Page 1

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok Humanitárius és Nemzetközi Fejlesztési Igazgatóság Nemzetközi fejlesztés Humanitárius segítségnyújtás Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság Kommunikációs Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4

BEVEZETÉS Amikor egy esztendőben nem történik jelentős hazai vagy nemzetközi humanitárius katasztrófa, kívülről nézve talán csendesen, de olajozottan működő, a mindennapi teendőket rutinosan végző szervezet. Ám belülről egy magas fordulatszámon forgó, mozgalmas, számos területén jelenlévő, napi szinten új kihívásoknak megfelelni tudó munkatársi közösség. A katasztrófákra azonnal reagálni képes felkészült csapat, miközben a krónikus ügyeket hosszútávon kezelő apparátus az Ökumenikus Segélyszervezet. Az éves beszámolót kézben tartva egyértelművé válik, hogy ez a szerteágazó tevékenység a hazai szociális és fejlesztő, illetve a hazai és a nemzetközi humanitárius tevékenységben szerzett több mint húsz éves tapasztalatra épül. Ebből is táplálkozik, miközben előretekint a stratégiai tervezés és az ezzel párosuló koordináció. A mindehhez szükséges szervezeti háttér biztosításával pedig szép rendszerbe áll, s az összefogás és a szolidaritás gondolatában a közösségépítés irányába mutat az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben folyamatos, több százezer esetet számláló segítségnyújtása. Ebbe a több tízezres közösségbe és együtt cselekvésbe tartoznak bele az adományozói kör tagjai, a felhívásokra anyagi támogatásukkal válaszoló magánszemélyek és vállalatok. Az egyházi alapítók és fenntartók közössége. Az önkéntesek felajánlott számtalan hasznos munkaórái. A jószolgálati nagykövetek hathatós közreműködése. A különböző akciókba bekapcsolódó ismert közéleti személyek gyakorlati szerepvállalása és erkölcsi támogatása. A nemzetközi és hazai szintű, nonprofit illetve állami szereplők sokszínű együttműködése. Ezek a partnerségek mind azt a bizalomkört építik, amelyben fő célként a rászorulók segítése, az elesettek felkarolása jelenik meg. Akár egy új budapesti intézmény megnyitásával, akár a debreceni központ működésének 20 éves jubileuma után továbbfolytatódó munkával. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012-ben is a családok és gyermekek támogatását tartotta kiemelt feladatának: számos hazai és nemzetközi forrás bevonásával segítette a bajba kerülőket az átmeneti lakhatás, az élelmezés és ruházkodás, az iskolába járás, vagy éppen a munkakeresés támogatásának biztosításán túl. A szervezet egyedi fejlesztő programjaival az ideiglenes állapotból történő, minél eredményesebb továbblépést kívánja elősegíteni, s nemcsak saját intézményei, hanem például a Segélyszervezet dán támogatóján keresztül több, egyéb fenntartójú átmeneti otthon számára is elérhetővé téve a lehetőséget. A hazai szociális segítségnyújtás fontos része a támogatottak munkaerő-piaci reintegrációja. A 2012-ben létrehozott Ygen Humánerőforrás Központ munkája mellett egy új lehetőség, az ún. szociális gazdaság egyedi modellprogramjának kidolgozásával is ezt a célt kívánja elérni a Segélyszervezet. A nehéz életkörülmények között élő családok boldogulását segítette idén is a félmillió embert elérő országos élelmiszersegély akció, a nyár végén meghirdetett iskolakezdési támogatás, a hideg téli hónapokban nyújtott rendkívüli segítség. Ezenkívül a minden eddiginél eredményesebb országos adventi adománygyűjtés alkalmával is a szorult helyzetben élőkre gondolt az Ökumenikus


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5

Segélyszervezet. A határon túli munka tekintetében kiemelkedik az uniós támogatással, MiskolcBeregszász központokkal folytatott határokon átívelő kétéves munkaerő-piaci projekt, de számos további, kárpátaljai és erdélyi karitatív akció is megvalósult. A távolabbi nemzetközi segélyprogramokat tekintve afrikai kútásás, haiti iskolaépítés vagy éppen afganisztáni százezreket segítő nemzetközi élelmiszerprogram lebonyolítása is az elvégzett feladatok között található. Visszatekintve a 2012-es esztendőre, köszönetet mondunk minden támogatásért azoknak, akik erkölcsi és anyagi segítségükkel tették lehetővé a szervezet folyamatos növekedését, azaz tevékenységi körének dinamikus bővülését, így a segítségnyújtás mértékének növekedését! Köszönet illet minden magánadományozót és vállalkozást, az alapítókat, az önkénteseket és a Segélyszervezet munkatársait! Budapest, 2013. május 29.

Lehel László elnök-igazgató


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6

ORGANIGRAM


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7

HAZAI INTÉZMÉNYEK SZOCIÁLIS ÉS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztési tevékenységének célja, hogy hatékony segítséget nyújtson a szükséghelyzetbe került embereknek, kivizsgálja a szükséghelyzetet eredményező okokat, és segítséget nyújtson azok mielőbbi felszámolása érdekében. A szociális és fejlesztő tevékenység alapja az együttműködés, amelyben tudatosan elvárja a fogadó féltől a legteljesebb aktivitást sorsának megoldása érdekében. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet mindennapi munkája során fontosnak tartja, hogy egy adott problémának a kezelése rendszerszemléletű megközelítésben történjen. Ennek érdekében a szervezet egy-egy projekt megkezdése előtt, minden esetben felméréseket végez, információkat gyűjt, elemzi az adott területre jellemző gazdasági, szociálpolitikai helyzetet, egyeztet a különböző civil, önkormányzati, állami és egyházi szervezetekkel. A szolgáltatások kialakításánál azon hiányok pótlását célozza meg a Segélyszervezet, melyek hatékony segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs törekvéseinek az előmozdításában. Munkájában külön választja a krízissegélyezést és a hosszú távú gondozási folyamatokat. A szervezet törekszik a minimális intervenció elvének alkalmazására az ellátottak autonómiájának megőrzésére. A szociális munka egyik legfontosabb alapelve az empowerment (képessé tevés), annak érdekében, hogy az ellátottak minél hamarabb képesek legyen saját ügyeikben eljárni és problémájuk megoldását saját erőforrásaik felhasználásával kivitelezni. Fontos, hogy az ellátottak minden esetben – képességeikhez mérten – bevonásra kerüljenek a problémamegoldás folyamatába, annak érdekében, hogy érezzék a saját felelősségüket a kialakult helyzet kezelésében. A támogatások biztosításánál a hosszú távú függő helyzet megszüntetése a cél, és a támogatási rendszerek célzott, rugalmas, személyre szabott és gyors kialakítása. A Segélyszervezet nagy hangsúlyt helyez munkájának folyamatosan értékelésére, szolgáltatásai hatékonyságának mérésére. Az ellátások kialakításánál olyan többlépcsős szolgáltatások kialakítására törekszik, amelyek képesek az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációját elősegíteni. A Segélyszervezet magyarországi szociális és fejlesztési tevékenysége hat nagy területre osztható fel: 1. Családok és gyerekek A Segélyszervezet szociális tevékenységeinek fókuszában a rászoruló, illetve a krízisbe került családok és gyerekek támogatása, társadalmi reintegrációja áll. Ennek érdekében alakította ki a Segélyszervezet reintegrációs modellprogramját, ahol több lépcsős szolgáltatások elérésével a családok az átmeneti otthon után kiléptető házak segítségével juthatnak hozzá önkormányzati bérlakásokhoz, illetve akár saját tulajdonú ingatlanokhoz is. A Segélyszervezet programjaiban a célzott, rugalmas esetkezeléseknek köszönhetően a kialakult krízishelyzet idején (válás, munkanélkülivé válás, betegség, stb.), a megfelelő időtartamú és mértékű


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8

beavatkozásnak köszönhetően, nagy arányban sikerült elkerülni azt, hogy az ügyfeleknek tartós segélyezési eszközökre legyen szükségük. A gyerekek veszélyeztetettségének megelőzése, illetve megszüntetése kiemelt feladata a Segélyszervezet intézményi számára: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti központ, Tanoda program segíti a családokat, hogy a gyermekkel kapcsolatos különféle problémák minél hamarabb megoldódjanak. Az alapszolgáltatások nyújtásán túl a Segélyszervezet mindig nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységét, illetve szolgáltatásait pályázati forrásoknak köszönhetően kiszélesítse. A tavalyi év során a Segélyszervezet által fenntartott 3 családok átmeneti otthonában kezdődött el a TANDEM Fejlesztési Alap című projekt a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid

közreműködésével. A gazdasági válság miatti gyors társadalmi változások új típusú segélyezési formák bevezetését indokolják. A projekt szolgáltatásai így három fő csoportba tömörülnek: fejlesztési tevékenységek gyerekeknek, családok krízis támogatása, valamint családok munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő támogatása. Az elmúlt év során a Segélyszervezet fenntartásában működő 3 családok átmeneti otthonában tovább folytatódott a TÁMOP projektek végrehajtása is, melyek a gyermekek és szülők számára nyújtott szolgáltatásokkal, valamint kiegészítő programelemekkel kínálnak komplex fejlődési teret a


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9

Segélyszervezet otthonaiban élő, valamint a helyi partnerintézményekkel kapcsolatban álló kedvezményezettek számára. Befejeződött a TESCO ’Az év támogatottja’ projekt, amelynek keretében összesen 211 gyermek vehetett részt fejlesztő foglalkozásokon. A családokkal végzett szociális munka hatékonysága akkor növelhető meg jelentősen, ha a szolgáltatások kiegészülnek a gyerekek részképességeinek és szocializációs készségeinek a fejlesztésével, a kellő időben megkezdett pályaorientációs tanácsadási folyamattal, illetve a szociális ellátórendszer, valamint a munkaerő-piaci integráció közötti kapcsolat kialakításával. A hatékonyság növelése érdekében a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt kap a szociális gazdaság típusú ellátórendszerek, illetve projektek bevezetése a Segélyszervezet családokkal és gyermekekkel végzett munkájába. 2. Munkaerő-piaci fejlesztés A Segélyszervezet számára fontos, hogy egy olyan környezetet alakítson ki intézményeiben, melynek üzenetei egyértelműek, megfogalmazzák azon alapvető értékeket, melyek szükségesek egy-egy sikeres cél elérése érdekében. A Segélyszervezet munkaerő-piaci programjának elsődleges célja, hogy hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat készítsen fel a munkára szociális és képzési támogatásokon keresztül. Átfogó célkitűzése, hogy növelje a célcsoport esélyegyenlőségét, hozzájáruljon társadalmi beilleszkedésükhöz, valamint felkészítse őket a munkaerőpiac kihívásaira. A Segélyszervezet párbeszédet alakít ki az üzleti, az állami- és nonprofit szféra szereplői között a partnerség fejlesztése és az egyenlő, fenntartható foglalkoztatási esélyek érdekében. Mindezt az állami, üzleti és civil szféra valós együttműködésének elősegítése révén végzi, azzal a céllal, hogy aktívan tegyen a magyarországi munkanélküliségi helyzet javításáért és a hatékony modellprogramjai során szerzett tapasztalatokat más hazai szervezetek is megismerhessék. A fentiek tükrében hozta létre 2009-ben a Segélyszervezet az „Andersen” Munkaerő-piaci Támogató és Képzési programját a dán Velux Alapítványok támogatásával, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson a 18-35 év közötti álláskeresők elhelyezkedésében. A tavalyi év során lezáruló projekt új szemléletet hozott az álláskeresőkkel folytatott munkába, amelyet a Segélyszervezet más munkaterületein is elkezdett bevezetni a mindennapi tevékenységébe. Az új szemlélet eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy a projektbe bevont álláskeresők 70%-a elhelyezkedett a fejlesztő folyamat során. A projekt fenntarthatósága és sikeressége hívta életre a Segélyszervezet új intézményét is: az Ygen Humánerőforrás Központot, ahol továbbra is hathatós segítséget nyújtanak a fiatal álláskeresők elhelyezkedéséhez. Elsőként a VELUX Alapítványok által


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0

támogatott TANDEM Fejlesztési Alap projekt keretében nyílt lehetőség az „Andersen”-alapú módszertan intézményi bevezetésére a Segélyszervezet 3 családok átmeneti otthonába. A vidéki helyszíneken megkezdett munka kezdeti eredményei azt mutatják, hogy a projektbe bevont ügyfelek 40-50%-a sikeresen elhelyezkedik. Távlati cél, hogy a munkamódszer továbbiakban más, a Segélyszervezet által fenntartott hazai szociális intézmények tevékenységébe is integrálódjon. 3. Hajléktalan ellátás Kiemelt figyelmet kell fordítani a hajléktalanok sorsára, hiszen számuk nem csökken, sőt azok a tényezők, amelyek lakhatás elvesztéséhez vezetnek, jelentősen erősödtek. A kialakult problémák kezelése érdekében a Segélyszervezet speciális reintegrációs tevékenységek kialakításával, az utcai segítségnyújtástól az átmeneti elhelyezésig átfogó ellátást biztosít a fedélnélkülieknek. A szervezet alapvető célja, hogy az emberi méltóság előtérbe helyezésével segítse a fedél nélkül élőket. Utcai szociális munka keretében az erdőkben, utcákon, aluljárókban, elhagyatott, lakhatásra alkalmatlan helységekben élők ellátása valósul meg. A reintegrációs és reszocializációs szolgáltatások (nappali melegedő, éjszakai ellátást nyújtó intézmények, egyéni esetkezelés) célja, hogy esélyt kapjanak a hajléktalanok az életvitelük megváltoztatására. Az egymásra épülő támogatási formák és a személyre szabott segítség kiút lehet a hajléktalanság fogságából. A hajléktalanok gondozását három városban, Debrecenben és Gyulán és Budapesten végezte a Segélyszervezet, Gyulán a hajléktalan ellátó intézményrendszer szinte teljes spektrumát működtetve, az utcai megkereső munkától kezdve az átmeneti elhelyezésig, Debrecenben pedig a város legnagyobb befogadóképességű nappali melegedőjében és utcai szociális szolgálat révén több mint ötszáz hajléktalan gondozása valósult meg. Csepelen a nagy hidegre való tekintettel télen átmeneti krízisellátást működtetett a Segélyszervezet. A Segélyszervezet ugyanitt megkezdte egy hajléktalanok nappali melegedő intézménye következő évi megnyitásának előkészítését is. 4. Szenvedélybeteg ellátás A szenvedélybeteggé válás (pl. alkohol-, drogfüggőség, játékszenvedély) az egyik legnagyobb veszély, ami a mai magyar társadalmat fenyegeti. Az internet elterjedtével ráadásul még könnyebb hozzájutni a legkülönfélébb szerekhez, melyeknek igazi eredetét, összetételét a legavatottabb szakértők is nehezen tudják megfejteni. Az Ökumenikus Segélyszervezet a szenvedélybetegek ellátása területén a 2012. évben három fő irányvonal mentén végezte tevékenységét. Az első a megelőzés, melynek keretében a munkatársak a szermentes életet hangsúlyozva óvodákban, iskolákban, rendezvényeken végeztek prevenciós tevékenységet. A második vonalat a már kialakult szenvedélybetegséggel élők nappali ellátása


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 1

jelentette. A Segélyszervezet munkája során igen fontosnak tartja a társadalomba történő integrációt-reintegrációt. Ezért – együttműködve a munkaügyi központokkal – kiemelkedő szerepet kapott az elmúlt évben az álláskeresés támogatása, segítése. Emellett a szociális ügyek intézésével kapcsolatos támogatásra, a természetes támaszok – családi kapcsolatok – erősítésére, a krízishelyzetek kezelésére fordítottak nagy hangsúlyt a munkatársak. A harmadik tevékenységi mezőt a szenvedélybetegséggel élők egészségügyi ellátása képviselte. Fenti tevékenységbe a pharmakoterápiás kezelések, illetve a szubsztitúciós kezelések tartoznak. A Segélyszervezet számos esetben foglalt állást, nyilvánított véleményt, tett javaslatot a szenvedélybetegeket érintő szociális témák kapcsán minisztériumok, szakmai kollégiumok, területileg illetékes önkormányzatok megkeresésére reflektálva. A Segélyszervezet Budapesten két helyszínen, 2 vidéki nagyvárosban – Debrecen és Szolnokon – három helyszínen segíti a szenvedélybetegek ellátását, valamint új központot nyitott 2012-ben Somogy megye egyik leghátrányosabb kistérségében. 5. Segélyezés – Országos Segélyközpont 2011-ben a nagy arányban megnövekedett segélykérések száma szükségessé tette egy országos hatókörrel rendelkező segélyközpont létrehozását. A budapesti központban gyakorlott szakemberek dolgozzák fel a beérkezett segélykérelmeket, majd a támogatás szakmai irányelvei mentén határozzák meg a segítségnyújtás kereteit, vagy dolgozzák ki az együttműködés formáját. Az adomány megítélése és biztosítása előtt a kedvezményezettek tájékoztatást kapnak a Segélyközpont rendelkezésére álló támogatások igénybe vehető típusairól, számáról és mértékéről. A Segélyszervezet fontosnak tartja, hogy átmenetileg segítse, azonban motivációjukat tekintve ne hoszpitalizálja a hozzá fordulókat. Hangsúlyos alapelv az is, hogy a Segélyszervezet az általa kínált segítségnyújtási lehetőségekkel csupán kiegészíti az állami gondoskodás támogatásait, továbbá fontos az is, hogy segítsége ne ösztönözze arra az ügyfelet, hogy adományok gyűjtéséből igyekezzen magát és családját fenntartani. 6. Menekültügy A Segélyszervezet 2012-ben is folytatta a menekültügy területén a korábbi években elkezdett támogató tevékenységét, melynek középpontjában a hazánkba kísérő nélkül érkező kiskorú menedékkérők, menekültek és oltalmazottak ellátása, gondozás-nevelése állt. A jogszabályi környezet változása nyomán a


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 2

kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, menekültek, oltalmazottak ellátásának feladata a gyermekvédelmi szakellátás kompetenciája alá került. A Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége során átmenetet képezett a korábbi ellátási forma és az új, a gyermekvédelmi szakellátás által meghatározott követelményrendszer között, ezáltal is elősegítve a rendszerek közötti átjárhatóságot. A gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított, jogszabályban meghatározott alapvető működés kiegészítéseként, a célcsoport sajátos szükségleteit szem előtt tartva a Segélyszervezet további öt, korábban megkezdett pályázati program végrehajtását is folytatta 2012-ben. Az Európai Menekültügyi Alap által támogatott projektek keretében valósult meg a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozás-nevelését végző szakemberek szakmai kompetenciájának növelése; a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, valamint menekültek és oltalmazottak alapellátásban nyújtott étkezésének kiegészítése; és a kísérő nélküli kiskorú és utógondozói ellátásban részesülő menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának elősegítése. A fóti projektiroda által végrehajtott projektek 2012. április végén lezárultak. Ezzel együtt a Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége is megszűnt az év során. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai szociális és fejlesztő központjainak különálló szolgáltatásai 2012-ben: Gyermekjóléti alapellátások 1. Soroksári Gyermekjóléti Szolgálat - Budapest XXIII. kerület 2. Családok Átmeneti Otthona – Miskolc 3. Családok Átmeneti Otthona – Szolnok 4. Családok Átmeneti Otthona – Orosháza 5. Családok Átmeneti Otthona – Védett Ház – 2012. október 1-jétől Szociális alapellátások 6. Soroksári Családsegítő Szolgálat – Budapest XXIII. kerület 7. Adósságkezelő program - Budapest XXIII. kerület 8. Hajléktalanok Nappali melegedője – Debrecen 9. Hajléktalanok Nappali Melegedője – Gyula 10. Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye – Gyula 11. Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Gyula 12. Lakótelepi utcai szociális szolgálat – Debrecen 13. Kertségi utcai szociális szolgálat - Debrecen 14. Utcai Szociális Szolgálat – Gyula 15. Szociális étkeztetés – Debrecen 16. Soroksári Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - Budapest XXIII. kerület 17. Szenvedélybetegek Nappali Ellátója - XIII. kerület 18. Debreceni Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 19. DECENTRUM - Szenvedélybetegek Nappali Ellátója – Debrecen 20. Szenvedélybetegek közösségi ellátója – Debrecen 21. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátója – Debrecen


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

22. 23. 24.

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 3

Szenvedélybetegek nappali ellátója – Somogy megye Pszichiátriai betegek nappali ellátója – Szolnok Népkonyha – Gyula (2012. február)

Egészségügyi szakellátások 25. Soroksári Addiktológiai Centrum - Budapest XXIII. kerület 26. Szolnoki Addiktológiai Központ - Szolnok 27. Pszichiátriai járóbeteg szakrendelés - Szolnok 28. Otthoni Szakápolás Szolgálat - Budapest Fejlesztési/Modellprojektek 29. Országos Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona – Miskolc 30. Krízisambulancia – Miskolc 31. Krízisambulancia – Szolnok 32. Krízisambulancia – Orosháza 33. Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek – Miskolc 34. Regionális kríziskezelő központ bántalmazott nőknek és gyermekeknek – Szolnok 35. Félutas/kiléptető lakások – Miskolc 36. Félutas/kiléptető lakások – Szolnok 37. Félutas/kiléptető lakás – Orosháza 38. Félutas/kiléptető lakás – Pusztaföldvár 39. Félutas/kiléptető lakás – Gesztely 40. Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci reintegrációs programja – Budapest XXIII. kerület 41. Utcagyermek program - Budapest XIII. kerület 42. Régiós roma fejlesztő ház – Olaszliszka 43. Tanoda program migráns hátterű gyermekeknek – Debrecen Befogadó Állomás (2012. június 30-ig) 44. TESCO – Az év támogatottja projekt (Miskolc, Szolnok, Orosháza, Olaszliszka, Soroksár – 2012. június 30-ig) 45. TÁMOP projekt Miskolc – hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 46. TÁMOP projekt Orosháza - hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 47. TÁMOP projekt Szolnok - hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése 48. VÁTI projekt – Munkaerő-piaci képzési programok Miskolcon és Beregszászon (2012. december 31-ig) 49. TANDEM projekt (2012 februárjától) 50. EMA projektek Fóton – kísérő nélküli kiskorúak ellátásának, integrációjának fejlesztése (2012. április 30-ig) Egyéb 51. 52. 53. 54.

Elterelés – Budapest XXIII. kerület Elterelés – Debrecen Elterelés – Szolnok Segélyközpont Budapest


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 4

HAZAI SZOCIÁLIS KÖZPONTOK Szociális és Fejlesztő Központ, Miskolc Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona 3524 Miskolc Leszih A. u. 4.; Tel: (+36 46) 561 227; e-mail: mcsao@segelyszervezet.hu Célkitűzés A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthonának elsődleges célja, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek az elvesztése után is (pl.: kilakoltatás, bántalmazott családok) együtt maradhassanak a szülőkkel. Az intézmény célja az átmeneti ellátás nyújtásán túli kiegészítő szolgáltatások biztosításával az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációja, valamint a gyerekek, szülők készségeinek, részképességeinek a fejlesztése. A Krízisközpont célja, hogy gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került áldozatainak. A 2008 szeptemberében elindult országos módszertani központ célja, hogy összefogja és koordinálja az országban működő családok átmeneti otthonai működését, segítse az intézmények szakmai fejlődését, feltérképezze az otthonok működésének nehézségeit, problémáit, valamint az ellátórendszerrel közösen megfogalmazza azokat a hosszú távú célokat, melyek az ellátás hatékonyságát, valamint az ellátottak és a munkatársak, az intézmények érdekeit szolgálják. A cél elérésének módja 1. Családok Átmeneti Otthona A cél megvalósítása érdekében a Segélyszervezet családok átmeneti otthonát működtet Miskolcon, ahol 11 lakószoba, 3 konyha és 3 étkező fogadja a nehéz helyzetbe került családokat. Az otthonban maximum 18 hónapig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (szociális munkás, pszichológus, jogász, szociálpedagógus, csecsemő- és gyermekápoló, álláskeresési tanácsadó, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) segíti. Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepelnek az egyéni, a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A mindennapi munkában 2012ben is tovább folytatódott az otthonban a gyerekek részképességeinek fejlesztése, valamint a szülők


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 5

készségeinek, megfelelő szülői szerepeinek a megerősítése. Ebben az évben több pályázat (TESCO, TÁMOP, VELUX Alapítványok, TANDEM Fejlesztési Alap, Phillip Morris) is hatékonyan segítette a kitűzött célok megvalósulását. Fontos külön kiemelni, hogy a Segélyszervezet miskolci központja a pályázatoknak köszönhetően a városban található önkormányzati és egyházi fenntartású családok átmeneti otthonaiban is számos szolgáltatást tudott nyújtani, melyeket fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus, szociális munkások bevonásával valósított meg. A gyermekek egyénre szabott terápiái és tantárgyi korrepetálása, részképességek mérése és fejlesztése egy új modell kialakítását tette lehetővé, mely lehetőséget jelent arra, hogy hozott – sokszor nagyon súlyos pszichés és mentális – sérüléseik kezelése megtörténjen és felzárkózhassanak iskolai, óvodai társaik tudás és mentális szintjére. A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére reintegrációs modellprogramot dolgozott ki. A reintegrációs program kiemelt szolgáltatása a „félutas ház” biztosítása, mely a családok könnyebb társadalmi beilleszkedését segíti elő. A szolgáltatások között nagy hangsúllyal jelennek meg azok a programok (tréningek, egyéni tanácsadási formák), melyek a szülők munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A Segélyszervezet szerepet vállal az álláskeresők tudás, készség és attitűd szintű képességfejlesztésében, mely a sikeres álláskeresés alapját képezi. A tevékenység kezdete óta a programba bevont miskolci álláskeresők 30 %-a elhelyezkedett. Ebben az évben több mint 50 szülő vehetett részt ilyen foglalkozásokon. 2. Krízisközpont A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő nők, gyerekek és családok komplex ellátását egy 4 fős krízisrészleg segíti, melynek része egy jogászból, egy szociális munkásból és egy pszichológusból álló szakmai stáb, akik a bántalmazottak komplex ellátását végzik. Kiegészítő szolgáltatásként folyamatosan fogadja az intézmény azokat a szakembereket, leendő szakembereket, akik ezen témakörben speciális tudást és gyakorlatot kívánnak megszerezni. 3. Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona Második alkalommal sikerült megszerveznie a Módszertani Központnak egy két napos szakmai konferenciát Révfülöpön. Ebben az évben a gyerekbántalmazás, a munkaerő-piaci lehetőségek, a gyerekkori kriminalitás, valamint a szakemberek kiégése megelőzésének fontossága volt a fókuszban. A módszertani tanácsadás fontos részét képezi, hogy folyamatos legyen a családok átmeneti otthonainak tájékoztatása a fontosabb jogszabályi változásokról, konferenciákról, eseményekről. Ezen tájékoztatás e-mailen keresztül valósul meg. A Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalainak felkérésére ebben a félévben 8 esetben vett részt a Módszertani Központ ellenőrzéseken. Ezen alkalmakon kiemelten fontos a szakmai segítségnyújtás az adott intézményben felmerülő problémákra.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 6

Szoros és kiváló kapcsolatot tart fenn a Módszertani Központ az EMMI-vel, aktív a részvétel a családok átmeneti otthonait érintő kérdések végigbeszélésében. Folyamatos kommunikáció alakult ki a főosztállyal a területen felmerülő nehézségek, problémák jelzése kapcsán. Aktív a kapcsolat a NCSSZI módszertani osztályával is: a terület szakmai referensével folyamatos egyeztetések történtek az ellátás nehézségeivel kapcsolatban. Célcsoport A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona segítséget kíván nyújtani azon kiskorú gyermekkel rendelkező családok számára, akiket közüzemi tartozásuk miatt kilakoltattak, lakhatatlanná nyilvánították házukat, hirtelen megszűnt az albérletük, a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás elől menekülnek és lakhatásuk más módon nem megoldható. A Krízisközpont feladata, hogy az otthonukat a párkapcsolati erőszak vagy gyermekbántalmazás miatt elhagyni kényszerülő egyedülálló nők és gyermekeik számára nyújtson gyors és szakszerű segítséget. A Krízisközpont feladata, hogy elsősorban olyan családok számára nyújtson átmeneti- és krízisellátást, akik változtatni szeretnének életükön, és akik maguk is meg akarják oldani problémáikat. Ellátottak száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a családok átmeneti otthonaiba óriási a túljelentkezés. Előfordul, hogy egy hét leforgása alatt 10 család is jelentkezik, hogy ellátáshoz jusson a Segélyszervezet intézményében. A segítségnyújtás földszintes épületben történik, a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők számára is lehetőséget biztosítva ezzel az ellátás igénybevételére. A Családok Átmeneti Otthona 11 szobában összesen 40 fő ellátását tudja felvállalni, akiket az ország egész területéről fogad. A szobák kihasználtsága 100 %-os. Tárgyévben 126 fő (40 felnőtt és 86 gyermek) kapott átmeneti ellátást. A párkapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás elől 17 család, egyedülálló nő menekült a Krízisközpontba. Ebből 17 fő volt felnőtt, és 40 gyerek. Az ellátottak minden esetben igénybe vették a jogi tanácsadást, és 7 esetben határozott úgy a bántalmazott, hogy bíróság elé viszi az ügyét. Az összes gyermek lelkileg érintett volt a bántalmazásokban, valamint a gyermekek egyharmada fizikailag is szenvedett el bántalmazást. A Krízisközpont tapasztalata, hogy egyre többen kerülnek kilátástalan helyzetbe a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek, az egyre emelkedő megélhetési költségek miatt.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 7

Ebben az évben is igen jelentős részét képezte az átmeneti otthon munkájának az intézményen kívüli segítségnyújtás. A Segélyszervezet az önkormányzatok és a kisebbségi szerveztek segítségével több mint 1000 család számára osztott szét élelmiszert, valamint lefoglalt vagy adományba kapott ruhákat. Továbbra is szükség van arra, hogy a Segélyszervezet gyógyszerkészítményekkel – elsősorban Béres Cseppel – is segítse a nehéz helyzetben lévő családokat, idős embereket. A TANDEM projekt keretében összesen 300 alkalommal nyújtott segítséget (krízistámogatást, rezsitámogatást, utazási költségtérítést, élelmiszertámogatást, szociális tanácsadást) a Segélyszervezet a Miskolcon élők számára. A természetbeni támogatás sokszor olyan krízishelyzeteket hárított el, amikor már nem volt mit ennie a gyerekeknek, szülőknek. Az utazási költségtérítés a munkavállalás támogatását célzó szolgáltatás, mely mind az álláskeresési időszakban, mind az újonnan szerzett munkahely első hónapjaiban segíti a személyt. Felhasználása együttműködési feltételhez kötött, mely eddig 100 %-os eredményességet mutat. Együttműködés a.) Intézmények közötti együttműködés Az EU-élelmiszersegély program célcsoportjának elérésében nagy segítséget nyújtott a Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata. A Segélyszervezet miskolci központja a pályázatok megvalósítása során szoros kapcsolatot alakított ki a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a Miskolci Gyermekvédelmi Központtal. b.) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok Aktív, szoros kapcsolatot tart fent az Ökumenikus Segélyszervezet a Tiszáninneni Református Egyházkerület által működtetett Pedagógiai Szakszolgálattal. Együttműködési területet jelent az iskolai szociális munka, az egyéni terápia (pszichológiai, gyógypedagógiai), valamint az egyéb szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokban való szerepvállalás. c.) Önkéntesek A Jezsuita Gimnázium jóvoltából ebben az évben is hat diák vállalt önkéntes munkát az Otthonban, a Lévay Gimnáziumból pedig szintén hat tanuló végzett hasonló tevékenységet. A középiskolások szakmai irányítás mellett foglalkoztak, játszottak, tanultak a gyerekekkel, segítettek a szabadidő hasznos eltöltésében. Visszatekintés A családok átmeneti otthonára ebben az évben a dinamikus fejlődés volt a legjellemzőbb. Új szolgáltatási elemként jelent meg az álláskeresési tanácsadás, valamint a háztáji gazdálkodás. A háztáji gazdálkodás célja, hogy a családok átmeneti otthonában élő családok saját maguk számára tudjanak termelni, mely tudást és tapasztalatot az otthonból való kikerülést követően is használni tudják. Az átmeneti otthon a pályázatoknak köszönhetően tudja a szolgáltatásokat megvalósítani annak érdekében, hogy enyhítse a társadalmi egyenlőtlenségeket, segítse a lakhatás nélkül maradt családokat.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 8

Egyéb eredmények A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata „Az év kiemelkedő szakmai támogatója” díjat adományozta a Segélyszervezet miskolci központjában dolgozó egyik munkatárs számára. Karácsony Az átmeneti otthonban lakó családok ismét egy nagyon színes, sok programmal tarkított karácsonyi ünnepkört tölthettek együtt. A Henkel Magyarország Kft. munkatársai az átmeneti otthonban lakó vagy ott lakott gyerekek számára személyre szabott ajándékokkal kedveskedtek. Keresztes Ildikó is ellátogatott az intézménybe, mely élménytelivé varázsolta a gyerekek napját. Megjelenés, PR Az RTL Klub Fókusz Plusz (december 22.) műsora bemutatta az intézményben folyó szakmai munkát, külön kitérve a krízisellátás területére. Az RTL 2 Forró nyomon című (december 26.) műsora is bemutatta a krízisellátást, a segítségkéréstől kezdve az intézménybe való bekerülésig. A Segélyszervezet munkatársa a műsorban a program szakmai hátterét mutatta be. Egy másik alkalommal a miskolci Csillagpont Rádióba meghívást kapott az intézményvezető egy stúdióbeszélgetésre a bántalmazottakkal való munka témakörében. A média megjelenések hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellátást minél többen megismerhessék. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Módszertani Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben mintegy 18.524 alkalommal segített a rászorulókon.

Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok Családok Átmeneti Otthona 5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3. Tel.: (+36 56) 210-591; e-mail: szcsao@segelyszervezet.hu

Célkitűzések A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonának elsődleges célja, hogy a gyermekek a család lakhatási feltételeinek az elvesztése után is együtt maradhassanak a szülőkkel. Az intézmény célja a szükség szerinti teljes körű ellátás mellett az ellátottak sikeres társadalmi reintegrációja, az álláskeresők támogatása, biztos lakhatási feltételek elősegítése. A párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás áldozatainak nyújt támogatást a nap 24 órájában a Krízisközpont szakmai stábja. A célkitűzés elérésének módja A Segélyszervezet által Szolnokon működtetett intézmény összesen negyven felnőtt és gyermek (9 család) együttes elhelyezését biztosítja.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 9

Minden család külön, összkomfortos lakrészben lakik, amely szobából, fürdőszobából és egy előszobából, illetve azok berendezési tárgyaiból áll. A családok közösen használhatnak három konyhát, amelyek szintén felszereltek. Külön mosókonyhában automata mosógép is rendelkezésükre áll. Egyéb eszközök (porszívó, hajszárító, vasaló, konyhai felszerelések) segítik, hogy a családok minél inkább otthonuknak tekintsék a biztonságos lakhatást nyújtó intézményt. A Krízisközpontba beköltözők esetében az elhelyezésen és a szükség szerinti teljes körű ellátáson túl a segítségnyújtásban még fokozottabban jelenik meg az egyéni, személyre szabott családgondozás, illetve az azonnaliság, gyorsaság, szakmaiság. Az otthonban maximum 18 hónapig tartózkodhatnak a családok. Ellátásukat jól képzett szakmai team (szociális munkás, pszichológus, jogász, szociálpedagógus, emberi erőforrás tanácsadó, gyógypedagógiai asszisztensek, ifjúságvédelmi felelősök) segíti. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelése, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepel az egyéni, családokkal és csoportokkal végzett szociális munka. Nagy hangsúlyt kap az otthonban a gyerekek részképességeinek fejlesztése, melyben pszichológus és fejlesztőpedagógusok vesznek részt. A Segélyszervezet a társadalomba való sikeres visszailleszkedés elősegítésére, az általa kidolgozott reintegrációs modellprogram keretében, az intézményen belül elkülönített részen összkomfortos lakhatási lehetőséget és szükség szerinti segítségnyújtást biztosít: 2012-ben két család, összesen 6 fő kapott ilyen lehetőséget. A családok társadalmi reintegrációját elősegítendő, a dán Velux Alapítványok támogatásával vásárolt két lakás („félutas ház”) segítségével, további öt év lakhatási lehetőséget biztosít az otthonból kikerülő családok számára a Segélyszervezet. A Krízisközpontban a krízisintervenció eszközeivel 4-6 fő részére nyújt segítséget a szakmai stáb. Szociális munkás, jogász, mentálhigiénés szakember a felnőtt és gyermek áldozatoknak segít a krízishelyzet feldolgozásában és a biztonságos továbblépés megkeresésében. Célcsoport A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona segítséget kíván nyújtani azoknak a családoknak, akik kiskorú gyermekeket nevelnek, és akiket közüzemi tartozásuk miatt kilakoltattak, lakhatatlanná nyilvánították házukat, hirtelen megszűnt az albérletük, a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülnek és lakhatásuk más módon nem megoldható.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 0

A Krízisközpont feladata, hogy az otthonukat bántalmazás miatt elhagyni kényszerülő felnőttek és gyermekeik számára nyújtson gyors és szakszerű segítséget. Fontos a Segélyszervezet szakemberei számára, hogy elsősorban olyan családoknak nyújtson átmeneti és krízis ellátást, akik változtatni szeretnének élethelyzetükön, akik szeretnék megoldani problémáikat a szakemberek közreműködésével. Ellátottak száma A Segélyszervezet Szolnokon működtetett intézményében 40 fő elhelyezésére van lehetőség. A beköltözés okaként az anyagi helyzet romlását, a munkanélküliséget, a családi kapcsolat megromlását jelezték a családok. Az egész ország területéről jelentkezhetnek a szolgáltatást igénylők. 2012ben 154 fő lakott a szolnoki otthonban: 106 gyermek és 48 felnőtt. Az intézményben tartózkodás ideje alatt a családok anyagilag és mentálisan megerősödve keresik a családgondozók támogatásával a kiköltözés lehetőségét, a biztos lakhatást. Legtöbben albérletben, másik átmeneti otthonban, illetve a régi megszokott lakhatási körülmények között találják meg ezt a lehetőséget. A Krízisközpontban 81 fő vette igénybe az ellátást: Ez 21 párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elől menekülő család ellátását jelenti, azaz összesen 21 felnőtt és 60 gyermek támogatását ölelte föl. A családgondozást követően a kiköltözések a következők szerint alakultak: másik családok átmeneti otthonába 54 fő, családhoz, rokonokhoz 8 fő, albérletbe 9 fő, a saját ingatlanába (a bántalmazó elköltözött) 5 fő, a bántalmazóhoz 5 fő ment vissza. Együttműködés a.) Intézményekkel A Szolnokon működő szociális intézményekkel napi kapcsolatban áll az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthona. A gyermekjóléti szolgálat és az általa működtetett jelzőrendszeri tagok ismerik és igénylik a szolgáltatásokat. Az EU-élelmiszersegély kiosztásának koordinálásában is együttműködő partner a Segélyszervezet, mely által számos rászoruló szolnoki család jut segítséghez. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola diákjai rendszeresen részt vesznek az átmeneti otthonnal közösen szervezett programokban, önkéntes tevékenységekben. A Manóvár óvoda szintén együttműködő partner, az otthon szolgáltatásaiba az óvodás gyermekeket is bevonják a Segélyszervezet munkatársai. A Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel közösen nyújtanak szakszerű segítséget az otthon dolgozói a városban élő gyermekeknek és családoknak.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 1

b.) Önkéntesekkel Az Önkéntes Centrummal kötött együttműködési megállapodás keretében több akció lebonyolításában is közreműködött a Segélyszervezet kliensköre, illetve a delegált önkéntesek több alkalommal nyújtottak segítséget az intézményben. c.)

Civil és egyházi szervezetekkel

A gyermekek nagy számban a Szent Tamás Görög Katolikus Általános Iskolába és Óvodába járnak az átmeneti otthonból. A Miért Ne Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek támogatását tartja fő feladatának, így számos programot közösen bonyolít le az Ökumenikus Segélyszervezet otthonában élő gyermekekkel és szüleikkel. Egyéb eredmények Az adventi időszakban, a szolnoki intézmény hagyományát tovább folytatva, ismét több száz mézeskalács szívet készítettek a lakók a Segélyszervezetet támogatóknak. Ezt az eseményt megtisztelte jelenlétével Lévai Anikó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a TESCO Áruház képviselői, jelen volt dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, és a szolnoki önkormányzat alpolgármestere. Több felsőoktatási intézmény hallgatója, szakmai gyakorlaton vett részt az Otthonban. Ezzel a segítő szakma elsajátításához, professzionális szakemberek képzéséhez járul hozzá a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Megjelenés, PR A szolnoki családok átmeneti otthona több alkalommal is megjelent a különböző médiumokban. Riportot készített a Szolnok TV, az Aktív Rádió, a Szolnok Megyei Néplap, valamint országos sajtót kapott az intézményben végzett tevékenység. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben mintegy 19.500 alkalommal segített a rászorulókon.

Szociális és Fejlesztő Központ, Orosháza Családok Átmeneti Otthona 5900 Orosháza, Mikszáth Kálmán u. 2.; Tel.: (+36 68) 512 700; e-mail: oroshazacsao@segelyszervezet.hu

Célkitűzés A Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthona olyan bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a gyermekek és szüleik számára az átmeneti gondozást. Azok a családok számíthatnak erre a segítő ellátásra, akik otthontalanná váltak. Az intézményben elhelyezett családok, egyedülálló fiatal anyák is legtöbbször a fenti okok miatt kérik a felvételüket. Az ellátást kérők az okok gyakorisága szerint: 1. potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett családok, a közműtartozások miatt saját lakásukat vagy albérletüket elhagyók,


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2 2. 3.

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 2

brutális, agresszív családi vagy élettársi kapcsolatból menekülő gyermekes nők, családi környezete, szociális problémái, bántalmazás, volt állami gondozottság miatt krízishelyzetbe került fiatal anyák, terhes nők.

A célkitűzés elérésének módja A Segélyszervezet a családok rászorultságát, a krízishelyzet valósságát, az összes körülmény figyelembe vételével folyamatosan vizsgálja, együttműködve a terület gyermekjóléti szolgálatával, az önkormányzat szociális feladatokat ellátó, e célra kijelölt és feljogosított szervezeteivel, a gyámhivatallal, a gyámhatósággal, és a hasonló feladatokat ellátó átmeneti otthonokkal. A családok problémáit, krízishelyzetüket velük közösen és egyetértésben törekszik megoldani. A gondozási munkában nagy hangsúlyt kap a család egzisztenciális és mentálhigiénés stabilizálása, a kiköltözés lehetőségeinek végigjárása, a gyermekek érdekeinek mindenkori szem előtt tartása mellett. Tevékenység  Szükség szerinti teljes körű ellátás biztosítása: átmeneti lakhatási lehetőség 12+6 hónapra, főzési, mosási lehetőség, élelem, ruhanemű, tisztító-és tisztasági szerekkel való ellátás, gyógyszersegélyezés  A Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet az egyéni- és családterápiás eszközök biztosítására: beszélgetések, együttes játékok, közös rendezvények, ünnepek szervezésével.  Szociális ügyintézés: információ szociális ellátásokról, információ segítő-és krízisellátó intézményekről, formanyomtatványok beszerzése, kitöltése, kérelmek hivatalos iratok szerkesztése, egészségmegőrző tanácsadás  Családgondozás: életvezetési tanácsadás, prevenció és felvilágosítás, természetes támogatóhálózat feltérképezése, gyermekek fejlesztése, jövőkép kialakítása  Pszichológiai tanácsadás: hozott lelki sérülések feldolgozása, egyéni és csoportos terápia, nevelési tanácsadás  Fejlesztő pedagógiai munka: kiemelt cél a gyermekek fejlesztése, felzárkóztató foglalkozások biztosítása, egyéni foglalkozás, differenciált képességfejlesztés, korrepetálás. Az intézmény fejlesztőpedagógusa heti rendszerességgel tartott foglalkozásainak köszönhetően a tanulók több mint egyharmadának javult a tanulmányi eredménye  Mozgásfejlesztés, korai fejlesztés  Jogi tanácsadás: bírósági keresetek előkészítése, rendőrségi feljelentések előkészítése, gyermekelhelyezési perek, érdekképviselet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

 

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 3

Munkaerő-piaci tréningek: önismereti-, és kommunikációs képességek fejlesztése, önéletrajz írása, állásinterjúra való felkészítés Modell jellegű kísérleti programok, pályázatok

A családszerkezetben bekövetkezett változások, a népesség elöregedése, egészségi állapotának romlása, a nők munkavállalása, a növekvő nyugdíjkorhatár (ami azt eredményezi, hogy kevesebben lesznek bevonhatók a hagyományos nagyszülői, illetve idősgondozói feladatok ellátásába) miatt a hátrányos helyzetű csoportok (iskolából lemorzsolódó, kallódó fiatalok, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők) felzárkóztatása és esélyegyenlőségük biztosítása kiemelten fontos a térségben. A hagyományos családi és társadalmi szolidaritás visszaszorulása miatt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt fokozott az igény. Egyedüli megoldást – sok esetben – csak az intézményi ellátási formák képesek jelenteni, amelyek jelentős kihívás elé állítják a szociális ellátórendszert. A Segélyszervezet krízisambulanciákat működtet, ahol azonnali segítséget nyújtanak a rászorulóknak. A krízisambulancia feladata, hogy szolgáltatásai lévén ne csak a már kialakult krízishelyzetekben nyújtson megoldást, hanem prevenciós jelleggel működjön közre a krízishelyzetek megelőzésében. Gyakori tapasztalat, hogy a krízishelyzetek nagy százaléka megelőzhető, ha a megfelelő gyors segítség kéznél van. A krízisambulancia szolgáltatásai: egyéni esetkezelés, csoportfoglalkozások szervezése, pszichológiai és jogi tanácsadás, természetbeni segítségnyújtás Kiléptető házak („félutas ház”) működtetése: az alapintézmény épületétől külön elhelyezkedő kiléptető lakások előnye az elszakadás az intézményi függőségtől, mely a kilépést szimbolizálja, a függetlenséget erősíti. Szükséges az előgondozás, hogy egy meghatározott gondozási folyamat után kerüljenek a családok a kiléptető házakba. Egyéb eredmények A szociális fórumoknak, konferenciáknak, kerekasztal beszélgetéseknek, egyházi segítségnek, médiának köszönhetően kistérségi szinten is nagy ismertségnek örvendhet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és fejlesztőközpont Orosházi Családok Átmeneti Otthona. Az alultáplált gyermekek felkutatásában és megsegítésében, illetve a gyermekek tanulmányainak, hiányzásainak nyomon követésében kiemelt partner az iskola és az óvoda. Minősítés A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala az intézmény szakmai munkáját kiválónak minősítette. A Magyar Államkincstár éves szakmai ellenőrzést tartott: a vizsgálat nem tárt fel hiányosságokat az intézmény működésében. Ellátottak száma A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Békés megyéből, üres szoba esetén az ország más területéről, egyidejűleg összesen 38 főt tud gondozásba venni. 2012. január 1től 2012. december 31-ig 72 gyermek és 44 felnőtt, azaz összesen 116 fő kapott átmeneti segítséget. A krízisambulancián 2012-ben 1.532 főnek nyújtott segítséget a Segélyszervezet orosházi intézménye


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 4

természetbeni, jogi, pszichológusi szolgáltatás, szociális tanácsadás, munkaerőpiaci-tréning keretében. Együttműködés a.) Intézményekkel A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona szoros kapcsolatot tart fenn a szociális-és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézményekkel: társintézményekkel (Szolnok, Miskolc), CSÁO-kkal, anyaotthonokkal, krízisotthonokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhatóságokkal, gyámhivatalokkal, iskolai gyermekvédelmi felelősökkel, pedagógusokkal. A kapcsolattartás fontos terepe a különböző esetmegbeszélések, esetkonferenciák szervezése. A rendőrséggel való kapcsolat eseti. Az intézményben lakó gyermekeket a város általános iskolái fogadják. A munkatársak figyelemmel kísérik a gyermekek tanulmányi eredményeit, a pedagógusokkal folyamatosan értekeznek a diákok teljesítményeiről. Az óvodás korú kis lakók a város óvodáiban kapnak elhelyezést. A város egyetlen bölcsődéjében igény szerint fogadják az otthonban élő kicsiket. Betegség esetén – a szabad orvosválasztás alapján – 3 gyermekorvos és 1 családorvos látja el lakókat. b.) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok Az evangélikus, a református és a baptista egyházakkal, gyülekezetekkel jó a kapcsolat. Az egyházi iskolában minden gyermek a vallásának megfelelően gyakorolhatja hitét. Megjelenés, PR A helyi és a megyei lapokban rendszeresen publikálnak az intézmény munkájáról, programjairól. Az Orosházi Városi Televízió több alkalommal készített összeállítást az intézmény életéről. Az RTL Klub Fókusz c. műsorában bemutatta a Segélyszervezet munkáját. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Orosházi Családok Átmeneti Otthona a 2012-es évben 15.750 alkalommal segített a rászorulókon. A TANDEM program keretén belül gyermekfejlesztést segítő szolgáltatások, krízisintervenciós szolgáltatások, munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő szolgáltatások valósultak meg. A GlaxoSmithKline támogatásával súlyosan tartós beteg gyermekeket és felnőtteket segít a


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 5

Segélyszervezet. A Philip Morris pályázat eredményeként lakásfenntartási- és családtámogatási programokat finanszírozhat a szervezet.

Szociális és Fejlesztő Központ Családok Átmeneti Otthona Címe, telefonszáma: titkos, e-mail: bpcsao@segelyszervezet.hu Célkitűzés Az Ökumenikus Segélyszervezet Titkos Menedékház működtetését kezdte meg 2012. október 1-jétől. A krízisközpont célja, hogy ezen ellátási formával gyors, lehetőleg azonnali komplex segítséget nyújtson a párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe került és otthonról menekülni kényszerülő áldozatainak. A bentlakásos biztonságos elhelyezés és jogi, pszichológiai segítségnyújtás mellett a Segélyszervezet a szociális munka teljes eszköztárát felhasználva segíteni kívánja a családokat abban, hogy a társadalomba visszailleszkedve képessé váljanak az önálló, teljes értékű életre. A Menedékház létrehozását és működtetését a Segélyszervezet „A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról” szóló 1997.évi XXXI. törvénynek megfelelően végzi. A Segélyszervezet Menedékházban végzett segítő munkája a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal együttműködésben történik. A szervezet közreműködik a krízisellátást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a bántalmazott család, az egyén helyzetének rendezésében, otthontalansága megszűntetésében. A cél elérésének módja A cél megvalósítása érdekében a Segélyszervezet Titkos Menedékházat működtet, ahol 7 lakószoba, 2 konyha, 2 étkező, 3 fürdőszoba, 4 WC, és csoportfoglalkozásoknak kialakított tárgyaló fogadja a nehéz helyzetbe került családokat. A segítségnyújtás kétszintes épületben történik, olyan kialakításban, hogy a mozgáskorlátozottak és a fogyatékkal élők számára is lehetőséget biztosíthasson az ellátás igénybevételére. Az intézményben a krízisellátásnak megfelelően maximum 2 hónapig tartózkodhatnak a családok. A komplex ellátást jól képzett, 8 fős szakmai team (szociális munkások, pszichológus, jogász, csecsemő- és gyermekápolók) segíti. Az intézmény a lakhatási feltételek biztosítása mellett nagy hangsúlyt fektet az egyéni és családterápiás alkalmak megteremtésére, a munkakeresés és munkamegtartás hatékonyságának növelésére, a gyermekek és a felnőttek pszichés sérüléseinek feldolgozására. A munkamódszerek között szerepel az egyéni, illetve a családokkal és csoportokkal végzett szociális munka, valamint a terápiás alkalmak. A Titkos Menedékház felvételi területe országos, de alapcélját szem előtt tartva kizárólag az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat munkatársai által küldött bántalmazottakat fogadja és látja el. Feladata, hogy elsősorban olyan családok számára nyújtson átmeneti- és krízisellátást, akik változtatni szeretnének életükön, és akik maguk is meg akarják oldani problémáikat, jelenlegi élethelyzetüket.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 6

Célcsoport Jelen intézmény speciális célja, hogy a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás miatt menekülni kényszerülő, krízishelyzetben lévő családok számára komplex segítséget nyújtson. A Menedékház ennek értelmében befogadja a válsághelyzetben lévő, bántalmazott vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyákat és gyermeküket. A krízisközpont szolgáltatás keretében felvehető egyedülálló bántalmazott nő és férfi, és bántalmazott apa, nagypapa/nagymama is gyermekével. A Menedékházba kizárólag a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás miatt krízishelyzetbe kerültek vehetőek fel. Ellátottak száma A Menedékház 7 szobában összesen 29 fő ellátását tudja vállalni, akiket az ország egész területéről fogad. Tárgyévben 2012. október 1-jén kezdte meg a Segélyszervezet a Menedékház működtetését. A 2012. október és december között eltelt három hónapban a párkapcsolati erőszak, illetve gyerekbántalmazás elől 12 nő (11 gyermekes anyuka és 1 várandós anyuka) és 22 gyermek, összesen 34 fő menekült a Krízisközpontba. Az összes gyermek lelkileg érintett volt a bántalmazásokban, szem és fültanúja volt az édesanya fizikai, illetve lelki bántalmazásának, valamint 20 százalékuk fizikailag is szenvedett el bántalmazást otthon. Ellátás és segítségnyújtás A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a családok teljes körű ellátását. Az eddigi tapasztalatok szerint a menekülésre kényszerült édesanyák döntő többsége a körülmények váratlansága, kiszámíthatatlansága miatt otthon kényszerül hagyni értékeit, vagyonát, a mindennapokhoz szükséges tárgyait, gyógyszereit. El kell hagyniuk munkahelyüket, a gyerekek iskoláját, óvodáját és általában maximum egy hátizsákkal, esetleg egy váltás ruhával érkeznek a Menedékházba. Ebből az élethelyzetből fakadóan az intézményben a családok többsége teljes körű ellátásra szorul. A szükség szerinti ellátás keretében a Menedékház biztosítja a következőket (A teljes körű ellátás a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint):  A gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezés a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően.  Ruházat, illetve annak szükség szerinti cseréje. Biztosított a ruházat tisztítása, valamint ebbe a folyamatba a szülő, illetve a gyermek megfelelő szintű bevonása.  A személyi higiéné biztosítása, valamint a textíliával való ellátás keretében gyermekenként a következők: mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételek, tisztálkodási és testápolási szerek, valamint textíliák.  A csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagok, eszközök, ágynemű.  Tandíj, tankönyvek, tanszerek és egyéb iskolai felszerelések, valamint utazó- és kézitáska, továbbá az iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségek, felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztés költségei.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 7

 A gondozott gyermek részére biztosít a Központ olyan eszközöket – jegyet, bérletet az utazáshoz, postai költségeket a levelezéshez és a telefonáláshoz –, amelyek segítségével az hozzátartozóival, illetve a gyámságát ellátó személlyel kapcsolatot tarthat.  A szabadidő hasznos eltöltése érdekében biztosítja az intézmény a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközöket, illetve a tevékenységekhez szükséges és indokolt költségeket.  Biztosítja a Menedékház a különleges vagy speciális ellátásra szoruló gondozott gyermek számára a fejlődéséhez, illetve a fejlesztéséhez, a gyógyulásához, a rehabilitációhoz, terápiához szükséges és indokolt eszközök beszerzését.  Amennyiben az anya nem tudja ezt biztosítani, akkor az intézmény a 3-18 éves gyerek számára zsebpénzt is ad. A családgondozás célja, hogy a család illetve az egyén krízishelyzete megszűnjön, a további lakhatási lehetőség megoldódjon, az ellátottak további gondozása, egyéb problémáinak a kezelése a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer, valamint az igazságszolgáltatás keretében megoldódjon. Kiemelt cél a gyermeket érintő veszélyeztető tényezők megszűntetése, valamit a veszélyeztető tényezők jelzése a megfelelő intézmények felé. A családgondozás és az egyéni esetkezelés folyamán a család és a családgondozó kikerülési tervet készít, melyben rögzítik a megvalósítandó feladatokat. A kitűzött célok elérése érdekében a szociális szakember segíti a családot a szükséges feladatok elvégzésében, a természetes és mesterséges támogató rendszer elérésében, működtetésében. A családgondozás és egyéni esetkezelés folyamán segítséget kap a család, egyén abban, hogy az átmeneti ellátás adta lehetőségeket, forrásokat minél inkább fel tudja használni hozott problémájának megoldásában, a gyermekek jólétének biztosításában. Fontos a jelzőrendszer tagjaival való szoros együttműködés. A gondozás elsődleges feladata a család fizikai szükségleteinek a megteremtése. Ennek érdekében a gondozók segítik a szülőket gyermekeik és maguk ellátásában, lakókörnyezetük tisztántartásában, nevelési problémák megoldásában. A családgondozás mint szolgáltatás szükség szerint a nap 24 órájában elérhető. Jogi tanácsadás Tanácsadás keretében a Menedékház jogásza szakmai, jogi segítséget, tájékoztatást nyújt a családok, egyének számára a különféle peres eljárásokban, rendőrségi, bírósági feljelentések megtételében. A jogász feladata, hogy eligazítsa a jogi útvesztőkben a családokat. A jogász elsődleges feladata a bántalmazással kapcsolatos jogi teendők elvégzése, valamint tájékoztatás, mely a következő területeket is érintheti: válás, munkahelyi problémák, lakáseladás, hitelfelvétel, gyermekelhelyezési kérdések, családjogi kérdések, büntető jogi kérdések. A jogi tanácsadás érdekvédő, érdekérvényesítő szolgáltatásként is működik, hogy az ügyfelek tisztában legyenek jogaikkal, lehetőségeikkel. A tanácsadás heti 5 órában történik a kliensek igényeihez igazodva.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 8

Pszichológiai tanácsadás A Menedékházban pszichológiai tanácsadás keretében elsősorban a bántalmazás miatt kialakult krízishelyzet megszüntetésén, valamint a meggyengült családszerkezet megerősítésében, hozott problémák feldolgozásán munkálkodnak a szakemberek. A szolgáltatás segít abban is, hogy a család tagjai megtanuljanak együtt dolgozni a közös célok érdekében. A pszichológiai tanácsadás egyéni segítő beszélgetések alkalmával nyújt segítséget az egyén pszichés fejlődésének elakadásában, hozott problémák, átélt nehézségek feldolgozásában, valamint segítséget, ötleteket ad a gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségek kezelésében is. Szükséges esetben a pszichológus csoportos fejlesztő foglalkozásokat szervez a gyerekek, felnőttek számára. Pszichológiai tanácsadás heti 5 órában történik. Visszatekintés A Segélyszervezet munkatársai az intézmény működésének első három hónapjában lefektették a Titkos Menedékház működésének, szakmai munkájának alapjait. Megteremtették a megfelelő fizikai és szakmai körülményeket a további szociális segítő munkához, és mindemellett már megkezdték a krízisellátást: a három hónap alatt 34 bántalmazás elől menekülő rászorulónak segítettek feldolgozni traumatikus élményeiket és - új, tartalmas életet kezdve - visszailleszkedni a mindennapokba. Együttműködés A Segélyszervezet szoros kapcsolatot ápol az OKIT (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) munkatársaival. Többszöri egyeztetésen alapuló szakmai munkával látják el a segélyszámot hívó, és segítséget kérő menekülni kényszerülők elhelyezését, utazásának megtervezését, navigálását a Menedékházba. Szakmai találkozók, személyes látogatások keretében beszélik meg a munkatársak tapasztalataikat és javaslataikat a jobb működés, közös eredményes munka elősegítése érdekében. Karácsony A Menedékházban lakó családok egy nagyon meghitt alkalom keretében, mézeskalácssütéssel és játékokkal tarkított karácsonyi estét tölthettek együtt. A Henkel Magyarország Kft. munkatársai a Központban lakó gyermekeket személyre szabott ajándékokkal lepték meg.

Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104., Tel: (+36 1) 286 1059, e-mail: bpcssk@segelyszervezet.hu A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai ingyenesek: komplex ellátás keretében szociális munkás, jogász, pszichológus segíti az ügyfeleket abban, hogy hozott problémáik megoldódjanak. 2012-ben 205 alkalommal került sor jogi és 119 alkalommal pszichológiai tanácsadásra. Az intézmény speciális segítségnyújtási formája az adósságkezelési tanácsadás, melynek célja, hogy a családok, egyének képesek legyenek megtartani lakásukat, megakadályozva ezzel teljes szociális ellehetetlenülésüket.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 2 9

A Segélyszervezet támogatást nyújt a munkanélkülieknek és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek szociális ügyeik intézésében, valamint természetbeni adományokkal (ruha, könyv, bútor). A célok elérésében fontos szerepet játszik, hogy az intézmény munkatársai jelen legyenek, részt vegyenek konferenciákon, a szakmai előmenetelt, hatékonyságot segítő továbbképzéseken.

Családsegítő Szolgálat Célkitűzés A Családsegítő Szolgálat működésében az önkéntesség, a nyitottság és az együttműködő, támogató kapcsolat kialakításának elve a meghatározó. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézménye az egyén és a család társadalmi működőképességének megőrzését, illetve e képességek helyreállítását igyekszik elősegíteni. Célcsoport A Családsegítő Szolgálat a következő problémacsoportokkal foglalkozik: a tartósan munka nélkül lévők, munkanélküli ellátásokra már nem jogosultak, az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesülők és a díjhátralékot felhalmozók csoportja. A fenti csoportokba tarozókat törvény kötelezi a Szolgálattal való szoros együttműködésre. Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakképzettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. Egyre nagyobb arányban jelentkeznek egészségkárosodott ügyfelek is. 2012.01.01-től az adósságkezelési szolgáltatást szabályozó törvény és az ahhoz kapcsolódó helyi rendelet is módosult. A törvény szerint ugyanazon személy az adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet adósságkezelési szolgáltatásban, továbbá, ha az együttműködési megállapodásban foglaltakat nem teljesíti és a támogatás visszavonására kerül sor, akkor adósságcsökkentési támogatás 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. A helyi rendelet további módosításai 2012.11.24-től hatályosak. Ennek értelmében a kerületben elismert lakásnagyság négyzetméterben történő megállapítását a szobaszám meghatározás váltotta fel (a háztartásban lakó személyek számához adott szobaszámot rendel). Az önrész befizetési kötelezettségre vonatkozóan a változtatás azt jelenti, hogy a kérelem benyújtását megelőzően a kezelt hátralék összegének 25 %-át be kell fizetni a követelés jogosultja részére. A Családsegítő Szolgálat 1290 esetben nyújtott segítséget 2012-ben. Az év folyamán a Soroksári Családsegítő Szolgálat nyilvántartása szerint 74 fő aktív korú rendszeres szociális segélyezett szerepelt. 2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig 27 esetben adott be a Családsegítő Szolgálat kérelmet a kerületi önkormányzat felé adósságkezelési támogatás miatt, melyből 23 esetben megítélték a támogatást, 4 esetben pedig – a törvényben vagy a helyi rendeletben foglalt feltétételek meg nem valósulása miatt – elutasították azt. A 23 együttműködő közül 15 először vett részt adósságkezelési tanácsadáson. Támogatásra csak az együttműködés idején és alapján jogosultak a


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 0

kedvezményezettek. 2012-ben nem volt szükség az együttműködés meghosszabbítására, mivel az ügyfelek tudták teljesíteni 12 hónap alatt a vállalt feltételeket.

Gyermekjóléti Szolgálat Célkitűzés A törvényben előírt gyermekvédelmi feladatok ellátása, melyek: a településen élő gyermekek körében a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, az átmeneti nevelésben lévő gyermekek szüleivel folytatott családgondozás (a kapcsolattartás és a hazagondozás elősegítése), gyámhivatal felkérésére az átmeneti nevelésből hazakerült kiskorúak utógondozásának ellátása és a jelzőrendszer működtetése. Célcsoport A Gyermekjóléti Szolgálat célcsoportja a Budapest XXIII. kerületében tartózkodó 0-18 éves korú gyermekek. Az önkéntesen igénybe vehető szolgáltatások mellett hatóságilag kötelezett ügyfelekkel is együttműködnek a családgondozók. A cél elérésének módja A Szolgálat 3 főállású munkatársat foglalkoztatott 2012-ben, akik közül egy szociálpolitikus, kettő pedig szociális munkás végzettségű. A családgondozók a többféle gondozási forma keretein belül a következő szolgáltatásokat nyújtják: segítő beszélgetés, információnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése, ellátáshoz juttatás, szakvélemények beszerzése, konzultáció, más szakember által nyújtott szolgáltatások megszervezése, a család otthonában történő meglátogatása, krízisintervenció. A következő feladatokat látják el: esetmegbeszélések összehívása, felülvizsgálati, védelembe vételi, elhelyezési tárgyalásokon való részvétel. A 2012-es évben a korábban tapasztaltakhoz képest több alkalommal keresték meg a Szolgálatot lakhatás hiánya miatt. Ez esetekben elsősorban budapesti gyermek és családok átmeneti otthonainak segítségét kérték, ugyanakkor túlnyomó többségben a közeli hozzátartozók segítsége bizonyult megoldásnak. A párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás miatt a Szolgálathoz érkezett jelzések száma is számottevően emelkedett 2012-ben. A bántalmazásban érintett soroksári lakosokkal a szervezet munkatársai a törvényben előírtaknak megfelelően, a lehető legrövidebb idő alatt vették fel a kapcsolatot, és jelezték a tapasztaltakat a 23. kerületi Gyámhivatalnak.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 1

A 2012. szeptember 1-től hatályos jogszabályi változások hatására a tankötelesség felső határa a 16. életév betöltésére változott. Az intézkedés bár csak felmenő rendszerben vezette be az új korhatárt, de a 2012/2013-as tanév első felében már jelentősen érezhető volt hatása. Korábban az iskolájukból 50 óránál többet igazolatlanul hiányzó 18 év alatti gyermekeket kötelezően védelembe vette az illetékes gyámhatóság. Az új rendelkezések miatt csak a 16 évnél fiatalabb kiskorúak esetében kerül sor hatósági intézkedésre (akkor is, ha az érintett gyermek 18. életévének betöltéséig tanköteles). A fentiek hatására az utóbbi félévben csökkent a védelembevettek, és növekedett az alapellátottak száma intézményünknél. Az átmeneti nevelésben lévő gyermekek szüleivel folytatott családgondozás tapasztalatai az előző évhez hasonlóak. Az említett szülők jelentős hányada a kerület hajléktalanszállóin él, ahonnan gyakran a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása nélkül költöznek el. A lakhelyváltozás miatt magas a fluktuáció az ilyen okok miatt gondozott családok körében. Pozitív változásként kiemelendő, hogy több sikeres hazagondozásra is sor került 2012-ben. Együttműködés más szervezetekkel A Családsegítő Szolgálat jó kapcsolatot alakított ki a helyi önkormányzattal, a közhasznú foglakoztatási csoporttal és az illetékes munkaügyi központtal. Az adósságkezelésben részt vevő ügyfelek érdekében szoros az együttműködés a közműszolgáltatókkal is. Itt hangsúlyozni kell a személyes kapcsolatok fontosságát, hiszen a gondozási folyamat során különös jelentőséget kell kapnia a problémák interdiszciplináris megközelítésének és a komplex kezelési mód érvényesítésének. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben is szorosan együttműködött a kerületi jelzőrendszeri tagokkal (iskolák, óvodák, bölcsőde, védőnők, háziorvosok, pártfogó), valamint a soroksári gyámhatósággal és gyámhivatallal, melyek a védelembe vett és az átmeneti nevelt gyermekek ügyében eljáró hatósági szervek. A "Tesco az év Támogatottja 2011"program keretén belül a 2011/2012-es tanév végéig 64 kiskorú tantárgyi fejlesztése történt meg az intézmény által. Az egyéni foglalkozások mellett – ugyanennek a programnak a keretein belül, havi rendszerességgel – változatos közösségi programok is rendelkezésre álltak az érdeklődők számára. 2012 áprilisában a GSK Magyarország munkatársainak közreműködésével az intézmény udvarán tereprendezésre és játszótér kialakításra került sor. A gyógyszeripari cég önkéntesei és a segélyszervezet alkalmazottai munkájának köszönhetően családiasabb, komfortosabb környezetben tudja fogadni ügyfeleit az Ökumenikus Segélyszervezet. A Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével az Interpress Külkereskedelmi Kft több, a 23. kerületben élő család számára szervezett közösségi programokat, amihez anyagi támogatást is nyújtott.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 2

Szociális és Fejlesztő Központ, Olaszliszka Fejlesztőház 3933 Olaszliszka, Szent István u. 20.; Tel.: (+36 47) 358 880 e-mail: ofh@segelyszervezet.hu Célkitűzés Olaszliszka az 1998-as árvíz és az azt követő rehabilitációs munka és mentális gondozás kapcsán került a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet figyelmének középpontjába. Olaszliszka sokrétű szociális problémával küzdő település, ahol sok a munkanélküli – a roma lakosságon belül arányuk eléri a 75 százalékot –, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. A fokozatosan teret nyerő analfabetizmus is egyre nagyobb hátrányt okoz, míg számos család küzd az alkoholizmus és a szerencsejáték függőség problémájával. A gyerekek jelentős része ingerszegény környezetben nő fel, mely kihat a mentális fejlődésükre is. A településen a gyermekek és felnőttek szórakozási, kulturális lehetőségei minimálisak. A helyi általános iskola fenntartója a 2011-2012-es tanévtől megszüntette a délutáni foglalkozásokat, csak az 1. és 2. évfolyamon indult napközi otthonos ellátás. Az Ökumenikus Segélyszervezet célja, hogy Olaszliszka és a szomszédos települések szociális problémáit enyhítse. Tekintettel a településeken élő nagy számú roma lakosságra, a Segélyszervezet kiemelt figyelmet fordít ezen csoport nehézségeire, és speciális programokat működtet (helyi és regionális roma programok) a térségben. A Segélyszervet célja a roma és nem roma gyerekek felzárkóztatása, korrepetálása, hogy azonos eséllyel indulhassanak az életben, mint szerencsésebb körülmények között élő társaik. Cél, hogy a tanulás, tudás, mint érték, és mint kitörési pont jelenjen meg a családokban. A cél elérésének módja A Tesco Global Áruházak Zrt. „Az év támogatottja 2011” című pályázata jelentette a Tanoda program folytatásának lehetőségét. A 2011. július 1-jén induló és 2012. június 30-áig tartó programban 55 gyermek fejlesztését, felzárkóztatását, korrepetálását vállalta négy pedagógus, egy fejlesztő pedagógus és egy mentor segítségével a Fejlesztőház. A szakmai stáb a gyerekek iskolai előmenetelét hátráltató magatartási és tanulási problémák megszűntetését segítette, hogy a gyermekek továbbtanulási esélyei növekedjenek. A Fejlesztőház a következő szolgáltatásokkal nyújtott ellátást a településen élő gyerekek számára: - korrepetálás, készségfejlesztés, tanórán kívüli oktatás roma és nem roma gyerekek részére, - játszóházi, kézműves foglalkozások szervezése, - továbbtanulási tanácsadás, - mentori szolgáltatás, - nyári szünidős programok szervezése. A kézműves foglalkozások a szakmai team tagjai, illetve kézműves szakemberek részvételével zajlottak. 2012. július 1-től alapműködésben, központi finanszírozással, folytatja munkáját a Fejlesztőház.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 3

