr o m t h e f oll o wi n g r a w- m at eri als: C a oli n ( 5 0 %), Q u art z ( 2 5 %) a n d F el ds p ar ( 2 5 %).

1

te s

2

4

E XTRE ME H Ä RTE Di e Gl as ur v o n S E L T M A N N W EI D E N H O T E L ist e xtr e m h art. D as b e d e ut et i n d er Pr a xis, d ass M ess er o d er a n d er es B est e c k di e Gl as ur v o n S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ni c ht z er kr at z e n o d er a n d er w eiti g b es c h ä di g e n k ö n n e n. T h e gl a z e of S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is e xtr e m el y h ar d. I n pr a cti c e, t his m e a ns n eit h er k ni v es n or ot h er c utl er y ar e a bl e t o s cr at c h or ot h er wis e d a m a g e t h e gl a z e of S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n.

5

K R A T Z F E S TI G K EI T A n d er e k er a mis c h e Pr o d u kt e, wi e z. B. B o n e C hi n a, Fi n e C hi n a, Vitr e o us C hi n a u. a., li e g e n e b e nf alls u nt er d e m H ärt e gr a d v o n S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n. Si e v erf ü g e n s o mit ni c ht ü b er di e e xtr e m e H ärt e u n d di e d ar a us r es ul ti er e n d e h o h e H alt b ar k eit.

Ot h er c er a mi c pr o d u cts, li k e, f or e x a m pl e, B o n e C hi n a, Fi n e C hi n a or Vitr e o us C hi n a, att ai n a l o w er l e v el of h ar d n ess t h a n S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n as w ell. T h at m e a ns, t h e y ar e m or e fr a gil e t h a n o ur p or c el ai n.

G

2 0 g ut e

S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P O R Z E L L A N z u k a uf e n

1

R Ü N DE

6 7 8 9 10

6

K A N T E N B R U C H F E S TI G K EI T Di e e n or m e F esti g k eit u ns er es S c h er b e ns u n d u ns er er Gl as ur m a c h e n S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ä u ß erst h alt b ar u n d wi d erst a n dsf ä hi g g e g e n Br u c h u n d K a nt e n br u c h. T h e h ar d n ess of t h e b o d y a n d t h e gl a z e m a k es S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n e xtr e ml y d ur a bl e a n d s uit a bl e f or d ail y us e i n h ot els a n d r est a ur a nts. It is hi g hl y r esist a nt a g ai nst br e a k a g e a n d c hi p pi n g.

7

DI A M A N T S C H LI F F A us pr o d u kti o nst e c h nis c h e n Gr ü n d e n si n d F ü ß e v o n H art p or z ell a n arti k el n ni c ht gl asi ert. B ei S E L T M A N N W EI D E N w er d e n di es e mittt els Di a m a nt e n g es c hliff e n u n d p oli ert. S o mit si n d e m p ff n dli c h e O b er ti ä c h e n o pti m al g es c h üt zt. D u e t o r e as o ns r el ati n g t o pr o d u cti o n a n d t e c h n ol o g y t h e f e et of h ar d pr or c el ai n pr o d u cts r e m ai n u n gl a z e d. At S E L T M A N N W EI D E N t h e y ar e p olis h e d wit h di a m a n ds. T his e ns ur es t h e o pti m al pr ot e cti o n of s e nsiti v e s urf a c es.

8

K EI N M E T A L L A B RI E B A u c h k ö n n e n s a u b er g es c hliff e n e F ü ß e k ei n e M et all p arti k el v o n M et all o b er ti ä c h e n a br ei b e n u n d a uf a n d er e P or z ell a n arti k el, a uf di e si e g est a p elt w er d e n, ü b ertr a g e n. T h e pr o p erl y p olis h e d f e et of S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n arti cl es c a n n ot a br a d e a n y m et al fr o m m et al s urf a c es li k e m et al t a bl es or s h el v es, a n d c a n n ot tr a nsf er m et al tr a c es t o t h e gl a z e of a pl at e o n w hi c h it is st a c k e d.

9

S T A N D F E S TI G K EI T Ei n w eit er er V ort eil s a u b er- u n d pl a ng es c hliff e n er F ü ß e: di e P or z ell a n arti k el st e h e n si c h er u n d w a c k el n ni c ht. Pr o p erl y p olis h e d f e et h a v e a n ot h er bi g a d v a nt a g e: t h e pl at es d o n‘t w o b bl e or s pi n o n t a bl es.

10

E B E N E ES S FL Ä C H E N Di e Ess ti ä c h e n v o n S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n si n d a bs ol ut e b e n u n d fl a c h o h n e Er h ö h u n g e n o d er V er ti ef u n g e n i n d er T ell er mitt e – si e »t a n z e n « ni c ht a uf ei n a n d er o d er a uf d e m Tis c h. T h e s urf a c e of t h e c e ntr es of t h e pl at es is a bs ol ut el y l e v el, t h er e is n o h ei g ht e ni n g or d e e p e ni n g i n t h e c e ntr e. T h at m e a ns, t h e y » d a n c e « n eit h er o n t o p of e a c h ot h er n or o n t h e t a bl e.


11

12

H Y GI E NI S C H S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ist a bs ol ut di c ht g e br a n nt u n d ni m mt, s el bst a n d e n u n gl asi ert e n St ell e n wi e d e n F ü ß e n, k ei n erl ei Fl üssi g k eit e n a uf. Di es ist ei n e nts c h ei d e n d es Pl us f ür di e H y gi e n e. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is a f ull y vitri ti e d p or c el ai n w hi c h is a bs ol ut el y d e ns e. T h at m e a ns t h at it d o es n‘t a bs or b a n y li q ui d e v e n t hr o u g h u n gl a z e d p arts li k e t h e f e et – a cr u ci al f a ct or f or h y gi e n e.

13

P O R E N F R EI U ns er e a bs ol ut gl att e O b er ti ä c h e d er Gl as ur z ei gt k ei n e P or e n, i n d e n e n si c h S c h m ut z o d er g es u n d h eitss c h ä dli c h e B a kt eri e n f ests et z e n k ö n nt e n. T h e e xtr e ml y s m o ot h gl a z e d s urf a c e of S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n d o es n ot l e a v e a n y o p e ni n gs t o l eft o v ers or h ar mf ul g er ms.

