Page 1

Indhold: Referat fra bådejermøde . . . . . . .

9

Tidevandskursus . . . . 17 Ungdomsafdelingen . 26 Første spadestik . . . . . 32 Windsurferafdelingen . . . . . . . . . 36 Sejlerskolen . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer . . . . 44

30. årgang Første »vandstik« Starten er gået mod et fantastisk klub- og havnemiljø

4/12

d e c e m b e r 1


2


Alle henvendelser angående medlemskartotek/adresseændringer rettes til: Erik Bak, SNV, Bådekajen 10, 7100 Vejle, tlf. 75828471, e-mail: neptun.kartotek@sport.dk Medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Vejle, Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund.

Aktivitets- og Turudvalg: Kurt Gade tur@snvdk

Bestyrelse: Formand: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Næstformand: Jan Ipsen, Valmuevej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 20 60 Kasserer: Vita Nielsen, Louisevej 1, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 48 66 Klubsekretær: Jan Jacobsen, Jenlevej 59, 7100 Vejle, Tlf: 75 86 37 12 Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Havnesekretær: Anders Nielsen, havnesek@snv.dk Bestyrelsesmedlem: Finn Lodahl, Toftevangen 22, Bredballe, 7120 Vejle Øst, tlf. 22 63 82 22 Bestyrelsesmedlem: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Studenter afdeling: Anita Jonsson, sejlogstuder@snv.dk Suppleanter: Søren Larsen, Boesvangen 4, 7120 Vejle øst, tlf. 75 81 52 96

Pælemester: Kim Kragh, Fennikelvej, Middelfart Pælemesterens kontortid: Hverdage kl. 12.00-13.00 samt torsdage kl. 15.00- 17.00, tlf. 75 82 59 42/mobil 20 28 39 90 Havne assistent: Karsten Pedersen tlf. 26 24 66 87 Havnekasserer: tlf. 75 82 59 42, torsdag kl. 15.00-17.00 Udvalgsformænd: Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, Miravej 13, 7100 Vejle, tlf. 75 83 51 34 Kapsejladsudvalget: Claus Hovgaard, tlf. 51 51 70 99, claus.hovgaard@gmail.com Vejle Fjord weekend: Jolleafdelingen: Anders Johansen, tlf. 25346710 Neptuns Windsurfer afdeling: Thomas Ahlfeldt, Højen Kirkevej 17, 7100 Vejle, tlf. 40 51 43 88

Målere: Henning , Per og Poul stopper. Nye målere søges. Neptuns Restauration, Klubhuset, Bådkajen, 7100 Vejle, tlf. 75 72 37 79, åbner hver dag kl. 10.30. Bestyrer: Birthe Aastrup www.restaurant-neptun.dk

Neptuns redaktion: Ansvarshavende redaktør: Marlene Jørgensen, Ravningvej 48, 7182 Bredsten, tlf. 20 83 69 88 Poul Johansen, Skyttehusgade 8, 7100 Vejle, tlf. 51 89 47 05 Annoncer: Preben Werther, Gødding Møllevej 4, 7183 Randbøl, 40 73 03 71 Moms reg.nr.: 869171-1 92 B Oplag: 950 eksemplarer. Layout & dtp: Troldborg Design Tryk: Digitalhuset

Neptun udkommer 4 gange årligt - marts, juni, september/oktober og december. Indlæg til næste nummer skal være redak­­­tio­­nen i hænde senest den 20. februar 2013. 3


www.vejlehavn.dk Pælemesteren træffes hverdage kl.12-13 samt torsdag kl. 15-17 på tlf. 75 82 59 42 - mobil 20 28 39 90

S A D O L I N FA R V E L A N D

HEMPEL FORHANDLER I VEJLE OG FREDERICIA KOM IND OG SE DET STORE UDVALG!

- Vi giver dig professionel råd og vejledning om hvordan du opnår det bedste resultat med de nyeste bådplejeprodukter fra Hempel.

NY DEN LILLE SØSTÆRKE

Vi giver

20% rabat til alle medlemmer af Sejlklubben Neptun

Codanhus, Foldegade 27, 7100 Vejle, tlf. 75 83 01 34 Vejlevej 29, 7000 Fredericia, tlf. 75 92 76 11

4


Sæson 131 er ved at være slut og samtidig er en æra for sejlklubben slut på Bådekajen 10-12 i lystbådehavnen. Afslutningen i år er særlig i flere henseender - hele området er i opbrud – de sidste pæle i den gamle havn er snart væk, de samme gælder VMK’s klubhus, havnekontoret og servicebygningen og Børresens bygninger. I begyndelsen af det nye år forsvinder vores eget klubhus og Restaurant Neptun – når vi kommer forbi og kigger på det der engang var, bliver det nok med en mærkelig vemodig følelse i kroppen. Jeg vil opfordre alle til at kigge forbi og se forandringerne. Helt husvilde bliver vi ikke, idet Vejle Kommune har stillet Estakaden til rådighed som fælles klubhus i det nye år, ligesom en del af Carlsberg bygningen ligeledes er stillet til rådighed som midlertidigt opbevaringssted, omklædning for sejlere og som havnekontor.

Lederen

Vinter 2012

Selvom der sker store ændringer og at det går stærkt - glæder jeg mig fortsat rigtig meget over, at udviklingen og etablering af den nye lystbådehavn i det forgangne år er kommet så langt. Servicekajen er næsten helt færdig med kran, spuleplads og flydebro til brændstof, hovedbro med flydebroer er på plads, fundamentet til de nye klubfaciliteter er støbt og klar, aftalerne er underskrevet, driftsselskabet er etableret, det nye klubhus har været i udbud og et lokalt byggefirma er valgt, 1. officielle spadestik er taget – og vi følger næsten den lagte tidsplan. Dog bliver der en forsinkelse på de nye klubhus, idet byggeriet først går i gang til foråret for at undgå de fordyrende vinterforanstaltninger. Jeg synes at det vi har opnået – er stort! Afslutningen på året er også kendetegnende ved at takke de mange som, i større elle mindre omfang, har bidraget til at aktiviteterne i klubben og på lystbådehavne har kunnet gennemføres. Specielt to snitflader udenfor klubben vil jeg gerne adressere en tak til her i denne spalte. Samarbejdet med Vejle Motorbådsklub har været forbilledligt og der er virkelig blevet trukket på samme hammel hele 5


vejen. Det samme kan udtrykkes i forhold til Vejle Kommune, som har taget ansvaret som bygherre alvorligt. Det har været en fornøjelse.

På bådejermødet, som igen i år var rigtig godt besøgt, blev der taget godt imod havnebestyrelsens planer og tiltag (læs referatet andetsteds i bladet).

På de interne fronter, har sæsonen igen i år været kendetegnet ved gode sportslige resultater og en stor indsats fra alle vore afdelinger, udvalg og bestyrelse. Uden denne engagerede arbejdsindsats har det ikke været muligt at indfri forventningerne til sæsonens opgaver og klubbens vision frem mod 2014. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har været med til at skabe rammerne for klubbens aktiviteter i både sejlerskole, sejl&studer, surfer- og jolleafdelingen - og gennem indsatserne bringe klubben i den rigtige retning. Tak!

Som en udløber af den nyligt afholdte workshop omkring klubben fremtidige økonomi er der nedsat et ”strukturudvalg” som skal udarbejde et antal forslag til hvordan fremtidens sejlklub kan struktureres, finansieres og organiseres. Forslagene vil blive fremlagt på generalforsamlingen 2013.

En særlig tak skal lyde til kapsejlerne og dommerteamet, som senest er lykkedes med at få organiseret kapsejladsen på en måde, der gør, at arbejdsopgaverne er fordelt på mange skuldre samtidig med at sejladserne er blevet sjovere. Det er godt gået! Igen i år var vi et par stykker, der deltog på Dansk Sejlunions Klubkonference i Vingsted. Der var masser af inspiration og jeg er sikker på at den vil få indflydelse på den kommende sejlsæson. Specielt var der fokus på workshoppene omkring kapsejladsregler og bredde initiativer som ”vind i sejlene”, der handlede om at få flere sejlere til at blive endnu bedre sejlere ved at deltage i kapsejlads og andre sjove påfund og ikke mindst ved at udfordre den gængse opfattelse af hvad sejlads er. Og brobygning mellem børn/unge og sejlklubberne.