Célcsoport A Fejlesztőház a több gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű – roma és nem roma – családokat segíti. Ezen családokra jellemző, hogy a szociális, illetve az egyéb, a gyermekek után alanyi jogon járó juttatásokból élnek. A családok többsége napi megélhetési gondokkal küzd, házaik állapota rossz, lakhatási körülményeik egészségtelenek. A célcsoport kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan családok, gyerekek jelentkezzenek, akik szeretnék azt, hogy a tudás, tanulás, mint érték jelenjen meg a családban, és tenni is akarnak a boldogulásért. A településen 2000 óta segíti folyamatosan a rászorulókat az Ökumenikus Segélyszervezet Fejlesztőháza. Ennek köszönhetően a gyerekek és családjaik az intézménnyel olyan bizalmi kapcsolatot alakítottak ki, hogy problémáikkal, nehézségeikkel felkeresik az intézmény munkatársait, illetve a gyerekek önként vesznek részt a szabadidős tevékenységekben. Ellátottak száma A Fejlesztőház szolgáltatásai iskola időszakban hétfőtől-péntekig 12.00-16.00 óra között voltak igénybe vehetőek, míg a szünidő ideje alatt a Fejlesztőház naponta 9.00 és 16.00 óra között várta a gyermekeket. A Fejlesztőház a 2012-es évben 55 gyermek fejlesztését végezte, míg a játszóházi, kézműves foglalkozásokon 50-80 gyermek vett részt rendszeresen. A TESCO programban a célcsoport a 8-16 éves korú általános iskolás tanulók és szüleik. A Fejlesztőház 55 gyerek fejlesztését, felzárkóztatását, korrepetálását vállalta. Általános tapasztalat, hogy hosszútávon egyénre szabott fejlesztéssel, sok türelemmel, kitartással lehet csak pozitív eredményt, fejlődést elérni a tanulók többségénél. Mindaddig, amíg a szülők is be nem látják, hogy csak tanulással lehet jövőt építeni, addig a gyerekeket is nehéz motiválni, és a helyes irányba terelni. Bár nem minden próbálkozást kísér siker, mégis elmondható: ha lassan is, de jó irányba halad a Fejlesztőház munkája. Amennyiben lehetőség lenne rá, hogy alsó tagozatos koruktól fogva irányítsa őket a helyes útra az intézmény, nagyobb sikereket lehetne elérni velük. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a munka nem hiábavaló, hiszen minden 8. osztályt elvégzett tanuló középiskolában folytatta tanulmányait. Van, aki már le is érettségizett, vagy szakmát szerzett. Az itt végzett munka fontosságát az is igazolja, hogy a megváltozott köznevelési törvény a tankötelezettség korhatárát 16 évre csökkentette, ami


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 4

magában hordozza azt a veszélyt, hogy megfelelő támogatás nélkül a túlkoros gyerekek nem fejezik be tanulmányaikat. Miután az intézmény munkatársai személyes napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel, a Fejlesztőház, mint második otthonuk, pozitívan tudja befolyásolni az életről, a munkáról, a kultúráról, a megélhetésről alkotott szemléletüket. Együttműködés A Segélyszervezet a térségben folytatott munkájának köszönhetően jó kapcsolatot alakított ki a Bodrog menti települések önkormányzataival és gyermekjóléti szolgálatával. Olaszliszkán az intézmény napi kapcsolatban áll az iskolával és az óvodával, valamint az azokat fenntartó önkormányzat munkatársaival, az egészségügyi intézmény dolgozóival, valamint a Búzavirág Alapítvány munkatársaival. Önkéntesek A Szociális és Fejlesztő Központ Olaszliszka Fejlesztőház munkáját több önkéntes is segítette az év folyamán. Két fő olyan mindennapos munkákban nyújtott segítő kezet, mint gyermekfelügyelet vagy gondnoki munkálatok. Az évközben kapott pénzadományt egy magánadományozó ajánlotta fel, amit az épület részleges felújítására fordított az intézmény. A munkálatok elvégzéséhez is két önkéntes ajánlotta fel szaktudását. Két diáklány a tanszercsomagok összeállításában segédkezett. Az EU-s élelmiszersegély szétosztásában is több önkéntes segítette a Fejlesztőház munkáját. A nyári szünetben 18 édesanya vállalta, hogy egy-egy napon besegít az intézményi munkába. Finanszírozás Az intézmény működése 2011. július 1-től 2012. június 30-ig a Tesco Global Zrt. „Az év támogatottja 2011” finanszírozásával valósult meg, míg 2012. július 1-től 2012. december 31-ig központi finanszírozásból működött. Visszatekintés A Fejlesztőház fő feladata továbbra is a korrepetálás, felzárkóztatás, képességfejlesztés volt. Egyéni és kiscsoportos munkával, a felkészítő tanárokkal, fejlesztő pedagógussal és mentorral karöltve értek így el eredményeket a diákok. Még intenzívebben folytatódott a sakk-szakkör, melynek résztvevői értékes helyezéseket szereztek kistérségi versenyeken (1-2-3. helyek). A tanulók az „órarendi” foglalkozásokon túl szívesen vettek részt külsős programokon is: környezetvédelmi megmozdulásokon, közösségformáló sütés-főzésen. Negyedévente egészségmegőrző, mentálhigiénés foglalkozásokon tanulhatták meg a mentálhigiénés alapismereteket. Valamennyi 8. osztályt befejezett diák felvételt nyert az általa megjelölt középfokú oktatási intézménybe. Az intézmény fő feladatán túl 2012-ben is részt vett a település egészét érintő programok szervezésében, lebonyolításában is. Két alkalommal szervezte meg a Segélyszervezet EUélelmiszersegély akcióját, mely összességében 580 családot érintett alkalmanként. Ezen akciók révén még több személyes kapcsolat alakult ki a településen élők és a Fejlesztőház munkatársai között.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 5

A Tesco program egyértelmű jótékony hatást, számos pozitív eredményt mutatott ki a programban résztvevő gyermekek iskolai teljesítményében és képességeik, készségeik fejlődésében. Bizonyította, hogy a gyerekekkel való intenzív foglalkozás hatékonyan segítette őket abban, hogy felzárkózhassanak hasonló korú társaikhoz, mind tudásban, mind pedig szociális és kommunikációs készségeikben.

Szociális és Fejlesztő Központ, Gyula Utcai Szociális Szolgálat, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Nappali Melegedő, Népkonyha 5700 Gyula, Zrínyi Tér 2; Tel.: (+36 66) 562 740; e-mail: gyula@segelyszervezet.hu Célkitűzés A Gyulai Szociális Központ alapvető célkitűzése az volt a 2012-es évre, hogy szakmailag magas színvonalon, és a rászorulók által elismert, gazdálkodását tekintve kiegyensúlyozott, kapcsolatrendszerében sokszínű és korrekt intézményként működjön. További célkitűzésként jelent meg a Központ minél kedvezőbb megítélésnek elérését a lakosság körében, amely egyre inkább megvalósulni látszik. Szakmai egységek tekintetében A Hajléktalanok Nappali Melegedője biztosítani kívánja a törvény által előírt szakmai elvárásokat és lehetőség szerint bővíteni a tárgyi feltételeket. Az intézmény kiszámítható, jó minőségű szolgáltatások nyújtásával, felkészült szakmai stábbal áll a rászorulók rendelkezésére. Népkonyhai étkeztetés A Hajléktalanok Utcai Szociális Szolgálatának célja az ellátatlan, az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése. A Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye lehetőségéhez képest biztosítja a fedél nélkül maradt emberek éjszakai pihenését, télen a megfagyás, kihűlés elkerülése a legfontosabb cél. A Hajléktalanok Átmeneti Szállása biztosítja a rászorulók életkörülményeinek rendezéséig a nyugodt környezetet. Az egy év alatt, amíg itt tartózkodhatnak, megállapodás szerint előtakarékosságot kell folytatniuk, ezzel is segítve életük újra kezdését. A cél elérésének módja  Egyéni esetkezelés – hivatalos ügyek intézésének segítése, az intézményből történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítség  Szociális csoportmunka  Közösségi szociális munka: a családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

  

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 6

Intézményen belüli közösségi élet szervezése Utcai szociális munka Nappali Melegedőben krízis időszakban hosszabbított nyitva tartás

Célcsoport A Nappali Melegedő Gyula város közigazgatási területén, valamint a kistérségben élő hajléktalanok nappali ellátását vállalja. A rászorulók, akik rendelkeznek tüdőszűrő-lelettel, illetve megfelelő egészségügyi állapotra vonatkozó orvosi igazolással, teljes nyitvatartási időben igénybe vehetik a szolgáltatásokat. Akik még nem rendelkeznek orvosi igazolással, azok csak étkezés, tisztálkodás és az ügyintézés idejére vehetik igénybe a Segélyszervezet intézményét. A melegedőhöz kötődő utcai munka azokat próbálja felkarolni, akik ugyan hajléktalanok, de nem keresik fel az intézményt különböző okoknál fogva, vagy nem rendelkeznek a fent felsorolt feltételekkel. Létszám A Nappali Melegedő 70 hajléktalan ellátására kapott működési engedélyt. A városban nincs másik nappali melegedő. A Magyar Államkincstár engedélyével az intézmény napi 90 fő számára biztosít fürdési lehetőséget, szappannal, samponnal, borotvával, törülközővel, szükség szerint tiszta ruhával. A hét minden napján van lehetőség mosásra. A rászorulók naponta kapnak élelmiszert (konzerveket, tasakos levest, teát, kenyeret, stb.). Az Éjszakai Menedékhely 34 hajléktalan ellátására kapott határozatlan idejű működési engedélyt. A téli krízis időszakban a 34 férőhelyet sokszor kellett pótágyakkal kiegészíteni. A rászorulók számára tiszta ágyneműt, étkezési, fürdési, lehetőséget biztosít az Ökumenikus Segélyszervezet, illetve közösségi alkalmakat szervez az idő hasznos eltöltésére. Az Átmeneti Szálló 16 hajléktalan személy befogadására alkalmas, 2-4 ágyas szobákban tartózkodhatnak életvitelszerűen. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. A szakterületek között az átjárhatóság maximálisan biztosítva van. 2012 februárjától új szolgáltatásként beindult a Népkonyhai ellátás. Ez a szolgáltatás jelenleghiánypótló feladatot tölt be, hisz nemcsak Gyulán, de a megyében sem működik hasonló. 100 adag meleg étellel várják naponta a munkatársak a rászorulókat, akik a hajléktalanok, valamint a társintézmények által delegált személyekből állnak. Az igény óriási, így már látótérbe került a bővítés lehetőségének kidolgozása.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 7

Együttműködés a) Intézményekkel A Központ 2006 áprilisában ellátási szerződést kötött a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulással, így az intézmény szolgáltatásait Elek, Kétegyháza, Lőkösháza településen élő hajléktalan személyek is igénybe vehetik. Mivel Újkígyós és Szabadkígyós már nem tartozik a kistérséghez, így ezzel a két településsel 2011ben külön ellátási szerződést kötött a Segélyszervezet, mely által az itt élő hajléktalan személyek is igénybe vehetik a Segélyszervezet intézményei által nyújtott szolgáltatásokat. A Központ napi kapcsolatban áll a város szociális intézményrendszerével, a civil és önkormányzati szervekkel egyaránt. Az önkormányzat Családvédelmi és Egészségügyi Osztályával formálisan és informálisan is jó a kapcsolat. Ez elmondható a gyámhivatallal kapcsolatban is. A kétegyházi valamint az eleki családsegítőt több zsáknyi ruhaadományban részesítette az Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központja, míg a kistérségben élő rászorulókat ruhaneművel és élelmiszerrel támogatta. A gyulai tanyavilágban élők (körülbelül 10 család) élelmiszercsomagokat, a városban működő óvodák LEGO adományból részesülhettek a Segélyszervezet közreműködésével. A világszerte ismert játék nagy örömet okozott a gyerekek és az óvodapedagógusok körében egyaránt. b) Egyházi gyülekezeti kapcsolatok Az intézmény kapcsolata a református gyülekezettel, valamint a gyülekezethez tartozó csoportokkal (pl. nőszövetség), személyekkel a legszorosabb., Rendszeresen működő kispályás focimérkőzéseket szervezett a Segélyszervezet és a gyülekezet, mely remek példáját mutatja annak, hogy leküzdhetők a hajléktalanokkal szemben táplált előítéletek. Az evangélikus, a baptista gyülekezet és a római katolikus egyházközség Karitász csoportja is rendszeresen juttat adományokat az intézménybe. Az együttműködés kölcsönös, hiszen nagyobb tételek esetén az Ökumenikus Segélyszervezet is rajtuk keresztül juttat el felajánlásokat még több rászorulóhoz. c) Önkéntesek 2012-ben Gyula város rászorulói részére az EU-élelmiszersegély program keretében mintegy 3700 családnak osztott a Központ élelmiszert. A Szent István Egyetem szociális munkás hallgatói önkéntes munkával járultak hozzá a segélyprogramhoz. A csomagok tartalma 12 kg tartós élelmiszer volt. Nyáron, a rekkenő hőségre való tekintettel, vízosztást szervezett a Segélyszervezet, mely külön fókuszált a hajléktalan személyek megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére is.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 8

d) Központi adományok 2012-ben a Központ LEGO és nagy mennyiségű zokni adománnyal támogatta a rászorulókat. e)Lakossági adományok Lakossági adományként főleg ruhanemű érkezett az intézménybe 2012-ben, de egyre többen segítenek bútoradománnyal is, mely szétosztásra kerül az intézményből kikerült, új életet kezdő kliensek között. Az ünnepek közeledtével általában élelmiszeradomány felajánlás is érkezik. Visszatekintés A Központ célkitűzései tekintetében jó irányba halad. Szolgáltatásainak szakmai színvonala jelentősen emelkedett, a gazdálkodás kiegyensúlyozottá vált. Egyéb eredmények Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai segítségével elérte, hogy a városban élő hajléktalanok ruházata elfogadható állapotú legyen. A lakosság megítélése jelentősen javult a Szociális Központ városi jelenlétével kapcsolatosan. Az önkormányzat szociális bizottsága év végi záróülésén megköszönte a Gyulai Szociális Központ áldozatos munkáját. Fontos eredmény a Központ életében, hogy ismét lehetőséget biztosít az egyetem hallgatóinak terepgyakorlatra. 2012-ben is az előző évhez hasonlóan az Ökumenikus Segélyszervezet gyulai intézménye szervezte meg a megyei sportnapot a hajléktalan személyek számára. A gyulai hajléktalanok kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a hazai pályán a vándor kupát is sikerült megnyerni. Karácsony December 6-án mikulásnapi klubdélutánt rendezett a Segélyszervezet a Nappali Melegedőben, melynek keretében ajándékcsomagot kaptak a gondozottak. Karácsony napján, az intézmény melegétel-osztással tette meghittebbé a rászorulók számára az ünnepet. A Nappali Melegedőben december 21-én délután karácsonyi ünnepség, karácsonyfa állítás és ajándékosztás volt, valamint élelmiszeradományt és tisztasági felszerelést is kaptak az ünnepség résztvevői. Az ünnepségen szendviccsel és üdítővel kedveskedett az önkormányzat a jelenlévőknek. Az ünnepség fényét emelte a Haruckern Közoktatási Intézmény felajánlásából származó hidegtál adomány is. Gerhard Stengel jóvoltából édesség csomag is került a fa alá. December 24-én virslit hozott a Gyulai Városbarátok köre 25-26-án újabb 70-70 adag melegételt osztottak ki a Segélyszervezet munkatársai a lakóknak. December 31-én a Segélyszervezet virslit osztott, amelyet a Surinás cukrászda süteménnyel egészített ki. Újév első napján lencsefőzelék konzervet kaptak az intézmény lakói. Több gyulai vállalkozó és család támogatta adományaival a karácsonyi és az óévbúcsúztató ünnepségeket, ezzel segítve a rászorultakat. Megjelenés, PR A második félévben a Békés Megyei Hírlap és a Gyulai Hírlap is írt a Szociális Központról, majd a megyei sugárzású Csaba Televízió munkatársai készítettek képes beszámolót az intézmény munkájáról.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 3 9

Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Gyulai Szociális Központja a 2012-es évben több mint 72.300 alkalommal segített a rászorulókon.

Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása, Hajléktalanok Nappali Melegedője, Utcai Szociális Szolgálat 4024 Debrecen, Rákóczi u. 7. Tel.: (+36 52) 454 936; e-mail: debrecen@segelyszervezet.hu

1. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye Célkitűzés Nappali ellátás biztosítása drogfogyasztó fiatalok számára. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás biztosítása büntetőeljárás alá vont személyek számára. A cél elérésének módja Az intézmény a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. A nappali intézmény korszerűen felszerelt és igyekszik minden szolgáltatását a színvonalas ellátás követelményeihez igazítani. A gondozottak a mentális segítségnyújtás mellett, csoportfoglalkozásokon és szabadidős programokon is részt vesznek. Célcsoport A Szenvedélybetegek Nappali Intézményének drogfogyasztóknak szólnak. Elkerülhetetlen azonban, hogy a 18 év alatti korosztály is megjelenjen, segítséget kérjen. Az intézmény munkatársai az ő ellátásukat sem utasítják el.

szolgáltatásai

elsősorban

a

fiatal

felnőtt

Létszám 2012-ben a férőhelyek száma nem változott: a Rákóczi utcában 30 fő, a Víztorony utcában 40 fő ellátása volt biztosított. Az év folyamán 113 főt gondozott az Ökumenikus Segélyszervezet, az ellátottak száma meghaladta a százat. Az éves látogatottság a Rákóczi utcai telephelyen 8.820, a Víztorony utcán 13.920 fő volt.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 0

Együttműködés a) Intézményekkel Az intézmény tagja és rendszeres meghívottja a városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak. A Segélyszervezet szoros kapcsolatot ápol a Debreceni Drogambulanciával, a megyei kórház Pszichiátriai Osztályával, a Városi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Szakrendelésével, a Fényes udvarban működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal és valamennyi, a városban drogproblémával foglalkozó civil szervezettel. Természetesen partnerek a Segélyszervezet más városban (Szolnok, Budapest) működő hasonló tevékenységi körrel bíró intézményei, amelyekkel folyamatos a kapcsolat. b) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok A Szenvedélybetegek Nappali Intézményét elsősorban a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközséghez fűzik egyházi kapcsolatai. Általában elmondható, hogy az egyházi kapcsolatok egyegy akcióhoz köthetőek (pl. utcai étkeztetés, önkéntes munka). c) Önkéntesek A Szenvedélybetegek Nappali Intézményében havi rendszerességgel, intézményenként 4-5 fővel segítik a munkát. Számottevő a szociális munkás és szociálpedagógus hallgatók jelenléte, akik hosszabb rövidebb idejű szakmai gyakorlatukat végzik intézményeinkben. Finanszírozás Az intézmény állami normatíva igénybevételére jogosult, amit pályázati úton kapott támogatásokkal egészít ki a Segélyszervezet. Ehhez járul hozzá még a megelőző-felvilágosító szolgáltatásért járó szolgáltatási díj. Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott. Visszatekintés Az elmúlt évben mindkét telephelyen nőtt a nyitva tartási napok száma: A Rákóczi utca heti hat napos (hétfő-szombat), míg a Víztorony utca heti hét napos nyitva tartással működik.

2. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Célkitűzés A Segélyszervezet célja azon szenvedélybetegek, illetve családtagjaik felkutatása, akik nem vállalják a kezeltetésüket, de hajlandók együttműködni a segítő intézményekkel. A cél elérésének módja A munkatársak kapcsolatba léptek a város szinte valamennyi szociális és szenvedélybetegeket ellátó egészségügyi intézményével, kialakítva egy sajátos jelzőrendszert, hogy fellehetővé váljanak azok a családok, melyeknél a szenvedélybetegség napi probléma. E kapcsolatrendszer eredményeként kerül a szolgálat kapcsolatba a gondozottal. Célcsoport Szenvedélybetegek és környezetük. Azok, akik önként nem vállalják az egészségügyi beavatkozást.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 1

Létszám 2012-ben 75 gondozottja volt a közösségi ellátásnak, a munkatársak összesen 2.430 órát fordítottak a kliensekkel való személyes találkozásokra. Együttműködés A Segélyszervezet kapcsolatban áll a városban működő más közösségi ellátókkal, rendszeresek a konzultációk. Folyamatos a kapcsolattartás az egészségügyi és szociális intézményekkel, kiemelkedően eredményes a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal ápolt jó viszony. A Közösségi Szolgáltatók Országos Egyesületével (OKE) kölcsönösen szoros a kapcsolat. Finanszírozás A szolgáltatás az NRSZH-val kötött három éves támogatási szerződés alapján kap pályázati támogatást, mely a működését biztosítja.

3. Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Célkitűzés Megkereső tevékenység eredményeként, alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatások biztosítása fiatal, illegális szerfogyasztóknak. A cél elérésének módja A célcsoporttal történő kapcsolatfelvétel tekintetében fontos, hogy az intézmény falain kívül is megjelenjen a Segélyszervezet kihelyezett szolgáltatásokkal (tűcsere, tanácsadás, stb.), hiszen így közelebb kerülhetnek a munkatársak ahhoz a körhöz, amely az illegális drogfogyasztás miatt nehezen elérhető. Ilyen megjelenésekre leginkább az ifjúsági rendezvények, koncertek, fesztiválok adnak alkalmat. Debrecenben, a nyári időszakban több ilyen lehetőség is adódik, mint például a CAMPUS vagy a Vekeri-tavi fesztivál. Célcsoport Korosztály tekintetében egyértelműen az ifjúság, közülük is elsősorban azok, akik különböző gyakorisággal drogokat használnak. Másodlagos célcsoport a veszélyeztetettek és hozzátartozóik. Létszám A három munkatárs által végzett szolgáltatást 2012-ben 5.149 fő vette igénybe.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 2

Együttműködés a) Intézményekkel A szolgáltatás kapcsolatban áll a város valamennyi hasonló profilú intézményével, az egészségügyi, illetve a szociális feladatokat ellátókkal egyaránt. Ezek mellett szoros kapcsolatban áll a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a büntetés végrehajtási intézményekkel, a rendezvényszervezőkkel és a civil szervezetekkel. c) Önkéntesek A szolgáltatás nagymértékben támaszkodik az önkéntesek részvételére. Elsősorban fiatalok vesznek részt a munkában, akik számára erre felkészítő tréninget biztosítottak. 2012-ben több mint 50 önkéntest foglalkoztatott a szolgálat. Finanszírozás A szolgáltatásra való jogosultságra és az ezzel járó támogatásra az NRSZH által kiírt pályázaton való sikeres részvétel adott lehetőséget. Három évig végezheti a szervezet ezt a tevékenységet, amelynek lejárta (2014. december 31.) után ismét pályázni szükséges.

4. Hajléktalanok Nappali Melegedője Célkitűzés A hajléktalanok számára kiszámítható, jó minőségű nappali ellátás biztosítása. A cél elérésének módja A téli krízisidőszakban a reggeli-osztás évek óta magas ellátotti létszámmal történik, továbbá az ebben az időszakban megjelenő, átlag fölötti látogatottság ellensúlyozza a nyári időszakra jellemező átlag alatti kliensszámot. Szintén hatékonynak bizonyult a krízisidőszakban az intézmény hétvégi nyitva tartása, mely által lényegesen javult a város hajléktalan-ellátásának színvonala. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít gondozottjai mentális állapotának javítására, a lakhatási problémájuk megoldására, a munkához juttatásra és a szenvedélybetegségek leküzdésére. Célcsoport Az életvitelszerűen az utcán élő emberek, valamint a lakhatási problémákkal küszködők. Létszám A városban az Ökumenikus Segélyszervezet intézménye a legnagyobb befogadóképességű nappali melegedő. A hajléktalanok nappali ellátása megoldott, a rendelkezésre álló férőhelyek elegendőnek bizonyultak az elmúlt években. 2012-ben az intézmény látogatottsága 38.299 fő volt. Együttműködés a) Intézményekkel Az intézmény munkatársai szoros együttműködésben dolgoznak az önkormányzattal és a város hajléktalan ellátását segítő szervezetekkel, illetve e munka támogatóival (Katolikus Karitász, Üdvhadsereg, Refomix Kht., Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség). Az Ökumenikus


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 3

Segélyszervezet informális kapcsolatban áll a régió hajléktalanjait ellátó intézményekkel, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal és a Regionális Diszpécserközponttal. b) Egyházi gyülekezeti kapcsolatok A nappali melegedő szorosan együttműködik a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség önkénteseivel, akik szintén feladatuknak tekintik a hajléktalanok segítését ruhaneművel, élelmiszerrel, továbbá mentális segítségnyújtással. c) Önkéntesek Hetenként 4-6 önkéntes segíti a munkát: ételosztás, ruhaosztás, takarítás. A karácsonyi ünnepek idején az önkéntesek száma megháromszorozódik. Finanszírozás Az intézmény állami normatíva igénybevételére jogosult. Visszatekintés A nappali melegedő befogadóképességét tekintve a legnagyobb Debrecenben. A téli krízisidőszakban az intézmény vállalja a hétvégi nyitva tartást, melynek többletköltségét a látogatottság növekedéséből adódó többlet-normatíva biztosít. Az épület leterheltsége miatt évről évre szükségesek a felújítások, korszerűsítések, melyek 2012-ben is megtörténtek: festés, mázolás, egyéb karbantartások, javítások.

5. Utcai Szociális Szolgálat Célkitűzés Az utcai szolgálat feladata, hogy szolgáltatásokat biztosítson azon hajléktalanoknak, akik nem veszik igénybe a számukra működtetett intézményeket. A különösen kritikus téli időszakban a szolgálat munkatársai intenzívebb utcai jelenléttel igyekeznek megelőzni a kihűléseket, fagyásokat. A cél elérésének módja A Segélyszervezet két utcai szolgálatot működtet: a kertségi a külterületeken, a lakótelepi a város nagyobb lakótelepein végzi munkáját. A munkatársak rendelkeznek a szükséges tárgyi feltételekkel. A téli időszakban – eleget téve a törvényi előírásoknak – a szolgálat biztosítja a 18 és 22 óra közötti utcai jelenlétet. Együttműködve más szolgáltatókkal a hétvégi ügyelet is biztosításra került. 2012-ben a munkatársak 3096 órát töltöttek a terepen. Célcsoport Az életvitelszerűen az utcán élő emberek, valamint a veszélyeztetett, az utcákon, tereken fellelhető, úgynevezett kallódó fiatalok. Létszám Az utcán gondozásba vettek száma meghaladja a 200 főt.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 4

Együttműködés a) Intézményekkel Az utcai szolgálat elsődleges hátterét a nappali melegedő adja, de napi kapcsolatban áll a város valamennyi hajléktalanellátó szervezetével, intézményével. A városban négy utcai szolgálat működik, a szolgáltatók írásos együttműködési megállapodást kötöttek, rendszeresen találkoznak, megbeszélik tapasztalataikat és egyeztetik akcióikat. Jól működő kapcsolat alakult ki a különböző egészségügyi és szociális intézményekkel. A regionális diszpécserszolgálat, mely koordinálja a régió utcai szolgálatait, több esetben is szervezett konzultációt az együttműködés erősítése érdekében. b) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok A református egyház önkénteseivel többször osztottak közösen a Segélyszervezet munkatársai élelmiszert, teát és meleg ebédet. Finanszírozás A szolgáltatásra való jogosultságra és az ezzel járó támogatásra az NRSZH által kiírt pályázaton való sikeres részvétel adott lehetőséget. Három évig végezheti a szervezet ezt a tevékenységet, amelynek lejárta (2014. december 31.) után ismét pályázni szükséges. Visszatekintés Az utcai szolgálatnak jelentős szerepe van abban, hogy a tél folyamán ellátatlanság miatt nem történt fagyhalál a hajléktalanok körében. A pályázati finanszírozás bevezetésével az utcai szolgálatok száma jelentősen visszaesett. Sikernek tekinthető, hogy mindkét utcai szolgálat pályázata eredményes volt. Összegzés Az elmúlt évben a debreceni Szociális Központban 7 egymástól elkülönített szociális szolgáltatás működött. Közülük a nappali ellátások állami normatívában, négy szolgáltatás pedig pályázati úton elnyert finanszírozásból. Külön sikerként említendő, hogy a 2012-2014 éves működésre kiírt pályázaton négy szolgáltatás is (két közösségi és két utcai szolgálat) eredményes lett. A központ 21 munkatársat foglalkoztatott, költségvetése 87 millió forint volt. Megjelenés, PR A Debreceni Szociális és Fejlesztő központ 2012-ben ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. 2012. december 15-én Debrecen főterén felállított sátor fogadta forró itallal az érdeklődőket és a sajtó munkatársait. Az eseményre kiemelt figyelmet fordított az írott és az elektronikus sajtó is. A Segélyszervezet debreceni intézménye felé elsősorban a téli krízisidőszakban irányul a sajtó figyelme. A hajléktalan ellátásra fokozott figyelem terelődik, amely karácsonykor éri el a csúcspontját, s egymást érik a televízió stábok és a rádiós telefoninterjúk. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális és Fejlesztő Központja 2011-ben 92.151 alkalommal segített a rászorulókon.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 5

Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XIII. Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 1139 Budapest, Országbíró u. 16.; Tel: (+36) 1 320 8253; e-mail: ob@segelyszervezet.hu

Célkitűzés A Segélyszervezet hazai szociális munkájában a szenvedélybetegek problémájára adható válaszok kidolgozása kiemelt jelentőségű. Az addikt személyek kezelésére irányuló tevékenységek elsődlegesen az ártalomcsökkentés elvét tartják szem előtt, mely koncepció reális és megvalósítható célok kitűzése az egyéni és a társadalmi ártalmak minimalizálásában. Ebben a problémakörben az egyik legjelentősebb feladatokat ellátó intézmény a Budapest XIII. kerületi Szociális Központ Szenvedélybetegek Nappali Intézménye, mely 2001 januárjában kezdte meg a működését. Konkrét célkitűzések Cél az intézményhez fordulónak minden esetben segítséget nyújtani. Alapvető cél továbbá komplex támogatást adni azoknak, akiknek a mindennapi életvitelében problémát okoz bármilyen függőség, akár a ’függő’ személyről van szó, akár hozzátartozójáról. Az intézmény kiemelt célja, hogy esélyt teremtsen a Segélyszervezethez forduló, drogokat még nem használó fiataloknak arra, hogy képessé váljanak egy pozitív életvezetés kialakításra, a drogok visszautasítására. Jelen esetben a társadalmi reintegráció nemcsak a kábítószertől való mentességet jelenti, hanem a teljes értékű életvezetés kialakítását, az erre való törekvést is. Cél a szenvedélybetegek képességei szerinti legoptimálisabb fizikai, pszichés és szociális szintre való visszaállítása, melynek eredményeként képesek lesznek munkájuk elvégzésére és szabadidejük hasznosabb eltöltésére. Ezen túlmenően a Segélyszervezet nagy hangsúlyt helyez a segítségnyújtási folyamatban arra, hogy a kliensek képessé váljanak konfliktusaik megoldására, szorongásaik kezelésére, beilleszkedjenek a közösségbe, kapcsolatokat alakítsanak ki, növeljék felelősségtudatukat valamint problémamegoldó képességüket. Fontos az olyan ismeretek átadása, melyek különböző alternatívákat és azok következményeit mutatják be, s melytől a fiatalok és családjaik berögzült egészségtelen szokásaiban változás várható. Az intézmény célja az utcán élő hajléktalanok, szerhasználók felkutatása és a nappali intézménybe való „becsábításuk”. A Segélyszervezet biztosítja a kábítószerrel kapcsolatos jogi tanácsadást a szerhasználók, a hozzátartozók és egyéb érintettek részére. Szakmai konzultációt szervez a munkatársakhoz forduló kábítószer használó kliensekkel kapcsolatban felmerülő jogi kérdésekben. A cél elérésének módja a.) Tájékoztatás/segítségnyújtás hivatalos ügyekben A programba bevonni kívánt célcsoportra jellemző, hogy nem megfelelő a tájékozottságuk, nincs elegendő információjuk az ügyintézések módjáról, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy jelenlegi élethelyzetük javuljon. A tájékoztató jellegű segítségnyújtás a szenvedélybetegséggel küzdő emberek jövedelmi, szociális helyzetének, egészségügyi állapotának javításához kíván hozzájárulni alapvető információk nyújtásával, hivatalos iratok beszerzésében való segítségnyújtással, ügyintézés


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 6

folyamatának megtervezésével. A meglévő erőforrás-lehetőségek felkutatásában nyújtott segítséggel azok a kliensek jutnak szociális szolgáltatásokhoz, akik információhiány vagy csökkent érdekérvényesítési képességük miatt kimaradtak az ellátórendszerből. b.) Tanácsadás Mentálhigiénés, szociális, jogi, pályaválasztási, munkaügyi, egészségügyi tanácsadás a célcsoport és családjaik számára. 1. Mentálhigiénés tanácsadás: Sok esetben a szenvedélybeteg családjával együtt vagy egyedül, de az egész családot fenyegető probléma megoldása érdekében keresi fel intézményt. A szenvedélybetegség sokszor az egész család egzisztenciáját érinti, ezért a függőség kezelése mellett fontossá válik a szociális problémák megnyugtató rendezése is. 2. Munkaügyi és pályaválasztási tanácsadás A szociális munkás közreműködésével az álláskeresési folyamat lépéseinek megtervezéséhez, a hatékony álláskeresési technikák elsajátításához, az intenzív álláskereséshez nyújt segítséget pályakezdő, illetve munkanélkülivé vált kliensek részére. A programelem fő célja, hogy segítséget nyújtson a célcsoport képzési lehetőségeiben és közvetítő szerepet játsszon a célcsoport és a munkáltatók között konkrét elhelyezkedés és állások tekintetében, ezáltal javítva a célcsoport beilleszkedési esélyeit. Ezen tevékenység közvetít, kapcsolatot teremt a munkaerőpiaccal, segítséget nyújtva az elhelyezkedésben, az egyénre szabott tanácsadási lehetőségekben, képzésekben, a gyógyult szenvedélybeteg pályaválasztásában és munkaerő-piaci elhelyezkedésében. 3. Szociális tanácsadás A szociális tanácsadás keretében a szakember egyéni beszélgetés során tájékozódik a kliens problémájáról, s a szükséges információk közvetítése után, igény szerint további segítséget nyújt a probléma megoldásához. 4. Jogi tanácsadás Drogproblémával küzdő kliensek, valamint hozzátartozóik előjegyzéses rendszer alapján veszik igénybe a jogi segítséget. Ennek során a droghasználattal kapcsolatos jogi problémák tisztázására, megoldására, a jogi következményekről való tájékoztatásra nyílik lehetőség. Leggyakrabban előforduló ügyek: 1. Tanácsadás a metadonkezelésre járó kliensek részére esetleges büntetőügyeikben, illetve egyéb jogi ügyintézésben. 2. Egyéb kezelésre járó kliensek részére szenvedélybetegségük következtében kialakult élethelyzetük miatt szükségszerűen felmerülő jogi problémák megoldásában nyújtott jogi tanácsadás. 3. Jogi konzultáció a munkatársakkal akár a klienssel kapcsolatban, akár a Szenvedélybetegek Nappali Intézménye által nyújtott szolgáltatások jogi hátteréről és a jogi szabályozásokról. 4. Vagyonjogi, családjogi, munkajogi, büntetőjogi tanácsadás válik szükségessé, mivel számos esetben a kliensek szenvedélybetegségükkel összefüggésben veszítik el lakásukat, munkahelyüket, kötnek hátrányos szerződéseket, válnak bűncselekmények áldozatává, romlik meg házastársi kapcsolatuk. 5. Egészségügyi tanácsadás Az egészségügyi tanácsadás keretében meggyőződik a szakember arról, hogy valamennyi kliens egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése biztosított-e. Ha nincs rendezve az egészségügyi biztosítás, segítséget nyújt a jogosultság megszerzéséhez.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 7