14

1 0 0 % S P Ü L M A S C HI N E N F E S T S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ist a bs ol ut s p ül m as c hi n e nf est, e g al o b u n d e k ori ert o d er mit D e k or. S el bst G ol d d e k or ati o n e n k ö n n e n i n di e S p ül m as c hi n e. A u c h n a c h t a us e n d e n v o n S p ül g ä n g e n v er ä n d er n si c h di e D e k orf ar b e n ni c ht, s o n d er n b e h alt e n i hr e n urs pr ü n gli c h e n Gl a n z. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is 1 0 0 % dis h w as h er-s af e, n o m att er if it is d e c or at e d or u n d e c or at e d, e v e n aft er t h o us a n ds of dis h w as hi n g c y cl es. E v e n g ol d d e c or ati o ns ar e 1 0 0 % dis h w as h er s af e.

15

MI K R O W E L L E N SI C H E R S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ist 1 0 0 % mi kr o w ell e nsi c h er. Di e ei n zi g e A us n a h m e st ell e n D e k or ati o n e n d ar, di e E d el m et all e wi e G ol d, Pl ati n o d er Sil b er e nt h alt e n. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is 1 0 0 % mi cr o w a v e- pr o of. T h e o nl y e x c e pti o ns ar e d e c or at e d it e ms w hi c h c o nt ai n m et als s u c h as g ol d or pl ati n u m.

16

11 12 13 14 15 2 0 g o o d r e as o ns t o b u y S E L T M A N N W EI D E N p or c el ai n

A U S G E Z EI C H N E T E W Ä R M E S P EI C H E R F Ä HI G K EI T S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n h at ei n e a us g e z ei c h n et e W är m es p ei c h erf ä hi g k eit. U m di es e n Eff e kt n o c h z u v erst är k e n f or m e n wir d e n S c h er b e n d er Ess ff ä c h e n di c k er a us als z. B. di e » F a h n e n «, d as h ei ßt, di e T ell err ä n d er. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is a n e x c ell e nt h e at-st ori n g m at eri al. I n or d er t o s u p p ort t his p arti c ul ar f e at ur e, t h e b o di es of t h e c e nt ers of t h e pl at es ar e t hi c k er t h a n t h e ri ms.

O F E N- U N D S A L A M A N D E R G E EI G N E T S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n k a n n pr o bl e ml os a u c h b ei e xtr e m h o h e n T e m p er at ur e n ei n g es et zt w er d e n u n d ist d a mit i d e al f ür di e V er w e n d u n g i n Öf e n u n d S al a m a n d er n, f ür S o uf ti es u n d » a u gr ati n «. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n c a n st a n d e xtr e m el y hi g h t e m p er at ur es wit h o ut a n y d a m a g e. T h er ef or e it c a n b e us e d i n c o n v e nti o n al o v e ns as w ell as i n s al a m a n d ers, f or s o uf fl es a n d » a u gr ati n «.

17

A B S O L U T M A S S H A L TI G Arti k el a us S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n si n d a bs ol ut m a ß h alti g. S el bst Pr o d u kt e a us u nt ers c hi e dli c h e n Pr o d u kti o nsj a hr e n h a b e n st ets di e gl ei c h e n M a ß e. T h e m e as ur e m e nts of S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n arti cl es will al w a ys st a y c o nst a nt, e v e n if t h e pr o d u cti o n is m a d e i n diff er e nt y e ars .

18

F L E XI BI LI Ä T U N D Z U V E R L Ä S SI G K EI T D ur c h di e a uss c hli e ßli c h e F erti g u n g i n u ns er e n ei g e n e n F a bri k e n i n D e uts c hl a n d k ö n n e n wir s e hr ft e xi b el a uf di e W ü ns c h e u n d B e d ürf niss e u ns er er K u n d e n r e a gi er e n. K ur z e Li ef er z eit e n si n d b ei u ns s el bst v er st ä n dli c h. D u e t o t h e e x cl usi v e pr o d u cti o n i n o ur o w n pl a nts i n G er m a n y w e ar e v er y ft e xi bl e a n d c a n f ul ttll t h e wis h es a n d n e e ds of o ur c ust o m ers v er y q ui c kl y. S h ort-t er m d eli v er y is n o pr o bl e m.

19

H Ö C H S T E Q U A LI T Ä T D U R C H M O D E R N S T E F E R TI G U N G S T E C H NI K S E L T M A N N W EI D E N ist s eit s ei n er Gr ü n d u n g i m J a hr e 1 9 1 0 ei n r ei n es F a mili e nu nt er n e h m e n. All e G e n er ati o n e n d er F a mili e S elt m a n n si n d st ol z a uf di e h o h e Q u alit ät v o n S E L T M A N N W EI D E N P or z ell a n. D ur c h st ä n di g e I n v estiti o n e n i n m o d er nst e F erti g u n gst e c h ni k wir d si c h er g est ellt, d ass S E L T M A N N W EI D E N P or z ell a n a u c h i n Z u k u nft ei n S y n o n y m f ür h ö c hst e Q u alit ät ist. Si n c e its f o u n d ati o n i n t h e y e ar 1 9 1 0, S E L T M A N N W EI D E N h as b e e n 1 0 0 % f a mil y o w n e d. E v er y g e n er ati o n of t h e S elt m a n n f a mil y h as t a k e n pri d e i n t h e e xtr e m el y hi g h q u alit y of S E L T M A N N W EI D E N p or c el ai n. C o nst a nt i n v est m e nts i n st at e- of- t h e- art pr o d u cti o n t e c h n ol o gi es g u ar a nt e e t h at, n o w a n d i n f ut ur e, t h e n a m e S E L T M A N N W EI D E N p or c el ai n is s y n o n y m o us wit h t h e hi g h est q u alit y.

20

M A D EI N G ER M A NY S E L T M A N N W EI D E N H O T E L P or z ell a n ist ei n g ar a nti ert es » M a d e i n G er m a n y « Q u alit äts pr o d u kt. Als kl ar es Z ei c h e n f ür di e 1 0 0 %i g e Pr o d u kti o n i n D e uts c hl a n d tr a g e n all e Arti k el » M a d e i n G er m a n y « i m B o d e nst e m p el. S E L T M A N N W EI D E N H O T E L p or c el ai n is a tr u e 1 0 0 % M a d e-i n- G er m a n y pr o d u ct of e x c ell e nt q u alit y. T o pr o v e t his e v er y arti cl e is b a c kst a m p e d wit h » M a d e-i n- G er m a n y«.