6

Jeg vil også påpege vigtigheden af, at flere tager et ansvar for både udvikling af klubben, havnen og den kommende sæson ved at bidrage med en større eller mindre arbejdsindsats. Endnu engang vil jeg opfordre klubbens seniorer til at hjælpe med at sætte endnu mere fart på ”Erhvervsklubben Cockpittet”. Bl.a. for at sikre den nødvendige kritiske masse af sponsorer og fordi vi har brug for et endnu større netværk, hvori vi kan præsentere vore forskellige produkter og ydelser. 10 -20 mindre sponsorater vil gøre en kæmpe forskel. Jeg vil ligeledes takke vore nuværende sponsorer Helly Hansen, Logos Consult, LBJ Electronic, Hundsbæk & Henriksen A/S, Spar Nord, Autohuset Vestergaard, Jan Ipsen Tømrer & Snedker, Siemens Windpower og Rumarkitekterne for opbakningen til sejlklubben. Sidst skal der lyde en stor tak til vores restauratørpar, Lars og Birthe og personalet, som igennem 16 år har skabt gode rammer for alle vore arrangementer. Jeg er ked af at vi ikke sammen kunne finde en


løsning i de nye omgivelser og vil derfor benytte lejligheden til at ønske jer begge to og personalet held og lykke på den videre færd oppe i byen. Må jeg ønske alle en god jul og et godt nytår!

De bedste sejlerhilsner Preben Werther Formand ”Husk - det er sammen, vi flytter bjergene og sammen, at vi kan gøre en forskel”.

Vejle Marineservice D y r s k u e v e j 1 9 . T l f. 7 5 8 3 5 4 9 0

Vejles specialværksted for påh. motorer Reparation af alle mærker joller & trollingbåde

Alt i udstyr til sejlbåde Mercury

Få rabat på medlemskab i Lido Fitness se mere på snv.dk

7


Vinter

Reparation og vedligeholdelse

Teak- og lakarbejde

Bundmaling

Andre muligheder • • • • •

Rigarbejde Teakdæk Glasfiber reparationer Interiør reparationer Opgraderinger

• Malerarbejde • Forsikringsskader • Nye ønsker til indretning eller udseende

Kontakt os for uforpligtende tilbud kasper@vys.dk - +45 53 64 82 50 www.vys.dk

8


REFERAT

BÅDEJERMØDE Sejlklubben Neptun Vejle &Vejle Motorbådklub Mødedato:  3. oktober 2012 Tidspunkt:  Kl. 19.00 Sted:  Restaurant Estakaden, Baadekajen 2 Referent:  Jan Jacobsen

1. Velkomst Preben Werther bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

2. Valg af ordstyrer Jørgen Holm Nyland fra Sejlklubben Neptun Vejle blev valgt til dirigent.

3. Generel orientering fra havnebestyrelsen / Preben Werther Der har været orienteret i begge klubblade om forandringer på havnen. Formålet er at gøre os alle klar til forandringer. Hvis vi tager fat i fremtiden, så har vi stor indflydelse på det der sker omkring os. Den forgangne sæson har været anderledes. Masser af vind og en masse småbøvl på grund af forandringer på havnen. Gener er taget i en god ånd og der er fundet løsninger, som vi alle kan leve med. Der har været problemer med beklædning af 8 meter udliggere, og her søgte vi nogle

frivillige. Straks var der nogen fra VMK som meldte sig: Anker Sørensen, Elmer Pedersen og Johnny Jensen. En stor tak for indsatsen og arbejdet. Vil gerne appellere til stor fleksibilitet det næste år omkring optagning, vinteropbevaring og isætning til foråret. Der er flere bådejere som anvender Y-bomme forkert med slappe eller svage fortøjninger. Det er ikke godt når der er meget vind og bevægelse i havnen, så der skal fremover anvendes stramme fortøjninger. Der skal lægges spring på både med minimum 2 fendere som beskrevet i vores direktiv. Tjek fortøjninger på bådene, så der ikke sker skader på egen båd, naboens båd eller bro. Byggeriet har også haft indflydelse på andre ting end havnen. Der har kun været 419 betalende gæstesejlere og 178 frihavnsliggere. Der er bestilt stativer for 300.000 kr. og der kommer en udgift på 269.000 kr. i leje til Vejle Kommune. Der har også været andre udgifter, men vi forventer at komme ud af året uden tab. Vi vil have omkring 140 ledige pladser, og vi håber de bliver besat så hurtigt som overhovedet muligt. Vi er i fuld gang med at annoncere på både Vejle Lystbådehavn, FLID og Tursejlernes hjemmesider. Vi må erkende at bøvlet med ny lystbåde9


havn har betydet nogle udmeldelser. Der er 20 både på venteliste lige nu. Børresen Bådbyggeri har ønske om at blive på havnen, og man er ved at undersøge om det er til at komme i nærheden af Carlsberg grunden. Der bliver arbejdet videre med dette, og der vil nu være vinteropbevaring inde på metalpladsen. Næste alle byggefaser følger planerne: • Færdiggørelse af Servicehavnen er i fuld gang og forventes færdig, så den kan anvendes til optagelse af både til vinteropbevaring. • Ramning af pæle og støbning af fundament til klubøen er i fuld gang. • Uddybning af arealerne rundt om den midlertidige havn er færdiggjort og afventer flytning af den midlertidige havn. • Nye flydebroer er ankommet og entreprenøren er i gang med at montere disse med udliggere. • Planering af Utoft & Jørgensen grunden er i fuld gang. • Det samme gælder flytning af pavillonen, som lige nu står på Kirk Kapitals areal. • Oprydning på arealer og i bygninger er igangsat og forventes tilendebragt primo december i år. Husk at fjerne eventuelt glemte sager fra rum, hylder og pladser. Vi har planer om at lave en fælles arbejdsdag med henblik på oprydning. Områder hvor tidsplanen er ændret: • Den resterende uddybning forventes igangsat når bådene i den midlertidige havn er flyttet eller taget på land. • Vi forventer ultimo oktober, når de nye flydebroer er monteret med udliggere, 10

at gå i gang med at flytte bådene fra den midlertidige havn til det nye område bag øst estakaden. • Bygningen på klubøen har netop været i udbud og der er modtaget 4 tilbud på byggeriet. Det billigste holder sig lige indenfor de afsatte midler, og vi er nu i beslutningsprocessen omkring hvem der får opgaven. På grund af forsinkelser i udbudsrunden og leveringstid på betonelementer, så må man forudse en forsinkelse på aflevering af bygningen på klubøen på 4-6 måneder. I stedet for et samlet færdigt projekt i april 2013, vil færdiggørelsen ske i to tempi. Lystbådehavnen vil være færdig til april og bygningerne på klubøen forventes afleveret oktober/november 2013. Vi er sikre på at de ekstra investerede tid og deraf følgende forsinkelse er værd at vente på. • Vi er ikke helt på plads med ny restauratør, men forhandler lige nu med 2 mulige emner. Alle bådejere er ambassadører for Vejle Lystbådehavn. Der er udarbejdet en folder, som fortæller om den nye lystbådehavn, bagland og hvorfor Vejle Lystbådehavn er et besøg værd. Den kan hentes i havnekontoret, og må gerne deles rundt i de havne vi besøger.

4. Indlæg ved kommunaldirektør Niels Ågesen Tak for det gode samarbejdet der har været med klubberne gennem den proces der har været. Det er åbenlyst, at når vi har at gøre med klubber med så mange medlemmer, så


er det interessant for Vejle Kommune. Hvis vi får et godt attraktivt klubmiljø lige ud til fjorden, så er det en gave og meget interessant for hele byen. Niels Ågesen kunne ikke tale på byrådets vegne, men der har været meget stor opbakning fra byrådets side til projektet. Det er også en kvittering for det gode samarbejde vi har haft, for hvis der havde været ballade, så var tingene nok gået anderledes. Man kan se hvad der bliver bygget, og der er lige betalt næsten 12 millioner til at banke pæle i, så nu skal der også nødt til at bygge noget ovenpå. Kirk-folkene begynder at bygge den 1. januar 2013. De sætter et kæmpe stort hegn op og det komme til at gå tværs gennem havnekontoret. Det vil omkranse en meget stor byggeplads, hvor de vil starte med at lave kælder på deres nye bygning. Til gengæld går de ikke i gang med resten af havneområdet, og det betyder, at frem til 2015 kan lade Estakaden blive stående. Kanalen var først tænkt til at være færdig i 2014, men andre bygherrer i området vil gerne have den færdig før. Derfor starter vi arbejdet med kanalen i januar og det vil være færdig til sommerferien 2013. Der kommer til at ske rigtig meget med byggeriet det næste års tid. Den 15. oktober skal hovedaftale mellem kommunen og klubber være underskrevet, så der er styr på aftalerne. Priser har været højere end der har været regnet med, så der skal forhandles. Projektet vil komme til at se ud, som man kan se på billederne. Inde i klubben kommer der en fin restaurant, fine klublokaler, god fælles faciliteter og ungdomsmiljø.