Az intézmény szociális gondozója a járóbeteg és fekvőbeteg ellátáshoz való hozzájutást az együttműködő partnerek révén szervezi meg, a kórházi ellátást igénybevevők esetében kapcsolatot tart az adott intézménnyel. c.) A szabadidő tartalmas eltöltését célzó szolgáltatás A foglalkozások fő célja az antiszociális viselkedés produktív irányba terelése. További cél, hogy rendszeres, alternatív típusú, szocioterápiás csoportokat szervezzen, amelyek elősegítik az önkifejezést, fejlesztik a kreativitást, a készségeket és a képességeket, valamint közösségi élményt is nyújtanak, s a csoporttagok fel tudják dolgozni az őket ért eseményeket. A szocioterápiában alkalmazott módszerek: kreatív, művészeti, zene, képzőművészeti és mozgásterápiák. A szabadidős foglalkozások hozzájárulnak a közösségi együttélés, konfliktuskezelés, kommunikációfejlesztés, empátia-erősítés és mintakövetés szabályainak jobb elsajátításához. Célcsoport a.) 16. életévüket betöltött, szenvedélybetegséggel küzdő, metadon és/vagy suboxone kezelésben részesülő, opiátfüggő populáció és hozzátartozóik, alkoholproblémákkal küzdők b.) egyéb szerhasználók (pl.: szerves oldószer, stimuláns, hallucinogén, THC, stb.), c.) viselkedés-addikcióban szenvedők (pl.: játékszenvedély, on-line), d.) a Segélyszervezet lakossági igényeket is kielégít Létszám Az állami normatíva keretén belül az ellátottak létszáma 15.120 fő volt az évben. A szociális ügyintézést 1.720, pályaválasztási tanácsadást 6, jogi tanácsadást 497, munkaközvetítést 1.226, egészségügyi tanácsadást 887, mentális segítségnyújtást 4.276 alkalommal vették igénybe. Élelmiszert, adományt 3.564 főnek továbbított az intézmény, szabadidős programon 4.050 fő vett részt. Együttműködés a) Intézményekkel A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye állandó résztvevője a helyi önkormányzat Szociális Kerekasztalának, mely havi rendszerességgel tart fórumot a településen dolgozó szociális szakembereknek. Az intézmény napi kapcsolatot tart fenn a helyi önkormányzat különböző osztályaival, különösképpen is az anyakönyvi hivatallal, a szociális és a lakásügyi osztállyal. Az ügyfelek problémáinak kezelése esetén jó az együttműködés a kerületi gyermekjóléti szolgálattal. A munkatársak napi kapcsolatban állnak a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórházának Drogambulanciájával. Az együttműködés keretében a Segélyszervezet olyan szociális feladatokat vállal át, amelyeket idő és szakember hiányában a drogambulancia nem tud ellátni. Az intézmény tagja a helyi kábítószer egyeztető fórumnak, melynek célja, hogy a hatékony szociális munka érdekében összehangolja a kerületben található szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmények működését. A Szenvedélybetegek Nappali Intézménye heti szintű kapcsolatot ápol a Fővárosi Munkaügyi Központtal. A hatékony munka érdekében az intézmény együttműködik a Vöröskereszt 13. kerületi utcai szociális munkatársaival.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 8

b) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok A kerületi református gyülekezet ruhaadománnyal segíti a klienseket. Visszatekintés A Segélyszervezet hazai szociális munkájában a hajléktalanok, létminimum alatt élők, nagycsaládosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek problémájára adható válaszok kidolgozása kiemelt jelentőségű. Budapest XIII. kerületében az Ökumenikus Segélyszervezet 2001 januárjától működő Szociális és Fejlesztő Központja az egyik legjelentősebb, ezen problémakörben feladatot ellátó intézmény. Az épület nem megfelelő állapotának köszönhetően viszont üzemeltetése gazdaságtalan volt. A fennálló rossz infrastrukturális viszonyok már kedvezőtlenül hatottak a szolgáltatás zavartalan biztosítására is. A rossz körülmények mind a dolgozók, mind a kedvezményezettek számára egészségtelen környezetet jelentettek. A folyamatos meghibásodások átmeneti javítása nem jelentett hosszú távú, gazdaságos és a szakmai munka előrehaladását segítő megoldást. A XIII. kerületi Szociális és Fejlesztő Központ infrastrukturális fejlesztése Az ELMŰ Nyrt. által támogatott projekt célja az épület állagnak megőrzése, az időjárás okozta épület rongálódások helyreállítása, kármentesítés, az épület külső szigetelése volt. A felújítási munkálatok elhúzódnak, hiszen az intézményben biztosítani kell a nyitva tartást és a szakmai munka folyamatosságát. A következő év első félévében a tető javításával, az új elektromos hálózat kialakításával, valamint az épület teljes tűzvédelmi és elektromos felülvizsgálatával fejeződnek be a munkálatok. A projekt eredményeként a régóta fennálló infrastrukturális nehézségek enyhülnek, ezáltal kedvezőbb, egészségesebb környezet jön létre mind a kedvezményezettek, mind a munkatársak számára. Karácsony 2012. december 18-tól 6 napos szeretetvendégséget rendezett a Segélyszervezet. Az intézmény infrastruktúráját és humán erőforrását is teljes mértékben igénybe vevő program keretében 6.000 adag meleg étel került kiosztásra Megjelenés, PR A karácsonyi ételosztást számos televízió és rádiócsatorna kísérte figyelemmel, többek között az RTL Klub, Tv2, MTV, Duna TV, Echo Tv, ATV, Lánchíd Rádió, InfoRádió és Kossuth Rádió.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 4 9

Szociális és Fejlesztő Központ, Szolnok Addiktológiai Központ, Drogambulancia, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 5000 Szolnok, Tófenék, út 17; (+36 56) 378 460; szac@segelyszervezet.hu

Addiktológiai Központ, Drogambulancia Célkitűzés Az intézmény célja komplex segítséget nyújtani a szenvedélybetegséggel küzdőknek és hozzátartozóiknak. A jelentkezők pszichiáter, addiktológus, pszichológus, jogász és szociális munkás segítségét is igénybe vehetik. Az Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központja 3 fő ellátási forma – pszichiátriai szakrendelés, addiktológiai gondozás és drogbeteg ellátás – keretében látja el, a főként a Jász–Nagykun–Szolnok megyéből érkező klienseket. A Központ az addikció bármelyik formájának (alkoholizmus, bulimia, játékszenvedély, gyógyszerfüggőség) gyógyítására és egyéb pszichés betegségek kezelésére is lehetőséget biztosít. Konkrét célok Az intézmény célja az azt felkereső, valamennyi drogproblémával küzdő kliensnek és hozzátartozóiknak segítséget nyújtani, komplex módon támogatni azokat, akiknek mindennapi életvitelében nehézséget, problémát okoz betegségük, szerhasználatuk, vagy viselkedési addikciójuk. Cél, hogy ne csak a függő személynek, hanem hozzátartozóinak is segítséget tudjon nyújtani az intézmény: problémaorientáltan, minden szintéren megelőzni, vagy kezelni a már kialakult problémát és elősegíteni a reintegrációt. A cél elérésének módja A szenvedélybetegség által kialakult problémák kezelésére több szinten van lehetőség. A kapcsolatfelvétel kezdeti fázisában nem alapfeltétel a kliens drogmentessége. 1. Bio-pszicho-szociális, előzetes állapotfelmérés, diagnózis felállítás a drogfogyasztó első megjelenésekor 2. Pharmakoterápiás kezelés 3. Pszichoterápiás kezelés, egyéni esetvezetés, figyelemmel kísérés. 3.1 Szupportív pszichoterápia


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 0

3.2 Pár- és családterápia 4. Csoportterápia - Szupportív terápiás csoport: célja az önorvoslás elősegítése, a feszültségekkel terhes lelkiállapot megszüntetése, a negatív érzelmek feldolgozása, másrészről a személyes hatékonyság, a belső erőforrások optimális kihasználása. 5. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás - „elterelő” kezelés Az elterelés mindhárom formáját – megelőző-felvilágosító szolgáltatást, kábítószer- és más függőséget gyógyító elterelést – igénybe vehetik a kliensek, illetve lehetőség nyílik az elterelést megelőző állapotfelmérés elvégzésére is. Az elterelés szolgáltatását a csekély mennyiséget fogyasztó szerhasználók vehetik igénybe, akik számára a hatóságok (rendőrség, ügyészség, bíróság) ezt a lehetőséget hivatalosan felajánlották. Leginkább a fiatalabb korosztályhoz tartozó, kialakulatlan énképpel rendelkező kamaszoknak igyekszik segítséget nyújtani a felnőtté válás kérdéseiben, aktuális problémák feltérképezésével, melyben a kábítószer használat is megjelenik. Az elterelő kezelés többszintű, a kliensek igényeihez és szükségleteihez igazodik. Egyéni és csoportos formában van lehetőség elterelésre. Ezen belül önismereti és pszicho-edukációs csoportok segítenek, illetve igény szerint orvosi-, pszichológiai-, jogi konzultációk is igénybe vehetők. 6. Szociális információnyújtás, tanácsadás A szenvedélybetegség által kialakult szociális, egzisztenciális problémák rendezése elengedhetetlen a teljes gyógyulás eléréséhez. Gyakran a szociális háttér megfelelő rendezésén múlik a kezelés végső eredményessége. A függőség kialakulása révén létrejött további problémák ezen alapvető szükségletek kielégítése nélkül nehézkesek. Az intézmény információt nyújt a lakhatásról, munkakeresésről, pálya-, és iskolaválasztásról, szociális ügyekről, jogi kérdésekről, illetve egyéb társintézmények elérhetőségéről. 7. Jogi segítségnyújtás Az intézmény szolgáltatásairól szórólapokon, megyei fórumokon, illetve más intézményeken (pártfogói szolgálat, háziorvosok, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatok) keresztül értesülnek a kliensek. A központ munkája során részt vesz a prevencióban is, felvilágosító, tájékoztató előadásokat tart, mivel a szerhasználók egyre fiatalabb korosztályból kerülnek ki. Az intézmény szolgáltatásai térítésmentesek. Az orvosi kezelések mellett egyéni konzultációkon és csoportos foglalkozásokon is részt vehetnek a függőségben szenvedők. Célcsoport Az elterelés keretében az alkalmi szerhasználóknak, a kábítószerfüggőknek és azon szerhasználóknak segít a Központ, akiknél a szerfogyasztás következtében kialakult valamilyen pszichés betegség. A kliensek főként a marihuána, ill. az amfetamin-használók közül kerülnek ki, de az elmúlt évben folyamatos emelkedést mutat azok száma, akik az illegális kábítószerek mellett úgynevezett „dizájner drogokat” is használnak. A dizájner drogok megjelenésével elkerülhetetlen azonban, hogy a 15 év alatti korosztály is megjelenjen, segítséget kérjen. A Segélyszervezet az ő ellátásukat sem utasítja el, de jelenleg ennek a korosztálynak országosan megoldatlan az ellátása, kezelése.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 1

Létszám Az Intézmény forgalma folyamatosan növekszik, 2012-ben járóbeteg-ellátásban közel 394 fő részesült, a kliensek közel 5.294 alkalommal vették igénybe a szolgáltatásokat. A pszichoterápiába bevont kliensek száma az igényeknek megfelelően növekszik. Az elterelésen résztvevők száma az elmúlt évben 69 fő volt. Egyéb megkeresés hozzávetőlegesen (telefonon és személyesen): 190 fő. Együttműködés a.) Intézményekkel Az intézmény a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő egészségügyi- és szociális intézményekkel és a hatóságokkal szoros együttműködést alakított ki a kliensek kezelése, ellátása során. Az Addiktológiai Központ által létrehozott Szakmai Hírmondót a Jász-Nagykun-Szolnok megyei egészségügyi és szociális intézmények negyedévente elektronikus úton kapják kézhez. Az Intézmény jó kapcsolatot ápol önsegítő csoportokkal (szolnoki AA csoport, NA csoport) és rehabilitációs intézményekkel, illetve a Pártfogó Felügyelet munkatársaival. Részt vesz prevenciós célú előadásokon, rendezvényeken. A munkatársak rendszeresen képviselik az intézményt szakmai konferenciákon, és a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai működtetik az Addiktológiai Műhelyt, mint helyi erőforrás szövetséget, melynek munkájához a Központ is csatlakozott. A műhelymunka célja, hogy elősegítse a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos hatékony betegirányítás rendszerének kialakítását, az ellátás hatékonyságának a növelését és az együttműködés fejlesztését. b.) Önkéntesekkel Az Addiktológiai Központ együttműködést alakított ki az a városban tevékenykedő Önkéntes Centrummal, akik igény szerint delegálnak önkénteseket. Visszatekintés Az Addiktológiai Központ a sikeres pályázatoknak és a 2006. augusztus 1-től megkötött OEP finanszírozásnak köszönhetően magasan tudja tartani a szolgáltatások színvonalát, miközben a gondozottak száma is növekszik. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Addiktológiai Központja a 2012-es évben 5.294 alkalommal segített a rászorulókon.

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye Célkitűzés Az Ökumenikus Segélyszervezet szolnoki Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 2010. november 18. óta rendelkezik működési engedéllyel. Az Intézmény célja és feladata az ellátást igénybe vevő pszichiátriai betegek komplex pszicho-szociális rehabilitációja, a társadalomba, illetve a korábbi vagy új közösségekbe történő visszailleszkedésének elősegítése. Ennek érdekében a kliensek részére napi


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 2

életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez, és személyre szabott rehabilitációs programokat biztosít. Konkrét célok Cél az intézménnyel együttműködési megállapodást kötött pszichiátriai betegek részére személyre szabottan és komplex módon segítséget nyújtani. További cél, hogy ne csak a pszichiátriai beteg részére, hanem a hozzátartozóinak is támogatást nyújtson a Központ. A cél elérésének módja Az intézmény a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. A Segélyszervezet munkatársai kapcsolatban állnak a város szinte valamennyi szociális és egészségügyi intézményével. Kialakítottak egy sajátos jelzőrendszert, hogy fellelhetővé váljanak azok a személyek és családok, melyeknél a pszichiátriai betegség napi probléma. A kapcsolatrendszer eredményeként és az informális csatornákon keresztül kerül kapcsolatba a szolgálat a gondozottal. A pszichiátriai szakellátás keretében a pszichiátriai betegségekben szenvedők gyógyulását orvosok, pszichológus és szociális munkások együttműködve, komplexen segítik. A pszichiátriai szakellátás keretében önként vehetik igénybe a rászorulók a szolgáltatást, melyhez beutaló sem szükséges. Célcsoport A Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye 18. életévét betöltött, mentális, illetve pszichiátriai problémával élő Jász-Nagykun-Szolnok megyei lakosoknak, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye területén élőknek, tartózkodóknak nyújt szociális szolgáltatásokat. Létszám A Nappali Intézmény 60 fő férőhellyel rendelkezik, melynek finanszírozása állami normatívából történik. Az elmúlt időszak alatt egyre több fő érdeklődik az intézmény által nyújtott programok, szolgáltatások után. A lakosság részére is hozzáférhető programokon egyre nagyobb számban jelennek meg hozzátartozók és érdeklődők is. Együttműködés a) Intézményekkel Az intézmény munkatársai szorosan együttműködnek a kliensek érdekében a háziorvosokkal, szakorvosokkal, szociális és egészségügyi intézményekkel. Ezen kívül a Segélyszervezet együttműködési megállapodást kötött a Szolnok városi Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztályával. Ennek értelmében az intézmény egy fő munkatársa kéthetenként részt vesz a pszichiátriai osztály csoportfoglalkozásán, melyen bemutatja a betegek részére az intézmény szolgáltatásait, illetve tájékoztatást nyújt az igénybe vétel feltételeiről. b) Önkéntesekkel A Szolnoki Önkéntes Centrum által delegált önkéntesek segítik a Nappali Intézmény programjainak lebonyolítását. A gondozottak részére rendezett ünnepségeken, illetve szabadidős tevékenységekben 2-3 fő önkéntes nyújt segítséget.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 3

Visszatekintés Az intézmény rendszeresen biztosít filmklub, irodalmi teaház, sakkszakkör, mentálhigiénés csoport foglalkozásokat az érdeklődők részére. A jó minőségű szolgáltatások növekvő látogatottságot indikálnak. A mindennapos, helyben fogyasztható állandó krízisélelem, vitamin, a meleg és hideg folyadék fogyasztásának lehetősége mellett, több ízben tudott adománycsomagokat kiosztani a Segélyszervezet, amelyekbe a mindennapi életvitelhez szükséges alapvető élelmiszerek kerültek. Emellett felnőtt és gyermekruhát is juttatott az arra rászorulóknak. Az intézmény elindította hagyományőrző adventi készülődés programját, melyben a gondozottak számára is kézműves foglalkozásokat szervez, amely segített ráhangolódni a karácsony közös megünneplésére. A karácsonyi ünnepségen a SZKTT Humán Szolgáltató Központ Prizma Klub pszichiátriai betegek színjátszó csoportja tartott színvonalas előadást. Cél szerinti juttatások A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Pszichiátriai betegek Nappali Intézménye létszáma 2012-ben 60 fő. Az intézmény 15.120 alkalommal segített a rászorulókon.

Szociális és Fejlesztő Központ, Budapest XXIII. kerület Addiktológiai Centrum és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104.; Tel: (+36 1) 287 3863; e-mail: bpsac@segelyszervezet.hu Célkitűzés Az intézmény alapvető célja komplex szakmai segítséget nyújtani a szenvedélybetegséggel küzdőknek és hozzátartozóiknak. A Szenvedélybetegek Nappali Intézményének széleskörű szolgáltatásai kiegészülnek pharmakoterápiás kezeléssel. A Centrum programja alacsonyküszöbű, rizikócsökkentő. A harmadlagos prevenció rendszerében, amelybe az rizikócsökkentés illeszkedik, az intézmény szeretné elérni, hogy a kialakult betegség kevesebb kárral járjon az egyén és a társadalom számára. További cél a szerhasználatból eredő kockázati tényezők és veszélyek minimalizálása. A társadalmi reintegráció nemcsak a kábítószertől való mentességet jelenti, hanem a teljes értékű életvezetés kialakítását, az erre való törekvést is. Cél a szenvedélybetegek képességeik szerinti legoptimálisabb fizikai, pszichés, szociális szintre való visszaállítása, melynek eredményeként képesek lesznek a munka világába való visszailleszkedésre és szabadidejük hasznos eltöltésére. Az intézmény nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kliensek képessé váljanak problémáik felismerésére, megoldására, szorongásaik kezelésére, valamint beilleszkedjenek a közösségbe, kapcsolatokat alakítsanak ki, vagy építsenek újra, növeljék felelősségtudatukat és probléma megoldási képességüket. A célok között szerepel az olyan ismeretek átadása is, amelyek a különböző alternatívákat és azok következményeit mutatják be, melyektől a fiatalok és családjaik berögzült egészségtelen szokásaiban változás várható.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 4

Konkrét célok Az Intézmény az azt felkereső valamennyi drogproblémával küzdő fiatalnak és hozzátartozóinak segítséget tud nyújtani. Komplex segítséget igyekszik adni azoknak, akiknek mindennapi életvitelében problémát okoz bármilyen szerhasználat, vagy viselkedési addikció, akár a „függő” személyről van szó, akár hozzátartozójáról. A problémáktól függően kívánja minden szintéren megelőzni, kezelni a kialakult problémát és segíteni a reintegrációt. További konkrét cél az ártalomcsökkentés elvein belül minimalizálni a szerhasználatból adódó veszélyeztetettséget, kockázati tényezőket. A cél elérésének módja A szenvedélybetegség által kialakult problémák kezelése több szinten lehetséges. A kapcsolatfelvétel kezdeti fázisában nem alapfeltétel a kliens drogmentessége. 1. Bio-pszicho-szociális, előzetes állapotfelmérés, diagnózis felállítás a drogfogyasztó első megjelenésekor 2. Pharmakoterápiás kezelés 3. Pszichoterápiás kezelés, egyéni esetvezetés, figyelemmel kísérés A hatékony drogaddikció kezelés elképzelhetetlen folyamatos pszichoterápiás támogatás nélkül: 3.1 Pár- és családterápia 3.2 Csoportok Szülő, hozzátartozói csoport: szakmai támogatást adni krízishelyzetekben, valamint egy olyan közösség jöjjön létre, ahol a résztvevők szégyenérzet nélkül beszélhessenek problémáikról, és megértésre találjanak egy biztonságot nyújtó csoportban. Szocioterápiás csoport: Szerhasználó fiatalok számára kétheti rendszerességgel csoportfoglalkozások. Visszaesés megelőzés: a visszaesés egy folyamat, ennek megelőzésére tartanak a Segélyszervezet munkatársai igény szerint beszélgetéseket, csoportfoglalkozásokat. Önismereti csoport: képességek, készségek, önfelfedezés, énkép kialakítása, megnyilvánulás mások előtt. 4. „Elterelő” kezelések mindhárom formájára jogosult az intézmény megelőző-felvilágosító szolgáltatás, Leginkább a fiatalabb korosztályhoz tartozó, kialakulatlan énképpel rendelkező kamaszoknak igyekszik segítséget nyújtani a felnőtté válás kérdéseiben, aktuális problémák feltérképezésével, melyben a kábítószer-használat is megjelenik. Az elterelő kezelés többszintű, a kliensek igényeihez és szükségleteihez igazodik. Egyéni


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 5

és csoportos formában van lehetőség rá. Ezen belül önismereti és pszichoedukációs csoportok segítenek. - kábítószer-függőséget gyógyító kezelés A metadon és suboxone szubsztitúciós, ill. detoxikációs kezeléshez kapcsolódva szükség szerint pszichológusi ill. pszichiátriai kezelés kapcsolódik. - egyéb más szolgáltatás Az elterelő kezelés többszintű, a kliensek igényeihez és szükségleteihez igazodik. Egyéni és csoportos formában van lehetőség elterelésre. Ezen belül önismereti és pszichoedukációs csoportok segítenek. 5. Szociális információnyújtás, tanácsadás A szenvedélybetegség által kialakult szociális, egzisztenciális problémák rendezése elengedhetetlen. Nagyon gyakran a szociális háttér megnyugtató rendezésén múlik, vagy bukik a kezelés eredményessége. A függőség kialakulása révén létrejött további problémák ezen alapvető szükségletek kielégítése nélkül nehézkesek. Az intézmény információs bázisa a lakhatással, munkakereséssel, pálya-, és iskolaválasztással, szociális ügyekkel, jogi információkkal, egyéb társintézmények elérhetőségével kíván a segítséget kérők rendelkezésére állni. 6. Adományok A központ minden nap krízisélelmet biztosít helyben fogyasztásra, valamint meleg/hideg folyadékot, vitamint és szőlőcukrot. Az arra rászorulóknak adománycsomagot tud juttatni, alapvető háztartási élelmiszerekkel, konzervekkel. Rászoruló kliensei részére a központ a téli krízisidőszakban meleg ruhát biztosított. 7. Jogi segítségnyújtás Célcsoport Célcsoport a régióban élő, 18. életévüket betöltött, szenvedélybetegek. Kiemelt célcsoport az ópiátfüggők köre. Az intézmény rajtuk kívül fogad egyéb szerhasználókat (pl.: stimuláns, hallucinogén, stb.), valamint viselkedésaddikcióban szenvedő (pl.: játékszenvedély, online) embereket is. Létszám  A szubsztitúciós kezelésben ellátottak létszáma 250 fő volt 2012-ben, melyből 37 fő új eset. Ez összesen 55.316 klienstalálkozást jelent éves szinten  A Szenvedélybetegek Nappali Intézményének szolgáltatásait 90 fő veszi igénybe naponta, ez havonta mintegy 1.800 főt jelent  Járóbeteg ellátásban naponta 59 fő részesül. A pszichoterápiába bevont kliensek száma az igényeknek megfelelően növekszik  Egyéb megkeresés hozzávetőlegesen (telefonon és/vagy személyesen): 89 fő


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 6

 Megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) 84 fő vett igénybe. Együttműködés a) intézményekkel Az intézmény napi kapcsolatot tart fenn a XXIII. kerületi önkormányzattal. Az együttműködés eredményeképpen 2007. január 1-től ellátási szerződés jött létre a két szervezet között. Az Ökumenikus Segélyszervezet szoros kapcsolatot tart fenn a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórházának Drogambulanciájával, ill. a MÁTRIX Egyesülettel, az ARTÉRA Alapítvánnyal, a Megálló Csoport Alapítvánnyal. Együttműködik és szinte napi kapcsolatban áll a hasonló feladatot ellátó, szenvedélybetegekkel foglalkozó intézményekkel, kórházakkal, rehabilitációs otthonokkal és egyéb szolgáltatókkal. Rendszeres a kapcsolat a Pártfogó Felügyelet munkatársaival is. Az Ökumenikus Segélyszervezet intézménye továbbra is együttműködik az Országos Epidemiológiai Központtal. Jó a kapcsolat a kerület egészségügyi intézményeivel is. A munkatársak rendszeresen vesznek részt szakmai konferenciákon. Visszatekintés Az Addiktológiai Centrum a sikeres pályázatoknak és a 2009. január 1-től megkötött OEP szerződésnek köszönhetően emelni tudta a szolgáltatások színvonalát, és növelni tudta a kliensszámot, ill. ezt a növekedést 2012-ben is tartani tudta. Az infrastrukturális fejlesztéssel megnőtt az egyéb szolgáltatások igénybevétele. Fejleszteni tudta a szabadidős tevékenységek eszköztárát, valamint új irodai gépek beszerzésére került sor. Befejeződött a számítógépes hálózat kiépítése, melynek köszönhetően a kliensek részére is lehetséges a számítógép használat és az internet hozzáférés. A kliensek számára mosdási, tisztálkodási lehetőséget biztosít az Intézmény. A mindennapos, helyben fogyasztható állandó krízisélelem, vitamin, szőlőcukor, meleg és hideg folyadék fogyasztásának lehetősége mellett, több ízben tudott adománycsomagokat kiosztani a Segélyszervezet, amelybe a mindennapi életvitelhez szükséges alapvető élelmiszerek kerültek. Emellett a Központ felnőtt és gyermekruhát is juttatott az arra rászorulóknak. Az Országos Epidemiológiai Intézettel kötött együttműködés keretein belül lehetőség nyílt a kliensek egy részét HIV és Hepatitisz tekintetében ismét szűrni (80 fő). A fejlesztések lehetővé tették a munkatársaknak a gyorsabb, hatékonyabb szakmai segítségnyújtást. Az Intézmény a 2012-es évben is gyakorlati helyként szolgált szociális munkás hallgatók részére. A XXIII. kerületi önkormányzattal 2007. január 1-jével életbe lépett ellátási szerződés azóta is folyamatosan biztosítja a szolgáltatás zökkenőmentességét.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 7

Szociális és Fejlesztő Központ, Kastélyosdombó Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 7977 Kastélyosdombó Fő utca 5.; Tel/fax: (+ 36 82) 466 248 e-mail: kastelyosdombo@segelyszervezet.hu Célkitűzés Az Ökumenikus Segélyszervezet kastélyosdombói központja 2012-ben 90 fő ellátását végezte. A segítségnyújtásban az ellátottak családjai is részesültek. Az Intézmény legfontosabb célja, hogy olyan hatékony támogatást tudjon nyújtani, hogy az ellátottak és családjaik ki tudjanak kerülni vagy egyáltalán ne is kerüljenek krízishelyzetbe. A személyre szabott együttműködés során cél az adekvát megelőzés, tájékoztatás, tanácsadás. A szegénység fokozódásával (mélyszegénység) a megoldandó problémák súlyosbodtak. A Segélyszervezet által gyűjtött adományok célzottan kerülnek a rászoruló családokhoz. Konkrét célkitűzések: - személyes kapcsolat kialakítása a klienskörrel, a családok életvitelének megismerése - az intézmény szolgáltatásainak széles körben való kiterjesztése - a munkába állás, hivatalos ügyintézésben való eligazodás támogatása - egészségügyi felvilágosító, tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok szervezése - fiatalok körében prevenció - ártalommentes időtöltés, hasznos szabadidős elfoglaltság szervezése - a személyi és környezeti higiéné igényszintjének fejlesztése - az elveszett életvezetési képességek újraélesztése, gyakorlásuk támogatása Tevékenység Az Ökumenikus Segélyszervezet Szenvedélybetegek Nappali Ellátója 8 órától 16 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére. Az intézményben foglalkoztatott terápiás segítők feladata, hogy a kliensek részére problémáiknak megfelelő segítséget nyújtsanak: például segítő beszélgetés, életvezetési tanácsadás, másik (speciális) intézményes ellátás felé való közvetítés, szociális ügyintézés, segítségnyújtás a természetes támogató kapcsolatok erősítésében. Az intézmény étkezést, tisztálkodási lehetőséget, mosógépet, tisztítószert biztosít a rászorulóknak. Nagy problémát jelent a klienseknél, hogy szenvedélybetegségükből adódóan elsődlegesen a munkájukat veszítik el. Ezzel egy olyan önrontó folyamat indul el, amelynek az eredménye szellemi, fizikai és anyagi leépülés. A megoldás egyik formája lehet, hogy az Intézmény segít nekik újra aktív munkavállalóvá válni, ugyanakkor kevés az elhelyezkedési lehetőség. A 2012-es évben azonban az önkormányzatok által biztosított közhasznú munka sokak megélhetését segítette. A Segélyszervezet


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 8

munkatársai mindennapi munkájuk során azt tapasztalják, hogy a szenvedélybetegek életmódváltásának egyik legnehezebb fázisa, hogy szabadidejükben érdemi tevékenységet nem végeznek, ebből kifolyólag alulmotiváltak a változásra. Ezért a szabadidős programok szervezésével olyan tartalmas időtöltést kívánnak biztosítani számukra, amelyek lehetővé teszik az interperszonális kapcsolatok egészséges kialakulását és önmaguk pozitívabb önértékelését, a közösségi együttlétet. Cél elérésének módja A feladatok ellátását: 6 munkatárs végzi, 4 terápiás segítő és 2 fűtő, kertész, karbantartó. A barcsi ÁNTSZ munkatársaival közös egészségnapot szervezett az intézmény, mely során a szenvedélybetegségek vonatkozásában hallhattak előadást az érdeklődők a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáról, a daganatos betegségekről, a cukorbetegségről. Az előadás után szűrővizsgálatokon vehettek részt a kliensek. Az eredményeket mindenkivel személyesen beszélték meg a szakemberek.

Országos Segélyközpont 1238 Budapest, Grassalkovich u. 104., Tel: (+36) 1 289 0056, e-mail: segelykozpont@segelyszervezet.hu

Célkitűzések A Segélyközpont legfontosabb célja hathatós segítséget nyújtani elsősorban krízishelyzetben, vagy olyan helyzetekben, amikor az egyén vagy család nem képes a meglévő természetes erőforrásaiból megoldást találni. Fontos szerepe van a támogatásoknak váratlan élethelyzetekben, amikor akár több egyént, családot egyszerre érint a krízishelyzet. A cél elérésének módja A segélykérőkkel levél, e-mail, küldő szervezet, vagy telefonhívás útján találkoznak a munkatársak. A kapcsolatfelvétel után elindul a klienssel az együttműködés. Ennek során különböző szakmai irányvonalak mentén kerülnek meghatározásra a helyzet kezeléséhez szükséges lépések, a közreműködő szervezetek köre, illetve a segítségnyújtás keretei. A Segélyközpont törekszik elhárítani a szociális krízishelyzeteket, és az intézményrendszer bevonásával hosszú távú megoldást keres ügyfelei számára. Fontos, hogy a Segélyszervezet által kínált támogatás csupán kiegészítése az állami gondoskodásból eredő lehetőségeknek, hogy ne ösztönözze az ügyfeleket arra, hogy adományok gyűjtéséből tartsák fenn magukat. Célcsoport  Gyermekeiket egyedül nevelők  Krízishelyzetben lévő családok, egyének  Rokkantnyugdíjasok  Beteg, fogyatékkal élő családtagot gondozó egyének  Magas közüzemi hátralékot felhalmozók  Albérletben élő többgyermekes családok, munkanélküliek  Kilakoltatás előtt állók


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

A Segélyközpont 2012-ben többek között higiéniai termékekkel történő támogatás (tisztító-tisztálkodási szerek), gyógyszersegély, gyógyászati segédeszközök biztosítása, krízishelyzetekben minimális életfeltételek kialakításának támogatása, közüzemi hátralékba való befizetés, bébi tápszer biztosítása, étrend kiegészítő táplálékok beszerzése, tankönyvtámogatás, beiskolázási támogatás, krízisfelszerelés, akadálymentesítés, élelmiszertámogatás, támogatása formájában nyújtott segítséget összesen 24.043 családnak.

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 5 9

tüzelő

vásárlásának

Együttműködés a) 2012-ben kiemelt partnerek voltak a Szerencsejáték Zrt., a Tesco Global Zrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. A Szerencsejáték Zrt-vel való együttműködés (2012. 01. 01. - 2012. 12. 31-ig) célja a Szerencsejáték Zrt-hez beérkezett egyéni kérelmek lehetőség szerinti támogatása. A segítségnyújtás többek között higiéniai termékek (tisztító-tisztálkodási szerek), gyógyszer, gyógyászati segédeszközök nyújtásával, krízishelyzetekben minimális életfeltételek kialakításának támogatásával, közüzemi hátralékba való befizetéssel, bébi tápszer biztosításával, étrend kiegészítő táplálékok beszerzésével, tankönyvtámogatással, beiskolázási támogatással, krízisfelszereléssel, akadálymentesítéssel, élelmiszertámogatással, tüzelő vásárlásának támogatásával, információnyújtással és szociális tanácsadással történt 434 család számára. Az Émász Nyrt-vel való együttműködés (2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.) módja: egyéni kérelmek támogatása a pályázók felhalmozott áramtartozásának rendezése egy átfogó, összehangolt program keretein belül. Olyan hátralékosokon segített a központ, akiknek nincs más közműtartozásuk, ezáltal 152 háztartás olyan megelőző segítséget kapott, mely révén elkerülték az adósságspirált. b) Intézmények A gyakorlatban is jól működő kapcsolatokat sikerült kialakítani a kérelmezők lakóhely szerint illetékes önkormányzataival, családsegítő és gyermekjóléti szolgálataival. A Segélyközpont rendszeres kapcsolatot ápol a nagyobb közműszolgáltatókkal, adósságkezelési tanácsadókkal. c) Egyházi, gyülekezeti kapcsolatok Sok esetben gyülekezetektől érkeznek segítségkérő levelek, illetve lelkipásztorok, lelkészek kérik a Segélyközpont közreműködését egy-egy krízishelyzet megoldásában. d) Önkéntesek A segélycsomagok összeállításban, krízisprogramokban való közreműködésben sok segítséget kapott a Segélyközpont az Ökumenikus Segélyszervezetnél regisztrált önkéntesektől. Karácsonykor, illetve


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 0

az adventi időszakban megemelkedett az elkeseredett levélírók, segítséget kérők száma. A Segélyszervezet ebben a kiemelt időszakban több száz élelmiszercsomaggal segítette a rászorulókat. Cél szerinti juttatások A Segélyközpont 16.950 esetben nyújtott segítséget a 2012-es évben.