16 17 18 19 20

M A DEI N GE R M A NY Wir pr o d u zi er e n i n D e uts c hl a n d

224 | 225


p er s o n s & a g e n ci e s

V ertr et u n g e n i m I N L A N D c o nt a ct

V ertri e bsl eit er H ot el & G astr o n o mi e G e bi et D e uts c hl a n d / Öst err ei c h / S c h w ei z W olf g a n g B ösl T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 0 ı F a x: 0 9 6 1 / 2 04 - 1 1 9 ı E- M ail: w. b o esl @s elt m a n n. c o m

V er k a uf H ot el & G astr o n o mi e

U ns er e V ertr et u n g e n:

T h o m as Gr u b er T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 1 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: t. gr u b er @s elt m a n n. c o m

G e bi et D e uts c hl a n d N or d L ars F e n n M ü hl e nstr. 1 7 ı 2 5 7 6 4 N or d d ei c h M o bil: ( 0 1 7 1) 6 2 1 4 2 0 2 ı T el.: ( 0 4 0) 7 1 1 4 1 4 2 0 E- M ail: l.f e n n @s elt m a n n. c o m

K ar ol B u c h m a n n T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 8 5 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: k. b u c h m a n n @s elt m a n n. c o m

G e bi et R h ei n/ M ai n C hristi a n Fl ü g el T h e o d or- H e uss- Str a ß e 1 2 6 9 4 6 9 W ei n h ei m M o bil: ( 0 1 7 5) 2 6 8 5 8 4 6 F a x: ( 0 6 2 0 1) 3 8 9 3 8 9 8 E- M ail: c.fl u e g el @s elt m a n n. c o m

K e vi n Pi e hl er T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 3 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: k. pi e hl er @s elt m a n n. c o m

G e bi et D e uts c hl a n d N or d- W est W er n er B oll m a n n M ü hl h a us er Str. 1 4 E ı 5 8 0 9 1 H a g e n T el.: ( 0 2 3 3 1) 9 2 0 8 2 6 ı F a x: ( 0 2 3 3 1) 9 2 0 8 2 7 ı M o bil: ( 01 6 0) 3 6 7 6 4 0 6 E- M ail: w. b oll m a n n @s elt m a n n. c o m

G e bi et D e uts c hl a n d W est K ar ol B u c h m a n n T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 8 5 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: k. b u c h m a n n @s elt m a n n. c o m

G e bi et B a y er n Hil m ar Fis c h er A m Pf arr g art e n 6 ı 8 7 4 4 8 W alt e n h of e n- H e g g e T el.: ( 0 8 3 1) 5 1 2 7 2 3 6 ı F a x: ( 0 8 3 1) 5 1 2 7 2 3 7 ı M o bil: ( 01 7 1) 6 2 1 2 9 3 5 E- M ail: h.fis c h er @s elt m a n n. c o m

Li n us S a u er T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 8 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: l.s a u er @s elt m a n n. c o m

G e bi et D e uts c hl a n d N or d/ Ost D etl ef Li n n ert Li c ht erf el d er Ri n g 2 1 4 ı 1 2 2 0 9 B erli n T el./ F a x: ( 0 3 0) 7 1 5 8 1 2 0 1 ı M o bil: ( 0 1 6 0) 8 9 5 4 2 3 7 E- M ail: d.li n n ert @s elt m a n n. c o m

Mil e n a M e hr T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 2 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: m. m e hr @s elt m a n n. c o m

G e bi et D e uts c hl a n d Ost St ef a n Er nst H a m m er a u e 4 ı 0 1 1 5 7 Dr es d e n T el.: ( 0 3 5 1) 2 5 6 5 2 2 0 8 ı F a x: ( 0 3 2 1 2) 1 0 6 9 0 3 9 ı M o bil: ( 01 7 0) 5 6 5 3 6 0 0 E- M ail: s. er nst @s elt m a n n. c o m G e bi et D e uts c hl a n d S ü d/ W est H e n ni n g H art m a n n K arl- S e c ki n g er- Str a ß e 3 7 ı 7 6 2 2 9 K arlsr u h e T el.: ( 0 7 2 1) 4 8 3 9 5 4 1 ı F a x: ( 0 7 2 1) 4 8 3 9 5 4 2 ı M o bil: ( 01 6 0) 5 8 7 0 8 1 6 E- M ail: h. h art m a n n @s elt m a n n. c o m


p er s o n s & a g e n ci e s

K e y A c c o u nt ( H ot el k e ti e n n a ti o n al / i nt er n a fl o n al)

V er k a uf G e m ei ns c h a ffs v er p ti e g u n g

U ns er e V ertr et u n g e n:

G e bi et D e uts c hl a n d V ertri e bsl eit er H a ns K u c h e nr e ut h er T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 4 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 M o bil: ( 0 1 7 0) 2 2 3 0 7 4 3 E- M ail: h. k u c h e nr e ut h er @s elt m a n n. c o m

S yst e m b er at er C hrist o p h v o n E hrli c h Eif elst a ß e 1 9 ı 4 9 8 0 9 Li n g e n/ E ms M o bil: ( 0 1 5 1) 1 2 1 0 5 3 1 9 E- M ail: c. e hrli c h @s elt m a n n. c o m

S e b asti a n Z a c h T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4- 1 3 7 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4- 1 1 9 E- M ail: s. z a c h @s elt m a n n. c o m

St e p h a n W a g n er M arst allstr a ß e 1 3 ı 6 8 7 2 3 S c h w ert zi n g e n M o bil: ( 0 1 7 1) 3 0 2 9 7 3 7 E- M ail: s. w a g n er @s elt m a n n. c o m

M a xi mili a n St ei n er T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4- 1 3 7 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4- 1 1 9 E- M ail: m.st ei n er @s elt m a n n. c o m

O S T S

V ertr et u n g e n i m I N L A N D c o nt a ct

T h o m as Li n d n er T el.: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 8 8 F a x: 0 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: t.li n d n er @s elt m a n n. c o m