Det har været en lang proces med rigtig mange ting som det har været nødvendigt at afklare. Håber på forståelse for, at det har taget så lang tid. I løbet af lidt tid kan ved vi, om det vil være muligt at bruge Carlsberg Grunden. Perspektivet er, at vi kan få noget mere plads til at vinteropbevaring, for lige nu er der vel ingen der ved hvor meget det fylder. Perspektivet er også at få en lukket hal, hvor der er en form for erhvervsmæssig havneog skibsrelateret aktivitet. Perspektivet er også, at det byggefelt som ligger nord for kanalen måske kunne udvides med noget af arealet fra Carlsberg grunden. Spørgsmål / bemærkning Hvad med molen, hvornår bliver den påbegyndt? Svar fra Niels Ågesen Vi er ikke helt enige om, hvordan den skal se ud, men der kommer en estakade.

5. Indlæg Byggeri på klubøen / Anders Nielsen Arkitekt og ingeniør har lavet en projektmappe, og den vil blive lagt ud i klubberne. Klubøen kommer til at være slutning på den nye promenade som kommer til at ligge langs det nye kanalområde og tæt på Kajakøen. Øen er 2.000 m2 i grundplan med 1.100 m2 bygning i 2 etager og yderligere 110 m2 som er uopvarmet. Man kører igennem huset for at komme ud til broen. Syd i området er der sejlerstue, havnekontor og faciliteter for gæstesejlere. På 1. sal er der 11


en restaurant med 149 siddepladser. Nord for porten har vi faciliteter til ungdommen og joller fra Tirsbæk flytter herind. Arealer kan bruges til flere forskellige formål. Der bliver kontor til SNV og VMK samt lokale til større fælles arrangementer på ca. 100 m2. Området er omkranset af faste platforme, der vil være tørre det meste af tiden. På nordsiden bliver de brugt til oplag af joller. Der er også en bygning, hvor Jolleafdeling kan have følgebåde, og der er isætningsramper. Mod syd kommer der på et tidspunkt nogle flydearrangementer, der kan bruges til andre ting som ophold eller servering. Øverst er der tagetage som kan anvendes til fritidsarrangementer og der kommer noget fitnessudstyr som Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte med 3,5 million kr. Projektet bliver lagt på lystbådehavnens hjemmeside, så her vil man kunne se illustrationer.

• Et fast gebyr på 750 kr. som er fælles for alle. For dette får man drift af havnen, vand i vandhanen osv. • Pladsafgift for sommerpladsen på 91 kr./ m2. • Vinterafgift er sat til 40 % af sommerafgift.

Vejle Lystbådehavn / Hans Jørgen Schytz Alle brugere er blevet tildelt en plads i den nye havn. Kim laver opslag ved havnekontoret så alle kan se, hvor man har fået en plads i den nye lystbådehavn. Indtil februar kan man ansøge om en anden bådplads. I løbet af marts 2013 vil man forsøge at imødekomme ønsker. Den 1. april vil alle have den plads, der er gældende fremover. Vi kan ikke afvise, at Kim får brug for at flytte nogle både, hvis kabalen ikke kan gå op. Priser er lagt lidt om, for den gamle prissætning var skæv. Fremover vil prisen være:

For nye både i havnen er der et indskud på 400 kr./m2. Alle nye både i havnen skal betale indskud. Nuværende pladslejere der efter den 1. april ønsker en større plads, skal betale differencen på den plads man har, og den plads man ønsker.

12

Eksempel med bådbredde på 2,1 m ved en 8 m Y-bom: 750 kr. i fællesomkostninger + sommerafgift 1.913 kr. + vinterafgift 765 kr. = i alt 3.428 kr. Eksempel med bådbredde på 3,6 m ved en 10 m Y-bom (30-35 fod): 750 kr. i fællesomkostninger + sommerafgift på 3.754 kr. + vinterafgift 1.501 kr. = i alt 6.005 kr. Eksempel med bådbredde på 5,1 m ved en 12 m Y-bom: Her bliver de samlede omkostninger næsten 12.000 kr.

Indskud bliver betalt retur for dem der ikke ønsker at være i Vejle Lystbådehavn længere. Hvis man har en 100 m2 og kun ønsker 50 m2 kan man få penge retur. Man kan også vælge at bevare retten til at have den store båd mod ikke at få indskud tilbage. Hvis man fortryder indenfor et år, så kan man højest få 5/6 af indskuddet tilbage. For


hvert år man har pladsen bliver dette reduceret med 1/6. Skæringsdatoen er 1. marts. Efter 5 år er indskuddet gået i Vejle Lystbådehavns kasse, og man kan ikke længere få indskud tilbage. Priser er stort set som vi fremlagde i april 2011.

6. Spørgsmål, debat, forslag Spørgsmål / bemærkning Jeg er glad for at høre bestyrelsens og kommunaldirektørens redegørelse. Ros til alle dem, der har gjort et stort arbejdet i forbindelse med projektet. Bådejerne har investeret 21 millioner i denne her sag og det er vigtigt bådejerne og de to klubbers bestyrelser får kvalitetsvurderet dette fremover. Får vi det produkt som vi nu har forventet? Er det den kvalitetsgrad som vi har forventet? Fremtiden betyder, at de to klubber kommer tæt på hinanden. Der kommer mange udfordringer som kræver en havneledelse og havnebestyrelse som er struktureret og organiseret på en måde, så vi sikrer de pengene bliver brugt rigtigt. Med al respekt for den frivillige indsats, så betyder fremtiden, at havnen må omstruktureres rent ledelsesmæssigt og organisatorisk med en direktion eller andet. Det er en stor forretning som har investeret 21 millioner og som omsætter for 3-4 millioner om året. Det er ønsket, at bestyrelserne finder en løsning på dette. Svar fra Preben Werther Der er lavet Vejle Lystbådehavn I/S og det går ud på, at køre forretningen Vejle Lystbådehavn professionelt. Der er en bestyrelse og nogen, der kommer til at føre visionen det ud i livet. Vi overvejer hvordan det skal gøres, men aftalen mellem de to klubber lig-

ger klar til underskrift. Vi overvejer allerede, om der skal være en professionel ledelse. Spørgsmål / bemærkning Hvor er der P-pladser? Hvordan kommer vi af med skrald? Vil det være muligt at få en pæl agter til fortøjning? Svar fra Jan Ipsen Når man skal på sommerferier sætter man sit adgangskort i bommen, kører ud på broen, tømmer bagagerum og kører bil ind igen. Når man tager på sommerferie vil parkeringsområdet være på vinteropbevaringspladsen. Der bliver ca. 60 pladser i nærområdet når man skal hurtigt ud og ind samt til restauranten. Det anbefales, at man holder på vinteropbevaringspladsen, hvis man skal væk i længere tid. Svar fra Hans Jørgen Schytz Med hensyn til Y-bomme var jeg selv skeptisk, men den er nu gjort til skamme. Nu syntes jeg det er meget let at lægge til. Man skal ikke regne med at der kommer pæle til fortøjninger agter. Spørgsmål / bemærkning Vi fik en advarsel forleden med en lille kuling på fjorden. Der var flere nede og hjælpe nogle både. Hvornår får vi dækket havnen rimeligt af, så der ikke kommer kraftig sø ind i bassinet? I den nye havn er der et rum på 100 m2, er der 2 rum ved siden af hinanden, for ellers kan vi ikke være der. Svar fra Jan Ipsen I forhold til søen den anden nat, så er problemet løst, når vi kommer over i den østligste estakade om en måned. På et tidspunkt bliver der lukket mod syd, og så må 13


vi regne med, at alle ligger i læ. Vi kender ikke denne dato.

kan opholde sig? Kan man rense fiskenet og ruser på broer på havnen?

Svar fra Preben Werther Det er ikke afklaret, hvordan estakaden skal se ud. Der er taget en film under uvejret som viser hvor udsatte bådene er på broerne uden estakaden. Denne film er sendt til kommunaldirektør Niels Ågesen, så de kan se miljøet, når der er hård vind fra øst.

Svar fra Anders Nielsen Som man kan se på hovedbroen, så er der arealer og mødepladser, hvor der er plads til aktiviteter. På klubøen er der også områder, der kan bruges til den slags formål.

Svar fra Anders Nielsen I de nye bygninger er der 350 m2 til restaurant. Udover dette er der et lokale på 75 m2, som er til vores eget brug. Dette disponerer vi selv over. Det har ikke været en del af opgaven, at vi skulle have et lokale som kan rumme 350 personer. Vi har en aftale med Rødkilde om at låne nogle lokaler og arealer, hvis der bliver behov for det.