Karitatív Tanács Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012-ben is havonta ülésezett a Karitatív Tanács. A Tanács tagjaként az Ökumenikus Segélyszervezet az alapvető ruhaneműk mellett számos háztartási felszerelést, gyógyászati segédeszközt tudott adományként juttatni a hozzá fordulóknak. A lefoglalt termékek márkátlanításának és osztásának koordinációja mellett több ízben kapott a Tanács felkérést arra, hogy készülő szociális témájú törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket, illetve ehhez kapcsolódó munkaanyagokat véleményezzen. 2012-ben a Karitatív Tanács munkájában kiemelt fontosságú volt a tagszervezetek közötti folyamatos együttműködés további erősítése.

Gyógyszer-segélyezés Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontja kórházi kezeléshez jutásban 21 főnek, műtéti hozzájárulással 10 főnek, gyógyászati segédeszköz vásárlásában 5 főnek, orvosi kezelés támogatásával 4 főnek segített 2012-ben. A Segélyszervezet 2012-ben 5.000 üveg Béres cseppet és 1.500 Béres Immun Herbál filmtablettát továbbított a rászorulóknak, amiből 2.440 üveg Béres cseppet és 770 Béres Immun Herbál filmtablettát a Segélyszervezet központja osztott ki. 2.560 üveg Béres cseppet és 730 Béres Immun Herbál filmtablettát a Segélyszervezet szociális intézményeivel aktív gondozási kapcsolatban álló, rászoruló ügyfelek kaptak meg Budapesten, illetve vidéki városokban (Debrecenben, Miskolcon, Gyulán, Orosházán, Erőspusztán, Szolnokon, Kastélyosdombón). Az ország minden részéről egyre többen fordulnak a Segélyszervezethez segítségért, akik mind részesülnek Béres csepp adományban. Közöttük minden korosztály képviselve van kisgyerekektől a legidősebbekig, akik rendszerint súlyos betegségben szenvednek, ráadásul munkanélküliek, gyógyszereiket nem tudják megvásárolni.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 1

Otthoni Szakápolási Szolgálat Az Otthoni Szakápolási Szolgálat 2012-ben az OEP által meghatározott, engedélyezett vizitszám keretein belül végezte tevékenységét.  Engedélyezett vizitszám szakápolás: 1.341  Teljesített vizitszám szakápolás: 529  Engedélyezett vizitszám szakirányú terápiás szolgáltatás: 1.329 (gyógytorna, fizioterápia)  Teljesített vizitszám szakirányú terápiás szolgáltatás: 3.013  Engedélyezett vizitszám összesen: 2.670  Teljesített vizitszám összesen: 3.542 A szolgáltatást végzők száma: 1 fő diplomás ápoló, 2 fő fizioterápiás asszisztens, 2 fő gyógytornász, 1fő logopédus, 1fő koordinátor (szakápoló). A tevékenységet az OEP által meghatározott XIII. kerületben végzi a Segélyszervezet, háziorvosi elrendelésre, szakorvosi javaslat alapján. 2012-ben 269 estben végzett a szolgálat otthoni szakápolást. Az ellátottak száma 139 fő volt. A szolgáltatás népszerű a betegek körében, mert az ellátást saját lakásukon kapják. A gondozottak általában az idősebb korosztályból kerülnek ki. A betegek ellátására elrendelhető vizitszám 14, ami meghosszabbítható, szakorvosi javaslat alapján további 14 alkalommal. A betegeket szúrópróbaszerűen, havi rendszerséggel telefonon keresik föl a Szolgálat munkatársai és érdeklődnek az ellátás minőségéről, a szakdolgozó tevékenységéről, viselkedéséről, hangneméről. A megkérdezett betegek elégedettek voltak a szolgáltatás színvonalával, munkatársaink viselkedésével és hangnemével.

Menekültügyi Projektiroda, Fót Célkitűzés A Projektiroda felállítása visszanyúlik a Segélyszervezet által 2011. augusztus 31-ig Bicskén fenntartott Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonának működtetéséhez. A Projektiroda fő célkitűzése a már korábban elkezdett öt pályázati program megvalósítása volt, a kísérő nélküli kiskorú és fiatal felnőtt utógondozott menedékkérők, menekültek, oltalmazottak ellátásának, gondozás-nevelésének szakmai támogatása menekült-specifikus programok (ld. az alábbi programismertetőkben) megvalósításán keresztül. A fóti projektiroda által végrehajtott projekteket 2012. április végén zárta le az Ökumenikus Segélyszervezet.

Szakmaiság és kompetencia A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gondozás-nevelését végző szakemberek szakmai kompetenciájának növelése, kiégésének megelőzése volt. Ennek szükségessége mögött az a jogszabály módosítás állt, amelynek következtében a célcsoport ellátása a gyermekvédelmi szakellátás feladata lett. Ezzel együtt a szakmai stáb létszáma növekedett, jogszabályban meghatározott képesítési előírásnak megfelelő végzettségű kollégákkal bővült. A projekt a kísérő


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 2

nélküli kiskorú menedékkérőkkel dolgozó munkatársaknak folyamatos képzést biztosított, menekült specifikus tudás, interkulturális szemléletmód elsajátítása mellett, nagy figyelmet fordított a kiégés, és a fluktuáció megelőzésére. A képzéseket a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a MenedékMigránsokat Segítő Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a Cordelia Alapítvány és az Artemisszió Alapítvány munkatársai biztosították. A projekt magában foglalta az egyéni- és csoportos tanácsadást, valamint az esetmegbeszélő csoportokat is. Az utóbbiak során feldolgozott esetekből esetismertető tanulmányok készültek, amelyek összegyűjtve, a projekt zárásakor egy kiadványban jelentek meg.

Minőségi étkeztetés (kérelmezők) Minőségi étkeztetés (menekültek és oltalmazottak) A két projekt célja, hogy az alapellátásban biztosított étkezés kiegészítése volt a kísérő nélküli kiskorú menedékkérők, valamint a menekültek és az oltalmazottak számára, figyelembe véve az étkezésükre vonatkozó vallási-, kulturális előírásokat. A kiegészítésnek nagy szerepe volt a kiskorúak egészséges, mégis változatos étrendjének megteremtésében. Ezen felül, a projekt keretein belül négy alkalommal lehetőség adódott, hogy a közös ünnepeket, illetve kirándulásokat együtt, egy közös vacsorával, illetve étkezéssel tegyék emlékezetessé a projektbe bevont kérelmező, menekült, oltalmazott, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek. A projekt lehetőséget adott a karácsonyi ünnepség során a gyermekek és fiatal felnőttek megajándékozására is. A projekt zárásakor a gyermekek és fiatal felnőttek egy nagy záró rendezvényen, záró pikniken vettek részt.

Itthon is otthon A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú és utógondozói ellátásban részesülő menekültek és oltalmazottak társadalmi integrációjának elősegítése volt. A kulturális különbözőségek nehezítik a célcsoport beilleszkedését, ezért a projekt egy speciálisan kialakított módszerrel kulturális foglalkozásokat, programokat, nyelvi felkészítő órákat valósított meg. Olyan integrációs készségek, mint a magyar nyelv elsajátítása, a kultúra megismerése elengedhetetlen az integrációhoz vezető úthoz, de a nyitottság, motiválhatóság is fontos tényező. A tantermi foglalkozások kiegészültek gyakorlati ismeretekkel, tapasztalatokkal is az egyes témák feldolgozása során pedig szabadidős foglalkozások, kirándulások, nyári tábor megszervezésére is a projekt részét képezte. A magyar nyelvi képzés alapvetően korrepetálást, szaktárgyi felkészítést és nyelvgyakorlást biztosított. A különböző foglalkozások és programok megismertették a célcsoportot a társadalmi integráció lehetőségeivel. Olyan készségek fejlesztését tették lehetővé, amelyek fontosak a magyarországi tartózkodásuk során. A projekt célja volt továbbá az is, hogy a megszerzett szakmai tapasztalatokat az Ökumenikus Segélyszervezet más, a területen tevékenykedő szakemberekkel is megoszthassa. A foglalkozások, valamint a célcsoport bevonásának módszertanát a projekt végén egy kiadványban foglalták össze a munkatársak. A projekt zárásakor a kiadvány tartalmát, valamint a módszertanát a menekült specifikus területen dolgozó szakemberekkel egy záró szakmai nap során ismertette az Ökumenikus Segélyszervezet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 3

Kisvárosi nagyvilág A projekt célja a kísérő nélküli kiskorú menekültek és oltalmazottak sikeres társadalmi beilleszkedésének elősegítése, valamint az új környezet, Fót városának, s a befogadó közösségnek érzékenyítése, és a két csoport közötti kapcsolat létrehozása volt. Mivel a kísérő nélküli kiskorúak Fótra költözésével új helyzet állt elő, ezért a projektben nagy hangsúlyt kapott, hogy az eltérő kultúrák találkozzanak, ismerkedjenek. Ebben egyrészt a helyi és szakmai sajtó kapott szerepet, illetve a projekt munkatársai a település iskoláiban rendszeres interaktív szemléletformáló foglalkozásokat tartottak. A projekt további célkitűzése volt az is, hogy a kísérő nélküli kiskorú menekültek, oltalmazottak bekapcsolódhassanak az alapfokú művészetoktatásba, sporttevékenységekbe, ezáltal is elősegítve a tehetséggondozást, a társadalmi beilleszkedést, illetve megteremtve a kapcsolódási pontokat a korosztályi csoportokkal. A projekt által kapott ismereteket végül egy prezentációs versenyen mutathatták meg a helyi általános iskolák diákjai, amelyeket a projekt zárásakor megrendezett záró fesztiválon állítottak ki. A záró alkalom célja volt továbbá a befogadó közösség és kísérő nélküli kiskorú menekültek, oltalmazottak „találkozása” is. A fentiekben ismertetett öt pályázati programon túl a Segélyszervezet menekültügyi tevékenysége kiegészült további két pályázati programmal. A projektiroda szakmai stábja bekapcsolódott az új, fóti helyszínen megvalósuló szakmai munka támogatásába, illetve részt vállalt a célcsoporthoz kapcsolódó nemzetközi projektben is, melynek témája a kísérő nélküli kiskorúak számára biztosított jogvédelmi (gyámügyi) és egyéb ellátások minőségfejlesztése volt. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet fóti Menekültügyi Projektirodája 2012-ben a végrehajtott pályázati programok keretében összesen 190 fő számára biztosított különféle szolgáltatásokat (képzés, tanácsadás, természetbeni támogatás, tehetséggondozás, stb.)


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 4

Szociális és Fejlesztő Központ, Debrecen Tanoda 4033 Debrecen Sámsoni út 149. sz.; Tel.: 06-30-85-62-572; e-mail: tanoda.debrecen@hia.hu Célkitűzés A Segélyszervezet hazai területen folytatott szociális és fejlesztési tevékenységeinek tervezésekor, a célcsoport meghatározásakor kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű gyermekek. Velük kapcsolatban a Segélyszervezet elsődleges célkitűzése az, hogy minél korábbi életkorban nyújtson olyan szolgáltatásokat számukra, melyek révén a kialakult hátrányok leküzdhetővé válnak, ezáltal az érintett gyermekek beilleszkedési esélyei nőnek. Az ABC Tanoda 2010. január 4-től kezdte meg működését a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal debreceni Befogadó Állomásán. finanszírozását 2011. november 30-ig a TÁMOP 3.3.5/A-08/1-20090018 program biztosította. A programot a támogatási időszak lezárultát követően a Segélyszervezet önerőből finanszírozta tovább 2012. június 30-ig. A cél elérésének módja A Tanoda a következő szolgáltatásokkal nyújtott ellátást a Befogadó Állomáson élő gyerekek számára: - korrepetálás, készségfejlesztés, egyéni fejlesztés - játszóházi-, kézműves- és sportfoglalkozások szervezése, táncórák tartása Célcsoport A Tanoda program résztvevői a Debreceni Befogadó Állomáson élő menedékkérő, elismert menekült, oltalmazott és befogadott státuszú gyermekek voltak. Ellátottak száma A fejlesztő programokban 2012-ben összesen 33 gyermek vett részt - közülük 14-en jártak a Csapókerti Általános Iskolába. Együttműködés A Segélyszervezet a programot a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal debreceni Befogadó Állomásán valósította meg. Szoros kapcsolatot tartott fent a Debreceni Csapókerti Általános Iskolával, a Menedék Egyesülettel, a helyi- és külföldi önkéntesekkel. Finanszírozás A Tanoda program működését a szervezet az Európai Uniós finanszírozás után önerőből biztosította.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 5

Ygen Humánerőforrás Központ, Budapest H-1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 45. Tel./Fax.: +36 1 283 0860; e-mail: ygenkozpont@ygenkozpont.hu A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2009 júniusában indította el hároméves modellértékű munkaerő-piaci programját, amely 2012. május 31-én lezárult. A program elsődleges célja az volt, hogy 18-35 év közötti álláskereső fiatalokat készítsen fel a munkavállalásra, szociális és képzési támogatásokon keresztül. A projekt átfogó célkitűzése az volt, hogy növelje a célcsoport esélyegyenlőségét, hozzájáruljon a társadalmi beilleszkedésükhöz, valamint felkészítse őket a munkaerő-piac kihívásaira. A célkitűzések között szerepelt az is, hogy párbeszédet alakítson ki az üzleti, az állami- és a non-profit szféra szereplői között a partnerség fejlesztése és az egyenlő, fenntartható foglalkoztatási esélyek érdekében. Az Ökumenikus Segélyszervezet dán partnerszervezetével, a DanChurchAid-del (dán egyházi hátterű segélyszervezet), a Velux Alapítványok támogatásával hajtotta végre a programot. Az Andersen Munkaerő-piaci Támogató és Képzési Program lezárását és egy rövid átmeneti időszakot követően 2012 őszétől intézményi formában kezdte meg működését az Ygen Humánerőforrás Központ. Az Ygen Központ jelenleg két irodában, két jól körülhatárolt célcsoport fejlesztésével foglalkozik. I. Soroksári Iroda - 18-35 év közötti álláskeresők fejlesztése A Segélyszervezet speciális figyelemmel fordul a 18-35 év közöttiek, azaz az Y generáció felé. A vállalatok számára kiemelten fontos e munkavállalói réteg legjavának alkalmazása, illetve megtartása, hiszen 2020-ra a munkavállalók felét ők teszik majd ki, így karrierelvárásaik, hozzáállásuk, technológiai tudásuk meghatározó lesz a 21. század munkaerőpiacán. II. Kőbányai Iroda - Budapest, X. kerületi lakosok fejlesztése A 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között futó Kis-Pongrác Projekt ’Valós Változás’ programjának keretében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők komplex kompetencia-fejlesztését tűzte ki célul. Célcsoport Olyan Kőbányán élő álláskeresők, akik:  pályakezdők, vagy  alacsony, nem megfelelő iskolai végzettségűek, vagy  tartós álláskeresők vagy veszélyeztetettek abban, hogy tartós álláskeresővé váljanak vagy  Gyes-en, Gyed-en, Gyet-en lévő szülők, akik a munkaerő-piacra történő visszatérésüket tervezik, vagy  álláskereső vagy határozott időtartamú munkaszerződéssel rendelkező vagy közmunka programban résztvevő – hajléktalanok és önként vállalják a projektben való részvételt.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 6

Célkitűzés Az Ygen Humánerőforrás Központ küldetése, hogy olyan fejlődési teret kínáljon álláskeresők, munkavállalók és szervezetek számára, amelyben munkájukat és életüket hatékonyabb és örömtelibb irányba képesek vezetni. Mindezt az állami, üzleti és civil szféra valós együttműködésének elősegítése révén végzi, azzal a céllal, hogy aktívan tegyen a magyarországi munkanélküliségi helyzet javításáért. Az Ygen Központ szemlélete szerint azon túl, hogy álláskeresőket képez, fő célja, hogy a komplex szolgáltatási rendszerén keresztül a vele együttműködő álláskeresők hatékony munkavállalóvá váljanak. Az Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program egy munkahelyre való belépést megelőző humánerőforrásfejlesztés. Tevékenységek, alappillérek, eredmények Az Ygen Humánerőforrás Központ álláskeresők, munkavállalók és munkáltatók számára kínál humánerőforrás- és szervezetfejlesztési megoldásokat. Teljes körű humánfejlesztői szolgáltatásokat nyújt, amely a szervezeteket és a munkavállalókat egy karrier teljes életciklusán át képes támogatni – az álláskeresők felkészítésétől a megtartást támogató programokon keresztül az elbocsátást követő utógondozásig. Az Ygen Központ az Ökumenikus Segélyszervezet és a Humánum Kft. innovatív kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy a Segélyszervezet által 2009-ban életre hívott Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program (korábbi neve: Andersen Program) fenntarthatóságát biztosítsák. Az Ygen Központ két működési területe: 1. Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program 2. Ygen Szervezetfejlesztés 1. Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program Az Ygen Központ fejlesztő munkája során 2009 óta több száz 18 és 35 év közötti álláskeresőnek nyújtott támogatást. Ez alatt az idő alatt, speciális tudást halmozott fel a generációs sajátosságokkal kapcsolatban és alaposabban megismerte a munkáltatók elvárásait velük szemben, így mindkét oldal számára széleskörű tudást és eszköztárat tud rendelkezésre bocsátani.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 7

Kompetencia (ismeret, készség/képesség, attitűd) fejlesztés A programban részt vevő ügyfelek egyéni és csoportos fejlesztési tevékenység részesei lehetnek. E folyamat célja, hogy az ügyfelek munkaerőpiaccal kapcsolatosan megfogalmazott céljaikhoz szükséges kompetenciák fejlődjenek, és ezáltal az ügyfelek képessé váljanak céljaik megvalósítására. A fejlesztési folyamat során az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe az álláskereső fiatalok:         

Pályaválasztási, pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Pályázati anyag összeállítása (önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél) Munkatanácsadás Mentorálás Készségfejlesztő, állásinterjú-technikai, kommunikációs, konfliktuskezelő tréningek Próbainterjú lehetőség – HR tanácsadó által vezetett interjúk Pszichológiai tanácsadás Ygen Klub – álláskereséshez kapcsolódó témák feldolgozása, meghívott előadókkal

Munkáltatói kapcsolattartás A program egyik legkiemelkedőbb és legfontosabb tevékenysége a felkészített, képzett álláskeresők elhelyezkedésének elősegítése a munkáltatókkal való kapcsolattartás folytán. Munkáltatók részére kínált térítésmentes szolgáltatások:  Jelöltek ajánlása a programban részt vevők közül  Kompetenciaprofil kialakítása, ez alapján toborzás és kiválasztás  A jelöltek készség-, tudás- és attitűdszintű fejlesztése az adott pozícióra 2. Ygen Szervezetfejlesztés Magyarországon talán egyedülálló módon, a szervezetfejlesztésből származó profit 100%-át az álláskeresők számára ingyenes Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program finanszírozására fordítja az intézmény. Az Ygen Központ tréning, tanácsadás és coaching szolgáltatásaival a vállalatokat, szervezeteket támogatja abban, hogy odavonzzák és megtartsák a munkavállalóikat. Vállalatok számára kínált szervezetfejlesztési szolgáltatások:  Csapathatékonyság fejlesztése  Vezetői programok  Munkatársi készségfejlesztés  YGEN programok Cél szerinti juttatások – Eredmények 2012 végéig  486 munkanélküli fiatal vett részt a programban  4411 szolgáltatási alkalom történt meg  192 fő helyezkedett el


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 8

MODELL-ÉS FEJLESZTŐ PROGRAMOK Gyerekfejlesztés a 3 TÁMOP programon keresztül Célkitűzés 2011. október 1-jén az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett három családok átmeneti otthonában (Miskolc, Orosháza, Szolnok) elindultak a kétéves időszakban megvalósuló TÁMOP (azonosítók: TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0011; TÁMOP 5.2.5/A-10/2-2010-0038; TÁMOP 5.2.5/A10/2-2010-0007) programok. Az átmeneti otthonokban – a helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően – három különböző, de főtevékenységükben mégis sok hasonlóságot felmutató projekt mintegy 150 millió forintos támogatásból valósul meg, és mindösszesen 360 fő családok átmeneti otthonaiban élő, azaz a gyermekjóléti alapellátás körébe bevont 240 gyermek és 120 felnőtt életkörülményein kíván javítani. A cél elérésének módja A megvalósuló program célja, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett családok átmeneti otthonaiban és a projektek megvalósításában részt vevő helyi partnerintézményekben élő gyermekek és szüleik számára nyújtott szolgáltatások körét kiszélesítsék, és ezáltal hozzájáruljanak a nehéz élethelyzetbe került családok sikeres társadalmi reintegrációjához, a gyermekek, felnőttek életminőségének javításához, a közösségek erősödéséhez, a szociális hátrányokból adódó sérülések kezeléséhez. A programok új szolgáltatásai segítenek kialakítani a családon belüli szerepeket, megerősítik a jól működő mechanizmusokat, megfelelő mintákat adnak minden családtag számára, minőségi együtt töltött időkihasználást eredményeznek, segítik a szülőket reális terveket felvázolásában, a tanulást mint legfontosabb értéket állítják a középpontba, illetve hatékony konfliktuskezelési módokat tanítanak. Mindezeken felül a programok tudatosítják, hogy az átmeneti otthonban élők is fontos tagjai a társadalomnak, értékes emberek, megfelelő erőfeszítésekkel, reális tervek mellett vannak megoldások az életükben jelenlévő nehézségekre.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 6 9

Célcsoport A projekt célcsoportja a családok átmeneti otthonában élő, valamint gyermekjóléti alapellátás körébe bevont gyermekek és szüleik. A projekt megvalósításnak két éve során, a három helyszínen 360 főt: 240 gyermeket, valamint 120 felnőttet érint a tevékenység. A támogatni kívánt családokra jellemző a szerény vagy nem létező jövedelem, a képzettség hiánya, a jövőkép nélküliség, a szülők rossz szocializációs mintái, az életvezetési nehézségek, esetenként a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás, a közösség hiánya (óvoda, iskola látogatottság), a vándorló életmódból fakadó nehézségek, magatartási zavaros gyermekek, tanulási és részképességes zavarok, feldolgozatlan pszichés zavarok megnyilvánulásai. Tevékenység A projekt által kínált szerteágazó szolgáltatások három fő csoportba tömörülnek: gyermekek, illetve felnőttek számára szervezett programok, valamint kiegészítő tevékenységek. A napi gondozásba épített tevékenységek korcsoport szerint célzottan kívánják segíteni a gyermekeket, illetve a felnőtteket, de a család mint közösség támogatására is kiemelt hangsúlyt helyeznek. A nehézségek és az azokat kiváltó problémák leküzdésében elfogadó, támogatói légkör megteremtésével, a családi egység megőrzésével és erősítésével, a családok számára is mérhető és látható eredmények generálásával, reális megoldási alternatívák felmutatásával nyújt segítséget az Ökumenikus Segélyszervezet. A cél eléréséhez járul hozzá a szervezet a stabilitás légkörének biztosításával, egyéni és családi terápiák tartásával, személyiségfejlesztő és szocializációs csoportok kialakításával, továbbá iskolán kívüli tevékenységek és fejlesztő foglalkozások szervezésével, valamint mozgás- és művészetterápiás szolgáltatásokkal. A kiegészítő tevékenységek – nyári táborok, családi programok – révén a program mintát kíván nyújtani gyermek és szülő számára egyaránt, hogyan lehet hasznos, otthonon kívüli programokat szervezni. A közös együttlétek, az otthoni környezetben szervezett programok a családi kohézió erősödését is elősegítik. Összességében elmondható, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthonaiban (Miskolc, Orosháza, Szolnok) megvalósuló kétéves TÁMOP projektek kiszélesített szolgáltatásai jelentősen növelik az intézményekben élő hátrányos helyzetű gyermekek és családok mielőbbi eredményes társadalmi beilleszkedésének esélyét.

TANDEM Fejlesztési Alap Célkitűzés A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap című projektjét a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid közreműködésével valósítja meg. A projekt 2012. március 1-től 2015. február 28-ig tart. Átfogó célja a Magyarországon élő hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi integrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A 3 éves projektidőszak legfontosabb feladatai:  Hátrányos helyzetű gyerekek és családjaik számára elérhető komplex fejlesztési és képzési/kapacitásfejlesztési programok fejlesztése és beindítása


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 0

 Munkahelyek létrehozásához és jövedelemszerző tevékenységek beindításához szükséges kapacitások biztosítása  Az állami ellátórendszer jelenlegi korlátain túlmutató szociális ellátások biztosítása  civil szervezetek, helyi kezdeményezések és helyi szervek számára támogatási lehetőség biztosítása szociális fejlesztő programok számára  Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a Segélyszervezet magas szintű stratégiai munkájának elősegítése érdekében. A projekt konkrét célkitűzései 1. Segíteni a rászoruló gyerekeken és családokon a hátrányos helyzetű gyermekekkel és családokkal foglalkozó helyi szereplők megerősítésén keresztül a mikro-támogatási módszer bevezetésével és alkalmazásával 2. Támogatni a Segélyszervezet saját tevékenységét a hátrányos helyzetű gyermekek és családok sikeres társadalmi reintegrációja érdekében, a Miskolcon, Szolnokon és Orosházán működő három családok átmeneti otthonában 3. A Segélyszervezet intézményi fenntarthatóságának megerősítése A cél elérésének módja 1. A projekt keretében a Segélyszervezet egy olyan mikro-támogatási rendszert dolgozott ki és működtet, amelynek keretében támogatást nyújt civil és egyházi szervezeteknek különböző szociális fejlesztési projektek megvalósítására. Azért fontos ezeknek a szervezeteknek az ilyen jellegű támogatása, mivel sok nehézséggel küzdenek fennmaradásuk érdekében: a gyermekvédelmi alapellátások egy ombudsmani felmérés szerint az egyik legalulfinanszírozottabb ellátás. Általánosságban nehéz a pályázatokon való indulás (pl.: utófinanszírozás) és a megfelelő működéshez, illetve szolgáltatásokhoz szükséges plusz szakemberek alkalmazására és eszközkészlet bővítésre nincs elegendő forrásuk. A mikro-támogatás nemcsak anyagi jellegű, mivel erős szakmai kapacitásfejlesztési munka is társul hozzá. Fontos küldetése a Segélyszervezetnek, hogy a pályázók projektmenedzsment és a szakmai fejlesztő munkában is tapasztalatokat szerezzenek, amellyel forrásteremtési képességük megerősödik, szolgáltatásaik bővülnek.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 1

A plusztámogatás katalizátor szerepet tölt be a szervezetek életében, mely hozzájárul megerősítésükhöz és lobbi tevékenységükhöz is. A pályázati rendszer „tanulási folyamatként” is hatással van a szervezetek életére, mellyel szintén erősödésük várható. A gyerekek iskolai, óvodai felzárkóztatása javul,a szülők pedig olyan új kompetenciákat sajátítanak el, amelyek hozzájárulnak az önellátási képesség fejlesztéséhez. 2. A Segélyszervezet jelentős eredményeket ért el a gyerekfejlesztés területén az elmúlt években. A hazai szociálpolitika fontos feladata ezen eredmények továbbvitele, új modellek kialakítása, ezek elterjesztése. Fontos feladat az új utak keresése, a szociális ellátórendszer és a munkaerő-piaci integráció közötti kapcsolódási pontok megtalálása. A gazdasági válság miatti gyors társadalmi változások új típusú segélyezési formák bevezetését is indokolják. A Segélyszervezet három családok átmeneti otthonában (Miskolc, Szolnok, Orosháza) a projekt szolgáltatásainak biztosítása hozzájárul új modellek, hatékony ellátási formák, újszerű megközelítések kialakításához, melyek új értékeket, szempontokat hoznak be a jelenleg működő szociális rendszerekbe. Így rugalmas szolgáltatások jönnek létre, melyeknek köszönhetően a családok segélyezési periódusa lecsökken, a krízishelyzetek hatékony megoldása megvalósul. 3. A Segélyszervezet folyamatosan fejlődik és bővül, aminek hatására a központi iroda mérete már nem elégséges az ott dolgozók növekvő létszáma miatt. Ez hatással van a kollégák munkateljesítményére és az elvégezhető munka mennyiségére is. A projekt keretében felépülő új irodaépület lehetővé teszi a munkakörülmények javulását és biztosítja a stratégiai célú munkavégzéshez szükséges hátteret. Másik fejlesztendő területe a projektrésznek a Segélyszervezet munkatársainak beszerzéssel kapcsolatos tudásának bővítése, mivel több építési projekt várható a következő években. Célcsoport A projekt célcsoportját elsősorban a rászoruló gyermekek és hátrányos helyzetű családjaik alkotják. A projekt keretében 1.500 gyermek és 1.650 felnőtt kerül bevonásra valamilyen szolgáltatáson keresztül a 3 év folyamán. A másik célcsoport azoknak a civil szervezeteknek a köre, amelyek mikro-támogatásban részesülnek. A Segélyszervezet széles körben kívánja bevonni a különböző érintetteket a projekthelyszíneken, akik a szociális szféra különböző területeiről érkeznek, konkrét és naprakész információkkal rendelkeznek a programhelyszínekről és a célcsoportról. Ők tanácsadói szerepet játszanak majd a program során. A Segélyszervezet együttműködik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselőivel is. A helyi munkáltatók is profitálnak a projektből, mivel olyan munkaerő-kínálattal találkoznak, amelyik jobban motivált, több készséggel és jobb pszicho-szociális háttérrel rendelkezik. A helyi iskolák pedig a nagyobb motivációval és jobb eredményekkel rendelkező diákok révén profitálnak a programból.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 2

Tevékenység A TANDEM projekt 3 különböző tevékenységcsoportból tevődik össze. 1. Mikro-támogatás nyújtása szociális fejlesztési kezdeményezésekben aktív szereplők számára A folyamat 2012-ben a szociális helyzet és a célcsoport szükségleteinek kezdeti felmérésével indult, amely alapot adott a mikro-támogatási rendszer kereteinek kidolgozásához. A pályázati keretek szakértők bevonásával és a Segélyszervezet munkatársainak aktív hozzájárulásával kerültek kidolgozásra. 2012 júliusában került meghirdetésre az első pályázati kiírás, amelyre 17 civil és egyházi szervezet nyújtott be pályázatot. A pályázók megfelelő tájékoztatása érdekében a pályázási időszakban információs napot tartott a Segélyszervezet. A pályázatok szakmai bírálatára külső szakértőket és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egyik szakértőjét kérte fel. A beérkező pályázatok közül 10 nyert támogatást, a szervezetek a támogatási szerződés aláírása után, 2012 novemberében kezdték meg a projektek megvalósítását. A sikeres projekt megvalósítás és a szakmai kompetenciák fejlesztése érdekében 2012. december 6.-án kapacitásfejlesztési napot rendezett a Segélyszervezet. 2. Hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik támogatása a sikeres társadalmi reintegráció érdekében A tevékenységek a Segélyszervezet három családok átmeneti otthonában valósulnak meg: Miskolcon, Szolnokon és Orosházán. A 2012-es év a részletes folyamat- és munkatervek kidolgozásával kezdődött annak érdekében, hogy a projekt szolgáltatásai megfelelő előkészítés után valósulhassanak meg. Az intézmények projekt-szolgáltatásai három fő csoportba tömörülnek: fejlesztési tevékenységek gyerekeknek, családok krízis támogatása, valamint családok munkaerőpiaci elhelyezkedést segítő támogatása. A munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban a projekt kezdetén célként fogalmazódott meg, hogy a VELUX Alapítványok támogatásával és a Segélyszervezet végrehajtásában megvalósuló „Andersen munkaerő-piaci támogató és képzési program” módszertana a családok átmeneti otthonainak szakmai munkájába is integrálódjon. Ennek érdekében kidolgozásra került a rendszer kiépítésének és a képzések folyamata, amely 2012. december végéig havi rendszerességű, több napos tréningekből, valamint helyszíni látogatásokból állt. Félévente mindhárom intézményben


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 3

szociális fórumokat rendez a Segélyszervezet a helyi, a program végrehajtásában együttműködő partnerszervezetek számára. Ezek a találkozók segítenek a partnerség megerősítésében és későbbi együttműködések megalapozásában. 3. A Segélyszervezet intézményi fenntarthatósága A 2012-es évben megindult az új központi irodaépület terveinek kidolgozása, valamint az engedélyezési folyamat. Az engedélyek megszerzése után 2013-ban indul majd az építési tevékenység. A projekt keretében a DanChurchAid két beszerzési szakértője 4 napos beszerzési képzést tartott a Segélyszervezet munkatársai számára 2012 szeptemberében. A képzésen 22 fő vett részt, a megszerzett tudást a közeljövőben várható új építési projektek beszerzési feladatai során tudják kamatoztatni a kollégák. Összességében elmondható, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet a következő eredményeket várja a 3 éves TANDEM Fejlesztési Alapja által megvalósított tevékenységektől:  Jelentős javulás következik be a rászoruló gyermekek és családjaik szociális helyzetében, melyet a mikro-támogatásokból fedezett fejlesztési tevékenységek segítenek elő  A helyi szereplők és az érintettek a mikro-támogatásokon keresztül képessé válnak a folyamatos fejlődésre, és tovább tudják adni a szociális munka fenntartható módszereit  A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családokkal végzett szakmai munka elősegíti a társadalmi reintegrációt a Segélyszervezet három családok átmeneti otthonában élők számára  A családok átmeneti otthonaiban megvalósul a program tapasztalatainak és a tanulságainak disszeminációja a magyarországi szociális szektor többi érintett szereplője felé  A Segélyszervezet új központi irodaépületének felépülése  A munkatársak beszerzési kompetenciái erősödnek

EU-élelmiszersegély Program 2012. március 1. és 2013. február 28. között összesen 2519 tonna tartósélelmiszert osztott ki az Ökumenikus Segélyszervezet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével. A mélyszegénységben élő rászorulók támogatása „a Közösség legrászorulóbb személyeinek intervenciós készletekből történő ellátása program”, más néven az EU-élelmiszersegély program keretében Magyarország 415 településén, az ország 19 megyéjét érintően, a tárgyévben két alkalommal, 250.000-250.000 létminimum alatt élő személy, illetve hátrányos helyzetű gyermek részesült az adományból. A Segélyszervezet hetedik éve vesz részt a hazai rászorulókat segítő segélyakcióban. Tapasztalataira alapozva az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan országszerte minél több településre igyekszik eljutni. A segélyprogram kiterjedése országos, mely érinti Budapest több kerületét is. Az EU-


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 4

élelmiszersegély program a Segélyszervezet éves tevékenységének egyik kiemelt, nagyszabású, országos segélyakciója. A kedvezményezetteket – hátrányos helyzetű gyermekek családjai, létminimum alatt élő családok – az önkormányzatokkal közösen választották ki a Segélyszervezet munkatársai. A termékekből egységcsomagok készültek és a rászoruló családban élők számától függően egy vagy akár több csomagot is kaptak a családok. Az egyenként ~10-15 kilogrammos csomagok lisztet, többfajta tésztát, kekszet, vaníliás karikát, cukrot, étolajat tartalmaztak. Az adomány átadása a helyi önkormányzattal együttműködésben történt. Az élelmiszerosztáshoz kapcsolódó költségeket az MVH és a Segélyszervezet biztosította közösen. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2013-ban is folytatja a tartósélelmiszerek rászorulókhoz való eljuttatását, várhatóan az év első felétől kezdődően, ezzel is javítva a gazdasági válság miatt megnövekedett számú rászorulók életkörülményeit.