E E

K I EL E R B U C H T

N O

R D S

E E

V ertr et er g e bi et e D E U T S C H L A N D

S al e s t errit or y G er m a n y

25

2

V O RP O M ME R N

19

Li n n ert

29

14

B oll m a n n

39

SA CH SE N-

15

38

32

33

37

59

A N H AL T

3

Er nst

T H Ü RI N G E N

W E ES ST F F AAL E N 35

5

64 92

6

67 66

S A A R L A NN DD

69 91

74

73

7

72

78

94

86

8

89

W Ü R T T TE E M MB E R GG 79

93

FFiss c h er

H art m a n n

77

9

B AYE R N

76

B A D EE N-

SA CH SE N

95

96

97

P F A LL ZZ

01

36

Fl ü g el

65

55

02

04

09

07

HESSE N

R H EI N LL A N D-5- 6 54

99

57

03

0

06

34

B uc h m a n n

1 B E R LI N

30

N O R D R H EI E N-

53

16

B R A N DE NB U R G

NI IE ED E R S A C H S E N

40

52

17

21

BRE ME N

49

4

M E C KKL E N B U R G-

H A MM BB UU RR GG

27

JA D E B U S E N

26

47

18 L ÜB E C K E R B U C HT

Fenn

D E UTS CHE B U C HT

48

M E C KL E N B U R G E R BUCHT

S C H L E S WI G24 H O LL SS T EI N

88 87

84

85

82 83

226 | 227


c o nt a ct p er s o n s & a g e n ci e s

V ertr et u n g e n i m A U S L A N D

A ustri a ı S witz erl a n d K e vi n Pi e hl er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 3 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: k. pi e hl er @s elt m a n n. c o m

A ustri a Mi c h a el K ais er Dr as c hit z 1 2 ı A- 9 6 1 3 F eistrit z/ G ail T el.: + 4 3 6 9 9 / 1 2 0 2 0 8 9 3 E- M ail: m. k ais er @s elt m a n n. c o m

Mil e n a M e hr T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 3 2 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 9 E- M ail: m. m e hr @s elt m a n n. c o m

G er al d W ais T h e u er g ass e 8 ı A- 1 2 2 0 Wi e n T el.: + 4 3 6 6 4 / 4 7 4 0 3 6 8 E- M ail: g. w ais @s elt m a n n. c o m

S witz erl a n d Tr e n d S E N S E G m b H M ar k us H ol z h a m m er M att hi as G eri g S c h üt z e nstr a ß e 5 ı C H-8 8 0 0 T h al wil T el.: + 4 1 4 3 / 2 6 6 9 4 5 4 F a x: + 4 1 4 3 / 2 6 6 9 4 5 4 E- M ail: i nf o @tr e n ds e ns e. c h

Fr a n c e ı It al y ı S p ai n Oli v er W a g n er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 5 5 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: o. w a g n er @s elt m a n n. c o m

It al y Cl a u di o Sil v estri T el.: + 3 9 3 3 5 / 3 1 4 4 8 1 E- M ail: cl a u di osil v estri d o a @ g m ail. c o m

S p ai n I D E A L C A S A S. L. A v. d el P u ert o, 4 0- 1 ° E- 4 6 0 2 3 V al e n ci a T el.: + 3 4 9 6 / 3 3 7 4 5 3 9 F a x: + 3 4 9 6 / 3 3 7 0 1 9 3 E- M ail: a n a @i d e al c as a. es W e b- Sit e: w w w.i d e al c as a. es

A ustr ali a Canada M e xi c o N e w Z e al a n d P a cifi c Isl a n ds Si n g a p or e US A

A ustr ali a ı N e w Z e al a n d ı P a cifi c Isl a n ds T A B L E DI R E C T 2 4 H arri es R o a d ı C o or p ar o o Q u e e nsl a n d 4 1 5 1, A ustr ali a T el ( o v ers e as).: + 6 1 ( 0) 7 3 3 9 7 0 5 9 5 T el (t oll fr e e wit hi n A ustr ali a).: 1300 822 533 w w w.t a bl e dir e ct. c o m. a u i nf o @t a bl e dir e ct. c o m. a u s al es @t a bl e dir e ct. c o m. a u

US A Fri eli n g U S A, I n c. T h e Fri eli n g B uil di n g 3 9 8 Y or k S o ut h er n R o a d F ort Mill, S C 2 9 7 1 5- 7 7 1 5, U S A T el.: + 1 8 0 0 / 8 2 7 2 5 8 2 +1 803/ 5 48 20 00 F a x: + 1 8 0 3 / 5 4 8 2 0 6 0 E- M ail: f o o ds er vi c e @fri eli n g. c o m W e b- Sit e: w w w. fri eli n g. c o m

H o ng K o ng A 2 Z H ot el E q ui p m e nt Li mit e d 3/ F, Bl o c k 2, T ai Pi n g I n d ustri al C e ntr e 5 5 Ti n g K o k R o a d, T ai P o N e w T errit ori es, H o n g K o n g T el.: + 8 5 / 2 2 8 3 8 2 7 9 3 F a x: + 8 5 / 2 2 8 3 8 2 6 2 5 i nf o @ a 2 z h ot el e q ui p m e nt. c o m w w w. a 2 z h ot el. h k

Si n g a p or e Si a H u at Pt e Lt d 20 Pandan Road Si n g a p or e 6 0 9 2 7 2 T el.: + 6 5 6 2 6 8 3 9 2 2 e n q uir y @si a h u at. c o m.s g w w w.si a h u at. c o m

T h o m as Li n d n er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 8 8 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: t.li n d n er @s elt m a n n. c o m

C hi n a H o ng K o ng I n d o n esi a Japan S o ut h K or e a M al a ysi a P hili p pi n es Si n g a p or e T ai w a n T h ail a n d Vi et n a m Li- Qi n B a u m a n n T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 8 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: l. b a u m a n n @s elt m a n n. c o m


D a ni el Fis c h er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 4 1 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: d.fis c h er @s elt m a n n. c o m St ef a n B o c k T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 8 4 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: s. b o c k @s elt m a n n. c o m

I c el a n d As bj ör n Ol afss o n E hf. K öll u n ar kl etts v e gi 6 P. O. B o x 1 0 4 ı R e y kj a vi k T el.: + 3 5 4 4 1 4 1 1 0 0 E- M ail: as bj or n @ as bj or n.is W e b- Sit e: w w w. as bj or n.is I n di a Sil v er Ar c a d e Gr o u p Bl d g. N o. 3 3/ 5 1 5 P a nji k k ar a n T o w er, First Fl o or E d a p p all y T oll ı K o c hi 6 8 2 0 2 4 T el.: + 9 1 8 0 8 6 3 6 7 7 7 7 E- M ail: i nf o @s at h os pit alit y. c o m W e b- Sit e: w w w. s at h os pit alit y. c o m Ki n g d o m of S a u di Ar a bi a H O S PI T A LI T Y C E N T E R D a b a b Str e et D a b a b C e nt er B uil di n g N o. 2 Gr o u n d Fl o or ı Offi c e N o. 2 P. O. B o x 1 4 7 5 ı Ri y a d h 1 1 3 9 3 T el.: + 9 6 6 1 1 4 6 3 0 0 3 1 F a x: + 9 6 6 1 1 4 6 3 0 0 9 7 E- M ail: i nf o @ h os pit alit y c e nt er. c o m