Svar fra Jan Ipsen Der er 3 små øer foran vores klubhuse, og de er betegnet som grill-øer, og her kan man sætte sig ned og hygge sig. Der er desuden afsat vand og strøm ud af huset, så man kan lave et udekøkken. Der er forberedt til det, hvis der er et firma som vil sponsere. Svar fra Preben Werther Rengøring af ruser og net må nok foregå på vaskeplads, med mindre man gør det ude på søen.

Spørgsmål / bemærkning For 25 år siden lavede vi med Estakaden en fejl, Spørgsmål / bemærkning De arealer som bådpladserne er regnet ud efter hvor klublokale blev overtaget af restauranten er det fingerens længde eller bådens længde? og ikke længere til rådighed for medlemmer. Har man overvejet at søge tipsmidler? Svar fra Hans Jørgen Schytz Svar fra Hans Jørgen Schytz Under restauranten har vi et rum på ca. Arealet på pladsen beregnes som pladsens 100 m2, hvor man kan lave arrangementer bredde gange længden på udlæggerarmen, i klubberne. Dette lokale er kun beregnet til dette. Det rum restauranten kan leje til særli- hvor der bliver lagt en faktor på. For 8 og ge lejligheder ligger på 1. sal, så restauranten 10 meter arme er denne faktor 1,1 og for kommer ikke ind i det rum som er dedikeret 12 meter arme er den 1,3. Bredden er med halvdelen af den plads udlæggerarmen til klubberne. måler. Spørgsmål / bemærkning Spørgsmål / bemærkning Overvejer man at lave noget på broerne, hvis I dag har vi pensionistrabat i Vejle Lystbådeman overnatter hernede, hvor man kan grille eller opholde sig? Hvis det ikke er planlagt kan havn. Gælder det også fremover? man overveje grill-øer eller lignende, hvor man Svar fra Hans Jørgen Schytz 14


Ja. Rabatten er uændret. Der er en rabat på 1.000 kr. om året for sommerpladsen, hvis man kan dokumentere, at man er folkepensionist.

male og slibe – er det tilladt? På et tidspunkt talte man om en trappe til nogle både på broerne. Der er stadig nogle Y-bomme som mangler at blive beklædt på siderne.

Spørgsmål / bemærkning Der blev vist en film fra havnen med dårligt vejr. Preben Werther pointerede, at mange skal have bedre styr på fortøjninger og tjekke det bedre op.

Svar fra Jan Ipsen Trapperne kan bestilles på havnekontoret, og så kan man få dem til næste år. Klargøring af både vil være som det har været hidtil. Y-bomme bliver beklædt i løbet af vinteren.

Spørgsmål / bemærkning Broerne bevæger sig anderledes end skibene gør, derfor kan vi ikke stramme fortøjninger så hårdt. Spørgsmål / bemærkning Den dag det blæste meget knækkede et af øjerne på broen til fastgørelse af fortøjninger. Spørgsmål / bemærkning Skal alt foregå inde ved klubhuset? Hvad med os der kommer til at ligge langt ude på broerne? Svar fra Jan Ipsen Der er 2 grillpladser, som ligger længere ude på broerne. Det er meningen på sigt, at der bliver lavet nogle grupper på betonbroen, hvor man kan sidde og hygge sig. Spørgsmål / bemærkning Kommer der en bygning med toilet på vendepladsen? Svar fra Jan Ipsen På den yderste vendeplads kommer der en toiletbygning med 2 toiletter. Spørgsmål / bemærkning Hvad skal man gøre til foråret når man skal

Spørgsmål / bemærkning Kan vi søge tipsmidler? Svar fra Jan Ipsen Vi er i øjeblikket i gang med en fundraiser som er ved at se på muligheder for at søge fonde og andet. Tipsmidler er en del af dette. Spørgsmål / bemærkning Er der muligt at få låger med lås til flydebroerne for at forhindre tyverier fra både? Svar fra Jan Ipsen Vi har spurgt, om vi må lukke adgang til flydebroer fra hovedbroer, og det er i orden fra kommunen. Der vil ikke være køreadgang fra broen, med mindre man har kort til bommen. Der bliver arbejdet videre på videoovervågning og andre ting for at forhindre tyverier på havnen. Svar fra Hans Jørgen Schytz Der er en kontakt til et firma som ved en del om overvågning. De har set på havnen og trådløst internetforbindelse. Havnen er så stor, at en almindelig router ikke kan række. Der skal være 6 stationer for at 15


dække hele bassinet. Den transmission kan bruges til at internet- og videosignaler, så der kan opsættes videokameraer. Det koster i omegnen 100-125.000 kr. for at få etableret dette. Så kan vi reklamere med, at vi har internet der er dækkende, og det kan vi ikke med de nuværende forhold. Spørgsmål / bemærkning Kameraovervågning er spild af penge. Jeg har haft indbrud 5 gange i mit hus, og det har ikke hjulpet.

Spørgsmål / bemærkning I Norge laver medlemmer selv en vagtordning, hvor man overvåger havnene. De har erfaring med, at der er det eneste der hjælper.

7. Eventuelt Preben Werther takkede dirigenten. Han takkede desuden deltagerne for mange gode input og forslag, som der kom frem under mødet. Næste gang holdes bådejermødet måske på Rødkilde eller Rosborg, hvor der er bedre plads til de mange deltagere.

OPRÅB fra havnekontoret! Lystbådehavnen modtager KUN spildolie, filtre og batterier. Tomme malerdåser, maler-rester og lignende SKAL du selv aflevere på Genbrugspladsen Vestre Engvej 70 ( alle dage åben til kl 18.00). Pensler, malertape klude og plastposer, fortsat i de grønne affaldscontainere til usorteret kabysaffald. Misligehold af ovenstående, vil medføre ekstra kontingent for brugerne fremover. Kun privat-personer kan aflevere miljøfarligt affald gratis på Genbrugspladsen. Firmaer ( incl Vejlelystbåde Havn ) skal betale!!! 16


TIDEVANDSKURSUS Rosenvold Havns Bådelaugs klubhus 16. marts 2013 kl. 10:00-16:30 Såfremt du påtænker at sejle til områder, hvor der er tidevand af betydning, - for eksempel til Skotland eller Frankrig – og føler du dig usikker på, hvordan du skal forholde dig i sådanne områder, var det måske en ide at gennemgå et tidevandskursus. Gennem tre år har jeg forestået i alt 12 tidevandskurser med sammenlagt cirka 175 elever inden for rammerne af Foreningen til Langtursejladsens Fremme og i 2011 fem kurser med i alt 72 deltagere på freelance basis. Min undervisning er baseret på egne erfaringer fra i alt 55 måneders sejlads i skotske farvande, hvor man altid skal tage højde for såvel tidevandets dybdeændringer som (ikke mindst) tidevandsstrømmen. Der er absolut ingen problemer i at sejle i tidevandsområder, men man skal vide, hvilke hjælpemidler man har brug for, og hvordan man anvender dem. Jeg tilbyder kursus identiske med det, som jeg har afholdt inden for Foreningen til Langtursejladsens Fremme til de, som måtte ønske det. Kurset omfatter 6 timers effektiv undervisning med følgende emner: • generel orientering om strøm og tidevand, • brug af tidevandstabeller, strømatlas og søkortets strømoplysninger (”diamanter”), • beregning af tidevandshøjder og –klokkeslæt for standard havne, • Sejladsplanlægning under brug af tide-

vandstabel, sejladsvejledninger (”pilotbooks”) m.m., • råd og vink om praktisk sejlads i områder med tidevand (generelt, forhold ved ankring og beregning af afsejlingstidspunkt). Under kursus løses en række opgaver til hvilke der efterfølgende udleveres skoleløsning. Ved kursus afslutning udleveres kompendium om sejlads i tidevand, samt bevis for gennemgang af kursus. Forudsætningerne for kursus er kendskab til navigation svarende til duelighedsbevis. Kursus koster kr. 200,00 pr. deltager, betaling ved fremmøde til kursus. Denne betaling dækker undervisningen og undervisningsmaterialer, kaffe/te ad libitum og en øl eller en vand til frokost. Den enkelte deltager skal selv medbringe frokost (madpakke). Kursus vil blive afholdt i Rosenvold Havns Bådelaugs klubhus 16. marts 2013 kl. 10.00-16.30 Tilmelding med navn, adresse, telefonnr. og evt. mailadresse til undertegnede pr. telefon 9846 4110 e-mail pinafore@c.dk eller post til Mogens Termansen, Vævervej 59, 9300 Sæby gerne snarest og senest 10. marts 2013. 17