TESCO ’Az év támogatottja’ program A Tesco évek óta sikeresen működtetette „Az év támogatottja” kezdeményezést, amelyet a hosszú távú kötelezettségvállalás jegyében indított. A programot Magyarországon 2003-ban hívta életre az áruházlánc. Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is olyan projekt támogatását tűzte ki céljául, amely a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítását, illetve társadalmi integrációját segíti elő. A program keretében a Tesco évente egy pályázót támogat, akit egységes, szakmai szempontok mentén működő kiválasztási folyamat során jelöl ki. A támogatás összege 20 millió forint. 2011-ben az Ökumenikus Segélyszervezet pályázata nyerte el „Az év támogatottja” címet. Célkitűzés Az Ökumenikus Segélyszervezet célja volt, hogy a Tesco támogatásával szélesebb körben elérhetővé tegye az általa kidolgozott modellprojektet és újabb, több száz hátrányos helyzetű gyermek számára váljon elérhetővé a fejlesztő programokban való részvétel. A modellprogram megvalósítási helyszínei az Ökumenikus Segélyszervezet szociális és fejlesztő központjainak intézményei voltak: három családok átmeneti


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 5

otthona (Miskolc, Szolnok, Orosháza), az olaszliszkai Fejlesztőház, valamint a Soroksári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Célcsoport A modellprojekt célja egyrészt a fejlesztés biztosítása volt a három családok átmeneti otthonában lakó 90/100 fő (3-6 éves gyermekek) számára. Másrészt az olaszliszkai Fejlesztőházban, valamint a Soroksári Gyermekjóléti Szolgálatnál a program által kínált fejlesztő foglalkozások 100 fő (6-14 éves gyermek) tanulási problémáinak kezelésére, korrepetálásra, tantárgyi fejlesztésre, valamint tehetséggondozásra terjedtek ki. A fejlesztésen, illetve a tantárgyi korrepetáláson túl a projekt nagy hangsúlyt fektetett a közösségi és szabadidős programok biztosítására és a szülők programba történő bevonására is. A modellprojektnek köszönhetően a programba bevont összes, 200 gyermek részt vett a helyszíneken tartott közösségi programokon, szabadidős foglalkozásokon. A gyermekek és családjaik önkéntes alapon, együttműködési megállapodás aláírásával kapcsolódhattak be a kínált szolgáltatásokba, valamint a fejlesztő foglalkozások megkezdése előtt egy komplex, minden szegmensre (szociális készségek, részképességek, pszichés helyzet) kiterjedő képességfelmérés is megtörtént. A képességek felmérése nemcsak valamennyi tevékenység elkezdésének alapját képezte, hanem hozzájárult ahhoz, hogy minden gyermek egyéni, személyre szabott fejlesztésben vegyen részt. A program befejezését követő kimeneti mérések adataival összehasonlítva átfogó képet kaptak a munkatársak a gyermekek egyéni részképesség fejlődéséről is. Így a programba bevont gyermekek folyamatos felmérése komplex célt szolgált. Tevékenység A fejlesztés során óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok és mozgásfejlesztő szakemberek közreműködésével a mozgás és részképességek fejlesztésére összpontosító foglalkozások zajlottak le. Ezek azt a célt szolgálták, hogy az iskolai beilleszkedést hátráltató problémák a tanulmányok megkezdésére csökkenjenek, és ezáltal az iskola megkezdése minél zökkenőmentesebbé váljon. A fejlesztő foglalkozások mozgásfejlesztés-kézügyesség, finommotorika, térbeli tájékozódás, figyelem, valamint a szociális készségek és képességek területére terjedtek ki. A foglalkozásokon 100 fő (3-6 éves miskolci, szolnoki, valamint orosházi családok átmeneti otthonában lakó gyermek) vett részt. A korai fejlesztés tekintetében a következő típusú fejlesztések történtek meg a projektben: finommotorikus fejlesztés, auditív-vizuális memória fejlesztése, feladathelyzetben tartás, figyelemfejlesztés és koordináció fejlesztése, térbeli tájékozódás, lateralitás és dominancia


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 6

kialakítása, feladathelyzet kialakítása/benntartása, mozgásritmus és beszédritmus összekapcsolása játékos feladatokkal, izomtónus kialakítása, finommotorikai feladatokra való előkészítés. A tantárgyi fejlesztés, korrepetálás és tehetséggondozás során a pedagógusok, fejlesztőpedagógusok vezetésével iskolai előmenetelt hátráltató magatartási és tanulási problémákat kezelő foglalkozások kerültek lebonyolításra, melyek legfőbb célja az volt, hogy a gyermekek továbbtanulási esélyei növekedjenek. A szakemberek által kínált szolgáltatások egyéni és kiscsoportos formában korrepetálásra, az alsó és felső tagozatos gyermekek tantárgyi fejlesztésére, a részképességek fejlesztésére, tanulási problémák enyhítésére, valamint a tehetséggondozás területére terjedtek ki. A számolási készség területén a műveletvégzési technikák elsajátítása, rögzítése történt meg: összeadás, kivonás szóban, írásban, szorzó- és osztó tábla megtanítása, szöveges feladatok értelmezése, lejegyzése, helyes műveletvégzés, adekvát válaszadás. Nyelvi készség területén a szövegértés gyakorlása, olvasástechnikák javítása, nyelvtani szabályok erősítése zajlott le. Azoknál a gyerekeknél, akiknél ezeken a területeken nem mutatkoztak gyengeségek, a házi feladatok elvégzésében, dolgozatokra való felkészülésben, memoriterek elsajátításában, egy-egy tananyagrész megértésében történt segítségnyújtás. A foglalkozásokon a 100 fő (6-14 éves, az olaszliszkai fejlesztő házzal, valamint a soroksári családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban álló gyermek) vett részt. A gyermekek tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése érdekében az intézményekben dolgozó munkatársak folyamatosan kapcsolatot tartottak az iskolákkal. A korrepetálásra a gyermekek eleinte kevésbé voltak motiváltak. Sokat segített a tanulási kedv meghozásában és fenntartásában, hogy játékos elemek is beépültek a foglalkozásokba. Az élményszerű tanulás által a gyermekekben kialakult az a motiváció, hogy ők is várták a következő alkalmat, mikor segítséget kaphattak a gyengébb tárgyak gyakorlásában. Cél az önálló tanulás fejlesztése, valamint az önirányító tanulás ösztönzése volt. A szabadidős- és közösségi programok, játékos foglalkozások során óvodapedagógus, pedagógus, szociális szakember, valamint kézműves szakember által vezetett tevékenységeken vettek részt a gyermekek. A foglalkozások a zene, a mozgás, a kézművesség, valamint – elsősorban az óvodás, illetve alsó tagozatos gyermekek esetében – a mesemondás, mesehallgatás köré szerveződtek. A


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 7

közösségi programokon belül valósultak meg azok a szemléletformálást célzó programelemek, amelyeknek célja az egészséges életmódhoz, fenntarthatósághoz kapcsolódó alapvető ismeretek átadása és gyakorlati kipróbálása volt (egészséges életmód, egészséges táplálkozás, élő és élettelen környezet kapcsolata, környezetünk védelme, fenntarthatóságra nevelés). A programelem szolgáltatásain keresztül nyílt mód a szülők bekapcsolódására, valamint a TESCO munkatársak önkéntes tevékenységbe való bevonására is. A projekt lehetővé tette annak elemzését is, hogy hatékonyak-e azok a fejlesztések, amiket a programban résztvevő intézmények végrehajtanak, így a programba bevont gyermekek előzetes felmérésén kívül, kimeneti mérésekre is sor került, valamint a minél szélesebb összehasonlítás érdekében 10 másik családok átmeneti otthonában is felmérések készültek az ott lakó gyermekek részképességeiről. A cél az volt, hogy az eredmények minél szélesebb körű megismertetésével, módszertani irányelvek kidolgozásával a projekt hatást gyakoroljon a szociálpolitika döntéshozóira, egyes szolgáltatások, ötletek, elvek beépülhessenek a gyermekjóléti rendszer kereteibe, hosszú távú fenntarthatóságot biztosítva a gyerekfejlesztésekhez. A kontrollfelmérések elvégzését, összegzését követően a projekt eredményeit összefoglaló kiadvány készült, valamint egy módszertani ajánlás összeállítása, megfogalmazása is megtörtént, melyet egy záró konferencia keretében ismertetett a Segélyszervezet 2012. május 23-án. A programba bevont összes 211 gyermek részképesség felmérése is megtörtént annak érdekében, hogy legyen megfelelő adat arról, hogy a projekt által nyújtott fejlesztő szolgáltatások és tevékenységek mennyire voltak eredményesek. Az intenzív gyerekfejlesztésnek (mozgásterápia, fejlesztőfoglalkozások, szocializációs tevékenységek) köszönhetően szinte minden központban jelentős, majdnem 20%-os javulást értek el a szakemberek.

Játék határokkal – játékfüggőségi prevenciós és integrációs modellprojekt Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012. október 1. és 2015. augusztus 31. között szakmai partnerként egy komplex modellprogramot valósít meg a játékszenvedély megelőzése és kezelése céljából. A program a Szerencsejáték Zrt-vel és a Humánum Kft-vel együttműködésben valósul meg. A projekt előzménye Az Ökumenikus Segélyszervezet 1999-től kezdve nyújt speciális segítséget a szenvedélybetegséggel – elsősorban alkohol és drogproblémákkal – küzdő egyének és családtagjaik számára Magyarországon. A szenvedélybetegségek kezelésével a debreceni központ 1999 óta foglalkozik, két telephelyen, jól képzett szakember gárdával. Mindezen szakmai háttér lehetővé teszi, hogy a szervezet új programjával, a játékszenvedély által veszélyeztetett és érintett egyéneknek és családtagjainak új, egyben hiánypótló szolgáltatást nyújtson.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 8

A projekt leírása A projekt első szakaszában, az első két évben, egy komplex modellprogram kerül kidolgozásra a játékszenvedély kezelésére és megelőzésre az Ökumenikus Segélyszervezet Debreceni Szociális és Fejlesztő Központjában. A következő szakaszban, a harmadik év során, a modellprogram adaptálása, a program elemeinek kiterjesztése fog megtörténni a Segélyszervezet további intézményeibe. A program részét képező harmadik komponens a módszertan átadása lesz, mely összefoglaló záró tanulmány és módszertani kiadvány készítésével, valamint szakmai konferencia szervezésével történik majd meg. Projekttevékenységek 2012-ben Az előkészítések és az egyeztetések után megkezdődött a komplex modellprogram prevenciós és integrációs programelemének a részletes kidolgozása, a szükséges együttműködési megállapodások megkötése, a programba bevont célcsoport tájékoztatása és kérdőíves felmérése. Az integrációs programelem a játékfüggőség által érintett debreceni lakosoknak nyújt segítséget, önsegítő csoportok és hozzátartozói csoportok indításával és működtetésével. A prevenciós programelem célja az általános iskolai felső tagozatos és középiskolás korosztályú fiatalok figyelmének felhívása a szerencsejáték veszélyeire iskolai előadások és klubfoglalkozások keretében. A prevenciós programelemben a következő debreceni iskolák vesznek részt: - Brassai Sámuel Gimnázium és Szakközépiskola - Vegyipari Szakközépiskola - Bocskai István Általános Iskola - Nagysándor József Általános Iskola Az előkészítést követően az egyes programelemek 2013. januártól indulnak a projekt ütemezése szerint.

Kiléptető házak fejlesztése Az Ökumenikus Segélyszervezet a 2012. október 1. és 2013. október 30. közötti időszakban a Philip Morris Magyarország Kft. 5 millió forintos támogatásával „Kiléptető házak fejlesztése” elnevezéssel egy 3 komponensből álló programot valósít meg a Segélyszervezet családok átmeneti otthonaiban élő és onnan kiköltözött családok társadalmi integrációja érdekében. Projektelőzmények Az Ökumenikus Segélyszervezet 2000-től kezdve nyújt segítséget a hátrányos helyzetű gyermekek és családok számára Magyarország legszegényebb keleti régióiban, mely régiók problémáit a gazdasági válság még inkább mélyítette. A szervezet jelenleg 3 családok átmeneti otthonát működtet Miskolcon, Szolnokon és Orosházán. Az átmeneti otthonokban folyó munka célja, hogy a családok segítséget kaphassanak az újbóli önálló életvitelhez – lakhatási, s elhelyezkedési problémáik megoldódásához -, gyermekeik neveléséhez. Ennek érdekében az Ökumenikus Segélyszervezet


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 7 9

kiléptető házakat tart fenn, mely ellátási forma jelenleg nem szerepel az állami rendszerben. Ezt a módszert a Segélyszervezet saját, illetve pályázati forrásokból tudja finanszírozni. Célkitűzés A program célja a kiléptető házak rendszerének fejlesztése a Segélyszervezet hatókörén belül. Az eddig kialakított kiléptető házak közül három felújításra, korszerűsítésre szorul, ezen kívül szükség van a kiléptető házakban élő családok rezsiköltségeinek kiegészítésére, valamint a családok bevételének növelésére, életkörülményeik javítására; utóbbit a háztáji gazdálkodáshoz szükséges feltételek megteremtésével kívánja elérni a szervezet. A projekt helyszínei és célcsoportja A projekt helyszínei Miskolc, Szolnok és Orosháza, a Segélyszervezet által fenntartott családok átmeneti otthonai és a hozzájuk kapcsolódó kiléptető lakások. Célcsoportja az ott élő családok, akik közül a programban résztvevők az intézmények szakmai döntése alapján kerülnek kiválasztásra. Projekttevékenység 2012-ben A támogatóval történt szerződéskötést követően 2012 decemberéig lezajlott a projekt előkészítése. A projekthelyszíneken megtörtént a családok kiválasztása és támogatásuk rendszerének kialakítása, a támogatási szerződések és a szükséges dokumentáció előkészítése. Az előkészítést követően, 2013 januárjától megkezdődik a családok támogatása a szerződéskötések alapján. Ezenkívül megtörtént a háztáji gazdálkodásra alkalmas helyszínek, a mezőgazdasági tevékenység és az annak során közreműködő szakember kiválasztása is. A kiléptető lakások felújításhoz kapcsolódóan útmutató készült az intézmények számára, mely alapján 2013 tavaszán megkezdődnek a felújítások is.

„Segíts Másokon!” (SM - Sclerosis Multiplex) Önkéntes Hálózat Projekt időtartama: 2011. szeptember 1 – 2012. november 30. Projektelőzmények Az Önkéntesség Európai Éve kapcsán a nemzetközi Sclerosis Multiplex (SM) Világnapon, 2011. május 25-én az Ökumenikus Segélyszervezet és a Magyarországi Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány (MSMBA) bejelentette egy önkéntes segítő hálózat kiépítésének megkezdését annak érdekében, hogy a sclerosis multiplex betegségben szenvedők hatékony otthoni segítséget kapjanak. Az önkéntes hálózat kiépítésének megvalósítását egy modellprojekt keretében, a Novartis Hungária Kft. támogatta és az Ökumenikus Segélyszervezet valósította meg Budapesten. Célkitűzés A projekt célja volt felhívni a társadalom figyelmét erre a betegcsoportra, valamint az önkéntes segítő hálózat felállításával valós segítséget nyújtani az SM betegeknek. Ez elsősorban otthonukban történt, kiegészítve az egészségügyi és a szociális téren dolgozó szakemberek munkáját, így támogatva a családok életét. A modellprogram megvalósítása során cél volt továbbá a minél több


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 0

tapasztalat szerzése, és egy olyan minta kialakítása, amely alkalmas arra, hogy a sikerek és eredmények alapján később akár szélesebb körben is elterjeszthető legyen, és minél több beteget és önkéntest be lehessen vonni. Célcsoport A sclerosis multiplex a fiatal felnőttkor egyik leggyakoribb idegrendszeri megbetegedése, amely első sorban mozgáskorlátozottságot, kiszolgáltatottságot okoz. A betegség hazánkban mintegy tízezer családot érint. Miután az orvostudomány jelenlegi állása szerint a betegségnek jelenleg csak tüneti kezelése, illetve a betegség előrehaladásának csak lassítása lehetséges, ezért a betegek gondozása, folyamatos támogatása elengedhetetlen. Résztvevők száma A pilot projekt időtartama alatt a Segélyszervezet legalább 12 fő SM beteg és 30 fő önkéntes bevonását vállalta. Végül a programba bevont SM betegek száma a projekt teljes, 15 hónapos ideje alatt elérte 20, az önkéntes száma pedig a 39 főt. Projekttevékenységek 2012-ben A budapesti hálózat kiépítése, toborzás az SM betegek körében A Segélyszervezet 2011 novemberétől kezdte meg a hálózat budapesti kiépítését az önkéntesek toborzásával és a betegek tájékoztatásával. E munka folytatásaként 2012 januárjától megkezdődött az önkéntesek felkészítése. A program teljes időtartama alatt összesen 39 önkéntes vett részt felkészítő képzésen, akikkel az önkéntesszerződés megkötésére is sor került. A programba bevont 39 fő önkéntes közül 4 fő maga is SM-beteg volt, aki jobb egészségi állapota miatt társainak tudott segíteni. Az önkéntesek bevonását a programba a következő táblázat összegzi:

érdeklődők száma

jelentkezők száma

felkészítő képzésen részt vett

legalább 3 hónapig aktív

a program végéig aktív

95 fő

46 fő

39 fő

31 fő

22 fő


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 1

Az önkéntesek képzési rendszere és felkészítése Az előkészítő szakaszban megvalósult az önkéntesek képzési rendszerének kialakítása. A felkészítő képzés célja az volt, hogy az önkéntesek megismerjék a betegséggel és a segítségnyújtással kapcsolatos tudnivalókat. Ennek érdekében a képzéseken meghívott előadóként neurológus orvos és konduktorok ismertettek egy-egy szakmai témát. A feladataik minél hatékonyabb ellátáshoz az önkéntesek kommunikációs, konfliktuskezelés és mentálhigiénés ismereteket hallgattak, kommunikációs gyakorlatokat végeztek. A képzést követően a Segélyszervezet valamennyi önkéntessel szerződést kötött, számukra baleset- és felelősségbiztosítást, valamint igény szerint útiköltség térítést nyújtott. Önkéntesek az SM betegek otthonában Az önkéntesek 2012. február elejétől kezdték meg a betegek látogatását, segítését. Hetente vagy kéthetente egy alkalommal, párban vagy önállóan jártak a segítséget igénylő beteg otthonába, a vállalásuknak megfelelően. A betegek általában az ügyintézésben, a házimunkában és a kísérésben kértek segítséget, de gyakran előfordult, különösen az egyedül élőknél, hogy a társaság hiányát is pótolták. A kerekesszékben ülő betegek részéről igény volt az otthonról való kimozduláshoz, a szabadban töltött idő alatti mozgáshoz nyújtott segítség. A betegek által kért segítségek illetve az önkéntesek által elvégzett feladatok általában a következők voltak: - recept kiváltása a gyógyszertárból, recepttel kapcsolatos ügyintézés az orvosnál - bevásárlás (közösen is) - közös főzés vagy sütés, főzés előkészítése (zöldség megtisztítása, aprítás), mosogatás - rendrakás (konyhai szekrényben, könyvespolcon) - hűtő leengedése és tisztítása - függönymosás - kimosott ruhák teregetése, vasalás - porszívózás, felmosás, portörlés - beszélgetés - közös séta - ruhajavítás (varrás) - virágöntözés - lakásfelújítás (szobafestés) - orvoshoz, de például koncertre történő kíséret - kerti munka - telefonos lelki segítségnyújtás (egy SM betegségben érintett, képzett önkéntes segítő vállalása)


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 2

Az önkéntesek a szakmai fejlődésük és motiválásuk érdekében rendszeresen, összesen 6 alkalommal vehettek részt esetmegbeszélő szupervízión, melyen a szakember vezetésével lehetőségük volt az önkéntes munkájuk során esetlegesen felmerült aktuális problémák megoldására a közösség támogatásával. Cél volt az is, hogy a segítők közösséget alkossanak, ennek elősegítésére a projekt teljes időtartama alatt 4 alkalommal biztosított számukra közösségi programokat a Segélyszervezet. A projekt során egy alkalommal az önkéntesek betegmozgatás témájú továbbképzésen vettek részt, melyet a Nemzetközi Pető Intézet konduktora tartott. Programértékelés az igénylők körében A program során két alkalommal (2012. április és július folyamán) értékelés készült a programban résztvevő, segítséget igénylő SM betegekkel. A 10 kérdésből álló kérdőív elsősorban az igénylők elégedettségének mérésére szolgált. Az értékelés során az igénylők 1-től 5-ig értékelték milyen változást jelent az életükben az önkéntesek jelenléte. Az skálán az 1-es jelentette, hogy egyáltalán nem érez változást az életében, az 5-ös pedig, hogy nagyon sok segítséget jelent. A kérdőívet 2012 júliusában kitöltő 19 igénylő válaszai 4,42-es átlagértéket mutatnak. A program zárása, összegzés és eredmények 2012. november 14-én került sor a programzáró találkozóra, ahol az önkéntesek munkájuk elismeréseként oklevelet vehettek át a Segélyszervezettől. A kiemelkedően sok óraszámban segítő 5 önkéntes külön jutalomban részesült. A program célja az volt, hogy igazolja azt a feltevést, hogy az SM betegek otthoni segítségnyújtás igénye társítható a társadalomban jelen lévő önzetlen segítségnyújtás igényével, az önkéntességgel. A modellprogramban részt vevő, SM betegségben érintettek részéről folyamatos és bővülő igény volt tapasztalható a program és az önkéntesek által nyújtott segítség iránt. A résztvevőkkel készített értékelések igazolják, hogy az önkéntes-hálózat hiánypótló és valós szükségletre válaszol. Ugyanakkor az önkéntesek folyamatos utánpótlása és szakmai koordinációja is elengedhetetlen a hálózat folyamatos fenntartásához és bővítéséhez. A modellprogram teljes időtartama alatt 20 SM betegnek nyújtott segítséget 39 önkéntes részvételével az Ökumenikus Segélyszervezet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 3

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA A Segélyszervezet 2012-ben már második alkalommal részesült központi költségvetési támogatásban, amelynek célja, hogy az alapműködésén túli – állami normatívából nem finanszírozott – tevékenységek megvalósítása is megtörténhessen. Ezen speciális programok, modellprojektek kiegészítették, komplexebbé tették a Segélyszervezet hazai munkáját, és a Segélyszervezet célja az, hogy ezek az újítások a későbbiek során minél több helyszínen megvalósulhassanak a rászorulók esélyeinek növelése érdekében. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet működési támogatásának teljes összege 200 millió forint. A központi költségvetési támogatás felhasználása alapvetően négy fő munkaterület köré csoportosult 2012-ben. 1. Hazai szociális és fejlesztő tevékenység A Segélyszervezet hazai munkájának fő prioritása a krízishelyzetbe került családok komplex támogatása, társadalmi reintegrációjának elősegítése. Ennek érdekében modellprogramokat dolgozott ki a szervezet, főként családok átmeneti otthonaihoz kapcsolódóan. Ezen túlmenően a Segélyszervezet hazai célkitűzéseit az „Étel – Otthon - Esély” hármas jelmondattal lehet összefoglalni, ahol a krízissegélyezéstől kiindulva jut el a munka a gyermekek esélyeinek növelésén át a felnőttek felzárkóztatási és munkaerő-piaci programjaiig. 2. Humanitárius segítségnyújtás belföldi és külföldi katasztrófák esetén A Segélyszervezet humanitárius munkája során természeti katasztrófák, háborús események, politikai, gazdasági válsághelyzetek által sújtott embereken segít határainkon innen és túl. A szervezet fontosnak tartja, hogy segítségnyújtása a humanitárius munka nemzetközi alapelvei mentén valósuljon meg, hogy nemzetközi és helyi szinten koordinálja tevékenységét, figyelembe véve a különböző fejlesztési terveket, irányelveket, nemzeti és kulturális sajátosságokat. Nemzetközi humanitárius munkája során a Segélyszervezet törekszik arra, hogy segítségnyújtása a magyar szerepvállalást erősítse, igyekszik nemzetközi kapcsolatain keresztül, valamint pályázatok útján kiegészítő forrásokat bevonni a tevékenységbe, hogy ezzel is megsokszorozza, és hatékonyabbá tegye a magyar jelenlétet. 3. Adományok gyűjtése és magyarországi szétosztása rászorulók között A Segélyszervezet adománykezelési tevékenysége a beérkező pénzbeli és természetbeni adományok rögzítését, dokumentálását, elosztását, igazolások kiállítását, raktározást, logisztikai feladatok elvégzését, az adományozókkal való kapcsolattartást és a beszámolók elkészítését foglalja magában. A Segélyszervezet a rászorulók megsegítése érdekében természetbeni adományokat gyűjt, amelyek magyarországi rászorulók részére kerülnek kiosztásra a Segélyszervezet intézményi hálózatán, illetve egyéb együttműködési formákon keresztül. A természetbeni adományok az alábbi termékkategóriákhoz tartoznak: háztartási gépek, háztartási berendezések, felszerelési tárgyak, bútorok, betegápolást segítő eszközök, ruházat, élelmiszer.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 4

4. Önkéntesek fogadása, koordinációja, szemléletformálás Az önkéntesség az Ökumenikus Segélyszervezet egyik alapértéke, ezért fontos feladatának tartja olyan események szervezését, illetve az olyan eseményeken való részvételt, ahol az önkéntesség, az önkéntes közösségi részvétel népszerűsítéséhez tevékenyen hozzájárulhat. A szervezet fennállása óta számos programjába vont be önkéntes segítőket, ezért fontosnak tartja az önkéntesek toborzását, és olyan események szervezését, ahol lehetőség van a potenciális jelentkezőkkel való személyes találkozásra, az önkéntes adatbázis bővítésére. A Segélyszervezet munkáját bemutató média-megjelenések a tájékoztatás és adománygyűjtés mellett kiemelt szerepet töltenek be a szemléletformálásban is. Fontos a társadalmi érzékenyítés nemcsak a közvetlen környezetünkben élők, avagy rászoruló honfitársaink tekintetében, hanem globálisan gondolkodva, szólva arról is, hogy vannak a világnak olyan országai is például, ahol napi 200 forintnál is kevesebből élnek, vagy éppen csupán azért kell 10-20 kilométert gyalogolniuk naponta, hogy legyen ivóvizük. A Segélyszervezet sajtótevékenysége kiterjed az ilyen példák médián keresztüli bemutatására is, hogy szemléletformáló munkájával az összefogás és a szolidaritás fontosságára hívja föl a figyelmet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 5

HUMANITÁRIUS ÉS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet humanitárius segítséget nyújt háborúk és természeti katasztrófák áldozatainak Magyarországon, a Kárpát-medencében, valamint világszerte. Humanitárius segítségnyújtása mellett aktívan részt vesz hosszú távú nemzetközi fejlesztési projektek végrehajtásában is. A 2012-es évet a Haiti és a Japán földrengés utáni újjáépítések befejezése, illetve új országokban elindított – Belarusz, Etiópia – fejlesztési programok határozták meg nemzetközi téren. Magyarországon a téli rendkívüli krízis enyhítésére irányuló segítségnyújtás és az egyiptomi buszbalesetben károsult turista családok megsegítése mellett a 2010-es árvízhez és a vörösiszap katasztrófához kapcsolódó munkák befejezése után a közösségfejlesztésre fordította a legtöbb energiáját az Ökumenikus Segélyszervezet Humanitárius és Nemzetközi Fejlesztési Igazgatósága. Folytatódtak az évek óta tartó afganisztáni, erdélyi és kárpátaljai projektek is – előbbi szakiskola és fogház befejezése, utóbbiak munkaerő-piaci képzési, kórházfejlesztési programok, tanszerek és karácsonyi adományakciók formájában.

NEMZETKÖZI FEJLESZTÉS Afganisztán Szakoktatási központ felszerelése A Japán Kormány Grant Assistance for Grassroots Project (GAGP) támogatásával a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet egy mintaértékű fejlesztési programot valósított meg, melynek köszönhetően egy hiánypótló szakoktatási központot tudott felépíteni. A program keretében Pul-i-Khumri városában egy szakközépiskola, valamint egy hozzá kapcsolódó, több mint 100 férőhelyes kollégium kialakítása és teljes felszerelése fejeződött be 2011-ben. Az új 12 tantermes iskolaépület a korábban bérelt, romos és hiányosan felszerelt épületet váltotta fel. Az új intézménybe 18 tanár és 140, 14 és 20 év közötti, általános iskolai végzettséggel rendelkező diák jár. 2012 nyarán az Ökumenikus Segélyszervezet ehhez a programjához kapcsolódóan szerszámmal és autóalkatrésszel támogatta a Pul-e Khumri szakképző iskola autószerelő műhelyét.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 6

Nagyszabású, nemzetközi együttműködésben végzett élelmiszerosztás 2012-ben 613,87 tonna élelmiszert osztott szét Afganisztánban az Ökumenikus Segélyszervezet. A programot az ENSZ Világélelmezési Programja, a World Food Programme (WFP) támogatta. Az előzetes tervek és a WFP-vel történt egyeztetések alapján az Ökumenikus Segélyszervezet 2012 áprilisa és júliusa között Baghlan tartomány három járásában a legrászorultabb lakosság nagycsaládosait támogatta az adománnyal. A kedvezményezettek kiválasztása a helyi súrákkal, a helyi kormányzattal, a WFP-vel, az UNAMA-val, valamint a helyi kollégák bevonásával és egyetértésével történt meg. A kiválasztott rászorulók búzát, növényi olajat, száraz hüvelyes zöldségeket és sót kaptak családonként. A Pul-e Kumri, Baghlani-Jadid és Dahan-e Ghori járásban végrehajtott élelmiszerosztás kedvezményezettje 3.600 család, összesen 21.600 fő volt. Az élelmiszert és a program költségeit a World Food Programme finanszírozta, a program végrehajtója pedig az Ökumenikus Segélyszervezet afganisztáni irodájának munkatársai voltak, akik az említett három járásban, járásonként két-két alkalommal végezték el az osztást. A program összértéke meghaladta a 100 millió forintot. NATO konferencia Budapesten 2012. március 23-án a NATO támogatásával konferenciát szervezett Afganisztán 2014 után címmel az Ökumenikus Segélyszervezet a Külügyi Intézetben, melyre meghívta Mohammad Nazar Faqirit, az afgán parlament felsőházának szenátorát és kísérőit. A rendezvényen felszólalók előadásaikban ismertették elképzeléseiket az ország jövőjével és Magyarország szerepvállalásával kapcsolatban.

Belarusz Börtönviseltek reintegrációja 2012-ben az Ökumenikus Segélyszervezet belarusz partnerszervezetével, az ortodox hátterű Interchurch Mission Christian Social Service-szel közösen pályázott – és nyert meg – egy, az Európai Unió által támogatott kétéves programot, amelynek célja a belarusz börtönviseltek szabadulásuk utáni társadalmi reintegrációjának elősegítése. A program keretén belül a börtönviseltek munkaerő-piaci képzésen vesznek részt, majd állami gazdaságokban és kolostori gazdaságokban méhészettel, gyógynövénytermesztéssel és faiskolával kapcsolatos munkákba tudnak bekapcsolódni. Eközben a helyi hatóságok és civil szervezetek olyan információs anyagokat készítenek, amelyek a későbbiekben is használhatóak a börtönből frissen kikerültek számára. A Segélyszervezet programjában 150 korábbi elítélt vesz részt közvetlenül, a program két éve alatt pedig 1500 börtönviselttel kerül kapcsolatba. Ez az évente börtönből szabadulók 10 százaléka. Jelenleg a program regisztrációja zajlik a belarusz hivatalokban.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 7

Belarusz méhészek találkozója Magyarországon Az Ökumenikus Segélyszervezet meghívására méhészekből álló delegáció érkezett Magyarországra. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szakembereinek közreműködésével Nógrád megyében látogatott meg méhészeteket, ahol a tapasztalatcsere mellett eszközöket és méhanyákat is beszereztek. A magas szakmai színvonalon tenyésztett magyarországi méhanyák vásárlásának lehetősége miatt döntöttek úgy, hogy a közeljövőben hazájukban létrehozandó méhész gazdaságokhoz magyar eszközöket és állományt szereznek be. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012-ben kezdte meg az együttműködést fehéroroszországi civil szervezetekkel, melynek keretében először szakmai látogatások, tapasztalatcserék, képzések valósultak meg. Ennek köszönhetően a későbbiekben gyakorlati együttműködések formájában fejlesztik tovább a szociális gazdaságokat mindkét országban. A résztvevők azt remélik, hogy a méhészet adta lehetőségek kiaknázásával egyrészt újdonságot, másrészt pedig a hátrányos helyzetű csoportok számára indított szociális gazdaságokban jelentős hasznot hozó – így a megélhetést és a felzárkózást segítő – tevékenységeket tudnak elindítani.

Etiópia Az Ökumenikus Segélyszervezet 2011-es élelmiszersegély akciója után 2012-ben kezdte meg első fejlesztési projektjét Etiópiában. A projekt egy borenai közösség ivóvízhez való hozzáférését és az ehhez kapcsolódó egyéb projektelemeket (WASH és HIV/AIDS oktatás, cash for work támogatás) tartalmazott, közreműködő partnerei pedig a DanChurchAid helyi irodája, illetve a Mekane Yesus Etióp Evengélikus Egyház segélyszervezete, az EECMY-DASSC (Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus – Development And Social Service Committee) voltak. A már több mint két éve tartó szárazság Etiópia déli részén, elsősorban Borena tartományban, 4,5 millió embert sodort közvetlen életveszélybe. A kimaradt, illetve kevés esőt hozó esős évszakok (az első márciusáprilisban, a második október-novemberben szokott beköszönteni) miatt legtöbbjük éhezett az elmúlt években. A legutóbbi esőzések viszont legalább akkora kárt okoztak, mint a szárazság. A


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 8

hagyományos kutakat, az ellákat, telemosta hordalékkal, az itatóvályúkat szétrombolta, a kutak falát instabillá tette. Kút rekonstrukció A fővárostól, Addisz Abebától mintegy 550 kilométerre lévő Yabello várostól délre fekvő Gayo térség 35 ellájából az eddigi rekonstrukciós munkák ellenére 7 továbbra is használhatatlan. Az Ökumenikus Segélyszervezet etiópiai programjának célja egy ilyen ella (név szerint Dhibayu) rekonstrukciója, illetve a környezet legeltetésre alkalmassá tétele volt. A projekt kivitelezése cash for work (munkáért fizetést program) formában is támogatta a közösséget. Egy munkás napi 30 birrt kapott (1 USD = 17,27 birr, vagyis körülbelül 450 HUF). Az Ökumenikus Segélyszervezet ella-rekonstrukciós programja 5 hónap alatt (2012. április 1-től augusztus 31-ig), 250 ember munkájával állított helyre egy ilyen kutat. A kedvezményezettek száma 2.340 fő, de 2.500 állat ellátását is biztosítja a kút. A munkások 17 naponta kaptak bért, ebből 15 nap volt fizetett munka, két nap pedig a saját hozzájárulásuk. WASH, HIV/AIDS/gender oktatás A projekt részeként 8.000 zacskó vízfertőtlenítő szert osztott szét 468 háztartásban a Segélyszervezet – ennek negyedében nő volt a családfő. A kézmosásra buzdító WASH oktatás keretein belül szappant is kaptak a résztvevők. 250 férfi és nő vett részt HIV/AIDS képzésen, 150 HIV vizsgálatot végeztek el a résztvevők között. A gayoi iskolában egynapos WASH, HIV/AIDS és gender oktatás zajlott. Ezen 93 fiú és 69 lány vett részt, akik otthon is megosztották tapasztalataikat a családdal. A program keretein belül kétnapos HIV/AIDS szemináriumot tartottak 22 nő és 8 férfi részvételével. A projekt része volt a Vízgazdálkodási Tanács (Water Management Committee) képzése, amelyben a 7 tanácstag (4 nő, 3 férfi) vett részt. A képzés során megértették a felelősségüket és a vízgazdálkodással és a higiéniával kapcsolatos feladataikat, továbbá ellenőrizték az ella felújítási munkálatait. Hogy a projekt végrehajtása és a projektben dolgozó kedvezményezettek között ne legyenek félreértések, egy fejlesztési szakértő, egy agrármenedzser, egy projektben résztvevő nő, valamint a közösség 4 képviselője (2 nő, 2 férfi) Panaszbizottságot alapítottak. Ez arra bátorította a közösséget, hogy minden, a projekttel összefüggésben lévő kérdésüket és problémájukat megosszák az illetékes koordinátorral, és megoldják a felmerülő nehézségeket. Bozótirtás Az Etiópia déli részén lévő szárazságot az eső hiánya, illetve a rövid esős évszakok (szeptemberoktóber, március-április) okozták elsősorban. A problémát többféleképpen lehet kezelni: ciszternák


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 8 9

építésével, biztonságos ellák építésével és rekonstrukciójával, valamint a növényzet kezelésével. A Gayo projekt egyik eleme ez utóbbihoz kapcsolódott. A projekt helyszíne a Yabellótól 84 km-re lévő, Gayo felé induló elágazás után néhány kilométerrel található bozótirtás volt. A mindenhonnan előbújó agresszív, tüskés akác elszívja a nedvességet a fűféléktől, és savassá teszi a talajt. Emiatt a tüskés akácossal borított helyeken nem nő fű, az állatok pedig nem eszik a fás szárú tövises gazt. A projekt keretein belül 250 ember food for work (munkáért élelem) konstrukció keretén belül bozótvágó késsel és fejszével tisztította meg a legeltetésre szánt területet, hogy az akácos eltűnésével az esős évszak után dús füvű legelő bukkanjon elő. A 250 embert úgy választották ki, hogy minden helybéli családból legyen munkás, akik havonta 12 napot dolgoznak. A 12. nap végén kapják meg a SPHERE standard szerint megállapított élelmiszeradagot – 15 kg kukorica, 1,5 kg bab, 1,6 kg famex, 0,45 l olaj – a családtagok számával felszorzott mennyiségben. Így az összes kedvezményezett száma elérte a 1.445 főt, amely a 4.250 fős tágabb helyi közösség több mint egyharmada. A gayoi iskola felszerelése, támogatása Az ella rekonstrukcióján kívül az Ökumenikus Segélyszervezet egyszeri gyorssegéllyel is támogatta a gayoi közösség iskoláját. A tanári kar által összeállított lista alapján a Segélyszervezet munkatársai megvásároltak 1.080 füzetet, 360 tollat, 5-5 tankönyvet (5-6, 7-8 osztálynak) biológia, angol, fizika, kémia, matek, társadalomtudomány, kultúra tárgyakban, 2 Oxford nagyszótárt, amhara-oromi-angol szótárakat és gyakorlókönyveket. A tanárok irattáskákat és 22 méter anyagot kaptak a tanári köpenyekhez, illetve felszerelést az iskola karbantartásához és a diákok technika oktatására (több kiló szög és csavar, csavarhúzók, fűrészek, tű, cérna, fogó, kalapácsok, stb.).