M a uriti us j c p H ot el w ar e Mr. J o n- C arl o P e n n ett I nt er n ati o n al K e y- A c c o u nt M a n a g er R o y al R o a d / P oi nt e A u x C a n n o ni ers M a uriti us T el.: + 2 3 0 5 8 5 9 / 4 1 7 5 E- M ail: j o n c arl o @j c p h ot el w ar e. c o m W e b- Sit e: w w w.j c p h ot el w ar e. c o m

Isr a el MI L L E N NI U M M A R K E TI N G D a ni el Si e gr ei c h G e n er al M a n a g er 3 7 S h e erit Isr a el St. T el- A vi v 6 8 1 6 5 2 2, Isr a el T el.: + 9 7 2- 3- 5 1 5 9 1 1 3 F a x: + 9 7 2- 3- 6 8 1 0 8 3 3 E- M ail: d a ni @ mill e n ni u m- m. c o.il w w w. mil- m. c o m

S o ut h- Afri c a j c p H ot el w ar e Ms. C h e W ar d ell U nit 2 8, Bl o c k B N ort h G at e B usi n ess P ar k / N ort h g at e Est at e 7 4 0 5, W est er n C a p e / Z A T el.: + 2 7 8 7 0 5 7 2 6 0 3 E- M ail: c o nt a ct @j c p h ot el w ar e. c o m W e b- Sit e: w w w.j c p h ot el w ar e. c o m

U K /Ir el a n d P ari d o m C o m p a n y Lt d. 8 Tr u es d al e G ar d e ns L a n gt oft P et er b or o u g h, C a m bs. P E 6 9 Q G E n gl a n d T el.: + 4 4 1 7 7 8 / 3 4 6 9 9 6 M o bil: + 4 4 7 9 5 8 / 2 6 0 5 6 6 E- M ail: h arr y @s elt m a n n. c o. u k

J or d a n H O S PI T A LI T Y C E N T E R F o urt h Cir cl e - 2 2 B o m a d y a n Str e et A mi n M er ai C e nt er Offi c e N° 2 0 3 - P. O. B o x 1 7 2 1 4 A m man 11195 T el.: + 9 6 2. 6. 5 9 2 0 2 0 8 F a x: + 9 6 2. 6. 5 9 2 0 2 1 8 E- M ail: j or d a n @ h os pit alit y c e nt er. c o m Lebanon I N T H R A H ot els & R est a ur a nt S u p pli es B a d ar o M ai n Str e et Al K h ati b Bl d g, First Fl o or P. O. B o x 1 6 6 0 6 5 ı B eir ut T el.: + 9 6 1 1 3 9 5 5 9 5 F a x: + 9 6 1 1 3 9 5 5 9 6 E- M ail: i nf o @i nt hr a. c o m Q at ar I NT HR A B uil di n g N o. 1 2 5 Al A mir Str e et # 2 5 1 Z o n e n o. 5 5 ı P. O. B o x 2 2 4 0 3 D o h a T el.: + 9 7 4 4 4 3 4 0 2 4 8 F a x: + 9 7 4 4 4 3 4 0 7 6 5 E- M ail: o p er ati o n. q at ar @i nt hr a. c o m W e b- Sit e: w w w. i nt hr a. c o m Gr e e c e Es pi el S. A. P ar o d os H at zi a n esti str. 1 4- 1 6 1 8 2 3 3 R e ntis, Pir a e us, Gr e e c e T el.: + 3 0 2 1 0 / 4 2 5 6 9 0 3- 5 F a x: + 3 0 2 1 0 / 4 2 5 6 9 1 5 E- M ail: es pi el 2 @ ot e n et. gr w w w. es pi el. gr T ur k e y H a v el Y a pı El e m a nl arı S a n Ti c. Lt d. Ş ti. 1 4 Nis a n C d. A k a m b er S k 7/ 1 3 4 4 1 9 Y e şil k ö y / I S T A N B U L / T Ü R KI Y E T el.: + 9 0 ( 2 1 2) 6 6 2 0 2 0 9 + 9 0 ( 2 1 2) 6 6 3 0 4 1 6 F a x: + 9 0 ( 2 1 2) 5 7 4 0 2 3 0 E- M ail: z e y n e p @ h a v el di z a y n. c o m w w w. h a v el di z a y n. c o m

228 | 229

c o nt a ct p er s o n s & a g e n ci e s

B el gi u m/ L u x e m b o ur g N. V. M e y h ui S A Ri n gl a a n 1 1 ı 8 5 0 1 K ortrij k- H e ul e T el.: + 3 2 5 6 / 3 6 1 7 7 5 F a x: + 3 2 5 6 / 3 6 1 7 9 3 E- M ail: i nf o @ m e y h ui. b e

U nit e d Ar a b. E mir at es O S & E I nt er n ati o n al L L C C h ur c hill E x e c uti v e T o w er 3 5 1 2 ( 3 5t h Fl o or) ı B urj K h alif a D estri ct P. O. B o x 1 1 1 5 7 4 ı D u b ai T el.: + 9 7 1 4 4 5 6 5 8 1 3 F a x: + 9 7 1 4 4 5 6 5 8 1 4 E- M ail: i nf o @ os e-i ntl. c o m W e b- Sit e: w w w. os e-i ntl. c o m

V ertr et u n g e n i m A U S L A N D

M a uriti us S o ut h- Afri c a Br azil C ol o m bi a Pana ma Gr e at Brit ai n B el gi u m Ir el a n d I c el a n d L u x e m b o ur g P ort u g al Gr e e c e T ur k e y Lebanon S a u di Ar a bi a U nit e d Ar a b. E mir at es B a hr ai n O man Ar a b. R e p u bli c of E g y pt K u w ait I n di a M alt a M or o c c o C y pr us Isr a el J or d a n


c o nt a ct p er s o n s & a g e n ci e s

V ertr et u n g e n i m A U S L A N D

Cz e c h R e p u bli c ı H u n g ar y ı Cr o ati a ı Sl o v e ni a Fi nl a n d ı Est o ni a ı S w e d e n ı L at vi a ı P ol a n d Lit h u a ni a ı D e n m ar k ı N or w a y ı Sl o v a ki a R o m a ni a ı B ul g ari a ı M o nt e n e gr o B os ni a a n d H erz e g o vi n a ı Al b a ni a S er bi a ı M a c e d o ni a