Kom i form i LIDO Fitness SNV har en fordelagtig aftale med LIDO Fitness. Aftalen betyder at sejlklubbens medlemmer kan tegne medlemsskab med rabat. Normalprisen hos LIDO er 299 pr. måned for et fuldtidsmedlemsskab. Vi får det som SNV’er for 225 kr. Tilbuddet gælder hele husstandens familie, blot én fra familien behøver at være medlem af SNV. Dertil kommer et indmeldelsegebyr på 149 kr. Ordningen er betinget af medlemskab af SNV. Som medlem af LIDO får man en del medlemsfordele bla. Rabat hos flg. Firmaer : Lido Cafe 10 % på mad og drikke. - Løberen 10 % - Bertoni 20 % - CHARLOT&ME 10 % - Luka the 10% - Kunst klipperiet 10 %.- Mindful trivsel 50 % på alle behandlinger. - Pharma Nord 25%. - Børge Madsen cykler 10 % - Tarverna Hellas 10 % .- Optik Optik Hallmann 10 % - Butik Clematis 10 % . - Beauty and Care 10 % . - SevenOaks, Den KnæHøje Bar og The Suite/ Krokowski Fri entre. – FDM test og bilsyn 12 % rabat på syn & omsyn. - Luxury4cars 10 %. - Bar Sushi 10 %.- Roberts isbar 10 % - Pilgrim i BRYGGEN 10 %. - Lærke og lillebror 10 % - SorellaHer 10 %. - WUNDERWEAR i BRYGGEN 15 %. - MEMIRA 6 % på alle laserlinsebehandlinger. LIDO Fitness er Vejles største og flotteste fitness center. Foruden en lang række maskiner til kredsløbs- og styrketræning, gennemføres der holdtræning med op til 89 hold om ugen indenfor blandt andet spinning, step, salsa. Der er hold både for begyndere og fortsættere. Der er også mulighed for at få vejledning af instruktører for at sammensætte sit eget personlige program. Yderligere oplysninger om LIDO Fitness kan findes på deres hjemmeside www.lidofitness.dk For at være med i den fordelagtige aftale, skal du tilmelde dig på SNV’s hjemmeside. Der er frist den 25. i hver måned. Efter kontrol af SNV medlemsskab, sendes navnene videre til LIDO Fitness, hvorefter du kan møde op i fitness centeret beliggende på Dæmningen og melde dig ind. Der er åbent fra tidlig morgen til sen aften. LIDO Fitness alm. betalingsbetingelser er gældende for alle medlemmer af Sejlklubben Neptun.

18


SNV bowlingaften for unge og gamle Sted Vi mødes i Bowl´n Fun, Enghavevej 9, Vejle Tid Torsdag den 17. januar 2013 kl. 17.45 Vi spiller fra kl. 18.00 - 19.00. Derefter spisning , hygge og præmieuddeling. Pris Pr. person: Bowling, sko og buffet: kr. 184,00 Tilmelding Angivelse af antal personer senest onsdag 9. januar 2013 til Poul Johansen, telefon 51894705 eller mail:vivijohansen@hotmail.com

Der er absolut ingen krav til, at du kan vælte kegler hver gang. Det vigtigste er at få en hyggelig aften med spil og noget godt at spise samt hyggeligt samvær med vennerne fra havnen i en mørk tid, hvor vi ser frem til en ny god sejlsæson. Skulle man denne aften være heldige at have sigtekornet i orden , er der måske en chance for at vippe familien ”Garuda” af pinden som klubmestre og tage hjem med pokalen.

Der kan også tilmeldes på opslaget i det gamle klubhus.

Med venlig hilsen Tur- og aktivitetsudvalget.

19


Køkken med stolte traditioner • Frisk fisk hver dag Udeservering på dejlig terrassse • Nyd udsigten

Bådkajen 10-12 . 7100 Vejle . Tlf. 7572 3779 . Fax 7572 7679 . www.restaurant-neptun.dk

Takster for DH-måling Under 40 fod

Over 41 fod

Sejlmåling pr. sejl

40,00 kr.

50,00 kr.

Islåning af knap, inkl. knap

80,00 kr.

80,00 kr.

Flydemål inkl. Rig

120,00 kr.

140,00 kr.

Komplet skrogmåling

250,00 kr.

300,00 kr.

Vejning

efter aftale

efter aftale

Hilsen tidligere klubmålere Poul og Per


SNV’s årskalender 2012

21


Nytårstraveturen langs Højen Bæk kl. 13.00. Se opslag på side 42.

Torsdag d. 10.

Virtual Skipper - 3. aften

Torsdag d. 17.

Bowlingaften kl. 17.45. Se opslag på side 19.

Lørdag d. 19.

Regelkursus Horsens kl. 9.00 - 21.00

Søndag d. 20.

Regelkursus Horsens kl. 9.00 - 16.00

Torsdag d. 24.

Virtual Skipper - 4. aften

Torsdag d. 31.

Foredrag med Mia Ipsen - Sailing Acadamy Aarhus

Februar

Torsdag d. 7.

Virtual Skipper - 5. aften

Torsdag d. 21.

Virtual Skipper - 6. aften

Torsdag d. 28.

Elvstrøm Sails fortæller om sejltyper, dugtyper, trim mm, en aften for alle

Torsdag d. 14.

Virtual Skipper - 7. aften

Torsdag d. 21.

Virtual Skipper - 8. aften

Torsdag d. 4.

Regel aften med Hans Vengberg samt kapsejladstilmelding

Tirsdag d. 9.

Grundlæggende regelkursus v/ Claus Hovgaard og John Paulsen

apr

januar

Søndag d. 6.

marts

Neptun årskalender 2012

Vedrørende fællesspisning – pris 85 kr. Husk tilmelding dagen før arrangementet.

Se opdaterede tid og sted på snv.dk 22

Hvis du har noget, du ønsker bragt i kalenderen her i bladet er du velkommen til at sende en mail til blad@snv.dk med dato og info om begivenheden. Vi vil gerne lave en kalender for hele året, så det gør ikke noget, hvis dit arrangement er lidt ude i fremtiden. Mange hilsner Marlene Jørgensen Redaktør


Vigtige e-mail adresser:

Formand Preben Werther Næstformand Jan Ipsen Kasserer Vita Nielsen Klubsekretær Jan Jacobsen Havnesekretær Anders Nielsen Medlemskartotek Erik Bak Aktivitet- og turudvalget Kurt Gade Kapsejlads udvalget Claus Hovgaard Jolleafdelingen Anders Johansen Windsurferafdelingen Thomas Ahlfeldt Sejlerskolechef Svend Aage Olesen Sejl&Studer Anita Jonsson Målere Ingen Webmaster Gert Kjær Sørensen Bladredaktionen Marlene Jørgensen

formand@snv.dk naestformand@snv.dk kasserer@snv.dk klubsek@snv.dk havnesek@snv.dk kartotek@snv.dk tur@snvdk kap@snv.dk jolle@snv.dk windsurfer@snv.dk skole@snv.dk sejlogstuder@snv.dk webmaster@snv.dk blad@snv.dk

Sejlklubben Neptun’s hjemmeside www.snv.dk

23


Nu har du mulighed for at tjene penge til din sejlklub Sejlklubben Neptun har anpart i Match Racing Denmark, og vi er i fællesskab interesseret i at vise virksomheder i Vejle de muligheder og den læring, der er i at sejle i de kapsejlads vores matchrace 28’ere. Ved at formidle kontakten til en virksomhed og

sælge et arrangement, kan nedenstående indtægter tilfalde sejlklubben. Den, der sælger arrangementet, bestemmer hvilken afdeling i sejlklubben, der skal have gavn af provisionen. Beløbet kan ikke tilfalde en enkelt person.

Eksempel

4 timers arrangement

6 timers arrangement

8 timers arrangement

Provisionssats og pris

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

Kun henvisning 10 %

Færdig ordre 20 %

Normal pris kr.

2 både/max. 10 personer

1.959

3.918

19.588

2.788

5.576

27.878

3.371

6.742

33.712

3 både/max. 15 personer

2.540

5.080

25.399

3.647

7.294

36.469

4.456

8.912

44.558

6 både/max. 36 personer

4.288

8.577

42.884

6.095

12.189

60.945

7.500

15.000

75.002

Der er to måder at sælge på. Et rent henvisningssalg hvor MRD bliver kontaktet af en kunde der ønsker at købe et event på opfordring af en sejler fra Neptun, eller hvor MRD modtager en færdig ordre på et MRD event. Der gives provision af nettosalgsbeløbet. Salgsmateriale med ordrebekræftelse kan rekvireres hos Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk Ideen er, at du/sejlklubben står for salget eller hjælper med til at sælge MRD arrangementer og modtager provision herfor. Se ovenstående tabel for en forklaring af provisionen. Match Racing Denmark står selvfølgelig for afviklingen af arrangementet samt aflønning af instruktører.