Haiti 2012-ben tovább folytatódott az Ökumenikus Segélyszervezet újjáépítési programja Haitin. Ebben az évben – régi partnerszervezete – a FinnChurchAid és az olasz Progetto Mondo közreműködésében a leogane-i Abeilles d’Aspam iskola épült újjá a 2010-ben földrengés által sújtotta országban. Az iskola újjáépítése a Segélyszervezet és a FinnChurchAid gyakorlatának megfelelően környezetvédelmileg a leginkább fenntartható modell alapján készült, tekintettel a helyi sajátosságokra, vagyis főként bontott építőanyagokból épült, illetve földrengés- és hurrikán-biztos, azaz természeti katasztrófa esetén védelmet nyújt a gyerekeknek és a közösség többi tagjának is. Az iskola építése a helyi lakosság bevonásával történt, így több mint százan jutottak munkalehetőséghez az építkezés idejére.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 0

A 219 diáknak tanulási lehetőséget biztosító Abeilles d’Aspam iskolát részben lerombolta a földrengés. A korábbi felszereltsége és szerkezete nem volt alkalmas a hasonló természeti csapások elviselésére. Újjáépítéskor fontos szempont volt az iskola kibővítése, valamint hogy biztonságos környezetet nyújtson az ottani közösségnek. Az iskola újjáépítésével és kibővítésével - 350 gyerek befogadására vált alkalmassá, a korábbi szűk terek és egymástól nem szigetelt osztálytermek megszűntek. Az épület fogyatékkal élők számára akadálymentesített, és elegendő teret biztosít a tanuláshoz, adminisztrációhoz, pihenéshez, tisztálkodáshoz és étkezéshez. Hurrikán esetén 1.248 embernek nyújt biztonságos menedéket. Az iskola 7 osztályterme egyenként 52 négyzetméteres, csakúgy, mint a játszótér, a tanári szoba és az adminisztrációs iroda. A konyha 39 négyzetméteres, a fiú- és lányvécé 11-11 négyzetméter. Az építkezés során 170 helyi lakos vett részt a munkálatokban, ezzel egyrészt bevételre tettek szert, másrészt pedig kialakult az az érzés, hogy ez az intézmény az övék, saját kétkezi munkájukkal vettek részt az építésében. Az építkezés során az összedőlt korábbi iskola anyagait is újrahasznosították. A munka 2012 júliusában fejeződött be.

Erdély / Románia Az Ökumenikus Segélyszervezet megalakulása óta figyelmet fordít a határainkon túl élő magyarságra. Az elmúlt években számos természeti katasztrófa alkalmával segítette az erdélyi és kárpátaljai magyarokat, továbbá lehetőségeihez mérten a téli hideg idején, tanévkezdéskor és karácsonykor is támogatta a határon túl élőket. 2012-ben új támogatási formát vezetett be a Segélyszervezet. Az új adománygyűjtő kampányának köszönhetően erdélyi kisiskolások tanévkezdésének támogatása is lehetővé vált. Ebben az évben 132 marosszentgyörgyi, magyarsármási és mezőségi gyermek jutott hozzá új tanszerhez a Segélyszervezet adományozóinak köszönhetően. Emellett a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány Diakóniai Központja által működtetett Pici Ház Utcagyerek Missziós szolgálata 105 Marosvásárhelyen vagy környékén élő nagycsaládban élő gyermeknek adott át iskolakezdési tanszercsomagot. A Lidia Gyermekotthon 21 lakója hasonló adományban részesült. Az írószerekből, rajzlapból, füzetekből, mértan- és rajzfelszerelésből, könyvborítókból és más kiegészítőkből álló csomagokat helyi, magyar tulajdonú cégtől szerezte be a Segélyszervezet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 1

A tanszercsomagokat a helyi tanárok igényei alapján állították össze, és az adomány megfelelő szétosztását és a kedvezményezettekhez való eljuttatását is közösen hajtották végre a Segélyszervezet önkéntesei és a pedagógusok. A környéken akkora a szegénység, hogy többekhez a tanárok szállították ki a csomagokat, mert sokan azt sem engedhették meg maguknak, hogy tanévkezdés előtt külön beutazzanak érte az iskolákba. Karácsonyi ajándékozás Marosvásárhelyen 2012 decemberében a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány által támogatott szegény sorsú és árva gyermekek, illetve idősek otthonának lakói számára vitt karácsonyi ajándékot az Ökumenikus Segélyszervezet. A több mint 100 rászorulót segítő akció keretében másfél tonna tartósélelmiszert juttatott a Segélyszervezet. Az élelmiszer adomány fél évre biztosította a gyermekotthon, az árvaház és az idősek otthona lakóinak ellátását. A gyermekotthon lakóit ezen felül több mint 100 ezer forintot érő, játékokat tartalmazó ajándékcsomaggal segítette a Segélyszervezet, továbbá közel ugyanilyen értékben adott át könyveket az intézményeknek. Külön kedvességként Baricz Gergő egy rövid dalestet tartott az ott lakóknak. Az átadó ünnepséget és a Segélyszervezet munkáját idén az RTL Klub stábja is rögzítette Marosvásárhelyen, és számos erdélyi médium is beszámolt erről az akcióról.

Ukrajna / Kárpátalja Félmillió euró értékű munkaerő-piaci képzési programok Beregszászon és Miskolcon 2012. december 31-én befejeződött az Ökumenikus Segélyszervezet és az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ félmillió euró értékű közös fejlesztő programja, melyet az Európai Unió Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programja támogatott. A magyar-ukrán együttműködésben 2011-ben indult két éves projekt a két ország egyegy régiója (kárpátaljai, illetve miskolci) hátrányos helyzetű lakossági csoportjainak nyújtott munkaerő-piaci képzéseket. A program emellett újszerű szervezeti együttműködések keretében támogatta főként az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci intézménye és a beregszászi ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ, illetve több, ezen a területen működő civil szervezet közötti szakmai együttműködését is. A program általános célja volt, hogy képzési lehetőségek biztosításával elősegítse a beregszászi és miskolci, társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok – elsősorban munkanélküliek, fogyatékkal élők, roma kisebbség, munkába visszatérő nők, iskolából kimaradó fiatalok – társadalmi integrációját. Ezt a célt a két szervezet olyan szolgáltatások, képzési lehetőségek bevezetésével érte el, amelyek


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 2

növelték a célcsoport esélyegyenlőségét, segítette mindennapos problémáik megoldását és a munkaerőpiacra történő visszatérésüket is. A két éves program eredményeként Ukrajnában 582 ember (elsősorban munkanélküliek, nők, romák illetve fogyatékkal élők) tanácsadó (275 fő munkaerő-piaci fejlesztő és 307 fő jogi tanácsadást) szolgáltatást, elhelyezkedési képzést vehetett igénybe a beregszászi járásban. 107 munkanélküli számára nyelvtanfolyamokkal bővített akkreditált számítógépes tanfolyamot, 60 asszony számára alapfokú háztartási tanfolyamot, továbbá 53 fő részére pincér- és szakácsképzéseket szervezett a központ. Magyarországon 3 számítástechnikai szakember képzése, valamint az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci intézményében élő 48 ember alapfokú számítógépes tanfolyamon való részvétele valósult meg. Munkaerő-piaci elhelyezkedést támogató csoportos képzésben összesen 94 fő részesült, egyéni konzultáción pedig 39 fő vett részt. Elsősorban munkanélküli, nők, fogyatékkal élők, valamint romák vehettek részt a képzéseken Miskolcról és a környező településekről. A program további célkitűzése volt, hogy a két intézmény tudására és tapasztalataira alapozva, innovatív módszerek, közös stratégia, képzési és munkamódszerek készüljenek. Ennek keretében, többek között felmérési módszerek átadása történt meg a rászorulókkal foglalkozó 30 ukrán szociális munkás számára. A pályázati program keretén belül végrehajtandó tevékenységek segítségével olyan célokat lehetett elérni, amelyek választ adtak az ukrán és a magyar társadalomban jelenlévő problémákra a munkanélküliek, különösen a fogyatékkal élők és roma kisebbséghez tartozók esetében. A projekt kapacitásnövelő és szakértelem (know-how) átadásra vonatkozó elemei – úgy mint pályaorientáció, munkanélküliség fázisa, demográfiai kérdések, munkaerő-piaci szolgáltatások, stb., – további pozitív hatással voltak a fentiekre. A munkaerő-piaci integrációs képzéseken, tanácsadásokon résztvevő több mint 700 emberen, a két régióban működő helyi cégeken és vállalatokon, illetve az Ökumenikus Segélyszervezet és az ADVANCE közös munkájának eredményén túl, az ACCORD hálózatába tartozó, mintegy 20 ukrajnai civil szervezet is profitált a program során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. Ennek átadása érdekében egy kiadvány készült magyar-ukrán nyelven, amely tartalmazza mindazon szakanyagokat, amelyeket a program során a szakemberek elsajátíthattak. Ebben összegzésre kerültek két év során felhalmozódott tapasztalatok is, melyek alapján ajánlások fogalmazódtak meg. A kiadványt a 2012. november végén, Beregszászon megtartott zárókonferencián vehették kézbe a két országból érkezett szakemberek.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 3

A „Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűeknek Beregszászon és Miskolcon” című projekt a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (www.huskroua-cbc.net) keretében valósult meg az Európai Unió társfinanszírozásával. Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) finanszírozási forma az Unió külső határai mentén történő, határon átnyúló együttműködések támogatását szolgálja. A HU-SK-RO-UA ENPI CBC Program átfogó célja olyan tevékenységek ösztönzése, melyek egy sokkal intenzívebb és hatékonyabb társadalmi és gazdasági együttműködést eredményeznek Ukrajna és a tagállamok közös határ menti régióiban. Kórházfejlesztés A Magyar Külügyminisztérium által kiírt pályázaton az Ökumenikus Segélyszervezet és beregszászi partnerszervezete, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ nyert támogatást „Sürgősségi és alapfokú betegellátás fejlesztése Kárpátalján” elnevezésű fejlesztési programjával, melynek keretében jelentős mértékű eszközfejlesztés válhatott valóra a Beregszászi Járási Kórházban. A járási kórház egészségügyi eszközökkel történő felszerelése (háromsávos elektrokardiográf, elektrolit elemző, újszülött-inkubátor, reanimációs-sebészeti monitor paraméterek meghatározásához (EKG, Szívritmus, SpO2), 10 darab elektromos orvosi szívókészülékek, magzati monitor, elektromos sebészeti eszközök) mellett a Segélyszervezet két kórterem felújításához is hozzájárult a speciális kezelési igényű tüdőbetegek számára. A fejlesztési projekt célja az volt, hogy sürgősségi és alapfokú betegellátáshoz szükséges eszközök biztosításával a 78.000 lakosú Beregszászon és a beregszászi járásban a sürgősségi orvosi ellátás színvonala javuljon, az újszülött és baleseti halálozás aránya pedig csökkenjen. Az amerikai nagykövet látogatása Kárpátalján 2012-ben az a megtiszteltetés érte az Ökumenikus Segélyszervezetet, hogy augusztus 22-én az Amerikai Egyesült Államok ukrajnai nagykövete, John F. Tefft és felesége első kárpátaljai útjuk során látogatást tettek kárpátaljai partnerszervezetének, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központnak az irodájában. A delegáció látogatásának hivatalos célja a kárpátaljai helyzet megismerése, a szükségletek és együttműködési lehetőségek felmérése volt. Az ADVANCE iroda munkatársai a régió bemutatásán kívül tájékoztatták a vendégeket a Segélyszervezet sokrétű tevékenységéről is. A beszámolóban kitértek a nemzetiségi összetételre és a


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 4

Beregszászon élő magyarok helyzetére is. Részletesen beszámoltak a rászoruló családokért végzett munkáról, illetve az Ökumenikus Segélyszervezettel szoros együttműködésben végzett, felzárkózást segítő képzési programokról. Kitértek a szervezet amerikai kapcsolataira is, amelynek köszönhetően évente számos önkéntes érkezik az Egyesült Államokból Kárpátaljára. A látogatás végén a vendégek megtekintették a szervezet által üzemeltetett informatikai termet is, amely az elmúlt években több száz ember számára kínált kitörési lehetőséget képzéseivel, továbbképzéseivel. Tanszerosztás tanévkezdéskor 2012. szeptember 3-án öt beregszászi iskola 20-20 diákjának adtak át tanszercsomagot az Ökumenikus Segélyszervezet és beregszászi partnere, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ munkatársai. A gyerekek kiválasztását a következő szempontok határozták meg: nagycsaládosok, egy családfenntartó neveli a gyermekeket, árva vagy félárva diák, alacsony jövedelmű családok, veszélyeztetett gyermekek. A beregszászi 1-es, 4es, 6-os, 10-es számú iskola, valamint a Magyar Gimnázium 6-14 éves diákjai személyesen vették át a füzeteket, színes papírt, ceruzákat, tollakat, filctollakat, festéket, ecsetet, radírt, gyurmát, vonalzókat, körzőt, ragasztót, ollót, hegyezőt, tolltartót, mappákat tartalmazó tanszercsomagokat. Téli tüzelő osztása A rendkívüli téli időjárás következményeire való tekintettel az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon és a járásban 50 nehéz körülmények között élő családnak, idős, egyedül élő embernek adományozott a tüzeléshez egy hónapra elegendő, körülbelül 300 kg/család mennyiségű fabrikettet. Az adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet helyi irodájának munkatársai adták át a február 9-én Beregszászon, illetve a mozgásképtelen idősekhez ki is szállították. Karácsonyi csomagosztás Az Ökumenikus Segélyszervezet 2012-es Országos Adventi Pénzadománygyűjtő felhívásához kapcsolódóan több határon túli akciót is szervezett. Az erdélyi karácsonyi ajándékozással párhuzamosan a Kárpátalján élő rászorulóknak is vitt karácsonyi csomagokat beregszászi irodájának, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ munkatársainak közreműködésével. Az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi irodája, az ADVANCE Fejlesztő és Tanácsadó Központ megalakulása óta támogatja a Beregszászban élő szociálisan hátrányos helyzetű, csonka- és/vagy sokgyermekes családokban élő, veszélyeztetett sorsú, iskoláskorú gyermekeket. Ebben a tanévben negyven iskolás számára biztosított délutáni, szabadidős foglalkozásokat szakemberek vezetésével, melyeken a fejlesztő tevékenységek mellett közösen teáznak, játszanak, és kisebb túrákat tesznek a közelben. A gyerekek egy részének sajnos nincs megfelelő téli kiegészítő ruházata, hideg időben


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 5

gyakran betegeskednek, nem tudnak részt venni a közösségi alkalmakon. Ezért karácsony alkalmából az Ökumenikus Segélyszervezet téli ruházattal, tisztasági csomagokkal, valamint kézműves foglalkozásokhoz szükséges felszerelésekkel kedveskedett a szegény sorsú gyermekeknek. A rászorulók kiválasztásában a Segélyszervezet segítségére volt a Városi Gyermekvédelmi Osztály, a Városi Tanfelügyelőség veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó szakembere, valamint az iskolák szervező-igazgatóhelyettesei és az osztályfőnökei.

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Magyarország Téli krízishelyzet 2012 februárjában az extrém hideg időjárás miatt szükséghelyzet alakult ki az országban. A közel egy hónapig tartó rendkívüli idő következtében számtalan nincstelen ember került válságos helyzetbe. A helyzetet látva az Ökumenikus Segélyszervezet január végétől fokozott kapacitással végezte munkáját. A debreceni és gyulai hajléktalan intézményei mellett átmeneti, 60 férőhelyes új téli krízispontot nyitott a helyi önkormányzattal közösen Csepelen. Itt naponta 150 adag ételt osztottak ki az oda betérőknek. Budapesten és a Segélyszervezet több vidéki intézményében folyó munkát ezen időszakban önkéntesek is segítették, akik összesen így mintegy 1.000 munkaórát fordítottak a rászorulók támogatására. Az Ökumenikus Segélyszervezet a krízisidőszakban megerősítette utcai kereső szolgálatait is, melynek munkatársai naponta többször keresték fel az utcán, közterületeken élőket, akik valamilyen oknál fogva nem akartak hajléktalanszállóra menni. Számukra ivóvizet, ételt, hálózsákot, takarót, ruhát és lábbelit is vittek a Segélyszervezet munkatársai. Ezekhez a segítő munkákhoz járult hozzá a Vodafone Humanitárius Alap, az ELMU-ÉMÁSZ, a BAT által és a 1353-as adományvonalon keresztül rendelkezésre bocsátott támogatások. Gyulai utcai segítő szolgálat támogatása A rendkívüli hideg időszak során felmerülő problémákat látva a Segélyszervezet gyulai Szociális és Fejlesztő Központja is megerősítette a városi és kistérségi utcai segítő szolgálatát. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai naponta többször keresték fel az utcán, közterületeken élőket, akik valamilyen oknál fogva nem mentek hajléktalanszállóra. Számukra ivóvizet, ételt, hálózsákot, takarót, ruhát és lábbelit is vittek a Segélyszervezet szociális munkásai. A krízisidőszak során nemcsak a közterületeken, utcán, hanem a környék tanyavilágában élőket is folyamatosan látogatták a Segélyszervezet utcai szociális munkásai. A téli időjárás viszontagságai miatt az elhagyatott tanyák csak nagy teljesítményű terepjáró számára voltak megközelíthetőek. A megnövekedett kapacitással működő utcai szociális szolgálat működtetése, valamint a technikai háttér (üzemanyag) biztosítását finanszírozta a Segélyszervezet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 6

Élelmiszertámogatás A rendkívüli hideg időszak során a Segélyközpontba beérkező segítségkérő hívások száma is megszaporodott. A rászorulókat élelmiszer és tűzifa támogatással segítette a Segélyszervezet. A Segélyszervezet megközelítőleg 200 család részére élelmiszercsomagot állított össze, melyek értéke és összetétele a Segélyközpontot felkereső rászorulók egyéni szükségleteitől, valamint a rászorultság mértékétől függött. Az élelmiszercsomagok elsősorban egészséges, vitamindús, tápláló és főzést nem igénylő tartós élelmiszereket tartalmaztak. A sajátos igényeket is figyelembe véve a Segélyszervezet munkatársai speciális élelmiszereket (lisztérzékenység, bébiételek stb.) tartalmazó csomagokat is összeállítottak és juttattak el a rászorulókhoz. Ételosztás A Segélyszervezet Budapest XIII. kerületében, az Országbíró utcai intézménye mögötti téren állított fel egy több száz négyzetméteres sátrat, amely melegedő funkciója mellett több napon keresztül ételosztásnak is helyet adott. Az ételosztásnál fontos szempont volta melegétel szállítása is, ezért a Segélyszervezet 1.000 adag tárolására elég ételhordót is beszerzett.

Tűzifa támogatás A Segélyszervezet átlagosan 30.000 forinttal támogatta azokat a rászorulókat, akik tűzifát szerettek volna venni, hogy átvészeljék a rendkívüli hideget. A Segélyszervezet korábban már kipróbált rendszere szerint a rászorulók felkeresték a hozzájuk legközelebb található építőanyag telepet, amelyeket a Segélyszervezet munkatársai megkerestek és szerződést kötöttek velük. A szerződés értelmében a telep áraitól függően 10-12 mázsa tüzelőt vehettek át a rászorulók, amelyet a cégek munkatársai házhoz is szállítottak. Amikor megtörtént az átadás-átvétel, az üzlet kiszámlázta a tüzelő és a házhozszállítás árát a Segélyszervezetnek. A segélyakció keretében összesen 50 család jutott tűzifához a támogatóknak köszönhetően. A Segélyszervezet segítségnyújtását a Vodafone Humanitárius Alap, az ELMU-ÉMÁSZ és a BAT támogatásával, valamint a 1353-as adományvonalra beérkezett adományokból finanszírozta a Segélyszervezet.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 7

Szendrői Felzárkózási Központ 2012-ben tovább folytatódott Szendrőn a 2010-ben elindított közösségfejlesztés, melynek keretében Felzárkózási Központ kialakítását határozta el a Segélyszervezet. Az intézmény célcsoportja Szendrő és a város vonzáskörzetében élő, leszakadó társadalmi csoportok. A programmal a célcsoportba tartozók társadalmi vérkeringésbe való visszakerülését kívánja támogatni a Segélyszervezet – a munkába állás, a szakképzés és a közösségfejlesztés elősegítésével. Szendrő mellett a célterülethez tartoznak a város vonzáskörzetében található falvak is, így a közvetve kedvezményezett lakosság száma összesen több mint tízezer fő. Az Új Széchenyi Terv keretében lezajlott sikeres pályázás eredményeként a Segélyszervezet 2012 augusztusában megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a korábban megvásárolt épület első ütemének felújítására. Ennek köszönhetően az Észak-Magyarországi Operatív Program ÉMOP-3.3.1-11-2011-0027 „Segély helyett esély” elnevezésű programja keretében megújulhat a központ közel száz éves főépülete, ami mellett a Segélyszervezet saját forrásból finanszírozza az épületkomplexum második ütemének építkezését. A szerződéskötési és régészeti eljárás elhúzódása miatt a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás a következő évre tolódott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szendrői logisztikai bázis Logisztikai bázisként és humanitárius segélyezési-, valamint árvízvédelmi képzőhelyként működik majd az a logisztikai központ, melynek alapkövét 2011. április 27-én rakták le ünnepélyes keretek közt a 2010 tavaszi árvizek során súlyos károkat szenvedett Szendrő városában. Az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésének és a Provident Pénzügyi Zrt. támogatásának köszönhetően megvalósuló beruházás lehetővé teszi, hogy a terület lakossága előre felkészüljön egy esetlegesen újra bekövetkező természeti katasztrófára. A központ egy lehetséges katasztrófahelyzetben (pl. újabb árvíz) logisztikai bázisként üzemel, s az Ökumenikus Segélyszervezet innen osztja majd szét a védekezéshez szükséges eszközöket, illetve segélyeket, de humanitárius segélyezési- és árvízvédelmi képzéseknek is otthont ad majd. A kivitelezés 2012 őszén elkezdődött és várhatóan 2013. május 31-én befejeződik. A kolontári művelődési ház felújítása Fűtés-, hang-és fénytechnikai rendszer korszerűsítése és napkollektoros rásegítő energiaellátás kiépítése az Innovatív Gyógyszergyártók támogatásával 2010. október 4-én a MAL Ajkai Timföldgyár vörösiszap-tározó falának átszakadása következtében erősen maró hatású, vörösiszap-tartalmú lúgos víz öntötte el a Veszprém megyei Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. Az ajkai timföldgyár 10-es zagytározójából kiszabadult ár Devecser irányába folyt, rendkívül erős, 13 pH értékű kémhatással. Összesen 1 millió köbméter vörösiszaptartalmú lúg a Torna-patak tágabb árterén zúdult a településekre, és 1017 hektáron árasztotta el a környező területeket. A lúgos árhullám Kolontár belterületének mintegy 30%-át károsította, az érintett utcák házait 0,5-2 m magasságig öntötte el. A katasztrófában tíz ember vesztette életét, és nagyon sokan égési sérüléseket szenvedtek. A katasztrófa bekövetkeztét követően pár órával már a helyszínre érkeztek a Segélyszervezet munkatársai és felmérték az azonnali segítségnyújtás szükségességét és mértékét. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a felderítési és felmérési


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 8

munkálatokat követően közvetlenül felvették a kapcsolatot az iszapömlés károsultjaival, valamint ennek köszönhetően meghatározták rövid-, közép- és hosszú távú segélyezési, adományozási programjaik főbb célcsoportjait és a segítségnyújtás kritériumait. A Segélyszervezet Kolontár és Devecser térségében történt ipari katasztrófa első napjától folyamatosan segítette a károsultakat különböző adományokkal (tartós élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodó-szerek, takarítóeszközök, ruhanemű, stb.), átmeneti elszállásolással, étkeztetéssel, védőfelszereléssel és minden olyan más tevékenységgel, amelyre a helyi igények szerint szükség volt. A szoros, hatékony, rövid- és hosszú távú segítségnyújtás érdekében Kolontár Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött az Ökumenikus Segélyszervezettel, amely kiterjedt a településen tervezett humanitárius és helyreállítási projektek egyeztetésére, az információk átadására, továbbá a településre érkezett civil szervezeti segítségnyújtás koordinálására. Emellett az önkormányzat felkérte a Segélyszervezetet, hogy segítsen a településre érkezett természetbeni adományok nyilvántartásának és szétosztásának megszervezésében. A megállapodás értelmében a Segélyszervezet területi irodát nyitott Kolontáron, melynek feladata a szervezet humanitárius és fejlesztési munkájának helyszíni irányítása, a felmérések végrehajtása, a segélyszállítmányok kiosztása, koordináció a helyszínen dolgozó szervezetekkel, valamint a hosszú távú rehabilitációs és fejlesztési projektek kidolgozása, megvalósítása. A humanitárius gyorssegélyezéssel párhuzamosan a Segélyszervezet megkezdte a felméréseket az ingóságkárok enyhítésének érdekében. Eközben három használt lakást vásárló károsult családnak a Segélyszervezet anyagi és szakmai segítséget nyújtott az ingatlanok mielőbbi felújítása érdekében. 2011-ben a Segélyszervezet megvalósította a lakosságot közvetlenül érintő támogatásokat, így 2012re elsősorban a közösségi infrastruktúra fejlesztése volt a feladat. Ennek egyik legfontosabb eleme a művelődési ház felújítása volt. A mintegy 400 m2 alapterületű Művelődési Ház a vörösiszap katasztrófáig a következő tevékenységeknek adott helyet: aerobic, tánccsoport próbák és előadások, polgárőr rendezvények, bálok, fiatalok szabadidős programjai, falunapok, színjátszó-kör, idősek napja, gyereknap, véradás, eboltás, falugazdász fogadóórák, egyéb közösségi rendezvények. A katasztrófa elhárítás időszaka alatt pedig logisztikai bázisként szolgált az adományok szétosztásához, mely különösen is igénybe vette az épületet. Az épület szerkezetileg jó állapotban maradt, fűtési, hangosítási és fénytechnikai rendszere azonban elavult volt. Mivel az intézmény rendeltetésszerű üzemeltetése így nehézségekbe ütközött, elengedhetetlenné vált az említett kiszolgáló rendszerek korszerűsítése. Ezt korábban 12 db elöregedett egyedi gázkonvektor teljesítette, használati meleg vizet 1 db 80 l-es villanybojler állította elő. A felújítás eredményeképpen a művelődési ház új egészségvédelmi funkciókkal bővült, és a hagyományos funkcióit hatékonyabban ellátni képes, mintegy 500 főt közvetlenül kiszolgáló közösségi intézmény lett. A felújítás során a Segélyszervezet közreműködésével elkészült: - 400 m2 alapterületű, hőszigetelt épület, beépített tetőtérrel - Az épületet kiszolgáló, korszerű központi fűtés és melegvíz-előállító rendszer - A fűtésrendszerre csatlakoztatott napkollektoros rásegítő rendszer - Korszerűsített világítástechnika - Korszerűsített hangosítási technika


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 9 9

- Mintegy 20 m2 alapterületű, kiépített kondicionáló helyiség, mely fogadni tudja a meglévő eszközöket A segélyprogram hatékony és átlátható végrehajtásához szükséges feladatok (felmérés, előkészítés, koordináció, adminisztráció, monitoring, kommunikáció) költségét a Segélyszervezet a támogatási összeg – nemzetközi segélyprogramok esetében elfogadott – 7 százalékában határozta meg. A felújítás eredményeként az új hőszigetelés és korszerű fűtésrendszer legalább 30%-kal csökkenti az intézmény működtetési költségeit. Az alternatív energia hasznosítása legalább további 20%-kal csökkeni a működtetési költségeket. Emlékpark- és Környezetvédelmi Tanösvény Az Ökumenikus Segélyszervezet a vörösiszap katasztrófa után több mint 240 millió forint összértékben végrehajtott segélyprogramjának részét képezte az a Kolontár területén létrehozandó környezetvédelmi tanösvény is, melynek első stációja a 2011. október 4-ére, a vörösiszap katasztrófa egyéves évfordulójára elkészült emlékhely. A tanösvény a bajbajutottak iránti összefogás fontosságának, valamint a környezetünkért érzett közös felelősségnek az üzenetét hordozza magában. Az Emlékpark-Tanösvény építése több céllal kezdődött meg. Egyrészt emléket szeretne állítani a katasztrófa pusztításának és súlyos következményeinek, másrészt szemléletformáló céllal fel kívánja hívni a figyelmet az ember és a környezet kapcsolatának fontos aspektusaira, a közös felelősségre, s így tanulságul szolgál az utókornak a hasonló katasztrófák elkerülése érdekében. Az Emlékpark-Tanösvény kialakítására a település önkormányzata által 2011. december végén elindított közbeszerzési eljárás eredményeként 2012 februárjában megtörtént a kivitelező kiválasztása és a szerződés megkötése. A kivitelezés márciusban kezdődött és júniusban már be is fejeződött. A tanösvény kialakítása keretében elkészült a Fogadó Épület első üteme, illetve az Emlékpark mindhárom üteme 11 tájékoztató táblával. A létesítményt már az átadás után spontán érdeklődők csoportjai meglátogatták, az iskolás korosztály pedig akár osztálykirándulás, akár rendhagyó tanóra keretében is felkeresheti a hét minden napján. Az alapinformációkat többnyelvű kisfilm és interaktív, audiovizuális szemléletformáló eszközök nyújtják, a tematikát pedig 11 további állomás dolgozza föl többek kötött az emlékezés, az


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 0

ember és környezete kapcsolata, személyes felelősségünk és az elkerülhető természeti károk témakörében. A Segélyszervezet, vállalásának megfelelően, egy szakmai koncepciót is elkészített az önkormányzat részére, amely az Emlékpark-Tanösvény hosszú távú gazdaságos fenntartásának lehetőségeit tartalmazza. Emellett a Segélyszervezet újabb pályázatot is benyújtott a létesítmény továbbfejlesztése érdekében az illetékes intézményekhez. Jelenleg a pályázat elbírálása zajlik. Kerekasztal beszélgetés Kolontáron Az Ökumenikus Segélyszervezet ’Kolontár és környezetünk jövője’ címmel szervezett kerekasztalbeszélgetést 2012. október 4-én, a vörösiszap katasztrófa két éves évfordulója alkalmából. Az eseményen részt vett Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi államtitkára, Tili Károly polgármester, Toldi Tamás, Devecser polgármestere, továbbá Lasztovicza Jenő és Ékes József országgyűlési képviselők. Hozzászólásaikban kiemelték a mentésben jeleskedő szakemberek munkáját, akik példát mutattak a világ nemzetei számára. Megemlítették, hogy javult az együttműködés a szervezetek között, a katasztrófát szenvedett településeken az élet elindult, nem kis részben az állam és civil szervezetek, valamint az állampolgárok összefogásának köszönhetően. A beszélgetés résztvevői ezután megtekintették a tanösvény indító és fogadó állomását, ahol erre a napra a helyi gyerekek rajzaiból és a tragédiát bemutató, a lakosok által készített fotókból rendeztek kiállítást. A gyerekeknek járó jutalmakat Lévai Anikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete adta át. Mint mondta, erősek voltak a kolontáriak, ezt bizonyítják a látottak, s az, hogy mára talpra állt a falu. Nagyszerű emberek állnak a település élén, a gyerekek pedig szerencsések, hogy mára le tudják rajzolni, amit átéltek, így dolgozva fel a szerencsétlenséget. A vendégek ezt követően a megemlékezés virágait helyezték el az emlékparkban.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 1

Japán Gakudo (napközi) építése Otsuchiban 2011. március 11-én az évszázad egyik legnagyobb földrengése, és az azt követő cunami sújtotta Japán keleti partjait. A katasztrófában több mint 20 ezer ember vesztette életét, az anyagi kárt 3000 milliárd dollárra becsülték. A tragédia hírére adománygyűjtő felhívást hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Az így összegyűlt 28 millió forintot a szervezet az oktatási szektorban használta föl a Save the Children japán irodájával való együttműködésben, egy 35 gyermek délutáni elhelyezésére alkalmas intézmény, úgynevezett gakudo (napközi) megépítésével az Iwate prefektúrában található Otsuchi városában. A várost teljesen elpusztította a cunami, lakóinak egytizede tűnt el a katasztrófa során. 2012 februárjában a Segélyszervezet munkatársai a helyszínre utaztak és jelképesen átadták az Otsuchiban található gakudot a Save the Children Japan munkatársaival, valamint Gerelyes Istvánnal, a tokiói magyar követség első beosztottjával közösen. Az út során a Segélyszervezet munkatársai tárgyaltak a Save the Children tokiói és Iwate prefektúrában dolgozó munkatársaival, Magyarország nagykövetével, valamint Otsuchi város vezetésével. A magyar médiában riportfilmek mutatták be a Segélyszervezet hozzájárulását, és a japán sajtóban is számos cikk jelent meg az eseményről.

Szolidaritás az egyiptomi buszbaleset érintettjeivel 2011. november 6-án súlyos balesetet szenvedtek a Best Reisen egyik turistabuszán utazó magyar turisták az egyiptomi Hurghadából a kairói repülőtér felé vezető úton. A balesetben 11-en meghaltak, 29-en pedig megsérültek (ebből 5 fő maradandó, 21-en pedig 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett). 2012. február 29-én lezárult a Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez beérkező adományok fogadása az egyiptomi buszbaleset károsultjainak támogatására. Ugyan a Segélyszervezet önálló gyűjtést nem szervezett, de számos adományozó - magánszemély és vállalkozás, például a Best Reisen utazási iroda is - kereste meg adományozási szándékkal a Segélyszervezetet. A baleset után a Best Reisen 5.000.000 forintot utalt át a Segélyszervezetnek, hogy azt a károsultak javára fordítsa. A Segélyszervezet saját gyűjtéséből 173.000 forint folyt be. A Segélyszervezet vezetői testülete két kedvezményezetti kör támogatásáról döntött. Minden egyes elhunyt hozzátartozó után 323.500 Ftot juttatott el kártérítésként az érintett a családok, vagy törvényes képviselőjük részére. továbbá a maradandó sérülést szenvedett károsultak - vagy törvényes képviselőjük - is ugyanekkora összeget kaptak kártérítésként.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 2

TERMÉSZETBENI ADOMÁNYOK 2012-ben 84 millió forintot meghaladó értékben érkezett természetbeni adomány a Segélyszervezet részére. A rászorulóknak történő segítségnyújtás céljából kiosztott adományok értéke 87 millió Ft fölött volt. Az adományok között a legnagyobb részarányt a ruházati termékek, élelmiszerek, ill. a gyógyhatású készítmények jelentették. Ezen túlmenően jelentős mértékű volt az épületek felújításhoz szükséges festékek, illetve a játékok és a bútorok felajánlása is. Az adományozás elsődleges területe a szociális segítségnyújtás volt. Az esztendő legkiemelkedőbb adományozói a következő cégek, vállalatok, szervezetek voltak: LEGO System A/G – lego játék AMS-CE/GROUP '92 H KFT – szörpök Akzo Nobel Coatings Zrt. – festékek Tesco-Global Áruházak Zrt. – ruhanemű, egyéb felszerelési tárgyak Bunge Zrt. – étolaj Londongreen Kft. – ruhanemű Béres Alapítvány a Teljes Életért - Béres csepp, Béres Immuno Herbal Karitatív Tanács - ruhanemű; Telenor Magyarország Zrt. – bútorok Henkel Magyarország Kft. – páramentesítők, ruhanemű


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 3

STRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG A Segélyszervezet 2012-ben kiemelt hangsúllyal kezelte a hazai szociális munkájára vonatkozó tervek, stratégiák elkészítését, valamint az intézményi infrastruktúra megerősítését, fejlesztését. Nemzetközi területen a korábbi célországok mellett új térségekben végzett tervező és forrásszerző tevékenységet az Igazgatóság. Hazai szociális terület A hosszú távú szociális fejlesztő tevékenység megalapozásához szükséges forrásszerzés érdekében az szervezet nemzetközi partnerei támogatásával elnyert egy közel 300 millió forint összértékű támogatást, amely hátrányos helyzetű gyermekek és családok reintegrációját szolgálja. A szociális ellátások területén újszerű – a gazdasági, mezőgazdasági és szociális területeket összekapcsoló – megközelítés egyértelműen az elhúzódó gazdasági válságra adott válasz, amely több „pilot” projekt elemet is tartalmaz. Az intézményfejlesztés és a szervezet működésére vonatkozó stratégiai tervezés mellett az Igazgatóság részt vett a különböző szakterületeket érintő „policy” anyagok, javaslatok és tervezetek elkészítésében, illetve az előkészítés alatt álló jogszabályok véleményezésében is. A szociális ellátások fejlesztése érdekében 2012 folyamán a Segélyszervezet stratégiai megállapodást kötött a Türr István Képző és Kutató Intézettel. Az Igazgatóság részt vett a Segélyszervezet dániai partnerszervezete, a DanchurchAid által szervezett dániai tanulmányúton, melynek célja olyan hatékony munkamódszerek megismerése és átvétele volt, amelyek hozzájárulnak a Segélyszervezet hazai szociális tevékenységének továbbfejlesztéséhez. Az Igazgatóság feladata volt a céges együttműködések szakmai hátterének támogatása, illetve fejlesztési programok kidolgozása is. Nemzetközi fejlesztés új területeken A hazai szociális intézményrendszer, illetve új működési területek vizsgálata, alapfeltételek megteremtése mellett az Igazgatóság tovább folytatta nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítését és a meglévő kapcsolatok elmélyítését. Ennek a munkának a keretében az Igazgatóság feladata volt, hogy a szervezet számára legfontosabb térségekben (Közép-Kelet Európa, Közép-Ázsia) végzett humanitárius és fejlesztési tevékenység folytatásához pénzügyi forrásokat teremtsen elő, valamint a szervezet működéséhez kapcsolódó stratégiai munkát végezzen. Az Igazgatóság folyamatosan figyelemmel kísérte a nemzetközi és hazai donorszervezetek pályázati kiírásait, amelyek földrajzi és tematikai szempontok szerint beleillenek a szervezet prioritásaiba. Így elsősorban a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, az Európai Bizottság fejlesztési programokért felelős hivatala (EuropeAid), valamint egyéb nemzetközi donorok tartoznak a legfontosabb partnerek közé. Fehéroroszországban egy fejlesztési projekt lebonyolítása kezdődött meg a EuropeAid támogatásával, amely hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci reintegrációjára, illetve a helyi kormányzati és civil szervezetek közötti együttműködés elmélyítésére irányul. Az Igazgatóság a projektindításban történő részvétel mellett megkezdte további két új projekt előkészítéséhez szükséges felméréseket és a helyi koordinációt.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 4

Ukrajnában az Igazgatóság folyamatosan nyomon követte és segítette a Segélyszervezet Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló programját, illetve tanácsadással, pályázatok elkészítésében történő közreműködéssel segítette partnerszervezete, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ tevékenységét. A Stratégiai Igazgatóság kambodzsai partnereivel együttműködve készítette el azt a pályázati programot, amely a kambodzsai Bakou településen egy befogadó központ felújítását és szakmai támogatását tűzte ki céljául, és melyet a Külügyminisztérium támogatásban részesített. A pályázati program lebonyolítása a 2013-as év folyamán kezdődik el. A Segélyszervezet etiópiai munkájával kapcsolatban együttműködési megállapodást kötött dániai partnerszervezetével, a DanChurchAid-el (DCA). Ennek keretében megkezdődtek az előkészületek arra vonatkozóan, hogy a Segélyszervezet milyen formában kapcsolódik be a DCA és helyi partnerszervezeteinek humanitárius és fejlesztési munkájába, illetve hogyan csatlakozik az Európai Unió Humanitárius Segélyek és Polgári Védelem Főigazgatósága (ECHO) támogatásával megvalósuló programokba. „Policy” tevékenység, együttműködések Az Igazgatóság 2012-ben folytatta a nemzetközi szervezetek, a különböző országok kormányzatai, a külföldi nagykövetségek, valamint a hazai állami és civil szereplők közötti együttműködéseinek kialakítását, illetve a partneri kapcsolatok ápolását, koordinálását. Mivel a Segélyszervezet afganisztáni munkájának egyik helyszíne Baghlan tartomány, ahol a magyar Tartományi Újjáépítési Csoport is jelen volt, a Segélyszervezet fontosnak tartotta, hogy a civil-katonai kapcsolatok témakörét tanulmányozza. A Segélyszervezet munkatársai több alkalommal tartottak előadásokat e témakörben, illetve nemzetközi konferenciákon, találkozókon vettek részt. Az Igazgatóság az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatban 2012 tavaszán a NATO Közdimplomáciai Osztályának (Brüsszel) támogatásával Budapesten „Összehangolt szerepvállalás Afganisztán átalakulási folyamatában” címmel konferenciát szervezett, melyen a magyar és brüsszeli résztvevők mellett Afganisztáni meghívottak is részt vettek. Felmérések, tanulmányok, pályázatok készítése A hazai együttműködések területén az egyik legsikeresebb a MAPI-val (Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.) kialakított pályázási tevékenység volt. A 2011-ben kialakult kapcsolat 2012 folyamán tovább erősödött, melynek eredménye kézzelfogható: a 2012-es év során a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság összesen 31 megvalósíthatósági tanulmányt, nemzetközi és hazai pályázatot dolgozott ki és nyújtott be különböző donorszervezetekhez, amelyek közül 24 részesült támogatásban, több mint 700 millió forint értékben. A benyújtott pályázatok közül néhány esetben még nem történt döntéshozatal, illetve forráshiány miatt tartalék listára került közel 450 millió forint összértékű pályázati program. A Segélyszervezet számára stratégiai fontossággal bíró szakterületeken kiemelt projektek tervezési munkája is elkezdődött, amelyek kidolgozása minisztériumi együttműködésekben zajlik.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 5

KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG A Kommunikációs Igazgatóság 2012-ben 5 főállású munkatárssal végezte a Segélyszervezet külső és belső kommunikációját. A komplex tevékenység célja, hogy a Segélyszervezet céljairól és munkájáról a szervezet munkatársi, támogatói, és partneri közösségét tájékoztassa, ezzel elősegítve közösség erősödését és növekedését, a társadalmi szolidaritás ösztönzését, a forrásteremtést és a források felhasználásának átláthatóságát. A kommunikációs tevékenység kiterjed a szervezet munkájával kapcsolatos tartalmi és arculati elemek előállítására és kezelésére, a Segélyszervezet tevékenységének folyamatos országos és helyi szintű sajtókommunikációjára, az online kommunikációra, a vállalati és médiapartneri együttműködések kezelésére (folyamatos kapcsolattartás és partneri találkozók), az önkéntesmenedzsmentre. Az igazgatóság működését és feladatait meghatározzák a tervezett, illetve krízishelyzetben indított adománygyűjtő kampányai, valamint a szervezet intézményeinek, segély- és fejlesztési projektjeinek teljes körű kommunikációs támogatása. A Segélyszervezet 2012-ben négy komplex adománygyűjtő kampányt indított, valamint folytatta az önkéntesség és a szemléletformálásban évek óta kifejtett tevékenységét. Összefogás a rendkívüli hidegben 2012 februárjában a Segélyszervezet azonnali adománygyűjtést indított a hideg miatti rendkívüli tevékenységek támogatására. A gyűjtés megszokott eszközei mellett e kampányban is kiemelt adománygyűjtő csatorna volt a 1353-as adományvonal. A felhívást a Kommunikációs Igazgatóság intenzív sajtó- és közösségi kommunikációval valamint rádiószpot segítségével juttatta el a potenciális adományozókhoz. A felhívás hatására mintegy 22 ezer hívás érkezett az adományvonalra, a szervezet adományokból végzett munkáját pedig a sajtón, a honlapon és a facebookon keresztül bárki folyamatosan figyelemmel követhette. Az összefogás az adománygyűjtés és a segélyakciók kommunikációja mellett, az önkéntes-szervezés és koordináció terén jelentett rendkívüli feladatokat az Igazgatóság számára. Te meddig mennél el egy pohár vízért? Adománygyűjtés az etióp segélyprogram támogatására Etiópiai segélyprogramjainak támogatására június 16-án, az Afrikai Gyermekek Világnapján indított adománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. Kovács ’Koko’ István jószolgálati nagykövet személyesen is csatlakozott a segélyprogramhoz, amikor az etiópiai Gayoba utazva a médián keresztül hívta fel a figyelmet a segítség szükségességére. A gyűjtésben ezúttal is kiemelt eszköz volt a 1353-as adományvonal, melyre másfél hónap alatt több mint 30.000, egyenként 250 forintot felajánló telefonhívás érkezett. A Segélyszervezet adománykérő levélben kereste meg a adományozói körét, beszámolva a 2011-ben megkezdett segélyprogram addigi eredményeiről és támogatást kérve a folytatáshoz. A felhívás tévé- és rádiószpot segítségével szélesebb körhöz is eljutott. A Magyarországon indított


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 6

adománygyűjtő kampányhoz kapcsolódott a „Te meddig mennél el egy pohár vízért?” című figyelemfelhívó akció is, melynek keretében egy futópaddal jelent meg a Segélyszervezet Budapest és az ország több pontján. A résztvevőkről gyaloglás közben fénykép készült, melyet a Segélyszervezet Facebook oldalán megosztva még többekhez juthatott el az adománygyűjtés híre. A legnagyobb közösségi oldal a gyaloglós akció mellett is kiemelt szerepet kapott a kampányban: a Kokoék afrikai útjáról és az adománygyűjtő kampány további eseményeiről tudósító, folyamatosan frissülő facebook.hu/segelyszervezet oldal üzenetei közel félmillió emberhez jutottak el. Iskolakezdés – együtt A Segélyszervezet augusztusban indította el tanévkezdési segélyprogramját, mely 1000 gyermek beiskolázásának támogatását tűzte ki célul. A gyűjtés Lévai Anikó jószolgálati nagykövet és Wolf Kati önkéntes részvételével zajló sajtótájékoztatóval vette kezdetét. A felhívás az adományozói körnek kiküldött felhívólevél formájában, valamint a szélesebb kört megcélzó rádiószpot, intenzív sajtó- és közösségi kommunikációs kampánnyal szólította meg a potenciális adományozókat. Segíteni ezúttal is a 1353-as adományvonalon és a www.segelyszervezet.hu/iskolakezdes oldalon lehetett. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés A hagyományosan advent első vasárnapjától december 31-ig tartó gyűjtésre minden évben közösségi- és segélyakciókkal, illetve komplex kommunikációs kampánnyal hívja fel a társadalom figyelmét a Segélyszervezet. 2012ben új partneri együttműködéseknek köszönhetően a kampány egyes elemei már az adventi időszak előtt megkezdődtek. Az adománykérő levelek kiküldése és a 1353-as adományvonal elindítása mellett a segélyszervezet adománygyűjtő pontot állított föl a budapesti Vörösmarty téren megrendezett adventi vásár területén, ahol önkéntesek fogadták a pénzadományt a vásárba érkezőktől. A helyszínen lehetőség nyílt megismerkedni a Segélyszervezet munkájával, az adományozók pedig egy, a szolnoki Családok Átmeneti Otthonában készült mézeskalácsívet kaptak ajándékba. Közvetlenül az Adománypont mellett, a Magyar Posta házikójánál,


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 7

250 forintba kerülő karácsonyi képeslapok megvásárlásával is csatlakozni lehetett a gyűjtéshez. Az Andrássy úton sétálók az Opera által szervezett Diótörő Fesztivál keretében árusított forralt bor árával, míg a Tesco áruházak vevői 200 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatták a szervezeten keresztül a rászorulókat. A felhívás minél szélesebb körhöz való eljuttatásának érdekében minden rendelkezésre álló kommunikációs eszközt „bevetett” az igazgatóság: outdoor és printhirdetések, tv- és rádiószpot, intenzív sajtóés közösségi kommunikáció. A gyűjtésnek komoly lendületet adtak az exkluzív média együttműködések (Fókusz Plusz különkiadás, Class Fm Morning Show), illetve a sajtókommunikációt segítő közismert önkéntesek. Az adománygyűjtés hat hete alatt közel 650 ezer felajánlás érkezett a Segélyszervezethez. Főbb sajtóesemények és sajtóközlemények 2012-ben -

Két évvel a haiti katasztrófa után is segít az Ökumenikus Segélyszervezet - 2012. január 12. A méhnyakrák megelőzése mindannyiunk felelőssége! - 2012. január 24. A 1353-as adományvonalon is segíthet a hideg miatt bajbajutottakon - 2012. január 31 Napi 24 órában nyitva tartó téli krízisközpont nyílik Csepelen - 2012. február 1. Széles körű összefogás valósult meg Gyulán a hideg miatt bajbajutottak megsegítésére - 2012. február 1. Megerősítette gyulai és debreceni utcai segítő szolgálatait a Segélyszervezet - 2012. február 2. Belügyminiszteri köszönet a segítségért a hidegben - 2012. február 4. Tízezren hívták eddig a 1353-as adományvonalat - Vállalatok is támogatják az Ökumenikus A Segélyszervezet fokozott kapacitással végzett téli krízis munkáját - 2012. február 6. Kritikus körülmények a téli tanyavilágban Gyula környékén - 2012. február 7. Tüzelőanyag támogatás hazai és határon túli családoknak - 2012. február 16. Kitüntetések munkatársainknak - 2012. március 2. Magyar adományokból épített napközit Japánban az Ökumenikus Segélyszervezet - 2012. március 5. Folytatódik az etióp segélyprogram - Több ezer ember ivóvízellátását segíti és munkahelyet teremt az Ökumenikus Segélyszervezet Etiópiában - 2012. március 08. Stratégiai megállapodás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Segélyszervezet között 2012. március 13.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

-

-

-

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 8

’Afganisztán 2014 után’ címmel, a NATO támogatásával szervezett konferenciát az Ökumenikus Segélyszervezet a Külügyi Intézetben - 2012. március 26. Információs kampánnyal és diákrendezvényekkel segíti az Ökumenikus Segélyszervezet a kísérő nélküli kiskorú menekültek, oltalmazottak beilleszkedését Fóton - 2012. április 4. Példamutató programok a Föld Napján a Segélyszervezet családok átmeneti otthonaiban - A környezet védelme nem csupán pénzkérdés - 2012. április 23. Rendhagyó mesedélután sztárokkal a könyv világnapján - 2012. április 24. Az ELMŰ támogatásával felújították a miskolci Családok Átmeneti Otthonát - Ötmillió forint értékű felújítás fejeződött be kedden a Segélyszervezet miskolci családok megsegítésére létrehozott átmeneti otthonában - 2012. április 25. szerda A GSK önkéntesei segítségével megújult a Segélyszervezet soroksári Központja - Nagyszabású vállalati önkéntes akcióval készültek a GSK munkatársai a hagyományos GSK közösségi napra - 2012. április 26. Időseken segítettek a Novartis önkéntesei - 2012. május 2. Félmillió euró értékű munkaerő-piaci képzési programok Beregszászon és Miskolcon - 2012. május 3. Fókuszban a gyermekek fejlesztése és az együttműködés - A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére fordított minden egyes forint minimum három-négy forint költségvetési megtakarítást hoz – Módszertani konferencia - 2012. május 24.

-

Új megközelítések, nyugodt dinamikával fejlődő segélyezés - Megtartotta idei közgyűlését az Ökumenikus Segélyszervezet - 2012. május 31. Kártérítés az egyiptomi buszbaleset károsultjainak - 2012. június 13.

-

A tiszta víz hiánya ma is gyermekek életébe kerülhet - Június 16: Afrikai gyermekek világnapja

-

Etióp gyermekekért hív összefogásra Koko - 2012. június 25. Bebe a Zöld Pardonban gyalogolt az etióp ivóvízhiány enyhítéséért - 2012. július 2. hétfő Több mint 200 millió forint kerül a hazai szociális ellátórendszerbe a Segélyszervezeten keresztül - A Segélyszervezet nagyszabású, rászoruló magyar családokat támogató projektjeit több mint félmilliárd forinttal segítette a dán támogató az utóbbi években - 2012. július 6.

-

Fehéroroszországi méhész küldöttséget lát vendégül az Ökumenikus Segélyszervezet - 2012. augusztus 9.

-

Ezer iskolatáskányi tanszertámogatás - Országos adománygyűjtés indul a 1353-as adományvonalon - Az első táskákat Lévai Anikó, Wolf Kati és Lehel László töltik meg - 2012. augusztus 23. Amerikai nagykövet látogatott a Segélyszervezet kárpátaljai irodájába - 2012. augusztus 24. Több mint 600 tonna élelmiszert osztott ki Afganisztánban a Segélyszervezet - 21.600 ember részesült az ENSZ és a segélyszervezet segítségével cukor, liszt és olaj adományból - 2012. szeptember 14.

-

-

-

-

Emlékezés a két évvel ezelőtti tragédiára - Az Ökumenikus Segélyszervezet Kolontár és környezetünk jövője címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést tegnap, a vörösiszap katasztrófa két éves évfordulója alkalmából - 2012. október 4. Országszerte 2.500 tonna tartósélelmiszert oszt ki a Segélyszervezet - 2012. október 16. Munkaerő-piaci konferencia a szegénység elleni küzdelem jegyében - 2012. október 17. Felkészülés a hidegre – egyre többen fordulnak a Segélyszervezethez - 2012. október 27. Elkezdődött az adventi készülődés az Ökumenikus Segélyszervezetnél - 2012. november 27.

Elindult az adventi adománygyűjtés - 2012. december 3. Marosvásárhelyi árváknak és időseknek visz karácsonyi ajándékokat a Segélyszervezet - 2012. december 10.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

-

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 0 9

15.000 hazai rászoruló gyermek karácsonyfája alá kerül LEGO játék - 2012. december 17. Hatnapos melegétel-osztás Budapesten - 2012. december 18. 20 éve segít Debrecenben a Segélyszervezet - 2012. december 16. „Reggeli csúcs” - Több mint 50 ezer hívás a 1353 adományvonalra 2 óra alatt - 2012. december 17. Karácsonyi ajándékozás Kárpátalján - 2012. december 20.

Egyéni és vállalati önkéntesség Az Ökumenikus Segélyszervezet számára az önkéntesség alapvető érték, ezért fontos feladatának tartja olyan események szervezését, ahol az önkéntesség, az önkéntes közösségi részvétel népszerűsítéséhez tevékenyen hozzájárulhat. Az elmúlt egy-két év növekvő tendenciáinak megfelelően 2012-ben minden eddiginél több önkéntes csatlakozott a szervezet munkájához, legyen szó csoportos akciókról, egyéni segítségről, vagy vállalati karitatív csapatépítő programokról. Éves szinten a szervezetet egyéni módon segítők száma meghaladta a 250 főt, míg a vállalati önkéntesek száma 180 fő körül alakult. Az önkéntesek az év során sokszínű, változatos feladatokban próbálhatták ki magukat.  A 2012 februárjában bekövetkezett nagy hideg miatt nyitott krízisközpontokban közel 50 fő önkéntes vett részt az rászoruló hajléktalanok étkeztetésében, a szociális munkatársak munkájának támogatásában.  A szervezet megjelenését, programjainak lebonyolítását a nyári Szélrózsa evangélikus ifjúsági fesztiválon önkéntesek is segítették. Az Önkéntes Olimpiai játékokon a fesztivál résztvevői kipróbálhatták, milyen tipikus önkéntes feladatokba kapcsolódhatnak be a Segélyszervezet tevékenysége során.  Az iskolások nyári szünidejének teljes időtartama alatt, a XXIII. kerületi Fekete István Általános Iskola által szervezett napközis foglalkozásokon és kirándulásokon segítettek a Segélyszervezet önkéntesei.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 1 0

 A szervezet éves kampányait, ezen belül is a legnagyobbat, az Országos Adventi Pénzadománygyűjtő felhívását számos önkéntes segítette: például a hazai és határontúli segélyakciók alkalmával a pakolásban, csomagolásban, a Vörösmarty téri Karácsonyi Vásáron pedig 6 héten keresztül működő Adományponton adománygyűjtésben és szórólapozásban vettek részt az önkéntesek. Az Ökumenikus Segélyszervezet nagy figyelmet fordít arra, hogy professzionális önkéntes fogadó szervezet legyen, biztosítva ehhez a személyi és tárgyi szükségleteket. 2012-ben ezért számos fejlesztést vitt véghez az önkéntesség területén: a teljes intézményhálózatra kiterjedően megtörtént a munkatársak felkészítése az önkéntesek fogadására, az önkéntesek folyamatos képzése és a kötelező adminisztrációs, nyilvántartási kötelezettségek teljesítésére megfelelő, egységes sablonok kidolgozása. A Segélyszervezet 2012-ben három alkalommal tartott nyílt, általános önkéntes képzést, amelyen a jelentkezők térítésmentesen vehettek részt. A képzések fontos része volt a szervezet munkájának, céljainak, küldetésének megismertetése, valamint az önkéntességgel járó jogok és felelősségek tisztázása. Az alkalmakon lehetőség szerint a szervezet szociális szakemberei előadóként is részt vettek, így az önkéntesek megismerkedtek a szociális segítségnyújtás során nélkülözhetetlen ismeretekkel, etikai kérdésekkel. A képzéseken résztvevők száma 35 fő volt. A nagyobb önkéntes programokat külön felkészítő előzte meg, illetve minden, időközben bekapcsolódó önkéntest a szervezet írásbeli tájékoztató anyagokkal segített. A támogató vállalatok részéről 2012-ben is több megkeresés érkezett olyan önkéntes programokra, ahol a munkatársak karitatív céllal, egy-egy napra aktívan bekapcsolódhattak a Segélyszervezet tevékenységébe, illetve önkéntes munkájukkal részt vehettek egy-egy intézmény környezetének szebbé tételében. Ilyen partneri együttműködés keretében újult meg a szervezet soroksári Szociális és Fejlesztő Központja, az erőspusztai Idősek Otthona, a szervezet miskolci Családok Átmeneti Otthona. Szintén vállalati önkéntesek vettek részt a leendő, csepeli hajléktalanokat segítő intézmény kifestésében és a hagyományos karácsonyi ételosztó akciókban. A programokban résztvevő vállalatok, szervezetek a következőek voltak: GlaxoSmithKline, Novartis, ELMÜ-ÉMÁSZ, E.ON, evopro, Kult-Turist, Brit nagykövetség, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Tesco, Provident.

Szemléletformálás Az Ökumenikus Segélyszervezet alapszabályában is rögzített, kiemelt célkitűzése a társadalom legszélesebb rétegeinek aktív szolidaritásra ösztönzése. E célt segítették 2012-ben is a Segélyszervezet különböző tevékenységeihez kapcsolódó témákban szervezett szemléletformáló programok:  Az EMMI Esztergomi Gyermekotthona által szervezett önkéntesség és szolidaritás hetén a Segélyszervezet önkéntes koordinátora előadást tartott mintegy 50-60 diáknak. Az interaktív prezentáción az önkéntes szerepvállalás jelentőségének, környezetre és az önkéntesre gyakorolt


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 1 1

pozitív hatásainak bemutatása mellett, a diákok megismerhették a Segélyszervezet által a középiskolás korcsoport számára készített szemléletformáló programot, a 10percszoli’–t (10 perc szolidaritás) is.  A Segélyszervezet, Etiópiában végzett vízbiztonság megteremtését elősegítő munkájához kapcsolódóan, figyelemfelhívó akcióval szólította meg a hazai társadalmat egy köztereken felállított futópados akcióval. Az akció lényege az volt, hogy a futópadon - nehéz vizeskannákkal a kézben - gyalogolva, bárki szolidaritását fejezhette ki az Afrikában a tiszta ivóvízzel kilométereket gyalogló nőkkel, gyermekekkel. A szemléletformáló akcióban több százan vettek részt Budapesten, illetve a nyári Szélrózsa evangélikus ifjúsági fesztiválon.  A Szélrózsa fesztiválon 2012-ben a szervezet önálló standdal jelent meg: programjait az önkéntesség, és a globális problémák témái köré szervezte. Az Önkéntes Olimpiai játékok célja az önkéntesség népszerűsítése és az önkéntesek toborzása volt.  A Segélyszervezet debreceni intézményének szervezésében 2012-ben számos fesztiválon, rendezvényen zajlott szemléletformálási, tanácsadási és információs tevékenység drogprevenciós témában: a Campus fesztiválon, Vekeri-tavi fesztiválon, a Debreceni Egyetem ifjúsági szórakozóhelyén (Lovarda) az év során 20-25 alkalommal. A szolgáltatást önkéntes diákok, egyetemisták közreműködésével látta el az intézmény, éves szinten mintegy 100 alkalommal. Az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációjában egyre jelentősebb szerephez jut a közösségi média (web2.0.). A dinamikusan növekvő közösség folyamatos, naprakész tájékoztatásán túl sok esetben a Segélyszervezet a tevékenységéhez kapcsolódó érzékenyítő tartalmakat oszt meg az online közösséggel, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben kapjanak információt a támogatók az aktuális problémákról, szükségletekről, a segítségnyújtás módjairól, valamint arról, hogy az önkéntesek milyen módon kapcsolódhatnak be a Segélyszervezet tevékenységébe.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 1 2

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Az Ökumenikus Segélyszervezet éves beszámolóját a Civil Törvény előírásainak megfelelően 2012-től új formátumban készíti el. Az irányadó jogszabályok a 2000. évi C. számú Tv. (Számviteli Tv.), a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 224/2000. kormányrendelet, valamint a civil szervezetek könyvvezetésének, beszámolási rendjének szabályozásáról szóló 350/2011.(XII.30) korm. rendelet. A beszámolót külső könyvvizsgáló, a KPMG Hungária Kft. ellenőrzi. Az Igazgatóság feladata a szabályzatok kialakítása, működtetése és aktualizálása, a gazdasági folyamatok ellenőrzése, a szerződések véleményezése illetve jóváhagyása. Az Ökumenikus Segélyszervezet működését érintő, folyamatosan változó jogszabályok nyomon követése, szakértői vélemények beszerzése, a változások kommunikálása és alkalmazása a szervezet napi működésében szintén kiemelt hangsúlyt kapott az elmúlt időszakban. A Gazdasági Igazgatóság készíti el a szervezet igazgatóságokra/intézményekre lebontott költségvetését, ellenőrzi azok időarányos végrehajtását. Kapcsolatot tart a finanszírozókkal, elkészíti a támogatások beszámolóit, valamint részt vesz a finanszírozók által folyamatosan végzett helyszíni ellenőrzésekben, kötelező könyvvizsgálatában. Teljesíti a kifizetéseket, vezeti a különböző nyilvántartásokat, előkészíti a külső könyvelésre küldött bizonylatokat, elkészíti az évközi és éves beszámolókat. A szervezet könyvelési tételeinek száma 2012-ben meghaladta a 35.000 tételt. Az Igazgatóság kiemelt feladata a Segélyszervezet munkaterületeinek, intézményeinek, projektjeinek folyamatba épített belső ellenőrzése, illetve lehetőség szerint helyszíni pénzügyi monitoringja. A monitoring lehetővé teszi a beszerzési, szerződéskötési, bizonylati szabályok betartásának ellenőrzését, valamint a gazdaságos működtetés vizsgálatát, elemzését. 

Hazai és nemzetközi fejlesztés

A Gazdasági Igazgatóság feladata a pályázatok előkészítésében való részvétel, a pályázatok nyilvántartása és dokumentálása, szerződéskötések véleményezése és ellenőrzése, pénzügyi beszámolók elkészítése, kapcsolattartás és egyeztetés a támogató intézményekkel, szervezetekkel. A pályázatok végrehajtásának munkaigényessége évről-évre egyre nagyobb szakmai felkészültséget, valamint humán és anyagi erőforrást igényel. Az intézmények alapműködésével kapcsolatos tevékenységeken túl az Igazgatóság részt vesz az intézményekhez köthető pályázatok, a modell és fejlesztő programok, valamint az új tevékenységként megjelenő projektek végrehajtásában. A projektstábok felkészítése, a költségvetések összehangolása, az új tevékenységek megkezdésével kapcsolatban felmerülő számtalan kérdés tisztázása jelentős időráfordítást igényel.


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 1 3

A humanitárius és nemzetközi fejlesztési programok száma és forrása évről-évre csökkenő tendenciát mutat mind a hazai, mind a külföldi pályázati lehetőségeket tekintve. A Gazdasági Igazgatóság részt vett a területhez tartozó projektek végrehajtásában és elszámolásainak elkészítésében, az adományok felhasználására vonatkozó költségvetések kidolgozásában és folyamatos ellenőrzésében, a donorokkal és érintettekkel való egyeztetésekben. A pályázatok olykor megoldhatatlannak tűnő végrehajtási és beszámoló készítési szabályai jelentős kihívást jelentenek mind a végrehajtásban részt vevő, mind az beszámolót készítő munkatársak számára. Az egyre gyakoribb utófinanszírozás és a kifizetések elhúzódása likviditási kockázatot jelenthet a szervezet számára. Az Igazgatóság 2012-ben 60 rész- illetve végső pályázati beszámolót készített el. Az Igazgatóság munkatársai a feladatok minél magasabb szintű ellátása érdekében szakmai képzéseken vettek részt. 

HR/Munkaügyi feladatok

A munkaügyi terület feladata a munkavállalók és állományon kívüliek iratainak elkészítése, ezek ellenőrzése, nyilvántartása, a munkajogi háttér figyelemmel kísérése, a bérszámfejtés előkészítése, ellenőrzése. A Segélyszervezet munkatársainak átlagos állományi létszáma 2012-ben 124 fő volt, megbízással foglalkoztatott szakértőinek száma 155 fő. A fluktuációt mértékét jól jellemzi, hogy a belépők száma 20 fő volt, ami az előző évhez viszonyítva több mint kétszeresére emelkedett, a kilépők száma 27 fő. A szervezet strukturális változásai, valamint a pályázatok végrehajtása miatt szükségessé vált szerződés-módosítások, kiegészítések száma közel 70 volt.  Adománykezelés Az Igazgatóság adománykezelési tevékenysége a Segélyszervezethez beérkező pénzbeli és természetbeni adományok rögzítését, dokumentálását, elosztását, igazolások kiállítását, raktározást, logisztikai feladatok elvégzését, az adományozókkal való kapcsolattartást és a beszámolók elkészítését foglalja magában. A pénzadományokkal kapcsolatos főbb adatok: o 2012-ben 12.664 adományozótól 21.415 adomány érkezett be 175 millió forint értékben o 12.026 lakossági adományozó 84 millió, 23 egyház és alapítvány közel 9 millió, 194 vállalat 88,5 millió, 5 kisebb önkormányzat és helyi költségvetési intézményvetési 1 millió, 8 külföldi támogató több mint 0,1 millió forintot adományozott a Segélyszervezet különböző céljaira o a Segélyszervezet CSR tevékenységének keretében több mint 20 vállalati adományozási szerződés született különböző, egyedi feltételekkel o elindult a Segélyszervezet 1353 hívószámú adományvonala, melyhez kapcsolódóan sor került a szerződések megkötésére a szolgáltatókkal, illetve elkezdődött a felhasználással és beszámolással


4

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ ( R Ö V I D ) T A R T A L M I B E S Z Á M O L Ó 2 01 2

Kö zg yű lé s : 2 01 3 .0 5. 29 11 4/ 1 1 4

kapcsolatos feladatok végrehajtása. Négy kampány keretében 104,8 millió Ft adomány, közel 420 ezer hívás érkezett be. A természetbeni adományokkal kapcsolatos főbb adatok: 

az EU-élelmiszersegély program keretében – amelynek végrehajtását a Gazdasági Igazgatóság munkatársai végzik – több mint 2.500 tonna tartós élelmiszer érkezett 782 millió Ft értékben, amelynek kiosztásába 415 település került bevonásra, 200.000 főt meghaladó rászorulói létszámmal. A beérkezett élelmiszer egy része a 2013-as év elején került kiosztásra. 2012-ben 84 millió Ft-ot valamivel meghaladó értékben érkeztek természetbeni adományok – kiemelten ruházati termékek, élelmiszerek, ill. a gyógyhatású készítmények – a Segélyszervezet részére. A kiosztott adományozok összértéke megközelítette a 90 millió Ft-os értéket.

Közhasznúsagi jelentés 2012  

Az Ökumenikus Segélyszervezet közhasznú tevékenységéről készített tartalmi beszámoló - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you