G e or gi a ı Ar m e ni a ı Az er b aij a n N et h erl a n ds ı R ussi a ı U kr ai n e K az a k hst a n ı B el ar us ı Uz b e kist a n M ol d o v a ı K yr g yzst a n ı T aji kist a n T ur k m e nist a n

M a x H o hlr üt h er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 5 0 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: m. h o hlr u et h er @s elt m a n n. c o m

J a c q u eli n e H a us er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 8 2 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: j. h a us er @s elt m a n n. c o m

Mi c h a el H a n a u er T el.: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 9 5 F a x: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4 - 1 1 6 E- M ail: m. h a n a u er @s elt m a n n. c o m

L at vi a Ar k ol at Lt d. M ü k us al as str e et Ri g a, L V- 1 0 0 4 T el.: + 3 7 1 / 8 0 E- M ail: p as utij u w w w. ar k ol at.I v

Ar m e ni a » Tr a v el o n « L L C T el.: + 3 7 4 1 0 / 5 2 6 2 2 6 ı + 3 7 4 9 1 / 5 2 6 2 2 6 E- M ail: h o m e art @tr a v el o n. or g w w w.f a c e b o o k. c o m/l u x us h a us ar m e ni a B el ar us Pr o m pr o di m p e x B el ar us, Mi ns k r e gi o n, B ols h o e Sti kl e v o, N o v o d v ors kij s/s, 4 0/ 1 offi c e 1 9 2 2 3 0 6 0 T el./ F a x: + 3 7 5 1 7 / 2 3 6 1 6 1 4 E- M ail: h or e c a @ p pi. b y w w w. p p pi. b y N et h erl a n ds Röbke Ni e u w e´s- Gr a v el a n ds e w e g 4 0 N L- 1 4 0 5 H M B uss u m T el.: + 3 1 3 5- 6 9 9 7 2 4 4 E- M ail: s al es @r o e b k e. nl w w w.r o e b k e. nl U kr ai n e F OR WAR D 1 5 4 A, B ors c h a gi vs k a st. 0 3 0 5 6 K yi v T el.: + 3 8 0 4 4 2 2 5 2 8 5 9 F a x: + 3 8 0 4 4 2 2 5 2 8 6 0 m ailt o: i m p ort @f or w ar d- u a. c o m w w w.f or w ar d- u a. c o m

72 b 70 40 88 mi @ ar k ol at.I v | w w w.rit o.I v

Lit h u a ni a U A B » Ar ki et e « T ai k os pr. 1 0 0 c, K a u n as T el.: + 3 7 0 / 3 7 4 5 1 6 4 0 M o bil: + 3 7 0 / 6 8 2 3 3 6 6 1 F a x: + 3 7 0 / 3 7 7 6 0 6 0 1 E- M ail: vilt e @ ar ki et e.lt w w w.i n d ai.It P ol a n d B a n q u et e P art n er S p. z. o. o. Ul. K o n dr at o wi c z a 3 7 A 0 3- 0 8 1 W ars z a w a w w w. b a n ki ets kl e p. pl w w w. b a n ki et. c o m. pl R o m a ni a E D A BI O R S. R. L. Mrs. I o a n a P us c a Al e e a S o m es ul R e c e 1 4 B L. 4, S c. 3, A p. 3 8 S e ct or ul 1 0 1 3 7 9 6 B u c ur esti T el.: 0 0 4 0 7 6 1 7 0 3 0 5 2 0049 162 9492820 E- M ail: e d a bi or @ g m ail. c o m w w w. e d a bi or.r o H u n g ar y R & S G. m. b. H. V á ci ú t 1 7 7 ı 1 1 3 8 B u d a p est T el.: + 3 6 1 / 3 5 0 1 1 1 2 F a x: + 3 6 1 / 3 5 0 0 6 7 6 E- M ail: i nf o @r a n ds. h u Sl o v a ki a B er n d orf S a n dri k s.r. o. B ysti c k á 1 5 7 1 9 6 6 8 1 Ž ar n o vi c a T el.: + 4 2 1 4 5 6 8 4 4 3 2 1 E- M ail: b er n d orf @ b er n d orf.s k w w w. b er n d orf.s k

S er bi a I C O FI N L T D Di mitrij a T u c o vi c a 1 4 8, Str 1 1 0 5 0 B e o gr a d T el.: + 3 8 1 / 1 1 2 4 5 2 4 7 0 F a x: + 3 8 1 / 1 1 2 4 0 5 6 1 2 E- M ail: offi c e @i c ofi n.rs w w w.i c ofi n.rs Sl o v e ni a Kr e k Ri b n o D. O. O. Hr a šk a 1 5 4 2 4 8 L es c e T el.: + 3 8 6 4 / 5 3 0 2 3 4 5 F a x: + 3 8 6 4 / 5 3 0 2 3 4 9 E- M ail: tr g o vi n a @ kr e k.si S weden R est a ur a n g gr ossist e n A B Britt a S a hl gr e ns G at a 8 C 4 2 1 3 1 V ästr a Fr öl u n d a T el.: 0 1 0- 5 1 6 4 0 0 1 M o bil: 0 1 0- 5 1 6 4 0 0 1 E- M ail: k u n dtj a nst @r est a ur a n g gr ossist e n. c o m w w w.r est a ur a n g gr ossist e n. c o m Cr o ati a NI R S T R G O VI N A d. o. o. S plit, Cr o ati a T el.: + 3 8 5 2 1 4 5 3- 9 3 0 ı + 3 8 5 2 1 4 5 3- 9 4 0 E- M ail: i nf o @ nirs. hr ı r o m a n a @ nirs. hr w w w. nirs. hr Cz e c h R e p u bli c J o a n n a K as y k Gl o b al Art I n d ustr y Hr usi c e 2 2 3 ı 2 5 1 6 6 S e n o hr a b y F a x: + 4 2 0 3 2 3 6 0 3 0 6 4 M o bil: + 4 2 0 6 0 5 1 1 9 1 9 1 E- M ail: j o a n n a k as y k @s e z n a m. c z Fi nl a n d + B alti c St at es F ull e x O y P a uli Wi g eli us Rii hi k uj a 4 ı 0 1 7 2 0 V a nt a a T el.: + 3 5 8 4 0 0 1 8 6 3 3 2 E- M ail: p a uli. wi g eli us @f ull e x.fi


AGB Ü b erst ei gt di e u ns g e w ä hrt e Si c h er u n g u ns er e F or d er u n g e n u m m e hr al s 2 0 %, s o g e b e n wir a uf V erl a n g e n d e s K ä uf er s di e ü b erst ei g e n d e Si c h er u n g fr ei.