Praktisk information; For at hjælpe med og ensrette måden at sælge arrangementer på, skal PowerPoint præsentationen (salgsmaterialet) fra Match Racing Denmark benyttes i salgsarbejdet. Match Racing Denmark sørger for sejlertøj, redningsveste, handsker og brillesnore.

Hvis der af en eller anden grund gives afslag i prisen, skal Match Racing Denmark godkende dette Alle anpartsklubber kan sælge 6 til 36 personers MRD arrangementer og få provision af disse. Sælges der arrangementer med flere end 10 personer kan de kun afvikles i Vejle eller Middelfart. Er der flere end 15 personer kan arrangementerne kun afvikles i Middelfart, da vi ikke kan tilbyde at flytte både rundt. MRD flytter ikke både rundt for et arrangements skyld. Sejlklubben Neptun stiller en gummibåd og klubhus til rådighed. Nærværende aftale er gældende for 2010, men kan forlænges på samme eller ændrede vilkår. Vi glæder os til et godt samarbejde, og forhåbentlig endnu flere mennesker på vandet. For yderligere info kontakt da Preben Werther +45 40 73 03 71 prebenwerther@mac.com , eller Charlotte Pedersen tlf.: 24 43 92 42 cp@m-r-d.dk eller Søren Tønder tlf.: 40 14 39 48 st@m-r-d.dk


Den gamle lystb책dehavn forsvinder med stor hastighed

25


Jollesejlads i USA

Ungdomsafd.

– en beretning om en sejlerfamilies flytning

26

Af Carsten og Michael Faubel

I

august flyttede hele familien til USA – nærmere Wilmington i staten Delaware. Delaware er en mindre stat ca. midt mellem New York og Washington DC. Flytningen er betinget af mit (Michael) arbejde og vi regner med at være her i 1 til 1½ år. For en aktiv sejlerfamilie var der mange overvejelser vi skulle gøre – ikke mindst relateret til Carstens høje aktivitetsniveau i Laser jollen. Vi havde send en af vores joller med containeren allerede i juli, mens den anden blev liggende i Danmark. Lasse (15 år) var lige færdig med Optimist jolle sejlads, så vi skulle finde noget nyt til ham også. Det første indtryk vedrørende USA´s jollesejlads muligheder var ikke opmuntrende relateret til det vi kender fra Danmark. Jollesejlads i USA er meget fokuseret på sommermånederne – så vi ankom lige efter det hele var ved at ende her i USA. Vi fandt ud af at der stort set ikke var koordinerede/klubrelaterede træningsmuligheder fra september til november og det selvom sommermåneder i området er præget af meget lidt vind. Man skulle tro at der kom gang i aktiviteterne, når efterårs vindene endelig kom, men det gøre det ikke. Efter vi ankom, var derfor noget af det første at købe en anden laser jolle. Nu har vi trods alt to og kan sejle sammen. Derefter prøvede vi at finde nogle konkurrencer som Carsten kunne bruge til at ”træne” og konkurrere. Men alt er stort her i USA – specielt afstandene. Der er i det midt Atlantiske område, der strækker sig fra New York til Virginia (ca. 1000 km) kun 8 klubber, der har et vist antal lasersejlere og kun 3, der har ungdomssejlads. På den anden side er laser jolle sejlads en sport der dyrkes af sejlere i alle aldre. Så de fleste sejlere er 40+ og de sejler både standard rig og radial rig (kvinde rig) uafhængig af køn. Carsten deltog i 3 stævner i efteråret. Først en klubrelateret efterårs-


serie (som kun bestod af en enkelt sejladsdag). Carsten sejlede standard rig første gang (på grund af meget lidt vind) og endte på en 4 plads. Til distrikt mesterskaberne sejlede han radial igen. Der var ca. 20 radialsejlerne og Carsten endte på en 3. plads efter at have ligget nummer 1 efter første dag, hvor der var noget mere vind end anden dag. Samme scenarie gentog sig (desværre) til de midt Atlantiske mesterskaber i midten af september med ca. 40 radial sejlere. Den første dag var der hård vind og Carsten lå på en sikkert første plads, men anden dag var der næsten ingen vind og Carsten kunne ikke holde sin motivation oppe og faldt tilbage til en 7. plads. Noget at arbejde med på det mentale plan…. De manglende træningsmuligheder med jævnaldrende gjorde at jeg (Michael) endelig – efter flere mislykkede tiltag i Vejle – er kommet i gang med jolle sejladsen igen. Nu holder jeg Carsten ved selskab og min bådhåndtering er langsom ved at forbedre sig (det er trods alt 30 år siden jeg sejlede laserjolle sidste gang). Så vi er ude hver weekend og træner i en lille klub der ligger 1½ timers kørsel fra hvor vi bor. Jolleklubben består stort set kun af en stor plads med nogle jollestativer og en slags pavillon, der er en overdækket platform, med 2 toiletter og bruser i baghuset. Til gengældt ligger stedet fantastisk i en naturpark hvor der er vilde dyr én masse. Specielt her i efterår er der kæmpeflokke af canadagæs og andre trækfugle der holder til i området. Og igen - alt er stort her i USA. Når vi i Danmark ser trækfugle (gæs) i deres v-formationer bestående af 10-30

Distrikt mesterskaberne: Carsten på 3. plads (mest til venstre)

fugle så består mange flokke her af 100 eller flere fugle. For tre uger siden, lige efter vi var sejlet af sted fra stranden kunne vi se på et par havørne – den amerikanske national fugl med deres sorte krop og hvide hoved siddende i et træ lige ved siden af vores strand:

Havørn i USA: Et par set lige ved vores amerikanske klub.

Sidste weekend startede så ”frost biting” sæsonen. Efter at der i efterår ikke var noget organiserede træning er vintertræningen nu begyndt – hver søndag fra nu og indtil midt i marts. 27


fleste er erfarne sejlere som kender deres farvand ind og ud. Carsten er klart den bedste men idet han sejler med radial rig (som er noget mindre end standard rig), får han kamp til stregen af de ”voksne”. Så han får noget godt træning ud af det. Mit (Michael) mål er at mindske afstanden til de andre sejlere, når vi sejler kapsejlads. Efter en langt solrigt efterår er det også ved at blive koldere nu. Sidste weekend var der trods alt 15 grader men det kommende bliver det omkring 5 grader. Så det er tid at få pakket tørdragten ud og finde handskerne frem. Vi vil holde de danske farver højt her i vinterhalvåret.

Michael og Carsten ved klubben (klubhuset/pavillionen ses i bagrunden)

Sidste søndag var vi 4 laser joller og næste weekend bliver vi 7. Carsten er med afstand den yngste – de fleste er mere i mit (Michaels alder) dvs. 40+ eller 50+. De

I februar vil vi tage til Florida hvor Carsten vil sejle Midwinter East Championchips – et stævne hvor alle nordamerikanske og også mange europæiske sejlere plejer at komme. Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og vinter. Mange hilsner fra USA Carsten og Michael Faubel Vintertræning kapsejlads: Michael til venstre og Carsten i midten (begge med samme sejlnummer) ved starten.