1. All g e m ei n es. F ür all e u ns er e Li ef er u n g e n g elt e n a uss c hli e ßli c h di e n a c hst e h e n d e n B e di n g u n g e n, u n d z w ar a u c h d a n n, w e n n si c h d er B est ell er i n s ei n e m B est ells c hr ei b e n a uf a n d er e B e di n g u n g e n b er uft. A uf d e n V ertr a g fi n d et d e uts c h es R e c ht u nt er A uss c hl uss d es Ü b erei n k o m m e ns d er V er ei nt e n N ati o n e n v o m 1 1. A pril 1 9 8 0 ü b er V ertr ä g e ü b er d e n i nt er n ati o n al e n W ar e n k a uf A n w e n d u n g.

K o m mt d er K ä uf er i n V er z u g o d er st ellt er di e Z a hl u n g e n ei n, s o si n d wir b er e c hti gt, u ns a n Ort u n d St ell e i m B etri e b d es K ä uf ers d ar ü b er z u i nf or mi er e n, o b u n d i n w el c h e m U mf a n g e Ei g e nt u ms v or b e h altsw ar e v o n u ns v or h a n d e n ist. N o c h v or h a n d e n e W ar e d ürf e n wir z ur ü c k n e h m e n, o h n e d ass es ei n er Z usti m m u n g d es K ä uf ers o d er s ei n es V er w alt ers b e d arf.

2. B est ell u n gs a n n a h m e. J e d e B est ell u n g wir d u nt er V or b e h alt d er Li ef er u n gs m ö gli c h k eit a n g e n o m m e n. S ollt e a us ir g e n d ei n e m v o n u ns ni c ht z u v ertr et e n d e m Gr u n d, i ns b es o n d er e Str ei k u n d M at eri alm a n g el, di e A usf ü hr u n g u n m ö gli c h w er d e n, s o si n d wir a u c h b ei b est äti gt er B est ell u n g v o n d er Li ef er pfli c ht e nt b u n d e n, o h n e d ass d es h al b g e g e n u ns ir g e n d w el c h e S c h a d e n ers at z a ns pr ü c h e g elt e n d g e m a c ht w er d e n k ö n n e n.

I m F all e ei n er B et eili g u n g a n Pr äs e nt ati o n e n erstr e c kt si c h u ns er Ei g e nt u ms v or b e h alt b ei Z a hl u n gs u nf ä hi g k eit a us dr ü c kli c h a uf di e g es a mt Pr äs e nt ati o n.

3. Di e Pr eis e si n d fr ei bl ei b e n d. Z ur V err e c h n u n g k o m m e n di e a m T a g e d er B est ell u n g g ülti g e n Pr eis e z u z ü gli c h g es et zli c h er M e hr w ertst e u er.

8.

U n d e k ori ert e W ar e d arf o h n e u ns er e v or h eri g e Z usti m m u n g ni c ht mit D e k or ati o n e n v ers e h e n w er d e n.

B ei Ü b ers c hr eit u n g d es Zi el es v o n 4 5 T a g e n tritt V er z u g o h n e v or h erg e h e n d e M a h n u n g ei n. B ei V er z u g si n d V er z u gs zi ns e n i n H ö h e v. 3 % ü b er d e m B asis zi nss at z z u z a hl e n. K o m mt d er K ä uf er u ns g e g e nü b er mit ir g e n d ei n er F or d er u n g i n Z a hl u n gs v er z u g o d er wir d u ns di e U nsi c h er h eit s ei n er V er m ö g e nsl a g e b e k a n nt, s o w er d e n all e u ns er e A ns pr ü c h e i n v oll er H ö h e s of ort f älli g. V or v ollst ä n di g er Z a hl u n g f älli g er R e c h n u n gs b etr ä g e si n d wir z u k ei n er w eit er e n Li ef er u n g v er pfli c ht et. E ntst a n d e n e M a h n k ost e n w er d e n i n R e c h n u n g g est ellt.

9.

Erf üll u n gs ort f ür Li ef er u n g e n u n d Z a hl u n g e n s o wi e d er G eri c htsst a n d f ür all e si c h a us d e m V ertr a gs v er h ält nis er g e b e n d e n Str eiti g k eit e n, a u c h b ei W e c hs el- u n d S c h e c k kl a g e n, ist W ei d e n i. d. O pf.