28


Vejle Marineservice Marinebutikken

Alt til din b책d lige ved h책nden

Dyrskuevej 19 | 7100 Vejle | Tlf. 7583 5490 www.vejlemarineservice.dk M a r i n e b u t i k k e n m i d t p 책 ly s t b 책 d e h av n e n 29


Efterårsstævne Og de kom fra Ho, Kerteminde, Kolding, Skive, Fredericia, Sunds og flere andre sejlklubber. Lørdag d. 22. september afholdt jolleafdelingen sit traditionelle efterårsstævne. Vejrguderne havde skiftet mening, så i stedet for kraftig blæst var det sol, varme og let vind, som mødte de 61 sejlere tidligt lørdag morgen i Tirsbæk. Allerede kl. 9.30 startede skippermøderne. Først for førere af ledsagerfartøjer, så fælles skippermøde for alle sejlere, så skippermøde for sejlerne på den store bane og til sidst skippermøde for sejlerne på den lille bane. Da mange af sejlerne på den lille bane er til et af deres første stævner, bliver der gjort meget ud af at forklare, hvordan kapsejladserne afvikles. Lige inden sejlerne tog på vandet, løb sejlerne rundt om en række bøjer som illustrerede kapsejladsbanen. De rutinerede, sejlerne på den store bane tog først på vandet, og allerede 5 minutter før planlagt kunne dommerbåden gå i gang med den første af i alt 25 starter for A og B optimister, Zoom8 og et stort felt af Fevaer. På grund af vindretningen var banen lagt, så sejladserne ikke var så lange, men til gengæld blev der afviklet mange sejladser. Banens placering betød også, at der var meget gode muligheder for at følge sejladserne fra land. Vindstyrken skiftede en del i løbet af dagen. Under sidste sejlads blev der målt vindstød op til 15 m/s, hvilket udfordrede især Feva-sejlerne, som havde 30

mange kæntringer. Alle sejlerne klarede dog selv at få rettet jollen op og komme videre i sejladserne. Flere af Fevabesætningerne valgte dog at udgå fra de sidste af sejladserne – der var bare ikke flere kræfter tilbage. De 4 Feva-besætninger fra Vejle klarede sig alle meget fint. Katja og Christian brugte af deres erfaringer fra stævnerne her i efteråret og vandt klassen. Martin og Rasmus fik en andenplads. De måtte bruge frokostpausen på at sejle ind til land og få repareret hængestropperne i jollen. Emil og Andreas kom på en fjerdeplads, selv om de måtte udgå af en sejlads med et defekt forstag. De blev slæbt ind til Tirsbæk, satte selv et nyt på og kom ud på banen igen kun få sekunder efter at starten til sidste sejlads var gået. Godt kæmpet. Marie og Martin


er helt nye i Fevaen og viste samarbejde og råstyrke ved at klar sig gennem 4 af de 5 sejladser. Blandt A-sejlerne var Kasper fra SNV godt sejlende. I en af feltets ældste joller med det ældste sejl opnåede han en meget fin andenplads. Ninna og Jens Christian var også med i A-feltet og fik begge en delt sjetteplads. I Zoomfeltet fik Lau en tredjeplads. På den lille bane havde C-optimisterne 6 sejladser. Mange følgebåde hjalp de forholdsvise nye sejlere til rette på banen. Lidt forvirring opstod der dog, da en af følgebådene guidede sejlerne den forkerte vej rundt i den første sejlads. C-sejlerne fik en god lang frokostpause på land, hvor de kunne nyde det gode vejr. Nogle af C-sejlerne brugte også pausen på svømmeture i deres tørdragter. Linnea, Christina, Simon, og Ludwig fra SNV klarede sig alle meget fint. For Linnea blev det endda til en flot førsteplads.

For at få et stævne med 63 joller til at fungere skal der løses mange arbejdsopgaver, som i alt tager måske flere hundrede timer, også opgaver som kun bemærkes, hvis de ikke bliver løst. Nogle af opgaverne er registrering af tilmeldte, opdateringer på hjemmesiden, udarbejdelse af bemandingslister, resultatberegning, indsamling af sponsorgaver, bestilling af præmier, indkøb af benzin, morgenmad og frokost til medhjælpere, transportsejlads af dommerbåde, kagebagning, regnskab, oprydning osv. Uden mange hænder, også fra forældre til tidligere jollesejlere, kunne det ikke lade sig gøre at give så mange børn og unge så god en dag. Tak til alle som gave en hånd med – stor eller lille.

31


Hold dig orienteret om lystbådehavnen og sejlklubben på www.snv.dk

Er du interesseret i kapsejlads så se mere på snv.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

NEPTUNS BILLEDGALLERI På klubben hjemmeside www.snv.dk finder du Neptuns nye billedgalleri. Her kan du finde billedserier, som du kan se eller downloade via Picasa. På denne måde kan vi gemme billeder i en bedre opløsning, så du kan se dem i bedre kvalitet. Hvis du selv ligger inde med nogle billeder, så er du meget velkommen til at sende dem til klubsekretær Jan Jacobsen på mail klubsek@snv.dk, så lægger jeg dem ind i galleriet. Det gælder også gamle billeder, og gerne med en lille historie om hvem der er på billederne, og hvor de er taget. Hvis du har sort/ hvid billeder fra Vejle Fjord i gamle dage, så vil jeg gerne hjælpe med at scanne dem ind, så de kan blive vist på hjemmesiden. Jan Jacobsen klubsekretær

32


Photo: Š Ian Roman/Volvo Ocean Race

CONFIDENT WHEN IT MATTERS Helly Hansen: The choice of ocean racing professionals for staying dry, warm and protected in extreme conditions.

Helly Hansen: The Official Clothing Partner of Team Sanya in the Volvo Ocean Race 2011-2012

.

33


Første spadestik Starten er gået mod et fantastisk klub- og havnemiljø På en kold dag sidst i november er det lidt svært at lave første spadestik på 3 meter vand, så i stedet blev det ændret til ”første vandstik”. Det er vel også kun passende, at når der bygges til Søsporten i Vejle, så handler det ikke om jord men om vand. Så det store fælles projekt på havnen i Vejle blev markeret med vand fra fjorden af borgmester, formand for kulturudvalget og repræsentanter for Søsporten i Vejle. Forinden var alle inviteret på Restaurant Estakaden til en forfriskning og taler fra Vejle Kommune, arkitekter og klubberne. Her var der varme taler om projektet med Klubøen, den flydende kajakklub og ombygningen af roklubben. 34

”Spadestikket markerer starten på en byggeproces frem mod et fantastisk klub- og havnemiljø, som skal være klar til indvielse i løbet af 2013”, fortalte borgmester Arne Sigtenbjerggaard. De nye klubfaciliteter giver ikke bare oplevelser og muligheder for Søsporten, men for hele Vejle Kommune. Det gode samarbejde mellem klubberne og kommunen er blevet bemærket udenfor kommunegrænsen, og bliver her omtalt som ”Vejle-modellen”. Der var stor ros for samarbejdet og tak til alle de frivillige i klubberne, som gennem flere år har lagt et har lagt et kæmpe arbejde i projektet.


35


windsurferafd.

Klubmesterskab i Surfklubben. Som afslutning på året afviklede vi onsdag den 3. oktober klubmesterskabet, der mødte 23 surfere op og vi havde 3 sejladser i blandede forhold. Det var især rart at se så mange af de unge som gik til den med krum hals. Da vi efter sejladserne var ved at drukne i regn, var det rart at Jan diskede op med grill-pølser, kage og flødeboller.

Pigerækken: Nr. 1 Iben, nr. 2 Karoline og 3. Marie Louise

Drenge let øvede: Nr. 1 Frederik, nr. 2 Rune og på en delt 3. Mads og Christoffer 36


Som alle kan se, er Jørgen ikke på nogle af billederne. Han skal først have lært at finde rundt på en bane. Jørgens største oplevelse den aften var at tage billederne af vinderne. Godt gået Jørgen. Hilsen og på gensyn til mesterskabet i 2013 Ole og Jens Peter

I prof rækken: Nr. 1 Jonas, nr. 2 Mads og 3. Rasmus

OBS

Klubstander Vi vil fortsat gerne opfordre alle bådejere til at anskaffe en klubstander og sætte den under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal Neptuns stander være øverst. Ældre både kan føre standeren i toppen af masten. Den kan købes på havnekontoret, på restaurant Neptun.

• Reparationer i gelcoat/glasfiber, træ og stål • Polering, voks, bundbehandling • Vinterkonservering/vedligeholdelse • Installation af maritimt udstyr

Lillebælt Bådservice v. Leck Risby · 6000 Kolding Tlf. 75 53 58 80 · Mobil: 21 62 28 80

www.lillebaeltbaadservice.dk

• Henter trailer både til service/opbevaring • Værksted til både op til 36 fod • Opsyn efter aftale

37


rd ske

Hv a

n?

Sejlerskolen kan afslutte en d sæson med nye skolebåde. De to Albin Expres både ”Neptuns Wicki” og “Neptuns Winnie”, der blev købt gennem Værftet i Skive, er blevet brugt flittigt og godt modtaget af både instruktører og elever. I øjeblikket er ”Neptuns Wicki” i Skive på Værftet, for at få foretaget den sidste klargøring, inden den endelige overdragelse af bådene til Sejlerskolen.

er nu i f jor de

sejlerskolen

Nyt fra Sejlerskolen

Sejlerskolen er krøbet i vinterhi. Sæsonen på vandet er slut for i år. Vi har undervist 17 nye elever, fordelt på 6 hold. Alle der gik op til prøven bestod. Vores tilbud til de befarne elever, har betydet en fin tilgang. 19 tidligere sejlerskoleelever har deltaget i sejladserne. Sejladserne er foregået i Match 28’erne og Albin Expresserne. Her er der blevet trænet i bådhåndtering og kapsejlads. Erfaringerne fra årets sejladser, vil blive brugt i det videre arbejde, med udvikling af Sejlerskolens fremtidige tilbud. Stor TAK til instruktørerne, der har gjort det muligt, at lære og videre uddanne vores elever.

Tilmelding til Sejlerskolen til næste år er i gang Har du lyst, eller kender du én der går rundt med en lille sejler i maven, er det på tide, at tilmelde sig. Sejlerskolen holder instruktørdag en lørdag den i januar 2013. Dato følger. Vi skal lige være helt klar over hvor vi kan være. 38


Både bro og både flyttes . . .

Her vil kursen blive lagt for den kommende sæson. Er DU, eller kender du NOGEN der er interesseret i at hjælpe til i Sejlerskolen, så kontakt venligst undertegnede. Det vil være passende, hvis du kan komme med til instruktørdagen i januar.

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår, siger Sejlerskolen tak for en god sæson. Vi glæder os til den nye sæson! Sejlerskoleleder Svend Aage Olesen

... under flytningen sker dette.

39


VHF (SRC). Igen i år tilbydes undervisning til det nye VHF (SRC) certifikat. Den digitale VHF-radio er i hastig fremmarch og det kræver et nyt certifikat for at installere/betjene de nye digitale sendere. Det digitale system muliggør bl. a. automatisk udsendelse af nødsignal, direkte opkald til tlf. nr. i land til 1/3 af prisen i forhold til manuelle opkald, opringning til andet skib m. m. Undervisningen til erhvervelse af det nye certifikat starter i 18. marts 2013. 18 timer fordelt på 6 aftener. Tilmelding på AOF Vejle-Fredericia | Boulevarden 19F, 2. sal | 7100 Vejle | Telefon 70 20 23 77 | aof@aofvejle-fredericia.dk For nærmere oplysninger kontakt undertegnede. Lærer: Svend Aage Olesen Tlf.: 75835134 E-mail: sao.olesenbanden@nypost.dk

Forslag til udsmykning af klubhus. Så kan vi bedre se lyset!

Til foråret er vi derude igen

40


Kolding Marinecenter & Havneshoppen

Kolding marinecenter er Jyllands største bådudstyrs­ forretning med et stort udvalg i udstyr og beklædning samt sko.

Du finder os på: Marina syd i Kolding samt Trinholmsgade 21 6000 Kolding. Tel. 7553 0200 www.Koldingmarine.dk

41


NYTÅRSTRAVETUR Husk nytårstraveturen søndag d. 6. januar 2013

Denne gang foregår turen langs Højen Bæk under ledelse af naturvejleder Sten Hedrup. Mødestedet er parkeringspladsen bag fiskefabrikken i Nederbro kl. 13.00. Kør ud af Ribe Landevej til Nederbro. Kort før broen drejes til venstre ind på Mørkedalsvej, som ender ved fabrikken. Efter traveturen serveres øl, vand, en lille skarp og ristede pølser med brød. Mød talstærkt op! Venlig hilsen Turudvalget P.S. Husk solidt fodtøj

42


Støt annoncørerne - de støtter os

Velkommen i vort

Varehus

Dandyvej 9, 7100 Vejle Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00 NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd 10

29-03-2012 09:18:33

43


Nye medlemmer Fornavn

Efternavn

Bynavn Afdeling

Mikael Simon Frederik Borg Peter Frederik Lykke Christoffer Lykke Erik Jensen Camille Henrik Adler

Henriksen Madsen Schweizer Kjeldsen Nielsen Nielsen Kolding Holst Iversen Nielsen

Stouby Kølbåd Vejle Jolle Vejle Ø Surf Vejle Surf Vejle Ø Surf Vejle Ø Surf Kølbåd Vejle Jolle Vejle Sejlerskole

Velkommen til de nye medlemmer I øjeblikket er vi 708 medlemmer i Sejlklubben Neptun Vejle. Vi får stadig en del klubblade retur med ukendt adresse fra Post Danmark Husk derfor at meddele adresseændringer mv. til medlemskartoteket.

Erik Bak SNV medlemskartotek Tlf. 7582 8471 e-mail: kartotek@snv.dk

Adresseændring kan indtastes via SNV’s hjemmeside www.snv.dk eller send en e-mail til kartotek@snv.dk

Mobil Yacht Service

udvider med ekstra bemanding, og ændrer navn til Vejle Bådværft aps v.Thomas Teil Agerbirk, d.1/1-13. Vi tilbyder alt indenfor bådebygning, reparation, forsikringsskader og vedligeholdelse. Højt serviceniveau til konkurrencedygtige priser. Vejle Bådværft, Dyrskuevej 19, 7100 Vejle

Tlf. 2637 3165 44


Bemærk! Kontingentopkrævning for 2013 sendes ud i løbet af december måned Hjælp med til at få medlemskartoteket ajourført bedst muligt - betal dit kontingent for 2013 til tiden, den 7. januar 2013. - husk at meddele adresseændring til Sejlklubben Neptun Vejle. Alle henvendelser angående kontingentbetaling/adresseændringer bedes helst meddelt skriftligt til SNV medlemskartoteket Erik Bak: E-mail: kartotek@snv.dk eller sendes til Sejlklubben Neptun Vejle (medlemskartoteket) Bådkajen 10-12, 7100 Vejle.

Kontingent for 2013, vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2012, er A-medlem(Fartøjsejere) kr. 915,B-medlem(Optimister Jollesejlere Surfere Gaster) kr. 635,C-medlem(Støttemedlemmer) kr. 425,-

God jul og godt nytår Erik Bak

45


troldborg design

• Grafisk design • Grafisk web-design • Logo-design • Brochurer • Papirlinier • Annoncer • Tidsskrifter

DRØMMESEJLADS

• Bøger

Indiske Ocean • Middelhavet • Stillehavet • Caribien

• Løsblade

Komplette pakkerejser

• Foldere

Prisgaranti og rejsegarantifond

• Kurser

t e w Tlf. 86 34 00 03 www.seatravel.dk

46

Troldborg Design Ravningvej 48  | Ravning 7182 Bredsten 2083 6988 marlene@troldborg-design.dk www.troldborg-design.dk


Bådtransport Med vores alsidige vognpark

og erfarne medarbejdere kan vi

Knud Gade A/S

håndtere både i alle størrelser.

Vi har 60 års erfaring inden for

SKIFT TIL NIELS 7582 0355 OG FÅ RÅD

alt fra levering af sand & grus,

hejs af diverse byggematerialer til flytning af store maskiner og

Ingen opgaver er for små eller store.

pavilloner.

Gadekompetent A/S · Englandsvejog 3 . mindst 7100 Vejle .lige Tlf.: 7582 - Knud venlig, så 0355 . Fax.: 7572 0770 . Email: Knudgade@transport.dk www.knudgade.dk lokal som Vejlefjordbroen.

Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen.

Hjælp sejlklubben med at tjene penge!! Så når du har skifter til Niels, skifter du Sejlklubben indgået en samarbejds-/sponsoraftale med Spar Nord Bank som til en lokal oghvert storår. bank på samme genforhandles Aftalen er bygget op om et fast beløb og et variabelt beløb. Den tid. variable del giver Sejlklubben mulighed for yderligere indtægter via kundehenvisninger. Tag og klip nedendenståen talon ud og gå ned i Spar Nord Bank og tag et uforpligtende møde med banken omkring bankens produkter med Privatkundechef Niels Juul Hansen. Sejlklubben vil modtage kr. 500 ved hver uforpligtende henvenRing direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen sig i et engagement. delse og 1000 kr., hvis et møde udmønter på 76 41 41 14 - og aftal et møde

På Sejlklubbens vegne Preben Werther Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

47


Sejlklubben Neptun Vejle, Bådekajen 10, 7100 Vejle

SKIFT TIL NIELS OG FÅ RÅD - venlig, kompetent og mindst lige så lokal som Vejlefjordbroen. Samtidig har han holdet i Havneparken og Danmarks 5. største bank i ryggen. Så når du skifter til Niels, skifter du til en lokal og stor bank på samme tid.

Ring direkte til privatkundechef Niels Juul Hansen på 76 41 41 14 - og aftal et møde

Vi ses i Spar Nord Vejle Havneparken 4 7100 Vejle www.sparnord.dk

Sejlklubben Neptun Vejle  
Sejlklubben Neptun Vejle  

klubblad nr. 4 2012

Advertisement