4. Di e Li ef er u n g d er W ar e erf ol gt a b F a bri k. D er V ers a n d g es c hi e ht a uf K ost e n u n d G ef a hr d es K ä uf ers. Di e W a hl d er V ers a n d art bl ei bt u ns ü b erl ass e n, s of er n v o m K ä uf er k ei n e b es o n d er e V ors c hrift g eg e b e n wir d. Ers at z f ür Br u c h wir d ni c ht g el eist et. 5. Li ef er z eit. Di e a n g e g e b e n e n Li ef er z eit e n si n d fr ei bl ei b e n d. S c h a d e ns ers at z a ns pr ü c h e f ür ni c ht r e c ht z eiti g e Li ef er u n g si n d a usg es c hl oss e n. 6. M ä n g elr ü g e. B e a nst a n d u n g e n u ns er er W ar e si n d u n v er z ü gli c h i nn er h al b v o n 8 T a g e n u ns g e g e n ü b er v or z u n e h m e n. Si e b er e c hti g e n n a c h A n er k e n n u n g z ur Ers at zli ef er u n g. W a n dl u n gs-, Mi n d er u n gsu n d S c h a d e ns ers at z a ns pr ü c h e si n d a us g es c hl oss e n. Kl ei n e A b w ei c h u n g e n i n F or m u n d D e k or k ö n n e n ni c ht b e a nst a n d et w er d e n. 7. Ei g e nt u ms v or b e h alt. Bis z ur v ollst ä n di g e n B e z a hl u n g d es K a ufpr eis es s o wi e bis z ur Til g u n g all er s o nsti g e n z ur Z eit b est e h e n d e n u n d z u k ü nfti g e n F or d er u n g e n u n d N e b e nf or d er u n g e n i n n er h al b d er G es c h äfts v er bi n d u n g bl ei b e n di e g eli ef ert e n W ar e n u ns er Ei g e nt u m. W e c hs el a n n a h m e gilt v or d er Ei nl ös u n g ni c ht als Z a hl u n g. D er K ä uf er ist j e d o c h b er e c hti gt, di e W ar e i m or d n u n gs m ä ßi g e m G es c h äftsb etri e b z u v er ä u ß er n. Er ist ni c ht b er e c hti gt, di e W ar e a n Dritt e z u v er pf ä n d e n o d er si c h er u n gs h al b er z u ü b er ei g n e n. Er ist f er n er v erpfli c ht et, Pf ä n d u n g e n d ur c h a n d er e Gl ä u bi g er u ns u n v er z ü gli c h mit z ut eil e n. B ei ei n er W eit er v er ä u ß er u n g ( a u c h n a c h Fr e m d d e k or ati o n v o n g eli ef ert er W ei ß w ar e) tritt d er K ä uf er si c h er u n gs h al b er s c h o n j et zt di e a us d e m W eit er v er k a uf i h m e ntst a n d e n e n F or d er u n g e n g e g e n Dritt e – o h n e b es o n d er e V er ei n b ar u n g e n i m Ei n z elf all e – bis z ur v ollst ä n di g e n B e z a hl u n g i m Si n n e d es A bs at z es 1 a n u ns a b. S ol a n g e d er K ä uf er u ns g e g e n ü b er s ei n e n Z a hl u n gs v er pfli c ht u n g e n n a c h k o m mt, ist er tr ot z A btr et u n g b er e c hti gt, di e F or d er u n g e n f ür u ns ei n z u zi e h e n. Di e ei n g e z o g e n e n B etr ä g e h at er u n v er z ü gli c h a n u ns a b z uli ef er n. K o m mt d er K ä uf er s ei n e n Z a hl u n gs v er pfli c ht u n g e n u ns g e g e n ü b er ni c ht n a c h, s o si n d wir o h n e W eit er es b ef u gt, di e a b g etr et e n e n F or d er u n g e n s el bst ei n z u zi e h e n u n d e nts pr e c h e n d e U nt erl a g e n z u v erl a n g e n.

1 0. A G B‘s f ür Bil d n ut z u n g sr e c ht e. Bil d er v o n S orti m e nt e n d er - P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H - P or z ell a nf a bri k T ett a u G m b H - u n d d er a n g es c hl oss e n e n M a n uf a kt ur e n d ürf e n n ur o h n e Ä n d er u n g i n all e n Pri nt- u n d O nli n e m e di e n d ur c h u ns er e H a n d els p art n er u n d s o nsti g e n A n w e n d er v er w e n d et w erd e n. Ei n e w eit er e V er m ar kt u n g o d er A b g a b e a n Dritt e ist ni c ht g est att et. S ä mtli c h e Ur h e b err e c ht e v er bl ei b e n b ei d e n P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H, d er P or z ell a nf a bri k T ett a u G m b H, d er A elt est e n V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur, d e n U nt erw eiss b a c h er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst, d er P or z ell a nm a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h, di e S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst u n d d er P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e. V er w e n d et es Bil d m at eri al m uss d ur c h n a c hst e h e n d e n Ur h e b er v er m er k g e k e n n z ei c h n et w er d e n. C o p yri g ht- Hi n w eis e d ürf e n ni c ht g el ös c ht o d er v er ä n d ert w er d e n. - Bil d n a c h w eis: P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H P or z ell a nf a bri k T ett a u G m b H A elt est e V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur U nt er w eiss b a c h er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e B ei V er w e n d u n g v o n Bil d er n, b ei d e n e n Li z e n zr e c ht e b est e h e n ( z. B. c p 0 8) ist di e V er w e n d u n g di es er Bil d er mit d er E- C o m m er c eA bt eil u n g a b z u kl är e n. 1 1. F ür d e n I nt er n et h a n d el d er P or z ell a nf a bri k T ett a u G m b H, d er A elt est e n V ol kst e dt er P or z ell a n m a n uf a kt ur, d er U nt er w eiss b ac h er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst, d er S c h w ar z b ur g er W er kst ätt e n f ür P or z ell a n k u nst, d er P or z ell a n m a n uf a kt ur S c h ei b e- Als b a c h u n d d er P or z ell a n m a n uf a ct ur Pl a u e s o wi e d er P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H g elt e n di e b es o n d er e n A G B´s f ür d e n I nt er n et h a n d el di es er U nt er n e h m e n. 1 2. S ollt e ei n e B esti m m u n g di es es V ertr a g es u n wir ks a m s ei n, wir d di e Wir ks a m k eit d er ü bri g e n B esti m m u n g e n d a v o n ni c ht b er ü hrt. Di e P art ei e n v er p ffi c ht e n si c h, a nst ell e d er u n wir ks a m e n B esti mm u n g ei n e di es er B esti m m u n g m ö gli c hst n a h e k o m m e n d e wir ks am e R e g el u n g z u tr eff e n. P or z ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H C hristi a n- S elt m a n n- Str. 5 9- 6 7 | 9 2 6 3 7 W ei d e n i. d. O pf. 9 2 6 1 0 P ostf a c h Sit z: W ei d e n i. d. O Pf. - R e gist er g eri c ht: A mts g eri c ht W ei d e n i. d. O Pf. H R B 2 7 G es c h äftsf ü hr er: C hristi a n R. W. S elt m a n n, J os ef K all m ei e r

230 | 231


Pr o d u k ff o ns b e di n gt si n d all e A n g a b e n z u Gr ö ß e, G e wi c ht u n d V ol u m e n c a.- A n g a b e n. D u e t o pr o d u c ti o n c o n di ti o ns all d at a s u c h as siz e, w ei g ht a n d v ol u m e ar e a p pr o xi m at e o n es.

P orz ell a nf a bri k e n C hristi a n S elt m a n n G m b H P ostf a c h 2 0 4 0 ı 9 2 6 1 0 W ei d e n/ G er m a n y T el: + 4 9 9 6 1 / 2 0 4- 0 F a x + 4 9 9 6 1 / 2 0 4- 1 1 9 E- M ail: h ot el @s elt m a n n. c o m

/s elt m a n n p orz ell a n

/s elt m a n n w ei d e n

h ot el.s elt m a n n. c o m

/ c o m p a n y/ p orz ell a nf a bri k e nc hristi a n-s elt m a n n- g m b h

0 4 2. 0 1. 2 0 _s h _ ks _ 2 '_ F R

I hr F a c h h ä n dl er / y o ur d e al er: